Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>
1598001
  Мельников Н.И. "Ферменты патогенности" и токсины бактерий / Н.И. Мельников. – М., 1969. – 252с.
1598002
  Мельников Н.И. "Ферменты патогенности" и токсины бактерий / Н.И. Мельников, В.Н. Мельников, М.Г. Гимранов. – Москва : Медици на, 1969. – 250с.
1598003
  Млечин Л.М. "Фермер" сообщает из Парижа / Л.М. Млечин. – М, 1992. – 63с.
1598004
  Бутусов Ю. "Фермопіли" комбата Куцина // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Листопад (число 11). – С. 3
1598005
  Беляева Г.С. "Фигаро литтерэр". История и методология политико-литературного еженедельника : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Беляева Г.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубеж. печати и литературы. – М., 1975. – 24л.
1598006
   "Фиделио" Л.Бетховена. – Москва, 1961. – 101с.
1598007
  Ласло Ж. Ференц Лист / Ж. Ласло, Б. Матека. – Будапешт, 1967. – 255с.
1598008
  Вишневская С. Ференц Лист играл так эмоционально, что в пианино нередко рвались струны // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 7-13 марта (№ 9)
1598009
  Білинська М. Ференц Лист і Україна // Український календар УСКТ. – Варшава, 1981
1598010
  Долганова И. Ференц Лист, "который миром звуков правил" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 84-101. – ISSN 1819-6268
1598011
  Александрова В.Н. Ференц Лист. 1811-1886 : краткий очерк жизни и творчества / В.Н., Александрова, Е.И. Мейлих. – Ленинград : Музыка, 1968. – 127 с. : ил. – (Книжка для юношества)
1598012
  Мессойліді Н. Ференц Ліст і свобода угорців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 березня (№ 10). – С. 16
1598013
  Кушка Н. Ференц Ліст на Вінничині: міфи та факти // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-15. – ISSN 1728-6875
1598014
  Біляїв В. Ференцевич Роман Софронович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 305-309. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1598015
  Бестебрертье Г. Феркерк рассказывает : [пер. с голланд.] / Г. Бестебрертье. – Москва : [Физкультура и спорт], 1971. – 144 с. : портр.; 8 л. ил. – (Звезды мирового спорта)
1598016
  Апдайк Д. Ферма : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. И.В. Калашниковой]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 222, [2] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-057217-5


  Трагическая история любви, боли, беды и одиночества... Небольшой роман, снискавший восторги критиков и признанный одним из лучших произведений Джона Апдайка. Преуспевающий житель Нью-Йорка приезжает на ферму, где прошло его детство, чтобы познакомить ...
1598017
  Скоморовский Р.С. Ферма в лесу. / Р.С. Скоморовский. – К., 1931. – 24с.
1598018
  Оруэлл Д. Ферма животных / Д. Оруэлл. – Л, 1990. – 63с.
1598019
   Фермент глюкозооксидаза и его применение. – Киев, 1964. – 143с.
1598020
  Андреева В.А. Фермент пероксидаза : участие в защитном механизме растений / Андреева В.А. ; отв. ред. Ю.Н. Журавлев ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Биол.-почв. ин-т. – Москва : Наука, 1988. – 127, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 110-128
1598021
  Казюта О.М. Ферментативна активність грунтів заплави р. Сіверський Донець під лісовим ценозом // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 139-146 : рис. – Бібліогр.: с. 146. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1598022
  Корчашкіна Л.А. Ферментативна активність і трансформація азотовмісних органічних речовин в осушеному лучно-болотному грунті // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 123-126 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1598023
  Крижанівський А.Б. Ферментативна активність листя яблуні за впливу штамів Bacillius thuringiensis та Конфідору екстра // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 133-136 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1598024
   Ферментативна активність личинок комарів за денсовірусної інфекції / О.М. Філенко, Н.Н. Лебединець, Г.Г. Кононко, Н.М. Кутузова, В.В. Макаров, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-70. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено істотні біохімічні зміни в личинок комарів під впливом денсовірусної інфекції. Спостерігалося збільшення активності монофенолоксидази на 66,07% і тирозинамінотрансферази на 1549,43%. Сумарні хітинолітична і естеразна активність ...
1598025
  Зимогляд А.Г. Ферментативна активність оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків / А.Г. Зимогляд, В.С. Старова // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 17
1598026
  Савко У. Ферментативна активність сукцинатдегідрогенази в мітохондріях клітин слизової оболонки шлунка та гепатоцитів щурів за умов експериментальної виразки / У. Савко, К. Дворщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-31. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання ферментативної активності сукцинатдегідрогенази в мiтохондрiях клітин слизової оболонки шлунка за умов обох моделей експериментальної виразки та в мітохондріях гепатоцитів за умов етанолової виразки. При стресовій виразці шлунка в ...
1598027
  Малинина Татьяна Владимировна Ферментативная активность актомиозина и его сократительные свойства в присутствии магния : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Малинина Татьяна Владимировна; МГУ. – М., 1974. – 21л.
1598028
  Гарбуз С.А. Ферментативная активность внутри и снаружи водоустойчивых агрегатов в почвах разного вида использования / С.А. Гарбуз, Н.В. Ярославцева, В.А. Холодов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 398-407 : рис. – Библиогр.: 69 назв. – ISSN 0032-180Х
1598029
  Сафарова С.Н. Ферментативная активность поджелудочной железы и кишечника в условиях воздействия на организм высокой температуры и инсоляции : Автореф... канд. биол.наук: / Сафарова С. Н.; АН Уз. ССР, Объед. уч. сов по зоол. профилю, От-ния биол. наук. – Ташкент, 1967. – 19л.
1598030
  Олійник Я.В. Ферментативний каталіз / Я.В. Олійник. – Львів
Ч. 1. – 1974. – 83с.
1598031
  Альтман С. Ферментативное расщепление РНК посредством РНК; Цех Т. Ферментативная активность РНК / С. Альтман, Т. Цех. – Москва : Знание, 1991. – 32с. – (Химия)
1598032
  Кунаева Р.М. Ферментативное расщепление фенольных соединений / Р.М. Кунаева, Г.Р. Балтабаева. – Алма-Ата, 1979. – 74с.
1598033
   Ферментативное расщепление целлюлозы. – Москва, 1967. – 112с.
1598034
  Панкова Г.Е. Ферментативные гидролизаты мышечных белков как источник питания клеток при культивировании in vitro. : Автореф... канд. биол.наук: / Панкова Г.Е.; ВНИИ вет. вирусологии и микробиологии. – М,, 1965. – 10л.
1598035
  Букатина А.Е. Ферментативные преобразователи энергии: Принципы функционирования / А.Е. Букатина. – Москва : Наука, 1988. – 191 с. : ил. – Бібліогр.: с. 178-190. – (Теоретическая и прикладная биофизика). – ISBN 5-02-003962-4
1598036
  Розанов А.Я. Ферментативные процессы и их коррекция при экстремальных состояниях / А.Я. Розанов. – Киев : Здоров"я, 1985. – 208с.
1598037
  Фролова Наталия Юрьевна Ферментативные свойства и фосфорилирование миофибриллярных белка в сердечной мышце при экспериментальном инфаркте миокарда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Фролова Наталия Юрьевна; Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова. – Л., 1987. – 24л.
1598038
  Голубев Д.Б. Ферментативные сдвиги при вирусной репродукции / Д.Б. Голубев. – Л., 1968. – 208с.
1598039
  Соломатина В.Д. Ферментативные функции крови, рост и молочная продуктивность телок, нетелей, коров при маломолочном выкармливании супом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 551 / Соломатина В.Д. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 27 с.
1598040
  Уэстли Д. Ферментативный катализ / Д. Уэстли. – Москва : Мир, 1972. – 269 с.
1598041
  Клесов А.А. Ферментативный катализ / А.А. Клесов, И.В. Березин. – М, 1980. – 264с.
1598042
  Клёсов А.А. Ферментативный катализ. / А.А. Клёсов, И.В. Березин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 216 с.
1598043
  Шкляр Б.Х. Ферментативный лизис дрожжей / Б.Х. Шкляр. – Минск, 1977. – 190с.
1598044
  Воронцов Евгений Алексеевич Ферментативный синтез аналогов никотинамидидадениндинуклеотида и изучение их взаимодействия с лактатдегидрогеназой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Воронцов Евгений Алексеевич; М-во мед. промышл. Всесоюзн. науч. исслед. ин-т антибиотиков. – М., 1980. – 24л.
1598045
  Макаров К.С. Ферментативный синтез белковоподобных веществ -- пластеинов и изучение их физико-химических и биологических свойств : Автореф... докт. биол.наук: / Макаров К. С.; АН МССР. – Ярославль, 1971. – 23л.
1598046
  Кайнова А.С. Ферментативный синтез гликогенов in vitro и изучение синтезированных гликогенов : Автореф... канд. биологич.наук: / Кайнова А.С.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1953. – 12л.
1598047
  Остославская В.И. Ферментативный синтез оптически активных пептидов из гликолевых эфиров ацилированных DI-аминокислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Остославская В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1960. – 12л.
1598048
  Фикташ И.С. Ферментация некоторых углеводов в содержимом рубца крупного рогатого скота в опытах in vitro : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фикташ И.С. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 18 с.
1598049
  Зуева Е.С. Ферментивное восстановление дисульфидных связей в растениях. : Автореф... канд. биол.наук: / Зуева Е.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 24л.
1598050
  Зимогляд А.Г. Ферментна активність ряду оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків у гідротоп-індукованій фазі додецидсульфату натрію / А.Г. Зимогляд, В.С. Старова // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 39
1598051
  Березовская Н.Н. Ферментная система аминирования пировиноградной кислоты в печени животных. : Автореф... Доктора биол.наук: / Березовская Н.Н.; АМН СССР. – М, 1965. – 24л.
1598052
  Розанов А.Я. Ферментная технология : руководство по классическим и новым технологиям, справочные таблицы / А.Я. Розанов. – Одеса : Эрудит, 1996. – 293 с. – На обкл.:Ферментная технология.Руководство по классическим и новым технологиям,справочные таблицы
1598053
  Асатиани В.С. Ферментные методы анализа / В.С. Асатиани ; АН ГССР. – Москва : Наука, 1969. – 740 с.
1598054
  Токарева Р.Р. Ферментные препараты как улучшители качества хлеба : Автореф. дис. ... доктор биол. наук / Токарева Р.Р. ; Ин-т биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. – Москва, 1964. – 38 с.
1598055
   Ферментные системы высших базидиомицетов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 278с.
1598056
  Атанасян М.Б. Ферментные системы прямого аминирования кетокислот у дрожей ВКМУ-42 : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Атанасян М.Б.; МВ и ССО Арм.ССР. – Ереван, 1980. – 25л.
1598057
  Шугалей В.С. Ферментология / В.С. Шугалей, Р.М. Кесслер. – Ростов -на-Дону, 1986. – 91с.
1598058
  Славний П.С. Ферментологія / Славний П.С., Капустян А.В. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240. – ISBN 978-966-306-171-3
1598059
  Пашук К. Ферментування сирних продуктів з комбінованою жировою фазою / К. Пашук, Г. Насирова, Ф. Федін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив замінників молочного жиру - "Делікон", "Сонола", "Біфілінг 54" та "Феттимілк-сир", на ферментування сирних продуктів. Замінники вводили у кількості 30% від жирової фази. Показано їх вплив на початкові стадії вироблення продуктів та ...
1598060
  Березин И.В. Ферменты - химические катализаторы? / И.В. Березин, А.А. Клесов. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. : черт. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "Химия" ; 9)
1598061
  Оппенгеймер К. Ферменты / К. Оппенгеймер, Р. Кун. – Москва-Ленинград, 1932. – 839с.
1598062
   Ферменты. – Москва-Ленинград, 1940. – 247 с.
1598063
  Диксон М. Ферменты / М. Диксон, Э. Уэбб. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 728 с.
1598064
   Ферменты : Основы молекулярной биологии. – Москва : Наука, 1964. – 312с.
1598065
  Диксон М. Ферменты / М. Диксон, Э. Уэбб. – Москва : Мир, 1966. – 816 с.
1598066
  Мосс Д. Ферменты = Enzymes / Д. Мосс; Пер. с англ.: Н.А. Райской. – Москва : Мир, 1970. – 128с.
1598067
  Цыперович А.С. Ферменты / А.С. Цыперович. – Киев, 1971. – 358с.
1598068
   Ферменты. – Тбилиси, 1975. – 116с.
1598069
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – Москва : Мир
1. – 1982. – 389с.
1598070
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – Москва
Т. 2. – 1982. – 398-806с.
1598071
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – Москва
3. – 1982. – 809-1118с.
1598072
  Голубев Б Д. Ферменты в системах инфицированных вирусами клеток / Б Д. Голубев. – Ленинград : Наука, 1979. – 194 с. : ил., табл.
1598073
   Ферменты в эволюции животных. – Ленинград, 1969. – 200с.
1598074
  Розенгарт В.И. Ферменты двигатели жизни / В.И. Розенгарт. – Ленинград : Наука, 1983. – 160с.
1598075
  Сарсенбаев К.К. Ферменты и адаптация растений к резкоконтинентальному климату : Автореф... наук: 03.00.12 / Сарсенбаев К. К.; Ин-т физиол. и биофиз растен. Ан Тад. ССР. – Душанбе, 1988. – 44л.
1598076
  Благовещенский А.В. Ферменты и их значение : материалы к лекции / А.В. Благовещенский ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1960. – 24 с.
1598077
  Пронин С.И. Ферменты и их использование в пищевой промышленности. / С.И. Пронин. – М.Л., 1933. – 36с.
1598078
  Пронин С.И. Ферменты и их применение в пищевой промышленности / С.И. Пронин. – Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 208 с.
1598079
   Ферменты и синтез биополимеров. – Москва : Мир, 1967. – 383с.
1598080
   Ферменты микроорганизмов. – Москва : Наука, 1973. – 314с.
1598081
  Рубан Е.Л. Ферменты микроорганизмов и их практическое использование / Е.Л. Рубан. – Москва, 1976. – 42с.
1598082
  Степанова Н.Г. Ферменты обмена глюкозо-6-фосфата в клеточных фракциях печени эмбрионов, новорожденных, взростлых животных и регенерирующей печени и их реглируемость гилюкокортикостероидами. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Н.Г.; АМН СССР.Ин-т эксперим.медицины. – Л, 1964. – 22л.
1598083
  Ходосова И.А. Ферменты опухолевых клеток / И.А. Ходосова. – Л., 1988. – 176с.
1598084
  Хачатрян М.А. Ферменты орнитинового цикла в оногенезе тутового шелкопряда : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Хачатрян М.А.; МВ и ССО Арм.ССР. – Ереван, 1980. – 26л.
1598085
  Габриелян Гоар Аршалуйсовна Ферменты орнитинового цикла у дрожей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Габриелян Гоар Аршалуйсовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1598086
  Коноплицкая К.Л. Ферменты основного пути метаболизма этанола и их ингибиторы / К.Л. Коноплицкая; АН Украины. Ин-т органической химии; Отв. ред. Г.А. Пхакадзе. – Киев : Наукова думка, 1992. – 113с. – ISBN 5-12-003126-9
1598087
  Гельман Н.С. Ферменты переноса электрона (водорода) и их связь со структурой бактериальной клетки. : Автореф... Доктора биол.наук: / Гельман Н.С.; Акад.наук СССР. – М, 1963. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1598088
  Закиров М.З. Ферменты плесневых грибов / М.З. Закиров. – Ташкент, 1975. – 123с.
1598089
  Смородинцев И.А. Ферменты растительного животного царства, их химические и физические свойства, условия действия и значение в организме медицине и технологии / И.А. Смородинцев. – 2-е изд. – Москва
1 : Общая ферментологич. – 1922. – 341с.
1598090
  Смородинцев И.А. Ферменты растительного животного царства, их химические и физические свойства, условия действия и значение в организме медицине и технологии : Частная ферментология с ключением методики исследования / И.А. Смородинцев. – Москва
3. – 1922. – 261с.
1598091
   Ферменты, ионы и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1982. – 171с.
1598092
   Ферменты, ионы и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1984. – 149с.
1598093
  Вальдшмидт-Лейтц Ферменты, их действие и свойства / Вальдшмидт-Лейтц. – Ленинград, 1929. – 208 с.
1598094
  Захарова И.Я. Ферменты, трансформирующие галактозу / И.Я. Захарова, др. и. – Киев : Наукова думка, 1988. – 224 с. : ил., табл. – Библиогр.: в конце частей. – ISBN 5-12-000240-4
1598095
   Ферменты. Окислительно-восстановительные ферменты растений и амилолитические ферменты плесневых грибов. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 116 с.
1598096
  Фридрих П. Ферменты: четвертичная структура и надмолекулярные комплексы / П. Фридрих. – Москва, 1986. – 374с.
1598097
  Толкієн Джон Рональд Руел Фермер Джайлз із Гема, або простою мовою, величні і дивовижні пригоди фермера Джайлза, володаря приборканого змія, графа зміїного і короля Малого Королівства / пер. з англ. І. Примачик // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1598098
  Кулинич П.Ф. Фермер та фермерське господарство як суб"єкти права на сільськогосподарські землі // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 8. – С. 31-36
1598099
  Игнатищев Р.М. Фермер! Дачник! Вам ветродвигатель. Его соорудить можно силами одной семьи, дешево и быстро / заслуж. деятель науки Руслан Игнатищев. – Bзд. 2-е доп. – Могилев : Областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя, 2018. – 20, [5] с., включ. обл. : ил.


