Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
161001
  Ламонова О. "Античний цикл" Оксани Бербеки-Стратійчук // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 166-177. – ISSN 2413-4767
161002
  Гапон Н.П. "Антігона" у світлі постмодерністських інтерпретацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 128-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто античний текст через призму змістових інтерпретацій філософів другої половини XX cm. Проаналізовано відмінність постмодерністської інтерпретації" грецької трагедії від її просвітницької версії. Подано нові аспекти прочитань "Антігони", ...
161003
  Жлуктенко Н. "Антологія Спун-Рівер" Е.Л. Мастерса в контексті американського поетичного ренесансу 1910-х рр. // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С.213-222. – ISBN 978-966-1516-14-3
161004
  Коцарев О. "Антологія" внутрішніх станів та екзистенційних ситуацій // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 262/263. – С. 320-321
161005
  Марченко О.В. "Антроподицея" М. Бєрдяєва як філософське виправдання творчого призначення людини // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 44-51. – (Серія "Філософія")
161006
  Паламас К. [Антологія / Костис Паламас ; упор. Г.К. Кацімбаліс, Андреас Карандоніс. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1994. – 446 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0302-8
161007
   [Антон Тимофійович Бруско] // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів", ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії, ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2016. – № 1 (88). – С. 88-88. – ISSN 0132-2486


  "...18 травня 2016 року пішов з життя видатний учений, лікар, громадський діяч, керівник відділу патоморфології ДУ "Інститут травмотології та ортопедії НАМН України", доктор медичних наук, професор Антон Тимофійович Бруско."
161008
  Жлуктенко Н. „Антологія Спун-Рівер” Е. Л. Мастерса в контексті американського поетичного ренесансу 1910-х рр. // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 115-125. – ISBN 978-966-359-360-9
161009
  Підлісна Г.Н. Антична література для всіх і кожного / Г.Н. Підлісна. – Київ : Техніка, 2003. – 384с. – ISBN 966-575-010-0
161010
   Антична література. Греція. Рим [Електронний ресурс] : хрестоматія : навч. посіб. для студ внз. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.
161011
  Пантелєєва І.А. Антична людина в контексті культури дозвілля // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 98-109. – ISSN 2075-1443
161012
  Михед Т. Антична міфологема як один із засобів конституювання художнього простру роману Г. Мелвілла "Мобі Дік" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 131-141
161013
   Антична міфологія. – Київ : Махаон Україна, 2005. – 260с. : іл. – (Культура і традиції). – ISBN 966-605-582-1
161014
  Казакова Т.В. Антична прожурналістика (місце та обсяг поняття) у курсі "Зарубіжна журналістика" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 19-22


  У статті визначено та описано явище античної прожурналістики, дана його системна класифікація.
161015
  Дубовик М. Антична раціональна культура і генеза наукового пізнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 103-112. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
161016
   Антична риторика : Навчально-методична розробка. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2001. – 104с.
161017
  Гончарова О.М. Антична риторика як феномен європейської культури : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Гончарова Олена Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
161018
  Штітельман Ф.М. Антична скульптура / Ф.М. Штітельман. – К, 1968. – 70с.
161019
  Харьковщенко Є.А. Антична спадщина в київському християнстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
161020
  Микитенко Ю.О. Антична спадщина і становлення нової української літератури. / Ю.О. Микитенко. – К., 1991. – 154с.
161021
  Моця К. Антична спадщина у воєнному мистецтві кримської Таврики в епоху середньовіччя // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С. 21-27. – ISSN 1998-4634
161022
  Бойцун Л. Антична спадщина у фентезі / Лариса Бойцун ; [за ред. Ю.Л. Мосенкіса] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених, Дослідн. центр "Трипілля і Схід". – Київ ; Умань : Жовтий О.О., 2009. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 88-92. – ISBN 978-966-2113-92-1
161023
  Мосенкіс Ю. Антична таїна Антиноя // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 288-289. – ISSN 0320-8370


  Відгук на роман М. Юрсенар. Блискучий перекладач із французької Дмитро Чистяк відкрив для українського читача нове джерело думок і натхнень - найвідоміший твір Маргеріт Юрсенар "Спогади Адріана".
161024
  Гальчук О.В. Антична топіка в сучасній українській поезії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 7-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
161025
  Алєксандрова О.В. Антична філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 78-83. – ISBN 966-316-069-1
161026
  Чижевський Д.І. Антична філософія в конспективному вигляді / Д.І. Чижевський. – Кіровоград, 1994. – 78с.
161027
  Туренко В.Е. Антична філософія любові : монографія / Туренко В.Е. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2017. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 266-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-33-2
161028
  Проскура Н.О. Антична філософія як джерело ідеї математичної естетики / Н.О. Проскура; КУ ім. Т.Шевченка. Каф-ра філософії та методології наук. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 36с. – ISBN 966-7436-67-5
161029
  Жадько К.В. Антична філософія як основа менеджменту та діяльності менеджера // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 126-135
161030
  Лаута О.Д. Антична філософська спадщина крізь призму сучасної аксіології / О.Д. Лаута, В.О. Омельченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 246. – C. 23-30. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
161031
  Младенова Я. Античната вила Армира край Ивайловград = Античная вилла "Армира" под Ивайловградом=The ancient villa "Armira" near Ivailovgrad= La villa antique "Armira" pres d"Ivajlovgrad / Я. Младенова; отговорн. ред. В. Велков, Г. Кабакчиева ; Изд-во на Българска Академия на науките, Археологич. ин-т и музей. – София : Изд-во на Българската Академия на науките, 1991. – 203 с. + Схеми "Реконструкції", 9 с.
161032
  Кругликова И.Т. Античная археология / И.Т. Кругликова. – М, 1984. – 216с.
161033
  Блаватский В.Д. Античная археология и история / В.Д. Блаватский. – М., 1985. – 279с.
161034
  Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерноморья / В.Д. Блаватский. – М., 1961. – 231с.
161035
   Античная балканистика. – Москва, 1980. – 76 с.
161036
   Античная балканистика. – М., 1987. – 157с.
161037
   Античная басня. – Москва : Художественная литература, 1991. – 509с.
161038
  Кутергин В.Ф. Античная Беотия / В.Ф. Кутергин. – Саранск, 1981. – 78с.
161039
  Билевич Е.А. Античная ветеринарная литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Билевич Е.А.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1970. – 24л.
161040
  Максимова М.И. Античная гемма с изображением Ликурга // Два римских портретных бюста II века по Р. Хр. из собрания Эрмитажа / Н.Е. Гаршина. – [Петроград] : [Тип. Я. Башмаков и К*], 1917. – [2], 26, 1 л. ил. : ил.


  121. Гаршина Н.Е. Два римских портретных бюста II в. по Р. Хр. у собрания эрмитажа//
161041
  Боднарский М.С. Античная география : Книга для чтения / Составитель М.С.Боднарский. – Москва : Географгиз, 1953. – 375с.
161042
  Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья / М.В. Агбунов. – Москва : Наука, 1992. – 234, [3]с., ил. – (Серия "Страницы истории нашей Родины")
161043
   Античная гражданская община. – М., 1986. – 142с.
161044
   Античная Греция. – Москва : Наука
Т. 1 : Становление и развитие полиса. – 1983. – 423с.
161045
   Античная Греция. – Москва : Наука
Т. 2 : Кризис полиса / Е.С. Голубцова. – 1983. – 382 с.
161046
  Василиев А. Античная гробница в Казанлыке / А. Василиев. – София, 1958. – 26с.
161047
  Ханкевич О.И. Античная демократия // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 150-168. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
161048
  Егоров А.В. Античная демократия и римская политическая система (античные и современные политические теории) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 34-47. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
161049
   Античная драма. – Москва : Художественная литература, 1970. – 767с.
161050
  Ярхо В.Н. Античная драма: Технология мастерства / В.Н. Ярхо. – М., 1990. – 142с.
161051
   Античная древность в средние века : тематический сборник статей по истории древнего мира и средних веков. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 2. – 1963
161052
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 8. – 1972
161053
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 9. – 1973
161054
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 10. – 1973
161055
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 11. – 1975
161056
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 12. – 1975
161057
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 13. – 1976
161058
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 14. – 1977
161059
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 15. – 1978
161060
   Античная древность в средние века : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 17 : Античные традиции и Византийские реалии. – 1980. – 150 с.
161061
   Античная древность в средние века : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
[Вып. 18] : Византия и ее провинции. – 1982. – 160 с.
161062
   Античная древность в средние века : сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 20 : Развитие феодализма в Центральной и Юго-восточной Европе. – 1983. – 152 с.
161063
   Античная древность в средние века : сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
[Вып. 21] : Проблемы социального развития. – 1985. – 136 с.
161064
   Античная древность и средние века. – Свердловск, 1977. – 135с.
161065
   Античная древность и средние века : Проблемы идеологии и культуры. – Свердловск, 1987. – 152с.
161066
   Античная древность и средние века : Вопросы социального и политического развития. – Свердловск, 1988. – 152с.
161067
   Античная древность и средние века : Византия и сопредельный мир ; Сб. науч. тр. ; [К XVIII Междунар. конгр. византинистов]. – Свердловск : УрГУ, 1990. – 160с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
161068
  Чубова П А. Античная живопись / П А. Чубова, П А. Иванова, . – Москва, 1966. – 194с.
161069
  Рутковская Л.М. Античная и раннесредневековая керамика Мерва. : Автореф... канд. ист.наук: / Рутковская Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 20л.
161070
  Кошкарлы Кошкар Орудж оглы Античная и раннесредневековая торевтика из Азербайджана / Кошкарлы Кошкар Орудж оглы. – Баку, 1985. – 139с.
161071
   Античная и средневековая идеология. – Свердловск, 1984. – 144с.
161072
  Лоран Ж. Античная и средневековая философия (франкоязычные исследования 1990-2010 годов) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 6-13. – ISSN 0235-1188
161073
  Мишулин А.В. Античная Испания. До установления римской проивнциальной системы в 197 г до н.э. / А.В. Мишулин. – М., 1952. – 364с.
161074
  Мишулин А.В. Античная история Греции и Рима. Курс лекций... / А.В. Мишулин. – М., 1944. – 319с.
161075
   Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. – Л., 1968. – 352с.
161076
   Античная керамика. – Рига, 1975. – 32с.
161077
  Ярхо В.Н. Античная комедия / В.Н. Ярхо, К.П. Полонская. – М., 1979. – 105с.
161078
   Античная комедия. – Ростов-на-Дону, Москва : Феникс, Зевс, 1997. – 606с. – (Всемирная биб-ка поэзии). – ISBN 5-222-00028-1
161079
   Античная коропластика. – Л., 1976. – 112с.
161080
   Античная культура / Ярхо В.Н. – М., 1995. – 382с.
161081
   Античная культура и современная наука. – М., 1985. – 344с.
161082
  Волков Михаил Павлович Античная культура как основание генезиса науки : проблема сущностных характеристик // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702
161083
  Бороздин И.Н. Античная культура на Юге России / И.Н. Бороздин. – М,, 1918. – 48с.
161084
   Античная культура Северного Причерноморья. – Киев : Наукова думка, 1984. – 216 с.
161085
   Античная культура Северного Причерноморья в первые века нашей эры. – К., 1986. – 163с.
161086
   Античная лирика : пер. с древнегреч. и латин. – Москва : Художественная литература, 1968. – 623 с. : 14 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 4 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, Античного мира, Средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
161087
  Ярхо В.Н. Античная лирика. Ранняя греческая лирика. Эллинистическая лирика. Римская лирическая поэзия : учебное пособие / В.Н. Ярхо, К.П. Полонская. – Москва : Высшая школа, 1967. – 211 с.
161088
  Дератани Н.Ф. Античная литература / Н.Ф. Дератани. – Москва, 1938. – 54с.
161089
   Античная литература. – М., 1940. – 140с.
161090
  Радциг С.И. Античная литература : ее художественное и историческое значение в связи с общей культурой древних греков и римлян / С.И. Радциг. – Москва : МГУ, 1962. – 129 с.
161091
   Античная литература. – М., 1963. – 376с.
161092
   Античная литература : Учебник для студ. пед. ин-тов по спец. №2101 "русский язык и литература". – 2-е изд., доработанное. – Москва : Просвещение, 1973. – 439с.
161093
  Анпеткова-Шарова Античная литература / Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова. – Ленинград, 1980. – 223с.
161094
   Античная литература. – Москва : Просвещение, 1980. – 494с.
161095
  Лапидус Н.И. Античная литература : (Учеб. пособие для филол. фак. вузов) / Н.И. Лапидус. – Минск, 1986. – 158с.
161096
   Античная литература : Учебник. – 4-е изд., доработанное. – Москва : Просвещение, 1986. – 464с.
161097
  Анпеткова-Шарова Античная литература / Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова. – Ленинград, 1989. – 269с.
161098
  Никола М.И. Античная литература : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений : практикум / М.И. Никола. – Изд. 2-е. – Москва : Флинта ; Наука, 2003. – 368с. – ISBN 5-89349-316-8
161099
  Лосев А.Ф. Античная литература : учебник для высшей школы / А.Ф. Лосев; под ред. А.А. Тахо-Годи. – 7-е изд., стереотипное. – Москва : ЧеРо; Омега-Л, 2005. – 543с. – ISBN 5-98119-389-1
161100
   Античная литература. Греция : Антология. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Часть 1. – 1989. – 511с.
161101
   Античная литература. Греция : Антология. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Часть 2. – 1989. – 383с.
161102
   Античная литература. Греция : Хрестоматия. Учебное пособие для студ. вузов обуч., по спец. "Филология". – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2002. – 879с. – ISBN 5-06-003783-5
161103
  Федоров Н.А. Античная литература. Рим = Хрестоматия : для филол. фак.ун. / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Мирошниченко. – Москва : Высшая школа
Рим. – 1981. – 608с.
161104
   Античная литература. Рим. – 2-е изд. испр. – Москва : Высшая школа, 1988. – 719с.
161105
  Гаспаров М.Л. Античная литературная басня : Федр и Бабрий / М.Л. Гаспаров. – Москва : Наука, 1971. – 279 с.
161106
  Врублевская Мария Иосифовна Античная литературная и эпиграфическая традиция о торгово-культурных связях Ольвии и Пантикапея с Грецией в V-I вв. до н.э. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Врублевская Мария Иосифовна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
161107
  Куклина И.В. Античная литературная традиция о древнейших племенах на территории СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 579 / Куклина И.В.; АН СССР. – Л, 1971. – 28л.
161108
  Агбунов М.В. Античная лоция Черного моря / М.В. Агбунов ; отв. ред. И.Т. Кругликова, Н.А. Хотинский ; АН СССР. – Москва : Наука, 1987. – 153, [3] с., ил. – (Серия "Страны и народы")
161109
  Бардина Н.В. Античная матрица нашей души / Н.В. Бардина. – Одесса : Астропринт, 2009. – 287, [1] с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-190-252-6
161110
   Античная мифология : энциклопедия. – Москва. Санкт-Петербург : Эксмо. Мидгард, 2007. – 768 с. : ил. – (Тайна древних цивилизаций). – ISBN 5-699-07260-8
161111
  Емельянова А.В. Античная мифология в духовной культуре современников // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.163-175
161112
  Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии / А.Ф. Лосев. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 620 с.
161113
   Античная мозаика и шедевры изобразительного искусства Туниса: Каталог выставки. – М., 1976. – 23с.
161114
   Античная музыкальная эстетика / Лосев А.Ф. – М., 1960. – 304с.
161115
  Рожанский И.Д. Античная наука / И.Д. Рожанский. – М., 1980. – 199с.
161116
  Карпов А.О. Античная онтология в образовании для общества знаний // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 113-129. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию онтологического уровня феномена "образование", который формирует перспективы развития и культурное ядро жизни общества. В качестве предпосылки исследования взяты положения М. Хайдеггера относительно онтологических ...
161117
  Блаватский В.Д. Античная полевая археология // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1967. – №146 : Античная полевая археология/ В.Д. Блаватский. – С. 1-208
161118
   Античная поэзия. – Ростов-на-Дону, Москва : Феникс, Зевс, 1997. – 606с. – (Всемирная биб-ка поэзии). – ISBN 5-85880-448-9
161119
   Античная поэзия в русских переводах 18 - 20 вв. : Библиографический указатель. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. – 440c. – ISBN 5-86007-090-Х
161120
   Античная поэтика : Риторическая норма и литературная практика. – Москва : Наука, 1991. – 254с. – ISBN 5-02-011448-0
161121
  Сидорова Н.А. Античная расписная керамика / Н.А. Сидорова. – Москва, 1985. – 78с.
161122
   Античная скульптура из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – Москва, 1987. – 230с.
161123
  Кобылина М.М. Античная скульптура Северного Причерноморья / М.М. Кобылина. – М, 1972. – 33с.
161124
  Вальдгауер О.Ф. Античная скульптура. / О.Ф. Вальдгауер. – Петроград, 1923. – 172с.
161125
   Античная скульптура. Греция. – Москва, 1961. – 11с.
161126
   Античная скульптура. Рим. – Москва, 1965. – 16с.
161127
  Гуторов В.А. Античная социальная утопия: Вопр. истории и теории / В.А. Гуторов. – Л., 1989. – 288с.
161128
  Дильс Г. Античная техника / Г. Дильс. – М.-Л., 1934. – 215с.
161129
   Античная Тира и средневековый Белгород. – К., 1979. – 146с.
161130
   Античная торевтика. – Л., 1986. – 202с.
161131
  Соколов В.В. Античная философия / В.В. Соколов. – Москва, 1958. – 48с.
161132
  Циколь Я.Н. Античная философия / Я.Н. Циколь. – Тамбов, 1958. – 24с.
161133
  Асмус В.Ф. Античная философия : учебн. пособ. / В.Ф. Асмус; [науч. ред. провел проф. И.С. Нарский]. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 543 с.
161134
   Античная философия. – Краснодар, 1981. – 86с.
161135
  Богомолов А.С. Античная философия / А.С. Богомолов. – Москва : Московский университет, 1985. – 368с.
161136
   Античная философия. – Рига, 1988. – 69с.
161137
  Донских О.А. Античная философия / О.А. Донских, А.Н. Кочергин. – М., 1993. – 250с.
161138
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Фалеса до Сократа / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1997. – 208с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-13-Х
161139
  Кисиль В.Я. Античная философия : Учебно-творческий курс / В.Я. Кисиль; Южно-Российский гуманит. ин-тут. – Ростов -на-Дону; Одесса : Южно-Российский гуманитарный институт; Весть, 1997. – 100с. – ISBN 5-86268-044-6
161140
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Евклида до Прокла / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1998. – 224с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-14-8
161141
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1999. – 400с. – ISBN 5-06-003049-0
161142
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2001. – 400с. – ISBN 5-06-003049-0
161143
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2003. – 400с. – (История философии). – ISBN 5-06-003049-0
161144
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2005. – 402с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-06-003049-0
161145
  Оргиш В.П. Античная философия и происхождение христианства / В.П. Оргиш. – Минск, 1986. – 181с.
161146
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 207 с. – (Из истории мировой культуры)
161147
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. – 1-е полное, испр. изд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 256с. – (Античная библиотека. Античная философия). – ISBN 5-89329-277-4
161148
  Чайковський Ю.В. Античная философия как общеобразовательный предмет // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.157-171. – ISSN 0042-8744
161149
   Античная цивилизация. – М., 1973. – 270с.
161150
  Шкаруба Л. Античная цивилизация и культура. Общая характеристика // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 9 : Світ Античності Ч.1. – С. 2-22
161151
  Чистякова Н.А. Античная эпиграмма. / Н.А. Чистякова. – М., 1979. – 119с.
161152
   Античная эпистолография. – Москва, 1967. – 286 с.
161153
  Кузнецова Т.И. Античная эпическая историография / Т.И. Кузнецова, Т.А. Миллер. – М, 1984. – 213с.
161154
  Татаркевич В. Античная эстетика / В. Татаркевич. – М., 1977. – 327с.
161155
  Панич О. Античне "епохе"і його модерні нащадки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С.77-101. – ISSN 0235-7941
161156
  Колесник А.С. Античне коріння свідомості у Кембриджському платонізмі XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу реконструювати античні джерела, що зумовили виникнення філософського поняття свідомості у кембриджському платонізмі сімнадцятого століття. В статье предпринята попытка реконструкции античных источников философского ...
161157
  Гончарова О.М. Античне красномовство як дискурсивний феномен культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 260-271. – ISBN 978-966-452-052-9
161158
  Гончарова О.М. Античне красномовство як феномен європейської культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-415. – ISBN 978-966-452-143-4
161159
   Античне мистецтво. – Київ, 1977. – 180с.
161160
  Богатікова О.В. Античне мистецтво як предиет культурологічних розвідок Григорія Павлуцького // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 2226-3209
161161
  Гавриленко О.А. Античне міжнародне право в контексті міждержавних відносин у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - VI ст. н. е.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 6-9. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 4 ; т. 2 : Юридичні науки (Міжнародне право)). – ISSN 2310-9513
161162
  Лукашенко А. Античне уявлення про вищу освіту та університет // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 246-253
161163
  Герасимов Т. Антични и средновековни монети в България / Т. Герасимов. – София : Български художник, 1975. – 160 с. : ил.
161164
   Антични романи : Лонг. Дафнис и Хлоя. - Псевдо-Калистен. Животът на Александър Македонски. - Лукиан. Истинска история. - Петроний. Гошавка и тримахлион. - Апулей. Златното магаре. – София : Народна култура, 1975. – 544 с. – (Б-ка "Световна класика")
161165
  Гальчук О.В. Античний вимір ліричного героя лірики Максима Рильського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 346-353. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
161166
  Чечуліна І.О. Античний жіночий туалетний набір // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 83-92
161167
  Гальчук О. Античний інтертекст української літератури: теоретичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 82-88. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Визначено понятійно-категоріальний апарат дослідження антич. інтертексту укр. літ. Греко-римське письменство ідентифіковано як текст, що впродовж функціонування у світовій літерат. історії набув таких характеристик, як класичний, канонічний, ...
161168
  Гальчук О. Античний космос поезії Миколи Бажана


