Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>
1644001
  Лозова Ганна Матвіївна "Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці" : Дис. ... канд. економ. ступ.: 08.01.01 / Лозова Ганна Матвіївна; Київ. нац. торговельно-економ. ун-тет. – Київ, 2002. – 213 л. + Додатки: л. 183 - 213. – Бібліогр.: л. 174 - 183
1644002
  Поліщук О.М. "Формування та реалізація воєнної політики як інструмент забезпечення національної безпеки України" : дис. ... д-ра філософії : 05 ; 052 / Поліщук Олександр Миколайович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 265 с. – Додатки: с. 253-265. – Бібліогр.: с. 216-252
1644003
  Росул Т. Формування "4К"- компетенцій майбутніх вчителів початкових класів засобами оперного мистецтва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 83-88. – ISSN 2308-4634


  У статті запропоновано модель навчальних ситуацій і завдань для майбутніх учителів початкової школи в рамках елективного курсу при вивченні опери М. Равеля “Дитя і чари”. Вони сприятимуть формуванню творчої індивідуальності, ціннісних орієнтацій, ...
1644004
  Гарага А.В. Формування "Soft skills" студентів університету - перспективний напрямок підвищення якості вищої освіти // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 47. – С. 46-51. – ISSN 2306-546X
1644005
  Дьомін О.Б. Формування "Нового курсу" зовнішньої політики Англії (друга половина 16 - початок 17 ст.) : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.13.23 / Дьомін О.Б.; НАНУ; Ін-тут українськ.археогр. та джерелозн. ім. М.С.Грушевського. – Київ, 2001. – 32с. – Бібліогр.:с.28-30
1644006
  Котова С. Формування "образу ворога" в роки Першої світової війни (1914-1918) в сучасній зарубіжній історіографії // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 97-108
1644007
  Мешко Г.М. Формування Soft Skills студентів непедагогічних спеціальностей у процесі вивчення курсу "Педагогіка" / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 267-271. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1644008
  Шубравська О.В. Формування агропродовольчої спеціалізації України в контексті сучасних інвестиційних процесів / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 10 (719). – Бібліогр.: 11 назв
1644009
  Юхман Я.В. Формування адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Юхман Ярина Василівна ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1644010
  Дацій Н.В. Формування адміністративної еліти у системі надання медичних послуг та охорони здоров"я України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 20-24. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1644011
  Дерека Т.Г. Формування акме-якостей особистості як компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-9172
1644012
   Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2002. – 141с.
1644013
  Косарєв О.Й. Формування амортизаційної стратегії авіакомпанії з урахуванням життєвого циклу обладнання : економіка та управління підприємствами / О.Й. Косарєв, О.М. Рибак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 105-114 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1644014
  Кужель О.М. Формування англомовної компетентності у читанні студентів філологічних спеціальностей // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 41-42
1644015
  Валентон І.В. Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Валентон Інна Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 268, [5] арк. – Додатки: арк. 216-268, [5]. – Бібліогр.: арк. 14-16, 181-215
1644016
  Валентон І.В. Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Валентон Інна Василівна ; М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1644017
  Гринь І.О. Формування антикорупційної системи: українська специфіка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-68. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1644018
  Паньків О. Формування антропологічної проблематики у досократівській філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 54-58. – ISSN 0321-0499
1644019
  Сидоренко А.В. Формування АРМУ в Київському художньому інституті та її вплив на живопис українського модернізму : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Сидоренко Андрій Вікторович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1644020
  Левченко Л.Л. Формування архівної галузі в державі Ізраїль // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 139-180. – ISSN 0320-9466
1644021
  Рочняк Ю.А. Формування архітектури будівель залізничних вокзалів у політичних періодах історії України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 331-341. – ISSN 2077-3455
1644022
  Шиманська В.В. Формування архітектури національного туристичного комплексу в умовах інтеграційного вибору держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 113-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1644023
  Різник В.О. Формування архітектурно-ландшафтного середовища вищих навчальних закладів / В.О. Різник, Л.С. Шевченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 364-369 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1644024
  Колєдіна К.О. Формування банківських кластерних ініціатив в Україні / К.О. Колєдіна, Г.І. Семенова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 364-369. – ISSN 2222-4459
1644025
  Постерняк О. Формування бессарабського дворянства: джерела, передумови та внутрішній склад // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 415-420. – ISBN 966-8653-41-6
1644026
  Кірев О.В. Формування бізнес-комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах інформатизації економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Кірев Олег Васильович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1644027
  Набока Ю.В. Формування бізнес-моделі рекреаційного підприємства на ринку медичного туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
1644028
  Саблук П.Т. Формування біоенергетичного потенціалу України у контексті проблем глобалізації й продовольчої безпеки // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 97-104
1644029
  Кравчук М. Формування біотероризму як феномена сучасного суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 227-231. – ISSN 2
1644030
  Старко В.Ф. Формування браунського корпусу української мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 415-421. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті викладено принципи побудови й завдання Браунського корпусу української мови (БрУК) та розглянуто проблеми його текстового наповнення. Пояснено застосування програми LanguageTool для оцінки якості текстів. В статье излагаются принципы ...
1644031
  Боголіб Т.М. Формування бюджету вищого навчального закладу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 95-102
1644032
  Павлова В.В. Формування бюджету регіону та його вплив на забезпечення вкладень в людський капітал // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.100-105
1644033
  Задорожна О.І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль, 2018. – 249, [4] арк. – Додатки: арк. 234-249, [4]. – Бібліогр.: арк. 203-233
1644034
  Задорожна О.І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1644035
  Шовковий В. Формування в майбутніх філологів-германістів рефлексії як компонента компетентності в читанні / В. Шовковий, Т. Шовкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 117-131. – ISSN 2312-5993
1644036
  Назаренко Т.Г. Формування в учнів географічної компетентності в умовах дистанційного навчання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 5 (219). – С. 15-20 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
1644037
  Колотило Вікторія Формування в учнів картографічної компетенції під час вивчення теми "Карти - джерела географічних знань", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 28-29 : Табл.
1644038
  Назаренко Т. Формування в учнів ліцею ключової компетентності через зміст навчального посібника / Т. Назаренко, Н. Шиліна // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 185-193. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1644039
  Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров"я людини : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.Є. Бойченко ; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1994. – 257 л. – Бібліогр.:л.159-176
1644040
  Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров"я людини : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бойченко Т. Є.; КУ ім. Шевченка. – К, 1994. – 24л.
1644041
  Руденко М. Формування в учнів упевненості при виборі професії / М. Руденко, Б. Федоришин // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.35. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1644042
  П"ясецька Наталія Анатоліївна Формування валеологічної культури майбутніх учителів у вищих закладах освіти 1-2 рівнів акредитації : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / П"ясецька Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1644043
  Хаустова В.Є. Формування взаємодії освіти, науки та бізнесу в умовах розвитку інноваційної економіки / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 28-38. – ISBN 978-617-7801-27-5
1644044
  Коваль С.П. Формування вибіркової сукупності підприємств оптової торгівлі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 9-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1644045
  Адаменко І.П. Формування видатків бюджету в умовах інституційної модернізації економіки / І.П. Адаменко, С.І. Собчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 303-312. – ISSN 2222-4459
1644046
  Арістов Ю.Ю. Формування видатків бюджету як складова державної фінансової політики економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6814
1644047
  Радул В.В. Формування викладацького складу вітчизняних університетів у XIX - на початку XX століття / В.В. Радул, О.С. Радул // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 12-17. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1644048
  Нікілєв О.Ф. Формування виробничої інтелігенції українського села середини 1940-х середини 1960-х рр.: сучасний погляд на проблеу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 3-7. – ISSN 2077-1800
1644049
  Прокопенко Олександр Анатолійович Формування високоміцних паяних з"єднань нітродокремнієвої кераміки адгезійно-активними припоями мідь-галій-титан : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Прокопенко О.А.; НАНУ, Ін-т пробл. матеріалознавства. – Київ, 2002. – 24 с.
1644050
  Чурносова І. Формування вищими навчальними закладами конкурентного потенціалу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 75-80. – ISSN 1728-9343
1644051
  Новицький В.Є. Формування відкритої економіки України в умовах ринкових перетворень (коопераційна модель). : Автореф... доктор екон.наук: / Новицький В.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 40л.
1644052
  Друшляк М.Г. Формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики: мотиваційний критерій // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 91-99. – ISSN 2519-2361
1644053
  Новікова І.Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 172-180. – ISSN 0320-4421
1644054
  Корейба І.В. Формування вмінь професійного читання німецькомовних Інтернет-текстів у майбутніх учителів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-30. – ISSN 1817-8510
1644055
  Фігель Ю.О. Формування вмінь реалізації права в юридичній клініці // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 46-48
1644056
  Баланюк І.Ф. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств / І.Ф. Баланюк, І.І. Козак, Д.І. Шеленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 59-67. – ISSN 2221-1055
1644057
  Хопта С.Ф. Формування внутрішнього переконання судді - доктринальний рівень дослідження // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 304-308. – ISBN 978-966-7166-36-6
1644058
   Формування внутрішньої системи забезпечення якості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 грудня (№ 47). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти розробили методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти. Документ затвердили наказом МОН № 1480 від ...
1644059
  Кваша О.О. Формування внутрішньої управлінської звітності за центрами відповідальності / О.О. Кваша, І.С. Коробкіна, Д.Д. Шеховцова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
1644060
  Хань Вей Формування вуглецевих та оксидних наноструктур для відновлюваної енергетики: моделювання та експериментальне дослідження : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Хань Вей ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліог.: 32 назви
1644061
  Шевченко Т.Ю. Формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціального супроводу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Шевченко Тетяна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1644062
  Савків Т.В. Формування гендерної компетентності соціальних працівників як невід"ємної складової професійної підготовки // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 227-231. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1644063
  Конопка В. Формування гендерної ролі чоловіка: дитинство, підлітковий вік (на матеріалах Поділля) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1303-1312. – ISSN 1028-5091
1644064
  Ведмецька Ю. Формування геометричних уявлень молодших школярів у процесі пошукової діяльності // Науково-методичні засади становлення сучасного педагога : зб. наук. праць студентів / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: О.В. Саган ; редкол.: О.В. Саган та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – [Вип. 6]. – С. 56-59. – ISBN 978-617-7090-39-6
1644065
  Андропова О.В. Формування геометрії проєктного простору в забудові при вирішенні задач інсоляції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Андропова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1644066
   Формування гігієни планування населених місць у періоди доземської та земської медицини / А.М. Сердюк, В.М. Махнюк, Р.В. Савіна, А.М. Гринзовський, С.М. Могильний // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: В.Я. Акіменко, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67. – С. 6-10. – ISSN 0135-2091
1644067
   Формування гідрогеолого-меліоративної обстановки на рисових зрошувальних системах Придунав"я та шляхи підвищення їхньої економічної ефективності з урахуванням погодно-кліматичних ризиків / А. Рокочинський, В. Турченюк, П. Волк, Н. Приходько, Н. Фроленкова, О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 78-84. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
1644068
  Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу : Дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Т.В. Боднарчук ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2010. – 304 л. + Додаток : л. 237-304. – Бібліогр. : л. 214-236
1644069
  Кірін Р.С. Формування гірничого законодавства на території України (X - початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-60. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто історико-правові особливості виникнення та розвитку гірничого законодавства, принципів та умов його застосування на території України. The historically legal peculiarities of the mining legistation appearance and development, principles and ...
1644070
  Часовська О.А. Формування глобальних стандартів управління людськими ресурсами // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 122-125. – (Економічні науки)
1644071
  Ткач І.І. Формування глобального інтерактивного навчального середовища в умовах побудови інформаційного суспільства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 261-267 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1644072
  Флюр О.М. Формування глобального інформаційного суспільства. Шлях України / О.М. Флюр ; [наук. ред. В.П. Крижанівський] ; Ін-т міжнар. відносин КНУТШ. – Київ : Центр вільної преси, 2004. – 140, [1] с. – Бібліогр.: с. 131-140. – ISBN 966-7181-71-5
1644073
  Рибчук А.В. Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Рибчук А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 466 л. + Додатки: л. 406-431. – Бібліогр.: л. 432-466
1644074
  Рибчук А.В. Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Рибчук А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1644075
  Сенченко М. Формування глобальної олігархії в Англії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
1644076
  Галацин К. Формування готовності до інноваційної діяльності в майбутніх інженерів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 58-63. – (Серія: Педагогічні науки ; № 9 (382)). – ISSN 1729-360Х
1644077
  Чорна О.Г. Формування готовності здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності / О.Г. Чорна, О.М. Рачковський // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 171-174. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1644078
  Козубовська І.В. Формування готовності іноземних студентів-медиків до міжкультурного спілкування / І.В. Козубовська, Д.В. Данко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 136-138. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1644079
  Авдєєва С.О. Формування готовності керівників освітніх організацій до управління в умовах інклюзії // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2310-4368
1644080
  Богуш Л. Формування готовності магістрів з міжнародної інформації до реалізації професійної кар"єри // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 189-192. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1644081
  Кобець В.М. Формування готовності майбутніх менеджерів до професійної діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кобець Валентин Миколайович ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20, [1] с., з обкл. – Бібліогр.: 31 назва
1644082
  Чистяков С.В. Формування готовності майбутніх міжнародних фінансистів до професійної діяльності в умовах технологічного середовища // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 53-56. – ISBN 978-966-698-290-5
1644083
  Голота Н. Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти / Н. Голота, А. Карнаухова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 27-38. – ISSN 2312-5993
1644084
  Ковальчук Т.І. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : монографія / Т.І. Ковальчук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України. – ISBN 978-966-452-115-1
[Ч. 1]. – 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-359
1644085
  Підвальна Ю. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми з інвалідністю // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 81-88. – ISSN 2706-6258
1644086
  Постова С.А. Формування готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності / С.А. Постова, І.В. Новіцька, О.Ю. Усата // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 214-220. – Бібліогр.: с. 217-219. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1644087
   Формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі першої педагогічної практики / В. Ачкан, К. Власенко, І. Лов"янова, С. Волков // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 141-149. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1644088
  Дроздова-Кучерук Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дроздова-Кучерук Катерина Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1644089
  Андросова Н.М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання методів виховання у позакласній роботі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 13-19. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1644090
  Довгопола Л. Формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до науково-дослідної діяльності у процесі проведення навчально-польової практики / Л. Довгопола, Ю. Шапран // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 118-133. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1644091
  Маятіна Н. Формування готовності майбутніх фахівців до професійної самореалізації як психолого-педагогічна проблема // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 169-182. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1644092
  Люта Д.А. Формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Люта Дарина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1644093
  Літвінова-Головань Формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організції та проведення заходів спортивно-розважальної анімації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Літвінова-Головань Ольга Павлівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1644094
  Черешнюк О.А. Формування готовності педагогів до соціально-економічного виховання дошкільників у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Черешнюк Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1644095
  Бевз Г.М. Формування громадської думки щодо реформ методом "Дослідження шляхом участі" // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-22. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9931
1644096
  Шаранова Ю.В. Формування громадянських цінностей студентів закладів вищої освіти США // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 4 (133). – С. 79-84. – ISSN 2414-5076
1644097
  Кисельова О. Формування громадянського суспільства - запорука контрольованості розподільчих процесів : державна влада та місцеве самоврядування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 26-33. – Бібліогр.: 13 назв
1644098
  Акуленко Д.Ю. Формування громадянського суспільства в умовах сьогодення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 115-118. – ISSN 2524-017X
1644099
  Гершуненко О. Формування громадянської активності старшокласників у позакласній діяльності / О. Гершуненко, Д. Пащенко, Н. Примаченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 39-44. – ISSN 2308-4634
1644100
  Барабаш В.А. Формування громадянської активності студентів у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін / В.А. Барабаш, Л.В. Глєбова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 19-36. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1644101
  Кравчинська Т.С. Формування громадянської компетентності педагога Нової Української школи // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 74-88. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1644102
  Бакка Т. Формування громадянської компетентності у студентів педагогічних закладів вищої освіти у процесі професійної підготовки / Т. Бакка, О. Богомаз // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 11. – С. 123-129
1644103
  Цумарєв М.І. Формування громадянської культури локальної демократії в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Цумарєв Марат Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644104
  Поливана А.С. Формування громадянської культури майбутніх учителів (60-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Поливана Аліна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1644105
  Ленська С. Формування групового портрета покоління 1920-х років як наукова проблема // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 129-138. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1644106
  Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (960). – С. 56-59. – ISSN 0131-6788
1644107
  Блашкова О.М. Формування гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей у навчально-виховному процесі педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Блашкова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644108
  Козак І.В. Формування гуманістичного світогляду учнів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 105-115
1644109
  Дебунов Л.М. Формування датасету та вибір параметрів для побудови штучної нейронної мережі класифікації підприємств за фінансовою стійкістю / Л.М. Дебунов, О.Г. Яковенко // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 158-169. – ISSN 2664-1259


