Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1671167216731674167516761677167816791680(+10)В кінець >>
1676001
  Ковалев А. "Цепочка "холодной логистики" наиболее эффективна там, где умеют сочетать качество доставки, скорость и цену // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 24-25
1676002
  Моісеєва Т. "Церква і життя": специфіка розвитку церковно-громадського часопису української діаспори Австралії // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 5-11


  У статті розглянуто умови виникнення і специфіку функціонування одного з найавторитетніших періодичних видань української громади Австралії - часопису "Церква і життя ". Увагу зосереджено на еволюції газети від релігійного до церковно-громадського ...
1676003
  Килюшик І. "Церкви на Лемківщині": виставка малюнків Олександра Хиляка // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 5 липня (№ 27). – С. 8. – ISSN 0027-8254
1676004
  Дмитрієнко Інна "Церковний кітч" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-56. – ISSN 0130-5212
1676005
  Шкрібляк М.В. "Церковний Переяслав" 1686 р. на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних стратегій кінця XVI - XVII ст.: філософська об"єктивація проблеми // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 47-50
1676006
  Эзерин А. "Церковь о девяти верхах" Митрополит Макарий и титаны Возрождения // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6 (114). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х
1676007
  Пестушко Валерій "Цивілізація" наступає : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 31
1676008
  Власюк К. "Цивілізоване розлучення" - новий тренд сімейного права // Юридична газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 40). – С. 38
1676009
  Підопригора О.А. "Цивілісти" проти "господарників". Дискусії навколо пректу нового Цивільного кодексу / розмову вела Г. Закорецька // Столиця. – Київ, 2000. – 9 вересня (№ 99). – С. 5


  Розмова з професором кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка О. Підопригорою.
1676010
  Палагицька Г. "Цивільна конфіскація" необгрунтованих активів: практичний аспект // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1676011
  Воробьев Н.В. Цепные передачи. / Н.В. Воробьев. – 3-е изд. испр.доп. – Москва, 1962. – 239с.
1676012
  Семенов Н.Н. Цепные реакции / Н.Н. Семенов. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 555 с.
1676013
  Клузиус К. Цепные реакции / К. Клузиус. – Л.-Москва, 1938. – 68с.
1676014
  Эмануэль Н.М. Цепные реакции : Ист. аспект / Н.М. Эмануэль, Г.Е. Заиков, В.А. Крицман ; Отв. ред. Н.С. Ениколопов АН СССР, Ин-т хим. физики им. Н.Н. Семенова, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1989. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 303-305
1676015
   Цепные реакции окисления углеводородов в газовой фазе / Эмануэль Н.М. – Москва : АН СССР, 1955. – 210 с.
1676016
  Эмануэль Н.М. Цепные реакции окисления углеводородов в жидкой фазе / Н.М. Эмануэль, Е.Т. Денисов, З.К. Майзус. – Москва : Наука, 1965. – 375 с., 1 л. табл. : черт. – Библиогр. в конце глав
1676017
  Семенов Н.Н. Цепные реакции. / Н.Н. Семенов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1986. – 533с.
1676018
  Бойхлер К. Цепп и сто приключений : по К. Бойхлеру : кн. для чтения на нем. яз. в 8-м кл. школ с преподаванием ряда предметов на нем. яз. / К. Бойхлер ; обраб. А.Э. Вайсбрейт. – Москва : Просвещение, 1979. – 111 с. : ил. – (Читаем по-немецки)
1676019
  Константиновский И. Цепь / И. Константиновский. – Москва : Советский писатель, 1969. – 279 с.
1676020
  Бакин Д.Г. Цепь : рассказы / Дмитрий Бакин. – Москва : Огонек, 1991. – 46 с. – (Библиотека "Огонек")
1676021
  Ланжевен А. Цепь в парке : роман ; пер. с французского / А. Ланжевен. – Москва : Прогресс, 1979. – 295 с.
1676022
  Ремпель Л.И. Цепь времен: вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии / Л.И. Ремпель. – Ташкент, 1987. – 192с.
1676023
  Афанасьев В.В. Цепь золотая : стихи / В.В. Афанасьев. – Москва : Советский писатель, 1969. – 111 с. : ил.


  Циклы: Юность. - Стихи о Гайдне.
1676024
  Мархинин Е.К. Цепь Плутона / Е.К. Мархинин. – Москва : Мысль, 1973. – 334с. – (Географическая серия)
1676025
  Мархинин Е.К. Цепь Плутона. / Е.К. Мархинин. – М, 1965. – 230с.
1676026
  Гусєв В.І. Цербер / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 405. – ISBN 966-642-073-2
1676027
  Науменко В.Г. Церебральные кровоизлияния при травме / В.Г. Науменко. – Москва, 1975. – 200с.
1676028
  Попович С.В. Цереброваскулярные заболевания: возможности аддитивной биорегуляционной терапии // Міжнародний неврологічний журнал : науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бублик Л.О., Бучакчийська Н.М., Виничук С.М. [та ін.]. – Донецьк, 2014. – № 6 (68). – C. 135-137. – ISSN 2224-0713
1676029
  Луцкий И.С. Цереброкардиальные факторы риска в условиях действия производственного психоэмоционального напряжения // Міжнародний неврологічний журнал : науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бублик Л.О., Бучакчийська Н.М., Виничук С.М. [та ін.]. – Донецьк, 2014. – № 6 (68). – C. 9-16. – ISSN 2224-0713
1676030
  Купріненко Н.В. Церебролізин у лікуванні легкого та помірного ступеня тяжкості хвороби Альцгеймера // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 3 (73). – C. 188-194. – ISSN 2224-0713
1676031
  Жабоєдова Н.В. Церебропротекторна активність адемолу за умов експериментального внутрішньочерепного крововиливу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Жабоєдова Наталія Валеріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармокології та токсикології НАМН України". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1676032
  Маринич Л.І. Церебропротекторні властивості нових похідних 6-заміщених 3R-2H-[1,2,4] триазино [2,3-C] хіназолін-2-онів (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Маринич Любов Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1676033
  Терпугов Л.И. Цереметрическое титрование комплексных соединений орто-оксихинолина : Автореф... канд .хим.наук: / Терпугов Л. И.; МВО СССР, Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1954. – 16л.
1676034
  Журавлев Г. Церемониал 1770 года, представленный в Придворную контору Камер-фурьером Герасимом Журавлевым / Г. Журавлев. – 402с.
1676035
  Симонова Екатерина Церемониал в Кремле. Пятый сезон : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 46-47
1676036
  Якушев М. Церемониал приема российских дипломатов у султана и великого визиря в российско-османских отношениях конца XVIII века // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 10. – С. 177-190. – ISSN 0130-9625
1676037
  Отто А. Церемониал, церемониал и ритуал росийского придворного общества XVIII века: теоретико-методологический анализ в контексте современной западной историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 115-124. – ISSN 0869-5687
1676038
  Котляр Н.Ф. Церемониал, этикет и развлечения княжеского двора Романовичей // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 23-33
1676039
  Бутовская М.Л. Церемонии включения и отделения ребенка как обряды перехода у датога Северной Танзании / М.Л. Бутовская, В.Н. Буркова // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 51-67. – ISSN 0869-5415
1676040
  Громова И.А. Церемонии царского дома / Ирина Громова. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 336с. : илл. – (Калейдоскоп историй). – ISBN 978-5-9555-1118-4
1676041
  Гвозденко К.С. Церемония княжеской интронизации на Руси в домонгольский период // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 17-35. – ISSN 2071-9574
1676042
  Котляр М. Церемоніал, етикет і розваги княжого дому Романовичів // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 155-176
1676043
  Білкун М.В. Церемоніальний марш : оповідання, бувальщини, повість / М.В. Білкун; іл. П.Н. Давиденко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 200 с.
1676044
  Шамлян В.Л. Церенц : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Шамлян В.Л. ; АН Арм.ССР, Ин-т литер. – Ереван, 1971. – 24 с.
1676045
  Панич О. Церква - університету: український контекст // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 78-96. – ISSN 0235-7941
1676046
  Мордвінцев В.М. Церква / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 405. – ISBN 966-642-073-2
1676047
  Ніколаєнко В.О. Церква адвентистів сьомого дня в Чернівецькій області в умовах радянської дійсності (40-60-ті роки XX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 71-79. – ISSN 2075-1451
1676048
  Тимошик М. Церква в житті українців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 червня (№ 22). – С. 6-7


  До виходу в світ книги митрополита Іларіона (Івана Огієнка) "Любімо свою Українську церкву".
1676049
  Мокрий В. Церква в житті українців. / В. Мокрий. – Львів, 1993. – 110с.
1676050
  Степовик Д. Церква в кайданах : (боротьба укр. християн за свою самобутність у XIX ст.) / Дмитро Степовик. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 1996. – 109, [3] с. – На тит. арк.: екслібрис Благодійна орг. "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7018-02-4


  У пр. №1727644 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
1676051
  Недавня О. Церква в мас-медійному та Інтернет-просторі в контексті процесів антиукраїнськості // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 252-256. – ISBN 978-966-02-8853-9
1676052
   Церква в міжнародних відносинах у добу Середньовіччя // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 68-91. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
1676053
  Ісіченко І. Церква в поетичному світі Тараса Шевченка: між sacrum i profanum // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 152-160


  Церква виступає в поетичній стратегії Тараса Шевченка одним із найважливіших конструктивних елементів. Вона транслює у віртуальний світ поетичної фантазії основні парадигми реального церковного життя. Разом із тим, церковний чинник поетичного світу ...
1676054
  Іванусів О.В. Церква в Руїні = Church in ruins : загибель україських церков Перемиської Епархії / Олег Володимир Іванусів ; Наукове товариство ім. Шевченка. – St. Catharines, Ontario : Св. Софія, Релігійне товариство українців католиків Канади, 1987. – 351 с. : іл., фот. + 1 дод. мапа Перемиської Епархії, мірило 1:400,000. – Кн. в суперобкл. - На обкл. авт. не зазнач. - Текст укр., англ. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 336. – (Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка ; т. 56). – ISBN 0-9691657-3-0
1676055
  Коваль І.В. Церква в системі інститутів громадянського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С.703-709. – ISSN 1563-3349
1676056
  Ратинська Ю. Церква в суспільно - політичному житті Арагону та Кастилії XI - XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 126-129. – ISBN 978-966-171-783-9
1676057
  Ульяновський В.І. Церква в українській державі 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського) : Навч. посібн. / В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00850-1
2. – 1997. – 320с.
1676058
  Андрусишин Б.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Директорії УHР) : Hавчальний посібник для студентів вищ.закладів освіти / Б.І. Андрусишин. – Київ : Либiдь, 1997. – 176с. – ISBN 5325008595
1676059
  Ульяновський В. Церква в українській державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради) : Навч. посібник / В. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00610-Х
1. – 1997. – 200с.
1676060
  Ігнатуша О.М. Церква в українській революції 1917 – 1921 рр. Як предмет сучасних історичних досліджень: підсумки двадцятилітнього досвіду вивчення проблеми // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 84-112. – ISSN 2076-8982
1676061
  Гелей С.Д. Церква Воскресіння Христового в Бабухові / Степан Гелей. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 591, [1] с. : іл., табл., портр. – Покажч.: с. 515-548, - Короткий слов. церков. термінології: с. 549-590. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-116-2


  В пр. №1704794 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу з найкращими побажаннями. 07.01.2016 р. Підпис.
1676062
   Церква Всіх Святих = Церковь Всех Святых = The All-Saintes church. – Київ : [б. в.]. – [12] с. : кольор. фотоіл. – Кн. описана за обкл. - Текст парал. укр., рос., англ.
1676063
  Щоткіна К. Церква єдності і боротьби протилежностей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 1-2


  "Цього тижня Петро Порошенко оголосив, що звернувся до Вселенського патріарха з проханням надати автокефалію Українській православній церкві, і переконав парламентаріїв підтримати це звернення. Раніше під час зустрічі з головами парламентських фракцій ...
1676064
  Максись М.А. Церква і армія в Україні: проблема співпраці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 182-185. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Подано докладну інформацію з питання співпраці церковних організацій у Збройних Силах України.
1676065
  Халімон О. Церква і війна: як довго ще існуватиме українська церква в окупованому Криму? / О. Халімон, І. Світличний // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 3). – С. 1, 4-5
1676066
  Панич О.І. Церква і дискурс Майдану // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 38-40
1676067
  Довнар-Запольський Церква і духовенство в домонгольській Русі // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 89-92. – ISSN 0869-3587
1676068
  Дадівєріна Н. Церква і економіка в сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 91-94


  Статтю присвячено аналізу взаємовідносин держави і церкви, релігійних структур в аспекті економічної діяльності.
1676069
  Шепетяк О.М. Церква і екуменізм: кроки до об"єднання // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 47-53. – ISSN 1728-3671
1676070
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
02.12.2010-22.12.2010 (№ 18). – 2010. – 24, 16 с.
1676071
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
14.04.2011-04.05.2011 (№ 7). – 2011. – 20, 12 с.
1676072
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
20.01.2011-09.02.2011 (№ 2). – 2011. – 20, 12 с.
1676073
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
24.12.2010-19.01.2011 (№ 1). – 2011. – 8, 8 с.
1676074
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
25.08.2011-07.09.2011 (№ 13). – 2011. – 20, 12 с.
1676075
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
28.07.2011-24.08.2011 (№ 12). – 2011. – 21, 15 с.
1676076
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
31.03.2011-13.04.2011 (№ 5). – 2011. – 22, 14 с.
1676077
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
05.07.2012-25.07.2012 (№ 11). – 2012. – 20, 12 с.
1676078
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
05.09.2012-26.09.2012 (№ 14). – 2012. – 20, 12 с.
1676079
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
07.11.2012-28.11.2012 (№ 17). – 2012. – 20, 12 с.
1676080
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
18.10.2012-06.11.2012 (№ 16). – 2012. – 20, 12 с.
1676081
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
21.06.2012-04.07.2012 (№ 10). – 2012. – 20, 12 с.
1676082
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – 2012. – 20, 12 с.
1676083
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Березень (№ 3). – 2014. – 20, 20 с.
1676084
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Квітень (№ 4). – 2014. – 24, 16 с.
1676085
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Травень (№ 5). – 2014. – 20, 16 с.
1676086
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Жовтень (№ 10). – 2014. – 20, 16 с.
1676087
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Листопад (№ 11). – 2014. – 20, 16 с.
1676088
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Березень (№ 3). – 2015. – 20, 20 с.
1676089
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Квітень (№ 4). – 2015. – 24, 16 с.
1676090
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Травень (№ 5). – 2015. – 24, 16 с.
1676091
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Червень (№ 6). – 2015. – 20, 16 с.
1676092
  Колодний А. Церква і життя // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 151-163. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
1676093
  Митрополит Епіфаний Церква і майдан в контексті єдності та отримання автокефалії // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 13-23. – ISBN 978-966-2779-91-2
1676094
  Кривошея І. Церква і монастирі у фунеральній культурі козацької старшини // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 32-42. – ISSN 1998-4634


  Вивчаються елементи поховальної культури української козацької старшини, прояви підготовки до "доброї" смерті шляхом укладення тестаментів, залежність цих процесів від церковних інституцій. Буденне життя людини ранньомодерної доби пов"язувалося з ...
1676095
  Борейко Ю.Г. Церква і пандемія CoViD-19 в Україні: вакцинація як виклик / Ю.Г. Борейко, М.А. Кулакевич, Т.В. Федотова // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (19). – С. 12-15. – ISSN 2521-6570


  Досліджено ставлення церков і релігійних організацій в Україні та їхніх послідовників до вакцинації від CoViD-19. З"ясовано, що імунізація є одним із викликів сучасного суспільства, що стосується сфери релігії, адже відмову від щеплення часто пояснюють ...
1676096
  Шуба О. Церква і проблеми збереження та розвитку української культури // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.18-27
1676097
  Савченко С. Церква і революція 1917 року: проблема радянського історіографічного досвіду // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 321-329
1676098
  Яроцький П. Церква і світ після Другого Ватиканського Собору // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 28-42. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1676099
  Миронович Д.В. Церква і суспільство в Україні: законодавство і реалії сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1676100
  Гудзик К. Церква і школа: що далі? // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-48. – ISSN 0132-084Х
1676101
  Кандідов Б.П. Церква і шпіонаж : про деякі факти контрреволюційної і шпіонської діяльності релігійних організацій / Борис Кандідов. – доп. авт. вид. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1939. – 144 с.
1676102
  Побережник О. Церква імені Сергія Радонезького: символічність влаштування крізь призму світогляду А.М. Муравйова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 80-83. – ISSN 2309-9356


  Присвячено дослідженню заснування церкви імені Сергія Радонезького відомим духовним письменником Російської імперії XIX ст. Андрієм Миколайовичем Муравйовим. Проаналізована символічність влаштування церкви крізь призму світогляду ...
1676103
  Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів : церква мормонів у світі й Україні / Анатолій Колодний ; Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : УАР, 2010. – 119, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 114-115. – ISBN 966-7742-04-0
1676104
  Біддулф Г. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів в контексті формування свободи віросповідань в Україні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 510-524


  "Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (ЦІХСОД) - релігійна організація реставраціоністського походження, найбільша гілка мормонізму заснована Джозефом Смітом (англ. Joseph Smith) у США в 1830 і яку деякі критики не вважають християнською через ...
1676105
  Кралюк П. Церква й "гібридна війна" на українських землях наприкінці XVI- у першій половині XVII століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 15


  Церковна історія України цього періоду в нашій історіографії осмислюється переважно в контексті боротьби між католиками й прихильниками унії з одного боку і прихильниками "старожитнього" православ"я — з іншого. До того ж ця боротьба розглядається ...
1676106
  Соколів В. Церква й антисемітизм / В. Соколів. – Х, 1930. – 79с.
1676107
  Проців І. Церква й монастир Святої Анни у Львові: сторінки історії // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 221-232. – ISSN 0236-4832
1676108
  Казанцев А.О. Церква й стать. Роздум про сім"ю і Церкву // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1676109
   Церква на захисті християнського і національного : за матеріалами одноймен. виставки Нац. музею "Меморіал жертв Голодомору". – [Київ : б. в. – [34] с., включ. обкл. : фотоіл. – Кн. описано за обкл.
1676110
  Грузова Т. Церква Півдня України в умовах Голодомору 1932–1933 рр. // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 60-63. – ISSN 2523-4234
1676111
  Хомчук Оксана Церква поза церковною огорожею = A church beyond the limits of Ecclesiastic confines : Розколи і руйнація Української Православної Церкви в пошуках "константинопільського визнання" / Хомчук Оксана. – Чікаго, 2002. – 621p. : іл.
1676112
  Киркевич В.Г. Церква Покрови Пресвятої Богородиці / В.Г. Киркевич. – Київ : Техніка, 1999. – 142с. – Бібліогр.:с.141-142. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-082-8
1676113
  Вуянко М. Церква Преображення Господнього в Новиці (1937 р.) - невідома пам"ятка Архітектора Лева Левинського // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 35, січень - червень. – С. 60-66
1676114
  Савчук М. Церква Преподобної Параскеви у Великому Ключеві : до 150-річчя храму / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2015. – 62, [2] с., [10] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 966-550-135-6


  У пр. №1702937 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка з повагою автор. Підпис. 23.12.2015 р. м. Коломия
1676115
   Церква про політику : душпастирська конституція про церкву в сучасному світі : Католицька Церква // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 26-33
1676116
  Повстенко О. Церква Різдва Христового в Києві на Подолі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 267, квітень : квітень. – С. 11-15
1676117
  Герчанівська П.Е. Церква св. Параскеви в с. Олександрівці Хустського району Закарпатської області // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-39. – (Історія ; вип. 44)


  На підставі натурних досліджень, а також аналізу архівних та літературних джерел встановлені дати побудови та перебудови церкви, дата встановлення стінопису. Досліджені архітектурні особливості церкви, літературна програма та художні риси її стінопису
1676118
  Коваленко О. Церква святого Миколи Чудотворця у Полтаві // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2004. – Ч. 10. – С. 80-88
1676119
  Галгоці Є. Церква Святого Христофора. / Є. Галгоці. – К., 1990. – 406,2с.
1676120
  Бруснікіна Г. Церква Спаса на Берестовому / Галина Бруснікіна, Тетяна Кочубинська ; Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Київ : Пугачов О.В., 2007. – 155, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8825-37-8
1676121
  Кулик Церква Спаса на Берестовому / Кулик, С. Петров // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (12). – С. 6-13. – ISSN 1819-7329


  Біля Києво-Печерського заповідника розташована церква Спаса на Берестовому
1676122
  Бремер Т. Церква та імперія = Kreuz und Kreml : нариси історії рос. православ"я / Томас Бремер ; [пер. з нім.: Володимир Швед]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 261, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. ориг. - Імен. покажчик: с. 258-261. – Бібліогр.: с. 255-257 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-525-7
1676123
   Церква та право: вплив християнських цінностей на еволюцію правової доктрини // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 49-58. – ISBN 978-966-919-129-8
1676124
  Олексин Я.В. Церква та релігійні організації як важлива складова розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 210-219. – ISBN 978-966-02-4604-1
1676125
  Соболь В. Церква та релігія в козацьких літописах // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 2001. – 11-12. – С. 199-210. – ISBN 83-903449-6-3
1676126
  Пастушенко Л.А. Церква та світська культура : погляд на проблему очима Петра Кудрявцева // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 318-326
1676127
  Хитровська Ю.В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні наприкінці XVIII - середині XIX ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2004. – Вип. 20. – С. 158-168.
1676128
  Хитровська Ю.В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні у 18 - 19 століттях / Хитровська Ю.В.; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "КПІ", Ф-т соціології, Кафедра історії. – Київ, 2006. – 135 с.
1676129
  Рева Л.Г. Церква та суспільство в спадщині Григорія Сковороди // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 137-142
1676130
  Хитровська Ю.В. Церква та таємні організації в Польщі й на Правобережній Україні наприкінці XVIII - на початку XIX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-38. – (Історія ; вип. 45)


