Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>
1591001
  Дацькова Д.В. "Управління розробкою та комерціалізацією нового товару в умовах цифровізації економіки" : дис. ... д-ра філософії : 073, 07 / Дацькова Дарина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 240 арк. – Додатки: арк. 209-240. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 188-208
1591002
  Понну С.Х. Управління "поганими" кредитами банківських установ Малайзія : новини зарубіжної науки / С.Х. Понну, Т.Н. Рамакришна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 288-300 : Табл. – Бібліогр.: 44 назви. – ISSN 1993-6788
1591003
  Висоцька В.А. Управління Web-проектами електронного бізнесу для реалізації комерційного контенту / В.А. Висоцька, А.Ю. Нога, П.Ю. Козлов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 421-434. – ISSN 0321-0499
1591004
  Приказюк Н.В. Управління агентською мережею страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні аспекти діяльності страхових агентів. Проаналізовано особливості управління агентською мережею страхових компаній та розроблено пропозиції щодо його удосконалення в Україні. Рассмотрено теоретические и практические ...
1591005
  Касич Алла Олександрівна Управління адаптацією організаційно-економічних форм підприємств в сучасних умовах : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.02 / Касич А.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1591006
  Ярмакі Х.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Х.П. Ярмакі; Одеський юридичний ін-т. Нац. ун-т внутр. справ. – Одесса : Юридична література, 2004. – 208 с. – ISBN 966-8104-75-5


  Освещены основные принципы,отрасли и институты современного международного публичного права. Для студентов вузов, преподавателей
1591007
  Вокій Борис Всеволодович Управління аеродинамічними і газодинамічними процесами у виробках глибоких вугільних шахт на основі удосконалення схем провітрювання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Вокій Борис Всеволодович; Бокій Б.В.; НАНУ. Мін. вугільної промисл. ім.О.О.Галкіна. – Донецьк, 2001. – 20 с.
1591008
  Федина В.В. Управління активами недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 118-123. – ISSN 2306-6806
1591009
  Мещеряков А.А. Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 177-184. – ISSN 1993-6788
1591010
  Мещеряков Андрій Адольфович Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 177-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано можливості комерційного банку з впровадження комплексного підходу до організації внутрішньої економічної роботи через визначення порядку використання ресурсної бази та порядку перерозподілу доходів між функціональними ...
1591011
  Мещеряков Андрій Адольфович Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 177-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано можливості комерційного банку з впровадження комплексного підходу до організації внутрішньої економічної роботи через визначення порядку використання ресурсної бази та порядку перерозподілу доходів між функціональними ...
1591012
  Євтушевська О.В. Управління акціонерними товариствами України в умовах економічної нестабільності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 85-89. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1591013
  Кущ О.О. Управління банківським портфелем цінних паперів в умовах нестабільності на фондовому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 93-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1591014
  Пересада А.А. Управління банківськими інвестиціями : Монографія / А.А. Пересада, Т.В. Майорова; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 388с. – ISBN 966-574-673-1
1591015
   Управління банківськими ризиками : навчальний посібник для підготовки магістрів / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева, О.В. Чемерис, М.І. Зубок; Примостка Л.О. [ та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за заг. ред. Л.О. Примостки. – Київ : КНЕУ, 2007. – 600 с. – ISBN 978-966-483-001-7
1591016
   Управління банківськими ризиками : підручник / [Л.О. Примостка, І.В. Краснова, О.О. Примостка та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.О. Примостки ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2018. – 535, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-926-201-1
1591017
  Бомба І.І. Управління безпековою діяльністю страхових компаній в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Бомба Івона Ізабела ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1591018
  Головатий Р.Р. Управління безпекою на стадії плануавння проектів створення об"єктів з масовим перебуванням людей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Головатий Роман Русланович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1591019
  Маркіна І. Управління безпекою туризму в умовах глобалізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 61-65
1591020
  Парсяк В.Н. Управління бізнес-процесами - інструмент підвищення ефективності організацій = економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 131-138 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1591021
  Струнін В.В. Управління бізнес-процесами логістичної системи підприємства / В.В. Струнін, А.В. Гордієнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 65-66. – ISSN 2306-6806
1591022
  Ольшанський О.В. Управління бізнес-процесами підприємств торгівлі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ольшанський Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 50 назв
1591023
  Фролова Т.А. Управління бізнес-процесами підприємства / Т.А. Фролова, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 77-79. – ISBN 978-617-645-230-0
1591024
  Ходаківський О.М. Управління бізнес-процесами підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 60-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1591025
  Теребух А.А. Управління бізнес-структурами на засадах забезпечення зростання їх конкурентоспроможності / А.А. Теребух, О.П. Павленко, Русин-Гриник // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 2 : [Yakimtsov V.V., Grigorak M.Y., Savchenko L.V. et al.]. – С. 264-279. – ISBN 978-9934-571-44-2
1591026
  Федоренко В.Г. Управління бізнесом в умовах нової економічної політики української держави / В.Г. Федоренко, А.Д. Чернявський // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 2-5
1591027
  Маханець Л.Л. Управління борговою безпекою держави // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 223-226
1591028
  Макаренко Є.В. Управління бюджетним дефіцитом у фінансовій політиці зарубіжних країн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 10-14
1591029
  Кудряшов В.П. Управління бюджетними операціями з урахуванням фіскальних правил // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (277). – С. 31-51 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
1591030
  Коваленко Л.О. Управління бюджетними ресурсами регіону : бюджет // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 51-54
1591031
  Лелет С.М. Управління в національній поліції України: адміністративно-правове регулювання : монографія / [Лелет С.М. ; за заг. ред. В.О. Криволапчука] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2017. – 239, [1] с. : іл. – На тит. арк. та обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 191-206. – ISBN 978-617-7767-08-3
1591032
  Ортинський В.Л. Управління в органах виконавчої влади України : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Л. Ортинський, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів; МОНУ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-364-564-3
1591033
  Якимчук М. Управління в органах прокуратури України: теоретичні та практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.89-96. – ISSN 0132-1331
1591034
  Цехмістрова Г.С. Управління в освіті та педагогічна діагностика : Навчальний посібник для вузів / Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А.; МОНУ. – Київ : Слово, 2005. – 280с. – ISBN 966-8407-50-4
1591035
  Фролова О.Г. Управління в прикордонних і митних органах як різновид державного управління, його об"єкти і суб"єкти // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.64-72
1591036
  Михалюк Н. Управління в системі економічного механізму / Н. Михалюк, Л. Балаш, Г. Гринишин // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: с. 36. – ISSN 2313-3627
1591037
  Голосніченко І. Управління в судах: український і зарубіжний досвід (на матеріалах Українсько-канадського проекту судової співпраці) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 221-226. – ISSN 0132-1331
1591038
  Лавренюк В.В. Управління валютним ризиком банку в умовах турбулентності на світових фінансових ринках / В.В. Лавренюк, Д.Ю. Лук"янчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 288-295. – ISSN 2222-4459
1591039
  Сало І.В. Управління валютним ризиком банку на основі застосування трансфертного ціноутворення / І.В. Сало, М.А. Ребрик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 324-330
1591040
  Чорна Т.В. Управління валютним ризиком комерційного банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 382-384. – ISBN 978-966-188-219-4
1591041
   Управління валютними ризиками та перспективи розвитку національної економіки / С.І. Маслов, Д.В. Карамишев, С.А. Бриксін, В.О. Могилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 16-18
1591042
  Войцеховський В.С. Управління вантажопотоками мережевого авіаперевізника на засадах логістики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Войцеховський Віктор Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1591043
  Шевцова О.Й. Управління вартісно-ризиковими чинниками та часовими аспектами фінансування потреб у капіталі підприємств : фінанси підприємств / О.Й. Шевцова, С.Я. Касян // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 119-125 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1591044
  Макарюк О.В. Управління вартістю бізнесу в контексті формування його безпеки і розвитку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 131-138 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
1591045
  Гамма Т.М. Управління вартістю в інтеграційних процесах / Т.М. Гамма, О.М. Бабій // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 51-60. – ISSN 2313-4569
1591046
  Пойда-Носик Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки : фінанси інституційних секторів економіки / Пойда-Носик, Л.В. Петришинець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 117-124 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1591047
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю інтелектуального капіталу: теорія і практика : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 13-18. – Біблогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1591048
  Сорокіна Л.В. Управління вартістю капіталу банківських систем на основі нейро-нечіткого моделювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 506-515 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1591049
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю компанії: теоретико-методологічні аспекти : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 135-139 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1591050
  Січний С.Б. Управління вартістю матеріально-технічних ресурсів підприємствами при будівництві об"єктів для державного замовника : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Січний Сергій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1591051
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю нафтогазової компанії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 128-134. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1591052
  Диба В. Управління вартістю нематеріальних активів: теорія та облік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 62-67. – ISSN 1810-3944
1591053
  Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств : Монографія / О.Г. Мендрул; МОіНУ. Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 272с. – ISBN 966-574-448-8
1591054
  Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства : навч. посібник / О.Г. Мендрул ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 538, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 518-535. – Бібліогр.: с. 536-538. – ISBN 978-966-483-470-1
1591055
  Терещенко О.О. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту : фінанси підприємств / О.О. Терещенко, М.В. Стецько // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 91-99. – Бібліогр.: 7 назв
1591056
  Бердар М.М. Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 57-61. – ISSN 2306-6814
1591057
  Гринюк І.М. Управління вартістю підприємства як складова загальної концепції управління: закордонний досвід // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 59-65. – ISSN 2222-8810
1591058
  Бедрій Д.І. Управління вартістю проектів наукових установ з врахуванням ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бедрій Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1591059
   Управління вартістю проектів у сфері нерухомості / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Ігнатенко Руслан Аркадійович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено теоретичні розробки вчених у сфері управління проектами. З"ясовано суть та особливості управління вартістю проектів, визначено методи і критерії економічної оцінки проекту нерухомості.
1591060
  Смоланов Сергій Миколайович Управління вентиляцією при ліквідації аварій в магістральних виробках вугільних шахт : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Смоланов Сергій Миколайович; Мін-во освіти України. Нац. гірн. академ. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 19л.
1591061
  Черкасов В.І. Управління взаємодією рушійних сил інноваційного розвитку підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв
1591062
  Сущенко О.А. Управління взаємодією суб"єктів експортної діяльності підприємства // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 129-133. – ISSN 1995-0519
1591063
  Андибур А.П. Управління взаємодією суб"єктів сфери підготовки людських ресурсів нафтогазових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Андибур Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1591064
  Москаленко А. Управління викладачем самостійною роботою магістрів з дисципліни "Педагогіка вищої школи" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 106-109. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано необхідність поліпшення управління викладачем самостійною роботою магістрів з дисципліни "Педагогіка вищої школи", подано розроблені завдання для закріплення лекційного матеріалу, підготовки до семінарських занять, самостійної підготовки ...
1591065
  Олійник Я.Б. Управління використанням природних ресурсів : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Олійник Я.Б., Пересєкін В.М., Запотоцький С.П. ; КНУТШ, Географічний факультет ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ : Обрії, 2008. – 284 с. – ISBN 966-95774-0-7


  На тит. арк. примірника с інв. № 1618454 дарчий надпис Я.Б.Олійника : Вельмишновному Олегу Калениковичу [Закусилу] з щирою вдячністю. 28.03.09
1591066
   Управління виробництвом : навчальний посібник / М.П. Бутко, Д.І. Котельніков, М.І. Мурашко, Л.Д. Оліфіренко; М.П. Бутко, Д.І. Котельніков, М.І. Мурашко, Л.Д. Оліфіренко; Чернігівський держ. технол. ун-т; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 296с. – ISBN 966-316-111-6
1591067
  Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : Ph. D. з менеджменту / М.Д. Ханна; Передмова А.Мазаракі і Н. Гуляєвої; Пер. на укр. мову Р. Григоренком та ін.; Південний Ун-т Джорджії Стейтсборо ... – Київ, 2003. – 226с.
1591068
  Мігай Н.Б. Управління виробничим потенціалом машинобудівних підприємств в умовах макроекономічної нестабільності : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 121-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1591069
   Управління виробничими запасами підприємства / В.К. Станчевський, М.О. Панкова, О.І. Літвіненко, К.Е. Кондратенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 196-198. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1591070
  Семенченко Н. Управління виробничою діяльністю фірми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 152-155.
1591071
  Медведєва О.О. Управління виробничою потужністю глибоких залізорудних кар"єрів на основі формування їх робочої зони : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Медведєва О.О. ; М-во освіти і науки України; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1591072
   Управління витратами : навчальний посібник / Грещак М.Г., Гордієнко В.М., Коцюба О.С., Лозовик Ю.М. ; за заг. ред. Грещака М.Г. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-483-052-9
1591073
  Данилко В.К. Управління витратами : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.К. Данилко, О.М. Кушніренко, К.С. Марченко ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-215. – ISBN 978-966-222-933-2
1591074
  Стоян В. Управління витратами банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 39-42 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1591075
  Лондаренко О.О. Управління витратами в державних науково-дослідних установах: контрольний аспект // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 1 (27). – С. 234-244. – ISSN 2310-9734


  Стаття присвячена проблематиці здійснення внутрішнього контролю за витратами у науково-дослідних установах державної форми власності.
1591076
  Марченко В.М. Управління витратами в процесі формування цінності проекту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (204). – С. 48-53
1591077
  Шумило Ю.О. Управління витратами в системі бюджетування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 19-23
1591078
  Варава Лариса Миколаївна Управління витратами в стратегії природоохоронної діяльності гірничодобувного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 173-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено стратегічні напрями природоохоронної діяльності на залізорудних гірничозбагачувальних підприємствах і підходи до розробки відповідної стратегії. Оптимізацію витрат у стратегії природоохоронної діяльності запропоновано здійснювати ...
1591079
  Божко М.В. Управління витратами виробництва продукції рослинництва на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Божко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1591080
  Царенкова Т.О. Управління витратами виробництва як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 97-104
1591081
  Дука А.Л. Управління витратами за угодами фінансового лізингу в інвестиційній діяльності орендаря / А.Л. Дука, Г.В. Мисака // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 65-70.
1591082
  Махініч Г.О. Управління витратами на забезпечення якості продукції на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 71-76
1591083
  Фещур Р.В. Управління витратами на підприємстві в умовах зростання конкуренції на товарному ринку / Р.В. Фещур, Т.В. Меренюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-10. – ISSN 0321-0499
1591084
  Пилипенко О.О. Управління витратами на сучасних підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 8-11
1591085
  Турило А.М. Управління витратами підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 120с. – ISBN 966-364-232-7
1591086
  Курташова І.В. Управління витратами та доходами Інтернет-представництв в контексті обліку за центрами відповідальності : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 182-187 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1591087
  Гришко Н. Управління витратами як інструмент оздоровлення стану вугледобувних підприємств : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 12 (278). – С. 44-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1591088
  Радченко К. Управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств хімічного комплексу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
1591089
  Комісарова Т. Управління виховним процесом сучасної загальноосвітньої школи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 9. – С.17-20. – ISSN 0131-6788
1591090
  Черненко Н.М. Управління вищим навчальним закладом у сучасних умовах / Н.М. Черненко, О.В. Вороненко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 25-29. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1591091
  Бутовченко К. Управління вищими навчальними закладами // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Демократизація чи монополізація".
1591092
  Трегубенко А.С. Управління вищою освітою в Україні: стратегічний аспект // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 54-56
1591093
  Шарапа О.М. Управління відносинами з клієнтами через впровадження CRM-систем як складова ефективного ведення бізнесу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 175-183. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1591094
  Дрига С.Г. Управління власним капіталом торговельних підприємств у кризових умовах господарювання / С.Г. Дрига, І.Д. Міщенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 164-169. – ISSN 2222-0712
1591095
  Матвєєв В.В. Управління власністю в інтегрованих корпоративних структурах : економіка та управління підприємствами / В.В. Матвєєв, М.В. Новикова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 132-143 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1591096
  Матвєєв В. Управління власністю міжнародних корпорацій в умовах глобалізації / В. Матвєєв, Н. Кравчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 110-119. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1591097
  Углов А.В. Управління вмиканням синхронного генератора на паралельну роботу з потужною мережею : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.09.03 / Углов А.В.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1591098
  Остапчук Т.П. Управління внутрішньою соціальною відповідальністю підприємства: суть та ефективність реалізації / Т.П. Остапчук, С.Ю. Бірюченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 458-465. – ISSN 2222-4459
1591099
  В"язовська А.В. Управління водними процесами міста як галузь діяльності ландшафтної архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С.232-236 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1591100
  Ковальчук І.П. Управління водогосподарською та водоохоронною діяльністю (на прикладі басейну Західного Бугу) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 49-53. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1591101
  Щетініна Л.В. Управління враженнями: значення, прояви та способи виявлення / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, М.С. Федорцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 270-275. – ISSN 2222-4459
1591102
  Акмаєв А.І. Управління вугільною галуззю в кризових умовах / А.І. Акмаєв, І.А. Фесенко, О.В. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 122-128


  Стаття присвячена комплексному аналізу причин виникнення кризи у вугільній галузі та формуванню методології обґрунтування антикризових управлінських рішень. This article is devoted to the complex analysis of the causes led to growing crisis in coal ...
1591103
  Божидарнік Тарас Вікторович Управління гнучким розвитком підприємств в трансформаційній економіці: стратегічний аспект : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Божидарнік Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1591104
  Божидарнік Тарас Вікторович Управління гнучким розвитком підприємств в трансформаційній економіці: стратегічний аспект : Дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Божидарнік Тарас Вікторович; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2003. – 200 л. + Додатки: л. 183 - 200. – Бібліогр.: л. 170 - 183
1591105
  Джуринський В.О. Управління господарським об"єднанням: проблеми вдосконалення законодавства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 129-135.
1591106
  Кацуба А.В. Управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу: адміністративно-правові засади : монографія / Кацуба Александр Володимирович. – Харків : Друкарня Мадрид, 2014. – 244 с. – Бібліогр.: с. 220-243 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7050-38-3
1591107
  Віхров О. Управління господарською діяльністю як категорія господарського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 47-52. – ISSN 0132-1331
1591108
  Супрун А. Управління грошовими коштами страхових компаній в кризовому та посткризовому періодах // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 116-119. – ISSN 1993-0259
1591109
  Близнюк О. Управління грошовими коштами як вид управління: юридичне розуміння // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 51-56. – ISSN 0132-1331
1591110
  Петренко О.П. Управління грошовими потоками аграрних підприємств // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 130-133. – ISBN 978-966-2188-73-8
1591111
  Магдич І.П. Управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Магдич Ігор Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 234 арк. – Додатки: арк. 222-237. – Бібліогр.: арк. 196-221
1591112
  Пірог Д.В. Управління грошовими потоками та визначення фінансового стану банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 270-278
1591113
  Александров І.О. Управління дебіторською заборгованістю в системі "Підприємство-Банк" / І.О. Александров, Н.О. Подлужна // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 192-200
1591114
  Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 24-36 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1591115
  Саранюк А. Управління дебіторською заборгованістю підприємств житлово-комунального господарства України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 71-77
1591116
  Дропа Я. Управління дебіторською заборгованістю підприємств за умов фінансової кризи / Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 147-153. – ISSN 0201-758Х
1591117
  Котляр М.Л. Управління дебіторською заборгованістю як важливий чинник підвищення фінансової стійкості підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є визначення сутності дебіторської заборгованості підприємства та її видів, обгрунтування необхідності побудови системи ефективного управління нею, дослідження факторів впливу на її рівень, розгляд основних етапів процесу управління ...
1591118
  Лищенко О.Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О.Г. Лищенко, І.С. Середа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 85-90. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1591119
  Данилова Л.І. Управління дебіторською і кредиторською заборгованістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-56. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглянуто методи управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємств.
1591120
  Вітлінський В.В. Управління депозитним портфелем домогосподарства / В.В. Вітлінський, О.М. Гай // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 131-140. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1591121
  Жулин О.В. Управління державним боргом з метою максимізації суспільного добробуту // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 319-322
1591122
  Вдовічен А.А. Управління державним боргом за гіпотетичними сценаріями сталого розвитку економіки України в рамках угоди VRI // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 6-18. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
1591123
  Федосов В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / В.М. Федосов, О.А. Колот // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-33. – Бібліогр.: с. 4-5, 10, 12, 15-19, 21-24,