  "Запропоновано використання 17-ти фінансових показників в якості факторів для моделювання фінансової стійкості, що має найбільш повно описувати це складне поняття та дозволить отримати максимальну точність класифікації. В статті обґрунтовано ...
1644110
  Поліщук І. Формування демократичної традиції у політичній культурі українського народу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 76-81
1644111
  Дубрава Олександр Петрович Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.) : Автореф... канд. історич.наук: 07.00.02 / Дубрава Олександр Петрович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1996. – 24л.
1644112
  Дубрава Олександр Петрович Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Дубрава Олександр Петрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 202л. – Бібліогр.:л.180-198
1644113
  Гнатенко І.А. Формування державних пріоритетів розвитку підприємництва в умовах інноваційної економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / Гнатенко Ірина Анатоліївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
1644114
  Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної політики : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 86-91 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1644115
  Крикавський В.Є. Формування державної інвестиційної політики у сфері будівництва логістичної інфраструктури : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Крикавський Віктор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644116
  Діденко Н.Г. Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності викладачів у контексті модернізації вищої освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 165-178. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
1644117
  Домбровська С. Формування державної політики в сфері вищої освіти в умовах соціальних трансформацій // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 29-32. – ISSN 1562-529Х
1644118
  Бондар І.С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навч. посібник / І.С. Бондар, В.Г. Горник, Ю.І. Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 278, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 263-277 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-58-5
1644119
  Бондар І.С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навч. посібник / І.С. Бондар, В.Г. Горник, Ю.І. Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-277. – ISBN 978-617-7320-58-5
1644120
  Житник О.М. Формування державної політики національної безпеки в умовах трансформацій у військовій сфері : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Житник Олександр Миколайович ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1644121
  Ільяшенко В.А. Формування державної соціальної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 192-197. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1644122
  Диба М.І. Формування державною контрольно-ревізійною службою системи індикаторів фінансових ризиків підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 8-14. – ISSN 0321-0499
1644123
  Старков В. Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури людності України: кінець 1910-х - початок 1930-х років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 311-323. – (Нова серія ; вип. 18)
1644124
  Галицька С. Формування джерельної бази українознавства: досвід бібліотеки Університету Торонто // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 78-89. – ISSN 1029-7200
1644125
  Невмержицький Я.І. Формування дивідендної політики підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 47-52 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1644126
   Формування динамічної моделі оперативного моніторингу рівня забруднення екосистеми внаслідок аварій на об"єктах ядерної енергетики / В.В. Тютюник, О.М. Соболь, В.Д. Калугін, Ю.В. Захарченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 95-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2411-4049
1644127
  Новоселова В.В. Формування довіри до судової влади в Україні в контексті утвердження принципу верховенства права: теоретико-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Новоселова Віталіна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1644128
  Ігнатьєва С.О. Формування доказів на основі результатів НС(Р)Д. Проблеми судово-експертної діяльності при проведенні експертизи відео-, звукозапису за матеріалами результатів НС(Р)Д // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 259-260
1644129
  Головко Любов Леонідівна Формування досвіду самостійної діяльності студентів вищої сільськогосподарської школи : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Головко Любов Леонідівна; Акад. педагог. наук України. Ін-тут педагогіки і психології профес. освіти. – К., 2000. – 20л.
1644130
  Поведа Т.П. Формування дослідницьких умінь студентів на лабораторних заняттях з навчальної дисципліни "Метрологія та ергономіка в організації охорони праці" // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 170-174. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
1644131
  Каташинська Іванна Вікторівна Формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів в процесі професійної підготовки. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01. / Каташинська Іванна Вікторівна; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1992. – 24л.
1644132
  Коломієць О.М. Формування дослідницьких умінь у студентів ЗВО під час навчання диференціальної геометрії (теорії кривих) // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 72-76. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Схарактеризовано досвід формування у студентів дослідницьких умінь при навчанні диференціальної геометрії, зокрема, дослідженні геометричних місць точок у теорії кривих.
1644133
  Браславська О. Формування дослідницьких умінь школяра - основа сучасної природничої освіти / О. Браславська, С. Грабовська // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 19-26. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2706-6258
1644134
  Загорулько М.О. Формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Загорулько Марина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1644135
  Мороз П. Формування дослідницької компетентності засобами сучасного шкільного підручника історії / П. Мороз, І. Мороз // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 142-162. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1644136
  Кравченко С.О. Формування дослідницької компетентності майбутніх екологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравченко Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1644137
  Гладкова В. Формування дослідницької компетентності майбутніх менеджерів освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 1 (66). – С. 30-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1644138
  Завгородній Д.С. Формування дослідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-морських сил у процесі їх фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Завгородній Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1644139
  Кудла М. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у контексті вимог сучасності // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 84-90. – ISSN 2307-4906
1644140
  Борозенець Н. Формування дослідницької компетентності студентів аграрних університетів: використання методу математичного моделювання // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 59-65. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
1644141
  Шильникова О.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С54-57
1644142
  Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-37 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
1644143
  Бірюченко С.Ю. Формування доходів персоналу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бірюченко Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 40 назв
1644144
  Уманець Л.В. Формування доходів територіальних громад: позитивні зрушення та проблеми // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 286-293 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1644145
  Цін Шень Формування духовно-моральної культури майбутнього вчителя музики у закладах вищої освіти України та КНР // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 188-196. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1644146
  Вербець В.В. Формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 76-77. – ISBN 966-594-559-9
1644147
  Олексюк О.М. Формування духовного потенціалу студентської моолді в процесі професійності підготовки : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Олексюк О. М.; КУ. – К., 1997. – 50л.
1644148
  Осипова Ганна Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.137-144. – ISSN 1728-9572
1644149
  Тимошенко О.В. Формування еко-концепцій у сфері сучасної індустрії моди / О.В. Тимошенко, К.І. Коцюбівська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 273-280. – ISSN 2222-4459
1644150
  Ковальчук А.А. Формування екологічно орієнтованої свідомості на сучасній стадії суспільного розвитку // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – С. 183-196. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 36). – ISSN 2072-4772
1644151
  Шомпол О.А. Формування екологічної держави в контексті сталого розвитку // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 90-92. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
1644152
  Царенко І.Л. Формування екологічної культури студентів при вивчені профільних дисциплін / І.Л. Царенко, Богомаз-Назарова // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 225-228. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1644153
  Семерня О.М. Формування екологічної культури, виховання в контексті навчання у вищому закладі освіти // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 105-114. – (Серія "Екологія" ; вип. 4). – ISSN 2519-8955
1644154
  Плахотнік О.В. Формування екологічної свідомості людини XXI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасні проблеми екологічного стану планети Земля та прогнози щодо її майбутнього.
1644155
   Формування еколого-економічної системи енергоактивного агрокліматичного коридору як зони екологічного комфорту : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / С.М. Дутка, Ю.В. Мельник, І.В. Дерев"янко, Н.М. Власова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 175-183 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1644156
  Лазаренко Я. Формування еколого - правової свідомості працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.82-86. – ISSN 0132-1331
1644157
  Швиданенко О.А. Формування економіки знань у регіонах України / О.А. Швиданенко, Т.Г. Бусарєва // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 7 назв
1644158
  Осіпова Лариса Василівна Формування економічних відносин між Україною і країнами СНД та їх вплив на вітчизняне промислове виробництво : Дис... кандид. економічнихнаук: 08.01.01 / Осіпова Лариса Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 220л. – Бібліогр.:л.190-220
1644159
  Осіпова Л.В. Формування економічних відносин між Україною і країнами СНД та їх вплив на вітчихняне промислове виробництво. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01 / Осіпова Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 18л.
1644160
  Євчук Л.А. Формування економічного механізму взаємовідносин підприємств і організацій АПК в сфері реалізації сільськогосподарської продукції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.07.02 / Євчук Л.А.; Миколаїв.держ.сільськогоспод.ін-т. – Миколаїв, 1998. – 17л.
1644161
  Бернова О.М. Формування економічного світогляду студентів у процесі навчання // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.78-85.
1644162
  Сікорака Л.А. Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сікорака Ліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
1644163
  Чучаліна Ю.М. Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки: теорія і практика : монографія / Юлія Чучаліна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський М.М., 2022. – 328, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-257. – ISBN 978-966-304-455-2
1644164
  Білецька І.М. Формування економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 25-31. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1644165
  Якубівська Ю. Формування економічної парадигми взаємозв"язку венчурного капіталу та інтелектуальної власності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 219-222. – ISSN 1818-2682
1644166
  Дмитрук С.І. Формування експериментальних компетентностей учнів з фізики на основі системного підходу / С.І. Дмитрук, А.О. Губанова, С.В. Оптасюк // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 54-58. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1644167
  Бурменко О.А. Формування експертно-статистичної моделі попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у межах оперативних можливостей теріторіального підрозділу / О.А. Бурменко, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 288-292. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1644168
  Черевко І.В. Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Черевко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Поліс. нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1644169
  Каніщенко О. Формування експортної спеціалізації України // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.76-79. – ISSN 0131-775Х
1644170
  Тітаренко С. Формування елементарних астрономічних уявлень у старших дошкільників засобами художньої літератури та народної творчості // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 160-166. – ISSN 2307-4906
1644171
  Сташук Олександр Андрійович Формування елементів естетичної культури молодших підлітків в процесі зображення людини на уроках образотворчого мистецтва : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Сташук Олександр Андрійович; Рівненський держ. педагог. Ін-т. – Рівне, 1996. – 235л. – Бібліогр.:л.185-235
1644172
  Влінов О.А. Формування емоційної стійкості у військовослужбовців аеромобільних військ під час повітряно-десантної підготовки. : Автореф... Канд.психол.наук: 20.02.02 / Влінов О.А.; Київ військов.гуманіт.ін-т. – К, 1999. – 19л.
1644173
  Пирогова Т. Формування естетичних смаків та естетичних оцінок учнівської та студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (74). – С. 61-68. – ISSN 2078-1016
1644174
  Бабенко Т.В. Формування естетичного смаку засобами англійської мови : підручник / Т.В. Бабенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 264с. – ISBN 978-966-439-153-2
1644175
  Маленицька Ольга Анатоліївна Формування естетичного смаку старшокласників засобами народних звичаїв та обрядів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маленицька Ольга Анатоліївна; Ін-тут педагог. Акад. педагог. наук України. – К., 1995. – 23л.
1644176
  Палихата Е. Формування естетичної культури у майбутніх учителів-філологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 101-109. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1644177
  Карпова Л.І. Формування естетичної культурі військовослужбовців засобами самодіяльної художньох творчості : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Карпова Л. І.; М-во культ., Київ. держ. ін-т культ. – К., 1994. – 26л.
1644178
  Григорак А. Формування есхатологічних ідей. Зображення народів на українських іконах Страшного суду XV—XVIII ст. // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (70). – C. 43-53. – ISSN 2413-7065
1644179
  Грицаєнко Л. Формування етичних засад академічної доброчесності в майбутніх педагогів при викладанні дисципліни "Риторика та мистецтво презентації" // Науковий вісник Ужгородського університету : наукове видання / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 54-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (41)). – ISSN 2663-6840
1644180
  Батенко Г.В. Формування етнічного складу населення Південноукраїнського регіону кінця XVIII - початку XIX ст.: французькі дослідження // Україна доби модернізації XIX-XX ст.: соціум, цінності, життєві практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 10-14. – ISBN 978-617-7090-38-9
1644181
  Власюк О.П. Формування етнічної ідентичності сучасних українців // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 146-150
1644182
  Петрик Т. Формування етнографічних меж Волині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 153-157


  Головна ідея статті полягає у локалізації етнографічних кордонів Волині на сучасній територіально-адміністративній карті України. Формування Волинської землі простежується протягом кількох періодів української історії.
1644183
  Антонюк Олександр Васильович Формування етнополітики в Україні: теоретико-методологічні та концептуальні засади : Автореф. дис. ... докт. політичн. наук:23.00.05 / Антонюк О.В.; НАНУ ін-тут держ. і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2001. – 29 с.
1644184
  Пацко О. Формування ефективних асоціацій азотфіксуючих бактерій і синьозелених водоростей / О. Пацко, Т. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-44. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив вільноживучих азотфіксуючих бактерій родів Azotobacter, Azospirillum, синьозелених водоростей Nostoc commune, Anabaena variabilis та бінарних композицій даних мікроорганізмів на енергію проростання насіння салату, ріст і розвиток ...
1644185
  Міщенко Р.І. Формування ефективних механізмів публічних закупівель в сучасних геоекономічних умовах : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Міщенко Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1644186
  Чукаєва І.К. Формування ефективних пропорцій паливно-енергетичних балансів як основа енергетичної безпеки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 87-91
1644187
  Сайкевич Марина Іванівна Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки : Дис.. ... канд. економічних наук: 08.01.01. / Сайкевич М.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 216с. + Дод.: 214-216. – Бібліогр.: л.192-213
1644188
  Сайкевич Марина Іванівна Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Сайкевич М.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1644189
  Грущинська Н. Формування ефективної економічної політики Словацької Республіки в умовах глобальних трансформаційних процесів як досвід для України // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-36
1644190
  Гарник О.А. Формування ефективної інноваційної моделі розвитку економіки України // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 2. – C. 12-19. – ISSN 2522-9273
1644191
  Письменний І. Формування ефективної митної інфраструктури в контексті адміністративної ркформи в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.33-40. – ISBN 966-73-53-51-Х
1644192
  Осіпова Л.В. Формування ефективної моделі відкритої економіки України як виклик глобалізації : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 15-24 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1644193
  Супрун В.В. Формування ефективної системи управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 63-97. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
1644194
   Формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції високотоварних сільськогосподарських підприємств / М.А. Місевич, В.М. Ходаківський, Р.С. Прус, А.Г. Суханова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 93-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1644195
  Ткачук М.П. Формування ефективної системи управління трудовим колективом / М.П. Ткачук, А.О. Князевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 35-41. – ISSN 2306-6806
1644196
  Чорноморець О.О. Формування Європейського валютного союзу та його вплив на економіку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 274-278. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розкрито основні етапи формування та цілі створення Європейського валютного союзу. Проаналізовано наслідки створення ЄВС для економіки України та висвітлено три головні шляхи, через які ЄВС впливає на стан економіки України. The author of this article ...
1644197
  Сбруєва А.А. Формування європейського виміру забезпечення якості вищої освіти в контексті інтернаціоналізації освітнього простору : монографія / А.А. Сбруєва, І.В. Єременко ; за заг. ред. проф. А.А. Сбруєвої ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-215. – ISBN 978-966-698-280-6
1644198
  Шашина М.В. Формування європейської інституціональної моделі структурної модернізації регіональної економіки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1644199
  Гура О.І. Формування європейської проєктної культури: основні рівні, напрями та етапи / О.І. Гура, Т.Є. Гура // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 39-45. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1644200
  Грінченко Ю.Л. Формування європейської системи центральних банків та її вплив на поглиблення інтеграційного процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1644201
   Формування європейською пресою громадської думки про політичне ставновище України 30-х років ХХ століття : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.18 / Житарюк М. Г,; Житарюк М. Г,; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1997. – 21л.
1644202
  Омельчук В.В. Формування єдності гуманітарного простору України до початку XX ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 7-21
1644203
  Радченя І.В. Формування життєвотворчого потенціалу в маубутніх учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Радченя Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назви
1644204
  Лебедик Л.В. Формування загальних і професійних компетенцій майбутніх викладачів економіки // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 11-14. – ISSN 2221-6316
1644205
  Кодлюк Я.П. Формування загальнонавчальних умінь і навичок в учнів 1-2 класів 4-річної початкової школи : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кодлюк Я.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 24л.
1644206
  Авескулов В.В. Формування законодавчої дефініції трудового договору: від Л. Таля до проєкту закону України "Про працю" // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 96-106. – ISSN 2224-9281
1644207
   Формування залишкової міцності конструкційного склопластика в умовах післядії пожежі / П.А. Білим, В.О. Росоха, О.Ю. Нікітченко, А.О. Гарбуз, А.А. Жигло // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 328-332 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1644208
  Парокінний О.А. Формування запасу матеріально-технічних ресурсів промислового підприємства / О.А. Парокінний, О.Г. Яковенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 140-144. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1644209
  Ніпіаліді О.Ю. Формування засад аналізу фінансового стану в контексті розвитку теорії економічного аналізу // Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2/3. – С.165-167
1644210
  Бажанов О. Формування засад сек"юритизації іпотечних активів в Україні : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 59-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
1644211
  Чернобровкіна С.В. Формування засобів маркетингових комунікацій машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чернобровкіна Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1644212
  Бурлука О.В. Формування здатності до самоосвіти особистості в умовах інформатизації суспільства // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 145-153. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1644213
  Поліщук Н. Формування здоров"язбережувальної компетентності студентської молоді у процесі волонтерської діяльності // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 105-107
1644214
   Формування здорового способу життя : Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців. – Київ, 2000. – 232с. – ISBN 966-95717-6-6
1644215
   Формування здорового способу життя = Youth health promotion a Kyiv experience : Київський досвід. – Київ, 2001. – 56с. – ISBN 966-7902-13-7
1644216
  Гурман Л.Д. Формування здорового способу життя дітей під час активного відпочинку / Л.Д. Гурман, О.В. Ротар // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 27-30. – Бібліогр.: 4 назв.
1644217
   Формування здорового способу життя молоді = Youth health promotion a strategy for Ukraine : Стратегія для України. – Київ, 2001. – 24с.
1644218
   Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. – Київ : УІСД, 2000. – 207с. – ISBN 966-95717-7-4
1644219
  Юрчишин Ю.В. Формування здорового способу життя студентів шляхом організації рекреаційно-оздоровчої діяльності під час дозвілля / Ю.В. Юрчишин, О.І. Колісник, А.О. Петров // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 179-183. – Бібліогр.: 6 назв.
1644220
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університетімені Івана Огієнка
Вип. 10. – 2021. – 134, [1] c. – Резюме укр., англ., мовами
1644221
   Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи : Щорічна доповідь президентові України, Верховної Ради України, кабінету Мін-ів України про становище молоді і Україні (за підсумками 2002 р.). – Київ, 2003. – 250с. – ISBN 966-7902-41-2
1644222
  Оржеховська О. Формування здорового способу життя школярів як інструмент досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 58-60. – ISBN 978-966-2249-24-8
1644223
  Парфіненко Т.О. Формування здорового стилю життя майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук у процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Парфіненко Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644224
  Кольоса Л.Л. Формування земельної ренти та особливості її перерозподілу в аграрній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 52-57
1644225
  Несух Л.М. Формування землеволодіння у північно-східній Угорщині після урбаріальної реформи 1767 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 204-210. – (Історія ; Вип. 25)
1644226
  Терентьєв М.В. Формування змісту вищої освіти за спеціальністю "Державне управління" : автореф. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Терентьєв М.В. ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ.упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Днепропетровск, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1644227
  Валід Ібрагім Юсеф Нусірат Формування зносостійких поверхонь в умовах лазерного наплавлення : Автореф...канд.техн.наук:05.03.07 / Валід І.Ю.Н.;НТУК "КПІ". – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
1644228
  Кочергіна Н.Л. Формування зовнішньоекономічних відносин - складова механізму інтеграції України у світове господарство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються проблеми розширення зовнішньоекономічних відносин України у процесі її інтеграції у світову економіку.
1644229
  Олексієнко Наталія Дмитрівна Формування зовнішньополітичних орієнтацій суспільств перехідного періоду засобами масової комунікації (на прикладі України, Росії та Польщі) : Дис....канд. політичних наук: 23.00.04 / Олексієнко Наталія Дмитрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 202л. + Додатки: 188-202. – Бібл.:л.170-202
1644230
  Шинкарук К.О. Формування зовнішньополітичної ідентичності України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шинкарук К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1644231
  Балюн О. Формування зовнішньополітичної стратегії у відносинах між Україною та Державою Ізраїль // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 3-11
1644232
  Кіндрацька Л. Формування і використання резервів під кредитні ризики та методика обліку цих операцій у комерційних банках України : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1644233
  Супрунец Н. Формування і використання фонду україніки в бібліотеках Донецкой області (1997-2006 рр.) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 14 - 16. – ISSN 1811-377X
1644234
  Войтович С.А. Формування і властивості твердофазних ієрархічних структур "господар-гість" для пристроїв молекулярної енергетики і наноелектроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Войтович С.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1644235
  Пирогова Л.В. Формування і гідроліз фібринового згустку в плазмі крові людини за патологічних станів та за дії екзогенних факторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Пирогова Людмила Віталіївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
1644236
  Савицький В.М. Формування і динаміка хімічного складу річкових вод лівобережних приток Дніпра у зоні лісостепу / В.М. Савицький, І.О. Шевчук, В.І. Пелешенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 504-510 : Рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1644237
  Новиков В. Формування і прогнозування доходів населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-28
1644238
  Бондар Тетяна Валеріївна Формування і реалізація господарських зв"язків України в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Бондар Тетяна Валеріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1644239
  Кравчук Ю.Г. Формування і реалізація стратегій розвитку індустрії 4.0 у міжнародному контексті / Ю.Г. Кравчук, С.В. Войтко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 48-53. – ISSN 2306-6806
1644240
  Кудря Я.В. Формування і розвиток бібліографічного ресурсу науково-освітньої підготовки фахових керівників для корпорацій машинобудування України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 97-102 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1644241
  Клімова О.І. Формування і розвиток економічних систем унаслідок структурних змін в економіці України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 111-117. – ISSN 1993-6788
1644242
  Мисліцька Н.С. Формування і розвиток законодавчо-нормативного забезпечення державного антимонопольного регулювання : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 55-61 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1644243
  Комягін С.М. Формування і розвиток комуністичного ставлення до праці : Дис... канд.філософ.наук: / Комягін С.М.; КДУ. – Київ, 1961. – 223л. – Бібліогр.:л.І-ХІІ
1644244
  Кравченко А.І. Формування і розвиток натурфілософських ідей Шеллінга в працях Д.М. Велланського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1644245
  Мацола Василь Іванович Формування і розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Закарпатської області : Автореф... канд. економ.наук: 08.10.02 / Мацола Василь Іванович; НАН України, інст. регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 29л.
1644246
  Чикуркова А.Д. Формування і розвиток системи управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств : монографія / А.Д. Чикуркова, І.А. Ясінецька, О.А. Хоменко ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180–192. – ISBN 978-617-7611-93-5
1644247
  Кривицький А.В. Формування і розвиток територіально-виробничого комплексу міста : (за матеріалами м. Луцька) ; монографія / НАУК; Ін-т регіональних досліджень ; А.В. Кривицький, В.І. Павлов. – Луцьк : Надстир"я, 1997. – 126 с. – ISBN 966=517-012-0
1644248
  Прискока О.В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов"янському контексті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 16-27. – ISSN 0027-2833