  У пр. №3720BR напис: Научной библиотеке Киевсого национального университета им. Шевченко, экз. № 2. Подпись. Р. Игнатищев. 14.08.2018
1598100
   Фермери отримають по 10 тисяч гривень // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
1598101
  Мартынов В.Д. Фермерская кооперация / В.Д. Мартынов. – М, 1990. – 62с.
1598102
  Котляров И.Д. Фермерские интернет-моллы как сетевые формы партнерства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 108-112. – ISSN 2221-1055
1598103
  Лещенко Л.А. Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.03 / Лещенко Л. А.; Ин-т социальн. и экон. пробл. заруб. стран. – К., 1984. – 426л.
1598104
  Лещенко Л.А. Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг.) / Л.А. Лещенко. – К., 1979. – 243с.
1598105
  Лещенко Леонид Авдеевич Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг.) : Автореф... д-ра истор.наук: 07.00.03 / Лещенко Леонид Авдеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 49 с.
1598106
  Куропятник Г.П. Фермерское движение в США / Г.П. Куропятник. – М, 1971. – 440с.
1598107
  Язьков Е.Ф. Фермерское движение в США (1918-1929 гг.) / Е.Ф. Язьков. – М, 1974. – 340с.
1598108
  Куропятник Геннадий Петрович Фермерское движение в США в 70-90-х годах XIX века : Автореф... д-ра ист.наук: / Куропятник Геннадий Петрович; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1968. – 23л.
1598109
  Шпотов Б.М. Фермерское движение в США, 1780-1790-е годы / Б.М. Шпотов. – М., 1982. – 215с.
1598110
  Бакетт М. Фермерское производство: организация, управление, анализ / М. Бакетт ; пер. с англ. А.С. Каменского. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 464 с.
1598111
  Терентьева А.С. Фермерское хозяйство США в начале ХХI века: состояние и тенденции развития // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 12 (552). – С. 85-101. – ISSN 0321-2068


  Семейная ферма остаётся ключевым звеном американского сельского хозяйства. Основную часть аграрной продукции производят крупные и средние хозяйства. Фермы классифицируются по стоимости реализованной продукции, специализации, производственно-финансовой ...
1598112
  Коныгин А.А. Фермерское хозяйство США. / А.А. Коныгин, 1989. – 205с.
1598113
  Черевко Г. Фермерство в Україні: міф чи реальність // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 3-8. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1598114
  Матусевич В.А. Фермерство и сельскохозяйственная кооперация в США. / В.А. Матусевич. – М., 1991. – 47с.
1598115
  Мельник Л.Л. Фермерство України в контексті розмірів землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1598116
  Макаренко П.М. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку світового сільського господарства / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 4 (162). – С. 145-151
1598117
  Стаценко Т. Фермерська республіка - політичний ідеал Томаса Джефферсона в розвитку Сполучених Штатів Америки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
1598118
  Морозова В. Фермерське господарство: складений чи статутний капітал? // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (118), серпень 2021 р. – С. 47-50
1598119
  Пентела-Правдюк Фермерське господарство: як отримати земельну ділянку? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 45-46
1598120
  Єременко Д.В. Фермерське село: філософський та економічний аспект дослідження / Д.В. Єременко, Л.В. Єременко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 10-14. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1598121
  Бородіна О.М. Фермерський потенціал домогосподарств: методичні підходи до оцінювання та розвитку / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк, І.В. Прокопа // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, жовтень - грудень. – C. 106-115. – ISSN 1605-7988
1598122
  Городенко С.В. Фермерський рух України: проблеми та шляхи реалізації // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 55-58.
1598123
  Гринчук С.В. Фермерські господарства в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 2, січень. – С. 17-20. – ISSN 2306-6792
1598124
  Амонс С.Е. Фермерські господарства та їх роль у розвитку аграрного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 17-28. – ISSN 2411-4413
1598125
  Макаренко П.М. Фермерські господарства України - до 20-річного ювілею / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 16-23
1598126
  Осипова М. Фермерські господарства України: особливості, проблеми, перспективи розвитку / М. Осипова, Н. Доброва // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 98-121. – ISSN 2409-9260
1598127
  Мельник Л.Ю. Фермерські господарства: проблеми ефективного функціонування та розвитку / Л.Ю. Мельник, О.Е. Ільченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.131-134. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1598128
  Золотухин В.П. Фермеры и Вашингтон / В.П. Золотухин. – Москва, 1968. – 272с.
1598129
  Игнатищев Р.М. Фермеры! Созрела целесообразность снижать затраты, превращая в тепло энергию ветра / Руслан Игнатищев. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. Спиридона Соболя, 2019. – 11, [1] с. : ил.


  У пр. № 3535BR напис: Дар автора Киевскому национальному университету им. Тараса Шевченка. 20.10.2017. Подпись
1598130
  Мигдал А.Б. Фермионы и бозоны в сильных полях / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1978. – 272 с.
1598131
  Стріха М. Фермопіли української опозиції // Критика. – Київ, 2001. – Березень, (число 3). – С. 4-5
1598132
  Жадова Л.А. Фернан Леже / Л.А. Жадова. – Москва, 1970. – 139с.
1598133
   Фернан Леже // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 103 : Леже Фернан. – С. 3-31.
1598134
   Фернан Леже, Жорж Бокье, Надежда Леже. – М., 1963. – 81с.
1598135
  Черненко М.М. Фернандель / М.М. Черненко. – М., 1968. – 144с.
1598136
  Свет Я.М. Фернандо Магеллан / Я.М. Свет. – Москва : Географгиз, 1956. – 38с.
1598137
  Ющук С.І. Ферогранатові плівки для мікроелектроніки / С.І. Ющук, С.О. Юр"єв ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Левада, 2021. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-225. – ISBN 978-617-8070-02-1


  У пр. № 1743835 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка від автора д.т.н. проф. Ющука Степана Ів. Підпис. 29.08.2021 р.
1598138
  Бокринська О.Я. Феромагнітний резонанс у техніці сантиметрових хвиль / О.Я. Бокринська, В.С. Вунтесмері, А.В. Кисляковський. – Київ : Техніка, 1966. – 106 с. : іл. – Бібліогр.: с. 104-105 (19 назв.). – (Сучасна радіотехніка)
1598139
  Скиркявичюс А.В. Феромоны : Справочник / А.В. Скиркявичюс. – Вильнюс, 1988. – 368с.
1598140
   Феромоны и поведение. – Москва : Наука, 1982. – 327с.
1598141
  Новиков С.Н. Феромоны и размножение млекопитающих / С.Н. Новиков. – Ленинград, 1988. – 167с.
1598142
  Лебедева К.В. Феромоны насекомых / К.В. Лебедева. – Москва : Наука, 1984. – 268с.
1598143
   Феромоны насекомых и разработка путей их практического испльзования. – Л., 1988. – 134с.
1598144
  Масляк Р.Я. Ферорезонансні процеси та захист трансформаторів напруги в електричних мережах 6-35 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Масляк Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1598145
  Богомолов М. Феростопи / М. Богомолов ; з рос. пер. М. Дейнеко. – Харків ; Дніпропетровськ : Сталь, 1932. – 184 с.
1598146
  Водяницкий Ю.Н. Ферригидрит в почвах / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 862-873. – Библиогр.: 79 назв. – ISSN 0032-180Х
1598147
   Ферриды:. – М., 1981. – 88с.
1598148
   Ферримагнетизм. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 208 с.
1598149
   Ферримагнетизм минералов. – М., 1983. – 96с.
1598150
  Кудрявцева Г.П. Ферримагнетизм природных оксидов. / Г.П. Кудрявцева. – М, 1988. – 230с.
1598151
  мовчан Феррит-диэлектрические резонаторы из одноосных ферриьов в дорезонансной области / мовчан, И.В. Зависляк // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 2013. – Т. 56, № 12. – С. 3-12. – ISSN 0021-3470
1598152
  Ильченко М.Е. Ферритовые и диэлектрические резонаторы СВЧ / М.Е. Ильченко, Е.В. Кудинов. – Киев : Издательство Киевского университета, 1973. – 175 с.
1598153
  Кузнецов В.Ф. Ферритовые логические элементы / В.Ф. Кузнецов. – Москва, 1975. – 119с.
1598154
  Злобин В.А. Ферритовые материалы / В.А. Злобин, В.А. Андреев, Ю.С. Звороно. – Ленинград, 1970. – 112 с.
1598155
  Дроботов Ю.В. Ферритовые платы / Ю.В. Дроботов. – М., 1975. – 264с.
1598156
  Глотов В.Г. Ферритовые сердечники для запоминающих устройств / В.Г. Глотов. – М, 1977. – 137с.
1598157
  Дроботов Ю.В. Ферритовые сердечники запоминающихся устройств / Ю.В. Дроботов. – М., 1985. – 80с.
1598158
  Богданов Г.Б. Ферритовые термисторы / Г.Б. Богданов, А.А. Бокринская. – Киев : Гостехиздат УССР, 1964. – 191 с. : черт. – Библиогр.: с. 186-189 (74 назв.)
1598159
  Рогозин В.В. Ферритовые фильтры и ограничители мощности / В.В. Рогозин, В.И. Чуркин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 262 с.
1598160
  Мелков Г.А. Ферритовый удвоитель частоты с эффективностью 60 % / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко // ФТТ, 1973. – № 11
1598161
  Мелков Г.А. Ферритовый усилитель с диэлектрическим резонатором / Г.А. Мелков, Н.Н. Артюх // Изв. ВУЗов "Радиоэлектроника", 1973. – №1
1598162
   Ферритовый фазовращатель / Г.А. Мелков, Г.Ю. Бабаян, Н Г. Кошелев, А.Л. Луценко // Труды Х Всесоюзн. Научн.- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1598163
  Мелков Г.А. Ферритовый фазовращатель тороидального типа миллиметрового диапазона / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко, Н.П. Милевский // XIII Всесоюзная научно-техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1598164
  Хасанов В.В. Ферритообразование в растворах-расплавах, содержащих оксиды молибдена (VI), висмута, бария, бора и железа (III) / Хасанов В.В. – Москва, 1990. – 22 л.
1598165
  Лукачина Е.Н. Ферритообразование в системах гидроокисей никеля (ІІ), меди (ІІ), цинка и железа (ІІІ). : Автореф... канд. хим.наук: / Лукачина Е.Н.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1966. – 15л.
1598166
  Ситидзе Ю. Ферриты : пер. с япон. / Ю. Ситидзе, Х. Сато. – Москва : Мир, 1964. – 408 с.
1598167
   Ферриты : пер. с яп. – Москва : Металлургия, 1964. – 195 с.
1598168
   Ферриты. – Минск : Наука и техника, 1968. – 516 с.
1598169
  Рабкин Л.И. Ферриты / Л.И. Рабкин, С.А. Соскин, Б.Ш. Эпштейн. – Ленинград : Энергия, 1968. – 384 с.
1598170
   Ферриты в нелинейных сверхвысококачественных устройствах. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 634 с.
1598171
  Белов К.П. Ферриты в сильных магнитных полях / К.П. Белов. – Москва : Наука, 1972. – 200 с. : черт. – Библиогр.: Быблыогр.: с. 190-200 (333 навз.)
1598172
  Шольц Н.Н. Ферриты для радиочастот / Н.Н. Шольц, К.А. Пискарев. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 258 с.
1598173
   Ферриты и бесконтактные элементы. – Минск : Изд-во АН БССР, 1963. – 420с.
1598174
  Смоленский Г.А. Ферриты и их техническое применение / Г.А. Смоленский, В.В. Леманов. – Ленинград : Наука, 1975. – 219с.
1598175
   Ферриты и магнитодиэлектрики. – Москва : Советское радио, 1968. – 176 с.
1598176
  Гуревич А.Г. Ферриты на сверхвысоких частотах / А.Г. Гуревич. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. – 407 с.
1598177
  Джигит И.С. Ферриты, их свойства и применение / проф. И.С. Джигит, канд. техн. наук Б.И. Левин ; Гос. науч.-техн. ком-т Совета Министров СССР, Акад. наук СССР, Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации. – Москва : [б. и.], 1958. – 35 с. – Библиогр. в конце книги (23 назв.)
1598178
   Ферриты. Физические и физико-химические свойства : доклады 3-го Всесоюзн.совещания. – Минск : Изд-во АН БССР, 1960. – 656 с.
1598179
  Смит Я. Ферриты. Физические свойства и практические применения : Пер. с англ. / Я. Смит, Х. Вейн. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 504с.
1598180
  Пендин А.А. Феррициниевый электрод и его применения к изучению свойств катиона феррициния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пендин А.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 19 с.
1598181
   Ферро-марганец и белый уголь в Грузии. – Тифлис : 1-я тип. Полиграфтреста ВСНХ Грузии, 1925. – 46 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1598182
  Розенцвейг Р. Феррогидродинамика / Р. Розенцвейг. – Москва : Мир, 1989. – 357 с.
1598183
  Арутюнов М.Г. Феррография - магнитная скоростная печать / Арутюнов М.Г., Патрунов В.Г. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 224 с. – Библиогр.: с. 216-222
1598184
  Арутюнов М.Г. Феррография / Арутюнов М.Г. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 312с . : ил. – Библиогр.: с. 297-310 (361 назв.)
1598185
  Афанасьев Ю.В. Феррозондовые приборы / Афанасьев Ю.В. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986. – 186, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 180-185 (132 назв.)
1598186
  Афанасьев Ю.В. Феррозонды / Афанасьев Ю.В. – Ленинград : Энергия, 1969. – 167 с. : рис. – Библиогр.: с. 157-165
1598187
  Акулов Н.С. Ферромагнетизм / Н.С. Акулов. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1939. – 188 с.
1598188
  Вонсовский С.В. Ферромагнетизм / С.В. Вонсовский, Я.С. Шур. – Москва ; Ленинград, 1948. – 816 с.
1598189
  Бозорт Р.М. Ферромагнетизм : пер. с англ. / Р.М. Бозорт ; под ред. Е.И. Кондорского, Б.Г. Лившица. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 784 с. : ил. – Библиогр.: с. 700-758 (1777 назв.)
1598190
  Изюмов Ю.А. Ферромагнетизм кристаллов, содержащих примеси : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Изюмов Ю.А.; Объединен. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1967. – 19л.
1598191
  Кащеев В.Н. Ферромагнетизм при высоких температурах / В.Н. Кащеев. – Рига : Зинатне, 1972. – 162 с.
1598192
  Парсанов А.П. Ферромагнетизм сплавов марганец-бор : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Парсанов А.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1960. – 7 с.
1598193
  Поливанов К.М. Ферромагнетики / К.М. Поливанов. – Москва-Ленинград, 1957. – 256 с.
1598194
  Пузей И.М. Ферромагнитная анизотропия и проблема высокопроницаемых сплавов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Пузей И.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 18л.
1598195
  Пухов И.К. Ферромагнитная релаксация в монокристаллах ферритов со структурой шпинели. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 050 / Пухов И.К.; Ан СССР.Сибирск.отд.ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 27л.
1598196
   Ферромагнитные комплексы азометиновых лигандов / А. Гарновский, В. Икорский, Д. Гарновский, И. Васильченко, А. Бурлов, А. Ураев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-22. – (Хімія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Обобщены и систематизированы данные по ферромагнитным комплексам, полученным исходя из азометиновых лигандов B-аминовинилиминов и оснований Шиффа). Разработан новый подход к синтезу ферро- и антиферромагнитных комплексов, основанный на рациональном ...
1598197
  Меськин В.С. Ферромагнитные сплавы / В.С. Меськин. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1937. – 791 с.
1598198
  Мозговой Е.Н. Ферромагнитные суспензии в магнитном поле. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Мозговой Е.Н.; АН ЛатвССР. Объед. совет Отд. физ. и техн. наук. – Рига, 1975. – 20л.
1598199
  Забиров Г.А. Ферромагнитный генератор свободных электрических колебаний и его применение : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Забиров Г.А.;. – М, 1964. – 8л.
1598200
  Русов Г.И. Ферромагнитный и спин-волновой резонанс в тонких магнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Русов Г.И.; Красноярский гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1598201
  Паршин А.С. Ферромагнитный и спин-волновой резонанс в тонких монокристаллических пленках железо-марганцевых явлений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Паршин А.С.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 21л.
1598202
   Ферромагнитный резонанс. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 343 с.
1598203
  Мелков Г.А. Ферромагнитный резонанс в больших ферритовых сферах // Радиоэлектроника, 1975. – № 9
1598204
  Дерюгин И.А. Ферромагнитный резонанс в коллоидальном железе в диапазоне 3000-36000 мггц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дерюгин И. А. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. радиофизики. – Киев, 1959. – 19 с.
1598205
  Пец Александр Васильевич Ферромагнитный резонанс в кристаллах с дислокациями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пец Александр Васильевич; Донецк. гос. ун-т. – Дубна, 1980. – 20л.
1598206
  Мэнь Сянь-чжень Ферромагнитный резонанс в монокристаллах ферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мэнь Сянь-чжень.; Акад. наук СССР ,Физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1963. – 8 с. – Бібліогр. : с. 7-8
1598207
  Козлов В.И. Ферромагнитный резонанс в тонкихд пленках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козлов В.И.; МГУ. – М, 1966. – 19л.
1598208
  Мелков Г.А. Ферромагнитный резонанс в ферритах в присутствии спиновых волн большой амплитуды / Г.А. Мелков, А.Ю. Тараненко // XVII Всесоюзн. конф. по физике магнитных явлений
1598209
  Рубан Вячеслав Александрович Ферромагнитный резонанс и магнитнооптические эффекты в легированных кристаллах гранатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Рубан Вячеслав Александрович; КГУ. – Киев, 1984. – 24л.
1598210
   Ферромагнитный резонанс и поведение ферромагнетиков в переменных магнитных полях : сборник статей. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1952. – 350 с.
1598211
  Агеев А.Н. Ферромагнитный резонанск в гранатах, содержащих примесные парамагнитные ионы : Автореф. дис. . . канд. фи.-мат. наук / Агеев А.Н. ; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1598212
  О"Делл Ферромагнитодинамика : Динамика ЦМД, доменов и доменных стенок / О"Делл. – Москва : Мир, 1983. – 253 с.
1598213
  Соломатин В.Т. Ферронец в анализа сталей и сплавов / В.Т. Соломатин. – М., 1980. – 154с.
1598214
  Рахимов Г.Р. Феррорезонанс (автопараметрическое возбуждение электроферромагнитных цепей) / Рахимов Г.Р. ; Акад. наук Узбек. ССР, Ин-т энергетики. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1957. – 144 с., [1] л. граф. : ил., табл. – Библиогр.: с. 135-143
1598215
  Зильберман Б.З. Феррорезонансные стабилизаторы напряжения : Автореф... канд. техн.наук: / Зильберман Б.З.; МВ СССР. Харьковский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1950. – 11 с.
1598216
   Ферросплавы. – М., 1965. – 136с.
1598217
  Несмеянов А.Н. Ферроцен и родственные соединения : Избранные труды. 1969-1979 / А.Н. Несмеянов. – Москва : Наука, 1982. – 439 с.
1598218
  Казаков Е.В. Ферроцианидные и ферроцианидноорганические иониты : Автореф. дис. ... канд. химич. наук / Казаков Е.В. ; ЛГУ , Химич. фак. – Ленинград, 1968. – 22 с.
1598219
  Коган Г.М. Ферруччо Бузони / Г.М. Коган. – М., 1964. – 191с.
1598220
  Коган Г.М. Ферруччо Бузони / Г.М. Коган. – Москва : Советский композитор, 1971. – 232 с.
1598221
  Писаржевский О.Н. Ферсман / О.Н. Писаржевский. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 400с. – (Жизнь замечательных людей)
1598222
  Писаржевский О.Н. Ферсман : повесть / О.Н. Писаржевский. – Москва : Советский писатель, 1967. – 400с.
1598223
  Сафина Л.К. Ферулы Казахстана / Л.К. Сафина, М.Г. Пименов. – Алма-Ата, 1984. – 110с.
1598224
  Ротару А. Ферумвмісні ціаногетерометалічні каркаси зі спіновим переходом / А. Ротару, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 20. – ISBN 978-966-981-038-0
1598225
  Шульпяков Глеб Фес : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 9-82. – ISSN 0130-7673
1598226
   Фесенко Євгеній Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 494. – ISBN 978-966-439-754-1
1598227
   Фест Файна Гадзиня. – К., 1993. – 222с.
1598228
   Фестивали и праздники зимы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 10-13 : фото
1598229
   Фестивали и праздники Израиля // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 12-14 : фото
1598230
  Мамчур Н. Фестивали лета: танцы и Греция из цветов. В парке Шевченко устроят фестиваль юмора, а на Певческом покажут разноцветные композиции // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 13 июня (№ 107). – С. 9


