Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1576001
  Пестушко Валерій "Цивілізація" наступає : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 31
1576002
  Власюк К. "Цивілізоване розлучення" - новий тренд сімейного права // Юридична газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 40). – С. 38
1576003
  Підопригора О.А. "Цивілісти" проти "господарників". Дискусії навколо пректу нового Цивільного кодексу / розмову вела Г. Закорецька // Столиця. – Київ, 2000. – 9 вересня (№ 99). – С. 5


  Розмова з професором кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка О. Підопригорою.
1576004
  Кривенда Олег Вікторович "Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні" : Автореф. дис. канд. юридичних наук: 12.00.03. / Кривенда О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1576005
   "Цикл трикарбоновых кислот и механизмы его регуляции".. – М, 1977. – 35с.
1576006
  Григоренко О.О. "Циклічні амінокислоти, їх похідні та аналоги - джерела сполук для створення лікарських засобів" : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Григоренко Олександр Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 624 арк. – Додатки: арк. 313-562. – Бібліогр.: арк. 15-21, 563-624
1576007
  Білик Г.М. "Циклон" і "Антициклон": Н. Гончар versus О. Гончар // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 247-253. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1576008
  Дмитренко Я. "Циклон" меняет прописку // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 марта (№ 11)


  Украинская ракета-носитель, не подошедшая Бразилии, переезжает в Канаду. 14 марта частная канадская аэрокосмическая компания Maritime Launch Services (MLS) объявила об окончательном выборе места для строительства стартовой площадки, предназначенной ...
1576009
  Мостяєв О.І. Цивілізації, Європа, українство: історико-типологічний підхід : монографія / Олександр Мостяєв ; [передм. І. Грабовської]. – Київ : Міленіум, 2018. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-82-6
1576010
  Андрущенко В. Цивілізаційна вартість освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016
1576011
  Марчук В.П. Цивілізаційна генеза філософії етикету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 194-200. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми соціальної теорії. This article is about actual problems social theory.
1576012
  Кудряченко А.І. Цивілізаційна ідентичність України та виклики сучасності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 28-31. – ISSN 0868-8117
1576013
  Горєлов М.Є. Цивілізаційна історія України / М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж., Ін-т археології. – Київ : ЕксОб, 2005. – 631, [1] с., [30] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7769-42-9
1576014
  Крисаченко В. Цивілізаційна концепція В. Вернадського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 154-159
1576015
  Шутов О.Г. Цивілізаційна концепція як методологічна основа аналізу науково-технічного прогресу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1576016
  Бялик В.Д. Цивілізаційна місія перекладу: північно-американський контекст // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 350-362. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1576017
  Маточенко М. Цивілізаційна парадигма в дослідженні сучасних міжнародних економічних відносин // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 201-208


  Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних засад дослідження сучасних міжнародно-економічних відносин. Здійснено порівняльний аналіз цивілізаційної дослідницької парадигми та альтернативних їй теоретико-методологічних форм.
1576018
  Горєлов М. Цивілізаційна парадигма краху Переяславського процесу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 32-38
1576019
  Джунь В. Цивілізаційна парадигма соціології конституційного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 151-160. – ISSN 1026-9932
1576020
  Коппель О.А. Цивілізаційна парадигма фомування нового світового порядку в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 34-39.
1576021
  Іщенко О.М. Цивілізаційна природа соціальних суперечностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  У статті аналізується природа та сутність соціальних конфліктів. Основна увага приділяється цивілізованому та нецивілізованому характеру соціальних конфліктів. Автор розглядає конструктивний та деконструктивний потенціал цього явища.
1576022
  Живко М. Цивілізаційна складова соціального і економічного розвитку суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 86-93. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Показано еволюцію теоретичних підходів до розуміння поняття "цивілізація".
1576023
  Сич О. Цивілізаційна спадщина Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – С. 30-42
1576024
  Вишневський О. Цивілізаційна спорідненість епох і соціального замовлення в освіті // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – С. 2
1576025
  Вощенко В.Ю. Цивілізаційна та формаційна концепції як абстрактно-логічні схеми історичної періодизації / В.Ю. Вощенко, І.В. Денисовець // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 66-74. – ISSN 2312-4342
1576026
  Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
1576027
  Чулаєвська М.Є. Цивілізаційне переосмислення управління трудовою міграцією в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 174-178. – ISSN 2220-1394
1576028
  Кострюков Сергій Цивілізаційне покликання освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається основне покликання освіти - навчати особистість життя в його найкращих зразках і проявах.
1576029
  Джура О.Д. Цивілізаційне покликання освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 253-257. – ISSN 2076-1554
1576030
  Гош Мрідула Цивілізаційне явище і закон..."КК" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 1, 8


  Закон "Про засади державної мовної політики". "Можна розмовляти будь-якою мовою, мати повагу до всіх мов і недозволяти при цьому принижувати свою".
1576031
  Клименко С.Ю. Цивілізаційнии аспект у формуванні конструктивної співпраці Союзу Нації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 61
1576032
  Клименко С.Ю. Цивілізаційний аспект у формуванні геостратегічних векторів союзу націй Південної Америки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 183-187 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1576033
  Толочко П.П. Цивілізаційний вибір Володимира Святого // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1027-3239


  У цьому році (2015) виповнюється 1000 років від дня смерті Володимира Святого, Володимира Святославовича
1576034
  Тертишник В.М. Цивілізаційний вибір державотворення та проблеми конституційної реформи в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 57-65. – ISSN 2306-9082
1576035
  Горбань Т. Цивілізаційний вибір Луганщини наприкінці 80-х та початку 90-х рр. XX ст. / Т. Горбань, В. Коцур // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 77-84
1576036
   Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства / [Саєнко Ю. та ін. ; відп. ред. Г. Чепурко] ; Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз ім. Юрія Саєнка ІС НАН України. – Київ ; Львів : Простір-М, 2018. – 295, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 239-250. – ISBN 978-617-7501-86-1
1576037
  Пирожков С.І. Цивілізаційний вибір України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 3-7. – ISSN 1561-4980
1576038
   Цивілізаційний вибір України / Ю. Саєнко, Г. Чепурко, Ю. Привалов, В. Піддубний, О. Гончарук, Ю. Сапелкін, М. Лощінін, В. Єленський, В. Головатюк, Р. Москотіна // Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства / Ю. Саєнко, Г. Чепурко, Ю. Привалов, В. Піддубний, О. та ін. Гончарук. – Київ ; Львів : Простір-М, 2018. – С. 52-93. – ISBN 978-617-7501-86-1
1576039
  Ємець Т. Цивілізаційний вибір України XIX століття: між асиміляцією та націєтворенням // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 211-214


  Упродовж XIX ст., попри тотальні утиски, український національний рух продовжував розвиватися в рамках загальноєвропейського націєстановлення. Саме це дозволило українцям успішно опиратись асиміляції в Російській імперії.
1576040
  Розпутенко І.В. Цивілізаційний вибір України в умовах глобалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 112-122. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
1576041
   Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дій : нац. доповідь / [Пирожков С.І. та ін. ; редкол.: Пирожков С.І. та ін.] ; НАН України, Секція суспільних і гуманітар. наук. – Київ : НАН України, 2017. – 284, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 281. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8191-2
1576042
  Калакура Я. Цивілізаційний вибір України: теоретико-методологічний, історичний та освітянській аспекти // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 224-241


  З"ясовуються сутність цивілізаційного вибору України, його теоретико-методологічні, історичні та освітянські засади. Обгрунтовується про те, що цей вибір базується на регіональній українській цивілізації, яка сформувалася на межі західної та східної ...
1576043
  Вонсович С.Г. Цивілізаційний вимір політичного транзиту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 427-437
1576044
  Броннікова Л.В. Цивілізаційний вимір сучасної науки та освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 48-51. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1576045
  Федорченко І. Цивілізаційний вимір українського націо­нального характеру // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 106-110
1576046
  Чухно А.А. Цивілізаційний і формаційний підходи та їх роль в економічній теорії і суспільній практиці // Економіка України : політико-економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2001. – № 6. – С.39-48. – ISSN 0131-775Х
1576047
  Утюж І.Г. Цивілізаційний контекст сучасної освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 30-32
1576048
  Богдашина О.М. Цивілізаційний контент минувшини і сучасності України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 262-268. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
1576049
  Горєлов М. Цивілізаційний крах Переяславcького проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі) / Микола Горєлов, Олександр Моця, Олег Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 255, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 244-255. – ISBN 978-966-02-8275-9
1576050
  Лешкович Н. Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії / Н. Лешкович, О. Липитчук // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 564-578. – ISSN 2078-6077
1576051
  Семенов Д. Цивілізаційний підхід в історичній регіоналістиці (на прикладі співпраці міх країнами Східної Європи та Латинської Америки в 1990-ті рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 93-97. – ISSN 1728-9343
1576052
  Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії (1991-2009) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Гончаревський В.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1576053
  Данилова Т.В. Цивілізаційний підхід до історії людства: П. Сорокін, А. Кребер, К. Квіглі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 49-51
1576054
  Салата О.О. Цивілізаційний підхід у викладанні історії: від наукової концепції до шкільної аудиторії // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 144-151. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
1576055
  Груш П.В. Цивілізаційний підхід у дослідженні проблеми регулювання сучасної економчної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 36-42. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1576056
  Крестовська Н.М. Цивілізаційний підхід у порівняльному правознавстві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 443-449. – ISSN 0869-2491
1576057
  Бехруз Х. Цивілізаційний підхід як методологічна основа вивчення ісламського права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 167-172. – ISSN 0132-1331
1576058
  Гончаревський В. Цивілізаційний підхід: минуле чи майбутнє української історичної науки? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено стан розвитку та перспективи подальшого використання цивілізаційного підходу в сучасній українській історіографії. This article is devoted to the research of development and perspectives of the future using civilization"s theory in ...
1576059
  Монолатій І.С. Цивілізаційний погляд на українську культуру / І.С. Монолатій, Л.І. Шологон // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 269-271. – ISSN 2312-1165


  Рец.: Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с.
1576060
   Цивілізаційний поступ від давнини до сьогодення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 21 серпня (№ 159). – С. 6


  В Укрінформі відбулася презентація книжки "Нариси з історії України" В. Сергійчука, завідувача кафедри історії світового українства КНУ імені Тараса Шевченка.
1576061
  Воропаєва Т. Цивілізаційний поступ українства: теоретико-емпіричні результати дослідження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 62-66


  У статті розглядається цивілізаційний поступ українства та особливості цивілізаційного процесу в Україні. Аналізуються теоретико-емпіричні результати дослідження. This paper deals with the civilizational development of Ukrainianness and the features ...
1576062
  Воропаєва Т. Цивілізаційний потенціал українства: інтелектуальний та культуральний виміри // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядаються інтелектуальний та культуральний аспекти цивілізаційного розвитку українства. Доводиться, щоколективний інтелект є об"єднуючим конструктом, який може пояснити швидкість і якість цивілізаційного поступу різних народівсвіту. ...
1576063
  Локтєв Вадим Цивілізаційний регрес в Україні як переддень національної катастрофи // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 2-4
1576064
  Форкош С.М. Цивілізаційний смисл потенціалу сучасної культури // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 117-121. – ISSN 2077-1800
1576065
  Салата О.О. Цивілізаційні архетипи історичної пам"яті українського народу // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 87-94. – ISBN 978-966-8809-92-7
1576066
  Проценко С.В. Цивілізаційні аспекти благодійності й меценатства в Україні та Росії за часів Російської імперії: роль елітарних прошарків суспільства // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 435-444. – ISBN 966-7769-54-2
1576067
  Костенко Н. Цивілізаційні аспекти процесів економічної інтеграції // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 36-41. – ISSN 1728-9343
1576068
   Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / [О.В. Дашевська та ін. ; за заг. ред. Д.В. Прошина] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – 125, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 124-125. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-434-365-4
1576069
  Бабка В. Цивілізаційні виклики побудові національної єдності в Україні: теоретичний погляд С. Гантінгтона та Дж. Міршаймера // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 27-33. – ISBN 978-966-668-405-2
1576070
  Мостяєв О. Цивілізаційні виклики та відповіді українства в добу незалежності // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 10-43. – ISBN 978-966-524-388-5
1576071
  Філіпенко А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку / А.С. Філіпенко; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2002. – 190с. – ISBN 966-7999-09-2


  У підручнику світова економіка розглядається як цілісна система та матеріальна основа сучасної цивілізації. Значна увага приділяється аналізові процесів інтернаціоналізації, транснаціоналїзацїї та глобалізації економічного життя. Висвітлюється ...
1576072
  Чернега О.Б. Цивілізаційні виміри корпоративної активності / О.Б. Чернега, Ю.Г. Бочарова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 21-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1576073
   Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм / В.А. Малахов, Є.І. Мулярчук, В.Д. Жулай, М.Ю. Савельєва; [В.А. Малахов, Є.І. Мулярчук, В.Д. Жулай, М.Ю. Савельєва]; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2007. – 160с. – Шифр дубл 1 Циві.Доп.карт.ст.,жур. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0706-2
1576074
  Поліщук А. Цивілізаційні виміри реформування відносин власності в сільськогосподарському землекористуванні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 52-54. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1576075
  Вергун В.А. Цивілізаційні виміри розвитку сучасної системи міжнапродного бізнесу // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 29-32
1576076
  Дорофтей О. Цивілізаційні виміри української культури в німецькомовних наукових публікаціях Івана Франка
1576077
  Голобородько Я. Цивілізаційні екзерсиси Доріс Лессінг. Із циклу "L-Nобелістика XXI" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 317/318/319. – С. 267-278
1576078
  Ржевський О.А. Цивілізаційні кордони як джерело "світового тероризму" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1576079
  Глазко В.Г. Цивілізаційні кризи і революції: генно-культурна парадигма // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-14 : фото, рис.
1576080
  Глазко В.Г. Цивілізаційні кризи і революції: генно-культурна парадигма. Продовження. Початок у № 1 за 2007 рік // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-27 : фото
1576081
  Куций І.П. Цивілізаційні образи в науково-історичній спадщині Михайла Грушевського // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 156-167. – ISBN 978-966-353-435-0


  Згадуються В. Антонович, М. Драгоманов.
1576082
  Шаров О.М. Цивілізаційні основи національних стратегій економічного розвитку // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2014. – № 5/6. – С. 4-7. – ISSN 1728-6220
1576083
  Ісіченко І. Цивілізаційні парадигми полемічного діалогу Лева Кревзи та Захарії Копистенського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 3-12. – ISSN 0236-1477
1576084
  Рафальський О. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства / Олег Рафальський, Зореслав Самчук ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 687, [1] с. – Бібліогр.: с. 638-687. – ISBN 978-966-02-8596-5
1576085
  Білоцерківець В.В. Цивілізаційні підвалини економічної еволюції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 18-24. – ISSN 2306-6792
1576086
  Степула Н. Цивілізаційні сутінки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 7


  Інформаційний простір. Українська культура
1576087
  Лагутін В. Цивілізаційні та інституційні фактори глобальних економічних трансформацій XXI ст. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 5-19. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1576088
  Савчук В. Цивілізаційні та ментальні чинники зовнішньоінвестиційних відносин // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 491-493. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1576089
  Гуцало С. Цивілізаційні цінності арабського суспільства і світоглядна культура особистості в арабських країнах (історична традиція, змістовний генезис, політичний контекст) // Глобальна периферія в XXI ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: Гура В.К. та ін.]. – Київ : LAT&K, 2014. – С. 141-173. – ISBN 978-617-7061-05-1
1576090
  Маточенко М. Цивілізаційні цінності й економічне зростання // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 97-103
1576091
  Москаленко О. Цивілізаційні чинники випереджаючого економічного розвитку Японії та Китаю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 134-145. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1576092
  Городня Н. Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується вплив цивілізаційного чинника на прогрес країн Східної Азії в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. та на поточні процеси регіональної інтеграції. The paper analyzes civilizations influence on East Asian states progress in the ...
1576093
  Калиновський Ю.Ю. Цивілізаційно-історичні витоки правосвідомості українського народу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 233-240. – ISSN 2224-9281
1576094
  Руденко В. Цивілізаційно-культурологічний підхід до запровадження Болонського процесу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 31-38. – ISSN 2078-1016
1576095
  Скляренко Д.Є. Цивілізація / Д. Скляренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 406-408. – ISBN 966-642-073-2
1576096
  Голобородько Я. Цивілізація discoverism (Дискусійні спостереження над романом Михайла Слабошпицького)
1576097
  Перебийніс П.М. Цивілізація дерев : поезія, драматургія / Петро Перебийніс ; передм. Д. Павличка ; післям. В. Базилевського, М. Слабошпицького. – Київ : Український письменник, 2011. – 620, [4] с. – Парал. тит. арк. портр. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-286-4
1576098
  Барабаш К. Цивілізація на ім"я Голлівуд // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 41 (517), 13-19.10.2017 р. – С. 44-46. – ISSN 1996-1561
1576099
  Віхров М. Цивілізація несвободи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 23 (707), 11.06- 17.06.2021. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Чому сучасні російські мільярдери є лише розпорядниками активів і до чого тут Чінгісхан. Історія формування капіталізму в Російській імперії. Родина Олексія Алчевського.
1576100
  Мартинишин Я. Цивілізація у точці біфуркації: зародження нового соціального порядку і сучасної моделі управління політичною, економічною та соціокультурною сферами / Я. Мартинишин, Є. Коваленко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 5-32
1576101
  Михайлишин Г.Й. Цивілізація як світоглядний орієнтир освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 188-200


  Аналізуються цивілізаційні детермінанти, що визначають змістовні параметри перспективної освіти; критерії класифікації та змістовні аспекти цивілізацій та цивілізаційної природи освіти. Ключові слова: цивілізація, освіта, цивілізаційні механізми, ...
1576102
  Куліков П.М. Цивілізована наукова дискусія - шляхи до вирішення образу історичного міста / П.М. Куліков, В.В. Товбич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 12-15. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2077-3455
1576103
  Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 198л. – Бібліогр. : л.173-198
1576104
  Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1576105
  Скляренко Д.Є. Цивіліологія / Д. Скляренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 408. – ISBN 966-642-073-2
1576106
  Берзін П.С. Цивіліст, який прямував дорогою кримінального права (Пантелеймон Костянтинови Скорделі // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 901-918. – ISBN 978-617-7020-05-8
1576107
  Берзін П. Цивіліст, який прямував дорогою кримінального права (Пантелеймон Костянтинович Скорделі) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 96-109. – ISSN 2308-9636


  "...Закінчив навчання на юридичному факультеті Київського університету П.К. Скорделі у 1869 р., отримавши ступінь кандидата прав. <...>14 червня 1869 р. П.К. Скорделі отримує повідомлення за № 1148 і підписом ректора Київського університету про ...
1576108
  Мічурін Є.О. Цивілістика в сучасній юриспруденції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 110-119. – ISSN 1993-0909
1576109
  Підопригора О.А. Цивілістична наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.А. Підопригора, Н.С. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-50. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто історичні витоки створення цивілістичної школи в Імператорському університеті св. Володимира, становлення цивілістичної думки в соціалістичну добу, а також розвиток цивілістичної доктрини в сучасних умовах. The article examines the ...
1576110
  Майданик Р.А. Цивілістична наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик. – Київ : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – С. 298-320. – ISBN 978-617-566-125-3
1576111
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ
№ 1. – 2015. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576112
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ : Алерта, 2015-
№ 2. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576113
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 3. – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576114
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 4. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576115
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 5. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576116
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 1. – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576117
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 3. – 2017. – 79, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576118
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 4. – 2017. – 85, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576119
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 1. – 2018. – 83, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1576120
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ : Алерта, 2015-
№ 2. – 2018. – 98, [1] с.
1576121
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ : Алерта, 2015-
№ 3. – 2018. – 88, [1] с.
1576122
  Майданик Р. Цивілістична школа в Імператорському Університеті Св. Володимира (до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 57-60