  Про виникнення та розвиток історичної лексикології української мови в зіставленні з аналогічним процесом у польській та російській мовах.
1644249
  Геєць В. Формування і розвиток фінансової кризи 2008-2009 років Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 5-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1644250
  Сніжко С.І. Формування і розвиток школи метеорології і кліматології в Київськом університеті (1846-2009 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 6-18. – ISSN 0868-6939
1644251
  Сніжко С.І. Формування і розвиток школи метеорології і кліматології в Київському університеті (1846-2009 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 6-18. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1644252
  Мазнєва М.В. Формування і розподіл доходів як чинник підвищення рівня життя населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 164-169 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1644253
  Світленко С. Формування і становлення історіософських поглядів Миколи Костомарова // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 390-409. – ISBN 978-966-981-084-7
1644254
  Мусаві Сеєд Камаледдін Формування і функціонування сучасної іранської сім"ї як соціального інституту : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / Мусаві С.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1644255
  Шилова Людмила Левківна Формування і шляхи розвитку терміносистеми віршознавства у російській мові : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шилова Людмила Левківна; Укр. державний педінститут ім. М.Драгоманова. – К., 1993. – 24л.
1644256
  Чутченко С.О. Формування ідеї внутрішньої людини в святоотцівській традиції // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 118-121. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянуто витоки ідеї внутрішньої людини в античній філософії і подальший її розвиток у творах Отців та вчителів церкви. Проаналізовано людинотворчий характер святоотцівської думки. The sources of idea of internal man in ancient philosophy and ...
1644257
  Ванджі М. Формування ідентичності у "Третьому вимірі": німецько-єврейські автори з пострадянських країн // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 12-13
1644258
  Котляров П. Формування ідентичності Філіпа Меланхтона та її гуманістичний контекст // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 134-139. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто початкові етапи формування ідентичності Філіпа Меланхтона як гуманіста. Особливу увагу було приділено аналізу первинної соціалізації Меланхтона у родинному колі та впливу його видатного родича - Йоганна Рейхліна. Також було ...
1644259
  Алюпінар Гусейн Формування ідентичності: поляки, турки та євреї в українських думах // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 74-77. – ISSN 0130-6936
1644260
  Ситник О. Формування ідеології авторитаризму та її поширення в СРСР та УРСР протягом 1920-х років // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 77-80. – ISSN 1728-9343
1644261
  Петренко С.І. Формування ІКТ-компетентності викладачів на курсах підвищення кваліфікації / С.І. Петренко, Н.В. Дегтярьова // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 150-155. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1644262
  Шурко О. Формування іміджу авторитарного лідера в сучасних умовах / О. Шурко, А. Новик // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 100-105
1644263
  Куля І. Формування іміджу в організації / І. Куля, Ж. Бондаренко // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 215-221. – ISBN 978-617-7768-14-1
1644264
  Приходько О. Формування іміджу компанії: світовий та вітчизняний досвід / О. Приходько, Д. Карликова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 230-239. – ISBN 978-617-7768-14-1
1644265
  Лікарчук Наталія Василівна Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Лікарчук Наталія Василівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 173 л. – Бібліогр.: л.157 - 173
1644266
  Лікарчук Наталія Василівна Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Лікарчук Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1644267
  Сафанова Т. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 25-28. – ISSN 2076-9326


  імідж бібліотекаря: позитивний образ: бібліотечна професія
1644268
  Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп на засадах фінансового лізингу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 72-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1644269
  Берляк Г.В. Формування інвестиційних ризиків під впливом пандемії COVID-19 в Україні / Г.В. Берляк, Т.М. Магнушевська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 40-45. – ISSN 2309-1533
1644270
  Ткаченко А.С. Формування інвестиційних стратегій компаній зі страхування життя за умов економічних дисбалансів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 76-82. – ISSN 2306-6814
1644271
  Абрамова І. Формування інвестиційного клімату на регіональному рівні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 50-52. – Бібліогр.: 4 назви
1644272
  Чуприна Н.М. Формування інвестиційного потенціалу промислових підприємств : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Чуприна Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 189 л. + Додаток: л. 160-170. – Бібліогр.: л. 171-189
1644273
  Дьомкіна А.П. Формування інвестиційної політики галузі телекомунікацій України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-74. – (Економіка ; вип. 47)


  Йдеться про той комплекс проблем, який повинен запустити механізм економічного зростання, основою якого має стати радикальна модернізація, сутність якої полягає у форсованому економічному, технічному та технологічному оновленні, що вимагає концентрації ...
1644274
  Пугачова Н.С. Формування інвестиційної політики регіону в контексті екологізації аграрного виробництва // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 97-105
1644275
  Кочедикова Г.В. Формування інвестиційної привабливості енергетичного сектору України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 148-151
1644276
  Гайдай Г.Г. Формування інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств в конкурентному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гайдай Ганна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1644277
  Мозолюк О. Формування індивідуального стилю мовлення як чинник компетентнісного підходу до навчання студента // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 96-101
1644278
  Реброва І. Формування індивідуальної пам"яті в его-документах про Другу світову війну: гендерний аспект // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 238-248. – ISBN 978-617-578-013-8
1644279
  Ляшенко С.С. Формування індикаторів фінансової стабільності банківської системи // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 49-51. – ISBN 978-617-696-385-1
1644280
  Давидович Л.Я. Формування індо-українських відносин після розпаду Радянького Союзу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 386-396
1644281
  Власенко Ю.Г. Формування інклюзивного місцевого розвитку / Ю.Г. Власенко, А.В. Кожина // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 46-51. – ISSN 2306-6814
1644282
  Смірнова О.В. Формування інноваційних будівель засобами ергодизайну в контексті сталого розвитку міського середовища // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 103-107. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1644283
  Пар"єва Н.О. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу проєктного бізнес-партнерства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пар"єва Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1644284
  Соболєва С.М. Формування інноваційного мислення в процесі розвитку сучасної вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 9-10. – ISBN 978-966-698-291-2
1644285
  Музика П. Формування інноваційного потенціалу аграрного сектору на регіональному рівні // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 20-26
1644286
  Безчасний Л.К. та інш. Формування інноваційної моделі економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.7-15
1644287
  Ляхно М.І. Формування інноваційної системи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 56-61
1644288
  Данько В.В. Формування інноваційної системи управління закладами охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Данько Владислав Віталійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1644289
  Макаренко С.М. Формування інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Макаренко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
1644290
  Шаломєєв Є. Формування інституту звільнення від покарання у кримінальному праві України другої половини 17 та 18 ст // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
1644291
  Коваленко Ю. Формування інституційних передумов розвитку фінансового сектору економіки України : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 49-60 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
1644292
  Крючкова І. Формування інституційних структурних детермінант ендогенного впливу на рівень валового заощадження в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 33-58. – ISSN 1605-7988
1644293
  Мальковська Ю.Б. Формування інституційного дизайну макроіфнансової стабільності: практика ЄС та уроки для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 213-219 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2306-6806
1644294
  Перегудова Т.В. Формування інституційного забезпечення гендерної рівності в оплаті праці в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (46). – С. 134-150. – ISSN 2072-9480
1644295
  Вербова О.С. Формування інституційного поля економічної самоідентифікації українців в умовах Австро-Угорської імперії // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 121-137. – ISSN 0320-4421


  Досліджено інституційні особливості розвитку національного господарства західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини. Окреслено актуальність національної традиції господарської самореалізації й самоідентифікації в умовах сучасної України. ...
1644296
  Грицик Л. Формування інституційного рівня державного регулювання міжнаціональних відносин в Україні (1991-2011 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 46-51


  Досліджуються основні етапи становлення системи управління етнонаціональними питаннями в Україні протягом 1991-2011 рр. Розглядається процес формування мережі державних виконавчих інститутів вітчизняної етнополітики та відповідних ...
1644297
  Михайлова Л. Формування інституційного середовища кадрового забезпечення в контексті аграрних трансформацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 19-24. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1644298
  Моісеєнко О.М. Формування інституціонального механізму державного управління економічним розвитком України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Моісеєнко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1644299
  Карпук А.І. Формування інституціонального середовища інвестиційно-інноваційного розвитку лісового сектора в контексті підвищення його конкурентоспроможності / А.І. Карпук, О.М. Дзюбенко, О.М. Кватирко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 9-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1644300
  Куйбіда С.В. Формування інструментів структурної перебудови національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Куйбіда Степан Васильович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Львівський регіональний ін-т держ. управління. – Львів, 2019. – Бібліогр.: 11 назв
1644301
  Проценко І.І. Формування інтелекту майбутніх фахівців у дослідницькій культурі / І.І. Проценко, Н.М. Кузьменко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 158-161. – ISBN 978-966-698-290-5
1644302
  Семчук Н. Формування інтелігенції як освітологічна проблема // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 168-172
1644303
  Жуков С.М. Формування інтересу до музичного виконавства у молодших школярів : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Жуков С. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1998. – 18 с.
1644304
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(100) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко, С Б. . Лепявко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 264-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  The electronic properties (work function, surface band bending, density of electronic states near Fermi level) of the Ge(100)-(2x1) surface were investigated using electron spectroscopy methods during adsorption of Sb atoms on it. It is shown, that on ...
1644305
  Король О.М. Формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти на засадах диференційованого підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Король Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1644306
  Петренко С.І. Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 152-155. – ISBN 978-966-698-290-5
1644307
  Мамонов К.А. Формування Інформаційно-аналітичного забезпечення підходу до інтегральної оцінки формування та використання бренду будівельного підприємства / К.А. Мамонов, В.І. Троян // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 30-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1644308
  Орду К.С. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів під час викладання української мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 162-166. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1644309
  Гурова Т. Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів на заняттях з англійської мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 68-74. – ISSN 2308-4634
1644310
  Цюняк О.П. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти / О.П. Цюняк, Г.М. Розлуцька, О.В. Кравець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 435-438. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1644311
  Бурцева О.Г. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бурцева Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1644312
  Киналь А.Ю. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Киналь Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1644313
  Назаренко Л. Формування інформаційної компетенції учнів-читатчів : (на матеріалі повісті "Кайдашева сім"я" Нечуя-Левицького) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6 (76). – С. 18-23
1644314
  Трачук Л.Ф. Формування інформаційної культури користувачів як напрям науково-видавничої діяльності бібліотеки закладу вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 232-235. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1644315
  Коломієць О. Формування інформаційної культури майбутнього фахівця у контексті сучасних освітніх завдань / О. Коломієць, О. Головата // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – Вип. 10. – C. 310-333. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600
1644316
  Бобяк А.П. Формування інформаційної системи економічного аналізу власного капіталу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 34-37 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1644317
  Чернявський Б.Р. Формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернявський Богдан Романович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644318
  Городиська О.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних факультетів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 28-29
1644319
  Секрет І.В. Формування іншомовної професійної компетентності студентів технічних спеціальностей засобами дистанційної освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 304-311
1644320
  Пехтерева Т.І. Формування історичних поглядів В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 65-68. – (Серія історії ; № 14)
1644321
  Дізанова А. Формування історичної пам"яті студентів на прикладі З. Аркаса // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 40. – С. 72-78. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1644322
  Андрушко А.В. Формування кадрового резерву державної служби // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.103-111
1644323
  Князєва О.А. Формування кадрового резерву для забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу персоналу підприємства / О.А. Князєва, М.В. Шамін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 5 (139). – С. 49-55. – ISSN 2071-4653
1644324
  Житкова Н.Ю. Формування кампуса як студентського містечка / Н.Ю. Житкова, Е.О. Машковська, Д.В. Коршунов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 61. – С. 319-332. – ISSN 2077-3455
1644325
  Осетинський А. Формування касації в контексті розвитку господарської спеціалізації в судовій системі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.8-14. – ISSN 0132-1331
1644326
  Молдован О.О. Формування категоріального апарату науки про економічну безпеку: сучасний зріз // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 94-105. – ISSN 2616-9460
1644327
  Гіржон В.В. Формування квазікристалічної фази в поверхневих шарах технічного алюмінію при лазерному легуванні / В.В. Гіржон, О.В. Смоляков, І.В. Танцюра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 398-405. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено структурно фазовий стан поверхневих шарів алюмінію А8 після лазерного легування сумішшю порошків міді та заліза з різною товщиною обмазки. Показана можливість формування квазікристалічної псі-фази и легованому прошарку. Встановлено ...
1644328
  Шульга Г.І. Формування кінематографічної освіти в Одесі: сторінками журналу "Силуэты" (1922-1925) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 113-125. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1644329
  Онищенко Н. Формування ключових компетентностей майбутніх учителів у країнах Євросоюзу: теоретичний аспект // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 199-215. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1644330
  Проценко І. Формування ключових компетентностей у підготовці майбутніх учителів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 137-140. – ISBN 978-966-698-271-4
1644331
  Махота О.О. Формування колекції будівельних матеріалів XI-XV ст. Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 363-366. – ISSN 2218-4805
1644332
  Рублевська Н.В. Формування колекцій художніх творів у культурі Тернополя другої половини XX- початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Рублевська Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644333
  Чайковська Г. Формування компетентностей сталого розвитку в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 72-80. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1644334
  Німчук Н.І. Формування компетентності фахівця в умовах особистісно орієнтовного навчання // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 134-137. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1644335
  Яковенко С.І. Формування комплексного механізму управління діяльністю корпорації : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 149-163. – Бібліогр.: 26 назв
1644336
  Мінченко М.В. Формування комплексної інтегральної оцінки фінансово-економічного розвитку регіону : регіональна економіка / М.В. Мінченко, І.М. Волик, І.М. Боярко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 76-85. – Бібліогр.: 10 назв
1644337
  Барановський О. Формування комплексої програми забезпечення фінансової безпеки комерційних банків України / О. Барановський, Т. Путінцева // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 65-79. – ISSN 1818-5754
1644338
  Разумний Андрій Георгійович Формування комплексу просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Разумний А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644339
  Остафійчук С.О. Формування комунікативних навичок у студента-медика // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 155-159. – ISSN 2521-1455
1644340
  Дубова А.В. Формування комунікативної компетентності в умовах українсько-російського білінгвізму // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 22/24 (278/280). – С. 5-7
1644341
  Почтарьов С.О. Формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 19-22. – ISSN 2306-546X
1644342
  Галецький С.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Галецький Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1644343
  Желанова В.В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: педагогічний інструментарій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 101-103. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1644344
  Козубенко К.В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців туристичного обслуговування із застосуванням інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Козубенко Катерина Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1644345
  Подановська Г.В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв"язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Подановська Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1644346
  Касярум К.В. Формування комунікативної компетенції магістрантів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Касярум К.В.; Касярук Катерина Володимирівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1644347
  Шевчук О. Формування комунікативної компетенції майбутніх соціальних працівників засобами тренінгових технологій // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 97-104. – ISSN 2618-0715
1644348
  Ромащенко І.В. Формування комунікативної компетенції маркетологів як головна складова мовної освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 192-195. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1644349
  Завізіон К.Г. Формування комунікативної культури майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Завізіон Катерина Геннадіївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1644350
  Гирич З. Формування комунікативної культури майбутніх учителів у прцесі вивчання англійської мови / З. Гирич, Г. Крамаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 57-66. – ISSN 1562-529Х
1644351
  Олендер К. Формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення ділової англійської мови // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 177-180


  Розглянуто особливості формування комунікативної культури як невід"ємної складової загальної культури майбутнього фахівця, визначено типові ситуації усно-мовленнєвого та писемного спілкування, наголошено на ролі активних методів та використанні ...
1644352
  Макашова Ю. Формування комунікативної літературної компетенції через використання технології розвитку критичного мислення учнів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (108). – С. 57-64
1644353
  Врублевська В.В. Формування комуністичного морального ідеалу засобами художньої літератури : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Врублевська В. В.; МВиССО УРСР, КДУ. – К., 1975. – 197л. – Бібліогр.:л.184-197
1644354
  Кузнецов О.В. Формування комунітарної грошової політики в Європейському валютному союзі : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.05.01. / Кузнецов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1644355
  Ліщенко К.Ф. Формування комунічтисної свідомості колгоспного селянства в процесі розвитку суспільних відносин на селі. : Дис... Канд. філософ. наук.: / Ліщенко К.Ф.; Ін-т підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при КДУ. – К, 1965. – 315л. – Бібліогр.:л.305-315
1644356
  Труніна І.М. Формування конкурентних переваг закладів вищої освіти / І.М. Труніна, М.Ю. Білик // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2021. – Вип. 2 (127). – С. 36-40. – ISSN 1995-0519
1644357
  Кривенко М.П. Формування конкурентних переваг підприємств на українському ринку кондитерських виробів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривенко М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644358
  Горохова В.С. Формування конкурентного середовища в економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-90. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1644359
  Лозова Ганна Матвіївна Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Лозова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1644360
  Ігнатюк Анжела Іванівна Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Ігнатюк Анжела Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
1644361
  Олейнікова Л.Г. Формування конкурентоспроможних систем оподаткування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Олейнікова Людмила Григорівна ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр.". – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 83 назви
1644362
  Нефедова О.Г. Формування конкурентоспроможного адаптаційного потенціалу підприємства в умовах нестабільності ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нефедова Олександра Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1644363
  Анрушків Т. Формування конкурентоспроможного фондового ринку України та шляхи його інтеграції до міжнародних фондових ринків // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 107-110. – ISSN 1818-2682
1644364
  Никорак О. Формування конституційної ідентичності : Німеччина, Іспанія та США // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 117-119
1644365
  Борбат О.М. Формування конусів на поверхні електродів при розряді в атмосфері інертних газів / О.М. Борбат, З.П. Корольова, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Формування домішкових і конденсаційних конусів при тліючому розряді в порожнинному катоді з активатором в атмосфері інертних газів відбувається при розрядних струмах, для яких мають місце зростання/падіння напруги в розряді, амплітуди коливань (2 мГц) ...
1644366
  Клімашевський А. Формування конфесійних відмінностей у храмооблаштуванні українських церков у період від Берестейської унії 1596 р. до Замойського собору 1720 р. // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 114-124. – ISSN 2225-3246


