Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>
1597001
  Ямборко О. "Феномен Івасюка": сучасна візія // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5 (169). – С. 18-20. – ISSN 1562-3238
1597002
  Корольова Г. "Феномен освіти" від знаного ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 18 жовтня (№ 40/41)


  Про вихід у світ пятитомника праць Віктора Андрущенка "Феномен освіти" (2020-2021 рр.) став черговим підсумком багатогранної управлінської та наукової діяльності автора.
1597003
  Ільюшин І. "Феномен ОУН і УПА" в сучасній історіографії та українській суспільній свідомості / І. Ільюшин, О. Ільюшина // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 47-52
1597004
   "Феномен роду Симиренків". До 200-річчя від дня народження П.Ф. Симиренка // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 1, 2021, 1 квартал. – С. 32-39. – ISSN 0130-2043
1597005
  Василенко В. "Феномен роздвоєного обличчя": Юрій Косач на перехресті міфу й ідеології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – С. 96-113. – ISSN 0236-1477
1597006
  Гнатюк М.М. "Феномен Стуса" в інтерпретації Михайлини Коцюбинської: онтологія слова і духу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 108-114. – ISBN 978-966-171-217-0
1597007
  Рогинский В.А. Фенольные антиоксиданты. Реакционная способность и эффективность / В.А. Рогинский. – Москва : Наука, 1988. – 246 с.
1597008
  Кноп А. Фенольные смолы и материалы на их основе / А. Кноп, В. Шейб. – Москва : Химия, 1983. – 280 с.
1597009
   Фенольные соединения и их биологические функции. – Москва, 1968. – 424с.
1597010
   Фенольные соединения и их физиологические своейства. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 238с.
1597011
  Клышев Л.К. Фенольные соединения полыней Казахстана / Л.К. Клышев. – Алма-Ата, 1983. – 159с.
1597012
  Блажей А. Фенольные соединения растительного происхождения / А. Блажей, Л. Шутый ; пер. со словац. А.П. Сергеева. – Москва : Мир, 1977. – 239 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1597013
  Зайцев В.Г. Фенольные соединения рябинника рябинолистного : Автореф... канд. фармац.наук: / Зайцев В.Г.;. – Х, 1970. – 13л.
1597014
  Сенников Г.А. Фенольные соединения таволги Бумальда. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: 15.791 / Сенников Г.А.; Харьк.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1970. – 22л.
1597015
  Мийдла Х.И. Фенольные соединиения и лигнификация побегов яблони в связи с минеральным питанием и водным режимом : Автореф. дис. ... доктора биол. наук : 03.101 / Мийдла Х.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 39 с. – Бібліогр.:с.37-39
1597016
  Джужа О.М. Феномен - організована злочинність // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.15-25. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 1609-0462
1597017
  Безорудько В.Г. Феномен : юмористические рассказы / Виктор Безорудько. – Москва : Советский писатель, 1961. – 215 с.
1597018
   Феномен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 940. – ISBN 966-316-069-1
1597019
  Невельська-Гордєєва Феномен "fake news" у контексті забезпечення інформаційної безпеки держави / Невельська-Гордєєва, В.О. Нечитайло // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2022. – № 1 (52). – С. 123-135. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1597020
  Тишкевич Є. Феномен "garden path" як доказ безвідкладності синтаксичного аналізу японського речення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 133-139
1597021
  Бортникова А. Феномен "genius loci" у природному й культурному ландшафті малої батьківщини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 9-13. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6
1597022
  Пересецький Р. Феномен "Автографії" в екранній культурі // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 284-288. – ISBN 978-966-2374-12-4
1597023
  Пашков В.В. Феномен "Академії": соціоосвітній контекст (еволюція поглядів) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
1597024
  Рибалко Л. Феномен "акме" як найвищий ступінь розвитку людини // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 33-39. – ISSN 1562-529Х


  Акме расскрывается как феномен зрелости, творчества, профессионализма человека.
1597025
  Работкіна С. Феномен "багатовір"я" сучасної України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 550 : Філософські науки. – С. 108-113. – ISSN 0321-0499
1597026
  Полісюк М.С. Феномен "базовості" в проекті реформацької епістмології Алвіна Плантінги // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 46-48
1597027
  Кліщ О. Феномен "Братів Гадюкіних" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 84-96. – ISSN 2310-0583
1597028
  Фесенко Т.В. Феномен "бульбашкового фільтра" у мережевих соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 194-198


  У статті розглянуто феноменологічне явище "бульбашкового фільтра", яке характеризується підлаштовуванням пошукових запитів під інформаційні потреби кожного конкретного користувача. Зазначено його негативні наслідки, як-от: створення обмежень для ...
1597029
  Михайлов О.В. Феномен "ВАКовские журналы" в системе аттестации кадров высшей квалификации РФ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 94-101. – ISSN 0869-3617


  Представлена и обсуждена такая важная проблема в системе аттестации кадров высшей квалификации, как установленная ВАК РФ обязательная публикация материалов диссертационных работ в журналах, входящих в «Перечень рецензируемых научных журналов, в которых ...
1597030
  Карпенко В.О. Феномен "Вечірнього Києва" наприкінці 80-х — на початку 90-х років (Нотатки головного редактора) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 64-81
1597031
  Еннан Р. Феномен "віртуальної власності" у кіберпросторі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 14 назв
1597032
  Еннан Р. Феномен "віртуальної власності" у кіберпросторі // Інтелектуальна власність : метод. рек. до написання курсової роботи для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекон. ; [упоряд.: Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В.]. – Київ, 2018. – С. 25-31
1597033
  Еннан Р. Феномен "віртуальної власності" у кіберпросторі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 18-26. – ISSN 1608-6422
1597034
  Чеснокова О.Б. Феномен "воображаемого партнера" в детском возрасте / О.Б. Чеснокова, М.В. Яремчук // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 2. – С.14-27. – ISSN 0042-8841
1597035
  Новіков Д.О. Феномен "гнучкості" трудового права в соціальній філософії / Д.О. Новіков, А.І. Жукова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 194-202. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1597036
  Вільховий Ю. Феномен "громадянська релігія" у верифікації української і світової наукової думки // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 284-293
1597037
   Феномен "Д" и другие. – Москва : Политическая литература, 1991. – 335 с. – ISBN 5-250-01221-3
1597038
  Шліхта Г. Феномен "деонтологія" в професійній підготовці майбутніх фахівців ІТ-галузі // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 33-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1597039
  Бакум З. Феномен "духовність" і мовна освіта // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж.В., Білоконенко Л.А., Білоусенко П.І. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 18. – С. 128-140. – ISSN 2305-3852
1597040
  Кузьменко Ю. Феномен "економічного дива" та японська література 1960-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 58-65. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
1597041
  Рева Н.О. Феномен "етаторе" чи лихого ока // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 177-179
1597042
  Павлов Ю.В. Феномен "етичної безвідповідальності" в постнекласичній світоглядній парадигмі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 190-193
1597043
  Мінгазутдінов І.О. Феномен "етнічної мобілізації" та його наслідки для Західної Європи / І.О. Мінгазутдінов, О.Ю. Полтораков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглянуто феномен так званої "етнічної мобілізації" в країнах Заходу в останній чверті XX ст., вплив націоналістичних тенденцій у суспільстві на внутрішню та зовнішню безпеку поліетнічних країн Західної Європи. The article describes a phenomenon of ...
1597044
  Чорній П. Феномен "етнічності" в сучасному науковому дискурсі: введення в проблематику // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1331-1338. – ISSN 1028-5091
1597045
  Мартич Р. Феномен "живого" у контексті сучасного східнохристиянського віровчення // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 204-214
1597046
  Федоренко В. Феномен "життєвої" прози : Погляд на поезію Василя Слапчука // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал " Київ". – Київ, 2013. – № 1. – С. 134-143. – ISSN 0208-0710
1597047
  Медведська Л.Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Медведська Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 226 л. – Бібліогр.: л. 199-226
1597048
  Медведська Л.Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Медведська Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1597049
  Карамушка Л.М. Феномен "здоров"я" як актуальний напрям досліджень в організаційній психології / Л.М. Карамушка, Т.М. Дзюба // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 22-33. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2411-3190
1597050
  Прокопов Д.Є. Феномен "зловживання словами" та його інтерпретації в "нових дослідах" Г.В.Ляйбниця // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 32-35
1597051
  Хайтун С.Д. Феномен "избыточности" мозга, генома и других развитых органических и социальных структур // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.85-97. – ISSN 0042-8744
1597052
  Лутак Т.В. Феномен "інформація" у дискурсі кримінально-правової науки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 61-66
1597053
  Яненко Я.В. Феномен "контрманіпуляції"у сучасному інформаційному суспільстві // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуті особливості споживання інформації індивідом у сучасному інформаційному суспіль- стві. Проаналізовано феномен "контрманіпуляції" як можливість індивіда обирати найбільш важливу інформацію та свідомо обмежувати власний інформаційний ...
1597054
  Безсмертний-Анізіміров Феномен "кримнашизму", або Розумом Росію не збагнути // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 5
1597055
  Олійник Олександра Феномен "культурні індустрії" : походження та соціокультурний зміст // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 67-73
1597056
  Григор"єв В.О. Феномен "людини-маси", як прояв людської деструктивності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 144-152
1597057
  Сенченко М. Феномен "м"якої сили" і формування "ноополітики" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
1597058
  Бевз Т.А. Феномен "Майдану" як маркер формування політичної ідентифікації міської громади Одеси // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 184-220
1597059
  Чала Ю.О. Феномен "майдану" як механізм сутнісних змін у державі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 67-69
1597060
  Карнаухов К.Л. Феномен "наукового креаціонізму" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1597061
  Бабушка Л.Д. Феномен "не любові": етико-естетичні колізії (на прикладі роману "Парфюмер" Патріка Зюскінда) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 59-61
1597062
  Козак Б.В. Феномен "недомислення" як ознака метафізики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 23-25


  "... Завжди було й буде важливим питання про мислення. Саме в цьому слові коріниться сутність розуміння людини і всього, до чого торкається людина. Для нас важливо проаналізувати структуру мислення, для чого ми й запроваджуємо слово недомислення ...
1597063
  Коренева І.М. Феномен "Освіта для сталого розвитку": сутність та сучасні особливості концепту // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 113-123. – ISSN 2411-1317
1597064
  Давидов П.Г. Феномен "освіта": лексико-семантичний та онтологічний аналіз // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 109-115
1597065
  Москалик Г. Феномен "освіти" у педагогічному дискурсі на межі століть // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 38-44. – ISSN 2078-1016
1597066
  Кабка Г.М. Феномен "особистість - автор - творець" в українському музично-виконавському мистецтві другої половини ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 191-197
1597067
  Худавердян В.Ц. Феномен "параллельных культур" за рубежом: социально-философское осмысление // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 77-81. – ISSN 1812-8696
1597068
  Китаев С.В. Феномен "партии власти" в российской социально-политической системе // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 4-7. – ISSN 1812-8696
1597069
  Краснова М.І. Феномен "партія влади" у пострадянських політичних порядках. Українська специфіка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 66-71. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1597070
  Бутенко Л.Л. Феномен "педагогічна дійсність" у змісті загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 3 (172). – С. 3-9. – ISSN 2227-2747
1597071
  Еровенко-Риттер Феномен "Пигмалиона" в социологии современного языка математики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.26-31. – ISSN 0321-0383
1597072
  Федоренко О. Феномен "Помаранчевої революції" // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 144-147. – ISBN 966-7332-13-6
1597073
  Рублевська Р. Феномен "причетності" Ганни Криволап // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 62-64. – ISSN 0130-1799


  Художниця Ганна Криволап увійшла в історію українського новітнього мистецтва як майстриня фігуративної абстракції, що активно формує обличчя вітчизняного безпредметного мистецтва за кордоном. широку популярність здобула ще в 1990-х, і з тих пір з ...
1597074
  Мельник Н. Феномен "професійна компетентність" в українській та європейській педагогічній теорії // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 33-39. – ISSN 2078-1687
1597075
  Горбунов В.С. Феномен "профессионального выгорания" в деятельности социальных работников мегаполиса / В.С. Горбунов, Л.Г. Наумова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 8. – С. 62-71. – ISSN 1561-2465
1597076
  Бевз Т.А. Феномен "революції" у дискурсах мислителів, політиків, науковців : монографія / Тетяна Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-02-6655-1
1597077
  Супрун А. Феномен "релятивістського" наближення у динаміці квазічастинок / А. Супрун, Л. Шмельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-32. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  У роботі проаналізовані основні принципи побудови динамік класичного типу для квазічастинок у збуджених середовищах з дucnepciєю у вигляді залежностей [елементи]- діелектрична проникність середовища (плазми). Результати аналізу були продемонстровані на ...
1597078
  Сухоніс Н.С. Феномен "розриву" в археологічному аналізі М. Фуко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змісту та фундаментальних передумов виникнення ідеї "розриву" у філософії постмодернізму, розкриття особливостей осмислення цієї ідеї у творчості М. Фуко та інших представників сучасної філософії. Clause is devoted to the ...
1597079
  Петасюк О. Феномен "розстріляного відродження" (до 80 роковин розстрілів в урочищі Сандармох) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-42. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  У статті увазі читачів представлено історично-культурологічний портрет діячів "розстріляного відродження". З"ясовується, в чому полягала феноменальність даного явища, його багатоплановість та виміри: національне відродження 1920-тих років представлене ...
1597080
  Рог Г.В. Феномен "Роману 12 березня" у контексті розвитку сучасної турецької прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 342-346. – ISBN 966-8188-10-1
1597081
  Рудницька У.Б. Феномен "самогубців-терористів" як наслідок граничного усвідомлення людиною меж своєї екзистенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1597082
  Савош В.О. Феномен "самоосвіта: суть, етапи, рівні, структура, джерела та особливості здійснення // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 51-57. – ISSN 2519-2361
1597083
  Нахманович В. Феномен "Свободи". Виборці радикальних націоналістів у дзеркалі соціолоії / Віталій Нахманович ; Київ. міжнар. ін-т соціології, Асоц. євр. орг. і общин (Ваад) України. – Київ : КМІС, 2016. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-2578-86-7
1597084
  Манакін В. Феномен "свого" і "чужого" в різних мовах та інформаційному просторі / В. Манакін, Н. Манакіна // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 104-111


  Статтю присвячено феномену свого-чужого, який має довготривалу та складну історію. Розглядаються чинники цього явища, його відбиток у паремійних корпусах різних мов світу, й ширше – у мовному, інформаційному, мас-медійному та міжкультурному ...
1597085
  Богомолова М.Ю. Феномен "соціальне виховання" в історії педагогіки й освіти України (20-30-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Богомолова Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1597086
  Зырянов А.Е. Феномен "страха" в философии Томаса Гоббса // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 63-64
1597087
  Евин И.А. Феномен "тесного мира" в искусстве и культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 75-78. – ISSN 2073-9702


  Нові напрями в культурології і теорії мистецтва
1597088
  Рашидова Т. Феномен "толпы одиноких" в современной молодежной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISSN 0321-0383
1597089
  Рашидова Т. Феномен "толпы одиноких" в современной молодежной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISSN 0321-0383
1597090
  Павлов И. Феномен "уклонения от двусмысленности" в теории рационального выбора // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 16-34. – ISSN 0042-8736
1597091
  Руденко В.Ю. Феномен "українського питання" в Російській та Австро-Угорській імперіях в роки Першої світової війни // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 240-241
1597092
  Стоколос Н.Г. Феномен "упорствующих" уніатів Холмщини і Південного Підляшшя як вияв поразки етноконфесійної політики російського самодержавства в регіоні (остання чверть XIX - початок XX ст.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 84-101. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1597093
  Чорний Г.М. Феномен "управління" в теорії аграрної економіки / Г.М. Чорний, І.А. Міщенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 100-106. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1597094
  Alyona P. Феномен "фантомності" у сприйманні комерційної реклами // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 102
1597095
  Нікітюк О. Феномен "хорова капела": динаміка поняття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 22-29. – ISSN 1728-6875
1597096
  Когут А. Феномен "цивільного заручництва" в депортаційних практиках радянських спецслужб на Західній Україні в 1944–1952 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-30. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто використання принципів заручництва в депортаційних практиках на території Західної України у 1944-1952 рр. на основі аналізу нововиявлених нормативних актів радянських спецслужб зазначеного періоду. Здійсне- но аналіз застосування ...
1597097
  Бойко О.С. Феномен "человек": природность или социальность // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 7-9
1597098
   Феномен "чтение": новые смыслы понятий и терминов // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 211-212
1597099
  Галеев Б.И. Феномен "чуда" и новые виды искусства эпохи НТР // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-80. – ISSN 0235-1188
1597100
  Овчарук О.В. Феномен "шістдесятництва" в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 21-28. – ISSN 2226-0285
1597101
  Донець І.В. Феномен "Я" у східних філософських концепціях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 68-73. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1597102
  Нурутдинова А.Р. Феномен "японского чуда": преемственность традиций // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 91-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1597103
  Нехаева И.Н. Феномен «понимания» в сфере музыкальной культуры: reductio ad absurdum познавательного подхода к искусству // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С. 80-84. – ISSN 2073-9702
1597104
  Клименко Р.В. Феномен NBIC-конвергенцii // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 32-46


  Здійснено філософський аналіз феномену NBIC-конвергенції як ключової тенденції сучасності у сфері технологій, яка безумовно вплине на побут та соціальне становище суспільства. Розроблено концепцію штучного розвитку людини завдяки розвитку технологій ...
1597105
  Лой А. Феномен Sittlichkeit у контексті подолання суб"єктивізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.94-114. – ISSN 0235-7941
1597106
  Носова Б. Феномен А.Міхніка як публіциста - автора постійної дискусії про Польщу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 222-229. – (Серія журналістика ; Вип. 35)


  У статті розглядаються публіцистичні праці А.Міхненка, що справляють медіавплив на сучасне польське суспільство, на формування сучасної історії великої європейської держави - сусіда України. У контексті цих медіавпливів на суспільну інтеграцію подано ...
1597107
  Заяць Н. Феномен абсентеїзму в умовах становлення демократичного суспільства в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-8.
1597108
  Іващенко О. Феномен абсентеїзму: в пошуках соціологічних інтерпретацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 23-25. – ISSN 1563-3713
1597109
  Вовкун В.В. Феномен авангарду : досвід термінологічного відпрацювання // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 49-52
1597110
  Поліщук Т. Феномен Авдієвського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 3
1597111
  Руссу Д.Е. Феномен автомобільності в соціологічному дискурсі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 61-66. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1597112
  Гнатюк М. Феномен автора у генетичній текстології // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 73-85. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті розкривається специфіка трактування категорій "автор", "авторський текст" у генетичній текстології та інших науково-теоретичних проекціях.
1597113
  Дубравська З.Р. Феномен авторського "я": сутність "зовнішніх вторгнень" у постмодерністському тексті (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 160-162. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
1597114
  Івановська О. Феномен авторської модифікації традиційних смислів у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 85-92
1597115
  Марчук О.Т. Феномен агіотерапії: підхід до осягнення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 445-446
1597116
  Лефтеров В.А. Феномен агрессивной конгруэнтности в контексте самоосуществления личности // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 177-181. – ISBN 978-617-689-193-2
1597117
  Коломієць Л.І. Феномен адаптації першокласників до умов систематичного навчання в школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми психолого-педагогічного проектування навчально-виховного процесу в першому класі. Визначено важливість початкового етапу вступу дитини до школи. Проаналізовано сучасні підходи до тлумачення феномена адаптації першокласників. ...
1597118
  Коломієць Л.І. Феномен адаптації першокласників у практиці шкільного психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано модель адаптації як провідного процесу розвитку особистості. Розкрито її суть у п"яти провідних аспектах: онтогенетичному, психофізіологічному, психологічному, соціальному та суспільному (або етнічному). Узагальнено інформацію про ...
1597119
  Безейко А. Феномен адвокаційної журналістики крізь призму світових правозахисних кампаній / А. Безейко, Н. Дзьомба // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 14-16. – ISBN 978-966-941-731-2
1597120
  Коломоєць Т.О. Феномен адміністративного затримання як заходу адміністративного припинення : монографія / Коломоєць Т.О., Столітній А.В. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 194-215. – ISBN 978-966-599-392-6
1597121
  Солдатська Т.І. Феномен азіатського кіно // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 111-113
1597122
  Коробко М.І. Феномен Айн Ренд у сучвсній соціально-етичній проблематиці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 65-71. – ISSN 2077-1800
1597123
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1597124
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 214л. – Бібліогр.:л.188-214
1597125
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
1597126
  Ефремов А.В. Феномен академика Г.В. Мухаметзяновой // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 121-122. – ISSN 0869-561Х
1597127
  Свириденко Д.Б. Феномен академічної мобільності в дискурсі евристичності особистості // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 285-288. – ISSN 2076-1554
1597128
  Дробот Ю.В. Феномен Акутагавы Рюноске в мире Ингрид Дж. Паркер // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 64-65. – ISBN 978-966-8308-26-0
1597129
  Родигін К. Феномен алхімії : час, хаос і порядок // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.113-116. – ISSN 1728-9343
1597130
  Гісем О. Феномен алхімії в Середні віки // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 56-59
1597131
  Фельдман О.Б. Феномен альтруїзму у світлі чоловічого та жіночого (гендерний підхід) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 120-133. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1597132
  Поліщук Т. Феномен Анатолія Авдієвського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 березня (№ 54). – С. 2


