Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1576001
  Нестеров В. "Фактотум" імператриці // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.18-19 : Фото


  Про канцлера Російської імперії часів Катерини ІІ - О.А.Безбородька
1576002
  Носачев И.Ю. Фактор экологических ограничений в контексте теории ограничений // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 269-274. – ISSN 2524-003X
1576003
  Лобода А.М. Фактори адаптації здобувачів освіти в Інституті Управління державної охорони України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 199-203. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061


  "У сучасних умовах розбудови демократичної правової держави невід"ємною складовою цього процесу є формування високопрофесійної еліти в сфері національної безпеки. Одним із активних учасників у цьому є Інститут управління державної охорони України ...
1576004
  Козак Л.С. Фактори активізації інноваційного розвитку економіки України в умовах євроінтеграції / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 26-40. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1576005
  Ковбень М.М. Фактори активізації регіонального рівня взаємодій в міжнародній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 52-57. – ISSN 2308-6912


  Аналізуються причини та фактори формування постбіполярних регіональних міжнародних систем. В статті досліджуються проблеми трансформації суб’єктності в міжнародній системі та пов’язані з ними феномени. Визначено основні причини розвитку регіональних ...
1576006
  Слухенська Р.В. Фактори активізації творчого потенціалу особистості майбутнього лікаря в процесі професійної підготовки / Р.В. Слухенська, А.А. Єрохова // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 26-28. – ISSN 2221-6316
1576007
  Шевченко В.Ю. Фактори банківської нестабільності та конкурентоспроможність підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 174-183


  Досліджується природа економічної, фінансової та банківської нестабільності в Україні та її вплив на конкурентоспроможність підприємств. Обгрунтовано методологічний підхід до аналізу нестабільності на основі визначення шоків економічної системи та їх ...
1576008
  Шевченко В.Ю. Фактори банківської нестабільності та фінансові ризики підприємств // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 100-104. – ISBN 978-617-696-384-4
1576009
  Смолинський Р.І. Фактори безпеки руху / Р.І. Смолинський. – Львів, 1984. – 126с.
1576010
  Стефанюк С.К. Фактори валеологізації й соціалізації / С.К. Стефанюк; Мін-во освіти України. Харків.держ.педагог.ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – Харків : Крок. – ISBN 966-7093-76-Х
Ч.3 : Народознавча валеологія. – 2000. – 88с.
1576011
  Моренець І.М. Фактори варіативності латинської мови: іберійський регіон // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 238-242.
1576012
  Банах А.В. Фактори взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 251-257. – ISSN 2077-3455
1576013
  Лапчук Богдан Юрійович Фактори вибору валютного режиму в країнах центральної та Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Лапчук Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1576014
  Лапчук Богдан Юрійович Фактори вибору валютного режиму в країнах Центральної та Східної Європи : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01. / Лапчук Б.Ю.; Львівськ. націон. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 202л. – Бібліогр.: л. 156-177; Дод.: л. 178-202
1576015
  Бернацький А.Б. Фактори вивчення професійної компетенції державних службовців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-12. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються питання, які повязані з факторами, що впливають на професійну компетенцію державних службовців, зокрема: фактор критичності, фактор вимогливості, фактор домінування, фактор працездатності, фактор "додрозичливості", фактор ...
1576016
  Каракай Ю.В. Фактори визнання інновацій на ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 131-135.
1576017
  Лісовенко Р. Фактори визначення місця середньоазійських країн у світовій політиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 62-64.
1576018
  Трушенко О.М. Фактори використання франчайзингу у різних напрямках підприємництва на українському ринку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 127-131.
1576019
  Чередник Л. Фактори виникнення комунікативних бар"єрів та шляхи їх подолання // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 69-73. – ISBN 978-966-927-534-9
1576020
  Ігнатуша А. Фактори виникнення протестантської преси в Україні (1917 - перша половина 20-х рр. XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 496-504. – ISBN 966-7379-92-11
1576021
  Бєлякова А.Є. Фактори виникнення рекламації на туристичному підприємстві // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1576022
  Мосієвич О.О. Фактори відбору венчурних проектів у рамках прийняття рішень інвесторами щодо венчурного фінансування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 124-130. – ISSN 2222-4459
1576023
  Ортинська Н.В. Фактори впливу інформаційного суспільства на правовий статус неповнолітнього // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 97-101. – ISSN 2220-1394
1576024
  Кацуба М.О. Фактори впливу кіномистецтва на політичні процеси // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 203-214. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Розглянуто кіномистецтво в контексті його впливу на політичні процеси через формування політичних поглядів та ідеологічних переконань мас. Виявлені особливості художнього кіно як сучасного техногенного мистецтва, завдяки яким воно чинить ...
1576025
  Адвокатова Н.О. Фактори впливу міграції робочої сили України в умовах європейської інтеграції // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 12-18. – ISSN 2524-003X
1576026
  Петренко В.В. Фактори впливу на аудиторію в публічному політичному мовленні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-108. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю факторів, які повинні враховувати політики в своєму публічному мовленні при здійсненні ефективного впливу на аудиторію. The article deals with the factors that politicians should take into account while making the public ...
1576027
  Рибінцев В.О. Фактори впливу на банківську систему України в сучасних умовах розвитку економіки держави / В.О. Рибінцев, М.В. Хацер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 28-32. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1576028
  Попов Є.Є. Фактори впливу на валютний курс та його регулювання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 31-35.
1576029
  Мирончак К.В. Фактори впливу на вираженість страху смерті у дітей молодшого шкільного віку // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 99
1576030
  Маркова Ю.В. Фактори впливу на виробничо-інноваційну стратегію машинобудівних підприємств : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 128-135 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1576031
  Чеченя О.В. Фактори впливу на галузь туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 116-122


  Досліджено умови функціонування галузі туризму. Виявлено фактори впливу на галузь туризму та представлено їх класифікацію. Исследованы условия функционирования отрасли туризма. Определены факторы влияния на отрасль туризма та предоставлена их ...
1576032
  Цюкало Л. Фактори впливу на грошове забезпечення військовослужбовців / Л. Цюкало, М. Туманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 56-60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (51)). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу теоретичних джерел і законодавчої бази запропоновано фактори впливу на грошове забезпе- чення військовослужбовців. Виділено чотири групи факторів, що впливають на грошове забезпечення військовослуж- бовців, а саме: а) військові, б) ...
1576033
  Толков О.С. Фактори впливу на діяльність персоналу вищої школи в умовах змін // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 49


  У статті зроблено спробу виокремити фактори, що впливають на діяльність персоналу вищої школи у період соціально-економічних змін. Розглянуто особливості впливу цих факторів на персонал вищих навчальних закладів.
1576034
  Ткачук Н. Фактори впливу на дохідність акціонерного капіталу банку після операцій злиття і поглинання : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 21-29 : Табл. – ISSN 1605-2005
1576035
  Маціканич М І. Фактори впливу на ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах IT-сфери // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 221-228. – ISSN 2222-4459
1576036
  Сорока Р.С. Фактори впливу на забезпеченість торговельних підприємств оборотним капіталом : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 76-83. – Бібліогр.: 8 назв
1576037
  Бойко А.С. Фактори впливу на забезпечення банківської ліквідності в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1576038
  Мельничук Ю.М. Фактори впливу на збутову діяльність страховиків зі страхування життя / Ю.М. Мельничук, О.В. Гарматюк // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 2522-9273
1576039
  Конакова К. Фактори впливу на інвестиційну привабливість України // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 34-41. – ISSN 2411-5215
1576040
  Білецька К.В. Фактори впливу на інноваційну активність підприєжмств України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 95-98. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1576041
  Дяченко А.С. Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 132-134
1576042
  Бутенко Н.В. Фактори впливу на купівельну поведінку інституційних споживачів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 81-87


  Досліджено фактори та спонукальні мотиви, що визначають поведінку інституційних споживачів на ринку товарів виробничо-технічного призначення. Серед основних спонукальних мотивів розглянуто якість товару, рівень технічного обслуговування, надійність ...
1576043
  Дребот Н.П. Фактори впливу на курс національної валюти в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 190-196. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1576044
  Винников Ю.Л. Фактори впливу на міграцію води в товщі ущільнених глинистих грунтів дорожніх насипів / Ю.Л. Винников, Т.В. Литвиненко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 92-102 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1576045
  Ковалик І.І. Фактори впливу на міжнародну міграцію робочої сили // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 114-120. – ISSN 1729-7036
1576046
  Ушенко Н.В. Фактори впливу на параметри відтворення людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 117-124.
1576047
  Малоголовець Н.С. Фактори впливу на політичний контекст медіасистем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 237-239
1576048
  Толкач І.С. Фактори впливу на приріст депозитів як показник довіри клієнтів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 109-110. – Бібліогр.: 4 назв.
1576049
  Валіулліна З.В. Фактори впливу на процес забезпечення інформаційної безпеки корпоративної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 101-105. – ISSN 2222-4459
1576050
  Кряжев П. Фактори впливу на процеси модернізації вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 68-73. – ISSN 1609-8595
1576051
  Ліпич Л.Г. Фактори впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств : економічна наука / Л.Г. Ліпич, О А. Фатенок-Ткачук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1576052
  Біломістна І. Фактори впливу на розвиток карткової платіжної системи України / І. Біломістна, В. Сословський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 98-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1576053
  Макарчук К.О. Фактори впливу на розвиток міжнародного бізнесу у країнах східної Азії / К.О. Макарчук, Н.І. Гончаренко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2016. – Вип. 56. – С. 159-169. – ISSN 2075-4892
1576054
  Веретнов В. Фактори впливу на розвиток непропорційного перестрахування в Україні як системи фінансового захисту страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються фактори впливу на розвиток непропорційного перестрахування в Україні, яке є дієвим інструментом забезпечення фінансової стабільності страхової організації. The factors influencing the development of non-proportional reinsurance in Ukraine ...
1576055
  Кожушко О.В. Фактори впливу на стан організації ревізії виконання кошторису на утримання бюджетної установи // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 231-238. – ISSN 2309-1533
1576056
  Тимченко О.М. Фактори впливу на стан податкової заборгованості в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 146-153. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1576057
  Вірченко В. Фактори впливу на стримання розвитку інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність і характер впливу основних факторів, які стримують розвиток інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки. Визначено методи нейтралізації їх впливу на розвиток системи фінансових інститутів. Nature and ...
1576058
  Шурубура Я.Ю. Фактори впливу на управління трудовим потенціалом промислового підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1/2, січень. – С. 47-52. – ISSN 2306-6792
1576059
  Галактіонова І.В. Фактори впливу на формування політичної культури молоді України, 90-ті роки ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1576060
  Номер О.В. Фактори впливу на формування та використання трудового потенціалу регіону // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 188-191
1576061
  Сєвідова І.О. Фактори впливу на функціонування оптових ринків овочевої продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 28-32 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1576062
  Мороз К.О. Фактори впливу на функціонування ринку туризму // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 213-219. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1576063
  Живко З.Б. Фактори впливу рейдерства на рівень економічної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 88-104 : фото, рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2222-8810
1576064
  Карбан А.А. Фактори впливу та етапи формування навчальних комплексів на складному рельєфі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 437-443 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
1576065
  Акімова Л.М. Фактори впливу ТНБ на економіку розвинутих країн світу та країн, що розвиваються // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 3-13. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1576066
  Андрющенко К.А. Фактори гендерної нерівності що впливають на розвиток жіночого підприємництва // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 48-50. – ISBN 978-9934-571-24-4
1576067
  Мостяєв О. Фактори геополітичного розвитку України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISBN 978-966-439-357-4
1576068
  Стадник В.В. Фактори гетерогенності в інноваційній діяльності промислових корпорацій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 74-79. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1576069
  Тимків А. Фактори глобалізації банківського ризику // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 131-136. – ISSN 1818-2682
1576070
  Кіріяк Ю.П. Фактори глобального потепління в Херсонському регіоні та особливості метаболізму еукаріот в зазначених умовах / Ю.П. Кіріяк, М.Г. Тищенко, І.Ю. Горбатенко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 171-181 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
1576071
  Злобенко Д. Фактори ґрунтоутворення. Еволюція наукової думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 57-60. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вплив факторів ґрунтоутворення на ґрунтоутворювальний процес в контексті дослідження цього питання В.В. Докучаєвим і наступними поколіннями ґрунтознавців. The pedogenic factors are considered in context of research of V.V. Dokuchaev and ...
1576072
  Вавілова А.С. Фактори дезадаптації дитини в школі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 303-305
1576073
  Крупа В.Р. Фактори дестабілізації валютного ринку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 124-129. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
1576074
  Лясота Л.І. Фактори детермінації міжнародного тероризму в контексті процесу глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 232-245. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1576075
  Шейко В.М. Фактори диверсифікації взаємин інтелігенції та влади України в першій половині 20-Х років ХХ століття // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – C. 20-49. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 57). – ISSN 2410-5333
1576076
  Крючкова І.В. Фактори економічного зростання 2001 року в Україні та подальші перспективи розвитку // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.24-29. – ISSN 1605-7988
1576077
  Магдіч А.С. Фактори економічного зростання країн Центральної та Східної Європи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 155-161. – ISSN 2074-5354
1576078
  Рибальченко Л.В. Фактори економічного розвитку України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 190-195. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  На основі регресійної моделі досліджено окремі фактори економічного розвитку України. Розглянуто вплив оборотного капіталі, обсягу реалізованої промислової продукції та заробіної плати населення на економічне зростання країни
1576079
  Літвінов О.С. Фактори економічної безпеки // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 40-47
1576080
  Підгайна Н.Я. Фактори економічної безпеки у відкритій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 238-243
1576081
  Годун С.Д. Фактори економічної безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 117-121. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1576082
  Білецька А.В. Фактори ефективного державотворення і національної єдності у суспільній та регіональній інтеграції України: історичні передумови і перспективи розвитку // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 326-331. – ISSN 2076-1554
1576083
  Бойко М.Г. Фактори ефективного розвитку підприємництва у сфері готельного господарства України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.84-88. – (Економічні науки ; № 2)
1576084
  Бадрак Валентин Володимирович Фактори ефективності впливу друкованих ЗМІ (преси) на електорат : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Бадрак Валентин Володимирович; КУ ім Т.г.Шевченка. Ін-т журналістики. – К, 2000. – 20л.
1576085
  Бадрак В.В. Фактори ефективності впливу друкованих ЗМІ (Преси) на електорат : Дис. ... канд. філолог. наук / Бадрак В.В. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 250 л. – Бібліогр.: л. 191-203
1576086
  Скуленко М. Фактори ефективності журналістики // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 35-39