  Про розвиток науки цивільного права на юридичному факультеті Київського університету за період з 1835 р. по 1917 р.
1576123
  Брюс Цивілістичне вчення Біблії на прикладі Америки та Східної Європи / Брюс, Андерсен // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 14-20. – ISSN 2413-6433
1576124
  Спасибо-Фатєєва Цивілістичний погляд на поняття партнерства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 4-10. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються загальні засади партнерських відносин та юридичні форми, в які вони втілюються. Аналізуються партнерства в цивілістичній сфері через поняття товариств (як зі створенням юридичної особи, так і без такої) - підприємницьких та ...
1576125
  Шишка Р. Цивілістичні пристрасті на комерційно-політичну тему // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 76-77


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1576126
  Лозова Г. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 44-47.
1576127
  Гребенніков В.М. Цивільна авіація України XXI століття: основні здобутки та проблеми // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 13-17
1576128
   Цивільна авіація України в роки Другої світової війни : матеріали наук.-практ. конф. присвяч. 70-річчю визволення України від нацист. окупантів, 17 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред.: В.М. Гребенніков ; редкол.: О. Захарчук, О. Радзивілл]. – Київ : НАУ, 2015. – 63, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1576129
   Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – 90, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1576130
  Малярчук Н.В. Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання / Н.В. Малярчук, С.І. Хом"яченко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 10-14. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1576131
  Самойлов Юрій Цивільна авіація: чи є шанс на виживання? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16-20 : фото. – ISSN 1998-8044
1576132
  Михайлюк В.О. Цивільна безпека : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.О. Михайлюк, Б.Д. Халмурадов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 158с. – ISBN 978-966-364-684-8
1576133
  Андрейцев В.В. Цивільна відповідальність в інноваційних правовідносинах за чинним законодавством // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.89-98
1576134
  Дроб"язко В. Цивільна відповідальність в Україні за контрафакцію та піратство у сфері авторського права й суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 16-24
1576135
  Кодинець А. Цивільна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності: теоретико-правові засади // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 60-69. – ISBN 978-617-696-925-9
1576136
  Гжибовський С. Цивільна відповідальність лікаря
1576137
  Саградян М. Цивільна дієздатність фізичної особи в Україні та в зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 69-73. – ISSN 2307-8049
1576138
   Цивільна оборона- всенародна справа. – К, 1984. – 87с.
1576139
   Цивільна оборона- всенародна справа. – К, 1986. – 87с.
1576140
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : підручник / М.І. Стеблюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 456с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-67-1


  За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих навчальних закладів.
1576141
  Шоботов В.М. Цивільна оборона : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шоботов; МОНУ; Приазовський держ. технічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 439с. – ISBN 966-8253-86-8
1576142
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : Підручник / М.І. Стеблюк. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 490с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-8148-77-0


  За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих навчальних закладів.
1576143
   Цивільна оборона : Навчально-методичний посібник для підгот. студ. вищ. навч. закл. по програмі спец. і магістрів. – Одеса : Юридична література, 2004. – 120 с. – ISBN 966-8104-66-8
1576144
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Стеблюк. – Київ : Знання, 2006. – 487с. – ISBN 966-346-156-X


  Наведено класифікацію і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Висвітлюється організація захисту населення, тварин, рослин. урожаю, основи планування заходів цивільної оборони, організації і здійснення ...
1576145
  Шоботов В.Н. Цивільна оборона : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Н. Шоботов; МОНУ; ПДТУ. – 2-ге вид., перероблене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 438с. – ISBN 966-364-166-5
1576146
  Русаловський А.В. Цивільна оборона : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.В. Русаловський, В.М. Заплатинський ; [за наук. ред. О.І. Запорожця] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-227. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-117-8
1576147
  Хромченко В.Г. Цивільна оборона : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. за дисципліною "Цивільна оборона" облік спец.: 1. "ВОС-021000", 2. "ВОС-310101", 3. ВОС-850300 / Хромченко В.Г. ; Держ. подат. адм. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Київ : Кондор, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-351-124-5
1576148
  Лисенков О.М. Цивільна оборона : конспект лекцій / О.М. Лисенков ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 70, [2] с. : іл. – Бібліогр.: 69-70. – ISBN 978-617-02-0081-5
1576149
  Кучма М.М. Цивільна оборона : (цивільний захист) : навч. посібник / Кучма М.М. – 3-тє вид., допов. і випр. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 295, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Короткий термінол. словник: с. 285-293. – Бібліогр.: с. 294-295. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-21-3
1576150
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 488 с. – ISBN 966-311-048-1


  Наведено класифікацію і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Висвітлюється організація захисту населення, тварин, рослин. урожаю, основи планування заходів цивільної оборони, організації і здійснення ...
1576151
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – 2-ге вид. переробл. – Київ : Знання, 2010. – 487с. – ISBN 978-966-346-630-9
1576152
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-487. – ISBN 978-617-07-0113-8
1576153
  Іванов М.М. Цивільна оборона. / М.М. Іванов. – К., 1966. – 168с.
1576154
  Теличкин О.О. Цивільна поліція як провідний суб"єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.162-166. – ISSN 1727-1584
1576155
  Менджул М.В. Цивільна правоздатність та дієздатність громадських організацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 375-380. – ISSN 1563-3349
1576156
  Стефанчук М.О. Цивільна правосуб"єктність фізичних осіб та особливості її здійснення : монографія / Стефанчук Микола Олександрович. – Київ : Артек, 2020. – 478, [1] с. – Бібліогр.: с. 433-478 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7674-95-4
1576157
  Фединяк Л. Цивільна процесуальна дієздатність іноземців як умова реалізації права на звернення до суду в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.339-342. – Бібліогр.: 3н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1576158
  Бичкова С.С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 122-126
1576159
  Штефан М.Й. Цивільна процесуальна правосуб"єктність соціалістичних організацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 31-36. – (Серія права ; № 10)


  В статье анализируется гражданская процессуальная правосубъективность социалистических организаций, которая зависит от цели их участия в процессе. Исходя из необходимости укрепления социалистического правопорядка, автор ставит вопрос об изменении ст. ...
1576160
  Яценко Н.Г. Цивільна процесуальна правосуб"єктність суду // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 51-56
1576161
  Штефан М. Цивільна процесуальна правосуб"єктність фізичних і юридичних осіб як суб"єктів приватної власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.58-67
1576162
  Татулич І.Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Татулич Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1576163
  Татулич І.Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Татулич Ірина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 212 л. – Додатки: л. 207-212. – Бібліогр.: л. 173-206
1576164
  Гетманцев О.В. Цивільна процесуальна форма і система принципів цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.24-28. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1576165
  Гаркуша О.О. Цивільна юрисдикція: окремі правові проблеми розмежування суміжних юрисдикцій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 36-40.
1576166
   Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права : монографія / [Р.О. Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Білоусова ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 295, [1] с. : іл. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-7087-02-0
1576167
  Давидов В.І. Цивільне законодавство Української РСР і розробка Цивільного кодексу Молдавської РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1576168
  Шаповал О. Цивільне законодавство: науковий підхід. За підсумками Міжнародного цивілістичного форуму // Юридична газета. – Київ, 2013. – 21 травня (21). – С. 12-13


  25-26 квітня юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка гостинно вітав представників Цивілістичного форуму "Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення". С доповіддю виступили: проф. Р. Майданик, проф. Н.С. Кузнєцова, ...
1576169
  Майданик Р. Цивільне і трудове право, порівняння методології та міжгалузевих відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-7.
1576170
  Майданик Р. Цивільне і трудове право: відмежування суміжних відносин // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-112.
1576171
  Майданик Р. Цивільне і трудове право: порівняння методології і міжгалузевих відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-41.
1576172
  Вронська Т. Цивільне населення радянської України в полі зору військових трибуналів: регламентація каральних практик (1918-1959 рр.) / Т. Вронська, В. Пилипчук, М. Беланюк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 112-128. – ISSN 0130-5247
1576173
  Ніколаєць Ю.О. Цивільне населення України на початку війни з німецько-фашистськими загарбниками / Ю.О. Ніколаєць. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 36с.
1576174
  Сурков В.В. Цивільне право / В.В. Сурков. – Київ, 1966. – 71с.
1576175
   Цивільне право : Навчальний посібник. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-000-6
Ч. 2. – 1996. – 480с.
1576176
   Цивільне право. – Київ
Ч. 1. – 1997. – 478 с.
1576177
   Цивільне право : Підручник для студентів юрід. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-040-5
Ч. 1. – 1997. – 544 с.
1576178
   Цивільне право : Підручник для студентів юрід. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-050-2
Ч. 2. – 1997. – 480 с.
1576179
   Цивільне право. – Київ
Ч. 2. – 1997. – 479 с.
1576180
  Понікаров В.Д. Цивільне право : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Понікаров, С.М. Попова, В.Д. Назаренко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 197 с. – ISBN 978-966-364-497-4
1576181
   Цивільне право : у двох томах : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-202-2(Т.1)
Т. 1. – 2011. – 656 с. – Бібліогр.: с. 642-646
1576182
   Цивільне право : підручник для студ. вищих навч. закладів : у двох томах / [Л.М. Баранова та ін.] ; за ред. : В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОН України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-203-9(Т.2)
Т. 2. – 2011. – 816 с. – Бібліогр.: с. 802-804
1576183
   Цивільне право : у 2 т. : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-202-2(Т.1)
Т. 1. – 2012. – 655, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - Предм. покажч.: с. 647-649. – Бібліогр.: с. 643-646 та в підрядк. прим.
1576184
   Цивільне право : підручник : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-556-6
Т. 1 : / [Борисова В.І., Баранова Л.М., Домашенко М.В. та ін.] ; за ред. проф. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – 2014. – 655, [1] с. – Предм. покажч.: с. 647-649. – Бібліогр.: с. 643-646 та в підрядк. прим.
1576185
  Мічурін Є.О. Цивільне право : альбом схем : навч. посібник : у 2 ч. / Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка. – Вид. 5-те, перероб. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-417-2
Ч. 1. – 2018. – 231, [1] с. : іл., табл.
1576186
  Мічурін Є.О. Цивільне право : альбом схем : навч. посібник : у 2 ч. / Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка. – Вид. 5-те, перероб. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-437-0
Ч. 2. – 2018. – 220, [2] с. : табл.
1576187
   Цивільне право : практикум : навч. посібник / [В.О. Бажанов, Д.В. Боборова, І.А. Безклубий та ін.] ; відп. ред.: д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України Р.А. Майданик [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 621, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-617-566-560-2
1576188
   Цивільне право в запиттанях та відповідях. – К
2. – 1994. – 478с.
1576189
   Цивільне право в цифрову добу : матеріали "круглого столу", м. Одеса. 11 листоп. 2019 р. : [збірник тез доп.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін та ін.]. – Одеса : НУ ОЮА, 2019. – 48, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-371-6
1576190
  Демкова М. Цивільне право за Вірменським статутом 1519р // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.48-56. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1576191
  Козинець О. Цивільне право за Соборним Уложением // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 138-141
1576192
  Підопригора О.А. Цивільне право України : Правові основи підприємництва / О.А. Підопригора. – Київ : Юрінформ, 1994. – 106с.
1576193
   Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-69-5; 966-7302-75-Х
Кн. 1. – 1999. – 864с.
1576194
   Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-69-5; 966-7302-5
Кн. 2. – 1999. – 784с.
1576195
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-18-5; 966-7784-21-5
Кн. 1. – 2000. – 864с.
1576196
   Цивільне право України : Підручник. – Харків : Право. – ISBN 966-7146-38-3
Ч. 1. – 2000. – 368с.
1576197
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-18-5; 966-7784-24-Х
Кн. 2. – 2000. – 784с.
1576198
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-56-8; 966-7784-57-6
Кн. 1. – 2001. – 864с.
1576199
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-56-8; 966-7784-58-4
Кн. 2. – 2001. – 784с.
1576200
   Цивільне право України : Підручник у двох книгах / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, В.М. Коссак, Н.С. Кузнєцова; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової; МОН України, Київськ. нац. ун-т. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-063-1; 966-667-064-Х (Кн.1)
Кн. 1. – 2002. – 720с.
1576201
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-063-1; 966-667-065-8 (Кн.2)
Кн. 2. – 2002. – 640с.
1576202
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – Київ : Істина, 2003. – 776 с. – ISBN 966-7613-44-5


  У підручнику докладно розглядаються Загальна та Особлива частина цивільного права. У теоретичному та практичному аспектах досліджуються положення усіх книг Цивільного кодексу України 2003 року.
1576203
   Цивільне право України : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : Істина, 2004. – 224с. – ISBN 966-7613-18-6


  Завдяки конспектному характеру викладання посібник допоможе систематизувати та пригадати набуті в процесі навчання знання, побудувати схему відповіді на іспиті.
1576204
   Цивільне право України : Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу, Р.О. Стефанчук; МОНУ; За ред. Р.О. Стефанчука. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-00-0260-2
1576205
  Силенко Л.М. Цивільне право України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Силенко. – Київ : Алерта. – ISBN 966-96108-9-3
Ч. 1. – 2004. – 328 с.
1576206
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-120-4(Кн.1)
Кн.1. – 2004. – 736с.
1576207
   Цивільне право України : Академічний курс: У 2-х томах; Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-007-5
Т.1 : Загальна частина. – 2004. – 520с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України
1576208
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-121-2(Кн.2)
Кн.2. – 2004. – 640с.
1576209
   Цивільне право України : Академічний курс: Підручник. У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-008-3
Т.2 : Особлива частина. – 2004. – 408с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України. Навчальні видання для підготовки до вищої школи
1576210
  Панченко М.І. Цивільне право України : Навч. посібник / М.І. Панченко. – Київ : Знання, 2005. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-33-9
1576211
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : Навчальний посібник для студ.вузів / Л.О. Доліненко, С.О. Сарновська; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 384с. – ISBN 966-608-506-2
1576212
   Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу, Р.О. Стефанчук, В.А. Ватрас; Білоусов Ю.В. [ та ін. ] ; за ред. Р.О. Стефанчука ; МОН України. – Київ : Прецедент, 2005. – 448с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-083-6
1576213
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – Київ : Істина, 2005. – 776 с. – ISBN 966-7613-44-5
1576214
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-120-4
Кн.1. – 2005. – 736с. – Шифр дубл. 34 Циві.Доп. 1 карт. юр.
1576215
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-121-2
Кн.2. – 2005. – 640с. – Шифр дубл.34 Циві.Доп. 1 карт. юр.
1576216
  Матвійчук В.К. Цивільне право України : Загальна частина. Практикум: Навчальний посібник / В.К. Матвійчук, І.О. Хар; Національна академія управління. – Київ : КНТ, 2006. – 736с. – ISBN 966-373-082-Х
1576217
  Мазур О.С. Цивільне право України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Мазур. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. – ISBN 966-364-248-3
1576218
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. – Київ : Кондор, 2006. – 360с. – ISBN 966-351-039-0
1576219
  Панченко М.І. Цивільне право України : навчальний посібник / М.І. Панченко. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-191-8
1576220
   Цивільне право України : академічний курс : у 2-х томах : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / А.Ю. Бабаскін, Т.В. Боднар, Ю.Л. Бошицький, М.В. Венецька, О.В. [ та ін. ] Дзера; А.Ю. Бабаскін [ та ін. ] ; за заг. ред.: Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-323-6
Т.1 : Загальна частина. – 2006. – 696с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України
1576221
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, О.В. Старцев. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2007. – 816 с. – ISBN 966-7613-44-5
1576222
  Токарєва В.І. Цивільне право України : практикум: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Токарєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-364-486-8
1576223
   Цивільне право України : навч. посібник. – Київ : Прецедент, 2007. – 452 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-111-3
1576224
   Цивільне право України : Підручник: У двох томах / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, М.В. Домашенко, І.В. Жилінкова, В.М. та ін. Ігнатенко; Баранова Л.М., Борисова В.І., Домашенко М.В., Жилінкова І.В. та ін.; МОНУ; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-162-X
Т.1. – 2007. – 480с.
1576225
   Цивільне право України : підручник : у двох томах / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, М.В. Домашенко, І.В. Жилінкова, В.М. та ін. Ігнатенко; Баранова Л.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-163-8
Т.2. – 2007. – 552 с.
1576226
   Цивільне право України = посібник для підготовки до іспитів : Братель О.Г., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. – Київ : Текст, 2008. – 256 с. – (Студент 21 столітття). – ISBN 978-966-8974-10-6
1576227
   Цивільне право України : навчальний посібник / Білоусов Ю.В. [ та ін.] ; за ред. Р.О.Стефанчука ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-2183-34-4
1576228
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 816 с. – ISBN 966-7613-44-5
1576229
   Цивільне право України : навч. посібник / [Адамова О.С. та ін.] ; за ред. : Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої ; Одеська нац. юрид. академія. – Київ : Істина, 2009. – 275, [5] с. – ISBN 978-966-8909-30-6
1576230
   Цивільне право України : загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-667-419-0
1576231
  Браталь О.Г. Цивільне право України : посібник для підготовки до іспитів / Браталь О.Г., Пилипенко С.А. – Київ : Ліпкан, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-2439-00-7
1576232
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2011. – 808 с. – ISBN 966-7613-44-5
1576233
  Семенова К.Г. Цивільне право України : бібліогр. довідник (1991-2009) / К.Г. Семенова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 287, [1] с. – ISBN 978-611-01-0339-8
1576234
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2013. – 806, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7613-44-5
1576235
   Цивільне право України : у 2 ч. : навч. посібник для підготовки до держ. іспиту / за заг. ред. В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва. – Харків : Диса плюс. – ISBN 978-617-7064-35-9
Ч. 2 : / [Аврамова О.Є., Апанасюк М.П., Батожська О.В. та ін.]. – 2015. – Авт. частини зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1576236
  Губарєв С.В. Цивільне право України : посібник для підгот. до іспитів / С.В. Губарєв, Н.В. Міловська ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : Ліра-К, 2019. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-271. – ISBN 978-617-7748-87-7
1576237
   Цивільне право України : підручник / за ред. Р.Б. Шишки. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-617-7605-09-5
Ч. 1 : Загальна / [В.В. Алямкін, О.В. Басай, О.Г. Боднар та ін.]. – 2019. – 735, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 9. – Бібліогр. на початку глав. та в підрядк. прим.
1576238
  Іванов Ю.Ф. Цивільне право України : навч. посібник : у 2 т. / Іванов Ю.Ф., Куриліна О.В., Іванова М.В. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Правова Єдність : Алерта. – ISBN 978-617-566-523-7
Т. 1 : Загальні положення цивільного права. Особисті немайнові права фізичної особи. Право власності та інші речові права. Право інтелектуальної власності. Зобов"язальне право. – 2019. – 340, [1] с. – Бібліогр.: с. 336-340 та в підрядк. прим.
1576239
  Іванов Ю.Ф. Цивільне право України : навч. посібник : у 2 т. / Іванов Ю.Ф., Куриліна О.В., Іванова М.В. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Правова Єдність : Алерта. – ISBN 978-617-566-524-4
Т. 2 : Договірні зобов"язання. Недоговірні зобов"язання. Спадкове право. – 2019. – 345, [1] с. – Бібліогр.: с. 341-345 та в підрядк. прим.
1576240
   Цивільне право України : підручник / за ред. Р.Б. Шишки. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-617-7605-16-3
Ч. 2 : Особлива / [О.Є. Аврамова, В.В. Алямкін, А.С. Амеліна та ін.]. – 2019. – 994, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 7-9. – Бібліогр. на початку глав. та в підрядк. прим.
1576241
   Цивільне право України. Академічний курс : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів : у 2-х томах. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-313-324-4 (Т.2)
Т. 2 : Особлива частина. – 2006. – 520 с.
1576242
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : Підручник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик, О.Г. Братель, Т.Д. Гуртель, Ю.О. Заіка, ін. та; Авт. кол.: Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Братель О.Г., Гурська Т.Д., та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – Київ : КНТ, 2006. – 498с. – ISBN 966-373-093-5
1576243
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : підручник / С.С. Бичкова [ та ін. ] ; за заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 498с. – ISBN 978-966-373-405-7


