Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>
1639001
  Ковалів М.В. Форми діяльності громадських об"єднань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 89-93. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1639002
  Кордубан М.В. Форми діяльності гувернерів в Україні в першій половині ХІХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 194-200. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1639003
  Лебідь Н.В. Форми діяльності державних інспекцій // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-81.
1639004
  Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої служби // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-55.
1639005
  Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої служби // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-98.
1639006
  Баскакова Ю.В. Форми діяльності комітетів Верховної Ради України по забезпеченню функціонування парламенту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – C. 313-325
1639007
  Дудченко О.С. Форми діяльності органів державного управління радянської України в 1920-х рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 91-98. – ISSN 2306-9082
1639008
  Денисюк Станіслав Форми діяльності суб"єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 45-47
1639009
  Турковський О.Я. Форми діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 18-23. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1639010
  Лиска О. Форми діяльності територіальної громади // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 132-140.
1639011
  Снідевич В.О. Форми доручення на вчинення умисного вбивства на замовлення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 48-49
1639012
   Форми еколого-просвтницької роботи з питань енергозбереження в Національному природному парку "Подільські Товтри" / О.П. Кучинська, О.В. Оцишен, І.О. Одукалець, М.В. Юрченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 30-31 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1639013
  Заблоцька Р.О. Форми економічних санкцій у світовому господарстві // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 30-44. – ISBN 978-966-933-059-8
1639014
  Мяловицька Н.А. Форми екстериторіальних автономій в країнах Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 65-70


  У статті досліджуються форми екстериторіальних (культурних) автономій деяких країн Європи та їх статус. Характеризуються форми цих автономій як персональні і корпоративні та визначаються організаційні засоби їх реалізації.
1639015
  Домінова І.В. Форми електронного банкінгу: еволюція, переваги та недоліки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 104-109. – ISSN 2307-9878
1639016
  Щербина А. Форми ефективного управління об"єктами житлової нерухомості спільної власності // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 138-149. – ISSN 2411-5215
1639017
  Бовсунівська Т.В. Форми жанрових трансформацій у сучасній літературі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 211-216
1639018
  Гришкова О.О. Форми забезпечення матеріальними ресурсами виробничих підрозділів підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 467-469. – ISBN 978-617-7069-02-6
1639019
  Прокопенко Б.О. Форми забезпечення прав і свобод у правовій системі України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 28-32
1639020
  Аксьонова С. Форми зайнятості жінок і материнство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 18 назв


  Нові видання
1639021
  Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.99 / Н.Л. Боржецька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : [Б. в.], 2016. – 252 арк. – Додатки: арк. 222-240, [14] арк. – Бібліогр.: арк. 197-221
1639022
  Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.99 / Боржецька Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1639023
  Мелех Л.В. Форми закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення по суті справи: історико-правовий аспект // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 197-208. – ISSN 2524-0323
1639024
  Легка О.В. Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 52-56. – ISSN 1727-1584
1639025
  Куценко Т.Ф. Форми залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні: оглядовий аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 66-72. – ISSN 2306-6806
1639026
  Фукс А.Е. Форми залучення іноземного капіталу в національну економіку / А.Е. Фукс, К.С. Малько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 98-110 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1639027
  Супруненко М.І. Форми залучення старшокласників до розв"язування творчих задач // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 45-52. – Бібліогр. в кінці ст.
1639028
  Калініченко О. Форми заповіту за Цивільним кодексом України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-112. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації форм заповітів. Обгрунтована доцільність класифікації форм заповітів за двома критеріями - залежно від суб"єкту посвідчення заповіту та за порядком посвідчення заповіту. Статья посвящена классификации форм завещаний. ...
1639029
  Дунаєвська Л.Г. Форми застосування спеціальних знань у розслідуванні злочину / Л.Г. Дунаєвська, Р.М. Новаківська // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 93. – С. 3-6
1639030
  Скільська Л.Д. Форми застосування технічних засобів під час огляду місця події: поняття та ефективність // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 313-316. – (Право. Економіка. Управління)
1639031
  Заворотченко Т.М. Форми захисту виборчих прав громадян України: загальнотеоретичний огляд // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 38-46. – ISSN 2408-9257
1639032
  Фігель А. Форми захисту житлових прав фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 31-34
1639033
  Ходак С.М. Форми захисту інтересів у сімейному праві // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 146-158. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1639034
  Кохановська О.В. Форми захисту інформаційних прав у доктрині і законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 70-78
1639035
  Хрімлі О. Форми захисту прав інвесторів: поняття класифікація // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 98-102. – ISSN 2308-9636
1639036
  Нерсесян А. Форми захисту прав інтелектуальної власності в Україні: теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 39-41
1639037
  Михайлов В. Форми захисту прав осіб, які обмежені у цивільній дієздатності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 62-63
1639038
  Шишов О.О. Форми захисту прав платників податків // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 92-99
1639039
  Чечіль А.Г. Форми захисту права на лікарську таємницю за законодавством України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 46-50. – ISSN 2220-1394
1639040
  Твердовський І.М. Форми захисту трудових прав працівників від дискримінації // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 81-87
1639041
  Моісеєнко Ю.М. Форми захисту цивільних прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 56-63. – ISSN 2224-9281
1639042
  Перепелюк В. Форми звернення до адміністративного суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 201-212. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1639043
  Гульпа Д. Форми звертання у творчості Т. Шевченка та Ш. Петефі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 314-319. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1639044
  Олікова М.О. Форми звертання як соціолінгвістичний маркер // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С.322-326. – Бібліогр.: Літ. с. 325; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1639045
  Рудницький В. Форми звітності управлінського обліку за основними бізнес-процесами підприємств торгівлі / В. Рудницький, О. Рудницька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 134-144. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1639046
  Гоков О.О. Форми здійснення військової розвідки Російської Імперії на мусульманському Сході в XIX ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 154-162. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1639047
  Мосьондз С.О. Форми здійснення державної політики у сфері науки в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 133-140
1639048
  Орленко Б.М. Форми здійснення дилерської діяльності // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 177-185


  У статті аналізуються форми здійснення дилерської діяльності. Пропонується авторське визначення поняття "форми здійснення дилерської діяльності". Розкривається сутність договірної, корпорвативної і змішаної форм здійснення дилерської діяльності.
1639049
  Наливайко Л. Форми здійснення політичної функції Української держави / Л. Наливайко, М. Беляєва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
1639050
  Слинько Д.В. Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 52-56. – ISSN 1727-1584
1639051
  Осадчук С. Форми зловживання цивільним правом / С. Осадчук, М. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 68-77
1639052
  Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів : дис. ... геогр. канд. наук : 11.00.07 / Ігнатенко І.І. ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2009. – 147 л. – Бібліогр.:л. 133-147
1639053
  Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Ігнатенко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.:
1639054
  Жежеря Т.П. Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об"єктах різного типу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Жежеря Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2014. – 188 л. – Бібліогр.: л. 164-188
1639055
  Жежеря Т.П. Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об"єктах різного типу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Жежеря Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1639056
  Іскра І.В. Форми знаходження та зкономірності міграції кадмію у водосховищах Дніпра. : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Іскра І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1639057
  Одінцов О.О. Форми знаходження урану і радіонуклідів у донних відкладеннях приміщення 001/3 об"єкта "Укриття" / О.О. Одінцов, Л.А. Паламар, Л.Б. Чікур // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 22, № 4. – C. 365-374. – ISSN 1818-331Х
1639058
  Грубрін Ю.Л. Форми зсувної морфоскульптури правобережжя Середнього Придніпров"я та деякі питання їх розвитку // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 36-42
1639059
  Гейліг М. Форми і жанри музичного мистецтва / М. Гейліг. – К., 1941. – 20с.
1639060
  Козлакова Г.О. Форми і засоби запровадження різних моделей дистанційної освіти у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-48, 88-91. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз нових тенденцій запровадження різних моделей дистанційної освіти, окремих форм і засобів використання їх для навчальних цілей у вищих навчальних закладах.
1639061
  Апарова О.В. Форми і засоби інвестування в інновації в умовах економічної нестабільності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 77-83. – ISSN 2415-8089
1639062
  Кривоніс М. Форми і засоби неперервного професійного розвитку вчителів у США // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 94-98
1639063
  Мірошниченко С.С. Форми і засоби прокурорського реагування на фактори, що обумовлюють кримінальну діяльність організованих злочинних угруповань // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 171-179.
1639064
  Бачинський Д. Форми і методи "українізації" інтелігентського середовища (20-ті - поч. 30-х рр. XX ст.) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 444-452
1639065
  Шляхтич Р.П. Форми і методи агітації українських націоналістів під час проведення агітаційно-пропагандистських рейдів країнами Центральної та Східної Європи (1945 - сер. 1950-х) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 35-39. – (Історія та географія ; вип. 48)
1639066
  Вінник В.В. Форми і методи активізації навчальної роботи з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 27-28
1639067
  Прокіп Н.З. Форми і методи більшовицького терору на Україні у 1920-1930-х рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 139-145. – ISSN 0321-0499
1639068
  Торохтій Ю.З. Форми і методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та оргвнів місцевого самоврядування // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.26-32. – ISSN 1727-1584
1639069
   Форми і методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ / В.І. Кобаль, Я.І. Мокрянин, Ю.Ю. Білак, І.М. Лях, Данько-Товтин // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 71. – С. 145-156. – ISSN 2309-7655


  У статті розглядаються основні форми та методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка"
1639070
  Сметанін Д.А. Форми і методи виробничого навчання в середній школі. / Д.А. Сметанін. – Київ, 1959. – 60с.
1639071
  Остапенко С.О. Форми і методи державного регулювання аграрного сектору України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 95-99. – ISSN 2306-6814
1639072
  Верітов О. Форми і методи організації навчання студентів у процесі формування підприємницької культури // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 6-16. – ISSN 2307-4906
1639073
   Форми і методи перевірки знань учнів з біології. – Київ, 1980. – 145с.
1639074
  Загородня А. Форми і методи підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 37-43. – ISSN 1682-2366
1639075
  Щербо А.Б. Форми і методи позакласної роботи з естетичного виховання учнів. / А.Б. Щербо, Д.М. Джола. – К., 1972. – 167с.
1639076
  Мінченко С. Форми і методи прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 133-139


  Про права людини в правовій державі.
1639077
   Форми і методи професійної орієнтації населення : аналіт. записка : № 6 / [О.О. Савенко та ін. ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – [14] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1639078
  Опанасенко Н. Форми і методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 64-70. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1639079
  Дунець Л.М. Форми і методи профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 86-89
1639080
  Сяська І. Форми і методи реалізації інноваційних технологій в екологічній освіті майбутніх учителів природничих дисциплін // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 192-195. – ISBN 978-966-698-271-4
1639081
  Кушнерук А.С. Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті подано результати дослідження форм і методів розвитку корпоративних підприємств у західних країнах. Проведено аналіз форм розвитку шляхом інтеграції та формування транснаціональних корпорацій. Виявлено сучасні чинники впливу на процеси ...
1639082
  Кушнерук Анна Сергіївна Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті подано результати дослідження форм і методів розвитку корпоративних підприємств у західних країнах. Проведено аналіз форм розвитку шляхом інтеграції та формування транснаціональних корпорацій. Виявлено сучасні чинники впливу на процеси ...
1639083
  Лозова О.М. Форми і методи розвитку професійного мислення майбутніх практичних психологів // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 31-38. – ISSN 2227-2747
1639084
  Кошак К.О. Форми і методи створення телепрограм для дітей та юнацтва. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 50-56.
1639085
  Ганієв О.К. Форми і методи уникнення кадрового колапсу в системі охорони здоров"я // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 29-32
1639086
  Зубалій М.Д. Форми і методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни : метод. рекомендації / М.Д. Зубалій, О.І. Остапенко, М.В. Тимчик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 71, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 62-64. – ISBN 978-966-189-482-1
1639087
  Варга Н.І. Форми і методи формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищої школи США в магістратурі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 33-38. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Проаналізовано специфіку формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищої школи в магістратурі США. Обгрунтовано, що особливістю американської вищої школи є її гнучкість, диференціація та індивідуалізація, застосування широкого ...
1639088
  Черкашин О.В. Форми і методи формування протипожежних знань у молодших школярів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 242-247. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1639089
  Огієнко О. Форми і методи формування фасилітаційної компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін / О. Огієнко, А. Трофименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 172-183. – ISSN 2312-5993
1639090
  Капелюшний В.П. Форми і напрями соціальної підтримки населення Поділля за доби Директорії (1918-1920 рр.) / В.П. Капелюшний, Т.М. Байлема // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 66-73. – ISBN 978-966-581-772-1
1639091
  Щербань О. Форми і призначення глиняних друшляків у культурі харчування українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 101-107. – ISSN 0130-6936
1639092
  Котик О. Форми і способи захисту прав іноземних інвесторів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1639093
  Печенюк І.С. Форми і способи партизанської боротьби на тилових комунікаціях противника (1942-1944 рр.) / І.С. Печенюк, С.М. Ткаченко // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 191-200
1639094
  Кочур Ю.Г. Форми і типи венчурних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 162-169. – ISSN 1993-6788
1639095
  Гавриленко Є.В. Форми і функції гри в автобіографічній прозі Стендаля // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 191-197. – ISSN 978-966-551-401-5
1639096
  Рижова І.С. Форми і функції дизайну // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 73-86
1639097
  Борисюк І.В. Форми і функції інтонації українського спонтанного мовлення / І.В. Борисюк ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1990. – 200, [2] с. : схем. – Бібліогр.: с. 195-201. – ISBN 5-12-000620-5
1639098
  Вишневська І.Г. Форми і функції стратегії стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 7-11. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1639099
  Стрельчук Г.П. Форми іменника в рукописних пам"ятках XVII - XVIII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  На основі аналізу інтермедій XVII - XVIII ст. фіксується чітко сформована система словозміни іменника, в основному наближена до норм сучасної української літературної мови.
1639100
  Александрова М.О. Форми інтеграції України в міжнародне фінансове середовище // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 62-65.
1639101
  Алексєєва Н.С. Форми інтермедіальності в романах М. Булгакова "Майстер та Маргарита" та Б. Пастернака "Доктор Живаго" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 9-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 84). – ISSN 2227-1864


  В работе анализируются такие формы интермедиальности, как театральность и карнавальность, в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Б. Пастернака "Доктор Живаго", при этом интермедиальность рассматривается как вид интердискурсивности. Театральность ...
1639102
  Ніколаєнко О. Форми інтертекстуальності в романі О.С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 93-101. – ISBN 978-966-171-392-4
1639103
  Пашняк Т.Г. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Пашняк Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. + Додатки: л.188-201. – Бібліогр.: л.169-187
1639104
  Пашняк Т.Г. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Пашняк Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1639105
  Пархоменко І.В. Форми історико-краєзнавчої роботи у закладах позашкільної освіти УРСР // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 162-164. – ISBN 978-966-698-283-7
1639106
  Веклич В. Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 10-13
1639107
  Супричов Олексій Форми й методи роботи вчителя на факультативних заняттях з географії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-41 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1639108
  Дівак В.В. Форми й основні етапи сепаратистських рухів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 648-654. – ISSN 1563-3349
1639109
  Денисова Д.О. Форми каузальної участі міжнародних міжурядових організацій у порушенні прав людини // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 490-495. – ISSN 1563-3349
1639110
  Мордвінцев В.М. Форми класової боротьби селян Києво-Печерської лаври у XVIII столітті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 65-70. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
1639111
  Мордвінцев В.М. Форми класової боротьби селян Києво-Печерської лаври у ХVІІІ столітті // Вісник Київського університету. Історичні науки. – Київ, 1979. – Вип. 21.
1639112
   Форми кличного відмінка іменників в українській мові : словник-довідник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: Г.С. Артеменко, Т.С. Бичкова, Н.Л. Вітрук та ін. ; за заг. ред. М.С. Скаба]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023. – 395, [1] с. – ISBN 978-966-423-796-0
1639113
  Хмельовська О.Ю. Форми книжкової виставкової діяльності в Україні у ХХ ст. // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 226-236. – ISSN 0554-4866
1639114
  Щерба Любов Форми колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 51-56
1639115
  Кусій С.М. Форми коливань та фазові відхилення на прикладі задачі про балку // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 59-62
1639116
  Мануйлова К.І. Форми комунальних рухів у середньовічних містах // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 40-43. – ISBN 978-617-7090-41-9
1639117
  Бабенко К. Форми конституційного контролю і гарантії стабільності системи конституційного регулювання в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 123-129
1639118
   Форми контролю в медичному ВНЗ України: старий - новий усний іспит / І.Ф. Бєленічев, Н.В. Бухтіярова, С.В. Горбачова, І.Б. Самура // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 22-25. – ISSN 1681-2751
1639119
  Музичук О.М. Форми контролю за діяльністю правоохоронних органів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 41-48. – ISSN 2227-796X


  Формулюється поняття форм контролю за діяльністю правоохоронних органів, визначається їх система, особливості та практично значимі критерії класифікації. The author formulates the concept of control forms after activity of law enforcement agencies, ...
1639120
  Українська Л.О. Форми коопераційного співробітництва підприємств у міжнародних економічних відносинах / Л.О. Українська, В.М. Соболев // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 5-10. – ISSN 1683-1942


  Уточнено підхід до визначення суті міжнародного коопераційного співробітництва на основі узагальнення комплексу відносин між підприємствами.
1639121
  Версаль Н. Форми кредиту: сучасні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дискусійні питання щодо класифікації форм кредиту відповідно до сучасних реалій. This article is dedicated to the complicated problems of classification the credit forms in correspondence to the realities.
1639122
  Білас О.Л. Форми культурного життя українців у Німеччині та Австрії (1939-1955) : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Білас О.Л. ; Львів. нац. музична акад. ім. Лисенка. – Львів, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1639123
  Талан В. Форми лібералізації технологічної співпраці та кількісно-якісна оцінка їхньої ефективності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 97-99
1639124
  Трачук Л. Форми масового електронного бібліографичного інформування споживачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – C. 149-157
1639125
  Чернявський А. Форми матеріальної міжнародно-правової відповідальності за забруднення поверхневих вод // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 29-33.
1639126
  Мельник Р.С. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 109-123. – ISSN 2227-796X


