Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>
1633001
  Басто Б. "Хурлэ", и другие рассказы / Б. Басто ; пер. с монгол. Г. Матвеевой, М. Гольмана ; предисл. Г. Михайлова. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1963. – 184 с. : ил.
1633002
  Кошель К. "Хурма та яблука" (З циклу "Бенкет Валтасара") // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 44-46


  Твори літстудійців 2-го курсу.
1633003
  Жантиев Д.Р. "Хусистское" движение в Йемене : генезис и современное состояние // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 59-71. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1633004
  Русинкевич Т. "Хутірське" обличчя українства за Пантелеймоном Кулішем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 12


  Львівські дискусійники продовжили обговорення на основі серії "Бронебійна публіцистика".
1633005
  Ісаєнко К.П. "Хуторна філософія" П. Куліша й "Вибрані місця" М. Гоголя: проблеми інтертекстуальності // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 206-224. – ISBN 966-8474-34-1
1633006
  Мысовский Н.А. "ХХ век" / Н.А. Мысовский. – Москва, 1965. – 24с.
1633007
   "Цар-книга" в університетській бібліотеці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  "... На засіданні Вченої ради університету відбулася церемонія передачі до Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 20-ти книг факсимільного видання "Лицевого летописного свода XVI века", або так званої "Цар-книги" - збірника праць античної епохи до ...
1633008
  Готьє Т. "Цар Кандоль" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 97-136. – ISSN 0320-8370
1633009
  Горина Л. "Царица императорских вилл античного мира": вилла Адриана в Тиволи : музеи мира // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 8 (80). – С. 32-57. – ISSN 1812-867Х


  Вилла Адриана - разрушенная императорская вилла в Тиволи близ Рима, откуда император Адриан правил Римской империей на закате своей жизни. В состав виллы входило ок. тридцати зданий, разбросанных по площади в один квадратный километр. Всемироное ...
1633010
   "Царска невеста" Н.А.Римского-Корсакова. – Москва, 1954. – 64с.
1633011
  Арутюнян А.Ж. "Царская дорога" Дария I и Армения // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 30-36. – ISSN 2309-6608
1633012
  Соловцов А.А. "Царская невеста" Н.А.Римского-Корсакова / А.А. Соловцов. – М., 1964. – 84с.
1633013
  Соловцов А.А. "Царская невеста" Н.А.Римского-Корсакова / А.А. Соловцов. – 3-е изд. – М., 1980. – 80с.
1633014
  Масленников А.А. "Царская" хора Боспора на рубеже V-ІVвв. до н.э. // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.178-190. – ISSN 0321-0391
1633015
  Семенов Игорь "Царские охоты" советских вождей // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 117-122. – ISSN 0235-7089
1633016
  Борейко В.Е. "Царские охоты": жестокость охотников и гибель заповедной природы / В.Е. Борейко ; Київ. еколого-культур. центр. – Изд. 4-е, доп. – Київ : Логос, 2022. – 72 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Охорона дикої природи" ; вип. 91). – ISBN 978-617-7631-62-9
1633017
  Борейко В.Е. "Царские охоты": от Владимира Мономаха до Владимира Щербицкого / В.Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – 2-е изд., доп. – Київ : [Б. и.], 2000. – 96 с. – (История охраны природы ; Вып. 19). – ISBN 966-7555-03-8
1633018
  Белан М.А. "Царство милости": Виргиния в проповеди Джона Донна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 43-57. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Малоизученный источник - проповедь, в которой Дж. Донн, используя библейские образы, обосновывает мессианскую роль английского народа, в наибольшей степени воплотившего евангельские добродетели и потому призванного нести свет христианской веры туземцам ...
1633019
  Наскина И.А. "Царство мудреца": социально-политический идеал А. Кожева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 61-70. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1633020
  Мазов С.В. "Царство" Кваме Нкрумы // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 62-70. – ISSN 0869-1908
1633021
  Кирієнко О. "Царь - визволитель" і терористи: з історії системи охорони вищих посадових осіб держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 5-8
1633022
  Мельвиль А.Ю. "Царь горы", или почему в посткоммунистических автократиях плохие институты / А.Ю. Мельвиль, Д.К. Стукал, М.Г. Миронюк // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 2 (134). – С. 125-142. – ISSN 0321-2017
1633023
  Абрамов И. "Царь Максимилиан" // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1904. – Т. 9, кн. 3. – С. 266-298
1633024
   "Царь Максимильян" : Народная драма / тексты, собран. и приготовл. к печати Н.Н. Виноградовым ; С предисл. акад. А.И. Соболевского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1914. – 188, [3] с. – Экз. без ориг. обл. – (Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук ; Т. 40, № 7)


  Авт. предисл.: Соболевский, Алексей Иванович (1856-1929)
1633025
  Ростоцкий Б.И. "Царь Федор Иоаннович" на сцене МХАТ / Б.И. Ростоцкий, Н. Чушкин. – М.Л., 1940. – 231с.
1633026
  Стратилатова В.В. "Царь Эдип" и тема Эдипа в творчестве Софокла / В.В. Стратилатова. – М, 1975. – 36с.
1633027
   "Цветение" воды : [ Сб. ст. – Киев : Наука, 1968. – 387 с. : илл. – Библиогр. в конце ст.
1633028
   "Цветение" воды. – Киев
2. – 1969. – 268с.
1633029
  Сиренко Л.А. "Цветение" воды и евтрофирование : Методы его ограничения и использование сестона / Л.А. Сиренко, М.Я. Гавриленко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 231с.
1633030
  Фрольцов В.В. "Цветные революции" в Украине, Грузии и Кыргизстане: позиция правительства Г. Шредера // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 190-195. – ISBN 978-966-136-196-5
1633031
  Грызлов Б.В. "Цветные революции": имел ли место "демократический прорыв"? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 64-70. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1633032
  Елітіс О. [Цар-Сонце / Одісей Елітіс. – 9-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 43, [ 2 ] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-99-9
1633033
  Шевченко Т. [Царі] // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 694-695. – ISBN 978-966-500-300-7
1633034
  Збанацький Ю.О. Ху-Лань / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дитвидав, 1958. – 124с.
1633035
  Василюк В. Художня трансформація авторської біографії у літературний образ (за творчістю О. Гончара та І. Багряного) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С 26-33
1633036
  Гальчук О.В. Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.01 / Гальчук Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 442 л. – Бібліогр.: 398-442
1633037
  Гальчук О.В. Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.01 / Гальчук Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 28 назв
1633038
  Райбедюк Г. Художня трансформація астральної символіки у творчості українських поетів-дисидентів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 159-171. – ISBN 966-7773-70-1
1633039
  Дяченко С. Художня трансформація екзистенційних проблем у п"сі Юрія Яновського "Дочка прокурора" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 95-97
1633040
  Комінярська І. Художня трансформація історичної пам"яті - основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 56-59. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1633041
  Лівенко І. Художня трансформація концепту цивілізації (проекція циклу С. Гординського "Барви і лінії" на поетичний доробок Ю. Тарнавського) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 102-109. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1633042
  Рега А. Художня трансформація міфу та історії в романі Ольги Мак "Жаїра" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 34-38


  Дослідженол взаємодію історичного та міфологічного світосприймання в соціокультурному континуумі на матеріалі маловідомого роману Ольги Мак "Жаїра"
1633043
  Залевська О. Художня трансформація національних морально-етичних традицій в збірнику афоризмів "Бенкет" Ростислава Єндика // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 204-209. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1633044
  Залевська О. Художня трансформація національних морально-етичних традицій в збірнику афоризмів "Бенкет" Ростислава Єндика // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 204-209. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1633045
  Рудакова Н.І. Художня трансформація образу козака в українській народній прозі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Рудакова Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 179л. – Бібліогр.: л.157-179
1633046
  Рудакова Н.І. Художня трансформація образу козака в українській народній прозі : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 01.01.07 - фольклористика / Рудакова Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1633047
  Іванова О.В. Художня трансформація фольклорних мотивів в українській літературі ІІ пол. XIX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 170-180


  Розглядається використання фольклору у творчості видатних українських письменників ІІ половини ХІХ століття, зокрема Марка Вовчка, І. Нечуя_Левицького, Панаса Мирного, М. Коцюбинського, С. Руданського
1633048
  Коломієць В. Художня трансформація фольклорних мотивів і образів в українській літературі першої половини ХІХ ст. / В. Коломієць, О. Іванова // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.37-44. – ISSN 0130-6936
1633049
  Іванова О.В. Художня трансформація фольклорних мотивів у ранній романтичній тволрчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 254-266
1633050
  Рудник І. Художня трансформація фольклорних мотивів у творах Дніпрової Чайки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 272-278


  Стаття присвячена дослідженню фольклоризму у творчості Дніпрової Чайки. Осмислюються засоби та прийоми використання фольклорного матеріалу. Визначаються основні структурні елементи, система тропів та фігур, сюжетно-композиційні особливості та ...
1633051
  Кравченко А.Є. Художня умовність в українській радянській прозі / А.Є. Кравченко. – Київ, 1988. – 128с.
1633052
  Атаманчук В. Художня умовність у відображенні сутнісних реалій свідомості: трагікомедія Миколи Куліша "Маклена Граса" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 26. – С. 108-116. – ISSN 2312-6809
1633053
  Шкуров Є.В. Художня фантастика в дихотомії "віра - невіра" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 268-281


  Розглянуто художню фантастику в координатах "віри - невіри". Досліджено фантастику як явище вторинної художньої умовності та особливу форму вимислу. З"ясовано деякі аспекти сприйняття фантастики та фантастичних образів автором твору та ...
1633054
  Стужук О. Художня фантастика у творах Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2009. – Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 73-77. – ISBN 978-966-493-248-3
1633055
  Стужук О.І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури 19-20 ст) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 / Олеся Іванівна Стужук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1633056
  Стужук О.І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури 19-20 ст.) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Стужук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 176л. – Бібліогр.: л. 162-176
1633057
  Стужук О. Художня фантастика як теоретична проблема // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 52-65. – (Бібліотека інституту філології)


  Проаналізовано погляди на художню фантастику як на жанр, художній метод, різновид літератури та метажанр
1633058
  Стужук О. Художня фантастика: спроба означення // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 212-216.
1633059
  Яровий О.С. Художня філософія збірки Ірини Жиленко "Світло вечірнє" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 523-530


  У статті досліджуються провідні мотиви поетичної збірки відомої української шістдесятниці. Розглянуто ключові питання авторського світогляду та поетики. Акцентується на зв’язку біографії із творчим процесом, на рисах індивідуального стилю. Головне у ...
1633060
  Новоженець-Гаврилів Художня форма як вираз української художньої традиції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 908-912. – ISSN 1028-5091
1633061
  Коновець С. Художня фотографія як ефективний засіб творчого розвитку особистості // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 253-267. – ISSN 1992-5514
1633062
  Олексенко О.А. Художня функція номінативних речень в українському поетичному мовленні // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 283-294. – ISSN 2312-0665
1633063
  Юрчак Г. Художня функція образів-символів у романі "Сузір"я Лебедя" Юрія Косача // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 29-33
1633064
  Рега А. Художня функція образу маски в повісті Ольги Мак "Чудасій" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 89-95. – ISSN 2307-2261
1633065
  Топуз А. Художня функція психології несвідомого у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 47-52
1633066
  Соколова В. Художня функція риторичних фігур у Поезії В.Свідзінського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 13-19. – ISSN 0236-1477
1633067
  Мацько В. Художня функція синтезу мистецтв в українській еміграційній прозі // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 27-40. – ISSN 2308-1902
1633068
  Ковалів Ю.І. Художня хроніка великої трагедії (українська література періоду другої світової війни) / Юрій Ковалів. – Москва : Джерело-М, 2004. – 108с. – ISBN 966-96292-3-3
1633069
  Яремчук І. Художня шевченкіана українських січових стрільців // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 77. – С. 125-140. – ISSN 0130-528Х
1633070
  Мельничук Б. Художня шевченкіана української діаспори в Європі, Америці та Австралії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 18-26. – ISSN 0236-1477


  Простежено побутування художньої шевченкіани у 20 ст. на теренах Чехії, Словаччини, Польщі, Румунії, Канади, США та Австралії, наголошено на її значенні для збереження національної ідентичності українців.
1633071
  Сторчай О. Художня школа-студія Наполеона Буяльського в дослідженні Бориса Бутника-Сіверського // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 1/2 (41/42) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 115-116. – ISSN 1728-6875
1633072
  Небесний І. Художня школа Закарпаття у період Другої світової війни // Вісник Львівської національної академії мистецтв : Спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Ужгород, 2006. – Спецвип. 2 : Ерделівські читання. Мат. Міжн. н-п. конф.,присв. 60-р. створ. 1 худ.навч.закл. на Закарпатті. – С. 10-32. – ISSN 0236-4832
1633073
  Бутнік-Сіверський Художня школа Наполеона Буяльського. Київ - 1945 // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 1/2 (41/42) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 116-137. – ISSN 1728-6875


  Історія створення й функціонування першої приватної живописної школи Наполеона Буяльського в Києві в 50-роках XIX ст. Це була школа нового типу з характерними ознаками студійної освіти, яка орієнтувалася на західноєвропейську методику викладання. Н. ...
1633074
  Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша = Artistic, literary-cratical and folkloristic paradigm of early works by Panteleymon Kulish / Василь Івашків ; МОН України, Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-613-706-0
1633075
  Поліщук В. Художньо-біографічна епічна шевченкіана останнього тридцятиріччя: загальні риси / В. Поліщук, Н. Погосян // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 26-37. – ISBN 978-966-920-657-2
1633076
  Джурбій Т. Художньо-біографічна проза Миколи Мачківського // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 314-318. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1633077
  Циганко Ольга Петрівна Художньо-виставкова діяльність у Харкові ( 1917-1934 рр.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.01 / Циганко О.П.; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1633078
  Крайнікова Т.С. Художньо-графічна концепція видання: до проблеми ствердження терміна // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 107-111


  Обгрунтовується доцільність уведення терміна "художньо-графічна концепція" в терміносистему видавничої справи та редагування; структуровані параметри форми видання, що охоплюють це поняття. Feasibility of introducing of the term "artistic and ...
1633079
  Козуб А.Л. Художньо-графічне оформлення українських видань за 1918–1930 рр. (на прикладі творчості В. Г. Кричевського) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 129-133


  Детально проаналізовано художньо-графічне оформлення книжкових видань, оздоблених В. Г. Кричевським. There is a datailed analysis of the artistic-graphic design of the book edition ornamented by V. G. Krychevs`ky.
1633080
  Смущинська І.В. Художньо-дискурсивна модальна модель і її координати // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 257-261
1633081
  Студенець Н. Художньо-документальна виставка на пошану Ніни Матвієнко // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 4 (60) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 106-114. – ISSN 1728-6875
1633082
  Рарицький О.А. Художньо-документальна проза українських шістдесятників: жанрова специфіка і поетика : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Рарицький Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – 412 арк. – Бібліогр.: арк. 361-412
1633083
  Рарицький О.А. Художньо-документальна проза українських шістдесятників: жанрова специфіка і поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Рарицький Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1633084
  Цехмейструк М. Художньо-документальна проза Уласа Самчука: особливості поетики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 252-255. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1633085
  Рарицький О. Художньо-документальна проза як метажанр: проблема рецепції та інтерпретації, особливості вияву й функціонування // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 37-48. – ISSN 0236-1477


  У статті визначено різновекторні підходи до потрактування метажанру як літературознавчої категорії, з"ясовано стан рецепції та інтерпретації цього явища. Наголошено на тому, що в системі метажанрових конструкцій як позародове й міжжанрове утворення ...
1633086
  Гулай А.А. Художньо-документальний життєпис Григорія Гусейнова в літературі факту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 107-112
1633087
  Шулінова Л.В. Художньо-експресивна функція звертань у поетичному мовленні Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 64-67. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Пропонується дослідження поетичного синтаксису, зокрема особливостей поетичної комунікації. Аналізуються об"єкти звертань, їх предметні типи, тематичні різновиди на матеріалі ліричних творів Лесі Українки.
1633088
  Поліщук О. Художньо-експресивне мислення як різновид мислення образного типу: природа, сутність і потенціал // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 65-67
1633089
  Бродюк Ю.М. Художньо-естетична інтерпретація архетипу землі в романі "Жменяки" М. Томчанія // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 4-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1633090
  Локарєва Г.В. Художньо-естетична інформація в підготовці соціального педагога до професійного спілкування: теорія та практика : монографія / Г.В. Локарєва ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ, Каф. педагогіки та психології. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 376 с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-294. – ISBN 966-599-294-5
1633091
  Локарєва Г.В. Художньо-естетична інформація як педагогічна проблема : Монографія / Г.В. Локарєва; Мін-во освіти і науки України; Запорізький держ. ун-т; Кафедра педагогіки і психології. – Запоріжжя, 2001. – 254с. – ISBN 966-599-124-8
1633092
  Бартко Олександра Художньо-естетична концепція журналу "Бжола" в контексті зародження української модерністської критики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 3-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто культурософську та художню концепцію видання, яке стояло біля витоків української модерністської літературної критики. Доведено, що на сторінках "Бжоли" послідовно розроблялася філософсько-естетична проблематика, типова для модерністських ...
1633093
  Бартко Олександра Художньо-естетична концепція журналу "Бжола" в контексті зародження української модерністської критики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 3-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто культурософську та художню концепцію видання, яке стояло біля витоків української модерністської літературної критики. Доведено, що на сторінках "Бжоли" послідовно розроблялася філософсько-естетична проблематика, типова для модерністських ...
1633094
  Яшина О.М. Художньо-естетична культура особистості ХХІ століття: особливості формування та чинники трансформації // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 8. – C. 11-17. – ISSN 2077-1800
1633095
  Федосій О.О. Художньо-естетична наповненість новелістики Людмили Тарнашинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 397-403


  У статті аналізується соціально-психологічний різновид новели Людмили Тарнашинської, яка досить глибоко зосереджує увагу на художньому розкритті проблем суспільного життя. На пркладі новел, які зазначені у даній статті, авторка глибоко розкриває ...
1633096
  Стецюк К. Художньо-естетична орієнтація студентів технічного ВНЗ як чинник підвищення їхньої професійної компетентності : інженерна освіта // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 91-97. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1633097
  Алексєєва Н.О. Художньо-естетична реалізація лексико-семантичного поля кольороназв у текстотворенні роману Г. Тютюнника "Вир" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 10-13
1633098
  Кравченко Л. Художньо-естетична сутність перекладів М. Ореста з Р.М. Рільке // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 107-117. – Бібліогр.: с. 116-117 (6 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
1633099
  Кравченко Л. Художньо-естетична цілісність і частини "Сонетів до Орфея" Р.М. Рільке у перекладах Василя Стуса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 273-288. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1633100
  Грипич С. Художньо-естетичне виховання молодших школярів засобами хореографії як об"єкт наукових досліджень 1950-1990 років (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету) / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 4 (213), квітень. – C. 46-48. – ISSN 2076-9326