  Пам"яті художнього керівника та головного диригента Національного хору ім. Г. Верьовки А. Авдієвського.
1597133
  Лучук Т. Феномен англо-української літературної двомовності в контексті українського літературного процесу 2-ої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 52-55. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1597134
  Гугушвілі Т. Феномен Андрія Наконечного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 липня (№ 114). – С. 12


  Андрій Михайлович Наконечний — український живописець, творив у жанрі візантійського іконопису.
1597135
  Тарасюк Л.С. Феномен андрогинной культуры // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4. – C. 26-34. – ISSN 2073-803X
1597136
  Степанов В. Феномен антиресурсу в системі суспільного розвитку в умовах конфліктів і криз : виклики часу / В. Степанов, К. Шурда // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 11-13. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1597137
  Єрьомін В.Ю. Феномен античної філософії у теорії культури інтегрального традиціоналізму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 83-88. – ISSN 2226-3209
1597138
  Качкан В. Феномен Антона Петрушевича // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 71-73. – ISSN 0869-3587
1597139
  Кучерук И.В. Феномен ассиметрии в диалоге цивилизаций и культур // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 132-136. – ISSN 1811-0916
1597140
  Пригожин А.И. Феномен Ахиезера // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.99-104. – ISSN 0869-0499
1597141
  Рубель В.А. Феномен багатопартійності в політичній еволюції Південної Кореї доби військових диктатур // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 150-161. – ISSN 1608-0599
1597142
  Габдрафиков И.М. Феномен Башкортостана: от "трагической демографии" к "закономерной реконфигурации численности" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 116-124. – ISSN 0869-5415
1597143
  Кремінська І.М. Феномен бездомності в художньому світі п"єси Миколи Куліша "Вічний бунт" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 333-338
1597144
  Мидько А.А. Феномен безнадежности у суицидентов как типологическая личностная категория: возрастной аспект // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 145-157
1597145
  Павлов М.О. Феномен Бернарда Шоу, або "Пігмаліон" по-українськи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-75. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядається відтворення ідіолектів дійових осіб у сценічному діалозі та переклад стилістично маркованого мовлення. Автор порівнює два російські переклади п"єси "Пігмаліон" із власним перекладом - першою українською версією твору. "Пігмаліон", чи не ...
1597146
  Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности в этноязыковом ландшафте Казахстана / М.Б. Амалбекова ; Бельгер Герольд Кардлович, про нього. – Астана : [ б.и. ], 2009. – 122 с. – ISBN 978-601-7163-01-3
1597147
  Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности публициста (лингвокогнитивный и сопоставительный аспекты) : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.20 / Амалбекова М.Б. ; Євразійський нац. ун-т ім. Л.Н.Гумілєва. – Астана, 2010. – 46 с. – Бібліогр.: 48 назв.
1597148
  Сабадаш Ю.С. Феномен бібліотек у сучасному світі / Ю.С. Сабадаш, С.В. Янковський // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 134-136. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 20). – ISSN 2226-2849
1597149
  Жукова В.П. Феномен бібліотечно-інформаційного сервісу // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 130-132
1597150
  Чупріна Н.М. Феномен бідермаєра у фортепіанній музиці XIX сторіччя // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 68-77. – ISSN 2226-2180
1597151
  Поплавська О. Феномен бідності працюючого населення: причини, наслідки, шляхи подолання / О. Поплавська, О. Шевчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 50-59. – ISSN 2409-8892
1597152
  Наєнко М.К. Феномен Білецьких і 50-річчя університетської теорії літератури: дискурсивні стратегії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 99-106


  Автор аналізує наукову діяльність видатних українських філологів ХХ століття Білецьких (Андрія, Леоніда, Олександра) у зв"язках із розвитком теорії літератури в Київському університеті. Речь идёт о научной деятельности выдающихся украинских филологов ...
1597153
  Дербеньова Л.В. Феномен білінгвізму в сучасній мовній ситуації // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 3-9. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1597154
  Гула Р. Феномен більшовизму ранньорадянської доби: доктрина, політична практика, еволюційні зв"язки / Р. Гула, І. Передерій // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 26-37
1597155
  Кисельов М. Феномен біополітики: стан таперспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 82


  Analyzed heuristic possibilities, limits of competence and subject field of biopolitics study are an important fragment of a new complex scientific direction of biophilosophy. The position about its socio-natural character is argued: the integration of ...
1597156
  Райковський Б. Феномен біцефалізму виконавчої влади в процесі конституційного розвитку України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-61.
1597157
  Сидорина Т.Ю. Феномен благотворительности и моральное самосознание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 44-56. – ISSN 0042-8744
1597158
  Вінтонів Ю. Феномен богопокинутості як антропологічна проблема: філософсько-богословський аналіз / Ю. Вінтонів, Г. Пастушук // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 193-212. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817
1597159
  Теодоропулос И. Феномен боли и нестабильные формы воспитания (экзистенциально-социологический анализ) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.170-176. – ISSN 0042-8744
1597160
  Макульський К. Феномен братів Кличків // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.184-189 : Фото. – ISSN 1607-6451
1597161
  Шиковець С.О. Феномен братовбивчої війни: вплив на переосмислення народом свого історичного шляху // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 192-194
1597162
  Юревич М.В. Феномен брехні та його інтерпретація у сучасних лінгвістичних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 493-501


  У статті розглядається поняття "брехня" та його дослідження у лінгвістичному аспекті. Аналізуються механізми виникнення, функціонування, особливості категоризації та визначення цього явища у сучасній лінгвістиці. В статье рассматривается понятие ...
1597163
  Зварич Р.Є. Феномен БРІКС в крнтексті участі України в глобальній економічній інтеграції / Р.Є. Зварич, І.Я. Зварич // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 152-155
1597164
  Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н.Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 159-172. – ISSN 1992-5557
1597165
  Асаул А. Феномен будівельного комплексу в сучасних економічних умовах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 46-50. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1597166
  Кузовкина Т. Феномен Булгарина: проблема литературной тактики / Татьяна Кузовкина. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus, 2007. – 160 с., [4] с. – Библиогр.: с. 133-144. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 20). – ISBN 978-9949-11-621-8; 978-9949-11-622-5
1597167
  Пугач В.Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02- політичні інститути та процеси / Пугач В.Г.; КНТЕУ. – Київ, 2006. – 174 л. – Бібліогр.: л. 155-174
1597168
  Пугач В.Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві : Автореф. дис. ...канд. пооліт. наук: Спец. 23.00.02 / Вікторія Геннадіївна Пугач; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1597169
  Рудницька Н.О. Феномен бюрократії: розвиток основних концепцій в істоії політичної думки // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 1148-154
1597170
  Бойко А. Феномен В.О.Сухомлинського в контексті національної та світової культури // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.5-14. – (Педагогічні науки)
1597171
  Яворський-Волдмур Феномен Валерія Маркуса [Ананьєва] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Липень (№ 7). – С. 28


  "Спочатку я поставився дещо насторожено до популярности книжки «Сліди на дорозі» учасника війни Валерія Маркуса (Ананьєва). Подумав, ну що такого особливого може написати цей український вoяк? Втім, мою увагу до Маркуса (Ананьєва) привернуло не так ...
1597172
  Шкрабалюк Ю.О. Феномен валютного заміщення та джерела доларизації фінансової системи // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 120-121. – ISBN 78-966-1555-47-09
1597173
  Масляник О. Феномен Василя Базіва // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 66-71. – ISBN 966-7522-02-4
1597174
  Матвіюк К. Феномен Василя Стуса в контексті цивілізаційного поступу українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 244-248


  У статті увага зосереджується на проблемі сприймання поезії В. Стуса, враховуючи її синергетичну природу, екзистенційні начала, іманентно закладені й підсилені трагічними умовами існування українців, що акцентувало жертовний характер української ...
1597175
  Морозова І.І. Феномен ввічлевості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1597176
  Морозова І.І. Феномен ввічливості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 304; 8 поз.
1597177
  Морозова І.І. Феномен ввічливості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 301-304. – ISBN 966-7890-03-1
1597178
  Баглай М.Р. Феномен великої брехні як основний механізм пропаганди РФ / М.Р. Баглай, Н.О. Войтович // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки" : м. Вінниця. Україна, 8 квіт. 2022 р. / "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 27-29. – ISBN 978-617-8037-66-6
1597179
  Зинов"єва А. Феномен вербальної агресії в англійській художній прозі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 63-65
1597180
  Колчинский Э.И. Феномен Вернадского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 6 (ноябрь-декабрь). – С.39-51. – ISSN 0236-2007
1597181
  Колчинский Є.И. Феномен Вернадского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С. 99-113. – ISSN 0236-2007
1597182
  Лишаев С.А. Феномен ветхого (опыт эзистенциального анализа). // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.71-81. – ISSN 0042-8744
1597183
  Гуйван П.Д. Феномен взаємних перебігів набувальної та позовної давностей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 155-160. – ISSN 2219-5521
1597184
  Холох О.І. Феномен взаємності: філософсько-антропологічне осмислення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 101-103
1597185
  Соколова А. Феномен взаємодії італійської та англійської придворної культури в першій половині XVII століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 4. – С. 67-71. – ISSN 2226-3209
1597186
  Бортнікова О.Г. Феномен взаємодії релігії та політики в науковому дискурсі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 11-16


  Статтю присвячено розгляду основних теоретичних проблем взаємодії релігії та політики. Проблеми, що є предметом дослідження, стосуються функціонування релігії в соціумі у координатах релігійно-філософського та політологічного дискурсу. Зосереджено ...
1597187
  Малютіна І.П. Феномен взаємозв"язку права, релігії і політики на тлі державотворчих процесів XVII-XVIII ст.: спроба реконструкції // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 7-12. – ISSN 2222-5374
1597188
  Куценко Є.В. Феномен виборчих аксіотехнологій: сутність і практики застосування в електоральних кампаніях в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 287-305
1597189
  Свідерська І.С. Феномен визнання як проблема соціально-філософського дослідження // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 19-22
1597190
  Кожем"якіна О.М. Феномен визнання як ціннісне підгрунтя довіри // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 48-53
1597191
  Стовба О. Феномен вини як екзистенційна засада правосуддя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 307-311. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1597192
  Черных С.И. Феномен виртуальной личности в современной философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 72-78. – ISSN 1811-0916
1597193
  Фесенко М. Феномен Вишеградської групи в європейському політичному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 13-18. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано політичну взаємодію країн Вишеградської групи з ЄС. Доведено, що після першого десятиліття членства в ЄС позиції країн Вишеградської групи в ЄС реально посилилися. Вони не тільки зміцнили власний регіональний союз, але також стали ...
1597194
  Пилаєва Т.В. Феномен відкритого університету в сучасному світі / Т.В. Пилаєва, В.В. Яценко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 42-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті розглянуто еволюцію розвитку університетів дистанційного навчання від кореспондентських шкіл до сучасних дистанційних університетів. Підкреслено домінуючу роль уряду в процесі виникнення відкритих університетів. Подано визначення поняття ...
1597195
  Колесник І. Феномен відсталості з перспективи глобальної історії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 147-158. – ISSN 0130-5247
1597196
  Радчук Г. Феномен відчуження як проблема сучасної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі теоретичного осмислення феномену відчуження, який характерний для сучасної освіти. Обгрунтовано, що на теоретичному рівні відбулося різке звуження смислового поля науково-педагогічної рефлексії: увага звертається на ...
1597197
  Починок Л.І. Феномен візійної обсервації життя у поезії Тараса Шевченка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 113-114
1597198
  Гудков С. Феномен війни в сучасному суспільстві // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 29-37
1597199
  Приходько В. Феномен війни: точка бачення матеріалістичної феноменології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 35-43. – (Філософія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено постфеноменологічному підходу до дослідження війни як передовсім світового феномена, не обтяженого онтологічними системами, антропологічними патернами та морально-правовими кодексами. Виявлено, що засади запропонованої на розгляд ...
1597200
  Волинка Г. Феномен Віктора Андрущенка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 226-233. – ISSN 0869-3595
1597201
  Коломієць О.Л. Феномен віри в бутті сучасного українця // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 33-34
1597202
  Фрідман О.В. Феномен віри в квантовій психології // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 95
1597203
  Новаченко Т.В. Феномен влади і авторитету в теологічній філософії середньовіччя // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 31-34. – ISSN 2077-1800
1597204
  Михайленко Роман Володимирович Феномен власності як об"єкт філософського дослідження за ранніми творами К.Маркса : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Михайленко Р.В.; Нац. техн. ун-тет Україна. "КПІ". – Київ, 2002. – 165с. – Бібліогр.: л. 157-165
1597205
  Михайленко Роман Володимирович Феномен власності як об"єкт філософського дослідження за ранніми творами К.Маркса : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Михайленко Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1597206
  Кушнерьова Т.В. Феномен вождизму: від досвіду минулих років до сьогодення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 32-35. – (Серія "Питання політології" ; вип. 33). – ISSN 2220-8089
1597207
  Соловьев А.В. Феномен войны и мира в творчестве Жюльена Френда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.67-70. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1597208
  Федорченко Н. Феномен Володимира Мельниченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 лютого (№ 6). – С. 11
1597209
  Поліщук О. Феномен Володимира Свідзінського: перші підсумки. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.89-96. – ISSN 0236-1477
1597210
  Тесленко Т. Феномен волонтерства в історії та культурі України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 108-112. – ISSN 2520-2626


  "Сьогодні феномен волонтерства в сучасній Україні перебуває в полі соціополітичного дискурсугромадянського суспільства, викликаючи науковий інтерес до нових напрямів досліджень української науки. Він є об’єктом досліджень не тільки філософів, ...
1597211
  Кутуза Н.В. Феномен впливу в природничих науках: теоретичний огляд // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 75-86. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1597212
  Макарчук Феномен вправ Ізидора Філіппа в світовій культурі фортепіанного виконавства : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Макарчук Ф.-Д. Е-А.; КНУ культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1597213
  Чебан М. Феномен Всеукраїнської екологічної ліги // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 5-10 : фото
1597214
   Феномен газовых шлейфов острова Беннетта / Ю.П. Масуренков, А.Л. Собисевич, В.В. Петрова, Ю.Б. Слезин, Р.А. Шувалов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 27-45 : рис., табл. – Библиогр.: с. 44-45. – ISSN 0203-3100
1597215
  Волкогонов Д.А. Феномен героизма / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1985. – 263с.
1597216
  Кротюк В.А. Феномен героїзму в контексті патріотичного виховання // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 58-71. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1597217
  Штрик Вадим Феномен Гиппенрейтера : фотомастер. Вадим Гиппенрейтер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 56-64 : Фото
1597218
  Полян Павел Феномен Гитлера. Триумф лузера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 138-139 : фото. – ISSN 1029-5828
1597219
  Бусол О.Ю. Феномен гібридних загроз в національній безпеці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (208). – С. 6-15. – ISSN 2308-9636
1597220
  Продан Т.П. Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Продан Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1597221
  Продан Т.П. Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Продан Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1597222
  Нестеренко П. Феномен Гладкого // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 16 квітня (№ 7). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  Ярослав Гладкий – майстер різьблення на дереві.
1597223
  Стрільчук В.А. Феномен глобалізації в національній правовій доктрині // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 354-363. – ISSN 2307-3427
1597224
  Пайда Ю. Феномен глобалізації у концепціях сучасної православної богословсько-культурологічної думки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 37-44. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1597225
  Іващенко О.А. Феномен глобального надлишку заощаджень в контексті платіжних дисбалансів: детермінанти впливу та корекції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 82-89


  В статті теоретично обгрунтована сутність платіжних дисбалансів в контексті феномену глобального надлишку заощаджень. Дискутується роль потоків капіталу у загостренні ситуації розбалансованості на світових фінансових ринках. Розглянуто канали ...
1597226
  Локтіонова Т.О. Феномен глупости: підходи та візії ХХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 174-176
1597227
  Стулова Г.В. Феномен гомосексуальності на сторінках української преси : звіт із результатів контент-аналітичного дослідження / Ганна Стулова, Максим Касянчук, Євген Лещинський. – Донецьк : Цифрова типографія, 2010. – 72 с.
1597228
  Кондратик Л.Й. Феномен господарства в соціологічній спадщині Михайла Тугана-Барановського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 110-115. – ISSN 1729-360Х
1597229
  Кудря І.Г. Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Кудря Ігор Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 418 л. – Бібліогр.: л. 384-418
1597230
  Кудря І.Г. Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03 / Кудря Ігор Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 30 с. – Бібліогр.: 8 назв
1597231
  Поплавська А.В. Феномен гостинності у соціокультурному просторі: від витоків до сучасності : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Поплавська Аліна Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1597232
  Хлебников Б. Феномен Грасса // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С, 243-259. – ISSN 1130-6545
1597233
  Суворов О.В. Феномен графомании как результат "восстания масс" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 160-165. – Бібліогр.: с. 160-162. – ISSN 0042-8744
1597234
  Орлов А.А. Феномен гри в сучасному філософському дискурсі // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. Бех В.П. ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 39. – С. 99-105
1597235
  Матійчак А.А. Феномен гри у творчості А.Мердок // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.35-45. – ISBN 966-568-658-5
1597236
  Жигун С. Феномен гри: аспекти дослідження // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 170-177
1597237
  Вечерський Віктор Феномен Григорія Логвина. До сторіччя з дня народження // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 6-7 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1597238
  Лімонченко В.В. Феномен гріха і сучасний світ // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 102-109


  У статті розглядається факт неприйняття сучасною думкою проблематики гріха як ситуації сучасної людини. Існують принаймні два варіанти: юридичне розуміння гріха як провини і онтологічне розуміння гріха як смертності. Смертність, на відміну від смерті, ...
1597239
  Корнієвський О.А. Феномен громадської самоорганізації в інтерпретаціях зарубіжних дослідників: ретроспективний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 392-402
1597240
  Калініченко М.М. Феномен громадської цензури та американська сенсаційна література XIX сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 406-411. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1597241
  Строган А.Ю. Феномен громадянського суспільства та його сучасне бачення в умовах побудови правової демократичної держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-63. – Бібліогр.: 19 назв
1597242
  Струк Т.В. Феномен громадянської журналістики в працях зарубіжних дослідників // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 59-67. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядається явище громадянської журналістики, його науковий аналіз у працях дослідників з Польщі, Великобританії та США.
1597243
  Батракіна Є.Є. Феномен громадянської непокори // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 85-87
1597244
  Федоренко Л.В. Феномен гротеска в современной лингвистике (на материале произведения Ф. Дюрренматта "Физики") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 184-187. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1597245
  Гончаров В.В. Феномен грошей в контексті соціально-філософського дискурсу : монографія / В.В. Гончаров ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-202. – ISBN 978-966-377-190-8
1597246
  Бойко І.І. Феномен грошей у філософському вимірі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 133-134
1597247
  Кривошеїн В. Феномен групового мислення як чинник ризику прийняття політичних рішень // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 129-133
1597248
  Платонов В. Феномен Губанова / В. Платонов, В. Задонцев // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 37-43. – ISSN 1819-7329


  Борис Іванович Губанов - видатний діяч ракетно-космічної галузі. Учень і соратник Михайла Янгеля.
1597249
  Злотник-Шагіна Феномен давньої української літератури XVI-XVIII століть в літературознавчих студіях Івана Франка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1597250
  Злотник-Шагіна Феномен давньої української літератури XVI-XVIII століть в літературознавчих студіях Івана Франка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 164 л. – Бібліогр.: л. 151-164
1597251
  Дзюбинская В.С. Феномен Данте в восприятии русских художников слова // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 137-144. – ISBN 966-587-057
1597252
  Лебідь Є. Феномен двійництва у поемах Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С.57-63