  У статті зроблено спробу проаналізувати через призму положень ст. 39 Конституції України, вітчизняної та європейської судової практики, а також напрацювань вчених-правознавців усі можливі форми мирних зібрань. Автором виділено та визначено особливості ...
1639127
  Мельник Р. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1639128
  Мельник Р. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 3). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1639129
  Жежеря В.А. Форми міграції алюмінію у воді Запорізького водосховища / В.А. Жежеря, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 103-111 : Рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв
1639130
  Карпенко М. Форми міжмовної взаємодії та їх презентація в словниках // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та наук. ред.: В.Ф. Чемес]. – Київ : Київський університет, 2001. – Ч. 1. – С. 485-492. – ISBN 966-594-325-1
1639131
  Петрук О.М. Форми міжнародних розрахунків підприємств: організаційні та нормативні передумови обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 273-280. – Бібліогр.: на 24 пункта. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1639132
  Баженова Г. Форми міжнародної співпраці істориків Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (на прикладі Університету Св. Володимира) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 168-171.
1639133
  Індиченко Г. Форми мотивації молодих учених: досвід Нідерландської Королівської академії наук та мистецтв // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С.291-299
1639134
  Будяченко О.М. Форми набуття іноземними інвесторами прав на землю в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 397-403. – ISSN 1563-3349
1639135
  Клещевников Андрій Форми навчального процесу з функціонльного навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 24
1639136
   Форми навчання в школі. – К., 1992. – 160с.
1639137
   Форми навчання у сучасних вищих медичних школах / А.А. Капустянська, Н.В. Моісєєва, А.В. Вахненко, М.О. Рум"янцева, Г.Ю. Островська // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 198-201. – ISSN 2079-8334
1639138
  Шило Форми нагромадження капіталу в інноваційній сфері економіки / Шило, А.Л. Бітова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 91-95. – (Економічні науки)
1639139
  Бесчастний В.М. Форми наукового забезпечення протидії злочинності // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 92-99. – ISSN 2524-0064
1639140
  Слободчикова Ю.В. Форми недобросовісної конкуренції і методи її регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 92-94.
1639141
  Невідомий В.І. Форми незалежності органів державного фінансового контролю та їх співробітників // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 489-492. – ISBN 966-660-151-6
1639142
  Алещенко Л. Форми некровної спорідненості в українській чарівній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 18-28
1639143
  Новикова А.Е. Форми непосредственного осуществления населением местного самоуправления как источник самоорганизационного потенциала местного сообщества // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 46-58. – ISSN 1812-8696
1639144
  Лавренов Д.А. Форми непрямого політичного лобіювання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 376-379
1639145
  Губанов В.О. Форми нормальних коливань молекул та іонів X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 6] і X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 7] з симетрією 3[з верхньою рисочкою] m / В.О. Губанов, А.П. Науменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 331-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  З використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань молекул і іонів X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 6] та X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 7] ...
1639146
  Чехоцька О. Форми нормальних коливань нехіральних одностінних вуглецевих нанотрубок / О. Чехоцька, В. Федорович, А. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-65. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Із використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань нехіральних (зигзаг та крісельних) одностінних вуглецевих нанотрубок та проведено їх ...
1639147
  Губанов В.О. Форми нормальних коливань пірамідальної молекули XY3 / В.О. Губанов, А.П. Науменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 342-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З урахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань пірамідальтної молекули або іона XY[нижній індекс 3] при розділенні коливань симетрій А[нижній індекс 1] та Е на квазівалентні та ...
1639148
  Науменко А.П. Форми нормальних коливань плоских молекул та іонів XY[нижній індекс 3] // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 402-408. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань плоских молекул і іонів XY[нижній індекс 3]. При цьому форми невироджених коливань практично ...
1639149
  Чуканова С. Форми організації бібліотечної освіти у США: чи є перспективи у дистанційної освіти? // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 232. – C. 580-590. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1639150
  Яценко Володимир Форми організації додаткової допрофільної географічної підготовки учнів : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 40-43. – Бібліогр.: 8 назв
1639151
  Юрійчук Н. Форми організації навчальної діяльності студентів з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5 (83). – С. 29-33
1639152
  Кліщ Г.І. Форми організації навчання у медичних університетах Австрії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 56-59. – ISSN 1681-2751
1639153
  Кобюк Ю. Форми організації професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів в університетах Австралії // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 129-131. – ISBN 978-966-698-271-4
1639154
  Бостан С.К. Форми організації публічної влади в контексті модернизації Конституції України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 4-9
1639155
  Марушкевич А.А. Форми організації та методи контролю, шляхи удосконалення / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 223-229. – ISBN 978-966-439-865-4
1639156
  Марушкевич А.А. Форми організації та методи навчання у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 173-175. – ISBN 978-966-439-865-4
1639157
  Тихомирова Є. Форми осмислення глобалізаційних процесів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 220-226. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1639158
  Рубан Катерина Форми оцінювання знань і умінь учнів під час вивчення теми "населення світу", 10 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-21 : Схеми
1639159
  Дородний П.Г. Форми парламентського контролю у державах з парламентською формою державного правління // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 112-119.
1639160
  Зубенко Г.В. Форми парламентської відповідальності члена уряду: порівняльно правовий аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 49-54. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
1639161
  Магомедова А.М. Форми партнерських відносин між суб"єктами господарювання у сфері виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 288-295
1639162
  Гончар О. Форми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 49-54. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано педагогічну категорію "форма організації навчальної роботи", розкрито сутність поняття "форми педагогічної взаємодії". Обгрунтовано визначення поняття "форма навчальної взаємодії" через механізм протікання комунікативного акту, згідно з ...
1639163
  Сігал М.В. Форми передачі внутрішнього мовлення в художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 320-330. – Бібліогр.: 14 назв.
1639164
  Пономаренко Н.Г. Форми підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 126-130. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1639165
  Москаленко І.В. Форми підприємництва в аграрному секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розвиток підприємництва в аграрному секторі України. Розкрито протиріччя цього розвитку та визначено конкретні засоби їх розв"язання.
1639166
  Божидарнік Т. Форми підприємництва в молокопродуктовому підкомплексі: проблеми інституціоналізації та перспективи інтеграції : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 42-45 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1639167
  Болокан І.В. Форми поведінки при використанні прав, наданих адміністративно-правовими нормами // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 52-57. – ISBN 978-617-7096-88-6
1639168
  Дмітрієв М.І. Форми поверхні України, витворені безпосередньо льодовиком / М.І. Дмітрієв; Всеукраїнська АН. – 1931. – Харків : Радянська школа
Том 1 : Збірник пам"яті академіка Тутковського П.А. – 1931. – 168с. – Библиогр.: с.161-168
1639169
  Турчин В. Форми подання мовлення в романах Е.М. Ремарк "Три товариші" та "Ніч у Лісабоні" / В. Турчин, В. Турчин // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Вип. 8. – С. 115-122. – ISSN 2307-633Х
1639170
  Тараненко К.Ю. Форми податково-правового патерналізму у податковому законодавстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 99-108. – ISSN 2308-9636
1639171
  Бобровник С.В. Форми подолання правових конфліктів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 15-18. – ISBN 966-660-151-6
1639172
  Бортніков В. Форми політичного протесту та самоорганізації громадян на Волині в умовах революції гідності // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 154-162. – ISSN 2312-8933
1639173
  Кононенко С.В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин : монографія / Сергій Кононенко ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України". – Київ : [б. в.], 2012. – 900 с. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 895-897 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-6197-6
1639174
  Шпорт Г. Форми поселення, садиба та житло українців Тоболо-Іртишського межиріччя наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 292-301. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1639175
  Спасибо-Фатєєва Форми права власності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 145-154. – ISSN 1993-0909
1639176
  Поліщук Л. Форми права власності за законодавством України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 13-15
1639177
  Палеха Р.Р. Форми права с позиции интегративной концепции правопонимания // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
1639178
  Чабан О.М. Форми права, що регулюють міжнародні приватні відносини // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 176-181
1639179
  Алєксєєнко І.Г. Форми правління в європейських країнах: шлях до уніфікації монархії та республіки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 662-668. – ISSN 1563-3349
1639180
  Ніколаєнко Н.В. Форми правління в умовах конституціоналізму: історична ретроспектива та сучасний стан // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 2220-1394
1639181
  Їжак О.І. Форми правління і розподіл повноважень у сфері національної безпеки: європейський досвід і перспективи для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 211-217.
1639182
  Їжак Олексій Іванович Форми правління і розподіл повноважень у сфері національної безпеки: європейський досвід і перспективи для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 211-217
1639183
  Зінченко О.В. Форми правління карликових держав Європи (порівняльний аналіз) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 99-113. – ISSN 1993-0909
1639184
  Зайцева А.В. Форми правового регулювання дитячого мовлення: світовий досвід // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – C. 213-222. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1639185
  Ромащенко І. Форми практичних завдань у юридичній освіті України // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 125-132. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "Підготовка фахівця-юриста має носити не лише теоретичний, але і практичний характер,з тією метою, щоб за результатами отримання вищої юридичної освіти фахівець міг ефективно використовувати набуті знання на практиці."
1639186
  Руденко М. Форми представництва прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-106.
1639187
  Дунас Т. Форми представництва прокурора в цивільному процесі / Т. Дунас, М. Руденко // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 47-54.
1639188
  Окунєв І.С. Форми припинення дії правових актів за волевиявленням суб"єктів права: теоретико-правовий аспект // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 291-296. – ISSN 2524-017X
1639189
  Базов В. Форми провадження в адміністративному судочинстві: питання визначення та класифікації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 353-361. – ISSN 0132-1331
1639190
  Ільчук П.Г. Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств і їхній вплив на фінансові результати діяльності та рівень інтернаціоналізації // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 179-187. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1639191
  Захарченко В.І. Форми просторової організації економіки: типологія та особливості розвитку (український контекст) / В.І. Захарченко, С.В. Захарченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 2 (114). – С. 57-69 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
1639192
  Фащевська О.М. Форми просторової організації промисловості і землекористування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-33.
1639193
  Федик Л.Б. Форми протидії молодіжному субкультурному руху в СРСР у 1940-1960-х рр.: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 99-109. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1639194
  Мота А.Ф. Форми профілактики нелегальної міграції органами державної прикордонної служби України (адміністративно-правовий аспект) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 79-87. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1639195
  Гюнтер Меркер Форми прояву глобалізації в промислово розвинутих країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 131-139
1639196
  Петренко О.О. Форми прояву глобальних фінансових дисбалансів в процесі еволюції фінансової глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 224-232. – ISSN 1729-7036
1639197
  Мицик О.О. Форми прояву конкурентного механізму домарксистської доби: ретроспективний аналіз // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2006. – № 3. – С. 44-48. – ISSN 2307-5651
1639198
  Бурдоносова М.А. Форми прояву правового ідеалізму в сучасному українському суспільстві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 290-296. – ISSN 2306-9082
1639199
  Батрименко В.В. Форми прояву транснаціоналізації банківської діяльності в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 114-120


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів транснаціоналізації банківського сектору України в умовах глобальної фінансової нестабільності.
1639200
  Білан В. Форми психолого-педагогічної підтримки батьків дітей з особливими освітніми потребами / В. Білан, М. Лемещук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 13-25. – ISSN 2307-4906
1639201
  Іголкін І.В. Форми публічно-приватного партнерства на місцевому рівні: сутність і протиріччя // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 36-46
1639202
  Зіборєва О. Форми публічного адміністрування підготовки кадрів з вищою військовою освітою для Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 51-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано визначення поняття і видів форм публічного адміністрування підготовки кадрів з вищою військовою освітою для ЗСУ як способи зовнішнього вираження досягнення поставлених перед суб"єктами публічного адміністрування у вказаній сфері цілей, ...
1639203
  Богданець А.В. Форми публічного управління підготовкою юристів у закладах вищої освіти України: теоретико-правові аспекти // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – С. 129-139. – ISSN 2412-8465
1639204
  Волкодаева Н.А. Форми реализации законодательной инициативы // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 95-97. – ISSN 1684-2618
1639205
  Зохрабян Р.П. Форми реализации права народов на смоопределение в международном праве и доктрине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 75-87. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1639206
  Стояновський А.Р. Форми реалізації в Україні інноваційної діяльності та основні напрями її державної підтримки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 167-173. – ISSN 0321-0499
1639207
  Бевзенко В. Форми реалізації владних повноважень Президента України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-49.
1639208
  Ганжа Н.В. Форми реалізації Закону України "Про регламент Верховної Ради України" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1639209
  Козлов В.І. Форми реалізації колективних політичних прав і свобод громадян України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 45-50. – ISSN 0201-7245
1639210
  Тернавська В. Форми реалізації конституційно-правової політики: теоретико-методологічний аналіз // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 71-75. – ISSN 2524-0129
1639211
  Білоскурська О.В. Форми реалізації конституційного обов"язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 20-23.
1639212
  Андрєєв А.В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрєєв Андрій Васильович ; М-во внутрішніх справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 221 л. – Додатки: л. 215-221. – Бібліогр.: л. 176-214
1639213
  Андрєєв А.В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрєєв Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1639214
  Крупчан О.Д. Форми реалізації народного суверенітету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 67-69. – (Серія права ; № 14)


  В статье раскрыты две основные формы реализации народного суверенитета в социалистическом обществе. Показана взаимосвязь форм реализации народного суверенитета и политической организации общества. Освещен вопрос соотношения суверенитета народа и ...
1639215
  Севрюков В.В. Форми реалізації прав корінних народів та національних меншин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 176-181. – ISSN 1563-3349
1639216
  Єрьоменко В.В. Форми реалізації права на працю у трудовому праві / В.В. Єрьоменко, І.П. Гоцкалюк // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 35-46. – ISSN 2311-4894
1639217
  Смук М.М. Форми реалізації права народної законодавчої ініціативи за конституційним законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 42-46. – ISSN 2312-1831
1639218
  Блажієвська А. Форми реалізації правоохоронних функцій держави // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 13-15
1639219
  Козловська Г.Б. Форми реалізації прагматичного аспекта інформування в газетному повідомленні про погоду // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 230-235. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
1639220
  Торяник О.Ю. Форми реалізації представницької функції прокурором // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 275-277. – ISBN 978-617-7096-97-8
1639221
  Марченко В.М. Форми реалізації соціальної відповідальності в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 25-32. – ISSN 2310-5534
1639222
  Кравченко О.А. Форми реалізації спеціальних знань у кримінально-процесуальній діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 112-114. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1639223
  Ковшова І.О. Форми реалізації сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 174-180. – ISSN 2309-1533
1639224
  Корнелюк О.А. Форми реалізації транскордонного співробітництва в Європейському Союзі / О.А. Корнелюк, Ю.І. Завадська, Р.В. Чапко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 12-18. – ISSN 2309-1533
1639225
  Корчак Н.М. Форми реалізації юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.29-34. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1639226
  Крутікова Н.Є. Форми реалізму в східнослов"янських літературах другої половини ХІХ -- початку ХХ століття / Н.Є. Крутікова, Д.В. Чалий. – Київ, 1968. – 32с.
1639227
  Светлицкий И.С. Форми регулирования накопления в условиях многоукладной экономики переходного периода : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Светлицкий И. С.; БГУ. – Минск, 1979. – 21л.
1639228
  Мішак В. Форми релігійної освіти в австрійській школі у післявоєнний період (1945-1975 рр.) // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 28-35
1639229
  Третяк В.І. Форми релятивістичної лагранжевої динаміки / Володимир Третяк ; НАН України ; Ін-т фізики конденсованих систем. – Київ : Наукова думка, 2011. – 280 с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 258-276. – ISBN 978-966-00-1132-8
1639230
  Толчеєва Т.С. Форми репрезентації етномовної свідомості в різних лінгвокультурах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 513-515. – ISBN 978-966-8904-46-2
1639231
  Журавель І. Форми рецепції англомовної літератури на сторінках "Всесвіту" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.57-63.
1639232
  Грицик Л. Форми рецепції в літературі: "Орися", "Магомет і Хадиза" П. Куліша // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 129-135. – ISBN 978-966-374-533-6
1639233
  Заліток Л. Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 70-80
1639234
  Задоражня Г.В. Форми роботи постійних комісій місцевих рад: теоретично - практичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 66-72.
1639235
  Ільяшенко В.А. Форми роботи постійних комісій органів місцевого самоврядування України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 115-120. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1639236
  Дячук Л. Форми розлучення у римському та ранньовізантійському праві: термінологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-115. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються дискусійні проблеми походження та застосування понять divortium і repudium в контексті споріднених юридичних термінів та в умовах античної (римської) і християнської (греко-римської) правових парадигм. В статье исследуются ...
1639237
  Безклубий І.А. Форми розрахунків // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 955-960. – ISBN 978-966-667-341-4
1639238
  Шлемкевич М. Форми руїни // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 183-198
1639239
  Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-34.
1639240
  Гергуль С.М. Форми самоосвітньої діяльності вчителя у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 71-75. – (Педагогічні науки)
1639241
  Пастух Б. Форми свободи у драматургії Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 16-21. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено форми свободи у драмах Лесі Українки. Простежено, як поетеса подає Національну, соціальну та творчу свободу у своїх творах. Поставлено акцент на тяглості цих тем у драматургічній спадщині письменниці. Розглянуто роль Лесі Українки в ...
1639242
  Лазаренко В. Форми селянського землекористування на Північному Лівобережжі України у 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.53-63
1639243
  Крижко О.А. Форми семантичного перетворення зоонімного компонента у фразеологізмах української мови // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 74-77
1639244
  Решетник М.Д. Форми символічні // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 654-655. – ISBN 966-316-069-1
1639245
  Шаповаленко Н.М. Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах Івана Багряного : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Шаповаленко Н.М.; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Кафедра журналістики. – Одеса, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 172-187
1639246
  Шаповаленко Н.М. Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах Івана Багряного : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Шаповаленко Н.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1639247
  Сайнецький О.П. Форми системтизації соціального законодавства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Сайнецький Олег Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1639248
  Омельяненко Є.П. Форми соціального захисту працівників органів прокуратури України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Омельяненко Євгенія Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 246 арк. – Додатки: арк. 244-246. – Бібліогр.: арк. 199-243
1639249
  Омельяненко Є.П. Форми соціального захисту працівників органів прокуратури України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Омельяненко Євгенія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1639250
  Соловей Л.А. Форми соціального примусу та експлуатації інтелектуальної власності / Л.А. Соловей, І.В. Черноморденко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1639251
  Качур В. Форми союзу чоловіка і жінки у сімейно-шлюбних відносинах Стародавнього Риму // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61
1639252
  Прут М.О. Форми співпраці банків та страхових компаній у рамках концепції bancassurans // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 241-245


  Стаття розкриває сутність та механізми співпраці банківських та страхових організацій. Досліджено форми кооперації банків і страхових компаній, їх особливості, переваги та недоліки. Висвітлено проблеми і перспективи співпраці банків і страхових ...
1639253
  Жаровська Г.П. Форми співучасті в кримінальному праві України: проблеми диференціації // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.96-101. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1639254
  Івончак П. Форми Степана Руданського 50-х років XIX століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 117-120. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1639255
  Виткалов С. Форми стимулювання професійного становлення молоді: досвід кафедри культурології та музеєзнавства рівненського державного гуманітарного університету / С. Виткалов, В. Виткалов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 65-69. – ISSN 1682-2366
1639256
  Гаджиєв В.В. Форми стратегічної взаємодії у теоретико-ігровій семантиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 121-123
1639257
  Лобова О.М. Форми страхового захисту підприємницької діяльностіФорми страхового захисту підприємницької діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 260-266


  У статті розглядається економічна сутність страхового захисту підприємств. Наводиться класифікація ризиків підприємницької діяльності. Досліджуються форми страхового захисту суб"єктів господарювання на основі управління підприємницьким ризиком.
1639258
  Бондаренко О.В. Форми суб"єктивної оцінки прислівників та їх роль в інфраструктурі простого речення // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 9-11


  У статті розкрито роль суфіксів об"єктивної оцінки прислівників в інфраструктурі простого речення.
1639259
  Назарець В. Форми суб"єктного вияву образу автора в адресованій ліриці Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 132-140. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1639260
  Апанасенко К.І. Форми субсидування (державної підтримки) окремих галузей економіки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 123-132
1639261
  Громовий О. Форми судового провадження: позовне, спрощене, наказне / О. Громовий, О. Рубля // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 26-27


  Нові редакції процесуальних кодексів містять чимало цікавих новинок. Деякі з них є зовсім новими процесуальними інститутами, інші - це вдосконалені конструкції, що діяли раніше. Також це стосується форм господарського, цивільного та адміністративного ...
1639262
  Васьковський О.В. Форми судового процесу за новим Господарським процесуальним кодексом України в справах про банкрутство // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 105-108. – ISBN 978-617-7096-97-8
1639263
  Онишко О.Б. Форми та види заповітів на територіях південних воєводств Польщі (1918-1939 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 36-44. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1639264
  Омельченко С. Форми та види корупції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 331-336. – ISSN 1026-9932
1639265
  Скулиш Євген Форми та види корупції: проблеми класифікації / Скулиш Євген, Міняйло Ніна // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 93-100
1639266
  Івашков Ю.Б. Форми та види оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (61). – C. 56-61. – ISSN 2078-7480
1639267
  Биконя О.П. Форми та види самостійної позааудиторної роботи з англійської мови в економічному вищому навчальному закладі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 90-93
1639268
  Луцький Р.П. Форми та джерела виразу позитивного права (теоретико-правовий аспект) // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 21-24
1639269
   Форми та засоби інформаційно-комунікаційної підтримки студентів-математиків у педагогічному ЗВО / О.Г. Штонда, О.І. Проскурня, Т.І. Дейніченко, Г.В. Дейниченко // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 287-312. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
1639270
  Забіяка І. Форми та засоби творення авангардного міфу в українській та чеській літературах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 147-153


  У статті йдеться про авангардні міфи, створені у чеській та українській літературах. Подано визначення сучасного міфу, його ознаки. Виокремлено три форми створення міфів: реальний, теоретичний і практичний. Спроектовано ці форми на авангардні міфи ...
1639271
  Косінов С. Форми та інструменти громадського контролю // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 320-330. – ISSN 1026-9932
1639272
  Олійник П.М. Форми та методи активного навчання при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і крітерії їх вибору // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.61-72.
1639273
  Марков В.В. Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВ // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 6-14. – ISSN 1727-1584
1639274
  Мацевко-Бекерська Форми та методи вивчення світової літератури у нейро-лінгвістичній парадигмі // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 77-95
1639275
  Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-49. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1639276
  Сеньків М. Форми та методи експлуатації колгоспного селянства західного регіону України (кінець 40 - початок 50-х рр. ХХ ст.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 47-57. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1639277
  Озернюк Г. Форми та методи європейської дипломатії доби нового часу / Г. Озернюк, Т. Моісеєва // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 105-110. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1639278
  Чорномаз О.Б. Форми та методи забезпечення пасажирських перевезень на залізничному транспорті // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 28-33
1639279
  Сліпенко В. Форми та методи забезпечення розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді в закладах середньої освіти США. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 13-22. – ISSN 2312-5993
1639280
  Гурська Г. Форми та методи здійснення екологічного аудиту в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 133-136
1639281
  Гаврилюк Л. Форми та методи науково-дослідницької діяльності студентів засобами іноземної мови та їх вплив на навчально-виховний процес // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 33-37. – ISSN 1562-529Х
1639282
  Яцино О . Форми та методи підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу збройних сил США // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 231-240. – ISSN 2617-1775
1639283
  Танько А. Форми та методи підготовки працівників Національної поліції України до реалізації державної правоохоронної політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 107-115. – ISSN 2663-5313
1639284
  Мельниченко Р. Форми та методи податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Присвячено дослідженню сутності форм і методів трансфертного ціноутворення в Україні. Детально проаналізовано процесуальний порядок реалізації контролюючими органами форм і методів податкового контролю трансфертного ціноутворення. Проведено ...
1639285
  Шевчук О.А. Форми та методи податкового контролю: світовий досвід та українська практика // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 73-76. – ISSN 1728-6220
1639286
  Роїк Ю. Форми та методи професійного навчання з етнодизайну кераміки художників декоративно-прикладного мистецтва / Ю. Роїк, А. Руденченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1639287
  Пількевич В. Форми та методи управління державним майном: адміністративно-правові аспекти // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-57.
1639288
  Лазуткіна Ю.Л. Форми та методи фахової підготовки студентів у процесі самостійної роботи на уроках з англійської мови // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 263-270. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядаються методи самостійної роботи студентів при вивчені іноземної мови, її види та форми. Проаналізовано підходи до організації самостійної діяльності студентів у сучасних умовах. Розкрито ключові складники впливу на покращення ...
1639289
  Стащук О. Форми та методи фінансування будівництва житла: характеристика та перспективи застосування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 99-107 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1639290
  Безлюдна В. Форми та методи формування національної ідентичності студентської молоді в позааудиторній роботі / В. Безлюдна, В. Мартинюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
1639291
  Чужданова М.В. Форми та напрямки сучасних міграційних процесів - понятійний апарат // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 120-123
1639292
  Скляр І.О. Форми та прийоми вираження авторської психологічної оповіді (на матеріалі художньої творчості Валер"яна Підмогильного) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 369-376
1639293
  Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 л. – Бібліогр.: л. 205-222
1639294
  Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1639295
  Лисиченко В.К. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями : наук.-практ. посібник / В.К. Лисиченко, Р.М. Шехавцов. – Київ : Атіка, 2009. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-338-0
1639296
  Корж Є.М. Форми та способи реалізації інформаційної функції права в діяльності органів державної влади: український і зарубіжний досвід // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 150-154. – ISBN 966-7196-06-2
1639297
  Світовенко Д.В. Форми та способи реалізації принципу гендерної рівності за трудовим законодавством України : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Світовенко Дарина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 241 арк. – Додатки: арк. 240-241. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 201-239
1639298
  Севрук О. Форми та функції суржику в сучасній українській літературі (на прикладі аналізу романів Московіада Юрія Андруховича та Шахмати для дибілів Михайла Бриниха) // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1639299
  Златогорська Л. Форми трагізму в драмі Лесі Українки "Камінний господар" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 122-134. – ISSN 2304-9383
1639300
  Златогорська Л. Форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 28-41. – ISSN 0236-1477