  У статті аналізується стан історіографії проблеми художньо-естетичного виховання молодших школярів засобами хореографії у працях 1950-1990-х років, що містяться у фондах наукової бібліотеки РДГУ. Розглядається рівень дослідження національного мистецтва ...
1633101
  Даниленко О.В. Художньо-естетичне середовище готельно-ресторанного комплексу в сучасній України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Даниленко Ольга Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1633102
  Гулай А.А. Художньо-естетичний дискурс документалістики Григорія Гусейнова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті розглянуто становлення документальної літератури, схарактеризовано основні ознаки фактографічного письма. У роботі представлені відомості про розвиток української документалістики та її основних представників. Проаналізовано ...
1633103
  Балковенко Г.І. Художньо-естетичний процес в українській культурі кінця XVII-XVIII століть. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Балковенко Г.І.; МО України, КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 165л. – Бібліогр.:л.157-165
1633104
  Балковенко Галина Іванівна Художньо-естетичний процес в українській культурі кінця XVIII століть : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Балковенко Галина Іванівна ; Мін-во освіти України. – Київ, 1996. – 20 с.
1633105
  Сухарєва С.В. Художньо-естетичний рівень польськомовної парадигми полемічного дискурсу XVII ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 142-146. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1633106
  Мурашевич К.Г. Художньо-естетичний феномен поезії "4 травня" в китайській літературі початку XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Мурашевич К.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 221 л. + Додаток: л. 189-203. – Бібліогр.: л. 204-221
1633107
  Мурашевич К.Г. Художньо-естетичний феномен поезії "4 травня" в китайській літературі початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Мурашевич К.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1633108
  Крижановська О.О. Художньо-естетичні домінанти літературних груп "Ланка"-МАРС та "Серапіонові брати" (порівняльно-типологічний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Крижановська Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 452 арк. – Додатки: арк. 446-452. – Бібліогр.: арк. 396-445
1633109
  Крижановська О.О. Художньо-естетичні домінанти літературних груп "Ланка"-МАРС та "Серапіонові брати" (порівняльно-типологічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Крижановська Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
1633110
  Бросаліна Олена Геннадіївна Художньо-естетичні засади неокласицизму і творчість Михайла Ореста та Ігоря Качуровського : Автореф. ... дис. канд.філологічних наук: 10.01.06 / Бросаліна О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1633111
  Бросаліна Олена Геннадіївна Художньо-естетичні засади неокласицизму і творчість Михайла Ореста та Ігоря Качуровського : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Бросаліна Олена Геннадіївна; Ін-тут філології КНУТШ. – Київ, 2003. – 217 л. + Додатки: л. 198 - 217. – Бібліогр.: л.181 - 198
1633112
  Канішина Наталія Миколаївна Художньо-естетичні засади українскього авангардного мистецтава першої тетини ХХ століття : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Канішина Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1633113
  Канішина Наталія Миколаївна Художньо-естетичні засади Українського авангардного мистецтва першої третини ХХ століття. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Канішина Наталія Миколаївна; Волинськ. держ. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 1999. – 174л. – Бібліогр.:л.158-174
1633114
  Бєдакова С.В. Художньо-естетичні здобутки "празької школи" в контексті творчих пошуків українських композиторів Галичини кінця 19 - першої половинги 20 століття : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Софія Вікторівна Бєдакова; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1633115
  Реброва О.Є. Художньо-естетичні інновації мистецької освіти в підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва і хореографії // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 13-25. – ISSN 2414-5076
1633116
  Піщанська В.М. Художньо-естетичні й історико-культурні аспекти козацького літописання // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 172-181. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
1633117
  Личковах В. Художньо-естетичні новації польського художника авангардиста Леона Хвістека // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 44-45
1633118
  Голуб І.Л. Художньо-естетичні особливості розвитку українського образотворчого мистецтва та іконопису // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 274-282. – ISSN 2225-7586
1633119
  Матицин О. Художньо-естетичні особливості українського іконопису 15-16 століття / Олексій Матицин. – Київ : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – 226 с. – Бібліогр.: с. 200-226. – ISBN 978-613-4-92010-0


  Дарунок від автора. ...
1633120
  Матицин О.І. Художньо-естетичні особливості українського іконопису XV - XVI століть : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матицин Олексій Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 192-216
1633121
  Матицин О.І. Художньо-естетичні особливості українського іконопису XV - XVI століть : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матицин Олексій Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 27 назв
1633122
  Баран Є. Художньо-естетичні погляди Василя Стефаника (на матеріалі листування із В. Морачевським) // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 153-169
1633123
  Бабич О. Художньо-естетичні принципи німецького експресивного танцю у контексті розвитку сучасного танцю в XXI столітті // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 40. – С. 95-99. – ISSN 2226-2180


  Досліджено художньо-естетичні принципи німецького експресивного танцю на основі аналізу хореографії, естетики та дискурсу руху К. Йосса, М. Вігман та П. Бауш; виявлено основоположні театральні концепції діапазону емоцій провідних представників ...
1633124
  Цугорка О.П. Художньо-естетичні принципи українського бароко в сучасному іконописі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Цугорка Олександр Петрович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1633125
  Оборська С.В. Художньо-естетичні та філософські засади арт-нуво // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 85-90. – ISSN 2226-0285
1633126
  Мелешко В. Художньо-змістові глибини роману "Вічний Іван" Віктора Міняйла / В. Мелешко, Н. Мелешко // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 25-34. – ISSN 2075-1486
1633127
  Хом"як Т.В. Художньо-інтелектуальний потенціал імен-знаків світової культури в поезії Євгена Маланюка і Ліни Костенко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 199-203. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6


  У статті зроблена спроба з"ясувати художньо-інтелектуальний потенціал імен-знаків світової культури в поезії Є. Маланюка і Л. Костенко. А саме, імен християнської міфології (Ісус Христос, Діва Марія)
1633128
  Ткаченко Р.П. Художньо-інтерпретаційні моделі прози про науку в українській літературі XIX - початку XXI ст. (жанрово-стильові різновиди й новації) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Роман Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 413 арк. – Бібліогр.: арк. 377-413
1633129
  Ткаченко Р.П. Художньо-інтерпретаційні моделі прози про науку в українській літературі XIX - початку XXI ст. (жанрово-стильові різновиди й новації) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Роман Петрович ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1633130
  Никифоров А.М. Художньо-історичний музей в культурно-просвітницькій діяльності Никанора Онацького // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 73-78. – ISSN 2411-5983
1633131
  Мельник О.Я. Художньо-композиційні особливості книжкової графіки Г. Нарбута та можливості їх інтерпретації у сучасному графічному дизайні / О.Я. Мельник, Ю.В. Штець // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 104-108. – ISSN 2226-0285
1633132
  Андрушко Л. Художньо-композиційні особливості українських народних рушників кін. XIX - поч. XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 204-213. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Рушник - прямокутний шмат лляного чи конопляного полотна. Рушник має на кінцях, а часто і на всьому полі різноманітні вишиті або виткані композиції, які відображають світогляд та звичаї наших предків, несуть інформацію про добро, достаток, здоров"я. ...
1633133
  Нагорняк Х.М. Художньо-конструктивні особливості народного вбрання на покутті кінця XIX - середини XX століття (історія, типологія, художня система строю) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Нагорняк Христина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр. : 9 назв
1633134
  Іванишин П. Художньо-літературне витлумачення сенсу національного буття: основні аналітичні аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 165-174. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)


  У статті висвітлюється теоретична проблема художньо-літературного витлумачення сенсу національного буття. Дається новий герменевтичний погляд на відродження українського постколоніального літературознавства
1633135
  Романенко Г.О. Художньо-літературні об"єднання в Україні як соціокультурний феномен : Автореф. дис. ... канд культурології. Спец. 26.00.04 - українська культура / Романенко Г.О. ; Харківська держ. академія культури. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1633136
   Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського у Львові: путівник.. – Львів, 1983. – 44с.
1633137
   Художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької у Львові = Художественно-мемориальній музей Елені Кульчицкой во Львове. Путеводитель : путівник. – Львів : Каменяр, 1978. – 80 с.
1633138
  Зябловська Д. Художньо-мистецький компонент у підготовці дизайнерів одягу в університетах і коледжах Данії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 119-129. – ISSN 2312-5993
1633139
  Медвідь Н. Художньо-мистецькі лінгвокультуреми у прозі Івана Багряного, Галини Журби, Уласа Самчука // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 336-343


  У центрі сучасних лінгвокультурологічних досліджень перебуває проблема типології лінгвокультурних одиниць. її дослідження передбачає виділення функціональних типів лінгвокультурем за сферами культури, наприклад: художньо-мистецькі, ...
1633140
  Микитів Г.В. Художньо-образана парадигма символів в українських козацьких піснях // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 146-152. – (Філологічні науки ; № 2)
1633141
  Міняйло Н.В. Художньо-образна мариністика в українськомовних перекладах творів Ернеста Гемінгвея / Н.В. Міняйло, О.Д. Баласанян // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 360-370. – ISSN 2312-0665
1633142
  Підгорна Л. Художньо-образна структура чумацьких і рекрутських пісень (на матеріалах записів Миколи Костомарова з Волині 1844 р.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 199-205


  У статті розглянуто теоретичні аспекти про тип чумака у студіях Миколи Костомарова, зокрема, у монографії “Про історичне значення руської народної поезії”. Виокремлено тематичне багатство чумацької пісенності у записах ученого з Волині 1844 р. ...
1633143
  Юрченко О. Художньо-образна та символіко-семантична природа числа в текстах українських народних дум на прикладі дум про "Самійло Кішку" та "Івана Коновченка" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 45-51. – ISSN 2309-9356


  У статі автор простежила основні семантичні конструкти побутування числової інформації в зразках героїчного думового епосу. До того ж тут ідеться про основні контексти числової матриці на прикладі текстів дум невільницького циклу: невільницьких плачів, ...
1633144
  Ковальова Т.В. Художньо-образне подання інформації в подорожній нарисовій публіцистиці М. Трублаїні / Т.В. Ковальова, І.Л. Гаврилюк // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 155-161. – ISSN 2077-804X
1633145
  Грижак Л.М. Художньо-образне порівняння в поезії Езри Паунда / Л.М. Грижак, М.Д. Лейб"юк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 93-95. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1633146
  Аметова Л.М. Художньо-образний поліморфізм творчості Євгенії Гапчинської в контексті масової культури України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Аметова Ліля Маметівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1633147
  Дубрівна А. Художньо-образні аспекти дизайну інформаційних повідомлень антиковідного спрямування / А. Дубрівна, Х. Сенчак // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 117-122. – ISSN 2226-0285


  Мета роботи полягає у визначені ефективних художньо-образних підходів в системі проектування інформаційних повідомлень, направлених на підвищення соціальної відповідальності населення на період епідеміологічної ситуації, пов’язаною з розповсюдженням ...
1633148
  Лагода О.М. Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.07 / Лагода О.М.; МОіНУ; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтва. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1633149
  Паранько Н.П. Художньо-образні особливості українських свит у творчій спадщині Домініка Де ля Фліза (середина XIX ст.) / Н.П. Паранько, Т.В. Ніколаєва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 134-140. – ISSN 2226-2180
1633150
  Огнєва Т.К. Художньо-образні особливості української сценографії ХХ століття // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 67-83. – ISSN 2616-9967


  Здійснено аналіз умов і чинників розвитку мистецтва театру і сценографії як його складової протягом ХХ століття в Україні. Рівень сценографії в Україні 20-30-х років не лише відповідав еталонам світового мистецтва, а й вивершував його вартісні ...
1633151
  Іваненко Тетяна Олександрівна Художньо-образні особливості формоутворення акцидентного шрифту : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 05.01.03 / Іваненко Т.О.; Мін-во освіти і науки України Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1633152
  Троєльнікова Л.О. Художньо-освітній концепт соціокультурного середовища сучасної України : мистецтвознавство // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 111-116
1633153
  Троєльнікова Л.О. Художньо-освітній простір сучасної України: зміст, форми та євроінтеграційні аспекти // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 149-157
1633154
  Троєльнікова Л.О. Художньо-освітній простір як культуротворчий чинник розвитку українського суспільства у 20 столітті : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Троєльнікова Л.О. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 13 назв
1633155
  Астаф"єв О. Художньо-перекладацька майстерність Чеслава Ястшембця-Козловського // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 37-60. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті розглянуто питання художньо-перекладацької майстерності Ч. Ястшембця-Козловського, його уміння відтворити всю складність поетики Шевченка, її зв"язок з усною народною піснею, лексичне і тропеїчне багатство, емоційне звучання і ритмічну ...
1633156
  Нога О.П. Художньо-промислова кераміка Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століть. : Автореф... канд. містецтвознав.наук: 17.00.06 / Нога О.П.; МО України. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1995. – 26л.
1633157
  Перехейда В.В. Художньо-публіцистичні засоби в публіцистиці Євгена Маланюка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 6-11


  Досліджуються засоби вираження експресії в реферативному тексті, які допомагають оживити занадто "сухий" реферативний виклад, точніше передати авторську думку й надати їй більшої переконливості. Стаття написана на архівних документах та ...
1633158
  Владимирова В.М. Художньо-рецептивна модель буття в романах Олени Печорної "Грішниця" й "Фортеця для серця" // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 11-13. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
1633159
  Герасимчук В.А. Художньо-світоглядні джерела естетичного ідеалу Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 155-158
1633160
  Северинова Марина Юріївна Художньо-світоглядні традиції у творчості українських композиторів 80-90-х років 20 ст. : 17.00.01 Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Северинова М.Ю.; Київ. нац. унів. культури і мистецтв. – Київ, 2002. – 20л. – Бібліогр.: 6 назв.
1633161
  Голобородько К.Ю. Художньо-семантичне наповнення МОЯ ДУША в структурі Олесевого концепту Я // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 36-43


  У статті розглядається художньо-семантичне наповнення мовного образу душі ліричного героя в поетичному мовленні Олександра Олеся. Авторська мовомислиннєва інтерпретація залежить від поетового сприйняття навколишнього світу та репрезентує індивідуальне ...
1633162
  Білоножко Л.В. Художньо-символічний зміст образу чорношкірого піаніста як центрального елементу засобів вербальної музики у романі Е. Доктороу "Регтайм"


  Статтю присвячено дослідженню зв"язків літературного й музичного медіа, зокрема в аспекті використання засобів вербальної музики.
1633163
  Білоножко Л.В. Художньо-символічний зміст образу чорношкірого піаніста як центрального елементу засобів вербальної музики у романі Е. Доктороу "Регтайм" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 13-24


  Статтю присвячено дослідженню зв"язків літературного й музичного медіа, зокрема в аспекті використання засобів вербальної мкзики. Образ Коулхауса Уокера розглядається як центральний елемент музикалізації в романі "Регтайм". Аналізуються паратекстуальні ...
1633164
  Мазур І.В. Художньо-смислові домінанти казок Івана Франка // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 15-18
1633165
  Гуляєва О.В. Художньо-стилістичні домінанти культурних процесів на півдні України в 1960-1980-х роках : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гуляєва Ольга Володимирівна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1633166
  Студницький І. Художньо-стилістичні особливості архітектури вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1155-1162. – ISSN 1028-5091
1633167
  Пен Чен Художньо-стилістичні особливості оповідання І. Франка "На дні" в перекладі китайською мовою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 315-321. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються основні художньо-стилістичні особливості, що є характерними для перекладу китайською мовою оповідання Івана Франка "На дні"
1633168
  Крупко О.І. Художньо-стилістичні фігури у творах малих форм // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 210-218
1633169
  Комаренець І.В. Художньо-стильова еволюція Ігоря Римарука // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 33-39. – ISSN 1996-5931


  У статті автор простежує основні віхи художньо-стильової еволюції Ігоря Римарука, аналізуючи найбільш відмітні поезії різних періодів його творчості, а також робить спробу показати, як ці стильові трансформації корелюють зі змінами у літературному ...
1633170
  Підопригора С. Художньо-стильова специфіка оповідної манери в романному триптиху "Вогненні стовпи" Р. Іваничука // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6 (76). – С. 35-39
1633171
  Макарова Є. Художньо-стильове новаторство Фрідріха Дюрренматта у детективній прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 131-136


  Дана стаття присвячена дослідженню художньо-стильових особливостей Фрідріха Дюрренматта у детективному жанрі. Виявлено та проаналізовано основні види детективних фабул. Дослідження показало, що письменник руйнує канон класичного жанру, використовує ...
1633172
  Бондар Є.М. Художньо-стильовий синтез як феномен сучасної хорової творчості : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Бондар Євгенія Миколаївна ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 25 назв
1633173
  Пірошенко С. Художньо-стильові включення євангельських сюжетів у побудову роману Федора Достоєвського "Брати Карамазови" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 51-56. – ISSN 2411-4146


  У статті розглядаються домінантні аспекти трансформації євангельських сюжетів та образів, особливості їх функціонування у сучасному літературному контексті, звернено увагу на розширення та видозмінення біблійського жанру та біблійського героя. ...
1633174
  Бойко Н. Художньо-стильові домінанти в малій прозі Олександра Кониського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 53-56. – ISSN 0130-5263
1633175
  Литвинська С. Художньо-стильові модифікації комедійного жанру в творчості Олексія Коломійця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 104-107. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Аналізуються пошуки О. Коломійцем ефективних засобів комізму. Досліджуються комедії "Фараони", "Келих вина для адвоката", "Санітарний день", "Злива".
1633176
  Ступницька Г. Художньо-стильові модифікації комедійного жанру на зламі XIX - XX століть: компаративний аспект // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 216-223. – ISSN 2308-4855
1633177
  Буряк О. Художньо-стильові особливості драм Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 61-65. – ISSN 0130-5263
1633178
  Щербак С.В. Художньо-стильові особливості казки "Купідон та Психея" // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 227-232. – ISSN 2305-3852


  У статті йдеться про художньо-стильові особливості казки, що виступають типовими ознаками відповідного народного жанру, сприяють змалюванню народного світогляду, роблять казку більш фантастичною. Завдяки художньо-стильовим ознакам у казці «Купідон та ...
1633179
  Гончаренко О. Художньо-стильові особливості козацьких казок Наддніпрянщини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 82-89.


  У статті вперше розглянуто художньо-образну структуру козацьких казок Наддніпрянщини. Визначено, що це є окремий жанровий різновид казкового епосу , який вирізняється поетичними засобами сюжетно-тематичними особливостями функціонування. ...
1633180
  Чуйко Т. Художньо-стильові особливості образу Тараса Шевченка у творах митців повоєнного часу // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 79-88. – ISSN 1992-5514
1633181
  Остапчук А.Є. Художньо-творча діяльність майстрів клоунади. Особливості артистичної індивідуальності // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 198-202
1633182
  Черненко О.І. Художньо-творчий універсум Віктора Бойка // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 139-145. – ISSN 2313-4593
1633183
  Автомонов П.П. Художньо-тематичне оформлення школи / П.П. Автомонов. – Київ : Радянська школа, 1986. – 72с.


