Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>
1616001
  Слюсаревський М. "Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі"-орієнтир при реформуванні законодавства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 31-36.
1616002
  Котляров И.В. Фундаментализация инженерного образования в России и Беларуси: вызов технологическому развитию / И.В. Котляров, С.В. Костюкевич, Н.И. Яковлева // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C. 15-27. – ISSN 1026-955X


  На основе исторического анализа развития советской инженерной школы проанализирована проблема баланса фундаментальной и прикладной подготовки в технических вузах. Показано, что в советской инженерной школе в силу исторических особенностей ее ...
1616003
  Егорченко И.В. Фундаментализация математического образования: научные подходы, опыт, аспекты реализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 78-80. – ISSN 1726-667Х


  Раскрываются основные направления фундаментализации образования: интеграция науки и образования; универсализация знаний, навыков и умений; формирование общекультурных основ в процессе обучения. Выявлены важнейшие аспекты осуществления фундаментализации ...
1616004
  Оноприенко В.И. Фундаментализация научного поиска в технических науках / В.И. Оноприенко. – Киев, 1988. – 48 с.
1616005
  Двуличанская Н.Н. Фундаментализация профессионального образования на основе непрерывной естественнонаучной подготовки // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 36-39. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются актуальные аспекты фундаментализации профессионального образования, его роль в становлении компетентности будущего специалиста. Обоснованы и конкретизированы принципы формирования ключевых компетенций в процессе непрерывной ...
1616006
  Краснощекова Галина Алексеевна Фундаментализация языкового образования в техническом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1616007
  Краснощекова А. Фундаментализация языкового образования в техническом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 58-60. – ISSN 1726-667Х
1616008
  Дерри Д. Фундаментализм и антифундаментализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.89-95. – ISSN 0042-8744
1616009
  Осецький В.Л. Фундаменталізація - головний вектор модернізації університету в умовах інформаційного суспільства // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 35
1616010
  Хорошун Б.І. Фундаменталізація - один із пріоритетних напрямів інноваційного розвитку вищої освіти // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 102-115. – ISSN 2218-5348
1616011
   Фундаменталізація вищої технічної освіти - необхідна умова випуску конкурентоспроможних фахівців : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків, 2001. – 354с. – ISBN 966-7902-09-9
1616012
  Барановська О. Фундаменталізація змісту гуманітарних предметів у профільній школі в умовах гуманітаризації навчання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 47-50


  Статтю присвячено аналізу можливостей фундаменталізації та гуманітаризації навчання у профільній школі.
1616013
  Вінтюк Ю.В. Фундаменталізація змісту професійної підготовки майбутніх психологів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 141-150. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1616014
  Дутка Г.Я. Фундаменталізація математичної підготовки майбутніх фахівців: методологічний та морально-етичний компоненти // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 239-244. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Математична підготовка студентів розглянута в ракурсі її впливу на формування ментальних та морально-психологічних якостей особистості. Відзначено, що фундаменталізація математичної підготовки сприяє перетворенню певної сукупності математичних знань ...
1616015
  Стаднійчук Р. Фундаменталізація наукового напрямку цілеспрямованого органічного синтезу на на кафедрі загальної хімії (період 1953-1979 рр.) / Р. Стаднійчук, М. Братенко, О. Перепелиця // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 33-36. – ISSN 2311-9896


  "Мета дослідження: ознайомити медичну спільноту з етапами становлення кафедри загальної хімії за період 1953-1976 рр. та розкрити значення впливу особистості А.І. Лопушанського на фундаменталізацію наукового напрямку кафедри в області органічної хімії ...
1616016
  Гончаренко С. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-6.
1616017
  Сидоренко В. Фундаменталізація професійної підготовки як один із пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Україні / В. Сидоренко, Н. Білевич // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.35-41.
1616018
  Колот А.М. Фундаменталізація та індвідуалізація економічної освіти як провідні тенденції її розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-107. – ISSN 1811-3141
1616019
  Колот А. Фундаменталізація та індивідуалізація економічної освіти як провідні тенденції її розвитку // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 59-71 : табл. – ISSN 1682-2366
1616020
  Матяш Н.Ю. Фундаменталізація шкільної біологічної освіти – основа формування предметної компетентності учня // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 54-60. – ISSN 2411-1317
1616021
  Ісаєва О. Фундаменталізація як важлива складова вищої технічної освіти / О. Ісаєва, Б. Кушка // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 35-39. – ISSN 2308-4634
1616022
  Шатковська Г. Фундаменталізація як стратегічний напрям модернізації змісту освіти у вищій школі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 108, ч. 2. – С. 154-159. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  Розглянуто розроблення ідеї фундаменталізації освіти як найважливішого компонента нової освітньої парадигми, що викликана необхідністю формування нової моделі системи освіти в технічному університеті, яка грунтується на переосмисленні взаємозв"язку ...
1616023
  Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України / Б.А. Карпінський, В.А. Григоренко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 61-64. – ISSN 1728-6220


  Обгрунтовано значущість фактору політичної непередбачуваності у формуванні та підтриманні фінансового клімату територій. Із використанням методу блокового (кластерного) ранжування проведено ранжування регіонів України за блоками політичної ...
1616024
  Лихолат А.О. Фундаментальна академічна наука України у 80-х роках 20 ст. : Дис... Канд. іст. наук: 07.00.02 / Лихолат А.О.; Укр. держ.пед. уні-т ім. П.Драгоманова. – 201л. – Бібліогр.:л.180-201
1616025
  Лихолат А.О. Фундаментальна академічна наука України у 80-х роках 20 століття. : Дис... Канд. іст. наук: 07.00.02 / Лихолат А.О.; Укр. держ. пед. уні-тет ім. П.Драгоманова. – К, 1995. – 201л. – Бібліогр.:л.180-201
1616026
  Лихолат А.О. Фундаментальна академічна наука України у 80-х роках 20 століття. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Лихолат А.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 24л.
1616027
   Фундаментальна бібліотека Кам"янець-Подільського державного українського університету в листуванні його ректора Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 306-352. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1616028
   Фундаментальна бібліотека Кам"янець-Подільського державного українського університету у спогадах її творців // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 297-305. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1616029
  Мяскова Т. Фундаментальна бібліотека Київського університету св. Володимира // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 16-23. – ISBN 978-966-02-9315-1
1616030
  Беба А. Фундаментальна бібліотека Подільської духовної семінарії як осередок освіти і науки на Правобережній Україні XIX – початку XX ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 313-341. – ISSN 2224-9516
1616031
  Сищенко С. Фундаментальна біобібліографія вченого // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 6-8. – ISSN 2076-9326


  Рец.: Шейко Василь Миколайович : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С.В. Євсеєнко, О.М. Левченко, О.С. Хижна, Т.О. Шикаленко; наук. ред. Н.М. Кушнаренко]. - Х. ...
1616032
  Орел Є.Ф. Фундаментальна вища освіта як основа професійної підготовки майбутнього фахівця / Є.Ф. Орел, П.І. Лоцман // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 123-124
1616033
  Тревого І.С. Фундаментальна геодезична мережа як основа метрологічного забезпечення сучасних супутникових технологій / І.С. Тревого, І.М. Цюпак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 5-7 : мал., табл. – ISSN 2311-9780
1616034
  Шаблінський І. Фундаментальна загроза національній безпеці // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 124-132.
1616035
  Передерієв Є. Фундаментальна категорія "правовідносини" у системах права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 118-119. – ISSN 0132-1331
1616036
  Базилевич В.Д. Фундаментальна монографія з економічної теорії, її наукове і практичне значення : наукове життя // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 93-104. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1811-3141
1616037
  Галата С. Фундаментальна наука і прикладні проблеми / С. Галата, Л. Остролуцька // Світ. – Київ, 2021. – Травень (№ 19/20)
1616038
  Локтєв В. Фундаментальна наука і суспільний розвиток // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 6-13. – ISSN 0372-6436
1616039
  Лихолат О.В. Фундаментальна наука України - основа економічної стабільності держави / О.В. Лихолат, А.О. Лихолат // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2004. – Вип. 20. – С. 109-116.
1616040
  Колещук О.Я. Фундаментальна наукова основа формування інноваційності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 59-65. – ISSN 2222-4459
1616041
  Кухта І. Фундаментальна онтологія М. Гайдеггера як пошук альтернативи науковому методологізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.123-131. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1616042
  БабенкоД.В Фундаментальна освіта - основа екології людини / БабенкоД.В, В.М. Давиденко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 85-86
1616043
  Третяк О.В. Фундаментальна освіта - перспектива розвитку класичних університетів // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 11-12
1616044
  Третяк О.В. Фундаментальна освіта - перспектива розвитку класичних університетів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 15-17.


  коротка біографія українською та англійською мовою
1616045
  Сухенко О.А. Фундаментальна оцінка ринкової вартості компанії, зважена на циклічний фактор // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 81-92
1616046
  Малига В.А. Фундаментальна підготовка юристів: напрямки та зміст / В.А. Малига, В.Л. Станкевич // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 61-65
1616047
  Голіков А.П. Фундаментальна праця з міжнародних економічних відносин // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 80-81. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
1616048
  Селіванов А. Фундаментальна праця з податкового права : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 128-130. – ISSN 0132-1331
1616049
  Дротянко Л.Г. Фундаментальна та прикладна наука у контексті постнекласики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто проблему співвідношення фундаментального та прикладного знання у добу постнекласичної науки.
1616050
   Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : 9 Всеукраїнська наукова конференція. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 126с. – ISBN 966-660-160-5
1616051
  Подобед В.В. Фундаментальная астрометрия : учебник / В.В. Подобед. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 340 с.
1616052
  Подобед В.В. Фундаментальная астрометрия : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Подобед В.В.; МГУ. – М., 1970. – 13л.
1616053
  Подобед В.В. Фундаментальная астрометрия. Установление фундаментальной системы небесных координат : учебник / В.В. Подобед. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1968. – 452 с.
1616054
  Мельник Д.Ф. Фундаментальная матрица линейных эллиптических систем дифференциальных уравнений для неограниченного пространства. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мельник Д.Ф.; М-во высш образования УССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1959. – 6л.
1616055
  Кондратов В.Т. Фундаментальная метрология. Магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество : часть 1. Философские аспекты теории // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 222-232. – (Технічні науки ; № 4 (263)). – ISSN 2307-5732
1616056
  Ньюком С. Фундаментальная наука в Америке, 1776—1876 : (предисловие О. Шейнина и Л. Шейнина) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 42-66. – ISSN 0042-8736


  В статье известного ученого – астронома, физика и экономиста – С. Ньюкома (1835—1909) представлена панорама развития американской науки в XIX в. Автор анализирует причины неудовлетворительного состояния науки в США, сравнивает институциональные аспекты ...
1616057
  Левин В.И. Фундаментальная наука в России: есть ли у нее будущее? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 11 (декабрь). – С. 79-84. – ISSN 0321-0383


  Сейчас состояние науки в России характеризуется почти полным прекращением фундаментальных научных исследований, проводимых на международно признанном уровне. Такое положение объясняется тем, что государство и общество до сих пор не осознали ...
1616058
  Мамчур Е.А. Фундаментальная наука и современные технологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 80-89. – ISSN 0042-8744
1616059
  Мачулін В. Фундаментальная наука і суспільний поступ / В. Мачулін, П. Баранський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-52. – ISSN 0372-6436
1616060
  Коршенинников А.А. Фундаментальная наука как образ жизни / подготовил В. Фридман // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 44-49. – ISSN 0208-0621


  Курчатовский институт во все времена задавал тон фундаментальным исследованиям как в нашей стране, так и за ее пределами. Сегодня он не только не сдает своих позиций, но и стал движущей силой многих международных проектов, воплощая в жизнь идеи и мечты ...
1616061
  Никифоров Александр Леонидович Фундаментальная наука умирает? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 58-61. – Бібліогр.: с. 58. – ISSN 0042-8744
1616062
  Гребенев И.В. Фундаментальная научная подготовка учителя как основа его профессиональной компетентности / И.В. Гребенев, Е.В. Чупрунов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 65-69. – ISSN 0869-561Х
1616063
  Пугач Б.Я. Фундаментальная парадигма науки Леонардо да Винчи = Paradigma fondamentale della scienza Leonardo da Vinci / Б.Я. Пугач ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : [б. в.], 2019. – 227, [2] с., [2] л. ил. : ил. – Вступ. ст. укр., итал. - Назв. обл. парал. рус., итал.: Paradigma fondamentale della scienza Leonardo da Vinci / B.Y. Pougach. – Библиогр.: с. 206-227. – ISBN 978-966-285-579-1
1616064
  Журавлев А.Л. Фундаментальная психология и практика: проблемы и тенденции взаимодействия / А.Л. Журавлев, Д.В. Ушаков // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 3. – С. 5-16. – ISSN 0205-9592
1616065
  Хайтун С.Д. Фундаментальная сущность эволюции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.152-166. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1616066
  Акинин А.А. Фундаментальная трансформация экономической теории и перспективы модернизации в России / А.А. Акинин, А.А. Шевелев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 12-24. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1616067
  Коробов А.И. Фундаментальная химия в современном обществе: quid prodest " // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 18-39.
1616068
  Тарасевич В. Фундаментальная экономическая наука ХХЫ века: ориентиры и векторы перемен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-69. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрены особенности объекта фундаментальной экономической науки в универсумном контексте. Определены возможные изменения ее статуса, а также субъекта, предметного пространства и методического инструментария во взаимосвязи с приоритетами развития ...
1616069
  Скрипнюк О.В. Фундаментальне академічне дослідження проблем правової політології // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 580-582. – ISSN 0869-2491
1616070
  Мельниченко В. Фундаментальне видання, достойне пам"яті про Тараса Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 10
1616071
   Фундаментальне докторське дослідження О. І. Виговського на тему "Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві" // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 324-326
1616072
  Невмержицький Є. Фундаментальне дослідження : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 166-168. – ISSN 0132-1331
1616073
  Павко А. Фундаментальне дослідження в царині міжнародно-правової науки [Рецензія] / А. Павко, І. Гриценко // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 22 (402). – С. 24-25. – ISSN 2313-559X
1616074
  Дудоров О. Фундаментальне дослідження Київської школи кримінального права / О. Дудоров, Ю. Старовойтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-21. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується монографічне дослідження, присвячене становленню і розвитку Київської школи кримінального права у період з 1834 р по 1960 р. Своєрідність праці вбачається у поглибленому вивченні персоналій вчених, належних до вказаної школи, ...
1616075
  Каракаш І.І. Фундаментальне дослідження права власності на землю Українського народу / І.І. Каракаш, В.К. Гуревський, О.М. Пащенко // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 71-75.


  [Рецензія на працю: Носика В.В. Право власності на землю Українського народу. - К., 2006. - 544 с. ]
1616076
  Мяловицька Н.А. Фундаментальне дослідження правових проблем бюджетної системи України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 453-454. – ISSN 2227-796X
1616077
  Шнирков О. Фундаментальне дослідження проблем теорії та практики управління конкурентоспроможністю : [рецензія] // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 91-92. – ISSN 0131-775Х
1616078
  Тимошенко В.І. Фундаментальне дослідження судової влади [Рецензія] // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 84-89
1616079
  Пащенко В.М. Фундаментальне картографічне видання : рецензії, огляди // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 64-65. – ISSN 1561-4980
1616080
  Костицький М. Фундаментальне наукове дослідження функціонального призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : [рецензія] / М. Костицький, В. Іщенко, С. Стахівський // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 142-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1616081
  Мойсеєнко В. Фундаментальне сорго, або Яка наука потрібна Україні? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 грудня (№ 47). – С. 1, 12


  Про те, що українська наука гине, знають усі, причому більшість переконана, що причиною є недостатнє бюджетне фінансування. Але це тільки частина правди, причому не головна. В українській науці до сьогодні використовується кастова система організації ...
1616082
  Шапран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 53-57. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1810-3944
1616083
  Беженар І.М. Фундаментальний внесок у теорію і практику формування соціального капіталу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 97-98. – ISSN 2221-1055
1616084
  Колотило В.В. Фундаментальний і оперативний виміри ідеології в процесі соціокультурних змін // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 188-190
1616085
  Дмитриченко Л. Фундаментальний курс політичної економії на новій концептуальній основі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 93-95. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1616086
  Тарасевич В. Фундаментальний підручник з історії економіки та економічної думки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 81-89. – ISSN 1682-2366
1616087
  Науменкова С.В. Фундаментальний підручник з історії економічних учень / 0.0. Васильєва, С.Ф. Горбань, В.О. Толок. // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 184-185. – ISSN 1818-5797


  [Рецензія на книгу: Історія економічних учень / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 1300 с. ]
1616088
  Чухно А. Фундаментальний підручник з перехідної економіки / А. Чухно, Т. Артьомова // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 1117-119. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
1616089
  Черниненко Г.О. Фундаментальний підручник нового покоління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-62. – (Економіка ; Вип. 63)
1616090
  Сидоренко С.І. Фундаментальний підручник як віддзеркалення світової глобалізації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 294-297. – ISSN 2522-493X


  Pецензія на цикл підручників з англійської мови для вищої школи за загальною редакцією проф. В.І. Карабана, авторський колектив: Возна М.О., Гапонів О.Б., Акулова О.О., Антонюк Н.М., Васильченко О.Ю., Гуль В.С., Пермінова А.В., Поворознюк Р.В., Хоменко ...
1616091
  Мозговий О.М. Фундаментальний погляд на глобальну фінансову нестабільність і монетарну владу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 86-89. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
1616092
  Ковальчук Т. Фундаментальний університетський підручник зі страхової справи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 111-115. – ISSN 1682-2366
1616093
  Ожеван М. Фундаментальний характер випадковості та антропні принципи самоорганізації "суспільства ризиків" // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.126-134
1616094
  Герасименко С.С. Фундаментальний характер статистики в ефективному управлінні економікою // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-28. – Бібліогр.: 8 назв
1616095
  Єрмакова С.С. Фундаментальні аспекти впровадження ощадливого виробництва у навчальний процес вищого технічного навчального закладу // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 62-66. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1616096
  Гавриленко О.П. Фундаментальні геоекологічні проблеми в географічній освіті України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 58-63. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1616097
  Марігодов В.К. Фундаментальні дисципліни як база для вивчення спеціальних дисциплін / В.К. Марігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 80-83. – ISBN 966-8847-12-1
1616098
  Черваньов Д.М. Фундаментальні дослідження - місія класичних університетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-28. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Присвячено обґрунтуванню ролі фундаментальних досліджень у забезпеченні розвитку сучасного суспільства; вияв-ленню загальнонаціональних тенденцій розвитку вітчизняної наукової сфери та зміни ролі вищих закладів освіти у прове-денні фундаментальних ...
1616099
   Фундаментальні дослідження взаємодії когерентного світла з плівками аморфних молекулярних напівпровідників та розробка фізичних принципів реєстрації модуляції електромагнітного випромінювання : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 110 с. : 3 таб., 29 рис. – Бібліогр.: с. 110 (77 джерел)


  Об"єкт дослідження - плівки аморфних молекулярних напівпровідників. Мета роботи - дослідити основні закономірності фотофізичних властивостей допованих плівок аморфних молекулярних напівпровідників при їх взаємодії з когерентним світлом і розробити ...
1616100
   Фундаментальні дослідження впливу зовнішніх полів на теплофізичні та кінетичні властивості широкого класу рідинних (включаючи медико-бюлогічні) і полімерних систем та фазових переходів в них : Звіт про НДР (Закл.). – Київ, 2005. – 523 с. : 240 рис., 23 таб. – Бібліогр.: 565 дж.


  Об"єкти досліджень - теплофізичні та кінетичні властивості рідинних (включаючи медико-біологічні) і полімерних систем та фазові переходи в них. Мета роботи - встановлення фізичних механізмів, що визначають вплив зовнішніх полів (температура, тиск, ...
1616101
  Масляк П. Фундаментальні дослідження гуманітарних, ресурсних та природничих проблем національної безпеки України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 72-80. – ISSN 1682-2366
1616102
  Чередник А.О. Фундаментальні засади залучення інновацій у розвиток промислових підприємств. // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 78-84. – ISSN 2413-9610
1616103
  Дем"янишин В. Фундаментальні засади фінансів домогосподарств // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 224-228. – ISSN 1818-5754
1616104
  Корнєєв Ю. Фундаментальні засади функціонування екологічного права в контексті наукових досліджень вітчизняних учених / Ю. Корнєєв, В. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 78-82. – ISSN 2663-5313


  У статті розглянуто наукові дослідження щодо функціонування екологічного права та його фун- даментальних засад, на основі яких функціонує екологічне право. Також систематизовано та про- аналізовано тенденції екологічної правової науки в сучасному ...
1616105
  Кучер Ю.А. Фундаментальні інноваційні процеси у розвитку освіти й економіки Ірландії // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 87-92. – ISBN 966-8847-12-1
1616106
   Фундаментальні коливання та конформація молекулярних центрів N02- в іонних кристалах / Г.І. Гайдідей, С.Г. Неділько, В.П. Сакун, О.В. Чукова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-12. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  При низьких температурах (2-13 К) вивчено кореляцію між частотами фундаментальних коливань і параметрами рівноважної ядерної конфігурації молекулярного аніона NO2- в іонних кристалах. At low temperatures (2-13 К) correlation has been studied between ...
1616107
  Унковська Т.Є. Фундаментальні короткострокові цикли в динаміці банківської ліквідності // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 1. – С. 82-94 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
1616108
  Стріха М.В. Фундаментальні межі довжин каналів провідності польових транзисторів на моношарах дихалькогенідів перехідних металів / М.В. Стріха, К.О. Корж // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 19, № 1/2. – С. 4-19. – ISSN 1815-7459
1616109
  Наумовець А. Фундаментальні науки та виклики сьогодення // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 10-24. – ISSN 0372-6436


  Про нинішні здобутки українських учених і вплив наукової спадщини.
1616110
  Віват Г.І. Фундаментальні наукові концепції в поезії Миколи Руденка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 4-8. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1616111
  Моргачов І.В. Фундаментальні недоліки страхових компаній у комплементарному пенсійному забезпеченні в Україні / І.В. Моргачов, О.В. Маслош // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 114-118. – ISSN 2306-6814
1616112
  Константінеску Н. Фундаментальні орієнтири в румунській фольклористиці // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 18-22. – ISSN 0130-6936
1616113
   Фундаментальні основи плазмових явищ : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 321с. : 104 рис., 9 таб. – Бібліогр.: 487 дж.


