Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
167001
  Боровой Я. "Анаконды" в горах не выживают // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.23. – ISSN 0137-0723


  Афганистан. Война с талибами
167002
  Ващишин Н. "Анакреонтики" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 214-225. – ISSN 08-68-4790-1


  Світове письменство. Переклад.
167003
   "Анализ концепции социально-экономического развития стран "третьего мира". Междунар. конф. (г. Киев, 6-10 сент. 1976 г.) : Тезисы выступлений. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 238 с.
167004
  Шмидт П.Ю. Анабиоз у насекомых / П.Ю. Шмидт. – 21с.
167005
  Нікітін В. Анабіоза : (Про перехід життя в прихований стан) / В. Нікітін. – Харків : Український робітник, 1933. – 72с. – (Науково-популярна бібліотечка робітника ; Серія точних наук)
167006
  Авлесі О.В. Анагліфне відображення тривимірної моделі для підвищення реалістичності // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 6-9


  В роботі досліджується побудова тривимірного зображення в комп"ютерній програмі за допомогою анагліфного методу.
167007
  Кирилюк С.М. Анагліфоносферна концепція географічної оболонки Місяця // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 68-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
167008
  Шатова І. Анаграматизм та криптографія в ліриці Михайля Семенка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 48-55. – ISSN 0236-1477
167009
  Кушнєрова О.А. Анаграматичний принцип організації віршованого тексту як вияв зміненого стану свідомості автора (на матеріалі збірки любовної лірики T. Hughes "Birthday Letters") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 79-87. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
167010
  Островський В. Анаграми сонячного вітру // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 185-188. – ISSN 0208-0710
167011
  Полоз О.Ю. Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Полоз О.Ю.; МОіНУ; Український держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
167012
  Бляшина М.В. Анаеробно-аеробне очищення міських стічних вод з використанням волокнистого носія : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Бляшина Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
167013
  Сирас А. Анаит : роман / Амаяк Сирас ;. – Москва : Советский писатель, 1949. – 484 с.
167014
  Сирас А.С. Анаит / А.С. Сирас. – Москва, 1958. – 460 с.
167015
  Малицький А Б. інш. Анаіз становлення наукової системи України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-19. – ISSN 0374-3896
167016
  Кудажи Анай-кыс : повесть / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. Т.Петелиной. – Москва : Советская Россия, 1980. – 158 с.
167017
  Убилава Э.М. Анаклийская ночь : роман / Элизбар Убилава ; пер. с груз. А.Перим. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 231 с.
167018
  Кирога О. Анаконда / О. Кирога. – Москва, 1960. – 343с.
167019
  Кірога О. Анаконда : вибрані твори ; пер. з іспан. / Орасю Кірога. – Київ : Дніпро, 1989. – 351 с.
167020
  Тинтилозов З.К. Анакопийская пропасть : (Опыт комплексной спелеологической характеристики) / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси, 1968. – 71с.
167021
  Тинтилозов З.К. Анакопийская пропасть / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : б/в, 1968. – 73с.
167022
  Державин Г.Р. Анакреонтические песни / Г.Р. Державин. – Москва, 1986. – 471,192с.
167023
  Державин Г.Р. Анакреонтические песни / Г.Р. Державин. – Москва, 1987. – 471,192с.
167024
  Науменко Н.В. Анакреонтичні мотиви сучасної української лірики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 74-83
167025
  Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчості Г.Сковороди і В.Капніста // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 7. – С.14-18.
167026
  Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчрсті Г. Сковороди і В. Капніста // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 6-9
167027
  Бокшицкий А.Л. Анакриза в тексте М.М. Бахтина // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 232-238. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
167028
  Рожанский И.Д. Анаксагор : У истоков античной науки / И.Д. Рожанский. – Москва : Наука, 1972. – 320 с.
167029
  Рожанский И.Д. Анаксагор / И.Д. Рожанский. – Москва : Мысль, 1983. – 142 с. – (Мыслители прошлого)
167030
  Кононенко Т.П. Анаксагор з Клазомен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 84-86. – ISBN 966-316-069-1
167031
  Сирцова О. Анаксагор Клаземенський і "Fabula de Tantalo" Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 19-29. – ISSN 0235-7941
167032
  Михайлов Я.М. (Захер) Анаксагор Шометт. Антирелигиозник XVIII века / Я.М. Михайлов (Захер) ; Центр. совет Союза воинствующих безбожников. – Москва : Безбожник, 1930. – 123 с.
167033
  Кононенко Т.П. Анаксімандр з Мілету // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 86-87. – ISBN 966-316-069-1
167034
  Кононенко Т.П. Анаксімен з Мілету // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 87-88. – ISBN 966-316-069-1
167035
  Хрімлі К. Аналiз законодавства про транспортний податок // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 13-18. – ISSN 2308-9636
167036
  Кудін В.І. Аналiз лiнiйної системи методом допустимих базисних матриць // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 131-138. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
167037
  Лиманська Т.С. Аналiз невпорядкованих дiлянок бiлка АIМР1/р43 мультисинтетазного комплексу людини методами бiоiнформатики / Т.С. Лиманська, О.Ю. Нипорко, І О. Корнелюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 1025-6415
167038
  Розора І.В. Аналiтичнi властивостi траєкторiй деяких випадкових процесiв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
167039
  Білоусова В.П. Аналiтична геометpiя / В.П. Білоусова, П.Л. Симокінь; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Науково-методичний кабінет. – Харків : ХДУ, 1962. – 92 с.
167040
   Аналаз методів прокладання зовнішніх інженерних мереж / В.Д. Жван, І.В. Доненко, С.О. Куліш, А.П. Таран // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 7-11 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
167041
  Шварц Лоран Анализ / Шварц Лоран; Пер. с франц. Б.П. Пугачева под ред. С.Г. Крейна. – Москва : Мир
Т. 1. – 1972. – 824с.
167042
  Шварц Лоран Анализ / Шварц Лоран; Пер. с франц. Б.П. Пугачева под ред. С.Г. Крейна и И.С. Иохвидова. – Москва : Мир
Т. 2. – 1972. – 528с.
167043
  Игумен Вениамин (Новик) Анализ 1-5 глав "Основ социальной концепции русской православной церкви" // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-75. – ISSN 0132-1625
167044
  Поляков А.П. Анализ 1. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление в случае функции одного переменного. Неопределенный интеграл. / А.П. Поляков. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 152с.
167045
  Папиташвили Н.Е. Анализ 60-летних вариаций геомагнитного поля спектральными методами и определения электропроводимости нижней мантии Земли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Папиташвили Н.Е.; АН СССР.Ин-т земн.магнетизма, ионосферы. – М, 1981. – 16л.
167046
  Майсурадзе П.А. Анализ Dst-вариаций и некоторые выводы о преоцессах в магнитосфере : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Майсурадзе П.А.; НИИ яд. физ. – М., 1968. – 15л.
167047
  Кочетов В.В. Анализ аварий на прудах-илонакопителях и инженерных коммуникациях углеперерабатывающих предприятий / В.В. Кочетов, В.В. Логвиновский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 80-82. – ISSN 1726-5428
167048
   Анализ авторегрессий : сб. статей. – Москва : Статистика, 1978. – 231 с.
167049
  Бруннер А. Анализ азокрасителей / А. Бруннер. – Л, 1933. – 126с.
167050
  Невская В.Н. Анализ азотных удобрений в неводных средах методом потенциометрического титрования : Автореф... кандидата хим.наук: / Невская В.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1965. – 16л.
167051
   Анализ азотсодержащих соединений в сплавах железа. – Москва : Металлургия, 1987. – 119, [2] с.
167052
  Радіонов Д. Анализ активности ізоформ естераз у Drosophila melanogaste з природних популяцій України / Д. Радіонов, А. Андрієвський, І. Козерецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-38. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи метод лужного електрофорезу у поліакриламідному гелі, розділяли форми карбоксиестераз самців та самок Drosophila melanogaster із восьми природних популяцій України. Провели порівняння рівня експресії чотирьох ізоформ карбоксиестераз в ...
167053
  Кульков А.П. Анализ активности нейронов зрительной коры кошки при разных освещенностях : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Кульков А.П.; АН СССР, Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 23л.
167054
  Щербинин Ю.Г. Анализ алглритмических языков для описания задач контроля, управления и формирование требований к ним / Ю.Г. Щербинин. – Киев, 1978. – 54с.
167055
  Журавлев Ж.П. Анализ алгоритмов уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока / Ж.П. Журавлев, Н.А. Фещенко. – Киев, 1979. – 30с.
167056
  Чобанов С.Г. Анализ алгоритмов ускоренного умножения методами теории дискретных автоматов : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 924 / Чобанов С.Г. ; Киев. высшее инж. радиотехн. училище противовоздуш. обороны. – Киев, 1971. – 24 с.
167057
  Буданова Л.М. Анализ алюминиевых и магниевых сплавов / Л.М. Буданова. – Москва : Металлургия, 1966. – 360с.
167058
  Кананыкина Е.С. Анализ английских источников права: от обычного права к прецедентному // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  В статье выделяются и анализируются тенденции, наметившиеся в изучении судебной реформы 1864 г. в России в последние несколько лет.
167059
  Каменецкий И.С. Анализ археологических источников. (Возможности формализ. подхода). / И.С. Каменецкий. – М., 1975. – 174с.
167060
   Анализ ассоциативной деятельности головного мозга : сб. статей. – Москва : Издательство Московского университета
Вып. 1. – 1972. – 140 с.
167061
  Витязев В.В. Анализ астрометрических каталогов с помощью сферических функций / В.В. Витязев ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2017. – 224 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 221-224. – ISBN 978-5-288-05740-3
167062
  Доценко С.И. Анализ аукционов разных видов / С.И. Доценко, Н.Ф. Тменова // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 101-102. – ISBN 978-966-8725-10-4
167063
  Тахирова Вафа Агали кызы Анализ афроамериканской литературы с точки зрения мультикультурализма (на основе произведений "Сула", "Смоляное чучело", "Милосердие" Тони Моррисона) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 169-176


  В начале ХХ века все еще продолжались расовая дискриминация, несправедливость, оставалось распространенным насилие. Основными факторами американского мультикультурализма считались колониальный период, рабство и эмиграция. В период развития ...
167064
  Лиопо В.А. Анализ базальных рентгеновских рефлексов флогопитов с различной степенью гидратации : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лиопо В.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1965. – 12л.
167065
  Лихтенштейн Л. Анализ баланса / Л. Лихтенштейн. – Х., 1933. – 146с.
167066
  Лихтенштейн Л. Анализ баланса / Л. Лихтенштейн. – К., 1937. – 148с.
167067
  Кутырев С.М. Анализ баланса доходов и расходов хозяйственной организации. / С.М. Кутырев. – М., 1948. – 122с.
167068
  Барун М.А. Анализ баланса предприятия и треста / Барун М.А. – выпуск 1. – Москва : Госфиниздат
Вып. 1, 2. – 1933. – 143 с.
167069
  Бро Г.Г. Анализ баланса промышленного предприятия / Г.Г. Бро. – Л., 1957. – 55с.
167070
  Каплан А.И. Анализ баланса промышленного предприятия / А.И. Каплан. – М., 1985. – 103с.
167071
  Каплан А.И. Анализ баланса торговых предприятий / А.И. Каплан. – М., 1949. – 176с.
167072
  Шмальц К. Анализ баланса хозяйственного предприятия в САСШ / К. Шмальц. – М-Л, 1931. – 88с.
167073
  Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект / В.Н. Кочетков. – Київ : МАУП, 1999. – 192с. – ISBN 966-608-010-9
167074
  Садовникова Е.Ф. Анализ банковской конкурентоспособности в Украине на современном этапе // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 70-77.
167075
  Зернецкий Б.Ф. Анализ Бахчисарайского стратотипа палеогена Украины с позиции современной зональной биостратиграфии / Б.Ф. Зернецкий, С.А. Люльева, Т.С. Рябоконь // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 98-108 : табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
167076
  Мандарич Б. Анализ белорусской и македонской свадебной обрядности в рамках коммуникационной триадической структуры Ван Геннепа // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 45-48
167077
  Лопиталь Г.Ф. де Анализ бесконечно-малых / Г.Ф. де Лопиталь; Пер. с франц.Н.В. Леви; Под ред. и со вступ. статьей А.П. Юшкевича. – М.-Л. : ГТТИ, 1935. – 431с.
167078
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно-малых величин / В.П. Ермаков. – Киев
Ч.1. – 264с. – Стеклографическое изд.
167079
  Хандриков М.Ф. Анализ бесконечно малых : в 3 т. / [соч.] Проф. Митрофана Хандрикова. – 1905-1908. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого
[Т. 1]. – 1905. – [4], VIII, 620 с. черт.
167080
  Хандриков М.Ф. Анализ бесконечно малых : соч. в 3 т. / М. Хандриков. – 1905-1908. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира; Акц. о-ва печ. и изд.Корчак-Новицкого
Т. 2. – 1906. – [2], 621-1388, X, II с.
167081
  Хандриков М.Ф. Анализ бесконечно малых : в 3 т. / [соч.] Проф. Митрофана Хандрикова. – 1905-1908. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 3. – 1908. – [2], VIII, 1389-1946, II с., черт.
167082
  Адамов А.А. Анализ бесконечно малых / Проф. А.А. Адамов. – Ленинград-Москва : Гос. изд-во. – (Рук. и науч. пособия для высш. шк.)
Ч. 1 : Дифференциальное исчисление. – 1925. – 157 с.
167083
  Адамов А.А. Анализ бесконечно малых / А.А. Адамов. – Ленинград-Москва : ГИЗ
Ч. 2 : Интегральное исчисление. – 1925. – 190 с.
167084
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ // Анализ бесконечно малых величин. : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ / В.П. Ермаков. – Киев : Лито-типо Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1907. – Вып.1. – 255 с.
167085
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ. – Киев : Лито-типо Товарищества И.Н. Кушнерев и К
Вып.1. – 1907. – 255с.
167086
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин.. – Изд.3-е. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т
Ч.2 : Интегралы и дифференцные уравнения уравнения. – 1918. – 176с.
167087
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин.. – Изд.4-е. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т
Ч.1 : Дифференциалы и неопределенные интегралы. – 1919. – 140с.
167088
  Романов П.С. Анализ библиотечной деятельности на основе системного подхода в зарубежном библиотековедении // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 4. – С. 195-200. – ISSN 1997-0803


  В статье раскрываются некоторые проблемы современного зарубежного библиотековедения, в частности подходы к оценке деятельности библиотечных учреждений в условиях мирового финансового кризиса. Особенностью анализа деятельности библиотек является ...
167089
  Гусельцева М.С. Анализ биографии как культурно-психологическая проблема : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 158-162. – ISSN 0042-8841
167090
  Уильямсон М. Анализ биологических популяций / М. Уильямсон. – Москва, 1975. – 271с.
167091
  Милсум Дж. Анализ биологических систем управления / Дж. Милсум. – Москва, 1968. – 504с.
167092
  Маматкулов У.К. Анализ биофлоры Памиро-Алая / У.К. Маматкулов. – Душанбе, 1989. – 318с.
167093
   Анализ благородных металлов. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 195 с.
167094
  Осипов В.Ф. Анализ Бора-Фурье на локально компактных коммутативных группах / В.Ф. Осипов. – Л, 1988. – 103с.
167095
   Анализ бора и его неорганических соединений. – Москва : Атомиздат, 1965. – 268 с., рис.
167096
  Дегтярев К.В. Анализ бухгалтерских документов при расследовании хищений денежных средств // Следственная практика. – Москва, 1973. – Вып. 98. – С. 50-54
167097
  Красавин С.А. Анализ бухгалтерского баланса леспромхоза / С.А. Красавин. – М.-Л., 1961. – 43с.
167098
  Вакуленко Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений : Оплата труда. Пособия и отпуска. Расчет среднего заработка. Бюджетные и внебюджетные налоги. Выплаты / Т.Г. Вакуленко, Л.Ф. Фомина. – Изд. 2-е. – Москва-Санкт-Петербург : Герда, 1999. – 160с. – ISBN 5-7978-0059-4
167099
  Макаренко В.П. Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах Карла Маркса / В.П. Макаренко. – Ростов -на-Дону, 1985. – 160с.
167100
   Анализ в бесконечномерных пространствах и теория операторов : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 152 с.
167101
  Пржибельский С.Г. Анализ в двухуровневом приближении спектральных и волновых свойств атомарных сред в сильных резонансных полях излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пржибельский С.Г.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1974. – 12л.
167102
  Вольпер А.И. Анализ в классах разрывных функций и уравнения математической физики. / А.И. Вольпер, С.И. Худяев. – Москва, 1975. – 394с.
167103
   Анализ в партийной работе: вопросы теории и практика. – Москва : Мысль, 1981. – 288 с.
167104
   Анализ в системе управления издержками по стадиям жизненного цикла изделий : сб. науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1982. – 169 с.
167105
  Атовмян Л.О. Анализ в химии : (спектроскопический и рентгеноструктурный методы анализа) / Л.О. Атовмян, Ю.Г. Бородько. – Москва : Знание, 1967. – 104 с.
167106
  Липский Петр Юзефович Анализ вариабельности физиологических показателей дыхания и кровообращения у близнецов : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Липский Петр Юзефович; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1985. – 25л.
167107
  Липский П.Ю. Анализ вариабельности физиологических показателей дыхания и кровообращения у близнецов : Дис... Канд. биол. наук: 03.00.13 / Липский П.Ю.; МВ ССО АН УССР. – Киев, 1985. – 173л. – Бібліогр.:л.150-173
167108
   Анализ вариантов двухверсионных многомодульных веб-приложений с использованием облачных сервисов / В.В. Фролов, А.А. Орехов, В.С. Харченко, А.В. Фролов // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 80-91. – ISSN 1814-4225
167109
  Суховицкий Е.Ш. Анализ взаимодействия нейтронов с делящимися ядрами и оценка ядерных констант малоизученных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Суховицкий Е.Ш.; АН УССР. – К., 1977. – 14л.
167110
  Турсунов Р.А. Анализ взаимодействия протонов с ядрами и квазисвободными нейтронами эмульсии при энергии 20 Гэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Турсунов Р.А.; АН Каз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
167111
  Сушко Е.Д. Анализ взаимозависимости эффективности деятельности предприятий и особенностей политики их менеджмента в сфере оплаты труда // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 2. – С. 31-38. – ISSN 0320-8168
167112
  Савицкая Г.В. Анализ взаимосвязей в хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Москва : Финансы, 1970. – 80 с.
167113
   Анализ взаимосвязей процесса воспроизводства : сб. статей. – Новосибирск : Наука, 1984. – 125 с., ил.
167114
  Егоров В.Л. Анализ взаимосвязей текстов современной немецкой научно-технической литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Егоров В.Л.; Моск.гос.пед.ин-т.ин-яз. – М, 1983. – 25л.
167115
  Сошникова Л.А. Анализ взаимосвязи показателей экономической и природоохранной деятельности отраслей // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
167116
  Давыдова В.В. Анализ взаимосвязи темпов роста производитеьлности труда и заработной платы. (на примере электроламповой пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Давыдова В.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 24л.
167117
  Несмянович Э.И. Анализ взрывов в шахтах Донбасского региона и метод прогнозирования и предупреждения взрывов / Э.И. Несмянович, Н.П. Осокина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
167118
  Белозерова Галина Семеновна Анализ видового состава и динамики популяций нематод-паразитов корней садовой земляники в Нечерноземной зоне РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Белозерова Галина Семеновна; Всесоюз. акад. с.-х. Всесоюз. ин-т гельминтологии. – М., 1974. – 26с.
167119
  Абросов Н.С. Анализ видовой структуры трофического уровня одноклеточны / Н.С. Абросов, Б.Г. Ковров ; отв. ред. д-р биол. наук Н.С. Печуркин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1977. – 190 с. : ил. – Библиогр.: с. 174-187
167120
  Гончаров В.Н. Анализ влияния внешнего и внутреннего риска на экономическую устойчивость предприятия / В.Н. Гончаров, В.Л. Иванов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 42-50. – Бібліогр.: на 15 пунктів
167121
  Кокорина Э.П. Анализ влияния гормона щитовидной железы на физико-химические свойства молочного жира. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокорина Э.П.; АН СССР. – Ленинград, 1952. – 12 с.
167122
  Мокрицкий В.А. Анализ влияния ионизирующих излучений на фотоприемные приборы / В.А. Мокрицкий, О.В. Маслов, О.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 50-56. – ISSN 2524-0056
167123
  Аль-Кахен Валид Ради Анализ влияния качества электроэнергии на потери в электрических сетях крупных промышленных центров с целью их снижения. (На примере Приазовского предприятия электрических сетей) : Автореф... канд. технич.наук: 05.14.02 / Аль-Кахен Валид Ради; Мин-во Образования Украины Приазовский гос. технический ун-т. – Мариуполь, 1995. – 16л.
167124
  Куница Н.А. Анализ влияния комплекса факторов на процесс каррогенеза : геоморфологические исследования, прикладные вопросы / Н.А. Куница, В.Н. Андрейчук // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 106-113 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
167125
  Черный С.А. Анализ влияния конъюктуры рынка на доходность освоения месторождения редких земель / С.А. Черный, К.А. Гуреев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 280-289 : Табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
167126
  Воробьева Е.А. Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговли // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 37-42 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
167127
  Голик М.П. Анализ влияния научно-технического прогресса на эффективность промышленного производства. / М.П. Голик. – М., 1987. – 160с.
167128
  Шестопалов В.М. Анализ влияния подземных питьевых вод на здоровье населения (на примере Одесской области) / В.М. Шестопалов, Н.Б. Овчинникова, М.В. Голубчиков // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 7-14 : табл., схема. – Библиогр.: 12 назв.
167129
  Середович В.А. Анализ влияния природно-климатических факторов на уровень загрязнения и их учет при определении кадастровой стоимости земли в промышленных городах (на примере г. Усть-Каменогорск) / В.А. Середович, М.М. Тогузова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 54-56. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
167130
  Тронов В.А. Анализ влияния радиационных повреждений ДНК на физико-химические свойства ДНП в растворе и в конденсированной фазе : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Тронов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 18л.
167131
   Анализ влияния расположения опор на нагруженность несущего каната подвесной канатной дороги / С.В. Ракша, Ю.К. Горячев, Ю.Н. Овчаренко, А.С. Куропятник // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 251-256 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1607-4556
167132
  Ильин С.Р. Анализ влияния формы сечения коробчатых проводников жесткой армировки шахтных стволов на допустимую скорость движения подъемных сосудов / С.Р. Ильин, К.А. Соломенцев, В.И. Василькевич // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 266-275 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
167133
  Тадевосян В А. др.] Анализ влияния хвостохранилищ горнообогатительного комплекса на окружающую среду // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 351-354
167134
  Соцков В.А. Анализ влияния частичной закладки выработанного пространства на ндс углевмещающего массива при селективной отработке тонких угольных пластов / В.А. Соцков, Д.С. Малашкевич, В.В. Русских // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 54-64 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
167135
  Дунин-Барковский Анализ влияния частотно-импульсных свойств нейрона на работу простых нейронных сетей2. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 091 / Дунин-Барковский В.Л.; Ан СССР. – Пущино, 1971. – 25л.
167136
  Черный С.А. Анализ влияния экономического потенциала предприятия на его конкурентноспособность / С.А. Черный, А.В. Копотева, К.А. Гуреев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 238-247 : Рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
167137
  Куперман И.А. Анализ внедрения Болонской реформы образования в Германии / И.А. Куперман, Т.Ю. Семенова, М.С. Кулыгина // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 25-35. – ISSN 1561-2465
167138
  Белотелов Е.П. Анализ внедрения экономико-математических методов и электронно-вычислительной техники в территориальных управлениях системы Госснаба СССР / Е.П. Белотелов. – Москва : ЦНИИТЭИМС, 1976. – 31 с. – Библиогр.: с. 30 (6 назв.). – (Серия "Применение мат. методов, вычислит. техники и оргтехники в матер.-техн. снабжении" / Центр. науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследований по матер.-техн. снабжению, Обзорная информация)
167139
  Алыжанова Н.Ш. Анализ внешнеторговой политики Казахстана в условиях Таможенного союза // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 276-284 : табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
167140
   Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 142 с. – (Учись анализировать). – ISBN 5-279-00642-4
167141
   Анализ внутренних контуров электропривода электромобиля. – Киев : Институт электродинамики, 1981. – 27 с.
167142
  Паевский В.А. Анализ внутривидовых различий территориального распредеелния некоторых воробьиных птиц во время миграции. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Паевский В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 16л.
167143
  Маркин Ю.П. Анализ внутрипроизводственных резервов / Ю.П. Маркин. – Москва, 1991. – 158 с.
167144
  Соколова Г.В. Анализ водного режима Амура за период до катастрофического наводнения в 2013 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 66-69 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
167145
  Волжин В.А. Анализ воды : Практическое руководство к физическому и химическому исследованию вод питьевых и для технических надобностей : [Сост. по В. Ольмюллеру и др. источникам] / В.А. Волжин, зав. Хим. лаб. Екатериносл. губ. акциз. упр. – 2-е изд., соверш. перераб. – Екатеринослав : Книгоиздат. Л.М. Ротенберга ; Тип. Исаака Когана, 1912. – XII, 369 с. – В 1-м изд. вышло как соч. В. Ольмюллера в пер., с доп. и изм. В.А. Волжина
167146
  Лаптев Ф.Ф. Анализ воды / Ф.Ф. Лаптев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 144 с.
167147
  Бельський А.Н. Анализ военно-профессиональной подготовки офицерских кадров сухопутных войск зарубежных государств / А.Н. Бельський, С.В. Тенитилов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 83-91.