  На підставі оновленого цивільного законодавства та сучасних наукових концепцій характеризуються основні види договірних і недоговірних зобов"язань
1576244
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : підручник [для студентів ВНЗ] / [Бичкова С.С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.С. Бичкової.; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., змін. та допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 495, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-617-566-267-0
1576245
  Харитонов Є.О. Цивільне право України. Елементарний курс : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.О. Харитонов, А.І. Дрішлюк. – Суми : Університетська книга, 2006. – 352 с. – ISBN 966-680-244-9
1576246
   Цивільне право України. Загальна частина : Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Речове право. Спадкове право. Загальні положення про зобов"язання і договори: Підручник / І.А. Бірюков, О Ю. Заіка, В.С. Гопанчук, В.М. Співак, О.І. Гелевей, В.О. та ін. Кучер; Бірюков І.А., Заіка Ю.О, Гопанчук В.С., Співак В.М., Гелевей О.І., Кучер В.О. та ін.; За ред. І.А. Бірюков, Ю.О. Заіки. – Київ : КНТ, 2006. – 480с. – ISBN 966-373-092-7
1576247
   Цивільне право України. Загальна частина : Загальні положення. Особості немайнові права фізичної особи. Речове право. Спадкове право. Загальні положення про зобов"язання і договори : підручник / Бірюков І.А. [ та ін. ] ; за ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – 2-е вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-373-408-8
1576248
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631, [1] с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-729-0
1576249
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник для студ. ВНЗ : [академічний курс] / Бошицький Ю.Л. [та ін.] ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 759, [1] с. – Бібліогр. на початку гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-62-2
1576250
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник / [І.А. Бірюков та ін.] ; за ред.: І.А. Бірюкова, Ю.О.Заіки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Скіф, 2013. – 521, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - На тит. арк. також: Загальні положення ; Особисті немайнові права фізичної особи ; Право власності та інші речові права ; Спадкове право ; Право інтелектуальної власності ; Загальні положення про зобов"язання і договори. – Бібліогр.: с. 517-521 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8894-92-3
1576251
   Цивільне право України. Загальна частина : заг. частина : підручник / [С.М. Бервенко та ін.] ; за ред О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-593-7
1576252
   Цивільне право України. Загальна частина : підруч. [для студентів ВНЗ] / [І.А. Бірюков та ін.] ; за ред. проф. І.А. Бірюкова і Ю.О. Заіки ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 509, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 503-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-266-3


  Зміст: Загальні положення ; Особисті немайнові права фізичної особи ; Право власності та інші речові права ; Спадкове право ; Право інтелектуальної власності ; Загальні положення про зобов"язання і договори
1576253
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник [для студентів ВНЗ] / [ С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 5-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. - На обкл. також: Юридичний факультет. 175 років - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-593-7
1576254
   Цивільне право України. Особлива частина : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с. – ISBN 978-966-667-420-6
1576255
   Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [C.Б. Булеца та ін.] ; за ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2013. – 751, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 748-751, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-737-5
1576256
   Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [Т.В. Боднар та ін.] ; за ред О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 1173, [1] с. – Авт. зазнач. : с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-594-4
1576257
   Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [Т.В. Боднар, С.М. Бервено, І.А. Безклубий та ін.] ; за ред О.В. Дзери, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. юриста України [та ін.]. – 5-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 1173, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-594-4
1576258
  Бірюков І.А. Цивільне право України: Загальна частина : Навчальний посібник для студентів юрид. спец.вищих закладів освіти / І.А. Бірюков, Ю.О. Заіка, В.М. Співак. – Київ : Наукова думка, 2000. – 304с. – ISBN 966-00-0529-6
1576259
  Майданик Р. Цивільне право як сфера приватного права України // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 65-80


  У статті обґрунтовується, що у власному розумінні дійсними галузями права слід вважати публічне право і приватне право, кожне з яких складається з дрібніших складових, які становлять одну зі сфер відповідної галузі права. Виявляється система ...
1576260
   Цивільне право. Загальна частина. – Київ : Вентурі, 1995. – 416с. – ISBN 5-7707-8580-2
1576261
  Майданик Р.А. Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик ; КНУТШ, Юрид. фак-т. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-125-3
Т. 1 : Вступ у цивільне право. – 2012. – 472 с. – Бібліогр. в кінці розділів
1576262
  Любчик О.А. Цивільне право. Загальна частина : навч.-метод. посібник / О.А. Любчик ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2021. – 334 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 327-332. – Бібліогр.: с. 304-326 та в кінці частин. – ISBN 978-617-616-098-4
1576263
   Цивільне право. Практикум : практикум: навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Д.В. Боброва, І.А. Безклубий, Е.М. Багач, Т.П. Базова, Н.В. Безсмертна та ін.; МОНУ; КНУТШ; відпов. ред.: Р.А. Майданик, Н.С. Кузнєцова , О.В. Дзера. – Київ : Правова єдність; Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 624с. – (Методика цивільного права). – ISBN 978-966-8533-80-8
1576264
   Цивільне право. Практикум : практикум : навч. посібник / [Д.В. Боброва, І.А. Безклубий, Е.М. Багач та ін.] ; за ред. Р.А. Майданика, Н.С. Кузнєцової. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 752 с. – (Методика цивільного права). – ISBN 978-966-8533-80-8
1576265
  Лиюров Б.О. Цивільне провадження за позовом, в якому є припущення з ознаками кримінального злочину // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-44.
1576266
   Цивільне процесуальне законодавство України. : Нормативно-правові акти. Судова практика. Зразки документів. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 432с. – ISBN 966-667-214-6
1576267
  Сеник С.В. Цивільне процесуальне право : навчальний посібник / С.В. Сеник, Р.Я. Лемик ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-613-729-9
1576268
  Штефан О.О. Цивільне процесуальне право у схемах : Навчальний посібник / О.О. Штефан; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 208с. – ISBN 966-608-401-5
1576269
   Цивільне процесуальне право України. – Х, 1992. – 865с.
1576270
  Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України : Підручник / М.Й. Штефан, О.Г. Дріжчана. – Київ : Либідь, 1994. – 320с. – ISBN 5325003429
1576271
   Цивільне процесуальне право України : Підручник для студ.юрид.спец.вищих закл.освіти. – Харків : Право, 1999. – 592с. – ISBN 966-7146-19-7
1576272
  Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України : Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Й. Штефан; МОНУ. – Київ : ІнЮре, 2005. – 624с. – На деяких примірниках накладу вказано, що підручник є Академічним курсом. – ISBN 966-313-244-2
1576273
   Цивільне процесуальне право України : Навчальний посібник / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова, В.І. Бобрик, О.І. Карпенко, В.М. Співак; І.О.Безлюдько, С.С.Бичкова, В.І.Бобрик, О.І.Карпенко, В.М.Співак; За ред. С.В. Бичковой. – Київ : Атіка, 2006. – 384с. – ISBN 966-326-145-5
1576274
   Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / С.С. Бичкова, В.І. Бобрик, І.О. Ізарова, О.І. Карпенко, О.С. та ін. Кравченко; [Бичкова С.С., Бобрик В.І., Ізарова І.О., Карпенко О.І. та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 404с. – ISBN 978-966-326-255-0
1576275
   Цивільне процесуальне право України : підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Заіка Ю.О., Ізарова І.О. та ін. ; за заг. ред. С.С. Бичкової ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2009. – 760с. – ISBN 978-966-326-309-0
1576276
  Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / О.О. Штефан ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-667-343-8
1576277
   Цивільне процесуальне право України : навч. посібник (для підгот. до іспитів і тестування) / [Н.Ю. Голубєва, І.В. Андронов, І.С. Апалькова та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.Ю. Голубєвої ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Одеса : Гельветика, 2019. – 435, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 419-431. – ISBN 978-966-916-809-2
1576278
   Цивільне процесуальне право України : у 2 т. : підручник / [Й.Г. Богдан та ін.] ; за заг. ред. М.М. Ясинка. – Вид. 2-ге. – Київ : Правова єдність : Алерта. – ISBN 978-617-566-642-5
Т. 1. – 2021. – 570, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1576279
   Цивільне процесуальне право України : у 2 т. : підручник / [Й.Г. Богдан та ін.] ; за заг. ред. М.М. Ясинка. – Вид. 2-ге. – Київ : Правова єдність : Алерта. – ISBN 978-617-566-643-2
Т. 2. – 2021. – 570, [2] с. – Відомості про авторів наведені з Т.1. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1576280
  Комаров В. Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, диференціації та уніфікації судових процедур // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 154-174. – ISSN 0132-1331
1576281
  Сульженко Ю.О. Цивільне процесуальне представництво, його розвиток та види // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-85
1576282
  Волошенко О. Цивільне судочинство в контексті судової реформи в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 14-15
1576283
   Цивільне судочинство в Україні: законодавство та практика застосування : Навчальний посібник для юридичних закл.освіти. – Харків : Консум, 2001. – 384с. – (Реформа судів України). – ISBN 966-7920-04-6
1576284
  Ткачук О. Цивільне судочинство в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 101-114. – ISSN 1026-9932
1576285
  Шабалін А.В. Цивільне судочинство у справах наказного провадження / Шабалін А.В. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 128-149. – ISBN 978-617-696-567-1
1576286
  Стасів Н.С. Цивільне судочинство у справах про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стасів Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1576287
   Цивільне та сімейне право України : підручник / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид, акад. ; за ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю.Голубєвої. – Київ : Правова єдність, 2009. – 968 с. – Бібліогр.: с. 939-953. – ISBN 978-966-2183-42-9
1576288
   Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. – Харків : Одіссей, 2002. – 640с. – ISBN 966-633-152-7
1576289
  Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн : Навч. посібник. Курс лекций / С.І. Шимон; Мін. осв. і науки Українию Київський нац. економ.унів. – Київ : КНЕУ, 2004. – 220с. – ISBN 966-574-590-5
1576290
  Дегтярьов С.І. Цивільне чиновництво України у кінці XVIII - першій половині XIX ст. = Civil officialdom in Ukraine at the end of the 18th - the beginning of the 19th centuries : монографія / Дегтярьов Сергій Іванович. – Суми : Папірус, 2014. – 470, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч. : с. 436-447. - Геогр. покажч.: с. 449-462. - Резюме англ. – Бібліогр.: c. 314-398 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-2787-26-9
1576291
  Рабінович С. Цивільне(приватне) право: природно та позитивно-правові виміри / С. Рабінович, Р. Сивий, П. Рабінович // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 4-14
1576292
  Сапіга Р.І. Цивільний аутсорсинг військової логістики як чинник національної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 123-129. – ISSN 0321-0499
1576293
  Пошедін О. Цивільний вимір діяльності НАТО // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-32
1576294
  Сорока С. Цивільний відповідач у кримінальному провадженні / С. Сорока, Г. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 148-153. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1576295
  Коляда І. Цивільний губернатор в українських губерніях у складі Російської імперії (кінець XVIII - перша половина XIX ст.): історико-правові аспекти функціонування інституту імперської влади / І. Коляда, Д. Ніколайчук, А. Дрозденко // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8, липень - серпень. – С. 1-6
1576296
  Попко С.М. Цивільний демократичний контроль над військовою сферою в Україні: законодавче забезпечення, особливості впровадження (2003-2018) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – С. 3-13. – ISSN 2313-5603
1576297
  Храмков В.Л. Цивільний захист в 21 столітті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 22-24
1576298
  Лещенко О. Цивільний захист в умовах децентралізації в Україні: аспекти правового регулювання // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 118-126. – ISBN 978-617-7638-06-2
1576299
  Авраменко Н.Л. Цивільний захист та безпека життєдіяльності через призму роботи науково-методичної ради / Н.Л. Авраменко, Н.Г. Лутак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 15-17
1576300
   Цивільний захист та попередження надзвичайних ситуацій, в тому числі на залізничному транспорті : навч. посібник / [М.І. Ворожбіян, О.В. Костиркін, Б.К. Гармаш, М.О. Мороз] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 250, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 187–193. – ISBN 978-617-654-047-2
1576301
   Цивільний захист та техногенна безпека нафтогазових об"єктів : навч. посібник / [Я.М. Семчук та ін.] ; за ред. проф. Семчука Я.М. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. безпеки життєдіяльності. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 550, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 542-548. – ISBN 978-966-694-265-7
1576302
  Ярема Я Р. Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 31-35 : схема. – Бібліогр.: 9 назв
1576303
  Барило О.Г. Цивільний захист України як функція держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 115-119. – ISSN 2306-6814
1576304
  Андреєв С.О. Цивільний захист як напрям державної політики з питань національної безпеки аналіз законодавчих новацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 24-28. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1576305
  Івашко Ю.В. Цивільний інженер, який воював в Першу Світову війну // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 180-188. – ISSN 2076-815X


  Розглядається творчість маловідомого інженера Миколи Яскевича, який залишив по собі багато об"єктів архітектури. Вперше публікується повна біографія Яскевмча, основні об"єкти в Києві.
1576306
   Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р. = Codex civilis pro Galcia Orientali anni MDCCXCVII / [наук. ред.: Кутателадзе О.Д., Зубар В.М. ; пер. з лат. Гужва А.М.]. – [2-ге вид., доопрац.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 659, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., лат. – Бібліогр.: с. 655 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-704-7
1576307
  Єфімов О. Цивільний кодекс і податкові відносини: чи дійсно вони такі далекі один від одного? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 130-134.
1576308
  Єфімов О. Цивільний кодекс і податкові відносини: чи дійсно вони такі далекі один від одного? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 86-90.
1576309
  Андрійко О. Цивільний кодекс та проблеми кодифікації адміністративного прана // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 53-55


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1576310
  Шевчук П. Цивільний кодекс та проблеми кодифікації цивільно-процесуального права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 43-47


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1576311
  Пилипчук П. Цивільний кодекс та проблеми реформування кримінального процесу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 48-52


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1576312
  Калаур І. Цивільний кодекс України - основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 11-14
1576313
   Цивільний кодекс України. – Київ
1. – 1994. – 109с.
1576314
   Цивільний кодекс України : За станом на 1 лютого 1998 р. – Київ : Сірін ; Прометей, 1998. – 112 с. – ISBN 966-581-003-0
1576315
   Цивільний кодекс України. – К, 2000. – 487с.
1576316
   Цивільний кодекс України. – Київ : Сірін, 2000. – 100с. – ISBN 5-230-22010-5
1576317
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Харків : Одіссей, 2000. – 800с. – ISBN 966-7334-80-5
1576318
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Харків : Одіссей, 2001. – 800с. – ISBN 966-633-043-1
1576319
   Цивільний кодекс України : (станом на 01.06.2002 р.). – Київ : Велес, 2002. – 88с. – ISBN 966-96142-0-1
1576320
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст (від 16 січня 2003 року). – Київ : Кондор, 2003. – 400с. – ISBN 966-7982-08-4
1576321
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Право, 2003. – 384с. – ISBN 966-546-224-5
1576322
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р.: Набирає чинності з 1 січня 2004 року. – Київ : Ін Юре, 2003. – 664с. – ISBN 966-8088-39-5
1576323
   Цивільний кодекс України. – Київ : Українська Інвестиційна Газета, 2003. – 194 с.
1576324
   Цивільний кодекс України : Прийнятий 16 січня 2003 р. – Київ : Істина, 2003. – 368с. – ISBN 966-7613-37-2
1576325
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст . Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 416с. – ISBN 966-8074-60-2
1576326
   Цивільний кодекс України : Прийнятий 16 січня 2003 року. – Харків : Одіссей, 2003. – 408с. – (Закони України). – ISBN 966-633-198-5


  Прийнятий 16 січня 2003 року. Набірає чинності з 1 січня 2004 року
1576327
   Цивільний кодекс України. – Київ, 2003. – 322с. – (Бібліотека "ЗІБ" №27-35, 30 серпня 2003 р.)
1576328
   Цивільний кодекс України : За станом на 1січня 2004 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 352с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-270-1
1576329
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верхною Радою України 16 січня 2003 року. – Київ : Атіка, 2004. – 416с. – ISBN 966-8074-60-2
1576330
   Цивільний кодекс України : Офіційне видання. Прийнятий ВР України 16 січня 2003 р. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 664 с. – ISBN 966-313-118-7
1576331
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Кондор, 2004. – 402с. – ISBN 966-7982-71-8
1576332
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : Істина, 2004. – 928 с. – ISBN 966-7613-41-0
1576333
   Цивільний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 664с. – ISBN 966-313-165-9
1576334
   Цивільний кодекс України : Чинне заканодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 вересня 2004 р. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 336с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-20-0
1576335
   Цивільний кодекс України : офіційний текст. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 464 с. – ISBN 966-667-135-2
1576336
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. У 2-х ч. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-147-0(Ч.1)
Ч.1. – 2004. – 692с.
1576337
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. У 2-х ч. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-148-9 (Ч.2)
Ч.2. – 2004. – 896с.
1576338
   Цивільний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями станом на 1 серпня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 684с. – Доп. 1 карт юр. – ISBN 966-313-259-0
1576339
   Цивільний кодекс України : чинне заканодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2005 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 336с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-20-0
1576340
  Підопригора О.А. Цивільний кодекс України : Міркування з окремих проблем застосування: Науковий збірник / Підопригора О.А., Мельник М.Г., Мельник О.М. – Київ : Слово, 2005. – 368с. – ISBN 966-8407-45-8
1576341
   Цивільний кодекс України : За станом на 29 березня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 400с. – (Біб-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-451-8
1576342
   Цивільний кодекс України : Чинне заканодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2006 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 328с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-20-0
1576343
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст. (Станом на 1 серпня 2006 року). – Київ : Атіка, 2006. – 352с. – ISBN 966-326-202-8
1576344
   Цивільний кодекс України : Станом на 3 березня 2006 року. – Київ : Велес, 2006. – 272с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-07-3
1576345
   Цивільний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2007 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 328с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-20-0
1576346
   Цивільний кодекс України : Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р.: із змінами та доповненнями станом на 16 січня 2007 р. – Офіційне вид. – Київ : Ін Юре, 2007. – 480с. – ISBN 978-966-313-332-4
1576347
   Цивільний кодекс України : станом на 12 квітня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : Скіф, 2007. – 260 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-08-1
1576348
   Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар. Із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 р. / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Бошицкий Ю.В., Стефанчук Р.О. та ін.; за заг. ред. Харитонова Є.О., Харитонової О.І., Голубєвої Н.Ю. – Київ : Правова єдність, 2008. – 740с. – ISBN 978-966-8533-81-5
1576349
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 липня 2008 р.: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 328с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1576350
   Цивільний кодекс України : текст прийнятий Верхов. Радою України 16 січ. 2003 р. : із змінами та допов. станом на 1 січ. 2008 р. : офіц. вид. / М-во юстиції України ; [відп. за вип.: О.Г. Пушенко]. – Київ : Ін Юре, 2008. – 473, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 382-467. – ISBN 978-966-313-367-6
1576351
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 2008 року.: ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 328с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1576352
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 328 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1576353
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2009 року : ( відповідає офіційному текстові ) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 327 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1576354
   Цивільний кодекс України : : наук.-практ. коментар : із змінами та допов. станом на 5 трав. 2009 р. / [Є.О. Харитонов та ін.] ; за заг. ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. цивіл. права ОНЮА Харитонова Є.О. [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 743, [1] с. – Загол. обкл.: Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2183-51-1
1576355
   Цивільний кодекс України : (станом на 1 жовтня 2010 року) : офіційний текст / [голов. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2010. – 367, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-326-358-8
1576356
   Цивільний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 258, [2] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-94-8
1576357
   Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 26 березня 2010 р. / Харитонов Є.О. [ та ін. ] ; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – 3-є вид., перероб. та доповн. – Київ : Правова єдність, 2010. – 752 с. – ISBN 978-966-2183-97-9
1576358
   Цивільний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 6 червня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 312 с. – ISBN 978-617-566-051-5
1576359
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 30 вересня 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 377, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1576360
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2011 р.: (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 377, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1576361
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 жовт. 2011 р.: (офіц. текст ) / [відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 377 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1576362
   Цивільний кодекс України : зі змінами і доповн. станом на 18 січ. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 307, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-051-5
1576363
  Україна. Закони Цивільний кодекс України : наук.-практ. коментар / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : Страйд. – (Серія "Коментарі та аналітика" ) ( Правникам, нотарям, адвокатам, суддям, викладачам, студентам). – ISBN 978-966-2009-13-2
Т. 6 : Право інтелектуальної власності : пояснення, тлумачення, рек. з використанням позицій вищ. суд. інстанцій М-ва юстиції, науковців, фахівців / [С.Ю. Бурлаков, Р.О. Денисова, В.О. Жаров та ін.] ; за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – 2011. – 590, [2] с. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1576364
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 жовт. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 270, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-092-7
1576365
   Цивільний кодекс України : із змінами і допов. станом на 07 верес. 2012 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 344 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-085-0
1576366
   Цивільний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 14 лютого 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2012. – 312 с. – ISBN 978-617-673-034-7
1576367
   Цивільний кодекс України : станом на 19 берез. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 439, [2] с. – ISBN 978-966-458-436-1
1576368
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 серп. 2014 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 377, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1576369
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 черв. 2015 р. : (офіц. текст ) / [відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 377 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1576370
  Україна. Закони Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 448 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1576371
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1 квіт. 2019 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2019. – 448 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1576372
   Цивільний кодекс України (за станом на 1 вересня 1998 року). – Київ : Сірін, 1998. – 112с. – ISBN 966-95277-9-1
1576373
   Цивільний кодекс України (станом на 27.01.2000 року) : Офіційне видання. – 3-тє вид., із змінами і допов. – Ужгород : Іва, 2001. – 352с. – ISBN 966-7231-24-0
1576374
  Харченко Г.Г. Цивільний кодекс України та підстави виникнення речових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 192-196