  Об"єкт дослідження - фізичні властивості комплексної та нерівноважної плазми, включаючи плазму з пиловими частинками, що можуть істотно впливати на її властивості. Мета роботи - отримати нові фундаментальні закономірності, що описують фізичні явища в ...
1616114
   Фундаментальні основи процесів формування поверхневих нанорозмірних структур та методів досліджень перспективних матеріалів для потреб енергокомплексу : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 172с. : 101 рис., 14 таб. – 1 додаток. – Біблігор.: 207 дж.


  Об"єкт дослідження - атомно-чисті та модифіковані шляхом створення наноструктур, зниженої розмірності, іонного та електронного зондів поверхні перспективних матеріалів електронної техніки. Мета роботи - Отримання на атомному рівні фундаментальних ...
1616115
  Городенко Л. Фундаментальні парадигми розвитку мережевої комунікації: свобода слова // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 111-116
1616116
  Хвесик М. Фундаментальні передумови вдосконалення інституціонального забезпечення природокористування в сучасних умовах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 5-9. – ISSN 1810-3944
1616117
  Кашпур О.Ф. Фундаментальні поліноми інтерполяційної формули Ерміта в лінійному нормованому та в евклідовому просторах // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 50-58. – ISSN 2706-9680
1616118
  Рабінович П. Фундаментальні поняття кримінального права: інтерпретація Страсбургського суду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 4-7
1616119
  Назаришин Р. Фундаментальні поняття мотиватики як науки про мотивацію праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
1616120
  Дмитрук Ю.М. Фундаментальні принципи грунтознавства для географічних досліджень // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 38-43. – ISSN 0868-6939
1616121
  Левада В Фундаментальні розв"язки двовииірних задач теорії пружності для анізотропніх та неоднорідних середовищ : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.07 / Левада В, С.; Заор. ДТУ. – Запоріжжя, 1997. – 14л.
1616122
  Башко В.Й. Фундаментальні фактори валютного курсу в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 25-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1616123
  Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми : Конспективний виклад курсу лекцій для студентів негуманітарних факультетів:Навчальний посібник / О.Г. Охріменко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : ПАРАПАН, 2002. – 112с. – ISBN 966-95933-8-7
1616124
  Денисюк В.П. Фундаментальні функції та тригонометричні сплайни : монографія / В.П. Денисюк. – Київ : Віпол, 2015. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-292. – ISBN 978-966-646-143-1
1616125
  Регейло І. Фундаментальні цінності європейського простору вищої освіти (2010-2018 рр.): пріоритетні орієнтири діяльності науково-педагогічних працівників // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 4 (63) : Педагогіка. – C. 7-17. – ISSN 2078-1687
1616126
  Лазор О.Я. Фундаментальні цінності професійної підготовки публічних службовців у сучасних умовах // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 65-71. – ISBN 978-617-7814-17-6


  "Метою сучасних реформувань є виведення держави на шлях цивілізованого сталого розвитку. Дедалі це стає актуальнішим, тим більше у час глобальних змін. Чимало проблем, із якими зіткнулася Україна й які списуються на світову кризу, можна було б вирішити ...
1616127
  Онищук Л.А. Фундаментальність - категорія якості освіти та освіченості сучасної людини // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 15-19


  У статті розглядаються загальні проблеми фундаменталізації освіти, зокрема: розкрито сутність поняття "фундаментальність" та визначено головні завдання фундаментальної освіти; здійснено аналіз сучасних концепцій змісту освіти, які мають важливе ...
1616128
  Губерський Л.В. Фундаментальність гуманітарних цінностей в освітньому процесі // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 4-8. – ISBN 966-7943-03-8
1616129
  Мацюк В. Фундаментальність імовірнісних закономірностей і можливості їх вивчення за допомогою нових інформаційних технологій / В. Мацюк, І. Лашкевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 186-190. – (Педагогіка ; № 1)


  На основі виокремлення методологічних проблем сучасної фізики обгрунтовано фундаментальність статистичних закономірностей дослідження еволюції основних фізичних теорій. Розкрито можливості використання комп"ютерних технологій для дослідження і вивчення ...
1616130
  Приятельчук А. Фундаментальність філософської освіти в контексті сучасних соціальних викликів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 56-69. – ISSN 1682-2366
1616131
  Шевчук Н.В. Фундаментально-вартісний підхід до оцінювання ефективності функціонування національних промислових підприємств / Н.В. Шевчук, С.М. Клименко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 104-111. – ISSN 2309-1533
1616132
  Турбовской Я.С. Фундаментально-исходные основы профессионального образования в условиях глобализации // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 29-43. – ISSN 1811-0916


  В условиях глобализации «образовательная среда» как фактор, оказывающий решающее воздействие на формирование и развитие личности, объективно превращается в критериальную основу оценки качества и эффективности профессионального образования. В условиях ...
1616133
   Фундаментальное докторское исследование А. И. Выговского на тему "Институт ценных бумаг в международном частном праве" // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 348-351
1616134
  Марченко И.П. Фундаментальное и опережающее образование - основа профессиональной компетентности магистров // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 11. – С. 54-60. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается необходимость перехода от практикующегося экстенсивного пути формирования профессионализма в современной двухуровневой системе высшего профессионального образования к интенсивной форме воспроизводства профессиональной ...
1616135
  Тавастшерна К.Н. Фундаментальное определение разности долгот АО ЛГУ - ВНИИМ фото-электрическим методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тавастшерна К.Н. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 12 с.
1616136
  Колесниченко Михаил Фундаментальное открытие: Идеальная экономика рынка = Fundamental breakthrough:Ideal market economy / Колесниченко Михаил; Паралельн.пер.на англ. А.Войтовича. – Київ, 2001. – 36с.
1616137
   Фундаментальное университетское образование для химиков: бакалавриат и магистратура или специалитет? / В.В. Лунин, В.Ф. Шевельков, Н.Е. Кузьменко, О.Н. Рыжова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 14-23. – (Педагогическое образование ; № 4)
1616138
  Прокофьев А.В. Фундаментальное этическое равенство и проблемы социальной этики // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.67-78. – ISSN 0869-0499
1616139
  Остапченко Л.І. Фундаментальну медицину - біологам : Інтерв"ю / Людмила Іванівна Остапченко, Василь Федорович Чехун ;[ інтерв"ю підготувала] Анастасія Фурса // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Інтерв"ю з директором Інституту експериментальної паталогії, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького доктором медичних наук, академіком НАН України Василем Федоровичем Чехуном і директором Інституту біології доктором біологічних наук, професором ...
1616140
  Бакнелл Д.М. Фундаментальные алгоритмы и структуры данных в Delphi = The Tomes of Delphi Algorithms ahd Data Structures : пер. с англ. / Джулиан М. Бакнелл. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : ДиаСофт, 2003. – 560 с. – ISBN 5-93772-087-3
1616141
  Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на JAVA = Algorithms in JAVA : [пер. с англ.] / Роберт Седжвик ; [Принстонский ун-т]. – 3-я ред. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft. – ISBN 966-7992-22-5
Ч. 1-4 : Анализ структуры данных. Сортировка. Поиск. – 2003. – 680, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Algorithms in Java, parts 1-4, 3rd / Sedgewick R. Boston etc.: Addison Wesley, 2003. - Предм. указ.: с. 676-680. – Библиогр.: с. 671-672
1616142
  Аракелян Г.Б. Фундаментальные безразмерные величины : (их роль и значение для методологии науки) / Г.Б. Аракелян ; АН АрмССР, Ин-т философии и права. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1981. – 158 с. – Библиогр.: с. 152-157
1616143
  Бондаренко В.П. Фундаментальные библиотеки высших учебных заведений в СССР и за рубежом : обзорная информация / подгот.: В.П. Бондаренко, Н.М. Владимировым ; НИИ проблем высш. школы, Отд-ние науч. информации. – Москва : Отделение научной информации НИИВШ, 1975. – 67 с. : черт. – (Серия "НОТ и применение технических средств в учебном процессе в вузах и библ. обслуживании")
1616144
  Параев В.В. Фундаментальные задачи геологии в свете общефилософских проблем единства мира / В.В. Параев, Э.А. Еганов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (46). – С. 113-138. – ISSN 1560-7488
1616145
   Фундаментальные задачи фундаментальной науки // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 1. – С. 4-12. – ISSN 0208-0621


  Последние несколько десятков лет происходит мощное вторжение методов физики в различные области медицины в русле нового научно-технологического уклада, базирующихся на объединении и взаимопроникновении (convergence) различных научных дисциплин и ...
1616146
  Московкин В. Фундаментальные знания в современном мире // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.22-27. – ISSN 1562-529Х


  6-ая Рамочная программа
1616147
  Сычев А.Я. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами : Оксидные и пероксидные системы; Монография / А.Я. Сычев, Г.Г. Дука; МГУ. – Кишинев : ИЦМГ. – ISBN 9975-70-109-4
Ч.1. – 2002. – 442 с.
1616148
  Сычев А.Я. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами : Оксидные и пероксидные системы; Монография / А.Я. Сычев, Г.Г. Дука; Молдавский гос. ун-тет. – Кишинев : ИЦМГ. – ISBN 9975-70-168-Х
Ч.2. – 2002. – 336 с.
1616149
  Богданов В.Л. Фундаментальные исследования и вопросы национальной безопасности страны / В.Л. Богданов, О.А. Грачев // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 9-15. – ISSN 0374-3896


  На основании исторического опыта и современных достижений Национальной академии наук Украины раскрывается роль фундаментальных исследований в обеспечении национальной безопасности.
1616150
   Фундаментальные исследования по атомной энергии в США за 1970 г.. – Москва : Атомиздат
Ч.3 : Вопросы окружающей среды. – 1972. – 28 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. приложения к ежегодному отчету КАЭ США Конгрессу за 1970 г.
1616151
   Фундаментальные исследования по атомной энергии в США за 1970 г.. – Москва : Атомиздат
Ч.4. : Медико-биологические исследования. – 1972. – 32 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. приложения к ежегодному отчету КАЭ США Конгрессу за 1970 г.
1616152
  Крупчицкий П.А. Фундаментальные исследования с поляризованными медленными нейтронами / П.А. Крупчицкий. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 127с.
1616153
  Петровский А.Б. Фундаментальные исследования, ориентированные на практический результат: подходы к оценке эффективности / А.Б. Петровский, И.П. Тихонов // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 11. – С.1006-1011. – ISSN 0869-5873


  Оценка результативности научных исследований. Авторы знакомят с опытом работы Российского фонда фундаментальных исследований.
1616154
  Бакулин П.И. Фундаментальные каталоги звезд / П.И. Бакулин. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1949. – 236 с. – Библиогр.: с. 231-236
1616155
  Бакулин П.И. Фундаментальные каталоги звезд / П.И. Бакулин ; под ред. и с доп. А.П. Гуляева. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 336 с. : ил. – Библиогр.: с. 248-254 (122 назв.), с. 327-328 (29 назв.)
1616156
  Смыслов Виктор Владимирович Фундаментальные качества русского национального характера на основе произведений древнерусской литературы XI–XII вв. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 69-72. – ISSN 2073-9702
1616157
  Костюкевич Д.Я. Фундаментальные опыты по физике в школьном демонстрационном эксперименте : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Костюкевич Д. Я.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1973. – 16л.
1616158
  Шатровский А.Г. Фундаментальные основы маркетинга: системное естествознание и экология : Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / А.Г. Шатровский; Мин-во образования и науки Украины. Харьковский национальный университет им.В.Н. Каразина.Экономический факультет. – Харьков : Каравелла, 2003. – 188с. – ISBN 966-586-119-0
1616159
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 9. – 1978. – 160с
1616160
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 10. – 1979
1616161
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 11. – 1980
1616162
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 12. – 1981
1616163
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 13. – 1982
1616164
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 14. – 1983
1616165
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 15. – 1984
1616166
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 16. – 1985
1616167
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 17. – 1986
1616168
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 18. – 1987
1616169
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 19. – 1988
1616170
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 20. – 1989
1616171
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 21. – 1990
1616172
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 22. – 1991
1616173
  Кузьмин Д. Фундаментальные основы плавающих валютных курсов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 14-21. – ISSN 2074-6040


  Данная статья посвящена анализу фундаментальных предпосылок золотодевизного стандарта, существовавшего в мировой валютной системе с начала 1970-х гг. (от Ямайских валютных соглашений) до конца 1980-х - начала 1990-х гг. Given article is devoted the ...
1616174
  Мельник Л.Г. Фундаментальные основы развития = Fundamental bases of development / K.Г.Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2003. – 288с. – ISBN 966-680-062-4
1616175
  Могилевский Михаил Григорьевич Фундаментальные порядки на симметрических полугруппах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Могилевский Михаил Григорьевич; ВГПИ им. Т.Г.Шевченко. – Ворошиловград, 1982. – 96л. – Бібліогр.:л.94-96
1616176
  Ситько С.П. Фундаментальные проблемы биологии с позиций квантовой физики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 5-17. – ISSN 1023-2427
1616177
  Пугач Б.Я. Фундаментальные проблемы истории и философии науки : Учебное пособие для студентов высш. учеб. зав. / Б.Я. Пугач; МОиНУ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Харьков : Факт, 2004. – 536с. – ISBN 966-637-154-5
1616178
  Иванова Н.А. Фундаментальные решения линейных дифференциальных уравнений с малым параметром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова Н.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 8л.
1616179
  Рехтина И.В. Фундаментальные труды дореволюционных ученых как основа современных исследований в области гражданского процессуального права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 23-26. – ISSN 1812-3805
1616180
  Хуторской А.В. Фундаментальные физические постоянные : книга для учителя / А.В. Хуторской. – Минск : Народная асвета, 1988. – 95с.
1616181
  Спиридонов О.П. Фундаментальные физические постоянные : Учеб.пособие / О.П. Спиридонов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 236с.
1616182
  Алексидзе М.А. Фундаментальные функции в приближении решения граничных задач / М.А. Алексидзе. – Москва : Наука, 1991. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 340-348. – (СМБ: Справочная математическая библиотека)
1616183
  Лапин Н.И. Фундаментальные ценности цивилизационного выбора в XXI столетии. Часть 2. Аксиологические предпосылки цивилизационного выбора России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0042-8744


  В начале XXI в. ослабла роль фундаментальных ценностей человеческой цивилизации, которая оказалась в кризисе и утрачивает способность обеспечивать устойчивое существование вида homo sapiens. В части 1 статьи показано, что человечество находится перед ...
1616184
  Лапин Н.И. Фундаментальные ценности цивилизационного выбора в XXI столетии. Часть I. Человеческая цивилизация перед выбором конфигурации фундаментальных ценностей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 3-15. – ISSN 0042-8744


  В ХХI в. обострились конфликты, перерастающие в военные, за овладение ресурсами различных регионов евразийского континента. Ослабла роль фундаментальных ценностей человеческой цивилизации, которая оказалась в кризисе и утрачивает способность ...
1616185
  Нишиджима К. Фундаментальные частицы : пер. с англ. / К. Нишиджима. – Москва : Мир, 1965. – 462 с.
1616186
  Ковальчук Д.С. Фундаментальные частоты, силовые постоянные и термодинамические функции тетраэдрических гидридов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ковальчук Д.С. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 14 с. – Бібліогр. : с. 12-14
1616187
  Дмитриевский А.Н. Фундаментальный базис инновационного развития нефтяной и газовой промышленности в России // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 1. – С. 10-20. – ISSN 0869-5873
1616188
  Оффман П.Е. Фундаментальный и сопутствующие процессы формирования земной коры / П.Е. Оффман, Э.А. Буш. – М., 1983. – 188с.
1616189
  Тимурзиев А.И. Фундаментная нефть осадочных бассейнов - альтернатива "сланцевого" сценария развития мирового ТЭК (на примере Западной Сибири) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 46-77 : рис., табл. – Библиогр.: с. 71-73. – ISSN 0203-3100
1616190
  Гагарин П.А. Фундаментные балки промышленных зданий : Автореф... канд. техн.наук: / Гагарин П.А.; Днепроетро. ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Днепропетровск, 1959. – 18л.
1616191
   Фундаменты опор линий электропередачи. – М- Л, 1961. – 184с.
1616192
  Кучинський М. Фундатор "Киевской старины" // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 78-79


  Ф.Г. Лебединцев.
1616193
  Онопрієнко В.І. Фундатор Академії наук України :рецензія // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 132-134. – ISSN 0374-3896


  Рецензія на книгу: Ситник К.М., Шмигельська В.В. Володимир Вернадський і Академія. Серія "Президент Академії наук України". - Київ: Наук. думка, 2006. - 311 с.
1616194
  Шейко В. Фундатор вищої бібліотечно-інформаційної та культурологічно-мистецької освіти України [Харківська державна академія культури] / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 37-42. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено 90-річну історію та сьогодення Харківської державної академії культури (ХДАК) — фундатора і лідера вітчизняної вищої бібліотечно-інформаційної та культурологічно-мистецької освіти України
1616195
   Фундатор вітчизняного конституціоналізму // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 26 січня (№ 17). – С. 5
1616196
  Загородній А. Фундатор вітчизняної академічної науки. До 150-річчя від дня народження академіка Володимира Вернадського / А. Загородній, О. Онищенко, Л. Дубровіна // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 5 (338). – С. 14-17


  Про внесок акад. В.І. Вернадського в розвиток науки і вищої школи в Україні. В статті згадуються науковці київського університету: М. Василенко, М. Грушевський, М.Драгоманов, С. Єфремов, Є. Ківлицький, М. Костомаров, А. Кримський, Л.М. Яснопольський та ...
1616197
   Фундатор вітчизняної ендокринології. З нагоди 100-річчя від дня народження академіка В.П. Комісаренка (1907-1993) // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С.81-85. – ISSN 0372-6436
1616198
  Кльосова О. Фундатор знань про Україну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 21


  Як Гійом де Боплан відкрив Європі "країну козаків".
1616199
  Шевченко Віктор Фундатор зоогеографії Альфред Уоллес : ювілеї // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 46-49 : Фото
1616200
  Шлапак Я. Фундатор і відтворець церкви національної // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 13


  120 років від дня народження Степана Скрипника (Мстислава), Патріарха Київського і всієї Руси-України.
1616201
   Фундатор Інституту фізики в Україні. До 125-річчя від дня народження О. Г. Гольдмана (1884-1971) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 43-49. – Бібліогр. : 20 назв. – ISSN 0130-2043


  Закінчив фізико-математичний факультет Університета Св. Володимира (1901) і згодом спеціалізується з фізики під керівництвом проф. Й. Косоногова. О. Гольдман багато зробив для перебудови фізичного факультету й організації навчальних лабораторій ...
1616202
   Фундатор кафедри релігієзнавства в Київському університеті професор Ю.А. Калінін: вчений і особистість / матеріал підготували: Є.А. Харьковщенко, В.М. Козленко // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (7). – С. 6-8


  Світлій пам"яті професора Юрія Анатолійовича Калініна (1946 - 1996).
1616203
  Шлапак Я. Фундатор київської вокальної школи. 4 травня - 130 років від дня народження Марії Едуардівни Донець-Тессейр (1889-1974), української співачки // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 17). – С. 13
1616204
  Матвійчук О. Фундатор Київської новітньої філософської школи / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 115-116. – ISSN 0869-3595


  Копнін Павло Васильович - фундатор сучасної київської філософської школи, доктор філософських наук, професор, 1958 році очолив кафедру філософії київського університету
1616205
  Ткаченко Г. Фундатор Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 105-110. – ISSN 2222-5250
1616206
  Шлапак Я. Фундатор наукової школи, ботанічних установ та періодичних видань. 14 травня - 150 років від дня народження Олександра Васильовича Фоміна (1869-1935), українського ботаніка // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 травня (№ 18/19). – С. 13
1616207
  Ковальчук В. Фундатор неоінституційної економікс: до 100-річчя від дня народження Рональда Коуза / В. Ковальчук, М. Фариін // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 157-160. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1616208
  Третяк Наталія Фундатор нового рівня духовності / підгот. Н. Третяк // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-11. – ISSN 0868-9644
1616209
  Шевченко Віктор Фундатор нової географії П.П. Семенов-Тян-Шанський : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-44 : Фото
1616210
  Грициняк І.І. Фундатор рибогосподарської науки. До 110-ї річниці від дня народження Мовчана Василя Архиповича / І.І. Грициняк, О.О. Олексієнко // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2013. – № 1 (23). – С. 109-112. – ISSN 2075-1508


  В 1945–1955 роках — професор, завідувач кафедрою іхтиології і гідробіології Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
1616211
   Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – 200 с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1616212
  Кулик Н. Фундатор українознавства: від колиски до могили // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 6 травня (№ 18). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1616213
  Бакуменко О. Фундатор українського сходознавства // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4). – С. 7


  До 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського.
1616214
  Шлапак Я. Фундатор українського театру // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 5 січня (№ 1). – С. 12


  130 років від дня народження Гната Петровича Юри, українського актора, режисера, педагога.
1616215
  Мостяєв О. Фундатор української географічної науки (до 125-річчя від дня народження Степана Рудницького) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1616216
  Рубльов О. Фундатор української географічної науки: Степан Рудницький - людина й учений // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 207-304. – ISSN 2519-2760
1616217
  Шлапак Я. Фундатор української державності // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 20). – С. 13


