Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1578001
  Гудзинська Ю.С. Формування "довгих" кредитних ресурсів у банківській системі в контексті законотворчих ініціатив // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 414-416. – ISBN 978-966-188-219-4
1578002
  Кириленко В.І. Формування "економіки знань" у контексті економічного зростання // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 96-101. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1578003
  Потапенко В.Г. Формування "зеленої" економіки в Україні як альтернативний сценарій інтеграції до європейського економічного простору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 51-53. – Бібліогр.: 5 назв
1578004
  Стельмах С. Формування "образу ворога" в російській публіцистиці 1914-1915 рр. (на прикладі журналу "Русская мысль") / С. Стельмах, С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей формування витоків "образу ворога" в Російській імперії в 1914-1915 рр. В розвідці аналізуються тексти журналу "Русская мысль", які були переважно конституційно-поміркованого спрямування. Основна увага ...
1578005
  Олексів І. Формування PhD програм у галузі соціально-економічних наук // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 102-109. – ISBN 978-966-518-677-9


  Наведено пропозиції для Міністерства освіти і науки України щодо створення передумов, необхідних для розвитку PhD програм в Україні (макрорівень). Крім того, сформовано рекомендації для українських університетів щодо концепцій і структур PhD програм на ...
1578006
  Чолій С.В. Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній політиці Габсбурзької Монархії, 1868-1914 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чолій Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 224 л. – Додатки: л. 206-224. – Бібліогр.: л. 176-205
1578007
  Гладкий О.В. Формування агломераційного ефекту та його вплив на розвиток локальних територіально-виробничих комплексів : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-48 : Табл. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 1561-4980
1578008
   Формування адаптивної відповіді GLYCINE MAX (L.) MERR. на вплив іонів кадмію залежно від умов азотного живлення / О Є. Конотоп, І Матушикова, М Л. Бацманова, Н.Ю. Таран // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 3. – С. 438-446. – ISSN 0372-4123
1578009
  Лапан Т.Д. Формування академічної української соціології в кін. ХIX – на поч. ХX ст / Т.Д. Лапан, Д.Ю. Судин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 126-136. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто питання інституційних та інтелектуальних витоків української соціології. Зокрема, вказано роль М. Драгоманова в інтелектуальному становленні соціології в Україні завдяки розробленій ним концепції соціології як узагальнюючої науки ...
1578010
  Лисяк Л.В. Формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій: тенденції та перспективи / Л.В. Лисяк, С.В. Качула // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 83-88. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є дослідження теоретичних та практичних питань формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій (IPO). Предметом дослідження є інструментарій мобілізації фінансових ресурсів на фондовому ринку для ...
1578011
  Шандра Н.А. Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шандра Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1578012
  Бачинська І.А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бачинська Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 218, [5] арк. – Додатки: арк. 210-218. – Бібліогр.: арк. 186-209
1578013
  Бачинська І.А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бачинська Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1578014
  Рудик О. Формування антикризової кредитної політики господарюючих суб"єктів в економіці України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 55-57 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1578015
  Паньків О. Формування антропологічної проблематики у досократівській філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 54-58. – ISSN 0321-0499
1578016
  Рочняк Ю.А. Формування архітектури будівель залізничних вокзалів у політичних періодах історії України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 331-341. – ISSN 2077-3455
1578017
  Тунік А.Г. Формування асортиментної політики в ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" при дослідженні попиту продукції. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 143-145. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1578018
  Парфенова А.О. Формування аудитивної компетентності в осіб, які вивчають турецьку мову // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 110-116. – ISSN 1682-671Х
1578019
  Тищук О.І. Формування аудиторії телебачення православної церкви // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 84-88


  Проаналізовано систему телебачення православної церкви України: методологію вивчення телебачення, закономірності розвитку телеканалів, потреби і смаки глядачів. Охарактеризовано телеканали та програми православної церкви, їх специфіку та ...
1578020
  Слободян Н.В. Формування багатополюсного світу: російське бачення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 148-152. – ISBN 966-614-021-7
1578021
  Божкова В.В. Формування багаторівневої системи управління екологічними ризиками інновацій // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2003. – С. 36-41. – (Економіка ; № 6 (52))
1578022
  Березка І. Формування бази даних регіональної екомережі (на прикладі Заставнівського району Чернівецької області) / І. Березка, М. Лупол, М. Мошенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 5-9. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276


  Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету: М.Д. Гродзинського, Н.П. Корогоди, В.М. Самойленка та П.Г. Шищенка.
1578023
  Герасимов Б.М. Формування бази знань інтелектуального тренажера підготовки операторів радіолокаційних систем / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, А.А. Репецький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 11-15.
1578024
  Ходико Д.І. Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій / Д.І. Ходико, О.В. Кривень // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 81-89. – ISSN 1562-0905
1578025
  Кравченко Т.В. Формування батьківської компетентності як засобу підвищення ефективності професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 11-16. – ISSN 2304-0629
1578026
  Гранчак Т. Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 26-42. – ISSN 2224-9516


  Стаття при свячена проблемним аспектам функціонування бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної політики. Акцентовано увагу на специфіці участі національних бібліотек у формуванні національного інформаційного простору в умовах ...
1578027
  Гранчак Т.Ю. Формування бібліотеками національного інформаційного простору як чинник зміцнення національногоінформаційного суверенітету // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 6-9. – ISBN 978-966-02-7337-5
1578028
  Кулик С.В. Формування бібліотечного віртуального простору для бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 52-55. – ISBN 978-966-02-7337-5
1578029
  Мухамедьяров Н. Формування бібліотечної валеології як наукової і навчальної дисципліни / Наїль Мухамедьяров // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-27


  Обґрунтовується об"єктивність формування якісно нової бібліотекознавчої дисципліни - бібліотечної валеології, об"єктом вивчення якої є система бібліотечних засобів, ресурсів, продуктів і послуг, що сприяє здобуттю, збереженню, підтримці та поверненню ...
1578030
  Головій О. Формування біографічного методу в українському літературознавстві XIX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 33-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У XIX ст. виокремлюються три періоди формування біографічного методу: початковий - етап зародження (М. Максимович, М. Костомаров); другий - етап становлення (П. Куліш); третій - етап утвердження (І. Франко).
1578031
  Саблук П.Т. Формування біоенергетичного потенціалу України у контексті проблем глобалізації й продовольчої безпеки // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 97-104
1578032
  Стадницький Юрій Іванович Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 211-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Зміна ситуації на світовому ринку палива створює сприятливі перспективи для розвитку в Україні сільського господарства та виробництва біопалива як для внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Розвиток біодизельноі галузі України доцільно здійснювати в ...
1578033
  Стадницький Ю.І. Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 211-219. – ISSN 1562-0905
1578034
  Синьогіна А. Формування бренду "Україна" в контексті Євро 2012 // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 115-116
1578035
  Штельмашенко А.Д. Формування бренду держави як складова сучасної політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Штельмашенко Анастасія Дмитріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190, [9] арк. – Бібліогр.: арк. 165-190
1578036
  Штельмашенко А.Д. Формування бренду держави як складова сучасної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Штельмашенко Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1578037
  Лопушняк Г.С. Формування бюджетів розвитку місцевих бюджетів України: проблеми та шляхи їх вирішення / Г.С. Лопушняк, М.В. Ливдар // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 4 (155). – С. 181-186
1578038
  Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-9
1578039
  Буковинський С. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 14-21
1578040
  Боголіб Т.М. Формування бюджету вищого навчального закладу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 95-102
1578041
  Адамик О. Формування бюджету Пенсійного Фонду України: інституційно-процедурний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 157-164. – ISSN 1818-2682
1578042
  Грушова А.Т. Формування в рамках ООН концепції прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 180-181.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1578043
  Бурова Е. Формування в студентів-філологів умінь і навичок викладання української мови в школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 63-66. – ISSN 2308-4634


  Висвітлюються основні шляхи з покращення методики викладання української мови на сучасному етапі. Приділяється увага закріпленню теоретичних знань під час проходження педагогічної практики в загальноосвітній школі. Підкреслюється важливість викладання ...
1578044
  Колотило Вікторія Формування в учнів картографічної компетенції під час вивчення теми "Карти - джерела географічних знань", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 28-29 : Табл.
1578045
  Биркун Л.В. Формування в учнів старшої школи соціальної компетенції засобами індивідуалізації підручника / Л.В. Биркун, М.І. Заболотна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 317-327


  У статті розглядається питання рівня індивідуалізації завдань в сучасних підручниках з англійської мови для старшої школи при формуванні соціальної компетенції. В статье рассматривается вопрос уровня индивидуализации заданий в современных учебниках по ...
1578046
  П"ясецька Наталія Анатоліївна Формування валеологічної культури майбутніх учителів у вищих закладах освіти 1-2 рівнів акредитації : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / П"ясецька Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1578047
  Атаманюк Ю.А. Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Атаманюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1578048
  Слав"юк Р.А. Формування вартості банку : монографія / Р.А. Слав"юк, О.В. Лук"янська. – Львів : Простір-М, 2015. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-268 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-283-1
1578049
  Матвіїв М. Формування вартості нематеріальних активів фірми на ринку знань // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 178-183. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1578050
  Самолюк Н.М. Формування вартості робочої сили у контексті відповідності інтересам суб"єктів ринку праці / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 20-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1578051
  Голік А.О. Формування векторів ознак: реалізація алгоритмів розпізнавання мовної інформації засобами паралельних обчислень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 141-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновані різні підходи до формування векторів ознак та встановлення відстаней відповідності. Наведений варіант згладжування матриці спектрограми з використанням SVD-розкладу. Розглянута можливість та доцільність використання технології паралельних ...
1578052
  Шайдецька Л.В. Формування вертикальних геотехнічних споруд вибухом у грунтовому масиві періодичної структури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Шайдецька Любов Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1578053
  Хилько М.М. Формування вибірки найпопулярніших українських ЗМІ: обрання критеріїв оцінювання, зіставлення рейтингів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 282-288


  У статті визначаються критерії оцінювання популярності українських засобів масової інформації. Аналізуються різноманітні рейтинги вітчизняних телеканалів, радіостанцій, газет, інтернет-видань, а також рейтинги їхньої медіапродукції. За допомогою ...
1578054
  Ященко Л.О. Формування вибіркових сукупностей для обстежень ділової активності підприємств у країнах ЄС та ОЕСР / Л.О. Ященко, А.І. Шпеньович // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1578055
  Кравець В.І. Формування видатків бюджету як інструмент фінансової політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 75-82. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1578056
  Юдкін І.М. Формування визначників української культури : культурологічні студії / Ігор Юдкін. – Київ : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2008. – 182, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-182. – ISBN 978-966-2241-02-0


  У дослідженні висвітлено деякі аспекти історичної динаміки розвитку картин світу в українській культурі Нового часу. Висунуто тезу про логоцентризм фольклору як відображення мовної картини світу, простежено історичні трансформації фольклору як чинники ...
1578057
  Нагорнюк О.П. Формування виробничих витрат в галузі тваринництва в умовах нестійкої цінової кон"юнктури ринку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 201-206. – ISSN 2308-1988
1578058
  Нетреба І. Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-82. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті види витрат на впровадження і розвиток інформаційної системи управління, здійснено пошук шляхів їх оптимізації. The variants of exspenses on the inculcation and development of information system of management are analyzed and serch of ways ...
1578059
  Прутько С.Г. Формування вихідних базових пріоритетів політики екобезпечного розвитку незалежної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 169-174. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817
1578060
  Ястремська О.М. Формування відносин підприємства із суб"єктами зовнішнього середовища : монографія / Ястремська О.М., Письмак В.О., Ястремська О.О. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-196. – ISBN 978-966-676-512-6
1578061
  Гребеньова В. Формування вірувань у дітей Вінниччини другої половини XX – початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 90-94


  Статтю присвячено проблемі з.ясування світоглядних уявлень та вірувань дітей Вінниччини другої половини XX . початку XXI століття. Статья посвящена проблеме выяснения мировоззренческих представлений та верований детей Винниччины во второй половине ХХ. ...
1578062
  Курач Т.М. Формування вітчизняного фонду космічних знімків // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 21-28. – ISBN 978-966-455-002-1
1578063
  Бармак М.В. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні, кінець 18 - перша половина 19 ст. / Микола Бармак. – Тернопіль : Астон, 2007. – 512 с. – ISBN 978-966-308-184-7
1578064
  Шкатула О.П. Формування вміння користуватися Інтернетом як засіб протидії агресії у кіберпросторі // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 126-127
1578065
  Дроздович Н.Л. Формування внутрішнього переконання судді у кримінальному процесі України : монографія / Н.Л. Дроздович ; [наук. ред. М.І. Сірий] ; Акад. адвокатури України. – Київ : Науковий світ, 2013. – 120, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-714-5
1578066
  Меркулов М.М. Формування внутрішньогосподарського механізму інноваційної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 51-54. – ISSN 0321-0499
1578067
  Рубан Алла Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань галузевого бібліотекознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1578068
  Хань Вей Формування вуглецевих та оксидних наноструктур для відновлюваної енергетики: моделювання та експериментальне дослідження : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Хань Вей ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліог.: 32 назви
1578069
  Закревський Д.В. Формування газового та іонного складу води на Трубізькій осушувальній системі під впливом режиму рівнів і розчинених органічних речовин / Д.В. Закревський, В.І. Осадчий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 47-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 26)
1578070
  Голик Р. Формування галицької славістики в контексті наукових теорій та етнокультурних стереотипів (XIX - 30-ті роки XX ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 21-32. – ISSN 0203-9494
1578071
  Монаєнко А. Формування галузі фінансового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 21-28. – ISSN 1026-9932
1578072
  Полякова А.І. Формування гендерних стереотипів: релігійний вектор (на матеріалі журналів "Главред", "Корреспондент", "Фокус", "Український тиждень") // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 49-51
1578073
  Пігулевський П.Г. Формування геолого-геофізичного блоку в системі екологічного моніторингу (на прикладі м. Жовті Води) / П.Г. Пігулевський, О.К. Тяпкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-85. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За результатами крупномасштабного геофізичного вивчення розломно-блокової тектоніки оцінено стійкість території до проявів сучасних природно-техногенних процесів у земних надрах, а також спрогнозовано інтенсивність і напрями поширення наслідків ...
1578074
  Денисенко К.Ю. Формування геополітичних поглядів Шарля де Голля: основні принципи його зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 11-12.
1578075
  Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Боднарчук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1578076
  Яцюк М.В. Формування гідрохімічного режиму річок басейну р. Самара в умовах техногенного впливу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-40. – (Географія ; Вип. 44)


  Наведено та подано детальну характеристику чинників, які впливають на гідрохімічний режим та хімічний склад природних вод, а також рекомендації щодо охорони водних ресурсів та зменшення негативного впливу техногенних чинників на води р. Самара.
1578077
  Часовська О.А. Формування глобальних стандартів управління людськими ресурсами // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 122-125. – (Економічні науки)
1578078
  Ткач І.І. Формування глобального інтерактивного навчального середовища в умовах побудови інформаційного суспільства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 261-267 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1578079
  Гончаров В. Формування гової концепції еколого-економічного механізму господарювання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 47-49. – ISSN 1728-9343
1578080
  Харчук Х. Формування Городоцького цвинтаря у Львові (друга половина XVII- кінець XIX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 97-103. – ISSN 2222-5250
1578081
  Жиле Л.І. Формування готовності вчителів філологічних спеціальностей до проектної діяльності в умовах науково-методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жиле Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1578082
  Мащакевич М. Формування готовності до організаційно-економічної діяльності в малому бізнесі як складова підготовка майбутніх менеджерів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 93-99. – ISSN 2308-4634
1578083
  Трухан М.А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до вирішення конфліктних ситуацій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 215-219


  У статті висвітлено характеристику процесу формування готовності майбутніх фахівців до розв"язання професійних конфліктів, а також розглянуто основні її критерії. Проаналізовано погляди науковців щодо специфіки формування конфліктологічної готовності. ...
1578084
  Каленський А.А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки у сільській місцевості / Каленський А.А., Сатановська Л.А., Виговська С.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. педагогіки. – Київ : Компринт. – ISBN 978-617-7144-40-2
Ч. 1. – 2013. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-431
1578085
  Червоненко К.С. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Червоненко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назв
1578086
  Рязанцева О.В. Формування готовності студентів магістерської підготовки до педагогічної комунікації в умовах дистанційної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рязанцева Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1578087
  Ворон О. Формування громадських організацій Чехословаччини: особливості інституалізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 123-128. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
1578088
  Набруско Віктор Іванович Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади (масовокомунікативний вимір) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Набруско В. І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 192 л. + Додаток: л.181-192. – Бібліогр.: л.172-180
1578089
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-24
1578090
  Кравчук Л.В. Формування громадянської активності, на ціональної самосвідомості та компетентності у студентів-медиків у процесі вивчення філософсько-літературної спадщини Тараса Шевченка / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 132-135
1578091
  Скринник З. Формування грошової комунікації як фактор раціоналізації людського життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 200-203. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу грошей як соціально-культурного феномену, що має власну значущість не в якості еквіваленту інших товарів, а виражає нові смисли, породжені виникненням ринкової культури. У цьому ракурсі гроші постають як реальний чинник ...
1578092
  Вітман К.М. Формування демократичної політичної мультикультурної нації в Естонії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 591-597. – ISSN 1563-3349
1578093
  Грабовець Н. Формування державного земельного кадастру за часів Київської Русі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 112-114
1578094
  Мартиненко В. Формування державного механізму управління інвестиційним процесом в Україні: проблеми невизначеності та методи їх зняття // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 50-56. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0131-775Х
1578095
  Болдуєв М.В. Формування державної аграрної політики щодо забезпечення продовольчої безпеки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 34-38. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1578096
  Борисенко О.П. Формування державної зовнішньоекономічної політики України та механізми її реалізації : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Борисенко Ольга Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1578097
  Демидович В.В. Формування державної піолітики розвитку інвестиційної діяльності в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 74-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1578098
  Заїка О.В. Формування державної політики на ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-40. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1578099
  Берюх О.В. Формування державної політики у сфері поводження з відходами виробництва та споживання : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Берюх Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1578100
  Казьмирчук Г.Д. Формування державності в Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 15-20. – ISBN 978-617-7107-30-8


  Висвітлено державотворчу роботу Б. Хмельницького під час національно-визвольної війни 1648-1654 рр., його особистий внесок у створення й розбудову армії, державного владного й управлінського апарату, проведенні адміністративно-територіальної реформи. ...
1578101
  Цюрко І.А. Формування джерел доходу сучасного пенсіонера // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 139-144
1578102
  Цюрко І.А. Формування джерел зайнятості населення України у складних економічних умовах // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 12-15
1578103
  Старков В. Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури населення України: початок XX ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 395-416


  Народні ігри і розваги та ігрові елементи громадського та родинного побуту були і залишаються невід’ємною складовою традиційної культури укр. народу. Недостатність їх вивчення почасти було обумовлено таким підходом до культурних явищ, особливо на ...
1578104
  Невмержицький Я.І. Формування дивідендної політики підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 47-52 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1578105
  Аврамич Ю. Формування дизайнерського мислення у студентів вищих навчальних закладів засобами композиції / Ю. Аврамич, Т. Носаченко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 9-18. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Підготовка у вищому навчальному закладі фахівця, що володіє основами проектно-художньої діяльності, дизайнерськими умінням та дизайнерським мисленням, виступає актуальною проблемою сучасної мистецької освіти. Формування у майбутніх вчителів ...
1578106
  Середа Ю.М. Формування доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Середа Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1578107
  Криленко В. Формування доктрини економічної безпеки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 24-28. – ISSN 1728-9343
1578108
  Фурса С.Я. Формування доктрини про виконавчий процес та інститут доказів в Україні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 17-28. – ISBN 978-966-8823-76-3


