Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1601160216031604160516061607160816091610(+10)В кінець >>
1609001
  Ріхтер К.В. "Формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств в умовах загострення глобальної конкуренції" : дис. ... д-ра філософії : 051, 05 / Ріхтер Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 339 арк. – Додатки: арк. 262-339. - Додаток є окремою одиницею. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 214-261
1609002
  Поліщук О.М. "Формування та реалізація воєнної політики як інструмент забезпечення національної безпеки України" : дис. ... д-ра філософії : 05 ; 052 / Поліщук Олександр Миколайович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 265 с. – Додатки: с. 253-265. – Бібліогр.: с. 216-252
1609003
  Росул Т. Формування "4К"- компетенцій майбутніх вчителів початкових класів засобами оперного мистецтва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 83-88. – ISSN 2308-4634


  У статті запропоновано модель навчальних ситуацій і завдань для майбутніх учителів початкової школи в рамках елективного курсу при вивченні опери М. Равеля “Дитя і чари”. Вони сприятимуть формуванню творчої індивідуальності, ціннісних орієнтацій, ...
1609004
  Гарага А.В. Формування "Soft skills" студентів університету - перспективний напрямок підвищення якості вищої освіти // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 47. – С. 46-51. – ISSN 2306-546X
1609005
  Мешко Г.М. Формування Soft Skills студентів непедагогічних спеціальностей у процесі вивчення курсу "Педагогіка" / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 267-271. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1609006
  Шубравська О.В. Формування агропродовольчої спеціалізації України в контексті сучасних інвестиційних процесів / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 10 (719). – Бібліогр.: 11 назв
1609007
  Дацій Н.В. Формування адміністративної еліти у системі надання медичних послуг та охорони здоров"я України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 20-24. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1609008
  Мольдерф Т. Формування академічної вокально-виконавської культури у структурі підготовки майбутніх викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 298-313. – ISSN 2312-5993
1609009
  Скирда Т.С. Формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 01 / Скирда Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1609010
  Шалаєва В. Формування аксіологічного складника як одного з найважливіших компонентів комунікативних умінь іноземних студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 195-205. – ISSN 2312-5993
1609011
  Шетеля Н.І. Формування аксіологічної компетентності фахівців у галузі культури та мистецтв // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 89-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1609012
  Шевченко Р.І. Формування алгоритму та процедур організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого рівня поширення небезпеки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1609013
  Щербак В. Формування альтернативного зовнішньополітичного курсу Гетьмана Петра Дорошенка // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 562-568. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1609014
  Галицька Е.В. Формування аналітичного мислення у фахівців-менеджерів / Е.В. Галицька, Л.М. Савчук // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 68-70
1609015
  Кужель О.М. Формування англомовної компетентності у читанні студентів філологічних спеціальностей // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 41-42
1609016
  Шандра Н.А. Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шандра Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1609017
  Русалкіна Л.Г. Формування англомовної професійно зорієнтованої підготовки майбутніх лікарів / Л.Г. Русалкіна, Н.М. Гожелова // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 197-199
1609018
  Вайнагій Т.М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вайнагій Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1609019
  Левченко Л.Л. Формування архівної галузі в державі Ізраїль // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 139-180. – ISSN 0320-9466
1609020
  Рочняк Ю.А. Формування архітектури будівель залізничних вокзалів у політичних періодах історії України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 331-341. – ISSN 2077-3455
1609021
  Моркляник О.І. Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів) : Автореферат дис. ...канд. архітектури: Спец. 18.00.01 / Оксана Ігорівна Моркляник; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1609022
  Сіткарьова О.В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст. : [у 4 ч.] / О.В. Сіткарьова ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-8259-29-7
Ч. 3, т. 2 : Архітектурно-будівельна діяльність в Росії та Гетьманщині за часів імператриці Єлизавети Петрівни. – 2008. – 231, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 222-224. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на боковиках
1609023
  Сіткарьова О.В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст. : [у 4 ч.] / О.В. Сіткарьова ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Хімджест. – ISBN 978-966-8537-76-9
Ч. 3, т. 3 : Архітектурно-будівельна діяльність у Києві та Києво-Печерській лаврі в 1740-1760-х рр. – 2009. – 239, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 196-197. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на боковиках
1609024
  Асєєва І.В. Формування базових компетенцій бакалаврів з машинобудування при вивченні природничих дисциплін / І.В. Асєєва, О.С. Пономарьов // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 38-51. – ISSN 2074-8167
1609025
  Колєдіна К.О. Формування банківських кластерних ініціатив в Україні / К.О. Колєдіна, Г.І. Семенова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 364-369. – ISSN 2222-4459
1609026
  Колоскова Г. Формування бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону в умовах цифровізації / Г. Колоскова, О. Кобєлев // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (310), травень. – С. 33-40. – ISSN 2076-9326
1609027
  Набока Ю.В. Формування бізнес-моделі рекреаційного підприємства на ринку медичного туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
1609028
  Кравчук М. Формування біотероризму як феномена сучасного суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 227-231. – ISSN 2
1609029
  Семенов Г.А. Формування бюджетів на підприємстві / Г.А. Семенов, Н.В. Таран // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 232-236. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1609030
  Храмов Ю.О. Формування в 30-х роках XX ст. в Україні фундаментальних наук та їх застосувань / Ю.О. Храмов, Г.Л. Звонкова, О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 130-155. – ISSN 0374-3896


  "Згадуються професори Косоногов Й.Й., Граве Д.О. та інш."
1609031
  Жиленко М. Формування в магістрантів спеціальності 011 мотиваційних компетентностей для професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 9-14. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вимоги Національної рамки кваліфікацій України, Стандарту другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 і професійного стандарту на групу професій "Викладачі закладів вищої освіти". Визначено вимоги цих документів щодо ...
1609032
  Задорожна О.І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль, 2018. – 249, [4] арк. – Додатки: арк. 234-249, [4]. – Бібліогр.: арк. 203-233
1609033
  Задорожна О.І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1609034
  Сабат Н.О. Формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сабат Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2021. – 248, [5] арк. – Додатки: 212-248, [5] арк. – Бібліогр.: 187-211 арк.
1609035
  Шовковий В. Формування в майбутніх філологів-германістів рефлексії як компонента компетентності в читанні / В. Шовковий, Т. Шовкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 117-131. – ISSN 2312-5993
1609036
  Іщенко М.П. Формування в молоді комуністичного ставлення до праці / М.П. Іщенко. – К., 1983. – 32с.
1609037
  Титаренко Т.М. Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя : Методичні рекомендації / Т.М. Титаренко, Л.А. Лєпіхова, О.Я. Кляпець; Академія пед. наук України; Інститут соціальної та політичної психології. – Київ : Міленіум, 2006. – 124с. – ISBN 966-35-32-8-2


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
1609038
  Бурдун В.В. Формування в учнів закладів загальної середньої освіти підприємницької компетентності на уроках трудового навчання // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 79-90. – ISSN 2227-2747
1609039
  Назаренко Т.Г. Формування в учнів ліцею економічної компетентност // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 261-271. – ISBN 978-966-544-404-5
1609040
  Назаренко Т. Формування в учнів ліцею ключової компетентності через зміст навчального посібника / Т. Назаренко, Н. Шиліна // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 185-193. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1609041
  Новікова А.О. Формування в учнів основної школи умінь математичного моделювання у процесі навчання алгебри : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Новікова Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1609042
  Колодько І.М. Формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до еколгічної діяльності в неформальній освіті Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Колодько Інна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1609043
  Левченко І.П. Формування в учнів творчого ставлення до праці / І.П. Левченко. – Київ, 1971. – 46с.
1609044
  Рубцова Т.В. Формування в учнів читацьких інтересів. / Т.В. Рубцова. – Київ, 1959. – 84с.
1609045
  Сапожникова Е.Ш. Формування в учнів школи-інтернату готовності до праці / Е.Ш. Сапожникова. – К., 1963. – 32с.
1609046
  Хаустова В.Є. Формування взаємодії освіти, науки та бізнесу в умовах розвитку інноваційної економіки / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 28-38. – ISBN 978-617-7801-27-5
1609047
  Адаменко І.П. Формування видатків бюджету в умовах інституційної модернізації економіки / І.П. Адаменко, С.І. Собчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 303-312. – ISSN 2222-4459
1609048
  Крикун Т.І. Формування видатків бюджету на соціальне забезпечення // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 162-169. – ISSN 2306-546X
1609049
  Кравець В.І. Формування видатків бюджету як інструмент фінансової політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 75-82. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1609050
  Козир А.В. Формування виконавської компетентності у магістрантів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 3-7. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1609051
  Рибакова Л.П. Формування вимог до змісту та структури обліково-управлінської звітності для потреб стратегічного управління / Л.П. Рибакова, М.І. Симочко, Е.Ф. Югас // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (251). – С. 23-27. – ISSN 2522-1620
1609052
  Линовицька О. Формування відповідальної державної політики в галузі освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 141-149


  Державна освітня політика розглядається крізь призму здійснення державою владних повноважень.
1609053
  Омельченко Ю.А. Формування вітчизняної культурної спадщини // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 219-230
1609054
  Голиков Ю.Г. Формування вмінь і навичок самовиховання студентів та курсантів вищих навчальних закладів : Навчально-методичний посібник / Ю.Г. Голиков; Південний наук. центр академії педагогічних наук України; Одеськ. ордена Леніна ін-т сухопутних військ. – Одеса, 2005. – 46с. – ISBN 966-8835-15-8
1609055
  Горлач В.В. Формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Горлач Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1609056
  Баланюк І.Ф. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств / І.Ф. Баланюк, І.І. Козак, Д.І. Шеленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 59-67. – ISSN 2221-1055
1609057
  Хопта С.Ф. Формування внутрішнього переконання судді - доктринальний рівень дослідження // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 304-308. – ISBN 978-966-7166-36-6
1609058
   Формування врожайності та зерна ячменю ярого залежно від регуляторів росту і удобрення / А.Д. Гирка, І.Д. Ткаліч, Ю.Я. Сидоренко, О.В. Бочевар, О.В. Ільєнко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 59-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-6609
1609059
  Шакалій С.М. Формування врожайності та якості насіння соняшнику залежно від позакореневого підживлення // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-6609
1609060
  Глушаниця Н.В. Формування вторинної мовної ідентичності засобами інформаційних технологій у навчанні англійської мови / Н.В. Глушаниця, Т.В. Тарнавська // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 280-291. – ISBN 978-617-8219-05-5
1609061
  Хань Вей Формування вуглецевих та оксидних наноструктур для відновлюваної енергетики: моделювання та експериментальне дослідження : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Хань Вей ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліог.: 32 назви
1609062
  Шевченко Т.Ю. Формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціального супроводу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Шевченко Тетяна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1609063
  Левицька Л. Формування гендерної культури студентської молоді у закладах вищої освіти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-45. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито аспекти формування гендерної культури студентської молоді в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Досліджено гендерну освіту та виховання як психолого-педагогічну проблему, визначено сутність і особливості гендерної культури ...
1609064
  Пігулевський П.Г. Формування геолого-геофізичного блоку в системі екологічного моніторингу (на прикладі м. Жовті Води) / П.Г. Пігулевський, О.К. Тяпкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-85. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За результатами крупномасштабного геофізичного вивчення розломно-блокової тектоніки оцінено стійкість території до проявів сучасних природно-техногенних процесів у земних надрах, а також спрогнозовано інтенсивність і напрями поширення наслідків ...
1609065
  Ведмецька Ю. Формування геометричних уявлень молодших школярів у процесі пошукової діяльності // Науково-методичні засади становлення сучасного педагога : зб. наук. праць студентів / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: О.В. Саган ; редкол.: О.В. Саган та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – [Вип. 6]. – С. 56-59. – ISBN 978-617-7090-39-6
1609066
   Формування гігієни планування населених місць у періоди доземської та земської медицини / А.М. Сердюк, В.М. Махнюк, Р.В. Савіна, А.М. Гринзовський, С.М. Могильний // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: В.Я. Акіменко, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67. – С. 6-10. – ISSN 0135-2091
1609067
  Кузьменко Н.. Формування глобальних компетенцій студентів дослідницьких університетів // Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС : монографія у співавторстві / А. Марушкевич, Плахотнік, Н. Кузьменко, Є. Спіцин, А. та ін. Байдюк. – Київ : Ямчинський О.В., 2022. – С. 32-38. – ISBN 978-617-8184-15-5
1609068
  Спіцин Є. Формування готовності аспірантів до проходження асистентської педагогічної практики шляхом освітнього тренінгу [у КНУ імені Тараса Шевченка] // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 13-19. – ISBN 978-617-8049-46-1
1609069
  Теремінко Л.Г. Формування готовності до професійної мобільності майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Теремінко Лариса Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1609070
  Чорна О.Г. Формування готовності здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності / О.Г. Чорна, О.М. Рачковський // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 171-174. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1609071
  Журавська Н.С. Формування готовності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування інновацій // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 59-72. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
1609072
  Бондаренко О. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної діяльності у військових ліцеях як педагогічна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 9-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто готовність майбутніх офіцерів до професійної діяльності у військових ліцеях як теоретичну, так і практичну складову, оскільки лише в поєднанні з практикою можна правильно зорієнтуватися в освітньому процесі ВВНЗ та ВНП ЗВО під час виконання ...
1609073
  Голота Н. Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти / Н. Голота, А. Карнаухова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 27-38. – ISSN 2312-5993
1609074
  Ковальчук Т.І. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : монографія / Т.І. Ковальчук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України. – ISBN 978-966-452-115-1
[Ч. 1]. – 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-359
1609075
  Самілик В. Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності методом кейсів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 130-134. – ISSN 2308-4634
1609076
  Петренко С. Формування готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності / С. Петренко, Л. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 95-106. – ISSN 2312-5993
1609077
  Постова С.А. Формування готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності / С.А. Постова, І.В. Новіцька, О.Ю. Усата // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 214-220. – Бібліогр.: с. 217-219. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1609078
   Формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі першої педагогічної практики / В. Ачкан, К. Власенко, І. Лов"янова, С. Волков // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 141-149. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1609079
  Дроздова-Кучерук Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дроздова-Кучерук Катерина Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1609080
  Андросова Н.М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання методів виховання у позакласній роботі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 13-19. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1609081
  Коновальчук І.М. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коновальчук Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1609082
  Довгопола Л. Формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до науково-дослідної діяльності у процесі проведення навчально-польової практики / Л. Довгопола, Ю. Шапран // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 118-133. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1609083
  Горбачевська О.П. Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Горбачевська Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1609084
  Маятіна Н. Формування готовності майбутніх фахівців до професійної самореалізації як психолого-педагогічна проблема // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 169-182. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1609085
  Плахотнік О. Формування готовності майбутніх фахівців педагогіки вищої школи до професійного самовдосконалення в умовах університетської освіти // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 14-27. – ISBN 978-617-7986-82-8
1609086
  Паскевська Ю.А. Формування готовності персоналу пенітенціарних установ до оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі та індивідуальне планування роботи з ними // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 99-106. – ISSN 2411-3190
1609087
  Гаврищак Г.Р. Формування графічної компетентності здобувачів вищої освіти засобами комп"ютерно-орієнтованих технологій / Г.Р. Гаврищак, А.В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 6-13. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1609088
  Сусла Н.М. Формування графічної культури майбутніх учителів технологій у процеси вивчення технічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сусла Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1609089
  Кушерець В.І. Формування громадської думки / В.І. Кушерець. – К., 1990. – 32с.
1609090
  Набруско Віктор Іванович Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади (масовокомунікативний вимір) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Набруско В. І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 192 л. + Додаток: л.181-192. – Бібліогр.: л.172-180
1609091
  Набруско В.І. Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади (масовокомунікативний вимір) : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Віктор Іванович Набруско; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1609092
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – К., 1979. – 112с.
1609093
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – Київ, 1982. – 48с.
1609094
  Бевз Г.М. Формування громадської думки щодо реформ методом "Дослідження шляхом участі" // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-22. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9931
1609095
  аль-Теміні А Д.Н. Формування громадянського суспільства в сучасному Іраку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 255-261
1609096
  Родченко Л. Формування громадянського суспільства в Україні за принципами демократії та національної безпеки // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 170-174. – ISBN 978-617-7638-06-2
1609097
  Дорошенко В.С. Формування громадянського суспільства в українській державі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 45-47. – ISSN 2076-1554
1609098
  Акуленко Д.Ю. Формування громадянського суспільства в умовах сьогодення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 115-118. – ISSN 2524-017X
1609099
  Гершуненко О. Формування громадянської активності старшокласників у позакласній діяльності / О. Гершуненко, Д. Пащенко, Н. Примаченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 39-44. – ISSN 2308-4634
1609100
  Ковальчук І.Л. Формування громадянської компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами сучасної правової культури / І.Л. Ковальчук, С.С. Марчук, І.В. Чемерис // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 57-61. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1609101
  Бакка Т. Формування громадянської компетентності у студентів педагогічних закладів вищої освіти у процесі професійної підготовки / Т. Бакка, О. Богомаз // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 11. – С. 123-129
1609102
   Формування громадянської самосвідомості молоді : Тези і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченної роковинам Олега Ольжича. – Донецьк, 1995. – 312с
1609103
  Покотило О.М. Формування датасету юридичних документів, використовуючи багаторівневий парсер на основі стеку / О.М. Покотило, О.О. Марченко // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 42-43
1609104
  Вітман К.М. Формування демократичної політичної мультикультурної нації в Естонії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 591-597. – ISSN 1563-3349
1609105
  Болдуєв М.В. Формування державної аграрної політики щодо забезпечення продовольчої безпеки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 34-38. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1609106
  Манойленко О.В. Формування державної інтеграційної регуляторної політики національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (530) : Зарубіжний досвід регіонального розвитку після воєнних конфліктів. – С. 4-9. – ISSN 2222-4459
1609107
  Демидович В.В. Формування державної піолітики розвитку інвестиційної діяльності в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 74-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1609108
  Бондар І.С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навч. посібник / І.С. Бондар, В.Г. Горник, Ю.І. Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 278, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 263-277 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-58-5
1609109
  Міщенко К.С. Формування державної політики у сфері охоорони здоров"я в умовах системних змін: категоріальний підхід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 48-54. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1609110
  Подлужна Н.О. Формування державної регіональної політики: досвід країн "Великої сімки" / Н.О. Подлужна, В.С. Долга // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 49-58. – ISSN 2222-4459
1609111
  Гончар Л.О. Формування державної стратегії управління змінами у сфері послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гончар Лілія Олександрівна ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1609112
  Старков В. Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури людності України: кінець 1910-х - початок 1930-х років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 311-323. – (Нова серія ; вип. 18)
1609113
  Галицька С. Формування джерельної бази українознавства: досвід бібліотеки Університету Торонто // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 78-89. – ISSN 1029-7200
1609114
  Го Яньцзюнь Формування дидактичної компетентності майбутніх викладачів вокалу як музично-педагогічна проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 250-259. – ISSN 2312-5993
1609115
  Смага І.С. Формування диференціальної земельної ренти ІІ та рентного доходу ІІ за нормативів економічних показників вирощування зернових культур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1609116
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні хімії / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – 3-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1982. – 94 с.
1609117
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – К., 1970. – 59с.
1609118
  Ісип Є. Формування діаспор балканських народів на півдні України // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
1609119
  Диба М.І. Формування діджитал-парадигми соціально-економічного розвитку / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 32-44 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
1609120
   Формування довільної уваги у чоловіків та жінок при виконанні завдань із високим когнітивним навантаженням / М. Бондаренко, О. Бондаренко, В. Кравченко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували статеві відмінності в мозкових механізмах, що лежать в основі перемикання між мимовільною та довільною увагою. У 20 чоловіків та 20 жінок порівнювали час реакції, кількість помилок та електричну активність головного мозку під час виконання ...
1609121
  Новоселова В.В. Формування довіри до судової влади в Україні в контексті утвердження принципу верховенства права: теоретико-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Новоселова Віталіна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1609122
  Мосейчук А.Р. Формування дослідницьких компетенцій майбутніх фельдшерів: критеріально-рівневий аспект // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 43-47. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1609123
  Поведа Т.П. Формування дослідницьких умінь студентів на лабораторних заняттях з навчальної дисципліни "Метрологія та ергономіка в організації охорони праці" // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 170-174. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
1609124
  Браславська О. Формування дослідницьких умінь школяра - основа сучасної природничої освіти / О. Браславська, С. Грабовська // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 19-26. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2706-6258
1609125
  Мороз П. Формування дослідницької компетентності засобами сучасного шкільного підручника історії / П. Мороз, І. Мороз // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 142-162. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1609126
  Лещенко Г.А. Формування дослідницької компетентності майбутніх магістрів авіаційного транспорту // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 66-72. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
1609127
  Гладкова В. Формування дослідницької компетентності майбутніх менеджерів освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 1 (66). – С. 30-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1609128
  Коваленко Н. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у навчально-науковому педагогічному проекті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 81-91. – ISSN 2312-5993
1609129
  Борозенець Н. Формування дослідницької компетентності студентів аграрних університетів: використання методу математичного моделювання // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 59-65. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
1609130
  Гусаревич Н.В. Формування доходів в умовах економічних перетворень // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 152-158. – ISSN 2306-546X
1609131
  Трусова Н. Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів / Н. Трусова, О. Сизоненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 19-27 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1609132
  Слухай С.В. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи / С.В. Слухай, Н.Я. Здерка // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 12-20
1609133
  Бірюченко С.Ю. Формування доходів персоналу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бірюченко Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 40 назв
1609134
  Цін Шень Формування духовно-моральної культури майбутнього вчителя музики у закладах вищої освіти України та КНР // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 188-196. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1609135
  Федоренко В. Формування духовного світу школярів як першозавдання вивчення української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.38-47.
1609136
  Тимошенко О.В. Формування еко-концепцій у сфері сучасної індустрії моди / О.В. Тимошенко, К.І. Коцюбівська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 273-280. – ISSN 2222-4459
1609137
  Добровольська Н.В. Формування екологічно збалансованого землеробства Харківської області: суспільно-географічний підхід : монографія / Н.В. Добровольська, С.В. Костріков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-230. – (Серія "Суспільно-географічні дослідження регіонів України"). – ISBN 978-966-285-347-6
1609138
  Мехді Джамел Брахмі Формування екологічного етикету магістрів: погляд з позиції сучасної педагогічної науки // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 37-42. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1609139
  Шомпол О.А. Формування екологічної держави в контексті сталого розвитку // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 90-92. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
1609140
  Ткачук Г.П. Формування екологічної культури учня / Г.П. Ткачук. – К, 1988. – 31с.
1609141
  Сухіна В.Ф. Формування екологічної свідомості як проблема інтеграціїї освітнього процесу в гуманітарном ВНЗ / В.Ф. Сухіна // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 56-63. – ISBN 966-593-181-4
1609142
  Швиданенко О.А. Формування економіки знань у регіонах України / О.А. Швиданенко, Т.Г. Бусарєва // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 7 назв
1609143
  Коробенко Р.І. Формування економічного потенціалу сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коробенко Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1609144
  Сікорака Л.А. Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сікорака Ліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
1609145
  Бурлаєнко Т.І. Формування економічної компетентності менеджера - шлях до формування майбутньої управлінської еліти // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 42-44
1609146
  Чучаліна Ю.М. Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чучаліна Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1609147
  Чучаліна Ю.М. Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки: теорія і практика : монографія / Юлія Чучаліна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський М.М., 2022. – 328, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-257. – ISBN 978-966-304-455-2
1609148
  Несімко О.Д. Формування економічної культури юриста в умовах ринкової // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 345-351. – (Юридична ; Вип. 1)
1609149
  Зайцева О.І. Формування екосистеми інтегрованих маркетингових бренд-комунікацій в умовах воєнного стану / О.І. Зайцева, Р.М. Набока, В.О. Шумаков // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 89-96. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 6). – ISSN 2707-8620
1609150
  Бурменко О.А. Формування експертно-статистичної моделі попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у межах оперативних можливостей теріторіального підрозділу / О.А. Бурменко, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 288-292. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1609151
  Литвин О.Є. Формування експертної політики України на світовому ринку зернових : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01- Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Литвин О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213 л. + Додатки: л. 211-213. – Бібліогр.: л. 198-210
1609152
  Черевко І.В. Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Черевко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Поліс. нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1609153
  Бердник С.Л. Формування електромагнітних полів комбінованими вібраторно-щілинними випромінюючими структурами в електродинамічних об"ємах з імпедансними границями : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Бердник Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
1609154
  Конфорович А.Г. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку / А.Г. Конфорович, З.Є. Лебедєва. – Киев, 1976. – 231с.
1609155
  Близнюк Ю.В. Формування елементів техніки плавання у юних спортсменів 8-10 років з урахуванням особливостей нервової системи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Близнюк Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1609156
  Жмай О.В. Формування емоційного інтелекту як необхідна складова процесу розвитку soft skills // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 119-132. – ISSN 2413-9998
1609157
  Гончарук І.В. Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 38-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1609158
  Пирогова Т. Формування естетичних смаків та естетичних оцінок учнівської та студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (74). – С. 61-68. – ISSN 2078-1016
1609159
  Палихата Е. Формування естетичної культури у майбутніх учителів-філологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 101-109. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1609160
  Палихата Е.Я. Формування естетичної культури у майбутніх учителів-філологів засобами художнього слова (на матеріалі романа У. Самчука "Волинь") // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 222-236. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1609161
  Грицаєнко Л. Формування етичних засад академічної доброчесності в майбутніх педагогів при викладанні дисципліни "Риторика та мистецтво презентації" // Науковий вісник Ужгородського університету : наукове видання / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 54-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (41)). – ISSN 2663-6840
1609162
  Колтун В. Формування етичного ресурсу місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 214217
1609163
  Батенко Г.В. Формування етнічного складу населення Південноукраїнського регіону кінця XVIII - початку XIX ст.: французькі дослідження // Україна доби модернізації XIX-XX ст.: соціум, цінності, життєві практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 10-14. – ISBN 978-617-7090-38-9
1609164
  Білецька Ю.О. Формування етнічної ідентичності домінантних спільнот Криму: політико-культурологічний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 332-341
1609165
  Соколенко Т.М. Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного вищого навчального закладу // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 211-217. – ISSN 2220-6310