  У статті проаналізовано лірику М. Бажана з погляду рецепції античних образів і мотивів. Визначено, що серед форм генетично-контактних зв"язків поет найчастіше послуговується такими, як запозичення, наслідування, адаптація, алюзія, пародія тощо. ...
161169
  Косянчук О. Античний міфологічний топос у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 82-90


  У статті проаналізовано античні міфологічні образи у творчості Тараса Шевченка. Античні ремінісценції розглянуто як один із чинників архетипних рефлексій поета
161170
  Ніколаєв Б.І. Античний Орфей і Орфей Жана Кокто // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 310-316


  У даній статті автор продовжує аналіз текстів, в основі котрих є розгортання долі провідного персонажа. Він простежує долю міфологічного поета Орфея та можливу роль Орфея в заснуванні орфізму. Орфей Жака Кокто є наступником цих двох традицій. Однак для ...
161171
  Перебийнос П. Античний профіль Антонії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 12


  Книжку А. Цвід "Графіті небесних амфор" висунуто на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка.
161172
  Куриленко О. Античний світ в контексті бароко: міфологічна комедія XVII сторіччя ("Геро та Леандро" Антоніо Міри де Амескуа) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 201-207. – ISSN 2078-340X
161173
  Зубар В. Античний світ Північного Причорномор"я : Матеріали наук. конференці / В. Зубар, Ліньова, Н. Сон. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 320с. – Бібліогр.: с. 95-106. – ISBN 966-7018-37-7
161174
  Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах / І.А. Лісовий. – Львів, 1988. – 200с.
161175
  Денисюк В.В. Античний світ фразеології української поезії середини XVII ст. // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 263-270. – ISSN 2305-3852
161176
  Ребрик Н. Античний та біблійний світ лірики Зореслава // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 88-97. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано античні мотиви та біблійні образи в ліриці Зореслава - одного з найбільших закарпатоукраїнських поетів міжвоєнного періоду. Зосереджено увагу на інтертекстуальних зв"язках його поезій зі світовим культурним метатекстом, доведено, що у ...
161177
  Варнеке Б.В. Античний театр : [Підручник у Муздрамінститутах та посібник у Педвишах] / Б.В.Варнеке. – Харків; Київ : Державне вид-во України, 1929. – 165с. – (Начерки з історії театру / За ред. П.Руліна ; Вип. 1)
161178
   Античний театр : Есхіл, Софокл, Еврипид, Арістофан, Меанандр, Плавт:Трагедії і комедії. – Київ : Веселка, 2003. – 383с. – ISBN 966-01-0170-8
161179
  Миронова В.М. Античні автори в українській проповіді XVII століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 296-301
161180
  Левко О.В. Античні алюзії в гоміліях Григорія Богослова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 154- 158
161181
  Войналович А.В. Античні алюзії в поезії К .Кавафіса та М.Зерова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-117


  Статтю присвячено компаративному дослідженню поезії К. Кавафіса та М. Зерова, зокрема особливостям використання античних алюзій. Окреслено поняття алюзії, а також її специфіку в поезії двох поетів. Статья посвящена компаративному исследованию поэзии ...
161182
  Бандуровський О.В. Античні амфори з курганів скіфського періоду Лівобережної Лісостепової України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.68-79. – ISSN 0235-3490
161183
  Ганіна О.Д. Античні бронзи з Піщаного / О.Д. Ганіна. – К., 1970. – 98с.
161184
  Проценко І Античні витоки наукової раціональності // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 12-27. – (Серія "Філософія")
161185
  Остапенко М.П. Античні витоки сучасних маніпуляційних технологій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 496-501


  У статті подана етимологія і визначення слова "маніпуляція", наведені приклади дослідження маніпуляції філософами, обгрунтована доцільність розгляду античних витоків цього явища. В статье представлена этимология и определение слова "манипуляция", ...
161186
  Крижицький С.Д. Античні держави Північного Причорномор"я / С.Д. Крижицький, В.М. Зубар, А.С. Русяєва // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 2 : Античні держави Північного Причорномор"я / Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. – С.1-352. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-32-9
161187
   Античні канікули // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 10 : фото
161188
  Тищенко К.М. Античні контексти топонімії Сіверщини // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С.125-139. – ISSN 2218-4805
161189
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
161190
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
161191
  Слоньовська О. Античні мотиви у ліриці Ліни Костенко
161192
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
161193
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
161194
  Меркулов М. Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 56-62. – ISSN 0236-1477
161195
  Коваль-Гнатів Античні паремії в епістолярній спадщині Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 551-559. – ISSN 2304-9383
161196
  Вахонєєв В.В. Античні поселення на Босфорі Кіммерійському в першій половині VI ст. до н.е.: спроба археологічної реконструкції // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 5-19
161197
  Михайлова Олена Античні пропріальні міфотеоніми як алюзивні імена // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 27-32. – Бібліогр.: С. 31; 11 назв. – ISSN 2078-340X
161198
  Скржинська Античні свята в містах Північного Причорномор"я : [найпівнічніший край грецької ойкумени] / Марина Скржинська. – Київ : Наш час, 2011. – 303, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 300-303. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-50-7
161199
  Петречко О. Античні студії Михайла Драгоманова // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 433-441. – ISBN 978-966-579-271-0
161200
  Шевчук Т.С. Античні традиції жанру в байках Г. Сковороди // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 63-74
161201
  Вакулик І. Античні традиції у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 9-14


  Проаналізовано античні мотиви та образи у творчості Т. Шевченка на матеріалі поезій, повістей, листів, щоденникових записів та малюнків митця
161202
  Пінчук Є.А. Античні традиції філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 187-194
161203
  Штаєр І.Л. Античні форми в перекладній та оригінальній поетичній творчості Івана Франка (віршознавчий аспект) : монографія / Ірена Штаєр ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. вище комерц. училище. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-199. – ISBN 978-617-7096-90-9
161204
  Штаєр І.Л. Античні форми у творчості Івана Франка (версифікаційний аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 132-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
161205
  Рейда Р.М. Античні центри Північного Причорномор"я та "готські" війни (питання хронології) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 39-45


  "У статті розглянуто питання хронології історичних подій, пов’язаних з античними центрами Північного Причорномор’я в контексті з «готськими» війнами (232–270 рр. н.е.). Виділено два хронологічних періоди в історії Північного Причорномор’я в час ...
161206
   Античність - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк : Дон НУ. – ISBN 966-639-031-0
Вип. 1. – 2001. – резюме англ. мовою та мовою статті
161207
   Античність - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк. – ISBN 966-639-031-0
№ 1. – 2001. – 320 с.
161208
  Іванцова І.В. Античність / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 16-17. – ISBN 966-642-073-2
161209
  Сергійчук Т.І. Античність в особах : видатні й відомі представники античності у замальовках сучасного письменника / Тарас Сергійчук. – Київ : Веселка, 2011. – 670, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0553-9
161210
  Цісик А. Античність далека і близька // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 302-306. – ISSN 2078-340X


  Предметом студій класичної філології є духовна культура античності
161211
  Матвєєва Л.В. Античність і сучасність ( За творами В.П. Бузескула ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 1608-0599
161212
  Пригодій С.М. Античність та американський романтизм / С.М. Пригодій; МОНУ; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; Наук.-дослід. центр "Біблія і культура". – Чернівці : Рута, 2003. – 88с. – ISBN 966-568-646-1
161213
  Торкут Н. Античність у фокусі літературно-критичної свідомості англійського ренесансу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 199-213. – ISBN 978-966-1516-14-3
161214
   Античное искусство. – М., 1963. – 173с.
161215
  Дмитриева Н.А. Античное искусство / Н.А. Дмитриева, Л.И. Акимова. – М., 1988. – 254,1с.
161216
  Венедиков И. Античное искусство в Болгарии / И. Венедиков. – София, 1967. – 56с.
161217
   Античное искусство из музея Метрополитен США. Каталог выставки. – Москва, 1978. – 13с.
161218
  Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система / Кузищин В.И. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 269, [1] с. – Библиогр.: с. 259-268
161219
  Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление / Е.В. Герцман. – Л., 1986. – 223с.
161220
   Античное наследие в культуре Возрождения. – Москва : Наука, 1984. – 285с.
161221
  Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья : (конец V- середина VII века) / В.И. Уколова ; отв. ред. Л.С. Чиколини ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1989. – 316 с. – ISBN 5-02-008966-4
161222
  Мальчукова Т.Г. Античное наследие и современная литература: Текст лекций. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1988. – 62с.
161223
   Античное общество. – Москва, 1967. – 428с.
161224
   Античное общество и государство. – Л., 1988. – 184с.
161225
  Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство: Пособие по спецкурсу для студ. филологич. фак. ун-тов. / А.Ч. Козаржевский. – М., 1980. – 72с.
161226
  Сокровищук А.А. Античное понимание красоты в философии и культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С .30-34. – ISSN 2073-9702
161227
  Шохин В.К. Античное понятие культуры и протокультурфилософия: специфика и компаративные параллели // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-61. – ISSN 0042-8744
161228
  Крыжицкий С.Д. Античное поселение Нижнего Побужья: (Археол. карта) / С.Д. Крыжицкий. – Киев, 1990. – 128с.
161229
  Соколов Г.И. Античное Причерноморье. / Г.И. Соколов. – Ленинград, 1973. – 191 с.
161230
   Античное художественное серебро. – Л., 1985. – 64с.
161231
  Ильинская Л.С. Античность / Л.С. Ильинская. – М., 1999. – 367с.
161232
   Античность в европейской живописи 15-начала 20 вв.. – Москва, 1982. – 36с.
161233
   Античность в европейской живописи 15-начала 20 веков. – Москва, 1984. – 175с.
161234
   Античность в контексте современности : [ Сборник. Памяти А.Ф. Лосева. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 250 с. – Список печ. трудов А.Ф. Лосева (1986-1989): с. 249-251. Библиогр. с. 247-248 (34 назв.). – ISBN 5-211-00874-Х
161235
  Савельева Л.И. Античность в русской поэзии конца XVIII - начала ХІХ века. / Л.И. Савельева. – Казань, 1980. – 120с.
161236
  Савельева Л.И. Античность в русской романтической поэзии: поэты пушкин. круга. / Л.И. Савельева. – Казань, 1986. – 77с.
161237
   Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов Советского Востока. – М., 1978. – 303с.
161238
   Античность и Византия. – М., 1975. – 416с.
161239
  Лангер Фред Античность и кризис. Немые свидетели Великой эпохи : Греция / Лангер Фред, Штайнхильбер Бертольд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 104-119. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
161240
  Бузескул В.П. Античность и современность : Современные темы в античной Греции / Проф. В. Бузескул. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – IV, 210 с.
161241
   Античность и современность. – Москва : Наука, 1972. – 504 с.
161242
   Античность как тип культуры. – Москва : Наука, 1988. – 336 с.
161243
  Ильинская Л.С. Античность. Краткий энциклопедический справочник / Л.С. Ильинская; Под ред. Немировского А.И. – Москва : Лабиринт, 1999. – 368с. – ISBN 5-87604-093-2
161244
   Античность. Словарь-справочник / И.Е. Ермолова, И.С. Култышова, Светилова, Н.Р. Шопина; Под ред. В.Н.Ярхо. – Дубна : Феникс, 1998. – 344с. – ISBN 5-97905-036-Х
161245
   Античность. Словарь-справочник. – Дубна, 1998. – 344с.
161246
   Античность. Словарь-справочник по истории, культуре и мифологии : справочное пособ. для студ. гуманитарных вузов и ф-тов и учащихся старших кл. сред. школ, лицеев и гимназий по дисциплине "Древние языки и культуры" / И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина ; под общей ред. В.Н. Ярхо. – Изд. 3-е, стереотип. – Дубна : Феникс+, 2007. – 296 с. : илл. – ISBN 978-5-9279-0087-9
161247
   Античность. Средние века. – М., 1977. – 256с.
161248
  Куликова Лилия Борисовна Античность: учитель или идеологический враг? : место и роль античной культуры в дисциплинах исторического цикла в первой половине XX века // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-101. – Бібліогр. в кінці ст.
161249
  Казаченок Т.Г. Античные афоризмы / Т.Г. Казаченок, И.Н. Громыко. – Минск, 1987. – 317с.
161250
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1975. – Г1-12 : Античные бусы Северного Причерноморья / Алексеева Е.М. – С. 1-89
161251
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1978. – 106с.
161252
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1982. – 105с.
161253
  Лаптев С.В. Античные геммы и монеты в Юго-Восточной Азии: находки последних лет // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 3 (286), июль, август, сентябрь. – С. 172-181. – ISSN 0321-0391
161254
   Античные гимны. – Москва : МГУ, 1988. – 362с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-211-00182-6
161255
  Гайдукевич В.Ф. Античные города Боспора. Мирмекий / В.Ф. Гайдукевич ; Под ред. А.Н. Щеглова, А.Л. Як. – Ленинград : Наука, 1987. – 178 с.
161256
   Античные города северного Причерноморья / Гайдукевич В.Ф,. – М.-Л.
1. – 1955. – 448с.
161257
  Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. Синопа. Амис. Трапезунт. / М.И. Максимова. – М.-Л., 1956. – 472с.
161258
   Античные государства и варварский мир. – Орджоникидзе, 1981. – 150с.
161259
   Античные государства Северного Причерноморья. – Москва, 1984. – 392с.
161260
  Алексеева Е.М. Античные государства Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева; Кошеленко. – Москва, 1984. – 329с.
161261
  Сокольский Н.И. Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья // Археология СССР : Свод археологичесих источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1969. – Г1-17 : Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья / Сокольский Н.И. – С. 1-192
161262
   Античные древности Подонья-Приазовья // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 154 : Античные древности Подонья - Приазовья. – С. 1-286, илл.
161263
   Античные древности Северного Причерноморья. – К., 1988. – 212с.
161264
   Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана. – Ташкент, 1989. – 167с.
161265
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса : Полис. – ISBN 966-95071-3-9
Т. 1 : Царские монеты Боспора. – 2002. – 96 с.
161266
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса : Полис. – ISBN 966-8128-10-9
Т. 2 : Античные и средневековые монеты Крыма, Северо-Восточного и Восточного Причерноморья. – 2003. – 96 с.
161267
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики, Каталог собрания. – Одесса. – ISBN 966-8128-36-2
Т. 3 : Античные и средневековые монеты Северо-Западного Причерноморья. – 2004. – 104 с.
161268
  Кондаков Д.А. Античные и христианские символы и политические мифы в одах и дифирамбах полоцких иезуитов в честь Александра I // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 53-58. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 6). – ISSN 0321-1711


