Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1579001
  Згуровський М.З. "Фінансуючи інтелект, ми тим самим вкладаємо гроші у своє майбутнє" : розмову вів Валерій Бондаренко // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 37-40. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Розмова з академіком, професором, ректором КПІ М. Згуровським щодо фінансування науки.
1579002
  Сорока В. "Фінська мрія" збулася. Освітній системі, завдяки якій з"явилися школи, що стали бажаним взірцем для різних країн світу, присвячена книжка Пасі Сальберга "Фінські уроки" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "...Освітній системі, завдяки якій з"явилися школи, що стали бажаним взірцем для різних країн світу, присвячена книжка Пасі Сальберга "Фінські уроки".
1579003
  Бондар Д.В. "Фірмовий стиль" у виборчих кампаніях сучасності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 15-16
1579004
   Фінансування - за новою формулою // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1579005
  Степаненко Б.В. Фінансування "зеленого" бізнесу у контексті забезпечення сталого розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 75-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1579006
  Живко М. Фінансування альтернативних джерел енергії як фактор формування нового економічного порядку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 154-165. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1579007
  Кудряшов В.П. Фінансування бюджету та економічне зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 98-111.
1579008
  Самсоненко В. Фінансування виборів і референдумів в Україні за рахунок недержавних (громадських, позабюджетних) коштів: правове регулювання і практика // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.245-255. – ISBN 966-73-53-51-Х
1579009
  Коваленко С.О. Фінансування видатків на освіту в умовах децентралізації / С.О. Коваленко, Ю.О. Коскіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 105-109. – ISSN 2222-4459
1579010
  Юрчик Г. Фінансування видатків соціального призначення: структурно-динамічні особливості та вплив на соціальні індикатори в Україні та ЄС // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 32-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-6912 04
1579011
  Сірош Д.М. Фінансування витрат на безоплатну правову допомогу в судочинстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 102-106. – ISSN 2220-1394
1579012
  Мортиков В.В. Фінансування витрат на ринку праці : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 67-74. – Бібліогр.: 8 назв
1579013
  Котенко Т.М. Фінансування вищих навчальних закладів в умовах імплементації вищої освіти // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 21-26. – (Економічні науки ; вип. 26)


  В статті надано характеристику системі джерел фінансування закладів вищої освіти. Особливу увагу приділено формуванню спеціального фонду та інвестиційним процесам в наукові дослідження й інноваційні розробки.
1579014
  Білінець М.Ю. Фінансування вищої освіти в Україні у XXI столітті: виклики та перспективи їх подолання / М.Ю. Білінець, А.Є. Буряченко, Т.В. Паєнтко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 20 назв
1579015
  Крот Л.М. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 153
1579016
  Вербицька А.В. Фінансування вищої освіти країн європейського союзу: стратегічні пріоритети державної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 45-50. – (Серія: Державне управління ; № 2 (54)). – ISSN 1813-3401
1579017
  Власова І. Фінансування вищої освіти у країнах Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С.13-24. – ISSN 2312-5993
1579018
  Криклій А.С. Фінансування вищої освіти у трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-52. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні проблеми фінансування вищих навчальних закладів в Україні в умовах трансформаційної економі-ки. Окрему увагу приділено вдосконаленню механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців, визна-ченню критеріїв ...
1579019
  Куліков А.І. Фінансування вищої освіти України за рахунок позабюджетних коштів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 195-200. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1579020
  Сас С. Фінансування вищої освіти України: стан, тенденції розвитку та перспективи // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (67). – С. 94-105. – ISSN 1818-5754
1579021
  Майбуров І. Фінансування вищої освіти: "національні особливості" // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 59-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
1579022
  Шевальє Т. Фінансування вищої освіти: десять років змін / Т. Шевальє, Ейшер, Ж-К // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
1579023
  Галата С. Фінансування вищої освіти: нова формула // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
1579024
  Шапурова О.О. Фінансування вищої школи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 253-257. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1579025
  Голян В.А. Фінансування відтворення й охорони земельних ресурсів: пріоритети та інституціональні передумови / В.А. Голян, Н.А. Третяк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 77-91 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
1579026
  Новікова І. Фінансування галузей народного господарства українськими банками (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 76-87. – ISSN 1605-2005
1579027
  Гриневич Л. Фінансування галузі і соціальні гарантії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Питання фінансування галузі освіти.
1579028
  Дубок А. Фінансування галузі культури та мистецтва: досвід Японії // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 103-110
1579029
  Бондар А.В. Фінансування галузі охорони здоров"я в Україні та у зарубіжних країнах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 357-364. – ISSN 0321-0499
1579030
  Лилик О.Я. Фінансування громадських послуг у зарубіжних країнах : фінансові послуги // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 130-137. – Бібліогр.: 4 назви
1579031
  Варналій З.С. Фінансування державних вищих навчальних закладів України : монографія / Варналій З.С., Красільник О.В., Хмелевська Л.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2017. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-209 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-410-6
1579032
  Ловінська Л.Г. Фінансування державних послуг у контексті визначення понятійно-термінологічного апарату / Л.Г. Ловінська, С.В. Даниленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 19 назв
1579033
  Суховий Д.І. Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Суховий Денис Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 230 л. – Додатки: л. 206-230. – Бібліогр.: л. 186-205
1579034
  Тропіна В.Б. Фінансування державних соціальних програм: новітні підходи та інструменти // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 17-27. – ISSN 2410-9576
1579035
  Кудряшов В.П. Фінансування державного бюджету в період подалання наслідків рецесії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 7-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1579036
  Кондратюк С.Я. Фінансування державного бюджету України // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 28-29 верес. 2018 р. / Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 237-244. – ISBN 978-617-7326-34-1
1579037
  Кудряшов В. Фінансування дефіциту державного бюджету // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 52-64. – ISSN 0131-775Х
1579038
  Атавова А.Р. Фінансування дефіциту державного бюджету України в умовах економічної кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 152-154. – ISBN 978-966-188-219-4
1579039
  Кузьмін О.Є. Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67.
1579040
  Кузьмін О.Є. Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67. – Бібліогр.: с. 60-62


  Розглянуто особливості емісії корпоративних облігацій в Україні, охарактеризовано проблемні моменти та перешкоди, що ускладнюють випуск боргових цінних паперів акціонерними товариствами. Обгрунтовано механізм фінансування витрат корпорації на засадах ...
1579041
  Савін Р.С. Фінансування діяльності міжнародних агрохолдингів на глобальному ринку сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савін Руслан Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1579042
  Ліманський А. Фінансування діяльності неприбуткових організацій // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-9.
1579043
  Тисяк О.Б. Фінансування діяльності підприємств в Україні через первинне публічне розміщення акцій на міжнародному фондовому ринку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 137-139
1579044
  Обушний С. Фінансування діяльності політичних партій у країнах з розвиненою економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз міжнародного досвіду фінансування діяльності політичних партій і сформульовано певні практичні висновки, які можуть бути використані при розробці відповідного законодавства. In the article the analysis of the international experience of ...
1579045
  Жилінська О.І. Фінансування досліджень і розробок у ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено фінансові аспекти європейської спільної політики. Generalized financial aspects of the European general policy.
1579046
  Бучковська Я. Фінансування дошкільної освіти в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 82-87. – ISSN 1818-5754
1579047
  Бак Н. Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрямки їх подалання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 81-87 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
1579048
  Щурик М.В. Фінансування екології відтворення земельних ресурсів аграрного сектору Карпатського макрорегіону : фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-74 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1579049
  Цибуляк А.Г. Фінансування екологічних програм міжнародними організаціями в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 32-35. – ISSN 2306-6814
1579050
  Макаренко А.П. Фінансування екологічної діяльності в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 116-119. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1579051
  Бінгем Р. Фінансування економічного розвитку / Пер. з англ. Г. Пехник та В.Дегтярьов; Ричард Бінгем, Едвард Гилл, Семміс Вайт. – Львів : Літопис, 2003. – 416с. – ISBN 966-7007-74-9
1579052
  Сніжко О.В. Фінансування економічного розвитку і фондовий ринок: приклад України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-48. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Статтю присвячено комплексу проблем, які пов"язані зі створенням децентралізованої моделі фінансування економічного розвитку. Головний акцент зроблено на дослідженні ролі фондового ринку у фінансуванні перехідної економіки. Проаналізовано основні ...
1579053
  Радченко Д.І. Фінансування економічної діяльності держави // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 79-80
1579054
  Ропотан І. Фінансування економічної складової сталого розвитку регіонів України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 114-128
1579055
  Каленюк І. та інш. Фінансування загальної освіти за умов перехідної економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2001. – № 12. – С. 83-85
1579056
   Фінансування закладів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відповідно до підпункту "а" пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів постановою від 11 листопвда 2015 р. Кабміну № 928 затвердив перелік навчальних закладів системи загальної середньої освіти, видатки на які ...
1579057
  Люта О. Фінансування закладів вищої освіти в Україні / О. Люта, Н. Пігуль // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 89-91. – ISSN 1993-0259
1579058
  Шулікін Д. Фінансування закладів і соціальна інфраструктура // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти розглянули законопроекти щодо фінансування закладів освіти, містобудівної діяльності, а також проект постанови про відзначення ювілею видатного поета Богдана-Ігоря Антонича.
1579059
  Щурик М.В. Фінансування земель агролісогосподарств Карпатського макрорегіону : фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 139-145 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1579060
  Щурик М. Фінансування земельних ресурсів АПК: екологічний аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 27-34
1579061
  Щурик М.В. Фінансування земельної реформи в аграрному секторі Карпатського макрорегіону : Фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1579062
  Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Я. Софіщенко; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 138с. – ISBN 966-364-169-Х
1579063
  Лещенко Г.Т. Фінансування і кредитування сільскогосподарських підприємств / Г.Т. Лещенко. – Київ, 1969. – 364с.
1579064
   Фінансування і трансформація мережі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  З-поміж ключових завдань Міністерства освіти і науки - допомога регіонам у використанні можливостей державного фінансування освіти, а також законодавче врегулювання трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. Про це йшлося під час ...
1579065
  Зятковська Л.І. Фінансування інвестицій екологічного спрямування : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-103 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1579066
  Коваленко Д.І. Фінансування інвестиційної діяльності вищих навчальних закладів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 168-173. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
1579067
  Івахненко І.С. Фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 212-218 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1579068
  Дацій О.І. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.117-121. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1579069
  Шуплат О.М. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму: теоретичний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 28-33. – ISSN 2306-6814
1579070
  Косова Т. Фінансування інвестиційної діяльності природних монополій / Т. Косова, В. Сагір // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 12-18. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1579071
  Забаштанський М.М. Фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств в контексті переходу національного господарства на модель сталого розвитку / М.М. Забаштанський, С.В. Захарін, А.В. Роговий // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 184-195. – ISSN 2306-546X
1579072
  Диба О.М. Фінансування інноватизації виробництва: досвід США / О.М. Диба, Ю.О. Гернего, С.М. Підгородецька // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 44-54. – ISSN 2078-9165
1579073
  Федулова Л.І. Фінансування інновацій у посткризовий період: збалансованість фінансової й інвестиційної політик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 14-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1579074
  Сизоненко В.О. Фінансування інноваційно орієнтованої економіки в умовах інституціональної невизначеності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 80-89 : табл. – Бібліогр.: 29 назв
1579075
  Сизоненко В.О. Фінансування інноваційного підприємництва: пошук джерел і механізмів використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розкривається сутність, форми і механізми використання інноваційних фондів в структурі фінансування інноваційного підприємництва. Au exposed the main points, forms and mechanisms of the use of the innovatie fonds in the structure of the finaneing of ...
1579076
  Пучко А.О. Фінансування інноваційного розвитку економіки України з використанням досвіду Німеччини // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 285-288. – ISSN 2309-1533
1579077
  Романишин В. Фінансування інноваційного розвитку економіки як чинник підвищення конкурентноспроможності України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 21-30 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1579078
  Клименко В.І. Фінансування інноваційної діяльності в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-29
1579079
  Пашко М.М. Фінансування інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 74-79.
1579080
  Космідайло Інна Василівна Фінансування інноваційної діяльності в черкаському регіоні: аналіз та оцінка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 143-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено аналіз і надано загальну оцінку інноваційним процесам у Черкаському регіоні. Докладно розглянуто основні форми та напрямки фінансування інноваційних заходів. Визначено основні шляхи активізації інноваційної діяльності в регіонах ...
1579081
  Литвинова В.В. Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами Міністерства освіти і науки України за видами і стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, О.С. Босенко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 19-25


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1579082
  Литвинова В.В. Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами Міністерства освіти і науки України за видами і стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, О.С. Босенко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 19-24 : рис., фото, табл. – Бібліогр.: 5 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1579083
  Єрмоленко С.О. Фінансування інтелектуальної праці як умова розвитку потенціалу суспільства // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 77-83
1579084
  Кудряшов В.П. Фінансування інфраструктури в період подолання наслідків війни // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (317). – С. 46-66. – ISSN 2305-7645
1579085
  Ковшун Н.Е. Фінансування капітальних витрат у водогосподарського комплексу України: стан та перспективи / Н.Е. Ковшун, О.М. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 9-15. – ISSN 2071-4653
1579086
  Боровікова М.О. Фінансування компаній шляхом публічного розміщення акцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 6 (169). – С. 164-169


  Обгрунтовано необхідність створення спільної цінності, яка дозволить забезпечити конкурентну перевагу вищому навчальному закладу для всіх учасників освітнього процесу.
1579087
  Пишнова Л.В. Фінансування комунального господарства на території Поділля у період з 1925-1930 рр. // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 99-100
1579088
  Ващук Тетяна Романівна Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Ващук Т.Р.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. + Додатки: л.187-198. – Бібліогр.: л.172-186
1579089
  Ващук Тетяна Романівна Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Ващук Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв.
1579090
  Корнилюк Р.В. Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики / Р.В. Корнилюк, А.В. Корнилюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 43-50. – ISSN 2306-6814
1579091
  Полозенко Д.В. Фінансування матеріально-технічної бази колгоспів і радгоспів. / Д.В. Полозенко. – К., 1975. – 141с.
1579092
  Рудень В.В. Фінансування медичного забезпечення в Україні: проблеми та шляхи розв"язання : фінансова політика й економічне регулювання / В.В. Рудень, О.М. Сидорчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 25-34 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
1579093
  Палка І.М. Фінансування міжнародними інституціями інвестиційних проектів в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 45-48. – ISSN 2309-1533
1579094
  Тоцька О.Л. Фінансування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з Державного бюджету України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 107-112. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1579095
   Фінансування на науку отримають кращі з кращих // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
1579096
  Марушкевич А.А. Фінансування навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 122. – ISBN 978-966-439-865-4
1579097
  Красій О.І. Фінансування народної освіти : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 49-53. – Бібліогр.: 3 назви
1579098
  Соколовська А. Фінансування науки в Україні: напрями змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-57. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено шляхи реформування фінансування науки в Україні. Обґрунтовано необхідність надання субсидій на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи університетам, які посіли перші місця в рейтинговому оцінюванні їх наукової, науково-технічної ...
1579099
  Боголіб Т.М. Фінансування науки за кордоном : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-53. – Бібліогр.: 4 назви
1579100
  Боголіб Т.М. Фінансування наукових розробок : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 52-59. – Бібліогр.: 3 назви
1579101
  Парубець О.М. Фінансування наукових та науково-технічних робіт підприємств України як запорука підвищення їх конкурентоспроможності / О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 88-93. – ISSN 2309-1533
1579102
   Фінансування науково-дослідної діяльності молодих учених в Україні / Є. Поліщук, А. Воротнікова, М. Воротнікова, О. Нагорна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 181-189. – ISSN 2411-5215
1579103
  Затонацька Т.Г. Фінансування науково-технологічної сфери шляхом державно-приватного партнерства // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С. 3-11


  Проаналізовано основні заходи державної політики щодо регулювання інноваційної діяльності в Україні. Досліджено зарубіжний досвід фінансування наукової та науково-технічної діяльності шляхом державно-приватного партнерства.
1579104
  Цебенко Н.М. Фінансування об"єктів виробничої інфраструктури територіальними громадами в умовах бюджетної децентралізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 161-169. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1579105
  Азулай О. Фінансування освіти - це не витрати. Це найважливіша довгострокова інвестиція - заявила Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азулай, відкриваючи позачергову сесію Глобальної конференції з питань освіти // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 43/44). – С. 1
1579106
  Бучковська Я.Г. Фінансування освіти в Україні: стан і перспективи / Я.Г. Бучковська, О.В. Баранецька // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 259-271. – ISSN 2078-9165
1579107
  Крамченко Р.А. Фінансування освіти в Україні: стан та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 117-123
1579108
  Кичко І.І. Фінансування освіти в умовах формування соціально орієнтованої економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 53-59. – Бібліогр.: 13 назв
1579109
  Рудницька Н. Фінансування освіти євреїв Волинської губернії у 19 - на початок 20 ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-19. – ISSN 1999-4966
1579110
   Фінансування освіти за допомогою ринку державних цінних паперів (зарубіжний досвід) // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.79-84. – ISSN 1682-2366
1579111
  Боголіб Т.М. Фінансування освіти за кордоном // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 132-139
1579112
  Ганущак Ю. Фінансування освіти і децентралізація // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 1, 13


  "Децентралізація влади дуже часто пов"язується з проведенням адміністративно-територіальної реформи, яка проходить наразі фазу добровільного об"єднання територіальних громад. Однак це тільки невелика й відносно проста в інтелектуальному плані частина ...
1579113
  Пасічник С.М. Фінансування освіти як механізм подолання ключових освітніх ризиків // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 213-216. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1579114
  Якубовський Р.В. Фінансування освіти: правовий зміст, поняття та види // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 410-415. – ISSN 1563-3349
1579115
  Башко В. Фінансування освіти: скільки, кому і як? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 6