  "Храмооблаштування є для української сакральної культури не менш значущим смисловим виразником християнської iдеї, нiж власне сам храм, iконостас або iкона, чиї канонiзованi обриси давно вже вiдклалися у масовiй релiгiйнiй свiдомостi українцiв як ...
1644367
  Поліщук Г. Формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами ситуаційного навчання // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 86-97. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1644368
  Чорногор Н.О. Формування конфліктологічної культури майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чорногор Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1644369
  Юдкін-Ріпун Формування концептосфери прислів"я та афоризмів як текстоутворювальний експеримент // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 105-112
1644370
  Малиновський В. Формування концептуальних засад культурної політики України на сучасному етапі державного будівництва // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.156-164
1644371
  Назарова К. Формування концептуальних підходів до вивчення Голодомору 1932-1933 рр. в Україні у сучасній англо-американській радянології // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 5 (89) вересень - жовтень. – С. 40-44
1644372
  Малонога С.О. Формування концептуальної архітектурної моделі екстреної медичної допомоги України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 111-120. – ISSN 2306-6814
1644373
  Купалов Р.О. Формування концептуальної моделі комплексного інституційного механізму державного регулювання розвитку підприємницького середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 67-74. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1644374
  Воронковіа В.Г. Формування концепції адміністративного менеджменту в умовах стрімкого розвитку технологій, стохастичності та адаптації до змін / В.Г. Воронковіа, О.М. Венгер // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 159-177. – ISSN 2708-0390
1644375
  Ясько А.Г. Формування концепції вибору та управління стратегією диверсифікації підприємств харчової та переробної промисловості : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 134-141 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1644376
  Пожуєв В.І. Формування концепції державної інформаційної політики в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 4-12. – ISSN 2072-1692
1644377
  Кальєніна Н.В. Формування концепції стратегічного управління витратами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-93. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
1644378
  Яців І.Б. Формування кормової бази як чинника розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах / І.Б. Яців, С.М. Темненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 24-31 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1644379
  Пішпек Світлана Іванівна Формування корпоративних відносин у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Пішпек С.І.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1644380
  Кавун О.О. Формування корпоративних торговельних мереж у роздрібній торгівлі України : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 91-97. – Бібліогр.: 10 назв
1644381
  Прилуцький С. Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.12-17. – ISSN 0132-1331
1644382
  Стахів Л. Формування креативних компетентностей майбутнього вчителя закладів загальної середньої освіти в умовах модернізації вищої школи / Л. Стахів, В. Стахів, С. Волошин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 9 (195), вересень. – С. 110-114. – ISSN 2308-4634
1644383
  Давидов П.Г. Формування креативної інженерії освіти через призму Болонського процесу : філософія та практика // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.8-14. – ISSN 1728-3671
1644384
  Семененко І.Є. Формування креативної компетентності у процесі професійної підготовки студентів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 221-229. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1644385
  Распутна Л. Формування кредитного портфеля комерційного банку з урахуванням ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1644386
  Циганов С.А. Формування кредитного портфеля комерційного банку: зарубіжний досвід та практика в Україні / С.А. Циганов, К.П. Побоча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 215-219. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Основну увагу приділено новим тенденціям в управлінні кредитними портфелями в комерційних банках. Проведено порівняльний аналіз сучасної практики управління в країнах з ринковою і перехідною економіками, у тому числі в Україні. Сформульовано конкретні ...
1644387
  Левик В.Д. Формування кримінальної політики України та шляхи ії реалізації // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 155-164. – ISSN 2072-8670
1644388
  Лутковська С.М. Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 40-52. – ISSN 2411-4413
1644389
  Костирєв А. Формування критичного мислення у студетів за допомогою застосування методів медіа - освіти в курсах суспільно - політичних дисципдін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 99-105. – ISSN 2078-1016
1644390
  Генкал С. Формування критичного мислення учнів засобами проблемного навчання на уроках біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 256-267. – ISSN 2312-5993
1644391
  Кудряшов В.П. Формування критичної інфраструктури в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 33 назв.
1644392
  Костирко Т.М. Формування культури академічної доброчесності бібліотекою закладу вищої освіти / Т.М. Костирко, М.С. Жигалкіна // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 190-198. – ISSN 2707-3335


  У статті розглядаються актуальні завдання в дослідженні академічної доброчесності – боротьба з плагіатом; формування етичних норм академічної спільноти; виховання інформаційної грамотності; підвищення мотивації навчання. Описано комплекс заходів щодо ...
1644393
  Ніколаєнко Я.М. Формування культури громадянськості в античній традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1644394
  Богданова Н. Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 90-93. – ISSN 2078-1016
1644395
  Кубатко А.І. Формування культури здоров"я майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі прикладної фізичної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Кубатко Аліна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1644396
   Формування культури здоров"я студентської молоді як педагогічна проблема / О.І. Міхеєнко, Г.М. Мешко, В. Литвиненко, Дяченко-Богун // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 47-54. – ISSN 2414-5076
1644397
  Міщирікова Л. Формування культури мовлення майбутніх фахівців у технічних внз І-ІІ рівнів акредитації / Л. Міщирікова, Г. Бурлака // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 107-109
1644398
  Осипчук О. Формування культури населення приміської зони Київщини у другій половині XX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 91-95


  В статті автор розкриває деякі аспекти процесу формування культури мешканців передмістя міста Києва.
1644399
  Царик О.М. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти другої половини XX ст. : монографія / О.М. Царик ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-268. – ISBN 978-966-654-466-0
1644400
  Царик О.М. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини XX ст. : монографія / О.М. Царик ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 425, [1] с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – Бібліогр.: с. 311-354. – ISBN 978-966-654-457-8
1644401
  Петрожалко Ю.В. Формування культури професійного мовлення у студентів економічного фаху ВНЗ // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1644402
  Євсюков О. Формування культури професійної діяльності майбутнього викладача професійної освіти / О. Євсюков, І. Гордієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 111-122. – ISSN 2312-5993
1644403
  Плахотнік О.В. Формування культури та природо-охоронної свідомості старшокласників при вивченні курсу "Географія культури світу" / О.В. Плахотнік, Л.Ф. Мелько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-139. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглядаються можливості формування культури та природоохоронної свідомості старшокласників при вивченні курсу "Географія культури світу". Акцентується увага на необхідності формування екологічної культури шляхом вивчення природоохоронних традицій ...
1644404
  Ставицький А. Формування культури якості вищої освіти в українських університетах / А. Ставицький, Т. Затонацька // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 18-24
1644405
  Гавеля О.М. Формування культурних цінностей обдарованої особистості в умовах економічної та соціальної нерівності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 187-198
1644406
  Щербина В.Н. Формування культурної політики в багатоукладному суспільстві сучасної України // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 259-271. – ISBN 978-966-2229-90-5
1644407
  Рижкова К.Г. Формування лабораторій із гнучкою планувальною схемою на базі науково-дослідних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 344-347 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1644408
  Антощишина Н.І. Формування ланцюга цінності авіатранспортних послуг малобюджетними авіакомпаниями : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 72-78 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1644409
  Зеленов Є.А. Формування лідерських якостей як завдання планетарного виховання студентської молоді // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 70-78. – ISSN 2220-6310


  В статті визначаються та аналізуються основні фактори формування лідерських якостей у студентської молоді в умовах глобалізованого світу (глобалізація, інформаційна революція, глобальний вектор гуманізму у розвитку світової цивілізації, процес ...
1644410
  Іванова О.С. Формування логічного мислення у здобувачів освіти при викладанні математичних дисциплін іноземною мовою / О.С. Іванова, Д.В. Кононова, П.М. Заєць // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 459-467
1644411
  Климко Сергій Григорович Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Климко С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
1644412
  Грішнова О. Формування людського капіталу у сфері охорони здоров"я: проблеми та напрями зменшення фіктивізації / О. Грішнова, О. Брінцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку процесів формування людського капіталу у сфері охорони здоров"я. Охарактеризовано тенденції, процеси та асиметрії в цій царині, які супроводжують поступову ринкову трансформацію національної системи охорони здоров"я і нерідко ...
1644413
   Формування людського капіталу у транснаціональних корпораціях / Н.І. Кара, О.С. Костюк, Л.А. Янковська, В.М. Пісний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 276-282. – ISSN 0321-0499
1644414
  Мікловда В.П. Формування людського потенціалу інноваційного розвитку / В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Г.С. Кесарчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 6-14. – (Економіка ; Вип. 30)
1644415
  Корнюш Г.В. Формування м"яких навичок у студентів закладів вищої освіти в контексті навчання іноземних мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 36. – с. 99-110. – ISSN 2073-4379
1644416
  Громова О.Є. Формування маркетингового стратегічного управління конкурентоздатністю підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Громова Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 54 назви
1644417
  Примаченко Н. Формування маркетингової культури у майбутніх фахівців підприємницької діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 63-69. – ISSN 1682-2366
1644418
  Ковальчук С.В. Формування маркетингової стратегії закладів вищої освіти / С.В. Ковальчук, Л.Б. Мартинова, А.М. Танасійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 215-221. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1644419
  Козак О.М. Формування маркетингової стратегії конкурентної боротьби ВНЗ : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 78-83 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1644420
  Довгань Ю.В. Формування маркетингової стратегії просування інноваційних рослинних харчових олій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 126-131 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1644421
  Длігач А.О. Формування маркетингової цінової стратегії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 80-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1644422
   Формування масивів земель сільськогосподарського призначення як альтернатива консолідації земельних ділянок / А. Попов, С. Мовчан, С. Коломієць, І. Леженкін // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 84. – С. 42-54. – ISSN 2413-7154
1644423
  Семирак О.С. Формування масиву ідентифікаційних характеристик розвитку автомобілебудування в Україні // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 47-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1644424
  Різун Володимир Формування масової свідомості - тонка річ // День, 2000. – 3 березня


  Новопризначений директор Інституту журналістики реформує навчальні програми
1644425
  Думанська Т.В. Формування математичних компетентностей бакалаврів економіки під час написання та захисту реферативних робіт // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 47-49
1644426
  Скидан С. Формування матеріалістичного світогляду учнів у процесі вивчення фізики // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 144-147
1644427
  Кравченко О. Формування медіакомпетентності майбутніх педагогів в процесі вивчення історичних дисциплін у вищій школі // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 82-92
1644428
  Бакка Т. Формування медіаосвітніми засобами історико-біографічного та історико-психологічного портрета П. Куліша / Т. Бакка, Н. Загребельна // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8, липень - серпень. – С. 23-28
1644429
  Чепіль М.М. Формування медійної культури у навчально-виховному процесі / М.М. Чепіль, Н.З. Дудник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 361-367
1644430
  Кравченко А.Г. Формування ментальних рис нації під впливом соціально-економічних та політичних чинників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 295. – С. 164-170. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1644431
  Соколов В. Формування мережі хат-читалень і сельбудів в Україні (1920–1930-ті рр.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (258). – С. 33-44. – ISSN 1029-7200
1644432
  Сошинський О.І. Формування методики градуювання діапазону спрацювання пожежних сповіщувачів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 107-112 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1644433
  Лобойченко В.М. Формування методики ідентифікації передумов поширення надзвичайних ситуацій унаслідок накопичення шкідливих речовин на хімічних об"єктах // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 298-305 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1644434
  Тоузані Тарік Формування методичних елементів управління поведінкою підприємства в умовах нестаціонарної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 477-482. – ISSN 2222-4459
1644435
  Васильєва Г. Формування методичної компетентності педагогічних працівників інклюзивної освіти під час підвищення кваліфікації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 90-98. – ISSN 2312-5993
1644436
  Шушкова Ю.В. Формування методології дослідження процесів реіндустріалізації на основі технологічної модернізації // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 17-23. – ISSN 2308-1988
1644437
  Здорик О.А. Формування методологічних підходів до фармакопейної стандартизації лікарських засобів аптечного виготовлення : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.03 / Здорик Олександр Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 72 назви
1644438
  Мельник О.Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 18-25 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1644439
   Формування механізмів співпраці між місцевою владою та діловими колами України і Польщі : Збірка матеріалів за результ.укр.-польсько-америк.проекту... – Київ : АДЕФ-Україна, 2001. – 120с. – ISBN 966-7936-05-8
1644440
  Прокоф"єва Г.С. Формування механізму економічного розвитку в умовах децентралізації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Прокоф"єва Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1644441
  Білах І.Б. Формування механізму економічної безпеки у видавничій галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Білах Іван Богданович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1644442
  Лісовська Л.С. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / Л.С. Лісовська, А.В. Катаєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 328-333. – ISSN 0321-0499
1644443
  Костерін В. Формування механізму муніципального господарювання у великому місті // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.283-292
1644444
  Половян Н.С. Формування механізму оперативного управління відходами / Н.С. Половян, С.П. Натрус // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 291-298


  Розглянуті основні інструменти, які використовують у механізмі екологічного регулювання і стимулювання, виконано аналіз існуючих інструментів екологічної політики, виявлені їх сильні та слабкі сторони. Запропоновано механізм оперативного управління ...
1644445
  Кучер Г.Я. Формування механізму організації заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Кучер Г.Я.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1644446
  Бутенко Д.С. Формування механізму організаційного капіталу суб"єктів підприємництва / Д.С. Бутенко, Ю.Д. Шеянова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 175-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1644447
  Макаренко М.В. Формування механізму управління ефективним функціонуванням підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 126-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1644448
  Ільницька-Гикавчук Формування механізму управління інноваційною діяльністю готельного господарства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 91-93. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1644449
  Польова Н.М. Формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами / Н.М. Польова, В.О. Шпильова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 130-134 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1644450
  Позднякова С. Формування механізму управління людським капіталом / С. Позднякова, О. Следь // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 323-326. – ISSN 1993-0259
1644451
  Атрощенко Т.О. Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкових класів у процесі практичної підготовки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 18-24 : табл. – Бібліогр.: с. 23. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1644452
  Кушнір І. Формування міжкультурної білінгвальної мовної особистості іноземних студентів-медиків в академічному середовищі українських ЗВО // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 108-122. – ISBN 978-966-285-578-4
1644453
  Хачатрян Є.Л. Формування міжкультурної дискурсивної компетентності майбутніх фахівців з економіки в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хачатрян Єва Левонівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1644454
  Воєводіна Н. Формування міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів у німецькій як другій мові в контексті плюрилінгвальної освіти // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 5 (1-2020). – С. 45-55. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
1644455
  Костенко Д.В. Формування міжкультурної компетентності у майбутніх фахівців галузі "Інформаційні технології" в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Костенко Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1644456
  Рязанцева Д.В. Формування міжкультурної наукової компетентності викладачів вищих навчальних закладів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 212-220. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1644457
  Корнєва З.М. Формування міжкультурної професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти : монографія / З.М. Корнєва ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". – Київ : Каферда, 2018. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.271-331. – ISBN 978-617-7301-44-7
1644458
  Калмикова Л.О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Калмикова. – Київ, 2003. – 300с. – ISBN 5-7763-439-3
1644459
  Семенишева Т.О. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором до навчання в школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Семенишева Т.О. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
1644460
  Драч Є. Формування мовленнєвої компетенції // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 195-199. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1644461
  Масловська Л. Формування мовленнєвої компетенції студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 105-107
1644462
  Попович В.І. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців з туристичного обслуговування у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Попович Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1644463
  Кириченко М. Формування мовних умінь і навичок учнів у підготовці до зовнішнього незалежного тестування // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 44-46. – ISSN 0131-6788
1644464
  Барабаш-Ревак Формування мовного образу об"єкта - атрибути і їх оцінка (на прикладі мовного образу парубка в текстах української народної культури) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 80-85. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2


  Семантичний аналіз мовних засобів на позначення одних із найважливіших атрибутів молодого неодруженого чоловіка виявляє ті його риси і оцінку, які містяться в народній свідомості і є основою для творення стереотипу парубка.
1644465
  Поплавська Л.В. Формування мовної компетенції студентів-філологів під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 85-86
1644466
  Сухенко В. Формування мовної особистості в епоху глобалізації // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 279-283. – ISSN 2218-0567


  У статті проаналізовано шляхи та наслідки впливу глобалізаційних процесів на сучасну українську мову; осмислено зміни в лексиці кінця ХХ –початку ХХІ століття, що впливають на формування сучасної мовної особистості; схарактеризовано поняття «глобалізм» ...
1644467
  Звєряков М.І. Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (729). – С. 3-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1644468
  Жулин О.В. Формування моделі інклюзивного зростання і розвитку України / О.В. Жулин, А.О. Порицька // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 115-123. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1644469
  Мітягін О. Формування моделі професійної військової освіти в україні з урахуванням процедур оперативного планування НАТО / О. Мітягін, Д. Вітер, В. Карпенко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 64-78. – ISSN 2617-1775
1644470
  Пушкар О. Формування моделі сприйняття рекламного мультимедійного продукту на підставі конвергенції підходів face-to-face і screen-to-screen / О. Пушкар, Ю. Курбатова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 139-151. – ISSN 1684-906Х


  "Розглянуто підхід до розробки рекламного мультимедійного продукту для просування чи продажу товарів або послуг. Рекламний продукт визначено як рекламний ролик, інтерактивний рекламний ролик, 3-D рекламу, віртуальну і доповнену реальність, ...
1644471
  Бєлозерцев О.В. Формування моделі управління реструктуризацією вугледобувного підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 263-271


  Сформовано модель стратегічного управління реструктуризацією вугледобувного підприємства з врахуванням етапу його розвитку та інтенсивності впливу факторів середовища функціонування.
1644472
  Ніколаєв І. Формування монопартійної системи на Миколаївщині в 20-х роках XX ст.: форми і методи // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 5 (89) вересень - жовтень. – С. 29-32
1644473
  Колодій Ігор Степанович Формування морально-бойових якостей у воїнів збройних сил України : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Колодій Ігор Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 15л.
1644474
  Колодій Ігор Степанович Формування морально-бойових якостей у воїнів Збройних Сил України : Дис... канд. педаг.наук: 03.00.04 / Колодій Ігор Степанович; КУ ім Т.Шевченка. – Киев, 1996. – 198л. – Бібліогр.:л.163-188
1644475
  Ракітянська Л.М. Формування морально-естетичної активності студентів музично-педагогічних факультетів в умовах індивідуального навчання. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Ракітянська Л.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 16л.
1644476
  Гризоглазова Таміла Іванівна Формування морального досвіду молодших школярів засобами музичної казки : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.1 / Гризоглазова Таміла Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1644477
  Заячківська Н.М. Формування моральної культури учнів профтехучилищ на народних традициях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Заячківська Н.М.; Ін-тут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1995. – 24л.
1644478
  Демченко І.В. Формування мотивації іноземців - майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Демченко Інга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 25 назв
1644479
  Головко Н. Формування мотивації навчальної діяльності у студентів під час фахової підготовки / Н. Головко, А. Черепаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 16-20. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається проблема формування у студентів закладу вищої освіти мотивації навчальної діяльності, відповідального ставлення до навчання, розглянуто питання мотивації з погляду вчених, розглянуто причини відсутності навчальної мотивації ...
1644480
  Никифорук Т. Формування мотивації студентів-іноземців під час викладання української мови / Т. Никифорук, В. Андрієць // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 55-58. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1644481
  Грей Ю.М. Формування мотиваційного забезпечення системи управління розвитком підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 67-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1644482
  Воскресенська Т.І. Формування мотиваційної активності студентів обліково-економічних спеціальностей у результатах навчальної діяльност // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 289-294. – ISSN 2222-4459
1644483
  Іванець Н.В. Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Іванець Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1644484
  Бойко О. Формування наборів геопросторових даних для ГІС управління інженерними комунікаціями аеропорту / О. Бойко, Н. Полякова // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (23). – С. 188-197. – ISSN 2411-5363
1644485
  Августюк М.М. Формування навичок ефективного метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 6-12. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1644486
  Радзієвська О.І. Формування навичок застосування поняття границі та похідної функції для розв"язування фізичних задач / О.І. Радзієвська, І.Б. Ковальська // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 33-38. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1644487
  Дмітренко Н.Є. Формування навичок і вмінь автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування студентів ЗВО // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (108). – С. 8-15. – ISSN 1817-8510
1644488
  Костик Є. Формування навичок іншомовного академічного письма у студентів-магістрів економічного профілю // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 78-86. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1644489
  Десятов Д. Формування навичок критичного мислення учнів в процесі використання Інтернет-ресурсів на уроках історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-23
1644490
   Формування навичок цифрової безпеки у студентів економічних спеціальностей: процедури, інструменти, сервіси / О. Глазунова, О. Касаткіна, В. Корольчук, Т. Саяпіна, Т. Волошина // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 2 (28). – С. 34-39. – ISSN 2413-1571
1644491
  Гедз С. Формування навичок читання англомовної наукової літератури в студентів-магістрів немовних спеціальностей // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 9. – С. 38-45. – ISSN 2410-0927
1644492
  Грєбцова І.С. Формування навчальних округів у межах розбудови централізованої моделі керівництва розвитком освіти в Російській імперії першої половини XIX ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 286-305. – ISSN 2312-6825
1644493
  Забродська Л. Формування навчального контенту засобами інформаційних технологій в умовах модернізації системи ППО // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 51-57
1644494
  Штомпель В.І. Формування наноструктур в об"ємі поліелектролітних комплексів на основі Na солі карбоксиметилцелюлози та полі-4-винілпіридинхлориду / В.І. Штомпель, Б.С. Саса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 229-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведена ідентифікація і досліджена структура та теплофізичні властивості стехіометричних поліелектролітних комплексів на основі сильних аніонного і катіонного поліелектролітів. За допомогою методу дифракції рентгенівських променів встановлено ...
1644495
  Краснова М.В. Формування наукових підходів щодо договорів в екологічному праві як міжгалузевого правового інституту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні наукові напрями дослідження договорів в екологічному праві, які в сучасних умовах дозволяють більш ефективно регулювати відносини в сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, ...
1644496
  Карпенко Н.В. Формування наукових шкіл з маркетингу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 63-69. – (Економічні науки)
1644497
  Несененко П.П. Формування наукового етапу економічної думки та можливості застосування деяких аспектів його методології для осмислення та вирішення сучасних проблем України / П.П. Несененко, О.А. Артеменко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 520-529. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто джерела становлення наукового етапу економічної думки, насамперед школою фізіократів. Показано особливості перехідного стану суспільств, що характеризуються процесами формування промислового капіталу і їхня схожість із сучасною Україною.
1644498
  Беккер М.Л. Формування наукового підґрунтя для ідентифікації та структуризації проблем розвитку регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 89-95. – ISSN 2222-4459
1644499
  Яновська Л.Г. Формування наукового світогляду у процесі професійної підготовки майбутніх магістрів історії засобами міжпредметних зв"язків // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 42-46. – ISSN 2414-5076
1644500
  Лузан Ю.Я. Формування наукової парадигми сучасного розвитку аграрного сектору України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 22-29. – ISSN 2221-1055
1644501
  Кахнич В. Формування наукової школи публічного права у Львівському університеті (1661-1772) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 108-116. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1644502
  Прощаликіна А.М. Формування національних інноваційних систем у країнах із трансформаційною економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 72-77. – ISSN 1993-6788
1644503
  Мєлєкєсцева Н.В. Формування національно-мовної особистості майбутніх учителів початкових класів на основі рідномовних обов"язків Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 104-109. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1644504
  Ковтун О.М. Формування національної екологічної мережі-важливий напрям планування використання та охорони земель в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 45-48.
1644505
  Малацай І. Формування національної ідентичності словаків у XIX столітті // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 89-96
1644506
  Куруч А.В. Формування національної ідентичності як основа національної безпеки України // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 147-154. – ISSN 2074-8922
1644507
  Чеботарьов В. Формування національної інноваційної системи // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 157-162. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1644508
  Маляр Л.В. Формування національної свідомості гімназійної молоді Закарпаття в 20-30-х рр. ХХ ст. засобами української літератури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 153-156. – Бібліогр.: 26 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1644509
  Розовик Д. Формування національної системи освіти урядами України у 1917-1920 рр. // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 24-27
1644510
  Толуб"як В.С. Формування недержавного пенсійного забезпечення як складової пенсійної системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 121-124
1644511
  Побірченко Н.С. Формування неперервної педагогічної освіти як системи з погляду історичних перетворень (II половина ХIХ - початок ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 68-78
1644512
  Бартіш С. Формування німецької лірики для дітей в епоху Просвітництва (на матеріалі збірки Крістіана Фелікса Вайсе "Пісні для дітей") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 279-285
1644513
  Швець Н.Р. Формування нових правил і принципів банківського нагляду в Україні : монографія / Н.Р. Швець ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-068-8
1644514
  Москалик Г.Ф. Формування нових правил та норм функціонування освіти: філософські погляди // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 59-62. – ISSN 1815-3194