  Про теорію доказів та доказування у виконавчому процесі.
1578109
  Покась Л.А. Формування дослідницької компетентності в учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: Біюліогр.: 8 назв
1578110
  Єрмакова І.П. Формування дослідницької компетентності майбутнього викладача в умовах магістратури // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 85-87. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
1578111
  Твердохліб І.П. Формування досьє типових корупційних діянь в Україні на підставі нейромережевих технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.П. Твердохліб, Є.І. Беген // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 273-282 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1578112
  Брежнєва-Єрмоленко Формування доходів бюджетів різного рівня в контексті завдань бюджетного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 21-25. – ISSN 2306-6814
1578113
  Ватульов А.В. Формування доходів бюджету як складова фінансової політики // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 103-109. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Розкриті положення щодо особливостей фінансової політики у сфері формування доходної частини бюджету в умовах трансформації економіки. Здійснено аналіз виконання бюджетних доходів у розрізі податкових надходжень. Визначено пріоритетні напрями ...
1578114
  Міхєєнко Т.В. Формування доходів місцевих бюджетів: теоретичні та практичні аспекти // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 39-44.
1578115
  Тишкевич Д.Г. Формування дрібнозернистої структури і підвищення властивостей середньовуглецевих сталей шляхом інтенсивної пластичної деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тишкевич Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1578116
  Назарчук О.І. Формування духовного світу та інтелектуального потенціалу учнів засобами декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. : (На прикладі творів Гете "Вільшаний король", Шолом-Алейхема "Хлопчик Мотл",Шекспіра "Гамлет",вивчення байки у світовій літературі,сценарію "Свято книги". // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 6. – С. 16-30.
1578117
  Федоренко В. Формування духовного світу школярів як першозавдання вивчення української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.38-47.
1578118
  Шкебелей І.І. Формування духовної культури особистості засобами православної мистецької спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1578119
  Курило Л. Формування духовності молоді в епістолярії Олеся Гончарa // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 117-121
1578120
  Тюльпа Т.М. Формування духовності студентів в умовах соціокультурного середовища вищих педагогічних навчальних закладів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 226-229. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито соціально-педагогічні умови соціалізаційних процесів у контексті їхнього впливу на формування духовності студентів; проаналізовано особливості функціонування, розвитку і саморозвитку системи формування духовного потенціалу ...
1578121
  Паращевіна О.С. Формування духовності студентської молоді як одна із складових виховного процесу у вищих навчальних закладах України // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 96-101. – ISSN 2227-7242
1578122
  Гурнак О. Формування еволюційного управління розвитком податкової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 220-228. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1578123
  Козлова А.І. Формування екзогенних та ендогенних чинників інноваційного розвитку в умовах трансформації економічних відносин // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 280-281. – ISBN 978-617-7069-02-6
1578124
  Бохан А.В. Формування екологічно збалансованої підприємницької діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-122.
1578125
  Плоха Т.В. Формування екологічного світогляду майбутнього робітника - важливе завдання освітян вищих навчальних закладів / Т.В. Плоха, С.Х. Авраменко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 25-26 : фото. – Бібліогр.: 1 назв.
1578126
  Париш Н. Формування екологічної культури як соціальне завдання (до методології дослідження проблеми) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 286-296. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1578127
  Бредун В.І. Формування екологічної небезпеки об"єктів нафтогазової галузі Полтавщини факторами техногенної сейсмічності // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
1578128
  Плахотнік О.В. Формування екологічної свідомості людини XXI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасні проблеми екологічного стану планети Земля та прогнози щодо її майбутнього.
1578129
  Сухіна В.Ф. Формування екологічної свідомості як проблема інтеграціїї освітнього процесу в гуманітарном ВНЗ / В.Ф. Сухіна // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 56-63. – ISBN 966-593-181-4
1578130
   Формування еколого-економічної системи енергоактивного агрокліматичного коридору як зони екологічного комфорту : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / С.М. Дутка, Ю.В. Мельник, І.В. Дерев"янко, Н.М. Власова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 175-183 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1578131
  Гончар О.І. Формування економіческого потенціалу в умовах ринкової економіки / О.І. Гончар, А.Ю. Вітязь // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 101-104. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  У статті висвітлена сутність структури економічного потенціалу підприємства та його взаємоз"вязків із зовнішнім середовищем. Проведено аналіз існуючих методик управління, здійснено короткий огляд підходів до визначення поняття "потенціал". Досліджено ...
1578132
  Чиж В. Формування економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 49-51. – ISSN 1810-3944
1578133
  Похилюк В.В. Формування економічної безпеки як цілісної інституціональної системи в трансформаційних економіках // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 5 (43). – С. 312-315
1578134
  Мурза Л.В. Формування економічної ефективності промислового виробництва Волинської області (на прикладі обробної промисловості) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 135-136
1578135
  Вітер С.А. Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вітер Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1578136
  Овсюк Ніна Формування економічної компетентності у процесі вивчення географії та основ економіки : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 37-41. – Бібліогр.: 15 назв
1578137
  Якубівська Ю. Формування економічної парадигми взаємозв"язку венчурного капіталу та інтелектуальної власності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 219-222. – ISSN 1818-2682
1578138
  Стеценко Ж.В. Формування експортного потенціалу в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-24.
1578139
  Литвин О.Є. Формування експортної політики України на світовому ринку зернових : Автореф. дис. ...канд. економ. наук; Спец.: 08.05.01 / Олена Євгенівна Литвин; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1578140
  Кушнаренко Н.М. Формування електронного бібліотечного середовища в краєзнавчому аспекті // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 90-103. – ISBN 966-7352-66-8
1578141
  Розен В.П. Формування енергоефективних режимів електроспоживання виробничих систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Розен Віктор Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
1578142
  Бабенко Т.В. Формування естетичного смаку засобами англійської мови : підручник / Т.В. Бабенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 264с. – ISBN 978-966-439-153-2
1578143
  Береза Л. Формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3 (97). – С. 46-49


  Стаття присвячена проблемі формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови, запропоновано підходи та умови розвитку міжкультурної комунікації.
1578144
  Антонюк Олександр Васильович Формування етнополітики в Україні: теоретико-методологічні та концептуальні засади : Автореф. дис. ... докт. політичн. наук:23.00.05 / Антонюк О.В.; НАНУ ін-тут держ. і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2001. – 29 с.
1578145
  Чукаєва І.К. Формування ефективних пропорцій паливно-енергетичного балансу на перспективу як база енергетичної стратегії України // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 97-101. – ISSN 1681-6277
1578146
  Филюк Г. Формування ефективного конкурентного середовища на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-36. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи становлення ефективного конкурентного середовища на вітчизняному страховому ринку, роль держави у цьому процесі. Окреслено перспективи розвитку конкуренції на цьому ринку внаслідок вступу України до ...
1578147
  Сайкевич Марина Іванівна Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки : Дис.. ... канд. економічних наук: 08.01.01. / Сайкевич М.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 216с. + Дод.: 214-216. – Бібліогр.: л.192-213
1578148
  Сайкевич Марина Іванівна Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Сайкевич М.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1578149
  Чехович Г.Т. Формування ефективної державної політики в сфері економічної безпеки регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 54-58. – ISSN 2306-6792
1578150
  Прокопенко О. Формування ефективної політики екологізації інноваційної діяльності на основі прогнозування реакції на неї підприємств та ринку : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 60-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1578151
  Костюнік О.В. Формування ефективної політики управління дебіторською заборгованістю / О.В. Костюнік, К.П. Павлюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 41-43. – ISSN 2306-6792
1578152
  Жорова Є.Р. Формування ефективної системи антикризового корпоративного управління : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Жорова Євгенія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 252 л. – Додатки: л. 210-228. – Бібліогр.: л. 229-252
1578153
  Жорова Є.Р. Формування ефективної системи антикризового корпоративного управління : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Жорова Євгенія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1578154
  Буднік М.М. Формування ефективної системи управління персоналом / М.М. Буднік, Л.С. Медяна // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 25-30. – ISSN 2226-8820
1578155
  Щербаков М.Я. Формування європейської ідентичності в контексті поглиблення європейської інтеграції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 199-201
1578156
  Жилінська О. Формування єдиного наукового простору як пріоритет науково-технічної політики ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 722-726. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1578157
  Добржанська О.Л. Формування єдиної стратегічної культури у програмах Ради Європи / О.Л. Добржанська, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 74-77
1578158
  Омельчук В.В. Формування єдності гуманітарного простору України до початку XX ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 7-21
1578159
  Прейгер Д. Формування ЄЄАТП: місце і роль України : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 64-74 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1578160
  Шулик О.А. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках основ здоров"я через діяльнісний підхід у навчанні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 11-13 : фото
1578161
  Іваненко Б.Б. Формування життєвих програм суб"єкта під впливом виховання та внутрішньо детермінованих чинників // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С.106-111
1578162
  Рижова І. Формування засад навчання української мови як іноземної в Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1960-80-х рках
1578163
  Рижова І. Формування засад навчання української мови як іноземної в Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1960-80 роках // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 325-330. – ISBN 966-95452-3-8
1578164
  Валлє В. Формування засад патентного права // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 51-81. – ISBN 978-966-378-141-9
1578165
  Уланчук В. Формування звіту про фінансові результати суб"єктами малого підприємництва / В. Уланчук, Т. Кучеренко, О. Шайко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
1578166
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1578167
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1578168
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний укніверситет імені Івана Огієнка
Вип. 7. – 2018. – 199, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1578169
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університетімені Івана Огієнка
Вип. 8. – 2019. – 203, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1578170
  Трушина Т. Формування здорового способу життя шляхом організації змістовного дозвілля молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 19
1578171
  Кулинич П.Ф. Формування земельних ділянок та оформлення прав на них: порядок здійснення та шляхи вдосконалення // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 8. – С. 6-15
1578172
  Старостенко Д.М. Формування земельно-межового законодавства на сучасному етапі реформування земельних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 96-103
1578173
  Козаченко А.І. Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 29-37. – ISSN 0201-7245
1578174
  Андрощук І. Формування змісту підготовки майбутніх фахівців на засадах системного підходу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 78-83. – ISSN 2308-4634
1578175
  Возняк Оксана Формування знань про кофеїн в системі освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 23-24 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1578176
  Шамраєва В. Формування зовнішньополітичної доктрини США щодо України та її реалізація // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-83
1578177
  Пашкова О.В. Формування зоопланктону пелагіалі Канівського водосховища = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 164-169. – Бібліогр.: 5 назв
1578178
  Дзикович В.Я. Формування і використання основних виробничих фондів колгоспів України. / В.Я. Дзикович, М.Г. Ульянов. – К., 1973. – 127с.
1578179
  Труш Г. Формування і використання ресурсної бази комерційних банків у сучасних умовах // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 50-58 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1578180
  Супрунец Н. Формування і використання фонду україніки в бібліотеках Донецкой області (1997-2006 рр.) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 14 - 16. – ISSN 1811-377X
1578181
  Ведернікова Світлана Вікторівна Формування і контроль за стратегією комерційного банку в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 134-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено результати дослідження у сфері формування стратегії комерційного банку. Доведено вплив чинників процесу фінансової глобалізації на сучасні основні стратегії діяльності і розвитку банку. Показано вплив на формування стратегії ...
1578182
  Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 123-128
1578183
  Благун І. Формування і реалізація стратегій управління банківською системою // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 25-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1578184
  Кудря Я.В. Формування і розвиток бібліографічного ресурсу науково-освітньої підготовки фахових керівників для корпорацій машинобудування України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 97-102 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1578185
  Литвин В.М. Формування і розвиток в Україні влади демократичного типу / В. М. Литвин; НАН України. – Київ, 2002. – 50с. – ISBN 966-02-2671-3
1578186
  Боднарюк Б.М. Формування і розвиток візантійської літератури в епоху Пізньої Античності та Раннього Середньовіччя: джерелознавчо-історіографічний аспект // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 5-19. – ISSN 2227-183Х
1578187
  Хамник М.М. Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Хамник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр.: л. 178-193
1578188
  Клімова О.І. Формування і розвиток економічних систем унаслідок структурних змін в економіці України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 111-117. – ISSN 1993-6788
1578189
  Мисліцька Н.С. Формування і розвиток законодавчо-нормативного забезпечення державного антимонопольного регулювання : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 55-61 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1578190
  Скринька Д.В. Формування і розвиток інституційного підходу до проблем взаємодії права та економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні засади та напрями розвитку сучасних теорій мікроекономічного аналізу права. Приділено значну увагу факторам, які спричинили актуальність цього наукового напряму в сучасних суспільних науках. In his article the author deals with the ...
1578191
  Кравченко А.І. Формування і розвиток натурфілософських ідей Шеллінга в працях Д.М. Велланського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1578192
  Буковинська М.П. Формування і розвиток особистості: соціальний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 172-175


  Стаття присвячена впливу соціальних факторів на формування особистості, які являються невід"ємною частиною стратегії розвитку корпорацій в цілому.
1578193
  Кривокульська Н. Формування і розвиток підсистеми громадського регулюввання природоохоронної діяльності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 35-38. – ISSN 1818-2682
1578194
  Харченко Л. Формування і розвиток політичної свідомості у контексті політичної культури України / Л. Харченко, А. Іваненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 595-599. – ISBN 978-617-7009-20-6
1578195
  Оленіч А.В. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах / А.В. Оленіч, З.Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 136-142 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1578196
  Другова В.Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 113-120. – ISSN 1562-0905
1578197
  Дяченко Є.В. Формування і розвиток системи медичного страхування в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дяченко Євгеній Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2012. – 227 л. – Додатки: л. 203-213. – Бібліогр.: л. 214-227
1578198
  Єрошкіна Олена Олександрівна Формування і розвиток традицій православного культового зодчества Слобідської України (кін. 17 - поч. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Єрошкіна О.О.; Харківськ. держ. технічний ун-тет будівництва та архітектури. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1578199
  Шишкіна М.П. Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу : монографія / М.П. Шишкіна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 220-255. – ISBN 978-966-479-077-9
1578200
   Формування і розрахунки антропогенного селя в м. Києві / В.В. Яблонський, М.М. Падун, О.М. Галущенко, О.А. Пархоменко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 107-113 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Наводяться умови формування і основні розрахункові параметри антропогенного селя, який спостерігався 13 березня 1961 р. у м. Києві у Бабиному Яру: середня швидкість течії для фази максимальної витрати селя, об"єм винесеного селем твердого матеріалу, ...
1578201
  Пахомов С.Ю. Формування і роль інституціонального середовища // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 225-229
1578202
  Юрчишин В. Формування і системна розбудова новітньої державної аграрної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 4-14. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1578203
  Іщенко Є.О. Формування і структурування екзистенціалістських переконань В.Стуса // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 281-293. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про шлях В.Стуса до створення власного варіанту екзистенціалізму, в який поет вклав особисто пережитий досвід існування в ситуації абсурду та своє розуміння онтологічних проблем. В статье рассматривается путь В.Стуса к построению ...
1578204
  Мусаві Сеєд Камаледдін Формування і функціонування сучасної іранської сім"ї як соціального інституту : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / Мусаві С.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1578205
  Алюпінар Г. Формування ідентичності: поляки, турки та євреї в українських думах // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 74-77. – ISSN 0130-6936
1578206
  Алюпінар Гусейн Формування ідентичності: поляки, турки та євреї в українських думах // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 74-77. – ISSN 0130-6936
1578207
  Ситник Олександр Формування ідеології більшовизму та її вплив на суспільно-політичний розвиток України початку XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 79-83. – ISSN 1728-9343
1578208
  Величко О.В. Формування іміджу політика за допомогою телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 93-97


  Наукова стаття присвячена дослідженню формування іміджу політичного лідера за допомогою телебачення. Розкривається сутність іміджу політика, зазначається, що він формується на підставі реально властивих цій особистості характеристик, але у відповідний ...
1578209
  Рижков М.М. Формування іміджу політичного лідера ЄС: гендерний аспект / М.М. Рижков, О. Зайцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 55-57
1578210
  Шпачук К. Формування іміджу Росії засобами медіа на прикладі телеканалу Russia Today // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 139-140
1578211
  Проценко Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 10-12. – Бібліогр.: 7 назв.
1578212
  Бєлоусова Н.Б. Формування іміджу України в міжнародних інформаційних потоках: проблеми та перспективи / Н.Б. Бєлоусова, М. Рахматова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 178-180
1578213
  Рижков М.М. Формування іміджу України у системі міжнародних відносин (у контексті реалізації державних іміджевих програм) / М.М. Рижков, О. Пєтухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 62-67
1578214
  Рибальченко С.А. Формування імітаційної моделі страхової компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 114-118. – ISSN 2306-6814
1578215
  Соломянюк Н.М. Формування ІМК при плануванні в маркетингу (на прикладі ЗАТ "Ліктрави") // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 48-50 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1578216
  Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп на засадах фінансового лізингу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 72-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1578217
  Ковалишин П. Формування інвестиційного клімату та ефективність діяльності на ринку венчурного інвестування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
1578218
  Можаровська П. Формування інвестиційного механізму в контексті розвитку державного і регіонального управління // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 151-156
1578219
  Орлова Н.С. Формування інвестиційної політики країни в умовах сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 166-170. – ISSN 2306-6814
1578220
  Пугачова Н.С. Формування інвестиційної політики регіону в контексті екологізації аграрного виробництва // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 97-105
1578221
  Іщенко А.М. Формування інвестиційної привабливості металургійної галузі України на міжнародних ринках // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 269-271. – ISBN 978-617-7069-02-6
1578222
  Ткаченко Ю.В. Формування інвестиційної привабливості національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ткаченко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194, [41] л. – Додатки: л. 194-235. – Бібліогр.: л. 169-193
1578223
  Бойко Г.Ф. Формування інвестиційної привабливості підприємства / Г.Ф. Бойко, Н.В. Дулеба // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 13, ч. 2. – С. 12-21. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті розглянуто основні підходи щодо формування інвестиційної привабливості підприємства автомобільного транспорту, а саме: основні джерела фінансового забезпечення інвестицій суб"єктів господарювання; етапи підвищення рівня інвестиційної ...
1578224
  Лакіш С. Формування інвестиційної привабливості регіонів України в умовах трансформаційних змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 661-674. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1578225
  Лизогуб В.С. Формування індивідуально- типологічних властивостей нервової системи в онтогенезі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1578226
  Шевченко Н.О. Формування інноваційних механізмів функціонування підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 165-171. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1578227
  Сторожук В.М. Формування інноваційних систем та процеси організації і управління нововведеннями в регіонах та галузях економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 71-75
1578228
  Михайліченко Г.І. Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 341-349. – ISSN 0321-0499
1578229
  Мусаєв Е.К. Формування інноваційного механізму управління розвитком АПК регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1578230
  Могилов Ю.М. Формування інноваційного потенціалу підприємств у разі їх реструктуризації // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 68-73.
1578231
  Юзьв"як Г. Формування інноваційної компетентності у майбутніх менеджерів сфери послуг під час навчання у Виші // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 6 (113), червень. – С. 162-164. – ISSN 2308-4634


