Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1579001
  Корольова Г. "Феномен освіти" від знаного ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 18 жовтня (№ 40/41)


  Про вихід у світ пятитомника праць Віктора Андрущенка "Феномен освіти" (2020-2021 рр.) став черговим підсумком багатогранної управлінської та наукової діяльності автора.
1579002
  Ільюшин І. "Феномен ОУН і УПА" в сучасній історіографії та українській суспільній свідомості / І. Ільюшин, О. Ільюшина // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 47-52
1579003
   "Феномен роду Симиренків". До 200-річчя від дня народження П.Ф. Симиренка // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 1, 2021, 1 квартал. – С. 32-39. – ISSN 0130-2043
1579004
  Василенко В. "Феномен роздвоєного обличчя": Юрій Косач на перехресті міфу й ідеології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – С. 96-113. – ISSN 0236-1477
1579005
  Гнатюк М.М. "Феномен Стуса" в інтерпретації Михайлини Коцюбинської: онтологія слова і духу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 108-114. – ISBN 978-966-171-217-0
1579006
  Волохова Н.А. "Феномен": (О.М.Андреевой) / Н.А. Волохова. – Ленинград, 1982. – 286с.
1579007
  Волохова Н.А. "Феномен": Страницы жизни и деятельности М.Ф. Андреевой / Н.А. Волохова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1986. – 317с.
1579008
  Чадюк М. "Феномен, який ще потрібно розгадати" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Євген Слабченко (Ежен Деслав) - українець, якого називали "одним з найкращих кіносценаристів Європи".
1579009
  Азарова Ю.О. "Феноменология духа" Г.В. Ф. Гегеля в интерпретации Ж.-Л. Нанси // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 27-35. – ISBN 978-966-285-527-2
1579010
  Кушаков Ю.В. "Феноменологія духу" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 505-511. – ISBN 966-316-069-1
1579011
  Стус В.С. Феномен доби : (сходження на Голгофу слави) : [про П. Тичину] / Василь Стус. – Київ : КЛІО, 2015. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 103 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-25-7
1579012
  Загородня З. Феномен доби. До 85-ліття Галини Яблонської // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 30 травня - 5 червня (№ 21). – С. 14


  Галина Яблонська - яскраве і неповторне явище українського театру. Тому не дивно, що привітати її на ювілейний вечір, що відбувся в Нац. академ. драмат. театрі ім. І. Франка, зібралося багато відомих митців, політиків, представників громадськості, ...
1579013
  Ворона П. Феномен добровольчого руху в Україні як реакція громадянського суспільства на загрозу безпеці держави з боку Російської Федерації // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 13-19
1579014
  Кожем"якіна О. Феномен довіри в перспективі викликів глобалізації та глокалізації // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 174-183
1579015
  Шеремет О.С. Феномен довіри як підстава формування соціального зв"язку в суспільстві у запобіганні злочинам // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 60-63. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1579016
   Феномен долгожительства. – Москва : Наука, 1982. – 240с.
1579017
  Дробашенко С.В. Феномен достоверности / С.В. Дробашенко. – М., 1972. – 184с.
1579018
  Малютіна Н. Феномен драматичної поеми Юрія Липи в контексті західноєвропейської ліричної драми (до проблеми театру поета) // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 22-32
1579019
  Туренко В.Е. Феномен дружньої вірності: філософсько-етичні горизонти осмислення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 77-79
1579020
  Якубовская Н.А. Феномен дуализма норм в современном международном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1 (82). – С. 16-20. – ISSN 1812-3910
1579021
  Визгин В.П. Феномен Дурылина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.51-59. – ISSN 0235-1188
1579022
  Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції : Дис. ... канд.філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Харитон І.М.; Житомирський державний університет ім. Івана Франка. – Житомир, 2006. – 189л. – Бібліогр.: л. 171 - 189
1579023
  Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції : Автореф. ... дис. канд. філософ. наук: Спец. 09.00.11 / Харитон І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1579024
  Северенчук Тетяна Іванівна Феномен духовної творчості: Сутність, особливості, умови оптимізації (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.11 / Северенчук Тетяна Іванівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 143л. – Бібліогр.:л.131-143
1579025
  Ямчук П.М. Феномен духовної філософії й буття митрополита Василя Липківського у світовому христоцентричному контексті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 59-64
1579026
  Пірен М.І. Феномен духовності в культурі публічного врядування у територіальних громадах: соціо-психологічний аналіз : навч. посібник-практикум / М.І. Пірен ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 271, [1] с. : іл. – Тезаурус: с. 177-192. – Бібліогр.: с. 193-206. – ISBN 978-617-7611-24-9
1579027
  Загарницька І.І. Феномен духовності: сутність та структура // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 224-232
1579028
  Амбарцумян А.С. Феномен евразийства в политико-правовом наследии Н.Н. Алексеева // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 161-168. – ISSN 1684-2618
1579029
  Космеда Т. Феномен его-текстів Тараса Шевченка: моделювання ігрового дискурсу // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 122-135. – ISBN 978-966-02-7585-0
1579030
  Космеда Т. Феномен егоцентризму запозичень у поетичному дискурсі (на матеріалі співомовок Степана Руданського) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 62-70. – ISSN 2413-0923
1579031
  Діденко Л.В. Феномен екзистенції: тілесність, емпатійність, помежів"я // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 17-19
1579032
  Пастух Б. Феномен екокритики в романі Миколи Руденка "Орлова балка" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 347-352. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1579033
  Турлова Ю.А. Феномен екологічної злочинності: питання кримінологічної дефініції // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 237-246. – ISSN 1563-3349
1579034
  Акопян В. Феномен екологічної свідомості в царині сучасного наукового дискурсу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 27-31. – ISSN 2078-1016
1579035
  Дзвінка Р.В. Феномен економічного зростання в США: чи відбулося прискорення завдяки інформаційнр-комунікаційним технологіям? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1579036
  Кисельов Олег Сергійович Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Кисельов О. С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1579037
  Кисельов О.С. Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Дис. ...канд. філос наук: Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / О.С. Кисельов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогрю: л.163-182
1579038
  Богдановський І.В. Феномен екуменізму і РПЦ: аспекти взаємодії / І.В. Богдановський, О.Г. Льовкіна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  РПЦ приєдналась до екуменічного руху лише в 1961 р. Підключення РПЦ до екуменічного діалогу було викликано як щирим прагненням її керівництва до подолання внутрішньо християнських розбіжностей, так і бажанням радянської держави використати РПЦ на ...
1579039
  Поліщук І.О. Феномен електоральної культури у транзитивних суспільствах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 80


  The purpose of the paper is to show in a holistic form the scientific category "electoral culture" and its place in the scientific apparatus of political science. Applied a complex of general scientific and specific methods of scientific research, ...
1579040
  Пасевич Д. Феномен електронних платіжних систем в українському банківництві // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (148). – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1579041
  Ракітянська Л.М. Феномен емоційного інтелекту у дискурсі наукового пізнання // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 153-157. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1579042
  Запорожець В.А. Феномен епідемії у богословському і релігієзнавчому дискурсах: спроба порівняльного аналізу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 68-69. – ISSN 2521-6570
1579043
  Андрущенко Т.І. Феномен естетичного у філософії і культурі просвітництва // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 3-11
1579044
  Андрущенко Тетяна Іванівна Феномен естетичного: базові підвалини його сучасного пізнання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 112-117


  У статті аналізуються історичні підходи до розгляду естетичного як соціального феномена; досліджується його локалізація в полотні культури як в історичному контексті, так і в сьогоденному культурному середовищі; розглядається співвідношення естетичного ...
1579045
  Піченікова С. Феномен естетичної антропології в контексті розвитку українського поетичного кіно // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 142-145. – ISSN 1728-9343
1579046
  Ланіна Т.О. Феномен естрадного вокального ансамблю в сучасному культуропросторі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 64-69. – ISSN 2226-2180
1579047
  Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно-історичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Мазницький Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1579048
  Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно - історичний аспекти : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Мазницький Б.Ю.; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л.180-195
1579049
  Потоцька Ю.І. Феномен етнічного ренесвнсу в контексті глобалізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 39-44. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1579050
  Євтух В. Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення / Володимир Євтух, Максим Колесніченко. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-155. – ISBN 978-617-696-543-5
1579051
  Ємельянова Н.М. Феномен європейського нігілізму: традиції і новації / Н.М. Ємельянова. – Донецьк : Лебідь, 2002. – 252с. – ISBN 966-508-118-7
1579052
  Мазоха Д. Феномен європейської інтеграції педагогічної освіти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 82-87
1579053
  Чекаленко Л.Д. Феномен ЄС як інтеграційний процес континенту // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 167-174. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1579054
  М"яловська А.В. Феномен жертвопринесення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті досліджуються особливості феномену жертвопринесення, як однієї з форм ритуально-обрядового комплексу. Також зазначаються різні наукові погляди на значення даного феномену та описуються його види. В статье исследуются особенности феномена ...
1579055
  М"яловська А.В. Феномен жертвопринесення як найважливіший акт становлення особистості у творчості К.Г. Юнга // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 182-183
1579056
  Корогодин В.И. Феномен жизни : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-036705-0
Т. 1. – 2010. – 433, [5] с., [8] с. ил. : ил., табл. – Текст кн. на рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце глав
1579057
  Корогодин В.И. Феномен жизни : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-037960
Т. 2. – 2012. – 399, [1] с. : ил., табл. – Текст кн. на рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце глав
1579058
  Яручик А.І. Феномен життєвої мудрості у світоглядно-гуманістичній концепції Мішеля Монтеня // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 228-233. – ISSN 2076-1554
1579059
  Кисельов М.М. Феномен життя в контексті соціоприродного підходу // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 134-143. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті феномен життя розглядається як наскрізний вимір природних та соціальних утворень з позицій сучасної біоетики та біофілософії. In the article the phenomenon of life is examined as through measuring of natural and social educations from ...
1579060
  Мацап"як О.І. Феномен жінки у філософії Артура Шопенгауера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 93-95
1579061
  Гапеєва О.Л. Феномен жіночих авіаційних частин у роки німецько-радянської війни: джерелознавчий аспект // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 40-46. – ISSN 2313-5603
1579062
  Демченко В.Д. Феномен жіночого глянцевого часопису: особливості читацького сприйняття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 9-13
1579063
  Томчук Л.В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Томчук Л.В. ; МОНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 402 л. – Бібліогр.: л. 352-402
1579064
  Томчук Л.В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Томчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 29 назв.
1579065
  Колосок Т. Феномен жіночої релігійності з погляду соціології релігії // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (6). – С. 22-28. – ISSN 2306-3974
1579066
  Свитич Л.Г. Феномен журнализма / Л.Г. Свитич; Под ред. Я.Н. Засурского. – Москва : МГУ, 2000. – 252с. – ISBN 5-776-0018-2
1579067
  Астапцева Х.А. Феномен журналістики моди у дискурсі львівської преси : дис. ... д-ра філософії у галузі науки : 061 ; 06 / Астапцева Христина Андріївна ; Укр. акад. друкарства, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 316, [2], 296 арк. – Додатки: арк. 312-318, 1-296. - Додаток є окремою одиницею з самостійною пагінацією. – Бібліогр.: арк.266-311
1579068
  Шаповал Ю.Г. Феномен журналістики: проблеми теорії / Ю.Г. Шаповал. – Рівне : РОСА, 2005. – 248с. – ISBN 966-613-097-1
1579069
  Балаклицький М.А. Феномен журналу "Христианство" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 83-86


  На прикладі історії провадженого протестантами міжконфесійного журналу проаналізовано стан українського ринку церковної преси. The article gives the analysis of condition of the Ukrainian denominational press market, basing on the history of ...
1579070
  Бородіна Н. Феномен забуття як основний фактор побудови наукових міфів // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – C. 45-55. – ISSN 2410-2601
1579071
  Мовчан В. Феномен заміщення валют у випадку, коли національна валюта є єдиним платіжним засобом у країні (анг.) / В. Мовчан, В. Шпортюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1579072
  Хряпінський П.В. Феномен заохочення в кримінальному праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 65-70. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1579073
  Епанешникова М.А. Феномен запаха в культуре: к проблеме экологии человеческого тела // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 155-158. – ISSN 1680-2721


  Проблема отношений природы и культуры есть одной из основных в культурологии
1579074
  Вацеба Оксана Феномен зарубіжної української спортивної періодики (до 45-річчя випуску журналу "Наш Спорт" (США) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 22-25 : Фото
1579075
  Ачкіназі Б. Феномен західного суспільства в історичному вимірі раннього Нового часу ( XV-XVII ст.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 47-51
1579076
  Пашков К.В. Феномен західної постсекулярної культурології: Чарльз Тейлор, Джон Макклюр, Майк Кінг // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 90-97
1579077
  Кость С. Феномен західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.395-400. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1579078
  Маркуш М. Феномен змагальності та конституційно-правова модель змагальності у кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 63-69. – ISSN 2220-1394
1579079
  Лихолай Г.Л. Феномен знання як міждисциплінарний концепт // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 315-321. – ISBN 966-581-388-9
1579080
  Суслов М.Д. Феномен империалистического утопизма 1880-1914 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.18-29. – ISSN 0042-8744
1579081
  Суслов М.Д. Феномен империалистического утопизма, 1880-1914 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 18-29. – ISSN 0042-8744


  Суб-жанр імперіалістичної утопії
1579082
  Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости в интерпретации теории функционализма // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 45-55. – ISSN 1812-8696
1579083
  Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости и одиночество // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 98-107. – ISSN 0132-1625
1579084
  Доброродний Д.Г. Феномен интерпретации в психоанализе: проблема статуса и перспектив // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-106. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1579085
  Симанская Е.С. Феномен информационной культуры и образование // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1579086
  Богданова Е.М. Феномен инфотейнмента в развитии культуры постмодернизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 6. – С. 76-80. – ISSN 2073-9702


  Инфотейнмент представляет собой современный формат подачи информации, при котором журналистика, передающая и анализирующая сообщения о серьезных и волнующих общество вопросах, принимает развлекательную форму. В статье анализируется феномен ...
1579087
  Какабадзе З.М. Феномен искусства / З.М. Какабадзе. – Тбилиси, 1980. – 136с.
1579088
  Бестер А. Феномен исчезновения : научно-фантастические рассказы и роман / пер.с англ. / Альфред Бестер ; [ил. А.С. Зайца]. – Пер.с англ. – Киев : СП "Свенас", 1991. – 265, [1] с. : ил. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-85722-001-7
1579089
  Норенков А.О. Феномен итальянского неореализма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 164-166
1579090
  Копаниця Л. Феномен і механізми ліричної пісні. Міф і ритуал як творчий принцип // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено перспективні лінії жанрової інтерпретації генези й еволюції усної лірики та міфо-ритуальні принципи аналізу пісенного тексту. The article highlights promising lines of genre interpretation of the genesis and evolution of ...
1579091
  Девтеров І.В. Феномен і особливості прояву кіберкультури в інформаційному суспільстві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-24
1579092
   Феномен Івана Дзюби : матеріали круглого столу, 17 листопада 2006 р. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 176с. – ISBN 966-518-404-0
1579093
  Мельниченко В. Феномен Івана Мазепи в історичних судженнях Тараса Шевченка і Михайла Грушевського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 4-5
1579094
  Мельниченко В. Феномен Івана Мазепи в історичних судженнях Тараса Шевченка і Михайла Грушевського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 11 листопада (№ 22). – С. 6-7
1579095
  Лавриненко Н. Феномен Івана Огієнка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 13


  15 січня 2017 року виповнилося 135 років від дня народження Івану Огієнку - видатному українському державному, громадському та культурному діячу, мислителю, просвітнику, педагогу.
1579096
  Ярмусь С. Феномен Івана Огієнка ( Митрополита Іларіона ) / С. Ярмусь. – Київ-Вінніпег, 1998. – 26с.
1579097
  Павко А.І. Феномен Івана Франка в контексті історії та сучасності (матеріали круглого столу) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 189-191
1579098
  Роздольська І. Феномен Івана Франка у меморіальному дискурсі Січового Стрілецтва // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 139-157
1579099
  Конверський А.Є. Феномен Ігоря Бичка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  До 80-річчя доктора філософських наук, професора, Заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігоря Валентиновича Бичка.
1579100
  Гнатенко П.І. Феномен ідентичності / Петро Гнатенко. – Вінниця : Твори, 2022. – 193, [1] с. – Бібліогр.: с. 191. – ISBN 978-617-552-099-4
1579101
  Карповець М. Феномен ідентичності у філософії Мартіна Бубера // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 141-143
1579102
  Зорич О. Феномен ідентичності: конфлікт інтерпретацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 4-12
1579103
  Печиборщ В.Ю. Феномен ідеології "духовної оборони" Швейцарії та її значення для збереження суверенітету країни напередодні та на початковому етапі Другої світової війни // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 427-431. – ISSN 2076-1554
1579104
  Кондратьєва І.В. Феномен іконошанування в традиційній культурі України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 111-113
1579105
  Старостенко Т.М. Феномен імені у романі Дж.Р.Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум"я" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 128-138. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Мета даної публікації - аналіз онімного простору роману Дж.Р.Р. Мартіна «Гра престолів», схарактеризування системи поетонімів у зв’язку з образною системою твору та історичними витоками; також спроба виявлення підтекстового елементу, що міститься у ...
1579106
  Туренко В.Е. Феномен інноватики в контексті філософсько-антропологічного дискурсу // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 57-59
1579107
  Григоренко І.В. Феномен інтелекту особистості у дискурсі філософського пізнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 117-124
1579108
  Косенко В.Д. Феномен інтелігентності крізь призму творчої спадщини Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1579109
  Косенко В.Д. Феномен інтелігентності: проблеми філософської інтерпретації // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 34. – C. 49-56. – ISSN 2075-1443
1579110
  Шморгун О.О. Феномен інтелігенції в українській філософській традиції: міфи та реальність // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 63-65
1579111
  Косенко В.Д. Феномен інтелігенції: історичні етапи становлення. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 35-39. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
1579112
  Самарський А.Ю. Феномен інтернаціоналізму в українсько-кубинських відносинах на прикладі програми "Діти Чорнобиля" / А.Ю. Самарський, Д.І. Чорноморденко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 140-141
1579113
  Смук О.Т. Феномен інтернет-адикції як головна детермінанта патологічної культури у глобалізаційному просторі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 381-383. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1579114
  Цирфа Г.О. Феномен Інтернет і "феноменологія духу", або шляхи соціалізації і кіберсоціалізації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 15-21
1579115
  Половая Н.О. Феномен інтернету як модус інформаційних технологій: соціологічний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 82-86. – ISSN 2077-1800
1579116
  Колесник О.С. Феномен інтерпретації в художній культурі : монографія / О.С. Колесник ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 264, [1] с. – Бібліогр.: с. 229-264. – ISBN 978-966-452-155-7
1579117
  Шульгіна В.І. Феномен інформативності в когнітивно-комунікативному висвітленні / В.І. Шульгіна ; МОНУ ; Черкаський держ. технол. ун-т ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-402-039-5
1579118
  Пилипчук В.Г. Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти / В.Г. Пилипчук, О.П. Дзьобань // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 5-14
1579119
  Ягодзінський С.М. Феномен інформаційних мереж: соціокультурний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 98-106
1579120
  Зіменко О.Є. Феномен інформаційного впливу у науковому середовищі: теорії, дефініції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 90-97. – ISSN 2409-9805
1579121
  Подоляка А.М. Феномен інформаційного суспільства в контексті загальноцивілізаційного розвитку людства // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 5-8
1579122
  Гроссу Н.В. Феномен інформаційної комунікації як чинник формування освітнього простору // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 41. Т. 1. – С. 58-64. – ISSN 2413-2284
1579123
  Гудошник О.В. Феномен іншого в історії становлення англійської журналістики // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 30-35. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1579124
  Кузик В.В. Феномен Іржавця: поезія Тараса Шевченка у формуванні творчих особистостей братів Ревуцьких // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 40-50
1579125
  Цвілюк С.А. Феномен історизму поезії геніального Кобзаря // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 62-69. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1579126
  Кашаба О.Ю. Феномен історичного краєзнавства в контексті розвитку історичної науки // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 31-34
1579127
  Корж Г. Феномен історичної пам"яті в контексті структуралістського конструктивізму П. Бурдйо // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 167-172
1579128
  Бойко О. Феномен історичної пам"яті в сучасному українському контексті: характерні риси та особливості // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 21-29. – ISBN 978-966-355-019-0
1579129
  Сухомлинов О. Феномен історичної пам"яті у творах-спогадах Анджея Хцюка та Ромуальда Верніка // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 138-146. – ISSN 0203-9494