  У статті досліджується проблема підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх вчителів в аспекті формування етнокультурної компетентності. Етнокультурна компетентність розглядається як складне інтегроване поняття, яке включає в себе ...
1609166
  Калакура О.Я. Формування етнонаціональної політики єдності в контексті євроінтеграційних процесів // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 253-270. – ISBN 978-966-02-9246-8


  Визначаючи перспективні напрями розвитку українського суспільства, яке реалізує своєї євроатлантичне прагнення, не можна недооцінювати проблеми міжнаціональних відносин, які набули особливої актуальності в умовах російської агресії, анексії АР Крим, ...
1609167
  Топалова І. Формування ефективних логістичних ланцюгів на регіональних товарних ринках // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 26-32. – ISBN 978-617-7768-17-2
1609168
  Міщенко Р.І. Формування ефективних механізмів публічних закупівель в сучасних геоекономічних умовах : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Міщенко Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1609169
  Предборський В. Формування ефективної еліти українського суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 15-20. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1609170
  Гарник О.А. Формування ефективної інноваційної моделі розвитку економіки України // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 2. – C. 12-19. – ISSN 2522-9273
1609171
  Колещук О.Я. Формування ефективної системи стратегічного управління інноваційністю підприємств // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 91-98. – ISSN 2073-9982
1609172
  Супрун В.В. Формування ефективної системи управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 63-97. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
1609173
   Формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції високотоварних сільськогосподарських підприємств / М.А. Місевич, В.М. Ходаківський, Р.С. Прус, А.Г. Суханова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 93-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1609174
  Михалюк М.М. Формування єврейських громад у малих містечках столичного суспільно-географічного району України: історико-географічний аспект // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 119-130. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1609175
  Сбруєва А.А. Формування європейського виміру забезпечення якості вищої освіти в контексті інтернаціоналізації освітнього простору : монографія / А.А. Сбруєва, І.В. Єременко ; за заг. ред. проф. А.А. Сбруєвої ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-215. – ISBN 978-966-698-280-6
1609176
  Шашина М.В. Формування європейської інституціональної моделі структурної модернізації регіональної економіки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1609177
  Бориславська О.М. Формування європейської моделі конституціоналізму: від ідеї до конституційної системи правління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 65-70. – ISSN 2219-5521
1609178
  Гура О.І. Формування європейської проєктної культури: основні рівні, напрями та етапи / О.І. Гура, Т.Є. Гура // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 39-45. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1609179
  Назарчук О.М. Формування єдиного господарського комплексу південних районів України і Кримського півострова в контексті енергетичної стратегії УРСР після Другої Світової війни / О.М. Назарчук, П.В. Сацький // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 84-94. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1609180
  Жилінська О. Формування єдиного наукового простору як пріоритет науково-технічної політики ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 722-726. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1609181
  Козак Ю.Г. Формування єдиного ринку товарів країн Європейського Союзу: еволюція та наслідки лібералізації / Ю.Г. Козак, І.О. Уханова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 20-37. – ISSN 2413-9998
1609182
  Бойченко О.І. Формування єдиної державної ідеології Давнього Китаю на основі конфуціанства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 17-27
1609183
  Прейгер Д. Формування ЄЄАТП: місце і роль України : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 64-74 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1609184
  Лебедик Л.В. Формування загальних і професійних компетенцій майбутніх викладачів економіки // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 11-14. – ISSN 2221-6316
1609185
  Гордієнко В.А. Формування загального сленгу в сучасній російській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Гордієнко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1609186
  Ящун Т.В. Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп"ютерних інформаційно-навчальних засобів: практичні результати / Т.В. Ящун, Е.В. Громов, Д. Пиршл // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 76-86. – ISSN 2074-8922
1609187
  Ящун Т.В. Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп"ютерних інформаційно-навчальних засобів: стан проблеми / Т.В. Ящун, Е.В. Громов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 68-76. – ISSN 2074-8922


  "Сучасний стан системи освіти України знаходиться на стадії повної реорганізації, що охоплює й зміну ідеології підготовки фахівців. Джерелом реорганізації змісту освіти стають нормативні документи, основоположним з яких є галузевий стандарт вищої ...
1609188
  Кравченко В.В. Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Кравченко, А.О. Янчук // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 5-11. – ISSN 2311-6420
1609189
  Надольська В.В. Формування законодавчої і нормативної бази архівної справи в Республіці Казахстан // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 163-170. – ISSN 0320-9466
1609190
   Формування залишкової міцності конструкційного склопластика в умовах післядії пожежі / П.А. Білим, В.О. Росоха, О.Ю. Нікітченко, А.О. Гарбуз, А.А. Жигло // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 328-332 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1609191
  Загородня Л. Формування звукової культури мовлення в дітей 5-го року життя з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення засобом дидактичної гри / Л. Загородня, Т. Марєєва // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 2. – С. 94-122. – ISSN 2786-703X
1609192
  Бурлука О.В. Формування здатності до самоосвіти особистості в умовах інформатизації суспільства // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 145-153. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1609193
  Бражнікова А. Формування здатності студентів до усної комунікації іноземною мовою: ресурсність емпауермент-педагогіки // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 25-36. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1609194
  Кабацька О.В. Формування здоров"язбережувального освітнього середовища в класичних університетах: історія, теорія, практика : монографія / Олена Кабацька ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Новий курс, 2020. – 382, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 381-382 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7886-11-1
1609195
  Мешко Г.М. Формування здоров"язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 157-161 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1609196
  Лехолетова М.М. Формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Лехолетова Марина Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1609197
  Мондич О. Формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх фахівців - вчителів початкової школи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 182-192. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1609198
  Поліщук Н. Формування здоров"язбережувальної компетентності студентської молоді у процесі волонтерської діяльності // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 105-107
1609199
  Овчарук В.В. Формування здоров"язберігаючої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Овчарук Василь Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1609200
  Жалій Р. Формування здоров"язберігаючої культури студентської молоді в умовах сучасного закладу вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 38-41. – ISSN 2075-1478
1609201
  Алєксєєв О.О. Формування здорового способу життя на заняттях настільним тенісом // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 14-18. – Бібліогр.: 9 назв.
1609202
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний укніверситет імені Івана Огієнка
Вип. 7. – 2018. – 199, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1609203
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університетімені Івана Огієнка
Вип. 8. – 2019. – 203, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1609204
  Парфіненко Т.О. Формування здорового стилю життя майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук у процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Парфіненко Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1609205
  Кустовська О. Формування земельних ділянок комерційного використання / О. Кустовська, С. Мудра // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1609206
  Старостенко Д.М. Формування земельно-межового законодавства на сучасному етапі реформування земельних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 96-103
1609207
  Гречківська М.І. Формування земельної ділянки як об"єкта права власності крізь призму конституційних гарантій права власності на землю // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 131-133. – ISBN 978-966-7957-18-6
1609208
  Кулик І.А. Формування зернової продуктивності вівса голозерного в північному Степу України / І.А. Кулик, А.С. Бондаренко, М.В. Котченко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 65-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-6609
1609209
  Гродецька Н.М. Формування злочинної поведінки неповнолітніх залежно від типу неблагополучних сімей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 54-60. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1609210
  Воронцова К. Формування змісту вищої юридичної освіти України у другій половині ХХ століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 150-154. – ISSN 2308-4634


  Автором здійснено аналіз навчально-методичної документації, яка визначала зміст вищої юридичної освіти, а також охарактеризовано теоретичну основу підготовки юридичних кадрів. Згадується Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка
1609211
  Засєкіна Т. Формування змісту навчальних предметів на основі компонентів освітніх галузей державного стандарту // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 53-65. – ISSN 2411-1317
1609212
  Жиленко М. Формування змісту навчання в дослідницьких університетах ЄС // Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС : монографія у співавторстві / А. Марушкевич, Плахотнік, Н. Кузьменко, Є. Спіцин, А. та ін. Байдюк. – Київ : Ямчинський О.В., 2022. – С. 48-53. – ISBN 978-617-8184-15-5
1609213
  Матвієнко В.М. Формування зовнішньополітичного відомства УНР і визначення напрямків його діяльності за доби Центральної Ради : до 10-ї річниці незалежності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-61. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Статтю присвячено питанням налагодження роботи та проблемам визначення основних напрямків діяльності зовнішньополітичного відомства УНР періоду Центральної Ради та ролі у цьому процесі керівника цього відомства В.О. Голубовича. The article deals with ...
1609214
  Кизенко О.О. Формування зон контролю в системі стратегічного контролінгу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 396-402
1609215
  Дзикович В.Я. Формування і використання основних виробничих фондів колгоспів України. / В.Я. Дзикович, М.Г. Ульянов. – К., 1973. – 127с.
1609216
  Дядик Т.В. Формування і використання трудових ресурсів на міжнародному рівні та в Україні / Т.В. Дядик, І.Л. Загребельна, К.М. Близнюк // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 1 (41). – C. 9–15. – ISSN 1997-4167
1609217
  Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 123-128
1609218
  Баглей Р.Р. Формування і оптимізація бізнес-процесів на підприємстві // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – C. 83-92. – ISSN 2308-1988
1609219
  Ковальчук С.С. Формування і реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці : Автореферат дис. ...д-ра економ. наук: Спец.:08.01.01 / Ковальчук С.С.; Станіслав Сергійович; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 51 назва
1609220
  Ковальчук С.С. Формування і реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці : Дис. ... д-ра. економ. наук: Спец. 08.01.01 - економ. теорія / Станіслав Сергійович Ковальчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 403,[9]л. – Додатки л.[9]. – Бібліогр.: л.373-403
1609221
  Качан Є. Формування і реалізація соціально-економічної політики у мікрорегіоні в умовах децентралізації / Є. Качан, А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 6 назв.
1609222
  Кравчук Ю.Г. Формування і реалізація стратегій розвитку індустрії 4.0 у міжнародному контексті / Ю.Г. Кравчук, С.В. Войтко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 48-53. – ISSN 2306-6806
1609223
  Надольська В.В. Формування і розвиток архівного законодавства в Російській Федерації // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – C. 251-259. – ISSN 0320-9466
1609224
  Гудзь О.Є. Формування і розвиток креативного менеджменту в інноваційних підприємствах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 4-11. – ISSN 2415-8089
1609225
  Пешко А.В. Формування і розвиток реальної економіки в Україні : Монографія / А.В. Пешко. – Ужгород : Патент, 2005. – 231с. – ISBN 966-8760-09-3
1609226
  Прискока О.В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов"янському контексті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 16-27. – ISSN 0027-2833


  Про виникнення та розвиток історичної лексикології української мови в зіставленні з аналогічним процесом у польській та російській мовах.
1609227
  Юрчишин В. Формування і системна розбудова новітньої державної аграрної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 4-14. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1609228
  Чутченко С.О. Формування ідеї внутрішньої людини в святоотцівській традиції // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 118-121. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянуто витоки ідеї внутрішньої людини в античній філософії і подальший її розвиток у творах Отців та вчителів церкви. Проаналізовано людинотворчий характер святоотцівської думки. The sources of idea of internal man in ancient philosophy and ...
1609229
  Гедін М.С. Формування ідей слов"янофільства в Російський Імперії в середині ХІХ століття // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 168-172. – ISSN 2076-1554
1609230
  Ванджі М. Формування ідентичності у "Третьому вимірі": німецько-єврейські автори з пострадянських країн // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 12-13
1609231
  Козко О. Формування ідіолекту підлітка в художньому тексті роману Донни Тартт "Щиголь" та особливості його відтворення у перекладі / О. Козко, Ю. Крамар // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3. – С. 53-59. – ISSN 2617-5339
1609232
  Петренко С.І. Формування ІКТ-компетентності викладачів на курсах підвищення кваліфікації / С.І. Петренко, Н.В. Дегтярьова // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 150-155. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1609233
  Сафанова Т. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 25-28. – ISSN 2076-9326


  імідж бібліотекаря: позитивний образ: бібліотечна професія
1609234
  Атаманенко С.В. Формування імміграційного законодавства США на початку незалежності країни (1788 - 1819 рр.) // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73-79.
1609235
  Коритченко К.В. Формування імпульсних газорозрядних струменів в удосконаленому методі прискорення ініціації детонації : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.11.15 / Костянтин Володимирович Коритченко; Наук.-дослід. комплекс "Прискорювач" Нац. наук. центру "Харьків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
1609236
  Берляк Г.В. Формування інвестиційних ризиків під впливом пандемії COVID-19 в Україні / Г.В. Берляк, Т.М. Магнушевська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 40-45. – ISSN 2309-1533
1609237
  Ткаченко А.С. Формування інвестиційних стратегій компаній зі страхування життя за умов економічних дисбалансів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 76-82. – ISSN 2306-6814
1609238
  Можаровська П. Формування інвестиційного механізму в контексті розвитку державного і регіонального управління // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 151-156
1609239
  Коренюк П.І. Формування інвестиційної привабливості підприємств галузей національної економіки : монографія / П.І. Коренюк, О.Т. Левандівський ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Кам"янське : ДДТУ, 2019. – 293, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-291. – ISBN 978-966-175-183-4
1609240
  Лакіш С. Формування інвестиційної привабливості регіонів України в умовах трансформаційних змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 661-674. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1609241
  Денисенко М.П. Формування інвестиційної стратегії економіки України / М.П. Денисенко, І.П. Шевчук, Я.В. Ганич // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-46
1609242
  Волчанська Л.В. Формування інвестиційної стратегії економічного розвитку аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 120-123. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1609243
  Мозолюк О. Формування індивідуального стилю мовлення як чинник компетентнісного підходу до навчання студента // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 96-101
1609244
  Давидович Л.Я. Формування індо-українських відносин після розпаду Радянького Союзу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 386-396
1609245
  Шеремет М. Формування інклюзивної культури фахівців галузі спеціальної освіти / М. Шеремет, Д. Супрун // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (86). – С. 13-18. – ISSN 2078-1016
1609246
  Смірнова О.В. Формування інноваційних будівель засобами ергодизайну в контексті сталого розвитку міського середовища // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 103-107. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1609247
  Сидоров І.П. Формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
1609248
  Шапуров О.О. Формування інноваційного механізму забезпечення сталого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Шапуров Олександр Олександрович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1609249
  Соболєва С.М. Формування інноваційного мислення в процесі розвитку сучасної вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 9-10. – ISBN 978-966-698-291-2
1609250
  Любімов В.І. Формування інноваційного потенціалу промисловості // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 171-175. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1609251
  Смулка О. Формування інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 45-54 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISSN 2313-3627
1609252
  Канаєва Марія Олександрівна Формування інноваційної інфраструктури в Україні : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 02. 02 / Канаєва М. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1609253
  Школа І. Формування інноваційної моделі розвитку регіону в контексті розвитку європейського ринку послуг // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 139-146. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1609254
  Кондрашов О.М. Формування інноваційної промислової політики в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 102-107. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1609255
  Данько В.В. Формування інноваційної системи управління закладами охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Данько Владислав Віталійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1609256
  Макаренко С.М. Формування інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Макаренко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
1609257
  Задорожний Ю.А. Формування інституту позадоговірних зобов"язань у римському праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 113-117.
1609258
  Баранюк Ю. Формування інституційних засад державного фінансового контролю // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 116-129. – ISSN 2410-0706
1609259
  Ступень М.Г. Формування інституційного забезпечення розвитку лісового сектору: зарубіжний та вітчизняний досвід / М.Г. Ступень, Б.В. Шумлянський // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 99-107 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-7468
1609260
  Грицик Л. Формування інституційного рівня державного регулювання міжнаціональних відносин в Україні (1991-2011 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 46-51


