Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1576001
  Головащенко С.І. "Українська псалтир" М.О. Максимовича як феномен вітчизняної біблеїстики: кілька запитань до тексту // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 55-62.
1576002
  Головченко В. "Українська тема" в політиці Антанти 1914-1916 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маловідомі аспекти "українського питання" в контексті європейських міжнародних відносин на початковому етапі Першої світової війни. The article spotlights little-known aspects of the Ukrainian question in context of the European ...
1576003
  Радишевський Р. "Українська школа" в польському романтизмі як міжнаціональна літературна формація // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 92-106. – Бібліогр.: Літ.: с.105-106; 17 п.


  У статті обгрунтовується теза про те, що феномен "української школи" в польському романтизмі становив унікальну літературну формацію українсько- польського культурно-етнічного пограніччя. Генетично черпаючи з козакофільської міфології "школа" являла ...
1576004
  Савенець А. "Українська" Шимборська: перекладність мозаїки культур // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 35-45
1576005
  Верба І. "Українське відродження неодмінно розпочнеться..." // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 146-148. – ISSN 0869-3595


  Оглоблин Олександр Петрович - професор кафедри новітньої історії України
1576006
  Копиця М.Д. "Українське музикознавство": півстолітній шлях формування науки про музику // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 3-10
1576007
  Комар В.Л. "Українське питання" в політиці урядів Польщі (1926-1939 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С. 120-128. – ISSN 0130-5247
1576008
  Мельничук Ю.Г. "Українське питання" в церкві в рецепції газети "Буковина" (1885-1910) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 64-70. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано матеріали на релігійну проблематику в газеті «Буковина» (1885–1910), що стосуються становлення українців як нації, крізь призму православної церкви. Цьому процесові консисторія перешкоджала тотальною румунізацією й забороною української ...
1576009
  Котельницький Н.А. "Українське питання" у Російській імперії другої половини XIX ст. очима земського лібералізму Північної України: візія І.І. Петрункевича (1843-1928) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 218-222. – ISSN 2218-4805


  У світлі імперської політики імператора Олександра ІІ по відношенню до неросійських периферій Російської імперії показані офіційні прояви антиукраїнської політики російського деспотизму, візія І. Петрункевичем російсько-українських відносин. Розглянуто ...
1576010
  Сигалов А. "Українське питання". У спогадах Микити Хрущова, дослiдженнях Роя Медведєва й коментарях автора // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 березня (№ 29). – С. 6-7


  5 липня 1994 року виповнилося сто рокiв вiд дня народження Микити Сергiйовича Хрущова. Син Хрущова - Сергiй Микитович, який на той час жив у мiстi Провiденс, штат Род-Айленд (США) i був професором Інституту мiжнародних дослiджень Томаса Уотсона ...
1576011
  Задорожний М.П. "Українське село" у Чикаго // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 40-41 : фото
1576012
  Моця О. "Українське" та "малоросійське" в "Записках о Южной Руси" Пантелеймона Куліша // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 67-75. – ISBN 978-966-02-5639-2


  Важливим у вивченні проблеми самоусвідомлення кожного народу, в тому числі й українського, є питання встановлення історії власних самоназв. У цьому сенсі цікавим є використання термінів "малоросійський" та "український" П.О. Кулішем у його відомій ...
1576013
  Пасішна Наталія Українська - мова минулого, сучасного чи майбутнього? : фрагменти підсумкового уроку-дискусії у старших класах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-88
1576014
  Черкашина Л. Українська "культура серця" в образах і символах національного фольклору // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-53. – Бібліогр.: 32н.
1576015
  Ядвась М.П. Українська Автокефальна Православна Церква. / М.П. Ядвась. – Мюнхен-Інгольштадт, 1956. – 228с.
1576016
  Цимбалюк-Скопненко Українська авторська лексикографія: здобутки та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-14. – Бібліогр.: Літ.: с.11-14; 66 назв. – ISSN 1682-3540
1576017
  Набок Світлана Валеріївна Українська академія наук як чинник формування національного наукового простору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Роль Української академії наук у процесі формування національного наукового простору у період 1920-х рр. Автор аналізує структурні особливості цієї установи, що дозволили за короткий період об"єднати навколо академії значну частину наукової спільноти ...
1576018
  Кузнєцов Володимир Іванович Українська аналітика науки: спроба метааналізу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-50. – Бібліогр.: с. 16, 18-20, 22, 24, 28-30,. – ISSN 0235-7941
1576019
  Романчук В.Р. Українська аристократична традиція: національне й геололітичне значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найважливіші проблеми буття аристократичної традиції на українських землях і зв"язок між історичними структурами та сучасністю. Проводиться аналіз політичних і соціальних процесів, що виступають чинниками формування української модерної ...
1576020
  Полякова Алла Українська аристократія ХІХ ст. (за мемуарами П. Ламсдорфа-Галагана) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 219-224


  Стаття базується на іноземному рукописному матеріалі й відкриває невідомі сторінки життя та суспільно-політичної діяльності представників укр. панства XIX ст.
1576021
  Матяш І. Українська архівна наука на сучасному етапі: архівознавство в колі історичних дисциплін // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 5-12.
1576022
  Матяш І.Б. Українська архівна періодика 1920-1930-х рр.: Історія, бібліографія, бібліометрія / І.Б. Матяш; НАНУ. НБУ ім.В.І.Вернадського. Укр. держ. науково-дослід. ін-тут архівної справи та документознавства. – Київ, 1999. – 480 с. – ISBN 966-02-1357-3
1576023
  Ксеневич М.Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі, часі, інформації : Основи українського архітектурознавства / Українська академія архітертури; Михайло Ксеневич. – Київ, 2005. – 426с. – ISBN 966-8126-69-6
1576024
  Прилуцька О. Українська багатопартійність в історичних студіях І. Ф. Кураса // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 273-279. – ISBN 978-966-02-5322-3
1576025
   Українська байка. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – На обкл.: Сковорода Г., Гребінка Є., Глібов Л. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3366-8
1576026
   Українська байка. – Харків : Фоліо, 2007. – 320с. – На обкл.: Г. Сковорода, Є. Гребінка, Л. Глібов. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-3765-7
1576027
  Піщанська В.М. Українська барокова ікона в художніх колекціях Дніпропетровщини: типологія та своєрідність : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Піщанська В.М. ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1576028
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie. Bd. 3 / видає Бібліографічна Комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 3)
Т. 3 : (Роки 1892-1893). – 1911. – 290 с. – Примірник за інв. № 108876 дефектний, бракує стор. 241-290
1576029
  Михальчук Василь Українська Бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі : Заснування, розвиток, діяльність (1926-1998) / Михальчук Василь. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 656с. – ISBN 966-7018-39-3
1576030
   Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
Рік 33, ч. 54. – 1991
1576031
   Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
N 60/61. – 1997
1576032
   Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
N 62. – 1999
1576033
   Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
N 64. – 2001
1576034
   Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : Інформаційний бюлетень. – Paris
Ч.65. – 2002
1576035
  Лазарєва О. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 23-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автори визначають основні віхи становлення Української бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі. Розкриваючи подекуди трагічні сторінки історії бібліотеки, яка була майже знищена фашистами під час Другої світової війни, дослідники докладно зупиняються на ...
1576036
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
Вип. 4. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1576037
  Бовсунівська Т.В. Українська бурлескно-травестійна література першої половини 19 століття (в аспекті функціонування комічного) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; Т.В. Бовсунівська. – Київ : Київський університет, 2006. – 178 с. – ISBN 966-594-724-9
1576038
  Дімаров А.А. Українська вендета : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1995. – 248 с. – ISBN 5-308-01634-8
1576039
  Задорожний Микола Українська Венеція // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45
1576040
  Івановська О.П. Українська весільна драма : міфологічні витоки, звичаєво-правові основи сімейного прававесільна драма // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 10-18. – Бібліогр.: С. 9-10
1576041
  Домановський Андрій Українська візантиністика в Харківському університеті / Домановський Андрій, Пархоменко Марія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 115-121
1576042
  Позняков Олексій Павлович Українська військова преса як складова інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917-1921 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Позняков О.П.; КУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – 20 с.
1576043
  Карпов В.В. Українська військова символіка / В.В. Карпов, Д.В. Табачник. – Київ : Либідь, 2004. – 272 с. – ISBN 966-06-0344-4
1576044
  Науменко Н.В. Українська вільновіршова пародія як феномен літературної критики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 191-198. – ISBN 978-966-171-217-0
1576045
  Сачок О. Українська Віслава Шимборська: ретроспектива та перспективи рецепції творчості // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 145-152. – ISSN 0203-9494
1576046
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 40-річчя її участі у визвольних змаганнях: (матеріяли до історії). – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк, 1958. – 674 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1576047
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 40-річчя її участі у визвольних змаганнях в 1918-1920 рр. : матеріяли до історії. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 2. – 1960. – 383 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1576048
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 40-річчя її участі у визвольних змаганнях в 1918-1919 рр. : матеріяли до історії. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 3. – 1966. – 232 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1576049
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 50-річчя її участи у визвольних змаганнях. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 4 : (Матеріяли до історії). – 1968. – 291 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1576050
  Тимченко Є. К. Українська граматика / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 168 с
1576051
  Рощина Л.О. Українська греко-католицька церква за кордоном (кін. XIX - кін. XX ст.) / Л.О. Рощина, Н.М. Романенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 53-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проведено історичний аналіз розвитку Української греко-католицької церкви за кордоном кін. ХIX - кін. XX ст. Доведено, що започаткування діяльності церкви в США, Канаді, Австралії та країнах Європи пов"язано з еміграцією українців за кордон ...
1576052
  Гуркіна С.В. Українська греко-католицька церква і Ватикан : спроби контактів у 1944-1949 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 73-90. – (Історія ; Вип. 22)
1576053
  Ларіонова Л.Д. Українська гривня:історія та сьогодення / Л.Д. Ларіонова, З.О. Зразюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.50-54
1576054
  Чорнописький І. Українська громада в Австралії - досвід проживання в англомовному середовищі // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 225-230. – ISBN 966-8547-61-6
1576055
  Мотрук С. Українська громада в Чехії: історія та сьогодення // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-48
1576056
  Лакінський Є. Українська громада Квебека // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 1. – С. 157-168
1576057
   Українська Громадська Група сприянню виконання Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1641-0
Т.1 : Особистості. – 2001. – 208с.
1576058
   Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1642-9
Т.2 : Документи і матеріали. 9 листопада 1976 - 2 липня 1977. – 2001. – 196с.
1576059
   Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1643-7
Т.3 : Документи і матеріали. Серпень 1976 - 10 грудня 1978. – 2001. – 240с.
1576060
   Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1644-5
Т.4 : Документи і матеріали. 10 грудня 1978 - 11 березня 1988. – 2001. – 256с.
1576061
  Попик Володимир Українська держава - це його життя / Попик Володимир, Чапуга Степан // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 2-3. – ISSN 1814-5078
1576062
  Середа А.М. Українська держава гетьмана П.Скоропадського (державотворчій аспект) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.59-65. – ISSN 1563-3349
1576063
  Грибоєдов Сергій Валентинович Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: історіографічне дослідження : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.06 / Грибоєдов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1576064
  Федущак-Паславська Українська держава козацької доби // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 74-80. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1576065
  Рябошапко Леонід Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна послідовно прагне реалізувати європейський вимір етнонаціональної політики. Задля виконання цього завдання вона, згідно з вимогами міжнародних стандартів, виважено здійснює політико-правове регулювання етнонаціональних взаємин, формує та ...
1576066
  Рябошапко Л. Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 24-26
1576067
  Степанков Валерій Степанович Українська держава у середині XVII століття: проблеми становлення й боротьби за незалежність (1648-1657 роки) : Дис... докт. істор.наук: 07.00.02 / Степанков Валерій Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 68л.
1576068
  Личенко І.О. Українська держава як суб"єкт охорони права власності // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 87-91.
1576069
  Бедрій А. Українська держава, відновлена Актом 30 червня 1941 / Анатоль Бедрій ; Центр Нац. Відродження ім. С. Бендери. – Дрогобич, 2001. – 80 с.
1576070
  Іванченко Р. Українська державницька ідея в суспільно-політичній думці 9-13 ст. : (крізь призму концепцій "Повісті минулих літ") / Раїса Іванченко; Київськ. нац. ун-т. – Київ : КиМУ, 2004. – 176с. – ISBN 966-8299-12-4
1576071
  Іванченко Р. Українська державницька ідея в суспільно-політичній думці 9-13 ст. : Монографія / Раїса Іванченко; Київський міжнародний університет. – 2-е вид., допов. – Київ : Київський міжнародний університет, 2006. – 380с. – ISBN 966-8299-12-4
1576072
  Бевз Т. Українська державність: ідеологія, політика, практика (система народоправства у теоретичних концепціях Н. Григорієва / Т. Бевз; Інститут політ. і етнонац. досліджень НАНУ. – Київ, 2004. – 248 с. – ISBN 966-7629-12-0
1576073
  Малкош Володимир Українська дивізія "Галичина" в світлі "легіонової" політики 20 сторіччя / В.Малкош. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 32с. – ISBN 978-966-668-145-7
1576074
  Головченко В.І. Українська дипломатія 1917-1920 років: уроки історії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 22-26.
1576075
  Губерський Л. Українська дипломатія в постатях // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 4. – С. 105-109. – ISSN 1682-2366
1576076
   Українська діалектологія : Методичні рекомендації для студ.фак-ту української філології денної та заочної форм навчання. – Луганськ, 2001. – 27с.
1576077
  Лозинський Аскольд Українська діаспора - аналіза сучасного // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 270-272
1576078
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго, 1992-. – ISBN 5-12-004237-6
Число 3. – 1993
1576079
   Українська діаспора : Соціологічні та історичні студії / В. Євтух, В. Трощинський, А. Попок, О. Швачка; КНУТШ; Центр сучасного суспільствознавства. – Київ : Фенікс, 2003. – 228с. – ISBN 966-651-110-X
1576080
  Строй В. Українська діаспора : сучасний вимір і проекція в майбутнє // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 7/8 (201/202). – С. 47-48


  Суб"єктивні нотатки з Третього Міжнародного Конгресу "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція в майбутнє."
1576081
  Миколюк Л.Л. Українська діаспора в Австралії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 225-230. – ISSN 1729-360Х
1576082
  Коростій Ольга Українська діаспора в Королівстві Бельгія ( можливі напрямки співпраці ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 265-266
1576083
  Карпенко Світлана Українська діаспора в Республіці Казахстан: історія розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 274-279
1576084
  Чернова К.О. Українська діаспора в республіці Казахстан: статус, етнічність, еміграційні установи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються статус, етнічність та еміграційні установки представників української діаспори в Республіці Казахстан. Основну увагу приділено виявленню соціальних чинників, існуючих тенденцій та еміграційних установок даної категорії осіб у цій ...
1576085
  Ідзьо В. Українська діаспора в Росії. Українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія / В. Ідзьо. – Львів : БаК, 2002. – 304с. – ISBN 966-7065-31-6
1576086
  Чернова К. Українська діаспора в транснаціональному просторі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 74-82.
1576087
  Заянчук Ю. Українська діаспора Канади: від перших шкіл до першої кафедри української мови в університеті // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.73-75. – ISSN 0131-6788
1576088
  Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : автореф. ... д-ра філос. наук:09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 37 с. – Бібліогр.: 18 назв
1576089
  Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : д-ра. ... канд. філос. наук: 09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 459с. – Бібліогр.: л. 415-459
1576090
   Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська; Гінзбург М.Д. [та ін.] ; за ред. М.Д. Гінзбурга. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : ІНКОС ; Центр навчальної літератури, 2007. – 672 с. – Бібліогр.: с. 606-654. – ISBN 966-8347-50-1
1576091
  Бондаренко Неллі Українська для шкіл з російською мовою навчання : орієнтовне календарне планування уроків і тематичного контролю для 8 класу 12-річної школи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 5-8. – Бібліогр.: с. 5. – ISSN 0130-5263
1576092
  Бондаренко Н. Українська для шкіл з російською мовою навчання. 9 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 5-8. – ISSN 0130-5263
1576093
  Галич О.А. Українська документалістика на зламі тисячоліть : специфіка, генеза, перспективи: Монографія / О.А. Галич. – Луганськ : Знання, 2001. – 246с. – ISBN 966-617-083-3
1576094
  Чалий С. Українська доля: голодний 1947-й... // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-79. – ISSN 1812--514Х
1576095
  Дем"янівська Л.С. Українська драматична поема : (Проблематика, жанрова специфіка) / Л.С. Дем"янівська. – Київ : Вища школа, 1984. – 160с.
1576096
  Комаров М. Українська драматургія : Збірка библіографічних знадобів до исторії української драми і театра українського (1815-1906 р.) / зібpав і впорядкував [та авт. пеpедм.] М. Комаpов. – Одеса : Друк Є Фєсенка, 1906. – VI, 230 с.