  У статті зроблена спроба зіставити тенденції творення художніх етнокультурних моделей Кресів, представлених у прозі А. Хцюка та Р. Верніка, з реальним часопростором багатонаціональної міжвоєнної Польщі, у контексті поняття "історична пам"ять". Такі ...
1579130
  Ларін Д.І. Феномен історичної свідомості в контексті соціально-філософсько-психологічного аналізу // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 102-106. – ISBN 978-613-8-33760-7
1579131
  Вашкевич В.М. Феномен історичної свідомості: соціально-філософський аналіз // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 153-160
1579132
  Анучина Л.В. Феномен К. Малевича (культурологічний погляд) / Л.В. Анучина, В.Г. Грицаненко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 139-149. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1579133
  Куца А. Феномен Каббали // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 96-98
1579134
  Гончаренко О. Феномен Казимира Твардовського в історії польської вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 113-125. – ISSN 1682-2366
1579135
  Полканов А.А. Феномен камерного співу: від естетичних настанов до музично-мовних властивостей : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Полканов Андрій Андрійович ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1579136
  Повзун Л.І. Феномен камерності в системі інструментально-ансамблевих жанрів / Л.І. Повзун ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса : Астропринт, 2016. – 277, [3] с. – Імен. покажч.: с. 274-277. – Бібліогр.: с. 248-273. – ISBN 978-966-927-175-4
1579137
   Феномен каратэ-до. – М, 1989. – 148с.
1579138
  Концур-Карабінович Феномен Кардинала Йосифа Сліпого // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 69-72. – ISSN 2076-1554
1579139
  Ворона В.А. Феномен карнізму як умова моральної легальності спесишизму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 150-152
1579140
  Демина Е.В. Феномен качественных различий языковых способностей человека : философский анализ // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.131-136. – ISSN 1811-0916
1579141
  Каневский И.А. Феномен квазидемократии в контексте парадигмы постмодерна // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 338-350
1579142
  Ювсечко Я. Феномен квазі- та псевдорелігій: проблема дефініції та релігієзнавчого дослідження // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 542-551
1579143
  Павко А.І. Феномен квазінауки / А.І. Павко, Курило, Ф // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 50-52
1579144
  Белов А.М. Феномен квантитативной ритмики в современных фонологических теориях // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 5 сентябрь -октябрь. – С. 25-43. – Библиогр.: Лит.: с.42-43. – ISSN 0373-658Х


  Критический анализ нескольких современных теорий, тау или иначе связанных с латинской и древнегреческой просодией и метрикой и направленных, главным образом, на формализацию проблемы квантитативного ритма. Все рассматриваемые теории (А. Местера, Дж. ...
1579145
  Левицький В.А. Феномен київського тексту ХХ ст. як проблема теоретичного пізнання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 167-169
1579146
  Коберник Н. Феномен Кирила і Мефодія в католицькій традиції // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 108-114. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1579147
  Лешукова П.И. Феномен клубов элит // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.33-41. – ISSN 0132-1625
1579148
  Руднев К. Феномен князя. Шелковые чулки для императрицы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – С. 4


  Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический прославился не только на политическом поприще, но и стяжал себе славу как многолетний любовник императрицы Екатерины II... Светлейший князь (c 1776 года) Потемкин-Таврический Григорий ...
1579149
  Павленко Л.О. Феномен кобзарського мистецтва в українській народній культурі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 240-248. – ISSN 2225-7586


  У статті розглядається кобзарське мистецтво як самобутнє явище української народної культури. Увага акцентується на музичній творчості кобзарів 16-17 ст. як носіїв національної епічної традиції, християнської моралі та своєрідних ретрансляторів ...
1579150
  Єсипович К.П. Феномен когнітивного картування в сучасній лінгвістичній парадигмі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 254-257


  Статтю присвячено дослідженню основних когнітивних процесів, які слугують для інтерпретації та впорядкування отриманої інформації, розкриттю змісту процесу когнітивного картування як прикладної аналітичної методики вивчення особливостей індивідуального ...
1579151
  Брахман Г.О. Феномен когнітивної тенденційності у сфері консолідації інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 48-52


  У статті пропонується дослідження феномену індивідуальної когнітивної тенденційності на основі використання принципів діалектики та методології соціальної когнітології. The present essay represents an architectonic model of emotion elements, the ...
1579152
  Кондратьєва Д. Феномен козацтва в рецесії Пантелеймона Куліша // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 250-255. – ISSN 2078-0850
1579153
  Мушкетик Л.Г. Феномен козацької етики та його фольклорні рецепції // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 164-170. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1579154
  Марфенин Н.Н. Феномен колониальности. / Н.Н. Марфенин. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 237с.
1579155
  Трофімюк М.Г. Феномен кольору в українському та італійському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 321-327


  У статті досліджується відтворення фразеологізмів, складовою частиною яких є кольороназва, а також аналізується, наскільки значення колороніма може впливати на загальне значення фразеологічної одиниці. В статье исследуются способы перевода ...
1579156
  Харченко О.В. Феномен комічного у комунікативному просторі США : монографія / Олег Харченко ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Київ : МП Леся, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-463. – ISBN 978-966-8126-89-6
1579157
  Бущан Б. Феномен компетентності у сучасному філософсько-освітньому дискурсі / Б. Бущан, С. Куцепал // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 199-201. – ISSN 2076-1554
1579158
  Бондаренко В.В. Феномен комунікативного лідерства у педагогічній діяльності інженера-педагога // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 112-116
1579159
  Колесніченко С.С. Феномен комунікативної влади: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Колесніченко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1579160
  Матюшина А.В. Феномен комунікації в міждисциплінних зв"язках // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 10-13
1579161
  Товмаш Д.А. Феномен комунікації в політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1579162
  Рогова А. Феномен комунікації та дискурсу у перспективі XXI століття // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 98-103. – ISBN 978-966-423-670-3
1579163
  Балаклицький М.А. Феномен комунікації: релігійний контекст // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті розкрито особливості й роль богословських концепцій у формуваннні протестантських ЗМК України. The article describes the peculiarities and role of theological concepts in formation of Protestant mass media of Ukraine. Статья раскрывает ...
1579164
  Шаповал В. Феномен конституції у контексті вітчизняної політико-правової "міфології" // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-19.
1579165
  Шаповал В.М. Феномен конституційного права : монографія / Володимир Шаповал ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 422, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7530-13-7
1579166
  Чумак М. Феномен конструктів числового ряду у педагогічній практиці ХVІ-ХХ ст. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 124-125. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1579167
  Тиха О.В. Феномен контамінації у європейській художній культурі XVI - початку XVII століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 46-49
1579168
  Астафьев А.О. Феномен континуїтивності нації в українському історико-філософському вимірі : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Астафьев А.О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1579169
  Астаф"єв А.О. Феномен континуїтивності нації в українському історико-філософському вимірі : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Астаф"єв А.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 165л. – Бібліогр.:л.155-165
1579170
  Лосєв І. Феномен контрабандистської держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 35 (407), 4-10.09.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  У деяких не вельми успішних країнах нелегальна транскордонна торгівля стає частиною національної економіки.
1579171
  Нікуліна О.Л. Феномен контркультури у концепції постіндустріалізму Белла // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 23-25
1579172
  Козак О.І. Феномен конфлікту в симфонічній драматургії: мистецько-культурологічні виміри : автореф. ...д-ра мистецтвознавста :26.00.01 / Козак О.І. ; Харк. держ. акад. культ. – Харків, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1579173
  Безгодов Д.Н. Феномен концептуального заявления в контексте вузовской организационной культуры / Д.Н. Безгодов, О.И. Беляева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 70-73. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются функции и структурно-смысловые особенности концептуального заявления как PR-текста в контексте организационной культуры современного российского вуза. Показывается значение жанра в системе воспитательного процесса.
1579174
  Куций А.М. Феномен кооперативного навчання як засада ефективної соціальної комунікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 67-70. – ISSN 2077-1800
1579175
  Хавкіна Л.М. Феномен корпоративних медіа в сучасному медіапросторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 96-99. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 7/8). – ISSN 2078-2551
1579176
  Безклубий І.А. Феномен корпоративного управління : офіційне видання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-144.
1579177
  Тумгоева З.И. Феномен корпоративной культуры в контексте эффективного управления организацией: культурологический аспект // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 67-70. – ISSN 2073-9702
1579178
  Глинкина С.П. Феномен коррупции: взгляд экономиста // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0130-3864
1579179
  Басс В.О. Феномен корупції в Україні та світі: історія і сучасність // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-617-7220-89-2
1579180
  Івашків Г. Феномен косівської кераміки // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 10/12 (254/256). – С. 12-22. – ISSN 0131-2685
1579181
  Саракун Л.П. Феномен космополітизму в контексті сучасності / Л.П. Саракун, В.П. Драпогуз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 119-121
1579182
  Юречко О.П. Феномен кохання у контексті психоаналітичного аспекту характеротворення (на матеріалі оповідань В. Підмогильного) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 233-242. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1579183
  Черняк Ю.А. Феномен кохання: екзистенційно-феноменологічний підхід Жан-Поля Сартра // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Метою дослідження є аналіз феномену кохання у концепції Ж.-П. Сартра. Також поставлено задачу висвітлити взаємозв"язки між онтологією та проблемою кохання у філософії Ж.-П. Сартра. Цель исследования - анализ феномена любви в концепции Ж.-П. Сартра. ...
1579184
  Посадский А.В. Феномен красных партизан. 1920-е - 1930-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0042-8779
1579185
  Лук"яненко Д.Г. Феномен креативізації глобальної економіки і менеджменту / Д.Г. Лук"яненко, Т.О. Галахова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 12-21. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1579186
  Гнатко М. Феномен креативності як психологічна проблема // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.88-96
1579187
   Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / [А.С. Борисюк та ін. ; відп. ред. М.П. Тимофієва] ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2020. – 227, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 206–223. – ISBN 978-617-7611-78-2
1579188
  Фролов Э.Д. Феномен кризиса в социально-политической и духовной жизни античного мира (к постановке проблемы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 9-19. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1579189
   Феномен культури у гуманітарному дискурсі : монографія / [О.Є. Бродецький та ін.] ; за заг. наук. ред. проф., чл.-кор. НАПН України В.О. Балуха ; [редкол.: В.О. Балух та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 351, [1] : іл. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-423-601-7
1579190
  Макаренко Л.О. Феномен культури у філософському дискурсі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1579191
  Мацибок-Стародуб Феномен культури: модерне прочитання (на матеріалі публіцистичних виступів М. Хвильового та М. Зерова) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 188-192. – (Бібліотека Інституту філології)
1579192
  Пилипів В.В. Феномен культурного розмаїття у сфері готельного бізнесу в контексті теорії культурних вимірів Г. Хофстеде // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 41-48. – ISSN 2225-7586


  " Наукова новизна роботи полягає в концептуалізації феномену культурного розмаїття у сфері сучасного готельного бізнесу як мультикультурного середовища. Формуючи загальну практику організації із сильною кроснаціональною культурою готельного бізнесу, ...
1579193
  Безугла Р.І. Феномен культурної еліти в період Радянського Союзу та пострадянської України (ХХ століття): історіографія проблеми // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 46-51
1579194
  Шелухин Ю.Н. Феномен культуры // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.93-107
1579195
  Качмарский О. Феномен Куркова: маркетинг вместо литературы // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 7-13 сентября (№ 36)


  Автор совершил обзор современного литпроцесса о писателе Куркове Андрее (Андрей Юрьевич Курков (23 апр. 1961) - украинский писатель, преподаватель, кинематографист).
1579196
  Кудрявцев Л. Феномен Левітана. Потужність його голосу дорівнювала цілій дивізії // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 5 (119) : 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – С. 42-43
1579197
  Кузьменко Т.В. Феномен легітимності: проблема визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 174-184
1579198
  Даринский А.В. Феномен Ленинградской области : Региональная география // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 27-31
1579199
  Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура бытие / Е.К. Быстрицкий. – К, 1991. – 195с.
1579200
  Гедікова Н.П. Феномен лібералізму у фокусі сучасних наукових досліджень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 205-214


  Здійснено комплексний огляд сучасних наукових джерел, присвячених тематиці ліберального феномену. Ключові слова: лібералізм, сучасні наукові дослідження, зарубіжні та вітчизняні вчені. Осуществлен комплексный обзор современных научных источников, ...
1579201
  Ященко І.В. Феномен лідера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядається специфіка формування особистості лідера. Аналізується сукупність потреб, що здійснюють домінуючий вплив на спосіб прийняття рішень та вибір власної лінії дій.
1579202
  Столяр Н.М. Феномен лідерства в контексті проблеми визначення еліти суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1579203
  Вергун Д.В. Феномен лідерства в контексті соціально-філософського дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 81-91
1579204
  Грищенко І.М. Феномен лідерства в системі місцевого самоврядування: теорія, методологія, практика = Phenomenon leadership system of local government: theory, methodology, practice : монографія / І.М. Грищенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 300-319. – ISBN 978-966-619-347-9
1579205
  Тітова О. Феномен лідерства глобальних корпорацій // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 57-59 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1579206
  Марценківський В.Т. Феномен лідерства та особливості його прояву у сфері воєнно-соціального управління: шляхи формування елітних якостей / В.Т. Марценківський, М.В. Цюрупа // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 147-154
1579207
  Рудська А.І. Феномен лідерства у спільноті // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 238-244
1579208
  Михальчук Ю.О. Феномен лідерства: теоретико-практичний аспект вивчення // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 99-106. – ISBN 978-966-7359-77-5
1579209
  Кузьмінський А. Феномен лідерського таланту академіка Зязюна І.А. // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 74-82. – ISSN 2616-3241
1579210
  Клепка П.С. Феномен лідируючих позицій фондового ринку Китаю у групі країн БРІК // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 11-14. – ISSN 1728-6220
1579211
  Сліпушко О. Феномен літератури українського Середньовіччя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 176-
1579212
  Миленко В.О. Феномен літературного гурту в українському письменстві 90-х років ХХ ст. : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 89-91. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1579213
  Кузіна Н. Феномен літературної спадщини періоду національно-демократичної революції на сторінках "Літературно-науковий вісник" (1917 - 1919 рр.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 82-85. – ISBN 978-617-7399-06-2


  "Матеріали ЛНВ є цінним джерелом вивчення процесу формування поглядів літературних критиків в період 1917-1919 років. Незважаючі на загальний хаос революційної доби, українська літературна продукція, на думку М. Зерова, стоїть безмірно вище рівня 1917 ...
1579214
  Буцикіна Є.О. Феномен літературної творчості Жоржа Батая: досвід взаємодії теоретичного та практичного // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 67-69
1579215
  Скоморович І.Г. Феномен локальних грошових систем // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 52-56. – ISSN 2071-4653
1579216
  Вершина В.А. Феномен любви в философии Ивана Ильина // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 3-6
1579217
  Кузьма О. Феномен любові в екзистенційній інтерпретації Лесі Українки (драматичний діалог "Айша та Мохаммед") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 209-213. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1579218
  Тітомир Є. Феномен любові в містичній спадщині Франциска Ассизького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 102-106. – ISSN 1728-9343
1579219
  Левченко Т.Г. Феномен любові в філософії античності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 129-131
1579220
  Туренко В. Феномен любові між філософією та природничими науками: pro et contra // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 58-60
1579221
  Туренко В.Е. Феномен любові у ранніх давньогрецьких філософів: від міфу до логосу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 93-100


  У статті на основі збережених фрагментів представників досократичних шкіл робиться реконструкція їх погляду на сенс любові. Автор доводить, що для ранніх давньогрецьких мислителів, любов була фундаментально значуща не лише як першооснова світу, але й ...
1579222
  Соколова О.В. Феномен любові: історико-філософський аналіз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 266-271. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1579223
  Харченко А.С. Феномен любові: філософсько-психологічний аналіз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 240-245
1579224
  Тейяр Феномен людини / Тейяр, Шарден П. де // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 223-225. – ISBN 978-966-668-480-9
1579225
  Кисельов М. Феномен людини в дзеркалі сучасної антропології // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 115-128. – ISBN 978-966-8009-72-3
1579226
  Ампілогова Д.Р. Феномен людства у творах Юнуса Емре // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 25-30
1579227
  Ситніченко Л.А. Феномен людської гідності в сучасній політичній антропології // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 63-66. – ISBN 978-966-2241-65-5
1579228
  Ісак Н.Ю. Феномен людської самотності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 138-140. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор піднімає проблему становлення, розвитку та формування феномену самості. Проаналізовано основні концепції самості у сучасній філософській думці. In this article the author raises a problem of becoming, development and formation of ...
1579229
  Мыслинский В. Феномен Льва Федотова // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 14


  Федотов Лев Федорович (1923-1943) - радянський школяр, який став відомим завдяки зробленим ним в своєму щоденнику прогнозами політичних і військових подій. Прообраз Антона Овчиннікова з роману Ю. Трифонова "Будинок на набережній" (1976).
1579230
  Возняк Т. Феномен Львова: зміни туристичних потенціалів та стратегій під час і після пандемії COVID-19 // Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – С. 323-333. – ISBN 978-966-03-9876-4
1579231
  Київець О.В. Феномен м"якої норми міжнародного права у діяльності міжнародних інституцій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 134-137. – ISSN 2220-1394
1579232
  Якуша П.О. Феномен магізму в історії релігій О. Меня // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1579233
  Квасниця О. Феномен Майдану та дисфункціональність політичної еліти у світлі ЗМІ: синергетичний підхід // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 27-38. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1579234
  Кравченко Л. Феномен майстерності Стуса-перекладача : На матеріалі поезій Р.М.Рільке // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 0130-5263
1579235
  Кравченко Леся Феномен майстерності Стуса-перекладача : на матеріалі поезій Р.М. Рільке // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – Бібліогр.: с. 53-56, 58. – ISSN 0130-5263
1579236
  Дем"яненко Б.Л. Феномен малоросійства у вітчизняному інтелектуальному дискурсі / Б.Л. Дем"яненко, В.М. Дем"яненко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 104-114. – ISSN 2415-3567


  "У статті здійснено спробу усистемнити погляди вітчизняних дослідників щодо причин появи психотипу "малороса", об"єктивних умов формування, сутності та особливостей політичного й соціокультурного феномену малоросійства, його ролі в подальшому розвитку ...
1579237
  Грабовський С. Феномен малоросійства, або Ще раз про "ворогів" української незалежності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 4
1579238
  Щегловитов А.Е. Феномен манипулирования и информационное влияние в политическом управлении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 123-127. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1579239
  Соломянюк Н.М. Феномен маніпулятивного впливу реклами / Н.М. Соломянюк, Л.В. Опульська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (205). – С. 53-58
1579240
  Грушко Е.А. Феномен маргінальності в західноєвропейській культурі : автореф. дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / Грушко Елла Анатоліївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1579241
  Шаргородська А. Феномен маргінальності в художній системі п"єси "Потомків запорожців" Олександра Довженка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 238-247. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1579242
  Муляр В.І. Феномен маргінальності: ставлення, сутність, причини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 252-255. – ISSN 2076-1554
1579243
  Мартинова С.П. Феномен маргінезу як чинник трансформацій сучасних форм у культуротворчому бутті : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мартинова Світлана Петрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1579244
  Корнійчук В. Феномен Марії Заньковецької // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 9 квітня (№ 7). – С. 4
1579245
  Сохацька Є. Феномен Марка Вовчка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 12 (681), грудень. – С. 45-51. – ISSN 0130-5263
1579246
  Лазарєв С.Г. Феномен масової культури в наукових теоріях та практиці культурного життя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 36-42
1579247
  Пальм Н.Д. Феномен массовой культуры в XXI веке: генезис, специфика, основные тенденции развития // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 221-226. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1579248
  Грабовський С. Феномен Мацієвича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 21


  Левко Мацієвич - один із піонерів авіаційної справи у Російській імперії, відчайдушно смілива людина і український патріот.
1579249
  Чужиков А.В. Феномен медіаіндустрії в глобальній економіці : монографія / А.В. Чужиков ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2020. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-926-319-3
1579250
  Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Київ, 2012. – 425 л. – Бібліогр.: л. 369-425
1579251
  Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 44 назви
1579252
  Зленко Н.М. Феномен медіальної культури в сучасному світі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 34-38. – ISSN 2226-3209
1579253
  Навіцкая Т. Феномен медыятызацыі ў сучасных сацыяльных даследваннях // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 39-42
1579254
  Яременко С.О. Феномен ментального забруднення у сучасному інформаційному середовищі: необхідність кримінально-правового захисту // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 64-75
1579255
  Лук М. Феномен ментальності народу в історіософских концепціах українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) : [продовження] // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 180-186
1579256
  Лук М. Феномен ментальності народу в історіософських концепціях українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) / М. Лук // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 99-120
1579257
  Рижко В.А. Феномен мереж і комунікативні процеси в науці: раціональне та ірраціональне // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України ; Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 7-15. – ISSN 2077-8309
1579258
  Данильян О.Г. Феномен мережевих війн: до проблеми філософського осмислення / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 11-27. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1579259
  Скловський І.3. Феномен метафізики економіки в динаміці надії етносоціальних змін // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 254-262. – (Економічні науки ; вип. 28)
1579260
  Ігор Феномен метафізики етносоціальних змін в аспекті динаміки політичної модернізації / Ігор, 3.С. // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 115-122. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1579261
  Рачук С. Феномен методологічного плюралізму як визнання розвитку історичної науки // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 9-13. – ISSN 2311-9896
1579262
  Козубцов І.М. Феномен методологічної компетентності ад"юнктів у системи вищої військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 103-111


  У статті автор обгрунтовує феномен методологічної компетентності ад"юнктів в системі вищої військової освіти, яку вперше введено в науковий обіг. Відсутність опису аналогічної структури методологічної компетентності ад"юнктів у системі вищої ...
1579263
  Оржехівська І.Г. Феномен метро як випробування для християнина на прикладі київського метрополітену // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 50-51
1579264
  Мосенкіс Ю. Феномен милозвузності як матеріал спецкурсу "Живомовні джерела української мови" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 45-49. – ISSN 0320-3077
1579265
  Кушнірук О. Феномен Мирослава Скорика // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 9