  В статье осуществлен теоретический анализ проблемы формирования инновационной компетентности будущих менеджеров сферы услуг в процессе их профессиональной подготовки. Подана целевая составляющая инновационной компетентности будущих менеджеров. ...
1578232
   Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України : монографія : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і упр. ; за заг. ред. І.С. Каленюк ; [редкол.: І.С. Каленюк та ін. ; відп. ред. Л.О. Коваленко]. – Чернігів : Видавництво ЧДІЕУ. – ISBN 978-966-2188-13-4
[Ч. 1] : / [Коваленко Л.О., Товстиженко О.В., Каленюк І.С. та ін.]. – 2009. – 591, [1] с. : іл., табл. – Авт. частини зазнач. у змісті. - Номер частини зазнач. на корінці. – Бібліогр. в кінці розд.
1578233
  Горлачук М. Формування інноваційної моделі розвитку України / М. Горлачук, Б. Блащак // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 34-36. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто поняття інноваційної моделі розвитку, охарактеризовані її елементи та види.
1578234
  Кондрашов О.М. Формування інноваційної промислової політики в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 102-107. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1578235
  Корнілова І.М. Формування інноваційної стратегії корпоративних структур // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 76-81. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1578236
  Захаркін О.О. Формування інноваційної стратегії підприємства з урахуванням рівня його ризикостійкості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 33-36. – ISSN 2306-6806
1578237
  Лобачова І. Формування іномовної лексичної компетентності студентів за допомогою мультимедіа // Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбаський держ. пед. ун-т.". – Слов"янськ, 2013. – Вип. 3. – С. 76-83
1578238
  Іванюк М.І. Формування інститутів громадянського суспільства в контексті реформування політичної системи України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 189-198. – ISBN 978-966-02-4604-1
1578239
  Слюсаренко В.Є. Формування інститутів громадянського суспільства: регіональні аспекти : монографія / В.Є. Слюсаренко. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2013. – 159, [1] с., [2] арк. іл. : табл.,. – Бібліогр.: с. 144-158 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2921-87-8
1578240
  Назаренко Е.Є. Формування інституту іпотеки та його роль у виникненні держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 174-179. – ISSN 0132-1331
1578241
  Щербань І. Формування інституту комерційної таємниці в Україні: проблеми теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 239-241. – ISBN 978-617-7069-17-0
1578242
  Биков І.О. Формування інституту митної вартості в митному законодавстві // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 2 (98). – С. 75-82
1578243
  Лук"янчиков Є.Д. Формування інституту негласних слідчих (розшукових) дій / Є.Д. Лук"янчиков, Б.Є. Лук"янчиков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 147-155. – ISSN 2524-0323
1578244
  Голян В.А. Формування інституційного механізму екологозбалансованого водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-154. – ISSN 1993-6788
1578245
  Овдін О. Формування інституційної структури для здійснення столипінської аграрної реформи у Катеринославській губернії // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 42-47.
1578246
  Батрименко В.В. Формування інституціонально-господарських механізмів взаємодії кредитно-фінансової системи України з транснаціональним банківським капіталом в умовах глобалізації / В.В. Батрименко, В.І. Батрименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 24-28.
1578247
  Голян Василь Анатолійович Формування інституціонального механізму екологозбалансованого водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-154. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено проблемні моменти формування інституціонального механізму екологозбалансованого водокористування. Розглянуто базові категорії інституціональної теорії. Увага закцентована на необхідності вдосконалення інституціонального ...
1578248
  Юхименко П. Формування інституціонального середовища з метою забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку підприємництва на регіональному рівні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 23-36. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1605-2005
1578249
  Потай О.А. Формування інтегрованої системи екологічного менеджменту промислових підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.212-216. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1578250
  Шарун Ю.Ф. Формування інтелектуальних умінь студентів вітчизняних класичних університетів у педагогічних дослідженнях 50-60-х років ХХ століття / Ю.Ф. Шарун, Т.В. Черниш // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 433-441. – ISSN 2074-8167
1578251
  Мойсеєнко І. Формування інтелектуального потенціалу підприємства // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 117-122. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1578252
  Погребицький М.Л. Формування інтермодальної транспортної системи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 174-179. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1578253
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Gd/Si(113) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 261-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методами електронної спектроскопії досліджено зміну електронних властивостей поверхні Si(113) при адсорбції на ній атомів Gd. Показано, що адсорбція атомів Gd на атомарно чисту поверхню Si(113)-3x2 при кімнатній температурі приводить до зменшення її ...
1578254
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(100) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко, С Б. . Лепявко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 264-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  The electronic properties (work function, surface band bending, density of electronic states near Fermi level) of the Ge(100)-(2x1) surface were investigated using electron spectroscopy methods during adsorption of Sb atoms on it. It is shown, that on ...
1578255
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(l 1 1) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 323-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів УФЕС, OEC та ДПЕ досліджені електронні властивості кристалічної Ge(111)c-2x8 та розупорядкованої іонами Аr+ a-Ge(111) поверхонь, а також інтерфейсів на них з атомами Sb в діапазоні температур 20-400 С. Встановлено складний характер ...
1578256
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sb/Ge(l11) при адсорбції Sb на аморфізовану поверхню a-Ge(l11) та відпалі системи до упорядкування / П.В. Мельник, Находкін.М.Г, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 261-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже-електронної спектроскопій досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sb a-Ge(111) при їх відпалі до температури упорядкування. Встановлено, що при перших ознаках ...
1578257
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sn/Ge(l і 1)-с(2х8) / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 205-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sn/Ge(111l)-c(2x8). Встановлено металічний характер поверхонь зі структурами [подано ...
1578258
  Кучеренко Т. Формування інформації про основні засоби у примітках до річної фінансової звітності / Т. Кучеренко, О. Шайко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-41. – Бібліогр.: 6 назв
1578259
  Земка О.І. Формування інформаційних дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 267-273. – ISSN 2312-5993
1578260
  Великий Ю.Ю. Формування інформаційних потреб молоді в телевізійному медіа-просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 157-165. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Досліджуються чинники впливу на формування духовності молоді, з"ясовуються оптимальні варіанти і механізми духовного виховання молодих людей засобами телебачення. Окреслено основні напрями вироблення морально-психологічного імунітету до потенційно ...
1578261
  Кошова О.П. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів у ВНЗ: технологічний аспект // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 150-156
1578262
  Єршова Н.Ю. Формування інформаційно-економічного простору стратегічного управлінського обліку в інноваційній економіці // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 196-205. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1578263
  Гриценко А. Формування інформаційно-мережевої економіки / А. Гриценко, Є. Песоцька // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 5-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
1578264
  Заводовська О. Формування інформаційного "порядку денного" як метод ведення гібридної війни в контексті сучасних міжнародних відносин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 32-39. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1578265
  Шальман Т.М. Формування інформаційного простору Великої Британії кінця 80-х — початку 90-х років ХХ ст. // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 116-119. – ISSN 2312-5160


  У статті зроблено спробу охарактеризувати телевізійну журналістику Великої Британії на основі книги Брайана МакНейра "Новини і Журналістика у Сполученому Королівстві". Окреслити характерні особливості становлення телерадіомовних компаній, регіональної ...
1578266
  Стаховяк Б. Формування інформаційного суспільства в нових країнах-членах НАТО (на прикладі Університету ім. М. Коперника в м. Торуні, Польща) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 106-114. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1578267
  Мишляєв Т.Ю. Формування інформаційного суспільства як складова частина трансформації політичної системи Бельгії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 94-99. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1578268
  Шлапак Ю. Формування інформаційної культури: особистість як користувач сучасної бібліотеки / Юлія Шлапак // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 42-50


  Про особливості формування бібліотеками інформаційної культури користувачів. Підкреслюється, що становлення інформаційної культури як самостійного наукового напряму й освітньої практики в Україні пов"язано з усвідомленням фундаментальної ролі ...
1578269
  Опанасюк Ю. Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 44-48. – ISSN 2078-1016


  Сьогодні інформація старіє, не встигаючи дійти до споживача, якому доводиться постійно вчитися, перенавчатися, перетворювати власне життя. Підвищуючі ефективність економіки, глобалізація побіжно створює потенційну загрозу демонтажу створеної протягом ...
1578270
  Сотніченко Є.Б. Формування інфраструктури регулювання світового фондового ринку в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 218-220. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто питання становлення інституціональної інфраструктури регулювання світового фондового ринку в сучасних умовах.
1578271
  Торчук В. Формування інфраструктури ринкового обігу земель сільгосппризначення в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 32-35
1578272
  Палієнко А.М. Формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Палієнко Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
1578273
  Сердюк А.В. Формування іпотечного механізму фінансування житла в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 48-52
1578274
  Пістоленко І.О. Формування історико-культурного середовища в Полтаві в першій половині XIX століття // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 65-75. – ISSN 2077-9496
1578275
  Грубінко А.В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті в контексті сучасних підходів до забезпечення якості вищої освіти розкрито значення та завдання історико-правової освіти сучасного фахівця-правника, її місце в системі юридичної підготовки. Автором запропоновано систему професійних, ...
1578276
  Темірова Н Формування історичних документаційних центрів: досвід української діаспори // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 15-22. – ISSN 1728-9572
1578277
  Аретов Н. Формування й модифікація бачення революції та війни. Болгарський аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 15-21. – ISSN 0236-1477
1578278
  Колесніков Б. Формування кадрового потенціалу служб з управління персоналом в органах державної влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 248-255
1578279
  Гаман Т.М. Формування кадрової політики через механізм формування кадрового потенціалу державної служби // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 53-57. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1578280
  Вітман К.М. Формування казахстанської нації як результат етнонацюнальноі політики Казахстану // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 586-591. – ISSN 1563-3349
1578281
  Калюжна Н.Г. Формування карти дескриптивних ознак системи управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 8-16 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1578282
  Шматко С.В. Формування картознавчих компетентностей як чинник розвитку та саморозвитку ліцеїстів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 27-30 : фото
1578283
  Осетинський А. Формування касації в контексті розвитку господарської спеціалізації в судовій системі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.8-14. – ISSN 0132-1331
1578284
  Гіржон В.В. Формування квазікристалічної фази в поверхневих шарах технічного алюмінію при лазерному легуванні / В.В. Гіржон, О.В. Смоляков, І.В. Танцюра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 398-405. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено структурно фазовий стан поверхневих шарів алюмінію А8 після лазерного легування сумішшю порошків міді та заліза з різною товщиною обмазки. Показана можливість формування квазікристалічної псі-фази и легованому прошарку. Встановлено ...
1578285
  Іщук С.І. Формування Київського технополісу: суспільно-географічний аспект / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-56 : Табл., мал. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
1578286
  Безручко О.В. Формування кінематографічної школи в Україні: теоретичні, практичні та мистецькі засади (тридцяті - шістдесяті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Безручко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 186 назв
1578287
  Мартиняк І.О. Формування кластерної політики як механізму вдосконалення інфраструктури функціонування малого і середнього інноваційного бізнесу в регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 54-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто основні напрями формування регіональної політики підтримки інноваційного підприємництва з використанням засад кластерної теорії. Запропоновано зосередити увагу на потенціалі навчальних закладів та використанні програм партнерства держави ...
1578288
  Горбань Л.В. Формування ключових компетентностей майбутнього соціального працівника в контексті ідей Болонського процесу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2012. – № 1. – С. 139-146


  У статті розглядаються особливості формування ключових компетентностей майбутнього соціального працівника у контексті ідей Болонського процесу. Автор обгрунтовує продуктивність концепції основних компетентностей у професійній освіті. Визначається ...
1578289
   Формування коаліції та уряду: досвід країн Європи // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-14
1578290
  Воропаєва Т. Формування колективної ідентичності громадян Уrраїни у постколоніальну добу (1991-2018) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-14. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Активізація глобалізаційних процесів у світі призводить до прискорення внутрішніх перетворень у постколоніальних державах та актуалізації проблеми формування різних форм колективної ідентичності в нових соціокультурних координатах. У зв"язку з цим ...
1578291
  Дига Н. Формування компетентностей учнів у діалозі з письменником // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3 (67). – С.18-21.
1578292
  Шевчук А. Формування компетентності викладача у царині дистанційного навчання та створення електронного навчального курсу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С. 111-117. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1578293
  Михайловська Н. Формування комплексного характеру вивчення творчості "Гігантського духовного материка XX століття" у вимірах сучасності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 102-111. – ISSN 2520-6346


  "Запропоновано нові підходи до формування комплексного характеру вивчення творчості Олеся Гончара – велетня української літератури ХХ ст. Визначено розвиток компетентного читача згідно з Концепцією "Нова українська школа". The article proposes new ...
1578294
  Дуброва Н.П. Формування комплексної системи маркетингу у банку / Н.П. Дуброва, Л.С. Крючко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 64-67. – ISSN 2306-6806
1578295
  Разумний Андрій Георгійович Формування комплексу просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Разумний А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1578296
  Кручек Вікторія Аркадіївна Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : Дис. ... канд. педагог. наук:13.00.04 / Нац. аграрний ун-т; Кручек В.А. – Київ, 2004. – 199л. + Додаток: л.1-185. – Бібліогр.: л.188-199
1578297
  Насілєнко Л. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів: досвід вищої школи України і Німеччини // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 164-169. – ISSN 2308-4081


  У статті охарактеризовано особливості формування комунікативної компетентності майбутніх юристів у вищій школі України й Німеччини. Здійснено порівняльний аналіз підготовки студентів юридичного факультету з акцентом на формування комунікативної ...
1578298
  Костриця Н.М. Формування комунікативної компетентності студентів-нефілологів на заняттях рідної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – C. 118-123
1578299
  Ашиток Н. Формування комунікативної компетентності студентської молоді у ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 11-15. – ISSN 2308-4634
1578300
  Волошин В.Д. Формування комунікативної компетентності як умова успішної міжкультурної комунікації лікаря у глобалізованому світі / В.Д. Волошин, Ю.С. Сморщок, О.С. Волошин // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 46-48
1578301
  Ромащенко І.В. Формування комунікативної компетенції маркетологів як головна складова мовної освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 192-195. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1578302
  Терезюк Н. Формування комунікативної компетенції студентів ВНЗ у процесі навчання іноземної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 32-35. – ISSN 0131-6788
1578303
  Тур О.М. Формування комунікативної культури студентів вищої школи // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 256-262


  Розглянуто поняття "комунікативна культура", визначено її основні компоненти - змістовий, мотиваційний, особистісно-діяльнісний. Запропоновано різні методи формування комунікативної культури студентів вищої школи.
1578304
  Бурдіна А.І. Формування комуністичної ідейності особи / А.І. Бурдіна, І.Ф. Надольний. – Київ, 1970. – 128с.
1578305
  Єрмілов С. Формування конкурентних енергоринків в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 15-28. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1578306
  Жмудська І.Б. Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Жмудська Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 арк. – додатки: арк. 201-209. – Бібліогр.: арк. 180-200
1578307
  Жмудська І.Б. Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Жмудська Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1578308
  Жмудська І.Б. Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства україни в сот на прикладі сільського господарства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 67-72. – ISSN 2306-6792


  У статті розглянуто умови формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва на прикладі сільського господарства. Зроблено SWOT-аналіз конкурентоспроможності сільського господарства. Досліджено слабкі та сильні сторони галузі сільського ...
1578309
  Старостіна А.О. Формування конкурентних переваг підприємств на міжнародних ринках / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, Ярош-Дмитренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 13-18
1578310
  Павлова В.А. Формування конкурентних переваг підприємств на різних стадіях економічного розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.232-235. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1578311
  Коусінс Н.В. Формування конкурентних стратегій українських виробників біодизельного обладнання на європейських ринках // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 108-115


  У статті узагальнено теоретичні підходи до сучасних концепцій міжнародних конкурентних стратегій. Визначено конкурентні переваги європейського ринку біодизельного обладнання.
1578312
  Магас В. Формування конкурентного порядку в Україні: актуальність та основні принципи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 46-48. – ISSN 1810-3944
1578313
  Рябенко В.В. Формування конкурентного потенціалу промислових підприємств // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 15-20. – ISSN 2226-8820
1578314
  Жуков С.А. Формування конкурентноспроможності промислового підприємства на основі маркетингових засад / С.А. Жуков, К.М. Воронич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 124-135 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1578315
  Коваленко Юлія Олександрівна Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Коваленко Ю.О.; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ, 2005. – 183 л. – Бібліогр.: л.166-183
1578316
  Маниліч М.І. Формування конкурентоспроможного трудового потенціалу як чинник інноваційного розвитку підприємства / М.І. Маниліч, В.Г. Кускова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 124-130. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1578317
  Завалевський Ю. Формування конкурентоспроможного фахівця - одне з головних завдань сучасного вищого навчального закладу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Якщо представити вищі навчальні заклади як "виробників товару", а випускників як "товар", то якістю цього "товару" і буде конкурентоспроможність випускника, тобто наявність у нього професійних та особистісних рис, які дозволять реалізуватися на ринку ...
1578318
  Верхоглядова Н.І. Формування конкурентоспроможності вищого навчального закладу // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 64-68. – ISSN 1681-6277
1578319
  Кривак А.П. Формування конкурентоспроможності національної економіки в контексті інноваційної діяльності машинобудівного комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 75-78
1578320
  Невмержицька М.В. Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Невмержицька Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 191-208
1578321
  Невмержицька М.В. Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Невмержицька Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1578322
  Рябченко О.Л. Формування контингенту студентів вищих навчальних закладів Радянської України (кінець 19290-х - 1930-ті рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 124-135
1578323
  Браніцька Т. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у Німеччині та Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С.162-169. – ISSN 2308-4081


  На сучасному етапі розвитку українського суспільства є потреба у вивченні та аналізі змісту підготовки фахівців соціальної, соціально-педагогічної сфер у зарубіжних країнах. Тому важливе значення має дослідження досвіду теоретичної та практичної ...
1578324
  Матюх С.А. Формування концептуальних засад ефективності діяльності вищих навчальних закладів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 5/6 (1). – С. 82-84. – ISSN 1728-6220
1578325
  Супрун Н.А. Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку в контексті протекціоністсько-фритредерської полеміки ХІХ - початку ХХ ст. / Н.А. Супрун, Т.Л. Боднарчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 305-311. – ISSN 2222-0712
1578326
  Шевченко Л.Л. Формування концептуального простору поняття "жертва" у тексті Нового Завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 21-30
1578327
  Купалов Р.О. Формування концептуальної моделі комплексного інституційного механізму державного регулювання розвитку підприємницького середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 67-74. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1578328
  Пуховець Д.С. Формування концепції "ідеального християнського імператора" у працях Євсевія Кесарійського та Лактанція // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 221-225


  Стаття присвячена аналізу особливостей опису імператорів у християнських письменників першої третини IV ст. Євсевія Кесарійського та Лактанція. Для них такі риси, як військова доблесть, відданість римським традиціям, відходили на другий план. Основними ...
1578329
  Назарова К. Формування концепції голоду-геноциду в інтелектуальній культурі української діаспори (1960-1980-х рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 39-44
1578330
  Нагорний С. Формування концепції зовнішньої політики України у Великому Чорноморському регіоні в умовах викликів глобальної стабільності: погляд із Брюсселя // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 22-23. – (Політичні науки)
1578331
  Сапа Н.В. Формування концепції інтеграції та сталого економічного розвитку в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 100-116.
1578332
  Гуменюк А.Г. Формування концепції миротворчої діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 36-40.
1578333
  Бутенко Н.В. Формування концепції промислового маркетингу / Н.В. Бутенко, В.І. Трохименко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 91-95
1578334
  Стрижиченко К.А. Формування концепції регулювання фінансового ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 324-330. – ISSN 2222-4459
1578335
  Предко Д.Є. Формування концепції релігійного почуття В. Джеймса: історико-філософські впливи // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 134-136
1578336
  Штогрин О. Формування концепції репродуктивного здоров"я в контексті прав людини в міжнародній правовій практиці: державно-управлінський аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 69-80
1578337
  Полянська А.С. Формування концепції розвитку вітчизняних підприємств на основі бенчмаркінгу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 290-296. – ISSN 0321-0499
1578338
  Мазіна О. Формування концепцій управлінської звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 10-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1578339
  Пилипчук Я.В. Формування кордонів Pax Cumanica у Східній Європі // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 36-45. – ISSN 1608-0599
1578340
  Пішпек Світлана Іванівна Формування корпоративних відносин у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Пішпек С.І.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1578341
  Маковоз О.С. Формування корпоративних інститутів у посрадянських країнах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 137-140. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1578342
  Данько М.С. Формування корпоративних структур в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 50-66 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
1578343
  Гуцалюк О.М. Формування корпоративної інтеграційної стратегії акціонерного товариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 40-49. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161
1578344
  Самсін І.Л. Формування корпусу професійних суддів: формальний і реальний підходи // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-41.
1578345
  Кисельова В. Формування краєзнавчих баз даних як перспективний напрям розвитку інформаційного забезпечення краєзнавства / В. Кисельова, О. Михайлова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 94-98. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
1578346
  Войцехівська І.С. Формування креативності майбутніх фахівців / І.С. Войцехівська, О.П. Ільєва, Т.А. Будяк // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 45-50. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1578347
  Бартків С О. Формування креативності майбутніх фахівців в умовах університету / С О. Бартків, Є.А. Дурманенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 92-95. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито роль викладача університету у процесі формування креативності студентів.
1578348
  Селіверстова Л.С. Формування кредитної політики підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 103-107
1578349
   Формування кремнієвих мікро- та наноструктур для електронної польової емісії / О.В. Стеблова, О.Л. Братусь, Ю.М. Педченко, А.А. Євтух // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 3 (9), № 3. – С. 114-121. – ISSN 1815-7459
1578350
  Вільський Г. Формування критеріїв оцінювання наукової значущості студентських конкурсних досліджень / Г. Вільський, Б. Михалишин, Л. Івлєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 29-34. – ISSN 1682-2366


  Сформульовано основні вимоги та запропоновано критерії оцінювання студентських конкурсних наукових робіт, необхідних для підвищення цільової ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів та підвищення якості вищої освіти.
1578351
  Лагода А.В. Формування критеріїв прийняття інвестиційних рішень на різних стадіях розробки інвестиційного проекту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 231-235. – ISBN 966-7958-13-2
1578352
  Гвоздєв В.М. Формування критичного мислення аудиторії ЗМІ як умова адекватного сприймання масової інформації // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 23-28