  Стаття присвячена професору Інституту журналістики КНУТШ М. І. Скуленко, якій протягом трьох років працював у різних університетах США.
1576087
  Мельник О.М. Фактори ефективності законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 28-35. – ISSN 1563-3349
1576088
  Койчева Т.І. Фактори ефективності науково-дослідної діяльності викладачів педагогічного університету // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2012. – С. 129-136. – (Педагогічні науки ; № 4)


  У статті розглянуто фактори, що впливають на продуктивність науково-дослідної діяльності викладачів педагогічного університету і характеризують стан їхньої корпоративної культури. Наведено дані експерименту щодо дослідження значущості цих факторів ...
1576089
  Чекаленко Л.Д. Фактори європейської ідентичності у світлі ситуації в Україні // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 71-79. – ISBN 978-966-02-7989-6
1576090
  Скрипник Н.Є. Фактори забезпечення активізації інноваційного підприємництва в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 53-56. – ISBN 978-617-645-234-8
1576091
  Пудичева Г. Фактори забезпечення енергетичної безпеки підприємств // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 5 (237). – C. 121-132. – ISSN 2409-9260
1576092
  Тараненко І.В. Фактори забезпечення інноваційної конкурентоспроможності країн у глобальній економічній системі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 160-167. – ISSN 2074-5354
1576093
  Максимюк О.Д. Фактори забезпечення принципу невідворотності юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 19-23. – (Правознавство ; Вип. 348)
1576094
  Семенов А.Г. Фактори забезпечення фінансовими ресурсами підприємства в період фінансової кризи / А.Г. Семенов, О.І. Павленко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 155-158. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1576095
  Шпак Каміла Фактори забруднення навколишнього середовища // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 15-16 : фото
1576096
  Бублясь В.М. Фактори забруднення підземних вод радіонуклідами у Чорнобильській зоні відчуження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-73. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  In some structural elements of geological environment, governed by interaction of endogenous and exogenous factors the increased mass exchange was revealed. A great part of vertical water exchange proceeds though the anomalous zones in these elements ...
1576097
  Сидоров М. Фактори задоволеності студентів навчальним процесом (на прикладі дослідження студентів КНУ) / М. Сидоров, В. Довбня // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 45-52. – ISSN 2306-3971


  Відображено результати дослідження факторів, що впливають на задоволеність студентів КНУ імені Тараса Шевченка навчальним процесом. Основну увагу зосереджено на інтерпретації терміна "навчальний процес" (у тому числі на підставі результатів ...
1576098
  Дорошенко І. Фактори залучення капіталів до фінансової системи країни в сучасних умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-21. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто успішний досвід деяких європейських країн щодо залучення капіталів до фінансових систем, що сприяли становленню національних ринків капіталу. Дослідивши фактори, які сприяли залученню капіталів в економіки країн Центральної Європи, ...
1576099
  Баланда А. Фактори збалансованості ринку праці та безпеки суспільства: проблеми співвідношення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-31. – Бібліогр.: с. 25-28
1576100
  Ключковська Ірина Фактори збереження національної ідентичності українців Франції // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 332-339
1576101
   Фактори здоров"я, механізми розвитку хвороб : методичні рекомендації / КНУТШ ; [упоряд.: А.Ф. Косенко,Л.І. Остапченко, Т.І. Кочергіна]. – Київ : Київський університет, 2010. – 59 с.
1576102
  Маєвський М. Фактори здорового способу життя, яких дотримуються студентки педагогічних і економічних спеціальностей та їх уявлення про фізично культурну людину // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 113-119. – ISSN 2307-4906
1576103
  Клець В.К. Фактори змін чисельності німецького населення України у XX ст. // Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – С. 56-74. – ISBN 978-966-927-145-7
1576104
  Кононенко Ж.А. Фактори зміни величини фінансових результатів підприємства / Ж.А. Кононенко, Ю.М. Грибовська, Л.О. Ходаківська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
1576105
  Ковтуненко Ю.В. Фактори зовнішнього середовища, які впливають на вибір стратегії виробничого підприємства / Ю.В. Ковтуненко, А.Г. Олексійчук, Т.М. Васалатій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 55-58. – ISSN 2306-6814
1576106
  Чухно А.А. Фактори зростання продуктивносі праці (За матеріалами господарської діяльності однієї з шахт Донбасу) // Студентські наукові праці, 1952. – Збірник ХІ
1576107
  Руднєва А.О. Фактори і методи забезпечення інформаційної безпеки України в умовах збройного конфлікту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 397-401. – ISSN 2076-1554
1576108
  Яковлєв Є.О. Фактори і можливі наслідки регіональних змін інженерно-геотехнічного стану лесів та лесово-суглинистих порід України / Є.О. Яковлєв, О.Г. Рогожин // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 3-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-4049
1576109
  Мединська Т.І. Фактори і перспективи процесів злиття і поглинання ТНК США // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 206-214. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1576110
  Тимошенков І.В. Фактори і результати освіти у дзеркалі економічного аналізу // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 74-87. – ISSN 1993-5560


  В статье рассмотрены основные этапы изучения образования в экономической науке
1576111
  Ізюм А.О. Фактори імміграційної привабливості Канади / А.О. Ізюм, М.В. Шуба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 41-47. – ISSN 2222-4459
1576112
  Пивоваров В. Фактори існування і відтворення фінансової злочинності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
1576113
  Гайдук В.А. Фактори конкурентоздатності суб"єктів на товарних ринках // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 21-23. – Бібліогр.: 7 назв
1576114
  Пікус Р.В. Фактори конкурентоспроможності вищих навчальних закладів в системі формуванні економічних знань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 134-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Визначення поняття "конкурентоспроможності ВНЗ" в умовах інтеграції освіти. Ключові слова: конкурентоспроможність ВНЗ, фактори конкурентоспроможності. Определение понятия "конкурентоспособности ВУЗ" в условиях интеграции образования. The category ...
1576115
  Босак О.В. Фактори конкурентоспроможності вищих навчальних закладів в системі формування економіки знань // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 223-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено основні фактори конкурентоспроможності закладів вищої освіти в оцінці замовників. Розглянуто петлю якості в системі менеджменту якості освітньо-наукової установи. Проаналізовано споживчі мотивації на ринку студентів та абітурієнтів ...
1576116
   Фактори конкурентоспроможності закладів вищої освіти України / О.В. Раєвнєва, Є.О. Малишко, О.І. Бровко, В.В. Чернишов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 109-116. – ISSN 2222-4459
1576117
  Абаїмов А.В. Фактори конкурентоспроможності ЗМІ як запорука успішного функціонування його на інформаційному ринку. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 31-33.
1576118
  Гербут М.В. Фактори конкурентоспроможності організацій курортно-рекреаційної сфери та їх класифікація // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.145-151. – ISSN 0321-0499
1576119
  Ісиченко І.В. Фактори конкурентоспроможності регіону : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 40-47 : Рис. – Бібліограф.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1576120
  Нападовська Л.А. Фактори конкурентоспроможності та вимоги до сучасного керівника // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 45-47 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1576121
  Венедіктова Н.В. Фактори конституювання особистості в системі "я-інший" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 94-96. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано визначення терміна "конституювання особистості". Розглянуто активність суб"єкта як вагомий фактор конституювання особистості в системі "Я - Інший". Відповідно до розуміння особистості як системи ставлень, проаналізовано систему "Я - ...
1576122
  Мельник В. Фактори корупції в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.12-17. – ISSN 0132-1331
1576123
  Галенко О .М. Фактори кризових процесів на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 3-7.
1576124
  Нікітін Д.Ю. Фактори криміналізації посягань на бюджет України та їх запобігання: історично-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (62). – С. 57-72. – ISSN 2222-5374
1576125
  Ваврищук Н.Г. Фактори легальної еміграції робочої сили з України до країн Європейського Союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 37-41.
1576126
  Решетова Г.В. Фактори максимізації вартості компанії в умовах граничних ринків капіталу // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 326-335. – (Економічні науки ; вип. 1 (53)). – ISSN 2310-8185
1576127
  Кравчук І.І. Фактори матеріальної мотивації як необхідна передумова економічного зростання : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 56-59 : Табл.
1576128
  Денисюк В.А. та інш. Фактори міждержавного науково-технологічного співробітництва в інноваційній стратегії розвитку економіки України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 4. – 11-24. – ISSN 0374-3896
1576129
  Гандевъ Х. Фактори на българското възраждане 1600-1830 / Х. Гандевъ. – София : Българска книга, 1943. – 303 с.
1576130
  Антоненко А.М. Фактори навколишнього середовища як чинники ризику патології щитоподібної залози (перше повідомлення) / А.М. Антоненко, М.М. Коршун // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 74-79 : табл., фото. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2077-7477
1576131
  Олійник Я.Б. Фактори національного розміщення тваринницьких комплексів / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Економічна географія, 1976. – Вип. 20
1576132
  Степура М.М. Фактори невизначеності в податках : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 37-40 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1576133
  Мацелюх Н.П. Фактори недооцінки акцій в дворівневій системі ціноутворення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 60-63. – ISSN 2306-6806
1576134
  Шевченко В.Ю. Фактори нестабільності міжнародного руху банківського капіталу та конкурентоспроможність // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 124-134


