Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>
1642001
  Поліщук О.М. "Формування та реалізація воєнної політики як інструмент забезпечення національної безпеки України" : дис. ... д-ра філософії : 05 ; 052 / Поліщук Олександр Миколайович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 265 с. – Додатки: с. 253-265. – Бібліогр.: с. 216-252
1642002
  Росул Т. Формування "4К"- компетенцій майбутніх вчителів початкових класів засобами оперного мистецтва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 83-88. – ISSN 2308-4634


  У статті запропоновано модель навчальних ситуацій і завдань для майбутніх учителів початкової школи в рамках елективного курсу при вивченні опери М. Равеля “Дитя і чари”. Вони сприятимуть формуванню творчої індивідуальності, ціннісних орієнтацій, ...
1642003
  Гарага А.В. Формування "Soft skills" студентів університету - перспективний напрямок підвищення якості вищої освіти // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 47. – С. 46-51. – ISSN 2306-546X
1642004
  Мешко Г.М. Формування Soft Skills студентів непедагогічних спеціальностей у процесі вивчення курсу "Педагогіка" / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 267-271. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1642005
  Гончаров В.М. Формування адаптивної системи комплементарного розвитку АПК та суміжних галузей економіки України / В.М. Гончаров, А.А. Мартинов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 24-27 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1729-7206
1642006
  Дацій Н.В. Формування адміністративної еліти у системі надання медичних послуг та охорони здоров"я України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 20-24. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1642007
  Скирда Т.С. Формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 01 / Скирда Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1642008
  Дерека Т.Г. Формування акме-якостей особистості як компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-9172
1642009
  Шалаєва В. Формування аксіологічного складника як одного з найважливіших компонентів комунікативних умінь іноземних студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 195-205. – ISSN 2312-5993
1642010
  Шетеля Н.І. Формування аксіологічної компетентності фахівців у галузі культури та мистецтв // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 89-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1642011
  Шевченко Р.І. Формування алгоритму та процедур організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого рівня поширення небезпеки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1642012
  Карасьова О.В. Формування англомовної компетентності майбутніх фармацевтів // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 138-151. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1642013
  Шандра Н.А. Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шандра Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1642014
  Вайнагій Т.М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вайнагій Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 373, [4] арк. – Додатки: 259-373, [4] арк. – Бібліогр.: 223-259 арк.
1642015
  Вайнагій Т.М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вайнагій Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1642016
  Медведчук А.В. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Медведчук Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1642017
  Валентон І.В. Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Валентон Інна Василівна ; М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1642018
  Гринь І.О. Формування антикорупційної системи: українська специфіка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-68. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1642019
  Моркляник О.І. Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів) : Автореферат дис. ...канд. архітектури: Спец. 18.00.01 / Оксана Ігорівна Моркляник; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1642020
  Шиманська В.В. Формування архітектури національного туристичного комплексу в умовах інтеграційного вибору держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 113-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1642021
  Божкова В.В. Формування багаторівневої системи управління екологічними ризиками інновацій // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2003. – С. 36-41. – (Економіка ; № 6 (52))
1642022
  Асєєва І.В. Формування базових компетенцій бакалаврів з машинобудування при вивченні природничих дисциплін / І.В. Асєєва, О.С. Пономарьов // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 38-51. – ISSN 2074-8167
1642023
  Циганов Сергій Андрійович Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Дис... доктор економ.наук: 08.01.01 / Циганов Сергій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 396л. – Бібліогр.:л.377-396
1642024
  Циганов С.А. Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01 / Циганов С. А.; КУ. – К., 2000. – 38л.
1642025
  Колоскова Г. Формування бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону в умовах цифровізації / Г. Колоскова, О. Кобєлев // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (310), травень. – С. 33-40. – ISSN 2076-9326
1642026
  Набока Ю.В. Формування бізнес-моделі рекреаційного підприємства на ринку медичного туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
1642027
  Бойчура М.В. Формування богословських принципів митрополита Євгенія Болховітінова в контексті наукового становлення у воронезький період життя (1789–1800) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 16-20. – ISBN 978-966-136-493-5
1642028
  Захарова Л. Формування Бориса Грінченка як педагога-народолюбця // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 116-118
1642029
  Старко В.Ф. Формування браунського корпусу української мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 415-421. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті викладено принципи побудови й завдання Браунського корпусу української мови (БрУК) та розглянуто проблеми його текстового наповнення. Пояснено застосування програми LanguageTool для оцінки якості текстів. В статье излагаются принципы ...
1642030
  Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-9
1642031
  Буковинський С. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 14-21
1642032
  Павлова В.В. Формування бюджету регіону та його вплив на забезпечення вкладень в людський капітал // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.100-105
1642033
  Храмов Ю.О. Формування в 30-х роках XX ст. в Україні фундаментальних наук та їх застосувань / Ю.О. Храмов, Г.Л. Звонкова, О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 130-155. – ISSN 0374-3896


  "Згадуються професори Косоногов Й.Й., Граве Д.О. та інш."
1642034
  Задорожна О.І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль, 2018. – 249, [4] арк. – Додатки: арк. 234-249, [4]. – Бібліогр.: арк. 203-233
1642035
  Шовковий В. Формування в майбутніх філологів-германістів рефлексії як компонента компетентності в читанні / В. Шовковий, Т. Шовкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 117-131. – ISSN 2312-5993
1642036
  Грушова А.Т. Формування в рамках ООН концепції прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 180-181.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1642037
  Назаренко Т.Г. Формування в учнів ліцею економічної компетентност // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 261-271. – ISBN 978-966-544-404-5
1642038
  Новікова А.О. Формування в учнів основної школи умінь математичного моделювання у процесі навчання алгебри : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Новікова Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1642039
  Колодько І.М. Формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до еколгічної діяльності в неформальній освіті Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Колодько Інна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1642040
  Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров"я людини : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бойченко Т. Є.; КУ ім. Шевченка. – К, 1994. – 24л.
1642041
  П"ясецька Наталія Анатоліївна Формування валеологічної культури майбутніх учителів у вищих закладах освіти 1-2 рівнів акредитації : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.04 / П"ясецька Н. А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 220л. + Додатки: л.187-220. – Бібліогр.: л.169-186
1642042
   Формування великого приватного капіталу в Україні. – Київ : Міленіум, 2004. – 90 с. – ISBN 966-8063-48-1
1642043
  Хаустова В.Є. Формування взаємодії освіти, науки та бізнесу в умовах розвитку інноваційної економіки / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 28-38. – ISBN 978-617-7801-27-5
1642044
  Адаменко І.П. Формування видатків бюджету в умовах інституційної модернізації економіки / І.П. Адаменко, С.І. Собчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 303-312. – ISSN 2222-4459
1642045
  Кравець В.І. Формування видатків бюджету як інструмент фінансової політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 75-82. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1642046
  Арістов Ю.Ю. Формування видатків бюджету як складова державної фінансової політики економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6814
1642047
  Пивовар П.В. Формування визначення поняття "сільські території" як економічної категорії / П.В. Пивовар, А.М. Пивовар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 21-33 : табл. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 2306-6792
1642048
  Радул В.В. Формування викладацького складу вітчизняних університетів у XIX - на початку XX століття / В.В. Радул, О.С. Радул // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 12-17. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1642049
  Новицький Валерій Євгенович Формування відкритої економіки України в умовах ринкових перетворень (коопераційна модель) : Дис... доктора економ.наук: 08.05.03 / Новицький Валерій Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – К., 1996. – 387л. – Бібліогр.:л.395
1642050
  Курач Т.М. Формування вітчизняного фонду космічних знімків // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 21-28. – ISBN 978-966-455-002-1
1642051
  Омельченко Ю.А. Формування вітчизняної культурної спадщини // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 219-230
1642052
  Бармак М.В. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні, кінець 18 - перша половина 19 ст. / Микола Бармак. – Тернопіль : Астон, 2007. – 512 с. – ISBN 978-966-308-184-7
1642053
  Савкіна Р.К. Формування властивостей кристалів та композитних наноструктур під дією ультразвуку : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Савкіна Рада Костянтинівна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НАН України. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 52 назви
1642054
  Голиков Ю.Г. Формування вмінь і навичок самовиховання студентів та курсантів вищих навчальних закладів : Навчально-методичний посібник / Ю.Г. Голиков; Південний наук. центр академії педагогічних наук України; Одеськ. ордена Леніна ін-т сухопутних військ. – Одеса, 2005. – 46с. – ISBN 966-8835-15-8
1642055
  Горлач В.В. Формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Горлач Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1642056
  Баланюк І.Ф. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств / І.Ф. Баланюк, І.І. Козак, Д.І. Шеленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 59-67. – ISSN 2221-1055
1642057
  Хопта С.Ф. Формування внутрішнього переконання судді - доктринальний рівень дослідження // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 304-308. – ISBN 978-966-7166-36-6
1642058
   Формування внутрішньої системи забезпечення якості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 грудня (№ 47). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти розробили методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти. Документ затвердили наказом МОН № 1480 від ...
1642059
   Формування врожайності та зерна ячменю ярого залежно від регуляторів росту і удобрення / А.Д. Гирка, І.Д. Ткаліч, Ю.Я. Сидоренко, О.В. Бочевар, О.В. Ільєнко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 59-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-6609
1642060
  Шакалій С.М. Формування врожайності та якості насіння соняшнику залежно від позакореневого підживлення // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-6609
1642061
  Хань Вей Формування вуглецевих та оксидних наноструктур для відновлюваної енергетики: моделювання та експериментальне дослідження : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Хань Вей ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліог.: 32 назви
1642062
  Левицька Л. Формування гендерної культури студентської молоді у закладах вищої освіти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-45. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито аспекти формування гендерної культури студентської молоді в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Досліджено гендерну освіту та виховання як психолого-педагогічну проблему, визначено сутність і особливості гендерної культури ...
1642063
  Пігулевський П.Г. Формування геолого-геофізичного блоку в системі екологічного моніторингу (на прикладі м. Жовті Води) / П.Г. Пігулевський, О.К. Тяпкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-85. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За результатами крупномасштабного геофізичного вивчення розломно-блокової тектоніки оцінено стійкість території до проявів сучасних природно-техногенних процесів у земних надрах, а також спрогнозовано інтенсивність і напрями поширення наслідків ...
1642064
  Андропова О.В. Формування геометрії проєктного простору в забудові при вирішенні задач інсоляції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Андропова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1642065
  Давидова Ж.В. Формування герменевтичної компетентності менеджерів зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 263-268. – ISSN 2074-8922
1642066
   Формування гідрогеолого-меліоративної обстановки на рисових зрошувальних системах Придунав"я та шляхи підвищення їхньої економічної ефективності з урахуванням погодно-кліматичних ризиків / А. Рокочинський, В. Турченюк, П. Волк, Н. Приходько, Н. Фроленкова, О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 78-84. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
1642067
  Сенченко М. Формування глобальної олігархії в Англії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
1642068
  Луцишин Зоряна Орестівна Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства : Дис. ... д-ра економ. наук: 08.05.01 / Луцишин Зоряна Орестівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 539 л. – Додатки: л. 492-539. – Бібліогр.: л. 463 - 492
1642069
  Луцишин Зоряна Орестівна Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук: 08.05.01 / Луцишин З.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назв.
1642070
  Акіліна Олена Володимирівна Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.01 / Акіліна Олена Володимирівна; КУ ім. .Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1642071
  Жиле Л.І. Формування готовності вчителів філологічних спеціальностей до проектної діяльності в умовах науково-методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жиле Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1642072
  Галацин К. Формування готовності до інноваційної діяльності в майбутніх інженерів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 58-63. – (Серія: Педагогічні науки ; № 9 (382)). – ISSN 1729-360Х
1642073
  Чорна О.Г. Формування готовності здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності / О.Г. Чорна, О.М. Рачковський // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 171-174. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1642074
  Козубовська І.В. Формування готовності іноземних студентів-медиків до міжкультурного спілкування / І.В. Козубовська, Д.В. Данко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 136-138. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1642075
  Авдєєва С.О. Формування готовності керівників освітніх організацій до управління в умовах інклюзії // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2310-4368
1642076
  Богуш Л. Формування готовності магістрів з міжнародної інформації до реалізації професійної кар"єри // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 189-192. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1642077
  Дольнікова Л. Формування готовності майбутніх докторів філософії до інноваційної педагогічної діяльності / Л. Дольнікова, О. Стечкевич // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 33-37. – ISSN 2308-4634
1642078
  Бондаренко О. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної діяльності у військових ліцеях як педагогічна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 9-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто готовність майбутніх офіцерів до професійної діяльності у військових ліцеях як теоретичну, так і практичну складову, оскільки лише в поєднанні з практикою можна правильно зорієнтуватися в освітньому процесі ВВНЗ та ВНП ЗВО під час виконання ...
1642079
  Голота Н. Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти / Н. Голота, А. Карнаухова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 27-38. – ISSN 2312-5993
1642080
  Ковальчук Т.І. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : монографія / Т.І. Ковальчук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України. – ISBN 978-966-452-115-1
[Ч. 1]. – 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-359
1642081
  Червоненко К.С. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Червоненко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назв
1642082
  Підвальна Ю. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми з інвалідністю // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 81-88. – ISSN 2706-6258
1642083
  Самілик В. Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності методом кейсів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 130-134. – ISSN 2308-4634
1642084
  Петренко С. Формування готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності / С. Петренко, Л. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 95-106. – ISSN 2312-5993
1642085
   Формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі першої педагогічної практики / В. Ачкан, К. Власенко, І. Лов"янова, С. Волков // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 141-149. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1642086
  Андросова Н.М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання методів виховання у позакласній роботі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 13-19. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1642087
  Довгопола Л. Формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до науково-дослідної діяльності у процесі проведення навчально-польової практики / Л. Довгопола, Ю. Шапран // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 118-133. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1642088
  Маятіна Н. Формування готовності майбутніх фахівців до професійної самореалізації як психолого-педагогічна проблема // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 169-182. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1642089
  Люта Д.А. Формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Люта Дарина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1642090
  Літвінова-Головань Формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організції та проведення заходів спортивно-розважальної анімації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Літвінова-Головань Ольга Павлівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1642091
  Гніда Г. Формування готовності майбутнього педагога до професійної діяльності // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 40-43
1642092
  Рязанцева О.В. Формування готовності студентів магістерської підготовки до педагогічної комунікації в умовах дистанційної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рязанцева Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1642093
  Гаврищак Г.Р. Формування графічної компетентності здобувачів вищої освіти засобами комп"ютерно-орієнтованих технологій / Г.Р. Гаврищак, А.В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 6-13. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1642094
  Парфенюк О.В. Формування графічної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування у закладах вищої освіти засобами чотиривимірної графіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Парфенюк Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 43 назви
1642095
  Бевз Г.М. Формування громадської думки щодо реформ методом "Дослідження шляхом участі" // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-22. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9931
1642096
  Кучинська І.О. Формування громадянських ціннісних орієнтирів особистості у педагогічних поглядах Софії Русової // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 105-106
1642097
  Кузнєцова Н.С. Формування громадянського суспільства в Україні та поглиблення цивільно-правових засад регулювання суспільних відносин // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Юрія Сергійовича Шемшученка: до 75-річчя від дня народж. / Ю.С. Шемшученко, В.М. Литвин, О.Л. Копиленко, В.Д. Гончаренко, І.Б. та ін. Усенко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 269-277. – ISBN 978-966-8602-86-3
1642098
  Дорошенко В.С. Формування громадянського суспільства в українській державі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 45-47. – ISSN 2076-1554
1642099
  Вітвіцький С.С. Формування громадянського суспільства в умовах розвиненого громадського контролю // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 62-66. – ISSN 2524-0064
1642100
  Гершуненко О. Формування громадянської активності старшокласників у позакласній діяльності / О. Гершуненко, Д. Пащенко, Н. Примаченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 39-44. – ISSN 2308-4634
1642101
  Барабаш В.А. Формування громадянської активності студентів у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін / В.А. Барабаш, Л.В. Глєбова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 19-36. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1642102
  Кравчук Л.В. Формування громадянської активності, на ціональної самосвідомості та компетентності у студентів-медиків у процесі вивчення філософсько-літературної спадщини Тараса Шевченка / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 132-135
1642103
  Кравчинська Т.С. Формування громадянської компетентності педагога Нової Української школи // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 74-88. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1642104
  Ковальчук І.Л. Формування громадянської компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами сучасної правової культури / І.Л. Ковальчук, С.С. Марчук, І.В. Чемерис // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 57-61. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1642105
  Цумарєв М.І. Формування громадянської культури локальної демократії в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Цумарєв Марат Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1642106
  Погорєлова А.І. Формування громадянської правосвідомості правової культури в контексті судової реформи в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 370-374. – ISBN 978-617-7530-15-1
1642107
  Ляховська Ю. Формування громадянськості у майбутніх учителів іноземної мови // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 93-103. – ISSN 2706-6258
1642108
  Курок В. Формування громадянськості фахівців у процесі підготовки в закладі вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 234-245. – ISSN 2312-5993
1642109
  Блашкова О.М. Формування гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей у навчально-виховному процесі педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Блашкова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1642110
  Фойгт Н. Формування демографічного потенціалу як передумова реалізації європейського вибору України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 48-52. – ISSN 1728-6220
1642111
  Вітман К.М. Формування демократичної політичної мультикультурної нації в Естонії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 591-597. – ISSN 1563-3349
1642112
  Журило В.В. Формування демонстративної поведінки споживачів на ринку високотехнологічних товарів України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 151-163. – ISSN 2313-4569
1642113
  Гнатенко І.А. Формування державних пріоритетів розвитку підприємництва в умовах інноваційної економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / Гнатенко Ірина Анатоліївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
1642114
  Пилипчук В. Формування державно-правових основ розбудови сектора безпеки України (серпень 1991 — березень 1992 року) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 89-98. – ISSN 1993-0909
1642115
  Бікулов Д.Т. Формування державного замовлення у сфері вищої освіти в інтересах місцевих громад // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 59-63. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (96)). – ISSN 1814-1161