  Досліджуються основні етапи становлення системи управління етнонаціональними питаннями в Україні протягом 1991-2011 рр. Розглядається процес формування мережі державних виконавчих інститутів вітчизняної етнополітики та відповідних ...
1609261
  Кушнір С. Формування інституційного середовища забезпечення функціонування аграрного сектору // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 85-92. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглядаються інституційні засади формування сприятливого середовища для підвищення економічної безпеки аграрної економіки. Вагома увага приділена питанням пізнання сутності основних інститутів, що відіграють важливу роль у її розвитку. ...
1609262
   Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки : колект. монографія / [А.А. Гриценко та ін.] ; за ред. акад. НАН України А.А. Гриценка ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр.". – Київ : [б. в.], 2021. – 735, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9756-2
1609263
  Шушкова Ю.В. Формування інституціонального базису технологічної модернізації економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 10-16. – ISSN 2306-6814
1609264
  Моісеєнко О.М. Формування інституціонального механізму державного управління економічним розвитком України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Моісеєнко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1609265
  Карпук А.І. Формування інституціонального середовища інвестиційно-інноваційного розвитку лісового сектора в контексті підвищення його конкурентоспроможності / А.І. Карпук, О.М. Дзюбенко, О.М. Кватирко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 9-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1609266
  Потай О.А. Формування інтегрованої системи екологічного менеджменту промислових підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.212-216. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1609267
  Горлова О.П. Формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горлова Олена Павлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1609268
  Проценко І.І. Формування інтелекту майбутніх фахівців у дослідницькій культурі / І.І. Проценко, Н.М. Кузьменко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 158-161. – ISBN 978-966-698-290-5
1609269
  Партола В.В. Формування інтелектуальних умінь молодших школярів у процесі навчання математики: досвід вальдорфської школи // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 180-187


  "У статті розглянуто основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США. З’ясовано, що ефективними підходами є такі, як особистісно-орієнтований, поведінковий (біхевіористський) та соціально-психологічний. Установлено, що в основу ...
1609270
  Шарун Ю.Ф. Формування інтелектуальних умінь студентів вітчизняних класичних університетів у педагогічних дослідженнях 50-60-х років ХХ століття / Ю.Ф. Шарун, Т.В. Черниш // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 433-441. – ISSN 2074-8167
1609271
  Пахаренко О. Формування інтелектуального капіталу в контексті інноваційної економічної системи держави / О. Пахаренко, Ф. Швець // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 25-33. – ISSN 2411-4014
1609272
  Мойсеєнко І. Формування інтелектуального потенціалу підприємства // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 117-122. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1609273
  Калініченко Н.А. Формування інтересу до праці в сільському господарстві / Н.А. Калініченко. – К, 1980. – 108с.
1609274
  Погребицький М.Л. Формування інтермодальної транспортної системи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 174-179. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1609275
  Петренко С.І. Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 152-155. – ISBN 978-966-698-290-5
1609276
  Кравченко О.В. Формування інформаційних потоків у системі державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 138-142. – ISSN 2306-6814
1609277
  Мамонов К.А. Формування Інформаційно-аналітичного забезпечення підходу до інтегральної оцінки формування та використання бренду будівельного підприємства / К.А. Мамонов, В.І. Троян // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 30-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1609278
  Третько В. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів-міжнародників // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 306-315. – ISSN 2312-5993
1609279
  Орду К.С. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів під час викладання української мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 162-166. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1609280
  Гурова Т. Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів на заняттях з англійської мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 68-74. – ISSN 2308-4634
1609281
  Собченко Т.М. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів в освітньому середовищі педагогічного університету / Т.М. Собченко, Н.О. Ткачова, А.С. Ткачов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 145-148. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1609282
  Цюняк О.П. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти / О.П. Цюняк, Г.М. Розлуцька, О.В. Кравець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 435-438. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1609283
  Наливайко О.О. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців журналістики / О.О. Наливайко, О.Ю. Манченко, О.Ю. Рудченко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 201-212. – ISSN 2074-8167
1609284
  Постіл С.Д. Формування інформаційно-цифрової компетентності студентів коледжу / С.Д. Постіл, А.В. Дудник, В.С. Солоп // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. праць XVII Міжнар. наук. конф., 22-29 верес. 2022 р., м. Нетанія, Ізраїль / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science) [etc ; редкол.: А.В. Горошко, А.М. Гуржій, В.О. Харжевський та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 70-75. – ISBN 978-966-330-413-7
1609285
  Калінін В. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів старшої школи засобами іноземної мови як ключової компетентності нової української школи. / В. Калінін, Л. Калініна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 85-90. – ISSN 2308-4634
1609286
  Маєвський О.О. Формування інформаційного простору в так званих "ДНР" та "ЛНР" методами експлуатації візуальних образів Другої світової війни // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 132-140. – ISSN 2616-6798
1609287
  Бурцева О.Г. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бурцева Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1609288
  Киналь А.Ю. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Киналь Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1609289
  Розлуцька Г.М. Формування інформаційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти і ступеня засобами сервісів Google / Г.М. Розлуцька, О.В. Невмержицька, В.С. Назаров // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 117-121. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1609290
  Мартинюк Г.Ф. Формування інформаційної культури бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи засобами НІКТ // Стратегія і тактика державного управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки україни ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Каф. держ. упр. документознавства та інформ. діяльності ; редкол.: Мошинський В.С., Савіна Н.Б., Якимчук А.Ю. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1/2, 2018 р. – С. 99-102. – ISSN 2617-4650
1609291
  Лоренсон В. Формування інформаційної культури користувачів / В. Лоренсон, Л. Попіль, Л. Чайківська // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 87-92. – ISBN 978-617-531-243-8
1609292
  Трачук Л.Ф. Формування інформаційної культури користувачів як напрям науково-видавничої діяльності бібліотеки закладу вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 232-235. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1609293
  Опанасюк Ю. Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 226-229. – ISSN 2076-1554
1609294
  Кириченко М.О. Формування інформаціології як ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації третього тисячоліття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 181-184. – ISSN 2076-1554
1609295
  Лантух І.В. Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики (1921 - 1928 рр.) / І.В. Лантух. – Харків : Основа, 2004. – 196 с. – ISBN 5-7768-0812-X
1609296
  Ткачов А.С. Формування іншомовної компетентності в інтелектуально здібних учнів основної школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 241-244. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1609297
  Захарова В.О. Формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Захарова Валерія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1609298
  Коропатніцька Т. Формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів методом повної фізичної реакції / Т. Коропатніцька, Б. Лабінська, Т. Колісниченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 168-180. – ISSN 2312-5993
1609299
  Наріжна Л. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 158-164. – ISSN 2411-6548
1609300
  Заболотна Т. Формування іншомовної комунікативної компетенції: використання новітніх технологій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 70-77. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1609301
  Сердюк А.В. Формування іпотечного механізму фінансування житла в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 48-52
1609302
  Пехтерева Т.І. Формування історичних поглядів В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 65-68. – (Серія історії ; № 14)
1609303
  Полухін Л.К. Формування історичних поглядів М.І. Костомарова : (до критики буржуазно-поміщицької історіографії на Україні) / Л.К. Полухін ; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 127 с.
1609304
  Дізанова А. Формування історичної пам"яті студентів на прикладі З. Аркаса // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 40. – С. 72-78. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1609305
  Костенко Р. Формування історичної свідомості майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7768-14-1
1609306
  Аретов Н. Формування й модифікація бачення революції та війни. Болгарський аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 15-21. – ISSN 0236-1477
1609307
  Гринько О.Л. Формування й розподіл банківських ресурсів на іпотечне кредитування // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 119-131
1609308
  Лобурець В.Є. Формування кадрів радянського робітництва класу України / В.Є. Лобурець. – Харків, 1974. – 158с.
1609309
  Колесніков Б. Формування кадрового потенціалу служб з управління персоналом в органах державної влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 248-255
1609310
  Князєва О.А. Формування кадрового резерву для забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу персоналу підприємства / О.А. Князєва, М.В. Шамін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 5 (139). – С. 49-55. – ISSN 2071-4653
1609311
  Гаман Т.М. Формування кадрової політики через механізм формування кадрового потенціалу державної служби // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 53-57. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1609312
  Пік В. Формування каналів розподілу агропродукції в системі становлення агромаркетингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 567-575. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1609313
  Стеценко А.І. Формування карбонатних відкладів під впливом інфільтрацій з хвостосховища ЦГЗК (Кривий ріг) / А.І. Стеценко, С.К. Кошарна, В.В. Іванченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 74-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
1609314
  Кириченко В.В. Формування картини світу особистості в сучасному інформаційному суспільстві : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Кириченко Віктор Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 45 назв
1609315
  Онищенко Н. Формування ключових компетентностей майбутніх учителів у країнах Євросоюзу: теоретичний аспект // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 199-215. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1609316
  Зємба Б.А. Формування ключових компетентностей майбутнього фахівця соціальної сфери у контексті ідей Болонського процесу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 159-168
1609317
  Проценко І. Формування ключових компетентностей у підготовці майбутніх учителів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 137-140. – ISBN 978-966-698-271-4
1609318
  Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні (друга половина 15 середина 17 ст.) / В.О. Щербак; Hац. Акад. наук України, Інститут історі Укра ни. – Київ : Інститут історії України, 1997. – 180 с. – Бібліогр.: С. 148-168. – ISBN 5-7702-1082
1609319
  Рублевська Н.В. Формування колекцій художніх творів у культурі Тернополя другої половини XX- початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Рублевська Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1609320
  Осакве Ікенна Формування команди проекту за критерієм щастя: основні проблеми та концептуальні положення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 110-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-8810
1609321
  Зелена М.І. Формування компенсаційного пакету як інструменту мотивації персоналу на промислових підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / Зелена Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 31 назва
1609322
  Слюсарчук Ю. Формування компетентностей ІТ-фахівців при проектному навчанні у форматі стартапу / Ю. Слюсарчук, О. Слюсарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 75-80. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1609323
  Шостачук А.М. Формування компетентностей студентів-механіків в галузі робототехніки / А.М. Шостачук, В.Д. Головня // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 280-283 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1609324
   Формування компетентностей у студентів-медиків з дисципліни "Психіатрія. Наркологія" за допомогою рольових ігор / І.Д. Спіріна, А.В. Шорніков, Р.М. Тимофєєв, Є.С. Феденко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 120-123. – ISSN 1681-2751
1609325
  Лунячек В.Е. Формування компетентності в сфері захисту прав інтелектуальної власності у працівників закладів загальної середньої освіти в процесі підвищення кваліфікації / В.Е. Лунячек, Н.П. Рубан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 16-28. – ISSN 2074-8922


  "Проаналізовано наукові джерела щодо захисту прав інтелектуальної власності працівників освіти, а сааме: дослідження працівниками профільних кафедр закладів вищої освіти України, вітчизняних дисертаційних досліджень, монографічні роботи, дослідження ...
1609326
  Височан З.Ю. Формування компетентності в українському діалогічному мовленні майбутніх правознавців у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Височан Зоряна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1609327
  Барановський О. Формування комплексої програми забезпечення фінансової безпеки комерційних банків України / О. Барановський, Т. Путінцева // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 65-79. – ISSN 1818-5754
1609328
  Дейнега І.О. Формування комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дейнега Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1609329
  Ляшенко О.А. Формування комплексу основних методичних, організаційних заходів та програмних засобів для підняття позицій вишів в мережі Internet / О.А. Ляшенко, І.В. Калініченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 27-34. – ISSN 1995-0519
1609330
  Сліпчук В. Формування комунікативних компетентностей іноземних студентів у закладах вищої медичної освіти України // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 52-57. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1609331
  Остафійчук С.О. Формування комунікативних навичок у студента-медика // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 155-159. – ISSN 2521-1455
1609332
  Пономарьов О. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів засобами змішаного навчання // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 97-99. – ISBN 978-617-8049-46-1
1609333
  Семеног О. Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців засобами інноваційних технологій: праксеологічний підхід / О. Семеног, О. Козлова, Н. Величко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 222-235. – ISSN 2312-5993
1609334
  Кінаш І.О. Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів на етапі професійної підготовки // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 84-88. – ISSN 1681-2751
1609335
  Лупак Н.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецтва: засади інтермедіальної технології : монографія / Наталія Лупак ; [наук. ред. Г.В. Терещук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 451, [1] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-451. – ISBN 978-066-07-3774-7
1609336
  Сидорова О.Ю. Формування комунікативної компетенції студентів правничих факультетів у вищій школі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 358-364
1609337
  Макаренко О.В. Формування комунікації як елементу дослідницької компетентності майбутніх лікарів. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 123-128. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1609338
  Сошинська В.Є. Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 92-96. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - розглянувши генезис наукових досліджень соціально-комунікаційних процесів, уточнити поняття професійної комунікації та обґрунтувати необхідність формування комунікаційних компетенцій у магістрів спеціальності 029 "Інформаційна, ...
1609339
  Постовий В.Г. Формування комуністичного світогляду учнів. / В.Г. Постовий, Д.І. Румянцева. – К., 1983. – 45с.
1609340
  Непорожній О.С. Формування комуністичної свідомості на уроках літератури у 4-10 класах / О.С. Непорожній. – Київ, 1978. – 151с.
1609341
  Сім"ячко О.І. Формування конкурентних переваг на міжнародному ринку / О.І. Сім"ячко, А.М. Савчук, А.М. Танасійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 208-212. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1609342
  Дубовик О. Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 204-212. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1609343
  Бідюк А.М. Формування конкурентної стратегії закладу вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бідюк Алла Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торгов.-екон. ун-т. – Київ, 2020. – 23, [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
1609344
  Коваленко Ю.О. Формування конкурентноспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.05.01 / Юлія Олександрівна Коваленко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: с.16 назв
1609345
  Гусєва Г.Г. Формування конкурентоспроможного ландшафту на ринку освітніх послуг України // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 56-60. – ISSN 2074-8167
1609346
  Коваленко Юлія Олександрівна Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Коваленко Ю.О.; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ, 2005. – 183 л. – Бібліогр.: л.166-183
1609347
  Шкарпетіна Марія Юріївна Формування конкурентоспроможності нових індустріальних країн Азії в умовах транснаціоналізації світової економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Шкарпетіна М. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 9 назв
1609348
  Никорак О. Формування конституційної ідентичності : Німеччина, Іспанія та США // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 117-119
1609349
  Делікатна Н.М. Формування конструктивно-проєктивних умінь у майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Делікатна Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1609350
  Клімашевський А. Формування конфесійних відмінностей у храмооблаштуванні українських церков у період від Берестейської унії 1596 р. до Замойського собору 1720 р. // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 114-124. – ISSN 2225-3246


  "Храмооблаштування є для української сакральної культури не менш значущим смисловим виразником християнської iдеї, нiж власне сам храм, iконостас або iкона, чиї канонiзованi обриси давно вже вiдклалися у масовiй релiгiйнiй свiдомостi українцiв як ...
1609351
  Косьміна В.Ю. Формування концептів у навчанні студентів із кліповим мисленням // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 70-79. – ISSN 2073-4379
1609352
  Бородіна О.А. Формування концептуально-аналітичної моделі підвищення енергоефективності на місцевих рівнях в умовах децентралізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (529) : Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці. – С. 26-33. – ISSN 2222-4459
1609353
  Бурмістрова В. Формування концептуальної моделі публічного адміністрування в системі державно-церковних відносин в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 109-117
1609354
  Слісаренко О. Формування концепції державного управління в працях В.Вільсона // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 50-57
1609355
  Линенко А.В. Формування концепції екномічної безпеки підприємства / А.В. Линенко, О.В. Школова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 152-158. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1609356
  Субота М.В. Формування концепції зміцнення соціально-економічної безпеки санаторно-курортних підприємств / М.В. Субота, М.П. Дубина, У.Я. Петриняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 92-99. – ISSN 2522-1620
1609357
  Мазур Г.Ф. Формування концепції інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва в умовах нестійкого економічного розвитку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1609358
  Сазонець О.М. Формування концепції корпоративної соціальної відповідальності на основі глобального договору ООН / О.М. Сазонець, А.А. Теребій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 21, листопад. – С. 44-52. – ISSN 2306-6814
1609359
  Булеца С.Б. Формування концепції права на життя та здоров"я за цивільним законодавством держав східноєвропейської традиції права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 113-120. – (Право. Економіка. Управління)
1609360
  Тюхтенко Н.А. Формування корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності підприємства / Н.А. Тюхтенко, С.М. Макаренко, Я.А. Олексенко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 98-106. – ISSN 2306-546X
1609361
  Семененко І.Є. Формування креативної компетентності у процесі професійної підготовки студентів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 221-229. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1609362
  Бондар І.В. Формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бондар Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1609363
  Близнюк О.П. Формування кредитно-грошового механізму забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі України / О.П. Близнюк, Т.О. Ставерська, О.М. Іванюта // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 240-249. – ISSN 2222-4459
1609364
  Шепітько В.Ю. Формування криміналістики та криміналістичної дидактики в Україні // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – C. 7-19. – ISSN 1993-0917
1609365
  Левик В.Д. Формування кримінальної політики України та шляхи ії реалізації // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 155-164. – ISSN 2072-8670
1609366
  Лутковська С.М. Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 40-52. – ISSN 2411-4413
1609367
  Починкова М.М. Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи як процес // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 18-26. – ISSN 2074-8922
1609368
  Семиченко В.А. Формування критичного мислення у майбутніх психологів засобами аналізу наукових текстів // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 291-318. – ISBN 978-617-8219-05-5
1609369
  Кононова О. Формування критичного мислення у процесі підготовки студентів з використанням цифрових технологій / О. Кононова, А. Юрженко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 57-59. – ISBN 978-966-698-272-1
1609370
  Генкал С. Формування критичного мислення учнів засобами проблемного навчання на уроках біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 256-267. – ISSN 2312-5993
1609371
  Кудряшов В.П. Формування критичної інфраструктури в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 33 назв.
1609372
  Зорій Н.І. Формування культури академічної доброчесності та її роль у становленні суспільних цінностей студента // Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва, О.І. Павлюк, Л.А. та ін. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 56-59. – ISBN 978-617-7611-78-2
1609373
  Богданова Н.Г. Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 70-75
1609374
  Кубатко А.І. Формування культури здоров"я майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі прикладної фізичної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Кубатко Аліна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1609375
  Максимова К.В. Формування культури здоров"я студентів з використанням фітнес-технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Максимова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 31 назва
1609376
  Ярчук Ю.Г. Формування культури здорового способу життя в системі пріоритетів державної освітньої політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 176-180