  Потреба реформувати освіту в Україні зумовлена тим, що, попри високі кількісні показники рівня фінансування, ми відстаємо від розвинених країн за її якістю і внеском науково-технічного прогресу в економічне зростання. Згідно з рейтингом глобальної ...
1579116
  Олієвська М.Г. Фінансування освітньо-наукової діяльності в країнах з низьким рівнем доходів на душу населення / М.Г. Олієвська, С.В. Петруха // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 103-109. – ISSN 2222-4459
1579117
   Фінансування освітньої галузі у 2016 році // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
1579118
  Степанова О.В. Фінансування охорони здоров"я та фіскальна стійкість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 64-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2305-7645
1579119
  Павлюк К .В. Фінансування охорони здоров"я як складової людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 143-148
1579120
  Пілюгіна О.І. Фінансування охорони навколишнього природного середовища в умовах ринкової трансформаційної економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 287-288. – ISBN 978-966-188-219-4
1579121
  Тулай О. Фінансування первинної медичної допомоги: реалії та проблеми імплементації британського досвіду в Україні / О. Тулай, С. Нитка // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 39-52. – ISSN 1818-5754
1579122
  Данілова Л.І. Фінансування підприємства з використанням короткострокових і довгострокових ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-19. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми короткострокового і довгострокового фінансування підприємств. The problems shortterm and longterm financing enterprises is revealed in the article.
1579123
   Фінансування політичних партій. – Київ : Молодіжна Альтернатива
Частина 2. – 2004. – 58с.
1579124
  Прокопенко І.П. Фінансування політичних партій в Україні і зарубіжних країнах / І.П. Прокопенко, В.Є. Доронін // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 76-79. – ISSN 2219-5521
1579125
  Семенюк Т. Фінансування політичних партій на парламентських виборах // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-46.
1579126
  Кустова С.М. Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу України до ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 105-110. – ISSN 2310-2837
1579127
  Слинько Т.А. Фінансування політичних партій: досвід України та зарубіжних країн // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 126-128
1579128
  Совгиря О. Фінансування політичних партій: правовий аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.130-134. – ISSN 0132-1331
1579129
  Євменькова К. Фінансування послуг вищої освіти в країнах Заходу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 88-90. – ISSN 1818-2682
1579130
  Ватаманюк-Зелінська Фінансування потреб оборонної сфери в Україні / Ватаманюк-Зелінська, В.В. Беднарчук, А.О. Млінцова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 22-27. – ISSN 2309-1533
1579131
  Недава Олег Фінансування природоохоронних заходів в Україні: проблеми та пропозиції до законодавчого врегулювання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
1579132
  Краснова М.В. Фінансування природоохоронних заходів у системі реалізації еколого-правових договорів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються положення чинного законодавства України, які забезпечують реалізацію державно-приватного партнерства в галузі екології, в тому числі шляхом договірного фінансування здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів державного ...
1579133
  Зуєв В.А. Фінансування природоохоронних заходів: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 139-145. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1579134
  Костюк У.З. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи покращення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 181-186. – ISSN 2309-1533
1579135
  Лабенко О.М. Фінансування програм з охорони навколишнього природного середовища в Україні // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2013. – С. 29-32. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 1 (34))
1579136
  Гриньків О.О. Фінансування програм захисту свідків та інших учасників кримінального процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 282-284
1579137
  Овсянникова Я.О. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00 08 / Овсянникова Яна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 280 л. – Додатки: л. 242-280. – Бібліогр.: л. 207-241
1579138
  Овсянникова Я.О. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Овсянникова Яна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1579139
  Науменкова С.В. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства / С.В. Науменкова, Я.О. Овсянникова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 54-66


  В статті розкрито сучасні тенденції фінансування проектів публічно-приватного партнерства та виявлено основні перешкоди щодо ефективної реалізації проектів публічно-приватного партнерства. Обґрунтовано практичні рекомендації для вдосконалення процедури ...
1579140
  Степанова О.В. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства в Україні в контексті світових тенденцій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
1579141
  Падалка В.М. Фінансування проектів розвитку міст за рахунок місцевих запозичень : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 89-99 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1579142
  Диба М.І. Фінансування проєктів TSG: зарубіжні практики та можливості розвитку в Україні / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 20 назв.
1579143
  Криклій А.С. Фінансування професійного навчання персоналу : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 113-118 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1579144
  Петленко Ю.В. Фінансування реального сектору економіки України: стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-39. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито окремі аспекти, що спричинили кризу в реальному секторі та запропоновано заходи щодо стабілізації фінансового забезпечення виробничих підприємств. Separate aspects affecting a crisis in the real sector of economy are exposed, and measures are ...
1579145
  Литвин М.В. Фінансування регіонального розвитку Іспанії в контексті досягнення сталого розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/3. – С. 35-43. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 2). – ISSN 9125-0912
1579146
  Зайчикова В.В. Фінансування регіонального розвитку у 2007 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Принципи співробітництва та взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо фінансування регіонального розвитку у 2007 році. Principles of collaboration and cooperation of central and local organs of executive power are in relation to ...
1579147
  Синявська Л.І. Фінансування роботи промислових підприємств на сході й півдні України в 1917–1918 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 61-74. – ISSN 0130-5247
1579148
  Неделько І.Г. Фінансування розвитку сектору малого бізнесу : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1579149
  Колосов І.П. Фінансування Світовим банком проекту передачі електроенергії в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 82-93. – ISSN 2414-3499
1579150
  Ляховчєнко Л.А. Фінансування системи охорони здоров"я в Європі: досвід для України / Л.А. Ляховчєнко, О.В. Поживілова, Я.Ф. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 112-117
1579151
  Пертернко О. Фінансування системи охорони здоров"я в Україні через державний та місцеві бюджети // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 25 : Соціальна робота і охорона здоров"я. – С. 58-64.
1579152
  Семенда О.В. Фінансування системи охорони здоров"я: проблеми та напрями їх вирішення // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (11). – С. 98-107. – ISSN 2226-8820
1579153
  Комарова І.В. Фінансування сільськогосподарських товаровиробників в Україні з бюджетів різного рівня : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 23-30 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1579154
  Приказюк О. Фінансування сільськогосподарських товаровиробників в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-20. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фінансової кризи на розвиток аграрної галузі. Розроблено пропозиції щодо удосконалення джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників України в умовах кризи. The influencing of financial crisis on development of agrarian ...
1579155
  Скворцова С.Я. Фінансування соціальних гарантій як чинник мінімізації соціальних ризиків українського суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 185-191


  Проаналізовано сучасний стан державного забезпечення соціальних гарантій в Україні, визначено основні соціальні ризики українського суспільства, розкрито проблеми і перспективи побудови соціальної держави в Україні.
1579156
   Фінансування соціальних послуг для вразливих верств населення (дітей-інвалідів) [Електронний ресурс] / К.В. Павлюк [та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використовування на DVD-ROM. - Електрон. дані (об"єм даних 4,1 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-90-3
1579157
  Степанова О.В. Фінансування соціальних функцій держави в умовах трансформації фіскального простору : монографія / О.В. Степанова ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2018. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8571-2
1579158
  Звонар В.П. Фінансування соціального розвитку села за участю інститутів громадянського суспільства // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 121-136. – ISSN 2072-9480
1579159
  Ляхович Г.І. Фінансування соціальної сфери в умовах децентралізації управління / Г.І. Ляхович, У.І. Ляхович // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 100-106
1579160
   Фінансування стартапів із використанням краудфандингових платформ в Украіні та світі / М.Д. Ведерніков, Н.П. Базалійська, Волянська-Савчук, М.І. Зелена, О.В. Кошонько, О.О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 143-155. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1579161
  Мортіков В.В. Фінансування створення суспільних благ : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 76-82. – Бібліогр.: 6 назв
1579162
  Гасанов С.С. Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації / С.С. Гасанов, В.О. Сизоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 5 (222). – С. 20-28. – ISSN 2305-7645
1579163
  Любчич А.М. Фінансування суб"єктів інноваційної інфраструктури в національному та зарубіжному законодавстві: порівняльна характеристика // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 7-13. – ISSN 2311-4894
1579164
  Прудкий О. Фінансування судових проєктів: як це працює // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1579165
  Андрусів У.Б. Фінансування суспільного мовлення в Україні: питання правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 225-230
1579166
  Бойко Є.М. Фінансування та доступність вищої освіти: міжнародний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю проблемних питань, пов"язаних з дослідженням впливу фінансового забезпечення сфери освіти на ступінь доступності вищої освіти для окремих громадян. The article is devoted to the investigation of the problems in which way ...
1579167
  Даниленко А.І. Фінансування та економічні методи стимулювання нарощення випуску конкурентоспроможної продукції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 7-34 : табл. – Бібліогр.: 51 назва. – ISSN 2305-7645
1579168
  Полунєєв Ю. Фінансування та страхування експорту в Україні : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 1. – С. 24-25
1579169
  Гладкий В. Фінансування та страхування експорту в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто основні компоненти зростання експорту, які можуть застосовуватись в Україні, а саме преференційне та пільгове кредитування, податкові та інвестиційні пільги, субсидіювання експортної та ділової інфраструктури, державна підтримка при освоєнні ...
1579170
  Кононенко В.П. Фінансування тероризму - загроза для міжнародних відносин. Практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС / В.П. Кононенко, Л.В. Новікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 55-59. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
1579171
  Антощак А. Фінансування тероризму через діяльність благодійної організації // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 23-25. – ISBN 978-617-7220-78-6
1579172
  Баранов О.П. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 108-112. – ISSN 2306-6814
1579173
  Криворучко І.О. Фінансування тероризму: проблеми єдності судової практики // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 222-225. – ISBN 978-617-7627-06-6
1579174
  Шандра В.М. Фінансування технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 6-16.
1579175
  Морозов В.С. Фінансування транспортної інфраструктури ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 152-162. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано сучасний механізм фінансування транспортної інфраструктури ФРН. З’ясовано, що Федеральний Уряд Німеччини несе головну відповідальність за розвиток федеральної транспортної інфраструктури, основою для розвитку якої слугують ...
1579176
  Алексеєнко Л. Фінансування трудових ресурсів в умовах кризової циклічності / Л. Алексеєнко, О. Ціжма // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 140-151 : табл., рис. – Бібліогр: 22 назв. – ISSN 1818-5754
1579177
  Прилуцький Ю. Фінансування української науки за європейським зразком / Ю. Прилуцький, К. Теребіленко // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  Про наукове співробітництво в галузі синтезу та застосування біосумісних наноматеріалів викладачів і науковців кафедр неорганічної хімії та біофізики КНУ імені Тараса Шевченка з німецькими колегами з університету Дуйсбург-Ессен (м. Ессен). Показовим ...
1579178
  Стріха М. Фінансування університетської науки: між ризиками стагнації і непередбачуваності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16 травня (№ 18/19). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Стаття заступника міністра освіти і науки М. Стріхи для тижневика "Дзеркало тижня. Україна" (28 квітня - 13 травня 2016 р. № 16), в якій розповідає про перебіг конкурсу наукових проектів, особливості їх фінансування та можливе реформування ...
1579179
  Сіташ Т.Д. Фінансування установ охорони здоров"я : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 175-180. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1579180
   Фінансування федеральних виборів. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 114с.
1579181
  Іщенко О.В. Фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адаптація зарубіжного досвіду // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 47-52.
1579182
  Чубенко А. Фінансування цивільного захисту за рахунок коштів місцевих бюджетів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 45-47. – ISSN 0132-1331
1579183
  Постоленко І. Фінансування шкільної освіти у Великій Британії // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 29-31. – ISBN 978-966-2249-24-8
1579184
  Яременко Л. Фінансування як функція управління вищою освітою // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 33-35. – ISSN 0131-6788
1579185
  Настич Т.П. Фінансуваня культурно-мистецьких закладів в Україні: проектний погляд // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 146-150. – ISSN 2222-8810


  Розглянуто проблеми у сфері культурно-мистецької освіти. Виділено проблеми, які пов"язані з її фінансуванням. Показана доцільність і можливість застосування проектного фінансування.
1579186
  Сорока В. Фінансувати не можна полишити // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 березня (№ 9/10). – С. 4. 45. – ISSN 2219-5793
1579187
  Шулікін Д. Фінансувати по-новому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Київській школі економіки проведено обговорення реформування системи фінансування вищої освіти в Україні. Перший заступник Міністра освіти і науки України Інна Совсун презентувала проект нового механізму фінансування вищої освіти.
1579188
  Зарєчнєв А.М. Фінаси : Тести та задачі: Навчальний посібник / А.М. Зарєчнєв, Т.В. Малаєва, Р.П. Русанова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 196 с. – ISBN 966-8253-12-4
1579189
  Чернов М. Фіни тричі відвойовували свою незалежність // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2014. – 27 грудня (№ 101). – С. 6
1579190
  Юркевич О.М. Фінінсове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України : Автореф. дис. ...канд.економ. наук: Спец. 08.04.01 / Оксана Миколаївна Юркевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1579191
  Хрипченко М.С. Фінітарні кільця інцидентності : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Хрипченко Микола Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 46 назв
1579192
  Шкільняк С.С. Фінітарні логіки квазіарних предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-55. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються логіки часткових предикатів над іменними множинами - композиційно-номінативні логіки квазіарних преди-катів. Розглянуто ієрархію таких логік. Місце логіки в ієрархії визначено рівнем абстракції розгляду та обмеженнями на клас предикатів. Для ...
1579193
  Литвиненко І.М. Фінітарні напівгрупи часткових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто дві природні модифікації поняття фінітарності груп підстановок для випадку (інверсних) напівгруп часткових перетворень. Охарактеризовано максимальні підгрупи, головні ідеали та відношення Гріш в (інверсних) напівгрупах частково ...
1579194
  Потьомкін М.М. Фінітна динаміка руху частинки з власним магнітним моментом в осцилюючому неоднорідному магнітному полі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Потьомкін Михайло Михайлович ; Ін-т магнетизму Нац. акад. наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 37 назв
1579195
  Пархоменко П. Фініш вступної кампанії // Молодь України. – Київ, 2018. – 03 серпня (№ 22). – С. 2


  За кількістю поданих заяв КНУ імені Тараса Шевченка посів перше місце.
1579196
   Фінішна пряма // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 липня (№ 30)


  Портал ПедПРЕСА продовжують розповідати про найактуальніші аспекти цьогорічної вступної кампанії у спецпроекті "Вступ-2012" ! Нагадуємо, що тільки в нас на запитання абітурієнтів відповідають провідні фахівці Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту.
1579197
   Фінк (Fink) Ейген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 952. – ISBN 966-316-069-1
1579198
  Мороз Ю.І. Фінляндія - країна тисячі озер і тисячі можливостей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
1579199
  Будько Євген Фінляндія : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 14-16 : фото
1579200
  Супричов Олексій Фінляндія (Фінляндська Республіка) : Країни Північної Європи. Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48-49
1579201
  Павлович Ю. Фінляндія 1905-1910 : Альбом / Ю. Павлович; КНУ ім.Т.Шевченка. Посольство Фінляндської Республіки в Україні. – Київ : Слово, 2001. – 64с. – ISBN 966-7252-16-7
1579202
  Невинна Г.Я. Фінляндія в геополітичній грі Балтійського регіону (міжвоєнний період) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 103-107. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1579203
  Степанчук І. Фінляндія пішла наліво: на виборах парламенту перемога за соціал-демократами // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 43). – С. 8


  "У Фінляндії минулої неділі, 14 квітня, обирали парламент. Оскільки країна зовсім невеличка, то й результати вже були відомі ще до обіду понеділка. Як свідчать остаточні дані, перемогу здобула опозиційна Соціал-демократична партія. У лідери перегонів ...
1579204
  Дубовик Ольга Фінляндія. Білі ночі Вуокатті : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 102-105
1579205
  Горобець Іван Фінляндія. Білі ночі з екстримом : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 48-54 : Фото
1579206
  Горобець Ірина Фінляндія. Варяги й мумі-троллі : Вояж-колекція / Горобець Ірина, Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-36 : Фото
1579207
  Горобець Іван Фінляндія. Вікенд у фінському дизайні : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 80-83 : Фото
1579208
  Будько Євген Фінляндія. Гід у зимову казку : Профі-тур / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-42 : Фото
1579209
  Біленко Василь Фінляндія. Крижана Ванна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 50-51 : фото
1579210
   Фінляндія. Купання в ополонці та побачення з Сантою : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 78 : Фото
1579211
  Тодоренко Галина Фінляндія. Лижі влітку і зустріч із ведмедями : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 70 : Фото
1579212
   Фінляндія. Лижі. Вечірка з Санта Клаусом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 77
1579213
  Сидоренко Віктор Фінляндія. На лижах у зимову казку = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 49
1579214
  Біленко Василь Фінляндія. Острів Суоменліна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 48-49 : фото
1579215
  Медведєва Катерина Фінляндія. Північна Робінзонада // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 30-35 : фото
1579216
  Кравченко В. Фінляндія. Прощання з "фінляндизацією"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 6


  Після двох радянсько-фінських війн у Гельсінкі й Москви склалися особливі відносини. Причому настільки особливі, що в міжнародному лексиконі навіть з"явився спеціальний термін - "фінляндизація". Це коли слабша держава змушена йти на поступки своєму ...
1579217
  Біленко Василь Фінляндія. Розваги за Полярним колом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 72-77 : фото
1579218
   Фінляндія. Сон в руку або Полярні тропіки : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-45 : Фото
1579219
  Сидоренко Віктор Фінляндія. У Вуокатті до Йоулупуккі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 30-33 : фото
1579220
  Ільченко Володимир Фінляндія. Що робити в Гельсінкі після Парижа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 64-69 : фото
1579221
  Ляшенко Л.М. Фінляндія: освіта, наука і "економічне диво" / Л.М. Ляшенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 17-25. – ISSN 1818-5797
1579222
   Фінляндія: порятунок від спеки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1579223
  Шевчук Л. Фінляндія: соціально- економіко- географічна характеристика / Л. Шевчук, Т. Аарреваара. – Львів, 2001. – 163с. – ISBN 966-613-123-4
1579224
  Гончаров Володимир Фінляндія: туризм цілий рік! / Гончаров Володимир, Самойлов Юрій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1579225
  Сюндюков І. Фінляндія: чому реалізувався шанс на свободу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 вересня (№ 165/166). – С. 20
1579226
  Сюндюков І. Фінляндія: чому реалізувався шанс на свободу. Маршал, який знав, що потрібно країні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 20
1579227
  Мирончук А. Фінляндське дворянство в законодавчій Комісії зі створення нового Уложення 1767-1774 рр. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 28-30
1579228
  Ковальов Д.В. Фінляндський рух єгерів: між кайзером та царем // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 189-203. – ISSN 2313-1993
1579229
   Фінн Володимир Вільгельмович (Васильович) (1878–1957) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 497. – ISBN 978-966-439-754-1
1579230
  Козюк В. Фінн Кідленд і Едвард Прескотт: теоретична фундація каркасу нової класичної макроекономіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 148-159. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
1579231
  Борщевський С.В. Фінно-угорські субстратні елементи в сучасній польській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С.72-79. – Бібліогр.: Літ.: с. 77-79; 50 назв.
1579232
  Палій О. Фіно-угорська розгадка "загадкової Росії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 жовтня (№ 187). – С. 5
1579233
  Іванов В. Фінська історіографія кінця 1940-х - 2010-х рр. щодо взаємин між Радянським Союзом та Фінляндією у 1939 - 1944 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 172-174. – ISBN 978-966-171-783-9
1579234
   Фінська модель активної школи // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 13. – ISSN 2219-5793
1579235
  Перегуда Є. Фінська модель: про ступінь операційності для України / Є. Перегуда, С. Місержи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 340-348
1579236
  Касьянова Д. Фінське диво, або/і Здоровий прагматизм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 12