  В статье проведен анализ военно-профессиональной подготовки офицеров зарубежных государств на примерах армий США, Германии, Великобритании и Франции. Интерес к этой проблеме вызван тем, что в настоящее время происходят значительные изменения в системе ...
167148
  Гродзовский М.К. Анализ воздуха в промышленных предприятиях / М.К. Гродзовский. – Москва : Вопросы труда, 1925. – 335 с.
167149
  Коренман И.М. Анализ воздуха промышленных предприятий / И.М. Коренман. – Москва-Ленинград : Госхимиздат
4, 5. – 1949. – 143 с.
167150
  Симонов В.А. и др. Анализ воздушной среды при переработке полимерных материалов / В.А. и др. Симонов. – Л., 1988. – 224с.
167151
  Поповиченко И.В. Анализ возможностей внедрения категорийного менеджмента в деятельность производственно-торговых предприятий // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 185-192. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
167152
  Миронцов Н.Л. Анализ возможностей стандартного комплекса электрометрии для решения актуальных задач геофизического исследования скважин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 159-170 : рис. – Библиогр.: с. 169-170. – ISSN 0203-3100
167153
  Огнивцев А.Л. Анализ возможностей, средств и путей проникновения советской печатной пропаганды в США : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.573 / А.Л. Огнивцев ; АН СССР, Ин-т США. – Москва, 1972. – 29 c. – Библиогр. в подстроч. примеч.
167154
  Игонин А.С. Анализ возможности разработки инвестиционной стратегии предприятия на базе инновационной модели развития // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 110-116. – ISSN 1728-8878
167155
  Сысоев Анализ возможных сценариев выборов главы администрации Воронежской области 2014 года / Сысоев, А // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 147-149
167156
  Птецов С.Н. Анализ волновых полей для прогнозирования геологического разреза / С.Н. Птецов. – Москва : Недра, 1989. – 134с.
167157
  Винлунд Анализ вопросов надёжности при разработке систем / Винлунд. – Москва, 1961. – 28с.
167158
  Глотов Николай Константинович Анализ воспитания в аспекте уровней социальной деятельности : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Глотов Николай Константинович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 24л.
167159
  Канасевич Э.Р. Анализ временных последовательностей в геофизике. / Э.Р. Канасевич. – Москва : Недра, 1985. – 400с.
167160
  Хеннан Э. Анализ временных рядов / Э. Хеннан. – Москва, 1964. – 215 с.
167161
  Теребиж В.Ю. Анализ временных рядов в астрофизике / В.Ю. Теребиж. – Москва : Наука, 1992. – 388 с.
167162
  Кайсл Ч. Анализ временных рядов гидрологических данных / Ч. Кайсл. – Л., 1972. – 138с.
167163
  Кильдишев Г.С. Анализ временных рядов и прогнозирование / Г.С. Кильдишев, А.А. Френкель. – Москва : Статистика, 1973. – 103 с.
167164
  Мищенко Г.И. Анализ временных рядов как средство технико-экономического планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Мищенко Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 15л.
167165
  Буртиев Р.З. Анализ временных рядов на примере регистрации вариаций гравитационного поля / Р.З. Буртиев, Ю.В. Семенова, В.Т. Кирияк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 4. – С. 76-90 : рис., табл. – Библиогр.: с. 87-88. – ISSN 0203-3100
167166
  Грэйнджер К. Анализ временных рядов, коинтеграция и направления их использования // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 618-627. – ISSN 1815-1345
167167
  Бокс Д. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Д. Бокс, Г. Дженкинс ; пер. с англ. А.Л. Левшина ; под ред. В.Ф. Писаренко. – Вып. 2. – Москва : Мир, 1974. – 197 с. : черт. – Библиогр.: .с 189-193 (107 назв.)
167168
  Бокс Д. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Д. Бокс, Г. Дженкинс ; пер. с англ. А.Л. Левшина ; под ред. [и с предисл. В.Ф. Писаренко]. – Вып. 1. – Москва : Мир, 1974. – 406 с.
167169
  Кулинина Г.В. Анализ выполнения обязательств по поставкам продукции / Г.В. Кулинина, А.П. Чирков. – М., 1989. – 106с.
167170
  Пивинский И.Н. Анализ выполнения плана по себестоимости продукции промышленного предприятия. / И.Н. Пивинский. – Ташкент, 1963. – 32с.
167171
  Татур С.К. Анализ выполнения плана по труду и заработной плате на промышленном предприятии / С.К. Татур. – Москва, 1955. – 48с.
167172
  Гурьянов С.Х. Анализ выполнения плана по труду на промышленном предприятии / С.Х. Гурьянов. – Москва, 1961. – 78с.
167173
  Мякотин А.Н. Анализ выполнения плана себестоимости в горнодобывающей промышленности. / А.Н. Мякотин. – М., 1955. – 216с.
167174
  Терещенко В.И. Анализ выполнения плана себестоимости добычи угля на шахте / В.И. Терещенко. – М., 1958. – 43с.
167175
  Поклад И.И. Анализ выполнения плана технического развития предприятий текстильной и легкой промышленности. / И.И. Поклад. – М, 1965. – 40с.
167176
  Старичков И.Г. Анализ выполнения производственной программы промышленного предприятия / И.Г. Старичков. – М., 1954. – 148с.
167177
  Федоров А.В. Анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 7. – С. 51-58. – ISSN 1609-4646


  В статье дается анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера («Медиатекст, который произвел на меня сильное впечатление», «Медиатекст, который повлиял на мое отношение к себе и окружающим», «Анализ одного эпизода из ...
167178
  Литовко С.Ф. Анализ выполнения техпромфинплана предприятия / С.Ф. Литовко. – Москва, 1967. – 190с.
167179
  Баубинас Ромас Вацлово Анализ выращивания и некоторые совйства высокоомных кристаллов п- и р-CdSe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Баубинас Ромас Вацлово; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
167180
  Нагорный Л.Я. Анализ высокочастотных усилительных схем на полупроводниковых триодах / Л.Я. Нагорный. – Львов, 1958. – 104с.
167181
  Карпов Ю.А. Анализ высокочистых неорганических веществ / Ю.А. Карпов. – Москва : Знание, 1988. – 29 с .
167182
   Анализ вычислительных погрешностей методов реализации физико-математических моделей миграции веществ в почвогрунтах / А.Б. Ситников, В.И. Водолазкий, Э Гулевич, , М.Т. Дробноход // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 67-70. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
167183
  Петров Р.И. Анализ вычислительных работ по используемым ресурсам / Р.И. Петров. – М., 1976. – 55с.
167184
  Левит А.М. Анализ газа при разведке месторождений / А.М. Левит. – М, 1974. – 223с.
167185
  Алексеев П.П. Анализ газов : с 31 рис. в тексте / [Соч.] П. Алексеева, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : В тип. Имп. Университета Св. Владимира, 1887. – X, [2], 126 с. : ил.
167186
  Лидов А. Анализ газов / Проф. А. Лидов. – Харьков : Тип. "Худож. труд" Р. Радомышельского, 1907. – [2], II, 346 с. : ил. – Библиогр.: с. 340-341
167187
  Лидов А. Анализ газов / Проф. А. Лидов. – 2-е посмертное изд. – Ленинград : Науч. хим.-тех. изд., 1928. – 325 с.
167188
  Туровцева З.М. Анализ газов в металлах / З.М. Туровцева, Л.Л. Кунин. – М.-Л., 1959. – 392с.
167189
  Блаженнова А.Н. Анализ газов в химической промышленности / А.Н. Блаженнова, А.А. Ильинская, Ф.М. Рапопорт ; под ред. М.М. Файнберга. – Москва : Госхимиздат, 1954. – 328 с. : черт. – Библиогр.: с. 325
167190
  Джеффери П. Анализ газов методами газовой хроматографии / П. Джеффери, П. Киппинг. – Москва : Мир, 1976. – 256 с.
167191
  Бунге Н.А. Анализ газов по способу Бунзена-Дойера. – Киев : Типография Имераторского университета Св.Владимира, 1894. – 41с.
167192
  Клячко Ю.А. Анализ газов, неметаллических включений и карбидов в стали / Ю.А. Клячко, А.Г. Атласов и др. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 596 с.
167193
  Баранов Александр Михайлович Анализ гарвитационных полей на основе классификации Петрова их конструирование и композиция : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02. / Баранов Александр Михайлович ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1976. – 13 с.
167194
  Вейр Б. Анализ генетических данных : Дискретные генетические признаки / Б. Вейр. – Москва : Мир, 1995. – 400 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-03-002795-5
167195
   Анализ генома. Методы. – Москва : Мир, 1990. – 247 с., ил.
167196
  Пестич А.С. Анализ географических исследований роли "второго города" и "города-конкурента" в регионе // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 72-75. – ISBN 978-966-285-361-2
167197
  Риверс Р.Д. Анализ геологических материалов на следы элементов. / Р.Д. Риверс, Р.Р. Брукс. – М., 1982. – 405с.
167198
  Повышев Анатолий Степанович Анализ геологического развития и оценка перспектив нефтегазоносности Ангаро-Ленской ступени : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Повышев Анатолий Степанович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 26л.
167199
  Винниченко Г.П. Анализ геолого-геоморфологических условий северного побережья Азовского моря для оптимизации его рекреационного использования / Г.П. Винниченко, А.В. Давыдов, М.А. Бровко // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 86-91. – Библиогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
167200
  Пимштейн И.Г. Анализ геолого-геофизических информаций на мини-ЭВМ с применением статистических методов : Практикум по курсу "Геологическая интерпретация геофизических данных" / И.Г. Пимштейн, М.И. Рыскин; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1986. – 48с.
167201
  Рыскин М.И. Анализ геолого-геофизической информации на мини-ЭВМ с применением корреляционных методов. / М.И. Рыскин, И.Г. Пимштейн. – Саратов, 1983. – 64с.
167202
  Дикмарова Л.П. Анализ геометрии установок индуктивных методов электроразведки / Л.П. Дикмарова. – Киев : Наукова думка, 1968. – 156с.
167203
   Анализ геотектонического развития и сейсмичности Кавказа. – Москва : [б. и.], 1960. – 340 с. – Библиогр.: С. 319-338
167204
  Рыженко Б.Н. Анализ геохимических процессов формирования рудообразующего флюида на месторождениях медистых песчаников (сланцев) / Б.Н. Рыженко, Е.В. Черкасова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 749-755 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
167205
  Хаитова Н.М. Анализ гетерогенности скорости репликации ДНК в геноме человека и животных. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.15 / Хаитова Н.М.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1980. – 20л.
167206
  Оганесян Г.А. Анализ гласных электроакустическим методом в зависимости от пола и регистра, применительно к армянскому произношению : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оганесян Г. А.; Ерев.ГУ, физ. мат. фак., Каф. электрич. и физики колебани. – Ереван, 1950. – 9 с.
167207
  Кузнецов Г.Е. Анализ гравитационного и магнитного полей в связи с изучением тектоники Удмуртии и сопредельных территорий. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 131 / Кузнецов Г.Е.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1967. – 24л.
167208
  Мунтян Э. Анализ граф-схемных алгорифмов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мунтян Э.; ЛГУ. – Л., 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
167209
  Терехина А.Ю. Анализ даннх методами многомерного шкалирования / А.Ю. Терехина. – М., 1986. – 166с.
167210
  Мостеллер Фредрик Анализ данных и регрессия / Мостеллер Фредрик, Д.У. Тьюки. – М
1. – 1982. – с.
167211
  Мостеллер Фредрик Анализ данных и регрессия / Мостеллер Фредрик, Д.У. Тьюки. – Москва
2. – 1982. – 239 с.
167212
  Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере : учебное пособие / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : ФОРУМ, 2008. – 368 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0356-8
167213
  Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 384 с.
167214
  Александров В.В. Анализ данных на ЭВМ : (на примере системы СИТО) / В.В. Александров, А.И. Алексеев, Н.Д. Горский. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 191 с. – (Математическое обеспичение прикладной статистики)
167215
  Кокс Д. Анализ данных типа времени жизни / Д. Кокс, Д. Оукс. – М, 1988. – 191с.
167216
  Ясыр А. Анализ движений Рудольфа Лабана // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 7. – С. 42-51


  Система анализа движений была создана Рудольфом Лабаном (1879-1958), чехословацким танцовщиком, хореографом и преподавателем, который был наставником многих великих звезд современного танца. Р. Лабан исследовал процессы движения как в современных и ...
167217
   Анализ движения небесных тел и их наблюдений : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1982. – 135 с.
167218
   Анализ движения небесных тел и оценка точности их наблюдений : сб. статей. – Рига : ЛГУ, 1988. – 231 с., ил.
167219
  Лайранд Д.Б. Анализ движения протоплазмы в плазмодии миксомицета : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Лайранд Д.Б.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 21л.
167220
  Вонбан Ф.О. Анализ движения спутника с помощью радио-приема / Ф.О. Вонбан, 1961. – 16с.
167221
   Анализ движения тел Солнечной системы и их наблюдения : сб. науч. трудов. – Рига : ЛГУ, 1986. – 154, ІV с. ил.
167222
  Тисленко В.И. Анализ двухканальных моноимпульсных радиопеленгаторов при пеленговании источников, расположенных за радиогоризонтом : Автореф... канд. техн.наук: 05.292 / Тисленко В. И.; МВССО РСФСР, Том. политехн. ин-т. – Томск, 1972. – 23л.
167223
  Давыдов Ю.М. Анализ двухкнальных методов амплитудной оброботки сигнала : Автореф... канд. техн.наук: 290 / Давыдов Ю.М.; Моск. авиац. ин-т. – М., 1971. – 15л.
167224
  Мартынова О.П. Анализ двухуровневой иерархической многокритериальной маршрутизации в компьютерных сетях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 125-129
167225
  Евстигнеев Д.А. Анализ действия блокаторов калиевых каналов тетраэтиламмония и 4-аминопиридина на электрическую активность миелинизированных нервных волокон амфибий : монография / Д.А. Евстигнеев, И.В. Кузнецова, Н.В. Глухова ; М-во трансп. Российской Федерации, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновское высш. авиационное училище гражданской авиации (ин-т) [и др.]. – Ульяновск : УВАУ ГА : УлГПУ, 2009. – 430 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 412-430. – (Биофизика). – ISBN 978-5-7514-0182-5
167226
  Толкачева Е.Н. Анализ действия некоторых защитных веществ при облучении клеток животного происхождения. : Автореф... канд. биол.наук: / Толкачева Е.Н.; Ин-т морфологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1961. – 17л.
167227
  Громов Павел Сергеевич Анализ действия полианионов на хроматин : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Громов Павел Сергеевич; АМН СССР. Научно-исслед. ин-т экспериментаьлной медицины. – М., 1979. – 26л.
167228
  Кайданов Л.З. Анализ действия полового отбора в популяциях животных. (Куры, дрозофила) : Автореф... кандидата биол.наук: / Кайданов Л.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
167229
  Тимейко В.Н. Анализ действия фторацетата натрия на некоторые виды животных : Автореф... канд. биол.наук: / Тимейко В. Н.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 23л.
167230
  Лантратова А.С. Анализ дендрофлоры Карелии / А.С. Лантратова. – Петрозаводск, 1985. – 107с.
167231
  Шагалеева Г. Анализ детерминант дивидендной политики компаний // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 52-57. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируются современные тенденции дивидендной политики компаний на развивающихся рынках капитала, в том числе в странах с переходной экономикой. На основе результатов эконометрического анализа панельных данных по компаниям России, Польши и ...
167232
  Дюрелли А. Анализ деформаций с использованием муара. / А. Дюрелли, В. Паркс. – М., 1974. – 359с.
167233
  Пивоварова О. Анализ деяких особливостей діяльності вищих навчальних закладів США / О. Пивоварова, О. Романовський // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 1. – С. 51-60
167234
   Анализ деятельности и методические рекомендации универсальным и отраслевым научным библиотекам Белоруссии, 1986-1990 гг.. – Минск : ГБ Респ. Беларусь, 1992. – 87 с.
167235
  Дьяченко И.П. Анализ деятельности Кайбицкого нерестово-вырастного хозяйства по формированию стада сазана в Куйбышевском водохранилище : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 100 / Дьяченко И.П. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 19 с.
167236
  Шехин В.Г. Анализ деятельности предприятий в сфере научно-технического прогресса / В.Г. Шехин. – Петрозаводск, 1987. – 96 с.
167237
  Белоусенко Г.Ф. Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий в новых условиях / Г.Ф. Белоусенко, М.Я. Кириченко, Т.М. Шумилин. – Москва : Статистика, 1971. – 223 с.
167238
  Осипенко Е. Анализ деятельности учреждений дополнительного образования и физкультурно-спортивных центров Республики Беларусь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 249-259. – ISSN 2312-5993
167239
   Анализ диагностических и прогностических методов оценивания экологического состояния акваторий / В.И. Михайлов, М.М. Монюшко, А.О. Маляс, А.Б. Капочкина // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 24-31. – ISSN 2306-5680


  Проведена оцінка якості та достовірності методів, які застосовуються в Україні для оцінювання екологічного стану акваторій. Аналізуються використовувані в Україні методи екологічного контролю навколишнього середовища в порівнянні з зарубіжними ...
167240
  Близнюк А.А. Анализ динамики и труктуры прямых иностранных инвестиций в экономику Украины // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 30-32. – ISSN 2409-1944
167241
  Щукин И.И. и др. Анализ динамики курса доллара по отношению к рублю РФ за 2000 г. // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С. 53-58. – ISBN 5-88512-242-1
167242
  Бессалова Т.В. Анализ динамики научного потенциала Национального университета им. Т.Г.Шевченко (1996—2007 гг.) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 113-124. – ISSN 0374-3896