  Додаток [1]: Hайглавнійші спільні писання пpо укpаїнську мову, літеpатуpу и пpо укpаїнське питання: с. 63-70. - Додаток 2: Якого pоку скільки книг було надpуковано: с. 70-74.
1576097
   Українська драматургія : кращі класичні твори / [ ред.: О.В. Зав"язкін, Ю.В. Жиронкіна та ін.; ілюстрації О.І. Альбрехт, С.Ю. Донець ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-481-003-3
1576098
   Українська драматургія 19-20 століть: Михайло Старицький. Іван Карпенко-Карий. Іван Кочерга. – Киев : Наукова думка, 2006. – 408с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0505-9
1576099
  Семенюк Григорій Фокович Українська драматургія 20-х років: конфлікти, характери, жанри : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.02 / Семенюк Григорій Фокович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 63л. – Бібліогр.:л.62-63
1576100
  Курдюмова Д.Ю. Українська драматургія другої пол. XVII -- середини XVIII ст. в системі філософсько-естетичних поглядів доби : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Курдюмова Д. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 170л. – Бібліогр.:л.164-170
1576101
  Тимошик М.С. Українська друкарня Михайла Драгоманова в Женеві: передмови створення, вплив на суспільну думку, подальша доля // Перші міжнародні Драгомановські читання : матеріали / МОіНУ ; Акад. пед. наук України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ред. кол.: В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, П.В. Дмитренко та ін. – Київ, 2003. – Вип.1. – С. 235-239. – ISBN 966-660-124-9
1576102
  Маслов С.І. Українська друкована книга XVI–XVIII століть / С.І. Маслов ; Український науковий ін-т книгознавства. – Київ : Держвидав України, 1925. – 76 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / за ред. Ю.О. Меженка ; Вип. 4)
1576103
  Жулинський Микола Українська духовна атмосфера за інтелектуальним барометром Юрія Шевельова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття написана до столітнього ювілею Ю. Шевельова (1908-2002), розкрито тему "Юрій Шевельов (Шерех) й Україна". Проаналізовано літературознавчу спадщину, зокрема й завершальний двотомник (2001) "Я-мене-мені... (і довкруги)".
1576104
   Українська душа. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі. – (Проблеми)
Кн. 1. – 1956. – 64 с. – Зміст: Українська емоційність/ Є. Онацький; Світовідчування українця/ О. Кульчицький; Родина і душа народу/ Б. Цимбалістий; Душа і пісня/ М. Шлемкевич; Бібліограф. огляд/ В. Дорошенко. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1576105
   Українська економічна думка : хрестоматія. – Київ : Знання, 2007. – 696 с. – ISBN 966-346-208-6
1576106
  Козак Людмила Володимирівна Українська електротехнічна термінологія (словотвірний аспект) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Козак Л.В.; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Київ, 2002. – 20 с.
1576107
   Українська еміграція : Історія і сучасність. (Матеріали міжнар.наукових конференц., присвяч.100-річчю еміграції укр.до Канади). Науково-популярне видання. – Львів : Каменяр, 1992. – 384с. – ISBN 5-7745-0497-2
1576108
  Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні / В. Маруняк. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-27-Х
Т.ІІ : Роки 1952-1975. – 1998. – 128с.
1576109
   Українська енциклопедія лісівництва : В 2-х томах. – Львів : НАНУ, Наукове товариство ім. Шевченка. – ISBN 966-7155-14-5
Т. 1 : А-Л. – 1999. – 464 с.
1576110
  Левчук Л. Українська естетика ХХ століття в іменах : Микола Вороний // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 112-118
1576111
  Левчук Л.Т. Українська естетика ХХ століття: досвід 70-х років // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 26 : Духовний світ слов"янських культур і сучасний цивілізаційний процес. – С. 3-8. – (Філософські науки)
1576112
  Губарець В.В. Українська етнічна преса США та Канади (1945-1994 рр.): особливості висвітлення україно-американських взаємин : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Губарець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1576113
  Губарець В.В. Українська етнічна преса США та Канади (1945 - 1994 рр.) : особливості висвітлення українсько- американських взаємин : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Губарець В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 205л. – Бібліогр.: л. 188 - 205
1576114
  Мостяєв О.І. Українська етнічна територія та її зміна протягом історичного часу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – С. 249-256.
1576115
  Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика : нариси : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Віталій Жайворонок; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини; [ відп. ред. Г.П. Півторак ]. – Київ : Довіра, 2007. – 264 с. – Бібліогр.: с. 249 - 261. – ISBN 978-966-507-202-7
1576116
  Наулко Всеволод Українська етнологія: вчора, сьогодні, завтра // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-12. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается состояние проблемы и перспективы развития украинской этнологии.
1576117
   Українська жіноча проза : Марко Вовчок, Наталія Кобринська, Ольга Кобилянська; [ ред. Н.Д. Кусайкіна ]. – Харків : Прапор, 2007. – 640с. – ISBN 978-966-8690-74-7
1576118
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика". – Київ, 1997-
Вип. 1 (6). – 2007. – 164 с. – Поновлений 2007 року
1576119
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ : Варта, 1997-. – ISBN 978-966-585-068-7
Вип. 2 (7). – 2008. – 156 с. – Поновлений 2007 року
1576120
  Демченко В.Д. Українська журналістика в контексті сучасних громадсько-політичних відносин // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 292-294


  У статті розглядаєтися нова ера української журналістики, яка повинна висвітлювати демократизацію та створення громадсько-правового чи суспільного ТБ й ЗМІ.
1576121
  Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : Дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 408л. – Бібліогр. : л.379-408
1576122
  Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 57 назв
1576123
  Однороженко О. Українська земельна геральдика ХVI-XVII ст. за сфрагістичними джерелами // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 147-164
1576124
   Українська земля. – Нью-Йорк : [ Б. в. ], 1982. – 99 с. : портр. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 8 / 9)
1576125
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1983. – 84 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 10)
1576126
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1987. – 48 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 14)
1576127
  Кононенко Петро Українська земля і люди у світовому часопросторі. Українці у світовій цивілізації та культурі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-30
1576128
  Зеркаль С. Українська земля і нарід за Карпатами / Сава Зеркаль. – Париж : Українська Громада у Франції, 1976. – 264, 3 с., 4 арк. карт. – (Бібліотека "Українського Громадського Слова" ; число 14)
1576129
  Тодоров І.Я. Українська зовнішня політика в 2007 році // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 276-284. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статті розкрито основні напрями української зовнішньої політики протягом 2007 року. Було доведено, що вся зовнішньополітична діяльність держави мала суперечливий характер. Пріоритетними завданнями зовнішньої політики залишалися всебічний захист ...
1576130
  Москалюк М. Українська зовнішня торгівля в другій половині ХІХ - початок ХХ ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 70-76. – ISSN 0869-3595
1576131
  Хоменко В.Я. Українська і світова культура : Підручник / В.Я. Хоменко. – Київ : Україна, 2002. – 333с. – ISBN 966-524-104-4
1576132
  Іванишин М. Українська ідентичність у тлумаченні Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 46-52. – ISSN 0236-1477
1576133
  Шокало О. Українська ідентичність: проблеми й перспективи // Український світ : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 1/6. – С. 36-39.


  Інтервью з Чечель Наталією Петрівною - доктором філософських наук
1576134
  Романчук О. Українська ідентичність: психолінгвістичні, політико-культурні та соціальні аспекти // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 104-118.


  У статті розглядаються психолінгвістичні, політико-культурні та соціальні аспекти утвердження української ідентичності. Особлива увага акцентована на визначенні першорядних мовно-інформаційних проблем, які потребують нагального розв"язання з боку ...
1576135
  Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / Максим Розумний. – Київ : Либідь, 2001. – 288 с. – ISBN 966-06-0167-0
1576136
   Українська ідея та українська держава : бюлетень наукового центру Української республіканської партії. – Київ
Вип. 1. – 1994
1576137
  Козачок Я.В. Українська ідея: з вузької стежки на широку дорогу : (художня і науково-публістична творчість Миколи Костомарова). Монографія / Я.В. Козачок; М-во освіти і науки; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : НАУ, 2004. – 352с. – ISBN 966-598-158-7
1576138
  Бачинський Ю. Українська імміграція в з"єдинених державах Америки / Юліян Бачинський. – Львів : Накладом Ю. Балицького і О. Гарасевича ; З друк. Наукового Т-ва імені Шевченка, 1914. – 492 с. : з 75 іл. і двома картами


  В кн. портр. Ю.О. Бачинського, І. Ардана, М. Бєлі, З. Бичинського, А. Бончевського, І. Волянського, Г. Грушки, Н. Дмитріва, І. Констанкевича, С. Макара, С. Ортинського, М. Підгорецького, В. Сіменовича, М. Стефановича, П. Тимкевича, О. Товта, Д. ...
1576139
  Коляда І. Українська інтелігенція і національний мовно-літературотворчий процес (60-80-і рр. XIX ст.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 18-24
1576140
   Українська інтелігенція під судом КГБ = Ukrainian intellectuals tried by the KGB : матеріяли з процесів В.Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. – [ Б. м. ] : Сучасність, 1970. – 251 c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 7 (26) ; ч. 5 : Документи)
1576141
   Українська історична драма. – Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 620с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-60-0
1576142
   Українська історична наука на сучасному етапі розвитку : 2 Міжнародний науковий конгрес українських істориків. – Кам"янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог : Національний ун-т Острозька академія. – ISBN 1-879070-18-9
Т.1. – 2005. – 480с.
1576143
  Шевченко В.Ф. Українська історична поема ХІХ -- початку ХХ століть. Концепція історизму, жанрова специфіка, шляхи розвитку : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.01 / Шевченко В. Ф.; КУ. – К., 1996. – 49л.
1576144
  Шевченко Віталій Федорович Українська історична поема ХІХ - поч. ХХ ст. Концепція історизму жанров, специфіка, шляхи розвитку. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.01 / Шевченко Віталій Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 354л.
1576145
   Українська історична та діалектна лексика : збірник наукових праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 5-7702-1033-8
Вип. 3. – 1996. – 234с.
1576146
   Українська історична та діалектна лексика : збірник наукових праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 966-02-2595-0
Вип. 4. – 2003. – 428с.
1576147
  Костюк Лариса Кіндратівна Українська історіографія діяльності місцевих рад з другої половини 50-х до середини 80-х років : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Костюк Лариса Кіндратівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 199л. – Бібліогр.:л.159-199
1576148
   Українська історіографія на зламі 20 і 21 століть: здобутки і проблеми. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 406с. – ISBN 966-613-185-4
1576149
  Костиря Анатолій Українська історіографія про воєнно-політичну спецоперацію СРСР в Афганістані 1979-1989 років // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  Несмотря на то, что почти 20 лет назад закончилась десятилетняя военно-политическая спецоперация СССР в Афганистане, она не нашла полного освещения на страницах исторической, военной, учебной литературы. Однако за последние годы в Украине наметился ...
1576150
  Скороходова А. Українська історія в книзі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 7-14. – ISSN 0869-3595