  Аналізується місце та роль пріоритетів культури здорового способу життя в освітній політиці держави; підкреслюється необхідність мобілізації просвітницьких заходів для усвідомлення дитиною цінності здоров"я як однієї з головних цінностей людської ...
1609377
  Тернавська Л. Формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх юристів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 291-298. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1609378
  Петрова Л.О. Формування культури логічного мислення як важливого компонента підготовки військових фахівців / Л.О. Петрова, П.В. Квіткін, І.В. Дятлова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 105-118. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1609379
  Підгурська В. Формування культури наукової мови студентів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"» / В. Підгурська, І. Голубовська // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2411-1317
1609380
  Подольський А.Ю. Формування культури пам"яті про жертви Голокосту в сучасній Україні: суспільно-політичні виклики і перспективи // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 431-446. – ISBN 978-966-02-8821-8
1609381
  Олексенко Н. Формування культури при вивченні хімічних дисциплін / Н. Олексенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 69- 75. – ISSN 1562-529Х
1609382
  Смалько О.А. Формування культурно-естетичного світогляду майбутніх ІТ-фахівців // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 32-38. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1609383
  Щербина В.Н. Формування культурної політики в багатоукладному суспільстві сучасної України // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 259-271. – ISBN 978-966-2229-90-5
1609384
  Рижкова К.Г. Формування лабораторій із гнучкою планувальною схемою на базі науково-дослідних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 344-347 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1609385
  Лопушинський І. Формування лідера закладу загальної середньої освіти в контексті реалізації нового закону України "Про освіту" // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 23-30. – ISSN 2616-3241
1609386
  Стрельніков В. Формування лідерських навичок майбутніх фахівців у закладах вищої і фахової передвищої освіти / В. Стрельніков, Л. Лебедик, Л. Вонсович // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 34-44. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
1609387
  Скорописова Л.І. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 203-210. – ISSN 2220-6310


  Стаття розглядає актуальні питання формування лідерських якостей майбутніх менеджерів. Визначені якості, які дозволяють майбутнім менеджерам швидко досягати поставленої мети, мати професійну мобільність та бути готовими до професійного зростання. ...
1609388
   Формування лідерських якостей та соціальної відповідальності сучасного менеджера в Одеській національній академії харчових технологій / О.Б. Каламан, О.М. Кананихіна, А.О. Соловей, П.М. Безніс // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 59-65. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1609389
  Романовська О.О. Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 "менеджмент" у закладах вищої освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 330-341. – ISSN 2074-8167
1609390
  Зеленов Є.А. Формування лідерських якостей як завдання планетарного виховання студентської молоді // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 70-78. – ISSN 2220-6310


  В статті визначаються та аналізуються основні фактори формування лідерських якостей у студентської молоді в умовах глобалізованого світу (глобалізація, інформаційна революція, глобальний вектор гуманізму у розвитку світової цивілізації, процес ...
1609391
  Михно Л.П. Формування лінгвокраєзнавчої культури майбутнього вчителя як напрям наукової діяльносьі бібліотеки ЗВО // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 215-219
1609392
  Грищенко І. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі вивчення української мови як іноземної // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 67-69. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (39))
1609393
  Драбовська В.А. Формування лінгвокультурологічної концепції в сучасній лексикографії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 95-100
1609394
  Горбик В.М. Формування лісової політики України: стан та етапи становлення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 73-76
1609395
  Розман І.І. Формування літературної компетенції майбутніх педагогів в "шкільному курсі зарубіжної літератури з методикою навчання у старшій школі" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 174-177. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1609396
  Крет І.З. Формування людського капіталу в системі духовних цінностей і тлумачення культури особистості // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 148-151. – ISBN 978-9934-571-33-6
1609397
  Грішнова О. Формування людського капіталу у сфері охорони здоров"я: проблеми та напрями зменшення фіктивізації / О. Грішнова, О. Брінцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку процесів формування людського капіталу у сфері охорони здоров"я. Охарактеризовано тенденції, процеси та асиметрії в цій царині, які супроводжують поступову ринкову трансформацію національної системи охорони здоров"я і нерідко ...
1609398
  Бурак В.Г. Формування м"яких навичок майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в освіті для стійкого розвитку // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 465-467. – ISBN 978-617-8037-75-8
1609399
  Корнюш Г.В. Формування м"яких навичок у студентів закладів вищої освіти в контексті навчання іноземних мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 36. – с. 99-110. – ISSN 2073-4379
1609400
  Толпежніков Р.О. Формування маркетингового потенціалу підприємства в умовах міжнародних інтеграційних процесів / Р.О. Толпежніков, Г Т. . Толпежнікова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 7-13. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1609401
  Дорошкевич Д.В. Формування маркетингової стратегії в умовах конкуренції на підприємстві ТОВ "Конте" / Д.В. Дорошкевич, Г.Ю. Захарова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 22-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1609402
  Ковальчук С.В. Формування маркетингової стратегії закладів вищої освіти / С.В. Ковальчук, Л.Б. Мартинова, А.М. Танасійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 215-221. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1609403
  Романюк І.А. Формування маркетингової стратегії підприємств галузі туризму // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 159-168. – (Економічні науки)
1609404
  Тельнов А.С. Формування маркетингу персоналу на промисловому підприємстві / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 228-232. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1609405
  Гельфанд Б М. Формування математичних понять у процесі викладання алгебри і початків аналізу / Б М. Гельфанд. – Київ : Радянська школа, 1976. – 143 с.
1609406
  Рашкевич Н.В. Формування математичного апарату методики попередження надзвичайної ситуації на полігоні твердих побутових відходів з технологічним устаткуванням // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 100-107. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1609407
  Скидан С. Формування матеріалістичного світогляду учнів у процесі вивчення фізики // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 144-147
1609408
  Яворська Т.М. Формування медіа - та інформаційної культури: зарубіжний досвід публічних бібліотек / Т.М. Яворська, Н.В. Щусь // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 38-46. – ISSN 2409-9805
1609409
  Герман В. Формування медіаграмотності майбутнього вчителя в умовах професійної філологічної підготовки ("Методика навчання української мови" і "Культура української мови") / В. Герман, Н. Громова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 22-33. – ISSN 2312-5993
1609410
  Кравченко О. Формування медіакомпетентності майбутніх педагогів в процесі вивчення історичних дисциплін у вищій школі // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 82-92
1609411
  Громова Н. Формування медіакомпетентності майбутнього вчителя-словесника в курсі "методика навчання української мови" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 119-130. – ISSN 2312-5993
1609412
  Бакка Т. Формування медіаосвітніми засобами історико-біографічного та історико-психологічного портрета П. Куліша / Т. Бакка, Н. Загребельна // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8, липень - серпень. – С. 23-28
1609413
  Кравченко А.Г. Формування ментальних рис нації під впливом соціально-економічних та політичних чинників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 295. – С. 164-170. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1609414
  Ланде Д.В. Формування мереж природних ієрархій термінів на основі аналізу текстових корпусів з правової тематики // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 12-17
1609415
  Брадов В.В. Формування мережевого інструментарію інформаційної війни (на прикладі агресії росії проти України) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 96-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1609416
  Туренко А. Формування мережі університетів-лідерів як центрів досконалої освіти / А. Туренко, М. Каслін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 3-7. – ISSN 1562-529Х
1609417
  Соколов В. Формування мережі хат-читалень і сельбудів в Україні (1920–1930-ті рр.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (258). – С. 33-44. – ISSN 1029-7200
1609418
  Сошинський О.І. Формування методики градуювання діапазону спрацювання пожежних сповіщувачів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 107-112 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1609419
  Лобойченко В.М. Формування методики ідентифікації передумов поширення надзвичайних ситуацій унаслідок накопичення шкідливих речовин на хімічних об"єктах // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 298-305 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1609420
  Тоузані Тарік Формування методичних елементів управління поведінкою підприємства в умовах нестаціонарної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 477-482. – ISSN 2222-4459
1609421
  Грінченко Ю.Л. Формування методичних засад якісного економічного зростання авіаційної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1609422
  Ковальчук Г. Формування методичного простору в бібліотечному середовищі України у пострадянський період // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 26-30. – ISSN 2518-7341


  Розглядаються процеси формування методичної діяльності у бібліотечній справі України з 1991 р. і дотепер, а саме: створення нової організаційної структури методичної служби, трансформації методичних функцій; аналізуються нові тенденції, сучасні форми ...
1609423
  Остапенко Н.І. Формування методичної компетенції майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 44-50. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1609424
  Калініна Л. Формування методичної рефлексії майбутнього вчителя іноземної мови як засобу саморозвитку професійної компетентності у закладах вищої освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 71-76. – ISSN 2307-4914
1609425
  Завгородня О.В. Формування методологічних інструментів фасилітації інтеграційних процесів в психології: розвиток ідей Г.О. Балла // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 113-122. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 1). – ISSN 2072-4772
1609426
  Барановська О.В. Формування методологічної основи обліку основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 369-372. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1609427
  Терещенко Д.А. Формування механізмів державного управління розвитком людського капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 103-108. – ISSN 2306-6814
1609428
  Клименко В.О. Формування механізмів та інструментарію забезпечення екологічної безпеки при видобутку бурштину // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 48-60. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 1 (97)). – ISSN 2306-5478
1609429
  Білозір О.В. Формування механізму адаптації соціального захисту до європейських стандартів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 93-96. – ISSN 2306-6814
1609430
  Зибарева О.В. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах : монографія / О.В. Зибарева, І.П. Кравчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 274, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-232. – ISBN 978-617-7611-92-8
1609431
  Павлович О.Р. Формування механізму професіоналізації менеджменту закладу вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Павлович Олександра Романівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1609432
   Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 1516с.


  Об"єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають при реалізації та захисті прав і свобод громадян в Україні, європейських країнах. Предметом дослідження є: національне законодавство України, законодавство європейських держав, що регулюють ...
1609433
  Ільницька-Гикавчук Формування механізму управління інноваційною діяльністю готельного господарства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 91-93. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1609434
  Тельвак В.П. Формування Михайла Грушевського як історіографа (гімназійна доба) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-71. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На основі широкої джерельної бази проаналізовано гімназійний період життя М. Грушевського під кутом формування його історіографічних поглядів. Досліджено джерела формування його світогляду і наукових інтересів. Розглянуто перші історичні реферати ...
1609435
  Попок Е.А. Формування міжетнічної злагоди в українському суспільстві: управлінський аспект // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 101-106
1609436
  Вербицька А.В. Формування міжкультурних компетенцій в процесі позааудиторної роботи: досвід США / А.В. Вербицька, Т.М. Децюк, Н.С. Бушко // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (12). – С. 14-22. – ISSN 2412-1185
1609437
  Кушнір І. Формування міжкультурної білінгвальної мовної особистості іноземних студентів-медиків в академічному середовищі українських ЗВО // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 108-122. – ISBN 978-966-285-578-4
1609438
  Хачатрян Є.Л. Формування міжкультурної дискурсивної компетентності майбутніх фахівців з економіки в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хачатрян Єва Левонівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1609439
  Колбіна Т. Формування міжкультурної компетентності студентів-економістів на заняттях з іноземної мов / Т. Колбіна, Л. Лукашова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 143-150. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1609440
  Костенко Д. Формування міжкультурної компетентності студентів: реалії та виклики сучасного освітнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-23. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сутність поняття "міжкультурна компетентність" у міжнаціональному спілкуванні. Здійснено аналіз навичок вживання мовного матеріалу, лексико-граматичної правильності оформлення висловлювань, комунікативної поведінки як частини ...
1609441
  Костенко Д.В. Формування міжкультурної компетентності у майбутніх фахівців галузі "Інформаційні технології" в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Костенко Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1609442
  Рязанцева Д.В. Формування міжкультурної наукової компетентності викладачів вищих навчальних закладів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 212-220. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1609443
  Щокін Ю. Формування міжнародно-правових звичаєв: розмежування понять "практика" і opinio juris // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 135-145
1609444
  Григоров О. Формування міжнародно-правових моделей регламентації повітряних польотів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 82-85. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано міжнародно-правові моделі регламентації повітряних польотів на початку ХХ ст. У цей період, коли національне законодавство багатьох держав ще не містило механізму правового регулювання польотів як повітряних куль, так і перших літальних ...
1609445
  Цигічко Г.О. Формування мікробних угруповань азотного циклу в чорноземі опідзоленому за органічної системи землеробства та їх вплив на показники якості зерна пшениці озимої / Г.О. Цигічко, О.І. Маклюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 103-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-4893
1609446
  Кобрин В.С. Формування міських, районних та обласних рад: пропозиції щодо зміни виборчої системи // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 60-64. – ISBN 978-617-644-044-4
1609447
  Юрченко В. Формування міського громадського простору по-європейськи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 108-112. – ISSN 0130-6936


  Презентація українського видання книги Йена Гела "Міста для людей".
1609448
  Третяк В.М. Формування міського землекористування в межах водоохоронних зон, прибережних захисних та берегових смуг / В.М. Третяк, Н.А. Третяк, Т.Ю. Кравчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 96-107. – ISSN 2306-1677


  Україна стоїть на черговому етапі завершення земельної реформи. Попри це, з прийняттям незалежності в країні ще досі залишається безліч невирішених та дискусійних земельних, екологічних, водних, містобудівних питань, які потребують додаткового ...
1609449
  Стеченко Д.М. Формування міської політики забезпечення якості життя населення / Д.М. Стеченко, А.В. Григорович, Л.І. Антошкіна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 332-336. – (Право. Економіка. Управління)
1609450
  Дацька Т. Формування мовленнєвої компетентності "екологічна грамотність і здорове життя" у підручниках з англійської мови для старших класів / Т. Дацька, О. Голик // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 78-86. – ISSN 2411-1309
1609451
  Юрчак Г.М. Формування мовленнєвої компетентності студентів-медиків на заняттях з "української мови (за професійним спрямуванням)" // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 163-174. – ISSN 2073-4379
1609452
  Попович В.І. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців з туристичного обслуговування у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Попович Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1609453
  Санівський О. Формування мовно-риторичної особистості в підручнику "Коротка історія українського письменства" Сергія Єфремова / О. Санівський, О. Циганок // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 158-171. – ISSN 2307-4906
1609454
  Гуцул Л.І. Формування мовної компетентності як складової професійної підготовки майбутніх учителів хімії // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 140-143. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1609455
  Костик Є. Формування мовної компетенції студентів на елективних заняттях з іноземної мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 87-95. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1609456
  Сухенко В. Формування мовної особистості в епоху глобалізації // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 279-283. – ISSN 2218-0567


  У статті проаналізовано шляхи та наслідки впливу глобалізаційних процесів на сучасну українську мову; осмислено зміни в лексиці кінця ХХ –початку ХХІ століття, що впливають на формування сучасної мовної особистості; схарактеризовано поняття «глобалізм» ...
1609457
  Кучеренко І. Формування мовної особистості учня сучасної школи стилістичними засобами словотвору // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 3-8


  "Розглянуто особливості процесу формування мовної особистості учня-мовця засобами словотвору на сучасному уроці української мови в закладах загальної середньої освіти. Охарактеризовано концепт "мовна особистість", визначено і висвітлено основні ...
1609458
  Нікілюк О.В. Формування моделі державно-приватного партнерства як інструменту регулювання соціально-економічного розвитку аграрного сектору // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 13-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1609459
  Звєряков М.І. Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (729). – С. 3-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1609460
  Жулин О.В. Формування моделі інклюзивного зростання і розвитку України / О.В. Жулин, А.О. Порицька // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 115-123. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1609461
  Васильців Т.Г. Формування моделі модернізації соціальної сфери в системі сталого ендогенного зростання регіонів України / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, О.В. Рудковський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 163-169. – ISSN 2222-4459
1609462
  Гаврилець О.В. Формування моделі поведінки споживачів ресторанних послуг за результатами маркетингового дослідження / О.В. Гаврилець, Д. Маляр // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 234-242 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-8164
1609463
  Пушкар О. Формування моделі сприйняття рекламного мультимедійного продукту на підставі конвергенції підходів face-to-face і screen-to-screen / О. Пушкар, Ю. Курбатова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 139-151. – ISSN 1684-906Х


  "Розглянуто підхід до розробки рекламного мультимедійного продукту для просування чи продажу товарів або послуг. Рекламний продукт визначено як рекламний ролик, інтерактивний рекламний ролик, 3-D рекламу, віртуальну і доповнену реальність, ...
1609464
  Бекешкіна І.Е. Формування моральних переконань і почуттів молоді / І.Е. Бекешкіна. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1988. – 47, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 47-48 (19 назв.). – (Теорія і практика наукового комунізму ; Серія 2)
1609465
  Шульженко О. Формування морально-естетичних поглядів у студентів ВНЗ через властивості основ філософської освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 117-120. – ISSN 2308-4634
1609466
  Туюсов І. Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів нелінгвістичних закладів освіти // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 463-464. – ISBN 978-617-8037-75-8
1609467
  Демченко І.В. Формування мотивації іноземців - майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Демченко Інга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 25 назв
1609468
  Головко Н. Формування мотивації навчальної діяльності у студентів під час фахової підготовки / Н. Головко, А. Черепаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 16-20. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається проблема формування у студентів закладу вищої освіти мотивації навчальної діяльності, відповідального ставлення до навчання, розглянуто питання мотивації з погляду вчених, розглянуто причини відсутності навчальної мотивації ...
1609469
  Ємельянова Д.В. Формування мотивації навчання іноземної мови майбутніх учителів фізики / Д.В. Ємельянова, Н. Новицька // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 54-60. – (Педагогічні науки ; № 1 (120)). – ISSN 2414-5076


  "Метою дослідження виступило формування мотивації навчання англійської мови майбутніх учителів фізики на підставі наявності професійної спрямованості та урахування психолого-педагогічних якостей студентів".
1609470
  Никифорук Т. Формування мотивації студентів-іноземців під час викладання української мови / Т. Никифорук, В. Андрієць // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 55-58. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1609471
  Галашова О. Формування мотивації студентів до усної іншомовної комунікативної діяльності у процесі дистанційного навчання іноземної мови // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 18-26. – ISSN 2307-4906
1609472
  Грей Ю.М. Формування мотиваційного забезпечення системи управління розвитком підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 67-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1609473
  Воскресенська Т.І. Формування мотиваційної активності студентів обліково-економічних спеціальностей у результатах навчальної діяльност // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 289-294. – ISSN 2222-4459
1609474
  Шашина М.В. Формування мотиваційної складової кадрової політики підприємства в умовах високого рівня мобільності робочої сили / М.В. Шашина, Р.В. Тульчинський, О.Ю. Федотов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 48-52. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1609475
  Іванець Н.В. Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Іванець Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1609476
  Марголін О.Г. Формування наборів великих тестових данних // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 40
1609477
  Бойко О. Формування наборів геопросторових даних для ГІС управління інженерними комунікаціями аеропорту / О. Бойко, Н. Полякова // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (23). – С. 188-197. – ISSN 2411-5363
1609478
  Августюк М.М. Формування навичок ефективного метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 6-12. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1609479
  Олефіренко Н.В. Формування навичок ефективної співпраці учасників під час реалізації STEM-проєктів / Н.В. Олефіренко, В.В. Носова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 124-128. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1609480
  Плачинда Т.С. Формування навичок застосування сучасних педагогічних технологій у майбутніх викладачів авіаційних закладів вищої освіти // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 210-220. – ISBN 978-617-8219-05-5
1609481
  Костик Є. Формування навичок іншомовного академічного письма у студентів-магістрів економічного профілю // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 78-86. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1609482
  Кучма О.І. Формування навичок перекладу науково-технічних текстів: досвід та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  В статті узагальнюється досвід перекладу різних типів науково-технічних (фахових) текстів з німецької мови на українську та викладання практичного курсу перекладу цих текстів. Аналізуються проблеми, пов"язані з перекладом фахових текстів українською ...
1609483
  Дембіцька С. Формування навичок працеохоронної діяльності в студентів машинобудівних спеціальностей: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 16-21. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1609484
  Букатова О. Формування навчальних компетенцій здобувачів освіти на основі інтеграції предметів природничого циклу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 43-50. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1609485
  Грєбцова І.С. Формування навчальних округів у межах розбудови централізованої моделі керівництва розвитком освіти в Російській імперії першої половини XIX ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 286-305. – ISSN 2312-6825
1609486
  Боровик М.А. Формування навчально-матеріальної бази Чернігівського педагогічного інституту (1954-1998 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 113-117. – ISSN 2076-1554
1609487
  Погребицький М.Л. Формування напрямів регулювання транспортної системи перевезень в умовах глобалізації // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 140-143. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1609488
  Вень Мінвін Формування напрямків територіального розвитку України та Китаю / Вень Мінвін, А.В. Рудомаха // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 53-56. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1609489
  Майборода О.М. Формування народності / О.М. Майборода. – К, 1986. – 48с.
1609490
   Формування наукових основ навчання дорослих у системі ліквідації неписемності й політосвіти (20-40-і рови ХХ століття) // Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець ХІХ - ХХ століття) : монографія / Л. Тимчук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 173-275. – ISBN 978-966-423-348-1
1609491
  Коцур Н.І. Формування наукових основ соціальної медицини та її профілактичної спрямованості на теренах України (кінець ХІХ – 30-і рр. ХХ століття) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – C. 105-116. – ISSN 2518-7732