  Дана оценка научного потенциала и исследовательской деятельности университета и показана его роль в обучении студентов , развитии экономики, науки, образования в Украине.
167243
  Орлов В.И. Анализ динамики природных условий и ресурсов / В.И. Орлов. – Москва : Наука, 1975. – 275с.
167244
  Волошина Е.А. Анализ динамики равновесия фондового рынку : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 23-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
167245
   Анализ динамики роста биологических объектов : сб. статей. – Москва : Наука, 1978. – 12 7с.
167246
  Озеров В.К. Анализ динамики социалистического расширенного воспроизводства / В.К. Озеров. – Новосибирск, 1984. – 266с.
167247
  Лекявичюс Р. Анализ динамики цитогенетического действия некоторых производных пурина с алкилирующими группами и сравнение их действия с действием чистых алкилирующих соединений на клетки человека в культуре ткан : Автореф... канд. биол.наук: / Лекявичюс Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра биохимии - биофизики - генетики. – Вильнюс, 1967. – 23л.
167248
  Стахив П.Г. Анализ динамических режимов в электронных схемах с многополюсниками / П.Г. Стахив. – Львов : Вища школа, 1988. – 153 с.
167249
   Анализ динамических режимов работы асинхронного турбогенератора со статорным возбуждением. – Киев : [б. и.], 1979. – 48 с. – Список лит.: С. 46-47
167250
   Анализ динамических характеристик и повышение точности аналоговых и импульсных компенсационных стабилизаторов напряжения / Г.Ф. Зайцев [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 2014. – 184, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 174-178. – ISBN 978-966-02-7383-2
167251
  Зарипов М.Ф. Анализ динамических характеристик элементов систем управления структурними схемами / М.Ф. Зарипов. – Ташкент, 1978. – 89 с.
167252
  Хромушкин Анатолий Васильевич Анализ динамического поведения упругих оболочек под действием нестационарных акустических волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Хромушкин Анатолий Васильевич; МГУ. – М., 1974. – 16л.
167253
  Макаренко Н.Б. Анализ динамического поведения цилиндрических оболочек при неосесимметричном внешнем давлении : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 05.07.03 / Макаренко Н. Б. ; МВ и ССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1984. – 17 с.
167254
  Уилкокс Р.Б. Анализ динамического свойства и моделирование функций систем административного управления / Р.Б. Уилкокс. – М., 1963. – 45с.
167255
  Самойлов Н.Г. Анализ динамической устойчивости гибких направляющих устройств (проводников) шахтных подъемных установок : Автореф... канд. техн.наук: / Самойлов Н.Г.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 15л.
167256
  Матвеев Владимир Геннадьевич Анализ динамической устойчивости упругих поверхностей в потоке сжимаемой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Матвеев Владимир Геннадьевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
167257
  Матвеев Владимир Геннадьевич Анализ динамической устойчивости упругих поверхностей в потоке сжимаемой жидкости : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Матвеев Владимир Геннадьевич; Ит-г гидромеханики. – К., 1986. – 130л. – Бібліогр.:л.118
167258
  Вайникко Г.М. Анализ дискретизационных методов / Г.М. Вайникко. – Тарту, 1976. – 161с.
167259
  Борзенков Анатолий Владимирович Анализ дифракционных полей в многоэлементных ограниченных открытых ленточных структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Борзенков Анатолий Владимирович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 23л.
167260
  Бойко В.А. Анализ диффузионных процессов в неоднородоно освещенном полупроводнике и разработка методик исследования неоднородности полупроводников : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бойко В. А.; Одес.ГУ. – Одесса, 1983. – 18л.
167261
  Коробкова Г.В. Анализ дождевого стока / Г.В. Коробкова. – Ленинград : Наука, 1990. – 126с.
167262
  Хасбулатов Р. Анализ доклада Дж. Стиглица Комиссии финансовых экспертов ООН "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса" // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
167263
  Хасбулатов Р. Анализ доклада Дж. Стиглица Комиссии финансовых экспертов ООН "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса". // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
167264
  Горькова В.И. Анализ документальных информационных потоков и изучение запросов потребителей информации / В.И. Горькова, Т.И. Гусева. – М, 1974. – 60с.
167265
   Анализ драматического произведения : Межвуз. сб. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. – 366 с. – ISBN 5-288-00126-Х
167266
  Круглова А.И. Анализ дуальности реального мира и виртуальных сред компьютерных игр в решении реальных задач // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 163-164
167267
  Кюллик Э.А. Анализ естественных и химических волокон методом пиролизной газовой хроматографии : Автореф... канд. хим.наук: / Кюллик Э.А.; АН Эст. ССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1966. – 27л.
167268
  Сокол Л.Э. Анализ жанра художественного произведения / Л.Э. Сокол. – Рига, 1972. – 42с.
167269
  Сокол Л.Э. Анализ жанра художественного произведения / Л.Э. Сокол. – Рига, 1973. – 55с.
167270
  Дейсс Е. Анализ железа и стали / Е. Дейсс. – 2-е изд. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 167 с.
167271
  Ляликов Ю.С. Анализ железных и марганцевых руд / Ю.С. Ляликов, В.И. Сакунов, Н.С. Ткаченко. – Москва : Металлургиздат, 1954. – 272 с.
167272
   Анализ железных, марганцевых руд и агломератов / Перед загл. авт. : Ю.С. Ляликов, Н.С. Ткаенко, А.В. Добржанский, В.И. Сакунов. – Москва : Металлургия, 1966. – 312 с. : 44 рис.
167273
  Тимпко В.А. Анализ жизненных форм растений и его значение в решении вопроса преобразования природных насаждений грецкого ореха Южной Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Тимпко В. А.; Глав. Ботан. сад. АН СССР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 13 с.
167274
  Грюн А. Анализ жиров и восков / А. Грюн. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат
Вып. 1. – 1932. – 428 с.
167275
  Грюн А. Анализ жиров и восков / А. Грюн. – М.-Л.
2. – 1932. – 374с.
167276
  Гуцуляк В.Н. Анализ заболеваемости алопецией в связи с эколого-геохимической ситуацией в г.Черновцы : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 53-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
167277
  Шатилов Н.Ф. Анализ зависимостей социалистического расширенного воспроизводства и опыт его моделирования / Н.Ф. Шатилов. – Новосибирск, 1974. – 250с.
167278
  Лямин Э.А. Анализ зависимости импульсных потоков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Лямин Э.А.; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1969. – 17л.
167279
  Церлевская Е.С. Анализ заключительного баланса совхозов и колхозов. / Е.С. Церлевская. – М, 1973. – 95с.
167280
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники : тезисы докладов симпозиума. – Киев : [б. и.]
Вып. 3 : Опыт анализа тенденций и прогнозирование развития техники. – 1967. – 79, [5] с.
167281
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники : тезисы докладов симпозиума. – Киев : [б. и.]
Вып. 4 : Информационные проблемы анализа тенденций и прогнозирования научно-технического развития. – 1967. – 136 с.
167282
  Рыженков А.В. Анализ закономерностей изменения структуры личного потребления (на матер. Австрии). : Автореф... канд. экон.наук: / Рыженков А.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т экономики и организации пром. производства. – Новосибирск, 1980. – 16л.
167283
  Смоленская И.Н. Анализ закономерностей синтеза РНК в митотическом цикле в связи с ее ролью в регуляции размножения клеток : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Смоленская И.Н.; Ин-т биологии развития АН СССР. – М., 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
167284
  Алиев Ф.Ш. оглы Анализ закономерностей формирования и прогноз режима грунтовых вод Ширванской степи в условиях орошения : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.06 / Алиев Ф. Ш. оглы; М-во геол .СССР, М-во геол. УзССР, Ин-т гидрогеол. и инженерн. геол. – Ташкент, 1979. – 21л.
167285
  Анциферова Э. Анализ закрепления принципов добросовесности, разумности и справедливости в гражданском праве Республики Беларусь и Украины // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 15-17
167286
  Сакков Э.Э. Анализ закритической стадии упруго-пластических пластин и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Сакков Э.Э.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
167287
  Тунгусова Е.В. Анализ зарубежного и отечественного опыта обеспечения эфективности производства // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 44-52. – ISSN 1812-3910
167288
   Анализ застройки новых жилых районов Киева и других городов УССР : информационный обзор. – Москва : НТМ по гражд. строит. и архитект., 1967. – 92 с. – (Серия "Градостроительство" ; вып. 14)
167289
  Гарипов К.Н. Анализ затрат на материальное стимулирование труда в колхозах и совхозах / К.Н. Гарипов. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 144 с.
167290
  Любинецкий Я.Г. Анализ затрат на создание, производство и эксплуатацию изделий / Я.Г. Любинецкий. – М., 1991. – 109с.
167291
  Любинецкий Я.Г. Анализ затрат по стадиям экономического цикла изделий / Я.Г. Любинецкий. – М., 1989. – 82с.
167292
  Полякова Т.С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей / Т.С. Полякова. – М., 1983. – 129с.
167293
  Разумов Л.В. Анализ земско-статистических подворных описаний крестьянских хозяйств : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00.,07.00.09 / Разумов Л.В. ; МГУ. – Москва, 1973. – 26 с.
167294
   Анализ знаковых систем. История логики и методологии науки : тез. докл. IXвсесоюз. совещ., Харьков, окт. 1986 г. – Киев : Наук. думка, 1986. – 146, [1] с.
167295
   Анализ знаний учащихся по механике на основе итогов вступительных экзаменов : [ Метод. пос. ]. – Чебоксары, 1972. – 23с. – Список лит. : с. 22-23 (13 назв.)
167296
  Рытикова Л.С. Анализ зриетльных раздражителей и роль гиперстритума в условнорефлекторной деятельности кур : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Рытикова Л.С.; КГУ. – К, 1980. – 189л.
167297
  Рытикова Л.С. Анализ зрительных раздражителей и роль гиперстриатума в усолвнорефлекторной деятельности кур : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.13 / Рытикова Л. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
167298
  Гаврилов Ю.В. Анализ и выбор комплексов технических средств АСУ / Ю.В. Гаврилов. – М., 1977. – 327с.
167299
  Булатов А.А. Анализ и выбор методов миграции электронных образовательных ресурсов на портативные аппаратные платформы / А.А. Булатов, А.А. Соболевский, С.Т. Мартиросян // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 9. – С. 29-35. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены действия по переносу электронных образовательных ресурсов с платформ настольных компьютеров на мобильные платформы. Представленные методы могут применяться для переноса приложений, не требующих от пользователя активного ввода данных. Даны ...
167300
   Анализ и выделение сейсмических сигналов. – Москва : Мир, 1986. – 237, [1] с.
167301
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 215 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000487-4
167302
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. специальностям / Т.Б. Бердникова. – Москва : Инфра-М, 2005. – 215 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000487-4
167303
   Анализ и диагностирование электронных устройств : сб. науч. трудов. – Владивосток : [б. и.], 1986. – 142 с.
167304
  Яковлева Л.Ф. Анализ и изолирование некоторых хинолинов на основе их комплексообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Яковлева Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 22л.
167305
  Каспржак Г.М. Анализ и изыскание способов улучшения технологических и энергетических свойств источников питания для дуговой сварки : Автореф... д-р тех.наук: / Каспржак Г.М.; Ин-т электросварки. – М, 1967. – 62л.
167306
  Киршбаум Д. Анализ и интерпретация двухчастичной амплитуды упругого процесса рассеяния с помощью группы 0(3,С) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Киршбаум Д.; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1974. – 16л.
167307
  Ляховицкий Ф.М. Анализ и интерпретация отраженных волн : Обзор / Ф.М. Ляховицкий, М.В. Невский; МингеоСССР; ВИЭМС; МГУ. – Москва, 1972. – 43с. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика)
167308
   Анализ и интерпретация пространственно-распределенных структур : сб. науч. трудов. – Свердловск : УрО АН СССР, 1988. – 79, [1] с.
167309
  Эренберг А. Анализ и интерпретация статистических данных / А. Эренберг. – М, 1981. – 406с.
167310
  Стадников Г.Л. Анализ и исследование углей / Г.Л. Стадников. – Харьков : "Кокс i хемiя", 1932. – 137 с.
167311
  Стадников Г.Л. Анализ и исследование углей / Г.Л. Стадников. – 2-е изд., перераб. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1936. – 216 с.
167312
  Гайдуцкий П.И. Анализ и контроль экономических взаимоотношений предприятий АПК / П.И. Гайдуцкий. – Москва, 1989. – 159с.
167313
  Буглай В.Б. Анализ и критика взглядов индийских буржуазных экономистов по некоторым вопросам госкапиталистического развития Индии : Автореф... канд. эконнаук: / Буглай В. Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1967. – 20л.
167314
   Анализ и машинное проектирование электронных цепей : сб. науч. трудов. – Киев : Наук. думка, 1980. – 227 с.
167315
  Саркисов В.А. Анализ и методические принципы разведки газовых месторождений карбонатного комплекса верхней юры Восточной Туркмении и Западного Узбекистана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.17 / Саркисов В.А. ; Всес. науч. исслед. геол. развед. ин-т. – Москва, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
167316
   Анализ и моделирование использования ресурсов в условиях интенсификации производства : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1987. – 128 с., ил.
167317
   Анализ и моделирование личного потребления : (Вопросы теории и методологии). – Вильнюс : [б. и.], 1973. – 205 с.
167318
  Цветков В.М. Анализ и моделирование некоторых процессов управления народным хозяйством НР Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Цветков В. М.; КИНХ. – К., 1981. – 16л.
167319
  Федорова Т.А. Анализ и моделирование покупательского спроса. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Федорова Т.А.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1972. – 17л.
167320
  Тамм Г Б. Анализ и моделирование производственных систем / Г Б. Тамм, . – Москва, 1987. – 191с.
167321
   Анализ и моделирование промышленного производства в условиях интенсификации экономики : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 176 с., ил.
167322
   Анализ и моделирование процессов управления в экономике : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – 145 с., ил.
167323
  Грязнов Б.Т. Анализ и моделирование стоимости в экономических процессах / Б.Т. Грязнов. – Горький, 1973. – 176с.
167324
  Роча Фуэнтес Мануэль Анализ и моделирование стохастических систем обработки информации : Дис... канд . физ-мат.наук: 01.05.01 / Роча Ф.М.; КУ. – Киев, 1995. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
167325
  Роча Фуэнтес Мануэль Анализ и моделирование стохастических систем обработки информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.05.01 / Роча Фуэнтес Мануэль; КГУ. – К., 1995. – 17л.
167326
   Анализ и моделирование экономических взаимосвязей. – Москва : [б. и.], 1988. – 191 с.
167327
   Анализ и моделирование экономических процессов : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1978. – 150 с.
167328
   Анализ и моделирование экономических процессов : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1979. – 164 с.
167329
   Анализ и моделирование экономических процессов : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1980. – 125 с.
167330
   Анализ и моделирование экономических процессов : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1981. – 148 с., ил.
167331
   Анализ и моделирование экономических процессов : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1982. – 144 с.
167332
   Анализ и моделирование экономических процессов : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1984. – 127 с., ил.
167333
   Анализ и моделирование экономических процессов : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1987. – 134 с., ил.
167334
   Анализ и моделирование экономических процессов : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1989. – 113, [3] с.
167335
   Анализ и обоснование хозяйственных решений. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 133, [1] с.
167336
  Кудренко А.И. Анализ и обочнование эффективных форм и методов идейно-политичекого воспитания спортсменов высокой квалификации. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Кудренко А.И.; Киев.гос.ин-т.физ.культ. – К, 1982. – 21л.
167337
   Анализ и обработка гидрометеорологической информации : сб. докл. 10-й конф. молодых ученых и специалистов ВНИИГМИ-МЦД [апр. 1981 г.]. – Москва : Гидрометеоиздат, 1983. – 62 с., ил.
167338
  Мэнли Р. Анализ и обработка записей колебаний / Р. Мэнли. – Москва, 1948. – 252 с.
167339
   Анализ и обработка математических текстов : сб. науч. трудов. – Киев : ИК, 1984. – 83 с.
167340
  Горелов В.А. Анализ и обработка результатов высокоточных створных измерений : аналитический обзор / В.А. Горелов; под ред. Е.Б. Клюшина. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1976. – 75 с.
167341
  Быков Р.Е. Анализ и обработка цветных и объемных изображений / Р.Е. Быков, С.Б. Гуревич. – Москва : Радио и связь, 1984. – 248 с.
167342
  Мейер Г. Анализ и определение строения органических веществ / Г. Мейер. – Харьков-Киев : Госнаучтехиздат Украины, 1935. – 679 с.
167343
  Мейер Г. Анализ и определение строения органических соединений / Г. Мейер. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1937. – 458 с.
167344
  Дудинов В.Н. Анализ и оптимальная обработка результатов поверхностной фотометрии планет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Дудинов В.Н.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 13л.
167345
   Анализ и оптимальный синтез на ЭВМ систем управления. – Москва : Наука, 1984. – 343 с., ил.
167346
   Анализ и оптимизация операторской деятельности : метод. материалы. – Москва : ВНИИТЭ, 1986. – 120, [1] с.
167347
  Соболевский М.И. Анализ и оптимизация структур матричных вычислительных систем / М.И. Соболевский. – М, 1979. – 168с.
167348
  Лохмотко В.В. Анализ и оптимизация цифровых сетей интегрального обслуживания / В.В. Лохмотко, К.И. Пирогов. – Минск, 1991. – 191с.
167349
   Анализ и оценка библиотечно-информационной деятельности : сб. науч. трудов. – Ленинград : ГПБ, 1989. – 160 с.
167350
  Федорова Е. Анализ и оценка каналов распространения финансовых кризисов на развивающихся ранках / Е. Федорова, О. Безрук // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 120-128. – ISSN 0042-8736
167351
  Беженару Г.А. Анализ и оценка минимально допустимых водных ресурсов на базе водохозяйственного районирования Молдовы / Г.А. Беженару, О.Н. Мельничук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 26-28. – ISSN 2306-5680
167352
   Анализ и оценка результатов деятельности производственных систем : [пер. с пол.]. – Москва : Финансы, 1978. – 318 с. – Список лит.: с. 310-312
167353
  Мельник В М. Анализ и оценка систем управления на предприятиях / В М. Мельник, . – Москва, 1990. – 133 с.
167354
  Езерский П.П. Анализ и оценка уровня организации труда на предприятии. / П.П. Езерский. – М, 1969. – 176с.
167355
  Белов А. Анализ и планирование издержек обращения / А. Белов. – Москва : Изд-во Центросоюза, 1951. – 183 с.
167356
  Ефремова Людмила Владимировна Анализ и планирование общественного продукта в условиях перевода экономии на интенсивный путь развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ефремова Людмила Владимировна; КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 24л.
167357
  Сатановский Р.Л. Анализ и планирование организационного уровня производства / Р.Л. Сатановский. – М., 1982. – 151с.
167358
  Косенко Г.Ф. Анализ и планирование рентабельности промышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Косенко Г. Ф.; МВ иССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 26л.
167359
  Коваленко Т.И. Анализ и планирование соотношений между ростом производительности труда и заработной платы. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коваленко Т.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет по обществ. наукам. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
167360
   Анализ и планирование топливно-энергетического комплекса Сибири : сб. науч. трудов. – Новосибирск : ИЭИОПП, 1988. – 163 с.
167361
  Клепиков Н.П. Анализ и планирование экспериментов методом максимума правдоподобия. / Н.П. Клепиков, С.Н. Соколов. – Москва : Наука, 1964. – 184 с.
167362
   Анализ и планирование эффективности общественного производства : (Метод. рекомендации по курсу "Планирование народного хозяйства"). – Вильнюс : [б. и.], 1980. – 120 с.
167363
   Анализ и планирование эффективности промышленного производства : (на материалах Казахстана). – Алма-Ата : Наука, 1984. – 142 с.
167364
  Доблаев Л.П. Анализ и понимание текста / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1987. – 69,2с.
167365
  Чипулис Анализ и построение текстов цифровых программно-управляемых устройств / Чипулис, С.Г. Шаршунов. – М., 1992. – 223с.
167366
  Томпсон Ф.Д. Анализ и предсказание погоды численными методами. / Ф.Д. Томпсон. – М., 1962. – 239с.
167367
  Барашенков В.В. Анализ и преобразование операторных схем алгоритмов : учебное пособие / В.В. Барашенков ; под ред. В.Б. Смолова ; МВиССО РСФСР, Ленинград. электротехн. ин-т. – Ленинград : [б. и.], 1979. – 102 с.
167368
   Анализ и применение математических моделей экономической динамики : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 119, [2] с., ил. – (Математический анализ экономических моделей)
167369
  Трофименко А.П. Анализ и принципы построения структур генерирования реактивной мощности типографическим методом / А.П. Трофименко; АН УССР; Ин-т электродинамики. – Киев, 1983. – 34с. – Препринт-325
167370
  Кацура С.Н. Анализ и проблемы становления региональных инновационных систем в Украине // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 74-81. – ISSN 1729-7206
167371
  Ефимов В.М. Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонентов / В.М. Ефимов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 72 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 63-69
167372
  Николаева И.Г. Анализ и прогноз межотраслевых связей / И.Г. Николаева. – М., 1981. – 103с.
167373
   Анализ и прогноз метеорологических элементов и речного стока. Вопросы охраны среды : межвуз. сб. науч. трудов. – Пермь : ПГУ, 1979. – 149, 6 с., ил.
167374
  Мисюнас А.А. Анализ и прогноз непроизводственного потребления / А.А. Мисюнас, Р.Л. Раяцкас. – Вильнюс, 1983. – 219с.
167375
  Яковлева Л.П. Анализ и прогноз опасных и особо опасных осадков, гроз и метелей на северо-западе Европейской территории СССР : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.698 / Яковлева Л.П. ; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград, 1972. – 15 с.
167376
  Петерсен С. Анализ и прогноз погоды / С. Петерсен. – Л, 1961. – 652с.
167377
  Богаткин О.Г. Анализ и прогноз погоды для авиации / О.Г. Богаткин, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 232 с. – Библиогр.: с. 217-225
167378
   Анализ и прогноз полит[....]. – Ленинград
Вып. 75. – 1981
167379
  Саркисян С.А. и др. Анализ и прогноз развития больших технических систем / С.А. и др. Саркисян. – М., 1983. – 280с.
167380
   Анализ и прогноз формирования и использования производственных фондов и мощностей : сб. статей. – Москва : ЦЭМИ, 1983. – 219 с.
167381
  Арзамаскин В.И. Анализ и прогнозирование развития хозяйства области на базе межотраслевого баланса / В.И. Арзамаскин ; под ред. Р.С. Чеботарева. – Томск, 1983. – 105 с.
167382
   Анализ и прогнозирование развития экономики региона. – Киев : Наукова думка, 1991. – 226 с.
167383
  Соловьев Ю.П. Анализ и прогнозирование структуры потребительских расходов / Ю.П. Соловьев, С.Г. Друкер. – Москва : Наука, 1981. – 176 с.
167384
  Андрикене Селямуте Юозовна Анализ и прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур при помощи производственных функций : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.15 / Андрикене Селямуте Юозовна ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 26 с. – Бібліогр.:с.25
167385
   Анализ и прогнозирование экономики региона. – Москва : Наука, 1984. – 272 с. – (Проблемы совецкой экономики)
167386
  Рубель А.С. Анализ и прогнозирование эффективности фильтрации с использованием безэталонных мер визуального качества изображения / А.С. Рубель, В.В. Лукин // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85), січень - березень. – С. 4-14. – ISSN 1814-4225
167387
  Важнов А.Н. Анализ и прогнозы стока рек Кавказа / А.Н. Важнов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1966. – 275с
167388
  Важнов А.Н. Анализ и прогнозы стока рек Кавказа. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Важнов А.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
167389
   Анализ и программное обеспечение вычислительных машин. – Киев : [б. и.], 1978. – 44 с.
167390
   Анализ и программное обеспечение вычислительных машин. – К., 1978. – 45с.
167391
   Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации : метод. указания. – Москва : Высшая школа, 1967. – 64 с.
167392
  Беспалов В.П. Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации. / В.П. Беспалов. – Москва, 1967. – 94с.
167393
  Страхова Л.П. Анализ и проектирование организации процесса управления / Л.П. Страхова. – М, 1979. – 67с.
167394
  Овсянников О.А. Анализ и проектирование процессов управления / О.А. Овсянников. – М, 1979. – 82с.
167395
  Трайнев В.А. Анализ и проектирование разделения труда в управляющей системе : учебное пособие / В.А. Трайнев. – Москва, 1978. – 76 с.
167396
   Анализ и проектирование систем управления производством : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1988. – 132, [4] с.
167397
   Анализ и проектирование систем управления производством : межвуз. сб. – Горький : [б. и.], 1990. – 130 с.
167398
  Лесенко Г.В. Анализ и профилактика производственного травматизма / Г.В. Лесенко. – К., 1970. – 184с.
167399
  Лесенко Г.В. Анализ и профилактика производственного травматизма / Г.В. Лесенко. – Изд. 2-е, стереотип. – К., 1971. – 184с.
167400
  Курган Л.И. Анализ и пути повышения производительности труда в животноводстве колхозов (на примере колхозов Краснокутского района Харьковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 594. / Курган Л. И.; Харьк. с.-х. ин-т. – Х., 1968. – 20л.
167401
  Гулиев Г.М. Анализ и пути повышения рентабельности железных дорог. : Автореф... Канд.эк.наук: 08.00.12 / Гулиев Г.М.; Азерб.ин-т.народ.хоз-ва. – Баку, 1976. – 32л.
167402
  Ковалевская Г.П. Анализ и пути повышения эффективности рационализации и изобретательства. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалевская Г.П.; Уральск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
167403
  Дмитриев А.М. Анализ и пути совершенствования методов определения газоносности угольных месторожденийёё / А.М. Дмитриев. – М., 1975. – 52с.
167404
  Гуревич Ю.Л. Анализ и развитие методов управления продуктивностью периодических и непрерывных процессов культивирования микроорганизмов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Гуревич Ю.Л.; АН СССР. – Красноярск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
167405
  Бутина И.В. Анализ и разделение изомерных фталевых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бутина И.В. ; Уральск. филиал. Акад. наук СССр. – Свердловск, 1963. – 22 с.
167406
  Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов : Учеб. пособие для студ. эконом. вузов / КНЭУ; Авт.: В.П.Савчук, С.И. Прилипко,Е.Г. Величко. – Київ : Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304c. – ISBN 966-95332-0-2
167407
  Гулинский П.Я. Анализ и разработка методики проектирования развитых внутренних языков. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.13 / Гулинский П.Я.; АН УССР. – К, 1986. – 16л.
167408
   Анализ и распознавание речевых сигналов на ЭВМ : сб. статей. – Москва : ВЦ АН СССР, 1975. – 167 с.
167409
  Галецкий Ф.П. Анализ и расчет быстродействующих схем : Автореф... канд. техн.наук: / Галецкий Ф.П.; Ин-т точной механики и вычислит техники АН СССР. – М., 1967. – 36л.
167410
   Анализ и расчет интегральных схем. – Москва : Мир
Ч. 1 : Основы расчета интегральных схем и линейные схемы. – 1969. – 371 с.
167411
   Анализ и расчет интегральных схем. – Москва : Мир
Ч. 2 : Логические интегральные схемы. – 1969. – 388 с.
167412
  Александров А.И. Анализ и расчет кварцевых автогенераторов : текст лекций / А.И. Александров ; МВ и ССО РСФСР ; Московск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. – Москва, 1988. – 40 с.
167413
  Александров А.И. Анализ и расчет кварцевых автогенераторов : учебное пособие / А.И. Александров ; МВ и ССО РСФСР ; Моск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. – Москва, 1988. – 72 с.
167414
  Советов Н.М. Анализ и расчет лампы бегущей волны и ее гибридов методом фазовой плоскости / Н.М. Советов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1974. – 221 с.
167415
  Вершинина Л.К. Анализ и расчет максимального дождевого стока и гидрографов паводков рек Приморского края. : Автореф... канд. техн.наук: / Вершинина Л.К.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1961. – 9л.
167416
  Тэлер Д. Анализ и расчет нелинейных систем автоматического управления. / Д. Тэлер, М Пестель, . – М-л, 1964. – 488с.
167417
  Пупков К.А. Анализ и расчет нелинейных систем с помощью функциональных степенных рядов / К.А. Пупков, Н.А. Шмыкова. – М, 1982. – 150с.
167418
  Стогний Б.С. Анализ и расчет переходных режимов работы трансформаторов тока / Б.С. Стогний. – Киев : Наукова думка, 1972. – 140 с.
167419
  Давидов П.Д. Анализ и расчет тепловых режимов полупроводниковых приборов / П.Д. Давидов. – Москва
Вып. 264. – 1967. – 144 с.
167420
  Нагорный Л.Я. Анализ и расчет усилительных схем / Л.Я. Нагорный. – Киев, 1963. – 244 с.
167421
  Налимов Юрий Владиславович Анализ и расчеты сроков вскрытия устьевых областей рек Сибири : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Налимов Юрий Владиславович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
167422
  Мухтарова Т.А. Анализ и решение системы уравнений гитдродинамики и химической кинетики плазменной струи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухтарова Т.А.; Азебр.гос.ун-т. – М, 1966. – 24л.
167423
  Пузиков П.Д. Анализ и синтез - от мысли к вещи / П.Д. Пузиков. – Минск, 1969. – 136 с.
167424
  Айсагалиев С.А. Анализ и синтез автономных нелинейных систем автоматического управления (на основе второго метода Ляпунова) / С.А. Айсагалиев ; АН КазССР, Ин-т математики и механики. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 243 с. – Библиогр.: с. 234-242
167425
  Чаплин А.Ф. Анализ и синтез антенных решеток / А.Ф. Чаплин. – Львов : Вища школа, 1987. – 180 с.
167426
  Тихомирова Ф.А. Анализ и синтез в научном познании: логический аспект // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 158-165. – ISBN 978-966-318-900-0
167427
  Бурова И.Н. Анализ и синтез в познании : Автореф... канд. филос.наук: / Бурова И. Н.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1963. – 20л.
167428
  Шептулин А.П. Анализ и синтез в познании / А.П. Шептулин. – Москва, 1965. – 32с.
167429
  Лагоша А Б. Анализ и синтез в системах отраслевого управления. / А Б. Лагоша, В.Г. Шаркович. – М, 1978. – 263с.
167430
  Каверкин И.Я. Анализ и синтез измерительных систем / И.Я. Каверкин, Э.И. Цветков. – Ленинград, 1974. – 156 с.
167431
  Звидрина М.П. Анализ и синтез информации при подготовке ретроспективного указателя // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 5 (388). – С. 40-44. – ISSN 0869-6020