  Проведено правовий аналіз положень чинного Цивільного кодексу України в контексті бажаності систематизації підстав виникнення речових прав у цивільному законодавстві України.
1576375
   Цивільний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. Закон України "Про міжнародне приватне право" / М-во юстиції України ; [відп. ред. О.Г. Пушенко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 616 с. – ISBN 978-966-667-546-3
1576376
  Кузнєцова Н. Цивільний кодекс України: визнані здобутки кодифікації / Н. Кузнєцова, А. Довгерт // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-24. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена визнаним здобуткам кодифікації норм цивільного права України. Підводячи підсумки 10-річної дії ЦК України, автори наголошують на тому, що прийняття нового ЦК України, навіть в існуючому, досить спотвореному вигляді у порівнянні з його ...
1576377
  Кузнєцова Н. Цивільний кодекс України: визнані здобутки кодифікації (до 10-ї річниці чинності ЦК України) / Н. Кузнєцова, А. Довгерт // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 15-28
1576378
  Фролов В.Д. Цивільний кодекс України: правові наслідки укладення юридичною особою правчину, якого вона не мала права вчиняти // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.186-189. – ISBN 966-7784-65-7
1576379
   Цивільний кодекс Української РСР. – К, 1963. – 256с.
1576380
   Цивільний кодекс Української РСР : Зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 98с.
1576381
   Цивільний кодекс Української РСР. Цивільний процесуальний кодекс України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 256с. – ISBN 966-7714-26-8
1576382
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1936. – 322с.
1576383
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1938. – 256с.
1576384
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1940. – 168с.
1576385
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1950. – 140с.
1576386
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1959. – 187с.
1576387
   Цивільний кодекс УРСР : офіційний текст із змінами та доповненнями за станом на 1 квітня 1988 року. – Київ : Політвидав України, 1988. – 256 с.
1576388
   Цивільний кодекс УСРР. – К, 1936. – 322с.
1576389
  Погрібний С. Цивільний кодекс як основний акт цивільного законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 0132-1331
1576390
   Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України в Цивільних справах : Станом на 1 травня 1999 р. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 496с. – ISBN 966-7302-54-7
1576391
  Дерзська В. Цивільний контроль за діяльністю органів Національної поліції України: поняття, суб"єкти, види та значення в забезпеченні законності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 106-111. – ISSN 2663-5313
1576392
  Биченко А. Цивільний контроль над військовими в контексті парламентських виборів / А. Биченко, Л. Поляков // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 1. – С.50-55
1576393
  Поляков Л. Цивільний контроль над збройними силами // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 10-17.
1576394
  Храбан Ігор Анатолійович Цивільний контроль над збройними силами в демократичній державі (досвід США і проблеми України) : Автореф... канд. політичнихнаук: 23.00.02 / Храбан Ігор Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1576395
  Храбан Ігор Анатолійович Цивільний контроль над збройними силами в демократичній державі (досвід США і проблеми України) : Дис... канд. політ.наук: 23.00.02 / Храбан Ігор Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. Акад. Збройних Сил України. – Київ, 1999. – 172л. – Бібліогр.:л.155-172
1576396
  Поляков Леонід Цивільний контроль: досвід Пентагону // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 43-46
1576397
  Ступак С. Цивільний оборот об"єктів суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
1576398
  Курило М.П. Цивільний позов та напрямки відшкодування спричиненої шкоди в сучасному кримінальному провадженні / М.П. Курило, М.М. Ясинок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 62-66. – ISSN 2220-1394
1576399
  Новицький І. Цивільний позов у кримінальній справі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С127-130. – ISSN 0132-1331
1576400
  Ханас Х.Р. Цивільний позов у кримінальній справі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 138-146
1576401
  Аленін Ю. Цивільний позов у кримінальному провадженні: особливості доказування та вирішення / Ю. Аленін, В. Пожар // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 116-123. – ISSN 1026-9932
1576402
  Євхутич І.М. Цивільний позов у кримінальному процесі: доцільність та необхідність / І.М. Євхутич, І.Р. Серкевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 250-258. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1576403
  Анікіна Н. Цивільний позов у кримінальному судочинстві за проектом нового КПК України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 351-359. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1576404
  Нескороджена Л.Л. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика : науково-практичний посібник / Л.Л. Нескороджена, С.В. Щербак, М.В. Сіроткіна ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 416с. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-37-3
1576405
  Штефан М.Й. Цивільний процес : Підручник / М.Й. Штефан. – Київ : ІнЮре, 1997. – 608с. – ISBN 966-7183-23-8
1576406
  Штефан М.Й. Цивільний процес : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / М.Й. Штефан. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : ІнЮре, 2001. – 696с. – ISBN 966-7752-57-7
1576407
   Цивільний процес : Навчальний посібник. – Київ : Наукова думка. Прецедент, 2004. – 262с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-00-0265-3; 966-520-053-4
1576408
   Цивільний процес : Навч. посібник. – Київ : Прецедент, 2005. – 293с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-064-X
1576409
  Чорнооченко С.І. Цивільний процес : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.І. Чорнооченко; МОіНУ. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. – ISBN 966-364-101-0
1576410
   Цивільний процес : Навч. посібник / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська, Н.Л. та ін. Бондаренко; Андрушко А.В., Білоусов Ю.В., Стефанчук Р.О., Угриновська О.І. та ін.; МОНУ; За ред. Ю.В. Білоусова. – Київ : Прецедент, 2006. – 293с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-086-0
1576411
  Васильєв С.В. Цивільний процес : підручник / Васильєв С.В. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 505, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-511-4
1576412
   Цивільний процес : навч. посібник / [К.В. Гусаров, М.В. Жушман, А.Ю. Каламайко та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 388, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: Бібілогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-992-4
1576413
  Притика Ю. Цивільний процес в Україні й шляхи його вдосконалення // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. Баймуратов, В.Е. Батлер, Г. Бонн, М. Буроменський, В. [та ін.] Буткевич. – Київ : Юридична практика, 2013. – С. 261-273. – ISBN 978-966-2578-51-5
1576414
  Гетьманцев О.В. Цивільний процес і наука цивільно-процесуального права в першій половині XIX ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 16-22. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті дається аналіз законодавства, що регулювало судоустрій і судочинство на території України в першій половині XIX ст., а також названі перші наукові дослідження з питань цивільного судочинства.
1576415
  Фурса С.Я. Цивільний процес мовою науки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 668-670. – ISSN 1563-3349
1576416
  Короед С.О. Цивільний процес та цивільне судочинство: концепція уніфікованого розуміння понять // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1576417
  Комаров В. Цивільний процес у глобальному контексті // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22-44. – ISSN 0132-1331
1576418
  Чорнооченко С.І. Цивільний процес України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.І. Чорнооченко; МВС України; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 308с. – ISBN 966-8253-80-9
1576419
  Фурса С.Я. Цивільний процес України : Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник / С.Я. Фурса, С.В. Щербак, О.І. Євтушенко; Центр правових досліджень Фурси. – Київ : СПД Фурса С.Я., КНТ, 2006. – 448с. – (Процесуальні науки). – ISBN 966-373-043-9
1576420
   Цивільний процес України : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий, В.О. Єрмолаєва, О.О. Голубцова, О.М. та ін. Соломахіна; Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий, В.О. Єрмолаєва, О.О.Голубцова та ін.; Одеська національна юридична академія.; за ред. Ю.С. Червоного. – Київ : Істина, 2007. – 392с. – ISBN 966-7613-94-1
1576421
   Цивільний процес України : підручник для студ. вищих навч. закладів / [Харитонов Є.О. та ін.] ; за ред. : Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Київ : Істина, 2011. – 532, [4] с. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-966-8909-68-9
1576422
  Логінов О.А. Цивільний процес України : навч. посібник / О.А. Логінов, О.О. Штефан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 361, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 358-361. – Бібліогр.: с. 347-357. – ISBN 978-966-667-531-9
1576423
  Васильєв С.В. Цивільний процес України : навч. посібник / С.В. Васильєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 343, [1] с. – Словн. основ. понять цивіл. судочинства: с. 334-343. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-185-6
1576424
   Цивільний процес України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [Ківалов С.В. та ін.] ; за заг. ред. Мінченко Р.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 719, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-289-018-1
1576425
  Ізарова І.О. Цивільний процес України : навч. посібник для студентів ВНЗ : станом на 01 верес. 2018 р. / Ірина Ізарова, Роксолана Ханик-Посполітак ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Дакор, 2018. – 275, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7020-92-8
1576426
  Ізарова І.О. Цивільний процес України : навч. посібник для студентів юрид. спец. закл. вищ. освіти / Ірина Ізарова, Роксолана Ханик-Посполітак. – 3-тє вид., [перероб. і допов.]. – Київ : Дакор, 2019. – 273, [1] с. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-617-7020-92-8
1576427
   Цивільний процес України: академічний курс : підручник для студ. юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / Фурса С.Я. [ та ін. ] ; за ред.С.Я. Фурси. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2009. – 848с. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-86-3 ; 978-966-8721-37-3
1576428
   Цивільний процес України: практикум : Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум / Фурса С.Я. [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за ред.С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2009. – 456с. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-87-0 ; 966-8721-24-1
1576429
  Порєва Л.А. Цивільний процес. Авторизований виклад модульного курсу : Навчальний посібник / Л.А. Порєва, О.Х. Юлдашев; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 72с. – ISBN 966-608-388-4
1576430
  Любчик О.А. Цивільний процес. Загальна частина : навч.-метод. посібник / О.А. Любчик ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2021. – 336 с. : іл. – Предм. покажч. : с. 328-334. – Бібліогр.: с. 309-327 та в кінці частин. – ISBN 978-617-616-104-2
1576431
  Шостя Ф. Цивільний процессуальний кодекс УРСР / Ф. Шостя. – Х., 1928. – 316с.
1576432
  Ромовська З. Цивільний процесуальний кодекс : наук.-практ. аналіз / Зорислава Ромовська, Наталія Шумська, Надія Шумська. – (Вид. 2-ге). – Київ : Дакор, 2014. – 599, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-17-1
1576433
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційний текст (станом на 1серпня 1997 року). – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 192с. – ISBN 966-7288-03-Х
1576434
   Цивільний процесуальний кодекс України. – К, 1997. – 250с.
1576435
   Цивільний процесуальний кодекс України. – К, 1997. – 182с.
1576436
   Цивільний процесуальний кодекс України. – Київ, 1997. – 357с.
1576437
   Цивільний процесуальний кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 160с.
1576438
   Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Харків : Одіссей, 2001. – 816с. – ISBN 966-633-024-5
1576439
   Цивільний процесуальний кодекс України : За станом на 26 червня 2002 року. – Харків : Одіссей, 2002. – 176с. – (Закони України). – ISBN 966-633-133-0
1576440
   Цивільний процесуальний кодекс України : Станом на 15 січня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 144с. – ISBN 966-7714-26-8
1576441
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 208с. – ISBN 966-313-095-4
1576442
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційний текст від 18 березня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 160с. – ISBN 966-326-040-8
1576443
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР Україна 15 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 344 с. – ISBN 966-313-112-8
1576444
   Цивільний процесуальний кодекс України : Прийнятий Верховною Радою України 18 березня 2004р.; Офіційне видання. – Київ : Юстініан, 2004. – 192с. – ISBN 966-8257-06-5
1576445
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 151 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-295-7


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1576446
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 18 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 328с. – ISBN 966-313-158-6
1576447
   Цивільний процесуальний кодекс України : Законодавство станом на 1 квітня 2005 р. (відповідає офіційному тексту). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-22-7
1576448
   Цивільний процесуальний кодекс України : За станом на 1 травня 2005 року. – Харків : ІГВІНІ, 2005. – 176с. – ISBN 966-8772-08-3
1576449
   Цивільний процесуальний кодекс України : Текст відповідає офіційному. – Київ : МАГІСТР – 21 сторіччя, 2005. – 160c. – (Законодавство і право України). – ISBN 966-8817-01-X
1576450
   Цивільний процесуальний кодекс України : (Станом на 1 серпня 2006 року). Офіційний текст. – Київ : Атіка, 2006. – 140с. – ISBN 966-326-198-6
1576451
   Цивільний процесуальний кодекс України : за станом на 10 липня 2006 р. – Харків : Одіссей, 2006. – 192с. – (Закони України). – ISBN 966-633-480-1
1576452
   Цивільний процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2007 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 156с. – .Доп.карт.юр. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-22-7
1576453
  Фурса С.Я. Цивільний процесуальний кодекс України : у 2-х томах: науково-практичний коментар зі змінами та доповненнями станом на 10.04.2007 р. / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса., С.В. Щербак, за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 966-8721-21-7
Т. 1. – 2007. – 920с.
1576454
   Цивільний процесуальний кодекс України : у 2 томах.: науково-практичний коментар зі змінами та доповненнями станом на 09.07.2007 р. / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак, С.С. Волков; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-373-319-7
Т. 2. – 2007. – 804 с.
1576455
   Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / Бичкова С.С., Білоусов Ю.В., Бірюков В.І., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; за заг. ред. С.С. Бичкової. – Київ : Атіка, 2008. – 840с. – ISBN 978-966-326-275-8
1576456
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1576457
   Цивільний процесуальний кодекс України : за станом на 15 січня 2008 р. / [відп. за вип. С.В. Карплюк]. – Харків : Одіссей, 2008. – 192с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-724-8
1576458
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1576459
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1576460
  Україна. Закони Цивільний процесуальний кодекс України : кодекс України від 18 березня 2004 року №1618-V. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4 : Цивільний процесуальний кодекс України. – С. 3-214
1576461
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1лютого 2009 року : (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1576462
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2009 року ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1576463
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 березня 2009 року ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1576464
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 вересня 2009 року ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1576465
   Цивільний процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 1 грудня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 143, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-96-2
1576466
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2011 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 204 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1576467
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 19 верес. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2011. – 202, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1576468
   Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [Й.Г. Богдан, М.В. Вербицька, О.В. Гетманцев та ін.] ; за заг. ред. д. ю. н., проф., акад. Акад. наук вищ. школи України М.М. Ясинка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 602, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 3. – ISBN 978-617-566-495-7
1576469
   Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [Н.Ю. Голубєва, І.В. Андронов, І.В. Венедіктова та ін.] ; за заг. ред. Н.Ю. Голубєвої ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 838, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-774-0
1576470
   Цивільний процесуальний кодекс України (за станом на 10 серпня 2000року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 176с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-055-5
1576471
  Задоєнко О.В. Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року в розрізі кодифікаційних процесів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 34-40


  У статті розглядається прийняття Цивільного процесуального кодексу України та подальший процес його удосконалення.
1576472
   Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : зі змінами та доповненнями станом на 15 серпня 2008 р. : у 2-х томах / Фурса С.Я. [та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-37-3
Т. 2. – 2009. – 816 с.
1576473
   Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : зі змінами та доповненнями станом на листопад 2009 р. : у 2-х томах / С.Я. Фурса [та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-37-3
Т. 1. – 2010. – 1044 с.
1576474
   Цивільний процесуальний кодекс України. Станом на 15 грудня 2001 р.. – Київ : Атіка, 2002. – 128с. – ISBN 966-7714-65-9
1576475
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1937. – 198с.
1576476
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1938. – 198с.
1576477
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1940. – 178с.
1576478
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1949. – 468с.
1576479
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1958. – 468с.
1576480
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1963. – 468с.
1576481
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1988. – 468с.
1576482
   Цивільний процесуальний кодекс. Збірник законів України : Цивільний процесуальний кодекс України. Із змінами та доповненнями за станом на 10 грудня 1996 року. – Харків : Рубікон, 1997. – 384с. – ISBN 966-7152-25-1
1576483
  Штефан О.О. Цивільний процесуальний порядок захисту суб"єктивного авторського права = Civil procedural order of subjective copyright defence : монографія / О.О. Штефан ; Нац. акад. правових наук Украъни, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 498, [2] с. – Другий тит. арк. англ. - Анот., зміст парал. укр. англ. – Бібліогр.: с. 416-498. – ISBN 978-966-667-707-8
1576484
  Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : [монографія] / Бичкова С.С. ; [гол. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2011. – 418, [2] с. – Бібліогр.: с. 379-419. – ISBN 978-966-326-404-2
1576485
  Бичкова С. Цивільний процесуальний статус прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 98-104
1576486
  Присяжнюк А. Цивільний та Господарський кодекс України: проблемні аспекти практичного застосування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-103. – ISSN 0132-1331
1576487
  Роксолана Цивільний та господарський кодекси України в контексті Європейського вибору України / Роксолана, Ханик-Посполітак // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2005. – № 19. – С. 3-4
1576488
  Краснокутський В.В. Цивільні відносини з участю України як суб"єкта Міжнародного приватного права (на прикладі концесії) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-23
1576489
  Краснокутський В.В. Цивільні відносини з участю України як суб"єкта Міжнародного приватного права (на прикладі концесії) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39
1576490
  Погрібний С.О. Цивільні відносини як об"єкт правового регулювання // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 359-372. – ISBN 978-966-2578-60-1
1576491
  Майданик Р. Цивільні відносини: поняття та види // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 20-27. – ISSN 0132-1331
1576492
  Ямненко Т.М. Цивільні договори в банківській діяльності : навч. посібник / Т.М. Ямненко, О.В. Оніщенко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 140, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 134-140. – ISBN 978-966-932-104-6
1576493
  Пиріг П. Цивільні і кримінальні справи Ніжинського магістрату 1651-1657 рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.26-35
1576494
  Сенюта І.Я. Цивільні правовідносини у сфері проведення медичних дослідів // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 42-53. – ISSN 2072-084X
1576495
  Волинець Т. Цивільні правочини як підстави набуття територіальною громадою права комунальної власності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 379-383. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1576496
  Захарова О.С. Цивільні процесуальні відносини в системі правових відносин в Україні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 34-40. – ISSN 2310-9769