  "Проаналізовано механізми розподілу місць державного замовлення у вищій освіті, методи підрахунків і визначення реальної потреби у спеціалістах відповідного фаху."
1642116
  Кабачинський М. Формування державного кордону на Півдні України та його охорона в перші роки незалежності // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 23-30. – ISBN 978-617-7046-59-1
1642117
  Самойлова І.І. Формування державного регуляторного механізму у сфері поводження з твердими побутовими відходами в Україні / І.І. Самойлова, О.О. Самойлов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 145-148. – ISSN 2306-6814
1642118
  Болдуєв М.В. Формування державної аграрної політики щодо забезпечення продовольчої безпеки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 34-38. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1642119
  Крикавський В.Є. Формування державної інвестиційної політики у сфері будівництва логістичної інфраструктури : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Крикавський Віктор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1642120
  Діденко Н.Г. Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності викладачів у контексті модернізації вищої освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 165-178. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
1642121
  Демидович В.В. Формування державної піолітики розвитку інвестиційної діяльності в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 74-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1642122
  Бондар І.С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навч. посібник / І.С. Бондар, В.Г. Горник, Ю.І. Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 278, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 263-277 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-58-5
1642123
  Заїка О.В. Формування державної політики на ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-40. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1642124
  Житник О.М. Формування державної політики національної безпеки в умовах трансформацій у військовій сфері : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Житник Олександр Миколайович ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1642125
  Гончар Л.О. Формування державної стратегії управління змінами у сфері послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гончар Лілія Олександрівна ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1642126
  Вовк В. Формування державної фінансової політики як детермінанти сталого розвитку в умовах впливу глобалізаційних процесів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 168-177. – ISSN 2411-5215
1642127
  Смага І.С. Формування диференціальної земельної ренти ІІ та рентного доходу ІІ за нормативів економічних показників вирощування зернових культур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1642128
  Тесленко І.Ф. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні математики / І.Ф. Тесленко. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1982. – 160с.
1642129
  Ісип Є. Формування діаспор балканських народів на півдні України // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
1642130
   Формування довільної уваги у чоловіків та жінок при виконанні завдань із високим когнітивним навантаженням / М. Бондаренко, О. Бондаренко, В. Кравченко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували статеві відмінності в мозкових механізмах, що лежать в основі перемикання між мимовільною та довільною увагою. У 20 чоловіків та 20 жінок порівнювали час реакції, кількість помилок та електричну активність головного мозку під час виконання ...
1642131
  Чаплай І.В. Формування довіри між органами державної влади та громадськістю в незалежній Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 5-9. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1642132
  Шепітько В. Формування доктрини криміналістики та судової експертизи в Україні - шлях до єдиного європейського криміналістичного простору // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 76-90. – ISSN 1026-9932
1642133
  Трубачова Д.В. Формування досвіду комунікативної діяльності студентів факультетів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів : навч.-метод. посібник / Д.В. Трубачова ; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISBN 978-966-931-157-3
1642134
  Головко Любов Леонідівна Формування досвіду самостійної діяльності студентів вищої сільськогосподарської школи : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Головко Любов Леонідівна; Акад. педагог. наук України. Ін-тут педагогіки і психології профес. освіти. – К., 2000. – 20л.
1642135
  Мосейчук А.Р. Формування дослідницьких компетенцій майбутніх фельдшерів: критеріально-рівневий аспект // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 43-47. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1642136
  Поведа Т.П. Формування дослідницьких умінь студентів на лабораторних заняттях з навчальної дисципліни "Метрологія та ергономіка в організації охорони праці" // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 170-174. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
1642137
  Браславська О. Формування дослідницьких умінь школяра - основа сучасної природничої освіти / О. Браславська, С. Грабовська // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 19-26. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2706-6258
1642138
  Борозенець Н. Формування дослідницької компетентності бакалаврів з аграрних наук засобами професійно спрямованих завдань з вищої математики // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (89). – С. 41-58. – ISSN 2077-1827
1642139
  Стежко Ю.Г. Формування дослідницької компетентності за вимогами "стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 273-276. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1642140
  Нагаєв В.М. Формування дослідницької компетентності майбутніх аграрних менеджерів: дидактичний аспек // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2018. – Вип. 191. – С. 66-76. – (Економічні науки)


  "Дослідницька компетентність є важливим ресурсом ефективного управління інноваційними процесами аграрної галузі, що доводить необхідність підвищення її рівня у майбутніх аграрних менеджерів на основі формування досвіду дослідницької діяльності як ...
1642141
  Кравченко С.О. Формування дослідницької компетентності майбутніх екологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравченко Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1642142
  Гладкова В. Формування дослідницької компетентності майбутніх менеджерів освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 1 (66). – С. 30-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1642143
  Трусова Н. Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів / Н. Трусова, О. Сизоненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 19-27 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1642144
  Дем"янчук О.І. Формування доходів місцевого бюджету в умовах бюджетно-податкових реформ / О.І. Дем"янчук, Н.І. Сахарук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 47-54. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
1642145
  Крищенко К. Формування доходів населення в умовах економічного зростання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-44
1642146
  Бірюченко С.Ю. Формування доходів персоналу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бірюченко Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 40 назв
1642147
  Уманець Л.В. Формування доходів територіальних громад: позитивні зрушення та проблеми // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 286-293 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1642148
  Лаппо В.В. Формування духовних цінностей студентської молоді в координатах системного підходу // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 111-123. – ISSN 2220-6310
1642149
  Алейнікова О.В. Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту / О.В. Алейнікова, І.Л. Сіданіч, Т.І. Бурлаєнко // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 10-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
1642150
  Олексюк Ольга Миколаївна Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.04, 13.00.01 / Олексюк Ольга Миколаївна; Київ. держ. ін-тут культури. – К., 1997. – 333л. – Бібліогр.:л.274-300
1642151
  Федоренко В. Формування духовного світу школярів як першозавдання вивчення української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.38-47.
1642152
  Тимошенко О.В. Формування еко-концепцій у сфері сучасної індустрії моди / О.В. Тимошенко, К.І. Коцюбівська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 273-280. – ISSN 2222-4459
1642153
  Ковальчук А.А. Формування екологічно орієнтованої свідомості на сучасній стадії суспільного розвитку // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – С. 183-196. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 36). – ISSN 2072-4772
1642154
  Грабовська І.А. Формування екологічної культури особливості : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Грабовська І. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 17л.
1642155
  Бредун В.І. Формування екологічної небезпеки об"єктів нафтогазової галузі Полтавщини факторами техногенної сейсмічності // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
1642156
  Попова І.В. Формування екологічної свідомості в сучасній загальноосвітній школі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 237-248
1642157
  Андреєва Т.Т. Формування екологічної свідомості у здобувачів вищої освіти в реаліях сьогодення: теоретичний аспект / Т.Т. Андреєва, О.В. Дзюбенко // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 67-81. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1642158
  Сухіна В.Ф. Формування екологічної свідомості як проблема інтеграціїї освітнього процесу в гуманітарном ВНЗ / В.Ф. Сухіна // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 56-63. – ISBN 966-593-181-4
1642159
  Лихота Н. Формування еколого-патріотичного виховання здобувачів освіти на уроках української літератури в закладах загальної середньої освіти (на матеріалі поезії Олександра Олеся) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (162). – С. 21-23
1642160
  Лазаренко Я. Формування еколого - правової свідомості працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.82-86. – ISSN 0132-1331
1642161
  Швиданенко О.А. Формування економіки знань у регіонах України / О.А. Швиданенко, Т.Г. Бусарєва // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 7 назв
1642162
  Осіпова Л.В. Формування економічних відносин між Україною і країнами СНД та їх вплив на вітчихняне промислове виробництво. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01 / Осіпова Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 18л.
1642163
  Сірант Н. Формування економічних понять у здобувачів початкової освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 119-126. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1642164
  Євчук Л.А. Формування економічного механізму взаємовідносин підприємств і організацій АПК в сфері реалізації сільськогосподарської продукції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.07.02 / Євчук Л.А.; Миколаїв.держ.сільськогоспод.ін-т. – Миколаїв, 1998. – 17л.
1642165
  Череп О.Г. Формування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 23-29. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
1642166
  Коробенко Р.І. Формування економічного потенціалу сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коробенко Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1642167
  Сікорака Л.А. Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сікорака Ліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
1642168
  Чучаліна Ю.М. Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки: теорія і практика : монографія / Юлія Чучаліна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський М.М., 2022. – 328, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-257. – ISBN 978-966-304-455-2
1642169
  Левківський І. Формування економічної та фінансової системи інституцій вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 51-56. – ISSN 1682-2366
1642170
  Олійник Д.І. Формування екосистеми даних: міжнародний досвід управління інфраструктурними активами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (312). – С. 38-44. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1642171
  Дмитрук С.І. Формування експериментальних компетентностей учнів з фізики на основі системного підходу / С.І. Дмитрук, А.О. Губанова, С.В. Оптасюк // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 54-58. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1642172
  Бурменко О.А. Формування експертно-статистичної моделі попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у межах оперативних можливостей теріторіального підрозділу / О.А. Бурменко, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 288-292. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1642173
  Литвин О.Є. Формування експертної політики України на світовому ринку зернових : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01- Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Литвин О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213 л. + Додатки: л. 211-213. – Бібліогр.: л. 198-210
1642174
  Черевко І.В. Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Черевко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Поліс. нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1642175
  Литвин О.Є. Формування експортної політики України на світовому ринку зернових : Автореф. дис. ...канд. економ. наук; Спец.: 08.05.01 / Олена Євгенівна Литвин; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1642176
  Каніщенко О. Формування експортної спеціалізації України // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.76-79. – ISSN 0131-775Х
1642177
  Сташук Олександр Андрійович Формування елементів естетичної культури молодших підлітків в процесі зображення людини на уроках образотворчого мистецтва : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Сташук Олександр Андрійович; Рівненський держ. педагог. Ін-т. – Рівне, 1996. – 235л. – Бібліогр.:л.185-235
1642178
  Близнюк Ю.В. Формування елементів техніки плавання у юних спортсменів 8-10 років з урахуванням особливостей нервової системи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Близнюк Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1642179
  Савчук Б. Формування емоційного інтелекту як компетентності майбутнього фахівця: постановка проблеми / Б. Савчук, В. Ковальчук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 41-45. – ISSN 2308-4634
1642180
  Шульга Т.В. Формування емоційної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шульга Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1642181
  Притула Х. Формування енергетичного балансу України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 41-50. – ISSN 1562-0905
1642182
  Бабенко Т.В. Формування естетичних потреб особистості студента як педагогічна проблема // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 410-415. – (Бібліотека Інституту філології)
1642183
  Назаренко І.М. Формування естетичних потреб старшокласників в умовах вільного часу. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Назаренко І.М.; Київ.держ.ін-т культури. – К, 1995. – 25л.
1642184
  Заровська Г. Формування естетичних цінностей молодших школярів на уроках мистецтва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 150-156. – ISSN 2308-4634
1642185
  Маленицька Ольга Анатоліївна Формування естетичного смаку старшокласників засобами народних звичаїв та обрядів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маленицька Ольга Анатоліївна; Ін-тут педагог. Акад. педагог. наук України. – К., 1995. – 23л.
1642186
  Палихата Е. Формування естетичної культури у майбутніх учителів-філологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 101-109. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1642187
  Бутенко В.. Формування естетичної свідомості студентської молоді у закладах вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 78-84. – ISSN 1682-2366
1642188
  Міщенко Р.І. Формування ефективних механізмів публічних закупівель в сучасних геоекономічних умовах : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Міщенко Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1642189
  Сайкевич Марина Іванівна Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки : Дис.. ... канд. економічних наук: 08.01.01. / Сайкевич М.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 216с. + Дод.: 214-216. – Бібліогр.: л.192-213
1642190
  Предборський В. Формування ефективної еліти українського суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 15-20. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1642191
  Кусакова Ю.О. Формування ефективної концепції управління енергетичним сектором України / Ю.О. Кусакова, Л.В. Худолєй, О.М. Шевельов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 67-73. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1642192
  Письменний І. Формування ефективної митної інфраструктури в контексті адміністративної ркформи в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.33-40. – ISBN 966-73-53-51-Х
1642193
   Формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції високотоварних сільськогосподарських підприємств / М.А. Місевич, В.М. Ходаківський, Р.С. Прус, А.Г. Суханова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 93-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1642194
  Ткачук М.П. Формування ефективної системи управління трудовим колективом / М.П. Ткачук, А.О. Князевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 35-41. – ISSN 2306-6806
1642195
  Шишкіна Е. Формування європейських стандартів захисту прав осіб, позбавлених волі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-32. – ISSN 0132-1331
1642196
  Тихомирова Є.Б. Формування європейської ідентичності як чинник європейської інтеграції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
1642197
  Шашина М.В. Формування європейської інституціональної моделі структурної модернізації регіональної економіки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1642198
  Гура О.І. Формування європейської проєктної культури: основні рівні, напрями та етапи / О.І. Гура, Т.Є. Гура // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 39-45. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1642199
  Козак Ю.Г. Формування єдиного ринку товарів країн Європейського Союзу: еволюція та наслідки лібералізації / Ю.Г. Козак, І.О. Уханова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 20-37. – ISSN 2413-9998
1642200
  Шулик О.А. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках основ здоров"я через діяльнісний підхід у навчанні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 13-21 : фото
1642201
  Радченя І.В. Формування життєвотворчого потенціалу в маубутніх учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Радченя Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назви
1642202
  Нажмудінова О.М. Формування забарвлених опадів над Східною Європою // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 38-43. – ISSN 0868-6939


  In recent decades, the frequency of blocking processes has increased in the Atlantic-European sector, which contributes to the activation of southern and northwest cyclones, which abnormal weather phenomena are associated with. In some cases, natural ...
1642203
  Гордієнко В.А. Формування загального сленгу в сучасній російській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Гордієнко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1642204
  Кравченко В.В. Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Кравченко, А.О. Янчук // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 5-11. – ISSN 2311-6420
1642205
  Чекмарьова Л.А. Формування законодавчих засад документальних електронних ресурсів бібліотек та архівів в Україні 1998-2003 роках і питання їх подальшого вдосконалення // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 463-467. – ISBN 966-02-3854-1
1642206
  Надольська В.В. Формування законодавчої і нормативної бази архівної справи в Республіці Казахстан // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 163-170. – ISSN 0320-9466
1642207
  Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку : Монографія / П.Я. Хомин; МОНУ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 288с. – ISBN 966-654-134-3
1642208
  Бурлука О.В. Формування здатності до самоосвіти особистості в умовах інформатизації суспільства // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 145-153. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1642209
  Мешко Г.М. Формування здоров"язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 157-161 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1642210
  Поліщук Н. Формування здоров"язбережувальної компетентності студентської молоді у процесі волонтерської діяльності // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 105-107
1642211
  Гурман Л.Д. Формування здорового способу життя дітей під час активного відпочинку / Л.Д. Гурман, О.В. Ротар // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 27-30. – Бібліогр.: 4 назв.
1642212
  Алєксєєв О.О. Формування здорового способу життя на заняттях настільним тенісом // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 14-18. – Бібліогр.: 9 назв.
1642213
  Юрчишин Ю.В. Формування здорового способу життя студентів шляхом організації рекреаційно-оздоровчої діяльності під час дозвілля / Ю.В. Юрчишин, О.І. Колісник, А.О. Петров // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 179-183. – Бібліогр.: 6 назв.
1642214
   Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи : Щорічна доповідь президентові України, Верховної Ради України, кабінету Мін-ів України про становище молоді і Україні (за підсумками 2002 р.). – Київ, 2003. – 250с. – ISBN 966-7902-41-2
1642215
  Оржеховська О. Формування здорового способу життя школярів як інструмент досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 58-60. – ISBN 978-966-2249-24-8
1642216
  Кустовська О. Формування земельних ділянок комерційного використання / О. Кустовська, С. Мудра // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1642217
  Старостенко Д.М. Формування земельно-межового законодавства на сучасному етапі реформування земельних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 96-103
1642218
  Козаченко А.І. Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 29-37. – ISSN 0201-7245
1642219
  Кулик І.А. Формування зернової продуктивності вівса голозерного в північному Степу України / І.А. Кулик, А.С. Бондаренко, М.В. Котченко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 65-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-6609
1642220
  Засєкіна Т. Формування змісту навчальних предметів на основі компонентів освітніх галузей державного стандарту // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 53-65. – ISSN 2411-1317
1642221
  Олексієнко Наталія Дмитрівна Формування зовнішньополітичних орієнтацій суспільств перехідного періоду засобами масової комунікації (на прикладі України, Росії та Польщі) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Олексієнко Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1642222
  Гончаренко А.В. Формування зовнішньополітичного курсу президента США Дж. Ф. Кеннеді щодо КНР (січень-жовтень 1961 р.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2021. – № 36. – С. 53-64. – ISSN 2227-183Х
1642223
  Кизенко О.О. Формування зон контролю в системі стратегічного контролінгу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 396-402
1642224
  Пирогова Л.В. Формування і гідроліз фібринового згустку в плазмі крові людини за патологічних станів та за дії екзогенних факторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Пирогова Людмила Віталіївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
1642225
  Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 123-128
1642226
  Баглей Р.Р. Формування і оптимізація бізнес-процесів на підприємстві // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – C. 83-92. – ISSN 2308-1988
1642227
  Ковальчук С.С. Формування і реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці : Автореферат дис. ...д-ра економ. наук: Спец.:08.01.01 / Ковальчук С.С.; Станіслав Сергійович; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 51 назва
1642228
  Ковальчук С.С. Формування і реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці : Дис. ... д-ра. економ. наук: Спец. 08.01.01 - економ. теорія / Станіслав Сергійович Ковальчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 403,[9]л. – Додатки л.[9]. – Бібліогр.: л.373-403
1642229
  Кравчук Ю.Г. Формування і реалізація стратегій розвитку індустрії 4.0 у міжнародному контексті / Ю.Г. Кравчук, С.В. Войтко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 48-53. – ISSN 2306-6806
1642230
  Глуха Г.Я. Формування і розвиток психологічної компетентності у викладачів університету імені Альфреда Нобеля / Г.Я. Глуха, В.В. Гавяда // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 181-183
1642231
  Мацола Василь Іванович Формування і розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Закарпатської області : Автореф... канд. економ.наук: 08.10.02 / Мацола Василь Іванович; НАН України, інст. регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 29л.
1642232
  Гринкевич С.С. Формування і розвиток ринку праці в Україні, напрями його регулювання / С.С. Гринкевич, О.І. Кавуза // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 172-174. – ISBN 5-7763-2435-1
1642233
  Єрошкіна Олена Олександрівна Формування і розвиток традицій православного культового зодчества Слобідської України (кін. 17 - поч. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Єрошкіна О.О.; Харківськ. держ. технічний ун-тет будівництва та архітектури. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1642234
  Світленко С. Формування і становлення історіософських поглядів Миколи Костомарова // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 390-409. – ISBN 978-966-981-084-7
1642235
  Шилова Людмила Левківна Формування і шляхи розвитку терміносистеми віршознавства у російській мові : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шилова Людмила Левківна; Укр. державний педінститут ім. М.Драгоманова. – К., 1993. – 24л.
1642236
  Ванджі М. Формування ідентичності у "Третьому вимірі": німецько-єврейські автори з пострадянських країн // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 12-13
1642237
  Котляров П. Формування ідентичності Філіпа Меланхтона та її гуманістичний контекст // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 134-139. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто початкові етапи формування ідентичності Філіпа Меланхтона як гуманіста. Особливу увагу було приділено аналізу первинної соціалізації Меланхтона у родинному колі та впливу його видатного родича - Йоганна Рейхліна. Також було ...
1642238
  Козко О. Формування ідіолекту підлітка в художньому тексті роману Донни Тартт "Щиголь" та особливості його відтворення у перекладі / О. Козко, Ю. Крамар // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3. – С. 53-59. – ISSN 2617-5339
1642239
  Петренко С.І. Формування ІКТ-компетентності викладачів на курсах підвищення кваліфікації / С.І. Петренко, Н.В. Дегтярьова // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 150-155. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1642240
  Куля І. Формування іміджу в організації / І. Куля, Ж. Бондаренко // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 215-221. – ISBN 978-617-7768-14-1
1642241
  Браєвська А.І. Формування іміджу керівника як одне із завдань управлінської діяльності / А.І. Браєвська, С.Й. Браєвський, О.І. Хлебинська // Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29-жовт. 2021 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Каф. менеджменту та маркетингу ; [редкол.: Т.Ю. Туниця, П.М. Гарасим, І.П. Соловій та ін.]. – Львів : Сполом, 2021. – С. 82-86. – ISBN 978-966-919-595-1
1642242
  Приходько О. Формування іміджу компанії: світовий та вітчизняний досвід / О. Приходько, Д. Карликова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 230-239. – ISBN 978-617-7768-14-1
1642243
  Сафанова Т. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 25-28. – ISSN 2076-9326