  Розглянуто теоретичні засади сутності і природи державного боргу, особливості його формування та специфіку управління ним. Досліджено сутність, форми й методи боргового ризик-менеджменту, показано його новітні світові технології. Дано оцінку ризиків ...
1591124
  Федосов В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / В.М. Федосов, О.М. Колот // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-33.
1591125
  Осадча О.А. Управління державним боргом України в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 44-52
1591126
  Орленко О.В. Управління державним боргом України в умовах дисбалансів світової економіки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 16-18
1591127
  Сизранцев Г.О. Управління державним боргом України: проблеми та нпапрями оптимізації // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 56-60. – ISSN 2222-4459
1591128
  Терешко О. Управління державним боргом України: проблеми та перспективи / О. Терешко, Б. Вишивана // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 210-217. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто основні недоліки управління державним боргом в Україні, зокрема його загрозливі масштаби та нераціональну структуру, досліджено можливі об"єктивні і суб"єктивні причини виникнення вітчизняних боргових проблем та запропоновано заходи, ...
1591129
  Жилєнко С.М. Управління державним боргом як складова системи антикризового регулювання економіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 2 (14). – С. 39-45. – ISSN 2221-8440
1591130
  Елєрс Г. Управління державним боргом: завдання, цілі, учасники // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 7-21 : рис. – ISSN 2305-7645
1591131
  Власенко Т.А. Управління державним боргом: сутність поняття та обґрунтування методів реструктуризації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 310-317. – ISSN 2222-4459
1591132
  Карапетян О. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 101-109. – ISSN 1818-2682
1591133
  Зучек І. Управління державним майном: правові аспекти // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-20.
1591134
  Дянков І.І. Управління державним сектором економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 31-35
1591135
  Вдовічен А. Управління державними борговими зобов"язання як фактор можливого поглиблення дисбалансів національної економіки // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 44-67. – ISSN 2409-9260
1591136
  Розпутенко І.В. Управління державними видатками в перехідних економіках / І.В. Розпутенко. – Київ : Основи, 1993. – 221 с.
1591137
  Розпутенко І.В. Управління державними видатками в перехідних економіках : Автореф... докт. з держ. управл.наук: 25.00.05 / Розпутенко І. В.;. – К., 1999. – 32л.
1591138
  Майданик Р. Управління державними корпоративними правами // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.19-22
1591139
  Чихачова Ю.С. Управління державними корпоративними правами в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 87-93 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1591140
  Солов"ян Ю. Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-108. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості управління державними корпоративними правами. Увагу зосереджено на основних методичних підходах до оцінки ефективності управління корпоративними правами держави. Надаються рекомендації стосовно підвищення ефективності ...
1591141
  Полозенко Д. Управління державними фінансами України в умовах економічного зростання : державні фінанси // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-25. – Бібліогр.: 11 назв
1591142
  Хомутенко А.В. Управління державними фінансами: теорія та методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Хомутенко Алла Віталіївна ; М-во освіти і науки УкраїниЮ Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 80 назв
1591143
  Вінник О.М. Управління державно-приватним партнерством при використанні його акціонерної форми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 112-120. – ISSN 1993-0909
1591144
   Управління державної охорони України у фотографіях. – Київ : [б. в.], 2020. – 110 с. : іл., портр. – Текст парал. укр., англ.
1591145
  Апанасенко К. Управління державною власністю: законодавчі зміни і тенденції останніх часів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-70. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються зміни у законодавстві про правовий режим державної власності, які відбулись після прийняття Закону України "Про управління об"єктами державної власності". Також автор викладає свої висновки про останні тенденції в управлінні ...
1591146
  Демещук В.Л. Управління детонаційним процесом в подовжених зарядах при руйнуванні породних масивів : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 05.15.03 - відкрита розробка корис. копалин / Демещук В.Л. ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т Укр. " Київський політехічний ін-т". – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1591147
  Шишкін В.О. Управління диверсифікацією підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.399-402. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1591148
  Чернова К.О. Управління діаспорами у поліетнічному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-78. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу аналізу управління діаспорами. Зокрема, розглядаються такі проблеми як сутність менеджменту етнонаціональних процесів, правове забезпечення етнокультурного розвитку меншин, толерантність у міжетнічних стосунках. The article offers an ...
1591149
  Олійник Д. Управління діквідністю комерційного банку на основі оптимального використання залишків тимчасово вільних коштів на поточних рахунках клієнтів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 31-34 : Табл.
1591150
  Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами : Навчальний посібник для студ. вузов / В.Р. Кучеренко, О.С. Маркітан; МОНУ; Одеськ. держ. економ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 280с. – ISBN 966-8365-99-2
1591151
  Бурий С.А. Управління діловою активністю машинобудівних підприємств / С.А. Бурий, В.О. Мукомела-Михалець. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-144. – ISBN 978-966-330-208-9
1591152
  Савельєва В.С. Управління діловою кар"єрою : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 176с. – ISBN 978-966-364-534-6
1591153
   Управління діловою кар"єрою : навч. посібник / [Назарова Г.В., Отенко І.П., Мішина С.В., Мішин О.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-676-558-4
1591154
  Сідлецький В.М. Управління ділянкою першої сатурації з використанням методів тензорного аналізу / В.М. Сідлецький, Є.О. Кадура // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 177-188 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1591155
  Золотаревська Л.Я. Управління діяльністю інноваційних фондів : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.06.02. / Золотаревська Л.Я.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с.14
1591156
  Харко В. Управління діяльністю організації на міжнародному ринку послуг / В. Харко, П. Строгуш // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 168-171. – ISSN 2078-5860
1591157
  Петрович Й.М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : навч. посібник / Й.М. Петрович. – Київ : Знання, 2013. – 510, [2] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 502-510. – ISBN 978-617-07-0081-0
1591158
  Станкевич І.В. Управління діяльністю освітніх організацій в сучасних умовах: обгрунтування складових траєкторії розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 110-121. – ISSN 2308-1988


  "Сучасний стан надання освітніх послуг освітніми організаціями різних країн світу показує, що їх розвиток визначається під впливом таких основних тенденцій, як: глобалізація, міжнародна інтеграція та інтернаціоналізація вищої освіти. Ці тенденції, у ...
1591159
  Мельник К.М. Управління діяльністю підприємства в період кризи: маркетинговий аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 17-20
1591160
  Бобирєва О.В. Управління діяльністю рекреаційних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Бобирєва Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 183 арк. + Додатки: л. 178-183. – Бібліогр.: арк. 163-177
1591161
  Бобирєва Олена Володимирівна Управління діяльністю рекреаційних підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Бобирєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1591162
  Золотаревська Любов Ярославівна Управління діяльністью інноваційних фондів : Дис....канд. економ. наук: 08.06.02 / Золотаревська Любов Ярославівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 220л. + Додатки: л.171-220. – Бібл.:л.163-170
1591163
  Пелехата О. Управління документними комунікаціями за допомогою мережних технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326
1591164
  Джоші А. Управління доступом до персональних даних з використанням довіреного цифрового підпису на основі еліптичних кривих // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 121-124. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1591165
  Ліпич Л. Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку / Л. Ліпич, С. Мостенець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 47-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1591166
  Ілляшенко К.В. Управління екологічними витратами на підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – Бібліогр.: Літ.: 2 п. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанням обліку і плануванню екологічних витрат. Розглянуто поняття, класифікація і напрями удосконалення системи обліку природоохоронних витрат на підприємстві. Обґрунтовано необхідність упровадження на підприємстві еколого-економічного ...
1591167
  Шевченко Г.М. Управління екологічними конфліктами в туристично-рекреаційній сфері // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 28-34. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1591168
  Стрільчук В.М. Управління екологічними ризиками у нових організаційних структурах природокористування // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 125-135. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1591169
  Маркін Ю. Управління екологічними ризиками: тенденції в страхуванні відповідальності за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 50-51. – ISSN 1810-7923
1591170
  Бутрим О.В. Управління екологічною безпекою в регіонах України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 129-132. – ISBN 0201-8683
1591171
  Башкатов О.М. Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м.Тираспіль) : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Башкатов О.М. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1591172
  Шмандій Володимир Михайлович Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Шмандій В.М.; Укр. науково-дослід. ін-тут еколог. проблем. – Харків, 2003. – 36с. – Бібліогр.: 33 назв.
1591173
  Ветрова Н.М. Управління екологічною безпекою рекреаційного регіону : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 - Екологічна безпека / Ветрова Н. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Сімферополь, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1591174
  Бредун В.І. Управління екологічною безпекою сейсмотехнонавантаженого регіону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бредун Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1591175
  Судакова О.І. Управління екологічною складовою економічної безпеки промислових підприємств // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 54-60. – (Економічні науки)
1591176
  Савенко Р.Г. Управління еколого-економічним потенціалом регіональних ресурсів природокористування // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 74-80. – ISSN 2218-1199
1591177
  Сизоненко О. Управління еколого-економічними процесами промислових підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1591178
  Гнатюк О.П. Управління економіко-екологічною безпекою підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гнатюк Олексій Петрович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейський ун-т". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1591179
  Палига Є.М. Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 109-117. – ISSN 1562-0905
1591180
  Крисак А.О. Управління економічним потенціалом малих підприємств : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Крисак А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 198 л. + Додаток: л. 180-198. – Бібліогр.: л. 161-179
1591181
  Крисак А.О. Управління економічним потенціалом малих підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крисак А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв.
1591182
  Дергалюк М.О. Управління економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогосподарською технікою // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1591183
  Вербицька Г.Л. Управління економічним ризиком : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 34-41 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1591184
  Бабенко К.Є. Управління економічним розвитком територій: проектний підхід // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 135-140. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
1591185
  Гуткевич С.О. Управління економічними ресурсами підприємства / С.О. Гуткевич, О.І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 99-105. – ISSN 1993-6788
1591186
   Управління економічними ризиками у міжнародному маркетингу / Т.І. Якимчук, Т.В. Кузнєцова, О.Ю. Лесняк, О.А. Стахів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 492-499. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
1591187
  Пономарьова Н. Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 64. – ISSN 1810-3944
1591188
  Маляревський Ю.Д. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: обліково-аналітичні аспекти : монографія / Маляревський Ю.Д., Лабунська С.В., Прокопішина О.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160 с. + Додаток: с. 131-158. – Бібліогр.: с. 123-130. – ISBN 978-966-676-344-3
1591189
  Колісніченко П.Т. Управління економічною безпекою на малих та середніх підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 22-27. – ISSN 2306-6792
1591190
  Азарова Т.В. Управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі на засадах вартісно-орієнтованого підходу // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 84-90 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1591191
  Ляшенко О.М. Управління економічною безпекою підприємств в умовах гібридної війни // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 61-68. – ISSN 2222-8810
1591192
  Войнаренко Михайло Управління економічною безпекою підприємств на основі оцінки відхилень порогових показників / Войнаренко Михайло, Яременко Оксана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 60-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті пропонується механізм побудови управління економічною безпекою машинобудівного підприємства на основі відхилень від нормативних показників, що дасть можливість швидко встановити проблеми у діяльності та вжити термінових заходів щодо їх усунення.
1591193
  Живко З.Б. Управління економічною безпекою підприємства в умовах ринкових відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – P. 128-145. – ISSN 1993-6788


  Економічна ефективність міжнародної стандартизації.
1591194
  Кобко Р.В. Управління економічною безпекою ринку страхових послуг України: теоретичні аспекти та практичні рекомендації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 156-162. – ISSN 2222-4459
1591195
  Мусієнко В.Д. Управління економічною безпекою суб"єкта господарювання в умовах інноваційного розвитку / В.Д. Мусієнко, А.В. Дмитрів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 55-62
1591196
  Гончаров Ю.В. Управління економічною безпекою сфери вищої освіти та вибір моделі оцінки якості освітнього процесу // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 142-147. – (Серія "Економіка")


  "...В статті розглянуто управління економічною безпекою сфери вищої освіти та здійснено вибір моделі оцінки якості освітнього процесу."
1591197
  Пилипенко А.А. Управління економічною безпекою функціонування та розвитку інтегрованої структури бізнесу: архітектурне моделювання та організація обліку // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 71-80. – ISSN 1683-1942
1591198
  Турський І.В. Управління економічною власністю в посттрансформаційній економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-63. – ISSN 1993-6788
1591199
  Гавриленко О. Управління екосистемними послугами: стратегія запровадження в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-35. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано концепцію екосистемних послуг і механізми запровадження платежів за такі послуги. Досліджено наявність в Україні передумов для включення екосистемних послуг у систему економічних відносин. Обґрунтовано першочерговість проведення ...
1591200
  Скрипніченко Олег Петрович Управління експортом промислового підприємства на засадах маркетингу (на матеріалах українських товаровиробників-експортерів) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Скрипніченко О.П.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
1591201
  Руденко Л. Управління екстернальними потоками операційних капіталів транснаціональних корпоративних структур : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 47-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1591202
  Мироненко М.А. Управління енергетичним підприємством на основі принципів концепції ощадливого виробництва / М.А. Мироненко, О.В. Кириченко, С.О. Свіренко. – Дніпро : Ліра, 2018. – 98, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92-96. – ISBN 978-966-981-098-4
1591203
  Шийко В. Управління енергозбереженням у газотранспортній галузі України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 145-149. – ISSN 1993-0259
1591204
   Управління енергозберігаючими технологіями в Україні та світі: методологія та практика : колектив. монографія : присвяч. 100-річчю Дніпропетр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918-2018) / [С.О. Смирнов, R. Dziuba, М.М. Бабенко та ін. ; за заг. ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. С.О. Смирнова] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : АКЦЕНТ ПП, 2017. – 195, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. - Присвяч. 100-річчю Дніпропетр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918-2018). - Текст укр., рос. та пол. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-921-102-6
1591205
  Кіссе А.І. Управління етнічними конфліктами: визначення поняття, особливості та підходи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 676-682. – ISSN 1563-3349
1591206
  Шлапак В.О. Управління ефективністю бурових робіт при видобуванні декоративного каменю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Шлапак Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1591207
  Лесюк В.С. Управління ефективністю використання машинно-тракторного парку аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 74-80 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1591208
  Долгоруков Ю.А. Управління ефективністю використання обігових коштів у промисловості : фінанси підприємств / Ю.А. Долгоруков, Н.І. Редіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 103-109 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1591209
  Надворний О.Б. Управління ефективністю діяльності промислових підприємств в сучасних економічних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 77-80
1591210
  Сагайдак Ю.А. Управління ефективністю діяльності сучасних підприємств // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 105-113. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X


  Про підприємства сфери туризму.
1591211
  Попова О. Управління ефективністю інвестиційного проекту на промисловому підприємстві // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.98-102. – ISBN 966-654-085-1
1591212
  Ковальський А.О. Управління ефективністю інвестування в підприємства комунальної інфраструктури : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ковальський Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1591213
  Гавкалова Н.Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу : монографія / Гавкалова Н.Л., Власенко Т.А. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-252. – ISBN 978-966-676-451-8
1591214
  Копитко С.Б. Управління ефективністю системи захисту комп"ютерної інформації як задача динамічного програмування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 255-261 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1591215
   Управління ефективністю функціонування і розвитку підприємств : монографія / [Г.О. Швиданенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 369-397. – ISBN 978-966-926-146-5
1591216
  Чернецька Ю.В. Управління ефективністю функціонування систем розподілу електричної енергії в умовах стимулюючого регулювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Чернецька Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1591217
  Прибора Т.О. Управління єзуїтськими колегіями // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 133-137. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1591218
   Управління за участю громадян: міжнародний досвід та рекомендації для України. – Київ : К.І.С., 2004. – 124 с.
1591219
  Пендель Антоні Йозеф Управління загальноосвітніми навчальними закладами Польщі: стан та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Пендель А.Й.; Львів. рег. ін-тут держ. управл. Нац. акад. держ. управл. при Презид. України. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1591220
  Фірсова С.Г. Управління зайнятістю: системний підхід // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 162-166
1591221
  Федчишин С.А. Управління закордонними справами як предмет аналізу дореволюційних вчених у галузі адміністративного (поліцейського права) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 281-285. – ISBN 978-617-7293-17-9
1591222
  Рум"янцев А. Управління залученими інвестиціями при створенні спільних підприємств в Україні : аналізують науковці / А. Рум"янцев, С. Ніколаєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1591223
  Фомішина В.М. Управління заощадженнями у відтворенні основного капіталу національної економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 54. – С. 336-343
1591224
  Куницька О.М. Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу / О.М. Куницька, Є.В. Мержиєвська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 193-197. – ISSN 0321-0499
1591225
  Будник В.А. Управління запасами підприємств з урухуванням вартості грошей за часом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 27-28 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1591226
   Управління затратами підприємства : Монографія / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін; Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – Київ : Лібра, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-7035-83-9
1591227
  Москвін Б.Ю. Управління захистом акціонерних товариств від корпоративних захватів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 99-103. – ISSN 2306-6814
1591228
  Таралло В.Л. Управління здоров"ям у ринкових умовах господарювання // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 36-40. – ISSN 2415-8763
1591229
  Строкань Володимир Управління земельними відносинами в системі місцевого самоврядування: методологічний аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 296-302
1591230
  Писаренко В.В. Управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій / В.В. Писаренко, О.В. Лозинська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 228-231. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1591231
  Малий І.Й. Управління земельними ресурсами України: минуле та майбутнє / І.Й. Малий, К.В. Загребельна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1591232
   Управління земельними ресурсами: принципи і форми-різні, мета-одна // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-18
1591233
  Мартин А. Управління земельними ресурсами: пріоритетні завдання на сучасному етапі реформ // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-36.
1591234
  Мартин А. Управління земельними ресурсами: пріоритетні завдання на сучасному етапі реформ // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 11. – С. 9-16
1591235
  Ступень М. Управління земельно-майновим комплексом у межах населених пунктів / М. Ступень, С. Малахова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 38-40 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1591236
  Новаковська І.О. Управління земельною реформою на завершальному етапі її здійснення / І.О. Новаковська, В.В. Бабій // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 3-8. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1591237
   Управління землями під полезахисними лісовими насадженнями на місцевому рівні: децентралізаційні моделі / О.С. Дорош, В.А. Фоменко, Л.А. Гунько, В.А. Салюта // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 6-17. – ISSN 2306-1677


  Вивчено стан ведення полезахисного лісорозведення в Україні та з"ясовано, що індиферентне ставлення з боку держави упродовж багатьох років до полезахисних лісових смуг призвело до кризової екологічної ситуації (маємо близько 15 млн га деградованих ...
1591238
  Мартин А.Г. Управління землями сільськогосподарського призначення державної власності: впровадження європейського досвіду / А.Г. Мартин, Б.М. Копайгора // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2014. – № 3. – С. 88-92. – ISSN 2310-4678
1591239
  Циганок В.І. Управління змагальним процесом у гандболі з використанням експрес-оцінок інтегральних показників змагальної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Циганок Владислав Іванович ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту. – Дніпро, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
1591240
  Савченко О.Р. Управління змінами в сучасних соціально-економічних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1591241
  Дорошук Г.А. Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій : монографія / Г.А. Дорошук, Г.О. Граціотова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Освіта України, 2021. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-165. – ISBN 978-617-7366-78-1
1591242
  Гвініашвілі Т.З. Управління змінами на підприємствах в сучасних умовах господарювання // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 37-40. – ISBN 978-617-645-229-4
1591243
  Артамощенко В.С. Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту / В.С. Артамощенко, О.Ю. Фаворська // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 40-44. – ISSN 2618-1614
1591244
  Леонт"єва А.І. Управління змістом програм розвитку проектно-орієнтованих компаній (на прикладі компанії-оператора контейнерного терміналу) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Леонт"єва Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1591245
  Ілляшенко С.М. Управління знаннями в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 258-265. – ISSN 2222-4459
1591246
  Бутенко Н.Ю. Управління знаннями в корпораціях // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 414-419. – ISSN 2222-4459
1591247
  Тесля Ю.М. Управління знаннями в мета-методології управління проектами / Ю.М. Тесля, Ю.Л. Хлевна, Н.Ю. Єгорченкова // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 53-61. – ISSN 2222-8810
1591248
  Сікора Я.Б. Управління знаннями в процесі формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 220-226. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1591249
  Тюпа Д.І. Управління зовнішнім боргом України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 194-199. – ISSN 2308-6912