  Авторка осмислює форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар". Дослідницька увага зосереджена переважно на особливостях творення трагічних характерів образів-персонажів крізь призму філософії екзистенціалізму The article focuses on ...
1639301
  Бушко А. Форми трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-66. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені способи трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств. У роботі розвинені погляди японських вчених I. O. Nonaka та H. Takeuchi, які піонерським способом описали процес трансмісії знань у межах організації. Була звернена ...
1639302
  Чубоха Надія Федорівна Форми трудового права України: сутніть, класифікація, тенденції розвитку : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Чубоха Н.Ф.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 204с. – Бібліогр.: л. 184-204
1639303
  Чубоха Надія Федорівна Форми трудового права України: сутніть, класифікація, тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Чубоха Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1639304
  Рибалка Н.О. Форми управління в органах прокуратури України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 341-348. – ISSN 2078-3566
1639305
  Єфремов С. Форми участі в організованій злочинній діяльностію Їх відображення у Кримінальному кодексі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.53-58
1639306
  Манжола П.Г. Форми участі громадськості у діяльності органів влади та прийнятті політичних рішень // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 13-18.
1639307
  Кравчук І. Форми участі громадськості у процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (9). – С. 11-15.
1639308
  Євгеньєва А.М. Форми участі громадськості у процесі законотворення, їх система та класифікація // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 29-31.
1639309
  Овсянникова Я. Форми участі держави у проектному фінансуванні на основі розвитку державно-приватного партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, особливості та моделі державно-приватного партнерства, обгрунтовано необхідність розвитку та впровадження державно-приватного партнерства у вітчизняну економіку на основі аналізу зарубіжного досвіду. Рассмотрено сущность, ...
1639310
  Хомишин І.Ю. Форми участі ОВС та громадських формувань органів місцевого самоврядування в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 179-187. – (Юридична ; Вип. 1)
1639311
  Новик Н. Форми участі органів опіки і піклування в цивільному процесі України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 248-255. – ISSN 1561-4999


  Стаття присвячена формам участі органів опіки і піклування, доведенню необхідності виділення форм участі органів опіки і піклування. З"ясовано найбільш проблемні моменти форм участі органів опіки і піклування в цивільному процесі. Статья посвящена ...
1639312
  Павлов В. Форми участі прокурора у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 424-426. – ISBN 978-617-7069-17-0
1639313
  Хмара М.П. Форми участі України в інтеграційних процесах ЄврАзЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 83-85. – ISSN 2308-6912


  Євразійське економічне співтовариство – відкрита організація, учасники якої поставили перед собою мету реального підвищення рівня життя своїх народів при ефективному використанні економічних потенціалів держав-учасниць. Eurasian Economic Community an ...
1639314
  Олійник О.С. Форми фіксації у кримінальному процесі України : (теорет. аспект та зразки процес. документів : практ. посібник) / О.С. Олійник, О.П. Бабіков ; НДІ публ. права. – Харків : Право, 2021. – 415, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-255-1


  У пр. №1744182 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу з найкращими побажаннями від автора 16.08.2021 р. Підпис.
1639315
  Бедрій М. Форми фіксації українського звичаєвого права: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 63-73. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1639316
  Савелко Т.В. Форми фінансового регулювання банківської діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 74-76
1639317
  Юрченко О.Б. Форми фінансової звітності у державному секторі економіки та загальні засади їх формування // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 101-104. – ISBN 978-9934-571-51-0
1639318
  Листопад О.В. Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів: зарубіжний досвід // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 101-110. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Представлены рекомендации по использованию зарубежного опыта финансирования инновационных образовательных проектов в Украине.
1639319
  Звєгинцова М.Е. Форми функціонування медійного суб"єкта (на прикладі журналістської та літературної діяльності О. Дроздова) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 154-159. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто форми медійного суб"єкта на прикладі персони Остапа Дроздова. Показано збіг мотивів журналістських і художніх текстів автора. Проаналізовано жанрові відмінності літературних текстів автора від журналістських. Виявлено належність обох ...
1639320
  Крюченко Н.О. Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів / Н.О. Крюченко, Е.Я. Жовинський, О.А. Андрієвська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0204-3548
1639321
  Легкий М.З. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка / М.З. Легкий; Відп. ред. Л.П. Бондар;Львівське від.Ін-ту літератури НАНУ. – Львів, 1999. – 160с. – (Франкознавча серія ; Вип. 2.). – ISBN 966-02-0996-7
1639322
  Брацка М. Форми художньої пам"яті в історичних романах Міхала Грабовського і Пантелеймона Куліша // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-261. – ISSN 2075-437X


  Польський і український романтики - Міхал Ґрабовський і Пантелеймон Куліш - у своїй історичній прозі здійснюють спробу зберегти фундамент людської особистості - її пам"ять, насамперед культурну та історичну. Художня пам"ять отримує різні форми: ...
1639323
  Гребенюк Т. Форми художньої умовності у прозі Галини Пагутяк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  Розглядаються різновиди художньої у мовності у творчості Г. Пагутяк і їхнє значення, що полягає у глибинному розкритті духовного світу героїв, спиняється на проблемі читацької рецепції
1639324
  Кухарєв О.Є. Форми цивільно-правової відповідальності у сфері спадкового права // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 115-119
1639325
  Тимощук О.О. Форми цифровізації туристичної індустрії Іспанії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 4 (543) : Бізнес у воєнний час: особливості оподаткування. – С. 15-20. – ISSN 2222-4459
1639326
  Назаренко І.О. Форми часу і простору в романі про митця (В.Підмогтльний "Місто") // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 34-41. – (Філологія. Журналістика ; Т. 2, № 2). – ISBN 966-8117-06-9. – ISSN 1992-2531
1639327
  Срібна М.А. Форми шефської роботи Українського Червоного Хреста в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 79-87. – ISSN 0320-9466
1639328
  Соловйова Ю. Форми, види та методи податкового контролю // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 169-176
1639329
  Воропаєва Т. Форми, засади й механізми спільнотного згуртування українців // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 111-117. – ISBN 966-7060-92-6
1639330
  Зарічна І. Форми, методи і засоби навчання математики в єзуїтських колегіях в ХVII cт. (на прикладі Львівської єзуїтської колегії) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 45-51.
1639331
  Щербань І.О. Форми, методи і структури антикризового управління посередницькими організаціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 143-150. – ISSN 1993-6788
1639332
  Гладій С.П. Форми, методи та інструменти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто методологічні аспекти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Проаналізовано основні показники інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні. Сформульовано пропозиції щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності ...
1639333
  Корнєєва Ю.В. Форми, методи та інструменти мобілізації фінансових ресурсів державними корпораціями: досвід розвинутих країн та уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 129. – С. 131-146. – ISSN 2308-6912


  Для підвищення конкурентоспроможності підприємств з державною формою власності на національному та міжнародних ринках надзвичайно важливим питанням є доступ до дешевих та швидких форм мобілізації фінансових ресурсів. Основою ефективної реалізації ...
1639334
  Прокопенко І. Форми, методи та прийоми організації фасилітаційної взаємодії // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 357-367. – ISSN 2077-1827
1639335
  Шконда В.В. Форми, методи та шляхи підвищення ефективності підготовки докторантів філософії (PhD) / В.В. Шконда, А.В. Кальянов // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 182-190
1639336
  Рябоконь Є.О. Формии спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1185-1187. – ISBN 978-966-667-341-4
1639337
  Панайотов А. Формиране на биологични понятия / А. Панайотов. – София, 1982. – 128с.
1639338
  Ваклинов О. Формиране на старо-българската култура VI - XI век / О. Ваклинов. – София, 1977. – 294 с.
1639339
  Грищенко Валентина Васильевна Формирвание и эволюция рельефа поверхности (1кО) щелочногалиодных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Грищенко Валентина Васильевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1982. – 18л.
1639340
  Гирфанова З.А. Формирвание норм русского литературного языка середины XVIII в. / З.А. Гирфанова. – Казань, 1986. – 133с.
1639341
  Эстевес Р Р.П. Формирвоание духовного мира нового человека в условиях строительства социализма на Кубе. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Эстевес Р.П.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 20л.
1639342
  Швец В.Г. Формирвоание и использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Швец В. Г.; КИНХ. – К., 1978. – 26л.
1639343
  Пивень Н.Ф. Формирвоание и становление Коммунистического союза молодежи Казахстана 1917-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Пивень Н.Ф.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 27л.
1639344
  Буева Л.П. Формирвоание индивидуального сознания в процессе перехода к коммунизму / Л.П. Буева. – Москва : МГУ, 1965. – 64 с.
1639345
  Сеницына А.И. Формирвоание навыков русской интонации в процессе изучения синтаксиса в киргизской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 731 / Сеницына А.И.; АПН СССР.Науч-исслед.ин-т препод.рус.яз.в нац.школе. – Фрунзе, 1972. – 24л.
1639346
  Данилюк Ирина Михайловна Формирвоание нравственных оценочных суждений у младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилюк Ирина Михайловна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1982. – 25л.
1639347
  Раимова Г.Г. Формирвоание нравтсенной ответственности личности в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Раимова Г.Г.; МГУ. – М, 1979. – 16л.
1639348
  Литвишков В.М. Формироание нравственной устойчивости в процессе перевоспитания несовершеннолетних правонарушительниц. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвишков В.М.; Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 15л.
1639349
  Атабекова Т.И. Формирование "смешанных" частиц ВТМ in vivo и in vivo : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 095 / Атабекова Т.И. ; МГУ. – Москва, 1972. – 23 с.
1639350
  Сачко Н.Н. Формирование (производственных) навыков по обычной методике и по методике с обеспеченной обратной связью : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сачко Н. Н. ; МГУ , Филос. фак. , От-ние психологии. – Москва, 1965. – 28 с.
1639351
  Владленова И.В. Формирование NBIC-конвергентной парадигмы в современной науке // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 20-25
1639352
  Сетьков В.Ф. Формирование абстрактного элементарного объекта научной теории. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сетьков В.Ф.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1977. – 24л.
1639353
  Герасимова Е. Формирование авторского права в германской доктрине в XIX - начале XX вв. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 2. – С. 62-73. – ISSN 0201-7059
1639354
  Титов Вадим Александрович Формирование активной жизненной позиции молодого человека : (в помощь лектору, пропагандисту, докладчику) / Титов Вадим Александрович. – Москва : Б. и., 1979. – 48 с.
1639355
  Крюкова Н.И. Формирование активной жизненной позиции подростков в обучении на основе идей педагогики сотрудничества. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Крюкова Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1639356
  Иванов В.Д. Формирование активной жизненной позиции старшего школьника в условиях временного комсомольского коллектива. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Иванов В.Д.; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 18л.
1639357
  Трошихин Владимир Васильевич Формирование активной жизненной позиции студенческой молодежи в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Трошихин Владимир Васильевич; МВ и ССО Казах.ССР. Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1981. – 17 с.
1639358
  Баранок Василий Николаевич Формирование активной жизненной позиции у старших школьников в ученическом коллективе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Баранок Василий Николаевич; Минский гос. пед. ин-т. – Минск., 1980. – 21л.
1639359
  Костомарова М.А. Формирование активной поверхности катализатора в синтезе из окиси углерода и водяного пара : Автореф... канд .хим.наук: / Костомарова М. А.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1962. – 16л.
1639360
  Майборода В.К. Формирование активности и самостоятельности в процессе обучения у учащихся младшено подросткового возраста (на метр. уроков ист.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Майборода В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1639361
  Канин Е.С. Формирование алгебраических умений и навыков у учащихся 6-7 классов : Автореф... канд. пед.наук: / Канин Е.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 15л.
1639362
  Икоева Ирина Александровна Формирование анатомо-морфологической структуры хлопчатника под влиянием кальция в условиях засоления : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Икоева Ирина Александровна; МВ и ССО УзССР. Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 22л.
1639363
  Борщукова Формирование антигерманских настроений как специфической формы российского патриотизма в годы Первой мировой войны / Борщукова, ЕД // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 51-54. – ISSN 2070-9773
1639364
  Сажина М.А. Формирование антикризисной политики государства в современных условиях финансово-экономической нестабильности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-21. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1639365
  Чипига И.В. Формирование архитектуры новоых промышленных районов и узлов / И.В. Чипига. – Москва, 1976. – 29 с.
1639366
  Зимак З.О. Формирование атеистической убежденности школьников / З.О. Зимак. – Минск, 1985. – 112с.
1639367
  Брагинский М.И. Формирование африканского пролетариата / М.И. Брагинский ; (АН СССР, Ин-т Африки). – Москва : Наука, 1974. – 303 с. : граф. – Библиогр.: с. 277-294 (530 назв.)
1639368
  Стригунов И.В. Формирование бакинского пролетариата. : Автореф... Докт.ист.наук: / Стригунов И.В.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии.-- филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Баку, 1966. – 72л.
1639369
  Вараксин Н.В. Формирование белорусских городов во второй половине XIX начале XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Вараксин Н.В.; АНСССР. отд-ние обществ. наук. – Минск, 1966. – 20л.
1639370
  Степанова Н.А. Формирование биологического режима каттакурганского водохранилища. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Н.А.; Акад.наук Узбекск.ССР.Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1951. – 12 с.
1639371
  Комир З. Формирование биоморфы Delphinium elatum L. ex situ / З. Комир, А. Крупенко, И. Лупиева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-134. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Приведена морфологическая характеристика возрастных состояний: латентного периода (семена), виргинильного периода (проростков, ювенильных, имматурных, виргинильных особей), а также вегетативно-генеративного побега, соцветия. Описания иллюстрированы ...
1639372
  Бажанов В.А. Формирование вариантов производственных объектов при оптимизации плана развития отрасли : Автореф... канд. экон. наук: 080005 / Бажанов В.А.; МВССО РСФСР, Новос. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 22 с.
1639373
  Филимонов Олег Васильевич Формирование ведущих принципов советской литературной критики первой половины 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Филимонов Олег Васильевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1639374
  Шагинян А.К. Формирование Великого княжества Армянского на территории арабской провинции Арминийа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 170-178. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1639375
  Яблонская М.Л. Формирование внешней политики СССР в отношении нацистской Германии ( по материалам Архива внешней политики Российской Федерации ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 38-51. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1639376
  Пасынок А.И. Формирование волн плотности заряда в модулированных электронных потоках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Пасынок А.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1639377
  Васильченко В.П. Формирование волны яркости предпробойной электролюминесценции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Васильченко В.П.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 20л.
1639378
  Тарасова Кира Владимировна Формирование восприятия музыкального ритма у детей дошкольного возраста : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Тарасова Кира Владимировна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1974. – 17л.
1639379
  Лернер Галина Израилевна Формирование восприятия объемных фигур по изображениям на плоскости : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.07 / Лернер Галина Израилевна; МГУ. Фак. психологии. – М., 1974. – 24л.
1639380
  Бодаков А.В. Формирование всесторонне развитой личности / А.В. Бодаков. – Минск : Народная асвета, 1987. – 144 с. – (Школьникам, изучающим обществоведение)
1639381
  Буцко З.Л. Формирование гелей поликремневой кислоты в электрическом поле : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.073 / Буцко З.Л. ; МВ ССО УССР. – Черновцы, 1970. – 18 с.
1639382
  Трофимова Л.М. Формирование гидробиологического режима и ихтиофауны Егорлыкского водохранилища : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 100 / Трофимова Л.М. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1639383
  Киселева В.А. Формирование гидробиологического режима Усть-Каменогорского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева В.А.; АН Каз.ССР. Объединен. Учен. Совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
1639384
  Никитина Н.Б. Формирование гидрохимических ореолов рассеяния оловорудных месторождений Комсомольского района : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.06 / Никитина Н.Б. ; Лен. горн. ин-т. – Ленинград, 1975. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1639385
  Громов А. Формирование глобальной системы мирового автомобилестроения // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 7. – С. 74-82. – ISSN 0131-2227
1639386
  Мелешкина Е.Ю. Формирование государств и наций в условиях этнокультурной разнородности : теоретические подходы и историческая практика // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 1 : Формирование государства в условиях этнокультурной разнородности. – С. 8-28
1639387
  Кудрявцев Ю.М. Формирование готовности будущих офицеров к патриотическому воспитанию подчиненных / Ю.М. Кудрявцев, В.Е. Уткин // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 3 (39). – С. 103-109.


  В статье анализируются содержание и методика подготовки, а также диагностика готовности выпускников военных вузов к патриотическому воспитанию подчиненных. При этом высшим элементом сознания каждого военнослужащего должна стать идея добровольного ...
1639388
  Маматов Р.Р. Формирование готовности курсантов военных институтов к воспитатеьной работе с военнослужащими // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2010. – № 1 (21). – С. 31-38. – ISSN 1812-9463