  Згадується проф. С.А. Корчак-Чепурківський (с. 108, 109, 110, 112-113).
1609492
  Збанацька О.М. Формування наукових поглядів на евристику // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 30-39. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. У дослідженні розкрито можливості онлайн-сервісів як засобів здобуття практичних ІТ-навичок студентами вишів за спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Методологія дослідження полягає в застосуванні таких методів, як ...
1609493
  Захаров М.Ф. Формування науково-атеїстичного світогляду учнів / М.Ф. Захаров. – К., 1980. – 48с.
1609494
  Сосницька Н.Л. Формування науково-дослідницької компетентності при навчанні фізики на засадах STEM-освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 422-428. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1609495
  Шевчук О.В. Формування наукового світогляду студентів в процесі виконання лабораторних робіт з фізики в умовах інклюзивного навчання / О.В. Шевчук, І.Л. Гуменюк // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 177-181. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 179). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1609496
  Антонюк М.А. Формування наукової картини світу та образу світу учнів у підручниках з української літератури для 10 класу (рівень стандарту) // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 8-20. – ISBN 978-966-544-404-5
1609497
  Бондаренко Г.П. Формування наукової мовнокомунікативної компетенції дослідника під час навчання у ВНЗ як чинник підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 31-40. – ISSN 2220-6310


  У статті розглядаються роль і місце наукової мовно-комунікативної компетенції у професійному становленні фахівця, окреслюються критерії готовності майбутніх спеціалістів до написання наукової роботи українською мовою; визначаються мовностилістичні ...
1609498
  Мусійчук В.А. Формування наукометричної термінології у в"єтнамській мові // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 55-62. – ISSN 1608-0599
1609499
  Ситник Й.С. Формування націоналістичного економічного світогляду українців: витоки та перспективи // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 268-278
1609500
  Запатріна І. Формування національних проектів: зарубіжний досвід і можливості для України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-83. – Бібліогр.: с. 72, 80. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано досвід розробки та реалізації національних проектів у Російській Федерації в контексті формування стратегії соціально-економічного розвитку та бюджетної політики. Здійснено оцінку щодо можливостей і особливостей застосування механізму ...
1609501
  Мєлєкєсцева Н.В. Формування національно-мовної особистості майбутніх учителів початкових класів на основі рідномовних обов"язків Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 104-109. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1609502
  Дудова Д.О. Формування національно-патріотичної свідомості майбутніх фахівців морської галузі у процесі професійної підготовки у коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дудова Діна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1609503
  Притика Ю.Д. Формування національної доктрини цивільного процесу в роботах науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка в період незалежності України / Ю.Д. Притика, І.О. Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 99-105. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Мета проведеного дослідження - установити внесок науковців-правників Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвиток доктрини науки цивільного процесуального права в період незалежності України, з 1991 року. Для реалізації цієї ...
1609504
  Чеботарьов В. Формування національної інноваційної системи // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 157-162. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1609505
  Щербань П. Формування національної самосвідомості в сім"ї : Науково-методична розробка на допомогу лектору-викладачу народного університету українознавства / Тов-во "Знання" України; Центр "Українознавство"; Петро Щербань. – Київ : Знання України, 2006. – 116с. – (Бібліотека українознавця). – ISBN 966-618-222-X
1609506
  Петренко О. Формування національної самосвідомості студентської молоді в процесі громадської діяльності (з досвіду роботи регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ) // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 112-118. – ISSN 2618-0715


  В статті здійснений аналіз досвіду Регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу Рівненського державного гуманітарного університету з формування національної самосвідомості студентської молоді в ...
1609507
  Кіктенко В.О. Формування національної школи українського китаєзнавства (1991 – початок XXI ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 27-61. – ISSN 1608-0599


  Згадуються: Б.Г. Курц, М.А. Таран, Я.В. Шекера.
1609508
  Москалик Г.Ф. Формування нових правил та норм функціонування освіти: філософські погляди // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 59-62. – ISSN 1815-3194


  Про модернізацію освіти в Україні, її нове нормування, філософське переосмислення завдань та напрямків.
1609509
  Кононенко Н.В. Формування нових суб"єктів політичного процесу в Російській Федерації (кінець XX ст. - початок XXI ст.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 372-382
1609510
  Гаман М. Формування нової інноваційної політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 28-38
1609511
  Чернєй В.В. Формування нової парадигми вітчизняної освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 260-267. – ISBN 978-966-622-885-0
1609512
  Сіденко В.Р. Формування нової політичної економії інноваційного розвитку (до виходу в світ книги Ю.М. Бажала "Політична економія інноваційного розвитку: розриваючи зачароване коло економічної теорії", англ. мовою) // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 149-151. – ISSN 1605-7988
1609513
  Пижик А.М. Формування нової системи освіти в УСРР на початку 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні основи та модель освітньої системи, яка була створена в радянській Україні на початку 1920-х рр.
1609514
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX - початку XXI ст.). V // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 3-31. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються основні номінативно-аксіологічні тенденції в розвитку лексико-фразеологічного складу, системи словотворчих засобів та арсеналу прагматико-стилістичних засобів української мови кінця XX - початку XXI ст. під впливом мовної ...
1609515
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX - початку XXI ст.). VI // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-33. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються основні номінативно-аксіологічні тенденції в розвитку комплексу словотворчих засобів української мови кінця XX - початку XXI ст. як віддзеркалення нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства - моделі ...
1609516
  Конох М.С. Формування нової філософії освіти в Україні : Соціально-філософський аналіз / М.С. Конох. – Київ : Вища школа, 2001. – 223с. – ISBN 966-642-061-9
1609517
   Формування ноосферного світогляду як основи інформаційно–інноваційно–ноосферної економіки та суспільства / В.Г. Воронкова, О.П. Кивлюк, М.Ю. Максименюк, В.О. Нікітенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 159-163. – ISSN 2076-1554
1609518
  Левченко К.Б. Формування нормативно-правового забезпечення державної політки із протидії домашньому насильству // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 64-70. – ISSN 2072-8670
1609519
  Смага І.С. Формування нормативної диференціальної земельної ренти та рентного доходу при вирощуванні зернових культур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
1609520
  Древаль І.В. Формування об"єктів рекреаційно-туристичної діяльності із залученням ресурсів лісового фонду / І.В. Древаль, В.М. Ткач // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 280-287 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1609521
   Формування обмежень у землекористуванні засобами геоінформаційного аналізу при просторовому плануванні (на прикладі приаеродромних територій) / Л.Я. Новаковський, А.Г. Мартин, І.О. Новаковська, І.В. Славін, Л.Р. Скрипник // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 44-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1609522
  Хохонь М.П. Формування оборонних споруд монастирів Західної України у XVII - XVIII століттях : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Хохонь Михайло Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1609523
  Музичко О.Є. Формування образу лідера Іспанії Ф. Франко в українській інтелектуальній традиції ХХ ст. // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 107-115. – ISSN 2520-2855
1609524
  Ворончук С. Формування образу українця в електронних ЗМІ України, Росії, Польщі, Чехії та Франції // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 256-262. – ISSN 2078-1911
1609525
  Ушаков А.С. Формування одухотвореного образу людини культури комплексом мистецтв // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 29-38. – ISSN 2410-5325


  Статтю присвячено аналізу мистецтва як чинника формування образу людини культури. Виявлено ресурсний потенціал мистецтва як засобу актуалізації творчих можливостей особистості в процесі формування образу людини культури. Встановлено специфіку ...
1609526
  Вербич С.О. Формування ойконімної системи в давнозаселених регіонах України (на прикладі назв поселень сучасних Вінниччини та Хмельниччини) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76). – С. 50-71. – ISSN 1682-3540
1609527
  Лобойченко В.М. Формування окремих задач математичної моделі інженерно-технічного метода попередження надзвичайних ситуацій унаслідок аварій на технологічному обладнанні потенційно небезпечних об"єктів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 224-232 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1609528
  Назаренко О.В. Формування окремих компонент облікової політики підприємства щодо дебіторської заборгованості / О.В. Назаренко, Т.В. Лукаш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 15-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1609529
  Макаренко Ю.П. Формування оптимальної структури капіталу з метою забезпечення фінансової стійкості підприємства / Ю.П. Макаренко, Д.О. Клименко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6806
1609530
  Василишина Л.М. Формування оптимальної територіальної структури регіонального господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Василишина Любов Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1609531
  Купалова Г.І. Формування оптимізаційної моделі товаротранспортних потоків підприємства в укмовах сталого розвитку / Г.І. Купалова, Ю.С. Хрутьба // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 19, ч. 2. – С. 48-57. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1609532
  Рєзнік В.І. Формування організаційних засад створення авіації на рубежі XIX-XX століть // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (33). – С. 175-183. – ISSN 2707-1383
1609533
  Масляєва О.О. Формування організаційно-економічних відносин в агропромислових підприємствах / О.О. Масляєва, І.О. Ганзюр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 105-108 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1609534
  Болдуєв М.В. Формування організаційно-економічного механізму лізингових відносин // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 4-8. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1609535
  Білоусова О.С. Формування організаційно-економічного механізму лізингових відносин // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 4-8. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1609536
  Сегеда І.В. Формування організаційної структури управління на підприємствах готельного бізнесу / І.В. Сегеда, Н.М. Богдан // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 19-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1609537
  Фостій Валентина Формування освітніх компетентностей у школярів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 54-55
1609538
  Шкирта І.М. Формування основ комп"ютерної грамотності майбутнього вчителя початкової школи в процесі професійної освіти / І.М. Шкирта, В.Ф. Лазар, Н.В. Базар // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 455-459. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1609539
  Шейко В.М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX - початок XXI ст.) : монографія / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький. – Київ : Генеза, 2005. – 591, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 571-588. – Бібліогр.: с. 525-570. – ISBN 966-504-469-9
1609540
  Бартків О.С. Формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів / О.С. Бартків, О.В. Смалько // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 24-28. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1609541
   Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, [ Острог, 19-21 травня 1995 р. ]. – Острог
Кн. 2 : Статті, доповіді, виступи. – 1995. – 225 с.
1609542
  Колесніков М.О. Формування основних елементів врожайності сортів твердої озимої пшениці за умов дії біопрепарату Стимпо / М.О. Колесніков, К.С. Євстафієва // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 81-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-9270
1609543
  Попрозман О.І. Формування основних компонентів сталого розвитку економічної системи / О.І. Попрозман, Т.В. Харчук, Л.А. Кургузенкова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (249). – С. 24-31. – ISSN 2522-1620
1609544
  Ткаченко О. Формування особистісних компетентностей учнів на уроках історії та правознавства шляхом залучення документальних джерел / О. Ткаченко, В. Грукач, Т. Ткаченко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 14. – С. 116-138. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2518-7600
1609545
  Залужна А.Є. Формування особистісної ідентичності в студентів медичних коледжів : структурно -функціональний аналіз / А.Є. Залужна, В.Ю. Прокопчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 97-101. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1609546
  Коротєєва В.О. Формування особистості вчителя засобами етнепдагогіки (1917-1930 рр.) / В.О. Коротєєва. – Миколаїв, 1996. – 93с.
1609547
  Рожко-Павлишин Формування особистості конкурентоспроможного педагога у сучасних умовах. / Рожко-Павлишин, М.П. Олексюк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 49-56. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
1609548
  Іваницька М. Формування особистості перекладача: компетентнісний підхід // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 135-156. – (Psychology ; vol. 26, issue 2). – ISSN 2309-1797
1609549
  Зязюн І.А. Формування особистості радянського вчителя / І.А. Зязюн. – Київ, 1989. – 42 с.
1609550
  Панталієнко В.В. Формування особистості студента у процесі викладання культурологічних дисциплін // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 232-234
1609551
  Жаворонко О.І. Формування особистості учня в школі інтернаті / О.І. Жаворонко. – К., 1964. – 108с.
1609552
  Березовська Л.І. Формування оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку в мовленнєвотворчій діяльності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 73-79. – ISSN 2414-5076
1609553
  Пономаренко Т. Формування парадигми ризик-орієнтованих маркетингових стратегій на ринку споживчих товарів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 63-66. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  В умовах високого рівня конкуренції на споживчих ринках , підвищення рівня вимог покупців до продукції , упрова - дження стандартизації та сертифікації продуктів ( особливо на європейських ринках ), збільшення рівня доступності товарів та інформації ...
1609554
   Формування парламентської більшості: стан, проблеми, перспективи : Матеріали "круглого столу". – Київ : Юридична книга, 2000. – 112с. – ISBN 966-02-1293-3
1609555
  Дубина С.В. Формування партійної системи в Західній Україні напередодні та в роки Першої світової війни // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2001. – Схід і Захід України: проблеми єднання. – С. 42-52. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13). – ISBN 966-02-1745-5
1609556
  Сойко І.М. Формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в умовах інклюзії // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 155-164. – ISBN 978-966-7359-77-5
1609557
  Ван Цзялє Формування педагогічно-інтерпретаційного тезаурусу майбутніх учителів музичного мистецтва: інструментарій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 239-248. – ISSN 2312-5993
1609558
  Атаманчук П.С. Формування педагогічного кредо фахівця фізико-технологічного профілю в умовах STEM-інтеграційних освітніх інновацій // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 7-13. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Окреслений "Новою Українською Школою", пріоритетний розвиток природничо-математичної освіти (STEM-освіти), орієнтує на розробку, створення та обґрунтування концептуальних ліній управління навчанням, методології освітнього прогнозу й сценаріїв ...
1609559
  Бикова М.М. Формування педагогічної толерантності в сучасній системі цінностей // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 83-85. – ISBN 978-966-698-291-2
1609560
  Ощепков О.П. Формування передумов експортної стратегії розвитку підприємств агропродовольчого комплексу України / О.П. Ощепков, С.О. Магденко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1609561
  Калачевська Л.І. Формування передумови розвитку сільських територій на основі інновацій // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 46-49. – ISBN 978-9934-571-51-0
1609562
  Крайник Г.С. Формування переліку корупційних злочинів як складова удосконалення кримінальної відповідальності за їх вчинення / Г.С. Крайник, Т.Є. Дунаєва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 70-72. – ISSN 2308-9636
1609563
  Сторожук С.Д. Формування писемної комунікативної компетентності майбутніх викладачів англійської мови на основі проєктних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сторожук Світлана Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1609564
  Майковська В.І. Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу: теорія і практика : монографія / Майковська Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 490, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 408-441. – ISBN 978-966-698-296-7
1609565
  Бортнюк Т. Формування підприємницької компетентності майбутнього вчителя початкової школи: критеріальна характеристика // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 14-22. – ISSN 2312-5993
1609566
  Попова О.В. Формування підприємницької компетентності студентів у процесі професійної підготовки / О.В. Попова, С.Т. Золотухіна // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 111-121. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1609567
  Ткачов А.С. Формування підприємницької компетентності у високоздібних учнів підліткового віку (на прикладі суспільствознавчих предметів) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 112-119. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1609568
  Баніт Ю. Формування підприємницької компетентності у процесі практико-орієнтованої підготовки студентів: особистісно-діяльнісний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 129-135. – ISSN 2308-4634
1609569
  Павлушенко Т.О. Формування підходів до джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – С. 93-100. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (81)). – ISSN 1728-4236


  "Досліджено джерела формування фінансових ресурів вищих навчальних закладів".
1609570
  Черноіванова Г.С. Формування підходу до оцінювання макросередовища інноваційної cфери підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 145-152. – ISSN 2222-4459
1609571
  Маслиган О.О. Формування підходу до просторової маршрутизації процесів, що обумовлюють функціонування та розвиток кластерів туризму та рекреації в Україні / О.О. Маслиган, Е.В. Тодьєрішко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 68-74. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1609572
  Грановська Т.Я. Формування пізнавальної самостійності учнів 7-9 класів засобами мобільних технологій в освітньому процесі з природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Грановська Тетяна Яківна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1609573
  Герц Н.В. Формування плодів типу двокрилатка у деяких видів роду Acer L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Внаслідок проведених дворічних (2003-2004 pp.) досліджень встановлено, що у видів роду Acer L. формується плід двокрилатка. Залежно від довжини та форми крил і їх взаєморозташування виділено десять типів двокрилатки та запропоновано основні етапи ...
1609574
  Кузьменко Г.І. Формування податкової облікової політики: мета, задачі та цільова спрямованість // Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 400-404. – ISBN 978-966-189-425-8
1609575
  Тищенко С.В. Формування події як унікального інструменту розвитку туристської галузі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 145-155
1609576
  Іщенко А.М. Формування позитивного іміджу державних службовців в Україні в умовах цифрової трансформації / А.М. Іщенко, А.А. Сінчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6814
1609577
  Сидорко І. Формування позитивної корпоративної культури організації // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 78. – С. 118-123. – ISSN 0368-6418


  "Розкрито основні функції та етапи її розвитку. Висвітлено проблеми формування сучасної стратегії корпоративної культури організації та ключові напрями її реалізації в Україні".
1609578
  Двіжона В.М. Формування позитивної мотивації до вивчення математики у молодших школярів із мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивного навчання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 50-57. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1609579
  Бешок Т. Формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 90-93. – ISSN 2308-4634