  22 травня - 140 років від дня народження Симона Васильовича Петлюри (1879-1926), голови директорії української народної республіки, державного, військового та політичного діяча, журналіста, літературного і театрального критика. Народився Симон Петлюра ...
1616218
  Іванов В. Фундатор української історико-правової науки [Василенко М.П.] // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 37-38. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
1616219
  Тереверко О. Фундатор української опери // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 7). – С. 21


  205 років від дня народження Семена Гулака-Артемовського - творця першої української опери.
1616220
  Стадниченко Володимир Фундатор університету // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 194. – ISSN 0869-3595
1616221
  Войтович Л. Фундатор Успенського собору у Володимирі князь Мстислав Ізяславич // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 85-97
1616222
  Бенера В.Є. Фундаторам альма-матер – від вдячних нащадків // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 183-185. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075


  Урочистості з нагоди 210-ліття заснування Волинської гімназії в Кременці та 250-річчя від дня народження її фундатора Тадеуша Чацького були підготовлені з участю науково-педагогічних працівників Кременецької гуманітарно-педагогічної акадкмії ім. Т. ...
1616223
  Сафонова В.В. Фундатори вітчизняної бібліотечної науки у Харківській громадській // Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : нариси / [відп. за вип.: В.Д. Ракитянська ; відп. ред. С.М. Миценко ; пер. англ. мовою: Г.М. Герасимова та ін.]. – Харків : ІРІС, 2011. – C. 20-29. – ISBN 978-966-95223-4-4


  У середині 80-х років XIX - на початку XX ст. Харківська громадська бібліотека стала для багатьох учених міста справжньою школою громадської справи. Перші дослідження стану бібліотек, їх історії і визначення ролі у житті суспільства з"явилися завдяки ...
1616224
  Новальська Т. Фундатори київської бібліотечної науково-освітньої школи // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 215-218
1616225
  Аніщенко В. Фундатори Ніжинської вищої школи / В. Аніщенко, О. Аніщенко, М. Супруненко // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.102-104
1616226
  Щербань Т.О. Фундатори українського наукового товариства / Т.О. Щербань. – Київ, 1992. – 48с.
1616227
  Бадяк В.П. Фундатори. Львівська національна академія мистецтв 1946-1953 рр. / Володимир Бадяк.; [під ред. А. Бокотея]. – Львів : ЛНАМ, 2007. – 188с. – (Імена академії). – ISBN 966-8734-09-2
1616228
  Качор А. Фундація ім. Тараса Шевченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – С. 6-8
1616229
  Шугай О. Фундація імені Івана Багряного. Хроніка доброчинної діяльності в Україні та за її межами : репортажі, інтерв"ю, рефлексії, нотатки, рецензії, відгуки, повідомлення / Олександр Шугай. – Київ : Смолоскип, 2015. – 702, [2] с., [48] арк. фот. : портр., фот. – Імен. покажч.: с. 664-694. – ISBN 978-617-7173-13-6
1616230
   Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів = Штрихи до історії Фундації. Виступи і лекції лавреатів нагород Антоновичів (1982-1998). – Київ-Вашінгтон, 1999. – 200с. – ISBN 966-95225-5-2
1616231
  Романенко Г.О. Фундація та діяльність Спілки селянських письменників "Плуг" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 31-36. – ISBN 966-7352-49-8
1616232
   Фундація Українознавчих студій в Австралії : Заради правди варто жити. – Київ : Аделаїда, 2001. – 264 с. – ISBN 966-581-271-8
1616233
   Фундація Українознавчих Студій в Австралії : Добре ім"я - найкраще багатство. – Київ : Аделаїда, 2000. – 266 с. – ISBN 966-7087-20-4
1616234
   Фундація Українознавчих Студій в Австралії : Брехнею світ пройдеш - назад не повернешся. – Київ : Аделаїда, 2004. – 264 с. – ISBN 966-581-271-8
1616235
   Фундація Українознавчих Студій в Австрії : Добре ім"я - найкраще багатство. – Аделаїда -Київ : Рада, 2000. – 268с. – ISBN 966-7308-89-8
1616236
  Косенко І.С. Фундук: прикладна генетика, селекція, технологія розмноження і виробництва : навч. посібник для студ. внз / І.С. Косенко, А.І. Опалко, О.А. Опалко ; за ред. І.С. Косенка ; НАН України ; Нац. дендрологічний парк "Софіївка". – Київ : Наукова думка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-00-0774-1
1616237
   Фундуки та топіари Власових // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 64-65 : фото
1616238
  Короткий В. Фундуклей Іван Іванович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 278-279. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1616239
  Короткий В.А. Фундуклей Іван Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 73. – ISBN 966-06-0393-2
1616240
  Білоус Н. Фунеральна культура ранньомодерного українського соціуму: історіографія проблеми // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 213-244. – ISSN 2415-8003
1616241
  Циганок О.М. Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII-XVIII ст.: теорія та взірці : монографія / Ольга Циганок ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Едельвейс i К, 2014. – 361, [1] с. – Алф. покажч. імен: с. 326-332. – Бібліогр.: с. 333-361. – ISBN 978-966-2462-53-1
1616242
  Штолько М. Фунеральні жанри у творчості шістдесятників (І. Жиленко, М. Вінграновський, В. Симоненко та ін.) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 226-239. – ISSN 2312-6809
1616243
  Крокіс А.М. Функіонально-стилістичні і прагматичні виміри ранньохристиянської гомілії : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Крокіс А.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 180-186. – Бібліогр.: л. 187-212
1616244
  Романський М.М. Функтори і асимптотичні властивості метричних просторів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.04 / Романський Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 26 назв
1616245
  Берман Г.Х. Функторы в категории ядерных (F)-пространств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берман Г.Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 8л.
1616246
  Кашу А.И. Функторы и кручения в категориях модулей / А.И. Кашу ; под ред. И.М. Гаян ; АН Республики Молдова, Ин-т математики. – Кишинев, 1997. – 268 с.
1616247
   Функцiоналiзацiя вуглецевих нанотрубок за допомогою молекул бiологiчного походження рiзної природи / О.М. Бурлака, Я.В. Пірко, П.С. Смертенко, О.Ф. Коломис, В.О. Глазунова, // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
1616248
  Борисюк А.О. Функцiя Грiна конвективного хвильового рiвняння для нескiнченної прямої жорсткостiнної труби прямокутного поперечного перерiзу // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1616249
  Виленкин Н.Я. Функци в природе и технике / Н.Я. Виленкин. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
1616250
  Кирвалидзе Н.Г. Функции абсолютных конструкций в сематической структуре предложения английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кирвалидзе Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
1616251
  Яблонский С.В. Функции алгебры логики и классы Поста / С.В. Яблонский. – Москва, 1966. – 119 с.
1616252
  Уемов А.И. Функции аналогии в процессе познания // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
1616253
  Страусов В.Н. Функции аспектральной структуры текста. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Страусов В.Н.; МВ ССО СССР.Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 21л.
1616254
  Серова З.Я. Функции белков в фитопатогенезе / З.Я. Серова. – Минск, 1992. – 269 с.
1616255
  Жвирблис М.В. Функции Бесселя / М.В. Жвирблис. – Рига, 1966. – 40 с.
1616256
  Грей Э. Функции Бесселя и их приложения к физике и механике / Э. Грей, Г.Б. Мэтьюз. – Москва, 1949. – 387 с.
1616257
  Грей Э. Функции Бесселя и их приложения к физике и механике / Э. Грей, Г.Б. Мэтью. – 2-е. – Москва, 1953. – 372 с.
1616258
  Соколов А.В. Функции библиосферы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 1. – С. 7-25. – ISSN 0130-9765


  Представлены теоретическая, технологическая и социологическая интерпретации общенаучной категории "функция". Рассмотрен функциональный подход в библиотековедении, библиографической науке, книговедении. Выявлена общность родовых сущностных функций ...
1616259
  Соколов А.В. Функции библиосферы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – C. 5-24. – ISSN 0130-9765


  Предложено научное определение понятия "библиосфера". Рассмотрены сущностные, технологические и прикладные функции библиосферы. Сделан вывод о её гуманистическом общественном назначении и целесообразности формирования научной теории библиосферы
1616260
  Самсонова М.А. Функции блоковских отражений в драматургии русского постмодернизма 1980-90-х годов // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 104-108. – ISBN 966-594-547-5
1616261
  Митюшов М.И. Функции больших полушарий головного мозга и уровень сахара крови / М.И. Митюшов. – Москва-Л., 1964. – 212с.
1616262
  Герасимов И.А. Функции Вейерштрасса и их приложения в механике и астрономии / И.А. Герасимов. – Москва, 1990. – 150 с.
1616263
  Кульчицкий В.А. Функции вентральных отделов продолговатого мозга / В.А. Кульчицкий. – Минск, 1993. – 174с.
1616264
  Литвинова Н.Б. Функции визуальной информации в подготовке будущего инженера // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 5 (74). – С. 59-61. – ISSN 1998-1740
1616265
  Борисенко Анатолий Функции внутрипартийных фракций в структуре Либерально-демократической партии Японии // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С. 56-66
1616266
  Юнусов А.Ю. Функции водно-солевых депо в различных температурных условиях / А.Ю. Юнусов, М.Г. Мирзакаримова. – Ташкент : Фан, 1971. – 164с.
1616267
  Скакун Е.А. Функции возбуждения (р,n) - и (р,2n) -реакций на ядрах в областях массовых чисел А.+110 : 20 и изомерные отношения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Скакун Е.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1616268
  Кишко С.М. Функции возбуждения полос двуатомных молекул в видимой области спектра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кишко С.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ужгород, 1960. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1616269
  Смилтена Мудите Эдуардовна Функции вопросительного предложения в структуре художественного текста немецкого языка (на материале авторской речи) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Смилтена Мудите Эдуардовна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1985. – 24л.
1616270
  Хабибуллин Р.Д. Функции ганглиозных клеток сетчатки в монокулярном анализе глубины зрительного пространства : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / Хабибуллин Р.Д. ; МГУ. – Москва, 1977. – 12 с.
1616271
  Тимченко Е.К Функции генитива в южнорусской языковой области / Е.К. Тимченко. – Варшава : Тип. Варш. Учебного Округа, 1913. – VIII, 276 с.
1616272
  Самохвалова Е.И. Функции глагольных приставок в Лаврентьевской летописи : Автореф... канд. филологич.наук: / Самохвалова Е.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 22 с.
1616273
  Левашева Н.А. Функции глагольных приставок в языке 17 века (на матер. сов. повест.) : Автореф. дис ... канд. филол. наук / Левашева Н. А. ; ОГУ. – Одесса, 1964. – 17 с.
1616274
  Клепикова Г.П. Функции глагольных приставок славянского происхождения в истрорумынском диалекте румынского языка. : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Клепикова Г.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1961. – 18с.
1616275
   Функции городов и их влияние на пространство / [Л.Г. Руденко, А. Альбер, Э. Булино и др.] ; под ред. акад. НАН Украины Л.Г. Руденко ; Нац. акад. наук Украины. – Киев : Феникс, 2015. – 291, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 966-136-290-0


  У пр. № 1745423 напис: Дорогому Ярославові Богдановичу від колег ІГ. 18.01.016 / Підпис /
1616276
   Функции государства в независимых странах Африки. – М, 1972. – 324с.
1616277
  Горощеня А.Б. Функции Грина / А.Б. Горощеня, Р.П. Старовойтова. – Омск, 1975. – 98 с.
1616278
  Левитов Л.С. Функции Грина : задачи и решения / Л.С. Левитов, А.В. Шитов. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 385, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-9221-0098-4
1616279
  Левитов Л.С. Функции Грина : задачи и решения : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Прикладная математика и физика", а также по другим математическим и естественнонаучным направлениям и специальностям в области техники и технологий / Л.С. Левитов, А.В. Шитов. – Новое изд. – Москва : Издательство МЦНМО, 2016. – 400 с. – Предм. указ.: с. 399-400. – Библиогр.: с. 398. – ISBN 978-5-4439-0264-7
1616280
  Красников В.А. Функции Грина в гидродинамическом приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красников В.А.; Ин-т матем. АН УССР. – К., 1967. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1616281
  Барьяхтар В.Г. Функции Грина в теории магнетизма / В.Г. Барьяхтар, В.Н. Криворучко, Д.А. Яблонский ; [предисл. Н.Н. Боголюбова] ; АН УССР, Ин-т теорет. физики, Донец. физ.-техн. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1984. – 336 с. : ил. – Библиогр.: с. 333-336 (91 назв.)
1616282
  Дудкин С.И. Функции Грина в теории поглощения света кристаллами / С.И. Дудкин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 176 с.
1616283
  Мельникв В.Н. Функции Грина для кулоновских систем с учетом столкновений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Мельникв В.Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 9 с. – Бібліогр.:с.9
1616284
  Векуа И. Функции Грина для сферического слоя / И. Векуа, 1942. – 228с.
1616285
  Чертков И.Я. Функции Грина и интерполяционные свойства фундаментальных функций линейной дифференциальной системы 2-го порядка с полилокальными краевыми условиями : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чертков И.Я.; МВО СССР. Николаевский кораблестроительный ин-т, 1947. – 69л. – Бібліогр.:л.68
1616286
  Садовников Б.И. Функции Грина и кинетические уравления в статистической механике : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садовников Б. И.; АН СССР, Матем. ин-т. – М., 1966. – 8л.
1616287
  Батуев А.С. Функции двигательного анализатора / А.С. Батуев ; ЛГУ им. А.А. Жданова, Физиоогический ин-т. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1970. – 224 с.
1616288
   Функции двигательного аппарата человека и животных. – Казань, 1986. – 193с.
1616289
  Сазонов Л.И. Функции двух односторонне обратимых операторов и их приложения к двумерным уравнениям типа свертки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сазонов Л.И.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 10л.
1616290
  Коиава Н. Функции денег в рабовладельческом обществе / Н. Коиава ; Груз. филиал Акад. наук СССР. – Тбилиси : [Б. и.], 1940. – 210-221 с. – Отд. отт. из: "Известия ИЯИМК" 1940, V-VI
1616291
  Каллю Ж. Функции денег в римском обществе в период Империи / Ж. Каллю. – М., 1970. – 26с.
1616292
  Паламарчук Г.Т. Функции диалектического материализма и математика // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1616293
  Чумаков С.А. Функции дискретного и полудискретного комплексного аргумента : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Чумаков С.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1616294
  Волошин В.Г. Функции диссипации трбулентной энергии в приземном слое атмосферы / В.Г. Волошин, В.Ю. Курышина // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 67-75 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0902
1616295
  Довгопол Н.В. Функции закона распределения по труду на современном этапе совершенствования социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Довгопол Н.В.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1986. – 22л.
1616296
  Макаров В.Л. Функции знаний в современной экономике (часть вторая) / В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 13-35. – ISSN 1561-2465
1616297
  Хазова И О. Функции и грамматическое оформление чужой речи в произведениях Лиона Фейхтвангера. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хазова О.И,; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1967. – 20л.
1616298
  Гельфанд И.М. Функции и графики / И.М. Гельфанд. – Москва, 1965. – 95 с.
1616299
  Гельфанд И.М. Функции и графики / И.М. Гельфанд. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1966. – 103 с.
1616300
  Гельфанд И.М. Функции и графики / И.М. Гельфанд. – Изд. 4-е, испр. – Москва, 1971. – 95 с.
1616301
  Гельфанд И.М. Функции и графики / И.М. Гельфанд. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Наука, 1973. – 95 с.
1616302
  Литинский Г.И. Функции и графики / Г.И. Литинский. – 2-е изд. – Москва : Аслан, 1996. – 208 с. – ISBN 5-85499-055-5
1616303
  Астрова Л.И. Функции и значения некоторых первообразных предлогов в современном немецком языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Астрова Л.И.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
1616304
  Евневич М.С. Функции и значения предлогов на, у, з, за в современном белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Евневич М.С.; АН Белорусс.ССР. – Минск, 1956. – 21л.
1616305
  Тугарин Анатолий Валентинович Функции и информационное обеспечение управления массовой физической культурой в деятельности спорткомитета республики (На примере УССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Тугарин Анатолий Валентинович; Киевский гос. ин-т физической культуры. – К., 1986. – 22л.
1616306
  Матвеев И.В. Функции и их графики / И.В. Матвеев. – Москва, 1970. – 104с.
1616307
  Лихолетов И.И. Функции и их графики. / И.И. Лихолетов. – Минск, 1970. – 152с.
1616308
  Гольдберг А.Г. Функции и их исследование / А.Г. Гольдберг. – Ленинград, 1957. – 68с.
1616309
  Володарская И.А. Функции и компетентности преподавателя высшей школы / И.А. Володарская, С.Д. Смирнов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 27-43. – (Педагогическое образование ; № 2)
1616310
  Мельников Ю.А. Функции и матрицы Грина уравнений и систем эллиптического типа / Ю.А. Мельников. – Днепропетровск, 1991. – 145с.
1616311
  Брызгалова С.И. Функции и место проблемного изложения и эвистической беседы в обучении старшкласников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Брызгалова С. И.; НИИ общей педаг. АПН СССР. – М., 1976. – 31л.
1616312
  Мелентьева Ю.П. Функции и модификации чтения // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 1 (384). – С. 35-42. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматриваются основные функции чтения, а также особенности сформировавшихся на их основе наиболее распространенных сегодня модификаций чтения - учебного и развлекательного.
1616313
  Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления / В.Б. Аверьянов ; АН УССР, Ин-т гос. и права. – Киев : Наукова думка, 1979. – 150 с.
1616314
  Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления: связь и взаимодействие : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Аверьянов В.Б. ; Ан УССР. – Киев, 1978. – 22 с.
1616315
  Гурский И.П. Функции и построение графиков / И.П. Гурский. – Москва, 1961. – 216 с.
1616316
  Гурский И.П. Функции и построение графиков / И.П. Гурский. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1968. – 216 с.
1616317
   Функции и пределы / Г.М. Гусак, Е Гусак, А, , . – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 206с.
1616318
  Мацкин М.С. Функции и пределы. Производная. / М.С. Мацкин, Р.Ю. Мацкина. – Москва : Просвещение, 1968. – 182 с.
1616319
  Филиппов А.В. Функции и разряды глаголов-связок и связочных слов именного сказуемого в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Филиппов А.В.; Филлипов А.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 22 с.
1616320
  Онищенко М.Н. Функции и решение тригонометрических уравнений : Автореф... канд. пед.наук: / Онищенко М. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Горький, 1950. – 11 л.
1616321
   Функции и семантика языковых единиц в тексте. – М, 1982. – 80с.
1616322
  Никулихин Ю.Я. Функции и синонимы кондинционалиса в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Никулихин Ю.Я. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1965. – 23 с.
1616323
  Филиппов В.В. Функции и синтез биотина в живом организме / В.В. Филиппов. – Москва, 1985. – 215 с.
1616324
  Каск Л.И. Функции и структура государства / Л.И. Каск. – Л., 1969. – 65с.
1616325
   Функции и структура органов управления, их совершенствование. – М, 1973. – 255с.
1616326
   Функции и условия употребления связующих средств в современном русском языке. – Тюмень, 1987. – 112с.
1616327
  Асвад Хайсам Функции и формы морса на многообразиях. : Автореф... наук: 01.01.02,01.01.04 / Асвад Хайсам; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.ШЕвченко. – К., 1990. – 5л.
1616328
  Хайсам Асвад Функции и формы Морса на многообразиях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.01.04 / Хайсам Асвад; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 94л. – Бібліогр.:л.92-94
1616329
  Сулимова М.Г. Функции идиоматики в художественном тексте (на примере произведений Э. Кестнера) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 187-196. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1616330
  Кормишина Г.М. Функции имиджевых коммуникаций библиотек // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 6. – С. 190-193. – ISSN 1997-0803