  Дано научное обоснование процесса подготовки офицерских кадров, способствующего успешному решению задач как национальной безопасности государства, так и формированию такой системы воинского воспитания, которая отвечала бы новой структуре и приоритетным ...
1639389
  Оленин О.Ф. Формирование готовности студентов музыкальных специализаций к эстетической оценке популярной эстрадной музыки : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Оленин О. Ф.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
1639390
  Кожокарь В.И. Формирование гражданского облика старшеклассников / В.И. Кожокарь. – Кишинев, 1985. – 112с.
1639391
  Исаков Н.В. Формирование гражданского общества: проблемы правовой политики / Н.В. Исаков, А К. Струсь // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.47-58. – ISSN 1608-8794
1639392
  Крайнякова Э. Формирование гражданственности личности в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Крайнякова Э. ; МВ И ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
1639393
  Райкова Б.Г. Формирование грунтовых вод Тунджанско-Блатницкого междуречья Болгарии и вопросы их практического использования. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.06 / Райкова Б.Г.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.гор.ин-т. – Ленинград, 1974. – 26л.
1639394
  Сангинова М.С. Формирование гуманизма в коллективе узбекской многодетной семьи : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Сангинова М.С.; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1970. – 22л.
1639395
  Тимохин Б.И. Формирование гуманистических взглядов учащихся в процессе учебной и внеклассной работы по литературе : Автореф... канд. пед.наук: / Тимохин Б. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1639396
   Формирование гуманистических взглядов учащихся в процессе учебной и внеклассной работы по литературе : Автореф... канд. пед.наук: / Тимохин Б. Н,; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1969. – 23л.
1639397
  Михайлова А.Г. Формирование гуманных отношений у учащихся 9-10 классов. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Михайлова А.Г.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 16л.
1639398
  Ибрагим Хашем Мохаммед Формирование двигательного навыка спортсмена, выполняемого в микроинтервалах времени. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Ибрагим Хашем Мохаммед; Киев. гос. ин-тут физ. культуры. – К., 1983. – 24л.
1639399
  Веетрова Н.И. Формирование деятельности наблюдения и наблюдательности у детей старшего дошкольного возраста. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Веетрова Н.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Рига, 1974. – 20л.
1639400
  Корженко Владимир Васильевич Формирование диалектико-материлистического мировоззрения студентов ВУЗов в процессе преподавания естественных наук (на примере курса общей физики) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Корженко Владимир Васильевич ; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 26 с.
1639401
  Литовченко А.Ф. Формирование дождевого стока в бассейне р.Малой Алматинки. : Автореф... канд.геогр.наук: / Литовченко А.Ф.; Ташкент. гос.ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 22л.
1639402
  Светличный А. а. Формирование дождевого тока на горных водосборах Приморья : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Светличный А. а.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1977. – 25л.
1639403
  Клеппер Л.Я. Формирование дозовых полей источниками излучения. / Л.Я. Клеппер. – М, 1986. – 224с.
1639404
  Клеппер Л.Я. Формирование дозовых полей радиоактивными препаратами и аппликаторами / Л.Я. Клеппер. – М, 1983. – 184с.
1639405
  Просвиров Ю.В. Формирование донных сообществ песчаных грунтов в районе Севастополя (полевой эксперимент). : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Просвиров Ю.В.; АН УССР. Ин-т биологии Южных морей им. А.О.Ковалевской. – Севастополь, 1990. – 24л.
1639406
  Найденова Е.А. Формирование доходной части бюджета земских учреждений России в конце XIX - начале XX века(на примере Московского губернского земства) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 18-21. – ISSN 1812-3805
1639407
  Эстевес Родригес Пабло Рене Формирование духовного мира нового человека в условиях строительства социализма на Кубе. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Эстевес Родригес Пабло Рене; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 194л. – Бібліогр.:л.170-194
1639408
  Вишневский С.С. Формирование духовного облика советского человека / С.С. Вишневский. – Москва, 1986. – 204с.
1639409
  Гурьянов С.Т. Формирование духовных интересов советских рабочих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гурьянов С.Т.; Ан СССР. – М, 1964. – 19л.
1639410
  Романовская Л.Н. Формирование духовных интересов советской молодежи : Дис... канд. филос.наук: / Романовская Л.Н.; КГУ. – К, 1968. – 208л.
1639411
  Романовская Л.Н. Формирование духовных интересов советской молодежи : Автореф... канд. филос.наук: / Романовская Л. Н.; КГУ. – К., 1968. – 18л.
1639412
  Ефимова Наталия Юрьевна Формирование духовных потребностей студенческой молодежи в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ефимова Наталия Юрьевна; КГПИ им. А.М.Горького. – Киев, 1983. – 214л. – Бібліогр.:л.187-214
1639413
  Аносов М.А. Формирование европейского договорного права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 120-127. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1639414
  Приходько О.В. Формирование европейской политики администрации Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 23-38. – ISSN 0321-2068
1639415
  Никитенко П. Формирование единого информационного пространства Союза государств России и Беларуси - важнейшая задача развития интеграционных отношений / П. Никитенко, В. Медведев, И. Толстяк // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0207-3676
1639416
  Браевич Игорь Николаевич Формирование естественных ресурсов и химического состава подземных вод напорных водоносных горизонтов области южного борта Днепровского артезианского бассейна : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.06 / Браевич Игорь Николаевич; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1974. – 17л.
1639417
  Степанова Г.А. Формирование женкских кадров на железодорожном транспорте в 1961-1975 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Степанова Г.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1981. – 18л.
1639418
  Скаридова И.В. Формирование законодательства о пенсионном обеспечении трудового крестьянства в период новой экономической политики // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию процесса становления системы пенсионного обеспечения сельского контингента в период новой экономической политики. В работе подробно рассматриваются причины пристального внимания правительства к обеспечению ...
1639419
  Махмудов Р.А. Формирование залежей нефти и газа в нижнем отделе продуктивной толщи Бинагады - Чахнагляр - Сулутепинской складчатой зоны : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Махмудов Р.А.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1968. – 26л.
1639420
  Кудряков В.А. Формирование залежей нефти и газа как элементов природных водонапортных систем. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 00.17 / Кудряков В.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1972. – 60л. – Бібліогр.:с.58-60
1639421
  Фуртатова Светлана Владимировна Формирование запаздывающих условных рефлексов на теневые сигналы и участие некоторых образований мозга в их осуществление : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Фуртатова Светлана Владимировна; МВ и ССО СССР, Черкасский гос. пед. ин-т им. 300-т летия воссоединения Украины с Россие. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.145-167
1639422
  Николаева Э.И. Формирование знаний о Родине у учащихся 1-3.классов школ Узбекистана с русским языком обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Николаева Э. И.; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1972. – 29л.
1639423
  Турсунов Рузи Курбанович Формирование знаний учащихся восьмилетней школы о математических понятиях, суждениях и умозаключениях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Турсунов Рузи Курбанович; Научно-исслед. ин-т пед. УССР. – К., 1984. – 21л.
1639424
  Зерчанинов И.К. Формирование зон нефтегазонакопления различных районов СССР / И.К. Зерчанинов. – Москва : Недра, 1971. – 224с.
1639425
  Луферова Л.А. Формирование зоопланктона Горьковского водохранилища. : Автореф... канд. биол.наук: / Луферова Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1964. – 20л.
1639426
  Курдова Л.Г. Формирование зоопланктона и зообентоса тупиковых кубанских лиманов при использовании их как нагульные водоемы : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Курдова Л.Г.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 17л.
1639427
  Гусынская С.Л. Формирование зоопланктона Кременчугского водохранилища. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусынская С.Л.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1967. – 21л.
1639428
  Зинченко В.П. Формирование зрительного образа (исследование деятельности зрительной системы) / В.П. Зинченко, Н.Ю. Вергилис. – Москва, 1969. – 107 с.
1639429
  Юртайкин Виктор Васильевич Формирование зрительной оценки перспективных изменений величины предметов у детей дошкольного возраста : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.07 / Юртайкин Виктор Васильевич; МГУ. Фак. психологии. – М., 1975. – 21л.
1639430
  Маков М.А. Формирование и боевая деятельность истребительного авиационного полка "Нормадия-Неман" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 5. – С. 35-38. – ISSN 0321-0626
1639431
  Сланская М.Д. Формирование и деятельность многотиражной печати в годы первой пятилетки. : Автореф... канд.ист.наук: 580 / Сланская М.Д.; МГУ. – М, 1972. – 15л.
1639432
  Яковлева О.П. Формирование и измерение резервов производства / О.П. Яковлева. – Л., 1985. – 88с.
1639433
  Гонтаренко Г.М. Формирование и измерение сигналов в импульсной технике / Г.М. Гонтаренко, Н.Г. Крыжановская. – Москва, 1992. – 280 с.
1639434
  Сярев М.Я. Формирование и использование дернины культурных пастбищ с травостоем, богатым мятликом луговым и клевером белым на тяжелых глинистых почвах. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Сярев М.Я.; АН ЭстССР. Отд. биол. и мед. наук. – Тарту, 1961. – 32л.
1639435
  Алоян Р.А. Формирование и использование оборотных средств в колхозах Армянской ССР (На примере Араратского, Ахурянского и Иджеванского районов) : Автореф... канд. экон.наук: / Алоян Р. А.; ЕГУ. – Ереван, 1971. – 23л.
1639436
  Алоян Р.А. Формирование и использование оборотных средств в колхозах Армянской ССР (На примере Араратского, Ахурянского и Иджеванского районов) : Автореф... канд. экон.наук: / Алоян Р. А.; ЕГУ. – Ереван, 1971. – 23л.
1639437
  Швец В.Г. Формирование и использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в условиях научно-технического прогресса. : Автореф... Канд.экон.наук: / Швец В.Г.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1978. – 25л.
1639438
  Кызыма Ирина Сергеевна Формирование и использование человеческих ресурсов здравоохранения в странах с транзитивной экономикой (на примере Украины и Грузии) / Кызыма Ирина Сергеевна, Чихладзе Нино Нодаровна, Пицхелаури Нато Важаевна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 126-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено результати порівняльного аналізу кількісного та якісного складу людських ресурсів систем охорони здоров"я України та Грузії. Проаналізовано основні проблеми, пов"язані з кадровим забезпеченням медичних закладів в обох країнах, ...
1639439
  Сычков М.А. Формирование и исследование дозных полей для облучения биологических объектов протонами высоких энергий. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.16 / Сычков М.А.; Ин-т биофизики. – М., 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1639440
  Кибар Н.А. Формирование и методы расчета температурной структуры деятельного слоя океана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Кибар Н.А.; МВ и ССО РСФСР. МГУ. – М., 1979. – 10л.
1639441
  Иванов А.В. Формирование и обновление систем изделий / А.В. Иванов, В.А. Иванова. – Москва, 1981. – 55с.
1639442
  Гинзбург В.М. Формирование и обработка изображений в реальном времени: Методы быстрого сканирования / В.М. Гинзбург. – Москва : Радио и связь, 1986. – 232 с.
1639443
  Лукина И.С. Формирование и обработка радиометрических изображений подстилающей поверхности в КММВ-диапазоне для задач дистанционного зондирования. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13, 05.12.21 / Лукина И.С.; Харьков. гос. Акад. железнодорожного транспорта. – Харьков, 1994. – 26л.
1639444
  Кривец Е.В. Формирование и осуществление предвидения и цели (общесоциолог. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кривец Е.В.; АН УССР. Объед. совет ин-та филос. и ин-та гос. и права. – К., 1974. – 26л.
1639445
  Кривец Е.В. Формирование и осуществление предвидения и цели (общесоциологический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кривец Е.В.; АН УССР. Объед. совет ин-та философии и ин-та гос. и права. – К., 1974. – 25л.
1639446
  Долети Саид оглы Формирование и перспективы развития сотрудничества Азербайджанской Республики со специализированными учреждениями ООН (на примере МОТ, ЮНЕСКО и ВОЗ) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 301-308
1639447
  Застенкер Г.Н. Формирование и поддержание высокачастотного разряда в разреженных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Застенкер Г.Н.; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1962. – 14л.
1639448
  Кульджаев Нурли Кульджаевич Формирование и поисковые признаки пресных и слабоминерализованных грунтовых вод Центральных Каракумов : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кульджаев Нурли Кульджаевич; Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн., хим. и геол. наук АН Туркм. ССР и Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1967. – 22л.
1639449
  Дольникова В.А. Формирование и положение рабочего класса Таиланда : Автореф... канд. ист.наук: / Дольникова В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1966. – 16л.
1639450
  Прожогин М.В. Формирование и положение рабочих в сахарной промышленности Украины (вторая половина XIX века). : Автореф... канд. экон.наук: / Прожогин М.В.; Москов. фин. ин-т. – М., 1962. – 15л.
1639451
  Светличная И. а. Формирование и предвычисление притока ливневых вод на малых водосборах лесостепной и степной зон Украины и Молдавии : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Светличная И. а.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1984. – 16л.
1639452
  Буй Ван Дык Формирование и прогнозирование летне-осеннего месячного стока рек Приморского края : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Буй Ван Дык; Одеск. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1984. – 23л.
1639453
  Кирюшкин В.Н. Формирование и развитие болотных систем / В.Н. Кирюшкин. – Л., 1980. – 88с.
1639454
  Жуков В.И. Формирование и развитие буржуазии и пролетариата Бессарабии / В.И. Жуков. – Кишинев, 1982. – 215с.
1639455
  Домонкош Анна Сантоне Формирование и развитие взглядов К.Маркса и Ф.Энгельса по вопросам теории революции (1842-1848) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Домонкош Анна Сантоне; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 16л.
1639456
  Аджемян В.Л. Формирование и развитие заподноармянского литературного языка в1700-1870 годы (661-языки народов СССР) : Автореф... канд. филол.наук: / Аджемян В.Л.; АН Ар. ССТ. Ин-т языка. – Ереван, 1969. – 25л.
1639457
  Ибрагимов Г З. Формирование и развитие интернациональных черт в быту в процессе строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ибрагимов З.Г.оглы; Аз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 26л.
1639458
  Мовшович Н.А. Формирование и развитие инфинитивного абсолютного оборота в связи с развитием других абсолютных конструкций испанского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мовшович Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
1639459
  Зашкильняк Л.А. Формирование и развитие исторической науки в Польше / Л.А. Зашкильняк. – Львов, 1986. – 81с.
1639460
  Корнеев К.Л. Формирование и развитие Калмыцкой социалистической нации : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Корнеев К.Л.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1639461
  Кирсанов В.А. Формирование и развитие кедровников Северного Урала и Смежного Зауралья : Автореф... канд. биол.наук: / Кирсанов В.А.; АН СССР. Уральский научный центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1975. – 39л.
1639462
  Простяков Михаил Григорьевич Формирование и развитие международного разделения труда между социалистическими и развива.щимися страними : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Простяков Михаил Григорьевич; КГУ. – Киев, 1978. – 176л. – Бібліогр.:л.158-175
1639463
  Литвицкий В.А. Формирование и развитие межфакторной структурной связи социалиситического производтва. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Литвицкий В.А.; КГУ. – К, 1975. – 21л.
1639464
  Вылкова-Перванова Василка Формирование и развитие отношений коллективизма в труде : Автореф... канд. философ.наук: / Вылкова-Перванова Василка; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. афедра философии. – М., 1964. – 16л.
1639465
  Бабаев М. Формирование и развитие предпринимательских субъектов в Азербайджане : досвід // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 49-51 : Табл. – ISSN 1810-3944
1639466
  Воронов Алексей Миайлович Формирование и развитие промышленности Оренбургской области в годы восьмой и девятой пятилеток : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Воронов Алексей Миайлович; МВ и ССО СССР. Всес. заоч. финансово-эконом. ин-т. – М., 1974. – 24л.
1639467
  Ахмадиев Т.Х. Формирование и развитие рабочего класса Башкирской АССР в годы довоенных пятилеток : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Ахмадиев Т.Х. ; АН СССР , Ин-т истории СССР. – Москва, 1969. – 21 с.
1639468
  Бойко Н.К. Формирование и развитие рабочего класса Советской Украины (20-30-е годы) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Бойко Н. К.; КГУ. – К., 1990. – 41л.
1639469
  Бойко Н.К. Формирование и развитие рабочего класса Советской Украины (20-30-е годы) : Дис. ... докт. истор. наук: 07.00.02 / Н.К. Бойко ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : [Б. и.], 1990. – 462 л. – Библиогр.: л. 345-462
1639470
  Гейнбихнер И.И. Формирование и развитие рациональных методов самостоятельной работы на внеурочных занятиях по физике : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Гейнбихнер И.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 19л.
1639471
  Алексева Л.П. Формирование и развитие сельсокй интеллигенции и ее роль в подъеме культруы деревни в условиях зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Алексева Л.П. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 16 с.
1639472
  Радюк Д.П. Формирование и развитие социалистических наций в СССР. : Автореф... Канд.филос.наук: / Радюк Д.П.; М-во высш.образования СССР.Белорус.гсо.ун-т. – Минск, 1954. – 19л.
1639473
  Сабиров К. Формирование и развитие социалистических наций у народов, миновавших капитализм (на прим. народ. Сред. Аз.) : Автореф... докт. филос.наук: / Сабиров К.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.34-35
1639474
  Богданов Ю.В. Формирование и развитие социалистического реализма в словацкой литературе (20-е-30-е гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Богданов Ю. В.; АН СССР, Ин-т славяновед. – М., 1963. – 28л.
1639475
  Алтмышбаев А. Формирование и развитие социалистической культуры народов, перешедших к социализму, минуя стадию капиталистического развития (На примере республ. Советск. Средней Азиии) : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Алтмышбаев А. ; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1960. – 42 с.
1639476
  Равшанов П. Формирование и развитие узбекской советской десткой повести. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Равшанов П.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1973. – 20л.
1639477
  Воробьев И.Ф. Формирование и развитие украинской социалистической нации : Автореф... канд. философ.наук: / Воробьев И.Ф.; АН Укр.ССР. Отд. общественных наук. – К., 1954. – 24л.
1639478
  Горбачев В.В. Формирование и развитие философско-эстетических взглядов А. В. Луначарскогог (Дооктябрский период) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Горбачев В. В.; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1975. – 28л.
1639479
  Торбин И.Д. Формирование и разрушение адгезионных соединений между оптическими поверхностями. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Торбин И.Д.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1972. – 15л.
1639480
  Бондаренко Александр Михайлович Формирование и расчет дождевых максимумов на реках о.Сахалин : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Бондаренко Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, Одесс. гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1981. – 22л.
1639481
  Каратхолуву С.С. Формирование и режим стока рек Пиренейского полуострова : Автореф... канд. геогр.наук: / Каратхолуву С.С.; МГУ, Гаограф. фак. – М., 1972. – 20л.
1639482
  Савин Сергей Николаевич Формирование и свойства полимерных композиционных материалов на основе олигоэфирных и эпоксидных соединений : Дисс. ... канд. химических наук: 02.00.06 / Савин Сергей Николаевич; Одесский нац. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Киев, 2003. – 120 л. – Библиогр.: л.107 - 120
1639483
  Вещикова Т.В. Формирование и сезонный рост корневой системы ели европейской /Picea abies /L./ Karst./ в условиях лесной зоны Европейской части СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Вещикова Т.В.; Ин-т дружбы народов. – М., 1966. – 27л.
1639484
  Максютова Нажиба Хаерзамановна Формирование и современное состояние говоров восточного диалекта башкирского языка. (сравнительное исследование) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.06 / Максютова Нажиба Хаерзамановна; АН Азерб.ССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1980. – 34л.
1639485
  Лавшук А.С. Формирование и состав белорусской геологической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лавшук А.С.; АН БССР, ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1987. – 22л.
1639486
  Никифоров М.Е. Формирование и структура орнитофауны Беларуси / М.Е. Никифоров ; НАН Беларуси, Научно-практ. центр по биоресурсам. – Минск : Белорусская наука, 2008. – 297 с. – ISBN 978-985-08-0997-1
1639487
  Лут Л.И. Формирование и структура приземных ветровых полей над озером Байкал и его побережьями. : Автореф... канд. географ.наук: 11.698 / Лут Л.И.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Иркутск, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1639488
  Максимов М.А. Формирование и условия эксплуатации индийского сельскохозяйственного пролетариата (1914-1947 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Максимов М. А.; МВО СССР, МГУ. – М., 1955. – 16л.
1639489
  Горынь В.И. Формирование и функционирование идеала в структуре эстетического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 0-9.00.04 / Горынь В. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1982. – 24л.
1639490
  Горынь В.И. Формирование и функционирование идеала в структуре эстетического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 0-9.00.04 / Горынь В. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1982. – 24л.
1639491
  Горин Ю.В. Формирование и характеристики чехла лавиной короны в элетроотрицательных газах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Горин Ю. В.; АН АзССР, Ин-т физ. – Баку, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1639492
  Кулабухов Борис Иванович Формирование и эффективность использования производственных фондов. (на примере колхозов Донецкой обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кулабухов Борис Иванович; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1974. – 28л.
1639493
  Сау С. Формирование и эффективность функционирования различных форм собственности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Сау С.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 24 с.
1639494
  Сау Сисов Анна Формирование и эффективность функционирования различных форм собственности : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Сау Сисов Анна; МВ и ССО Ураины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 189л. – Бібліогр.:л.167-189
1639495
  Пенишкевич О.И. Формирование идейно-политических основ коммунистического мировоззрения у учащихся срединих специальны учебных заведений. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Пенишкевич О.И.;. – К, 1983. – 17л.
1639496
  Пенишкевич Одарка Ивановна Формирование идейно-политических основ коммунистического мировоззрения у учащихся средних специальных учебных заведений : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пенишкевич Одарка Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 202л. – Бібліогр.:л.186-202
1639497
  Косухин Н.Д. Формирование идейно-политической стратегиив африканских странах социалистической ориентации (генезис и развитие идеологии) / Н.Д. Косухин. – Москва, 1980. – 259с.
1639498
  Серхов В.И. Формирование идейно-политической убежденности будущего учащиеся в системе среднего педагогического образования. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Серхов В.И.;. – М., 1978. – 14л.
1639499
  Иванов В.И. Формирование идейного единства советской литературы / В.И. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1960. – 375 с.
1639500
  Рубанова Светлана Петровна Формирование идейных убеждений студента в процессе изучения теории научного коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рубанова Светлана Петровна; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1980. – 22л.
1639501
  Манжула И.Н. Формирование измерительных действий у учащихся старших классов вспомогательной шоклы : Автореф... канд. пед.наук: / Манжула И.Н.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – М., 1965. – 18л.
1639502
  Фодчук Игорь Михайлович Формирование изображения дефектов кристаллического строения при динамическом рассеянии рентгеновских лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фодчук Игорь Михайлович; Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 18л.
1639503
  Крынская Л.И. Формирование инвестиционно-инновационных стратегий с учетом глобальных проблем / Л.И. Крынская, О.Н. Миртовская // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 22-29. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1639504
  Севрова О.К. Формирование индуцированной жароустойчивости растений. : Автореф... Канд.биол.наук: 101 / Севрова О.К.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1968. – 28л.
1639505
  Коробанова И.Г. Формирование инженерно-геологических свойств терригенной формации (На примере мезозоя Русской платформы) / И.Г. Коробанова. – Москва : Наука, 1970. – 115 с.
1639506
  Дынич В.И. Формирование инновационного сознания: амбивалентный статус популяризации науки // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 9. – С. 52-56. – ISSN 0321-0383


  В настоящее время динамику развития страны принято связывать с перспективами перехода к инновационной экономике. Особенности протекания и результативность этого процесса в значительной степени определяются тем, насколько сформировано инновационное ...
1639507
  Яковенко М. Формирование инновационной активности студенчества (прикладной аспект) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.153-165
1639508
  Гоник И.Л. Формирование инновационной системы подготовки инженерных кадров в России: проблемы и противоречия / И.Л. Гоник, Е.Г. Гущина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Рассматриваются проблемы и противоречия формирования современной инновационной системы подготовки инженерных кадров в российских вузах, которые вытекают из анализа как общемировых тенденций развития высшего образования, так и процессов общего ...
1639509
  Гоник И.Л. Формирование инновационной системы подготовки инженерных кадров в России: проблемы и противоречия / И.Л. Гоник, Е.Г. Гущина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Рассматриваются проблемы и противоречия формирования современной инновационной системы подготовки инженерных кадров в российских вузах, которые вытекают из анализа как общемировых тенденций развития высшего образования, так и процессов общего ...
1639510
  Романовская О.Т. Формирование иноязычной коммуникативной культуры будущих исследователей // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 0869-561Х
1639511
  Ткаченко М.В. Формирование иноязычной компетенции студентов технических специальностей университета // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 4. – С. 47-49. – ISSN 1726-667Х