  "Про Фінляндію ми знаємо не так уже й багато. Останніми роками захоплюємося системою освіти у фінських школах. Хоча самі фіни ставляться до своєї освіти спокійно. Раді, що є можливість як забезпеченим, так і не дуже сім"ям відправляти своїх дітей у ...
1579237
  Коник О. Фінське питання в депутатських запитах в III Державній думі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 39-42
1579238
  Непокупний А. Фінське слово в українській мові: лайба на воді та на суходолі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 17-21
1579239
   Фінський досвід місцевого самоврядування - для українських міст. – Київ : ІТС, 2006. – 64с. – ISBN 966-8534-03-4
1579240
  Отич О. Фінський досвід оцифрування документів та організації електронного документообігу // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 6
1579241
   Фінські прислів"я та приказки. – Київ, 1981. – 158с.
1579242
  Цуканова Фінські розвідки українських освітян, або "школа радості" такі існує // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 квітня (№ 15). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Завідувач кафедрою математичного аналізу механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Шевчук про автора розв"язання задачі з комбінаторної геометрії - Марину Вязовську.
1579243
  Дюренмат Фрідріх Фінтер : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 126-133. – ISSN 0208-0710
1579244
  Скіцько В.І. Фінтех у сфері платежів: світовий досвід, тенденції та перспективи / В.І. Скіцько, І.В. Дідух // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 402-408. – ISSN 2222-4459
1579245
  Худолій Ю.С. Фінтехнології в банківському бізнесі: реалії та перспективи / Ю.С. Худолій, М.О. Халєвіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 134-142. – ISSN 2222-0712
1579246
  Владко В.М. Фіолетова загибель : повість / В.М. Владко. – Київ : Молодь, 1965. – 194 с. – (Подорожі, пригоди, фантастика)
1579247
  Різник Левко Фіолетові кошенята : роман / Закінчення. Поч. у № 2, 2010 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 30-82. – ISSN 0868-4790
1579248
  Ракочі Вадим Фіорди Норвегії. Карколомна краса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 112-120 : фото
1579249
  Кривов"язюк І.В. ФІормування регіональної політики на ринеку цінних паперів // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 41-43. – Бібліогр.: на 4 пункти
1579250
  Ільницький М. Фірдоусі Абулькасем // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 133. – ISSN 0320-8370
1579251
  Спрінгейт М. ФІріпорт, Техас : Уривки з п"єси // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 7/8. – С. 63-75. – ISSN 0131-2561
1579252
  Бех В.П. Фірма в дискурсі організменої ідеї / В.П. Бех, А.В. Гашенко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 376 с. – ISBN 966-680-238-4
1579253
  Стасишин А. Фірма як економічний суб"єкт у сучасній економічній теорії // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 62-68. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1579254
  Малик В.К. Фірман султана / В.К. Малик. – Київ : Молодь, 1969. – 253 с.
1579255
  Демченко М.В. Фірмова торгівля у сегменті FMCG як інструмент маркетингової комунікації виробника // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 32-37. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано аналіз причин виникнення на сучасному українському ринку у сегменті FMCG такого формату як фірмова торгівля. Особливості розвитку фірмової торгівлі розглянуто крізь призму специфіки розвитку вітчизняного ринку товарів повсякденного ...
1579256
  Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / КНУТШ; Кривошеїна І.В. – Київ, 2007. – 204л. – Бібліогр.: л.191-204
1579257
  Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Кривошеїна І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1579258
  Бутенко Л.Ю. Фірмовий стиль готелю як спосіб максимілізації продажу готельних послуг // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 22-26
1579259
  Говорун Д. Фірмові зміни // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Юрисдикція розгляду спорів про визнання недійсними договорів про відчуження частки в статутному капіталі, право прокурора на звернення в інтересах державних підприємств, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування рішення суду про припинення ...
1579260
  Сержанова Т. Фірмові найменування в Україні та їх судовий захист // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-35.
1579261
  Демчина Аліна Фіскали-неофіти // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-19. – ISSN 0130-5212
1579262
  Продан О. Фіскалізація проти легалізації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)
1579263
  Бодюк А.В. Фіскалювання надрокористування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 111-117
1579264
  Касперович Ю.В. Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни : аналіт. доповідь / Ю.В. Касперович. – Київ : Фенікс, 2019. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-639-7
1579265
  Єфименко Т.І. Фіскальна безпека і децентралізація в умовах глобальних викликів і загроз / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, С.В. Бартош // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 9 (298). – Бібліогр.: 26 назв
1579266
  Лопушняк Г.С. Фіскальна децентралізація в Україні: декларації та практична реалізація / Г.С. Лопушняк, З.М. Лободіна, М.В. Ливдар // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – С. 79-84. – ISSN 1728-6220
1579267
  Хлівний В. Фіскальна децентралізація на місцевому рівні / В. Хлівний, Д. Гризоглазов // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 25-28 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1579268
  Палійчук Т.В. Фіскальна децентралізація та механізми її реалізації в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Палійчукм Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління". – Київ, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 45 назв
1579269
  Буряченко А.Є. Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні / А.Є. Буряченко, І.О. Філімошкіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 56-68 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
1579270
  Городецька Т.Е. Фіскальна децентралізація як складова реформи місцевого самоврядування / Т.Е. Городецька, І.О. Пєнська, К.В. Колодяжна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 27-31. – ISSN 2409-1944
1579271
  Деркач М.І. Фіскальна децентралізація як фактор забезпечення сталого розвитку України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 56-63
1579272
  Руденко І.В. Фіскальна децентралізація: моделі, перспективи, ризики // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 6. – С. 16-22
1579273
  Демиденко Л. Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії / Л. Демиденко, Ю. Наконечна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-48. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто порядок та відмінності у формуванні доходів та видатків місцевих бюджетів в Україні та Німеччині. Здійснено аналіз складу джерел і напрямків використання коштів бюджетів всіх рівнів. Узагальнено досвід фіскальної децентралізації у ...
1579274
  Богдан І. Фіскальна дисфункція // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 1, 7


  "Можливості державних фінансів України впливати на зростання національної економіки суттєво обмежені, бо колосальні ресурси відволікаються на погашення та особливо на обслуговування державного боргу".
1579275
  Синютка Н. Фіскальна дисфункція електронного адміністрування ПДВ в Україні / Н. Синютка, К. Крисовата // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 23-36 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
1579276
  Рудик Н.В. Фіскальна діджиталізація - інструмент партнерства держави та малого і середнього бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 316-322. – ISSN 2222-4459
1579277
  Дубовик О. Фіскальна ефективність митних платежів в Україні / О. Дубовик, І. Мартинюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 30-36. – ISSN 2409-9260
1579278
  Римар О.Г. Фіскальна ефективність податкової системи в контексті антикризового регулювання : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 224-227. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1579279
  Мельник В.М. Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб в Україні: можливості зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-48.
1579280
  Швабій К.І. Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1579281
  Матросова Л.М. Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування України / Л.М. Матросова, Я.Є. Охрімчук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 38-41. – ISSN 2409-1944
1579282
  Озерчук О.В. Фіскальна ефективність прямих податків в Україні та фактори, що на неї вплинули / О.В. Озерчук, Л.Б. Райнова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 87-92. – ISSN 2306-6814
1579283
  Скрипник А. Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні / А. Скрипник, Т. Паянок // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-42. – ISSN 0131-775Х
1579284
  Скрипник А. Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні / А. Скрипник, Т. Паянок // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-42. – Бібліогр.: с. 29-30, 32-38, 40, 42. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлюються питання формування ПДВ в експортоорієнтованій відкритій економіці. Проаналізовано вплив окремих складових на загальну суму надходжень. Показано значний вплив політичних ризиків та ризиків, притаманних експортоорієнтованій економіці, на ...
1579285
  Паламарчук Д.М. Фіскальна ефективність та напрями удосконалення національної моделі ПДВ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 34-41
1579286
  Сунцова О.О. Фіскальна ємність регіонів як основа системи міжбюджетних відносин : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 137-144. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1579287
  Циганов С. Фіскальна і монетарна політика - складові забезпечення макрофінансової стабільності національної економіки / С. Циганов, Т. Табакова // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 5 (219). – С. 34-38. – ISSN 2310-2624
1579288
  Єфименко Т.І. Фіскальна консолідація в контексті антикризового регулювання / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 7-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1579289
  Кудряшов В.П. Фіскальна консолідація та її впливи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 31-46 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
1579290
  Богдан Т.П. Фіскальна консолідація: уроки міжнародного досвіду для України / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 55-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1579291
  Свердан М.М. Фіскальна модернізація: податок на багатство як альтернативна інноваційна форма оподаткування приватної власності // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 60-68. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
1579292
  Маршалок Т.Я. Фіскальна парадигма антициклічного регулювання економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Маршалок Тарас Ярославович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1579293
  Дзюбик С.Д. Фіскальна політика : Навчальний посібник / С.Д. Дзюбик; Укр.академія державного управління при Президентові України. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 62с. – ISBN 966-7353-21-4
1579294
   Фіскальна політика : практикум : навч.-метод. посібник / [В.М. Федосов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 307, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначені на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-926-081-9
1579295
  Козюк В.В. Фіскальна політика в Європейському валютному союзі: проблеми автоматичної стабілізації та конвергенції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 57-67
1579296
  Демиденко Л. Фіскальна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності вітчизняної промисловості / Л. Демиденко, М. Ситницький // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 25-32


  Проаналізовано основні показники соціально-економічного розвитку промисловості України в кризових умовах; досліджено проблеми фіскальної політики в Україні; узагальнено структуру та динаміку податків, які значно впливають на інвестиційну привабливість ...
1579297
  Аура Габріела Сокол Фіскальна політика в Румунії - вірна політика у вірний час? Аналіз з точки зору балансу структурного бюджету / Аура Габріела Сокол, Крістіан Сокол, Марінас Маріус // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 442-449 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1579298
  Соколовська А.М. Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 17-32 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1579299
  Копич Р. Фіскальна політика в Україні: сучасний стан та перспективи // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 140-147. – Бібліогр. на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
1579300
  Слатвінська М.О. Фіскальна політика в умовах модернізації фінансової системи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Слатвінська Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1579301
  Жиляєва Н. Фіскальна політика держави в період світової економічної кризи та напрями підвищення її ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані поточні тенденції економічного розвитку України, визначені основні ризики фіскальної політики в умовах світової економічної кризи та запропоновані напрями підвищення її ефективності. Current economic progress of Ukraine trends are ...
1579302
  Мельник В.М. Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 11-17. – Бібліогр.: с. 12, 14-17


  Розглядається інструментарій фіскальної політики держави. Автор наводить власне бачення варіантів його застосування в умовах фінансової кризи в Україні з урахуванням досвіду державного регулювання попередніх років. Звертається увага на залежність ...
1579303
  Маршалок Т.Я. Фіскальна політика держави з досягнення економічної рівноваги та подолання економічних дисбалансів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 32-39. – ISSN 2222-4459
1579304
  Немченко К.С. Фіскальна політика держави: доктринальний рівень аргументації // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 169-175. – ISSN 2524-017X
1579305
  Карлін М.І. Фіскальна політика і соціальні виплати в сучасній Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 70-76. – ISSN 2072-9480


  Запропоновано використати новий принцип фінансування соціальних видатків у країні з недостатнім рівнем демократії в умовах економічної кризи.
1579306
  Міняйло С. Фіскальна політика радянського уряду і становище українського селянства у 30-х роках XX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 82-84
1579307
  Нікитенко Д.В. Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Нікитенко Дмитро Валерійович; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1579308
  Нікитенко Дмитро Валерійович Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній економіці : Дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01. / Нікитенко Дмитро Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 209 л. – Додатки: л. 192-209. – Бібліогр.: л. 172-191
1579309
  Римарська Р.Ю. Фіскальна політика та економічне зростання в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 79-85. – ISSN 2306-5664
1579310
  Варналій З. Фіскальна політика та ії вплив на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 5 (257). – С. 28-51. – ISSN 2409-9260
1579311
  Мартиненко В. Фіскальна політика та міжбюджетні відносини в умовах фінансової децентралізації // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 227-235. – ISSN 2411-5215
1579312
  Козакевич О.Р. Фіскальна політика у забезпеченні стабільності валютного ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Козакевич Ольга Романівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1579313
  Міняйло О. Фіскальна політика у системі важелів стимулювання національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-94. – ISSN 1605-2005
1579314
  Мартиненко В.В. Фіскальна політика України в умовах фінансової децентралізації: теорія, методологія, практика : монографія / В.В. Мартиненко ; Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 389, [1] с. : іл., табл. – Сер. "Митна справа в Україні" засн. в 2001 р. Її продовженням є сер. "Податкова та митна справа в Україні", яку започатковано в 2015 р. – Бібліогр.: с. 344-372 та в підрядк. прим. – (Серія "Податкова та митна справа в Україні" / редкол.: П.В. Пашко (голова), І.Г. Бережнюк, Л.В. Деркач [та ін.]). – ISBN 978-966-337-560-1
1579315
  Наєнко О.Ю. Фіскальна політика як важливий інструмент у процесі стабілізації економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 82-83
1579316
  Отрошко О.В. Фіскальна політика як засіб стабілізації економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 69-75. – Бібліогр.: 3 назви
1579317
  Клепанчук О.Ю. Фіскальна політика як інструмент регулювання економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 250-256. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1579318
  Макогон В.Д. Фіскальна політика як складова економічного розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 149-154. – ISSN 2306-546X
1579319
  Скорорад І.С. Фіскальна політика як спосіб наповнення державного бюджету / І.С. Скорорад, О.В. Гарасимчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 529-533. – ISSN 0321-0499
1579320
  Клецька Н.Є. Фіскальна політика, умови стабільності // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 46-50. – ISBN 978-966-2660-18-0
1579321
  Александрюк Т.Ю. Фіскальна політика: теоретичні аксіоми та прикладні антитези / Т.Ю. Александрюк, Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 188-200. – ISSN 2306-546X
1579322
  Касперович Ю.В. Фіскальна прозорість як інструмент протидії гібридній війні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 78-84. – ISSN 2306-6806
1579323
  Хомутенко А. Фіскальна роль місцевих податків в Україні / А. Хомутенко, М. Мельник // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 2 (254). – C. 169-187. – ISSN 2409-9260
1579324
  Федун І.Л. Фіскальна роль податку на доходи фізичних осіб в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні / І.Л. Федун, Т.Б. Васіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 47-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1579325
  Баліцька В.В. Фіскальна система України: оцінка впливу на фінансовий стан і процеси капіталоутворення підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 13-18.
1579326
  Башко В.Й. Фіскальна стійкість та бюджетні правила в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 17 назв
1579327
  Касперович Ю.В. Фіскальна трансмісія та її наслідки на формування доходів бюджету // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 69-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1579328
  Андрущенко В.Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 27-35. – Бібліогр.: 16 назв
1579329
  Ковальська Л.Л. Фіскальне забезпечення розвитку регіональних економічних систем // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 104-108. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
1579330
  Прокопенко О.А. Фіскальне забезпечення соціально-економічного розвиту регонів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 27-30 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
1579331
  Дорошенко Г. Фіскальне напруження і економічне зростання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються способи створення необхідного фіскального простору в Україні для підвищення економічного зростання. In clause ways of formation of necessary fiscal space in Ukraine for a raising of economic growth are investigated
1579332
  Хорошаєв Є.С. Фіскальне право країн Великої Вісімки : монографія / Є.С. Хорошаєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Нац. авіаційний ун-т". – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 330-336. – ISBN 978-966-340-470-7
1579333
  Голян В.А. Фіскальне регулювання водокористування в умовах нових економічних викликів : економіка та екологія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 194-201 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1579334
  Волкова О.М. Фіскальне регулювання демографічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 176-182.
1579335
  Кучерова І.М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій : монографія / І.М. Кучерова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-175. – ISBN 978-617-673-454-3
1579336
  Луценко А.С. Фіскальне регулювання економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Луценко Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1579337
  Карпук А. Фіскальне регулювання лісокористування: пріоритети диференціації та диверсифікації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 52-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1579338
  Кміть В. Фіскальне регулювання малого підприємництва в Україні / В. Кміть, Х. Березовська // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 76-82. – ISSN 1993-0259
1579339
  Хвесик М.А. Фіскальне регулювання природокористування в контексті соціально-економічного піднесення територіальних утворень / М.А. Хвесик, А В. Голян, Т.В. Божидарнік // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 10-16
1579340
  Бардась В. Фіскальне регулювання природокористування в Норвегії та Україні: перспективи подалання інституціональних розривів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 51-54 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1579341
  Голян В. Фіскальне регулювання природокористування в сучасних умовах: регіональні перспективи та потенціал удосконалення : економіка природокористування / В. Голян, В Бардась // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1579342
  Ярошенко Л.Л. Фіскальне регулювання соціально-економічного розвитку України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 40-42
1579343
  Тропіна В.Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства / В.Б. Тропіна ; М-во фінансів України ; Акад. фінансового управління ; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : [ВІПОЛ], 2008. – 368 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-306. – ISBN 978-966-7675-45-5
1579344
  Десятнюк О. Фіскальне регулювання споживчого ринку України / О. Десятнюк, В. Сідляр // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 78-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
1579345
  Єфименко Т.І. Фіскальне регулювання стійкого національного економічного зростання // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 5. – С. 21-38. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто як позитивний, так і негативний досвід упровадження програм міжнародних фінансових інституцій та урядів різних держав, спрямованих на досягнення повної зайнятості працездатного населення й стійкого розвитку економіки за допомогою ...
1579346
  Томнюк Т.Л. Фіскальне регулювання у провідних економічних теоріях ХХ–ХХІ століття // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 344-349. – ISSN 2222-0712
1579347
  Паєнтко Т.В. Фіскальне регулювання фінансових потоків у державі / Т.В. Паєнтко, І.А. Безугла // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 239-244. – ISSN 1993-6788
1579348
  Омар Масуд Фіскальне стимулювання та антициклічна монетарна політика: коментарі щодо чинної світової депресії : новини зарубіжної науки / Омар Масуд, Бора Актан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 244-261 : Табл., рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 1993-6788
1579349
  Тлущак Ю.М. Фіскальний апарат Російської імперії в українських губерніях // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 115-119. – ISSN 1563-3349
1579350
  Дзюбенко О.М. Фіскальний інструментарій вилучення лісоресурсної ренти в системі інвестиційно-інноваційного забезпечення відтворення лісових екосистем // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 8-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1579351
  Томнюк Т.Л. Фіскальний інструментарій детінізації економіки України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2020. – С. 69-83. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (77/78)). – ISSN 2310-8185
1579352
  Гончаренко Н.І. Фіскальний інструментарій як ключовий елемент системи регулювання економічного розвитку держави на макрорівні / Н.І. Гончаренко, Р.М. Доля, Д.В. Сурін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 90-93. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1579353
  Мєдвєдкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мєдвєдкова Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 254 л. + Додатки: л. 223-254. – Бібліогр.: л. 201-222
1579354
  Мєдвєдкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мєдвєдкова Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1579355
  Крекотень І.М. Фіскальний потенціал місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні / І.М. Крекотень, А.Д. Глушко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 287-291. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1579356
  Варченко О.М. Фіскальний потенціал податку на прибуток підприємства в Україні та фактори, що на нього впливають / О.М. Варченко, І.В. Свиноус, Н.І. Шаціло // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 189-197. – ISSN 2308-1988
1579357
  Єфименко Т.І. Фіскальний простір антикризового регулювання / Т.І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 225, [1] с. : табл. – Додатки: с. 197-225. – ISBN 978-966-2380-33-0
1579358
  Степанова О.В. Фіскальний простір для системи охорони здоров"я: сучасні підходи до формування та діагностики // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 62-71 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2519-1853
1579359
  Єфименко Т.І. Фіскальний простір і стабілізація державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (262). – С. 7-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 2305-7645
1579360
  Цимбалюк І.О. Фіскальний простір інклюзивного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05, 08.00.08 / Цимбалюк Ірина Олександрівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр. : 71 назва
1579361
  Майба А.А. Фіскальний простір: економічна сутність та структура // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 34-41
1579362
  Проценко Ю. Фіскальний розрив між доходами та видатками на виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 4 (246). – C. 107-117. – ISSN 2409-9260
1579363
  Козюк В.В. Фіскальний рубікон резервних валют // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 55-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1579364
  Швець С.М. Фіскальний сеньйораж та інфляція в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 65-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1579365
  Ястремський О.І. Фіскальний стрес-тест: генеза, класифікація, застосування, розвиток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 54-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2305-7645
1579366
  Мацук З.А. Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – C. 81-94. – ISSN 2310-9734
1579367
  Мойсеєнко І.П. Фіскальні аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 243-248. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1579368
  Кузнецов О.В. Фіскальні аспекти членства Великобританії у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 187-195