  Представлен сущностный анализ понятия и явления «имиджевые коммуникации». Выявлены общие черты, присущие всем явлениям коммуникации, раскрыты функции имиджевых коммуникаций библиотек, их принципиальная уникальность и отличия от других социальных систем ...
1616331
   Функции инвариантного и вариативного компонентов содержания образования в различных дидактических подходах // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-19. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются инвариантный и вариативный компоненты содержания образования: даются определения, выявляются функции в зависимости от реализуемых в процессе обучения дидактических подходов. Раскрывается понятие «предметность обучения». ...
1616332
  Колбина Татьяна Васильевна Функции интерпозитивного авторского ввода в синтаксической конструкции прямой речи в современном немецком языке : Автореф... наук: 10.02.04 / Колбина Татьяна Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1616333
  Колбина Татьяна Васильевна Функции интерпозитовного авторского ввода в синтаксической конструкции прямой речи в современном немецком языке : Дис... канд.филологнаук: 10.02.04 / Колбина Татьяна Васильевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 197л. – Бібліогр.:л.183-197
1616334
  Шеховцова Т.А. Функции интертекстуальности в повести А. Гаврилова "Вопль впередсмотрящего" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 318-325. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
1616335
  Лукшик Л. Функции интертекстуальных включений в немецких рекламных текстах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – C. 112-117. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1616336
  Бережная Эльвира Петровна Функции информационных потоков в обеспечении педагогических исследований : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Бережная Эльвира Петровна; НИИ общей педагогики Академии педагог. наук СССР. – М., 1981. – 17л.
1616337
  Бабаев Мариф Аскер оглы Функции исторического познания : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Бабаев Мариф Аскер оглы; МВ и ССО Аз ССР Аз. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1985. – 18л.
1616338
  Карнаухов В.Н. Функции каротиноидов в клетках животных. / В.Н. Карнаухов. – Москва : Наука, 1973. – 104с.
1616339
  Левчук Е.Ф. Функции кинетических напряжений в механике сплошной среды : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Левчук Е. Ф.; КПИ, каф. теорет. механ. – К., 1970. – 116л. – Бібліогр.:л.107-116
1616340
  Левчук Е.Ф. Функции кинетических напряжений в механике сплошной среды : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левчук Е. Ф.; КГУ. – К, 1970. – 16л.
1616341
   Функции кишечной микрофлоры организма в норме и при патологии / О.С. Моложавая, Т.В. Ивахнюк, А.Н. Макаренко, Р.В. Брозь // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 332-339. – ISSN 2077-1096
1616342
  Дудинский Л.С. Функции колхозов и формирование однородности общества : Автореф... канд. филос.наук: 09620 / Дудинский Л.С.; Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 17л.
1616343
  Янчевский С.А. Функции комплексного переменного / С.А. Янчевский. – Ленинград, 1934. – 288 с.
1616344
   Функции комплексного переменного. – Саратов
2. – 1966. – 69 с.
1616345
  Краснов М.Л. Функции комплексного переменного / М.Л. Краснов. – Москва, 1971. – 255с.
1616346
  Цирульский А.В. Функции комплексного переменного в теории и методах потенциальных геофизических полей. / А.В. Цирульский. – Свердловск, 1990. – 135с.
1616347
  Фукс Б.А. Функции комплексного переменного и их приложения : спец. главы / Б.А. Фукс, В.И. Левин. – Москва, Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 308 с.
1616348
  Соломенцев Е.Д. Функции комплексного переменного и их применение / Е.Д. Соломенцев. – Москва : Высшая школа, 1988. – 167с.
1616349
  Фукс Б.А. Функции комплексного переменного и некоторые их приложения / Б.А. Фукс, Б.В. Шабат. – Москва, Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 384 с.
1616350
  Фукс Б.А. Функции комплексного переменного и некоторые их приложения / Б.А. Фукс, Б.В. Шабат. – изд. 2-е. – Москва : Физматлит, 1959. – 376 с.
1616351
  Фукс Б.А. Функции комплексного переменного и некоторые их приложения / Б.А. Фукс, Б.В. Шабат. – изд. 3-е. – Москва, 1964. – 387 с.
1616352
  Лунц Г.Л. Функции комплексного переменного с элементами операционного исчисления / Г.Л. Лунц, Л.Э. Эльсгольц. – Москва : Физматлит, 1958. – 298 с.
1616353
  Лунц Г.Л. Функции комплексного переменного с элементами операционного исчисления : Учебник для вузов / Г.Л. Лунц, Л.Э. Эльсгольц. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 304с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0457-3
1616354
  Араманович И.Г. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости : [учеб. пособие] / И.Г. Араманович, Г.Л. Лунц, Л.Э. Эльсгольц. – Москва : Наука, 1965. – 391с. : черт. – Библиогр. в конце книги. – (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов)
1616355
  Араманович И.Г. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости : [учеб.пособие для втузов] / И.Г. Араманович, Г.Л. Лунц, Л.Э. Эльсгольц. – 2-е изд.,, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1968. – 416 с. : черт. – Библиогр.: с. 416. – (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов)
1616356
  Краснов М.Л. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости : Учеб.пособие / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1981. – 303с.
1616357
  Рахумаа Эймар Эдуардович Функции консула в области гражданского и военного мореплавания : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Рахумаа Эймар Эдуардович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1980. – 16л.
1616358
  Хенгартнер В. Функции концентрации / В. Хенгартнер, Р. Теодореску. – М., 1980. – 173с.
1616359
  Дубовик Олег Андреевич Функции Лежандра на группе : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.01 / Дубовик Олег Андреевич; Московский ин-т электронного машиностроения. – М., 1980. – 11л.
1616360
   Функции лобных долей мозга. – Москва : Наука, 1982. – 284с.
1616361
  Деканосидзе Е.Н. Функции Ломмеля от двух переменных их вычисления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Деканосидзе Е.Н.; АН СССР. Ин-т точной механики и вычислительной техники. – М., 1953. – 17л.
1616362
  Стретт М.Д. Функции Ляме, Матье и родственные им в физике и технике / М.Д. Стретт. – Х-К., 1935. – 238с.
1616363
   Функции Ляпунова и их применения. – Новосибирск, 1986. – 247с.
1616364
  Рейзинь Л.Э. Функции Ляпунова и проблемы различения. / Л.Э. Рейзинь. – Рига, 1986. – 192с.
1616365
   Функции математической физики. – Москва, 1963. – 102 с.
1616366
   Функции материалистической диалектики. – Ленинград, 1980. – 124 с.
1616367
  Лукашук И.И. Функции международно-правового регулирования / И.И. Лукашук, А.С. Довгерт // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 17-25. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
1616368
  Дмитриева Г.К. Функции международной морали // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 20-28. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 5)
1616369
  Моравецкий В. Функции международной организации / В. Моравецкий. – Москва : Прогресс, 1976. – 384 с.
1616370
  Бухаризода А.Л. Функции местоименных суффиксов в современном таджикском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бухаризода А.Л.; Таджикский гос.ун-т. – Сталинабад, 1954. – 16л.
1616371
  Носова Виктория Александровна Функции методологических задач в учебном процессе высшей школы : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.01 / Носова Виктория Александровна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – 18л.
1616372
  Кассирер Э. Функции мифа в социальной жизни человека // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 62-73. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1616373
  Бохнер С. Функции многих комплексных переменных / С. Бохнер, У.Т. Мартин. – Москва, 1951. – 300 с.
1616374
  Эрвае М. Функции многих комплексных переменных / М. Эрвае. – Москва, 1965. – 165 с.
1616375
  Лебедев В.П. Функции многих переменных / В.П. Лебедев. – Москва, 1961. – 20с.
1616376
  Архангельская В.М. Функции многих переменных / Архангельская В.М. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1977. – 119 с.
1616377
  Алексюк В.М. Функции множеств : учеб. пособие / В.М. Алексюк ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград : ЛГПИ, 1982. – 77 с. – Библиогр.: с. 75-77
1616378
  Шарко В.В. Функции на многообразиях / В.В. Шарко. – Киев, 1990. – 193с.
1616379
  Крутова М.С. Функции названий рукописных книг // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 2. – С. 42-46. – ISSN 0869-608Х
1616380
   Функции национальных библиотек в социалистических странах. – М, 1981. – 134с.
1616381
   Функции нейроглии. – Тбилиси, 1987. – 417с.
1616382
  Третьякова О.Д. Функции неопределенных местоимений без показателя неопределенности (на материале славянских языков). // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 134-147. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1616383
  Гейн Н.В. Функции неотделимых приставок в современном немецком языке : Автореф.дис. ... канд.филолог.наук: / Гейн Н.В. – Москва, 1950. – 8 с.
1616384
  Бессмертный М.Ф. Функции нескольких переменных в теории конечных линейных структур. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Бессмертный М.Ф.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 18л.
1616385
  Хазан М.И. Функции нескольких переменных: дифференциальное исчисление и экстремальные задачи: Методическая разработка / М.И. Хазан. – Рига, 1988. – 51с.
1616386
  Баранкова В. Функции нотариальной деятельности // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.89-91
1616387
  Осипов А.М. Функции образования - пороговая проблема отраслевой социологии / А.М. Осипов, В.А. Иванова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 160-178. – ISSN 1993-5560


  У статті розглянуті методологічні аспекти проблеми інституціональних функцій освіти, що являє собою одну з базових теоретичних конструкцій сучасної соціології освіти. Доводиться, що розробка даної проблеми є напрямком реалізації соціально-практичного ...
1616388
  Бура Н.А. Функции общественного правосознания / Н.А. Бура. – Киев : Наукова думка, 1986. – 85 с.
1616389
  Вашунин В.С. Функции определительных сложных существительных в современном немецком языке / В.С. Вашунин. – Куйбышев, 1982. – 58 с.
1616390
   Функции организма в условиях изменения газовой среды. – М - Л
2. – 1958. – 156с.
1616391
  Бачило И.Л. Функции органов управления : (правовые проблемы оформления и реализации) / И.Л. Бачило. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 198 с.
1616392
  Мазаник С.А. Функции от матриц : Учебно-методическое пособие для студентов математических специальностей / С.А. Мазаник, Г.П. Размыслович, В.М. Ширяев; БГУ. Фак-тет прикладной матем. и информатики. Кафедра высшей математики. – Минск : БГУ, 2002. – 34с. – ISBN 985-445-674-9
1616393
  Широхов М.Ф. Функции от элементов полуупорядоченных пространств : автореф. дис. ... кандид. физ.-мат. наук / Широхов М.Ф. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
1616394
  Мишин С. Функции парламента - определяющий фактор ценности высшего представительного органа государственной власти // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 24-28. – ISSN 1810-3081
1616395
  Малиновскнй А.Т. Функции пародирования в отображении процесса зволюции романтической личности // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 24-30. – ISBN 966-587-057
1616396
  Копяк Л.И. Функции печати нового типа. / Л.И. Копяк. – Свердловск, 1974. – 115с.
1616397
  Ильиных Ю.С. Функции повторения в учебном процессе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Ильиных Ю.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 15 с.
1616398
  Лебедева Л.Д. Функции пограничных сигналов в английской речи : Автореф... канд .физ.наук: 10.02.04 / Лебедева Л. Д.; Моск. гос. пед. ин- ин. яз. – М., 1987. – 26л.
1616399
  Киикова Л.К. Функции полиции и борьба с преступностью в конце ХIХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805
1616400
  Добровольский Г.В. Функции почв в биосфере и экосистемах : экологическое значение почв / Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин; Ковда В.А. – Москва : Наука, 1990. – 261 с. : табл. 44, библиогр. 323 назв.
1616401
  Колодяжный А.С. Функции предлогов в современном украинском литературном языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Колодяжный А.С.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 16 с.
1616402
  Зулалова С.А. Функции президиумов судов по уголовным делам. : Автореф... канд. юридич.наук: / Зулалова С.А.; Аз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 16л.
1616403
  Кривенко Виктор Петрович Функции претерита в современном немецком языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кривенко Виктор Петрович; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1985. – 172л. – Бібліогр.:л.167-172
1616404
  Кривенко В.П. Функции претерита в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Кривенко В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1616405
  Вучкович Е.С. Функции приема замены компонента фразеологизма и их отражение в переводе // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 158-167. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1616406
  Чекаль Л.А. Функции принципов описания в процессе революционных преобразований в физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1616407
  Андрейчук И.И. Функции причастия в греческом языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Андрейчук И.И. ; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1966. – 17 с.
1616408
  Бушковская Е.Н. Функции прокурора в досудебном производстве // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 153-156. – ISSN 1684-2618
1616409
  Полякова Галина Никитовна Функции распределения возбужденных частиц, образованных в элементарных процессах, и диагностика неравновесной плазмы : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.05 / Полякова Галина Никитовна; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 42л.
1616410
  Родионов Д.А. Функции распределения содержаний элементов и минералов в изверженных горных породах / Д.А. Родионов. – Москва, 1964
1616411
  Касперавичюс М.М. Функции религиозной и светской символики / М.М. Касперавичюс. – Л., 1990. – 32с.
1616412
  Бредихин А.В. Функции рельефа в рекреационно-геоморфологических системах районов с активной современной геодинамикой / А.В. Бредихин, Ю.М. Блинова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 174-179 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв.
1616413
  Кивисте А.К. Функции роста леса : Учебно-справочн. пособие / А.К. Кивисте; Эстонская сельскохозяйственная академия. – Тарту, 1988. – Приложение
1616414
  Кивисте А.К. Функции роста леса : Учебно-справочн. пособие / А.К. Кивисте; Эстонская сельскохозяйственная академия. – Тарту, 1988. – 108 с.
1616415
  Михальченко В.Ю. Функции русского языка в современном мире // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 75-79
1616416
  Заец М.И. Функции с вариационно-координатной полиномиальностью и их свойства / М.И. Заец, В.Г. Никонов, А.Б. Шишков // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 57-61. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается класс 2^m-значных функций, порождающих системы уравнений, у которых нахождение (i+1)-х координат неизвестных переменных при известных разрядах меньшего порядка сводится к решению системы линейных уравнений.
1616417
   Функции с двойной ортогональностью в радиоэлектронике и оптике. – Москва : Советское радио, 1971. – 256 с.
1616418
  Очаковская О.А. Функции с нулевыми интегралами по шарам / О.А. Очаковская ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2014. – 257, [2] с. – Аннот. укр., рос. – Библиогр.: с. 238-256. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1412-1
1616419
  Матвеев В.А. Функции с ограниченным изменением и некоторые вопросы теории ортогональных рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Матвеев В.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1967. – 9л.
1616420
  Хавпачев С.К. Функции с олграниченным m-изменением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хавпачев С.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 7л.
1616421
  Филатова Е.В. Функции синтагми в структуре предложения и текста // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 17-26
1616422
  Корнфельд Р.Е. Функции славянских глагольных приставок в молдавском языке : Автореф... канд. филологич.наук: / Корнфельд Р.Е.; Кишиневский государственный педагогический институт. – Кишинев, 1951. – 20л.
1616423
  Корнфельд Р.Е. Функции славянских глагольных приставок в молдавском языке : Автореф... кандид. филол.наук: / Корнфельд Р.Е.; Кишиневский гос. педагогический институт, 1951. – 20 с.
1616424
  Ефимова О. Функции смеха в средневековой арабской культуре // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 26-36. – ISSN 2410-2601
1616425
  Мелентьев М.П. Функции советского испровительно-трудового права / М.П. Мелентьев. – Рязань, 1984. – 58с.
1616426
  Погорелко В.Ф. Функции Советского общенародного государства / В.Ф. Погорелко. – К., 1980. – 64с.
1616427
  Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права / В.Г. Смирнов. – Москва, 1965. – 188 с.
1616428
  Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права (предмет, задачи и способы уголовно-правового регулирования) : Автореф... д-ра юрид.наук: / Смирнов В.Г.; ЛГУ. – Л., 1965. – 40л.
1616429
  Магай И.П. Функции советской печати : Автореф... канд. филолнаук: 10.01.10 / Магай И. П.; МГУ,Фак. журна. Каф. теор. и практ. парт. сов. печати. – М., 1973. – 27л.
1616430
  Васильев В.Ф. Функции соединения брома в процессах жидко-фазного окисления углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: 02.082 / Васильев В.Ф.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 21л.
1616431
  Климов В.А. Функции социального контоля на современном этапе развития советского общества / В.А. Климов. – Саратов, 1988. – 86с.
1616432
  Фоменко Г.А. Функции срочного трудового договора / Г.А. Фоменко. – Иркутск, 1981. – 64с.
1616433
   Функции управления производством. – Алма-Ата, 1980. – 206с.
1616434
  Смирнов Б.В. Функции управления социалистическим производством. / Б.В. Смирнов. – М., 1977. – 141с.
1616435
  Тереладзе Н.Ш. Функции форм прошедшего времени индикатива французского глагола и способы их передачи на грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Тереладзе Н. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 18л.
1616436
  Парамонова С.А. Функции французских дискурсивных маркеров в аргументации (лингводидактический аспект) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 153-160. – ISBN 978-617-7132-63-8
1616437
  Берн Г. Функции химических передатчиков вегетативной нервной системы / Г. Берн ; пер. с англ. С.Н. Нистратовой, Т.Г. Путинцевой ; под ред. и с предисл. Х.С. Коштоянца. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 204 с. : ил. – Библиогр.: с. 197-199 (62 назв.)
1616438
  Назаров И.В. Функции хозрасчетного предприятия и механизм их сочетания : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Назаров И.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1616439
  Назаров Илья Владиславович Функции хозрасчетного предприятия и механизм их сочетания : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Назаров Илья Владиславович; МВ и ССО СССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 223л. – Бібліогр.:л.205-223
1616440
  Семеусов В.А. Функции хозяйственного договора. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1979. – 86с.
1616441
   Функции художественно-графического оформления учебников. – М, 1986. – 127с.
1616442
  Кононенко В.И. Функции цен в условиях формирования рыночной экономики / В.И. Кононенко. – К., 1994. – 158с.
1616443
  Казарян А. Функции цифрового педагога-антрополога, особенности сотрудничества // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 107-112. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1616444
  Николаева Т.М. Функции частиц в высказывании на материале славянских языков / Т.М. Николаева. – Москва, 1985. – 169с.
1616445
  Джерард Р. Функции человеческого тела / Р. Джерард. – Москва, 1947. – 307с.
1616446
  Дорофеев А.А. Функции экзамена в компетентностно ориентированных образовательных технологиях с рубежно-рейтинговым контролем успеваемости // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 44-47. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты функции экзамена как операции субъект-субъектной образовательной технологии, на правленной на приобретение обучающимся профессиональных компетенций. Рассмотрена реализация этих функций в учебном процессе с рейтинговой оценкой успеваемости при ...
1616447
  Митина Е.Г. Функции эколого-образовательной среды региона в развитии системы методической подготовки студентов-биологов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 2 (42). – С. 144-150. – ISSN 2073-8536
1616448
  Емельянова Ю. Функции этнической культуры в эпоху "нового регионализма" (социально-философский анализ) // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 6-12. – ISSN 2306-3971
1616449
  Долгов В.В. Функции юридических текстов в Древней Руси (на примере "Мерила праведного") // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 91-98. – ISSN 0042-8779


  О богословско-юридическом сборнике древнерусской культуры "Мерило праведное".
1616450
   Функции языковых единиц в тексте. – Куйбышев, 1986. – 147с.
1616451
   Функции, роль и место научных универсальных библиотек в единой системе научно-технической информации страны. – М, 1973. – 141с.
1616452
  Прудникова Н.С. Функции, семантика и связи синтаксической формы слова в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 201 / Прудникова Н.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Ист.-филол. ф-тет. – М., 1972. – 24л.
1616453
  Кушнир И. Функции. Задачи и решения / И. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 544с. – ISBN 5-7707-9687-1
1616454
   Функции. Уравнения. Неравенства. / М.К. Потапов, В.В. Александров, П.И. Пасиченко, Т.М. Вуколова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Учебно-научный центр довузовского образования. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1995. – 164с. – ISBN 5-88800-008-6
1616455
   Функционализация поверхносного слоя углеродного волокна Br и N-содержащими функциональными группами / Л.Н. Грищенко, Т.Н. Безуглая, А.В. Вакалюк, В.З. Радкевич, Б.Г. Мисчанчук, В.Е. Диюк, Е.В. Ищенко // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 7/8, июль - август. – С. 85-90. – ISSN 0041-6045


  Проведено бромування вуглецевого волокна Бусофіт і отримані активні прекурсори, в яких бром здатний до подальшого заміщення на азотвмісні функціональні групи. Проведено бромирование углеродного волокна Бусофит и получены активные прекурсоры, в которых ...
1616456
   Функционализация поверхносного слоя углеродного волокна бром- и серосодержащими группами / Л.Н. Грищенко, Т.Н. Безуглая, А.В. Вакалюк, В.З. Радкевич, Н.М. Мошковская, Е.В. Ищенко // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 3/4, март. – С. 49-54. – ISSN 0041-6045
1616457
  Степанченко И.И. Функционализм как альтернативная лингвистическая парадигма : (на материале художественных текстов) / И.И. Степаненко. – Киев : Українське видавництво, 2014. – 200, [1] с., включ. обл. : ил. – Библиогр.: с. 190-198. – ISBN 966-95963-6-X
1616458
  Секацкая М.А. Функционализм как научная философия сознания: почему аргумент о квалиа не может быть решающим // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 143-152. – ISSN 0042-8744
1616459
  Семенов В.Е. Функционализм как трансцендентальный принцип философии И. Канта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.171-180. – ISSN 0042-8744
1616460
  Соколова Н. Функционализм как характерная черта современного веб-пространства // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 6-9. – ISSN 1727-4893