  "В воскресенье, 16 июня, парк Шевченко превратится в территорию смеха и улыбок. Здесь состоится фестиваль Kyiv Open Smile, на котором выступят звезды юмора и спорта. На фесте можно будет встретить самых сильных мужчин планеты - украинских стронгменов, ...
1598231
   Фестивали осени // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 12-16 : фото
1598232
  Алимов Р. Фестивали юности планеты : сов. подгот. комитет XII Всемир. фестиваля молодежи и студентов / Р. Алимов, А. Киселев. – Москва, 1984. – 40 с.
1598233
   Фестивалимо : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-11 : Фото
1598234
  Антоненко О.М. Фестивалі духовних піснеспівів у соціокультурному просторі України кінця ХХ – початку ХХІ століть / О.М. Антоненко, М.М. Антоненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 161-166. – ISSN 2226-3209
1598235
  Чернецька С.Ю. Фестивалі фольклору в соціокультурних процесах України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чернецька Світлана Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1598236
  Стоєцький В. Фестивалю дружин юних пожежних - 18! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 10-11 : фото
1598237
   Фестиваль -- это юности праздник большой. – М., 1978. – 94с.
1598238
  Гроха Л.П. Фестиваль / Л.П. Гроха. – Київ, 1968. – 167 с.
1598239
  Залыгин С.П. Фестиваль / С.П. Залыгин. – Москва, 1980. – 296с.
1598240
  Григоров М. Фестиваль "INTERMEZZO" у Вінниці // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 червня (№ 22). – С. 8-9
1598241
  Ільченко Н.В. Фестиваль "Ігри вогнеборців" 2018 // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 11 : фото
1598242
   Фестиваль "Люби і знай свій рідний край" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 32-33 : фото
1598243
  Павлова Вера Ивановна Фестиваль "Осень в Михайловском" : партнерский проект в поддержку чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Одной из претворённых в жизнь идей "Пушкинская библиотека" стали фестивали библиотечных программ по продвижению чтения "Осень в Михайловском" - совместные проекты Фонда, Центра чтения Российской национальной библиотеки и Псковского регионального центра ...
1598244
  Павлова Вера Ивановна Фестиваль "Осень в Михайловском" : партнерский проект в поддержку чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Одной из претворённых в жизнь идей "Пушкинская библиотека" стали фестивали библиотечных программ по продвижению чтения "Осень в Михайловском" - совместные проекты Фонда, Центра чтения Российской национальной библиотеки и Псковского регионального центра ...
1598245
  Павлова Вера Ивановна Фестиваль "Осень в Михайловском" : партнерский проект в поддержку чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Одной из претворённых в жизнь идей "Пушкинская библиотека" стали фестивали библиотечных программ по продвижению чтения "Осень в Михайловском" - совместные проекты Фонда, Центра чтения Российской национальной библиотеки и Псковского регионального центра ...
1598246
  Аршинник Татьяна Фестиваль "Сигет 2005" : Островной бум // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 16 : Іл.
1598247
   Фестиваль "Сигет" в Будапеште : Неделя праздника. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 41 : Фото
1598248
  Букет Є. Фестиваль "Холодний яр" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 20-26 липня (№ 29). – С. 1


  На вихідних у селі Мельники на Черкащині відбувся Фестиваль нескореної Nації "Холодний яр".
1598249
  Лук"янчук Г. Фестиваль "Червона рута" 1989 року - мистецький рух до незалежності України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-23 червня (№ 23/24). – С. 10
1598250
  Соболєвська С.О. Фестиваль аматорських театрів як засіб міжкультурної комунікації // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 152-158. – ISSN 2226-0285
1598251
   Фестиваль драми та художнього слова. – Снина, Стащин, 1966. – 20с.
1598252
   Фестиваль искусств "Московские звезды". – М., 1971. – 47с.
1598253
   Фестиваль інноваторів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Свято інноваторів: у Київській політехніці відкрився VI Всеукраїнський фестиваль "Sikorsky Challenge 2017".
1598254
   Фестиваль інновацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Мініатюрний геймпад, корисні десерти, інтерактивні нічні екскурсії - ці та інші проекти перемогли в конкурсах стартапів, що пройшли в межах Всеукраїнського фестивалю інновацій. Захід був організований Міністерством освіти і науки разом з КНУ імені ...
1598255
   Фестиваль інновацій КНУ імені Тараса Шевченка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  Наприкінце листопада вперше в КНУ ім. Т. Шевченка відбувся Фестиваль інновацій. За результатами конкурсу серед інноваційних проектів перше місце отримав проект "Нові біоцидні препарати для тривалого знезараження перев"язочних і гігієнічних матеріалів ...
1598256
  Кабыш Светлана Фестиваль как стимулятор турпотока : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 52-54 : Фото. – ISSN 1998-8044
1598257
  Матчук Я. Фестиваль кіно // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  У березні 2012 р. у Залі вченої ради ІМВ пройшов міжнародний фестиваль документального кіно II Humen DOC, на який були запрошені викладачі, аспіранти та студенти.
1598258
  Лук"янчук Георгій Фестиваль класичної музики // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3. – ISSN 0868-9644
1598259
   Фестиваль ландшафтна весна - 2018 // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 22-37 : фото
1598260
   Фестиваль Лисенка у Львові. – Львів, 1992. – 72 с.
1598261
   Фестиваль мололежной книги "В единой семье братских народов". – Иваново, 1970. – 60с.
1598262
  Богданова Светлана Фестиваль московский и всея Руси : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 8 : Фото
1598263
  Філоненко Л. Фестиваль музики Богдани Фільц // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 134-139. – ISSN 2224-0926
1598264
  Ларіна О. Фестиваль науки почав свою ходу від поррогу Інституту Патона // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 4


  ХІІІ Всеукраїнський фестиваль науки, засновником і одним із організаторів якого є Національна академія наук України, розпочався з Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона
1598265
  Смілянська А. Фестиваль науки: хімія гончарства й тактичне макраме // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 20 травня (№ 87). – С. 11


  Про ІX Всеукраїнський фестиваль науки та виставку-презентацію досягнень вчених, яка відкрилася в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. Організатори - НАНУ, МОН, КНУ імені Тараса Шевченка та ін.
1598266
   Фестиваль оперного і балетного мистецтва. – Київ, 1941. – 56с.
1598267
  Кондакова Л. Фестиваль по заявкам // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 33. – С. 50-53
1598268
  Богданова Светлана Фестиваль рекламы - технологии целевого попадания : Как попасть в яблочко подскажет фестиваль рекламы. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 36-37 : Фото
1598269
  Гуменюк Т. Фестиваль релігій: сучасні освітні інновації // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 39-40


  У сфері вищої культурологічної освіти постійно урізноманітнюються форми організації навчального процесу, залучаються сучасні інноваційні освітні технології, спрямовані на формування креативної особистості фахівця, його широкої професійної ...
1598270
  Зайцев Вадим Фестиваль Сахары. Тунис // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 20 : фото
1598271
  Зінов"єва Т.А. Фестиваль та театральність третього тисячоліття на матеріалах військово-історичних реконструкцій українського козацтва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 175-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У етапі проаналізовано специфіку вияву театральних рис і фестивальності військово-історичних реконструкцій українського козацтва, а також визначено їхню культурну роль у полі сучасної української культури.
1598272
  Черток С.М. Фестиваль трьох континентов / С.М. Черток. – Ташкент, 1978. – 184с.
1598273
  Животовська В. Фестиваль української новели / В. Животовська, В. Баранов, В. Бондар // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 3
1598274
  Яценко Н. Фестиваль української термінології // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 3 (47). – С. 135-143. – ISSN 1682-3540


  23–25 квітня 2013 р. в Інституті української мови НАН України в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки відбулася дев"ята Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність", присвячена широкому колу теоретичних і практичних ...
1598275
   Фестиваль шагает по планете. – 2-е, дораб. – М., 1987. – 143с.
1598276
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 2-3 : фото
1598277
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 7 : фото
1598278
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 12 : фото
1598279
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 19-20 : фото
1598280
  Чичкина Светлана Фестиваль яхт в Москве : В атмосфере Лазурного берега, или Как приобрести яхту мечты. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 54 : Фото
1598281
   Фестиваль, що // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест
1598282
  Шевченко А. Фестиваль, що відкриває істинну історію державності й об"єднує українську молодь // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  Про дисидентів, шістдесятництво та фестиваль від МАН України.
1598283
  Шевченко Н. Фестиваль, що єднає народи // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 8


  "Нещодавно у стінах Червоного корпусу КНУ вирувало феєричне свято латиноамериканської культури «Alma Latinoamericana», ініційоване кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн, яка останнім часом узялася за відродження латиноамериканістики в ...
1598284
   Фестиваль, що єднає народи // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "...у стінах Червоного корпусу КНУ вирувало феєричне свято латиноамериканської культури «Alma Latinoamericana», ініційоване кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн. До програми заходу ввійшли найкращі музичні і танцювальні зразки ...
1598285
  Шевченко Н. Фестиваль, що єднає народи // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – С. 2


  "Нещодавно у стінах Червоного корпусу КНУ вирувало феєричне свято латиноамериканської культури «Alma Latinoamericana», ініційоване кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн, яка останнім часом узялася за відродження латиноамериканістики в ...
1598286
  Посохов І.С. Фестивальна діяльність в контексті розвитку подієвого туризму України: стан, проблеми, перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 58-70. – ISSN 2308-135X
1598287
   Фестивальна діяльність у еногастрономічному туризмі: виклики та перспективи для України / О.В. Ганчукова, О.О. Мотузенко, Д.В. Петліна, О.В. Кузнєцова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 55-66. – ISSN 2308-135X


  Мета. Аналіз фестивальної діяльності в Україні у сфері еногастрономічного туризму та рекреації, їх територіальна диференціація та вплив на розвиток соціуму та дестинацій. Методика. На засадах загальнонаукових аналітичних та логічних (порівняльних) ...
1598288
   Фестивальна еволюція над Дунаєм // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 76-78 : фото. – ISSN 1998-8044
1598289
  Птахів Семен Фестивальна індустрія: часи становлення // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 58-62 : фото. – ISSN 1998-8044
1598290
  Рутковский А. Фестивальная матрешка: итоги вскрытия // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  Объявлены результаты главного конкурса юбилейного 65-го Каннского МКФ. Именно те картины, которые в предыдущей заметке о фестивале выделял корреспондент "2000" ("Любовь" Михаэля Ханеке и "Реальность" Маттео Гарроне), а также датский актер Мэдз ...
1598291
  Бортник С.Ю. Фестивальний рух у місті Києві за роки незалежності / С.Ю. Бортник, І.Г. Поліщук, Ю.О. Сидорук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 172-181. – ISSN 2308-135X
1598292
  Виткалов С.В. Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 182-190. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглядаються причини посилення інтересу до сфери культури в сучасних умовах, зокрема й до фестивальних заходів, що організуються на Рівненщині, виявляються їх культурний ефект, призначення і роль фестивального руху загалом у структурі ...
1598293
  Антоненко О.М. Фестивальний рух як чинник розвитку музичної культури Запоріжжя періоду незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 133-142. – ISSN 2225-7586
1598294
  Сторожик Н. Фестивальний тур "Роксоланії" на Сардинії // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 8


  Цього літа народний ансамбль української музики "Роксоланія" Молодіжного центру культурно-естетичного виховання в складі студентів та викладачів кафедри фольклористики Інституту філології взяв участь у кількох міжнародних фольклорних фестивалях, що ...
1598295
  Вороніна Г.Б. Фестивальний туризм як новий напрям світового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 31-34. – Бібліогр.: 5 назв.
1598296
   Фестивальний туризм: теорія та практика : навч. посібник / Мальська М.П., Грицишин А.Т., Білоус С.В., Топорницька М.Я. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Піча Ю.В., 2022. – 231, [1] с. : іл., табл. – 140-річчю географії у Львів. ун-ті та 20-річчю каф. туризму присвяч. – Бібліогр.: с. 212-231. – ISBN 978-966-96914-8-4
1598297
  Тримбач С. Фестивальні лаштунки // Критика. – Київ, 1998. – Жовтень, (число 10). – С. 16-18
1598298
  Дьячкова О. Фестивальні палімпсести // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 29-31
1598299
   Фестивальный разговорник на славянских языках. – Москва, 1957. – 48 с.
1598300
  Бабушка Л.Д. Фестивація культуротворчості як глобалізаційний та альтерглобалізаційний проекти : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Бабушка Лариса Дмитрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
1598301
  Бабушка Л.Д. Фестивація як ритуалізований арт-простір у вимірах глобалізму та альтерглобалізму // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 15-20. – ISSN 2312-4679


  "Наукова новизна роботи полягає у розширенні естетичних ознак категорії фестивації в рамках діючих механізмів комунікативних систем, зокрема, соціопрагматики, симіозу та актуалізації культурно-історичного потенціалу. А також у виявленні ...
1598302
  Степаник М. Фестини дримбм у бойківських Карпатах // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 11-14
1598303
  Яворський М. Фестини та конгреси як чинник самоорганізації та консолідації / М. Яворський, Радевич-Винницький // Україна молода. – Київ, 2020. – 3 червня (№ 47)