  У посібнику дається практична рекомендація по створенню і художньому оформленню наглядної агітації у класних кімнатах, учбових кабінетах, актових залах та інших приміщеннях. Звертається увага на активізацію творчих здібностей і вмінь учнів різного ...
1633184
  Шевченко В.Е. Художньо-технічне оформлення видань різних видів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 97-112


  У статті розглядаються принципи організації інформації в друкованих виданнях різних видів. Послідовно простежуються всі редакційні процеси: від формулювання концепції відповідно виду видання до виконання оригінал-макета.
1633185
  Сава В.І. Художньо-технічне оформлення книги : Для студентів поліграфічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.І. Сава. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 168с. – ISBN 5-8326-0108-4


  У посібнику викладено основи худож-ньо-технічного оформлення видань, наводяться правила використання ко-ректурних знаків, методика підрахун-ків обсягів видань, визначення потреб матеріалів для друкування накладів видання, виготовлення макетів.
1633186
  Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування : Тексти лекцій для студентів відділення "Видавнича справа та редагування" / В.Е. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2005. – 254с. – ISBN 966-594-626-9
1633187
  Шевченко В. Художньо-технічне редагування : підручник / В.Е. Шевченко; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 561 с. – ISBN 978-966-437-158-9
1633188
  Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування різновидів текстового матеріалу : текст лекцій / Вікторія Шевченко; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2006. – 91с.
1633189
  Хайдер Є.М. Художньо-типологічні домінанти у світлі транслатології (на матеріалі українських і російських перекладів романів Г. Гессе) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 218-227. – ISSN 2075-437X


  У даній статті пропронується аналіз перекладацьких концепцій для визначення художньо-типологічних властивостей тексту. Ми вважаємо, гцо для перекладу важливе визначення художньо-типологічної домінанти на когнітивному етапі, для чого необхідний ...
1633190
  Семенюк Л.С. Художньо-філософське осмислення теми часу в творчості українських поетів XVII-XVIII ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 4 : Філологічні науки. – С. 102-107. – ISSN 1729-360Х
1633191
  Мазоха Г. Художньо-філософське осягнення буття людини в листах українських письменників 1970-1980-х рр. з неволі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 55-65. – (Серія "Філологія" ; вип. 33). – ISSN 2309-1517
1633192
  Оляндер Л. Художньо-філософський образ світу Тараса Шевченка в поезії та мистецтві // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – Т. 40-51. – ISSN 2304-9383


  У статті через заглиблення в мову великого Кобзаря - у внутрішню її форму як вираження індивідуального світогляду народу - характеризується шевченківський художньо-філософський образ світу, його метафізичний і ментальний виміри та розглядається ...
1633193
  Вертій О. Художньо-філософський потенціал прози Івана Яцканина (на матеріалі збірки оповідань "Мить блискавки" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 84-88. – ISSN 0419-8131
1633194
  Оляндер Л.К. Художньо-філософський світ у ліриці Я. Твардовського: поетика земного і духовного // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 32-39
1633195
  Плетенчук Н. Художньо-філософські модифікації віталізму в прозі Уласа Самчука // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 147-158. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1633196
  Семашко А.Н. Художственные потребности и их развитие у молодежи / А.Н. Семашко. – Киев, 1977. – 159с.
1633197
  Хэммет Д. Худой / Д. Хэммет. – Ставрополь, 1991. – 143с.
1633198
  Мамин-Сибиряк Худородные / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1958. – 259с.
1633199
  Семенов М.Г. Худую траву - с поля вон! / М.Г. Семенов. – Москва, 1962. – 96с.
1633200
  Алиев Рамиз Худшее из путешествий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 99-114 : фото. – ISSN 1029-5828
1633201
  Воронов М. Хуже собаки / М. Воронов. – Москва, 1932. – 111с.
1633202
  Щипанов А.С. Хужожнику-любителю. / А.С. Щипанов. – М., 1970. – 168с.
1633203
  Сулятицький М. Хужожні особливості лірики Ольги Слоньовської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 6-7
1633204
  Кригер Г.Л. Хулиганов -- к ответу / Г.Л. Кригер. – М., 1972. – 119с.
1633205
  Чхиквадзе В.М. Хулиганство / В.М. Чхиквадзе. – М, 1939. – 22с.
1633206
  Горановский М.А. Хулиганство и меры борьбы с ним / М.А. Горановский, т. пред. Окр. суда. – Гродна : Губернская тип., 1914. – 24 с.
1633207
  Калмыков В.Т. Хулиганство и меры борьбы с ним / В.Т. Калмыков. – Минск, 1979. – 144с.
1633208
  Даньшин И.Н. Хулиганство и меры по ликвидации его в СССР : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Даньшин И.Н. ; Харьк. юрид. ин-т. Кафедра уголовного права и процесса. – Х., 1965. – 22 с.
1633209
   Хулиганство и преступление: сб. ст.. – Л.-М., 1927. – 177с.
1633210
  Иванов Н.Г. Хулиганство как преступление: критический взгляд // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 6. – С. 53-61. – ISSN 0132-0769
1633211
  Бугайский Я. Хулиганство как социально-патологическое явление / Я. Бугайский. – М.-Л., 1927. – 100с.
1633212
  Шинкарев А.В. Хулиганство по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Шинкарев А.В.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 21л.
1633213
  Кыдыралиева С. Хулиганство. / С. Кыдыралиева. – Фрунзе, 1981. – 140с.
1633214
  Кучер Г.И. Хулиганству -- бой / Г.И. Кучер. – М., 1986. – 128с.
1633215
  Куриленко А. Хулиганы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 20-34. – ISSN 0131-8136
1633216
  Дубинянская Я. Хулио Кортасар // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 2 (42). – С. 26-46. – ISSN 1819-6268
1633217
  Покальчук Ю. Хуліган Зайчик // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.105-130. – ISSN 0130-1608
1633218
  Покальчук Ю. Хулігани / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2006. – 221с. : іл. – (Графіті). – ISBN 966-03-3603-9
1633219
  Бохан О. Хуліганство: деякі проблеми сучасної судової практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 206-208
1633220
  Артюхова В.В. Хуліганство: кримінально-правове та кримінологічне пізнання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Артюхова Валерія Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1633221
  Артюхова В.В. Хуліганство: сучасні кримінально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / В.В. Артюхова ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. Музики ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2022. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-631-7
1633222
  Артюхова В.В. Хуліганство: характеристика за кримінально-правовими та кримінологічними критеріями // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 103-115. – ISSN 2310-6166
1633223
  Гулямова Э. Хульбук -- столица Хутталя / Э. Гулямова. – Душанбе, 1969. – 76с.
1633224
  Биджиев Х.Х.-М. Хумаринское городище / Х. Х.-М. Биджиев ; Карачаев.-Черкес, НИИ экономики, истории, яз. и лит. – Черкесск : Ставропольское книжное издательство, 1983. – 168 с., [26] л. ил. : ил.
1633225
  Смирненски Христо Хумор и сатира. / Смирненски Христо. – София, 1982. – 389 с.
1633226
  Чолаков С. Хумористичният вестник "Щурец" и неговият редактор Райко Алексиев / С. Чолаков : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1992. – 52 с., 71 ил.
1633227
  Квашенко Мария Хунань. Лучше гор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 62-77 : фото. – ISSN 1029-5828
1633228
   Хунань. От царства Чу до председателя Мао // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1029-5828
1633229
  Гусєв В.І. Хунвейбіни / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 403. – ISBN 966-642-073-2
1633230
  Пахомов Евгений Хунза, почти что русская земля : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 162-169 : Фото
1633231
  Сулиманов М. Хунзахская крепость : повести / Магомед Сулиманов ; пер. с авар. В.Портнова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368 с.
1633232
  Гумилев Л.Н. Хунну / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1960. – 292с.
1633233
  Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье. (Погребельные памятники) / П.Б. Коновалов. – Улан-Удэ, 1976. – 221с.
1633234
  Гумилев Л.Н. Хунны в Китае : три века войны Китая со степными народами III-VI вв. / Л.Н. Гумилев. – Москва : Наука, 1974. – 236с.
1633235
  Гумилев Л.Н. Хунны в Китае / Л.Н. Гумилев. – С.-Пб., 1994. – 272с.
1633236
  Пивовар С.Ф. Хунта / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 403. – ISBN 966-642-073-2
1633237
  Дудар Є.М. Хунта діє : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Орбіта, 1993. – 144 с. – ISBN 5-7707-4318-2
1633238
  Джурабаев Т. Хурамбек. / Т. Джурабаев. – Ташкент, 1931. – 151с.
1633239
  Шпербер М. Хурбан, або Незбагненна певність = Churban order Die unfassbare Gewissheit : есеї / Манес Шпербер ; передм., пер. з нім. та глосарій Петра Рихла. – Чернівці : Книги - XXI, 2009. – 267, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 978-966-2147-62-9
1633240
  Супруненко Юрий Хургада: удивление "экзотикой" : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 68-70 : Фото
1633241
  Струцюк Йосип Хурда : проза : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 25-42. – ISSN 0208-0710
1633242
   Хурлукга и Хемра. Саят и Хемра. Туркменский романичесий эпос.. – М., 1971. – 416с.
1633243
  Лавникевич Д. Хурма и физалис. Зачем аграрии Украины переходят на экзотику // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 11 июня (№ 24)


  "Климат Украины меняется – становится теплее. Это позволяет аграриям выращивать культуры, которые прежде считались экзотическими".
1633244
  Джурабаев Г.В. Хуррамбек. / Г.В. Джурабаев. – Ташкент, 1960. – 223с.
1633245
  Уйгун Хуррият : пьесы / Уйгун; пер. с узб. Я.Апушкина. – Москва : Советский писатель, 1966. – 260 с.
1633246
  Копиленко О. Хуртовина / О. Копиленко. – Москва, 1943. – 16 с.
1633247
  Плахтін І.О. Хуртовина : п"єси / І.О. Плахтін. – Київ : Мистецтво, 1978. – 164 с.
1633248
  Шиян А.І. Хуртовина : роман / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 374 с.
1633249
  Шиян А.І. Хуртовина : роман / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 200 с.
1633250
  Шиян А.І. Хуртовина : роман / Анатолій Шиян. – Київ : Дніпро, 1984. – 950 с.
1633251
  Смола О. Хуртовина : оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 92-107. – ISSN 0131-2561
1633252
  Острук Я. Хуртовина гряде = The impending tempest : повість / Ярослава Острук. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1967. – 189, [2] с. – Парал. тит. арк. англ.
1633253
  Шумская Н.А. Хусаин Ахметов / Н.А. Шумская. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1968. – 32 с.
1633254
  Арсланов М.Г. Хусаин Уразиков : очерк жизни и творчества / Арсланов М.Г. ; Ан СССР, Казан. фил., Ин-т яз., лит. и истории им. Г. Ибрахимова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1986. – 166, [2] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 162-167
1633255
   Хусаінов Денис Яхьєвич // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 510-511. – ISBN 978-966-439-754-1
1633256
   Хусаінов Денис Яхьєвич // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 270. – ISBN 978-617-7530-19-9
1633257
  Жанэ К. Хусен Андрухаев / К. Жанэ. – Краснодар, 1974. – 112с.
1633258
  Киримизе Ж. Хусен Андрухаев / Ж. Киримизе; пер. с адыг. – Москва : Политиздат, 1974. – 19 с.
1633259
  Знамеровская Т.П. Хусепе Рибера / Т.П. Знамеровская. – 2-е изд. – М, 1981. – 239с.
1633260
  Кулик А.С. Хусро Дехлеві і поетика індійського стилю // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 66-80. – ISSN 1682-671Х
1633261
  Рішко М.В. Хуст / М.В. Рішко. – Ужгород, 1974. – 78с.
1633262
  Троян М.В. Хуст : путівник українською і російською мовами / М.В. Троян, М.В. Рішко. – Ужгород, 1982. – 91с.
1633263
  Бізонич М.М. Хуст 925 років / М.М. Бізонич. – Львів : Простір-М, 2015. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 151


  У пр. № 1717245 напис: Шановному п. Томенко М.В. на згадку перебування в м. Хуст, Закарпатської обл. З повагою Хустський міський голова. Підпис. 26.05.2017 р. У пр. №1717245 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1633264
  Ревуцький Л.М. Хустина / Л.М. Ревуцький. – К., 1947. – 27с.
1633265
  Гуцало Є.П. Хустина шовку зеленого : оповідання та повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 375 с.
1633266
  Гуцало Є.П. Хустина шовку зеленого : повісті, новели, публіцистика / Євген Гуцало ; [передм., упорядкув. М. Слабошпицького]. – Київ : Український письменник, 2012. – 573, [3] с. : портр. – Сер. засн. у 2010 р. – (Серія "Українська класика" / редкол.: В. Базилевський [та ін.]). – ISBN 978-966-579-356-4
1633267
  Чубач Г. Хустка тернова : поезії / Ганна. – Київ : Золоті Ворота, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-2246-05-6
1633268
  Горбатюк В.І. Хустки // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 92-100. – ISBN 978-966-493-818-8
1633269
  Магула І.М. і Калинич І.А. Хустська школа-інтернат / І.М. і Калинич І.А. Магула. – К., 1963. – 216с.
1633270
  Вегеш М. Хустський конгрес / М. Вегеш, М. Токар // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 25 січня (№ 1). – С. 6-7
1633271
  Пастух Роман Хусту зоряні дні, обгорілі в огні... // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С. 14-15
1633272
   Хутир : малороссийский литературный збирнык на 1890 рик / зибрав Т.В. Калениченко // Складка : альманах : року божого 1887-го / спорудыв Вл. Александров. – Харькив (Харків) : Друк. А. Дарре, 1887. – № 1. – 100 с.
1633273
  Солодар Л. Хутір - ментальний кордон українського простору в проекції національної літератури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 87-93. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1633274
  Кондратюк А. Хутір : Роман / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 852 с. – ISBN 966-8306-88-0
1633275
  Кондратюк А.І. Хутір : роман / Андрій Кондратюк ; [ред. Борис Боровець]. – Київ : Преса України, 2013. – 847, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-134-6


  У пр. № 1696292 надпис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 18 травня 2015 року. м. Київ. Підпис.
1633276
  Панченко В. Хутір з ім"ям "Надія" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 7/8 (670/671). – С. 52-60. – ISSN 0130-5263
1633277
  Смоленчук М.К. Хутір Надія : Державний заповідник, садиба-музей І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича) / М.К. Смоленчук. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 21 с. : іл.
1633278
  Топчій І.П. Хутір Надія : Держ. заповідник-музей І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича) : путівник / І.П. Топчій. – Дніпропетровськ : Промінь, 1971. – 56 с. : іл.
1633279
  Левицький В.І. Хутір Надія : путівник / В.І. Левицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 58 с. : іл.
1633280
  Орвелл Д. Хутір тварин = Animal farm / Джордж Орвелл ; пер. І. Дибко ; передм. Р. Кухара. – Балтімор ; Торонто : Укр. вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1984. – 98 с. – Парал. тит. арк. англ.- На обкл. також: Вільний переклад Ірини Дибко. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 49). – ISBN 0-914834-53-3
1633281
  Коровенко С. Хутірська філософія П. Куліша: біля джерел українського аграризму // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 64-76. – ISSN 0130-5247
1633282
  Сюй Ліша Хутірська філософія та її художня трансформація у малій прозі Пантелеймона Куліша // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 272-279
1633283
  Падалка С.С. Хутірські господарства Київської губернії (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 26-31
1633284
  Бласко Ібаньес Хутор : перевод с испанского под ред. и вступ. ст. Д. Выгодского / Ібаньес Висенте Бласко. – Ленинград : Художественная литература, 1935. – 253 с. : ил.
1633285
  Ванин К.Т. Хутор / К.Т. Ванин. – Ленинград, 1968. – 375с.
1633286
  Палий М. Хутор : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С. 11-39. – ISSN 0130-7673
1633287
  Майборода Наталья Хутор близ Диканька. Репортаж с ведьмами. Заколдованное место // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 48-56 : фото
1633288
  Ли Ю. Хутор Гилье / Ю. Ли. – М.-Л., 1966. – 347с.
1633289
  Бойко И.Н. Хутор Труболет : повести / И.Н. Бойко. – Москва : Современник, 1973. – 199 с. – (Новинки "Современника")
1633290
  Бласко Ибаньес Хутор. Кровь и песок : повесть, роман ; пер. с испан. / Ибаньес В. Бласко ; [вступ. ст. З. Плавскина ; ил. Н. Альтман]. – Ленинград : Художественная литература ; Ленинградское отделение, 1967. – 483 с. : ил.
1633291
  Немчинов Г.А. Хутор: повести / Г.А. Немчинов. – М., 1990. – 330с.
1633292
  Куліш П.О. Хуторни недогаркы / П.А. Кулиш // Оповидання [Оповідання] / П.О. Куліш. – Бахмут [Артемовск] : Печатня М.М. Кpамаpева, 1900. – 112 с
1633293
  Стешенко І.М. Хуторни сонеты [Хуторні сонети] / И.М. Стешенко. – Киев : .: Типо-литогр. Т-ва И.H. Кушнеpев и К*. Киев. отд-ние, 1899. – 32 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  На тит. стор. дарчий надпис: Шановному Миколі Прокопивичу Василенкові от автора 26/IV 1902 р.
1633294
  Катаев В.П. Хуторок в степи / В.П. Катаев. – Москва, 1956. – 368 c.
1633295
  Катаев В.П. Хуторок в степи / В.П. Катаев. – Москва, 1958. – 368с.
1633296
  Катаев В.П. Хуторок в степи / В.П. Катаев. – Москва, 1958. – 368с.
1633297
  Кулиш П. Хуторская философия и удаленная от света поэзия, 1879
1633298
  Лузгин М. Хуторяне / М. Лузгин. – Л. – 99с.
1633299
  Сухов Н.В. Хуторяне. / Н.В. Сухов. – Сталинград, 1947. – 116с.
1633300
  Олефіренко М. Хуторяни // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 3-37. – ISSN 0130-1608


  Уривки з роману
1633301
  Андрианова Г.П. Хуторянка : повесть / Галина Андрианова. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1990. – 272, [1] с.
1633302
  Дроботущенко Г.А. Хуторянка : поезії / Ганна Дроботущенко. – Ічня : Формат, 2016. – 91, [1] с. : портр., іл., фот. – ISBN 978-966-1567-29-9


  У пр. № 1712703 напис: Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка з побажанням миру і процвітання. Автор. Підпис. 24.04.17
1633303
   Хушбахт Давлятович Хушвахтов. Памир - страна гор : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1976. – 30 c., [26] с. ил. : ил.
1633304
  Кальницкий Я.И. Хуши / Я.И. Кальницкий. – Москва-Л., 1929. – 112с.
1633305
   ХФТІ та вирішення проблеми управління термоядерними реакціями [В.Т. Толок] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 4-9
1633306
  Поляков М.В. ХХ-е століття обрало його за свого бояна // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 3-5


  В Дніпропетровському національному університеті відбулася конференція, приурочена до 90-річчя від дня народження Олеся Гончара та 90-річчю університету
1633307
   ХХ век. История одной семьи. – Москва : РУСАКИ, 2003. – 272с. – (Материалы к истории русской политической эмиграции. Вып.8). – ISBN 5-93349-096-1
1633308
   ХХ років театра ім. Ів. Франка. – Харків : Мистецтво, 1940. – 225 с.
1633309
  Грабовський С.І. ХХ століття та українська людина. Виклики і відповіді / Сергій Грабовський. – Київ : Стилос, 2000. – 226, [2] с. – Бібліогр. в прим.: с. 220-226. – (Бібліотека журналу "Генеза"). – ISBN 966-7321-69-Х
1633310
  Саух П.Ю. ХХ століття. Підсумки / П.Ю. Саух. – Київ-Рівне, 2001. – 184с.
1633311
   ХХVІІ з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 25 лютого-6 березня 1986 року : Стенографічний звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 3. – 1987. – 578 с.
1633312
   ХХVІІ з"їзд КПРС: курсом творення і миру. – Київ : Вища школа, 1987. – 215 с.
1633313
  Бурлака О.М. ХХІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки / О.М. Бурлака, Г.Б. Глюдзик, Н.Д. Носик // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 14-22 : фото
1633314
  Катруха Є.В. ХХІ Міжнародна наукова конференція "Харківські соціологічні читання" / Є.В. Катруха, Л.Г. Сокурянська // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 166-170. – ISSN 1681-116Х


  "Декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка А. Горбачик у рамках дискусії наголосив, що в умовах відсутності знань про генеральну сукупність єдиним виходом із ситуації є випадкова вибірка. Щоб мінімізувати ...
1633315
  Яковець Наталія ХХІV Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 18-19 : фото
1633316
  Ремезовський Й.Д. ХХІІ з"їзд КПРС - з"їзд будівників комунізму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 3-11. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
1633317
  Нехин С.С. ХХІІ Конгресс Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования / С.С. Нехин, Л.И. Яблонскиий // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 2-8 : фото. – ISSN 0016-7126
1633318
   ХХІІ Міжнародна наукова конференнція в Харкові // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 43
1633319
  Сливінська Інна ХХІІ обласний фестиваль Дружин юних пожежних // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 14-15 : фото
1633320
  Дедова Н.Ф. Ххудожественная литература / Н.Ф. Дедова. – М, 1966. – 48с.
1633321
   ХХХ-тие научной, педагогической и общественной деятельности профессора И.П.Осипова. – Харьков : Тип. «Печатное дело», 1910. – 39 с.
1633322
  Малюк Б.І. ХХХIХ Генеральна асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Мадрід, Іспанія, 19-21 жовтня 2015 р.) / Б.І. Малюк, С.І. Примушко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 1. – С. I-III : фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721Х
1633323
  Губар К.А. ХХХІІ Міжнародна історико-правова конференція "Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми" // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 659-660. – ISSN 0869-2491


  29-31 травня 2015 року в м. Полтава відбулася ХХXII Міжнародна історико-правова конференція "Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми". Конференція була присвячена 60-річчю перемоги над нацизмом у Другій світовій ...
1633324
  Худояр Л.В. ХХХІІІ Міжнародна історико-правова конференція "Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 650-653. – ISSN 0869-2491
1633325
  Елдъров С. Хърватският педагог и училищен деец Степан Басаричек и развитието на българското образование в края на ХІХ – началото на ХХ век // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 277-288. – ISSN 2218-0567
1633326
  Безпалов Ф.Д. Хытрый [Хитрий] швець : Жарт на 1 дію / Ф.Д. Безпалов ; (С портр. автора). – Лозовая : Тип. Г.С. Аpлинскаго, 1908. – 17 с. : портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1633327
  Задорнов П Н. Хэда / П Н. Задорнов, . – М., 1979. – 432с.
1633328
  Закиев М.З. Хэзерге татар эдэби теле синтаксисы / М.З. Закиев. – Казань, 1963. – 199с.
1633329
  Азымов П. Хэзирки заман теркмен дилинден конспект : гириш ве Чалышмалар / П. Азымов, Ж. Амансарыев ; Горький М. адындаки ткркмен довлет ун-т, Туркмендили каф. – Ашхабад : [Б. и.], 1957. – 62 с.
1633330
  Лазарев А. Хэйан, укрытый за ширмами // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 1. – С. 22-27