  Досліджується фактори та структура міжнародного руху капіталу, його суперечливий вплив на глобальні та національні процеси. Визначено фактори та особливості міжнародного руху капіталу в банківську секторі. Виявлено сучасні зміни міжнародного руху ...
1576135
  Геник С. Фактори обдарованості дитини / С. Геник, М. Грицишин, І. Дейчаківський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С. 50-54. – ISSN 1819-7329
1576136
  Пилипюк А. Фактори онтогенезу, типізація та закономірності просторового розподілу геліктитових утворень у системі гіпсових печер Атлантида-Киянка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 24-31. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1576137
  Гоян О.Я. Фактори організації підприємницької діяльності в радіоефірі та теорія комерційного радіомовлення. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 18-25.
1576138
  Пеньковський В.С. Фактори організації та особливості діяльності малих підприємств у сільському зеленому туризмі / В.С. Пеньковський, М.А. Кучеренко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 24-30. – ISSN 2306-546X
1576139
  Ямпольська І.М. Фактори перешкоди припливу іноземних інвестицій в Україну // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 291-293. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1576140
  Грушицька І. Фактори підвищення ефективності наукової діяльності Одеської астрономічної обсерваторії у період застою // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 182-187. – ISSN 1998-4634
1576141
  Грищенко І.М. Фактори підвищення ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 134-141. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано фактори підвищення ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів України та узагальнено підходи до виробництва освітніх продуктів. Розглянуто також деякі аспекти освітньої діяльності як виду економічної діяльності ...
1576142
  Празян М. Фактори підвищення конкурентоспроможності в управлінні виробництвом. Японський досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються основоположні елементи японського досвіду управління виробництвом. Описуються особливості японського корпоративного стилю управління. Ключові слова: японська філософія, парасолька кайдзен, П, Р-критерії, піраміда продукції, ...
1576143
  Лайко П.А. Фактори підвищення рівня продовольчої безпеки / П.А. Лайко, М.Ф. Бабієнко, Т.Д. Іщенко // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 8. – С. 20-27
1576144
  Башнянин Г.І. Фактори підвищення соціально-економічної ефективності освітнього комплексу суспільства / Г.І. Башнянин, О.М. Свінцов, Г.В. Ожубко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 370-376. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Обгрунтовано дефініцію освітнього комплексу суспільства як передумову економічного розвитку постіндустріальних систем у напрямі ноосферизації і сталого розвитку. На основі аналізу функціональної структури системи освіти досліджено основні фактори ...
1576145
  Іващенко А.І. Фактори підвищення темпів зростання інвестиційної активності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 24, грудень. – С. 11-15. – ISSN 2306-6814
1576146
  Кравченко В.А. Фактори підприємницьких ризиків в умовах трансформаційної економіки: стан та динаміка // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 64-67.
1576147
   Фактори плинності кадрів на підприємствах в умовах розвитку міжнародних економічних зв’язків / М.В. Білик, Р.Д. Бала, М.І. Тарнавський, О.І. Бала // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 177-181. – ISSN 2222-4459
1576148
  Глущенко В.В. Фактори пожвавлення участі населення в недержавному пенсійному страхуванні / В.В. Глущенко, І.А. Левченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 69-77 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1576149
  Чуб О. Фактори політичної активності громадян України у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 72-77
1576150
  Урсуленко О.В. Фактори посилення конкурентоспроможності на ринку нерухомості міста Києва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 320-324


  Розглядається ринок нерухомості міста Києва у період до і після кризи. Досліджуються тенденції подальшого розвитку столичного ринку нерухомості.
1576151
  Братчикова Т.І. Фактори поширення інформації в соціальних он-лайн мережах: експертне опитування // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 191-201. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
1576152
  Швець С. Фактори прискорення інфляційної динаміки в Україні з позиції фіскальної теорії рівня цін // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 4 (230). – С. 38-45. – ISSN 2310-2624
1576153
  Ємченко А.І. Фактори простору і часу в умовно-рефлекторій діяльності тварин / А.І. Ємченко. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1953. – 216с.
1576154
  Квеленкова Ксенія Ігорівна Фактори противірусного імунітету під впливом різних доз антиретикулярної цитоксичної сироватки : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Квеленкова Ксенія Ігорівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 128 л. – Бібліогр.: л.110 - 128
1576155
  Квеленкова Ксенія Ігорівна Фактори противірусного імунітету під впливом різних доз антиретикулярної цитотоксичної сироватки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Квеленкова К.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1576156
  Кісіль З.Р. Фактори протидії професійно-психологічної деформації працівників органів внутрішніх справ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 13-17. – (Право. Економіка. Управління)
1576157
  Бережна Г.В. Фактори професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 67-72. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1576158
  Борщенко В.В. Фактори професійного самовизначення студентів (за результатами якісного аналізу автобіографій) // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 69. – С. 209-214
1576159
  Бадрієва Н. Фактори професійного самовизначення студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 241-242
1576160
  Шапошникова І.В. Фактори професійної орієнтації студентської молоді // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 11-14
1576161
  Букреєва Д.С. Фактори прямого впливу на показники бюджету підприємства як основного інструментарію механізму контроллінгу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 127-132. – ISSN 2306-6814
1576162
  Бєлік Н. Фактори психологічної готовності до рієлторської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 6-9. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
1576163
  Пістун М.Д. Фактори раціонального розміщення тваринницьких комплексів : теорія. Історія / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 10-16
1576164
  Тодика Ю. Фактори реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.22-31
1576165
  Гончар Борис Михайлович Фактори регіональних конфліктів в процесі формування та реалізації политики США відносно СРСР в 70-80-ті роки : Дис... докт. іст.наук: 07.00.03 / Гончар Борис Михайлович; МО України, КУ ім. Т.Шевченко, 1994. – 469л. – Бібліогр.:л.425-469
1576166
  Олешко Л.Д. Фактори ризику артеріальної гіпертензії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 4-5 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1576167
  Бабенко Л. Фактори ризику в діяльності православного духовенства в умовах радянської політичної системи 20-30-х років ХХ століття // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2004. – Ч. 10. – С. 166-177
1576168
  Новоскольцева Л. Фактори ризику в сучасному інформаційному суспільстві // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 87-91. – ISBN 978-617-8034-37-5
1576169
  Скрипник А.В. Фактори ризику виконання планових показників бюджету України / А.В. Скрипник, Т.М. Паянок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 31-44. – Бібліогр.: с.32, 34-36, 38, 40, 42-43


  Проаналізовано вплив достовірності планування макроекономічних показників на ризики виконання планових показників бюджету України. Запроваджено поняття номінального та інфляційного ризику планування бюджету. На прикладі бюджету 2008 року зроблено ...
1576170
  Кулешов О.В. Фактори ризику виникнення і прогнозу пролапсу мітрального клапана у дітей та особливості його корекції : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Кулешов Олександр Вячеславович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1576171
   Фактори ризику гемостатичного дисбалансу у хворих на запальні захворювання та новоутворення лор-органів / Ю. Клись, Верьовка, Т. Галенова, Т. Вовк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 19-22. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльне дослідження компонентів системи гемостазу у хворих на запальні захворявання та новоутворення ЛОР-органів з метою з"ясування їх ролі в розвитку патологічного процесу та інформаційної цінності щодо перебігу захворювання. Досліджено ...
1576172
  Дьомкіна О.В. Фактори ризику при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 44-50


  Метою даної статті є дослідження факторів ризиків, що мають місце при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства, їх складових і причин виникнення. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної ...
1576173
  Шевченко-Бітенський Фактори ризику розвитку галюцинаторно-параноїдних порушень у хворих на деменцію судинного генезу // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 70-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2308-6300
1576174
  Салій М.І. Фактори ризику розвитку та прогресування когнітивних порушень у хворих із лакунарним інсультом / М.І. Салій, Л.В. Шкробот // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 98-100. – ISSN 1681-276Х


  "...На підставі дослідження клінічних, гемодинамічних та морфометричних особливостей у 120 хворих із лакунарним підтипом ішемічного інсульту було визначено фактори ризику розвитку та прогресування когнітивних порушень. До факторів ризику розвитку ...
1576175
  Дронова О.Л. Фактори ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні = Факторы риска техногенных чрезвычайных ситуаций в Украине = Factors of the anthropogenic emergency risks in Ukraine / О.Л. Дронова ; НАНУ, Ін-т географії. – Київ : [Інститут географії НАН України], 2011. – 269 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-262. – ISBN 978-966-02-6115-0
1576176
  Марченко А.Ю. Фактори ризику, що впливають на страхування іпотечних ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 275-281
1576177
   Фактори родючості грунту та їх ефективність. – Умань, 1998. – 139с.
1576178
   Фактори родючості та їх ефективність. – Умань : Нічлава, 1998. – 139 с. – ISBN 966-7317-21-8
1576179
  Михайлюк Я.Ю. Фактори розвитку SPA-туризму у Франції // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 146-147. – ISBN 978-966-136-643-4
1576180
  Підопригора Л.А. Фактори розвитку державної власності в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 160-164
1576181
  Романенко О. Фактори розвитку дивергентних рис в австрійському національному варіанті німецької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 569-574. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1576182
  Василенко Ю. Фактори розвитку економіки України // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 4 (230). – С. 24-31. – ISSN 2310-2624
1576183
  Мазуренко В.П. Фактори розвитку експортного потенціалу України в умовах трнсформації економіки : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" / В.П. Мазуренко, О.В. Толубко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 96-97.
1576184
  Бойко К.К. Фактори розвитку інноваційної діяльності підприємств в староіндустріальних регіонах // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 171-177 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1576185
  Манзюк О.І. Фактори розвитку іпотечного ринку в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 195-197. – ISBN 978-617-7069-02-6
1576186
  Грищенко І.М. Фактори розвитку комерційних послуг в економіці України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-23.
1576187
  Авраменко Ю.О. Фактори розвитку конкурентоспроможності фермерських господарств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1576188
  Пащук Л.В. Фактори розвитку малого і середнього підприємництва в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (234). – С. 102-111. – ISSN 2522-1620
1576189
  Названова Л.М. Фактори розвитку менеджменту нововведень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-51. – (Економіка ; вип. 47)