  The study of the EU budget as a source of problems among the EU member states and the UK, including issues related to implementation of the Common Agricultural Policy, is carried out. Special attention is given to the examination of the problem of ...
1579369
  Дорошенко І. Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 16-21 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1579370
  Коновалова І. Фіскальні важелі реалізації соціально-економічної політики держави: теоретичні аспекти // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1579371
   Фіскальні важелі регулювання економіки : монографія / [Солдатенко О.В. та ін.] ; за заг. ред. О.В. Солдатенко ; Держ. податк. служба України, Нац, ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2012. – 276, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-266. – ISBN 978-617-566-187-1
1579372
  Кудряшов В.П. Фіскальні дисбаланси та заходи щодо їх обмеження в ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (635). – С. 79-96. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано динаміку показників бюджету і державних боргових забов"язань загального уряду в державах - членах ЄС у період економічної кризи. Розглянуто заходи, запроваджені у посткризовий період для досягнення збалансування фіскальних диспропорцій, ...
1579373
  Самура Ю.О. Фіскальні економічні системи маржиналістська інтерпретація // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С.173-175. – ISBN 5-7763-2435-1
1579374
  Богдан Т.П. Фіскальні експансії та проблеми боргової стійкості під час пандемії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 20 назв.
1579375
  Філімошкіна І.О. Фіскальні ефекти функціонування підприємств комунальної форми власності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 295-303. – ISSN 2222-4459
1579376
  Опарін В.М. Фіскальні засоби стимулювання економічного зростання / В.М. Опарін, М.М. Фельдгольц // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 61-70
1579377
  Осецька Д.В. Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Осецька Діана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 252 арк. – Додатки: арк. 246-252. – Бібліогр.: арк. 222-245
1579378
  Осецька Д.В. Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Осецька Діана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1579379
  Диха М.В. Фіскальні інноваційні джерела вирішення проблем соціально-економічного розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 81-88. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2226-9150
1579380
  Плотніков О.В. Фіскальні інститути у процесі трансформ ації Європейського Союзу / О.В. Плотніков, О.О. Борзенко, Т.О. Панфілова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 149-156 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
1579381
  Вдовічен А. Фіскальні інструменти впливу на економічний розвиток країн / А. Вдовічен, Ю. Табенська, Ю. Урсакій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (122). – С. 51-62. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1579382
  Лещенко К.А. Фіскальні інструменти реалізації екологічних політик постсоціалістичних країн східної Європи // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 29. – С. 73-81
1579383
  Осецька Д.В. Фіскальні інструменти реалізації політики економічного зростання в умовах посилення інтеграційних процесів // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 105-112. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1579384
  Якимчук Н. Фіскальні неподаткові платежі до бюджетів: проблеми правового змісту та правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 1 (13). – С. 68-76. – ISSN 2306-9082
1579385
  Осецька Д.В. Фіскальні правила в механізмі макроекономічної політики: міжнародний досвід // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 88-94. – (Серія "Економіка" ; № 1 (53)). – ISSN 2310-0672
1579386
  Гасанов С.С. Фіскальні правила і фіскальна відповідальність: контекст економічної безпеки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 7-23. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
1579387
  Кудряшов В.П. Фіскальні правила та коригування бюджетної політики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 47-59 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
1579388
  Богдан Т.П. Фіскальні правила як важлива складова прогресивних фіскальних інститутів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 7-26. – ISSN 2305-7645
1579389
  Богдан І.В. Фіскальні правила: проблеми імплементації в національну практику // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 38-57 : рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2305-7645
1579390
  Колісник Б.І. Фіскальні регулятори в системі управління ефективністю функціонування лісогосподарського комплексу : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-66 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1579391
  Завгородня О.О. Фіскальні ресурси держави та їх роль в активізації інвестиційних процесів : податки / О.О. Завгородня, В.М. Тарасевич // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 18-25. – Бібліогр.: 4 назви
1579392
  Гасанов С.С. Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної невизначеності // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 5-24. – ISSN 2414-3499


  "Розкрито вплив інституціональної невизначеності на особливості фіскальних ризиків у економіці квазіринкового типу. Введено поняття “фундаментальна інституціональна невизначеність”, яке характеризує критичний рівень, або таку глибину інституціональної ...
1579393
  Глущенко С.В. Фіскальні стимули економічного розвитку у світі в умовах пандемії COVID-19 / С.В. Глущенко, А.І. Мельник // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 45-51. – (Економічні науки ; т. 6, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1579394
  Синютка Н.Г. Фіскальні стимули реалізації державної енергетичної політики та реформування вищої школи / Н.Г. Синютка, М.Я. Яструбський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 214-219. – ISSN 2222-4459
1579395
  Демиденко Л. Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-38. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням стимулюванню інновацій за допомогою фіскальних інструментів. Особливе місце відведено використанню податкових пільг з податку на прибуток корпорацій. В статье рассмотрены вопроы стимулирования инноваций с помощью фискальных ...
1579396
  Черничко Т.В. Фіскальні та монетарні інструменти регуляторного впливу держави // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 119-126. – ISBN 966-8269-12-8
1579397
  Іоніце В.П. Фіскальні та регулятивні ефекти реформи акцизного податку з тютюнових виробів у Молдові: уроки для України / В.П. Іоніце, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 37 назв
1579398
  Скрипник А. Фіскальні та соціальні наслідки переходу до плоскої шкали оподаткування доходів фізичних осіб : Фінанси. Податки, Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-20 : Рис., табл. – Бібл. 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1579399
  Копач В.С. Фіскальні функції митних органів України та Німеччини: порівняльний аналіз : податки / В.С. Копач, І.Г. Бережнюк // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 47-50
1579400
  Хлєбнікова І.І. Фіскально-адміністративні та регулюючі механізми акцизного оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 3-8


  Виявлено недоліки в справлянні акцизного податку. Обгрунтовано необхідність удосконалення акцизного оподаткування в Україні.
1579401
  Новосад Л. Фіскально-бюджетна політика у системі антикризових заходів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 28-34. – ISSN 1818-5754
1579402
  Бєйко К.О. Фіскально-бюджетний механізм в забезпеченні соціально-економічного розвитку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 47-48
1579403
  Новосад Л.Я. Фіскально-бюджетні домінанти функціонування держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему співвідношення та взаємодії величини і структури суспільних благ та джерел їх покриття. The problem of correllation and interaction of the amount structure of public goods and its financing is examined.
1579404
  Клепанчук О.Ю. Фіскально-економічні важелі впливу на діяльність суб"єктів малого бізнесу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 247-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1579405
  Осецька Д.В. Фіскально-інституційні інструменти розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 8 (238), серпень. – С. 95-100. – ISSN 2221-1055
1579406
  Гордєєва Д.В. Фіскально-монетарне регулювання нерівноваги платіжного балансу: переваги та недоліки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 3-8. – ISSN 2077-6330
1579407
  Пацурківський П. Фіскально-правова природа української держави / П. Пацурківський, В. Рарицька // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 9. – С. 154-168. – ISSN 1026-9932
1579408
  Герчаківський С. Фіскально-правовий моніторинг судового розгляду справ про митні правопорушення / С. Герчаківський, О. Герчаківська // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 34-43. – ISSN 2524-0129
1579409
  Бодюк А.В. Фіскально-статистичні аспекти інноваційної діяльності / А.В. Бодюк, М.М. Пискун, Н.В. Хоцянівська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1579410
  Монастирська В.В. Фітнес-браслети - зручний контроль особистого стану здоров"я // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 133-135. – ISBN 978-966-641-732-2
1579411
  Євсєєва Г.П. Фіто- і зоосимволіка в українському традиційному хатобудуванні / Г.П. Євсєєва, О.В. Ткач // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 87. – С. 61-68. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1579412
  Ткач Є.Д. Фітобіота екотонів у агроландшафті Правобережного Лісостепу : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Ткач Є.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. + Додатки: л. 153-233. – Бібліогр.: 11 назв
1579413
  Ткач Є.Д. Фітобіота екотонів у агроланшафті правобережного лісостепу : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Ткач Є.Д.; Ін-т агроекології Української академії аграрних наук. – Київ, 2007. – 233л. + Додатки: л. 153-233. – Бібліогр.: л. 129-152
1579414
  Шелудько Ю.М. Фітовірусологія / Ю.М. Шелудько. – Київ : Вища школа, 1970. – 272с.
1579415
  Мегалінська Г.П. Фітогемаглютиніни та їх вплив на здоров"я людинu / Г.П. Мегалінська, О.О. Костирко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – C. 132-138. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 3)
1579416
  Кучерявий В.П. Фітогенне поле і фітомеліорація: питання теорії та практики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.7. – C. 15-24. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1579417
   Фітогормональна регуляція розвитку гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro / К.О. Романенко, Л.М. Бабенко, О.В. Вашека, П.О. Романенко, І.В. Косакіфська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – С. 96-105. – ISSN 1025-6415
1579418
  Чумакова В.В. Фітогормональна та трофічна регуляція яровизаційного процесу озимої м"якої пшениці in vivo та in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Чумакова Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
1579419
  Мойсєєва М.Н. Фітогормони в житті рослин. / М.Н. Мойсєєва. – К, 1955. – 83-100с.
1579420
  Большакова М.О. Фітогормони та структура листків деревних видів, адаптованих до різних екологічних умов : Дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / Большакова М.О.; НАНУ, Ін-т ботаніки. – К., 1998. – 145л. – Бібліогр.:л.115-145
1579421
  Большакова М.О. Фітогормони та структура листків деревних видів, адаптованих до різних екологічних умов : Автореф... канд. біол. наук: 03.00.12 / Большакова М. О.; КУ ім. Шевченко. – К., 1999. – 17с.
1579422
  Холодний М.Г. Фітогормони, їх теоретичне і практичне значення / М.Г. Холодний. – 361-367с.
1579423
  Холодний М.Г. Фітогормони, ріст і розвиток рослин / М.Г. Холодний. – 237-253с.
1579424
  Рудишин С.Д. Фітогормонологія в Україні: генеза і досягнення : монографія / Сергій Рудишин, Віктор Негрецький, Олег Новожилов. – Київ : Академія, 2020. – 141, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., фотоіл., табл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 112-141. – (Monograf). – ISBN 978-966-580-588-5
1579425
  Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.В. Давидова. – Суми : Університетська книга, 2012. – 415, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 413-415. – Бібліогр.: с. 411-412. – ISBN 978-966-680-587-7
1579426
  Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посібник / В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.Д. Давидова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 476, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 470-473. – Бібліогр.: с. 467-469. – ISBN 978-966-289-008-2
1579427
  Семенюк Н.Є. Фітоепіфітон водних об"єктів басейну Дніпра : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.17 / Семенюк Наталія Євгенівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1579428
  Товстуха Є.С. Фітоетнологія українців / Євген Товстуха. – Вінниця : Українська академія оригінальних ідей, 2002. – 352с. – ISBN 966-71-39-66-2
1579429
  Бортник С. Фітоіндикаційні методи у дослідженнях рельєфу земної поверхні / С. Бортник, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 23-33. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано найбільш популярні методи фітоіндикації, які застосовуються під час польових геоморфологічних досліджень. Сформульовані головні напрямки використання фітоіндикаційних методів у геоморфології: фітоіндикація генетичних типів та форм ...
1579430
  Гроховська Ю.Р. Фітоіндикація антропогенного збруднення водних екосистем : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Ю.Р.Гроховська; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1579431
  Бондарук М.А. Фітоіндикація едафічних режимів екотопів лісових екосистем Лівобережно-Дніпровського лісостепового округу України / М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 94-104 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 103-104. – ISSN 0459-1216
1579432
  Тарнопільська О.М. Фітоіндикація екологічних режимів едафотопів для створення лісових культур дуба звичайного // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 74-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0459-1216
1579433
  Бондарук М.А. Фітоіндикація кліматичних режимів екотопів лісових екосистем Середньоруського лісостепового округу України / М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 144-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0459-1216
1579434
  Ольхович О.П. Фітоіндикація та фітомоніторинг / О.П. Ольхович, М.М. Мусієнко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 64 с.
1579435
  Сидоренко М.В. Фітоіндикація як метод визначення гідрогеологічного режиму ландшафту // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 37-44


  Проаналізовано основні методи фітоіндикації. Розглянуто класифікацію рослин за вологолюбністю. Охарактеризовано зв`язок між зміною складу фітоценозів та змінами гідрогеологічного режиму ландшафту. Ключові слова: екологічний режим фактору; ...
1579436
  Барановський Б.О. Фітокомплекси антропогенно трансформованої малої річки як складовий елемент екомережі Степу України // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 37-43 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-8331
1579437
  Радзієвський В. Фітолікування і лікарі в медичній культурі Київської Русі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 149-157. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1579438
  Лакида П.І. Фітомаса компонентів крони дерев Pinus sylvestris L. Північного Степу України / П.І. Лакида, В.М. Ловинська // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 85-92 : табл., рис. – Бібліогр.: с.91-92. – ISSN 1026-3365
1579439
  Ситник С.А. Фітомаса компонентів стовбурів Robinia pseudoacacia L. у штучних деревостанах Північного Степу України // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 141-147 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 146-147. – ISSN 0459-1216
1579440
  Лук"янчук Н.Г. Фітомеліоративна ефективність вуличних фітоценозів як один із параметрів екологічного виміру збалансованого розвитку міста / Н.Г. Лук"янчук, Х.Я. Мартинюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 217-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1579441
   Фітомеліоративна роль рослинного покриву у відтворенні девастованих земель в межах сірчаних розробок Західного Лісостепу : монографія / [М.Л. Копій та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 229, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 145-163. – ISBN 978-966-327-450-8
1579442
  Малюга В.М. Фітомеліоративні основи функціонування захисних лісонасаджень на яружно-балкових землях рівнинної частини України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Малюга Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 41 с. – Бібліогр.: 71 назва
1579443
  Позняк І. Фітомеліораційна роль комплексної зони урбоекосистеми м. Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 193-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1579444
  Кучерявий В.П. Фітомеліорація / В.П. Кучерявий; Посібник для студ. природничих і техн. спец. вищ. навч. закл. – Львів : Світ, 2003. – 540с. – ISBN 966-603-209-0
1579445
  Попович В.В. Фітомеліорація як засіб виведення сміттєзвалищ із експлуатації // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 126-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1579446
  Козійчук Е.Ш. Фітомікробентос Кілійської дельти Дунаю : автореф. дис ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Козійчук Еліна Шаруханівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1579447
   Фітомодульний кластер як структурний елемент інтер"єpу внутрішніх приміщень різного функціонального призначення / Л.І. Буюн, Р.В. Іванніков, В.М. Якимець, Р.С. Степаньков, І.П. Харитонова, А.А. Кожокару // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 87-101. – ISSN 1815-2066
1579448
  Федорчук Іван Вікторович Фітомоніторинг основних річок національного парку "Подільські Товтри" : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Федорчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 190 л. + Додатки: л.183-190. – Бібліогр.: л.160-182
1579449
  Федорчук Іван Вікторович Фітомоніторинг основних річок Національного природного парку " Подільські товтри" : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Федорчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1579450
  Мисик О. Фітоморфна та зооморфна моделі тропів у поетичних текстах І. Калинця // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 88-94
1579451
  Сусуловська С.А. Фітонематоди Longidoridae урбоекосистем Розточчя і Опілля (Україна): таксономічний склад і особливості формування фауни : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Сусуловська Соломія Андріївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1579452
  Козловський М. Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону = Phytonematods of terrestrial ecosystems of the Carpathian region / Микола Козловський ; НАНУ, Ін-т геології Карпат. – Львів : Манускрипт, 2009. – 316 с. – ISBN 978-966-02-5189-2
1579453
  Застровська С. Фітоніми в назвах берлінських вулиць / С. Застровська, О. Найдюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 107-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1579454
  Дворніцька Л. Фітоніми й зооніми у збірці "Майдан" Віри Вовк як засіб формування національної самосвідомості молодого покоління // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 93-98. – ISSN 2520-2626