  У столиці з ініціативи Нац. порталу академічної музики "Music-Review Ukraine" відбулася яскрава мистецька імпреза - міжнар. фестиваль "Дні музики Мирослава Скорика", присв. 75-річному ювілеєві від дня народження видатного укр. композитора сучасності, ...
1579266
  Коменда О.І. Феномен Мирослава Скорика в світлі ідей творчого універсалізму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 342-346. – ISSN 2226-3209
1579267
  Скрипаль Г. Феномен мислителів Київського кола // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 82-84. – ISBN 978-966-439-147-1
1579268
  Турган О. Феномен мистецтва і творчості в системі естетичних поглядів Євгена Маланюка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 211-218. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1579269
  Безаров О. Феномен міжетнічної толерантності на Буковині (1861-1914 рр.): випадок із євреями // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 67-75. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
1579270
  Герлах К.Ю. Феномен міжмодальної синестезії у невербальних мистецтвах : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Герлах Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1579271
  Синковець Н.І. Феномен міжнародної міграції: поняття та наслідки.. // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 83-87. – ISBN 978-617-696-384-4
1579272
  Кийков О.Ю. Феномен міжнародної освіти в сучасну епоху глобалізації та інформаційної революції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 332-335. – ISSN 2076-1554
1579273
  Рихліцька О.Д. Феномен міста: соціокультурні виміри // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 26-31. – ISSN 2616-9967


  У статті здійснюється теоретичний та практичний аналіз сучасних підходів до вивчення міста та міської культури. Місто в дослідженні розуміється як особливий феномен, що онтологічно зумовлює форму і зміст культур в різноманітних проявах соціокультурної ...
1579274
  Менжуліна Л.Н. Феномен міфічного у структурах філософування : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Менжуліна Л.Н.; КГУ ім.Т араса Шевченко. – Київ, 1998. – 16 с.
1579275
  Менжуліна Лариса Наумівна Феномен міфічного у структурах філософування : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.01 / Менжуліна Лариса Наумівна; Укр.держ.ун-тет харчових технологій. – К., 1998. – 145л. – Бібліогр.:л.145-150
1579276
  Ярмоленко Н. Феномен міфу в творчій інтерпретації І. С. Нечуя-Левицького // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 784-789. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1579277
  Павлюк А.Б. Феномен множинності перекладу в контексті питань сучасного мовознавства // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 190-197


  Стаття присвячена аналізу існуючих точок зору провідних науковців у галузі перекладознавства, які стосуються явища множинності перекладу, виділення постулатів і типів, які характеризують феномен множинності. Статья посвящена анализу ...
1579278
  Капанайко І.Я. Феномен мови крізь призму публікацій І. Франка в польській періодиці // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 138-148
1579279
  Петькун С. Феномен мови як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 56-59
1579280
  Алексєєва В.В. Феномен мови як середовище становлення українознавчого світогляду // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 290-296. – Бібліогр.: в приміт.; С. 290-295;


  Проблема феномена мови і її роль у становленні світогляду, прослідковано динаміку поглядів авторитетних філософів та філологів у різні епохи на сутність та світоглядне значення мови.
1579281
  Чинталова І.С. Феномен мови: досвід минулого та здобутки сьогодення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 66-68
1579282
  Єнчева Г. Феномен мовної аномалії: авторська/перекладацька креативність чи відхилення від норми? / Г. Єнчева, Г. Струк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 69-81. – ISSN 2413-3094


  Пропонована розвідка містить інформацію стосовно різних тлумачень поняття аномалії у лінгвістиці та перекладознавстві та різних підходів до їхньої класифікації, релевантних з погляду перекладу. Розглядається доцільність використання мовних аномалій на ...
1579283
  Щербина О. Феномен мовчання в юридичній аргументації // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 160-174. – ISSN 2227-7153


  У статті визначено специфіку феномену мовчання в юридичній аргументації. Зроблено аналіз проблеми застосування мовчання як аргументу в юридичній аргументації.
1579284
  Шемякин Я.Г. Феномен модернизации: цивилизационное измерение. Статья 1. Межцивилизационное взаимодействие: предпосылка, условие и историческое содержание процесса модернизации // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-72. – ISSN 0869-0499


  Феномен модернизации в статье рассмотрен в контексте цивилизационного подхода. Автор подчеркивает необходимость преодоления европоцентристской интерпретации модернизации, обосновывает понимание ее как процесса межцивилизационного взаимодействия. ...
1579285
  Федоренко Ю.О. Феномен моди як форма нормативної поведінки особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Міститься аналіз підходів щодо особливостей нормативного регулювання поведінки модою. Охарактеризована природа моральних норм та модних стереотипів. Визначено особливості впливу моральних норм на поведінку особистості та прагнення слідувати моді. The ...
1579286
  Корнієнко О.В. Феномен моди: державна політика та повсякденне життя в Українській РСР (1956-1985 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Корнієнко Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1579287
  Гуцол С.Ю. Феномен моды в зеркале семиотического подхода // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 125-130. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))


  Виявлено основні принципи функціонування модних знаків у сучасному суспільстві
1579288
  Ушакова Ю.А. Феномен моды и его интерпретации в современной гуманитаристике // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 126-131. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "Статья посвящена осмыслению основных подходов в определении феномена моды в области гуманитаристики. Автор рассматривает историческое, эстетико-искусствоведческое, социологическое и социально-психологическое направления и сосредоточивает внимание на ...
1579289
  Латышева Т.В. Феномен молодежной субкультуры : сущность, типы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 93-101. – ISSN 0132-1625
1579290
  Шиманська О. Феномен Моріса Алле // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 151-156. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1579291
  Гусева Г. Феномен музикальності з позиції одного з ключових компонентів музичного таланту // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 77-90


  "...Розглянуто питання про виявлення музикальності в комплексі музичної обдарованості. У зв’язку з цим досліджено концепції Б. Теплова і Д. Кірнарської. Проаналізовані окремі музичні здібності, такі як: музична пам’ять, відчуття ладу, а також ...
1579292
  Завгородняя Г. Феномен музыкального пространства в аспекте традиций: восток - запад // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 188-197
1579293
  Головатий М.Ф. Феномен мультикультуралізму як засіб досягнення міжнаціональної єдності народів і країн // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 12-19
1579294
  Анастасьев Н.А. Феномен Набокова / Анастасьев Н.А. – Москва : Советский писатель, 1992. – 316, [2] с., [8] л. ил.
1579295
  Манілов І.Ф. Феномен навіюваності та його особливості у старших підлітків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Досліджено особливості навіюваності дітей старшого шкільного віку. Вивчено взаємозв"язок між психічними станами підлітків та рівнем їх навіюваності. Досліджено чутливість шкірної, нюхової, аудіальної та візуальної сенсорних систем до гетерогенного ...
1579296
  Горбунова Л. Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 88-118
1579297
  Голіна І.В. Феномен надії у вимірі громадянської активності особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 229-242
1579298
  Сікорська І. Феномен наднаціональної ідентичності в країнах ЄС // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 327-333. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1579299
  Ущаповська І.В. Феномен наративу від обмеженої третьої особи в художній літературі / І.В. Ущаповська, Є.В. Нехаєнко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 69 (2). – С. 136-145. – ISSN 2520-6397


  Запропоновано дослідження наративу від обмеженої третьої особи – особливого явища в сучасному літературознавстві, яке наразі посідає чільне місце на ринку художньої літератури. Запропоновано класифікацію наративів за типами перспектив, що дозволяє ...
1579300
  Сорба О.М. Феномен насильства як етичний парадокс морально орієнтованої політики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 67-71. – ISSN 2077-1800
1579301
  Монастирьова Л.В. Феномен натовпу як текст і дискурс // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 42. – С. 43-65. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено дослідженню натовпу як текстового і дискурсивного об"єкта; визначенню дискурсивних параметрів натовпу. Співвіднесено формування уявлень про натовп як текст і дискурс зі становленням у лінгвістиці антропоцентричної парадигми, що ...
1579302
  Білецький І.П. Феномен науки в контексті парадигм філософування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 80-84. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1579303
  Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Тріщук О.В.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2009. – 470 л. + Додатки: л. 458-470. – Бібліогр.: л. 377-457
1579304
  Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : автореф. ... д-ра із соц. комунікацій: 27.00.01 / Тріщук О.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
1579305
  Андрейцев В. Феномен науково-освітньої правничої школи: методологічні засади формування і становлення // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 3-14


  Методологічні аспекти науково-освітніх правничих шкіл.
1579306
  Басенко І.Ю. Феномен наукового мистецтва: витоки, сутність, термінологія // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 95-96
1579307
  Дубовик М.М. Феномен наукового пізнання в системі духовних цінностей // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 82-84
1579308
  Девятова С.В. Феномен научной революции XVII века / С.В. Девятова, В.И. Купцов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – C. 59-67. – ISSN 0042-8744


  Математика, астрономия и физика, несомненно, в XVII в. были лидерами в научном познании. Однако плодотворно развивались в этот период и другие естественно-научные дисциплины, достигая значительных результатов. Mathematics, astronomy and physics, ...
1579309
   Феномен нації. – Київ : Знання, 1998. – 264 с. – ISBN 966-7293-24-6
1579310
  Григорчак І.М. Феномен нації в українському та російському політико-правовому полі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 69-73. – ISSN 2306-6814
1579311
  Терлюк І. Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 48-53. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1579312
  Терлюк І. Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 19-25. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1579313
  Іванишин П. Феномен національного ордену: націоналістична інтерпретація // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 14-21
1579314
  Ващенко І.В. Феномен національної безпеки у сучасному розумінні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 30-38. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1579315
  Козловець М.А. Феномен національної ідентичності в умовах глобалізації: український контекст : монографія / Козловець М.А., Вітер Д.В., Глотов Б.Б. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 230 с. – Бібліогр.: с. 213-228. – ISBN 978-617-696-218-2
1579316
  Козловець М.А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія / М.А. Козловець ; КНУТШ. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с. – ISBN 978-966-485-042-8
1579317
  Бондаренко О.В. Феномен національної ментальності в розмаїтті суспільних форм життєдіяльності народів // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 73-82
1579318
  Бабієва А. Феномен неградиційного політичного насилля // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 54-60. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
1579319
  Гребенюк Т. Феномен недостовірної нарації в системі сучасних наративних студій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – C. 12-21. – ISSN 0236-1477
1579320
   Феномен нейтралітету. Чому Швейцарія єдина не вступає у війни / матеріал підготувала Маргарита Ритмова // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Вкрита таємницею історія Далекого Сходу. – С. 60-93
1579321
  Себенцев А.Б. Феномен неконтролируемых территорий в современном мире / А.Б. Себенцев, В.А. Колосов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 31-46. – ISSN 0321-2017
1579322
  Гудима І.П. Феномен нелінійного мислення у науці // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 7-14. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 20). – ISSN 2226-2849
1579323
  Підодвірна М.І. Феномен ненадійного наратора в українській прозі XX століття: історико-літературний вимір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Підодвірна Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1579324
  Адаменко Н.Б. Феномен необароко в культурно-філосовській традиції постмодернізму : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Адаменко Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.168-188
1579325
  Адаменко Н.Б. Феномен необароко в культурно-філософській традиції постмодернізму : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Адаменко Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1579326
  Дем"янчук А.С. Феномен неоромантичної лірики М. Вінграновського та особливості його вивчення / А.С. Дем"янчук, О.О. Марчук, Л.Б. Мельничук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 2 (24). – С. 22-29. – ISSN 2919-864X
1579327
  Шулепова О. Феномен несогласия в историческом учении М. В. Ломоносова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 39-43. – ISSN 1684-2626
1579328
  Геєць В.М. Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку = The phenomenon of instability as a challenge to economic to economic development / В.М. Геєць ; [НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"]. – Київ : Академперіодика, 2020. – 454, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., післямова та зміст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-403-9
1579329
  Марченко О.В. Феномен нетрадиційної релігійності в постмодерну добу: український контекст // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 15-18
1579330
  Богдановський І.В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософський і соціально-психологічний аналіз : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Богдановський Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 451 л. – Бібліогр.: л. 413-451
1579331
  Богдановський І.В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософський і соціально-психологічний аналіз : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.11 / Богдановський Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1579332
  Соколова К.О. Феномен нечитання як чинник виникнення стереотипів у медіагалузі (на прикладі творчості маркіза де Сада) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 12-14


  Йдеться про виникнення стереотипів у медіагалузі на прикладі феномена нечитання таких стереотипізованих авторів, як маркіз де Сад. Автор пояснює причини виникнення стереотипів у літературі, а та кож подає рекомендації медіапрацівникам для боротьби з ...
1579333
   Феномен НИС: эволюция и современность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 64-77. – ISSN 0131-2227
1579334
  Степанов Андрій Феномен нігілізму у філософсько-етичній традиції постмодернізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.46-51. – ISSN 1728-3671
1579335
  Степанов Андрій Феномен нігілізму у філософсько-етичній традиції постмодернізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1728-3671
1579336
  Лесняк Е.В. Феномен НЛО / Е.В. Лесняк. – Київ : УКРВУЗПОЛИГРАФ, 1991. – 80с. – ISBN 5-8238-0010-Х
1579337
  Приходько В.В. Феномен Нового // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1579338
  Білоцерківець В.В. Феномен нової економіки: ідентифікація та делімітація в умовах постіндустріалізму // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 25-30. – ISSN 2306-6792
1579339
  Тарасюк Я. Феномен нульового твору (на прикладі раннього роману Франсуа Моріака) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 271-277. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1579340
  Александров А. Феномен Нурсултана Назарбаева // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 33. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670
1579341
  Слома Я. Феномен об"єднання через різноманітність / розмову вів Степан Мігус // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 21 квітня (№ 16). – С. 7. – ISSN 0027-8254


  Розмова з Ярославом Сломою, головою Комісії національних і етнічних меншин сеймику Вармінсько-Мазурського воєводства.
1579342
  Стояцька Г.М. Феномен об"єктивованої волі у філософсько–правовому вченні Г.В.Ф. Гегеля // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 206-208. – ISSN 2076-1554
1579343
  Резнікова Н.В. Феномен об’єднання і периферізації в процесі інтеграції в світову економічну систему // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 167-175. – ISSN 2308-6912


  В статі досліджуються передумови та природа економічної взаємодії. Проаналізовано теоретичні засади світ-системного підходу для моделювання перспектив розширення міжкраїнового об’єднання. The article investigates the background and the nature of ...
1579344
  Отрох Н.В. Феномен обдарованості в контексті інноватики:філософський аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 157-164
1579345
  Протас О.Л. Феномен обдарованості в контексті психолого-педагогічних досліджень // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 57-65. – ISSN 2414-5076
1579346
  Лисовець Н.А. Феномен обману та його місце в людському бутті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 31-35


  В статті зроблено спробу аналізу феномену обману як невід"ємної складової людської екзистенції. Акцентовано увагу на визначенні понять істини та правди та відмінностях між ними. В статье предпринята попытка проанализировать феномен обмана как ...
1579347
  Яровий А.М. Феномен образного пізнання як нова парадигма сучасного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 155-157. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Дана наукова робота присвячена осмисленню феномену образного пізнання в контексті парадигмальних змін сучасного мислення. На основі отриманих результатів обгрунтовується, що парадигма образних архітектур мислення в найближчій перспективі буде визначати ...
1579348
  Урсул А.Д. Феномен образования в глобально-эволюционном ракурсе / А.Д. Урсул, Т.А. Урсул // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 4 (70). – С. 44-51. – ISSN 1812-8696


  В статье предлагается эволюционный подход к исследованию мирового образования в перспективе развертывания глобальных процессов.
1579349
  Маричев И.В. Феномен образовательного пространства и методологические регулятивы его построения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 52-55. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются общие признаки пространства, выявляется феномен образовательного пространства и приводятся его основные признаки+ Рассматриваются общие признаки пространства, выявляется феномен образовательного пространства и ...
1579350
  Сорочук Л. Феномен образу "Козака Мамая" в українському культурному контексті // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 100-102. – ISBN 978-617-640-241-1
1579351
  Ангаладян Р. Феномен образу матері у вірмен у XX столітті // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 278-280. – ISSN 0320 - 8370
1579352
  Лобанов Ю.С. Феномен ограниченности культуры как инновационный аспект содержания образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.62-69. – ISSN 1811-0916
1579353
  Слабошпицький М. Феномен одного роду. (Симиренки: конспект родинної хроніки) // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.12-15


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1579354
  Слабошпицький М. Феномен одного роду. Симиренки : конспект родинної хроніки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (15). – С. 72-78. – ISSN 1819-7329
1579355
  Надточей Ю. Феномен односторонности в политике США и России // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 85-95. – ISSN 1728-2756
1579356
  Бех І.Д. Феномен одухотворення навчального змісту як виховний засіб // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 47-51. – ISSN 2304-06294
1579357
  Козак С. Феномен Олександра Довженка // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 88-101. – ISBN 978-83-935845-4-3
1579358
  Головащенко М. Феномен Олександра Кошиця // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 126-134. – ISBN 5-89354-154-5
1579359
  Головащенко М.І. Феномен Олександра Кошиця / Михайло Головащенко. – Київ : Музична Україна, 2007. – 576, [14] с., [16] арк. фотоіл. : іл., фотоіл., портр., ноти. – Бібліогр.: с. 551 та в прим. – ISBN 966-8259-27-0
1579360
   Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.О. Пащенко (голов. ред.), М.І. Степаненко (відп. ред.), С.Я. Єрмоленко та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – 451, [5] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1579361
   Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Ін-т укр. мови НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Нац. гірничий ун-т ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 347, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1579362
  Рахманов О. Феномен олігархізації політичної влади в Україні: від піднесення до занепаду // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 30-45. – ISSN 1563-3713
1579363
  Жовніренко П. Феномен Орди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 30). – С. 5


  Найкращим і для світу, і для Росії варіантом була б самотрансформація Росії.
1579364
  Плющ Н.П. Феномен орфографічної вимови в сучасній українській літературній мові // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 210-214. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Дослідження присвячено з’ясуванню соціолінгвістичних законо мірностей змін орфоепічних норм, взаємозв’язкові й взаємовпливу письма і ви мови. Спостережено, що одним із джерел «орфографічної вимови» в су часній українській літературній мові є правописні ...
1579365
  Андрущенко В.П. Феномен освіти : у 5 кн. / Віктор Андрущенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Асоц. пед. ун-тів України та Європи. – Суми : Університетська книга. – ISBN 978-966-680-988-2
Кн. 5 : Статті та інтерв"ю. – 2021. – 535, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1579366
  Алієва О. Феномен освіти в історико-філософському контексті / О. Алієва, Г. Зубань, Р. Мартинов // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 57-64. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1579367
  Горбань О.В. Феномен освіти в транзитивному суспільстві // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 14-17. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595
1579368
  Нежива О.М. Феномен освітньої політики : національний та міжнародний виміри : монографія / О.М. Нежива ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Зовнішня торгівля, 2017. – 279, [1]. – Бібліогр.: с. 242-279. – ISBN 978-966-8517-42-6
1579369
  Фінів О.Я. Феномен особистісної безпеки та його кореляція із психозахистом // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 414-421. – ISSN 2219-2654
1579370
  Перевертень Н.С. Феномен особистості в повісті Є. Гребінки "Доктор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 326-333


  У статті розглядається поняття "особистість" , аналізується процес формування особистості головного героя Івана Севрюгіна у повісті Є. Гребінки "Доктор", його основних рис характеру, а також причини загибелі
1579371
  Цзянь Чунсінь Феномен особистості в Стародавньому та Середньовічному Китаї // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 69-80


  Розкривається в філософському контексті специфіка історичного процесу формування особистості у китайській цивілізації. Ключові слова: людина, особистість, китайська цивілізація, принцип родинності, частина-ціле, органічне ціле. Раскрывается в ...
1579372
  Рибалка В. Феномен особистості як суб"єкта лідерської діяльності у класичних творах психологів і педагогів Харківщини // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 144-154. – ISSN 2616-3241
1579373
  Лучик Ю. Феномен Оссовського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 4


  У Києві представили книжку про корифея української соціології.
1579374
  Юй Ле Феномен останніх сонат Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ч. Айвза, О. Скрябіна в інтеріоризації стильових етапів композиторської творчості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Юй Ле ; М-во культури України ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1579375
  Назарук В. Феномен Остапа Лапського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 73-80. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про особистість і творчу діяльність українського поета й перекладача в Польщі, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Остапа Лапського. Проаналізовано стилістичні, ідейно-естетичні, мовні особливості та основні ...
1579376
  Петренко О.В. Феномен остенсивности в лингвофилософском освещении // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – C. 147-155


  Статья посвящена анализу остенсивных определений в контексте их функционирования в заглавиях интернет-страниц. Приведены основные концепции, связанные с проблемой этого типа определений в философии, а также предложена классификация остенсивных ...
1579377
  Котченко Т.Е. Феномен осьового часу Карла Ясперса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається специфічна поняттєва система, яку розробив для актуалізації свого феномену - феномену осьового часу, німецький мислитель XX ст. Карл Ясперс. Для виведення цього поняття Ясперс використав основний феномен своєї філософії ...
1579378
  Литвин С. Феномен отаманщини доби Директорії в українській історіографії // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 5-15
1579379
  Міхно В.М. Феномен П.Н. Толстякова в контексті української музичної культури 20 сторіччя : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Вікторія миколаївна Міхно; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 15 назв
1579380
   Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская література - уплывы і узаемаузбагачэнне = Феномен пограниччя: польська, українська та білоруська література - взаємне проникнення і взаємозбагачення = Fenomen pogranicza: polska, ukrainska i bialoruska literatura - wzajemne przenikanie i wzbogacanie : зборнік артыкулау / Універсітэт імя Марыі Кюры-Складоускай (Люблін) ; ПАН (Аддзел у Любліне) ; Польскі інстытут у Мінску ; [ пад. рэд. С. Кавалева і І. Набытовыча ]. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – 400с. – ISBN 978-985-6852-57-5
1579381
  Ткачук Б.В. Феномен пам"яті в ретроспективі античності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 21-28. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
1579382
  Мальцев О. Феномен пам"яті у соціальному часі // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 30-48. – ISSN 2708-0390
1579383
  Тимофієва К.Д. Феномен Панаїта Істраті / К.Д. Тимофієва, В.Я. Йовдій // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
1579384
  Луканова В.В. Феномен пандемії: підгрунтя, сутність, динаміка (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Луканова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1579385
  Задорожна Л. Феномен парадигми руху в поетичній творчості Т. Шевченка (цикл поезій "У казематі") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 131-141