  імідж бібліотекаря: позитивний образ: бібліотечна професія
1642244
  Атаманенко С.В. Формування імміграційного законодавства США на початку незалежності країни (1788 - 1819 рр.) // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73-79.
1642245
  Коритченко К.В. Формування імпульсних газорозрядних струменів в удосконаленому методі прискорення ініціації детонації : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.11.15 / Костянтин Володимирович Коритченко; Наук.-дослід. комплекс "Прискорювач" Нац. наук. центру "Харьків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
1642246
  Соколов М.О. Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації / М.О. Соколов, А.М. Михайлов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 44-51. – ISSN 2221-1055
1642247
  Ткаченко А.С. Формування інвестиційних стратегій компаній зі страхування життя за умов економічних дисбалансів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 76-82. – ISSN 2306-6814
1642248
  Добриніна Л.В. Формування інвестиційних стратегій підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Добриніна Людмила Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1642249
  Можаровська П. Формування інвестиційного механізму в контексті розвитку державного і регіонального управління // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 151-156
1642250
  Ставнича Н.І. Формування інвестиційного потенціалу забезпечення енергозберігаючих заходів у соціальній сфері України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 122-127. – ISSN 2313-8246
1642251
  Гайдай Г.Г. Формування інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств в конкурентному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гайдай Ганна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1642252
  Вільна Я.В. Формування індивідуального стилю І. Нечуя-Левицького (на матеріалі повісті "Причепа") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 45-52
1642253
  Давидович Л.Я. Формування індо-українських відносин після розпаду Радянького Союзу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 386-396
1642254
  Власенко Ю.Г. Формування інклюзивного місцевого розвитку / Ю.Г. Власенко, А.В. Кожина // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 46-51. – ISSN 2306-6814
1642255
  Старовойт О.В. Формування інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 76-82. – ISSN 2072-1692
1642256
  Шмалій Н.А. Формування інноваційних конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства в умовах стратегічних змін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 188-193. – ISSN 2222-4459


  Стаття присвячена дослідженню інноваційних конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства в умовах стратегічних змін. На основі аналізу видів економічної діяльності за технологічними секторами встановлено, що будівництво та реконструкцію ...
1642257
  Паневник Т.М. Формування інноваційних систем як середовища відкритих інновацій / Т.М. Паневник, Н.К. Болгарова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 53-59. – ISSN 2222-4459
1642258
  Пар"єва Н.О. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу проєктного бізнес-партнерства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пар"єва Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1642259
  Смулка О. Формування інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 45-54 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISSN 2313-3627
1642260
  Канаєва М.О. Формування інноваційної інфраструктури в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.06.01 - економ. й упр. наук.-техн. прогресом / Марія Олександрівна Канаєва; КНУТШ. – Київ, 2006. – 226л. – Додатки л. 220-226. – Бібліошр.: л.198-219
1642261
  Панкова Л.І. Формування інноваційної моделі кластерної політики регіонів на основі балансу інтересів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Панкова Людмила Іллівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. техн. ун-т. – Черкаси, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1642262
  Школа І. Формування інноваційної моделі розвитку регіону в контексті розвитку європейського ринку послуг // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 139-146. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1642263
  Кондрашов О.М. Формування інноваційної промислової політики в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 102-107. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1642264
  Макаренко С.М. Формування інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Макаренко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
1642265
  Шаломєєв Є. Формування інституту звільнення від покарання у кримінальному праві України другої половини 17 та 18 ст // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
1642266
  Столяр В. Формування інституту змагальності у цивільному судочинстві дореволюційного періоду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 326-328
1642267
  Баранюк Ю. Формування інституційних засад державного фінансового контролю // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 116-129. – ISSN 2410-0706
1642268
  Крючкова І. Формування інституційних структурних детермінант ендогенного впливу на рівень валового заощадження в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 33-58. – ISSN 1605-7988
1642269
  Мальковська Ю.Б. Формування інституційного дизайну макроіфнансової стабільності: практика ЄС та уроки для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 213-219 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2306-6806
1642270
  Перегудова Т.В. Формування інституційного забезпечення гендерної рівності в оплаті праці в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (46). – С. 134-150. – ISSN 2072-9480
1642271
  Вербова О.С. Формування інституційного поля економічної самоідентифікації українців в умовах Австро-Угорської імперії // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 121-137. – ISSN 0320-4421


  Досліджено інституційні особливості розвитку національного господарства західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини. Окреслено актуальність національної традиції господарської самореалізації й самоідентифікації в умовах сучасної України. ...
1642272
  Грицик Л. Формування інституційного рівня державного регулювання міжнаціональних відносин в Україні (1991-2011 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 46-51


  Досліджуються основні етапи становлення системи управління етнонаціональними питаннями в Україні протягом 1991-2011 рр. Розглядається процес формування мережі державних виконавчих інститутів вітчизняної етнополітики та відповідних ...
1642273
  Шушкова Ю.В. Формування інституціонального базису технологічної модернізації економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 10-16. – ISSN 2306-6814
1642274
  Карпук А.І. Формування інституціонального середовища інвестиційно-інноваційного розвитку лісового сектора в контексті підвищення його конкурентоспроможності / А.І. Карпук, О.М. Дзюбенко, О.М. Кватирко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 9-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1642275
  Горлова О.П. Формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горлова Олена Павлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1642276
  Пахаренко О. Формування інтелектуального капіталу в контексті інноваційної економічної системи держави / О. Пахаренко, Ф. Швець // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 25-33. – ISSN 2411-4014
1642277
  Байгушев В. Формування інтерактивних конфігурацій стану ринкового середовища // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 7-17. – ISSN 2411-5215
1642278
  Довгий О. Формування інтересу до математики в учнів у закладах позашкільної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 72-76. – ISSN 2308-4634
1642279
  Погребицький М.Л. Формування інтермодальної транспортної системи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 174-179. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1642280
  Король О.М. Формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти на засадах диференційованого підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Король Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1642281
  Марченков С.М. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Марченков Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1642282
  Орду К.С. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів під час викладання української мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 162-166. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1642283
  Гурова Т. Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів на заняттях з англійської мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 68-74. – ISSN 2308-4634
1642284
  Пальчик О. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів через виковіртуальних освітніх спільнот // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 180-182. – ISBN 978-966-698-271-4
1642285
  Саяпіна С. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів / С. Саяпіна, І. Дроздова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 40-49. – ISSN 2077-1827
1642286
  Цюняк О.П. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти / О.П. Цюняк, Г.М. Розлуцька, О.В. Кравець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 435-438. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1642287
  Калінін В. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів старшої школи засобами іноземної мови як ключової компетентності нової української школи. / В. Калінін, Л. Калініна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 85-90. – ISSN 2308-4634
1642288
  Олейнікова Л.Г. Формування інформаційного простору адміністрування податків і зборів в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 43-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2305-7645
1642289
  Маєвський О.О. Формування інформаційного простору в так званих "ДНР" та "ЛНР" методами експлуатації візуальних образів Другої світової війни // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 132-140. – ISSN 2616-6798
1642290
  Бурцева О.Г. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бурцева Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1642291
  Мартинюк Г.Ф. Формування інформаційної культури бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи засобами НІКТ // Стратегія і тактика державного управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки україни ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Каф. держ. упр. документознавства та інформ. діяльності ; редкол.: Мошинський В.С., Савіна Н.Б., Якимчук А.Ю. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1/2, 2018 р. – С. 99-102. – ISSN 2617-4650
1642292
  Трачук Л.Ф. Формування інформаційної культури користувачів як напрям науково-видавничої діяльності бібліотеки закладу вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 232-235. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1642293
  Опанасюк Ю. Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 226-229. – ISSN 2076-1554
1642294
  Трофименко А.О. Формування іншомовної комунікативної компетенції засобами використання прагматичних ситуацій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 35-38. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1642295
  Наріжна Л. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 158-164. – ISSN 2411-6548
1642296
  Лук"янчук Л. Формування історичних поглядів Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 325-336. – ISSN 2304-9383
1642297
  Гринюк Л. Формування історичного мислення старшокласників на уроках історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 181-186


  освіта
1642298
  Дізанова А. Формування історичної пам"яті студентів на прикладі З. Аркаса // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 40. – С. 72-78. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1642299
  Костенко Р. Формування історичної свідомості майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7768-14-1
1642300
  Аретов Н. Формування й модифікація бачення революції та війни. Болгарський аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 15-21. – ISSN 0236-1477
1642301
  Колесніков Б. Формування кадрового потенціалу служб з управління персоналом в органах державної влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 248-255
1642302
  Гаман Т.М. Формування кадрової політики через механізм формування кадрового потенціалу державної служби // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 53-57. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1642303
  Молдован О.О. Формування категоріального апарату науки про економічну безпеку: сучасний зріз // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 94-105. – ISSN 2616-9460
1642304
  Музика М.П. Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 229-235. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1642305
  Онищенко Н. Формування ключових компетентностей майбутніх учителів у країнах Євросоюзу: теоретичний аспект // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 199-215. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1642306
  Проценко І. Формування ключових компетентностей у підготовці майбутніх учителів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 137-140. – ISBN 978-966-698-271-4
1642307
  Черкашин С.В. Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 270-279. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1642308
  Воропаєва Т. Формування колективної ідентичності громадян Уrраїни у постколоніальну добу (1991-2018) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-14. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Активізація глобалізаційних процесів у світі призводить до прискорення внутрішніх перетворень у постколоніальних державах та актуалізації проблеми формування різних форм колективної ідентичності в нових соціокультурних координатах. У зв"язку з цим ...
1642309
  Махота О.О. Формування колекції будівельних матеріалів XI-XV ст. Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 363-366. – ISSN 2218-4805
1642310
  Березкіна В.І. Формування колекції трав"янистих рослин відкритого грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В.І. Березкіна, В.О. Меньшова // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 138-144. – ISBN 978-966-2303-13-1


  "...Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка був заснований 22 травня 1839 р. як Ботанічний сад Університету св. Володимира на ділянці, що примикала до його корпусу."
1642311
  Петрик Н.Р. Формування колекцій пам"яток воєнної історії у музеях Львова ( XIX - XX ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.05 / Петрик Наталя Романівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1642312
  Огієнко О. Формування компетентностей для демократичного громадянства в системі освіти дорослих скандинавських країн // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 13-23. – ISSN 2312-5993
1642313
  Слюсарчук Ю. Формування компетентностей ІТ-фахівців при проектному навчанні у форматі стартапу / Ю. Слюсарчук, О. Слюсарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 75-80. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1642314
  Чайковська Г. Формування компетентностей сталого розвитку в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 72-80. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1642315
  Шостачук А.М. Формування компетентностей студентів-механіків в галузі робототехніки / А.М. Шостачук, В.Д. Головня // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 280-283 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1642316
  Попова О.В. Формування компетентності в українському усному діалогічному мовленні в учнів основної школи методом дискусії : дис. … д-ра філос. наук : 011, 01 / Попова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 366 арк. – Додатки: арк. 284-366. – Бібліогр.: арк. 261-283
1642317
  Німчук Н.І. Формування компетентності фахівця в умовах особистісно орієнтовного навчання // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 134-137. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1642318
  Бошота Н.В. Формування комплексних логістичних систем як чинник підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 185-190. – ISSN 2222-4459
1642319
  Михайловська Н. Формування комплексного характеру вивчення творчості "Гігантського духовного материка XX століття" у вимірах сучасності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 102-111. – ISSN 2520-6346


  "Запропоновано нові підходи до формування комплексного характеру вивчення творчості Олеся Гончара – велетня української літератури ХХ ст. Визначено розвиток компетентного читача згідно з Концепцією "Нова українська школа". The article proposes new ...
1642320
  Барановський О. Формування комплексої програми забезпечення фінансової безпеки комерційних банків України / О. Барановський, Т. Путінцева // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 65-79. – ISSN 1818-5754
1642321
  Остафійчук С.О. Формування комунікативних навичок у студента-медика // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 155-159. – ISSN 2521-1455
1642322
  Салі О.В. Формування комунікативно-інтерактивної компетентності у процесі професійно орієнтованого навчання студентів іноземної мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 64-76. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1642323
  Березовська Л.І. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників на засадах інтегрованого підходу // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 131-134. – ISBN 978-966-698-283-7
1642324
  Лупак Н.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецтва: засади інтермедіальної технології : монографія / Наталія Лупак ; [наук. ред. Г.В. Терещук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 451, [1] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-451. – ISBN 978-066-07-3774-7
1642325
  Короткова Ю. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів на заняттях з української мови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 84-88. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1642326
  Подановська Г.В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв"язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Подановська Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1642327
  Горохова Т. Формування комунікативної компетентності студентів на засадах текстоцентричного підходу // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (27), листопад. – С. 20-22


  "Метою статті є окреслення можливостей текстоцентричного підходу у формуванні комунікативної компетентності студентів класичного університету".
1642328
  Лавренко Т. Формування комунікативної компетентності як складова професійного становлення особистості // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 88-90
1642329
  Волошин В.Д. Формування комунікативної компетентності як умова успішної міжкультурної комунікації лікаря у глобалізованому світі / В.Д. Волошин, Ю.С. Сморщок, О.С. Волошин // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 46-48
1642330
  Шевчук О. Формування комунікативної компетенції майбутніх соціальних працівників засобами тренінгових технологій // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 97-104. – ISSN 2618-0715
1642331
   Формування комунікативної толерантності у молоді в умовах інклюзивної освіти / Н.В. Харченко, Ж.П. Кундий, Ю.П. Ющенко, А.В. Костриков // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Миронюк І.С. – Київ, 2020. – № 3/1 (61). – С. 137-143. – ISSN 2077-6594
1642332
  Макаренко О.В. Формування комунікації як елементу дослідницької компетентності майбутніх лікарів. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 123-128. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1642333
  Врублевська В.В. Формування комуністичного морального ідеалу засобами художньої літератури : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Врублевська В. В.; МВиССО УРСР, КДУ. – К., 1975. – 197л. – Бібліогр.:л.184-197
1642334
  Кузнецов О.В. Формування комунітарної грошової політики в Європейському валютному союзі : Дис... канд. економ.наук: 08.05.01 / Кузнецов О. В.; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 186л. – Бібліогр.:л.172-186
1642335
  Кузнецов О.В. Формування комунітарної грошової політики в Європейському валютному союзі : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.05.01. / Кузнецов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1642336
  Сім"ячко О.І. Формування конкурентних переваг на міжнародному ринку / О.І. Сім"ячко, А.М. Савчук, А.М. Танасійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 208-212. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1642337
  Дубовик О. Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 204-212. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1642338
  Павлова В.А. Формування конкурентних переваг підприємств на різних стадіях економічного розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.232-235. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1642339
  Пудичева Г.О. Формування конкурентного середовища в енергетичному господарстві за допомогою кластерного підходу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 75-79 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1642340
  Бідюк А.М. Формування конкурентної стратегії закладу вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бідюк Алла Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торгов.-екон. ун-т. – Київ, 2020. – 23, [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
1642341
  Коваленко Ю.О. Формування конкурентноспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.05.01 / Юлія Олександрівна Коваленко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: с.16 назв
1642342
  Нефедова О.Г. Формування конкурентоспроможного адаптаційного потенціалу підприємства в умовах нестабільності ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нефедова Олександра Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1642343
  Гусєва Г.Г. Формування конкурентоспроможного ландшафту на ринку освітніх послуг України // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 56-60. – ISSN 2074-8167
1642344
  Коваленко Юлія Олександрівна Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Коваленко Ю.О.; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ, 2005. – 183 л. – Бібліогр.: л.166-183
1642345
   Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної і початкової освіти : монографія / [Н.М. Андросова та ін. ; за ред. О.М. Ткаченко]. – Харків : Мачулин, 2018. – 255, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Анотція, зміст, відом. про авт. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7589-50-0
1642346
  Шкарпетіна М.Ю. Формування конкурентоспроможності нових індустріальних країн Азії в умовах транснаціоналізації світової економіки : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Марія Юріївна Шкарпетіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 236л. – Додаток л. 211-236. – Бібліогр.: л.196-210
1642347
  Шкарпетіна Марія Юріївна Формування конкурентоспроможності нових індустріальних країн Азії в умовах транснаціоналізації світової економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Шкарпетіна М. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 9 назв
1642348
  Харчук Т.В. Формування конкурентоспроможності підприємств у системі економічного управління : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Харчук Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейс. ун-т". – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1642349
  Сокур Л.А. Формування консолідованих документально-інформаційних ресурсів Шевченківського національного заповідника засобами проєктної діяльності // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 3. – С. 45-57. – ISSN 2409-9805
1642350
  Никорак О. Формування конституційної ідентичності : Німеччина, Іспанія та США // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 117-119
1642351
  Юдкін-Ріпун Формування концептосфери прислів"я та афоризмів як текстоутворювальний експеримент // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 105-112
1642352
  Малонога С.О. Формування концептуальної архітектурної моделі екстреної медичної допомоги України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 111-120. – ISSN 2306-6814
1642353
  Шапошник А.М. Формування концептуальної моделі поняття "обладнання хімічної технології" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 124-134. – ISSN 2074-8922