  На основі архівних матеріалів досліджуються питання про участь духовенства в діяльності таємних організацій в Польщі на Правобережній Україна наприкінці XVIII - на початку XIX ст.
1676131
  Іванкова-Стецюк Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців : монографія / Оксана Іванкова-Стецюк ; НАН України, Ін-т народознавства, Коміс. Укр. Греко-Катол. Церкви у справах мігрантів. – Львів : Артос, 2012. – 259, [1] с. : іл. – Підсумки парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 237-257. – (Бібліотека Комісії УГКЦ у справах мігрантів). – ISBN 978-966-02-654-8
1676132
  Крижанівський О.П. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України в XVIII -першій половині ХІХ ст. : Дис... докт. іст.наук: 07.00.03 / Крижанівський О.П.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1992. – 260л. – Бібліогр.:л.305-360
1676133
  Крижанівський О.П. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України, XVIII -- перша половина XIX ст. / О.П. Крижанівський. – Київ, 1991. – 125с.
1676134
  Кравченко І.О. Церква у суспільно-політичному житті Ісландії 10 - початку 13 ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кравченко І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222 л. + Додатки : л. 215-222. – Бібліогр.: л. 195-214
1676135
  Кравченко І.О. Церква у суспільно-політичному житті Ісландії 10 -початку 13 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Кравченко І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1676136
  Магдич О.Р. Церква у суспільно-політичному житті Польщі у другій половині X - початку XII ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Магдич Олег Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 234 арк. – Додатки: арк. 232-234. – Бібліогр.: арк. 205-231
1676137
  Магдич О.Р. Церква у суспільно-політичному житті Польщі у другій половині X - початку XII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Магдич Олег Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1676138
  Богдановський І.В. Церква Уніфікації як найпоширеніша в світі синтетична неорелігія // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 105-112


  В статті розглядаються історія виникнення, віровчення, організаційна структура та культова діяльність Церкви Уніфікації. В статье рассматриваются история возникновения, вероучение, организационная структура и культовая деятельность Церкви ...
1676139
  Сіткарьова О. Церква Феодосія Печерського у Києві // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 266-270. – ISSN 1992-5557
1676140
  Соколовський О.К. Церква Христова 1920-1940 : переслідування християн в СРСР / Олександр Климентій Соколовський. – Київ : Кайрос, 1999. – 338 с. : фотогр. – ISBN 83-87446-40-8
1676141
  Козловський І.А. Церква Христова в Україні: історія проникнення та сучасний стан // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 10-16. – ISSN 1728-3671
1676142
  Омельчук В.В. Церква як інструмент правового захисту та соціального забезпечення у Візантійській імперії // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2. – С. 67-77. – ISSN 2222-5374
1676143
  Кирюшко М. Церква як релігійний і політичний інститут // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 133-143. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
1676144
  Дудка Л.О. Церква як соціальний інститут: досвід і виклики в контексті становлення громадянського суспільства // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 224-243. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1676145
  Шевчук С. Церква, яка не мовчить // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 6-7


  Патріарх Святослав: "Агресивні кроки "Русского мира" і є реакцією на будівництво українського світу, яке відбулося дуже активно й успішно".
1676146
  Бойко О. Церкви - жертви безкультурності та безпамятства // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-7. – ISSN 0131-2685
1676147
   Церкви в США : справочник. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады АН СССР
Вып. 1. – 1980. – 206, [3] с. : табл., карты. – Прил. к Науч.-информ. бюл. "Соединенные Штаты Америки и Канада". – Библиогр. в подстроч. примеч.
1676148
   Церкви в США : справочник. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады АН СССР
Вып. 2 : / [текст подгот.: Д.Е. Фурман, И.Е. Задорожнюк]. – 1980. – 184, [2] с. : ил., табл., карты. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1676149
   Церкви в США : справочник. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады АН СССР
Вып. 3. – 1981. – 202, [2] с., [1] вкл. л. схемы : ил., табл., карты. – Прил. к Науч.-информ. бюл. "Соединенные Штаты Америки и Канада". – Библиогр. в подстроч. примеч.
1676150
   Церкви в США : справочник. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады АН СССР
Вып. 4 : / [текст подгот. Д.Е. Фурман ; под ред. Д.Е. Фурмана ; отв. ред. Ю.А. Замошкин]. – 1982. – 217, [2] с. : ил., карты. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1676151
  Кириєвський В.Д. Церкви Вороніжа // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 11-17. – ISSN 2218-4805
1676152
  Івасейко С. Церкви Дрогобицького району / С. Івасейко, М. Козурак // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 145-224. – ISSN 2225-3246


  "Дрогобич - багатоконфесійне місто, в якому розташовується значна кількість храмів та інших культових споруд релігійних громад різних конфесій. У місті діє Дрогобицька духовна семінарія блаженних священномучеників Северина, Віталія та Якима УГКЦ, яка ...
1676153
  Івасейко С. Церкви Золочівського району / С. Івасейко, М. Козурак // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 205-254. – ISBN 978-966-8734-15-1
1676154
  Лонгинов А.В. Церкви и монастыри Брестской, Холмской и Люблинской земель до начала XIX века А.В. Лонгинова : Второе приложение к очерку "Червенские города" // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 62 с.
1676155
  Слободян Василь Церкви і фрески Каппадокії // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 30-37. – ISSN 0131-2685


  Фрески скельних церков Каппадокії (ІХ-ХІ ст.) в Туреччині
1676156
  Кириєвський В.Д. Церкви Коропа // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2023. – Вип. 16. – С. 32-40. – ISSN 2218-4805
1676157
  Шах С.А. Церкви Пакистану / Сафдар Алі Шах, Сайєд Джаваїд А. Казі. – Лахор : Constellation Plus, 2011. – XIII, 123 с. : кольор. іл. – ISBN 978-969-9532-00-9
1676158
  Оніпко Т. Церкви Полтавщини у житті і творчості М.В. Гоголя // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 504-511
1676159
  Кольян Т. Церкви села Тарханы // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2012. – № 3 (295). – С. 18-22. – ISSN 0869-8171


  В селе Тарханы среди своих родных нашел последнее упокоение М.Ю. Лермонотов
1676160
  Сирохман М. Церкви України. Закарпаття = Churches of Ukraine Zakarpattia / Фундація енциклопедії України, Торонто, Канада; Михайло Сирохман. – Львів : Мс, 2000. – 880 с. – ISBN 966-95739-0-4
1676161
  Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія = Churches of Ukraine. Peremyshi eparchy / Василь Слободян ; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : [б. в.], 1998. – 864 с. – ISBN 966-02-0362-4
1676162
  Филипович Г. Церкви української діаспори в пошуках культурних кодів до нової генерації емігрантів з України // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 186-192


  У статті розглядається діяльність УГКЦ в сфері збереження української ідентичності нової хвилі міграції. Використовуючи традиційну стратегію, Церква шукає нові підходи до мігрантів, спираючись на старі та відшуковуючи нові культурні коди, зрозумілі ...
1676163
  Коберник К.В. Церковна археологія в освітній системі Київської духовної академії // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 43-47. – ISBN 978-966-651-576-9
1676164
  Чорноморець Ю. Церковна бюрократія // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 82-85. – ISSN 1812--514Х
1676165
  Федчук О. Церковна діяльність митрополита Феофіла (Булдовського) (на матеріалах Галузевого державного архіву СБУ) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 80-89. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
1676166
  Альошина О. Церковна і громадська діяльність Арсена Річинського на Волині // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 430-436. – ISBN 966-7379-92-11
1676167
  Снитіна В.О. Церковна музика в культурі України другої половини 17 - 18 ст. : автореф. ...канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Снитіна В.О. ; М-во культ і туризму України; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1676168
  Смишляк А.В. Церковна музика та церковно-хорове виконавство останньої чверті XIX ст. в оцінках сучасників (на матеріалах епістолярної спадщини П.І. Чайковського // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 34-47
1676169
  Кутасевич А.В. Церковна музика у фонді 177 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 29. – С. 93-107. – ISSN 2222-4203
1676170
  Лахно О. Церковна опозиція Євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980-ті роки) : монографія / Олександр Лахно. – Полтава : Друкарська майстерня, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-8798-20-7
1676171
  Лесюк М. Церковна політика імператора Феодосія I Великого (379 - 395 рр.) // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 336-346
1676172
  Батрак О. Церковна політика князів Володимира та Ярослава (кінець IX - перша половина XI ст.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 200-226
1676173
  Перепелюк О. Церковна преса другої половини ХІХ – початку ХХ століття як джерело вивчення історії церковного співу у Київській єпархії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 236-241. – ISSN 1998-4634
1676174
  Бойко А.А. Церковна проблематика "у крузі інтересів всеукраїнських" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 76-80


  Досліджуються концептуальні особливості та характер висвітлення проблем існування церкви в українському суспільстві (за публікаціями на шпальтах газети "Рада"). Conceptual features and character of lighting the problems of existence of church are ...
1676175
  Наумчук П.П. Церковна складова політики гетьмана Павла Тетері за Універсалами 1663 р. // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 49-52. – ISBN 978-617-7090-41-9
1676176
  Левицький О.І. Церковна справа на Запоріжі в XVIII ст. / Ор. Левицький. – [б. м. : б. в. – [28] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1676177
  Нестуля О.О. Церковна старовина України (1917-1941 рр.) : Автореф... докт. іст.наук: 07.00.01 / Нестуля О. О.; КУ. – К., 1996. – 33л.
1676178
  Кардаш С. Церковна сфрагістика в документах Державного архіва Полтавської області // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2004. – Ч. 10. – С. 202-207
1676179
  Ганул А. Церковна та освітня політика Івана Хорвата в Новій Сербії // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 143-153
1676180
  Магдич О. Церковна та фундаційна політика Болеслава II (1058 - 1079) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 313-317. – ISBN 978-966-171-783-0
1676181
  Бондар О.М. Церковна топографія та некрополі Чернігова у ХVІІ–ХVІІІ ст. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 274-281. – ISSN 2078-0133
1676182
  Конашевич С. Церковна унія у середньовічному Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 6). – С. 5
1676183
  Покровский Н.В. Церковная археология в связи с историей христианского искусства. – Петроград : Типография А.Н. Лавров и К°, 1916. – XV, 226, [8] с. : 417 рис.
1676184
  Люкс Л. Церковная борьба в СССР и в коммунистической Польше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.41-49. – ISSN 0042-8744
1676185
  Иванцов-Платонов, А.М. Церковная историография. – 152 с.
1676186
  Евагрий Схоластик Церковная история / Евагрий Схоластик ; отв. ред. Е.С. Кривушина ; перевод с греческого, вступ. статья, коммент. и приложения И.В. Кривушина. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург : Олег Абышко. – (Библиотека христианской мысли. Источники). – ISBN 5-89740-134-8
Книги 1-6. – 2006. – 672 с.
1676187
  Вяткин В.В. Церковная политика Анны Иоанновны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 91-101. – ISSN 0042-8779
1676188
  Иванов И.А. Церковная политика Российского государства х а XVIII веке: предпосылки и реализация (историко-правовой аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
1676189
  Дмитриев И.Л. Церковная политика Российской империи в начале ХХ века (историко- правовой аспект) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.36-40
1676190
  Хюртен Х. Церковная политика Третьего Рейха // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.50-55. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1676191
  Козлов О.Ф. Церковная реформа первой четверти 18 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Козлов О.Ф. ; МГУ. – М, 1970. – 32л.
1676192
  Туберозов И. Церковная свеча на слкжбе магии и царизма / И. Туберозов. – Москва : Атеист, 1930. – 77 с.
1676193
  Тушина Г.М. Церковная сеньория в средневековых городах Прованса / Г.М. Тушина. – Владимир, 1990. – 106с.
1676194
  Троицкий И.Е. Церковная сторона болгарского вопроса / И.Е. Троицкий. – Санкт-Петербург : Типо-Литография А.М. Вольфа, 1888. – 30 с.
1676195
   Церковне (канонічне) право : до 180-річчя Київ. ун-ту : до 55-річчя каф. релігієзнавства : підручник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства ; [авт.-уклад.: В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, М.В. Лубська, Т.Г. Горбаченко] ; за ред. М.В. Лубської. – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 637, [3] с. : іл. – На обкл. і тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 608-637 та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0640-5
1676196
  Білецька Л.В. Церковне життя в умовах коронавірусної небезпеки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 58-59. – ISSN 2521-6570
1676197
  Михальчук Є. Церковне життя на Волині від Андрусова до кінця XVIII століття // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 62-70
1676198
  Бурега В. Церковне життя української еміграції в Чехії в 1920-1930-ті роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 97-107. – ISSN 0869-3595
1676199
  Зінченко А.Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці XVIII першій половині XIX ст / А.Л. Зінченко. – Київ, 1994. – 180 с. – ISBN 5-7707-6373-6
1676200
  Тригуб О.П. Церковне краєзнавство на півдні України в першій половині 90-х рр. XX ст. // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 161-165
1676201
  Приймич М. Церковне малярство Йосипа Бокшая як відображення особливостей неоромантизму у мистецтві Закарпаття // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 132-137. – ISSN 2520-6419
1676202
  Коваль А. Церковне малярство Корнила Устияновича: ідентифікація однієй ікони // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 5 (125), вересень - жовтень. – C. 1228-1232. – ISSN 1028-5091
1676203
  Косів Р.Р. Церковне мистецтво риботицького осередку 1670-1760-х років: майстри, іконографія, художні особливості : автореф. дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.05 / Косів Роксолана Романівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
1676204
  Шуба О.В. Церковне пам"яткознавство у національно-культурному відродженні України // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1998. – Вип. 2. – С. 96-105


  "Сучасне національно-культурне відродження в Україні, у процесі якого відбувається переосмислення суспільної ролі релігії і церкви, змушує до перегляду і переоцінки пов"язаних з ними культурних надбань. Упереджене ставлення до релігії у радянські часи ...
1676205
  Мохор П. Церковне питання на Україні. – 4 с. – Окр.відбиток
1676206
  Ліберо Джероза Церковне право / Ліберо Джероза; Пер.з нім. Н.Щиглевської. – Львів : Свічадо, 2001. – 336с. – (Аматека. Підручники з богослов"я). – ISBN 966-561-213-1
1676207
  Макарчук В. Церковне право Греко-католицької церкви в контексті державно-правового устрою Австро-Угорщини: партнерська співпраця чи конфлікт інтересів(кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 12-21. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1676208
  Олексійчук Л.В. Церковне право як християнська нормативна система : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Олексійчук Людмила Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 168 л. – Бібліогр.: л. 154-168
1676209
  Олексійчук Л.В. Церковне право як християнська нормативна система : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Олексійчук Людмила Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1676210
  Приймич М.В. Церковне професійне малярство Закарпаття другої половини XVIII - першої половини ХХ ст.: народна традиція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.05 / Приймич Михайло Васильович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2018. – 31 с. – Бібліогр.: 50 назв
1676211
  Аріадна Церковне шитво. Нотатки черниці / Аріадна, , Л. Кожушко // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 01 (337), січень. – С. 6
1676212
  Аріадна Церковне шитво. Нотатки черниці / Аріадна, , Л. Кожушко // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 02 (338), січень. – С. 6
1676213
  Ханас А. Церковний адвокат у світлі сучасного законодавства Католицької Церкви // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 302-330. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1676214
  Райхель Ю. Церковний бунт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 11


  Антикорупційне налаштування у вірменському суспільстві торкнулося й апостольської церкви.
1676215
  Мельник М. Церковний вплив на процеси демократизації українського суспільства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 162-166. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1676216
   Церковний календар 2020 рік / [редкол. з благословення Його Високопреосвященства Високопреосвященнішого Кир Паїсія Архиєпископа Перемиського і Горлицького]. – Gorlice : Видання Перемисько-Горлицької Єпархії, 2020. – 243 с. : іл., фотоіл. – Частина тексту пол. мовою. – ISSN 1425-249X


  В Церковному календарі розміщені статті Святителя Луки Кримського та дослідження про нього, статті про Святого Преподобносповідника Серафима Загоровського-Перемиського, про Святителя Спиридона Тріміфунтського, Хроніку подій Перемисько-Горлицької ...
1676217
   Церковний календар 2022 рік / [редкол. з благословення Його Високопреосвященства Високопреосвященнішого Кир Паїсія Архиєпископа Перемиського і Горлицького]. – Gorlice : Видання Перемисько-Горлицької Єпархії, 2022. – 256 с. : іл., фотоіл. – Заголовок обкл.: Церковний календар 2022. - Частина тексту пол. мовою


  В Церковному календарі розміщені статті Святителя Луки Кримського та дослідження про нього, статті про Святого Преподобносповідника Серафима Загоровського-Перемиського, про Святителя Спиридона Тріміфунтського, Хроніку подій Перемисько-Горлицької ...
1676218
   Церковний календар 2023 рік / [редкол. з благословення Його Високопреосвященства Високопреосвященнішого Кир Паїсія Архиєпископа Перемиського і Горлицького]. – Gorlice : Видання Перемисько-Горлицької Єпархії, 2023. – 254, [1] с. : іл., портр., фот. – Заголовок обкл.: Церковний календар 2023. - Частина тексту пол. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1676219
  Лісовська О. Церковний спів у Києво-Печерській лаврі в українській історіографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 252-260. – ISSN 1998-4634


  Здійснено історіографічний аналіз досліджень українських науковців П. Маценка, К. Шамаєвої, Д. Болгарського, Н. Костюк, І. Савченко, О. Ткаченка, які працювали над відновленням історії церковного співу у Києво-Печерській лаврі. Досліджено їх основні ...
1676220
  Губар А. Церковний статут Ярославів // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 185


  Церковний устав Ярослава.
1676221
  Мацелюх І. Церковний суд та його компетенція у Великому князівстві Литовському // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 213-214
1676222
  Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Левчук М. В.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 207 л. – Бібліогр.: л. 183-207
1676223
  Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Левчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 23с. – Бібліогр.: 6 назв
1676224
  Чудновцев М. Церковники и сектанты в борьбе против культурной революции / М. Чудновцев. – Москва : Безбожник, 1930. – 108 с.
1676225
  Востоков Е. Церковники Исаакиевского собора в борьбе против народа / Е. Востоков. – Ленинград, 1940. – 70 с.
1676226
  Шестакова М. Церковники і сектантські ватажки на службі фашистських розвідок / М. Шестакова. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1938. – 22 с.
1676227
   Церковники на службі у капіталістів : зб. ст. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 195 с.
1676228
   Церковники на службі у контрреволюції. – Київ : Молодий більшовик, 1937. – 68 с.
1676229
   Церковні адвокати України кінця VII - XVIII ст. // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 82-83


  Про книгу Центру українознавства "Церковні адвокати України кінця VII-XVIII ст. у захисті Православної Церкви в умовах російського централізму", автор - канд. іст. наук, старший науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка Світлана Кагамлик. Центр ...
1676230
  Кагамлик С.Р. Церковні адвокати України кінця XVII-XVIII ст. у захисті Православної Церкви в умовах російського централізму / Світлана Кагамлик ; Нац. асоц. адвокатів України, Центр дослідж. адвокатури і права, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КВІЦ, 2017. – 547, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 512-536. – Бібліогр.: с. 257-280 та в підрядк. прим. – (Серія "Загальна історія адвокатури" ; т. 2). – ISBN 978-617-697-079-8
1676231
  Блажевич Ю.І. Церковні архіви та церковні бібліотеки Старокостянтинівського повіту (кінець XVIII – початок XX ст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 46-52. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1676232
  Ульяновський В.І. Церковні архіви України: історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 124-129
1676233
  Грималюк Р. Церковні вітражі Петра Холодного // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 175-178. – ISSN 0869-3587
1676234
  Коптюх Ю.В. Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінець XVIII - першої половини XIX ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 109-116.
1676235
  Курочкін О. Церковні дзвони - "глас Божий" = Церковні дзвони у звичаях і фольклорі українців // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 4 (67). – С. 5-10
1676236
  Сергієнко А. Церковні зміни в Російській імперії в 60-70-х роках ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-48. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються церковні зміни в Російській імперії в 60-70-х роках ХІХ століття. There are analysed the church changes in the Russian empire in 60-70-th of the ХІХ century in this article.
1676237
  Климов В. Церковні і монастирські автори XVI-XVII ст. про проблеми конфесійного життя // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 91-121. – ISBN 978-966-02-6706-0
1676238
  Лаврик Г. Церковні і релігійні організації як суб"єкти цивільно-правіових відносин у Радянській Україні доби Непу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.77-81
1676239
  Мікула О. Церковні коляди: проблема побутування і фольклоризації (розвідка Олени Пчілки "Украинские колядки") // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 171-179. – ISSN 0869-3595
1676240
  Клос Церковні періодичні видання у бібліотеці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / Клос, Протоієрей // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 87-92