  У статті досліджується мотив двійництва та типологізуються різні варіанти образу двійника у поемах Т. Шевченка. Також аналізується інтерпретація поетом теми дуалізму української душі, що представлена як іманентна модель роздвоєності соціуму у ...
1597253
  Заїнчківська І.П. Феномен двовір"я у творчій спадщині І. Огієнка // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 40. – С. 60-77. – ISSN 2075-1443
1597254
  Біляніна Т. Феномен двомовності у творчості Кьоко Морі: лінгвостилістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 101-107
1597255
  Гуревич П.С. Феномен деантропологизации человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.19-31. – ISSN 0042-8744
1597256
  Никифоров А.М. Феномен декоративного мистецтва в історії художньої освіти України XIX - початку XX століття : монографія / Никифоров Андрій Михайлович ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 499, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 365-379. – Бібліогр.: с. 380-499. – ISBN 978-966-698-306-3
1597257
  Іщук Н.М. Феномен демасифікації у структурі масової комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 39-41
1597258
  Ковальчук Н. Феномен демократії в контексті кордонної цивілізації України та США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 77-84
1597259
  Волошин В.С. Феномен денег / В.С. Волошин, Н.Г. Белопольский. – Киев : Освита Украины, 2018. – 460, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с.449-460. – ISBN 978-617-7625-12-3
1597260
  Гончаров В.В. Феномен денег в контексте социально-философского анализа: проблемы методологии и возможные варианты решения // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 35-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Рассмотрены методологические подходы в определении денег в контексте современных отечественных исследователей в различных областях гуманитарного знания. А также рассмотренные подходы соотнесены с наследием и идеями Г. Зиммеля. Сделана попытка ...
1597261
  Верховин Феномен денег в социологии Г. Зиммеля / Верховин, в.И. // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 150-157. – ISSN 1606-951Х
1597262
  Верховин В.И. Феномен денег в социологии Г. Зиммеля // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 137-143. – ISSN 1606-951Х
1597263
  Ірванець Олександр Феномен Дереша // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 98. – ISSN 0130-5212
1597264
  Мороз С.П. Феномен держави у політико-правовій думці України XI – XII ст // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 31-34. – ISBN 978-966-2456-11-0
1597265
  Скаліцкі М. Феномен детектива : До питання про своєрідність детективної оповіді // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 250/251. – С. 396-420
1597266
  Гасникова С.Ю. Феномен диалога и его социокультурные функции в контексте исторического развития // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С.8-11. – ISSN 2073-9702
1597267
  Голубенко О.В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна аналітика та соціокультурна контекстуалізація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Голубенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1597268
  Чистякова І.А. Феномен дистрибутивного лідерства в умовах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 145-151. – ISSN 2411-1317
1597269
  Карпенко О. Феномен дитячого сирітства у Польщі як педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 43-47. – ISSN 2308-4634
1597270
  Занько Г. Феномен дитячої лексики та її основні ознаки // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 185-188. – ISBN 978-2-919320-35-6
1597271
  Занько Г.П. Феномен дитячої лексики та її характерні особливості // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 33-37
1597272
  Радченко Н. Феномен діалогу в освітньому процесі // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 287-294
1597273
  Башманівський В.І. Феномен діалогу культур у рецепції М. Зерова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 155-163. – ISSN 2518-7600
1597274
  Туренко В.Е. Феномен діотіми: щодо питання про історичність давньогрецької філософині // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 59-61
1597275
  Лазарович Н.В. Феномен діяльнісної особистості в умовах техногенного суспільства // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 50-51
1597276
  Базилевич В. Феномен Дмитра Черваньова : люди твої, університете // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  8 січня 2008 р. наукова й освітянська громадськість щиро вітала Черваньова Дмитра Миколайовича, видатного вченого-економіста з 70-літнім євілеєм.
1597277
  Стус В. Феномен доби / В. Стус. – Київ : Знання, 1993. – 92 с. – ISBN 5-7770-0812-7
1597278
  Стус В.С. Феномен доби : (сходження на Голгофу слави) : [про П. Тичину] / Василь Стус. – Київ : КЛІО, 2015. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 103 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-25-7
1597279
  Загородня З. Феномен доби. До 85-ліття Галини Яблонської // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 30 травня - 5 червня (№ 21). – С. 14


  Галина Яблонська - яскраве і неповторне явище українського театру. Тому не дивно, що привітати її на ювілейний вечір, що відбувся в Нац. академ. драмат. театрі ім. І. Франка, зібралося багато відомих митців, політиків, представників громадськості, ...
1597280
  Ворона П. Феномен добровольчого руху в Україні як реакція громадянського суспільства на загрозу безпеці держави з боку Російської Федерації // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 13-19
1597281
  Кожем"якіна О. Феномен довіри в перспективі викликів глобалізації та глокалізації // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 174-183
1597282
  Шеремет О.С. Феномен довіри як підстава формування соціального зв"язку в суспільстві у запобіганні злочинам // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 60-63. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1597283
   Феномен долгожительства. – Москва : Наука, 1982. – 240с.
1597284
  Ткаченко С.Л. Феномен долларизации и глобальная валютная система // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 20-30. – ISSN 044-748Х
1597285
  Дробашенко С.В. Феномен достоверности / С.В. Дробашенко. – М., 1972. – 184с.
1597286
  Малютіна Н. Феномен драматичної поеми Юрія Липи в контексті західноєвропейської ліричної драми (до проблеми театру поета) // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 22-32
1597287
  Туренко В.Е. Феномен дружньої вірності: філософсько-етичні горизонти осмислення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 77-79
1597288
  Якубовская Н.А. Феномен дуализма норм в современном международном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1 (82). – С. 16-20. – ISSN 1812-3910
1597289
  Визгин В.П. Феномен Дурылина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.51-59. – ISSN 0235-1188
1597290
  Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції : Автореф. ... дис. канд. філософ. наук: Спец. 09.00.11 / Харитон І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1597291
  Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції : Дис. ... канд.філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Харитон І.М.; Житомирський державний університет ім. Івана Франка. – Житомир, 2006. – 189л. – Бібліогр.: л. 171 - 189
1597292
  Северенчук Тетяна Іванівна Феномен духовної творчості: Сутність, особливості, умови оптимізації (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.11 / Северенчук Тетяна Іванівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 143л. – Бібліогр.:л.131-143
1597293
  Ямчук П.М. Феномен духовної філософії й буття митрополита Василя Липківського у світовому христоцентричному контексті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 59-64
1597294
  Пірен М.І. Феномен духовності в культурі публічного врядування у територіальних громадах: соціо-психологічний аналіз : навч. посібник-практикум / М.І. Пірен ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 271, [1] с. : іл. – Тезаурус: с. 177-192. – Бібліогр.: с. 193-206. – ISBN 978-617-7611-24-9
1597295
  Загарницька І.І. Феномен духовності: сутність та структура // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 224-232
1597296
  Амбарцумян А.С. Феномен евразийства в политико-правовом наследии Н.Н. Алексеева // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 161-168. – ISSN 1684-2618
1597297
  Космеда Т. Феномен его-текстів Тараса Шевченка: моделювання ігрового дискурсу // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 122-135. – ISBN 978-966-02-7585-0
1597298
  Космеда Т. Феномен егоцентризму запозичень у поетичному дискурсі (на матеріалі співомовок Степана Руданського) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 62-70. – ISSN 2413-0923
1597299
  Діденко Л.В. Феномен екзистенції: тілесність, емпатійність, помежів"я // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 17-19
1597300
  Пастух Б. Феномен екокритики в романі Миколи Руденка "Орлова балка" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 347-352. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1597301
  Гарасимів Т. Феномен екологічної безпеки як об"єкт аксіологічно-правової рефлексії / Т. Гарасимів, Т. Дашо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 30-36. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 2 (34)). – ISSN 2415-3818
1597302
  Турлова Ю.А. Феномен екологічної злочинності: питання кримінологічної дефініції // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 237-246. – ISSN 1563-3349
1597303
  Акопян В. Феномен екологічної свідомості в царині сучасного наукового дискурсу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 27-31. – ISSN 2078-1016
1597304
  Дзвінка Р.В. Феномен економічного зростання в США: чи відбулося прискорення завдяки інформаційнр-комунікаційним технологіям? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1597305
  Кисельов О.С. Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Дис. ...канд. філос наук: Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / О.С. Кисельов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогрю: л.163-182
1597306
  Кисельов Олег Сергійович Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Кисельов О. С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1597307
  Богдановський І.В. Феномен екуменізму і РПЦ: аспекти взаємодії / І.В. Богдановський, О.Г. Льовкіна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  РПЦ приєдналась до екуменічного руху лише в 1961 р. Підключення РПЦ до екуменічного діалогу було викликано як щирим прагненням її керівництва до подолання внутрішньо християнських розбіжностей, так і бажанням радянської держави використати РПЦ на ...
1597308
  Поліщук І.О. Феномен електоральної культури у транзитивних суспільствах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 80


  The purpose of the paper is to show in a holistic form the scientific category "electoral culture" and its place in the scientific apparatus of political science. Applied a complex of general scientific and specific methods of scientific research, ...
1597309
  Пасевич Д. Феномен електронних платіжних систем в українському банківництві // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (148). – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1597310
  Ракітянська Л.М. Феномен емоційного інтелекту у дискурсі наукового пізнання // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 153-157. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1597311
  Запорожець В.А. Феномен епідемії у богословському і релігієзнавчому дискурсах: спроба порівняльного аналізу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 68-69. – ISSN 2521-6570
1597312
  Андрущенко Т.І. Феномен естетичного у філософії і культурі просвітництва // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 3-11
1597313
  Андрущенко Тетяна Іванівна Феномен естетичного: базові підвалини його сучасного пізнання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 112-117


  У статті аналізуються історичні підходи до розгляду естетичного як соціального феномена; досліджується його локалізація в полотні культури як в історичному контексті, так і в сьогоденному культурному середовищі; розглядається співвідношення естетичного ...
1597314
  Піченікова С. Феномен естетичної антропології в контексті розвитку українського поетичного кіно // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 142-145. – ISSN 1728-9343
1597315
  Ланіна Т.О. Феномен естрадного вокального ансамблю в сучасному культуропросторі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 64-69. – ISSN 2226-2180
1597316
  Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно-історичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Мазницький Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1597317
  Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно - історичний аспекти : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Мазницький Б.Ю.; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л.180-195
1597318
  Потоцька Ю.І. Феномен етнічного ренесвнсу в контексті глобалізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 39-44. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1597319
  Євтух В. Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення / Володимир Євтух, Максим Колесніченко. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-155. – ISBN 978-617-696-543-5
1597320
  Ємельянова Н.М. Феномен європейського нігілізму: традиції і новації / Н.М. Ємельянова. – Донецьк : Лебідь, 2002. – 252с. – ISBN 966-508-118-7
1597321
  Мазоха Д. Феномен європейської інтеграції педагогічної освіти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 82-87
1597322
  Чекаленко Л.Д. Феномен ЄС як інтеграційний процес континенту // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 167-174. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1597323
  М"яловська А.В. Феномен жертвопринесення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті досліджуються особливості феномену жертвопринесення, як однієї з форм ритуально-обрядового комплексу. Також зазначаються різні наукові погляди на значення даного феномену та описуються його види. В статье исследуются особенности феномена ...
1597324
  М"яловська А.В. Феномен жертвопринесення як найважливіший акт становлення особистості у творчості К.Г. Юнга // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 182-183
1597325
  Корогодин В.И. Феномен жизни : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-036705-0
Т. 1. – 2010. – 433, [5] с., [8] с. ил. : ил., табл. – Текст кн. на рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце глав
1597326
  Корогодин В.И. Феномен жизни : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-037960
Т. 2. – 2012. – 399, [1] с. : ил., табл. – Текст кн. на рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце глав
1597327
  Яручик А.І. Феномен життєвої мудрості у світоглядно-гуманістичній концепції Мішеля Монтеня // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 228-233. – ISSN 2076-1554
1597328
  Кисельов М.М. Феномен життя в контексті соціоприродного підходу // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 134-143. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті феномен життя розглядається як наскрізний вимір природних та соціальних утворень з позицій сучасної біоетики та біофілософії. In the article the phenomenon of life is examined as through measuring of natural and social educations from ...
1597329
  Мацап"як О.І. Феномен жінки у філософії Артура Шопенгауера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 93-95
1597330
  Гапеєва О.Л. Феномен жіночих авіаційних частин у роки німецько-радянської війни: джерелознавчий аспект // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 40-46. – ISSN 2313-5603
1597331
  Демченко В.Д. Феномен жіночого глянцевого часопису: особливості читацького сприйняття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 9-13
1597332
  Лященко О. Феномен жіночого мазохізму в оповіданні "Краса і сила" В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 196-200
1597333
  Томчук Л.В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Томчук Л.В. ; МОНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 402 л. – Бібліогр.: л. 352-402
1597334
  Томчук Л.В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Томчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 29 назв.
1597335
  Колосок Т. Феномен жіночої релігійності з погляду соціології релігії // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (6). – С. 22-28. – ISSN 2306-3974
1597336
  Свитич Л.Г. Феномен журнализма / Л.Г. Свитич; Под ред. Я.Н. Засурского. – Москва : МГУ, 2000. – 252с. – ISBN 5-776-0018-2
1597337
  Астапцева Х.А. Феномен журналістики моди у дискурсі львівської преси : дис. ... д-ра філософії у галузі науки : 061 ; 06 / Астапцева Христина Андріївна ; Укр. акад. друкарства, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 316, [2], 296 арк. – Додатки: арк. 312-318, 1-296. - Додаток є окремою одиницею з самостійною пагінацією. – Бібліогр.: арк.266-311
1597338
  Шаповал Ю.Г. Феномен журналістики: проблеми теорії / Ю.Г. Шаповал. – Рівне : РОСА, 2005. – 248с. – ISBN 966-613-097-1
1597339
  Балаклицький М.А. Феномен журналу "Христианство" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 83-86


  На прикладі історії провадженого протестантами міжконфесійного журналу проаналізовано стан українського ринку церковної преси. The article gives the analysis of condition of the Ukrainian denominational press market, basing on the history of ...
1597340
  Бородіна Н. Феномен забуття як основний фактор побудови наукових міфів // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – C. 45-55. – ISSN 2410-2601
1597341
  Мовчан В. Феномен заміщення валют у випадку, коли національна валюта є єдиним платіжним засобом у країні (анг.) / В. Мовчан, В. Шпортюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1597342
  Хряпінський П.В. Феномен заохочення в кримінальному праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 65-70. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1597343
  Епанешникова М.А. Феномен запаха в культуре: к проблеме экологии человеческого тела // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 155-158. – ISSN 1680-2721


  Проблема отношений природы и культуры есть одной из основных в культурологии
1597344
  Вацеба Оксана Феномен зарубіжної української спортивної періодики (до 45-річчя випуску журналу "Наш Спорт" (США) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 22-25 : Фото
1597345
  Ачкіназі Б. Феномен західного суспільства в історичному вимірі раннього Нового часу ( XV-XVII ст.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 47-51
1597346
  Пашков К.В. Феномен західної постсекулярної культурології: Чарльз Тейлор, Джон Макклюр, Майк Кінг // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 90-97
1597347
  Кость С. Феномен західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.395-400. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1597348
  Маркуш М. Феномен змагальності та конституційно-правова модель змагальності у кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 63-69. – ISSN 2220-1394
1597349
  Ляо М. Феномен змагальності у культурі Китаю // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 2226-3209


  Мета статті – вивчення феномену змагальності в китайській культурі від найдавніших часів до сьогодення. Методологія дослідження будується на впровадженні таких методів наукової розвідки, як: культурологічний – у дослідженні різноманітних ...
1597350
  Лихолай Г.Л. Феномен знання як міждисциплінарний концепт // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 315-321. – ISBN 966-581-388-9
1597351
  Суслов М.Д. Феномен империалистического утопизма 1880-1914 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.18-29. – ISSN 0042-8744
1597352
  Суслов М.Д. Феномен империалистического утопизма, 1880-1914 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 18-29. – ISSN 0042-8744


  Суб-жанр імперіалістичної утопії
1597353
  Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости в интерпретации теории функционализма // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 45-55. – ISSN 1812-8696
1597354
  Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости и одиночество // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 98-107. – ISSN 0132-1625
1597355
  Доброродний Д.Г. Феномен интерпретации в психоанализе: проблема статуса и перспектив // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-106. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1597356
  Симанская Е.С. Феномен информационной культуры и образование // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1597357
  Богданова Е.М. Феномен инфотейнмента в развитии культуры постмодернизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 6. – С. 76-80. – ISSN 2073-9702


  Инфотейнмент представляет собой современный формат подачи информации, при котором журналистика, передающая и анализирующая сообщения о серьезных и волнующих общество вопросах, принимает развлекательную форму. В статье анализируется феномен ...
1597358
  Какабадзе З.М. Феномен искусства / З.М. Какабадзе. – Тбилиси, 1980. – 136с.
1597359
  Бестер А. Феномен исчезновения : научно-фантастические рассказы и роман / пер.с англ. / Альфред Бестер ; [ил. А.С. Зайца]. – Пер.с англ. – Киев : СП "Свенас", 1991. – 265, [1] с. : ил. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-85722-001-7
1597360
  Норенков А.О. Феномен итальянского неореализма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 164-166
1597361
  Копаниця Л. Феномен і механізми ліричної пісні. Міф і ритуал як творчий принцип // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено перспективні лінії жанрової інтерпретації генези й еволюції усної лірики та міфо-ритуальні принципи аналізу пісенного тексту. The article highlights promising lines of genre interpretation of the genesis and evolution of ...
1597362
  Девтеров І.В. Феномен і особливості прояву кіберкультури в інформаційному суспільстві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-24
1597363
   Феномен Івана Дзюби : матеріали круглого столу, 17 листопада 2006 р. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 176с. – ISBN 966-518-404-0
1597364
  Мельниченко В. Феномен Івана Мазепи в історичних судженнях Тараса Шевченка і Михайла Грушевського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 4-5
1597365
  Мельниченко В. Феномен Івана Мазепи в історичних судженнях Тараса Шевченка і Михайла Грушевського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 11 листопада (№ 22). – С. 6-7
1597366
  Лавриненко Н. Феномен Івана Огієнка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 13


  15 січня 2017 року виповнилося 135 років від дня народження Івану Огієнку - видатному українському державному, громадському та культурному діячу, мислителю, просвітнику, педагогу.
1597367
  Ярмусь С. Феномен Івана Огієнка ( Митрополита Іларіона ) / С. Ярмусь. – Київ-Вінніпег, 1998. – 26с.
1597368
  Павко А.І. Феномен Івана Франка в контексті історії та сучасності (матеріали круглого столу) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 189-191
1597369
  Роздольська І. Феномен Івана Франка у меморіальному дискурсі Січового Стрілецтва // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 139-157
1597370
  Конверський А.Є. Феномен Ігоря Бичка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  До 80-річчя доктора філософських наук, професора, Заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігоря Валентиновича Бичка.
1597371
  Гнатенко П.І. Феномен ідентичності / Петро Гнатенко. – Вінниця : Твори, 2022. – 193, [1] с. – Бібліогр.: с. 191. – ISBN 978-617-552-099-4
1597372
  Карповець М. Феномен ідентичності у філософії Мартіна Бубера // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 141-143
1597373
  Зорич О. Феномен ідентичності: конфлікт інтерпретацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 4-12
1597374
  Печиборщ В.Ю. Феномен ідеології "духовної оборони" Швейцарії та її значення для збереження суверенітету країни напередодні та на початковому етапі Другої світової війни // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 427-431. – ISSN 2076-1554
1597375
  Кондратьєва І.В. Феномен іконошанування в традиційній культурі України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 111-113
1597376
  Старостенко Т.М. Феномен імені у романі Дж.Р.Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум"я" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 128-138. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Мета даної публікації - аналіз онімного простору роману Дж.Р.Р. Мартіна «Гра престолів», схарактеризування системи поетонімів у зв’язку з образною системою твору та історичними витоками; також спроба виявлення підтекстового елементу, що міститься у ...
1597377
  Туренко В.Е. Феномен інноватики в контексті філософсько-антропологічного дискурсу // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 57-59
1597378
  Григоренко І.В. Феномен інтелекту особистості у дискурсі філософського пізнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 117-124
1597379
  Косенко В.Д. Феномен інтелігентності крізь призму творчої спадщини Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1597380
  Косенко В.Д. Феномен інтелігентності: проблеми філософської інтерпретації // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 34. – C. 49-56. – ISSN 2075-1443
1597381
  Шморгун О.О. Феномен інтелігенції в українській філософській традиції: міфи та реальність // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 63-65
1597382
  Косенко В.Д. Феномен інтелігенції: історичні етапи становлення. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 35-39. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
1597383
  Самарський А.Ю. Феномен інтернаціоналізму в українсько-кубинських відносинах на прикладі програми "Діти Чорнобиля" / А.Ю. Самарський, Д.І. Чорноморденко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 140-141
1597384
  Смук О.Т. Феномен інтернет-адикції як головна детермінанта патологічної культури у глобалізаційному просторі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 381-383. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1597385
  Цирфа Г.О. Феномен Інтернет і "феноменологія духу", або шляхи соціалізації і кіберсоціалізації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 15-21
1597386
  Половая Н.О. Феномен інтернету як модус інформаційних технологій: соціологічний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 82-86. – ISSN 2077-1800
1597387
  Колесник О.С. Феномен інтерпретації в художній культурі : монографія / О.С. Колесник ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 264, [1] с. – Бібліогр.: с. 229-264. – ISBN 978-966-452-155-7
1597388
  Шульгіна В.І. Феномен інформативності в когнітивно-комунікативному висвітленні / В.І. Шульгіна ; МОНУ ; Черкаський держ. технол. ун-т ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-402-039-5
1597389
  Пилипчук В.Г. Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти / В.Г. Пилипчук, О.П. Дзьобань // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 5-14
1597390
  Ягодзінський С.М. Феномен інформаційних мереж: соціокультурний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 98-106
1597391
  Зіменко О.Є. Феномен інформаційного впливу у науковому середовищі: теорії, дефініції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 90-97. – ISSN 2409-9805
1597392
  Подоляка А.М. Феномен інформаційного суспільства в контексті загальноцивілізаційного розвитку людства // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 5-8
1597393
  Гроссу Н.В. Феномен інформаційної комунікації як чинник формування освітнього простору // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 41. Т. 1. – С. 58-64. – ISSN 2413-2284
1597394
  Гудошник О.В. Феномен іншого в історії становлення англійської журналістики // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 30-35. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1597395
  Кузик В.В. Феномен Іржавця: поезія Тараса Шевченка у формуванні творчих особистостей братів Ревуцьких // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 40-50
1597396
  Цвілюк С.А. Феномен історизму поезії геніального Кобзаря // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 62-69. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1597397
  Кашаба О.Ю. Феномен історичного краєзнавства в контексті розвитку історичної науки // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 31-34
1597398
  Корж Г. Феномен історичної пам"яті в контексті структуралістського конструктивізму П. Бурдйо // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 167-172
1597399
  Бойко О. Феномен історичної пам"яті в сучасному українському контексті: характерні риси та особливості // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 21-29. – ISBN 978-966-355-019-0
1597400
  Сухомлинов О. Феномен історичної пам"яті у творах-спогадах Анджея Хцюка та Ромуальда Верніка // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 138-146. – ISSN 0203-9494