  Період Хейан — період в історії Японії з 794-го по 1185 г. Слово «Хейан» означає мир, спокій
1633331
   ХЭЛЗ. Годы трудовых свершений : очерк истории Харьковского электротехнического завода. – Харьков : Прапор, 1986. – 112 с., [12] л. : ил. – (История фабрик и заводов)
1633332
  Мэнх-Амгалан Хэлний шинжлаэлийн у диртгал / Мэнх-Амгалан, Ц.С. Баянсан. – Улаанбаатар, 1980. – 50с.
1633333
   ХЭМЗ им. Сталина в борьбе за новые высоты советской электротехники. – Харьков : "Український робітник", 1935. – 544 с.
1633334
   Хэнд-контроль // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 10 : Фото
1633335
  Раффи Хэнт : роман / Раффи. – Ереван : Армянское гос. изд., 1957. – 239 с.
1633336
  Геринг М. Хэп, хэп, мистер! / М. Геринг, Р. Рок. – М, 1926. – 85с.
1633337
  Пумпянский А.Б. Хэппенинг по вторникам / А.Б. Пумпянский. – М, 1979. – 109с.
1633338
  Панков Сергей Хэштег "духоборы" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 108-121 : фото. – ISSN 1029-5828
1633339
   Хюгге: как быть счастливыми вопреки погоде // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 58-61 : фото
1633340
   ХЮТТЕ - производственный. – М - Л
2. – 1926. – 476с.
1633341
   ХЮТТЕ. – М
1. – 1448с.
1633342
   ХЮТТЕ. – изд. 10-е. – Берлин
1. – 1921. – 1242с.
1633343
   ХЮТТЕ. – М, 1927. – 1148с.
1633344
   ХЮТТЕ. – Л, 1929. – 351с.
1633345
   ХЮТТЕ. – М-Л, 1935. – 1468с.
1633346
   ХЮТТЕ. – 15-е изд. – М-Л
3. – 1936. – 1184с.
1633347
   ХЮТТЕ. – 15-е изд. – М-Л
4. – 1939. – 482с.
1633348
   ХЮТТЕ. – 15-е изд. – М-Л
5. – 1939. – 600с.
1633349
  Сергійчук В. Хьельницький Богдан (Зіновій) Михайлович (- визначний укр.політ.і державний діяч, гетьман Війська Запорозького 1648-57) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 903. – ISBN 978-966-8567-14-8
1633350
  Карпюк С.Г. Хью Грэхем, "индианский эксперемент" и советское антиковедение 50-60-х годов / С.Г. Карпюк, О.В. Кулишова // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 3 (294), июль - август - сентябрь. – С. 209-217. – ISSN 0321-0391
1633351
  Кузьмина Лидия Хью Лори, доктор и джентльмен // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 2. – С. 93-101. – ISSN 0130-6405
1633352
  Вавочкина И.Д. Хьюго Блэк: человек из команды Ф. Д. Рузвельта // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 150-160. – ISSN 0130-3864


  В статье исследуется начальный этап политической карьеры Хьюго Лафайета Блэка с момента его прихода в Сенат США и до назначения судьей Верховного суда в 1937 г. Рассматривается роль Блэка в реализации Нового курса Ф. Д. Рузвельта.
1633353
  Голендухин П. Ц-41 / П. Голендухин, П. Шарлапов. – Москва, 1958. – 77с.
1633354
  Ориняк О.І. Ц.К. Норвід і Ю.І. Крашевський-епистолярний діалог митців // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 123-126


  У статті йдеться про зіткнення поглядів щодо ролі мистецтва у творчості Ц.К. Норвіда та Ю.І. Крашевського. Аналіз здійснено на підставі листування поетів. Статья посвящена проблеме столкновения взглядов о роли искусства в творчестве Ц.К. Норвида и ...
1633355
  Борбат О.М. Цiкаво пpо пpоменеву оптику / О.М. Борбат. – Київ : Вища школа, 1975. – 63 с. : 50 іл.
1633356
  Мороз М.П. Цiлi напiвгрупи та основна теорема арифметики для членiв арифметичної прогресiї // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 8-15. – ISSN 1029-4171
1633357
  Михайлюк В.О. Цiлочисловi розриви, унiкальна iгрова гiпотеза та реоптимiзацiя узагальнених проблем про виконуванiсть // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 33-44. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Для розв"язання проблеми Ins-Max-EkCSP-P (реоптимiзацiя Max-EkCSP-P при додаваннi довiльного обмеження) при k = O(log n) iснує полiномiальний А(®Z) -наближений алгоритм, де А(®Z) = 2j1=®Z i ®Z - цiлочисловий розрив напiввизначеної (SDP) релаксацiї ...
1633358
  Аникин Андрей Цаатанинское озеро // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 76-83 : фото
1633359
  Лейберов И.П. Цабельдинская находка: Из истории революционных связей между Петербургом и Кавказом / И.П. Лейберов. – М., 1976. – 224с.
1633360
  Лейберов И.П. Цабельдинская находка: Из истории революционных связей между Петербургом и Кавказом / И.П. Лейберов. – 2-е доп. изд. – М., 1980. – 320с.
1633361
  Лордкипанидзе К.О. Цабунія / К.О. Лордкипанидзе. – Київ, 1968. – 128 с.
1633362
  Красилов В.А. Цагаянская флора Амурской области / В.А. Красилов; Отв. ред. Краснов Е.В. – Москва : Наука, 1976. – 93с.
1633363
   ЦАГИ - основные этапы научной деятельности. – М., 1976. – 352 с.
1633364
   Цайтц Єрмінінгельд Стефанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 156-157.
1633365
   Цайтц Єрмінінгельд Стефанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 291-292 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1633366
   Цайтц Єрмінінгельд Стефанович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 299-300. – ISBN 978-966-439-961-3
1633367
   Цайтц Єрмінінгельд Стефанович (1924) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 170-171. – ISBN 966-95774-3-5
1633368
  Адамиа А.К. Цаленджихская фреска : стихи и баллады / Алио Адамиа ; авториз. пер. с груз. А. Глезера. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 104 с.
1633369
  Лазарев Э. Цалкинский диалект греческого языка (фонетико-морфологический обзор) : Автореф... канд. филологич.наук: / Лазарев Э.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 12 с.
1633370
  Таран Л. Цанга Шасі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 151-159. – ISSN 0208-0710
1633371
   Цанко Лавренов. Народный художник Болгарии. Каталог выставки. – М., 1967. – 10с.
1633372
  Никольская Л.А. Цао Юй / Л.А. Никольская. – М, 1984. – 183с.
1633373
  Сапельников В.М. ЦАП в калибраторах фазы / В.М. Сапельников. – Уфа : Башкирский университет, 1991. – 78 с.
1633374
  Брем А.Э. Цапли и аисты / А. Брем. – Санкт-Петербург : Русское кн. Т-во "Деятель", 1913. – 62 с. – (Общедоступная библиотека ; [№ 176/7))


  ... с 136 рис. в тексте, 27 цв. и 15 чер. табл. В. Хейбаха, Р. Кретшмера, В. Кунерта, Г. Мютцеля и Ф. Шпехта : с 9 табл. по фотогр., 2 табл. яиц и 3 карт. Изд.: Цур Штрассен, Отто (1869-?) Ред.: Книпович, Николай Михайлович (1862-1939)
1633375
   Цапля в камышах. Сб. адапт. рассказов канд. писателей.. – М., 1968. – 104с.
1633376
  Рябцев В.П. Цар / В. Рябцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 404. – ISBN 966-642-073-2
1633377
  Герасимчук Ю. Цар Болгарії Борис III як суб"єкт відносин між Німеччиної та Болгарією напередодні Другої світової війни // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 22-24
1633378
   Цар Василь Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 157
1633379
   Цар Василь Васильович // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 171-172. – ISBN 966-95774-3-5
1633380
   Цар Василь Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 293 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1633381
   Цар Василь Васильович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 301. – ISBN 978-966-439-961-3
1633382
  Ташковски Д. Цар Делiан / Д. Ташковски. – Скопjе, 1968. – 167с.
1633383
  Шрила Прабхупада Цар знання / Шрила Прабхупада. – М., 1992. – 150с.
1633384
  Франко І.Я. Цар і аскет : Індійська легенда / Іван Франко. – Львів : Накл. універс. б-ки, 1910. – 90 с. – (Універсальна бібліотека ; Числ. 11/12)
1633385
  Коваленко О. Цар кібернетики. У молоді роки він мріяв присвятити себе науці і жити на безлюдному острові // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 30 вересня (№ 39). – С. 13 : Фото. – ISSN 2219-5793


  Про главу наукової школи кібернетики, лауреата численних премій і нагород, дійсного член АН СРСР, АН УРСР, почесного члена багатьох іноземних академій - Віктора Глушкова. За ініціативи В.М. Глушкова, в 1969 році на базі Київського університету імені ...
1633386
  Янакиева Е. Цар Самуил и Самуиловата държава в българската художествена и историческа литература // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2016. – Г. 23 (62), 4. – С. 106-120. – ISSN 0861-847Х
1633387
  Вълчев Й. Цар Симеон : хроника / Й. Вълчев. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1984. – 132, [2] с.
1633388
  Божилов И. Цар Симеон Велики (893-927): Златният век на Средновековна България / И. Божилов. – София : Изд-во на Отечеств. фронт, 1983. – 221 с.
1633389
  Симоненко Константин Цар. Расказ несъеденного // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 22-29 : фото
1633390
  Малышев С.И. Царапины и их паразиты : Биологические исследования : (Предварительные сообщения) / С. Малышев // Компакт - 252356
1633391
  Ковальов Д. Царат і національне відродження: фінам - "мовний пряник", українцям - "мовний батіг" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 15


  "Мова - наріжний камінь ідентичності. Адже вона формує каркас нації та є її головним культурним фундаментом. Саме мова відокремлює одну націю (народ, суспільство) від іншої (іншого) попри наявну усталеність подібних звичаїв, перебування в одній ...
1633392
   Царгород - Київ - Москва // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 03 (339), лютий. – С. 5


  Як Київська митрополія втратила підпорядкування Вселенського патріарха.
1633393
  Мицик Ю. Царгород - Київ - Москва. Як Київська Митрополія втрапила з підпорядкування Вселенського Патріарха до Московського // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 17 (353), вересень. – С. 6
1633394
  Мордерера Олександр Царград. Fashion-story від Діани Дорожкіної // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 16-23 : фото
1633395
  Сібільов М.В. Цареборисівська законна смуга і сліди її на Ізюмщині : / М.В. Сібільов. – Ізюм, 1930. – 23с.
1633396
  Крупняков А.С. Царев город / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1984. – 320с.
1633397
  Мережковский Д.С. Царевич Алексей : Трагедия в 5-ти действиях. / [соч.] Д.С. Мережковского. – Петербург : Госиздат, 1920. – 89 с.
1633398
  Павленко Н.И. Царевич Алексей / Н.И. Павленко. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 304с. – (Жизнь замечательных людей ; (1094)). – ISBN 978-5-235-03075-6
1633399
  Костомаров Н.И. Царевич Алексей Петрович; Самодержавный отрок: О Петре II / Н.И. Костомаров; Послесл. Л.Л.Шаматоновой. – Ярославль, 1990. – 175с.
1633400
   Царевич Камар аз-Заман и царевна Будур : избр. сказки, рассказы и повести из "Тысяча и одной ночи". – Москва : Правда, 1986. – 636с.
1633401
  Бакалдин В.Б. Царевна-Недотрога : поэма : [для детей] / В.Б. Бакалдин. – Краснодар : Кн. изд-во, 1966. – 75, [5] с. : ил.
1633402
  Вольтер Царевна вавилонская / Вольтер. – Москва : Художественная литература, 1955. – 80 с.
1633403
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Царевна вавилонская / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва, 1992. – 65с.
1633404
  Ремизов А.М. Царевна Мымра / А.М. Ремизов. – Тула, 1992. – 411с.
1633405
  Татьяничева Л.К. Царевны / Л.К. Татьяничева. – М., 1968. – 141с.
1633406
  Пархомов М.Н. Царевны ходят босиком / М.Н. Пархомов. – Москва, 1969. – 208с.
1633407
  Пархомов М. Царевны ходят босиком / М. Пархомов. – Москва : Молодая гвардия, 1969
1633408
  Сиярич Ч. Царево войско / Ч. Сиярич. – М, 1980. – 277с.
1633409
  Пальмов И.С. Цареградский патриарх Фотий и его отношение к современному ему славянству / И.С. Пальмов. – [Б. м.]. – [361-370с.]
1633410
  Пальмов И.С. Цареградский патриарх Фотий и его отношение к современному ему славянству : Речь, произнесенная в торжественном собрании С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества, в зал Городской Думы, 25 ноября 1890 г., по поводу истекающего в 1891 г. тысячелетия со времени кончины патр. Фотия. – С.-Петербург : Тип. С.Е. Добродеева, 1890. – 32 с.
1633411
  Пальмов И.С. Цареградский патриарх Фотий и его отношение к современному ему славянству. – С.-Петербург : Тип. В.В. Комарова, 1891. – 51 с.
1633412
  Иванов Сергей Цареградский следопыт / Иванов Сергей, Селя Ахмет // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 126-137 : фото
1633413
   Цареубийство 11 марта 1801 г.. – М., 1990. – 375с.
1633414
   Цареубийство 11 марта 1801 года : Записки участников и современников (Саблукова, гр. Бенигсена, гр. Ланжерона, Фонвизина, княгини Ливен, кн. Чарторыйского, бар. Гейкинга, Коцебу). – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворин, 1908. – [4], XLVIII, 458 с., 17 л. ил., портр. : ил., портр.
1633415
  Краснов П.Н. Цареубийцы / П.Н. Краснов. – М., 1994. – 303с.
1633416
  Краснов П.Н. Цареубийцы : роман / П.Н. Краснов // Покуда есть Россия / Б.Е. Тумасов. – Москва : АРМАДА, 1995. – С.259-578. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-109-4
1633417
  Чугунов К.В. Цари и боги Азиатской Скифии (по материалам кургана Аржан-2) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – C. 25-34. – ISSN 2227-4952
1633418
  Морэ А. Цари и боги Египта / А. Морэ; Пер. Е.Ю. Григорович. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Курнерев и К*], 1914. – [4], 324, [3] с., 9 л. ил., карт. ил. – (Страны, века и народы)


  Имеется электронная копия в РГБ
1633419
  Усов В.А. Цари и скитальцы : исторический роман / В.А. Усов. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 480с. – ISBN 5-265-00280-4
1633420
  Александрова Н.В. Цари и царства древней Индии в буддийской сутре / Н.В. Александрова, М.А. Русанов // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2012. – № 1 (280). – С. 126-146. – ISSN 0321-0391
1633421
  Соломонов Д.С. Цари Царей. Давид и Соломон : в 2 кн. / Давид Соломонов ; [ил.: Г. Доре, Ю. Шнорр фон Карольсфельда]. – Киев : Этнос, 2004. – 157, [3] с. : ил. – Содерж.: Кн. 1: Царь Давид ; Кн. 2: Царь Соломон. – ISBN 966-522-148-5
1633422
  Гавриш Ол. Царивна-русалка : казка / Ол. Гавpыш [псевд.]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1895. – 24 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії
1633423
  Дичев С. Цариградски романи / С. Дичев. – София, 1990. – 512с.
1633424
   Царизм в борьбе с революцией 1905-1907 гг.. – М., 1936. – 259с.
1633425
  Аврех А.Я. Царизм и IV Дума (1912-1914 гг.) / А.Я. Аврех ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1981. – 293 с. – Библиогр. в примеч., в конце глав
1633426
  Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия / Л.Е. Шепелев. – Л, 1981. – 275с.
1633427
  Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия / Л.Е. Шепелев. – Ленинград, 1987. – 272с.
1633428
  Дамешек Лев Михайлович Царизм и народы Восточной Сибири в конце XVII - первой половине XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Дамешек Лев Михайлович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 20л.
1633429
  Лаверычев В.Я. Царизм и рабочий вопрос в России. (1861-1917 гг.) / В.Я. Лаверычев. – Москва, 1972. – 340с.
1633430
  Покровский М.Н. Царизм и революция / М. Покровский. – Москва : Изд. Всеросс. исполнит. комитета, 1918. – 32 с.
1633431
  Аврех А.Я. Царизм и третьеиюньская система / А.Я. Аврех ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1966. – 182 с.
1633432
  Аврех А.Я. Царизм накануне свержения / А.Я. Аврех ; отв. ред. А.М. Анфимов ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1989. – 251, 3 с.
1633433
  Троицкий Н.А. Царизм под судом прогрессивной общественности. 1866-1895 гг. / Н.А. Троицкий. – М, 1979. – 350с.
1633434
  Терещенко Ю. Царизм, Правобережжя і "польське питання" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 21


  Повстання 1830 та 1863 років та Україна.
1633435
  Терещенко Ю. Царизм, Правобережжя і "польське питання" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 21


  Повстання 1830, 1863 років і Україна. Згадується М. Костомаров та М. Драгоманов.
1633436
  Терещенко Ю. Царизм, Правобережжя і "польське питання" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Повстання 1830, 1863 років і Україна. Великий польський поет Адам Міцкевич називав козаків "своїми запорізькими українськими братами".
1633437
  Погрібний В. Царина : Новели, оповідання, етюди / Віктор Погрібний. – Кіровоград : Мавік, 2004. – 170 с. – ISBN 966-7718-26-3
1633438
  Марочко В. Царинник Марко // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 513-514. – ISBN 978-617-642-388-1


  Царинник Марко —канадський літературознавець,історик, український поет і перекладач, дослідник голодомору й Голокосту.
1633439
  Ханзадян С. Царица армянская : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. Р.Кафриэлянц. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с.
1633440
  Ханзадян С. Царица армянская : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм.. Р.Кафриэлянц. – Москва : Советский писатель, 1988. – 319 с.
1633441
  Зелинский Ф.Ф. Царица вьюг / Ф.Ф. Зелинский. – Птгр., 1922. – 119с.
1633442
  Жуков Борис Царица грозная чума : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 148-156 : Фото, карта
1633443
  Ваксберг А.И. Царица доказательств: Вышинский и его жертвы / А.И. Ваксберг. – Москва, 1992. – 351с.
1633444
   Царица Екатерина Алексеевна. – Москва : Контракт, 1997. – 576с. – (Женщина на троне)
1633445
  Бэлза И.Ф. Царица звуков / И.Ф. Бэлза. – 2-е изд., доп. – Москва : Музыка, 1989. – 188 с.
1633446
  Солодкин Г Я. Царица Ирина (Александра) Федоровна // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 133-137. – ISSN 0042-8779


  О жизни первой и единственной русской царицы, являвшейся соправительницей мужа Ирине Федоровне (сестре Бориса Годунова), принявшей постриг под именем Александра.
1633447
  Семевский М.И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс. 1692-1724 / М.И. Семевский. – 2-е изд. пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Русская старина" ; Тип. В.С. Балашева, 1884. – IV, 344, XII с., 7 л. ил. – В конце предисл. авт. Михаил Семевский. - В 1-ом изд. загл.: Семейство Монсов. – Библиогр.: Исторические и историко-литературные статьи и издания Михаила Ивановича Семевского 1856-1884; Сист. указ.(с. I-XII). – (Очерки и рассказы из русской истории XVIII века / М.И. Семевский)


  Содерж.: Тайная канцелярия при Петре Великом; Самуил Вымороков, проповедник явления антихриста; Камер фрейлина Гамильтон; Петр I как юморист На тит. л. экз. № 103665 печать Л.П. Рашкович; № 135256 - Биб. Флавиана
1633448
  Ауэрбах Ф. Царица мира и ее тень : общедоступное изложение оснований учения об энергии и энтропии / Ф. Ауэрбах ; F. Auerbach, проф. Иен. ун-та ; пер. с нем., с предисл. Ш.Э. Гильома (вице-дир. Междунар. бюро мер и весов в Париже). – 2-е изд. – Одеса : Mahtesis, 1907. – VIII, 54, [1] с. – Библиогр.: "Литература" (с. 53-54)


  Авт. предисл., пер.: Гильом, Шарль Эдуар (1861-1938)
1633449
  Ауэрбах Ф. Царица мира и ее тень : общедоступн. изложение оснований учения об энергии и энтропии / Ф. Ауэрбах ; F. Auerbach, проф. Иен. ун-та ; пер. с нем. ; с предисл. Ш.Э. Гильома (вице-дир. Междунар. бюро мер и весов в Париже). – 5-е изд. – Одеса : Mathesis, 1911. – VIII, 50 с. – Библиогр.: "Литература" с. 49-50


  Авт. предисл.: Гильом, Шарль Эдуар (1861-1938)
1633450
  Ауэрбах Ф. Царица мира и ее тень. Энергия и энтропия : Энергия и энтропия / Ф. Ауэрбах ; пер. с нем., под ред. А.П. Афанасьева (проф. 2-го Петроградского ун-та). – Петроград : Научное книгоизд., 1919. – 78 с. : ил.; с. 40 ил. – (Физическая библиотека)
1633451
  Нестеровский В.М. Царица Мысль : Стихи / В.М. Нестеровский. – Л., 1989. – 62с.
1633452
  Шеремет Павел Царица Нино // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 48. – С. 20-21. – ISSN 0131-0097


  Екс-спікер парламенту Грузії, одна з лідерів революції троянд Ніно Бурджанадзе.
1633453
  Сологуб Ф.К. Царица поцелуев / Ф.К. Сологуб. – Москва, 1990. – 31с.
1633454
  Семевский М.И. Царица Прасковья 1664-1723 : с прил. портр., отпечатанного красками / М.И. Семевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Русская старина" ; Тип. М.М. Стасюлевича, 1883. – [4], 256 с., 1 л. цв. портр. – В конце предисл. авт. Михаил Семевский. – (Очерки и рассказы из русской истории XVIII века / М.И. Семевский)


  Содерж.: Тайная канцелярия при Петре Великом; Самуил Вымороков, проповедник явления антихриста; Камер фрейлина Гамильтон; Петр I как юморист На тит. л. экз. № 103665 печать Л.П. Рашкович; № 135256 - Биб. Флавиана
1633455
  Семевский М.И. Царица Прасковья 1664-1723 : с прил. портр., отпечатанного красками / М.И. Семевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Русская старина" ; Тип. М.М. Стасюлевича, 1883. – (Очерки и рассказы из русской истории XVIII века / М.И. Семевский)


  Содержание конволюта: 1. Семевский М.И. Царица Прасковья 1664-1723; 2. Семевский М.И. Слово и дело!
1633456
  Семевский М.И. Царица Прасковья, 1664-1723: Очерк из рус. истории XVIII в. / М.И. Семевский. – М., 1989. – 220с.
1633457
  Байер Р. Царица Савская / Рольф Байер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320 с. – (След в истории). – ISBN 5-222-00421-Х
1633458
  Гамсун Кнут Царица Тамара : драма в 3-х действиях / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. Ю. Балтрушайтиса // У врат царства : пролог / Гамсун Кнут. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит. Русского Т-ва, 1908. – 98 с. – (Универсальная библиотека ; № 101)
1633459
  Костюкович А. Царица Тамара // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 39-41.