  Досліджуються фактори розвитку менеджменту нововведень, розглядається їх сутність, економічна природа та можливості їх групування.
1576190
  Задувайло Л.М. Фактори розвитку міжнародної конкурентоспроможності національних економік країн Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Задувайло Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222л. + Додатки : л.209-222. – Бібліогр. : л.179-208
1576191
  Задувайло Л.М. Фактори розвитку міжнародної конкурентоспроможності національних економік країн Центральної та Східної Європи : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Задувайло Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв.
1576192
  Дуна Н.Г. Фактори розвитку національних інноваційних систем Австрії та Німеччини / Н.Г. Дуна, Т.Є. Ярмак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 43-47. – ISSN 2222-4459
1576193
  Воротін Валерій Євгенович Фактори розвитку нових індустріальних країн : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.03 / Воротін Валерій Євгенович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
1576194
  Ляшенко Л.Л. Фактори розвитку обдарованості: до проблеми природи таланту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 187-189
1576195
  Власова О.І. Фактори розвитку потенціалу соціальної обдарованості в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-24. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку соціально-аналітичного, соціально-адаптивного та соціально-креативного потенціалу здібностей особистості, продемонстровано суттєву роль, яку відіграє чинник емоційного самоусвідомлення в організації ефективної соціальної ...
1576196
  Чубко Т. Фактори розвитку права в контексті процесів глобалізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 292-300. – ISSN 0132-1331
1576197
  Буй Т.Г. Фактори розвитку ринку корпоративних облігацій України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 12-16.
1576198
  Лук"янчук О.М. Фактори розвитку та ефективної діяльності житлово-комунального господарства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 207-214 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1576199
  Жаровська Г.П. Фактори розвитку транснаціональної організованої злочинності на початку XXI ст. // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 119-125. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
1576200
  Гуська І.С. Фактори розвитку туристичного бізнесу в умовах ринку / І.С. Гуська, З.М. Герасимів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 88-93. – ISSN 2306-6792
1576201
  Майстер А.А. Фактори розселенського освоєння території Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 243-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1576202
  Сердюк Л.З. Фактори самодетермінації та психологічного благополуччя особистості // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 147-159. – ISSN 2520-6265
1576203
  Кульпінський С.В. Фактори секторальної продуктивності у циклічному контексті // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 40-47


  Розглянуто вплив іноземного капіталу на динаміку продуктивності праці в Україні. Проаналізовано секторальні чинники продуктивності праці і капіталу та наслідки концентрації іноземного капіталу у малопродуктивних секторах економіки. Викладено пропозиції ...
1576204
  Білецький Н. Фактори семантики європейської титулатури XVII століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 52-71. – ISSN 2413-7065
1576205
  Гайналь Т.О. Фактори соціалізації молоді в сучасній сім"ї // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 85-91. – ISSN 2077-1800
1576206
  Капліна А.І. Фактори стабілізації виробництва агропродукції України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 46-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1576207
  Мандюк Н.Л. Фактори сталого розвитку туризму гірських територій Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 87-96. – ISSN 2308-135X
1576208
  Мокроменко О. Фактори становлення елементарної освіти у Великій Британії ХІХ ст // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 91-95. – ISSN 1562-529Х
1576209
  Мокроменко О. Фактори становлення елементарної освіти у Великій Британії ХІХ ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 91-95. – ISSN 1562-529Х
1576210
  Лавренко В. Фактори становлення міста Толедо як політичного центра Вестготського королівства // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 159-161
1576211
  Василичев Д.В. Фактори становлення соціально-трудових відносин у державі та регіонах / Д.В. Василичев, Г.С. Чернеда // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 65-68. – ISSN 2226-8820
1576212
  Городницький А. Фактори становлення суспільного договору (social contract) у західній континентальній філософії // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 151-160. – ISSN 2227-1503
1576213
  Павленко А.І. Фактори становлення сучасної методології педагогіки // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 150-155. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1576214
  Медяник А.М. Фактори стійкого розвитку підприємств у сегменті міжнародного туризму Карпатського регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 39-43. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1576215
  Дучинська Н.І. Фактори структурних змін національної економіки / Н.І. Дучинська, Ю.М. Чайка // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 6-13. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1576216
  Погорєлов С.Г. Фактори структурних зрушень у промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 84-91. – ISBN 966-7958-13-2
1576217
  Лютий І.О. Фактори структурної перебудови економіки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 40)


  Оцінюється структурна невідповідальність економіки України ринковим процесам. Пропонуються напрями удосконалення структури національного господарства.
1576218
  Гладкий О.В. Фактори суспільно-екологічної безпеки Київської господарської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-68 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто фактори суспільно-екологічної безпеки розвитку Київської господарської агломерації (злочинність, екологічні і техногенні катастрофи, соціальний стрес). Визначено регіони їх найбільшого впливу, які вимагають державного регулювання і зменшення ...
1576219
  Івашина С.Ю. Фактори суспільного розвитку в контексті соціалізації економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 36-41. – ISSN 2222-4459
1576220
  Васильців Т.Г. Фактори та джерела загроз економічній безпеці підприємства / Т.Г. Васильців, М.Б. Пасічник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 126-134. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1576221
  Денисюк В. Фактори та модель інноваційно орієнтованого розвитку / В. Денисюк, А. Марков // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 20-25. – ISSN 1810-3944
1576222
  Ячменьова В.М. Фактори та можливості підприємства, які забезпечують його економічну стійкість // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 120-126. – ISSN 0321-0499
1576223
  Петрашко Л. Фактори та мотиви виходу міжнародних банківських груп на фінансовий ринок України / Л. Петрашко, М. Цівина // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 10-16 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1576224
  Степко М.Ф. Фактори та напрями трансформації місії сучасного класичного університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 36
1576225
  Рубанов П. Фактори та передумови розвитку FinTech інновацій у національній економіці // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 396-402. – ISSN 2411-5215
1576226
  Нечипоренко В. Фактори та показники в плануванні діяльності страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 111-114. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Досліджено показники та фактори, що використовуються у плануванні діяльності СГ "ТАС". The article is dedicated to factors and indicators which are used in planning process of insurance group TAS.
1576227
  Брюховецька Н.Ю. Фактори та показники інвестиційної активності підприємств і доданої вартості в Україні / Н.Ю. Брюховецька, Л.В. Іваненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 74-80. – ISSN 2222-4459
1576228
  Тульчинська С.О. Фактори та показники рівня життя як економічної категорії / С.О. Тульчинська, М.О. Білан // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 57-63. – ISSN 2310-5534
1576229
  Антошко Т.Р. Фактори та показники тіньової економіки як економічної категорії / Т.Р. Антошко, О.О. Личак // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 6-13. – ISSN 2310-5534
1576230
  Міщенко Д.А. Фактори та принципи формування регіонального продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 205-208. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1576231
  Хохуляк В.В. Фактори та пріоритети розвитку науки фінансового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 337-342. – ISSN 1563-3349
1576232
  Галат Л.М. Фактори та тенденції розвитку овочівництва у Херсонській області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 9-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1576233
  Осецький В.Л. Фактори та умови забезпечення конкурентноспроможності країни / В.Л. Осецький, О.М. Яцунь // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 27-31.
1576234
  Ісаєнко Д.В. Фактори та умови які впливають на формування системи технічного регулювання в будівництві / Д.В. Ісаєнко, В.В. Шеветовський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 2-7 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1576235
  Новосад І.Г. Фактори та умови, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 388-392. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1576236
  Рогов Г.К. Фактори та фінансові результати корпоративної екологічної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 92-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1576237
  Мархонос С.М. Фактори територіальної організації працересурсного потенціалу туристичної сфери // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 134-138. – Бібліогр.: 6 назв
1576238
  Сарана О.Ю. Фактори трансформації економічних функцій держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 57-60
1576239
  Орещенко А.В. Фактори трансформації житлової та промислової забудови центру міста аграрного типу (на прикладі м. Луцьк) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 214-229
1576240
  Понікаровська Н.А. Фактори трансформації уявлень про категорію заложних в українській культурі: від джерел до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 223-231. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглядаються фактори трансформації уявлень про категорію заложних покійників в українській культурі від їх джерел до сучасного стану. Поширення християнства, що визначається як перший фактор трансформації, зумовлює зміну народного світогляду, ...
1576241
  Рядно О.А. Фактори тривалості зареєстрованого безробіття (Емпірічне дослідження на прикладі м. Дніпропетровська) / О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Я.В. Хрущ // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 130-146. – (Економічні науки)
1576242
  Хопта О. Фактори у формуванні синкретизму середньовічного мистецтва Іспанії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 534-535. – ISBN 978-966-171-893-6
1576243
  Римарчук А.М. Фактори управління оборотними активами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 11-18
1576244
  Шуста Т.М. Фактори участі України в міжнародній конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-79. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається стратегія участі України в міжнародних світогосподарських зв"язках.
1576245
  Жуков В.І. Фактори формувaння трудових цiнноcтей cучacної молодi в Укрaїнi / В.І. Жуков, С.О. Гузич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1576246
  Крушинський В.Ю. Фактори формування "особливої" позиції Великої Британії стосовно європейських інтеграційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні внутрішні та зовнішні фактори, які формують "особливу" британську європейську інтеграційну політику. Особливу увагу приділено аналізу якісних змін в європейській інтеграції та їх впливу на позицію Британії. Article describes the ...
1576247
  Рогов Г.К. Фактори формування дивідендної політики акціонерних товариств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 247-252. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1576248
  Герасименко О О. Фактори формування економічного механізму стимулювання праці у сфері досліджень і розробок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-45. – Бібліогр.: с. 45, Літ.: 8 назв. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено закономірності трудової діяльності в науково-технічній сфері, визначено фактори та сформульовано концептуальні підходи до формування економічного механізму стимулювання праці.
1576249
  Гринько Т.В. Фактори формування економічної безпеки підприємства / Т.В. Гринько, Л.В. Лисенко // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 85-90 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1576250
  Піддубна Л.І. Фактори формування експортного потенціалу промислових підприємств / Л.І. Піддубна, К.В. Іванієнко // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 37-43