  На материале панегирических стихотворений на рус. и франц. языках в честь императора Александра I по случаю преобразования Полоцкого иезуитского коллегиума в Академию (1812) и победы русской армии в антинаполеоновской кампании (1814) рассматривается ...
161269
  Думчус И. Античные имена собсвтенные в литовском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Думчус И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 15л.
161270
  Неверов О.Я. Античные камеи в собрании Государственного Эрмитажа. / О.Я. Неверов. – Ленинград, 1971. – 98с.
161271
   Античные камеи в собрании Эрмитажа / Неверов О.Я. – Л., 1988. – 191с.
161272
  Мертлик Рудольф Античные легенды и сказания / Мертлик Рудольф. – Москва : Республика, 1992. – 478с. – ISBN 5-250-01292-2
161273
  Чубова А.П. Античные мастера / А.П. Чубова. – Л, 1986. – 249с.
161274
  Лихтина В.А. Античные мифологические аллюзии в поэзии Максима Амелина // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 357-361. – (Б-ка Ін-ту філології)
161275
  Зограф А.Н. Античные монеты // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1951. – № 16 : Античные монеты / Зограф А.Н. – С. 1-264, рис. в тексте, табл.
161276
  Зограф А.Н. Античные монеты / А.Н. Зограф. – М, 1951. – 212с.
161277
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании Государственного исторического музея (коллекция А. С. Коциевского) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 51-95. – ISSN 0321-0391
161278
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании государственного исторического музея (Коллекция Н.Н. Грандмезона) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2012. – № 1 (280). – С. 55-80. – ISSN 0321-0391
161279
  Любомудров С.И. Античные мотивы в поэзии Пушкина / С. Любомудров. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.Н. Клобукова, 1901. – 67 с. – В 1-м изд. назв.: Античный мир в поэзии Пушкина. - Экз. деф., отсутств. с. 17-67
161280
  Тайманова Т.С. Античные мотивы в поэзии Шарля Пеги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 59-65. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
161281
  Мищенко Ф. Античные мотивы в произведениях Генрика Сенкевича / Мищенко Ф. – Саратов, 1929. – 17с. – Вырезка из. журн. "Русская мысль"
161282
  Гаталина Л.И. Античные мраморные статуэтки детей в собрании Эрмитажа / Л.И. Гаталина. – Ленинград, 1959. – 22с.
161283
   Античные мыслители об искусстве. – Изд. 2-е доп. – М., 1938. – 343с.
161284
   Античные памятники Крыма = Ancient greek sites in the crimea. – Киев : Мистецтво, 2004. – 288 с. – ISBN 966-577-047-0


  Книга , изданная Одесским филиалом Греческого фонда культуры, посвящается древним эллинским городам и поселениям Крыма. Она продолжает тему предыдущего издания - "Античные памятники Северо-Западного Причерноморья".
161285
   Античные памятники Северо-Западного Причерноморья = Ancient greek sites on tne nort hwest coast of the black sea. – Киев : Мистецтво, 2001. – 176с. – ISBN 966-577-016-0
161286
   Античные перстни (VI в. до н.э. IV в.) : каталог временной выставки. – Ленинград, 1978. – 16с.
161287
   Античные писатели : Словарь. – СПб. : Изд-во "Лань", 1999. – 448 с.
161288
   Античные писатели. Словарь. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 448с. – ISBN 5-8114-0104-3
161289
   Античные риторики. – Москва, 1978. – 352с.
161290
  Грабарь-Пассек Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе / Грабарь-Пассек. – Москва, 1966. – 320с.
161291
  Лукомский Г.К. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания / Г.К. Лукомский. – Санкт-Петербург, 1914. – 499 с.
161292
   Античные теории языка и стиля. – М.-Л., 1936. – 343с.
161293
  Русяева А.С. Античные терракоты Северо-Западного Причерноморья / А.С. Русяева. – К, 1982. – 145с.
161294
  Кучма В.В. Античные традиции в развитии политической мысли ранней Византии (по данным трактатов IV-VII вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Кучма В.В.; АН СССР, Ин-т всеобщей ист. – М., 1981. – 36л.
161295
  Мальчуков Т.Г. Античные традиции в русской поэзии : уч. пособ. по спецкурсу / Т.Г. Мальчуков. – Петрозаводск, 1990. – 104 с.
161296
   Античные философы : свидетельства, фрагменты и тексты. – Киев : Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 1955. – 315 с.
161297
  Скоробогатая Е.И. Античные хранилища и их названия : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скоробогатая Е.И. ; М-во культуры СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Львов, 1954. – 16 с.
161298
  Солопова М.А. Античный атомизм: к вопросу о типологии учений и истоках генезиса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 157-168. – ISSN 0042-8744
161299
   Античный город. – М., 1963. – 192с.
161300
  Капогросси Колоньези Античный город как город-государство : интерпретация и некоторые проблемы // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 27-41. – ISSN 0321-0391
161301
  Кутайсов В.А. Античный город Керкинитида, VI-II вв. до н.э. / В.А. Кутайсов. – Киев, 1990. – 174с.
161302
  Максименко В.Е. Античный город Танаис и варвары / В.Е. Максименко, А.А. Харченко // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 145-156. – ISSN 0321-0391
161303
   Античный и средневековый город. Античная древность в средние века. – Свердловск, 1981. – 160с.
161304
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1970. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. / Онайко Н.А. – С. 1-209, табл.
161305
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII-V вв. до н.э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье в VII- V веках до н.э. / Онейко Н.А. – С. 1-69, 24 табл.
161306
  Дубинина Л.А. Античный код в малой прозе В.Я. Брюсова: Рея Сильвия в истории из жизни VI века // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 137-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
161307
  Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука / А.Ф. Лосев. – Москва, 1927. – 550 с.
161308
  Штернберг Л.Я. Античный культ близнецов при свете этнографии / Л.Я. Штернберг. – Петроград : Типография Императорской Академии Наук, 1916. – С. 135-189. – Оттельный оттиск из III тома "Сборник Музея Антропологии и Этнографии при Императорской Академии Наук"
161309
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 90с.
161310
  Шелов Д.Б. Античный мир в Северном Причерноморье / Д.Б. Шелов. – Москва, 1956. – 195с.
161311
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 1. – 1972
161312
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 2. – 1974
161313
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 3. – 1977
161314
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 4. – 1979
161315
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 5 : Проблемы истории Древнего Рима и Северного Причерноморья. – 1983. – 156 с.
161316
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 6 : Проблемы экономики, политики и культуры античных государств. – 1986. – 148 с.
161317
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 7 : Проблемы социаль-политческих отношений, материальной и духовной культуры древности. – 1990. – 166 с.
161318
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 8 : Проблемы античной государственности, материальной и духовной культуры. – 1990. – 160 с.
161319
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и восточное Причерномерье / О.Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1975. – 31с.
161320
  Блаватский В.Д. Античный мир и древний Восток / В.Д. Блаватский. – М., 1970. – 16с.
161321
  Разуваев Н.В. Античный мир и Древний Восток как альтернативы социокультурной эволюции // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 283-289. – ISSN 1606-951Х
161322
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и Древняя Грузия : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Лордкипанидзе О.Д. ; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 57 с. – Бібліогр. : с. 56-57
161323
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир. / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 117с.
161324
  Бондаренко А.А. Античный мусейон: рождение музея из мифа и ритуала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 257-273. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
161325
  Васин Иван Античный наукоград // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 48 : фото
161326
  Хачатрян Ж.Д. Античный некрополь : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Хачатрян Ж.Д. // Археологические раскопки в Армении : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Хачатрян Ж.Д. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1976. – № 15 : Гарни. 5. – С. 1-134
161327
  Прохорова Т. Античный период в контексте изучения истории Крыма // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 82-84
161328
   Античный плутовской роман. – Л., 1991. – 166с.
161329
   Античный портрет. – Л., 1929. – 117с.
161330
   Античный роман. – М., 1969. – 407с.
161331
  Гусев Д.А. Античный скептицизм в перспективе эволюции философии науки и становления морали современного общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 83-97. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
161332
  Каллистов Д.П. Античный театр / Д.П. Каллистов. – Л., 1970. – 176с.
161333
  Кисиль В.Я. Античный философский лексикон / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2011. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-118. – ISBN 978-966-413-521-7
161334
  Покровская З.А. Античный философский эпос / З.А. Покровская. – Москва, 1979. – 96 с.
161335
  Коварская Ю. Античный экфрасис на службе идеям модернизма: магия искусства и мистика преображения героя в рассказе Леонида Андреева "Ангелочек" // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2016. – L. 64, N 4. – С. 503-512. – ISSN 0350-6894
161336
  Шерхунаев Р.А. Антишаманские мотивы в бурятском устном народном творчестве / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1963. – 51с.
161337
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
161338
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
161339
  Нелюба А.М. Антиюридичний словник: Регламентація мовного етикету в законах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 183-187. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
161340
  Ершова Е.Н. Антиядерное движение в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 26. – С. 144-151
161341
  Якобашвили И. Антиядерное движение в Японии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 5 (269). – С. 3-7
161342
  Попов Н.П. Антиядерное движение и общественное мнение // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 4 (32). – С. 82-92
161343
  Козырев В.А. Антияпонская война и китайское общество (1937-1945 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 0130-3864


  Антияпонська війна в Китаї, початок 7 липня 1937 р.
161344
  Мазуров В.М. Антияпонская вообруженная борьба корейского народа (1931-1940) / В.М. Мазуров ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Изд. восточн. лит-ры, 1958. – 104 с.
161345
  Каткова З. Антияпонские настроения в современном Китае (на материалах "Жэньминь жибао") // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 89-112
161346
  Софокл Антігона / Софокл. – 3-е вид. – Харків ; Київ : Література й мистецтво, 1930. – 104 с.
161347
  Верба А. Антін Йосип Роллє // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 228-231
161348
   Антін Крушельницький - письменник, публіцист, педагог : матеріали до бібліографії та епістолярної спадщини. – Львів : [б. в.], 2002. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 286-293. – ISBN 966-02-1892-3
161349
  Дубина М. Антін Крушельницький : Літературно-критичний нарис / М. Дубина. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 48 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4659-9
161350
  Ковалів Ю. Антін Крушельницький // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (692), серпень. – С. 50-56. – ISSN 0236-1477
161351
  Зуляк М. Антін Крушельницький про політичну лінію західноукраїнської національної демократії кінця XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 24-28
161352
  Кулик Н. Антін Крушельницький: помилка ціною в життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
161353
  Назарук В. Антін Любич Могильницький // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 156-158
161354
  Верба А. Антін Марцінковський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 231-233
161355
  Лазаревич Є. Антін Рудницький як музикознавець (у 110-ту річницю від дня народження) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 80-86. – ISSN 2224-0926
161356
  Елькин А. Антовоские яблоки / А. Елькин. – Тула, 1964. – 32с.
161357
  Марьенко В.Г. Антогонистические свойства Azotobacter chroococcum и их значением для сельскохозяйственных растений. : Автореф... канд. биол.наук: / Марьенко В.Г.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1965. – 18л.
161358
  Варшавский Л.Р. Антокольский Марк Матвеевич / Л.Р. Варшавский. – Москва-Ленинград, 1944. – 16с.
161359
   Антологиjа "Гласот на поетите" = Antologhii "Boatsea-a poetslor" : од манифестациjата "Денови на ароманската култура". – Скопjе : Друштво на писатели и уметници Власи од Македониjа, 2007. – 151 с. – ISBN 978-9989-9554-5-7
161360
  Митрев Д. Антологиjа на македонската револуционерна поезиjа / Димитар Митрев ; [уред. В. Подгорец ; главен дир. и за издавачот П. Ташкоски]. – Скопjе : НИК Наша книга, 1974. – 326, [1] с.
161361
   Антологиjа на современата албанска поезиjа. – Скопje : Jугореклам, 2001. – 336 с. – (Pro litera). – ISBN 9989-52-027-5
161362
  Лесковац М. Антологиіа стариіе српске поезиіе. / М. Лесковац. – 252с.
161363
   Антологийа словеначке поезийе. – Београд : Просвета, 1968. – 387 с.
161364
  Гелленс Ф. (Элленс) Антология : Рассказы и притчи / Франц Гелленс ; Пер. М.В. Веселовской и В.Н. Карякина. – Москва : Изд. Б.и. Н.П., 1914. – 214 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по генеральному каталогу РГБ. – (Образовательная библиотека издательства "Огни" ; Сер. 3 ; Иностранные писатели)


  Содержание: Франц Гелленс / В.Н. Карякин. Письмо Камилла Лемонье. У Франца Гелленса / Мария Веселовская. Потаенный свет. 1912 г. Избранные рассказы и притчи: Вечерня; Мельник на собственной мельнице; Две дороги; Охота по первой пороше; Мечта циклопа; ...
161365
  Горожанкина М. Антология / М. Горожанкина. – М., 1970. – 135с.
161366
   Антология. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 272 с. – (Библиотека современной фантастики ; Т. 23)
161367
   Антология. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 400с. – (Библиотека современной фантастики ; Том 25)
161368
   Антология. – М, 1990. – 272с.
161369
   Антология. – София, 1992. – 213с.
161370
   Антология абхазской поєзии. – Москва : Художественная литература, 1958. – 544 с.
161371
   Антология абхазской поэзии. – М, 1958. – 543 с.
161372
   Антология азербайджанской поэзии. – М
1. – 1960. – 384 с.
161373
   Антология азербайджанской поэзии. – М
2. – 1960. – 328 с.
161374
   Антология азербайджанской поэзии. – М
3. – 1960. – 280с.
161375
   Антология английской и американской литературы XIX - XX вв.. – М, 1971. – 296с.
161376
   Антология армянской поэзии с древнейших времен до наших дней. – М, 1940. – 719с.
161377
   Антология армянской советской детской литературы. – Ереван, 1981. – 361с.
161378
   Антология армянской советской литературы. – Ереван, 1957. – 598 с.
161379
   Антология афоризмов [Електронний ресурс] : классики современности; 25 000 афоризмов. – Москва : "Равновесие": "Вече", 2005. – 1 CD + буклет (4с.). – Системн. требования: процессор Pentium II, память ОЗУ 256 Мб, дисковод 24х CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP.- Загл. с этикетки диска. – (Электронная книга)