  Представлены результаты распознавания аналитических приемов в типовом процессе создания ретроспективного научно-вспомогательного библиографического указателя. Выделены необходимые знания, умения и навыки библиографов, значимые для ретроспективного ...
167432
  Катков М.С. Анализ и синтез линейных детерминированных и стохастических систем регулирования / М.С. Катков, В.М. Кушуль. – Л, 1977. – 88с.
167433
  Айзинов М.М. Анализ и синтез линейных радиотехнических цепей в переходном режиме / М.М. Айзинов. – Ленинград, 1968. – 376с.
167434
  Остапенко А.Г. Анализ и синтез линейных радиоэлектронных цепей с помощью графов : Аналоговые и цифровые фильтры / А.Г. Остапенко. – Москва : Радио и связь, 1985. – 280 с.
167435
   Анализ и синтез методов адресации мини- и макро- ЭВМ. – Киев : [б. и.], 1977. – 22 с.
167436
   Анализ и синтез механизмов : Сб. статей. – Москва : Машиностроение, 1966. – 284 с.
167437
   Анализ и синтез механизмов : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Изд-во КазГУ, 1983. – 119 с.
167438
  Малиновский Б.Н. Анализ и синтез мини-ЭВМ / Б.Н. Малиновский. – Киев : Наукова думка, 1976. – 174с.
167439
  Баринов А.К. Анализ и синтез многозначных микропрограммных автоматов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13,01 / Баринов А.К.; Харьков.ин-т радиоэлектрон. – Харьков, 1979. – 25л.
167440
  Эль Рашини Анализ и синтез многофункциональных подающих и зажимных механизмов прутковых автоматов. : Автореф... канд.техн.наук: 05.03.01 / Эль Рашини Х.А.; КПИ. – К, 1994. – 17л.
167441
  Кроне Ю. Анализ и синтез мультипликативных моделей канальных фильтров. : Автореф... канд. технич.наук: 05.12.02 / Кроне Ю.; Харьков. политехн. ин-тут им. Ленина. – Харьков, 1981. – 19л.
167442
  Павлов А.А. Анализ и синтез нелинейных прогнозирующих фильтров. : Автореф... канд. техн.наук: 05.254 / Павлов А.А.; КПИ. – К., 1970. – 20л.
167443
  Ткаченко В.И. Анализ и синтез неоднородностей с кусочно-линейной границей в прямоугольных волноводах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ткаченко В.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 15л.
167444
  Щевьев Ю.П. Анализ и синтез неоднородных акустических сред / Ю.П. Щевьев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 216 с.
167445
  Михайлов Ф.А. Анализ и синтез нестационарных линейных систем / Ф.А. Михайлов. – Москва : Машиностроение, 1977. – 296 с. – Библиогр.: с. 285-289
167446
  Бакулина А.Н. Анализ и синтез показателей качества образовательных услуг при создании системы квалификаций высшей школы / А.Н. Бакулина, К.Н. Маловик, С.Б. Смирнов // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 21-28. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
167447
  Руденко В.С. Анализ и синтез преобразователей с постоянной и переменной структурой / В.С. Руденко, В.Я. Жуйков, В.Е. Сучик. – Киев, 1983. – 64 с.
167448
  Залесский В.В. Анализ и синтез пьезоэлектрических преобразователей / В.В. Залесский. – Ростов-на-Дону, 1971. – 152 с.
167449
  Петров А.В. Анализ и синтез радиотехнических комплексов / А.В. Петров, А.А. Яковлев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 248 с.
167450
   Анализ и синтез речи : сб. науч. трудов. – Минск : ИТК, 1991. – 86 с., ил.
167451
  Исобе Т. Анализ и синтез самонастраивающихся систем с возмущением по параметрам в применении к автоматическому управлению производственными объектами. / Т. Исобе, Т. Тотани. – Москва, 1963. – 30с.
167452
   Анализ и синтез систем автоматического управления. – М., 1968. – 406с.
167453
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ : алгоритмы и прогр. : справочник / Виталий Евгеньевич Болнокин, Петр Иванович Чинаев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 252-254 (89 назв.). – ISBN 5-256-00410-7
167454
  Черняк Ю.И. Анализ и синтез систем в экономике / Ю.И. Черняк. – Москва, 1970. – 151с.
167455
  Макаренко В.В. Анализ и синтез систем коррекции временных искажений в аппаратуре магнитной звукозаписи : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.08 / Макаренко В.В.; Лен. ин-т киноинж. – Л., 1986. – 18л.
167456
  Хилюк Л.Ф. Анализ и синтез систем оптимизации с двухбалльной оценкой показателя качества : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Хилюк Л.Ф.; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
167457
   Анализ и синтез систем управления и контроля : сб. статей. – Киев : [ИК], 1976. – 97 с.
167458
  Воронин Л.Г. Анализ и синтез сложных раздражителей у высших животных / Л.Г. Воронин. – Ленинград, 1952. – 200с.
167459
  Грешилов А.А. Анализ и синтез стохастических систем: параметр. модели и конфлюент. анализ. / А.А. Грешилов. – М., 1990. – 319с.
167460
  Агзамов Ш.Ш. Анализ и синтез структур разрядно-аналоговых вычислительных систем и устройств / Ш.Ш. Агзамов. – Київ : Институт электродинамики, 1981. – 60 с.
167461
  Кузнецов В.Г. Анализ и синтез схем статических преобразователей трехфазного тока в однофазный в цепях без нулевого провода / В.Г. Кузнецов. – Киев, 1978. – 44 с.
167462
  Кузнецов В.Г. Анализ и синтез схем статических преобразователей трехфазного тока в однофазный в цепях с нулевым проводом / В.Г. Кузнецов. – Киев, 1978. – 40 с.
167463
  Таубман Е.И. Анализ и синтез теплотехнических систем / Е.И. Таубман. – М., 1983. – 177с.
167464
  Шаталин В.А. Анализ и синтез технологических систем / В.А. Шаталин. – Саратов
Ч.1. – 1991. – 193с.
167465
  Гурецкий Х. Анализ и синтез управления с запаздыванием / Х. Гурецкий. – М., 1974. – 327с.
167466
  Кесс Ю.Ю. Анализ и синтез фреймовых моделей АСУ / Ю.Ю. Кесс. – Москва, 1986. – 167с.
167467
  Кафаров В.В. Анализ и синтез химико-технологических систем. / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин. – М., 1991. – 432с.
167468
   Анализ и синтез цифрового сеточного микропроцессора для решения уравнений теории поля. – Киев : [б. и.], 1978. – 55 с. – Список лит.: С. 53-54
167469
  Беллерт С. Анализ и синтез электрических цепей методом структурных чисел = Analiza i synteza ukladow elektrycznych metoda liczb strukturalnych : пер. с польск. / С. Беллерт, Г. Возняцкий ; под ред. проф. П.А. Ионкина. – Москва : Мир, 1972. – 332 с. : черт. – Библиогр.: с. 328-330 (55 назв.)
167470
   Анализ и синтез элементов и структур управляющих ЭВМ : межвузов. тематич. сб. науч. трудов. – Омск : [б. и.], 1986. – 149 с.
167471
  Осадчук В.С. Анализ и синтез элементов и устройств управления на основе индуктивного эффекта : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Осадчук Владимир Степанович ; Харьков. политехн. ин-т им. В.И. Ленина. – Харьков, 1978. – 36 с. – Библиогр.: 62 назв.
167472
  Евдокимов В.И. Анализ и синтез, как категории диалектической логики. : Автореф... Канд.филос.наук: / Евдокимов В.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,. – М, 1957. – 15л.
167473
  Андрущенко А.И. Анализ и систематизация научных подходов к формированию типологии доверия (опыт библиографического анализа) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 126-136. – ISSN 0132-1625
167474
  Фант Г. Анализ и ситез речи. / Г. Фант. – Новосибирск, 1970. – 168с.
167475
  Мулуд Н. Анализ и смысл / Н. Мулуд. – Москва : Прогресс, 1979. – 347с.
167476
  Колодин В.С. Анализ и совершенствование основных принципов производственного менеджмента / В.С. Колодин, В К. Федотов, М.С. Чернышенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 23-28 : Табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
167477
  Рогачева Н.Н. Анализ и сопоставление различных уточнений теории тонких оболочек : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Рогачева Н. Н.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – Москва, 1974. – 14л.
167478
  Згуровский М.З. Анализ и управление односторонними физическими процессами / М.З. Згуровский, А.H. Hовиков; МОУ, HТУ Украины "КПИ". – Киев : Наукова думка, 1996. – 328 c. – ISBN 966-00-0001-4
167479
   Анализ и усовершенствование инфраструктуры единой информационной среды ГУ НАНЦ / В.В. Гаевой, Л.С. Глоба, Р.М. Мазанка, А.И. Омельченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 201-209. – ISSN 1727-7485
167480
   Анализ и учет хозяйственной деятельности полиграфических предприятий. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 231 с.
167481
   Анализ и формализация измерительного эксперимента : сб. науч. трудов. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986. – 67 с., ил.
167482
  Кокодей Т.А. Анализ и формализация стратегий ТПГ "Rainford" методом обратной индетификации (1992-1996 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 26-32 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
167483
  Дривотин Олег Игоревич Анализ и формирование динамики интенсивных потоков заряженных частиц в продольном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дривотин Олег Игоревич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 16л.
167484
   Анализ и формирование организационной структуры промышленного предприятия : Вопросы методологии и методики. – Новосибирск : Наука, 1983. – 182 с., ил.
167485
  Бурема С. Анализ и элементы синтеза электромагнитных систем феррозондов со стержневыми сердечеами : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Бурема С.; НАН Украины, Ин-т электродинамики. – К., 1995. – 17л.
167486
  Винокур А.Б. Анализ и эффектизация алгоритмов над графовыми структурами на основе исследования их сложных свойств : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Винокур А. Б.; ПО "Кинескоп", Львовс. констр. бюро "Эротрон". – Львов, 1990. – 196л. – Бібліогр.:л.125-134
167487
  Винокур А.Б. Анализ и эффектизация над графовыми структурами на основе исследования их сложных свойств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Винокур А.Б.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
167488
  Приступа Г.Н. Анализ идейного содержания литературного произведения: Учеб. пособие для слушателей подгот. отд-ний пед. ин-тов. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1987. – 113с.
167489
  Каплан А.Б. Анализ идеологии развития в трудах Л. Дюмона // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 56-100. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
167490
  Сахарцева И.И. Анализ издержек производства с учетом факторов рыночной экономики // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.136-138
167491
  Мазлумян С.А. Анализ изменений структуры сообществ бентоса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Мазлумян С. А.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1989. – 24л.
167492
  Котляров О.Н. Анализ изменчивости морфологических признаков трех видов подсемейства Mikrotinae : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Котляров О.Н.; АН УССР, Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К., 1985. – 18л.
167493
  Мокрицька Т.П. Анализ изменчивости свойств дисперсных грунтов Среднего Приднепровья методом группового учета аргументов // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 25-30 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2415-7848
167494
   Анализ изменчивости температуры на горной территории Северного Кавказа за 1961-2013 гг. / А.А. Ташилова, Л.А. Кешева, Н.В. Теунова, З.А. Таубекова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 16-26 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
167495
   Анализ измерительных информационных систем. – Ташкент : Фан, 1984. – 176 с., ил.
167496
  Еги М.Г. Анализ изображения трехмерных сцен по текстуре поверхностей объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 0513.01 / Еги М.Г.; Ин-т.кибернетики Ан ЭССР. – Таллин, 1980. – 18л.
167497
   Анализ изотопного состава подземных вод : (метод. рекомендации). – Москва : ВСЕГИНГЕО, 1978. – 33 с., ил.
167498
  Пономарев Д.М. Анализ импульсных сигналов при исследовании цепей с распределенными параметрами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Пономарев Д.М.; Горьков. политехн. ин-т. – Горький, 1979. – 20л.
167499
  Теплых Г. Анализ инновационной деятельности фирм в рамках CDM подхода // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 51-65. – ISSN 0042-8736


  Фактори інноваційної діяльності компаній і оцінка ефективності інновацій залишаються актуальними темами досліджень сучасної економіки. Специфіка інноваційного процесу зумовила зростання популярності структурного моделювання в рамках CDM підходу в ...
167500
  Булкин И.А. Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме Классификации видов экономической деятельности по статусной принадлежности научных и научно-технических организаций // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 5 (149). – С. 2-12


  Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок с применением основной классификации, используемой для отражения экономических процессов в стране.
167501
  Булкин И.А. Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме Классификации видов экономической деятельности по тематическому профилю научных и научно-технических организаций // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 8 (152). – С. 2-10


  Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок с применением Классификации видов экономической деятельности, наполнение содержания которой было осуществлено на основе информации Классификации видов научно-технической ...
167502
  Цитович И.К. Анализ инсектицидов и фунгицидов / И.К. Цитович, . – МоскваЛенинград : Госхимиздат, 1952. – 328 с.
167503
   Анализ интенсификации производства : межвуз. сб. науч. трудов. – Чебоксары : ЧГУ, 1990. – 119 с.
167504
   Анализ интенсификации производства и промышленности стран социалистического содружества. – Москва ; Братислава : Финансы и статистика ; Альфа, 1988. – 319 с.
167505
  Дубовский Ю.А. Анализ интонации устного текста и его составляющих / Ю.А. Дубовский. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 135, [3] с.
167506
  Радовель М.Р. Анализ интуитивного в науке : Автореф... Канд.филос.наук: 626 / Радовель М.Р.; Ан УССР.Совет.Ин-та философии и Сектора гос.и права. – Киев, 1969. – 21л.
167507
   Анализ информационно-вычислительных систем : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1986. – 128 с.
167508
  Мидоу Ч.Ч. Анализ информационно-поисковых систем / Ч.Ч. Мидоу. – Москва : Мир, 1970. – 368с.
167509
  Артамонов Г.Т. Анализ информационно-управляющих систем со случайным интервалом квантования сигнала по времени / Г.Т. Артамонов, В.Д. Тюрин. – Москва : Энергия, 1977. – 112 с. : ил. – Список лит.: с. 110-111 (44 назв.). – (Б-ка по автоматике ; вып. 582)
167510
  Краснослободцева Е.В. Анализ информационного обеспечения процессов проектирования и развития рекреационных территорий в Украине и за рубежом // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 237-246 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
167511
  Мочалов А.А. Анализ информационных потоков системы дистанционного образования с учетом необходимости обеспечения их безопасности / А.А. Мочалов, А.А. Гайша, П.А. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано можливі інформаційні загрози, що виникають в процесі роботи системи дистанційної освіти. Запропоновано механізм її захисту. The possible threats of the information arising in the process of distance education are analyzed. Mechanism of ...
167512
  Мидлоу Ч.Т. Анализ информационных систем / Ч.Т. Мидлоу. – М, 1977. – 400с.
167513
  Ефимкин В.И. Анализ искажений цветовоспроизведения при передаче цветовой информации методом квадратурной модуляции поднесущей частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Ефимкин В.И.; Ленингр. электротехн. ин-т связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича. – Л., 1959. – 11л.
167514
  Гричук В.П. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии / В.П. Гричук, Е.Д. Заклинская. – Москва : Географгиз, 1948. – 224с.
167515
  Алешин С.М. Анализ исполнения расходов, контроль и ревизия в бюджетных учреждениях : [учеб. пособие для фин. техникумов] / Алешин С.М., Нефедов В.П. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Финансы, 1978. – 222 с.
167516
  Алешин С.М. Анализ исполнения смет расходов бюджетных учреждений : [учеб. пособие для фин. техникумов] / С.М. Алешин. – Москва : Финансы, 1972. – 159 с.
167517
  Гнатышак Любовь Николаевна Анализ использования и воспроизводства основных производственных фондов в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Гнатышак Любовь Николаевна ; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1974. – 31 с.
167518
   Анализ использования и методология планирования производственных мощностей : науч. труды. – Москва : НИИПИН, 1981. – 134 с., ил.
167519
  Ульяницкая О.В. Анализ использования и экономии энергоносителей на предприятиях металлургического комплекса Украины / О.В. Ульяницкая, Н.В. Коваленко // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 89-94. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
167520
  Смоленюк П.С. Анализ использования материальных ресурсов в условиях рыночных отношений / П.С. Смоленюк, К.К. Бондарь. – К., 1993. – 107с.
167521
  Артеменко Н.А. Анализ использования машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях / Артеменко Н.А. – Москва : Статистика, 1972. – 151 с.
167522
  Деречин В.В. Анализ использования машино-тракторного парка и пути его совершенствования (на прим.колх. Одесск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Деречин В. В.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1982. – 24л.
167523
  Солопенко М.И. Анализ использования оборотных средств в новых условиях / М.И. Солопенко. – К., 1970. – 94с.
167524
  Бородавкин А.Н. Анализ использования оборотных средств предприятия / А.Н. Бородавкин. – М, 1963. – 88с.
167525
  Сорокин В.А. Анализ использования оборотных средств промышленых предприятий в условиях хозяйственной реформы. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Сорокин В.А.; МГУ. – М., 1970. – 14л.
167526
  Бояринцев А.П. Анализ использования основных производственных фондов в вычислительных центрах и машиносчетных станциях системы Госплана СССР / А.П. Бояринцев. – М., 1976. – 18с.
167527
  Намазалиев Г.И. Анализ использования основных производственных фондов и влияние их на экономическую эффективность производства (на примере хлопкосеющих колхозов мугано-сальянской зоны Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 601 / Намазалиев Г.И.; Азербайджан. ин-т нар.хоз. – Баку, 1970. – 20л.
167528
  Бро Г.Г. Анализ использования основных средств промышленного предприятия / Г.Г. Бро. – М., 1954. – 64с.
167529
  Гусейнова Э.С. Анализ использования основных фондов в консервной промышленности Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Гусейнова Э.С.; Азерб.ин-т.нар.хоз. – Баку, 1972. – 23л.
167530
  Намазалиев Г.И. оглы Анализ использования основных фондов в снабженческих организациях / Г.И. оглы Намазалиев. – М., 1983. – 144с.
167531
  Доманский В.А. Анализ использования основных фондрв сельского хозяйства / В.А. Доманский. – М., 1978. – 48с.
167532
  Либерман Е.Г. Анализ использования производственных фондов / Е.Г. Либерман, С.Г. Галуза. – М., 1963. – 16с.
167533
  Гарипов К.Н. Анализ использования средств на оплату труда в колхозах и совхозах / К.Н. Гарипов. – М., 1973. – 144с.
167534
  Сысоева Г.Ф. Анализ использования трудовых ресурсов в промышленности / Г.Ф. Сысоева, Э.И. Крылов. – Л., 1984. – 81с.
167535
   Анализ использования фонда заработной платы и эффективности систем оплаты труда. – Минск : Высшая школа, 1976. – 72 с. – (В помощь экономическому образованию трудящихся)
167536
  Крылов Э.И. Анализ использования фондов экономического стимулирования / Э.И. Крылов. – Л, 1984. – 50с.
167537
  Ляо Цайчжи Анализ исследований межкультурной коммуникации в Китае в последнее десятилетие // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 149-156
167538
  Тарабрин О.А. Анализ исследования функционального состояния системы гемостаза у больных с опиоидной зависимостью / О.А. Тарабрин, А.А. Суханов // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 155-157. – ISSN 2224-0586
167539
  Гарскова И.М. Анализ историографии исторической информатики как научного направления // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 138-171. – ISBN 978-966-623-661-9
167540
   Анализ источников антропогенного воздействия на природную среду Каспийского моря / Л.Д. Пляцук, И.Ю. Аблеева, С.М. Габбасова, А.Г. Аблеев, И.А. Сипко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 49-58 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 2073-5057
167541
  Ермолова О.Н. Анализ источников вторичной информации по геологии / О.Н. Ермолова. – М, 1972. – 83с.
167542
  Мыцык Ю.А. Анализ источников по истории освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов : Учебное пособие / Ю.А. Мыцык; МВ и ССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1983. – 80с.
167543
  Швидько А.К. Анализ источников по социально-экономической истории Левобережной Украины. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1981. – 107с.
167544
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет. – Петрозаводск : [б. и.], 1992. – 60 с.
167545
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1971 г.. – Петрозаводск, 1972. – 140 с. – (В помощь учителям средних школ)
167546
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1982 г.. – Петрозаводск, 1980
167547
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1983 г.. – Петрозаводск, 1984. – 102 с.
167548
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1987 г. : (в помощь абитуриентам, учитилям школ, преподавателям сред. спец. учеб. заведений). – Петрозаводск : [б. и.], 1988. – 75 с.
167549
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1988 г. : (в помощь абитуриентам, учителям школ, преподавателям средних спец. учеб. заведений). – Петрозаводск : [б. и.], 1989. – 72 с.
167550
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1989 г. : (в помощь абитуриентам, учитилям школ, преподавателям средних специальных учеб. заведений). – Петрозаводск : [б. и.], 1990. – 65 с.
167551
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1990 г. : в помощь абитуриентам, учителям школ, преподавателям средних специальных учебных заведений. – Петрозаводск : [б. и.], 1991. – 71 с.
167552
  Конаржевский Ю.А. Анализ итогов учебного года / Ю.А. Конаржевский. – Челябинск, 1985. – с.
167553
  Тихомиров В.М. Анализ ІІІ / В.М. Тихомиров. – Москва. – ISBN 5-94057-016-X
1 : Банаховы алгебры. – 1967. – 118с.
167554
  Антропова О.А. Анализ кадрового потенциала академической и ведомственной науки // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 62-71. – ISSN 0320-8168
167555
  Мацкевичюс И.С. Анализ калькулирования себестоимости продукции в странах СЭВ / И.С. Мацкевичюс. – М., 1977. – 112с.
167556
  Коровкевич С.В. Анализ картины / С.В. Коровкевич. – Л, 1975. – 32с.
167557
  Ведмедев М.М. Анализ категориального базиса научного исследования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Ведмедев М.М.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1986. – 18 с.
167558
  Архипов А.П. Анализ категориальной структуры знания в свете ленинского учения об истине // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
167559
  Леонов В.П. Анализ категории "движение" // Философия физики и науки : избр. труды / В.П. Леонов. – Харьков : Городская типография, 2020. – С. 5-53. – ISBN 978-617-619-241-1
167560
  Кучевский В.Б. Анализ категории "материя" / В.Б. Кучевский. – Москва, 1983. – 255с.
167561
  Малькова Татьяна Павловна Анализ категории идеального (в связи с критикой новейших идеалистических и физикалистских концепций) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Малькова Татьяна Павловна; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1977. – 19л.
167562
  Логинова Л.Г. Анализ качества образования: опыт систематизации // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 4-12. – ISSN 1726-5304
167563
  Ивахненко В.И. Анализ качества продукции промышленных предприятий / В.И. Ивахненко. – К, 1968. – 52с.
167564
  Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков / Б.Г. Миркин. – М., 1976. – 168с.
167565
  Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур / Б.Г. Миркин. – М., 1980. – 319с.
167566
  Резник Борис Львович Анализ квазиупругого рассеяния электронов и структура ядра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Резник Борис Львович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 4-9699. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1976. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
167567
  Толюпа С.В. Анализ киберугроз облачной безопасности / С.В. Толюпа, Д.С. Дженджеро // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 241-242
167568
  Попова С.В. Анализ кинетики и регуляторных функций олигомерных ферментов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Попова С.В.; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1980. – 25л.
167569
  Печуркин Н.С. Анализ кинетики роста и эволюции микробных популяций (в управляемых условиях) / Н.С. Печуркин, И.А. Терсков. – Новосибирск, 1975. – 215с.
167570
  Волконский А.Г. Анализ кларков микроэлементов в литосфере, биосфере и гидросфере (на примере углекислых содовых минеральных вод поляно-квасовского подтипа Украинских Карпат) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 111-118 : табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
167571
  Ферман П. Анализ классов распределений многокомпонентных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ферман П.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
167572
  Гальцов А.П. Анализ климатообразующих процессов (В применении к генетической классификации туманов) / А.П. Гальцов. – Москва : АН СССР, 1957. – 206с.
167573
  Динер Е.В. Анализ книговедческих подходов к типологии книги // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 93-101. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена проблема типологии книги как одна из важнейших в методологии книговедения. В сопоставлении с логико-философскими представлениями о методе типологии проанализированы типологические концепции, существующие в книговедении.
167574
   Анализ колебаний грунтов при землетрясениях. – Новосибирск : Наука, 1983. – 97 с.
167575
  Компаниец В.З. Анализ колебательных спектров полимеров с учетом дефектов структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Компаниец В.З.; Моск. физ.-технич. ин-т. – М., 1971. – 23л.
167576
  Максимович Н.В. Анализ количественных гидробиологических материалов : учебное пособие / Н.В. Максимович, В.Б. Погребов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 97 с.
167577
   Анализ комбинаторных свойств предложно-падежных морфем русского языка : Автореф... канд. филолнаук: 10.02.01 / Карпов Л. Н,; Карпов Л. Н,; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 21л.
167578
  Бульбович Р.В. Анализ компетенций выпускника высшей школы в области аэрокосмической техники / Р.В. Бульбович, Н.Н. Зайцев, И.Д. Столбова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 4-17. – ISSN 1609-4646


  В статье обсуждаются вопросы разработки и приведен анализ прогнозной модели выпускника в области аэрокосмической техники, основанной на компетентностном подходе. Приводится методика оценки важности компетенций, построенная на анкетировании основных ...
167579
   Анализ конденсационных полимеров. – Москва : Химия, 1984. – 296 с.
167580
  Кисельников А.А. Анализ конкретных ситуаций в отраслевом и программном планировании / А.А. Кисельников, В.Н. Сурашев. – Новосибирск, 1987. – 88с.
167581
   Анализ конкретных ситуаций в управлении производством. – Москва, 1971. – 300с.
167582
   Анализ конкретных экономических сиуаций : сб. науч. трудов. – Новосибирск : [б. и.], 1982. – 154 с.
167583
  Донецкая С.С. Анализ конкурентоспособности российских университетов в мировых рейтингах // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 20-31. – ISSN 0869-3617


  В июле прошлого года пятнадцать российских университетов стали победителями конкурса на получение государственной поддержки для вхождения в мировые рейтинги. Каждый университет данной группы хорошо известен в России и обладает высокой репутацией среди ...
167584
  Михайлов В.А. Анализ континентальности климата Крымского полуострова с помощью ГИС // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 72-10 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
167585
  Горелик В.А. Анализ конфликтных ситуаций в системах управления / В.А. Горелик. – Москва : Радио и связь, 1991. – 286с.
167586
  Шкорбатов Александр Георгиевич Анализ конформационных состояний цепных макромолекул по данным деполяризованного рассеяния света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Шкорбатов Александр Георгиевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1980. – 22л.
167587
   Анализ концепций социально-экономического развития стран "Третьего мира".Межд.конференция. – Москва : АН СССР, 1976. – 212с.
167588
  Короткий А.М. Анализ коррелятных отложений и реконструкций рельефа горных стран / А.М. Короткий. – М., 1985. – 188с.
167589
   Анализ космических снимков при тектоно-магматических и металлогенических исследованиях. – Москва : Наука, 1979. – 164 с.
167590
  Хогарт У. Анализ красоты / У. Хогарт. – Л.-М., 1958. – 338с.
167591
  Хогарт У. Анализ красоты / У. Хогарт. – 2-е изд. – Л., 1987. – 252с.
167592
  Прошкин Игорь Анализ красоты Уильяма Хогарта // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 2-18


  Уильям Хогарт (1697-1764)- анг. художник, иллюстратор, гравер и теоретик искусства
167593
   Анализ кремнийорганических соединений. – Москва : Госхимиздат, 1954. – 256 с. : ил.
167594
  Янкявичене Р. Анализ крестоцветных Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Янкявичене Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 16л.
167595
  Сухих Н.И. Анализ кризиса российского религиозного плюрализма на примере взаимодействия религиозной организации "Свидетели Иеговы" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 86-89
167596
  Гласкер Д.П. Анализ кристаллической структуры : пер. с англ. / Д.П. Гласкер, К.Н. Трублад. – Москва : Мир, 1974. – 236 с.
167597
  Нарижный Юрий Алексеевич Анализ критерия нравственной зрелости личности в современной этике : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.05 / Нарижный Юрий Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 176л. – Бібліогр.:л.165-176
167598
  Нарижный Юрий Алексеевич Анализ критерия нравственной зрелости личности в современной этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.05 / Нарижный Юрий Алексеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 18 с.
167599
  Лебедев К.А. Анализ крови: вчера, сегодня, завтра. / К.А. Лебедев, И.Д. Полякина. – Москва, 1990. – 63с.
167600
  Кулагина(Ковбасюк) Анализ круглосуточных наблюдений широты (Горький, 1961, 5-1967,0) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Кулагина(Ковбасюк) Л.Д.; АН СССР. главная астроном. обсерватория. – Ленинград, 1970. – 8л.
167601
  Шахтарин Б.И. Анализ кусочно-линейных систем с фазовым регулированием / Б.И. Шахтарин. – М., 1991. – 191с.
167602
  Шищенко Е.П. Анализ ландшафтной структуры и оценка лесостепных и степных ПТК для целей территориального проектирования : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 10-16 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
167603
  Арнастаускас Ю. Анализ лекарственных смесей кристаллоскпическим методом : Автореф... канд. хим.наук: / Арнастаускас Ю.; Акад. наук Литов. ССР. Ин-т химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1955. – 19л.
167604
  Максимова Л.Д. Анализ лексики поэтических произведений по моделирующим тематическим группам (на матер. антирелигиозн. цикла стих. В. В. Маяковского) : Автореф... канд .филол.наук: / Максимова Л. Д.; Лен. гос. ин-т . Каф. русск. яз. – Л., 1968. – 17л.
167605
  Аникина Е.Я. Анализ лексики технических текстов статистическим методом : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Аникина Е.Я. ; МГУ. – Москва, 1970. – 17 с.
167606
  Соболева Наталия Ильинична Анализ лекторской речи в целях обучения студентов-иностранцев ее пониманию. (На материале учеб. лекций естеств.-науч. и мат. циклов) : Автореф... канд. пед.наук: 00.02 / Соболева Наталия Ильинична; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
167607
   Анализ ленинского философского словаря : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1988. – 172, [2] с.
167608
   Анализ Ленинского философского словаря : межвузовский тематический сборник. – Горький : Горьковский гос. ун-т
№ 12. – 1988
167609
  Рояев С.Н. Анализ ликсико-семантической области слов, обозначающих эмоции : Автореф... канд. филол.наук: / Рояев С. Н.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1967. – 19л.
167610
  Хермандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными / Л. Хермандер. – Москва : Мир
1. – 1986. – 462 с.
167611
  Хермандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными / Л. Хермандер. – Москва : Мир
3. – 1987. – 694 с.
167612
  Хермандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными. / Л. Хермандер. – М.
2. – 1986. – 455с.
167613
  Хермандер Л. Анализ линейных диффернциальных операторов с частными производными / Л. Хермандер. – Москва : Мир
4. – 1988. – 448 с.
167614
  Зайцев Г.Ф. Анализ линейных импульсных систем автоматического регулирования и управления / Г.Ф. Зайцев. – К., 1967. – 163с.
167615
  Коломейцева М.Б. Анализ линейных систем автоматического регулирования / М.Б. Коломейцева. – М., 1977. – 79с.
167616
  Сешу С. Анализ линейных цепей / С. Сешу, Н. Балабанян. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 551 с.
167617
  Ицкович И.А. Анализ линейных экономико-математических моделей. / И.А. Ицкович. – Новосибирск, 1976. – 185с.
167618
  Семенов К.А. Анализ линейных электрических цепей методом круговых диаграмм / К.А. Семенов. – Ленинград : Энергия, 1979. – 112 с.
167619
  Сорокин В.И. Анализ литературного приозведения в средней школе / В.И. Сорокин. – М., 1950. – 280с.
167620
   Анализ литературного произведения : сб. статей. – Ленинград : Наука, 1976. – 236 с.
167621
   Анализ литературного произведения : методология и методика : межвуз. сб. науч. трудов. – Рига : Латвийский государственный университет, 1981. – 196 с.
167622
   Анализ литературного произведения в 9 классе : Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1978. – 224 с.
167623
  Хованская З.И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии : учеб. пособ. для студ. ин-тов и ф-тов ин. яз. / З.И. Хованская. – Москва : Высшая школа, 1980. – 304 с.
167624
  Хованская З.И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии : уч. пособие / З.И. Хованская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1988. – 239 с. – (Для институтов и факультетов иностранных языков). – ISBN 5-06-001184-4
167625
  Сорокин В.И. Анализ литературного произведения в средней школе / В.И. Сорокин. – Москва, 1955. – 335с.
167626
  Хмарский И.Д. Анализ литературного произведения в старших классах / И.Д. Хмарский. – Ульяновск, 1974. – 159 с.
167627
  Недоречкоо Ю.Г. Анализ литературного произведения в школе / Ю.Г. Недоречкоо. – Ростов-на-Дону, 1972. – 83 с.
167628
  Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие школьников / В.Г. Маранцман. – Л., 1974. – 176 с.
167629
  Макаревич М.Ф. Анализ лихенофлоры Украинских Карпат : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Макаревич М. Ф. ; АН СССР , Ботан. ин-т. – Ленинград, 1964. – 33 с.
167630
  Райх Вильгельм Анализ личности / Райх Вильгельм. – Москва; Санкт-Петербург : КСП+; Ювента, 1999. – 333с. – (Теория личности). – ISBN 5-89692-023-7
167631
  Яцун Виталий Петрович Анализ логических теорий причинности : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.07 / Яцун Виталий Петрович ; МГУ, Философ. фак. – Москва, 1975. – 23 с.
167632
  Емельянов А.П. Анализ магнитотеллургической информации на ЭВМ / А.П. Емельянов, Ю.Н. Кузнецов. – Минск, 1974. – 94с.
167633
  Тупякова А.А. Анализ малой группы по совпаденю рациональной функции в блоке ЭГО модели А // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (110). – С. 13-37. – ISSN 1680-4325
167634
  Проскура Н.И. Анализ малых навесок на анализаторе АРФ-6 / Н.И. Проскура, О.Д. Гузман, А.Ю. Серга // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 159-169 : Рис., табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Представлены результаты работ по созданию методики для анализа малых навесок горных пород и минералов (менее 10 мг.) в тонких слоях на рентгенофлуоресцентном анализаторе АРФ-6. Детально описаны конструкция прибородержателя, подготовка пробы и ...
167635
  Белых Л.Н. Анализ математических моделей в иммунологии / Л.Н. Белых ; под ред. Г.И. Марчука. – Москва : Наука, 1988. – 190, [1] с. : граф. – Библиогр.: с. 184-191 (163 назв.). – ISBN 5-02-013768-5
167636
   Анализ математических моделей структуры осадков и отражаемости радиоволн от них / Д.И. Вельмискин, Т.М. Пустовит, Е.А. Дяченко, И.В. Бучинская // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 142-149 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2311-0899
167637
  Сычиков А.Ф. Анализ математических ошибок учащихся и работа по их предупреждению и исправлению. : Автореф... канд. пед.наук: / Сычиков А.Ф.; Калинин. гос. пед.ин-т. – Калинин, 1968. – 28л.
167638
  Брусникин Борис Николаевич Анализ математической модели проектирования диска : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Брусникин Борис Николаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1978. – 12л.
167639
  Брусникин Борис Николаевич Анализ математической модели проектирования диска : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Брусникин Борис Николаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
167640
  Козлова К.Б. Анализ материалов в заводских лабораториях / К.Б. Козлова. – Ленинград, 1952. – 172с.
167641
  Подгаецкий В.В. Анализ материалов о городах Украины в статистических справочниках 20-х гг. XX в. // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 148-154
167642
  Булич П. Анализ маточного рассола и рассольной воды из озера близ Столыпинских вод / [соч.] Петра Булича // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 4 с.