  Українці-бойки проживають у центральній і західній частинах українських Карпат (Бойківщина) і є невід’ємною складовою українського народу. Бойки - одна з найчисленніших етнографічних частин українців: їх близько двох мільйонів осіб. Проживають вони на ...
1598304
  Степина Л Х.Ф. Фестский диск // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С.62-64. – ISSN 1680-2721
1598305
  Сенченко І.Ю. Фесько Андибер / Сенченко І.Ю. – Харків : Укрдержвидав, 1930. – 97 с. – (Масова художня бібліотечка)
1598306
   Фет-Фрумос і сонце.. – К., 1959. – 71с.
1598307
  М"ястківський А.П. Фет Фрумос і Котигорошко / А.П. М"ястківський. – Київ, 1978. – 71 с.
1598308
  Дячук І.І. Фетальний морфогенез та синтопічні особливості клиноподібної пазухи із суміжними структурами // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 23-25. – ISSN 1727-0847
1598309
  Калманович Д.В. Фетвы Абу Су" уда-эфенди как источник по истории семейного права в Османской империи XVI в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 32-41. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
1598310
  Ларионов Э.И. Фети. Притча о слепых. Притча о потерянной драхме. / Э.И. Ларионов. – М., 1955. – 8с.
1598311
  Кальметьева Э.В. Фетишизация числа / Э.В. Кальметьева. – М., 1962. – 90с.
1598312
  Куракина В.И. Фетишизация языка в современной британской аналитической философии : Автореф... канд. филос.наук: / Куракина В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1598313
  Хоменко Г. Фетишизація патріотизму як проблема миробудівництва в дискурсі вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 56-64. – ISSN 2078-1016
1598314
  Гладких М.І. Фетишизм / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 386. – ISBN 966-642-073-2
1598315
  Францов Ю.П. Фетишизм и проблема происхождения религий / Ю.П. Францов. – Москва, 1940. – 144 с.
1598316
  Копалов В.И. Фетишистское сознание и его анализ : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Копалов В.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л.
1598317
   Фетхуллах Гюлен и современный мир: толерантность, диалог, взаимопонимание / [сост.: А. Нысанбаев, Г. Соловьева ; авт. вступ. ст.: А. Насынбаев]. – Алматы : Дауір, 2009. – 511 с. – ISBN 9965-32-897-8
1598318
   Фетхуллах Гюлен: очерки - перспективы - мнения. – Москва : Новый свет, 2006. – 157 c. : фот. – ISBN 5-98359-024-3
1598319
  Решетник М.Д. Фехнер (Fechner) Густав Теодор // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 650-651. – ISBN 966-316-069-1
1598320
  Блох Л.С. Фехтовальные приемы : пособие для тренеров секций фехтования / Л.С. Блох ; Центр. совет промысловой кооперации СССР, Всесоюз. добровол. физкультур. о-во промкооперации "Спартак". – Москва : КИОЗ, 1954. – 84 с.
1598321
  Аркадьев В.А. Фехтование : учеб. пособие для секций коллективов физ. культуры / В.А. Аркадьев. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 180 с.
1598322
   Фехтование. – М., 1953. – 48с.
1598323
   Фехтование. – М., 1954. – 40с.
1598324
   Фехтование. – М., 1954. – 84с.
1598325
  Хозиков Ю.Т. Фехтование / Ю.Т. Хозиков, А.Н. Пономарев. – М., 1956. – 56с.
1598326
   Фехтование. – М., 1964. – 304с.
1598327
   Фехтование. – М., 1967. – 431с.
1598328
   Фехтование : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 96 с.
1598329
  Голяницкий А.П. Фехтование в СССР / А.П. Голяницкий. – М., 1956. – 268с.
1598330
  Рагозин Ю.П. Фехтование на нервах / Ю.П. Рагозин. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 205 с. – ISBN 5-235-00985-1
1598331
  Аркадьев В.А. Фехтование на рапирах : учеб. пособие для занятий с начинающими / В.А. Аркадьев. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 163 с.
1598332
  Сазонов М.В. Фехтование. / М.В. Сазонов. – М., 1956. – 24с.
1598333
  Аграновский М.А. Фехтование. (Эспадрон, рапира, штык) / Аграновский М.А. ; Укр. научно-исслед. ин-т физической культуры. – Киев : Укрфизкультвоенспорт, 1940. – 26 с.
1598334
  Гуцул В.М. Фехтувальний трактат Фіоре деі Лібері да Прімаріаччо "Квітка битви" та рицарські бойові практики другої половини XIV - першої третини XV ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 66-74. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
1598335
  Булочко К.Т. Фехтування і рукопашний бій / К.Т. Булочко. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 248 с.
1598336
  Келлер В.С. Фехтування на шаблях / В.С. Келлер, Д.А. Тишлер. – К, 1970. – 143с.
1598337
  Косинська Ольга Фешенебельна "Жараааа!" : Модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45 : Фото
1598338
   Фешин Н.И. Каталог выставки. – Казань, 1963. – 84с.
1598339
   Фешин Н.И. Каталог выставки. – М., 1964. – 25с.
1598340
   Фешин Николай Иванович. – Л., 1975. – 170с.
1598341
  Геник С. Фещенко-Чопівський Іван // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 254 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1598342
  Кочерга І. Фея гіркого мигдалю / І. Кочерга. – Х, 1926. – 103с.
1598343
  Міловідова Олена Фея з ньюзруму // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 48-51 : фото
1598344
  Зискинд Я.М. Фея на пенсии / Я.М. Зискинд. – М, 1981. – 47с.
1598345
  Шукухи А. Фея острова : повесть / А. Шукухи. – Москва : Советский писатель, 1977. – 224 с.
1598346
   Фея сирени. – Москва, 1961. – 32с.
1598347
  Петрусенко Т.В. ФЗ-44: новый сюрприз / Татьяна Викторовна Петрусенко, Ирина Всеволодовна Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 50-51. – ISSN 1726-6726


  В 2014 году контрактную систему в сфере закупок реформировали в России столь активно, что за первый год своего существования Федеральный закон № 44-ФЗ претерпел уже семь редакций. Наиболее значительные изменения были внесены федеральными законами от ...
1598348
  Муравьева А.А. Фзазовые равновесия и кристаллические структуры соединений в тройных системах алюминия и кремния (или гремания) с редкоземельными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Муравьева А.А.; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1972. – 18л.
1598349
  Кость Л.Л. Фзико-химическое исследование четверніх водніх систем из сульфата лития, калия, магния и натрия, руидия, магния : Автореф... канд хим.наук: / Кость Л. Л.; Мосу. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.29-31
1598350
  Путятина В.И. ФЗКМ: научная организация и нормирование труда. / В.И. Путятина, А.М. Шуников. – М., 1979. – 143с.
1598351
  Савченко Н.А. Фиагдонское рудное поле : (Вопросы изучения месторождений жильного типа на примере Северного Кавказа и Украины) / Н.А. Савченко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 187с.
1598352
  Монтепен Фиакр номер 13. / Монтепен, де Ксавье. – Х., 1994. – 624с.
1598353
  Халил Зейнал Фиалка : стихи / Зейнал Халил; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1958. – 140 с.
1598354
  Сафиева Г. Фиалка : стихи / Гулрухсор Сафиева ; пер. с тадж. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 24 с.
1598355
  Туфан Х. Фиалка : стихи разных лет / Хасан Туфан ; пер. с татар. – Москва : Современник, 1984. – 112 с.
1598356
  Дадиани Ш. Фиалка дяди Самсона : пьесв в 1-м д. / Шалва Дадиани;. – Москва : Госкультпросветиздат, 1953. – 36 с.
1598357
  Сарывелли О. Фиалки : стихи / О. Сарывелли; Осман Сарывели ;. – Баку : Язычы, 1982. – 175 с.
1598358
  Булычева А.А. Фиалки в январе / А.А. Булычева. – Львов, 1978. – 119с.
1598359
  Волконская О.А. Фиалки и волки / О.А. Волконская. – 2-е изд. – Пермь, 1975. – 247с.
1598360
  Моруа А. Фиалки по средам : Новеллы / А. Моруа. – Москва, 1963. – 160 с.
1598361
  Моруа Андре Фиалки по средам / Моруа Андре. – Москва : Мир, 1964. – 159с.
1598362
  Моруа А. Фиалки по средам: новеллы / А. Моруа. – Москва, 1991. – 139с.
1598363
  Триз Д. Фиалковый венец / Д. Триз. – М., 1964. – 206с.
1598364
  Триз Д. Фиалковый венец / Д. Триз. – М., 1989. – 206с.
1598365
  Йестен И. Фиаско Гитлера в Украине // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 4-10 октября (№ 40). – С. С 1-2


  Данная статья - перевод материала, первоначально опубл. в жур. Foreign Affairs (янв. 1943 ). Council on Foreign Relations. Распространяется Tribune Media Services. Немцев поколениями приучали к мысли о том, что завоевание Украины - самый верный путь ...
1598366
  Йестен И. Фиаско Гитлера в Украине // Foreign affairs chronicles / ЧП "Газетный комплекс "Интернет-медиа" ; гл. С. Кичигин ; редкол.: К. Василькевич, Д. Галкин, С. Харченко [и др.]. – Киев, 2014. – № 2 (3), апрель - июнь. – С. 166-170. – ISSN 2310-1229


  Данная статья - перевод материала, первоначально опубликованного в журнале Foreign Affairs (январь 1943 г.). Немцев поколениями приучали к мысли о том, что завоевание Украины - самый верный путь к обеспечению изобилия для Германии. С идеей ...
1598367
  Дроздов К. Фиаско обязательной украинизации. Кризис хлебозаготовок 1932-1933 годов и поворот нацполитики в Центральном Черноземье // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 90-93. – ISSN 0235-7089
1598368
  Шахназаров Г.Х. Фиаско футурологии / Г.Х. Шахназаров. – М, 1979. – 352с.
1598369
  Андреенко Г.В. Фибринолиз : (биохимия, физиология, патология) / Андреенко Г.В. – Москва : Московский университет, 1979. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 313-350
1598370
  Яромюк Г.А. Фибринолитические свойства чумного микроба и природа его фибринолитической субстанции : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Яромюк Г.А. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1964. – 15 с.
1598371
  Рустамова Б.А. Фибринстабилизирующий фактор крови и его взаимодействия с гуморальными агентами противосвертывающей системы. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Рустамова Б.А.; МГУ. биол.-почв. ф-тет. – М., 1971. – 21л.
1598372
  Амброз А.К. Фибулы Юга Европейской части СССР II в. до н.э.- IV в. н. э. // Археология СССР : свод археологических источников : Д1-30 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Глав. ред. восточ. лит-ры, 1966. – Д1-30 : Фибулы Юга Европейской части СССР II в. до н.э.- IV в. н.э. / А.К. Амброз. – С. 1-87, 28 табл.
1598373
  Попов Г. Фиг вам // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 39. – С. 62-64


  Населення Латинської Америки
1598374
  Барковский П. Фигаль Гюнтер // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 283-285. – ISSN 2410-2601
1598375
  Грунин Михаил ФИГи по фигу : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 20-21
1598376
  Донцова Д.А. Фиговый листочек от кутюр : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2003. – 348, [1] с. – Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-02768-8
1598377
  Зенченко О.В. Фигура-символ в истории культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 28-33. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается проблема сосуществования различных символических систем в культуре. Их интеграция в целостное единство осуществляется в рамках метарациональной символической системы, центральным элементом которой выступает фигура-символ
1598378
  Чуйкова Н.А. Фигура и гравитационное поле Луны : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чуйкова Н.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 5 с.
1598379
  Сийм-Юзе Фигура и мода / Сийм-Юзе. – Таллин, 1959. – 82с.
1598380
  Гаврилов И.В. Фигура и размеры Луны по асторономическим наблюдениям / И.В. Гаврилов. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152 с.
1598381
  Донцова Д.А. Фигура легкого эпатажа : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 374, [9] с. – В книге так же: Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой: советы. - На обл.: Следствие ведет дилетант Евлампия Романова. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-17333-1
1598382
  Церклевич А.Л. Фигура литосферы Земли и геотектоника // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 67-72. – ISSN 1025-6415
1598383
   Фигура Луны и проблемы лунной топографии : сб. статей/ пер. с англ. и нем. – Москва : Наука, 1968. – 256 с.
1598384
  Соколова Е.И. Фигура человека в живописи / Е.И. Соколова. – М., 1988. – 70с.
1598385
  Белякова Н.Т. Фигура, грация, осанка : (для старшеклассниц) / Н.Т. Белякова. – Москва : Просвещение, 1978. – 48 с. : ил.
1598386
  Людмирский Л.М. Фигурная езда на велосипеде / Л.М. Людмирский. – М., 1955. – 72с.
1598387
   Фигурное катание. – М., 1966. – 200с.
1598388
  Чайковская Е.А. Фигурное катание / Е.А. Чайковская. – М., 1975. – 127с.
1598389
   Фигурное катание на коньках. – М., 1952. – 24с.
1598390
  Люсси Г. Фигурное катание на коньках / Г. Люсси, М. Ричардс. – М., 1959. – 108с.
1598391
  Панин Н.А. Фигурное катанье на коньках. / Н.А. Панин. – Рига, 1952. – 203с.
1598392
  Нессель В.А. Фигурное украшение первых веков н. э. из раскопок Портового района Херсонеса // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2008. – за 2006-2008 рік. – С. 226-231. – ISBN 978-966-8603-35-8
1598393
  Скобелев Э.М. Фигуры / Э.М. Скобелев. – Минск, 1986. – 236с.
1598394
  Шильман М. Фигуры исключения в Платоновском государстве // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 80-85
1598395
  Бахтамов Р.Б. Фигуры не имеет... / Р. Бахтамов. – Москва : Знание, 1977. – 159 с. – (Ннаука и прогресс)
1598396
  Бондаренко Николай Петрович Фигуры равновесия в пост-ньютоновском приближении общей теории относительности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Бондаренко Николай Петрович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1974. – 12л.
1598397
  Лихтенштейн Л. Фигуры равновесия вращающейся жидкости / Л. Лихтенштейн. – Москва, 1965. – 252 с.
1598398
  Крат В.А. Фигуры равновесия небесных тел / В.А. Крат. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 329 с.
1598399
  Рябуха Д. Фигуры с натуры / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1966. – 76с.
1598400
  Смущинская И.В. Фигуры слова как элемент современного дискурса // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 272-286
1598401
  Баскин М.П. Фидеизм и идеализм на службе у англоамериканского империализма : стенограмма публичной лекции ... / М.П. Баскин ; Всесоюз. общ. по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
1598402
  Лебедева Н.Б. Фиджи - перекресток Океании / Н.Б. Лебедева. – М., 1985. – 64с.
1598403
  Лебедева Н.Б. Фиджи: История и современность / Н.Б. Лебедева. – Москва, 1981. – 191с.
1598404
   Фидий. – М, 1961. – 16с.
1598405
  Жестоканов С.М. Фидон Аргосский: тиран и реформатор // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 44-52. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1598406
  Абдулхакова Е.М. Фидуций в романо-германском праве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.38-39. – ISSN 1812-3910


  Фидуций - договор доверительного управления
1598407
  Хемингуэй Э. Фиеста / Э. Хемингуэй. – Рига, 1989. – 285с.
1598408
  Хемингуэй Э. Фиеста (И восходит солнце). Прощай оружие! Старик и море. Рассказы : [романы, повесть] ; пер. с англ. / Эрнест Хемингуэй. – Москва : Художественная литература, 1988. – 556 с. – (Библиотека классики ; Зарубежная литература)
1598409
  Богданов К.Ю. Физик в гостях у биолога / К.Ю. Богданов. – Москва : Наука, 1986. – 140, [1] с. : ил. – (Б-чка "Квант" ; вып. 49)
1598410
  Корниенко А.Н. Физик, обеспечивший высокую точность движения ракет [А.Ю. Ишлинский] // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 6 (110). – С. 8-11