  В статті розкриваються основні принципи ефективного управління українським зовнішнім боргом, які залишається однією з центральних проблем в економічній політиці. Від їх вирішення великою мірою залежать можливості зростання економіки в Україні. Політика ...
1591250
  Пазізіна К. Управління зовнішнім боргом України в контексті подолання фінансово-боргових криз // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 127-131. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1591251
  Мукоїд С.Л. Управління зовнішнім боргом України у посткризовий період // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 307-309. – ISBN 978-617-7069-02-6
1591252
  Сухарський В.С. Управління зовнішньоеконмічною діяльністю: теорія, методологія, практика / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2001. – 284с. – ISBN 966-7692-73-6
1591253
  Дегтярев О.В. Управління зовнішньоекономіною діяльностю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізіції (на прикладі космічної галузі України) : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.03.03 / Дегтярев О.В.; Олександр Вікторович Дегтярєв; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1591254
  Огородник І.Л. Управління зовнішньоекономічними і валютними операціями в регіональних підрозділах комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-73. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглянуто особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю в регіональних відділеннях.
1591255
   Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Hавчальний посібник для студ. економ. ВУЗів і фікультетів. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Віра-Р, 2002. – 552с. – 33Упра Шифр дубл. – ISBN 966-7807-10-Х
1591256
   Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Дахно, , , Н.В. Альбіщенко, А.О. Жебровський, О.О. Кириленко, С.В. та ін. Коваленко; Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. та ін. ; за ред. І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-364-478-3
1591257
  Дегтярев Олександр Вікторович Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізації (на прикладі космічної галузі України) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Дегтярев О. В.; МНіОУ; ДНУ. – Дніпропетровськ, 2005. – 174 л. + Додатки: л.171-174. – Бібліогр.: л.156-170
1591258
  Дегтярев Олександр Вікторович Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізації (на прикладі космічної галузі України) : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 02. 03 / Дегтярев О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1591259
  Гайдукова Т.П. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств промислової галузі (інституціональний контекст) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 61-64. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1591260
  Грущинська Н.М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств України в умовах становлення процесів митного регулювання з країнами Центрально-Східної Європи : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 101-108. – Бібліогр.: 17 назв
1591261
  Башинська Ганна Іванівна Управління зовнішньоекономічною діяльністю транснаціональних корпорацій : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03 / Башинська Ганна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1999. – 16л.
1591262
  Башинська Г.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністью транснаціональних корпорацій. : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / БАшинська Г.І. ; Ін-т міжнар. відносин КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 190 л. – Бібліогр.:л.174-190
1591263
  Камбур Н.О. Управління і право в інституціоналізації освітиіфілософські смисли // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 42-56. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1591264
  Дерев"янко А.Г. Управління і прийняття рішень в економічних системах в умовах невизначеності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 1. – С. 24-28.
1591265
   Управління інвестиційним забезпеченням конкурентоспроможного розвитку основних видів діяльності фг "пантус-вв" хорошівського району житомирської області / М.О. Орликовський, М.О. Місюрова, А.В. Железнякова, Д.О. Школа // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 96-104. – ISSN 2306-6814
1591266
  Головня О.М. Управління інвестиційним кліматом: інтереси держави, регіонів і підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 256-261 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1591267
  Ребенок А.В. Управління інвестиційним проектом як інструментом реалізації стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 154-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблему управління стратегією підприємства на основі проектного підходу. Для підвищення ефективності управління розроблено математичний апарат та програму оцінки рівня відхилень у процесі виконання проекту як інструменту реалізації ...
1591268
  Ребенок Аліна Володимирівна Управління інвестиційним проектом як інструментом реалізації стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 154-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблему управління стратегією підприємства на основі проектного підходу. Для підвищення ефективності управління розроблено математичний апарат та програму оцінки рівня відхилень у процесі виконання проекту як інструменту реалізації ...
1591269
  Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – Київ : Лібра, 2002. – 472с. – ISBN 996-7035-48-4
1591270
  Свінцицька О.М. Управління інвестиційним процесом у видавничо-поліграфічній галузі : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 49-53 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1591271
  Бойко А.В. Управління інвестиційним розвитком у контексті підвищення конкурентоспроможності економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-127.
1591272
  Маричева О.В. Управління інвестиційними проектами підприємства в умовах ВЕЗ : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 71-79 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1591273
  Соболь В.А. Управління інвестиційними процесам / В.А. Соболь, І.В. Кошелєв, М.С. Фєдоренко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 31-34
1591274
  Кириленко В.І. Управління інвестиційними процесами в системі гарантування економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 174-179


  В статті розкривається зміст та основні напрями управління інвестиційними процесами в системі державної стратегії економічної безпеки. The contents and the main directhions of management of investment processes within the framework of state strategy ...
1591275
  Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Підхомний. – Київ : Кондор, 2003. – 184с. – ISBN 966-7982-44-0
1591276
  Дамаскіна М.В. Управління інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-43.
1591277
  Рубіш М.А. Управління інвестиційно-проектною діяльністю підприємств // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 302-305. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1591278
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств / С.В. Герасимова. – Київ : Знання, 2006. – 407с. – ISBN 966-346-266-3
1591279
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки : Дис. ... д-ра економічних наук. Спец. : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Герасимова С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 474л. + Додатки : л.448-474. – Бібліогр. : л.410-447
1591280
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.04. - екон. та упр. підприємствами (за видами економ. діяльності) / Герасимова С.В.; Світлана Василівна. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1591281
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств промисловості: проблеми та особливості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-6.
1591282
  Вишивана Б.М. Управління інвестиційною діяльністю в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 82-88
1591283
  Феєр О.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств у ринкових умовах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 140-145. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1591284
  Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кухта П.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 342л. + Додатки: л.197-342. – Бібліогр.: л.180-196
1591285
  Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кухта П. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1591286
  Наумова О. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль інвестицій в діяльності підприємства в умовах кризових явищ. Визначено фактори, які чинять на них вплив. Виявлено сучасні тенденції здійснення інвестиційної діяльності вітчизняними підприємствами, зокрема, викладено проблеми захисту ...
1591287
  Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Удалих; МОНУ; Макіївський економіко-гуманітарний інститут. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 292с. – ISBN 966-364-126-6
1591288
  Денисенко А.А. Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств : Дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / Денисенко А.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 201 л. + Додатки. – Бібліогр.: л. 184-201
1591289
  Денисенко А.А. Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.06.01 / Андрій Анатолійович Денисенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1591290
  Баюра Д.О. Управління інвестиційною привабливістю промислових підприємств України в умовах глобалізації фондових ринків // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 124-131.
1591291
  Балацький О.Ф. Управління інвестиціями : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, М.О. Соколов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2004. – 232с. – ISBN 966-680-117-5


  Складається з двох частин. Для студентів економічних спеціальностей "Інвестування", "Інвестиційний менеджмент", "Інноваційний менеджмент"
1591292
  Захарова О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія / О.В. Захарова ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад ; Донецьк. нац. техн. ун-т. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 378 с. : табл. + Додатки: с. 363-377. – До 90-річчя Донецького нац. технічного ун-ту. – Бібліогр.: с.320-362. – ISBN 978-966-377-103-8
1591293
  Ландик В. Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах перехідної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2001. – № 12. – С. 52-57
1591294
  Кулик В.О. Управління інноваційним потенціалом підприємства на основі ресурсного підходу / В.О. Кулик, В.О. Петренко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 47-52. – ISSN 2222-8810
1591295
  Сагайдак Ю.А. Управління інноваційним потенціалом як метод забезпечення конкурентноспроможності підприємства / Ю.А. Сагайдак, Т.Б. Харченко // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 12-19
1591296
  Каліна І.І. Управління інноваційним процесом в Україні // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 58-64. – ISSN 2306-5834
1591297
  Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.М. Ілляшенко. – Вид. 3-тє , стер. – Суми : Університетська книга, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-184-1
1591298
  Майнка М.К. Управління інноваційним розвитком будівельних підприємств на засадах системно-фунціонального підходу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Майнка Марсель Курт ; Закл. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1591299
  Альошин С.Ю. Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу: теоретичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 208-216. – ISSN 2222-4459
1591300
  Єфремов О.С. Управління інноваційним розвитком підприємства: аспекти методології : монографія / Єфремов О.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 421-471. – ISBN 978-966-590-955-2
1591301
  Федулова Л. Управління інноваційним розвитком регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 37-47. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1591302
  Євтушевський В.А. Управління інноваційним розвитком у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України / В.А. Євтушевський, М.О. Канаєва // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 13-19.
1591303
  Краснопольський Д.С. Управління інноваційним розвитком України на основі зарубіжного досвіду // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 120-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1591304
  Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 278с. – ISBN 966-680-080-2


  Розглядаються теоретичні і методичні основи управління на ринкових засадах процесами інноваційного розвитку господарюючих суб"єктів у нестабільному ринковому середовищі перехідної економіки
1591305
  Паливода О.М. Управління інноваційними перетвореннями на підприємствах легкої промисловості: проблеми та шляхи вирішення : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 101-109 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1591306
  Фірсова С. Управління інноваційними підприємствами в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 102-106. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми становлення і розвитку інноваційних підприємств діяльність яких направлена на забезпечення сталого розвитку економіки України. Пропонуються шляхи вирішення цих проблем This article is dealt with problems of formation and ...
1591307
  Кальний С.В. Управління інноваційними проектами : конспект лекцій / Кальний С.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. менеджменту інновац. та інвестиц. діяльності. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – 97, [1] с. : іл. – Ключові поняття та терміни: с. 90-96. – Бібліогр.: с. 96-97. – ISBN 978-617-646-400-6
1591308
  Цюцюра С.В. Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.22 / Цюцюра С.В.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 27 назв
1591309
  Сипченко В. Управління інноваційними процесами у закладах вищої освіти / В. Сипченко, В. Климова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 139-154. – ISSN 2077-1827
1591310
  Мринська Т.С. Управління інноваційними технологіями як стратегією розвитку кадрового забезпечення освітнього процесу у вищих навчальних закладах України / Т.С. Мринська, Н.В. Потопальська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 115. – С. 247-252.
1591311
  Невмержицький В.М. Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом конкурентоспроможності суб"єктів аграрного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Невмержицький Василь Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1591312
  Овчаренко Тетяна Сергіївна Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.02.02 / Овчаренко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1591313
  Овчаренко Тетяна Сергіївна Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.02 / Овчаренко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 210 с. + Додатки: л. 160 - 210. – Бібліогр.: л. 148 - 160
1591314
  Мохамед Е.М. Управління інноваційною діяльністю в освіті // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 144-148
1591315
  Нечипоренко В.В. Управління інноваційною діяльністю педагогів навчально-реабілітаційного закладу // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 169-179


  "У статті розглянуто ключові аспекти нормативно-правового, організаційного та науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності педагогів навчально-реабілітаційного закладу; проаналізовано специфіку управління їх науково-дослідною роботою у ...
1591316
  Сіренко Н.М. Управління інноваційною системою аграрного підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 9 (179). – С. 43-46
1591317
   Управління інноваціями в сучасній організації : Монографія. – Київ, 2006. – 359с. – ISBN 966-8939-069
1591318
  Веретнов В. Управління інноваціями непропорційного перестрахування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-31. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттi досліджуються чинники, що впливають на управління інноваціями непропорційного перестрахування, сутність іновацій непропорційного сгорахування, розгпядаються фактори впливу на ефективність управління інноваціями, бізнес система ...
1591319
  Мазур О.Є. Управління інституціональною динамікою: узагальнення сучасних підходів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 3. – С. 254-260. – ISSN 2222-0712


  У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання.
1591320
  Дубенюк О.О. Управління інтеграційними корпоративними структурами в Україні / О.О. Дубенюк, М.В. Шарко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 235-241. – ISSN 1562-0905
1591321
  Нагорна В.О. Управління інтелектуальним капіталом вищих навчальних закладів: теоретичні аспекти // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 111-118. – ISSN 2413-9610
1591322
  Городянська Л.В. Управління інтелектуальним капіталом і забезпечення підприємств інтелектуальними ресурсами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 127-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено економічний зміст категорій "інтелектуальний капітал", "інтелектуальні pecypcи" та взаємозв"язок між ними. Запропоновано відтворення інтелектуального капіталу на підприємстві здійснювати організованим шляхом із використанням ...
1591323
  Городянська Лариса Володимирівна Управління інтелектуальним капіталом і забезпечення підприємств інтелектуальними ресурсами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 127-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено економічний зміст категорій "інтелектуальний капітал", "інтелектуальні pecypcи" та взаємозв"язок між ними. Запропоновано відтворення інтелектуального капіталу на підприємстві здійснювати організованим шляхом із використанням ...
1591324
  Куденко Н. Управління інтелектуальним капіталом підприємства : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 86-88. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1591325
  Собко О. Управління інтелектуальним портфелем у контексті забезпечення креації вартості інноваційного капіталу підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 104-118. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1591326
  Томах В.В. Управління інтелектуальною власністю через оцінювання інтелектуального потенціалу наукової організації в умовах економіки знань // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 99-100. – ISSN 2222-4459
1591327
  Стрижак О. Управління інтелектуальною власністю: регіональний аспект // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 23-32. – ISSN 1608-6422
1591328
  Круглікова В.В. Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями інтернет-магазину // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 47-50. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1591329
  Кравченко О. Управління Інтернетом: роль країн Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 86-91
1591330
  Сенченко М. Управління інформацією і цифрові бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-5.
1591331
  Кубявка М.Б. Управління інформаційними впливами на противника з врахуванням поточної ситуації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 99-104. – ISSN 2524-0056
1591332
  Кунченко М.О. Управління інформаційними потоками в системі бюджетування підприємств торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 195-200. – ISSN 2222-4459
1591333
  Блиндюк В. Управління інформаційними потоками у сфері енергозберігаючої діяльності // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 207-212. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
1591334
  Самчинська Я.Б. Управління інформаційними технологіями - критичний бізнес-процес компанія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 296-300 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1591335
   Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів / О.В. Співаковський, Я.Б. Федорова, О.О. Глущенко, Н.А. Кудас; О.В. Співаковський, Я.Б.Федорова , О.О. Глущенко., Н.А. Кудас. – 2-е вид., доп. і переробл. – Херсон : Айлант, 2007. – 300с. – ISBN 966-630-003-6
1591336
  Вайсман О.О. Управління іпотечним житловим кредитуванням як інструмент забезпечення населення України житлом // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 27-31. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1591337
   Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним : Методичний посібник / О.В. Співаковський, Д.Є. Щедролосьєв, Я.Б. Федорова, Н.М. Чаловська, О.О. Глущенко, Н.А. Кудас; О.В. Співаковський, Д.Є. Щедролосьєв, Я.Б. Федорова, Н.М. Чаловська та ін. – Херсон : Айлант, 2006. – 356с. – ISBN 966-630-060-9
1591338
  Котельникова Ю.М. Управління кадровим забезпеченням галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Котельникова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Польс. нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1591339
  Тимошенко Л.В. Управління кадровим забезпеченням підприємництва в Україні / Л.В. Тимошенко, О.О. Гришаніна, Л.В. Касьяненко // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 155-166. – ISSN 2073-9982
1591340
  Скрипник Н.А. Управління кадровим потенціалом стійкого інноваційного розвитку підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Скрипник Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1591341
  Петрусь С.П. Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби України : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.03 / Петрусь С.П.; Дніпропетровський регіональний ін-т державного управління Національної академії державного управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1591342
  Черчик Л. Управління кадровою безпекою в системі менеджменту персоналу підприємства // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 57-61. – ISSN 2411-4014
1591343
  Гладун П.П. Управління каналами розподілу продукції як складова комерційного успіху підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 83-88 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1591344
  Пила В.І. Управління капіталізацією банків в умовах фінансової нестабільності / В.І. Пила, О.І. Копилюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 3-8
1591345
  Юхименко В.М. Управління капіталом страхових компаній на основі ризик-орієнтованого підходу / В.М. Юхименко, Д.А. Сулима // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 201-205. – ISSN 2306-6806
1591346
  Нагайчук Н.Г. Управління капіталом страхової компанії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 106-116. – Бібліогр.: с. 107-108, 110


  Розглядається поняття ("капітал страховика") та особливості його структури. Доведено, що існуючі концепції управління капіталом підприємства не повністю придатні до застосування у страхуванні. Наголошено, що управління капіталом страховика має ...
1591347
  Кісіль М.І. Управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин / М.І. Кісіль, С.В. Косторной // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 82-89. – ISSN 2221-1055
1591348
  Гриньова В.М. Управління кар"єрним зростанням персоналу підприємства : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.М., Небилиця О.А. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 178, [2] с. – Додатки: с. 149-177. – Бібліогр.: с. 134-148. – ISBN 978-966-676-549-2
1591349
  Візіров Б.Й. Управління кар"єрою державного службовця як взаємодія інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 84-85 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1591350
  Чорнойван Г. Управління кар"єрою дослідників на тлі автономії ВНЗ // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 серпня (№ 33). – С. 3
1591351
  Ситник Н.І. Управління клієнтським досвідом як стратегія розвитку бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 216-224. – ISSN 2222-4459
1591352
  Лук"янов Дмитро Олександрович Управління ключовою інформацією в системах захисту групових комунікацій : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Лук"янов Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1591353
  Лук"янов Дмитро Олександрович Управління ключовою інформацією в системах захисту групових комунікацій : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Лук"янов Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 137л. + Додатки: л.131-137. – Бібліогр.: л.115-130
1591354
  Астахова К. Управління комплексом безперервної освіти: харківські напрацювання // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 26-30
1591355
  Галенко С.М. Управління комунальними підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 96-97
1591356
  Борсук Н.Я. Управління комунальною власністю в Україні: адміністративно-правові аспекти : монографія / Н.Я. Борсук. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-325 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-722-1
1591357
  Наумік К.Г. Управління комунікаційною політикою в умовах постіндустріального суспільства : монографія / Наумік К.Г. ; [М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-130. – ISBN 978-966-676-465-5
1591358
  Власенко О.В. Управління комунікаціями у міжнародних проектах в рамках європейських програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Власенко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1591359
  Газуда Л.М. Управління конвергенційно-інтеграційними процесами сільських прикордонних територій : теорія, методологія, практика : монографія / Л.М. Газуда ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". – Ужгород : Сабов А.М., 2015. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-358. – ISBN 978-617-7344-08-6
1591360
  Отенко І.П. Управління конкурентами перевагами підприємства : Наукове видання / І.П. Отенко, Є.О.Полтавська. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 212с. – ISBN 966-676-122-X
1591361
  Легомінова С.В. Управління конкурентними перевагами підприємств // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 69-76. – ISSN 2415-8089
1591362
  Євтушенко Н.О. Управління конкурентними перевагами підприємства в кризових умовах / Н.О. Євтушенко, А.А. Зазимко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 37-41. – ISSN 2415-8089
1591363
  Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-професійною програмою магістра зі спеціальностей "Міжнародна економіка", "Менеджмент зовнішньоеконом. діяльності" / Л.С. Кобиляцький. – Київ : Зовнішня торгівля, 2003. – 304с. – ISBN 966-8517-01-6
1591364
   Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств : монографія / А.С. Кобець, І.І. Вініченко, А.О. Сітковська, Ж.В. Крючкова ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Київ : ДКС центр, 2018. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-197. – ISBN 978-617-7300-22-8
1591365
  Грановська В.Г. Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Грановська Вікторія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1591366
  Заєць М. Управління конкурентоспроможністю банківського сектору України в умовах євроінтеграції та кризових явищ в економіці // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 44-47. – ISSN 1729-7206
1591367
  Мірошниченко О.В. Управління конкурентоспроможністю банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 128-132.
1591368
  Камуліна А.Ю. Управління конкурентоспроможністю в Україні: можливість імплементації досвіду розвинених країн // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 3-5. – ISBN 978-617-645-234-8
1591369
  Кравченко О.І. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів у країнах Європейського Союзу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 228-234. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто сутність та значення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів Європейського Союзу. Визначено заходи щодо залучення контингенту з інших країн, які полягають у створення специфічних агенцій з вербування студентів з інших навчальних ...
1591370
  Косарєв В.М. Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу на основі системного підходу // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-102.
1591371
  Шаравська А.В. Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок : (на прикладі підприємств атомної енергетики України): Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.02.03. - Організація управління, планування і регулювання економікою / Шаравська А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 252л. + Додатки: л.216-252. – Бібліогр.: л.199-216
1591372
  Шаравська Анна В"ячеславівна Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок (на прикладі підприємств атомної енергетики України) : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Шаравська А.В.; КНУШТ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
1591373
  Голосов Олександр Олександрович Управління конкурентоспроможністю зернового комплексу України на світовому ринку : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Голосов О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 214 л. + Додатки: л.205-214. – Бібліогр.: л.191-204
1591374
  Голосов О.О. Управління конкурентоспроможністю зернового комплексу України на світовому ринку : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.02.03 / Олександр Олександрович Голосов; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1591375
  Жигулін О.А. Управління конкурентоспроможністю підприємств аграрного сектору: інноваційно-креативний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 39-44. – ISSN 2306-6792
1591376
  Білоус А. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах глобалізації бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 90-92
1591377
   Управління конкурентоспроможністю підприємства : навчальний посібник / Клименко С.М. [ та ін. ] ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 520 с. – ISBN 978-966-483-036-9
1591378
  Геращенко І.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства / І.О. Геращенко, О.О. Шмадченко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 50, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (11-13 червня 2015 р., м. Харків). – C. 297-301. – ISSN 2075-4892
1591379
  Євтушенко Н.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах стратегічних змін / Н.О. Євтушенко, М.В. Байдін // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 32-36. – ISSN 2415-8089
1591380
  Головкова Л.С. Управління конкурентоспроможністю потенційних можливостей підприємств в умовах кризи / Л.С. Головкова, Г.В. Омельчак // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 47-52. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1591381
  Бойчук Н.Я. Управління конкурентоспроможністю: ефективні інструменти ведення бізнесу / Н.Я. Бойчук, К.С. Малинка // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 54-62. – ISSN 2310-5534
1591382
  Гірченко Т.Д. Управління конкурентоспроможностю банківської системи України / Т.Д. Гірченко, А.Я. Кузнєцова // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 43-48
1591383
   Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посібник / [Жаворонкова Г.В. та ін.]. – Київ : Кондор, 2010. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISBN 978-966-351-318-8
1591384
   Управління конфліктами : збірник тренінгових вправ : навчальний посібник / Ємельяненко Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Ємельяненко, О.В. Корчевної О.В. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-483-064-2
1591385
  Тимофієв В. Управління конфліктами в державних установах і організаціях // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 205-215
1591386
  Стрижак О.Є. Управління корпоративними знаннями у середовищі ArcGIS // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 193-206