  Издание представлено в стандарте электронной книги "Salebook" с функцией "Комфортное чтение", системой "Интеллектуального поиска" и возможностью создания личной "Єлектронной библиотеки" В этой уникальной книге собрано более 25000 афоризмов и других ...
161380
   Антология бардовской песни : 100 бардов ; 600 песен / авт.-сост. Р.Шипов. – Москва : Эксмо, 2008. – 896с. – ISBN 978-5-699-09550-6
161381
   Антология белорусской поэзии. – Л, 1948. – 648 с.
161382
   Антология белорусской поэзии. – М, 1952. – 562 с.
161383
   Антология болгарской поэзии. – Москва, 1956. – 748 с.
161384
   Антология бурят-монгольской советской поєзии. – Улан-Уде, 1950. – 296с.
161385
   Антология бурятской поэзии. – М, 1959. – 400 с.
161386
   Антология венгерской поєзии. – М, 1952. – 563с.
161387
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 28. Портреты легендарных физиков "высоковольтной бригады" УФТИ // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 2074-272X
161388
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 29. Первооткрыватели тайн глобальных природных световых явлений // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 6. – С. 3-13. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про розкриття вітчизняними і зарубіжними вченими-першопроходцями електрофізичних і електрохімічних таємниць ряду природних світлових явищ, що носять для людства глобальний планетарний характер і які ...
161389
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 30. Портрет харьковского математика, механика и кибернетика Владимира Логвиновича Рвачева // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про відомого вченого-математика Харківщини ? академіка АН УРСР (НАН України) Рвачева В.Л. і про його видатний внесок у світову математичну науку.
161390
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 31. Портрет харьковского физика Александра Ильича Ахиезера // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про відомого фізика-теоретика Харківщини - академіка АН УРСР (НАН України) Ахієзера О.І. і його видатний внесок в світову фізичну науку.
161391
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 34: Открытие и изучение квантово-волновой природы микромира материи // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Держ. установа "Ін-т технічних проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 2074-272X
161392
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 35: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1990-1994 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 2074-272X
161393
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 36: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1995-1999 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 3-9. – ISSN 2074-272X
161394
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 37: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2000-2004 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 2074-272X
161395
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 38: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2005-2010 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 2074-272X
161396
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 39: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2011-2015 гг. // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 2074-272X
161397
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 40: Научное открытие метода взрывной имплозии для получения сверхкритической массы ядерного заряда и украинский "след" в американском атомном проекте "Манхэттен" // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5. – С. 3-13. – ISSN 2074-272X
161398
  Бадрак В. Антология гениальности / Валентин Бадрак. – Киев : КВЩ, 2005. – 475с. – ISBN 966-8550-12-9
161399
   Антология гнозиса : Современная русская и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-003-8(Т.1)
Т.1. – 1994. – 352с.
161400
   Антология гнозиса : Современная русская и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-004-6Т.2)
Т.2. – 1994. – 384с.
161401
   Антология грузинской патриотической поєзии. – Тбилиси, 1945. – 178с.
161402
   Антология грузинской поэзии. – Москва : Гос. изд-во Художественной литературы, 1958. – 803с.
161403
   Антология грузинской советской поэзии. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 382 с.
161404
   Антология дагестанской поэзии. – Махачкала
Т. 1. – 1980. – 363 с.
161405
   Антология дагестанской поэзии. – Махачкала
Т. 2. – 1980. – 331с.
161406
   Антология кабардинской поєзии. – М, 1957. – 299 с.
161407
   Антология казахской поэзии. – М, 1958. – 862 с.
161408
   Антология казахской советской поэзии. – Алма-Ата
1. – 1972. – 376 с.
161409
   Антология казахской советской поэзии. – Алма-Ата
2. – 1972. – 424 с.
161410
   Антология каракалпакской поэзии. – Ташкент, 1968. – 608 с.
161411
   Антология карельской поэзии. – Петрозаводск : Кн. изд-во, 1963. – 332 с. – На обл. тит. л. сост.: Балашов Д.М.
161412
   Антология кинизма : Фрагменты сочинений кинических мыслителей. – Москва : Наука, 1984. – 399с. – (Памятники философской мысли)
161413
   Антология кинизма:Философия неприятия и протеста. – Москва : ТЕРРА-TERRA, 1996. – 432с. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-300-00714-5
161414
   Антология киргизской поэзии. – Москва, 1957. – 443 с.
161415
   Антология китайской лирики. – Санкт-Петербург-Москва, 1923. – 144с.
161416
   Антология китайской поэзии. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1. – 1957. – 423 с.
161417
   Антология китайской поэзии. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2. – 1957. – 376 с.
161418
   Антология китайской поэзии. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3. – 1957. – 335 с.
161419
   Антология китайской поэзии. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 4. – 1958. – 339 с.
161420
   Антология коми поэзии. – Сыктывкар, 1981. – 320с.
161421
   Антология комсомольского опыта. – К, 1985. – 127с.
161422
   Антология кубинской поэзии XIX-XX вв. – М, 1982. – 367с.
161423
   Антология латышской поэзии. – Москва : ГИХЛ
Т. 1. – 1959. – 488 с.
161424
   Антология латышской поэзии. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1959. – 496 с.
161425
   Антология лиовской советской поэзии. – Вильнюс, 1980. – 583с.
161426
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 2 : Зарубежная политическая мысль. – 1997. – 830 с.
161427
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 5 : Политические документы. – 1997. – 765 с.
161428
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00871-4
Т. V. : Политические документы. – 1997. – 765с.
161429
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00870-6
Т.I V. : Политическая мысль в России: Вторая половина XIX-XX в. – 1997. – 829с.
161430
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00869-2
Т.III. : Политическая мысль в России: X - первая половина XIX в. – 1997. – 798с.
161431
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00868-4
Т.II. : Зарубежная политическая мысль. X X в. – 1997. – 830с.
161432
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00867-6
Т.I. : Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – 1997. – 832с.
161433
   Антология мировой политической мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 1 : Зарубежная политическая мысль. – 1997. – 832 с.
161434
   Антология мировой политической мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 3 : Политическая мысль в России - первая половина 19 ст. – 1997. – 798 с.
161435
   Антология мировой политической мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 4 : Политическая мысльв России. – 1997. – 829 с.
161436
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 1, ч. 2 : Философия древности и средневековья. – 1969. – 577-936с.
161437
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 1, ч. 1 : Философия древности и средневековья. – 1969. – 576с.
161438
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 2 : Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. – 1970. – 776с.
161439
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 3 : Буржуазная философия конца XVIII в., первых двух третей XIX в. – 1971. – 760с.
161440
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 4 : Философская и социологическая мысль народов СССР XIX в. – 1972. – 708с.
161441
   Антология мировой философии. – Киев
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 292 с.
161442
   Антология мировой философии. – Киев
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 292 с.
161443
   Антология мировой философии. – Киев, 1992. – 272с.
161444
   Антология мировой философии : Античность. – Минск. Москва : Харвест. АСТ, 2001. – 960с. – ISBN 985-13-0103-5
161445
   Антология молдавской поэзии. – М, 1960. – 583 с.
161446
  Елевтеров С. Антология на българската литература : избрани текстове и характеристики / Стефан Елевтеров. – София : Наука и изкуство, 1977. – 679, [1] с.
161447
   Антология на былгарската поэзия. – Пловдив, 1995. – 575с.
161448
   Антология на былгарская разказ. – Пловдив, 1995. – 164с.
161449
   Антология научно-фантастических рассказов. – Москва : Все для вас, 1992. – 410, [1] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 14)
161450
  Магидов Р. Антология негритянской поэзии / Р. Магидов. – М., 1936. – 48с.
161451
   Антология нечистой силы. – М, 1991. – 400с.
161452
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской драматургии. 1935-1965 / В.Е. Балахонов. – Ленинград, 1967. – 279 с.
161453
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской литературы / В.Е. Балахонов. – Москва-Ленинград, 1965. – 359 с.
161454
   Антология новой английской поэзии. – М, 1937. – 454с.
161455
   Антология осетинской поэзии. – М, 1960. – 392с.
161456
   Антология осетинской поэзии. – Орджоникидзе, 1984. – 640с.
161457
   Антология осетинской прозы. – Орджоникидзе, 1983. – Ш6с.
161458
   Антология педагогической мысли : в 3-х томах. – М
Т. 1. – 1988. – 446с.
161459
   Антология педагогической мысли. – М
2. – 1989. – 463с.
161460
   Антология педагогической мысли Азербайджанской ССР. – М, 1989. – 589с.
161461
   Антология педагогической мысли Белорусской ССР. – М, 1986. – 460с.
161462
   Антология педагогической мысли Грузинской ССР. – М, 1987. – 495с.
161463
   Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства 14 - 17 вв.. – Москва : Педагогика, 1985. – 367 с. : илл. – Библиогр. в конце частей. Указ. имен: с. 358-364. – (Антология педагогической мысли народов СССР / Ред. колл. серии : М.И. Кондаков (пред.) и др.)
161464
   Антология педагогической мысли Киргизской ССР. – Москва, 1988. – 363 с.
161465
   Антология педагогической мысли России XVIII века. – Москва : Педагогика, 1985. – 480с.
161466
   Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX вв.. – М, 1990. – 603с.
161467
   Антология педагогической мысли России первой половины XIX в.. – М, 1987. – 558с.
161468
   Антология педагогической мысли Узбекской ССР. – М, 1986. – 319с.
161469
   Антология педагогической мысли Украинской ССР. – Москва : Педагогика, 1988. – 635с. – (Антология педагогической мысли народов СССР: АПМ). – ISBN 5-7155-0167-9
161470
  Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики : Учеб. пособие для студ.высших педагог.учеб.заведений / И.Н. Андреева. – Москва : Академия, 2000. – 176с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0499-4
161471
  Васильева-Шведе Антология португальской и бразильской литератур (XIX-XX вв.) / Васильева-Шведе, А.М. Гах. – Ленинград, 1964. – 292с.
161472
   Антология поэзии : Израиль 2005. – Тель-Авив, 2005. – 490,[6]с. – ISBN 965-90667-2-4
161473
  Данилин Ю.И. Антология поэзии Парижской Комунны 1871 года / Ю.И. Данилин. – Москва, 1948. – 407с.
161474
   Антология румынской поэзии. – Москва : Художественная литература, 1958. – 774с.
161475
   Антология русского советского рассказа. – М, 1987. – 701с.
161476
   Антология русского советского рассказа. – М, 1989. – 557с.
161477
   Антология русского советского рассказа (20-е гг.). – М, 1985. – 542с.
161478
   Антология русского советского рассказа (30-е гг.). – М, 1986. – 507с.
161479
   Антология русского советского рассказа (50-е гг.). – Москва, 1988. – 621 с.
161480
   Антология русской классической социологии. – М, 1995. – 237с.
161481
   Антология русской советской поэзии : в 2-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1957. – 853с.
161482
   Антология русской советской поэзии. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1957. – 811с.
161483
   Антология сибирской поэзии. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1967. – 560 с.
161484
   Антология сказочной фантастики. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 383 с. – (Библиотека современной фантастики ; Т. 21)
161485
   Антология скандинавской фантастики. – М, 1971. – 383с.
161486
   Антология словацкой поєзии. – Пряшев, 1953. – 88с.
161487
   Антология советской прозы 1920-1940. – М, 1991. – 496с.
161488
   Антология советской фантастики. – Москва : Молодая гвардия. – (Библиотека современной фантастики)
Т. 14. – 1967. – 480 с.
161489
   Антология советской фантастики : [Сост. Д. Биленкин]. – Москва : Молодая гвардия. – (Библиотека современной фантастики)
Т. 15. – 1968. – 462 с.
161490
  Вартанов А.С. Антология советской фотографии / А.С. Вартанов. – Москва
Т. 1. – 1986. – 263 с.
161491
   Антология современной молдавской поэзии. – Кишинев, 1984. – 419с.
161492
   Антология современной русской поэзии Украины. – Харьков : Крок. – ISBN 966-7093-17-4
Том 1. – 1998. – 276с.
161493
  Мастерс Эдгар Ли Антология Спун-Ривер; Новый Спун-Ривер / Мастерс Эдгар Ли. – М., 1990. – 413с.
161494
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [В 14 т.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-087-X
Т. 1 : Уголовный сыск: документы и материалы (11-нач. 20 ст.) / Сост.: Ю.И. Римаренко, Е.М. Моисеев, В.Н.Чисников. – 2006. – 612с.
161495
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [ в 14 т. ]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-156-6
Т. 2 : Сыск, сыщики и преступный мир / [ сост.: Ю.И.Римаренко и др. ]. – 2006. – 504 с.
161496
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [ в 14 т. ] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины ; Киевск. нац. ун-т внутренних дел ; Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [ отв. ред.: В.Н. Чисников и др. ]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 978-966-316-249-2
Т. 3 : Сыщики о сыске: криминальные истории / [ сост.: В.Н. Чисников, С.Г. Лаптев ]. – 2009. – 755 с.
161497
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [ в 14 т. ] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины : Киевск. нац. ун-т внутренних дел ; Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [ отв. А.Н. Ярмыш, В.Н. Чисников ]. – Киев : Леся. – ISBN 966-8126-24-6
Т. 4 : Криминальный сыск в Западной Европе (19 - нач. 20 вв.) / [ сост.: В.Н. Чисников, Т.А. Проценко, С.Г. Лаптев, В.Н. Чисникова ]. – 2009. – 812 с.
161498
  Брагинский И.С. Антология таджикской поэзии / И.С. Брагинский. – М., 1951. – с.
161499
   Антология таджикской поэзии. – М, 1957. – 854с.
161500
   Антология таджикской поэзии (с древних времен до наших дней). – Москва, 1951. – 608 с.
161501
   Антология татарской поэзии. – Казань, 1957. – 606с.
161502
   Антология туркменской поэзии. – М, 1949. – 547с.
161503
   Антология узбекской поэзии. – М, 1950. – 471с.
161504
   Антология фантастических рассказов : [Италия. Польша. Франция. Чехословакия. Швейцария. Япония. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319с. – (Библиотека современной фантастики : В 15-ти тт. ; Том 5)
161505
   Антология фантастических рассказов : [Пер. рассказов писателей Англии и США. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 557 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 10)
161506
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Русское феноменологическое общество, Логос. – ISBN 5-7333-0455-3
т.1. – 1998. – 512с.
161507
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Логос, Прогресс-Традиция. – ISBN 5-8163-0005-9 5-89826-054-4
т.2. – 2000. – 527с.
161508
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – 2-е изд. – Одесса : Астропринт, 2016. – 796, [3] с. : портр., ил. – ISBN 978-966-927-187-7
161509
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма. За завесой / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-206-5
За завесой. – 2016. – 296, [3] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 292-293
161510
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма. Между светом и тенью / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-218-8
Между светом и тенью. – 2017. – 268 с., [16] л. ил. : портр., ил. – Назв. обл.: Между светом и тенью. – Библиогр.: с. 266
161511
   Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока : ( Под полярными созвездиями). – Красноярск, 1989. – 493 [ 1 ] с. : [ 4 ] л. цв. ил. – ISBN 5-7479-0099-4
161512
   Антология хакаской поэзии. – Абакан, 1961. – 224с.
161513
   Антология чартистской литературы. – Москва, 1956. – 415 с.
161514
   Антология чешской и словацкой философии. – М, 1982. – 407с.
161515
   Антология чешской поэзии 19-20 веков : В 3-х тт. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1959. – 610 с.
161516
   Антология чешской поэзии 19-20 веков : В 3-х тт. – Москва : Гослитиздат
Т. 2. – 1959. – 446 с.
161517
   Антология чешской поэзии 19-20 веков : В 3-х тт. – Москва : Гослитиздат
Т. 3. – 1959. – 510 с.
161518
   Антология чувашской прозы. – Чебоксары, 1959. – 412с.
161519
   Антология чувашской современной прозы. – Чебоксары, 1986. – 359с.
161520
   Антология экономической классики. – М
1. – 1991. – 474с.
161521
   Антология экономической классики. – М
2. – 1992. – 486с.
161522
   Антология экономической классики. – М, 1993. – 486с.
161523
   Антология экономической классики. – М, 1993. – 475с.
161524
   Антология эстонской поэзии. – М.-Л.
1. – 1959. – 384с.
161525
   Антология эстонской поэзии. – М.-Л.
Т. 2. – 1959. – 451с.
161526
   Антология эстонской поэзии. 1637-1987. – Таллин : Ээсти раамат, 1990. – 416с.
161527
   Антології та авторські книги сербських авторів українською мовою // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 109-113
161528
  Пападіямандис А. Антологія / Александрос Пападіямандис // [Магія Пападіямантіса / О. Елітіс. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1996. – С. 61 -136
161529
   Антологія : переклади з польської : Україна 1991-2013 / [упоряд. та ред.: Н. Риндюк, Д. Матіяш, О. Клименко]. – Київ : Польський інститут у Києві, 2013. – 180, [2] с. : іл.
161530
  Бєляков К.І. Антологія "інформаційних" наук в юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 269-278. – ISSN 1563-3349
161531
  Бєляков К.І. Антологія "інформаційних" наук в юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 119-124. – ISSN 1563-3349
161532
   Антологія "Україна-Європа" / [упоряд. та вступ. ст. О.В. Красовицького]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 572, [4] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-617-7013-24-1


  Зміст: Небо падає! / А. Дмитрук ; Полюса / П. Беседин ; Пінзель у Луврі (уривок з роману "Інші пів"яблука") / Г. Вдовиченко ; Бульвар Сен-Мішель / О. Вільчинський ; Записки пройдисвіта / Ю. Винничук ; Стефан Кирнов, знайомий болгарин / В. Габор ; ...
161533
   Антологія азербайджанської поезії. – Київ : Етнос. – ISBN 966-522-109-4
Т.1 : 12 - початок 20 ст. – 2006. – 294с. – Парал. тит. арк. азербайджанською мовою; Видання присвячене 100-річчю від дня народження видатного поета 20 ст., реформатора азербайджанської літ. мови Самеда Вургуна
161534
   Антологія азербайджанської поезії. – Київ : Етнос. – ISBN 966-522-139-6
Т.2 : 20 - початок 21 ст. – 2006. – 392с. – Парал. тит. арк. азербайджанською мовою
161535
   Антологія альтернативної української поезії зміни епох : Друга половина 80-х початок 90-х років. – Харків : Майдан, 2001. – 188с. – ISBN 966-7903-26-5
161536
  Левицький В.В. Антологія англійської мови: тексти з коментарями, вправи та етимологічний словник = Anthology of the English language: texts with comments, exercises and etymological glossary : [навч. посібник] / [В.В.Левицький, О.В. Соловьова]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 239, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Обкл. англ. мовою. - На тит. л. авт.: V.V. Levytsky, O.V. Soloviova. – ISBN 978-966-382-367-6
161537
   Антологія болгарської поєзії. – Київ
Т. 1. – 1974. – 423с.
161538
   Антологія болгарської поєзії. – Київ
Т. 2. – 1974. – с.
161539
   Антологія єврейської поезії : українські переклади з їдишу. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 671, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 670-671. – ISBN 966-378-042-8