  Виповнилося 70 років Національній історічній бібліотеці України.
1576151
  Дорохіна Т. Українська історія ХІХ - початку ХХ ст. та її висвітлення на сторінках "Визвольного шляху" // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 40-47.
1576152
  Сапожнікова О.В. Українська й зарубіжна література : Початковий курс для іноземних студентів підготовчих факультетів вищих закладів освіти: Підручник / О.В. Сапожнікова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 123с. – ISBN 966-594-533-6
1576153
  Фігус-Ралько Анна Українська Канада = Ukrainian Canada / Фігус-Ралько Анна; КНУТШ;Упоряд., авт. передм. М. Тимошик. – Київ - Вінніпег : Наша культура і наука, 2001. – 142с. – ISBN 966-7821-02-1
1576154
   Українська Католицька Церква назустріч ювілеєві тисячоліття : Матеріяли 4 Конгресу мирян Українського патріярхального світового об"єднання (УПСО), Рим, 14-16 лютого 1982 р. – Рим, 1983. – 213с. : портр. – (Бібліотека мирянина ; Ч. 2)
1576155
  Панчук Н. Українська книга в бібліотеках Закарпаття // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31
1576156
   Українська книга на XV Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-51
1576157
   Українська книга на XV Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-51
1576158
   Українська книжка в Монреалі / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 44-45
1576159
  Калакура Ярослав Українська козацька держава в джерелознавчих студіях Теодора Мацьківа / Калакура Ярослав, Глагола Яна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-115
1576160
  Кривошея В.В. Українська козацька старшина / Кривошея В.В.; НАНУ; Ін-т нац. відносин і політології; ПП "Центр генеалогії і біографіки". – Київ. – ISBN 966-02-0151-6
Ч.1 : Урядники гетьманської адміністрації: реєстр. – 1997. – 104 с.
1576161
  Щербін В. Українська концептологія і концептографія: погляд із Білорусі / В"ячеслав Щербін // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-40. – Бібліографія: с. 34-40 (154 назв.). – ISSN 1682-3540
1576162
  Щербін В"ячеслав Костянтинович Українська концептологія і концептографія: погляд із Білорусі // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Розглянуто доробок українських дослідників у новітніх напрямках когнітивної лінгвістики та визначено їхні пріоритети, зокрема, у концептології. Здійснено спробу визначити місце концептології та концептографії в структурі сучасних уявлень стосовно ...
1576163
  Фещенко В.М. Українська кооперативна думка другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: сучасний погляд // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 89-92. – (Економічні науки)
1576164
  Каптуренко М.Г. Українська корупція як предмет політико-економічного дослідження // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.153-163. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1576165
  Безбородько М.І. Українська кристалічна смуга та корисні копалини України / М.І. Безбородько. – Б.м. – С.31-44. – Окремий відбиток
1576166
  Розвадовська Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів / Розвадовська, , Лілія // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
1576167
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2001
1576168
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2001
1576169
  Огієнко І. Українська культура / Іван Огієнко ; упоряд., авт. передмови та комент. М.С. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 342 с. – (Серія 2: Зарубіжні першодруки ; Т.2). – ISBN 966-7821-06-4
1576170
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2002
1576171
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2002
1576172
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2002
1576173
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2002
1576174
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2003
1576175
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3/4. – 2003
1576176
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2003
1576177
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2003
1576178
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2003
1576179
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2003
1576180
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2003
1576181
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2004
1576182
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2/3. – 2004
1576183
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2004
1576184
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2004
1576185
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3/4. – 2005
1576186
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 2005
1576187
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2006
1576188
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2006
1576189
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2007
1576190
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2007
1576191
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 2007
1576192
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2008
1576193
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2008
1576194
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2008
1576195
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2008
1576196
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2008
1576197
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2008
1576198
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2008
1576199
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 2008
1576200
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 12 (987). – 2008
1576201
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1 (988). – 2009
1576202
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2 (989). – 2009. – 48 с.
1576203
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3 (990). – 2009
1576204
  Дорошкевич О. Українська культура в двох столицях Росії / О. Дорошкевич. – К, 1945
1576205
   Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько; Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько; [за ред. Ю.П. Богуцького]. – Київ : Знання, 2007. – 679с. – ISBN 966-346-220-5
1576206
  Герасименко Борис Українська культура на Кубані : Історико-культурологічний нарис / Б. Герасименко. – Тернопіль : Просвіта, 2005. – 35с.
1576207
  Горенко-Баранівська Українська культура та мистецькі осередки Петербурга ХІХ ст. : Дщ 190-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 27-28
1576208
  Виткалов Володимир Українська культура у системі сучасної вищої освіти / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Автори висловлюють занепокоєння тим фактом, що навчальні плани спеціальностей некультурологічного спрямування не передбачають виділення годин на вивчення таких дисциплін, як "Культура України", "Українська та зарубіжна культура".
1576209
  Виткалов В. Українська культура у системі сучасної вищої освіти / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 1682-2366
1576210
  Кровицька О. Українська лексикографія : теорія і практика / Ольга Кровицька; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2005. – 175с. – ISBN 966-02-3551-8
1576211
  Полюга Л.М. Українська лексикографія як фрагмент національної культури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 7 (227). – С. 13-15.
1576212
  Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: еволюція поетичного мислення : Автореф...док.філолог.наук:10.01.07.,10.01.01 / Копаниця Л.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.32-34
1576213
  Солод Ю. Українська література : Конспект / Ю. Солод. – Київ : Козаки, 1996. – 378с. – (Бібліотечка школяра та абітурієнта). – ISBN 966-514-001-9
1576214
  Безвесільна З.А. Українська література : навч. посібник / З.А. Безвесільна. – Харків : Єдінорог, 1999. – 96 с. – (Українська література : Кращі твори учнів 10-11 класів). – ISBN 966-7333-46-9
1576215
   Українська література : Хрестоматія 11 кл. Для середніх навчальних закладів. – Київ-Ірпінь : Перун, 2000. – 576с. – ISBN 966-569-061-2
1576216
   Українська література : Універсальна хрестоматія.5-11 класи: У двох томах. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-71-8
Т.1. – 2000. – 640с.
1576217
  Уліщенко А.Б. Українська література : Хрестоматія. 10 клас / А.Б. Уліщенко; За ред. П.П. Хропка. – Харків : Світ дитинства, 2002. – 848с. – (Джерело). – ISBN 966-544-214-7
1576218
  Семенюк Г.Ф. Українська література : підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. Г.Ф. Семенюка ; Григорій Семенюк, Микола Ткачук, Олександр Ковальчук. – Київ : Освіта, 2002. – 510, [2] с. – ISBN 966-04-0348-8
1576219
   Українська література : хрестоматія : для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : ЛДЛ, 2003. – 896с. – ISBN 966-96049-2-3
1576220
   Українська література : тести. 5-12 класи: абітурієнту: посібник / автори-укладачі: Н.І. Бернадська, Г.О. Усатенко. – Київ : Академія, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-580-255-6
1576221
  Жулинський М.Г. Українська література : (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури , 9 клас) / М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (76). – С. 44-59.
1576222
  Лапіна А. Українська література 10-х років ХХ ст. : літературний практикум // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42. – Бібліогр. в кінці ст.
1576223
  Жигун С.В. Українська література 20-60-х років ХХ ст. в оцінці Богдана Кравцева: канон художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 184-187. – ISBN 978-966-171-217-0
1576224
  Бернадська Н.І. Українська література 20 століття : навч. посібник для старшокласників та вступників до ВНЗ / Н.І. Бернадська. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 268 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-71-Х
1576225
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2001
1576226
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2001
1576227
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
1576228
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
1576229
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
1576230
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
1576231
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2002
1576232
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
1576233
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
1576234
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
1576235
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
1576236
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2003
1576237
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2003
1576238
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2003
1576239
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2003
1576240
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2003
1576241
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
1576242
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
1576243
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004
1576244
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004
1576245
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004
1576246
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004
1576247
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005. – 56 с.
1576248
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005. – 56 с.
1576249
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2005. – 56 с.
1576250
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2005. – 56 с.
1576251
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2005. – 56 с.
1576252
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005. – 56 с.
1576253
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 10. – 2005. – 56 с.
1576254
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2006. – 56 с.
1576255
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2006. – 56 с.
1576256
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 10. – 2006. – 56 с.
1576257
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11. – 2006. – 56 с.
1576258
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 12. – 2006. – 56 с.
1576259
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2007. – 56 с.
1576260
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2007. – 56 с.
1576261
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2007. – 56 с.
1576262
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2007. – 56 с.
1576263
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2007. – 56 с.
1576264
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11. – 2007. – 56 с.
1576265
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 12. – 2007. – 56 с.
1576266
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008. – 56 с.
1576267
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2008. – 56 с.
1576268
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2008. – 56 с.
1576269
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2008. – 80 с.
1576270
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009. – 48 с.
1576271
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2009. – 48 с.
1576272
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2009. – 48 с.
1576273
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2009. – 64 с.
1576274
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2009. – 48 с.
1576275
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2009. – 48 с.
1576276
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2010. – 48 с.
1576277
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2010. – 48 с.
1576278
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2010. – 48 с.
1576279
  Гаврилюк О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 11-16. – ISSN 0130-5263
1576280
  Авраменко О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХХ ст. : Система вступних уроків із української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (94/95). – С. 124-130
1576281
  Нізамутдінова Яна Фаїзовна Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Нізамутдінова Яна Фаїзовна ; Київ. славіст. ун-т. – Київ, 2008. – 181 л. – Бібліогр.: л. 163-181
1576282
  Зборовська Ніла Українська література в умовах масової культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: с. 47-50. – ISSN 0130-5263
1576283
  Зборовська Н. Українська література в умовах масової культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-51. – ISSN 0130-5263
1576284
  Маляр Л. Українська література на сторінках шкільних підручників А. Волошина та О. Маркуша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 30-35. – (Філологія ; Вип. 18)
1576285
  Хропко П.П. Українська література перших десятиріч ХІХ століття в історично-культурному контексті : Навчальний посібник для старшокласників, студентів та вчителів / П.П. Хропко. – Київ : Ковчег, 2001. – 64с. – ISSN 966-95673-2-7
1576286
  Пелешенко Ю.В. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина 13-15 ст.) : Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції / Ю.В. Пелешенко; НАНУ; Ін-т літератури ім Т.Г. Шевченка. – Київ : Фоліант, 2004. – 423 с. – ISBN 966-8474-10-4


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1576287
   Українська література, 11 клас : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За ред. Р.В. Мовчан. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 496с. – ISBN 966-569-011-6
1576288
  Дяченко-Лисенко Любов Українська література. Орієнтовне календарно-тематичне планування. 8 клас / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-16. – ISSN 0130-5263
1576289
  Крайнікова Т.С. Українська література. Тематичні тестові завдання / Т.С. Крайнікова. – Київ : Знання; Країна мрій, 2007. – 232с. – (Тематичні тестові завдання). – ISBN 966-424-035-4
1576290
   Українська література.Тести 5-12 класи. Абітурієнту : Посібник. – Київ : Академія, 2006. – 336с. – ISBN 966-580-211-9
1576291
  Волошина Н. Українська література: хрестоматія-посібник для позакласного читання 5 клас/ упорядник Куцевол О.М. - К.: Генеза, 2007. - 320 с. : [рецензія] // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-51
1576292
   Українська література: Хрестоматія для 11 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2001. – 944с. – ISBN 966-548-094-4
1576293
  Левицька М. Українська літературна мова і діалекти в потрактуванні Івана Франка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 94-101. – ISBN 966-7773-70-1
1576294
  Русанівський В.М. Українська літературна мова у пешій чверті ХХ століття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.12-16. – ISSN 0027-2833
1576295
   Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років = Ukrainian literary thought in Halyychhyna for 150 years : Хрестоматія. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-072-6
Т.1. – 2002. – 316 с.
1576296
  Ростовська О. Українська ментальність і національно-визвольна революція 1648-1676 рр. / О. Ростовська, А. Блануца // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.3-10
1576297
  Кучін Яніна Українська ментальність: відношення до національних меншин // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 1999-4966
1576298
   Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна, О. Боряк, В. Горленко, І. Гребінь; Пономарьов А. [ та ін.]. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1994. – 238с.
1576299
  Деркач Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра / Леонід Деркач. – Київ, 2000. – 544с. – ISBN 966-7308-16-02


  Документальний нарис знайомить з минулим і сучасним Української митниці. Книга дає можливість познайомитись з повсякденною роботою митників, конкретними фактами боротьби працівників митної служби з контрабандою, іншими митними правопорушеннями
1576300
  Приходько Г. Українська міжпартійна асамблея - виклик системі / Григорій Приходько. – Львів : Сполом, 2007. – 119с. – Шифр. дубл. 9у2 Прих. (доп. карт. ст.). – ISBN 978-966-665-504-5
1576301
  Войтович Валерій Українська міфологія / Войтович Валерій. – Київ : Либідь, 2002. – 664 с. – 91е Войт шифр для капбинетов. – ISBN 966-06-0273-1
1576302
  Жулинський М. Українська мова - дзеркало своєрідності народу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15.
1576303
  Перестюк М.О. Українська мова - мова науки і освіти / М.О. Перестюк, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1576304
  Перестюк Н.А. Українська мова - мова освіти і науки / Н.А. Перестюк, М.И. Ядренко // Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України. Матеріали всеукраїнської конференції. (Київ: 12-14 травня 1999 р.)
1576305
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 2-е вид., впир. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 352 с.
1576306
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 3-е вид., виправ. – Київ : Вища школа, 1984. – 311с.
1576307
  Ющук І.П. Українська мова / І.П. Ющук. – Київ, 1991. – 287с.
1576308
   Українська мова : Підручник для педучилищ. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004116-4 (ч.1), 5-11-004115-6
Част.1. – 1993. – 415 с.
1576309
   Українська мова : зб. текстів для переказів на випускних екзаменах у загальноосвіт. навч. закл. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, Караман.С.О, О.М. Сидоренко; Мацько Л.І., Мацько О.М., Караман.С.О., Сидоренко О.М. ; М-во освіти України, Голов. упр. серед. освіти. – Київ : Магістр-S, 1998. – 256 с. – ISBN 966-557-061-7
1576310
  Василенко В. Українська мова : поглибл. практ. курс / Василенко Володимир. – Poznan : [б. в.]. – ISBN 83-232-1095-0
Т. 2. – 2001. – С. 301-596
1576311
  Плющ М.Я. Українська мова : довідник / М.Я. Плющ, Я Н. Грипас. – Вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 2002. – 254, [2] с. – ISBN 966-04-0373-9
1576312
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2002. – 132 с.
1576313
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2002. – 136 с.
1576314
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2002. – 132 с.
1576315
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2002. – 136 с.
1576316
  Ющук І.П. Українська мова : Підручник для студ. філолог. спеціальн. вищ. навч. закл. / І.П. Ющук. – Київ : Либідь, 2003. – 640с. – ISBN 966-06-0284-7
1576317
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Фурдуй; за ред. В.В.Різуна. – Київ : Либідь, 2003. – 272с. – (Практикум). – ISBN 966-06-0291-Х
1576318
  Вінницька В.М. Українська мова : Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ; КНУТШ. – 3-тє вид. – Київ : Київський університет, 2003. – 272 с. – ISBN 966-594-353-7
1576319
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2003. – 132 с.
1576320
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№2. – 2003. – 138с.
1576321
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3/4. – 2003. – 184 с.
1576322
  Ющук І.П. Українська мова : Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.П. Ющук. – Київ : Либідь, 2004. – 640с. – ISBN 966-06-0284-7
1576323
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису / М.І. Фурдуй; За ред.: В.В. Різуна. – Київ : Либідь, 2004. – 272с. – ISBN 966-06-0291-Х
1576324
   Українська мова : Енциклопедія. – 2-вид., виправлене і доповнене. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. – 824с. – ISBN 966-7492-19-2
1576325
  Гнатюк Л.П. Українська мова : навч. посіб. для старшокл. та вступників до вищ. навч. закл. України / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 259 с. – ISBN 966-311-010-4
1576326
  Ткаченко О.Г. Українська мова : Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / О.Г. Ткаченко; МОНУ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2004. – 170с.
1576327
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2004. – 133 с.
1576328
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2004. – 125 с.
1576329
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2004. – 128 с.
1576330
   Українська мова : Схеми, таблиці, тести: Навчальний посібник / Н.В. Гуйванюк, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська, . – Львів : Світ, 2005. – 304с. – ISBN 966-603-447-6
1576331
  Ющук І.П. Українська мова : Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.П.Ющук. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2005. – 640с. – ISBN 966-06-0387-8
1576332
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2005. – 132 с.
1576333
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2005. – 132 с.
1576334
  Гнатюк Л.П. Українська мова : особливості практичного застосування / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 259 с. – ISBN 966-311-052-X
1576335
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2006. – 124 с.
1576336
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2006. – 124 с.
1576337
   Українська мова : тести : 5-12 класи : абітурієнту : посібник / Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська, Н.О. та ін. Руснак; [Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук та ін.] ; за ред. Н.В. Гуйванюк. – Київ : Академія, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-580-228-0
1576338
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – 3-тє вид., випр. й доп. – Харків : Школа, 2007. – 496с. – ISBN 966-8114-55-8
1576339
   Українська мова : енциклопедія. – 3-є вид., зі змінами і доп. – Київ : Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2007. – 852, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-7492-43-4
1576340
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2007. – 128 с.
1576341
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2007. – 140 с.
1576342
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2007. – 140 с.
1576343
  Козачук Г.О. Українська мова : практикум : навч. посіб. для студ. гуманітар. спец. вищ. навч. закладів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Вища школа, 2008. – 414 с. – ISBN 978-966-642-385-9


  Стисло подано теоретичний матеріал та систему вправ і завдань, спрямованих на вироблення навичок грамотного письма та ґрунтовне засвоєння мови. Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1576344
  Таранік-Ткачук Українська мова : програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / підгот. С. О. Караман [та ін.] ; за ред. С. О. Карамана ; відп. за вип. К. В. Таранік-Ткачук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 57-76
1576345
  Ющук І.П. Українська мова : підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / І.П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2008. – 640 с. – ISBN 978-966-06-0535-0
1576346
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2008. – 140 с.
1576347
  Тихоша В.І. Українська мова : 9 клас / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2009. – 288 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (72) ; Моя методика). – ISBN 978-611-00-0374-2
1576348
  Тихоша В.І. Українська мова : 8 клас / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2009. – 272 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 10(71) ; Моя методика). – ISBN 978-966-333-990-0
1576349
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2009. – 144 с.
1576350
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2009. – 136 с.
1576351
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2009. – 144 с.
1576352
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2010. – 144 с.
1576353
  Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова : Теорія. Практика. Самостійна робота: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління при Дон ДДУ; Я.Я. Чорненький. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 304с. – ISBN 966-8365-68-0


  Практичні завдання, коментарі до документів, особливості оформлення та написання курсових і дипломних робіт
1576354
  Вовк П.С. Українська мова : на матеріалі економічних текстів : навчальний посібник для іноземних студентів вищих навч. закладів / П.С. Вовк, В.В. Радченко, Т.М. Крик. – Київ : Вища школа, 2007. – 216 с. – ISBN 978-966-642-321-7
1576355
  Шевченко Л.І. Українська мова в актуальних контекстах. 1. Ідея державотворення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 15; 5 поз.