  Визначається проблема формування інтегрованого середовища на основі мережевих інформаційних ресурсів, які створено за різними технологіями та стандартами. Визначається категорії термінополя та таксономії, які забезпечують формування впорядкованого ...
1591387
  Шершньова З. Управління корпоративними конфліктами інтересів: гносеологічний аспект / З. Шершньова, С. Хименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджено сутність та особливості корпоративного конфлікту інтересів. Запропоновано модель середовища функціонування корпорації як середовища інтересів. Узагальнено і деталізовано типовий склад стейкхолдерів та їхні цілі у корпорації. ...
1591388
  Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Птащенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-364-565-0
1591389
  Труш М.С. Управління корпоративною культурою телекомунікаційних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Труш Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1591390
  Дзюблюк О. Управління кредитним процесом комерційних банків у контексті мінімізації кредитного ризику із використанням новітніх фінансових інструментів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 7-16. – ISSN 1818-5754
1591391
  Березовик В.М. Управління кредитним ризиком аграрних позичальників : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 86-93 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1591392
  Криклій О.А. Управління кредитним ризиком банку : монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-8958-30-4
1591393
  Антонюк Г. Управління кредитним ризиком в банківській діяльності // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 155-157. – ISSN 1815-3232
1591394
  Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 51-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1591395
  Козинець Д.М. Управління кредитними ризиками банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 431-433. – ISBN 978-966-188-219-4
1591396
  Люта О.В. Управління кредитними ризиками в процесі формування доходів кредитних спілок / О.В. Люта, Н.Г. Пігуль // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 196-203
1591397
  Кудрявцев П.М. Управління кредитними ризиками комерційного банку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 321-325. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1591398
  Лахтадир С.І. Управління кредитною діяльністю комерційного банку / С.І. Лахтадир, О.С. Харлашкіна // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 445-447. – ISBN 978-966-188-219-4
1591399
  Шелухін М. Управління кримінологічною безпекою на транспорті // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 145-151. – ISSN 0132-1331
1591400
  Кіндій М.В. Управління ланцюгами поставок торгових мереж на засадах категорійного менеджменту / М.В. Кіндій, Я.В. Малиш, Л.П. Прийма // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 143-152. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1591401
  Васюренко О. та інш. Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.60-63. – ISSN 1605-2005
1591402
  Шпиг Ф.І. та інш. Управління ліквідністю грошового ринку у розвинутих країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.33-45
1591403
  Хіміч Наталія Олександрівна Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 76-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто сутність та класифікацію ознак банківської ліквідності, сутність управління банківською ліквідністю, проаналізовано різні стратегії управління ліквідністю комерційних банків та запропоновано напрями вдосконалення управління банківською ...
1591404
  Шкуренко О.В. Управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Шкуренко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 54 назв
1591405
  Новопісна К. Управління логістичними витратами на українських підприємствах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 52-58. – ISSN 1728-9343
1591406
  Седіков Д.В. Управління логістичними ланцюгами підприємств // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – С. 59-65. – ISSN 2312-847X
1591407
  Коніщева Н. Управління логістичною діяльністю вугільного підприємства / Н. Коніщева, Н. Трушкіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 57-67. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1591408
  Зеленко О. Управління логістичною діяльністю сільськогосподарських підприємств // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 63-66. – ISSN 2411-4014
1591409
  Журавльова І.В. Управління людським капіталом підприємства : Наукове видання / Журавльова І.В., Кудлай А.В. – Харків : ХНЕУ, 2004. – 284с. – ISBN 966-676-114-9
1591410
  Грішнова О. Управління людським капіталом у контексті реалізації інноваційної стратегії підприємства / О. Грішнова, Н. Полив"яна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 37-41.
1591411
  Безтелесна Л. Управління людським розвитком в Україні: порівняльне оцінювання та напрями вдосконалення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1591412
  Кірєєва Л. Управління людськими ресурсами - стратегічний напрямок державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.124-136-. – ISBN 966-7800-15-6
1591413
  Мущинська Н.Ю. Управління людськими ресурсами ЗВО шляхом впровадження ефективної кадрової політики / Н.Ю. Мущинська, Н.М. Матвеєва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 58-63. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1591414
  Пашко Л.А. Управління людськими ресурсами як виклик сучасності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 81-87. – ISBN 966-614-021-7
1591415
  Коваль О.П. Управління майновими правами дітей за цивільним та сімейним законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 291-297. – ISSN 1563-3349
1591416
  Мельник О. Управління майновими правами суб"єктів авторських і суміжних прав: проблемні питання. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.90-93. – ISSN 0132-1331
1591417
  Яворська О. Управління майновими правами суб"єктів авторського права і суміжних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 26-30
1591418
  Романовська Л.А. Управління майном дитини за цивільним та сімейним законодовством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Романовська Людмила Антонівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1591419
  Шулікін Д. Управління майном ПТНЗ, змни до Бюджетного кодексу і зарплата в рамковому законі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  "...Результати аудиту управління майном ПТНЗ, законопроекти, які передбачають зміни до Бюджетного кодексу, рамкового Закону "Про освіту", питання стипендійного забезпечення і нормативної бази охорони інтелектуальної власності - таким був порядок денний ...
1591420
  Щербина В.С. Управління майном: поняття та зміст / В.С. Щербина, Т.В. Боднар // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 6-17. – ISSN 2078-9165
1591421
  Турський І. Управління малим підприємством як економічна категорія // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.111-115. – ISBN 966-654-085-1
1591422
  Кузик О.В. Управління маркетинговими комунікаціями в аграрному бізнесі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 37-41. – ISSN 2306-6806
1591423
  Полторак К.А. Управління маркетинговими комунікаціями в епоху крауд-технологій // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 66-75. – ISSN 2218-4511
1591424
  Лабурцева О.І. Управління маркетинговими ризиками торговельних підприємств // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 79-91. – ISSN 0131-775Х
1591425
  Платонова В.В. Управління маркетинговими стратегіями міжнародних платіжних систем країн Центральної та Східної Європи : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.02.03- організація управління, планування і регулювання економікою / Платонова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 274л. + Д.датки: л. 218-274. – Бібліогр.: л. 203-218
1591426
  Платонова Віра Віталіївна Управління маркетинговими стратегіями міжнародних платіжних систем країн Центральної та Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Платонова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1591427
  Савін Кирило Сергійович Управління маркетингом банківських установ у країнах Європейського Союзу ( на матеріалах німецької банківської системи) : Автореф. дис. ... економ. наук: 08.02.03 / Савін К.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1591428
  Мазуренко В.П. Управління маркетингом в умовах глобалізації економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 116-118.
1591429
  Воротіна Л.І. Управління маркетингом в умовах розвитку різних видів підприємств / Л.І. Воротіна, Л.С. Кудіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 63-69. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Здійснена спроба проаналізувати взаємозв"язок відносин власності, ринку та маркетингу. Значна увага приділена маркетингу як концепції, на принципах якої мають будувати свою діяльність різні види підприємств в умовах ринку.
1591430
  Краус К.М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : монографія / Краус Катерина Миколаївна. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 213, [15] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-172. – ISBN 978-611-01-0764-8
1591431
  Краус К.М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку : монографія / Катерина Миколаївна Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-633-082-0
1591432
  Карпенко Н.В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу : монографія / Н.В. Карпенко ; МОНУ ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-7971-52-6
1591433
  Гуржій Н.М. Управління маркетингом: концепції та проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 16-22. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто етапи становлення маркетингу, передумови його виникнення, проаналізовано різні управлінські концепції маркетингу впродовж всієї історії їх формування в теорії та практиці.
1591434
  Зінов П.І. Управління матеріальним забезпеченням в органах внутрішніх справ : монографія / П.І. Зінов. – Харків : Золота миля, 2013. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-11-5
1591435
  Шарко В.В. Управління матеріальними потоками на основі логістичної системи: товарознавчий підхід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 179-184. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
1591436
  Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 162с. – ISBN 966-7982-33-5
1591437
   Управління матеріальними ресурсами : енциклопед. словник / [Антонюк О.В. та ін.] ; за ред. Г.В. Щокіна, О.В. Антонюка, М.Ф. Головатого, М.О. Копнова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 375, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-608-857-7
1591438
  Гребельник М.М. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства на принципах форсингу / М.М. Гребельник, В.І. Порфіренко, Т.Г. Кравченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 49-56. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1591439
  Швець Д.Є. Управління междисциплінарними з"язками у навчальному прцесі / Д.Є. Швець, О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 182-186. – ISSN 2072-1692
1591440
  Іжевський П.Г. Управління мережевою взаємодією в бізнес-системах та бізнес-процесах підприємств АПК : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Іжевський Павло Григорович ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1591441
  Ченцов Віктор Управління митною справою в США: організаційні аспекти / Ченцов Віктор, Таранова Світлана // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 29-35
1591442
  Сазонець О.М. Управління міжнародним бізнесом : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Сазонець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 337, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 330-337. – ISBN 978-966-327-419-5
1591443
  Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом : Навч. посібник / Т.М. Циганкова; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 132с. – ISBN 966-574-236-1
1591444
  Каніщенко О. Управління міжнародними брендами: фактор "високих мотивацій" / О. Каніщенко, Т. Доця // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 32-35. – ISSN 1606-3732
1591445
  Кондро П.В. Управління міжнародними резервними активами в контексті забезпечення боргової стійкості // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 189-195. – ISSN 2222-4459
1591446
  Коляда С.П. Управління міжнародною діяльністю нетарифними обмеженнями / С.П. Коляда, Т.І. Кравець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 29-30
1591447
  Лі Хуа (КНР) Управління міжнародною економічною діяльністю Гонконгу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Лі Хуа (КНР); КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1591448
  Лі Хуа (КНР) Управління міжнародною економічною діяльністю Гонконгу : Дис. ... канд економ. наук: 08.02.03 / Лі Хуа (КНР); КНУТШ. – Київ, 2004. – 203л. – Бібліогр.: л. 191-203
1591449
   Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств : кредитно-модульний курс : навчальний посібник / [І.Ю. Сіваченко та ін.] ; за ред. І.Ю. Сіваченка., Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. – 3-є вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 311, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 210-213. – ISBN 978-611-01-0032-8


  Розглядається зміст і сутність понять конкуренції, конкурентоспроможності та міжнародної конкурентоспроможності
1591450
  Колесник Ю.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-7
1591451
   Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Сіваченко, Ю.Г. Козак, Ю.І. Єхануров, Ю.В. Макогон, Д.В. та ін. Побережний; МОНУ; За ред.: Сіваченка І.Ю. та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 456с. – ISBN 966-364-209-2
1591452
   Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 186 с. – ISBN 966-8253-18-3
1591453
  Пономаренко В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства як наукова і навчальна дисципліна / В. Пономаренко, Л. Піддубна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 17-26. – ISSN 0131-775Х
1591454
  Названова Л. Управління міжнародною конкурентоспроможністю українських кранобудівних підприємств в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено сутність системи управління конкурентоспроможністю (КСП), описано її складові. Проведено аналіз потенціалу міжнародного співробітництва українських кранобудівних підприємств і надано рекомендації по досягненню конкурентоспроможності на ...
1591455
  Сазонець І.Л. Управління місцевими фінансами : Навч. посібник для студ. вузів / І.Л.Сазонець, Т.В.Гринько, Г.Ю.Придатко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 264с. – ISBN 966-364-274-2
1591456
  Дембровська О.Б. Управління мовленнєвою діяльністю студентів і розвиток їхніх індивідуальних умінь у вивченні іноземної мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 227-231. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1591457
  Штика Ю. Управління молодіжними організаціями: зарубіжний досвід / Ю. Штика, Т. Рябуха // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 25-28. – ISBN 978-966-698-272-1
1591458
  Варій Мирон Йосипович Управління морально-психологічними станами особового складу військового підрозділу : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.05 / Варій Мирон Йосипович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
1591459
  Олійник В. Управління на місцях: дослідження // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  20 січня у прес-центрі Українського кризового медіа-центру відбулася презентація результатів Всеукраїнського соціологічного дослідження та присвячена їй панельна дискусія на тему "Децентралізація управління освітою в територіальних громадах України". ...
1591460
  Довбня С.Б. Управління на основі моделювання бізнес-процесів: сутність, етапи та переваги / С.Б. Довбня, О.О. Письменна // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 40-48. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1591461
   Управління навчальним закладом : Навчально-методичний посібник. У двох частинах. – Харків : Ранок; Веста. – ISBN 966-314-208-1
Ч.1 : Абетка мененджера освіти. – 2004. – 160с.
1591462
   Управління навчальним закладом : Навчально-методичний посібник. У двох частинах. – Харків : Ранок. Веста. – ISBN 966-314-207-3
Ч.2 : Ключ до професійного успіху. – 2004. – 152с.
1591463
  Хриков Є.М. Управління навчальним закладом : Навчальний посібник / Є.М. Хриков. – Київ : Знання, 2006. – 365 с. – ISBN 966-8148-81-9
1591464
  Михайличенко А. Управління навчальним процесом // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 4. – С. 23-35. – ISSN 1562-529Х
1591465
  Черниш А.П. Управління навчально-виховним процесом у гімназії : Автореф... канд. пед.наук: / Черниш А.П.; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1996. – 26л.
1591466
  Распутна Л. Управління надійністю і стабільністю комерційного банку : наші інтерв"ю / Л. Распутна, М. Садовий // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 3-7. – ISSN 1605-2005
1591467
  Сусліков Л.М. Управління науковими проектами : навч. посібник / Л.М. Сусліков, І.П. Студеняк ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2019. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 431. – ISBN 978-617-7333-76-9
1591468
  Лищишин О. Управління науково-технічним прогресом через ліцензії, винаходи та ноу-хау / О. Лищишин, М. Лищишин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 153-156.
1591469
  Бєсов Л.М. Управління науково-технічним розвитком України. Історичний аспект (1920-1990 рр.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 40-47
1591470
  Сбруєва А.А. Управління науковою роботою (УНР) сучасного університету (порівняльний аналіз УНР дослідницького та навчального університетів США) // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 135-142. – ISBN 978-966-698-309-4
1591471
  Романко О.П. Управління національною конкурентоспроможністю на засадах активізації інноваційно-інвестиційної діяльності регіонів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Романко Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1591472
  Подольська О.Г. Управління нелінійними гібридними системами методом кінцевого стану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 / Подольська О.Г.; МОНУ; Севастопольський нац. техн. цн-т. – Севастополь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1591473
  Кузьмінський В.О. Управління неприбутковою організацією / В.О. Кузьмінський. – Київ : Логос, 2006. – 168с. – ISBN 966-581-662-4
1591474
  Чубук Л.П. Управління нерухомим майном підприємств в Україні: методологія, стратегія, практика : монографія / Л.П. Чубук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-999-079-2
1591475
  Валетта У. Управління нерухомим майном як фінансовим активом - елемент, якого бракує земельній реформі в Україні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
1591476
  Гохберг Ю.О. Управління нововведеннями на підприємствах : розвиток сумісних підприємств, інвестиційно-інноваційних процесів та вільні економічні зони: Навчальний посібник / Ю.О. Гохберг; МОНУ; ДНУ. – 3-є вид., перер. і доп. – Донецьк, 2001. – 231с. – ISBN 966-639-056-6
1591477
  Юлдашев О.Х. Управління норматворчою діяльністю-найперспективніший шлях удосконалення законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 41-50
1591478
  Данюк Л.В. Управління нотаріатом в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данюк Л.В. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1591479
  Селіванова І.А. Управління об"єктами державної власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 108-110. – (Право. Економіка. Управління)
1591480
  Пан Л.В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 96-98 : Рис.
1591481
  Курта Н.В. Управління оборотним капіталом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 388-391. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1591482
  Алексін Г.О. Управління оборотним капіталом як оперативна складова фінансової стратегії підприємств // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 85-90. – ISBN 978-617-571-134-7
1591483
  Островська О.А. Управління оборотними активами в умовах кризи / О.А. Островська, Ву Зієу Нган // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 50-56
1591484
  Чобіток В.І. Управління оборотними активами підприємства: теоретичний аспект / В.І. Чобіток, К.С. Пятилокотова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 230-234. – ISSN 2075-4892
1591485
  Кучеренко О. Управління оборотними активами промислових підприємств із застосуванням фінансових моделей // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 58-66
1591486
  Жданов В.В. Управління оборотними коштами на підприємствах промисловості // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 114-116. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1591487
  Шляга О.В. Управління оновленням техніко-технологічної бази промислового підприємства / О.В. Шляга, Б.В. Масилюк // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 55-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1591488
  Коваленко В.В. Управління операційними ризиками в банківській системі : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 189-196 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1591489
  Гопко В. Управління операціями з давальницькою сировиною іноземного замовника // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.123-126. – ISBN 966-654-085-1
1591490
   Управління організацією: регіональні аспекти : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 квіт. 2002 р. : [Київ-Чернігів]. – Київ : Політехніка, 2002. – 426, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. та нім. – ISBN 966-622-086-5
1591491
  Ноняк М.В. Управління організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ноняк Михайло Васильович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1591492
  Гацька Л.П. Управління організаційними конфліктами в державній податковій службі // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя залузі науки "Державне управління" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [відп. за вип. В.А. Дон]. – Київ : НАДУ, 2012. – С. 83-86
1591493
  Гордієнко Л.Ю. Управління організаційними трансформаціями: теоретико-методологічні засади та управлінський інструментарій : монографія / Гордієнко Л.Ю. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-346. – ISBN 978-966-676-435-8
1591494
  Дороніна М.С. Управління організаційною поведінкою : монографія / Дороніна М.С., Тютлікова В.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200 с. + Додатки: с. 169-198. – Бібліогр.: с. 155-168. – ISBN 978-966-676-440-2
1591495
  Юрков Дмитро Олександрович Управління організаційною системою на основі поведінкової моделі людини в середовищі виробничого соціуму : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.06 / Юрков Д.О.; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1591496
  Дедюх Є.В. Управління освітнім процесом закладу позашкільної освіти: основні категорії дослідження // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н. Бібік, М. Євтух, М. Кириченко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 37-54. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2218-7650
1591497
  Драган І.В. Управління освітніми послугами в системі державних стандартів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1591498
  Товканець О.С. Управління освітою та освітніми процесами: аналітичний екскурс наукових підходів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 35-39. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
1591499
  Чепак Валентина Василівна Управління освітою як соціологічна проблема : Дис... канд. соціолог.наук: 22.00.06 / Чепак Валентина Василівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.159-175
1591500
  Чепак В.В. Управління освітою як соціологічна проблема. : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.06 / Чепак В.В.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 25л.
1591501
   Управління освітою. Державно-громадське управління освітою / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 149-153. – ISBN 978-966-2748-97-0
1591502
  Дарманська І.М. Управління освітою: історичний дискурс // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 304-311. – (Право. Економіка. Управління)
1591503
  Приходько І.П. Управління основними виробничими фондами для забезпечення його економічної безпеки // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 69-71
1591504
  Кринична І. Управління охороною здоров"я населення, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС (гендерний аспект) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 221-229.
1591505
  Запорожець І. Управління охороною прав на об"єкти інтелектуальної власності: пошук нових методів здійснення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1591506
  Запорожець І. Управління охороною прав на об"єкти інтелектуальної власності: пошук нових методів здійснення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-73. – ISSN 0132-1331
1591507
  Третихліб Т.Ф. Управління параметрами об"єднаної енергетичної системи України за допомогою ГАЕС // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 43-45 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1591508
  Кірімов О. Управління перестраховим захистом: оцінка перестрахування високозбиткових портфелів за принципом stop-loss // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-32 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
1591509
  Дьячкова Ю. Управління перестрахуванням з метою забезпечення фінансової стійкості страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 46-50. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується зв"язок між перестрахуванням та фінансовою стійкістю страховика. На основі морфологічного та системного аналізу здійснюється уточнення даних понять та пропонується методичний підхід щодо визначення ефективності операції ...
1591510
  Крушельницька О.В. Управління персоналом : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – Київ : Кондор, 2003. – 296с. – ISBN 966-8251-02-4
1591511
  Крушельницька О.В. Управління персоналом : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – 2-е вид., перероб. й доп. – Київ : Кондор, 2005. – 308с. – ISBN 966-8251-02-4
1591512
  Крушельницька О.В. Управління персоналом : Навчальний посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук; 2-ге вид., перероб.й доп. – Київ : Кондор, 2006. – 308с. – ISBN 966-8251-02-4
1591513
  Хміль Ф.І. Управління персоналом : Підручник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2006. – 488с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-31-3