  В змісті авт.: Шлойма Етінгер, Велвл Збаржер (Вольф Еренкранц), Авром Гольдфаден, М.М. Варшавський, Іцхок-Лейбуш Перец, Моріс Вінчевський, Шолом-Алейхем (Рабинович), Шимен-Шмуель Фруг, Моріс Розенфельд та ін.
161540
   Антологія єврейської поезії : укр. переклади з їдишу / [уклад. та ред.: В. Чернін, В. Богуславська]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Дух і літера, 2011. – 703, [1] с., [8] арк. фот. та фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 696-697. – ISBN 978-966-378-186-0
161541
   Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя / [уклад., авт. вступ. ст. Д.С. Наливайко]. – Харків : Ранок, 2011. – 399, [1] с. – ISBN 978-966-672-633-2
161542
  Жайворонок В.В. Антологія знаків української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2018. – 758, [2] с. – Предм. покажчик: с. 709-758. – Бібліогр.: с. 5-6. – ISBN 978-966-00-1590-6
161543
  Буренко В.М. Антологія комунікативних вправ / В.М. Буренко. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.8). – ISBN 966-8245-51-2
161544
   Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; Фонд Конрада Аденауера в Україні ; [авт.-уклад. В. Мусіяка ; ред.: А. Чернова та ін.]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 780, [2] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2050-05-9
161545
   Антологія лемківської пісні. – Львів : Афіша, 2005. – 495, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 476. – ISBN 966-325-065-08


  У пр. №1702076 напис: Шановному захистнику українства проф. Сергійчуку. Упорядник. Підпис. 29. VIII. 2012 р.
161546
   Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – 992 с. – ISBN 978-966-8865-81-7
161547
   Антологія модерної української драми = An anthology of modern ukrainian drama. – Київ-Едмонтон-Торонто : Таксон, 1998. – 532с. – ISBN 1-895571-11-1
161548
   Антологія наукових матеріалів трьох міжнародних фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. Віри Меньок ; Полоністичний науково-інформац. центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-7996-63-5
161549
   Антологія новогрецької літератури в українських перекладах : Хрестоматія. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – Шифр дубл.809(082) Анто.Доп.карт.фл. – ISBN 966-594-409-6
161550
  Кушнірук О. Антологія обробки української народної пісні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 12
161551
  Гомоннай В.В. Антологія педагогічної думки Закарпаття / В.В. Гомоннай. – Ужгород, 1992. – 290с.
161552
   Антологія польської поезії : В 2-х т. – Київ : Дніпро
Т.1. – 1979. – 463с.
161553
   Антологія польської поезії = Antologia poezji polskiej : в 2 т. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1979. – 502, [2] с. – Парал. тит. арк. пол.
161554
  Павловський В. Антологія польської поезії Дмитра Павличка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 237-241. – ISSN 1728-9572
161555
   Антологія радянської одноактової драматургії. – Випуск 1. – К
Вип. 1. – 1986. – 253с.
161556
   Антологія радянської одноактової драматургії. – К
Вип. 3. – 1987. – 228 с.
161557
  Зеров М.К. Антологія римської поезії / М.К. Зеров. – Київ, 1990. – 63 с.
161558
  Зеров М.К. Антологія римської поезії / Микола Зеров ; [упоряд. І.В. Хроненко ; передм. К.В. Москальця ; післямова М.Н. Москаленка та М.В. Стріхи ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 446 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Ad fontes = До джерел). – ISBN 978-966-7015-96-1
161559
   Антологія розвитку правової думки (еколого-соціальні аспекти) : Наукові статті: 1996-2006. – Ювілейне видання. – Київ
Ч.1, 2. – 2006. – 251, 587 с.
161560
   Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – Львів : Літопис, 1996. – 634 с. – ISBN 966-7007-00-6
161561
   Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – 2-е вид., доп. – Львів : Літопис, 2002. – 832с. – (Слово.Знак.Дискурс). – ISBN 966-7007-54-9
161562
  Мудролюбова Н.О. Антологія соціальної думки: від античності до сучасності // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 106-110
161563
   Антологія сучасної іспанскої і латиноамериканської літератури. – Київ
2. – 1971. – 58с. – Методичні розробки
161564
   Антологія сучасної іспанскої і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 3. – 1971. – 59 с. – На обкл. рік вид. 1972
161565
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 1. – 1971. – 58 с.
161566
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 2. – 1971. – 58 с.
161567
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури. – К
3. – 1971. – 59с.
161568
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 4. – 1973. – 88 с.
161569
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури. (Іспанською мовою). – Київ
3. – 1972. – 59с. – Методичні розробки
161570
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури.(Іспанською мовою). – Київ
4. – 1974. – 88с.
161571
   Антологія сучасної поезії Квебеку. Деніза Дезотель. Луїза Дюпре. П"єр Уеллє. Поль Шанель Малянфан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 3/4 (1035/1036). – С. 9-17. – ISSN 0320 - 8370
161572
   Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за наук. ред. В.П. Мельника та А.С. Синиці ; [пер.: І.В. Грабовський, У.І. Лущ, А.С. Синиця]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 565, [3] с. : іл. – Зміст, анот. укр., англ. - Імен. покажч.: с. 549-563. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0256-2
161573
  Хархун В. Антологія у проекті історії української літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 114-117. – ISSN 0236-1477
161574
   Антологія українського жаху. – Київ : Асоціація підтримки української популярної літератури, 2000. – 800с. – ISBN 966-7686-02-7
161575
   Антологія українського міфу : Етіологічні, космогонічні, антропогонічні, теогонічні, солярні, лунарні, астральні, календарні, історичні міфи: У 3-х т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. – ("Керниця"). – ISBN 966-692-829-9
Т.1. – 2006. – 44с., 868с. : іл.
161576
   Антологія українського міфу : Тотемічні міфи: У 3-х т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. – ("Керниця"). – ISBN 966-692-875-2
Т.2. – 2006. – 12с., 596с. : іл.
161577
   Антологія українського оповідання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1. – 1960. – 575 с.
161578
   Антологія українського оповідання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2. – 1960. – 580 с.
161579
   Антологія українського оповідання : в 4 томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 3. – 1960. – 667 с.
161580
   Антологія українського оповідання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т.4. – 1960. – 744 с.
161581
   Антологія української готичної прози : у 2 т. / укладач Юрій Винничук ; [передм. Ю.П. Винничука]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6944-3
Т. 1. – 2014. – 603, [2] с., [8] арк. фотоіл.


  Зміст: Юрій Винничук. Нічний привид, Українська готична проза ХІХ сторіччя; Григорій Квітка-Основ"яненко. Мертвецький Великдень; Іван Барщевський. Душа не в своєму тілі, Дерев"яний Дідок і жінка-комаха, Що ...
161582
   Антологія української готичної прози : у 2 т. / укладач Юрій Винничук ; [передм. Ю.П. Винничука]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6945-0
Т. 2. – 2014. – 603, [2] с., [8] арк. фотоіл.


  Том, який ви зараз тримаєте у руках, присвячений готичній прозі ХХ ст. і обіймає творчість письменників, які творили на початку сторіччя, у міжвоєнний період та в діаспорі. Сюди увійшли твори Івана Франка, Василя Стефаника, Гната Хоткевича, Надії ...
161583
   Антологія української лірики = An anthology of Ukrainian lyric poetry. – Oakville : Мозаїка. – ISBN 0889620784
Частина 1 : До 1919 /Під редакцією Ореста Зілинського. – 1978. – 439c.
161584
   Антологія української морської поезії від Т.Г. Шевченка до наших днів. – Одеса : Маяк, 2004. – 240с. – ISBN 966-587-100-5
161585
   Антологія української поезії. – Київ : Маса
Т. 2. – 1930. – XXXVI, 286 с. – На обкл. назв.: Українська поезія
161586
   Антологія української поезії. – Київ : В-во Маса
Т. 3. – 1931. – XLIII, 372 с. – На обкл. назв.: Українська поезія
161587
   Антологія української поезії. – Київ : Книгоспілка
Т. 3. – 1931. – XLIII, 371 с.
161588
   Антологія української поезії. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т.1. – 1957. – 429с.
161589
   Антологія української поезії. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т.2. – 1957. – 426с.
161590
   Антологія української поезії. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т.3. – 1957. – 444с.
161591
   Антологія української поезії. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т.4. – 1957. – 512с.
161592
   Антологія української поезії. – К
1. – 1984. – 454с.
161593
   Антологія української поезії. – Київ
2 : Українська дожовтнева поезія. – 1984. – 327с.
161594
   Антологія української поезії. – К
3. – 1984. – 303с.
161595
   Антологія української поезії. – К
5. – 1984. – 509с.
161596
   Антологія української поезії. – К
Т. 4. – 1985. – 422с.
161597
   Антологія української поезії. – Київ : Дніпро
5. – 1985. – 512с.
161598
   Антологія української поезії. – Київ : Дніпро
6. – 1986. – 444с.
161599
   Антологія української поезії другої половини 20 сторіччя. – Київ : Гранослов, 2001. – 432с. – ISBN 966-95742-9-3
161600
   Антологія української фантастики XIX ст. / [упоряд. Ю. Винничук]. – Київ : КЕТС, 2015. – 606, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-97251-5-8


  У цій книжці українську фантастичну прозу XIX століття представляють мало відомі твори Івана Барщевського, Михайла Чайковського, Івана Бороздни, Миколи Костомарова, Євгена Згарського, Наталі Кобринської, Івана Франка, Івана Липи, Гната Хоткевича та ...
161601
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х (966-7791-18-2 (Т.1))
Т. 1 : Загальная теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. – 2002. – 568 с.
161602
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-30-0 (Т.2))
Т. 2 : Історія держави і права України. Руська Правда. – 2002. – 592 с.
161603
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-31-9 (Т.3)
Т. 3 : Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. – 2003. – 584 с.
161604
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-32-7 (Т.4)
Т. 4 : Конституційне (державне) право. – 2003. – 599 с.
161605
   Антологія української юридичної думки : В 6-ти т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-33-5 (Т.5)
Том 5 : Поліцейське та адміністративне право. – 2003. – 600с.
161606
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-34-3 (Т.6)
Т. 6 : Цивільне право. – 2003. – 584 с.
161607
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-37-8 (Т.7)
Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – 2004. – 616 с.
161608
   Антологія української юридичної думки : В 10 томах. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-35-1 (Т.8)
Том 8 : Міжнародне право. – 2004. – 568с.
161609
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-38-6 (Т.9)
Т. 9 : Юридична наука радянської доби. – 2004. – 848 с.
161610
   Антологія української юридичної думки : В 10-ти т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-39-4 (Т.10)
Том 10 : Юридична наука незалежної України. – 2005. – 944с.
161611
   Антологія феміністичної філософії. – Київ : Основи, 2006. – 800с. – ISBN 966-500-224-4
161612
   Антологія філософії = Antology of philosophy. – Тайбей
Ч.1. – 1967. – 286с. – Видання китайською мовою
161613
   Антологія філософії. – Тайбей, 1973. – 242с. – Видання китайською мовою
161614
  Булкіна І. Антологія як нагода // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 18-21


  "Так звана "російськомовна література України".
161615
   Антологія японської класичної поезії : Танка. Ренга. (8-15 ст.). – Київ : Факт, 2004. – 912 с. – (Бібліотека японської класичної поезії). – ISBN 966-8408-84-5
161616
   Антольогія pуська : Збіpник найзнаменитших твоpів pуських поетів. – У Львові (Львів) : Вид. Т-ва академ. "Дpужний Лихвяp". Hакл. Т-ва. [З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpяд. К. Беднарсько, 1881. – [1], 192, [4] с. – Hа окp. аpк. пpисвята: В память десятих pоковин заснованя товаpиства "Дpужний Лихвяp"


  Авт. поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, М.С. Шашкевич, О.Я. Кониський, С.В. Руданський, Ю.А. Федькович, Є.П. Гpебінка, Л.І. Глібов, М.Л. Устиянович, А.Л. Метлинський, В.С. Кулик, П.О. Куліш, А.Л. Могильницький, М.І. Костомаpов, В.М. Шашкевич, Чеpниговець ...
161617
  Волковинська І.В. Антомазійні епітетні структури у поетичних творах В. Свідзінського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 82-83
161618
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка / Д.В. Григорович. – Сталинград, 1954. – 112с.
161619
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Птгр., 1919. – 142с.
161620
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Рига, 1951. – 112с.
161621
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – М, 1954. – 110с.
161622
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Ленинград : Художня література, 1971. – 224 с.
161623
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – М, 1985. – 384с.
161624
  Кабаченко Е. Антон Амур-Санан. / Е. Кабаченко. – Элиста, 1967. – 132с.
161625
  Онищенко О.К. Антон Бовсуновський / О.К. Онищенко. – Дніпропетровськ, 1966. – 22с.
161626
  Раппопорт Л.Г. Антон Брукнер / Л.Г. Раппопорт. – Москва : Музгиз, 1963. – 104 с.
161627
  Холопова В.Н. Антон Веберн : жизнь и творчество / В.Н. Холопова, Ю.Н. Холопов. – Москва : Советский композитор, 1984. – 319 с.
161628
  Ващенко З.М. Антон Владимирович Думанский / З.М. Ващенко. – Київ, 1955. – 48с.
161629
  Харин С.Е. Антон Владимирович Думанский. / С.Е. Харин. – Воронеж, 1960. – 48с.
161630
   Антон Григорович Наумовець / НАН України, Ін-т фізики НАН України. – Київ : Академперіодика, 2016. – 157, [3] с., [9] арк. портр., фотоіл. : іл. – Сер. засн. в 1968 р. – Бібліогр.: с. 74-95. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-315-5
161631
   Антон Григорович Наумовець (до 75-річчя від дня народження) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 95-97. – ISSN 0372-400X


  Вчений в галузі фізичної електроніки і фізики поверхності, академік НАНУ.
161632
  Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн / Л.А. Баренбойм. – Ленинград : Музгиз
Т. 1. – 1957. – 456 с.
161633
  Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн / Л.А. Баренбойм. – Ленинград : Музгиз
Т. 2. – 1962. – 431 с.
161634
  Хопрова Т.А. Антон Григорьевич Рубинштейн / Т.А. Хопрова. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1987. – 94 с.
161635
  Хопрова Т.А. Антон Григорьевич Рубинштейн, 1829-1894 : краткий очерк жизни и творчества / Т.А. Хопрова. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 118 с. : ил., портр., нот. ил. – (Книжка для юношества)
161636
  Митрошенков В.А. Антон Губенко / В.А. Митрошенков. – М., 1977. – 128с.
161637
  Митрошенков В.А. Антон Губенко / В.А. Митрошенков. – Киев, 1983. – 112 с.
161638
  Парнес В.А. Антон де Бари. 1831-1888 / В.А. Парнес. – М., 1972. – 191с.
161639
  Граф О.М. Антон Зиттенгер / О.М. Граф. – Ленинград, 1939. – 446с.
161640
  Казанцев А.Н. Антон и другие... / А.Н. Казанцев. – Москва : Искусство, 1982. – 174 с.
161641
  Полетаев С.Е. Антон и Зяблик / С.Е. Полетаев. – М, 1965. – 191с.
161642
  Ипполитов Г.М. Антон Иванович Деникин: поиск исторической правды в архивных источниках // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 3 (63). – С. 36-40. – ISSN 2070-9773
161643
   Антон Іванович Шмигельський. – Львів, 1960. – 12с.
161644
   Антон Кашшай. – К., 1969. – 10с.
161645
  Кашшай О. Антон Кашшай: до 90-річчя від длня народження мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 80-82. – ISSN 0130-1799