  У статті зроблена спроба зіставити тенденції творення художніх етнокультурних моделей Кресів, представлених у прозі А. Хцюка та Р. Верніка, з реальним часопростором багатонаціональної міжвоєнної Польщі, у контексті поняття "історична пам"ять". Такі ...
1597401
  Ларін Д.І. Феномен історичної свідомості в контексті соціально-філософсько-психологічного аналізу // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 102-106. – ISBN 978-613-8-33760-7
1597402
  Вашкевич В.М. Феномен історичної свідомості: соціально-філософський аналіз // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 153-160
1597403
  Анучина Л.В. Феномен К. Малевича (культурологічний погляд) / Л.В. Анучина, В.Г. Грицаненко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 139-149. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1597404
  Куца А. Феномен Каббали // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 96-98
1597405
  Гончаренко О. Феномен Казимира Твардовського в історії польської вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 113-125. – ISSN 1682-2366
1597406
  Полканов А.А. Феномен камерного співу: від естетичних настанов до музично-мовних властивостей : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Полканов Андрій Андрійович ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1597407
  Повзун Л.І. Феномен камерності в системі інструментально-ансамблевих жанрів / Л.І. Повзун ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса : Астропринт, 2016. – 277, [3] с. – Імен. покажч.: с. 274-277. – Бібліогр.: с. 248-273. – ISBN 978-966-927-175-4
1597408
   Феномен каратэ-до. – М, 1989. – 148с.
1597409
  Концур-Карабінович Феномен Кардинала Йосифа Сліпого // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 69-72. – ISSN 2076-1554
1597410
  Ворона В.А. Феномен карнізму як умова моральної легальності спесишизму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 150-152
1597411
  Демина Е.В. Феномен качественных различий языковых способностей человека : философский анализ // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.131-136. – ISSN 1811-0916
1597412
  Каневский И.А. Феномен квазидемократии в контексте парадигмы постмодерна // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 338-350
1597413
  Ювсечко Я. Феномен квазі- та псевдорелігій: проблема дефініції та релігієзнавчого дослідження // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 542-551
1597414
  Павко А.І. Феномен квазінауки / А.І. Павко, Курило, Ф // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 50-52
1597415
  Белов А.М. Феномен квантитативной ритмики в современных фонологических теориях // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 5 сентябрь -октябрь. – С. 25-43. – Библиогр.: Лит.: с.42-43. – ISSN 0373-658Х


  Критический анализ нескольких современных теорий, тау или иначе связанных с латинской и древнегреческой просодией и метрикой и направленных, главным образом, на формализацию проблемы квантитативного ритма. Все рассматриваемые теории (А. Местера, Дж. ...
1597416
  Левицький В.А. Феномен київського тексту ХХ ст. як проблема теоретичного пізнання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 167-169
1597417
  Коберник Н. Феномен Кирила і Мефодія в католицькій традиції // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 108-114. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1597418
  Харитоненко І. Феномен кіберзлочинності в сучасній кримінологічній теорії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 401-404. – ISSN 2219-5521
1597419
  Лешукова П.И. Феномен клубов элит // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.33-41. – ISSN 0132-1625
1597420
  Руднев К. Феномен князя. Шелковые чулки для императрицы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – С. 4


  Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический прославился не только на политическом поприще, но и стяжал себе славу как многолетний любовник императрицы Екатерины II... Светлейший князь (c 1776 года) Потемкин-Таврический Григорий ...
1597421
  Павленко Л.О. Феномен кобзарського мистецтва в українській народній культурі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 240-248. – ISSN 2225-7586


  У статті розглядається кобзарське мистецтво як самобутнє явище української народної культури. Увага акцентується на музичній творчості кобзарів 16-17 ст. як носіїв національної епічної традиції, християнської моралі та своєрідних ретрансляторів ...
1597422
  Єсипович К.П. Феномен когнітивного картування в сучасній лінгвістичній парадигмі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 254-257


  Статтю присвячено дослідженню основних когнітивних процесів, які слугують для інтерпретації та впорядкування отриманої інформації, розкриттю змісту процесу когнітивного картування як прикладної аналітичної методики вивчення особливостей індивідуального ...
1597423
  Брахман Г.О. Феномен когнітивної тенденційності у сфері консолідації інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 48-52


  У статті пропонується дослідження феномену індивідуальної когнітивної тенденційності на основі використання принципів діалектики та методології соціальної когнітології. The present essay represents an architectonic model of emotion elements, the ...
1597424
  Кондратьєва Д. Феномен козацтва в рецесії Пантелеймона Куліша // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 250-255. – ISSN 2078-0850
1597425
  Мушкетик Л.Г. Феномен козацької етики та його фольклорні рецепції // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 164-170. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1597426
  Марфенин Н.Н. Феномен колониальности. / Н.Н. Марфенин. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 237с.
1597427
  Трофімюк М.Г. Феномен кольору в українському та італійському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 321-327


  У статті досліджується відтворення фразеологізмів, складовою частиною яких є кольороназва, а також аналізується, наскільки значення колороніма може впливати на загальне значення фразеологічної одиниці. В статье исследуются способы перевода ...
1597428
  Харченко О.В. Феномен комічного у комунікативному просторі США : монографія / Олег Харченко ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Київ : МП Леся, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-463. – ISBN 978-966-8126-89-6
1597429
  Бущан Б. Феномен компетентності у сучасному філософсько-освітньому дискурсі / Б. Бущан, С. Куцепал // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 199-201. – ISSN 2076-1554
1597430
  Бондаренко В.В. Феномен комунікативного лідерства у педагогічній діяльності інженера-педагога // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 112-116
1597431
  Колесніченко С.С. Феномен комунікативної влади: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Колесніченко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1597432
  Матюшина А.В. Феномен комунікації в міждисциплінних зв"язках // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 10-13
1597433
  Товмаш Д.А. Феномен комунікації в політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1597434
  Рогова А. Феномен комунікації та дискурсу у перспективі XXI століття // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 98-103. – ISBN 978-966-423-670-3
1597435
  Балаклицький М.А. Феномен комунікації: релігійний контекст // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті розкрито особливості й роль богословських концепцій у формуваннні протестантських ЗМК України. The article describes the peculiarities and role of theological concepts in formation of Protestant mass media of Ukraine. Статья раскрывает ...
1597436
  Шаповал В. Феномен конституції у контексті вітчизняної політико-правової "міфології" // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-19.
1597437
  Шаповал В.М. Феномен конституційного права : монографія / Володимир Шаповал ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 422, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7530-13-7
1597438
  Чумак М. Феномен конструктів числового ряду у педагогічній практиці ХVІ-ХХ ст. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 124-125. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1597439
  Тиха О.В. Феномен контамінації у європейській художній культурі XVI - початку XVII століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 46-49
1597440
  Астаф"єв А.О. Феномен континуїтивності нації в українському історико-філософському вимірі : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Астаф"єв А.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 165л. – Бібліогр.:л.155-165
1597441
  Астафьев А.О. Феномен континуїтивності нації в українському історико-філософському вимірі : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Астафьев А.О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1597442
  Лосєв І. Феномен контрабандистської держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 35 (407), 4-10.09.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  У деяких не вельми успішних країнах нелегальна транскордонна торгівля стає частиною національної економіки.
1597443
  Нікуліна О.Л. Феномен контркультури у концепції постіндустріалізму Белла // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 23-25
1597444
  Козак О.І. Феномен конфлікту в симфонічній драматургії: мистецько-культурологічні виміри : автореф. ...д-ра мистецтвознавста :26.00.01 / Козак О.І. ; Харк. держ. акад. культ. – Харків, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1597445
  Безгодов Д.Н. Феномен концептуального заявления в контексте вузовской организационной культуры / Д.Н. Безгодов, О.И. Беляева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 70-73. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются функции и структурно-смысловые особенности концептуального заявления как PR-текста в контексте организационной культуры современного российского вуза. Показывается значение жанра в системе воспитательного процесса.
1597446
  Куций А.М. Феномен кооперативного навчання як засада ефективної соціальної комунікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 67-70. – ISSN 2077-1800
1597447
  Хавкіна Л.М. Феномен корпоративних медіа в сучасному медіапросторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 96-99. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 7/8). – ISSN 2078-2551
1597448
  Безклубий І.А. Феномен корпоративного управління : офіційне видання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-144.
1597449
  Тумгоева З.И. Феномен корпоративной культуры в контексте эффективного управления организацией: культурологический аспект // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 67-70. – ISSN 2073-9702
1597450
  Глинкина С.П. Феномен коррупции: взгляд экономиста // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0130-3864
1597451
  Басс В.О. Феномен корупції в Україні та світі: історія і сучасність // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-617-7220-89-2
1597452
  Івашків Г. Феномен косівської кераміки // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 10/12 (254/256). – С. 12-22. – ISSN 0131-2685
1597453
  Саракун Л.П. Феномен космополітизму в контексті сучасності / Л.П. Саракун, В.П. Драпогуз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 119-121
1597454
  Юречко О.П. Феномен кохання у контексті психоаналітичного аспекту характеротворення (на матеріалі оповідань В. Підмогильного) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 233-242. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1597455
  Черняк Ю.А. Феномен кохання: екзистенційно-феноменологічний підхід Жан-Поля Сартра // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Метою дослідження є аналіз феномену кохання у концепції Ж.-П. Сартра. Також поставлено задачу висвітлити взаємозв"язки між онтологією та проблемою кохання у філософії Ж.-П. Сартра. Цель исследования - анализ феномена любви в концепции Ж.-П. Сартра. ...
1597456
  Посадский А.В. Феномен красных партизан. 1920-е - 1930-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0042-8779
1597457
  Лук"яненко Д.Г. Феномен креативізації глобальної економіки і менеджменту / Д.Г. Лук"яненко, Т.О. Галахова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 12-21. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1597458
  Гнатко М. Феномен креативності як психологічна проблема // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.88-96
1597459
   Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / [А.С. Борисюк та ін. ; відп. ред. М.П. Тимофієва] ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2020. – 227, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 206–223. – ISBN 978-617-7611-78-2
1597460
  Фролов Э.Д. Феномен кризиса в социально-политической и духовной жизни античного мира (к постановке проблемы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 9-19. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1597461
   Феномен культури у гуманітарному дискурсі : монографія / [О.Є. Бродецький та ін.] ; за заг. наук. ред. проф., чл.-кор. НАПН України В.О. Балуха ; [редкол.: В.О. Балух та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 351, [1] : іл. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-423-601-7
1597462
  Макаренко Л.О. Феномен культури у філософському дискурсі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1597463
  Мацибок-Стародуб Феномен культури: модерне прочитання (на матеріалі публіцистичних виступів М. Хвильового та М. Зерова) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 188-192. – (Бібліотека Інституту філології)
1597464
  Пилипів В.В. Феномен культурного розмаїття у сфері готельного бізнесу в контексті теорії культурних вимірів Г. Хофстеде // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 41-48. – ISSN 2225-7586


  " Наукова новизна роботи полягає в концептуалізації феномену культурного розмаїття у сфері сучасного готельного бізнесу як мультикультурного середовища. Формуючи загальну практику організації із сильною кроснаціональною культурою готельного бізнесу, ...
1597465
  Безугла Р.І. Феномен культурної еліти в період Радянського Союзу та пострадянської України (ХХ століття): історіографія проблеми // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 46-51
1597466
  Шелухин Ю.Н. Феномен культуры // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.93-107
1597467
  Качмарский О. Феномен Куркова: маркетинг вместо литературы // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 7-13 сентября (№ 36)


  Автор совершил обзор современного литпроцесса о писателе Куркове Андрее (Андрей Юрьевич Курков (23 апр. 1961) - украинский писатель, преподаватель, кинематографист).
1597468
  Кудрявцев Л. Феномен Левітана. Потужність його голосу дорівнювала цілій дивізії // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 5 (119) : 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – С. 42-43
1597469
  Кузьменко Т.В. Феномен легітимності: проблема визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 174-184
1597470
  Даринский А.В. Феномен Ленинградской области : Региональная география // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 27-31
1597471
  Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура бытие / Е.К. Быстрицкий. – К, 1991. – 195с.
1597472
  Гедікова Н.П. Феномен лібералізму у фокусі сучасних наукових досліджень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 205-214


  Здійснено комплексний огляд сучасних наукових джерел, присвячених тематиці ліберального феномену. Ключові слова: лібералізм, сучасні наукові дослідження, зарубіжні та вітчизняні вчені. Осуществлен комплексный обзор современных научных источников, ...
1597473
  Ященко І.В. Феномен лідера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядається специфіка формування особистості лідера. Аналізується сукупність потреб, що здійснюють домінуючий вплив на спосіб прийняття рішень та вибір власної лінії дій.
1597474
  Столяр Н.М. Феномен лідерства в контексті проблеми визначення еліти суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1597475
  Вергун Д.В. Феномен лідерства в контексті соціально-філософського дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 81-91
1597476
  Грищенко І.М. Феномен лідерства в системі місцевого самоврядування: теорія, методологія, практика = Phenomenon leadership system of local government: theory, methodology, practice : монографія / І.М. Грищенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 300-319. – ISBN 978-966-619-347-9
1597477
  Тітова О. Феномен лідерства глобальних корпорацій // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 57-59 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1597478
  Марценківський В.Т. Феномен лідерства та особливості його прояву у сфері воєнно-соціального управління: шляхи формування елітних якостей / В.Т. Марценківський, М.В. Цюрупа // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 147-154
1597479
  Рудська А.І. Феномен лідерства у спільноті // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 238-244
1597480
  Михальчук Ю.О. Феномен лідерства: теоретико-практичний аспект вивчення // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 99-106. – ISBN 978-966-7359-77-5
1597481
  Кузьмінський А. Феномен лідерського таланту академіка Зязюна І.А. // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 74-82. – ISSN 2616-3241
1597482
  Клепка П.С. Феномен лідируючих позицій фондового ринку Китаю у групі країн БРІК // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 11-14. – ISSN 1728-6220
1597483
  Сліпушко О. Феномен літератури українського Середньовіччя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 176-
1597484
  Миленко В.О. Феномен літературного гурту в українському письменстві 90-х років ХХ ст. : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 89-91. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1597485
  Кузіна Н. Феномен літературної спадщини періоду національно-демократичної революції на сторінках "Літературно-науковий вісник" (1917 - 1919 рр.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 82-85. – ISBN 978-617-7399-06-2


  "Матеріали ЛНВ є цінним джерелом вивчення процесу формування поглядів літературних критиків в період 1917-1919 років. Незважаючі на загальний хаос революційної доби, українська літературна продукція, на думку М. Зерова, стоїть безмірно вище рівня 1917 ...
1597486
  Буцикіна Є.О. Феномен літературної творчості Жоржа Батая: досвід взаємодії теоретичного та практичного // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 67-69
1597487
  Скоморович І.Г. Феномен локальних грошових систем // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 52-56. – ISSN 2071-4653
1597488
  Вершина В.А. Феномен любви в философии Ивана Ильина // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 3-6
1597489
  Кузьма О. Феномен любові в екзистенційній інтерпретації Лесі Українки (драматичний діалог "Айша та Мохаммед") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 209-213. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1597490
  Тітомир Є. Феномен любові в містичній спадщині Франциска Ассизького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 102-106. – ISSN 1728-9343
1597491
  Левченко Т.Г. Феномен любові в філософії античності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 129-131
1597492
  Туренко В. Феномен любові між філософією та природничими науками: pro et contra // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 58-60
1597493
  Туренко В.Е. Феномен любові у ранніх давньогрецьких філософів: від міфу до логосу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 93-100


  У статті на основі збережених фрагментів представників досократичних шкіл робиться реконструкція їх погляду на сенс любові. Автор доводить, що для ранніх давньогрецьких мислителів, любов була фундаментально значуща не лише як першооснова світу, але й ...
1597494
  Соколова О.В. Феномен любові: історико-філософський аналіз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 266-271. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1597495
  Туренко В.Е. Феномен любові: філософсько-антропологічні виміри східнопатристичної традиції : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Туренко Віталій Едуардович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2022. – 200 арк. – Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 175-200
1597496
  Харченко А.С. Феномен любові: філософсько-психологічний аналіз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 240-245
1597497
  Тейяр Феномен людини / Тейяр, Шарден П. де // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 223-225. – ISBN 978-966-668-480-9
1597498
  Кисельов М. Феномен людини в дзеркалі сучасної антропології // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 115-128. – ISBN 978-966-8009-72-3
1597499
  Ампілогова Д.Р. Феномен людства у творах Юнуса Емре // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 25-30
1597500
  Ситніченко Л.А. Феномен людської гідності в сучасній політичній антропології // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 63-66. – ISBN 978-966-2241-65-5
1597501
  Ісак Н.Ю. Феномен людської самотності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 138-140. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор піднімає проблему становлення, розвитку та формування феномену самості. Проаналізовано основні концепції самості у сучасній філософській думці. In this article the author raises a problem of becoming, development and formation of ...
1597502
  Мыслинский В. Феномен Льва Федотова // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 14


  Федотов Лев Федорович (1923-1943) - радянський школяр, який став відомим завдяки зробленим ним в своєму щоденнику прогнозами політичних і військових подій. Прообраз Антона Овчиннікова з роману Ю. Трифонова "Будинок на набережній" (1976).
1597503
  Возняк Т. Феномен Львова: зміни туристичних потенціалів та стратегій під час і після пандемії COVID-19 // Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – С. 323-333. – ISBN 978-966-03-9876-4
1597504
  Київець О.В. Феномен м"якої норми міжнародного права у діяльності міжнародних інституцій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 134-137. – ISSN 2220-1394
1597505
  Якуша П.О. Феномен магізму в історії релігій О. Меня // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1597506
  Квасниця О. Феномен Майдану та дисфункціональність політичної еліти у світлі ЗМІ: синергетичний підхід // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 27-38. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1597507
  Кравченко Л. Феномен майстерності Стуса-перекладача : На матеріалі поезій Р.М.Рільке // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 0130-5263
1597508
  Кравченко Леся Феномен майстерності Стуса-перекладача : на матеріалі поезій Р.М. Рільке // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – Бібліогр.: с. 53-56, 58. – ISSN 0130-5263
1597509
  Дем"яненко Б.Л. Феномен малоросійства у вітчизняному інтелектуальному дискурсі / Б.Л. Дем"яненко, В.М. Дем"яненко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 104-114. – ISSN 2415-3567


  "У статті здійснено спробу усистемнити погляди вітчизняних дослідників щодо причин появи психотипу "малороса", об"єктивних умов формування, сутності та особливостей політичного й соціокультурного феномену малоросійства, його ролі в подальшому розвитку ...
1597510
  Грабовський С. Феномен малоросійства, або Ще раз про "ворогів" української незалежності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 4
1597511
  Щегловитов А.Е. Феномен манипулирования и информационное влияние в политическом управлении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 123-127. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1597512
  Соломянюк Н.М. Феномен маніпулятивного впливу реклами / Н.М. Соломянюк, Л.В. Опульська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (205). – С. 53-58
1597513
  Грушко Е.А. Феномен маргінальності в західноєвропейській культурі : автореф. дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / Грушко Елла Анатоліївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1597514
  Шаргородська А. Феномен маргінальності в художній системі п"єси "Потомків запорожців" Олександра Довженка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 238-247. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1597515
  Муляр В.І. Феномен маргінальності: ставлення, сутність, причини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 252-255. – ISSN 2076-1554
1597516
  Мартинова С.П. Феномен маргінезу як чинник трансформацій сучасних форм у культуротворчому бутті : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мартинова Світлана Петрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1597517
  Корнійчук В. Феномен Марії Заньковецької // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 9 квітня (№ 7). – С. 4
1597518
  Сохацька Є. Феномен Марка Вовчка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 12 (681), грудень. – С. 45-51. – ISSN 0130-5263
1597519
  Лазарєв С.Г. Феномен масової культури в наукових теоріях та практиці культурного життя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 36-42
1597520
  Пальм Н.Д. Феномен массовой культуры в XXI веке: генезис, специфика, основные тенденции развития // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 221-226. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1597521
  Грабовський С. Феномен Мацієвича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 21