  "У статті йдеться про те, що вглиб «національної душі» здатні проникати лише певні слова-символи,які споконвіку побутують у колективному несвідомому нації. Саме такі етнічні маркери (зокрема, фітоніми й зооніми) присутні у віршах Віри Вовк, присвячених ...
1579455
  Шкляєва Н.В. Фітонімічні мотиви в народній топонімічній прозі Західного Полісся // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 215-218
1579456
  Савченко Л.Г. Фітообрази у художньому світі Тараса Шевченка як маніфестанти Батьківщини - чужини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 216-221. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття присвячена аналізові рослинних образів, котрі спостерігаємо у поетичній мові Тараса Шев-ченка. Значна частина поетового життя минула поза межами України, за якою він сумував. Шевченків рослинний світ сприймаємо як вияв національної картини ...
1579457
   Фітоокультурювання заплавних грунтів в аспекті поліпшення їхньої екологічної стабільності / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник, М.О. Солоха, В.М. Калініченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 26. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1579458
  Настека Т. Фітопатогени та шкідники видів роду Armeniaca Mill, у Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 162-164. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено результати досліджень видів роду Armeniaca Mill. у Лісостепу України. Описано хвороби та шкідники абрикосів, характер прояву хвороби на рослинах, зроблено загальний аналіз заподіяної шкоди насадженням. The article presents the ...
1579459
  Кириленко Л.В. Фітопатогенні бактерії козлятнику східного / Л.В. Кириленко, В.П. Патика // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 2310-046X
1579460
  Соломахіна В.М. Фітопатогенні вищі рослини / В.М. Соломахіна. – Київ : Вища школа, 1978. – 16с.
1579461
   Фітопатологічна експертиза насіння соняшника на вірусоносійство за візуальними ознаками / Н.А. Князєва, А.Л. Бойко, О.А. Кондратюк, С.О. Смирнова, О.М. Постоєнко, Л.В. Свиридовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Біологія ; Вип. 31)


  З"ясовано можливість детекції ураженого насіння соняшника на вурусоносійство за візуальними ознаками. Відпрацьовано оптимальні умови для його вірусологічної експертизи (на наявність ВБТ та ВТМ) у селекції та насінництва.
1579462
  Грабовенко В.М. Фітопатологічна оцінка представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 73-75. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Виявлено 52 види грибків із класів Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes на культивованих в Україні видах Cotoneaster.
1579463
  Грабовенко В.М. Фітопатологічна оцінка представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Біологія ; Вип. 30)


  Надано фітопатологічну оцінку стану рослин у колекції Cotoneaster (Medic.) Bauhin та визначено її найстійкіші види.
1579464
  Голуб В.О. Фітопатологія : Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять для студ. V курсу біолог. ф-ту / В.О. Голуб, С.М. Голуб; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 65с.
1579465
  Меленчук Г.В. Фітопланктон Дністровського водосховища в період паводку 2008 року / Г.В. Меленчук, О.О. Гуляєва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 154-159 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1579466
  Дерезюк Н.В. Фітопланктон Куяльницького лиману у 2015-2017 рр. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
1579467
  Щербак В.І. Фітопланктон придаткових водойм Канівського водосховища в межах м.Києва / В.І. Щербак, Н.В. Майстрова, М.Є. Семенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 182-189. – Бібліогр.: 7 назв
1579468
  Шелюк Ю.С. Фітопланктон різнотипних водних екосистем Полісся : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.17 / Шелюк Юлія Святославівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 55 назв
1579469
  Собко В.Г. Фітораритети Криму / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, М.Б. Гапоненко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 395, [1] с., [6] арк. іл. : іл. – Предм. покажч.: с. 382-394. – Бібліогр.: с. 350-352. – ISBN 978-966-306-161-0


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича співавтор А.П. Лебеда 08.04.2013р. Підпис
1579470
  Собко В.Г. Фітораритети степової зони України / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, В.В. Гриценко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 385, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 373-384. – ISBN 978-966-306-174-6


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка співавтор А.П. Лебеда 20.03.2014 р. Підпис
1579471
  Короткова Т. Фіторекультивація техногенних ландшафтів південного сходу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-66. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Створення лісових насаджень на породних відвалах відкритих гірничих розробок корисних копалин сприяє відновленню біологічного потенціалу порушених природних ландшафтів та збагаченню й збереженню біорізноманітності. Creation forest stand on soil refuse ...
1579472
  Лаврик М.О. Фіторемедіація засолених грунтів вугледобувних регіонів України / М.О. Лаврик, А.В. Павличенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 111. – С. 75-83. – ISSN 1607-4556
1579473
  Приседський Ю.Г. Фіторемедіація промислових зон хімічних підприємств на основі створення стійких фітоценозів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Приседський Юрій Георгійович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 45 назв
1579474
   Фіторемедіація техногенно забруднених грунтів / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, Я.А. Погромська, В.О. Зуза, Є.В. Панасенко, П.Ю. Горпинченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 92-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1579475
  П"яткова А.В. Фіторізноманіття сучасних ландшафтів лісостепової зони Уукраїни (на прикладі окремих ділянок Гайсинського району Вінницької області) / А.В. П"яткова, О.Ю. Ніколіна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 43-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1579476
  Гунчак М.В. Фітосанітарний моніторинг яблуневих насаджень в Південно-Західному Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 115-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1579477
   Фітосанітарний стан колекції тюльпанів Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова / Н. Товстуха, А. Слюсаренко, З. Котикова, В. Коритнянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Подано результати фітосанітарного моніторингу колекції тюльпанів. Визначено види найбільш шкодочинних впродовж вегетаційного періоду 2008 року організмів. The results of phytosanitary observation of tulip collection are given. In vegetation period ...
1579478
   Фітосанітарний стан посівів пшениці озимої залежно від систем обробітку грунту і технологіїї сівби / А.Д. Гирка, Т.В. Гирка, І.О. Кулик, О.О. Вінюков, В.А. Іщенко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 111-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-6609
1579479
  Абдулоєва О.С. Фітосозологічна оцінка лучних степів національного природного парку "Подільські Товтри" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-28. – (Біологія ; Вип. 34)


  Заповідна територія НПП "Подільські Товтри" характеризується значною екологоценотичною репрезентативністю лучно-степової рослинності. Виявлено 7 рідкісних асоціацій класу Festuco-Brometea, у складі яких зустрічається 12 червонокнижних видів. Основні ...
1579480
  Коніщук В. Фітосозологічна оцінка постлімнеальних боліт Західного Полісся у контексті пан-європейської екомережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 132-134. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз фітосозологічної компоненти постлімнеальних боліт Західного Полісся (Польща, Білорусія та Україна). Визначено важливість природоохоронного підходу щодо вивчення раритетних боліт для організації та менеджменту Пан-Європейської ...
1579481
  Смоляр Н.О. Фітосозологічна характеристика проектованого ландшафтного заказника "Войнівський" – біоцентру Коломацького екокоридору регіональної екомережі Лівобережного Придніпров"я // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 40-44. – ISSN 2077-4214
1579482
  Коніщук В.В. Фітосозологічний аналіз гідроекосистем НПП "Північне Поділля" / В.В. Коніщук, В.М. Баточенко, Г.П. Паньковська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С.87-94. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1579483
  Шпак Я.В. Фітостресорність породних відвалів кам"яновугільних шахт за впливу попелу ТЕС і гумату Калію : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Шпак Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2020. – 20, [1] с., з обкл. – Бібліогр.: 6 назв
1579484
   Фітотерапевтичний рецептурник. – К, 1995. – 79с.
1579485
  Гарбарець М.О. Фітотерапія : довідник / М.О. Гарбарець, В.Г. Западнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1987. – 317с.
1579486
  Товстуха Є.С. Фітотерапія / Є.С. Товстуха. – Київ : Здоров"я, 1991. – 304с. : Іл.
1579487
  Товстуха Є.С. Фітотерапія / Є.С. Товстуха. – 2 вид., перероб. та доп. – Київ : Здоров"я, 1993. – 368 с., іл., 8, 4 арк. іл.
1579488
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1579489
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1579490
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1579491
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1579492
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1579493
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1579494
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1579495
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579496
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579497
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медецини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579498
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579499
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579500
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579501
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579502
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579503
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579504
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579505
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579506
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579507
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579508
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2016. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579509
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579510
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579511
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 1. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579512
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. – Київ, 2002-
№ 2. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579513
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-
№ 3. – 2017. – 81 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579514
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579515
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-
№ 1. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579516
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-
№ 2. – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579517
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-
№ 3. – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579518
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-
№ 4. – 2018. – 80 c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579519
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 1. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579520
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 2. – 2019. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579521
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 3. – 2019. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579522
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2019. – 92 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579523
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 1. – 2020. – 76 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579524
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 2. – 2020. – 84 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579525
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Дніпро. мед. ін-т традиційної і нетрадиційної медицини ; Асоц. фахівців з народ. і нетрадиц. медицини України ; голов. ред. Горчакова Н.О. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 3. – 2020. – 84 c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579526
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Дніпро. мед. ін-т традиційної і нетрадиційної медицини ; Асоц. фахівців з народ. і нетрадиц. медицини України ; голов. ред. Горчакова Н.О. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2020. – 79, [1] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579527
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Дніпро. мед. ін-т традиційної і нетрадиційної медицини ; Асоц. фахівців з народ. і нетрадиц. медицини України ; голов. ред. Горчакова Н.О. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2021. – 82, [2] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579528
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; голов. ред. Горчакова Н.О. ; редкол.: Байбаков В.М., Бєленічев І.Ф., Боднар О.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 1. – 2022. – 95, [1] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., англ. мовами
1579529
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
1579530
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 3/4. – 2000
1579531
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2001
1579532
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
1579533
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
1579534
  Кархут В.В. Фітотерапія при хворобах органів травлення та порушенні обміну речовин / В.В. Кархут. – Київ, 1992. – 44с.
1579535
  Бондар О.І. Фітотоксилогічна класифікація металів за інтенсивністю їх біокумуляції в умовах зелених паркових зон м. Києва / О.І. Бондар, Н.О. Риженко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 32-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
1579536
  Жукорський О.М. Фітотоксична дія лужного мийно-дезінфікувального засобу Санімол Л / О.М. Жукорський, Є.М. Кривохижа, В.Д. Осадчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 78-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1579537
  Смірнов О.Є. Фітотоксичні ефекти алюмінію та механізми алюморезистентності вищих рослин / О.Є. Смірнов, Н.Ю. Таран // Физиология растений и генетика : научно-теоретический журнал / Нац. акад. Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2013. – Т. 45, № 4 (264). – С. 281-289. – ISSN 2308-7099


  В огляді узагальнено та проаналізовано літературні дані щодо фітотоксичної дії алюмінію на основі структури й гомеостатичні процеси рослинної клітини: клітинну стінку, склад та фізико-хімічні властивості плазматичної мембрани, поглинання іонів Ca2+, ...
1579538
  Крупко Л.В. Фітотоксичність водних витяжок грунтів Рівненщини, порушених нелегальним видобутком бурштину / Л.В. Крупко, А.В. Якимчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 40-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
1579539
   Фітотоксичність донних відкладів р. Устя як показник стану екологічної безпеки гідроекосистеми / О.М. Клименко, Т.М. Колесник, Ю.Р. Гроховська, Л.М. Стецюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 24-26 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв
1579540
  Романенко Є.А. Фітохімічне вивчення екстрактів собачої кропиви для створення нових лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Романенко Євген Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1579541
  Шинковенко І.Л. Фітохімічне вивчення сировини та екстрактів на основі видів роду Підмаренник : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Шинковенко Ігор Леонідович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1579542
  Бобровська О.А. Фітохімічне дослідження психостимуляторів рослинного походження // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 255-265 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2476626
1579543
   Фітохімічні особливості представників роду Cotoneaster Medik / Н.І. Джуренко, О.П. Паламарчук, С.О. Четверня, Г.Т. Гревцова, І.С. Михайлова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 73-78. – ISSN 2077-4214
1579544
  Карбівська У.М. Фітоценологічні й агротехнологічні основи підвищення продуктивності природних і сіяних травостоїв лучних угідь Карпатського регіону : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.12 / Карбівська Уляна Миронівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 56 назв
1579545
  Абдулоєва О.С. Фітоценологія : [навчальний посібник] / О.С. Абдулоєва, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2011. – 450 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-449. – ISBN 978-966-306-157-8
1579546
  Погрібний О.О. Фітоценотична структура лісових угруповань за участю сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в Українських Карпатах / О.О. Погрібний, М.І. Сорока, В.Я. Заячук // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 99-106 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1991-606X
1579547
  Ванзар О. Фітоценотична характеристика Adonis vernalis L. в Прут-Дністровському межиріччі / О. Ванзар, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 113-114. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фітоценотичні особливості Adonis vernalis L. в Прут-Дністровському межиріччі Чернівецької області. Встановлено приуроченість ценопопуляцій A. vernalis дo залишків природних лучно-степових ділянок Виявлено фітоценотичну близькість ...
1579548
  Шевчик В.Л. Фітоценотична характеристика угруповань із участю Amorpha fruticosa (Fabaceae) у Середньому Придніпров"ї (Україна) / В.Л. Шевчик, Т.В. Шевчик // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 76, № 1. – С. 42-51. – ISSN 0372-4123
1579549
  Коваленко І.М. Фітоценотичні зв"язки лісових трав // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-8331
1579550
  Мицик Л.П. Фітоценотичні позиції багаторічних злаків у степових та штучних лісових біотопах на Правобережжі Присамар"я (Дніпропетровська область) / Л.П. Мицик, О.І. Лісовець, В.М. Яковенко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 3-9. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2073-8331
1579551
  Приходько В.В. Фіхте (Fichte) Йоганн Готліб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 514-516. – ISBN 966-316-069-1
1579552
  Приходьмо В.В. Фіхтевська модель історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1579553
  Марочко В. Фіцпатрік Шейла // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 463-464. – ISBN 978-617-642-388-1
1579554
  Решетник М.Д. Фішер (Fischer) Куно // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 654. – ISBN 966-316-069-1
1579555
  Танашкіна М.Д. Фішинг - як вид шахрайства в Інтернеті // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (весна). – С. 87-89. – ISSN 2410-244Х
1579556
  Братух М. Фішинг як вид шахрайства в сфері інтернет-банкінгу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Технології, засоби захисту та відповідальність".
1579557
  Ковтун Л.Ю. Фішинг як одна із форм шахрайства в Інтернеті / Л.Ю. Ковтун, І.В. Нечипорук // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 152-155. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
1579558
  Харченко В.Є. ФК Барселона - як складова формування каталонського націоналізму в XX столітті // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 456-459. – ISBN 978-966-428-305-9
1579559
  Ключевич А.С. Флавиан Михайлович Флавицкий / А.С. Ключевич. – Казань, 1978. – 127с.
1579560
  Перевалова С.М. Флавий Арриан. Диспозиция против аланов // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.236-243. – ISSN 0321-0391