  В статті розкрито сутність цивільних процесуальних відносин. Автор аналізує погляди науковців-процесуалістів стосовно визначення цивільних процесуальних відносин і звертає увагу, що більшість з них вважають нормативність процесуальних відносин ...
1576497
   Цивільні процесуальні документи : посібник / упоряд. С.О. Куринська ; [відп. за вип., ред. Л.Л. Лазебний] ; Акад. адвокатури України, Школа адвокат. підготовки. – Вид. 2-ге, переробл. – Київ : Прецедент, 2012. – 352 с. – ISBN 978-966-520-157-1
1576498
  Митракова І.Г. Цивільні процесуальні засоби захисту сімейних правовідносин між подружжям та відносин, у яких бере участь подружжя // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 19-22.
1576499
  Паскар А.Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паскар А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1576500
  Паскар А.Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз : дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Паскар А. Л.; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2009. – 205 л. – Бібліогр.: л. 181-205
1576501
  Паскар А.Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз : монографія / Ауріка Лазорівна Паскар ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-288-0
1576502
  Попельницька О. Цивільні садиби і будівлі київського Подолу кінця ХVII - XIX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 2. – С.38-48 : Фото. – ISSN 0869-3595
1576503
  Марцінковський І. Цивільні судна та військові кораблі з іменем Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 403-409


  У статті досліджено історію найменувань різних типів суден і кораблів з іменем Тараса Шевченка та їхню "долю", починаючи від парового суднобудування до сучасних дизель-електроходів. В статье исследовано историю разных кораблей с именем Тараса Шевченко ...
1576504
  Голій Р. Цивільні фалеристичні пам"ятки 1914–1918 рр. (із фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 608-628. – ISSN 2524-0315
1576505
  Бойков А.Г. Цивільно-військове співробітництво в сучасній Україні: необхідність удосконалення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 109-115. – ISSN 2072-8670
1576506
  Білошицький В.І. Цивільно-військові відносини в країнах НАТО: історія та сучасність // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 7-13. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
1576507
  Білошицький В.І. Цивільно-військові відносини в Україні: історичні витоки та сучасність // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 83-92. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1576508
  Ільченко Б.О. Цивільно-правова відповідальність без вини // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 91-93. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1576509
  Майданик Р. Цивільно-правова відповідальність в контексті економічного аналізу права України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 2/3 (140/141). – С. 47-55
1576510
  Мішковська Л.В. Цивільно-правова відповідальність в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 30-34
1576511
  Кухарєв О. Цивільно-правова відповідальність виконавця заповіту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-93. – ISSN 0132-1331
1576512
  Кухарєв О. Цивільно-правова відповідальність виконавця заповіту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1576513
  Кравчук Д.В. Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, заподіяну приватним особам : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Кравчук Дарина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 185, [2] арк. – Додатки: арк. 184-185, [2]. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 171-183
1576514
  Ольшанченко В.І. Цивільно-правова відповідальність держави Україна перед суб"єктами підприємницької діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ольшанченко Володимир Іванович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, М-во освіти і науки України. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1576515
  Первомайський О. Цивільно-правова відповідальність держави Україна: конституційні засади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 62-67


  Статтю присвячено дослідженню конституційних положень (засад), що визначають умови та підстави цивільно-правової відповідальності держави Україна. Зокрема досліджено положення статей 1, 3, 55-56 Конституції України, що визначають загальні підставу та ...
1576516
  Первомайський О.О. Цивільно-правова відповідальність держави: аргументи "за" та "проти" // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 203-205
1576517
  Ольшанченко В.І. Цивільно-правова відповідальність держави: теоретико-правовий аспект // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 167-172
1576518
  Джуринський О.О. Цивільно-правова відповідальність за вчинення актів недобросовісної конкуреції: порівняльно-правовий аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 133-140
1576519
  Гвоздецький В.Д. Цивільно-правова відповідальність за вчинення корупційних правопорушень / В.Д. Гвоздецький, О.О. Лов"як, С.І. Братков // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 76. – С. 3-10.
1576520
  Земскова О. Цивільно-правова відповідальність за договором перевезення небезпечних вантажів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 21-25. – ISSN 2663-5313
1576521
  Плиска Ю.В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння моральної шкоди: проблеми та перспективи розвитку // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 214-218
1576522
  Присяжнюк В.П. Цивільно-правова відповідальність за збиток і шкоду, що завдані працівникам правоохоронних органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Присяжнюк В.П. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1576523
  Дякович М.М. Цивільно-правова відповідальність за невиконання грошових зобов"язань // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 56-60
1576524
  Чумак Р. Цивільно-правова відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання договору про надання юридичних послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 46-51. – ISSN 2663-5313
1576525
  Коношенко А.С. Цивільно-правова відповідальність за порушення авторських прав внаслідок плагіату // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 31-35. – ISBN 978-617-696-721-7


  "Будь яка система правової охорони є достатньо ефективною лише за умови існування системи захисту суб"єктивних прав, зокрема авторських прав, що являє собою сукупність певних заходів, які спрямовуються на поновлення або визнання авторських прав, а ...
1576526
  Нестерович В.Ф. Цивільно-правова відповідальність за порушення виборчого права в Україні // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 224-227. – ISBN 978-617-616-075-5
1576527
  Гузеват М.О. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С.149-151. – ISBN 978-617-7363-7-0
1576528
  Лейба Л.В. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства як гарантія земельних прав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 96-102. – ISSN 0201-7245
1576529
  Якубівський І.Є. Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності: окремі проблеми // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 345-349
1576530
  Бажанов В.А. Цивільно-правова відповідальність за поширення недостовірної інформації / В.А. Бажанов, В.О. Бажанова // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 9-11
1576531
  Шумило М. Цивільно-правова відповідальність за правопорушення у кримінальному процесі: система нормативних лабіринтів та пошук концепції / М. Шумило, О. Андрушко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 9. – С. 99-116. – ISSN 1026-9932
1576532
  Ніжинський С.С. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану внаслідок корупційних діянь : автореф. дис. ... кад. юрид. наук : 12.00.03 / Ніжинський Сергій Сергійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1576533
  Дроздова О. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, спричинену наданням медичної допомоги лікарем нетрадиційної та народної медицини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 4-8
1576534
  Балюк Г.І. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду : (навчальний посібник) : для студ. вищ. навч. закл. / Г.І. Балюк, О.Ю. Кронда, О.В. Сушик ; за заг. ред. Г.І. Балюк ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2012. – 143, [1] с. – Предм. покажч.: с. 142-143. – Бібліогр.: с. 131-141 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7957-11-7
1576535
  Балюк Г.І. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду за законодавством України: проблеми становлення та удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-65. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Досліджується чинне законодавство України, яким передбачено цивільно-правову відповідальність за ядерну шкоду, визначаються його недоліки і вносяться пропозиції щодо вдосконалення механізму реального відшкодування такої шкоди відповідно до норм і вимог ...
1576536
  Міщук В.В. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду, завдану під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 151-155. – (Право. Економіка. Управління)
1576537
  Міщук В. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду, заподіяну під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 112-118
1576538
  Кузнєцова Н.С. Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 102-108. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1576539
  Кузнецова Н. Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 192-201. – ISBN 978-966-306-020-4
1576540
  Кузнєцова Н. Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 66-67
1576541
  Бородовська Н. Цивільно-правова відповідальність нотаріуса // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 79-80
1576542
  Коссак В.М. Цивільно-правова відповідальність органів держави в умовах становлення ринкових відносин // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 86-88
1576543
  Самойленко Г.В. Цивільно-правова відповідальність перевізника за договором перевезення пасажира // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 257-261
1576544
  Лоскутова М.С. Цивільно-правова відповідальність підозрюваного, обвинуваченого // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 118-119. – ISBN 978-966-419-300-6
1576545
  Кохановська О.В. Цивільно-правова відповідальність суб"єктів інформаційних відносин за умов подальшого розвитку автономних роботів і штучного інтелекту // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 94-98
1576546
  Майданець Б.О. Цивільно-правова відповідальність у медичній діяльності // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 88-90. – ISBN 978-966-419-299-3
1576547
  Довгерт А.С. Цивільно-правова відповідальність у ЦК України: шляхи оновлення // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 51-55
1576548
  Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб : Монографія / В.Д. Примак. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 432с. – Шифр дубл.34 Прим.Доп.карт.юр. – ISBN 978-966-667-266-0
1576549
  Андріївська Т.І. Цивільно-правова кваліфікація медичної (лікарської) помилки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 107-111. – (Право. Економіка. Управління)
1576550
  Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 69-76. – ISSN 0132-1331


  ЦК України 2003 р. не встановив конкретних правових підстав для застосування цивільно-правової конфіскації майна. У статті 354 ЦК України лише зазначено, що до особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду як ...
1576551
  Ківалова Т. Цивільно-правова недоговірна відповідальність як вид юридичної відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 207-216. – ISBN 978-966-306-020-4
1576552
  Ківалова Т. Цивільно-правова недоговірна відповідальність як вид юридичної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 73-74
1576553
  Кохановська О.В. Цивільно-правова норма як загальнообов"язкове правило поведінки, як інформація і результат творчості // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 142-155. – ISSN 1993-0909
1576554
  Стуга А.П. Цивільно-правова охорона авторських та суміжних прав // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 224-227
1576555
  Давидова Н.О. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують ії природне існування : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Давидова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1576556
  Давидова Наталія Олександрівна Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її природне існування : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Давидова Н. О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 214 л. – Бібліогр.: л.192-214
1576557
  Мацегорін О.І. Цивільно-правова охорона права на таємницю про стан здоров"я // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 154-158
1576558
  Боярчук Олександр Миколайович Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні : Автореф.дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03 / Боярчук О.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1576559
  Боярчук Олександр Миколайович Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні : Дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Боярчук Олександр Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 201л. – Додатки: л.200-201. – Бібліогр.: л.186-200
1576560
   Цивільно-правова охорона та захист авторського права в сучасних умовах технологічного розвитку / [О.О. Мацкевич та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 297, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-689-0
1576561
  Коробцова Н.В. Цивільно-правова охорона таємниць особистого життя людини : наукове видання / Н.В.Коробцова;. – Харків : ХДЕУ, 2004. – 120 с. – ISBN 966-676-079-7
1576562
  Музика Л.А. Цивільно-правова політика України в умовах російської агресії: що робити? // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 272-282. – ISSN 2072-8670
1576563
  Музика Л.А. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 154-160. – ISSN 0132-1331
1576564
  Адамова О. Цивільно-правова природа абандону // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 338-343. – ISSN 1026-9932
1576565
  Курилко В. Цивільно-правова природа деривативів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 241-242. – ISBN 978-617-7069-14-9
1576566
  Барбара В.П. Цивільно-правова природа корпоративних правовідносин в Україні: проблемні питання // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 102-114. – ISSN 1993-0909
1576567
  Мацегорін О.І. Цивільно-правова природа права на життя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-106.
1576568
  Фединяк Г.С. Цивільно-правова природа транснаціональних корпорацій та їх договорів з приймаючою державою : монографія / Г.С. Фединяк. – Київ : Атіка, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-326-311-3
1576569
  Гнат Н. Цивільно-правова сутність кредитних відносин в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 265-268. – ISSN 2524-0129
1576570
  Онищенко О. Цивільно-правова характеристика договору перевезення: загально-теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 28-36
1576571
  Богославець В. Цивільно-правова характеристика кола суб"єктів надання правової допомоги // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
1576572
  Никорак І. Цивільно-правова характеристика правовідносин, які виникають при функціонуванні фонду операцій з нерухомістю // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 219-239. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1576573
  Андреєва О. Цивільно-правова характеристика ризику істотної зміни обставин за договором: поняття та практичне значення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 44-50
1576574
  Андреєва О. Цивільно-правова характеристика ризику неможливості виконання договірного зобов"язання: поняття та практичне значення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 5 (221). – С. 45-48
1576575
  Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14
1576576
  Барбара В.П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Україні (на матеріалах судової практики) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Барбара В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 182л. – Бібліогр. : л.164 -182
1576577
  Барбара В.П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Україні (на матеріалах судової практики) : автореф. дис.. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Барбара В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1576578
  Даниленко Є.М. Цивільно-правове регулювання викупу акцій акціонерним товариством в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Даниленко Євгеній Михайлович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1576579
  Лавренюк О.Ю. Цивільно-правове регулювання відносин інтелектуальної власності у сфері спорту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лавренюк Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України ; Міжнародний гуманітарний ун-т. – Одеса, 2019. – Бібліогр.: 8 назв
1576580
  Задорожний О.В. Цивільно-правове регулювання відносин приватизації державного майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Задорожний Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. – Івано-Франківськ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1576581
  Борисова Ю.О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борисова Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 190-210
1576582
  Борисова Ю.О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борисова Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1576583
  Радченко Л.І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Радченко Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1576584
  Радченко Л.І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Радченко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 252 л. + Додатки: л. 209-238. – Словник : л. 240-252. – Бібліогр.: л. 195-208
1576585
  Сенюта І.Я. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання медичної допомоги : питання теорії і практики : монографія / Ірина Сенюта. – Львів : Медицина і право, 2018. – 638, [2] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2019-32-2
1576586
  Філоненко Є.С. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері традиційних знань // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 258-271. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1576587
  Падучак Б.М. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Падучак Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2011. – 240 арк. – Додатки: арк. 227-240. – Бібліогр.: арк. 195-226
1576588
  Степанов І.С. Цивільно-правове регулювання відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
1576589
  Слободянюк С.О. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Слободянюк Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1576590
  Слободянюк С.О. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Слободянюк Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 214 л. – Бібліогр.: л. 193-214
1576591
  Дудорова Катерина Борисівна Цивільно-правове регулювання діяльності товарних бірж в Україні : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Дудорова Катерина Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 226л. – Бібліогр.:л.191-226
1576592
  Дудорова К.Б. Цивільно-правове регулювання діяльності товарних бірж в Україні. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дудорова К.Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 23л.
1576593
  Княжицький М. Цивільно-правове регулювання договірних відносин щодо використання багатоканальної телемережі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 55-59.
1576594
  Тертична А. Цивільно-правове регулювання договору про надання послуг електронної пошти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 231-232. – ISBN 978-617-7069-17-0
1576595
  Бонтлаб В.В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Василь Васильович Бонтлаб; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр: 6 назв
1576596
  Бонтлаб Василь Васильович Цивільно-правове регулювання доменних імен : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бонтлаб В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 234л. – Бібліогр.: л.215-234
1576597
  Колісникова Г. Цивільно-правове регулювання захисту прав споживачів як сторони споживчих договорів: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та ЄС // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 135-143. – ISSN 1026-9932
1576598
  Гоголь Б. Цивільно-правове регулювання здійснення права на інформацію // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 37-39
1576599
  Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов"язальних інформаційних відносин : монографія / А.О. Кодинець. – Київ : Правова єдність, 2016. – 580, [1] с. – Бібліогр.: с. 535-580 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-387-5


  У пр. № 1736576 напис: Вельмишановній Наталії Олександрівні з глибокою повагою та вдячністю від автора. /Підпис/
1576600
  Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов"язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кодинець Анатолій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ, 2016. – 470 арк. – Бібліогр.: арк. 413-470
1576601
  Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов"язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кодинець Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 50 назв
1576602
  Бабецька І.Я. Цивільно-правове регулювання інтересу у праві інтелектуальної власності / І.Я. Бабецька, І.О. Турчак // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 105-112. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1576603
  Давидова Н. Цивільно-правове регулювання інформаційних відносин SaaS (Software as a Service) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 16-22. – ISSN 2663-5313
1576604
  Власюк В.В. Цивільно-правове регулювання інформаційних відносин у мережі Інтернет // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 59-62
1576605
  Кирилюк Д.В. Цивільно-правове регулювання іпотеки об"єктів незавершеного будівництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Дмитро Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1576606
  Ельчин Усуб Аріф огли Цивільно-правове регулювання іпотечних правовідносин за законодавством Азербайджану, Казахстану та України (досвід порівняльно-правового дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ельчин Усуб Аріф огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1576607
  Ленський С.В. Цивільно-правове регулювання комерційного кредитування в Україні : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ленський Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1576608
  Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Віталій Сергійович Різник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1576609
  Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Різник В.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 245л. – Додатки: л.242-245. – Бібліогр.: л.211-241
1576610
  Пояснік О.С. Цивільно-правове регулювання надання психологічних та психотерапевтичних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пояснік Олеся Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1576611
  Ольшанецька О.Б. Цивільно-правове регулювання нотаріального посвідчення договорів відчуження земельних ділянок // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 395-400. – ISSN 1563-3349
1576612
  Блащук Тетяна Володимирівна Цивільно-правове регулювання особистого страхування : Дис. ... кандид. юрид. наук: 12.00.03 / Блащук Тетяна Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 255л. – Бібліогр.: л. 226 - 255
1576613
  Блащук Тетяна Володимирівна Цивільно-правове регулювання особистого страхування : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Блащук Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1576614
  Михальнюк Оксана Василівна Цивільно-правове регулювання поруки : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 03 / Михальнюк О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 8 назв
1576615
  Михальнюк О.В. Цивільно-правове регулювання поруки : Дис. ... канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне првао і цивільний процес: сімейне право, міжнар. процес / Оксана Василівна Михальнюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 216с. – Бібліогр.: л.196-216
1576616
  Никорак Г. Цивільно-правове регулювання прихованої реклами: недоліки законодавства // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 295-297. – ISBN 978-966-301-169-1
1576617
  Лур"є Д.А. Цивільно-правове регулювання проведення клінічних досліджень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лур"є Дмитро Андрійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1576618
  Солтанов Д.А. Цивільно-правове регулювання реквізиції в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 248-254. – ISSN 1563-3349
1576619
  Ківелюк Д.А. Цивільно-правове регулювання рекламних відносин в мережі Інтернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ківелюк Денис Андрійович ; Хмельниц. облрада ; Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1576620
  Тімуш Ірена Сергіївна Цивільно-правове регулювання ризикових (алеаторних) договорів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Тімуш І.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1576621
  Тімуш Ірена Сергіївна Цивільно-правове регулювання ризикових (алеаторних) договорів : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Тімуш І.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 196л. – Бібліогр.: л.180-196
1576622
  Одегова Л.Ю. Цивільно-правове регулювання розрахунків з використанням Інтернет-банкінгу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Одегова Людмила Юріївна ; Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1576623
  Хірс Я.О. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Хірс Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1576624
  Хірс Я.О. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Хірс Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 198л. – Бібліогр.: л. 182-198
1576625
  Муляр М.С. Цивільно-правове регулювання споживчого кредитування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Муляр Мирослава Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1576626
  Пленюк М.Д. Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у договорах про виконання робіт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пленюк М.Д. ; Н.- д. ін-т приват. права і підприємництва, Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1576627
  Хащівська Н.В. Цивільно-правове регулювання строків у договорах про передання майна у тимчасове користування : монографія / Н.В. Хащівська ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 194, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 182-194 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 7). – ISBN 978-966-7509-89-7
1576628
  Гніздовська Г.М. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин у сфері професійного футболу України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гніздовська Ганна Михайлівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1576629
  Албу А.А. Цивільно-правове регулювання управління майном : монографія / А.А. Албу ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. Василя Стефаника ; Супрун В.П., 2018. – 174, [2] с. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-617-7468-27-0
1576630
  Бондаренко Л. Цивільно-правовий аналіз юридичних осіб публічного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 33-36
1576631
  Михайлюк Галина Цивільно-правовий аспект нетрадиційної банківської послуги інтернет-банкінг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 45-48
1576632
  Соколов О.М. Цивільно-правовий аспект правової природи права на захист // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 164-167. – ISSN 1727-1584
1576633
  Тюхтій Н. Цивільно-правовий аспект репродуктивних прав особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 273-274. – ISBN 978-617-7069-14-9
1576634
  Хоменко К.Т. Цивільно-правовий договір в системі договірних зобов"язань // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 98-101. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1576635
  Сулейманов М. Цивільно-правовий договір за законодавством республіки Казахстан // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 53-65. – ISSN 1026-9932
1576636
  Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір на сучасному етапі в Україні. Загальні умови / В.Г. Олюха. – Кривий Ріг, 2002. – 136 с.
1576637
  Чудик-Білоусова Цивільно-правовий договір у системі соціального забезпечення України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 43-54. – (0). – ISSN 2078-9165
1576638
  Гриняк А.Б. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб : монографія / Андрій Богданович Гриняк ; Акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-175 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1396-3
1576639
  Сібільов М. Цивільно-правовий договір як регулятор суспільних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 34-44. – ISSN 1026-9932
1576640
  Олюха Віталій Георгійович Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Олюха Віталій Георгійович; Олюх В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1576641
  Олюха Віталій Георгійович Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Олюха Віталій Георгійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 191 л. – Бібліогр.: л. 175 - 191
1576642
  Баженов М.І. Цивільно-правовий захист авторських прав в Україні і країнах різних правових систем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Баженов Михайло Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 243 арк. – Бібліогр.: арк. 216-243
1576643
  Баженов М.І. Цивільно-правовий захист авторських прав в Україні і країнах різних правових систем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Баженов Михайло Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1576644
  Харченко Г. Цивільно-правовий захист володіння власником майна // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 135-148. – ISSN 1026-9932
1576645
  Кохановська О.В. Цивільно-правовий захист інформаційних прав та інтересів: теоретичні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-59
1576646
  Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Осетинська Г.А.; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва академії правових наук України. – Київ, 2006. – 220л. – Бібліогр.: л. 200-220
1576647
  Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Ганна Анатоліївна Осетинська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1576648
  Шабалін А. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності: теоретичні та практичні аспекти // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 65-76. – ISSN 2308-0361
1576649
  Соловей Н.С. Цивільно-правовий захист права комунальної власності в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 144-147
1576650
  Данилюк А. Цивільно-правовий захист суб"єктів права інтелектуальної власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 54-60. – ISSN 2308-9636
1576651
  Матвійчук В.О. Цивільно-правовий захист фактичного володіння // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 302-307. – ISSN 1563-3349
1576652
  Миронова Г. Цивільно-правовий інститут попереднього волевиявлення щодо медичного втручання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 38-46
1576653
  Клочко Т.Ю. Цивільно-правовий режим ексклюзивних даних на лікарські засоби // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 90-94
1576654
  Баб"юк М.П. Цивільно-правовий статус вищого навчального закладу за законодавством України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 79-85. – ISSN 2220-1394