  Наведено синтез точок зору економістів на проблему побудови системи чинників формування і розвитку експортного потенціалу підприємств з метою створення комплексної, інтегрованої факторної моделі системи управління експортним потенціалом. Запропоновано ...
1576251
  Євтушевський В. Фактори формування енергетичної безпеки України / В. Євтушевський, А. Кочедикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено стан та визначено основні проблеми формування енергетичної безпеки України, а також окреслено пріоритетні шляхи їх вирішення. The article reveals the condition, defines the problems of energy safety formation of Ukraine and points ...
1576252
  Копійка В.В. Фактори формування євроінтеграційних тенденцій в політиці країн ЦСЄ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 141-147. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розкрито основні елементи, що впливають на становлення та формування ключових положень європейської політики країн Центральної та Східної Європи. The article deals with the factors which influence on establishing and forming key elements of European ...
1576253
   Фактори формування залежності від ЗМІ / А.В. Васильченко, Г.А. Аббасова, Л.В. Деревинська, С.В. Тукаєв, І.Г. Зима // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 21-22
1576254
  Нікітчин О. Фактори формування здорового способу життя української молоді // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 418-421. – ISBN 978-617-7009-09-1
1576255
  Міхно О. Фактори формування змісту професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівщв // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 17-24. – ISSN 1682-2366
1576256
  Ковтун Н.В. Фактори формування зовнішнього державного боргу / Н.В. Ковтун, О.Я. Доліновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 38-52 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1576257
  Батченко Л.В. Фактори формування і використання людського капіталу України / Л.В. Батченко, Н.А. Мякотіна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 5-8. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1576258
  Азьмук Н. Фактори формування і розвитку інноваційних форм людського капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 47-51 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1576259
  Юхновський І. Фактори формування і розвитку національного інноваційно-інвестиційного потенціалу в умовах глобалізації // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 121-125. – ISSN 1818-2682
1576260
  Луцишин П.В. Фактори формування і розвитку обласного суспільно-географічного комплексу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 12-17. – ISBN 0201-8683
1576261
  Дідух Г.Я. Фактори формування іміджу жінки-політичного лідера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 422-433
1576262
  Клименко Н. Фактори формування інноваційно-інвестиційної політики в регіоні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 188-194.
1576263
  Головінов О.М. Фактори формування інституту корпоративної соціальної відповідальності / О.М. Головінов, Л.А. Дмитриченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6806
1576264
  Шпеник Т.К. Фактори формування комплексу послуг підприємств сільського (зеленого) туризму // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 67-70. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
1576265
  Доан П. Фактори формування локальної туристичної системи // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 18-25


  Дана стаття являється частиною дисертаційного дослідження, сфокусованого на адаптації новітньої концепції локальних туристичних систем (ЛТС) для України. ЛТС - це італійська модель управління туристичною діяльності, основним принципом якої є ...
1576266
  Шевченко Б.О. Фактори формування людського потенціалу інноваційної економіки / Б.О. Шевченко, Т.А. Непокупна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 48-53. – ISSN 2222-4459
1576267
  Конєва Т. Фактори формування майна новостворених підприємств // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 123-130 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
1576268
  Пука Н.В. Фактори формування міграційних процесів в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 391-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1576269
  Сулим Б. Фактори формування міжнародного іміджу України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 172-177. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1576270
  Каніщенко О.Л. Фактори формування міжнародної ціни // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 51-55.
1576271
  Зеленько Г.І. Фактори формування політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 164-176
1576272
  Горіна Г.О. Фактори формування просторової поляризації соціально-економічного розвитку регіонів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 187-191. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1576273
  Хатамова В.О. Фактори формування психологічного профілю серійного вбиці // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 225-226. – ISBN 978-617-7363-7-0
1576274
  Бересток А. Фактори формування регіонального туристичного ринку Сумщини та його місце на національному туристичному ринку України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 3-9. – ISSN 2413-7154


  У статті проведено аналіз стану та тенденції розвитку туристичної діяльності у Сумській області, визначені основні фактори формування та функціонування ринку туристичних послуг регіону. Досліджено наявний та перспективний турпродукт Сумщини, його ...
1576275
  Феленчак Ю.Б. Фактори формування ризиків демографічних втрат: класифікація та аналіз // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.13. – С. 314-319. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1576276
  Євграфова Є. Фактори формування системи національного законодавства // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 118-122
1576277
   Фактори формування складу сучасних донних осадків р. Інгулець / І.М. Малахов, Т.М. Альохіна, А.О. Бобко, В.В. Іванченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1576278
   Фактори формування стратегічних альянсів / В.М. Орлов, А.Д. Петрашевська, К.Ю. Драган, К.В. Статірова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 76-81. – ISSN 2222-4459
1576279
  Коломієць Д.І. Фактори формування сучасного лідера // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 49-57
1576280
  Кисарець І.А. Фактори формування та підтримки міжнародного іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 184-190
1576281
  Швидкий С. Фактори формування та розвитку духовної культури населення української Слобожанщини // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 30-39. – ISSN 0130-6936
1576282
  Бараник З.П. Фактори формування та розвитку ринку освітніх послуг / З.П. Бараник, Ю.В. Кикош // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 129-138
1576283
  Гринюк О.Ю. Фактори формування територіально-рекреаційної системи Львівського Передкарпаття // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 240-249. – Бібліогр.: 11 назв
1576284
  Науменкова С. Фактори формування фінансової стійкості страхової організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.110-111. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суть фінансової стійкості страхової компанії. Викладені фактори, що впливають на фінансову стійкість страхової компанії. The essence of financial stability of insurance company is considered. The factors which influence on financial ...
1576285
  Чалникова І І. Фактори формування ціни на інноваційний продукт // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.387-391. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1576286
  Клименко А.В. Фактори функціонування державної житлової політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 118-119. – Бібліогр.: 10 назв
1576287
  Радченко Г.Д. Фактори, з якими асоціюється регрес ураження органів-мішеней на фоні терапії фіксованою комбінацією периндоприлу / амлодипіну в гіпертензивних пацієнтів залежно від наявності ішемічної хвороби серця / Г.Д. Радченко, Л.О. Муштенко, Ю.М. Сіренко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (52). – С. 43-58. – ISSN 2224-1485
1576288
   Фактори, що визначають безпечний стан об"єкта "Укриття" у складі нового безпечного конфайнмента / А. Бертольд, Є. Веселов, С. Кондратьєв, І. Кутіна, Л. Кюхлер // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 30-38. – ISSN 1813-3584


  "Представлено результати аналізів: граничних умов по поточних та потенційних небезпечних впливах об’єкта «Укриття» (викид радіоактивних речовин, вихід іонізуючого випромінювання, гіпотетичні аварійні події з виникненням критичності, обвалення ...
1576289
  Ковальчук Н.О. Фактори, що визначають структуру капіталу вітчизняних підприємств у мінливих умовах господарювання / Н.О. Ковальчук, Ю.І. Федорук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 364-370. – ISSN 2222-4459
1576290
  Шевчук О. Фактори, що впливають на вживаність субстантивної конструкції NN у текстах художньої прози сучасної англійської мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 114-118. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1576291
  Ковтун О.А. Фактори, що впливають на глобальні зміни у світовому сільському господарстві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 49-54. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1576292
  Павлюк К.В. Фактори, що впливають на доходи державного бюджету / К.В. Павлюк, О.О. Василик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-34. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджуються фактори, що впливають на доходи державного бюджету.
1576293
  Зварич І. Фактори, що впливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів в умовах навчально-науково- виробничого комплексу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 144-149. – ISSN 2308-4634


  У статті визначені фактори що впливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів (в подальшому – молодших бакалаврів) в умовах навчально-науково-виробничого комплексу та з’ясовано роль практики у фаховій підготовці молодого фахівця в ...
1576294
  Сідор М.І. Фактори, що впливають на зміст бюджетного процесу в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 68-75. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1576295
   Фактори, що впливають на контроль артеріального тиску в пацієнтів з ренопаренхімною та есенціальною артеріальною гіпертензією / Г.Д. Радченко, Т.Г. Слащева, Л.О. Муштенко, Ю.М. Сіренко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 27-38. – ISSN 2224-1485
1576296
  Петриченко П.А. Фактори, що впливають на маркетинг відносин і корпоративний імідж туристичних підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 255-261 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
1576297
  Ткаченко Є.В. Фактори, що впливають на мовну політику // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 72-77
1576298
  Клименко Н. Фактори, що впливають на надійність функціонування системи державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 124-137.
1576299
  Зайцев Д.В. Фактори, що впливають на підготовку механізованих (танкових) підрозділів у локальних війнах і збройних конфліктах сучасності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 69-73


  Стаття присвячена аналізу факторів, що впливають на підготовку механізованих (танкових) підрозділів у локальних війнах і збройних конфліктах сучасності. В статті визначені основні групи внутрішніх та зовнішніх факторів, що визначають етап підготовки ...
1576300
   Фактори, що впливають на показники крові в осіб студентського віку / Д.О. Йоненко, А.П. Кардаш, А.О. Нечипоренко, А.С. Погрібняк, Я.О. Юрченко // Актуальні питання біології та медицини : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, 30-31 трав. 2019 р. / Черкас. держ. обладмін., Черкас. міська рада ; М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.Л. Соколенко (голова) та ін.]. – Черкаси : Белінська О.Б., 2019. – С. 16-17
1576301
  Окасса Муеле Седел Фактори, що впливають на появу та розвиток торгово-розважальних центрів в республіці Конго / Окасса Муеле Седел, Ю. Хараборська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 62. – С. 314-321. – ISSN 2077-3455


  У статті розглянуто географічні, соціальні, природно-кліматичні, етнічні та економічні особливості Конго. Проведено невеликий статистичний та історичний аналіз. Наведено та розглянуто основні фактори, що впливають на формування, розміщення та ...
1576302
  Русских Т. Фактори, що впливають на створення джерел митного права України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 277-282. – ISSN 1561-4999
1576303
  Панова І.В. Фактори, що впливають на утворення системи інформаційного права та формування ії змісту // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (26). – С. 9-15. – ISSN 2616-6798
1576304
  Гвоздик П. Фактори, що впливають на формування джерел екологічного права України та їх реалізацію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 345-352. – ISSN 0132-1331
1576305
  Продан Т. Фактори, що впливають на формування злочинної поведінки жінок // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 260-263. – ISSN 2663-5313
1576306
  Авакян Т. Фактори, що впливають на формування та реалізацію державної політики: теоретичні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 123-124. – ISBN 978-617-7069-28-6
1576307
  Обиночна З. Фактори, що впливають на формування центрів для спільного тимчасового перебування осіб похилого віку та дітей-сиріт // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 79. – С. 274-282. – ISSN 2076-815X