  Про модернізацію освіти в Україні, її нове нормування, філософське переосмислення завдань та напрямків.
1644515
  Юрій С. Формування нового світового економічного порядку: науково-практичні підходи / С. Юрій, Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 13-26. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1644516
  Головіна С.В. Формування нового соціального мислення як передумова підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 220-226 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1644517
  Гуменюк Б.І. Формування нової архітектури європейської безпеки: місце і роль України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 17-23. – ISBN 966-7196-06-2
1644518
  Копійка В.В. Формування нової загальноєвропейської системи в контексті розширення ЄС на Схід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.56-67
1644519
  Шляхов Б.М. Формування нової людини і мистецтво / Б.М. Шляхов. – Київ, 1964. – 53 с.
1644520
  Азбергенова Р.Б. Формування нової моделі економічного зростання в Казахстані // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 162-169. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
1644521
  Нікіфоров П. Формування нової парадигми банківського нагляду в Україні : аналізують науковці / П. Нікіфоров, Н. Швець // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
1644522
  Науменкова С. Формування нової фінансової архітектури: основні питання та можливі виклики для України : світова економіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 8-13 : Табл. – Бібліогр: 20 назв
1644523
  Левченко К.Б. Формування нормативно-правового забезпечення державної політки із протидії домашньому насильству // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 64-70. – ISSN 2072-8670
1644524
  Дупай М. Формування облікової політики - важлива складова організації бухгалтерського обліку / М. Дупай, В. Дупай // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 231-233. – ISSN 1993-0259
1644525
   Формування обмежень у землекористуванні засобами геоінформаційного аналізу при просторовому плануванні (на прикладі приаеродромних територій) / Л.Я. Новаковський, А.Г. Мартин, І.О. Новаковська, І.В. Славін, Л.Р. Скрипник // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 44-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1644526
  Симоніна Наталія Валеріївна Формування образу політичного лідера засобами телебачення (вітчизняний і світовий досвід) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Симоніна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 230 л. – Бібліогр.: л. 200-219; Дод.: л. 219-230
1644527
  Симоніна Наталія Валеріївна Формування образу політичного лідера засобами телебачення (вітчизняний і світовий досвід) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Симоніна Н.В.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 5 назв
1644528
  Ворончук С. Формування образу українця в електронних ЗМІ України, Росії, Польщі, Чехії та Франції // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 256-262. – ISSN 2078-1911
1644529
  Герасименко С.С. Формування ознакової множини для порівняльного оцінювання соціально-економічного розвитку / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна, О.О. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1644530
  Вербич С.О. Формування ойконімної системи в давнозаселених регіонах України (на прикладі назв поселень сучасних Вінниччини та Хмельниччини) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76). – С. 50-71. – ISSN 1682-3540
1644531
  Макаренко Ю.П. Формування оптимальної структури капіталу з метою забезпечення фінансової стійкості підприємства / Ю.П. Макаренко, Д.О. Клименко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6806
1644532
  Василишина Л.М. Формування оптимальної територіальної структури регіонального господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Василишина Любов Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1644533
  Купалова Г.І. Формування оптимізаційної моделі товаротранспортних потоків підприємства в укмовах сталого розвитку / Г.І. Купалова, Ю.С. Хрутьба // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 19, ч. 2. – С. 48-57. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1644534
  Малиновська О. Формування органів управління зовнішньою міграцією в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.320-327. – ISBN 966-73-53-51-Х
1644535
  Рєзнік В.І. Формування організаційних засад створення авіації на рубежі XIX-XX століть // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (33). – С. 175-183. – ISSN 2707-1383
1644536
  Полотняк І.Г. Формування організаційно-економічного механізму розвитку та збереження персоналу ПрАТ "Київстар" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 379-384. – ISSN 2222-4459
1644537
  Фурсов О.І. Формування організаційно-економічного механізму управління основними засобами в умовах реструктуризації паідприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 198-205. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1644538
  Гайдаржи А.І. Формування організаційної культури судноводіїв у процесі вивчення технічних дисциплін в системі неперервної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гайдаржи Анжела Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644539
  Транченко Л.В. Формування організаційної структури підприємства відповідно до вимог програмно-цільового управління : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 158-164 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1644540
  Сегеда І.В. Формування організаційної структури управління на підприємствах готельного бізнесу / І.В. Сегеда, Н.М. Богдан // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 19-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1644541
  Шкирта І.М. Формування основ комп"ютерної грамотності майбутнього вчителя початкової школи в процесі професійної освіти / І.М. Шкирта, В.Ф. Лазар, Н.В. Базар // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 455-459. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1644542
  Єпіхіна М.А. Формування основ патріотичного виховання у дошкільників засобами народознавства / М.А. Єпіхіна, Н.О. Курило // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 96-100. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1644543
  Бартків О.С. Формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів / О.С. Бартків, О.В. Смалько // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 24-28. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1644544
  Плахотнюк Н. Формування основ професійної комунікації іноземною мовою студентів магістратури фізико-математичного факультету // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 76-85. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1644545
  Прохорова О. Формування основ професіоналізму та професійної майстерності як основна мета підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 60-64. – ISSN 1562-529Х
1644546
  Колесніков М.О. Формування основних елементів врожайності сортів твердої озимої пшениці за умов дії біопрепарату Стимпо / М.О. Колесніков, К.С. Євстафієва // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 81-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-9270
1644547
  Кошель А.О. Формування основних факторів і показників які визначають цінність земель в межах населених пунктів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 217-221
1644548
  Залужна А.Є. Формування особистісної ідентичності в студентів медичних коледжів : структурно -функціональний аналіз / А.Є. Залужна, В.Ю. Прокопчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 97-101. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1644549
  Мельник В. Формування особистісної релігійності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.238-245. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1644550
  Ларцев В.С. Формування особистості в сучасному українському суспільстві: об"єктивні і суб"єктивні фактори // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.7-18
1644551
  Данилова Л. Формування особистості нового типу // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.26-28
1644552
  Іваницька М. Формування особистості перекладача: компетентнісний підхід // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 135-156. – (Psychology ; vol. 26, issue 2). – ISSN 2309-1797
1644553
  Панталієнко В.В. Формування особистості студента у процесі викладання культурологічних дисциплін // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 232-234
1644554
  Ломако Л.І. Формування оцінних умінь підлітків у навчанні. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Ломако Л.І.; Наук-дослід.ін-т. пед.Укр. – К, 1992. – 21л.
1644555
  Цікул І.В. Формування паритетної демократії в Україні як принцип євроінтеграційних процесів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 292-298
1644556
  Кужель О. Формування паритетності інтересів / Олександра Кужель. – 3-тє вид., допов. – Київ, 2004. – 188 с. – ISBN 966-7317-71-4
1644557
  Проскурніна Н.В. Формування партнерських відносин інструментами маркетингу в соціальних мережах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 201-209. – ISSN 2222-0712
1644558
  Сидорук Д.Г. Формування патріотизму військових моряків Радянського флоту: теорія і практика. (1917-1945). : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.02 / Сидорук Д.Г.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 32л.
1644559
  Сойко І.М. Формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в умовах інклюзії // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 155-164. – ISBN 978-966-7359-77-5
1644560
  Яковенко К.Ю. Формування педагогічного мислення майбутніх соціальних педагогів у процесі вирішення педагогічних ситуацій у роботі з обдарованими учнями у загальноосвітніх навчальних закладах // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 37-41. – ISSN 2045-146X
1644561
  Ворожбіт-Горбатюк Формування педагогічного оптимізму студентів ресурсами матеріалів творчої спадщини Григорія Сковороди / Ворожбіт-Горбатюк, Н. Борисенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 39-42. – ISSN 1562-529Х
1644562
  Стасюк Л. Формування педагогічної культури як складової педагогічної етики майбутніх вихователів // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 99-105. – ISSN 2415-8143
1644563
  Милютченко І. Формування педагогічної майстерності у вищій школі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 14-19. – ISSN 1562-529Х
1644564
  Бикова М.М. Формування педагогічної толерантності в сучасній системі цінностей // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 83-85. – ISBN 978-966-698-291-2
1644565
  Крайник Г.С. Формування переліку корупційних злочинів як складова удосконалення кримінальної відповідальності за їх вчинення / Г.С. Крайник, Т.Є. Дунаєва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 70-72. – ISSN 2308-9636
1644566
  Скрипник О.А. Формування персонологічного ідеалу бодгісатви за "Віламакірті нірдеша сутрою" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1644567
  Аннєнков І. Формування першої в УСРР школи конструкторів електричних машин (1920-і роки) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 135-145. – ISSN 1998-4634
1644568
  Майковська В.І. Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу: теорія і практика : монографія / Майковська Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 490, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 408-441. – ISBN 978-966-698-296-7
1644569
  Грибова Д.В. Формування підходів до ефективного функціонування ринку овочевої продукції // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1644570
  Котлярова В.Г. Формування підходу до управління витратами промислового підприємства / В.Г. Котлярова, Я.М. Деренська, О.В. Гладкова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 198-204. – ISSN 2222-4459
1644571
  Стаднюк Ю.Ю. Формування пізнавальних умінь учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Стаднюк Юлія Юріївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644572
  Іщенко А.М. Формування позитивного іміджу державних службовців в Україні в умовах цифрової трансформації / А.М. Іщенко, А.А. Сінчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6814
1644573
  Зеленська Л.І. Формування позитивного іміджу України у іноземних студентів під час польових практик : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 341-349 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1644574
  Яровой Л.К. Формування полів зі стабільним просторовим розподілом інтенсивності на виході багатомодового світловоду за допомогою двоступеневого кореляційного методу / Л.К. Яровой, О.В. Гнатовський, А.М. Саєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-52. – (Фізика ; вип. 4)


  Досліджена можливість перетворення пучків на виході багатоходового світловоду в поля з стабілізованим просторовим розподілом інтенсивності. Перетворення реалізується за допомогою двоелементної кореляційної схеми з фазовим модулятором хвильового фронту ...
1644575
  Олішевич В.М. Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Олішевич Віолетта Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1644576
  Ковтун О.А. Формування полікультурної компетентності майбутнього педагога в процесі реалізації стратегії інтернаціоналізації // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 221-235. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1644577
  Зубик А.А. Формування полікультурної особистості майбутнього філолога у контексті інтернаціоналізації вищої освіти / А.А. Зубик, Т.В. Сторчова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 17-18
1644578
  Пристайко О.Є. Формування політики безпеки та оборони Європейського Союзу та інтереси України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С135-142
1644579
  Рубцова М.Ю. Формування політики економічної взаємодії з транснаціональним бізнесом як чинника конкурентоздатності країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто відношення між державами і ТНК, що формують конкурентоздатність приймаючих країн та реалізують конкурентні переваги на міжнародних ринках. The article investigates of the relation between Stats and TNC, which create competitiveness of the ...
1644580
  Калініченко Б.М. Формування політико-правових основ інформаційної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 78-89. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1644581
  Сорокін Р.О. Формування політико-правових поглядів Соломона Крима в 1898-1903 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 86-90.
1644582
  Макаренко Б. Формування політичної культури особистості як основи гуманізації її політичної участі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 182-193


  Доводиться, що значну роль в олюдненні політичної діяльності людини відіграє політична культура, гуманізаційна специфіка якої полягає в її комунікативній природі. Саме в межах політичної культури суспільства виробляються спільні цінності, переконання, ...
1644583
  Кищенко Г.І. Формування політичної культури студентів і деполітизація вищої школи // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 181-188. – ISBN 966-594-559-9
1644584
  Проскуріна Олена Олександрівна Формування політичної культури українського суспільства: проблеми і перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.03 / Проскуріна О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1644585
  Проскуріна Олена Олександрівна Формування політичної культури українського суспільства:проблеми й перспективи розвитку : Дис....канд. політичних наук: 23.00.03 / Проскуріна Олена Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 185л. – Бібліогр.:л.167-185
1644586
  Коркуна О.І. Формування понятійно-категоріального апарату територіальних громад // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 26-29. – ISSN 2071-4653
1644587
  Чернявський К. Формування попиту на кредитні ресурси : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 34-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1644588
  Скоцик В.Є. Формування попиту на ринку сільськогосподарської техніки: сучасний стан та шляхи вирішення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 14-17. – ISSN 2306-6814
1644589
  Тюхтенко Н.А. Формування портфелю компетентностей як управлінський чинник підвищення якості розвитку людського капіталу закладів вищої освіти / Н.А. Тюхтенко, К.М. Синякова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 19, вип. 1 (44). – С. 34-47. – ISSN 2413-9998
1644590
  Тавлуй І.П. Формування портфеля "стандартних інструментів" при реалізації проекту стратегічного розвитку організації // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 65-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
1644591
  Круль В.П. Формування поселенської мережі Дністерського каньйону (часово-просторовий аналіз) / В.П. Круль, С.Я. Добровольська, О.Р. Гадельшин // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 126-132. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1644592
  Бауліна Т.В. Формування потенціалів системно-універсальногно функціонування реального сектору економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 2-9
1644593
  Дорожкіна Ольга Олексіївна Формування потреби в естетичній діяльності у вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Дорожкіна Ольга Олексіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1993. – 16 с.
1644594
  Стрілець В.В. Формування початкових та граничних умов термічної локалізації осередку надзвичайної ситуації, пов"язаної з ураженням хімічно-небезпечними речовинами / В.В. Стрілець, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 293-297 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1644595
  Шаповалова Е.О. Формування почуття прекрасного на уроках літератури / Е.О. Шаповалова, П.М. Яковенко. – Київ, 1987. – 116с.
1644596
  Сорока О.Я. Формування правового мислення в процесі професійної підготовки лікарів у вищих медичних навчальних закладах // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 54-64. – ISSN 2072-084X
1644597
  Хміль І.Ю. Формування правової компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання медичного права : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Хміль Ірина Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1644598
  Пугач В.М. Формування правової компетентності майбутніх менеджерів охорони здоров"я у процесі фахової підготовки : автореф, дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пугач Віталіна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
1644599
  Костенко О.О. Формування правової компетентності майбутніх учителів історії і правознавства у теорії та практиці вищої школи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 76-91. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1644600
  Янченко П.В. Формування правової культури майбутніх юристів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Янченко Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1644601
  Ганзенко Олександр Олександрович Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Ганзенко Олександр Олександрович; Запорізький юридичний ін-тут МВС України. – Запоріжжя, 2002. – 198 л. + Додатки: л. 192-198. – Бібліогр.: л. 175-191
1644602
  Ганзенко Олександр Олександрович Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : Автореф. дис. канд. юрид.наук: 12.00.01. / Ганзенко О.О.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1644603
  Менюк О.А. Формування правової культури підприємця: теоретичні та прикладні аспекти / О.А. Менюк; НАНУ;Ін-тут держ.і права ім.В.М.Корецького. – Київ : Оріяни, 2001. – 172с. – ISBN 966-7373-61-4
1644604
  Федик Є.І. Формування правової культури студентів-юристів: теоретичні та прикладні аспекти (на матер. діяльності навч. закладів з підготовки молодших спеціалістів). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Федик Є.І.; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 24л.
1644605
  Попик Н. Формування правової культури студентів у закладах вищої освіти України (1991-2014 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 63-69. – ISSN 2518-7732
1644606
  Ходаківський М.Д. Формування правової політики України на сучасному етапі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 496-505. – ISSN 0869-2491
1644607
  Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 207 с. – Бібліогр.: л. 190-207
1644608
  Царенко Володимир Іванович Формування правосвідомості особливості військовослужбовців-прикордонників України : Дис... канд. юридичних наук:12.00.01. / Царенко Володимир Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 209 л. + Додатки: л. 190-209. – Бібліогр.: л.174-189
1644609
  Царенко Володимир Іванович Формування правосвідомості особливості військовослужбовців-прикордонників України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Царенко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1644610
  Вербицький В.В. Формування практичного розуму цілеспрямованого учня : (з досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти) / В.В. Вербицький; МОНУ. Ін-тут педагогіки АПН України. – Київ : Деміур, 2002. – 232с. – ISBN 5-7780-08-2
1644611
  Удовиченко І. Формування предметної географічної компетентності засобами реалізації змісту курсу за вибором логістичного спрямування // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 270-278. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1644612
  Гоєр Ольга Деживна Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі : Дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Гоєр Ольга Деживна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 208 л. – Додатки: л.: 201 - 208. – Бібліогр.: л.: 193 - 201
1644613
  Галай В. Формування принципів на етапах становлення і розвитку інституту державної служби України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 33-38. – ISSN 2524-0129
1644614
  Погріщук Б. Формування пріоритетів розвитку світової економічної системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 215-221. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1644615
  Шутов М.М. Формування проблемно-орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах охорони здоров"я в контексті міжнародного досвіду : економіка та соціальна політика / М.М. Шутов, В.В. Дорофієнко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 144-149. – Бібліогр.: 12 назв
1644616
  Христова Т.Є. Формування прогресивних фітофізіологічних поглядів на основі спостережень та емпіричних узагальнень / Т.Є. Христова, Є О. Пюрко, М.М. Мусієнко // Історико-методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні : монографія / Т.Є. Христова, О.Є. Пюрко, М.М. Мусієнко. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – С. 11-15. – ISBN 978-966-197-032-7