  Тамара Гвердцители
1633460
  Шекет Ю. Царица Тамара: демон или заступница? // Личности. – Киев, 2009. – № 6 (22). – С. 116-133. – ISSN 1819-6268
1633461
  Большаков В.А. Царица Таусерт // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 151-156. – ISSN 0042-8779


  Цариця Єгипту, яка здобула статус фараона
1633462
  Иконникова А.Л. Царицы и царевны из Дома Романовых : (исторический очерк) / А.Л. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – [60] с. – Отд. оттиск: Русский архив, 1913, № 9-11, с. 156-173, 345-503


  На с. 3 (155) дарственная надпись Н.Д. Полонской от автора
1633463
   Царицы муз. – М., 1989. – 447с.
1633464
   Царицын-Сталинград. – Сталинград, 1954. – 302 с.
1633465
  Сколков Г.С. Царицын-Сталинград в прошлом / Г.С. Сколков. – Сталинград
Очерк первый : 1589-1862 гг. – 1928. – 42 с.
1633466
  Савченко И.П. Царицын - Сталинград - Волгоград / И.П. Савченко. – Волгоград, 1967. – 192 с.
1633467
  Шемшурина Е.Н. Царицыно / Е.Н. Шемшурина. – Москва : Госстройиздат, 1957. – 105 с.
1633468
  Хмельков А.И. Царицынские большевики в борьбе за установление Советской власти в Царицыне / А.И. Хмельков. – Сталинград, 1947. – 26с.
1633469
  Сувениров О. Царицынские дни. / О. Сувениров. – М., 1940. – 64с.
1633470
  Томарев В.И. Царицынский комсомол в борьбе за власть Советов. / В.И. Томарев. – Волгоград, 1968. – 51с.
1633471
   Царицынский комсомол в восстановительный период 1921-25 гг.. – Волгоград, 1966. – 24с.
1633472
  Олійник О. Цариця - орфографія / О. Олійник, І. Кульчицька. – К., 1994. – 101с.
1633473
  Авелін Гі де Цариця і Весталька / Гі де Авелін / З фpанцуського пеpеклав Іван Остап. – Львів : Hакладом і дpуком "Загальної Дpук.", 1908. – 92, [4] с.
1633474
  Андрухів І.О. Цариця Карпатського краю : [нарис історії Василіянського чернецтва, монастиря та чудотворної ікони Матері Божої в Гошеві] / Ігор Андрухів. – Вид. 2-ге, доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 157, [3] с., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 157. – ISBN 966-7363-13-9
1633475
  Березовський Ю. Цариця квітів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 29 листопада - 6 грудня (№ 55/56). – С. 6


  До 100-річчя від дня народження української художниці Катерини Білокур.
1633476
  Крищенко В. Цариця українського співу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 7-13 жовтня (№ 40)


  Пам"яті Раїси Кириченко.
1633477
  Мицик Ю.А. Царичанка козацька : До 400-ліття заснування Царичанки / о. Юрій Мицик; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія"; Ін-т української археографії та джерелознавства НАН України. – Київ : Генеза, 2004. – 88с. – На тит. арк.: Пам"яті мого батька Мицика Андрія Семеновича. – ISBN 966-504-263-7
1633478
  Тимченко В. Царичанський будинок культури / В. Тимченко. – Дніпропетровськ : Облвидав, 1958. – 44с.
1633479
  Шевченко Т. Царі, 1917
1633480
  Шевченко Т. Царі / Т. Шевченко. – Харків, 1929. – 14с.
1633481
  Шавалюк Л. Царі гори та їхні будні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 44 (468), 4-10.11.2016 р. – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  Про конкуренцію й державну антимонопольну політику в Україні.
1633482
  Сюндюклв І. Царі й літописці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 квітня (№ 72/73). – С. 20


  Історіописання та політика: колізії, конфлікти, гармонізація.
1633483
   Царівна-жаба. – Київ, 1974. – 160с.
1633484
  Кобилянська О.Ю. Царівна / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1961. – 311с.
1633485
  Кобилянська О.Ю. Царівна : [повість] / Ольга Кобилянська. – Київ : Зелений пес ; Гамазин, 2008. – 400 с. – (Серія "А+В"). – ISBN 978-966-1515-03-0
1633486
  Кобилянська О.Ю. Царівна : повість / Ольга Кобилянська. – Харків : Фоліо, 2009. – 316 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4219-4
1633487
  Кобилянська О.Ю. Царівна : повісті / Ольга Кобилянська ; [передм. та коментарі Т.І. Гундорової]. – Харків : Фоліо, 2012. – 700 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5623-8
1633488
   Царівна з Канакапурі. – К., 1991. – 170с.
1633489
  Лепьошкіна О. Царівна Софія. Святоозеро. Зцілення отамана. Старець Серапіон / О. Лепьошкіна, О. Лепьошкін // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.73-77
1633490
  Пархомов М.Н. Царівни ходять босоніж : повість / М.Н. Пархомов. – Київ : Веселка, 1968. – 192с.
1633491
  Георгиевски Т. Царно семе. Црвениот конь. Жолтиот трендафил = Black seed.The red horse.The yellow rose. / Т. Георгиевски; ред.М.Машевски; Македонска Академиjа на науките и уместостите. – Skopje : [S. n.], 1997. – 429 с. – ISBN 9989649294
1633492
  Сюткины Ольга и Павел Царсая дичь / Ольга и Павел Сюткины, , Эллсбрук Уэсли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 180-185 : іл.
1633493
  Зидаров К. Царска милост / К. Зидаров. – София, 1955. – 124с.
1633494
  Заозерский А.И. Царская вотчина XVII в. / А.И. Заозерский. – 2-е просм. и испр. изд. – М, 1937. – 307с.
1633495
  Хидурели Заза Тенгизович Царская вотчина в Восточной Грузии XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 - 07.00.02 / Хидурели Заза Тенгизович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 23л.
1633496
  Сизоненко А.И. Царская дипломатия и Латинская Америка // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 183-188. – ISSN 0130-3864
1633497
   Царская дипломатия и Парижская Коммуна 1871 г.. – М-Л, 1933. – 240с.
1633498
   Царская индустриализация. Банки и банкиры империи [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4 : 3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории ; Фильм 5, Фильм 6)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
1633499
  Авербух Р.А. Царская интервенция в борьбе с венгерской революцией 1848-1849 / Р.А. Авербух ; Ин-т истории Комакадемии. – Москва : Соцэкгиз, 1935. – 332 с. : карты. – Библиогр.: с. 329-331
1633500
  Шавишвили Ф.А. Царская каторга / Ф.А. Шавишвили. – Тбилиси, 1977. – 200с.
1633501
   Царская милость : Тип. Партии социалистов-революционеров, 1903. – 32 с. – (Библиотека "Народного дела" ; Вып. 6)
1633502
  Пыляев М.И. Царская Москва : история былой жизни первопрестольной столицы / М.И. Пыляев. – Москва : Эксмо, 2007. – 480с., [ 14л. илл. ] : илл. – (Москвоведение). – ISBN 978-5-699-23888-0
1633503
  Семенов А.В. Царская награда / А.В. Семенов. – Хабаровск, 1973. – 143с.
1633504
   Царская невеста : опера в 3-х действиях / музыка Н. Римского-Корсакова ; : (по драме Л. Мея ) ; Дополнительные сцены написаны И.Ф. Тюменевым. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. Акц. Общ. печ. дела "Издатель", 1899. – 76 с.
1633505
  Зимин И. Царская охота // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12. – С. 146-155. – ISSN 0235-7089
1633506
   Царская Россия в мировой войне. – Л.
1. – 1925. – 301с.
1633507
  Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны : пер. с франц. / М. Палеолог. – Москва : Международные отношения, 1991. – 240 с. – (Россия в мемуарах дипломатов)
1633508
  Покровский М.Н. Царская Россия и война / М.Н. Покровский. – Москва : Госиздат ; Главполитпросвет, 1924. – 88 с.
1633509
  Палеолог М. Царская Россия накануне революции / М. Палеолог. – Москва : Новости, 1991. – 652 с.
1633510
  Палеолог М. Царская Россия накануне революции / М. Палеолог. – Москва : Политиздат, 1991. – 492 с.
1633511
  Палеолог М. Царская Россия накануне революции / М. Палеолог. – Москва : Международные отношения, 1991. – 336с. – (Россия в мемуарах дипломатов). – ISBN 5-7133-0389-6
1633512
  Балабанов М.С. Царская Россия ХХ века (накануне революции 1917 года) / М.С. Балабанов. – Ленинград : Пролетарий, 1927. – 240 с.
1633513
  Дорна Царская семья / Дорна, Дзулиани М. де. – М., 1991. – 206с.
1633514
  Свердлов Я.М. Царская ссылка ха десять лет (1906-1916) / Я. Свердлов. – Москва : Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и СС поселенцев, 1925. – 32 с. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; N 20 - 21)
1633515
  Синьюй Чжоу Царская ткань. Китай: прошлое и будущее шелка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 74-88 : фото
1633516
  Бережной А.Ф. Царская цензура и борьба большевиков за свободу печати (1895-1914) / А.Ф. Бережной. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1967. – 288 с.
1633517
  Полянский Н.Н. Царские военные суды в борьбе с революцией 1905-1907 гг. / Н.Н. Полянский. – Москва : Моск. университет, 1958. – 240с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1633518
  Глинский Б.Б. Царские дети и их наставники / Б.Б. Глинский. – Москва-Санкт-Петербург, 1990. – 329 с.
1633519
  Глинский Б.Б. Царские дети и их наставники / Б.Б. Глинский. – М, 1991. – 329с.
1633520
  Глинский Б.Б. Царские дети и их наставники : Исторические очерки для юношества / Б.Б. Глинский. – 2. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 320 с. : Портр. – ISBN 5222001841
1633521
  Пикус Н.Н. Царские земледельцы / Н.Н. Пикус. – Москва : Московский университет, 1972. – 255 с.
1633522
  Пикус Николай Николаевич Царские земледельцы (непосредственне производители) и ремесленники в Египте III в. до н.э. : Автореф... д-ра ист.наук: 573 / Пикус Николай Николаевич; МГУ. Ист. фак. – М., 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1633523
  Успенский А.И. Царские иконописцы и живописцы XVII века : [Т. 1–4] / А.И. Успенский. – Москва : Печатня А. Снегиревой. – (Записки Императорского Московского археологического института имени Николая II / Московский Археологический институт. ; Т. 39)
Т. 4. – 1916. – [2], VI, 512 с., 57 л. ил.


  Сысоев Петр Микеладзе Евгений Семенович
1633524
  Зайцев Б. Царские крестники из Харрогейта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 17. – С.32-33. – ISSN 0234-1670


  [Музей королевской насосной станции на севере Англии.]
1633525
  Зарин А.Е. Царские развлечения и забавы за 300 лет / Николай Державин. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина. М. ; [Книгоиздат "Сельский вестник", СПб.], 1913. – 148 с. : портр., ил.
1633526
  Троицкий Н.А. Царские суды против революционной России: Политические процессы 1871-1880гг. / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1976. – 408с.
1633527
  Диаковский Е.П. Царские часы Рождества и Богоявления / Е.П. Диаковский. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1908. – 19 с.
1633528
  Антонов С.П. Царский двугривенный : повесть / Сергей Антонов. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1981. – 237 с. – (Библиотека юношества)
1633529
  Антонов С.П. Царский двугривенный : повести / С.П. Антонов. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 719 с.
1633530
  Зуев-Ординець Царский куриоз / Зуев-Ординець. – Пермь, 1967. – 51с.
1633531
   Царский подарок : возвращение книг-странников // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 42. – ISSN 1727-4893


  В Россию вновь возвращаются проданные в послереволюционные годы на Запад книжные редкости, принадлежавшие представителям династии Романовых - "Псалтирь" из библиотеки Николая I и "Сербская Библия" из библиотеки Александра I.
1633532
   Царский подарок : возвращение книг-странников // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 42. – ISSN 1727-4893


  В Россию вновь возвращаются проданные в послереволюционные годы на Запад книжные редкости, принадлежавшие представителям династии Романовых - "Псалтирь" из библиотеки Николая I и "Сербская Библия" из библиотеки Александра I.
1633533
  Руднева Софья Царский роман : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 104-109 : Фото
1633534
  Кикич Х. Царский скот / Х. Кикич. – М, 1959. – 96с.
1633535
   Царский флот под красным стягом. 1905-1930. – М., 1931. – 255с.
1633536
  Куликовская-Романова Царского рода / Ольга Николаевна Куликовская-Романова ; [ред.-сост. А.Ю. Хвалин]. – 3-е изд., доп. – Москва : Кругъ, 2010. – 210, [2] с., [24] c. фотоил. : ил. – ISBN 978-5-7396-0168-1
1633537
  Бердинских К. Царское дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 37 (425). – С. 24-26


  Президент, забыв свои вчерашние призывы, пытается с помощью Конституционного суда изменить Основной закон, усилив свои полномочия
1633538
  Георгиева М. Царское дело // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 22 (191). – С. 14-15


  Визит Главы Российского императорского дома княгини Марии Романовой в Киев
1633539
  Земцова Юлия Царское дело // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1633540
  Трепавлов В.В. Царское путешествие по этничным регионам России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 85-97. – ISSN 0042-8779
1633541
   Царское село в поэзии : [сборник стихотворений] / Со статьей Э. Ф. Голлербаха ; ред. Н.О. Лернера. – Санкт-Петербург : "Парфенон", 1922. – 56 с.


  Авторы: Авторы: М. В. Ломоносов, И. Ф. Богданович, Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, М. Д. Деларю, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Ф. И. Тютчев, Ин. Анненский, Н. С.
1633542
  Кобенко Дмитрий Царскосельский лицей. Наставники и потомцы, 1811-1843 / Кобенко Дмитрий. – Санкт-Петербург, 1911. – 553с.
1633543
  Нагибин Ю.М. Царскосельское утро : повести, рассказы / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1979. – 606с.
1633544
  Нагибин Ю.М. Царскосельское утро : повести, рассказы / Ю.М. Нагибин. – М,, 1983. – 527с.
1633545
  Лазо С. Царства / Сергей Лазо. – Тернополь : Підручники і посібники, 2012. – 155, [2] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-966-07-2123-4


  У пр. №1721870 напис: Для библиотеки М. Максимовича. Подпись
1633546
  Пресняков А.Е. Царственная книга, ее состав и происхождение / А.Е. Пресняков. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1893. – 52 с. – Из 31 т. Зап. Историко-филол. фак. Имп. С.-Петерб. ун-та
1633547
  Барятинский В.В. Царственный мистик : (император Александр 1-й - Феодор Козьмич) / В.В. Барятинский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1912. – 144 с., [2], 2 л. портр., 3 л. факс. : ил.
1633548
  Шолом-Алейхем Царствие небесное / Шолом-Алейхем. – Москва, 1964. – 63 с.
1633549
  Толстой Л.Н. Царство божие внутри вас или христианство, не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредник", 1908. – [4], 336 с.
1633550
  Толстой Л.Н. Царство Божие внутри вас или христианство, не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание / Л.Н. Толстой. – Единственное , автором разрешенное изд. – Берлин : Изд. Библиографического Бюро
Ч. 1. – 1894. – X, 302 с.
1633551
  Толстой Л.Н. Царство Божие внутри вас или христианство, не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание / Л.Н. Толстой. – Единственное , автором разрешенное изд. – Берлин : Изд. Библиографического Бюро
Ч. 2. – 1894. – XII, 233 с.
1633552
  Сюндюков І. Царство від світу сього // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 листопада (№ 209/210)