  Статья об эволюции библиотечных сайтов и порталов, изменении их функций и наполнения.
1616461
  Велчев А. Функционални особености, динамика и развитие на карстовите ландшафти в България // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. – София, 2016. – P. 123-130. – (Книга 2 - География ; т. 107). – ISSN 0324-2579
1616462
  Ставрева Л. Функционално-стилистичен подход при обучениео по роден език. / Л. Ставрева. – София, 1980. – 127с.
1616463
  Шиффер М. Функционалы на конечных римановых поверхностях / М. Шиффер, Д.К. Спенсер; ПЕр. с англ. Е.Д. Соломенцева под ред. А.В. Бицадзе. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1957. – 347с.
1616464
   Функционалы от случайных процессов и статистические выводы. – Ташкент, 1989. – 151 с.
1616465
  Ершов М.П. Функционалы от случайных процессов, определяемые стохастическими интегралами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Ершов М.П.; Математ. ин-т. – М., 1970. – 8л.
1616466
  Смирнов Ю.М. Функционалы, операторы, тензоры / Ю.М. Смирнов. – Вып.1. – Москва, 1965. – 59с.
1616467
  Тер-Авакян Функциональная автосемнитя едпниц текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тер-Авакян И. В.; Моск.гос. пед. ин-т ин-т яз. – М, 1984. – 25л.
1616468
  Берсенива Г.П. Функциональная адптация фотосинтетической системы морских планктонных водорослей к условиям освещения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Берсенива Г.П.; АН УССР. – Севастополь, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1616469
  Кузнецова М.А. Функциональная активность нейросекреторных клеток пчел на разных этапах деятельности и при отравлении инсетицидами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Кузнецова М.А. ; Укр. с-х. акад. – Киев, 1969. – 16 с.
1616470
   Функциональная активность ферментов и пути ее регуляции. – Москва, 1981. – 204с.
1616471
   Функциональная анатомия лимфатического узла. – Новосибирск, 1992. – 255с.
1616472
  Мартыненко Н.А. Функциональная асимметрия и моторнаф функция матки свиньи вне периода беременности : Автореф... канд. биол.наук: / Мартыненко Н.А.; АН УССР. Отд-ние биол. наук. – К., 1960. – 11л.
1616473
  Кураев Г.А. Функциональная асимметрия коры мозга и обучение / Г.А. Кураев. – Ростов -на-Дону, 1982. – 160с.
1616474
  Костандов Э.А. Функциональная асимметрия полушарий мозга и неосознаваемое восприятие / Э.А. Костандов. – Москва : Наука, 1983. – 171с.
1616475
   Функциональная биохимия клеточных структур. – Москва, 1970. – 456с.
1616476
  Владимиров Г.Е. Функциональная биохимия мозга. / Г.Е. Владимиров. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 36 с.
1616477
  Владимиров Г.Е. Функциональная биохимия. / Г.Е. Владимиров, Н.С. Пантелеева. – Ленинград, 1965. – 242с.
1616478
  Жирмунская Е.А. Функциональная взаимозависимость больших полушарий мозга человека / Е.А. Жирмунская. – Ленинград : Наука, 1989. – 129с.
1616479
  Амирова Т.А. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка / Т.А. Амирова. – Москва : Наука, 1985. – 286 с. – Библиогр.: с. 263-284
1616480
   Функциональная внутрикостная микроциркуляция. – Кишинев, 1984. – 167 с.
1616481
  Gordon Catherine Функциональная гипоталамическая аменорея: клиническое практическое руководство эндокринологического общества, 2017 / Gordon Catherine, Ackerman Ratryn // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (38). – С. 13-21. – ISSN 2309-4117
1616482
  Неверова М.Е. Функциональная гистохимия некоторых отделов нервной системы в онтогенезе. (На примере нервных клеток курицы) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Неверова М.Е. ; Моск. гос. ун-т , Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 17 с.
1616483
  Бондарко А.В. Функциональная грамматика / А.В. Бондарко ; АН СССР, Науч. совет по теории сов. языкознания, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1984. – 136 с. – Библиогр.: с. 125-132
1616484
  Радченко О.А. Функциональная грамматика немецкого языка в ГДР и ФРГ. : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Радченко О.А.; Моск.ин-т иностр.яз. – Москва, 1989. – 23с.
1616485
   Функциональная грамматика французского языка. – Киев : Вища школа, 1988. – 214 с.
1616486
  Карпов Е.А. Функциональная дифференция поверхностных клеток корня : Автореф... канд. биол.наук: / Карпов Е.А.; МГУ, Биол-почв. фак. – М., 1972. – 24л.
1616487
   Функциональная зависимость. – Горький, 1965. – 13 с.
1616488
  Феденко И.Д. Функциональная зависимость вида Y=f(X) между количествами гумуса и углекислоты в почвах Апшерона и низменной части Бакинского уезда / И.Д. Феденко. – Баку, 1928. – С.74-115. – Отдельный оттиск из "Известий" О-ва обследования и изучения Азербайджана № 7, вып. 1
1616489
  Левитская Э.В. Функциональная значимость и сочетаемостная активность именной лексики в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Левитская Э. В.; Хар.ГУ. – Х., 1985. – 22л.
1616490
  Балабан Ф.П. Функциональная значимость предлога : (на материале роман. яз.) / Ф.П. Балабан ; Кишинев. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 108 с. – Библиогр.: с. 96-101 (103 назв.), с. 102-105
1616491
   Функциональная значимость слова в тексте художественного произведения. – М, 1983. – 150с.
1616492
  Дробышевский С.А. Функциональная и генетическая связь государства и права / С.А. Дробышевский. – Красноярск, 1982. – 104с.
1616493
  Ененко С.О. Функциональная и структурная организация взрослых нервных клеток в условиях культуры ткани : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Ененко С.О.; Ин-т биол. физики АН СССР. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.20-22
1616494
  Степанова А.Н. Функциональная категория косвенной переходности в современном французском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Степанова А.Н.; М-во высш. и сред.спец.образовани РСФСР.1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1963. – 19л.
1616495
  Кургут Л.П. Функциональная категория условия следствия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04. / Кургут Л. П.; МВ и ССО СССР. Ин-т иностранных языков им. М. Тореза. – М., 1988. – 22л.
1616496
  Щекина Е.Г. Функциональная квалификация коллизионных и материальных норм в Германии // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 5 (92). – С. 45-48. – ISSN 1812-3910
1616497
  Банару В.И. Функциональная корреляция глагол-имя во французском языке / В.И. Банару, А.Я. Алексеев. – Кишинев, 1975. – 71с.
1616498
   Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2010-. – ISSN 2219-4290
№ 3. – 2012. – резюме рос., укр., англ. мовами
1616499
   Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2010-. – ISSN 2219-4290
№ 4. – 2012. – резюме рос., укр., англ. мовами
1616500
   Функциональная макро-микроморфология органов и систем животных. – Москва, 1980. – 156с.
1616501
  Маркова В.Н. Функциональная модель библиотеки // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 13-19. – ISSN 1815-3186


  Исследуются функции современной библиотеки, испытывающей на себе влияние процессов глобализации, информатизации и культурной трансформации общества. Осмысливаются основные подходы к управлению современной библиотекой. Предложена функциональная модель ...
1616502
  Набоко С.Н. Функциональная модель несамосопряженного оператора и ее приложения к спектральному анализу оператора Шредингера и теории рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Набоко С.Н.; АН СССР.Мат.ин-т. – Л, 1977. – 15л.
1616503
  Радаев А.М. Функциональная модель оппозитивного диалога : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Радаев А.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1984. – 23 с.
1616504
  Якимов С.П. Функциональная модель процесса образования // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 5 (94). – С. 48-54. – ISSN 1818-4243


  Предлагается функциональная модель процесса образования на основе технологии IDEF0. Выделены основные компоненты процесса образования, входящие, исходящие информационные потоки, управления, задействованные ресурсы. Проведен анализ причин появления ...
1616505
  Поповская Е.О. Функциональная модель управления в сетях пиринговой связи / Е.О. Поповская, Н.В. Москалец // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; international ed. board: Y. Zorian, M. Karavay, R. Ubar [et al.]. – Харьков, 2017. – № 1 (76), январь - май. – C. 48-52. – ISSN 1563-0064
1616506
  Болдырев П.А. Функциональная модель управления процессом формирования фонда библиотек вуза // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 0130-9765


  Представлена технология интегрированной обработки данных, связанных с учебными и библиотечными процессами, для формирования фонда рабочих программ дисциплин специальностей и расчета показателей книгообеспечения учебного процесса в интегрированной ...
1616507
  Филимонова Г.Ф. Функциональная морофология пищеварительной системы иглокожих / Г.Ф. Филимонова. – Ленинград, 1979. – 119с.
1616508
  Мордвинов Юрий Егорович Функциональная морфология водных птиц и полуводных млекопитающих (плавание) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Мордвинов Юрий Егорович; АН Украины, Ин-т зоологии. – К., 1994. – 36л.
1616509
  Охонская И.А. Функциональная морфология гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы белых мышей в условиях длительной солевой нагрузки. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Охонская И.А.; АН СССР.ин-т цитологии. – Л, 1969. – 16л.
1616510
  Мангер А.П. Функциональная морфология гортани у некоторых дельфиновых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Мангер А.П.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1616511
  Мейсель М.Н. Функциональная морфология дрожжевых организмов / М.Н. Мейсель. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1950. – 368 с.
1616512
  Квитницкая-Рыжова Татьяна Юрьевна Функциональная морфология и регуляция гемато-ликворного барьера при старении. : Дис... докт. биологич.наук: 03.00.11 / Квитницкая-Рыжова Татьяна Юрьевна; Акад. мед. наук. Украины. Ин-т геронтологии. – К., 1995. – 417л. – Бібліогр.:л.359-417
1616513
   Функциональная морфология иммунной системы. – Новосибирск, 1987. – 235с.
1616514
   Функциональная морфология китообразных. – Киев : Наукова думка, 1979. – 223с.
1616515
   Функциональная морфология клетки : Сборник статей. – Москва, 1963. – 422с.
1616516
  Родионова Н.В. Функциональная морфология клеток в остеогенезе / Н.В. Родионова. – Киев : Наукова думка, 1989. – 187 с.
1616517
  Лычковский Л.М. Функциональная морфология коллатерального кровообращения глаза. (Эксперим. исслед.) : Автореф... доктор мед.наук: / Лычковский Л.М.; Львов. гос. мед. ин-т. – Львов, 1969. – 24л.
1616518
  Мажуга П.М. Функциональная морфология кровеносных сосудов конечностей человека и животных / П.М. Мажуга. – К, 1966. – 260с.
1616519
   Функциональная морфология личинок трематод и цестод. – Алма-Ата, 1986. – 189с.
1616520
  Гарлов П.Е. Функциональная морфология нейрогемальных отделов гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы у осетровых : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Гарлов П.Е.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
1616521
  Поленов А.Л. Функциональная морфология нейросекреторных элементов промежуточного мозга в ряду позвоночных : Автореф... доктора биол.наук: / Поленов А.Л.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Л., 1965. – 47л. – Бібліогр.:с.43-46
1616522
  Леонтюк Л.А. Функциональная морфология нервного аппарата яичнков в онтогенезе / Л.А. Леонтюк. – Минск, 1977. – 123с.
1616523
  Куперман Б.И. Функциональная морфология низших цестод / Б.И. Куперман. – Ленинград, 1988. – 166с.
1616524
  Гилевич С.А. Функциональная морфология органов ротовой полости некоторых дельфиновых. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Гилевич С.А.; АН УССР. – К, 1980. – 26л.
1616525
  Вронский А.А. Функциональная морфология осевой локомоторной мускулатуры костистых рыб. / А.А. Вронский, Л.А. Николайчук. – Киев : Наукова думка, 1989. – 182с. – ISBN 5-12-000789-9
1616526
  Наумова Е.И. Функциональная морфология пищеварительной системы грызунов и зайцеобразных / Е.И. Наумова. – Москва : Наука, 1981. – 262с.
1616527
  Мордвинов Ю.Е. Функциональная морфология плавания птиц и полуводных млекопитающих / Ю.Е. Мордвинов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 167с.
1616528
  Чухчин В.Д. Функциональная морфология рапаны / В.Д. Чухчин. – К, 1970. – 139с.
1616529
  Васильев А.Е. Функциональная морфология секреторных клеток растений / А.Е. Васильев; Отв.ред.М.Ф.Данилова. – Ленинград, 1977. – 208с.
1616530
  Шубникова Е.А. Функциональная морфология тканей. / Е.А. Шубникова. – Москва, 1981. – 327с.
1616531
  Христолюбова Н.Б. Функциональная морфология цотоплазматических органелл / Н.Б. Христолюбова. – Новосибирск, 1977. – 190с.
1616532
  Бурдак В.Д. Функциональная морфология чешуйного покрова рыб / В.Д. Бурдак. – Киев : Наукова думка, 1979. – 163с.
1616533
  Агарков Г.Б. Функциональная морфология эндокринных желез морских млекопитающих / Г.Б. Агарков. – Киев : Наукова думка, 1987. – 119с.
1616534
  Повилейко Р.П. Функциональная музыка. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1968. – 102с.
1616535
  Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка Академии образования в определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества. (Доклад на общем собрании Российской кадемии образования 29 октября 2013 г.) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 3-15. – ISSN 2073-8536
1616536
  Талан М.И. Функциональная организация влияния мозжечка кошки на некоторые вегетативные функции : Автореф... канд. мед.наук: 102 / Талан М.И.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 20л.
1616537
  Говоруха Александр Васильевич Функциональная организация идентифицированных нейронов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Говоруха Александр Васильевич ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1979. – 20 с.
1616538
  Мусящикова С.С. Функциональная организация кортикального и субкортикального представительства висцерального анализатора. : Автореф... Доктора биол.наук: 102 / Мусящикова С.С.; Ин-т физиологии.АН СССР. – Л, 1970. – 27л.
1616539
   Функциональная организация нейрональных систем, контролирующих двигательную активность. – Кишинев, 1977. – 148с.
1616540
  Радченко В.Н. Функциональная организация пинеального органа рыб. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Радченко В.Н.; С-Петербург ГУ. – С-Петербург, 1994. – 16л.
1616541
  Василенко Д.А. Функциональная организация проприоспинальных нейронных систем : Автореф... канд. биол.наук: 00.00.13 / Василенко Д.А.; Ин-т физиологии. – К, 1984. – 43л.
1616542
  Крылова А.Л. Функциональная организация слуховой системы / А.Л. Крылова. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 88с.
1616543
  Кикнадзе И.И. Функциональная организация хромосом / И.И. Кикнадзе. – Ленинград : Наука, 1972. – 211 с. : табл. – Библиогр.: с. 175-209
1616544
  Шищенко П.Г. Функциональная оценка ландшафтов Киевского планировочного района / П.Г. Шищенко, В.Т. Гриневецький, О.В. Гуцал // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 21-28 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1616545
  Трошихин В.А. Функциональная подвижность нервных процессов и профессиональный отбор / В.А. Трошихин, С.И. Молдавская, Н.В. Кольченко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 226с.
1616546
  Абрамова Е.Ю. Функциональная роль комплисалта как завуалированной издевки в саркастическом речевом взаимодействии // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 27-33. – ISSN 2307-4558
1616547
  Салькова Екатерина Григорьевна Функциональная роль органических кислот и кутикулярного комплекса в созревании плодов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.04 / Салькова Екатерина Григорьевна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1973. – 51л. – Бібліогр.:с.48-51
1616548
  Мичурина К.А. Функциональная роль слухового контроля речи (в процессе овладения речью на ин. яз.) : Автореф... канд. психол.наук: 190001 / Мичурина К.А.; Москов. гос. пед.и н-т. – М,, 1973. – 26л.
1616549
  Дербенев Л.В. Функциональная роль фиктивного автора в структуре произведений Джозефа Конрада // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 11-22. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1616550
  Яцковский Сергей Григорьевич Функциональная связь и причинность, их соотношение и роль в естественнонаучном познании : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.08 / Яцковский Сергей Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1973. – 24л.
1616551
  Быков К.М. Функциональная связь коры головного мозга свнутренними органами / К.М. Быков. – С. 12-27. – Отд. оттиск
1616552
  Виноградова Т.М. Функциональная связь пеймекерной активности синусного узла с работой предсердий в сердце лягушки. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Виноградова Т.М.;. – М., 1983. – 20л.
1616553
   Функциональная семантика. – Днепропетровск, 1991. – 172с.
1616554
  Рудяков А.Н. Функциональная семантика / А.Н. Рудяков. – Симферополь, 1992. – 154с.
1616555
  Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки / Е.М. Вольф. – Москва, 1985. – 228с.
1616556
   Функциональная семантика синтаксический конструкций. – М, 1986. – 139с.
1616557
   Функциональная семантика слова. – Свердловск, 1992. – 109с.
1616558
  Караваева Т.Л. Функциональная специфика операторов нереальности // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 210-215. – ISSN 2307-4558
1616559
  Кумахова З.Ю. Функциональная стилистика адыгских языков / З.Ю. Кумахова, М.А. Кумахов. – М., 1979. – 359с.
1616560
  Разинкина Н.М. Функциональная стилистика английского языка / Н.М. Разинкина. – Москва : Высшая школа, 1989. – 180с. – ISBN 5-06-000211-X
1616561
   Функциональная стилистика и лингводидактика. – М, 1988. – 158с.
1616562
  Алевич А.В. Функциональная стилистика и теория перевода: от теоретического осмысления к практическому воплощению // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 3-18. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1616563
   Функциональная стилистика: теория стилей и их языковая реализация : Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь, 1986. – 168 с.
1616564
   Функциональная стратификация иностранных языков. – Москва, 1987. – 212с.
1616565
   Функциональная стратификация языка. – М, 1985. – 240с.
1616566
   Функциональная структура OS/360. – М, 1971. – 89с.
1616567
   Функциональная структура анализаторов. – М, 1976. – 176с.
1616568
  Щербако Е.П. Функциональная структура волн. / Е.П. Щербако. – Омск, 1990. – 255с.
1616569
  Гордеева Н.Д. Функциональная структура действия / Н.Д. Гордеева, В.П. Зинченко. – Москва : Московский университет, 1982. – 208с.
1616570
  Мальцев Н.Л. Функциональная структура деятельности муниципальной власти по обеспечению общественного порядка // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 79-84. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
1616571
  Зинченко В.П. Функциональная структура зрительной памяти / В.П. Зинченко. – М, 1980. – 271с.
1616572
  Зинченко В.П. Функциональная структура зрительной памяти / В.П. Зинченко, Б.М. Величковский, Г.Г. Вучетич. – Москва : Московский университет, 1981. – 272с. – Библиогр.: с.251-269
1616573
  Праги У.Р. Функциональная структура и иерархия системы городских поселений Эстонской ССР. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Праги У.Р.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1616574
  Зеленецкий В.С. Функциональная структура прокурорской деятельности. / В.С. Зеленецкий. – Х, 1978. – 78с.
1616575
  Чирко Т.М. Функциональная сущность определения в свете теории актуализации : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Чирко Т.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1616576
  Чирко Т.М. Функциональная сущность определения в свете теории актуализации. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Чирко Т.М.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
1616577
  Хааг Функциональная типология и средства выражения причинно-следственных отношений в современном русском языке / Эрика-Оксана Хааг. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 165с. – (Dissertationes philologiae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; N 13). – ISBN 9985-56-842-7
1616578
  Кашкин В.Б. Функциональная типология перфекта. / В.Б. Кашкин. – Воронеж, 1991. – 127с.
1616579
  Выхованец Иван Романович Функциональная типология предлогов и падежей : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Выхованец Иван Романович ; Ин-т языковедения. – Киев, 1983. – 48 с.
1616580
  Тулина Т.А. Функциональная типология словосочетаний. / Т.А. Тулина. – Киев;Одесса, 1976. – 176с.
1616581
  Тулина Татьяна Александровна Функциональная типология словосочетания : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Тулина Татьяна Александровна; АН СССР. Ин-т русского языка. – М., 1975. – 49л.
1616582
  Левина Е.С. Функциональная топография тРНК Вал. Исследование роли нуклеотидов антикодоновой и дигидроуридиловой ветвей молекулы в проявлении акцепторной активности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Левина Е. С.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1973. – 30л.
1616583
   Функциональная характеристика конституэнтов текста. – Тюмень, 1985. – 103с.
1616584
  Зотикова И.Н. Функциональная характеристика нервно-мышечного прибора мочевого пузыря лягушки. : Автореф... канд. биологич.наук: / Зотикова И.Н.; АН СССР. Физиологич. ин-тут им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
1616585
  Гурин С.С. Функциональная характеристика слуховых ядер среднего мозга и вызванная вакализация у птиц. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Гурин С.С.; МГУ. – М, 1972. – 16л.
1616586
  Копытова Ф.В. Функциональная характеристика суммарной эфферентной симпатической активности у амфибий : Автореф... кандидата биол.наук: / Копытова Ф.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 18л.
1616587
  Тамулявичюс Функциональная характеристика транспортных рибонуклеиновых кислот и амино-ацил-тРНК-синтетаз миокарда при ишемии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Тамулявичюс Альгимантас-Альфредас Йонович; Ин-т биохимии АН ЛитССР. – Вильнюс, 1985. – 18л.
1616588
  Кофанова Н.Н. Функциональная характеристика уровня глубины гипотерамии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кофанова Н.Н.; Горьковский гос. ун-т Н.И.Лобчевского. – Горький, 1975. – 24л.
1616589
  Соколовская Ирина Викторовна Функциональная характеристика ядерного аппарата при вирусном патогенезе у табака : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Соколовская Ирина Викторовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 24л.
1616590
   Функциональная характеристика языковых единиц и категорий. – Днепропетровск, 1988. – 120с.
1616591
  Колесников В.Н. Функциональная ценность парламентской культуры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 33-39. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1616592
  Кулаковский Э.Е. Функциональная цитоморфология нейросекреторных элементов ракообразных : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Кулаковский Э.Е.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1970. – 22л.
1616593
  Карамян А.И. Функциональная эволюция мозга позвоночных / А.И. Карамян. – Ленинград : Наука, 1970. – 304с.
1616594
   Функциональная эволюция нервной системы. – М - Л, 1965. – 192с.
1616595
  Юсуфов А.Г. Функциональная эволюция растений / А.Г. Юсуфов. – Москва : Знание, 1986. – 63с.
1616596
   Функциональная эволюция центральной нервной системы. – Л, 1983. – 65с.
1616597
  Дротянко Л.Г. Функциональні трансформації постнекласичної науки в інформаційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 14-18. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
1616598
  Герасименко В.И. Функционально-аналитические методы исследования динамических систем статистической механики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Герасименко В.И.; АН Укр.Ин-т математики. – К, 1991. – 25л.
1616599
  Цылин И.В. Функционально-аналитические подходы к вопросу о регулярности решений вариационных и краевых задач : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Цылин Иван Вячеславович ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. ф-т. – Москва, 2016. – 25 с. – Библиогр.: 33 назв.
1616600
  Вычержанин В.В. Функционально-грамматическая характеристика глаголов чувства в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Вычержанин В.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 27л.
1616601
   Функционально-дифференциальные уравнения. – Пермь, 1985. – 112 с.
1616602
   Функционально-дифференциальные уравнения. – Пермь, 1986. – 135 с.
1616603
   Функционально-дифференциальные уравнения. – Пермь, 1987. – 152с.
1616604
   Функционально-дифференциальные уравнения. – Пермь, 1988. – 152 с.
1616605
   Функционально-дифференциальные уравнения : Сборник научных трудов. – Пермь : [Б. в.], 1989. – 164 с.
1616606
   Функционально-дифференциальные уравнения. – Пермь, 1990. – 171 с.
1616607
   Функционально-дифференциальные уравнения. – Пермь, 1991. – 184 с.
1616608
   Функционально-дифференциальные уравнения. – Пермь, 1992. – 267 с.
1616609
   Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения. – Махачкала, 1986. – 240 с.
1616610
   Функционально-дифференциальные уравнения и краевые задачи математической физики. – Пермь, 1978. – 195 с.
1616611
  Кудинова В.В. Функционально-замещенные органические производные трехвалентного мышьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Кудинова В.В.; МГУ. – М, 1968. – 11л.
1616612
  Ерастов О.А. Функционально-замещенные фосфины и их производные / О.А. Ерастов, Г.Н. Никонов. – Москва : Наука, 1986. – 324 с.
1616613
  Панков Ф.И. Функционально-коммуникативная система семантических разрядов наречий : фрагмент лингводидактической модели русской грамматики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 30-57. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1616614
  Гавришина Ирина Николаевна Функционально-коммуникативная специфика речевой аргументации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гавришина Ирина Николаевна; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 27л.
1616615
  Абрамова Е.Ю. Функционально-коммуникативная сущность комплимента в культурологическом аспекте (на материале англоязычного художественного диалога) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 11-17. – ISBN 978-617-7132-02-07
1616616
  Морошкина Галина Федоровна Функционально-коммуникативные характеристики и текстовый статус образований с герундием в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Морошкина Галина Федоровна; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – Киев, 1987. – 19 с.
1616617
  Волкова Ольга Витальевна Функционально-коммуникативный аспект научно-популярного текста (на материал. прессы ГДР) : Автореф... канд. философ.наук: 10.02.04 / Волкова Ольга Витальевна; Моск. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 24л.
1616618
  Курчидис В.А. Функционально-логические узлы ЭВМ / В.А. Курчидис. – Ярославль, 1991. – 80с.
1616619
  Гоженко А.И. Функционально-метаболический континуум // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 3-8. – ISSN 2413-7944
1616620
  Хаддад З. Функционально-ориентированные способы программного контроля операционных средств цифровых ЭВМ и микропроцессорных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.13 / Хаддад З.; КПИ. – К, 1986. – 16л.
1616621
  Палагин А.В. Функционально-ориентированный подход в исследовательском проектировании // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 185-194. – ISSN 0023-1274
1616622
  Бацевич Ф. Функционально-отражательное изучение лексики / Ф. Бацевич. – Львов, 1992. – 70с.
1616623
  Бацевич Ф.С. Функционально-отражательное изучение лексики: теоретические и практические аспекты / Ф.С. Бацевич. – Львов, 1993. – 168с.
1616624
  Макеева Н.В. Функционально-отраслевой подход в преподавании дисциплины "сравнительное правоведение" // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 79-81. – ISBN 978-966-171-322-1
1616625
  Назарук А.А. Функционально-планировочный аспект проектирования хосписов / А.А. Назарук, О.В. Мироненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 345-351 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1616626
  Новицкая Е Функционально-прагматический аспект контекстуального варьирования глаголов, вводящих прямую речь (на матер. современного англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новицкая Е,О.; МВ и ССО СССР. Москов. гос.пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1985. – 24л.
1616627
   Функционально-пространственная организация : Сборник статей. – Москва : Наука, 1972. – 88 с.
1616628
  Селиванова Е.А. Функционально-семанитическая характеристика категории притяжательности в современном русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Селиванова Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 16л.
1616629
  Панков Ф.И. Функционально-семантическая категория адвербиальной локативности и система значений пространственных наречий (фрагмент лингводидактической модели русской грамматики) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 7-31. – Библиогр.: Лит.: с. 30-31. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1616630
  Кулєшова Людмила Николаевна Функционально-семантическая категория модальности истинности в русском языке (на материале научно-гуманитарного дискурса) : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Кулєшова Людмила Николаевна; МОиНУ. Черкасский госуд. ун-тет. – Черкассы, 2003. – 216 л. – Бібліогр.: л. 200 - 216
1616631
  Морозова Елена Ивановна Функционально-семантическая корреляция имени прилагательного и клагола в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Морозова Елена Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1616632
  Кендюшенко Алла Георгиевна Функционально-семантическая соотносительность предложений со значением эмотивного состояния субъекта в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кендюшенко Алла Георгиевна; КГУ. – К., 1987. – 23л.
1616633
  Пристайко Т.С. Функционально-семантическая стратификация лексики специального текста. / Т.С. Пристайко. – Днепропетровск, 1990. – 59с.
1616634
  Гончарова Н.А. Функционально-семантическая структура FACERE в латинском и романских языках / Н.А. Гончарова, Н.Р. Сиканова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 99-103. – ISBN 966-581-295-6
1616635
  Гусейнова Джахане Мурсал кызы Функционально-семантическая транспозиция на уровне простого предложения // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 319-328