  Розкрито загальні засади, закономірності, принципи та методи менеджменту, проанлізовано станолвення і розвиток науки менеджменту. Для студентів вузів
1591514
  Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.В. Балабанова ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського. – Київ : Професіонал, 2006. – 512 с. – ISBN 966-370-011-4
1591515
   Управління персоналом : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Д. Виноградський, С.В. Беляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шканова; МОНУ; Київськ. економ. ін-т менеджменту "ЕКОМЕН". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 504с. – ISBN 966-364-226-2
1591516
  Михайлова Л.І. Управління персоналом : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.І. Михайлова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 248с. – ISBN 978-966-364-481-3
1591517
  Карпенко С.В. Управління персоналом : навч. посіб. для дистанц. навчання / С.В. Карпенко, О.А. Карпенко ; [за наук., ред. А.В. Базилюк] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 272, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 256-259. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-203-1
1591518
  Виноградський М.Д. Управління персоналом : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 500, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 475-477. – ISBN 978-966-364-766-1
1591519
  Балабанова Л.В. Управління персоналом : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Балабанова Л.В., Сардак О.В. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського, Шк. маркетинг. менеджменту. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 467, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 446-467. – Бібліогр.: с. 433-438. – ISBN 978-611-01-0181-3
1591520
  Кучеренко Д.Г. Управління персоналом : практикум / Д.Г. Кучеренко, Н.П. Шморгун ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 236, [1] с. : табл. – Додатки: с. 212-236. – Бібліогр.: с. 208-211. – ISBN 978-617-649-011-1
1591521
   Управління персоналом : підручник / [В.М. Данюк, А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. канд. екон. наук, проф. В.М. Данюка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадимам Гетьмана" ; Публ. акціонер. т-во "Новокраматор. машинобуд. завод". – Київ : КНЕУ, 2013. – 666, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Спільний проект Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана та Новокраматор. машинобуд. заводу. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-700-9
1591522
  Залюбінська Л.М. Управління персоналом : підручник для студентів ВНЗ / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-196-3
Ч. 1. – 2016. – 250, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
1591523
  Залюбінська Л.М. Управління персоналом : підручник для студентів ВНЗ / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-217-5
Ч. 2. – 2017. – 558, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 554-558 та в кінці розд.
1591524
  Горбачова І. Управління персоналом аграрних підприємств в контексті євроінтеграції // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2411-6912
1591525
  Захарчин Г.М. Управління персоналом в контексті сучасних викликів / Г.М. Захарчин, Ж.В. Поплавська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 125-133. – ISSN 1993-6788
1591526
  Зінченко С.М. Управління персоналом в органах державної влади та установах сфери агросервісу регіонів України: спільні та відмінні риси // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53-55. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1591527
  Ігнатушенко О.С. Управління персоналом в умовах пандемії / О.С. Ігнатушенко, Н.С. Кованська // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 151-156. – ISBN 978-617-7768-23-3
1591528
  Бурдейна Ж.Р. Управління персоналом готельного підприємства в умовах пандемії / Ж.Р. Бурдейна, Т.Ю. Примак // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 123-127. – ISSN 2306-6806
1591529
  Дейнега Х.М. Управління персоналом державної служби: зарубіжний досвід та умови впровадження в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 151-153
1591530
  Щетініна Л.В. Управління персоналом з урахуванням положень теорії поколінь / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, М.І. Даниляк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 277-283. – ISSN 2222-0712
1591531
  Котюк Андрій Богданович Управління персоналом на автомобілебудівних підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасний механізм управління персоналом на національних автомобілебудівних підприємствах, який включає систему цінностей, форми співвиміру оплати праці вищого керівництва з реальним внеском, диференційовані мотиваційні схеми. ...
1591532
  Євтушенко Г.І. Управління персоналом на державній службі: європейські стандарти / Г.І. Євтушенко, О.О. Мороз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 362-367. – ISSN 2222-4459
1591533
  Мороз М. Управління персоналом на основі компетенції / М. Мороз, А. Касприк, М. Заплатинський // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 337-340. – ISSN 0201-758Х
1591534
  Матюхина Н.М. Управління персоналом органів внутрішніх справ: профілактичний аспект // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.45-50
1591535
  Щербак В.Г. Управління персоналом підприємства : Наукове видання / Щербак В.Г. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 220с. – ISBN 966-676-110-6
1591536
  Лепейко Т.І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначенності (поведінковий підхід) : монографія / Лепейко Т.І., Миронова О.М. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236 с. – ISBN 978-966-676-374-0
1591537
  Шепелюк О.А. Управління персоналом підприємства: суть поняття, система методів управління // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 290-293. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1591538
  Калакура Я.С. Управління персоналом у системі архівних установ // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 94-110. – ISSN 0320-9466
1591539
  Мальська М.П. Управління персоналом у туризмі : теорія та практика : навч. посібник / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун, І.З. Жук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-617-673-114-6
1591540
   Управління персоналом фірми : Навчальний посібник для студ. економ. спец. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 272с. – ISBN 966-690-033-7
1591541
  Зінченко С. Управління персоналом як особливий вид управлінської діяльності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 156-162
1591542
  Шестакова А.В. Управління персоналом як поняття міждисциплінарного значення в контексті соціально орієнтованої економіки // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (75). – С. 99-112. – ISSN 1681-116Х
1591543
  Обруч Г.В. Управління персоналом як фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Г.В. Обруч, Я.С. Чернега, М.Р. Шульга // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 164-174. – ISSN 2075-4892
1591544
  Клім Д. Управління персоналом: від тотальної оптимізації до успіху компанії : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 36-40. – Бібліогр.: 2 назви
1591545
  Селіверстова Н.І. Управління підготовки педагогів-менеджерів в альтернативній вищій школі. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Селіверстова Н.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
1591546
  Селіверстова Надія Іванівна Управління підготовкою педагогів-менеджерів в альтернативній вищій школі : Дис... кандид. педагогічнихнаук: 13.00.01 / Селіверстова Надія Іванівна; Нікопольський ін-тут управління, бізнесу та права. – Нікополь, 1996. – 168л. – Бібліогр.:л.156-165
1591547
  Старостіна А.О. Управління підприємницькими ризиками - важливий інструмент підвищення конкурентоспроможності / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 92-104.
1591548
  Кравченко В. Управління підприємницькими ризиками: суб"єктивні чинники // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Ставлення підприємців до ризику є важливою складовою вивчення загального стану управління підприємницькими ризиками. Іманентна ризикованість підприємців може бути, за умови широкого навчання підприємців та надання ним консультаційної підтримки, ...
1591549
  Кравченко В. Управління підприємницькими ризиками: сутність та сучасна методика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-72. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статье исследованы проблемы управления предпринимательскими рисками. Показано, что низкая инновацион-ная активность отечественных предприятий в значительной мере объясняется отсутствием современной методики управления предпринимательскими рисками. ...
1591550
  Науменко І. Управління підприємствами залізничного транспорту на основі збалансованої системи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 49-52. – ISSN 1810-3944
1591551
  Квасній Л.Г. Управління підприємствами та галузями паливно-енергетичного комплексу України в умовах ринку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 171-175. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1591552
  Шубін О.О. Управління підприємством в умовах агресивного турбулентного фону / О.О. Шубін, К.О. Іванчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 64-73
1591553
  Мордвінцева Т.В. Управління підприємством в умовах ринку на основі маркетингової стратегії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.237-241. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1591554
  Драбік І. Управління підприємством на міжнародному ринку : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-9. – Бібліогр.: 8 назв
1591555
  Шульга Н.П. Управління плановим балансом та бюджетом в банках України і напрямки його удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-17. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції в управлінні плановим балансом та бюджетом в банках України та розроблено рекомендації щодо його удосконалення. The article is devoted to modern lines in a planned balance and budget management in the Ukrainian banks. ...
1591556
  Кравченко М.Г. Управління побутовими відходами в Україні: адміністративно-правовий аспект : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Кравченко Михайло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 575 арк. – Додатки: арк. 558-575. – Бібліогр.: арк. 495-558
1591557
  Кравченко М.Г. Управління побутовими відходами в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Кравченко Михайло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 44 назви
1591558
  Раєвнєва О.В. Управління поведінкою підприємства в умовах нестаціонарності ринкового середовища: концептуальні засади та модельний інструментарій : монографія / Раєвнєва О.В., Тоузані Т. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 220-239. – ISBN 978-617-7801-22-0
1591559
  Ситник О.О. Управління погашенням боргів неплатоспроможного підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-73. – (Економіка ; вип. 45)


  Запропоновано методи управління борговими зобов"язаннями.
1591560
  Михайленко С. Управління податковим навантаженням як фактор фінансового забезпечення підприємництва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 67-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті визначається сукупний податковий тиск на середньостатистичне підприємство у країні, проведено порівняння податкового навантаження в Україні з податковим тиском у розвинутих країнах. Розраховано податкове навантаження на прикладі конкретного ...
1591561
  Калінеску Т.В. Управління податковим потенціалом підприємства / Т.В. Калінеску, О.М. Антіпов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 104-108. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1591562
  Карапетян О. Управління позиками міжнародних фінансових організацій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 80-89. – ISSN 1818-5754
1591563
  Рак Р.В. Управління позиковим капіталом вітчизняних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 154-157
1591564
  Жеребятнікова І.В. Управління політичними конфліктами у транзитних суспільствах // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 327-331. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1591565
  Ставченко С.В. Управління політичною кризою в демократичних політичних системах : монографія / С.В. Ставченко ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Формат А+, 2018. – 293, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 258-292 та в кінці розд. – ISBN 978-966-97734-3-2
1591566
  Солодка О. Управління портфелем CDO у механізмі сек"юритизації активів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 212-219. – ISSN 2078-5860


  Визначено особливості формування ефективного портфелю CDO, обрунтовано доцільність його інтеграції у механізм сек"юритизації активів, визначено умови ефективного управління портфелем CDO в операціях грошового потоку та ринкової вартості. У розрізі ...
1591567
  Іонін Є.Є. Управління портфелем акцій інвестиційного фонду : ринок фінансових послуг / Є.Є. Іонін, М.М. Овчинникова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 71-79 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1591568
  Васильченко З. Управління портфелем банківських активів / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-7. – ISSN 1605-2005
1591569
  Кірімов О. Управління портфелем моторного та медичного страхування: питання формування попиту та фінансової стійкості // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 3. – С. 26-34 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
1591570
  Хохлов В.Ю. Управління портфелем облігацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 121-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1591571
  Василевич Л. Управління портфелем педагогічних методик / Л. Василевич, О. Василевич // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 52-57


  У роботі з метою підвищення ефективності викладання різних дисциплін запропоновано використання оптимальних портфелів педагогічних методик. Розглядаються елементи теорії управління портфелем педагогічних методик. Наведені деякі практичні рекомендації ...
1591572
  Іващук Н. Управління портфелем цінних паперів комерційного банку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 191-198. – ISSN 1562-0905
1591573
  Пілявський В.І. Управління потенціалом в конкурентному середовищі підприємств агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Пілявський Володимир Ілліч ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. агар. акад. – Полтава, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
1591574
   Управління потенціалом підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О О. Герасименко Удалих, В.М. Ращупкіна; МОНУ; Макіївськ. економіко-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 362с. – ISBN 966-364-167-3
1591575
  Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник для вищих навч. закладів / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – Київ : Кондор, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-351-174-0
1591576
  Цибульська Е.І. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. 7.050107, 8.050107 - Економіка підприємства / Е.І. Цибульська ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2011. – 383, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 372-378. – Бібліогр.: с. 379-382. – ISBN 978-966-2298-10-9
1591577
  Іолкін Я. Управління правами інтелектуальної власності на фармацевтичному ринку: фактор інформаційної складової торговельної марки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 110-113. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання особливостей управління торговельними марками на фармацевтичному ринку залежно від їхньої інформаційної складової, етики ведення рекламної кампанії на ринку лікарських засобів та особливостей сприйняття торговельної марки ...
1591578
  Маслянко Павло Павлович Управління працездатністю динамічних систем випробувань оптико-електронних систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Маслянко Павло Павлович; АН України. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 16л.
1591579
  Соцький А. Управління працівниками як об"єкт правового регулювання норм трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 34-38


  У статті досліджується місце і роль господарської влади роботодавця у системі управління працівниками з погляду трудового права. Виявлено та вирішено окремі проблеми управління працівниками та можливості врегулювання цієї діяльності нормами трудового ...
1591580
  Криклій О.А. Управління прибутком банку : монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 136с. – ISBN 978-966-8958-22-9
1591581
  Павлюк І.О. Управління прибутком підприємств в умовах сьогодення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 84-88. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1591582
  Каламан О.Б. Управління прибутком підприємств виноградарства та виноробства // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 148-156. – ISSN 2524-003X
1591583
  Данілова Л.І. Управління прибутком підприємств: проблеми і наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-12. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються методи управління прибутком підприємницьких структур. Серед них основним є планування прибутку від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, з урахуванням облікової політики підприємства, механізму визначення амортизаційних ...
1591584
  Пігуль Н.Г. Управління прибутком підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 79-85
1591585
  Кальмук Я.Л. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах / Я.Л. Кальмук, С.Т. Дуда // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 254-258. – ISBN 5-7763-2435-1
1591586
   Управління прибутком підприємства як умова його ефективного функціонування / М.О. Орликовський, В.В. Гришковець, Р.С. Зелінський, В.В. Мордюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 96-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1591587
  Горбатов В.М. Управління приватизаційними процесами в Криму : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.02 / Горбатов В. М.; Крим. держ. аграр. ун-т. – Сімферополь, 1998. – 16л.
1591588
  Автухов Є.Ю. Управління приватним капіталом у малому та середньому бізнесі України в умовах економічної кризи / Є.Ю. Автухов, Н.П. Мешко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 409-418. – ISSN 2222-4459
1591589
  Василевська Г. Управління приватністю даних в організаціях та комплаєнс: практичні кроки для бізнсу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 27
1591590
  Хвесик М.А. Управління природними ресурсами в умовах децентралізації // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
1591591
  Варивода Є.О. Управління природно-заповідними територіями та об"єктами Харківської області на засадах екосистемного підходу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 53-60 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1591592
  Пендерецький О.В. Управління природокористуванням і екологічними ризиками в Карпатському суспільно-географічному районі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 282-288. – Бібліогр.: 5 назв.
1591593
  Фещенко В.П. Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фещенко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
1591594
  Фещенко В.П. Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фещенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190 л. + Додатки: л.181-190, [ 3 ]. – Бібліогр.: л. 164-180
1591595
   Управління природоохоронною діяльністю : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.Л. Товажнянський, Ю.Г. Масікевич, В.Д. Солодкий, Ю.Д. Сакара, Н.Я. Хлистун, В.П. Шапорев, В.Ф. Моісеєв; МОНУ. НТУ "ХПІ". – Харків, 2002. – 304с. – ISBN 966-593-266-7
1591596
  Васильченко З. Управління проблемними активами банків у міжнародній практиці // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 4. – С. 453-463. – ISSN 1684-906Х
1591597
  Зайцева І.Ю. Управління проблемними кредитами банків / І.Ю. Зайцева, Н.В. Малишко, О.В. Палій // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 199-207. – ISSN 2075-4892
1591598
  Тарануха І.Ю. Управління проблемними кредитами банків в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тарануха Інна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1591599
  Тарануха І.Ю. Управління проблемними кредитами банків в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тарануха Інні Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 233 л. – Додатки: [11] л. – Бібліогр.: л. 207-233
1591600
  Радченко Т.В. Управління проблемними кредитами у комерційному банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 477-479. – ISBN 978-966-188-219-4
1591601
  Вергун В.А. Управління проблемною заборгованістю банків в умовах глобальної фінансової кризи / В.А. Вергун, О.І. Ступницький // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 313-341. – ISBN 978-966-2075-11-3
1591602
  Туманік О.А. Управління пробленими кредитами банківських установ // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 492-493. – ISBN 978-966-188-219-4
1591603
  Ярошенко Н.П. Управління програмами розвитку організацій на основі формування та відтворення підприємницької енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ярошенко Наталя Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1591604
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: визначення загальних показників потреби населення у вуглеводах, які повинні надходити з продуктами харчування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 195-199 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1591605
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: визначення потреби жителів країни у жирах : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 265-269 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1591606
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: потреба населення у харчових білках // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 195-199 : форм., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1591607
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: якість продовольчої доступності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 122-126
1591608
  Ольшанська Я.В. Управління продуктивністю праці на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 122-129
1591609
  Маринич І.А. Управління продуктивністю та ефективністю праці працівників / І.А. Маринич, І.Р. Кудін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 361-367. – ISBN 5-7763-2435-1
1591610
  Тян Р.Б. Управління проектами : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с. – ISBN 966-8253-31-0
1591611
  Тарасюк Г.М. Управління проектами : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – Київ : Каравела, 2004. – 344с. – ISBN 966-96331-3-3


  Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні основи управління проектами. Для студентів вузів
1591612
  Батенко Л.П. Управління проектами : Навчальний посібник / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 231с. – ISBN 966-574-426-7
1591613
  Пан Л.В. Управління проектами : Навчально-методичне забезпечення курсу, для студ. напряму підготовки 0501: економіка та підприємництво / НаУКМА; Кафедра економичної теорії; Л.В. Пан. – Київ : КМ Академія, 2004. – 139с. – ISBN 966-518-261-7
1591614
  Гонтарева І.В. Управління проектами : навчальний посібник / Гонтарева І.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 348 с. – ISBN 978-966-676-248-4
1591615
   Управління проектами : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Збаразська, В.С. Рижиков, І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-364-611-4
1591616
  Тарасюк Г.М. Управління проектами : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 320с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-56-3
1591617
  Приймак В.М. Управління проектами : практикум : навчальний посібник / Приймак В.М. – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – 292 с.
1591618
  Ноздріна Л.В. Управління проектами : підручник [для студентів вищих навчльних закладів] / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 430, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-611-01-0030-4
1591619
  Приймак В.М. Управління проектами : практикум : навчальний посібник / В.М. Приймак. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 419, [1] с. : іл., табл.
1591620
  Гурець Н.В. Управління проектами впровадження системи екологічного менеджменту у муніципальних утвореннях // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 112-118. – (Серія: Технічні науки ; № 4). – ISSN 2306-4412


  "На сучасному етапі розвитку суспільства найбільш гострими проблемами муніципальних утворень є екологічні, пов’язані з надмірною концентрацією на обмежених територіях населення, транспорту і промислових підприємств. Одним із ефективних шляхів вирішення ...
1591621
  Пашкова В. Управління проектами з оцифрування в бібліотеці // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34
1591622
  Пашкова В. Управління проектами з оцифрування в бібліотеці // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34
1591623
  Заклекта О.С. Управління проектами навчання персоналу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 272-277.