  "...В статті розглянуто питання формування понятійного мислення у майбутніх фахівців хімічної галузі."
1642354
  Шапошник А.М. Формування концептуальної моделі поняття "хімічні процеси" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 159-165. – ISSN 2074-8922
1642355
  Кальниш Ю. Формування концептуцальних засад підготовки фахівців для роботи в органах місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.107-117
1642356
  Воронковіа В.Г. Формування концепції адміністративного менеджменту в умовах стрімкого розвитку технологій, стохастичності та адаптації до змін / В.Г. Воронковіа, О.М. Венгер // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 159-177. – ISSN 2708-0390
1642357
  Зозульов О. Формування концепції ведення бізнесу на маркетинових засадах: сьогодення та майбутнє // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (104/105), вересень - грудень. – С. 64-72. – ISSN 1606-3732
1642358
  Слісаренко О. Формування концепції державного управління в працях В.Вільсона // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 50-57
1642359
  Лазарєва О.В. Формування концепції екоменеджменту в практиці управління земельними ресурсами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1642360
  Субота М.В. Формування концепції зміцнення соціально-економічної безпеки санаторно-курортних підприємств / М.В. Субота, М.П. Дубина, У.Я. Петриняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 92-99. – ISSN 2522-1620
1642361
  Олексенко Р.І. Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 118-126. – ISSN 2072-1692
1642362
  Булеца С.Б. Формування концепції права на життя та здоров"я за цивільним законодавством держав східноєвропейської традиції права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 113-120. – (Право. Економіка. Управління)
1642363
  Полянська А.С. Формування концепції розвитку вітчизняних підприємств на основі бенчмаркінгу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 290-296. – ISSN 0321-0499
1642364
  Лепетан І.М. Формування концепції стратегічного управління витратами сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 20-23 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1642365
  Майоров М. Формування кордону України з Румунією і Молдовою // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 181-193. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1642366
  Майоров М. Формування кордону України на Закарпатті // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 194-204. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1642367
  Фіщук Ганна Іванівна Формування корегентних нелінійних структур у нерівноважній плазмі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Фіщук Ганна Іванівна; НАН України. Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1998. – 16л.
1642368
  Яців І.Б. Формування кормової бази як чинника розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах / І.Б. Яців, С.М. Темненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 24-31 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1642369
  Пішпек Світлана Іванівна Формування корпоративних відносин у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Пішпек С.І.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1642370
  Тюхтенко Н.А. Формування корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності підприємства / Н.А. Тюхтенко, С.М. Макаренко, Я.А. Олексенко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 98-106. – ISSN 2306-546X
1642371
  Прилуцький Сергій Валентинович Формування корпусу професійних судів України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Прилуцький С.В.; НАНУ. Ін-тут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2003. – 223с. – Бібліогр.: л.196-223
1642372
  Стахів Л. Формування креативних компетентностей майбутнього вчителя закладів загальної середньої освіти в умовах модернізації вищої школи / Л. Стахів, В. Стахів, С. Волошин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 9 (195), вересень. – С. 110-114. – ISSN 2308-4634
1642373
  Поснова Т.В. Формування креативного людського потенціалу в умовах постіндустріальної економіки // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 83-86. – ISSN 2306-6806
1642374
  Лунячек В.Е. Формування креативного мислення студентів у процесі професійного навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 112-120. – ISSN 2074-8922
1642375
  Шепітько В.Ю. Формування криміналістики та криміналістичної дидактики в Україні // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – C. 7-19. – ISSN 1993-0917
1642376
  Лутковська С.М. Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 40-52. – ISSN 2411-4413
1642377
  Кононова О. Формування критичного мислення у процесі підготовки студентів з використанням цифрових технологій / О. Кононова, А. Юрженко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 57-59. – ISBN 978-966-698-272-1
1642378
  Генкал С. Формування критичного мислення учнів засобами проблемного навчання на уроках біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 256-267. – ISSN 2312-5993
1642379
  Фрейре П. Формування критичної свідомості = Education for critical consciousness / Пауло Фрейре; З англ. перекл.: О.Дем"янчук. – Київ : Юніверс, 2003. – 176 с. – ISBN 966-7305-69-9


  Пер. с англ. До книжки увійшли дві праці: "Освіта як практика свободи" та "Поширення чи спілкування"
1642380
  Джиджора Є.В. Формування культу перших київських святих у ранньосередньовічних гімнографічних пам"ятках // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 108-115. – ISSN 2077-804X
1642381
  Зорій Н.І. Формування культури академічної доброчесності та її роль у становленні суспільних цінностей студента // Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва, О.І. Павлюк, Л.А. та ін. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 56-59. – ISBN 978-617-7611-78-2
1642382
  Вахняк Н.В. Формування культури батьківства у взаємодії дошкільного закладу з молодими сім"ями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Вахняк Надія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
1642383
  Бігдай І.Л. Формування культури безпеки під час роботи з біологічними факторами // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 191-194. – ISBN 978-966-641-732-2
1642384
  Максимова К.В. Формування культури здоров"я студентів з використанням фітнес-технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Максимова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 31 назва
1642385
   Формування культури здоров"я студентської молоді як педагогічна проблема / О.І. Міхеєнко, Г.М. Мешко, В. Литвиненко, Дяченко-Богун // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 47-54. – ISSN 2414-5076
1642386
  Петрова Л.О. Формування культури логічного мислення як важливого компонента підготовки військових фахівців / Л.О. Петрова, П.В. Квіткін, І.В. Дятлова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 105-118. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1642387
  Міщирікова Л. Формування культури мовлення майбутніх фахівців у технічних внз І-ІІ рівнів акредитації / Л. Міщирікова, Г. Бурлака // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 107-109
1642388
  Осипчук О. Формування культури населення приміської зони Київщини у другій половині XX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 91-95


  В статті автор розкриває деякі аспекти процесу формування культури мешканців передмістя міста Києва.
1642389
  Подольський А.Ю. Формування культури пам"яті про жертви Голокосту в сучасній Україні: суспільно-політичні виклики і перспективи // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 431-446. – ISBN 978-966-02-8821-8
1642390
  Слижук А.Д. Формування культури раціонального харчування // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 185-188. – ISBN 978-966-641-732-2
1642391
  Ставицький А. Формування культури якості вищої освіти в українських університетах / А. Ставицький, Т. Затонацька // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 18-24
1642392
  Смалько О.А. Формування культурно-естетичного світогляду майбутніх ІТ-фахівців // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 32-38. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1642393
  Лопушинський І. Формування лідера закладу загальної середньої освіти в контексті реалізації нового закону України "Про освіту" // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 23-30. – ISSN 2616-3241
1642394
  Стрельніков В. Формування лідерських навичок майбутніх фахівців у закладах вищої і фахової передвищої освіти / В. Стрельніков, Л. Лебедик, Л. Вонсович // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 34-44. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
1642395
  Михно Л.П. Формування лінгвокраєзнавчої культури майбутнього вчителя як напрям наукової діяльносьі бібліотеки ЗВО // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 215-219
1642396
  Грищенко І. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі вивчення української мови як іноземної // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 67-69. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (39))
1642397
  Горбик В.М. Формування лісової політики України: стан та етапи становлення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 73-76
1642398
  Розман І.І. Формування літературної компетенції майбутніх педагогів в "шкільному курсі зарубіжної літератури з методикою навчання у старшій школі" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 174-177. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1642399
  Крет І.З. Формування людського капіталу в системі духовних цінностей і тлумачення культури особистості // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 148-151. – ISBN 978-9934-571-33-6
1642400
  Климко Сергій Григорович Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень : Дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01 / Климко С. Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 272л. + Додатки: л.236-272. – Бібліогр.: л.218-235
1642401
  Корнюш Г.В. Формування м"яких навичок у студентів закладів вищої освіти в контексті навчання іноземних мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 36. – с. 99-110. – ISSN 2073-4379
1642402
  Семчик В. Формування майна Укрзалізниці: питання інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 57-62. – ISSN 2308-0361
1642403
  Кадирус І.Г. Формування маркетингових стратегій у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств / І.Г. Кадирус, А.С. Донських, К.І. Левковська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 85-89. – ISSN 2306-6814
1642404
  Толпежніков Р.О. Формування маркетингового потенціалу підприємства в умовах міжнародних інтеграційних процесів / Р.О. Толпежніков, Г Т. . Толпежнікова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 7-13. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1642405
  Громова О.Є. Формування маркетингового стратегічного управління конкурентоздатністю підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Громова Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 54 назви
1642406
  Дорошкевич Д.В. Формування маркетингової стратегії в умовах конкуренції на підприємстві ТОВ "Конте" / Д.В. Дорошкевич, Г.Ю. Захарова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 22-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1642407
  Ковальчук С.В. Формування маркетингової стратегії закладів вищої освіти / С.В. Ковальчук, Л.Б. Мартинова, А.М. Танасійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 215-221. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1642408
  Романюк І.А. Формування маркетингової стратегії підприємств галузі туризму // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 159-168. – (Економічні науки)
1642409
  Довгань Ю.В. Формування маркетингової стратегії просування інноваційних рослинних харчових олій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 126-131 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1642410
  Тельнов А.С. Формування маркетингу персоналу на промисловому підприємстві / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 228-232. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1642411
   Формування масивів земель сільськогосподарського призначення як альтернатива консолідації земельних ділянок / А. Попов, С. Мовчан, С. Коломієць, І. Леженкін // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 84. – С. 42-54. – ISSN 2413-7154
1642412
  Семирак О.С. Формування масиву ідентифікаційних характеристик розвитку автомобілебудування в Україні // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 47-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1642413
  Скидан С. Формування матеріалістичного світогляду учнів у процесі вивчення фізики // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 144-147
1642414
  Шевченко Т.С. Формування медіа-аудиторій засобами телебачення (на прикладі сучасного українського ТБ) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шевченко Тетяна Сергіївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Ін-т журналістики, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 331 арк. – Додатки: арк. 245-331. – Бібліогр.: арк. 5-7, 209-244 та в додатках: арк. 330-331
1642415
  Мурзіна О. Формування медіакомпетентності в процесі дистанційної освіти: фактори впливу. Якість // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 60-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1642416
  Бакка Т. Формування медіаосвітніми засобами історико-біографічного та історико-психологічного портрета П. Куліша / Т. Бакка, Н. Загребельна // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8, липень - серпень. – С. 23-28
1642417
  Кравченко А.Г. Формування ментальних рис нації під впливом соціально-економічних та політичних чинників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 295. – С. 164-170. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1642418
  Михайлюк Олена Ігорівна Формування мережі і розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Полтавщини в 19 -на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд.істор. наук:07.00.07 / Михайлюк О.І.: КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1642419
  Туренко А. Формування мережі університетів-лідерів як центрів досконалої освіти / А. Туренко, М. Каслін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 3-7. – ISSN 1562-529Х
1642420
  Соколов В. Формування мережі хат-читалень і сельбудів в Україні (1920–1930-ті рр.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (258). – С. 33-44. – ISSN 1029-7200
1642421
  Біла Д. Формування методики визначення системно важливих страхових компаній в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 117-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1642422
  Сошинський О.І. Формування методики градуювання діапазону спрацювання пожежних сповіщувачів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 107-112 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1642423
  Лобойченко В.М. Формування методики ідентифікації передумов поширення надзвичайних ситуацій унаслідок накопичення шкідливих речовин на хімічних об"єктах // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 298-305 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1642424
  Тоузані Тарік Формування методичних елементів управління поведінкою підприємства в умовах нестаціонарної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 477-482. – ISSN 2222-4459
1642425
  Єрмаченко В.Є. Формування методичного підходу до оцінювання науково-дослідної, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти / В.Є. Єрмаченко, М.М. Берест // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 195-200. – ISSN 2222-4459
1642426
  Ковальчук Г. Формування методичного простору в бібліотечному середовищі України у пострадянський період // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 26-30. – ISSN 2518-7341


  Розглядаються процеси формування методичної діяльності у бібліотечній справі України з 1991 р. і дотепер, а саме: створення нової організаційної структури методичної служби, трансформації методичних функцій; аналізуються нові тенденції, сучасні форми ...
1642427
  Юрійчук Н. Формування методичної компетентності майбутніх учителів-філологів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 153-159. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1642428
  Гаран М.С. Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів за допомогою мультимедійного методичного комплексу // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 106-116. – ISSN 1998-6939
1642429
  Остапенко Н.І. Формування методичної компетенції майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 44-50. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1642430
  Калініна Л. Формування методичної рефлексії майбутнього вчителя іноземної мови як засобу саморозвитку професійної компетентності у закладах вищої освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 71-76. – ISSN 2307-4914
1642431
  Барановська О.В. Формування методологічної основи обліку основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 369-372. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1642432
  Терещенко Д.А. Формування механізмів державного управління розвитком людського капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 103-108. – ISSN 2306-6814
1642433
  Кудлаєнко С.В. Формування механізмів реалізації соціальної політики за умов розвитку євроінтеграційних процесів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Кудлаєнко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1642434
  Білозір О.В. Формування механізму адаптації соціального захисту до європейських стандартів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 93-96. – ISSN 2306-6814
1642435
  Бабчинська О.І. Формування механізму екологічного менеджменту в контексті концепції сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 140-143 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1642436
  Хмурова В.В. Формування механізму конкурентоспроможності на готельних підприємствах // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 112-116 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1642437
  Зибарева О.В. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах : монографія / О.В. Зибарева, І.П. Кравчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 274, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-232. – ISBN 978-617-7611-92-8
1642438
  Кучер Г.Я. Формування механізму організації заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Кучер Г.Я.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1642439
  Бутенко Д.С. Формування механізму організаційного капіталу суб"єктів підприємництва / Д.С. Бутенко, Ю.Д. Шеянова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 175-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1642440
  Смачило В. Формування механізму перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням систем стимулювання праці / В. Смачило, О. Колмакова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-39.
1642441
   Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 1516с.


  Об"єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають при реалізації та захисті прав і свобод громадян в Україні, європейських країнах. Предметом дослідження є: національне законодавство України, законодавство європейських держав, що регулюють ...
1642442
  Оксенюк Т.М. Формування механізму стратегічного управління інноваційним розвитком регіональних соціально-економічних систем у контексті застосування кластерних технологій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 149-152. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1642443
  Жадан Ю.В. Формування механізму управління ризиками переробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Жадан Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1642444
  Гребельник Олександр Петрович Формування митно-тарифної політики України в умовах ринкової трансформації : Дис. ... доктора економ. наук: 08.05.01 / Гребельник Олександр Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 471 л. + Додатки: л. 452 - 471. – Бібліогр.: л. 425 - 452
1642445
  Гребельник Олександр Петрович Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.05.01 / Гребельник О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 41 с. – Бібліогр.: 47 назв
1642446
  Атрощенко Т.О. Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкових класів у процесі практичної підготовки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 18-24 : табл. – Бібліогр.: с. 23. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1642447
  Вербицька А.В. Формування міжкультурних компетенцій в процесі позааудиторної роботи: досвід США / А.В. Вербицька, Т.М. Децюк, Н.С. Бушко // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (12). – С. 14-22. – ISSN 2412-1185
1642448
  Кушнір І. Формування міжкультурної білінгвальної мовної особистості іноземних студентів-медиків в академічному середовищі українських ЗВО // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 108-122. – ISBN 978-966-285-578-4
1642449
  Хачатрян Є.Л. Формування міжкультурної дискурсивної компетентності майбутніх фахівців з економіки в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хачатрян Єва Левонівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1642450
  Костенко Д. Формування міжкультурної компетентності студентів: реалії та виклики сучасного освітнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-23. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сутність поняття "міжкультурна компетентність" у міжнаціональному спілкуванні. Здійснено аналіз навичок вживання мовного матеріалу, лексико-граматичної правильності оформлення висловлювань, комунікативної поведінки як частини ...
1642451
  Корнєва З.М. Формування міжкультурної професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти : монографія / З.М. Корнєва ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". – Київ : Каферда, 2018. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.271-331. – ISBN 978-617-7301-44-7
1642452
  Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи : Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.23-31 : Табл., рис. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1642453
  Стеченко Д.М. Формування міської політики забезпечення якості життя населення / Д.М. Стеченко, А.В. Григорович, Л.І. Антошкіна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 332-336. – (Право. Економіка. Управління)
1642454
  Калмикова Л.О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Калмикова. – Київ, 2003. – 300с. – ISBN 5-7763-439-3
1642455
  Масловська Л. Формування мовленнєвої компетенції студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 105-107
1642456
  Санівський О. Формування мовно-риторичної особистості в підручнику "Коротка історія українського письменства" Сергія Єфремова / О. Санівський, О. Циганок // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 158-171. – ISSN 2307-4906
1642457
  Гуцул Л.І. Формування мовної компетентності як складової професійної підготовки майбутніх учителів хімії // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 140-143. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1642458
  Мєлєкєсцева Н. Формування мовної особистості здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей (на основі ідей Івана Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 123-129. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086


  У статті висвітлено деякі аспекти використання лінгводидактичної спадщини Івана Огієнка з метою формування мовної особистості здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням). Обгрунтовано ...
1642459
  Омельяненко С.В. Формування моделей професійної діяльності майбутніх соціальних педагогів у процесі ділової ігри // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 187-192. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1642460
  Звєряков М.І. Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (729). – С. 3-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1642461
  Бурміс І.В. Формування моделі публічної бібліотеки в умовах об’єднаних територіальних громад Півдня України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 1. – С. 12-20. – ISSN 2409-9805
1642462
  Шпорлюк Р. Формування модерних націй : Україна - Росія - Польща / Роман Шпорлюк ; [пер. з англ. Г. Касьянова та ін.]. – Київ : Дух і Літера ; kmbs, 2016. – 551, [1] с. : табл. – Імен. покажчик: с. 540-551. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-467-0
1642463
  Шульженко О. Формування морально-естетичних поглядів у студентів ВНЗ через властивості основ філософської освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 117-120. – ISSN 2308-4634
1642464
  Заячківська Н.М. Формування моральної культури учнів профтехучилищ на народних традициях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Заячківська Н.М.; Ін-тут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1995. – 24л.
1642465
  Демченко І.В. Формування мотивації іноземців - майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Демченко Інга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 25 назв
1642466
  Галашова О. Формування мотивації студентів до усної іншомовної комунікативної діяльності у процесі дистанційного навчання іноземної мови // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 18-26. – ISSN 2307-4906
1642467
  Мартиненко С. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності / С. Мартиненко, Н. Кипиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-57. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Виокремлено та охарактеризовано інформаційний, аксіологічний і перетворювальний етапи формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності. Проаналізовано результати експериментального дослідження, ...
1642468
  Грей Ю.М. Формування мотиваційного забезпечення системи управління розвитком підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 67-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1642469
  Коваль А. Формування на західноукраїнських землях у ХІХ - на початку ХХ століть ідеї народного суверенітету та її реалізація у Західноукраїнській Народній Республіці (ЗУНР) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 26-36. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1642470
  Бойко О. Формування наборів геопросторових даних для ГІС управління інженерними комунікаціями аеропорту / О. Бойко, Н. Полякова // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (23). – С. 188-197. – ISSN 2411-5363
1642471
  Олефіренко Н.В. Формування навичок ефективної співпраці учасників під час реалізації STEM-проєктів / Н.В. Олефіренко, В.В. Носова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 124-128. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1642472
  Радзієвська О.І. Формування навичок застосування поняття границі та похідної функції для розв"язування фізичних задач / О.І. Радзієвська, І.Б. Ковальська // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 33-38. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1642473
  Марцінко Т. Формування навичок інтонування мовлення учнів середньої школи як передумова розвитку мисленнєво-мовленнєвої діяльності на уроках української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 2. – С.5-9.
1642474
  Костик Є. Формування навичок іншомовного академічного письма у студентів-магістрів економічного профілю // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 78-86. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1642475
  Давидова А. Формування навичок та вмінь з інформаційної грамотності у користувачів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / А. Давидова, Г. Штан // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 33-38. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються причини та головні особливості проведення занять з інформаційної та бібліотечно-бібліографічної грамотності в ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна. Зазначається, що проблемою, яку необхідно вирішити, є незадовільний рівень навичок як ...
1642476
   Формування навичок цифрової безпеки у студентів економічних спеціальностей: процедури, інструменти, сервіси / О. Глазунова, О. Касаткіна, В. Корольчук, Т. Саяпіна, Т. Волошина // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 2 (28). – С. 34-39. – ISSN 2413-1571
1642477
  Задорожна І.П. Формування навчально-стратегічної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні англійською мовою студентів нефілологічних спеціальностей / І.П. Задорожна, Л.Я. Зєня // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (110). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
1642478
  Василенко Д.О. Формування наноструктур за допомогою синхронізації диполів в оптичному ближньому полі / Д.О. Василенко, П.О. Кравчук, В.І. Григорук // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнков М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 6. – С. 06028-1-06029-4. – ISSN 2077-6772
1642479
  Ніжніков М.Л. Формування напрямів розвитку системи екологічних інвестицій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 154-161. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
1642480
  Вень Мінвін Формування напрямків територіального розвитку України та Китаю / Вень Мінвін, А.В. Рудомаха // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 53-56. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1642481
  Блажевич Н.О. Формування наукових напрямків і коло методичних підходів Г.М. Доброва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 66-68. – ISSN 2076-1554
1642482
  Коцур Н.І. Формування наукових основ соціальної медицини та її профілактичної спрямованості на теренах України (кінець ХІХ – 30-і рр. ХХ століття) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – C. 105-116. – ISSN 2518-7732