  Аналізуються актуальні тенденції розвитку і функціонування української мови в контексті ідей державотворення. In the following article fctual leanings of development and funcioning of the Ukrainian language are analysed through idea of state ...
1576356
  Марусяк І. Українська мова в еміграції (на прикладі художніх творів Михайла Бажанського) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 180-182.
1576357
  Супрун Л.В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навчальний посібник для студентів спеціальності "Журналістика": навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.В. Супрун; МОНУ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-е вид., переробл. й доп. – Вінниця, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-621-387-0
1576358
  Вінницька В.М. Українська мова в малюнках : Дидактичні матеріали з розвитку мови для студентів-іноземців / В.М. Вінницька, Л.С. Головяшина; КНУТШ; Підготовчий факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 108с. – ISBN 966-594-475-4
1576359
  Жайворонок В.В. Українська мова в професійній діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / НАНУ; Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні; В.В. Жайворонок, В.М. Бріцин, О.О. Тараненко. – Київ : Вища школа, 2006. – 431с. – ISBN 966-642-280-8
1576360
  Януш Я. Українська мова в системі національної освіти в Україні і за її межами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 194-197
1576361
  Яременко С. Українська мова в сучасному інформаційному просторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 158-160.
1576362
   Українська мова в ХХІ столітті: проблеми стану і статусу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263


  Професор Київського міжнародного університету Іван Ющук розповідає про стан і статус української мови в ХХІ столітті, її подальший розвиток, в т.ч. про її електронний варіант, згадує, що "у Київському університеті ім. Т.Шевченка на кафедрі сучасної ...
1576363
   Українська мова вимагає серйозних рішень : лист-звернення від учителів Чернігівщини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127
1576364
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 4-те вид.,стер. – Київ : Вища школа, 2003. – 287 с. – ISBN 966-642-111-9
1576365
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 6-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2005. – 287 с. – ISBN 966-642-258-1
1576366
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступник. до вищ. навч. закл. / Г.О. Козачук. – 7-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 287 с. – ISBN 966-642-300-6
1576367
   Українська мова для іноземців : (збірник вправ) / Н.С. Ніколаєва, В.І. Невойт, Любчевська-Сокур, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха; Ніколаєва Н.С., Невойт В.І., Любчевська-Сокур В.О., Ситник О.О., Черепаха Л.Л. – Київ, 2002. – 174 с. – ISBN 966-7652-11-4
1576368
  Пащук Р.І. Українська мова за професійним спрямуванням : Навчально-методичний посібник для слухачів фак. заочного та дистанційного навчання / Р.І. Пащук, О.С. Таран; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 128с. – ISBN 966-8129-76-8
1576369
  Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. – ISBN 978-611-01-0031-1
1576370
  Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – Київ : Знання, 2010. – 211с. – ISBN 978-966-346-688-0
1576371
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 694, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-030-0
1576372
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Навчальний посібник / Н.Я. Потелло; МАУП. – 4-те вид. випр. – Київ : МАУП, 2001. – 250с. – ISBN 966-608-073-7
1576373
   Українська мова і література : програма зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року / друкується за матеріалами сайту Українського центру оцінювання якості освіти: www.testportal.gov.ua // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 49-54. – Бібліогр. в кінці ст.
1576374
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2001. – 84 с.
1576375
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002. – 84 с.
1576376
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002. – 80 с.
1576377
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003. – 80 с.
1576378
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003. – 80 с.
1576379
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003. – 80 с.
1576380
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003. – 80 с.
1576381
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003. – 80 с.
1576382
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004. – 80 с.
1576383
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004. – 80 с.
1576384
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004. – 80 с.
1576385
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2004. – 80 с.
1576386
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005. – 64 с.
1576387
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005. – 64 с.
1576388
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005. – 72 с.
1576389
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005. – 72 с.
1576390
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006. – 72 с.
1576391
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006. – 72 с.
1576392
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2006. – 72 с.
1576393
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006. – 72 с.
1576394
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006. – 72 с.
1576395
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007. – 72 с.
1576396
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007. – 72 с.
1576397
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007. – 72 с.
1576398
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007. – 72 с.
1576399
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007. – 72 с.
1576400
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007. – 72 с.
1576401
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (65). – 2008. – 64 с.
1576402
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (66). – 2008. – 72 с.
1576403
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (68). – 2008. – 64 с.
1576404
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (70). – 2008. – 64 с.
1576405
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (73). – 2009. – 64 с.
1576406
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (74). – 2009. – 64 с.
1576407
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (77). – 2009. – 64 с.
1576408
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (80). – 2010. – 64 с.
1576409
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (83). – 2010. – 64 с.
1576410
  Ткаченко О.Б. Українська мова і мовне життя світу / О.Б. Ткаченко; Нац. Акад. наук України; Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Спалах, 2004. – 272 с. – ISBN 966-512-136-7
1576411
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 5. – 2001
1576412
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 6. – 2001
1576413
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2002
1576414
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2002
1576415
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2002
1576416
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2002
1576417
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2002
1576418
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2003. – 216 с.
1576419
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2003. – 208 с.
1576420
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2003. – 208 с.
1576421
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2004
1576422
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2004. – 208 с.
1576423
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2004. – 208 с.
1576424
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5/6. – 2004. – 216 с.
1576425
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2005. – 160 с.
1576426
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2005. – 160 с.
1576427
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2005. – 160 с.
1576428
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8. – 2005. – 192 с.
1576429
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4/5. – 2006. – 176 с.
1576430
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2006. – 160 с.
1576431
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2007. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576432
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2007. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576433
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2007. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576434
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7. – 2007. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576435
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9/10. – 2007. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576436
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576437
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576438
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576439
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576440
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8. – 2008. – 144 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576441
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576442
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576443
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11/12. – 2008. – 144 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576444
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (76). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576445
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (79). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576446
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (80). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576447
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (81). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576448
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (86). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576449
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (88). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576450
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (90). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576451
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (91). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576452
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (93). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576453
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (96). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1576454
  Галенко В. Українська мова й принцип гаузе // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-38.
1576455
  Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 352с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-43-1
1576456
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1576457
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник / А.В. Корж ; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 296с. – ISBN 978-966-2183-08-5; 978-966-373-483-5
1576458
  Царук О.В. Українська мова серед інших слов"янських: етнологічні та граматичні параметри / Олександр Царук; Мін-во освіти України; Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 1998. – 324с. – ISBN 966-7191-10-9
1576459
  Гнатюк Лідія Українська мова та її історія очима західноєвропейських лінгвістів ХХІ століття, або міфи і правда про українську мову в Європі : (на матеріалі німецькомовних видань) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст.


  У доповіді зроблено огляд німецькомовних праць західноєвропейських лінгвістів XXI ст., присвячених українській мові та її історії. Показано найбільш прикрі випадки неправильного тлумачення феномену української мови та викривлення її історії.
1576460
  Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів / Т.Б. Гриценко; МОіНУ; Нац. аграрний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 536с. – ISBN 966-364-005-7


  Подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про традиційні і сучасні теорії щодо походження української мови
1576461
  Олійник О.Б. Українська мова та література : Навчальний посібник для абітурієнтів та студентів вузів / Олійник О.Б., Гребницький Г.М.; Мін-во освіти і науки України. Міжгалузевий інститут управління. – Київ : Кондор, 2006. – 306с. – ISBN 966-351-083-8
1576462
   Українська мова у 20 сторіччі: історія лінгвоциду : Документи і матеріали. – Київ : КМ Академія, 2005. – 399с. – ISBN 966-518-314-1
1576463
  Корж А.В. Українська мова у контексті громадського дискурсу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 596-600. – ISSN 1563-3349
1576464
  Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2004. – 336 с. – ISBN 966-8283-08-2


  Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів ділового спілкування, мовного й ділового етикету, етикету різних країн, розглядаються моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини
1576465
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Мозговий : МОН Україн. – 3-є вид., перероб. й доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-364-610-7
1576466
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Мозговий; МОНУ. – 2-е вид., перероб. й доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 592с. – ISBN 966-364-207-6
1576467
  Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Київ : Знання, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-346-590-6
1576468
  Воропаєва Т. Українська мова як базова основа національної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-17. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано засади становлення національної ідентичності громадян Україні. Представлено основні результати й аналіз даних дослідження процесів трансформації національної ідентичності в Україні. Розглянуто системи соціальної ідентичності та змістовне ...
1576469
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : Підручник / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ; КНУТШ; Підготовчий факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 379 с. – ISBN 966-594-319-7
1576470
  Чумак В.В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навчальний посібник / В.В. Чумак, О.Г. Чумак. – Київ : Знання, 2011. – 632 с. – Бібліогр.: с. 629-631. – ISBN 978-966-346-793-1
1576471
  Фаріон Ірина Дмитрівна Українська мова як суспільно-креативна сила (XI - середина XIX ст.) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540
1576472
  Любашенко О.В. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі : Навчальний посібник / О.В. Любашенко; МОіНУ. ІЗіМН. КНУТШ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : ІЗМН, 2003. – 144с. – ISBN 5-7763-2369-Х
1576473
   Українська мова. Енциклопедія. – Київ : Украинська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 2000. – 752 с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7492-07-9
1576474
  Грибіниченко Т.О. Українська мова. Збірник диктантів і вправ : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.О. Грибіниченко, Л.Г. Погиба, Н.Г. Шкуратяна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-364-511-7
1576475
   Українська мова. Зовнішнє сертифікаційне тестування 2005 року // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – С. 10-22


  Бланк відповідей. Відповіді до завдань.
1576476
  Доридор Г.К. Українська мова. Практикум : Навчальний посібник / КНУТШ; Ганна Доридор, Ірина Козленко. – Київ : Київський університет, 2003. – 100 с. – ISBN 966-594-436-3
1576477
   Українська мова.Тести 5-12 класи. Абітурієнту : Посібник / Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук, О.В. та ін. Кульбабська; За ред. Н.В. Гуйванюк. – Київ : Академія, 2006. – 376с. – ISBN 966-580-206-2
1576478
  Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування : підручник для студентів вищих навч. закладів / Руслан Кацавець; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. – ISBN 978-966-364-500-1
1576479
  Тканко О. Українська мода в контексті соціально-економічних трансформацій кінця ХХ ст. // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – Вип. 13. – С. 120-127. – ISSN 0236-4832
1576480
  Луспеник Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) / Д. Луспеник, Н. Сакара // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 99-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1576481
  Румянцев С.А. Українська модель корпоративного управління: становлення та розвиток / С.А. Румянцев. – Київ : Знання, 2003. – 149с. – ISBN 966-620-209-3


  Для керівників, службовців, менеджерів, науковців, студентів.
1576482
  Тимошик М.С. Українська молодіжна преса : в останній період існування СРСР (1986-1991) / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7821-49-4
1576483
   Українська муза : Поетична антололгія (Історична хрестоматія). Од початку до наших днів / Під ред. Олекси Коваленка. – Київ
Вип. 7. – 1908. – С. 640-736
1576484
   Українська муза : Поетична антололгія (Історична хрестоматія). Од початку до наших днів / Під ред. Олекси Коваленка. – Київ
Вип. 7. – 1909. – 1280 с.
1576485
  Василик Світлана Українська музична нумізматика // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 26-33. – ISSN 1728-6875
1576486
  Зайченко Олена Сергіївна Українська народна апокрифічна легенда: проблема розвитку і побудування : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Зайченко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 168л. + Додатки: 164-168. – Бібліогр.: л.153-163
1576487
  Федорович Н. Українська народна астрономія з найдавніших часів до початку XVIII ст. // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.147-155. – ISSN 0869-3595
1576488
  Шпак О.Д. Українська народна гравюра 17-19 століть / Оксана Шпак; НАНУ, Ін-т народознавства; Відп. ред. С. Павлюк. – Львів, 2006. – 224с. : 16с. кол. іл. – Пар. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-3993-9
1576489
  Шпак О.Д. Українська народна гравюра XVII-XІХ ст. (Історія. Іконографія. Засади дкоартивності). : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Шпак О.Д.; МО України. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1997. – 19л.
1576490
  Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка / Л.Ф. Дунаєвська. – Київ : Вища школа при КУ, 1987. – 128 с.
1576491
  Бушак С. Українська народна картина "Козак Мамай" та вертепний театр // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 16-23
1576492
  Таланчук Олена Михайлівна Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення : Автореф... доктора філолог.наук: 10.01.07 / Таланчук Олена Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
1576493
  Товстуха Є.С. Українська народна медицина / Є.С. Товстуха. – Київ : Газета "Вечерний Київ". Техніка, 1999. – 456с. – (Бібліотечка "Вечірнього Києва"). – ISBN 966-575-117-4
1576494
  Пасемко І. Українська народна пісня: європейські перехрестя // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 147-151. – ISSN 0131-2561
1576495
  Юзвенко В.А. Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. / В.А. Юзвенко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 132 с.
1576496
  Шестопал М. Українська народна творчість про перемогу національної політики комуністичної партії в період становлення радянської влади / М. Шестопал. – Київ, 1954
1576497
  Стріха М. Українська наука : погляд із чиновницького крісла // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-76.


  Фінансування науки, технопарки, вчені ступені.
1576498
  Стріха М. Українська наука : у законі й поза законом // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-71. – ISSN 1812--514Х
1576499
  Коновець О.Ф. Українська наука як феномен культури : нариси історії від найдавніших часів до першої третини ХХ ст. / Олександр Коновець ; Міжнародний ін-т лінгвістики і права. – Київ, 2000. – 277 с. – ISBN 5-7763-2385-1
1576500
   Українська наукова мова (типова програма кандидатського іспиту з української мови) (Проект) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 34-35. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0130-5263
1576501
  Куций І.П. Українська науково-історична думка Галичини (1830-1894 рр.): рецепція національної історії / Іван Куций; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Джура, 2006. – 220с. – ISBN 966-8650-42-5
1576502
  Капелюшний Валерій Петрович Українська національна державність доби визвольних змагань (1917 - 1921 рр.): історіографія : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Капелюшний В.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 511с. – Бібліогр.: л. 406-511
1576503
  Павличко Д.В. Українська національна ідея / Дмитро Павличко. – Київ : КМ Академія, 2002. – 58 с. – ISBN 966-518-172-6
1576504
  Білик Українська національна ідея в поетичній творчості Богдана Лепкого . / Білик, (Ласа) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 45-51. – ISSN 0236-1477
1576505
  Коршук Р.М. Українська національна ідея в творчій спадщині Степана Томашівського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 171-179.
1576506
  Авер"янова Н. Українська національна ідея в творчості В"ячеслава Липинського та її роль в сучасному державотворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-43. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Окреслено місце національної ідеї в творчості В"ячеслава Липинського та показана її роль в сучасному державотворенні. In the article it is shown the role of national idea in the creation of Viacheslav Lypyns"ky and its influence on the modern states ...
1576507
  Кочура Н. Українська національна ідея в умовах глобалізації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 117-121
1576508
  Ковальчук І.В. Українська національна ідея у версіях М. Драгоманова і Д. Донцова / І.В. Ковальчук, М.М. Самардак // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії". Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 203-208
1576509
  Довбня В.М. Українська національна ідея як основа освітньої теорії Г.Г. Ващенка // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 179-187
1576510
  Гринів О. Українська національна ідея як проблема науки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.4-8
1576511
  Кононенко Петро Українська національна ідея. Проблема методології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-14. – Бібліогр. в кінці ст.
1576512
   Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : Збірник наукових праць. – Львів : Львівська політехніка, 1998-
№ 15. – 2004
1576513
  Козаренко Олександр Володимирович Українська національна музична мова:генеза та сучасні тенденції розвитку : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства / Козаренко О.В.; Нац. муз. академ. України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 36 с.
1576514
  Цепенда Ігор Євгенійович Українська національна освіта в Західній Україні. 1919-1939 рр. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Цепенда Ігор Євгенійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 162л. – Бібліогр.:л.150-162
1576515
  Мироненко М. Українська національна революція / М. Мироненко. – Мюнхен ; Лондон ; Торонто : На Варті, 1951. – 32 с.
1576516
  Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / Валерій Смолій, Валерій Степанков. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 447 с. – ISBN 978-966-518-522-2
1576517
  Ярошинський Олег Українська національна революція середини XVII ст. - історичний феномен // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 240-242
1576518
  Сливка С.С. Українська національна філософія права: антологічний ракурс / С.С. Сливка. – Львів : Воля, 2001. – 168с. – ISBN 5-8326-0079-7
1576519
  Усатенко Т.П. Українська національна школа : Минуле і майбутнє: Монографія / Т.П. Усатенко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 288с. – ISBN 966-00-0806-6


  Монографія є однією з перших спроб з"ясувати минуле та визначити майбутнє української національної школи на засадах українознавства.
1576520
  Невгодовський А. Українська національна школа: становлення (1917-1920 р.р.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.65-67. – ISSN 0131-6788
1576521
  Зозуля І. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.141-145. – ISSN 0132-1331
1576522
  Вівчарик М.М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : навчальний посібник / М.М. Вівчарик, В.П. Капелюшний. – Київ : Олан, 2003. – 280 с. – Бібліогр.: с. 273-282 та в кінці розд. – ISBN 966-7984-08-7