  Про підпорядкування московського православ"я деспотичній світській історії влади.
1633553
  Берлин А. Царство гусениц : 121 раскрашенное изображение гусениц на 12 табл. в красках / А. Берлин ; с описательным текстом А. Берлина ; пер. С.М. Михайловского. – Пг-М. : Изд-во т-ва М.О. Вольф, 1916. – 30, [2] с.
1633554
  Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря / Н.А. Бердяев. – Москва : Республика, 1995. – 383с. – (Мыслители XX века). – ISBN 5-250-02408-4
1633555
  Шевченко А.И. Царство его идей впереди // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 3-6 : Фото. – ISSN 1726-5428
1633556
  Валишевский К. Царство женщин. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 446,1с.
1633557
  Глинз Даниэль Царство жеста : Традиції // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 146-157 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1633558
  Карпентьер А. Царство земное / А. Карпентьер. – Москва : Радуга, 1988. – 576с.
1633559
  Карпентьер А. Царство земное : повесть / Алехо Карпентьер ; пер. с исп. Р. Похлебкина ; предисл. Юрия Дашкевича. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1988. – 573 с.
1633560
  Карпентьер А. Царство Земное : Роман. Повесть / Пер. с исп. А.М.Косс и др.; Алехо Карпентьер. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 319с. – (Новая коллекция). – ISBN 5-8301-0194-7
1633561
  Волынский А.Л. Царство Карамазовых. Н.С. Лесков : Заметки / А.Л. Волынский. – Санкт-Петербург : [Тип. М.М. Стасюлевича], 1901. – IV, 493 с.
1633562
  Вишинський С. Царство кількості. Традиціоналістська критика науки // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 14-17. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  "Висвітлено проблеми критичної рецепції науки в дискурсі інтегрального традиціоналізму та філософії Консервативної революції. Автор вдається до порівняльного прочитання ідей Рене Генона і Мартіна Гайдеггера в ключі інтерпретації науково-технічного ...
1633563
  Фрейман Нина Царство Кукулькана : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 38-41 : Фото
1633564
  Браунс Р. Царство минералов : Драгоценные камни / Р. Браунс; Под общ. ред. А.А. Иностранцева. – Санкт-Петербург, 1904. – С. 65-112
1633565
  Браунс Р. Царство минералов : Драгоценные камни / Р. Браунс; Под общ. ред. А.А. Иностранцева. – Санкт-Петербург, 1905. – 201-240с.
1633566
  Браунс Р. Царство минералов : Драгоценные камни / Р. Браунс; Под общ. ред. А.А. Иностранцева. – Санкт-Петербург, 1905. – 241-280с.
1633567
  Браунс Р. Царство минералов : Драгоценные камни / Р. Браунс; Под общ. ред. А.А. Иностранцева. – Санкт-Петербург, 1905. – 281-320с.
1633568
  Браунс Р. Царство минералов : Драгоценные камни / Р. Браунс; Под общ. ред. А.А. Иностранцева. – Санкт-Петербург, 1905. – 320-368с.
1633569
  Браунс Р. Царство минералов : Драгоценные камни / Р. Браунс; Под ред. А.А. Иностранцева. – Санкт-Петербург, 1906. – 417-507с.
1633570
  Браунс Р. Царство минералов : (описание главных минералов, их местонахождения и значение их для промышленности) : драгоценные камни ^ с 277 политипажами в тексте, 73 таблицами в красках и 18 фототипий / сочинение д-ра Браунса ; ; перевод с немецкаго В. Н. Лемана, с дополнениями относительно России А. П. Нечаева и П. П. Сущинскаго ; под общ. ред. А.А. Иностранцева, заслуженнаго профессора С.-Петербургскаго университета д-ра. – Санкт-Петербург : А.Ф. Девриен, 1906. – [2], ,XVI, 507с.,[97] : 91 л. ил.
1633571
   Царство натовпу. – К, 1991. – 22с.
1633572
  Аскенази Ш. Царство Польское 1815-1830 гг. / Шимон Аскенази, проф. ; с предисл. А. А. Кизеветтера ; пер. с польского Владимира Высоцкого. – Москва : Книгоиздат писателей, 1915. – 167, [1] с.
1633573
  Кривопалов А.А. Царство Польское в стратегических взглядах фельдмаршала И.Ф. Паскевича в середине 1840-х годов // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 88-100. – ISSN 0869-5687
1633574
  Симоненко Г. Царство Польское сравнительно с Познанью и Галицией в отношении их успехов экономических, умственных и нравственных со времени крестьянских реформ 1848, 1850 и 1864 годов в этих провинциях : публичные лекции / Г. Симоненко. – Варшава : В Типографии медицинской газеты, 1878. – VI, 86 с.
1633575
  Кузьмищев В.А. Царство сынов Солнца / В.А. Кузьмищев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 255 с.
1633576
  Кузьмищев В.А. Царство сынов Солнца / В.А. Кузьмищев. – М, 1985. – 255с.
1633577
  Батлер Кэролин Царство целакантов. Живые ископаемые / Батлер Кэролин, Баллеста Лоран // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 150-157 : фото
1633578
  Самченко В. Царство штуки: кольори і відтінки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 21). – С. 14


  "Талант знакового художника з нагоди 150-річчя вшанували маcштабним проектом «Відомий і невідомий Труш» iз показом понад 300 картин".
1633579
   Царство юбок. – М., 1994. – 556с.
1633580
  Арсеньев К.К. Царствование Екатерины I / соч. Константина Арсеньева. – Санкт-Петербург : В тип. Императорской акад. наук, 1856. – [2] , 91с. – Отд. оттиск: Ученых записок, издаваемых Вторым отд-нием Императорской акад. наук, кн. 2


  Темы: История. Исторические науки -- Россия -- Период феодализма (4 в. - 1861 г.) -- Период усиления феодально-крепостнического гнета, зарождения буржуазных отношений и развития абсолютизма (20-е гг. 17 в. - кон. 18 в.) -- Дворянская империя 20-50-х ...
1633581
  Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II / С.С. Ольденбург. – М., 1992. – 640с.
1633582
  Португалов В.В. Царствование последнего Романова / В.В. Португалов. – Пг., 1917. – 32с.
1633583
  Берх В.Н. Царствование царя Алексея Михайловича : [в 2 ч. / В. Берх]. – Санкт-Петербург : Издал И. Сленин, 1831 (печатано в тип. Х. Гинце)
Ч. 1. – 1831. – VIII, 314, [2] с. – Авт. указан в конце предисл.
1633584
  Берх В.Н. Царствование царя Алексея Михайловича : [в 2 ч. / В. Берх]. – Санкт-Петербург : Издал И. Сленин, 1831 (печатано в тип. Х. Гинце)
Ч. 2. – 1831. – 270, [2] с., 1 л. хромолитогр. – Авт. указан в конце предисл.
1633585
  Берх В.Н. Царствование царя Михаила Феодоровича и взгляд на междуцарствие : [в 2 ч. / В. Берх]. – Санкт-Петербург : Издал И. Сленин, (печатано в тип. Х. Гинце)
Ч. 1. – 1832. – VI, 301 с., 1 л. карты. – Авт. указан в конце предисл.
1633586
  Берх В.Н. Царствование царя Михаила Феодоровича и взгляд на междуцарствие : [в 2 ч.] / [В. Берх]. – Санкт-Петербург : Издал И. Сленин, (печатано в тип. Х. Гинце)
Ч. 1. – 1832. – VI, 301 с., 1 л. карты. – Авт. указан в конце предисл.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1633587
  Берх В.Н. Царствование царя Михаила Феодоровича и взгляд на междуцарствие : [в 2 ч. / В. Берх]. – Санкт-Петербург : Издал И. Сленин, 1831 (печатано в тип. Х. Гинце)
Ч. 2. – 1832. – IX, 260, [2] с., 1 л. хромолитогр. – Авт. указан в конце предисл.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1633588
  Берх В.Н. Царствование царя Федора Алексеевича и история первого стрелецкого бунта : [в 2 ч. / В. Берх]. – Санкт-Петербург : Издал И. Сленин, (печатано в тип. Х. Гинце)
Ч. 1. – 1834. – VII, [4], 122 c. фронт.(ил.). – Авт. указан в конце предисл.- Пер. с: Царствование царя Федора Алексеевича и история первого стрелецкого бунта Ч. 2, 1835


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
1633589
  Берх В.Н. Царствование царя Федора Алексеевича и история первого стрелецкого бунта. Ч. 2 : [в 2 ч.] / [В. Берх] // Царствование царя Федора Алексеевича и история первого стрелецкого бунта : [в 2 ч. / В.Н. Берх. – Санкт-Петербург : Издал И. Сленин, (печатано в тип. Х. Гинце), 1834. – Ч. 1. – [2], VI, 162 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
1633590
   Царствуващият град Търнов : археологически проучвания. – София : Наука и изкуство, 1985. – 253, [2] с.
1633591
  Арсеньева С.Д. Царствующий дом Романовых : Вып. [1]-10 / [Соч.] С.Д. Арсеньевой. – 1903-1912. – Санкт-Петербург : Училищ. сов. при Святейш. синоде
Вып. 4 : Век Екатерины II. – 1907. – [4], 209 с., 35 л. ил.
1633592
  Арсеньева С.Д. Царствующий дом Романовых : Вып. [1]-10 / [Соч.] С.Д. Арсеньевой. – 1903-1912. – Санкт-Петербург : Училищ. сов. при Святейш. синоде
Вып. 6 : Успехи России в начале XIX века. – 1909. – [4], 257, [2] с., 12 л. ил., портр.
1633593
  Арсеньева С.Д. Царствующий дом Романовых : Вып. [1]-10 / [Соч.] С.Д. Арсеньевой. – 1903-1912. – Санкт-Петербург : Училищ. сов. при Святейш. синоде
Вып. 2 : Петр Великий. – 1910. – [4], 157 с., 16 л. ил.
1633594
  Арсеньева С.Д. Царствующий дом Романовых : Вып. [1]-10 : с портр. госуд. имп. и ее старш. сына и с 15-ю рис. в тексте / С.Д. Арсеньевой. – Санкт-Петербург : Училищ. сов. при Святейш. синоде
Вып. 7 : Император Николай I. – 1910. – 272 с. – Библиогр.: "Пособия" в конце глав
1633595
  Заплетнюк О.А. Царська влада в Єгипті періоду правління Ехнатона : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Заплетнюк Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 354 арк. – Додатки: арк. 222-354. – Бібліогр.: арк. 201-221
1633596
  Заплетнюк О.А. Царська влада в Єгипті періоду правління Ехнатона : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Заплетнюк Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1633597
  Заплетнюк О.А. Царська влада в Єгипті та фіванське жрецтво в період XVIII династії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 127-130. – ISSN 2076-1554
1633598
  Назарко Ір. Царське священство = Sacerdozio regale : Проблеми життя і праці священика / Ір. Назарко. – Рим : Видавництво оо.Василіян, 1969. – 202с. – (Українська духовна бібліотека = Biblioteca spirituale Ucraina)
1633599
  Ричка В. Царський вінець Ярослава Мудрого // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 68-85. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1633600
  Усик Світлана Царський жолудь / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 5 : фото
1633601
  Зуев-Ординець Царський курйоз / Зуев-Ординець. – К., 1963. – 75с.
1633602
  Лемін Й.М. Царський солдат у революції 1905 року. / Й.М. Лемін. – Х., 1926. – 104с.
1633603
  Янко А.Л. Царський титул у етрусків // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 19-29. – ISSN 2309-6608
1633604
  Волошкевич Г.А. Царський уряд та проблема модернізації нормативно-правоної бази діяльності споживчої кооперації (початок XX ст.) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 120-126. – ISSN 1563-3349
1633605
  Полюшко Г. Царські ворота Софії Київської // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2020. – № 1/3 (269/271). – С. 36-41. – ISSN 0131-2685
1633606
  Галайчук Б. Царські компетенції на основі Переяславського договору // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 327-335. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1633607
  Вілкул Т.Л. Царювання Олександра Македонського у "Хронографі по великому ізложенію" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 271-294. – ISSN 2222-4203
1633608
  Бах Н. Царь-голод / Н. Бах. – [Б. г.] : Гельсингфорс, изд-во секции распространения идей народовластия. – 87 с.
1633609
  Андреев Л.Н. Царь-Голод : предтавление в 5 карт. с прологом / Леонид Андреев ; рис. Е. Лансере. – Санкт-Петербург : Изд. Шиповник, 1908. – 128 с., 1 л. ил. ил


  Художник: Лансере Евгений Евгеньевич (1875-1946) 4030 две печати...
1633610
  Соловьев В.С. Царь-девица / В.С. Соловьев. – Москва, 1990. – 335с.
1633611
   Царь-дерево. – М., 1989. – 542с.
1633612
  Барановская М.В. Царь-доллар / М.В. Барановская. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1927. – 112 с.
1633613
  Богуславский Г.А. Царь-колокол / Г.А. Богуславский. – Москва : Московский рабочий, 1958. – 51 с. : ил.
1633614
  Перхавко В. Царь-колокол // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 102-105. – ISSN 1812-867Х
1633615
  Ефимова Е.А. Царь-освободитель Александр II. Его жизнь и славная деятельность. / Сост. Е. Ефимова. – 2-е изд. – Москва : Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1903. – 90 с. : портр.;. – Кн.нап.: рос. стар. орф. – (Дешевые издания Т.ва И.Д.Сытина / Под ред Н.В.Тулупова)
1633616
  Ляшенко Л. Царь-освободитель: великие реформы и мы // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 4. – C. 32-41. – ISSN 0028-1263
1633617
  Зелов Д. Царь-памятник // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 22-37. – ISSN 1812-867Х
1633618
  Гордеев Н.В. Царь-пушка / Н.В. Гордеев. – 2-е изд. – М, 1969. – 56с.
1633619
  Гордеев Н.В. Царь-Пушка / Н.В. Гордеев. – М, 1960. – 60с.
1633620
  Портнов М.Э. Царь-пушка и Царь-колокол / М.Э. Портнов. – М., 1982. – 80с.
1633621
  Портнов М.Э. Царь-пушка и Царь-колокол / М.Э. Портнов. – М., 1990. – 47с.
1633622
  Астафьев В.П. Царь-рыба : повествование в рассказах / Виктор Астафьев. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 128с.
1633623
  Астафьев В.П. Царь-рыба : повествование в рассказах / Виктор Астафьев. – Красноярск : Книжное издательство, 1978. – 408с.
1633624
  Астафьев В.П. Царь-рыба : повествование в рассказах / Виктор Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 400с. – (Библиотека произведений, удостоен. Гос. премии СССР)
1633625
  Астафьев В.П. Царь-рыба : повествование в рассказах / Виктор Астафьев. – Москва : Современник, 1982. – 384с. – (Сельская библиотека Нечерноземья)
1633626
  Астафьев В.П. Царь-рыба : повествование в рассказах / Виктор Астафьев. – Москва : Современник, 1983. – 384с. – (Сельская библиотека Нечерноземья)
1633627
  Астафьев В.П. Царь-рыба : повествование в рассказах / Виктор Астафьев ; предисл. И. Жукова. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 384с. – (Школьная библиотека)
1633628
  Астафьев В.П. Царь-рыба : повествование в рассказах / Виктор Астафьев. – Москва : Современник, 1984. – 383с.
1633629
  Астафьев В.П. Царь-рыба : повествование в рассказах / Виктор Астафьев. – Хабаровск : Книжное издательство, 1986. – 576с.
1633630
  Астафьев В.П. Царь-рыба : повествование в рассказах / Виктор Астафьев ; вступ. ст. И. Жукова. – Красноярск : Книжное издательство, 1987. – 398с.
1633631
  Астафьев В.П. Царь-рыба : повествование в рассказах / Виктор Астафьев ; вступ. ст. Н. Яновского. – Новосибирск, 1988. – 381с. – (Библиотека сибирского романа: БСР)
1633632
  Астафьев В.П. Царь-рыба / Виктор Астафьев. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989. – 368с. – (Советский сибирский роман: ССР)
1633633
  Астафьев В.П. Царь-рыба : повествование в рассказах / В. Астафьев. – Санкт-Петербург : Лениздат : Команда А, 2014. – 510, [1] с. – (Серия "Лениздат-классика"). – ISBN 978-5-4453-0463-0
1633634
  Маркграф Н.Г. Царь-сердце : кн. стихов / Н.Г. Маркграф. – М., 1991. – 160с.
1633635
  Ракушин Ф.Н. Царь-ягода. / Ф.Н. Ракушин. – М, 1983. – 93с.
1633636
  Домбровский А. Царь - буква. К 300-летию русского гражданского шрифта // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 11
1633637
  Степняк-Кравчинский Царь - чурбан, царь - цапля / Степняк-Кравчинский. – Пб., 1921. – 184с.
1633638
  Мордовцев Д.Л. Царь без царства : (О царе Имеретии Соломоне II) / Д.Л. Мордовцев. – Нижний Новгород, 1991. – 190с.
1633639
  Либрович С.Ф. Царь в плену / С.Ф. Либрович. – М., 1991. – 167с.
1633640
  Цветаев Д.В. Царь Василий Шуйский и места погребения его в Польше 1610-1910 гг. / [Соч.] Проф. Д.В. Цветаева, д-ра рус. истории. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
[Т. 2] : Приложения к историческому исследованию : Кн. 1. – 1901. – [2], 26, [2], CCLVIII, [1] с., 12 л. ил.
1633641
  Цветаев Д.В. Царь Василий Шуйский и места погребения его в Польше 1610-1910 гг. / [Соч.] Проф. Д.В. Цветаева, д-ра рус. истории. – Москва-Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
Т. 1 : Историческое исследование. – 1910. – XXI, [3], 610 с. – Библиогр. в предисл.
1633642
  Цветаев Д.В. Царь Василий Шуйский с братьями на Варшавском сейме / [Соч.] Проф. Дм. Цветаева. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1905. – [3], 41 с.
1633643
  Ермолаев Владимир Царь горы : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 48-57 : Фото
1633644
  Ермолаев Владимир Царь доски : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 44-53 : Фото
1633645
   Царь зверей - пес : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 18 : Фото
1633646
  Робертс Ч. Царь зверей. / Ч. Робертс. – Москва, 1993. – 222с.
1633647
  Мордовцев Д.Л. Царь и гетьман / Д.Л. Мордовцев. – Москва, 1990. – 292с.
1633648
  Мордовцев Д.Л. Царь и гетьман / Д.Л. Мордовцев. – Киев, 1992. – 299с.
1633649
  Успенский Б.А. Царь и император: Помазание на царство и семантика монаршеских титулов / Б.А. Успенский. – Москва : Языки русской культуры, 2000. – 144с. – (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия). – ISBN 5-7859-0145-5
1633650
  Гамольский Л.В. Царь и Лев / Л.В. Гамольский. – Днепропетровск, 1990. – 319с.
1633651
  Зубова О.И. Царь и подданые в текстах пирамид // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 5-19. – ISSN 0869-1908
1633652
  Большаков К.А. Царь и поручик : роман / К.А. Большаков // Четырнадцатое декабря / Д.С. Мережковский. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 267-448. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-051-9
1633653
  Хорошкевич А. Царь и президент: исторические аналогии // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 11 (1013). – С. 89-93. – ISSN 0130-1640


  Хронологическое совпадние процесса модернизации России и США - начало 60-х годов XIX века. 19 февраля 1861 г. Александр II "отменил крепостное право " в Российской империи. 1января 1863 г. Авраам Линкольн подписал "Декларацию об освобождении рабов".
1633654
  Мережковский Д. Царь и революция : [Париж, 1907] Первое русское издание; Под ред.М.А.Колерова; Пер. с франц.О.В.Эдельман / Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов. – Москва : ОГИ, 1999. – 224с. – (Исследования по истории русской мысли). – ISBN 5-900241-42-4
1633655
  Астапова О.Р. Царь и царство в древнем Египте ( к проблеме религиозных коннотаций ) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 3. – С. 5-16. – ISSN 0869-1908
1633656
  Астапова О.Р. Царь и царство в древнем Египте (к проблеме религиозных коннотаций) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0869-1908
1633657
  [К.Р.] (Великий князь Константин Романов) Царь Иудейский : драма в четырех действиях и пяти картинах. – Санкт-Петербург, 1914. – 204, 13 с. + ил., ноты
1633658
  Ремизов А.М. Царь Максимилиан : Театр Алексея Ремизова / А.М. Ремизов; по своду В.В. Бакрылова. – Петербург : Госиздат, 1920. – 126 с.
1633659
   Царь Менефта : єгипетське оповідання : пеp. з фp. мови. – Київ : Вид. "Час" ; [Дpук. 1-ої Київ. дpук. спілки], 1909. – 12 с. – (Видавництво "Час" ; Cеp. 4; № 37)


  Зміст: Дикі лебеді; Мідяний Кабан; Снігова коpолева: Казка на сім оповіданнів; Сpібна гpошинка; Щось; Гоpобці і тpоянди; Великий змій моpський; Оле-Лук-Ойє; Вітpове оповідання пpо Вальдемаpа Даа та його дочок; Пpо дівчину, що стала ногами на хліб; ...
1633660
  Волков А. Царь Мидас: персонаж мифов и его прототип // Исторический журнал : научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 6 (102). – С. 48-61. – ISSN 1812-867Х


  Мідас — цар Фрігії (738 р. до н. е. — 696 р. до н. е.), син Гордія.
1633661
  Костомаров Н.И. Царь Михаил Федорович / Н.И. Костомаров. – Рига, 1990. – 42с.
1633662
  Чернышев С.И. Царь Михаил Феодорович и патриарх Филарет Никитич Романовы в их взаимных отношениях : речь, произнесенная на торжественном акте в Киев. духовной академии 21 февраля 1913 года, по случаю трехсотлетия дома Романовых / С.И. Чернышев. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – [2], 67 с. – Отд. отиск из журн.: Труды Киевской духовной академии
1633663
  Опимах И. Царь моря // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 11. – С. 66-81