  Здійснена спроба виявлення основних факторів, які впливають на формування центрів для спільного тимчасового перебування осіб похилого віку та дітей-сиріт, проведена систематизація та наведена коротка характеристика кожного з них. Виявлені фактори ...
1576308
  Козленко Т. Фактори, що зумовлюють динаміку курсу національної валюти України // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.9-11
1576309
  Вакарюк Л. Фактори, що зумовлюють соціальну сутність правового режиму в трудовому праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 116-121. – ISSN 2307-8049
1576310
  Зінов"єв Ф.В. Фактори, що обмежують діяльність менеджера, і їхнє подолання / Ф.В. Зінов"єв, В.М. Устименко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 23-25 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1576311
  Мельник С.М. Фактори, що обумовлюють ступінь деталізації процесуальної форми юридичної відповідальності за адміністративним правом // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 121-124. – ISSN 2219-5521
1576312
  Пророк В.В. Фактори, що регулюють використання рослиною високо- та низькоселективного каналів надходження цезію та калію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  На основі результатів досліджень у природних умовах встановлено, що якщо рослина не відчуває дефіциту калію, то калій надходить до рослини переважно по низькоселективним канапам. При нестачі калію в рослині вона використовує також високоселективні ...
1576313
  Міхов Л.І. Фактори, що формують корпоративну культуру / Л.І. Міхов, О.С. Пєтков // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – № 1 (33). – C. 69–74. – ISSN 1997-4167
1576314
  Мельник В.І. Фактори, які впливають на якість забезпечення економічної безпеки держави // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 83-89. – ISSN 2222-5374
1576315
  Константінова О. Фактори, які сприяють здійсненню шахрайства з фінансовими ресурсами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 91-95.
1576316
  Троян П. Факториальная экология / П. Троян; Под ред.В.А.Межжерина. – Київ : Вища школа, 1989. – 230с.
1576317
  Ключникова И.А. Факториальный анализ оборота средств предприятия. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ключникова И.А.; Ростов. н/Д гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1972. – 30л.
1576318
  Немец Александр Григорьевич Факторизационные теоремы в теории размерности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Немец Александр Григорьевич; МГУ. – М., 1977. – 8л.
1576319
  Петрачук А.П. Факторизация и дополняемость в алгебрах ли и ассоциальных алгебрах : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Петрачук А. П.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1999. – 274л. – Бібліогр.:л.259-274
1576320
  Беркович Л.М. Факторизация и преобразования обыкновенных дифференциальных уравнений / Л.М. Беркович ; под ред. Н.Х. Розова. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1989. – 191, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 185-189 (114 назв.). – ISBN 5-292-00254-2
1576321
  Матевосян Гамлет Унанович Факторизация и распределение значений мероморфных функций в многосвязных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Матевосян Гамлет Унанович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 9л.
1576322
  Радюшкин А.Б. Факторизация и формакторы адронов в квантовой хромодинамике. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радюшкин А.Б.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1987. – 16л.
1576323
  Шубин М.А. Факторизация матриц, зависящих от параметра, и уравнения Винера-Хопфа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Шубин М.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Отд. матем. мех.-мат. ф-та. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1576324
  Джрбашян А.М. Факторизация, переметрические представления и граничные свойства некоторых общих классов мероморфных в полуплоскости функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Джрбашян А.М.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1983. – 14л.
1576325
  Кучма М.І. Факторизації симетричних матриць над кільцями многочленів з інвалюцією : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Кучма М.І.; КУ ім. Т.Шевчена. – К., 2000. – 16л.
1576326
  Петравчук Анатолій Петрович Факторизація і доповнюваність в алгебрах лі та асоціативних алгебрах : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.06 / Петравчук Анатолій Петрович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 32л.
1576327
  Валєєв К.Г. Факторизація лінійних диференціальних рівнянь з відхиляючимся аргументом / К.Г. Валєєв, О.Л. Карелова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено достатні умови факторизації системи лінійних диференціальних рівнянь з сталими коефіцієнтами і сталими комплексними відхиленнями аргумента.
1576328
  Щедрик В.П. Факторизація матриць над кільцями елементарних дільників : [монографія] / В.П. Щедрик ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАНУ, 2017. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 296-303. – ISBN 978-966-02-8035-9
1576329
  Джалюк Н.С. Факторизація матриць над поліноміальними та близькими до них кільцями : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Джалюк Н.С. ; М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1576330
  Гончаренко В.Ю. Факторизація обернених матриць розрідженими матрицями // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 94-100. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1576331
  Кучма М.І. Факторизація симетричних матриць над кільцями многочленів з інволюцією : 01.01.06: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Кучма М. І.; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 119л. – Бібліогр.: С. 112-119
1576332
  Култаєв Турсунпулат Факторизація та дослідження стійкості розв"язків лінійних диференціальних та різницевих рівнянь : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Култаєв Турсунпулат; КУ ім.Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 12л.
1576333
  Грицюк Віра Іллівна Факторизовані методи і алгоритми ідентифкації об`єктів управління при коррельованих вимірюваннях : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Грицюк Віра Іллівна; Харків. держ. техн. уні-тет радіоелектроніки. – Х., 1995. – 24л.
1576334
  Замолодчиков Алексей Борисович Факторизованное рассеяние в асимптотическ-свободных двумерных моделях квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Замолодчиков Алексей Борисович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 12л.
1576335
  Аксак Наталия Георгиевна Факторизованные проекционные алгоритмы идентификации динамических объектов : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Аксак Наталия Георгиевна; Харьков. госуд. техн. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1993. – 14л.
1576336
  Гвоздев Б.З. Факторинг / Б.З. Гвоздев. – Москва : Тандем, 2000. – 160с. – ISBN 5-88-128-046-6
1576337
  Вовчак О.Д. Факторинг : навчальний посібник / О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків. – Київ : Знання, 2012. – 247, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 205-247. – Бібліогр.: с. 196-204. – ISBN 978-966-346-998-0
1576338
  Гнип А. Факторинг vs відступлення права вимоги? чи поставлена фінальна крапка у тривалій дискусії? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1576339
  Курінна О.В. Факторинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 212-222. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1576340
  Пальчук О. Факторинг в Україні: стан та проблеми розвитку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 159-170. – ISSN 1818-5754
1576341
  Казакова М.О. Факторинг на ринку фінансових послуг України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 44 : Економічні студії. – С. 41-45


  Визначено сутність факторингу та його роль як перспективного механізму фінансування підприємницької діяльності в Україні
1576342
  Момот Л. Факторинг та перспективи його розвитку в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 126-130. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 1). – ISSN 2306-4420
1576343
  Токунова А. Факторинг та система матеріально-технічного постачання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 148-151
1576344
  Бєлкін Л. Факторинг та цесія: проблеми розмежування // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 5 (63), травень. – С. 35-39
1576345
  Буценко І.М. Факторинг у міжнародній торгівлі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.53-55. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1576346
  Гриценко В. Факторинг як ефективний інструмент підтримки бізнесу // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 60-75. – ISSN 1605-2005
1576347
  Дацко К.П. Факторинг як ефективний інструмент управління в умовах кризи неплатоспроможності // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 43-49. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
1576348
  Шудрик В.А. Факторинг як засіб оптимізації розрахунків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 287-291. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1576349
  Токунова А. Факторинг як засіб підвищення ефективності використання публічної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 62-67
1576350
  Глущенко С.В. Факторинг як інструмент отримання короткострокових капіталів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 81 : Економічні науки
1576351
  Богач Ю.Ю. Факторинг як метод попередження валютних ризиків / Ю.Ю. Богач, Х.С. Передало // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 246-251. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1576352
  Криховецька З.М. Факторинг як перспективний механізм фінансування бізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 123-130. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1576353
  Пальчук О.І. Факторинг як специфічна фінансова послуга // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 168-173. – ISSN 0321-0499
1576354
  Бондаренко П. Факторинг як фінансовий важель суб"єктів господарювання // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 2 (210). – С. 5-19
1576355
  Стельмах М. Факторинг як форма управління деюіторською заборгованістю підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 327-332. – ISSN 1993-0259
1576356
  Токунова А. Факторинг: господарське або цивільне право? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Дискусія щодо господарсько-правової природи договору триває".
1576357
  Левченко О.М. Факторинг: методика облікового процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 219-233. – ISSN 1993-6788
1576358
  Внукова Н. Факторинг: проблеми та шляхи розвитку в Україні : слово науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1576359
  Остафіль О. Факторинг: теоретичні основи та практичне засосування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 261-265. – ISBN 966-7574-11-3
1576360
  Сисоєв О.В. Факторинг: функціональний аналіз // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 146-150
1576361
  Бєліков Олег Факторингові операції // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 95-98.
1576362
  Полюхович В. Факторингові операції банків: особливості оподаткування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 27-30. – ISSN 2308-9636
1576363
  Шпаргало Г.Є. Факторингові операції в Україні: проблеми та перспективи / Г.Є. Шпаргало, Н.В. Наконечна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 226-230. – ISSN 0321-0499
1576364
  Матросова Л.М. Факторингові послуги в сучасних економічних умовах / Л.М. Матросова, В.М. Ларін // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 108-110. – ISSN 1729-7206
1576365
  Конторщикова О. Факторингові послуги як інструмент управління дебіторською заборгованістю // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.11-12
1576366
  Андрійчук Ф.Ю. Факторингові послуги: закордонний досвід і практика українських банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 239-245


  The article analyses the home and foreign practice of factoring services in banking; provides a brief survey of the history of factoring services development in Ukraine. There is some proposed changing for the definition of factoring in the Ukrainian ...
1576367
  Гудзинська Л.Ю. Факторингові послуги: реалії надання банківськими установами в Україні / Л.Ю. Гудзинська, Д.Д. Кривенко // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 1 (7). – С. 38-41. – ISSN 2076-4561
1576368
  Фауре Е.В. Факторіальне кодування з декількома контрольними сумами // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 104-113. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1576369
  Горбачик А.П. Факторіальний дизайн опитування при вивченні сприйняття справедливості розподілу державної підтримки серед соціально відторгнутих груп: результати пілотного дослідження / А.П. Горбачик, І.І. Локтєва // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (54). – C. 7-19. – ISSN 1681-116Х
1576370
  Чвартацький О. Факторізація інтегральних операторів та нелінійні інтегровні моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-32. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Отримано факторизацію матричних інтегральних операторів бінарних перетворень Вольтерра скінченного порядку. Профакторизовано матричний оператор перетворень Фредгольма скінченного рангу за допомогою матричних фредгольмівських операторів перетворень ...
1576371
  Дармосюк В.М. Факторкільця нетерових напівдосконалих кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Нехай R радикал Джекобсона черепичного порядку А. Ми довели, що черепичний порядок А є спадковим тоді і тільки тоді, коли факторкільце A/R2 є праворядним. Побудовано приклад черепичного порядку А, такого що А/І є праворядним, але А не є ...
1576372
  Кулєшова Н.В. Факторна модель значущих чинників макросередовища туристичних підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 246-254 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
1576373
  Чубай В.М. Факторна модель оцінювання конкурентно-спроможності машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 156-163 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1576374
  Пирог О.В. Факторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 16, серпень. – С.40-43. – ISSN 2306-6814
1576375
  Сімахова А. Факторна модель соціального розвитку Білорусі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 81-90. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1576376
  Давиденко В. Факторна структура довіри: досвід емпіричного аналізу / В. Давиденко, Г. Ромашкіна // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 40-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1576377
  Кідалова М.М. Факторна структура емоційних бар"єрів спілкування підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 49-55
1576378
  Лісовенко А.Ф. Факторна структура особистостей, схильних до заздрості різного ступеню // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 54-60. – ISSN 2310-4368
1576379
  Кічук А. Факторна структура психоемоційного здоров"я студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 21-25. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1576380
  Стрільчук Ю.І. Факторний аналіз банківського кредитування населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 226-231
1576381
  Гальків Л.І. Факторний аналіз вартості освітніх послуг ВНЗ у контексті розвитку людського капіталу / Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 371-377. – ISSN 1993-6788