  Згадується проф. С.А. Корчак-Чепурківський (с. 108, 109, 110, 112-113).
1642483
  Полонський О. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення дисциплін професійного циклу як педагогічна проблема // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 78-82. – ISSN 2524-2474
1642484
  Сосницька Н.Л. Формування науково-дослідницької компетентності при навчанні фізики на засадах STEM-освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 422-428. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1642485
  Матвієнко В.М. Формування наукового світогляду академіка К.Г.Воблого / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 42-49.
1642486
  Яновська Л.Г. Формування наукового світогляду у процесі професійної підготовки майбутніх магістрів історії засобами міжпредметних зв"язків // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 42-46. – ISSN 2414-5076
1642487
  Антонюк М.А. Формування наукової картини світу та образу світу учнів у підручниках з української літератури для 10 класу (рівень стандарту) // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 8-20. – ISBN 978-966-544-404-5
1642488
  Бондаренко Г.П. Формування наукової мовнокомунікативної компетенції дослідника під час навчання у ВНЗ як чинник підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 31-40. – ISSN 2220-6310


  У статті розглядаються роль і місце наукової мовно-комунікативної компетенції у професійному становленні фахівця, окреслюються критерії готовності майбутніх спеціалістів до написання наукової роботи українською мовою; визначаються мовностилістичні ...
1642489
  Ситник Й.С. Формування націоналістичного економічного світогляду українців: витоки та перспективи // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 268-278
1642490
  Дудова Д.О. Формування національно-патріотичної свідомості майбутніх фахівців морської галузі у процесі професійної підготовки у коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дудова Діна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1642491
  Ковальчук С.С. Формування національного економічного інтересу в процесі ринкових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми формування національного економічного інтересу, узгодження суперечностей інтересів різних рівнів.
1642492
  Притика Ю.Д. Формування національної доктрини цивільного процесу в роботах науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка в період незалежності України / Ю.Д. Притика, І.О. Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 99-105. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Мета проведеного дослідження - установити внесок науковців-правників Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвиток доктрини науки цивільного процесуального права в період незалежності України, з 1991 року. Для реалізації цієї ...
1642493
  Клімова Г.П. Формування національної інноваційної системи - стратегічний пріоритет розвитку українського суспільства // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 20-30. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1642494
  Щербань П. Формування національної самосвідомості в сім"ї : Науково-методична розробка на допомогу лектору-викладачу народного університету українознавства / Тов-во "Знання" України; Центр "Українознавство"; Петро Щербань. – Київ : Знання України, 2006. – 116с. – (Бібліотека українознавця). – ISBN 966-618-222-X
1642495
  Чорнобай В.С. Формування національної самосвідомості молодших підлітків засобами народної музично-пісенної творчості. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чорнобай В.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
1642496
  Маляр Л.В. Формування національної свідомості гімназійної молоді Закарпаття в 20-30-х рр. ХХ ст. засобами української літератури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 153-156. – Бібліогр.: 26 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1642497
  Бутнік-Сіверський Формування неоекономіки в сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 57-67. – ISSN 2308-0361
1642498
  Мокроусова О.Г. Формування нового житлового середовища в Києві наприкінці ХІХ- на початку ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 32-44.
1642499
  Шедяков В.Є. Формування нового проекту розвитку суспільства та збереження ідентичності народу, його базових цінностей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 221-232
1642500
  Копійка В.В. Формування нової загальноєвропейської системи в контексті розширення ЄС на Схід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.56-67
1642501
  Гаман М. Формування нової інноваційної політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 28-38
1642502
   Формування нової корпоративної культури в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва : навч.-практ. посібник / Терноп. нац. екон. ун-т ; [уклад.: Н.В. Щербак, Т.В. Журавель, В.В. Толкованов та ін. ; за заг. ред. Н.В. Щербак та ін.]. – Київ : Фенікс, 2018. – 154, [1] с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 141-154. – (Проект "Реформа управління на сході України" / Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). – ISBN 978-966-136-548-2
1642503
  Азбергенова Р.Б. Формування нової моделі економічного зростання в Казахстані // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 162-169. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
1642504
  Сіденко В.Р. Формування нової політичної економії інноваційного розвитку (до виходу в світ книги Ю.М. Бажала "Політична економія інноваційного розвитку: розриваючи зачароване коло економічної теорії", англ. мовою) // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 149-151. – ISSN 1605-7988
1642505
   Формування ноосферного світогляду як основи інформаційно–інноваційно–ноосферної економіки та суспільства / В.Г. Воронкова, О.П. Кивлюк, М.Ю. Максименюк, В.О. Нікітенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 159-163. – ISSN 2076-1554
1642506
  Буткевич О. Формування норм jus cogens у докласичному міжнародному праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 207-219.
1642507
  Смага І.С. Формування нормативної диференціальної земельної ренти та рентного доходу при вирощуванні зернових культур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
1642508
  Древаль І.В. Формування об"єктів рекреаційно-туристичної діяльності із залученням ресурсів лісового фонду / І.В. Древаль, В.М. Ткач // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 280-287 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1642509
  Гринь В.П. Формування облікового стратегічного інформаційного простору: комунікаційний аспект // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 73-82. – ISSN 2313-4569
1642510
  Семеніхін І.М. Формування оборонного бюджету України і контроль за його використанням в умовах ринкової економіки / І.М. Семеніхін, І.Ю. Марко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-64.
1642511
  Масненко В.В. Формування образу М.С.Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-34. – ISSN 0130-5247
1642512
  Вербич С.О. Формування ойконімної системи в давнозаселених регіонах України (на прикладі назв поселень сучасних Вінниччини та Хмельниччини) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76). – С. 50-71. – ISSN 1682-3540
1642513
  Лобойченко В.М. Формування окремих задач математичної моделі інженерно-технічного метода попередження надзвичайних ситуацій унаслідок аварій на технологічному обладнанні потенційно небезпечних об"єктів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 224-232 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1642514
  Кострікова К.С. Формування олімпійських цінностей в освітньому процесі учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кострікова Катерина Сергіївна ; Центральноукраїн. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1642515
  Дорошенко Т.В. Формування оптимальної структури інвестиційних ресурсів на підприємстві // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.134-137
1642516
  Макаренко Ю.П. Формування оптимальної структури капіталу з метою забезпечення фінансової стійкості підприємства / Ю.П. Макаренко, Д.О. Клименко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6806
1642517
  Василишина Л.М. Формування оптимальної територіальної структури регіонального господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Василишина Любов Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1642518
  Гладій М.В. Формування оптового ринку в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 41-43.
1642519
  Грін О.О. Формування органів влади й управління в період Закарпатської України (кінець 1944 - 1945 рр.) // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 103-133. – ISBN 978-966-2075-11-3
1642520
  Малиновська О. Формування органів управління зовнішньою міграцією в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.320-327. – ISBN 966-73-53-51-Х
1642521
  Рєзнік В.І. Формування організаційних засад створення авіації на рубежі XIX-XX століть // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (33). – С. 175-183. – ISSN 2707-1383
1642522
  Білоусова О.С. Формування організаційно-економічного механізму лізингових відносин // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 4-8. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1642523
  Болдуєв М.В. Формування організаційно-економічного механізму лізингових відносин // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 4-8. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1642524
  Касій Л.В. Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком сільського (зеленого) туризму Львівщини // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 23-28. – ISSN 2304-5809
1642525
  Шкирта І.М. Формування основ комп"ютерної грамотності майбутнього вчителя початкової школи в процесі професійної освіти / І.М. Шкирта, В.Ф. Лазар, Н.В. Базар // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 455-459. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1642526
  Шейко В.М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX - початок XXI ст.) : монографія / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький. – Київ : Генеза, 2005. – 591, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 571-588. – Бібліогр.: с. 525-570. – ISBN 966-504-469-9
1642527
  Бартків О.С. Формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів / О.С. Бартків, О.В. Смалько // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 24-28. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1642528
  Колесніков М.О. Формування основних елементів врожайності сортів твердої озимої пшениці за умов дії біопрепарату Стимпо / М.О. Колесніков, К.С. Євстафієва // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 81-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-9270
1642529
  Лесняк В. Формування основних засад та стандартів співпраці між органами державного управління та громадськими організаціями в сучасній Польщі // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 5-14. – ISSN 2522-1663
1642530
  Кошель А.О. Формування основних факторів і показників які визначають цінність земель в межах населених пунктів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 217-221
1642531
  Мельник В. Формування особистісної релігійності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.238-245. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1642532
  Загрійчук І.Д. Формування особистостей як основа підготовки фахівців нової генерації // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 16-17
1642533
  Панталієнко В.В. Формування особистості студента у процесі викладання культурологічних дисциплін // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 232-234
1642534
  Косенко О. Формування особових архівних фондів // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 19-23.
1642535
  Ломако Л.І. Формування оцінних умінь підлітків у навчанні. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Ломако Л.І.; Наук-дослід.ін-т. пед.Укр. – К, 1992. – 21л.
1642536
  Березовська Л.І. Формування оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку в мовленнєвотворчій діяльності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 73-79. – ISSN 2414-5076
1642537
  Дубина С.В. Формування партійної системи в Західній Україні напередодні та в роки Першої світової війни // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2001. – Схід і Захід України: проблеми єднання. – С. 42-52. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13). – ISBN 966-02-1745-5
1642538
  Проскурніна Н.В. Формування партнерських відносин інструментами маркетингу в соціальних мережах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 201-209. – ISSN 2222-0712
1642539
  Сойко І.М. Формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в умовах інклюзії // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 155-164. – ISBN 978-966-7359-77-5
1642540
  Дудчак Г. Формування педагогічного іміджу в майбутніх учителів НУШ // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 56-63. – ISSN 2307-4914
1642541
  Атаманчук П.С. Формування педагогічного кредо фахівця фізико-технологічного профілю в умовах STEM-інтеграційних освітніх інновацій // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 7-13. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Окреслений "Новою Українською Школою", пріоритетний розвиток природничо-математичної освіти (STEM-освіти), орієнтує на розробку, створення та обґрунтування концептуальних ліній управління навчанням, методології освітнього прогнозу й сценаріїв ...
1642542
  Сидоренко В. Формування педагогічного світогляду О.Ф. Музиченка (1875 – 1940 рр.) // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 78-85
1642543
  Калачевська Л.І. Формування передумови розвитку сільських територій на основі інновацій // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 46-49. – ISBN 978-9934-571-51-0
1642544
  Сторожук С.Д. Формування писемної комунікативної компетентності майбутніх викладачів англійської мови на основі проєктних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сторожук Світлана Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1642545
  Абрамов І.Б. Формування підземних вод промислово-міських агломерацій (науково-методичні аспекти екологічної безпеки) : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Абрамович І.Б.; МОіНУ; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 2 назви
1642546
  Різник В.В. Формування підприємливості та нового типу економічного мислення в контексті прогресивної глобалізації / В.В. Різник, Н.А. Різник // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 63-69. – ISSN 2306-546X
1642547
  Майковська В.І. Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу: теорія і практика : монографія / Майковська Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 490, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 408-441. – ISBN 978-966-698-296-7
1642548
  Попова О.В. Формування підприємницької компетентності студентів у процесі професійної підготовки / О.В. Попова, С.Т. Золотухіна // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 111-121. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1642549
  Ткачов А.С. Формування підприємницької компетентності у високоздібних учнів підліткового віку (на прикладі суспільствознавчих предметів) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 112-119. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1642550
  Грибова Д.В. Формування підходів до ефективного функціонування ринку овочевої продукції // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1642551
  Стаднюк Ю.Ю. Формування пізнавальних умінь учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Стаднюк Юлія Юріївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1642552
  Осадчук О.О. Формування площі листкової поверхні гречки звичайної у весняних і літніх посівах в умовх Лісостепу Західного / О.О. Осадчук, Р.Ю. Гаврилянчик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1642553
  Романюк М.В. Формування податкової системи України та відносини власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються фактори впливу на формування податкової системи України, наводиться їх класифікація. Обгрунтовується підхід до відносин та реформування її правового регулювання, як концептуальної основи трансформації податкової системи. Article ...
1642554
  Тищенко С.В. Формування події як унікального інструменту розвитку туристської галузі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 145-155
1642555
  Іщенко А.М. Формування позитивного іміджу державних службовців в Україні в умовах цифрової трансформації / А.М. Іщенко, А.А. Сінчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6814
1642556
  Конюшенко Ю.А. Формування позитивного історичного мислення: роль музеїв вищих навчальних закладів // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 157-159. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1642557
  Сидорко І. Формування позитивної корпоративної культури організації // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 78. – С. 118-123. – ISSN 0368-6418


  "Розкрито основні функції та етапи її розвитку. Висвітлено проблеми формування сучасної стратегії корпоративної культури організації та ключові напрями її реалізації в Україні".
1642558
  Колодницька О.Д. Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) у студентів медичних ВНЗ за допомогою інтерактивних технологій і методів навчання // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 52-55. – ISSN 1681-2751
1642559
  Поліщук А. Формування позитивної мотивації до вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням майбутніми аграрними інженерами // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 178-183. – ISSN 2308-4634
1642560
  Двіжона В.М. Формування позитивної мотивації до вивчення математики у молодших школярів із мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивного навчання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 50-57. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1642561
  Чистякова Л. Формування позитивної мотивації студентів до екологозбережувальної діяльності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 419-427. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1642562
  Бешок Т. Формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 90-93. – ISSN 2308-4634


  "Виділено основні складові, які впливають на формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів. Детально проаналізовано створену автором мотиваційну модель ефективного застосування медіаосвітніх ...
1642563
  Волошина О. Формування полікультурних компетентностей у майбутніх фахівців аграрної галузі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 99-104. – ISSN 2308-4634
1642564
  Ковтун О.А. Формування полікультурної компетентності майбутнього педагога в процесі реалізації стратегії інтернаціоналізації // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 221-235. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1642565
  Зубик А.А. Формування полікультурної особистості майбутнього філолога у контексті інтернаціоналізації вищої освіти / А.А. Зубик, Т.В. Сторчова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 17-18
1642566
  Пришляк О.Ю. Формування полікультурної професійної компетентності фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах США та Канади // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 221-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1642567
  Білевич Євген Олегович Формування полірованої поверхні монокристалів телуриду кадмію та твердих розчинів на його основі в травильних композиціях HNO3 - HHal - комплексоутворювач для приладів електронної техніки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Білевич Є.О.; Нац. акад. наук України. Ін-т фізики напівпровідників. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1642568
  Пристайко О.Є. Формування політики безпеки та оборони Європейського Союзу та інтереси України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С135-142
1642569
  Литвинова Л.А. Формування політики бібліотек у сфері інтелектуальної власності // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 209-214
1642570
  Пархоменко-Куцевіл Формування політики державної безпеки України в контексті запобігання та протидії корупції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 90-95. – ISSN 2414-4436
1642571
  Пугач Н. Формування політики Джорджа Вокера Буша стосовно Іраку після обрання президентом (січень-серпень 2001 р.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 162-165. – ISBN 978-966-171-783-9
1642572
  Добржанська О.Л. Формування політико-ідеологічних орієнтацій українського суспільства в сучасних ЗМІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 138-145.
1642573
  Калініченко Б.М. Формування політико-правових основ інформаційної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 78-89. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1642574
  Штепа С. Формування політико-правового поля етнополітичних проблем Криму: регіональний аспект // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 156-168.
1642575
  Яровенко О Л. Формування політичного права в умовах глобалізації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 148-150. – ISBN 978-966-171-322-1
1642576
  Степанков В.В. Формування політичної еліти "України" (1648-1676 рр.) у висвітленні М.І. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 49-50
1642577
   Формування політичної еліти в Україні. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2004. – 56с. – (Молоді автори)
1642578
  Макаренко Б. Формування політичної культури особистості як основи гуманізації її політичної участі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 182-193


  Доводиться, що значну роль в олюдненні політичної діяльності людини відіграє політична культура, гуманізаційна специфіка якої полягає в її комунікативній природі. Саме в межах політичної культури суспільства виробляються спільні цінності, переконання, ...
1642579
  Ріаханов Шингис Нуртасович Формування політичної нації у республіці Казахстан : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Ріаханов Шингис Нуртасович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
1642580
  Коркуна О.І. Формування понятійно-категоріального апарату територіальних громад // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 26-29. – ISSN 2071-4653
1642581
  Ревуцька С.К. Формування поняття "психоаналітична інтерпретація" в літературознавстві // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 161-164
1642582
  Кравець О. Формування поняття самозахисту в цивілістичній доктрині // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 157
1642583
  Килипенко Н.Є. Формування попиту і пропозиції грошей учасниками грошового ринку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 180-185. – ISBN 5-7763-2435-1
1642584
  Косар Н.С. Формування попиту та пропозиції на фахівців з маркетингу в Україні / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, І.В. Данилик // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 88-94. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1642585
  Тавлуй І.П. Формування портфеля "стандартних інструментів" при реалізації проекту стратегічного розвитку організації // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 65-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
1642586
  Рач В.А. Формування портфеля проектів на засадах теорії несилової взаємодії / В.А. Рач, О.М. Медведєва, А.В. Євдокимова // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 115-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2222-8810
1642587
  Черненко І.О. Формування посттравматичного стресового розладу у комбатантів (фактори ризику, профілактика, терапія, реабілітація) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Черненко Інна Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1642588
  Дорожкіна Ольга Олексіївна Формування потреби в естетичній діяльності у вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Дорожкіна Ольга Олексіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1993. – 16 с.
1642589
  Стрілець В.В. Формування початкових та граничних умов термічної локалізації осередку надзвичайної ситуації, пов"язаної з ураженням хімічно-небезпечними речовинами / В.В. Стрілець, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 293-297 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1642590
  Гудима Н. Формування правил мовленнєвого етикету молодших школярів у світлі ідей Івана Огієнка та концепції нової української школи / Н. Гудима, О. Ковальчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 97-104. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086