  Про українського та російського живописця-мариніста вірменського походження Івана Айвазовського.
1633664
   Царь Освободитель. 1855 - 19 февраля - 1880. В память двадцати-пяти летнего царствования императора Александра ІІ.. – Москва : Изд. книгопродавца Н. П. Барисова, 1880. – 16с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1633665
  Зорьян С.Е. Царь Пап : исторический роман / С.Е. Зорьян; пер. с арм. Аннны Иоаннисиан. – Москва : Советский писатель, 1946. – 302 с.
1633666
  Зорьян С.Е. Царь Пап : исторический роман / С.Е. Зорьян; пер. с арм. Аннны Иоаннисиан. – Ереван : Айастан, 1967. – 387 с.
1633667
  Шпиндлер К. Царь Сиона / К. Шпиндлер. – Ставрополь, 1993. – 446с.
1633668
  Оразбаев И. Царь слова : стихи, реквием, поэма / Оразбаев И., пер. с каз. М.Акчурин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 104 с.
1633669
  Бейер Р. Царь Соломон / Р. Бейер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – (След в истории). – ISBN 5-222-0069-3-Х
1633670
  Винокурова И. Царь Соломон, царица Савская и Ковчег Завета // Исторический журнал : научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 4 (112). – С. 76-83. – ISSN 1812-867Х
1633671
  Толстой А.К. Царь Федор Иоаннович / А.К. Толстой. – Москва, 1953. – 143с.
1633672
  Толстой А.К. Царь Федор Иоаннович / А.К. Толстой. – Москва, 1983. – 160с.
1633673
  Софоклъ Царь Эдипъ : приспособлено для современной сцены Гуго фонъ- Гофмансталемъ / Софоклъ ; пер. съ нъм. Т. Щепкиной-Куперникъ. – Москва : Театральная библиотека С.О. Разсохина. – 58 с.
1633674
  Барт А. Царьград и окрестности : историко-художественное описание А. Барта с 58 рис. и чертеж. / А. Барт ; с франц. перевел Н.М. Лагов, дополнено Н.Н. Пешковым. – Петроград : Изд. о-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1915. – 248 с. : ил.
1633675
  Волков А. Царьградская пленница / А. Волков. – Москва, 1969. – 171с.
1633676
  Волков А.М. Царьградская пленница. Два брата / А.М. Волков. – Москва, 1971. – 496с.
1633677
  Клетников Е. Цвеке од сjаj и сон / Ефтим Клетников ; [ил.: Филип Клетников]. – Скопje : Детска радост, 2001. – 77, [1] с. : ил. – (Библиотека Световии). – ISBN 9989-30-628-1
1633678
  Боровиков Г.Ф. Цвела верба / Г.Ф. Боровиков. – М, 1983. – 295с.
1633679
  Чуковский Н.К. Цвела земляника / Н.К. Чуковский. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 544с. – (Тебе в дорогу романтик)
1633680
  Венников И.А. Цвела пшеница / И.А. Венников. – Куйбышев, 1958. – 52с.
1633681
  Абдуллин И.А. Цвела черемуха : пьесы : пер. с башк. / Ибрагим Абдуллин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 216 с. : портр.
1633682
  Шайхалієва Ю. Цвелих Микола Гаврилович / Ю. Шайхалієва, А. Кучухідзе // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Некролог. Доцент кафедри експериментальної фізики, кафедри оптики твердого тіла, кафедри оптики, завідуючий кафедри, заступник декана фізичного факультету (1963-1968 рр.)
1633683
   Цвелих Микола Гаврилович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 65
1633684
   Цвет белого хлеба // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 64-65 : фото
1633685
  Дерибере М. Цвет в деятельности человека / М. Дерибере. – М., 1964. – 184с.
1633686
  Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – Москва, 1965. – 216с.
1633687
  Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – Москва, 1984. – 320с.
1633688
  Юрьев Ф. Цвет в искусстве книги / Ф. Юрьев. – Киев : Вища школа, 1987. – 246 с.
1633689
  Исаева М.В. Цвет в культуре человеческого бытия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 11. – С. 91-95. – ISSN 2073-9702


  В статье цвет рассматривается как фундамент культурной деятельности человека посредством природы человеческого зрения, через познание пространства и времени, художественное творчество и язык. Делается вывод: процессы и события человеческого бытия ...
1633690
  Ашкенази Г.И. Цвет в природе и технике / Г.И. Ашкенази. – 2-е изд., доп. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 87 с.
1633691
  Ашкенази Г.И. Цвет в природе и технике / Г.И. Ашкенази. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1974. – 89 с., [4] л. ил.
1633692
  Котанджян Н.Г. Цвет в раннесредневековой живописи Армении (6-7 вв.) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.00.00; 17.00.04 / Котанджян Н.Г.; МГУ. – М., 1975. – 24л.
1633693
  Юхновская Виктория Цвет в саду // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 78-79 : фото
1633694
   Цвет в украинской народной одежде. – Рубежное, 1986. – 16с.
1633695
  Новаковский С.В. Цвет в цветном телевидении / С.В. Новаковский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 288 с.
1633696
  Оганесян В. Цвет веры / В. Оганесян. – Москва, 1982. – 102с.
1633697
  Машбаш И. Цвет ветра : стихи / Исхак Машбаш ; авториз. пер. с адыг. В.Твороговой. – Москва : Правда, 1982. – 32 с.
1633698
  Рабкин Е.Б. Цвет вокруг нас / Е.Б. Рабкин, Е.Г. Соколова. – Москва : Знание, 1964. – 32с.
1633699
  Пармузин Б.С. Цвет восточного неба / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1975. – 256с.
1633700
  Гончаров Е.И. Цвет восходящего солнца / Е.И. Гончаров. – Донецк, 1963. – 27с.
1633701
  Стригалев М.Л. Цвет времени / М.Л. Стригалев. – Пермь, 1971. – 107с.
1633702
  Петросян В. Цвет добра и надежды / В. Петросян. – Москва : Советский писатель, 1984. – 639с.
1633703
  Соколов Д.И. Цвет жизни. / Д.И. Соколов. – Х., 1970. – 83с.
1633704
  Кочнев М. Цвет зари : Сказы о 1905 годе / М. Кочнев. – Москва : Художественная литература, 1955. – 228 с.
1633705
  Кочнев М. Цвет зари : Сказы о 1905 годе / М. Кочнев. – Москва : Художественная литература, 1956. – 228 с.
1633706
  Зеленая Дарья Цвет зари // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 114-119 : фото
1633707
  Попов Н.И. Цвет зари в окне. / Н.И. Попов. – М,, 1971. – 52с.
1633708
  Оровецкий П.А. Цвет земли / П.А. Оровецкий. – М., 1959. – 400с.
1633709
  Беляев М.Ф. Цвет земли / М.Ф. Беляев. – Москва : Советская Россия, 1969. – 190 с. : ил.
1633710
  Власов А.Ф. Цвет и безопасность труда / А.Ф. Власов. – Москва, 1970. – 87с.
1633711
  Мизрахи В.М. Цвет и биологическая гравиэлектроника = Колір та біологічна гравіелектроніка : (сб. статей) / В.М. Мизрахи, В.П. Титарь ; М-во образования и науки, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Акад. наук прикладной радиоэлектроники, Ин-т голографии. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 163 с. : ил., табл. – Доп. тит. л. укр. – Библиогр. в конце ст.
1633712
  Мизрахи В.М. Цвет и гравитация : (сборник статей) / В.М. Мизрахи, В.П. Титарь ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Акад. наук прикладной радиоэлектроники, Ин-т голографии. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2018. – 39 с. : ил. – Вып. дан. укр.: Мізрахі В.М., Титар В.П. Збірник статей "Колір та гравітація". – Библиогр. в конце част.
1633713
  Гуревич М.М. Цвет и его измерение / М.М. Гуревич. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 268 с.
1633714
  Манджини А. Цвет и красители / А. Манджини. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1633715
  Аксенов Ю.Г. Цвет и линия : практическое руководство по рисованию и живописи / Ю.Г. Аксенов, М.М. Левидова. – Москва : Совецкий художник. – (Самодеятельному художнику)
Вып. 1. – 1976. – 304 с.
1633716
  Аксенов Ю.Г. Цвет и линия : практическое руководство по рисованию и живописи / Ю.Г. Аксенов, М.М. Левидова. – 2-е изд., испр. и допол. – Москва : Совецкий художник, 1986. – 253 с.
1633717
  Василевский Б.А. Цвет и линия Севера / Б.А. Василевский. – Москва, 1978. – 96с.
1633718
  Киприанов А.И. Цвет и строение цианиновых красителей / А.И. Киприанов. – Избранные труды. – Киев : Наукова думка, 1979. – 666 с.
1633719
  Ульштейн И.Е. Цвет и телевидение / И.Е. Ульштейн. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
1633720
  Мизрахи В.М. Цвет и управление гравитацией = Колір та управління гравітацією : сб. статей / В.М. Мизрахи, В.П. Титарь ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Акад. наук прикладной радиоэлектроники, Ин-т голографии. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 154 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем
1633721
  Шашлов Б.А. Цвет и цветовоспроизведение. Уч. / Б.А. Шашлов. – М., 1986. – 280с.
1633722
  Билль-Белоцерковский Цвет кожи : пьеса в 3-х действиях, 13-ти картинах / В.И. Билль-Белоцерковский. – Москва : Искусство, 1948. – 106 с.
1633723
  Закруткин В.А. Цвет лазоревый / В.А. Закруткин. – Ростов н/Д, 1965. – 82 с.
1633724
  Закруткин В.А. Цвет лазоревый : страницы о Михаиле Шолохове / В.А. Закруткин. – Москва : Советская Россия, 1975. – 79 с.
1633725
  Пестушко Валерий Цвет лечит : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 54
1633726
   Цвет надежд - зеленый. – М., 1982. – 496с.
1633727
  Никитин Ю.М. Цвет неба / Ю.М. Никитин. – Саратов, 1974. – 160с.
1633728
  Логвин Ю.Г. Цвет неба : повесть, рассказы / Ю.Г. Логвин. – Москва, 1989. – 397 с.
1633729
  Эриксон У. Цвет неба, цвет надежды // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 240-259. – ISSN 1130-6545
1633730
  Баданов М.А. Цвет осени : стихи / Михаил Баданов. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 32 с.
1633731
  Авилов М.А. Цвет памяти : стихи и поэмы / М.А. Авилов. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1977. – 80 с. : портр.
1633732
  Козырь Л.И. Цвет папоротника / Л.И. Козырь. – М, 1980. – 126с.
1633733
  Тарнавский В.В. Цвет папоротника / В.В. Тарнавский. – М., 1984. – 160с.
1633734
  Сулаев М.А. Цвет планеты : стихотворения и поэмы / Магомет Сулаев ;. – Москва : Современник, 1982. – 64 с.
1633735
  Печкова Т.А. Цвет пластмасс / Т.А. Печкова, А.Б. Соколова. – М., 1973. – 328с.
1633736
  Немчинов Г.А. Цвет полдня: роман / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1977. – 344с.
1633737
  Леонтьев К.Л. Цвет Прометея / К.Л. Леонтьев. – Москва : Знание, 1965. – 128 с.
1633738
  Котюшев И.Г. Цвет радости : стихи / И.Г. Котюшев; пер. с хакас. – Москва : Советский писатель, 1967. – 96 с.
1633739
  Чвилева Т.Н. Цвет рудных минералов в отраженном свете / Т.Н. Чвилева. – Москва : Недра, 1977. – 189с.
1633740
  Фэйнлайт Р. Цвет сахарной бумаги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 70-76. – ISSN 0130-6545
1633741
  Полуфунтиков Ю.К. Цвет синий-синий: Повести и рассказы. / Ю.К. Полуфунтиков. – М., 1989. – 234с.
1633742
  Коньяков В.М. Цвет солнечных бликов. / В.М. Коньяков. – Новосибирск, 1962. – 128с.
1633743
  Леви В.Л. Цвет судьбы / В.Л. Леви. – М., 1988. – 269с.
1633744
  Дракохруст А.А. Цвет счастья / А.А. Дракохруст. – Владивосток, 1953. – 68с.
1633745
  Логинов В.Н. Цвет топленого молока / В.Н. Логинов. – М., 1965. – 48с.
1633746
  Логинов В.Н. Цвет топленого молока / В.Н. Логинов. – М., 1974. – 271с.
1633747
   Цвет чая. – М., 1964. – 158с.
1633748
  Агивер Хведер Цвет черёмуховый : повести и рассказы / Х. Агивер ; пер. с чуваш. Л.Казаковой. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1982. – 240 с.
1633749
  Успенская Т.Л. Цвет шиповника / Т.Л. Успенская. – М., 1987. – 286с.
1633750
  Голсуорси Д. Цвет яблони / Д. Голсуорси; пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой. – Москва, 1958. – 62 с.
1633751
  Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство: аспекты психолингвистического анализа / Р.М. Фрумкина. – М., 1984. – 175с.
1633752
  Мизрахи В.М. Цвет, супергравитация и парапсихологические явления : сб. статей / В.М. Мизрахи, В.П. Титарь ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Акад. наук приклад. радиоэлектроники [и др.]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – 163, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце частей
1633753
  Мочар М. Цвета борьбы / М. Мочар. – М, 1963. – 200с.
1633754
  Щемелев Л.Д. Цвета времени / Л.Д. Щемелев. – Москва, 1978. – 5с.
1633755
  Коноплин Н.Т. Цвета времени. Повесть и рассказы / Н.Т. Коноплин. – Москва, 1975. – 240с.
1633756
  Каффка М. Цвета и годы / М. Каффка. – М. : Художественная литература, 1979. – 236с.
1633757
  Ноздрев В.Ф. Цвета и звуки России / В.Ф. Ноздрев. – М, 1979. – 95с.
1633758
  Макаров А.С. Цвета планеты / А.С. Макаров, Э.М. Церковер. – М, 1964. – 79с.
1633759
  Леднев В.В. Цвета побежалости / В.В. Леднев. – Волгоград, 1990. – 301с.
1633760
  Селеленис Э. Цвета Родины / Э. Селеленис. – М, 1979. – 24с.
1633761
  Родионова Екатерина Цвета скорби : феномен / Родионова Екатерина, Эрлихман Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 8-16 : Фото
1633762
  Кузнецова Т.К. Цветаева и Штейнер / Т.К. Кузнецова. – М, 1996. – 156с.
1633763
  Дудин М.А. Цветам - цвести / М.А. Дудин. – Л., 1958. – 480с.
1633764
  Дубровин Б.С. Цветение / Б.С. Дубровин. – М, 1961. – 126с.
1633765
   Цветение воды. – Киев : Наукова думка, 1968. – 388с.
1633766
   Цветение воды. – Киев : Наукова думка
Вып.2. – 1969. – 267с.
1633767
  Демин В.П. Цветение земли / В.П. Демин. – М, 1987. – 221с.
1633768
  Аксенова Н.П. Цветение и его фотопериодическая регуляция / Н.П. Аксенова, Т.В. Баррина, Т.Н. Константинова ; АН СССР, Ин-т физиологии растений. – Москва : Наука, 1973. – 296 с.
1633769
  Соколов С.Я. Цветение и размножение растений / С.Я. Соколов. – Ленинград, 1936. – 80с.
1633770
  Глушаков В.С. Цветение калины / В.С. Глушаков. – Минск, 1987. – 317с.
1633771
  Авотыня Д. Цветение камня : стихи / Дайна Авотыня; авториз. пер. с латыш. В.Елизаровой. – Москва : Советский писатель, 1973. – 102 с.
1633772
  Чичибабин Б. Цветение картошки : Книга лирика / Б. Чичибабин. – Москва : Московский рабочий, 1994. – 190с. – ISBN 5-239-01703-4
1633773
  Гамсахурдиа К.С. Цветение лозы : роман с прологом таэпилогом / К.С. Гамсахурдиа; авториз. пер. с груз. С.Трегуба. – Москва : Советский писатель, 1960. – 394 с.
1633774
  Бубнис В. Цветение несеяной ржи : романы / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1978. – 607 с.
1633775
  Дорофеев Ф В. Цветение, опыление и гибридизация растений / Ф В. Дорофеев, . – М., 1990. – 144с.
1633776
  Абдуллаева Х.С. Цветения реакции некоторых органических реагентов с ионами индия и галия и их применение в анализе. : Автореф... Канд.хим.наукнаук: / Абдуллаева Х.С.; Ташк.гос. ун-т. – Ташкент, 1965. – 14л.
1633777
  Грачев Н.Г. Цветень / Н.Г. Грачев. – Ярославль, 1975. – 79с.
1633778
  Петровский В. Цветенье / В. Петровский. – Симферополь, 1940. – 24с.
1633779
  Петонов В.К. Цветет богульник : стихи / Владимир Петонов; пер. с бурят. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1966. – 103 с.
1633780
  Дариенко П.С. Цветет каштан : стихи / Петря Дариенко; ;пер. с молд. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1957. – 128 с.
1633781
  Трутнев Л.Е. Цветет медуница. / Л.Е. Трутнев. – М., 1980. – 276с.
1633782
   Цветет мэйхуа : классич. поэзия Китая в жанре цы. – М, 1979. – 425 с.
1633783
  Апутис Ю.Ю. Цветет пчелиный хлеб : рассказы / Юозас Апутис ; пер. с лит. В. Чепайтиса ; [худож. В. Покусаев]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 271 с. : ил.
1633784
  Хоринская Е.Е. Цветет черемуха : избранное / Е.Е. Хоринская. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд., 1979. – 159 с.
1633785
  Леднев В.В. Цветет шиповник / В.В. Леднев. – Волгоград, 1974. – 318с.
1633786
   Цветет, растет Страна моя (репертуарный сборник). – М, 1953. – 156с.
1633787
  Пулоди Т. Цвети, Бадашхан! / Т. Пулоди. – Душанбе, 1965. – 71с.
1633788
   Цвети, Башкирия. Очерки, статьи, репортажи, статистика, фотодокументы о Башкирии. – Уфа, 1966. – 144с.
1633789
   Цвети, моя Тува: Сб. стихотворений тувин. поэтов. – М, 1984. – 95с.
1633790
  Темерев В.К. Цвети, наш город! / В.К. Темерев. – М, 1958. – 63с.
1633791
   Цвети, наш край!. – Л, 1987. – 172с.
1633792
  Фаттах Т. Цвети, отчизна : стихи / Тимур Фаттах ;. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1951. – 98 с.
1633793
   Цвети, Советская Латвия!. – Рига, 1965. – 394с.
1633794
  Катаев В.П. Цветик-семицветик / В.П. Катаев. – Москва, 1989. – 48с.
1633795
   Цветик-семицветик: Сказки сов. писателей. – М, 1991. – 463с.
1633796
  Малярчук Таня Цветка и ее я : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 6 (1010). – С. 117-126. – ISSN 0130-7673
1633797
  Вербовий О.В. Цветков Гліб Миколайович / О.В. Вербовий, М.Г. Казьмирчук // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 308. – ISBN 96966-8060-04-0
1633798
   Цветкова Валентина Петровена. Выставка произведений. – М., 1980. – 7с.
1633799
   Цветкову Виктору Яковлевичу- 70 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 62-63 : фото. – ISSN 0016-7126
1633800
  Бейлин И.Г. Цветковые полупаразиты и паразиты / И.Г. Бейлин ; АН СССР, Всес. Ботаническое общ-во. – Москва : Наука, 1968. – 120 с. : ил.
1633801
   Цветковые растения. – Орджоникидзе, 1978. – 138с.
1633802
   Цветковые растения островов Дальневосточного мосрского заповедника. – Владивосток, 1981. – 140с.
1633803
   Цветная кинематография. – Москва, 1955. – 359с.
1633804
  Киселева С.А. и Файвилевич Г.А. Цветная металлография / С.А. и Файвилевич Г.А. Киселева. – Москва, 1960. – 109с.
1633805
  Зайцева Л.П. Цветная металлография в видимых и ультрафиолетовых лучах / Л.П. Зайцева, Т.Г. Порохова. – М., 1964. – 144с.
1633806
  Барцева Т.Б. Цветная металлообработка скифского времени: лесостепное Днепровское левобережье / Т.Б. Барцева ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1981. – 126 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-125
1633807
  Шахмурадов А.С. Цветная металлопромышленность САСШ за последние годы / А.С. Шахмурадов. – М, 1930. – 88с.
1633808
   Цветная металлургия. – Нью-Йорк, 1969. – 100с.
1633809
  Соловьев А.В. Цветная металлургия / А.В. Соловьев. – Алма-Ата, 1974. – 138с.
1633810
  Полькин С.И. Цветная металлургия Западной Европы / С.И. Полькин, С.О. Гнатовский. – М., 1947. – 522с.
1633811
  Соловьев А.В. Цветная металлургия Казахстана / А.В. Соловьев. – Алма-Ата, 1974. – 138с.
1633812
   Цветная металлургия капиталистических и развивающихся стран в 1969 году. – М., 1970. – 279с.
1633813
   Цветная металлургия капиталистических и развивающихся стран в 1970 г.. – М., 1971. – 333с.
1633814
   Цветная металлургия капиталистических стран. – М., 1955. – 239с.
1633815
   Цветная металлургия капиталистических стран. – М.
1. – 1963. – 476с.
1633816
   Цветная металлургия капиталистических стран в 1963-64 гг.. – М.
1. – 1965. – 328с.
1633817
   Цветная металлургия капиталистических стран в 1966 г.. – М., 1967. – 141с.
1633818
   Цветная металлургия некоторых стран Азии и Африки. – М., 1963. – 128с.
1633819
   Цветная металлургия Украины : монография / М-во образования и науки Украины, Запорож. гос. инженер. акад. – Запорожье : ЗГИА. – ISBN 978-617-685-000-7
Т. 1, ч. 1 : Червоный И.Ф., Бредихин В.Н., Грицай В.П. [и др.]. – 2014. – 381, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав
1633820
  Бунимович Д.З. Цветная портретная фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1956. – 67с.
1633821
  Заморзаев А.М. Цветная симметрия, ее обобщения и приложения / А.М. Заморзаев. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 275 с.
1633822
  Шаваев Ш. Цветная тюбетейка / Ш. Шаваев. – Москва, 1977. – 190с.
1633823
  Бокиник Я.И. Цветная фотография / Я.И. Бокиник. – Москва : Госкиноиздат, 1939. – 72 с. – (Библиотека фотолюбителя ; Кн. 13)
1633824
  Бунимович Д.З. Цветная фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1955. – 80с.
1633825
  Бунимович Д.З. Цветная фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1955. – 32с.
1633826
  Горбатов В.А. Цветная фотография / В.А. Горбатов, Э.Д. Тамицкий. – Москва, 1972. – 264с.
1633827
  Тамицкий Э.Д. Цветная фотография / Э.Д. Тамицкий, В.А. Горбатов. – М, 1979. – 280с.
1633828
  Артюшин Л.Ф. Цветная фотография / Артюшин Л.Ф. – Москва : Искусство, 1986. – 206, [1] с. : ил. – (Массовая фотогр. б-ка)
1633829
  Шахрова М.М. Цветная фотография. Уч. / М.М. Шахрова. – К., 1988. – 231с.
1633830
  Дечев Д. Цветни репродукции / Д. Дечев. – София, 1962. – 16с.
1633831
   Цветник. – Санкт-Петербург : при Императорской академии наук
Ч. 3, № 7-9. – 1809. – 412, [4] c.
1633832
   Цветник : сборник рассказов / с предисл. Л.Н. Толстого. – Москва : Изд. "Посредника" ; Тип. Вильде, 1912. – 124, III с. – (Издание "Посредник" ; № 34)