  Стаття присвячена бібліотеці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, а зокрема церковним періодичним виданням, які містилися у її книгозбірні. Подаються відомості про особливості розвитку, зберігання та формування бібліотечного фонду. Статья ...
1676241
  Сергієнко А.А. Церковні реформи в Російській імперії другої половини XIX ст. : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Сергієнко А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. + Додаток: л. 232-235. – Бібліогр.: л. 207-231
1676242
  Сергієнко А.А. Церковні реформи в Російській імперії другої половини XIX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Сергієнко А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1676243
  Мордвінцев В.М. Церковні реформи в Україні у 70-80-х pp. XVIII ст. // Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – Київ : Либідь, 1994. – Кн. 3 : Кінець XVI - середина ХІХ століття. – С. 209-217. – ISBN 5-325-00575-8, 5-325-00153-1
1676244
  Йосипенко С. Церковні реформи Петра Могили і становлення нової православної релігійності у другій половині 17 - на початку 18 ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 78-84.
1676245
  Ротач П. Церковні святині Полтавщини і Тарас Шевченко // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2004. – Ч. 10. – С. 33-38
1676246
  Штанденко У.М. Церковні сталі вирази в офіційно-діловому стилі кін. XVII - поч. XVIII століть (на матеріалі актів Полтавського полкового суду 1668-1740 років) // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 266-270. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1676247
   Церковні старожитності XVI - XVII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог виставки 18 трав. - 15 серп. 1999 р. – Київ : Акцент, 1999. – 40 с. : іл., фотоіл. – ISBN 966-95626-1-9
1676248
  Литвин К. Церковні старожитності в колекції Чернігівського єпархіального давньосховища // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 108-118. – ISSN 0130-6936
1676249
  Кіндратюк Б. Церковні та світські дзвоніння в час великої російсько-української війни: взаємозв"язок виховного й оздоровчого потенціалу // Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії : [зб. тез доп. круглого столу (Івано-Франківськ, 3 лют. 2023 р.)] / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т психології, Каф. психології розвитку [та ін. ; упоряд.: С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. – С. 26-31. – ISBN 978-966-640-539-8
1676250
  Пащенко В. Церковні цінності як порятунок голодуючих: життєва необхідність чи політична авантюра? // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 2 (3). – С. 91-105. – ISBN 966-7576-08-6
1676251
  Италинский А. Церковно- славянский языкъ въ народной школъ. / А. Италинский. – Москва, 1909. – 67с.
1676252
  Ленцик В. Церковно-Археографічна комісія (Львів-Мюнхен) // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 121-136. – ISSN 0041-6061
1676253
  Лашкаров П. Церковно-археологические очерки, 1898
1676254
  Лашкарев П. Церковно-археологические очерки, изследования и рефераты / П. Лашкарев. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1898. – 240 с.
1676255
  Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище при Московском дворце в XVII веке / А.И. Успенский. – Москва. – VI, 92 с.
1676256
  Демуз І.О. Церковно-археологічні товариства і установи України ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна вітчизняна історіографія. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 90-106. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1676257
  Кандидов Б. Церковно-белогвардейский собор в Ставрополе в мае 1919 г. / Б. Кандидов. – М, 1930. – 96с.
1676258
  Казаков М. Церковно-братський рух на Київщині: відродження та особливості розвитку (середина XIX - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 14-15
1676259
  Мордвінцев В"ячеслав Михайлович Церковно-вотчинне господарство та секуляризаційна реформа на Лівобережній Україні у XVIII ст. : Автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Мордвінцев В"ячеслав Михайлович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 32 с.
1676260
  Мордвинцев В.М. Церковно-вотчинное хозяйство и секуляризационная реформа на Левобережной Украине в XVIIIв. : Дис. ... д-ра истор. наук07.00.01: / Мордвинцев В. М.; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1999. – 579 л. – Bibliogr.: С. 532-579
1676261
  Евтушенко М.М. Церковно-государственная стратегия Александра I в начале XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 72-76. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1676262
  Михалева А.В. Церковно-государственные отношения в Германии // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 281-289. – ISSN 1818-0566
1676263
  Руновский Н.П. Церковно-гражданские законоположения, относительно православного духовенства в царствование Императора Александра II / Н. Руновский. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1898. – 332, IX с.
1676264
  Скиба І.Б. Церковно-громадська діяльність митрополита Полікарпа Сікорського (1920-ті рр. - 1945 р.): контекст руху за українізацію православ"я : автореф. дис. ... канд .іст. наук : 09.00.11 / Скиба Ігор Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв
1676265
  Годлевська В.Ю. Церковно-державні відносини в Іспанії в умовах утвердження демократії (1982 - 1996 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 118-121. – ISSN 2076-1554
1676266
  Кириченко В.Є. Церковно-державні відносини в контексті релігійного різнодумства // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 65-78. – ISSN 1993-0909
1676267
  Демочко В. Церковно-державні стосунки в Україні під час національно-визвольної війни 1648-1657 років // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 39-44
1676268
  Пасенко С. (иеромонах) Церковно-дипломатическая деятельность епископа Леонтия (Гудимова) в контексте взаимоотношений Московского и Антиохийского Патриархатов в 1950–60-е гг. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 291-305
1676269
   Церковно-історичний календар // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 2000. – на 2000. – С. 71-79


  Календар з 1015 до 1995 р.
1676270
  Сергієнко В. Церковно-краєзнавча діяльність православних братств Лівобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему впливу православних братств Лівобережної України на розвиток місцевих церковно-історичних досліджень у 1864-1917 рр. Акцентовано увагу на регіональних особливостях діяльності братських організацій. The problem of influence ...
1676271
  Омельчук В. Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 7-11
1676272
  Гвритишвили Луиза Давидовна Церковно-монастырское хозяйство Грузии XI-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гвритишвили Луиза Давидовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
1676273
   Церковно-народный месяцеслов на Руси. – Москва : ТЕРРА-TERRA ; Книжная лавка-РТР, 1997. – 301, [1] с. – (Русь православная : история православной церкви, жития святых, романы и повести о более чем тысячелетней истории православия на Руси). – ISBN 5-300-01265-3
1676274
  Біляшівський Б. Церковно-парафіальні школи в Гетьманщині і Слобожанщині у XVIII столітті (статистичний аспект) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 499-505. – ISBN 5-7702-0821-X
1676275
  Рудюк В. Церковно-парафіяльні літописи Волинської губернії, як джерело для дослідження історії Православної Церкви на Волині // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 175-178. – ISBN 978-966-171-793-9
1676276
  Бирилюк О.М. Церковно-правові аспекти укладання шлюбів на Волині в ранньохристиянський період // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 102-106
1676277
  Лось А.С. Церковно-правові відносини в програмі та діяльності Української партії соціалістів-федералістів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 323-326. – ISBN 978-617-7777-14-3
1676278
  Матіящук І. Церковно-просвітницька діяльність чернецтва на Русі в домонгольський період // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1999. – № 7/8. – С. 24-28. – ISSN 0203-5863
1676279
  Гроссу Н.С. Церковно-религиозная деятельность византийского императора Алексея I Комнина (1081-1118) / Свящ. Н.С. Гроссу. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1912. – [2], 43 с. – Отд. оттиск:Труды Киевской дух. Академии


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
1676280
  Ходак І. Церковно-релігійна діяльність Й. Сліпого в еміграції (1963-1984 рр.) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 14. – С. 78-84. – ISSN 2519-2523
1676281
  Загорулько Р. Церковно-релігійна періодика Києва початку XX століття: джерелознавча характеристика // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 35-36
1676282
  Карліна О. Церковно-релігійна ситуація в Центрально-Східній Європі в першій третині XV ст. / О. Карліна, Г. Малеончук // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – С. 108-118. – (Історія ; № 1 (55)). – ISSN 2414-9012
1676283
   Церковно-релігійна ситуація і державно-конфесійні відносини в Україні: підсумки десятиліття, тенденції і проблеми // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2011. – № 1/2 (119/120). – С. 2-78


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
1676284
  Горайчук В. Церковно-релігійна та громадська діяльність отця Михайла Попеля на Волині у XX ст. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 130-132
1676285
  Пашук В. Церковно-релігійна тематика у виданнях "Просвіти" 1872-1876 рр. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 323-337. – ISBN 978-966-7379-86-5
1676286
  Гаюк І.Я. Церковно-релігійне життя вірменської діаспори України в I пол. XX ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 8-14. – ISSN 2226-0285
1676287
  Кучерепа М. Церковно-релігійне життя українського православного населення в Польщі (1921-1939 рр.) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 114-125
1676288
  Колодчук Д. Церковно-релігійний аспект життя Нової Запорозької Січі: Історіографічний аналіз питання // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 22-23
1676289
  Бардин М.Я. Церковно-релігійний фактор Євромайдану // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 126-129
1676290
  Недавня О. Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 262-271. – ISBN 966-7379-70-1
1676291
  Литвин М. Церковно-релігійний чинник українських визвольних змагань першої третини XX століття: на прикладі життя та діяльності митрополита Андрея Шептицького // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Борщевич В.Т., Вагнер Марек, Вегеш М.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спец. вип. 2. – С. 6-15. – ISSN 2519-058X
1676292
  Мозгова І.І. Церковно-релігійні й державні чинники кадрової політики в Києво-Могилянській академії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується кадрова проблематика в Києво-Могилянській академії та її вплив на зміст освітнього процесу. In the article there have been analyzed the staff selection policy within Kyiv Mohyla Academy and its influence upon the educational ...
1676293
  Лукич М. Церковно-релігійні мотиви в пам"ятках української мови і літератури // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2006. – № 1 (5). – С. 61-70
1676294
  Соболевский А.И. Церковно-славянская морфология // Древний церковно-славянский язык.Фонетика и морфология : из лекций акад. А.И. Соболевского / А.И. Соболевский. – Киев : Изд. студ.-филологов И.А. Кривошея и В.Г. Милова, 1909. – 88 с.
1676295
  Соболевский А.И. Церковно-славянские стихотворения IX — X веков и их значение для изучения церковно-словянского языка / А.И. Соболевский. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1901. – 12 с. – Отд. оттиск: Труды Археологического съезда в Киеве. Т. XI
1676296
  Богданович В.В. Церковно-славянский язык как религиозно-культурная ценность : Ко дню 950-летия крещения Руси / В.В. Богданович; Изд-ние Русского общества молодежи в польше, отдел в Гродно (Р.О,М,). – Гродно
988-1938. – 1938. – 33 с.
1676297
  Біленька-Свистович Церковно-слов"янська мова : підручник зі словником / Л.В. Біленька-Свистович, Н.Р. Рибак. – Київ : Криниця, 2000. – 336 с. – ISBN 966-7575-28-4
1676298
  Шуміліна О.А. Церковно-співацька збірка Михайлівського Золотоверхого монастиря з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: підсумки наукових спостережень. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 29. – С. 23-35. – ISSN 2222-4203
1676299
  Мордвинцев В.М. Церковно-статистическая документация как исторический источник по изучению социального развития городов и сел Левобережной Украины в ХVIII веке // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин : тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции. 30 мая - 1 июня 1990 г. – Киев, 1990
1676300
  Смишляк А. Церковно-хорова справа в Україні в др. пол. XIX ст.: проблеми формування професійного складу та освітні стратегії (на прикладі Києва та Київської єпархії) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 40-41
1676301
  Янчук М. Церковно-шкільний журнал Київської єпархії кінця ХІХ - початку ХХ ст. Інформаційний потенціал джерела // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 90-95. – ISSN 1998-4634
1676302
  Добиаш-Рождественская О.А. Церковное общество Франции в XIII-м веке / О. А. Добиаш-Рождественская. – Петроград : Тип. Имп. Акад. Наук
ч.1 : Приход. – 1914. – III, 183 с.
1676303
  Александра Церковное подполье в СССР : 1922 / Монахиня Александра (Спектор). – Киев : Дух і Літера. – (Церковное подполье в СССР ; кн. 1). – ISBN 978-966-378-696-4
Кн. 1 : 1922. – 2019. – 234, [1] с. – Настоящее имя Татяна Спектор. – Библиогр.: с. 177-191
1676304
  Горчаков М.И. Церковное право : [(Лекции по церковному праву профессора Горчакова, чит. в С.-Петербургском университете в 1898/9 ак. г.] ; Лекции, изд. под ред. М.И. Горчакова (протоиерея) 1891 – 92 гг. – литография. – Санкт-Петербург : [Изд. студ. К-го и Р-ова] ; Типо–литография Бусселя, 1899. – 472 с. – Напеч. на пиш. маш. Литогр. - В сигнатуре авт. - Сигнатура (полиграфия) — порядковый номер печатного листа.
1676305
  Горчаков М.И. Церковное право : краткий курс лекций : необходимое noсoбиe студентам при спушании лекций и для приготовления к экзаменам / М.И. Горчакова ; С.-Петербургский Университет. – испр. и доп. под личным рук. проф. – Санкт-Петербург : Изд. студ. А. Ширяева ; [В тип. И. Флейтмана], 1909. – [8], 338 с. – Экз. дефектный, отсут. 6 с. оглавления, с. 335-338
1676306
  Суворов Н.С. Церковное право. – 4-е изд. – [Москва] : [А.А. Карцев], 1912. – [4], 531 с. – Экз. деф., без тит. л. - Назв. по интернету: Учебник церковного права Н Суворова
1676307
  Ганелин Р.Ш. Церковное право в дореволюционной России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 24. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805


  Рецензия на научные статьи Дорской А.А.: Церковное право Российской Империи ХIX - начала XX вв. как отрасль права // История государства и права. 2009. - №9; Юридическое наследие Николая Семеновича Суворова // История государства и права. 2009. - №13.
1676308
  Дорская А.А. Церковное право Российской империи XIX - начала XX вв. как отрасль права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-38. – ISSN 1812-3805


  В статье предложена многоаспектная характеристика церковного права Российской империи XIX- начала XX в.
1676309
  Остапчук Ю.А. Церковное пространство в агиографических текстах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 30-33
1676310
  Карп Х.Ю. Церковное руководство в Третьем Рейхе и в Польше периода сталинизма: церковь перед лицом тоталитарного вызова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.56-61. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1676311
  Добровольский А. (священник) Церковное служение архиепископа Ермогена (Голубева) в 1950–1960-е гг. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 266-290
1676312
  Сухова Н.Ю. Церковное служение выпускника Киевской духовной академии Михаила Александровича Кальнева: единство и противостояние церковной миссии и "школьного" богословия // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 201-219
1676313
  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-Римской империи : Опыт историко-юридического исследования (Диссертация на степень магистра) / Пл. Соколов. – Новгород : Паровая тип. И.И. Игнатовского,, 1896. – 300 с. – Библиогр.: "Источники и литература" (с. 11-15)
1676314
  Авраменко С. Церковнопарафіяльна школа 1914 р. із с. Велика Каратуль Переяславського повіту Полтавської губернії - експозицій об"єкт Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини кін. IX - поч. XX ст. // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 10-16. – ISBN 978-617-7548-12-5


  Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав".
1676315
  Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої політики уряду Російської імперії (1884-1917 рр.) : монографія / І.М. Петренко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України; Кафедра культурології та історії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 161с. – ISBN 978-966-7971-90-8
1676316
  Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі урядової освітньої політики царської Росії (1884-1917) : історіографічний огляд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-34. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основну історіографію, а також сучасний стан дослідження в історичній літературі проблеми розвитку церковнопарафіяльних шкіл Лівобережної України в системі урядової освітньої політики Росії (1884-1917). The main works devoted to the ...
1676317
  Глузман А.В. Церковноприходские учебные заведения греков Крыма в XIX - начале XX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 212-225. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1676318
  Голуб И.Б. Церковнославянизмы и их функции в стихотворном языке К.Н.Батюшкова : Дис... канд. филол.наук: / Голуб И.Б.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1958. – 375л.
1676319
  Николенкова Н.В. Церковнославянский перевод Атласа BLAEU: нерешенные вопросы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 86-98. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1676320
  Осінчук Ю. Церковнослов"янізми із коренем -мук/-муч- в староукраїнських пам"ятках XVI - XVII ст. // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2020. – T. 68. – С. 121-143. – ISSN 0076-0390
1676321
  Осінчук Ю. Церковнослов"янізми, пов"язані з церковними таїнствами в українському письменстві XVI- XVIII століть // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 351-369. – ISSN 0076-0390
1676322
  Осінчук Ю.В. Церковнослов"янська лексика із коренем жи- (жив-) в українській мові XVI- XVII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 80-97. – ISSN 1682-3540


  На матеріалі різножанрових і різностильових українських писемних пам’яток, що ввійшли до джерельної бази «Словника української мови ХVІ — першої половини ХVІІ ст.» та «Історич ного словника українського язика» за редакцією Є. Тимченка, у діахронному ...
1676323
  Ніка О.І. Церковнослов"янська мова в ранньомодерній Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін- т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 3 (70). – С. 148-153. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  Рецензія на монографію: Білих О. П. Словозміна в церковнослов’янській мові української редакції (кінець XVI–XVII ст.). Кіровоград : ФОП Александрова М. В., 2016. 328 с.
1676324
  Гнатюк Л. Церковнослов"янська мова в східнослов"янському лінгвокультурному просторі XVI-XVII ст.: акцентуаційні особливості редакцій // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 19-29
1676325
  Андрієнко Л.О. Церковнослов"янська мова в українській бароковій літературі XVII століття // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 8-18. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
1676326
  Скаб М.В. Церковнослов"янська мова української редакції / Марія Скаб. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 643, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 613-637. – ISBN 978-617-7611-72-0
1676327
  Гонтарук Л. Церковнослов"янські та українські перекладні твори Д. Наливайка кінця XVI-першої чверті XVII ст.: проблема першоджерела // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 113-124. – ISSN 0203-9494
1676328
  Борисов Н.С. Церковные деятели средневековой Руси ХIII-XVII вв. / Н.С. Борисов. – Москва : Издательство МГУ, 1988. – 198 с. – Библиогр. в примеч.: с. 195-199. – ISBN 5-211-00031-5
1676329
   Церковные земли в Ростовском уезде де 17 в.. – 45с.
1676330
  Бедный Д. Церковный дурман / Демьян Бедный. – Москва : ГИХЛ, 1938. – 164 с.
1676331
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – С.Пб
2. – 1794. – 412 с.
1676332
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Спб
3. – 1794. – 304 с.
1676333
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Москва
3. – 1816. – 339 с.
1676334
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других церковных книгах. – Москва
4. – 1816. – 337 с.
1676335
  Алексеев П. Церковный словарь, или истолкование речений древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Санкт-Петербург
1. – 1794. – 28с.
1676336
  Алексеев П. Церковный словарь, или истолкование речений древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Санкт-Петербург
2. – 1815. – 362с.
1676337
  Виноградский Н. Церковный собор в Москве 1682 года : Опыт историко-крит. исслед / [Соч.] Николая Виноградского. – Смоленск : Паров. тип.-лит. Я.Н. Подземского, 1899. – 201, 65, V с. – Библиогр. в прим.
1676338
  Лебедев А. Церковный чтец в глубокой древности : Из истории "псаломщиков". – Москва : Типо-Литография И. Ефимова, 1901. – 16 с. – Отд. отт. из: "Московск. Церковн. Ведом.", №№45, 46, 1901
1676339
  Акмен И.Р. Церковь-музей в имении "Натальевка": судьба архитектуры и ее создателей в структуре повседневности / И.Р. Акмен, В.М. Лопатько, В.В. Шулика // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 15-25. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 2077-3455
1676340
  Подмазов А.А. Церковь без священства / А.А. Подмазов. – Рига, 1973. – 167с.
1676341
  Пихоя Рудольф Германович Церковь в Древней Руси. (Конце Х - первая половина ХIII в.) (Древнерус. покаянное право как ист. источник) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Пихоя Рудольф Германович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 24л.
1676342
   Церковь в истории России (9 в. - 1917 г.) : критические очерки. – Москва : Наука, 1967. – 336с.
1676343
  Чернышева О.В. Церковь в скандинавских странах. / О.В. Чернышева, Ю.Д. Комаров. – М, 1988. – 174с.
1676344
   Церковь в социалистических странах. – М, 1987. – 163с.
1676345
   Церковь в социалистических странах и идеологическая борьба : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1987. – 243, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы идеологической борьбы и контрпропаганды" / ред.: Ю.И. Игрицкий)
1676346
  Хорошев А.С. Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной республики / А.С. Хорошев. – М, 1980. – 223с.
1676347
  Хорошев А.С. Церковь в социально-политической структуре Новгорода (X-XV вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Хорошев А.С.; МГУ. – М., 1972. – 16л.
1676348
  Крижановский О.П. Церковь в социально-экономическом развитии правобережной Украины в XVIII - первой половине XIX в. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02-03 / Крижановский О.П.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 32л.
1676349
  Виноградов А. Церковь Дванадесяти Апостолов при Главном Управлении почт и телеграфов : Исторический очерк сост. священником А.Виноградовым. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства Внутренних Дел, 1912. – 14 с. – Отд.отт. из: "Почтово-Телеграфный журнал", кн.12, декабрь, 1911
1676350
  Великович Л.Н. Церковь и "народный капитализм" / Л.Н. Великович. – Москва, 1962. – 120 с.
1676351
  Лиман С.И. Церковь и антикатолические движения в средневековой Чехии: опыт исследований учеными украинских земель Российской империи (XIX - начала XX) в. // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 10-21. – ISBN 978-954-322-848-5


  Розглядається вивчення історії католицької церкви й антикатолицьких рухів у середньовічній Чехії відомими богемістами, серед яких згадуються вітчизняні вчені Харківського ун-ту та Університету св. Володимира. Так навчальний посібник проф. кафедри ...
1676352
  Мануйлова Д.Е. Церковь и верующий / Д.Е. Мануйлова. – Москва, 1981. – 77с.
1676353
  Федосик В.А. Церковь и государство / В.А. Федосик. – Минск, 1988. – 203с.
1676354
  Пашенцев Д.А. Церковь и государство в истории России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 24. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805