  У статті аналізуються способи формування критичного мислення аудиторії ЗМІ для адекватного сприймання нею масової інформації, визначаються мета й напрями сучасної медіаосвіти. In article the ways of forming of the critical thinking of mass media ...
1578353
  Пометун О. Формування критичного мислення учнів на уроках з курсу за вибором "Права людини" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7.
1578354
  Бабич В.І. Формування культури здоров"я учнів в умовах сучасної шкільної освіти : монографія / В.І. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-226. – ISBN 978-966-617-294-8
1578355
  Вахнова А.П. Формування культури здоров"я учнів старшої школи на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вахнова Альона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1578356
  Бобровська О.Ю. Формування культури корпоративних відносин у муніципальному управлінні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 17-22. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1578357
  Бобак М.І. Формування культури мови як засобу розвитку професійних якостей майбутніх лікарів та способу самовираження особистості / М.І. Бобак, І.А. Прокоп, Г.Р. Бобак // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 122-129
1578358
  Петрожалко Ю.В. Формування культури професійного мовлення у студентів економічного фаху ВНЗ // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1578359
  Плахотнік О.В. Формування культури та природо-охоронної свідомості старшокласників при вивченні курсу "Географія культури світу" / О.В. Плахотнік, Л.Ф. Мелько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-139. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглядаються можливості формування культури та природоохоронної свідомості старшокласників при вивченні курсу "Географія культури світу". Акцентується увага на необхідності формування екологічної культури шляхом вивчення природоохоронних традицій ...
1578360
  Снігурова І. Формування культури усного мовлення майбутніх інженерів технічного університету в контексті комплексного підходу до навчання фахової української мови // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 352-354
1578361
  Фоменко С.В. Формування культурної політики у контексті впровадження Угоди про асоціацію Україна-ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 82-86. – ISSN 2306-6814
1578362
  Панченко О.С. Формування купецьких гільдій у Російській імперії в 1775-1785 рр. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 201-208. – ISSN 2224-9281
1578363
  Боднарюк Б.М. Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI - X ст.) / Б.М. Боднарюк, І.Г. Сандуляк // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 30-53. – ISSN 2227-183Х
1578364
  Гаврецька Х.М. Формування лексичної системи мови гінді та місце юридичної лексики в ній // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 217-224


  У статті розглядаються особливості формування лексичної системи мови гінді. Виявлено, що юридична лексика є складовою частиною лексики мови гінді й вона посідає особливе місце в загальній картині формування лексичної системи сучасної мови гінді. Аналіз ...
1578365
  Романовська О.О. Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 "менеджмент" у закладах вищої освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 330-341. – ISSN 2074-8167
1578366
  Білоножко Н.Є. Формування лінгвістичної англомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей на основі розвитку їхньої мовної свідомості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 54-59


  У статті розглядається формування лінгвістичної компетентності студентів немовних спеціальностей на основі розвитку знань про мову як систему, визначаються шведено, що іншомовна комунікативна компетентність включає лінгвістичний, соціолінгвістичний і ...
1578367
  Коваленко Л. Формування лінгвокультурної компетенції студентів як один із способів подолання комунікативних бар"єрів / Л. Коваленко, А. Шелякіна // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 319-327. – ISBN 966-7773-70-1
1578368
  Мехх А. Формування літературних компетенцій за допомогою інформаційних технологій та інтернет-ресурсів : Система уроків за повістю Михайла Стельмаха "Гуси лебеді летять" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 15-22. – ISSN 0130-5263
1578369
  Гавдида Н. Формування літературно-малярського дискурсу у творчості Богдана Лепкого // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 17-24. – ISSN 0042-9422
1578370
  Бойко Ю.В. Формування логіки внутрішньої міжрівневої взаємодії в багатоланковій системі / Ю.В. Бойко, С.Д. Погорілий, О.В. Коваленко // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 91-96. – ISSN 1727-4907
1578371
  Климко Сергій Григорович Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Климко С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
1578372
  Ревіна О.М. Формування людського капіталу як основа економічного розвитку країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 139-143
1578373
  Хомякова В. Формування людського капіталу: результати і тенденції // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-19. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 1). – ISSN 2306-4420
1578374
  Мікловда В.П. Формування людського потенціалу інноваційного розвитку / В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Г.С. Кесарчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 6-14. – (Економіка ; Вип. 30)
1578375
  Єранкін О.О. Формування маркетингових орієнтирів підприємств АПК України в контексті світової продовольчої кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 105-113
1578376
  Примаченко Н. Формування маркетингової культури у майбутніх фахівців підприємницької діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 63-69. – ISSN 1682-2366
1578377
  Гельфанд Б М. Формування математичних понять у процесі викладання алгебри і початків аналізу / Б М. Гельфанд. – Київ : Радянська школа, 1976. – 143 с.
1578378
  Сас Н. Формування мережевих організаційних структур управління у контексті розвитку комунікаційних стратегій навчальних закладів // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 12-17
1578379
  Ткаченко Т. Формування мережі дитячих притулків відомства імператриці Марії в Україні в XIX ст. / Т. Ткаченко, Г. Ткаченко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 31-38
1578380
  Михайлюк Олена Ігорівна Формування мережі і розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Полтавщини в 19 -на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд.істор. наук:07.00.07 / Михайлюк О.І.: КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1578381
  Свмбурська Н.І. Формування методичних підходів до бюджетування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 210-220. – ISSN 1993-0259


  Зношеність об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, загострення виявів кризи в економіці зумовлюють необхідність планування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування. У публікації обгрунтовано, що прогнозування показника ...
1578382
  Морозова О.О. Формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Морозова Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 214 л. – Бібліогр.: л. 193-214
1578383
  Морозова О.О. Формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Морозова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1578384
  Кузьменко О.В. Формування методологічних засад концепції регулювання активного перестрахування на основі застосування нечітких когнітивних карт // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 9-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1578385
  Барановська О.В. Формування методологічної основи обліку основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 369-372. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1578386
  Рогач Ф.І. Формування механізмів валютно-дилінгових операцій як чинник залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 146-150.
1578387
  Домбровська С.М. Формування механізмів демократизації вищої освіти й автономії вищих навчальних закладів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 155-158. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401


  In the article the results of researches of processes of reformation of higher education in Ukraine are shown, analysed, normative documents, which regulate forming of educational space, and results of height of indexes of higher educational ...
1578388
  Амосов О.Ю. Формування механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу регіону / О.Ю. Амосов, Б.П. Галушко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2222-0712


  У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання.
1578389
  Лісовська Л.С. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / Л.С. Лісовська, А.В. Катаєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 328-333. – ISSN 0321-0499
1578390
  Смачило В. Формування механізму перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням систем стимулювання праці / В. Смачило, О. Колмакова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-39.
1578391
  Миколайчук І.П. Формування механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 43-49. – ISSN 2306-6792
1578392
  Тельвак В.П. Формування Михайла Грушевського як історіографа (гімназійна доба) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-71. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На основі широкої джерельної бази проаналізовано гімназійний період життя М. Грушевського під кутом формування його історіографічних поглядів. Досліджено джерела формування його світогляду і наукових інтересів. Розглянуто перші історичні реферати ...
1578393
  Касьянова М.М. Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ - початку ХХІ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 120-125. – ISSN 2076-1554
1578394
  Ковальський С.В. Формування міжетнічних протиріч на Кіпрі в 1960-1963 рр.: правовий аспект // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 296-298. – ISBN 966-2980-20-2
1578395
  Костенко Д. Формування міжкультурної компетентності у професійній підготовці сучасного фахівця // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 23-28. – ISSN 2308-4634
1578396
  Хомишак О. Формування міжкультурної компетенції студентів із використанням Інтернет-ресурсу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 60-63. – ISSN 2308-4634
1578397
  Антонюк Н.М. Формування міжкультурної комунікативної компетенції як основне завдання у мовній підготовці майбутніх перекладачів / Н.М. Антонюк, М.О. Возна // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 162-167. – ISSN 2310-9769


  Стаття присвячена питанням формування крос-культурної комунікативної компетенції засобами культурологічно орієнтованого навчання англ. мови у підготовці майбутніх перекладачів. Розглядаються принципи такого навчання та їх реалізація у створенні ...
1578398
  Колбіна Т. Формування міжкультурної комунікації засобами іноземної мови // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 57-65. – ISSN 1562-529Х
1578399
  Колбіна Т.В. Формування міжкультурної перекладацької компетентності // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 65-74. – ISSN 2073-4379
1578400
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів за участі країн :з перехідною економікою // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 330-331. – ISBN 978-617-7069-02-6
1578401
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів на базі підприємств АПК України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 199-205


  Розглянуто специфіку формування міжнародних інноваційних кластерів та визначено перспективи щодо ініціювання міжнародних кластерних зв"язків підприємств сільськогосподарського машинобудування Херсонщини.
1578402
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Устименко Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1578403
  Ярош-Дмитренко Формування міжнародних конкурентних переваг українських виробників на світовому ринку машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1578404
  Щокін Ю. Формування міжнародно-правових звичаєв: розмежування понять "практика" і opinio juris // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 135-145
1578405
  Матвіїв М. Формування міжнародного ринку виробництва знань в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (2). – С. 217-229. – ISSN 1684-906Х
1578406
  Євтушенко Н.М. Формування місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізаці // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 162-168. – ISSN 2306-546X
1578407
  Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи : Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.23-31 : Табл., рис. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1578408
  Карамушка Л.І. Формування місцевих бюджетів у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 137-146. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1578409
  Карамушка Л.І. Формування місцевих бюджетів як складова бюджетного процесу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 123-132. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1578410
  Шляхова І. Формування місцевих органів влади з організації торгівлі та кооперації м. Харкова (1921-1929 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 173-176
1578411
  Добрянська Т. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 68-73. – ISBN 978-617-7009-20-6
1578412
  Ткач Л.М. Формування мовленнєвої культури студентів вищих технічних навчальних закладів / Л.М. Ткач, І.В. Рибалко // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 163-176
1578413
  Черемська О. Формування мовної і комунікативної компетенцій мовної особистості у вищій школі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 63-72. – ISSN 1682-2366
1578414
  Кучеренко І. Формування мовної особистості учня сучасної школи стилістичними засобами словотвору // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 3-8


  "Розглянуто особливості процесу формування мовної особистості учня-мовця засобами словотвору на сучасному уроці української мови в закладах загальної середньої освіти. Охарактеризовано концепт "мовна особистість", визначено і висвітлено основні ...
1578415
  Бикова Т.В. Формування мовної політики в незалежній Латвійській Республіці: моделі, перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 691-699. – ISSN 1563-3349
1578416
  Подольський Анатолій Формування моделей історичної пам"яті та сучасне суспільство ( на прикладі спроб збереження пам"яті про історію Голокосту в Україні ) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-57. – ISSN 1999-4966
1578417
  Шкляр В.І. Формування моделі "влада - преса - суспільство" в період легітимації політичної системи // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 116-118
1578418
  Запара С.І. Формування моделі вирішення трудових спорів в Україні на основі гармонізації українського законодавства та європейських стандартів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 101-107. – ISSN 2220-1394
1578419
  Нікілюк О.В. Формування моделі державно-приватного партнерства як інструменту регулювання соціально-економічного розвитку аграрного сектору // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 13-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1578420
  Ортіна Г.В. Формування моделі регулювання розвитку реального сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 43-48. – ISSN 2306-6792
1578421
  Кулик Ю.М. Формування моделі управління ризиковими ситуаціями для забезпечення надійності логістичної системи підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 74-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1578422
  Покляцька К.А. Формування морально-етичних цінностей українського суспільства засобами телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 116-121


  У статті визначено вплив різних шоу та передач українського телебачення на формування морально-етичних цінностей громадян. Проаналізовано висвітлення найбільш актуальних тем, які хвилюють українське суспільство та моделюють поведінку глядацької ...
1578423
  Малютін І.А. Формування морально-етичних, ділових якостей юристів – важливий чинник становлення правової держави // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 65-72
1578424
  Білюк О.Г. Формування морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів у навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Білюк Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 15 назв
1578425
  Дудник Н.З. Формування моральної свідомості педагога // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 269-274


  У статті розглянуто проблему становлення моральності педагога на рівні суспільних вимог. Визначено складові структури моральної свідомості в системі взаємодії вчителя та учнів. Дається тлумачення поняттям "моральна свідомість", "етичні норми" як ...
1578426
  Сергеєва О.С. Формування мотивації студентів до неперервної професійної освіти засобами навчального курсу "Університетська освіта" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 47-52. – ISSN 1609-8595


  У статті розглядається сутність та значення навчального предмету "Університетська освіта" у процесі формування в студентів-майбутніх фахівців мотивації до неперервної професійної освіти.
1578427
   Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров"я сільскої молоді : колект. монографія / [Зорій Н.І. та ін.] ; за заг. ред. Зорій Н.І. ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 217-225. – ISBN 978-617-7096-48-0
1578428
  Махініч Г.О. Формування мотиваційного механізму праці у системі управління якістю на підприємстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 67-70. – ISBN 966-614-021-7
1578429
  Рябцева О.Є. Формування мотиваційного механізму як складової управління витратами підприємства // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 82-87
1578430
  Гриньова В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства : монографія / Гриньова В.М., Грузіна І.А. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 297, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-298. – Бібліогр.: с. 270-287. – ISBN 978-966-676-534-8
1578431
  Марцінко Т. Формування навичок інтонування мовлення учнів середньої школи як передумова розвитку мисленнєво-мовленнєвої діяльності на уроках української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 2. – С.5-9.
1578432
  Дем"янюк А.А. Формування навичок наукового мовлення у студентів-іноземців гуманітарних спеціальностей на основі курсу "коментоване читання наукових текстів" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 108-113.


  Науково-методична база курсу "Коментоване читання наукових текстів" . Розглядаються питання формування навичок наукового мовлення іноземних студентів. Of scientific-methodical basis on the course "Commentary reading of scientific texts".
1578433
  Пішванова Валерія Формування навичок самостійного вивчення іноземної мови майбутніми спеціалістами // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються форми і методи вироблення умінь і навичок самостійного вивчення іноземної мови майбутніми спеціалістами бібліотечної та видавничої справи.
1578434
  Спічка А. Формування навичок спонтанного розуміння змісту іншомовної наукової фахової літератури під час її читання студентами-магістрами, аспірантами // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 87-92. – ISSN 2411-6548
1578435
  Романишин Ю.Л. Формування навчально-професійної мотивації студентів у технічних закладах вищої освіти / Ю.Л. Романишин, Б.Я. Магас, В.І. Шекета // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 212-217. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1578436
  Забродська Л. Формування навчального контенту засобами інформаційних технологій в умовах модернізації системи ППО // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 51-57
1578437
  Іванісік А.І. Формування надкоротких оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту на межі самофокусуючого середовища / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 244-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається можливість формування надкоротких оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту на межі самофокусуючого середовища. Показано, що амплітудна модуляція лазерного випромінювання, яка трансформується у фазову самомодуляцію, веде до ...
1578438
  Юркова О.І. Формування наноструктури та механічних властивостей в А-залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.04.07 / Юркова О.І.; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2008. – 38 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1578439
  Старостіна О.В. Формування наношаруватих Mn+1AXn матеріалів систем Ti-Al-C(N) в широкому діапазоні тисків та температур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Старостіна Олександра В"ячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1578440
  Гриценко І. Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-50.
1578441
  Тоїчкін Д.В. Формування наукових уявлень про козацьку клинкову зброю: від другої пол. ХІХ ст. до сучасності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 25-34. – ISSN 0321-0499
1578442
  Карпенко Н.В. Формування наукових шкіл з маркетингу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 63-69. – (Економічні науки)
1578443
  Омельяненко Г.А. Формування науково-дослідницьких умінь студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 76-78. – ISSN 1609-8595
1578444
  Несененко П.П. Формування наукового етапу економічної думки та можливості застосування деяких аспектів його методології для осмислення та вирішення сучасних проблем України / П.П. Несененко, О.А. Артеменко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 520-529. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто джерела становлення наукового етапу економічної думки, насамперед школою фізіократів. Показано особливості перехідного стану суспільств, що характеризуються процесами формування промислового капіталу і їхня схожість із сучасною Україною.
1578445
  Матвієнко В.М. Формування наукового світогляду академіка К.Г.Воблого / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 42-49.
1578446
  Киян О. Формування наукового світогляду й становлення Володимира Антоновича як історика України // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 5-17


  М. Максимович (С. 15-16).
1578447
  Рудюк М. Формування наукового світогляду М.С. Філоненка // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 59-61. – ISSN 2079-2999


  В статі розглядаються загальні фактори впливу на становлення наукового світогляду інженера-залізничника М.С. Філоненка. Висвітлено його основні напрямки діяльності, головна мета яких полягала у суспільно-просвітницькій роботі серед найбільш широких ...
1578448
  Юхименко П. Формування наукової доктрини української фінансової школи кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 3-16. – ISSN 1605-2005
1578449
  Кузьменко В.В. Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення : монографія / Кузьменко Василь Васильович. – Херсон : РІПО, 2007. – 600 с. – ISBN 978-966-2919-02-8
1578450
  Прощаликіна А.М. Формування національних інноваційних систем у країнах із трансформаційною економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 72-77. – ISSN 1993-6788
1578451
  Комар Н. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів / Н. Комар, М. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 88-96. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Виявлено національні інтереси та стратегічні цілі в Україні в умовах глобальних викликів.
1578452
  Запатріна І. Формування національних проектів: зарубіжний досвід і можливості для України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-83. – Бібліогр.: с. 72, 80. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано досвід розробки та реалізації національних проектів у Російській Федерації в контексті формування стратегії соціально-економічного розвитку та бюджетної політики. Здійснено оцінку щодо можливостей і особливостей застосування механізму ...
1578453
  Ковальчук С.С. Формування національного економічного інтересу в процесі ринкових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми формування національного економічного інтересу, узгодження суперечностей інтересів різних рівнів.
1578454
  Ковтун О.М. Формування національної екологічної мережі-важливий напрям планування використання та охорони земель в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 45-48.
1578455
  Воропаєва Т.С. Формування національної європейської ідентичності громадян України: теоретико-імперичні аспекти (1993-2010 роки) // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 333-343. – ISBN 978-966-8063-99-49
1578456
  Безверха Т. Формування національної ідеі в українській суспільній думці (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 36-43.
1578457
  Зварич І. Формування національної ідентичності - домінанта етнополітичного менеджменту України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 330-341. – ISBN 978-966-02-5322-3
1578458
  Воропаєва Т.С. Формування національної ідентичності громадян України та проблема інформаційної безпеки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 78-85. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1578459
  Савицька І.М. Формування національної ідентичності через призму історичної пам"яті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 14-20. – (Серія "Гуманітарні студії")
1578460
  Сизоненко В.О. Формування національної інноваційної истеми як визначальної умови відтворення людського капіталу // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 64-69. – (Економічні науки ; № 1)
1578461
  Дем"янко Н.Ю. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В.М. Верховинця : монографія / Наталія Дем"янко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Полтава : АСМІ, 2012. – 267, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 220-241. – ISBN 978-966-182-173-5
1578462
   Формування національної самосвідомості: історія, культура, мова, педагогіка : монографія / [Рогожкин О.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донец. юрид. ін-т, МВС України. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2013. – 201, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 189-201. – ISBN 978-617-579-784-6
1578463
  Бевз Тетяна Формування національної свідомості українця ( на прикладі становлення світогляду Н. Григорієва ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-130
1578464
  Гнатишина Н.Д. Формування необоротних активів торговельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гнатишина Наталія Дмитрівна ; Київ. нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1578465
  Мочалов Є. Формування неоконсервативного середовища у Міському коледжі Нью-Йорка у 1930-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 328-331. – ISBN 978-966-171-783-0
1578466
  Побірченко Н.С. Формування неперервної педагогічної освіти як системи з погляду історичних перетворень (II половина ХIХ - початок ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 68-78
1578467
  Огуй О. Формування німецьких колоній на Буковині у XVIII - XX століттях: соціально-економічні та мовні аспекти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 120-125