  Соавтора: Михаил Михайлович Зайцев (1845–1904) Константин Михайлович (1840-)
167643
  Медведев В.Г. Анализ межотраслевых балансов / В.Г. Медведев. – М, 1988. – 80с.
167644
   Анализ межотраслевых проблем интенсификации общественного производства : сб. научн. трудов. – Новосибирск : [б. и.], 1987. – 156 с.
167645
  Кекелидзе М.В. Анализ межотраслевых связей республики / М.В. Кекелидзе. – Москва, 1968. – 200с.
167646
   Анализ межотраслевых связей Сибири и Дальнего Востока : сб. статей. – Новосибирск : [б. и.]
Ч. 1. – 1972. – 255 с.
167647
   Анализ межотраслевых связей Сибири и Дальнего Востока : сб. статей. – Новосибирск : [б. и.]
Ч. 2. – 1972. – 155 с.
167648
  Морозов Ю.Ф. Анализ межрайонных проиводственных связей промышленности Татарской АССР с применением межрайонного баланса производства и потребления продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Морозов Ю.Ф.; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1965. – 21л.
167649
   Анализ металлов. – Москва : Металлургия, 1984. – 152 с.
167650
  Лазарев А.И. Анализ металлов / А.И. Лазарев, И.П. Харламов. – Москва, 1987. – 320 с.
167651
  Кнотек М. Анализ металлургических процессов методами математической статистики. / М. Кнотек. – М., 1968. – 212с.
167652
   Анализ метаязыка словаря с помощью ЭВМ. – Москва : Наука, 1982. – 96 с.
167653
  Михайленко Н.М. Анализ метеорологических условий, ограничивающих деятельность авиации в районе Киева : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Михайленко Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 18 с.
167654
   Анализ методики поисково-разведочных работ по оценке запасов нефтяных месторождений. – Москва : ВИЭМС, 1973. – 45 с. – (Геология, методы поисков и разведки месторождений нефти и газа)
167655
  Штеттер Х.И. Анализ методов дискретизации для обыкновенных дифференциальных уравнений / Х.И. Штеттер. – Москва : Мир, 1978. – 461 с.
167656
  Хвиливицкий С.И. Анализ методов оценки величины нелинейных искажений. : Автореф... канд.техн.наук: / Хвиливицкий С.И.; Мин-во кинематограф.СССР.Упр.учебн.завед.Ленингр.ин-т киноинженер. – Ленинград, 1952. – 10 с.
167657
  Яцков Н.В. Анализ методов очистки стоков мест захоронения твердых бытовых отходов / Н.В. Яцков, И.В. Варнавская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-73 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
167658
   Анализ методов повышения производительности компьютеров с использованием графических процессоров и программно-аппаратной платформы СUDA / С.Д. Погорелый, Ю.В. Бойко, М.И. Трибрат, Д.Б. Грязнов // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 40-54. – ISSN 1028-9763
167659
  Моркун В.С. Анализ методов понижения размерности моделей нелинейных динамических процессов обогащения железорудного сырья / В.С. Моркун, Н.В. Моркун, В.В. Тронь // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 63-69 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1995-0519
167660
  Ситников А.Б. Анализ методов реализации рекомендуемых физико-математических моделей миграции веществ в геологической среде / А.Б. Ситников, В.И. Водолазкий // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 66-73 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
167661
  Кириченко Е.С. Анализ методов установления нормативных значений показателей прочностных свойств грунтов и оценки их точности / Е.С. Кириченко, С.В. Корнеенко, В.С. Шабатин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 89-95. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 9)
167662
  Свенцицкая Э. Анализ метро-ритмической композиции цикла "В Царском селе" А. Ахматовой // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 408-416. – ISBN 978-966-489-191-9
167663
  Кузнецов А.В. Анализ метрологических характеристик микропроцессорных информационно-измерительных систем электроэнергетических объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.16 / Кузнецов А.В.; НАН Укр.Ин-т.электродинамики. – К, 1996. – 18л.
167664
  Ровинский А.Б. Анализ механизма автоколебательных химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Ровинский А. Б.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1979. – 16л.
167665
  Лоза В.Н. Анализ механизма преобразования игналов с использованием пакетных алгоритмов вейлет-анализа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 35-40. – ISSN 2524-0056
167666
  Андреева А.А. Анализ механизмов для выравнивания вращающего момента пружинных двигателей : автореф. дис. ... кандид. тех. наук / Андреева А.А.; Адреева А.А. ; Ленингр. ин-т точной механики и оптики. – Ленинград, 1952. – 14 с.
167667
  Кригер В.Г. Анализ механизмов и кинетика реакции твердофазного разложения некоторых солей со сложными анионом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Кригер В.Г.; Кемеров. гос. ун-тет. – Кемерово, 1982. – 26л.
167668
  Баймуканова Гульнар Калиакбаровна Анализ механизмов межлинейных различий при развитии иммунологической памяти у мышей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Баймуканова Гульнар Калиакбаровна ; АМН Ин-т мед. генетики. – Москва, 1978. – 20 с.
167669
  Борисова А Е. Анализ механизмов социального контроля над коррупцией в системе высшего образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 4. – С. 66-75. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются приоритетные механизмы социального контроля над коррупцией в системе высшего образования, исследуются основные социальные проблемы борьбы с коррупцией, предлагается разработка адекватных механизмов, направленных на минимизацию ...
167670
  Шапиев К.А. Анализ миграционных процессов в Европейском Союзе // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 2-4. – ISSN 1812-3910
167671
  Тренин В.Д. Анализ микроколичеств растворенных в воде газов и аммиака в радиацинно-химических исследованиях / В.Д. Тренин, С.П. Орлов. – Л., 1973. – 32с.
167672
  Книшевская Л. Анализ микрополосковых линий / Л. Книшевская, В. Шугуров. – Вильнюс, 1985. – 166 с.
167673
  Шеллер В.Р. Анализ минералов и руд редких элементов / В.Р. Шеллер, А.Р. Поуэлл. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 448 с.
167674
  Шеллер В.Р. Анализ минералов и руд, содержащих редкие элементы / В.Р. Шеллер, А.Р. Поуэлл. – Москва : Научхимтехиздат, 1928. – 236 с.
167675
  Шеллер В.Р. Анализ минералов и руд, содержащих редкие элементы / В.Р. Шеллер, А.Р. Поуэлл. – Л., 1928. – 236с.
167676
   Анализ минерального сырья. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Ленинград : Госхимиздат, 1956. – XXVIII, 105 с., ил.
167677
   Анализ минерального сырья. – Изд. 3-е, стереотип. испр. – Ленинград, 1959. – 1055с.
167678
   Анализ минеральных парагенезисов метапелитовых гнейсов охотского гранулитового комплекса методом минимизации термодинамического потенциала Гиббса / О.В. Авченко, К.В. Чудненко, З.Г. Бадрединов, О.И. Шарова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 8. – С. 1448-1464 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1463-1464. – ISSN 0016-7886
167679
  Бугрий Е.В. Анализ мирового рынка ГЛТБ - туризма // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 35-42 : рис. – Библиогр.: 7 назв.
167680
  Шуваева К. Анализ мирового сортимента сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.) и с. гиацинтоцветной (S.*hyacinthiflora Rehder) / К. Шуваева, И. Окунева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 83-84. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведен сравнительный анализ сортового состава Syringa vulgaris L. и S.*hyacinthiflora Rehder по данным Международного регистра рода Сирень и коллекции ГБС им. Н.В. Цицина РАН, показавший, что коллекция ГБС соответствует 1/10 мирового сортимента. ...
167681
  Дейнека В.С. Анализ многокомпонентных распределенных систем и оптимальное управление / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко; НАНУ, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 704с. – ISBN 978-966-00-0670-6
167682
  Полищук Л.И. Анализ многокритериальных экономико-математических моделей / Л.И. Полищук. – Новосибирск, 1989. – 347с.
167683
   Анализ многолетней изменчивости и оценка максимальных уровней воды в условиях увеличившейся антропогенной нагрузки на примере р. Амур / М.В. Болгов, Е.А. Коробкина, Н.В. Осипова, И.А. Филиппова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 80-89 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
167684
  Главич Г. Анализ многомашинных систем с помощью цифрового вычислительного устройства. / Г. Главич. – М., 1963. – 24с.
167685
  Васильев В.И. Анализ многомерных стохастических объектов в Условиях неполной информации / В.И. Васильев. – Київ, 1976. – 30с.
167686
  Алойева К. Анализ многопартийных динамических систем в современном мире на примере постсоветских стран (Беларусь, Украина, Молдова) // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 21-28. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (44)). – ISSN 2307-9061
167687
  Громов Алекссандр Иванович Анализ многофазных систем обслуживания конечной емксоти : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Громов Алекссандр Иванович; АН СССР. Ин-т проблем управления. – М., 1980. – 15л.
167688
  Кокоз Ю.М. Анализ моделей возбудимых мембран. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Кокоз Ю.М.; АН СССР. – Пущино, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
167689
  Фрумкина А.Л. Анализ моделей процессов обучения различным дисциплинам в педагогической теории и практике // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 226-244. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
167690
  Фокина В.Н. Анализ моделей рейтинга вузов / В.Н. Фокина, А.В. Слива // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 7. – С. 41-57. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены модели расчета ряда ведущих мировых и отечественных рейтингов вузов. В рейтинговых моделях выявлены показатели, носящие формальный характер, которые не отражают качество образования и малоинформативны для потребителей образовательных услуг. ...
167691
  Толубко В.Б. Анализ модели маршрутизации в многоспутниковой низкоорбитальной системе дистанционного зондирования земли / В.Б. Толубко, С.В. Козелков, А.В. Вьюнник // Зв"язок : загльногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – № 3 (103). – С. 3-6
167692
  Гриних Л.И. Анализ модификации активности алкилирующих мутагенов в связи с проблемай их сохранения в клетке : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Гриних Л.И.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1970. – 30л.
167693
  Гоблик Виктор Васильевич Анализ модулированных импедансных и диэлектрических структур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гоблик Виктор Васильевич; МВ и ССО УССР, Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1987. – 20л.
167694
  Торяник В.П. Анализ мономерных карбоновых кислот и получаемых на их основе полиэфирных смол. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Торяник В.П.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
167695
  Раковская Э.М. Анализ морфологической структуры ландшафтов Буковинских Карпат // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 56-62 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
167696
  Мехлис К. Анализ мотивов прямых иностранных инвестиций в мировой экономике // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 12 : Финско-российское сотрудничество. – С. 63-69. – ISSN 2074-6040
167697
  Нарасимхан Р. Анализ на действительных и комплексных многообразиях / Р. Нарасимхан; Пер. с англ. Е.М. Чирки под ред.Б.В. Шабата. – Москва : Мир, 1971. – 232с.
167698
   Анализ на многообразиях и дифференциальные уравнения : сб. статей. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1986. – 177, [1] с.. ил. – (Новое в глоб. анализе)
167699
  Гликлих Ю.Е. Анализ на римановых многообразиях и задачи математической физики / Ю.Е. Гликлих. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1989. – 188 с.
167700
  Смолянов О.Г. Анализ на топологических линейных пространствах и его приложения / О.Г. Смолянов. – Москва : Из-во Московского университета, 1979. – 86с.
167701
  Кулагин С.Г. Анализ наблюдений ярких зенитных звезд на Горьковской широтной станции им. К.К.Дубровского (1953.17-14962.27) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулагин С.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 9л.
167702
  Брюнин В.Н. Анализ надежности микроэлектронных систем при автоматизированном проектировании / В.Н. Брюнин, М.Х. Булатов. – Москва, 1984. – 215 с.
167703
   Анализ надежности сложных систем : в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества продукции. – Москва : Знание
Вып. 1 : [Анализ надежности структурно-сложных систем]. – 1979. – 100 с., ил.
167704
   Анализ надежности технических систем по цензурированным выборкам. – Москва : Радио и связь, 1988. – 184 с., ил.
167705
  Кроп А.Д. Анализ надежности электронной измерительной аппаратуры при ее проекторовании / А.Д. Кроп; Под ред. В.Н.Сретенского. – Москва : Советское радио, 1978. – 112с. с ил. – (Библиотека инженера по надежности)
167706
  Шульгина И.В. Анализ накладных расходов в научных учреждениях / И.В. Шульгина. – М., 1974. – 79с.
167707
  Мавланов И. Анализ направлений развития экономической дипломатии Индии в инвестиционной и внешнеторговой сферах // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 14-26
167708
   Анализ направления совершенствования способов и средств поддержания выемочных штреков / С.И. Скипочка, В.Н. Трипольский, Н.А. Буряк, Т.Г. Войтович // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 109-119 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
167709
  Бойл Д. Анализ напряжений в конструкциях при ползучести / Д. Бойл, Д. Спенс ; пер. с англ. А.С. Кравчука. – Москва : Мир, 1986. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 339-351
167710
  Бабаев Г.Р. Анализ напряженно-деформированного состояния Кавказского региона (Азербайджан) по векторам максимальных горизонтальных напряженийс использованием / Г.Р. Бабаев, Э.В. Ахмедова, Ф.А. Кадиров // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 26-39 : рис., табл. – Библиогр.: с. 34-39. – ISSN 0203-3100
167711
  Каюмов Рашит Абдулхакович Анализ напряженного и предельного состояний тел с жесткими включениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Каюмов Рашит Абдулхакович; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1981. – 15л.
167712
  Васильченко И.П. Анализ напряженного состояния тел вращения методом фотоупругости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Васильченко И. П.; КГУ, Каф-ра теории упругости. – К., 1970. – 144л. – Бібліогр.:л.11-144
167713
  Васильченко И.П. Анализ напряженного состояния тел вращения методом фотоупругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Васильченко И.П. ; КГУ. – Киев, 1970. – 9 с.
167714
  Ким Ен Бом Анализ нарушения высшей нервной деятельности при экспериментальном неврозе в связи с обстановкой : Автореф... канд. биол.наук: / Ким Ен Бом; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
167715
  Чербикова Г.Е. Анализ нарушения синокаропидного депрессорного рефлекса при гипотермии. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Чербикова Г.Е.;. – Краснодар, 1978. – 17л.
167716
  Осипов Д.В. Анализ наследдственный механизм, определяющих клеточную теплоустойчивость у инфузорий : Автореф... Канд.биол.наук: / Осипов Д.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1966. – 18л.
167717
  Пономарев А.Н. Анализ настиящего и будущего / А.Н. Пономарев. – Москва : Военное издательство, 1984. – 256 с.
167718
  Грибова Е.И. Анализ научно-педагогических трудов А. И. Бачинского и их значение для современной методики преподавания физики : Автореф... канд. пед.наук: / Грибова Е. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 22л.
167719
  Коржуев А.В. Анализ научно-педагогического текста как исследовательская процедура / А.В. Коржуев, В.С. Бабаскин, Р А. Садыкова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 124-129. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждаются особенности анализа педагогического текста как процедуры исследования, осуществляемой начинающим ученым. В контексте предметно-содержательного анализа педагог-исследователь выявляет концептуальную направленность анализируемого ...
167720
  Левченко Д.Р. Анализ научного опыта по вопросам формирования и градостроительного развития комплексов вузов в крупнейшем городе / Д.Р. Левченко, И.В. Древаль // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 118-123. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
167721
  Швырев В.С. Анализ научного познания / В.С. Швырев. – Москва, 1988. – 175с.
167722
  Киселева В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселева. – М, 1991. – 126с.
167723
   Анализ научной обоснованности нормативной базы планирования : Сб. науч. трудов. – Москва : НИИПИН, 1990. – 108, [1] с.
167724
  Ерин М.Е. Анализ национал-социалистической диктатуры в работах немецкого историка Г.Л. Винклера // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 66-78. – ISSN 0130-3864
167725
  Петров А.А. Анализ недостатков фиксированного размера блока в блочных шифрах / А.А. Петров, Д.Ф. Каражанов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 206-209


  У даній статті розглянута структура блокових алгоритмів шифрування. Запропонований метод для усунення виявлених недоліків і підвищення стійкості блокових алгоритмів до атаки повним перебором. В данной статье рассмотрена структура блочных алгоритмов ...
167726
  Мещерский Р.М. Анализ нейронной активности / Р.М. Мещерский. – Москва, 1972. – 222с.
167727
  Новаковский С.В. Анализ некоторых важнейших вопросов цветопередачи в цветном телевидении : Автореф... канд. техн.наук: / Новаковский С. В.; Моск. элетро.техн. ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
167728
  Латышев И.Н. Анализ некоторых закономерностей и явлений, наблюдаемых у цефеид : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латышев И. Н.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1964. – 6л.
167729
  Диа Надер Анализ некоторых квантовографиционных эффектов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Диа Надер Э.-А.; Ун-т дружбы народов. – М, 1978. – 8л.
167730
  Сидоренко Л.И. Анализ некоторых методологических принципов теоретизации биологии // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
167731
  Калак Иссам Сулейман Анализ некоторых минеральных удобрений в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Калак Иссам Сулейман; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
167732
  Дуброва О. Анализ некоторых морфологических признаков семян интродуцированных декоративных однолетних растений // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 102-104. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Изучены некоторые морфологические признаки семян 38 интродуцированных видов и сортов декоративных однолетних растений, их количество в одном грамме. Дан анализ связи между этими показателями и центрами происхождения декоративных растений. Seed number ...
167733
  Кольцов Р.Ю. Анализ некоторых направлений развития информационных технологий для обработки геоинформационных данных // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 124-127


  У статті проведений аналіз напрямів розвитку інформаційних технологій для обробки геопросторових даних та розглянуто ряд проблем, пов"язаних з питанням їх отримання і використання
167734
  Маценко В.Г. Анализ некоторых непрерывных моделей динамики возрастной структуры популяций / В.Г. Маценко. – Москва : ВЦ АН СССР, 1981. – 72 с.
167735
   Анализ некоторых основных понятий и законов научного познания : сб. статей. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1973. – 103 с.
167736
  Титаренко В.В. Анализ некоторых плоских и пространственных задач взаимодействий ударных волн в линейном и нелинейном приближении : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Титаренко В. В.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
167737
  Тельо Л.Р. Анализ некоторых принципиальных основ квантования гравитационного поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тельо Л. Р. А.; Ун-т дружбы народов. – М., 1977. – 13л.
167738
   Анализ некоторых психофизиологических показателей человека-оператора. – Киев : [б. и.], 1976. – 26 с.
167739
  Данич Ю.С. Анализ некоторых радиотехнических цепей неминимально-фазового типа : Автореф... канд. техн.наук: / Данич Ю.С.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
167740
  Брежнев В.С. Анализ некоторых релятивистских теорий гравитации с переменной гравитационной константой / В.С. Брежнев, Н.А. Зайцева. – Москва, 1970. – 8 с.
167741
  Титов В.А. Анализ некоторых физико-химических равновесий с помощью статического метода измерения давления пара : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Титов В.А. ; СО АН СССР, Ин-т неорганич. химии. – Новосибирск, 1980. – 17 с.
167742
  Кукор Б.Л. Анализ некоторых функций управления производством на уровне отрасли. : Автореф... канд.экон.наук: 08.594 / Кукор Б.Л.; Ленингр.физ-экон.ин-т. – Л, 1970. – 13л.
167743
  Дегерменджи Андрей Георгиевич Анализ некоторых экологических механизмаов микроэволюции микробной популяции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Дегерменджи Андрей Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ин-т физики им. Л.В.Киренксого. – Красноярск, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
167744
  Максимова Т.Г. Анализ некоторых элементокремнийорганических соединений с использованием неводных сред. : Автореф... канд. хим.наук: / Максимова Т. Г.; Моск. хим. техн. ин-т. – М., 1968. – 28л.
167745
  Романов Б.К. Анализ некоторых эфферентных реакций и электрической активности мозга при локальном внутримозговом и внутивенном введении новокаина : Автореф... канд. биол.наук: / Романов Б. К.; МГУ. – М., 1974. – 32л.
167746
  Блакьер О. Анализ нелинейных систем : пер. с англ. / О. Блакьер ; пер. с англ. Э.С. Воронина, Ю.А. Янайта ; под ред. Р.В. Хохлова. – Москва : Мир, 1969. – 400 с.
167747
  Птичкин В.А. Анализ нелинейных стохастических систем методами уравнений моментов / В.А. Птичкин; Римский Г.В. – Минск, 1980. – 271с.
167748
   Анализ неорганических газов : сб. пленар. докл. 1-й Всесоюз. конф. по анализу неорган. газов, Ленинград, 27-29 сент. 1983 г. – Ленинград : Наука, 1983. – 216 с., ил.
167749
  Колчина Н.А. Анализ неорганических и органических фосфорсодержащих кислот и их производных методом титрования в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Колчина Н.А.; Моск. хим.-техн. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1966. – 20л.
167750
  Яцкив Я.С. Анализ неполярных изменений широты : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Яцкив Я.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Киев, 1965. – 16л.
167751
  Капалин В.И. Анализ непрерывных нелинейных систем при ограниченных по модулю воздействиях и некоторые вопросы синтеза компенсирующих устройство : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Капалин В.И.; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1971. – 32л.
167752
  Березанская Наталия Борисовна Анализ непроизвольных компонентов в структуре целеобразования : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Березанская Наталия Борисовна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1978. – 27л. – Бібліогр.:с.27
167753
  Кузовлев Ю.Е. Анализ неравновесных тепловых флуктуаций в нелинейных системах и средах на основе обобщенных флуктуационно-диссипационных соотношений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Кузовлев Ю.Е.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1980. – 19л.
167754
  Бойко В.И. Анализ неразрушающих методов оценки усталостного повреждения металлов : обзор / В.И. Бойко, Ю.И. Коваль ; АН УССР, Институт проблем прочности. – препринт. – Киев : Институт проблем прочности, 1982. – 36 с. – Библиогр.: с. 29-36
167755
  Ван Е. Анализ нескольких женских образов в романе "Искренне ваш Шурик" Л. Улицкой // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во " Спутник+". – Москва, 2013. – № 2 (65). – С. 36-38. – ISSN 1684-2618