  У статті розглядається парадигма руху - як чинник духовного і фізичного простору за умов перебування поета в жорсткій неволі - "У казематі". В статье рассматривается парадигма движения - как фактор духовного и физического пространства в условиях ...
1579386
  Райбедюк Г. Феномен пасіонарності Івана Огієнка та Василя Стуса: типологічні аспекти // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 287-293. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1579387
  Шервашидзе В. Феномен Паскаля Киньяра / В. Шервашидзе, Ж. Сиари // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 314-340. – ISSN 0042-8795
1579388
  Галузинская В.С. Феномен Патона. Портрет в интерьере двух столетий / Виктория Галузинская. – Киев : Наукова думка, 2010. – 263 с. : илл. – (Сер. "Президенты Академии наук Украины"). – ISBN 978-966-00-0960-7
1579389
  Антіпов О. Феномен патріотизму як один зі складників національно-мовної картини світу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 226-237
1579390
  Городецька Наталія Феномен педагогічної інноватики як психологічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 134-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1579391
  Сорочан Т.М. Феномен педагогічної майстерності як методологія трансформації професіоналізму педагогів Нової української школи // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2019. – № 1 (102). – С. 5-12. – ISSN 2304-0629
1579392
  Калініна І.М. Феномен педагогічної підтримки особистісно-професійного становлення дежавних службовців // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 85-95. – ISSN 2227-2747
1579393
  Міхно О. Феномен педагогічної характеристики учня: від Ушинського до Сухомлинського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 1, 13-15. – ISSN 2219-5793
1579394
  Горбик О.О. Феномен первісної архітектури: її генезис та історичні наслідки // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ, 2016. – Вип. № 62, ч. 1. – С. 169-172. – ISSN 2076-815X
1579395
  Бойко О. Феномен перебудови: причини, суть, наслідки // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 6. – С.84-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0585-8365
1579396
  Гумєнніков І.М. Феномен передбачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1579397
  Біляшевич Т. Феномен переміщення у п"єсі "Атласний черевичок" Поля Клоделя // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 10-11
1579398
   Феномен Петра Могили. – К, 1996. – 268с.
1579399
  Судинович С. Феномен пияцтва як девіація в російському суспільстві XVI століття // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 190-193. – ISBN 978-966-171-793-9
1579400
  Зубай Ю. Феномен піаніста-композитора в українській музичній культурі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 111-119. – ISSN 2410-5325


  Досліджується феномен піаніста-композитора в українській музичній культурі, проаналізований у ретроспективному ракурсі. Розгляд цієї теми дозволяє повноцінно зрозуміти місце і роль творчого й інструментально-виконавського доробку українських митців як ...
1579401
  Стрехалюк А. Феномен піднесеного у класичній музиці: концепції і підходи // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 100-110. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядаються основні підходи до інтерпретації класичної музики, аналізуючи способи використання естетичної категорії піднесеного для інтерпретації творів композиторів-класиків. Зокрема акцентується на використанні класичних теорій піднесеного XVIII – ...
1579402
  Романовський О. Феномен підприємництва і роль вищої школи в підготовці підприємців. / О. Романовський, Ю. Романовська // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С49-59. – ISSN 1682-2366
1579403
  Жень Ц. Феномен планетарной личности : монография / Жень Цзя ; [под науч. ред. В.П. Беха]. – Киев ; Пекин : Каравелла, 2019. – 319, [1] с. : табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 295-317 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2229-74-5
1579404
  Пригода Таміла Миколаївна Феномен пластичного в культурі : Дис... канд.філ.наук: 09.00.08. / Пригода Таміла Миколаївна; Волин. держ. ун-итет. – Луцьк, 2001. – 173л. – Бібліогр.:л.160-173
1579405
  Пригода Таміла Миколаївна Феномен пластичного в культурі: естетико-філософський аналіз : 09.00.08. Автореф. дис. ... канд. філософ. наук / Пригода Таміла Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18
1579406
  Щербина Н.С. Феномен поваги у сучасному гуманітарному дискурсі (історико-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філософії : 033, 03 / Щербина Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 231 арк. – Додатки: арк. 225-231. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 201-224
1579407
  Недзельський А. Феномен повсякденного життя та специфіка його концептуалізації в суб"єктивістських соціологічних теоріях // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 127-129
1579408
  Гончарук С. Феномен повторності в адміністративно-деліктному законодавстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-79. – ISSN 0132-1331
1579409
  Гончарук С. Феномен повторності в адміністративно-деліктному законодавстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1579410
  Лукин А.Е. Феномен пограничных стратонов и его значение для решения ключевых проблем теоретической и прикладной геологии // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 7-26 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1579411
  Верменич Я.В. Феномен пограниччя : Крим і Донбас в долі України / Ярослава Верменич ; НАН України, Ін-т історії України, [Від. іст. регіоналістики]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. – 368, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8442-5
1579412
  Сердюк О.С. Феномен подвійних організацій як негативний наслідок інституціонального переходу України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 60-72 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
1579413
  Шитик Л. Феномен подвійного синтаксичного зв"язку крізь призму функційної граматики // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 94-96. – ISSN 0252-3108
1579414
  Курілов Ю.Ю. Феномен поезії Джима Моррісона // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 155-173
1579415
  Просалова В. Феномен поета-вченого і/ чи вченого-поета у творчій діяльності неокласиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 11-19. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті простежується, як чітко регламентована форма сонета в поезії неокласиків допускала проникнення ірраціональних елементів, підкреслюється спонтанність їх вияву, специфічний характер раціоналізму. Автор статті обґрунтовує, що дискурс ...
1579416
  Білик Г. Феномен поета-вченого: викладацька грань творчості "неокласиків" // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 64-70. – ISBN 966-7653-03-5
1579417
  Веремійчук І.П. Феномен поета-пророка як втілення ідеї "досконалості" людини в контексті філософування А. Міцкевича // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Ідея досконалої людини знайшла своє відображення у розумінні поняття поета-пророка і таким чином є присутньою у творчому доробку усіх представників романтизму. Феномен поета-пророка, властива не лише для романтичної поезії, а й біографії самих ...
1579418
  Грачова Т. Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 84-86
1579419
  Єгорова Ю.М. Феномен поетичного мислення О. Фесюка // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 75-81. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
1579420
  Лимаренко А.С. Феномен полимодельной системы межконфессиональных отношений в Приазовье (в конце XIX - начале XX в.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 244-249. – ISSN 2076-1554
1579421
  Бученков Д. Феномен политической идеологии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С. 83-96. – ISSN 0869-44435
1579422
  Тельпіс О.В. Феномен політичного лідера в конструктивістських концепціях // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 218-220
1579423
  Гладуняк І.В. Феномен політичного лідерства у процесі функціонування механізму політичного управління // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 636-643. – ISSN 1563-3349
1579424
  Медвідь Ф.М. Феномен політичної аксіології / Ф.М. Медвідь, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 75-77
1579425
  Андреєва Я.Ф. Феномен політичної активності особистості / Я.Ф. Андреєва, С.В. Гуленко // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 49-57. – ISBN 978-966-8063-90-16
1579426
  Шуба О. Феномен політичної влади в сучасній Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 31-32
1579427
  Смірнова В.О. Феномен політичної волі у контексті політологічного аналізу особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 201-206
1579428
  Закіров М.Б. Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності : монографія / М.Б. Закіров ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2016. – 561, [2] с. – Бібліогр.: с. 507-562. – ISBN 978-966-02-8139-4
1579429
  Іванов І.Ю. Феномен політичної ідентичності: політичний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 139-142. – ISSN 2077-1800
1579430
  Васильчук Є.О. Феномен політичної контркультури в пострадянських суспільствах: фактори формування, особливості прояву та ідеологічний зміст / Є.О. Васильчук, І.Л. Морозов // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 310-324
1579431
  Шайхалієва Ю. Феномен політичної корупції в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 415-430
1579432
  Шайхалієва Ю. Феномен політичної корупції у світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 51-54
1579433
  Дмитрієва М.В. Феномен політичної соціалізації особистості: ретроспективний аналіз психологічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано основні методологічні підходи до розгляду психологічних чинників процесу політичної соціалізації особистості, представлені в концепціях біхевіорального, когнітивного, гуманістичного та психоаналітичного напрямків. Проведено системний ...
1579434
  Сухарєва С. Феномен польськомовної літератури в давньому українському письменстві // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 335-337. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті представлено феномен польськомовної літератури в українському письменстві Середньовіччя. Коротко охарактеризовано основні етапи його розвитку, звернено увагу на проблематику і художню цінність творів, а також світоглядні мотиви їх авторів.
1579435
  Нишанов В.К. Феномен понимания: когнитивный анализ / Нишанов В.К. ; АН КиргССР, Ин-т философии и права. – Фрунзе : Илим, 1990. – 227 с. – Библиогр.: с. 185-210
1579436
  Шкребтієнко Л.П. Феномен поняття "патріотизм": сутність та характеристика // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 81-82
1579437
  Макаров Г.В. Феномен поняття етнорегіоналізму у політичній науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-117. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1579438
  Коломоєць Т.О. Феномен попередження як виду адміністративного стягнення за законодавством України : монографія / Т.О. Коломоєць, Ю.Х. Куразов ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-199. – ISBN 978-966-599-416-9
1579439
   Феномен популізму в пострадянському просторі : Матеріали українсько-белоруського семінару. – Український центр культурних досліджень; ІКП. – Київ : УЦКД, 1999. – 80с. – ISBN 966-95394-4-7
1579440
  Рахманов О. Феномен популізму у розвинених та перехідних суспільствах: особливості проявів та детермінанти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 59-73. – ISSN 1563-3713
1579441
  Рубайло М. Феномен популярності "Молота відьом" // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 371-375. – ISBN 978-966-171-90295
1579442
  Новенченко О.Ю. Феномен постаті Цадика-праведника в хасидизмі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 48-49
1579443
  Руденко Л. Феномен постмодернізму в рецепції українських науковців // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Статтю присвячено аналізові провідних концепцій становлення та розвитку парадигми постмодернізму в Україні. The article is devoted to the analysis of main conceptions of the process of forming and development of postmodernism"s paradigm in ...
1579444
  Чобанюк М. Феномен постмодернізму як явище слов"янської культури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 119-122. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1579445
  Гутнікова Т. Феномен постмодерністської гри (на прикладі романів Василя Кожелянка, Юрія Андруховича, Юрія Іздрика) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 202-206. – ISSN 2307-2261
1579446
  Золотухін Д. Феномен постправди / Д. Золотухін, П. Савич; розмову вів Геннадій Карпюк // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 11). – С. 12-13


  Перевагу в інформаційній війні матиме той, чия оцінка факту переможе в суспільному дискурсі.
1579447
  Інжиєвська Л.А. Феномен посттравматичного зростання: погляд ветерана бойових дій / Л.А. Інжиєвська, О.Ю. Чаморсов // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 51-55
1579448
  Кузнецов Ю. Феномен потоку свідомості в українській літературі та його психоаналітична реконструкція // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 27-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-2131
1579449
  Магдалінчук В. Феномен появи і розвитку соціального підприємництва: світова практика та уроки для України // Соціально відповідальне ведення бізнесу - складова сталого розвитку : зб. матеріалів за результатами Всеукр. конкурсу наук. робіт здобувачів вищ. освіти та молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України / НАН України [та ін. ; заг. ред.: В.А. Устименко ; ред.-упоряд.: А.Є. Санченко ; упоряд.: А.О. Сошников, А.В. Токунова]. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 324-332. – ISBN 978-966-02-9928-3
1579450
  Шаповал В. Феномен прав і свобод людини та громадянина (теоретикоправовий і конституційний аспекти) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 24-45. – ISSN 1026-9932
1579451
  Рабінович П. Феномен права в інтерпретації Страсбурзького суду (до 50-річчя Європейського суду з прав людини) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
1579452
  Стовба А.В. Феномен права как фундаментально-онтологическая основа правосудия // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 147-153. – ISSN 1818-992Х
1579453
  Лобода Ю.П. Феномен права та традиція праворозуміння // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 84-92. – ISSN 1818-992Х
1579454
  Нахабич Н.С. Феномен правлячої еліти: теоретичні підходи до розуміння механізмів формування та репродукції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 85-92. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті здійснена систематизація теоретичних підходів щодо розуміння принципів соціальної ідентифікації пралячих елітних груп,а також дана характеристика процесуальних особливостей формування та репродукції правлячої еліти.
1579455
  Ященко В. Феномен правовідносин як наукова проблема / В. Ященко, А. Щуровський // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 13-17
1579456
  Рабінович П. Феномен праворозуміння: гносеологічна характеристика // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 11-22. – ISSN 1993-0909
1579457
  Стовба А.В. Феномен правосудия: фундаментально- онтологический смысл и основания основания // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 176-181. – ISSN 0201-7245
1579458
  Нечитайло І.М. Феномен праслов"янського діалектизму в порівняльно-історичній парадигмі // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 48-59. – ISSN 2524-0013


  "У статті розглянуто дослідницькі напрями і процеси, що визначали ідеологію й методику етимологічних, діалектологічних і лінгвогеографічних славістичних розшуків протягом 150 років від самого зародження і до трансформації в нову наукову парадигму ...
1579459
  Кравченко В.М. Феномен праці у філософських поглядах Папи Римського Івана Павла II (Кароля Войтили) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 141-144
1579460
  Долженков О. Феномен президентової в пострадянському суспільстві // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-26. – ISSN 1609-5499
1579461
  Коломоєць Т.О. Феномен презумпцій в адміністративному праві України : монографія / Т.О. Коломоєць, І.В. Зозуль ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-179. – ISBN 978-966-599-437-4
1579462
  Шаталович А.М. Феномен преображенной любви в творчестве Ф.М. Достоевского / А.М. Шаталович, И.В. Бойко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 86-91. – ISSN 2077-1800
1579463
  Добрянський І. Феномен приватної вищої освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2/3 (950/951). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788
1579464
   Феномен Приднестровья / Н.В. Бабилунга, С.И. Берил, Б.Г. Бомешко, И.Н. Галинский, Е.М. Губогло, В.Р. Окушко, П.М. Шорников; Приднестровский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Научно-исслед. лаборатория ист. Приднестровья. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тирасполь : РИО ПГУ, 2003. – 336 с. – ISBN 5-88568-098-1
1579465
  Окатьєва І.І. Феномен природи як засіб творення конфліктних колізій у "Слові о полку Ігоревім" та його англомовному (В. Набоков) та німецькомовному (Р.М. Рільке) перекладах // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 108-120. – (Літературознавство ; вип. 1 (87)). – ISSN 2312-1068
1579466
  Гнатенко П.И. Феномен природы человека : монография / П.И. Гнатенко. – Київ : Вища освіта, 2014. – 267, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8081-80-4
1579467
  Донченко О.А. Феномен проекції в політиці і його вплив на соцієтальну психіку українців // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 24-37. – ISBN 978-966-8063-84-3
1579468
  Оніпко З. Феномен прокрастинації в сучасній психології: теоретичні засади дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 66-71. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1579469
  Пасько К. Феномен прокрастинації серед студентів ЗВО / К. Пасько, К. Дворядкіна // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 247-251. – ISBN 978-617-8095-12-3
1579470
  Черницын С. Феномен пророческой деятельности Мухаммеда // Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2006. – № 1. – С.103-115. – ISSN 1681-7559
1579471
  Романенко О. Феномен просторово-часової організації повіствування у кіноповісті О. Довженка "Україна в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 219-221.
1579472
  Макаруха З. Феномен простору свободи, безпеки та юстиції у праві Європейського Союзу: концептуальна база // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 90-96. – ISSN 2304-1773
1579473
  Шевцов С.В. Феномен пространства и времени в творчестве И. Бродского: антропный срез // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 4-16. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
1579474
  Гладун О. Феномен протидії корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 17-23. – ISSN 2311-6676
1579475
  Магась В.О. Феномен професійно-політичних організацій в російській імперії в 1905-1908 роках // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 47-51
1579476
  Дуфенюк О.М. Феномен професіоналізму правоохоронці у символічному трактуванні правових поглядів С.Оріховського // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 275-286. – (Юридична ; Вип. 1)
1579477
  Фединишинець В.С. Феномен професора Лизанця. / В.С. Фединишинець. – Ужгород, 1996. – 200с.
1579478
  Жуковська Г. Феномен профетизму у малій прозі Івана Франка (на матеріалі оповідань "Терен у нозі" та "Як Юра Шикманюк брів Черемош") // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 42-46
1579479
  Дядюшкін О.М. Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча ідентифікація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дядюшкін Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
1579480
  Дядюшкін О.М. Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча ідентифікація : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дядюшкін Олександр Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 182 л. – Бібліогр.: л. 161-182
1579481
  Шевченко В. Феномен психічного вигорання у студентів психологів / В. Шевченко, Н. Полєшко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 211-216. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1579482
  Компанцева Л. Феномен психологічних операцій як концепт і дискурс (за матеріалом безпекових лінгвокультур НАТО та Російської Федерації) // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 174-194. – (Philology ; vol. 27, issue 2). – ISSN 2309-1797
1579483
  Карнаухова М.Д. Феномен публічного управління в перспективі наратології : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Карнаухова Марія Дмитрівна ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1579484
  Лазарева М. Феномен публічності у філософській концепції Хосе Ортеги -і - Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 589-596. – ISBN 978-966-423-392-4
1579485
  Скороходова Т.Г. Феномен Рабиндраната Тагора в контексте Бенгальского Ренессанса (к 150-летию со дня рождения) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 146-156. – ISSN 0042-8744
1579486
  Войнова Марина Константиновна Феномен развода в современном капиталистическом обществе : Автореф... канд. социологич.наук: 22.00.01 / Войнова Марина Константиновна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 24л.
1579487
  Андреева О.А. Феномен революции в истории государства и права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 19. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуется феномен революции в различные периоды исторического и правового развития, а также аспекты его включения в процесс научного анализа современного общественного прогресса.
1579488
  Нагорна Л. Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Україні : історичні витоки // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 107-122. – ISBN 978-966-02-4344-6
1579489
  Нагорна Лариса Феномен регіональної ідентичності: методологічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 28-43. – ISBN 978-966-02-4851-9
1579490
  Пиріг Р. Феномен рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини повернення М. Грушевського до радянської України. The article is deals with the analyse reasons of retain of M. Grushevsky to Soviet Ukraine.
1579491
  Черхава О.О. Феномен реконструкції у лінгвокомпаративістиці доби структуралізму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 157-164. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
1579492
   Феномен ректора Скопенка // Ми і Президент : міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 6-12
1579493
  Канаков Д.В. Феномен религиозного догматизма = К постановке проблемы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 74-83. – ISSN 0235-1188
1579494
  Сафронов А.Г. Феномен религиозной мобильности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 155-160. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1579495
  Колодний А. Феномен релігії. Природа, структура, функціональність, тенденції / А. Колодний. – Київ : Світ знань, 1999. – 52 с. – ISBN 966-546-005-7
1579496
  Верланов Д.С. Феномен релігійно-філософської інтуїції у філософії грецької патристики (IV - VI ст.) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Верланов Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1579497
  Андросова В.І. Феномен релігійного трансу з погляду трансперсональної психології і НЛП // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 3-5
1579498
  Панченко С.А. Феномен релігійного туризму і паломництва в культурологічному вимірі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 63-67. – ISSN 2312-4679
1579499
  Арістова А.В. Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси / Алла Арістова. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 180, [2] с. – Бібліогр.: с. 171-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-637-1
1579500
  Арістова А.В. Феномен релігійної комунікації в оптиці загальної теорії комунікації // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 97-106. – ISSN 2413-0966
1579501
  Завідняк Б.Т. Феномен релігійної філософії: критичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 ; 09.00.14 / Завідняк Богдан Теодорович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
1579502
  Костенко А.М. Феномен релігійності: різноманітні підходи до осмислення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 31-38
1579503
  Гуренкова Ю.В. Феномен ритуального смеха: от архаики к современности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С.57-61. – ISSN 2073-9702
1579504
  Снитко О.С. Феномен рідної мови і його інтерпретація в сучасній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 56-61. – ISBN 966-594-420-7
1579505
  Кузьміна М.О. Феномен розвитку професійної компетентності соціальних працівників у дослідженнях вітчизняних науковців // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 79-84. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Процес формування професійних компетенцій соціальних працівників в Україні є важливим аспектом їх навчання у закладах вищої освіти України. Проаналізовані вітчизняні наукові праці дозволяють дійти висновку, що професійні компетенції соціальних ...
1579506
  Безродних І.Г. Феномен рококо, його ключові топоси і концепти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 8-14. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  Рококо - стиль в мистецтві (в основному в дизайні інтер"єрів), який виник у Франції в I пол. XVIII cn. як розвиток стилю бароко. Характерними рисами рококо є витонченість, велика декоративна нагрузка інтер"єрів та композицій,орнаментальний ритм, велика ...
1579507
  Володарська М. Феномен романтизму в американській літературі ХІХ століття: огляд наукових джерел // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 35-40. – ISSN 2410-0927
1579508
  Задорожна С.В. Феномен романтизму Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Заперечується традиційна схема творчої еволюції Т. Шевченка від романтизму до реалізму і остаточне утвердження на позиціях критичного реалізму, яку культивувало шевченкознавство радянського часу. Солідаризуючись з позицією М. Драгоманова, П. ...
1579509
  Іщенко О. Феномен Ронделя Миколи Боровка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 лютого (№ 3)
1579510
  Паньків М. Феномен Російської імперії в працях сучасних польських дослідників // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 158-178. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
1579511
  Доріченко О. Феномен Рудольфа Нуреєва // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 187-190. – ISSN 0208-0710
1579512
  Фролов А. Феномен русский и советский (по поводу 50-летия первого полета человека в космос) // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления ; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0130-9757
1579513
  Порохин Сергей Феномен русского духа // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 10. – С. 2-5. – ISSN 0868-488Х
1579514
  Лучников М.Ю. Феномен русской классической критики в отечественном литературоведении. Итоги и перспективы изучения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 3-20. – Библиогр.: 89 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 6). – ISSN 0321-1711
1579515
  Иванова Л.П. Феномен русской эмиграции в лингвоимагологическом аспекте // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 274-286. – ISSN 2524-0013