  Рецензия на научные статью Сорокиной Ю.В. Особенности русского религиозно-правового сознания и его влияние на взаимоотношения общества и государства: к вопросу истории взаимоотношений церкви и государства // История государства и права. 2009. - №12-13.
1676355
  Олар А. Церковь и государство в эпоху Великой французской революции / А. Олар, 1925. – 102 с.
1676356
  Баллестрем К.Г. Церковь и демократическая культура: проблема адаптации и конфликты // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.67-76. – ISSN 0042-8744
1676357
  Булгаков С.Н. Церковь и демократия // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2005. – № 2. – С. 172-175
1676358
  Довнар-Запольский Церковь и духовенство / М.В. Довнар-Запольский, проф. // Исторический процесс русского народа в русской исторической науке / Довнар-Запольский. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 47 с. – (Современная библиотека)
1676359
  Довнар-Запольский М.В. Церковь и духовенство в до-монгольской Руси / М.В. Довнар-Запольский, проф. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 47 с. – (Современная библиотека)
1676360
  Булгаков А.И. Церковь и ее отношение к прогрессу : (Чтение, предлож. в соб. Киевского религиозно-просветительного общества, в зале Реального училища, 7 марта, 1903 года) / А.И. Булгакова, экстраорд. проф. Киевской дух. акад. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1903. – 26 с.
1676361
  Дмитрев А. Церковь и идея самодержавия в России. / А. Дмитрев, 1930. – 232с.
1676362
  Дмитрев А. Церковь и крестьянство на Руси. / А. Дмитрев. – М.-Л., 1931. – 64с.
1676363
  Булгаков С.Н. Церковь и культура // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2005. – № 2. – С. 166-171
1676364
  Шимчук Т.А. Церковь и культура в трудах русских религиозных мыслителей периода эмиграции // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 9. – С. 28-32. – ISSN 2073-9702
1676365
  Чимирис Е.С. Церковь и модернизация в России: в поиске новых ценностных основ / Е.С. Чимирис, С.П. Донцев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 68-75. – ISSN 0321-2017


  Какая модернизация возможна в России
1676366
  Флоренский П.В. Церковь и музеи = Размышление о реституции, пневматосфере и симфонии // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 60-69
1676367
  Григулевич И.Р. Церковь и олигархия в Латинской Америке, 1810-1959 / И.Р. Григулевич. – Москва, 1981. – 327с.
1676368
  Голикова А. Церковь и политика в Италии / А. Голикова, Е. Колпиков // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 3 (51). – С. 127-138. – ISSN 0201-7083


  Италия является страной, в которой католическая церковь необычайна сильна и это не удивительно: с 1929 г. (когда Италия признала государство Ватикан (Собор Св. Петра, сады Ватикана и ряд зданий в Риме и его окрестностях) под верховным суверенитетом ...
1676369
  Тихомиров Владимир Игоревич Церковь и политическая борьба в Южной Африке / Тихомиров Владимир Игоревич. – М. : Наука, 1990. – 249с.
1676370
  Ковальский Н.А. Церковь и проблемы мира / Н.А. Ковальский. – М, 1976. – 64с.
1676371
  Андронова В.П. Церковь и просвещение в Латинской Америке / Андронова В.П. ; АН СССР, Ин-т Латин. Америки. – Москва : Наука, 1972. – 119 с.
1676372
  Пулэн Ж. Церковь и рабочий класс / Ж. Пулэн. – М, 1962. – 144с.
1676373
  Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири / А. Долотов. – Новосибирск, 1930. – 128с.
1676374
  Баев П.А. Церковь и служитель культа в медийном дискурсе отечественного социума // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 118-127. – ISSN 0132-1625
1676375
  Великович Л.Н. Церковь и социальные проблемы современности / Л.Н. Великович. – Москва, 1964. – 219с.
1676376
  Чудновцев М.И. Церковь и театр. Конец ХІХ-начало ХХ / М.И. Чудновцев. – Москва : Наука, 1970. – 129 с.
1676377
  Гантаев Н.М. Церковь и феодализм на Руси / Н.М. Гантаев. – М, 1960. – 168с.
1676378
  Чернович С. Церковь и школа : Мысли о преподавании Закона Божьего в средне-учебных заведениях / С. Чернович. – Киев : Печатня Л.И. Райциса, 1917. – [12] с.
1676379
  Кандидов Б.П. Церковь и шпионаж : о некоторых фактах контрреволюционной и шпионской деятельности религиозных организаций / Борис Кандидов. – Москва : ОГИЗ ГАИЗ, 1938. – 120 с.
1676380
  Колодный А. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней : церковь мормонов в мире и Украине / Анатолий Колодный ; Укр. ассоц. религиоведов. – Полтава : М-Принт, 2014. – 119, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 113-114
1676381
  Первухин Н.Г. Церковь Ильи Пророка в Ярославле / текст Н. Первухина ; Фотографии И. Лазарева, рис. обл. А. Красотина. – Москва : Изд. К.Ф. Некрасова ; [Печатано в тип. К.Ф. Некрасова в Ярославле], 1915. – 67 с., 48 л. ил. : ил. – Иллюстрации отпечатны в фототипии Шерер, Набгольц и К° в Москве
1676382
  Мануйлова Д.Е. Церковь как социальный институт. / Д.Е. Мануйлова. – Москва, 1978. – 64с.
1676383
  Щапов Я.Н. Церковь как феодальная организация в деревне Руси в 10-12 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Щапов Я.Н.; Ан СССР.Ин-т истории. – Москва, 1964. – 25л.
1676384
  Гаэтан В. Церковь неделимая: крестовый поход Бенедикта по объединению христиан // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 28 июня - 4 июля (№ 26). – С. С 1, С 5


  По бюджету, численности персонала и широте географического охвата Римско-католическая церковь вполне сопоставима с ООН, а если говорить о накопленном опыте продвижения идей терпимости и мира без применения силы, то у нее нет равных среди государств. На ...
1676385
  Лумисте М. Церковь Нигулисте : Ист.-архит. очерк / М. Лумисте. – Таллин : Периодика, 1985. – 70 с.
1676386
   Церковь Покрова в Филях.. – М, 1980. – 32с.
1676387
  Платонов Р.П. Церковь приспосабливается / Р.П. Платонов. – Минск, 1964. – 99с.
1676388
   Церковь Ризположения : Путеводитель. – Москва : Изобразительное искусство, 1980. – 16 с.
1676389
  Филимонов Г. Церковь Св. Николая Чудотворца на Липне, близь Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских церквах : археологические изследования по памятникам / Г. Филимонов. – Вып. 1. – Москва : В типографии Каткова и К., 1859. – 62, [25]
1676390
  Овчинникова Е.С. Церковь Троицы в Никитниках / Е.С. Овчинникова. – Москва, 1970. – 194с.
1676391
  Пагольская Е.К. Церковь Федора Стратилата на Торговой стороне / Е.К. Пагольская. – Новгород : Новгородская правда, 1959. – 12 с.
1676392
   Церковь Христова.. – Саранск, 1991. – 397с.
1676393
   Церковь, общество и государство в феодальной России.. – М, 1990. – 351с.
1676394
  Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие и народ (2-я половена XIX - начало XX в.) / Е.Ф. Грекулов. – Москва, 1969. – 184с.
1676395
  Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754-1796) : историческое исследование Дмитрия Кобеко. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера ; [Тип. М. Стасюлевича], 1883. – [4], 434 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр.
1676396
  Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754-1796) : историческое исследование Дмитрия Кобеко. – 3-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1887. – [6], 475 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах
1676397
  Вейцман Л.Н. Цесарки в СССР : Автореф... д-р биол.наук: / Вейцман Л.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1968. – 44л.
1676398
  Кордяк Я. Цесія та факторинг: сторона змінюється, зобов"язання залишаються // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Особливості заміни кредитора у відносинах банку та позичальника".
1676399
  Раевская З.А. Цестодология / З.А. Раевская. – М.-Л., 1931. – 56с.
1676400
  Максимова А.П. Цестоды-гименолепиды водных птиц Казахстана : [монография] / А.П. Максимова; АН Казахской ССР, Институт зоологии. – Алма-Ата, 1989. – 220 с. : табл., ил. – Библиогр.: 329 назв. – ISBN 5-628-00214-3
1676401
  Корнюшин В.В. Цестоды водоплавающих и болотных птиц северо-западного Причерноморья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Корнюшин В.В. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1967. – 19 с.
1676402
  Протасова Е.Н. Цестоды подотряда Bothriocephalata - паразиты пресноводных и морских рыб. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Протасова Е.Н.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз .ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1976. – 21л.
1676403
   Цестоды птиц Закавказья. – Ереван, 1987. – 546с.
1676404
  Спасская Л.П. Цестоды птиц СССР : Гименолепидиды / Л.П. Спасская. – Москва : Наука, 1966. – 698с.
1676405
  Спасская Цестоды птиц СССР / Спасская, А.А. Спасский. – Москва, 1977. – 300с.
1676406
  Спасская Цестоды птиц СССР / Спасская, А.А. Спасский. – Москва : Наука, 1978. – 314с.
1676407
  Спасская Л.П. Цестоды птиц СССР. Гминеолепидиды. : Автореф... доктор биол.наук: / Спасская Л.П.; Всесоюз. ин-т гельминтологии им. Е.И.Скрябина. – М., 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.25-28
1676408
  Толкачева Л.М. Цестоды фауны СССР : Род Diorchis / Л.М. Толкачева; АН СССР; Лаборатория гельминтов. – Москва : Наука, 1991. – 182с.
1676409
  Кебадзе Н.А. Цефалоспориоз косточковых культур в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Кебадзе Н.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 19л.
1676410
   Цех в лесу.. – М, 1948. – 104с.
1676411
  Кокин Л.М. Цех испытаний / Л.М. Кокин. – М., 1962. – 203с.
1676412
  Тимофеева Т.И. Цех на хозрасчете / Т.И. Тимофеева. – М. : Россельхозиздат, 1987. – 95с.
1676413
  Гроссман Л.П. Цех пера / Л.П. Гроссман. – М., 1930. – 303 с.
1676414
  Борин К.А. Цех под солнцем : профессия становится призванием / К.А. Борин, П.Н. Короп. – Москва : Знание, 1977. – 48 с. : ил. – (Народный университет. Факультет "Наука в твоей профессии" ; № 1 (1977))
1676415
   Цех фантастов. – М, 1990. – 283с.
1676416
   Цех фантастов. – Москва, 1991. – 236с.
1676417
  Журман С.М. Цех як інститут господарської системи лівобережної України в XVII-XVIII століттях : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 34-42. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1676418
   Цехановецький Григорій Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 134. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1676419
  Гриценко І.С. Цехановецький Григорій Матвійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 109. – ISBN 978-966-06-0557-2
1676420
   Цехановецький Григорій Матвійович (1833-1898) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 512. – ISBN 978-966-439-754-1
1676421
   Цехановецький Григорій Матвійович (1833-1898) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 543-544. – ISBN 978-966-933-054-3
1676422
  Кузнецова В.А. Цехановский / В.А. Кузнецова, Э.Д. Кузнецов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 115 с.
1676423
  Гусєв В.І. Цехи / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 405-406. – ISBN 966-642-073-2
1676424
  Марціник М. Цехи міста Кам"янець-Подільського в XVI - XVIII ст. // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 21-26
1676425
  Самалавичус Станисловас Людвико Цехи строителей города Вильнюса в 1595-1795 годах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Самалавичус Станисловас Людвико; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 43л. – Бібліогр.:с.43
1676426
  Вольвач П. Цехмайстер // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 лютого (№ 4)


  Пам"яті Ігоря Римарука.
1676427
  Різник Л. Цехмістер прозового цеху з мурованого: Зіновію Легкому - 75 // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 1 (843). – С. 135-140. – ISSN 0868-4790
1676428
   Цехова книга бондарів, стельмахів, колодіїв, столярів міста Кам"янця-Подільського.. – К, 1932. – 175с.
1676429
  Паславська Н.О. Цехова книга кравецького цеху як джерело до історико-демографічної характеристики Львова XVII – початку XVIII ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 123-132. – ISSN 2077-7280
1676430
  Кирпиченко З.І. Цехова організація ремесла в містах Правобережної України в XVIII ст. : (за матеріалами Подільського воєводства) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 94-95. – (Серія історії ; № 12)
1676431
   Цеховая комсомольская организаци. – Москва, 1951. – 56с.
1676432
  Яковлев А.Г. Цеховая партийная организация / А.Г. Яковлев. – М., 1955. – 104с.
1676433
  Шапошникова А.П. Цеховая партийная организация, партийная группа / А.П. Шапошникова. – М., 1963. – 80с.
1676434
  Молчановский Н. Цеховая система в Пруссии XVIII века и реформы цехов при Штейне и Гарденберге : [Преимущественно по законодательным источникам] : Исслед. канд. Н. Молчановского, секр. Киев. съезда мировых судей. – Киев : Унив. тип. В.И. Завадского, 1887. – [2], VIII, 490, IV с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1887. – Библиогр. в примеч.


  На тит. стр. напись: Василенко от автора
1676435
  Андрушек Д. Цехове ремесло на Закарпатті XV-XIX ст. та розвиток гончарної справи // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 97-101. – ISSN 2520-6419
1676436
  Пеняк Павло Цехове ремесло Ужгорода // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 116-123
1676437
  Базилевський В. Цеховий майстер Дмитро Іванов : (Імпресії та медитації) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 183-189. – ISBN 978-966-8201-83-7
1676438
  Шандра В. Цехові і ремісничі управи в контексті еволюції самоврядних засад в містах України (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 30-34. – ISSN 2519-1942
1676439
  Бурмистров Н.С. Цеховой и бригадный хозрасчет / Н.С. Бурмистров. – Москва, 1948. – 96 с.
1676440
  Вертков А.В. Цеховой и внутрицеховой хозяйственный расчёт на лесозаготовках / А.В. Вертков, 1956. – 86с.
1676441
   Цеховые акты Левобрежной Малороссии (1622-1645) / [опубликовал А. Лазаревский] // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 13 с.
1676442
  Дроздовский В.А. Цеховый хозрасчет в промышленности в условиях новой системы планирования и материального стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: / Дроздовский В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 19л.
1676443
  Гусєв В.І. Цзаофані / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 406. – ISBN 966-642-073-2
1676444
   Цзацзуань.. – 2-е изд. – М, 1975. – 136с.
1676445
  Семененко И.И. Цзи Кан -- китайский писатель 3 в. н. э : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Семененко И.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1676446
  Виноградов Н.А. Цзян Чжао-хэ / Н.А. Виноградов. – Москва, 1959. – с.
1676447
  Николаева Н.С. Ци Бай-ши / Н.С. Николаева. – М, 1960. – 32с.
1676448
  Заводская Е.В. Ци Бай-Ши / Е.В. Заводская. – Москва, 1982. – 284с.
1676449
  Марник Б. Цианамид / Б. Марник. – Л.-М, 1959. – 48с.
1676450
  Меденцев Александр Григорьевич Цианидрезистентное дыхание дрожжей candida lipolytica : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Меденцев Александр Григорьевич; АН СССР. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино, 1978. – 24л.
1676451
  Киприанов А.И. Цианиновые красители из 2-метилатрахинонотиазола / А.И. Киприанов, А.В. Стеценко, 1953. – С. 517-522
1676452
  Михайлюченко Н.К. Цианиновые красители из производных 1,4-тиазепина, бензо-1,4-тиазина и их сольватохромия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Михайлюченко Н.К. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 19 с.
1676453
  Тисельский А.П. Цианиновые красители из производных 4,5-бензобензтиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Тисельский А.П.; МВО СССР, Хар. политехн. ин-т. – Х., 1955. – 16л.
1676454
  Пономарева Э.А. Цианиновые красители из производных феназина : Дис... канд. хим.наук: / Пономарева Э.А.; КГУ. – К, 1961. – 159л. – Бібліогр.:л.128
1676455
  Пономарева Э.А. Цианиновые красители из производных феназина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пономарева Э.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 17 с.
1676456
  Хиля В.П. Цианиновые красители, построенные из азотистых гетероциклов, включащих а-углеродные атомы полиметинового хромофора : Дис... канд. хим.наук: / Хиля В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 134л.
1676457
  Хиля В.П. Цианиновые красители, построенные из азотистых гетероциклов, включающих а-углеродные атомы полиметинового хромофора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хиля В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 23 с.
1676458
  Стеценко А.В. Цианиновые красители, содержащие хинонные ядра : Дис... канд. хим.наук: / Стеценко А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 146л. – Бібліогр.:л.144
1676459
  Стеценко В А. Цианиновые красители. содержащие хинонные ядра : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Стеценко А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
1676460
  Мушкало И.Л. Цианины и бисцианины из производных бензтиазолил и таизолилбензтиазолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Мушкало И.Л. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1965. – 17 с.
1676461
  Лясс С.М. Цианирование и его применение в промышленности / С.М. Лясс. – Москва-Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 98 с.
1676462
  Бьюкенен Дж.Г. Цианистые соединения и их анализ / Дж.Г. Бьюкенен ; перевод Н.А. Осокоревой ; под ред. Н.А. Флейшера. – Ленинград : Ленхимтехиздат, 1933. – 124 с.
1676463
  Петерс Г. Цианистые соединения и их применение в борьбе с вредителями и паразитами / Г. Петерс. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1935. – 144 с.
1676464
  Исаченко В.Б. Цианистый кальций как средство борьбы с червецами и трипсами в оранжереях / В.Б. Исаченко, С А. Бондарев, . – Л, 1930. – 13с.
1676465
   Цианобактериально-водорослевые ценозы чернозема обыкновенного под фитомелиорантами / И.Е. Дубовик, Я.Т. Суюндуков, Р.Ф. Хасанова, Р.Р. Шалыгина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 496-504 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
1676466
  Гусев М.В. Цианобактерии / М.В. Гусев, К.А. Никитина. – Москва : Наука, 1979. – 228с.
1676467
  Андреюк Е.И. Цианобактерии / Е.И. Андреюк, Ж.П. Коптева, В.В. Занина ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1990. – 199 с., [12] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 172-196 (548 назв.). – ISBN 5-12-001791-6
1676468
  Чурюмов К.И. Цианополиины в составе ядер комет // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 81-82. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Показано, что обнаружение молекулы НС3N в радиодиапазоне в комете Сугано-Сайгуза-Фудзикава подтверждает гипотезу автора о цианополиинах как возможных родительских молекулах ледяных ядер комет.
1676469
   Цианофаги- вирусы цианобактерий / М.И. Менджул, Н.В. Нестерова, В.А. Горюшин, Т.Г. Лысенко; Отв. ред. В.В. Смирнов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 148с.
1676470
  Тимбеков Э.Х. Цианэтилирование анабазина и синтезы на основе -- пропионитрил /анабазина : Автореф... канд. хим.наук: / Тимбеков Э. Х.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1953. – 8 с.
1676471
   Цибенко Всеволод Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 81. – ISBN 966-8352-11-4
1676472
   Цибенко Всеволод Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 512-513. – ISBN 978-966-439-754-1
1676473
   Цибенко Всеволод Олексійович (1933-2016) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 544. – ISBN 978-966-933-054-3
1676474
  Кушніренко А. Цибуля та часник / А. Кушніренко. – 3-е вид. вип. – Х., 1930. – 62с.
1676475
  Бермонт Е. Цибульский и другие / Евгений Бермонт. – Москва : Правда, 1946. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 14)
1676476
  Бойко М.Д. Цивiльно-пpавовi документи : Зpазки заяв, скаpг, договоpiв, заповiтiв, доpучень, контpактiв, актiв з цивiльно-пpавових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За pед. В.Д.Гвоздецького. – вид. 2-е, випp. й доп. – Київ : Наукова думка, 1996. – 264с. – ISBN 5-12-004838-2
1676477
  Бойко М.Д. Цивiльно-пpавовi документи : Зpазки заяв, скаpг, договоpiв, заповiтiв, доpучень, контpактiв, актiв з цивiльно-пpавових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За pед. В.Д.Гвоздецького. – вид. 2-е, випp. й доп. – Київ : Наукова думка, 1997. – 264с. – ISBN 966-00-0068-5
1676478
  Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества : Учеб. пособие / Л.И. Семенникова. – Брянск : Курсив, 1998. – 340с. – ISBN 5-89592-005-5
1676479
  Ваккури Ю. Цивилизации долины Нигера: легенды и золото = Kulta, islam ja pyha Kaarme / Ваккури Юха ; пер. с фин. Н.В. Шлыгиной ; предисл. и ред. Л.Е. Куббеля. – Москва : Прогресс, 1988. – 166, [2] с. – Данные тит.л. частично парал. фин. – Библиогр.: с. 165-167


  Книга представляет собой популярный очерк истории крупнейших средневековых государств Западной Африки - Мали, Ганы и Сонгай, рассматриваются их связи со средиземноморскими культурами, история распространения Ислама и торговли золотом. Вековые предания ...
1676480
   Цивилизации Древнего Востока [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-051-0


  Месопотамия - колыбель человечества. Здесь между Тигром и Ефратом, по древним преданиям нах-ся Райский сад... Всего более 2000 изображений...
1676481
  Мансуэлли Г. Цивилизации древней Европы = Les Civilisations de l"Europe ancienne / Гвидо Мансуэлли в соавторстве с Раймоном Блоком ; [пер. с фр. Е. Абрамовой ; под ред. А. Белоноговой]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 552, [2] с. : карт. – Парал. тит. л. фр. – (Великие цивилизации). – ISBN 978-5-9757-0153-4
1676482
   Цивилизации на почвата на Македониja : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : МАНУ, 1995. – 244с. : іл. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 2). – ISBN 9989-649-08-1
1676483
  Гаудио А. Цивилизации Сахары : десять тысячелетий истории, культуры и торговли / А. Гаудио. – Москва : Наука, 1977. – 224 с.
1676484
  Гаудио А. Цивилизации Сахары / А. Гаудио. – 2-е изд. – М., 1985. – 208с.
1676485
  Хорос Владимир Георгиевич Цивилизации сегодня // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 89-95. – ISSN 0131-2227
1676486
  Риер Я. Цивилизации средневековой Европы // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 165-187. – ISSN 1609-5359
1676487
   Цивилизационная идентичность в эпоху глобализации : международная молодежная конференция, Минск, 10 марта 2011 г. / Фак. философии и социал. наук Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; М-во информации Респ. Беларусь ; Обществ.-полит. и науч.-популяр. журн. "Беларус. думка" ; [сост.: И.М. Клецкова и др. ; ред.: Е.М. Галиновская и др.]. – Минск : Гос. учреждение "Нац. б-ка Беларуси", 2011. – 303, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-6879-55-8
1676488
  Радзиевская С. Цивилизационная специфика глобальних экономических процессов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 27-34. – ISSN 1810-3944