  У статті описано процес формування мовленнєвого етикету молодших школярів на уроках мовно-літературної освітньої галузі Нової української школи з використанням лінгвістичної та науково-педагогічної спадщини визначного культурного, церковного й ...
1642591
  Полатайко І.В. Формування правової ідеології романо-германської правової сім"ї в Античну добу та у період Середньовіччя // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 80-87. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1642592
  Хміль І.Ю. Формування правової компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання медичного права : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Хміль Ірина Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1642593
  Костенко О.О. Формування правової компетентності майбутніх учителів історії і правознавства у теорії та практиці вищої школи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 76-91. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1642594
  Стьопкіна А. Формування правової культури майбутніх фахівців соціальної сфери під час навчання в закладі вищої освіти / А. Стьопкіна, І. Трубник // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 78-85. – ISSN 2077-1827
1642595
  Янченко П.В. Формування правової культури майбутніх юристів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Янченко Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1642596
  Попик Н. Формування правової культури студентів у закладах вищої освіти України (1991-2014 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 63-69. – ISSN 2518-7732
1642597
  Скрипник І. Формування праксеологічної компетентності магістрів стоматології : сучасні підходи / І. Скрипник, Я. Кульбашна, В. Захарова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 99-106. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1642598
  Скрипник І. Формування праксеологічної компетентності магістрів стоматології: мотиваційна складова / І. Скрипник, Я. Кульбашна, В. Захарова // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 2226-3012
1642599
  Волосюк М. Формування предметних компетенцій в умовах іншомовного навчального середовища / М. Волосюк, О. Проценко, О. Печерцев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 80-84. – ISSN 1562-529Х
1642600
   Формування предметної області рекреаційно-туристичної діяльності / В. Яворська, О. Ніколаєва, Н. Нефедова, Н. Шашеро, В. Хомутов // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 125-127. – ISBN 978-617-7069-36-1
1642601
  Коца Р.О. Формування префіксальної та конфіксальної систем прикметника української мови (XI-XX ст.) / Р.О. Коца ; [наук. ред. В.В. Німчук] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2017. – 276, [2] с. : табл. – Словопокажчик: с. 253-273. – Бібліогр.: с. 235-251. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1594-4
1642602
  Гоєр Ольга Деживна Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі : Дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Гоєр Ольга Деживна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 208 л. – Додатки: л.: 201 - 208. – Бібліогр.: л.: 193 - 201
1642603
  Бондаренко Н.И. та інш. Формування принципів залучення іноземних інвестицій як важлива передумова розвитку туристичної індустрії України // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.190-197. – ISBN 966-7695-78-6
1642604
  Юхимюк О. Формування принципу верховенства права Європейського Союзу / О. Юхимюк, С. Дмитрук // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 39-43. – ISSN 2409-4544
1642605
  Маркіна І.А. Формування принципу вибору оптимальної планової траєкторії антикризового управління агропереробних підприємств / І.А. Маркіна, О.М. Овчарук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 60-65. – ISSN 2071-4653
1642606
  Червоненко О. Формування природничих знань у Київській Русі (Х - ХІІ ст.) // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 66-71
1642607
  Атаманчук П.С. Формування природничо-наукових компетентностей учнівської та студентської молоді // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – C. 7-13. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
1642608
  Щирба В.С. Формування природничо-наукової компетентності майбутніх фахівців фізико-математичного профілю в умовах STEM-орієнтованого навчального середовища / В.С. Щирба, М.О. Мястковська, О.В. Фуртель // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 84-87. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
1642609
  Ільяшенко В.А. Формування продовольчої системи України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 108-110. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1642610
  Масич В.В. Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів в умовах інтегрованого креативно-розвивального освітнього простору // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 60. – С. 4-10. – ISSN 2074-8922
1642611
  Катеринчук І.М. Формування продуктивності насіннєвих посівів ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Катеринчук Ірина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1642612
  Шовкова О.В. Формування продуктивності сої залежно від строків сівби та мінерального живлення в умовах лівобережної частини Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Шовкова Оксана Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1642613
  Стрельник О.О. Формування проектної компетентності філологів у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Стрельник Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1642614
  Нагорна Н. Формування проєктно-технологічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі навчання проєктуванню і моделюванню // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 49-57. – ISSN 1682-2366
1642615
  Нагорна Н.О. Формування проєктно-технологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання у процесі вивчення основ проєктування і моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нагорна Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1642616
  Комова М. Формування прототермінології документно-комунікаційної діяльності // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 102-113. – ISSN 2522-1442
1642617
   Формування професійних компетентностей майбутніх магістрів початкової освіти / О. Шквир, Г. Дудчак, Н. Казакова, Н. Сівак // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 49-56. – ISSN 2308-4634
1642618
  Рашевська А.А. Формування професійних компетентностей під час аналізу козацького портрета XVII-XVIII ст. у студентів спеціальності "Дизайн" на заняттях із живопису // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 92-94. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1642619
  Кашута В.Є. Формування професійних компетентностей студентів засобами активних методів навчання / В.Є. Кашута, О.О. Рябова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 288-293. – ISSN 2074-8922
1642620
  Гребняк М.П. Формування професійних компетенцій з профілактичної медицини у студентів-фармацевтів / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко, В.В. Таранов // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 132-136. – ISSN 2077-6594
1642621
  Плахотнік О.В. Формування професійно-економічної культури студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 232-240. – ISSN 2524-0056
1642622
  Тур О.М. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи засобами інтерактивної дидактичної гри / О.М. Тур, О.О. Вдовіна, О.М. Василинина // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 61. – С. 62-71. – ISSN 2410-5333


  Визначено поняття дидактичної гри; зазначено, що комунікативна компетентність майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи нарівні з професійною компетентністю є показником якості їхньої фахової освіти; указано основні вміння і ...
1642623
  Прокопчук В.Ю. Формування професійно-особистисної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи у процесі навчання в медичному коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Прокопчук Віта Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
1642624
  Черв"якова Н.І. Формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів початкових класів засобами педагогічної метафори // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 3 (178). – С. 37-45. – ISSN 2227-2747
1642625
  Перерва В.В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх учителів біології в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Перерва Вікторія Вікторівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1642626
  Гурська О.О. Формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців з інформаційних технологій в освітньому середовищі технічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 01 / Гурська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1642627
  Чернуха Н. Формування професійно значущих якостей сучасного фахівця: вектори успіху / Н. Чернуха, Хоссейн Моініджазані // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 301-309. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1642628
  Корнєєва І.О. Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх дизайнерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Корнєєва Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1642629
  Скріль І.В. Формування професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності в говорінні у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи з використанням автентичних відеоматеріалів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Скріль Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1642630
  Копилова О.В. Формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції іноземних студентів економічного профілю засобами дистанційних технологій // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 66-78. – ISSN 2073-4379
1642631
  Митцева О.С. Формування професійного іміджу майбутнього фахівця з інформаційних технологій при вивченні дисциплін соціально-гуманітарного циклу в закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Митцева Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1642632
  Брехунець А.І. Формування професійного мислення у майбутніх учителів технологій // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 25-39. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1642633
  Хромченкова Н.М. Формування професійної відповідальності майбутніх журналістів на бакалаврському рівні вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хромченкова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2022. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1642634
  Мешко Г.М. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 103-106. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1642635
  Болдова А.А. Формування професійної етики майбутніх працівників податкової служби в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу: моделювання процесу // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 299-305
1642636
  Андрієвська-Семенюк Формування професійної ідентичності майбутніх психологів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – № 21. – С. 102-106. – ISSN 2078-4643
1642637
  Разумна А.Г. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Разумна Алла Григорівна ; М-во здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
1642638
  Сальник І.В. Формування професійної картини світу вчителя фізики в STEM-орієнтованому навчальному середовищі / І.В. Сальник, С.П. Величко, Е.П. Сірик // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 38-41. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1642639
  Романенко О.В. Формування професійної компетентності викладача сучасного вищого навчального закладу у контексті загально-європейської інтеграції / О.В. Романенко // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 224-231.
1642640
  Мирна Лілія Формування професійної компетентності вчителя на засадах збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 31-32 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1642641
  Олешко П.С. Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах інноваційного освітнього середовища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 156-162. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1642642
  Новікова В.Є. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчових і переробних виробництв у процесі хімічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Новікова Вікторія Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1642643
  Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання з урахуванням макаренкознавчих вимірів сучасної педагогічної інноватики // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 132-133. – ISBN 978-966-698-271-4
1642644
  Рахліс В.Л. Формування професійної компетентності майбутніх перемовників у неформальній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рахліс Вадим Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1642645
  Фаст А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із публічного адміністрування з використанням досвіду США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 473-482. – ISSN 2312-5993
1642646
  Мельник К. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в процесі навчально-виробничої практики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 57-64. – ISSN 1682-2366
1642647
  Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх харизматичних лідерів з менеджменту соціокультурної сфери // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 49-57. – ISSN 1682-2366
1642648
  Поясок Т.Б. Формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника у процесі фахової підготовки / Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 102-107. – ISSN 1995-0519
1642649
   Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ / І.О. Крицький, П.В. Гощинський, Т.І. Крицький, І.М. Горішній, О.М. Мочульська, Г.А. Крицька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 44-47. – ISSN 1681-2751
1642650
  Жихорська О. Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу закладу вищої освіти в умовах інтеграції неформальної освіти // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 19-30. – ISSN 2618-0715
1642651
  Олло В.П. Формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти при Державній пенітенціарній службі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 24-25. – ISSN 1810-2131
1642652
  Батюк Л.В. Формування професійної компетентності студента медичного університету при вивченні медико-біологічних дисциплін / Л.В. Батюк, О.А. Жерновникова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 51-89. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
1642653
  Усик Л. Формування професійної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням / Л. Усик, В. Чорна, О. Петухова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 51-57. – ISSN 2411-1317
1642654
  Городнича Л. Формування професійної компетентності у вищій школі засобом літературно-мистецького журналу як технології кейс-методу / Л. Городнича, М. Ольховик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 38-48. – ISSN 2312-5993
1642655
  Видолюб Н. Формування професійної компетентності у майбутніх вчителів / Н. Видолюб, О. Гейліх // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 42-50. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1642656
  Кононенко І.А. Формування професійної компетенції майбутніх фахівців філологів під час проходження наскрізної практики // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 82-95. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1642657
  Аббакумова Г.О. Формування професійної компетенції студентів-філологів при включеному типі навчання // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-82. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Досліджено проблему формування професійної компетенції студентів-філологів при включеному типі навчання. Пропонуються деякі методичні рекомендації, які дозволяють у процесі навчання не лише набути глибоких теоретичних знань про систему певної мови, але ...
1642658
  Шарапа М.В. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх журналістів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 105-112. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1642659
  Макеєва О. Формування професійної культури в майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 159-169. – ISSN 2618-0715
1642660
  Шумовецька С.П. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: використання дослідницького методу для поглиблення знань з проблематики лідерства та управління прикордонним підрозділом // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 137-141. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1642661
  Кушнір Н.С. Формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кушнір Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1642662
  Берека В.Є. Формування професійної майстерності педагога засобами STEM-освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 20-22. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1642663
  Семеног О. Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогічної освіти: теорія і практика / О. Семеног, О. Козлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 245-258. – ISSN 2312-5993
1642664
  Кіліченко О.І. Формування професійної мобільності майбутніх учителів шляхом розв"язування навчальних ситуацій // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – C. 15-19. – ISSN 2221-6316


  "...Таким чином, у процесі швидких змін у суспільстві та визначенню нових вимог до організації педагогічного процесу в школах стоїть завдання перед педагогічними ВНЗ сформувати проофесійно мобільного вчителя."
1642665
  Цуркан М. Формування професійної мовленнєвої компетентності іноземних студентів-медиків на заняттях з української мови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1642666
  Колодій Н.В. Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Колодій Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1642667
  Щирба В.С. Формування професійної мотивації при вивченні дискретних структур студентами напряму підготовки 122 комп""ютерні науки / В.С. Щирба, Р.В. Моцик, О.В. Фуртель // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 179-182. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1642668
  Митрофанова С.С. Формування професійної самосвідомості майбутніх психологів в умовах здобуття другої вищої освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Митрофанова Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1642669
  Хорольська О. Формування професійної успішності майбутніх педагогів засобаи активного соціально-психологічного навчання // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 4. – С. 176-182. – ISSN 2307-4906
1642670
   Формування професіонала з економіки в університеті в умовах трансформації освітніх систем / А. Пакуліна, Н. Янченко, В. Благой, В. Блага // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 52-56. – ISSN 1562-529Х
1642671
  Зварич І. Формування професіоналізму майбутніх лікарів США (зарубіжний досвід) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 29-36. – ISSN 2308-4634
1642672
  Дука Т.М. Формування психічного благополуччя старших дошкільників у процесі рухової активності з використанням новітніх здоров"язбережувальних технологій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 95-98. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1642673
  Мешко Г.І. Формування психічного здоров"я учнів у сучасній школі / Г.І. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 177-181 : табл. – Бібліогр.: с. 180. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1642674
  Курило В.С. Формування психологічних якостей майбутніх фахівців гуманітарного профілю в процесі професійної підготовки / В.С. Курило, О.Л. Караман // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 1 (179). – C. 17-26. – ISSN 2227-2747
1642675
  Юник І. Формування психологічної стійкості комунікаторів у процесі підготовки до професійної дільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 58-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну стійкість комунікаторів як їх особистісну властивість, що входить у синдром стану психологічної готовності до комунікативної діяльності. Психологічна стійкість інтерпретується як не вроджена, а набута властивість, яка ...
1642676
  Дунаєв І. Формування публічної політики вибіркової міграції та подальшої інтеграції іноземних кваліфікованих працівників в Україні / І. Дунаєв, Д. Костєнніков // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Балахтар, В. Гошовська [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 180-205. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2522-9931