  Рассматривается эмиграция как феномен, когда люди (в данном случае представители творческой интеллигенции Советской России) порвали с родными корнями, но не стали и не стремились стать немцами. Приводятся причины выбора именно Берлина (традиционно ...
1579516
  Бурутіна А. Феномен руської святості у творчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 122-127


  У статті досліджується феномен руської святості у творчості Тараса Шевченка. За приклад взято парадигму образів Бориса та Гліба у "Повіданні про святих князів Бориса та Гліба" невідомого автора та "Чтєнії про житіє і погублення блаженних страстотерпців ...
1579517
  Торба Феномен Сави Чалого: актуальність психологічної моделі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 176-180
1579518
  Луценко М.В. Феномен садибного життя дворянства Слобідсько-Української губернії в умовах мультикультурного простору // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 17-19. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
1579519
  Рафальський І.О. Феномен самовизначення націй в європейській політичній традиції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 326-335
1579520
  Сергійчук В. Феномен самознищення історичної пам"яті Миколою Гоголем і реалії сьогодення // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 252-256. – ISBN 978-617-7196-23-4
1579521
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Соболь Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 188 л. – Бібліогр. : л. 172-188
1579522
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.03 / Соболь Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1579523
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності у філософії символічного інтеракціонізму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 88-93
1579524
  Алексеева-Бескина Феномен самоорганизации в искусственной среде обитания человека // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 61-68. – ISSN 2073-8528
1579525
  Каралаш Н. Феномен самотності людини у філософській антропології і соціальній філософії // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2018. – № 1/2 (29/30). – С. 13-19. – ISSN 2224-0306
1579526
  Лебідь А.Є. Феномен свідомості: досвід аналітичної філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 141-142
1579527
  Толкачов О. Феномен свобода людини в ліберальному праворозумінні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 59-61
1579528
  Боднар К.А. Феномен свободи в демократичному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 113-120
1579529
  Слюсар В.М. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Слюсар В.М.; Житомирський державний ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2007. – 196л. – Бібліогр.: л. 180 - 196
1579530
  Слюсар В.М. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Слюсар В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1579531
  Пасічник О.В. Феномен свободи волі особистості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 103-105
1579532
  Сарибекян Д.Г. Феномен свободы в творчестве Григория Сковороды // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 162-163
1579533
  Сидорина Т.Ю. Феномен свободы в условиях глобализации / Т.Ю. Сидорина, Т.Л. Полянников, В.П. Филатов ; [под ред. Т.Ю. Сидориной ; Рос. гос. гуманит. ун-т]. – Москва : РГГУ, 2008. – 404, [12] с. – Текст рус., англ. - Рез. и содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 391-405 и в примеч.: с. 353-390. – ISBN 978-5-7281-1051-4
1579534
  Дышлевой И.А. Феномен свободы: формы проявления в современном обществе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 128-132. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1579535
  Завгородній Ю. Феномен свята і давньоруський досвід // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 158-167. – (Несторівські студії)
1579536
  Меленчук О. Феномен святкування роковин, присвячених пам"яті Т. Шевченка як соціокультурне явище в боротьбі за українську незалежність у літературно-критичних студіях С. Єфремова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 5-12. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті аналізуються твори С. Єфремова, присвячені роковинам Т.Г. Шевченка.
1579537
  Ковальчук Н.Д. Феномен святості преп. Феодосія Печерського в контексті житія святих // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 179-182. – ISSN 2076-1554
1579538
  Листопад О.Г. Феномен святых криниц / О.Г. Листопад. – Киев : [Геопринт], 2002. – 74с. – ISBN 966-7863-13-1
1579539
  Панков Г. Феномен священного у "Житії" Феодосія Печерського // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 13-20. – ISBN 966-7379-70-1
1579540
  Рашковский Е.Б. Феномен семьи (междисциплинарные заметки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 27-37. – ISSN 0042-8744
1579541
  Павлятенко О.В. Феномен сепаратизму в сучасному світі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 398-403. – ISSN 2076-1554
1579542
  Цебенко О. Феномен сепаратизму у сучасних міжнародних відносинах // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 55-60. – ISSN 2411-8060
1579543
  Сагач Г.М. Феномен сердца и слова Н.Ф.С. Грундтвига - ноосферного гения Дании. Н.Ф.С. Грундтвиг и Г.С. Сковорода - ноосферные гении, вечно говорящие истину о жизни / Г.М. Сагач ; Российское отд-ние Ассоциации всемирного образования Russian AWE Chapter. – Москва, 2010. – 36 с.
1579544
  Абизов В.А. Феномен середовища. Типологічні та системно-структурні засади // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 3-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1579545
  Никоненко П. Феномен Сидора Воробкевича // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 3 (121). – С. 164-169. – ISBN 966-7109-34-8
1579546
  Дубовик Н.А. Феномен сильної держави: теоретичні аспекти практичних проблем / Н.А. Дубовик, В.Г. Пугач // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 7-13. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1579547
  Коростельова М.Д. Феномен симулякру в постмодерних інтерпретаціях балетів класичної спадщини (на прикладі балету "Спляча красуня" М. Борна) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 228-235. – ISSN 2226-2180
1579548
  Генералюк Л. Феномен синестетизму в творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 274-279. – ISBN 966-7759-23-7
1579549
  Хоптяр А. Феномен синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка в контексті перекладацької діяльності: спроба трансформації канону // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 58-62


  У статті розглядається феномен стильного синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка як спроба трансформації народницького канону в контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ ст., позначеного посиленням ...
1579550
  Павко А.І. Феномен синтезу мистецтв / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 169-171
1579551
  Толокольнікова А. Феномен синтезу раннього християнства та язичництва на теренах Ірландії // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 208-210. – ISBN 978-966-171-783-9
1579552
  Алексєєва К.І. Феномен ситуативності людського існування: основні напрямки концептуалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 203-210
1579553
   Феномен Сігура Оттовича Шмідта : (до 85-річчя від дня народження) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 429-432. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1579554
  Виханський Б. Феномен Січового Стрілецтва // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 10-11
1579555
  Бетко І. Феномен Сковороди. Сковорода в оцінці Чижевського. Сковорода і Юнг // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 29-34. – ISSN 0280-6336
1579556
  Литвинко О.А. Феномен скорочення в англійській термінологічній підсистемі машинобудування // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 41-46. – ISSN 2077-804X
1579557
  Гринин Л.Е. Феномен славы. Историко-культурный экскурс // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 171178. – ISSN 0236-2007
1579558
  Марков В.А. Феномен случайности / В.А. Марков ; АН Латв.ССР, Ин-т филос. и права. – Рига : Зинатне, 1988. – 231 с.
1579559
  Мельник В.В. Феномен смерті і пошук трансцендентного виміру в екзистенційній культурі / В.В. Мельник, Л.Л. Славова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 60-64. – ISSN 2226-3209
1579560
  Повторева С. Феномен смерті у дискурсі постмодернізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 40-46. – ISSN 0321-0499
1579561
  Задорожна О.В. Феномен смерті у світовій культурі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 126-134
1579562
  Гаєвська Т.І. Феномен смерті: практики поховально-поминальної обрядовості // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 252-260. – ISBN 978-966-2241-65-5
1579563
  Забор В.С. Феномен смислової привації в осіб з тривожно-депресивними розладами / В.С. Забор, О.О. Фільц // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 61-65. – ISSN 1029-4244
1579564
  Гришко В. Феномен Снєгірьова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – С. 3-6, 30-31
1579565
  Гордієнко М. Феномен соборності як чинник подолання атомізації постколоніальої нації // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 39-47. – ISBN 978-966-668-533-2
1579566
  Врублевская Т.И. Феномен сознании и проблема свободы в философии Ж.-П. Сартра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 278-279. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1579567
  Бескова И.А. Феномен сознания / И.А. Бескова, И.А. Герасимова, И.П. Меркулов ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Прогресс-Традиция, 2010. – 367 с. – ISBN 5-89826-307-1
1579568
  Кобринский Александр Феномен Сократа / Кобринский Александр. – Беер-Яков, 1998. – 302с. – ISBN 965-222-832-Х
1579569
  Нива Ж. Феномен Солженицына : главы из кн. // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 9. – С. 200-220. – ISSN 0321-1878
1579570
  Коломієць Л. Феномен Соломії Павличко / Лада Коломієць // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В.Кирилова; Ред. М. Москаленко. – Київ : Основи, 2006. – С. 143-144. – ISBN 966-500-245-7
1579571
  Минюшев Ф.И. Феномен социалистической личности / Ф.И. Минюшев. – М., 1985. – 189с.
1579572
  Данилов А.Н. Феномен социальной коммуникации: сущность и роль в обществе / А.Н. Данилов, А.М. Бельський // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 241-248. – ISBN 978-966-927-534-9
1579573
  Бухаров А.О. Феномен социальных сетей и их роль в жизни современной молодежи / А.О. Бухаров, Н.А. Комаровская, К.С. Медведева // Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 204-209. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1579574
  Ксьондзик Н. Феномен соціалістичного реалізму: що? як? коли? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263
1579575
  Пілат Є. Феномен соціальних мереж як фактор розвитку громадянського (інформаційного) суспільства й активізації модернізаційних процесів у сфері державного управління // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 194-202. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1579576
  Ліхоносова Г.С. Феномен соціально-економічного відторгнення в контексті сучасної глобалізації // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 75-81. – ISSN 2221-8440
1579577
  Титаренко І. Феномен соціально-культурних чинників у функціонуванні системи освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 106-111. – ISSN 2078-1687
1579578
  Павлов Ю.В. Феномен соціального відчуження в сучасному соціокультурному просторі України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 109-111
1579579
  Гугнін Е. Феномен соціального капіталу / Е. Гугнін, В. Чепак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.49-56
1579580
  Обруч Г.В. Феномен соціального підприємництва: особливості становлення в Україні // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 100-102. – ISBN 978-9934-571-49-7
1579581
  Галушка З. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Розглядається феномен соціального підприємництва як інноваційний чинник соціалізації бізнесу, визначено його сутність, характерні риси, традиції, сучасні форми та перспективи розвитку в Україні. Рассматривается феномен социального предпринимательства ...
1579582
  Масюк О.П. Феномен соціального сподівання : монографія / О.П. Масюк ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2019. – 334, [2] с. – Бібліогр.: с. 301-335. – ISBN 978-617-7019-33-5
1579583
  Євтушенко В.А. Феномен соціальної відповідальності у підвищенні стійкості корпорацій на національному та міжнародному рівнях / В.А. Євтушенко, Т.П. Шевченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 76-84. – ISSN 2308-6912


  Зміни, які відбулись не тільки в сучасній економіці, але й в світі в цілому, позначилися на подальшому розвитку суспільства. Постійно зростаюча роль транснаціональних корпорацій (ТНК) та їх внесок в розвиток суспільства вимагають більш детального ...
1579584
  Пасько Я. Феномен соціальної держави в історичній традиції // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-49. – ISSN 0235-7941
1579585
  Вихованець З.С. Феномен соціальної дії в конструкціях філософії теїзму // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (14). – С. 7-12. – ISSN 2412-1185
1579586
  Лазаренко І.С. Феномен соціальної допомоги в гуманітарному знанні: ретроспективний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 14-21. – ISSN 2077-1800
1579587
  Дьяковська Г. Феномен соціальної пам"яті в соціально-філософському дискурсі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 129-132. – ISSN 1728-9343
1579588
  Коцюба А.І. Феномен спелестології в туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 80-87. – Бібліогр.: 8 назв.
1579589
  Чорноусько М. Феномен спеціалізованого процесуального керівництва у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 90-95
1579590
  Гаврилюк В.В. Феномен співочого мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 119-124
1579591
  Гаврилюк В.В. Феномен співочого мовлення
1579592
  Кобєлєв О. Феномен спілкування: сучасний погляд : [рецензія] / Олексій Кобєлєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Рецензія на монографію Наталії Грабар, кандидата із соціальних комунікацій, доцента кафедри культурних універсалій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Монографія, що рецензується, присвячена ...
1579593
  Лях-Породько Феномен спортовця Івана Франка у спогадах нащадків // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 162-166


  Здоровий спосіб життя Івана Франка.
1579594
  Калина М.С. Феномен спорту в сучасній електронній культурі: характеристики та цінності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 167-173
1579595
  Пушонкова О.А. Феномен сприйняття: пошук загальнофілософських засад // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 65-72. – (Серія "Філософія")
1579596
  Кочерга О.І. Феномен Станіслава Оріховського у контексті українського літературного відродження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 52-58


  У статті досліджується значна роль церкви у формуванні свідомості письменників епохи Ренесансу; аналізується значення українських земель для Станіслава Оріховського в його боротьбі проти целібату. Виокремлено своєрідний погляд письменника на руську ...
1579597
  Чеснова Л.В. Феномен становления и развития российско-украинского научного сообщества историков биологии (вторая половина XX в.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 211-216


  Лидирующая роль в развитии контактов между украинскими и российскими историками биологии принадлежала А.П. Маркевичу, Б.Н. Мазурмовичу и его ученику О.Я. Пилипчуку.
1579598
  Іваненко В.В. Феномен становлення Дніпропетровська як "соціалістичного міста" у 1920-х-1930-х рр.: концептуальний вимір та реальна практика // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 7-19. – ISSN 2077-1800
1579599
  Казанцева Л. Феномен Станції № 1023 візуально-оптичних спостережень штучних супутників Землі // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С.28-31. – ISSN 1819-7329


  27 липня 1957 р. при Астрономічній обсерваторії КДУ була створена Станція візуально-оптичних спостережень штучних супутників Землі № 1023, начальник станції Олександр Кузьмич Осипов.
1579600
  Горбань И.И. Феномен статистической устойчивости / И.И. Горбань ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. – Киев : Наукова думка, 2014. – 441, [3] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 427-434. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 410-426. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1422-0
1579601
  Кралюк П. Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 691-713. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1579602
  Посівнич М. Феномен Степана Бандери: від містики до політики // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 47-55. – ISBN 978-966-428-398-1
1579603
  Семашко Т.Ф. Феномен стереотипу в лінгвістичному висвітленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 451-457


  Пропонована розвідка присвячена аналізу феномену стереотипу в царині інтегрованих наукових знань. Мета автора – виявити та проаналізувати сучасні концепції лінгвістичних дисциплін в аспекті вивчення мовної стереотипізації, що сприятиме новітньому ...
1579604
  Семашко Т.Ф. Феномен стереотипу крізь призму лінгвофілософського осмислення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – C. 21-31. – ISSN 2311-2697


  У пропонованій розвідці зроблено спробу простежити історію становлення та розвитку світової лінгвофілософської думки в аспекті осмислення феномену стереотипу протягом тривалого часу, а саме: від умовиводів античних філософів до сьогодення. In this ...
1579605
  Пашинська А.В. Феномен стійкості самоідентичності в бутті людини // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 37-39
1579606
  Манцуров І. Феномен стратегічно важливих підприємств в Україні / І. Манцуров, О. Рудченко, В. Новиков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 3. – С. 44-51. – ISSN 2411-6912 02
1579607
  Толстов С.В. Феномен стратегічного партнерства в міжнародних відносинах XXI ст. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 8-16. – ISBN 978-966-02-7989-6
1579608
  Дудко І.Д. Феномен стратегічного партнерства США і України: ретроспектива і сучасність // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 57-67. – ISBN 978-966-02-7653-6
1579609
  Ильясоф Ф.Н. Феномен страха смерти в современном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 80-85. – ISSN 0132-1625
1579610
  Смаглій І. Феномен страху в поезіях С. Йовенко та Б. Ахмадуліної // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 127-131. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1579611
  Сазонова Я.Ю. Феномен страху в текстах жахів української й англомовної літератур: лінгвопрагматичні аспекти / Ярослава Сазонова ; [наук. ред. Ф.С. Бацевич] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : ХІФТ, 2018. – 344, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-344. – ISBN 978-966-1630-41-2
1579612
  Сазонова Я.Ю. Феномен страху в текстах жахів: теорія референції та смислотворення : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15, 10.02.01 / Сазонова Ярослава Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Харків ; Київ, 2018. – 428 арк. – Додатки: арк. 417-428. – Бібліогр.: арк. 369-416
1579613
  Сазонова Я.Ю. Феномен страху в текстах жахів: теорія референції та смислотворення : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 ; 10.02.01 / Сазонова Ярослава Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
1579614
  Коломієць О.Л. Феномен страху у філософії Я. Бьоме та С. К"єркегора: метаантропологічний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 12-14
1579615
  Мовчан М.М. Феномен страху: смерть і страх смерті // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 63-69. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 24 (37))
1579616
  Січкаренко Г.Г. Феномен студента, що працює, у соціокультурному вимірі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 163-176. – ISSN 2518-7600
1579617
  Діденко Л.В. Феномен суб"єкт-схоплювання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 73-75
1579618
  Божок О.І. Феномен субкультури в багатогранності буття культури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 17-21. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1579619
  Воробьева Л.И. Феномен субъектности в культурнно--исторической перспективе // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-13. – ISSN 0042-8841
1579620
  Комарова Т. Феномен судового активізму у практиці Суду справедливості Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 217-232. – ISSN 1026-9932
1579621
  Пашков К.В. Феномен сучасного релігійно мотивованого тероризму та постсекулярна культура // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 32-40
1579622
  Гурч Л. Феномен сучасної колумністики: дефінітивний підхід // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 56-63. – ISSN 2078-1911


  Проаналізовано дефініції понять колумністика, авторська колонка та колумніст; виявлено розбіжності у трактуванні цих термінів та запропоновано власне їх розуміння.
1579623
  Дубовой О.Ф. Феномен сучасної української трудової міграції та його соціально-економічні наслідки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 368-372. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1579624
  Синеокий О.В. Феномен східнонімецького рекордингу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 82-86


  Уперше в науковій літературі викладено аналіз становлення та розвитку рекордингової системи Німецької Демократичної Республіки. Наведено соціально-комунікативну характеристику організації рекорд-лейбла "Amiga". Особливе місце в авторському підході ...
1579625
  Якубівський М. Феномен Сядристого // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 31 серпня (№ 34). – С. 5


  Українському майстру мікромініатюри Миколі Сядристому - 80!
1579626
  Ягупова С.В. Феномен Табачковой / С.В. Ягупова. – Симферополь, 1979. – 240с.
1579627
  Маковский М.М. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев: сущность - формы - развитие / М.М. Маковский. – Изд. 3-е, испр. – Москва : ЛКИ, 2008. – 280 с. – ISBN 978-5-382-00594-2
1579628
  Ляшенко Л.Л. Феномен таланту в культурологічному дискурсі (на матеріалі життя та творчості Еріха Корнгольда) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ляшенко Лідія Леонідівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1579629
  Ляшенко Л.Л. Феномен таланту та самоактуалізація: точки перетину // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 51-56. – ISSN 2312-4679
1579630
  Ребошапка І. Феномен Тараса Шевченка - у світлі почергових румунських рецепцій // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 129-258. – ISBN 978-606-745-006-4
1579631
  Колісник Ю.В. Феномен Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Симона Петлюри // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 18-23. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
1579632
  Оніщенко О. Феномен Тараса Шевченка в теоретичних розвідках С. Балея: психоаналітичні арабески // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 167-177. – ISSN 1997-4264


  Балей Степан-Максим Володимирович (1885-1952) - укр. і польський психолог, педагог, філософ, док. філософії (1911), доктор медицини (1923), проф. (1927), член НТШ (1917), член Польської Академії Наук
1579633
  Роздольська І. Феномен Тараса Шевченка у генераційному сприйнятті Українських Січових Стрільців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 142-151
1579634
  Злотник-Шагіна Феномен Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції І . Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 212-218


  У статті аналізується феномен Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції І . Франка. Досліджуються особливості інтерпретації вченим творчої спадщини митця, характеристика ним чотирьох етапів у поетичній еволюції Т. Шевченка.
1579635
  Головай І. Феномен Тараса Шевченка у рецепції Євгена Сверстюка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 204-212