  У статті описано динамічні зміни у конкурентному середовищі ВНЗ України та обгрунтовано їх роль у розвитку людського капіталу.
1576382
  Парасій-Вергуненко Факторний аналіз виконання бюджетів витрат закладів вищої освіти: методичні аспекти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 85-97 : табл., рис. – Бібліогр.: Ббліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1576383
  Ланченко Є.О. Факторний аналіз впливу ефективності господарювання на розвиток інвестиційних процесів в аграрних підприємствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 92-98
1576384
  Бугір Л.М. Факторний аналіз впливу підприємництва на розвиток регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1576385
  Захожай К.В. Факторний аналіз динаміки видатків держбюджету України протягом 2002-2001 років // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 256-263 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1576386
  Беркут О.В. Факторний аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 229-234. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1576387
  Папка О.С. Факторний аналіз екологічної ніші ваточника сирійського (Asclepias syriaca L.) як основа прогнозу поширення на землях сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Папка Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1576388
  Демченко Т.А. Факторний аналіз ефективного формування і використання оборотних активів фармацевтичних промислових підприємств : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 105-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1576389
  Тенюх З. Факторний аналіз ефективності діяльності підприємств державного сектора економіки України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 358-361. – ISSN 1993-0259
1576390
  Купріянчик І. Факторний аналіз загроз та ризиків екологічної безпеки сільськогосподарського землекористування // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 7-15. – ISSN 2410-0919
1576391
  Меренкова О. Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму / О. Меренкова, Т. Медвідь, А. Бойко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 46-52
1576392
  Параниця Н.В. Факторний аналіз наджоджень податку на прибуток у регіональний бюджет / Н.В. Параниця, В.А. Таращенко, О.В. Карева // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 92-95 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1576393
  Мельник Л.Л. Факторний аналіз прибутковості сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 7-15. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1576394
  Винничук Т.С. Факторний аналіз прибутку як необхідна складова фінансового менеджменту на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 41-45
1576395
  Грабовецький Б.Є. Факторний аналіз продуктивності праці на основі економіко-статистичних моделей / Б.Є. Грабовецький, О.В. Мороз, Л.М. Благодир // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13.
1576396
  Грабовецький Б.Є. Факторний аналіз продуктивності праці на основі економіко-статистичних моделей / Б.Є. Грабовецький, О.В. Мороз, Л.М. Благодир // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  Робота присвячена використанню економіко-статистичних моделей для проведення факторного аналізу як засобу пошуку резервів виробництва. Наведено методику здійснення факторного аналізу продуктивності праці на основі економіко-статистичної моделі, за ...
1576397
  Макуц Т.Б. Факторний аналіз психологічної та техніко-тактичної підготовленості тенісистів на етапі спеціалізованої базової підготовки / Т.Б. Макуц, Н.Л. Височіна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1576398
  Макуц Т.Б. Факторний аналіз психологічної та техніко-тактичної підготовленості тенісистів на етапі спеціалізованої базової підготовки / Т.Б. Макуц, Н.Л. Височина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 25-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1818-9172
1576399
  Гальчинський Л.Ю. Факторний аналіз ринку програмного забезпечення України / Л.Ю. Гальчинський, В.В. Луговець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 155-159. – ISSN 2222-4459
1576400
  Садова У. Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці / У. Садова, Л. Семів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 92-103. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISSN 1562-0905
1576401
  Долгова К.С. Факторний аналіз розвитку дитячого туризму в Україні: визначення динамічних факторів за методикою PEST-аналізу // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 202-204. – ISBN 978-966-285-399-5
1576402
  Іванець С.Ю. Факторний аналіз структурної трансформації промисловості України у перехідний період // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 210-219


  У статті проводиться факторний аналіз структурних зрушень у промисловості України з 1991 до 2002 р. Завдяки спеціальній методиці дана кількісна оцінка впливу цін та реальних обсягів виробництва на зміну питомої ваги галузей у структурі промисловості. ...
1576403
  Краснікова Л. Факторний аналіз та аналіз головних компонентів у вимірюванні "інфраструктурної" бідності / Л. Краснікова, Б. Поворозник // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 34-40.
1576404
  Брайчевський Ю.С. Факторний аналіз у дослідженнях з геограіфії зовнішньої торгівлі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 58-65
1576405
  Брайчевський Ю.С. Факторний аналіз у дослідженнях з географії зовнішньої торгівлі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 58-64 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1576406
  Загорянська О.Л. Факторний аналіз фінансового стану промисловості України / О.Л. Загорянська, Л.І. Демченко, Т.Ю. Жарко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 56-61. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1576407
  Чміль Г.Л. Факторний аналіз фонду оплати праці персоналу компанії індустрії гостинності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 36-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1576408
  Журавльова І.В. Факторний аналіз функціонування інтелектуального капіталу підприємств машинобудування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 116-124 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1576409
  Чмутова І. Факторний аналіз функціонування капіталу підприємства / І. Чмутова, О. Лебідь // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 252-259. – ISSN 1993-0259
1576410
  Запорожан Л.П. Факторний аналіз функціонування комплексу побутового обслуговування населення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 30-32. – ISBN 0868-6965
1576411
  Моряк П. Факторний метод обліку витрат на виробництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 733-737. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1576412
  Бєлоусова Н.Б. Факторний, ціннісний та методологічний підходи до визначення інформаційної безпеки держави / Н.Б. Бєлоусова, Н.С. Крилова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.95-102. – Бібліогр. в кінці ст.
1576413
  Форманюк Юлія Валеріївна Факторні моделі інфантильних проявів особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 61-67 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1576414
  Бабій Олександр Іванович Факторні моделі особистості із відчуттям особистісної безпеки/небезпеки // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 54-60 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1576415
  Воронін І. Факторні умови здійснення інвестиційної діяльності : слово практикам / І. Воронін, Ю. Денисенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 62-64
1576416
  Бейдик О.О. Факторній аналіз формування потоків в"їздного туризму України / О.О. Бейдик, Н.О. Новосад // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 44-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1576417
  Хохлов В. Факторно-кореляційний аналіз депозитів домашніх господарств у кризовий період // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 33-37
1576418
  Городянська Л.В. Факторно-критеріальна модель відтворення інтелектуальних ресурсів у системі обліку : Бухгалтерський облік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С.112-119 : Табл., рис. – Бібліогр.: Біюліогр.: 8 назв
1576419
  Колос К.Р. Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності комп"ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 80-92. – ISSN 1998-6939


  У дослідженні обгрунтовано необхідність комплексного оцінювання ефективності комп"ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти.
1576420
  Жалелева Р. Факторно-целевой подход к реализации инновационной индустриализации экономики Казахстан / Р. Жалелева, Р. Габдуллин, А. Завалишина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 323-333. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1576421
  Холодовский Владимир Евгеньевич Факторные отображения равномерных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Холодовский Владимир Евгеньевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
1576422
  Иберла К. Факторный анализ / К. Иберла. – Москва, 1980. – 399 с.
1576423
  Белонин М.Д. Факторный анализ в геологии / авт.: М.Д. Белонин, В.А. Голубева, Г.Т. Скублов. – Москва : Недра, 1982. – 264 с.
1576424
   Факторный анализ в нефтяной геологии. – М, 1971. – 56с.
1576425
  Трухаев Факторный анализ в организационных системах. / Трухаев, И.С. Горшков. – М., 1985. – 185с.
1576426
  Длин А.М. Факторный анализ в производстве / А.М. Длин. – М., 1975. – 328с.
1576427
  Мамедов Р.Ш. Факторный анализ и пути мобилизации резервов роста производительности труда в промышленности сборного железобетона Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Мамедов Р.Ш.; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниат-Заде. – Баку, 1968. – 31л.
1576428
  Пушков В.П. Факторный анализ как метод классификации и изучения внутреннего строя крестьянских хозяйств. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.00.07.00.09 / Пушков В.П.; МГУ. – М, 1981. – 23л.
1576429
  Лоули Д. Факторный анализ как статистический метод / Д. Лоули, А. Максвелл. – М., 1967. – 144с.
1576430
  Чтецов В.П. Факторный анализ некоторых морфологических особенностей человека : Автореф... канд. биол.наук: / Чтецов В.П.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1962. – 20л.
1576431
   Факторный анализ прибыли предприятий и объединений. – М, 1976. – 70с.
1576432
  Благуш П. Факторный анализ с обобщениями / П. Благуш ; пер. с чеш. Ю.А. Данилова ; вступ. ст. Б.Г. Миркина. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 236-247. – (Библиотечка иностранных книг для экономистов и статистиков). – ISBN 5-279-00060-4
1576433
  Ванинский А.Я. Факторный анализ хозяйственной деятельности / А.Я. Ванинский. – Москва, 1987. – 143с.
1576434
  Бужимская Е.А. Факторный анализ эффективности использования основных средств предприятий / Е.А. Бужимская, А.В. Оверчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 90-96. – ISSN 2222-4459
1576435
   Факторный анализ эффективности производства. – М, 1973. – 111с.
1576436
  Новицкий Н.А. Факторный анализ эффективности размещения произодства : монография / АН СССР ; Госплан СССР ; Совет по изучению производительных сил ; Н.А. Новицкий ; [отв. ред. В.К. Савельев]. – Москва : Наука, 1982. – 128 с. – (Проблемы советской экономики)
1576437
   Факторный анализ эффективности сельскохозяйственного производства. – Минск, 1983. – 216с.
1576438
  Окунь Я. Факторный анализ. / Я. Окунь. – М., 1974. – 200с.
1576439
  Пикунова Лариса Михайловна Факторный и кластерный анализ показателей гемодинамики и микроциркуляции в оценке тяжести состояния и прогнозирования исходов хирургического лечения больных пороками сердца : Автореф... канд. биол.наук: 06.13.09 / Пикунова Лариса Михайловна; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1984. – 23л.
1576440
  Адамов В.Е. Факторный индексный анализ : (методология и проблемы) / В.Е. Адамов. – Москва : Статистика, 1977. – 199 с. – Список лит.: с. 198. – (Математическая статистика для экономистов)
1576441
   Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. – Москва : Финансы и кредит, 1989. – 215с.
1576442
  Гудзенко С.В. Факторстепені симетричної групи зліченного степеня : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гудзенко Станіслав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 120 л. – Бібліогр.: л. 112-120
1576443
  Гудзенко С.В. Факторстепені симетричної групи зліченного степеня : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гудзенко Станіслав Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1576444
  Дума В.В. Факторстепені циклічних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Описується з точністю до ізоморфізму всі факторстепені скінченної циклічної групи.
1576445
  Демченко Т.С. Факторы активизации государственного контроля высшего образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 11. – С. 45-53. – ISSN 1561-2465


  Анализируются факторы, обусловливающие активизацию государственного контроля высшего образования; раскрывается их содержание; на основе результатов экспертного опроса, анализа научной и статистической информации обосновывается необходимость оказания ...
1576446
  Поляков Ю.Е. Факторы влияния гидрообработки угля на разгрузку призабойной части массива / Ю.Е. Поляков, О.А. Усов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 166-172 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1576447
  Штанько В.И. Факторы влияния глобализации и информатизации на состояние современной демократии / В.И. Штанько, А Л. Тихонова, Т.Г. Комарова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 5-12. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1576448
  Максимова О.Н. Факторы влияющие на развитие инновационной деятельности / О.Н. Максимова, О.И. Мажарцева // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-87. – ISSN 1728-8878
1576449
  Курец В.К. Факторы внешней среды, определяющие заморозкоустойчивость растений, их экспериментальное моделирование. : Автореф... кан. биол.наук: 101 / Курец В. К.; Иркут. гос. ун-т им. А, А, Жданова. – Иркутск, 1971. – 27л.
1576450
  Штых Ю.Г. Факторы возникновения многозначности в каламбуре // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 90-94. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1576451
   Факторы всестороннй интенсификации и повышения эффективности социалистического производства. – Калинин, 1984. – 156с.
1576452
  Кобозева И.М. Факторы выбора изъяснительных союзов как, что, чтобы (опыт типологически ориентированного формального анализа) / И.М. Кобозева, Д.В. Попова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 21-34. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Распределение союзов как, что, чтобы в предложениях с изъяснительными придаточными в рус. языке описано, но его объяснение на общей типологической базе остается актуальной задачей. Анализируются три подхода, в центре внимания каждого из которых ...
1576453
  Чейлахян М.Х. Факторы генеративного развития растений / М.Х. Чейлахян. – М., 1964. – 59с.
1576454
  Сергейчик С.И. Факторы гражданской социализации учащейся молодежи // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.107-111. – ISSN 0132-1625
1576455
  Староверова И.В. Факторы девиации сознания и поведения российской молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.107-116. – ISSN 0132-1625
1576456
  Пантин В.И. Факторы дестабилизации современного мирового порядка и политические риски для России // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 17-25. – ISSN 0869-0499
1576457
  Пальян З. Факторы динамики рождаемости в Украине: статистическая оценка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-58. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  В работе представлены результаты статистического оценивания влияния демографических и медико-биологических факторов на динамику рождаемости в Украине. Мультипликативная модель рождаемости Бонгаартса позволяет оценить роль каждой детерминанты в ...
1576458
  Кузина И.И. Факторы доверия политическим институтам: теоретические подходы и индикаторы // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 70-75. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
1576459
  Дояренко А.Г. Факторы жизни растений / А.Г. Дояренко. – М, 1966. – 280с.
1576460
  Макаровский М. Факторы замедления темпов валютной интеграции и направления их преодоления // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 27-34. – ISSN 2074-6040