  В статье рассматриваются возможные особенности проявления глобальных экономических процессов в странах, принадлежащих к разным цивилизациям. Характерной чертой современного мира является ускорение глобализации, вызывающей усиление миграционных ...
1676489
   Цивилизационная структура современного мира : В 3-х томах. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 966-00-0511-3
Т. 1 : Глобальные трансформации современности. – 2006. – 687с.
1676490
   Цивилизационная структура современного мира : В 3-х томах / Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко, Н.С. Бондаренко, В.С. и др. Будкин; НАНУ; Ин-т мировой экономики и международниых отношений; Под ред Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко; Авт.: Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко, Н.С. Бондаренко, В.С. Будкин и др. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0740-Х
Т. 2 : Макрохристианский мир в эпоху глобализации. – 2007. – 692с.
1676491
   Цивилизационная структура современного мира : в 3-х томах / Ю.Н. Пахомов [и др.] ; НАНУ; Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0717-8
Т. 3, кн. 1 : Цивилизации Востока в условиях глобализации ; Мусульманско-Афразийская и Индийско-Южноазиатская цивилизации / под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – 2008. – 544 с. – Проект "Наукова книга"
1676492
   Цивилизационная структура современного мира : в 3-х томах / Ю.Н. Пахомов [и др.] ; НАНУ ; Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0717-8
Т. 3, кн. 2 : Цивилизации Востока в условиях глобализации ; Китайско-Дальневосточный цивилизационный мир и Африканская цивилизационная общность. Глобальные трансформации и уроки для Украины / под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – 2008. – 640 с. – Проект "Наукова книга"
1676493
  Рашковский Е. Цивилизационная теория: познание истории - познание современности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 84-88. – ISSN 0131-2227
1676494
  Рашковский Евгений Борисович Цивилизационная теория: познание истории - познание современности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 76-84. – Бібліогр.: с. 76-80, 82-84. – ISSN 0131-2227
1676495
  Согрин В.В. Цивилизационное и междисциплинарное изучение истории США // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-43. – ISSN 0130-3864
1676496
  Железняков А.С. Цивилизационное измерение идентичности многополюсного мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С. 11-21. – ISSN 0235-1188
1676497
  Соловьев А.И. Цивилизационное пространство государственности (Противоречия западной и отечественной моделей) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.96-110. – ISSN 0869-0499
1676498
  Тарасевич В.Н. Цивилизационные императивы экономической интеграции / В.Н. Тарасевич, В.К. Лебедева // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 16-27. – ISBN 978-966-434-012-7
1676499
  Давыдов В. Цивилизационные качества региона // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-16. – ISSN 044-748Х


  Етнос Латино-Карибської Америки
1676500
  Буткевич О.В. Цивилизационные критерии в теории международного права: на примере исследования истории международного права // Международное право как основа современного миропорядка : Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова / А.Я. Мельник, В.Г. Буткевич, В.И. Акуленко, С.А. Мельник, А.В. и др. Кресин. – Киев ; Одесса : Фенікс, 2012. – С. 353-396. – ISBN 978-966-438-738-2
1676501
  Ионов И.Н. Цивилизационные образы России и пути их оптимизации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 143-157. – ISSN 0869-0499
1676502
  Галкин А.А. Цивилизационные особенности и идентичность как фактор инновационного развития // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С. 47-56. – ISSN 0235-1188
1676503
  Мариносян Х.Э. Цивилизационный выбор России : философия модернизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.5-6. – ISSN 0235-1188
1676504
  Борисов М.Ю. Цивилизационный выбор стран СНГ и Столыпинская аграрная реформа // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 200-203
1676505
  Кондричин С.В. Цивилизационный вызов России в свете концепции развития локальных цивилизаций А.Дж. Тойнби // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (50). – С. 160-164. – ISSN 2070-9773
1676506
  Корякин В.В. Цивилизационный и формационный подход к истории: возможен ли синтез? // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 341-348. – ISSN 1606-951Х
1676507
  Пристанский И.С. Цивилизационный и формационный подходы в науке истории государства и права: достоинства и недостатки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 44-45. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1676508
  Чухно А.А. Цивилизационный и формационный подходы и их роль в экономической теории и общественной практике // Экономика Украины, 2001. – №6
1676509
  Лексин В.Н. Цивилизационный кризис и его российские последствия // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.5-18. – ISSN 0869-0499
1676510
  Мотрошилова Н.В. Цивилизационный подход в программах модернизационного рывка современного Китая // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 5-16. – ISSN 0042-8744
1676511
  Щенев В.А. Цивилизационный подход в школьном курсе географии материков и океанов : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 28-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
1676512
  Маслов В.Ф. Цивилизационный подход к историческому процессу // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 40-46. – ISSN 0042-8744
1676513
  Судаков В. Цивилизационный процесс и его социальная драматургия в условиях глобальных и региональных трансформаций // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 92-93. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817
1676514
  Михайлов В.С. Цивилизационный феномен Китая // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 102-108. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1676515
  Павлова О.Н. Цивилизационный феномен нарциссизма: векторы объективации в парадигме психоанализа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С.20-32. – ISSN 0042-8744
1676516
  Вишневский А.Г. Цивилизацитя, культура и демография // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 57-76. – ISSN 0869-0499
1676517
  Дюамель Жорж Цивилизация / Дюамель Жорж. – Москва, 1923. – 201 с.
1676518
  Моисеев Н.Н. Цивилизация XXI века - роль университетов (лекция, прочитанная на международном конгрессе "Ломоносов-94". МГУ, 17-19 октября 1994 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 82-97. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  О переориентации университетского образования в свете потребностей наступающего века.
1676519
  Маке Ж. Цивилизация Африки южнее Сахары / Ж. Маке. – М, 1974. – 167с.
1676520
  Ваккури Ю. Цивилизация долины Нигера: легенды и золото / Ю. Ваккури. – Москва, 1988. – 166с.
1676521
  Скляров А.Ю. Цивилизация древних богов Египта / А.Ю. Скляров. – Москва : Вече, 2005. – 456, [2] с. : ил., табл. – Приложения: с. 407-452. – (Тайны древних цивилизаций ) ( Мегапроект - Terra incognita). – ISBN 5-9533-0714-4


  Общество времен фараонов возникло на руинах гораздо более древней цивилизации - цивилизации древних богов Египта. Историки считают богов сугубо мифическими персонажами и категорически отвергают версию их реальности. Однако в Египте и ныне сохранилось ...
1676522
  Калайоков И.Д. Цивилизация и адаптация / И.Д. Калайоков. – Москва, 1984. – 240с.
1676523
  Сармьенто Д.Ф. Цивилизация и варварство / Д.Ф. Сармьенто. – Москва : Наука, 1988. – 270 с.
1676524
  Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки : географическая развития современных обществ / Л.И. Мечников. – С.-Петербург : Экономическая Типо-Литография, 1898. – VIII, 176 с.
1676525
  Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки : географическая теория развития современных обществ / Л.И. Мечников. – Киев-Харьков : Типо-литография М.Я. Минкова, 1899. – [3], 288, IV, 362 с. – Вольтман Л. Теория Дарвина и социализм. С-Петербург. 1900
1676526
  Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки : географическая теория развития современных / Л.И. Мечников. – Киев-Харьков : Типо-литография М.Я. Минкова, 1899. – [3], 288 с.
1676527
  Мечников Л. Цивилизация и великие исторические реки / Л. Мечников. – Москва, 1924. – 256с.
1676528
  Новикова Л.И. Цивилизация и исторический процесс / Л.И. Новикова. – М., 1983. – 64с.
1676529
  Межжерин В.А. Цивилизация и неосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 1 : Причины взаимного отторжения. – 1996. – 144с.
1676530
  Межжерин В.А. Цивилизация и ноосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 2 : Норма и паталогия. – 1997. – 132с.
1676531
  Межжерин В.А. Цивилизация и ноосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 3 : Пульсирующая биосфера. – 1998. – 120с.
1676532
  Олех Л.Г. Цивилизация и революция / Л.Г. Олех. – Новосибирск, 1989. – 189с.
1676533
  Косицкий Г.И. Цивилизация и сердце / Г.И. Косицкий. – Москва : Наука, 1971. – 199 с.
1676534
  Косицкий Г.И. Цивилизация и сердце. / Г.И. Косицкий. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1977. – 184с.
1676535
  Шенк Фритьоф Беньямин Цивилизация и хаос. Миссия железных дорог в имперской России // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 108-111. – ISSN 0235-7089
1676536
  Поляков А.Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и метод // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 52-64. – ISSN 0042-8779
1676537
  Елисеефф В. Цивилизация классического Китая = La civilisation de la Chine classiques / Вадим Елисеефф, Даниель Елисеефф ; [пер. с фр. Д. Лоевского]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 639, [1] с. : ил., карт. – Парал. тит. л. фр. - На обл. авт. указ. как Вадим и Даниель Елисеефф. – (Великие цивилизации / отв. ред. В. Харитонов). – ISBN 978-5-9757-0176-3
1676538
  Тойнби А.Д. Цивилизация перед судом истории : Сборн. / А.Д. Тойнби. – Москва : Прогресс-Культура, 1995. – 478 с. – ISBN 5-01-003923-0; 5-87-339-032-8
1676539
  Ле Гофф Цивилизация средневекового Запада / Ле Гофф; Общ. ред. Ю.Д. Бессмертного. – Москва : Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. – 376с. – ISBN 5-01-00-3617-7
1676540
  Шекли Р. Цивилизация статуса : повесть, рассказы : пер. с анг. / Роберт Шекли
1676541
  Тощенко Ж.Т. Цивилизация. Опыт социологического анализа // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-16. – ISSN 0235-1188
1676542
   Цивилизация. Прошлое. Настоящее. Будущее : Международный ежеквартальный журнал. – Київ
№ 3. – 2002
1676543
   Цивилизация. Прошлое. Настоящее. Будущее : Международный журнал. – Київ
№ 4-5. – 2002
1676544
   Цивилизация: шаг за шагом : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 102-103 : Фото. – ISSN 1029-5828
1676545
  Сырунина Т. Цивилизованный лоббизм: основные элементы правоотношения // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 1812-7126
1676546
   Цивилистическая процессуальная мысль = Civilised procedural thought : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ. – ISBN 978-611-01-0484-5
Вып. 2 : Нотариальный процесс. – 2013. – 479, [1] с. – Резюме англ. – Библиогр. в конце ст.
1676547
  Гаврилюк И. Цивилистический строй // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 30 апреля (№ 18). – С. 16. – ISSN 1563-6755


  Про III Международный цивилистический форум, который стал площадкой для поиска путей развития гражданского права и усовершенствования законодательства. Форум состоялся 25-26 апреля в КНУ имени Тараса Шевченка. Открыла мероприятие професор, академик ...
1676548
  Синайский В.И. Цивилистический студенческий кружок при Университете Св. Владимира (группа гражданскаго права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 5-8. – ISBN 978-966-2183-62-7


  Про цивілістичний гурток Університету СВ. Володимира.
1676549
  Синайский В.И. Цивилистический студенческий кружок при Университете Св. Владимира в 1915-16 г. (група гражданского права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 5-8. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4


  Про цивілістичний гурток Університету СВ. Володимира.
1676550
  Синайский В.И. Цивилистическій студенческий кружок при Университете Св. Владимира (группа гражданского права) в 1916-1917 г. // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1917 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 3, 1917 г. – С. 3-7. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-73-3


  Про цивілістичний гурток Університету Св. Володимира.
1676551
  Носач Б.О. Цивилізаційний вимір збройних конфліктів у глобалізованому суспільстві:соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Носач Богдан Олександрович ; М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1676552
  Алендей В. Цивиль-река / В. Алендей. – Чебоксары, 1965. – 76 с.
1676553
  Мостяєв О.І. Цивілізації, Європа, українство: історико-типологічний підхід : монографія / Олександр Мостяєв ; [передм. І. Грабовської]. – Київ : Міленіум, 2018. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-82-6
1676554
  Андрущенко В. Цивілізаційна вартість освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016
1676555
   Цивілізаційна війна. Уроки для всіх / підготував Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Листопад (№ 41/42). – С. 3


  Яких ілюзій має позбутися світ, яку роль у сучасних реаліях відіграють освіта і релігія та які масштаби екоциду, що відбувається в Україні? Під час круглого столу в Українському державному університеті імені М.П. Драгоманова, який організували ...
1676556
  Марчук В.П. Цивілізаційна генеза філософії етикету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 194-200. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми соціальної теорії. This article is about actual problems social theory.
1676557
  Кудряченко А.І. Цивілізаційна ідентичність України та виклики сучасності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 28-31. – ISSN 0868-8117
1676558
   Цивілізаційна ідентичність українства: історія і сучасність = Civilization identity of Ukraine: history and modernity : монографія / [О.О. Рафальський та ін. ; наук. ред. Я.С. Калакура] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕнД ім. І.Ф. Кураса, 2022. – 511, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 472-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9883-5
1676559
  Горєлов М.Є. Цивілізаційна історія України / М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж., Ін-т археології. – Київ : ЕксОб, 2005. – 631, [1] с., [30] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7769-42-9
1676560
  Крисаченко В. Цивілізаційна концепція В. Вернадського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 154-159
1676561
  Шутов О.Г. Цивілізаційна концепція як методологічна основа аналізу науково-технічного прогресу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1676562
  Бялик В.Д. Цивілізаційна місія перекладу: північно-американський контекст // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 350-362. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1676563
  Квєчінська Е. Цивілізаційна місія як колоніяльний концепт та українське питання // Інгульський степ : збірник: історія та історіографія, колоніяльні та геноцидні студії, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина / упоряд. В.А. Сердюк. – Київ, 2023. – Вип. 7. – С. 47-54. – ISBN 978-966-8382-73-4
1676564
  Маточенко М. Цивілізаційна парадигма в дослідженні сучасних міжнародних економічних відносин // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 201-208


  Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних засад дослідження сучасних міжнародно-економічних відносин. Здійснено порівняльний аналіз цивілізаційної дослідницької парадигми та альтернативних їй теоретико-методологічних форм.
1676565
  Горєлов М. Цивілізаційна парадигма краху Переяславського процесу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 32-38
1676566
  Утюж І.Г. Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методологічний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 38. – С. 60-66. – ISSN 2072-1692
1676567
  Боярська О.А. Цивілізаційна парадигма С. Хантингтона та сучасна "лінія розлому" України / О.А. Боярська, О.О. Поплавський // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 301-311
1676568
  Джунь В. Цивілізаційна парадигма соціології конституційного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 151-160. – ISSN 1026-9932
1676569
  Коппель О.А. Цивілізаційна парадигма фомування нового світового порядку в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 34-39.
1676570
  Іщенко О.М. Цивілізаційна природа соціальних суперечностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  У статті аналізується природа та сутність соціальних конфліктів. Основна увага приділяється цивілізованому та нецивілізованому характеру соціальних конфліктів. Автор розглядає конструктивний та деконструктивний потенціал цього явища.
1676571
  Шульга М. Цивілізаційна рубіжність України у дзеркалі російської науки // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 106-114.
1676572
  Живко М. Цивілізаційна складова соціального і економічного розвитку суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 86-93. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Показано еволюцію теоретичних підходів до розуміння поняття "цивілізація".
1676573
  Сич О. Цивілізаційна спадщина Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – С. 30-42
1676574
  Вишневський О. Цивілізаційна спорідненість епох і соціального замовлення в освіті // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – С. 2
1676575
  Пирожков С. Цивілізаційна суб"єктність України як відповідь на виклики світу / С. Пирожков, Н. Хамітов // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 38-43. – ISSN 2663-2675
1676576
  Пирожков С.І. Цивілізаційна суб"єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини = Ukraine as a civilizational subject: from potencies to a new worldview and human existence / С. І. Пирожков, Н. В. Хамітов ; [НАН України, Ін-т всесвітньої історії]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 253, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк., зміст, резюме англ. – Бібліогр.: с. 250-251 та в кінці розд. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1766-5
1676577
  Шайгородський Ю.Ж. Цивілізаційна суб"єктность України та розвиток її політичної системи // Суб"єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози : аналіт. доповідь / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – С. 6-22. – ISBN 978-966-02-9533-9
1676578
  Вощенко В.Ю. Цивілізаційна та формаційна концепції як абстрактно-логічні схеми історичної періодизації / В.Ю. Вощенко, І.В. Денисовець // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 66-74. – ISSN 2312-4342
1676579
  Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
1676580
  Чулаєвська М.Є. Цивілізаційне переосмислення управління трудовою міграцією в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 174-178. – ISSN 2220-1394
1676581
  Кострюков Сергій Цивілізаційне покликання освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається основне покликання освіти - навчати особистість життя в його найкращих зразках і проявах.
1676582
  Кострюков Сергій Цивілізаційне покликання освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається основне покликання освіти - навчати особистість життя в його найкращих зразках і проявах.
1676583
  Джура О.Д. Цивілізаційне покликання освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 253-257. – ISSN 2076-1554
1676584
  Гош Мрідула Цивілізаційне явище і закон..."КК" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 1, 8


  Закон "Про засади державної мовної політики". "Можна розмовляти будь-якою мовою, мати повагу до всіх мов і недозволяти при цьому принижувати свою".
1676585
  Клименко С.Ю. Цивілізаційнии аспект у формуванні конструктивної співпраці Союзу Нації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 61
1676586
  Космина В.Г. Цивілізаційний аналіз історії у світлі ситемної теорії Н. Лумана // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 165-178. – ISSN 0130-5247
1676587
  Степаненко В. Цивілізаційний аналіз Ш.Н. Ейзенштадта в контекстах соціологічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 62-81. – ISSN 1563-3713
1676588
  Клименко С.Ю. Цивілізаційний аспект у формуванні геостратегічних векторів союзу націй Південної Америки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 183-187 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1676589
  Толочко П.П. Цивілізаційний вибір Володимира Святого // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1027-3239


  У цьому році (2015) виповнюється 1000 років від дня смерті Володимира Святого, Володимира Святославовича
1676590
  Тертишник В.М. Цивілізаційний вибір державотворення та проблеми конституційної реформи в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 57-65. – ISSN 2306-9082
1676591
  Горбань Т. Цивілізаційний вибір Луганщини наприкінці 80-х та початку 90-х рр. XX ст. / Т. Горбань, В. Коцур // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 77-84
1676592
   Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства / [Саєнко Ю. та ін. ; відп. ред. Г. Чепурко] ; Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз ім. Юрія Саєнка ІС НАН України. – Київ ; Львів : Простір-М, 2018. – 295, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 239-250. – ISBN 978-617-7501-86-1
1676593
  Пирожков С.І. Цивілізаційний вибір України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 3-7. – ISSN 1561-4980
1676594
   Цивілізаційний вибір України / Ю. Саєнко, Г. Чепурко, Ю. Привалов, В. Піддубний, О. Гончарук, Ю. Сапелкін, М. Лощінін, В. Єленський, В. Головатюк, Р. Москотіна // Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства / Ю. Саєнко, Г. Чепурко, Ю. Привалов, В. Піддубний, О. та ін. Гончарук. – Київ ; Львів : Простір-М, 2018. – С. 52-93. – ISBN 978-617-7501-86-1
1676595
  Ємець Т. Цивілізаційний вибір України XIX століття: між асиміляцією та націєтворенням // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 211-214


  Упродовж XIX ст., попри тотальні утиски, український національний рух продовжував розвиватися в рамках загальноєвропейського націєстановлення. Саме це дозволило українцям успішно опиратись асиміляції в Російській імперії.
1676596
  Розпутенко І.В. Цивілізаційний вибір України в умовах глобалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 112-122. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
1676597
   Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дій : нац. доповідь / [Пирожков С.І. та ін. ; редкол.: Пирожков С.І. та ін.] ; НАН України, Секція суспільних і гуманітар. наук. – Київ : НАН України, 2017. – 284, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 281. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8191-2
1676598
  Калакура Я. Цивілізаційний вибір України: теоретико-методологічний, історичний та освітянській аспекти // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 224-241


  З"ясовуються сутність цивілізаційного вибору України, його теоретико-методологічні, історичні та освітянські засади. Обгрунтовується про те, що цей вибір базується на регіональній українській цивілізації, яка сформувалася на межі західної та східної ...
1676599
  Чаркіна А.О. Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу : монографія / А.О. Чаркіна ; В.В. Черняхівська. – Київ : Персонал, 2018. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с.268-309. – ISBN 978-617-02-0315-1
1676600
  Вонсович С.Г. Цивілізаційний вимір політичного транзиту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 427-437
1676601
  Броннікова Л.В. Цивілізаційний вимір сучасної науки та освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 48-51. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1676602
  Федорченко І. Цивілізаційний вимір українського націо­нального характеру // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 106-110
1676603
  Чухно А.А. Цивілізаційний і формаційний підходи та їх роль в економічній теорії і суспільній практиці // Економіка України : політико-економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2001. – № 6. – С.39-48. – ISSN 0131-775Х
1676604
  Утюж І.Г. Цивілізаційний контекст сучасної освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 30-32
1676605
  Богдашина О.М. Цивілізаційний контент минувшини і сучасності України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 262-268. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
1676606
  Горєлов М. Цивілізаційний крах Переяславcького проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі) / Микола Горєлов, Олександр Моця, Олег Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 255, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 244-255. – ISBN 978-966-02-8275-9
1676607
  Лешкович Н. Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії / Н. Лешкович, О. Липитчук // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 564-578. – ISSN 2078-6077
1676608
  Семенов Д. Цивілізаційний підхід в історичній регіоналістиці (на прикладі співпраці міх країнами Східної Європи та Латинської Америки в 1990-ті рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 93-97. – ISSN 1728-9343
1676609
  Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії (1991-2009) : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Гончаревський В. Е.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 247 л. – Бібліогр.: л. 206-247
1676610
  Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії (1991-2009) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Гончаревський В.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1676611
  Гецко Ю.Ю. Цивілізаційний підхід в українській історичній науці // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 302-326.
1676612
  Гончаревський В. Цивілізаційний підхід до визначення соціокультурної ідентичності України в сучасній вітчизняній історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні варіанти використання цивілізаційного підходу в ході визначення соціокультурної ідентичності України сучасній вітчизняній історіографії. This article is devoted to the research of the main lines of using civilization"s ...
1676613
  Данилова Т.В. Цивілізаційний підхід до історії людства: П. Сорокін, А. Кребер, К. Квіглі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 49-51
1676614
  Кульчицький Я.В. Цивілізаційний підхід до порівняння сучасних еколого-економічних систем // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.175-179. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1676615
  Макарчук С. Цивілізаційний підхід до української історії // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 778-782. – (Нова серія ; вип. 18)