  Амбодик-Максимович Нестор Максимович - вчений-енциклопедист, вихованиць Київської академії.
1644617
   Формування продовольчих ресурсів в Україні / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, П.А. Лайко, О.Д. Витвицька // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 41-46
1644618
  Лопушняк В.І. Формування продуктивності сильфії пронизанолистої (Silphinium perfoliatum L.) за різних норм внесення осаду стічних вод на дерново-підзолистих грунтах / В.І. Лопушняк, Г.М. Грицуляк // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 100-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2310-4678
1644619
  Кисельов Д.О. Формування продуктивності яблуні сорту Флоріна на фоні фоліарного підживлення препаратом Терасорб Комплекс / Д.О. Кисельов, І.В. Гриник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 148-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
1644620
  Павлюк Б.В. Формування проектної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Павлюк Богдан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1644621
  Стрельник О.О. Формування проектної компетентності філологів у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Стрельник Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1644622
  Нагорна Н.О. Формування проєктно-технологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання у процесі вивчення основ проєктування і моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нагорна Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1644623
  Геращенко Б.І. Формування проліферативних і адаптивних відповідей клітинних популяцій за дії іонізуючої радіації та хіміопрепаратів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Геращенко Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 44 назви
1644624
  Ганущак-Єфіменко Формування промислових кластерів як ефективний напрям розвитку економіки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 151-158. – ISSN 1993-6788
1644625
  Новоселець М.К. Формування просторових неоднорідностей тканин паренхіматозних органів як фізичних систем з розподіленими параметрами / М.К. Новоселець, О.М. Скорик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 295-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано формування просторових неоднорідностей фізичних параметрів паренхіматозних органів. Запропоновано модель еволюції просторового розподілу вектора стану клітин двох органів, з прямим і зворотнім зв"язком керування. Показано, що відхилення ...
1644626
   Формування професійних компетентностей майбутніх магістрів початкової освіти / О. Шквир, Г. Дудчак, Н. Казакова, Н. Сівак // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 49-56. – ISSN 2308-4634
1644627
  Кучинська І.О. Формування професійних компетентностей педагогічного працівника сучасного вишу // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 107-114. – (Серія "Екологія" ; вип. 3). – ISSN 2519-8955
1644628
  Рашевська А.А. Формування професійних компетентностей під час аналізу козацького портрета XVII-XVIII ст. у студентів спеціальності "Дизайн" на заняттях із живопису // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 92-94. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1644629
  Кіктєва А.В. Формування професійних компетентностей студентів-енергетиків вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 106-109. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1644630
  Гребняк М.П. Формування професійних компетенцій з профілактичної медицини у студентів-фармацевтів / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко, В.В. Таранов // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 132-136. – ISSN 2077-6594
1644631
  Довженко С.С. Формування професійних компетенцій засобами фізичного виховання у студентів залізничних навчальних закладів // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С.,Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 1. – С. 22-28. – ISSN 2520-2677


  "Розроблена методика з організації і змісту професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту на основі реалізації навчально-тренувальних модулів, що спрямовані на поглиблену теоретико-методичну підготовку для ...
1644632
  Максименко А. Формування професійних компетенцій майбутніх педагогів-хореографів у процесі вивчення дисципліни "народно-сценічний танець" // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 90-95. – ISSN 2307-4914
1644633
  Проценко І.І. Формування професійних компетенцій у майбутніх педагогів // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 179-180. – ISBN 978-966-698-282-0
1644634
  Безлюдна Н. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти методами проєктів / Н. Безлюдна, Н. Дудник // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 6-12. – ISSN 2307-4906
1644635
  Черв"якова Н.І. Формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів початкових класів засобами педагогічної метафори // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 3 (178). – С. 37-45. – ISSN 2227-2747
1644636
  Чабан Світлана Володимирівна Формування професійно-педагогічного інтересу до музичної народної творчості у майбутніх вчителів початкових класів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чабан Світлана Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 204л. – Бібліогр.:л.189-204
1644637
  Кінах Н. Формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя початкової школи як наукова проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 192-206. – ISSN 2312-5993
1644638
  Лобунець В. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх інженерів-економістів / В. Лобунець, М. Пантелєєв, І. Геращенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С. 48-52. – ISSN 1562-529Х
1644639
  Пріма Д. Формування професійно-суб"єктної позиції майбутнього вчителя початкової школи як наукова проблема // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 100-105. – ISSN 2706-6258
1644640
  Перерва В.В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх учителів біології в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Перерва Вікторія Вікторівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1644641
  Гурська О.О. Формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців з інформаційних технологій в освітньому середовищі технічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 01 / Гурська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1644642
  Клочко В.І. Формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій : монографія / В.І. Клочко, М.Г. Прадівлянний ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-641-316-4
1644643
  Брехунець А.І. Формування професійного мислення у майбутніх учителів технологій // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 25-39. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1644644
  Дроздова І. Формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ під час навчання усного мовлення : (Мова і література в закладах нового типу та ВНЗ) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (80). – С. 37-42
1644645
  Цюняк О. Формування професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності засобами тренінгових технологій // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 2. – С. 152-157. – ISSN 2307-4914
1644646
  Нінова Т.С. Формування професійної екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 171-178. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1644647
  Андрієвська-Семенюк Формування професійної ідентичності майбутніх психологів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – № 21. – С. 102-106. – ISSN 2078-4643
1644648
  Разумна А.Г. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Разумна Алла Григорівна ; М-во здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
1644649
  Сальник І.В. Формування професійної картини світу вчителя фізики в STEM-орієнтованому навчальному середовищі / І.В. Сальник, С.П. Величко, Е.П. Сірик // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 38-41. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1644650
  Олешко П.С. Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах інноваційного освітнього середовища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 156-162. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1644651
  Підлісний Є. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в закладах вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 126-134. – ISSN 2307-4906
1644652
  Проскура С.Л. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук / С.Л. Проскура, С.Г. Литвинова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 137-146. – ISSN 2413-1571
1644653
  Косенчук О. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі фахової підготовки // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 71-77. – ISSN 2706-6258
1644654
  Новікова В.Є. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчових і переробних виробництв у процесі хімічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Новікова Вікторія Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644655
  Кайдалова Л.Г. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 80-85. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1644656
  Сорокотяга І. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів морської галузі в закладах вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 259-270. – ISSN 2312-5993
1644657
  Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери у ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 45-49. – ISSN 0131-6788
1644658
  Локшин В.С. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в умовах євроінтеграції // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 134-135. – ISBN 978-966-698-290-5
1644659
  Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання з урахуванням макаренкознавчих вимірів сучасної педагогічної інноватики // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 132-133. – ISBN 978-966-698-271-4
1644660
  Лалак Н. Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами навчальної дисципліни "Історія України" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 2. – С. 15-18.
1644661
  Жигайло О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи шляхом використання дидактичних та ділових ігор // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 133-138. – ISSN 2308-4634
1644662
  Фаст А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із публічного адміністрування з використанням досвіду США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 473-482. – ISSN 2312-5993
1644663
  Козіна О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях хорового диригування // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 64-71. – ISSN 2307-4914
1644664
  Поясок Т.Б. Формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника у процесі фахової підготовки / Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 102-107. – ISSN 1995-0519
1644665
  Дерда І. Формування професійної компетентності майбутнього педагога-музиканта у процесі фахової підготовки // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 56-63. – ISSN 2307-4906


  Проаналізовано погляди науковців, щодо особливостей розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів-музикантів у процесі фахової підготовки.
1644666
  Жихорська О. Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу закладу вищої освіти в умовах інтеграції неформальної освіти // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 19-30. – ISSN 2618-0715
1644667
  Батюк Л.В. Формування професійної компетентності студента медичного університету при вивченні медико-біологічних дисциплін / Л.В. Батюк, О.А. Жерновникова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 51-89. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
1644668
  Попова Г. Формування професійної компетентності судноводіння в майбутніх судноводіїв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 51-60. – ISSN 2312-5993
1644669
  Городнича Л. Формування професійної компетентності у вищій школі засобом літературно-мистецького журналу як технології кейс-методу / Л. Городнича, М. Ольховик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 38-48. – ISSN 2312-5993
1644670
  Панченко В.Ф. Формування професійної компетентності у курсантів вищих військових навчальних закладів у системі двоциклової підготовки військових фахівців з навчальної дисципліни "Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт" / В.Ф. Панченко, С.А. Тарасюк, А.Є. Бутенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 274-280


  У статті обґрунтовано необхідність формування оновленого змісту програми з навчальної дисципліни "Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт" для курсантів вищих військових навчальних закладів при переході системи вищої освіти на ...
1644671
  Гусак Л.П. Формування професійної компетентності у студентів економічних спеціальностей при вивченні математичних дисциплін // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 43-46 : рис. – Бібліогр.: с. 45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1644672
  Шарапа М.В. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх журналістів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 105-112. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1644673
  Шумовецька С.П. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: використання дослідницького методу для поглиблення знань з проблематики лідерства та управління прикордонним підрозділом // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 137-141. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1644674
  Кравцов В.О. Формування професійної культури майбутнього соціального працівника // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 84-90. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1644675
  Кіщенко Ю.В. Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу : Монографія / Ю.В. Кіщенко. – Херсон, 2004. – 172 с. – ISBN 966-8502-05-1
1644676
  Берека В.Є. Формування професійної майстерності педагога засобами STEM-освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 20-22. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1644677
  Цуркан М. Формування професійної мовленнєвої компетентності іноземних студентів-медиків на заняттях з української мови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1644678
  Колодій Н.В. Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Колодій Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1644679
  Цегольник П.А. Формування професійної моделі фахівця в сфері управління : Автореф... канд. держ. управл.наук: 25.00.03 / Цегольник П. А.; Укр. держ акад. управл. при презид. Укр. – К., 1997. – 16л.
1644680
  Щирба В.С. Формування професійної мотивації при вивченні дискретних структур студентами напряму підготовки 122 комп""ютерні науки / В.С. Щирба, Р.В. Моцик, О.В. Фуртель // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 179-182. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1644681
  Шварп Н.В. Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівців / Н.В. Шварп, Л.М. Калашнікова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 230-243. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1644682
  Лопатюк О.В. Формування професійної рефлексії майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лопатюк Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1644683
  Зварич І. Формування професіоналізму майбутніх лікарів США (зарубіжний досвід) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 29-36. – ISSN 2308-4634
1644684
  Коновалик В. Формування професіоналізму майбутнього вчителя // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 32-37. – ISSN 2077-1827
1644685
  Хмеляр І.М. Формування професйної компетентності майбутніх фармацевтичних працівників в умовах реалізації міжпредметної інтеграції / І.М. Хмеляр, О.І. Бурбан // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 192-197 : рис. – Бібліогр.: с. 195-196. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1644686
  Бурменко О.А. Формування процедур реалізації керуючого алгоритму експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС України / О.А. Бурменко, О.І. Сошинський, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 180-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1644687
  Мешко Г.І. Формування психічного здоров"я учнів у сучасній школі / Г.І. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 177-181 : табл. – Бібліогр.: с. 180. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1644688
  Курило В.С. Формування психологічних якостей майбутніх фахівців гуманітарного профілю в процесі професійної підготовки / В.С. Курило, О.Л. Караман // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 1 (179). – C. 17-26. – ISSN 2227-2747
1644689
  Буйняк М.Г. Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Буйняк Мар"яна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1644690
  Тюптя Олена Володимирівна Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Тюптя Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 21л.
1644691
  Тюптя Олена Володимирівна Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Дис... канд. психолог.наук: / Тюптя Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 252л. – Бібліогр.:л.175-191
1644692
  Тюптя О.В. Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.01 / Тюптя О.В.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 21с. – Бібліогр.:с.18-19
1644693
  Юник І. Формування психологічної стійкості комунікаторів у процесі підготовки до професійної дільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 58-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну стійкість комунікаторів як їх особистісну властивість, що входить у синдром стану психологічної готовності до комунікативної діяльності. Психологічна стійкість інтерпретується як не вроджена, а набута властивість, яка ...
1644694
   Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдаров. дітей і молоді, вихов. у них патріотизму й громадянської позиції у процесі ... : Навчальний посібник. – Київ, 2004. – 192с. – ISBN 966-8668-01-04
1644695
  Дунаєв І. Формування публічної політики вибіркової міграції та подальшої інтеграції іноземних кваліфікованих працівників в Україні / І. Дунаєв, Д. Костєнніков // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Балахтар, В. Гошовська [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 180-205. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2522-9931


  Сучасний акцент на місцевий і регіональний рівень в інтеграційній політиці вже набув ефект для публічного управління: в Євросоюзі міста все частіше розробляють власну інтеграційну філософію; раніше традиційна ієрархічна модель "зверху вниз" розподілу ...
1644696
  Брижицька С.А. Формування радянської свідомості відвідувачів могили Тараса Шевченка : (За матеріалами "Книг вражень" 1927-1928 років) // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 33-41


  У контексті суспільно-політичних змін у СРСР з"ясовано критерії становлення радянської свідомості відвідувачів могили Т. Шевченка в м. Каневі
1644697
  Рощина Л.О. Формування радянської системи соціального забезпечення у 20-30-ті роки XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 1728-3671
1644698
  Ціхоцький І. Формування раннього ідіолекту Івана Франка в контексті освітніх дискусій у Галичині другої половини XIX ст. : (Мовностилістична і правописна проблематика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 448-453. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1644699
  Собчук Любов Наумівна Формування раціональних рівнів запасів заготовок у нагромаджувачах гнучких технологічних систем : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.08 / Собчук Любов Наумівна; МО України. Луцький індустріальний ін-тут. – Луцьк, 1995. – 20л.
1644700
  Олійник Я.Б. Формування регіональних диспропорцій в Україні та основні напрями їх усунення. // Матеріали наукової конференції "Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 року", 1999. – Ч. 2
1644701
  Рось З. Формування регіональних центрів джазово-фестивального руху в Україні періоду Незалежності (1991-2012 рр.) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 77-85. – ISSN 2224-0926
1644702
  Осовський Олег Антонович Формування регіональної стратегії розвитку малого підприємництва : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.10.01 / Осовський О.А.; Науково-дослідний економічний ін-тут. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1644703
  Співак Інна Віталіївна Формування режимів валютних курсів у країнах з перехідною економікою (на прикладі Польщі, Чехії, України) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.05.01 / Співак І.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1644704
  Давиденко О.К. Формування режиму грунтових вод та прояви сучасних природних процесів на узбережжі Київського водосховища // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 45-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1644705
  Васюк Н.О. Формування резерву управлінського персоналу у сфері охорони здоров"я в Україні як складової кар"єрного розвитку / Н.О. Васюк, О.О. Котов, Т.В. Савіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 139-144. – ISSN 2306-6814
1644706
  Лю Юнь Тао Формування рекламної стратегії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 113-120


  Стаття присвячена висвітленню питань оцінювання ефективності рекламної стратегії та її системного узгодження з іншими елементами комплексу маркетингу та комунікацій, а також сформульовані методичні рекомендації щодо оптимізації зазначеного процесу в ...
1644707
   Формування рентних відносин у водному господарстві України / [М.А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр.: с. 320-327. – ISBN 978-966-02-7214-9
1644708
  Головко Р.А. Формування ризик-менеджменту фермерських господарств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 236-240 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1644709
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 17. – 2002
1644710
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 18. – 2002
1644711
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1(20). – 2003
1644712
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6(25). – 2003
1644713
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7-8 (26-27). – 2003
1644714
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9(28). – 2003
1644715
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10(29). – 2003
1644716
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4 (35). – 2004
1644717
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (36). – 2004
1644718
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7-8 (38-39). – 2004
1644719
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2 (45). – 2005
1644720
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005
1644721
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (48). – 2005
1644722
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2005
1644723
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (106). – 2010
1644724
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (107). – 2010
1644725
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (110/111). – 2010
1644726
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (114). – 2010
1644727
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (115). – 2010
1644728
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 2 (117). – 2011
1644729
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (119). – 2011
1644730
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (124). – 2011
1644731
  Буткін-Сіверський Формування ринкового механізму госпдарювання на підприємствах харчової і переробної пром-ті України : Дис. ... докт. економ. наук: 08.01.02 / О.Б. Буткін-Сіверський ; НАН Укр., Рада по вивченню продукт. сил Укр. – Київ : [Б. в.], 1995. – 441 л. – Бібліогр.: л. 408-436
1644732
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-545-6
Ч. 1 : Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи / [редкол.: А.Ф. Павленко, В.С. Савчук, А.М. Колот та ін.]. – 2011. – 718 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1644733
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-526-5
Ч. 2 : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій / [редкол.: О.О. Бєляєв (відп. ред.), В.М. Данюк, В.П. Дишкант та ін.]. – 2011. – 556 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1644734
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 23, ч. 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1644735
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 23, ч. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1644736
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 41. – 2019. – 457 с. – Резюме укр., англ. мовами
1644737
   Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-11-3
Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – 2005
1644738
   Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-11-3
Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – 2005
1644739
  Лір В.Е. Формування ринку енергоефективних технологій та послуг як економічного механізму реалізації політики сталого розвитку / В.Е. Лір, У.Є. Письменна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 9-17
1644740
   Формування ринку органічної продукції в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / [Т.А. Кунділовська та ін.] ; за заг. ред. Т.А. Кунділовської ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2019. – 125, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: Бібіліогр.: с. 115-125. – ISBN 978-966-927-569-1
1644741
  Жовтанецький В.І. Формування ринку праці та пріоритети зниження рівня безробіття в Україні / В.І. Жовтанецький, Б.Ф. Заблоцький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 166-170
1644742
  Желінська Н.О. Формування риторичних прийомів на логіко-риторичному рівні поверхневої структури риторико-стилістичної організації художнього тексту (на матеріалі французьких романів XX століття) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 98-103. – ISBN 966-638-08406
1644743
  Конівіцька Т.Я. Формування риторичної компетентності майбутніх психологів у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Конівіцька Тетяна Ярославівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1644744
  Усатий А.В. Формування риторичної культури майбутнього вчителя-словесника // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С. 217-229. – ISBN 978-966-485-103-6
1644745
  Діденко Микола Маркович Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трансформації економіки України : Дис... д-ра екон. наук: 08.01.01. / Діденко Микола Маркович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 433л. – Бібліогр.:л.394-416
1644746
  Діденко М.М. Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трасформації економіки України : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Діденко М.М.; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 36с.
1644747
  Мартиш Є.В. Формування рідбергівських станів у нижній іоносфері / Є.В. Мартиш, В.С. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-62. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Розглянуто процеси, пов"язані з рекомбінацією іона з плазмового об"єму та електронна поверхні пилової частинки. Показано, що вони приводять до формування нейтралів у високо збуджених (рідбергівських) станах. Концентрація таких частинок може ...
1644748
  Козак І.Й. Формування розумних матеріальних інтересів як проблема комуністичного виховання : Дис... канд. філос. наук: / Козак І.Й.; Кам"янець-Подільський держ. пед. ін-т. – Кам"янець-Подільський, 1972. – 180л. – Бібліогр.: л.168-180
1644749
  Мельничук І.М. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців сестринської справи як педагогічна проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 168-172 : табл. – Бібліогр.: с. 170-171. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1644750
  Олійник Н.А. Формування самоосвітньої компетентності студентів-аграріїв // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 120-124. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1644751
  Коломієць А.Я. Формування свідомого ставлення студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності / А.Я. Коломієць, Т.Г. Клеменченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 117-120. – ISBN 978-966-698-290-5
1644752
  Федоряка Л. Формування світоглядних уявлень Томаса Неша в соціокультурному контексті єлизаветинської Англії // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 50-62
1644753
  Білогур В. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 93-99. – ISSN 2078-1016
1644754
  Мартинюк А. Формування світогляду творчої особистості в умовах освітнього простору України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 17-20. – ISSN 2308-4634
1644755
  Першукова О. Формування світогляду школярів засобами навчання іноземних мов у країнах ЄС та США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 241-250. – ISBN 978-966-2633-02-3
1644756
  Лесюк М.П. Формування семантики віддієслівних іменників // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 74-80
1644757
  Соколов В.Ю. Формування середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-х - 1950-х рр.: від бібліотечних курсів до спеціалізованих технікумів // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 9-31. – ISSN 2707-3335