  У статті простежено шляхи формування німецьких колоній на Буковині у ХVІІІ - ХХ ст. Показано, який внесок зробили поселенці в економіку краю, зокрема в сільське господарство та в розвиток міської інфраструктури, як спосіб життєдіяльності німців впливав ...
1578468
  Сікорський П. Формування нових технологій навчання у закладах вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 68-76. – ISSN 2078-1016
1578469
  Колотило М.О. Формування нового абрису університету ХХІ століття у процесах глобалізації та інтернаціоналізації системи вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 55-59. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))


  У статті розглянуто проблему трансформації місії Університету ХХІ століття під впливом світових процесів глобалізації та інтернаціоналізації. Наголошується на необхідності втілення проектної складової до навчального процесу та впровадження концепції ...
1578470
  Мокроусова О.Г. Формування нового житлового середовища в Києві наприкінці ХІХ- на початку ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 32-44.
1578471
  Мхитарян Н.І. Формування нового зовнішньополітичного курсу Туркменістану та перспективи розвитку відносин з Україною // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 32-35. – ISSN 0868-8117
1578472
  Кіндратець О.М. Формування нового світового порядку // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
1578473
  Гаман М. Формування нової інноваційної політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 28-38
1578474
  Поліванов В.Є. Формування нової парадигми якості життя в умовах активізації світогосподарських зв"язків / В.Є. Поліванов, О.І. Задирака // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 33-38
1578475
  Пижик А.М. Формування нової системи освіти в УСРР на початку 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні основи та модель освітньої системи, яка була створена в радянській Україні на початку 1920-х рр.
1578476
  Шатоха В.І. Формування нової суспільної ролі професорів у Великобританії та підходи до комерціалізації інтелектуальної власності / В.І. Шатоха, О.Г. Величко, В.А. Полушенко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 4. – С. 50-54. – ISSN 1815-2066


  На прикладі Великобританії проаналізовано роль професорів у процесах комерціалізації наукових знань. Розглянуто систему підтримки співпраці професорів з підприємствами. Наведено схеми «партнерство для трансферу знань» та «короткотермінові управлінські ...
1578477
  Сєрова І. Формування норм міжнародного права щодо протидії нелегальній міграції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 116-119
1578478
   Формування нормативно-правової бази поводження з відходами в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 5
1578479
  Купянська Н.О. Формування нормативної бази забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом в Україні за період після розпаду СРСР до теперішнього часу та розглянути проблеми практичної реалізації закріплених в законодавстві цих гарантій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 259-265


  Зроблена спроба здійснення історико-правового аналізу розвитку законодавчою бази щодо забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом в Україні за період після розраду СРСР до теперішнього часу та розглянути проблеми практичної реалізації ...
1578480
  Засадний Б. Формування облікової політики підприємства щодо пов"язаних сторін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-30. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано підходи до класифікації пов"язаних сторін, визначено критерії пов"язаності осіб, здійснено критичний аналіз методів визначення ціни під час трансфертних операцій між пов"язаними сторонами та запропоновано фрагмент наказу про ...
1578481
  Борисюк О.С. Формування облікової політики щодо необоротних активів з огляду на прийняття податкового кодексу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 419-425
1578482
  Шпильовий С.Є. Формування оборонного бюджету в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 104-106. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті теоретичні та практичні проблеми формування оборонного бюджету в сучасних умовах. Ключові слова: бюджет, фінанси, економіка, видатки, держава, Збройні Сили України. In the article theoretical and practical problems of formation of ...
1578483
  Пономаренко О.М. Формування образного світу дитини засобами фортепіанної музики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 53-59
1578484
  Базалук О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 49-55.
1578485
  Масненко В.В. Формування образу М.С.Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-34. – ISSN 0130-5247
1578486
  Мельничук Н.Б. Формування образу політичного лідера в суспільній свідомості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 221-225
1578487
  Іваницька М. Формування образу української літератури в двох німецьких державах (1945 - 1989) // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1578488
  Боднар Т.Д. Формування оптимального портфеля в альтернативних моделях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 109-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто проблему прийняття оптимального рішення за умови невизначенності. Пораховано моменти оцінок оптимальних портфельних ваг у припущенні, що матриця повернень цінних паперів має матричний еліптичний розподіч. Ключові слова: портфельний аналіз, ...
1578489
  Кобилецька О.Ф. Формування оптимальної регіональної політики в умовах інтеграції України в глобальну торговельну систему // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-56.
1578490
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-21.
1578491
  Кріпак М.О. Формування оптимальної структури оборотних коштів в умовах ринкової економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 383-388. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1578492
  Гладій М.В. Формування оптового ринку в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 41-43.
1578493
  Якимець О. Формування органів адміністративної юстиції у Німеччині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 168-173. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1578494
  Дородний Г П. Формування органів виконавчої влади в державах з парламентською формою правління // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 68-73. – ISSN 1563-3349
1578495
  Грін О.О. Формування органів влади і управління в період Закарпатської України (1944-1945 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 161-167. – ISSN 1563-3349
1578496
  Фурсов О.І. Формування організаційно-економічного механізму управління основними засобами в умовах реструктуризації паідприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 198-205. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1578497
  Тарасюк Л.В. Формування організаційно-педагогічних умов внутрішньошкільного моніторингу навчальних досягнень старшокласників // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 206-210. – (Педагогічні науки)


  Стаття присвячена проблемі експериментальної перевірки створення організаційно-педагогічних умов внутрішкільного моніторингу управління якістю навчальних досягнень старшокласників в загальноосвітньому навчальному закладі.
1578498
  Новікова М.М. Формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу : монографія / Новікова М.М., Діоба А.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 246, [1] с. : табл. – Додатки: с. 191-247. – Бібліогр.: с. 171-190. – ISBN 978-966-676-515-7
1578499
  Ксенофонтов М.М. Формування організаційної системи забезпечення розвитку сільських територій - європейський досвід // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 128-132. – ISSN 2078-9912
1578500
  Фостій Валентина Формування освітніх компетентностей у школярів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 54-55
1578501
  Морозюк Н.В. Формування освітнього потенціалу сільських територій / Н.В. Морозюк, Г.В. Гончарук, М.Б. Муж // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 189-192. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1578502
  Кудря М. Формування освітнього середовища для розвитку і збереження національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 79-88. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1578503
  Артемчик В.Р. Формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 17-20 : фото
1578504
  Лохвицька Л.В. Формування основ безпечної туристичної діяльності дітей дошкільного віку / Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 6-10 : фото, рис. – Бібліогр.: 8 назв
1578505
  Дуброва О.М. Формування основ культури спілкування у дітей 5-7 років в умовах навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад - початкова школа" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Дуброва Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1578506
  Шейко В.М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX - початок XXI ст.) : монографія / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький. – Київ : Генеза, 2005. – 591, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 571-588. – Бібліогр.: с. 525-570. – ISBN 966-504-469-9
1578507
  Кухарський Володимир Формування основ морального виховання в дохристиянський період // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1578508
  Прохорова О. Формування основ професіоналізму та професійної майстерності як основна мета підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 60-64. – ISSN 1562-529Х
1578509
  Мельник О.А. Формування основ психолгічного пізнання людини у писемній спадщині Київської Русі : монографія / О.А. Мельник. – Умань : Жовтий О.О., 2015. – 260, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-260. – ISBN 978-617-525-133-1
1578510
  Томчук-Понамаренко Формування основних напрямів економіки добробуту та рівня життя населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-65. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз еволюції наукових поглядів на сутність категорії "рівень життя населення" та деяких методичних аспектів її дослідження. Визначено основні наукові напрями економіки добробуту в історії досліджень життєвого рівня населення. ...
1578511
  Голляк Ю.Б. Формування основних напрямів реалізації стратегії розвитку авіаційної галузі України в межах сталого зростання світового авіаринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 125-130. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1578512
  Вишиванюк М.В. Формування основних положень регіонального розвитку у взаємодії з концепцією сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 77-79 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1578513
  Кривошея Г.М. Формування особистості [Петра Тимофійовича Тронька] / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 21-28 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
1578514
  Денисов С.Ф. Формування особистості злочинця молодіжного віку / С.Ф. Денисов, О.І. Напиральська // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 43-47. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1578515
  Клос Л.Є. Формування особистості майбутнього соціального працівника у процесі підготовки до здоров"язбережувальної діяльності // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 39-49
1578516
  Дроздова І.П. Формування особистості фахівця у процесі навчання студентів-нефілологів професійного мовлення у вищій школі // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 102-106. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329
1578517
  Сюков Т.О. Формування особливо цінних земель рекреаційного призначення / Т.О. Сюков, А.М. Полтавець // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-18
1578518
  Косенко О. Формування особових архівних фондів // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 19-23.
1578519
  Тупчієнко-Кадирова Формування особового архівного фонду Юлія Мейтуса // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 75-84. – ISSN 0320-9466


  На прикладі листів та листівок спадщини композитора.
1578520
  Козир О. Формування особового складу Єлисаветградської міської поліції (кінець XVIII ст.) // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 75-77.
1578521
  Толчанова З.О. Формування оціночних критеріїв конкурентоспроможності підприємства в системі маркетингу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 45-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1578522
  Частник О.С. Формування паб-культури Великобританії (правові аспекти) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 126-134
1578523
  Лубенченко О.Е. Формування парадигми аудиту зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 41-46. – ISSN 2222-4459
1578524
  Кужелєв М. Формування парадигми державного регулювання системи комерційного страхування в Україні / М. Кужелєв, О. Шакура // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 95-99. – ISSN 1818-5754
1578525
  Кужелєв М.О. Формування парадигми корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 60-63. – ISSN 1728-6220
1578526
  Дем"яненко В.Є. Формування параметрів територіальних громад як самодостатньої ланки бюджетної системи // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 174-179. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1578527
  Василюк М.М. Формування параметрів якості в практиці сучасного аудиту / М.М. Василюк, О.О. Григорів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 63-66. – ISSN 1728-6220
1578528
  Баймурашов М.О. Формування парламенту України: до пошуку оптимальної виборчої системи / М.О. Баймурашов, Сліденко, ІД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 167-173. – ISSN 1563-3349
1578529
  Добржанська О.Л. Формування партійної ідентичності громадян Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 55-61
1578530
  Макарова Т.М. Формування патріотичного зародку у свідомості джурів-характерників // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 133-142


  У статті досліджується процес формування патріотичних рис в свідомості дитини та її здатність до дорослих і відповідальних вчинків. Автор приходить до висновку, що саме на таких прикладах і повинно виховуватися сучасне покоління
1578531
  Яковенко К.Ю. Формування педагогічного мислення майбутніх соціальних педагогів у процесі вирішення педагогічних ситуацій у роботі з обдарованими учнями у загальноосвітніх навчальних закладах // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 37-41. – ISSN 2045-146X
1578532
  Міршук О.Є. Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 183-198. – ISSN 2074-8167


  У роботі на основі аналізу значної кількості вітчизняних і зарубіжних джерел розглядається генезис понятійно-термінологічного апарату компетентнісного підходу. Особлива увага приділяється визначенням унормованим в нормативно-правових документах, що ...
1578533
  Учитель І.Б. Формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Учитель Інна Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1578534
  Милютченко І. Формування педагогічної майстерності у вищій школі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 14-19. – ISSN 1562-529Х
1578535
  Ощепков О.П. Формування передумов експортної стратегії розвитку підприємств агропродовольчого комплексу України / О.П. Ощепков, С.О. Магденко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1578536
  Панченко І Д. Формування перекладацької компетентності сучасних спеціалістів // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 214-219. – ISSN 1993-5560
1578537
  Присяжнюк А. Формування перекладацької компетенції на матеріалі японської поезії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано можливість формування перекладацької компетенції за допомогою поетичних творів, а саме віршів у жанрі "танка". Практичне дослідження було проведено за участі учнів шостого класу, що займаються вивченням японської мови з першого класу. ...
1578538
  Ясенчук Ю.В. Формування перспективного плану законодавчої роботи Верховної Ради України // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 20-26. – ISBN 978-966-7166-33-5
1578539
  Пшенишна О.О. Формування першого уряду Української держави та боротьби партій за владу у квітні-вересні 1918 р. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-83. – ISBN 966-614-021-7
1578540
  Вдовиченко Є.В. Формування підводного флоту Російської імперії на Чорному морі напередодні Першої світової війни // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 4-7. – ISSN 2079-2999
1578541
  Абрамов І.Б. Формування підземних вод промислово-міських агломерацій (науково-методичні аспекти екологічної безпеки) : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Абрамович І.Б.; МОіНУ; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 2 назви
1578542
  Сущенко О.А. Формування підходу до кластерного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах глобальної конкуренції / О.А. Сущенко, І.М. Труніна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 91-96. – ISSN 2222-4459
1578543
  Іщенко А. Формування пізнавальної активності студентів (на матеріаліхудожніх текстів японською мовою) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано необхідність введення додаткового опрацювання художніх творів японською мовою в межах вивчення курсу з метою формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів та мотивування їх для подальшого плідного навчання. Визначено ...
1578544
  Чайковська Г.М. Формування пізнавальної діяльності студентів у процесі оволодіння графічною грамотністю в технічному вищому навчальному закладі / Г.М. Чайковська, Л.В. Салапак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 411-416. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Формування повноцінних знань, умінь і навичок студентів істотно залежить від їх інженерно-графічної підготовки, яка має постійно розвиватися і вдосконалюватися у процесі вивчення низки програмних тем.
1578545
  Гнат Г.О. Формування планувальної структури квартир соціального і доступного житла : автореф. дис. ...канд. архітектури : 18.00.02 / Гнат Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів.політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1578546
  Жарких Ю.С. Формування плівок аерогелю кремнезему на поверхні кремнію / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 231-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий метод формування тонких заряджених діелектричних плівок аерогелю кремнезему на поверхні кремнію. Проведені дослідження складу і зарядового стану таких плівок. Зроблені оцінки товщини і ступеню поруватості синтезованих плівок. ...
1578547
  Герц Н.В. Формування плодів типу двокрилатка у деяких видів роду Acer L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Внаслідок проведених дворічних (2003-2004 pp.) досліджень встановлено, що у видів роду Acer L. формується плід двокрилатка. Залежно від довжини та форми крил і їх взаєморозташування виділено десять типів двокрилатки та запропоновано основні етапи ...
1578548
  Осадчук О.О. Формування площі листкової поверхні гречки звичайної у весняних і літніх посівах в умовх Лісостепу Західного / О.О. Осадчук, Р.Ю. Гаврилянчик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1578549
  Білюк А.В. Формування податкового механізму стимулювання інноваційної активності як елементу державної політики економічного зростання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 102-106. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1578550
  Нехайчук Д.В. Формування податкової політики в Україні та стратегія розвитку національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 46-50. – ISSN 2306-6814
1578551
  Вічальковська Н.К. Формування позитивних відносин між суб"єктами інтегрованого навчання / Н.К. Вічальковська, О.Є. Іванашко // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 54-65. – ISSN 2227-1376
1578552
  Несевря М.Г. Формування позитивного іміджу військовослужбовців та патріотична спрямованість на сторінках центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 533-534


  Формування позитивного іміджу військовослужбовців та патриотична спрямованність на сторінках центрального друкованого органу Міністерства оборони України ""Народна Армія".
1578553
  Наконечна Л. Формування позитивного ставлення студентів, майбутніх учителів мови, до діалектного мовлення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 164-170. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1578554
  Комлягіна В.Д. Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 31/32 (437/438 ). – С. 69-76


  Англійська мова набуває дедалі більшого поширення в світі і небезпідставно претендує на звання «мови міжнародного спілкування». Результативність навчально-виховної роботи вчителя іноземної мови значною мірою залежить від знання і врахування ним вікових ...
1578555
  Пришляк О.Ю. Формування полікультурної професійної компетентності фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах США та Канади // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 221-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1578556
  Шафранська Олена Теофілівна Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризаційнонаповнених композитів : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Шафранська О.Т.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 120л. – Бібліогр.: л.107 - 120
1578557
  Шафранська Олена Теофілівна Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризаційнонаповнених композитів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Шафранська О.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1578558
  Рубцова М.Ю. Формування політики економічної взаємодії з транснаціональним бізнесом як чинника конкурентоздатності країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто відношення між державами і ТНК, що формують конкурентоздатність приймаючих країн та реалізують конкурентні переваги на міжнародних ринках. The article investigates of the relation between Stats and TNC, which create competitiveness of the ...
1578559
  Сухінін Д. Формування політики надання якісних муніципальних послуг // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 282-292.
1578560
  Добржанська О.Л. Формування політико-ідеологічних орієнтацій українського суспільства в сучасних ЗМІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 138-145.
1578561
  Мовчан Т. Формування політичної етики в контексті політичної культури в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 101-104


  Розглядаються особливості формування культурно-етичної складової політичних відносин (політичної етики) у сучасному українському суспільстві через призму становлення демократичної політичної культури в Україні.
1578562
  Проскуріна Олена Олександрівна Формування політичної культури українського суспільства: проблеми і перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.03 / Проскуріна О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1578563
  Ткаченко Т.В. Формування політичної опозиції в Україні та країнах пострадянського простору: теоретико-порівняльний аналіз // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 81. – С. 109-117
1578564
  Пахомова Л.В. Формування політичної свідомості засобами масової інформації / Л.В. Пахомова, В.І. Пахомов // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 177-179
1578565
  Котломанітова Г. Формування поняття "світогляд" у вітчизняній педагогіці // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.97-105. – (Педагогічні науки)
1578566
  Кравець О. Формування поняття самозахисту в цивілістичній доктрині // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 157
1578567
  Варакута Ольга Формування понять "план місцевості" та "географічна карта" на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-13 : Картосхема, схема, табл.
1578568
  Арапов Є.В. Формування портфелю акцій з оптимальним темпом зростання капіталу на українському фондовому ринку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 147-149. – ISBN 978-966-188-219-4
1578569
  Масауд Алі Алгхдафі Султан А. Формування портфеля проектів малих медичних підприємств на основі опортуністичного підходу (на прикладі стоматологічних клінік) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Масауд Алі Алгхдафі А. Султан ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1578570
  Бауліна Т.В. Формування потенціалів системно-універсальногно функціонування реального сектору економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 2-9
1578571
  Іваненко О.В. Формування потенціалу ресурсозбереження соціально-економічних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 7-10 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1578572
  Петрович Й.М. Формування потенціалу управління підприємством / Й.М. Петрович, О.М. Семенів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 225-232. – ISSN 0321-0499
1578573
  Петрович Й. Формування потреб розвитку та джерела виникнення мотивації персоналу / Й. Петрович, М. Леськів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 264-270. – ISSN 1562-0905
1578574
  Фомішин С.В. Формування потужних торговельно-економічних блоків світового господарства як закономірність розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.372-375. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1578575
  Левкіна Р. Формування почуття професійної соборності студентів та викладачів як запорука високої якості навчально-виховного процесу у ВНЗ / Р. Левкіна, А. Левкін, А. Ряснянська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 35-38. – ISSN 1562-529Х
1578576
  Соболь Є. Формування правової категорії "суб"єкт публічної адміністрації" // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 86-93. – ISSN 2524-0129
1578577
  Коваленко І.П. Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 150-156. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Висвітлено проблему формування правової культури студентів факультету кіно-телемистецтва, котрі навчаються за спеціальністю тележурналістика, в умовах становлення ринкових відносин з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності. ...
1578578
  Коваленко І.П. Формування правової культури тележурналістів // Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – Вип. 42, ч. 2 : Спецвипуск. – С. 166-173


  Висвітлено проблему формування правової культури студентів факультету кіно- , телемистецтва, котрі навчаються за спеціальністю "Тележурналістика", зважаючи на особливості їхньої майбутньої професійної діяльності.
1578579
  Омельчук Сергій Формування правописних умінь студентів-нефілологів : система проблемно-пошукових завдань на матеріалі відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду однини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-27. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 0130-5263
1578580
  Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.57-61. – ISSN 0132-1331
1578581
  Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1578582
  Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 207 с. – Бібліогр.: л. 190-207
1578583
  Коваленко Я.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів неюридичних вищих навчальних закладів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58.
1578584
  Іванюк І.В. Формування правосвідомості і правової культури школярів у ЗНЗ // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 159-160
1578585
  Лаговська О.А. Формування прибутку діяльності вітчизняних підприємств в умовах ризику: обліково-аналітичний аспект / О.А. Лаговська, С.В. Кучер, М.В. Якименко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 31-42. – ISSN 1993-0259