  Олександр Юлійович Ішлінський - радянський математик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН СРСР, Директор інституту математики АН УРСР (1948–1955), з 1964 року — директор Інституту проблем механіки АН СРСР.
1598411
  Китайгородский А.И. Физика -- моя профессия / А.И. Китайгородский. – Москва, 1965. – 176 с.
1598412
  Башкиров Ю.А. Физика - народному хозяйству / Ю.А. Башкиров. – Москва, 1976. – 64 с.
1598413
  Алексеева М.Н. Физика - юным: Теплота. Электричество : книга для внеклас. чтения / М.Н. Алексеева. – Москва : Просвещение, 1980. – 160 с.
1598414
  Авенариус М.П. Физика / М.П. Авенариус. – Стеклографич.изд. – Б.м.
Том 1, кн. 3. – 176 с. – Видання рос.мов.стар.орф.
1598415
  Стюарт Бальфур Физика / [соч.] Бальфур Стюарт, проф. ; Пер. с англ. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Черкасова ; [В тип. Ф.С. Сущинского], 1873. – [4], IV, 160 с. – (Серия Первоначальных учебников ; 3)
1598416
  Стюарт Бальфур Физика / [соч.] Бальфур Стюарт, проф. ; Пер. с англ. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Знание, 1884. – [4], IV, 136 с. – Экз. без обл. и отсутств. с. 113-136. – (Серия Первоначальных учебников ; 3)
1598417
  Анго А. Физика : В объеме курса сред. учеб. заведений / [соч.] Проф. и д-ра физики А. Анго; Пер. со 2 фр. изд., с пополнениями и прил. Н.И. Мамонтова. [Ч. 1-2]. – Москва : Кн. магаз. Н. И. Мамонтова
[Ч.2] : Свет. Статическое электричество. Магнетизм. Динамическое электричество. Распространение теплоты. Метеорология. Приложения. – 1895. – IV, 678 с., ил.
1598418
  Зонненштраль А.А. Физика : (К 50-летию журнала "Педагогический сборник"). – Киев, 1914. – [21] c. – Отд. оттиск
1598419
  Балдин С.Ф. Физика : 660 рис., 718 вопросов и задач / С.В. Балдин. – Прага : Американское издательство
Ч. 2 : Звук. Свет. Электричество и магнетизм. – 1923. – 660 с. – Библиогр.: с. 659-660
1598420
  Тимирязев А.К. Физика : Лекции, читанные в Ком. ун-те им. Я.М. Свердлова / А.К. Тимирязев. – Москва : Издание коммунистического ун-та им.Я.М. Свердлова
Ч.1. – 1925. – 203 с.
1598421
  Бачинский А. Физика : в 3-х кн. / А. Бачинский. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 2 : Учение о звуке. Учение о свете. – 1926. – 152 с.
1598422
  Бачинский А. Физика : в 3-х кн. / А. Бачинский. – 5-е изд., стереотип. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 1 : Механика. Теплота. Сведения из химии и метеорологии. – 1928. – 278 с.
1598423
   Физика / И.Е. Тамм, А.И. Рабинович, С.И. Вавилов, Э.В. Шпольский, С.Т. Конобеевский. – Москва; Ленинград : Госиздат. – (Наука ХХ века)
Т. 1. – 1928. – 192с.
1598424
  Бачинский А. Физика : в 3-х кн. / А. Бачинский. – 5-е изд., стереотип. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 2 : Учение о звуке. Учение о свете. – 1928. – 153 с.
1598425
  Бачинский А. Физика : в 3-х кн. / А. Бачинский. – 6-е изд., стереотип. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 3 : Электрические и магнитные явления. – 1928. – 237 с.
1598426
   Физика / И.Е. Тамм, Г.С. Ландсберг, С.И. Вавилов, Б.А. Введенский. – Москва; Ленинград : Госиздат. – (Наука ХХ века)
Т. 2. – 1929. – 217с.
1598427
  Михельсон В.А. Физика : Учеб. пособие для вузов / В.А. Михельсон. – 4-е, стереотипн. – Москва, 1930. – 710 с.
1598428
  Бачинский А.И. Физика / А.И. Бачинский. – 7-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 1. – 1930. – 316 с.
1598429
  Бачинский А.И. Физика : руководство для подготовки в вуз / в 3-х кн. / А.И. Бачинский. – 7-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 3 : Электрические и магнитные явления. – 1930. – 280 с.
1598430
  Торчинский А.А. Физика : рабочая книга для школ повышенного типа / А.А. Торчинский. – Ч. 2. – Москва ; Ленинград : ГУПИ
Электричество. Магнетизм. Колебания и волны. – 1931. – 372 с.
1598431
  Александров Д.А. Физика : для индустриальных техникумов / Александров Д.А., Кельзи Е.Н., Красиков Ф.Н. – Ленинград-Москва : ГТТИ
Ч. 1. – 1932. – 307 с.
1598432
  Фалеев Г.И. Физика / Г.И. Фалеев. – Москва, 1933. – 88 с.
1598433
  Ноультон А.А. Физика : пособие для самообразования / пер. с англ. / А.А. Ноультон. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1933. – 602 с.
1598434
  Модестов А.Я. Физика : Учебн. для техн. / А.Я. Модестов. – Вновь перераб. изд. – Москва : Ленинград : Гос. техн.-терет.
Ч. 1 : Механика. Акустика. – 1933. – 219 с.
1598435
  Крушевский А.И. Физика : учебник для рабоч. фак-тов / А.И. Крушевский. – 10-е изд., перераб. – Москва : ГУПИ
Ч. 1 : Общие сведения. Жидкости и газы. Теплота. – 1934. – 184 с.
1598436
  Модестов А.Я. Физика : Учебн.для техн. / А.Я. Модестов. – Вновь перераб. изд. – Москва - Ленинград : Гос. техн.-терет. изд-во
Ч. 3 : Электричество. Свет. – 1934. – 363 с.
1598437
  Аристотель Физика / Аристотель. – Пер. с греч. – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 191с.
1598438
  Аристотель Физика / Аристотель; Пер. В.П. Карпова. – Изд. 2-е. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 228с.
1598439
  Михельсон В.А. Физика : Учеб. пособие для вузов / В.А. Михельсон. – 9 изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград
Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. – 1938. – 331 с.
1598440
  Михельсон В.А. Физика : Учеб. пособие для вузов / В.А. Михельсон. – 9 изд., перераб. и доп. – Москва; Ленинград
Т. 2 : Электричество. Оптика. Строение атома. – 1938. – 366 с.
1598441
  Модестов А.Я. Физика / А.Я. Модестов. – 7-е, перераб. – Москва : Ленинград : Гос. техн.-терет.
Т. 2 : Электричество. Свет. – 1938. – 311 с.
1598442
  Михельсон В.А. Физика : Учебн. для студент. высш. учебн. заведен. / В.А. Михельсон. – 10-е, полн.перераб. – Б. м.
Т. 1. – 1940. – 656 с. – У книзі відсутн. тит. арк.
1598443
  Михельсон В.А. Физика : учебник для студентов высш. учебн. заведений / В.А. Михельсон. – 10-е изд., полн.перераб. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ
Т. 2 : Электричество. Оптика. – 1940. – 656 с.
1598444
  Сахаров Д.И. Физика : учебник / Д.И. Сахаров. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГУПИ, 1948. – 368 с.
1598445
  Лашкарев В.Е. Физика / В.Е. Лашкарев, А.И. Даниленко, В.И. Лященко. – Киев ; Львов
1. – 1948. – 212 с.
1598446
  Соколов И.И. Физика / И.И. Соколов. – Москва, 1949. – 95 с.
1598447
  Соколов И.И. Физика / И.И. Соколов. – Москва, 1949. – 121с.
1598448
  Арцыбышев С.А. Физика : учебник для студентов-медиков / С.А. Арцыбышев. – 5-е изд. – Москва : Медгиз, 1950. – 512 с. : ил., табл.
1598449
   Физика. – Киев
2. – 1950. – 184 с.
1598450
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6 класса семилетней и средней школы / А.В. Перышкин. – 3-е изд. – Москва
1. – 1951. – 136 с.
1598451
  Никитин Н.А. Физика : метод. указ. и контр. зад. для студ. заоч. высш. техн. учебн. завед. / Н.А. Никитин, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская. – 3-е изд. – Москва, 1952. – 128 с.
1598452
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6 класса семилетней и средней школы / А.В. Перышкин. – 5-е изд. – Москва
1. – 1953. – 136 с.
1598453
  Перышкин А.В. Физика / А.В. Перышкин, Н.П. Третьяков. – 2-е изд. – Москва, 1955. – 436 с.
1598454
  Арцыбышев С.А. Физика : учебник для студентов-медиков / С.А. Арцыбышев. – 6-е изд. – Москва : Медгиз, 1955. – 376 с. : ил.
1598455
   Физика : программа, методические указания и контрольные задания для учащихся заочных отделений библиотечных техникумов и культурно-просветительных школ. – Москва, 1956. – 72 с.
1598456
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6 класса семилетней и средней школы / А.В. Перышкин. – 8-е изд. – Москва
1. – 1956. – 128 с.
1598457
   Физика : учебник для 6 класса средней школы / Минченков Е.Я., Перышкин А.В. – Москва, 1957. – 146 с.
1598458
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 7 класса семилетней и средней школы / А.В. Перышкин. – 9-е изд. – Москва
2. – 1957. – 184 с.
1598459
   Физика : программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочн. высш. учебн. заведений. – Москва, 1958. – 247 с.
1598460
  Горячкин Е.Н. Физика : учебник для 7 класса / Е.Н. Горячкин. – Москва : ГУПИ
Ч. 2 : Электричество. – 1959. – 158 с.
1598461
   Физика : Учебник для 6 класса средней школы. – Изд.2-е, перер. – Москва, 1960. – 192 с.
1598462
   Физика : учебник для 8 класса. – Киев, 1960. – 248 с.
1598463
   Физика : Контрольные задания : для студентов всех факультетов. – Ленинград, 1960. – 51 с.
1598464
   Физика : учебник для 7-го класса средней школы. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1961. – 168 с.
1598465
   Физика : Учебник для 6 класса средней школы. – Изд.3-е. – Москва, 1961. – 192 с.
1598466
  Бытько Н.Д. Физика / Н.Д. Бытько. – Москва
1-2. – 1961. – 324 с.
1598467
   Физика : учебник для 8 класса. – Москва, 1962. – 248 с.
1598468
   Физика : программа и рабочий план изучения курса. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Киевский университет
Вып. 1. – 1962. – 36 с.
1598469
  Бытько Н.Д. Физика / Н.Д. Бытько. – Москва
3-4. – 1962. – 355 с.
1598470
   Физика : метод.указания к лаборат.работам. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Киевский университет
Вып. 4. – 1962. – 89с.
1598471
   Физика : учебник для 8 класса. – Москва, 1963. – 248 с.
1598472
  Эллиот Л. Физика : пер. с англ. / Л. Эллиот, У. Уилкокс. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 807 с.
1598473
  Евдокимов В.Г. Физика / В.Г. Евдокимов, М.М. Калабин. – Ленинград, 1963. – 156 с.
1598474
  Ченобытов А.М. Физика / А.М. Ченобытов. – М, 1964. – 467с.
1598475
  Дмитренко Г.В. Физика / Г.В. Дмитренко. – Киев
1. – 1964. – 291 с.
1598476
   Физика : программа, метод. указания и контрольные задания для студентов тех. специальностей заочн. высш. учеб. заведений, фак-тов и отд. – Изд. 7-е, испр. – Москва, 1965. – 175 с.
1598477
   Физика. – Москва : Наука, 1965. – 899с.
1598478
   Физика : для студ. 2 курса. – Казань, 1965. – 84 с.
1598479
  Семенов В.Г. Физика : .Волновые процессы : лекции 11-16 для студентов 2 курса / В.Г. Семенов. – Казань, 1966. – 43 с.
1598480
   Физика : программа, метод. указания и контрольные задания для студ.-заочников инж.-эконом. специальностей высш. учеб. заведений, фак-тов и отд. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1966. – 132 с.
1598481
   Физика : учебник для 8 класса. – Изд. 5-е. – Москва, 1966. – 248 с.
1598482
  Дашковская Р.А. Физика / Р.А. Дашковская. – Киев, 1966
1598483
  Эллиот Л. Физика : пер. с англ. / Л. Эллиот, У. Уилкокс. – 2-е, стереотип. – Москва : Наука, 1967. – 807с.
1598484
  Бытько Н.Д. Физика / Н.Д. Бытько. – М.
1-2. – 1967. – 286 с.
1598485
  Перышкин А.В. Физика : учеб.пособие для 6 кл. средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – Москва, 1968. – 207 с.
1598486
   Физика : Метод. указания, рабочий план-программа и задания по курсу. – 4-е изд., доп. и перераб. – Киев : Киевский университет, 1968. – 259 с.
1598487
  Хмелько Физика / Хмелько, Н.И. Ильчишина. – К, 1969. – 126с.
1598488
  Перышкин А.В. Физика : : учебник для 7 кл. / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – Москва, 1969. – 192 с.
1598489
   Физика : Учебное пособие. – Ленинград, 1969. – 311с.
1598490
  Гончаренко С.У. Физика : пособие для учащихся / С.У. Гончаренко, Л.Г. Гречко, М.И. Розенберг. – Киев : Радянська школа
Ч. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 1969. – 206 с.
1598491
  Хмелько В.Е. Физика : начальный курс / для студентов-иностранцев / В.Е. Хмелько. – Киев : Киевский университет
Вып. 1 : Механика. – 1969. – 180с.
1598492
  Хмелько В.Е. Физика : учеб.пособие / для студентов-иностранцев / В.Е. Хмелько, Н.И. Ильчишина. – Киев : Киевский университет
Вып. 2 : Словарь к начальному курсу физики. Механика и теплота. – 1969. – 125с.
1598493
  Туровский Я.А. Физика / Я.А. Туровский. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 27с.
1598494
  Перышкин А.В. Физика : : учебник для 7 кл. / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 224 с.
1598495
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – М, 1970. – 256с.
1598496
  Дмитренко Г.В. Физика : учеб. пособие / Г.В. Дмитренко. – Киев : Киевский университет
Ч. 1 : Механика. – 1970. – 395 с.
1598497
  Дмитренко Г.В. Физика : учеб. пособие / Г.В. Дмитренко. – Киев : Киевский университет
Ч. 2 : Молекулярная физика и теплота. – 1970. – 212 с.
1598498
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 2-е изд. – М, 1971. – 256с.
1598499
  Перышкин А.В. Физика : : учебник для 7 кл. / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 3-е изд. – Москва, 1971. – 192 с.
1598500
  Хмелько Физика / Хмелько, Н.И. Ильчишина. – Москва, 1971. – 216,56с.
1598501
  Дмитренко Г.В. Физика / Г.В. Дмитренко. – Москва
1. – 1971. – 240с.
1598502
  Дмитренко Н.В. Физика / Н.В. Дмитренко. – Москва : Высшая школа
2 : Молекулярная физика и теплота. – 1971. – 136с.
1598503
  Биченков Е.И. Физика : пособ. для учащихся физ.-мат. школы / Е.И. Биченков ; Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 3. – 1971. – 224 с.
1598504
  Бытько Н.Д. Физика : учеб. пособие / Н.Д. Бытько. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа
Ч. 1, 2 : Механика. Молекулярная физика и теплота. – 1972. – 335 с.
1598505
  Биченков Е.И. Физика : пособ. для учащихся физ.-мат. школы / Е.И. Биченков ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 2. – 1972. – 112 с. : черт.
1598506
  Бытько Н.Д. Физика : учеб. пособие / Н.Д. Бытько. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа
Ч. 3, 4 : Электричество. Оптика и строение атома. – 1972. – 382 с.
1598507
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 4-е. – М., 1973. – 255 с.
1598508
  Корнилов А.И. Физика / А.И. Корнилов. – 4-е. – Ярославль, 1973. – 135 с.
1598509
   Физика. – Москва : Наука
Ч. 1 : Вселенная. – 1973. – 431с.
1598510
   Физика. – Москва : Наука
Ч. 2 : Оптика и волны. – 1973. – 399с.
1598511
  Дмитренко Г.В. Физика / Г.В. Дмитренко, А.М. Борбат. – Москва
4. – 1973. – 168с.
1598512
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 5-е. – М., 1974. – 256 с.
1598513
  Перышкин А.В. Физика : : учебник для 7 кл. / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 6-е изд. – Москва, 1974. – 192 с.
1598514
  Режепп А.С. Физика / А.С. Режепп. – Рига, 1974. – 212с.
1598515
   Физика. – Москва : Наука
Ч. 3 : Механика. – 1974. – 431с.
1598516
   Физика. – Москва : Наука
Ч. 4 : Электричество и строение атома. – 1974. – 527 с.
1598517
  Зарецкая Н.Б. Физика : метод. пособие / Н.Б. Зарецкая. – Москва : Издательство Московского горного института, 1975. – 175 с.
1598518
  Зарецкая Н.Б. Физика / Н.Б. Зарецкая. – М, 1975. – 175с.
1598519
  Чернышев В.Б. Физика / В.Б. Чернышев, А.К. Шимченко. – Изд. 2-е. – Краснодар
1. – 1975. – 74с.
1598520
  Дмитренко Г.В. Физика : учеб. пособие для студентов из зарубежных стран / Г.В. Дмитренко, Н.Л. Козлова. – 2-е изд., перераб. – Киев : Вища школа
Ч. 1, 2 : Механика. Молекулярная физика и теплота. – 1976. – 384 с.
1598521
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 7 кл. / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 9-е изд. – Москва, 1977. – 192 с.
1598522
  Шахмаев Н.М. Физика : учеб.пособие / Н.М. Шахмаев. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : Молекулярная физика. Электричество. – 1977. – 280с.
1598523
  Шахмаев Н.М. Физика : учеб.пособие / Н.М. Шахмаев. – Москва : Высшая школа
Ч. 2 : Колебания и волны. Оптика. Строение атома. – 1977. – 304с.
1598524
  Фарбер Ф.Е. Физика : учеб. пособие / Ф.Е. Фарбер. – Москва : Высшая школа, 1979. – 320 с.
1598525
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 3-е. – М., 1979. – 224 с.
1598526
  Кембровский Г.С. и др. Физика : пособие для поступающих в вузы / Г.С. и др. Кембровский. – 4-е изд., перераб. – Минск : Издательство БГУ, 1979. – 303с.
1598527
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 4-е. – М., 1980. – 224 с.
1598528
  Катаев Г.И. Физика : метод. указания для студентов-заочников естественных фак. гос. ун-тов / Г.И. Катаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 63 с.
1598529
  Буховцев Б.Б. Физика : метод. указания / Б.Б. Буховцев. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 50 с.
1598530
  Буховцев Б.Б. и др. Физика : учебн. пособие для 9 класса ср. шк. / Б.Б. и др. Буховцев. – 11-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 254 с.
1598531
  Жданов Л.С. Физика : Учебник для сред. спец. учеб. заведений / Л.С. Жданов, Г.Л. Жданов. – 3 изд., перераб. – Москва : Наука, 1981. – 559 с.
1598532
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 5-е. – М., 1981. – 224 с.
1598533
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6-7 кл. средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 4-е изд. – Москва, 1981. – 319 с.
1598534
  Орир Дж. Физика : В 2-х т./ Пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир
Т. 1. – 1981. – 336с.
1598535
  Орир Дж. Физика : В 2-х т./ пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир
Т. 2. – 1981. – 337-622с.
1598536
  Буховцев Б.Б. и др. Физика : учебник для 9 класса ср. шк. / Б.Б. и др. Буховцев. – Москва : Просвещение, 1982. – 271 с.
1598537
   Физика : учеб.пособие для студентов-иностранцев подгот.фак.вузов / Л.Н. Корочкина, А.С. Каурова, Л.Д. Шутенко, Б.П. Стасюк. – Москва : Высшая школа, 1983. – 392с.
1598538
   Физика : пособие для подгот. отд-ний / М.В. Белоус, В.Н. Васковская, Л.В. Воронецкая, Ю.Л. Ментковский. – Киев : Вища школа, 1983. – 360с.
1598539
   Физика. – Киев, 1983. – с.
1598540
  Жданов Л.С. Физика / Л.С. Жданов, Г.Л. Жданов. – 4. – М., 1984. – 512 с.
1598541
   Физика. – София
Т. 9, № 2. – 1984
1598542