  Левко Мацієвич - один із піонерів авіаційної справи у Російській імперії, відчайдушно смілива людина і український патріот.
1597522
  Чужиков А.В. Феномен медіаіндустрії в глобальній економіці : монографія / А.В. Чужиков ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2020. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-926-319-3
1597523
  Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Київ, 2012. – 425 л. – Бібліогр.: л. 369-425
1597524
  Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 44 назви
1597525
  Зленко Н.М. Феномен медіальної культури в сучасному світі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 34-38. – ISSN 2226-3209
1597526
  Навіцкая Т. Феномен медыятызацыі ў сучасных сацыяльных даследваннях // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 39-42
1597527
  Яременко С.О. Феномен ментального забруднення у сучасному інформаційному середовищі: необхідність кримінально-правового захисту // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 64-75
1597528
  Лук М. Феномен ментальності народу в історіософских концепціах українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) : [продовження] // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 180-186
1597529
  Лук М. Феномен ментальності народу в історіософських концепціях українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) / М. Лук // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 99-120
1597530
  Рижко В.А. Феномен мереж і комунікативні процеси в науці: раціональне та ірраціональне // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України ; Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 7-15. – ISSN 2077-8309
1597531
  Данильян О.Г. Феномен мережевих війн: до проблеми філософського осмислення / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 11-27. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1597532
  Скловський І.3. Феномен метафізики економіки в динаміці надії етносоціальних змін // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 254-262. – (Економічні науки ; вип. 28)
1597533
  Ігор Феномен метафізики етносоціальних змін в аспекті динаміки політичної модернізації / Ігор, 3.С. // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 115-122. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1597534
  Рачук С. Феномен методологічного плюралізму як визнання розвитку історичної науки // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 9-13. – ISSN 2311-9896
1597535
  Козубцов І.М. Феномен методологічної компетентності ад"юнктів у системи вищої військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 103-111


  У статті автор обгрунтовує феномен методологічної компетентності ад"юнктів в системі вищої військової освіти, яку вперше введено в науковий обіг. Відсутність опису аналогічної структури методологічної компетентності ад"юнктів у системі вищої ...
1597536
  Оржехівська І.Г. Феномен метро як випробування для християнина на прикладі київського метрополітену // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 50-51
1597537
  Мосенкіс Ю. Феномен милозвузності як матеріал спецкурсу "Живомовні джерела української мови" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 45-49. – ISSN 0320-3077
1597538
  Кушнірук О. Феномен Мирослава Скорика // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 9


  У столиці з ініціативи Нац. порталу академічної музики "Music-Review Ukraine" відбулася яскрава мистецька імпреза - міжнар. фестиваль "Дні музики Мирослава Скорика", присв. 75-річному ювілеєві від дня народження видатного укр. композитора сучасності, ...
1597539
  Коменда О.І. Феномен Мирослава Скорика в світлі ідей творчого універсалізму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 342-346. – ISSN 2226-3209
1597540
  Скрипаль Г. Феномен мислителів Київського кола // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 82-84. – ISBN 978-966-439-147-1
1597541
  Турган О. Феномен мистецтва і творчості в системі естетичних поглядів Євгена Маланюка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 211-218. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1597542
  Безаров О. Феномен міжетнічної толерантності на Буковині (1861-1914 рр.): випадок із євреями // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 67-75. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
1597543
  Герлах К.Ю. Феномен міжмодальної синестезії у невербальних мистецтвах : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Герлах Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1597544
  Синковець Н.І. Феномен міжнародної міграції: поняття та наслідки.. // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 83-87. – ISBN 978-617-696-384-4
1597545
  Кийков О.Ю. Феномен міжнародної освіти в сучасну епоху глобалізації та інформаційної революції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 332-335. – ISSN 2076-1554
1597546
  Рихліцька О.Д. Феномен міста: соціокультурні виміри // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 26-31. – ISSN 2616-9967


  У статті здійснюється теоретичний та практичний аналіз сучасних підходів до вивчення міста та міської культури. Місто в дослідженні розуміється як особливий феномен, що онтологічно зумовлює форму і зміст культур в різноманітних проявах соціокультурної ...
1597547
  Менжуліна Л.Н. Феномен міфічного у структурах філософування : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Менжуліна Л.Н.; КГУ ім.Т араса Шевченко. – Київ, 1998. – 16 с.
1597548
  Менжуліна Лариса Наумівна Феномен міфічного у структурах філософування : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.01 / Менжуліна Лариса Наумівна; Укр.держ.ун-тет харчових технологій. – К., 1998. – 145л. – Бібліогр.:л.145-150
1597549
  Ярмоленко Н. Феномен міфу в творчій інтерпретації І. С. Нечуя-Левицького // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 784-789. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1597550
  Павлюк А.Б. Феномен множинності перекладу в контексті питань сучасного мовознавства // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 190-197


  Стаття присвячена аналізу існуючих точок зору провідних науковців у галузі перекладознавства, які стосуються явища множинності перекладу, виділення постулатів і типів, які характеризують феномен множинності. Статья посвящена анализу ...
1597551
  Капанайко І.Я. Феномен мови крізь призму публікацій І. Франка в польській періодиці // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 138-148
1597552
  Петькун С. Феномен мови як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 56-59
1597553
  Алексєєва В.В. Феномен мови як середовище становлення українознавчого світогляду // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 290-296. – Бібліогр.: в приміт.; С. 290-295;


  Проблема феномена мови і її роль у становленні світогляду, прослідковано динаміку поглядів авторитетних філософів та філологів у різні епохи на сутність та світоглядне значення мови.
1597554
  Чинталова І.С. Феномен мови: досвід минулого та здобутки сьогодення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 66-68
1597555
  Єнчева Г. Феномен мовної аномалії: авторська/перекладацька креативність чи відхилення від норми? / Г. Єнчева, Г. Струк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 69-81. – ISSN 2413-3094


  Пропонована розвідка містить інформацію стосовно різних тлумачень поняття аномалії у лінгвістиці та перекладознавстві та різних підходів до їхньої класифікації, релевантних з погляду перекладу. Розглядається доцільність використання мовних аномалій на ...
1597556
  Щербина О. Феномен мовчання в юридичній аргументації // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 160-174. – ISSN 2227-7153


  У статті визначено специфіку феномену мовчання в юридичній аргументації. Зроблено аналіз проблеми застосування мовчання як аргументу в юридичній аргументації.
1597557
  Шемякин Я.Г. Феномен модернизации: цивилизационное измерение. Статья 1. Межцивилизационное взаимодействие: предпосылка, условие и историческое содержание процесса модернизации // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-72. – ISSN 0869-0499


  Феномен модернизации в статье рассмотрен в контексте цивилизационного подхода. Автор подчеркивает необходимость преодоления европоцентристской интерпретации модернизации, обосновывает понимание ее как процесса межцивилизационного взаимодействия. ...
1597558
  Федоренко Ю.О. Феномен моди як форма нормативної поведінки особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Міститься аналіз підходів щодо особливостей нормативного регулювання поведінки модою. Охарактеризована природа моральних норм та модних стереотипів. Визначено особливості впливу моральних норм на поведінку особистості та прагнення слідувати моді. The ...
1597559
  Корнієнко О.В. Феномен моди: державна політика та повсякденне життя в Українській РСР (1956-1985 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Корнієнко Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1597560
  Гуцол С.Ю. Феномен моды в зеркале семиотического подхода // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 125-130. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))


  Виявлено основні принципи функціонування модних знаків у сучасному суспільстві
1597561
  Ушакова Ю.А. Феномен моды и его интерпретации в современной гуманитаристике // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 126-131. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "Статья посвящена осмыслению основных подходов в определении феномена моды в области гуманитаристики. Автор рассматривает историческое, эстетико-искусствоведческое, социологическое и социально-психологическое направления и сосредоточивает внимание на ...
1597562
  Латышева Т.В. Феномен молодежной субкультуры : сущность, типы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 93-101. – ISSN 0132-1625
1597563
  Шиманська О. Феномен Моріса Алле // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 151-156. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1597564
  Гусева Г. Феномен музикальності з позиції одного з ключових компонентів музичного таланту // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 77-90


  "...Розглянуто питання про виявлення музикальності в комплексі музичної обдарованості. У зв’язку з цим досліджено концепції Б. Теплова і Д. Кірнарської. Проаналізовані окремі музичні здібності, такі як: музична пам’ять, відчуття ладу, а також ...
1597565
  Завгородняя Г. Феномен музыкального пространства в аспекте традиций: восток - запад // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 188-197
1597566
  Головатий М.Ф. Феномен мультикультуралізму як засіб досягнення міжнаціональної єдності народів і країн // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 12-19
1597567
  Анастасьев Н.А. Феномен Набокова / Анастасьев Н.А. – Москва : Советский писатель, 1992. – 316, [2] с., [8] л. ил.
1597568
  Манілов І.Ф. Феномен навіюваності та його особливості у старших підлітків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Досліджено особливості навіюваності дітей старшого шкільного віку. Вивчено взаємозв"язок між психічними станами підлітків та рівнем їх навіюваності. Досліджено чутливість шкірної, нюхової, аудіальної та візуальної сенсорних систем до гетерогенного ...
1597569
  Горбунова Л. Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 88-118
1597570
  Голіна І.В. Феномен надії у вимірі громадянської активності особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 229-242
1597571
  Сікорська І. Феномен наднаціональної ідентичності в країнах ЄС // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 327-333. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1597572
  Ущаповська І.В. Феномен наративу від обмеженої третьої особи в художній літературі / І.В. Ущаповська, Є.В. Нехаєнко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (69). – С. 136-145. – ISSN 2520-6397


  Запропоновано дослідження наративу від обмеженої третьої особи – особливого явища в сучасному літературознавстві, яке наразі посідає чільне місце на ринку художньої літератури. Запропоновано класифікацію наративів за типами перспектив, що дозволяє ...
1597573
  Сорба О.М. Феномен насильства як етичний парадокс морально орієнтованої політики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 67-71. – ISSN 2077-1800
1597574
  Монастирьова Л.В. Феномен натовпу як текст і дискурс // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 42. – С. 43-65. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено дослідженню натовпу як текстового і дискурсивного об"єкта; визначенню дискурсивних параметрів натовпу. Співвіднесено формування уявлень про натовп як текст і дискурс зі становленням у лінгвістиці антропоцентричної парадигми, що ...
1597575
  Білецький І.П. Феномен науки в контексті парадигм філософування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 80-84. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1597576
  Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : автореф. ... д-ра із соц. комунікацій: 27.00.01 / Тріщук О.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
1597577
  Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Тріщук О.В.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2009. – 470 л. + Додатки: л. 458-470. – Бібліогр.: л. 377-457
1597578
  Андрейцев В. Феномен науково-освітньої правничої школи: методологічні засади формування і становлення // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 3-14


  Методологічні аспекти науково-освітніх правничих шкіл.
1597579
  Басенко І.Ю. Феномен наукового мистецтва: витоки, сутність, термінологія // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 95-96
1597580
  Дубовик М.М. Феномен наукового пізнання в системі духовних цінностей // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 82-84
1597581
  Девятова С.В. Феномен научной революции XVII века / С.В. Девятова, В.И. Купцов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – C. 59-67. – ISSN 0042-8744


  Математика, астрономия и физика, несомненно, в XVII в. были лидерами в научном познании. Однако плодотворно развивались в этот период и другие естественно-научные дисциплины, достигая значительных результатов. Mathematics, astronomy and physics, ...
1597582
   Феномен нації. – Київ : Знання, 1998. – 264 с. – ISBN 966-7293-24-6
1597583
  Григорчак І.М. Феномен нації в українському та російському політико-правовому полі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 69-73. – ISSN 2306-6814
1597584
  Терлюк І. Феномен нації і націогенезу в контексті (національного) державотворення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 13-22. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 2 (34)). – ISSN 2415-3818
1597585
  Терлюк І. Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 48-53. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1597586
  Терлюк І. Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 19-25. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1597587
  Іванишин П. Феномен національного ордену: націоналістична інтерпретація // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 14-21
1597588
  Ващенко І.В. Феномен національної безпеки у сучасному розумінні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 30-38. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1597589
  Козловець М.А. Феномен національної ідентичності в умовах глобалізації: український контекст : монографія / Козловець М.А., Вітер Д.В., Глотов Б.Б. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 230 с. – Бібліогр.: с. 213-228. – ISBN 978-617-696-218-2
1597590
  Козловець М.А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія / М.А. Козловець ; КНУТШ. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с. – ISBN 978-966-485-042-8
1597591
  Бондаренко О.В. Феномен національної ментальності в розмаїтті суспільних форм життєдіяльності народів // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 73-82
1597592
  Бабієва А. Феномен неградиційного політичного насилля // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 54-60. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
1597593
  Гребенюк Т. Феномен недостовірної нарації в системі сучасних наративних студій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – C. 12-21. – ISSN 0236-1477
1597594
   Феномен нейтралітету. Чому Швейцарія єдина не вступає у війни / матеріал підготувала Маргарита Ритмова // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Вкрита таємницею історія Далекого Сходу. – С. 60-93
1597595
  Себенцев А.Б. Феномен неконтролируемых территорий в современном мире / А.Б. Себенцев, В.А. Колосов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 31-46. – ISSN 0321-2017
1597596
  Гудима І.П. Феномен нелінійного мислення у науці // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 7-14. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 20). – ISSN 2226-2849
1597597
  Підодвірна М.І. Феномен ненадійного наратора в українській прозі XX століття: історико-літературний вимір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Підодвірна Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1597598
  Адаменко Н.Б. Феномен необароко в культурно-філосовській традиції постмодернізму : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Адаменко Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.168-188
1597599
  Адаменко Н.Б. Феномен необароко в культурно-філософській традиції постмодернізму : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Адаменко Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1597600
  Дем"янчук А.С. Феномен неоромантичної лірики М. Вінграновського та особливості його вивчення / А.С. Дем"янчук, О.О. Марчук, Л.Б. Мельничук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 2 (24). – С. 22-29. – ISSN 2919-864X
1597601
  Шулепова О. Феномен несогласия в историческом учении М. В. Ломоносова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 39-43. – ISSN 1684-2626
1597602
  Геєць В.М. Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку = The phenomenon of instability as a challenge to economic to economic development / В.М. Геєць ; [НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"]. – Київ : Академперіодика, 2020. – 454, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., післямова та зміст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-403-9
1597603
  Марченко О.В. Феномен нетрадиційної релігійності в постмодерну добу: український контекст // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 15-18
1597604
  Богдановський І.В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософський і соціально-психологічний аналіз : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.11 / Богдановський Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1597605
  Богдановський І.В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософський і соціально-психологічний аналіз : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Богдановський Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 451 л. – Бібліогр.: л. 413-451
1597606
  Соколова К.О. Феномен нечитання як чинник виникнення стереотипів у медіагалузі (на прикладі творчості маркіза де Сада) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 12-14


  Йдеться про виникнення стереотипів у медіагалузі на прикладі феномена нечитання таких стереотипізованих авторів, як маркіз де Сад. Автор пояснює причини виникнення стереотипів у літературі, а та кож подає рекомендації медіапрацівникам для боротьби з ...
1597607
   Феномен НИС: эволюция и современность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 64-77. – ISSN 0131-2227
1597608
  Степанов Андрій Феномен нігілізму у філософсько-етичній традиції постмодернізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.46-51. – ISSN 1728-3671
1597609
  Степанов Андрій Феномен нігілізму у філософсько-етичній традиції постмодернізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1728-3671
1597610
  Лесняк Е.В. Феномен НЛО / Е.В. Лесняк. – Київ : УКРВУЗПОЛИГРАФ, 1991. – 80с. – ISBN 5-8238-0010-Х
1597611
  Приходько В.В. Феномен Нового // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1597612
  Білоцерківець В.В. Феномен нової економіки: ідентифікація та делімітація в умовах постіндустріалізму // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 25-30. – ISSN 2306-6792
1597613
  Тарасюк Я. Феномен нульового твору (на прикладі раннього роману Франсуа Моріака) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 271-277. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1597614
  Александров А. Феномен Нурсултана Назарбаева // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 33. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670
1597615
  Слома Я. Феномен об"єднання через різноманітність / розмову вів Степан Мігус // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 21 квітня (№ 16). – С. 7. – ISSN 0027-8254


  Розмова з Ярославом Сломою, головою Комісії національних і етнічних меншин сеймику Вармінсько-Мазурського воєводства.
1597616
  Стояцька Г.М. Феномен об"єктивованої волі у філософсько–правовому вченні Г.В.Ф. Гегеля // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 206-208. – ISSN 2076-1554
1597617
  Резнікова Н.В. Феномен об’єднання і периферізації в процесі інтеграції в світову економічну систему // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 167-175. – ISSN 2308-6912


  В статі досліджуються передумови та природа економічної взаємодії. Проаналізовано теоретичні засади світ-системного підходу для моделювання перспектив розширення міжкраїнового об’єднання. The article investigates the background and the nature of ...
1597618
  Отрох Н.В. Феномен обдарованості в контексті інноватики:філософський аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 157-164
1597619
  Протас О.Л. Феномен обдарованості в контексті психолого-педагогічних досліджень // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 57-65. – ISSN 2414-5076
1597620
  Лисовець Н.А. Феномен обману та його місце в людському бутті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 31-35


  В статті зроблено спробу аналізу феномену обману як невід"ємної складової людської екзистенції. Акцентовано увагу на визначенні понять істини та правди та відмінностях між ними. В статье предпринята попытка проанализировать феномен обмана как ...
1597621
  Яровий А.М. Феномен образного пізнання як нова парадигма сучасного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 155-157. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Дана наукова робота присвячена осмисленню феномену образного пізнання в контексті парадигмальних змін сучасного мислення. На основі отриманих результатів обгрунтовується, що парадигма образних архітектур мислення в найближчій перспективі буде визначати ...
1597622
  Урсул А.Д. Феномен образования в глобально-эволюционном ракурсе / А.Д. Урсул, Т.А. Урсул // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 4 (70). – С. 44-51. – ISSN 1812-8696


  В статье предлагается эволюционный подход к исследованию мирового образования в перспективе развертывания глобальных процессов.
1597623
  Маричев И.В. Феномен образовательного пространства и методологические регулятивы его построения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 52-55. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются общие признаки пространства, выявляется феномен образовательного пространства и приводятся его основные признаки+ Рассматриваются общие признаки пространства, выявляется феномен образовательного пространства и ...
1597624
  Сорочук Л. Феномен образу "Козака Мамая" в українському культурному контексті // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 100-102. – ISBN 978-617-640-241-1
1597625
  Ангаладян Р. Феномен образу матері у вірмен у XX столітті // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 278-280. – ISSN 0320 - 8370
1597626
  Лобанов Ю.С. Феномен ограниченности культуры как инновационный аспект содержания образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.62-69. – ISSN 1811-0916
1597627
  Слабошпицький М. Феномен одного роду. (Симиренки: конспект родинної хроніки) // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.12-15


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1597628
  Слабошпицький М. Феномен одного роду. Симиренки : конспект родинної хроніки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (15). – С. 72-78. – ISSN 1819-7329
1597629
  Надточей Ю. Феномен односторонности в политике США и России // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 85-95. – ISSN 1728-2756
1597630
  Бех І.Д. Феномен одухотворення навчального змісту як виховний засіб // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 47-51. – ISSN 2304-06294
1597631
  Козак С. Феномен Олександра Довженка // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 88-101. – ISBN 978-83-935845-4-3
1597632
  Головащенко М. Феномен Олександра Кошиця // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 126-134. – ISBN 5-89354-154-5
1597633
  Головащенко М.І. Феномен Олександра Кошиця / Михайло Головащенко. – Київ : Музична Україна, 2007. – 576, [14] с., [16] арк. фотоіл. : іл., фотоіл., портр., ноти. – Бібліогр.: с. 551 та в прим. – ISBN 966-8259-27-0
1597634
   Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.О. Пащенко (голов. ред.), М.І. Степаненко (відп. ред.), С.Я. Єрмоленко та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – 451, [5] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1597635
   Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Ін-т укр. мови НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Нац. гірничий ун-т ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 347, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1597636
  Рахманов О. Феномен олігархізації політичної влади в Україні: від піднесення до занепаду // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 30-45. – ISSN 1563-3713
1597637
  Жовніренко П. Феномен Орди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 30). – С. 5