  В работе описаны несколько женских образов в романе "Искренне ваш Шурик" Л. Улицкой. Показано состояние подчинения человека чувству долга и связанные с этим потери. This paper consists of discussions about characteristics of several females in the ...
167756
  Шкурпелов А.А. Анализ нестационарного кинетического уравнения переноса нейтронов в замедляющих и размножающих средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шкурпелов А.А.; Научно-исслед. ин-т атомных реакторов. – Мелекесс, 1969. – 32л.
167757
  Добрянский А.Ф. Анализ нефтяных продуктов / А.Ф. Добрянский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.-Л., 1932. – 372с.
167758
   Анализ нечисловой информации в социологических исследованиях : сб. статей. – Москва : Наука, 1985. – 221 с., ил.
167759
  Филатов В.Ф. Анализ новейшего и древних структурных планов юго-западной части Вилюйской синеклизы : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Филатов В.Ф.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
167760
  Шульц С.С. Анализ новейшей тектоники и рельеф Тянь-Шаня / С.С. Шульц. – М, 1948. – 223с.
167761
  Ершова С.Б. Анализ новейших движений при инженерно-геологическом районировании : (на примере Западно-Сибирской плиты) / С.Б. Ершова. – Москва : Московский университет, 1976. – 143с.
167762
  Элвелл В.Т. Анализ новых металлов : Титан, цирконий, тафний, ниобий, тантал, вольфрам и их сплавы / В.Т. Элвелл, Д.Ф. Вуд; Пер. с англ. канд. техн. наук И.Б. Бравермана. – Москва : Химия, 1970. – 220 с. : черт. – Библиогр.: с. 217-220
167763
  МАсловская Анализ новых поступлений в справочно-библиографический фонд РГБ / МАсловская, О.Н. Широкова // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 26-32. – ISSN 0869-6020
167764
  Сладковская Е.Н. Анализ номинативного аспекта текста (на материалах синхронного перевода с английского языка на русский). : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сладковская Е.Н.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1979. – л.
167765
  Фирсов Ю.Г. Анализ нормативных документов отечественной инженерной гидрографии / Ю.Г. Фирсов, И.В. Меньшиков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 46-50. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
167766
   Анализ обновленных сценариев развития атомной энергетики Украины до 2100 года / Н.И. Власенко, О.В. Годун, В.Н. Кирьянчук, Д.В. Пышная // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: В.М. Васильченко, О.М. Масько, О.А. Пуртов [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (8). – С. 15-22. – ISSN 2311-8253
167767
  Бахтадзе Ш.Н. Анализ обобщенных функциональных схем автоматических оптико-электронных поверочных систем и разработка методики расчета их основных параметров : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Бахтадзе Ш.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Львів, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18
167768
  Кушнир В.М. Анализ оборотных средств колхоза / В.М. Кушнир. – М., 1978. – 136с.
167769
  Шоломович И.А. Анализ оборотных средств промышленного предприятия / И.А. Шоломович. – 2-е изд., перераб. – Киев : Укротделение Госфиниздата, 1939. – 59 с.
167770
  Ирихимович А.И. Анализ образования видовых различий в индивидуальном развитии амфибий. : Автореф... доктор биолог.наук: / Ирихимович А.И.; Зоолог. ин-тут АН СССР. – Ленинград, 1950. – 18 с.
167771
  Бачина Ю.К. Анализ образования и использования фондов поощрения в условиях совершенствования хозяйственного механизма / Ю.К. Бачина. – Л, 1988. – 47с.
167772
  Лукашенко Г.М. Анализ образования и использования фондов экономического стимулирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Лукашенко Г.М.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
167773
  Селиванов С.С. Анализ обстановки в Украине при возникновении чрезвычайных ситуаций / С.С. Селиванов, М.Н. Тетюшкин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 36-39. – Библиогр.: 1 назв.
167774
  Клеер Е. Анализ общественно-экономических структур стран третьего мира / Е. Клеер. – Москва, 1968. – 216с.
167775
   Анализ объектов окружающей среды = Environmental analysis. – Москва : Мир, 1993. – 80с. – ISBN 5--03-002749-1
167776
  Катков Михаил Львович Анализ одного класса монотонных операторов. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.01.01. / Катков Михаил Львович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 14л.
167777
   Анализ одного стихотворения. – Л., 1985. – 248с.
167778
   Анализ одного стихотворения : межвуз. сб. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1985. – 248 с.
167779
   Анализ одного стихотворения : сб. статей. – Киев : [б. и.], 1991. – 76 с.
167780
  Рахматуллина Э. Анализ однородности характеристик зимнего режима рек бассейна Южного Буга / Эльмира Рахматуллина, Василий Гребень // Energetika / Lietuvos mokslu akademija. – Vilnius, 2014. – Т. 60, Nr. 3. – С. 184-196. – ISSN 0235-7208
167781
   Анализ окружающей и природной среды : Межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1987. – 143, [ 1 ] с. : граф. 22 см. – Библиогр. в конце ст.
167782
   Анализ окружающей природной среды : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1980. – 103 с.
167783
   Анализ окружающей природной среды : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1990. – 148, [1] с.
167784
  Венкстерн Татьяна Владимировна Анализ олигонуклеотидов как основа структурного исследования транспортных РНК. Первичная структура валиновой транспортной РНК I Saccharomyces cerevisiae. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Венкстерн Татьяна Владимировна; АН СССР. – М., 1968. – 52л.
167785
  Лозовский Н.В. Анализ оплаты труда и эффективность коллективного подряда / Н.В. Лозовский. – К., 1984. – 207с.
167786
  Шааб М.В. Анализ оптического спектра солнечной вспышки с учетом структурной неоднородности / М.В. Шааб, Н.А. Гладушина, Л.И. Курочка // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 30-38. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Исследованы водородный спектр вспышки, полученный 7.VII 1974 г. на эшельном спектрографе горизонтального солнечного телескопа. Определены основные физические параметры вспышки, при которых наблюдаемые контуры линий лучшим образом описываются ...
167787
  Медведев В.В. Анализ опыта европейских стран в проведении мониторинга почвенного покрова (обзор) / В.В. Медведев, Т.Н. Лактионова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 106-114 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0032-180Х
167788
  Хотяшов Э.Н. Анализ опыта обработки экономической информации предприятия на ЭВМ "Минск-22" : Автореф... канд. эконом.наук: 602 / Хотяшов Э.Н.; Моск. экономико-статистич. ин-т. – М., 1967. – 27л.
167789
  Бурчуладзе В.П. Анализ организации и оплаты труда в обувной промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бурчуладзе В. П.; ЛГУ. – Л., 1956. – 14л.
167790
  Иванников И.Г. Анализ организации и производительности труда в судостроении. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Иванников И.Г.; Ленинград. фин.-эконом. ин-тут. – Л., 1970. – 16л.
167791
  Пищулин И.П. Анализ организации и управления производством с помощью графических методов / И.П. Пищулин. – Москва, 1967. – 48с.
167792
  Кашис В.Д. Анализ организации оплаты и производительности труда в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Кашис В.Д.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
167793
   Анализ организационно-технического уровня обьединения. – Киев : Техніка, 1981. – 166 с.
167794
  Бауер Гуго К. Анализ органических соединений / Бауер К.Г. ; пер. с нем. Л.Н. Петровой ; под ред. А.Д. Петрова. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1953. – 488 с. : ил.
167795
   Анализ ориентации гироскопа. – [Б. м.] : [б. и.], 1959. – 25 с. – (Научно-технический отдел обобщений и иинформации (97). Перевод ; № 1640)
167796
  Незаметдинова С.С. Анализ ориентировки региональных разрывных нарушений нефтегазоносных областей на примере Предкавказья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Незаметдинова С.С.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1970. – 17л.
167797
  Титомир Л.И. Анализ ортогональной электрокардиограммы / Л.И. Титомир, Рутткай-Недецкий; Отв. ред. И.А. Овсеевич; АН СССР. Ин-т проблем передачи инф-и. – Москва : Наука, 1990. – 198с. : Ил. – Библиогр.: с.180-197
167798
  Балян А.А. Анализ орфографических ошибок учащихся V класса армянской школы и пути их преодоления : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Балян А.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1955. – 22 с.
167799
  Сергеева Г.В. Анализ освоения производства новой техники / Г.В. Сергеева. – М., 1989. – 93с.
167800
  Страшевич Л. Анализ основ развития экономико-географических районов на примере исследований Лодзинского промышленного округа / Л. Страшевич. – Варшава; Казимеж, 1959. – 5с.
167801
  Мамедов Э.Я. Анализ основ формирования структуры потребительського рынка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 72-73. – Библиогр.: 5 назв
167802
  Баканов М.И. Анализ основнихпоказателей баланса и отчета : учебное пособие для студентов торгово-экон. и товаровед. фактов / М.И. Баканов ; Заоч. ин-т совет. торговли. – Москва : Госторгиздат, 1960. – 69 с.
167803
  МА Пин Анализ основных индикаторов производства и потребления стали и конструкционных материалов для рынка сварки : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 38-40 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
167804
  Коробко В.И. Анализ основных параметров, принятых в проектах реконструкции круаных шахт Алмазо-Марьевского района Донбасской обл. : Автореф... канд. техн.наук: / Коробко В. И.; Днепр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 25л.
167805
  Пучкова Е.Б. Анализ основных профессиональных технологий HR-специалиста // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 138-141. – ISSN 1684-2618
167806
  Марыч М.И. Анализ основных результатов физической теории фигуры Земли. : Автореф... доктор техн.наук: 500 / Марыч М.И.; Москов. ин-т инж. геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – М., 1969. – 24л.
167807
  Каратнюк А.Н. Анализ основных терминов в системе категориально-понятийного аппарата экономической науки // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 3 (632). – С. 33-40. – ISSN 0131-7741
167808
  Мишин А.В. Анализ основных факторов существования природных очагов клещевого энцефалита (по матер. Удмуртии). : Автореф... доктор биолог.наук: / Мишин А.В.; Казан. ун-т. – Ижевск, 1961. – 26л.
167809
  Критчфилд Ф. Анализ основных функциональных групп в органических соединениях / Ф. Критчфилд. – Москва : Мир, 1965. – 206 с.
167810
  Критчфлид Ф. Анализ основных функциональных групп в органических соединениях / Ф. Критчфлид. – М, 1965. – 206с.
167811
  Аксенова Л.А. Анализ особенностей межличностных отношений как отражение жизненных ценностей студентов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 99-104. – ISSN 1811-0916
167812
  Борисенко Сергей Иванович Анализ особенностей оптических и электрических свойств сложных алмазоподробных полупроводников и гетероструктур на их основе : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.10 / Борисенко С.И.; Томский госуд. ун-тет и Сиб. физико-техн. ин-тет. – Томск, 2004. – 32с. – Библиогр.: 33 назв.
167813
  Орлов Ф.А. Анализ особенностей рынка услуг по техническому обслуживанию воздушных судов в Украине : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 45-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
167814
  Гречко А. Анализ особенностей современного рынка авиаперевозок в Украине : конкурентноспроможність // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
167815
  Микеладзе Нази Хусейновна Анализ особенностей языка и стиля грузинских писателей Аджарской АССР : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Микеладзе Нази Хусейновна; Тбилисский гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1981. – 28л.
167816
  Бойков А.Д. Анализ особых нестационарных систем автоматического управления : учеб. пособ. по курсам "Теория автомат. управления", "Основы автоматики" / А.Д. Бойков, С.Ф. Ледяев ; Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева. – Саранск : Мордовский государственный университет, 1976. – 149 с. : ил. – Библиогр.: с. 140-149 (175 назв.)
167817
   Анализ отдельного художественного произведения : сб. науч. трудов. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 123 с.
167818
  Ковальский Н.П. Анализ отечественных источников по истории освободительной войны украинского народа, 1648-1654 гг. : Учебное пособие / Н.П. Ковальский, Ю.А. Мыцык. – Днепропетровск, 1986. – 80с.
167819
  У Цзы Вэй Анализ отношений между государственными нефтяными корпорациями и правительством в современном Китае // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 102-113. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
167820
  Климова С.В. Анализ отношений юных женщин с мужчинами среднего возраста // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.142-146. – ISSN 0132-1625
167821
   Анализ отраслевых рынков : Сборник студенческих работ по курсу "Экономика отраслевых рынков". – Москва : ТЕИС. – ISBN 5-7218-0402-5
Ч.3. – 2002. – 396с.
167822
  Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков : учебник / Л.В. Рой, В.П. Третьяк ; МГУ им. Ломоносова, Экон. фак-т. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 442 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). – ISBN 978-5-16-002047-1
167823
  Финогеев П.В. Анализ отчета бюджетного учреждения / П.В. Финогеев. – М, 1962. – 116с.
167824
   Анализ отчета и баланса предприятий и бюджетных учреждений. – Москва : Госфиниздат, 1950. – 156 с.
167825
  Коршунов А.Н. Анализ отчета об исполнении бюджета района. / А.Н. Коршунов, Н.М. Майданюк. – М., 1958. – 144с.
167826
  Коршунов А.Н. Анализ отчета об исполнении бюджетов района / А.Н. Коршунов, Н.М. Майданюк. – М., 1952. – 152с.
167827
  Башарин Г.П. Анализ очередей / Г.П. Башарин. – Москва : Наука, 1989. – 334с.
167828
  Яшков С.Ф. Анализ очередей в ЭВМ / С.Ф. Яшков. – М., 1989. – 215с.
167829
  Павлович В.С. Анализ ошибок абитуриентов по математике / В.С. Павлович. – К., 1975. – 231с.
167830
  Коржуков Н.Г. Анализ ошибок, допущенных абитуриентами при случае вступительных экзаменов по химии в МИСиС. / Н.Г. Коржуков. – М., 1972. – 32с.
167831
  Мах Эрнст Анализ ощущений и отношение физического к психическому / Э. Мах ; Разреш. авт. пер. с рукописи 5 -го доп. нем. изд. Г. Котляра ; С предисл. авт. к рус. пер. и вступ. ст. А. Богданова. – Москва : С. Скирмунт ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1907. – XII, 304 с. : ил. – Библиогр. в примеч. – (Дешевая библиотека : Серия научно-философская ; № 1)
167832
  Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому / Э. Мах. – 2-е изд. – Москва, 1908. – 308с.
167833
  Степанченко И.И. Анализ парадигматической структуры стихотворения С. Есенина "Не жалею, не зову, не плачу..." в оригинале и в переводе на украинский язык // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 39-43. – (Русская филология ; № 1 (63) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
167834
  Джунь И.В. Анализ параллельных широтных наблюдений, выполненных по общей программен. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.01 / Джунь И.В.; АНд УССР. – К, 1974. – 19л.
167835
  Клюев Э.С. Анализ параметров процесса получения газовой фазы при тепловом воздействии на углесодержащие породы // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 69-80 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
167836
  Женило В.Р. Анализ параметров частоты основного тона голоса для автоматической идентификации личности / В.Р. Женило. – Москва, 1988. – 22 с.
167837
  Лебедева Э.Б. Анализ патентно-лицензионной практики Франции / Э.Б. Лебедева. – Москва, 1968. – 41с.
167838
  Бочкова Римма Ивановна Анализ патерсоновских синтезов с использованием вырожденых ромбов. Кристаллические структуры синтетических соединений: кальциевого хлорованадата Ca2VO4Cl, редкоземельных фторидов K2SmF5 и KSmF4 ... : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Бочкова Римма Ивановна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.21
167839
   Анализ первичной статистики как условие управления единым фондом ЦБС : Метод. рекомендации. – Москва : ГБЛ, 1983. – 40 с. – Библиогр. : с. 39-40
167840
  Потылицин Г.П. Анализ передачи информации нейронами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Потылицин Г.П.; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино, 1974. – 32л.
167841
   Анализ передового и новаторского опыта преподавания физики в средних профтехучилищах : сб. статей. – Москва : [б. и.], 1990. – 153 с.
167842
  Ковальчук Л.В. Анализ перемешивающих свойств операций, заданых на одном носителе / Л.В. Ковальчук, О.А. Сиренко // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 114. – ISBN 978-966-188-227-9
167843
  Вольвач А.Е. Анализ периодических колебаний инсоляции и температуры земли Крыма / А.Е. Вольвач, Г.С. Курбасова, Л.Н. Вольвач // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 195-202 : рис., табл. – Библиогр.: с. 201. – ISSN 0203-3100
167844
  Миллер В.В. Анализ персидского числительного devist "двести" // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 115-140
167845
  Киреева Е.Д. Анализ перспективного развития существующих форм образовательнх интернет-проектов // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 4. – С.38-40. – ISSN 1609-4646
167846
  Мешкова Татьяна Анатольевна Анализ перспективных направлений взаимодействия вузов с регионами : (на примере опыта федеральных университетов в России) / Мешкова Татьяна Анатольевна, Перфильева Ольга Владимировна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 32-40. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
167847
  Бондаренко В.Н. Анализ петрохимических данных при формационных и прогнозно-металлогенических исследованиях / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1986. – 184 с. – Библиогр.: с. 184-185
167848
  Дун Ц.-И. Анализ планетарныхж закономерностей строения и развития поверхности литосферы Земли : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.693 / Дун Ц.-И.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 20л.
167849
  Кромптон Т. Анализ пластиков / Т. Кромптон. – М, 1988. – 679с.
167850
  Кифаренко Т. Анализ плодов некоторых цитрусовых из Цихисдзири и содержание в них витамина "С" / Т. Кифаренко, Н. Цицшвили. – с.
167851
  Цицишвили Н. Анализ плодов некоторых цитрусовых из Цихисдзири и содержание в них витамина "С". / Н. Цицишвили, Т. Кифаренко. – с.
167852
  Лебедев А.Г. Анализ поведения геометрически-нелинейных цилиндрических оболочек при неоднородном радиальном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Лебедев А. Г.; Днепроп. ин-т инж. ж.д. трасп. – Днепропетровск, 1977. – л.
167853
  Шатров Евгений Александрович Анализ поведения ЕСЦБ как коалиции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 41-48. – Бібліогр.: с. 42, 47-48. – ISSN 0131-2227
167854
  Черемных Ю.Н. Анализ поведения траекторий динамики народнохозяйственных моделей. / Ю.Н. Черемных. – М., 1982. – 177с.
167855
  Луцык В.И. Анализ поверхности ликвидуса тройных систем / В.И. Луцык; Мохосоев М.В. – М., 1987. – 149с.
167856
   Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1987. – 598с.
167857
  Блюмина Л.И. Анализ повторяемости некоторых синоптических процессов / Л.И. Блюмина ; М-во сельского хоз-ва СССР, Глав. упр. гидрометеорол. службы, Центр. ин-т прогнозов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 106 с. : граф., карт. – Библиогр.: с. 68
167858
  Кожевников Н.О. Анализ погрешностей измерения частотно-зависимой магнитной восприимчивости при изучении магнитной вязкости геологических сред (на примере моста Bartington MS2) / Н.О. Кожевников, Я.К. Камнев, А.Ю. Казанский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – C. 650-659 : рис. – Библиогр.: с. 657-659. – ISSN 0016-7886
167859
  Пятунин В.Б. Анализ подготовки выпускников по курсу "География России" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-49. – ISSN 0016-7207
167860
  Кутателадзе С.С. Анализ подобия в теплофизике / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск : Наука, 1982. – 280 с.
167861
  Кутателадзе С.С. Анализ подобия и физические модели / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск : Наука, 1986. – 295 с.
167862
  Зубов А. Анализ подходов к использованию информационных технологий в белорусском / славянском терминоведении // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 468-485. – ISBN 978-966-2057-28-7
167863
  Алещинина Н.В. Анализ подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятий // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.201-209. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
167864
  Иванова О.А. Анализ подходов к оценке конкурентоспособности высших учебных заведений / О.А. Иванова, Д.А. Пожидаев // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 36-44. – ISSN 1993-5560
167865
  Кряжич О.А. Анализ подходов к созданию управленческих автоматизированных систем в работах В.М. Глушкова и С. Бира // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 138-141. – ISBN 978-966-622-589-7
167866
  Гончарова Н.М. Анализ подходов к учету и отражению в финансовой отчетности операций и событий в соответствии с международніыми и национальными стандартами // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.105-106. – (Економічні науки ; № 2)
167867
  Болдырев П.А. Анализ показателей деятельности библиотеки вуза: современное состояние и перспективы // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 4. – С. 35-40. – ISSN 1815-3186
167868
  Младова Л.В. Анализ показателей естественного движения населения / Л.В. Младова. – М, 1979. – 39 с.
167869
  Кокотов Ю.А. Анализ показателей кислотности почвенного профиля и их связи с процессом почвообразования / Ю.А. Кокотов, Е.Ю. Сухачева, Б.Ф. Апарин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 3-10 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
167870
  Васильев Ю.Н. Анализ показателей технической эксплуатации судовых ГТУ и СПГГ и путей их дальнейшего развития : Автореф... канд. техн.наук: / Васильев Ю.Н.; Одес. ин-т инженеров мор. флота. – Одесса, 1966. – 15л.
167871
   Анализ полимеризационных пластасс. – Ленинград : Химия, 1988. – 304 с.
167872
   Анализ полимеризационных пластмасс : (практ. руководство). – Москва ; Ленинград : Химия, 1965. – 512 с.
167873
   Анализ полимеризационных пластмасс : практическое руководство. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Химия, 1967. – 512 с. – Библиогр.: С. 495
167874
  Крюков В.И. Анализ полиморфизма Т-локуса в популяциях домовой мыши. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08, 03.00.15 / Крюков В.И.; АН СССР. Ин-ут эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1983. – 25л.
167875
  Инфантьева Р.Н. Анализ политико-экономической терминологии на материале английского перевода первого тома "Капитала" К.Маркса. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантьева Р.Н.; Военный ин-тут ин. яз. – М., 1953. – 16л.
167876
  Шкрум Д.В. Анализ политических технологий глобального управления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 140-145. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
167877
  Пугачева Е.В. Анализ политической нестабильности в современном Таиланде: Таксин Чиноват и таиландская демократия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 146-153. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
167878
  Шаронов В.И. Анализ полноты стратегии в методе резолюций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Шаронов В.И.; АН СССР.Матем.ин-т. – Л, 1973. – 14л.
167879
  Хандожко Л.А. Анализ поля ветра над Финским заливом и Ладожским озером в связи с задачами прогноза штормов. : Автореф... канд.геогр.наук: / Хандожко Л.А.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1964. – 8л.
167880
  Мальчуженко Константин Васильевич Анализ поля дисторсии дифракционными методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мальчуженко Константин Васильевич; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1981. – 16л.
167881
  Потылицын А.П. Анализ поляризационных состояний электронов и фотонов высокой энергии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Потылицын А.П.; Ереван. физ.ин-т. – Ереван, 1979. – 22л.
167882
  Валиев Т.А. Анализ помехоустойчивости бинарных каналов с дискретным накоплением при независимых ошибках : Автореф. дис... канд. техн. наук: / Валиев Т.А. ; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 15с.
167883
  Буслов Л.И. Анализ помехоустойчивости и разработка приемных устройств быстродействующих систем циркулярного телеуправления : Автореф. дис... канд. техн. наук: / Буслов Л. И. ; АН УССР, Ин-т электродинамики. – Киев, 1969. – 20с. – Бібліогр.:с.18-20
167884
  Пушкарева М.А. Анализ понятия "деятельности" в учениях Фихте, Шеллинга и Гегеля // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.73-83
167885
  Дышкант Т.Н. Анализ понятия "иррациональность" в философии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 34-37. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
167886
  Грегуль А.Я. Анализ поправок к координатам опорных звезд, полученных из наблюдений на меридианном круге АО КГУ // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  Показано, что случайная ошибка определения поправки к координатам опорных звезд на меридианном круге АО КГУ по а равна ±08, 010, а по b- ±0", 13. Систематические ошибки в определении этих поправок не обнаружены.
167887
  Коли Грэм Анализ популяций позвоночных / Коли Грэм. – Москва : Мир, 1979. – 362с.
167888
   Анализ последовательности глубинных сейсмических отображений на примере Тибетско-Гималайского региона / Сайед Мустафизур Рахман, Ислам М. Резаул, Мимнунул Керамат, Султан-Уль-Ислам, Шейх Енайет Уллах // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 137-143 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
167889
  Овчинников В.В. Анализ последствий мирового финансового кризиса. Оценки участников Всемирного экономического форума - 2008 // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 12-37. – ISSN 0235-5620
167890
   Анализ последствий ядерной войны. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 27, [2] с. – (Сообщ. по прикл. математике / АН СССР, ВЦ)
167891
  Бровко Георгий Леонидович Анализ постановки и методы решения краевых задач теории упруго-пластических процессов малой кривизны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бровко Георгий Леонидович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 17л.
167892
  Черных О.Л. Анализ потенциальных возможностей развития экономических систем с учетом загрязнения. / О.Л. Черных. – М, 1984. – 48с.
167893
  Петров М.П. Анализ потока атомов, испускаемых плазмой в установках Токамак : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петров М.П.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1967. – 18л.
167894
  Липовка Юрий Львович Анализ потоков тепловой энергии в гидравлических цепях : Автореф. дис. ... канд. д-ра техн. наук:01.04.14 / Липовка Ю.Л. – Красноярск, 2003. – 41 с. – На правах рукописи
167895
  Гринкруг Л.С. Анализ потребности рынка труда в специалистах. Региональный аспект / Л.С. Гринкруг, В.С. Василенко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 9-14. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы подходы к организации мониторинга и прогнозирования состояния и динамики регионального рынка профессионального труда. Предложена методика оценки прогнозной потребности в выпускниках, позволяющая минимизировать несоответствие между ...
167896
  Белоусова Н.И. Анализ почвенно-климатических связей на основе почвенной карты и базы данных "БИОМ" / Н.И. Белоусова, Д.И. Назимова, Н.М. Андреева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 131-141 : рис., табл. – Библиогр.: с. 140-141. – ISSN 0032-180Х
167897
  Гиршман М.М. Анализ поэтических произведений А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева / М.М. Гиршман. – М., 1981. – 111с.
167898
  Гончаров Б.П. Анализ поэтического произведения / Б.П. Гончаров. – М., 1987. – 61с.
167899
  Страшнов С.Л. Анализ поэтического произведения в жанровом аспекте : учеб. пособие / С.Л. Страшнов; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Иванов. гос. ун-т им. Первого в России Иваново-Вознес. общегор. Совета рабочих депутатов. – Иваново : Ивановский государственный университет, 1983. – 92 с. – Библиогр.: с. 89-91
167900
  Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста : структура стиха / Ю.М. Лотман. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 271с.
167901
  Мадер Р.Д. Анализ поэтического текста на уроках литературы / Р.Д. Мадер. – М : Просвещение, 1979. – 94 с.
167902
  Грязнухина Т.А. Анализ предложных связей в научном тексте / Т.А. Грязнухина. – К, 1985. – 147с.
167903
  Панкратова А.Р. Анализ преимуществ и недостатков вендинговой торговли в Украине // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 15-17. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
167904
  Медведев П.А. Анализ преобразований пространственных координат точек земной поверхности // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 2-8. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
167905
  Хервилья А.Х. Анализ префиксальных способов выражения небольшого количества действия в русском языке и их перевод на испанский / А.Х. Хервилья, Э.К. Хервилья // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 145-163. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
167906
  Купреишвили Элгуджа Вахтангович Анализ прибыли автомобильного транспорта общего пользования Грузинской ССР и резервы ее увеличения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Купреишвили Элгуджа Вахтангович; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1983. – 24л.
167907
  Проскурин И.Г. Анализ прибыли и рентабельности / И.Г. Проскурин. – М., 1974. – 78с.
167908
  Ивановская В.Э. Анализ прибыли и рентабельности / В.Э. Ивановская, Н.Д. Брылева. – Л, 1984. – 33с.
167909
  Павлова А.В. Анализ прибыли и рентабельности предприятий / А.В. Павлова. – М., 1968. – 55с.
167910
  Горбачева Л.А. Анализ прибыли и рентабельности промышленного предприятия / Л.А. Горбачева. – Саратов, 1979. – 26с.
167911
  Овсянников С.Г. Анализ прибыли и рентабельности сельскохозяйственных предприятий / С.Г. Овсянников. – М, 1979. – 87с.
167912
  Евсеев П.Т. Анализ прибыли промышленного предприятия. / П.Т. Евсеев. – Львов, 1962. – 52с.
167913
   Анализ прибыльности продукции = Analyzing product profibility. – Москва : Дело, 1996. – 168с. – (Искусство управления приватизированным предприятием). – ISBN 5-7749-0022-3
167914
  Чернышова Л.А. Анализ привлекательности инвестиционного климата Украины для иностранных инвесторов / Л.А. Чернышова, В.А. Козуб, Л.Л. Носач // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 102-107. – ISSN 2222-4459
167915
  Дубровина И.А. Анализ пригодности различных групп почв и типов климата для возделывания авокадо в штате Мичоакан (Мексика) / И.А. Дубровина, Ф. Батиста // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 611-624 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
167916
  Асадулаев З. Анализ признаков интродукционной популяции Corylus avellana L. на Гунибском плато (Дагестан) / З. Асадулаев, З. Хасаева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Приводится анализ структуры изменчивости ряда признаков популяции Corylus avellana L. в выровненных эдафических и климатических условиях экотопа. бнаружена высокая степень гетерогенности интродукционной популяции C. avellana по комплексу изученных ...
167917
  Селян Э.С. Анализ прилагательного и наречия болгарского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Селян Э.С. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 10 с.
167918
  Жанна Смагулова Анализ применения и перспективы развития мерчандайзинга в розничной торговле (на примере супермаркетов Казахстана) / Жанна Смагулова, Айгуль Муханова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 483-492 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
167919
   Анализ применения почвенных карт в системе ретроспективного мониторинга состояния земель и почвенного покрова / Д.И. Рухович, М.С. Симакова, А.В. Куляница, А.В. Брызжев, П.В. Королева, Н.В. Калинина, Е.В. Вильчевская, Е.А. Долинина, С.В. Рухович // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 605-625 : рис., табл. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0032-180Х
167920
  Груша А.В. Анализ применения принципа страны назначения при взимании НДС в рамках Гаможенного союза Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан: приоритеты Республики Беларусь // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 22-24. – ISBN 978-617-7069-02-6
167921
  Гошовский С.В. Анализ применения различных источников возобновляемой энергии для оптимальной работы теплонасосных систем / С.В. Гошовский, А.В. Зурьян // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 9-21 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1682-3591
167922
  Колесник И.Н. Анализ применения технологии EPGA в составе облачной инфраструктуры / И.Н. Колесник, В.А. Куланов, А.Е. Перепелицын // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2016. – № 6 (80). – С. 130-135. – ISSN 1814-4225
167923
  Козак Г.Я. Анализ приозводственности труда в садоводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.12 / Козак Г.Я.; Укр.с-х.акад. – К, 1975. – 28л.
167924
  Волковинский М.И. Анализ приоритетных очередей с учетом времени переключения / М.И. Волковинский, А.Н. Кабалевский. – Москва, 1981. – 167с.
167925
  Баатар Д. Анализ причин возникновения плат при селекции на примере его возникновения у каракульских овец : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Баатар Д. ; АН СССР Ин- т генетики. – Москва, 1968. – 19 с.
167926
  Каримова К. Анализ причин запоздалой диагностики внематочной беременности и опыт повышения чувствительности амфибий в реакции на беременность : Автореф... канд. мед.наук: / Каримова К.; Казах. гос. мед. ин-т. – Алма-Ата, 1962. – 19л.
167927
   Анализ причин и последствий аварии на АЭС Fukushima как фактор предотвращения тяжелых аварий в корпусных реакторах : монография / [В.И. Скалозубов и др.] ; под ред. В.И. Скалозубова ; НАН Украины ; Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. – 279, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 273-277. – ISBN 978-966-02-6195-2
167928
  Челновок А.Ф. Анализ причин изнашивания некоторых деталей авиационных двигателей и методы повышения их износоустойчивости. : Автореф... канд. техн.наук: / Челновок А.Ф.; Киев. ин-т гражд. воздуш. флота. – К., 1959. – 14л.
167929
  Макаренко І.О. Анализ проблем антикризисного управления предприятием при угрозе банкротства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 170-174 : Табл. – Бібліогр.:12 назв
167930
  Долгов К.М. Анализ проблем развития эстетики, литературы, искусства и культуры в современном мире (о XVIII Международном эстетическом конгрессе) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 25-45. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
167931
  Борейко В. Анализ проблемы браконьерства в Украине // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 1/2. – С. 31-36.
167932
  Алиев Я.А. Анализ проведенных геолого-геофизических исследований с целью выбора рациональной методики геолого-поисковых работ на нефть и газ для морских структур (на примере структур Бакинского архипелага) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Алиев Я. А. ; Совет Аз. ин-та нефти по присужд. ученых степеней по геол.-минерал. наукам. – Баку, 1969. – 20 с.
167933
  Спинеллис Д. Анализ программного кода на примере проектов Open Sourse / Диомидис Спинеллис ; пер. с англ. В.Л. Бродового. – Москва : Вильямс, 2004. – 528 с. + 1 CD. – Тит. л. парал. на англ. яз. – (Эффективная разработка програм). – ISBN 5-8459-0604-0
167934
  Жуффа И. Анализ продолжительности паводков / И. Жуффа. – Л., 1967. – 8с.
167935
  Лютецкий В.М. Анализ проекта модернизации библиотеки: теория и практика // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 3. – С. 37-40
167936
  Грачева М.В. Анализ проектных рисков : Учебное пособие для вузов / М.В. Грачева. – Москва : Финстатинформ, 1999. – 216с. – ISBN 5-7866-0059-9
167937
  Мартынов В.М. Анализ произведений изобразительного искусства : в помощь лектору / В.М. Мартынов. – Москва : Знание, 1984. – 40 с.
167938
  Литвин В.Г. Анализ производительности мультипрограммных ЭВМ / В.Г. Литвин. – М., 1984. – 159с.
167939
  Будагян Э.А. Анализ производительности структур ЦВМ методом вложенных цепей Маркова : Автореф... канд. техн.наук: / Будагян Э. А.; МАИ. – М., 1968. – 14л.
167940
  Маздоров В.А. Анализ производительности труда и расходования фонда заработной платы / В.А. Маздоров. – М, 1954. – 80с.
167941
  Артамонов Г.Т. Анализ производительности ЦВМ методами теории массового обслуживания / Артамонов Г.Т. – Москва : Энергия, 1972. – 176 с. : черт. – Список лит.: с. 174 (8 назв.)
167942
  Реусс Г.Е. Анализ производительности. Экон. основы и стат. методика. / Г.Е. Реусс. – М., 1963. – 251с.
167943
  Ковбасюк М.Р. Анализ производства и реализации в АСУП / М.Р. Ковбасюк, З.Н. Соколовская. – К, 1989. – 165с.
167944
  Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий: уч. пособие. / Г.В. Савицкая. – Минск, 1987. – 287с.
167945
   Анализ производственно-хозяйственной деятельности. – Москва : Экономика, 1965. – 348 с.
167946
  Аксенова З.И. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий : учебник для вузов по специальности "Экономика и организация автомобильного тарнспорта" и "Организация управления на автомобильном транспорте" / З.И. Аксенова. – 2-е изд., перераб. и допол. – Москва : Высшая школа, 1980. – 287 с.
167947
  Коваль В.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности геологических организаций : Учебное пос. для техникумов / В.А. Коваль. – Москва : Недра, 1977. – 213с.
167948
  Исеева Лидия Ивановна Анализ производственно-хозяйственной деятельности геолого-разведочных организаций / Исеева Лидия Ивановна, Пашкевич Наталья Владимировна. – Л, 1990. – 50с.
167949
  Винниченко В.М. Анализ производственно-хозяйственной деятельности геологоразведочной партии / В.М. Винниченко. – Москва : Недра, 1971. – 208с.
167950
  Никольская Э.В. Анализ производственно-хозяйственной деятельности полиграфических предприятий. / Э.В. Никольская. – М, 1967. – 104с.
167951
  Деркач Д.И. Анализ производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий / Д.И. Деркач. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1975. – 328с.
167952
   Анализ производственно-хозяйственной деятельности энергетических предприятий. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 176 с.
167953
   Анализ производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий с применением экономико-математических методов. – Москва : Колос, 1976. – 256 с. – (Учеб. пособия для фак. повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельск. хоз-ва)
167954
  Друцкая М.В. Анализ производственной деятельности текстильных предприятий с использованием методов многомерной математической статистики. / М.В. Друцкая, К.С. Кузнецова. – М, 1983. – 126с.
167955
  Лосиков Ф.А. Анализ производственной и финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий / Ф.А. Лосиков. – М, 1970. – 263с.
167956
   Анализ пространственно-временной структуры геомагнитного поля. – Москва : Наука, 1975. – 307 с., ил.
167957
   Анализ пространственной дифференциации почвенного покрова юга Приморья на примере бассейна р. Комаровка / А.Н. Бугаец, Н.Ф. Пшеничникова, А.А. Терешкина, С.М. Краснопеев, Б.И. Гарцман // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 268-276 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
167958
  Ковалев А.П. Анализ пространственной и временной организации селевых явлений на основе моделирования (на примере Большого Кавказа) : Автореф... канд. географ. наук: 11.00.01 / Ковалев А.П.; АН УССР, Сект. географии; Ин-т геофиз. АН УССР. – К., 1979. – 18с.
167959
  Титова Л.М. Анализ пространственной изменчивости свойств массива глинистых грунтов : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.126 / Титова Л. М.; МГУ, Геол. фак. , Каф. грунтовед. и инж. геол. – М., 1972. – 21л.
167960
  Иманов Г.Р. Анализ профиля бедности в системе адресной социальной помощи Азербайджана // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 72-75 : табл. – Библиогр.: 6 назв
167961
  Арефьев К.М. Анализ процесса выгорания пылеугольного факела и разработка методики его расчета : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Арефьев К.М. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1959. – 17 с.
167962
  Гуржий А.А. Анализ процесса перемешивания пассивной примеси вихревым кольцом за сферой в набегающем потоке идеальной жидкости / А.А. Гуржий, В.В. Мелешко // Прикладна гідромеханіка : науковий журнал / НАНУ, Інститут гідромеханіки. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 2007. – Т. 9, № 1
167963
  Новикова Е.А. Анализ процесса пылеотложения при транспортировке угля конвейером // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С.196-205. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
167964
  Трегуб И.К. Анализ процессов в блокинг-генераторах на плоскостных полупроводниковых триодах. : Автореф... канд. техн.наук: / Трегуб И.К.; МВО СССР. КПИ. – К., 1958. – 12л.
167965
  Котляр Валерий Юрьевич Анализ процессов восстановления с марковскими превращениями аналитико-статистическими методами : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.09 / Котляр Валерий Юрьевич; АН УССР Ин-т кибернетики. – К, 1988. – 105л. – Бібліогр.:л.97-105
167966
  Котляр В.Ю. Анализ процессов восстановления с марковскими приращениями аналатико-статистическими методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Котляр В.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
167967
  Ганхуяг Батмунхийн Анализ процессов множественного рождения частиц в ядро-ядерных взаимодействиях в рамках модели Fritiof : Автореф... кандид. физико-математ.наук: 01.04.16 / Ганхуяг Батмунхийн; Объедин. ин-тут ядерных исследований. – Дубна, 1999. – 24л.
167968
   Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993-2003 гг. // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2005. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 0130-9757
167969
  Фрид А.С. Анализ процессов сорбции и миграции веществ в почве с помощью математических моделей // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 953-961 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
167970
  Химмельблау Д. Анализ процессов ститистичскими методами / Д. Химмельблау. – М, 1973. – 957с.
167971
  Мясоед П.А. Анализ психологических причин производственного травматизма : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Мясоед П.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1980. – 23 c.
167972
   Анализ публикаций источнков по отечественной истории : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1978. – 109 с.
167973
  Смолина С.Г. Анализ публикационной активности и опыт организации мониторинга Южно-Уральского государственного университета // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 82-87. – ISSN 1815-3186