  Флавий Арриан (ок.86-после 161г.) - греческий философ и писатель.
1579561
  Банников А.В. Флавий Вегеций Ренат о кризисе римской военной системы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 121-127. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Друга половина IV ст. Вегецій Флавій Ренат (Flavius Vegetius Renatus), римский військовий історик и теоретик кін. IV — поч. V ст.
1579562
  Шавловский Г.М. Флавиногенез дрожжей Candida и механизмы его регуляции : Автореф... д-ра биол.наук: / Шавловский Г.М.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1967. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1579563
  Торик О. Флавіан : повість / Протоієрей Олександр Торик ; пер. з рос. [протоієрея Олега Кожушного ; іл. худож. Ю. Тимошенко]. – Київ : Кращі традиції, 2014. – 253, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2503-30-2
1579564
  Короткий В.А. Флавіан (Городецький Микола Миколайович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 304-305. – ISBN 966-06-0393-2
1579565
  Высочинская Г.И. Флавониды сибирских видов рода в связи систематикой рода : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Высочинская Г.И.; Совет. по биол. наукам при Томском гос. ун-те. – Томск, 1969. – 23л.
1579566
  Кукенов М.К. Флавоноидсодержащие растения юго-востока Казахстана. / М.К. Кукенов. – Алма-Ата, 1984. – 216с.
1579567
  Минаева В.Г. Флавоноиды в онтогенезе растений и их практическое использование. / В.Г. Минаева. – Новосибирск, 1978. – 255с.
1579568
  Сергиенко Т.А. Флавоноиды душевки и змееголовников. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Сергиенко Т.А.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1967. – 18л.
1579569
  Циклаури Г.Ч. Флавоноиды лавровишни лекарственной (Laurocerasus officinalis roem), их изменение при вегетации и некоторые закономерности матаболизма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Циклаури Г. Ч.; АН ГССР, Ин-т биохим. растений. – Тбилиси, 1980. – 26л.
1579570
  Гелла Э.В. Флавоноиды мяты перечной. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Гелла Э.В.; Харьков.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1967. – 23л.
1579571
  Фадеева О.В. Флавоноиды полыней (Artemisia transiliensis P. и A. Serotina Bge). : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Фадеева О.В.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1579572
  Клышев Л.К. Флавоноиды растений / Л.К. Клышев. – Алма-Ата, 1978. – 220с.
1579573
  Зорэ С.В. Флавоны и антоцианы в жизнедеятельности пшеницы : Автореф... канд. биолог.наук: / Зорэ С.В.; АН СССР. ИН-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1965. – 21л.
1579574
  Крапивін В.П. Флаг-капітани / В.П. Крапивін. – Київ, 1979. – 160с.
1579575
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев. – Москва, 1942. – 8с.
1579576
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев. – Москва, 1945. – 8с.
1579577
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев, 1948. – 64с.
1579578
  Штейн А.П. Флаг адмирала / А.П. Штейн. – Москва, 1950. – 156с.
1579579
  Штейн О.П. Флаг адмирала / О.П. Штейн. – К., 1951. – 136с.
1579580
  Мацумото С. Флаг в тумане / С. Мацумото. – Минск, 1991. – 510с.
1579581
  Чемонин А.К. Флаг до места / А.К. Чемонин. – Москва : Известия, 1976. – 256 с.
1579582
  Коршунов М.П. Флаг забастовки / М.П. Коршунов. – М., 1980. – 16с.
1579583
  Миронов А.Е. Флаг корабля / А.Е. Миронов. – М., 1954. – 48с.
1579584
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Ю.Л. Анненков. – Москва : Воениздат, 1958. – 443 с. : ил.
1579585
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Ю.Л. Анненков. – Москва : Воениздат, 1975. – 445 с.
1579586
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Юлий Анненков : худож. В.Н. Рыжов. – Москва : Воениздат, 1989. – 405, [1] с., [4] л. ил. : ил. – (Советский военный роман)
1579587
  Злыднев А.Е. Флаг на гафеле / А.Е. Злыднев. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
1579588
  Устьянцев В.А. Флаг на гафеле. / В.А. Устьянцев. – Москва, 1981. – 223с.
1579589
  Митрофанов Ф.С. Флаг над Осмуссааром / Ф.С. Митрофанов. – Таллин, 1980. – 141с.
1579590
  Иванов А.И. Флаг над перевалом : Повесть. Очерки / А.И. Иванов. – Фрунзе, 1975. – 168с.
1579591
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1947. – 39с.
1579592
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Кострома, 1948. – 52с.
1579593
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1952. – 185с.
1579594
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1987. – 158с.
1579595
  Недогонов А.И. Флаг над Сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1951. – 96с.
1579596
   Флаг над Советом. – М, 1986. – 254с.
1579597
  Александров М.Н. Флаг над стадионом : [очерки] / М.Н. Александров. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 80 с.
1579598
  Утков В.Г. Флаг Родины. / В.Г. Утков. – Новосибирск, 1951. – 56с.
1579599
  Некрасов Г.И. и Метельский Г.В. Флаг свободы / Г.И. и Метельский Г.В. Некрасов. – Вильнюс, 1957. – 576с.
1579600
  Петрова Ю.Л. Флаги без полотнищ / Ю.Л. Петрова. – М., 1963. – 48с.
1579601
   Флаги братства. – М
1. – 1977. – 240с.
1579602
  Рождественский Р.И. Флаги весны / Р.И. Рождественский. – Москва, 1955. – 90с.
1579603
   Флаги государств мира. – Москва, 1964. – 60с.
1579604
  Иванов К.А. Флаги государств мира / К.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 231с.
1579605
  Варламов И. Флаги для партизанки // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 43 (1162). – С. 2-4. – ISSN 0234-1670
1579606
  Кузнецов Флаги мира над страной Суоми / Кузнецов, ЛМ. – М., 1962. – 30с.
1579607
  Макаренко А. Флаги на башнях / А. Макаренко. – Л., 1952. – 452с.
1579608
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва, 1957. – 472с.
1579609
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Куйбышев, 1977. – 440с.
1579610
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Сыктывкар, 1979. – 432с.
1579611
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва, 1981. – 478с.
1579612
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва : Высшая школа, 1986. – 429с.
1579613
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва : Правда, 1986. – 491с.
1579614
  Макаренко А.С. Флаги на башнях : на кхмерском языке / А.С. Макаренко. – Москва : Радуга, 1988. – 672с.
1579615
  Быковский Егор Флаги на полюсе : Экстрим // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 164-165 : Фото
1579616
  Мамаев К.К. Флаги рассказывают / К.К. Мамаев. – Л., 1972. – 410с.
1579617
  Мишачев Н.М. Флаги слоений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мишачев Н.М.; АН СССР. Сиб.отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
1579618
  Стаматов В. Флагман / В. Стаматов. – Москва, 1974. – 256с.
1579619
  Устьянцев В.А. Флагман / В.А. Устьянцев. – М., 1987. – 350с.
1579620
  Хиленко В. Флагман банківської освіти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 23-26
1579621
  Соляник А.А. Флагман бібліотечно-інформаційної освіти України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 74-83


  Висвітлюється історія заснування й основні етапи розвитку факультету бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури - фундатора вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні.
1579622
   Флагман большевитской печати (Книги о "Правде"1912-1917 гг). – М, 1980. – 28с.
1579623
  Комарницький В. Флагман відомчої освіти України Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відзначає своє 25-річчя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1579624
  Скопенко В.В. Флагман вітчизняної освіти та науки // Київський університет, 2004. – № 10
1579625
  Стрижаченко І. Флагман вказує курс / І. Стрижаченко. – Сімферополь, 1960. – 319с.
1579626
  Сердюк А.М. Флагман гігієнічної науки // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 3-8


  18 липня виповниться 87 років підписання Наказу Наркомздоров"я УРСР про створення Українського інституту комунальної гігієни (нині - Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України).
1579627
   Флагман економічної освіти України // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 1


  "Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка чекає на талановиту молодь, яка прагне здобути сучасну економічну освіту".
1579628
   Флагман космічної освіти, або "Секретний" підрозділ - 2 : до 60-річчя Фізико-технічного факультету : вітання, нариси, спогади / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін. ; авт.-упоряд.: О.М. Петренко, В.С. Савчук, Ф.А. Сухоніс]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 306, [2] с., [6] арк. фотогр. : іл., фотогр., портр. – ISBN 978-617-518-164-5
1579629
  Мукан А. Флагман літературознавчої думки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 6


  У 2013 році журналу "Слово і час" - 75 років. Аби відзначити цю подію, редакція часопису завітала на круглий стіл в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка, щоб обговорити здобутки та перспективи розвитку наукової думки на сторінках часопису. ...
1579630
  Туровская Л. Флагман национальной духовности // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 2


  85 лет со дня рождения Николая Даниловича Сома, украинского поэта-шестидесятника, писателя, публициста, учителя.
1579631
  Максимцев И.А. Флагман отечественного экономического образования [Санкт-Петербургский государственный экономический университет] // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  Изложены параметры функционирования и перспективы развития Санкт-Петербургского государственного экономического университета, описаны образовательная и научно-исследовательская составляющие его деятельности. Характеризуются международные контакты ...
1579632
  Леманинець В. Флагман правової інформації. "Офіційному віснику України" - 20 років // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1579633
  Крупский И.В. Флагман советской печати Украины: (Газ. "Коммунист" (после 1943 г. -- "Рад. Україна"), 1918-1925 гг.) / И.В. Крупский, И.Т. Цьох. – Львов, 1990. – 173с.
1579634
   Флагман української юридичної науки : до 60-річчя Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 1949-2009 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; за ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2009. – 215, [1] с., [12] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-8602-70-2
1579635
  Шемшученко Ю.С. Флагман української юридичної науки на Трьохсвятительській. До 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 10-13. – ISSN 2219-5521
1579636
  Стерехова З. Флагман університетських бібліотек (до 120-річчя Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського") // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 39-40
1579637
  Варгин Н.Ф. Флагман флота Кожанов. / Н.Ф. Варгин. – Москва, 1980. – 112с.
1579638
  Старостин А.П. Флагман футбола / А.П. Старостин. – М., 1988. – 224с.
1579639
  Донченко С.А. Флагман штурмовой авиации / С.А. Донченко. – К., 1988. – 222с.
1579640
  Тацій В.Я. Флагман юридичної освіти // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 637-641. – ISBN 978-966-458-725-6
1579641
  Прокулевич Л.П. Флагманский проект реконструкции города : новая публичная библиотека в Бирмингеме // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 14 (248). – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  В Бирмингеме, втором по величине городе Англии, в сентябре 2013 г. состоялось официальное открытие новой публичной библиотеки. Автор проекта — Francine Houben, которая работала вместе с архитектурным бюро Mecanoo (Голландия)
1579642
   Флагманы. – М, 1991. – 281с.
1579643
  Рывлин А.И. Флажки на карте. / А.И. Рывлин. – Киев, 1948. – 67с.
1579644
  Якимец К.И. Флакончик // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.137-148. – ISSN 0042-8744
1579645
  Котов Павел Фламандская "Доска" на границе двух миров : культурный код: Ян ван Эйк. Гентский алтарь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 16-20 : Фото
1579646
  Перес-Реверте Фламандская доска = La tabla de Flandes : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; [пер. с исп. Натальи Кирилловой]. – Москва : Эксмо, 2010. – 445, [3] с. – Пер. с изд.: La tabla de Flandes / Arturo Perez-Reverte, 1990. – (Pocket book / сост.: Александр Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-37894-4
1579647
   Фламандская живопись. – Л.М., 1938. – 25с.
1579648
  Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. / Н.И. Грицай. – Л., 1989. – 190,1с.
1579649
  Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. / Н.И. Грицай. – Л., 1990. – 190,1с.
1579650
   Фламандская и голландская живопись. – Москва, 1957. – 70с.
1579651
  Гершензон-Чегодаева Фламандские живописцы / Гершензон-Чегодаева. – М., 1949. – 182с.
1579652
  Костер Ш. де Фламандские легенды = Legendes Flamandes / Шарль де Костер; Акад. наук СССР; изд-е подготовила М.Н. Черневич. – Москва : Наука, 1976. – 279с. – (Литературные памятники)
1579653
  Костер Ш. де Фламандские легенды. / Ш. де Костер. – Москва, 1975. – 279с.
1579654
   Фламандские шпалеры XIV-XVIII вв. Из собрания Королев. музея искусства и истории в Брюсселе. – Л, 1978. – 32с.
1579655
   Фламандский и голландский рисунок XVII века в Эрмитаже : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1974. – 58 с.
1579656
  Прудковский П.Н. Фламандский пейзаж : [для детей] / П.Н. Прудковский ; [ил.: В.А. Кораблинов]. – Воронеж : Кн. изд-во, 1956. – 68 с.
1579657
  Сак Л.М. Фламандський живопис XVII століття. / Л.М. Сак. – К., 1970. – 68с.
1579658
   Фламенка. – Москва : Наука, 1983. – 319с.
1579659
   Фламенка. – Москва : Наука, 1984. – 319с. – (Литературные памятники)
1579660
  Столяров Г.П. Фламенко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 24
1579661
  Розіна О.Ф. Фламенко як симбіоз музично-танцювальних традицій сходу і заходу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 158-166
1579662
  Кафаров А.Г. оглы Фламинго, розовая птица. / А.Г. оглы Кафаров. – М., 1984. – 191с.
1579663
  Коблик Евгений Фламинго. За розовой стаей : Животные // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 34-46 : Фото. – ISSN 1029-5828
1579664
  Эббот Э.Э. Флатландия / Э.Э. Эббот; Пер. Ю.А. Данилова под ред. Я.А. Смородинского. – Москва : Мир, 1976. – 358с. – В кн. также: Сферландия/ Д. Бюргер
1579665
  Нгуен-Фук-Нинь Флаттер прямоугольных пластинок с ребрами жесткости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нгуен-Фук-Нинь; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 11л.
1579666
  Нгуен Фук Нинь Флаттер прямоугольных пластинок с ребрами жесткости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук / Нгуен Фук Нинь ; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1968. – 10 с.
1579667
  Вулф В. Флаш : рассказы , повесть ; пер. с анг. / Вирджиния Вулф ; сост. и пред. Е. Гениевой. – Москва : Известия, 1986. – 224 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
1579668
  Гаибов М.Г. Флеботомусы Ферганской долины / М.Г. Гаибов. – Ташкент, 1956. – 83с.
1579669
  Журбинський Д.А. Флегматизування газових горючих середовищ сумішами вогнегасних аерозолів та газових вогнегасних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Журбинський Дмитро Анатолійович ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1579670
  Яковченко В.И. Флейта / В.И. Яковченко. – Москва, 1978. – 96с.
1579671
  Лоуренс Д.Г. Флейта Аарона / Д.Г. Лоуренс. – Рига, 1993. – 304 с.
1579672
   Флейта в сельве. – М, 1977. – 423с.
1579673
  Гаевский В. Флейта Гамлета: образы современного театра / В. Гаевский. – Москва, 1990. – 349с.
1579674
  Колісниченко А.І. Флейта для адвоката : роман / А.І. Колісниченко. – Київ, 1989. – 334 с.
1579675
  Медведев В.В. Флейта для чемпиона / В.В. Медведев. – М, 1981. – 208с.
1579676
  Медведев В.В. Флейта для чемпиона / В.В. Медведев. – М, 1988. – 206с.
1579677
  Лившиц Б.К. Флейта Марсия : Первая книга стихов / Бенедикт Лившиц. – [Киев] : Печ. в тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1911. – 80 с.


  Печатано в типографии акционерного общества "Петр Барский в Киеве" в количестве 150 нумерованных автором экземпляров. Обложка работы М. Денисова Книга была учитожена цензурой
1579678
  Олійник Л. Флейта Сковороди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 22


  220 років тому завершив свій земний шлях український геній світової культури, мандрівний філософ, учитель, поет і музикант.
1579679
  Кушнер А.С. Флейтист / А.С. Кушнер. – М., 1990. – 29с.
1579680
  Палей М. Флейтист : избр. лирика 2020-2021 гг. / Марина Палей. – Харьков : Эксклюзив, 2021. – 243, [1] с. – (Универсальный донор). – ISBN 978-617-7666-49-2
1579681
  Перцов М.О. Флейтова музика України: витоки, історична еволюція та сучасні тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Перцов Микита Олегович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1579682
  Григорьев С.Т. Флейтщик Фалалей / С.Т. Григорьев. – М-, 1926. – 172с.
1579683
  Григор"єв С.Т. Флейтщик Фалалей / С.Т. Григор"єв. – Харків : Держвидав України, 1930. – 152 с.
1579684
  Манн Г. Флейты и кинжалы / Г. Манн. – Москва. – 96с.
1579685
  Винниченко І. Флейшер Адольф Карлович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 359-360. – ISBN 978-966-7863-77-7
1579686
  Гук Л. Флексікьюріті як стратегія регулювання зайнятості в сучасних умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
1579687
   Флексография. Принципы и практика. – К, 1973. – 270с.
1579688
  Козленко І.В. Флективна система дієслова в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Пропонується опис флективної системи українського дієслова у двох аспектах - парадигматичному й синтагматичному. В аспекті парадигматики встановлюються відношення флексійних морфів у межах однієї морфеми. В аспекті синтагматики визначаються стандартні ...
1579689
  Боцяновский В. Фленушка / В. Боцяновский. – Ленинград; Москва, 1938. – 67с.
1579690
  Макдональд Г. Флетч : роман / Грегори Макдональд ; [пер. с англ. В.В. Вебера]. – Рига : CONTINENT, 1991. – 285, [3] с. – В кн. также: Сенсация Ричарда Эшли / Моррис Уэст. - Пер. изд.: The Big story by Pocket Books / Morris west. New York, 1970. – (Досье "D"). – ISBN 5-86926-002-3
1579691
  Даценко Флеш-моб як нова форма політичної активності суспільства / Даценко, Ю // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 96-98
1579692
  Шалацька Г.М. Флеш-презентація на заняттях з іноземної мови як засіб розвитку міжкультурної комунікативної компетенції // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 7 (321), жовтень : Філологічні науки. – С. 208-219. – ISSN 2227-2844
1579693
  Браун К. Флеш-рояль / К. Браун. – Минск, 1997. – 544с.
1579694
  Бенсассон Р. Флеш-фотолиз и импульсный радиолиз : применение в биохимии и медецинской химии / Р. Бенсассон, Э. Лэнд, Т. Трасков ; под ред. А.Ю. Борисова ; пер. с англ. Д.Н. Никогосяна, А.В. Шаркова. – Москва : Мир, 1987. – 398 с. : ил.
1579695
  Черняхівська В. Флешмоб-рух в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 143-149


  Виктория Черняховская. СМИ и флэш-моб-движение в Украине. В статье проанализированы способы подачи информации о флэш-мобе и формирования имиджа участников движения в украинских СМИ. У статті проаналізовано способи подання інформації про флешмоб та ...
1579696
  Комлик Ю.О. Флешмоб як інноваційний метод роботи бібліотеки із сучасним читачем // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 148-151


  Проаналізовано практичні й теоретичні аспекти використання флешмобу як інновації в сучасній бібліотеці.
1579697
  Пашкевич М.Ю. Флешмоб як новий тип сучасної перформансної комунікації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 111-117. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: дослідити феномен флешмобу як нового типу перформансної комунікації, що використовується для донесення важливих політичних та соціальних повідомлень; класифікувати існуючі види цього формату. Методологія дослідження включає загальнонаукові ...
1579698
  Купрій Т.Г. Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації / Т.Г. Купрій, М.Ю. Головко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1579699
  Ключковська І. Флешмоб...смислів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 28). – С. 10