  Сучасний акцент на місцевий і регіональний рівень в інтеграційній політиці вже набув ефект для публічного управління: в Євросоюзі міста все частіше розробляють власну інтеграційну філософію; раніше традиційна ієрархічна модель "зверху вниз" розподілу ...
1642677
  Пиртко М. Формування раннього абсолютизму та його вплив на державний розвиток Австрії у ХVІІІ столітті // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 130-138. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1642678
  Собчук Любов Наумівна Формування раціональних рівнів запасів заготовок у нагромаджувачах гнучких технологічних систем : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.08 / Собчук Любов Наумівна; МО України. Луцький індустріальний ін-тут. – Луцьк, 1995. – 20л.
1642679
  Купрій Т. Формування регіональних партійних організацій Християнсько-демократичного союзу Німеччини (травень - грудень 1945 р.) // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 1728-9343
1642680
   Формування регіональних схем екомережі : (методичні рекомендації). – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 71с. – ISBN 966-306-084-6
1642681
  Коюда О.П. Формування регіональної інноваційної системи: інституційний підхід // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 10-15. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1642682
  Співак Інна Віталіївна Формування режимів валютних курсів в країнах з перехідною економікою (на прикладі Польщі, Чехії, України) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Співак Інна Віталіївна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 234 л. + Додатки: л. 210 - 234. – Бібліогр.: л. 191 - 210
1642683
  Васюк Н.О. Формування резерву управлінського персоналу у сфері охорони здоров"я в Україні як складової кар"єрного розвитку / Н.О. Васюк, О.О. Котов, Т.В. Савіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 139-144. – ISSN 2306-6814
1642684
  Коверга А.В. Формування ресурсної стратегії підприємства / А.В. Коверга, Ю.О. Буренко, І.В. Крупіца // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2312-847X
1642685
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 19. – 2002
1642686
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1(20). – 2003
1642687
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2(21). – 2003
1642688
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3(22). – 2003
1642689
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4(23). – 2003
1642690
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6(25). – 2003
1642691
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7-8 (26-27). – 2003
1642692
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1 (32). – 2004
1642693
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2 (33). – 2004
1642694
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6 (37). – 2004
1642695
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7-8 (38-39). – 2004
1642696
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (43). – 2004
1642697
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2 (45). – 2005
1642698
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3 (46). – 2005
1642699
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2005
1642700
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (53). – 2005
1642701
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (54). – 2005
1642702
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005
1642703
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1(56). – 2006
1642704
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3 (58). – 2006
1642705
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5(60). – 2006
1642706
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6(61). – 2006
1642707
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8 (62/63). – 2006
1642708
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (66). – 2006
1642709
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1 (68). – 2007
1642710
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2 (69). – 2007
1642711
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6 (73). – 2007
1642712
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8 (74/75). – 2007
1642713
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9 (76). – 2007
1642714
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 5 (216). – 2019. – 121, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642715
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 6 (217). – 2019. – 127, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642716
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 7/8 (218/219). – 2019. – 140, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642717
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 9 (220). – 2019. – 110, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642718
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 10 (221). – 2019. – 111, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642719
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 11 (222). – 2019. – 126, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642720
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 12 (223). – 2019. – 112, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642721
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 1 (224). – 2020. – 101, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642722
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 2 (225). – 2020. – 122, [8] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642723
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 3 (226). – 2020. – 111, [11] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642724
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 4 (227). – 2020. – 104, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642725
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 5 (228). – 2020. – 123, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642726
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 6 (229). – 2020. – 128, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642727
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 7/8 (230/231). – 2020. – 136, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642728
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 9 (232). – 2020. – 135, [7] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642729
  Новосельська Л.І. Формування ринкових відносин у сфері рекреаційного природокористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.2. – С. 327-331. – ISBN 5-7763-2435-1
1642730
  Мороз Дмитро Анатолійович Формування ринкового устрою в економічно нерозвинених країнах (на прикладі еволюційного розвитку Гонконку) : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Мороз Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1642731
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-545-6
Ч. 1 : Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи / [редкол.: А.Ф. Павленко, В.С. Савчук, А.М. Колот та ін.]. – 2011. – 718 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1642732
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-526-5
Ч. 2 : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій / [редкол.: О.О. Бєляєв (відп. ред.), В.М. Данюк, В.П. Дишкант та ін.]. – 2011. – 556 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1642733
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 39. – 2018. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1642734
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 40, ч. 1. – 2018. – 310 с. – Резюме укр., англ. мовами
1642735
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 40, ч. 2. – 2018. – 277 с. – Резюме укр., англ. мовами
1642736
  Кібальник Любов Олександрівна Формування ринку агропромислової продукції в трансформаційній економіці України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Кібальник Л.О.:КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1642737
  Коу Сяохуа Формування ринку китайської місцевої газети в перехідний період (1978 - 2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Коу Сяохуа; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1642738
  Кобзан С.М. Формування ринку нерухомості: практичні аспекти та особливості оцінки : монографія / С.М. Кобзан ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського гос-ва ім. О.М. Бекетова. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-211. – ISBN 978-966-667-752-8
1642739
   Формування ринку органічної продукції в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / [Т.А. Кунділовська та ін.] ; за заг. ред. Т.А. Кунділовської ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2019. – 125, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: Бібіліогр.: с. 115-125. – ISBN 978-966-927-569-1
1642740
  Богомолова Н.М. Формування рис громадянськості у старшокласників в умовах полікультурного регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Богомолова Наталя Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1642741
  Сулятицька Т.В. Формування риторичної культури особистості у закладах вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 62-63
1642742
  Білоусова Ярослава Володимирівна Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Білоусова Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 216с. + Додатки: л. 197-216. – Бібліогр.: л. 179-197
1642743
  Діденко М.М. Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трасформації економіки України : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Діденко М.М.; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 36с.
1642744
  Жовнірчик Я.Ф. Формування самодостатніх територіальних громад і стратегія їх економічного саморозвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 324-332. – (Право. Економіка. Управління)
1642745
  Васильєва Н.Г. Формування самоосвітніх умінь, навичок і основних професійних компетенцій у студентів ВНЗ у процесі безперервної освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 242-248. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розглядаються особливості формування самоосвітніх умінь, навичок і основних професійних компетенцій у процесі безперервної освіти."
1642746
  Величко В.Є. Формування самоосвітньої компетентності в інформаційно-освітньому середовищі підготовки учителів математики, фізики та інформатики засобами вільного програмного забезпечення // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 34-39. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1642747
  Мельничук І.М. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців сестринської справи як педагогічна проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 168-172 : табл. – Бібліогр.: с. 170-171. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1642748
  Олійник Н.А. Формування самоосвітньої компетентності студентів-аграріїв // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 120-124. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1642749
  Братіца Л.С. Формування світогляду студента авіаційної галузі / Л.С. Братіца, С.О. Дмитрієв, Н.В. Ладогубець // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 81-86
1642750
  Мартинюк А. Формування світогляду творчої особистості в умовах освітнього простору України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 17-20. – ISSN 2308-4634
1642751
  Першукова О. Формування світогляду школярів засобами навчання іноземних мов у країнах ЄС та США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 241-250. – ISBN 978-966-2633-02-3
1642752
  Скібіцька Л.І. Формування системи антикризового управління на авіапромислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Скібіцька Ліана Іванівна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейський університет". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1642753
  Лобузіна К. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 10-14. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються питання удосконалення лінгвістичних засобів наукової бібліотеки та засоби адаптації власної класифікаційної системи бібліотеки до УДК. Наголошується на важливості формування електронного алфавітно-предметного покажчика до бібліотечної ...
1642754
  Сергейчук О.А. Формування системи гарантій режиму законності у державному управлінні в сучасній Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 132-140.
1642755
  Колесник Н.Ф. Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Колесник Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.16-17
1642756
  Кравчук І.І. Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1642757
  Кошельок Г.В. Формування системи ефективного управління грошовими потоками підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Кошельок Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
1642758
  Мардус Н.Ю. Формування системи забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 68-74. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
1642759
  Пархоменко-Куцевіл Формування системи запобігання корупції як механізм забезпечення кадрової безпеки системи публічного управління // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 40-56. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1642760
  Корнєв Ю.Г. Формування системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Корнєв Юрій Геннадійович ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1642761
  Сакун А.Ж. Формування системи інфраструктури сільського зеленого туризму в Україні / А.Ж. Сакун, Т.О. Гакал // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 97-101 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1642762
  Михайлов С.В. Формування системи менеджменту підприємницьких структур інноваційних кластерів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 23, грудень. – С. 53-59. – ISSN 2306-6814
1642763
  Ібатулліна А.В. Формування системи місцевих податків і зборів // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 239-244.
1642764
  Євсєєва Г. Формування системи місцевого управління в Україні (1990 - 2010 рр.) / Г. Євсєєва, Г. Кривчик // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 13-20. – ISSN 2414-4436
1642765
  Сікорський Ю.М. Формування системи мобільності людських ресурсів в ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сікорський Юрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 269 арк. – Додатки: арк. 226-269. – Бібліогр.: арк. 12-13, 206-225 та в додатках: арк.226-227
1642766
  Сікорський Ю.М. Формування системи мобільності людських ресурсів в ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сікорський Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1642767
  Кравченко О. Формування системи мотивації клієнтів банку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 226-230. – бібліогр. на 5 пунктів
1642768
  Бондаренко С.А. Формування системи мотивації персоналу виноробних підприємств на засадах інноваційних технологій / С.А. Бондаренко, С.В. Селіхов // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 52-58 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1642769
   Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України : монографія / Акімова Л.М., Левчук С.М., Акімов О.О., Кузьмін О.В. ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 192, [4] с. – Бібліогр.: с. 166-188. – ISBN 978-966-289-196-6
1642770
  Бабай Д.О. Формування системи організаційно-господарського забезпечення інноваційних відносин в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 142. – С. 127-135. – ISSN 2224-9281
1642771
  Цвях О.М. Формування системи позитивної економічної відповідальності забудовників при використанні міських землекористувань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1642772
  Шаблиста Л.М. Формування системи показників оцінки результативності діяльності закладів вищої освіти : Частина 2 // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 80-87 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2519-1853
1642773
  Підгрушний Г.П. Формування системи полюсів зростання в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 44-46. – ISBN 978-617-7069-75-8
1642774
  Білик О.І. Формування системи публічного управління соціальними ризиками у світовій практиці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 76-81. – ISSN 2306-6814
1642775
  Чайка І. Формування системи реагування на потреби споживачів у закладі вищої освіти // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3 (64). – С. 59-67. – ISSN 2409-8892
1642776
  Туманов О.О. Формування системи статистичних показників для дослідження соціальних медіа в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 66-71. – ISSN 2306-6814
1642777
  Лазебник Ю.О. Формування системи статистичних показників оцінювання якості зайнятості в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1642778
  Теряник О.А. Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг / О.А. Теряник, А.А. Стець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1642779
  Пильнова В.П. Формування системи управління підприємницькими ризиками / В.П. Пильнова, О.М. Гавриш, Т.В. Капелюшна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 51-57. – ISSN 2306-6814
1642780
  Білинська М. Формування системи управління якістю вищої медичної освіти в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.141-148. – ISBN 966-73-53-51-Х
1642781
  Довгаль А. Формування системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві / А. Довгаль, Н. Пархоменко // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5 (72). – С. 78-84. – ISSN 2409-8892
1642782
  Шишков С.Є. Формування системи фінансової звітності емітентів на основі таксономії: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 109-118. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-1853
1642783
  Лі Чао Формування складових механізму державної підтримки електроенергетичної галузі = Forming components of the mechanism of government support for the electric power industry : монографія / Лі Чао. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 247-274. – ISBN 978-617-7801-02-2
1642784
  Олексенко В. Формування соціальних почуттів у студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 71-76. – ISSN 2078-1016
1642785
  Коміссаров Вадим Олексійович Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Коміссаров В.О.; МОіНУ. – Тернопіль, 2003. – 223с. + Додатки: л. 196-223. – Бібліогр.: л. 175-196
1642786
  Ступак О.Ю. Формування соціальної активності молоді як психолого-педагогічна проблема // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 144-148. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1642787
  Поленкова М.В. Формування соціальної відповідальності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 195-200. – ISSN 2222-0712
1642788
  Фінін Г.І. Формування соціальної компетентності педагогічних кадрів у сучасному освітньому просторі // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 34-45. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1642789
  Токарук Л. Формування соціальної компетентності у дітей із особливими освітніми потребами засобами ІКТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-46. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1642790
  Андреєва М.О. Формування соціальної культури майбутніх педагогів в умовах інклюзивного кіноклубу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 14-17. – Бібліогр.: с. 16. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1642791
  Романюк І.А. Формування соціальної спрямованості підприємств сільського зеленого туризму та стратегії її реалізації // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 71-75. – ISSN 1997-4167
1642792
  Шиба А.В. Формування соціокультурної компетентності студентів під час позакласної діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 272-275. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1642793
  Гонтова Л.В. Формування соціокультурної компетентності учнів 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі вивчення художньої культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гонтова Лариса Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1642794
  Махінов В.М. Формування соціокультурної компетенції випускників ВНЗ у контексті Болонської декларації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 125-131. – (Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки ; вип. 6)
1642795
  Семенова О. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземної мови // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 100-104. – ISSN 2409-9244
1642796
  Апанасенко К.І. Формування спільної власності територіальних громад: окремі проблеми // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 175-178. – ISBN 966-7784-65-7
1642797
  Чухрай Н. Формування споживчої корисності на ринку логістичних послуг / Н. Чухрай, Є. Крикавський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 32-41. – ISSN 1562-0905
1642798
  Коваль І. Формування статутного капіталу майновими правами промислової власності: законодавче і локальне регулювання / І. Коваль, К. Оверковський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 141-161. – ISSN 1026-9932
1642799
  Попович А. Формування стилістичних умінь майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 119-127. – ISSN 2411-1317
1642800
  Красовська О.М. Формування стилістичної компетентності майбутніх філологів засобами наукового стилю / О.М. Красовська, Л.П. Боть // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 67-74. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1642801
  Красношапка В.В. Формування стійкої конкурентної позиції рекламного WEB-сайту з використанням SEO / В.В. Красношапка, Д.С. Гетманець // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 61-68. – ISSN 2310-5534
1642802
  Брик Т.О. Формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів ВВНЗ / Т.О. Брик, Н.В. Лєбошина // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 24-28. – ISSN 2074-8167
1642803
  Булкін С.С. Формування стійкості потенціалу беззбиткового розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Булкін Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1642804
  Булкін С.С. Формування стійкості та ефективності сільськогосподарського підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 112-117. – Бібліогр. : 12 назв. – ISSN 2306-6792
1642805
  Лозовіцький П. Формування стоку та екологічний стан води річки Гуйва / П. Лозовіцький, А. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 22-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі обґрунтованих теоретико-методичних положень представлено особливості динаміки коливання витрат води в річці Гуйва в період 1938-2010 рр. у пунктах спостережень Городківка, Піски. Наведено порівняльні результати хімічного складу й ...
1642806
  Гудзь О.Є. Формування стратегії антикризового управління підприємств // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (28). – C. 4-10. – ISSN 2415-8089
1642807
  Одинець Валентина Миколаївна Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України : Дис... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Одинець Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1998. – 227л. – Бібліогр.:л.208-220
1642808
  Одинець В.М. Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 058.05.01 / Одинець В. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1642809
  Поплавська О.В. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності підпріємств за умов розвитку інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Поплавська Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1642810
  Жегус О.В. Формування стратегії маркетингу в соціальних мережах закладу вищої освіти // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. ; редкол.: Борисова Т.М., Василевський М., Віктор Я. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 2. – С. 58-75. – ISSN 2522-9087
1642811
  Власова К.М. Формування стратегії подолання бар"єрів входження підприємств на міжнародні ринки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Власова Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 228, [1] арк. – Додатки: арк. 199-228, [1]. – Бібліогр.: арк. 178-198
1642812
  Власова К.М. Формування стратегії подолання бар"єрів входження підприємств на міжнародні ринки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Власова Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1642813
  Баторевич Т.Б. Формування стратегії регіонального розвитку. Теорія і практика. Економічний моніторинг як інструмент регіональної політики // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 88-92. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1642814
  Ковтунець В. Формування стратегії розвитку освітньої статистики в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 5-11
1642815
  Стецько Н. Формування стратегії розвитку туризму Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1642816
  Струтинський В.Б. Формування стратегії та програми розвитку Академії інженерних наук України / В.Б. Струтинський, Є.Ю. Сахно, Н.В. Мороз // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 55-65. – ISSN 2410-9576
1642817
  Томілін О.О. Формування стратегії управління виробничими потужностями агропродовольчого підприємства в умовах глобалізації / О.О. Томілін, М.О. Вовк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1642818
  Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад Формування стратегії управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1642819
  Карпінська Г.В. Формування стратегій підприємств в контексті розвитку ринку інноваційних технологій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 143-154. – ISSN 2524-003X
1642820
  Бабенко Д.М. Формування стратегій посилення конкурентоспроможності дослідницького університету // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 164-170. – ISSN 2306-6806
1642821
   Формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу України : монографія / Кизим М.О., Ярошенко І.В., Хаустова В.Є., Губарєва І.О. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 475, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7801-09-1
1642822
  Ковач М.Й. Формування стратегічного набору в системі управління фінансовою стійкістю банківської системи / М.Й. Ковач, К.П. Індус, Л.М. Шелемон // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (217). – С. 25-30. – ISSN 2522-1620
1642823
  Шкребень Р.П. Формування стратегічного потенціалу безпеко-орієнтованого розвитку підприємства / Р.П. Шкребень, М.В. Харнам, І.П. Отенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 256-264. – ISSN 2222-0712
1642824
  Горинь М.О. Формування структури власників у перехідній моделі корпоративного управління в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 105-118. – (Економічна ; Вип. 1)
1642825
  Дмитренко А Т. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Дмитренко Т.А.; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 176с. – Бібліогр.: л. 164-176
1642826
  Дмитренко Т.А. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Дмитренко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1642827
  Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Попов О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 121л. – Бібліогр.: л. 115 - 121
1642828
  Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Попов О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1642829
  Кузікова С. Формування суб"єкта саморозвитку як інноваційна технологія підготовки студентів-психологів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 30-31. – ISBN 978-966-698-272-1
1642830
  Назар М.М. Формування суб"єктивної активності засобами інтернет-тренінгів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 82-86. – Бібліогр.: 13 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1642831
  Комарова Т.В. Формування суддівського корпусу в Європейському Союзі: останні тенденції // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – C. 201-213. – ISSN 2224-9281
1642832
  Коваленко І. Формування суддівського корпусу як фактор впливу на генезу української державності у давньоруську добу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 94-101. – ISSN 2308-0361
1642833
  Кафтя М.А. Формування сучасних портфельних теорій: основні проблеми та тенденції розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 414-419. – ISSN 2222-4459
1642834
  Козловцева В.А. Формування сучасного концепту впровадження екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 88-96 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1642835
  Кошовий С.А. Формування сучасного порядку денного КНР: роль аналітичних центрів і експертного середовища // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 69-83. – ISSN 2409-904X
1642836
   Формування сучасного світогляду жінок і чоловіків щодо необхідності гендерних перетворень у суспільстві шляхом застосування сучасних технологій та механізмів розвитку ідеології гендерного паритету : Матеріали науково-практичної конференції та регіональних семінарів-практикумів. – Київ : Політехніка, 2004. – 396с. – На обкл. інша назва : Україна: розвиток ідеології гендерного паритету
1642837
  Мартинюк О.А. Формування сучасної моделі бюджетного менеджменту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 15-20 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1642838
  Вороніна А. Формування сучасної парадигми державного регулювання економіки: чинники та тенденції // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 116-122. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1642839
  Яремчук В.О. Формування сучасної системи криміналістичних знань // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 247-255. – ISSN 2224-9281
1642840
  Радей А.С. Формування сучасної української бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 342-352


  Досліджується процес формування сучасної української бюрократії. Обґрунтовується теза про трансформацію радянської партійної номенклатури в керівну верхівку незалежної Української держави. Ключові слова: бюрократія, номенклатура, власність, ...
1642841
  Бойченко А.В. Формування сценаріїв інформаційних впливів у системах підтримки прийняття управлінських рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бойченко Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1642842
  Хомин І.П. Формування та використання амортизаційного ресурсу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 94-110 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
1642843
  Гавкалова Н.Л. Формування та використання інтелектуального капіталу : Наукове видання / Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 252с. – ISBN 966-676-133-5
1642844
  Склярова Н. Формування та використання коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій - суб"єктів виборчого процесу з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 11-19.
1642845
  Мещеряков А.А. Формування та використання ресурсної бази банку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-93
1642846
  Самайчук С.І. Формування та використання трудового потенціалу сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 58-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1642847
  Зленко Анатолій Максимович Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України ( 1991- 2004 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук; 23. 00. 04 / Зленко А. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 13 назв
1642848
  Зленко А.М. Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України (1991-2004 рр.) : Дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 - політ.проблеми міжнар. систем та глоб.розвитку / Анатолій Максимович Зленко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 218л. – Додатки: л. 213-218. – Бібліогр.: л.195-212
1642849
  Горбатюк Л.М. Формування та ефективність інвестицій у зерновиробництві сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горбатюк Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. академія. – Полтава, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 25 назв
1642850
  Баглей Р.Р. Формування та забезпечення економічної безпеки корпоративних структур в умовах нестабільного середовища // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 175-179. – ISSN 2309-1533
1642851
  Лисенко О.Ю. Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житловихбудинків Львова рубежу 19-20 століть : Автореф. дис. ...канд. архітектури: Спец. 18.00.01 / Ольга Юріївна Лисенко; МОН України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1642852
  Телюк К. Формування та місце видатків державного бюджету в управлінні державними фінансами // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 135-140. – Бібліогр.: 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
1642853
  Тисячний Д.В. Формування та модернізація інституту громадянства в умовах глобалізації: конституційно-правове та порівняльне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Тисячний Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1642854
  Стоян Віра Іванівна Формування та облік витрат виробництва в системі управлінського обліку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04 / Стоян В.І. ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1642855
  Гусаков А.І. Формування та оптимізація ресурсного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 76-80
1642856
  Герасимчук Н.А. Формування та організація управлінських процесів у межах кластеру малих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 3-6. – Бібліогр: на 7 пунктів
1642857
  Яременко Максим Васильович Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-і-середина 80-х рр. 18 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Яременко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1642858
  Яременко Максим Васильович Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-і - середина 80-х рр. ХVIII ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Яременко Максим Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252 л. + Додатки: л. 201 - 252. – Бібліогр.: л. 178 - 201
1642859
  Черкасова Т.І. Формування та оцінка інноваційного потенціалу підприємства / Т.І. Черкасова, Я.В. Богаченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 14-17. – ISSN 2409-1944
1642860
  Пугачова Н.С. Формування та реалізації "зеленої" економіки як особливий об"єкт державної політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 130-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1642861
  Ситюк А.А. Формування та реалізація державних програм модернізації житлово-комунального господарства України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ситюк Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1642862
  Василенко А.Ю. Формування та реалізація державної політики відкритої науки в країнах ЄС (на прикладі Королівства Нідерландів) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 56-62. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (95)). – ISSN 2310-2837
1642863
  Венгер І.О. Формування та реалізація державної політики на ринку праці в умовах сталого розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Венгер Ірина Олександрівна ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1642864
  Піменов С.А. Формування та реалізація ефективної бізнес-моделі підприємства : дис. ... д-ра філософії : 051, 05 / Піменов Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 221, [29] арк. – Додатки: арк. [29]. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 191-221
1642865
  Корецький Юрій Михайлович Формування та реалізація інноваційної політики в регіоні (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.10.01 / Корецький Ю.М.; НАНУ. Ін-тут регіональних досліджень. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1642866
  Лукіна Ю.В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 113-118. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1642867
  Кобзиста О.О. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах трансформаційних змін : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.01.01- економічна теорія / Кобзиста О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 228л. + Додатки: л. 60. – Бібліогр.: л. 229-248
1642868
  Кобзиста О.О. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах трансформаційних змін : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Кобзиста О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1642869
  Мамічева Людмила Петрівна Формування та розвиток акціонерної власності в перехідній економіці України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01. / Мамічева Людмила Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1642870
  Гончарук І.В. Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гончарук Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1642871
  Гончарук І.В. Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 ; 08 / Гончарук Інна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 281 арк. – Додатки: арк. 249-281. – Бібліогр.: арк. 12-14, 219-248 та в додатках: арк. 279-281
1642872
  Поплавська А.П. Формування та розвиток кадрового резерву на промисловому підприємстві за допомогою технології управління талановитими працівниками // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 80-86 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
1642873
  Хандій О.О. Формування та розвиток компетентностей працівника сучасного цифрового світу (за результатами експертного опитування) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 207-214. – ISSN 2222-4459
1642874
  Мостепанюк А. Формування та розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Досліджено формування та подальший розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності. Проаналізовано особливості трансформації цієї концепції відповідно до соціально-економічних змін, очікувань суспільства та інтересів бізнесу. На основі ...
1642875
  Дибач І.Л. Формування та розвиток корпоративного управління // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – C. 138-147. – ISSN 2307-9878
1642876
  Назарова Г.В. Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств : Наукове видання / Назарова Г.В., Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 240с. – ISBN 966-676-170-X
1642877
  Стечак Г. Формування та розвиток педагогічної компетентності у студентів медичних закладів вищої освіти з використанням інноваційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 88-94. – ISSN 2308-4634
1642878
  Молоканова В.М. Формування та розвиток поведінкових компетенцій проектних менеджерів // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
1642879
  Тафій Н.Г. Формування та розвиток регіонального ринку житлової нерухомості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Тафій Наталія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1642880
  Махонюк О.В. Формування та розвиток ринку міграційних послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. : 08.00.07 / Махонюк Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
1642881
  Трубич С. Формування та розвиток ринку освітніх послуг як передумова входження України в ЄС (підходи до уточнення понятійного апарату дослідження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.32-40. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1642882
  Непорожній Ю.О. Формування та розвиток систем управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 215-218. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1642883
  Татомир І.Л. Формування та розвиток системи акредитаційних вимог до якості онлайн-навчання // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85). – C. 30-37. – ISSN 1683-1942
1642884
  Серняк І.І. Формування та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Серняк Ірина Ігорівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1642885
  Семенюк В. Формування та розвиток творчого методу Леопольда Левицького у контексті суспільно-політичних перетворень в Україні 1930—1960-х рр. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1206-1210. – ISSN 1028-5091
1642886
  Перова Г.О. Формування та розвиток техніки виконання на пуантах у класичному танці // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 266-272. – ISSN 2226-2180