  У навчальному посібнику вперше в українській історіографії з позицій історизму в контексті нового осмислення висвітлюються питання формування і утвердження української нації. Посібник написаний з урахуванням історіософії проблеми, побудований на ...
1576523
  Долженков О. Українська номенклатура в суспільно-політичних трансформаціях // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-9. – ISSN 1609-5499
1576524
  Колоїз Ж.В. Українська оказіональна деривація / Ж.В. Колоїз. – Київ : Акцент, 2007. – 311с. – ISBN 978-966-8585-15-9
1576525
  Попок А. Українська освіта на Далекому Сході в ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-116. – ISSN 0869-3595
1576526
  Петриченко Катерина Українська освіта у Канаді // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 253-256
1576527
  Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 8-28
1576528
  Блажейовський Дмитро Українська папська мала семінарія св.Йосафата в Римі /1951-1990/ = Ukrainian Pontifical minor seminary of st.Josaphat in Rome (1951-1990) / Блажейовський Дмитро. – Рим : Pontificio seminario minore Ucraino, 1990. – 190с. – (Українські салезіянські видання ; Ч.23)
1576529
  Хмель С.Ф. Українська партизанка : (з крайових матеріалов) / С.Ф. Хмель. – London : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1959. – 274 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 8)
1576530
  Стрілець В.В. Українська партія соціалістів-федералістів при владі (26 травня -16 жовтня 1920 p.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-34. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядається урядова діяльність українських соціалістів-федералістів у 1920 р.
1576531
   Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ ім.М.П. Драгоманова
Вип. 9. – 2006. – 190с.
1576532
   Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік : покажчик літератури / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Наукова б-ка ; [ ред. кол.: Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех та ін. ]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
Вип. 15. – 2008. – 471 с.
1576533
  Ідзьо Віктор Українська повстанська армія (розділ І) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 188-195
1576534
  Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 / Петро Мірчук. – Мюнхен : Cicero, 1953. – 319 с. : іл.
1576535
   Українська Повстанська Армія і національно-визвольна боротьба в Україні у 1940-1950 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-26 серпня 1992 р. – Київ, 1992. – 241 с. – До 50-річчя УПА. – ISBN 5-7702-0527-X
1576536
   Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2004. – 296 с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність ; 11). – ISBN 966-02-3317-5
1576537
  Погребенник Володимир Федорович Українська поезія кінці ХІХ - початку ХХ с. : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.03 / Погребенник Володимир Федорович; Київ. Держ. пед і-т ім. М. Драгоманова. – К, 1992. – 448л. – Бібліогр.:л.442-448
1576538
  Погребенник Володимир Федорович Українська поезія кінця ХІХ - початку ХХ ст. та фольклор : Автореф... докт. філ.наук: 10.01.03 / Погребенник Володимир Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 32л.
1576539
   Українська поезія під судом КГБ : Кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2003. – 572 с. – ISBN 966-02-2295-5
1576540
  Поплавська Н.М. Українська полемічно-публіцистична проза кінця 16 - початку 17 ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : спец.: 10.01.01 - укр. літ.: 10.01.08 - журналістика / Поплавська Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1576541
  Водолазька С. Українська поліграфія у статистичних вимірах // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 176.
1576542
  Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років 20 століття : Дис. ... д-ра іст. наук. Спец. 07.00.01 - історія Уркаїни / Піскун В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 516л. + Додатки: л. 483-516. – Бібліогр.: л. 430-482
1576543
  Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років 20 століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 - іст. України / Піскун В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 43с. – бібліогр.:46 назв
1576544
  Крупина В. Українська політична еміграція: загальноєвропейський контекст // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
1576545
   Українська політична нація: генеза, стан, перспективи. – Київ : [б. в.], 2003. – 631, [1] с. – ISBN 966-554-062-9


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
1576546
  Скригонюк М. Українська правова культура (за матеріалами 7 міжнародної наукової конференції "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвяченій 170-річчю від дня народження Павла Чубинськог) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 177-179. – ISSN 0132-1331


  12-14 лютого 2009 р. в приміщенні КНУТШ відбулася 7 Міжнародна наукова конференція.
1576547
  Дмитрієнко І.В. Українська правова культура як критерій якісного стану українського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 63-71. – ISSN 1563-3349
1576548
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правова свідомість: історико-правовнй стан дослідження // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 2-29. – ISSN 1563-3349
1576549
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правосвідомість княжої доби: республіканська чи монархічна // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 13-21. – ISSN 1563-3349
1576550
  Сидоренко Віктор Українська прем"єра італійського успіху : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 36-37 : Фото
1576551
  Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки : л.212-224. – Бібліогр. : л.189-211
1576552
  Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
1576553
  Сніцарчук Л.В. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика : автореф. дис. ... д-ра наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Сніцарчук Л.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
1576554
  Шеремет Л.М. Українська преса Галичини і становлення шкільного книговидання (кінець ХІХ -- поч. ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Шеремет Л. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
1576555
  Сніцарчук Л.В. Українська преса Галиччини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Сніцарчук Л.В.; НАН України, Львів. нац. наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2009. – 506 л. + Додатки: л. 440-506. – Бібліогр.: л. 377-439
1576556
  Крупський І. Українська преса як історичне джерело: загальний огляд (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст. ) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 130-138. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
1576557
  Власенко В.І. Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках) : Автореф...канд.філолг.наук:10.01.08 / Власенко В.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 23с. – Бібліогр.:с.20
1576558
   Українська приватизація у спогадах та роздумах. – Киев : Поліграф-Інформ, 2001. – 479с. – ISBN 966-95606-1-6
1576559
  Пасхавер О.Й. Українська приватизація: групи інтересів, причини кризи, шляхи її подолання / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва ; Центр економічного розвитку. – Київ, 2008. – 85с.
1576560
   Українська приватизація: перспективи та пріоритети : аналітична доповідь і матеріали засідання "круглого столу" / [ автор аналіт. доповіді Я.А. Жаліло ; за заг. ред. В.Є. Воротіна ] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2008. – 58с. – ISBN 966-95383-3-5
1576561
  Вольвач П.В. Українська провесінь Криму : політична і громадська публіцистика / Петро Вольвач. – Сімферополь : Доля, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-366-225-1
1576562
  Мовчан Р.В. Українська проза 20 століття в іменах / Раїса Мовчан. – Київ : Актуальна освіта. – ISBN 966-7259-04-8
Вип.1. – 1997. – 224 с.
1576563
  Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190л. – Бібліогр. : л.168-190
1576564
  Теслюк І.С. Українська промислова вибійка другої половини ХХ століття: культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Теслюк І.С. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1576565
  Андрієвська В.В. Українська психологічна термінологія сьогодні. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-18.
1576566
   Українська публіцистика : програма факультативу для учнів 10-11 класів / уклад.: Н.О. Лаврусевич, І.В. Горячок // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-68
1576567
  Гришина Сніжана Володимирівна Українська публіцистика 60-х і 90-х років 20 століття в контексті національного відродження (ідеї і тенденції) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / КНУТШ; Гришина С.В. – Київ, 2004. – 185л. – Бібліогр.: л.161-185
1576568
  Козленко І. Українська пунктуація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Козленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-439-167-9
1576569
  Хоменко І.А. Українська радіоп"єса в контексті світового акустичного мистецтва : Навчальний посібник до дисципліни "Основи радіодраматургії і радіорежисури" для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Хоменко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 120с. – ISBN 966-594-735-4


  детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії сучасної англійської мови
1576570
  Яковлєв С.О. Українська радянська археографія / С.О. Яковлєв. – Київ : Київський університет, 1965. – 175 с.
1576571
  Марценюк Л.М. Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Марценюк Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
1576572
  Дем"янівська Л.С. Українська радянська драматургія / Л.С. Дем"янівська, Г.Ф. Семенюк. – Київ : "Вища школа" при КДУ, 1987. – 158с. – Бібл.:с.154-159
1576573
  Дорохіна Тамара Українська радянська історична наука в рецепції Олександра Оглоблина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр. в кінці ст.
1576574
  Дорохіна Т. Українська радянська історична наука в рецепції Олесандра Оглоблина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр. : 37 назв.
1576575
  Струкевич О.К. Українська ранньомодерна нація: історико-етнонаціологічні аспекти дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.3-22. – ISSN 0130-5247
1576576
   Українська революційно-демократична партія (УРДП-УДРП) : Збірник матеріалів і документів. – Чикаго-Киев : Фундація ім. Івана Багряного, 1997. – 856с. – ISBN 0-914834-04-5
1576577
  Солдатенко В.Ф. Українська революція : Концепція та історіографія / В.Ф. Солдатенко; Інститут національних відносин і політології НАН України. – Київ : Книга Пам"яті України, Просвіта, 1997. – 416с. – ISBN 5-88500-059-X
1576578
   Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах : (з фондів Державного архіву Сумської області): Альбом. – Суми : Сумська обласна друкарня; Козацький вал, 2005. – 88с. : іл. – На титул. аркуші: Присвячується 80-річчю Державного архіву Сумської області. – ISBN 966-358-003-8
1576579
  Кульчицький С. Українська революція 2004 р. / Станіслав Кульчицький. – Київ : Генеза, 2005. – 368с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-504-468-0
1576580
  Гнесь О.С. Українська революція на шпальтах газети "Нова Рада" (1917–1919) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 267-271


  У статті досліджуються становлення і розвиток національкої ідеї та державності в період визвольних змагань (на основі публіцистики газети "Нова Рада"), передусім аналізуються статті С. Єфремова. The origin and development of the Ukrainian idea and ...
1576581
   Українська родина : Родинний і громадський побут: Навчально-метод. посібник для вчителів та викладачів народознавства. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича; Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 424с. : іл., ноти. – ISBN 966-7601-12-9
1576582
  Кучерук Олександр Українська Родовідна Установа (УРУ) та часопис "Рід та Знамено" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 37-39. – ISSN 1811-542Х
1576583
  Чепурко Ольга Михайлівна Українська романтистика 70-80-х років про пожовтнене село : Дис... канд. філологич.наук: 10.01.03 / Чепурко Ольга Михайлівна; МВ і ССО. Київський пед. ін-т ім. О.М.Горького. – К., 1991. – 180л. – Бібліогр.:л.171-180
1576584
  Головченко В.І. Українська РСР - держава-співзасновник ООН: погляд політолога-міжнародника // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 46-62


  В статті висвітлюються маловідомі обставини поновлення участі України в міжнародних відносинах на завершальному етапі Другої світової війни; окремої уваги надано дипломатичному забезпеченню вступу УРСР до ООН. В статье рассматриваются малоизвестные ...
1576585
   Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1969. – 541с.
1576586
   Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій. На 1січня 1972 року.. – Київ : Політвидав України, 1973. – 815с.
1576587
  Черниш Н. Українська рукописна та стародрукована книга у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 36-46. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1576588
  Савченко О.А. Українська сангха японського Ордену Ніппондзан Мьоходзі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 290-295. – ISSN 1728-3671
1576589
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 204 л. – Додатки : л. 201-204. – Бібліогр. : л. 176-200
1576590
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр.: 11 назв
1576591
  Сніцарчук Лідія Віталіївна Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20-30-х рр. 20 ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Сніцарчук Л. В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1576592
  Легун Ю.В. Українська селянська генеалогія: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-77. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історіографії проблеми української селянської генеалогії.
1576593
  Ільницький М. Українська сецесія : етос болю : Новела М. Яцкова "Дыточа грудь в скрипцы" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С. 19-23. – ISSN 0236-1477
1576594
  Баран О. Українська сільська інтелігенція Галичини (кінець ХІХ ст. - 1939 р.): спроби ідентифікації // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 307-313
1576595
  Ноур А.М. Українська сім"я у сучасному соціумі: реалії і тенденції // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.104-110. – ISSN 1681-116Х
1576596
  Науменко Н Українська словесність як українознавсво в системі вищої освіти // Українознавство : науково-популярний, суспільно-політичний, культурно-мистецький журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.68-72.
1576597
  Бегей І.І. Українська соціал-демократична партія Галичини та Буковини: від зародження до унезалежнення (1899-1919 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес виникнення і розвитку Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини, увагу акцентовано на основних віхах її усамостійнення, взаємовідносинах з іншими соціал-демократичними партіями Австро-Угорщини, практичної і ...
1576598
  Остудін В.І. Українська соціал-демократія та історія написання й першої публікації роботи Міхновського "Самостійна Україна" (з приводу дискусії між В. Старосольським і П. Лисяком) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зв"язки між М. Міхновським і українськими соціал-демократами в період написання і першої публікації роботи "Самостійна Україна". Особливу увагу приділено ролі Д. Антоновича в цій справі.
1576599
  Дячук Тетяна Миронівна Українська соціально-економічна термінологія: становлення і кодифікація : Дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.01 / Дячук Тетяна Миронівна; Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ, 2003. – 259 л. + Додатки: л. 214 - 224. – Бібліогр.: л. 189 - 214
1576600
  Дячук Тетяна Миронівна Українська соціально-економічна термінологія: становлення і кодифікація : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Дячук Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1576601
  Житарюк М.Г. Українська соціокультурна модель у мас-медіа // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 42-59. – ISBN 978-966-585-068-7
1576602
  Масенко Лариса Терентіївна Українська соціолінгвістика: вивчення проблем мовної політики // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто праці з проблем мовної політики, опубліковані в Україні за доби незалежності, наголошено на значенні соціолінгвістичних досліджень для вирішення практичних завдань державного мовного планування.
1576603
  Степаненко Віктор Українська соціологія : суспільно-історичний та ідеологічний контексти розвитку / Степаненко Віктор, Рибщун Олександр // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.23-46. – ISSN 1563-3713
1576604
  Соколова М.В. Українська спортивна журналістика на Галичині // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 36-40. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті розглядається діяльність перших спортивних журналістів Галичигі, а також створених ними спеціалізованих видань.
1576605
  Ковпак В.О. Українська спортивна періодика Галичини 20 - 30-х рр. 20 століття: історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Ковпак В.О.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1576606
  Ковпак В.О. Українська спортивна періодика Галичини 20 -30-х рр. 20 ст.: історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 - журналістика / Ковпак В.О. ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – 216 л. – Додатки: л. 205-216. – Бібліогр.: л. 183-204
1576607
   Українська справа в европейськім освітленню : Збірка статтей европейськх учених і політиків про русько- українське питаннє. – Ню Йорк : Фундація Українського Вільного Університетету в ЗСА і Українське Бібліотечне Товаритство Америки, 1976. – 31с. – (З документів часу ; ч.1)
1576608
  Купчик О.Р. Українська СРР в системі радянської підготовки експорту більшовицької революції до країн Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-78. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається організаційна робота державних і партійних установ УСРР щодо експорту більшовицької революції до країн Європи.
1576609
  Низовий М. Українська статистика друку: між двома світовими війнами // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 4. – С.80-83
1576610
  Оніщук М. Українська судова реформа: старі звички на новий лад // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.15-17. – ISSN 1726-3077
1576611
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2001. – 550с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-100-3


  Пропонований посібник вперше на новій методоло-гічній основі, без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культу-ри, широку пано-раму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами.
1576612
  Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студ.внз / О.Л. Шевнюк. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 277 с. – 9уШевн Шифр дубл. – ISBN 966-7767-33-7
1576613
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 3-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 557 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-137-2
1576614
  Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студ.внз / О.Л. Шевнюк. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 277 с. – ISBN 966-7767-79-5
1576615
  Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура : Лекції / О.Л. Калашникова; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Днепропетровск, 2003. – 202с.
1576616
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.В. Кордон. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 508 с. – ISBN 966-7938-85-9
1576617
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Кордон. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 576с. – ISBN 978-966-364-503-4
1576618
   Українська та зарубіжна культура : підручник / [Анучина Л.В. та ін. ; за ред. В.О. Лозового] ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-е. – Харків : Одіссей, 2008. – 374, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-633-734-7
1576619
  Зотов В.М. Українська та зарубіжна культура : словник культурологічних термінів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Зотов, А.В. Клімачова , В.О.Таран ; МОН України ; Запоріз. юрид. ін-т ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-364-776-0
1576620
  Харлан О.Д. Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 348-360. – ISBN 978-966-188-008-4
1576621
  Латиш Юрій Українська та російська історіографії руху декабристів (1990-ті рр. - початку XXI ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 266-270
1576622
  Латиш Ю. Українська та російська історіографії руху декабристів в Україні (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто українську та російську історіографії декабристського руху в Україні у 1920-1930-х рр., проаналізовано основні напрями та тенденції у дослідженні цієї теми. In the article it is investigated Ukrainian and Russian historiography of ...
1576623
  Латиш Ю.В. Українська та російська історіографія декабристського руху в Україні ( 20-ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / КНУТШ; Латиш Ю.В. – Київ, 2007. – 228л. – Бібліогр.: л.187-228
1576624
  Латиш Ю.В. Українська та російська історіографія декабристського руху в Україні (20-ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Латиш Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1576625
  Панасюк Л.В. Українська та російська мови у виховних і навчальних закладах освіти Східного регіону України в 90-х рр. 20 ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 233-246.
1576626
  Сидоренко Наталія Миколаївна Українська таборова преса першої половини ХХ століття: Проблеми національно-духовного самоствердження : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.08 / Сидоренко Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 425л. – Бібліогр.:л.404-425
1576627
  Сидоренко Н.М. Українська таборова преса першої половини ХХ століття: проблеми національно-духовного самоствердження. : Автореф... доктор філолог.наук: 10.01.08 / Сидоренко Н.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 34л.
1576628
  Кость С. Українська таборова преса початку 20-их років ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 116-123. – (Філологія ; Вип. 18)
1576629
  Радзієвська В. Українська тема в Аполлінера: "Відповідь запорожців турецькому султанові" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 232-238.
1576630
  Трохим Н. Українська тема на сторінках "Свободи" (Львів): 30-ті рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 124-128. – (Філологія ; Вип. 18)
1576631
  Дерба С.М. Українська термінологія в галузі прикладної (комп"ютерної) лінгвістики (логіко-лінгвістичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Дерба С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1576632
   Українська термінологія і сучасність : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-2124-Х 966-574-277-9
№ 4. – 2001
1576633
  Вербовий М.В. Українська традиція кооперативного убезпечення : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 129-135 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1576634
  Шпиталь Анатолій Українська урбаністика: минуле, сучасне... майбутнє? : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 103-104. – ISSN 0236-1477
1576635
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : підручник для студентів ВНЗ / Лановик М.Б., Лановик З.Б. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 591с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7767-23-Х
1576636
  Кищак С. Українська учительська семінарія в Криниці / Степан Кищак. – Львів, 2007. – 56с.
1576637
   Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини : У 2 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0350-9
Кн.1. – 2004. – 480 с.
1576638
  Славинський М. Українська філологія початку ХХІ століття: здобутки, проблеми і втрати // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 2-5