  У статті досліджуються етапи проекту навчання персоналу та методи вимірювання його ефективності. Це дає змогу розглядати персонал як найважливіший актив підприємства та досягти максимальної віддачі від його використання. In the article the stages of ...
1591624
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (56). – 2015. – 172 с. – Резюме мовою статті
1591625
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк : Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля : Україн. асоц. упр. проектами : Ун-т економік та права "КРОК", 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (61). – 2017. – 150 с. – Резюме мовою статті
1591626
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк : Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля : Україн. асоц. упр. проектами : Ун-т економік та права "КРОК", 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 2 (62). – 2017. – 148 с. – Резюме мовою статті
1591627
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк : [б. в.], 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 3 (63). – 2017. – 125, [1] с. – Резюме мовою статті
1591628
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк : [б. в.], 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (65). – 2018. – 136 с. – Резюме мовою статті
1591629
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк : [б. в.], 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 2 (66). – 2018. – 153, [1] с. – Резюме мовою статті
1591630
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк : [б. в.], 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (68). – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1591631
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк : [б. в.], 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (72). – 2019. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ., мовами
1591632
  Мандич О.В. Управління проектами через інструментарій маркетингу підприємства // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 242-252. – (Економічні науки)
1591633
  Гречка Ю.Є. Управління проектами як нова філософія проектного інноваційного мислення у добу глобалізації та інформаційного суспільства / Ю.Є. Гречка, К.Г. Нікітенко, Л.Д. Осіпова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 57-63. – ISSN 2072-1692
1591634
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ : НТУ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 10. – 2012. – 635 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Технічна серія. Економічна серія)
1591635
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 13, ч. 2. – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1591636
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 13, ч. 1. – 2014. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1591637
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 14, ч. 1. – 2014. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1591638
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 14, ч. 2. – 2014. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1591639
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 15, ч. 2. – 2015. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1591640
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 16, ч. 2. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1591641
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 16, ч. 1. – 2015. – 199, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1591642
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 19, ч. 2. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1591643
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 19, ч. 1. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1591644
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 20, ч. 2. – 2017. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1591645
  Меленчук В.М. Управління проектами/програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій в автомобільному господарстві військових формувань / В.М. Меленчук, Р.В. Березенський // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 5-11 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
1591646
  Бурак Н.Є. Управління проектом підготовки рятувальників для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бурак Назарій Євгенович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1591647
  Боган С. Управління промисловістю, сільським господарством та трудовими ресурсами в націистській Німеччині (1933 - 1945 рр.) / С. Боган, І. Мамотенко // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 148-156. – ISBN 978-617-7768-17-2
1591648
  Суховірський Б.І. Управління просторово-розподіленими системами засобами ГІС // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 11-14 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1591649
  Терентьєв О.М. Управління професійним простором державної служби: теоретичний аспект // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – C. 182-184. – ISBN 978-617-7139-11-8
1591650
  Ковальчук Г.Д. Управління професійно-кваліфікаційним зростанням кадрів ХДНБ ім. В.Г. Короленка: пошук рішень // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 139-144
1591651
  Головач Н. Управління професійною адаптацією студентів протягом усього періоду навчання у вищому навчальному закладі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 133-138. – ISSN 2308-4634
1591652
  Базелюк В.Г. Управління професійною кар"єрою науково-педагогічних працівників у закладі вищої освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
1591653
  Гугул О. Управління професійною підготовкою персоналу корпорації : професійна орієнтація, підготовка кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 31-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1591654
  Артеменко Н.Ф. Управління професіоналізацією кадрів державної служби України : автореф. ... канд. наук з державного управління : 25.00.03 / Артеменко Н.Ф. ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1591655
  Решетниченко А.В. Управління процесами зрілого розвитку соціальних спільнот // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 110-113. – ISSN 2077-1800
1591656
  Гірняк В.В. Управління процесами оптимізації структури капіталу банку : монографія / В.В. Гірняк, Н.В. Дунас ; Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України (м. Київ). – Львів : ЛІБС УБС НБУ ; Ліга-Прес, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-198. – ISBN 978-966-397-218-3
1591657
  Решетніченко А. Управління процесами пенсійної реформи / А. Решетніченко, Х. Дерзян // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.75-91. – ISBN 966-7800-16-4
1591658
  Решетніченко А. та інш. Управління процесами пенсійної реформи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.75-90. – ISBN 966-7800-16-4
1591659
  Кринична І. Управління процесами правового регулювання соціального захисту населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 230-237.
1591660
  Авдрушків Б. Управління процесами реструктуризації промислових підприємств в умовах економічних реформ / Б. Авдрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 3-5. – ISSN 1729-7206
1591661
  Матковський А.В. Управління процесами формування, розподілу та використання прибутку підприємства в умовах структурних змін / А.В. Матковський, В.О. Головко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 5 (60). – С. 61-65. – ISSN 2218-1199
1591662
  Стойка О.Я. Управління процесом академічної мобільності студентів в США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 97-101. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 13 (306)). – ISSN 2076-586Х
1591663
  Булгаков О.Б. Управління процесом випарювання у виробництві аміачної селітри : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Булгаков О. Б.; МО України, НТУ України КПІ. – К., 1997. – 22л.
1591664
  Смовженко Т. Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України : макроекономіка / Т. Смовженко, О. Другов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19. – Бібліогр.: 10 назв
1591665
  Джусов О.А. Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Джусов Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 75 назв
1591666
  Темиргалієв Р.І. Управління процесом інноваційного розвитку промисловості та інтенсифікацією виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-77. – Бібліогр.: 6 назв
1591667
  Гутарева Ю.В. Управління процесом комерціалізації інноваційного продукту виробничого підприємства в умовах глобалізації : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Гутарева Юлія Василівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1591668
  Бабовал Н. Управління процесом надання освітніх послуг вищої школи в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 126-134. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1591669
  Воронкова О.М. Управління процесом оподаткування в історії світової фінансової думки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 7-12
1591670
  Кашинцева О.Ю. Управління процесом отримання наукового результату як об"єктом інтелектуальної власності в біомедичному експерименті на засадах сучасної етики // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 76-84. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
1591671
  Чернишова Є. Управління процесом підготовки та професійного зростання науково-педагогічних кадрів в умовах евроінтеграції / Є. Чернишова, Г. Штомпель, В. Саюк // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 8-12.
1591672
  Мешко Г.М. Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 154-163. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1591673
  Свидрук І.І. Управління процесом працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: практичні та правові аспекти // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 373-375. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Обгрунтовано необхідність вдосконалення управління процесом працевлаштування випускників вузів.
1591674
  Малярець Л.М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства : монографія / Молярець Л.М., Пономаренко Н.М. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 132 с. : іл., табл. + Бобаток: с. 102-130. – Бібліогр.: с. 91-101. – ISBN 978-966-676-429-7
1591675
  Швалюк Т.М. Управління процесом символьних перетворень при розв"язанні задач комп"ютерної алгебри : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Швалюк Т.М.; НАНУ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1591676
  Лебідь І. Управління процесом українізації початкової освіти (1917-1920 рр.) // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 206-213.
1591677
  Марченко В.М. Управління процесом формування витрат системного інтегратора / В.М. Марченко, П.В. Новіков // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 116-123. – ISSN 2310-5534
1591678
  Бердар М.М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 133-138. – ISSN 1993-6788
1591679
  Бердар Маргарита Михайлівна Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 133-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність і значення логістичного підходу до управління фінансовими ресурсами підприємства, теоретичний підхід до організації фінансового планування, методичний підхід до формування та застосування організаційно-економічного ...
1591680
  Бердар Маргарита Михайлівна Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 133-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність і значення логістичного підходу до управління фінансовими ресурсами підприємства, теоретичний підхід до організації фінансового планування, методичний підхід до формування та застосування організаційно-економічного ...
1591681
  Красніков І.Л. Управління процессом конденсації в агрегатах синтезу аміаку : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Красніков І.Л.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Х., 1997. – 19л.
1591682
  Гоян В.В. Управління радіостанцією як творчий процес / В.В. Гоян, О.Я. Гоян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 65-72. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1591683
  Гоян О.Я. Управління радіостанцією: сучасні стандарти комерційного мовлення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 27-34.
1591684
  Бабій Б.М. Управління Радянськими Збройними силами на Україні в 1921-1925 рр. // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 37-46
1591685
  Волков В. Управління раціональним видобуванням вугільних ресурсів України / В. Волков, Л. Горошкова, Є. Хлобистов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проаналізовано динаміку видобутку вугільних ресурсів України. Доведено, що впродовж 10 років відбувалися коливання показників як за обсягами видобутку, так і за темпами їх зростання. Здійснено апроксимацію показників темпів зростання обсягів видобутку ...
1591686
  Волков В. Управління раціональним видобуванням та використанням мінерально-сировинних ресурсів України / В. Волков, Л. Горошкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-65. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається захищена патентами авторська методика управління раціональним видобуванням та використанням мінерально-сировинних ресурсів України на прикладі нерудних корисних копалин для будівництва. Запропоновано варіант вирішення проблеми на основі ...
1591687
  Мозенков В О. Управління реалізацією стратегії розвитку на підприємствах з корпоративними правами в режимі онлайн : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 116-123 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1591688
  Грабенко О.В. Управління реальними інвестиціями на підприємстві // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.105-108
1591689
  Бернацька І. Управління ревіталізацією туристичних об"єктів як інструментом залучення іноземних інвестицій / І. Бернацька, О. Брух, М. Погорецький // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 57-65. – ISSN 2313-3627
1591690
  Ковальчук В. Управління регіональним розвитком: глобальний контекст // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 79-83. – ISSN 2414-4436
1591691
  Ястремська О.М. Управління регіональною інвестиційною діяльністю в умовах трансформації // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С.152-167
1591692
   Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності : монографія / Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г. ; М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-215. – ISBN 978-966-2696-96-7
1591693
  Єпіфанов А.О. Управління регіоном : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.О. Єпіфанов, М.В. Мінченко, Б.А. Дадашев; за заг. ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 361с. – ISBN 978-966-8958-27-4
1591694
  Бодунов В.М. Управління режимами роботи малозавантажених електричних мереж із джерелами розподіленої генерації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бодунов Вадим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1591695
  Находов В.Ф. Управління режимами споживання та ефективністю використання електричної енергії в енергетичних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.01 / Находов Володимир Федорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 49 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 60 назв
1591696
  Кодинець А.О. Управління результатами інтелектуальної діяльності на підприємстві (цивільно-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються цивільно-правові аспектів правої регламентації відносин у сфері створення та використання службових результатів творчості, розглядаються основні механізми розподілу майнових прав на створені у процесі трудової діяльності об"єкти ...
1591697
  Дацій Н.В. Управління результативністю маркетингу освітніх послуг як основи бюджетної забезпеченості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 60-64. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1591698
  Головчук Ю.О. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу (на прикладі ринку сучасної Fashion-індустрії) / Ю.О. Головчук, В.О. Марченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 74-80. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
1591699
  Лозова О.А. Управління рекламною кампанією підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 140-147. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1591700
  Прошкіна В Н. Управління рекламою сучасного суб"єкта господарювання як складова процесу управління маркетингом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 173-176. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1591701
  Христін А.І. Управління репутаційним ризиком банків на фінансовому ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Христін Артем Іванович ; М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – Бібліогр.: 16 назв
1591702
  Мірошниченко О.Ю. Управління ресурсами підприємства : навч. посібник / О.Ю. Мірошниченко, Н.В. Ревуцька, О.М. Гончарова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 216, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-225-0
1591703
  Єгорченкова Н.Ю. Управління ресурсами портфелів проектів на основі матричних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Єгорченкова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1591704
  Ващенок О.П. Управління ресурсним забезпеченням телекомунікаційних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ващенок Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1591705
  Зверук Л.А. Управління ресурсною базою банків: методичні засади та механізм реалізації / Л.А. Зверук, В.І. Курінська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 271-276. – ISSN 2222-4459
1591706
  Мельник А. Управління ресурсоємністю національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності: теоретико-методологічний аспект / А. Мельник, І. Чикало // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 7-22. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано динаміку показників ресурсоємності; сформовано концептуальний підхід до управління ресурсоємностю національної економіки.
1591707
  Кисляченко М.Ф. Управління ресурсозберігаючими системами землеробства і роль інформаційних технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 110-116. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1591708
  Заруцька О.П. Управління ризиками - провідний чинник фінансової стійкості вітчизняних банків // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-105. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1591709
  Бобиль В.В. Управління ризиками "хмарних" технологій в системі ризик-менеджменту банку // Проблеми економіки транспорту : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Проблеми, економіки транспорту. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – C. 29-36. – ISSN 2309-821X
1591710
  Костяна О.В. Управління ризиками в митній справі як чинник забезпечення митної безпеки в період економічного спаду / О.В. Костяна, В.В. Карпова, Д.М. Островський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 404-410. – ISSN 2222-4459
1591711
  Башинська І.О. Управління ризиками в проектах / І.О. Башинська, Д.О. Макарець // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 38-40. – ISSN 2409-1944
1591712
  Сєріков А.В. Управління ризиками в проектному фінансуванні на основі обернених розрахунків / А.В. Сєріков, О.В. Марченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 272-277. – ISSN 1993-6788
1591713
  Ковач М.Й. Управління ризиками в процесі здійснення операцій злиття, придбання та поглинання банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (204). – С. 35-39
1591714
  Олексієнко С. Управління ризиками в системі банківського менеджменту : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 24-31
1591715
  Ковтуненко К.В. Управління ризиками в умовах зовнішньоекономічної діяльності / К.В. Ковтуненко, А.О. Мальцев // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 27-29. – ISSN 2409-1944
1591716
  Єрмошенко А.М. Управління ризиками взаємодії страхових компаній з банками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 191-200 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1591717
  Степура М. Управління ризиками видаткової частини бюджету як пріоритетний напрям реформування бюджетного менеджменту в Україні / М. Степура, Г. Котіна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 53-60. – ISSN 1728-9343


  У статті досліджено чинники, що породжують існування ризиків видаткової частини бюджету, обґрунтовано необхідність управління бюджетними ризиками; визначено сутність ризик-менеджменту в частині видатків бюджету, окреслено суб"єкти ризик-менеджменту з ...
1591718
   Управління ризиками державного боргу: від теоретичних концепцій до практичних кроків в Україні / В. Висоцький, В. Калитчук, Ю. Драчук, Т. Котович // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С.41-48. – ISSN 1818-5754
1591719
  Ахрамович В.М. Управління ризиками інформаційної безпеки комерційного банку / В.М. Ахрамович, В.М. Чегренець // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (38). – С. 54-59. – ISSN 2409-7292
1591720
  Кривцун І.М. Управління ризиками комерційного банку / І.М. Кривцун, О.І. Кутник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 104-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  3 метою ефективного управління ризиками запропонований поділ банківських ризиків на: "традиційні", тобто кредитні, депозитні, відсоткові, валютні, інфляційні ризики тощо; "нетрадиційні", зумовлені спеціалізацією та диверсифікацією діяльності банку. ...
1591721
  Бубенко І. Управління ризиками кредитно-фінансової організації на прикладі КБ "Приватбанк" : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 15-16 : Табл.
1591722
  Худокормова М.І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 226-232 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1591723
  Януль І.Є. Управління ризиками ліквідності комерційних банків в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 101-105