  Рец. на кн.: Україна найдавнішого часу - XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. - Тернопіль: Астон, 2012. - Кн. 1. - 700 с.; Україна XIX - початку XXI ст.: цивілізаційний контекст ...
1676616
  Салата О.О. Цивілізаційний підхід у викладанні історії: від наукової концепції до шкільної аудиторії // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 144-151. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
1676617
  Груш П.В. Цивілізаційний підхід у дослідженні проблеми регулювання сучасної економчної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 36-42. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1676618
  Крестовська Н.М. Цивілізаційний підхід у порівняльному правознавстві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 443-449. – ISSN 0869-2491
1676619
  Андрєєва О. Цивілізаційний підхід як інструмент політичного пізнання // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – спецвипуск : Політичні технології. – С. 140-147. – ISBN 978-966-8878-11-4. – ISSN 1810-5270
1676620
  Семенов Д.Д. Цивілізаційний підхід як метод дослідження багатополюсного світу : російсько-латиноамериканське співробітництво в умовах багатополюсного світу // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 70-76. – ISSN 1728-3671
1676621
  Бехруз Х. Цивілізаційний підхід як методологічна основа вивчення ісламського права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 167-172. – ISSN 0132-1331
1676622
  Гончаревський В. Цивілізаційний підхід: минуле чи майбутнє української історичної науки? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено стан розвитку та перспективи подальшого використання цивілізаційного підходу в сучасній українській історіографії. This article is devoted to the research of development and perspectives of the future using civilization"s theory in ...
1676623
  Коцур А. Цивілізаційний погляд на історію України від найдавніших часів до сучасності / А. Коцур, В. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 101-105
1676624
  Монолатій І.С. Цивілізаційний погляд на українську культуру / І.С. Монолатій, Л.І. Шологон // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 269-271. – ISSN 2312-1165


  Рец.: Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с.
1676625
   Цивілізаційний поступ від давнини до сьогодення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 21 серпня (№ 159). – С. 6


  В Укрінформі відбулася презентація книжки "Нариси з історії України" В. Сергійчука, завідувача кафедри історії світового українства КНУ імені Тараса Шевченка.
1676626
  Воропаєва Т. Цивілізаційний поступ українства: теоретико-емпіричні результати дослідження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 62-66


  У статті розглядається цивілізаційний поступ українства та особливості цивілізаційного процесу в Україні. Аналізуються теоретико-емпіричні результати дослідження. This paper deals with the civilizational development of Ukrainianness and the features ...
1676627
  Воропаєва Т. Цивілізаційний потенціал українства: інтелектуальний та культуральний виміри // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядаються інтелектуальний та культуральний аспекти цивілізаційного розвитку українства. Доводиться, щоколективний інтелект є об"єднуючим конструктом, який може пояснити швидкість і якість цивілізаційного поступу різних народівсвіту. ...
1676628
  Сенченко М. Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": від катакомбного періоду до Священної Римської імперії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (310), травень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
1676629
  Сенченко М. Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": від Священної Римської імперії до хрестових походів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (311), червень. – С. 12-19. – ISSN 2076-9326
1676630
  Сенченко М. Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": Контрреформація, Французька революція та наполеонівські війни // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (313), серпень. – С. 20-24. – ISSN 2076-9326
1676631
  Сенченко М. Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": папи та кардинали Ватикану // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 (315), жовтень. – С. 25-32. – ISSN 2076-9326
1676632
  Сенченко М. Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": папи та кардинали Ватикану // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (316), листопад. – С. 20-28. – ISSN 2076-9326
1676633
  Сенченко М. Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": папи та кардинали Ватикану // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 12 (317), грудень. – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
1676634
  Сенченко М. Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму. Хрестові походи - Реформація та Контрреформація // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (312), липень. – С. 31-39. – ISSN 2076-9326
1676635
  Локтєв Вадим Цивілізаційний регрес в Україні як переддень національної катастрофи // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 2-4
1676636
  Авер"янова Н.М. Цивілізаційний розвиток українського народу: культуротворчі аспекти / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 4. – С. 18-23. – ISSN 2226-3209
1676637
  Форкош С.М. Цивілізаційний смисл потенціалу сучасної культури // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 117-121. – ISSN 2077-1800
1676638
  Надтока О. Цивілізаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах та його вплив на формування зовнішньополітичної стратегії України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 269-278. – ISBN 966-625-035-7
1676639
  Салата О.О. Цивілізаційні архетипи історичної пам"яті українського народу // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 87-94. – ISBN 978-966-8809-92-7
1676640
  Проценко С.В. Цивілізаційні аспекти благодійності й меценатства в Україні та Росії за часів Російської імперії: роль елітарних прошарків суспільства // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 435-444. – ISBN 966-7769-54-2
1676641
  Костенко Н. Цивілізаційні аспекти процесів економічної інтеграції // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 36-41. – ISSN 1728-9343
1676642
  Плотніков О. Цивілізаційні аспекти фінансової глобалізації в контексті її впливу на Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-20. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутнісні риси та специфіка прояву фінансової глобалізації сучасного світу. Розкрито особливості цивілізаційного розвитку України з точки зору фінансової глобалізації. The substantіal features and specіfіcs of the modern world fіnancіal ...
1676643
   Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / [О.В. Дашевська та ін. ; за заг. ред. Д.В. Прошина] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – 125, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 124-125. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-434-365-4
1676644
  Бабка В. Цивілізаційні виклики побудові національної єдності в Україні: теоретичний погляд С. Гантінгтона та Дж. Міршаймера // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 27-33. – ISBN 978-966-668-405-2
1676645
  Дмитренко М. Цивілізаційні виклики сучасності в контексті перевлаштування світу // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 150-169
1676646
  Мостяєв О. Цивілізаційні виклики та відповіді українства в добу незалежності // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 10-43. – ISBN 978-966-524-388-5
1676647
  Філіпенко А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку / А.С. Філіпенко; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2002. – 190с. – ISBN 966-7999-09-2


  У підручнику світова економіка розглядається як цілісна система та матеріальна основа сучасної цивілізації. Значна увага приділяється аналізові процесів інтернаціоналізації, транснаціоналїзацїї та глобалізації економічного життя. Висвітлюється ...
1676648
  Чернега О.Б. Цивілізаційні виміри корпоративної активності / О.Б. Чернега, Ю.Г. Бочарова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 21-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1676649
   Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм / В.А. Малахов, Є.І. Мулярчук, В.Д. Жулай, М.Ю. Савельєва; [В.А. Малахов, Є.І. Мулярчук, В.Д. Жулай, М.Ю. Савельєва]; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2007. – 160с. – Шифр дубл 1 Циві.Доп.карт.ст.,жур. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0706-2
1676650
  Поліщук А. Цивілізаційні виміри реформування відносин власності в сільськогосподарському землекористуванні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 52-54. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1676651
  Вергун В.А. Цивілізаційні виміри розвитку сучасної системи міжнапродного бізнесу // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 29-32
1676652
  Дорофтей О. Цивілізаційні виміри української культури в німецькомовних наукових публікаціях Івана Франка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-8. – ISSN 0236-1477
1676653
  Голобородько Я. Цивілізаційні екзерсиси Доріс Лессінг. Із циклу "L-Nобелістика XXI" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 317/318/319. – С. 267-278
1676654
  Юрій М. Цивілізаційні зміни на пострадянському просторі і декомунізація суспільства // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 247-254. – ISSN 2519-4518
1676655
  Ржевський О.А. Цивілізаційні кордони як джерело "світового тероризму" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1676656
  Глазко В.Г. Цивілізаційні кризи і революції: генно-культурна парадигма // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-14 : фото, рис.
1676657
  Глазко В.Г. Цивілізаційні кризи і революції: генно-культурна парадигма. Продовження. Початок у № 1 за 2007 рік // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-27 : фото
1676658
  Попович М. Цивілізаційні кризи і соціальний проґрес. Україна // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 70-83. – ISSN 2522-9338
1676659
  Куций І.П. Цивілізаційні образи в науково-історичній спадщині Михайла Грушевського // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 156-167. – ISBN 978-966-353-435-0


  Згадуються В. Антонович, М. Драгоманов.
1676660
  Шаров О.М. Цивілізаційні основи національних стратегій економічного розвитку // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2014. – № 5/6. – С. 4-7. – ISSN 1728-6220
1676661
  Сергієнко О.П. Цивілізаційні особливості соціальної сфери країн Перської затоки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 242-246


  Стаття розглядає сучасний стан соціальної сфери арабських країн Перської затоки. Виявляє основні проблемні аспекти її функціонування та розвитку, пов"язані з релігійним впливом. Ключові слова: країни Перської затоки, соціальна сфера, релігійний ...
1676662
  Ісіченко І. Цивілізаційні парадигми полемічного діалогу Лева Кревзи та Захарії Копистенського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 3-12. – ISSN 0236-1477
1676663
  Рафальський О. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства / Олег Рафальський, Зореслав Самчук ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 687, [1] с. – Бібліогр.: с. 638-687. – ISBN 978-966-02-8596-5
1676664
  Білоцерківець В.В. Цивілізаційні підвалини економічної еволюції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 18-24. – ISSN 2306-6792
1676665
  Водотика С.Г. Цивілізаційні попередники запорозького козацтва у Нижньому Подніпров"ї / С.Г. Водотика, Л.А. Савенок // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України" : 18-19 квіт. 2019 р. / "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України", всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 39-44. – ISBN 978-966-916-789-7
1676666
  Степула Н. Цивілізаційні сутінки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 7


  Інформаційний простір. Українська культура
1676667
  Лагутін В. Цивілізаційні та інституційні фактори глобальних економічних трансформацій XXI ст. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 5-19. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1676668
  Савчук В. Цивілізаційні та ментальні чинники зовнішньоінвестиційних відносин // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 491-493. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1676669
  Пашник О. Цивілізаційні універсалії в прозі письменників 1920-1930-х рр. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 135-138
1676670
  Гуцало С. Цивілізаційні цінності арабського суспільства і світоглядна культура особистості в арабських країнах (історична традиція, змістовний генезис, політичний контекст) // Глобальна периферія в XXI ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: Гура В.К. та ін.]. – Київ : LAT&K, 2014. – С. 141-173. – ISBN 978-617-7061-05-1
1676671
  Маточенко М. Цивілізаційні цінності й економічне зростання // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 97-103
1676672
  Рущенко І. Цивілізаційні цінності країн ЄС, Росії, України (на підставі експертного опитування) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, квітень - червень. – С. 72-89. – ISSN 1563-3713
1676673
  Москаленко О. Цивілізаційні чинники випереджаючого економічного розвитку Японії та Китаю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 134-145. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1676674
  Городня Н. Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується вплив цивілізаційного чинника на прогрес країн Східної Азії в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. та на поточні процеси регіональної інтеграції. The paper analyzes civilizations influence on East Asian states progress in the ...
1676675
  Калиновський Ю.Ю. Цивілізаційно-історичні витоки правосвідомості українського народу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 233-240. – ISSN 2224-9281
1676676
  Руденко В. Цивілізаційно-культурологічний підхід до запровадження Болонського процесу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 31-38. – ISSN 2078-1016
1676677
  Скляренко Д.Є. Цивілізація / Д. Скляренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 406-408. – ISBN 966-642-073-2
1676678
  Голобородько Я. Цивілізація discoverism (Дискусійні спостереження над романом Михайла Слабошпицького) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 69-79. – ISSN 0236-1477
1676679
  Перебийніс П.М. Цивілізація дерев : поезія, драматургія / Петро Перебийніс ; передм. Д. Павличка ; післям. В. Базилевського, М. Слабошпицького. – Київ : Український письменник, 2011. – 620, [4] с. – Парал. тит. арк. портр. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-286-4
1676680
  Барабаш К. Цивілізація на ім"я Голлівуд // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 41 (517), 13-19.10.2017 р. – С. 44-46. – ISSN 1996-1561
1676681
   Цивілізація на роздоріжжі: пошуки філософсько-світоглядних орієнтирів : Збірник статей. – Київ : Український центр духовної культури. – (Збірник вибраних матеріалів наукових конференцій ; вип.2). – ISBN 966-7272-26-5
В.2. – 1998. – 94с.
1676682
  Віхров М. Цивілізація несвободи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 23 (707), 11.06- 17.06.2021. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Чому сучасні російські мільярдери є лише розпорядниками активів і до чого тут Чінгісхан. Історія формування капіталізму в Російській імперії. Родина Олексія Алчевського.
1676683
  Вирський Д. Цивілізація Просвітництва: український досвід // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 15


  "Співці "русского мира" подають історичну "Новоросію" (1764-1874) як "нову Росію" - продовження і плід-від-плоду Росії старої. Утім, парадокс у тому, що фокус історії тут зовсім не на "Росії", а на "Ново-". Цивілізаційний фронтир, на якому здавна живе ...
1676684
   Цивілізація Стародавнього Риму // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Історія. Дидактика + гра. 6-й клас. – С. 77-98
1676685
   Цивілізація Стародавньої Греції // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Історія. Дидактика + гра. 6-й клас. – С. 54-76
1676686
  Мартинишин Я. Цивілізація у точці біфуркації: зародження нового соціального порядку і сучасної моделі управління політичною, економічною та соціокультурною сферами / Я. Мартинишин, Є. Коваленко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 5-32
1676687
  Михайлишин Г.Й. Цивілізація як світоглядний орієнтир освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 188-200


  Аналізуються цивілізаційні детермінанти, що визначають змістовні параметри перспективної освіти; критерії класифікації та змістовні аспекти цивілізацій та цивілізаційної природи освіти. Ключові слова: цивілізація, освіта, цивілізаційні механізми, ...
1676688
  Куліков П.М. Цивілізована наукова дискусія - шляхи до вирішення образу історичного міста / П.М. Куліков, В.В. Товбич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 12-15. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2077-3455
1676689
  Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 198л. – Бібліогр. : л.173-198
1676690
  Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1676691
  Скляренко Д.Є. Цивіліологія / Д. Скляренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 408. – ISBN 966-642-073-2
1676692
  Берзін П.С. Цивіліст, який прямував дорогою кримінального права (Пантелеймон Костянтинови Скорделі // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 901-918. – ISBN 978-617-7020-05-8
1676693
  Берзін П. Цивіліст, який прямував дорогою кримінального права (Пантелеймон Костянтинович Скорделі) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 96-109. – ISSN 2308-9636


  "...Закінчив навчання на юридичному факультеті Київського університету П.К. Скорделі у 1869 р., отримавши ступінь кандидата прав. <...>14 червня 1869 р. П.К. Скорделі отримує повідомлення за № 1148 і підписом ректора Київського університету про ...
1676694
  Мічурін Є.О. Цивілістика в сучасній юриспруденції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 110-119. – ISSN 1993-0909
1676695
  Підопригора О.А. Цивілістична наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.А. Підопригора, Н.С. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-50. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто історичні витоки створення цивілістичної школи в Імператорському університеті св. Володимира, становлення цивілістичної думки в соціалістичну добу, а також розвиток цивілістичної доктрини в сучасних умовах. The article examines the ...
1676696
  Майданик Р.А. Цивілістична наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик. – Київ : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – С. 298-320. – ISBN 978-617-566-125-3
1676697
   Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 526, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-304-0


  У пр. № 1740778 напис: Шановному Леоніду Васильовичу з повагою та побажаннями добра, щастя і всього найкращого від кафедри. Підпис. 09.Х.2012 р.
1676698
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ
№ 1. – 2015. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1676699
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ : Алерта, 2015-
№ 2. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1676700
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 3. – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1676701
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 4. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1676702
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 5. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1676703
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 1. – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1676704
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 3. – 2017. – 79, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1676705
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 4. – 2017. – 85, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1676706
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 1. – 2018. – 83, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1676707
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ : Алерта, 2015-
№ 2. – 2018. – 98, [1] с.
1676708
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ : Алерта, 2015-
№ 3. – 2018. – 88, [1] с.
1676709
  Майданик Р. Цивілістична школа в Імператорському Університеті Св. Володимира (до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 57-60


  Про розвиток науки цивільного права на юридичному факультеті Київського університету за період з 1835 р. по 1917 р.
1676710
  Брюс Цивілістичне вчення Біблії на прикладі Америки та Східної Європи / Брюс, Андерсен // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 14-20. – ISSN 2413-6433
1676711
  Спасибо-Фатєєва Цивілістичний погляд на поняття партнерства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 4-10. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються загальні засади партнерських відносин та юридичні форми, в які вони втілюються. Аналізуються партнерства в цивілістичній сфері через поняття товариств (як зі створенням юридичної особи, так і без такої) - підприємницьких та ...
1676712
  Шишка Р. Цивілістичні пристрасті на комерційно-політичну тему // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 76-77


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1676713
  Лозова Г. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 44-47.
1676714
  Гребенніков В.М. Цивільна авіація України XXI століття: основні здобутки та проблеми // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 13-17
1676715
   Цивільна авіація України в роки Другої світової війни : матеріали наук.-практ. конф. присвяч. 70-річчю визволення України від нацист. окупантів, 17 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред.: В.М. Гребенніков ; редкол.: О. Захарчук, О. Радзивілл]. – Київ : НАУ, 2015. – 63, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1676716
   Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – 90, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1676717
  Малярчук Н.В. Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання / Н.В. Малярчук, С.І. Хом"яченко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 10-14. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1676718
  Самойлов Юрій Цивільна авіація: чи є шанс на виживання? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16-20 : фото. – ISSN 1998-8044
1676719
  Михайлюк В.О. Цивільна безпека : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.О. Михайлюк, Б.Д. Халмурадов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 158с. – ISBN 978-966-364-684-8
1676720
  Андрейцев В.В. Цивільна відповідальність в інноваційних правовідносинах за чинним законодавством // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.89-98
1676721
  Дроб"язко В. Цивільна відповідальність в Україні за контрафакцію та піратство у сфері авторського права й суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 16-24
1676722
  Кодинець А. Цивільна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності: теоретико-правові засади // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 60-69. – ISBN 978-617-696-925-9
1676723
  Гжибовський С. Цивільна відповідальність лікаря
1676724
  Саградян М. Цивільна дієздатність фізичної особи в Україні та в зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 69-73. – ISSN 2307-8049
1676725
   Цивільна оборона- всенародна справа. – К, 1986. – 87с.
1676726
  Межевич Г.П. Цивільна оборона - всенародна справа : Рекомендаційний покажчик літератури / Г.П. Межевич. – Київ, 1976. – 23 с.
1676727
   Цивільна оборона - всенародна справа : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 1984. – 24 с.
1676728
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : підручник / М.І. Стеблюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 456с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-67-1


  За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих навчальних закладів.
1676729
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : Підручник / М.І. Стеблюк. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 490с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-8148-77-0


  За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих навчальних закладів.
1676730
   Цивільна оборона : Навчально-методичний посібник для підгот. студ. вищ. навч. закл. по програмі спец. і магістрів. – Одеса : Юридична література, 2004. – 120 с. – ISBN 966-8104-66-8
1676731
  Шоботов В.М. Цивільна оборона : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шоботов; МОНУ; Приазовський держ. технічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 439с. – ISBN 966-8253-86-8
1676732
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Стеблюк. – Київ : Знання, 2006. – 487с. – ISBN 966-346-156-X


  Наведено класифікацію і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Висвітлюється організація захисту населення, тварин, рослин. урожаю, основи планування заходів цивільної оборони, організації і здійснення ...
1676733
  Шоботов В.Н. Цивільна оборона : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Н. Шоботов; МОНУ; ПДТУ. – 2-ге вид., перероблене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 438с. – ISBN 966-364-166-5
1676734
  Русаловський А.В. Цивільна оборона : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.В. Русаловський, В.М. Заплатинський ; [за наук. ред. О.І. Запорожця] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-227. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-117-8
1676735
  Хромченко В.Г. Цивільна оборона : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. за дисципліною "Цивільна оборона" облік спец.: 1. "ВОС-021000", 2. "ВОС-310101", 3. ВОС-850300 / Хромченко В.Г. ; Держ. подат. адм. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Київ : Кондор, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-351-124-5
1676736
  Лисенков О.М. Цивільна оборона : конспект лекцій / О.М. Лисенков ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 70, [2] с. : іл. – Бібліогр.: 69-70. – ISBN 978-617-02-0081-5
1676737
  Кучма М.М. Цивільна оборона : (цивільний захист) : навч. посібник / Кучма М.М. – 3-тє вид., допов. і випр. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 295, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Короткий термінол. словник: с. 285-293. – Бібліогр.: с. 294-295. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-21-3
1676738
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 488 с. – ISBN 966-311-048-1


  Наведено класифікацію і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Висвітлюється організація захисту населення, тварин, рослин. урожаю, основи планування заходів цивільної оборони, організації і здійснення ...
1676739
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – 2-ге вид. переробл. – Київ : Знання, 2010. – 487с. – ISBN 978-966-346-630-9
1676740
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-487. – ISBN 978-617-07-0113-8
1676741
  Іванов М.М. Цивільна оборона. / М.М. Іванов. – К., 1966. – 168с.
1676742
  Теличкин О.О. Цивільна поліція як провідний суб"єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.162-166. – ISSN 1727-1584
1676743
  Менджул М.В. Цивільна правоздатність та дієздатність громадських організацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 375-380. – ISSN 1563-3349
1676744
  Стефанчук М.О. Цивільна правосуб"єктність фізичних осіб та особливості її здійснення : монографія / Стефанчук Микола Олександрович. – Київ : Артек, 2020. – 478, [1] с. – Бібліогр.: с. 433-478 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7674-95-4
1676745
  Іванов С.О. Цивільна правосуб"єктність юридичних осіб публічного права: досвід порівняльного правознавства / С.О. Іванов, І.В. Сніцар // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 363-365. – ISBN 978-966-171-322-1
1676746
  Фединяк Л. Цивільна процесуальна дієздатність іноземців як умова реалізації права на звернення до суду в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.339-342. – Бібліогр.: 3н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1676747
  Бичкова С.С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 122-126
1676748
  Штефан М.Й. Цивільна процесуальна правосуб"єктність соціалістичних організацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 31-36. – (Серія права ; № 10)