  Авт. предисл.: Толстой, Лев Николаевич (1828-1910) В конце книги печать-надпись: Эта книга из библиотеки Г.Н. Поляка и продана быть не может
1633833
  Мурадова М. Цветник : стихи / Макарама Мурадова ; пер. с узб. Н.Дардыкиной. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 31 с.
1633834
   Цветник : рус. легкая поэзия конца XVIII - нач. XIX в. / [вступ. ст. с. 5-53, сост., примеч. А. Зорина ; худож. В. Иванюк]. – Москва : Книга, 1987. – 445, [1] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1633835
  Соловьев С.М. Цветник царевны : Третья книга стихов (1909-1912) / Сергей Соловьев. – Москва : Изд. "Мусагет", 1913. – XVI, 157, [14] с. – В конце кн. с. 1-14 реклама изд.: "Мусагет", Орфей, Логос, Альциона, Скорпион
1633836
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 1. – 2012
1633837
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 2. – 2012
1633838
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 3. – 2012
1633839
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 4. – 2012
1633840
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 5. – 2012
1633841
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 6. – 2012
1633842
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 7. – 2012
1633843
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 8. – 2012
1633844
   Цветники : в октябре / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 9/10. – 2012
1633845
   Цветники : в ноябре / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 11. – 2012
1633846
   Цветники : в декабре / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 12. – 2012
1633847
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 1. – 2013
1633848
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 2. – 2013
1633849
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 3. – 2013
1633850
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 4. – 2013
1633851
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 5. – 2013
1633852
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 6. – 2013
1633853
   Цветники / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 9. – 2013
1633854
   Цветники : в саду / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 10. – 2013
1633855
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
№ 1/2. – 2014
1633856
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 3. – 2014
1633857
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 4. – 2014
1633858
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 6. – 2014
1633859
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 8. – 2014
1633860
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 9. – 2014
1633861
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 10. – 2014
1633862
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 11. – 2014
1633863
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 12. – 2014
1633864
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 1. – 2015
1633865
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 2. – 2015
1633866
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 3. – 2015
1633867
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 4. – 2015
1633868
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 5. – 2015
1633869
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 6. – 2015
1633870
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 7. – 2015
1633871
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 8. – 2015
1633872
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 9. – 2015
1633873
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 10. – 2015
1633874
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 11. – 2015
1633875
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 12. – 2015
1633876
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 2003-
№ 2. – 2016
1633877
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
№ 3. – 2016
1633878
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 2003-
№ 4. – 2016. – 40 с.
1633879
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 2003-
№ 5. – 2016. – 40 с.
1633880
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 2003-
№ 6. – 2016. – 40 с.
1633881
   Цветники в саду : ежемесячный журнал / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 2003-
№ 7. – 2016. – 40 с.
1633882
  Шмаков П.В. Цветное и объемное телевидение / П.В. Шмаков. – М, 1955. – 55с.
1633883
  Шмаков П.В. Цветное телевидение / П.В. Шмаков. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 103 с.
1633884
  Бялик Г.И. Цветное телевидение / Г.И. Бялик. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1960. – 128 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 358)
1633885
  Булыч В.И. Цветное телевидение / В.И. Булыч. – Москва, 1975. – 160 с.
1633886
  Ангафоров А.П. Цветное телевидение : лекции / А.П. Ангафоров ; Ленингр. ин-т авиац. приборостроения. – Ленинград : ЛИАП, 1975. – 77 с. : ил.
1633887
  Новаковский С.В. Цветное телевидение / С.В. Новаковский. – Москва, 1975. – 376 с.
1633888
  Богатов Г.Б. Цветное телевидение / Г.Б. Богатов ; АН СССР. – Ленинград : Наука, 1978. – 192 с., [3] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 188-190 (56 назв.). – (Серия "Наука и технический прогресс")
1633889
  Богатов Г.Б. Цветное телевидение / Г.Б. Богатов. – Л, 1978. – 192с.
1633890
  Ткаченко А.П. Цветное телевидение / А.П. Ткаченко. – Минск : Беларусь, 1981. – 255 с.
1633891
  Бродский М.А. Цветное телевидение / М.А. Бродский. – Минск, 1992. – 141 с.
1633892
  Пясецкий В.В. Цветное телевидение в вопросах и ответах / В.В. Пясецкий. – Минск : Полымя, 1986. – 206 с.
1633893
  Ерганжиев Н.А. Цветное телевидение в измерительной технике / Н.А. Ерганжиев. – М., 1980. – 102с.
1633894
   Цветное телевидение в США. Франции, англии и Голландии. – М-Л, 1956. – 23с.
1633895
  Омельяненко Ю.И. Цветное телевидение по системе SECAM / Ю.И. Омельяненко. – Киев : Техніка, 1969. – 98 с.
1633896
  Айсберг Е.Д. Цветное телевидение?.. Это почти просто! / Е.Д. Айсберг, Ж.-П. Дури ; пер. с фр. Ю.Л. Смирнова ; под общ. ред. Самойлова. – Москва : Энергия, 1969. – 119 с., [2] л. ил. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 701)
1633897
  Айсберг Е.Д. Цветное телевидение?.. Это почти просто! / Е.Д. Айсберг, Ж.-П. Дури ; пер. с фр. Ю.Л. Смирнова. – изд. 2-е. – Москва : Энергия, 1975. – 119 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 870)
1633898
  Чельцов В.С. Цветное фотографирование / В.С. Чельцов. – М, 1971. – 123с.
1633899
  Иванов Д.И. Цветное фотографирование. / Д.И. Иванов. – Л., 1957. – 79с.
1633900
  Шим Э.Ю. Цветной венок. / Э.Ю. Шим. – Ленинград : Детская литература, 1975. – 175 с.
1633901
  Реут Н.С. Цветной голландец. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – Л., 1962. – 200с.
1633902
  Коновалов Альберт Александрович Цветной металл (медь и ее сплавы) в изделиях Новгорода X-XV вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Коновалов Альберт Александрович ; МГУ , Исторический фак-т. – Москва, 1974. – 23 с.
1633903
  Коваль Р.А. Цветной телевизор в вашем доме / Р.А. Коваль. – Москва, 1978. – 55 с.
1633904
  Кулешов А.В. Цветной телевизор из готовых блоков / А.В. Кулешов. – Москва, 1980. – 88 с.
1633905
  Алексеева Н.В. Цветной фильм / Н.В. Алексеева. – Москва, 1980. – 176 с.
1633906
  Алексеева Н.В. Цветной фильм / Н.В. Алексеева. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 174с.
1633907
  Томсон К.Л. Цветной фильм. / К.Л. Томсон. – М., 1972. – 104с.
1633908
  Иванов В.В. Цветные ветра : Повести / В.В. Иванов. – Барнаул, 1987. – 237с.
1633909
  Волобуева И.Г. Цветные ветры / И.Г. Волобуева. – Москва, 1977. – 142с.
1633910
  Яровой Ю.Е. Цветные глаза Земли / Ю.Е. Яровой. – Челябинск, 1984. – 238с.
1633911
   Цветные и благородные металлы Казахстана. – Алма-Ата, 1975. – 174с.
1633912
  Ибрагимов И.М. Цветные камни Киргизии / И.М. Ибрагимов. – Фрунзе, 1986. – 93с.
1633913
  Воларович Г.П. Цветные камни Подмосковья / Г.П. Воларович. – Москва : Недра, 1991. – 206с.
1633914
   Цветные камни Украины. – К., 1974. – 187с.
1633915
  Аринштейн М.Б. Цветные камни Урала / М.Б. Аринштейн, Е. Мельников, И. Шакинко. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1986. – 143 с. – Библиогр.: с. 223-224
1633916
   Цветные камни, минералы и руды в музеях Ленинграда. – Л., 1982. – 83с.
1633917
  Ангафоров А.П. Цветные кинескопы / А.П. Ангафоров. – Москва : Радио и связь, 1986. – 127 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 124-127
1633918
  Светов А.А. Цветные кольца / А.А. Светов. – М., 1961. – 190с.
1633919
   Цветные металлы. – М-Л
Т. 2, вып. 1. – 1931. – 400 с.
1633920
   Цветные металлы. – М-Л : Цветметиздат
Т. 1, вып. 1 : обогощение - металлургия. – 1932. – 280 с.
1633921
   Цветные металлы. – М-Л
1. – 1932. – 280с.
1633922
   Цветные металлы. – М-Л : Цветметиздат
Т. 1, вып. 2 : металлургия белых металлов. – 1932. – 144 с.
1633923
   Цветные металлы : алюминий, медь, титан / В.А. Гнатуш, М.Ю. Григорак, В.Г. Жук, В.И. Иващенко, А М. др. Кравченко; Гнатуш В.А., Григорак М.Ю., Жук В.Г., Иващенко В.И., Кравченко М.А. и др. ; [ под общ. ред. В.А. Гнатуша ]. – Киев : Внешторгиздат ; Держзовнишинформ, 2007. – 388 с. – (Справочник бизнесмена). – ISBN 966-8274-10-5
1633924
  Яговкин С И. Цветные металлы азиатской части СССР. / С И. Яговкин, . – М., 1931. – 72с.
1633925
  Хвойка И. Цветные металлы и их сплавы / И. Хвойка. – Москва : Металлургия, 1973. – 239 с.
1633926
   Цветные металлы и сплавы. – М., 1967. – 276с.
1633927
  Берлинг Н.И. Цветные металлы, их настоящее и прошлое / Н.И. Берлинг ; Всесоюзн. промышлен. об"единение "Цветметзолото". – Москва : Гостехиздат, 1930. – 76 с.
1633928
  Дюбуа Б У.Э. Цветные миры : [роман] ; пер. с англ. / Уильям Дюбуа. – Москва : Прогресс, 1964. – 463 с.
1633929
  Дюбуа Б У.Э. Цветные миры : роман / Уильям Дюбуа ; Перев. с англ. – Москва : Прогресс, 1982. – 732 с. – В одной кн.: Если Бийл-стрит могла бы заговорить / Джейм Болдуин, С. 429-729. – (Библиотека литературы США)
1633930
  Костюк Ольга Цветные озера Роторуа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 74-76 : фото
1633931
  Катерли Н.С. Цветные открытки / Н.С. Катерли. – Л, 1986. – 300с.
1633932
  Пасенюк Л.М. Цветные паруса / Л.М. Пасенюк. – Краснодар, 1957. – 127с.
1633933
  Сангаджиева Б. Цветные перстни : стихи и поэмы . / Бося Сангаджиева ;. – Москва : Советская Россия, 1968. – 64 с.
1633934
  Берце В.А. Цветные сны : о книгах написанных и ненаписанных ; [пер. с латыш.] / В.А. Берце. – Рига : Латгосиздат, 1964. – 131 с.
1633935
  Латьева Л.В. Цветные сны / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1969. – 126с.
1633936
  Бусуйок А. Цветные сны : стихи / урклиу Бусуйок; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1970. – 80 с.
1633937
  Токарев С.Н. Цветные сны / С.Н. Токарев. – Москва : Физкультура и спорт, 1973. – 112 с.
1633938
  Жак В.К. Цветные сны / В.К. Жак. – М., 1976. – 112с.
1633939
  Алфеева В.А. Цветные сны : из атлантических дневников и рассказы / В.А. Алфеева; предисл. Ю. Нагибина ; худож. В. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 255с. : ил. – (Молодые писатели)
1633940
  Латьева Л.В. Цветные сны / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1988. – 669с.
1633941
  Ельяшкевич С.А. Цветные стационарные телевизоры и их ремонт / С.А. Ельяшкевич. – Москва : Радио и связь, 1986. – 223 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1095)
1633942
  Ельяшкевич С.А. Цветные стационарные телевизоры и их ремонт : справочное пособие / С.А. Ельяшкевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 240 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1151)
1633943
  Шефнер В.С. Цветные стекла / В.С. Шефнер. – Л., 1974. – 459с.
1633944
  Крылов С.Ф. Цветные таблицы для руководства при исполнении картографических работ / С.Ф. Крылов; Гос. Ин-т Геодезии и Картографии ГГУ ВСНХ СССР. – Ленинград : Госкартогеодезия, 1932. – 8 табл.
1633945
  Пясецкий В.В. Цветные телевизоры : устройство, эксплуатация, ремонт / В.В. Пясецкий. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1991. – 318 с.
1633946
  Ельяшкевич С.А. Цветные телевизоры ЗУСЦТ : справочное пособие / С.А. Ельяшкевич. – Москва : Радио и связь, 1989. – 144 с. – ISBN 5-256-00202-3
1633947
   Цветные телевизоры и их эксплуатация. – Москва : Связь, 1974. – 200 с.
1633948
  Батшевер В.Е. Цветные телевизоры УЛПЦТ(И)-59-61-11: Ремонт и настройка в домашних условиях: Высокочастотные устройства / В.Е. Батшевер. – Киев : Вища школа, 1987. – с.
1633949
   Цветовая культура в истории цивилизации. – Днепропетровск, 1988. – 156с.
1633950
   Цветовая культура в русской народнойодежде. – Рубежное, 1986. – 14с.
1633951
  Безмен Е.В. Цветовая палитра в стихотворном сборнике Георга Тракля "Себастьян во сне" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 13-24. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
1633952
  Сибирякова Е.В. Цветовая палитра рекламного текста (на материале каталогов косметики) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 227-229. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1633953
  Гулич Е.А. Цветовая символика в романе Л.Я. Гуревич "Плоскогорье" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 360-363. – ISSN 2522-493X


  В статье сопоставляются и анализируются примеры употребления символики цвета в романах Л.Я. Гуревич «Плоскогорье», Ф.К. Сологуба «Тяжелые сны» и Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". Автор отмечает, что Л.Я. Гуревич использовала ...
1633954
  Оствальд В. Цветоведение : пособие / В. Оствальд. – Москва; Ленинград : Промиздат, 1926. – 202 с.
1633955
  Алексеев С.С. Цветоведение : учебник для вузов полиграфической промышленности / С.С. Алексеев. – Москва, 1949. – 139с.
1633956
  Миронова Л.Н. Цветоведение / Л.Н. Миронова. – Минск, 1984. – 284с.
1633957
  Нечаева И.А. Цветоведение и теория трехцветной репродукции / Нечаева И.А. – Москва : Икусство, 1956. – 190 с. : рис., табл.
1633958
  Пятницкий Ф.С. Цветоведение и цветовоспроизведение (введение в киноэкспонометрию) / Ф.С. Пятницкий. – Москва, 1970. – 139 с.
1633959
  Диаватов В. Цветовете на грижата / В. Диаватов. – София, 1961. – 196с.
1633960
  Матвеев С.И. Цветоводство / С.И. Матвеев, Г.Е. Киселев. – Москва, 1949. – 240с.
1633961
  Киселев Г.Е. Цветоводство / Г.Е. Киселев. – Москва, 1949. – 717с.
1633962
  Киселев Г.Е. Цветоводство / Г.Е. Киселев. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва, 1952. – 975с.
1633963
  Тулинцев В.Г. Цветоводство / В.Г. Тулинцев. – Москва, 1953. – 412 с.
1633964
   Цветоводство. – М.
2. – 1959. – 84с.
1633965
  Киселев Г.Е. Цветоводство / Г.Е. Киселев. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва, 1964. – 983с.
1633966
  Бунин В.А. Цветоводство / В.А. Бунин. – Львов, 1988. – 96с.
1633967
  Батманова В.Н. Цветоводство / В.Н. Батманова. – Калининград : Калининградское книжное изд-во, 1991. – 255 с. : ил.
1633968
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 2 (март - апрель). – 2011
1633969
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 3 (май - июнь). – 2011
1633970
   Цветоводство : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал : журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 4 (июль-август). – 2011
1633971
   Цветоводство : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 5 (сентябрь - октябрь). – 2011
1633972
   Цветоводство : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 6 (ноябрь - декабрь). – 2011
1633973
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 1 (январь - февраль). – 2012
1633974
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 2 ( март - апрель ). – 2012
1633975
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 3 ( май - июнь). – 2012
1633976
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 4 (июль - август). – 2012
1633977
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 5 (сентябрь - октябрь). – 2012
1633978
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 6 (ноябрь - декабрь)). – 2012
1633979
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал : журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 1, январь - февраль. – 2013
1633980
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 2, март - апрель. – 2013
1633981
   Цветоводство : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал : журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 3, май - июнь. – 2013
1633982
   Цветоводство : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал : журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 4, июль - август. – 2013
1633983
   Цветоводство : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал : журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2013
1633984
   Цветоводство : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал / ООО "Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2013
1633985
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 1, январь-февраль. – 2014
1633986
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 2 март-апрель. – 2014
1633987
   Цветоводство : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал: журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 4, июль - август. – 2014
1633988
   Цветоводство : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал: журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2014
1633989
   Цветоводство : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал: журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2014
1633990
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 1, январь - февраль. – 2015
1633991
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 2, март - апрель. – 2015
1633992
   Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
№ 3, май - июнь. – 2015
1633993
   Цветоводство без границ : Материалы 5 Международной научной конференции 17 - 20 июля 2006 года. – Харьков, 2006. – 189с. – ISBN 966-623-359-2
1633994
  Суслина Е. Цветоводство в России (вторая половина XVIII века) // Цветоводство : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 42-46
1633995
  Николаенко Н.П. Цветоводство за рубежом / Н.П. Николаенко, С.Г. Сааков. – М, 1966. – 216с.
1633996
   Цветоводство защищенного грунта. – К., 1988. – 219с.
1633997
   Цветоводство Туркмении. – Ашхабад, 1970. – 174с.
1633998
  Кравков С.В. Цветовое зрение / С.В. Кравков. – Москва, 1951. – 176с.
1633999
  Соколов Е.Н. Цветовое зрение / Е.Н. Соколов, Ч.А. Измайлов. – М., 1984. – 175с.
1634000
  Рандушка Душан Цветовой атлас растений / Фотографии: Д.Рандушка; Перевод со словацкого: Е.Рулина, В.Рябченко. – Братислава : Обзор, 1990. – 412с. : илл. – (Картинки природы). – ISBN 80-215-0068-9
<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,