  В статье исследуются транспозиционные формы простого предложения на мате- риале азербайджанского языка. Исследования показывают, что позиционные изменения (транспозиция), основанные на контрастности планированного и реального в языке не ограничиваются ...
1616636
  Кистанова Л.Ф. Функционально-семантическая характеристика глагола faire в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кистанова Л.Ф. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 26 с.
1616637
  Гончарова Н.А. Функционально-семантическая характеристика латинского глагола (на материале классической латыни) : Дис... канд. филол.наук: / Гончарова Н.А.; МВССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 183л. – Бібліогр.:л.167-183
1616638
  Гончарова Нинель Афиногеновна Функционально-семантическая характеристика латинского глагола facere. (На материалах классич. латыни) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.14 / Гончарова Нинель Афиногеновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
1616639
  Ян Ян Функционально-семантическая характеристика слова "свет" в современном русском языке // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 70-71. – (Бібліотека Інституту філології)
1616640
   Функционально-семантические аспекты языковых явлений. – Куйбышев, 1989. – 123с.
1616641
  Горюнов В.И. Функционально-семантические возможности относительного местоимения джо и типы вводимых им предаточных предложений : Автореф... канд. филол.наук: / Горюнов В. И.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1971. – 22л.
1616642
  Радзиевская Т.В. Функционально-семантические закономерности соединения слов в предложении : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Радзиевская Т.В.; АН СССР.Ин-т языкознания. – Москва, 1981. – 26с.
1616643
  Шарина С.И. Функционально-семантические категории в эвенском языке // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 305-307. – ISSN 2219-4290
1616644
  Стеценко Елена Валентиновна Функционально-семантические корреляции инфинитивных и лично-глагольных предложений в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Стеценко Елена Валентиновна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 196л. – Бібліогр.:л.161-196
1616645
  Стеценко Е.В. Функционально-семантические корреляции инфинитивных и лично-глагольных предложений в современном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стеценко Е.В.; КГУ. – К, 1989. – 24л.
1616646
  Шпак Р. Функционально-семантические особенности заглавия романа "Кролики и удавы" Фазиля Искандера // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 404-409
1616647
  Ермолович Дмитрий Иванович Функционально-семантические особенности индивидуализирующих законов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ермолович Дмитрий Иванович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 22л.
1616648
  Одинокова В.И. Функционально-семантические особенности метафорической конструкции 1+ е+ 2 в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Одинокова В. И.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
1616649
  Одинокова Виктория Ивановна Функционально-семантические особенности метафорической конструкции в современном французском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Одинокова Виктория Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 196л. – Бібліогр.:л.180-196
1616650
  Семчинская Н.С. Функционально-семантические особенности наречий времени и их валентность в русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Семчинская Н.С.; КГУ. – К, 1988. – 18л.
1616651
  Коваленко И.В. Функционально-семантические особенности обозначений качественный признаков внешности человека в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Коваленко И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
1616652
  Коваленко Игорь Викторовимч Функционально-семантические особенностим обозначений качественных признаков внешности человека в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Коваленко Игорь Викторовимч; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1989. – 166л. – Бібліогр.:л.166-166
1616653
   Функционально-семантические параметры слова и предложения. – Барнаул, 1984. – 194с.
1616654
  Беляева Е.И. Функционально-семантические поля модальности в английском и русском языках / Е.И. Беляева. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1985. – 180 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-179 (126 назв.)
1616655
  Кузнецова В.А. Функционально-семантические потенции немецких равнозначных синонимов вида МОМЕ Т2 А ЕВІСК. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова В.А.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1984. – 26л.
1616656
  Терешкина Л.З. Функционально-семантические типы вопросительных предложений в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Терешкина Л. З.; МВССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 28л.
1616657
  Мозговой В.И. Функционально-семантические трансформации коннотативной онимной лексики в правовом поле и принципы ее воспроизведения в документах // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 29-34. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1616658
  Ксоврели Э.А. Функционально-семантические характеристики сочетаний "сочинительный союз + наречие" как средств межфразовой связи в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Ксоврели Э.А.; МВ и ССО СССР. Москов. гос. ин-тут ин. яз. им М.Тореза. – М., 1988. – 24л.
1616659
  Сорвилова Т. Функционально-семантический анализ библейского пласта русской фразеологии // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 154-156. – ISBN 966-568-301-2
1616660
  Ляхова И.В. Функционально-семантический анализ имен собственных личных (на матер. француз. художеств. лит. ХХ века). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Ляхова И.В.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 24л.
1616661
  Минаков Вадим Васильевич Функционально-семантический анализ немецких производных прилагательных с суффиксами -lich, -ig, -isch : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Минаков Вадим Васильевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 155л. – Бібліогр.:л.136-152
1616662
  Буляж З. Функционально-семантический анализ русской спортивной лексики : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.01 / Буляж З.; КГУ. – К., 1989. – 16л.
1616663
   Функционально-семантический анализ языковых единиц. – Алма-Ата, 1986. – 164с.
1616664
  Петрянкина В.И. Функционально-семантический аспект интонации. / В.И. Петрянкина. – М., 1988. – 190с.
1616665
   Функционально-семантический аспект языковых единиц разных уровней. – Кишинев, 1986. – 146с.
1616666
   Функционально-семантический и стилистический аспекты изучения лексики. – Куйбышев, 1989. – 186с.
1616667
  Кюрегян А.Г. Функционально-семантический класс побудительных стереотипных коммуникативов диалогического текста : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Кюрегян А.Г.; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1990. – 22л.
1616668
  Стехина Виктория Николаевна Функционально-семантический синкретизм как явление русской поэтической речи и индивидуального стиля И.А.Бунина-поэта : Дис... канд. филологическихнаук: 10.02.01 / Стехина Виктория Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 190л. – Бібліогр.:л.180-190
1616669
  Стехина В.Н. Функционально-семантический синкретизм как явление русской поэтической речи и индивидуального стиля И.А.Бунина -- поэта. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Стехина В.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 16л.
1616670
  Шигуров В.В. Функционально-семантический тип транспозиции причастий в предикативы: степени, признаки, предел // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 38-48. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 5). – ISSN 0321-1711
1616671
   Функционально-семантическое изучение иностранных языков. – М, 1983. – 169с.
1616672
  Гринько Людмила Витальевна Функционально-семантическое микрополе предположительно-вероятностной модальности в современном испанском языке : Дис... канд. филол. наук: 10.02.05 / Гринько Людмила Витальевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 224л. – Бібліогр.:л.193-225
1616673
  Гринько Людмила Витальевна Функционально-семантическое микрополе предположительно-вероятностной модальности в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гринько Людмила Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
1616674
  Гринько Людмила Витальевна Функционально-семантическое микрополе предположительно-вероятностной модальности в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гринько Людмила Витальевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
1616675
  Щедрина Т.П. Функционально-семантическое поле "согласие" в совремнном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Щедрина Т.П.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
1616676
  Левицкий А.Э. Функционально-семантическое поле квалификации степени проявления признака в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Левицкий А. Э.; Киев. гос. ин-т ин. яз. – Киев, 1991. – 17 с.
1616677
  Шакирова Р.Д. Функционально-семантическое поле косвенной речи в современном немецком языке: (на матер. различных функциональных стилей). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шакирова Р.Д.; Москов. гос. ин-т ин. языков. – М., 1990. – 24л.
1616678
  Концевая Марина Владимировна Функционально-семантическое поле орудийности в современном немецком языке : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.02.04 / Концевая Марина Владимировна; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 25л.
1616679
  Белова А.Д. Функционально-семантическое поле пассива в аспекте его взаимосвязи с другими полями (на материале англ. яз.) : Дис... канд. филос .наук: 10.02.04 / А.Д. Белова ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1988. – 213 л. – Библиогр.: л. 210-213
1616680
  Белова Алла Дмитриевна Функционально-семантическое поле пассива в аспекте его взаимосвязи с другими полями (На материале английского языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Белова Алла Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1616681
  Тропинова Инна Васильевна Функционально-семантическое поле посессивности в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тропинова Инна Васильевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1988. – 24л.
1616682
  Тропинова Инна Васильевна Функционально-семантическое поле посессивности в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тропинова Инна Васильевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1616683
  Тропинова Инна Васильевна Функционально-семантическое поле посессивности в современном английском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тропинова Инна Васильевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 192л. – Бібліогр.:л.191-192
1616684
  Резник Ирина Владимировна Функционально-семантическое поле темпоральности: логико-семантическая категория и языковые средства ее выражения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Резник Ирина Владимировна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 22л.
1616685
  Букреева Е.И. Функционально-сематническое поле единичности в современном англ. языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Букреева Е. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 20-3л. – Бібліогр.:л.185-203
1616686
  Воронин Д.И. Функционально-смысловой базис речи: феноменология и генезис / Д.И. Воронин ; Ун-т китайской культуры, Фак. рус. языка ; [Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко]. – Тайбэй : Университет китайской культуры, 2006. – 442, [1] с. – Библиогр.: c. 412-442. – ISBN 978-986-7558-91-6
1616687
   Функционально-содержательный подход в обучении иностранному языку в языковом педагогическом вузе. – Л, 1987. – 158с.
1616688
  Тельнов А.А. Функционально-стилевая контамация в англоязычных газетных текстах науяной тематики : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тельнов А. А.; Моск. лингв. ун-т. – М., 1992. – 25л.
1616689
  Шагдаров Л.Д. Функционально-стилистическая дифференциация бурятского литературного языка / Л.Д. Шагдаров. – Улан-Уде, 1974. – 346с.
1616690
  Федосов И.А. Функционально-стилистическая дифференциация русской фразеологии / И.А. Федосов. – Ростов-на-Дону, 1977. – 211с.
1616691
  Эткин М.У. Функционально-стилистически окрашенная лексика и фразеология языка статей и выступлений по вопросам международной жизни. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Эткин М.У.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1616692
  Устюгова Л. Функционально-стилистические особенности деепричастий в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 88-94
1616693
  Устюгова Л. Функционально-стилистические особенности действительных причастий в романе М. Салтыкова-Щедрина "Пошехонская старина" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 84-88
1616694
  Шевченко Л.И. Функционально-стилистический анализ лексики передовой газетной статьи : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Шевченко Лариса Ивановна ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1616695
  Ковригин П.Н. Функционально-стоимостной анализ / П.Н. Ковригин; Курганов А.Ф. – Л., 1987. – 74с.
1616696
  Карпунин М.Г. Функционально-стоимостной анализ в отраслевом управлении эффективностью / М.Г. Карпунин, Б.И. Майданчик. – М., 1983. – 200с.
1616697
  Велленройтер Х. Функционально-стоимостной анализ в рационализации производства / Х. Велленройтер. – Москва, 1984. – 111с.
1616698
  Влчек Радим Функционально-стоимостной анализ в управлении / Влчек Радим. – Москва, 1986. – 175с.
1616699
  Майданчик Б.И. Функционально-стоимостной анализ и опыт его применения в европейстких социалистических странах / Б.И. Майданчик. – М, 1983. – 90с.
1616700
  Стуков С.А. Функционально-стоимостный анализ : учебное пособие / С.А. Стуков. – Калинин, 1982. – 42с.
1616701
  Чумаченко Н.Г. Функционально-стоимостный анализ : Учеб.пособие / Н.Г. Чумаченко. – Киев, 1985. – 223с.
1616702
  Сосновский Я.Ш. Функционально-стоимостный анализ / Я.Ш. Сосновский, П.Г. Ткаченко. – К., 1986. – 143с.
1616703
  Кибанов А.Я. Функционально-стоимостный анализ / А.Я. Кибанов. – М., 1990. – 62с.
1616704
  Гринева В.Н. Функционально-стоимостный анализ в подготовке производства новой техники. / В.Н. Гринева. – Харьков, 1989. – 143,1с.
1616705
  Шайтанов Виталий Александрович Функционально-стоимостный анализ в условиях перехода к рыночной экономике. : Дис... доткор эконом.наук: 08.01.02, 08.02.02 / Шайтанов Виталий Александрович; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 385л. – Бібліогр.:л.368-385
1616706
  Бриль А.Р. Функционально-стоимостный анализ в экономических расчетах / А.Р. Бриль ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калининна. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1989. – 148, [1] с. – Библиогр.: с. 146-148
1616707
   Функционально-стоимостный анализ и повышение эффективности производства. – Свердловск, 1983. – 140с.
1616708
  Тринчук Б.Е. Функционально-стоимостный анализ и экономика материальных ресурсов / Б.Е. Тринчук. – К., 1985. – 64с.
1616709
   Функционально-стоимостный анализ издержек производства. – М, 1985. – 272с.
1616710
  Панков В.А. Функционально-стоимостный анализ технических и организационно-экономических систем (ФСА/ФСУ) : Учебное пособие / В.А. Панков, С.В. Ковалевский, А.П. Бышев; МОНУ; Донбасская госуд. машиностроительная академия. – Донецк : Новий мир, 2005. – 257с. – ISBN 966-107-12-2
1616711
  Трусков В.М. Функционально-структурная характеристика бацилл группы Thuringiensis и их инклюзий, полученная на основе физических методов исследования : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Трусков В.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 26л.
1616712
  Лапта С.И. Функционально-структурное математическое моделирование сложных гомеостатических систем : монография / Лапта С.И., Лапта С.С., Соловьева О.И. – Харьков : ХНЭУ, 2009. – 331 с. : илл. – Библиогр.: с. 231-252. – ISBN 978-966-676-387-0
1616713
  Коновец Александр Федорович Функционально-структурные особенности современной советской научной публицистики : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Коновец Александр Федорович ; Киевский госуниверситет. – л.
1616714
  Коновец А.Ф. Функционально-структурные особенности современной советской публицистики : Дис... канд.филол.наук: 10.00.10 / Коновец А.Ф.; КГУ. – Киев, 1984. – 212л.
1616715
  Водопьянов Сергей Константинович Функционально-теоретический подход к некоторым задачам теории пространственных квазиконформных отображений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Водопьянов Сергей Константинович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1616716
  Диаб Али Мухаммед Функционально-территориальная структура агропромышленного комплекса Киевской области : Дис... канд. географич.наук: 11.00.02. / Диаб Али Мухаммед; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 176л. – Бібліогр.:л.164-176
1616717
  Диаб А.М. Функционально-территориальная структура агропромышленного комплекса Киевской области. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Диаб А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 19л.
1616718
  Пистун Н.Д. Функционально-территориальная структура АПТК столичной (Киевской) области / Н.Д. Пистун, А.М. Диаб, Я.Б. Олийнык // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 10-14. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
1616719
  Гуцал В.А. Функционально-территориальная структура Киевского пригородного аграрно-территориального комплекса. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Гуцал В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 26л.
1616720
  Гуцал Виктор Александрович Функционально-территориальная структура Киевского природного аграрно-территориального комплекса : Дис... канд. географич.наук: 11.00.02 / Гуцал Виктор Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 235л. – Бібліогр.:л.216-235
1616721
  Саенко Сергей Григорьевич Функционально-эквивалентные особенности предложного инфинитива в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Саенко Сергей Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1616722
   Функционально-экономический анализ и повышение эффективности производства. – Свердловск, 1981. – 154с.
1616723
   Функционально устойчивая система стабилизации параметра продольного движения малогабаритного летательного аппарата / С.Н. Фирсов, А.А. Бояркин, У. Будба, И.В. Жежера // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2016. – № 1 (75). – С. 56-60. – ISSN 1814-4225
1616724
  Сикарев А.А. Функционально устойчивые демодуляторы сложных сигналов / А.А. Сикарев, В.В. Соболев. – Москва : Радио и связь, 1988. – 223 с.
1616725
  Озерова Н.Г. Функциональное взаимодействие в русской речи в Украине // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С.33-35
1616726
  Коломбат Любовь Васильевна Функциональное выражение дифференциальной активности локусов лактатдегидрогенозы в онтогенезе мыши : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Коломбат Любовь Васильевна; АПН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1977. – 23л.
1616727
  Заварзин В.И. Функциональное заболевание деревьев персика в Молдавии : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук / Заварзин В.И. ; Кишинев. ГУ. – Кишинев, 1961. – 21 с.
1616728
  Макарчук Н.Е. Функциональное значение групп и отдельных ядер миндалевидного комплекса в условнорефлекторной деятельности крыс : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Макарчук Н. Е. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 25 с.
1616729
  Самохина Л.М. Функциональное значение микроРНК в развитии заболеваний внутренних органов // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 103-113. – ISSN 1605-7295
1616730
  Албайне-Понс Хосе Рамон Функциональное значение различных частей миндалевидного комплекса, вентромедиального гипоталамуса и их взаимоотношений в осуществлении пищедобывательных и оборонительных условных рефлексов у крыс. : Дис... канд. биол. наук: 08.00.13 / Албайне-Понс Хосе Рамон; МВиССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 146л.
1616731
  Чайченко Г.М. Функциональное значение структур лимбической системы мозга в поведенческих реакциях. : Автореф... доктор биол..наук: 03.00.13 / Чайченко Г.М.; Ин-т высшей нервн. деятельности и нейрофизиологии АН СССР. – М., 1986. – 47л.
1616732
  Тодераш И.К. Функциональное значение хиронимид в экосистемах водоемов Молдавии / И.К. Тодераш; АН МолдССР; Ин-т зоологии и физиологии; Отв. ред.: М.З.Владимиров. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 172 с.
1616733
  Киселева В.И. Функциональное изменение нервной системы при анафилаксии : Автореф... д-ра биол.наук: / Киселева В.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ростов н/Д, 1961. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1616734
  Бейлинсон А.А. Функциональное интегрирование : квантовая механика : текст лекций / А.А. Бейлинсон ; МВиССО СССР, Ун-т Дружбы народов. – Москва : [б. и.], 1979. – 40 с.
1616735
  Попов Н.А. Функциональное многообразие постглагольного субстантивного члена в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 664 / Попов Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 31 с.
1616736
  Попов Н.А. Функциональное многообразие постлагольного субстантивного члена в современном французском языке : Дис... канд. филолог.наук: / Попов Н.А.; КГУ. – Киев, 1972. – 152л. – Бібліогр.:л.153-163
1616737
  Красникова Э.М. Функциональное назначение необходимого продукта при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Красникова Э.М.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1975. – 29л.
1616738
   Функциональное направление в современном французском языкознании. – М, 1980. – 297с.
1616739
  Никитин Н.Н. Функциональное нервное поле и торможение / Н.Н. Никитин, 1934. – С. 81-97
1616740
  Маркина М.Г. Функциональное обоснование вариативности перевода (на материале русско-украинских поэтических переводов) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 234-240
1616741
  Дубовский Ю.А. Функциональное общение на английском языке / Ю.А. Дубовский, А.В. Кучер. – Киев : Вища школа, 1991. – 309 с.
1616742
   Функциональное описание русского языка и методика преподавания его как иностранного. – М, 1989. – 72с.
1616743
   Функциональное описание языковых единиц в учебных целях. – Таллин, 1983. – 83с.
1616744
  Пахарь Л.И. Функциональное отражение / Л.И. Пахарь. – Рига, 1984. – 318с.
1616745
  Букреева Е.И. Функциональное поле единичности в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Букреева Е. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1616746
  Коновалова Татьяна Ивановна Функциональное предложение сложносочиненных предложений в художественной речи : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Коновалова Татьяна Ивановна; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1983. – 250л. – Бібліогр.:л.182-202
1616747
  Хендерсон П. Функциональное программирование / П. Хендерсон. – М., 1983. – 349с.
1616748
  Валиев М.К. Функциональное программирование. / М.К. Валиев. – Москва, 1989. – 48с.
1616749
  Бурлаков Д.Е. Функциональное пространство метрик в квантовой теории гравитации : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Бурлаков Д. Е.; Горьк. ГУ. – Горький, 1973. – 8л.
1616750
  Смирницкая С.В. Функциональное развитие префикса ge- в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Смирницкая С.В. ; АН СССР Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1966. – 17 с.
1616751
  Костюкович М.М. Функциональное разделение труда (социально-экон. пробл.) : Автореф... канд.экон.наук: / Костюкович М. М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 18л.
1616752
  Колобов А.Д. Функциональное разделение труда рабочих на промышленном предприятии и его совершенствование. (На примере машиностроит. предприятий Зап. Сибири, Кузбасса и Алтая) : Автореф... канд. экон.наук: / Колобов А.Д.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объдин. учен. совет по экон. наукам. – Новосибирск, 1967. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1616753
  Собченко Н.С. Функциональное словообразование : метод. рекомендации / Н.С. Собченко ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филол. фак. – Одесса : ОНУ, 2018. – 67, [1] с. – Библиогр.: с. 66-67 и в конце практ. заданий
1616754
  Полюжин М.М. Функциональное словосложение и префиксальные ономасиологические категории в английском языке : Учебн. пособ. / М.М. Полюжин; МОУ. Ужгородский гос. ун-тет. – Ужгород, 1997. – 100 с.
1616755
  Королева Л.Б. Функциональное состоряние коры надпочечников при некоторых инфекционных заболеваниях у детей : Автореф... канд. мед.наук: / Королева Л. Б.; Гос. гос. мед. ни-т. – Горький, 1967. – 15л.
1616756
  Щуров В.А. Функциональное состояние больных с переломами костей голени при лечении с помощью аппарата Мацукидиса-Шевцова / В.А. Щуров, Ф.А. Мацукатов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 69-72. – ISSN 0030-5987
1616757
  Рянцева Т.Н. Функциональное состояние выших отделов центральной нервной системи и морфологическая картина крови у собак : Автореф... канд. мед.наук: / Рянцева Т. Н.; АН СССР, Ин-т высш. нервной деят. – М., 1958. – 16л.
1616758
  Миноранская А.П. Функциональное состояние гипофиз-адренокортикальной и симпато-адреналовой систем в динамике лихорадки : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Миноранская А.П.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1616759
  Грицишин Н.В. Функциональное состояние желудка после резекции печени в эксперименте : Автореф... канд. мед.наук: / Грицишин Н.В.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1965. – 17л.
1616760
  Клочко Ю.Н. Функциональное состояние коры и некоторых подкорковых структур при раздражении легких. : Автореф... канд.. биол.наук: 03.00.12 / Клочко Ю.Н.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Ставрополь-Баку, 1974. – 20л.
1616761
  Похоленчук Ю.Т. Функциональное состояние коры надпочечников в процессе мышечной деятельности в ближейшем и отдаленном восстановительном периоде. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Похоленчук Ю.Т.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 29л.
1616762
   Функциональное состояние коры надпочечников в условиях высокой температуры внешней среды : Автореф... канд. мед.наук: / Карнаух Н. Г,; Карнаух Н. Г,; Днепроп. гос. мед. ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 19л.
1616763
  Балинская Л.В. Функциональное состояние коры надпочечников при хроническом ангиохолецестите и гастрите у детей. : Автореф... канд. мед.наук: / Балинская Л.В.; Донецкий мед. ин-т. – Донецк, 1967. – 16л.
1616764
  Колчин С.П. Функциональное состояние миокарда при его очаговом повреждении, экспериментальном дифтерийном миокардите и воздействии стимуляторами регенерации : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Колчин С.П.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1969. – 20л.
1616765
  Вайнер Э.Н. Функциональное состояние миокарда при сочетании холодовой кардиоплегии с кранио-церебральной гипотермией : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Вайнер Э.Н. ; Кубан. с-х. ин-т. – Краснодар, 1966. – 20 с.
1616766
  Суббота Н.П. Функциональное состояние митохондрий после замораживания коркового слоя почек. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Суббота Н.П.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Харьков, 1980. – 29л.
1616767
  Фатеев А.Н. Функциональное состояние мозгового вещества надпочечников при изменении уровня тиреоидных гормонов в организме. : Автореф... канд. мед.наук: 102 / Фатеев А.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1968. – 20л.
1616768
  Гудзенко Ж.П. Функциональное состояние поджелудночной железы при хронической пневмонии у детей : Автореф... канд. мед.наук: / Гудзенко Ж.П.; Киевск. ин-т усовершенствования врачей. – К., 1967. – 20л.
1616769
  Пивоваров П.И. Функциональное состояние почек при различных формах нефроуретеролитиаза : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Пивоваров П.И.; Винницк. мед. ин-т. – Винница, 1969. – 23л.
1616770
  Яшина Людмила Александровна Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных метатиберкулезными : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.05 / Яшина Людмила Александровна ; Моск. мед. ин-т. – Киев, 1977. – 16 с.
1616771
  Исхакова В.Э. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы юных борцов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Исхакова В.Э.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 24л.
1616772
  Соловцов Н.М. Функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной систем и работоспособность у подростков при физических нагрузках (большой и средней интенсивности). : Автореф... канд. мед..наук: / Соловцов Н.М.; Киев. гос. ин-т усовершенств. врачей. – К., 1965. – 16л.
1616773
  Котова С.А. Функциональное состояние симпато-адреналовой системы и адренергическая регляция при бронхиальной астме : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.16 / Котова С.А.; Киев. мед. ин-т. – К., 1980. – 25л.
1616774
  Демченко С.В. Функциональное состояние системы гипофиз -- половые железы у здоровых и больных сахарным диабетом мужчин : Автореф... канд. мед.наук: / Демченко С. В.; Украинский ин-т усоверш. врачей. – Х., 1972. – 18л.
1616775
  Татевосян В.С. Функциональное состояние щитовидной железы, уровень холестерина, фосфолипидов и коэффициента холестерин/фосфолипиды сыворотки крови у больных ожирением и влияние диетического лечения на эти показате : Автореф... канд. мед.наук: / Татевосян В.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 20л.
1616776
  Филяев Вячеслав Антонович Функциональное сотояние вегетативной нервной системы у больных с различными формами тереотоксикоза : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.03 / Филяев Вячеслав Антонович; Укр. ин-т усовершенств. врачей. – Х., 1973. – 17л.
1616777
  Авен П.О. Функциональное шкалирование. / П.О. Авен. – Москва, 1983. – 179 с.
1616778
  Титова Е.И. Функциональнозамещенные ацетиленовые карбонилсодержащиек соединения в реакциях нуклеофильного присоединения : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Титова Е. И.; Иркут.ГУ, Хим. факт. – Иркутск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1616779
  Палазян А.С. Функциональность в системе характеристик права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 9. – С. 44-47. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрыта функциональная характеристика права, которая позволяет выразить его с точки зрения механизмов образования и содержательного насыщения его элементов, обслуживания общественных отношений и самовоспроизводства.
1616780
  Кальницкая В.Б. Функциональность названий поздних романов Грэма Грина // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 169-173. – ISSN 2313-500Х
1616781
  Шило В.Л. Функциональные аналоговые интегральные микросхемы / В.Л. Шило. – Москва : Радио и связь, 1982. – 128 с.
1616782
   Функциональные асимметрии у человека и животных: влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона. – Симферополь, 2004. – 440с. – ISBN 966-7348-11-3
1616783
  Брагина Н.Н. Функциональные асимметрии человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1988. – 237с.
1616784
   Функциональные аспекты изучения и преподавания литературы. – Волгоград, 1983. – 136с.
1616785
  Гафуров Музаффар Сейфулла оглы Функциональные взаимоотношения семенных желез и коры надпочечников и центрально-нервные механизмы их регуляции : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.13 / Гафуров Музаффар Сейфулла оглы; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1976. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
1616786
  Лавров В.И. Функциональные виниловые эфиры на основе гликолей : Автореф... канд. хим.наук: / Лавров В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1616787
  Попов В. Функциональные возможности MARK - SQL / В. Попов, А. Башмаков, А. Авдонина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 11-15. – ISSN 0869-4915
1616788
  Казангапов А.Н. Функциональные вычисления в системе остаточных классов : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Казангапов А.Н.; АН Уз.ССР. Объединен. учен. совет по техн. наук. отд-ния физ.-техн. и математ. наук. – Ташкент, 1968. – 18л.
1616789
  Ноткин Л.Р. Функциональные генераторы и их применение / Л.Р. Ноткин. – Москва, 1983. – 182 с.
1616790
  Петров В.П. Функциональные дискретные методы точных измерений полного сопротивления : Автореф... канд. техн.наук: / Петров В.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1616791
  Иванов С.М. Функциональные заболевания плодовых деревьев и меры их предупреждения / С.М. Иванов. – Кишинев, 1978. – 328 с.
1616792
   Функциональные и дифференциально-разностные уравнения. – Киев, 1974. – 178с.
1616793
  Мона Асна Ашари Функциональные и композиционные особенности распределения зеленых насаждений в г. Тегеране // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 177-181 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1616794
  Серебряков О.Н. Функциональные и морфологические изменения рецезированной почки в эксперименте. : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Серебряков О.Н.; Мин. здравоохран. РСФСР. Горьков. гос. мед. ин-т. – Горький, 1973. – 20л.
1616795
  Рзаев Р.И. Функциональные и морфологические сдвиги в организме животных под влиянием сульфонола : Автореф... канд. биол.наук: / Рзаев Р. И.; АН АзССР, Отд. биол. наук Объед. сов. – Баку, 1972. – 20л.
1616796
  Шевченко В.С. Функциональные и нейро-морфологические взаимоотношения печени внепеченочных желчных протоков и поджелудочной железы при холецестите : Автореф... докт. биол.наук: 14.00.27 / Шевченко В. С.; Киев. мед. ин-т. – К., 1977. – 46л.
1616797
  Рункова Л.Б. Функциональные и семантические особенности причастия І в позднем древневерхненемецком языке. (На матер. памятников письменности XI в.) : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Рункова Л.Б.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 22л.
1616798
  Попова Л.В. Функциональные и семантические преобразования глагола в позиции связки (на примере глагола "превратиться") // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 101-110. – ISSN 0130-9730
1616799
   Функциональные и социальные разновидности русского литературного языка XVIII в. – Л, 1984. – 159с.
1616800
   Функциональные и структурные особенности номинативных единиц в языках различных типов. – Саратов, 1987. – 140с.
1616801
  Казакевич Н.П. Функциональные и структурные показатели мышц изолированных конечностей в условиях перфузии : Автореф... канд. биол.наук: / Казакевич Н.П.; Казанский гос. ун-т. Биологический факультет. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
1616802
  Фролькис Инна Владимировна Функциональные и ультраструктурные особенности гладкомышечных клеток воротной вены животных разного возраста : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Фролькис Инна Владимировна; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1978. – 23л.
1616803
  Булгаков А.И. Функциональные и функционально-дифференциальные включения в вольтеровыми операторами : Автореф... канд. экон.наук: 01.01.02 / Булгаков А. И.; Горьк. ГУ. – Горький, 1979. – 12л.
1616804
   Функциональные и численные методы математической физики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 280 с.
1616805
  Владимирова И.А. Функциональные изменения в двигательных нервных окончаниях при ритмическом раздражении : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Владимирова И.А. ; АН УССР. Учен. совет Ин-та физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев, 1965. – 19 с.
1616806
  Сазонова Т.Е. Функциональные изменения в организме при работе в электрическом поле промышленной частоты высокой напряженности : Автореф... кандидата биол.наук: / Сазонова Т.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Биол.-почв. фак. – Л., 1964. – 22л.
1616807
  Дьяконова М.В. Функциональные изменения в системе эфферентного выхода спинного мозга при столбнячной интоксикации. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяконова М.В.; АМН СССР. – М, 1967. – 18л.
1616808
  Савоськина Л.А. Функциональные изменения в центральных синапсах при дегенерации синаптических окончаний : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Савоськина Л. А. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1966. – 18 с.
1616809
  Федотов Д.М. Функциональные изменения имаго вредной черепашки Eurygaster integriceps Put. в годичном цикле : (Представлено акад. И.И. Шмальгаузеном ) / Д.М. Федотов, 1945. – С. 325-353. – Резюме на англ. яз. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Академии наук СССР. Отделение Биологических наук. 1946, № 4. – Библиогр.: Литература: с. 351-352