  Выявляются образовательные возможности иностранного языка как предпосылки успешной профессиональной деятельности студентов технических специальностей. Рассматривается формирование иноязычной компетенции будущих инженеров. Показано, что эта задача ...
1639512
  Данилов В.Ф. Формирование института лесной собственности в законодательстве Российской империи ХIХ-ХХ веков // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 18-19. – ISSN 1812-3805
1639513
  Карлов А.А. Формирование института местного самоуправления / А.А. Карлов. – К, 1993. – 113с.
1639514
  Воробьев Е.М. Формирование институциональной сферы системы АПК / Е.М. Воробьев, Г.И. Нетреба // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 7-15. – ISSN 1993-5560
1639515
  Семенов И.Н. Формирование интеллектуально-рефлексивной конкурентоспособности одаренных учащихся как компонента тх человеческого капитала // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (132). – С.1-6
1639516
  Якиманская И.С. Формирование интеллектуальных умений и навыков в процессе производственного обучения / И.С. Якиманская. – М, 1979. – 88с.
1639517
  Андреюк Г.П. Формирование интеллигенции в период построения экономического фундамента социализма в СССР (1921-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Андреюк Г.П. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – Москва, 1966. – 16 с.
1639518
  Мешков И.Н. Формирование интенсивных электронных пучков. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 040 / Мешков И.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1639519
  Айтмамбетова Б.Р. Формирование интереса к профессии учителя у студентов педагогического института : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Айтмамбетова Б.Р.; Казахск. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 32л.
1639520
  Дерябкин И.И. Формирование интернационалистических убеждений трудящихся в условиях развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Дерябкин И. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
1639521
  Дудчак В.И. Формирование интернационального механизма сотрудничества стран СЭВ в условиях социалистической экономической интеграции : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.15 / Дудчак В.И.; АН УССР,. – Киев, 1975. – 24л.
1639522
  Серебряков А.С. Формирование интернациональных традиций бурятской советской литературы. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.03 / Серебряков А.С.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 22л.
1639523
   Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждения : Учебно-методическое пособие / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, И.Л. Скипор, Г.А. Стародубова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Школьная библиотека, 2003. – 296. – Приложение к журналу "Школьная библиотека". – (Профессиональная биб-чка школьного библиотекаря ; Вып. 1-2. 2003 г.). – ISBN 5-902300-03-7
1639524
  Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности: от теории - к модели информационного образования // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 4-10
1639525
  Дригайло С.В. Формирование информационной культуры пользователей и сотрудников библиотеки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 1. – С. 79-88. – ISSN 0130-9765
1639526
  Сеидов Р.А. Формирование иранской буржуазии в конце 19 -- начала 20 века. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.0.03 / Сеидов Р.А.; АН АзССР. ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1979. – 40л.
1639527
  Процик И.И. Формирование исследовательских умний и навыков у учащихся сельских школ. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Процик И.И.; НИИ пед. УССР. – К., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20
1639528
  Савостьянова И.Л. Формирование исследовательской компетентности в процессе профессиональной подготовки студентов экономических специальностей вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 45-48. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются структура и содержание исследовательской компетентности студентов экономических специальностей вузов. Описываются уровни сформированности исследовательской компетентности студентов-экономистов.
1639529
  Мустафина Т.Ф. Формирование исследовательской компетентности у школьников на основе метеорологических наблюдений : методика и опыт. Вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 40-41. – ISSN 0016-7207
1639530
  Семенюк Л.А. Формирование исторических понятий. : Автореф... канд.психол.наук: 21.967 / Семенюк Л.А.; МГУ. – М, 1970. – 16л.
1639531
   Формирование кадров рабочих-строителей Байкало-Амурской железнодорожной магистали (1974-1984 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.02 / Карпенко Э. Н,; Карпенко Э. Н,; МВиССО СССР, МГУ. – М., 1987. – 24л.
1639532
  Раковский Л.Э. Формирование кадров рабочих свеклосахарной промышленности Правобережной Украины в дереформенное время, их положение и классовая борьба : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00..02 / Раковский Л.Э. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1639533
  Сердитов А.К. Формирование кадров угольной промышленности Кузбаса в условиях современной научно-технической революции и развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сердитов А.К.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1978. – 19л.
1639534
  Капанчиев Рашид Формирование квалифицированных кадров на железнодорожном транспорте в период развитого социализма. (1965-1975 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Капанчиев Рашид; Ташкентский ин-т инженеров железнодор. транспорта. – Ташкент, 1980. – 20л.
1639535
  Широкова Н.С. Формирование кельтской государственности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 48-57. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1639536
  Виппер Ю.Б. Формирование классицизма во французской поэзии начала XVII века / Ю.Б. Виппер. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 544 с.
1639537
  Дриккер Х.Н. Формирование классов социалистического общества в Таджикистане / Х.Н. Дриккер. – Душанбе, 1983. – 151с.
1639538
  Шепетюк В.Д. Формирование классового подхода к анализу общественных явлений у советской молодежи на этапе развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Шепетюк В. Д.; Льв.ГУ. – Львов, 1982. – 24л.
1639539
  Секиринский Д.С. Формирование классового самосознания крестьянства 1895 -- февраль 1917 г. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Секиринский Д.С.; КГУ. – К, 1981. – 20л.
1639540
  Секиринский Дмитрий Сергеевич Формирование классового самосознания крестьянства 1895 г. - февраль 1917 г. (на материалах Таврической губернии) : Дис... канд. ист.наук: / Секиринский Дмитрий Сергеевич; Симферопольский ун-т им. М.В.Фрунзе. Кафедра истории УССР. – Симферополь, 1981. – 194л. – Бібліогр.:л.151-194
1639541
  Ратвайова Наташа Формирование классового сознания студенческой молодежи (На материалах технических вузов ЧССР) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.02 / Ратвайова Наташа; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1639542
  Ратвайова Наташа Формирование классового сознания студенческой молодежи (На материалах технических вузов ЧССР) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.02 / Ратвайова Наташа; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1639543
  Емузова Л.З. Формирование климатических представлений у учащихся литературно-художественными средствами : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 47-50. – ISSN 0016-7207
1639544
  Емузова Л.З. Формирование климатических представлений у учащихся литературно-художественными средствами (Окончание. Начало см. в № 8 за 2006 г.) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 51-52. – ISSN 0016-7207
1639545
  Щербакова Виктория Викторовна Формирование ключевых компетенций как средство развития личности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 39-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1639546
  Ван Валентина Андреевна Формирование коллектива студенческой группы : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Ван В.А.; Минск.гос.пед.ин-т. – Минск, 1980. – 20л.
1639547
  Афанасьева А.И. Формирование коллективизма в труде и вбыту : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Афанасьева А.И. ; Акад. обществ наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Москва, 1964. – 16 с.
1639548
  Линден И.Л. Формирование коллекций электронных документов в библиотеках мира: ключевые проблемы и современные тенденции / И.Л. Линден, Ф.Ч. Линден // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 11. – С. 5-20. – ISSN 0130-9765
1639549
  Косинский В.Н. Формирование колхозных фондов и их использование. / В.Н. Косинский. – М., 1977. – 96с.
1639550
  Полуэктова А.М. Формирование коммунистических нравственных идеалов у старших подростков : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Полуэктова А.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1639551
  Ковальчук Ф.К. Формирование коммунистических убеждений у учащихся страшего школьного возраста №730 - теория педагогики : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ковальчук Ф.К. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 16 с.
1639552
  Штюка В.Г. Формирование коммунистического быта и преодоление религиозных пережитков : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Штюка В.Г. ; АОН при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. – Москва, 1966. – 16 с.
1639553
  Зимак З.О. Формирование коммунистического мировоззрения учащихся / З.О. Зимак. – Минск, 1974. – 136с.
1639554
  Синельников В.М. Формирование коммунистического отношения к труду работников сельского хозяйства в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Синельников В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1639555
  Мустафина Ф.Х. Формирование коммунистического отношения к труду у молодых рабочих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мустафина Ф.Х.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 29 л.
1639556
  Ильяшенко Ф.И. Формирование коммунистического самосознания трудящихся / Ф.И. Ильяшенко. – Свердловск, 1976. – 187с.
1639557
  Васина Э.Л. Формирование коммунистической культуры / Э.Л. Васина. – Москва, 1965. – 32с.
1639558
  Додонов В.И. Формирование коммунистической убежденности / В.И. Додонов. – М., 1975. – 204с.
1639559
  Ковалев В.И. Формирование коммунистической убежденности старшеклассников в совместной воспитательной деятельности школьников и производственных коллективов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ковалев В.И.; АПН СССР. Науч.-исслед. ин-тут общих проблем воспитания. – М,., 1978. – 18л.
1639560
  Чучалин А. Формирование компетенций выпускников основных образовательных программ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-19. – ISSN 0869-3617


  Выпускники различного уровня (бакалавр, дипломированный специалист, магистр) должны иметь различную квалификацию, соответствующую приобретенным ими профессиональным и универсальным (личностным) компетенциям.
1639561
  Хмельник Д.В. Формирование компетенций лидера у будущих управленцев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 122-125. – ISSN 0869-3617
1639562
  Пустовой Н. Формирование компетенций современного инженера в условиях перехода на двухуровневую систему / Н. Пустовой, Е. Зима // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 3-7. – ISSN 0869-3617
1639563
  Краснощекова Н.С. и др. Формирование комфортной среды мест массового отдыха / Н.С. и др. Краснощекова. – Москва, 1974. – 47 с.
1639564
  Гуров В.Н. Формирование конкурентоспособного образовательного учреждения (на материалах экспериментального исследования) / В.Н. Гуров, С.В. Степанов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 11. – С. 13-20. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются проблемы создания и функционирования образовательного учреждения на основе обеспечения его конкурентных преимуществ. Конкурентоспособность образовательного учреждения определяется как его способность занять свое место на рынке ...
1639565
  Корнейчук А.Д. Формирование конструктивно-технических навыков у учащихся I-IV классов на уроках ручного труда : Автореф... канд. пед.наук: / Корнейчук А.Д.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1967. – 21л.
1639566
  Ботюк Александр Федорович Формирование конструктивно-технических умений у младших школьников : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Ботюк Александр Федорович; Научно-исслед. ин-т педагог. УССР. – К., 1985. – 17л.
1639567
  Трикоз Е.Н. Формирование концептуальной модели преступлений против мира и безопасности человечества // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 8. – С. 97-104. – ISSN 0132-0769
1639568
  Мосолов Владимир Гаврилович Формирование концепции исторической роли пролетариата в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса до 1848 года : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мосолов Владимир Гаврилович; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1990. – 28л.
1639569
  Сулайманов Э.С. Формирование корневых систем многолетних сорняков на поливных и богарных землях Самаркандской области. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Сулайманов Э.С.; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1968. – 24л.
1639570
  Кутякин С.А. Формирование криминальной оппозиции в русской тюремной общине (история и современность) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
1639571
  Жесткова Т.Н. Формирование криогенного строения грунтов / Т.Н. Жесткова. – М, 1982. – 216с.
1639572
  Валеева Л. Формирование критического мышления студентов в процессе обучения иностранному языку // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 120-122. – ISSN 0869-3617
1639573
  Павленко В.М. Формирование культурно-технического уровня рабочего класса (из практики работы компартии Украины в 60-е - 80-е гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Павленко В.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 24 с.
1639574
  Павленко Валерий Михайлович Формирование культурно-технического уровня рабочего класса (на практике работы Компартии Украины в 60-е - 80-е гг.): Историография : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павленко Валерий Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 245л. – Бібліогр.:л.188-245
1639575
  Филиппова Л.Н. Формирование культурных луговых ценозов при освоении лесотундры в районе Салехарда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Филиппова Л.Н. ; Петрозавод. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 27 с.
1639576
  Хайруллин Р.З. Формирование культуры межнационального общения и толерантности в молодежной среде // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.85-92
1639577
  Земзюлина В.Д. Формирование культуры познавательной деятельности будущих инженеров в процессе проблемного обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Земзюлина В.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1639578
  Мацеяускене Виталия Витовна Формирование литовских фамилий : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.15 / Мацеяускене Виталия Витовна; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1981. – 22л.
1639579
  Гирдзияускас Ю. Формирование литовского силлаботонического стихосложения : Автореф. дис ... канд. филол. наук / Гирдзияускас Ю. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 13 с.
1639580
  Гирдзияускас Ю. Формирование литовского силлаботонического стихосложения. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гирдзияускас Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 15л.
1639581
  Клетиков А.И. Формирование личности будущего специалиста в студенческих строительных отрядах. : Автореф... канд. филолог.наук: 09.00.02 / Клетиков А.И.; КГУ. – К., 1977. – 22л.
1639582
  Кононенко Б.И. Формирование личности и профессиональная ориентация подрастающего поколения. В помощь лекторам и слуш. народных ун-тов. / Б.И. Кононенко. – Ташкент, 1970. – 24с.
1639583
  Волочай Василий Григорьевич Формирование личности как объект художественного исследования в украинском романе о школьной жизни (30-е - 70-е годы) : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.03 / Волочай Василий Григорьевич; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1978. – 20л.
1639584
  Патаридзе Владимир Александрович Формирование личности коллективиста в процессе совершенствования социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Патаридзе Владимир Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 211л. – Бібліогр.:л.187-211
1639585
  Патаридзе В.А. Формирование личности коллективиста в процессе совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Патаридзе В.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1639586
  Кузнецов В.М. Формирование личности молодого рабочего в процессе коллективной учебно-производственной деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузнецов В.М.; Науч-исслед.ин-т.общих проблем воспитания АН пед.СССР. – М, 1980. – 22л.
1639587
  Карленко В.А. Формирование личности молодого рабочего в социалистическом производственном коллективе : Автореф... канд. филос.наук: / Карленко В. А.; КГУ. – Киев, 1970. – 19л.
1639588
  Карленко В.А. Формирование личности молодого рабочего в социалистическом производственном коллективе. : Дис... канд. филос.наук: / Карленко В.А.; КГУ. Кафедра науч. коммунизма. – К., 1970. – 178л. – Бібліогр.:л.I-XV
1639589
  Галаган Е.А. Формирование личности рабочего как хозяина социалистического производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Галаган Е.А.; АН УССР. Объединен. совет философии и ин-та гос. и права. – К., 1973. – 18л.
1639590
  Ерицян Г.М. Формирование личности советского человека в педагогике А.С. Макаренко : Автореф... канд. пед.наук: / Ерицян Г.М.; Акад. общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра логики и психологии. – Москва, 1950. – 29 с.
1639591
  Ященко М.М. Формирование личности старшего школьника / М.М. Ященко, М.М. Плоткин. – М., 1978. – 40с.
1639592
  Ильин В.С. Формирование личности школьника: (Целост. процесс) / В.С. Ильин. – М., 1984. – 144с.
1639593
  Оганесян Р.Ц. Формирование магнитного поля двухметрового изохронного циклотропа ОИЯИ : Автореф... канд. техн.наук: / Оганесян Р. Ц.; ОИЯИ. – Дубна, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1639594
  Данилов Виталий Иванович Формирование магнитных полей для ускорителей с пространственной вариацией : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Данилов Виталий Иванович; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1959. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1639595
  Журавлев Ф.М. Формирование марксиско-ленинского мировоззрения рабочей молодежи в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Журавлев Ф. М.; КГУ. – К., 1977. – 25л.
1639596
  Бойко М.И. Формирование марксистско-ленинского мировозрения учащихся в процессе изучения литературы / М.И. Бойко. – Киев : Вища школа, 1981. – 183 с. – Библиогр.: с. 177-182 (133 назв.)
1639597
  Поваляев В.М. Формирование марксистского течения в сербском социал-демократическом движении до первой мировой войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Поваляев В.М. ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 20 с.
1639598
  Навасардян Р.Г. Формирование марксистской концепции человека. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Навасардян Р.Г.; АН АрмССР.Ин-т философии и права. – Ереван, 1977. – 25л.
1639599
  Судариков А.Г. Формирование марксистской общественно-политической терминологии в русском языке конца XIX в. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Судариков А.Г.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 16л.
1639600
  Зеленко Б.И. Формирование межбюджетной системы в России: политико-правовые коллизии / Б.И. Зеленко, В.Д. Смыков // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 51-56. – ISSN 1812-8696
1639601
  Буткевич О.В. Формирование международно-правовой идеологии раннего средневековья // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 9. – С. 73-81. – ISSN 0132-0769
1639602
  Рахманина Нина Николаевна Формирование межсистемных знаний и умений учащихся средствами проблемного обучения. (На материале гуманитарных дисциплин) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рахманина Нина Николаевна; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – Москва, 1973. – 27л.
1639603
  Брехаря Григорий Павлович Формирование метастабильных состояний в металлических сплавах при закалке из жидкости : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Брехаря Григорий Павлович; АН Украинской ССР, Ин-т металлофизики. – К., 1991. – 30л.
1639604
  Герасимова Р.Н. Формирование методического мышления студентов факультета иностранных языков во время первой педагогической практики : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.0 / Герасимова Р.Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 15л.
1639605
  Северин Р.В. Формирование механизма защиты прав на коммерческую тайну // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 82-93. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1639606
  Зуев М.В. Формирование микроклимата хлопкового поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зуев М.В.; АН УзССР. Ин-тут матем. и механики им. В.И.Романовского. – Ташкент, 1955. – 14л.
1639607
  Горелик С.С. Формирование микроструктуры и свойств ферритов в процессе рекристаллизации / С.С. Горелик, Э.А. Бабич, Л.М. Летюк. – Москва : Металлургия, 1984. – 110 с.
1639608
  Тирранен Формирование микрофлоры звена высших растений в замкнутой экологической системе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Тирранен, Л. С.; Всес. акад. с. х. наук, ВНИИ с.х. микробиол. – Л., 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1639609
  Титков Н.И. и др. Формирование минералов и структур при электрохимическом закреплении неустойчивых горных пород / Н.И. и др. Титков. – М. : Наука, 1964. – 79с.
1639610
  Кашик С.А. Формирование минеральной зональности в корах выветривания / С.А. Кашик. – Новосибирск : Наука, 1989. – 159с.
1639611
  Илюхин А.В. Формирование мирового суда в Российской Империи: от "основных положений преобразования судебной части в России" 1862 г. к судебным уставам 1864 г. (историко-правовой аспект) / А.В. Илюхин, В.А. Илюхина // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 25-28. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается эволюция судоустройства с участием мировых судей в Российской империи от "Основных положений преобразования судебной части в России" 1862 г. как основополагающей политико-правовой программы судебной реформы к Судебным уставам ...
1639612
  Никифорова И.Д. Формирование мировоззрения и творческого метода Ж. Верхарна (1879-895) : Автореф... канд. филол.наук: / Никифорова И. Д.; МП РСФСР, Моск. пед. ин-т, Каф. заруб. лит. – М., 1962. – 20л.
1639613
  Сальников В.М. Формирование мировой социалистической системы хозяйства : Автореф... канд. экономич.наук: / Сальников В.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1968. – 28л.
1639614
  Гамзатов Г.Г. Формирование многонациональной литературной системы в дореволюционном Дагестане / Г.Г. Гамзатов. – Махачкала, 1978. – 420с.
1639615
  Михайлидис Н.А. Формирование многонациональной партийно-советской печати в Туркестане в первые годы Советской власти (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлидис Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. журн. – М., 1964. – 16л.
1639616
  Сажнев Егор Владимирович Формирование морально-политического сознания трудящихся в период развитого социализма. На материалах БССР : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сажнев Егор Владимирович; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 20л.
1639617
  Аболін Т.Г. Формирование морального познания личности в системе нравственного воспитания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Аболін Т.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1639618
  Аболина Т.Г. Формирование морального сознания личности в системе нравственного воспитания (методологический аспект) : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Т.Г. Аболина ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 185 л. – Бібліогр.: л.167-185
1639619
  Иванова К.П. Формирование моральных стимулов к труду у рабочей молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Иванова К.П.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 22л.
1639620
  Фараджев А.А. Формирование морфологических понятий у учащихся. (5-6 классы). : Автореф... канд. пед.наук: / Фараджев А.А.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 26л.
1639621
  Ефременко Татьяна Олеговна Формирование мотивации трудовой деятельности человека в современных условиях : Дис... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Ефременко Татьяна Олеговна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 180л. – Бібліогр.:л.164-180
1639622
  Стрюк П.С. Формирование мотивационной сферы деятельности научных работников в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Стрюк П.С.; КГУ. – К, 1977. – 27л.
1639623
  Гузий Наталия Васильевна Формирование музыкально-эстетической культуры школьников в условиях внешкольного начального музыкального образования : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гузий Наталия Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1639624
  Табаева Р.Ш. Формирование навыков выражения пространственных отношений при обучении русскому языку студентов-узбеков : Автореф... канд. пед.наук: / Табаева Р.Ш.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 23л.
1639625
  Притчина Л.М. Формирование навыков грамматического оформления устной речи в языковом взуе (франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Притчина Л.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
1639626
  Добровольская Т.В. Формирование навыков понимания английских определительных конструкций при обучению чтению в неязыковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Добровольская Т.В.;. – К, 1979. – 23л.
1639627
  Бозжанова К. Формирование навыков чтения в казахской начальной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бозжанова К.; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1974. – 20л.
1639628
  Клюкин В.Ф. Формирование направленно воспитывающего коллектива заключенных. : Автореф... канд. пед.наук: / Клюкин В.Ф.; МГУ. Каф. пед. – М., 1966. – 15л.
1639629
  Дятловицкий Л.И. Формирование напряжений в гравитационных плотинах / Л.И. Дятловицкий, А.И. Вайнберг. – К., 1975. – 264с.
1639630
  Дьяконов Ф.В. Формирование народохозяйственного комплекса Дальнего Востока / Ф.В. Дьяконов; отв. ред. Адамеску. – Москва : Наука, 1990. – 92 с.
1639631
  Тежерова Н.Г. Формирование научно-атеистических взглядов женщин в современных условиях. (На материалах конкретно-социол. исследования в Краснодар. крае) : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Тежерова Н.Г.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1639632
  Сусловский И.Г. Формирование научно-атеистических убеждений у подрастающего поколения. (На матер. соц.-психол. исследований). : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Сусловский И.Г.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
1639633
  Джавлиев Т.К. Формирование научно-атеистического мировоззрения колхозного крестьянства и формы борьбы против религиозных пережитков (На матер. Сурхандарьин. и Кашкадарьин. обл. УзССР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Джавлиев Т. К. ; Ташк. ГУ. – Карши, 1965. – 24 с.
1639634
  Файзи Аврора Степановна Формирование научно-атеистического мировоззрения личности социалистического типа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Файзи Аврора Степановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 164л.
1639635
  Вещицкий А.А. Формирование научно-материалистического мировозрения учащихся на уроках физики в IX-XI классах. : Автореф... канд. пед.наук: / Вещицкий А.А.; Киев. гос. пед. ун-т. – Киев, 1963. – 15л.
1639636
  Дмитриева Л.М. Формирование научно-материалистического, атеистического мировоззрения учащихся проффессионально-технических училищ. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Дмитриева Л.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 24л.
1639637
  Рождественская Т.М. Формирование научно-познавательных интересов учащихся вузов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рождественская Т. М.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1639638
  Лившиц Рудольф Львович Формирование научно-эмпирического метода познания (на материале геохронологии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лившиц Рудольф Львович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 20л.
1639639
  Осина Г.П. Формирование научного мировоззрения -- центральная задача в идейном воспитании трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Осина Г.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1968. – 20л.
1639640
  Яковлев В.Г. Формирование научного мировоззрения и христианское сектантство / В.Г. Яковлев. – Алма-Ата, 1965. – 286с.
1639641
  Туран Душан Формирование научного мировоззрения личности в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Туран Душан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1639642
  Николаевнко Г.Я. Формирование научного мировоззрения рабочего класса в процессе строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Николаевнко Г. Я.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1972. – 20л.
1639643
  Дельгадо Леон Карлос Франциско Формирование научного мировоззрения студентов в процессе преподавания марксистско-ленинской философии (на материале республики Кубы) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Дельгадо Леон Карлос Франциско; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 169л. – Бібліогр.:л.128-150
1639644
  Власов М.Г. Формирование научного мировоззрения у работников органов внутренних дел / М.Г. Власов, В.Т. Данилов. – Москва, 1971. – 19с.
1639645
  Свистула И.В. Формирование научного мировоззрения у рабочего класса в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Свистула И.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
1639646
  Гамидов Б.А. Формирование научного мировоззрения у трудящихся масс в процессе строительства коммунистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Гамидов Б.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1639647
  Тома Ярослав Формирование научного политического мышления студенческой молодежи (На мат. ЧСФР) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Тома Ярослав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 130л. – Бібліогр.:л.115-130
1639648
  Бондаренко Т.Ю. Формирование нации в условиях сегментированного общества : пример Ливана // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 1 : Формирование нации и государства в современном мире. – С. 167-177
1639649
  Евгеньева Т.В. Формирование национально-государственной идентичности российской молодежи / Т.В. Евгеньева, В.В. Титов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 4 (118). – С.122-134. – ISSN 0321-2017
1639650
  Тимофеев П.Т. Формирование национальных кадров рабочего класса СССР / П.Т. Тимофеев. – Москва : Мысль, 1982. – 240 с.
1639651
  Лукичев Г.А. Формирование национальных систем образования стран СНГ. // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С26-31.
1639652
  Бобахо В.А. Формирование начал коммунистического отношения к труду в период ускорения социально-экономического развития социализма, как условие совершенствования личности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.09 / Бобахо В.А.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М, 1987. – 25л.
1639653
  Адамская Елена Александровна Формирование некапиталистических производственніх отношений в аграрном секторе стран социалистической ориентации (на материалах стран Африки) : Автореф... канд. єкон.наук: / Адамская Елена Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1639654
  Адамская Е.А. Формирование некапиталистических производственных отношений в аграрном секторе стран социалистической ориентации (на материалах стран Африки) : Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Адамская Е.А. ; МВиССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 234 л. – Библиогр.:л. 191-234
1639655
  Панасюк М.И. Формирование некоторых биохимических признаков плодов яблони при выведении новых сортов. : Автореф... канд. биол.наук: / Панасюк М.И.; Укр. НИИ плодоводства. Млеевская науч.-исслед. станция плодоводства. – Млеев, 1952. – 16 с.
1639656
  Лунгу К.Н. Формирование нелинейного мышления при обучении матетматике в вузе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 44-54