  Антон Михайлович Кашшай (1921-1991) - український живописець, Член Спілки художників України від 1946 р. Засл. діяч мистецтв УРСР з 1960 р. Нар. художник УРСР з 1964 р.
161646
  Захарова И.М. Антон Константинович Псаро // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 19-33. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности контр-адмирала российского военного флота А. К. Псаро.
161647
  Рубан А. Антон Крайний о лирике и театре ("Литературный дневник (1899-1907)") // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 166-172. – ISSN 2411-6548
161648
  Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия / А.Л. Каганович. – Москва : Советский художник, 1955. – 62 с.
161649
  Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия / А.Л. Каганович. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 320 с., 60 л. ил.
161650
   Антон Макаренко: Харківська трудова колонія ім. Максима Гоького : в документах і матеріалах 1926 - 1928 рр. / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка, Кафедра педагогічної майстерності ; [ авт. - укл. І.Ф. Кривонос, Н.М. Тарасевич , А.В. Ткаченко ; за ред. І.А. Зязюна ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 352с. – До 125-ої річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка. – ISBN 978-966-644-108-2
161651
   Антон Манастирський. Каталог пресональної виставки. – Львів, 1958. – 16с.
161652
   Антон Манастирський.Каталог пресональної виставки. – Львів, 1958. – 7с.
161653
   Антон Мартынов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 47
161654
  Хаританович Э.Б. Антон Матузов / Э.Б. Хаританович. – Москва, 1959. – 142с.
161655
  Иванов И.В. Антон Менгер - основоположник юридического понимания социалистического государства // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 1812-3805
161656
  Островский Г.С. Антон Михайлович Кашшай. / Г.С. Островский. – М., 1962. – 79с.
161657
  Завгородний С.А. Антон Негнибеда / С.А. Завгородний. – Москва, 1972. – 391 с.
161658
  Завгородній С.О. Антон Негнибіда : повість / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1957. – 200 с.
161659
  Завгородній С.О. Антон Негнибіда. Краса дівоча : повісті / С.О. Завгородній. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 376 с.
161660
   Антон Никифорович Севченко.. – Минск, 1983. – 56с.
161661
  Гаврилова Е.И. Антон Павлович Лосенко / Е.И. Гаврилова. – М., 1977. – 48с.
161662
  Савинов А. Антон Павлович Лосенко. 1737-1773. / А. Савинов. – М.-Л., 1948. – 36с.
161663
  Дерман А. Антон Павлович Чехов / А. Дерман. – М, 1939. – 211с.
161664
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов / В.В. Ермилов. – М., 1949. – 440с.
161665
  Водовозов Н.В. Антон Павлович Чехов / Н.В. Водовозов. – Москва, 1954. – 71с.
161666
  Полоцкая Э.А. Антон Павлович Чехов / Э.А. Полоцкая. – Москва, 1955. – 190 с.
161667
  Сахарова Е.М. Антон Павлович Чехов / Е.М. Сахарова. – М., 1959. – 104с.
161668
  Кулешов Ф.И. Антон Павлович Чехов / Ф.И. Кулешов. – Южно-Сахалинск, 1959. – 40с.
161669
  Захаркин А.Ф. Антон Павлович Чехов / А.Ф. Захаркин. – М., 1961. – 160с.
161670
  Сергиенко Т.С. Антон Павлович Чехов / Т.С. Сергиенко. – Л., 1963. – 127с.
161671
  Чудаков А.П. Антон Павлович Чехов / А.П. Чудаков. – М, 1987. – 174с.
161672
  Хижняков В.В. Антон Павлович Чехов, как врач / В.В. Хижняков. – Москва, 1947. – 135с.
161673
  Бердников Г.П. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / Г.П. Бердников. – М.-Л., 1950. – 195с.
161674
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / В.В. Ермилов. – М., 1951. – 432с.
161675
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / В.В. Ермилов. – М., 1953. – 288с.
161676
   Антон Павлович Чехов. 1860-1904. Краткий указатель литературы. – М, 1940. – 40с.
161677
   Антон Павлович Чехов. 1860-1904. Краткий указатель литературы. – Ростов -на-Дону, 1954. – 70с.
161678
   Антон Павлович Чехов. К 50-летию со дня смерти. 1904-1954. Сборник дидактический материалов. – Ростов -на-Дону, 1954. – 36с.
161679
  Грабовецький В. Антон Петрушевич - дослідник історії Галичини / Прикарпатський університет ім. В. Стефаника; Володимир Грабовецький, Андрій Королько. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 76с. – ISBN 966-640-028-6
161680
  Коршунов М.П. Антон прилетит завтра. / М.П. Коршунов. – М., 1965. – 319с.
161681
   Антон Рефрежье (США): Каталог выставки. – Москва, 1979. – 6с.
161682
  Гайдабура В. Антон Рибіцький та його партнери // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 174-178. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
161683
   Антон Семенович Макаренко. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1978. – 160с.
161684
   Антон Семенович Макаренко (1888-1939). – Одеса, 1950. – 16с.
161685
  Медынский Е.Н. Антон Семенович Макаренко. Жизнь и педагогическое творчество / Е.Н. Медынский. – Москва, 1949. – 127 с.
161686
  Балабанович Е.З. Антон Семенович Макаренко. Человек и писатель / Е.З. Балабанович. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 472 с. : ил., портр.
161687
  Червонная С.М. Антон Старкопф. / С.М. Червонная. – М., 1967. – 124с.
161688
  Давидюк Р. Антон Стрижевський: Шлях уенерівця від Одеси до Рівного / Р. Давидюк, О. Музичко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 41-50. – ISSN 2519-1942
161689
  Сиймискер Х.А. Антон Таммсааре. Жизнь и творчество / Х.А. Сиймискер. – Москва, 1972. – 160 с.
161690
  Сиймискер Х.А. Антон Таммсааре: Жизнь и творчество / Х.А. Сиймискер. – 2-е изд., доп. – Таллин, 1977. – 222 с.
161691
  Джолборди И.Ш. Антон Шифмер и основные вопросы фонетики и лексографии цоватешинского (бацбийского) языка : Автореф... фканд. филолнаук: 10.02.09 / Джолборди И. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 24л.
161692
  Гращенков В.Н. Антонелло да Мессина и его портретий / В.Н. Гращенков. – Москва : Искусство, 1981. – 87 с.
161693
   Антонелло де Мессина. Святой Себастьян. – М, 1955. – 8с.
161694
  Павлова Н.Д. Антоненко-Давидович Б. Оповідання "Не святі горшки ліплять" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 23-26.
161695
   Антоненко Володимир Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 21. – ISBN 966-8352-11-4
161696
  Паламарчук О.Л. Антоненко Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 205. – ISSN 2075-437X


  Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2005 року асистент, а з 2009 - доцент кафедри слов"янської філології Інституту філології КНУТШ
161697
  Паламарчук О.Л. Антоненко Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 185-186. – ISSN 2075-437X
161698
  Вергунов В.А. Антонець Семен Свиридонович // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 84-85 : фото
161699
  Трухановский В.Г. Антони Иден / В.Г. Трухановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 412с.
161700
  Трухановский В.Г. Антони Иден. Страницы английской дипломатии, 30-50-е гг. / В.Г. Трухановский. – М., 1974. – 422с.
161701
  Григорьев В.П. Антони Мачадо. / В.П. Григорьев. – М., 1972. – 96с.
161702
  Цыганко В.С. Антонида Ивановна Першина / В.С. Цыганко. – Сыктывкар, 1994. – 28с.
161703
  Аксенова Е.П. Антоний Васильевич Флоровский о Романовых // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 69-77. – ISSN 0132-1366


  В статье рассматривается позиция известного русского историка-эмигранта А.В. Флоровского в отношении трех последних императоров династии Романовых.
161704
  Гитлиц М А. Антонимическая группа прилагательных, объединенных значением grande -- pequeno в современном испанском. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Гитлиц А.М,; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 19л.
161705
  Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. (Семант. анализ противоположности в лексике). / Л.А. Новиков. – Москва, 1973. – 290с.
161706
  Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. (Теория. Семантический анализ. Классификация антонимов). : Автореф... доктор филолог.наук: 10.02.01 / Новиков Л.А.; АН СССР. Ин-т русского языка. – М., 1974. – 34л.
161707
  Иванова В.А. Антонимия в системе языка / В.А. Иванова. – Кишинев, 1982. – 163с.
161708
  Тоцкая С.Х. Антонимия как стилистическое средство в современных газетных заглавиях // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 243-247. – ISBN 966-8906-05-5
161709
  Миллер Е.Н. Антонимия номинативных единиц в современном немецком языке / Е.Н. Миллер. – Куйбышев, 1985. – 89с.
161710
  Зимина Л.П. Антонимия фразеологических единиц в современном немецком языке / Л.П. Зимина. – Кемерово, 1977. – 77 с.
161711
  Михайлов В.А. Антонимия, бинарные и градуальные оппозиция. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Михайлов В.А.; ЛГУ. – Л., 1983. – 20л.
161712
  Завьялова В.М. Антонимы / В.М. Завьялова. – Москва, 1969. – 248с.
161713
  Жукова И.А. Антонимы в научном стиле : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Жукова И. А. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1976. – 23 с.
161714
  Талыбов К.А. Антонимы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Талыбов К.А.; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1971. – 23л.
161715
  Будз О.-Е.Н. Антонимы глаголов движения в современном английском языке : Автореф... канд филол.наук: 10.0204 / Будз О.-Е. Н.; Одес.ГУ. – Одесса, 1982. – 15л.
161716
   Антонимы и синонимы в русском, английском, немецком, французском языках : Указатель лит-ры. – Киев, 1966. – 23 с.
161717
  Шоурек О. Антонин Дворжак / О. Шоурек. – Прага : Орбис, 1954. – 12 с.
161718
  Гумлова О. Антонин Дворжак / О. Гумлова. – Прага, 1954. – 43с.
161719
  Бэлза И.Ф. Антонин Дворжак : лекция / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музгиз, 1954. – 28 с.
161720
  Лушина Я.И. Антонин Дворжак / Я.И. Лушина. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 104 с.
161721
  Гулинская З.К. Антонин Дворжак / З.К. Гулинская. – М., 1973. – 240с.
161722
  Мартин Я. Антонин Запотоцкий : Жизненный путь президента Чехословацкой республики / Я. Мартин. – Прага : Орбис, 1956. – 36, [1] с.
161723
  Гривнина А.С. Антонин Славичек (художник, 1870-1910) / А.С. Гривнина. – М.-Л., 1962. – 48с.
161724
   Антонин Славичек.. – М., 1965. – 48с.
161725
  Подольская В.В. Антонина Васильевна Надежданова и ее ученики / В.В. Подольская. – Москва : Музгиз, 1960. – 120 с.
161726
  Подольская В.В. Антонина Васильевна Надежданова и ее ученики / В.В. Подольская. – Москва : Музыка, 1964. – 120 с.
161727
   Антонина Васильевна Нежданова. – Москва, 1953. – 16 с.
161728
   Антонина Васильевна Нежданова. – Москва, 1967. – 543 с.
161729
  Поляновский Г.А. Антонина Васильевна Нежданова. / Г.А. Поляновский. – М.-Л., 1944. – 35с.
161730
  Хмелева В. Антонина Жандарова / В. Хмелева. – М, 1953. – 77с.
161731
  Смирнова Е.В. Антонина из родников / Е.В. Смирнова. – М., 1959. – 84с.
161732
  Мигунова М.Г. Антонина Лукина / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1959. – 258с.
161733
   Антонина Павловна Коровина. – М., 1978. – 20с.
161734
  Курик М. Антонина Прихотько - засновник нових напрямків з фізики твердого тіла в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 6 (62). – С. 18-19. – ISSN 1819-7329
161735
  Минков М. Антонио Вивальди и его "Времена года" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 2. – С.2-12.
161736
  Бассегода Н.Х. Антонио Гауди / Н.Х. Бассегода. – Москва, 1986. – 206 с.
161737
  Аликата М. Антонио Грамши - основатель Итальянскойкоммунистической партии : к 20-летию со дня смерти : стенограмма публичной лекции... : пер. с итал. / Марио Аликата ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 16 с. – (Серия 1 ; № 28)
161738
  Грецкий М.Н. Антонио Грамши - политик и философ / М.Н. Грецкий. – М., 1991. – 159с.
161739
  Лопухов Б.Р. Антонио Грамши / Б.Р. Лопухов. – Москва, 1963. – 91с.
161740
   Антонио Грамши : Библиографический указатель. – Москва, 1981. – 116с.
161741
  Лебедев А.А. Антонио Грамши о культуре и искусстве. Идеи и темы "Тюремных тетрадей" / А.А. Лебедев. – М., 1965. – 183с.
161742
  Мушинский В.О. Антонио Грамши: учение о гегемонии / В.О. Мушинский. – Москва : Международные отношения, 1990. – 139, [2] с. – ISBN 5-7133-0344-6
161743
  Косарева Н.К. Антонио Канова / Н.К. Косарева. – Л., 1960. – 14с.
161744
  Унтерман Э. Антонио Лабриола и Иосиф Дигнец : опыт сравнения исторического и монистического материализма / Э. Унтерман. – Санкт-Петербург, 1907. – 47 с.
161745
  Григорьев В.П. Антонио Мачадо / В.П. Григорьев. – Москва : Высшая школа, 1971. – 96 с.
161746
   Антонио Мачадо : Библиогр. указатель. – Москва : Книга, 1979. – 112с.
161747
  Кючарианц Д.А. Антонио Ринальди / Д.А. Кючарианц. – Ленинград, 1976. – 199 с.
161748
  Кючарианц Д.А. Антонио Ринальди / Д.А. Кючарианц. – Ленинград, 1984. – 176 с.
161749
  Ромащук И.М. Антонио Спадавеккиа / И.М. Ромащук. – Москва : Советский композитор, 1988. – 174 с.
161750
  Бутакова Е. Антонио Страдивари: рождение гармонии // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 108-121. – ISSN 1819-6268


  "В конце XV века в Европе скрипка считалась народным инструментом, и чаще всего ее можно было услышать на ярмарках – тогда как в домах аристократов звучала благородная виола. Однако постепенно поющий голос скрипки завоевывал все больше симпатий, и к ...
161751
  Антониони М. Антониони об Антониони / М. Антониони. – Москва, 1986. – 298с.
161752
  Лисневский Ю.И. Антониус Ван-ден-Брук (1870-1926) / Ю.И. Лисневский. – Москва : Наука, 1981. – 158с.
161753
  Кралюк П. Антонич - Стефанович: несподівані паралелі : До 100-річчя від дня народження Богдана-Ігоря Антонича // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 161-164. – ISBN 978-966-8201-83-7
161754
  Стех Марко Роберт Антонич англійською. Фаза перша: 1963-1981 // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 28-31. – ISSN 1563-6461
161755
  Гаврилюк Ю. Антонич з-над Сяну // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 32. – С. 10. – ISSN 0027-8254
161756
  Лубківський Р. Антонич і Тичина: неочевидні точки дотику. Феномен двох поетів // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 539-558. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Феномен двох поетів.
161757
  Кравчук Н. Антонич повернувся на Лемківщину // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 203-206


  У честь 90-річчя від дня народження поета.
161758
  Гаврилюк Ю. Антонич у Новиці - початок "дитячих днів моїх" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 13 серпня (№ 33). – С. 8. – ISSN 0027-8254
161759
  Стефановська Л. Антонич. Антиномії = Antonych Antinomies / Лідія Стефановська. – Київ : Критика, 2006. – 312с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-93-4
161760
  Пономаренко О. Антонич: антиномії польського модернізму чи цілісність національного космосу


  Рецензія на книжку Л.Стефановської "Антонич. Антиномії"
161761
  Урикару Э. Антония / Э. Урикару. – М., 1980. – 118с.
161762
  Рябокляч І.П. Антонів Гай / І.П. Рябокляч. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 355 с.
161763
  Рябокляч І.П. Антонів Гай / І.П. Рябокляч. – Київ : Дніпро, 1976. – 254 с.
161764
  Петльований В.І. Антонів огонь / В.І. Петльований. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 185 с.
161765
  Шекспір В. Антоній і Клеопатра / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1901. – XIV, 180 с. – Пояснення: с. 161-180. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки : Белєстрична бібліотека ; Сеp. 1, ч. 32)
161766
  Андрух В.С. Антоній Кемпінскі (Entoni, Ignaci-Tadeusz Kepinski): медична і наукова діяльність відомого польського психіатра / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, М.В. Слободян // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 118-121. – ISSN 2312-5675


  Про наукову діяльність відомого польського психіатра-практика, психолога, філософа та вченого Антонія Кемпінскі. У його наукових роботах досліджується широке коло проблем, які стосуються не тільки психопатології, нейрофізіології, нейрофармакології, а й ...
161767
  Бобух Н.М. Антоніми в українській поетичній мові / Н.М. Бобух. – Полтава, 2007. – 312с. – ISBN 978-966-7971-53-3
161768
  Доломан С. Антоніми на сторінках газети // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 164-177. – (Журналістика ; Вип. 2)
161769
  Комарницька Т. Антоніми у сучасній японській юридичній термінології: структура та функціонування


  У статті досліджено антонімічні юридичні терміни японської мови за структурним та функціональним критеріями. Відповідно до результатів дослідження, найпродуктивнішим способом творення однокореневих термінів-антонімів є префіксальний. Більшість ...
161770
  Любарський С. Антонімічні відношення в сучасній українській термінології загального землеробства // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 3-6. – ISSN 0320-3077
161771
  Вакулик І.І. Антонімічні зв"язки у юридичній та економічній термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Ідеться про бінарний принцип, який закладено в антонімічні пари, зокрема у сфері юриспруденції. Антонімічні зв"язки, в які вступають терміни, не заважають їм виконувати номінативну функцію. Найпродуктивнішим постає спосіб словотвору термінів-антонімів ...
161772
  Бобух Н.М. Антонімічні лексеми в романі Павла Загребельного "Розгін" // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 129-139. – ISSN 2313-4437
161773
  Любчук Н.В. Антонімія німецьких етнокультурних фразеологізмів та їх українських еквівалентів


  Досліджуються проблеми та розглядаються критерії антонімічності фразеологічних одиниць. Розглядаються різні типи фразеологічних антонімів, а також можливості об"єднання фразеологічних одиниць в антонімічні пари, синонімічно-антонімічні ряди та поля. ...
161774
  Махун С. Антонін Пій: Справжній Батько Вітчизни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 15


  "Він був такий справедливий і мав таку добру вдачу, що зміг довести: ні світ, ні тривале дозвілля не псують характер, і що міста можуть благоденствувати, якщо тільки їх управління буде розумним… Двадцять три роки він правив усім світом завдяки своєму ...
161775
  Зеркаль С. Антоніна Антонівна Шаповал // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Вересень-Жовтень, ч. 9-10. – С. 121-122
161776
  Гербольд Б.В. Антоніна Гладчук / Б.В. Гербольд. – Львів, 1966. – 22с.
161777
   Антоніна Денисівна Салєєва // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 110-111. – ISSN 0030-5987


  "2 червня відсвяткувала свій 60-річний ювілей талановитий науковець, фахівець, член правління Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація ортопедів-травматологів", директор Українського науково-дослідного інституту протезування, ...
161778
  Ковальчук В.В. Антоніна Федорівна Прихотько (1904-1996) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С 232-.235. – ISBN 978-966-194-005-4
161779
  Храмов Ю.О. Антоніна Федорівна Прихотько (до 100-річчя від дня народження) : Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 105-112. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0374-3896
161780
  Захарченко В.Д. Антонов / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1996. – 303 с. – (Жизнь замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 730). – ISBN 5-235-02266-1