  "Виділено основні складові, які впливають на формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів. Детально проаналізовано створену автором мотиваційну модель ефективного застосування медіаосвітніх ...
1609580
  Юхно А.С. Формування показників нормативної грошової оцінки земель промисловості під впливом факторів місця розташування / А.С. Юхно, В.П. Погойда // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 67-76. – ISSN 2306-1677
1609581
  Дем"яненко О. Формування полікультурної компетентності майбутніх педагогів як інструмент ефективної крос-культурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 237-243. – ISSN 2312-5993
1609582
  Пришляк О.Ю. Формування полікультурної професійної компетентності фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах США та Канади // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 221-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1609583
  Литвинова Л.А. Формування політики бібліотек у сфері інтелектуальної власності // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 209-214
1609584
  Пугач Н. Формування політики Джорджа Вокера Буша стосовно Іраку після обрання президентом (січень-серпень 2001 р.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 162-165. – ISBN 978-966-171-783-9
1609585
  Рябець К.А. Формування політико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Рябець Катерина Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1609586
  Яровенко О Л. Формування політичного права в умовах глобалізації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 148-150. – ISBN 978-966-171-322-1
1609587
  Кищенко Г.І. Формування політичної культури студентів і деполітизація вищої школи // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 181-188. – ISBN 966-594-559-9
1609588
  Ріаханов Шингис Нуртасович Формування політичної нації у республіці Казахстан : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Ріаханов Шингис Нуртасович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
1609589
  Приходько Л.Ф. Формування поняття "архівний фонд" в українському архівознавстві 1920-х – початку 1930-х рр. // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 5-40. – ISSN 0320-9466
1609590
  Кравець О. Формування поняття самозахисту в цивілістичній доктрині // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 157
1609591
  Дем"яненко В.В. Формування попиту на висококваліфіковану робочу силу: фактори, тенденції, стимулювання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 70-76. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1609592
  Скоцик В.Є. Формування попиту на ринку сільськогосподарської техніки: сучасний стан та шляхи вирішення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 14-17. – ISSN 2306-6814
1609593
  Тюхтенко Н.А. Формування портфелю компетентностей як управлінський чинник підвищення якості розвитку людського капіталу закладів вищої освіти / Н.А. Тюхтенко, К.М. Синякова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 19, вип. 1 (44). – С. 34-47. – ISSN 2413-9998
1609594
  Тавлуй І.П. Формування портфеля "стандартних інструментів" при реалізації проекту стратегічного розвитку організації // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 65-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
1609595
  Рач В.А. Формування портфеля проектів на засадах теорії несилової взаємодії / В.А. Рач, О.М. Медведєва, А.В. Євдокимова // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 115-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2222-8810
1609596
  Черненко І.О. Формування посттравматичного стресового розладу у комбатантів (фактори ризику, профілактика, терапія, реабілітація) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Черненко Інна Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1609597
  Генкал С. Формування потенціалу професійного саморозвитку майбутніх учителів біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 89-99. – ISSN 2312-5993
1609598
  Фомішин С.В. Формування потужних торговельно-економічних блоків світового господарства як закономірність розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.372-375. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1609599
  Стрілець В.В. Формування початкових та граничних умов термічної локалізації осередку надзвичайної ситуації, пов"язаної з ураженням хімічно-небезпечними речовинами / В.В. Стрілець, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 293-297 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1609600
  Полатайко І.В. Формування правової ідеології романо-германської правової сім"ї в Античну добу та у період Середньовіччя // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 80-87. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1609601
  Хміль І.Ю. Формування правової компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання медичного права : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Хміль Ірина Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1609602
  Станіславчук С.М. Формування правової культури - головна мета виховання майбутніх високопрофесійних працівників міліції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 36-45. – (Юридична ; Вип. 1)
1609603
  Янченко П.В. Формування правової культури майбутніх юристів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Янченко Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1609604
  Попик Н. Формування правової культури студентів у закладах вищої освіти України (1991-2014 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 63-69. – ISSN 2518-7732
1609605
  Онацький В.М. Формування правової культури учнів початкових класів // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 129-133
1609606
  Карповець Х.М. Формування правописної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури в процесі навчання мовознавчих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Карповець Христина Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1609607
  Волосюк М. Формування предметних компетенцій в умовах іншомовного навчального середовища / М. Волосюк, О. Проценко, О. Печерцев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 80-84. – ISSN 1562-529Х
1609608
  Удовиченко І. Формування предметної географічної компетентності засобами реалізації змісту курсу за вибором логістичного спрямування // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 270-278. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1609609
  Чепуренко Я.О. Формування президентських архівів у країнах СНД // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1/3. – С. 230-247. – ISSN 0320-9466
1609610
  Білозір О.В. Формування принципів взаємодії "держава - бізнес - громада" в процесах соціальної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 95-99. – ISSN 2306-6814


  "Зазначено, що перехід від патерналізму держави до рівноправної взаємодії секторів держави, бізнесу та громади, тривалий і складний. Ця взаємодія має стати стійкою, закріпленою в традиційній культурі і мати підтримку на законодавчому рівні. У зв"язку з ...
1609611
  Юхимюк О. Формування принципу верховенства права Європейського Союзу / О. Юхимюк, С. Дмитрук // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 39-43. – ISSN 2409-4544
1609612
  Маркіна І.А. Формування принципу вибору оптимальної планової траєкторії антикризового управління агропереробних підприємств / І.А. Маркіна, О.М. Овчарук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 60-65. – ISSN 2071-4653
1609613
  Червоненко О. Формування природничих знань у Київській Русі (Х - ХІІ ст.) // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 66-71
1609614
  Атаманчук П.С. Формування природничо-наукових компетентностей учнівської та студентської молоді // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – C. 7-13. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
1609615
  Щирба В.С. Формування природничо-наукової компетентності майбутніх фахівців фізико-математичного профілю в умовах STEM-орієнтованого навчального середовища / В.С. Щирба, М.О. Мястковська, О.В. Фуртель // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 84-87. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
1609616
  Онищенко А.М. Формування пріоритетів міждержавної еколого-економічної політики скорочення емісій парникових газів в рамках виконання Паризької угоди // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 178-188. – ISSN 2616-6437
1609617
  Ільяшенко В.А. Формування продовольчої системи України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 108-110. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1609618
  Рожнятовський А.О. Формування продуктивності картоплі залежно від елементів технології вирощування в зоні Полісся : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Рожнятовський Андрій Олегович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1609619
  Лопушняк В.І. Формування продуктивності сильфії пронизанолистої (Silphinium perfoliatum L.) за різних норм внесення осаду стічних вод на дерново-підзолистих грунтах / В.І. Лопушняк, Г.М. Грицуляк // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 100-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2310-4678
1609620
  Кудріна В.С. Формування продуктивності соняшнику залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Кудріна Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1609621
   Формування проектної компетентності у майбутніх бакалаврів / Т. Кучай, М. Запотічна, О. Ієвлєв, О. Сулим, Н. Мукан, О. Кучай, О. Біда // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 84-90. – ISSN 2312-5993
1609622
  Геращенко Б.І. Формування проліферативних і адаптивних відповідей клітинних популяцій за дії іонізуючої радіації та хіміопрепаратів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Геращенко Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 44 назви
1609623
  Гребенкова Г. Формування професійних компетентностей здобувачів професійної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 89-92
1609624
   Формування професійних компетентностей майбутніх магістрів початкової освіти / О. Шквир, Г. Дудчак, Н. Казакова, Н. Сівак // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 49-56. – ISSN 2308-4634
1609625
  Рашевська А.А. Формування професійних компетентностей під час аналізу козацького портрета XVII-XVIII ст. у студентів спеціальності "Дизайн" на заняттях із живопису // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 92-94. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1609626
  Ющенко Л.О. Формування професійних компетентностей фахівців спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації / Л.О. Ющенко, В.О. Базар // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 84-90. – ISSN 2409-9805


  Мета статті – розглянути проблеми пов’язані з формуванням професійних компетентностей фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи на сучасному етапі у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації. Висновки. Незважаючи на наявні умови для ...
1609627
  Гребняк М.П. Формування професійних компетенцій з профілактичної медицини у студентів-фармацевтів / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко, В.В. Таранов // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 132-136. – ISSN 2077-6594
1609628
  Козій Т. Формування професійних якостей майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 86-101. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1609629
  Плахотнік О.В. Формування професійно-економічної культури студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 232-240. – ISSN 2524-0056
1609630
  Безлюдна Н. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти методами проєктів / Н. Безлюдна, Н. Дудник // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 6-12. – ISSN 2307-4906
1609631
  Кінах Н. Формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя у площині цифровізації неперервної освіти / Н. Кінах, Н. Рубльова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 137-149. – ISSN 2312-5993
1609632
  Генкал С. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 208-218. – ISSN 2312-5993
1609633
  Перерва В.В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх учителів біології в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Перерва Вікторія Вікторівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1609634
  Гурська О.О. Формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців з інформаційних технологій в освітньому середовищі технічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 01 / Гурська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1609635
  Шалаєва В.С. Формування професійно зорієнтованних аксіологічних комунікативних умінь в іноземних студентів немовних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шалаєва Валерія Станіславівна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1609636
  Скріль І.В. Формування професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності в говорінні у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи з використанням автентичних відеоматеріалів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Скріль Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1609637
  Митцева О.С. Формування професійного іміджу майбутнього фахівця з інформаційних технологій при вивченні дисциплін соціально-гуманітарного циклу в закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Митцева Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1609638
  Брехунець А.І. Формування професійного мислення у майбутніх учителів технологій // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 25-39. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1609639
  Прокоп І.А. Формування професійного мовлення студентів-медиків на основі фахових текстів / І.А. Прокоп, Г.Я. Кітура // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 179-181
1609640
  Мешко Г.М. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 103-106. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1609641
  Болдова А.А. Формування професійної етики майбутніх працівників податкової служби в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу: моделювання процесу // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 299-305
1609642
  Балануца О. Формування професійної ідентичності майбутніх дипломатів у процесі професійної підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 95-104. – ISSN 2312-5993
1609643
  Андрієвська-Семенюк Формування професійної ідентичності майбутніх психологів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – № 21. – С. 102-106. – ISSN 2078-4643
1609644
  Олешко П.С. Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах інноваційного освітнього середовища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 156-162. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1609645
  Підлісний Є. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в закладах вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 126-134. – ISSN 2307-4906
1609646
  Конюхов С.Л. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об"єктно-орієнтованого програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Конюхов Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1609647
  Кайдалова Л.Г. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 80-85. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1609648
  Локшин В.С. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в умовах євроінтеграції // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 134-135. – ISBN 978-966-698-290-5
1609649
  Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання з урахуванням макаренкознавчих вимірів сучасної педагогічної інноватики // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 132-133. – ISBN 978-966-698-271-4
1609650
  Казаннікова О.В. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Казаннікова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1609651
  Томашівська М.М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Томашівська Мар"яна Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1609652
  Пальшкова І.О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах сучасної вищої школи // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 113-118. – (Педагогічні науки ; № 1 (120)). – ISSN 2414-5076


  "У статті розглянуто формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах сучасного закладу вищої освіти".
1609653
  Жигайло О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи шляхом використання дидактичних та ділових ігор // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 133-138. – ISSN 2308-4634
1609654
  Стеблюк С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової дяльності: морально-етична складова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 46-51. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1609655
  Фаст А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із публічного адміністрування з використанням досвіду США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 473-482. – ISSN 2312-5993
1609656
  Прокопенко І. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя: європейський досвід // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 197-213. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
1609657
  Поясок Т.Б. Формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника у процесі фахової підготовки / Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 102-107. – ISSN 1995-0519
1609658
  Олло В.П. Формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти при Державній пенітенціарній службі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 24-25. – ISSN 1810-2131
1609659
  Усик Л. Формування професійної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням / Л. Усик, В. Чорна, О. Петухова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 51-57. – ISSN 2411-1317
1609660
  Попова Г. Формування професійної компетентності судноводіння в майбутніх судноводіїв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 51-60. – ISSN 2312-5993
1609661
  Городнича Л. Формування професійної компетентності у вищій школі засобом літературно-мистецького журналу як технології кейс-методу / Л. Городнича, М. Ольховик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 38-48. – ISSN 2312-5993
1609662
  Гусак Л.П. Формування професійної компетентності у студентів економічних спеціальностей при вивченні математичних дисциплін // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 43-46 : рис. – Бібліогр.: с. 45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1609663
  Макеєва О. Формування професійної культури в майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 159-169. – ISSN 2618-0715
1609664
  Шумовецька С.П. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: використання дослідницького методу для поглиблення знань з проблематики лідерства та управління прикордонним підрозділом // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 137-141. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1609665
  Пілевич О.А. Формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пілевич Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1609666
  Кравцов В.О. Формування професійної культури майбутнього соціального працівника // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 84-90. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1609667
  Семеног О. Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогічної освіти: теорія і практика / О. Семеног, О. Козлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 245-258. – ISSN 2312-5993
1609668
  Колодій Н.В. Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Колодій Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1609669
  Харченко І. Формування професійної мовної компетентності сучасного професіонала аграрного профілю // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 166-175. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1609670
  Щирба В.С. Формування професійної мотивації при вивченні дискретних структур студентами напряму підготовки 122 комп""ютерні науки / В.С. Щирба, Р.В. Моцик, О.В. Фуртель // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 179-182. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1609671
  Шварп Н.В. Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівців / Н.В. Шварп, Л.М. Калашнікова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 230-243. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1609672
  Ігнатенко П.Р. Формування професійної спрямованості старшокласників / П.Р. Ігнатенко. – К., 1983. – 47с.
1609673
  Хорольська О. Формування професійної успішності майбутніх педагогів засобаи активного соціально-психологічного навчання // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 4. – С. 176-182. – ISSN 2307-4906
1609674
   Формування професіонала з економіки в університеті в умовах трансформації освітніх систем / А. Пакуліна, Н. Янченко, В. Благой, В. Блага // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 52-56. – ISSN 1562-529Х
1609675
  Бурменко О.А. Формування процедур реалізації керуючого алгоритму експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС України / О.А. Бурменко, О.І. Сошинський, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 180-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1609676
  Іщук-Пазуняк Формування психіки Ольги Кобилянської як письменниці // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 215-225. – ISBN 978-966-355-044-2
1609677
  Мешко Г.І. Формування психічного здоров"я учнів у сучасній школі / Г.І. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 177-181 : табл. – Бібліогр.: с. 180. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1609678
  Мешко Г.М. Формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища в закладі вищої освіти / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 100-104. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1609679
  Юник І. Формування психологічної стійкості комунікаторів у процесі підготовки до професійної дільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 58-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну стійкість комунікаторів як їх особистісну властивість, що входить у синдром стану психологічної готовності до комунікативної діяльності. Психологічна стійкість інтерпретується як не вроджена, а набута властивість, яка ...
1609680
  Гомоляко О. Формування публічної політики: теоретико-методологічні аспекти // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 22-26. – ISSN 2414-4436
1609681
   Формування регіональних схем екомережі : (методичні рекомендації). – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 71с. – ISBN 966-306-084-6
1609682
  Рось З. Формування регіональних центрів джазово-фестивального руху в Україні періоду Незалежності (1991-2012 рр.) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 77-85. – ISSN 2224-0926
1609683
  Марущак А. Формування режиму комерційної таємниці підприємства: етапи, типові документи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 16-21.
1609684
  Васюк Н.О. Формування резерву управлінського персоналу у сфері охорони здоров"я в Україні як складової кар"єрного розвитку / Н.О. Васюк, О.О. Котов, Т.В. Савіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 139-144. – ISSN 2306-6814
1609685
  Латишева Д. Формування релігійного світогляду дитини як частина виховного процесу в сучасній студентській родині (на матеріалах міста Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Висвітлено проблему релігійного виховання дітей молодими студентськими сім"ями міста Києва та вплив родини на морально-етичні норми поведінки дитини в суспільстві. Сім"я - основний первинний інститут виховання, і саме батьки з дитинства прищеплюють ...
1609686
   Формування рентних відносин у водному господарстві України / [М.А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр.: с. 320-327. – ISBN 978-966-02-7214-9
1609687
  Філіппова Н.П. Формування репозитарію персональних бібліографічних покажчиків у складі "Українського національного біографічного архіву": базові засади реалізації проекту // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 339-352. – ISSN 2520-2855
1609688
  Філіппова Н.П. Формування репозитарію персональних бібліографічних покажчиків: визначення вимог і формулювання завдань // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 3. – С. 13-22. – ISSN 2409-9805
1609689
  Коверга А.В. Формування ресурсної стратегії підприємства / А.В. Коверга, Ю.О. Буренко, І.В. Крупіца // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2312-847X
1609690
  Артемов В. Формування ризик-орієнтованої компетентності військовослужбовців в умовах переходу на світові стандарти безпеки / В. Артемов, Н. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 11-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
1609691
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7-8 (38-39). – 2004
1609692
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (48). – 2005
1609693
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005
1609694
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2005
1609695
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005
1609696
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (53). – 2005
1609697
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (54). – 2005
1609698
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005
1609699
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1(56). – 2006
1609700
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2(57). – 2006
1609701
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3 (58). – 2006
1609702
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4(59). – 2006
1609703
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8 (62/63). – 2006
1609704
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9 (64). – 2006
1609705
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (66). – 2006
1609706
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 1 (212). – 2019. – 156, [10] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609707
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 2 (213). – 2019. – 125, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609708
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 3 (214). – 2019. – 123, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609709
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 4 (215). – 2019. – 123, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609710
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 10 (233). – 2020. – 147, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609711
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 11 (234). – 2020. – 142, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609712
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 12 (235). – 2020. – 172, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609713
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 1 (236). – 2021. – 99, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609714
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 2 (237). – 2021. – 102, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609715
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 3 (238). – 2021. – 104, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609716
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 4 (239). – 2021. – 95, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609717
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 5 (240). – 2021. – 95, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609718
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 6 (241). – 2021. – 100, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609719
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 7/8 (242/243). – 2021. – 130, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609720
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 9 (244). – 2021. – 113, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609721
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 10 (245). – 2021. – 99, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609722
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 11 (246). – 2021. – 113, [8] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609723
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 12 (247). – 2021. – 135, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609724
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 2 (249). – 2022. – 184, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609725
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 3 (250). – 2022. – 136, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1609726
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 4 (251). – 2022. – 111, [6] c. – Резюме укр., англ. мовами
1609727
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 5 (252). – 2022. – 118, [6] c. – Резюме укр., англ. мовами
1609728
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 6 (253). – 2022. – 161, [6] c. – Резюме укр., англ. мовами
1609729
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 7/8 (254/255). – 2022. – 146, [6] c. – Резюме укр., англ. мовами
1609730
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 9 (256). – 2022. – 97, [6] c. – Резюме укр., англ. мовами
1609731
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 10 (257). – 2022. – 128, [6] c. – Резюме укр., англ. мовами
1609732
  Кудирко Л.П. Формування ринкового простору перехідної економіки України у контексті ідей неоліберальної спадщини / Л.П. Кудирко. – Донецьк, 1997. – 23с.
1609733
  Мороз Дмитро Анатолійович Формування ринкового устрою в економічно розвинених країнах (на прикладі еволюційного розвитку Гонконгу) : 08. 01. 01 : Дис. ... канд. економ. наук / Мороз Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 187л. – Бібліогр. : л.186-187
1609734
   Формування ринкової економіки : Збірник наукових праць: Спец. випуск: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики". – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-894-7
Т.1 : Відтворення населення та його природних рух. – 2006. – 392с.
1609735
   Формування ринкової економіки : Збірник наукових праць: Спец. випуск: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики". – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-894-7
Т.2 : Демографічні аспекти регулювання та відтворення трудового потенціалу. – 2006. – 400с.
1609736
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-545-6
Ч. 1 : Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи / [редкол.: А.Ф. Павленко, В.С. Савчук, А.М. Колот та ін.]. – 2011. – 718 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1609737
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-526-5
Ч. 2 : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій / [редкол.: О.О. Бєляєв (відп. ред.), В.М. Данюк, В.П. Дишкант та ін.]. – 2011. – 556 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1609738
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-01-6
Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – 2002
1609739
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-01-6
Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – 2002
1609740
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-16-4
Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – 2004
1609741
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 39. – 2018. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1609742
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 40, ч. 1. – 2018. – 310 с. – Резюме укр., англ. мовами
1609743
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 40, ч. 2. – 2018. – 277 с. – Резюме укр., англ. мовами
1609744
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 41. – 2019. – 457 с. – Резюме укр., англ. мовами
1609745
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 42. – 2019. – 198 с. – DOI http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.42.0 - Резюме укр., англ. мовами
1609746
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 43. – 2020. – 198 с. – DOI http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.43.0 - Резюме укр., англ. мовами
1609747
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О.С. Сенишин, М.І. Крупка, Р.В. Михайлишин [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 44. – 2020. – 316, [4] c. – DOI http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.44.0 - Резюме укр., англ. мовами
1609748
   Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-11-3
Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – 2005
1609749
   Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-11-3
Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – 2005
1609750
   Формування ринку землі в Україні. – 2-е вид., перер. та доп. – Київ : Урожай, 2006. – 280с. – ISBN 966-05-0026-2
1609751
  Кобзан С.М. Формування ринку нерухомості: практичні аспекти та особливості оцінки : монографія / С.М. Кобзан ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського гос-ва ім. О.М. Бекетова. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-211. – ISBN 978-966-667-752-8
1609752
  Кунділовська Т.А. Формування ринку органічної продукції в Україні / Т.А. Кунділовська, Н.М. Зеленянська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 137-147. – ISSN 2313-4569