  Принцип нелинейности указывает на новое современное видение мира, связанное с нелинейностью, синергетикой, компьютеризацией, с развитием всей современной науки как естественной, так и гуманитарной, и технической.
1639657
  Парахонская В.С. Формирование неогеновой локальной складчатости и размещение залежей углеводородов в Северо-Сахалинском бассейне. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.04 / Парахонская В.С.; Ин-т геол.наук. – К, 1979. – 26л.
1639658
  Парахонская В.С. Формирование неогеновой локальной складчатости и размещение залежей углеводородов в северо-сахалинском нефтегазоносном бассейне. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.04 / Парахонская В.С.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – К, 1979. – 26л.
1639659
  Мельник В.Н. Формирование неравновесных распределений частиц в лабораторной и космической плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Мельник В.Н.; МВ и ССО УССР.Харьков гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 19л.
1639660
  Байдельдинова Г.К. Формирование неучных интересов у школьников : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Байдельдинова Г.К.; Каз.гос. пед. ин-т им Абая. – Алма Ата, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1639661
  Высоцкий И.В. Формирование нефтяных газовых и конденсатногазовых месторождений / И.В. Высоцкий, В.И. Высоцкий. – Москва : Недра, 1986. – 226с.
1639662
  Высоцкий Игорь Владимирович Формирование нефтяных и газовых залежей в нефтегазоносных бассейнах юга Карпатской складчатой области : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Высоцкий Игорь Владимирович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Геол. фак. – М., 1966. – 65л.
1639663
  Высоцкий И.В. Формирование нефтяных месторождений в складчатых областях / И.В. Высоцкий. – Москва : Недра, 1971. – 391с.
1639664
  Буйко Н.А. Формирование нового быта колхозного крестьянства в период строительства коммунистического общества (На материалах БССР) : Автореф... канд. филос.наук: / Буйко Н. А.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1969. – 25л.
1639665
  Луковец В.С. Формирование нового типа личности в условиях перехода народов Севера от патриархально-родового строя к социализму. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Луковец В.С.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1639666
  Мудров Алексей Георгиевич Формирование нового типа работника сельскохозяйственного производства в условиях зрелого социализм : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мудров Алексей Георгиевич; МГУ. – М., 1980. – 23л.
1639667
  Привалов В.Ф. Формирование нового человека как носителя высоких моральных и эстетических ценностей. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Привалов В.Ф.; Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 20л.
1639668
  Байкова Е.В. Формирование новой парадигмы моделирования в архитектуре ХХI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 82-85. – ISSN 2073-9702
1639669
  Володина Марина Формирование новой стратегии НАТО после завершения "холодной войны" (1990-1996 гг.) // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 3 (7). – С. 22-30
1639670
  Кравчук Я.Т. Формирование новых городов / Я.Т. Кравчук. – Москва : Стройиздат, 1973. – 112 с.
1639671
  Ильин М.В. Формирование новых государств : внешние и внутренние факторы консолидации / М.В. Ильин, Е.Ю. Мелешкина, А.Ю. Мельвиль // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 3 (117). – С.26-39. – ISSN 0321-2017
1639672
  Хлебик Светлана Ростиславовна Формирование нравственно-эстетического опыта младших школьников средствами искусства : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Хлебик Светлана Ростиславовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 240л. – Бібліогр.:л.211-240
1639673
  Собиров Турсунбой Формирование нравственного идеала старшеклассников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Собиров Турсунбой ; АПН СССР , Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – Москва, 1980. – 18 с.
1639674
  Юров В.А. Формирование нравственного идеала у молодежи : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Юров В.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 22л.
1639675
  Гризоглазова Тамила Ивановна Формирование нравственного опыта младших школьников средсвами музыкальной сказки : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гризоглазова Тамила Ивановна; Ин-т педагогики АПН Украины. – К., 1994. – 133л. – Бібліогр.:л.106-124
1639676
  Пустовалов В.М. Формирование нравственного опыта подростков в процессе спортивной деятельности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пустовалов В.М.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – л.
1639677
  Гурин В.Е. Формирование нравственного сознания и поведения старшеклассиников / В.Е. Гурин. – М., 1988. – 134с.
1639678
  Фокин Владимир Андреевич Формирование нравственного сознания и поведения учащихся в деятельности комсомолской организации среднего городского профессионально-технического училища : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фокин Владимир Андреевич; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 19л.
1639679
  Бондаревская Евгения Васильевна Формирование нравственного сознания старших школьников : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Бондаревская Евгения Васильевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 37л.
1639680
  Шевчук Елена Сергеевна Формирование нравственной готовности к труду у старшеклассников средствами художественной литературы: в процессе взаимодействия школы и библиотеки. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шевчук Елена Сергеевна; Киев. гос. ин-тут культуры им. А.Е.Корнейчука. – К., 1989. – 188л. – Бібліогр.:л.168-188
1639681
  Сафонова З Формирование нравственных идеалов старшеклассникво : Автореф... канд. пед.наук: / Сафонова З, Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 24л.
1639682
  Казакина М.Г. Формирование нравственных идеалов у подростков в процессе общественной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: / Казакина М.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра общей педагогики. – Л., 1967. – 25л.
1639683
  Машарипов Юлдашбай Формирование нравственных качеств личности учащихся в процессе учебно-спортивной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Машарипов Юлдашбай; Киргизский научно-исслед. ин-т педагогики. – Фрунзе, 1980. – 22л.
1639684
  Фок Адриана Владимировна Формирование нравственных отношений школьников младшего возраста в игровой деятельности (в условиях групп продленного дня) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фок Адриана Владимировна; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1986. – 17с.
1639685
  Данилюк Ирина Михайловна Формирование нравственных оценочных суждений у младших школьников : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилюк Ирина Михайловна; КГПИИЯ. – Киев, 1981. – 166л. – Бібліогр.:л.145-166
1639686
  Аплетаев М.Н. Формирование нравственных понятий как условие осознания поведения старшими подростками : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. / Аплетаев М.Н. ;. – Москва, 1979. – 18 с.
1639687
  Мануйлов Е.Н. Формирование нравственных потребностей и интересов вузовской молодежи как факторов повышения ее социальной активности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Мануйлов Е.Н.; ХГУ. – 15л.
1639688
  Позднякова Э.И. Формирование нравственных убеждений у старших подростков в деятельности пионерских организаций : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Позднякова Э.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 28л.
1639689
  Пикан Валентина Викоторвна Формирование обобщающих понятий современной математики в процессе изучения тригонометрических функций в средней общеобразовательной школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пикан Валентина Викоторвна ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1974. – 34 с.
1639690
  Сивкина М.И. Формирование обобщенных приемов перевода с родного языка науки на другой. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сивкина М.И.; МГУ. – М., 1978. – 24л.
1639691
  Островская И.Я. Формирование оборотных средств совхозов и кретит банка. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Островская И.Я.; Ростовский ин-т нар.хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 25л.
1639692
  Мальцева Людмила Павловна Формирование образа будущего коммунисического общества в сознании личности при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мальцева Людмила Павловна; Моск. пед. ин-т. – М., 1980. – 15л.
1639693
  Тикуев А.Х. Формирование образа Китая у студентов-востоковедов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 281-289. – ISSN 1811-0916


  В статье фокусируется внимание на необходимости направленного создания образа Китая у студентов-востоковедов с целью формирования у них коммуникативных компетенций, необходимых для ведения межкультурного диалога. Показано, что в основе современных ...
1639694
  Федоркина А.П. Формирование образа мира в контексте развития современных информационных процессов // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.86-99
1639695
  Аллагулов А.М. Формирование образовательной политики России во второй половине ХIX - начале ХХ вв. // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 94-102. – ISSN 1811-0916


  Целью настоящей статьи является выделение и структурирование концептуально-теоретических положений и процессуально-технологического опыта, составляющих содержание образовательной политики России во второй половине XIX - начале XX вв. В статье ...
1639696
  Матевосова Ж.В. Формирование общеобразовательных компетенций в процессе информационной подготовки студентов - экономистов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 11. – С. 126-128. – ISSN 0234-0453
1639697
  Ешану Анатолий Иванович Формирование общественно-активной личности в процессе совершенствования социалистической демократии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ешану Анатолий Иванович; Моск. гос. ун-т Специализированный совет (К053.05.41). – М., 1989. – 20л.
1639698
  Радченко М.А. Формирование общественно-коллективистской активности младших школьников в уловиях учебно-воспитательного коллектива. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Радченко М.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
1639699
  Бондарев Владимир Фролович Формирование общественно-нормальных экономических условий воспроизводства в колхозах на малоплодородных землях : Автореф... наук: 08.00.01 / Бондарев Владимир Фролович; МВ и ССО РСФСР, ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1988. – 45л.
1639700
  Макаров В.П. Формирование общественно-политических взглядов Н. К. Михайловского : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Макаров В. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 29л.
1639701
  Бальных Е.А. Формирование общественного мнения в коллективе учащихся III-IV классов. : автореф. ... канд. пед. наук / Бальных Е.А.; Акад. пед. наук РСФСР. – Москва, 1954. – 15 с.
1639702
  Вайсбург А.А. Формирование общественного мнения в ученическом коллективе / А.А. Вайсбург. – Москва, 1982. – 121с.
1639703
  Кодлюк Ярослава Петровна Формирование общеучебных умений и навыков у учащихся 1-2 классов 4-летней начальной школы : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кодлюк Ярослава Петровна; Ин-т педагогики Академии пед наук .Украины. – К, 1993. – 207л. – Бібліогр.:л.166-181
1639704
  Меняев А.Ф. Формирование общих приемов мышления у учащихся средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.730 / Меняев А.Ф. ; МГУ. – Москва, 1971. – 24 с.
1639705
  Волович М.Б. Формирование общих приемов работы с понятиями. (На материале нач. курса геометрии) : Автореф... канд. пед.наук: / Волович М.Б.; МГУ. – М., 1967. – 17л.
1639706
  Канатенко Михайил Алексеевич Формирование объемного разряда и исследование его электрических и оптических свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Канатенко Михайил Алексеевич; Гос. оптический ин-т. – Л., 1984. – 20л.
1639707
  Николаев В.Н. Формирование организаторских умений и нвыков у подростков в процессе общественно полезной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: / Николаев В. Н.; МГУ, Кафж педагог. – Чебоксары, 1963. – 22л.
1639708
  Красовский Б.Д. Формирование организаторских умений как часть профессиональной подготовки студентов педагогических вузов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Красовский Б.Д.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1639709
  Киселев Б.Н. Формирование организационных структур управления в машиностроительной промышленности / Б.Н. Киселев. – М., 1987. – 76с.
1639710
  Тарасюк В.Н. Формирование организованности у студентов педагогических институтов : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Тарасюк В.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 19л.
1639711
  Агалаков В.Т. Формирование органов Советской власти в Восточной Сибири. (Из истории советского строительства в бывших Иркутской и Енисейской губерниях в конце 1978-начале 1921гг : Автореф... канд. ист.наук: / Агалаков В.Т.; Иркутский гос. ун-т имени А.А.Жданова. – Иркутск, 1959. – 23л.
1639712
  Гилене М. Формирование орфографических навыков по литовскому языку в 1-2 классах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Гилене М. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 35 c.
1639713
  Казакова Е.В. Формирование основ коммунистического мировоззрения у учащихся среднего школьного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Казакова Е.В.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 22л.
1639714
  Тавакалян Артуш Балабекович Формирование основ научно-материалистического мировоззрения у учащихся 6-7 классов (на опыте преподавания физики) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тавакалян Артуш Балабекович; М-во просвещения АрмССР. Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1973. – 23л.
1639715
  Галущенко О.С. Формирование основ социалистического образа жизни в переходный период от капитализма к социализму. / О.С. Галущенко. – Кишинев, 1987. – 160,3с.
1639716
  Погодина В.Л. Формирование основ этнической культуры школьников средствами образовательного туризма : туризм и краеведение // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 43-49 : Фото. – ISSN 0016-7207
1639717
  Ермолаева В.Е. Формирование основных идей логики норм : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 626 / Ермолаева В.Е. ; Моск. гос. ун-т , Филос. фак-т. – Москва, 1969. – 13 с.
1639718
  Мелинишин В.Б. Формирование основных направлений деятельности ООН в условиях "нового мирового порядка": теоретико-правовые подходы // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 658-666. – ISSN 1563-3349
1639719
  Кузнецова О.В. Формирование основных положений классической статистической механики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Кузнецова О.В.; АН СССР. – М, 1975. – 25л.
1639720
  Пирютко Валерий Павлович Формирование основных понятий математического анализа у учащихся средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пирютко Валерий Павлович; Мин. гос. политехн. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1639721
  Кузнецова Л.Н. Формирование основных понятий термодинамики в курсе физики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Кузнецова Л.Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 24л.
1639722
  Андриевская Зинаида Яковлевна Формирование ответственного отношения к природе и природоохранительной деятельности у учащихся IV-VIII классов (на материале школ БССР) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Андриевская Зинаида Яковлевна ; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 24 с.
1639723
  Пушкарева Е.А. Формирование отечественной системы образования в современных условиях / Е.А. Пушкарева, Н.В. Наливайко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 24-30. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуются проблемы развития отечественной системы образования в новых условиях. Для обеспечения необходимого в новых экономических условиях качества образования требуется значительное участие государства, регулирующего образовательную ...
1639724
  Козловец Николай Адамович Формирование отношений коллективизации в условиях бригадной формы организации и стимулирования труда : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Козловец Николай Адамович; Мин-во народн. образов. УССР, Киевский гос. пед .ин-т. – Киев, 1989. – 214л. – Бібліогр.:л.208-214
1639725
  Гордин А.Ю. Формирование отношений педагогов и учащихся в советской школе / А.Ю. Гордин. – М, 1977. – 151с.
1639726
  Загребельный Борис Павлович Формирование отношений социального равенства женщин и мужчин-колхозников в условиях развитого социализма : (На материалах конкретно-социологических исследований) / Загребельный Б.П.; МВ и ССО УССР; КГУ. – Киев, 1977. – 180, 17 л. – Библиогр.: Ббилиогр.: л.1-17
1639727
  Чулкова Людмила Афанасьевна Формирование педагогических умений и навыков у студентов педагогического вуза в процессе общественно-полтической практики : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чулкова Людмила Афанасьевна; КГУ. – К., 1984. – 198л.
1639728
  Растрыгина Алла Николаевна Формирование педагогической культуры будущего учителя музыки : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Растрыгина Алла Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
1639729
  Казакова Р.Г. Формирование первоначальных основ способности рисовать с натуры у детей 6-7 лет : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Казакова Р.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 16л.
1639730
  Гусев О.А. Формирование переменных и импульсных электромагнитных полей в электрофизических установках и ускорителях. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.04 / Гусев О.А.; Научно-исслед.ин-т.электрофаппаратуры. – Л, 1979. – 39л.
1639731
  Кузнецова Л.А. Формирование перитрофической оболочки у некоторых двукрылых. : Автореф... канд.биол.наук: 098 / Кузнецова Л.А.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1639732
  Овсянников Владимир Петрович Формирование плотных электронных пучков и их использование для получения ионов высокой заряженности : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.04 / Овсянников Владимир Петрович; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 17л.
1639733
  Разумихин Н.В. Формирование поверхностного стока на территории Южного Заволжья в естественных условиях и на сельскохозяйсвтенном поле при различной агротехнике. : Автореф... канд.геогр.наук: / Разумихин Н.В.; Ленинг.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
1639734
  Варава К.Н. Формирование подземных вод Днепровско-Донецкого бассейна / К.Н. Варава, И.Ф. Вовк, Г.Н. Негода. – Киев : Наукова думка, 1977. – 160с.
1639735
  Джакелов А.К. Формирование подземных вод Чу-Сарысуйского артезианского бассейна, их ресурсы и перспективы использования. / А.К. Джакелов. – Алма-Ата, 1993. – 329с.
1639736
  Кухарь А.В. Формирование познавательного интереса у учащихся к математике в процессе ее изучения в 4-7 классах : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кухарь А.В.; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1984. – 24л.
1639737
  Бибик Н.М. Формирование познавательного интереса учащихся подготовительных классов в процессе ознакомления с окружающим. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Бибик Н.М.; Ин-т.педагогики УССР. – К, 1984. – 24л.
1639738
  Остапенко А.И. Формирование познавательной активности студентов в процессе их современной учебной деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Остапенко А.И.; КГУ. – К, 1989. – 24л.
1639739
  Фан Минь Формирование познавательной самостоятельности учащихся - актуальная проблема советской дидактики. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фан Минь Бэ.; НИИ общей пед. АПН СССР. – М., 1973. – 30л.
1639740
  Гизатуллина Д.Х. Формирование познавательных функций в раннем онтогенезе. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Гизатуллина Д.Х.; МВ и ССО СССР ЛГУ. – Л, 1984. – 22л.
1639741
  Кавац В.Э. Формирование показателя приведенных затрат для оценки технических решений в энергетике. / В.Э. Кавац. – Рига, 1976. – 49с.
1639742
  Кокоша Н.В. Формирование полимерных гелевых систем с повышенным водосодержанием : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кокоша Н.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 152 л. + Приложение: л. 130-137. – Библиогр.: л. 138-152
1639743
  Кокоша Н.В. Формирование полимерных гелевых систем с повышенным водосодержанием : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кокоша Н.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с. – Библиогр.: 11 назв.
1639744
  Степаненко Н.К. Формирование политехнических знаний у старших подростков на основе связи общеобразовательных дисциплин с производством. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Степаненко Н.К.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 16л.
1639745
  Струманский В.П. Формирование политехнических умений и навыков культуры труда у учащихся средней специальной школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Струманский В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1639746
  Струманский Василий Петрович Формирование политехнических умений и навыков культуры труда у учащихся средней специальной школы : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Струманский Василий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 231л. – Бібліогр.:л.180-207
1639747
  Потехин Александр Владимирович Формирование политики США в огношении государств Восточной Европы после второй мировой войны : Дис... докт. ист.наук: 07.00.05 / Потехин Александр Владимирович; КГУ. – Киев, 1988. – 490л. – Бібліогр.:л.436-490
1639748
  Шарый В.И. Формирование политических систем в бывших португальских колониях Африки. 1970-1980-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 151-159. – ISSN 0042-8779
1639749
  Салим-заде Ирада Рза кызы Формирование политического сознания студенческой молодежи в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Салим-заде Ирада Рза кызы; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1639750
  Губерский Станислав Антонович Формирование политической культуры личности в условиях обновления социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Губерский Станислав Антонович; МВ и ССО УССР, Ин-т повыш. квалиф. преподават. обществ. наук при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – М., 1990. – 163л. – Бібліогр.:л.135-2163
1639751
  Губерский Станислав Антонович Формирование политической культуры личности в условиях обновления социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Губерский Станислав Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1639752
  Акимова Л.Н. Формирование политической культуры советского студенчества : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Акимова Л.Н.; МВи ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 183л. – Бібліогр.:л.163-183
1639753
  Чарыева Хайытгуль Базаровна Формирование политической культуры студентов педагогических вузов : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чарыева Хайытгуль Базаровна; Туркменский гос. пед. ин-т. – К., 1991. – 259л. – Бібліогр.:л.204-227
1639754
  Шелюк Людмила Александровна Формирование политической культуры студенческой молодежи в условиях совершенствования социалистического общества (на мат-лах педвузов УССР) : Дис... канд. истор.наук: 09.00.02 / Шелюк Людмила Александровна; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1986. – 224л. – Бібліогр.:л.190-224
1639755
  Сидоренко Ю.М. Формирование политической культуры студенческой молодежи: историко-партийный аспект (80-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сидоренко Ю.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1639756
  Корбу В.И. Формирование политической культуры трудящихся: на материалах Молдавской ССР. / В.И. Корбу. – Кишинев, 1988. – 120с.
1639757
  Степанов В.К. Формирование полнотекстовых коллекций в Интернете: опыт библиотек России // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 15-21. – ISSN 0130-9765
1639758
  Горшкова А.А. Формирование положительных межличностных отношений трудновоспитуемых подростков в коллективе класса : Автореф... 18наук: 13.00.01 / Горшкова А. А.; АПН СССР, НИИ обш. пробл. воспит. – М., 1978. – 18л.
1639759
  Парфенова С.А. Формирование польской научно-технической терминологии середины 18 -- середины 19 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.03 / Парфенова С.А.; АН Белорус.ССР.Ин-т языкознания. – Минск., 1988. – 16л.
1639760
  Самойлова Л.И. Формирование понятий квантовой оптики в курсе физики средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Самойлова Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 19л.
1639761
  Следзинский И.Ф. Формирование понятий расстояния и метрического пространства у учащихся общеобразовательной средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Следзинский И.Ф.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1973. – 23л.
1639762
  Яковлева С.И. Формирование понятия "инфраструктура" : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 37-45 : Схеми, табл., карти. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
1639763
  Кондратьева О.В. Формирование понятия "клетка" в курсе биологии средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Кондратьева О.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 18 с.
1639764
  Дановский А.В. Формирование понятия "романтизм" в курсе литературы старших классов средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Дановский А.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 22л.
1639765
  Кулина И.Д. Формирование понятия "электрический заряд" у учащихся 10 класса средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Кулина И.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
1639766
  Пронина О. Формирование понятия моральних прав во Франции в период до принятия Закона от 11 марта 1957 г.(продолжение) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2008. – № 3. – С. 27-34. – ISSN 0201-7059
1639767
  Ундуск А.А. Формирование понятия функции и установление ее связей с некоторыми другими понятиями курса математики средней школы. (На материале 9-х кл. школ ЭССР) : Автореф... канд. пед. наук: 731 / Ундуск А.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Грцена. – Ленинград, 1971. – 21л.
1639768
  Ряузова Е.А. Формирование португалоязычных литератур : Автореф... канд. филол.наук: / Ряузова Е. А.; Ин-т миров. лит. – Москва, 1970. – 20л.
1639769
  Евстигнеева Л.П. Формирование потребностей в развитом социалистическом обществе / Л.П. Евстигнеева. – М, 1975. – 254с.
1639770
  Глущенко В.В. Формирование потребностей социалистического общества / В.В. Глущенко. – Харьков, 1987. – 176с.
1639771
  Нельга Александр Вячеславович Формирование потребности в труде : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Нельга Александр Вячеславович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
1639772
  Чмиль Анна Павловна Формирование потребности в труде как фактор совершенствования нравственных основ социалистического образа жизни (социально-философский аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чмиль Анна Павловна; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1983. – 196л.
1639773
  Ефремова Т.Т. Формирование почв при естественном обселении осушенных болот / Т.Т. Ефремова. – Новосибирск, 1975. – 127с.
1639774
  Куприянов И.Т. Формирование поэтической личности Максимилиана Волошина : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Куприянов И.Т.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1971. – 25л.
1639775
  Якубаускене Л. Формирование правильных графических навыков при обучении письму в I-III классах литовской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Якубаускене Л.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 24л.
1639776
  Певцова Е.А. Формирование правового сознания школьной молодежи: состояние, проблемы и перспективы // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2005. – № 4. – С. 28-36. – ISSN 0132-0769
1639777
  Гойман В.И. Формирование правовой активности личности как составная часть коммунистического воспитания. / В.И. Гойман. – М., 1988. – 150с.
1639778
  Магомедова Х.Н. Формирование предпринимательской культуры студентов // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2007. – № 8. – С. 94-97. – ISSN 0869-561Х
1639779
  Вестов Ф. Формирование представлений о правовом государстве с античного периода до XVIII века // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 100-102.
1639780
  Замятина Н.Ю. Формирование представлений о пространстве : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 29-35. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1639781
  Побережник Иван Ефимович Формирование представлений об основных идеях современной алгебры в школьном курсе математики. (На арифмет. материале) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Побережник Иван Ефимович; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1639782
  Головатюк В.М. Формирование привлекательного инвестиционного климата в контексте инновационного развития / В.М. Головатюк, В.П. Соловьев // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 160-169.
1639783
  Кабанова-Меллер Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся. / Кабанова-Меллер. – Москва, 1968. – 288с.
1639784
  Бруновт Е.П. Формирование приемов умственной деятельности учащихся : на материале. учеб. предмета биологии / Е.П. Бруновт, Е.Т. Бровкина ; НИИ содерж. и методов обучения АПН СССР. – Москва : Педагогика, 1981. – 72 с. – Библиогр.: с. 70-71 (28 назв.)
1639785
  Мирошниченко Михаил Владимирович Формирование приемов учебно-познавательной деятельности у учащихся общеобразовательной школы (на материале изучения украинского языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мирошниченко Михаил Владимирович; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1975. – 22л.
1639786
  Куйлль А.А. Формирование признаков скороспелости и продуктивности у первого поколения межсортовых гибридов кукурузы в условиях Эстонской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Куйлль А.А.; Акад.наук ЭССР. – Таллин, 1962. – 28л.
1639787
  Микитюк Роман Юрьевич Формирование приповерхностных слоев в некоторых инструментальных сталях при диффузионном насыщении и имплантации ионами бора : Автореф... кандидата техническихнаук: 01.04.07 / Микитюк Роман Юрьевич; АН ССР. Институт металлофизики. – К., 1988. – 21л.
1639788
  Надольная Г.Н. Формирование природно-технических систем Житомирского Полесья в процессе сельскохозяйственного использования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 14-20 : Каротсхема. – Бібліогр.: 5 назв
1639789
  Дьяконов И.В. Формирование производственно-технической интеллигенции с высшим образованием в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дьяконов И.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 15л.
1639790
  Муштук О.З. Формирование пролетариата и развитие профсоюзного движения в странах Западной Африки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.04 / Муштук О.З. ; Высш.школа проф. движения ВЦСПС. – Москва, 1976. – 32 с.
1639791
  Бенко Ю.К. Формирование промыслового стада атлантическо-скандинавской сельди : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Бенко Ю.К.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1969. – 23л.
1639792
  Вилкс Формирование промышленного пролетариата в Латвии во второй половине XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Вилкс БЯ; Ин-т истории и материальной культуры. – Рига, 1954. – 14л.
1639793
  Ромашова В.И. Формирование промышленного пролетариата Москви 60-е -- 1 пол. 80-х 19 века : Автореф... канд. ист.наук: / Ромашова В. И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1963. – 23л.
1639794
  Мельникова Т.С. Формирование промышленных кадров в Узбекской Советской Социалистической Республике. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мельникова Т.С.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1639795
  Водарский Я.Е. Формирование промышленных поселений Центрально-промышленного района Европейской России (XVII в. - нач. XX в.) : Автореф... канд. ист.наук: / Водарский Я.Е.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1966. – 27л.
1639796
  Бергер Н.К. Формирование пространственной структуры излучения активными резонаторами ОКГ и оптическими системами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Бергер Н.К. ; Новосибирск. ГУ. – Новосибирск, 1977. – 12 с.
1639797
  Островская Е.Б. Формирование пространственных представлений у слепых младших школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.732 / Островская Е.Б.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 30л.
1639798
  Максимова Г.А. Формирование профессионально-методических умений на начальном этапе в языковом вузе (нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.02 / Максимова Г. А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1988. – 23л.
1639799
  Пашкова М.С. Формирование профессионально-педагогических умений у студентов : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Пашкова М.С.; АПН.НИИ общей педагогики. – Москва, 1974. – 28л.
1639800
  Бориско Н.Ф. Формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции на практических занятиях по иностранному языку или сколько методики нужно будущему учителю ? // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 1817-8510
1639801
  Темченко Владимир Иванович Формирование профессионального правосознания сотрудников милиции. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Темченко Владимир Иванович; Укр. Акад. внутренних дел. – К., 1992. – 232л. – Бібліогр.:л.206-231
1639802
  Коканова Роза Абдришевна Формирование профессиональной готовности специалиста // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 71-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1639803
  Немировская Анна Израйлевна Формирование профессиональной готовности студентов университетов к воспитанию учащихся в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма (на материале факультета романо-германской фил. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Немировская Анна Израйлевна; Ташкентский гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1980. – 17л.
1639804
  Филатова О.В. Формирование профессиональной компетентности бакалавра и магистра социальной работы (теоретико-методологический аспект) / О.В. Филатова, Ю.И. Ильина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 54-59. – ISSN 0321-0383