  "Запропоновано періодизацію розвитку танцювальної техніки на пуантах як складової еволюції класичного танцю. Досить умовно можна виокремити періоди у процесі еволюціонування пальцевої техніки класичного танцю. По-перше, витоки техніки танцю на пуантах ...
1642887
  Федорчак П.С. Формування та розвиток української еміграції у міжвоєнній Чехословаччині (20-30-ті 20-го ст.) / П.С. Федорчак, А.Є. Яворський // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 56-63. – ISSN 2312-1165
1642888
  Зубілевич С.Я. Формування та розкриття облікової політики за МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 78-90. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1642889
  Олійник Г.Ю. Формування та управління реєстром майна залізничної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 57-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1642890
  Димитрюк Володимир Миколайович Формування та функціонування мережі залізниць Буковини Австро-Угорського періоду: 1866-1918 : Автореф. дис. ...канд. істор. наук: 07.00.07 / Димитрюк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1642891
  Димитрюк Володимир Миколайович Формування та функціонування мережі залізниць Буковини Австро-Угорського періоду: 1866-1918 : Дис. ... канд. істор. наук / Димитрюк В.М.; Укр.акад. аграрних наук. Держ. наукова сільськогосп. біб-ка. – Київ, 2004. – 178с. – Бібліогр.: л. 156-178
1642892
  Коцан Р.І. Формування та функціонування радянсько-польського кордону у 1921-1939 роках : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Коцан Роман Ігорович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
1642893
  Білоус Є. Формування тарифів у сфері обов"язкового колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 6-11
1642894
  Білозуб Л.М. Формування творчої активності майбутніх дизайнерів в освітньому середовищі університету.. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 76-81. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
1642895
  Хабірова Л.І. Формування творчої ініціативи підлітків у процесі розв"язання учбових задач : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Хабірова Лариса Ігорівна ; Нац. ун-т "Остроз. академія". – Острог, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1642896
  Киричевська Л.П. Формування творчої самодіяльності студента засобами духовно-збагаченого освітнього середовища // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 115-121. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1642897
  Скибінський О.С. Формування теоретичних засад інфраструктури житлового будівництва / О.С. Скибінський, О.Ю. Григор"єв, О.О. Пшик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 309-315. – ISSN 0321-0499
1642898
  Удовика Л.Г. Формування теорії правової системи у юридичній науці (частина 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – C. 12-20. – ISSN 2219-5521
1642899
  Колодійчук І.А. Формування територіально збалансованих систем управління відходами: регіональний вимір : монографія / І.А. Колодійчук ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишньго НАН України"". – Львів : Інститут регіональних досліджент ім. М.І. Долишнього НАН України, 2020. – 523, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 379-411. – ISBN 978-966-02-9251-2
1642900
  Дьякова О. Формування території Харківського слобідського полку // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 81-83
1642901
  Нахаєва Я.М. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення гуманітарних дисциплін / Я.М. Нахаєва, М.О. Сокол, Т.І. Горпініч // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 160-163
1642902
  Мінаєв О. Формування технічної освіти на сучасному етапі розвитку освітянсько-наукового простору / Бесіду віл В. Карасьов // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 2. – С. 23-39. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректорм Донецького нац. тех. ун-ту Олександром Мінаєвим
1642903
  Сацький П. Формування технологічних мереж на територіальній основі Криму і південних районів України (1945 - 1954 рр.) // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 107-111
1642904
  Вайнтрауб М.А. Формування технологічної культури у майбутніх педагогів з технологічної освіти у закладах вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 45-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1642905
  Занфіров В.А. Формування типу та особливостей стратегії регіонального розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 89-94. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1642906
  Гладких Ж.Г. Формування толерантності як складової комунікативної компетентності викладача // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 112-116. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1642907
  Благодир Ю. Формування трудових ресурсів села // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.90-97
1642908
  Криклій А.С. Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.01.01- економічна теорія / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 532л. + Додатки: л. 462-532. – Бібліогр.: л. 421-462
1642909
  Криклій Артур Станіславович Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 59 назв
1642910
  Олійник Я. Формування трудового потенціалу Київської області / Я. Олійник, Т. Нич, О. Ващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 18-23. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817
1642911
  Ващенко О.В. Формування трудового потенціалу регіону // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 147-148. – ISBN 978-617-7069-75-8
1642912
  Гринкевич С.С. Формування трудового потенціалу: проблеми та напрями забезпечення його розвитку / С.С. Гринкевич, Х.М. Ворошилова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 168-171. – ISBN 5-7763-2435-1
1642913
  Бейдик О.О. Формування туристично-інформаційних центрів в Україні за сприянням Європейського Союзу / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 84-94. – ISBN 978-966-455-002-1
1642914
  Процишин О.Р. Формування туристичної привабливості Дрогобиччини / О.Р. Процишин, П.В. Скотний // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 21-28. – ISSN 2071-4653
1642915
  Златів Л. Формування у магістрантів-філологів умінь аналізувати науково-навчальний мовознавчий текст // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Тарасюк Т., Аркушин Г.Л. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – Вип. 10. – С. 52-61. – ISSN 2413-0923
1642916
  Дзіман Г.М. Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дзіман Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 270, [5] арк. – Додатки: арк. 236-270, [5]. – Бібліогр.: арк. 206-235
1642917
  Дзіман Г.М. Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дзіман Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1642918
  Кожедуб Л. Формування у майбутніх перекладачів навичок відтворення німецьких іменників-композитів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 35-40. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
1642919
  Олексюк В.П. Формування у майбутніх учителів інформатики компетентностей безпечної діяльності у комп"ютерних мережах // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 244-249. – ISSN 2413-1571


  У статті досліджено поняття кібернетичної та інформаційної безпеки. Автором визначено науково-методичні засади формування у майбутніх учителів інформатики фахових компетентностей у галузі інформаційної безпеки – неперервність та поетапність. На ...
1642920
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності до педагогічної імпровізації : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1642921
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності педагогічної імпровізації : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; Ін-т педагогіки та ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1998. – 169 л. – Бібліогр.:л.150-169
1642922
  Хміль Н.А. Формування у майбутніх учителів навичок використання хмарного сервісу google календар у професійній діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 118-123. – ISSN 2413-1571


  Стаття присвячена висвітленню методичних положень формування у майбутніх учителів навичок використання хмарних сервісів у професійній діяльності. Обґрунтовано актуальність застосування в педагогічній практиці сервісів планування часу, які сприяють ...
1642923
  Томашевська А.Ю. Формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Томашевська Агнесса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1642924
  Сем"ян Н.В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читання засобами поетичного твору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сем"ян Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1642925
  Єрошин С. Формування у студентів загально-пізнавальних умінь в контексті комп" ютерних дисциплін / С. Єрошин, Т. Морозова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 31-33. – ISSN 1562-529Х
1642926
  Шафранський В.В. Формування у студентів здорового способу життя засобами спортивно-оздоровчого туризму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 56-59. – ISSN 1810-2131
1642927
  П"ясецька Н. Формування у фахівця компетентності взаємодії з дітьми із особливими освітніми потребами / Н. П"ясецька, М. Шпильова // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 120-127. – ISSN 2706-6258
1642928
  Захарченко П. Формування українського конституційного права: рік 1918 // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 185-191
1642929
  Бевз Тетяна Анатоліївна Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917р. - квітень 1918р.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бевз Тетяна Анатоліївна; КУ ім. Тараса Шевчена. – Київ, 1995. – 24 с.
1642930
  Поліщук Інна Іванівна Формування Української держави у 1648-1657 рр. (Історіографія проблеми) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
1642931
  Шевцов А. Формування української державності за умов без"ядерного статусу // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 42-49. – ISSN 1819-7329
1642932
  Овсейчик Станіслав Володимирович Формування української екологічної термінології : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Овсейчик С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л.197-199
1642933
  Ліннік Ю. Формування української ідентичності - виклики часу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 3-6. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2
1642934
  Мазука Л.І. Формування Української меншини в Казахстані (80-і р. ХІХ ст. 30-і р. ХХ ст.) : Автореф... канд .іст.наук: / Мазука Л. І.; КУ. – К., 1996. – 25л.
1642935
  Єрмоленко С. Формування української мовної особистості // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 51-54
1642936
  Бернацький Б.В. Формування української моделі заборони політичних партій у світлі міжнародних стандартів і практик : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бернацький Богдан Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1642937
  Ляшенко О.О. Формування української політичної нації: етнополітичний контекст державотворення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2020. – № 6. – С. 60-70. – ISSN 2220-1394
1642938
  Ситник Д.О. Формування української поліції у Києві (1941-1943) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 40-48. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1642939
  Птащенко Д.С. Формування української правової доктрини щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними угрупованнями, у контексті змін кримінального законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 112-116. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми формування доктрини права щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними угрупованнями, у зв"язку зі змінами кримінального законодавства України протягом 2020-2021 років. Здійснено системний аналіз ...
1642940
  Черкасова Л.В. Формування української релігійної свідомості: від язичництва до християнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1642941
  Приятельчук О. Формування української системи менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 87-89. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес становлення та розвитку національного українського стилю управління. Установлено, що різкий перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки привніс специфічні риси, якими характеризується як українське бізнес-середовище, ...
1642942
  Синєгуб Я.В. Формування української соціологічної термінології : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Синєгуб Ярослава Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 227 арк. – Додатки: арк. 225-227. – Бібліогр.: арк. 7, 199-224 та в додатках: арк. 225-226
1642943
  Синєгуб Я.В. Формування української соціологічної термінології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Синєгуб Ярослава Володимирівна ; М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1642944
  Утвенко В.В. Формування української фіскальної системи в добу Гетьманщини (друга половина 17 - початок 18 ст.) : Дис.... канд. історічних наук. Спец. 09.00.12- українознавство / Утвенко В.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 206л. + Додатки:л.195-206. – Біблігр.:л.184-195
1642945
  Утвенко Володимир Валерійович Формування української фіскальної системи в добу Гетьманщини (друга половина 17 - початок 18 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Утвенко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1642946
  Бурлак Д.М. Формування українськомовної комунікативної компетентності студентів-іноземців на засадах студентоцентрованого підходу (у процесі навчання української мови я к іноземної) // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 159-174. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1642947
  Короткевич К. Формування умінь навчальної самоорганізації майбутніх викладачів хореографічних дисциплін: педагогічні принципи та умови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 68-75. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1642948
  Хом"юк І.В. Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм : Монографія / І.В. Хом"юк, В.А. Петрук; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 185 с. – ISBN 966-641-094-Х
1642949
  Іваницька О.М. Формування умов для аналізу BEPS в Україні / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (312). – С. 88-102. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1642950
  Корсак К. Формування умов для знищення "монбланів" історичної неправди про Україн // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 53-66. – ISSN 1682-2366
1642951
  Зоріна С.І. Формування умов становлення ринкового механізму господарювання : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Зоріна С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 20л.
1642952
  Шарманська В.М. Формування управління підприємством в умовах становлення ринкового господарства. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01 / Шарманська В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 28л.
1642953
  Повстин О. Формування управлінських якостей у майбутніх фахівців у галузі безпеки людини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 52-60. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано управлінські якості фахівців у галузі безпеки людини, в контексті особливостей професійної діяльності. Запропоновано класифікацію управлінських якостей керівника рятувального підрозділу, з метою забезпечення ефективності процесу ...
1642954
  Осадчук В. Формування управлінської еліти у Французькій Республійці та проблеми адміністративного реформування в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.230-236. – ISBN 966-73-53-51-Х
1642955
  Бурлаєнко Т. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 67-69
1642956
  Чорна А.В. Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чорна Альона Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1642957
  Чернякова Ж.Ю. Формування управлінської культури студентів-бакалаврів педагогічного вищого навчального закладу в контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплін // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 296-339. – ISBN 978-966-698-251-8
1642958
  Куркіна Д.С. Формування уявлення старшокласників про німецьку літературу як складову світової: культурологічний підхід // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 340-346
1642959
  Пархета Л. Формування фахових компетентностей у студентів-філологів у процесі самоаналізу уроків // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 126-131. – ISSN 2307-4914
1642960
  Шишкін Г.О. Формування фізико-технічної картини навколишнього середовища при вивченні фізики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 46-49. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1642961
  Маєвський М. Формування фізичної культури особистості як головна мета фізичного виховання студентської молод // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 62-68. – ISSN 2307-4906
1642962
  Рупняк Микола Ярославович Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 04. 01 / Рупняк М. Я.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
1642963
  Рупняк М.Я. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обліг і кредит / Микола Ярославович Рупняк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 218л. – Додатки л.206-218. – Бібліогр.: л.192-205
1642964
  Дмитровська В.С. Формування фінансових ресурсів підприємств в умовах фінансової нестабільності // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 75-80. – ISSN 2313-8246
1642965
  Бутрим О.В. Формування фінансово-економічного інструменту внутрішнього вуглецевого ринку у секторі землекористування України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1642966
  Мережко В.М. Формування фінансово-економічного потенціалу у розвитку ЗЕД підприємства за умов євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мережко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
1642967
  Шкребень Р.П. Формування фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шкребень Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1642968
  Хлистун О.А. Формування фінансово-економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 108-112. – Бібліогр.: 11 назв
1642969
  Решетило В.П. Формування фінансово-монетарної моделі глобальної економіки та її наслідки для національних держав // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 23-28. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1642970
  Гуменюк В.В. Формування фінансово й організаційно спроможних органів місцевого самоврядування в Україні / В.В. Гуменюк, Р.І. Перегуда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С.156-163
1642971
  Насібова О.В. Формування фінансового забезпечення соціального захисту населення у ХХ столітті // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – C. 248-261. – ISSN 2222-4459
1642972
  Юрків Р.Р. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності суб"єктів малого підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14, липень. – С. 45-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1642973
  Філончук З.В. Формування фінансової культури учнівської молоді в контексті завдань Нової української школи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1642974
  Бугай В.З. Формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах / В.З. Бугай, В.С. Різник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 20-26. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1642975
  Іщенко Н.А. Формування фінансової стратегії розвитку підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 324-328. – ISSN 2222-4459
1642976
  Парфенюк А.І. Формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах / А.І. Парфенюк, Н.М. Волощук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 106-113. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
1642977
  Приходько Л.Ф. Формування фондового принципу організації архівних документів у зарубіжному архівознавстві другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 5-47. – ISSN 0320-9466
1642978
  Цица Н.М. Формування фотополімерного рельєфу друкарських форм з олігомерів : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.01 / Цица Н. М.; Укр. акад. друкар. – Львів, 1996. – 23л.
1642979
  Король Л.В. Формування фотосинтетичного апарату гороху залежно від впливу добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 121-127 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1642980
  Небаба К.С. Формування фотосинтетичного апарату гороху посівного залежно від технологічних прийомів в умовах Західного Лісостепу // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 139-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4678
1642981
  Стіхарева А.С. Формування холдингових компаній в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 298-304. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1642982
  Кузьменко А.М. Формування християнських уявлень про дух // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1728-3671
1642983
  Магера Т.В. Формування християнських цінностей на уроках української літератури // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 71-76. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)
1642984
  Рашидова С.С. Формування художніх потреб засобами художньої літератури в світлі виховання культурної особистості майбутнього педагога // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 212-221. – ISSN 2220-6310
1642985
  Дроговоз Н.А. Формування цифрових компетентностей у студентів педагогічних спеціальностей / Н.А. Дроговоз, В.В. Матяш // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 151-156. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1642986
  Іваницький О.І. Формування цифрової компетентності майбутнього вчителя фізики у процесі фахової підготовки // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 29-33. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1642987
  Субота М.В. Формування цілей сталого розвитку санаторно-курортних закладів / М.В. Субота, В.В. Іванишин, Л.Н. Лояк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (234). – С. 117-123. – ISSN 2522-1620
1642988
  Колесник М. Формування цілісного світоглядного сприйняття природи у студентів педагогічних закладів вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 122-129. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1642989
   Формування цілісного соціокультурного простору України як складова консолідаційних національних стратегій : монографія / [О. Онищенко та ін. ; відп. ред. О. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2022. – 221, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 199-222. – ISBN 978-966-02-9486-8
1642990
  Синицька О.І. Формування ціннісних мотиваційних механізмів як елемент управління людськими ресурсами підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-39.
1642991
  Панчук Н.П. Формування ціннісного компоненту у структурі особистості майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 97-100. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1642992
  Скріннік Є.А. Формування ціннісного ставлення до здоров"я студентів-медиків в умовах навчально-вихового процесу медичного ВНЗ // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 213-216. – ISSN 2079-8334


  "Визначені особливості формування ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу життя студентів-медиків в умовах навчально-виховного процесу вищого медичного навчального закладу. Розкритий зміст понять цінності здоров’я та цінності здорового ...
1642993
   Формування ціннісного ставлення до здоров"я у студентів ЗВО засобами фізичної терапії / Ю. Самодій, А. Бєсєдіна, С. Гудим, М. Гудим // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 309-319. – ISSN 2312-5993
1642994
  Кондратова М.В. Формування ціннісного ставлення до праці у студентів коледжу будівництва та архітектури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кондратова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1642995
  Хміль-Чуприна Формування читацької компетенції і культури у студентської молоді в проекті "Книга у віртуальному просторі" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 109-116. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження – визначити сучасний інструментарій формування читацької компетенції і культури у студентської молоді, зокрема методи і засоби популяризації читання, та проаналізувати ефективність їх упровадження. У статті розглядаються можливі ...
1642996
  Оліфірович В.О. Формування щільності бобово-злакового травостою залежно від строку сівби на схилах південної частини Лісостепу Західного // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 94-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1125
1642997
  Злупко С. Формування, розвиток і сучасний стан економічної системології в Україні : З історії економічної думки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 77-83. – Бібліогр. 32 назви. – ISSN 0131-775Х
1642998
  Грищенко Т.А. Формування, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-стратегічних концепції Збігнєва Бжезінського (середина 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Грищенко Тарас Арнольдович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
1642999
  Грищенко Т.А. Формування, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-стратегічних концепції Збігнєва Бжезінського (середина 20 - початок 21 ст.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Грищенко Тарас Арнольдович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 432 арк. – Додатки: арк. 390-432. – Бібліогр.: арк. 383-389
1643000
  Захарова О.П. Формування, фактори впливу та стан відсоткових ставок за банківськими кредитами // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 80-85
<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,