  "У статті сформульовано основні властивості органічної продукції, які формують її безпечність, якість та підвищені поживні властивості. Уточнено дані щодо кількості господарств та площі сертифікованих сільськогосподарських угідь, задіяних під вирощення ...
1609753
  Ніколенко С.С. Формування ринку цінних паперів в умовах ринкової трансформації : монографія / С.С. Ніколенко, О.М. Шевченко ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, каф-ра економічної теорії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159с. – ISBN 978-966-7971-78-6
1609754
  Васюта І.К. Формування робітничо-селянського союзу в революційній боротьбі на Зхідній Україні, 1921-1939 / І.К. Васюта. – Львів, 1988. – 172с.
1609755
  Лось Ф.Є. Формування робітничого класу на Україні / Ф.Є. Лось. – Київ, 1949. – 27с.
1609756
  Мельник Л.Г. Формування робітничого класу на Україні : Транспортний пролетаріат у 60-90-х роках XIX ст. / Л.Г. Мельник. – Київ : Вид. при Київ. ун-т вид. об"єдн. "Вища школа", 1988. – 104 с. – ISBN 5-11-000362-9
1609757
  Полтавець С. Формування Росією груп впливу в Україні як фактор дестабілізації влади: до історії питання // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 154-159. – ISBN 978-617-7638-06-2
1609758
  Жовнірчик Я.Ф. Формування самодостатніх територіальних громад і стратегія їх економічного саморозвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 324-332. – (Право. Економіка. Управління)
1609759
  Глущенко А.С. Формування самодостатніх фінансово спроможних територіальних громад в Україні: стан, проблеми та перспективи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 126-133. – ISSN 2222-0712
1609760
  Величко В.Є. Формування самоосвітньої компетентності в інформаційно-освітньому середовищі підготовки учителів математики, фізики та інформатики засобами вільного програмного забезпечення // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 34-39. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1609761
  Мельничук І.М. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців сестринської справи як педагогічна проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 168-172 : табл. – Бібліогр.: с. 170-171. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1609762
  Федоренко І.Т. Формування самостійності учнів у навчально-виховній роботі школи / І.Т. Федоренко. – К., 1963. – 151с.
1609763
  Горбач В.В. Формування самостійності як особистісно-професійної риси майбутніх економістів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 35-40. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1609764
  Коломієць А.Я. Формування свідомого ставлення студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності / А.Я. Коломієць, Т.Г. Клеменченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 117-120. – ISBN 978-966-698-290-5
1609765
  Федоряка Л. Формування світоглядних уявлень Томаса Неша в соціокультурному контексті єлизаветинської Англії // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 50-62
1609766
  Васильченко Л. Формування світоглядної компетентності особистості як проблема інтеграції природничих предметів у профільній середній освіті / Л. Васильченко, В. Ястребова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 81-89. – ISSN 2411-1317
1609767
  Ковтун О.М. Формування світоглядної культури майбутніх медичних сестер засобами реалізації деонтологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ковтун Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1609768
  Мартинюк А. Формування світогляду творчої особистості в умовах освітнього простору України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 17-20. – ISSN 2308-4634
1609769
  Мощанський В.М. Формування світогляду учнів під час вивчення фізики / В.М. Мощанський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1609770
  Лесюк М.П. Формування семантики віддієслівних іменників // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 74-80
1609771
  Кулик С.М. Формування симбіотичного апарату та зернова продуктивність сої залежно від удобрення в умовах Західного Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 149-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1609772
  Крутило Д.В. Формування симбіотичної системи сої за впливу штамів Bradyrhizobium japonicum - продуцентів речовин фітогормональної дії / Д.В. Крутило, Н.О. Леонова, Г.О. Іутинська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 138-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
1609773
  Траченко Л.А. Формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Траченко Людмила Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1609774
  Бакуменко В. Формування системи базових знань у галузі публічного управління та адміністрування / В. Бакуменко, О. Красноруцький, М. Цедік // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 5-11
1609775
  Чала Ю.В. Формування системи екологічного менеджменту на великих підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.385-387. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1609776
  Кошельок Г.В. Формування системи ефективного управління грошовими потоками підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Кошельок Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
1609777
  Мардус Н.Ю. Формування системи забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 68-74. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
1609778
  Пархоменко-Куцевіл Формування системи запобігання корупції як механізм забезпечення кадрової безпеки системи публічного управління // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 40-56. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1609779
  Білоткач І.А. Формування системи інституціонального забезпечення розвитку органічного агропромислового виробництва Дніпропетровської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 36-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1609780
  Сакун А.Ж. Формування системи інфраструктури сільського зеленого туризму в Україні / А.Ж. Сакун, Т.О. Гакал // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 97-101 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1609781
  Камбалова Я. Формування системи історичних знань про створення та розвиток станово-представницьких органів західноєвропейських країн у епоху Середньовіччя на уроках всесвітньої історії у 7 класі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 31-44. – ISSN 2312-5993
1609782
  Бондаренко С.А. Формування системи мотивації персоналу виноробних підприємств на засадах інноваційних технологій / С.А. Бондаренко, С.В. Селіхов // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 52-58 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1609783
  Гольда А Формування системи мотивації та стимулювання трудової діяльності з орієнтацією на кінцевий результат // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 158-162
1609784
   Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України : монографія / Акімова Л.М., Левчук С.М., Акімов О.О., Кузьмін О.В. ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 192, [4] с. – Бібліогр.: с. 166-188. – ISBN 978-966-289-196-6
1609785
  Вакульчук О. Формування системи науково-інформаційних ресурсів на газетні фонди Національної бібіліотеки України ім. В.І. Вернадського // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 261-267. – ISSN 1561-6224
1609786
  Бабай Д.О. Формування системи організаційно-господарського забезпечення інноваційних відносин в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 142. – С. 127-135. – ISSN 2224-9281
1609787
  Копча Ю.Ю. Формування системи оцінки кадрової складової підприємства при управлінні потенціалом економічної безпеки // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 116-122. – ISSN 2073-9982
1609788
  Цвях О.М. Формування системи позитивної економічної відповідальності забудовників при використанні міських землекористувань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1609789
  Шаблиста Л.М. Формування системи показників оцінки результативності діяльності закладів вищої освіти : Частина 2 // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 80-87 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2519-1853
1609790
  Підгрушний Г.П. Формування системи полюсів зростання в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 44-46. – ISBN 978-617-7069-75-8
1609791
  Гринишин В.Є. Формування системи продовольчої безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гринишин Вадим Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Поліський нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1609792
  Чайка І. Формування системи реагування на потреби споживачів у закладі вищої освіти // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3 (64). – С. 59-67. – ISSN 2409-8892
1609793
  Мосієнко О.В. Формування системи рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мосієнко Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Поліс. нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1609794
  Туманов О.О. Формування системи статистичних показників для дослідження соціальних медіа в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 66-71. – ISSN 2306-6814
1609795
  Лазебник Ю.О. Формування системи статистичних показників оцінювання якості зайнятості в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1609796
  Цісецький О. Формування системи управління конфліктами в організації / О. Цісецький, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22
1609797
  Пильнова В.П. Формування системи управління підприємницькими ризиками / В.П. Пильнова, О.М. Гавриш, Т.В. Капелюшна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 51-57. – ISSN 2306-6814
1609798
   Формування системи управління ризиками в логістичній діяльності підприємств / Л.М. Волинець, І.О. Хоменко, І.І. Халацька, Ю.О. Божок, К.С. Пеньківська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 22-31. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1609799
  Забуранна Л.В. Формування системи управління транспортною логістикою сільськогосподарських підприємств / Л.В. Забуранна, К.С. Чимош // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 7-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1609800
  Чепуренко Я.О. Формування системи управлінських компетентностей інформаційного аналітика // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 157-158
1609801
  Мостицька Н.А. Формування системи фінансового регулювання економічного розвитку країни. // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 202-207. – ISSN 2306-546X
1609802
  Шишков С.Є. Формування системи фінансової звітності емітентів на основі таксономії: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 109-118. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-1853
1609803
  Гуменник В. Формування системи цільового управління вищим закладом освіти в умовах приєднання України до " Болонського процесу " // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 4. – С. 45-54. – ISSN 1682-2366
1609804
  Мохначук С.С. Формування сітки сільських поселень Волинської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 57-67 : Табл.
1609805
  Лі Чао Формування складових механізму державної підтримки електроенергетичної галузі = Forming components of the mechanism of government support for the electric power industry : монографія / Лі Чао. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 247-274. – ISBN 978-617-7801-02-2
1609806
  Лободинська О.М. Формування соціальних навичок студентів: проблеми й перспективи / О.М. Лободинська, О.Є. Гриджук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 3. – С. 116-121. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1609807
  Олексенко В. Формування соціальних почуттів у студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 71-76. – ISSN 2078-1016
1609808
  Урусова З.П. Формування соціальних стандартів бізнесу в контексті реструктуризації корпоративних інформаційних систем / З.П. Урусова, В.І. Зубачова // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 123-128. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
1609809
  Бельтюков Є.А. Формування соціально-економічного механізму мотивації персоналу / Є.А. Бельтюков, О.А. Докучаєв // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.23-25. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1609810
  Плужник О. Формування соціально-комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційної освіти // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 14. – С. 266-284. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2518-7600


  Досліджено поняття соціальних комунікацій, які через пандемію та стрімкий розвиток і масове використання інформаційних технологій, зазнали значних змін у нинішньому суспільстві. З’ясовано, що сьогодні конкурентоспроможний фахівець будь-якого профілю ...
1609811
  Рейтерович І.В. Формування соціально відповідального бізнесу в Україні: проблеми та перспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 203-209
1609812
  Тименко В.М. Формування соціально значимих якостей студентської молоді завдяки участі у волонтерській діяльності: зарубіжний досвід // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 217-223


  "У статті розглянуто загальні засади зарубіжного досвіду формування і розвитку соціально значимих якостей особистості завдяки участі у волонтерській діяльності. Розкрито сутність волонтерської діяльності як засобу розвитку, саморозвитку й ...
1609813
  Моргай Л. Формування соціального пакету на підприємстві: вітчизняний і зарубіжний досвід // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 24-32. – ISSN 2618-0715
1609814
  Ступак О.Ю. Формування соціальної активності молоді як психолого-педагогічна проблема // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 144-148. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1609815
  Сидорук І. Формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 54-66. – ISSN 1682-2366
1609816
  Кулакова Л.М. Формування соціальної компетентності молодших школярів в умовах освітньо-виховного процесу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2022. – С. 65-69. – (Серія "Психологія" ; вип. 14). – ISSN 2415-7384
1609817
  Фінін Г.І. Формування соціальної компетентності педагогічних кадрів у сучасному освітньому просторі // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 34-45. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1609818
  Смолій В.А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина 17-18 ст.) / В.А. Смолій; АН УРСР; Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1985. – 264с.
1609819
  Гоголь Т.В. Формування соціоекономічної моделі вітчизняного аграрного сектору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-21. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості становлення сучасної системи аграрного виробництва в Україні в період її ринкового транс- формування. Визначено напрями вдосконалення державного регулювання аграрного сектору в Україні та побудова соціое- кономічної моделі. ...
1609820
  Чумак М. Формування соціокультурного образу вітчизняної педагогічної інтелігенції під впливом світоглядної парадигмальності другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 141-147. – ISSN 2411-1317
1609821
  Шиба А.В. Формування соціокультурної компетентності студентів під час позакласної діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 272-275. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1609822
  Апанасенко К.І. Формування спільної власності територіальних громад: окремі проблеми // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 175-178. – ISBN 966-7784-65-7
1609823
   Формування сталого розвитку медичного туризму в Україні / У.А. Мартинюк, Л.П. Кушнір, О.В. Терлецька, М.В. Багрій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 91-99. – ISSN 1562-0905
1609824
  Брик Т.О. Формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів ВВНЗ / Т.О. Брик, Н.В. Лєбошина // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 24-28. – ISSN 2074-8167
1609825
  Булкін С.С. Формування стійкості потенціалу беззбиткового розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Булкін Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1609826
  Ткачук С.В. Формування стратегії STP-маркетингу у сфері ритейл-послуг / С.В. Ткачук, С.А. Стахурська, В.О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – С. 76-82. – ISSN 2522-1620
1609827
  Струнгар В. Формування стратегії бібліотечного представництва в соціальних медіа: досвід провідних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 329-343. – ISSN 2224-9516
1609828
  Каламан О.Б. Формування стратегії інноваційного розвитку сучасного підприємства / О.Б. Каламан, О.Л. Володіна, Д.В. Мандрикін // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 75-82 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
1609829
  Поплавська О.В. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності підпріємств за умов розвитку інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Поплавська Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1609830
  Жегус О.В. Формування стратегії маркетингу в соціальних мережах закладу вищої освіти // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. ; редкол.: Борисова Т.М., Василевський М., Віктор Я. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 2. – С. 58-75. – ISSN 2522-9087
1609831
  Німкович А.І. Формування стратегії розвитку інститутів інфраструктури фондового ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 297-302. – ISSN 2222-4459
1609832
  Марич О. Формування стратегії розвитку підприємств з іноземними інвестиціями в умовах трансформації економіки України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 700-709. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1609833
  Стецько Н. Формування стратегії розвитку туризму Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1609834
   Формування стратегії управління режимами роботи систем захисту на основі моделі ігрового управління / С.В. Толюпа, Лукова-Чуйков, В.С. Наконечний, В.Г. Сайко, О. Кулінич // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (3/4). – С. 37-46. – ISSN 2707-1758
1609835
  Комарецька Формування стратегії управління фінансовим потенціалом підприємства / Комарецька, ПВ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 90-92
1609836
  Карпінська Г.В. Формування стратегій підприємств в контексті розвитку ринку інноваційних технологій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 143-154. – ISSN 2524-003X
1609837
  Антонюк Д.А. Формування стратегічних пріоритетів модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів України в процесі європейської інтеграції / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 2616-9460
1609838
   Формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу України : монографія / Кизим М.О., Ярошенко І.В., Хаустова В.Є., Губарєва І.О. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 475, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7801-09-1
1609839
  Смерічевський С.Ф. Формування стратегічних рішень при управлінні змінами на підприємстві / С.Ф. Смерічевський, О.В. Ареф"єва, С.Т. Пілецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 6 (533) : Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни. – С. 108-117. – ISSN 2222-4459
1609840
  Якименко О.В. Формування стратегічних цілей підприємства на основі системи управління логістичними витратами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 182-187. – ISSN 2222-4459
1609841
   Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст = The shaping of strategic narrative for information support of the re-integration of the temporarily occupied territory into common ukrainian context / [В. Горовий, О. Онищенко, Л. Галаган та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 208, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 189-209 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8374-9
1609842
  Злотенко О.Б. Формування стратегічної складової забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства / О.Б. Злотенко, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 131-138. – ISSN 2222-4459
1609843
  Рудаковський А.В. Формування структур та реіонізація Всесвіту в моделях темної матерії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рудаковський Антон Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1609844
  Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Попов О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 121л. – Бібліогр.: л. 115 - 121
1609845
  Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Попов О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1609846
  Ярмощук Є.І. Формування структури, магнітні та електричні властивості аморфних сплавів Fe-B-P-Nb-Cr та деяких легованих сплавів на основі Co та Fe : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Ярмощук Євгеній Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 159, [13] арк. – Додатки: арк. [13]. – Бібліогр.: арк. 143-159
1609847
  Ярмощук Є.І. Формування структури, магнітні та електричні властивості аморфних сплавів Fe-B-P-Nb-Cr та деяких легованих сплавів на основі Co та Fe : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Ярмощук Євгеній Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1609848
  Кузікова С. Формування суб"єкта саморозвитку як інноваційна технологія підготовки студентів-психологів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 30-31. – ISBN 978-966-698-272-1
1609849
  Назар М.М. Формування суб"єктивної активності засобами інтернет-тренінгів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 82-86. – Бібліогр.: 13 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1609850
  Комарова Т.В. Формування суддівського корпусу в Європейському Союзі: останні тенденції // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – C. 201-213. – ISSN 2224-9281
1609851
  Рябець К.А. Формування сутності поняття "водне господарство України": наукові, політичні, правові чинники // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 19-25. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1609852
  Покровська І.Л. Формування суфійської термінології в османській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 239-244
1609853
  Кафтя М.А. Формування сучасних портфельних теорій: основні проблеми та тенденції розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 414-419. – ISSN 2222-4459
1609854
  Козаков В. Формування сучасних сціально-ціннісних концепцій державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-31.
1609855
   Формування сучасного гідрохімічного стану басейну річки Сіверський Донець під впливом природних та антропогенних чинників / О.Г. Васенко, О.Ю. Ієвлєва, Г.В. Коробкова, В.М. Жук // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 41-53 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-1388
1609856
   Формування сучасного світогляду жінок і чоловіків щодо необхідності гендерних перетворень у суспільстві шляхом застосування сучасних технологій та механізмів розвитку ідеології гендерного паритету : Матеріали науково-практичної конференції та регіональних семінарів-практикумів. – Київ : Політехніка, 2004. – 396с. – На обкл. інша назва : Україна: розвиток ідеології гендерного паритету
1609857
  Блудов А.В. Формування сучасної методики викладання живопису в творчих ВНЗ (на прикладі Баухауза) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 4-12. – ISSN 2077-3455
1609858
  Бойко С.І. Формування сучасної моделі менеджменту підприємства : науково-метод. посібник / С.І. Бойко ; МОНУ, Тернопільська Академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 45 с. – ISBN 966-7411-72-9
1609859
  Вороніна А. Формування сучасної парадигми державного регулювання економіки: чинники та тенденції // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 116-122. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1609860
  Синицина Г.А. Формування сучасної теорії харчування в контексті продовольчої безпеки / Г.А. Синицина, О.М. Филипенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 217-226. – ISSN 2222-4459
1609861
  Бойченко А.В. Формування сценаріїв інформаційних впливів у системах підтримки прийняття управлінських рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бойченко Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1609862
  Гавкалова Н.Л. Формування та використання інтелектуального капіталу : Наукове видання / Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 252с. – ISBN 966-676-133-5
1609863
  Склярова Н. Формування та використання коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій - суб"єктів виборчого процесу з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 11-19.
1609864
  Мещеряков А.А. Формування та використання ресурсної бази банку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-93
1609865
  Омельченко І.Г. Формування та діяльність організаційно-мобілізаційних референтур запілля УПА на Волині та Поліссі (1943-1944 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 48-56. – ISSN 2313-5603
1609866
  Зленко Анатолій Максимович Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України ( 1991- 2004 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук; 23. 00. 04 / Зленко А. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 13 назв
1609867
  Баглей Р.Р. Формування та забезпечення економічної безпеки корпоративних структур в умовах нестабільного середовища // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 175-179. – ISSN 2309-1533
1609868
  Лисенко О.Ю. Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житловихбудинків Львова рубежу 19-20 століть : Автореф. дис. ...канд. архітектури: Спец. 18.00.01 / Ольга Юріївна Лисенко; МОН України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1609869
  Сивак Олексій Володимирович Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990-1999 рр.) : Дис....канд. політ. наук. Спеціальність 23.00.04 / Сивак Олексій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2000. – 208л. – Додатки : л. 198-208. – Бібліогр.: л .191-198
1609870
  Козак Т. Формування та контроль професійної компететності педагога / Т. Козак // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 1562-529Х
1609871
  Телюк К. Формування та місце видатків державного бюджету в управлінні державними фінансами // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 135-140. – Бібліогр.: 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
1609872
  Гусаков А.І. Формування та оптимізація ресурсного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 76-80
1609873
  Герасимчук Н.А. Формування та організація управлінських процесів у межах кластеру малих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 3-6. – Бібліогр: на 7 пунктів
1609874
  Пінчук Д. Формування та перспективи єдиного енергоринку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 134-135.
1609875
  Гурська І.С. Формування та перспективи розвитку ринку туристичних послуг в Україні під час та після пандемії / І.С. Гурська, І.О. Федуняк, І.В. Стемковська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1609876
  Курдес О.В. Формування та підготовка кадрового резерву на керівні посади в судово-експертних установах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 153-162. – ISSN 2524-0323
1609877
  Науменко М.П. Формування та підрізування виноградних кущів / М.П. Науменко. – Київ-Харків, 1936. – 30с.
1609878
  Криклій А.С. Формування та планування додаткової потреби в персоналі: методологічні та практичні аспекти // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-64. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1609879
  Арістов Ю.Ю. Формування та реалізація бюджетної політики в країнах з розвинутою та трансформаційною економікою // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 54. – С. 117-123. – ISSN 2306-546X
1609880
  Ситюк А.А. Формування та реалізація державних програм модернізації житлово-комунального господарства України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ситюк Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1609881
  Ярошенко Є.В. Формування та реалізація державної політики з гендерної паритетності у сфері публічного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ярошенко Євгенія Вікторівна ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1609882
  Венгер І.О. Формування та реалізація державної політики на ринку праці в умовах сталого розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Венгер Ірина Олександрівна ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1609883
  Доля Л.М. Формування та реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – C. 87-91. – ISSN 2072-8670
1609884
  Русіна Ю.О. Формування та реалізація інвестиційної політики комерційного банку / Ю.О. Русіна, Н.О. Бащенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – С. 37-45. – ISSN 2522-1620
1609885
  Лукіна Ю.В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 113-118. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1609886
  Кобзиста О.О. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах трансформаційних змін : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.01.01- економічна теорія / Кобзиста О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 228л. + Додатки: л. 60. – Бібліогр.: л. 229-248
1609887
  Кобзиста О.О. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах трансформаційних змін : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Кобзиста О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1609888
  Гончарук І.В. Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 ; 08 / Гончарук Інна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 281 арк. – Додатки: арк. 249-281. – Бібліогр.: арк. 12-14, 219-248 та в додатках: арк. 279-281
1609889
  Гончарук І.В. Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гончарук Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1609890
  Дибач І.Л. Формування та розвиток корпоративного управління // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – C. 138-147. – ISSN 2307-9878
1609891
  Назарова Г.В. Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств : Наукове видання / Назарова Г.В., Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 240с. – ISBN 966-676-170-X
1609892
  Стечак Г. Формування та розвиток педагогічної компетентності у студентів медичних закладів вищої освіти з використанням інноваційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 88-94. – ISSN 2308-4634
1609893
  Молоканова В.М. Формування та розвиток поведінкових компетенцій проектних менеджерів // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
1609894
  Тафій Н.Г. Формування та розвиток регіонального ринку житлової нерухомості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Тафій Наталія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1609895
  Трубич С. Формування та розвиток ринку освітніх послуг як передумова входження України в ЄС (підходи до уточнення понятійного апарату дослідження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.32-40. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1609896
  Непорожній Ю.О. Формування та розвиток систем управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 215-218. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1609897
  Татомир І.Л. Формування та розвиток системи акредитаційних вимог до якості онлайн-навчання // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85). – C. 30-37. – ISSN 1683-1942
1609898
  Приятельчук Олена Анатоліївна Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Приятельчук О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 274л. + Додатки: л.232-274. – Бібліогр.: л.224-231
1609899
  Приятельчук Олена Анатоліївна Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій) : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Приятельчук О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1609900
  Перова Г.О. Формування та розвиток техніки виконання на пуантах у класичному танці // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 266-272. – ISSN 2226-2180