  Проаналізовано особливості становлення бібліотечної освіти у 1920-х – 1950- х рр.; досліджено історичні, соціально-політичні та культурно-освітні чинники створення та розвитку середніх спеціальних навчальних закладів, що готували бібліотекарів у ...
1644758
  Лизогуб В.С. Формування сили нервових процесів у онтогенезі людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Вивчено вікові особливості формування сили нервових процесів (НП) у людей віком від 6 до 70 років. Проведений порівняльний аналіз цих параметрів у осіб, які не займалися спортом (неспортсмени) та тих, хто відвідував спортивні секції (спортсмени). ...
1644759
  Кулик С.М. Формування симбіотичного апарату та зернова продуктивність сої залежно від удобрення в умовах Західного Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 149-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1644760
  Калита Н.В. Формування систем приватного пенсійного забезпечення: світовий досвід і Україна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.49-56
1644761
  Скібіцька Л.І. Формування системи антикризового управління на авіапромислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Скібіцька Ліана Іванівна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейський університет". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1644762
  Грищенко Т.В. Формування системи банківського кредитування експертної діяльності українських підприємств : ринок фінансових послуг / Т.В. Грищенко, В.В. Курищук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 107-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1644763
  Колесник Надія Федорівна Формування системи господарювання малого підприємства у перехідній економіці : Дис...канд. економ. наук: 08.01.01 / Колесник Надія Федорівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 247л. – Бібліогр.:л.241-247
1644764
  Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України : наукові дискусії // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 11-20 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
1644765
  Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 11-20. – ISSN 0131-775Х
1644766
  Крушельницька Т. Формування системи державного управління ринком алкоголю і тютюну в перехідній економіці України // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.70-79
1644767
  Кравчук І.І. Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1644768
  Корнєв Юрій Геннадійович Формування системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Корнєв Ю.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 225с. + Додатки: л. 194 - 225. – Бібліогр.: л. 181 - 194
1644769
  Тарасенко І.О. Формування системи інформаційної безпеки / І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко, О.М. Батечко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 48-52
1644770
  Внукова Н.М. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів : фінанси підприємств / Н.М. Внукова, Н.І. Зінченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 112-120 : Табл. – Бібліогр.:10 назв
1644771
  Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 293 л. + Додатки : л. 210-293. – Бібліогр.: л. 189-209
1644772
  Михайлов С.В. Формування системи менеджменту підприємницьких структур інноваційних кластерів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 23, грудень. – С. 53-59. – ISSN 2306-6814
1644773
   Формування системи моніторингу довкілля в умовах проведення операції об"єднаних сил // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
1644774
   Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України : монографія / Акімова Л.М., Левчук С.М., Акімов О.О., Кузьмін О.В. ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 192, [4] с. – Бібліогр.: с. 166-188. – ISBN 978-966-289-196-6
1644775
  Бабай Д.О. Формування системи організаційно-господарського забезпечення інноваційних відносин в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 142. – С. 127-135. – ISSN 2224-9281
1644776
  Лондар С.Л. Формування системи первинних дилерів в Україні : ринок фінансових послуг / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 61-73 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1644777
  Цвях О.М. Формування системи позитивної економічної відповідальності забудовників при використанні міських землекористувань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1644778
  Краснікова Н.О. Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.130-139 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1644779
  Білик О.І. Формування системи публічного управління соціальними ризиками у світовій практиці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 76-81. – ISSN 2306-6814
1644780
  Чайка І. Формування системи реагування на потреби споживачів у закладі вищої освіти // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3 (64). – С. 59-67. – ISSN 2409-8892
1644781
  Пасіка С. Формування системи соціального забезпечення військовослужбовців / С. Пасіка, С. Ненько // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 44-47
1644782
  Трубич С.Ю. Формування системи соціального страхування : страховий ринок / С.Ю. Трубич, В.Є. Швець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 110-114 : Рис.
1644783
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній ( на прикладі компаній легкої промисловості ) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1644784
  Януль І.Є. Формування системи трансфертів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-100. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемам формування системи трансфертів в Україні. Розглянуто основні елементи сучасної системи трансфертів, визначено перспективні види трансфертів, напрями їх застосування.
1644785
  Котляревська Н.С. Формування системи управління лісовим господарством України : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1644786
  Пильнова В.П. Формування системи управління підприємницькими ризиками / В.П. Пильнова, О.М. Гавриш, Т.В. Капелюшна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 51-57. – ISSN 2306-6814
1644787
   Формування системи управління ризиками в логістичній діяльності підприємств / Л.М. Волинець, І.О. Хоменко, І.І. Халацька, Ю.О. Божок, К.С. Пеньківська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 22-31. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1644788
  Паніка Н.О. Формування системи управління фінансовою безпекою підприємства / Н.О. Паніка, І.О. Тарасенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 35-41
1644789
  Білинська М. Формування системи управління якістю вищої медичної освіти в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.141-148. – ISBN 966-73-53-51-Х
1644790
  Чернишов В.В. Формування системи фінансової діагностики суб"єктів господарювання промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Чернишов Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1644791
  Шишков С.Є. Формування системи фінансової звітності емітентів на основі таксономії: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 109-118. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-1853
1644792
  Пшеславська С.О. Формування сімейних цінностей учнів 10-11 класів засобами української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Пшеславська Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1644793
  Гедьо Г. Формування складу грецького населення Приазов"я кінця XVIII - середина XIX ст. за матеріалами діловодчої документації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 238-252. – ISBN 966-7804-53-4
1644794
  Іваницький С.О. Формування складу народних засідателів у судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. / Іваницький С.О. ; Луганс. держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – 244л. – Додатки: л. 213-244. – Бібліогр.: л.176-212
1644795
  Василенко С.В. Формування собівартості продукції в сільськогосподарських підприємствах // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 3 (76). – С. 57-63. – ISSN 2663-2144
1644796
  Лободинська О.М. Формування соціальних навичок студентів: проблеми й перспективи / О.М. Лободинська, О.Є. Гриджук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 3. – С. 116-121. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1644797
  Урусова З.П. Формування соціальних стандартів бізнесу в контексті реструктуризації корпоративних інформаційних систем / З.П. Урусова, В.І. Зубачова // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 123-128. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
1644798
  Карпенко О.В. Формування соціально-інституційного конструкту цифрової дипломатії / О.В. Карпенко, А.С. Рибченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 5-9. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
1644799
  Коміссаров Вадим Олексійович Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Коміссаров В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1644800
  Ступак О.Ю. Формування соціальної активності молоді як психолого-педагогічна проблема // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 144-148. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1644801
  Поленкова М.В. Формування соціальної відповідальності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 195-200. – ISSN 2222-0712
1644802
  Кіндратець О.М. Формування соціальної демократії в країнах Заходу та в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С.21-23. – ISSN 0868-8117
1644803
  Соболєва С. Формування соціальної компетентності майбутніх фахівців з економіки у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 197-206. – ISSN 2312-5993
1644804
  Токарук Л. Формування соціальної компетентності у дітей із особливими освітніми потребами засобами ІКТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-46. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1644805
  Андреєва М.О. Формування соціальної культури майбутніх педагогів в умовах інклюзивного кіноклубу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 14-17. – Бібліогр.: с. 16. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1644806
  Романюк І.А. Формування соціальної спрямованості підприємств сільського зеленого туризму та стратегії її реалізації // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 71-75. – ISSN 1997-4167
1644807
  Киливник В.В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Киливник Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1644808
  Гонтова Л.В. Формування соціокультурної компетентності учнів 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі вивчення художньої культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гонтова Лариса Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1644809
  Шостко О.Ю. Формування спільної європейської політики протидії організованій злочинності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 166-173. – ISSN 0201-7245
1644810
  Сокур С. Формування спільної політики ЄС у галузі безпеки й оборони в контексті боротьби з сучасним кібертероризмом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 24-27
1644811
  Тараріко Олександр Формування сталих систем землекористування та охорони грунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах / Тараріко Олександр, Ільєнко Тетяна, Кучма Тетяна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
1644812
   Формування сталого розвитку медичного туризму в Україні / У.А. Мартинюк, Л.П. Кушнір, О.В. Терлецька, М.В. Багрій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 91-99. – ISSN 1562-0905
1644813
  Алексеєнко М.Д. Формування статутного капіталу банку : банківська справа / М.Д. Алексеєнко, Л.М. Алексеєнко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 109-115 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1644814
  Попович А. Формування стилістичних умінь майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 119-127. – ISSN 2411-1317
1644815
  Коломієць І. Формування стилістичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами фразеологічної виразності української мови / І. Коломієць, В. Розгон // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 65-77. – ISSN 2307-4906
1644816
  Гудзь О.Є. Формування стратегії антикризового управління підприємств // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (28). – C. 4-10. – ISSN 2415-8089
1644817
  Грисюк О.В. Формування стратегії банку в умовах впливу факторів зовнішнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-15. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Подається характеристика ролі аналізу зовнішнього середовища банку, як складового компоненту стратегічного управління; визначаються групи факторів зовнішнього середовища, які чинять вплив на формування стратегії банку; виділяються основні типи ...
1644818
  Папп Н.В. Формування стратегії інноваційного розвитку регіональної економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 112-116. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1644819
  Чухлата Ж.Г. Формування стратегії інформаційної підтримки логістичного забезпечення організації // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 99-105. – ISSN 2075-4892
1644820
  Жегус О.В. Формування стратегії маркетингу в соціальних мережах закладу вищої освіти // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. ; редкол.: Борисова Т.М., Василевський М., Віктор Я. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 2. – С. 58-75. – ISSN 2522-9087
1644821
  Власова К.М. Формування стратегії подолання бар"єрів входження підприємств на міжнародні ринки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Власова Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 228, [1] арк. – Додатки: арк. 199-228, [1]. – Бібліогр.: арк. 178-198
1644822
  Власова К.М. Формування стратегії подолання бар"єрів входження підприємств на міжнародні ринки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Власова Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1644823
  Журило В.В. Формування стратегії ринкової поведінки підприємств на ринку високотехнологічних товарів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 116-123
1644824
  Ковтунець В. Формування стратегії розвитку освітньої статистики в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 5-11
1644825
  Патюта І.М. Формування стратегії розвитку фінансового моніторингу в банківській системі України : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 224-231 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1644826
  Струтинський В.Б. Формування стратегії та програми розвитку Академії інженерних наук України / В.Б. Струтинський, Є.Ю. Сахно, Н.В. Мороз // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 55-65. – ISSN 2410-9576
1644827
  Бабенко Д.М. Формування стратегій посилення конкурентоспроможності дослідницького університету // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 164-170. – ISSN 2306-6806
1644828
  Литвин А.Є. Формування стратегій ТНК у галузі інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 265-272 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1644829
  Тищенко О.М. Формування стратегічних напрямків розвитку електроенергетики регіонів України / О.М. Тищенко, Н.Б. Петрова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 170-179


  У статті розглядається формування стратегії управління розвитком електроенергетики за допомогою оцінки конкурентоспроможності електроенергетики регіонів.
1644830
  Антонюк Д.А. Формування стратегічних пріоритетів модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів України в процесі європейської інтеграції / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 2616-9460
1644831
   Формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу України : монографія / Кизим М.О., Ярошенко І.В., Хаустова В.Є., Губарєва І.О. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 475, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7801-09-1
1644832
  Ковач М.Й. Формування стратегічного набору в системі управління фінансовою стійкістю банківської системи / М.Й. Ковач, К.П. Індус, Л.М. Шелемон // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (217). – С. 25-30. – ISSN 2522-1620
1644833
  Шкребень Р.П. Формування стратегічного потенціалу безпеко-орієнтованого розвитку підприємства / Р.П. Шкребень, М.В. Харнам, І.П. Отенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 256-264. – ISSN 2222-0712
1644834
  Капітан І.Б. Формування стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств на засадах маркетингу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 137-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1644835
  Таранова М.О. Формування структури і властивостей швидкорізальної сталі в умовах гідро- та газової екструзії : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Таранова М.О. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
1644836
  Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Танцюра І. В.; Держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя, 2009. – 156 л. – Бібліогр.: л. 138-156
1644837
  Куса О.М. Формування структури та змісту дисципліни "Акушерство" для підготовки студентів спеціальності медсестринство спеціалізації "Лікувальна справа" освітнього ступеня молодший спеціаліст при вищих медичних навчальних закладах // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, О.Б. Бєліков, О.І. Годованець [та ін.]. – Чернівці, 2021. – Т. 25, № 1 (97). – С. 108-114. – ISSN 1684-7903
1644838
   Формування структурної матриці "шляхи-операції" для графа мережевого типу / А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, М.Б. Білан, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 111-118. – ISSN 2524-0056
1644839
  Лесюк Р.І. Формування струмопровідних елементів електронних плат струменевою технологією з використанням наночастинок срібла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лесюк Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1644840
  Ліщук Г. Формування студентської опозиції у російських університетах у кінці 50-х - на початку 60-х років XIX століття // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 545-549. – ISBN 978-966-171-90295
1644841
  Назар М.М. Формування суб"єктивної активності засобами інтернет-тренінгів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 82-86. – Бібліогр.: 13 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1644842
  Пашинська О.Г. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Пашинська О.Г. ; НАН України; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв.
1644843
  Михальський В.В. Формування субоптимального портфеля на світових фінансових ринках : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 93-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1644844
  Микитенко І.А. Формування сукупних доходів і витрат у сільських домогосподарствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.107-111
1644845
  Вожжов А. Формування сумарної позичкової заборгованості з кредитування за овердрафтом / А. Вожжов, О. Грищенко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 87-94. – Бібліогр.: на7 пунктів. – ISSN 1605-2005
1644846
  Тюрменко І.І. Формування суспільно-політичних поглядів і державницької позиції І. Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-31. – (Історія ; вип. 44)


  У статті аналізуються чинники, що сприяли становленню І. Огієнка як ученого та національно визначеного державного діяча з чітко окресленими суспільно-політичними поглядами, спрямованими на утвердження української державності
1644847
   Формування сучасного гідрохімічного стану басейну річки Сіверський Донець під впливом природних та антропогенних чинників / О.Г. Васенко, О.Ю. Ієвлєва, Г.В. Коробкова, В.М. Жук // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 41-53 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-1388
1644848
  Павко А.І. Формування сучасного методологічного мислення при вивченні актуальних проблем політичної історії України початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 51-52. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлено методологічні аспекти дослідження актуальних проблем політичної історії України початку XX ст., указано на їх значення для формування сучасного типу історичного мислення.
1644849
  Шевченко О. Формування сучасного наукового світогляду студентів // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 63-70. – ISBN 978-966-349-240-7
1644850
  Анджапарідзе А. Формування сучасної договірно-правової бази українсько-грузинських відносин: успіхи й труднощі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 691-699. – ISSN 1563-3349
1644851
  Блудов А.В. Формування сучасної методики викладання живопису в творчих ВНЗ (на прикладі Баухауза) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 4-12. – ISSN 2077-3455
1644852
  Калач Г.М. Формування сучасної моделі управління корпоративними правами держави : менеджмент / Г.М. Калач, Г.М. Бараніченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 159-165. – Бібліогр.: 10 назв
1644853
  Яремчук В.О. Формування сучасної системи криміналістичних знань // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 247-255. – ISSN 2224-9281
1644854
  Радей А.С. Формування сучасної української бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 342-352


  Досліджується процес формування сучасної української бюрократії. Обґрунтовується теза про трансформацію радянської партійної номенклатури в керівну верхівку незалежної Української держави. Ключові слова: бюрократія, номенклатура, власність, ...
1644855
  Ющук І. Формування сучасної української літературної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
1644856
  Мартиш Т.Є. Формування сучасної японської ментальності в контексті синтоїзму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 55-58
1644857
  Божко О.І. Формування та бойовий шлях 1-ї і 2-ї українських радянських дивізій (вересень 1918 - червень 1919 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / О.І. Божко ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 308 л. – Бібліогр.: л. 291-308
1644858
  Хомин І.П. Формування та використання амортизаційного ресурсу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 94-110 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
1644859
  Антонюк В.П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку : (монографія) / В.П. Антонюк ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк : [ Б.в. ], 2007. – 348 с. – ISBN 978-966-02-4416-0
1644860
  Пішеніна Т. Формування та використання регіональних екологічних програм у діяльності радіоекологічного комплексу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 43-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1644861
  Канівець Ю.І. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства / Ю.І. Канівець, Ю.Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 56-62
1644862
  Савін Сергій Миколайович Формування та властивості полімерних композиційних матеріалів на основі олігоестерних та епоксидних сполук : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Савін С.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1644863
  Харченко Т.Б. Формування та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 164-171