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1576639
  Чижевський Д. Українська філософія // Філософські студії / Інформаційний центр видавництва Генеза. – Київ, 1993. – № 1. – С. 78-96.
1576640
  Кириленко В.А. Українська філософія національного радикалізму ХХ століття : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Кириленко В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 25л.
1576641
  Небрат В.В. Українська фінансова думка другої половини 19 - початку 20 століть / В.В.Небрат; НАНУ; ДУ "Інститут економіки та прогнозування". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-02-4566-2
1576642
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини 19 століття: методологічний дискурс : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Дмитренко М.К.; НАН України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 2006. – 373л. – Бібліогр.: л. 320-373
1576643
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини XIX століття: методологічний дискурс : Автореф. дис. ...д-ра філол. наук : cпец.: 10.01.07 / Дмитренко Микола Костянтинович ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: 27 назв
1576644
  Славова М. Українська фольклорна казка у болгарському літературному контекті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 18-33. – Бібліогр.: С. 33
1576645
  Богацький П. Українська хата : Київ, 1909 - 1914 : редактор - видавець Павло Богацький : ( спогади ) / П. Богацький, М. Шаповал, А. Животко; упоряд. Сава Зеркаль. – Новий Йорк : Українська громада ім. М. Шаповала, 1955. – 50, [ 2 ] с. : портр. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; чис. 2)
1576646
  Тичина А.К. Українська Центральна рада і Бессарабія // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.23-27
1576647
  Циганенко Л.Ф. Українська Центральна рада і військо // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.30-34
1576648
  Захарчук А.С. Українська Центральна Рада і її державотворча діяльність (до проблеми пошуку джерел в історико-юридичній літературі) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.45-54. – ISSN 1563-3349
1576649
  Захарчук А.С. Українська Центральна Рада: до питання державно-правового статусу та проблема періодизації // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.63-73. – ISSN 1563-3349
1576650
  Верстюк В. Українська Центральна Рада: період становлення // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-46. – ISSN 0130-5247
1576651
  Довбня В. Українська Центральна Рада: помилки, що призвели до трагічної розв"язки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.88-95. – ISBN 966-667-078-Х
1576652
  Огієнко І. Українська церква / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 408с. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошик ; Сер. 2 ; Том 7 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-42-5 (серія); 978-966-7821-44-9
1576653
  Огієнко І. Українська церква за час руїни (1657-1687) / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка): упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 468с. – (Видавничий проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошник ; Сер. 2 ; Том 5 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 966-7821-38-2
1576654
  Юраш Андрій Васильович Українська церква у контексті сучасних політико-конфесійних та комунікативних процесів (історико-політологічний аспект) : Автореф... канд. політичнихнаук: 23.00.01 / Юраш Андрій Васильович; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 23л.
1576655
  Слободянюк П. Українська церква: історія руїн і відродження / П. Слободянюк. – Хмельницький, 2000. – 266с. – ISBN 966-7736-16-4
1576656
  Майданик Р. Українська цивілістика: дореволюційний і радянський періоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 49-55.
1576657
  Марцінишин Г.Б. Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.04 / Марцінишин Г.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1576658
  Тищенко К.М. Українська частина іранської топонімії Європи // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 148-156. – ISSN 1608-0599
1576659
  Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. : (Волинь і Центральна Україна) / Н.М. Яковенко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 416с. – ISBN 5-12-003024-6
1576660
  Балушок В. Українська шляхта між польським та українським етносами // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-25. – ISSN 0130-6936
1576661
  Оніщук М. Українська юстиція: проблеми і пріоритети діяльності на шляху до правової держави : (до 90-річчя української юстиції) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-9. – ISSN 0132-1331
1576662
  Мезіна С.С. Українське "шістдесятництво" у контексті національного відродження ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 36-46. – ISSN 2225-7586
1576663
  Селігей П.О. Українське академічне мовознавство за дев"яносто років (1918-2008) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 3-17. – ISSN 0027-2833


  У статті дається стислий огляд історії мовознавчих досліджень у НАН України за 90 років її існування. Простежено розвиток основних дослідницьких напрямів, схарактеризовано головні здобутки та їхнє суспільне значення, окреслено внесок визначних учених.
1576664
  Мокієнко В. Українське арго як джерело російського жаргону // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 37-51. – ISSN 0320-3077


  "Присвячена питанням функціонування слов’янської, зокрема українсько-російської, жаргонної лексики, де на прикладі слова халява і утвореного від нього фразеологізму на халяву розглянуто нові етимологічні інтерпретації та функціональні характеристики ...
1576665
  Новак М. Українське бароко // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 10. – С. 111-119. – ISSN 0585-8365
1576666
  Кара-Васильєва Українське бароко і літургійне шитво XVII-XVIII століть // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 2. – С. 9-39. – ISBN 966-7021-52-1
1576667
  Третяк К. Українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.40-43
1576668
  Ткачук О.О. Українське бароко як парадигма світобачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  У цій статті розглядається філософія та культура українського бароко як специфічний духовний феномен.
1576669
   Українське Буджацьке козацтво : енциклопедія / [уклад.: С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв]. – Дніпро : Середняк Т.К., 2017. – 344 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 316-330, 338-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7479-15-3
1576670
  Лозинський Й.І. Українське весілля / Й.І. Лозинський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 174 с.
1576671
  Вдовиченко Г.В. Українське відродження: феномен діалогу і людське буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Ця стаття є спробою погляду на процес українського відродження початку ХХ сторіччя як на цілісний символічний універсум діалогічного зображення світу і людської екзистенції, де діалог постає нескінченним формуванням різних міжкультурних значень, а ...
1576672
   Українське військо. 1917-1921 / [авт. виставки: Євген Пінак, Ярослав Файзулін, Максим Майоров ; авт. карт Д. Вортман ; Укр. ін-т нац. пам"яті]. – Київ : [б. в., 2021. – [1], 52 с., включ. обкл. : іл., карт.
1576673
  Набитович І. Українське вікно в середньовічну японську літературу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 120-122. – ISSN 0236-1477


  Українська культура й літературознавство хоч і повільно, дещо запізнено, але достатньо впевнено продовжує освоювати материки художніх літератур інших народів. Свідчення цього - виданий Інститутом філології КНУТШ перший том (із запланованого тритомника) ...
1576674
  Науменко Наталія Українське вільне віршування у шкільному вивченні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-51. – Бібліогр.: с. 47-51. – ISSN 0130-5263
1576675
  Науменко Н. Українське вільне віршування: термінологічний аспект // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 250-259
1576676
  Лободаєв Володимир Миколайович Українське вільне козацтво (1917-1918 рр.) : Дис...канд. істор. наук: 07.00.01 / Лободаєв Володимир Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 216л. – Бібліогр.:л.194-216
1576677
  Лободаєв Володимир Миколайович Українське вільне козацтво (1917-1918) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Лободаєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1576678
  Кисіль З.Р. Українське воєнно-історичне товариство (1920-1939) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.100-112. – ISSN 0130-5247
1576679
  Жупанський Я.І. Українське географічне відродження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8. – (Географія ; Вип. 45)


  Подано короткий нарис розвитку географічної думки в Україні у 20-х роках ХХ ст.
1576680
  Дудник Л.М. Українське господарське право та господарське процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник / Дудник Л.М. ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : Геопринт, 2015. – 569, [1] с. – Бібліогр.: с. 556-569 та в кінці тем. – ISBN 978-617-674-014-8
1576681
  Шукліна Н.Г. Українське громадянство в системі елементів конституційно-правового статусу людини і громадянина // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 34-42. – (Правознавство ; Вип. 253)
1576682
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 4. – 2020. – 54 с. – Резюме укр., англ. мовами
1576683
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина. – ISSN 2706-8323
Вип. 5. – 2020. – 58, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1576684
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина. – ISSN 2706-8323
Вип. 6. – 2021. – 54 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1576685
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 8. – 2021. – 65, [1] с.
1576686
  Вергунов В.А. Українське державотворення на ниві аграрної освіти і науки М.А. Кухаренка-Прокоповича (1879-1920) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (46). – С. 19-27. – ISSN 2077-9496
1576687
  Паламар Л.М. Українське ділове мовлення : посібник з укр. мови для студентів спец. 02.19 / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець ; М-во вищ. освіти України, Навч.-метод. кабінет вищої освіти. – Київ : НМК ВО, 1991. – 116 с. – ISBN 5-7763-0696-5
1576688
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 2-ге вид.,випр. – Київ : Вища школа, 2000. – 271с. – ISBN 5-11-004841-Х
1576689
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 3-тє вид-ня, перероб. и доп. – Київ : Літера, 2001. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1576690
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальні видання / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. й доп. – Київ : Літера, 2002. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1576691
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2003. – 480с. – ISBN 966-7543-25-0
1576692
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук. – 4-тє вид., виправлене. – Київ : Вища школа, 2005. – 302с. – ISBN 966-642-269-7
1576693
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.В. Шевчук. – 5-те вид., переробл. – Київ : Вища школа, 2006. – 302с. – ISBN 966-642-309-X
1576694
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С. Шевчук. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 592с. – ISBN 966-326-219-2
1576695
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.В. Шевчук; МОНУ. – 6-те вид., випр. і доповнене. – Київ : Алерта, 2008. – 302с. – ISBN 978-966-8533-82-2
1576696
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і переробл. – Київ : Арій, 2009. – 576 с. – ISBN 978-966-498-078-1
1576697
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 7-е, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 305, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
1576698
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 9-те, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2018. – 301, [1] с. : табл. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 247-292. – Бібліогр.: с. 298. – ISBN 978-617-566-024-9
1576699
  Потелло Н.Я. Українське ділове мовлення і спілкування : Правопис і граматика української мови. Оформлення ділового спілкування. Культура ділового спілкування: Навчальний посібник / Н.Я. Потелло, Г.Є. Скиртач; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 440с. – ISBN 966-608-250-0


  Розглянуту техніку культури ділового спілкування, висвітлено шляхи підвищення моральної та психологічної культури спілкування. Для студентів, викладачів
1576700
  Іванова І.Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів: фахове ділове мовлення : навчально-методичний посібник / І.Б. Іванова. – Харків : Парус, 2007. – 448с. – ISBN 966-8482-13-1
1576701
  Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мамрак. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 364с. – ISBN 966-8365-36-4


  Подані відомості про мовні особливості українського документування, наводяться зразки основних службових документів, визначається розташування їх реквизитів за табулятором. Для студентів вузів
1576702
  Тимошик М. Українське друкарство у Франції: історія і сучасність // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-15
1576703
  Зінченко А. Українське духівництво XVII ст.: у виборі між чужими патріярхатами // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 69-77. – ISBN 966-7060-98-5
1576704
  Черниш Н.І. Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти XIX - першої третини XX ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 199-211. – ISBN 966-02-3854-1
1576705
  Снайдер Т. Українське життя австрійського архикнязя // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог) династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Вільгельма Габсбурга знали в Україні як Василя ...
1576706
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 14-15


  "...Єдність поколінь - основа прогресивного розвитку держави і суспільства..."
1576707
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 19-43. – ISBN 978-966-931-159-7
1576708
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал. – Київ
Вип. 2. – 2001. – 60 с.
1576709
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 5. – 2004. – 67 с.
1576710
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 8. – 2007. – 50 с. – резюме - укр., англ. мовами
1576711
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 17. – 2016. – 57 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1576712
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 18. – 2017. – 55 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1576713
  Барановська І.М. Українське журналістикознавство 1950-1980-х рр. (Проблематика дисертаційних досліджень, атестованих в Україні) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-53. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі дисертаційних досліджень 1950-1980-х років показано розвиток українського журналістикознавства цього періоду. Описано феномен "радянської" моделі науки на прикладі журналістики. Показано надмірну заангажованість журналі-стики радянських ...
1576714
   Українське законодавство партисипації (участі громадян у формуванні й реалізації державної, регіональної та місцевої політики) : [витяги з чин. (станом на 25.03.2018) актів укр. нац. законодавства] / Львів. облдержадмін. [та ін.] ; [витяги, упоряд. і комент.: О.М. Синютка, Б.Є. Ковальчук, А.Р. Болюбаш ; за заг. ред. О.І. Сушинського]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 298, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-644-040-6


  Львів. держ. адмін., Львів. регіон. ін-т державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, Західноукраїнський регіональний інститут громадянського суспільства ім. Ярослава Мудрого
1576715
   Українське законодавство: засоби масової інформації. – Київ, 2004. – 368с.
1576716
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик. – Київ : Стилос, 2002. – 284с. – ISBN 966-8009-27-4
1576717
  Солонська Н. Українське зарубіжжя у вітчизняних наукових виданнях: проблема генерації інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1576718
  Бондарук Т.І. Українське і московське право ранньомодерного часу: порівняльна характеристика основних засад // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 205-215. – ISSN 0869-2491
1576719
  Ковалевський В. Українське інформаційне суспільство у свідомості державних службовців // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.301-305
1576720
  Винар Л. Українське історичне товариство з перспективи 35 років (1965-2000) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.122-133. – ISSN 0130-5247
1576721
  Винар Л. Українське історичне товариство: здобутки та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-10. – (Історія ; вип. 54)


  Присвячено аналізу науково-організаційної та видавничої діяльності Українського Історичного Товариства (1965-2000), його внеску в українську історіографію.
1576722
  Винар Л. Українське історичне товариство: сорок років діяльності (1965-2005) : видання з нагоди Третього Міжнародного конгресу українських істориків, (Луцьк, 17-19 травня 2006 р.) / Любомир Винар, Алла Атаманенко; Українське іст. т-во; Нац. ун-т "Острозька академія"; Ін-т дослідження укр. діаспори. – Нью-Йорк; Острог : Національний ун-т "Острозька академія", 2006. – 118с. – ISBN 1-879070-20-0
1576723
  Росляк Роман Українське кінематографічно-фільмове товариство "УКФО–Г.І.Лібкен" та його статут // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 310-333. – ISSN 1997-4264


  Григорий Иванович Либкен (с 1915 года - Либкин) — один из ведущих деятелей киноиндустрии Российской империи, продюсер
1576724
  Сидор-Гібелинда Українське кіно 1990-х: Аспекти візуальності // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 227-242. – ISBN 966-7021-87-4
1576725
  Козак Г. Українське кіно ожило // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 грудня (№ 51). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Для українського кіноматографу 2017 р. став рекордним. У вітчизняний прокат вийшла найбільша кількість фільмів - загалом 33.
1576726
  Мазяр М. Українське кіно: все ті ж проблеми // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 2-3. – ISSN 1562-3238
1576727
  Кулик Н. Українське кіно: геть від москви // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Грудень (№ 45/46). – С. 6
1576728
  Войтенко В. Українське кіно: сильніше, ніж зброя // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 13 травня (№ 87)


  До 30-річчя Незалежності.
1576729
  Тримбач С. Українське кіно: у пошуках сталкерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 162). – С. 6


  Вітчизняні кінематографісти відзначили своє професійне свято.
1576730
  Брюховецька Л. Українське кіновиробництво у 20-х роках: конкуренція і антагонізм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 15


  "Двадцяті роки ХХ століття були тим коротким періодом автономії, коли кіновиробництво і кінопрокат в Україні були незалежними від Москви. Талановите господарювання українців у кіноіндустрії дало хороші плоди. Вміло організований прокат приносив ...
1576731
  Тимошик М.С. Українське книговидання в діаспорі: Велика Британія : монографія / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2021. – 482, [2] с. : іл. – Імен. показник: с. 464-476. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 408-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7821-73-9