  У статті аналізуються питання, присвячені розкриттю цивільно-правового статусу вищого навчального закладу відповідно до чинного законодавства України. Висвітлюються особливості цивільної правосуб’єктності вищого навчального закладу. Окрема увага ...
1576655
  Главацький Т.Я. Цивільно-правовий статус кооперативних банків в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 57-65. – ISSN 2078-9165
1576656
  Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Черняк О.Ю. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1576657
  Воронцова К.О. Цивільно-правовий статус суб"єктів права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Воронцова Катерина Олексіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1576658
  Добкіна К.Р. Цивільно-правовий статус торгово-промислової палати України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Добкіна Катерина Робертівна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1576659
  Туровський М.В. Цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 119-121. – ISBN 978-966-188-219-4
1576660
  Ромащенко І. Цивільно-правові аспекти відмови від договірного зобов"язання // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 163-186. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1576661
  Дякович М.М. Цивільно-правові аспекти відповідальності нотаріуса // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 71-75. – (Право. Економіка. Управління)
1576662
  Пишна Л.Г. Цивільно-правові аспекти діяльності громадських об"єднань в умовах формування громадянського суспільства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пишна Людмила Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 246 арк. – Бібліогр.: арк. 214-246
1576663
  Пишна Л.Г. Цивільно-правові аспекти діяльності громадських об"єднань в умовах формування громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пишна Людмила Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1576664
  Дякович Мирослава Михайлівна Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дякович М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1576665
  Квіт Н. Цивільно-правові аспекти захисту прав кредитора в іпотечних кредитних відносинах // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 73-75.
1576666
  Ткалич М. Цивільно-правові аспекти контракту про спортивну діяльність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 19-23.
1576667
  Гринюк Олена Володимирівна Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Гринюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 213л. + Дод.: л. 207-213. – Бібліогр.: л. 194-206
1576668
  Гринюк Олена Володимирівна Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гринюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв.
1576669
  Ільченко Г. Цивільно-правові аспекти права споживачів страхових послуг на інформацію // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 134-140. – ISSN 1026-9932
1576670
  Мошак Г. Цивільно-правові аспекти профілактики домашнього насильства у ФРН // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 157-167. – ISSN 1993-0909
1576671
  Кохановська О. Цивільно-правові аспекти реалізації інформаційних прав та виконання інформаційних обов"язків // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 88-91. – ISSN 0132-1331
1576672
  Мухамєдова Е.Е. Цивільно-правові аспекти реалізації особистих немайнових прав фізичної особи в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мухамєдова Е.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 205л. – Бібліогр. : л.186-205
1576673
  Мухамєдова Е.Е. Цивільно-правові аспекти реалізації особистих немайнових прав фізичної особи в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мухамєдова Е.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1576674
  Кодинець А. Цивільно-правові аспекти реалізації суб"єктивних прав на домені імена // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-22
1576675
  Кохановська О.В. Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Кохановська О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19с.
1576676
  Кохановська Олена Валіонівна Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.13 / Кохановська Олена Валіонівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 199л. – Бібліогр.:л.190-199
1576677
  Семерак Олександр Созонович Цивільно-правові аспекти регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на практиці України, Угорщини, Польщі та Словаччини : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.03 / Семерак Олександр Созонович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 196л. – Бібліогр.:л.161-196
1576678
  Семерак О.С. Цивільно-правові аспекти регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на практиці України, Угорщини, Польщі та Словеччини. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Семерак О.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
1576679
  Кодинець А.О. Цивільно-правові аспекти систематизації договорів у сфері інтелектуальної власності // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 31-35
1576680
  Третьякова В.Г. Цивільно-правові аспекти сурогатного материнства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 91-95. – ISSN 2220-1394
1576681
  Вітка Ю.В. Цивільно-правові аспекти управління активами у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 110-114.
1576682
  Косюк О.Ю. Цивільно-правові аспекти шлюбного договору // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 178-182
1576683
  Давидова Н.О. Цивільно-правові відносини між професором та вищим навчальним закладом: досвід США // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 395-399. – ISBN 978-966-927-142-6
1576684
  Давидова Н. Цивільно-правові відносини між студентом та університетом у США // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 5 (233). – С. 3-7


  У статті аналізуються чотири теорії цивільно-правових відносин між університтетом і студентом: договірна, трастова, фідуціарна та конституційна.
1576685
  Зоріна Ю.І. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Зоріна Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
1576686
  Зоріна Ю.І. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності : Дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цив. право і цив. процес; сімейне право; міжнар. приват. право / Ю.І. Зоріна; КНУТШ. – Київ, 2007. – 211л. – Бібліогр.: л. 187-211
1576687
  Вірченко В.В. Цивільно-правові відносини у середньовічному японському суспільстві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 151-155
1576688
  Кочин В.В. Цивільно-правові відносини участі суб"єктів підприємництва у саморегулівних організаціях : монографія / В.В. Кочин ; НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 112-120 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7087-43-3
1576689
  Соломчак Х.Б. Цивільно-правові вспекти виконання журналістом у редакції своїх функціональних обов"язків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 159-169. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1576690
  Гостюк Василь Іванович Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гостюк В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1576691
  Гостюк Василь Іванович Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гостюк В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 198л. – Бібліогр.: л. 178 - 198
1576692
   Цивільно-правові договори на окремі роботи/послуги: застосування і небезпеки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277
1576693
  Тіхонова М.А. Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 153-157. – Бібліогр. в кінці ст.
1576694
  Романюк Я.М. Цивільно-правові договори, у яких зобов"язання виражені в іноземній валюті, та проблеми, пов"язані з їх виконанням // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 8 (132). – С. 31-37
1576695
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко. – Київ : Наукова думка, 1996. – 255 с.
1576696
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За ред. В.Д.Гвоздецького. – 3-тє вид., випр. й допов. – Київ : Наукова думка, 2000. – 320с. – ISBN 966-00-0518-0
1576697
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За ред. В.Д.Гвоздецького. – 4-тє вид., випр. й допов. – Київ : Наукова думка, 2001. – 320с. – ISBN 966-00-0646-2
1576698
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За ред.В.Д. Гвоздецького. – 5-те вид., випр. й доповн. – Київ : Наукова думка, 2002. – 320с. – ISBN 966-00-0015-4
1576699
  Борденюк В. Цивільно-правові засади участі територіальних громад у договірних зобов"язаннях // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 192-203. – ISSN 1026-9932
1576700
  Бобик С. Цивільно-правові засоби балансування інтересів сторін за договором приєднання // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 24-29
1576701
  Штефан А. Цивільно-правові засоби захисту авторського права і суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 2 (46). – С. 41-51.
1576702
  Заїка Ю.О. Цивільно-правові засоби захисту майнових інтересів потерпілого від злочину // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 58-64
1576703
  Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців) : Монографія / Л.М. Іваненко. – Київ : Юмана, 1998. – 224с. – ISBN 9667005259
1576704
  Коваленко Т.П. Цивільно-правові засоби захисту права власності / Т.П. Коваленко. – К, 1960. – 22с.
1576705
  Дзера Ірина Олександрівна Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні : Дис....канд. юридичних наук.:12.00.03 / Дзера Ірина Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 215л. – Бібліогр.:л.203-215
1576706
  Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні / І.О. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 256с. – ISBN 966-7784-63-0
1576707
  Дзера Ірина Олександрівна. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. : 12.00.03. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Дзера Ірина Олександрівна.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21
1576708
  Трут Д.В. Цивільно-правові зобов"язання з множинністю осіб в римському праві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 94-97. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1576709
  Різник В. Цивільно-правові концепції обгрунтування правового зв"язку між купівлею-продажем і строковим користуванням майна в аспекті лізингових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-102. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання правової природи відносин між лізингоодержувачем і продавцем (постачальником) предмета лізингу. Розглядаються різноманітні концепції, з допомогою яких дослідники намагаються обгрунтувати виникнення правового зв"язку між ...
1576710
  Цюра В.В. Цивільно-правові концепції щодо повноваження представника у цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 53-57. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165


  В статті теоретично обгрунтовується наявність трьох основних концепцій, щодо правової природи представництва: концепція "дій", концепція "юридичного прийому" та концепція "правовідносин".
1576711
  Вонцович С. Цивільно-правові наслідки правочинів, вчинених повнолітньою недієздатною особою // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 10-13. – ISSN 2663-5313
1576712
  Охотенко Д. Цивільно-правові основи діяльності колекторних організацій в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 91-92
1576713
  Закревський М.Ф. Цивільно-правові погляди П.І. Пестеля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 93-98. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье рассматриваются гражданско-правовые взгляды одного из видных деятелей декабристского движения П.И. Пестеля, изложенные им в "Русской правде" - конституционном проекте для России. Разработанный П.И. Пестелем проект гражданского законодательства ...
1576714
  Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні : Дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Олена Велеонінівна Кохановська;КНУТШ. – Київ, 2006. – 531л. – Бібліогр.: л. 512-531
1576715
  Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні : Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Олена Велеонінівна Кохановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 32 назви
1576716
  Федорченко Н.В. Цивільно-правові проблеми надання готельних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 169-174
1576717
  Коссак Володимир Михайлович Цивільно-правові проблеми регулівання іноземних інвестицій в Україні : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Коссак Володимир Михайлович; Львівський держ. ун-т ім Івана Франка. – Львів, 1996. – 377л. – Бібліогр.:л.348-377
1576718
  Шуляк А.А. Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних інвестицій в Україні // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 202-204. – ISBN 978-966-419-299-3
1576719
  Коссак В.М. Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних інветсицій в Україні : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Коссак В. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 48 с.
1576720
  Вихристенко Б.І. Цивільно-правові проблеми у діяльності туристичних підприємств: порівняльно-правовий аналіз / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 76-93.
1576721
  Дякович М. Цивільно-правові проблеми укладення попереднього договору // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 59-63.
1576722
  Рябоконь Є.О. Цивільно-правові проблеми, що виникають у зв"язку з правонаступництвом у володінні за набувальною давністю // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 62-66. – ISBN 978-966-927-378-9
1576723
  Мамчур Л. Цивільно-правові реалії допустимості використання смарт-контракту у договірних відносинах / Л. Мамчур, О. Недибалюк // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 90-94. – ISSN 2409-4544
1576724
  Дроб"язко В. Цивільно-правові способи захисту авторських прав у США // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 10-15
1576725
  Микитин В. Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 53-61
1576726
  Полуектов І. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності на комерційні позначення // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-37.
1576727
  Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 221л. – Бібліогр. : л.197-221
1576728
  Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1576729
  Мовчан О.В. Цивільно-правові способи захисту права власності дитини на житло // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 144-153. – ISSN 1999-5717
1576730
  Кулинич О.П. Цивільно-правові способи захисту права приватної власності на земельні ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кулинич Ольга Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1576731
  Власов А.О. Цивільно-правові та адміністративні послуги, їх співвідношення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 153-159. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
1576732
  Короєд С.О. Цивільно-правові та процесуальні засади застосування способів захисту цивільних прав: проблема ефективності судового захисту / С.О. Короєд, А.І. Криштоф // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 139-151. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
1576733
  Квіт Н.М. Цивільно-правові форми створення та використання біобанків в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Квіт Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1576734
  Штефан М.І. Цивільно-процесуальна провосуб"єктність державних і громадських організацій // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
1576735
  Митракова І.Г. Цивільно-процесуальні аспекти правової допомоги при захисті сімейних прав подружжя // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-15.
1576736
  Ломоносова О.М. Цивільно-процесуальні засоби захисту прав і свобод людини за новим ЦПК України // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 109-122. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1576737
  Турчин-Кукаріна Цивільно-процесуальні оціночні поняття права як ознака лібералізації цивільного судочинства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 47-51
1576738
  Діденко Л.В. Цивільно-процесуальні правовідносини як інститут цивільно-процесуального права України: концептуальні положення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Діденко Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 65 назв
1576739
  Сибільов М. Цивільно - правовий договір в механізмі приватного права // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.105-110. – ISSN 1561-4999
1576740
  Мельник О. Цивільно - правовий захист патентних прав: проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.74-79. – ISSN 0132-1331
1576741
  Івченко Т.В. Цивільно правова охорона комерційної таємниці як об"єкта права інтелектуальної власності в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 401-408. – ISSN 1563-3349
1576742
  Кривенда Олег Вікторович Цивільно правове регулювання позикових відносин в Україні : Дис...канд.юрид. наук: 12.00.03 / Кривенда Олег Вікторович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 233 л. – Бібліогр.:л.223-233
1576743
  Родюк А. Цивільному процесуальному кодексу 10 років: правники обговорили проблеми та здобутки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 22-23


  26 вересня 2014 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом". Метою конференції стало підведення підсумків десятиріччя нового ЦПК ...
1576744
  Куліш П.А. Циган : уривок із книги П.А. Куліша // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 7, [2] с. – (Сільська бібліотека)
1576745
  Бачинська О. Цигани-козаки: перебування циган Бессарабії в Дунайському козацькому війську // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 16-23. – ISBN 978-966-02-4789-5
1576746
  Франко І.Я. Цигани : Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка. – 32с.
1576747
  Франко І.Я. Цигани / І.Я. Франко. – Харків : Укр. робітник, 1928. – 29с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
1576748
  Пушкін О.С. Цигани / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 32с.
1576749
  Фрейзер А. Цигани = The gypsies : Пер. з англійської / А. Фрейзер. – Київ : Всесвіт, 2003. – 360с. – ISBN 966-95968-3-1
1576750
  Зіневич Н. Цигани в дослідженнях українських архівістів кін. XIX - поч. XX ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 212-222. – ISBN 978-966-02-4789-5
1576751
  Лебедєв Ю. Цигани в Україні (з історії вивчення циганського побуту та фольклору) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 74-83. – Бібліогр.: С. 83
1576752
  Крисаченко В.С. Цигани в Україні: сучасні проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 405-426
1576753
  Зіневич Н.О. Цигани в Україні: формування етносу і сучасний стан // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.40-52. – ISSN 0130-5247
1576754
  Ковач Л.Л. Цигани Закарпаття в незалежній Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 88-94. – ISBN 978-966-171-154-8
1576755
  Песчаний О. Цигани та Швейцарія // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 353-358. – ISBN 978-966-02-4789-5
1576756
  Франко І.Я. Цигани. Добрий заробок : [Оповідання] / Іван Франко. – [Київ] : [Видавн. т-во "Криниця". Друк. В.П. Бондаренка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 31 с. – Hа обкл. поpтp. авт. – (Видавниче товариствво "Криниця" ; № 23)
1576757
  Сторожко Т. Циганка-дворянка - нетипове суспільне явище XIX - поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 187-190. – ISBN 978-966-171-793-9
1576758
  Васильченко С. Циганка : Оповідання з шкільного життя / С. Васильченко. – Київ : Криниця, 1917. – 48 с .
1576759
  Васильченко С. Циганка / С. Васильченко. – Харків : Український робітник, 1927. – 89с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
1576760
  Васильченко С. Циганка / С. Васильченко : ДВУ, 1928. – 54с.
1576761
  Старицький М.П. Циганка Аза / М.П. Старицький. – Харків, 1928. – 67с.
1576762
  Старицький М.П. Циганка Аза / М.П. Старицький. – Львів, 1929. – 54с.
1576763
  Ковальчук П.А. Циганка Радда : Дpаматичний етюд на 1 дію ( По Гоpькому) / П.А Ковальчук. – Київ : Дpук. Д. і Л. Голованевських,, 1915. – 15 с.
1576764
   Циганов Сергій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 513. – ISBN 978-966-439-754-1
1576765
   Циганов Сергій Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 273. – ISBN 978-617-7530-19-9
1576766
   Циганов Сергій Андрійович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 45-46