  "Запропоновано періодизацію розвитку танцювальної техніки на пуантах як складової еволюції класичного танцю. Досить умовно можна виокремити періоди у процесі еволюціонування пальцевої техніки класичного танцю. По-перше, витоки техніки танцю на пуантах ...
1609901
  Шинальський О.І. Формування та становлення правового підгрунтя покарань у середні віки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 65-70
1609902
  Коцан Р.І. Формування та функціонування радянсько-польського кордону у 1921-1939 роках : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Коцан Роман Ігорович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
1609903
  Галян О.В. Формування та функціонування фізичних термінів у французькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Галян Оксана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 18 с.
1609904
  Білоус Є. Формування тарифів у сфері обов"язкового колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 6-11
1609905
  Ларіонов Ю.Г. Формування творчого мислення бакалаврів-архітекторів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 180-185. – ISSN 2226-0285
1609906
  Калініченко Л.М. Формування творчого мислення учнів початкової школи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Калініченко Людмила Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1609907
  Білозуб Л.М. Формування творчої активності майбутніх дизайнерів в освітньому середовищі університету.. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 76-81. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
1609908
  Хабірова Л.І. Формування творчої ініціативи підлітків у процесі розв"язання учбових задач : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Хабірова Лариса Ігорівна ; Нац. ун-т "Остроз. академія". – Острог, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1609909
  Кашшай О.С. Формування творчої особистості художника Антона Кашшая у кінці 1920-1940-х рр.: мистецька освіта, естетичне становлення // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 58-61. – ISSN 2520-6419


  "Стаття присвячена дослідженню раннього етапу життя художника Антона Кашшая, зокрема, формуванню його творчої особистості та естетичних поглядів в контексті соціальнокультурної та суспільної ситуації на Закарпатті".
1609910
  Киричевська Л.П. Формування творчої самодіяльності студента засобами духовно-збагаченого освітнього середовища // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 115-121. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1609911
  Колотуха О.В. Формування тезаурусу географії спортивного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 3-14. – ISSN 2308-135X


  Мета дослідження полягає у аналізі процесу формування тезаурусу географії спортивного туризму як сукупності наукових термінів, категорій, концептів про просторові аспекти спортивного туризму, які презентують його теоретичне (концептуальне) оформлення. ...
1609912
  Колодійчук І.А. Формування територіально збалансованих систем управління відходами: регіональний вимір : монографія / І.А. Колодійчук ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишньго НАН України"". – Львів : Інститут регіональних досліджент ім. М.І. Долишнього НАН України, 2020. – 523, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 379-411. – ISBN 978-966-02-9251-2
1609913
  Нахаєва Я.М. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення гуманітарних дисциплін / Я.М. Нахаєва, М.О. Сокол, Т.І. Горпініч // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 160-163
1609914
  Пересада Є.І. Формування терміносистеми прикладної лінгвістики в українському мовознавстві: абревіатурна латинізація // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 42-54. – ISSN 2312-0665


  Статтю присвячено особливостям використання літер латиниці в процесі моделювання українських термінів лінгвістичної терміносистеми у сфері прикладної лінгвістики, що мотивується глобалізаційним впливом англійської мови. Розглянуто закономірності ...
1609915
  Філіпова Н.П. Формування технологічних комплексів на родовищах блочного облицювального каменю // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 172-181. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1609916
  Сацький П. Формування технологічних мереж на територіальній основі Криму і південних районів України (1945 - 1954 рр.) // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 107-111
1609917
  Панова Н. Формування технологічної компетентності учителів іноземної мови як пріоритетний напрям підготовки у закладах вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 260-270. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1609918
  Вайнтрауб М.А. Формування технологічної культури у майбутніх педагогів з технологічної освіти у закладах вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 45-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1609919
  Занфіров В.А. Формування типу та особливостей стратегії регіонального розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 89-94. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1609920
  Гладких Ж.Г. Формування толерантності як складової комунікативної компетентності викладача // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 112-116. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1609921
  Гаращук О. Формування тренда еколого-безпечного соціального середовища - важливої складової сталого розвитку (на прикладі туризму) / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 26-38. – ISSN 2786-4537


  Розкрито сутність та значення еколого-безпечного соціального середовища, необхідного для забезпечення в країні сталого розвитку. Визначено місце в цьому процесі туристичної сфери, зокрема екологічного туризму, а також види природних ресурсів, на базі ...
1609922
  Петренко І.М. Формування трудових навичок і сільськогосподарських знань в учнів церковнопарафіяльних шкіл лівобережних українських губерній в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 57-60. – ISSN 2076-1554
1609923
  Криклій А.С. Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.01.01- економічна теорія / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 532л. + Додатки: л. 462-532. – Бібліогр.: л. 421-462
1609924
  Криклій Артур Станіславович Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 59 назв
1609925
  Ващенко О.В. Формування трудового потенціалу регіону // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 147-148. – ISBN 978-617-7069-75-8
1609926
  Гнізділова О. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про "мужні" професії / О. Гнізділова, Ю. Дубовик // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 1. – C. 92-108
1609927
  Златів Л. Формування у магістрантів-філологів умінь аналізувати науково-навчальний мовознавчий текст // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Тарасюк Т., Аркушин Г.Л. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – Вип. 10. – С. 52-61. – ISSN 2413-0923
1609928
  Дзіман Г.М. Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дзіман Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 270, [5] арк. – Додатки: арк. 236-270, [5]. – Бібліогр.: арк. 206-235
1609929
  Дзіман Г.М. Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дзіман Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1609930
  Тарасюк Н.М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарасюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
1609931
  Тарасюк Н.М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарасюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 308, [4] арк. – Додатки: арк. 235-308, [4]. – Бібліогр.: арк. 195-234
1609932
  Кожедуб Л. Формування у майбутніх перекладачів навичок відтворення німецьких іменників-композитів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 35-40. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
1609933
  Шовковий В.М. Формування у майбутніх учителів української літератури старшої школи методичної компетентності методом проектів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: Шовковий В.М., Задорожна І.П., Морська Л.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (1-2019). – С. 4-13. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  У статті окреслено поняття методичної компетентності вчителя української літератури старшої школи, описані завдання навчальної дисципліни "методика навчання української літератури в старшій школі", у межах якої відбувається формування окресленої ...
1609934
  Томашевська А.Ю. Формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Томашевська Агнесса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1609935
  Мороз О.Г. Формування у першокурсників вузу уміння самостійно вчитися як одна з умов підвищення якості їх знань // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 37-43. – (Серія історії ; № 14)
1609936
  Дорошенко О.М. Формування у системі післядипломної педагогічної освіти готовності вчителів до інклюзивного навчання учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дорошенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1609937
  Пахненко І. Формування у студентів-словесників умінь професійно орієнтованого мовлення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 276-288. – ISSN 2312-5993
1609938
  Плахотнік О. Формування у студентів географічної картини світу як компоненту екологічної культури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 122-129.
1609939
  Єрошин С. Формування у студентів загально-пізнавальних умінь в контексті комп" ютерних дисциплін / С. Єрошин, Т. Морозова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 31-33. – ISSN 1562-529Х
1609940
  Шафранський В.В. Формування у студентів здорового способу життя засобами спортивно-оздоровчого туризму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 56-59. – ISSN 1810-2131
1609941
  Захарченко П. Формування українського конституційного права: рік 1918 // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 185-191
1609942
  Градова Ю. Формування українського конституціоналізму під впливом європейських цінностей // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 138-141
1609943
  Сабадош І.В. Формування української ботанічної номенклатури / І.В. Сабадош. – Ужгород, 1996. – 192с.
1609944
  Овсейчик Станіслава Володимирівна Формування української екологічної термінології : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Овсейчик С.В.; КНУТШ Інститут філології. – Київ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1609945
  Овсейчик Станіслав Володимирович Формування української екологічної термінології : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Овсейчик С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л.197-199
1609946
  Куц Ю.О. Формування української загальнонаціональної ідентичності в процесі державотворення / Ю.О. Куц, О.Ю. Сергєєва // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 25-32. – (Серія: Державне управління ; № 3 (19)). – ISSN 2617-0515
1609947
  Ліннік Ю. Формування української ідентичності - виклики часу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 3-6. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2
1609948
  Білостоцький М.О. Формування української національної ідеї та "ідеологічна індустріалізація" в СРСР у 50-х рр. XX ст. / М.О. Білостоцький, Я.М. Кунденко // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Проценко О.П., Чернієнко В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3/4. – C. 89-94. – ISSN 2073-803X
1609949
  Ситник Д.О. Формування української поліції у Києві (1941-1943) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 40-48. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1609950
  Птащенко Д.С. Формування української правової доктрини щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними угрупованнями, у контексті змін кримінального законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 112-116. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми формування доктрини права щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними угрупованнями, у зв"язку зі змінами кримінального законодавства України протягом 2020-2021 років. Здійснено системний аналіз ...
1609951
  Черкасова Л.В. Формування української релігійної свідомості: від язичництва до християнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1609952
  Утвенко Володимир Валерійович Формування української фіскальної системи в добу Гетьманщини (друга половина 17 - початок 18 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Утвенко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1609953
  Утвенко В.В. Формування української фіскальної системи в добу Гетьманщини (друга половина 17 - початок 18 ст.) : Дис.... канд. історічних наук. Спец. 09.00.12- українознавство / Утвенко В.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 206л. + Додатки:л.195-206. – Біблігр.:л.184-195
1609954
  Мирошниченко А.О. Формування умов розробки математичного апарату попередження надзвичайних ситуацій в тунелях / А.О. Мирошниченко, Р.І. Шевченко // Проблеми надзвичайних ситуацій / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – C. 182-196. – ISSN 2524-0226
1609955
  Бистренко О.В. Формування упорядкованих структур в конденсованих системах : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07, 105 / Бистренко Олексій Васильович ; Ін-т фізики НАН України. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
1609956
  Богданов Р.І. Формування управлінських структур у системі економічної безпеки підприємства: аспект інституціональної трансформації служби безпеки // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 6-12. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1609957
  Бурлаєнко Т. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 67-69
1609958
  Чорна А.В. Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чорна Альона Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1609959
  Криштанович С.В. Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 120-123. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1609960
  Левицька Л. Формування управлінської компетентності як цінності майбутнього викладача вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 39-43. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність дефініцій "компетенція", "компетентність", "управлінська компетентність" як цінності майбутнього викладача вищої школи; "ціннісні професійні орієнтації". З"ясовано особливості формування управлінської компетентності викладача у вищій ...
1609961
  Бурий С.В. Формування управлінської культури майбутніх офіцерів в процесі практичної підготовки у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Бурий Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Черк. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1609962
  Приятельчук О.А. Формування управлінської культури як вектор побудови системи управління людськими ресурсами на українських підприємствах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 165-166.
1609963
   Формування фахових компетентностей майбутніх бакалаврів професійної освіти в умовах дуальної підготовки / В.С. Федорейко, Р.М. Горбатюк, Я.П. Замора, Р.І. Загородній // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 15. – С. 246-261. – ISBN 978-617-7747-65-8. – ISSN 2415-3729
1609964
  Видолоб Н.О. Формування фахової компетентності у майбутніх вчителів / Н.О. Видолоб, О.О. Грейліх // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 39-44. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1609965
  Толкачова Н.Є. Формування феодальної земельної власності у давньоруській державі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-25.
1609966
  Ляшенко О.І. Формування фізичного знання в учнів середньої школи : логіко-дидакт. основи / О.І. Ляшенко. – Київ : Генеза, 1996. – 126 с.
1609967
  Маєвський М. Формування фізичної культури особистості як головна мета фізичного виховання студентської молод // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 62-68. – ISSN 2307-4906
1609968
  Рупняк Микола Ярославович Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 04. 01 / Рупняк М. Я.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
1609969
  Бутрим О.В. Формування фінансово-економічного інструменту внутрішнього вуглецевого ринку у секторі землекористування України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1609970
  Мережко В.М. Формування фінансово-економічного потенціалу у розвитку ЗЕД підприємства за умов євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мережко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
1609971
  Шкребень Р.П. Формування фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шкребень Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1609972
  Гуменюк В.В. Формування фінансово й організаційно спроможних органів місцевого самоврядування в Україні / В.В. Гуменюк, Р.І. Перегуда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С.156-163
1609973
  Підлипна Р.П. Формування фінансового потенціалу в рамках стратегії стійкого економічного зростання підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – С. 57-61. – ISSN 2522-1620
1609974
  Філончук З.В. Формування фінансової культури учнівської молоді в контексті завдань Нової української школи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1609975
  Іщенко Н.А. Формування фінансової стратегії розвитку підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 324-328. – ISSN 2222-4459
1609976
  Парфенюк А.І. Формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах / А.І. Парфенюк, Н.М. Волощук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 106-113. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
1609977
  Трачук Г. Формування фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи : колективна монографія / В.М. Акатріні, О.І. Бабюк, Л.Д. Ворнік, М.П. Дячук, Н.М. та ін. Загородна. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 158-168. – ISBN 978-966-423-674-1
1609978
  Приходько Л.Ф. Формування фондового принципу організації архівних документів у зарубіжному архівознавстві другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 5-47. – ISSN 0320-9466
1609979
  Матійченко Я.Т. Формування фонду оплати праці в колгоспах / Я.Т. Матійченко. – Київ, 1972. – 190с.
1609980
  Небаба К.С. Формування фотосинтетичного апарату гороху посівного залежно від технологічних прийомів в умовах Західного Лісостепу // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 139-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4678
1609981
  Бакай Б.Я. Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи (на матеріалі української, російскої, англійської, німецької, французької мов у періоди першої та другої світових воєн) : дис....канд.філологічних наук: 10.02.15 / Бакай Б.Я.; Дрогобицький держ.пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2000. – 228 л. – Бібліогр.: л. 179-193
1609982
  Гавловська Н.І. Формування фреймової моделі механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 75-81. – ISSN 2222-4459
1609983
  Бакаєв М. Формування хибних спогадів як стратегія пам"яті / М. Бакаєв, А. Пугач, В. Пугач // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – C. 8-19. – ISSN 2410-2601
1609984
  Стіхарева А.С. Формування холдингових компаній в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 298-304. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1609985
  Боряк О. Формування хореографічної культури у дітей старшого шкільного віку засобом вивчення французької опери ХІХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 202-211. – ISSN 2312-5993
1609986
  Магера Т.В. Формування християнських цінностей на уроках української літератури // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 71-76. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)
1609987
  Патицька Х.О. Формування центро-периферійної взаємодії в об"єднаній територіальній громаді в умовах децентралізації: ідентифікація рівнів і сфер // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 59-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1609988
  Дроговоз Н.А. Формування цифрових компетентностей у студентів педагогічних спеціальностей / Н.А. Дроговоз, В.В. Матяш // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 151-156. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1609989
  Іваницький О.І. Формування цифрової компетентності майбутнього вчителя фізики у процесі фахової підготовки // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 29-33. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1609990
   Формування цифрової моделі рельєфу за матеріалами аерофотозйомки в програмному засобі Civil 3D / Є.В. Бутенко, К.В. Боровик, А.Р. Герин, Б.А. Губкін // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 156-168. – ISSN 2306-1677


  У статті досліджено окремі аспекти використання цифрової моделі рельєфу (ЦМР), їх класифікація та способи отримання в програмному засобі Civil 3D. Проведена аерофотозйомка квадрокоптером локального об"єкта (земельна ділянка із рослинним покривом та ...
1609991
  Байрам У.Р. Формування цілей кредитної політики в структурі стратегій регіонального комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 125-127. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1609992
  Субота М.В. Формування цілей сталого розвитку санаторно-курортних закладів / М.В. Субота, В.В. Іванишин, Л.Н. Лояк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (234). – С. 117-123. – ISSN 2522-1620
1609993
  Вартанова О. Формування цілісної системи психосоціальної підтримки у закладах вищої освіти // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 14-15. – ISBN 978-617-7763-01-6
1609994
  Левицька Л. Формування ціннісних орієнтацій як складника особистості майбутнього педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 18-23. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито аспекти формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів; ціннісні орієнтації педагога як систему особистісно усвідомлених гуманістичних цінностей, що є орієнтирами його соціальної та професійної активності, визначаючи життєву ...
1609995
  Андреєва Т.Т. Формування ціннісного ставлення до здоров"я дітей старшого дошкільного віку на засадах козацької педагогіки / Т.Т. Андреєва, І.В. Панченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 19-21
1609996
   Формування ціннісного ставлення до здоров"я у студентів ЗВО засобами фізичної терапії / Ю. Самодій, А. Бєсєдіна, С. Гудим, М. Гудим // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 309-319. – ISSN 2312-5993
1609997
  Кондратова М.В. Формування ціннісного ставлення до праці у студентів коледжу будівництва та архітектури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кондратова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1609998
  Хміль-Чуприна Формування читацької компетенції і культури у студентської молоді в проекті "Книга у віртуальному просторі" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 109-116. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження – визначити сучасний інструментарій формування читацької компетенції і культури у студентської молоді, зокрема методи і засоби популяризації читання, та проаналізувати ефективність їх упровадження. У статті розглядаються можливі ...
1609999
  Кізян Р.В. Формування шляхів удосконалення механізмів державного управління системою антитерористичної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 126-130. – ISSN 2306-6814


  "Вивчено стан наукової розробленості напряму дослідження щодо впровадження державної політики з забезпечення реагування складових сектору безпеки і оборони України та загрози терористичної спрямованості. Доведено актуальність дослідження удосконалення ...
1610000
  Крупка Ю. Формування ядерного законодавства України в контексті її євроінтеграції // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-75
<< На початок(–10)1601160216031604160516061607160816091610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,