  На основе баз данных (БД) "Web of Science" (WoS) и "Scopus" проведен анализ публикационной активности научных сотрудников Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), показаны тенденции и хронология ее развития. Определена тематика научных ...
167974
   Анализ публикационной активности исследователей России и Беларуси по основным библиометрическим параметрам / Н. Березкина, Ю. Мохначева, Т. Хабырина, Г. Хренова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 4 (210). – C. 35-39. – ISSN 1029-7200


  В статье представлен библиометрический анализ состояния российско-белорусского сотрудничества за последние 10 лет по различным индикаторам с использованием баз данных Web of Science и Scopus
167975
  Березкина Н.Ю. Анализ публикационной активности ученых Национальной академии наук Беларуси / Н.Ю. Березкина, Г.С. Хренова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 39-42
167976
   Анализ путей переноса и дозовое распределение : Совместный научный проект JSP-5:Заключительный отчет. – Брюссель, 1996. – 128с. – ISBN 9282752070
167977
  Молдахметова Г.З. Анализ путей повышеия качества интегрированного обучения с применением электронного учебно-методического пособия // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С.30-35. – ISSN 1726-667Х
167978
  Регельсон Л.М. Анализ работы блокинг-генератора / Л.М. Регельсон. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 147 с.
167979
  Авдеенкова Л.М. Анализ работы и расчет магнитных феррит-диодных элементов для цифровых вычислительных машин / Авдеенкова Л.М., Корольков Н.В. ; Акад. наук СССР, Вычисл. центр. – Москва : [б. и.], 1962. – 212 с. : черт. – Библиогр.: с. 207-210
167980
   Анализ работы комплекса функционально специализированных ЦВМ. – Киев : [б. и.], 1971. – 15 с. – Препринт-71-36. – Список лит.: с. 14-15 (7 назв.)
167981
   Анализ работы предприятий и отраслей промышленности в новых условиях хозяйствования : сб. науч. трудов. – Москва : ЦЭНИИ, 1983. – 189 с.
167982
  Александровский А.П. Анализ работы промышленного предприятия. Основные приемы и расчеты / А.П. Александровский. – Москва : Союзоргучет, 1938. – 384 с. : ил., схем.
167983
  Шидловский В.А. Анализ работы разных отделов сердца и сердечно-сосудистого компонента рефлекторных реакций : Автореф... докт. биол.наук: / Шидловский В.А.; 1-й Моск. мед. ин-т. – М., 1966. – 43л.
167984
  Боброва Е.И. Анализ работы с электронной библиотечной системой "КнигаФонд" в вузе культуры и искусств // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 97-100. – ISSN 1815-3186


  Анализируется опыт подключения библиотеки вуза к электронной библиотечной системе (ЭБС) "КнигаФонд". Определены условия реализации проекта: "Интеграция электронных полнотекстовых учебно-методических ресурсов в сфере культуры и искусства в единое ...
167985
  Крутов В.И. Анализ работы систем автоматического регулирования / В.И. Крутов. – М., 1961. – 179с.
167986
  Кузьмин Л.И. Анализ работы футеровки канальных индукционных печей периодического действия при плавке медьлсодержащих металлов. : Автореф... Канд.техн.наук: 350 / Кузьмин Л.И.; Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
167987
  Бенжамин Р. Анализ радио- и гидролокационных сигналов : структура, разрешение и обработка сигналов в радио -, гидролокационных и других системах / Р. Бенжамин ; пер. с англ., под ред. И.Е. Овсиевича. – Москва : Военное издательство, 1969. – 256 с.
167988
  Арсеньев А.С. Анализ развивающегося понятия / А.С. Арсеньев. – Москва, 1967. – 440 с.
167989
  Герасименко Л.Н. Анализ развития антициклонов : Автореф... Канд.геогр.наук: / Герасименко Л.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1964. – 10л.
167990
  Тимохова Г.Б. Анализ развития виртуальных институтов образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 329-338. – ISSN 1993-5560


  "Представлены результаты исследования особенностей функционирования и тенденций развития виртуальных институтов образования в условиях глобализации. Применяя институциональную методологию исследования, раскрываются основные черты виртуальных ...
167991
  Досманбетова М. Анализ развития интеллектуального капитала казахстанских компаний // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 410-417. – ISSN 1993-6788
167992
  Данилова Н.А. Анализ развития криминальных процессов в банковской сфере дореволюционной России / Н.А. Данилова, А.В. Шахматов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 15-19. – ISSN 1812-3805
167993
  Деноткина А. Анализ развития российского законодательства об авторском праве и товарных знаках досоветского периода // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 4. – С. 46-54. – ISSN 0201-7059
167994
   Анализ развития социально-экономических систем на основе моделирования : межвуз. сб. – Москва : МИНХ, 1989. – 122, [1] с.
167995
   Анализ развития территориальных систем : тез. докл. учасников Всесоюз. конф. молодых экономистов и социологов, Кемерово, 5-7 июня 1986 г. – Новосибирск : Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва, 1986. – 164, [1] с.
167996
  Якимчук Н.В. Анализ различных подходов к рассмотрению профессиональной самостоятельности студентов // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 149-154. – ISSN 2519-2361
167997
   Анализ размерной и возрастной структуры популяции позвоночных : сб. науч. трудов. – Свердловск : УрО АН СССР, 1988. – 139 с., ил.
167998
  Бриджмэн П.В. Анализ размерностей : пер. с англ. / П.В. Бриджмэн. – Ленинград, Москва : ОНТИ, 1934. – 120 с.
167999
  Курт Р. Анализ размерностей в астрофизике : пер. с англ. / Р. Курт. – Москва : Мир, 1975. – 229 с.
168000
  Хантли Г. Анализ размерностей. : пер. с англ. / Г. Хантли. – Москва : Мир, 1970. – 171с.
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,