  На сегодняшний день очевидна необходимость подготовки квалифицированных профессиональных кадров для социальной сферы. Внедрение двухуровневой подготовки (бакалавр/магистр) обусловило разработку компетентностных моделей бакалавра и магистра социальной ...
1639805
  Ильчинская Елена Петровна Формирование профессиональной направленности будущих социальных работников в процессе изучения иностранного языка // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 90-91. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1639806
  Басс Анна Григорьевна Формирование профессиональной направленности старшеклассников на сельскохозяйственные профессии : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Басс Анна Григорьевна; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1639807
  Бас А.Г. Формирование профессиональной напраленности старшеклассников на сельскохозяйственные профессии : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 : на материалах сельских школ УССР / А.Г. Бас ; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1982. – 238 с. – Бібліогр.: л. 162-178
1639808
  Артеменко О.А. Формирование профессиональной переводческой компетентности с использованием новых информационных технологий // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1639809
  Иванов А.П. Формирование профилей эоловых форм рельефа песчаных пустынь / А.П. Иванов. – Ашхабад, 1989. – 65с.
1639810
  Сохина В.П. Формирование процессов зрительного анализа формы у детей дошкольного возраста : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сохина В.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. психологии. – Москва, 1953. – 17 с.
1639811
  Салогуб Я.Л. Формирование прпавительственной политики и административные преобразования на Дальнем Востоке во второй половине ХІХ века // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С.119-139. – ISSN 1811-9018
1639812
  Комарова И.Л. Формирование психологических качеств, повышающих социальную адаптивность у молодежи из семей мигрантовС.327-321 // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – ISSN 1684-2618
1639813
  Галль Л.Н. Формирование пучка ионов в источнике ионов с ионизацией медленными электронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Галль Л.Н.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1639814
  Селезнев В.С. Формирование пучков отрицательно и положительно заряженных частиц с импульсом до 70 Гэв/с на ускорителе ИФВЭ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Селезнев В.С.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1639815
  Федоров В.Д. Формирование рабочих кадров на новостройках первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров В.Д.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 21л.
1639816
  Пастер П.И. Формирование рабочих кадров по влиянием научно-технического прогресса. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Пастер П.И.; Киев.торг-экон.ин-т. – К, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1639817
  Донченко Е.А. Формирование разумных потребностей личности / Е.А. Донченко. – Киев, 1984. – 223с.
1639818
  Загоренко Г.Ф. Формирование растительного перифитона братского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Загоренко Г.Ф.;. – Иркутск, 1970. – 23л.
1639819
  Вухрер В.В. Формирование растительности новой суши в пустыне / В.В. Вухрер. – Алма-Ата, 1990. – 214с.
1639820
  Продан В.Т. Формирование реакций выбора у человека при сложном комплексе поступающих сигналов. : Автореф... канд. биол.наук: / Продан В.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 19л.
1639821
  Полыко Д.Ф. Формирование революционно-демократического мировоззрения Васы Пелагича. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Полыко Д.Ф.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики.. – М., 1974. – 24л.
1639822
  Крапивин В.В. Формирование революционного сознания / В.В. Крапивин. – М., 1987. – 171с.
1639823
  Ермаков В.А. Формирование режима исключительного управления в Российской империи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 127-145. – (Управление (государство и общество) ; № 4). – ISSN 0201-7385
1639824
  Дадаходжаева Манзура Саидовна Формирование ритмико-интонационных навыков высказывания на начальном этапе языкового вуза (При контакте немецкого языка с узбекским) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Дадаходжаева Манзура Саидовна; Моск. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 24л.
1639825
  Ильяшенко Т.П. Формирование романских литературных языков / Т.П. Ильяшенко. – Кишинев, 1983. – 200с.
1639826
  Мигашова А. Формирование рузумных материальныхд потребностей личности в условиях строительства развитого социализма в ЧССР. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Мигашова А.; КГУ. – К, 1982. – 22л.
1639827
  Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы Формирование русел рек / Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы, Т.Н. Киясбейли. – Баку : АН АССР, 1966. – 227с.
1639828
  Коу Сяохуа Формирование рынка китайской местной газеты в переходный период (1978-2005 гг.) : Дис. ... канд. филол. наук. Спец. 10.01.08 - журналистика / Коу Сяохуа; КНУТШ; Ин-т журналистики. – Київ, 2007. – 199с. – Библиогр.: л. 182-199
1639829
  Капралова К.Б. Формирование рынка товаров народного потребления и системы его регулирования в Китае : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.14 / Капралова К.Б. ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1639830
  Заболотнев М.И. Формирование самостоятельного мышления у школьников : Автореф... канд. пед.наук: / Заболотнев М.И.;. – Орск, 1966. – 34л.
1639831
  Гончар Любовь Павловна Формирование самоуправления народа в условиях качественного обновления социализма: сущность, структура и тенденции развития (Философско-социологический аспект) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Гончар Любовь Павловна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
1639832
  Дукарский О.М. и др. Формирование сбалансированных планов подрядных работ / О.М. и др. Дукарский. – К., 1990. – 176с.
1639833
  Виллко Г.Т. Формирование себестоимости, образование и распределение валовогоо дохода в колхозах / Г.Т. Виллко. – Днепропетровск, 1974. – 151с.
1639834
  Сорокин В.А. Формирование сельскохозяйственной интеллигенции в СССР и ее роль в развитии производства. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Сорокин В.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 20л.
1639835
  Дарский Л.Е. Формирование семьи / Л.Е. Дарский. – Москва : Статистика, 1972. – 208с.
1639836
  Кузьменко Р.О. Формирование системообразующих элементов педагогического мастерства будущего учителя музыки общеобразовательной школы (на материале музыкально-педагогических ф-тов) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кузьменко Р. О.; КГПИ иностр. яз. – К., 1991. – 197л. – Бібліогр.:л.182-187
1639837
  Кольга В.В. Формирование системы военно-профессионального образования в техническом вузе / В.В. Кольга, А.С. Тимохович // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С. 239-247. – ISSN 1811-0916
1639838
  Борисова Н.А. Формирование системы гипоталамус-гипофиз-гонады у зрело- и незрелорождающихся млекопитающих : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Борисова Н.А.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1972. – 23л.
1639839
  Шевченко О.В. Формирование системы корпоративного управления: институциональный аспект // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 29-32. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1639840
  Благова Е.И. Формирование системы расселения субрегионального уровня в условиях интенсивного развития общественного производства (на примере Запорожской области) : Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Е.И. Благова ; Киевский ин-т народного хозяйства. – Киев : [б. и.], 1990. – 224 л. – Библиогр.:л. 189-224
1639841
  Благова Е.И. Формирование системы расселения субрегионального уровня в условиях интенсивного развития общественного производства. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Благова Е.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1639842
  Алиев А.Д. Формирование складчатой структуры и нефтяных залежей месторождений антиклинальной зоны банка Дарвина о-в Артема -- Гюргяны-море : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Алиев А. Д.; АН АзССР, Ин-т геол. им. ка. Губкина. – Баку, 1962. – 18л.
1639843
  Фонарева С.В. Формирование словесно-управляемых действий у детей раннего возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Фонарева С.В.; МГУ. – М., 1966. – 16л.
1639844
  Кулак И.А. Формирование сложных систем временных связей у человека : Автореф... д-ра биол.наук: / Кулак И.А.; Акад. наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Минск, 1961. – 41л.
1639845
  Баланина М.П. Формирование сложных слов мансийского языка на базе соматической лексики. : Автореф... кандидата филол.наук: / Баланина М.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1965. – 20л.
1639846
  Мордвинов Ростислав Николаевич Формирование Советского Военно-Морского Флота и начало его боевой деятельности (ноябрь 1917 - март 1919 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мордвинов Ростислав Николаевич; Ин-т истории Акад. наук СССР. – М., 1963. – 30л.
1639847
  Сиботина И.В. Формирование советского налогового законодательства в период нэпа / И.В. Сиботина, А.А. Ялбуганов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 181-187. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1639848
  Ивашкин В.С. Формирование советской интеллигенции в Мордовии (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивашкин В.С.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1966. – 22л.
1639849
  Ильина Т.Д. Формирование советской школы разведочной геофизики (1917-1941 гг.) / Т.Д. Ильина. – Москва : Наука, 1983. – 216с.
1639850
  Калныньш А.А. Формирование совокупного фонда оплаты труда в колхозах / А.А. Калныньш. – Рига, 1972. – 135с.
1639851
  Борзунова Татьяна Александровна Формирование совокупной рабочей силы в социалистическом сельском хозяйстве : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Борзунова Татьяна Александровна; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1981. – 23л.
1639852
   Формирование содержания высшего образования на базисных компетентностных моделях знаний, умений и навыков / Ю.С. Васильев, В.Н. Кимков, В.Н. Козлов, А.С. Масленников // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 2 (март). – С. 41-46. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматривается формирование содержания основных образовательных программ дисциплин на основе базисного принципа создания компетентностных знаний, умений и навыков, использующего минимальные семейства образующих элементов - базисных категорий, ...
1639853
  Тер-Ватртанов Формирование содержания и определения предмета научного коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тер-Ватртанов Э. Р.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1975. – 26л.
1639854
  Хлад Милош Формирование сознания личности в условиях совершенствования социалистического общества (из опыта КНР) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Хлад Милош; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 136л. – Бібліогр.:л.126-136
1639855
  Толубаева Л.Т. Формирование сознательного отношения к труду у советской молодежи в период строительства коммунизма. : Дис... канд. философ.наук: / Толубаева Л.Т.; КГУ. Каф. философ. наук. – К., 1970. – 215л. – Бібліогр.:л.I-XXVI
1639856
  Эминов А.И. Формирование сознательного отношения учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных школ к обучению. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Эминов А.И.; МВ и ССО АзССР.Аз.гос.пед.ин-т. – Баку, 1973. – 39л.
1639857
  Сечной Г.М. Формирование солевого баланса озера Балхаш. : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Сечной Г.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Балхаш, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1639858
  Гринцов Владимир Андреевич Формирование сообществ обрастания мидийных коллекторов в бухте ласпи (Черное море) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Гринцов Владимир Андреевич; НАН Украины. Ин-т Биологии Южных Морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1997. – 23л.
1639859
  Симонова Е.С. Формирование состава и развитие функций модальных в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Симонова Е.С. ; Ин-т языковедения ; УССР АН. – Киев, 1982. – 28 с.
1639860
  Попов В.Н. Формирование состава, свойств и инженерно-геологическая оценка выветрелых юрских пород Приангарья.. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.07 / Попов В.Н.; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т. – Л., 1980. – 23л.
1639861
  Секиров М.С. Формирование социалистических наций в СССР : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Секиров М.С. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1954. – 12 с.
1639862
  Кривоногов В.В. Формирование социалистических принципов советского судоустройства (1917-1926 гг.) : Автореф... канд. юридич.наук: 12710 / Кривоногов В.В.; Свердлов. юридич. ин-тут. – Свердловск, 1971. – 20л.
1639863
  Смирнов Георгий Лукич Формирование социалистического типа личности : Автореф... д-ра философ.наук: 621 / Смирнов Георгий Лукич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1970. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1639864
  Кузма Ян Формирование социалистического типа личности в условиях строительства развитого социализма (на материалах УССР) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кузма Ян; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1639865
  Каймаразов Г.Ш. Формирование социалистической интеллигенции на Северном Кавказе. / Г.Ш. Каймаразов. – М., 1988. – 334с.
1639866
  Лустач Г.М. Формирование социалистической личности крестьянства (На матер. западных обл. БССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лустач Г.М.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 16л.
1639867
  Дильбазов Асад Кямиль-оглы Формирование социалистической промышленности Азербайджана / Дильбазов Асад Кямиль-оглы. – М., 1976. – 160с.
1639868
  Борковский Юзеф Формирование социально-политической активности польской молодежи на современном этапе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Борковский Юзеф; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1984. – 24л.
1639869
  Куликовский С.Б. Формирование социально-политической ответственности личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский С. Б.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 152л. – Бібліогр.:л.134-152
1639870
  Куликовский Сергей Борисович Формирование социально-политической ответственности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский Сергей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1639871
  Куликовский Сергей Борисович Формирование социально-политической ответственности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский Сергей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1639872
  Буслов К.П. Формирование социального в человеке / К.П. Буслов ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 159 с. – Библиогр: с. 154-158
1639873
  Самойленко П.И. Формирование социального диалога и партнерских связей в условиях интеграции колледжей и высоких технологий отраслевых предприятий / П.И. Самойленко, Т.В. Гериш // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 4 (66). – С. 48-53. – ISSN 1998-1740
1639874
  Ле Ч.Ч. Формирование социальной активности младших школьников в коллективной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ле Ч. Ч.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 18л.
1639875
  Беновски Х.Ц. Формирование социальной активности молодежи. (На материалах Нар. Республики Болгарии) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Беновски Х.Ц.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1971. – 22л.
1639876
  Сочинская С.И. Формирование социальной ответственности личности в условиях развитого социализма, средствами художественной литературы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Сочинская С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1639877
  Киселева П.Л. Формирование социальной ответственности молодежи в услових социализма : Дис... канд. филослф.наук: / Киселева П.Л.; АН УССР Ин-т философии. – К, 1979. – 184л. – Бібліогр.:л.174
1639878
  Киселева П.Л. Формирование социальной ответственности молодежи в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Киселева П.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1639879
  Шаповалова Виктория Викторовна Формирование социальной ответственности рабочего в процессе перестройки. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Шаповалова Виктория Викторовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. теории и методики комм. воспитания. – К., 1988. – 143л. – Бібліогр.:л.127-143
1639880
  Кирсанова Е.И. Формирование социальной ответственности рабочей молодежи в условиях соверешенствования социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кирсанова Е.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1639881
  Кирсанова Е.И. Формирование социальной ответственности рабочей молодежи в условиях совершенствования общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кирсанова Е.И.; КГУ. – К, 1986. – 196л. – Бібліогр.:л.177-196
1639882
  Щербич Л.И. Формирование социальных интересов в сфере труда у молодых рабочих промышленных предприятий : Автореф... Канд.философ.наук: 09.00.02 / Щербич Л.И.; МГУ. – Москва, 1991. – 24л.
1639883
  Воронина Валентина Алесандровна Формирование социальных потребностей молодых рабочих в производственном коллективе : Автореф... канд. филолс.наук: 09.00.02 / Воронина Валентина Алесандровна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, филологии и фиолософии. – Новосибирск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1639884
  Хлыстова Ирина Александровна Формирование социальных потребностей труженников агропрома (на мат. УССР) : Дис... канд. историч.наук: 09.00.02 / Хлыстова Ирина Александровна; Госагропром ССР, Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1989. – 217л. – Бібліогр.:л.192-217
1639885
  Костянов Д.А. Формирование специальных компетенций в процессе обучения студентов инженерных специальностей в учебно-информационной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 60-64. – ISSN 0321-0383