  Розглянуто основні підходи до формування системи екологічного менеджменту та можливості їх застосування на підприємстві в сучасних умовах розвитку економіки України. Зазначено переваги застосування екологічного менеджменту, а також перспективи розвитку ...
1644864
  Вовк Ю. Формування та діяльність Уряду Радянської України у 1917 - 1922 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 27-34. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті висвітлено процес формування та діяльності Уряду Радянської України у 1917-1922 рр. З"ясовано причини, передумови створення Уряду, вплив на його діяльність комуністичної партії. Акцентовано увагу на тих питаннях, які розглядали на урядових ...
1644865
  Мрачковська Н.К. Формування та ефективність використання земельних ресурсів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 21-25
1644866
  Баглей Р.Р. Формування та забезпечення економічної безпеки корпоративних структур в умовах нестабільного середовища // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 175-179. – ISSN 2309-1533
1644867
  Сивак Олексій Володимирович Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990-1999 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Сивак О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1644868
  Долганов П. Формування та імплементація меморіального законодавства України у сфері вшанування пам"яті жертв геноцидів і подолання їхніх наслідків // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 9-49. – ISSN 1998-3883
1644869
  Тисячний Д.В. Формування та модернізація інституту громадянства в умовах глобалізації: конституційно-правове та порівняльне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Тисячний Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1644870
  Гусаков А.І. Формування та оптимізація ресурсного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 76-80
1644871
  Нижник О.В. Формування та оцінка інноваційного ресурсного потенціалу підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 72-75. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1644872
  Ситюк А.А. Формування та реалізація державних програм модернізації житлово-комунального господарства України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ситюк Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1644873
  Василенко А.Ю. Формування та реалізація державної політики відкритої науки в країнах ЄС (на прикладі Королівства Нідерландів) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 56-62. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (95)). – ISSN 2310-2837
1644874
  Ярошенко Є.В. Формування та реалізація державної політики з гендерної паритетності у сфері публічного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ярошенко Євгенія Вікторівна ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1644875
  Шестаковська Т.Л. Формування та реалізація державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Шестаковська Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 67 назв
1644876
  Венгер І.О. Формування та реалізація державної політики на ринку праці в умовах сталого розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Венгер Ірина Олександрівна ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1644877
  Піменов С.А. Формування та реалізація ефективної бізнес-моделі підприємства : дис. ... д-ра філософії : 051, 05 / Піменов Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 221, [29] арк. – Додатки: арк. [29]. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 191-221
1644878
  Корецький Юрій Михайлович Формування та реалізація інноваційної політики в регіоні (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.10.01 / Корецький Ю.М.; НАНУ. Ін-тут регіональних досліджень. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1644879
  Гура В.Л. Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Гура В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 278 л. + Додаток: л. 184-263. – Бібліогр.: л. 264-278
1644880
  Заморський Олександр Олександрович Формування та реалізація продуктивності дерев яблуні в залежності від типу інтеркалярних вставок та сроків обрізування в умовах Цнтрального Лісостепу України : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.07 / заморський Олександр Олександрович; Уманська с.-г. акад. – Умань, 2000. – 21л.
1644881
  Миклуш С.І. Формування та ріст рівнинних букових природних насіннєвих деревостанів у свіжій бучині / С.І. Миклуш, Ю.С. Миклуш // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 98-104 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 102-103. – ISSN 1991-606X
1644882
  Сухий П.О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Сухий П.О. ; МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – 409л. + Додатки : л. 310-370. – Бібліогр. : л. 371-409
1644883
  Боган С. Формування та розвиток дипломатичної служби Японії у післявоєнний період (1945-1965 рр.) // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 139-146. – ISBN 978-617-7768-07-3
1644884
  Алексєєв С.А. Формування та розвиток корпоративних форм підприємництва в промисловості України у 1991-2004 рр. : історичний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 1728-3671
1644885
  Дибач І.Л. Формування та розвиток корпоративного управління // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – C. 138-147. – ISSN 2307-9878
1644886
  Денисюк Л.М. Формування та розвиток міст на території Південно-Західного економічного району за роки Радянської влади // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 47-55 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1644887
  Матвійчук А. Формування та розвиток науково-дослідної системи КНЕУ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 93-97. – ISSN 1682-2366
1644888
   Формування та розвиток національної системи кваліфікацій / В. Савченко, О. Кузнєцова, Н. Паршина, М. Дрозач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 15-20
1644889
  Журавель В. Формування та розвиток окремих криміналістичних теорій (учень) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 65-76. – ISSN 1026-9932
1644890
  Стечак Г. Формування та розвиток педагогічної компетентності у студентів медичних закладів вищої освіти з використанням інноваційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 88-94. – ISSN 2308-4634
1644891
  Молоканова В.М. Формування та розвиток поведінкових компетенцій проектних менеджерів // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
1644892
  Тафій Н.Г. Формування та розвиток регіонального ринку житлової нерухомості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Тафій Наталія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1644893
  Ковалишин П.В. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України / Ковалишин П.В. – Миколаїв, 2009. – 302 с. – ISBN 966-8205-30-8
1644894
  Татомир І.Л. Формування та розвиток системи акредитаційних вимог до якості онлайн-навчання // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85). – C. 30-37. – ISSN 1683-1942
1644895
  Січова О.В. Формування та розвиток системи архівних фондів наукових установ НАН України (1968-2018) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02, 27 / Січова Оксана Василівна ; НАН України, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
1644896
  Ковальчук Галина. Формування та розвиток системи методичного забезпечення масових бібліотек на теренах України у 1920–1940 роках // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 27-30. – ISSN 2518-7341


  У статті досліджується досвід формування системи методичного керівництва масовими бібліотеками на теренах України. Окреслено основні дії держави зі створення цілісної системи
1644897
  Серняк І.І. Формування та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Серняк Ірина Ігорівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1644898
  Гаджиєв Шамседдін Гуммет Огли Формування та розвиток стратегії зовнішньоекономічних зв"язків країн із перехідною економікою ( на матеріалі Азербайджанської Республіки) : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.05.01 / Гаджиєв Шамседдін Гуммет Огли; КНУТШ. – Київ, 2001. – 47 с. – Бібліогр.: 18 назв.
1644899
  Ігнатюк А.І. Формування та розвиток теорії галузевих ринків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 7-13
1644900
  Олешко А.А. Формування та розвиток цифрової компетентності персоналу / А.А. Олешко, А.О. Усатенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 16-19. – ISSN 2306-6814
1644901
  Швед З. Формування та становлення філософського розуміння свободи в історії європейської думки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 135-138. – ISSN 1728-9343
1644902
  Вернюк Ярослава Степанівна Формування та становлення фольклористики Волині у 19 - поч. 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.07 / Вернюк Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1644903
  Димитрюк Володимир Миколайович Формування та функціонування мережі залізниць Буковини Австро-Угорського періоду: 1866-1918 : Дис. ... канд. істор. наук / Димитрюк В.М.; Укр.акад. аграрних наук. Держ. наукова сільськогосп. біб-ка. – Київ, 2004. – 178с. – Бібліогр.: л. 156-178
1644904
  Жейнова С.С. Формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жейнова Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
1644905
  Ларіонов Ю.Г. Формування творчого мислення бакалаврів-архітекторів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 180-185. – ISSN 2226-0285
1644906
  Калініченко Л.М. Формування творчого мислення учнів початкової школи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Калініченко Людмила Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1644907
  Комашко Н.В. Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп"ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04 / Комашко Наталія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв.
1644908
  Возняк А.Б. Формування творчої особистості підлітків у контексті особистісно орієнтованого виховання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 228-230
1644909
  Нестеренко А.М. Формування творчої особистості студента при вивченні вищої математики / А.М. Нестеренко, В.О. Щерба // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, К.В. Власенко, М. Гарнер [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 2 (18). – С. 99-106. – ISSN 2519-2361
1644910
  Кашшай О.С. Формування творчої особистості художника Антона Кашшая у кінці 1920-1940-х рр.: мистецька освіта, естетичне становлення // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 58-61. – ISSN 2520-6419


  "Стаття присвячена дослідженню раннього етапу життя художника Антона Кашшая, зокрема, формуванню його творчої особистості та естетичних поглядів в контексті соціальнокультурної та суспільної ситуації на Закарпатті".
1644911
  Киричевська Л.П. Формування творчої самодіяльності студента засобами духовно-збагаченого освітнього середовища // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 115-121. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1644912
  Колотуха О.В. Формування тезаурусу географії спортивного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 3-14. – ISSN 2308-135X


  Мета дослідження полягає у аналізі процесу формування тезаурусу географії спортивного туризму як сукупності наукових термінів, категорій, концептів про просторові аспекти спортивного туризму, які презентують його теоретичне (концептуальне) оформлення. ...
1644913
  Тур О.М. Формування теоретико-методологічних основ стандартизації науково-технічної термінології // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 29-38. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Висвітлено дискусію стосовно доцільності й ефективності стандартизації як способу внормування термінології. Така діяльність спрямована на визначення єдиної форми термінологічної одиниці, за якою закріплюється певне значення і яка фіксується в ...
1644914
  Бойко Т.Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Бойко Т.Г. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 34 с. – Бібліогр. : 27 назв
1644915
  Удовика Л.Г. Формування теорії правової системи у юридичній науці (частина 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – C. 12-20. – ISSN 2219-5521
1644916
  Познаховський А.В. Формування територіальних ринків праці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 68-72
1644917
  Петрова Л.Г. Формування термінології як чинник розвитку бібліотекознавчої науки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 168-174
1644918
  Сацький П. Формування технологічних мереж на територіальній основі Криму і південних районів України (1945 - 1954 рр.) // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 107-111
1644919
   Формування технологічних умінь майбутніх фармацевтів на засадах практико-орієнтовного підходу / О. Мороз, Ж. Осінська, О. Плохотнюк, І. Процюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 329-340. – ISSN 2312-5993
1644920
  Вайнтрауб М.А. Формування технологічної культури у майбутніх педагогів з технологічної освіти у закладах вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 45-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1644921
  Сегеда Сергій Павлович Формування типу військового видання в період українського державотворення 1917 - 1920 рр. (за матеріалами часопису "Стрілець") : Дис... кандид. філософ.наук: / Сегеда Сергій Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 192л. – Бібліогр.:л.155-181
1644922
  Сегеда С.П. Формування типу військового видання в процесі українського державотворення 1917-1920 рр. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.08 / Сегеда С.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
1644923
  Дрожжина С. Формування толерантності в сучасному суспільстві: аксіологічний аспект / С. Дрожжина, М. Чернишова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 135-137. – ISSN 1728-9343
1644924
  Гарань Н. Формування толерантності майбутніх викладачів у закладах вищої освіти / Н. Гарань, Н. Карганова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 54-68. – ISSN 2077-1827
1644925
  Яшин Н. Формування толерантності студентів як педагогічна проблема у вищих навчальних закладах України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 111-116. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1644926
  Гаращук О. Формування тренда еколого-безпечного соціального середовища - важливої складової сталого розвитку (на прикладі туризму) / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 26-38. – ISSN 2786-4537


  Розкрито сутність та значення еколого-безпечного соціального середовища, необхідного для забезпечення в країні сталого розвитку. Визначено місце в цьому процесі туристичної сфери, зокрема екологічного туризму, а також види природних ресурсів, на базі ...
1644927
  Ващенко О.В. Формування трудового потенціалу регіону // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 147-148. – ISBN 978-617-7069-75-8
1644928
  Баластрик Лариса Олександрівна Формування трудової активності в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Баластрик Лариса Олександрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 23 с.
1644929
  Славич О.О. Формування туристичного іміджу Закарпаття // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 104-109
1644930
  Олійник Я.Б. Формування туристичної інфраструктури регіону // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 188-194


  Туристична інфраструктура Волинської області.
1644931
  Процишин О.Р. Формування туристичної привабливості Дрогобиччини / О.Р. Процишин, П.В. Скотний // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 21-28. – ISSN 2071-4653
1644932
  Давидов П.Г. Формування у вищій школі толерантної особистості через розвиток духовності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 238-246
1644933
  Златів Л. Формування у магістрантів-філологів умінь аналізувати науково-навчальний мовознавчий текст // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Тарасюк Т., Аркушин Г.Л. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – Вип. 10. – С. 52-61. – ISSN 2413-0923
1644934
  Дзіман Г.М. Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дзіман Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1644935
  Дзіман Г.М. Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дзіман Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 270, [5] арк. – Додатки: арк. 236-270, [5]. – Бібліогр.: арк. 206-235
1644936
  Тарасюк Н.М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарасюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 308, [4] арк. – Додатки: арк. 235-308, [4]. – Бібліогр.: арк. 195-234
1644937
  Тарасюк Н.М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарасюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
1644938
  Хміль Н.А. Формування у майбутніх учителів навичок використання хмарного сервісу google календар у професійній діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 118-123. – ISSN 2413-1571


  Стаття присвячена висвітленню методичних положень формування у майбутніх учителів навичок використання хмарних сервісів у професійній діяльності. Обґрунтовано актуальність застосування в педагогічній практиці сервісів планування часу, які сприяють ...
1644939
  Сем"ян Н.В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сем"ян Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 238, [3] арк. – Додатки: арк. 215-238, [3]. – Бібліогр.: арк. 9-10, 187-214 та в додатках: арк. 236-237
1644940
  Сем"ян Н.В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читання засобами поетичного твору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сем"ян Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1644941
  Мороз О.Г. Формування у першокурсників вузу уміння самостійно вчитися як одна з умов підвищення якості їх знань // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 37-43. – (Серія історії ; № 14)
1644942
  Дорошенко О.М. Формування у системі післядипломної педагогічної освіти готовності вчителів до інклюзивного навчання учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дорошенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1644943
  П"ясецька Н. Формування у фахівця компетентності взаємодії з дітьми із особливими освітніми потребами / Н. П"ясецька, М. Шпильова // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 120-127. – ISSN 2706-6258
1644944
  Захарченко П. Формування українського конституційного права: рік 1918 // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 185-191
1644945
  Градова Ю. Формування українського конституціоналізму під впливом європейських цінностей // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 138-141
1644946
  Щербак Н. Формування українського образу світу в політичних дискусіях інтелігенції початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – C. 93-96. – ISBN 978-966-439-147-1
1644947
  Шовгун Ніна Олександрівна Формування українського сленгу в мовленнєвій діяльності малих соціальних груп. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шовгун Ніна Олександрівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 177л. – Бібліогр.:л.165-177
1644948
  Шовгун Н.О. Формування українського сленгу в мовленнєвій діяльності малих соціальних груп. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шовгун Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1644949
  Краснопольська Н.В. Формування української географії в дореволюційний період // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 293-296. – ISSN 1729-360Х
1644950
  Бевз Тетяна Анатоліївна Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917р. - квітень 1918р.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бевз Тетяна Анатоліївна; КУ ім. Тараса Шевчена. – Київ, 1995. – 24 с.
1644951
  Поліщук Інна Іванівна Формування української держави у 1648-1657 рр. : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна ; КУ. – Київ, 1995. – 239 л. – Бібліогр.: л. 201-239
1644952
  Мазука Л.І. Формування Української меншини в Казахстані (80-і р. ХІХ ст. 30-і р. ХХ ст.) : Автореф... канд .іст.наук: / Мазука Л. І.; КУ. – К., 1996. – 25л.
1644953
  Ситник Д.О. Формування української поліції у Києві (1941-1943) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 40-48. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1644954
  Цимбал Наталія Андріївна Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки 20 ст. : Дис....канд. філолог. наук: 10.02.01 / Цимбал Наталія Андріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 175л. + Додатки: л.170-175. – Бібл.: л.150-170
1644955
  Цимбал Наталія Андріівна Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки ХХ ст. : 10.02.01. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Цимбал Наталія Андріівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
1644956
  Вініченко І.І. Формування умов інвестування економічного розвитку підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-40 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1644957
  Коваль Р.Г. Формування умов інвестування соціально-економічного розвитку підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 49-51. – Бібліогр.: 10 назв
1644958
  Мирошниченко А.О. Формування умов розробки математичного апарату попередження надзвичайних ситуацій в тунелях / А.О. Мирошниченко, Р.І. Шевченко // Проблеми надзвичайних ситуацій / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – C. 182-196. – ISSN 2524-0226
1644959
  Зоріна С.І. Формування умов становлення ринкового механізму господарювання : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Зоріна С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 20л.
1644960
  Гапоненко С. Формування управлінської компетентності майбутніх учителів фізичної культури // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 79-87. – ISSN 2617-1775
1644961
  Криштанович С.В. Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 120-123. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1644962
  Левицька Л. Формування управлінської компетентності як цінності майбутнього викладача вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 39-43. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність дефініцій "компетенція", "компетентність", "управлінська компетентність" як цінності майбутнього викладача вищої школи; "ціннісні професійні орієнтації". З"ясовано особливості формування управлінської компетентності викладача у вищій ...
1644963
  Бикова Т. Формування уряду Соломона Крима // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 3). – С. 6
1644964
  Куркіна Д.С. Формування уявлення старшокласників про німецьку літературу як складову світової: культурологічний підхід // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 340-346
1644965
  Шишкін Г.О. Формування фізико-технічної картини навколишнього середовища при вивченні фізики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 46-49. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1644966
  Журавльова Т.О. Формування фінансових ресурсів підприємства в умовах кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 42-45 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1644967
  Бутрим О.В. Формування фінансово-економічного інструменту внутрішнього вуглецевого ринку у секторі землекористування України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1644968
  Власюк В.Є. Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 89-94. – Бібліогр.: 6 назв
1644969
  Юрків Р.Р. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності суб"єктів малого підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14, липень. – С. 45-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1644970
  Ткаченко Н.М. Формування фінансової звітності в умовах глобалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 348-351. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1644971
  Філончук З.В. Формування фінансової культури учнівської молоді в контексті завдань Нової української школи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1644972
  Бугай В.З. Формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах / В.З. Бугай, В.С. Різник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 20-26. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1644973
  Іщенко Н.А. Формування фінансової стратегії розвитку підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 324-328. – ISSN 2222-4459
1644974
  Парфенюк А.І. Формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах / А.І. Парфенюк, Н.М. Волощук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 106-113. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
1644975
  Гуцол Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв"язання проблеми // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 7-9
1644976
  Приходько Л.Ф. Формування фондового принципу організації архівних документів у зарубіжному архівознавстві другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 5-47. – ISSN 0320-9466
1644977
  Небаба К.С. Формування фотосинтетичного апарату гороху посівного залежно від технологічних прийомів в умовах Західного Лісостепу // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 139-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4678
1644978
  Юрченко О.С. Формування фразеологічного фонду української літературної мови / О.С. Юрченко. – Х., 1984. – 208с.
1644979
  Настюк А.А. Формування функцій князівської влади в період князя Олега // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 66-73. – ISSN 1563-3349
1644980
  Точилін В.О. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар"єри, ринкова влада і державне регулювання : економічна історія та історія економічної думки / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 23-38 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1644981
  Магера Т.В. Формування християнських цінностей на уроках української літератури // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 71-76. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)
1644982
  Аніщенко Наталія Вікторівна Формування художнього сприйняття молодших школярів засобами комплексної взаємодії мистецтв : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Аніщенко Наталія Вікторівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1993. – 22 с.
1644983
  Андрєєва О.М. Формування цивілізаційної ідентичності України в контексті вибору оптимальної моделі її національної безпеки // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 338-348
1644984
  Гетманцев О.В. Формування цивільних процесуальних норм на території України в кінці ІХ ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 25-30. – (Правознавство ; Вип. 478)
1644985
  Колесник М. Формування цілісного світоглядного сприйняття природи у студентів педагогічних закладів вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 122-129. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1644986
  Побожій С. Формування цін на твори мистецтва : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 28-31. – Бібліогр.: 16 назв
1644987
  Іванова Ю. Формування ціннісних оріентацій студентів - майбутніх соціальних педагогів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 14-17. – ISSN 0131-6788
1644988
  Вініченко А.А. Формування ціннісних орієнтацій у студентів закладів вищої освіти у сучасному соціокультурному простор // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 24-32. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
1644989
  Дьоміна В. Формування ціннісних професійних орієнтацій майбутніх викладачів в умовах інтерактивної взаємоді / В. Дьоміна, А. Котиляк, А. Вішнякова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 68-82. – ISSN 2077-1827
1644990
  Панчук Н.П. Формування ціннісного компоненту у структурі особистості майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 97-100. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1644991
   Формування ціннісного ставлення до здоров"я у студентів ЗВО засобами фізичної терапії / Ю. Самодій, А. Бєсєдіна, С. Гудим, М. Гудим // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 309-319. – ISSN 2312-5993
1644992
  Кондратова М.В. Формування ціннісного ставлення до праці у студентів коледжу будівництва та архітектури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кондратова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1644993
  Бушуєва І. Формування часової функції ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 21-22. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1644994
  Фатма Бейоглу Формування Чорноморського регіону економічного співробітництва. : Автореф... канд. екон.наук: 08.05.03 / Фатма Бейоглу; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
1644995
  Миронюк О.В. Формування щільних тонкошарових структур у системі полімер-алюмосилікат-карбонат : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Миронюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1644996
  Оліфірович В.О. Формування щільності бобово-злакового травостою залежно від строку сівби на схилах південної частини Лісостепу Західного // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 94-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1125
1644997
   Формування ювенальної компетентності поліцейських : навч.-метод. посібник / [Я.М. Когут, Н.О. Пряхіна, Ю.Ц. Жидецький та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 175, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 169-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-321-9
1644998
  Новікова І. Формування якісної економічної освіти у контексті ринкової трансформації банківської системи на теренах України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 49-53. – Бібліогр.: 15 назв
1644999
  Хром"як Н.В. Формування, аналіз та внутрішній контроль статистичної звітності промислових підприємств / Н.В. Хром"як, В.М. Чубай // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 54-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1645000
  Кобзістий П.І. Формування, розподіл і прогноз поля опадів на території України у теплий період року. : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.09 / Кобзістий П.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 33л.
<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,