  У статті актуалізується літературознавча спадщина публіциста-шістдесятника Є.Сверстюка, присвячена постаті Т. Шевченка; узагальнюється й аналізується сприйняття образу і творчої спадщини Т. Шевченка сучасним літературознавцем, лауреатом Національної ...
1579636
  Василик І. Феномен Тараса Шевченка у творчій долі шістдесятників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес українського національно-культурного відродження 1960-х років, в руслі якого відбувалось нове, актуальне часу, прочитання творчості Тараса Шевченка, трактування його постаті. Показано боротьбу з цими тенденціями з боку радянської ...
1579637
  Губанов С.А. Феномен творческой личности в интеллектуальном пространстве культуры начала XX века (на материале романа Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 8. – С. 47-51. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается феномен структурной организации свойств, механизмов и особенностей ретрансляции категорий теургического созидания творческой личностью метафизической сущности различных процессуальных единств онтологии Бытия. Пастернаком признается ...
1579638
   Феномен творческой личности в культуре : (к юбилею профессора В.И. Фатющенко) : материалы 1-ой междунар. конф. : [17-18 мая 2005 г.]. – Москва : МГУ, 2005. – 312, [1] с. – Загол. обл.: Феномен творческой личности в культуре. 1-я международная конференция. 17-18 мая 2005 г. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88091-114-4
1579639
  Костенко А.Н. Феномен творчества в романе В. Набокова "Бледное пламя" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  Статья посвящена исследованию нового литературного жанра романа-комментария (нелинейного романа), композиционные части которого дополняют друг друга; они и реальность, и мир искусства, в котором комментарий становится своеобразным примером ...
1579640
  Соловей О. Феномен творчо-педагогічної діяльності // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 338-345


  Творчість нар. художника України Стороженка Миколи Андрійовича (1928) - живописець, графік, дійсний член Академії мистецтв України, професор Академії образотворчого мистецтва і архітектури, лауреат Держ. премії України ім. Т.Шевченка
1579641
  Штефан А. Феномен творчої діяльності в авторському праві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 5-13. – ISSN 2308-0361
1579642
  Гусарчук Т.В. Феномен творчої індивідуальності композитора в інтонаційній драматургії духовних творів (на матеріалі українського музичного мистецтва) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Гусарчук Тетяна Володимирівна ; М-во культури України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 80 назв
1579643
  Боровицька О.М. Феномен творчої уяви в епістемологічній психології творчості (філософсько-психологічне прочитання) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 45-58. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1579644
  Лагутенко О.А. Феномен творчості Андрія Чебикіна : мистецтвознавче дослідж. / Ольга Лагутенко ; [худож. ред. Л.І. Андрієвський]. – Київ : Криниця, 2016. – 375, [1] с. : іл., портр. – Сер. засн. 2002 р. - Рез. англ., яп. – Бібліогр.: с. 351-359. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету" / видав. рада: Олійник Б.І. (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2434-32-3
1579645
  Бондарчук В.О. Феномен творчості Дмитра Гнатюка в музично-театральній культурі України другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Бондарчук Віктор Олексійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 56 назв
1579646
  Задорожна Л. Феномен творчості Євгена Гребінки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263


  У статті зроблено загальний огляд творчості Євгена Гребінки: розглянуто жанрову й образну системи, подано тематичний зріз, наголошено на викривальному пафосі байок письменника. Авторка визначила місце митця в українській літературі і його роль у ...
1579647
  Ігнатова Л. Феномен творчості Ігоря Стравинського у музичній процесуальності XX століття // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Давидов М.А., Дем"янчук О.Н., Маркова О.М. [та ін.]. – Луцьк, 2008. – Вип. 2 : Ігор Стравинський: дискурс творчості ( до 125-річчя з дня народження). – С. 149-158. – ISBN 978-966-600-346-4
1579648
  Павленко О.Г. Феномен творчості Ростислава Доценка: світоглядно-естетичні та художні константи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 121-129


  В статті розглядається феномен перекладацької діяльності Ростислава Доценка, осмислюються культурно-історичні домінанти, ідейно-естетичні погляди митця, що сформували концепцію його художнього світу. Узагальнено сучасні літературознавчі інтерпретації ...
1579649
  Парамбуль І.В. Феномен творчості у cпадщині Валер"яна Підмогильного та Альбера Камю: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 203-205
1579650
  Гордієнко О. Феномен творчості у рубаях Дмитра Павличка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 38-40


  У статті розглядається поняття "рубаї", його основні особливості і яким чином реалізується сутність творчості, її філософське бачення поетом у нетрадиційній для української літературі формі
1579651
  Курінна М. Феномен творчості японського диригента Озава Сейджі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В статті розглядається становлення творчої особистості японського диригента Озава Сейдзі. Здійснено огляд симфонічного та оперного репертуару диригента. Досліджуються особливості будови архітектурного проекту Сейджі Озава Хол. Ozawa Seiji"s creative ...
1579652
  Талалай В.В. Феномен театральної періодики в сучасній Україні // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 134-136
1579653
  Богаченко В.В. Феномен телесности в аспекте киберкультуры // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 31-36. – ISSN 2072-1692
1579654
  Новікова Г.Ю. Феномен тематичного парку як інноваційної моделі середовищних музеїв у ХХІ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 98-106. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1579655
  Дудко О.С. Феномен терміна "інформаційне суспільство" в міжнародній інформаційній політиці // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  В статті розглядається значення терміна "інформаційне суспільство" в його зв"язку з науковими поглядами, розкривається суть поняття "інформаційне суспільство" відповідно до сьогодення. Виокремлено особливості застосування терміна "інформаційне ...
1579656
  Запорожець О.Ю. Феномен тероризму в контексті кризових комунікацій // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61-62
1579657
  Бережний О. Феномен тероризму: сучасні форми, економічні аспекти й основні шляхи запобігання : нагляд, аудит, контроль / О. Бережний, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 24-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
1579658
  Рибачук М.В. Феномен терористки-смертниці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 540-546. – ISSN 1563-3349
1579659
  Толмач А.Д. Феномен терроризма в массовом сознании // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.82-95. – ISSN 0132-1625
1579660
  Щебланова В.В. Феномен терроризма в ракурсе рисков социальных изменений // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 83-99. – ISSN 1029-8053
1579661
  Виноградова Н. Феномен терроризма: контркультура или субкультура / Н. Виноградова, И. Пашкевич // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 2073-9702


  Терроризм давно является не только социальной проблемой, но специфическим культурным феноменом.Но статус терроризма как явления культуры (или антикультуры) не определен. В статье рассматривается феномен терроризма и террорист. деятельности с точки ...
1579662
  Гриффен Л.А. Феномен техники / Л.А. Гриффен ; Центр памятниковедения Нац. акад. наук Украины и Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры. – Киев : Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК, 2013. – 251, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8999-52-9
1579663
  Богачов А.Л. Феномен техніки в соціальному аспекті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті розглядає онтологічну диференціацію феномена техніки. Він розрізняє матеріальну, теоретичну й соціальну техніку. Основну увагу приділено доказу, що соціальна техніка - це спосіб організації ґлобальної цивілізації. Автор статьи ...
1579664
  Мельник В. Феномен техніки як соціокультурної цінності європейської цивілізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 7-19. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1579665
  Брижнік В.М. Феномен тиранічної влади як вихідний момент платонового вчення про диференційований соціальний устрій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 8-11
1579666
  Потапенко Я. Феномен тіла в концепціях постмодернізму: історичний вимір проблеми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 136-139. – ISSN 1728-9343
1579667
  Шолухо Н.Є. Феномен тілесного болю в культурі повсякденності (за романами Кнута Гамсуна "Голод" і Томаса Бернхарда "Холоднеча") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 132-140. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1579668
  Висоцька О.Є. Феномен тілесної комунікації за доби постмодерну // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 41-48
1579669
  Ханстантинов В.О. Феномен толерантності в контексті політичної модернізації сучасної України: теоретичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Ханстантинов Віталій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 63 назви
1579670
  Крисаченко В.С. Феномен толерантності і консолідація українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 96-120
1579671
  Крисаченко В. Феномен толерантності і консолідація українського суспільства // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 290-317. – ISBN 978-966-02-6741-1
1579672
  Крисаченко В.С. Феномен толерантності і консолідація української політичної нації // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 51-72
1579673
  Кожэневски Лешек Феномен Томаша Бата и рыночная практика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 218-223. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье определено значение способностей и трудолюбия менеджеров для эффективной деятельности на современном конкурентном глобальном рынке. Исследование качеств менеджеров, обусловливающих экономический успех, предлагает изучение деятельности Томаша ...
1579674
  Кривуц Ю.Н. Феномен торговли: истоки // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 30-42. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1579675
  Ніколаєнко Н.В. Феномен трансгуманізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 45-46
1579676
  Горбатов Д.С. Феномен трансформации слухов в микрогруппах // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 54-63. – ISSN 0042-8841
1579677
  Меленко С.Г. Феномен трансформаційної рецепції давньогрецького епікуреїзму, скептицизму та перипатетизму римською філософсько-правовою парадигмою // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 18-24. – ISSN 2078-6670
1579678
  Портнов А. Феномен тризубу в історії України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 126-129. – ISBN 966-02-2067-7
1579679
  Кулешов Р.Н. Феномен трикстера: исследовательские подходы и теоретические контексты анализа мифологемы трикстериады // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 189-196. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048


  Трикстер (англ. trickster — обманщик, ловкач) в мифологии, фольклоре и религии - божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или не подчиняющееся общим правилам поведения
1579680
  Челноков М. Феномен тунанлегів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 5-10. – ISSN 2309-9356


  В статті розглядаються основні проблеми дослідження тунанлегів - особливої категорії археологічних пам"яток раннього залізного віку, поширеної виключно на території Норвегії. Проаналізовано провідні концепції їх виникнення, історичного контексту та ...
1579681
  Вишневська О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі : монографія / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 296 с. – ISBN 978-966-623-595-7
1579682
  Товмаш Д.А. Феномен у контексті бізнесової діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 183-193
1579683
  Котляр М.Ф. Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 24-37. – ISSN 0130-5247
1579684
  Пономарева О. Феномен украинской иммиграции в Италии в контексте формирования социальных идентичностей трансформационного общества // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 185-199. – ISSN 1822-5136
1579685
  Братко-Кутинський Феномен України : наук. дослідження / Олексій Братко-Кутинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 223, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1166-9
1579686
  Красносілецький Д.П. Феномен українізації мешканців Донбасу як фактор національної консолідації українського суспільства // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 422-426. – ISSN 2076-1554
1579687
  Красносілецький Д.П. Феномен українізації як фактор національної консолідації українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 40-44. – ISSN 2077-1800
1579688
  Дробіна Л. Феномен українських чумаків у працях науковців // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – С. 104-112. – (Історія ; № 1 (51)). – ISSN 2414-9012
1579689
  Виноградов Г. Феномен українського "Великого степового кордону": філософсько-культурологічна характеристика // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 240-242
1579690
  Кутова Т.В. Феномен українського бароко. Історико-філософський контекст // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 85-87
1579691
  Федас Й. Феномен українського вертепу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 34-37
1579692
  Фоломєєва Н.А. Феномен українського естрадного вокального виконавства в контексті фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 59-61
1579693
  Піщанська В.М. Феномен українського козацтва як етнокультурної спільності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 18-26. – ISSN 2225-7586
1579694
  Ластовець М.Ю. Феномен українського літературного бароко: жанрові особливості // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 189-193


  Стаття присвячена вивченню феномену українського літературного бароко, яке охоплює часові рамки XVII-першої половини XVIII століття. У статті розглянуто історичний контекст формування бароко та його жанрову диференціацію.
1579695
  Бунчикова О. Феномен українського літературного Ренесансу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 148-155


  У статті досліджується феномен українського літературного Ренесансу, окреслюються його хронологічні межі, визначається коло авторів, аналізуються їхні твори. Зокрема, зроблено акцент на творчих феноменах Юрія Дрогобича, Павла Русина, Себастяна ...
1579696
  Павлюх М. Феномен українського Майдану: історична та генетична пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 12


  Майдан повторюватиметься доти, доки не утвердимося як нація.
1579697
  Рафальський І.О. Феномен українського національного самовизначення / Ігор Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 237, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-12-7349-8
1579698
  Казначеєва Т.О. Феномен українського національного танцю в опері М. Лисенка "Енеїда" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 133-139. – ISSN 2312-4679
1579699
  Петриченко Катерина Феномен українського повстання ( березень 1917 - серпень 1919 рр. ) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 199-209. – ISBN 978-966-02-4770-3
1579700
  Колодний А. Феномен українського православ"я // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 106-116. – ISBN 966-7379-70-1
1579701
  Бовсунівська Т.В. Феномен українського романтизму : посібник для вузу з теорії українського романтизму / Тетяна Бовсунівська. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський ун-т". – ISBN 966-02-0205-9; 966-02-0208-3 (Ч.1)
Ч. 1 : Етногенез і теогенез. – 1997. – 154, [1] с.
1579702
  Гайдабура В. Феномен українського театру у вигнанні. Ансамбль Українських Акторів під художнім керівництвом Володимира Блавацького (Аугсбург - Регенсбург, 1945-1949) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 18-28. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1579703
  Цвілюк С.А. Феномен українського шістдесятництва // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 416-464. – ISBN 978-966-927-159-4
1579704
  Шарагіна О.В. Феномен української "тихої лірики" 60-80-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шарагіна Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1579705
  Гріненко А.Ю. Феномен української бідності в контексті загроз національній безпеці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 216-223. – ISSN 2222-4459
1579706
  Бакуменко О. Феномен української вишивки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Нещодавно член правління Українського фонду культури Тетяна Кара-Васильєва відзначила свій 75-річний ювілей.
1579707
  Богомолець О.В. Феномен української домашньої ікони : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Богомолець Ольга Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 577 арк. – Бібліогр.: арк. 510-577
1579708
  Богомолець О.В. Феномен української домашньої ікони : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Богомолець Ольга Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 53 назви
1579709
  Медведик Ю. Феномен української духовної музики: почаївський "Богогласник" 1790-1791 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 59-82. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Присвячено 225-літтю від часу виходу у світ унікальної антології української антології духовної пісні під назвою “Богогласник” (Почаїв, 1790–1791). Видання стало першим з-поміж подібних тематичних збірників не тільки в Україні, а й у всьому ...
1579710
  Тетеріна О.Б. Феномен української еміграційної компаративістики: діапазон руху, пошукові орієнтири, європейський контекст : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Тетеріна Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 462 арк. – Бібліогр.: 406-462 арк.
1579711
  Тетеріна О.Б. Феномен української еміграційної компаративістики: діапазон руху, пошукові орієнтири, європейський контекст : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Тетеріна Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1579712
  Бичко А.К. Феномен української інтелігенції : спроба екзистенціального дослідження / А.К. Бичко, І.В. Бичко. – Київ : [б. в.], 1995. – 136 с.
1579713
  Бичко Ада Феномен української інтелігенції : спроба екзистенційного дослідження / Бичко Ада, Бичко Ігор // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.8-64. – ISSN 1810-2131
1579714
   Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій : (до 95-річчя засн. Донец. нац. техн. ун-ту) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" ; [відп. ред. М.О. Нікульчев ; редкол.: О.І. Блащишин та ін.]. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2016. – 315, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-377-195-3
1579715
  Бичко А. Феномен української інтелігенції в контексті національної буттєвості / А. Бичко, І. Бичко // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1579716
   Феномен української культури. – Київ, 1996. – 478с.
1579717
  Єрмоленко С. Феномен української літературної мови: історичний та національно-культурний вимір // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 254-265.
1579718
  Романенко О. Феномен української масової літератури XX століття: проблеми генези та поетики // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 257-264
1579719
  Кононенко П. Феномен української мови : Генеза, проблеми, перспективи. Історична місія / П. Кононенко, Т. Кононенко; Ін-тут українознавства. Міжн. асоціація "Україна і світове українство". – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 103c. – ISBN 966 9557518
1579720
  Кононенко П.П. Феномен української мови. Генеза, проблеми, перспективи. Історична місія / П.П. Кононенко, Т.П. Кононенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 168 с. – ISBN 966 9557518


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1579721
  Мацелюх І.А. Феномен української національної державності ХХ ст. // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 3-7. – ISSN 2413-6433
1579722
  Козій І.В. Феномен української радянської філософії // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – С. 34-41. – ISSN 2077-1800
1579723
  Яремчук В. Феномен української революції на Наддніпрянщині та її вплив на державотворчий процес у Західній Україні // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 58-66. – ISBN 966-7060-54-1
1579724
  Бодак В. Феномен української сміхової культури в контексті православної традиції: постановка проблеми // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 29-42. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  "Українська православна традиція – це особливе поєднання елементів східного і західного християнства на ґрунті дохристиянських вірувань українців, що своїм наслідком має формування їх духовного світу, самовідтворення української культури й ...
1579725
  Скляренко О.А. Феномен української традиційної ляльки: оновлення традиції // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 192-197
1579726
  Морщакова Н. Феномен української фаготної школи: практика дискурсу // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 287-303


  "...Розглянуто мистецтвознавчий аспект поняття виконавської школи як феномена культури з предметними і смисловими полями самоздійснення і самовідтворення. Інструментальна виконавська школа формується й розвивається на основі теоретико-методологічних ...
1579727
  Мудрик В.Г. Феномен української хорової культури другої половини XVIII – початку XIX століття як продукт суспільної творчості народу // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 147-152
1579728
  Рудакевич О. Феномен українськості Володимира Антоновича в умовах імперської Росії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розкрито сутнісні риси та соціокультурні чинники українськості Володимира Антоновича в складних умовах відродження укра їнської нації в другій половині ХІХ ст.; здійснено критичний аналіз його етнополітичних поглядів щодо сутнісних рис української та ...
1579729
  Євграфова А.О. Феномен українськості у малих фольклорних формах / А.О. Євграфова, В.В. Киба // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 5-10. – Бібліогр.: Літ.: С. 10; 13 назв
1579730
   Феномен університету / Прес-центр НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Липень - серпень (№ 4). – С. 5


  В Інституті вищої освіти НАПН України відбулася презентація монографії С. Курбатова "Феномен університету в контексті часових та просторових викликів" .
1579731
  Ярема А.І. Феномен успіху в соціологічному вимірі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 92-99. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1579732
  Кульчицька Г. Феномен успіху термобарогеохімії Миколи Єрмакова (до 100-річчя від дня народження) / Г. Кульчицька, Д. Возняк, Д. Черниш // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 214-226 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2078-6220
1579733
  Кукса В.А. Феномен установки: минуле і сучасне психологічного розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  У статті розглядається поняття "установка", яке дещо по-різному трактується представниками як вітчизняних, так і зарубіжних психологічних шкіл. Автор статті приділяє особливу увагу важливості вивчення установки на надбання знань у сфері вікової та ...
1579734
  Солдатенко В. Феномен утворення Донецько-Криворізької радянської республіки 1918 року // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 70-77. – ISSN 1819-7329


  Про пріоритетні завдання Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки (м. Луцьк), конкретні напрями спільної роботи в рамках академічного консорціуму, проблем якісної освіти.
1579735
  Сингаївська А. Феномен учіння: суб"єктна орієнтованість у студентоцентрованому середовищі вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 63-71. – ISSN 1682-2366