  Предметом статті є вивчення загального стану формування фінансових результатів діяльності вітчизняних підприємств видобувної галузі промисловості та галузі машинобудування.
1578586
  Букет Є.В. Формування прізвищ Правобережної Київщини на -ук/-юк та -енк(о) (на матеріалі с. Грузьке Макарівського р-ну Київської обл.) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 13-16. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1578587
  Яо Фен Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між КНР та Україною : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02 / Яо Фен; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв
1578588
  Чикаренко І.А. Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.04 / Чикаренко І.А.; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. упр. нац. акад. державного упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1578589
  Дьомін Ю. Формування прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 56-62.
1578590
   Формування професійних компетентностей в умовах інформаційної економіки : монографія / [В.С. Пономаренко та ін.]. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 218, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-217. – ISBN 978-966-676-558-4
1578591
  Райковська Г. Формування професійних компетентностей у ВТНЗ шляхом індивідуалізації освітнього процесу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 13-21. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються проблеми підготовки майбутніх інженерно-технічних фахівців у вищому навчальному закладі, а саме: забезпечення індивідуалізації навчального процесу; формування умінь самостійно здобувати знання і досягати особистих результатів; ...
1578592
  Тюптя О. Формування професійно-виховної діяльності батьків в умовах дитячого будинку сімейного типу / О. Тюптя, В. Грінчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 75-78. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано організаційні засади та функціонування дитячого будинку сімейного типу. Виявлені протиріччя, які виникають в процесі його діяльності. Ставиться питання про розгляд виховної діяльності батьків-вихователів у дитячому будинку ...
1578593
  Лобунець В. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх інженерів-економістів / В. Лобунець, М. Пантелєєв, І. Геращенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С. 48-52. – ISSN 1562-529Х
1578594
  Даниленко Н.В. Формування професійно важливих якостей студентів-психологів у процесі становлення їхньої особистісної зрілості // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 47-53. – (Психологія ; вип. 50). – ISSN 2312-1599
1578595
  Копилова О.В. Формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції іноземних студентів економічного профілю засобами дистанційних технологій // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 66-78. – ISSN 2073-4379
1578596
  Клочко В.І. Формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій : монографія / В.І. Клочко, М.Г. Прадівлянний ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-641-316-4
1578597
  Дроздова І. Формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ під час навчання усного мовлення : (Мова і література в закладах нового типу та ВНЗ) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (80). – С. 37-42
1578598
  Кузьменко Н.В. Формування професійного самоствердження студентів технічних університетів у процесі позааудиторної виховної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кузьменко Наталя Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1578599
  Сатановська Л. Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-70. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито аспекти формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу. Доведено, що професійна відповідальність майбутніх фахівців полягає в готовності діяти на основі усвідомлення своїх обов"язків ...
1578600
  Болдова А.А. Формування професійної етики майбутніх працівників податкової служби в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу: моделювання процесу // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 299-305
1578601
  Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери у ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 45-49. – ISSN 0131-6788
1578602
  Архіпова С. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у корекційній роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку / С. Архіпова, Л. Смеречак // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 14-19. – ISBN 978-617-7009-20-6
1578603
  Казаннікова О.В. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Казаннікова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1578604
   Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посібник для вищих навч. закладів / [Іванцова Н.Б. та ін.] ; під заг. ред. Якименко С.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2011. – 459, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 459-460. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-194-065-8
1578605
  Захарова В. Формування професійної компетентності студентів-філологів засобами літературного краєзнавства // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 24-35. – ISSN 2312-5993
1578606
  Попова Г. Формування професійної компетентності судноводіння в майбутніх судноводіїв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 51-60. – ISSN 2312-5993
1578607
  Паламар Л.М. Формування професійної компетенції у магістрів-філологів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 94-96. – ISBN 966-8188-08-X
1578608
  Митровка Я.Ю. Формування професійної комунікації бібліотекарів як умова ефективного розвитку бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 151-159


  Висвітлюється стан розвитку провідних каналів професійної комунікації в бібліотечному середовищі. Визначено канали, які нині є недоступними для певної частини бібліотечних фахівців, а також причини, що унеможливлюють їх використання.
1578609
  Борин Г. Формування професійної культури студента у процесі фахової підготовки // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 43-48. – ISSN 2409-9244


  У статті проаналізовано погляди учених на проблему формування професійної культури майбутнього педагога в умовах ВНЗ та окреслено оптимальні шляхи щодо культурного розвитку особистості студента в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.
1578610
  Кіщенко Ю.В. Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу : Монографія / Ю.В. Кіщенко. – Херсон, 2004. – 172 с. – ISBN 966-8502-05-1
1578611
  Щеголева Т. Формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 36-44


  Стаття присвячена вивченню особливостей формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Зроблено аналіз характерних особливостей формування професійної поведінки майбутнього перекладача та її ...
1578612
  Горбань Г.О. Формування професійної свідомості управління як чинника ефективності прийняття рішення // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 166-173. – ISSN 2078-1687
1578613
  Брюховецька О.В. Формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 1. – С. 42-50
1578614
  Коновалик В. Формування професіоналізму майбутнього вчителя // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 32-37. – ISSN 2077-1827
1578615
  Завальнюк О.М. Формування професорсько-викладацьких корпорацій українських університетів у 1917-1920 рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник наукових праць / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 177-194. – Бібліограф: 53 назв.
1578616
  Гуцалюк О.Г. Формування процентної політики комерційного банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 418-420. – ISBN 978-966-188-219-4
1578617
  Іщук-Пазуняк Формування психіки Ольги Кобилянської як письменниці // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 215-225. – ISBN 978-966-355-044-2
1578618
  Соснюк О.П. Формування психологічної готовності до інноваційної діяльності в умовах соціально-психологічного тренінгу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 105-118.
1578619
  Тюптя О.В. Формування психологічної готовності до професійної діяльності представників соціономічних професій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  На основі проведеного теоретичного аналізу літератури виділено основні підходи щодо розгляду готовності до професійної діяльності. Побудовано модель психологічної готовності до професійної соціономічної діяльності. Обгрунтовано вибір методичних засобів ...
1578620
  Вигівська О.В. Формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до дій в умовах гібридної війни // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 94-95
1578621
  Сторожук Н.А. Формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-44. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню процесу формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом ЗСУ. Розроблена теоретична структура психологічної готовності та емпіричним шляхом виявлені чинники, які детермінують процес ...
1578622
  Доцевич Т.І. Формування психологічної готовності у майбутніх управлінців до соціальної взаємодії у професійній діяльності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.176-180. – ISSN 1728-3671
1578623
  Григор"єва Л.І. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи : монографія / Л.І. Григор"єва, Ю.А. Томілін ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312-331. – ISBN 978-966-336-148-2
1578624
  Жилюк С. Формування радянського антицерковного законодавства у 60-70-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 51-62. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1578625
  Генега Р.Я. Формування радянського соціального простору у Львові (1944–1953 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 77-91. – ISSN 0130-5247
1578626
  Краснопольська Н.В. Формування регіональних і персональних наукових шкіл у географії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 5. – С. 334-339. – ISSN 1729-360Х
1578627
  Федулова Л.І. Формування регіональних інноваційних систем у контексті принципів європейської інноваційної політики // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (40). – С. 144-155. – ISSN 2074-5354
1578628
   Формування регіональних схем екомережі : (методичні рекомендації). – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 71с. – ISBN 966-306-084-6
1578629
  Рашотнюк Т.М. Формування регіонального агропромислового кластеру // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 203-209. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1578630
  Поважний О. Формування регіонального ситуаційного центру: забезпечення необхідними видами ресурсів / О. Поважний, О. Коломієць // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 41-45 : рис. – ISSN 0131-775Х
1578631
  Марущак А. Формування режиму комерційної таємниці підприємства: етапи, типові документи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 16-21.
1578632
  Костирко Тамара Формування ресурсної бази інформаційного забезпечення освіти в умовах регіону // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються мета формування ресурсної бази забезпечення освіти, напрями формування бази інформаційних ресурсів (БІР) вищих навчальних закладів в умовах регіону та очікувані результати, до яких призведе Корпоративне об"єднання бібліотек вищих ...
1578633
  Костирко Т. Формування ресурсної бази інформаційного забезпечення освіти в умовах регіону // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-27.
1578634
  Коверга А.В. Формування ресурсної стратегії підприємства / А.В. Коверга, Ю.О. Буренко, І.В. Крупіца // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2312-847X
1578635
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11(30). – 2003
1578636
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12(31). – 2003
1578637
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4 (35). – 2004
1578638
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (36). – 2004
1578639
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6 (37). – 2004
1578640
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7-8 (38-39). – 2004
1578641
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (41). – 2004
1578642
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (42). – 2004
1578643
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (43). – 2004
1578644
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1 (44). – 2005
1578645
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3 (46). – 2005
1578646
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005
1578647
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2(57). – 2006
1578648
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4(59). – 2006
1578649
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8 (62/63). – 2006
1578650
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9 (64). – 2006
1578651
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1 (68). – 2007
1578652
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2 (69). – 2007
1578653
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3 (70). – 2007
1578654
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (72). – 2007
1578655
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6 (73). – 2007
1578656
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (79). – 2007
1578657
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (83). – 2008
1578658
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (84). – 2008
1578659
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 (85). – 2008
1578660
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (86/87). – 2008
1578661
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (88). – 2008
1578662
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (90). – 2008
1578663
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (91). – 2008
1578664
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (94). – 2009
1578665
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 ( 100). – 2009
1578666
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 10 (101). – 2009
1578667
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 ( 103). – 2009
1578668
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (108). – 2010
1578669
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 (109). – 2010
1578670
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (110/111). – 2010
1578671
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 1999-
№ 10 (113). – 2010
1578672
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (114). – 2010
1578673
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (115). – 2010
1578674
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5/1 (132). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1578675
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (136). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1578676
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (138). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1578677
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (139). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1578678
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (140). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578679
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (141). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578680
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 3 (142). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578681
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 5 (144). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578682
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 6 (145). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578683
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 9 (148). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578684
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 11 (150). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578685
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (151). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578686
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (152). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578687
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (153). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578688
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 3 (154). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578689
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 4 (155). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578690
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 6 (157). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578691
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (163). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578692
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (170/171). – 2015. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578693
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (175 ). – 2015. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578694
  Архієреєв С.І. Формування ринкового інституціонального середовища інноваційної діяльності / С.І. Архієреєв, Н.М. Волоснікова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 17-22. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1578695
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-01-6
Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – 2002
1578696
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-01-6
Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – 2002
1578697
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-16-4
Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – 2004
1578698
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 28. – 2012. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578699
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 29, ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578700
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 29, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578701
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 30. – 2013. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578702
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 31, ч. 1. – 2014. – 487 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578703
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 31, ч. 2. – 2014. – 436 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578704
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 32. – 2014. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1578705
  Кібальник Любов Олександрівна Формування ринку агропромислової продукції в трансформаційній економіці України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Кібальник Л.О.:КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1578706
  Селезньова Людмила Василівна Формування ринку екологічних послуг в економіці України : Автореф. дис.... канд. економ. наук:08.01.01 / Селезньова Л. В.; КУ ім. Т, Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1578707
  Криницька О.О. Формування ринку земель в Україні на основі трансформації земельно-майнових відносин // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 55 : Сучасні проблеми економічних зрушень в контексті реалізації парадигми сталого розвитку. – С. 73-79
1578708
   Формування ринку землі в Україні. – 2-е вид., перер. та доп. – Київ : Урожай, 2006. – 280с. – ISBN 966-05-0026-2
1578709
  Вірченко О.В. Формування ринку землі та його вплив на конкурентоспроможність економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 440-446
1578710
  Король Т.Ю. Формування ринку зерна України у контексті вимог Світової організації торгівлі // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 234-237
1578711
  Коу Сяохуа Формування ринку китайської місцевої газети в перехідний період (1978 - 2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Коу Сяохуа; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1578712
  Бурлака Володимир Григорович Формування ринку нафтопродуктів в Україні в умовах підвищення світової ціни на нафту / Бурлака Володимир Григорович, Шерстюк Ростислав Володимирович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано баланси попиту і пропозиції нафти та основних нафтопродуктів для з"ясування ситуації, яка склалася на ринку нафтопродуктів, визначено роль імпорту нафти і нафтопродуктів, здійснено оцінку виконання програми уряду щодо ...
1578713
  Бурлака В.Г. Формування ринку нафтопродуктів в Україні в умовах підвищення світової ціни на нафту / В.Г. Бурлака, Р.В. Шерстюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-23. – ISSN 1993-6788
1578714
  Гладкий О. Формування ринку праці великих міст в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-45. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обґрунтуванню важливості розвитку ринку праці великих міст в умовах глобалізації. В статті визначені фактори формування ринку праці у великих містах, досліджена структура зайнятості в Києві та інших столицях Центральної та східної ...
1578715
  Мужайло В. Формування ринку соціальних послуг в умовах сучасної України / В. Мужайло, І. Кривоногова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 2 (254). – C. 124-139. – ISSN 2409-9260
1578716
  Ніколенко С.С. Формування ринку цінних паперів в умовах ринкової трансформації : монографія / С.С. Ніколенко, О.М. Шевченко ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, каф-ра економічної теорії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159с. – ISBN 978-966-7971-78-6
1578717
  Желінська Н.О. Формування риторичних прийомів на логіко-риторичному рівні поверхневої структури риторико-стилістичної організації художнього тексту (на матеріалі французьких романів XX століття) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 98-103. – ISBN 966-638-08406
1578718
  Шаповал Є.Ю. Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шаповал Євгенія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1578719
  Блик О. Формування світогляду Миколи Костомарова крізь призму біографічного методу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263


  Йдеться про формування світогляду М. Костомарова в період навчання у Харків. ун-ті, його знайомство та зближення з гуртком харківських романтиків.
1578720
  Остропольська М.В. Формування світогляду Михайла Федоровича Комарова: українські та зарубіжні чинники // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 316-322. – ISBN 978-966-551-327-8


  М.Ф. Комаров - український письменник, бібліограф, критик, фольклорист, перекладач і лексикограф.
1578721
  Антипенко Г.С. Формування світогляду О.Ф. Кістяківського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 63-71. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглянуто чинники формування світогляду О.Ф. Кістяківського. Показано роль сімейного оточення, вплив студентської молоді та відомих громадських діячів другої половини на становлення світоглядних орієнтирів відомого професора. Згадується проф. ...
1578722
  Марчук О.О. Формування світогляду учнів початкових класів крізь призму Шевченкової лірики // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 32-38. – ISBN 978-966-7359-72-0
1578723
  Римашевський Ю. Формування семантичного поля "Національна ідея" на межі ХІХ та ХХ ст.: контекст праць Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 198-207. – ISSN 0130-528Х
1578724
  Васильців Т.Г. Формування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні / Т.Г. Васильців, С.С. Гринкевич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 24-27. – ISSN 1728-6220
1578725
  Білоусов І.В. Формування силіцидного шару в двовимірних дефектах на поверхні кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано вплив дефектів на поверхні кремнію на формування силіцидного шару. Розраховано часові залежності температури екзотермічної реакції формування силіциду в області дефекту. Виділення тепла при високій швидкості реакції обумовлює значне ...
1578726
  Кудирко Л. Формування систем збуту за участі міжнародних роздрібних торговельних мереж / Л. Кудирко, І. Севрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-42. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено авторське визначення поняття "міжнародна роздрібна торговельна мережа". Розкрито особливості формування систем збуту міжнародними роздрібними торговельними мережами. Визначено алгоритм взаємовідносин між учасниками каналу збуту ...
1578727
  Грищенко Т.В. Формування системи банківського кредитування експертної діяльності українських підприємств : ринок фінансових послуг / Т.В. Грищенко, В.В. Курищук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 107-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1578728
  Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 11-20. – ISSN 0131-775Х
1578729
  Чала Ю.В. Формування системи екологічного менеджменту на великих підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.385-387. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1578730
  Добуш Ю.Я. Формування системи екоменеджменту у економіці сталого розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 74-84. – ISSN 0321-0499
1578731
  Ємельяненко Л.М. Формування системи збалансування людського та технологічного розвитку в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 77-82
1578732
  Мужилко О.О. Формування системи інструментів виміру сталого інноваційного розвитку мегаполісу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 132-136 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1578733
  Вовк О.Й. Формування системи литовсько-руського права другої половини XV-початку XVI ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 115-126.
1578734
  Пітель Н. Формування системи маркетингового менеджменту підприємствами АПК в умовах розвитку міжнародного бізнесу / Н. Пітель, Н. Вернюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 148-160. – ISSN 2409-9260
1578735
  Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 293 л. + Додатки : л. 210-293. – Бібліогр.: л. 189-209
1578736
  Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1578737
  Ібатулліна А.В. Формування системи місцевих податків і зборів // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 239-244.
1578738
  Данилюк М. Формування системи моніторингу ефективності діяльності бізнес-інкубаторів / М. Данилюк, Р. Бойчук, Б. Гречаник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 43-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1578739
  Полякова Г.А. Формування системи моніторингу та самооцінки якості результатів навчання студентів у вищому навчальному закладі / Г.А. Полякова, С.А. Ачкасова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 34-39. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1578740
  Кравченко Формування системи мотивації інноваційної діяльності працівників підприємства / Кравченко, СІ, М В. Недбаєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.83-90. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1578741
  Кравченко О. Формування системи мотивації клієнтів банку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 226-230. – бібліогр. на 5 пунктів
1578742
  Ільїч Л.М. Формування системи мотивації трудового потенціалу акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 147-152. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1578743
  Задоя А. Формування системи нових ринкових відносин / А. Задоя, В. Момот // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1578744
  Пушкар М.С. Формування системи облікових дисциплін в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Економіка ; Вип. 53)


  Висвітлено питання системи облікових дисциплін, яка склалася в Україні та роль кожної з них в інформаційному полі.
1578745
  Мотузка О.М. Формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 64-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1578746
  Мотузка О.М. Формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги
1578747
  Євсєєнко О.Ф. Формування системи показників фондового ринку та її взаємоз"язок з макроекономічними агрегатами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто систему показників фондового ринку у країнах з розвиненою ринковою економікою та в Україні. Визначено взаємозв"язок фондових показників з макроекономіними індикаторами.
1578748
  Тарабан С.В. Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади : автореф. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Тарабан С. В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
1578749
  Письменна Т. Формування системи принципів державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 104-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
1578750
  Краснікова Н.О. Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.130-139 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1578751
  Піріашвілі О.Б. Формування системи регіонального стратегічного управління: теоретико-методичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 155-162