  Про живий спадок визначного вченого і публіциста Джеймса Мейса.
1579700
  Павленко І. Флешоб творчості "Живіть, творіть, пан Крищенко!" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1579701
  Блон Ж. Флибустьерское море / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1985. – 350с.
1579702
  Рисаль Х. Флибустьеры / Х. Рисаль. – М, 1965. – 343с.
1579703
  Левин В.Н. Флик - имя нарицательное / В.Н. Левин. – Москва : Политиздат, 1989. – 126 с.
1579704
  Шпигель Дж. Флирт - путь к успеху / Дж. Шпигель. – Санкт-Петербург и др. : Питер, 2001. – 160 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-88782-028-4
1579705
  Вассоевич Н.Б. Флиш и методика его изучения / Н.Б. Вассоевич. – Ленинград-Москва : Гостоптехиздат, 1948. – 216с.
1579706
  Бежаев М.М. Флишевая и орогенная формации восточного склона Урала / М.М. Бежаев ; Сиб. НИИ нефт. пром-сти. – Свердловск : Сред.-Уральское книжное издательство, 1978. – 207 с. – Библиогр.: с. 200-207
1579707
  Маркевич П.В. Флишевые формации северо-западной части Тихоокеанского складчатого пояса. / П.В. Маркевич. – М., 1978. – 144с.
1579708
  Вылцан И.А. Флишоидные формации / И.А. Вылцан. – Томск, 1978. – 208с.
1579709
  Гарафонова О.І. Фліт-менеджмент як елемент сучасного розвитку на українському ринку лізингу / О.І. Гарафонова, А.В. Свинарчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 227-232. – ISSN 2222-4459
1579710
  Гулей О. Флобер мав рацію (мовностилістичні особливості публіцистики Віталія Карпенка) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 20-22
1579711
  Карабанов И.А. Фловоноиды в мире растений / И.А. Карабанов. – Минск, 1981. – 80с.
1579712
  Михайлов-Михеев Флокены в турбинных дисках / Михайлов-Михеев. – М.-Л., 1932. – 124с.
1579713
  Харченко К.Д. Флокси / К.Д. Харченко. – К, 1975. – 159с.
1579714
  Гаганов П.Г. Флоксы многолетние / П.Г. Гаганов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Сельхоиздат, 1963. – 308 с.
1579715
  Мантрова Е.З. Флоксы. Культура и особенности питания. / Е.З. Мантрова. – Москва, 1959. – 60с.
1579716
  Куцевол Н.В. Флокуляційна активність розгалужених поліакриламідів / Н.В. Куцевол, Т.М. Безугла, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 138-147 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1579717
  Давичо О. Флора / О. Давичо. – Београд, 1955. – 131с.
1579718
  Маевский П.Ф. Флора "Средней России" / П.Ф. Маевский. – Л.-М, 1933. – 760с.
1579719
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – Сухуми
4. – 1949. – 354с.
1579720
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
1. – 1980. – 211с.
1579721
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
2. – 1982. – 282с.
1579722
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
3. – 1985. – 292с.
1579723
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
Т. 4. – 1986. – 362с.
1579724
  Беглянова М.И. Флора агариковых грибов южной части Красноярского края : учеб. пособие / Беглянова М.И. ; М-во просвещения РСФСР, Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск
Ч. 1. – 1972. – 207с. – Библиогр.: с. 187-202
1579725
  Беглянова М.И. Флора агариковых грибов южной части Красноярского края : учеб. пособие / М. И. Беглянова ; М-во просвещения РСФСР, Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск
Ч. 2, вып. 1. – 1973. – 118с. – Библиогр.: с. 113-117
1579726
   Флора Азербайджана. – Баку
1. – 1950. – 370с.
1579727
   Флора Азербайджана. – Баку
2. – 1952. – 318с.
1579728
   Флора Азербайджана. – Баку
3. – 1952. – 408с.
1579729
   Флора Азербайджана. – Баку
Т. 4. – 1953. – 403с.
1579730
   Флора Азербайджана. – Баку
5. – 1954. – 580с.
1579731
   Флора Азербайджана. – Баку
6. – 1955. – 540с.
1579732
   Флора Азербайджана. – Баку
Т. 7. – 1957. – 648с.
1579733
   Флора Азербайджана. – Баку
8. – 1961. – 691с.
1579734
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 2 : Злаки (Gramineae) : Ч. 1 / обраб. Р.Ю. Рожевиц : с 6 таблицами. – 1912. – [2], 44 с., 6 л. ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579735
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 3 : Лилейный (Liliaceae) : Род Eremurus M. B. / обраб. О.А. Федченко: с 16 таблицами. – 1912. – [2], 29 с., 16 л. ил.


  Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579736
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 1 : Однодольные (Monocotyledoneae). Рогозовые (Lyphaceae) / Обраб. Б.А. Федченко ; Ежеголовковые (Sparganiaceae) / Обраб. В.А. Ротерт : с 2 таблицами. – 1913. – [2], 37 с., 2 л. ил.


  Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579737
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 4 : Мхи (Andreaeales; Bryales часть 1) / обраб. В.Ф. Бротерус. – 1914. – [4], 78 с.


  Авт. обраб.: Бротерус, Виктор Фердинандович (1849-1929) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579738
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 5 : Сапиндовые (Sapindales) / обраб. А.Н. Криштофович. – 1914. – [2], 71 с., 1 л. ил. : ил.


  Авт. обраб.: Криштофович, Африкан Николаевич (1885-1953) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579739
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 6 : Злаки (Gramineae). Ч. 2 / обраб. Р.Ю. Рожевиц. – 1914. – [2], 45-106 с. : ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579740
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 7 : Камнеломковые: (Saxifragaceae: роды Mitella и Chrysosplenium) / обраб. В.Л. Некрасова. – 1915. – [2], 51 с., 5 л. карт. : ил.


  Авт. обраб.: Некрасова В.Л. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579741
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 8 : Фиалковые (Violaceae) / обраб. В. Беккер. – 1915. – [2], 106 с. : ил.


  Авт. обраб.: Беккер В. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579742
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 10 : Зонтичные (Umbelliferae). Ч. 1 (II a 2. В.) : с 15 рис. авт. / обраб. Б.М. Козо-Полянский. – 1915. – [2], VIII, 39 с. : ил.


  Авт. обраб.: Козо-Полянский, Борис Михайлович (1890-1957) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579743
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Министерство земледелия, Переселенческое управление. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 9 : Вересковые (Ericaceae) : с 29 рис. / обраб. И.В. Кузнецов. – 1916. – IV, 81 с. : ил.


  Авт. обраб.: Кузнецов И.В. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579744
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон
Вып. 12 : Злаки (Gramineae). Ч. 3 : с 6 таблицами / обраб. Р.Ю. Рожевиц. – 1916. – [2], 107-191 с., [6] л. табл. : ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579745
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.А. Левенсон
Вып. 14 : Повойничковые (Elatinaceae) : с 7 табл. / обраб. К.К. Косинский. – 1916. – 21 с., 7 л. ил. : ил.


  Авт. обраб.: Косинский К.К. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579746
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.А. Левенсон
Вып. 11 : Камнеломковые: (Saxifragaceae) : Ч. 2 / обраб. В.Л. Некрасова. – 1917. – 42 с., 4 л. ил., 5 л. карт. : ил.


  Авт. обраб.: Некрасова В.Л. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1579747
   Флора Азиатской России. – Птгр
1. – 1923. – 40с.
1579748
   Флора Азиатской России. – Ленинград
4. – 1924. – 19с.
1579749
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России. / Б.А. Федченко. – Птгр., 1918. – 81-182с.
1579750
   Флора Алма-Атинского заповедника. – Алма Ата, 1991. – 154с.
1579751
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. К.Я. Зеленского
Вып. 4 : Polemoniaceae-plantagineae. – 1907. – С. 865-1088
1579752
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. Сиб. Т-ва печ. дела
Вып. 6 : Typhaceae-cyperaceae. – 1912. – [2] с.; С. 1253-1534
1579753
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. Сибирск. Т-ва печ. дела
Вып. 7 : Gramineae-salviniaceae. – 1914. – [2], 1535-1816, 61 с.
1579754
  Карягин И.И. Флора Апшерона / И.И. Карягин. – Баку, 1952. – 440с.
1579755
   Флора Армении. – Ереван
1. – 1954. – 291с.
1579756
   Флора Армении. – Ереван
2. – 1956. – 520с.
1579757
   Флора Армении. – Ереван
3. – 1958. – 386с.
1579758
   Флора Армении. – Ереван
4. – 1962. – 436с.
1579759
   Флора Армении. – Ереван
5. – 1966. – 384с.
1579760
   Флора Армении. – Ереван
Т. 6. – 1973. – 486с.
1579761
   Флора Армении. – Ереван
7. – 1980. – 292с.
1579762
   Флора Армении. – Ереван
8. – 1987. – 418с.
1579763
  Баранець М.О. Флора басейну р. Інгулець: сучасний стан, аутсозологічна оцінка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Баранець Микола Олександрович ; НАН України, Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
1579764
  Козловская Н.В. Флора Белоруссии, закономерности ее формирования, научные основы использования и охраны / Н.В. Козловская. – Минск, 1978. – 128с.
1579765
  Парфенов В.И. Флора Белорусского Полесья / В.И. Парфенов. – Минск : Наука и техника, 1983. – 295с.
1579766
   Флора Березинского заповедника. – Москва, 1989. – 61с.
1579767
   Флора БССР. – Москва
1. – 1949. – 432с.
1579768
   Флора БССР. – Минск
2. – 1949. – 512с.
1579769
   Флора БССР. – Минск
3. – 1950. – 492с.
1579770
   Флора БССР. – Минск
4. – 1955. – 526с.
1579771
   Флора БССР. – Минск
5. – 1959. – 268с.
1579772
  Джонг Й.Д. Флора в загальному українсько-іноземному двомовному словнику // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 108-116
1579773
   Флора Верхнеуссурийского стационара (Южный Сихотэ-Алинь). – Владивосток, 1984. – 130с.
1579774
  Каримова Б. Флора водорослей водреммов Алайской долины и бассейна р. Курбаш : Автореф... канд. биол.наук: / Каримова Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по ботан. профилю от-ния биол. наук. – Ташкент, 1972. – 28л.
1579775
  Ветрова З.И. Флора водорослей континентальных водоёмов Украинской ССР / З.И. Ветрова. – Киев : Наукова думка
Вып. 1, ч. 1 : Порядок 1.Эвгленальные. Семейство 1.Эвтрепциевые. Семейство 2.Эвгленовые. Род1.Трахеломонас. Группа1. – 1986. – 348с.
1579776
  Заверуха Б.В. Флора Волыно-Подолии и ее генезис. / Б.В. Заверуха. – К., 1985. – 192с.
1579777
  Ребристая О.В. Флора востока Большеземельской тундры / О.В. Ребристая. – Ленинград : Наука, 1977. – 334с.
1579778
   Флора Восточного Казахстана. – Алма Ата, 1991. – 184с.
1579779
  Ханминчун В.М. Флора Восточного Танну-Ола / В.М. Ханминчун. – Новосибирск, 1980. – 121с.
1579780
  Сипливинский В.Н. Флора высокогорий Баргузинского хребта, ее анализ и песпективы использования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сипливинский В.Н.; АН СССР.Ботан.ин-т. – Л, 1966. – 19л.
1579781
  Рычин Ю.В. Флора гигрофитов / Ю.В. Рычин. – Москва, 1948. – 448с.
1579782
  Наумов Н.А. Флора грибов / Н.А. Наумов. – М-Л
1. – 1954. – 183с.
1579783
  Наумов Н.А. Флора грибов / Н.А. Наумов. – М-Л
2. – 1964. – 258с.
1579784
   Флора грибов Ленинградской области. – М.Л.
1. – 1954. – 183с.
1579785
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
2. – 1985. – 199с.
1579786
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
3. – 1986. – 229с.
1579787
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
4. – 1987. – 148с.
1579788
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
5. – 1989. – 283с.
1579789
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
6. – 1990. – 131с.
1579790
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
7. – 1990. – 196с.
1579791
  Смицкая М.Ф. Флора грибов Украины / М.Ф. Смицкая. – Киев, 1980. – 222с.
1579792
  Смык Л.В. Флора грибов Украины / Л.В. Смык. – Киев, 1980. – 183с.
1579793
  Вассер С.П. Флора грибов Украины / С.П. Вассер. – Київ : Наукова думка, 1980. – 329с.
1579794
  Гелюта В.П. Флора грибов Украины / В.П. Гелюта. – Киев : Наукова думка, 1989. – 255с.
1579795
  Смицкая М.Ф. Флора грибов Украины / М.Ф. Смицкая. – Киев : Наука, 1991. – 87с.
1579796
  Вассер С.П. Флора грибов Украины = Flora fungorum ucrainicae : Базидиомицеты. Аманитальные грибы / С.П. Вассер; АНУ. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – Київ : Наукова думка, 1992. – 168с. – ISBN 5-12-003226-5
1579797
  Дудка И.А. Флора грибов Украины = Flora fungorum Ukrainicae : Оомицеты. Фитофторовые и альбуговые грибы / И.А. Дудка, Л.И. Бурдюкова; Национ. акад. наук Украины. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – Киев : Наукова думка, 1996. – 208с. – ISBN 966-00-0032-4
1579798
  Мережко Т.А. Флора грибов Украины. Диапортальные грибы. / Т.А. Мережко, Л.В. Смык. – Киев : Наукова думка, 1991. – 212с. – ISBN 5-12-001373-8
1579799
  Мережко Т.А. Флора грибов Украины. Сферопсидальные грибы / Т.А. Мережко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 205 с.
1579800
   Флора Грузии. – Тбилиси
1. – 1941. – 330с.
1579801
   Флора Грузии. – Тбилиси
2. – 1941. – 329-578с.
1579802
   Флора Грузии. – Тбилиси
2. – 1973. – 206с.
1579803
   Флора Грузии. – Тбилиси
3. – 1975. – 274с.
1579804
   Флора дендрологічного парку "Асканія-Нова" / Н. Гавриленко, А. Рубцов, Л. Слепченко, В. Шаповал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено таксономічний склад флори дендропарку "Асканія-Нова" загальнодержавного значення . Охарактеризовано її культивовану (766 видів, 265 форм і сортів зі 170 родів 66 родин деревних та 362 види, 289 сортів і форм з 201 роду 66 родин ...
1579805
  Канчавели К.Г. Флора диатомовых водорослей водоемов Восточной Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Канчавели К.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 23 с.
1579806
  Оксиюк О.П. Флора диатомовых водорослей озер Волынской области и ее история : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Оксиюк О. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. низш. растений. – Киев, 1957. – 14 с.
1579807
  Фатаре И. Флора долины реки Даугавы / И. Фатаре. – Рига, 1989. – 168с.
1579808
  Федченко Б.А., Флеров А.О. Флора Европейской России : иллюстрированный определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма : в 3 ч. : со многими рис. в тексте / Б.А. Федченко, А.О. Флеров. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Ч. 1 : Папоротникообразные. Голосеменные. Однодольные : с 203 рис. в тексте. – 1908. – IV, [2], 286 с. – С 203 рис. в тексте


  Авт.: Флеров Александр Федорович (1872-1960)
1579809
  Федченко Б.А., Флеров А.О. Флора Европейской России : иллюстрированный определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма : в 3 ч. : со многими рис. в тексте / Б.А. Федченко, А.О. Флеров. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Ч. 2 : Первичнопокровные : с 387 рис. в тексте. – 1909. – [4], 289-710 с. – С 387 рис. в тексте