  В статье анализируется гражданская процессуальная правосубъективность социалистических организаций, которая зависит от цели их участия в процессе. Исходя из необходимости укрепления социалистического правопорядка, автор ставит вопрос об изменении ст. ...
1676749
  Яценко Н.Г. Цивільна процесуальна правосуб"єктність суду // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 51-56
1676750
  Штефан М. Цивільна процесуальна правосуб"єктність фізичних і юридичних осіб як суб"єктів приватної власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.58-67
1676751
  Татулич І.Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Татулич Ірина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 212 л. – Додатки: л. 207-212. – Бібліогр.: л. 173-206
1676752
  Татулич І.Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Татулич Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1676753
  Гетманцев О.В. Цивільна процесуальна форма і система принципів цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.24-28. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1676754
  Александер Дж.Ч. Цивільна сфера та перехід до миру: культурна травма та цивільне відновлення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3, липень-вересень. – С. 20-30. – ISSN 1563-3713
1676755
  Гаркуша О.О. Цивільна юрисдикція: окремі правові проблеми розмежування суміжних юрисдикцій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 36-40.
1676756
   Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права : монографія / [Р.О. Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Білоусова ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 295, [1] с. : іл. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-7087-02-0
1676757
  Давидов В.І. Цивільне законодавство Української РСР і розробка Цивільного кодексу Молдавської РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1676758
  Шаповал О. Цивільне законодавство: науковий підхід. За підсумками Міжнародного цивілістичного форуму // Юридична газета. – Київ, 2013. – 21 травня (21). – С. 12-13


  25-26 квітня юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка гостинно вітав представників Цивілістичного форуму "Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення". С доповіддю виступили: проф. Р. Майданик, проф. Н.С. Кузнєцова, ...
1676759
  Майданик Р. Цивільне і трудове право, порівняння методології та міжгалузевих відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-7.
1676760
  Майданик Р. Цивільне і трудове право: відмежування суміжних відносин // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-112.
1676761
  Майданик Р. Цивільне і трудове право: порівняння методології і міжгалузевих відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-41.
1676762
  Вронська Т. Цивільне населення радянської України в полі зору військових трибуналів: регламентація каральних практик (1918-1959 рр.) / Т. Вронська, В. Пилипчук, М. Беланюк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 112-128. – ISSN 0130-5247
1676763
  Ніколаєць Ю.О. Цивільне населення України на початку війни з німецько-фашистськими загарбниками / Ю.О. Ніколаєць. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 36с.
1676764
  Сурков В.В. Цивільне право / В.В. Сурков. – Київ, 1966. – 71с.
1676765
   Цивільне право : Навчальний посібник. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-000-6
Ч. 2. – 1996. – 480с.
1676766
   Цивільне право. – Київ
Ч. 1. – 1997. – 478 с.
1676767
   Цивільне право : Підручник для студентів юрід. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-040-5
Ч. 1. – 1997. – 544 с.
1676768
   Цивільне право : Підручник для студентів юрід. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-050-2
Ч. 2. – 1997. – 480 с.
1676769
   Цивільне право. – Київ
Ч. 2. – 1997. – 479 с.
1676770
  Понікаров В.Д. Цивільне право : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Понікаров, С.М. Попова, В.Д. Назаренко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 197 с. – ISBN 978-966-364-497-4
1676771
   Цивільне право : у двох томах : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-202-2(Т.1)
Т. 1. – 2011. – 656 с. – Бібліогр.: с. 642-646
1676772
   Цивільне право : підручник для студ. вищих навч. закладів : у двох томах / [Л.М. Баранова та ін.] ; за ред. : В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОН України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-203-9(Т.2)
Т. 2. – 2011. – 816 с. – Бібліогр.: с. 802-804
1676773
   Цивільне право : у 2 т. : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-202-2(Т.1)
Т. 1. – 2012. – 655, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - Предм. покажч.: с. 647-649. – Бібліогр.: с. 643-646 та в підрядк. прим.
1676774
   Цивільне право : підручник : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-556-6
Т. 1 : / [Борисова В.І., Баранова Л.М., Домашенко М.В. та ін.] ; за ред. проф. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – 2014. – 655, [1] с. – Предм. покажч.: с. 647-649. – Бібліогр.: с. 643-646 та в підрядк. прим.
1676775
  Мічурін Є.О. Цивільне право : альбом схем : навч. посібник : у 2 ч. / Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка. – Вид. 5-те, перероб. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-417-2
Ч. 1. – 2018. – 231, [1] с. : іл., табл.
1676776
  Мічурін Є.О. Цивільне право : альбом схем : навч. посібник : у 2 ч. / Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка. – Вид. 5-те, перероб. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-437-0
Ч. 2. – 2018. – 220, [2] с. : табл.
1676777
   Цивільне право : практикум : навч. посібник / [В.О. Бажанов, Д.В. Боборова, І.А. Безклубий та ін.] ; відп. ред.: д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України Р.А. Майданик [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 621, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-617-566-560-2
1676778
   Цивільне право : практикум / [Р.Я. Демків, І.М. Євхутич, Т.В. Курило та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ. – ISBN 978-617-511-342-4
Ч. 1. – 2021. – 179, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 177-178 та в кінці тем
1676779
   Цивільне право : практикум / [Р.Я. Демків, І.М. Євхутич, Т.В. Курило та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ. – ISBN 978-617-511-358-5
Ч. 2. – 2022. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 207. – Бібліогр.: с. 206 та в кінці тем
1676780
   Цивільне право (частина загальна) : курс лекцій : навч. посібник / [І. Спасибо-Фатєєва та ін.] ; за ред. І. Спаcибо-Фатєєвої ; [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. – Харків : Право, 2021. – 448 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-617-7934-15-7
1676781
   Цивільне право в запиттанях та відповідях. – К
2. – 1994. – 478с.
1676782
   Цивільне право в цифрову добу : матеріали "круглого столу", м. Одеса. 11 листоп. 2019 р. : [збірник тез доп.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін та ін.]. – Одеса : НУ ОЮА, 2019. – 48, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-371-6
1676783
  Демкова М. Цивільне право за Вірменським статутом 1519р // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.48-56. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1676784
  Козинець О. Цивільне право за Соборним Уложением // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 138-141
1676785
  Орел Л.В. Цивільне право та процес : навч. посібник / Л.В. Орел, О.М. Калашник ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Харків : Право, 2021. – 421, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 304-311. – ISBN 978-966-998-221-6
1676786
  Підопригора О.А. Цивільне право України : Правові основи підприємництва / О.А. Підопригора. – Київ : Юрінформ, 1994. – 106с.
1676787
   Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-69-5; 966-7302-75-Х
Кн. 1. – 1999. – 864с.
1676788
   Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-69-5; 966-7302-5
Кн. 2. – 1999. – 784с.
1676789
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-18-5; 966-7784-21-5
Кн. 1. – 2000. – 864с.
1676790
   Цивільне право України : Підручник. – Харків : Право. – ISBN 966-7146-38-3
Ч. 1. – 2000. – 368с.
1676791
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-18-5; 966-7784-24-Х
Кн. 2. – 2000. – 784с.
1676792
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-56-8; 966-7784-57-6
Кн. 1. – 2001. – 864с.
1676793
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-56-8; 966-7784-58-4
Кн. 2. – 2001. – 784с.
1676794
   Цивільне право України : Підручник у двох книгах / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, В.М. Коссак, Н.С. Кузнєцова; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової; МОН України, Київськ. нац. ун-т. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-063-1; 966-667-064-Х (Кн.1)
Кн. 1. – 2002. – 720с.
1676795
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-063-1; 966-667-065-8 (Кн.2)
Кн. 2. – 2002. – 640с.
1676796
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – Київ : Істина, 2003. – 776 с. – ISBN 966-7613-44-5


  У підручнику докладно розглядаються Загальна та Особлива частина цивільного права. У теоретичному та практичному аспектах досліджуються положення усіх книг Цивільного кодексу України 2003 року.
1676797
   Цивільне право України : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : Істина, 2004. – 224с. – ISBN 966-7613-18-6


  Завдяки конспектному характеру викладання посібник допоможе систематизувати та пригадати набуті в процесі навчання знання, побудувати схему відповіді на іспиті.
1676798
   Цивільне право України : Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу, Р.О. Стефанчук; МОНУ; За ред. Р.О. Стефанчука. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-00-0260-2
1676799
  Силенко Л.М. Цивільне право України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Силенко. – Київ : Алерта. – ISBN 966-96108-9-3
Ч. 1. – 2004. – 328 с.
1676800
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-120-4(Кн.1)
Кн. 1. – 2004. – 736с.
1676801
   Цивільне право України : Академічний курс: У 2-х томах; Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-007-5
Т. 1 : Загальна частина. – 2004. – 520с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України
1676802
   Цивільне право України : Академічний курс: Підручник. У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-008-3
Т. 2 : Особлива частина. – 2004. – 408с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України. Навчальні видання для підготовки до вищої школи
1676803
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-121-2(Кн.2)
Кн. 2. – 2004. – 640с.
1676804
  Панченко М.І. Цивільне право України : Навч. посібник / М.І. Панченко. – Київ : Знання, 2005. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-33-9
1676805
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : Навчальний посібник для студ.вузів / Л.О. Доліненко, С.О. Сарновська; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 384с. – ISBN 966-608-506-2
1676806
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – Київ : Істина, 2005. – 776 с. – ISBN 966-7613-44-5
1676807
   Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу, Р.О. Стефанчук, В.А. Ватрас; Білоусов Ю.В. [ та ін. ] ; за ред. Р.О. Стефанчука ; МОН України. – Київ : Прецедент, 2005. – 448с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-083-6
1676808
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-120-4
Кн.1. – 2005. – 736с. – Шифр дубл. 34 Циві.Доп. 1 карт. юр.
1676809
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-121-2
Кн.2. – 2005. – 640с. – Шифр дубл.34 Циві.Доп. 1 карт. юр.
1676810
  Матвійчук В.К. Цивільне право України : Загальна частина. Практикум: Навчальний посібник / В.К. Матвійчук, І.О. Хар; Національна академія управління. – Київ : КНТ, 2006. – 736с. – ISBN 966-373-082-Х
1676811
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. – Київ : Кондор, 2006. – 360с. – ISBN 966-351-039-0
1676812
  Мазур О.С. Цивільне право України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Мазур. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. – ISBN 966-364-248-3
1676813
  Панченко М.І. Цивільне право України : навчальний посібник / М.І. Панченко. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-191-8
1676814
   Цивільне право України : академічний курс : у 2-х томах : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / А.Ю. Бабаскін, Т.В. Боднар, Ю.Л. Бошицький, М.В. Венецька, О.В. [ та ін. ] Дзера; А.Ю. Бабаскін [ та ін. ] ; за заг. ред.: Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-323-6
Т.1 : Загальна частина. – 2006. – 696с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України
1676815
   Цивільне право України : навч. посібник. – Київ : Прецедент, 2007. – 452 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-111-3
1676816
  Токарєва В.І. Цивільне право України : практикум: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Токарєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-364-486-8
1676817
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, О.В. Старцев. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2007. – 816 с. – ISBN 966-7613-44-5
1676818
   Цивільне право України : Підручник: У двох томах / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, М.В. Домашенко, І.В. Жилінкова, В.М. та ін. Ігнатенко; Баранова Л.М., Борисова В.І., Домашенко М.В., Жилінкова І.В. та ін.; МОНУ; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-162-X
Т.1. – 2007. – 480с.
1676819
   Цивільне право України : підручник : у двох томах / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, М.В. Домашенко, І.В. Жилінкова, В.М. та ін. Ігнатенко; Баранова Л.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-163-8
Т.2. – 2007. – 552 с.
1676820
   Цивільне право України = посібник для підготовки до іспитів : Братель О.Г., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. – Київ : Текст, 2008. – 256 с. – (Студент 21 столітття). – ISBN 978-966-8974-10-6
1676821
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 816 с. – ISBN 966-7613-44-5
1676822
   Цивільне право України : навчальний посібник / Білоусов Ю.В. [ та ін.] ; за ред. Р.О.Стефанчука ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-2183-34-4
1676823
   Цивільне право України : навч. посібник / [Адамова О.С. та ін.] ; за ред. : Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої ; Одеська нац. юрид. академія. – Київ : Істина, 2009. – 275, [5] с. – ISBN 978-966-8909-30-6
1676824
  Браталь О.Г. Цивільне право України : посібник для підготовки до іспитів / Браталь О.Г., Пилипенко С.А. – Київ : Ліпкан, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-2439-00-7
1676825
   Цивільне право України : загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-667-419-0
1676826
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2011. – 808 с. – ISBN 966-7613-44-5
1676827
  Семенова К.Г. Цивільне право України : бібліогр. довідник (1991-2009) / К.Г. Семенова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 287, [1] с. – ISBN 978-611-01-0339-8
1676828
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2013. – 806, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7613-44-5
1676829
   Цивільне право України : у 2 ч. : навч. посібник для підготовки до держ. іспиту / за заг. ред. В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва. – Харків : Диса плюс. – ISBN 978-617-7064-35-9
Ч. 2 : / [Аврамова О.Є., Апанасюк М.П., Батожська О.В. та ін.]. – 2015. – Авт. частини зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1676830
  Губарєв С.В. Цивільне право України : посібник для підгот. до іспитів / С.В. Губарєв, Н.В. Міловська ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : Ліра-К, 2019. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-271. – ISBN 978-617-7748-87-7
1676831
   Цивільне право України : підручник / за ред. Р.Б. Шишки. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-617-7605-09-5
Ч. 1 : Загальна / [В.В. Алямкін, О.В. Басай, О.Г. Боднар та ін.]. – 2019. – 735, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 9. – Бібліогр. на початку глав. та в підрядк. прим.
1676832
  Іванов Ю.Ф. Цивільне право України : навч. посібник : у 2 т. / Іванов Ю.Ф., Куриліна О.В., Іванова М.В. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Правова Єдність : Алерта. – ISBN 978-617-566-523-7
Т. 1 : Загальні положення цивільного права. Особисті немайнові права фізичної особи. Право власності та інші речові права. Право інтелектуальної власності. Зобов"язальне право. – 2019. – 340, [1] с. – Бібліогр.: с. 336-340 та в підрядк. прим.
1676833
  Іванов Ю.Ф. Цивільне право України : навч. посібник : у 2 т. / Іванов Ю.Ф., Куриліна О.В., Іванова М.В. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Правова Єдність : Алерта. – ISBN 978-617-566-524-4
Т. 2 : Договірні зобов"язання. Недоговірні зобов"язання. Спадкове право. – 2019. – 345, [1] с. – Бібліогр.: с. 341-345 та в підрядк. прим.
1676834
   Цивільне право України : підручник / за ред. Р.Б. Шишки. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-617-7605-16-3
Ч. 2 : Особлива / [О.Є. Аврамова, В.В. Алямкін, А.С. Амеліна та ін.]. – 2019. – 994, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 7-9. – Бібліогр. на початку глав. та в підрядк. прим.
1676835
   Цивільне право України. Академічний курс : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів : у 2-х томах. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-313-324-4 (Т.2)
Т. 2 : Особлива частина. – 2006. – 520 с.
1676836
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : Підручник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик, О.Г. Братель, Т.Д. Гуртель, Ю.О. Заіка, ін. та; Авт. кол.: Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Братель О.Г., Гурська Т.Д., та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – Київ : КНТ, 2006. – 498с. – ISBN 966-373-093-5
1676837
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : підручник / С.С. Бичкова [ та ін. ] ; за заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 498с. – ISBN 978-966-373-405-7


  На підставі оновленого цивільного законодавства та сучасних наукових концепцій характеризуються основні види договірних і недоговірних зобов"язань
1676838
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : підручник [для студентів ВНЗ] / [Бичкова С.С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.С. Бичкової.; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., змін. та допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 495, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-617-566-267-0
1676839
  Харитонов Є.О. Цивільне право України. Елементарний курс : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.О. Харитонов, А.І. Дрішлюк. – Суми : Університетська книга, 2006. – 352 с. – ISBN 966-680-244-9
1676840
   Цивільне право України. Загальна частина : Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Речове право. Спадкове право. Загальні положення про зобов"язання і договори: Підручник / І.А. Бірюков, О Ю. Заіка, В.С. Гопанчук, В.М. Співак, О.І. Гелевей, В.О. та ін. Кучер; Бірюков І.А., Заіка Ю.О, Гопанчук В.С., Співак В.М., Гелевей О.І., Кучер В.О. та ін.; За ред. І.А. Бірюков, Ю.О. Заіки. – Київ : КНТ, 2006. – 480с. – ISBN 966-373-092-7
1676841
   Цивільне право України. Загальна частина : Загальні положення. Особості немайнові права фізичної особи. Речове право. Спадкове право. Загальні положення про зобов"язання і договори : підручник / Бірюков І.А. [ та ін. ] ; за ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – 2-е вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-373-408-8
1676842
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631, [1] с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-729-0
1676843
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник / [І.А. Бірюков та ін.] ; за ред.: І.А. Бірюкова, Ю.О.Заіки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Скіф, 2013. – 521, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - На тит. арк. також: Загальні положення ; Особисті немайнові права фізичної особи ; Право власності та інші речові права ; Спадкове право ; Право інтелектуальної власності ; Загальні положення про зобов"язання і договори. – Бібліогр.: с. 517-521 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8894-92-3
1676844
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник для студ. ВНЗ : [академічний курс] / Бошицький Ю.Л. [та ін.] ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 759, [1] с. – Бібліогр. на початку гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-62-2
1676845
   Цивільне право України. Загальна частина : підруч. [для студентів ВНЗ] / [І.А. Бірюков та ін.] ; за ред. проф. І.А. Бірюкова і Ю.О. Заіки ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 509, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 503-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-266-3


  Зміст: Загальні положення ; Особисті немайнові права фізичної особи ; Право власності та інші речові права ; Спадкове право ; Право інтелектуальної власності ; Загальні положення про зобов"язання і договори
1676846
   Цивільне право України. Загальна частина : заг. частина : підручник / [С.М. Бервенко та ін.] ; за ред О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-593-7
1676847
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 5-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-593-7
1676848
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник [для студентів ВНЗ] / [ С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 5-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. - На обкл. також: Юридичний факультет. 175 років - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-593-7
1676849
   Цивільне право України. Особлива частина : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с. – ISBN 978-966-667-420-6
1676850
   Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [C.Б. Булеца та ін.] ; за ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2013. – 751, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 748-751, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-737-5
1676851
   Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [Т.В. Боднар та ін.] ; за ред О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 1173, [1] с. – Авт. зазнач. : с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-594-4
1676852
   Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [Т.В. Боднар, С.М. Бервено, І.А. Безклубий та ін.] ; за ред О.В. Дзери, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. юриста України [та ін.]. – 5-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 1173, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-594-4
1676853
  Бірюков І.А. Цивільне право України: Загальна частина : Навчальний посібник для студентів юрид. спец.вищих закладів освіти / І.А. Бірюков, Ю.О. Заіка, В.М. Співак. – Київ : Наукова думка, 2000. – 304с. – ISBN 966-00-0529-6
1676854
  Майданик Р. Цивільне право як сфера приватного права України // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 65-80