  Запропонова систему регіонального стратегічного управління в державі на сучасному етапі економічного розвитку.
1578752
  Сватюк О.Р. Формування системи рекламної інформації у вищих навчальних закладах / О.Р. Сватюк, І.Б. Гапій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 313-317. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1578753
  Найдьонов М.І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях / Найдьонов Михайло Іванович. – Київ : Міленіум, 2008. – 484 с. – ISBN 978-966-8063-65-7
1578754
  ГУМенюк Формування системи соціального захисту населення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-47. – ISSN 0132-1331
1578755
  Узунов В.В. Формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 5, березень. – С. 126-130. – ISSN 2306-6814
1578756
  Януль І.Є. Формування системи трансфертів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-100. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемам формування системи трансфертів в Україні. Розглянуто основні елементи сучасної системи трансфертів, визначено перспективні види трансфертів, напрями їх застосування.
1578757
  Ковбас І.М. Формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 260-267. – ISSN 2308-1988
1578758
  Затонацька Т.Г. Формування системи управління ризиками на підприємстві реального сектору економіки / Т.Г. Затонацька, І.В. Примак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі управління ризиками на підприємстві. Розглянуто умови формування системи ризик-менеджменту, аналіз її найважливіших підсистем, опрацьовано підвищення ефективності управління ризиками на підприємстві. The article is devoted to a ...
1578759
  Судомир С.М. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія : монографія / Судомир Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2015. – 469 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 369-393. – ISBN 978-617-7202-78-2
1578760
  Жовніренко О.В. Формування системи фінансового контролю // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 279-285
1578761
  Чернишов В.В. Формування системи фінансової діагностики суб"єктів господарювання промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Чернишов Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1578762
  Гуменник В. Формування системи цільового управління вищим закладом освіти в умовах приєднання України до " Болонського процесу " // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 4. – С. 45-54. – ISSN 1682-2366
1578763
  Хома І.Б. Формування системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 32-41. – ISSN 0321-0499
1578764
  Мохначук С.С. Формування сітки сільських поселень Волинської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 57-67 : Табл.
1578765
  Гедьо Г. Формування складу грецького населення Приазов"я кінця XVIII - середина XIX ст. за матеріалами діловодчої документації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 238-252. – ISBN 966-7804-53-4
1578766
  Малацай І. Формування Словацької національної партії в 60-70-ті роки ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування Словацької національної партії на тлі загальнодержавних політичних змін у 60-70-ті рр. ХІХ ст. в Угорщині. The process of Slovak National Party formation in the light of the national political changes in 60-70-ies of the ...
1578767
  Галицька С. Формування словника класифікаційних індексів електронного каталогу в контексті науково-методичного забезпечення процесів систематизування / Світлана Галицька, Тетяна Медвідь // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 21-25. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання формування словника класифікаційних індексів в електронному каталозі НБУВ. Розглянуто робочий процес внесення індексів до бібліографічних записів. Наведено приклади помилок, які порушують структуру словника і заважають ...
1578768
  Шинкарук О.Л. Формування собівартості продукції з врахуванням екологічної складової // Наукові студії Тернопільського комерційного інституту : науковий журнал / Тернопільський комерційний інститут. – Тернопіль, 2015. – Вип. 17. – С. 70-73
1578769
  Бірюкова Т.Ф. Формування соціальних та професійних компетенцій у вищих навчальних закладах України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 141-150
1578770
  Бельтюков Є.А. Формування соціально-економічного механізму мотивації персоналу / Є.А. Бельтюков, О.А. Докучаєв // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.23-25. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1578771
  Коміссаров Вадим Олексійович Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Коміссаров В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1578772
  Нікітін Ю В Формування соціально-психологічних засад суспільства як ключових складових внутрішньої безпеки суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 205-210.
1578773
  Колосок А.М. Формування соціально відповідальної політики у Волинській області // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 319-324. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1578774
  Малиш М.М. Формування соціально сприятливого комунікаційного середовища як засіб соціального управління // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 9-12


  Розглядаються окремі аспекти соціальної комунікації управлінського персоналу органів внутрішніх справ як суб"єкта реалізації соціальноорієнтованої складової внутрішньої політики держави. Some aspects of social communication of the managerial personnel ...
1578775
  Нікітчина С.О. Формування соціального, фізичного і духовного здоров"я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 11-14. – Бібліогр.: 8 назв
1578776
  Гавриленко М.О. Формування соціальної активності студентського самоврядування в контексті Болонського процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 36-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті описується студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України в порівнянні з країнами Європи. Стаття розглядає формування соціальної активності студентського самоврядування в процесі інтеграції української системи вищої освіти у ...
1578777
  Вієвська М.Г. Формування соціальної відповідальності сучасних фахівців як інтегруюча тенденція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються аспекти формування соціальної відповідальності як типової якості особистості менеджера та інтегруюча тенденція. Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, формування соціальної відповідальності у майбутніх ...
1578778
  Субіна О.О. Формування соціальної компетентності майбутніх викладачів гуманітарних спеціальностей в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Субіна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1578779
  Сидорук І. Формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 54-66. – ISSN 1682-2366
1578780
  Бражко О.В. Формування соціальної політики в системі державного регулювання зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 144-151. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1578781
  Паламарчук Лариса Формування соціокультурних знань про український етнос у школярів під час вивчення географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-46. – Бібліогр.: 5 назв
1578782
  Кравець С.В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 49-54. – (Серія "Педагогіка" ; № 1)
1578783
  Калінін В.О. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов в умовах самостійної роботи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 145-148. – (Серія : Педагогічні науки)
1578784
  Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу : Автореф. дис. ...канд. економічних наук: спец. 08.00.02 / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 5 назв
1578785
  Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 219л. + Додатки: л.211-219. – Бібліогр.: л.189-210
1578786
  Бурячок А.А. Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов"янських мов / А.А. Бурячок. – Київ, 1983. – 248с.
1578787
  Апанасенко К.І. Формування спільної власності територіальних громад:окремі проблеми // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 568-570. – ISBN 966-660-151-6
1578788
  Дюгованець О.М. Формування спільної політики Європейського Союзу у сфері венчурного фінансування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дюгованець Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1578789
  Сокур С. Формування спільної політики ЄС у галузі безпеки й оборони в контексті боротьби з сучасним кібертероризмом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 24-27
1578790
  Негода В. Формування спроможних територіальних громад - передумова децентралізаційної реформи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 7-8. – ISSN 2313-559X
1578791
  Чайников О. Формування статестичних даних про адміністративні правопорушення / О. Чайников, С. Ястребова // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 64-65.
1578792
  Самойленко В.М. Формування статусів та гідроекологічного стану Молочного лиману: ретроспектива та сучасні проблеми / В.М. Самойленко, В.М. Іванова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 164-175. – Бібліогр.: 23 назви
1578793
  Кравчук В. Формування статутного капіталу юридичної особи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 49-53. – ISSN 0132-1331
1578794
  Красовська О. Формування стилістичної компетентності студентів-філологів засобами епістолярію (на матеріалі листування Лесі Українки) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3 (97). – С. 37-39
1578795
  Іванченко О.В. Формування стилю художнього оформлення видань для дітей видавництва "Веселка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 102-105


  У статті проаналізовано особливості підходу колективу Національного видавництва дитячої літератури "Веселка" до вироблення стилю художньо-технічного оформлення книжок для дітей у радянський період його діяльності. This article is devoted to the ...
1578796
  Мосьондз С.О. Формування стратегії державної політики у сфері науки в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 266-273. – ISSN 1609-0462
1578797
  Піжук О. Формування стратегії економічного розвитку підприємств у середовищі VUCA // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 37-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1578798
  Чувардинський О.Г. Формування стратегії економічної безпеки України в контексті інтеграції і глобалізації світової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-19.
1578799
  Блінова Л. Формування стратегії інвестиційного забезпечення підприємств тепловодопостачання та водовідведення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються інвестиційні потреби підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення. Визначено пріоритетні заходи пошуку джерел фінансування для задоволення інвестиційних потреб. Розглянуто найбільш пріоритетні та ефективні джерела ...
1578800
  Новаківський І.І. Формування стратегії інноваційного менеджменту підприємства в умовах становлення інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 210-217. – ISSN 0321-0499
1578801
  Селіверстова Л.С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 309-314 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1578802
  Біленчук П.Д. Формування стратегії національної безпеки України: право, політика, економіка / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-37.
1578803
  Баторевич Т.Б. Формування стратегії регіонального розвитку. Теорія і практика. Економічний моніторинг як інструмент регіональної політики // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 88-92. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1578804
  Дахнова О.Є. Формування стратегії реформування економіки в контексті забезпечення сталого розвитку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 32-39
1578805
  Журило В.В. Формування стратегії ринкової поведінки підприємств на ринку високотехнологічних товарів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 116-123
1578806
  Стасенко А.В. Формування стратегії розвитку газопромислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 345-352.
1578807
  Марич О. Формування стратегії розвитку підприємств з іноземними інвестиціями в умовах трансформації економіки України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 700-709. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1578808
  Гончаров В.М. Формування стратегії управління розвитком промислового підприємства на основі показників ефективності : монографія / Гончаров В.М., Макаренко М.В., Припотень В.Ю. ; М-во освіти і науки Укр. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-590-653-7
1578809
  Лозовський Юрій Анатолійович Формування стратегії як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні етапи формування і реалізації стратегії на сільськогосподарських підприємствах як чинник підвищення їх конкурентоспроможності.
1578810
  Станіва К.М. Формування стратегічних альянсів у міжнародному економічному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 175-179. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1578811
  Губарєва І.О. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 122-129. – ISSN 1993-6788
1578812
  Вахович І.М. Формування стратегічних орієнтирів креативного регіонального розвитку на основі кластерного аналізу / І.М. Вахович, О.М. Чуль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 57-65. – ISSN 2222-4459
1578813
  Васильківський Д.М. Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 162-167. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено теоретичні основи формування механізму підвищення економічного потенціалу підприємства. Це дозволило виявити суть і зміст економічного потенціалу підприємства та його елементів, орієнтованого на збереження довгострокової ...
1578814
  Дякон Л.Л. Формування стратегічного фінансового контролінгу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 36-38. – Бібліогр.: 10 назв
1578815
  Петришин В.В. Формування стресостійкості курсантів вищих навчальних закладів МВС України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 151-158. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1578816
  Горинь М.О. Формування структури власників у перехідній моделі корпоративного управління в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 105-118. – (Економічна ; Вип. 1)
1578817
  Капітан І.Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств й управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 130-137.
1578818
  Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.13 - фізика металів / Танцюра І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1578819
  Дмитренко А Т. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Дмитренко Т.А.; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 176с. – Бібліогр.: л. 164-176
1578820
  Дмитренко Т.А. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Дмитренко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1578821
  Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Попов О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 121л. – Бібліогр.: л. 115 - 121
1578822
  Саф"ян П.П. Формування структури та корозійних властивостей поверхневого шару труб відповідального призначення з аустенітних сталей при обробці пароплазмовим розрядом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Саф"ян Павло Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1578823
  Клепко О.Ю. Формування структури та механічні характеристики реакційно-пресованих композитів системи Ti - B - Al - O : дис. ... канд. фіз.-мат. наук 01.04.07 / Клепко Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 121 арк. – Бібліогр.: арк. 111-121
1578824
  Пашинська О.Г. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Пашинська О.Г. ; НАН України; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв.
1578825
  Яцентюк С.В. Формування сукупного капіталу бренду: особливості застосування елементів ринкової взаємодії бренду на ринку в2в // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 1201-106. – ISSN 2309-1533
1578826
  Вожжов А. Формування сумарної позичкової заборгованості з кредитування за овердрафтом / А. Вожжов, О. Грищенко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 87-94. – Бібліогр.: на7 пунктів. – ISSN 1605-2005
1578827
  Сівков І.В. Формування суспільно-політичної та юридичної лексики арабської мови у класичний та посткласичний період (7 - 8 ст) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 120-132. – ISSN 1608-0599
1578828
  Надтока О. Формування суспільного світогляду як напрям сучасної інформаційної політики української держави // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12.
1578829
  Величко Л.М. Формування суспільної думки про політичні сили за допомогою закріплення словесних асоціацій на сторінках газети «Сегодня» // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 231-236


  Розглядається питання маніпулювання громадською думкою у ЗМІ. У статті на численних прикладах показується, як за допомогою нав"язування словесних асоціацій на сторінках газети "Сегодня" формується позитивний образ Партії Регіонів та Віктора Януковича ...
1578830
  Колісник Ю. Формування суспільної свідомості журнальною періодикою УРСР (1950-1980 рр.) : монографія / Юрій Колісник ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 290с. – ISBN 978-966-493-156-1
1578831
  Свіжевська С. Формування сучасних підходів до акредитації у вищих навчальних закладах України // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 21-35. – ISSN 1682-2366
1578832
  Лаба О.В. Формування сучасних підходів до прав і свобод людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-46.
1578833
  Козаков В. Формування сучасних сціально-ціннісних концепцій державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-31.
1578834
  Павко А.І. Формування сучасного методологічного мислення при вивченні актуальних проблем політичної історії України початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 51-52. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлено методологічні аспекти дослідження актуальних проблем політичної історії України початку XX ст., указано на їх значення для формування сучасного типу історичного мислення.
1578835
   Формування сучасної Європи: стримування та розвиток // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4 (641). – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
1578836
  Банчук-Петросова Формування сучасної кадрової політики сектору безпеки та оборони України - потреба часу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 251-261
1578837
  Мартинюк Л. Формування сучасної концепції інтелектуальної власності / Л. Мартинюк, І. Невінчаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 93-96. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Досліджено трансформаційні процеси і вплив світових тенденцій у сфері інтелектуальної власності, окреслено перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні. Transformation processes and influencing of worlds are explored to the tendentsiy in ...
1578838
  Блудов А.В. Формування сучасної методики викладання живопису в творчих ВНЗ (на прикладі Баухауза) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 4-12. – ISSN 2077-3455
1578839
  Козарь Т.П. Формування сучасної моделі державної політики в системі вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи вирішення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 48-51. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
1578840
  Боровик П. Формування сучасної системи фінансовогоменеджменту на молокопереробних підприємствах / П. Боровик, С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 112-119 : табл., рис. – Бібліогр. : 8 назв. – ISSN 1605-2005
1578841
  Любкіна О.В. Формування сучасної теорії фінансових ринків: основні проблеми та напрями розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 70-76


  Стаття присвячена критичному аналізу методологічних основ сучасної теорії фінансових ринків. Здійснено періодизацію процесу формування теоретичних концепцій, що лежать в основі сучасної теорії фінансових ринків. Наводяться аргументи, що свідчать про ...
1578842
  Мартич Р.В. Формування східнохристиянської традиції осмислення сутності живого // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 131-134
1578843
  Нежива Л. Формування сюрреалістичної складової великостильової компетентності в старшокласників на прикладі поезії Василя Голобородька // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 22-25


  У статті розглядається один з методичних аспектів вивчення поезії В.Голобородька з урахуванням стильових рис сюрреалізму. З цією метою досліджується образ-архетип "хата", особливості його об"єктивації в творах поета.
1578844
  Кульчицький М.І. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим метотом : бюджет / М.І. Кульчицький, З.В. Перун // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 78-83 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1578845
  Гавкалова Н.Л. Формування та використання інтелектуального капіталу : Наукове видання / Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 252с. – ISBN 966-676-133-5
1578846
  Власова Т.Р. Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Власова Т.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1578847
  Склярова Н. Формування та використання коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій - суб"єктів виборчого процесу з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 11-19.
1578848
  Глущенко В.В. Формування та використання недержавних пенсійних фондів в Україні / Глущенко В.В., Левченко І.А. – Харків : Воровець А.П. ; Апостроф, 2012. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 186-208. – ISBN 978-966-2579-67-3
1578849
  Кальченко М.М. Формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 65-70. – ISSN 2313-4569
1578850
  Яковенко О. Формування та використання фонду електронних документів у науковій бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 28-38. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
1578851
  Палієнко В.П. Формування та втілення актуальних геоморфологічних ідей / В.П. Палієнко, Е.Т. Палієнко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 15-17. – Бібліогр. 29 назв. – ISSN 1561-4980
1578852
  Заячук М.Д. Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика суспільно-географічного дослідження) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Заячук Мирослав Дмитрович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 391, [6] арк. – Додатки: 188 арк. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 355-391
1578853
  Вовк Ю. Формування та діяльність Уряду Радянської України у 1917 - 1922 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 27-34. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті висвітлено процес формування та діяльності Уряду Радянської України у 1917-1922 рр. З"ясовано причини, передумови створення Уряду, вплив на його діяльність комуністичної партії. Акцентовано увагу на тих питаннях, які розглядали на урядових ...
1578854
  Погорілий С.Д. Формування та дослідження паралельної схеми алгоритму Крускала для систем зі спільною пам"яттю / С.Д. Погорілий, А.В. Потебня // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2012. – С. 8289. – (Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка ; № 16 (204)). – ISSN 1996-1588


  Виконано формалізацію алгоритму Крускала побудови мінімального покривного дерева неорієнтованого графа з використанням математичного апарату модифікованих систем алгоритмічних алгебр В.М. Глушкова. Запропоновано концепцію його розпаралелювання для ...
1578855
  Ситник О.М. Формування та еволюція ідеологічних концепцій національно-державницького спрямування в Україні (від початку XIX ст. - до 1939 р.) : монографія / Олександер Ситник ; Донец. юрид. ін-т Луганс. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : [Нуолідж], 2009. – 547 с. – ISBN 978-966-1571-88-3
1578856
  Жовтянський В.А. Формування та еволюція циліндричного плазмового згустка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 287-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджується просторово-часова еволюція циліндричного згустка гелієвої плазми, у якому може очікуватися максимальний вплив ефектів розширення на розпад плазми. Формування згустка здійснюється методом діафрагмування імпульсного відкритого розряду в ...
1578857
  Мельник П.В. Формування та електронні властивості інтерфейсу Sb/Ge(111) / П.В. Мельник, Находкін.М.Г, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 271-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та Оже-електронної спектроскопій досліджені структура та електронні властивості інтерфейсів Sb/Ge(111). Встановлено перехід від с(2х8) до 7x7 структури на поверхні Ge(111) після нанесення ...
1578858
  Мрачковська Н.К. Формування та ефективність використання земельних ресурсів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 21-25
1578859
  Телюк К. Формування та місце видатків державного бюджету в управлінні державними фінансами // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 135-140. – Бібліогр.: 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
1578860
  Возна Н.Я. Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп"ютеризованих системах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Возна Н.Я.; Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1578861
  Герасимчук Н.А. Формування та організація управлінських процесів у межах кластеру малих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 3-6. – Бібліогр: на 7 пунктів
1578862
  Науменко М.П. Формування та підрізування виноградних кущів / М.П. Науменко. – Київ-Харків, 1936. – 30с.
1578863
  Лопушинський І.П. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи : монографія / І.П. Лопушинський ; Нац. академія державна управління при Президентові України. – Київ : Олді-плюс, 2006. – 460 с. – ISBN 966-7914-99-5
1578864
  Рябко І.В. Формування та реалізація державної політики у сфері церковно-релігійних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 170-174. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1578865
  Коробко Я.В. Формування та реалізація інвестиційних проектів / Я.В. Коробко, Р.М. Федоряк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 54-56


  Проведено аналіз сутності інвестиційної діяльності підприємства та розкрито особливості її основних видів. Сформовано механізм впровадження інвестицій на підприємстві. Розроблено алгоритм управління впровадженням стратегії інвестиційної діяльності ...
1578866
  Халецька А.А. Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 98-99
1578867
  Ємельяненко Л.М. Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 82-91. – ISSN 1681-116Х
1578868
  Цимбалюк Н.М. Формування та регулювання ринку праці у сфері культури і мистецтва / Н.М. Цимбалюк, С.І. Грінченко // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 30-34
1578869
  Шеломовська О. Формування та розвитку нормативної бази управління вищою освітою в Європі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 4 (11). – С. 105-114
1578870
  Сухий П.О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Сухий П.О. ; МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – 409л. + Додатки : л. 310-370. – Бібліогр. : л. 371-409
1578871
  Сухий П.О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) : автореф. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Сухий П.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1578872
  Плєшакова О.А. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах ринкових трансформацій : дис. ... : 08.00.01 / Плєшакова Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 223 л. – Додатки: л. 208-223. – Бібліогр.: л. 183-207
1578873
  Гончарук І.В. Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гончарук Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1578874
  Бицюра Юрій Формування та розвиток відносин власності в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 7-9 : Табл.,. – Бібліогр. 11 назв
1578875
  Ніндипова Т.А. Формування та розвиток вчення про "фонові" явища злочинності в сучасній кримінології України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.118-122. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1578876
  Наталія Грабовець Формування та розвиток державного земельного кадастру в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 102-105.
1578877
  Кутузова Г.І. Формування та розвиток естетичної культури особи: філософсько-культурологічний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 45-48. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1578878
  Алексєєв С.А. Формування та розвиток корпоративних форм підприємництва в промисловості України у 1991-2004 рр. : історичний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 1728-3671
1578879
  Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка І.Р. Юхновського // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-100. – ISSN 0374-3896
1578880
  Діанова Н. Формування та розвиток німецьких колоній у містах Південної України в кінці XVIII - першої половини XIX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 56-59


  У статті заторкується питання, пов"язане з особливостями та специфікою формування та розвитку німецьких колоній у містах Південної України в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. Робиться спроба проаналізувати роль та значення, яке відігравали німецькі ...
1578881
  Бєліков В.О. Формування та розвиток поселенської мережі північної частини Луганської області / В.О. Бєліков, К.В. Мезенцев, І.Г. Мельник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 91-96. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1578882
  Вірченко О.В. Формування та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 199 л. – Додатки: л. 189-199. – Бібліогр.: л. 162-188
1578883
  Махонюк О.В. Формування та розвиток ринку міграційних послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. : 08.00.07 / Махонюк Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
1578884
  Непорожній Ю.О. Формування та розвиток систем управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 215-218. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1578885
  Приятельчук Олена Анатоліївна Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Приятельчук О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 274л. + Додатки: л.232-274. – Бібліогр.: л.224-231
1578886
  Приятельчук Олена Анатоліївна Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій) : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Приятельчук О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1578887
  Болдижар С.М. Формування та розвиток системи народних комітетів Закарпатської України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 50-55. – ISSN 2220-1394