  На с. [1] дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от Д. Федотова 2.VII.46
1616810
  Ханкельдиев М.Х. Функциональные изменения на различных стадиях формирования двигательных динамических стереотипов у гимнастов в условиях жаркого климата. : Автореф... Канд.биол.наук: 013 / Ханкельдиев М.Х.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1972. – 18л.
1616811
  Ангелова В.С. Функциональные изменения нервной системы при аллергических кожных реакциях у сенсибилизированных кроликов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ангелова В.С. ; Центр. науч.-исслед. кожно-венерол. ин-т. – Москва, 1966. – 15 с.
1616812
  Маремпольский В.Ф. Функциональные лексико-стилистические процессы в языке украинской советской поэзии 60-70-х годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Маремпольский В.Ф. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 21 с.
1616813
  Аристов В.В. Функциональные макрооперации: основы интерационных алгоритмов / В.В. Аристов ; АН Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике. – Київ : Наукова думка, 1992. – 279 с.
1616814
   Функциональные материалы. – Харьков, 1993-. – ISSN 1027-5495
Т. 8, № 2. – 2001
1616815
   Функциональные материалы. – Харьков, 1993-. – ISSN 1027-5495
Т. 8, № 3. – 2001
1616816
   Функциональные материалы. – Харьков, 1993-. – ISSN 1027-5495
Т. 8, № 1. – 2001
1616817
   Функциональные материалы для науки и техники : Сборник статей. – Харьков : Институт монокристаллов, 2001. – 624с. – ISBN 966-03-1402-7
1616818
  Булдыгин В.В. Функциональные методы в задачах суммирования случайных величин. / В.В. Булдыгин, С.А. Солнцев. – Киев : Наукова думка, 1989. – 186,1с.
1616819
  Васильев А.Н. Функциональные методы в квантовой теории поля и статистике / А.Н. Васильев. – Ленинград, 1976. – 295 с.
1616820
  Калашников О.К. Функциональные методы в применении к системам, допускающим фазовые переходы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Калашников О.К.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1616821
  Осколков А.П. Функциональные методы в теории нестационарных течение линейных вязкоупругих жидкостей / А.П. Осколков. – Ленинград, 1983. – 65с.
1616822
   Функциональные методы в уравнениях математической физики. – М, 1980. – 75с.
1616823
  Пашковский В.И. Функциональные методы решения кревых задач для вырождающихся уравнений смешанного типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пашковский В.И.; Новосибирск.гос.ун-т. – Новосибирск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.10-14
1616824
  Тушмалова Н.А. Функциональные механизмы приобретенного поведения у низших беспозвоночных / Н.А. Тушмалова. – М., 1986. – 109с.
1616825
  Ковалев И.Ф. Функциональные механизмы радиобиологических эффектов / И.Ф. Ковалев. – Москва : Атомиздат, 1969. – 312 с. – Библиогр.: 728 назв.
1616826
  Ваксман Л.Л. Функциональные модели и характеристические функции семейств линейных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Ваксман Л.Л.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1976. – 15л.
1616827
  Зуев Г.В. Функциональные основы внешнего строения головоногих моллюсков. : Автореф... бил.наук: / Зуев Г.В.; Зоол. ин-тут АН СССР. – Севастополь, 1964. – 19л.
1616828
  Зуев Г.В. Функциональные основы внешнего строения головоногих молюсков / Г.В. Зуев. – Киев : Наукова думка, 1966. – 140с.
1616829
  Мордвинов Ю.Е. Функциональные основы внешнего строения ластоногих : Автореф... канд. биол.наук: 97 / Мордвинов Ю.Е.; АН Азерб.ССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1969. – 21л.
1616830
  Овчинников В.В. Функциональные основы внешнего строения рыб надсемейства Xiphioidae : Автореф... канд. биол.наук: / Овчинников В. В.; Калин. техн. ин-т рыб. пром. и хоз. – Калининград, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1616831
  Алеев Ю.Г. Функциональные основы внешнего строения рыбы / Алеев Ю.Г. ; АН СССР, Севастопольская библиотечная страница. – Москва, 1963. – 247 с.
1616832
  Рубченя И.Н. Функциональные основы использования локальной и общей аэрокриотерапии в подготовке спортсменов / И.Н. Рубченя, Н.В. Жилко // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 112-122 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1992-7894
1616833
  Баранникова И.А. Функциональные основы миграции рыб / И.А. Баранникова ; АН СССР, Науч. совет по комплексным проблемам физиологии человека и животных. – Ленинград : Наука, 1975. – 210 с., [18] л. ил. : граф.
1616834
  Адлейба Л.Ф. Функциональные особенности адверсативных союзов: немецкий «aber», абхазский «аха», английский «but» / Л.Ф. Адлейба, Г.К. Герхелия, Н.Н. Кецба // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – C. 128-137. – ISSN 2409-3238
1616835
  Иванов Л.Л. Функциональные особенности аминоацил-тРНК-синтетаз печени кроликов при экспериментальном инфаркте миокарда. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Иванов Л.Л.; АН СССР. Ин-тут молекулярной биологии и генетики. – К., 1985. – 18л.
1616836
  Лукошявичюс Ю Л. Функциональные особенности аппарата трансляции печени и миокарда при острой экспериментальной ишемии миокарда. : Автореф... доктор биолог.наук: 03.00.04 / Лукошявичюс Л.Ю..; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1988. – 36л.
1616837
  Сидоренко Е.Н. Функциональные особенности вопросительных местоимений. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Сидоренко Е.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1616838
  Айвар Юрий Петрович Функциональные особенности гладких мышц сосудов почки : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.13 / Айвар Юрий Петрович ; АН СССР, Ин-т эволюционной физиол. и биохимии. – Ленинград, 1985. – 40 с.
1616839
  Мониава Э.С. Функциональные особенности и взаимодействие фазных и тонических координирующих аппаратов спинного мозга. : Автореф... канд. мед.наук: / Мониава Э.С.; АН ГрузССР. Ин-т физиологии. – Тбилиси, 1963. – 18л.
1616840
   Функциональные особенности лингвистических единиц. – Краснодар, 1979. – 180с.
1616841
  Жвирблянская А.Ю. Функциональные особенности низовых пивоварных дрожжей в условиях непрерывного брожения : Автореф... канд. биол.наук: / Жвирблянская А. Ю.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1964. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1616842
   Функциональные особенности организма животных в различных условиях. – Ташкент, 1988. – 99с.
1616843
   Функциональные особенности сердца при физических нагрузках в возрастном аспекте. – Ставрополь
2. – 1977. – 148с.
1616844
  Мартынов В.Ф. Функциональные особенности системы права // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1616845
  Новикова А.В. Функциональные особенности суб- и супраграфемных знаков современной системы французского письма : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Новикова А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 23 с.
1616846
  Червова В.А. Функциональные особенности уменьшительных суффиксов имен существительных в русском языке XV-XVII вв. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Червова В.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 19л.
1616847
  Зенкина С.В. Функциональные особенности формирования персональной образовательной среды как средства индивидуализации обучения на основе информационных технологий / С.В. Зенкина, С.Х. Васильченко // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 12. – С. 104-108. – ISSN 0234-0453
1616848
   Функциональные особенности хлоропластов. – Казань, 1969. – 130с.
1616849
  Михайлов Б.А. Функциональные подсистемы статистики важнейших отраслей народного хозяйства АСГС: уч. пособие / Б.А. Михайлов. – Л., 1987. – 79с.
1616850
   Функциональные полимеры и поликомплексы. – Алма-Ата, 1990. – 96с.
1616851
  Кашкин В.Б. Функциональные полиномы в задачах статистической радиотехники / В.Б. Кашкин. – Новосибирск, 1981. – 145 с.
1616852
  Кордзахия Нино Еремеевна Функциональные предельные теоремы для бинарных статистических экспериментов при сближающихся альтернативах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Кордзахия Нино Еремеевна; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1987. – 9л.
1616853
  Казанский Андрей Кронидович Функциональные преобразования Лежандра в квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Казанский Андрей Кронидович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1974. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
1616854
  Смолов В.Б. Функциональные преобразователи информации / В.Б. Смолов. – Ленинград : Энергоиздат, 1981. – 247 с.
1616855
  Болознев В.В. Функциональные преобразователи на основе связанных генераторов / В.В. Болознев. – Москва : Радио и связь, 1982. – 87 с. : ил. – Библиогр.: с. 85-86 (32 назв.)
1616856
  Гинзбург С.А. Функциональные преобразователи с аналого-цифровым представлением информации / С.А. Гинзбург, Ю.Я. Любарский. – Москва, 1973. – 105с.
1616857
  Зиборов С.Р. Функциональные преобразователи с дискретным компандироованием сигнала / С.Р. Зиборов, В.К. Маригодов. – М, 1988. – 143с.
1616858
  Бирюкович А.А. Функциональные пробы сердечно-сосудистой системы у детей школьного возраста (8-14 лет) / А.А. Бирюкович, В.М. Король ; АПН РСФСР, Ин-т физ. воспитания и школьной гигиены. – Москва : [б. и.], 1963. – 55 с.
1616859
   Функциональные производные диамантанона / Ч.Х. Нго, А.О. Кушко, А.А. Фокин, Н В. Родионов // Журнал органической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 52, вып. 8. – С. 1216-1218. – ISSN 0514-7492
1616860
  Филиппов Владимир Михайлович Функциональные пространства и их приложения к решению вариационным методом параболических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Филиппов Владимир Михайлович; АН СССР. Математический ин-т. – М., 1980. – 16л.
1616861
   Функциональные пространства и уравнения математической физики. – Воронеж, 1988. – 88с.
1616862
  Музыкин С.Н. Функциональные разложения Винера -- Вольтера в задачах проектирования / С.Н. Музыкин, Ю.М. Родионова. – Ярославль, 1992. – 218с.
1616863
   Функциональные разновидности речи в коммуникативном аспекте. – Пермь, 1988. – 165с.
1616864
  Кузнецов А.В. Функциональные роли Великобритании и США в процессах глобализации // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 99-108. – ISSN 0321-2068
1616865
  Пупков К.А. Функциональные ряды в теории нелинейных систем / К.А. Пупков. – М, 1976. – 448с.
1616866
  Вилкас Э.И. Функциональные свойства значения матричной игры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вилкас Э.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1963. – 21л.
1616867
  Сторожук В.М. Функциональные свойства и связи нейронов соматосенсорной коры. : Автореф... Доктора биол.наук: 102 / Сторожук В.М.; АН УССР.Объед.совет.биол.наук. – К, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1616868
  Воскресенская А.К. Функциональные свойства нервно-мышечного прибора насекомых / А.К. Воскресенская. – Москва-Ленинград, 1959. – 188с.
1616869
  Итина Н.А. Функциональные свойства нервно-мышечных приборов низших позвоночных / Н.А. Итина. – Москва-Л., 1959. – 196с.
1616870
  Демченко Г.А. Функциональные связи между лимфатической системой и ликворными пространствами головного мозга : Автореф. дис. ... канд. междунар. наук : 14.РР.17 / Демченко Г. А. ; Алма-Аты гос. мед. ин-т. – Алма-Ата, 1982. – 20 с.
1616871
   Функциональные связи мелких млекопитающих с растительностью в луговых биогеоценозах. – Москва : Наука, 1983. – 161с.
1616872
  Кудрявцев В.Б. Функциональные системы / В.Б. Кудрявцев. – Москва : Московский университет, 1982. – 157 с.
1616873
  Гаврилов Г.П. Функциональные системы дискретной математики / Г.П. Гаврилов. – Москва, 1985. – 36 с.
1616874
   Функциональные системы организма. – Минск : Медицина, 1987. – 432с.
1616875
  Дулиенко Г.И. Функциональные слова и полусуффиксы в немецком языке науки / Г.И. Дулиенко. – Киев, 1985. – 103с.
1616876
  Местре Варела Функциональные смещения в синтакисе элементов связи в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Местре Варела Х.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
1616877
  Местре Варела Хема Мария Функциональные смещения в синтаксисе элементов связи в современном испанском языке (на материале национального варианта испанского языка Кубы) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Местре Варела Хема Мария; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 116л. – Бібліогр.:л.112-116
1616878
   Функциональные состояния. – М, 1978. – 65с.
1616879
  Данилова Н.Н. Функциональные состояния / Н.Н. Данилова. – Москва, 1985. – 287с.
1616880
   Функциональные состояния мозга. – М, 1975. – 248с.
1616881
  Леонова А.Б. Функциональные состояния человека в трудовой деятельности / А.Б. Леонова, В.И. Медведев. – М, 1981. – 111с.
1616882
   Функциональные стили. – М, 1985. – 239с.
1616883
  Матвеева Т.В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий / Т.В. Матвеева. – Свердловск, 1990. – 172с.
1616884
   Функциональные стили и методика обучения. – М, 1987. – 92с.
1616885
   Функциональные стили и преподавание иностранных языков. – М, 1982. – 359с.
1616886
   Функциональные стили речи в синхронном и дихроническом аспектах. – Пермь, 1978. – 151с.
1616887
   Функциональные стили современного русского литературного языка. – К, 1990. – 40с.
1616888
  Кузнецов В.Г. Функциональные стили современного французского языка (Публицистич. и науч.): уч. пособие / В.Г. Кузнецов. – М., 1991. – 159с.
1616889
  Ушакова Т.Н. Функциональные структуры второй сигнальной системы / Т.Н. Ушакова. – Москва, 1979. – 248с.
1616890
  Жиратков В.И. Функциональные структуры вычислительных систем / В.И. Жиратков, В.Г. Хорошевский. – Новосибирск, 1977. – 99с.
1616891
  Монахова М.А. Функциональные структуры сперматоцитов хлебного клеща, как одна из форм переноса ядерных продуктов в цитоплазму. : Автореф... канд. биол.наук: / Монахова М.А.; Биол.-почв. ф-тет. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 27л.
1616892
   Функциональные типы и функциональные модификации языковых единиц. – Л, 1983. – 157с.
1616893
  Багрова Л.А. Функциональные типы мест отдыха юго-восточного горного Крыма // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 131-135. – Бібліогр.: 2 назви
1616894
  Валимова Г.В. Функциональные типы предложений в современном русском языке. / Г.В. Валимова. – Ростов-на-Дону, 1967. – 332с.
1616895
  Кожин А.Н. Функциональные типы русской речи / А.Н. Кожин. – М. : Высшая школа, 1982. – 223с.
1616896
   Функциональные требования к библиографическим записям. Окончательный отчет = Functional requirements for bibliographic records. Final report / Росс. библ. ассоциация ; Росс. гос. б-ка ; Рабочая группа ИФЛА по Функциональным требованиям к библиогр. записям ; [пер. с англ. В.В. Арефьев ; науч. ред. : Т.А. Бахтурина, Н.Н. Каспарова, Н.Ю. Кулыгина]. – Стер. переизд. – Москва : Пашков дом, 2010. – 165, [3] с. : табл. – Парал. тит. л. на англ. языке. – ISBN 978-5-7510-0488-0
1616897
   Функциональные узлы и системы ускорителей заряженных частиц : сб.науч.трудов. – Москва : РИАН СССР, 1984. – 163с.
1616898
  Марголин Ш.М. Функциональные узлы схем автоматического управления / Ш.М. Марголин, А.С. Гуров. – Москва, 1983. – 168 с.
1616899
  Атаев Д.И. Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения / Атаев Д.И. оглы, Болотников В.А. – Москва : Радио и связь, 1989. – 141 с. : ил. – Библиогр.: с. 143 (24 назв.)
1616900
  Потемкин И.С. Функциональные узлы цифровой автоматики / И.С. Потемкин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 319 с.
1616901
  Бродский С Я. Функциональные уравнения / Я.С. Бродский , А.К. Слипенко. – К., 1983. – 96 с.
1616902
   Функциональные усилители с большим динамическим диапазоном. – Москва : Советское радио, 1976. – 343 с.
1616903
   Функциональные устройства на интегральных микросхемах дифференциального усилителя. – Москва : Советское радио, 1977. – 127 с.
1616904
   Функциональные устройства на микросхемах. – М, 1985. – 200с.
1616905
  Кабанов Д.А. Функциональные устройства с распределенными параметрами / Д.А. Кабанов. – Москва, 1979. – 336 с.
1616906
  Шаталов А.С. Функциональные формирователи электрических сигналов / А.С. Шаталов. – М., 1974. – 367с.
1616907
  Черный А.Г. Функциональные характеристики периферических отделов слуховой системы ушастой совы. : Автореф... канд. биол.наук: 108 / Черный А.Г.; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1972. – 21л.
1616908
  Лысенко Е.В. Функциональные элементы релейных устройств на интегральных микросхемах / Е.В. Лысенко. – Москва, 1983. – 128 с.
1616909
  Маилян Г.Л. Функциональные эффекты при структурных фазовых переходах в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04. 02 / Маилян Г. Л.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 10л.
1616910
   Функциональные, типологические и лингводидактические аспекты исследования модальности. – Иркутск, 1990. – 129с.
1616911
   Функциональный анализ. – Москва, 1964. – 424 с.
1616912
   Функциональный анализ. – Баку, 1967. – 216с.
1616913
  Иосида К. Функциональный анализ : Пер. с англ. / К. Иосида. – Москва : Мир, 1967. – 624с.
1616914
   Функциональный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1972. – 544с. – (Справочная математическая библиотека)
1616915
  Рудин У. Функциональный анализ : Пер. с англ. / У. Рудин. – Москва : Мир, 1975. – 443 с.
1616916
  Вайнберг М.М. Функциональный анализ / М.М. Вайнберг. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с.
1616917
  Треногин В.А. Функциональный анализ : Учебне пособие / В.А. Треногин. – Москва : Наука, 1980. – 495 с.
1616918
  Соболевский П.Е. Функциональный анализ / П.Е. Соболевский, Е.А. Лифшиц. – Москва : МГУ, 1982. – 40 с.
1616919
  Терпугов А.Ф. Функциональный анализ : учеб. пособие / А.Ф. Терпугов. – Томск : Издательство Томского университета, 1982. – 166 с.
1616920
   Функциональный анализ. – Ульяновск, 1983. – 159с.
1616921
  Канторович Л.В. Функциональный анализ / Л.В. Канторович, Г.П. Акилов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1984. – 752с.
1616922
   Функциональный анализ. – Ульяновск
24. – 1985. – 160с.
1616923
  Соболевский П.Е. Функциональный анализ / П.Е. Соболевский, Е.А. Лившиц. – 2-е изд., перераб. – М, 1989. – 35с.
1616924
  Березанский Ю.М. Функциональный анализ : курс лекций.Учебное пособие для студентов университетов, обучающихся по специальности " Математика" / Ю.М. Березанский, Г.Ф. Ус, З.Г. Шефтель. – Киев : Вища школа, 1990. – 600 с. – ISBN 5-11-001329-2