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6-7 кл.сред. школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 7-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 319 с.
1598543
  Кабардин О.Ф. Физика : справ. материалы/учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1985. – 319 с.
1598544
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6-7 кл. средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 8-е изд. – Москва : Просвещение, 1986. – 319 с.
1598545
  Буховцев Б.Б. и др. Физика : учебник для 9 класса ср. шк. / Б.Б. и др. Буховцев. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 271 с.
1598546
  Глухова Г.Н. Физика : учебник / Г.Н. Глухова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 399 с.
1598547
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6-7 кл. средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 9-е изд. – Москва, 1987. – 318 с.
1598548
   Физика : Методические указания и контрольные задания / А.А. Воробьев, В.П. Иванов, В.Г. Кондакова, А.Г. Чертов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1987. – 208с.
1598549
  Кабардин О.Ф. Физика : справ. материалы/ учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1988. – 367 с.
1598550
  Кикоин И.К. Физика : Учебник для 8-го класса средней школы / И.К. Кикоин, А.К. Кикоин. – 9-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 238 с. – ISBN 5-09-000264-9
1598551
  Марон А.Е. Физика : учеб. пособие для 10 кл. веч. (заоч.) сред. шк. / А.Е. Марон, Г.Я. Мякишев. – Москва : Просвещение, 1988. – 255 с.
1598552
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 7 класса средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 10-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 175 с.
1598553
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 8 кл.средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 10-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 191 с.
1598554
  Джанколи Д.К. Физика : в 2-х т. / Д.К. Джанколи. – Москва : Мир
Т. 1. – 1989. – 653 с.
1598555
  Джанколи Д.К. Физика : в 2-х т. / Д.К. Джанколи. – Москва : Мир
Т. 2. – 1989. – 667 с.
1598556
  Марон А.Е. Физика : учеб. для 12 кл. веч. (заоч.) сред. шк. / А.Е. Марон. – Москва : Просвещение, 1990. – 223 с.
1598557
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – М., 1990. – 190 с.
1598558
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – М., 1990. – 190 с.
1598559
  Саенко П.Г. Физика : Учебник для 9-го кл. сред. шк. / П.Г. Саенко. – Москва : Просвещение, 1990. – 174с.
1598560
  Акиньшин В.Д. Физика : учеб. пособие : для инж.-пед. спец. / Акиньшин В.Д., Зольников П.П., Конев С.Н. ; Свердлов. инж.-пед. ин-т. – Свердловск : СИПИ, 1990. – 143 с.
1598561
   Физика. – София
Т. 15, № 5, 6. – 1990
1598562
  Кабардин О.Ф. Физика : Справочные материалы / О.Ф. Кабардин. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 367с.
1598563
  Мякишев Г.Я. Физика : учебник для 11-го класса средней школы / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – Москва : Просвещение, 1991. – 253 с.
1598564
  Саенко П.Г. Физика : учебник для 9 кл. ср. шк. / П.Г. Саенко. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1992. – 175с.
1598565
  Шахмаев Н.М. Физика / Н.М. Шахмаев. – 2-е изд. – М, 1992. – 240с.
1598566
  Шахмаев Н.М. Физика / Н.М. Шахмаев. – 2-е изд. – М, 1993. – 239с.
1598567
  Мякишев Г.Я. Физика : Учебник для 11 кл. сред. шк. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1993. – 254 с.
1598568
  Балашов М.М. Физика : проб. учебник для 9 кл. средней школы / М.М. Балашов. – Москва : Просвещение, 1993. – 319 с.
1598569
   Физика. – Донецьк : БАО, 1999. – 464 с. – (Справочник школьника). – ISBN 966-548-073-1
1598570
   Физика : Школьный курс.Механика.Молекулярная физика Термодинамика.Єлектростатистика и постоянный ток. – Москва : АСТ-Пресс, 2000. – 688с. – (Универсальное учебное пособие). – ISBN 5-7805-0538-1
1598571
  Трубецкова С.В. Физика : учеб.пособие / С.В. Трубецкова. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0617-1
Ч. 7, 8 : Колебания и волны. Геометрическая и волновая оптика. Вопросы - ответы. Задачи - решения. – 2005. – 304 с.
1598572
  Кабардин О.Ф. Физика : учеб. пособие для общеобразоват. усреждений / О.Ф. Кабардин. – Москва : АСТ : Астрель, 2006. – 381, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 382. – (Справочные материалы). – ISBN 5-17-009529-5
1598573
   Физика ( Учебник для 8 класса). – Изд. 5-е. – Москва : Просвещение, 1966. – 248 с.
1598574
   Физика (Метод. разработка для слушателей подготов. курсов).. – К, 1976. – 114с.
1598575
  Ковалев П.Г. Физика (механика) / П.Г. Ковалев, М.Д. Хлиян. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1972. – 166 с.
1598576
  Бачинский А.И. Физика (Учебник для ремесленных и железнодорожных училищ) / А.И. Бачинский, С.М. Ильяшенко. – Изд. 3-е, перераб. – Москва ; Ленинград, 1947. – 396 с.
1598577
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 1. – 1996
1598578
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 2. – 1996
1598579
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 3. – 1996
1598580
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 4. – 1996
1598581
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 5. – 1996
1598582
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 6. – 1996
1598583
   Физика XX века: Развитие и перспективы : Развитие и перспективы. – Москва : Наука, 1984. – 336 с.
1598584
   Физика авроральных явлений. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1988. – 260, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
1598585
  Мурзин В.С. Физика адронных процессов / В.С. Мурзин, Л.И. Сарычева. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 280 с.
1598586
   Физика активных диэлектриков : Сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1980. – 188с.
1598587
  Буберман Г.С. Физика алмазов / Г.С. Буберман. – Москва, 1968. – 48с.
1598588
  Джаныбеков Е. Физика аль-Фаради : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Джаныбеков Е.; АН Каз.ССР, От-ние физ.мат. наук, Объед. уч. сов. – Алма-Ата, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1598589
  Кувшинский Н.Г. Физика аморфных молекулярных полупроводников / Н.Г. Кувшинский, Н.А. Давиденко, В.М. Комко. – Київ : Либідь, 1994. – 176 с.
1598590
  Хргиан А.Х. Физика атмосферного озона / А.Х. Хргиан. – Ленинград, 1955. – 345с.
1598591
  Хргиан А.Х. Физика атмосферного озона / А.Х. Хргиан. – Москва : Гидрометеоиздат, 1973. – 291с.
1598592
  Ролль Г.У. Физика атмосферных процессов над морем / Г.У. Ролль. – Л, 1968. – 400с.
1598593
  Хргиан А.Х. Физика атмосферы / А.Х. Хргиан. – Москва, 1953. – 456с.
1598594
  Хргиан А.Х. Физика атмосферы / А.Х. Хргиан. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1958. – 476с.
1598595
  Хргиан А.Х. Физика атмосферы / А.Х. Хргиан. – Л, 1960. – 345с.
1598596
  Шталь В.А. Физика атмосферы / В.А. Шталь. – Москва : Знание, 1965. – 40 с.
1598597
  Хргиан А.Х. Физика атмосферы / А.Х. Хргиан. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 2. – 1969. – 647с.
1598598
   Физика атмосферы. – Вильнюс, 1973. – 181с.
1598599
  Хргиан А.Х. Физика атмосферы / А.Х. Хргиан. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 1. – 1978. – 345с.
1598600
  Хргиан А.Х. Физика атмосферы / А.Х. Хргиан. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 2. – 1978. – 345с.
1598601
  Хргиан А.Х. Физика атмосферы : Учебное пособие для студ. физических спец. вузов / А.Х. Хргиан. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 328с.
1598602
   Физика атмосферы и проблема климата. – Москва : Наука, 1980. – 260с.
1598603
  Уэр М. Физика атома : пер.с англ. / М. Уэр, Д.А. Ричардс. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 304с.
1598604
  Михайлов В.А. Физика атома и атомного ядра / В.А. Михайлов, М.Г. Мкртычев, 1956. – 130 с.
1598605
  Волковыский Р.Ю. Физика атома и атомного ядра / Р.Ю. Волковыский. – Ленинград, 1965. – 62 с.
1598606
  Смирнов Б.М. Физика атома и иона / Б.М. Смирнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 215с.
1598607
  Семат Г. Физика атомного века / Г. Семат, Г.Э. Уайт. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 204 с.
1598608
  Вальтер А.К. Физика атомного ядра : научно-поп. очерк / А.К. Вальтер. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1935. – 295 с.
1598609
   Физика атомного ядра. – Москва, 1962. – 100 с.
1598610
   Физика атомного ядра. – Москва, 1965. – 116 с.
1598611
   Физика атомного ядра : материалы XII зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1977. – 219с.
1598612
   Физика атомного ядра : материалы XIV зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1979. – 217с.
1598613
   Физика атомного ядра : материалы XV зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1980. – 235с.
1598614
   Физика атомного ядра : материалы XVI зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1981. – 216с.
1598615
   Физика атомного ядра : материалы XVII зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1982. – 344с.
1598616
   Физика атомного ядра : материалы XVIII зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1983. – 328с.
1598617
   Физика атомного ядра : материалы XIX зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1984. – 255с.
1598618
   Физика атомного ядра : материалы XX зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1985. – 331с.
1598619
   Физика атомного ядра и космических лучей. – Алма-Ата : КазахГУ, 1977. – 212с.
1598620
   Физика атомного ядра и космических лучей. – Алма-Ата : КазахГУ, 1978. – 229с.
1598621
   Физика атомного ядра и космических лучей. – Алма-Ата : КазахГУ, 1980. – 137с.
1598622
   Физика атомного ядра и космических лучей. – Алма-Ата : КазахГУ, 1985. – 118с.
1598623
  Сидякин В.Г. Физика атомного ядра и элементарных частиц : конспект лекций / В.Г. Сидякин. – Киев : Киевский политехнический институт, 1971. – 84с.
1598624
  Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц : Учебное пособие / А.И. Наумов. – Москва : Просвещение, 1984. – 384 с.
1598625
   Физика атомного ядра и элементарных частиц. : Терминология. – Москва : Наука, 1989. – 47с.
1598626
  Хастед Д. Физика атомных столкновений : Пер. с англ. / Д. Хастед. – Москва : Мир, 1965. – 710с.
1598627
  Пичугин Е.Ф. Физика атомов и молекул / Е.Ф. Пичугин. – М, 1967. – 132с.
1598628
  Фано У. Физика атомов и молекул / У. Фано, Л. Фано. – Москва : Наука, 1980. – 656с.
1598629
   Физика атомов и элементарных частиц. : темат.сб.науч.трудов. – Баку : АзербГУ, 1981. – 133с.
1598630
   Физика аэродинамических систем и физическая кинетика. – Калинин, 1975. – 131с.
1598631
   Физика аэродинамических шумов. – М, 1967. – 107с.
1598632
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 1. – 1969
1598633
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 2. – 1970
1598634
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 3. – 1970
1598635
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 4. – 1971
1598636
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 5. – 1971
1598637
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 6. – 1972
1598638
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 7. – 1972
1598639
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 8. – 1973
1598640
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 9. – 1973
1598641
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 11. – 1974
1598642
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 12. – 1975
1598643
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 13. – 1976
1598644
   Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник. – Киев ; Одеса : Вища школа, 1969-
Вып. 14. – 1976
1598645
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 15. – 1977
1598646
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 16. – 1977
1598647
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1969-
Вып. 12. – 1978
1598648
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1969-
Вып. 13. – 1978
1598649
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1969-
Вып. 14. – 1978
1598650
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1969-
Вып. 15. – 1978
1598651
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1969-
Вып. 17. – 1978
1598652
   Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 17. – 1978
1598653
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 18. – 1978
1598654
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1969-
Вып. 18. – 1978
1598655
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1969-
Вып. 19. – 1979
1598656
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1969-
Вып. 20. – 1980
1598657
   Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1969-
Вып. 24. – 1982
1598658
   Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1969-
Вып. 23. – 1983
1598659
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1969-
Вып. 28. – 1985
1598660
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Одесса : Астропринт, 1969-. – ISSN 0367-1631
Вып. 37. – 1998
1598661
   Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник. – Одесса : Астропринт, 1969-. – ISSN 0367-1631
Вып. 38. – 2001
1598662
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Одесса : Астропринт, 1969-. – ISSN 0367-1631
Вып.39. – 2002
1598663
   Физика аэродисперсных систем : Межведомственный научный сборник. – Одесса : Астропринт, 1969-. – ISSN 0367-1631
Вып.40. – 2003
1598664
   Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 1969-. – ISSN 0367-1631
Вып. 48. – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
1598665
   Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 1969-. – ISSN 0367-1631
Вып. 49. – 2012. – 150 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
1598666
   Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 1969-. – ISSN 0367-1631
Вып. 50. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
1598667
   Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 1969-. – ISSN 0367-1631
Вып. 51. – 2014. – 126 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
1598668
   Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 1969-. – ISSN 0367-1631
Вып. 52. – 2015. – 120 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
1598669
  Пожела Ю.К. Физика быстродействующих транзисторов = Greitaveikiu tranzistoriu fizika : Монография / Ю.К. Пожела; АН ЛИТССР; Ин-т физики полупроводников. – Вильнюс : Мокслас, 1989. – 263 с. – ISBN 5-420-00688-Х
1598670
   Физика быстропротекающих плазменных процессов : тезисы докладов Всесоюзн.семинара. – Гродно : ГГУ, 1986. – 76с.
1598671
   Физика быстропротекающих процессов. – Москва : Мир
Т. 1. – 1971. – 520с.
1598672
   Физика быстропротекающих процессов. – Москва : Мир
Т. 2. – 1971. – 352с.
1598673
   Физика быстропротекающих процессов. – Москва : Мир
Т. 3. – 1971. – 360с.
1598674
   Физика быстрых нейронов. : пер. с англ. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : Эксперименты и теория. – 1966. – 780с.
1598675
   Физика быстрых нейтронов. – Москва : Атомиздат, 1977. – 288с.
1598676
   Физика быстрых нейтронов. Техника эксперимента. – Москва
1. – 1963. – 332 с.
1598677
  Рачлис Х. Физика в ванне : пер. с англ. / Х. Рачлис. – Москва : Мир, 1972. – 97с.
1598678
  Рачлис Х. Физика в ванне / Х. Рачлис. – Москва : Наука, 1986. – 95с. – (Б-чка "Квант" ; вып. 51)
1598679
  Вайскопф В. Физика в двадцатом столетии : пер. с англ. / В. Вайскопф. – Москва : Атомиздат, 1977. – 269 с.
1598680
  Спасский Б.И. Физика в ее развитии : пособие для учащихся / Б.И. Спасский. – Москва : Просвещение, 1979. – 208с.
1598681
  Варикаш В.М. Физика в живой природе : кн. для учащихся / В.М. Варикаш, Б.А. Кимбар, И.М. Варикаш. – 2-е изд., доп. – Минск : Народная асвета, 1984. – 127 с. : ил.
1598682
  Безденежных Е.А. Физика в живой природе и медицине / Е.А. Безденежных, И.С. Брикман. – Киев : Радянська школа, 1976
1598683
  Борн М. Физика в жизни моего поколения : Сборник статей / М. Борн; под ред. С.Г.Суворова. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 535 с.
1598684
  Бутиков Е.И. Физика в задачах / Е.И. Бутиков, А.А. Быков, А.С. Кондратьев. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 160 с.
1598685
  Меледин Г.В. Физика в задачах : Учебное пособие / Г.В. Меледин. – Москва : Наука, 1985. – 208с.
1598686
  Меледин Г.В. Физика в задачах : экзаменацион. задачи с решениями / учеб. пособие / Г.В. Меледин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 269 с.
1598687
  Меледин Г.В. Физика в задачах : Экзаменационные задачи с решениями: Учебное пособие для слушателей подгот. отд. вузов / Г.В. Меледин. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1994. – 256с. – ISBN 5-02-015083-5
1598688
  Ревут И.Б. Физика в земледелии / И.Б. Ревут. – Москва ; Ленинград, 1960. – 400 с.
1598689
  Линднер Г. Физика в космосе / Г. Линднер. – Москва, 1966. – 248 с.
1598690
  Пиотровский М.Ю. Физика в летних экскурсиях : пособие для единой труд. школы и для самообр. / М.Ю. Пиотровский. – Петроград : Сеятель, 1922. – 144 с.
1598691
  Ермилов Н.Е. Физика в мастерской / Н.Е. Ермилов. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Ч. 1 : Свойства тел. Силы. Простые машины. Движение. Воздух и газы. Тепло и холод. – 1927. – 112 с.
1598692
  Гросберг А.Ю. Физика в мире полимеров / А.Ю. Гросберг, А.Р. Хохлов. – Москва : Наука, 1989. – 208 с.
1598693
  Неезен Ф. Физика в общедоступном изложении : с 284 рис. и 1 хромолитографией / Фр. Неезен ; Пер. с нем. под ред. и с примеч. Ф.Ф. Петрушевского. – Санкт-Петербург : [Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон], 1903. – VIII, 416 с., 1 л. ил. : ил. – (Брокгауз-Ефрон. Библиотека для самообразования)