  У пр. № 1737357 напис: Бібліотеці Шевченкового університету, де я вчився і працював. Доля нашої книги на Чужині - як невичерпне джерело міці нашого духу. Спробуємо увібрати його розумом і серцем, щоб достойно виконати заповіт наших попередників - ...
1576732
  Тимошенко І. Українське книгознавство у 60-70-х роках ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С.17-23. – ISSN 1029-7200
1576733
  Стратілат А. Українське кобзарство як мистецьке явище // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 316-320
1576734
  Король Н. Українське Козацтво - родоначальник кінного війська Московії - Росії = The Ukrainian kozaks the progenitor of the Cavalry in Muscovy-Russia / Нестор Король. – Ню Йорк : Накладом Наукового Товариства ім.Т. Шевченка, 1963. – 96, [ 8 ] c. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Українознавства)
1576735
  Литвинюк Л. Українське козацтво - центральна міфологема поетичного світу Івана Перепеляка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 23-26
1576736
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 1 (19), січень-березень. – 1972
1576737
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 2 (20), квітень - червень. – 1972
1576738
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – 1972
1576739
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. н.]
Рік 9, ч. 4 (22), жовтень-грудень. – 1972
1576740
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 1 (23), січень-березень. – 1973
1576741
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 2 (24), квітень-червень. – 1973
1576742
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – 1973
1576743
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – 1973
1576744
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – 1974
1576745
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б .в.]
Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – 1974
1576746
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б .в.]
Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – 1974
1576747
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 11, ч. 4 (30), жовтень-грудень. – 1974
1576748
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 1 (31), січень-березень. – 1975
1576749
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – 1975
1576750
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – 1975
1576751
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – 1976
1576752
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – 1976
1576753
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – 1976
1576754
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 5 (39), жовтень-грудень. – 1976
1576755
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – 1977
1576756
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – 1978
1576757
   Українське козацтво : Мала енциклопедія. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ; Запоріжжя : Генеза; Прем"єр, 2006. – 672с. : іл., карти. – ISBN 966-504-409-5


  У 1376 статтях відображено обставини виникнення і становлення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарська діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти.
1576758
   Українське Козацтво : орган Українського Вільного Козацтва. – Торонто
Рік 18, ч. 2 (65). – 1982
1576759
  Ребенок В.В. Українське козацтво 1600–1622 років у працях Краківської і Варшавської історичних шкіл : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Ребенок Валентин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1576760
  Ададуров В. Українське козацтво в уяві французького уряду доби Наполеона І // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 391-419
1576761
  Ольхіна Н.І. Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.292-299. – ISBN 966-7089-17-7
1576762
  Циганенко Лілія Федорівна Українське козацтво у північно-західному причорномор"ї (XVI - перша половина ХІХ ст.) : 07.00.01 : Дис. ... канд. іст. наук / Циганенко Лілія Федорівна ; Ізмаільский держ. пед. ін-тут. – Ізмаїл, 1997. – 158 л. – Бібліогр.:л.145-158
1576763
  Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану : Друга половина 15- середина 17 ст. Монографія / Віталій Щербак. – 2-е вид. – Київ : КМ Академія, 2006. – 300с. – ISBN 966-518-380-Х
1576764
  Сергійчук Володимир Іванович Українське козацьке військо в другій половині 16 - середині 17 ст. : Дис... доктора іст.наук: 07.00.02 / Сергійчук Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1991. – 376л. – Бібліогр.:л.330-376
1576765
  Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах оснанньої чверті 17 століття : Монографія / Мін-во внутрішніх справ України; Юридична акад.; Віктор Заруба;. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2003. – 464с. – ISBN 966-7894-28-2


  Героїчна боротьба українського народу проти експансії османської імперії та Кримського ханату в 70-90-х роках XVII століття. Для науковців, вчителів, студентів
1576766
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 2002
1576767
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск. – Київ, 2001-
№ 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – 2002
1576768
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – 2006. – 93 с.
1576769
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – 2007. – 78 с.
1576770
  Конєва Т. Українське коріння лауреатів Нобелівської премії в галузі літератури / Т. Конєва, Н. Тарасова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 74-80
1576771
  Тронько П.Т. Українське краєзнавство в ХХ столітті : (До 75-річчя Всеукраїнської спілки краєзнавців) / П.Т. Тронько; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ : Молодь, 2002. – 85с. – ISBN 966-02-2435-4
1576772
  Дем"янчук Г.С. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. Дем"янчук, Б.Г. Дем"янчук, А.Г. Дем"янчук. – Київ : Просвіта, 2006. – 294с. – ISBN 966-8547-64-0
1576773
  Розовик Д.Ф. Українське культурне відродження в роки національно-демократичної революції (1917-1920) : Монографія / Д.Ф. Розовик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 311с. – ISBN 966-594-361-8
1576774
  Антонюк Н.В. Українське культурне життя в "Генеральній Губернії" (1939-1944 рр.) : за матеріалами періодичної преси / Н.В. Антонюк; НАНУ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника; Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 1997. – 232с. – ISBN 5-7702-1235-7
1576775
  Піскун В. Українське культурне та політичне майбуття - самоосягнення у взаєминах зі світом // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 235-241. – ISBN 966-7317-93-5
1576776
  Сергійчук В. Українське Лідіце на Закерзонні // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 24-27. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 75-річчя знищення польським військом Завадки Морохівської.
1576777
  Шевченко Віталій Українське літературне барокко кінця ХVI- ХVIIIст.: спроба узагальнення: Ч.1 // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2003. – Кн. 1. – С.67-78. – ISSN 0042-9422
1576778
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 34. – 1980
1576779
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 35. – 1980
1576780
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 36. – 1981
1576781
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 38. – 1982
1576782
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 46. – 1986
1576783
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 50. – 1988
1576784
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 52. – 1989
1576785
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 56. – 1992
1576786
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1996-
Вип. 64 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2001
1576787
   Українське літературознавство : Міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 65. – 2002. – резюме укр., англ. мовами
1576788
   Українське літературознавство : Збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 66 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1576789
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 67. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1576790
   Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 69. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1576791
   Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 72. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1576792
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 82. – 2017. – 251 с. – Резюме укр., англ. мовами
1576793
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 83. – 2018. – 328 с. – Резюме укр., англ. мовами
1576794
  Битинський М. Українське малярство / М. Битинський; Курси українознавства ім. Івана Котляревського в Торонті. – Торонто, 1970. – 24с.
1576795
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : У 3-х частинах. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д.П. Крвавич, Д.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-202-3, 966-603-203-1 (ч.1)
Ч.1. – 2003. – 256с.


  Мистецтво періоду середніх віків (V - Vст.).
1576796
  Гонтова Л. Українське мистецтво : 2 половина 20 ст. / Лариса Гонтова. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-29-4
1576797
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : У 3-х частинах: Навчальний посібник / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-205-8
Ч.3. – 2005. – 268с.+80 вкл.іл.


  Перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності
1576798
  Скляренко Г. Українське мистецтво 1930-50-х років: штрихи до картини епохи // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 184-192. – ISSN 0208-0710
1576799
  Міронова Т.В. Українське мистецтво з початку 2000-х років: "друге відродження" у світовому культурному полі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 166-175. – ISSN 2226-0285
1576800
   Українське мистецтво на переломах епох = Ukrainian art at the junctures of epochs : образ, трансформації, стиль / [Л. Ганзенко, Р. Забашта, О. Ламонова та ін. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського]. – Київ : Наукова думка, 2021. – 395, [5] с., [24] арк. кольр. іл. : портр., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1770-2
1576801
  Антонович Є. Українське мистецтвознавство кінця XIX - початку XX століття : національне образотворче мистецтво в працях учених київської школи : монографія / Євген Антонович, Ірина Удріс ; за ред. Євгена Антоновича ; М-во освіти і науки України; М-во культури і туризму України, КНУ культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 272 с. – (Бібліотека дизайнера). – ISBN 966-542-308-8; 966-542-309-6


  Розглянуто питання історії світового образотворчого мистецтва від первісних часів до початку ХХ ст. Висвітлено історичні етапи еволюції просторово-пластичних мистецтв різних народів і суспільств у взаємозв"язках з економічними, політичними та ...
1576802
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 17. – 2017. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576803
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії = Ukrainian art studies: materials, investigations, reviews : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2413-4767
Вип. 19. – 2019. – Резюме укр., англ. мовами
1576804
  Федорук О. Українське мистецьке національне самовизначення // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 10-13. – ISSN 0130-1799
1576805
  Марочкін Василь Українське місто від XV до середини XVII ст. : звичаєво-правова атрибутика як історичне джерело : іст. моногр. / В.П. Марочкін. – Торонто : Hypertext Plus, 1999. – 157 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 114-141. – ISBN 0-9696700-2-8
1576806
  Боровський М. Українське місцеве й особове назовництво в інтернаціональній ботанічній термінології = Ukrainian topo - and anthroponymy in the international botanical terminology / М. Боровський ; Укр. Вільна Академія Наук. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1955. – 62, [3] с., включ. обкл. – З кол. Dr. T. Olesijuk. – Бібліогр.: c. 61-62 та в підрядк. прим. – (Назвознавство = Onomastica / ред.: Я. Рудницький ; ч. 9)


  У пр. №1694935 напис: Вічно молодому енергійному, невтомному непоборному діячеві на чолі відродження соборної України... 10/V. 56. Вдячний: Підпис. Вінніпег
1576807
   Українське мовлення: артикуляційна динаміка складу (на) (за даними тензометрування і кінорентгенографування) / Л.Г. Скалозуб, О.В. Кононенко, О.М. Павличенко, С.М. Яцюк
1576808
   Українське мовлення: артикуляційна динаміка складу (на) (за даними тензометрування і кінорентгенографування) / Л.Г. Скалозуб, О.В. Кононенко, О.М. Павличенко, С.М. Яцюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 48-60
1576809
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 2. – 1974. – 96 с.
1576810
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 3. – 1975. – 136 с.
1576811
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 4. – 1976. – 104 с.
1576812
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 6. – 1978. – 144 с.
1576813
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 8. – 1980. – 136 с.
1576814
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 9. – 1981. – 136 с.
1576815
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 10. – 1982
1576816
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 1. – 1983
1576817
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 22. – 2000. – 129 с.
1576818
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 23. – 2001. – 121 с.
1576819
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 26. – 2003. – 147 с.
1576820
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 32-33. – 2004. – 190 с.
1576821
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 35. – 2006. – 103, [1] с.
1576822
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 36. – 2006. – 99 с.
1576823
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 44/1. – 2014. – 360 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576824
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (47). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Бібліотека Інституту філології)
1576825
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (48). – 2018. – 181, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1576826
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (50). – 2020. – 175, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1576827
  Ніка О. Українське мовознавство в Київському університеті // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 15-18. – ISBN 978-617-7480-37-1
1576828
  Іларіон Українське монашество / Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); Упор. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 396с. – ISBN 966-7821-05-6
1576829
  Бойко О.Г. Українське музейництво історії Великої Вітчизняної війни : історіографія проблеми // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-84. – ISBN 966-614-021-7
1576830
  Карась Г. Українське музичне діаспорознавство в системі навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 38-43. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто впровадження українського музичного діаспорознавства як нового напрямку мистецтвознавства в систему навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України. Останні наукові дослідження українських мистецтвознавців слугують методологічним ...
1576831
  Ященко Л.І. Українське народне багатоголосся / Л.І. Ященко. – К., 1962. – 236с.
1576832
  Захарчук-Чугай Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342, [2] с., XXXII с. іл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 334-335, 338-340. – ISBN 978-617-07-0049-0
1576833
  Новицька Ольга Романівна Українське народне мистецтво 1920-1980-х рр.: інтерпретація, оцінка, спростування : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Новицька О.Р.; МОіНУ. ЛАМ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1576834
  Одробінський Ю. Українське народне мистецтво як фундамент сучасного дизайну України / Ю. Одробінський, О. Жидких // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 212-218. – ISSN 2413-4767
1576835
  Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 3-тє, доп. та переробл. – Київ : АртЕк, 2006. – 472 с. – ISBN 966-505-064-8
1576836
  Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. вищ. педагог. навч. закладів / А.М. Богуш, Н.В.Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 407 с. – ISBN 966-642-029-5


  Викладено принципи й методи навчання дітей дошкільного віку української мови як другої. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
1576837
  Москаленко М. Українське народознавство кінця XIX - початку XX ст. через призму творчості М. Коцюбинського // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3, листопад. – С. 30-33
1576838
  Дуднік О. Українське народознавство у бібліографічних виданнях з етнографії Російської імперії (XIX - початок XX ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 20-29. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано бібліографічні джерела Російської імперії з етнографії, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, на відображення у них літератури з українського народознавства. З’ясовано авторів і ...
1576839
  Гомотюк О. Українське наукове товариство в Києві - провідний центр українознавства (1907-1921) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 297-309.
1576840
  Завальнюк Олександр Михайлович Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917-1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  З"ясовується питання про участь УНТ та його найбільш активних членів і у творенні і забезпеченні функціонування українських університетів - важливих осередків національного відродження українства.
1576841
  Меша В.Г. Українське національне відродження 1905-1914 років (історіографія проблеми) / В.Г. Меша. – Київ, 2004. – 157с. – ISBN 966-556-631-8
1576842
  Горбань Т. Українське національне питання і російський загальнодемократичний рух: точки перетину, лінії розходження (1900-1917) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  На документальних та літературних джерелах простежено еволюцію ставлення ліберально-демократичного крила в російському суспільстві до українського питання на початку ХХ ст. Пріоритетними в дослідженні є проблеми етнополітичних відносин, гармонізації ...
1576843
  Волиняк П. Українське національне свято в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – C. 1-5


  Перебування Державного Заслуженого Народного Хору ім. Григорія Верьовки в Канаді.
1576844
  Шемета Ю.М. Українське націотворення в історичній думці України 1991-2001 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 129-133. – ISSN 2076-1554
1576845
  Чебикін А. Українське образотворче мистецтво як дзеркало духовної історії народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 228-236
1576846
  Ткаченко В. Українське писанкарство як складова мистецької освіти: історіографічні студії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 43. – С. 194-199. – ISSN 2415-3567
1576847
  Романенчук Б. Українське письменство : популярний нарис для самоосвіти / Б. Романенчук ; Народна б-ка відділу КОП. – Вид. 2-ге, поправлене і допов. – Інсбрук : Відділ культурно-освітньої праці УЦДОА
Ч. 1 : Стара доба. – 1946. – 168 с.
1576848
  Щиголь І.В. Українське письменство як соціально-професійна група: історико-соціальна динаміка становлення (кінець XVIII - початок XX століття) : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Щиголь Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 232 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 174-206 арк.
1576849
  Щиголь І.В. Українське письменство як соціально-професійна група: історико-соціальна динаміка становлення (кінець XVIII - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Щиголь Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1576850
  Лоутон Л. Українське питання / Ланселот Лоутон; Перекл. з англ. Василь Триліс; НАН України, Ін-т історії України, Посольство Великої Британії в Україні Фундація ім. О. Ольжича. – Київ-Лондон, 2006. – 168с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-3847-9
1576851
  Юрчук Оксана Українське питання в діяльності польських консерваторів (1919-1923) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 73-85. – ISSN 0203-9494
1576852
  Головченко В. Українське питання в політиці США за доби Холодної війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 40-49


  На підставі опублікованих документальних джерел західного походження в статті здійснено спробу аналізу українського питання в зовнішньополітичних стратегіях США за доби холодної війни. З"ясовано, що на державному рівні воно ситуативно піднімалося лише ...
1576853
  Зелінський М.В. Українське питання в політичній і публіцистичній діяльності Романа Дмовського (1888-1939 р.р.) : монографія / М.В. Зелінський. – Херсон : Грінь Д.С., 2017. – 275, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 227-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-930-189-5
1576854
  Авер"янова Н. Українське питання в творчій спадщині Пантелеймона Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-11. – (Українознавство ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817
1576855
  Дацків І. Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 48-56
1576856
  Єгоров В.В. Українське питання на сторінках часопису "Вестник Европы" у 1860-1890-х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 41-49. – ISSN 2076-1554