  Найкращим і для світу, і для Росії варіантом була б самотрансформація Росії.
1597638
  Плющ Н.П. Феномен орфографічної вимови в сучасній українській літературній мові // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 210-214. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Дослідження присвячено з’ясуванню соціолінгвістичних законо мірностей змін орфоепічних норм, взаємозв’язкові й взаємовпливу письма і ви мови. Спостережено, що одним із джерел «орфографічної вимови» в су часній українській літературній мові є правописні ...
1597639
  Андрущенко В.П. Феномен освіти : у 5 кн. / Віктор Андрущенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Асоц. пед. ун-тів України та Європи. – Суми : Університетська книга. – ISBN 978-966-680-988-2
Кн. 5 : Статті та інтерв"ю. – 2021. – 535, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1597640
  Алієва О. Феномен освіти в історико-філософському контексті / О. Алієва, Г. Зубань, Р. Мартинов // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 57-64. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1597641
  Горбань О.В. Феномен освіти в транзитивному суспільстві // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 14-17. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595
1597642
  Нежива О.М. Феномен освітньої політики : національний та міжнародний виміри : монографія / О.М. Нежива ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Зовнішня торгівля, 2017. – 279, [1]. – Бібліогр.: с. 242-279. – ISBN 978-966-8517-42-6
1597643
  Фінів О.Я. Феномен особистісної безпеки та його кореляція із психозахистом // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 414-421. – ISSN 2219-2654
1597644
  Перевертень Н.С. Феномен особистості в повісті Є. Гребінки "Доктор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 326-333


  У статті розглядається поняття "особистість" , аналізується процес формування особистості головного героя Івана Севрюгіна у повісті Є. Гребінки "Доктор", його основних рис характеру, а також причини загибелі
1597645
  Цзянь Чунсінь Феномен особистості в Стародавньому та Середньовічному Китаї // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 69-80


  Розкривається в філософському контексті специфіка історичного процесу формування особистості у китайській цивілізації. Ключові слова: людина, особистість, китайська цивілізація, принцип родинності, частина-ціле, органічне ціле. Раскрывается в ...
1597646
  Рибалка В. Феномен особистості як суб"єкта лідерської діяльності у класичних творах психологів і педагогів Харківщини // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 144-154. – ISSN 2616-3241
1597647
  Лучик Ю. Феномен Оссовського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 4


  У Києві представили книжку про корифея української соціології.
1597648
  Юй Ле Феномен останніх сонат Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ч. Айвза, О. Скрябіна в інтеріоризації стильових етапів композиторської творчості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Юй Ле ; М-во культури України ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1597649
  Назарук В. Феномен Остапа Лапського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 73-80. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про особистість і творчу діяльність українського поета й перекладача в Польщі, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Остапа Лапського. Проаналізовано стилістичні, ідейно-естетичні, мовні особливості та основні ...
1597650
  Петренко О.В. Феномен остенсивности в лингвофилософском освещении // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – C. 147-155


  Статья посвящена анализу остенсивных определений в контексте их функционирования в заглавиях интернет-страниц. Приведены основные концепции, связанные с проблемой этого типа определений в философии, а также предложена классификация остенсивных ...
1597651
  Котченко Т.Е. Феномен осьового часу Карла Ясперса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається специфічна поняттєва система, яку розробив для актуалізації свого феномену - феномену осьового часу, німецький мислитель XX ст. Карл Ясперс. Для виведення цього поняття Ясперс використав основний феномен своєї філософії ...
1597652
  Литвин С. Феномен отаманщини доби Директорії в українській історіографії // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 5-15
1597653
  Міхно В.М. Феномен П.Н. Толстякова в контексті української музичної культури 20 сторіччя : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Вікторія миколаївна Міхно; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 15 назв
1597654
   Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская література - уплывы і узаемаузбагачэнне = Феномен пограниччя: польська, українська та білоруська література - взаємне проникнення і взаємозбагачення = Fenomen pogranicza: polska, ukrainska i bialoruska literatura - wzajemne przenikanie i wzbogacanie : зборнік артыкулау / Універсітэт імя Марыі Кюры-Складоускай (Люблін) ; ПАН (Аддзел у Любліне) ; Польскі інстытут у Мінску ; [ пад. рэд. С. Кавалева і І. Набытовыча ]. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – 400с. – ISBN 978-985-6852-57-5
1597655
  Ткачук Б.В. Феномен пам"яті в ретроспективі античності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 21-28. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
1597656
  Доценко Н. Феномен пам"яті у романах Патріка Модіано // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 158-161
1597657
  Мальцев О. Феномен пам"яті у соціальному часі // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 30-48. – ISSN 2708-0390
1597658
  Тимофієва К.Д. Феномен Панаїта Істраті / К.Д. Тимофієва, В.Я. Йовдій // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
1597659
  Луканова В.В. Феномен пандемії: підгрунтя, сутність, динаміка (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Луканова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1597660
  Задорожна Л. Феномен парадигми руху в поетичній творчості Т. Шевченка (цикл поезій "У казематі") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 131-141


  У статті розглядається парадигма руху - як чинник духовного і фізичного простору за умов перебування поета в жорсткій неволі - "У казематі". В статье рассматривается парадигма движения - как фактор духовного и физического пространства в условиях ...
1597661
  Райбедюк Г. Феномен пасіонарності Івана Огієнка та Василя Стуса: типологічні аспекти // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 287-293. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1597662
  Шервашидзе В. Феномен Паскаля Киньяра / В. Шервашидзе, Ж. Сиари // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 314-340. – ISSN 0042-8795
1597663
  Галузинская В.С. Феномен Патона. Портрет в интерьере двух столетий / Виктория Галузинская. – Киев : Наукова думка, 2010. – 263 с. : илл. – (Сер. "Президенты Академии наук Украины"). – ISBN 978-966-00-0960-7
1597664
  Антіпов О. Феномен патріотизму як один зі складників національно-мовної картини світу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 226-237
1597665
  Городецька Наталія Феномен педагогічної інноватики як психологічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 134-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1597666
  Сорочан Т.М. Феномен педагогічної майстерності як методологія трансформації професіоналізму педагогів Нової української школи // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2019. – № 1 (102). – С. 5-12. – ISSN 2304-0629
1597667
  Калініна І.М. Феномен педагогічної підтримки особистісно-професійного становлення дежавних службовців // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 85-95. – ISSN 2227-2747
1597668
  Міхно О. Феномен педагогічної характеристики учня: від Ушинського до Сухомлинського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 1, 13-15. – ISSN 2219-5793
1597669
  Горбик О.О. Феномен первісної архітектури: її генезис та історичні наслідки // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ, 2016. – Вип. № 62, ч. 1. – С. 169-172. – ISSN 2076-815X
1597670
  Бойко О. Феномен перебудови: причини, суть, наслідки // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 6. – С.84-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0585-8365
1597671
  Гумєнніков І.М. Феномен передбачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1597672
  Біляшевич Т. Феномен переміщення у п"єсі "Атласний черевичок" Поля Клоделя // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 10-11
1597673
   Феномен Петра Могили. – К, 1996. – 268с.
1597674
  Судинович С. Феномен пияцтва як девіація в російському суспільстві XVI століття // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 190-193. – ISBN 978-966-171-793-9
1597675
  Зубай Ю. Феномен піаніста-композитора в українській музичній культурі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 111-119. – ISSN 2410-5325


  Досліджується феномен піаніста-композитора в українській музичній культурі, проаналізований у ретроспективному ракурсі. Розгляд цієї теми дозволяє повноцінно зрозуміти місце і роль творчого й інструментально-виконавського доробку українських митців як ...
1597676
  Стрехалюк А. Феномен піднесеного у класичній музиці: концепції і підходи // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 100-110. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядаються основні підходи до інтерпретації класичної музики, аналізуючи способи використання естетичної категорії піднесеного для інтерпретації творів композиторів-класиків. Зокрема акцентується на використанні класичних теорій піднесеного XVIII – ...
1597677
  Романовський О. Феномен підприємництва і роль вищої школи в підготовці підприємців. / О. Романовський, Ю. Романовська // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С49-59. – ISSN 1682-2366
1597678
  Жень Ц. Феномен планетарной личности : монография / Жень Цзя ; [под науч. ред. В.П. Беха]. – Киев ; Пекин : Каравелла, 2019. – 319, [1] с. : табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 295-317 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2229-74-5
1597679
  Пригода Таміла Миколаївна Феномен пластичного в культурі : Дис... канд.філ.наук: 09.00.08. / Пригода Таміла Миколаївна; Волин. держ. ун-итет. – Луцьк, 2001. – 173л. – Бібліогр.:л.160-173
1597680
  Пригода Таміла Миколаївна Феномен пластичного в культурі: естетико-філософський аналіз : 09.00.08. Автореф. дис. ... канд. філософ. наук / Пригода Таміла Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18
1597681
  Щербина Н.С. Феномен поваги у сучасному гуманітарному дискурсі (історико-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філософії : 033, 03 / Щербина Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 231 арк. – Додатки: арк. 225-231. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 201-224
1597682
  Недзельський А. Феномен повсякденного життя та специфіка його концептуалізації в суб"єктивістських соціологічних теоріях // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 127-129
1597683
  Гончарук С. Феномен повторності в адміністративно-деліктному законодавстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1597684
  Гончарук С. Феномен повторності в адміністративно-деліктному законодавстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-79. – ISSN 0132-1331
1597685
  Лукин А.Е. Феномен пограничных стратонов и его значение для решения ключевых проблем теоретической и прикладной геологии // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 7-26 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1597686
  Верменич Я.В. Феномен пограниччя : Крим і Донбас в долі України / Ярослава Верменич ; НАН України, Ін-т історії України, [Від. іст. регіоналістики]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. – 368, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8442-5
1597687
  Сердюк О.С. Феномен подвійних організацій як негативний наслідок інституціонального переходу України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 60-72 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
1597688
  Шитик Л. Феномен подвійного синтаксичного зв"язку крізь призму функційної граматики // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 94-96. – ISSN 0252-3108
1597689
  Курілов Ю.Ю. Феномен поезії Джима Моррісона // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 155-173
1597690
  Просалова В. Феномен поета-вченого і/ чи вченого-поета у творчій діяльності неокласиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 11-19. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті простежується, як чітко регламентована форма сонета в поезії неокласиків допускала проникнення ірраціональних елементів, підкреслюється спонтанність їх вияву, специфічний характер раціоналізму. Автор статті обґрунтовує, що дискурс ...
1597691
  Білик Г. Феномен поета-вченого: викладацька грань творчості "неокласиків" // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 64-70. – ISBN 966-7653-03-5
1597692
  Веремійчук І.П. Феномен поета-пророка як втілення ідеї "досконалості" людини в контексті філософування А. Міцкевича // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Ідея досконалої людини знайшла своє відображення у розумінні поняття поета-пророка і таким чином є присутньою у творчому доробку усіх представників романтизму. Феномен поета-пророка, властива не лише для романтичної поезії, а й біографії самих ...
1597693
  Грачова Т. Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 84-86
1597694
  Єгорова Ю.М. Феномен поетичного мислення О. Фесюка // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 75-81. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
1597695
  Лимаренко А.С. Феномен полимодельной системы межконфессиональных отношений в Приазовье (в конце XIX - начале XX в.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 244-249. – ISSN 2076-1554
1597696
  Бученков Д. Феномен политической идеологии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С. 83-96. – ISSN 0869-44435
1597697
  Тельпіс О.В. Феномен політичного лідера в конструктивістських концепціях // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 218-220
1597698
  Гладуняк І.В. Феномен політичного лідерства у процесі функціонування механізму політичного управління // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 636-643. – ISSN 1563-3349
1597699
  Медвідь Ф.М. Феномен політичної аксіології / Ф.М. Медвідь, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 75-77
1597700
  Андреєва Я.Ф. Феномен політичної активності особистості / Я.Ф. Андреєва, С.В. Гуленко // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 49-57. – ISBN 978-966-8063-90-16
1597701
  Шуба О. Феномен політичної влади в сучасній Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 31-32
1597702
  Смірнова В.О. Феномен політичної волі у контексті політологічного аналізу особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 201-206
1597703
  Закіров М.Б. Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності : монографія / М.Б. Закіров ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2016. – 561, [2] с. – Бібліогр.: с. 507-562. – ISBN 978-966-02-8139-4
1597704
  Іванов І.Ю. Феномен політичної ідентичності: політичний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 139-142. – ISSN 2077-1800
1597705
  Васильчук Є.О. Феномен політичної контркультури в пострадянських суспільствах: фактори формування, особливості прояву та ідеологічний зміст / Є.О. Васильчук, І.Л. Морозов // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 310-324
1597706
  Шайхалієва Ю. Феномен політичної корупції в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 415-430
1597707
  Шайхалієва Ю. Феномен політичної корупції у світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 51-54
1597708
  Дмитрієва М.В. Феномен політичної соціалізації особистості: ретроспективний аналіз психологічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано основні методологічні підходи до розгляду психологічних чинників процесу політичної соціалізації особистості, представлені в концепціях біхевіорального, когнітивного, гуманістичного та психоаналітичного напрямків. Проведено системний ...
1597709
  Сухарєва С. Феномен польськомовної літератури в давньому українському письменстві // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 335-337. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті представлено феномен польськомовної літератури в українському письменстві Середньовіччя. Коротко охарактеризовано основні етапи його розвитку, звернено увагу на проблематику і художню цінність творів, а також світоглядні мотиви їх авторів.
1597710
  Лисенко Д. Феномен помсти у структурі психологічної готовності військовослужбовців до бойових дій / Д. Лисенко, І. Підопригора // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 6 (70). – С. 102-108. – ISSN 2617-6858
1597711
  Нишанов В.К. Феномен понимания: когнитивный анализ / Нишанов В.К. ; АН КиргССР, Ин-т философии и права. – Фрунзе : Илим, 1990. – 227 с. – Библиогр.: с. 185-210
1597712
  Шкребтієнко Л.П. Феномен поняття "патріотизм": сутність та характеристика // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 81-82
1597713
  Макаров Г.В. Феномен поняття етнорегіоналізму у політичній науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-117. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1597714
  Коломоєць Т.О. Феномен попередження як виду адміністративного стягнення за законодавством України : монографія / Т.О. Коломоєць, Ю.Х. Куразов ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-199. – ISBN 978-966-599-416-9
1597715
   Феномен популізму в пострадянському просторі : Матеріали українсько-белоруського семінару. – Український центр культурних досліджень; ІКП. – Київ : УЦКД, 1999. – 80с. – ISBN 966-95394-4-7
1597716
  Рахманов О. Феномен популізму у розвинених та перехідних суспільствах: особливості проявів та детермінанти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 59-73. – ISSN 1563-3713
1597717
  Рубайло М. Феномен популярності "Молота відьом" // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 371-375. – ISBN 978-966-171-90295
1597718
  Новенченко О.Ю. Феномен постаті Цадика-праведника в хасидизмі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 48-49
1597719
  Руденко Л. Феномен постмодернізму в рецепції українських науковців // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Статтю присвячено аналізові провідних концепцій становлення та розвитку парадигми постмодернізму в Україні. The article is devoted to the analysis of main conceptions of the process of forming and development of postmodernism"s paradigm in ...
1597720
  Чобанюк М. Феномен постмодернізму як явище слов"янської культури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 119-122. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1597721
  Гутнікова Т. Феномен постмодерністської гри (на прикладі романів Василя Кожелянка, Юрія Андруховича, Юрія Іздрика) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 202-206. – ISSN 2307-2261
1597722
  Золотухін Д. Феномен постправди / Д. Золотухін, П. Савич; розмову вів Геннадій Карпюк // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 11). – С. 12-13


  Перевагу в інформаційній війні матиме той, чия оцінка факту переможе в суспільному дискурсі.
1597723
  Інжиєвська Л.А. Феномен посттравматичного зростання: погляд ветерана бойових дій / Л.А. Інжиєвська, О.Ю. Чаморсов // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 51-55
1597724
  Кузнецов Ю. Феномен потоку свідомості в українській літературі та його психоаналітична реконструкція // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 27-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-2131
1597725
  Магдалінчук В. Феномен появи і розвитку соціального підприємництва: світова практика та уроки для України // Соціально відповідальне ведення бізнесу - складова сталого розвитку : зб. матеріалів за результатами Всеукр. конкурсу наук. робіт здобувачів вищ. освіти та молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України / НАН України [та ін. ; заг. ред.: В.А. Устименко ; ред.-упоряд.: А.Є. Санченко ; упоряд.: А.О. Сошников, А.В. Токунова]. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 324-332. – ISBN 978-966-02-9928-3
1597726
  Шаповал В. Феномен прав і свобод людини та громадянина (теоретикоправовий і конституційний аспекти) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 24-45. – ISSN 1026-9932
1597727
  Рабінович П. Феномен права в інтерпретації Страсбурзького суду (до 50-річчя Європейського суду з прав людини) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
1597728
  Стовба А.В. Феномен права как фундаментально-онтологическая основа правосудия // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 147-153. – ISSN 1818-992Х
1597729
  Лобода Ю.П. Феномен права та традиція праворозуміння // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 84-92. – ISSN 1818-992Х
1597730
  Нахабич Н.С. Феномен правлячої еліти: теоретичні підходи до розуміння механізмів формування та репродукції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 85-92. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті здійснена систематизація теоретичних підходів щодо розуміння принципів соціальної ідентифікації пралячих елітних груп,а також дана характеристика процесуальних особливостей формування та репродукції правлячої еліти.
1597731
  Ященко В. Феномен правовідносин як наукова проблема / В. Ященко, А. Щуровський // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 13-17
1597732
  Рабінович П. Феномен праворозуміння: гносеологічна характеристика // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 11-22. – ISSN 1993-0909
1597733
  Стовба А.В. Феномен правосудия: фундаментально- онтологический смысл и основания основания // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 176-181. – ISSN 0201-7245
1597734
  Нечитайло І.М. Феномен праслов"янського діалектизму в порівняльно-історичній парадигмі // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 48-59. – ISSN 2524-0013