  Наводяться результати дослідження феномену діяльності учіння. Автор характеризує проектування умов навчання у вищій школі на студентоцентричних засадах.
1579736
  Куклин В.М. Феномен физтеха (или как сохранить достижения отечественного образования) // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 2. – С. 54-61.
1579737
  Дубинина В.А. Феномен философии образования в русской мысли // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 156-157
1579738
  Капіца С. Феномен Фізтеху // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.87-98. – ISSN 1682-2366
1579739
  Хамітов Н.В. Феномен філософської публіцистики та соціокультурна відкритість академічної освіти і науки / Н.В. Хамітов, С.А. Крилова // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – C. 3-11. – ISSN 2410-3071
1579740
  Шелехов І.М. Феномен фолк-відродження та його вплив на формування сучасної американської музичної культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 192-193
1579741
  Сакара Н.Ю. Феномен формалізму в цивільному судочинстві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 77-89. – ISSN 2224-9281
1579742
  Богачев Р.М. Феномен форми перетвореної у інтеграційних та дезінтеграційних процесах // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 60-73. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена дослідженню феномену форми перетвореної в інтеграційних процесах, її ролі у гальмуванні, стагнації та деформації процесів соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку. The article is devoted to research to the phenomenon ...
1579743
  Олійник В.В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти. Про управлінську еліту взагалі та про формування управлінської еліти зокрема // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 114-119. – ISSN 2078-7782
1579744
  Мальков В.Л. Феномен Франклина Рузвельта // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 122-139. – ISSN 0130-3864
1579745
  Мельниченко М.А. Феномен фронтового анекдота : народное творчество или инструмент агитации // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 28-40. – ISSN 0869-5687
1579746
  Шупенюк Г.О. Феномен фрустрації // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 305-306
1579747
  Дротянко Л.Г. Феномен фундаментального і прикладного знання : (Постнекласичне дослідження) / Л.Г. Дротянко; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 419с. – ISBN 966-7508-50-1
1579748
  Дротянко Любов Григорівна Феномен фундаментального і прикладного знання: (Постнекласичне дослідження) : Дис... докт. філос.наук: 09.00.01 / Дротянко Любов Григорівна; Київський Нац. унів. ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 391л. – Бібліогр.:л.358-391
1579749
  Дротянко Л.Г. Феномен фундаментального і прикладного знання: (Постнеокласичне дослідження) : Автореф. док.філософ.наук:09.00.01 / Дротянко Л.Г.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 36с. – Бібліогр.:с.31-32
1579750
  Фуркало Вікторія Станіславівна Феномен хасидизму: його сутність та історичні трансформації : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Фуркало В.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв.
1579751
  Фуркало Вікторія Станіславівна Феномен хасидизму: його сутність та історичні трансформації : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Фуркало В.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.174-186
1579752
  Зубаренко І.В. Феномен хиджабу в історії і політиці країн Близьеого Сходу // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 33-43. – ISSN 1682-671Х
1579753
  Панков Г. Феномен християнської аскези у проповідях Архієпископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 88-95. – ISBN 966-7379-92-11
1579754
  Шенцева Е.А. Феномен художественной активности человека в сетевом обществе (мотив перехода к новой эпистемологии) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 42-49. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1811-0916
1579755
  Алексеев П.П. Феномен художественности В.Г. Короленко. (Очерки "В пустынных местах", рассказ "Река играет") // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 2. – С. 21-26
1579756
  Ван Лу Феномен художньо-естетичного світосприйняття та його особливості на сучасному етапі соціокультурного розвитку суспільства // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 7-13. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1579757
  Кравченко Л. Феномен художнього часу в ліриці Р.М. Рільке // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 197-204.
1579758
  Камков В.П. Феномен цветовой диагностической визуализации / В.П. Камков, Е.Н. Бондарчук. – Донецьк : Китис, 1999. – 220с. – ISBN 966-7519-40-6
1579759
  Селезнева Е.В. Феномен цели в акмеологическом развитии профессионала // Эволюция "Образа Я" личности в рефлексивном диалоге / Г.И. Давыдова, И.Н. Семенов, 2009. – С.215-223
1579760
  Швец Н.А. Феномен целостности как определяющая доминанта в композиторском творчестве С. Танеева (на примере хорового цикла "Двенадцать хоров а cappella для смешанных голосов" ор. 27) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 203-210. – ISSN 2225-7586


  В статье изучается взаимодействие творческого мышления С. Танеева, особенности его индивидуального стиля, специфики воплощения замыслов как с одной из ведущих тен-денций времени (упорядоченность элементов целого), так и с концепцией целостности эпохи ...
1579761
  Якубін О.л. Феномен цивілізаційно-культурної ідентичності особистості та сучасні українські реалії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 114-115
1579762
  Калагін Ю. Феномен цивільно-військового співробітництва Збройних сил України: концептуальні засади дослідження // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 64-68. – ISSN 2077-5105
1579763
  Гейко С.М. Феномен цинізму в сучасній філософській думці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 110-112
1579764
  Чорнобай О. Феномен Цицерона: теорія і практика риторичної аргументації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 147-154. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1579765
  Захаріна М.І. Феномен цілісної людини в системі філософсько-релігійних ідей В.В. Зеньковського: соціальний вимір : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захаріна Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1579766
  Пуйо О.І. Феномен ціннісні орієнтації дітей старшого дошкільного віку в контексті сучасних освітніх стандартів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 165-168. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1579767
  Тещенко Т.П. Феномен ціннісної розколотості української цивілізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 61-74


  Української цивілізації у працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Ключові слова: Міжцивілізаційний простір, ціннісний розкол, стрижневі держави, розколоті країни, розірвані країни, транзитні цивілізації, трансформація свідомості. Исследована ...
1579768
  Тейяр Феномен человека / Тейяр, де Шарден Пьер. – Москва, 1965. – 296 с.
1579769
  Тейяр Феномен человека / Тейяр, де Шарден Пьер. – Москва : Наука, 1987. – 240с.
1579770
  Штопельман Г.М. Феномен человека в деятельностном и логико-культурном ракурсах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – C. 116-127. – ISSN 0042-8744
1579771
  Дубинина В.А. Феномен человека в контексте глобализационных преобразований // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 176-179. – ISSN 2076-1554


  Показано, как процесс глобализации влияет на человека, его личность. Доказано, что со временем развитие глобализации привело к существенным изменениям в обществе и в самом человеке. Проблема исследования состоит в том, что в социально–философском ...
1579772
  Казначеев В.П. Феномен человека: космические и земные истоки / В.П. Казначеев. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1991. – 128 с.
1579773
  Пилецкий Сергей Григорьевич Феномен человеческой агрессивности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 50-65. – Бібліогр.: с. 53, 58, 61, 63-64. – ISSN 0042-8744
1579774
  Руднев К. Феномен Черчилля // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 4. – С. 5
1579775
  Дяченко К.А. Феномен честі людини як предмет філософсько-антропологічного аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 251-257. – ISSN 2072-1692
1579776
  Чайка Т.О. Феномен чуда в давньокиївській агіографії: методологічні передумови дослідження // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 110-119


  Під кутом зору сучасних філософських уявлень встановлюються загальні риси феномену чуда, важливі для дослідження тавматологічної проблематики в агіографічній літературі Київської Русі. На основе современных философских представлений определяются общие ...
1579777
  Котлярова Т.О. Феномен чудотворної ікони та її роль в духовному житті Київської Русі ІХ-ХІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-110. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1579778
  Ткаченко Т.І. Феномен чуттєвої комунікації у прозі Оксани Лятуринської та Надії Кибальчич // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 194-198
1579779
  Віленський Ю. Феномен Шалімова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 січня (№ 6). – С. 9


  100 років від дня народження видатного хірурга.
1579780
  Сидоренко Н. Феномен Шевченка (за публікаціями "Літературно-наукового вісника") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 174-180


  У статті розглядаються публікації «Літературно-наукового вісника» / «Вісника», присвячені долі й творчості Т. Шевченка. Особлива увага акцентується на матеріалах І. Франка, М. Грушевського, С. Єфремова, Є. Маланюка, Д. Донцова та інших авторів ...
1579781
  Ющук І. Феномен Шевченка і "Просвіта" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 23-29 жовтня (№ 42). – С. 6-7
1579782
  Загоруйко Н.А. Феномен шістдесятників: до теоретичного обгрунтування терміна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 17--18
1579783
  Клименко Феномен Шолом-Алейхема: пам"ять, обличчя, контекст / Клименко, (Синьоок) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (1059/1060). – С. 280-290. – ISSN 0320-8370
1579784
  Сторощук Б.Д. Феномен Шумпетера в контексті концепції економіки влади // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 31-35
1579785
  Родик К. Феномен Шустера: журналістика супроти телебачення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 01 серпня (№ 82)


  "Ніхто з українських медіа-персон не зібрав на себе стільки критики, як Савік Шустер. Більшість негативних рефлексій відбивають пострадянську підозру до успіху, частина є примітивною корпоративною заздрістю. Але дехто з рецензентів намагався ...
1579786
  Скворцова К.М. Феномен щастя як багатоелементна система: соціально-філософський аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 131-133
1579787
  Мощёнок А.И. Феномен эпатажа в художественной культуре ХХ века // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 196-198
1579788
  Евстратова Л.А. Феномен эстетического образования в контексте истории России ХХ века и современности // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1579789
  Михайловский А.А. Феномен эсхатологии в контексте современной техногенной цивилизации // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 160-162
1579790
  Бондарев А.И. Феномен юридического факта трудового права // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 278-282. – ISBN 978-966-927-378-9
1579791
  Мамченко Н.В. Феномен юридичних конвенцій як синтез інтенцій позитивного і природного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.117-123. – ISSN 1563-3349
1579792
  Корж І.Ф. Феномен юридичного конфлікту в умовах децентралізації державної влади в Україні // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 4-11
1579793
  Слабошпицький М. Феномен Юрія Щербака // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 11 жовтня (№ 188). – С. 18


  Юрій Щербак - літератор, політик. До 80-річчя від дня народження.
1579794
  Максимович М. Феномен Яворівського фотоархіву у популяризації ЗМІ у національно-визвольному русі армії ОУН-УПА. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 151-157.
1579795
  Комлева Е. Феномен ядерной энергии: духовно-гуманитарно-прагматичный взгляд // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 1 (43). – С. 140-145
1579796
  Фатюшина Н.Ю. Феномен язичництва: особливості його визначення та сприйняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 164-166. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту феномену язичництва, його неоднозначній трактовці в дослідницькій літературі та можливим напрямкам що до нового погляду на цю проблему. The article gave up phenomenon of paganisme, interpretation of it in literature ...
1579797
  Коломієць А. Феномен якості освіти: доба бароко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 72-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1579798
  Новицька Л.В. Феномен Яни Коробкової // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 12-13 : фото
1579799
  Башлик Д. Феномен японської офіційної допомоги розвитку (на прикладі із КНР) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 42-43. – (Історичні науки)
1579800
  Сліпушко О. Феномен Ярослава Мудрого. Сучасне прочитання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 15


  "2019 року Україна як історична спадкоємиця середньовічної держави Київська Русь відзначає 1000-річчя вокняжіння на великому київському столі Ярослава Мудрого - державника, блискучого дипломата, мудрого книжника. У літописі "Повість минулих літ" під ...
1579801
  Бугров В.А. Феноменалізм та фізикалізм віденського кола: Моріц Шлік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідеї начільника Віденського кола Моріца Шліка. This article is about ideas of leader of Wiener Kreis M. Schlick.
1579802
  Горинь Б. Феноменальна постать // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 1, 3


  До 80-річчя Валерія Шевчука.
1579803
  Бондаренко Ю. Феноменальна та рутинна історія у прозі Миколи Хвильового: зони конфліктів і небезпек // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 74-81. – ISSN 0236-1477
1579804
  Корній Лідія Феноменальне видання дум : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 101-102. – ISSN 0130-6936
1579805
  Пляцко Р. Феноменальний Іван Пулюй // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 22
1579806
  Міхельс В. Феноменальні властивості процентних таблиць бухгалтерської та статистичної звітності : теорія і практика / В. Міхельс, В. Бондар // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 41-47 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1579807
  Лозко Г.С. Феноменальність етнічних архетипів священного // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (17))
1579808
  Дмитренко М. Феноменально щасливий збирач і дослідник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 квітня (№ 7). – С. 4


  До 150-річчя від дня народження Володимира Гнатюка.
1579809
  Иванов Д.В. Феноменальное сознание // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.83-99. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1579810
  Гаврилов В.П. Феноменальные структуры Земли / В.П. Гаврилов. – Москва : Наука, 1978. – 144с.
1579811
  Струнгар А. Феномени вебометричної діяльності обласних бібліотек України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 20-36. – ISSN 2224-9516
1579812
  Павленко Ю. Феномени довіри і недовіри у всесвітній історії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-39. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
1579813
  Столяренко Д.А. Феномени командності та колективності в корпоративній культурі (в контексті проблеми усуспільнення людини) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 60-65. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1579814
  Конотоп Л.Г. Феномени культурно-антропологічного та езотеричного осмислення: любов і смерть // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 173-1176. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
1579815
  Павлюк О.О. Феномени медіалізму та медіатизації та їх вплив на міжнародні відносини // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 308-313. – ISSN 2076-1554
1579816
  Висоцька О.Є. Феномени публічності та приватності в контексті сучасних комунікативних процесів // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 21-29. – ISSN 2663-0265
1579817
  Болокобыльский А.В. Феноменологическая версия интерпретации рациональности и ее недостатки // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье раскрываются особенности феноменологической интерпретации рациональности. На примере концепций Э. Гуссерля и М. Хайдеггера показывается зависимость этой интерпретации от тяготеющих к времяразмерным формам конструктов - "жизненного мира" и ...
1579818
  Инишев И .Н. Феноменологическая герменевтика в медиа-теоретической перспективе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 153-162. – ISSN 0042-8744
1579819
  Рогачев И.И. Феноменологическая гидродинамика неньютоновской жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогачев И. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 6л.
1579820
  Рогачев И.И. Феноменологическая гидродинамика неньютоновской жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогачев И. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 3 с.
1579821
  Наумова Е.И. Феноменологическая диалектика Гегеля - Кожева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 15-18. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1579822
  Залевски К. Феноменологическая и статистическая термодинамика : крат. курс лекций / пер. с польск. / К. Залевски. – Москва : Мир, 1973. – 167 с.
1579823
  Разбеглова Т.П. Феноменологическая концепция литературного творчества Романа Ингардена и Станислава Лема: к поискам культурно-эстетического универсализма // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51.
1579824
  Кушнаренко С.П. Феноменологическая методология анализа социокультурных явлений // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 83-91. – ISSN 1811-0916
1579825
  Хейнлоо Я.Л. Феноменологическая механика турбулентных потоков / Я.Л. Хейнлоо. – Таллин : Валгус, 1984. – 245с.
1579826
  Бондарев Евгений Николаевич Феноменологическая модель деформирования материалов с механической памятью формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бондарев Евгений Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Куйбышевский гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 13л.
1579827
   Феноменологическая модель очистки питьевой воды фильтрами на основе трековых мембран / В.А. Антипов, Е.В. Казаков, А.И. Мельников, Р.С. Соляник, О.П. Честнов, В.И. Максин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 54-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
1579828
  Ямпольская А.В. Феноменологическая редукция как философская конверсия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 157-166. – ISSN 0042-8744
1579829
  Авакьянц Г.М. Феноменологическая теория полупроводников : (некоторые исследования) / Г.М. Авакьянц ; Акад. наук УзССР, Физ.-техн. ин-т. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1960. – 348 с. – Библиогр.: с. 343-345
1579830
  Пугачев Г.А. Феноменологическая теория прочности и электропроводности бетэла / Г.А. Пугачев. – Новосибирск, 1990. – 247 с.
1579831
  Гуров К.П. Феноменологическая термодинамика необратимых процессов (физические основы) / К.П. Гуров. – Москва : Наука, 1978. – 128 с.
1579832
  Мицек А.И. Феноменологическая трактовка анизотропии магнитных свойств ферро- и антиферромагнетиков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мицек А.И.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1579833
  Бабушкин В.У. Феноменологическая философия науки : критический анализ / В.У. Бабушкин ; отв. ред. Б.Т. Григорьян ; АН СССР, ИНИОН. – Москва : Наука, 1985. – 189 с. – Библиогр.: с. 181-188 (223 назв.)
1579834
  Цэндин К.Д. Феноменологическая электротепловая теория эффекта переключения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Цэндин К. Д.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1579835
  Иванова-Георгиевская Феноменологические идеи Э. Гуссерля как предпосылка онтологической экспликации игры О. Финком и Г.-Г. Гадамером ( // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 33-50. – ISBN 966-96471-2-6
1579836
  Белов Владимир Трифонович Феноменологические методы рентгеновского флуоресцентного анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Белов Владимир Трифонович; МВ ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 20л.
1579837
  Ромм Т.А. Феноменологические основы анализа социального воспитания // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 6-15. – ISSN 1811-0916
1579838
  Бойко В.С. Феноменологические параметры дислокационной теории тонких двойников : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко В. С.; АН УССР, Физ-техн. ин-т низк. темпер. – Х., 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1579839
  Мариш К.С. Феноменологический анализ изотопических вкладов Т3/2 и Т1/2 в процессах образования мезонов нуклонами и мезонами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мариш К.С.; Объедин. ин-т ядерных исслед. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1966. – 14л.
1579840
  Кривцова С.В. Феноменологический метод с точки зрения экзистенциального анализа // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 6. – С. 14-24. – ISSN 0042-8841
1579841
  Детистова А.С. Феноменологический проект М. Ришира: фантазия как измерение феноменологического // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 139-148. – ISSN 0042-8744
1579842
  Гитерман М.Ш. Феноменологическое исследование критического состояния жидкостей. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 041 / Гитерман М.Ш.; АН СССР. – Харьков, 1968. – 36л.
1579843
  Истеков К.К. Феноменологическое описание плотности уровнений и вероятности деления ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Истеков К.К.; АН КазахССР. Ин-тут ядерной физики. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1579844
  Свасьян К.А. Феноменологическое познание / К.А. Свасьян. – Ереван, 1987. – 198 с.
1579845
   Феноменология в современном мире. – Рига : Зинатне, 1991. – 320с. – ISBN 5-7966-0394
1579846
  Лебедев А. Феноменология визуальных образов в психологии изобразительного искусства // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 68-81. – ISSN 2071-9788
1579847
  Лызлов А.В. Феноменология восприятия и аффективность / А.В. Лызлов, О.В. Серавина, О.Б. Ковалевская // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 101-111. – ISSN 0042-8841
1579848
  Кузнецов В.Ю. Феноменология времени и порядки рефлексии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 75-82. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1579849
  Качераускас Т. Феноменология времени и пространства // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 129-136. – ISSN 0042-8744
1579850
  Розин Вадим Маркович Феноменология глазами методолога // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1579851
  Гегель Г.В. Феноменология духа ( Введение ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С.140-151. – ISSN 0042-8744


  Фрагмент конспектов лекций Гегеля по философии духа, опубликованных в 1994 г.
1579852
  Легар Ф. Феноменология и анализ данных по рассеянию нуклонов : [учебное пособие] / Ф. Легар, Е.А. Строковский ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский ин-т ядерной физики им. Д.В. Скобельцына. – Москва : Университетская книга, 2010. – 210 с. – ISBN 978-5-91304-121-0
1579853
   Феноменология и гуманитарное знание : [материалы международной научной конференции : 1-2 октября 1997 г.] / А. Богачев, В. Бурлачук, С. Вековшинина, О. Гомилко, Н. [и др.] Денисенко; [Богачев А и др. ; отв. ред. А.Л. Богачев] ; Укр. феноменол. о-во при Укр. филос. фонде. – Киев : Тандем, 1998. – 181, [2] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Предисл. и содерж. парал. рус. и англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-7145-12-3
1579854
  Любимова Г.Ю. Феноменология и обучающие аспекты начального опыта работы / Г.Ю. Любимова, И.В. Евсевичева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-92. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1579855
  Тавризян Г.М. Феноменология и проблема человека во французском экзистенциализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Тавризян Г.М. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1968. – 19 с.
1579856
  Сайтарлы И. Феноменология искусства в философских произведениях Ж.-П. Сартра и А.Ф. Лосева // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 58-67. – ISBN 966-96471-2-6
1579857
  Власова О.А. Феноменология Карла Ясперса: гистология и рентгеноскопия души // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 89-100. – ISSN 0042-8744
1579858
  Королькова Е. Феноменология любви // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С.85-88. – ISSN 2073-9702
1579859
  Захарова Е.В. Феноменология недостаточного бытия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 30-36. – ISSN 0235-1188
1579860
  Аврахова Л.В. Феноменология поступка в интерсубъективном поле нравственной философии М.М. Бахтина // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 100-103. – ISSN 2077-1800
1579861
  Байтеева М.В. Феноменология права Адольфа Райнаха // Язык и право / М.В. Байтеева. – Казань : Отечество, 2013. – С. 22-27. – ISBN 978-5-9222-0621-1
1579862
  Байтеева М.В. Феноменология права Вильгельма Шаппа // Язык и право / М.В. Байтеева. – Казань : Отечество, 2013. – С. 27-35. – ISBN 978-5-9222-0621-1
1579863
  Метлев А. Феноменология праздности // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 64-86
1579864
  Тимощук Е.А. Феноменология Р. Ингардена в образовательном процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 125-129. – ISSN 1811-0916
1579865
  Человенко Т.Г. Феноменология религии : к вопросу о методологических трансформациях в условиях новой эпистемологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 145-162. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
1579866
  Варнавский П. Феноменология социокультурной адоптации (на примере мигрантов из Центральной Азии в Забайкалье) // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 184-218. – ISSN 1810-228Х
1579867
  Цыпин Г. Феноменология творчества // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 2. – С. 166-192. – ISSN 2071-9788
1579868
  Черная А. Феноменология традиций игровой культуры: опыт историко-генетического исследования // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 82-105. – ISSN 2071-9788
1579869
  Черная А. Феноменология традиций игровой культуры:опыт историко-генетического исследования // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 132-154. – ISSN 2071-9788
1579870
  Порало І.В. Феноменологізація категорії інформація у системі інформаційних відносин // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 119-126
1579871
  Шевчук Д. Феноменологічна естетика Г. Шпета // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 17-26. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Доліджено концепцію феноменологічної естетики відомого філософа Густава Шпета. Звертається увага на розуміння естетичних аспектів слова, представлене в працях Г. Шпета. Досліджуються театрологічні ідеї мислителя, а також принципи наук про мистецтво, ...
1579872
  Іванчук А. Феноменологічна концепція "тіла" у творчості М. Мерло-Понті // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 139-146. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
1579873
  Чуйко В. Феноменологічна концепція когнітивної діяльності як наслідку усвідомлення незнання // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.221-231
1579874
  Попова Н.М. Феноменологічна концепція у синхронно-діахронічному підході до аналізу національної концептосфери Іспанії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 101-111. – ISSN 2413-5593
1579875
  Карнаухова Н.Л. Феноменологічна модель релігії Нініана Смарта : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Карнаухова Надія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 175-196
1579876
  Карнаухова Н.Л. Феноменологічна модель релігії Нініана Смарта : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Карнаухова Надія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1579877
  Тімченко О.П. Феноменологічна модель соціуму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 102-112
1579878
  Фостяк Т.А. Феноменологічна настанова Макса Шелера // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 47-55. – ISSN 1996-9872
1579879
  Сичок С.В. Феноменологічна онтологія структури міфу та антиміфу у творчості Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.160-166
1579880
  Плющева М.О. Феноменологічна онтологія тілесності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеолоія, феноменологія / Плющева М.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.175-185
1579881
  Плющева М.О. Феноменологічна онтологія тілесності : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.01 / Плющева М.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
1579882
  Дондюк А.М. Феноменологічна редукція - когнітивна провокація чи руйнація нормативу в творчості Жоржа Перека // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 33-36. – ISSN 2312-4342
1579883
   Феноменологічна редукція // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 940-941. – ISBN 966-316-069-1
1579884
  Колесник О. Феноменологічна редукція як принцип побудови тексту "Короля Ліра" В. Шекспіра // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 93-102. – ISBN 966-96471-2-6
1579885
  Волковинська В.О. Феноменологічна соціологія у пошуку "події" // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 183-188. – ISBN 966-7943-03-8