  Ред.: Петрушевский, Федор Фомич
1598694
  Дрентельн Н.С. Физика в общедоступном изложении : Пособие для обучения и самообразования : со многими вопросами для упражнения и 517 рисунками / Н.С.Дрентельн. – Санкт-Петербург : Изд. И.Д. Сытина ; [Тип. Т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1909. – XVIII, 808 с., 517 ил.


  Кн. содержит основ. сведения из физики, излож. в связи с повседнев. явлениями и без помощи мат. формул; надлежащее место отведено обобщающим началам и соврем. открытиям
1598695
  Денисов А.Е. Физика в прикладной геодезии / А.Е. Денисов, Г.Д. Потапенко. – Киев : Высшая школа, 1991. – 350 с.
1598696
  Бутиков Е.И. Физика в примерах и задачах / Е.И. Бутиков. – Москва : Наука, 1979. – 464 с.
1598697
  Бутиков Е.И. Физика в примерах и задачах / Е.И. Бутиков. – 2-е изд., стер. – Москва : Наука, 1983. – 464 с.
1598698
  Бутиков Е.И. Физика в примерах и задачах : учеб. пособие / Е.И. Бутиков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 462 с.
1598699
  Тарасов Л.В. Физика в природе : кн. для учащихся / Л.В. Тарасов. – Москва : Просвещение, 1988. – 351 с. – ISBN 5-09-001516-3
1598700
  Иванов А.Г. Физика в разведке земных недр / А.Г. Иванов. – Москва : Недра, 1971. – 200с.
1598701
  Куприн М.Я. Физика в сельском хозяйстве / М.Я. Куприн. – М., 1985. – 144 с.
1598702
  Андреев Ю.Н. Физика в современной медицине / Андреев Ю.Н., Дзюбенко М.С. – Ленинград : Медгиз, 1953. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 162-163
1598703
  Разумовский В.Г. Физика в средней школе США. Основные направления в изменении содержания и методов обучения / В.Г. Разумовский. – Москва : Педагогика, 1973. – 159с.
1598704
  Галузо И.В. Физика в среднем сельском ПТУ / И.В. Галузо. – Минск, 1984. – 101 с.
1598705
   Физика в школе : сб.нормат.документов. – Москва : Просвещение, 1987. – 223 с.
1598706
   Физика в школе : Научно-теоретический и методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0130-5522
№ 6. – 1990. – 79 с.
1598707
   Физика в школе : Научно-теоретический и методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0130-5522
№ 1. – 1993. – 79 с.
1598708
   Физика в школе : Научно-теоретический и методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0130-5522
№ 2. – 1993. – 79 с.
1598709
   Физика в школе : Научно-теоретический и методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0130-5522
№ 3. – 1993. – 79 с.
1598710
   Физика в школе : Научно-теоретический и методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0130-5522
№ 4. – 1993. – 79 с.
1598711
   Физика в школе : Научно-теоретический и методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0130-5522
№ 5. – 1993. – 79 с.
1598712
   Физика в школе : Научно-теоретический и методический журнал. – Москва : Школа-Пресс, 1934-. – ISSN 0130-5522
№ 6. – 1993. – 79 с.
1598713
   Физика в школе. – Москва
№ 1. – 1996
1598714
   Физика в школе. – Москва
№ 2. – 1996
1598715
   Физика в школе. – Москва
№ 3. – 1996
1598716
   Физика в школе. – Москва
№ 4. – 1996
1598717
   Физика в школе. : сб.статей. – Ярославль : Ярославск.област.ин-тут усовершенствования учителей, 1967. – 128с.
1598718
   Физика в школе.. – Л, 1972. – 272с.
1598719
  Бобров П.П. Физика в экспериментальных задачах и домашних опытах : Учебное пособие для студентов дневного и заочного отделений физико-математических факультетов пединститутов / П.П. Бобров, А.В. Гидлевский, Н.М. Саяпина; Министерство народного образования РСФСР; Омский ордена "Знак Почета" государственный педагогический институт им. А. М. Горького. – Омск : [Б. в.], 1989. – 91 с.
1598720
  Тарасов В.М. Физика вакуума. / В.М. Тарасов. – Москва, 1989. – 55с.
1598721
   Физика вакуумного ультрафиолетового излучения. – Киев : Наукова думка, 1974. – 255с.
1598722
   Физика верзней атмосферы Земли. – Ленинград, 1971. – 407с.
1598723
   Физика верхней атмосферы. – Москва, 1963. – 504 с.
1598724
  Чередниченко В.И. Физика верхней атмосферы Земли / В.И. Чередниченко. – Киев : Киевский университет, 1965. – 202 с.
1598725
  Китайгородский С.А. Физика взаимодействия атмосферы и океана / С.А. Китайгородский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 284с.
1598726
   Физика взрыва, 1953. – 231 с.
1598727
  Баум Ф.А. Физика взрыва / Ф.А. Баум, К.П. Станюкович, Б.И. Шехтер. – Москва : Физматгиз, 1959. – 800 с. – Библиогр.: с. 793-797
1598728
   Физика взрыва. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1975. – 704 с.
1598729
   Физика визуализации изображений в медицине : В 2-х т. – Москва : Мир. – ISBN 5-03001925-5 ; 5-03-001922-7
Т. 1. – 1991. – 408с.
1598730
   Физика визуализации изображений в медицине : В 2-х т. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001924-3 ; 5-03-001922-7
Т. 2. – 1991. – 406с.
1598731
   Физика внегалактических источников радиоизлучения : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1987. – 363 с.
1598732
  Довгалюк Ю.А. Физика водных и других атмосферных аэрозолей : Учебное пособие / Ю.А. Довгалюк, Л.С. Ивлев; Шишкин Н.С. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1977. – 255с.
1598733
  Антонченко В.Я. Физика воды / Антонченко В.Я. – Киев : Наукова думка, 1986. – 125, [2] с., ил. 20 с. : ил.
1598734
  Тохадзе К.Г. Физика возбужденных молекул : учеб.пособие / К.Г. Тохадзе. – Москва : Ленинградский государственный университет, 1988. – 96с.
1598735
  Гемфрис В. Физика воздуха / В. Гемфрис. – Москва-Ленинград, 1936. – 515 с.
1598736
  Хилькевич С.С. Физика вокруг нас. / С.С. Хилькевич. – Москва : Наука, 1985. – 160с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 40)
1598737
  Шуляк Б.А. Физика волн на поверхности сыпучей среды и жидкости / Б.А. Шуляк. – Москва : Наука, 1971. – 399с.
1598738
  Исаев С.К. Физика волоконно-оптических устройств / С.К. Исаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 99 с.
1598739
  Чернин А.Д. Физика времени / А.Д. Чернин. – Москва : Наука, 1987. – 220 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 59)
1598740
  Левитан Е.П. Физика вселенной / Е.П. Левитан; АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 200с.
1598741
  Давидович П.Я. Физика Вселенной : поп. очерк методов и достижений / П.Я. Давидович. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 208 с.
1598742
  Бриджмен П. Физика высоких давлений / П. Бриджмен ; пер. с англ. М.П. Воларовича. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 402 с.
1598743
  Свенсон К. Физика высоких давлений : Пер. с англ. / К. Свенсон. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 367с.
1598744
   Физика высоких давлений : сб.науч.трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 167с.
1598745
   Физика высоких плотностей энергии. – Москва : Мир, 1974. – 484с.
1598746
  Бартельс Ю. Физика высоких слоев атмосферы : доклад, сделанный 21/IX 1932 на собрании о-ва им. Г. Герч в Бад Наугейме ; пер. с немец. В.В. Фурлуева / Ю. Бартельс. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 77 с. – Библиогр.: "Литература", с. 69-76. – (Успехи геофизики)
1598747
  Мальцев В.М. Физика высоких энергий / В.М. Мальцев. – Москва, 1967. – 64с.
1598748
   Физика высоких энергий : материалы XII зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1977. – 209с.
1598749
   Физика высоких энергий. – Л., 1979. – 144с.
1598750
   Физика высоких энергий : материалы XIV зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1979. – 195с.
1598751
   Физика высоких энергий : материалы XV зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1980. – 219с.
1598752
   Физика высоких энергий : материалы XVI зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1981. – 231с.
1598753
   Физика высоких энергий : материалы XVII зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1982. – 226с.
1598754
   Физика высоких энергий : материалы XVIII зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1983. – 240с.
1598755
   Физика высоких энергий : материалы XIX зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1984. – 256с.
1598756
   Физика высоких энергий : материалы XX зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1985. – 220с.
1598757
   Физика высоких энергий : материалы XXI зимней школы ЛИЯФ. – Ленинград : ЛИЯФ, 1986. – 256с.
1598758
   Физика высоких энергий и вариации космических лучей. – Алма-Ата : КазахГУ, 1982. – 133с.
1598759
   Физика высоких энергий и теория элементарных частиц. – Киев : Наукова думка, 1967. – 815с.
1598760
  Петросьянц А.М. Физика высоких энергий и ускорители заряженных частиц / А.М. Петросьянц, А.А. Логунов. – Москва : Наука, 1973. – 79 с.
1598761
   Физика высокотемпературной плазмы : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1972. – 339 с.
1598762
  Массимо Луиджи Физика высокотемпературных реакторов / Массимо Луиджи. – Москва, 1979. – 264с.
1598763
  Рожанский Д.А. Физика газового разряда / Д.А. Рожанский. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1937. – 348 с.
1598764
  Райзер Ю.П. Физика газового разряда / Ю.П. Райзер. – Москва : Наука, 1987. – 590с.
1598765
   Физика газовых лазеров. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1969. – 145 с.
1598766
   Физика газоразрядной плазмы. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1969. – 198 с.
1598767
  Засов А.В. Физика галактик / А.В. Засов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 112 с.
1598768
  Вайсс Г Физика гальваномагнитных полупроводниковых приборов и их применение / Г Вайсс, . – Москва, 1974. – 384 с.
1598769
   Физика гидрогенизированного аморфного кремния / Дж. Джоунопулос, Дж. Люковски, Найтс Дж, У. Спир, и др. Ле-Комбер; Андреев А.И. – Москва : Мир
Вып. 1 : Структура, приготовление и приборы. – 1987. – 363 с.
1598770
   Физика гидрогенизированного аморфного кремния. – Москва : Мир
Ч. 2 : Электронные и колебательные свойства. – 1988. – 448 с.
1598771
  Смородинский Я.А. Физика голографии / Я.А. Смородинский, Л.М. Сороко ; Объединенный ин-т ядерн. исследований. – Дубна, 1968. – 82 с.
1598772
  Сенанчин П.К. Физика горения / П.К. Сенанчин. – Барнаул, 1986. – 90с.
1598773
  Щетинков Е.С. Физика горения газов / Е.С. Щетинков. – Москва, 1965. – 740с.
1598774
  Хитрин Л.Н. Физика горения и взрыв / Л.Н. Хитрин. – Москва : МГУ, 1957. – 442 с.
1598775
   Физика горения и методы ее исследования : Межвуз. сб. – Чебоксары : ЧГУ
Вып. 10. – 1980. – 131 с. : ил.
1598776
   Физика горения и методы ее исследования : межвуз. сборник. – Чебоксары : Чувашский государственный унивверситет, 1982. – 155, [1] с. – Библиогр.: ил., табл.
1598777
   Физика горения и методы ее исследования : межвуз. сборник. – Чебоксары : Чувашский государственный унивверситет, 1983. – 100 с. – Библиогр. в конце ст. – Библиогр.: ил., табл.
1598778
   Физика горения и методы её исследования. – Чебоксары
Вып. 6. – 1976
1598779
   Физика горения и методы её исследования. – Чебоксары
Вып. 7. – 1977
1598780
   Физика горения и методы её исследования. – Чебоксары
Вып. 8. – 1978
1598781
   Физика горения и методы её исследования. – Чебоксары
Вып. 9. – 1979
1598782
   Физика горения и методы ее исследования.. – Чебоксары,, 1981. – 148 с.
1598783
   Физика горных пород при высоких давлениях. – Москва, 1991. – 212с.
1598784
  Ершов А.П. Физика граничных слоев плазмы / А.П. Ершов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 77 с.
1598785
   Физика грозового разряда и грозозащита линий электроперадачи / М.В. Костенко, И.М. Богатенков, Ю.А. Михайлов, Ф.Х. Халилов; М.В. Костенко, И.М. Богатенков, Ю.А. Михайлов, Ф.Х. Халилов ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград : ЛПИ, 1982. – 78 с. – Библиогр.: с. 77
1598786
  Мучник В.М. Физика грозы / В.М. Мучник. – Л., 1974. – 351с.
1598787
  Бондаренко Ф Н. Физика движения подземных вод / Н.Ф. Бондаренко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 215 с. : черт. – Библиогр.: с. 204-213 (236 назв.)
1598788
   Физика действия ядерных сил. – Москва, 1954. – 64 с.
1598789
   Физика деления атомных ядер. – Москва, 1957. – 214 с.
1598790
   Физика деленя атомных ядер. – Москва, 1962. – 244 с.
1598791
   Физика деформационного упрочнения монокристаллов. – Киев : Наукова думка, 1972. – 267с.
1598792
   Физика деформируемых полупроводников : межвуз.сб.науч.трудов. – Новосибирск : НЭТИ, 1979. – 187с.
1598793
  Каули Дж. Физика дифракции : Пер.с англ. / Дж. Каули. – Москва : Мир, 1979. – 431 с.
1598794
   Физика диэлектриков. – Ленинград-Москва : ГТТИ, 1932. – 560 с.
1598795
   Физика диэлектриков. – Москва, 1960. – 532 с.
1598796
  Губкин А.Н. Физика диэлектриков : учебное пособие / А.Н. Губкин. – Москва : Высшая школа
Т. 1. – 1971. – 272 с.
1598797
  Борисова М.Э. Физика диэлектриков : учеб. пособие / М.Э. Борисова, С.Н. Койков ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1979. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 238
1598798
  Поплавко Ю.М. Физика диэлектриков / Ю.М. Поплавко. – Киев : Вища школа, 1980. – 398с.
1598799
  Иванов В.В. Физика диэлектриков : Учеб. пособие / В.В. Иванов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1981. – 86 с.
1598800
  Стафеев А.В. Физика диэлектриков / А.В. Стафеев. – Л, 1982. – 53с.
1598801
  Сканави Г.И. Физика диэлектриков (область сильных полей) / Г.И. Сканави. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 907 с.
1598802
  Сканави Г.И. Физика диэлектриков (область слабых полей) / Г.И. Сканави. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 500с.
1598803
  Малиненко В.П. Физика диэлектриков (сильные поля) : учеб. пособие / В.П. Малиненко, Ф.С. Платонов. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1984. – 79 с.
1598804
   Физика диэлектриков и полупроводнков : сб.науч.трудов. – Волгоград : ВПИ, 1986. – 223с.
1598805
  Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов / Б.М. Тареев. – Москва : Энергия, 1973. – 328 с.
1598806
   Физика диэлектрических материалов : сборник науч.трудов. – Москва : МИРЭА, 1985. – 215с.
1598807
  Ясинский В.Б. Физика для бакалавров технического профиля // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 146-150. – ISSN 0869-3617
1598808
  Дрентельн Н.С. Физика для всех / Н.С.Дрентельн ; под ред. П.А.Знаменского. – 2-е изд. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 487 с.
1598809
  Ландау Л.Д. Физика для всех / Л.Д. Ландау, А.И. Китайгородский. – Изд. 2-е. – Москва, 1965. – 391 с.
1598810
  Ландау Л.Д. Физика для всех / Л.Д. Ландау, А.И. Китайгородский. – 2. – Москва, 1965. – 391 с.
1598811
  Купер Л. Физика для всех : Введение в сущность и структуру физики / Л. Купер. – Москва : Мир
Т. 1 : Классическая физика. – 1973. – 478 с.
1598812
  Ландау Л.Д. Физика для всех : Движение. Теплота / Л.Д. Ландау, А.И. Китайгородский. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1974. – 391 с.
1598813
  Купер Л. Физика для всех : Введение в сущность и структуру физики / Л. Купер. – Москва : Мир
Т. 2 : Современная физика. – 1974. – 384 с.
1598814
  Ландау Л.Д. Физика для всех / Л.Д. Ландау, А.И. Китайгородский. – 4-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1978. – 206с.
1598815
  Китайгородский А.И. Физика для всех / А.И. Китайгородский. – Москва : Наука
Кн. 3 : Электроны. – 1979. – 208 с.
1598816
  Ландау Л.Д. Физика для всех / Л.Д. Ландау, А.И. Китайгородский. – 5-е изд., испр. – Москва
Кн. 1. – 1982. – 207 с.
1598817
  Ландау Л.Д. Физика для всех / Л.Д. Ландау, А.И. Китайгородский. – 5-е изд., испр. – Москва : Наука
Кн. 2 : Молекулы. – 1982. – 207 с.
1598818
  Китайгородский А.И. Физика для всех / А.И. Китайгородский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука
Кн. 3 : Электроны. – 1982. – 205 с.
1598819
  Ландау Л.Д. Физика для всех / Л.Д. Ландау, А.И. Китайгородский. – 6-е изд., стер. – М., 1984. – 208с.
1598820
  Ландау Л.Д. Физика для всех / Л.Д. Ландау, А.И. Китайгородский. – 6-е изд., стер. – М.
2. – 1984. – 207с.
1598821
  Ландау Л.Д. Физика для всех. Движение. Теплота / Л.Д. Ландау, А.И. Китайгородский. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 391 с.
1598822
  Серков С.В. Физика для всех: популярное изложение основных физических законов, явлений и новых идей физики : для самообразования / С.В. Серков. – Ленинград : Прибой, 1926. – 147 с.
1598823
  Наркевич И.И. Физика для втузов. Механика. Молекулярная физика / И.И. Наркевич, Э.И. Волмянский, С.И. Лобко. – Минск, 1992. – 432с.
1598824
  Васильева М.Н. Физика для инженеров : Рекомендательный указатель литературы / М.Н. Васильева, В.И. Гранский, С.А. Крючковский. – Москва : Книга, 1968. – 149 с.
1598825
   Физика для иностранных слушателей подготовительного отделения : учеб. пособие для иностр. слушателей подгот. отделения / С.О. Даньшева, Г.Г. Подус, Е.В. Полупан [и др.] ; М-во оюразования и науки Украины, Харьк, нац. ун-т стр-ва и архитектуры. – Харьков : Коллегиум ; ХНУСА, 2018. – 135, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 135. – ISBN 978-966-97655-6-7
1598826
  Роджерс Э. Физика для любознательных : пер. с англ. / Э. Роджерс. – Москва : Мир
Т. 1 : Материя, движение, сила. – 1969. – 474с.
1598827
  Роджерс Э. Физика для любознательных : пер. с англ. / Э. Роджерс. – Москва : Мир
Т. 2 : Наука о Земле и Вселенной. Молекулы и энергия. – 1970. – 653с.
1598828
  Роджерс Э. Физика для любознательных / Э. Роджерс. – Москва : Мир
Т. 3. – 1971. – 664с.
1598829
  Роджерс Э.М. Физика для любознательных. / Э.М. Роджерс. – М.
1. – 1972. – 469с.
1598830
  Роджерс Э.М. Физика для любознательных. / Э.М. Роджерс. – М.
2. – 1972. – 652с.
1598831
  Сикорук Л.Л. Физика для малышей / Л.Л. Сикорук. – Москва : Педагогика, 1979. – 167с.
1598832
  Соколов И.И. Физика для педтехникумов : в 2 ч. / И.И. Соколов. – 3-е изд., стер. – Москва ; Ленинград : Госиздат ; Тип. "Красный пролетарий", Москва. – (Руководства и пособия для педагогических техникумов)
Ч. 2. – 1930. – 324 с. : ил.
1598833
  Бутиков Е.И. Физика для поступающих в вузы / Е.И. Бутиков. – Москва : Наука, 1978. – 608 с.
1598834
  Бутиков Е.И. Физика для поступающих в вузы / Е.И. Бутиков. – Москва : Наука, 1979. – 608 с.
1598835
  Бутиков Е.И. Физика для поступающих в вузы / Е.И. Бутиков. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1982. – 608 с.
1598836
  Бутиков Е.И. Физика для поступающих в вузы / Е.И. Бутиков, А.А. Быков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1991. – 640 с.
1598837
  Крушевский А.И. Физика для рабфаков / А.И. Крушевский. – Москва ; Ленинград : ГУПИ
Ч. 1. – 1932. – 224 с.
1598838
  Сахаров Д.И. Физика для техникумов : Учеб. пособ. / Д.И. Сахаров, М.И. Блудов. – 2-е, испр. – Москва : Наука, 1963. – 479 с.
1598839
  Сахаров Д.И. Физика для техникумов / Д.И. Сахаров, М.И. Блудов. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Наука, 1965. – 608 с.
1598840
  Сахаров Д.И. Физика для техникумов / Сахаров Д.И., Блудов М.И. – Изд. 4-е, стер. – Москва : Наука, 1967. – 608 с., [1] л. ил.
1598841
  Сахаров Д.И. Физика для техникумов : Учеб. пособие / Д.И. Сахаров, М.И. Блудов. – 5-е. – Москва : Наука, 1969. – 608 с.
1598842
  Спасский Б.И. Физика для философов / Б.И. Спасский. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 187с. – ISBN 5-211-00348-9
1598843
  Сидоренко Л.И. Физика живого как наука о живом // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 131-137. – ISSN 1023-2427
1598844
  Добронравова И.С. Физика живого как феномен постнеклассической науки // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 85-95. – ISSN 1023-2427
1598845
  де Жен Физика жидких кристаллов : Пер.с англ / де Жен. – Москва : Мир, 1977. – 400 с.
1598846
  Харьков Е.И. Физика жидких металлов : Учеб.пособие / Е.И. Харьков, В.И. Лысов, В.Е. Федоров. – Киев : Вища школа, 1979. – 248 с.
1598847
   Физика жидкого состояния : межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-
вып. 1. – 1973
1598848
   Физика жидкого состояния : Респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-
Вып. 2. – 1974
1598849
   Физика жидкого состояния : Респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-
Вып. 3. – 1975
1598850
   Физика жидкого состояния : респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-
вып. 4. – 1976
1598851
   Физика жидкого состояния : респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-
вып. 5. – 1977
1598852
  Крокстон К.А. Физика жидкого состояния : Пер. с англ.Статистическое введение / К.А. Крокстон. – Москва : Мир, 1978. – 400 с.
1598853
   Физика жидкого состояния : респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-. – ISSN 0136-4952
Вып. 6. – 1978
1598854
   Физика жидкого состояния : респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-. – ISSN 0136-4952
вып. 7. – 1979
1598855
   Физика жидкого состояния : респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-. – ISSN 0136-4952
вып. 8. – 1980
1598856
   Физика жидкого состояния : респ. междувед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-. – ISSN 0136-4952
Вып. 9. – 1981
1598857
   Физика жидкого состояния : респ. междувед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-. – ISSN 0136-4952
вып. 10. – 1982
1598858
   Физика жидкого состояния : Респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-
Вып. 11. – 1983
1598859
   Физика жидкого состояния : респ. междувед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-. – ISSN 0136-4952
Вып. 12. – 1984
1598860
   Физика жидкого состояния : Респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-
Вып. 13. – 1985
1598861
   Физика жидкого состояния : респ. междувед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-. – ISSN 0136-4952
Вып. 14. – 1986
1598862
   Физика жидкого состояния : респ. междувед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-. – ISSN 0136-4952
Вып. 15. – 1987
1598863
   Физика жидкого состояния : респ. междувед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-. – ISSN 0136-4952
Вып. 16. – 1988
1598864
   Физика жидкого состояния : респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-. – ISSN 0136-4952
Вып. 17. – 1989
1598865
   Физика жидкого состояния : респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Лыбидь, 1973-. – ISSN 0136-4952
Вып. 18. – 1990
1598866
   Физика жидкого состояния : Респ. межвед. науч. сборник. – Киев : Вища школа, 1973-
Вып. 19. – 1991
1598867
  Торяник А.И. Физика жидкостей : учеб.пособие / А.И. Торяник. – Донецк : ДонГУ, 1987. – 84с.
1598868
   Физика жидкостей и растворов. – Душанбе
Вып. 1. – 1977
1598869
   Физика жидкостей и растворов. – Душанбе
Вып. 3. – 1979
1598870
   Физика жидкости : межвуз.сб.науч.трудов. – Казань : КГПИ, 1986. – 160с.
1598871
  Шенихен В. Физика жизни : С 122 рис. в тексте / В. Шенихен ; Пер. с нем. П.Ю. Шмидта. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон ; [Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон], 1912. – 111 с. : ил., табл. – (Дешёвая библиотека естествознания ; № 8)
1598872
  Монастырский Л.М. Физика за 2 года для гуманитарных классов / Л.М. Монастырский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 382 с. – ISBN 585880098Х
1598873
  Ланжевен П. Физика за последние двадцать лет : пер. с фр. / П. Ланжевен. – Ленинград : НХТИ, 1928. – 261 с.
1598874
   Физика за рубежом : Сборник научно-популярн. статей: Пер. с англ. – Москва : Мир, 1982. – 220 с. – Содерж. статьи: Лазерная химия. - Сверхпроводимость. - Физика твердого тела
1598875
   Физика за рубежом. – Москва
№ 83. – 1983
1598876
   Физика за рубежом : сборник статей. – Москва : Мир
Сверхпроводимость, ЯМР-томография, тонкие пленки, физика высоких энергий, новости физики. – 1987. – 273 с. – (Серия А (исследования))
1598877
   Физика за рубежом : Сборник статей: Пер. с англ., франц. – Москва : Мир, 1991. – 184 с. – (Серия А (исследования)). – ISBN 5-03-001715-1
1598878
   Физика за рубежом. 1982. – Москва, 1982
1598879
  Каплан С.А. Физика звезд / С.А. Каплан. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 208 с.
1598880
  Каплан С.А. Физика звёзд / С.А. Каплан. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 152 с.
1598881
  Каплан С.А. Физика звёзд / С.А. Каплан. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1970. – 212 с.
1598882
   Физика звезд и межзведной среды. – Киев : Наукова думка, 1966. – 195 с.
1598883
  Морэн Ш. Физика Земли / Ш. Морэн. – Москва-Ленинград, 1933. – 152с.
1598884
  Стейси Фрэнк Физика Земли / Стейси Фрэнк; Пер. с англ.: А.А.Гвоздева, Д.М.Печерского; Под ред.: В.Н.Жаркова. – Москва : Мир, 1972. – 342с.
1598885
   Физика Земли. – Москва
№ 1. – 1995
1598886
   Физика Земли. – Москва
№ 2. – 1995
1598887
   Физика Земли. – Москва
№ 3. – 1995
1598888
   Физика Земли. – Москва
№ 4. – 1995
1598889
   Физика Земли. – Москва
№ 5. – 1995
1598890
   Физика Земли. – Москва
№ 6. – 1995
1598891
   Физика Земли. – Москва
№ 7. – 1995
1598892
   Физика Земли. – Москва
№ 8. – 1995
1598893
   Физика Земли. – Москва
№ 9. – 1995
1598894
   Физика Земли. – Москва
№ 10. – 1995
1598895
   Физика Земли. – Москва
№ 11. – 1995
1598896
   Физика Земли. – Москва
№ 12. – 1995
1598897
   Физика Земли. – Москва
№ 1. – 1996
1598898
   Физика Земли. – Москва
№ 2. – 1996
1598899
   Физика Земли. – Москва
№ 3. – 1996
1598900
   Физика Земли. – Москва
№ 4. – 1996
1598901
   Физика Земли. – Москва
№ 5. – 1996
1598902
   Физика Земли. – Москва
№ 6. – 1996
1598903
   Физика Земли. – Москва
№ 7. – 1996
1598904
   Физика Земли. – Москва
№ 8. – 1996
1598905
   Физика Земли. – Москва
№ 9. – 1996
1598906
   Физика Земли. – Москва
№ 10. – 1996
1598907
   Физика Земли. – Москва
№ 11. – 1996
1598908
   Физика Земли. – Москва
№ 12. – 1996
1598909
   Физика Земли. – Москва
№ 1. – 1997
1598910
   Физика Земли. – Москва
№ 2. – 1997
1598911
   Физика Земли. – Москва
№ 3. – 1997
1598912
   Физика Земли. – Москва
№ 4. – 1997
1598913
   Физика Земли. – Москва
№ 5. – 1997
1598914
   Физика Земли. – Москва
№ 6. – 1997
1598915
  Жарков В.Н. Физика Земли и планет. Фигуры и внутреннее строение / В.Н. Жарков. – Москва : Наука, 1971. – 383с.
1598916
   Физика земной коры и верхней мантии. – Москва, 1966. – 254 с.
1598917
  Гутенберг Б. Физика земных недр / Б. Гутенберг. – Москва, 1963. – 263 с.
1598918
  Луизов А.В. Физика зрения / А.В. Луизов. – М., 1976. – 63с.
1598919
  Эйткин М.Дж. Физика и археология / М.Дж. Эйткин. – Москва, 1963. – 258 с.
1598920
   Физика и астрономия Луны : пер. с англ. – Москва : Мир, 1973. – 318 с.
1598921
  Волькенштейн М.В. Физика и биология / М.В. Волькенштейн. – Москва : Наука, 1980. – 152 с. – (Наука и технический прогресс)
1598922
   Физика и биология : Приложение к журналу КВАНТ N 1/2001. – Москва : Бюро Квантум, 2001. – 128с. – ISBN 5-85843-028-7
1598923
   Физика и внутреннее строение Земли. – М., 1989. – 78с.
1598924
  Внуков В. Физика и война / В. Внуков. – Москва, 1931. – 102 с.
1598925
  Внуков В.П. Физика и война / В.П. Внуков. – Москва : ГУПИ
Вып. 3 : Электричество. – 1931. – 86 с.
1598926
  Джекобс Д.А. Физика и геология / Д.А. Джекобс. – Москва : Мир, 1964. – 482 с.
1598927
  Эфрос А.Л. Физика и геометрия беспорядка / А.Л. Эфрос. – Москва : Наука, 1982. – 176с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 19)
1598928
  Орленок В.В. Физика и динамика внешних геосфер / В.В. Орленок. – М., 1985. – 183с.
1598929
  Мельхиор П. Физика и динамика планет : пер. с фр. / П. Мельхиор. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1975. – 575 с.
1598930
  Мельхиор П. Физика и динамика планет : пер. с фр. / П. Мельхиор. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1976. – 483 с.
1598931
  Хвольсон О.Д. Физика и ее значение для человечества / О.Д. Хвольсон. – 3-е. – Петербург; Берлин; Стокгольм; Лондон : Гржебина, 1921. – 316 с.
1598932
  Хвольсон О.Д. Физика и её значение для человечества / О.Д. Хвольсон. – Берлин : Госиздат, 1923. – 230с.
1598933
  Котова Е.В. Физика и кибернетика: пути взаимовлияния и взаимодействия // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1598934
  Кондратьев А.С. Физика и компьютер / А.С. Кондратьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 328 с. – ISBN 5-288-00327-0
1598935
  Абрамов А.П. Физика и математическая экономика / А.П. Абрамов, Ю.П. Иванилов. – Москва : Знание, 1991. – 31, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 32. – (Новое в жизни, науке, технике ; 8 ; Математика, кибернетика)
1598936
   Физика и материаловедение полупроводников с глубокими уровнями. – Москва : Металлургия, 1987. – 230с.
1598937
  Безденежных Е.А. Физика и медицина : лекции по физике / Е.А. Безденежных. – Киев : Киевский мед. ин-тут
вып. 7. – 1965. – 238 с.
1598938
   Физика и механика деформации и разрушения : Сборник научн. работ МИФИ. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1979. – 151с.
1598939
   Физика и механика льда. – М., 1983. – 348с.
1598940
   Физика и механика нелинейных явлений. – К., 1979. – 210с.
1598941
  Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров : учеб. пособ. для вузов / Г.М. Бартенев, Ю.В. Зеленев. – Москва : Высшая школа, 1983. – 391 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1598942
   Физика и механика полимеров. – Якутск, 1989. – 74с.
1598943
  Уржумцев Ю.С. Физика и механика полимеров / Ю.С. Уржумцев, И.С. Филатов. – Якутск, 1989. – 172с.
1598944
   Физика и механика разрушения композиционных материалов. – Л., 1986. – 215с.
1598945
  Екобори Т. Физика и механика рузрешения и прочности твердых тел / Т. Екобори. – Москва, 1971. – 264 с.
1598946
   Физика и механика твердого тела: приборы и методы исследований. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 142с.
1598947
  Половин Р.В. Физика и мировоззрение // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1598948
  Иванов В.Г. Физика и мировоззрение. / В.Г. Иванов. – Л., 1968. – 20с.
1598949
  Иванов В.Г. Физика и мировоззрение. / В.Г. Иванов. – Л., 1975. – 118с.
1598950
   Физика и моделирование ионосферы. – М., 1975. – 339с.
1598951
  Кругляк Ю.А. Физика и моделирование нанотранзисторов / Ю.А. Кугляк. – Одесса : ТЭС, 2018. – 313, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-617-7711-06-2