  Член Спеціалізованої вченої ради.
1576767
  Гайворонська Г.А. Циганська ніч / Г.А. Гайворонська. – Донецьк, 1992. – 79с.
1576768
  Тешаєва Міла Циганське весілля в Одесі : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-30 : Фото
1576769
  Мігоцький Л. Циганський гіпноз як спосіб вчинення злочину / Л. Мігоцький, Т. Завада // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 117-128
1576770
  У Цигун-терапия / У, вэйсинь. – Санкт-Петербург : Гиппократ, 1992. – 160с.
1576771
  Хуан С. Цигун і профілактика ракової хвороби / Сяокуань Хуан. – Пекін : Тіюй сюе чубаньше, 1988. – 162 с. – Видання китайською мовою
1576772
   Цидільковський Ісаак михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 400-401 : фото
1576773
  Дякович Мирослава Михайлівна Циівльно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дякович Мирослава Михайлівна; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ, 2003. – 193 л. – Бібліогр.: л.180 - 193
1576774
  Дубовский Г.К. Цикадовые (Auchenorryncha)Ферганской долины / Г.К. Дубовский. – Ташкент, 1966. – 256с.
1576775
  Кулиев А.М. Цикадовые (Homoptera, Auchenorryncha) Азербайджана : Автореф... канд. биол.наук: / Кулиев А.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 19л.
1576776
  Иминов Я.Х. Цикадофиты позднего триаса и юры Средней Азии и их значние для стратиграфии / Я.Х. Иминов; отв. ред. Сикстель Т.А. – Ташкент : Из-во "Фан" Узбекской ССР, 1976. – 61с.
1576777
  Чеботарьова А. Цикл "Воронежские тетради" Йосипа Мандельштама // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 79-85. – ISSN 2075-1486
1576778
  Джугастрянсъка Ю. Цикл "зрада" В. Свідзінського: історико-літературні зауваги // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 170-175. – ISBN 978-966-171-312-2
1576779
  Кучер Н. Цикл "Колядки та щедрівки" Алли Горської: історія створення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 січня (№ 3). – С. 14
1576780
  Усачова К. Цикл "Легенди старокиївські" у творчому доробку Наталени Колоревої
1576781
  Оришака О. Цикл "Памяти Марины Цветаевой" А. Тарковского: опыт аксиологического прочтения // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 97-101
1576782
  Задорожна І.В. Цикл "Пісні Гіперіона" Дена Сіммонса. До питання про поетику жанру / І.В. Задорожна, Є.Г. Іванцов // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 78-81. – ISBN 978-966-921-000-5
1576783
  Пустова Ф. Цикл "Скорбні пісні" І. Франка: суб"єктно-образна структура творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 111-123. – ISBN 966-7804-53-4
1576784
  Петрова Г.В. Цикл А.А. Ахматовой "Смерть": проблема генезиса // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
1576785
  Хализев В.Е. Цикл А.С.Пушкина "Повести Белкина". / В.Е. Хализев, С.В. Шешунова. – М. : Высшая школа, 1989. – 79 с.
1576786
  Кудеяров В.Н. Цикл азота в почве и эффективность удобрений. / В.Н. Кудеяров. – М, 1989. – 214с.
1576787
  Ніколаєва В. Цикл видань "Медична біографістика" як складова інформаційних ресурсів Національної наукової медичної бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 26-28. – ISSN 1811-377X


  У статті йдеться про комплекс інформаційних послуг та якість умов доступу користувачів до галузевої інформації Національної наукової медичної бібліотеки України. Висвітлюється проблематика розвитку інформаційно-біобібліографічної діяльності як способу ...
1576788
  Безштанько В. Цикл впровадження системи управління інформаційною безпекою // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 123-126.
1576789
  Калоева Д.А. Цикл Даредзан в осетинском эпосе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.648 / Калоева Д.А. ; АН ГССР, Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1970. – 24 с.
1576790
  Балацкий Е. Цикл занятости и приватизационный цикл в динамических моделях равновесия / Е. Балацкий, Н. Екимова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 33-51. – ISSN 0207-3676
1576791
  Кокіо Катрін Цикл конференцій та дискусій на тему "Роми, кочівники - європейське непорозуміння" (Париж, 5-11 жовтня 2011 р.) // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (9). – С. 157-164. – ISSN 1998-3883
1576792
   Цикл лекций "Итоги выполнения четвертого пятилетнего плана восстановленя и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы". – М, 1951. – 56с.
1576793
   Цикл лекций по экономической географии "Наша Родина".. – М, 1951. – 56с.
1576794
  Сулима М.М. Цикл Михайля Семенка "Наївні поезійки" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 344-350


  У статті аналізується цикл Михайля Семенка "Наївні поезійки" (1913), зокрема вияви в ньому традиційного та новаторського, експериментального письма і віршування. В статье анализируется цикл Михайля Семенко "Наивные стишки" (1913), в частности ...
1576795
  Герланц А.М. Цикл очерков А,М.Горького "По Союзу Советов". : Автореф... Канд.юрид.наук: / Герланц А.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1576796
  Казнох І. Цикл п"яти пасхальних стихир в ураїнській сакральній монодії за Любачівським ірмологіоном 1674 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 113-121. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1576797
  Зотова А.С. Цикл праць Микити Шаповала з вивчення міста і села: дослідження невідомих рукописних автографів / А.С. Зотова, С.В. Хутка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 83 : Соціологічні науки
1576798
  Арипов Ш. Цикл произведений Абдурауфа Бенава "Горестные размышления" / Арипов Шукрулло ; отв. ред. Н.А. Дворянков ; АН ТаджССР, Ин-т востоковедения. – Душанбе : Дониш, 1977. – 135 с. – Библиогр.: с. 123-129
1576799
  Насиров Я.М. Цикл произведений Джалила Мамедкулизаде "События в селении Данабаш" : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Насиров Я.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1576800
  Балацкий О.Ф. Цикл производства и монтажа котельных агрегатов и стационарных трубопроводов. : Автореф... канд. экон.наук: / Балацкий О.Ф.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1967. – 17л.
1576801
  Башмакова И.Г. Цикл работ по истории античной математики : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Башмакова И.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1961. – 24 с.
1576802
  Зыков А.А. Цикл работ по теории графов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Зыков А.А.; АН СССР. Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – М., 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1576803
  Антонова О. Цикл радіопередач "Українська література: вчора, сьогодні" М. Жулинського в контексті теоретичних концепцій публіцистики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 163-168. – ISSN 2078-1911


  Статтю присвячено розглідові теоретичних моделей публіцистики, зокрема, концепції національно-світоглядної публіцистики, на прикладі циклу радіопередач М. Жулинського
1576804
  Ксембаева Г.Х. Цикл развития Eurytrema pancreaticum (Lanson, 1889) : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Ксембаева Г.Х.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и Ин-та эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 27л.
1576805
  Ларченко К.И. Цикл развития жирового тела лугового мотылька и озимой совки и его связь с созреванием и плодовитостью : [Доложено на заседаниии Общества 29/XII-1939 г.] : (с 6 табл.) // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. II: К - М]. – С. 29-75
1576806
  Кузнецов Н.Я. Цикл развития и морфологии Malacodea Tengstr в сравнении с европейскими видами / Н.Я. Кузнецов, 1929. – 11-14с.
1576807
  Кузнецов Н.Я. Цикл развития и морфологии Malacodea Tengstr в сравнении с европейскими видами Operophthera H. К вопросу о микроптеризме : (с 4 табл. и 3 рис.) / Н.Я Кузнецов // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – С. 11-31
1576808
  Кузнецов Н.Я. Цикл развития и морфологии Malacodea Tengstr в сравнении с европейскими видами Operophthera H. К вопросу о микроптеризме : (с 4 табл. и 3 рис.) / Н.Я Кузнецов // Компакт - 252294 / Н.Я. Кузнецов. – С. 11-31
1576809
  Ефимова С.Н. Цикл рассказов Генриха Манна "Детство" и творчество Л.Н. Толстого // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 45-48
1576810
  Грабівська Г. Цикл рецензій на "Галицько-руську бібліографію" І. Левицького на сторінках часопису "Kurjer Lwowski" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 206-213
1576811
  Бадмаева Н.С. Цикл романов Арнольда Цвейга "Большая война белых людей" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Бадмаева Н.С. ; Ин-т мировой литературы им А.М. Горького. – Москва, 1973. – 22 с.
1576812
  Чухонцева Наталья Дмитриевна Цикл романов Павла Загребельного о Древней Руси : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Чухонцева Наталья Дмитриевна; МВ и ССО РСФСР. Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1984. – 232л. – Бібліогр.:л.194-232
1576813
  Чухонцева Наталия Дмитриевна Цикл романов Павла Загребельного о Древней Руси : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Чухонцева Наталия Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1576814
  Киршин И.К. Цикл сезонного развития многолетних злаковых трав на Среднем Урале : Автореф... канд. биол.наук: / Киршин И.К.; М-во высш. образования СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1958. – 23л.
1576815
  Мусаві С.К. Цикл сімейного життя в Ірані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціологічні аспекти циклу сімейного життя в Ірані. На основі аналізу останнього перепису населення в Ірані запропоновано схему циклу сімейного життя, яка складається з певних стадій.
1576816
  Меськов В.С. Цикл трансформации когнитивного субъекта. Субъект, среда, контент : постнеклассическая методология когнитивной деятельности / В.С. Меськов, А.А. Мамченко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 67-80. – ISSN 0042-8744
1576817
  Єрьоменко О.А. Цикл трансформації адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 49-57. – ISSN 2074-8922


  "У статті представлено цикл трансформації адаптивної системи підготовки магістрів з управління навчальним закладом, який включає п"ять послідовних етапів.З кожним новим завданням цикл повторюється. На представлених етапах трансформації адаптивної ...
1576818
  Цінько С. Цикл уроків із лінгвістики тексту / С. Цінько, С. Ковальова
1576819
  Цінько С. Цикл уроків із лінгвістики тексту. / С. Цінько, С. Ковальова
1576820
  Павленко А. Цикл фундаментальних праць з інформаційно-еволюціійної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х


  Публічне обговорення у ДВНЗ "Київ. нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана цикла праць укр. вченого-економіста, акад. НАНУ А.А. Чухна "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні".
1576821
   Цикл: "Основные законы и категории материалистической диалектики" на октябрь 1957 г.. – К, 1957. – 39с.
1576822
  Лебедев А.В. Цикл: методы изучения баланса подземных вод и гидродинамического анализа их режима / А.В. Лебедев. – М., 1972. – 60с.
1576823
  Сааков С.Г. Цикламен / С.Г. Сааков. – М, 1959. – 28с.
1576824
  Морозов Ю. Цикламен // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1576825
  Дудин М. Цикламены на цоколе / М. Дудин. – Москва, 1967. – 128 с.
1576826
  Півень С.В. Цикли "Відьмацька сага" Анджея Сапковського, "Пісня Льоду й Полум"я" Джорджа Мартіна та "Зворотний бік" Дари Корній як наративи надії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 79-87. – ISSN 1996-9872


  "На матеріалі фентезі-наративів «Відьмацька сага» Анджея Сапковського, «Пісня Льоду й Полум’я» Джорджа Мартіна та «Зворотний бік» Дари Корній літературу фентезі розглянуто як обнадійливу і здатну надихнути читачів непевного сьогодення. Під час розгляду ...
1576827
  Щокін Г. Цикли всесвіту та людства / Георгій Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 56с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-443-0
1576828
  Пустовойт О.В. Цикли ділової активності на внутрішньому ринку України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 33-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-7988
1576829
  Мягкий М.В. Цикли інституційних перетворень як основа інституційних трансформацій // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 81-83. – ISBN 978-966-188-219-4
1576830
  Сушкевич Т. Цикли історичних романів в українській літературі другої половини XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 208-215. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1576831
  Ясній Я. Цикли оповідань про опришків у тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 281-286.
1576832
  Шевцов Ю.О. Цикли та етапи розвитку ринку банківських послуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 120-127. – бібліогр.: 14 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1576833
  Василик П. Цикли цивілізацій та геофізичні фактори // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 53-58
1576834
  Вароді В.І. Цикли. / В.І. Вароді. – Ужгород, 1972. – 64с.
1576835
  Хрипак С.М. Циклизация -ациламидов -непредельных кислот и -галоидзамещенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Хрипак С.М.; АН УССР, ин-т орган. химии. – К., 1967. – 13л.
1576836
  Хрипак С.М. Циклизация N-ациламидов a,b-непредельных кислот и a-галогензамещенных кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хрипак С.М. ; АН УССР. Ин-т органич. химии. – Киев, 1965. – 15 с.
1576837
  Орлов А.П. Циклизация поздней прозы И. Бунина: авторские изменения и издательские вмешательства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 89-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1576838
  Мкртчян Р.С. Циклизация четвертичных аммониевых солей, содержащих наряду с 2,3-непредельной группой-фурфурильную, тенильную или нафтильную. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мкртчян Р.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1576839
  Торосян Г.О. Циклизация четвертичных аммониевых солей, содержащих наряду с непредельной группой 2,4-алкадиенильную : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Торосян Г.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1576840
   Циклическая вязкость разрушения металлов и сплавов. – Москва, 1981. – 200 с.
1576841
  Чечулин Б.Б. Циклическая и коррозионная прочность титановых сплавов / Б.Б. Чечулин, Ю.Д. Хесин. – Москва, 1987. – 207 с.
1576842
   Циклическая и событийная седиментация. – Москва : Мир, 1985. – 502с.
1576843
  Иванов Г.Е. Циклическая олигомеризация 1,3-диенов на металлокомплесных катализаторах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иванов Г.Е.; Башк. гос. ун-тет им. 40-летию Октября. – Уфа, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1576844
  Голуб В.П. Циклическая ползучесть жаропрочных никелевых сплавов / В.П. Голуб. – Киев, 1983. – 224 с.
1576845
  Чернеска М. Циклическая природа сезонных осадков в Померании в период 1951-2010 гг. / М. Чернеска, Нидзгорска-Ленцевич // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С.27-36 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
1576846
  Стрижало В.А. Циклическая прочность и ползучесть металлов при малоцикловом нагружении в условиях низких и высоких температур / В.А. Стрижало. – К., 1978. – 239с.
1576847
  Семененко В.Н. Циклическая ритмичность в понтических и кимерийских осадках Причерноморья как проявление астрономических факторов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-18 : рис. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
1576848
  Дроздов О.А. Циклическая структура временного поля осадков и использование ее для прогноза. / О.А. Дроздов, А.С. Григорьева. – Обнинск, 1974. – 41с.
1576849
  Лукин В.Д. Циклические адсорбционные процессы: теория и расчет / В.Д. Лукин, А.В. Новосельский. – Л., 1989. – 254с.
1576850
   Циклические в-дикетоны. : [Сборник статей]. – Рига : Издательство АН ЛССР, 1961. – 376 с.
1576851
   Циклические деформации и усталость металлов. – Киев
1. – 1985. – 216 с.
1576852
   Циклические деформации и усталость металлов. – Киев
2. – 1985. – 223 с.
1576853
  Никитина С.Б. Циклические енамины в синтезе индолилаллкиламинов : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина С. Б.; Моск. с. х. акад. – М., 1971. – 17л.
1576854
  Кузин П.С. Циклические колебания стока рек северного полушария / П.С. Кузин. – Ленинград : Гидрометиздат, 1970. – 180с.
1576855
  Сажина М.А. Циклические кризисы как механизм функционирования современного капитализма / М.А. Сажина. – Москва, 1990. – 79с.
1576856
  Москвитин В.В. Циклические нагружения элементов конструкций / В.В. Москвитин. – М, 1981. – 344с.
1576857
   Циклические нуклеотиды. – Москва, 1979. – 138с.
1576858
   Циклические нуклеотиды : Тезисы докладов 4 Всесоюзного симпозиума Минск, сентябрь 1982 г. – Минск, 1982. – 196с.
1576859
  Дорофеев Г.И. Циклические нуклеотиды и адаптация организма / Г.И. Дорофеев. – Л., 1978. – 182с.
1576860
   Циклические нуклеотиды и гормональная регуляция клеточного метаболизма.. – Ташкент, 1983. – 237с.
1576861
  Ялкут С.И. Циклические нуклеотиды и особенности гоместаза при аллергии. / С.И. Ялкут, С.А. Котова. – К., 1987. – 180с.
1576862
  Арапова Мария Михайловна Циклические преобразования Ли в полуевклидовых и полунеевклидовых пространствах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Арапова Мария Михайловна ; Яросл. гос. пед. ин-т. – Москва, 1975. – 13 с.
1576863
  Максимов А.А. Циклические процессы в сообществах животных / А.А. Максимов, Л.Н. Ердаков. – Новосибирск, 1985. – 235с.
1576864
  Цыганков А.П. Циклические процессы в химической технологии / А.П. Цыганков, В.Н. Сенин. – Москва, 1988. – 320с.
1576865
  Цыганков А.П. Циклические процессы в химической технологии. / А.П. Цыганков, В.Н. Сенин. – М., 1981. – 64с.
1576866
  Гурвич Е. Циклические свойства бюджетной политики в нефтедобывающих странах / Е. Гурвич, Е. Вакуленко, П. Кривенко // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 51-70. – ISSN 0042-8736
1576867
  Брук Г. Циклические ускорители заряженных частиц. Введение в теорию : пер. с франц. / Г. Брук. – Москва : Атомиздат, 1970. – 312 с.
1576868
  Григорьев Л.М. Циклическое накопление капитала / Л.М. Григорьев. – Москва, 1988. – 202с.
1576869
  Минакова Н.В. Циклическое развитие рыночной экономики и социально-экономическая безопасность // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 11 (563). – С. 54-68. – ISSN 0321-2068


  В статье рассматриваются понятие и специфика цикла деловой активности, анализируется антикризисная политика правительства США в послевоенный период и её роль в поддержании социально-экономической безопасности, выделяются механизмы влияния государства ...
1576870
  Бузько И. Цикличное развитие мировой зкономики и концептуальные основы стратегии инновационного развития Украины / И. Бузько, Е. Сущенко, А. Наден // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 336-340. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1576871
  Шевяков Л.Д. Цикличность в очистных забоях коменноугольных пластов / Л.Д. Шевяков. – М.-Л., 1938. – 44с.
1576872
  Шаевич Я.Е. Цикличность в формировании лёссов : Опыт системного подхода / Я.Е. Шаевич. – Москва : Наука, 1987. – 103с.
1576873
  Максимов С.П. Цикличность геологических процессов и проблема нефтегазоносности / С.П. Максимов. – М., 1977. – 280с.
1576874
   Цикличность и направленность процессов регионального метаморфизма.. – М, 1977. – 288с.
1576875
   Цикличность и направленность процессов регионального метаморфизма.. – Л, 1977. – 288с.
1576876
  Карогодин Ю.Н. Цикличность и нефтегазоносность палеогена Северного Таджикистана. / Ю.Н. Карогодин. – Новосибирск, 1981. – 217с.
1576877
  Витинский Ю.И. Цикличность и прогнозы солнечной активности / Ю.И. Витинский. – Ленинград : Наука, 1973. – 257 с.
1576878
  Копейкин В.И. Цикличность инженерно-геологических особенностей лессовых пород района г.Запорожья : Автореф. дис... канд. геол.-минерал. наук: / Копейкин В.И.; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Кафедра грунтоведения и инж. геологии. – М., 1969. – 24с.
1576879
   Цикличность новейших субаэральных отложений.. – Новосибирск, 1987. – 142с.
1576880
  Дафф П. Цикличность осадконакопления / П. Дафф, А. Халлам, Э. Уолтон. – Москва : Мир, 1971. – 284с. – (Науки о Земле)
1576881
   Цикличность осадконакопления и закономерности размещения горючих полезных ископаемых.. – Новосибирск, 1975. – 255с.
1576882
   Цикличность осадконакопления и формирование залежей нефти и газа. – Москва, 1985. – 180 с.
1576883
   Цикличность осадконакопления нефтегазоносных бассейнов и закономерности размещения залежей.. – Новосибирск, 1978. – 140с.
1576884
  Ботвинкина Л.Н. Цикличность осадочных толщ и методика ее изучения / Л.Н. Ботвинкина, В.П. Алексеев. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1991. – 334с.
1576885
   Цикличность отложений нефтегазоносных и угленосных бассейнов : (материалы Всесоюзной конференции "Цикличность осадконакопления и закономерности размещения горючих полезных ископаемых", 15-17 апреля 1975г., Новосибирск). – Москва : Наука, 1977. – 243с.
1576886
  Бабанова Ю.В. Цикличность развития мировой экономики: Влияние мирового экономического кризиса на страны Евросоюза // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 66-79. – ISSN 0235-5620
1576887
  Журавин С. Цикличность развития страхового рынка как фактор изменения организационной структуры страховых компаний / С. Журавин, Н. Теренина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-8. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Цикл - характерная черта для всех областей хозяйственной жизни стран с рыночной экономикой. Его проявления в различных секторах экономики неодинаковы. Классическая теория объясняет производственные циклы с точки зрения превышения предложения над ...
1576888
   Цикличность формирования Днепровско-Донецкой впадины. – К, 1988. – 99с.
1576889
  Шелкопляс В.Н. Цикличность формирования лессовой формации Украины // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 122-123. – Библиогр.: 5 назв.
1576890
  Клеймьонова І. Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Костюка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 143-146
1576891
  Плевако А.О. Циклічна , лінійна та спіральна моделі часу та їхня об"єктивація в драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 427-431