  У статті обґрунтовується, що у власному розумінні дійсними галузями права слід вважати публічне право і приватне право, кожне з яких складається з дрібніших складових, які становлять одну зі сфер відповідної галузі права. Виявляється система ...
1676855
   Цивільне право. Загальна частина. – Київ : Вентурі, 1995. – 416с. – ISBN 5-7707-8580-2
1676856
  Майданик Р.А. Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик ; КНУТШ, Юрид. фак-т. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-125-3
Т. 1 : Вступ у цивільне право. – 2012. – 472 с. – Бібліогр. в кінці розділів
1676857
  Любчик О.А. Цивільне право. Загальна частина : навч.-метод. посібник / О.А. Любчик ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2021. – 334 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 327-332. – Бібліогр.: с. 304-326 та в кінці частин. – ISBN 978-617-616-098-4
1676858
   Цивільне право. Практикум : практикум: навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Д.В. Боброва, І.А. Безклубий, Е.М. Багач, Т.П. Базова, Н.В. Безсмертна та ін.; МОНУ; КНУТШ; відпов. ред.: Р.А. Майданик, Н.С. Кузнєцова , О.В. Дзера. – Київ : Правова єдність; Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 624с. – (Методика цивільного права). – ISBN 978-966-8533-80-8
1676859
   Цивільне право. Практикум : практикум : навч. посібник / [Д.В. Боброва, І.А. Безклубий, Е.М. Багач та ін.] ; за ред. Р.А. Майданика, Н.С. Кузнєцової. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 752 с. – (Методика цивільного права). – ISBN 978-966-8533-80-8
1676860
  Лиюров Б.О. Цивільне провадження за позовом, в якому є припущення з ознаками кримінального злочину // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-44.
1676861
   Цивільне процесуальне законодавство України. : Нормативно-правові акти. Судова практика. Зразки документів. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 432с. – ISBN 966-667-214-6
1676862
  Сеник С.В. Цивільне процесуальне право : навчальний посібник / С.В. Сеник, Р.Я. Лемик ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-613-729-9
1676863
  Штефан О.О. Цивільне процесуальне право у схемах : Навчальний посібник / О.О. Штефан; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 208с. – ISBN 966-608-401-5
1676864
   Цивільне процесуальне право України. – Х, 1992. – 865с.
1676865
  Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України : Підручник / М.Й. Штефан, О.Г. Дріжчана. – Київ : Либідь, 1994. – 320с. – ISBN 5325003429
1676866
   Цивільне процесуальне право України : Підручник для студ.юрид.спец.вищих закл.освіти. – Харків : Право, 1999. – 592с. – ISBN 966-7146-19-7
1676867
  Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України : Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Й. Штефан; МОНУ. – Київ : ІнЮре, 2005. – 624с. – На деяких примірниках накладу вказано, що підручник є Академічним курсом. – ISBN 966-313-244-2
1676868
   Цивільне процесуальне право України : Навчальний посібник / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова, В.І. Бобрик, О.І. Карпенко, В.М. Співак; І.О.Безлюдько, С.С.Бичкова, В.І.Бобрик, О.І.Карпенко, В.М.Співак; За ред. С.В. Бичковой. – Київ : Атіка, 2006. – 384с. – ISBN 966-326-145-5
1676869
   Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / С.С. Бичкова, В.І. Бобрик, І.О. Ізарова, О.І. Карпенко, О.С. та ін. Кравченко; [Бичкова С.С., Бобрик В.І., Ізарова І.О., Карпенко О.І. та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 404с. – ISBN 978-966-326-255-0
1676870
  Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / О.О. Штефан ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-667-343-8
1676871
   Цивільне процесуальне право України : підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Заіка Ю.О., Ізарова І.О. та ін. ; за заг. ред. С.С. Бичкової ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2009. – 760с. – ISBN 978-966-326-309-0
1676872
   Цивільне процесуальне право України : навч. посібник (для підгот. до іспитів і тестування) / [Н.Ю. Голубєва, І.В. Андронов, І.С. Апалькова та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.Ю. Голубєвої ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Одеса : Гельветика, 2019. – 435, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 419-431. – ISBN 978-966-916-809-2
1676873
   Цивільне процесуальне право України : підручник / В.М. Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. Навроцька, С.В. Сеник ; за заг. ред. В.М. Коссака. – Харків : Право, 2020. – 749, [3] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-019-9
1676874
   Цивільне процесуальне право України : у 2 т. : підручник / [Й.Г. Богдан та ін.] ; за заг. ред. М.М. Ясинка. – Вид. 2-ге. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-642-5
Т. 1. – 2021. – 570, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1676875
   Цивільне процесуальне право України : у 2 т. : підручник / [Й.Г. Богдан та ін.] ; за заг. ред. М.М. Ясинка. – Вид. 2-ге. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-643-2
Т. 2. – 2021. – 570, [2] с. – Відомості про авторів наведені з Т.1. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1676876
  Комаров В. Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, диференціації та уніфікації судових процедур // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 154-174. – ISSN 0132-1331
1676877
  Сульженко Ю.О. Цивільне процесуальне представництво, його розвиток та види // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-85
1676878
  Москаленко К.В. Цивільне судочинство // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 35-44. – ISBN 978-617-566-656-2
1676879
  Волошенко О. Цивільне судочинство в контексті судової реформи в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 14-15
1676880
   Цивільне судочинство в Україні: законодавство та практика застосування : Навчальний посібник для юридичних закл.освіти. – Харків : Консум, 2001. – 384с. – (Реформа судів України). – ISBN 966-7920-04-6
1676881
  Гетманцев О.В. Цивільне судочинство в умовах воєнного стану // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 125-127. – ISBN 978-617-8034-4
1676882
  Ткачук О. Цивільне судочинство в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 101-114. – ISSN 1026-9932
1676883
  Шабалін А.В. Цивільне судочинство Естонії: законодавчий огляд, порівняльний аналіз : монографія / А.В. Шабалін ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 195, [1] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-999-178-2
1676884
  Васильєв С.В. Цивільне судочинство крізь призму судової практики / С.В. Васильєв. – Київ : Алерта, 2022. – 302, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-712-5
1676885
  Шабалін А.В. Цивільне судочинство у справах наказного провадження / Шабалін А.В. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 128-149. – ISBN 978-617-696-567-1
1676886
  Стасів Н.С. Цивільне судочинство у справах про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стасів Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1676887
   Цивільне та сімейне право України : підручник / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид, акад. ; за ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю.Голубєвої. – Київ : Правова єдність, 2009. – 968 с. – Бібліогр.: с. 939-953. – ISBN 978-966-2183-42-9
1676888
   Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. – Харків : Одіссей, 2002. – 640с. – ISBN 966-633-152-7
1676889
  Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн : Навч. посібник. Курс лекций / С.І. Шимон; Мін. осв. і науки Українию Київський нац. економ.унів. – Київ : КНЕУ, 2004. – 220с. – ISBN 966-574-590-5
1676890
  Дегтярьов С.І. Цивільне чиновництво України у кінці XVIII - першій половині XIX ст. = Civil officialdom in Ukraine at the end of the 18th - the beginning of the 19th centuries : монографія / Дегтярьов Сергій Іванович. – Суми : Папірус, 2014. – 470, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч. : с. 436-447. - Геогр. покажч.: с. 449-462. - Резюме англ. – Бібліогр.: c. 314-398 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-2787-26-9
1676891
  Рабінович С. Цивільне(приватне) право: природно та позитивно-правові виміри / С. Рабінович, Р. Сивий, П. Рабінович // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 4-14
1676892
  Музика А. Цивільне, сімейне та кримінальне право в аспекті охорони прав дитини: міжгалузевий підхід / А. Музика, Л. Музика, М. Стефанчук // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 : Право в умовах воєнного стану: подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України. – С. 42-58. – ISSN 1026-9932
1676893
  Пошедін О. Цивільний вимір діяльності НАТО // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-32
1676894
  Храмков В.Л. Цивільний захист в 21 столітті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 22-24
1676895
  Веселов М. Цивільний захист населення в умовах воєнного стану / М. Веселов, А. Забєділіна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Держ. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (129). – С. 98-114. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1676896
  Авраменко Н.Л. Цивільний захист та безпека життєдіяльності через призму роботи науково-методичної ради / Н.Л. Авраменко, Н.Г. Лутак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 15-17
1676897
  Ярема Я Р. Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 31-35 : схема. – Бібліогр.: 9 назв
1676898
  Андреєв С.О. Цивільний захист як напрям державної політики з питань національної безпеки аналіз законодавчих новацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 24-28. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1676899
  Івашко Ю.В. Цивільний інженер, який воював в Першу Світову війну // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 180-188. – ISSN 2076-815X


  Розглядається творчість маловідомого інженера Миколи Яскевича, який залишив по собі багато об"єктів архітектури. Вперше публікується повна біографія Яскевмча, основні об"єкти в Києві.
1676900
  Спасибо-Фатєєва Цивільний кодекс - 20 років потому / Спасибо-Фатєєва, В. Крат // Юридична газета. – Київ, 2023. – 29 грудня (№ 17/20). – С. 56-57, 59
1676901
  Андрійко О. Цивільний кодекс та проблеми кодифікації адміністративного прана // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 53-55


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1676902
  Шевчук П. Цивільний кодекс та проблеми кодифікації цивільно-процесуального права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 43-47


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1676903
  Пилипчук П. Цивільний кодекс та проблеми реформування кримінального процесу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 48-52


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1676904
  Калаур І. Цивільний кодекс України - основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 11-14
1676905
   Цивільний кодекс України. – Київ
1. – 1994. – 109с.
1676906
   Цивільний кодекс України. – К, 2000. – 487с.
1676907
   Цивільний кодекс України. – Київ : Сірін, 2000. – 100с. – ISBN 5-230-22010-5
1676908
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Харків : Одіссей, 2001. – 800с. – ISBN 966-633-043-1
1676909
   Цивільний кодекс України : (станом на 01.06.2002 р.). – Київ : Велес, 2002. – 88с. – ISBN 966-96142-0-1
1676910
   Цивільний кодекс України : Прийнятий 16 січня 2003 року. – Харків : Одіссей, 2003. – 408с. – (Закони України). – ISBN 966-633-198-5


  Прийнятий 16 січня 2003 року. Набірає чинності з 1 січня 2004 року
1676911
   Цивільний кодекс України. – Київ, 2003. – 322с. – (Бібліотека "ЗІБ" №27-35, 30 серпня 2003 р.)
1676912
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст . Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 416с. – ISBN 966-8074-60-2
1676913
   Цивільний кодекс України. – Київ : Українська Інвестиційна Газета, 2003. – 194 с.
1676914
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Право, 2003. – 384с. – ISBN 966-546-224-5
1676915
   Цивільний кодекс України : За станом на 1січня 2004 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 352с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-270-1
1676916
   Цивільний кодекс України : офіційний текст. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 464 с. – ISBN 966-667-135-2
1676917
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. У 2-х ч. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-147-0(Ч.1)
Ч.1. – 2004. – 692с.
1676918
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. У 2-х ч. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-148-9 (Ч.2)
Ч.2. – 2004. – 896с.
1676919
   Цивільний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями станом на 1 серпня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 684с. – Доп. 1 карт юр. – ISBN 966-313-259-0
1676920
   Цивільний кодекс України : Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р.: із змінами та доповненнями станом на 16 січня 2007 р. – Офіційне вид. – Київ : Ін Юре, 2007. – 480с. – ISBN 978-966-313-332-4
1676921
   Цивільний кодекс України : станом на 12 квітня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : Скіф, 2007. – 260 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-08-1
1676922
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 328 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1676923
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2009 року : ( відповідає офіційному текстові ) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 327 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1676924
   Цивільний кодекс України : : наук.-практ. коментар : із змінами та допов. станом на 5 трав. 2009 р. / [Є.О. Харитонов та ін.] ; за заг. ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. цивіл. права ОНЮА Харитонова Є.О. [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 743, [1] с. – Загол. обкл.: Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2183-51-1
1676925
   Цивільний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 258, [2] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-94-8
1676926
   Цивільний кодекс України : (станом на 1 жовтня 2010 року) : офіційний текст / [голов. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2010. – 367, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-326-358-8
1676927
   Цивільний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 6 червня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 312 с. – ISBN 978-617-566-051-5
1676928
   Цивільний кодекс України : зі змінами і доповн. станом на 18 січ. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 307, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-051-5
1676929
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 жовт. 2011 р.: (офіц. текст ) / [відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 377 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1676930
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 30 вересня 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 377, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1676931
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2011 р.: (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 377, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1676932
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 жовт. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 270, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-092-7
1676933
   Цивільний кодекс України : із змінами і допов. станом на 07 верес. 2012 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 344 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-085-0
1676934
   Цивільний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 14 лютого 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2012. – 312 с. – ISBN 978-617-673-034-7
1676935
   Цивільний кодекс України : станом на 19 берез. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 439, [2] с. – ISBN 978-966-458-436-1
1676936
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 черв. 2015 р. : (офіц. текст ) / [відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 377 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1676937
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 21 жовт. 2019 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2019. – 456 с. – Бібліогр. в тексті. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1676938
   Цивільний кодекс України (станом на 27.01.2000 року) : Офіційне видання. – 3-тє вид., із змінами і допов. – Ужгород : Іва, 2001. – 352с. – ISBN 966-7231-24-0
1676939
  Харченко Г.Г. Цивільний кодекс України та підстави виникнення речових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 192-196


  Проведено правовий аналіз положень чинного Цивільного кодексу України в контексті бажаності систематизації підстав виникнення речових прав у цивільному законодавстві України.
1676940
   Цивільний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. Закон України "Про міжнародне приватне право" / М-во юстиції України ; [відп. ред. О.Г. Пушенко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 616 с. – ISBN 978-966-667-546-3
1676941
  Кузнєцова Н. Цивільний кодекс України: визнані здобутки кодифікації / Н. Кузнєцова, А. Довгерт // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-24. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена визнаним здобуткам кодифікації норм цивільного права України. Підводячи підсумки 10-річної дії ЦК України, автори наголошують на тому, що прийняття нового ЦК України, навіть в існуючому, досить спотвореному вигляді у порівнянні з його ...
1676942
  Кузнєцова Н. Цивільний кодекс України: визнані здобутки кодифікації (до 10-ї річниці чинності ЦК України) / Н. Кузнєцова, А. Довгерт // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 15-28
1676943
  Фролов В.Д. Цивільний кодекс України: правові наслідки укладення юридичною особою правчину, якого вона не мала права вчиняти // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.186-189. – ISBN 966-7784-65-7
1676944
   Цивільний кодекс Української РСР. – К, 1963. – 256с.
1676945
   Цивільний кодекс Української РСР. Цивільний процесуальний кодекс України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 256с. – ISBN 966-7714-26-8
1676946
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1936. – 322с.
1676947
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1950. – 140с.
1676948
   Цивільний кодекс УРСР : офіційний текст із змінами та доповненнями за станом на 1 квітня 1988 року. – Київ : Політвидав України, 1988. – 256 с.
1676949
   Цивільний кодекс УСРР. – К, 1936. – 322с.
1676950
  Погрібний С. Цивільний кодекс як основний акт цивільного законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 0132-1331
1676951
  Биченко А. Цивільний контроль над військовими в контексті парламентських виборів / А. Биченко, Л. Поляков // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 1. – С.50-55
1676952
  Храбан Ігор Анатолійович Цивільний контроль над збройними силами в демократичній державі (досвід США і проблеми України) : Автореф... канд. політичнихнаук: 23.00.02 / Храбан Ігор Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1676953
  Храбан Ігор Анатолійович Цивільний контроль над збройними силами в демократичній державі (досвід США і проблеми України) : Дис... канд. політ.наук: 23.00.02 / Храбан Ігор Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. Акад. Збройних Сил України. – Київ, 1999. – 172л. – Бібліогр.:л.155-172
1676954
  Курило М.П. Цивільний позов та напрямки відшкодування спричиненої шкоди в сучасному кримінальному провадженні / М.П. Курило, М.М. Ясинок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 62-66. – ISSN 2220-1394
1676955
  Новицький І. Цивільний позов у кримінальній справі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С127-130. – ISSN 0132-1331
1676956
  Ханас Х.Р. Цивільний позов у кримінальній справі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 138-146
1676957
  Аленін Ю. Цивільний позов у кримінальному провадженні: особливості доказування та вирішення / Ю. Аленін, В. Пожар // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 116-123. – ISSN 1026-9932
1676958
  Анікіна Н. Цивільний позов у кримінальному судочинстві за проектом нового КПК України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 351-359. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1676959
  Чорнооченко С.І. Цивільний процес : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.І. Чорнооченко; МОіНУ. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. – ISBN 966-364-101-0
1676960
   Цивільний процес : Навч. посібник / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська, Н.Л. та ін. Бондаренко; Андрушко А.В., Білоусов Ю.В., Стефанчук Р.О., Угриновська О.І. та ін.; МОНУ; За ред. Ю.В. Білоусова. – Київ : Прецедент, 2006. – 293с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-086-0
1676961
  Притика Ю. Цивільний процес в Україні й шляхи його вдосконалення // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. Баймуратов, В.Е. Батлер, Г. Бонн, М. Буроменський, В. [та ін.] Буткевич. – Київ : Юридична практика, 2013. – С. 261-273. – ISBN 978-966-2578-51-5
1676962
  Гетьманцев О.В. Цивільний процес і наука цивільно-процесуального права в першій половині XIX ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 16-22. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті дається аналіз законодавства, що регулювало судоустрій і судочинство на території України в першій половині XIX ст., а також названі перші наукові дослідження з питань цивільного судочинства.
1676963
  Короед С.О. Цивільний процес та цивільне судочинство: концепція уніфікованого розуміння понять // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1676964
  Комаров В. Цивільний процес у глобальному контексті // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22-44. – ISSN 0132-1331
1676965
  Чорнооченко С.І. Цивільний процес України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.І. Чорнооченко; МВС України; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 308с. – ISBN 966-8253-80-9
1676966
   Цивільний процес України : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий, В.О. Єрмолаєва, О.О. Голубцова, О.М. та ін. Соломахіна; Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий, В.О. Єрмолаєва, О.О.Голубцова та ін.; Одеська національна юридична академія.; за ред. Ю.С. Червоного. – Київ : Істина, 2007. – 392с. – ISBN 966-7613-94-1
1676967
   Цивільний процес України : підручник для студ. вищих навч. закладів / [Харитонов Є.О. та ін.] ; за ред. : Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Київ : Істина, 2011. – 532, [4] с. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-966-8909-68-9
1676968
  Логінов О.А. Цивільний процес України : навч. посібник / О.А. Логінов, О.О. Штефан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 361, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 358-361. – Бібліогр.: с. 347-357. – ISBN 978-966-667-531-9
1676969
  Васильєв С.В. Цивільний процес України : навч. посібник / С.В. Васильєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 343, [1] с. – Словн. основ. понять цивіл. судочинства: с. 334-343. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-185-6
1676970
   Цивільний процес України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [Ківалов С.В. та ін.] ; за заг. ред. Мінченко Р.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 719, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-289-018-1
1676971
  Васильєв С.В. Цивільний процес України : навч. посібник / С.В. Васильєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 343, [1] с. : табл. – Слов. основних понять цивіл. судочинства: с. 334-343. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-185-6
1676972
  Порєва Л.А. Цивільний процес. Авторизований виклад модульного курсу : Навчальний посібник / Л.А. Порєва, О.Х. Юлдашев; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 72с. – ISBN 966-608-388-4
1676973
  Любчик О.А. Цивільний процес. Загальна частина : навч.-метод. посібник / О.А. Любчик ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2021. – 336 с. : іл. – Предм. покажч. : с. 328-334. – Бібліогр.: с. 309-327 та в кінці частин. – ISBN 978-617-616-104-2
1676974
  Ромовська З. Цивільний процесуальний кодекс : наук.-практ. аналіз / Зорислава Ромовська, Наталія Шумська, Надія Шумська. – (Вид. 2-ге). – Київ : Дакор, 2014. – 599, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-17-1
1676975
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційний текст (станом на 1серпня 1997 року). – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 192с. – ISBN 966-7288-03-Х
1676976
   Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Харків : Одіссей, 2001. – 816с. – ISBN 966-633-024-5
1676977
   Цивільний процесуальний кодекс України : За станом на 26 червня 2002 року. – Харків : Одіссей, 2002. – 176с. – (Закони України). – ISBN 966-633-133-0
1676978
   Цивільний процесуальний кодекс України : Станом на 15 січня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 144с. – ISBN 966-7714-26-8
1676979
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 208с. – ISBN 966-313-095-4
1676980
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційний текст від 18 березня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 160с. – ISBN 966-326-040-8
1676981
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 18 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 328с. – ISBN 966-313-158-6
1676982
   Цивільний процесуальний кодекс України : Законодавство станом на 1 квітня 2005 р. (відповідає офіційному тексту). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-22-7
1676983
   Цивільний процесуальний кодекс України : За станом на 1 травня 2005 року. – Харків : ІГВІНІ, 2005. – 176с. – ISBN 966-8772-08-3
1676984
  Фурса С.Я. Цивільний процесуальний кодекс України : у 2-х томах: науково-практичний коментар зі змінами та доповненнями станом на 10.04.2007 р. / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса., С.В. Щербак, за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 966-8721-21-7
Т. 1. – 2007. – 920с.
1676985
   Цивільний процесуальний кодекс України : у 2 томах.: науково-практичний коментар зі змінами та доповненнями станом на 09.07.2007 р. / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак, С.С. Волков; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-373-319-7
Т. 2. – 2007. – 804 с.
1676986
  Україна. Закони Цивільний процесуальний кодекс України : кодекс України від 18 березня 2004 року №1618-V. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4 : Цивільний процесуальний кодекс України. – С. 3-214
1676987
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1лютого 2009 року : (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1676988
   Цивільний процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 1 грудня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 143, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-96-2
1676989
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2011 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 204 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1676990
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 19 верес. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2011. – 202, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1676991
   Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [І.Е.Берестова, С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов та ін.] ; за заг. ред. Н.В. Василини, Б.І. Гулька, О.О. Кота ; Верховний Суд ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України. – Київ : Дакор, 2021. – 1027, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8066-03-1
1676992
   Цивільний процесуальний кодекс України (за станом на 10 серпня 2000року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 176с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-055-5
1676993
  Задоєнко О.В. Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року в розрізі кодифікаційних процесів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 34-40


  У статті розглядається прийняття Цивільного процесуального кодексу України та подальший процес його удосконалення.
1676994
   Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : зі змінами та доповненнями станом на 15 серпня 2008 р. : у 2-х томах / Фурса С.Я. [та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-37-3
Т. 2. – 2009. – 816 с.
1676995
   Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : зі змінами та доповненнями станом на листопад 2009 р. : у 2-х томах / С.Я. Фурса [та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-37-3
Т. 1. – 2010. – 1044 с.
1676996
  Штефан О.О. Цивільний процесуальний порядок захисту суб"єктивного авторського права = Civil procedural order of subjective copyright defence : монографія / О.О. Штефан ; Нац. акад. правових наук Украъни, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 498, [2] с. – Другий тит. арк. англ. - Анот., зміст парал. укр. англ. – Бібліогр.: с. 416-498. – ISBN 978-966-667-707-8
1676997
  Балагура Р.В. Цивільний процесуальний порядок розгляду судами індивідуальних трудових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Балагура Роман Васильович ; Закл. вищ. освіти "Ун-т Короля Данила". – Івано-Франківськ, 2022. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1676998
  Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : [монографія] / С.С. Бичкова ; [гол. ред. Н.М. Гайдук]. – Київ : Атіка, 2011. – 418, [2] с. – Бібліогр.: с. 379-419. – ISBN 978-966-326-404-2
1676999
  Бичкова С. Цивільний процесуальний статус прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 98-104
1677000
  Присяжнюк А. Цивільний та Господарський кодекс України: проблемні аспекти практичного застосування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-103. – ISSN 0132-1331
<< На початок(–10)1671167216731674167516761677167816791680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,