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
161781
  Рябокляч И.А. Антонов Гай / И.А. Рябокляч. – Москва : Советский писатель, 1970. – 240 с.
161782
  Споров Б.Ф. Антонов огонь / Б.Ф. Споров. – М, 1987. – 380с.
161783
   Антонова Ірина Андріївна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 76. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
161784
  Гриценко І.С. Антонович Афіноген Якович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 139. – ISBN 978-966-06-0557-2
161785
  Сарбей В.Г. Антонович Владимир Бонифатьевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 52-53
161786
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Кто есть кто. – Минск, 1997. – А-Й
161787
  Багалей Д. Антонович Владимир Бонифатьевич // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 21-27. – Бібліогр.: с. 21-22. – ISBN 966-7272-00-1
161788
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 24-25. – ISBN 966-7288-72-2
161789
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817-1885) / НАНУ, Ин-т истории Украины ; [ред. колл. В.А. Смолий, Ю.А. Пинчук, А. Аббасов и др. – Киев ; Донецк : Юго-Восток, 2001. – С. 36-37 : фото. – ISBN 966-7695-36-0
161790
   Антонович Володимир // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 12-13. : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
161791
  Кондратик Л.Й. Антонович Володимир Боніфатієвич // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 5-6. – ISBN 5776391970
161792
  Мироненко О. Антонович Володимир Боніфатійович // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 820. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
161793
  Огородник І.В. Антонович Володимир Боніфатійович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 8-11. – ISBN 5-325-00792-0
161794
  Кононенко М.П. Антонович Володимир Боніфатійович / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 191. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
161795
  Короткий В. Антонович Володимир Боніфатійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 579-580. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
161796
  Короткий В. Антонович Володимир Боніфатійович // Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2003. – Т. 1 : А - В / [Н.С. Абашина, С.С. Аверинцев, В.О. Анохін та ін.]. – С. 105-106. – ISBN 966-00-0734-5
161797
  Губицький Л.В. Антонович Володимир Боніфатійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 150. – ISBN 96966-8060-04-0
161798
   Антонович Володимир Боніфатійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 160-161. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
161799
  Клименко І.В. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) - історик, археолог, етнограф, археоргаф // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 18-22. – ISBN 966-02-2569-5
161800
  Пінчук Ю. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) // Малий словник історії України / [Б. Андрусишин, О. Апанович, Л. Архипова та ін. ; ред. кол. В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Либідь, 1997
161801
  Ковальський М.П. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 154-155. – ISBN 5-7702-0849-Х
161802
  Древаль Ю.Д. Антонович Володимир Боніфатійович (30.01.1834-21.03.1908) // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 199-202. – ISBN 966-8088-02-6
161803
  Короткий В. Антонович Дмитро Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 581-582. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
161804
  Шудря Є. Антонович Дмитро Володимирович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 49-52. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
161805
  Верзилов А.В. Антонович і Костомаров : з споминів А.В. Верзилова // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 232. – ISBN 966-7272-00-1
161806
  Михальченко С.И. Антонович как преподаватель. Школа Антоновича // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 35-49
161807
  Стешенко І. Антонович, як суспільний діяч // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 5-7 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
161808
  Чернецький Є. Антоновичі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 6


  Три покоління Антоновичів зробили величезний внесок у становлення та розвиток української історичної науки. Володимир Боніфатійович Антонович був творцем Київської школи істориків та науковим керівником, зокрема, Михайла Грушевського.
161809
  Грабовський С. Антоновичі: приклад жертовного служіння Україні та проекції на сьогодення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8-9 квітня (№ 62/63). – С. 14


  Про наукову вагу праці трьох поколінь істориків Антоновичів: Володимира, Дмитра, Михайла, Марка. Першість належить Володимиру Антоновичу, який заснував знамениту Київську історичну школу.
161810
  Брагин А.И. Антоновка / А.И. Брагин. – М., 1968. – 112с.
161811
  Никитина Ю.И. Антоново / Ю.И. Никитина. – Новгород, 1959. – 16 с.
161812
  Казанов Б.М. Антоновские яблоки / Б.М. Казанов. – Минск : Беларусь, 1968. – 79 с.
161813
  Бунин И.А. Антоновские яблоки / И.А. Бунин. – Краснодар, 1979. – 256 с.
161814
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И. А. Бунин. – Москва : Советская Россия, 1980. – 268 с.
161815
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И. А. Бунин. – 2-е изд., доп. – Москва : Детская литература, 1981. – 365 с. – (Школьная библиотека)
161816
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1985. – 365 с. – (Школьная библиотека)
161817
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Киев : Веселка, 1988. – 302, [2] с. : ил. – ISBN 5-301-00217-1
161818
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Советская Россия, 1990. – 254,[2] с. : ил. – ISBN 5-268-00996-6
161819
  Донков И.П. Антоновщина / И.П. Донков. – М., 1977. – 127с.
161820
   Антону Антоновичу Москалюку - 70 // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 47 : фото
161821
  Іваницька Л.В. Антонюк Олександр Васильович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 32-33 : фото
161822
   Антонян Юрій Міранович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 12-17. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, заслужений співробітник ОВС РФ.
161823
  Хмара А.Я. Антофиллит-асбест / А.Я. Хмара. – М, 1974. – 43с.
161824
  Кузас А.П. Антоцеротовые и печеночные мхи Литовской ССР и некоторые динные их экологии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Кузас А.П.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1977. – 20л.
161825
  Рахимханов Зукретдин Бабаханович Антоцианы некоторых растений семейства мальвовых : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Рахимханов Зукретдин Бабаханович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
161826
  Роскин А.И. Антоша Чехонте / А.И. Роскин. – с.
161827
  Звиняцковский В.Я. Антоша Чехонте в школе
161828
   Антошин Геннадий Никитович (к 75-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 963 : фото. – ISSN 0016-7886
161829
  Станюкович К.М. Антошка / К.М. Станюкович. – М., 1959. – 160с.
161830
  Стрельская О.Я. Антракноз льна в БССР и обоснование мер борьбы с ним. : Автореф... канд.биол.наук: / Стрельская О.Я.; Ин-т биологии Акад.наук БССР. – Минск, 1961. – 25л.
161831
  Эдлис Ю. Антракт : романы и повести / Ю. Эдлис. – М., 1989. – 495с.
161832
  Пафенау В.И. Антрапагенныя змяненні флоры і расліннасці Беларусі / В.И. Пафенау. – Мінськ, 1985. – 295с.
161833
  Неверов И.М. Антрарктика. / И.М. Неверов. – К., 1976. – 288с.
161834
  Журавлев Н.С. Антрахиноны некоторых видов семейства мареновых флоры Украины : Автореф... канд. фармац.наук: / Журавлев Н. С.; Хар. гос. фармац. ин-т. – Х., 1970. – 22л.
161835
  Большак В. Антрекот : гуморески / В. Большак. – Киев : Держлітвидав України, 1963. – 192 с.
161836
  Олещук Ф.Н. Антрелігійна пропоганда в сільському і колгоспному клубах / Ф.Н. Олещук. – Київ : Радянська школа, 1941. – 46 с.
161837
  Таміліна І.Є. Антрепренери та київська влада (Київська оперна антреприза у 80-і роки XIX століття) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 128-135


  "Київський оперний театр у другій половині ХІХ ст. був центром музичного життя міста. Про його діяльність у музикознавстві вже створено певну інформаційну і наукову базу. Це оглядові праці, статті про спектаклі та діячів театру. Серед їх авторів – Л. ...
161838
  Безпалюк Ю.О. Антреприза С.П. Дягілєва як новаторський досвід організації музично-театрального життя // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 86-88. – ISBN 978-966-452-103-8
161839
  Ізваріна О.М. Антреприза як чинник формування українського оперного мистецтва // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 88-91
161840
  Самойленко В.М. Антропізація ландшафтів : монографія / В.М. Самойленко, І.О. Діброва, В.В. Пласкальний. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 231, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 206-215. – ISBN 978-966-521-712-1
161841
  Воропай Л.І. Антропічні зміни географічної оболонки під впливом зростання чисельності населення // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 17-26 : Рис., схема. – Бібліогр.: 26 назв
161842
  Воропай Л.І. Антропічні зміни природи північної Буковини та питання її охорони / Л.І. Воропай, В.П. Коржик // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 29-34. – Бібліогр.: 17 назв
161843
  Ожеван М.А. Антропні принципи та їх роль у формуванні синергетичного напряму в сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
161844
  Войцехович В.Э. Антропный принцип как ядро современной научной картины мира // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 227-247
161845
  Крисаченко В.С. Антроповіталізм - світоглядна парадигма XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 75-101
161846
  Али-заде А С.А. Антропоген Азербайджана / С.А.А. Али-заде ; АН АзССР, Упр. геологии АзССР. – Баку : Элм, 1987. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 233-243
161847
  Алексеев М.Н. Антропоген Восточной Азии : Стратиграфия и корреляция / М.Н. Алексеев. – Москва : Наука, 1978. – 205с.
161848
  Кожевников А.В. Антропоген гор и предгорий (генетический анализ) / А.В. Кожевников. – Москва : Недра, 1985. – 181с.
161849
   Антропоген Евразии. – Москва, 1984. – 215с.
161850
  Адаменко О.М. Антропоген Закарпатья / О.М. Адаменко, Г.Д. Гродецкая ; АН МССР, Отд. географии. – Кишинёв : Штиница, 1987. – 146 с. : ил. – Библиогр.: с. 142-147
161851
   Антропоген Молдавии. – Кишинев, 1969. – 112с.
161852
  Кожевников А.В. Антропоген орогенных областей Центральной Евразии / А.В. Кожевников. – М., 1989. – 234с.
161853
   Антропоген русской равнины и его стратиграфические компоненты. – М, 1963. – 164с.
161854
  Лазуков Г.И. Антропоген северной половины Западной Сибири : Автореф... д-ра геогр.наук: / Лазуков Г.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогрф. фак. – М., 1967. – 65л. – Бібліогр.:с.62-65
161855
  Лазуков Г.И. Антропоген северной половины Западной Сибири (Палеогеография) / Г.И. Лазуков. – Москва : Московский университет, 1972. – 127 с.
161856
  Лазуков Г.И. Антропоген северной половины Западной Сибири (Стратиграфия) / Г.И. Лазуков. – Москва : Московский университет, 1970. – 323с.
161857
   Антропоген Таймыра. – Москва, 1982. – 184с.
161858
   Антропоген Южного Урала. – Москва : Наука, 1965. – 273с.
161859
  Бойченко О.І. Антропогенез / О. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 17-19. – ISBN 966-642-073-2
161860
  Шугалей Л.С. Антропогенез лесных почв юга Средней Сибири / Л.С. Шугалей. – Новосибирск, 1991. – 183 с.
161861
  Сало І. Антропогенез як космологічно обумовлена еволюція життя на землі // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 114-122
161862
  Атраментова Л.А. Антропогенетика в медицине и криминалистике : практикум, навч. посібн. для студ. біологічн. і медичн. спеціальн. / Л.А. Атраментова, О.В. Филипцова; Л.А. Атраментов, Филипцова О.В. – Харьков : Колорит, 2005. – 208 с. – (Університетська книга). – ISBN 966-8536-20-7
161863
   Антропогенетика з основами медичної генетики : [навч. посібник] / Демидов С.В. [та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 607, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 594. – ISBN 978-966-306-017-4
161864
  Михайленко Т.Ю. Антропогенізація ландшафтів Поділля у XV - XIX століттях : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Михайленко Тетяна Юріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 243 арк. – Додатки: арк. 188-243. – Бібліогр.: арк. 155-187
161865
  Михайленко Т.Ю. Антропогенізація ландшафтів Поділля у XV - XIX століттях : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Михайленко Тетяна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
161866
   Антропогенна евтрофікація Тернопільського ставу: результати аналізу непилкових паліноморфів / О. Волік, Ф. Маккарті, Й. Свинко, Н. Волік // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 16-19 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
161867
  Карпюк З.К. Антропогенна модифікованість внутрішньої функцірнальної організації екомережі Волинського Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 51-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2227-3220
161868
  Гостюк З.В. Антропогенна модифікованість ландшафтів Покутських Карпат // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 2 (102). – С. 43-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
161869
   Антропогенна складова іонного стоку річок Українського Полісся в період літньої та зимової межені / М.І. Ромась, І.О. Шевчук, С.О. Сілевич, О.Д. Зацаринна, І.В. Сарнавська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 103-111.
161870
  Бейлін М.В. Антропогенна сутність техніки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 144-149. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
161871
  Квасневська О.О. Антропогенна топоніміка Вінницької та Хмельницької областей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 195-201. – Бібліогр.: 15 назв.
161872
  Дем"яненко С. Антропогенна трансформація ландшафтів у зоні впливу Хмельницької АЕС / Світлана Дем"яненко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 80-86. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
161873
  Дем"яненко С.О. Антропогенна трансформація природно-господарських систем в зонах впливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"яненко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
161874
  Дем"яненко С.О. Антропогенна трансформація природно-господарських систем в зонах впливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"яненко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 230 л. + Додаток: л. 174-230. – Бібліогр.: л. 155-173
161875
  Саченко О.М. Антропогенна трансформація рельефу моренно-зандрових рівнин на території Житомирської області під впливом меліорації : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 9-17 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
161876
  Саченко О.М. Антропогенна трансформація рельєфу Житомирської області під впливом агрогенної діяльності : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 184-192 : Рис., табл.. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
161877
  Воропай Л.И. Антропогенная активизация карста. Проблемы его хозяйственного использования : проблемы антропогенной активизации карстового процесса / Л.И. Воропай, В.П. Коржик, Л.С. Костюк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 84-91 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
161878
  Ена А.В. Антропогенная модификация и природоохранная оптимизация ПТК в горнодобывающих районах Крыма // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 20-24. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
161879
   Антропогенная радионуклидная аномалия и растения. – Киев : Лыбидь, 1991. – 160 с. – ISBN 5-11-001705-0
161880
  Ахтырцев Б.П. Антропогенная трансформация типов местности Среднерусской лесостепи (по материалам почвенных исследований) : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 22-28. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
161881
   Антропогенная эвтрофикация моря и ее последствия : Биюлиографический указатель. – Одесса, 1993. – 128с.
161882
  Израэль Ю.А. Антропогенная экология океана / Ю.А. Израэль, А.В. Цыбань. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 527с.
161883
  Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство : навч. посібник / Г.І. Денисик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня. – ISBN 978-966-621-564-5
Ч. 1 : Загальне антропогенне ландшафтознавство. – 2014. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
161884
  Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство : навч. посібник / Г.І. Денисик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня. – ISBN 978-966-621-572-0
Ч. 2 : Регіональне антропогенне ландшафтознавство. – 2014. – 328, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
161885
   Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку : [зб. наук. праць] / М-во науки і освіти України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Криворіз. держ. пед. ун-т [та ін.] ; [уклад.: В.М. Воловик ; ред.: Г.І. Денисик]. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2013. – 141, [1] с. : іл., табл. – До 95-річчя від дня народж. засновника антропог. ландшафтознавства Ф.М. Мількова. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2696-73-8
161886
  Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство: початок ХХІ століття : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
161887
  Кормило О. Антропогенне навантаження на природне довкілля в межах басейну р. Верещиці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 186-193 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
161888
  Лобода Н.С. Антропогенне навантаження на стік річки Великий Куяльник в умовах кліматичних змін / Н.С. Лобода, А.М. Куза // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 33-41. – ISSN 2306-5680
161889
  Пестушко Валерій Антропогенне опустелення землі : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12
161890
  Холоденко В.С. Антропогенний вплив водокористувачів на стан річки Іква та його екологічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 304-311 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
161891
  Шуляренко О.В. Антропогенний вплив на екологічний стан Кременчуцького водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 118-122. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-109-9
161892
  Коржов Є.І. Антропогенний вплив на екосистему пониззя Дніпра та можливі шляхи його послаблення // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 102-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
161893
  Лавров В. Антропогенний вплив на соснові насадження Черкаського бору / В. Лавров, Н. Мірошник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 141-143. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Показано складність та метод виявлення просторової залежності санітарного стану та розвитку соснових насаджень Черкаського бору в умовах тривалого впливу аерофітотоксикантів і рекреації. Описано особливості деградації та відновлення лісових екосистем ...
161894
   Антропогенні географія й ландшафтознавство в 20 і 21 століттях : Треті міжнародні читання (конференція) присв"ячені 85-річчю від дня народж. Ф.М. Мількова: [збірник наукових праць]. – Вінниця; Воронеж : Гіпаніс, 2003. – 236с. – ISBN 966-7874-17-6
161895
  Денисик Г.І. Антропогенні заповідні об"єкти Поділля / Денисик Г.І., Канська В.В., Канський В.С. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 208, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-185. – (Серія "Антропогенні ландшафти Поділля"). – ISBN 978-617-7237-11-1
161896
   Антропогенні зміни біогеоценотичного покриву в Карпатському регіоні. – Київ : Наукова думка, 1994. – 166 с.
161897
  Царик Л. Антропогенні зміни екосистеми річкового басейну Джурина господарською діяльністю / Л. Царик, О. Бакало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 139-144 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
161898
  Зуб Л.М. Антропогенні зміни зоогеографічних комплексів закритих лиманів Північно-західного Причорномор"я за останні 100 років (на прикладі Куяльницького та Хаджибейського лиманів) / Л.М. Зуб, О.Б. Васильківська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 191-201. – Бібліогр.: 20 назв
161899
  Шевчук М.Й. Антропогенні зміни озер західної частини українського Полісся / М.Й. Шевчук, Л.В. Ільїн // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 9-13 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
161900
  Николаєв А.М. Антропогенні зміни термічного режиму річок міста Чернівці // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 68-74. – ISSN 2306-5680
161901
  Ярков С. Антропогенні ландшафти - крок до переходу біосфери в ноосферу (на прикладі вивчення сучасних ландшафтів Криворіжжя) / С. Ярков, І. Паранько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
161902
  Денисие Г.І. Антропогенні ландшафти правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація : Автореф... докт. геогр.наук: 11.00.11 / Денисие Г. І.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1999. – 32л.
161903
  Денисюк Григорій Іванович Антропогенні ландшафти Правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація : Дис... доктора географічнихнаук: 11.00.11. / Денисюк Григорій Іванович; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 1999. – 301л. – Бібліогр.:л.275-301
161904
  Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація : Автореф. дис... д-ра географ. наук : 11.00.11 / Денисик Г.І. ; КНУТШ. – Київ, 1999. – 32с. – Бібліогр.:с.27-29.
161905
  Лаврик О.Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Лаврик О.Д. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 224 л. + Додаток: л.159-191. – Бібліогр.: л. 192-224
161906
  Лаврик О.Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Лаврик О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назв.
161907
  Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу / Г.І. Денисик, О.Д. Лаврик. – Вінниця ; Умань : Едельвейс і К, 2012. – 209, [1] с. – На корінці зазнач.: 1. – (Серія "Антропогенні ландшафти Правобережної України"). – ISBN 978-966-2462-50-0
161908
  Поліщук Л. Антропогенні ландшафти Харківської області: інформаційно-екскурсійний матеріал для забезпечення знань про довкілля у системі географічної освіти / Л. Поліщук, А. Мороз, Р. Кравченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 87-90 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
161909
  Закревський Д.В. Антропогенні складові концентрації головних іонів та їх роль у трансформації хімічного складу води р. Случ / Д.В. Закревський, Т.В. Галенко, В.Г. Макаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 136-141. – (Географія ; Вип. 41)