  "У статті розглянуто дослідницькі напрями і процеси, що визначали ідеологію й методику етимологічних, діалектологічних і лінгвогеографічних славістичних розшуків протягом 150 років від самого зародження і до трансформації в нову наукову парадигму ...
1597735
  Кравченко В.М. Феномен праці у філософських поглядах Папи Римського Івана Павла II (Кароля Войтили) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 141-144
1597736
  Долженков О. Феномен президентової в пострадянському суспільстві // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-26. – ISSN 1609-5499
1597737
  Коломоєць Т.О. Феномен презумпцій в адміністративному праві України : монографія / Т.О. Коломоєць, І.В. Зозуль ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-179. – ISBN 978-966-599-437-4
1597738
  Шаталович А.М. Феномен преображенной любви в творчестве Ф.М. Достоевского / А.М. Шаталович, И.В. Бойко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 86-91. – ISSN 2077-1800
1597739
  Добрянський І. Феномен приватної вищої освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2/3 (950/951). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788
1597740
   Феномен Приднестровья / Н.В. Бабилунга, С.И. Берил, Б.Г. Бомешко, И.Н. Галинский, Е.М. Губогло, В.Р. Окушко, П.М. Шорников; Приднестровский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Научно-исслед. лаборатория ист. Приднестровья. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тирасполь : РИО ПГУ, 2003. – 336 с. – ISBN 5-88568-098-1
1597741
  Окатьєва І.І. Феномен природи як засіб творення конфліктних колізій у "Слові о полку Ігоревім" та його англомовному (В. Набоков) та німецькомовному (Р.М. Рільке) перекладах // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 108-120. – (Літературознавство ; вип. 1 (87)). – ISSN 2312-1068
1597742
  Гнатенко П.И. Феномен природы человека : монография / П.И. Гнатенко. – Київ : Вища освіта, 2014. – 267, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8081-80-4
1597743
  Донченко О.А. Феномен проекції в політиці і його вплив на соцієтальну психіку українців // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 24-37. – ISBN 978-966-8063-84-3
1597744
  Оніпко З. Феномен прокрастинації в сучасній психології: теоретичні засади дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 66-71. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1597745
  Пасько К. Феномен прокрастинації серед студентів ЗВО / К. Пасько, К. Дворядкіна // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 247-251. – ISBN 978-617-8095-12-3
1597746
  Черницын С. Феномен пророческой деятельности Мухаммеда // Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2006. – № 1. – С.103-115. – ISSN 1681-7559
1597747
  Романенко О. Феномен просторово-часової організації повіствування у кіноповісті О. Довженка "Україна в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 219-221.
1597748
  Макаруха З. Феномен простору свободи, безпеки та юстиції у праві Європейського Союзу: концептуальна база // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 90-96. – ISSN 2304-1773
1597749
  Шевцов С.В. Феномен пространства и времени в творчестве И. Бродского: антропный срез // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 4-16. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
1597750
  Гладун О. Феномен протидії корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 17-23. – ISSN 2311-6676
1597751
  Магась В.О. Феномен професійно-політичних організацій в російській імперії в 1905-1908 роках // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 47-51
1597752
  Дуфенюк О.М. Феномен професіоналізму правоохоронці у символічному трактуванні правових поглядів С.Оріховського // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 275-286. – (Юридична ; Вип. 1)
1597753
  Фединишинець В.С. Феномен професора Лизанця. / В.С. Фединишинець. – Ужгород, 1996. – 200с.
1597754
  Жуковська Г. Феномен профетизму у малій прозі Івана Франка (на матеріалі оповідань "Терен у нозі" та "Як Юра Шикманюк брів Черемош") // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 42-46
1597755
  Дядюшкін О.М. Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча ідентифікація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дядюшкін Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
1597756
  Дядюшкін О.М. Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча ідентифікація : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дядюшкін Олександр Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 182 л. – Бібліогр.: л. 161-182
1597757
  Шевченко В. Феномен психічного вигорання у студентів психологів / В. Шевченко, Н. Полєшко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 211-216. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1597758
  Компанцева Л. Феномен психологічних операцій як концепт і дискурс (за матеріалом безпекових лінгвокультур НАТО та Російської Федерації) // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 174-194. – (Philology ; vol. 27, issue 2). – ISSN 2309-1797
1597759
  Карнаухова М.Д. Феномен публічного управління в перспективі наратології : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Карнаухова Марія Дмитрівна ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1597760
  Лазарева М. Феномен публічності у філософській концепції Хосе Ортеги -і - Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 589-596. – ISBN 978-966-423-392-4
1597761
  Скороходова Т.Г. Феномен Рабиндраната Тагора в контексте Бенгальского Ренессанса (к 150-летию со дня рождения) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 146-156. – ISSN 0042-8744
1597762
  Войнова Марина Константиновна Феномен развода в современном капиталистическом обществе : Автореф... канд. социологич.наук: 22.00.01 / Войнова Марина Константиновна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 24л.
1597763
  Андреева О.А. Феномен революции в истории государства и права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 19. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуется феномен революции в различные периоды исторического и правового развития, а также аспекты его включения в процесс научного анализа современного общественного прогресса.
1597764
  Нагорна Л. Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Україні : історичні витоки // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 107-122. – ISBN 978-966-02-4344-6
1597765
  Нагорна Лариса Феномен регіональної ідентичності: методологічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 28-43. – ISBN 978-966-02-4851-9
1597766
  Пиріг Р. Феномен рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини повернення М. Грушевського до радянської України. The article is deals with the analyse reasons of retain of M. Grushevsky to Soviet Ukraine.
1597767
  Черхава О.О. Феномен реконструкції у лінгвокомпаративістиці доби структуралізму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 157-164. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
1597768
   Феномен ректора Скопенка // Ми і Президент : міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 6-12
1597769
  Канаков Д.В. Феномен религиозного догматизма = К постановке проблемы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 74-83. – ISSN 0235-1188
1597770
  Сафронов А.Г. Феномен религиозной мобильности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 155-160. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1597771
  Колодний А. Феномен релігії. Природа, структура, функціональність, тенденції / А. Колодний. – Київ : Світ знань, 1999. – 52 с. – ISBN 966-546-005-7
1597772
  Верланов Д.С. Феномен релігійно-філософської інтуїції у філософії грецької патристики (IV - VI ст.) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Верланов Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1597773
  Андросова В.І. Феномен релігійного трансу з погляду трансперсональної психології і НЛП // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 3-5
1597774
  Панченко С.А. Феномен релігійного туризму і паломництва в культурологічному вимірі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 63-67. – ISSN 2312-4679
1597775
  Арістова А.В. Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси / Алла Арістова. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 180, [2] с. – Бібліогр.: с. 171-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-637-1
1597776
  Арістова А.В. Феномен релігійної комунікації в оптиці загальної теорії комунікації // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 97-106. – ISSN 2413-0966
1597777
  Завідняк Б.Т. Феномен релігійної філософії: критичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 ; 09.00.14 / Завідняк Богдан Теодорович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
1597778
  Костенко А.М. Феномен релігійності: різноманітні підходи до осмислення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 31-38
1597779
  Гуренкова Ю.В. Феномен ритуального смеха: от архаики к современности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С.57-61. – ISSN 2073-9702
1597780
  Снитко О.С. Феномен рідної мови і його інтерпретація в сучасній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 56-61. – ISBN 966-594-420-7
1597781
  Кузьміна М.О. Феномен розвитку професійної компетентності соціальних працівників у дослідженнях вітчизняних науковців // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 79-84. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Процес формування професійних компетенцій соціальних працівників в Україні є важливим аспектом їх навчання у закладах вищої освіти України. Проаналізовані вітчизняні наукові праці дозволяють дійти висновку, що професійні компетенції соціальних ...
1597782
  Безродних І.Г. Феномен рококо, його ключові топоси і концепти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 8-14. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  Рококо - стиль в мистецтві (в основному в дизайні інтер"єрів), який виник у Франції в I пол. XVIII cn. як розвиток стилю бароко. Характерними рисами рококо є витонченість, велика декоративна нагрузка інтер"єрів та композицій,орнаментальний ритм, велика ...
1597783
  Володарська М. Феномен романтизму в американській літературі ХІХ століття: огляд наукових джерел // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 35-40. – ISSN 2410-0927
1597784
  Задорожна С.В. Феномен романтизму Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Заперечується традиційна схема творчої еволюції Т. Шевченка від романтизму до реалізму і остаточне утвердження на позиціях критичного реалізму, яку культивувало шевченкознавство радянського часу. Солідаризуючись з позицією М. Драгоманова, П. ...
1597785
  Іщенко О. Феномен Ронделя Миколи Боровка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 лютого (№ 3)
1597786
  Паньків М. Феномен Російської імперії в працях сучасних польських дослідників // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 158-178. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
1597787
  Доріченко О. Феномен Рудольфа Нуреєва // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 187-190. – ISSN 0208-0710
1597788
  Фролов А. Феномен русский и советский (по поводу 50-летия первого полета человека в космос) // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления ; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0130-9757
1597789
  Порохин Сергей Феномен русского духа // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 10. – С. 2-5. – ISSN 0868-488Х
1597790
  Лучников М.Ю. Феномен русской классической критики в отечественном литературоведении. Итоги и перспективы изучения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 3-20. – Библиогр.: 89 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 6). – ISSN 0321-1711
1597791
  Иванова Л.П. Феномен русской эмиграции в лингвоимагологическом аспекте // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 274-286. – ISSN 2524-0013


  Рассматривается эмиграция как феномен, когда люди (в данном случае представители творческой интеллигенции Советской России) порвали с родными корнями, но не стали и не стремились стать немцами. Приводятся причины выбора именно Берлина (традиционно ...
1597792
  Бурутіна А. Феномен руської святості у творчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 122-127


  У статті досліджується феномен руської святості у творчості Тараса Шевченка. За приклад взято парадигму образів Бориса та Гліба у "Повіданні про святих князів Бориса та Гліба" невідомого автора та "Чтєнії про житіє і погублення блаженних страстотерпців ...
1597793
  Торба Феномен Сави Чалого: актуальність психологічної моделі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 176-180
1597794
  Луценко М.В. Феномен садибного життя дворянства Слобідсько-Української губернії в умовах мультикультурного простору // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 17-19. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
1597795
  Рафальський І.О. Феномен самовизначення націй в європейській політичній традиції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 326-335
1597796
  Сергійчук В. Феномен самознищення історичної пам"яті Миколою Гоголем і реалії сьогодення // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 252-256. – ISBN 978-617-7196-23-4
1597797
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Соболь Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 188 л. – Бібліогр. : л. 172-188
1597798
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.03 / Соболь Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1597799
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності у філософії символічного інтеракціонізму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 88-93
1597800
  Алексеева-Бескина Феномен самоорганизации в искусственной среде обитания человека // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 61-68. – ISSN 2073-8528
1597801
  Каралаш Н. Феномен самотності людини у філософській антропології і соціальній філософії // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2018. – № 1/2 (29/30). – С. 13-19. – ISSN 2224-0306
1597802
  Лебідь А.Є. Феномен свідомості: досвід аналітичної філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 141-142
1597803
  Толкачов О. Феномен свобода людини в ліберальному праворозумінні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 59-61
1597804
  Боднар К.А. Феномен свободи в демократичному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 113-120
1597805
  Слюсар В.М. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Слюсар В.М.; Житомирський державний ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2007. – 196л. – Бібліогр.: л. 180 - 196
1597806
  Слюсар В.М. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Слюсар В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1597807
  Пасічник О.В. Феномен свободи волі особистості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 103-105
1597808
  Сарибекян Д.Г. Феномен свободы в творчестве Григория Сковороды // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 162-163
1597809
  Сидорина Т.Ю. Феномен свободы в условиях глобализации / Т.Ю. Сидорина, Т.Л. Полянников, В.П. Филатов ; [под ред. Т.Ю. Сидориной ; Рос. гос. гуманит. ун-т]. – Москва : РГГУ, 2008. – 404, [12] с. – Текст рус., англ. - Рез. и содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 391-405 и в примеч.: с. 353-390. – ISBN 978-5-7281-1051-4
1597810
  Дышлевой И.А. Феномен свободы: формы проявления в современном обществе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 128-132. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1597811
  Завгородній Ю. Феномен свята і давньоруський досвід // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 158-167. – (Несторівські студії)
1597812
  Меленчук О. Феномен святкування роковин, присвячених пам"яті Т. Шевченка як соціокультурне явище в боротьбі за українську незалежність у літературно-критичних студіях С. Єфремова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 5-12. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті аналізуються твори С. Єфремова, присвячені роковинам Т.Г. Шевченка.
1597813
  Ковальчук Н.Д. Феномен святості преп. Феодосія Печерського в контексті житія святих // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 179-182. – ISSN 2076-1554
1597814
  Листопад О.Г. Феномен святых криниц / О.Г. Листопад. – Киев : [Геопринт], 2002. – 74с. – ISBN 966-7863-13-1
1597815
  Панков Г. Феномен священного у "Житії" Феодосія Печерського // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 13-20. – ISBN 966-7379-70-1
1597816
  Рашковский Е.Б. Феномен семьи (междисциплинарные заметки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 27-37. – ISSN 0042-8744
1597817
  Павлятенко О.В. Феномен сепаратизму в сучасному світі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 398-403. – ISSN 2076-1554
1597818
  Цебенко О. Феномен сепаратизму у сучасних міжнародних відносинах // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 55-60. – ISSN 2411-8060
1597819
  Сагач Г.М. Феномен сердца и слова Н.Ф.С. Грундтвига - ноосферного гения Дании. Н.Ф.С. Грундтвиг и Г.С. Сковорода - ноосферные гении, вечно говорящие истину о жизни / Г.М. Сагач ; Российское отд-ние Ассоциации всемирного образования Russian AWE Chapter. – Москва, 2010. – 36 с.
1597820
  Абизов В.А. Феномен середовища. Типологічні та системно-структурні засади // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 3-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1597821
  Никоненко П. Феномен Сидора Воробкевича // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 3 (121). – С. 164-169. – ISBN 966-7109-34-8
1597822
  Дубовик Н.А. Феномен сильної держави: теоретичні аспекти практичних проблем / Н.А. Дубовик, В.Г. Пугач // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 7-13. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1597823
  Алієва З. Феномен симбіозу культур // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 10-13
1597824
  Коростельова М.Д. Феномен симулякру в постмодерних інтерпретаціях балетів класичної спадщини (на прикладі балету "Спляча красуня" М. Борна) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 228-235. – ISSN 2226-2180
1597825
  Генералюк Л. Феномен синестетизму в творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 274-279. – ISBN 966-7759-23-7
1597826
  Хоптяр А. Феномен синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка в контексті перекладацької діяльності: спроба трансформації канону // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 58-62


  У статті розглядається феномен стильного синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка як спроба трансформації народницького канону в контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ ст., позначеного посиленням ...
1597827
  Павко А.І. Феномен синтезу мистецтв / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 169-171
1597828
  Толокольнікова А. Феномен синтезу раннього християнства та язичництва на теренах Ірландії // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 208-210. – ISBN 978-966-171-783-9
1597829
  Алексєєва К.І. Феномен ситуативності людського існування: основні напрямки концептуалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 203-210
1597830
   Феномен Сігура Оттовича Шмідта : (до 85-річчя від дня народження) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 429-432. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1597831
  Виханський Б. Феномен Січового Стрілецтва // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 10-11
1597832
  Бетко І. Феномен Сковороди. Сковорода в оцінці Чижевського. Сковорода і Юнг
1597833
  Литвинко О.А. Феномен скорочення в англійській термінологічній підсистемі машинобудування // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 41-46. – ISSN 2077-804X
1597834
  Гринин Л.Е. Феномен славы. Историко-культурный экскурс // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 171178. – ISSN 0236-2007
1597835
  Марков В.А. Феномен случайности / В.А. Марков ; АН Латв.ССР, Ин-т филос. и права. – Рига : Зинатне, 1988. – 231 с.
1597836
  Мельник В.В. Феномен смерті і пошук трансцендентного виміру в екзистенційній культурі / В.В. Мельник, Л.Л. Славова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 60-64. – ISSN 2226-3209
1597837
  Повторева С. Феномен смерті у дискурсі постмодернізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 40-46. – ISSN 0321-0499
1597838
  Задорожна О.В. Феномен смерті у світовій культурі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 126-134
1597839
  Гаєвська Т.І. Феномен смерті: практики поховально-поминальної обрядовості // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 252-260. – ISBN 978-966-2241-65-5
1597840
  Забор В.С. Феномен смислової привації в осіб з тривожно-депресивними розладами / В.С. Забор, О.О. Фільц // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 61-65. – ISSN 1029-4244
1597841
  Гришко В. Феномен Снєгірьова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – С. 3-6, 30-31
1597842
  Гордієнко М. Феномен соборності як чинник подолання атомізації постколоніальої нації // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 39-47. – ISBN 978-966-668-533-2
1597843
  Врублевская Т.И. Феномен сознании и проблема свободы в философии Ж.-П. Сартра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 278-279. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1597844
  Бескова И.А. Феномен сознания / И.А. Бескова, И.А. Герасимова, И.П. Меркулов ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Прогресс-Традиция, 2010. – 367 с. – ISBN 5-89826-307-1
1597845
  Кобринский Александр Феномен Сократа / Кобринский Александр. – Беер-Яков, 1998. – 302с. – ISBN 965-222-832-Х
1597846
  Нива Ж. Феномен Солженицына : главы из кн. // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 9. – С. 200-220. – ISSN 0321-1878
1597847
  Коломієць Л. Феномен Соломії Павличко / Лада Коломієць // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В.Кирилова; Ред. М. Москаленко. – Київ : Основи, 2006. – С. 143-144. – ISBN 966-500-245-7
1597848
  Минюшев Ф.И. Феномен социалистической личности / Ф.И. Минюшев. – М., 1985. – 189с.
1597849
  Данилов А.Н. Феномен социальной коммуникации: сущность и роль в обществе / А.Н. Данилов, А.М. Бельський // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 241-248. – ISBN 978-966-927-534-9
1597850
  Бухаров А.О. Феномен социальных сетей и их роль в жизни современной молодежи / А.О. Бухаров, Н.А. Комаровская, К.С. Медведева // Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 204-209. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1597851
  Ксьондзик Н. Феномен соціалістичного реалізму: що? як? коли? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263
1597852
  Пілат Є. Феномен соціальних мереж як фактор розвитку громадянського (інформаційного) суспільства й активізації модернізаційних процесів у сфері державного управління // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 194-202. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1597853
  Ліхоносова Г.С. Феномен соціально-економічного відторгнення в контексті сучасної глобалізації // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 75-81. – ISSN 2221-8440
1597854
  Титаренко І. Феномен соціально-культурних чинників у функціонуванні системи освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 106-111. – ISSN 2078-1687
1597855
  Павлов Ю.В. Феномен соціального відчуження в сучасному соціокультурному просторі України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 109-111
1597856
  Гугнін Е. Феномен соціального капіталу / Е. Гугнін, В. Чепак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.49-56
1597857
  Обруч Г.В. Феномен соціального підприємництва: особливості становлення в Україні // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 100-102. – ISBN 978-9934-571-49-7
1597858
  Галушка З. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Розглядається феномен соціального підприємництва як інноваційний чинник соціалізації бізнесу, визначено його сутність, характерні риси, традиції, сучасні форми та перспективи розвитку в Україні. Рассматривается феномен социального предпринимательства ...
1597859
  Масюк О.П. Феномен соціального сподівання : монографія / О.П. Масюк ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2019. – 334, [2] с. – Бібліогр.: с. 301-335. – ISBN 978-617-7019-33-5
1597860
  Євтушенко В.А. Феномен соціальної відповідальності у підвищенні стійкості корпорацій на національному та міжнародному рівнях / В.А. Євтушенко, Т.П. Шевченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 76-84. – ISSN 2308-6912


  Зміни, які відбулись не тільки в сучасній економіці, але й в світі в цілому, позначилися на подальшому розвитку суспільства. Постійно зростаюча роль транснаціональних корпорацій (ТНК) та їх внесок в розвиток суспільства вимагають більш детального ...
1597861
  Пасько Я. Феномен соціальної держави в історичній традиції // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-49. – ISSN 0235-7941
1597862
  Вихованець З.С. Феномен соціальної дії в конструкціях філософії теїзму // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (14). – С. 7-12. – ISSN 2412-1185
1597863
  Лазаренко І.С. Феномен соціальної допомоги в гуманітарному знанні: ретроспективний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 14-21. – ISSN 2077-1800
1597864
  Дьяковська Г. Феномен соціальної пам"яті в соціально-філософському дискурсі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 129-132. – ISSN 1728-9343
1597865
  Коцюба А.І. Феномен спелестології в туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 80-87. – Бібліогр.: 8 назв.
1597866
  Чорноусько М. Феномен спеціалізованого процесуального керівництва у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 90-95
1597867
  Гаврилюк В.В. Феномен співочого мовлення
1597868
  Гаврилюк В.В. Феномен співочого мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 119-124
1597869
  Кобєлєв О. Феномен спілкування: сучасний погляд : [рецензія] / Олексій Кобєлєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Рецензія на монографію Наталії Грабар, кандидата із соціальних комунікацій, доцента кафедри культурних універсалій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Монографія, що рецензується, присвячена ...
1597870
  Лях-Породько Феномен спортовця Івана Франка у спогадах нащадків // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 162-166


  Здоровий спосіб життя Івана Франка.
1597871
  Калина М.С. Феномен спорту в сучасній електронній культурі: характеристики та цінності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 167-173
1597872
  Пушонкова О.А. Феномен сприйняття: пошук загальнофілософських засад // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 65-72. – (Серія "Філософія")
1597873
  Кочерга О.І. Феномен Станіслава Оріховського у контексті українського літературного відродження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 52-58


  У статті досліджується значна роль церкви у формуванні свідомості письменників епохи Ренесансу; аналізується значення українських земель для Станіслава Оріховського в його боротьбі проти целібату. Виокремлено своєрідний погляд письменника на руську ...
1597874
  Чеснова Л.В. Феномен становления и развития российско-украинского научного сообщества историков биологии (вторая половина XX в.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 211-216


  Лидирующая роль в развитии контактов между украинскими и российскими историками биологии принадлежала А.П. Маркевичу, Б.Н. Мазурмовичу и его ученику О.Я. Пилипчуку.
1597875
  Іваненко В.В. Феномен становлення Дніпропетровська як "соціалістичного міста" у 1920-х-1930-х рр.: концептуальний вимір та реальна практика // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 7-19. – ISSN 2077-1800
1597876
  Казанцева Л. Феномен Станції № 1023 візуально-оптичних спостережень штучних супутників Землі // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С.28-31. – ISSN 1819-7329


  27 липня 1957 р. при Астрономічній обсерваторії КДУ була створена Станція візуально-оптичних спостережень штучних супутників Землі № 1023, начальник станції Олександр Кузьмич Осипов.
1597877
  Горбань И.И. Феномен статистической устойчивости / И.И. Горбань ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. – Киев : Наукова думка, 2014. – 441, [3] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 427-434. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 410-426. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1422-0
1597878
  Кралюк П. Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 691-713. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1597879
  Посівнич М. Феномен Степана Бандери: від містики до політики // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 47-55. – ISBN 978-966-428-398-1
1597880
  Семашко Т.Ф. Феномен стереотипу в лінгвістичному висвітленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 451-457


  Пропонована розвідка присвячена аналізу феномену стереотипу в царині інтегрованих наукових знань. Мета автора – виявити та проаналізувати сучасні концепції лінгвістичних дисциплін в аспекті вивчення мовної стереотипізації, що сприятиме новітньому ...
1597881
  Семашко Т.Ф. Феномен стереотипу крізь призму лінгвофілософського осмислення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – C. 21-31. – ISSN 2311-2697