  Изложены основы функционального анализа и теоpии опеpатоpов: теоpия меpы и интегpала, ноpмиpованные пpостpанства и функционалы и опеpатоpов в них и дp.Теоpетический матеpиал иллюстpиpуется большим числом пpимеpов и упpажнений для самостоятельной pаботы.
1616925
  Рудин У. Функциональный анализ = Functional analysis / У. Рудин ; пер. с англ. В.Я. Лина ; под ред. Е.А. Горина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2005. – 443, [1] с. – Пер. изд.: Functional analysis / Walter Rudin. New York etc. : McGRAW-HILL, 1973 ; Указ.: с. 435-440. – Библиогр.: с. 430-431. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0611-8
1616926
  Канторович Л.В. Функциональный анализ в нормативных пространствах. / Л.В. Канторович, Г.П. Акилов. – Москва : Физматлит, 1959. – 684 с.
1616927
  Канторович Л.В. Функциональный анализ в полуупорядоченных пространствах. / Л.В. Канторович. – М.Л., 1950. – 548 с.
1616928
   Функциональный анализ грамматических аспектов высказывания. – Л, 1985. – 145с.
1616929
   Функциональный анализ грамматических единиц. – Л, 1980. – 147с.
1616930
   Функциональный анализ грамматических категорий. – Л, 1973. – 192с.
1616931
   Функциональный анализ грамматических категорий. – Л, 1976. – 139с.
1616932
   Функциональный анализ грамматических форм и конструкций. – Л, 1988. – 151с.
1616933
   Функциональный анализ единиц морфолого-синтаксического уровня. – Иркутск, 1980. – 156с.
1616934
  Коллатц Лотар Функциональный анализ и вычислительная математика / Коллатц Лотар. – Москва : Мир, 1969. – 448 с.
1616935
   Функциональный анализ и вычислительная математика. – Алма-Ата, 1981. – 247с.
1616936
   Функциональный анализ и его приложения. – Баку
Вып. 3. – 1978
1616937
   Функциональный анализ и его приложения. – Москва : Наука. – ISSN 0374-1990
Т. 29, № 2. – 1995
1616938
   Функциональный анализ и его приложения. – Москва : Наука. – ISSN 0374-1990
Т. 29, № 3. – 1995
1616939
   Функциональный анализ и его приложения. – Москва : Наука. – ISSN 0374-1990
Т. 29, № 4. – 1995
1616940
   Функциональный анализ и его приложения. – Москва : Наука. – ISSN 0374-1990
Т. 29, № 1. – 1995
1616941
   Функциональный анализ и его приложения. – Москва : Наука. – ISSN 0374-1990
Т. 30, № 1. – 1996
1616942
   Функциональный анализ и его приложения. – Москва : Наука. – ISSN 0374-1990
Т. 30, № 2. – 1996
1616943
   Функциональный анализ и его приложения. – Москва : Наука. – ISSN 0374-1990
Т. 30, № 3. – 1996
1616944
   Функциональный анализ и его приложения. – Москва : Наука. – ISSN 0374-1990
Т. 30, № 4. – 1996
1616945
   Функциональный анализ и его приложения. – Москва : Наука. – ISSN 0374-1990
Т. 31, № 2. – 1997
1616946
   Функциональный анализ и его приложения. – Москва : Наука. – ISSN 0374-1990
Т. 31, № 1. – 1997
1616947
   Функциональный анализ и его применение. – Баку, 1961. – 291 с.
1616948
  Антоневич А.Б. Функциональный анализ и интегральные уравнения : учеб. пособие для ун-тов по спец. "Математика" / А.Б. Антоневич, Я.В. Радыно. – Минск : Университетское, 1984. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 340-342
1616949
   Функциональный анализ и математическая физика. – Новосибирск, 1985. – 135с.
1616950
   Функциональный анализ и математическая физика. – Новосибирск, 1987. – 142с.
1616951
  Хилл Э. Функциональный анализ и полугруппы / Э. Хилл. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 636 с.
1616952
  Хилле Э. Функциональный анализ и полугруппы / Э. Хилле, Р.С. Филлипс. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1962. – 829 с.
1616953
   Функциональный анализ и прикладная математика. – Киев : Наукова думка, 1982. – 215 с.
1616954
  Варга Р.С. Функциональный анализ и теория аппроксимации в численном анализе / Р.С. Варга; Пер. с англ. Ю.А. Кузнецова, под ред. Г.И. Марчука. – Москва : Мир, 1974. – 126 с.
1616955
  Тимофеева М. а. Функциональный анализ категории числа существительных в современном французском языке : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Тимофеева М. а.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 26л.
1616956
  Закис Г.Ф. Функциональный анализ лигвинов и их производных / Г.Ф. Закис. – Рига, 1987. – 230с.
1616957
  Сабанеева М.К. Функциональный анализ наклонений в современном французском языке / М.К. Сабанеева. – Ленинград, 1984. – 103с.
1616958
  Чеботарева Н.Е. Функциональный анализ падежных форм и предложно-падежных конструкций : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Чеботарева Н.Е. ; МВ и ССО СССР, Москов. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 28 с.
1616959
   Функциональный анализ синтаксических структур. – Иркутск, 1982. – 143с.
1616960
  Мухин А.М. Функциональный анализ синтаксических элементов / А.М. Мухин. – М.-Л., 1964. – 292с.
1616961
   Функциональный анализ фонетических единиц английского языка. – М, 1988. – 178с.
1616962
   Функциональный анализ, дифференциальные уравнения и их приложения : Сборник научных трудов. – Алма-Ата : [Б. в.], 1987. – 88 с.
1616963
   Функциональный анализ, теория функций и их приложения. – Махачкала
1. – 1974. – 215 с.
1616964
   Функциональный анализ, теория функций и их приложения. – Махачкала, 1982. – 158 с.
1616965
   Функциональный анализ, теория функций и их приложения. – Махачкала, 1985. – 160 с.
1616966
   Функциональный анализ, теория функций и их приложения. – Махачкала, 1986. – 162 с.
1616967
  Князев П.Н. Функциональный анализ. / П.Н. Князев. – Минск, 1985. – 206с.
1616968
  Эдвардс Р. Функциональный анализ. Теория и приложения. : Пер. с англ. / Р. Эдвардс. – Москва : Мир, 1969. – 1072 с.
1616969
   Функциональный анализ. Теория операторов. – Ульяновск
Вып. 10 : Спектроскопия. – 1978
1616970
   Функциональный анализ. Теория операторов. – Ульяновск
Вып. 13. – 1979
1616971
   Функциональный анализ. Теория операторов. – Ульяновск
Вып. 14. – 1980
1616972
   Функциональный анализ. Теория операторов. – Ульяновск
Вып. 15. – 1980
1616973
   Функциональный анализ. Теория операторов. – Ульяновск
Вып. 16. – 1981
1616974
   Функциональный анализ. Теория операторов. – Ульяновск
за 1981 год. – 1981
1616975
   Функциональный анализ. Теория операторов. – Ульяновск
Вып. ?. – 1982
1616976
   Функциональный анализ. Теория операторов. – Ульяновск
Вып. 18,19. – 1982
1616977
  Родригес Функциональный аналог вариационного метода Боголюбова в задачах статической механики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Родригес К. К дэ Х.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 8л.
1616978
  Поливанова Е.Н. Функциональный аспект эмбриогенеза насекомых / Е.Н. Поливанова. – Москва : Наука, 1982. – 188с.
1616979
   Функциональный аспект языковых единиц со структурой словосочетания и предложения. – Курск, 1985. – 127с.
1616980
   Функциональный и семантический аспекты изучения лексики. – Куйбышев, 1985. – 160 с.
1616981
   Функциональный и стохастический анализ и их приложения. – М., 1991. – 93 с.
1616982
  Клисторин И.Ф. Функциональный контроль микропроцессорных устройств / И.Ф. Клисторин, А.А. Гремальский. – Кишинев, 1990. – 90с.
1616983
  Филоненко Алевтина Миайловна Функциональный метод анализа нелинейных динамических систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Филоненко Алевтина Миайловна; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х., 1979. – 19л.
1616984
  Иванова Людмила Петровна Функциональный метод и его реализация в исследовании синтаксиса простого предложения : Дис... докт. филолог.наук: / Иванова Людмила Петровна; Киевский гос. пед. ин-т им. Драгоманова. – Киев, 1992. – 393л. – Бібліогр.:л.365-393
1616985
  Иванова Людмила Петровна Функциональный метод и его реализация в исследовании синтаксиса простого предложения : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19, 10.02.01 / Иванова Людмила Петровна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 35 с.
1616986
  Шалов В.М. Функциональный метод исследования несамосопряженных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шалов В.М.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1965. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1616987
  Левицкий А.Э. Функциональный подход в современной лингвистике // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 31-38
1616988
  Марков Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании / Ю.Г. Марков. – Новосибирск, 1982. – 255с.
1616989
  Сумарокова Л.Н. Функциональный подход и когнитивная лигвистика: методологическое сопоставление // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 30-34. – ISSN 2307-4558
1616990
   Функциональный подход к обучению речи на иностранном языке. – Воронеж, 1980. – 127с.
1616991
  Пронин Л.А. Функциональный пульт пользователя в системах автоматизации научных исследований. / Л.А. Пронин, В.М. Гуднов. – Пущино, 1985. – 13с.
1616992
   Функциональный синтаксис и гиперсинтаксис германского языка. – Куйбышев, 1983. – 157с.
1616993
   Функциональный синтаксис немецкого языка. – Челябинск
Вып. 12. – 1977
1616994
   Функциональный синтаксис немецкого языка. – Челябинск
Вып. 2. – 1979
1616995
  Маков Ю.Н. Функциональный статистический анализ случайных волновых процессов : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.03 / Маков Ю. Н.; МГУ. – М., 1978. – л.
1616996
  Галаншина Ирина Константиновна Функциональный статус наречий в системе частей речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Галаншина Ирина Константиновна; Моск. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. Спец. совет. Д053.17.01. – М., 1989. – 22л.
1616997
   Функциональный стиль научной прозы. – М, 1980. – 286с.
1616998
   Функциональный стиль общенаучного языка и методы его исследования. – Москва, 1974. – 180 с.
1616999
  Голембиовский Ю.М. Функциональня и структурная организация операционных автоматов. / Ю.М. Голембиовский. – Саратов, 1980. – 53с.
1617000
  Волков В.М. Функциональыне электронные усилители с широким динамическим диапазоном / В.М. Волков. – Киев, 1967. – 342 с.
<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,