  Визначено, що за рахунок антропогенних складових концентрацій головних іонів у воді р. Случ відбувається стабільне збільшення концентрацій сульфатів, хлоридів, магнію і натрію з калієм при паралельному зменшенні відносного вмісту у воді гідрокарбонатів ...
161910
  Корнелюк Н.М. Антропогенні фактори аеротехногенного забруднення м.Черкаси важкими металами / Н.М. Корнелюк, О.О. Мислюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-53 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
161911
  Корнілова Н.В. Антропогенні фактори виникнення територій з критичною екологічною ситуацією в Київській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 202-208. – Бібліогр.: 4 назви
161912
   Антропогенні чинники довкілля та їх вплив на біоту і здоров"я людини : підручник для студ. ВНЗ / О.І. Бондар, О.І. Тимченко, О.Г. Тараріко, Г.І. Рудько, Г.І. [та ін.] Корчак; Бондар О.І. [та ін.] ; за заг.ред. О.І. Бондаря ; М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. екол. ін-т. – Київ : Інрес, 2006. – 282, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. зазнач. лише три перші авт. – Бібліогр.: с. 274-282 та в кінці ч. – ISBN 966-8887-00-X
161913
  Стойко Н. Антропогенні чинники розвитку ерозійних процесів у Львівській області / Н. Стойко, О. Стадницька // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 94-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-3627
161914
   Антропогенное влияние на крупные озера Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
1 : Гидрология и гидрохимия озера Белого. – 1981. – 250с.
161915
   Антропогенное влияние на крупные озера Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
2 : Гидробиология и донные отложения озера Белого. – 1981. – 255с.
161916
  Шлепетене Ю.А. Антропогенное воздействе на почвенных и растительных нематод / Ю.А. Шлепетене. – Вильнюс, 1986. – 189с.
161917
   Антропогенное воздействие на атмосферу и подстилающую поверхность. – Ленинград, 1984. – 130с.
161918
  Беляев Г.К. Антропогенное воздействие на гидросферу : Методическое пособие / Г.К. Беляев. – Орджоникидзе, 1981. – 35с.
161919
  Рубцов Н.И. Антропогенное воздействие на лесной ландшафт : На прим. Канско-Бирюсин. равнины / Н.И. Рубцов, А.П. Звирбуль. – Новосибирск, 1978. – 128с.
161920
  Басс С.В. Антропогенное воздействие на малые озера / С.В. Басс. – Л., 1980. – 174с.
161921
   Антропогенное воздействие на малые озера. – Ленинград, 1980. – 174с.
161922
  Швыдкий Ю.Н. Антропогенное воздействие на рельеф территории Киевского Приднепровья : палеогеографические и геоморфологические исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 83-88 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
161923
  Барышников Н.Б. Антропогенное воздействие на русловые процессы : Учебное пособие / Н.Б. Барышников. – Ленинград, 1990. – 140с.
161924
   Антропогенное воздействие на условия существования природных очагов болезней человека : Материалы совещания 26-27 января 1983 г. – М, 1985. – 141с.
161925
   Антропогенное воздействие на экосистемы Кольского Севера : сборник научных трудов. – Апатиты, 1988. – 114 с.
161926
  Водогрецкий В.Е. Антропогенное изменение стока малых рек / В.Е. Водогрецкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 175с.
161927
  Шварцайте Е.М. Антропогенное преобразование литогенного фундамента в холмисто-моренном ландшафте. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.01 / Шварцайте Е.М.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
161928
  Молодкин П.Ф. Антропогенное рельефообразование степных равнин / П.Ф. Молодкин. – Ростов -на-Дону, 1992. – 144с.
161929
   Антропогенное эвтрофирование Ладожского озера. – Ленинград : Наука, 1982. – 304 с. : табл,
161930
   Антропогенное эвтрофирование озер. – Москва, 1976. – 119с.
161931
   Антропогенное эвтрофирование природных вод. – Черноголовка, 1983. – 299с.
161932
   Антропогенное эвтрофирование проиродных вод. – Черноголовка, 1977. – 326с.
161933
   Антропогенные воздействия на лесные экосистемы степной зоны : Межвузовский сборник научных трудов. – Днепропетровск : Днепропетровский государственный университет, 1990. – 144с.
161934
  Григорьев А.А. Антропогенные воздействия на природную среду по наблюдениям из космоса / А.А. Григорьев. – Ленинград : Наука, 1985. – 239с.
161935
   Антропогенные воздействия на природные комплексы и экосистемы. – Волгоград, 1976. – 104 с.
161936
   Антропогенные воздействия на природные комплексы и экосистемы. – Волгоград, 1978. – 135 с.
161937
   Антропогенные воздействия на природные комплексы и экосистемы. – Волгоград, 1980. – 167с.
161938
   Антропогенные воздействия на природу заповедников : сборник научных трудов. – Москва, 1990. – 147 с.
161939
   Антропогенные воздействия на свойства почв : Сборник научных трудов. – Свердловск : Уральский рабочий, 1987. – 129с.
161940
   Антропогенные воздействия на сообщества насекомых. – Новосибирск, 1985. – 171с.
161941
   Антропогенные воздействия на экосистемы и их компоненты : сборник научных трудов. – Волгоград, 1982. – 136 с.
161942
  Котлов Ф.В. Антропогенные геологические процессы и явления на территории города / Ф.В. Котлов. – Москва : Наука, 1977. – 172с.
161943
   Антропогенные геоморфосистемы: проблемы и принципы картографирования / Э.А. Лихачева, В.П. Палиенко, А.В. Кошкарев, Р.А. Спица // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 19-24. – Библиогр.: с. 24. – ISSN 1561-4980
161944
  Шикломанов И.А. Антропогенные изменения водности рек / И.А. Шикломанов. – Л., 1979. – 302с.
161945
   Антропогенные изменения климата. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 405с.
161946
  Воропай Л.И. Антропогенные изменения природы Винницкой области / Л.И. Воропай, Г.И. Денисик // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 13-17. – Бібліогр.: 13 назв
161947
  Пасюга Н.П. Антропогенные изменения стока и охранно-природные расходы воды рек бассейна Северского Донца : геоморфологические исследования и картографирование // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 110-116 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
161948
  Тановицкий И.Г. Антропогенные изменения торфяно-болотных комплексов / И.Г. Тановицкий, Ю.М. Обуховский. – Минск, 1988. – 164с.
161949
   Антропогенные ландшафты : структура , методы и прикладные методы изучения : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронежский университет, 1988. – 143с
161950
   Антропогенные ландшафты и вопаросы охраны природы : межвузовский сборник. – Уфа, 1984. – 155с.
161951
  Геворкьян В.Х. Антропогенные ландшафты морского дна и проблемы экологической защиты Черного моря / В.Х. Геворкьян, С.Б. Ковалев, Д.В. Семенов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-26. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
161952
   Антропогенные ландшафты центральных черноземных областей и прилегающих территорий : материалы 2-й региональной конференции. – Воронеж : Воронежский университет, 1975. – 180с.
161953
  Уклеба Д.Б. Антропогенные ландшафты. / Д.Б. Уклеба. – Тбилиси, 1983. – 160с.
161954
  Кошик Ю.А. Антропогенные отложения и некоторые черты геоморфогенеза северо-западной части Украинского щита : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 128 / Кошик Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 30 с.
161955
  Шешнев А.С. Антропогенные отложения и формы рельефа городских территорий: формирование, развитие, геоэкологическая роль (на примере Саратова) / А.С. Шешнев ; под ред. А.В. Иванова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2012. – 284, [3] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 246-261. – ISBN 978-5-7433-2542-9
161956
  Моисеенко Т.И. Антропогенные преобразования водных экосистем Кольского Севера. / Т.И. Моисеенко, В.А. Яковлев. – Л, 1990. – 219с.
161957
   Антропогенные процессы в растительности. – Уфа, 1985. – 184с.
161958
  Воропай Л.И. Антропогенные процессы, их роль в формировании территориальной географической структуры : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 12-17 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
161959
  Бижанова Г. Антропогенные смены пастбищ Мойынкумов и их картографирование / Г. Бижанова, Л.Я. Курочкина. – Алма-Ата, 1989. – 164с.
161960
   Антропогенные факторы в истории развития современных экосистем. – Москва : Наука, 1981. – 246 с. : табл. – (Современые проблемы биосферы)
161961
  Зербино Д.Д. Антропогенные экологические катастрофы / Д.Д. Зербино. – Киев : Наукова думка, 1991. – 136 с. – ISBN 5-12-002936-1
161962
  Молодкин П.Ф. Антропогенный морфогенез степных равнин / П.Ф. Молодкин. – Ростов, 1976. – 83с.
161963
  Артюхин Ю.В. Антропогенный фактор в развитии береговой зоны моря / Ю.В. Артюхин; Отв.ред.Г.А.Сафьянов. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1989. – 142с.
161964
   Антропогенный фактор в развитии озер. – М, 1967. – 143с.
161965
  Кожамкулова Б.С. Антропогеновая ископаемая териофауна Казахстана : Отв. ред. Бажанов В.С. / Б.С. Кожамкулова. – Алма-Ата, 1969. – 150 с.
161966
  Клевцов Т.А. Антропогеновий рельєф Криворізького залізорудного басейну та його класифікація // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 102-104
161967
  Колпашников Г.А. Антропогеновые (четвертичные) отложения Днепро-Припятского междуречья : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Колпашников Г.А.; Отд-ние хим. наук АН БССР. Объедин. совет ИФОХ, ИОНХ АН БССР и ИГН. – Минск, 1965. – 14л.
161968
  Габуния Л.К. Антропогеновые лошади Грузии : монография / Л.К. Габуния, А.К. Векуа; Отв. ред. Чочиева К.И. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 140с.
161969
  Лазарев П.А. Антропогеновые лошади Якутии : Отв. ред. Кузьмина И.Е. / П.А. Лазарев. – Москва : Наука, 1980. – 190с.
161970
  Цапенко М.М. Антропогеновые отложения Белоруссии / М.М. Цапенко, Н.А. Махнач. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 226с.
161971
  Кошик Ю.А. Антропогеновые отложения и основные черты геоморфогенеза северно-западной части Украинского щита : Дис... канд. геолог.наук: / Кошик Ю.А.; КГУ. – К, 1968. – 333л. – Бібліогр.:л.309-333
161972
  Мандер Е.П. Антропогеновые отложения и развитие рельефа Белоруссии : (К 9 конгрессу INQUA) / Е.П. Мандер; АН БССР, Ин- геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1973. – 123с.
161973
  Векилов Б.Г. Антропогеновые отложения Северо-Восточного Азербайджана / Векилов Б.Г. ; АН АзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : Элм, 1969. – 175 с., [23] л. ил. : ил., карт.
161974
   Антропогеновые отложения Украины. – Киев : Наукова думка, 1986. – 150с.
161975
  Величкевич Ф.Ю. Антропогеновые семенные флоры Белоруссии и смежных областей : К IX Конгрессу INQUA; монография / Ф.Ю. Величкевич; Дорофеев П.И. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 314с.
161976
  Тутковский П.А. Антропогеографические этюды по Волыни / П.А. Тутковский. – 79-128с.
161977
  Александрова А.В. Антроподицея восточных патристов в философском осмыслении П.А. Флоренского. Работа "Столп и утверждение истины" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обгрунтуванню П.О. Флоренським християнської антроподіцеї. Як визнавав сам російський філософ, перш ніж виправдати людину, слід знайти виправдання Бога: до антроподицеї треба відшукати теодицею. Статья посвящена обоснованию П.О. ...
161978
  Гетман Володимир Олексійович Антропоетика здоров"я як сучасний напрям оздоровчої освіти / Гетман Володимир Олексійович, Новицький Юрій Володимирович // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 68-73. – Бібліогр. в кінці ст.


  Пропонується для розгляду комплексний підхід до формування концепції здорового образу та способу життя на базі психологічних, антропологічних і педагогічних аспектів життєдіяльності людини та чинників формування здоров"я.
161979
  Дмитриев С.В. Антропоконструкты самосознания, мышления и деятельности человека в сфере образовательных технологий / С.В. Дмитриев, С.Д. Неверкович, Е.В. Быстрицкая // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2012. – № 2 (70). – С. 209-222. – ISSN 2073-8528
161980
  Кононов И.Ф. Антропокосмизм и антропоцентризм как мировоззренческие концепции эпохи НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
161981
  Аблеев С.Р. Антропокосмическая парадигма эволюции сознания: от философской эвристики к научному рационализму ? // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (45). – С. 116-127. – ISSN 1560-7488
161982
  Халай І. Антропокосмічний аспект філософії Хосе Ортеги-і-Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 516-524. – ISBN 978-966-423-392-4
161983
  Стецько Д.Я. Антропокультурні засади свободи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 59-62. – ISSN 1729-360Х
161984
   Антропокультурні чинники європейського вибору України / [Є.І. Андрос та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2014. – 300, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1418-3
161985
  Савченко Е.А. Антропокультурологический подход в последипломном образовании преподавателей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 18-27. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
161986
  Макаренко И.Б. Антропологические взгляды Раджниша в контексте современности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 145-149. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
161987
  Голомонзина В.В. Антропологические идеи Г.С. Сковороды // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 42-48. – ISSN 2073-9702
161988
  Лапшина Н.С. Антропологический подход к изучению вопросов власти и права в России конца XIX– начала XX века: обзор современной американской историографии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена изучению наиболее популярного направления, в котором работают многие современные американские историки России, - политической антропологии, что отражает общие изменения в интеллектуальном оснащении западной гуманитарной науки в целом. ...
161989
   Антропология : хрестоматия : учебное пособие для студентов. – 4-е изд., стер. – Москва ; Воронеж : Изд-во Московского психолого-социального института ; НПО "МОДЭК", 2004. – 445 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 436-440. – (Серия " Библиотека студента"). – ISBN 5-89502-728-8
161990
  Бурмистров С.Л. Антропология американского прагматизма // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 104-115. – ISSN 0236-2007
161991
  Голубовська Ірина. Антропологічна лінгвістика і класичні мови: можливості дослідження // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 14-19. – Бібліогр.: С. 19; 11 назв. – ISSN 2078-340X
161992
  Буряк В.В. Антропологічний дискурс в епоху глобальних трансформацій // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 117-143
161993
  Ільїна Г. Антропологічні виміри філософії управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-56. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється аналіз управління як біосоціального феномену, визначається його роль у становленні нових аксіологічних орієнтирів особистості у контексті індивідуального та соціального проявів її буття. Розглядаються антропологічні виміри ...
161994
  Степанов В. Антропологічні змісти вчення Мехтільди Магдебурзької в контексті середньовічної містичної традиції // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 147-150. – ISSN 1728-9343
161995
  Глушко М. Антропологічні студії в Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX - 30-ті роки XX століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 413-436. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
161996
  Гудима Д. Антропологічні сюжети у практиці Страсбурзького суду (на прикладі захисту прав "квірів") : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 33-41. – ISSN 0132-1331


  Роль практики ЄСПЛ у розвитку основоположних прав людини та національного правозахисту.
161997
  Пивовар В.Я. Антропологічно-правове обґрунтування прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються антропологічно-правові основи прав людини. В статье анализируются антропологическо-правовые основы прав человека. The article analyses anthropological and legal bases of human rights.
161998
  Судомир О. Антропологія в руках режисера (театр Ірини Волицької) // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 131-145. – ISSN 1997-8642


  З 2004 року львівський театр-майстерня "У кошику" є частиною Націон. центру ім. Леся Курбаса, що географічно розташований біля Софії, у Києві
161999
  Завальнюк В.В. Антропологія права: міжнародно-правовий вимір (міжнародні стандарти прав людини) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 6 (78). – С. 3-7
162000
  Диба Ю.П. Антропологія східної патристики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,