  Згадуються М. Костомаров, М. Драгоманов.
1576857
  Полянський П. Українське питання напередодні Другої світової війни: дипломатичний контекст // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 105-125. – ISSN 0869-3595
1576858
  Ковальчук В. Українське питання у відносинах між ОУН і державними діячами Італії у 1930-х рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 27-33.
1576859
  Палюх О. Українське питання у галицькій польськомовній пресі 1923 р. // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 162-179. – ISSN 2524-0331
1576860
  Мищак І.М. Українське питання у міжнародних відносинах напередодні Другої світової війни // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 83-90
1576861
  Хорошилова Ю.О. Українське питання у політиці Великобританії в 1919-1921 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 15-20
1576862
  Юрчук Оксана Українське питання у політичній публіцистиці братів Бохенських (1930-1939) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 73-83. – ISSN 0203-9494
1576863
  Цар І.М. Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному середовищі / І.М. Цар ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2021. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-194 та в підрядк. прим. – (Проєкт "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1830-3
1576864
  Красовський Я.Й. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) : автореф. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Красовський Я.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1576865
  Красовський Я.Й. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Красовський Я.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 247 л. + Додатки: л. 243-247. – Бібліогр.: л. 187-242
1576866
  Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назв.
1576867
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство у розкладі європейських компаративних течій і концепцій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 365-371. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1576868
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство ХІХ ст. від М.Костомарова - до М.Драгоманова: європейський досвід і власні проблеми // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 46-53
1576869
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 1996. – Видається українською та англійською мовами
1576870
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – 1997
1576871
   Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск. – Київ, 1994-
№ 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – 1998
1576872
   Українське правознавство : Матеріали до бібліографії 19-20 століть. – Львів, 2001. – 260с. – (Серія 1.. / Бібліографія ; Том 7). – ISBN 966-7155-44-7
1576873
  Бондар С. Українське православ"я 11 - 12 століть і християнський світ доби Середньовіччя // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 1 (7). – С.92-99.
1576874
  Гордієнко В. Українське православ"я напередодні Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми релігійно-церковної політики радянського режиму і Польської держави щодо православної церкви. Розглянуто становище ієрархії, духовенства і віруючих напередодні Другої світової війни. In clause problems of religious-church policy of ...
1576875
  Рожко В. Українське православне церковне мистецтво Волині (9 - 20 ст.) : [ історико-краєзнавчий нарис ] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 400 с. : іл. – ISBN 966-361-134-0
1576876
  Слющинський Богдан Українське Приазов"я: багатокультурність, асиміляція чи гібридизація? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1576877
  Фоменко В. Українське Придністров"я - близьке і далеке: про суспільство та культуру втраченого регіону / розмову вів Олег Баган // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 29 березня (№ 6). – С. 8-9
1576878
  Скляр В.М. Українське прикордоння: етномовна структура населення за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року : монографія / Володимир Скляр ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А.М., 2017. – 415, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 405-414. – ISBN 978-617-7474-70-7


  В пр. №1714542 напис: Шановному Володимиру Івановичу! На добру згадку, зі щирою вдячністю за допомогу та побажаннями подальших досягнень на ниві української історичної науки. З глибокою повагою. Підпис. 19.10.2017 р.
1576879
  Гончаренко В.Г. Українське прислів"я-квінтесенція звичаєвого права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 21-24.
1576880
  Басара Галина Богданівна Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Дис... канд. історичних наук: 09.00.12. / Г.Б. Басара ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2003. – 207 л. + Додатки: л. 206-207. – Бібліогр.: л. 181-205
1576881
  Басара Г.Б. Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 09.00.12 / Басара Галина Богданівна. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1576882
  Пономарів О.Д. Українське публічне мовлення з погляду лексикограматичних норм // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 342-349
1576883
  Крупник Любов Українське радянське мистецтво як засіб боротьби з ідеологічними ворогами у 70-х роках XX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается один из аспектов пропаганды советского тоталитарного государства - борьба с мнимыми внешними и внутренними врагами. Для реализации этой цели использовалось украинское искусство, с помощью которого система стремилась навязать ...
1576884
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 15. – 2000
1576885
   Українське релігієзнавство : збірник наукових праць / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред.: А. Аристова, А.Колодний. – Київ : [б. в.], 1996-
Спецвипуск 2010-1 : Іслам в його проблемах і трансформаціях. – 2010. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576886
   Українське релігієзнавство : бюлетень: збірник праць та інформативок / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред. А. Колодний. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 65 : Українській асоціації релігієзнавців двадцять років. – 2013. – 324, [1] c.
1576887
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 67. – 2013. – 243, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576888
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 85. – 2018. – 86, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1576889
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 86. – 2018. – 85, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1576890
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: Колодний А, Павленко П., Базик Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 88. – 2019. – 112, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1576891
  Александрович В. Українське релігійне малярство другої половини 14 - 16 століть // Молода нація : альманах. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-51. – ISBN 966-7332-13-6
1576892
  Степаненко М.І. Українське рідне слово : Статті, виступи, розмисли, відповіді / М.І. Степаненко. – Полтава, 2003. – 184с. – ISBN 966-7653-09-6
1576893
  Музичка І. Українське сакральне мистецтво і християнське віровчення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.83-94.
1576894
  Чернецький Є.А. Українське село : родовід. книга Красного і Затиші на Білоцерківщині / Євген Чернецький, Анатолій Бондар. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2011. – 623, [1] с. : іл., табл. – Покажч. родів: с. 619-622. – Бібліогр.: с. 618. – ISBN 978-966-2083-89-7


  У пр. 1717253 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1576895
  Падалка Сергій Семенович Українське село 1990 - 2000-х рр.: тенденції соціально-економічних змін // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 169-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  На основі вперше введених у науковий обіг документів і матеріалів розглядаються загальні тенденції соціально-економічних змін в українському селі після проголошення державної незалежності. У світлі сучасних концептуальних підходів до вивчення ...
1576896
  Богиня Д. Українське село вимирає: національна небезпека / Д. Богиня, К. Якуба // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 56-66. – ISSN 0131-775Х
1576897
  Малик Я. Українське селянство в умовах гетьманського режиму 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 32-34
1576898
  Мороз О. Українське селянство першої половини ХХ століття. (Трагедія і героїзм) / О. Мороз, С. Злупко. – Львів : Універсум, 1997. – 165с. – ISBN 5-7702-1001-Х
1576899
  Осадчій Т. Українське селянство та його історична доля : Історико-статистична розвідка. – Київ : Друк. 2-і Артілі, 1912. – 32 с.
1576900
  Присяжнюк Ю.П. Українське селянство ХІХ - ХХ ст.: еволюція, ментальність, традиціоналізм : Навчальний посібник для студ. іст. фак-тетів / Ю.П. Присяжнюк; МОНУ; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 120с. – ISBN 966-7331-92-Х
1576901
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-3 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
1576902
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
1576903
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.07.2017 (число 3085/3086). – 2017. – 8 с.
1576904
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.09.2017 (число 3087). – 2017. – 8 с.
1576905
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-8 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
1576906
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
1576907
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
5-11 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
1576908
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
1576909
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-15 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
1576910
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
1576911
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 липня (№ 28). – 2017. – 20 с.
1576912
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
1576913
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 серпня (№ 33). – 2017. – 16 с.
1576914
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-22 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
1576915
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
1576916
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-23 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
1576917
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 липня (№ 29). – 2017. – 20 с.
1576918
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 вересня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1576919
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
1576920
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
1576921
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-30 травня (№ 22). – 2017. – 16 с.
1576922
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25/31 жовтня (№ 43). – 2017. – 16 с.
1576923
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 1 серпня (№ 30). – 2017. – 20 с.
1576924
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 квітня - 1 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
1576925
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 грудня - 2 січня (№ 52). – 2017. – 16 с.
1576926
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 червня - 4 липня (№ 26). – 2017. – 16 с.
1576927
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-16 січня (№ 1/2). – 2018. – 20 с.
1576928
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4 липня - 25 липня (№ 27/28). – 2018. – 20 с.
1576929
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-19 червня (№ 23/24). – 2018. – 20 с.
1576930
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7 вересня - 20 вересня (№ 35/36). – 2018. – 20 с.
1576931
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-22 листопада (№ 43/44). – 2018. – 20 с.
1576932
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-22 травня (№ 19/20). – 2018. – 20 с.
1576933
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-23 серпня (№ 31/32). – 2018. – 20 с.
1576934
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 травня (№ 15/16). – 2018. – 20 с.
1576935
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-27 лютого (№ 7/8). – 2018. – 20 с.
1576936
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-30 січня (№ 3/4). – 2018. – 16 с.
1576937
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20 червня - 3 липня (№ 25/26). – 2018. – 20 с.
1576938
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – 2018. – 20 с.
1576939
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – 2018. – 20 с.
1576940
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – 2018. – 20 с.
1576941
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 6 серпня (№ 29/30). – 2018. – 20 с.
1576942
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 березня - 10 квітня (№ 13/14). – 2018. – 20 с.
1576943
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 січня - 13 лютого (№ 5/6). – 2018. – 20 с.
1576944
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8 травня -21 травня (№ 19/20). – 2019. – 20 с.
1576945
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – 2019. – 20 с.
1576946
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-26 грудня (№ 47/48). – 2019. – 20 с.
1576947
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 квітня - 7 травня (№ 17/18). – 2019. – 20 с.
1576948
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 листопада - 11 грудня (№ 45/46). – 2019. – 20 с.
1576949
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 грудня - 14 січня (№ 1/2). – 2019. – 20 с.
1576950
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 березня - 9 квітня (№ 13/14). – 2019. – 20 с.
1576951
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 лютого - 12 березня (№ 9/10). – 2019. – 20 с.
1576952
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 січня - 12 лютого (№ 5/6). – 2019. – 20 с.
1576953
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-23 березня (№ 11/12). – 2021. – 20 с.
1576954
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-23 листопада (№ 43/44). – 2021. – 20 с.
1576955
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-23 лютого (№ 7/8). – 2021. – 20 с.
1576956
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-25 жовтня (№ 39/40). – 2021. – 20 с.
1576957
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 травня (№ 19/20). – 2021. – 20 с.
1576958
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13 липня - 26 липня (№ 27/28). – 2021. – 20 с.
1576959
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – 2021. – 20 с.
1576960
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 квітня - 11 травня (№ 17/18). – 2021. – 20 с.
1576961
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – 2021. – 20 с.
1576962
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 червня - 12 липня (№ 25/26). – 2021. – 20 с.
1576963
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – 2021. – 20 с.
1576964
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-22 лютого 2022 (№ 7/8). – 2022. – 20 с.
1576965
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12 січня 2022 - 25 січня 2022 (№ 3/4). – 2022. – 20 с.
1576966
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 січня 2022 - 8 лютого 2022 (№ 5/6). – 2022. – 20 с.
1576967
  Горбатюк В. Українське слово в Ізраїлі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 78. – ISSN 0868-4790


  Про Семена Шнайдермана.
1576968
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби ; голов. ред. С. Головко]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2017. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1576969
  Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення: рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 31-32
1576970
  Соболь В. Українське слово: погляд із ХХІ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 230-236. – ISSN 1728-9572
1576971
  Яценко Н.О. Українське стилістичне термінознавство XX - початку XXI століть // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 273-280. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Зроблено спробу проаналізувати становлення українського стилістичного термінознавства, починаючи з XX ст., а також розкрити основні аспектні напрями його розвитку.
1576972
  Роговий В. Українське студентство в таборах інтернованих у Польщі в 1920-1924 роках // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1 (379). – С. 50-61. – ISSN 0869-3595
1576973
  Паніна Н. Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг / Н. Паніна. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. – 94с. – ISBN 966-02-4025-2
1576974
   Українське суспільство 1992-2008 : соціологічний моніторинг / НАНУ, Ін-т соціології ; [ за ред. В. Ворони, М. Шульги ]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2008. – 656с. – ISBN 978-966-02-5066-6
1576975
   Українське суспільство 1994-2004: соціологічний моніторинг. – Київ : Заповіт, 2004. – 64 с. – ISBN 966-7272-63-Х
1576976
  Карась Анатолій Українське суспільство і конституція: актуальність незворотніх та ефективних змін // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 25-28
1576977
  Романчук О. Українське суспільство на шляху у ретросистему? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 3/4 (197/198). – С. 31-35
1576978
  Кушнарьова М.Б. Українське суспільство та українська популярна пісня у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: попит і пропозиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 3-11. – ISSN 2225-7586
1576979
  Недюха Микола Українське суспільство у пошуках шляхів національної єдності (з історії української духовної культури XVII ст.) / Недюха Микола, Петрук Наталя // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – C. 170-173
1576980
   Українське суспільство. Друга половина 20 століття. Історія та сучасність : Збірник науково-популярних статей. – Київ, 2002. – 260 с. – ISBN 966-02-2540-7
1576981
  Максименко О.О. Українське суспільство: відгомін глобальних і спалахи локальних криз // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (79). – C. 229-236. – ISSN 1681-116Х


  10 грудня 2021 р. в Інституті соціології НАН України відбулися Міжнародні соціологічні читання на тему: "Глобальні та локальні кризи: переосмислюючи українське суспільство", де ушанували пам"ять Н.В. Паніної та В.Є. Хмелька - двох визначних постатей в ...
1576982
  Кучеренко І. Українське суспільство: історичний спадок та виклики сучасності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 240-248
1576983
  Головаха Є. Українське суспільство: шляхи трансформації // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 26-30. – ISSN 2077-5105
1576984
  Скопненко О.І. Українське та білоруське словникарство 20-30-х років XX ст. з погляду збереження національних традицій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 28-37. – ISSN 0027-2833
1576985
  Таланчук Петро Українське та світова культура // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 259-288. – ISSN 0869-3595
1576986
  Дроздовська О. Українське театральне життя на сторінках київського щоденника "Рада" (за матеріалами 1906-1914 рр.) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 221-234. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
1576987
   Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра / М.М. Карабанов, С.О. Абрамов, В.О. Горобцов, І.Г. Мащенко; Карабанов М.М., Абрамов С.О., Вайло В.І., Горобцов В.О., Мащенко І.Г., та ін. – Київ : Дирекція ФВД, 2006. – 648с. – ISBN 966-96605-0-5
1576988
  Туровська Л. Українське термінознавство XXI ст.: основні напрямки досліджень // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 57-63. – ISSN 1682-3540


  Подано коротку характеристику основних напрямів наукових пошуків в українському термінознавстві на початку XXI cт.
1576989
  Симоненко Л.О. Українське термінознавство кінця XX - початку XXI ст. стан і перспективи розвитку // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 0027-2833
1576990
  Рева Н. Українське товариство допомоги емігрантам з України та їх родинам у Львові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-46. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються передумови створення, основні етапи та напрямки діяльності Українського товариства допомоги емігрантам з України та їх родинам у Львові. Розкриваються особливості взаємодії товариства з Українським Центральним Комітетом у Польщі. ...
1576991
  Петровський В. Українське товариство сліпих: учора й сьогодні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Майже кожен українець, незалежно від того, чи має він проблеми із зором, якщо не стикався, то принаймні чув про УТОС (Українське товариство сліпих) — одну з найстаріших громадських організацій нашої держави, якій 4 червня виповнюється 84 роки. ...
1576992
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення за Кобзарями-першодруками Тараса Шевченка (1840), Петра Гулака-Артемовського (1877) та Євгена Гребінки (1878) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 125-130. – ISSN 2307-4558
1576993
  Богачов А. Українське феноменологічне товариство // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 293-294. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
1576994
  Щербак В. Українське художнє скло ХХ століття: від утилітарності до високої художності // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 308-317. – ISBN 966-7170-47-0
1576995
  Заіка Ю.О. Українське цивільне право : навчальний посібник / Ю.О. Заіка ; МОН України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Правова єдність, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-8533-98-3 ; 978-966-373-359-3
1576996
  Ромовська З.В. Українське цивільне право : Спадкове право : акад. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-2183-69-6
1576997
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс : підручник [для вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська. – Київ : Атіка, 2005. – 560 с. – ISBN 966-326-123-4
1576998
  Смирнов І. Українське чумацтво та одеське біндюжництво в контексті розвитку логістики та туризму в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 42-50. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1576999
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління : (іст.-літ. та поетикальний аспекти) / Людмила Тарнашинська ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Смолоскип, 2010. – 627, [5] с. : фотоіл. – Імен. покажчик: с. 613-625. – Бібліогр. в додатках: с. 597-604 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2164-06-6
1577000
  Хамуля Р. Українське шкільництво в Австралії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 43-49. – ISSN 2078-5119


  Досягнення української громади в Австралії протягом останніх семи десятиліть є значними. В основному завдяки натхненню та рішучістю поколінь її засновників, українська громада Австралії сьогодні має сильну організацію, яка тісно інтегрована в ...
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,