  Досліджено процес формування народних комітетів Закарпатської України, які у 1944-1945 роках стали місцевими органами державної влади на Закарпатті. Здійснено аналіз нормативно-правових актів прийнятих Народною Радою Закарпатської України на підставі ...
1578888
  Гаджиєв Шамседдін Гуммет Огли Формування та розвиток стратегії зовнішньоекономічних зв"язків країн із перехідною економікою ( на матеріалі Азербайджанської Республіки) : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.05.01 / Гаджиєв Шамседдін Гуммет Огли; КНУТШ. – Київ, 2001. – 47 с. – Бібліогр.: 18 назв.
1578889
  Судак І.І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867-1939 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Судак І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 200л. – Бібліогр.: л. 171-200
1578890
  Ігнатюк А.І. Формування та розвиток теорії галузевих ринків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 7-13
1578891
  Перова Г.О. Формування та розвиток техніки виконання на пуантах у класичному танці // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 266-272. – ISSN 2226-2180


  "Запропоновано періодизацію розвитку танцювальної техніки на пуантах як складової еволюції класичного танцю. Досить умовно можна виокремити періоди у процесі еволюціонування пальцевої техніки класичного танцю. По-перше, витоки техніки танцю на пуантах ...
1578892
  Ревуцький Сергій Формування та розвиток технопаркової інноваційної інфраструктури в Російській Федерації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 57-69
1578893
  Марушкевич Б. Формування та розвиток українських молодіжних громадських організацій у сучасній аналітиці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 112-117. – ISSN 1810-2131
1578894
  Голосніченко Д. Формування та розподіл повноважень за римським публічним правом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 9-14.
1578895
  Коломієць Т. Формування та сучасний стан колекції родини Bromeliaceae Juss. у захищеному ґрунті ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо таксономічного та кількісного складу колекції родини Bromeliaceae Juss. Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зазначено основні джерела надходження рослин і напрями ...
1578896
  Сворак Степан Формування та трансформація вічового устрою Руської держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про методологію формаційного підходу до вивчення державного устрою та права Русі виникають у сучасних умовах не випадково. Нині потрібно спростувати легковажні тлумачення надзвичайно складних і доволі суперечливих суспільно-політичних процесіву ...
1578897
  Сворак Степан Формування та трансформація вічового устрою Руської держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про методологію формаційного підходу до вивчення державного устрою та права Русі виникають у сучасних умовах не випадково. Нині потрібно спростувати легковажні тлумачення надзвичайно складних і доволі суперечливих суспільно-політичних процесіву ...
1578898
  Сворак Степан Формування та трансформація вічового устрою Руської держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про методологію формаційного підходу до вивчення державного устрою та права Русі виникають у сучасних умовах не випадково. Нині потрібно спростувати легковажні тлумачення надзвичайно складних і доволі суперечливих суспільно-політичних процесіву ...
1578899
  Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Яковенко О.І. ; КНУТШ. – Киев, 2008. – 234л. + Додатки : л.1-184. – Бібліогр. : л.199-234
1578900
  Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Яковенко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1578901
  Димитрюк Володимир Миколайович Формування та функціонування мережі залізниць Буковини Австро-Угорського періоду: 1866-1918 : Автореф. дис. ...канд. істор. наук: 07.00.07 / Димитрюк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1578902
  Димитрюк Володимир Миколайович Формування та функціонування мережі залізниць Буковини Австро-Угорського періоду: 1866-1918 : Дис. ... канд. істор. наук / Димитрюк В.М.; Укр.акад. аграрних наук. Держ. наукова сільськогосп. біб-ка. – Київ, 2004. – 178с. – Бібліогр.: л. 156-178
1578903
  Фігурка М.В. Формування тарифів на житлово-комунальні послуги для населення України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 21-26. – ISSN 2308-1988
1578904
  Панасюк І.П. Формування тарифної політики авіакомпанії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 21-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1578905
  Хабірова Л.І. Формування творчої ініціативи підлітків у процесі розв"язання учбових задач : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Хабірова Лариса Ігорівна ; Нац. ун-т "Остроз. академія". – Острог, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1578906
  Вінглівськт Н. Формування творчої компетентності засобами літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 7/8, квітень. – С. 66-68
1578907
  Бейліс Л. Формування творчої спрямованості діяльності бібліотечного колективу // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 9-13
1578908
  Кавицька Т.І. Формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі з української мови на англійську : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кавицька Тамара Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологї. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1578909
  Скибінський О.С. Формування теоретичних засад інфраструктури житлового будівництва / О.С. Скибінський, О.Ю. Григор"єв, О.О. Пшик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 309-315. – ISSN 0321-0499
1578910
  Фурса С. Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних правовідносин: сутність, система, ознаки та класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та систему виконавчих правовідносин, сформульовано дефініцію виконавчих процесуальних відносин, їх ознаки та дано пізні підстави для класифікації даних правовідносин. Раскрыта сущность и система исполнительных правоотношений, ...
1578911
  Бойко Т.Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Бойко Т.Г. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 34 с. – Бібліогр. : 27 назв
1578912
  Аврамчук О.П. Формування території Галицької землі протягом другої половини XIV – останньої третини XV ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 3-9. – ISSN 1996-9872
1578913
  Сергійчук В.І. Формування території козацької держави // Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 54-67
1578914
  Горобець С.М. Формування території Чернігівського полку у другій половині XVII ст. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 194-203. – ISSN 2409-2037
1578915
  Нахаєва Я.М. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення гуманітарних дисциплін / Я.М. Нахаєва, М.О. Сокол, Т.І. Горпініч // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 160-163
1578916
  Андрущенко І.С. Формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю з урахуванням досвіду антитерористичної операції / І.С. Андрущенко, Ю.О. Заєць, Ю.І. Запорожченко // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – C. 65-66
1578917
  Дем"янюк К. Формування технічної уяви у курсантів-прикордонників із застосуванням системи автоматизованого проектування Solid Works // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 79-88. – ISSN 1682-2366
1578918
  Пєхота О.М. Формування технологічної культури сучасного викладача // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 37-43. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
1578919
  Мисливець Л.В. Формування технопарків як фактор інноваційного розвитку промисловості України // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 52-55. – (Економіка, менеджмент, маркетинг ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
1578920
  Занфіров В.А. Формування типу та особливостей стратегії регіонального розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 89-94. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1578921
  Сухомлин О.Ю. Формування толерантних та інтолерантних елементів журналістських текстів у контексті етностериотипізації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 246-251
1578922
  Артеменко М.А. Формування транснаціональної еліти як чинник глобалізаційних процесів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 91-96. – ISSN 2077-1800
1578923
  Смирнов І. Формування транспортно-логістичних кластерів у ЄС: український контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-19. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості та характерні риси процесів формування транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) у ЄС, зокрема, їх поділ на портові, прикордонні, регіональні; їх взаємодію, що призводить до виникнення нових категорій ТЛК - мультипортів - гейтвеїв та ...
1578924
  Бєлова О. Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 52-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1578925
  Колюх В. Формування трипартійної системи в Україні: передумови й перспективи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 18-20.
1578926
  Гетьман О.О. Формування трудового потенціалу як напрям забезпечення економічної безпеки держави // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – C. 7-15. – ISSN 2306-546X
1578927
  Бейдик О.О. Формування туристично-інформаційних центрів в Україні за сприянням Європейського Союзу / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 84-94. – ISBN 978-966-455-002-1
1578928
  Лебедєва А. Формування у майбутніх учителів системи компетенцій у процесі професійної підготовки / А. Лебедєва, Т. Люріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-48. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті актуалізовано проблему формування у майбутніх учителів системи компетенцій у процесі професійної підготовки, проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття ключових компетентностей (key competencies). Виявлено загальну тенденцію вищих ...
1578929
  Личко Л.Я. Формування у майбутніх фахівців з менеджменту та економіки стратегічної компетенції в говорінні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-42. – ISSN 1817-8510
1578930
  Блінова Г.О. Формування у процесі навчання юристів професійного підходу до використання інформації з обмеженним доступом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 13-15
1578931
  Дерба С.М. Формування у студентів-іноземців практичного знання українських конструкцій і слів на позначення часу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 143-147


  У статті розглянуто доцільність прямого методу при формуванні у студентів-іноземців практичних знань конструкцій і слів на позначення часу в українській мові. Проаналізовано структуру заняття, послідовність та приклади завдань, які необхідно виконати ...
1578932
  Зірко І.П. Формування у студентів -іноземців комунікативної компетенції у професійно орієнтованому читанні на заняттях з української мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 89-97


  У статті розглядаються основні шляхи формування комунікативної компетенції в читанні навчальної літератури у студентів-іноземців, визначається циклічність занять, аналізується зміст кожного з циклів, а також подається перелік лексико-граматичних ...
1578933
  Плахотнік О. Формування у студентів географічної картини світу як компоненту екологічної культури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 122-129.
1578934
  Плахотнюк Ольга Формування у студентів екологічної культури як засіб гуманізації відносин з природою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 22-25 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
1578935
  Рожанська Н.В. Формування українського громадянського суспільства і гуманітарна освіта // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 72-78. – ISBN 978-966-651-760-2


  У межах зовнішньоінституційного підходу в соціології освіти виявляються основні фактори взаємодії гуманітарної освіти і громадянського суспільства в Україні. Виявлені фактори аналізуються в контексті трансформації соціальної структури українського ...
1578936
  Калакура Ярослав Формування українського патріотизму: історичне та історіографічне підгрунтя // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто основні етапи зародження та розвитку українського патріотизму. розкрито його сутність, окреслено методи та засоби національно-патріотичного виховання, показано місце і роль українознавства у цьому процесі.
1578937
  Коцур А. Формування української державності в середині XVII ст. (історіографія проблеми) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 139-146. – ISBN 978-966-2464-25-2
1578938
  Овсейчик Станіслав Володимирович Формування української екологічної термінології : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Овсейчик С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л.197-199
1578939
  Ситченко А. Формування української ментальності в процесі вивчення творів С.Черкасенка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 28-34
1578940
  Білостоцький М.О. Формування української національної ідеї та "ідеологічна індустріалізація" в СРСР у 50-х рр. XX ст. / М.О. Білостоцький, Я.М. Кунденко // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Проценко О.П., Чернієнко В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3/4. – C. 89-94. – ISSN 2073-803X
1578941
  Приятельчук О. Формування української системи менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 87-89. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес становлення та розвитку національного українського стилю управління. Установлено, що різкий перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки привніс специфічні риси, якими характеризується як українське бізнес-середовище, ...
1578942
  Цимбал Н. Формування української термінології органічної хімії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263


  У статті описано закономірності й особливості системної організації та творення української термінології органічної хімії. Наведено стислі відомості з історії кодифікації терміносистеми. Здійснений лінгвістичний анализ спрямовано на вироблення ...
1578943
  Смовженко Л.Г. Формування умінь полілогічного спілкування на уроках англійської мови у початковій школі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 254-257
1578944
  Хом"юк І.В. Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм : Монографія / І.В. Хом"юк, В.А. Петрук; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 185 с. – ISBN 966-641-094-Х
1578945
  Вишневський С.Я. Формування умов оптимальності усталених режимів неоднорідних електромереж з довгими лініями електропередачі з використанням узагальнених математичних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Вишневський Святослав Янович ; М-во освіти і науки україни, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1578946
  Волярська О.С. Формування управлінської компетентності керівників закладів освіти в умовах післядипломної підготовки // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 78-82
1578947
  Козлов Д. Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 50-58. – ISSN 2078-1016
1578948
  Головко С. Формування управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту як психолого-педагогічна проблема // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (90). – С. 17-35. – ISSN 2077-1827
1578949
  Совгиря О. Формування уряду України за Конституцією України, зі змінами 2004 року: проблемні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-18. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Суспільно-політичні події, що мають місце в Україні на сучасному етапі, обумовлюють необхідність дослідження на якісно нових засадах статусу вищих органів державної влади. Зокрема, "повернення" до Конституції України, зі змінами 2004 р., вимагає ...
1578950
  Задільська Г. Формування усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції у студентів мовної спеціальності ВНЗ // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – С. 87-91


  У статті запропонована модель формування англомовної граматичної компетенції усного мовлення студентів мовної спеціальності ВНЗ, визначені принципи комунікативно-конгнітивного підходу до умов навчання усного мовлення, структурований зміст навчання на ...
1578951
  Капля Л.І. Формування успішної взаємодії в студентському колективі морського навчального закладу // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 83-86. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1578952
  Вальчук М.П. Формування установки правової відповідальності як одного з компонентів правосвідомості учнів професійних ліцеїв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 31-34. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито зміст та значення установки правової відповідальності як одного з компонентів правосвідомості учнів професійних ліцеїв.
1578953
  Бригинець І. Формування уявного образу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 153-154.
1578954
  Машкіна Л. Формування фахової компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в освітньому процесі закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 80-84. – ISSN 2308-4634
1578955
  Сусь Б.А. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного мислення / Б.А. Сусь, Б Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 55-57. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507


  У статті подано особливості навчання студентів курсу теоретичної фізики.
1578956
  Толкачова Н.Є. Формування феодальної земельної власності у давньоруській державі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-25.
1578957
  Александров Г.Ф. Формування філософських поглядів Маркса і Енгельса : лекція, прочит. 19 і 23 жовтня 1940 р. у Вищій партійній школі при ЦК ВКП(б) / Александров Г.Ф. – Київ : Полытвидав при ЦК ВКП(б)У, 1941. – 48 с.
1578958
  Мицик В.В. Формування філософської та політико-правової думки про права людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 175-179.
1578959
  Алексеюк Л. Формування фінансових результатів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-40
1578960
  Гриценко О.В. Формування фінансових ресурсів для забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 128-138. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1578961
  Тхорук В.П. Формування фінансових ресурсів та шляхи підвищення ефективності управління ними на підприємствах харчової промисловості // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 125-128 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1578962
  Тархов В П. Формування фінансово-економічних механізмів постіндустріального розвитку / В П. Тархов, О.О. Хворост, А І. Лакиза // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 16-21. – (Економічні науки)
1578963
  Зінов"єв Ф.В. Формування фінансово-економічної стійкості аграрних підприємств України / Ф.В. Зінов"єв, С.Ю. Лагода // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 44-47. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1578964
  Власюк В.Є. Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 89-94. – Бібліогр.: 6 назв
1578965
  Гуменюк В.В. Формування фінансово й організаційно спроможних органів місцевого самоврядування в Україні / В.В. Гуменюк, Р.І. Перегуда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С.156-163
1578966
  Лещук В.П. Формування фінансового капіталу фінансово-промислових груп у ринкових умовах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 142-145. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1578967
  Ткаченко Н.М. Формування фінансової звітності в умовах глобалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 348-351. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1578968
  Шевченко О.Ю. Формування фінансової складової національної економічної безпеки в умовах глобалізації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17.
1578969
  Леваєва Л.Ю. Формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 226-230. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання регулювання ломбардної діяльності як інструменту впливу на економічний розвиток країни. Метою роботи є визначення особливостей формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ в ...
1578970
  Іванова М.І. Формування фінансової функціональної стратегії / М.І. Іванова, Д.М. Потьомкін // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 8-17. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
1578971
  Гуцол Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв"язання проблеми // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 7-9
1578972
  Лисенко Л. Формування фонду медіадокументів та тенденції їх використання в бібліотеці ВНЗ Укоопслілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" / Лариса Лисенко, Валерія Глухова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 14-15. – ISSN 1811-377X


  У статті викладено результати дослідження, яке проводилося бібліотекою ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" (Україна) в рамках виконання науково-дослідної роботи "Функціонування єдиного інтегрованого автоматизованого комплексу ...
1578973
  Купріянова М.О. Формування французької вимови у Квебеку з 17 сторіччя до наших днів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 175-181.
1578974
  Магомедова А.М. Формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Магомедова Аліна Магомедівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 208, [3] л. – Додатки: л. 197-208. – Бібліогр.: л. 173-196
1578975
  Магомедова А.М. Формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Магомедова Аліна Магомедівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1578976
  Точилін В.О. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар"єри, ринкова влада і державне регулювання : економічна історія та історія економічної думки / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 23-38 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1578977
  Кузьменко А.М. Формування християнських уявлень про дух // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1728-3671
1578978
  Волков С.М. Формування художньої культури України: особливості регулятивних методів культури й освіти 30-х рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 4-19
1578979
  Гончаренко І.О. Формування цивілізацій А. Тойнбі у сучасному прочитанні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 190-199.
1578980
  Андрєєва О.М. Формування цивілізаційної ідентичності України в контексті вибору оптимальної моделі її національної безпеки // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 338-348
1578981
  Гетманцев О.В. Формування цивільних процесуальних норм на території України в кінці ІХ ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 25-30. – (Правознавство ; Вип. 478)
1578982
  Байрам У.Р. Формування цілей кредитної політики в структурі стратегій регіонального комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 125-127. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1578983
  Вінницький С. Формування цілей управління золотовалютними резервами у світовій економіці. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 18-28. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1578984
  Хмельков А.В. Формування цілісної системи державного фінансового контролю в Україні : монографія / А.В. Хмельков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 290, [2] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 257-290. – ISBN 978-966-623-894-1
1578985
  Пельтек Формування цілісної системи мотивації персоналу підприємства в контексті управління прибутком підприємства / Пельтек, К.О. Капустян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 159-164. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1578986
  Синицька О.І. Формування ціннісних мотиваційних механізмів як елемент управління людськими ресурсами підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-39.
1578987
  Гнот С. Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 83-87. – ISSN 1728-3671
1578988
  Личова Г. Формування цінності бренду країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-26. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні підходи до формування цінності бренду країни, проаналізовано проблеми побудови цінності бренду країни та визначено взаємозв"язок цінності бренду продукту і цінності бренду країни. Theoretical approaches of country brand equity ...
1578989
  Ковтун М.Ф. Формування черепа і скелета кінцівок птахів в ембріогенезі / М.Ф. Ковтун, О.В. Шатковська, Ю.В. Шатковський; НАНУ, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ : Наукова думка, 2008. – 200с. : іл. – Проект "Наукова книга" - 2007. – ISBN 978-966-00-0709-3
1578990
  Курінна Марина Формування чеських поселень на Півдні України: чехи Північного Приазов"я (60-ті роки XIX ст. - початок XX ст.) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 65-72. – ISSN 0130-6936
1578991
  Скопненко Б.О. Формування чехословацьких військових частин на території СРСР в роки Другої світової війни та їх участь у фронтових операціях Червоної армії (1941-1945 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Скопненко Богдан Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 219 л. – Бібліогр.: л. 178-219
1578992
  Скопненко Б.О. Формування чехословацьких військових частин на території СРСР в роки Другої світової війни та їх участь у фронтових операціях Червоної армії (1941-1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Скопненко Богдан Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1578993
  Шкарупа О. Формування читацьких навичок сучасного школяра використання духовно-морального потенціалу художнього тексту // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 9 (380). – С. 9-12
1578994
  Яценко Таміла Формування читацької компетентності учнів: методична "мода" чи вимога сучасності? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 82-90. – Бібліогр. в кінці ст.
1578995
  Пазюк Ю.М. Формування шару шихти з заданими характеристиками шляхом управління процесом сегрегації (на прикладі агломераційного виробництва) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 - Збагачення корисних копалин / Пазюк Ю.М. ; МОНУ, Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1578996
  Адамович С.В. Формування штучного етносу "новоросів" з метою дезінтеграції Півдня України // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 7-19. – ISBN 978-966-428-305-9
1578997
  Гедін М.С. Формування Я. М. Шульгіна як ученого-історика // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 170-175. – ISBN 966-614-021-7
1578998
  Жукевич І.В. Формування явних та неявних принципів права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 43-49.
1578999
  Крупка Ю. Формування ядерного законодавства України в контексті її євроінтеграції // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-75
1579000
  Захарова О.П. Формування, фактори впливу та стан відсоткових ставок за банківськими кредитами // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 80-85
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,