  Авт.: Флеров Александр Федорович (1872-1960)
1579810
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1974. – 404с.
1579811
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
2. – 1976. – 236с.
1579812
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
3. – 1978. – 258с.
1579813
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
4. – 1979. – 355с.
1579814
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
5. – 1981. – 379с.
1579815
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
6. – 1987. – 254с.
1579816
   Флора Европейской части СССР. – Л
8. – 1989. – 412c.
1579817
  Тахтаджян А.Л. Флора Еревана / А.Л. Тахтаджян, А.А. Федоров. – Ленинград, 1972. – 394с.
1579818
   Флора Забайкалья. – Ленинград
1. – 1929. – 104с.
1579819
   Флора Забайкалья. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
6. – 1954. – 541-664с.
1579820
   Флора Забайкалья. – Томск
1. – 1966. – 94с.
1579821
   Флора Забайкалья. – Томск
2. – 1969. – 149с.
1579822
   Флора Забайкалья. – Томск
3. – 1972. – 138с.
1579823
   Флора Забайкалья. – Томск : Томского ун-та
Вып. 4 : Liliaceae, iridaceae, orchidaceae. – 1972. – 70 с.
1579824
   Флора Забайкалья. – Ленинград : Наука
7. – 1975. – 667-761с.
1579825
   Флора Забайкалья. – Ленинград : Наука
8. – 1980. – 766-842с.
1579826
  Фодор С.С. Флора Закарпаття / С.С. Фодор. – Львів, 1974. – 208с.
1579827
  Еленевский А.Г. Флора Зангезура и некоторые вопросы истории флоры Закавказья. : Автореф... Канд.биол.наук: / Еленевский А.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
1579828
  Иванова М.М. Флора западного участка районов освоения БАМ / М.М. Иванова, А.А. Чепурнов. – Новосибирск, 1983. – 223с.
1579829
  Крылов П. Флора Западной Сибири / П. Крылов. – Второе дополненое и расширеное. – Томск
вип.6. – 1931. – 1229-1448с.
1579830
  Крылов П. Флора Западной Сибири / П. Крылов. – второе дополненое и расширенное. – Томск
вип.7. – 1933. – 1449-1817с.
1579831
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
11. – 1949. – 138с.
1579832
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
Т. 1. – 1955. – 138с.
1579833
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
12. – 1961. – с.
1579834
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
12. – 1964. – 50с.
1579835
   Флора Западной Сибири. – Томск, 1966. – 106с.
1579836
   Флора заповедника "Аскания-Нова". – М, 1989. – 50с.
1579837
   Флора заповедника "Аскания-Нова". – Москва, 1989. – 50с.
1579838
   Флора заповедника "Остров Врангеля". – Москва, 1988. – 48 с.
1579839
  Егорова Н.А. Флора и краткий обзор растительности района Сатинской географичской станции Московского государственного университета / Н.А. Егорова, Н.Я. Таскаева. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 114с.
1579840
  Васильев В.Н. Флора и палеогеография командорских островов / В.Н. Васильев. – Москва-Ленинград, 1957. – 260с.
1579841
  Султанов С. Флора и растительностть бассейна реки Гарм-Чашма (Бадахшан). : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Султанов С.; АН ТаджССР. Отд. биол. наук. – Душанбе, 1975. – 20л.
1579842
   Флора и растительность. – Кишинев, 1987. – 86с.
1579843
  Закиров К.З. Флора и растительность бассейна Заравшона : Автореф... докт. биол.наук: / Закиров К.З.; Академия еаук СССР.Ботанический институт им. акад. В.Л.Комарова. – Ленинград, 1951. – 31 с.
1579844
  Доронина Ю.А. Флора и растительность бассейна р. Уды / Ю.А. Доронина. – Новосибирск, 1973. – 150с.
1579845
  Закиров К.З. Флора и растительность бассейна реки Зеравшан / К.З. Закиров. – Ташкент
Част.2. – 1961. – 446с.
1579846
  Воронина И.Г. Флора и растительность Башкирского Предуралья в верхнеплиоценовое-нижнеплейстоценовое время (по палеонтологическим даннім) : Автореф... канд. биол.наук: / Воронина И.Г.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 21л.
1579847
   Флора и растительность Белорусии за 1978 год. – Минск, 1979
1579848
   Флора и растительность Белорусии за 1979 год. – Минск, 1980
1579849
   Флора и растительность Белоруссии. – Минск, 1975. – 91с.
1579850
   Флора и растительность Белоруссии : Указ. лит. 1980-1984 гг. – Минск : ЦНБ АН БССР, 1985. – 392с.
1579851
   Флора и растительность Белоруссии : Указ. лит. – Минск : ЦНБ АН БССР, 1991. – 405с. – ISBN 5-7815-0951-8
1579852
   Флора и растительность Белоруссии в палеогеновое, неогеновое и антропогеновое время : (по данным палинологического анализа). – Минск : Наука и Техника, 1981. – 106с.
1579853
  Пелгонен И.М. Флора и растительность болот Нечерноземной зоны. / И.М. Пелгонен. – Калинин, 1979. – 75с.
1579854
  Таубаев Т. Флора и растительность водоемов Средней Азии и их использование в народном хозяйстве : Автореф... д-ра биол.наук: / Таубаев Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1966. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1579855
  Таубаев Т.Т. Флора и растительность водоемов Средней Азии и их использование в народном хозяйстве / Т.Т. Таубаев. – Ташкент, 1970. – 492с.
1579856
  Сарыбаев Б. Флора и растительность восточного чинка Устюрта / Б. Сарыбаев. – Ташкент, 1981. – 92с.
1579857
  Седельников В.П. Флора и растительность высокогорий Кузнецкого Алатау / В.П. Седельников. – Новосибирск : Наука, 1979. – 168с.
1579858
  Седельников В.П. Флора и растительность высокогорий Кузнецкого Алатау. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Седельников В.П.; АН СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1579859
  Голоскоков В.П. Флора и растительность высокогорных поясов Заилийского Алатау / В.П. Голоскоков. – Алма-Ата, 1949. – 203с.
1579860
  Бухало М.А. Флора и растительность Гологор. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бухало М.А.; АН УССР. – К, 1964. – 23л.
1579861
  Савоськина Р.П. Флора и растительность долины р. Урал и прилегающих водоразделов в пределах Оренбургской области : Автореф... канд. биол.наук: / Савоськина Р. П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 16л.
1579862
  Моляка А.Н. Флора и растительность долины реки Рось и ее притоков : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Моляка А.Н. ; МВ и ССО УССР, ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1962. – 20 с.
1579863
  Джабарова Х.С. Флора и растительность Западного Азербайджана в верхнемиоценовое время : (по палинологическим данным) / Х.С. Джабарова; Ред. Ализаде К.А. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1967. – 88с.
1579864
  Кармышева Н.Х. Флора и растительность западных отрогов Таласского Алатау / Н.Х. Кармышева. – Алма-Ата, 1982. – 161с.
1579865
  Григорьевская Анна Яковлевна Флора и растительность заповедника "Галичья гора" : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Григорьевская Анна Яковлевна; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 17л.
1579866
  Кармышева Н.Х. Флора и растительность заповедника Аксу-Джабаглы / Н.Х. Кармышева. – Алма-Ата, 1973. – 178с.
1579867
   Флора и растительность заповедников РСФСР. – Москва, 1981. – 148с.
1579868
   Флора и растительность Казахстана. – Алма Ата, 1984. – 87с.
1579869
   Флора и растительность Казахстана. – Алма Ата, 1986. – 85с.
1579870
   Флора и растительность Калининградской области (редкие и исчезающие виды растений). – Калининград, 1983. – 80с.
1579871
  Бердыев Берды Флора и растительность Карабиля : Автореф... канд. биол.наук: / Бердыев Берды; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1966. – 17л.
1579872
  Мчедлишвили Н.Д. Флора и растительность киммерийского века по данным палинологического анализа / Н.Д. Мчедлишвили; Институт палеобиологии. – Тбилиси : АН Грузинской ССР, 1963. – 198с.
1579873
   Флора и растительность Киргизии. – Фрунзе
1. – 1988. – 448с.
1579874
  Заверуха Б.В. Флора и растительность Кременецких гор : Автореф... канд. биол.наук: / Заверуха Б.В.;. – К, 1965. – 19л.
1579875
   Флора и растительность Латвии. Центрально-Видземский геоботанический район. – Рига, 1990. – 145с.
1579876
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1974. – 142с.
1579877
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1977. – 176с.
1579878
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1979. – 165с.
1579879
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1982. – 195с.
1579880
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1985. – 295с.
1579881
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1987. – 173с.
1579882
  Горлова Р.Н. Флора и растительность микулинского межледниковья у д. Левина гора Ростовского района Ярославской обл. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горлова Р.Н. ; МГУ, Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 13 с.
1579883
  Львина И.Н. Флора и растительность Молдавии / И.Н. Львина, Г.Е. Кушниренко. – Кишинёв, 1970. – 207с.
1579884
  Губанов И.А. и др. Флора и растительность Московской области / И.А. и др. Губанов. – М, 1972. – 288с.
1579885
   Флора и растительность Мурманской области. – Ленинград : Наука, 1972. – 132с.
1579886
  Трасс Х.Х. Флора и растительность низинных болот Западной Эстонии. : Автореф... канд. биол.наук: / Трасс Х.Х.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 24л.
1579887
  Абдурахманов Р.А. Флора и растительность низкогорий Султануиздаг и Аристантау в пустые Кызылкум. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Абдурахманов Р.А.; АН УЗССР. – Ташкент, 1969. – 22л.
1579888
  Михеев А.Д. Флора и растительность Новоспасского и Радищевского районов Ульяновской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Михеев А.Д.; Рос. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1964. – 15л.
1579889
   Флора и растительность Нурзумского государственного заповедника. – М, 1975. – 143с.
1579890
  Мартыненко В.П. Флора и растительность озер северо-восточной части Белорусского Поозерья : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Мартыненко В.П.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1579891
  Манукян Л.К. Флора и растительность Октемберянского прогиба (юго-западная часть Армянской ССР) по палеопалинологическим данным : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.05 / Манукян Л.К.; АН АрмССР; Отд. биол. наук. – Ереван, 1978. – 25л.
1579892
  Иванова И.Ю. Флора и растительность Ореховатских прудов (г. Киев) / И.Ю. Иванова, П.Д. Клоченко, А.В. Калиновская // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 200-206. – Бібліогр.: 10 назв
1579893
  Никитина Е.В. Флора и растительность пастбищ и сенокосов хребта Киргизский Ала-Тоо / Е.В. Никитина; Відп.И.Г.Корнева. – Фрунзе, 1962. – 286с.
1579894
  Никитна Е.В. Флора и растительность пастбищ и сенокосов хребта Киргизский Ала-Тоо / Е.В. Никитна. – Фрунзе, 1962. – 282с.
1579895
  Середин Р.М. Флора и растительность Северного Кавказа / Р.М. Середин. – Краснодар, 1979. – 89с.
1579896
  Осычнюк В.В. Флора и растительность Среднего Побужья. : Автореф... канд.биол.наук: / Осычнюк В.В.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – К, 1961. – 14л.
1579897
   Флора и растительность Среднего Поволжья. – Ульяновск, 1979. – 91с.
1579898
   Флора и растительность Татарской АССР. – Казань, 1971. – 120с.
1579899
   Флора и растительность Тверской области. – Тверь, 1994. – 106с.
1579900
  Тасенкевич Лидия Алексеевна Флора и растительность Угольско-Широколужанского заповедного комплекса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Тасенкевич Лидия Алексеевна; АН УССР. Центральный республиканский ботанический сад АН УССР. – К., 1979. – 21л.
1579901
  Девяткина А.В. Флора и растительность Узбекистана : Библиографический указатель 1953-1968 / А.В. Девяткина; АН УзССР; Фундаментальная библиотека; Под ред. канд. биол. наук А. Д. Пятаевой. – Ташкент, 1977. – 670с.
1579902
   Флора и растительность Украины. – Киев : Наукова думка, 1986. – 156с.
1579903
   Флора и растительность Уссурийского заповедника. – М, 1978. – 269с.
1579904
  Проскурякова Г.М. Флора и растительность хребта Большой Балхан. : Автореф... канд. биол.наук: / Проскурякова Г.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 20л.
1579905
   Флора и растительность хребта Тукуринга. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 268с.
1579906
  Арбаева Зайнеп Флора и растительность хребтов Ача-Таш и Боор-Албас (в центральном Тянь-Шане) : Автореф... канд. биол.наук: / Арбаева Зайнеп С.; АН Киргиз. ССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Фрунзе, 1964. – 15л.
1579907
   Флора и растительность Центрального Кавказа. – Нальчик, 1982. – 189с.
1579908
  Чочиева К.И. Флора и растительность Чаудинского горизонта Гурии : монография / К.И. Чочиева; Ред. Давиташвили Л.Ш. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 150с.
1579909
  Фисюн В.В. Флора и растительность Чу-Илийских гор : Автореф. дис. ... канд. биол.наук: / Фисюн В.В.; АН Каз.ССР. Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1953. – 8 с.
1579910
   Флора и растительность эталонных и охраняемых территорий. – Свердловск, 1986. – 147с.
1579911
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов, 1946. – 80с.
1579912
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов
1. – 1972. – 89с.
1579913
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов, 1991. – 61с.
1579914
   Флора и растительность Южного Урала. – Челябинск
Вып. 8. – 1979
1579915
   Флора и растительность южной тайги. – Калинин, 1988. – 113с.
1579916
   Флора и растительность южной тайги. – Калинин, 1989. – 128с.
1579917
   Флора и растительность южной тайги. – Тверь, 1991. – 113с.
1579918
  Смык Г.К. Флора и растительные богатства Овручско-Словечанского кряжа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Смык Г.К. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1966. – 20 с.
1579919
   Флора и растительные ресурсы Казахстана. – Алма Ата, 1975. – 192с.
1579920
   Флора и систематика споровых растений Дальнего Востока. – Владивосток, 1986. – 167с.
1579921
   Флора и фауна : Беседы о книгах о растительном и животном мире для учащихся 5-7 кл. – Москва : Книга, 1978. – 62с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 8)
1579922
   Флора и фауна водоемов Европейского Севера. – Л, 1978. – 191с.
1579923
   Флора и фауна Зайсанской впадины : сборник. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 217с.
1579924
   Флора и фауна заповедников СССР : перепончастокрылые заповедника "Галичья гора". – М, 1990. – 88с.
1579925
   Флора и фауна заповедников СССР : позвоночные животные Березинского зхаповедника. – Москва, 1990. – 45с.
1579926
   Флора и фауна заповедников СССР : позвоночные животные Каневского заповедника. – М, 1989. – 44с.
1579927
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Бадхызского заповедника. – М, 1990. – 49с.
1579928
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Дарвинского заповедника. – М, 1987. – 52с.
1579929
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Дарвинского заповедника "Малая Сосьва". – М, 1989. – 50с.
1579930
   Флора и фауна заповедников СССР : Фауна заповедника "Галичья гора". – М, 1989. – 30с.
1579931
   Флора и фауна заповедников СССР : Фауна заповедника "Кодры". – М, 1989. – 36с.
1579932
   Флора и фауна заповедников СССР : Флора заповедника "Тигровая балка". – М, 1990. – 82с.
1579933
   Флора и фауна заповедников СССР : Флора заповедника Жувинтас. – М, 1987. – 48с.
1579934
   Флора и фауна заповедников СССР : Чешуекрылые заповедника "Кивач". – М, 1989. – 62с.
1579935
   Флора и фауна заповедников СССР : Чешуекрылые Карадагского заповедника. – М, 1987. – 63с.
1579936
   Флора и фауна Карпат : Сб. работ. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 228с.
1579937
   Флора и фауна Карпат. – Москва
2. – 1963. – 224с.
1579938
  Новик Е.О. Флора и фитостратиграфия верхнего карбона Северного Кавказа : монография / Е.О. Новик; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164с.
1579939
  Анисимова О.И. Флора и фитостратиграфия среднего карбона Северного Кавказа / О.И. Анисимова. – Київ : Наукова думка, 1979. – 107 с., 25 л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 87-93
1579940
   Флора и экология Нижнего Поволжья. – Волгоград, 1974. – 124с.
1579941
   Флора і рослинність Карпатского заповідника. – Київ : Наукова думка, 1982. – 219с.
1579942
  Неспляк О. Флора і рослинність лісового заказника "Потоки" / О. Неспляк, В. Буняк, Л. Маховська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 131-132. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено флору і рослинність лісового заказника "Потоки". Виявлено 144 види рослин, які належать до 50 родин і 114 родів. За спектром життєвих форм переважають полікарпіки, які складають 72,3% флори. Рослинність заказника представлена 4 ...
1579943
  Михайлова М.Г. Флора і рослинність УРСР. Бібліографія. Покажчик книжок і журнальних статей 1747-1938 рр / М.Г. Михайлова. – Київ, 1941. – 42с.
1579944
  Голда Д. Флора і фауна в поезії Тараса Шевченка // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Статистичний аналіз використання природи у творчості Тараса Шевченка.
1579945
  Галич О.А. Флора і фауна Заходу і Сходу в щоденнику Олеся Гончара // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 97-102. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1579946
   Флора і фауна Українських Карпат. – Ужгород, 1965. – 130с.
1579947
  Липский В.И. Флора Кавказа : Свод Сведений о флоре Кавказа за двухлетний период ее исследования, начиная от Турнефора до кончая XIX в. / [соч.] В.И. Липского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1899. – [4], XVI, 584 с. – Экз. деф., отсутств. с. 145-584. – Библиогр.: "Литература" (с. 1-116); "Рукописи" (с. 117-132). – (Труды Тифлисского ботанического сада ; Вып. 4)
1579948
  Липский В.И. Флора Кавказа : Дополнение 1 / [соч.] В.И. Липского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1902. – [2], 100 с. – Приложение к: Труды Тифлисского Ботанического сада, вып. 5
1579949
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – Баку : Изд-во Зак. фил. АН СССР
Т. 4 : Orobanchaceae - Compositae (Rosaceae). – 1934. – 344 с.
1579950
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перер. и доп. изд. – Баку : АзФАН. – (Труды Ботанического института Азербайджанского филиала АН СССР ; Т. 8)
Т. 1 : Polipodiaceae - Gramineae. – 1939. – XXII, 402 : ил.
1579951
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перер. и доп. изд. – Баку : Изд-во АН АзССР. – (Труды Ботанического института АН АзССР ; Т. 15)
Т. 3 : Saururceae - Caryophyllaceae. – 1945. – [516] с. разд. паг. : ил., карт.
1579952
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 4 : Nymphaeaceae - Platanaceae. – 1950. – 312, XXIII с. : ил., 178 с. карт.
1579953
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм ; АН СССР. – 2-е перер. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 5 : Rosaceaec - Leguminosae. – 1952. – 455, XXI с. : ил., карт.
1579954
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А. А. Гроссгейм ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 6 : Geraniaceae - Araliaceae. – 1962. – 421 с. : ил., карт.
1579955
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 7 : Umbelliferae - Scrophulariaceae. – 1967. – 894 с. : ил., карт.
1579956
  Есаулова Н.К. Флора Казанского яруса Прикамья / Н.К. Есаулова; Научн. ред. Игнатьев В.И. – Казань : Казанский ун-тет, 1986. – 174с.
1579957
   Флора Казахстана. – Алма Ата
2. – 1958. – 282с.
1579958
   Флора Казахстана. – Алма Ата
3. – 1960. – 460с.
1579959
   Флора Казахстана. – Алма Ата
4. – 1961. – 546с.
1579960
   Флора Казахстана. – Алма Ата
5. – 1961. – 514с.
1579961
   Флора Казахстана. – Алма Ата
Том 6. – 1963. – 465с.
1579962
   Флора Казахстана. – Алма Ата
7. – 1964. – 498с.
1579963
   Флора Казахстана. – Алма Ата
8. – 1965. – 448с.
1579964
   Флора Казахстана. – Алма Ата
9. – 1966. – 640с.
1579965
   Флора Карпатского заповедника. – Москва, 1988. – 61с.
1579966
  Новосад В.В. Флора Керченско-Таманского региона : (структурно-сравнительный анализ, экофлоротопологическая дифференциация, генезис, перспективы рационального использования и охраны) / В.В. Новосад. – Киев : Наукова думка, 1992. – 276с.
1579967
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
2. – 1950. – 316с.
1579968
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
3. – 1951. – 150с.
1579969
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
1. – 1952. – 104с.
1579970
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
Т. 4. – 1953. – 156с.
1579971
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
5. – 1955. – 186с.
1579972
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
6. – 1955. – 300с.
1579973
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
7. – 1957. – 644с.
1579974
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
8. – 1959. – 224с.
1579975
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
9. – 1960. – 215с.
1579976
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
10. – 1962. – 389с.
1579977
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
11. – 1965. – 608с.
1579978
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе : Илим
Дополнение, вып. 1. – 1967. – 149с.
1579979
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
2. – 1970. – 64с.
1579980
  Аблаев А.Г. Флора Корякско-Камчатской области и вопросы стратиграфии континентального кайнозоя / А.Г. Аблаев ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. океанол. ин-т. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 60 с., [11] л. ил. : табл.
1579981
   Флора Красноярского края. – Томск
6. – 1960. – 94с.
1579982
   Флора Красноярского края. – Томск
2. – 1964. – 139с.
1579983
   Флора Красноярского края. – Томск
3. – 1965. – 176с.
1579984
   Флора Красноярского края. – Новосибирск
4. – 1967. – 126с.
1579985
   Флора Красноярского края. – Новосибирск
5. – 1967. – 126с.
1579986
   Флора Красноярского края. – Томск
5. – 1976. – 121с.
1579987
   Флора Красноярского края. – Томск
7-8. – 1977. – 133с.
1579988
   Флора Красноярского края. – Томск
9. – 1979. – 74с.
1579989
   Флора Красноярского края. – Томск
10. – 1980. – 125с.
1579990
   Флора Красноярского края. – Томск
1. – 1983. – 82с.
1579991
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф
1. – 1927. – 54с.
1579992
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ленинград
2. – 1929. – 77с.
1579993
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ленинград
3. – 1930. – 126с.
1579994
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва-Ленинград
1. – 1947. – 330с.
1579995
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Т1. в.4. – 1951. – 155с.
1579996
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва, 1953. – 219с.
1579997
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Том 3. Выпуск 1. – 1957. – 87с.
1579998
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
2. – 1960. – 312с.
1579999
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Том 3. Выпуск 2. – 1966. – 256с.
1580000
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ялта
Том 3. Выпуск 3. – 1969. – 396с.
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,