  У статті вивчаються фактори ризику ліквідності комерційного банку. Запропоновано методи управління ліквідністю банку з метою мінімізації відповідного ризику.
1591724
   Управління ризиками платіжних систем у перехідній економіці / Г.І. Башнянин, О.Д. Вовчак, В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук; Г.І. Башнянин, О.Д. Вовчак, В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 224с. – ISBN 966-418-006-8
1591725
  Лєонов С.В. Управління ризиками при здійсненні операцій проектного фінансування комерційними банками / С.В. Лєонов, О.С. Грищенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 120-124.
1591726
  Кириченко О.А. Управління ризиками при кредитуванні малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки / О.А. Кириченко, І.В. Кудря // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 20-24
1591727
  Черевиков Є.Л. Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства / Є.Л. Черевиков, Т.А. Єрофеєва // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 48-53
1591728
  Горго І.О. Управління ризиками сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горго Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1591729
  Терещенко О.О. Управління ризиками структури капіталу корпоративних підприємств / О.О. Терещенко, В.О. Грінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 89-101 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1591730
  Медвідь Ю.О. Управління ризиками та аналіз діяльності суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності митними органами країн ЄС // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 53-59. – (Економічні науки ; вип. 28)
1591731
  Шпандарук В.О. Управління ризиками у системі управління персоналом підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 8-10. – Бібліогр.: 11 назв
1591732
  Кириченко О. Управління ризиками у сфері банківського споживчого кредитування / О. Кириченко, Л. Патєрікіна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-26. – ISSN 1605-2005
1591733
  Плиса В. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 114-125. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто сутність, завдання та проблеми формування механізму управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. З"ясовано, що в даний час сформувалося декілька моделей онлайнового страхового бізнесу: Internet-представництво традиційного ...
1591734
  Карпов В.В. Управління ризиками у сфері захисту музейних колекцій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 58-65. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження полягає у виявленні алгоритму дій музейних установ та органів виконавчої влади у сфері культури, спрямованих на уникнення ризиків та захист музейних колекцій від негативних впливів внутрішніх та зовнішніх загроз. Методи дослідження. ...
1591735
  Шкиря А.С. Управління ризиками у фінансовому секторі України в умовах кіберзагроз і постпандемічного відновлення економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 19-27. – ISSN 2309-1533
1591736
  Марченко В.М. Управління ризиками цінності проекту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 221-227. – ISSN 2222-4459
1591737
  Болдирєв Олександр Олександрович Управління ризиками як головна складова антикризового управління банком // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті викладені та проаналізовані відомі теоретичні підходи до управління банківськими ризиками. Указано на те, що провідне місце в банківській діяльності належить ризик-менеджменту. Висвітлено різні точки зору на визначення цього поняття, ...
1591738
  Кічук Н.В. Управління ризиками як комплексна діяльність сучасного вишу // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 80-83. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розкрито ризики вишу, що впливають на якість підготовки фахівців, представлено інструменти індентифікації ризиків (внутрішній аудит, акредитація, оцінка).
1591739
  Чечуліна О. Управління ризиками як компонента системи внутрішнього контролю державних установ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-42. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність управління ризику, як елементу системи внутрішнього контролю, визначено відмінності такої системи у державній установі. Персоналії: О.І. Ястремський. - С. 40, В.Д. Базилевич. - С. 40. Исследована сущность управления рисками, как ...
1591740
  Ротова Т.А. Управління ризиками, прийнятими на страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-67. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання управління ризиками.
1591741
  Сушко Н.І. Управління ризиками: новий напрям діяльності казначейств країн-членів PEMPAL // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 56-59. – ISSN 2409-1944
1591742
  Дражан О.І. Управління ризиком кредитного портфеля на основі методу диверсифікації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 420-421. – ISBN 978-966-188-219-4
1591743
  Грінченко А.В. Управління ризиком на підприємстві: теоретичні аспекти // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 47-53
1591744
  Корпунцов М.В. Управління ризикостійкістю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 72-74.
1591745
  Ярема Л.В. Управління ринком праці : регіональний аспект / Л.В. Ярема, О.І. Замора // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 34-38 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1591746
  Бець М.Т. Управління ринком праці в Україні як фактор суспільного розвитку / М.Т. Бець, Ю.Р. Сокіл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 398-407. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано і оціненно динаміку попиту та пропозиції робочої сили і зареєстрованого безробіття у 2010-2011 рр.
1591747
  Касьянов Сергий Павлович Управління рівнем радоновоі безпеки об"єктів будівництва і на етапі проєктуванння і реконструкціі (на прикладі м. Дніпропетровська) : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01. / Касьянов Сергий Павлович; Придн. держ. акад. будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
1591748
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 4 (182). – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1591749
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 1 (183). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1591750
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 2 (184). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1591751
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 3 (185). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1591752
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 4 (186). – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1591753
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 3/4 (189/190). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1591754
  Дробот С.А. Управління розвитком атомно-промислового комплексу України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дробот Сергій Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1591755
  Аль-Шамарі Управління розвитком банківського кредитування інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 12-15. – ISSN 2409-1944
1591756
  Пархоменко Н.О. Управління розвитком бізнес-систем в умовах глобального середовища: теорія, методологія та практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Пархоменко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 55 назв
1591757
  Прокопенко І. Управління розвитком вищого навчального закладу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 3-9. – ISSN 1562-529Х
1591758
  Тоцька О.Л. Управління розвитком вищої освіти в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Тоцька Олеся Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
1591759
  Узунов Ф.В. Управління розвитком державно-приватного партнерства у реальному секторі: на прикладі туристичної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 124-126. – Бібліогр.: 6 назв
1591760
  Кравченко О.І. Управління розвитком дистанційного навчання з магістерської підготовки керівників соціалних закладів в Україні // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 142-149
1591761
  Назарова Г.В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств : монографія / Назарова Г.В., Іванісов О.В., Доровськой О.Ф. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-676-372-6
1591762
  Очеретна В.В. Управління розвитком експедиторських компаній в умовах невизначеності ринку транспортних послуг : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Очеретна Валентина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
1591763
  Глізнуца М.Ю. Управління розвитком інноваційного потенціалу України та ії регіонів : автореф. дис. ... канд. екон. наук 08.00.03 / Глізнуца Марина Юріївна ; НАН України, НДІ індустр. проблем розвитку. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1591764
  Христенко О.В. Управління розвитком інноваційної культури на підприємстві / О.В. Христенко, С.І. Городницька // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 53-59. – ISSN 2218-1199
1591765
  Сахарова К. Управління розвитком інтелектуального потенціалу територіальних громад // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 166-173. – ISSN 2414-4436
1591766
  Пуліна Т.В. Управління розвитком маркетингових комунікацій організації / Т.В. Пуліна, І Тесленок, Я.С. Ткаліч // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 72-77. – ISSN 2306-6814
1591767
  Лутицька Ж.С. Управління розвитком машинобудівних підприємств за допомогою використання моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовищ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 123-127 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1591768
  Зеленський С.В. Управління розвитком міст у процесі забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 91-98 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1591769
  Черленяк І. Управління розвитком міста в умовах євроінтеграційного вибору України / І. Черленяк, Т. Павленко // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.301-303. – ISBN 966-73-53-51-Х
1591770
  Корінєв В.Л. Управління розвитком науково-дослідного потенціалу приватного вищого навчального закладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-96. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1591771
  Хвесик М.А. Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів / М.А. Хвесик, А.М. Сундук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 4-16 : рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1591772
  Кринична І. Управління розвитком паливно-енергетичної сфери: стан, проблеми, завдання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 275-282.
1591773
  Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : Навч. посібник / В.А. Савченко; МОіНУ. Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 351с. – ISBN 966-574-409-7
1591774
  Бабчинська О.І. Управління розвитком персоналу інноваційно-активного підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Бабчинська Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 63 назви
1591775
  Цуркан М.Л. Управління розвитком персоналу на основі крауд-технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 246-251. – ISSN 2222-4459
1591776
  Приймак В. Управління розвитком персоналу: Teambuilding / В. Приймак, І. Файчак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 145-150. – ISSN 2078-5860


  Надано комплексну характеристику феномену Teambuilding як одного з ключових інноваційних методів розвитку персоналу, який сприяє формуванню професійного та особистісного розвитку працівника, що у свою чергу забезпечує високий рівень ...
1591777
   Управління розвитком підприємництва в інноваційній економіці: моделювання ефективного використання ресурсів та мінімізація трансакційних витрат / І.В. Клочан, О.С. Трегубов, І.А. Гнатенко, О.С. Парохненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – C. 5-10. – ISSN 2306-6814
1591778
  Ястремська О.М. Управління розвитком підприємств: уточнення теоретичних положень / О.М. Ястремська, О.О. Ястремська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 214-226. – ISSN 2222-0712
1591779
   Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах : колект. монографія / [Г.С. Баламут та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Гринько ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. – 323, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-169-3
1591780
  Алексєєв І. Управління розвитком природних монополій: завдання, функції, методи / І. Алексєєв, С. Князь, І. Талатура // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-44.
1591781
   Управління розвитком регіону : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Л. Миронова, О.П. Добровольська, А.Ф. Процай, С.Ю. Колодій; МОНУ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 328с. – ISBN 966-364-250-5
1591782
  Хлєбников А. Управління розвитком системи надання публічних послуг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 128-133. – ISSN 2414-4436
1591783
  Іванченко Катерина Іванівна Управління розвитком спільних підприємств з іноземним капіталом : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.06.02 / Іванченко К.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1591784
   Управління розвитком суб"єктів господарювання : монографія / О.Л. Яременко, О.М. Панкратова, В.Г. Яременко, Е.І. Цибульська, О.Є. Дахнова та ін. ; Народна українська академія ; за заг. ред. О.Л. Яременка, Г.В. Строкович. – Харків : НУА, 2008. – 500 с. – ISBN 978-966-8558-80-1
1591785
  Юзефович В.В. Управління розвитком трудового потенціалу на місцевому рівні: використання досвіду країн ЄС // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 136-138
1591786
   Управління розвитком трудового потенціалу підприємства : монографія / Гриньова В.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-676-360-3
1591787
  Кіптенко В.К. Управління розвитком туризмом: досвід Південної Африки / В.К. Кіптенко, О.В. Третяков // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 170-178 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1591788
  Кіптенко В.К. Управління розвитком туризму: інноваційний досвід Мексики / В.К. Кіптенко, О.А. Верхотурова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 75-78. – Бібліогр.: 6 назв.
1591789
  Бурдейна В.А. Управління роздрібним кредитуванням банку в умовах економічної кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 398-400. – ISBN 978-966-188-219-4
1591790
  Марков Б.М. Управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі України: теорія, методологія, стратегія : монографія / Марков Борис Михайлович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : ДКС центр, 2020. – 300, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-272. – ISBN 978-617-7300-59-4. – ISSN 2020
1591791
  Савєльєва О.С. Управління розміщенням елементів в області зі змінною границею : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Савєльєва О. С.; ОДУ. – Одеса, 1999. – 19с.
1591792
  Подольчак Н.Ю. Управління розривом інтересів стейкхолдерів / Н.Ю. Подольчак, І.С. Вішка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 82-91. – ISSN 1993-6788
1591793
  Ляшко О.М. Управління рухом дебіторської і кредиторської заборгованостей як засіб підвищення рівня збалансованості грошових потоків суб"єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-113. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується рух дебіторської та кредиторської заборгованості як важливий напрямок управління грошовими потоками суб"єктів господарювання в Україні.
1591794
  Ваврук І.Є. Управління рухом колісної мобільної робототехнічної системи засобами нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ваврук Ірина Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1591795
  Стовба Н.І. Управління самостійною навчальною діяльністю студентів / Н.І. Стовба // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 37-41. – (Педагогіка. Психологія ; Т. 2, № 2). – ISSN 1992-2531
1591796
  Нагаєв В.М. Управління самостійною та індивідуальною роботою студентів в умовах кредитно-модульної технології / В.М. Нагаєв // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 263-273. – ISBN 966-7352-66-8
1591797
  Мігус І.П. Управління системою економічної безпеки суб"єктів туристичної галузі: прийняття управлінських рішень в кризових умовах / І.П. Мігус, В.О. Занора, Т.В. Второва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 167-172. – ISSN 2309-1533
1591798
  Українець Т.О. Управління системою енергоменеджменту на підприємстві / Т.О. Українець, Ю.О. Русіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (190). – С. 51-59
1591799
  Ліпкан В.А. Управління системою національної безпеки України / Київськ. нац. ун-т внутрішніх справ; Володимир Ліпкан. – Київ : КНТ, 2006. – 68с. – (Національна і міжнародна безпека). – ISBN 966-373-117-6
1591800
  Карамишев Д.В. Управління системою охорони здоров"я у контексті стратегічного управління організацією // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 330-334. – (Право. Економіка. Управління)
1591801
  Журавський Вадим Лаврентійович Управління системою підвищення кваліфікаціі кадрів державної податкової служби України : Автореф. дис. ... канд. з держ. управління: 25.00.05 / Журавський В.Л.; Укр. акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ, 2001. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1591802
  Тулуб О.М. Управління системою фінансово-економічної безпеки виробничої фірми / О.М. Тулуб, О.М. Теслюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 29-32. – ISSN 2306-6814
1591803
  Гражевська Надія Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-70. – Бібліогр.: с. 63-69. – ISSN 1682-2366


  Статтю присвячено висвітленню філософсько-світоглядних та теоретико-методологічних новацій синергетики, здатних суттєво поглибити розуміння діалектичного взаємозв"язку самоорганізації, організації та управління складними нерівноважними ...
1591804
  Гражевська Н. Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-70. – ISSN 1682-2366
1591805
  Ярошенко Т. Управління складністю в університетському середовищі: контексти прийняття рішень за Cynefin // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 117-120. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглянуто деякі аспекти змін і трансформацій моделі сучасного університету. Пропонується використати теорію управління складністю Cynefin за Д. Сноуденом не лише для аналізу управління знаннями чи організаційного навчання, але й для вдосконалення ...
1591806
  Сисоєв Ю.О. Управління складом плазмового потоку вакуумно-дугових джерел // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 2 (162), березень - квітень. – С. 11-17. – ISSN 1727-7337


  Розглянуто питання управління кількістю крапельної фракції в плазмовому потоці технологічних вакуумно-дугових джерел плазми контрольованою зміною температури робочої поверхні катода. Таке управління температурою робочої поверхні катода дозволяє ...
1591807
  Тимошевська І.П. Управління смартизацією міст: стратегії сталого розвитку та їх впровадження // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 25-32. – ISSN 2311-4894
1591808
  Вдовічен А.А. Управління соціальним капіталом як механізм регулювання диспропорційності в економіці України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 8-17. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1591809
  Юзик Л. Управління соціальним маркетингом в умовах глобальної конкуренції // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 138-148. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1591810
  Гриньова В.М. Управління соціальним розвитком промислових підприємств : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.М., Боровик М.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-676-220-0
1591811
  Фаренік С.А. Управління соціальними процесами: побудова та реалізація соціальних моделей : Монографія / С.А. Фаренік; Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. – Київ, 2003. – 368с. – ISBN 966-619-095-8
1591812
  Савіцька О.П. Управління соціально-господарським виробництвом в умовах переходу до ринкових відносин : Автореф... канд. екон.наук: 08.07.02 / Савіцька О. П.; Льв. держ. с.г. ін-т. – Львів, 1995. – 24л.
1591813
  Чернега І.І. Управління соціально-економічним механізмом підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Чернега Інна Іванівна ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1591814
  Римкіна М.С. Управління соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Римкіна Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 276 арк. – Додатки: арк. 247-276. – Бібліогр.: арк. 210-246
1591815
  Лендєл О.М. Управління соціально-економічним розвитком регіону за допомогою державного регулювання механізму залучення інвестицій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 308-314. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1591816
  Назарова Г.В. Управління соціально-трудовою сферою підприємства : монографія / Назарова Г.В., Гончарова С.Ю., Водницька Н.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 324 с. – ISBN 978-966-676-362-7
1591817
  Шендеровський К.С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю. Менеджмент соціальної служби : Навчально-методична збірка для спец. з соціал. роботи системи центрів соц. служб для молоді м.Києва / К.С. Шендеровський. – Киев, 2002. – 158с.
1591818
  Савчук Л.Я. Управління соціальною складовою екологічної безпеки у Калуському техногенно-навантаженому регіоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Савчук Лілія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1591819
  Пуртов В.Ф. Управління спеціалізованим виробництвом у машинобудуванні. : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03 / Пуртов В.Ф.; Харків. держ. ун-т. – Харків, 1997. – 22л.
1591820
  Юдіна О.І. Управління сталим економічним розвитком підприємств сфери послуг: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Юдіна Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
1591821
   Управління сталим розвитком : підручник для магістрів з упр. та адміністрування / [В.П. Бех, Ю.В. Бех, М.В. Туленков та ін.] ; за заг. ред.: В.П. Беха, д-ра філос. наук, проф. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Центр наук. дослідж. проблем упр. сталим розвитком. – Київ : Каравела, 2018. – 537, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-33-5
1591822
  Колесник В.І. Управління стартапами в Україні: проблеми та перспективи // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 57-61. – ISSN 2312-847X
1591823
  Маагоне А Мпоне Крістелль Клауд Бабетт Управління створенням магазину камерунського чаю у Камеруні на основі методології управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 71-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2222-8810
1591824
  Бісіма Мауріс Кібеза Управління створенням Центру професійно-технічної освіти в Букаву на основі методології управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 53-70 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2222-8810
1591825
  Гайдаєнко О.В. Управління стейкхолдерами лікувальних проектів // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 89-97 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
1591826
  Кампо В. Управління столичним містом: політика і право // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.10-17
1591827
  Бойко Р.В. Управління стратегією розвитку підприємства на ринку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 23-29. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1591828
  Володькіна М.В. Управління стратегічним набором фірми в умовах нестабільного зовнішнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 80-82. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми обрання стратегічних зон господарювання фірми в сучасних мінливих умовах.
1591829
  Шульга Н. Управління стратегічним портфелем банку та роль контролінгу в його сервісній підтримці // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 80-88. – ISBN 966-654-157-2
1591830
  Литвиненко Л. Управління стратегічним розвитком авіакомпанії на ринку міжнародних пасажирських перевезень // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 146-154. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1591831
   Управління стратегічними змінами операційної діяльності підприємства на засадах менеджменту бізнес-процесів / Л.М. Сакун, Є.В. Буряк, Л.В. Різніченко, Б.О. Вєлькін // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 73-79. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1591832
  Макарчук І.В. Управління стратегічними ризиками підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 107-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1591833
  Шемаєва Л.Г. Управління стратегічною взаємодією підприємства із зовнішнім середовищем : Наукове видання / Л.Г.Шемаєва. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 280с. – ISBN 966-676-194-7
1591834
  Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 218л. + Додатки : л.193-218. – Бібліогр. : л.174-192
1591835
  Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1591836
  Баранов А. Управління страховим портфелем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 112-116. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується питання необхідності управління страховим портфелем. Висвітлюються питання застосування математичного апарату для здійснення ефективного управління портфелем в страхових компаніях. На думку автора, запропонована методика ...
1591837
  Дергалюк Б.В. Управління структурною модернізацією регіональної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 113-116. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1591838
  Стащук О.В. Управління структурою капіталу в системі фінансової безпеки акціонерного товариства // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 86-91. – ISSN 2071-4653
1591839
  Домбровська С.О. Управління структурою капіталу підприємства в умовах невизначеності та ризику : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Домбровська Софія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1591840
  Нелюба В.М. Управління структурою капіталу промислових підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено управління структурою капіталу підприємств Вінниччини.
1591841
  Проскура К.П. Управління структурою фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 36-39. – ISSN 1728-6220
1591842
  Баланенко О.Г. Управління структурою фонду заробітної плати як фактор підвищення продуктивності праці / О.Г. Баланенко, В.Г. Левенець // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 209-213. – ISSN 1993-0259
1591843
  Щокін Г. Управління суспільним розвитком: загальна концепція / Георгій Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 184с. – ISBN 966-608-398-1
1591844
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/3. – 2001
1591845
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2001
1591846
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2001
1591847
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2001
1591848
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/3. – 2002
1591849
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2002
1591850
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2002
1591851
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2002
1591852
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/3. – 2003
1591853
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2003
1591854
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2003
1591855
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2003
1591856
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/3. – 2004
1591857
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2004
1591858
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2004
1591859
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2004
1591860
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1-2/1-6. – 2005
1591861
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1-2/1-6. – 2006
1591862
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 3-4/7-12 (23-24). – 2006
1591863
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/12 (25/28). – 2007
1591864
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001-
№ 1/4/ 1/12 (29/32). – 2008
1591865
   Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Шевчук С.П. [та ін.] ; Південнослов. ін-т Київ. славіст. ун-ту. – Київ : Професіонал ; Центр учбової літератури, 2010. – 184 с. – ISBN 978-966-370-134-9 (Професіонал) ; 978-966-364-988-7 (ЦУЛ)


  У навчальному посібнику висвітлено проблеми та методи управління сучасним офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, інформаційно-документаційного забезпечення офіс-менеджменту та прийоми і засоби роботи з ...
1591866
  Боклан Н.С. Управління сферою послуг в умовах трансформації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-64. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто роль і проблеми формування сфери послуг в умовах перехідного періоду та запропоновано шляхи підвищення ефективності управління підприємствами сфери телекомунікацій та зв"язку в Україні.
1591867
  Любунь О. Управління та ефективність стратегічного планування у банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-12. – ISSN 1605-2005
1591868
   Управління та інформаційні технології у правовій державі : Матеріали науково-практичної конференції 26 травня 2005 року. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 66с. – (Юридичні науки). – ISBN 966-397-031-6
1591869
  Місяць О. Управління та контроль - необхідні функції командира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто здійснення контролю командирами військових частин фінансової діяльності, збереження та законності витрачання державних коштів. The article deals with implementation of control of financial activity, conservation and legality of state money ...
1591870
  Коваленко С.П. Управління та контроль у державних холдингових компаніях // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-108.
1591871
  Коваленко С.П. Управління та контроль у державних холдингових компаніях // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-108. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретичні аспекти корпоративного управління та контролю в державних холдингових компаніях, визначено суть і мету здійснення управління та контролю, а також внесені пропозиції щодо їх вдосконалення.
1591872
  Бурбела О.В. Управління та моделювання системи менеджменту якості та алгоритм розрахунку економічної ефективності від її впровадження / О.В. Бурбела, Ю.О. Шалагай // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 95-97
1591873
   Управління та роль державного сектору в Україні / В.Г. Федоренко, К.Е. Якушев, А.А. Олешко, Н.Г. Гончарова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-8. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1591874
  Хюфнер Клаус Управління та фінансування вищої освіти в Німеччині // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 6. – ISSN 1682-2366
1591875
  Том Н. Управління талановитою молоддю через "практикантські програми" // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (689), квітень. – С. 42-57 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
1591876
  Станкевич-Волосянчук Управління твердими побутовими відходами у Закарпатті - нинішня ситуація та перспективи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 9-12 : фото, рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1591877
  Вандюк Н.С. Управління тепловим (термічним) режимом Канівського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 74-80