  У пропонованій розвідці зроблено спробу простежити історію становлення та розвитку світової лінгвофілософської думки в аспекті осмислення феномену стереотипу протягом тривалого часу, а саме: від умовиводів античних філософів до сьогодення. In this ...
1597882
  Пашинська А.В. Феномен стійкості самоідентичності в бутті людини // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 37-39
1597883
  Манцуров І. Феномен стратегічно важливих підприємств в Україні / І. Манцуров, О. Рудченко, В. Новиков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 3. – С. 44-51. – ISSN 2411-6912 02
1597884
  Толстов С.В. Феномен стратегічного партнерства в міжнародних відносинах XXI ст. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 8-16. – ISBN 978-966-02-7989-6
1597885
  Дудко І.Д. Феномен стратегічного партнерства США і України: ретроспектива і сучасність // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 57-67. – ISBN 978-966-02-7653-6
1597886
  Ильясоф Ф.Н. Феномен страха смерти в современном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 80-85. – ISSN 0132-1625
1597887
  Смаглій І. Феномен страху в поезіях С. Йовенко та Б. Ахмадуліної // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 127-131. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1597888
  Сазонова Я.Ю. Феномен страху в текстах жахів української й англомовної літератур: лінгвопрагматичні аспекти / Ярослава Сазонова ; [наук. ред. Ф.С. Бацевич] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : ХІФТ, 2018. – 344, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-344. – ISBN 978-966-1630-41-2
1597889
  Сазонова Я.Ю. Феномен страху в текстах жахів: теорія референції та смислотворення : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15, 10.02.01 / Сазонова Ярослава Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Харків ; Київ, 2018. – 428 арк. – Додатки: арк. 417-428. – Бібліогр.: арк. 369-416
1597890
  Сазонова Я.Ю. Феномен страху в текстах жахів: теорія референції та смислотворення : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 ; 10.02.01 / Сазонова Ярослава Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
1597891
  Коломієць О.Л. Феномен страху у філософії Я. Бьоме та С. К"єркегора: метаантропологічний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 12-14
1597892
  Мовчан М.М. Феномен страху: смерть і страх смерті // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 63-69. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 24 (37))
1597893
  Січкаренко Г.Г. Феномен студента, що працює, у соціокультурному вимірі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 163-176. – ISSN 2518-7600
1597894
  Діденко Л.В. Феномен суб"єкт-схоплювання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 73-75
1597895
  Божок О.І. Феномен субкультури в багатогранності буття культури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 17-21. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1597896
  Воробьева Л.И. Феномен субъектности в культурнно--исторической перспективе // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-13. – ISSN 0042-8841
1597897
  Комарова Т. Феномен судового активізму у практиці Суду справедливості Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 217-232. – ISSN 1026-9932
1597898
  Пашков К.В. Феномен сучасного релігійно мотивованого тероризму та постсекулярна культура // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 32-40
1597899
  Гурч Л. Феномен сучасної колумністики: дефінітивний підхід // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 56-63. – ISSN 2078-1911


  Проаналізовано дефініції понять колумністика, авторська колонка та колумніст; виявлено розбіжності у трактуванні цих термінів та запропоновано власне їх розуміння.
1597900
  Дубовой О.Ф. Феномен сучасної української трудової міграції та його соціально-економічні наслідки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 368-372. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1597901
  Синеокий О.В. Феномен східнонімецького рекордингу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 82-86


  Уперше в науковій літературі викладено аналіз становлення та розвитку рекордингової системи Німецької Демократичної Республіки. Наведено соціально-комунікативну характеристику організації рекорд-лейбла "Amiga". Особливе місце в авторському підході ...
1597902
  Якубівський М. Феномен Сядристого // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 31 серпня (№ 34). – С. 5


  Українському майстру мікромініатюри Миколі Сядристому - 80!
1597903
  Ягупова С.В. Феномен Табачковой / С.В. Ягупова. – Симферополь, 1979. – 240с.
1597904
  Маковский М.М. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев: сущность - формы - развитие / М.М. Маковский. – Изд. 3-е, испр. – Москва : ЛКИ, 2008. – 280 с. – ISBN 978-5-382-00594-2
1597905
  Ляшенко Л.Л. Феномен таланту в культурологічному дискурсі (на матеріалі життя та творчості Еріха Корнгольда) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ляшенко Лідія Леонідівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1597906
  Ляшенко Л.Л. Феномен таланту та самоактуалізація: точки перетину // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 51-56. – ISSN 2312-4679
1597907
  Ребошапка І. Феномен Тараса Шевченка - у світлі почергових румунських рецепцій // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 129-258. – ISBN 978-606-745-006-4
1597908
  Колісник Ю.В. Феномен Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Симона Петлюри // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 18-23. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
1597909
  Оніщенко О. Феномен Тараса Шевченка в теоретичних розвідках С. Балея: психоаналітичні арабески // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 167-177. – ISSN 1997-4264


  Балей Степан-Максим Володимирович (1885-1952) - укр. і польський психолог, педагог, філософ, док. філософії (1911), доктор медицини (1923), проф. (1927), член НТШ (1917), член Польської Академії Наук
1597910
  Роздольська І. Феномен Тараса Шевченка у генераційному сприйнятті Українських Січових Стрільців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 142-151
1597911
  Злотник-Шагіна Феномен Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції І . Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 212-218


  У статті аналізується феномен Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції І . Франка. Досліджуються особливості інтерпретації вченим творчої спадщини митця, характеристика ним чотирьох етапів у поетичній еволюції Т. Шевченка.
1597912
  Головай І. Феномен Тараса Шевченка у рецепції Євгена Сверстюка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 204-212


  У статті актуалізується літературознавча спадщина публіциста-шістдесятника Є.Сверстюка, присвячена постаті Т. Шевченка; узагальнюється й аналізується сприйняття образу і творчої спадщини Т. Шевченка сучасним літературознавцем, лауреатом Національної ...
1597913
  Василик І. Феномен Тараса Шевченка у творчій долі шістдесятників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес українського національно-культурного відродження 1960-х років, в руслі якого відбувалось нове, актуальне часу, прочитання творчості Тараса Шевченка, трактування його постаті. Показано боротьбу з цими тенденціями з боку радянської ...
1597914
  Губанов С.А. Феномен творческой личности в интеллектуальном пространстве культуры начала XX века (на материале романа Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 8. – С. 47-51. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается феномен структурной организации свойств, механизмов и особенностей ретрансляции категорий теургического созидания творческой личностью метафизической сущности различных процессуальных единств онтологии Бытия. Пастернаком признается ...
1597915
   Феномен творческой личности в культуре : (к юбилею профессора В.И. Фатющенко) : материалы 1-ой междунар. конф. : [17-18 мая 2005 г.]. – Москва : МГУ, 2005. – 312, [1] с. – Загол. обл.: Феномен творческой личности в культуре. 1-я международная конференция. 17-18 мая 2005 г. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88091-114-4
1597916
  Костенко А.Н. Феномен творчества в романе В. Набокова "Бледное пламя" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  Статья посвящена исследованию нового литературного жанра романа-комментария (нелинейного романа), композиционные части которого дополняют друг друга; они и реальность, и мир искусства, в котором комментарий становится своеобразным примером ...
1597917
  Соловей О. Феномен творчо-педагогічної діяльності // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 338-345


  Творчість нар. художника України Стороженка Миколи Андрійовича (1928) - живописець, графік, дійсний член Академії мистецтв України, професор Академії образотворчого мистецтва і архітектури, лауреат Держ. премії України ім. Т.Шевченка
1597918
  Штефан А. Феномен творчої діяльності в авторському праві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 5-13. – ISSN 2308-0361
1597919
  Гусарчук Т.В. Феномен творчої індивідуальності композитора в інтонаційній драматургії духовних творів (на матеріалі українського музичного мистецтва) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Гусарчук Тетяна Володимирівна ; М-во культури України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 80 назв
1597920
  Боровицька О.М. Феномен творчої уяви в епістемологічній психології творчості (філософсько-психологічне прочитання) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 45-58. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1597921
  Лагутенко О.А. Феномен творчості Андрія Чебикіна : мистецтвознавче дослідж. / Ольга Лагутенко ; [худож. ред. Л.І. Андрієвський]. – Київ : Криниця, 2016. – 375, [1] с. : іл., портр. – Сер. засн. 2002 р. - Рез. англ., яп. – Бібліогр.: с. 351-359. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету" / видав. рада: Олійник Б.І. (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2434-32-3
1597922
  Бондарчук В.О. Феномен творчості Дмитра Гнатюка в музично-театральній культурі України другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Бондарчук Віктор Олексійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 56 назв
1597923
  Задорожна Л. Феномен творчості Євгена Гребінки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263


  У статті зроблено загальний огляд творчості Євгена Гребінки: розглянуто жанрову й образну системи, подано тематичний зріз, наголошено на викривальному пафосі байок письменника. Авторка визначила місце митця в українській літературі і його роль у ...
1597924
  Ігнатова Л. Феномен творчості Ігоря Стравинського у музичній процесуальності XX століття // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Давидов М.А., Дем"янчук О.Н., Маркова О.М. [та ін.]. – Луцьк, 2008. – Вип. 2 : Ігор Стравинський: дискурс творчості ( до 125-річчя з дня народження). – С. 149-158. – ISBN 978-966-600-346-4
1597925
  Павленко О.Г. Феномен творчості Ростислава Доценка: світоглядно-естетичні та художні константи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 121-129


  В статті розглядається феномен перекладацької діяльності Ростислава Доценка, осмислюються культурно-історичні домінанти, ідейно-естетичні погляди митця, що сформували концепцію його художнього світу. Узагальнено сучасні літературознавчі інтерпретації ...
1597926
  Парамбуль І.В. Феномен творчості у cпадщині Валер"яна Підмогильного та Альбера Камю: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 203-205
1597927
  Гордієнко О. Феномен творчості у рубаях Дмитра Павличка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 38-40


  У статті розглядається поняття "рубаї", його основні особливості і яким чином реалізується сутність творчості, її філософське бачення поетом у нетрадиційній для української літературі формі
1597928
  Курінна М. Феномен творчості японського диригента Озава Сейджі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В статті розглядається становлення творчої особистості японського диригента Озава Сейдзі. Здійснено огляд симфонічного та оперного репертуару диригента. Досліджуються особливості будови архітектурного проекту Сейджі Озава Хол. Ozawa Seiji"s creative ...
1597929
  Талалай В.В. Феномен театральної періодики в сучасній Україні // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 134-136
1597930
  Богаченко В.В. Феномен телесности в аспекте киберкультуры // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 31-36. – ISSN 2072-1692
1597931
  Новікова Г.Ю. Феномен тематичного парку як інноваційної моделі середовищних музеїв у ХХІ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 98-106. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1597932
  Дудко О.С. Феномен терміна "інформаційне суспільство" в міжнародній інформаційній політиці // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  В статті розглядається значення терміна "інформаційне суспільство" в його зв"язку з науковими поглядами, розкривається суть поняття "інформаційне суспільство" відповідно до сьогодення. Виокремлено особливості застосування терміна "інформаційне ...
1597933
  Запорожець О.Ю. Феномен тероризму в контексті кризових комунікацій // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61-62
1597934
  Бережний О. Феномен тероризму: сучасні форми, економічні аспекти й основні шляхи запобігання : нагляд, аудит, контроль / О. Бережний, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 24-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
1597935
  Рибачук М.В. Феномен терористки-смертниці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 540-546. – ISSN 1563-3349
1597936
  Толмач А.Д. Феномен терроризма в массовом сознании // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.82-95. – ISSN 0132-1625
1597937
  Щебланова В.В. Феномен терроризма в ракурсе рисков социальных изменений // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 83-99. – ISSN 1029-8053
1597938
  Виноградова Н. Феномен терроризма: контркультура или субкультура / Н. Виноградова, И. Пашкевич // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 2073-9702


  Терроризм давно является не только социальной проблемой, но специфическим культурным феноменом.Но статус терроризма как явления культуры (или антикультуры) не определен. В статье рассматривается феномен терроризма и террорист. деятельности с точки ...
1597939
  Гриффен Л.А. Феномен техники / Л.А. Гриффен ; Центр памятниковедения Нац. акад. наук Украины и Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры. – Киев : Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК, 2013. – 251, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8999-52-9
1597940
  Богачов А.Л. Феномен техніки в соціальному аспекті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті розглядає онтологічну диференціацію феномена техніки. Він розрізняє матеріальну, теоретичну й соціальну техніку. Основну увагу приділено доказу, що соціальна техніка - це спосіб організації ґлобальної цивілізації. Автор статьи ...
1597941
  Мельник В. Феномен техніки як соціокультурної цінності європейської цивілізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 7-19. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1597942
  Брижнік В.М. Феномен тиранічної влади як вихідний момент платонового вчення про диференційований соціальний устрій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 8-11
1597943
  Потапенко Я. Феномен тіла в концепціях постмодернізму: історичний вимір проблеми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 136-139. – ISSN 1728-9343
1597944
  Шолухо Н.Є. Феномен тілесного болю в культурі повсякденності (за романами Кнута Гамсуна "Голод" і Томаса Бернхарда "Холоднеча") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 132-140. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1597945
  Висоцька О.Є. Феномен тілесної комунікації за доби постмодерну // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 41-48
1597946
  Ханстантинов В.О. Феномен толерантності в контексті політичної модернізації сучасної України: теоретичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Ханстантинов Віталій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 63 назви
1597947
  Крисаченко В.С. Феномен толерантності і консолідація українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 96-120
1597948
  Крисаченко В. Феномен толерантності і консолідація українського суспільства // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 290-317. – ISBN 978-966-02-6741-1
1597949
  Крисаченко В.С. Феномен толерантності і консолідація української політичної нації // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 51-72
1597950
  Кожэневски Лешек Феномен Томаша Бата и рыночная практика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 218-223. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье определено значение способностей и трудолюбия менеджеров для эффективной деятельности на современном конкурентном глобальном рынке. Исследование качеств менеджеров, обусловливающих экономический успех, предлагает изучение деятельности Томаша ...
1597951
  Кривуц Ю.Н. Феномен торговли: истоки // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 30-42. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1597952
  Ніколаєнко Н.В. Феномен трансгуманізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 45-46
1597953
  Горбатов Д.С. Феномен трансформации слухов в микрогруппах // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 54-63. – ISSN 0042-8841
1597954
  Меленко С.Г. Феномен трансформаційної рецепції давньогрецького епікуреїзму, скептицизму та перипатетизму римською філософсько-правовою парадигмою // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 18-24. – ISSN 2078-6670
1597955
  Портнов А. Феномен тризубу в історії України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 126-129. – ISBN 966-02-2067-7
1597956
  Кулешов Р.Н. Феномен трикстера: исследовательские подходы и теоретические контексты анализа мифологемы трикстериады // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 189-196. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048


  Трикстер (англ. trickster — обманщик, ловкач) в мифологии, фольклоре и религии - божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или не подчиняющееся общим правилам поведения
1597957
  Челноков М. Феномен тунанлегів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 5-10. – ISSN 2309-9356


  В статті розглядаються основні проблеми дослідження тунанлегів - особливої категорії археологічних пам"яток раннього залізного віку, поширеної виключно на території Норвегії. Проаналізовано провідні концепції їх виникнення, історичного контексту та ...
1597958
  Вишневська О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі : монографія / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 296 с. – ISBN 978-966-623-595-7
1597959
  Товмаш Д.А. Феномен у контексті бізнесової діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 183-193
1597960
  Котляр М.Ф. Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 24-37. – ISSN 0130-5247
1597961
  Пономарева О. Феномен украинской иммиграции в Италии в контексте формирования социальных идентичностей трансформационного общества // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 185-199. – ISSN 1822-5136
1597962
  Красносілецький Д.П. Феномен українізації мешканців Донбасу як фактор національної консолідації українського суспільства // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 422-426. – ISSN 2076-1554
1597963
  Красносілецький Д.П. Феномен українізації як фактор національної консолідації українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 40-44. – ISSN 2077-1800
1597964
  Дробіна Л. Феномен українських чумаків у працях науковців // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – С. 104-112. – (Історія ; № 1 (51)). – ISSN 2414-9012
1597965
  Виноградов Г. Феномен українського "Великого степового кордону": філософсько-культурологічна характеристика // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 240-242
1597966
  Кутова Т.В. Феномен українського бароко. Історико-філософський контекст // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 85-87
1597967
  Федас Й. Феномен українського вертепу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 34-37
1597968
  Фоломєєва Н.А. Феномен українського естрадного вокального виконавства в контексті фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 59-61
1597969
  Піщанська В.М. Феномен українського козацтва як етнокультурної спільності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 18-26. – ISSN 2225-7586
1597970
  Ластовець М.Ю. Феномен українського літературного бароко: жанрові особливості // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 189-193


  Стаття присвячена вивченню феномену українського літературного бароко, яке охоплює часові рамки XVII-першої половини XVIII століття. У статті розглянуто історичний контекст формування бароко та його жанрову диференціацію.
1597971
  Бунчикова О. Феномен українського літературного Ренесансу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 148-155


  У статті досліджується феномен українського літературного Ренесансу, окреслюються його хронологічні межі, визначається коло авторів, аналізуються їхні твори. Зокрема, зроблено акцент на творчих феноменах Юрія Дрогобича, Павла Русина, Себастяна ...
1597972
  Павлюх М. Феномен українського Майдану: історична та генетична пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 12


  Майдан повторюватиметься доти, доки не утвердимося як нація.
1597973
  Рафальський І.О. Феномен українського національного самовизначення / Ігор Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 237, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-12-7349-8
1597974
  Казначеєва Т.О. Феномен українського національного танцю в опері М. Лисенка "Енеїда" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 133-139. – ISSN 2312-4679
1597975
  Петриченко Катерина Феномен українського повстання ( березень 1917 - серпень 1919 рр. ) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 199-209. – ISBN 978-966-02-4770-3
1597976
  Колодний А. Феномен українського православ"я // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 106-116. – ISBN 966-7379-70-1
1597977
  Бовсунівська Т.В. Феномен українського романтизму : посібник для вузу з теорії українського романтизму / Тетяна Бовсунівська. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський ун-т". – ISBN 966-02-0205-9; 966-02-0208-3 (Ч.1)
Ч. 1 : Етногенез і теогенез. – 1997. – 154, [1] с.
1597978
  Гайдабура В. Феномен українського театру у вигнанні. Ансамбль Українських Акторів під художнім керівництвом Володимира Блавацького (Аугсбург - Регенсбург, 1945-1949) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 18-28. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1597979
  Цвілюк С.А. Феномен українського шістдесятництва // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 416-464. – ISBN 978-966-927-159-4
1597980
  Шарагіна О.В. Феномен української "тихої лірики" 60-80-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шарагіна Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1597981
  Гріненко А.Ю. Феномен української бідності в контексті загроз національній безпеці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 216-223. – ISSN 2222-4459
1597982
  Бакуменко О. Феномен української вишивки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Нещодавно член правління Українського фонду культури Тетяна Кара-Васильєва відзначила свій 75-річний ювілей.
1597983
  Богомолець О.В. Феномен української домашньої ікони : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Богомолець Ольга Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 577 арк. – Бібліогр.: арк. 510-577
1597984
  Богомолець О.В. Феномен української домашньої ікони : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Богомолець Ольга Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 53 назви
1597985
  Тетеріна О.Б. Феномен української еміграційної компаративістики: діапазон руху, пошукові орієнтири, європейський контекст : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Тетеріна Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 462 арк. – Бібліогр.: 406-462 арк.
1597986
  Бичко А.К. Феномен української інтелігенції : спроба екзистенціального дослідження / А.К. Бичко, І.В. Бичко. – Київ : [б. в.], 1995. – 136 с.
1597987
  Бичко Ада Феномен української інтелігенції : спроба екзистенційного дослідження / Бичко Ада, Бичко Ігор // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.8-64. – ISSN 1810-2131
1597988
   Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій : (до 95-річчя засн. Донец. нац. техн. ун-ту) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" ; [відп. ред. М.О. Нікульчев ; редкол.: О.І. Блащишин та ін.]. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2016. – 315, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-377-195-3
1597989
  Бичко А. Феномен української інтелігенції в контексті національної буттєвості / А. Бичко, І. Бичко // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1597990
   Феномен української культури. – Київ, 1996. – 478с.
1597991
  Єрмоленко С. Феномен української літературної мови: історичний та національно-культурний вимір // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 254-265.
1597992
  Романенко О. Феномен української масової літератури XX століття: проблеми генези та поетики // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 257-264
1597993
  Кононенко П. Феномен української мови : Генеза, проблеми, перспективи. Історична місія / П. Кононенко, Т. Кононенко; Ін-тут українознавства. Міжн. асоціація "Україна і світове українство". – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 103c. – ISBN 966 9557518
1597994
  Мацелюх І.А. Феномен української національної державності ХХ ст. // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 3-7. – ISSN 2413-6433
1597995
  Козій І.В. Феномен української радянської філософії // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – С. 34-41. – ISSN 2077-1800
1597996
  Яремчук В. Феномен української революції на Наддніпрянщині та її вплив на державотворчий процес у Західній Україні // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 58-66. – ISBN 966-7060-54-1
1597997
  Бодак В. Феномен української сміхової культури в контексті православної традиції: постановка проблеми // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 29-42. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  "Українська православна традиція – це особливе поєднання елементів східного і західного християнства на ґрунті дохристиянських вірувань українців, що своїм наслідком має формування їх духовного світу, самовідтворення української культури й ...
1597998
  Мудрик В.Г. Феномен української хорової культури другої половини XVIII – початку XIX століття як продукт суспільної творчості народу // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 147-152
1597999
  Рудакевич О. Феномен українськості Володимира Антоновича в умовах імперської Росії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розкрито сутнісні риси та соціокультурні чинники українськості Володимира Антоновича в складних умовах відродження укра їнської нації в другій половині ХІХ ст.; здійснено критичний аналіз його етнополітичних поглядів щодо сутнісних рис української та ...
1598000
  Євграфова А.О. Феномен українськості у малих фольклорних формах / А.О. Євграфова, В.В. Киба // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 5-10. – Бібліогр.: Літ.: С. 10; 13 назв
<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,