  Досліджено три моделі чпсу в драмі Лесі Українки "Лісова пісня": циклічна, лінійна та спіральна. Розглянуто, як циклічний природній час визначає розгортання сюжету та разом з лінійним часом і спіральним часом зумовлює становлення головних героїв
1576892
  Смик Н.І. Циклічна вольтамперометрія для дослідження властивостей композитних електродів на основі вуглецевих матеріалів / Н.І. Смик, Б.І. Копаниця, В.І. Самплавський // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 17. – ISBN 978-617-7824-30-4
1576893
  Білякович Л.М. Циклічна динаміка моди: теоретико-методологічні засади і перспективи прогнозування на зламі XX-XXI ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 3-11. – ISSN 2226-2180
1576894
  Дерев"янкін Т. Циклічна динаміка ринкового господарства у трактуваннях вітчизняних вчених-економістів кінця ХІХ - початку ХХ ст. : З історії економічної думки / Т. Дерев"янкін, О. Костюшко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-58. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0131-775Х
1576895
  Курій Л.О. Циклічна міграція в контексті економічного і людського розвитку країн // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 76-80. – ISSN 1729-7206
1576896
  Дженюк А.В. Циклічне тестування як метод педагогічної діагностики / А.В. Дженюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С.78-89. – ISBN 966-593-181-4
1576897
  Теслюк Н.П. Циклічний розвиток валютних систем / Н.П. Теслюк, В.В. Швиденко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 72-77. – ISSN 2413-0966
1576898
  Брижань І.А. Циклічний розвиток світової економіки та особливості розвитку промислового виробництва // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 36-40. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1576899
  Подлєсна В. Циклічний характер економічної динаміки в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 98-107 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
1576900
  Кулешова О.О. Циклічні 2-азагетарил-3-енамінонітрили в синтезі функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та зондів : дис. ... канд. хім. наук.: 02.00.03 / Кулешова Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 255 арк. – [Додатки]: арк. 241-255. – Бібліогр.: арк. 12-14, 222-240
1576901
  Кулешова О.О. Циклічні 2-азагетарил-3-енамінонітрили в синтезі функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та зондів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулешова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1576902
  Григоренко О.О. Циклічні амінокислоти, їх похідні та аналоги - джерела сполук для створення лікарських засобів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Григоренко Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 41 назва
1576903
  Журавльов В.М. Циклічні горенштейнові порядки з малим числом вершин / В.М. Журавльов, Ж.Т. Черноусова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається повний опис циклічних горенштейнових порядків, сагайдаки яких містяться не більше, ніж 10 вершин.
1576904
  Козюк В.В. Циклічні коливання і глобалізація в світлі монетарної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 228-233.
1576905
  Костяна О. Циклічні коливання як об"єктивна закономірність економічного розвитку України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 163-167. – ISSN 1993-0259
1576906
  Олешко А.А. Циклічні кризові явища індустріальної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-13.
1576907
  Семенюта М.Ф. Циклічні пентагональні розклади повного графу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Зайдено спосіб побудови циклічних пентагональних розкладів повного графу Кn, на основі якого обчислено число неізоморфних циклічних (К11,С5)-розкладів і нижня оцінка цього числа на випадок (К11,С5)-розкладу. Ключові слова: базова компонента, циклічний ...
1576908
  Садченко А.В. Циклічні сиганли з амплітудно-фазовою та дискретно-частотною маніпуляцією, що інваріантні до m-зсуву : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.10 / Садченко А. В.; Одеськ. держ. політехн. ун-т. – Одеса, 2000. – 18л.
1576909
  Вороний О.М. Циклічні системи рівнянь // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 31-38. – ISSN 1029-4171
1576910
  Вигодованець Н. Циклічні структури "Поемати Василя Довговича [...]" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 27-31. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті простежено принципи і засоби творення тексту як монтажу, розглянуто мотиви і топоси, підпорядковані лінеарному та концентричному типові циклізації. Проаналізовано як барокові, так і пізні модерністські засоби
1576911
   Циклічні сульфони - сучасні тенденції в органічній хімії / О.В. Добриднєв, М.В. Попова, Т.М. Тарасюк, О.О. Шишкіна, Б.В. Ващенко, М.С. Дяченко, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 77-86. – ISSN 0041-6045
1576912
  Синьоокий О.М. Циклічність в розвитку світової економіки та в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 405-409.
1576913
  Горошкова Л. Циклічність вуглевидобування в Україні та потенціал сталого розвитку галузі / Л. Горошкова, Є. Хлобистов, В. Волков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 54-61. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
1576914
  Щербак М.П. Циклічність геологічних процесів в історії Землі. Першопричини / М.П. Щербак, Л.М. Степанюк, О.М. Пономаренко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 10-15. – ISSN 2224-6487
1576915
  Ляшенко О.М. Циклічність динаміки споживання продукції в Україні / О.М. Ляшенко, З.М. Бойко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 264-272 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1576916
  Савченко Т. Циклічність економічних процесів та вплив Національного банку України на фази економічних циклів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 38-44
1576917
  Іщук С.О. Циклічність економічних процесів: моделювання операційного циклу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 211-218. – ISSN 1562-0905
1576918
  Серветник Н.О. Циклічність економічного зростання в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 69-71
1576919
  Коваленко М.О. Циклічність економічного розвитку України та депозитні ресурси банків у цих умовах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 199-204. – ISSN 2222-4459
1576920
  Терлецька Ю.О. Циклічність організаційного розвитку в контексті теорії криз // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 73-75
1576921
  Онопрієнко В.І. Циклічність розвитку геологічної матеріальної системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
1576922
  Медведкіна Є.О. Циклічність розвитку національних економічних систем в умовах глобальної фінансової кризи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 103-108
1576923
  Брежнєва-Єрмоленко Циклічність розвитку національного інтелектуального капіталу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 12-15. – ISSN 1728-9343
1576924
  Ставрояні С.С. Циклічність розвитку релігій як причина протистояння християнського та мусульманського світів // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 129-132. – ISSN 1728-3671
1576925
  Ільницький Д.О. Циклічність у компетентнісному підході: cучасний світовий досвід / Д.О. Ільницький, Н.В. Василькова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 73-83. – ISSN 2308-6912


  Розглядається питання існування циклів в межах компетентнісного підходу в освіті на основі узагальнення світового досвіду сучасного розуміння його сутності. Проведено порівняння основних моделей компетенцій за різними підходами, визначені рівні ...
1576926
  Іщенко М.І. Циклічність у розвитку суб"єктів господарювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 44-48. – ISSN 2306-6814
1576927
  Подлєсна В.Г. Циклічність у розгортанні та подоланні економічних криз // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (634). – С. 4-18. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто головні причини розвитку сучасної глобальної економчнной кризи на основі циклічного підходу до розуміння суспільного відтворення. Визначено умови подалання глобальної кризи: розгортання чергової хвилі технологічної революції, посилення ...
1576928
  Довбняк Т.Ф. Циклічність української економіки в 2000-2008 роках // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 65-72. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано циклічність змін макроекономічних показників української економіки в 2000-2008 рр. та їх вплив на розвиток країни.
1576929
  Вдовиченко А.М. Циклічність фіскальної та монетарної політики в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 55-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
1576930
  Рожко О.Д. Циклічність як ознака розвитку сучасних державних фінансів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6814
1576931
  Бандура О.В. Циклічність як форма поєднання стабільності та нестабільності в економічному розвитку // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 7-23. – ISSN 1605-7988
1576932
  Сидорова Н.Г. Циклоалкилирование ароматических углеводородов. : Автореф... доктор хим.наук: / Сидорова Н.Г.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1963. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1576933
  Казарян Пепроне Ивановна Циклоалкилирование бис-(а-галогеналкиловых) эфиров диеновыми углеводородами как общий метод синтеза тетрагидропиранов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казарян Пепроне Ивановна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1576934
  Исмаилов Н Циклоалкилирование и арилалкилирование крезолов и некоторые превращения продуктов реакции. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Исмаилов Н,; Ташкентский гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 25л.
1576935
  Абдурасулева А.Р. Циклоалкилирование фенолов и их эфиров. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абдурасулева А.Р.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1965. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1576936
   Цикловые лекции по биологии.. – М, 1949. – 40с.
1576937
  Рябов С.В. Циклодекстрини та функціональні полімерні матеріали на їх основі / С.В. Рябов, В.В. Бойко, Л.В. Кобріна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. – Київ : Наукова думка, 2019. – 125, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-126. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1729-0
1576938
  Байрамов Гачай Мстаджаб оглы Циклодимеризация циклических кетенов и превращение полученных диспироциклобутандионов-1,3. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Байрамов Гачай Мстаджаб оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 21л.
1576939
  Берман Г.Н. Циклоида / Г.Н. Берман. – 2-е. – М., 1954. – 116 с.
1576940
  Берман Г.Н. Циклоида / Г.Н. Берман. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 113 с.
1576941
  Гончар О. Циклон : Роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1970. – 228с.
1576942
  Гончар О. Циклон : роман / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 285, [3] с.
1576943
  Гончар О. Циклон : Роман / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1971. – 288с.
1576944
  Гончар О. Циклон : Роман / О. Гончар. – Москва : Известия, 1972. – 302с.
1576945
  Гончар О. Циклон : Роман / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1972. – 109с.
1576946
  Гончар О. Циклон : Роман / О. Гончар. – Москва : Народна култура, 1972. – 292с.
1576947
  Гончар О.Т. Циклон : Роман / О.Т. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1973. – 303с.
1576948
  Гончар О.Т. Циклон : Роман / О.Т. Гончар. – Ужгород : Карпати, 1981. – 264с.
1576949
  Гончар О. Циклон : роман / Олесь Гончар. – Київ : Радянська школа, 1990. – 592 с. – У виданні також: Тронка: роман в новелах; Собор: роман
1576950
  Коротеев Н.И. Циклон над Сарыджаз / Н.И. Коротеев. – М., 1976. – 208с.
1576951
  Попов В.М. Циклон. / В.М. Попов. – Воронеж, 1969. – 197с.
1576952
   Циклоничность и антициклоничность в системе циркуляции атмосферы.. – Казань, 1974. – 127с.
1576953
  Погосян Х.П. Циклоны / Х.П. Погосян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 148с.
1576954
  Минина Л.С. Циклоны тропиков / Л.С. Минина, Н.А. Безрукова. – Москва : Знание, 1984. – 48с.
1576955
  Волынский Н.П. Циклоолефины в реакции Принса / Н.П. Волынский. – Москва : Наука, 1975. – 122с.
1576956
  Проскурин И.А. Циклоообразующие функции лексических парадигм лирического цикла И.А. Бунина "Песни о весне" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 29-35. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті запропоновано парадигматичний аналіз лексики ліричного циклу І.А. Буніна "Пісні про весну", що має на меті дослідження - визначити циклотворчі функції лексичних парадигм. Усі твори циклу поєднують у своєму складі риси проєктивності та ...
1576957
  Сумливенко Н.В. Циклопентабензазины - новые пи-электронные аналоги азулена. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сумливенко Н.В.; КПИ. – К., 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1576958
  Атамередова К.Р. Циклопентановые углеводороды конденсатов как исходный материал для получения циоклогексана, бензола и их гомологов. : Автореф... наук: 02.082 / Атамередова К.Р.; Туркменский гос.ун-т. – Ашхабад, 1969. – 30л.
1576959
  Емельянова Н.К. Циклополимеризация изоцианатов в присутствиии полных амидов фосфористой кислоты : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Емельянова Наталья Кузьминична ; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М. Кирова. – Казань, 1984. – 15, [1] с. – Библиогр.: 11 назв.
1576960
  Кисіль А.І. Циклоприєднання та ацилювання хлорангідридами карбонових кислот похідних піримідо [2,1-а] ізоіндолону, триазоло [5,1-а] ізоіндолу та імідазо [2,1-а] ізоіндолу : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / КНУТШ; Кисіль А.І. – Київ, 2007. – 195л. + Додатки: л.187-195. – Бібліогр.: л.. 170-186
1576961
  Кисіль А.І. Циклоприєднання та ацилювання хлорангідридами карбонових кислот похідних піримідо[2,1-а]ізоіндолону, триазоло[5,1-а]ізоіндолу та імідазо[2,1-а]ізоіндолу : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кисіль А.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1576962
  Кулинкович Олег Григорьевич Циклоприсоединение дихлоркарбена к винилацетиленовым соединениям и некоторые превращения образующихся аддуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кулинкович Олег Григорьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1576963
  Зефиров Н.С. Циклоприсоединение дихлоркарбена к олефинам / Н.С. Зефиров, И.В. Казимирчик, К.А. Лукин. – Москва : Наука, 1985. – 152 с.
1576964
  Яновская Л.А. Циклопропаны с функциональными группами : Синтез и применение / Л.А. Яновская, В.А. Домбровский, А.Х. Хусид ; АН СССР, Ин-т орган. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва : Наука, 1980. – 223 с. – Библиогр.: с. 197-221
1576965
  Баканас Циклотрон-фононный резонанс в полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Баканас Ричардас-Ионас Казевич; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 16л.
1576966
  Ливингстон М. Циклотрон / М. Ливингстон. – Москва ; Ленинград, 1948. – 295 с.
1576967
  Федоров Н.Д. Циклотрон (циклический резонансный ускоритель ионов) / Н.Д. Федоров. – Москва : Атомиздат, 1960. – 88 с.
1576968
  Давыдова Т.А. Циклотронная и желобковая неустойчивость плазмы в магнитных ловушках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Давыдова Т.А. ; МГУ. – Минск, 1967. – 10 с.
1576969
  Баранец Олег Норбергович Циклотронный параметрический резонанс в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Баранец Олег Норбергович; Донецк гос. ун-т. – Донецк, 1987. – 19л.
1576970
  Бланк А.Я. Циклотронный резонанс в металлах в наклонном магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бланк А.Я.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1576971
  Гусинский Э.Н. Циклотронный резонанс горячих дырок в германии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Гусинский Э.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
1576972
  Орлова С.Л. Циклотронный резонанс электронов в германии в квантовых условиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Орлова С.Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13
1576973
  Черепанов М.Д. Циклотропный резонанс в квантующем магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Черепанов М.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 12л.
1576974
  Вышинская Л.И. Циклоцентральные производные титана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : Цикло / Вышинская Л.И. ; АН СССР, Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1965. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
1576975
  Шлезингер А.М. Циклы американской историии = The Cycles of American History / Артур М. Шлезингер ; пер. с англ. Развина П.А. и Бухаровой Е.И. ; заключит. статья Терехова В.И. – Москва : Прогресс ; Прогресс-Академия, 1992. – 688 с. – ISBN 5-01-003551-5
1576976
  Абрамов И.М. Циклы в развитии экономики СССР / И.М. Абрамов ; под ред. З.И. Гиоргидзе ; АН БССР, Ин-т экономики. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 157, [1] с. : граф. – Библиогр.: с. 154-156
1576977
  Яковенко Е.Г. Циклы жизни экономических процессов, объектов и систем / Е.Г. Яковенко. – М., 1991. – 190с.
1576978
  Маламуд А.С. Циклы землетрясений и тектонические волны / А.С. Маламуд, В.Н. Николаевский. – Душанбе, 1989. – 138с.
1576979
  Ривин Ю.Р. Циклы Земли и Солнца. / Ю.Р. Ривин. – М., 1989. – 162с.
1576980
  Рахманкулов Равиль Гарифович Циклы и предельные множества непрерывного преобрзования окружности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Рахманкулов Равиль Гарифович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1576981
   Циклы и тепловые схемы АЭС с высокотемпературными реакторами. – Киев : Вища школа, 1983. – 202 с.
1576982
  Малахинова Р.П. Циклы Кондратьева и периодические кризисы мировой экономической мысли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 85-102. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1576983
   Циклы лекций. – Москва, 1974. – 159с.
1576984
   Циклы лекций по химии. – Москва, 1951. – 96с.
1576985
   Циклы лекций по экономике.. – М, 1951. – 40с.
1576986
  Ситнянский Г.Ю. Циклы политической истории: принцып наложения и дополнения // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.45-52. – ISSN 0321-2017
1576987
  Семченков А.С. Циклы реорганизаций политического пространства и пути предупреждения внутригосударственных конфликтов в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-13. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1576988
  Стариш А.Г. Циклы систем управления мировых гегемонов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 27-33.
1576989
  Витинский Ю.И. Циклы солнечной активности / Ю.И. Витинский. – Москва : Знание, 1972. – 48 с.
1576990
  Бодров М.С. Циклы стихотворений В.В. Маяковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Бодров М.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1976. – 22 с.
1576991
  Кампбелл Я. Циклы, кризисы и решения по идеям В.И. Вернадского // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 4 (60). – С. 204-220. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1576992
  Лапкин В.В. Циклы, ритмы, волны: проблемы моделирования политического развития // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.26-32. – ISSN 0321-2017
1576993
  Кірілов Л.А. Цикорій і топінамбур. / Л.А. Кірілов. – К.Х., 1936. – 36с.
1576994
  Займовский С А. Цикрониевые сплавы в атомной энергетике / С А. Займовский, . – М., 1981. – 232с.
1576995
  Герасимчук В. Цикута для Сократа : Драма на дві дії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 7. – С. 63-69. – ISSN 0868-4790
1576996
  Ширяев П.А. Цикута. / П.А. Ширяев. – Москва, 1927. – 142с.
1576997
  Барьяхтар В.Г. Цилиндpические магнитные домены и их pешетки / В.Г. Барьяхтар, Ю.И. Горобец; В.Г. Баpьяхтаp, Ю.И. Горобец; АН УССР. Институт металлофизики. МВ и ССО УССР. Донецкий гос.университет. – Киев : Наукова думка, 1988. – 168 с. – ISBN 5-12-000832-1


  Моногpафия посвящена систематическому изложению физики цилиндpических магнитных доменов.Подpобно pассмонтpены статические и динамические свойства отдельного ЦМД в тонкой пленке а именно в области устойчивости по магнитному полю, стpуктуpа доменной ...
1576998
  Погорелов А.В. Цилиндрические оболочки при закритических деформациях / А.В. Погорелов. – Харьков
1. – 1961. – 52с.
1576999
  Погорелов А.В. Цилиндрические оболочки при закритических деформациях / А.В. Погорелов. – Харьков
2. – 1962. – 62с.
1577000
  Погорелов А.В. Цилиндрические оболочки при закритических деформациях / А.В. Погорелов. – Харьков
3. – 1962. – 72с.
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,