  Розглянуто методи управління термічним режимом Канівського водосховища в умовах екстремальних значень температури. Визначено, що найефективнішим підходом є виконання несинхронних попусків вище- і нижчерозташованих гідроелектростанцій. Ключові слова: ...
1591878
  Олексюк Г.В. Управління територіальними громадами на засадах територіального маркетингу: теоретико-методологічні аспекти / Г.В. Олексюк, Н.М. Попадинець, Н.С. Самотій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (101). – С. 15-27. – ISSN 1562-0905
1591879
  Сохнич А.Я. Управління територіями при розміщенні нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії / А.Я. Сохнич, А.Г. Грушкевич // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1591880
  Дорогунцов С.І. Управління техніко-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку : концепція системно-динамічного вирішення / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук; НАНУ;Рада по вивченню продукт.сил України. – Київ : Наукова думка, 2001. – 176с. – ISBN 966-00-0725-6
1591881
  Буравльов Є.П. Управління техногенною безпекою України / Є.П.Буравльов, В.В.Гетьман ; Рада нац. безпеки і оборони України. Ін-т проблем нац. безпеки; За ред. В.П.Горбуліна. – Київ : [б. в.], 2006. – 248 с. – ISBN 966-8440-54-4
1591882
  Бакалінський О.В. Управління траєкторією створення споживчої цінності в сервісному процесі // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 3-14. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1591883
  Самофалов П.П. Управління трансакційними витратами корпоративних структур // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 119-124
1591884
  Кириченко О.А. Управління трансакційними витратами суб"єктів господарської діяльності : фінанси інституційних секторів економіки / О.А. Кириченко, І.А. Белоусова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 97-104 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1591885
  Гришко В.В. Управління транспортною логістикою в умовах євроінтеграції / В.В. Гришко, Л.М. Болдирєва // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 31-37. – ISSN 2218-1199
1591886
  Артюхов А. Управління трансфером технологій в рамках моделі Quadruple Helіx при реалізації інноваційних проектів розвитку регіону / А. Артюхов, В. Омельяненко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 42-53. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1591887
  Мешко Н.П. Управління трансфером технологій в умовах міжнародної конкуренції : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-35 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1591888
  Мешко Н.П. Управління трансфером технологій в умовах міжнародної конкуренції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-37.
1591889
  Мвшко Н.П. Управління трансфертом технологій в умовах міжнародної конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 111-116. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1591890
  Дзьоба О.Г. Управління трансформаціями та розвитком системи газозабезпечення : монографія / Дзьоба О.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 330-351. – ISBN 978-966-694-172-8
1591891
  (Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда Управління трафіком в мережах з заданою якістю обслуговування на основі прогнозуючих моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / (Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1591892
  Іванісов О.В. Управління трудовим потенціалом : навчально-практичний посібник / Іванісов О.В., Єрмоленко О.А., Доровський О.Ф. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 388 с. – ISBN 978-966-676-221-7
1591893
  Васильєва О.О. Управління трудовим потенціалом аграрної сфери в умовах сталого розвитку : втореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Васильєва Олена Олексіївна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1591894
  Беззубко Л.В. Управління трудовими конфліктами : навч. посібник / Беззубко Л.В., Зюнькін А.Г., Калина А.В. ; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 256 с. – ISBN 966-608-418-Х
1591895
  Мельник Т.Г. Управління трудовими ресурсами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 304-313. – ISBN 966-7958-13-2
1591896
  Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 224с. – ISBN 966-8251-04-0
1591897
  Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами : Підручник для студентів спеціальностей "Управління трудовими ресурсами", "Менеджмент". / Є.П. Качан, Д.П. Шушпанов. – Киев : Юридична книга, 2005. – 358с. – ISBN 966-7791-42-4


  Подано всебічний аналіз господарського механізму управління, зокрема трудови-ми ресурсами. Висвітлені всі теми нормативної програми курсу.
1591898
  Череп А.В. Управління трудовими ресурсами підприємства / А.В. Череп, А.Ю. Губа // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 62-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
1591899
  Федчук А.П. Управління туристичним процесом в екстремальних регіонах (на прикладі Антарктичного туризму) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 124-129 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1591900
  Берлач А. Управління у сфері державного молодіжного житлового коедитування: правові та організаційні засади // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 69-71. – ISSN 0132-1331
1591901
  Орлов М. Управління у сфері екології. що забезпечує стійкий розвиток України. як наукова і правова проблема // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.63-70
1591902
  Берлач А. Управління у сфері запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Україні: правові та організаційні засади / А. Берлач, А. Сіліна // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С.16-20. – ISSN 0132-1331
1591903
  Райнін І.Л. Управління у сфері земельних відносин та надрокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 116-126. – ISSN 1999-5717
1591904
  Коваленко С.В. Управління у сфері освіти: визначення поняття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 69-75.
1591905
   Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. – Київ : ВЕГО "МАМА-86", 2003. – 160с.
1591906
  Прокопенко І.Ф. Управління університетом в умовах модернізації освіти // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 274-280
1591907
  Прокопенко І. Управління університетом в умовах модернізації освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 24-27. – ISSN 1562-529Х
1591908
  Співаковський О. Управління університетом: які зміни нам потрібні? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 17 травня (№ 89). – С. 9
1591909
  Котельніков Д.І. Управління фінансами : словник-довідник юридичних термінів / Д.І. Котельніков, М.Д. Нестеренко. – Київ : Кондор, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-351-253-2
1591910
  Боголіб Т.М. Управління фінансами вищих навчальних закладів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 26-31. – Бібліогр.: 1 назва
1591911
  Карлін М.І. Управління фінансами вищої школи в Україні в сучасних умовах: проблеми та перспективи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 8-13
1591912
  Лі Хуа Управління фінансами Гонконгу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 148-154
1591913
  Кізима Т. Управління фінансами домашніх господарств: теоретико-прагматичні аспекти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 22-33. – ISSN 1818-5754
1591914
  Ткачук І. Управління фінансами нових виробничих систем: теорія, методологія, практика : монографія / Ірина Ткачук, Світлана Кропельницька ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; Прикарпат. наук.-аналіт. центр. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. – 262, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 217-234. – ISBN 978-966-8098-62-8
1591915
  Дядін А.С. Управління фінансами підприємства як об"єкт антикризової діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 229-234. – ISSN 2222-4459
1591916
  Чайковська В.П. Управління фінансами страхових організацій: методологічний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 320-326 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1591917
   Управління фінансами суб"єктів господарювання : практикум : навч. посібник / [Вожжов А.П. та ін.] ; за ред. А.П. Вожжова. – Київ : Знання, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. с. 318-324. – ISBN 978-617-07-0171-8
1591918
  Корченков О.О. Управління фінансами ТНК: проблеми фінансового забезпечення // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 146-150. – ISSN 1729-360Х
1591919
  Гудзь П.В. Управління фінансами у курортних містах // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 69-75
1591920
  Давиденко Н.М. Управління фінансовим забезпеченням корпоративного підприємства через ринок облігацій // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 90-93. – (Економічні науки)
1591921
  Левченко Ю.Г. Управління фінансовим потенціалом підприємства / Ю.Г. Левченко, А.О. Гриценко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 56-60
1591922
  Науменко М.О. Управління фінансовим потенціалом підприємства на основі конкурентної розвідки / М.О. Науменко, Д.О. Бережний // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 196-201. – ISSN 2075-4892
1591923
  Глущенко С.В. Управління фінансовим ризиком і економічна безпека України // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.22-29. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1591924
  Бердар М.М. Управління фінансовими потоками підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 63-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено існуючі теоретичні підходи до визначення фінансових потоків та уточнено їх сутність; сформовано класифікацію і визначено властивості фінансових потоків; концептуально обгрунтовано принципи і положення основних елементів системи управління ...
1591925
  Горошкова Л.А. Управління фінансовими потоками програм створення територіальних громад / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, Г.В. Коваленко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 93-100 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
1591926
  Біломістна І. Управління фінансовими ресурсами банку згідно з логістичним підходом / І. Біломістна, О. Біломістний // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 116-124. – ISSN 1605-2005
1591927
  Коваленко Є.С. Управління фінансовими ресурсами будівельних підприємств на основі нечіткомножинного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 513-524 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
1591928
  Стецюк П.А. Управління фінансовими ресурсами в процесі інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто методичні підходи щодо розробки правил, регламентів і процедур використання фінансових ресурсів, що забезпечують систему моніторингу і контролінгу інвестиційної і в цілому господарської діяльності підприємств.
1591929
  Маслова К.С. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 391-395. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1591930
  Талько А.В. Управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 125-126
1591931
  Василик А.В. Управління фінансовими ресурсами підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 20-27
1591932
  Горпинченко А.П. Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі на основі концепції логістики // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 65-72. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1591933
  Тарасенко І.О. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах невизначеності та ризику / І.О. Тарасенко, Н.М. Соловей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 52-57
1591934
  Ткаченко А.М. Управління фінансовими ресурсами підприємства та оптимізація вартісної структури капіталу / А.М. Ткаченко, О.І. Коваль // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.297-299. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1591935
  Рибалко Н.О. Управління фінансовими ресурсами підприємства: завдання, механізм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 156-161
1591936
  Стоян В.І. Управління фінансовими ресурсами у системі казначейства : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1591937
  Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : навчальний посібник / Р.В. Пікус. – Київ : Знання, 2010. – 598 c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-789-4
1591938
  Гріценко Христина Управління фінансовими ризиками держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна з її масштабами та геополітичним становищем не може бути осторонь сучасних процесів глобалізації, які, у свою чергу, породжують глобальні фінансові ризики. Водночас прагнення політиків якнайшвидше інтегруватись у світовий економічний простір ...
1591939
  Гріценко Христина Управління фінансовими ризиками держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна з її масштабами та геополітичним становищем не може бути осторонь сучасних процесів глобалізації, які, у свою чергу, породжують глобальні фінансові ризики. Водночас прагнення політиків якнайшвидше інтегруватись у світовий економічний простір ...
1591940
  Рижа Т.В. Управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 39-42. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1591941
  Хлевицька Т.Б. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства засобами реінжинірингу бізнес-процесів / Т.Б. Хлевицька, О.Ю. Гусєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 190-196. – ISSN 2222-4459
1591942
  Шпильовий С.Є. Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України / С.Є. Шпильовий, Д.М. Котій ; Військовий ін-т КНУТШ. – Київ, 2008. – 204 с.
1591943
  Кравченко М. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 13-16. – ISSN 1728-9343
1591944
  Іоненко К.В. Управління фінансовою асиметрією регіонів як фактор стійкого економічного зростання України / К.В. Іоненко, А.Є. Ходирєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 22-25
1591945
  Шелест В.В. Управління фінансовою безпекою довірчого товариства : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 181-184. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1591946
  Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств : навчальний посібник / Олег Терещенко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 552 с. – ISBN 966-574-872-6
1591947
   Управління фінансовою санацією підприємств : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Пепа., В.О.Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва ; МОН України ; Мін. транспорту та зв"язку України ; Держ. економіко--технол. ун-т транспорту. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-364-709-8
1591948
  Боронос В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посібник / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко. – Суми : СумДУ, 2010. – 437, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-436 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-657-292-2


  У пр. №1717994 напис: Анатолію Миколайовичу від авторів з повагою. Підпис. 23,06,2010
1591949
  Боронос В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств: методика і практика : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 311 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-657-374-5
1591950
   Управління фінансовою санацією підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Я. Салига, О.І. Дацій, Н.В. Нестеренко, О.В. Серебряков; С.Я. Салига, О.І. Дацій, Н.В. Нестеренко, О.В. Серебряков; МОНУ; Гуманітарний ун-т " Запорізький ін-т держ. та муніципал. управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 240с. – ISBN 966-364-048-0
1591951
   Управління фінансовою санацією підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М Данилюк, В. Савич, В. Орлова, О. Турій, Т. та ін. Коцкулич; [М. Данилюк, В.Савич, В. Орлова, О.Турій, Т. Коцкулич та ін.]; МОНУ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу; Ін-т менеджменту та економ. "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с. – ISBN 966-364-317-X
1591952
  Селюченко Н.Є. Управління фінансовою системою України / Н.Є. Селюченко, З.К. Шмігельська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 366-371. – ISSN 0321-0499
1591953
  Іваницька О.М. Управління фіскальними ризиками в умовах пандемії COVID-19 / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (296). – С. 47-61 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
1591954
  Астапенко Т. Управління фондами: наукове підгрунтя, критерії ефективності, практичні аспекти (досвід Миколаївськой ОУНБ ім. О. Гмирьова) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С. 24 - 27. – ISSN 2076-9326
1591955
  Бажеріна Катерина Володимирівна Управління формуванням і використанням торгових марок підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Бажеріна К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1591956
  Кухта П.В. Управління формуванням інвестиційних ресурсів акціонерного товариства // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 130-136. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1591957
  Беляєва О.О. Управління формуванням кредитних портфелів у банківській системі країн Центральної та Східної Європи в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Беляєва Оксана Омелянівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1591958
  Карбовник А. Управління формуванням оборотних активів підприємства в умовах інфляції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 229-232. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1591959
  Лаврук О.С. Управління формуванням професійної компетенції персоналу підприємств // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 116-121. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
1591960
  Мисник Л.Д. Управління формуванням та реалізацією підготовки і проведення контролю знань при дистанційному навчанні студентів // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 75-80. – (Серія: Технічні науки ; № 1). – ISSN 2306-4412
1591961
  Свистун Т.В. Управління харчовим вибором студентської молоді / Т.В. Свистун, М.О. Бєлошапко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 110-115 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1591962
  Вовчак Р. Управління холдинговими компаніями // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 361-363
1591963
  Улітіна О.В. Управління цифровими правами: правове регулювання застосування технічних засобів захисту авторських і суміжних прав // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 68-75. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
1591964
  Мілош Е. Управління цифровою ідентифікацією на польських мсп / Е. Мілош, М. Мілош // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 340-345 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1591965
  Пікус Р. Управління ціновою політикою страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-64. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання цінової політики страховикa. Bідокремлено чинники, що визначають її особливість на сучасному етапі розвитку страхового ринку України Price policy issues of insurance company are studied. Factors that characterize its peculiarity ...
1591966
  Мартінович В.Г. Управління ціновою політикою як важливий елемент ефективного фінансового менеджменту підприємств // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 40-42. – ISSN 2409-1944
1591967
  Гамаг П.І. Управління ціноутворенням на медичні послуги в санаторно-курортних закладах України / П.І. Гамаг, Ю.В. Деркач // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1591968
  Мельников О. та інш. Управління штатами // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.352-359. – ISBN 966-73-53-51-Х
1591969
  Вакуленко А.В. Управління якістю : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.В. Вакуленко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 167с. – На обкл.: до 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-605-7
1591970
   Управління якістю : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Захожай В.Б. [та ін.] ; за наук. ред. В.Б. Захожая ; Міжрегіон. акад. управління персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 935, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 899-931. – ISBN 978-966-608-970-3
1591971
  Бондаренко А.Ф. Управління якістю банківських послуг / А.Ф. Бондаренко, К.М. Бистрицька // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 55-59
1591972
  Ткаченко Т.П. Управління якістю бібліотечних послуг: огляд зарубіжних публікацій // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 132-139


  Розглядається досвід бібліотек Франції, Іспанії, Італії, Швеції щодо впровадження системи управління якістю. Визначаються фактори, що перешкоджають активному впровадженню системи менеджменту якості та індикатори результативності, які пропонується ...
1591973
   Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві : монографія / Шемаєва Л.Г., Безгін К.С., Наумік К.Г., Ушкальов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-676-312-2
1591974
  Коробійчук В.В. Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.03 - відкрита розроб. родовищ корисних копалин / В.В. Коробійчук ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1591975
  Батечко Н. Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний контекст // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 156-162. – ISSN 2226-3012
1591976
  Лопушенко К.І. Управління якістю в туризмі / К.І. Лопушенко, С.Р. Пасєка // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 90-94
1591977
  Галіцан О. Управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів / О. Галіцан, О. Хіль, Я. Кириленко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 103-112. – ISSN 2411-1317
1591978
  Короткий Г.І. Управління якістю вищої освіти та формування екологічно свідомої особистості / Г.І. Короткий, Ю.А. Атаманюк, Ю.О. Дорошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 77-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність поняття "управління якістю вищої освіти" та виділено його складові (моніторинг, контроль, оцінювання, діагностика). Актуалізовано проблему достовірності визначення рівня навченості студента за результатами тестового ...
1591979
  Науменко М.І. Управління якістю військової освіти: теорія, методологія, практика / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-50.
1591980
  Усатий С.В. Управління якістю води в системах краплинного зрошення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Усатий Сергій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1591981
  Бродський Я. Управління якістю математичної освіти на основі моніторингових досліджень / Я. Бродський, О. Павлов // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 3/4. – С. 19-34.
1591982
  Гаман П.І. Управління якістю медичної допомоги - стратегія оптимізації системи санаторно-курортного забезпечення населення України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-43.
1591983
  Дем"янець І.О. Управління якістю на ЗАТ "ЗАЗ" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 259-263. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1591984
  Войтюк А.В. Управління якістю облікової інформації щодо дебіторської заборгованості суб"єкта господарської діяльності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 58-60. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1591985
  Демченко О.Л. Управління якістю освіти в контексті Болонського процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 58-60. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401


  В контексті євроінтеграції
1591986
  Нєженцева А. Управління якістю освіти в університетах Великої Британії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 132-137. – ISSN 2077-1827
1591987
  Лукіна Т.О. Управління якістю освіти дорослих як проблема державного управління освітою в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 54-64. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті обгрунтовано необхідність розгляду управління якістю освіти дорослих як окремого напряму державної кадрової політики у сфері освіти, як завдання державного управління освітою, що грунтується на сукупності спеціальних принципів.
1591988
  Шостак А.В. Управління якістю освіти за допомогою кількісних критеріїв / А.В. Шостак, Я.М. Рудик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 306-317. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1591989
  Полякова Г. Управління якістю освіти як головний чинник конкурентоспроможності інноваційно-активного університету / Г. Полякова, О. Раєвнєва, К. Азізова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 219-235. – ISSN 2312-5993
1591990
  Шилова В.І. Управління якістю освіти: мотиви, принципи та функції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 122-124. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1591991
   Управління якістю освітніх послуг - основа стратегічного розвитку інноваційної діяльності вищого навчального закладу / Д. Мазоренко, Л. Тіщенко, П. Гурський, Л. Каліберда // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 4/5 (59/60). – С. 65-71. – ISSN 1562-529Х
1591992
  Джемелінська Л.В. Управління якістю послуг медичного закладу // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 206-212. – ISSN 2310-5534
1591993
  Галушко Д.О. Управління якістю послуг у корпоративній ІТ-інфраструктурі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Галушко Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1591994
  Стефінін В. Управління якістю праці: макроекономічний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 52-57. – ISSN 1818-2682
1591995
  Сташевський З.П. Управління якістю продукту освітнього проекту з використанням ентропії Шеннона / З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 404-409. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто особливості визначення системних характеристик компетенцій під час реалізації освітнього проекту підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ). Здійснено формалізацію процесу побудови моделі компетенції як освітньої системи, у якій ...
1591996
  Черевко Д. Управління якістю продукції в системі чинників формування її конкурентоспроможності // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 54-58. – Бібліогр.: 9 назв.
1591997
  Драчук Ю.З. Управління якістю професійної освіти як сучасний тренд підвищення конкурентоспроможності майбутнього спеціаліста / Ю.З. Драчук, Л.М. Заміховський, Л.О. Сав"юк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 382-390. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1591998
  Кравченя А.О. Управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 45-48. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглянуто управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема. Визначено суперечності, що виникають під час управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. Проаналізовано ...
1591999
   Управління якістю спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем воєнного призначення / А.І. Сбітнєв, С.В. Лєнков, О.М. Грищак, О.В. Горшков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-78. – Бібліогр.: С. 78 (13 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті наводяться результати аналізу існуючих систем управління якістю програмного забезпечення. Пропо-нується алгоритм створення моделі якості спеціального програмного забезпечення воєнного призначення. This article presents results of ...
1592000
  Зінченко О.А. Управління якістю фінансового результату підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,