  В статье рассмотрена иерархическая структура учебно-информационной среды, включающая в себя пропедевтический, учебно-исследовательский, учебно-проектный образовательные уровни, необходимые для формирования специальных компетенций будущих инженеров.
1639886
  Ярмолович Н.В. Формирование справочно-информационных фондов и систематизация материалов по геологии рудных месторождений с применением перфокарт типа К-5 / Н.В. Ярмолович. – М., 1972. – 26с.
1639887
  Кочанов А.Е. Формирование степенных спекторо релятивистских электронов в протяженных внегалактических источниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Кочанов А.Е.; АН СССР. Ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1982. – 20л.
1639888
  Ерастов Н.П. Формирование стиля лекторской деятельности / Н.П. Ерастов. – М., 1978. – 40с.
1639889
  Сараев А.Д. Формирование структурно-функционального подхода в медико-биологических науках : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сараев А.Д.; МВ и ССО РСФСР, Томск. ГУ. – Томск, 1973. – 25 с.
1639890
  Лисовский А.Ф. Формирование структуры композиционных материалов при обработке металлическими расплавами / А.Ф. Лисовский; НАНУ, Ин-т сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля. – Киев : Наукова думка, 2008. – 200с. – Проект "Наукова книга" - 2007. – ISBN 978-966-00-0701-7
1639891
  Алексеев В.Л. Формирование структуры частиц полимерных коллоидов в процессе эмульсивной полимеризации : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 01.04.19 / Алексеев В.Л. ; АН УССР, Ин-т хим. высокомолек. соед. – Киев, 1986. – 17 с.
1639892
  Немирович О.В. Формирование субъектности и гражданской позиции студента с использованием возможностей системы «Электронный деканат» // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 4. – С. 67-70. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается процесс освоения информационных технологий в университетах. Анализируются системы «Электронный деканат » и « Электронный университет», призванные обеспечить эффективный информационный обмен между подразделениями университета, а также ...
1639893
  Аракельян К.С. Формирование сферы торгово-посреднических услуг потребительского рынка: теоретический аспект // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 19-23. – ISSN 1728-8878
1639894
  Михайленко Н.Я. Формирование сюжетно-ролевой игры в раннем детстве. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Михайленко Н.Я.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 21л.
1639895
  Ахмадуллин Ш.А. Формирование творческого метода Вилли Бределя. (Ранний период) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмадуллин Ш.А. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 20 с.
1639896
  Шестопалова Г.А. Формирование творческого метода Салтыкова-Щедрина (40-е годы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Шестопалова Г.А.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
1639897
  Богачева М.И. Формирование творческой индивидуальности художника (эстетико-психологический аспект) : Автореф... канд. филос.наук: / Богачева М. И.; МГУ, Филос. фак-т. – М., 1972. – 20л.
1639898
  Мамедова Лидия Семеновна Формирование теоретико-литературных понятий в процессе изучения русской литературы в туркменской школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Мамедова Лидия Семеновна; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 20л.
1639899
  Балыбердин А.Г. Формирование теоретико-литературных понятий в школе. / А.Г. Балыбердин. – Киров, 1974. – 166с.
1639900
  Бродецкая Ю.Ю. Формирование теоретических контуров концепции общества в интерпретации Т. Гоббса // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.39-43. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1639901
  Герд А.С. Формирование терминологической структуры русского биологического текста / А.С. Герд. – Л, 1981. – 112с.
1639902
  Курдюмова И.А. Формирование терминосистемы горного дела в языке русской науки XVIII- I-й половины XIX в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01. / Курдюмова И. А.; Педагог. ин-т. – К., 1978. – л.
1639903
  Филатова Т.Н. Формирование термического режима в некоторых малых озерах северо-запада Европейской части СССР в безледный период : Автореф. дис.... канд. геогр. наук / Филатова Т.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 19 с.
1639904
  Котляр Н.Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси 9-13 вв. / Н.Ф. Котляр. – К, 1985. – 184с.
1639905
  Измайлов Е.А. Формирование тонкой структуры и возникновение наклепа в процессе y -> a -> y превращения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Измайлов Е.А.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 18л.
1639906
  Пинчук Геннадий Анатольевич Формирование точной отражающей поверхности радиотелескопа РАТАН-600 автокалиционным радиогалографическим методом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.03 / Пинчук Геннадий Анатольевич; Акад. наук ССР. Спец. астрофизическая обсерватория. – Л., 1984. – 19л.
1639907
  Миловидова Ольга Ивановна Формирование трудового долга у советской молодежи в период развитого социализма (на материале конкретно-социологических исследований молодежи профессионально-технических училищ) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Миловидова Ольга Ивановна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. Спец. совет Д.113.08.06. – Москва, 1980. – 16 с.
1639908
  Баластрик Л.А. Формирование трудовой активности в условиях перехода к рыночной экономике : Дис... канд. экон. наук : 08.11.01 / Баластрик Л.А. ; КУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1994. – 140 л. – Бібліогр.: л. 135-140
1639909
  Биче-Оол Формирование тувинской и якутской социалистической нации в условиях некапиталистического пути развития. : Автореф... Канд.ист.наук: / Биче-Оол В.Л.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 15л.
1639910
  Кузнецова Л.М. Формирование у иностранных учащихся умений конспектирования печатных общественно-политических текстов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Кузнецова Л.М.; МВ и ССО СССР. – М, 1980. – 23л.
1639911
  Судаков В.Ф. Формирование у младших школьников культуры восприятия произведений советской музыки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Судаков В.Ф.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1639912
  Квашин Е.Г. Формирование у педагогов компетентности в сфере информационно-коммуникационных технологий на основе построения индивидуальной образовательной троектории // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 2 (64). – С. 8-11. – ISSN 1998-1740
1639913
  Рождественская Н.А. Формирование у подростков конструктивных стратегий поведения в конфликтных ситуациях / Н.А. Рождественская, А.М. Мамонова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 110-116. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1639914
  Петраш П.Ф. Формирование у советский людей воинского долга на современном этапе развития социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: / Петраш П. Ф.; КГУ, каф. науч. комм. – К., 1969. – 287л. – Бібліогр.:л.I-XX
1639915
  Муковский Иван Тимофеевич Формирование у СОветских воинов морально-политических и боевых качеств в годы Великой Отечественной войны: опыт политорганов, парт. организаций действующей армии (июнь 1941 - май 1945 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Муковский Иван Тимофеевич; КГУ. – К., 1992. – л.
1639916
  Муковский Иван Тимофеевич Формирование у советских воинов морально-политических и боевых качеств в годы Великой Отечественной войны: опыт политорганов, парторганизаций действующей армии (июнь 1941 - май 1945 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Муковский Иван Тимофеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 436л. – Бібліогр.:л.399-436
1639917
  Петраш П.Ф. Формирование у советских людей воинского долга на современном этапе развития социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Петраш П.Ф. ; КГУ. Кафедра научного коммунизма. – Киев, 1970. – 28 с.
1639918
  Журавлев Б.А. Формирование у современного рабочего профессионального мастерства и высоких моральных качеств / Б.А. Журавлев. – М., 1978. – 32с.
1639919
  Пенкрат Лидия Васильевна Формирование у старшеклассников единства личных и общественно значимых моментов выбора профессии : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пенкрат Лидия Васильевна; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1980. – 18л.
1639920
  Каменская Надежда Павловна Формирование у старшеклассников нравственного идеала труженика социалистического общества (на мат-ле изучения украинской и русской литературы) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каменская Надежда Павловна; Сумской гос. пед. ин-т им. А.С.Макаренко. – Сумы, 1985. – 203л. – Бібліогр.:л.176-203
1639921
  Болдырева Г Формирование у старшеклассников ценнтостного отношения к знаниям : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Болдырева Г С.; Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
1639922
  Разенкова Н.Е. Формирование у старшенклассников потребности в воспитании детей. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Разенкова Н.Е.; Науч-исслед.ин-т общих проблем воспитания Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 15л.
1639923
  Рычкова Г.Б. Формирование у страшеклассников готовности к продолжению образования (социолого-психологический аспект) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рычкова Г. Б.; НИИ общих проблем воспит. АПН СССР. – Москва, 1979. – 27л.
1639924
  Болдышева Т.Н. Формирование у студентов младших курсов культуры учебного труда (На материале педвузов) : Автореф... канд. пед.наук: / Болдышева Т. Н.; Моск. обл .пед. ин-т. – Томск, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1639925
  Соловьев Виктор Алмабаевич Формирование у студентов музыкальных специализаций педагогических умений руководителя самодеятельного коллектива : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соловьев Виктор Алмабаевич; Мин-во культуры Украины, Киевск. гос. ин-т культуры. – К., 1992. – 177л. – Бібліогр.:л.138-177
1639926
  Соловьев В.А. Формирование у студентов музыкальных специализаций педагогических умений руководителя самодеятельного коллектива. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соловьев В.А.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 21л.
1639927
  Кисельгоф С.И. Формирование у студентов педагогических умений и навыков в условиях университетского образования / С.И. Кисельгоф. – Ленинград, 1973. – 152с.
1639928
  Пащенко Д.И. Формирование у учащихс 4-8 классов интереса к техническому творечеству во внеклассной работе в условиях сельской школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Пащенко Д.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 24л.
1639929
  Пащенко Д.И. Формирование у учащихся 4-8 классов интереса к техническому творчеству во внеклассной работе в условиях сельской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пащенко Д.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1639930
  Панченко Н.Ф. Формирование у учащихся 5-8 классов интересов к общественно-полезному труду. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 73 / Панченко Н.Ф. ; Киев. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 20 с.
1639931
  Ниниашвили М.И. Формирование у учащихся 7-8 классов направленности на труд в сфере промышленного производства в процесе трудового обучения и внеклассной работы : Автореф... канд. пед.наук: / Ниниашвили М.И.; МП КазахССР, Пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 25л.
1639932
  Пащенко Дмитрий Иванович Формирование у учащихся IV-VIII классов интересов к техническому творчеству во внеклассной работе в условиях сельской школы : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пащенко Дмитрий Иванович; Научно-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1980. – 166л.
1639933
  Крившенко Л.П. Формирование у учащихся интереса к научным основам сельскохозяйственного производства в процессе изучения химии и биологии (на матер. сельких школ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Крившенко Л.П.; Минск. гос. пед. ин-тут. – Минск, 1980. – 22л.
1639934
  Сечко Л.Н. Формирование у учащихся негативного отношения к аморальным поступкам (на матер. воспитательной работы классного руковод. с подростками). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сечко Л.Н.; МП БССР. Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1980. – 23л.
1639935
  Гохват Б.А. Формирование у учащихся общих методов построения алгоритмов преобразования : Автореф... канд. пед.наук: / Гохват Б. А.; МГУ. – М., 1970. – 21л.
1639936
  Василевская А.М. Формирование у учащихся профессионально-технических училищ понятий о коммунистическом отношении к труду / А.М. Василевская. – Москва, 1972. – 128с.
1639937
  Дограшвили А.Я. Формирование у учащихся умении и навыков решения комбинаторных и вероятных задач при обучении математикии в восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Дограшвили А.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1977. – 30л.
1639938
  Лында А.С. Формирование у учащихся умений и навыков практической деятельности в процессе политехнического обучения в 8-10 классах. (Гор. школа). : Автореф... канд. пед.наук: / Лында А.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 15л.
1639939
  Громцева А.К. Формирование у школьников готовности к самообразованию / А.К. Громцева. – Москва, 1983. – 144с.
1639940
  Абдулмеджидов М.Г. Формирование уголовно-исполнительных органов России в XVI – XVII вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 1812-3805
1639941
  Сабадош И.В. Формирование украинской ботанической номенклатуры : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Сабадош И. В. ; МВССО УССР, Ужг.ГУ. – Ужгород, 1986. – 48 с.
1639942
  Плешкова Надежда Иванвна Формирование умений педагогического общения у студентов : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Плешкова Надежда Иванвна; Киевск. гос. пед. ин-т им. Горького. – К, 1985. – 234л. – Бібліогр.:л.184-204
1639943
  Кувырталов А.М. Формирование умений рационализаторсокй деятельности учащихся старших классов городской средней школы в процессе политехнического трудового обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кувырталов А.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1966. – 21л.
1639944
  Комладзе В.С. Формирование умения и навыков общественной деятельности у учащихся. (На материалах средних спец. учеб. заведений) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Комладзе В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
1639945
  Буткин Г.А. Формирование умения осуществлять геометрическое доказательство. : Автореф... Канд.пед.наук: / Буткин Г.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 22л.
1639946
  Кухарев Н.В. Формирование умственной самостоятельности у школьников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Кухарев Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1639947
  Львова П.М. Формирование урожая и накопление питательных элементов картофелем в условиях центральной Якутии. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Львова П.М.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Якутск, 1968. – 20л.
1639948
  Зорина Светлана Ивановна Формирование условий становления рыночного механизма хозяйствования : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Зорина Светлана Ивановна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.126-135
1639949
  Горельченко Н.Н. Формирование учения К. Маркса и Ф. Энгельса об отношении пролетарской революции к буржуазной государственной машине : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Горельченко Н.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с. – Бібліогр. : с. 16
1639950
  Мучаидзе Г.О. Формирование учения К.Маркса и Ф.Энгельса о партии. : Автореф... канд.лист.наук: 570 / Мучаидзе Г.О.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1639951
  Масловец Р.Д. Формирование фауны грызунов в голоцене в связи с историей природной очаговости чумы на территории Северо-Восточного Прикаспия : Автореф... кандидата биол.наук: / Масловец Р.Д.; Зоол. ин-т АН СССР. – Л., 1965. – 32л.
1639952
  Лисецкий А.С. Формирование фауны грызунов юга левобережной степи Украины в связи с лесонасаждением и орошением : Автореф... кандидата биол.наук: / Лисецкий А.С.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Биол. фак. – Харьков, 1965. – 24л.
1639953
  Тюрин Александр Юрьевич Формирование феодально-зависимого крестьянства в Китае в III-VIII вв. н.э. (К вопросу о надельной системе) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Тюрин Александр Юрьевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1973. – 24л.
1639954
  Могильный С.А. Формирование физико-механических свойств донных отложений тропической зоны Атлантического окена. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.10 / Могильный С.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
1639955
  Бажутина Н.С. Формирование философского мышления и его вербализация в системе высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 91-96. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается реализация возможности саморазвития человека не просто как одна из важнейших задач образования, но и как проблема формирования философского мышления, единственно способного целенаправленно и осознанно формировать систему ...
1639956
  Иовчук М.Т. Формирование философской и общественно-политической мысли в России. / М.Т. Иовчук. – М, 1946. – с.
1639957
  Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России конец ХІХ в. - 1908 г. / В.И. Бовыкин ; отв. ред. В.Я. Лаверычев ; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Москва : Наука, 1984. – 287 с.
1639958
  Веретенникова А.Б. Формирование финансовой стратегии как развитие процесса институционализма на микроукровне // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 12-18. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1639959
  Евстигнеева Г.А. Формирование фонда научно-технической библиотеки в условиях развития элекстронных информационных технологий // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 26 - 37. – ISSN 0130-9765
1639960
  Блановский А.Н. Формирование фондов потребления и накопления в колхозах и их соотношение. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Блановский А.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Кишинев, 1969. – 20л.
1639961
  Брилль Виктор Фридрихович Формирование фразеологии американского национального варианта англ. яз. (XVIII в. - первая половина XIX в.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Брилль Виктор Фридрихович; Моск. ин-т иностр. яз. им. Мореса Тореза. – М., 1984. – 23л.
1639962
  Юрченко Александр Степанович Формирование фразеологического фонда украинского литературного языка (конец XVIII - начало XIX века) : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Юрченко Александр Степанович ; АН УССР. Ин-т языковедения. – Киев, 1986. – 46 с.
1639963
  Виллар Формирование французской нации (Х - начало Х1Х в.) / Виллар, К. Виллар. – Москва, 1957. – 335с.
1639964
  Дьяченко И.И. Формирование фундаментальной теории в педагогике / И.И. Дьяченко. – Краснодар, 1976. – 192с.
1639965
  Рубинштейн Давид Хаимович Формирование фундаментальных естественно-научных понятий у учащихся средней школы (дидактический аспект) : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Рубинштейн Давид Хаимович; НИИ общ. педагогики. АПН СССР. – Москва, 1979. – 44л.
1639966
  Кривецкий П.С. Формирование хозяйственно-полезных признаков у гибридов картофеля при различных условиях выращивания. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кривецкий П.С.; Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1955. – 15л.
1639967
  Бошков Е.Т. Формирование холодостойких и скороспелых самоопыленных линий кукурузы в условиях Молдавии и оценка полученных на их основе гибридов в разных зонах СССР : Автореф. дис... канд. с.-х. наук: / Бошков Е.Т.; Ульян. с.-х. ин-т. – Ульяновск, 1965. – 20с.
1639968
  Щепетнова Л.А. Формирование художесвенного замысла в творческом процессе : Автореф... Канд.филос.наук: 623 / Щепетнова Л.А.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1972. – 20л.
1639969
  Жуленков Формирование художественного вкуса в процессе изобразительного творчества школьников : Автореф... канд. пед.наук: 10.00.01 / Жуленков м. Г.; Киргиз.НИИ. – Фрунзе, 1981. – 17л.
1639970
  Великая Нина Ивановна Формирование художественного сознания в советской прозе 20-х годов / Великая Нина Ивановна; Дальневост.гос.ун-т. – Владивосток : Дальневост.кн. изд-во, 1975. – 198с.
1639971
  Зеликина Н.М. Формирование центров культуры в планировочной структуре городов / Н.М. Зеликина. – Москва, 1976. – 44 с.
1639972
  Хайбулаева У.М. Формирование экологической культуры старшеклассников / У.М. Хайбулаева, Г.Г. Недюрмагомедов, В.Н. Цатуров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 17-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1639973
  Рабинович Д.Л. Формирование экономических взглядов Маркса и Энгельса в их работах первой половины сороковых годов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Рабинович Д.Л.; М-во высш.образования СССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1954. – 16л.
1639974
  Геращенко Л.Ф. Формирование экономических отношений между торговлей БССР и промышленостью в 1921-1929 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: 06.592 / Геращенко Л.Ф.; АН БССР. – Минск, 1972. – 21л.
1639975
  Дмитриев Ю.А. Формирование экономического механизма местного самоуправления / Ю.А. Дмитриев, Г.В. Гутман. – Владимир, 1990. – 138,1с.
1639976
  Зырянов Ф А. Формирование экономического мышления сельских тружеников / Ф А. Зырянов, . – М., 1990. – 63с.
1639977
  Краморенко В.Г. Формирование экономического мышления у учащихся профтеучилищ / В.Г. Краморенко. – М., 1991. – 30с.
1639978
  Алипханова Д.Ю. Формирование экономической компетентности школьников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 119-121. – ISSN 0869-561Х
1639979
  Грибков Д.Н. Формирование электронного информационного пространства региона: из опыта общедоступных библиотек Орловской области / Д.Н. Грибков, Е.В. Тимошук // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 75-79. – ISSN 0130-9765
1639980
  Кирштейн П.Т. Формирование электронных пучков : пер. с англ. / П.Т. Кирштейн. – Москва : Мир, 1970. – 600 с.
1639981
  Ковальчук Т.А. Формирование элементов материалистического понимания природы у детей 6-7 лет : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ковальчук Т.А.;. – Ленинград, 1975. – 21с.
1639982
  Ильин А.В. Формирование эмоциональной сферы у подростка в процессе физического воспитания в школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Ильин А.В.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1965. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
1639983
  Боченко В.Е. Формирование энтомофауны вредителей кроны дуба в искусственных лесопосадках Криворожья : Автореф... канд. биол.наук: / Боченко В.Е.; Криворожский гос. пед. ин-т. – Харьков, 1952. – 11 с.
1639984
  Нгуен Формирование энтомоценоза при введении новой культуры : Автореф... кандидата биол.наук: / Нгуен ты Хай; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1965. – 18л.
1639985
  Адушкина Н.С. Формирование эрзя-мордовского литературного языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10666 / Адушкина Н.С. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 20 л.
1639986
  Верб М.А. Формирование эстетических ориентаций старших школьников / М.А. Верб. – Ленинград, 1976. – 82с.
1639987
  Гуляева Л.М. Формирование эстетического восприятия средствами театра : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 628 / Гуляева Л.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1639988
  Брылина В.Л. Формирование эстетического идеала в процессе вокальной работы с подростками : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Брылина В. Л.; НИИ педаг. УССР. – К., 1985. – 20л.
1639989
  Ястребова Н.А. Формирование эстетического идеала и искусство / Н.А. Ястребова. – Москва, 1976. – 294 с.
1639990
  Лукин П.В. Формирование эстетического отношения к действительности у старшеклассников как условие активизации учебно-познавательной деятельности (на историко-краевед. материале) : Автореф... канд. пед.наук: / Лукин П.В.; НИИ общих проблем воспитания Акад. пед. наук СССР. – М., 1981. – 23л.
1639991
  Таткова Светлана Ивановна Формирование эстетической культуры студентов в творческих самодеятельных объединениях. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Таткова Светлана Ивановна; Укр. с/х академия. – К., 1981. – 221л. – Бібліогр.:л.170-187
1639992
  Филиппенко Лидия Алексеевна Формирование эстетической потребности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филиппенко Лидия Алексеевна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
1639993
  Снежкова Ирина Анатольевна Формирование этнического самосознания у детей и юношества (на материале этносоциологического обследования г.Киева и Киевской области) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Снежкова Ирина Анатольевна; МВ и ССО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1983. – 24л.
1639994
  Пашина Наталья Поликарповна Формирование этноструктуры Донбасса в контексте социально-экономических преобразований края пореформенного периода (1861-1900 г.) : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Пашина Наталья Поликарповна; МВ и ССО Украины. КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1997. – 212л. – Бібліогр.:л.194-212
1639995
  Редькина Н.С. Формирование эффективного технологического менеджмента в библиотеке // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 0869-608Х
1639996
  Сумин В.А. Формирование эффективной организационной структуры управления предприятием // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.45-52. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1639997
  Иванов И.П. Формирование юных общественников и организаторов. / И.П. Иванов. – Л., 1969. – 120с.
1639998
  Павлов А.Ю. Формирование ядерной стратегии Франции в конце 1950-х - начале 1960-х гг. / А.Ю. Павлов, А.А. Малыгина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 84-89. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1639999
  Бутенко Т.А. Формирование языковой и термонологической компетентности специалистов-инженеров / Т.А. Бутенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 90-94. – ISBN 966-593-181-4
1640000
  Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры, конец ХVI - нач. ХХ в. / Л.Д. Гришелева. – М., 1986. – 285с.
<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,