  Феноменологія у застосуванні до соціально-філософського поля досліджень отримує значний потенціал через поняття "подія". Подія є тим смислом, що конституює життєву історію, бачення власного життя. Поняття "подія" дозволяє вийти за межі ...
1579886
  Дондюк А.М. Феноменологічна структура свідомості і аномальне: когнітивні можливості досвіду // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 20-22
1579887
  Якуц Р.Р. Феноменологічна та семіотична інтерпретації настанов комунікації : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія / Ростислав Романович Якуц; Львівський нац.ун-т ім.І.Франка. – Львів, 2006. – 201л. – Бібліогр.: л.187-201
1579888
  Якуц Р.Р. Феноменологічна та семіотична інтерпретації настанов комунікації : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.01 / Ростислав Романович Якуц; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1579889
  Причепій Є.М. Феноменологічна теорія свідомості / Є.М. Причепій. – Київ, 1971. – 104с.
1579890
  Терлецький В.М. Феноменологічна традиція інтерпретації трактату про час Арістотеля (Phys. 10-14) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 38-40
1579891
  Коцюба М. Феноменологічна філософія: від "досвіду Іншого" до "досвіду етичного" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Європа - незавершений проект?. – С. 90-98. – ISSN 0235-7941
1579892
  Аветисян А. Феноменологічне дослідження візуального досвіду: погляд художника (за творами Мориса Мерло-Понті) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 : Держава і громадянські протести. – С. 94-105. – ISSN 2522-9338
1579893
  Кебуладзе В.І. Феноменологічне поняття досвіду між повсякденністю і філософією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті описується формування поняття досвіду в трансцендентальній феноменології на тлі вжитку цього поняття у філософській традиції та щоденного розуміння досвіду. В статье описывается формирование понятия опыта в рансцендентальной феноменологии на ...
1579894
  Кебуладзе В.І. Феноменологічне поняття інтелектуальної інтуїції та його обгрунтування у філософії Густава Шпета // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Філософія та релігієзнавство
1579895
  Шиян А. Феноменологічне розуміння істини та "критика чистого розуму" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.165-171. – ISSN 0235-7941
1579896
  Волковинська В.О. Феноменологічне тлумачення соціально-психологічниї досліджень конформної поведінки та поняття "ситуація" // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 106-114
1579897
  М"яловська А.В. Феноменологічний аналіз змісту та форм культу в християнській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена феноменологічному аналізу змісту і форм культу в християнській традиції. З"ясовано значення понять культ, обряд, ритуал та окреслено їх співвідношення. А також, віднайдені спільні риси між християнським культом і іншими релігійними ...
1579898
  Прудченко Інна Феноменологічний аналіз історико-педагогічного знання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 26-32. – ISSN 2078-1016


  Розвиток історико-педагогічного знання і науки.
1579899
  Герчанівська П.Е. Феноменологічний аналіз у культурології // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 3-11. – ISSN 2312-4679
1579900
  Якуша П.О. Феноменологічний виклад трансцендентальної естетики // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 101-104


  Запропонована стаття має на меті окреслити границі трансцендентальної естетики в межах феноменологічного підходу у філософії. Використання Гусерлем Кантової термінології свідчить про смислову тяглість трансцендентальної тематики. З"ясовується, що ...
1579901
  Воронова М. Феноменологічний зміст публіцистичного портрета // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 11-18


  У статті досліджено феноменологічну сутність жанру публіцистичного портрета. Розглянуто філософський аспект жанру в контексті проблеми збереження історичної та соціальної пам"яті, творчого безсмертя та самопізнання. Визначено етико#філософську місію ...
1579902
  Решетник М.Д. Феноменологічний метод Макса Шелера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 100-103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються специфічні ознаки феноменологічного методу Макса Шелера. Рассматриваются специфические черты феноменологического метода Макса Шелера. The basic ideas of Max Schelers phenomenological method are studied.
1579903
  Голуб І.О. Феноменологічний підхід до проблеми розладів пам"яті // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 9-10
1579904
  Окороков В. Феноменологічний шлях до лінійності мислення (чиста логіка та проблеми зв"язності) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.57-67. – ISBN 966-7653-02-8
1579905
  Краплина В.В. Феноменологічні аспекти державного регулювання інноваційного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 47-54. – ISSN 1993-6788


  Phenomenological aspects of state regulation of the economy"s innovative development.
1579906
  Кузнецова І. Феноменологічні виміри навчальної діяльності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (87). – С. 29-35. – ISSN 2078-1016
1579907
  Теремко В.І. Феноменологічні виміри стратегії та її роль у життєдіяльності видавництва // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 24-33


  У статті йдеться про сутність, феноменологічну специфіку стратегії як засобу досягнення цілей у конкурентних умовах та її роль у видавничій сфері. The article concerns the essence, phenomenological specificity of the strategy as a mean of achieving of ...
1579908
  Черняков Б.І. Феноменологічні властивості зображення як категорії культури та журналістикознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 132-153


  Поняття, об’єкт і предмет соціології.Бібліографічний список.Зображення у масовій комунікації.
1579909
  Мацоча Феноменологічні засади співвідношення державної та політичної влади / Мацоча, МІ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 640-648. – ISSN 1563-3349
1579910
  Солдатська Т.І. Феноменологічні інтерпретації респонзивного етосу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 174-176
1579911
  Марчук О.В. Феноменологічні концепції іншого в сучасній філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Марчук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 175л. – Бібліогр.: л.161-175
1579912
  Марчук О.В. Феноменологічні концепції іншого в сучасній філософії : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культ. / Марчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 27 с. – Бібліогр.: 6 назв
1579913
  Гомонай Олена Василівна Феноменологічні моделі магнітних та пружних властивостей сплавів, що зазнають фазових перетворень : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.07 / Гомонай О.В.; НАНУ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
1579914
  Поліщук Г.Б. Феноменологічні основи юридичної техніки кодифікаційних актів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 98-101
1579915
  Бровко М.М. Феноменологічні особливості проблеми активності мистецтва в контексті його прикладних аспектів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 66-68
1579916
  Іваницький О.І. Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з критичною точкою : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Іваницький Олексій Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1579917
  Кебуладзе В. Феноменологічні сюжети // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 1. – С. 128-132. – ISSN 2075-6461


  Огляд книги Apostolescu, I. (Ed.). (2020). The Subject(s) of Phenomenology: Rereading Husserl. Cham: Springer Nature. Предмет(и) феноменології: перечитування Гуссерля.
1579918
  Шевченко С.Л. Феноменологічні та герменевтичні коннотації екзистенціальної теології Мерольда Вестфаля // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 229-230
1579919
  Коцюба М.П. Феноменологічно-антроплогічне прояснення досвіду етичного : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Коцюба Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 200 арк. – Додатки: арк. 199-200. – Бібліогр.: арк. 184-198
1579920
  Коцюба М.П. Феноменологічно-антроплогічне прояснення досвіду етичного : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Коцюба Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1579921
  Березіна В.В. Феноменологічно-герменевтична концептуалізація світу і відродження практичної філософії (Гусерль, Гайдегер, Гадамер) // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 178-183. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто генезу поняття життєсвіту у трансцендентальній феноменології Гусерля та викликане ним нове розуміння практики. Показано імпліцитну герменевтичну складову феноменології Гусерля, яка набула подальшого розвитку у герменевтичних ...
1579922
  Теремко В.І. Феноменологічно-функціональна специфіка контенту книжкового видання // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 1 (38). – С. 17-27. – ISSN 1998-6912
1579923
  Кебуладзе В. Феноменологія : навч. посібник / Вахтанг Кебуладзе. – Вишневе : ППС-2002, 2005. – 118, [2] с. – Бібліогр.: с. 115-117 та в кінці розд. – (Серія наукової літератури "МАЙСТЕРКЛАС" / відп. ред. А.Л. Богачов, В.І. Кебуладзе)
1579924
   Феноменологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 941-946. – ISBN 966-316-069-1
1579925
  Алещенко В. Феноменологія "гібридної війни" та її особливості у виконанні Російської Федерації: інформаційно-психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-11. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена феноменології "гібридної війни" та її особливостям у виконанні Російської Федерації. Досліджено інформаційно-психологічний складник "гібридного" протистояння та механізм його застосування, в тому числі і проти України. Наголошується, ...
1579926
  Мостова Т.Д. Феноменологія "синдрому відчуження хвороби" при алкоголізмі та наркоманії: психологічні складові // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 341-344
1579927
  Шульга О. Феноменологія Арона Гурвіча: джерела, зв"язки, контекст // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 38-51. – ISSN 1563-3713
1579928
   Феноменологія буття людини: сучасна західноєвропейська філософська рефлексія. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 278с. – ISBN 966-7276-57-0
1579929
  Онищенко В.Ф. Феноменологія глобалізації // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 2. – C. 32-43. – ISSN 1811-3141
1579930
  Гошовський Я. Феноменологія депривації: системний теоретико-емпіричний дискурс // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 85-95. – ISSN 1810-2131
1579931
  Мовчан Ю.В. Феноменологія джерел права Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 136-141. – ISSN 2220-1394
1579932
  Перелигіна Р.В. Феноменологія домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі / Р.В. Перелигіна, У.М. Митник // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 181-186. – ISSN 2219-5521
1579933
  Кабуладзе І. Феноменологія допредикативного досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 24-39. – ISSN 0235-7941
1579934
  Кебуладзе В. Феноменологія досвіду / Вахтанг Кебуладзе ; [відп. ред. А. Лой ; Нац. ун-т "Києво-Могил. академія", Центр европ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 261-278. – ISBN 978-966-378-236-2


  Монографію присвячено дослідженню внутрішньої тенденції трансцендентальної феноменології, яка полягає в її перетворенні з філософії свідомості на філософію досвіду. Феноменологію представлено як трансцендентальний емпіризм, що є антиметафізичним ...
1579935
  Кебуладзе В. Феноменологія досвіду / Вахтанг Кебуладзе ; [відп. ред. А. Лой]. – [Вид. 3-тє.]. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 261-278. – ISBN 978-966-378-236-2
1579936
  Кебуладзе В. Феноменологія досвіду / Вахтанг Кебуладзе. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 261-278. – ISBN 978-966-378-729-9
1579937
  Перелигіна Р.В. Феноменологія жіночого тероризму // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 124-126. – ISBN 978-617-7363-09-4
1579938
  Осіпцов А.В. Феноменологія загальнолюдських цінностей особистості в сучасній науці // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 95-101. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Здійснено дефінітивний аналіз феноменології загальнолюдських цінностей, обгрунтовано позиції вчених щодо підходу та систематизації цього феномену в сучасній науці, означено теоретичні та методологічні основи педагогічного і психологічного дослідження ...
1579939
  Веприцький Р.С. Феноменологія злочинності в регіоні : монографія / Роман Веприцький. – Харків : Золота миля, 2014. – 322, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-322 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-51-1
1579940
   Феноменологія злочину (плебсологічний праксис) : монографія / [М.І. Скригонюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-306-2
Ч. 1. – 2011. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-334
1579941
   Феноменологія знаків долі. Частина I / Є. Причепій, В. Анучіна, Я. Дзюба, Я. Горобенко // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 2. – С. 208-234. – ISSN 2075-6461


  Шкільні роки і мрія про філософію. Потяг до «чогось незвіданого». Інтерв’ю Влади Анучіної, Яни Дзюби і Яни Горобенко з Євгеном Причепієм.
1579942
   Феноменологія знаків долі. Частина II / Є. Причепій, В. Анучіна, Я. Дзюба, Я. Горобенко // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 3. – С. 165-185. – ISSN 2075-6461


  Розпочато цикл зустрічей, що матимуть за мету з"ясувати місце феноменологічної проблематики в українській філософії 60–80-х років. Студентське товариство усної історі філософії звернулося до автора першої в Україні спеціалізованої монографії з ...
1579943
  Кебуладзе В. Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 51-59. – ISSN 0235-7941
1579944
  Кебуладзе В. Феноменологія і герменевтика як методологічні стратегії в сучасній українській філософії та гуманітаристиці // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 128-139
1579945
   Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003. – Київ : ППС-2002, 2005. – 168, [2] с. : табл. – Назва на обкл. парал. укр., рос., нім., англ. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-96471-2-6
1579946
  Вахтель А.І. Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Вахтель Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 191-202
1579947
  Вахтель А.І. Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Вахтель Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1579948
  Дмитренко К. Феноменологія і соціальні науки: можливі конвергенції // Філософії та науки : тези шостої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління", 10-11 берез. 2011 р. / Філософії та науки, студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. – Київ : НаУКМА, 2011. – С. 18-21
1579949
  Позднякова-Кирбят"єва Феноменологія і соціологія колективної пам"яті Поля Рікера: інтерпретація з українським контекстом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 104-108. – ISSN 2077-1800
1579950
  Гаврилів Т. Феноменологія ідентичності ліричного "Я" в сучасній австрійській поезії. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 76-80. – ISSN 0236-1477
1579951
  Чуйко В.Л. Феноменологія й реконструктивна рефлексія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 190-195. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Обґрунтовано вирізнення феноменологічної рефлексії та реконструктивної рефлексії на підставі протиставляння свідомості й самосвідомості.
1579952
  Решетник М.Д. Феноменологія К. Ясперса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1579953
  Таран М.А. Феноменологія китайської історії та імперативи розвитку освітнього процесу // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 118-119
1579954
  Легасова Л. Феноменологія Криму в історичній ретроспективі / Л. Легасова, О. Лисенко // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 14-30. – ISBN 978-617-7158-09-6
1579955
  Юдкін-Ріпун Феноменологія культури як методологія інтерпретації : монографія / Ігор Юдкін-Ріпун. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2020. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2241-57-0
1579956
  Шигімагіна Л. Феноменологія любові в контексті християнства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 159-162. – ISSN 1728-9343
1579957
  Бовсунівська Т.В. Феноменологія любові у лейкістів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 65-70. – ISBN 966-8188-10-1
1579958
  Дегтяренко Т.В. Феноменологія материнства в контексті психологічних поглядів Тараса Шевченка / Т.В. Дегтяренко, Лєсньова, І..М // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 127-131. – ISSN 1810-2131
1579959
  Мельничук О.С. Феноменологія міста та формування його правового образу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-31
1579960
  Алькін А.О. Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Алькін Антон Олегович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1579961
  Посторонко І.Г. Феноменологія муніципалізму в Конституції України: структурно-блокові питання та закріплення // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – C. 405-411
1579962
  Пономарьов В. Феноменологія нації // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 23


  Праці Мірослав Гроха — чеського історика і політичного теоретика, професора Карлового університету в Празі.
1579963
  Резнікова Н. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 52-73. – ISSN 1811-9824
1579964
  Шульга В. Феноменологія обдарованості у суб"єктно-вчинковому вимірі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 109-118. – ISSN 1810-2131


  У дослідженні проаналізована феноменологія обдарованості у форматі суб"єктно-вчинкових пояснень сутності явищ людської психіки, розглянуті зміст та обсяг введеного В.А. Роменцем поняття "універсальна обдарованість" як таке, що дозволяє конкретизувати, ...
1579965
  Славова Л.Л. Феноменологія політика: екстралінгвістичне висвітлення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 295-299


  У статті визначається співвідношення понять імідж та образ громадського діяча. Подано аналіз мовленнєвих засобів формування іміджу. В статье рассматривается соотношение понятий имидж и образ общественного деятеля. Представлено анализ речевых средств ...
1579966
  Шевчук Д.В. Феноменологія політичного світу і сучасна політична філософія // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 327-335. – ISSN 2076-7382
1579967
  Опольська Н.М. Феноменологія права на творчість // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 110-113
1579968
  Приходченко К.І. Феноменологія проективної методики як інтерактивної технології // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 49-53. – ISSN 2304-0629
1579969
  Лігоцький А. Феноменологія проектування новітніх освітніх систем у глобальному освітньому середовищі // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 173-184. – ISSN 2617-1775
1579970
  Бойчук Н.В. Феноменологія релігії М. Шелера і католицизм // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 8-10
1579971
  Мірошниченко А.К. Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Мірошниченко Анна Казимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 184-200
1579972
  Мірошниченко А.К. Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Мірошниченко Анна Казимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр. : 7 назв
1579973
  Смолінська О.Є. Феноменологія родознавства у культурно-освітньому просторі університету / О.Є. Смолінська, Т.З. Купчак, Х.А. Дзюбинська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 4. – C. 96-102. – ISSN 2226-3209
1579974
  Канова Г.О. Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості і лейкістів та харківської школи романтиків) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.05 - / Канова Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1579975
  Канова Г.О. Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості лейкістів та харківської школи романтиків) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Канова Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 194л. – Бібліогр.: л. 171 - 194
1579976
  Масаєв М.В. Феноменологія сенсу історії в контексті проблем "філософії космосу" М.А. Бердяєва і духовно-моральних задач розвитку християнської цивілізації (до 140-річчя із дня народження великого вітчизняного філософа) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 371-374. – ISSN 2076-1554
1579977
  Добко Т.Д. Феноменологія смирення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 52-62


  Запропоновано феноменологічне дослідження природи і цінності смирення. На тлі його порівняння з гординею як його протилежністю, виокремлення різних видів гордині, представлено оригінальний етос смирення, який увиразнює його дух служіння і сприйняття ...
1579978
  Михальчук Н.О. Феноменологія смислу в читацькій діяльності старшокласників // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 17-24
1579979
  Максименко Ю. Феноменологія сміху: контури інтерактивної сміхотерапії / Ю. Максименко, О. Ткачук // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 110-113. – ISSN 1810-2131
1579980
  Мерло-Понті Моріс Феноменологія сприйняття = Phenomenologie de la perception / Мерло-Понті Моріс; Пер.з фр.О.Йосипенко та ін.;Наук. ред. пер. В.Лях. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 552с. – Шифр дубл. – ISBN 966-628-004-3
1579981
  Туляков О.О. Феноменологія становлення харизматичного лідера: солоквіум // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 96-100. – ISSN 2077-1800
1579982
  Вереша Р.В. Феноменологія суб"єктивної сторони складу злочину // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 40-49. – ISSN 2310-9769
1579983
  Батанов О.В. Феноменологія сучасного європейського муніципалізму та місцеве самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 77-81
1579984
  Данилевич Л.А. Феноменологія та психосемантика поняття "професійний психологічний вплив" // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 72-77
1579985
  Оганезова-Григоренко Феноменологія творчого процесу артиста мюзиклу / О.В. Оганезова-Григоренко. – Одеса : Астропринт, 2017. – 286, [2] с. – Глосарій спец. термінів: с. 254-258. – Бібліогр.: с. 259-286 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-314-7
1579986
  Приймак С.І. Феноменологія тілесності в дискурсі силових видів спорту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 75-77
1579987
  Забор Феноменологія у психотерапії / Забор, В..С // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 34-39. – ISBN 978-966-434-530-6
1579988
  Банковська Н. Феноменологія української літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.11-17.
1579989
  Чернов М.Л. Феноменологія урбаністичного духу (за працею О. Шпенглера "Занепад Європи", II т.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1579990
  Шебанова В.І. Феноменологія харчової поведінки у континуумі "норма–патологія" : монографія / Шебанова Віталія Ігорівна. – Херсон : Вишемирський В.С., 2016. – 610, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 549-586 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7273-39-3
1579991
  Даренський В. Феноменологія християнського етосу (про книгу В.А. Малахова "Уязвимость любви") // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 498-515
1579992
  Шарипін А.В. Феноменологія часу в українській культурі XIV-XV ст. // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 120-128
1579993
  Якуша П.О. Феноменологія як зустрічний погляд на онтологію // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 233-236. – ISSN 2076-1554
1579994
  Забор В.С. Феноменологія як метод психопатології та психотерапії / В.С. Забор, О.О. Фільц // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 26-31. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-7484
1579995
  Музика М.П. Феноменологія як пошук нових ірраціоналістичних тенденцій в осмисленні права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 136-149. – ISSN 2078-9165
1579996
  Гняздовський А. Феноменологія як трансцендентальна теорія політичного // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.66-79. – ISSN 0235-7941
1579997
  Кебуладзе В.І. Феноменологія як трансцендентальний емпіризм // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 81-89. – ISSN 2076-7382
1579998
  Мельников О.Г. Феноменологія, форми, види та особливості девіантної поведінки військовослужбовців / О.Г. Мельников, Я.І. Мельник // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 328-333
1579999
  Балута Г.А. Феноменологія: системні аспекти та епістемологічні перспективи // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С . 90-99. – ISSN 2076-7382
1580000
  Стовба О. Феноменолого-комунікативний підхід А.В. Полякова: право "по той бік" класичного праворозуміння // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 513-519. – ISSN 2227-7153
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,