  У пр. № 1721897 напис: В дар библиотеке Максимовича. 13.10.18. Подпись
1598952
  Анфилов Г.Б. Физика и музыка / Анфилов Г.Б. – Москва : Детгиз, 1962. – 191 с. : ил. – (Школьная библиотека : [для сред. школы])
1598953
  Анфилов Г.Б. Физика и музыка / Анфилов Г.Б. ; рис. Б. Алимова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Детская литература, 1964. – 192 с. : ил. – (Школьная библиотека : [для сред. школы])
1598954
   Физика и научно-технический прогресс : Пособие для учителя. – Москва : Просвещение, 1980. – 159 с.
1598955
   Физика и научно-технический прогресс : кн.для учителя. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 174с.
1598956
  Внуков В.П. Физика и оборона страны / В.П. Внуков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : ОНТИ
Ч. 1 : Механика и молекулярная физика. – 1934. – 238 с.
1598957
  Внуков В.П. Физика и оборона страны / В.П. Внуков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : ОНТИ
Ч. 2 : Звук. Свет. Электричество. – 1935. – 238 с.
1598958
  Внуков В.П. Физика и оборона страны / В.П. Внуков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 495 с.
1598959
  Внуков В.П. Физика и оборона страны / полк. В.П. Внуков. – 4-е, перераб. – Москва : Воениздат, 1940. – 316 с. : ил., черт.
1598960
  Внуков В.П. Физика и оборона страны / полк. В.П. Внуков. – 5-е изд., испр. – Москва : Гостехиздат, 1943. – 340 с. : ил
1598961
  Абраменко А.Н. Физика и общество (тетради 1970-х) / Александр Абраменко ; [под ред. Л.Н. Галочкиной]. – Москва : Анкил, 2013. – 129, [2] с. : ил., фот. – ISBN 9787-5-86476-400-8
1598962
  Деркаченко И.И. Физика и прикладная механика : Курс машинной школы Балтийского флота : Пособие для подготовки к экз. на звание кондуктора флота / Сост. Ив. Деркаченко, инж.-мех. – 2-е изд., доп. – Кронштадт : Типо-лит. В.Д, Комарова, 1915. – [2], V, 284 с.
1598963
  Меден А. Физика и применение аморфных полупроводников : Пер.с англ. / А. Меден, М. Шо. – Москва : Мир, 1991. – 670 с. – ISBN 5-03-001895-6
1598964
   Физика и применение контакта металл - полупроводник : сб.науч.трудов. – Краснодар : КубанГУ, 1989. – 79с.
1598965
   Физика и применение плазменных ускорителей. – Минск : Наука и Техника, 1974. – 399 с.
1598966
   Физика и применение электрогидравлического эффекта : Аннот.указ.отеч.и зарубеж.лит. – Киев : Наукова думка, 1980. – 243с.
1598967
   Физика и процессы разрушения горных пород. – К., 1987. – 132с.
1598968
  Мовчан Ю.И. Физика и путь в космосе / Ю.И. Мовчан. – М, 1971. – 118с.
1598969
  Ганев Х И. Физика и расчёт реактора / Х И. Ганев. – М., 1981. – 368с.
1598970
  Эйнштейн А. Физика и реальность : пер.с англ. / сборник статей / А. Эйнштейн. – Москва : Наука, 1965. – 359 с.
1598971
  Иоффе А.Ф. Физика и сельское хозяйство / А.Ф. Иоффе. – Москва ; Ленинград, 1955. – 32 с.
1598972
  Гнедина Т.Е. Физика и современное производство : пособие для учащихся / Т.Е. Гнедина. – Москва : Просвещение, 1982. – 143 с.
1598973
  Каминский А.А. Физика и спектроскопия лазерных кристаллов / А.А. Каминский, Л.К. Аминов, В.Л. и др. Ермолаев. – Москва : Наука, 1986. – 271с.
1598974
   Физика и спорт. – Москва : Бюро "Квантум", 2000. – 128с. – (Приложение к журналу КВАНТ №5/2000). – ISBN 5-85843-026-0
1598975
   Физика и структура экваториальной ионосферы. – М., 1981. – 179с.
1598976
   Физика и техника высоких давлений. – Киев
Вып. 3. – 1981
1598977
   Физика и техника высоких давлений. – Киев
Вып. 4. – 1981
1598978
   Физика и техника высоких давлений. – Киев
Вып. 5. – 1981
1598979
   Физика и техника высоких давлений. – Киев
Вып. 6. – 1981
1598980
   Физика и техника высоких давлений. – Донецьк. – ISSN 0868-5924
Т. 10, № 1. – 2000
1598981
   Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-5924
Т. 25, № 1/2. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1598982
   Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-5924
Т. 25, № 3/4. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1598983
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-
Т. 5, № 2. – 1971. – С. 209-373
1598984
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-
Т. 11, № 1. – 1977. – С. 1-216
1598985
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-
Т. 12, № 1. – 1978. – С. 1-208
1598986
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 13, № 1. – 1979. – С. 1-216
1598987
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 14, № 1. – 1980. – С. 1-216
1598988
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 15, № 1. – 1981. – С. 1-216
1598989
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 17, № 1. – 1983. – С. 1-192
1598990
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 18, № 1. – 1984. – С. 1-200
1598991
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 19, № 1. – 1985. – С. 1-192
1598992
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 20, № 1. – 1986. – С. 1-200
1598993
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 21, № 1. – 1987. – С. 1-200
1598994
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 22, № 1. – 1988. – С. 1-184
1598995
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 23, № 1. – 1989. – С. 1-200
1598996
   Физика и техника полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 24, № 5. – 1990. – С. 777-968
1598997
   Физика и техника полупроводников. – Санкт-Петербург, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 47, № 11. – 2013
1598998
   Физика и техника полупроводников. – Санкт-Петербург, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 47, № 7. – 2013
1598999
   Физика и техника полупроводников. – Санкт-Петербург, 1967-. – ISSN 0015-3222
Т. 47, № 8. – 2013
1599000
  Власов В.В. Физика и техника сверхвысокочастотного диапазона электромагнитных колебаний : учеб. пособие / В.В. Власов ; М-во образования и науки молодежи и спорта Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 194, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 193-194. – ISBN 978-966-623-740-1
<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,