  В статье проведен анализ внешних и внутренних факторов, которые вызывают замедление темпов валютной интеграции, и выявлены основные причины их возникновения. Показано, что все эти факторы имеют такой характер своего действия, что могут быть преодолены ...
1576461
  Мелконян Д.В. Факторы и динамика изменчивости фильтрационных свойств пород острова Змеиный / Д.В. Мелконян, Е.А. Черкез, Е.О. Смирнова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 172-184 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1576462
  Магрицкий Д.В. Факторы и закономерности многолетних изменений стока воды, взвешенных наносов и теплоты на нижней Лене и Вилюе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 85-95 : рис., табл. – Библиогр.: с. 94. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1576463
   Факторы и источники роста эффективности общественного производства. – М, 1979. – 341с.
1576464
  Лебедева Л.Ф. Факторы и механизмы обеспечения социальной безопасности в начале XXI века (опыт США) // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 25-35. – ISSN 0321-2068
1576465
   Факторы и механизмы регуляции развития бактериальных популяций : Сборник научных трудов. – Свердловск, 1990. – 131с.
1576466
   Факторы и механизмы устойчивости геосистем. – Москва, 1989. – 333с.
1576467
   Факторы и модификации углеводородного состояния почв / А.Н. Геннадиев, Ю.И. Пиковский, А.П. Жидкин, Р.Г. Ковач, Т.С. Кошовский, М.А. Смирнова, Н.И. Хлынина, А.С. Цибарт // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1314-1329 : рис., табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0032-180Х
1576468
   Факторы и мотивы демографического поведения. – Рига, 1984. – 291с.
1576469
  Фаддеев А.М. Факторы и предпосылки размещения газотурбинных и парогазовых электростанций в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 40-48 : рис., табл. – Библиогр.: с. 46-48. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
1576470
   Факторы и принципы физико-географического районирования полярных областей Земли. – Л, 1974. – 128с.
1576471
   Факторы и процессы ландшафтообразования. – Москва, 1986. – 125с.
1576472
   Факторы и процессы ландшафтообразования. – Москва, 1988. – 146с.
1576473
  Лагеда П.Р. Факторы и рациональные направления дальнейшего развития сланцехимической промышленности в Эстонской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Лагеда П.Р.; Гос. ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров Эстон. ССР. Таллин. политехн. ин-т. – Таллин, 1963. – 29л.
1576474
   Факторы и тенденции развития структуры народного хозяйства СССР. – М, 1977. – 392с.
1576475
   Факторы и условия повышения эффективности общественного производства. – Грозный, 1984. – 132с.
1576476
  Лебедева Л.Ф. Факторы и условия трансатлантической интеграции / Л.Ф. Лебедева, Г.Ф. Фейгин // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 5 (545). – С. 7-16. – ISSN 0321-2068


  В статье рассматриваются факторы и условия трансатлантической интеграции в условиях расширения экономических взаимосвязей, изменения глобального баланса сил, усложнения региональных интеграционных процессов и не менее важных сдвигов в самих США и в ЕС.
1576477
  Ипатов А.П. Факторы и условия формирования инновацинной системы российской экономики // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 58-63. – ISSN 1728-8878
1576478
  Данова Г.З. Факторы и условия формирования конкурентоспособного выпускника // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 35-46. – ISSN 1609-4646
1576479
  Илимбетова А.А. Факторы и экономические последствия женской трудовой миграции в Россию // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 89-100. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
1576480
  Мироненко О. Факторы издержек защиты занятости для работодателей (эмпирическое исследование по межстрановой выборке предприятий) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 127-143. – ISSN 0042-8736


  У статті показано, від чого залежить величина витрат, які несуть роботодавці у зв"язку з виконанням вимог законодавства про захист зайнятості. Емпіричне дослідження 50 тис. підприємств з 93 країнах за 2005-2011 рр. показало, що витрати захисту ...
1576481
  Филипишин И.В. Факторы инвестиционно-инновационной деятельности промышленных предприятий // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 111-114. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1729-7206
1576482
  Бословяк С.В. Факторы инвестиционной привлекательности предприятия как основа совершенствования методического инструментария ее оценки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 113-115. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857


  В статье рассмотрены основные подходы к определению инвестиционной привлекательности предприя-тия и факторам, ее определяющим. Предложено дифференцировать способы внешнего инвестирования в зависимости от возможности формирования инвестиционных ресурсов ...
1576483
  Сапир Е. Факторы инновационной среды российской экономики: геоэкономический и геокультурный контекст // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 155-178. – ISSN 1607-7334
1576484
   Факторы итенсификации общественного производства. – Свердловск, 1983. – 151с.
1576485
   Факторы итенсификации экономики региона. – К, 1987. – 79с.
1576486
  Троицкая О. Факторы конфликтности нового мирового порядка // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 115-119. – ISSN 0131-2227
1576487
  Тучков С.М. Факторы легитимности политических технологий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.8-14. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1576488
  Герасимчук В.И. Факторы лидерства на мировом рынке машиностроительной продукции // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 84-104. – ISSN 2218-4511
1576489
  Вальков В.О. Факторы локализации и прогноз оруденения / В.О. Вальков, В.Е. Бойцов. – Москва, 1991. – 232с.
1576490
  Бойцов В.Е. Факторы локализации и прогноз оруденения / В.Е. Бойцов, В.О.Вальков, А.А. Фролов. – Москва : Недра, 1991. – 232, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 232-233 (43 назв.). – ISBN 5-247-02176-2
1576491
  Вершинина М.И. Факторы межгосударственного сотрудничества в контексте основных теоретических парадигм // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.5-20. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1576492
  Кропачев А.М. Факторы миграциии и осаждения малых элементов в зоне гипергенса / А.М. Кропачев. – Пермь, 1973. – 154с.
1576493
  Кошелева Н.Е. Факторы накопления тяжелых металлов и металлоидов на геохимических барьерах в городских почвах / Н.Е. Кошелева, Н.С. Касимов, Д.В. Власов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 536-553 : рис., табл. – Библиогр.: 65 назв. – ISSN 0032-180Х
1576494
  Литвинов Н.А. Факторы насаживания и инкубации яиц у некоторых видов диких и домашних птиц. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Литвинов Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – л.
1576495
  Сичивица О.М. Факторы научного прогресса / О.М. Сичивица. – Воронеж, 1974. – 263 с.
1576496
  Леонтьев Б.Б. Факторы непрозрачности кризиса // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (20). – С. 22-41. – ISSN 1990-9780
1576497
  Джанелидзе П.И. Факторы нравственного воспитания учащихся : Автореф... докт. пед.наук: / Джанелидзе П. И.; Тибл.ГУ. – Тбилиси, 1965. – 44л.
1576498
  Понировский В.Н. Факторы оздоровления ячменя от головни. : Автореф... канд. биол.наук: / Понировский В.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. НИИ биологии. – Харьков, 1964. – 17л.
1576499
  Тронов М.В. Факторы оледенения и развития ледников / М.В. Тронов. – Томск, 1972. – 235с.
1576500
  Синяченко О.В. Факторы определяющие эффективность медикаментозного лечения хронической ревматической болезни сердца / О.В. Синяченко, Г.С. Такташов // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 56-62. – ISSN 1605-7295
1576501
  Сидорчнко В.Ф. Факторы опредлеяющие размер спасательного вознаграждения по международному морскому праву. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.716 / Сидорчнко В.Ф.; ЛГУ.. – Л., 1971. – 22л.
1576502
   Факторы оптимизации произвольной регуляции когнитивной деятельности в процессе тренировки / М.В. Зотов, В.М. Рпетрукович, И.С. Ахмедова, Н.С. Паламарчук // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 17-31. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1576503
  Будагов Р.С. Факторы отягощения исходов комбинированных радиационно-термических поражений (экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.01 / Будагов Роберт Суренович ; Акад. мед. наук СССР ; Науч.-исслед. ин-т мед. радиологии. – Обнинск, 1986. – 40 с. – Библиогр.: 31 назв.
1576504
   Факторы педагогической запущенности и психологические вопросы коррекции делинкветного поведения несовершеннолетних. – Воронеж, 1983. – 142с.
1576505
  Адамов Н.П. Факторы плодородия русского чернозема / Н.П. Адамов. – Санкт-Петербург : Тип. СПб. акц. общ. печ. дела в России "Слово"
Ч. 1 : Климат и физические свойства. – 1904. – [2], 329, [3] с. – Дефект:не вистачає останніх стор.
1576506
   Факторы повышения производительности труда. – Душанбе, 1978. – 116с.
1576507
   Факторы повышения производительности труда. – Барнаул, 1983. – 181с.
1576508
  Нугаев Р.А. Факторы повышения производительности труда и их использование в промышленности (на примере кожевенно-обувной и меховой промышленности Средне-Волжского совнархоза) : Автореф... кандидата экономич.наук: / Нугаев Р.А.; Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 23л.
1576509
  Гомозова И.П. Факторы повышения экономической эффективности специализации производства. (На примере машиностроит. предприятий Харьк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Гомозова И.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1576510
   Факторы повышения эффективности общественного производства. – М, 1980. – 195с.
1576511
   Факторы повышения эффективности производства в мировой социалистической системе. – М, 1965. – 247с.
1576512
   Факторы повышения эффективности производства в отраслях народного хозяйства Таджикской ССР. – Душанбе, 1973. – 183с.
1576513
   Факторы повышения эффективности социалистического производства. – Куйбышев, 1985. – 160с.
1576514
  Засухин А.Т. Факторы повышения эффективности социалистического производства. / А.Т. Засухин. – М., 1983. – 169с.
1576515
  Молодчая Н.С. Факторы понимания семантических окказионализмов // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 566-576
1576516
  Иенни Г. Факторы почвообразования / Г. Иенни. – М, 1948. – 348с.
1576517
  Сакукас О.Э. Факторы производительности труда в колхозаха (на прим. ЭССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Сакукас О. Э.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1967. – 32л.
1576518
  Мечковська О.А. Факторы производства агроэкологического туристского продукта Республики Беларусь // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 54-65. – ISSN 2308-135X
1576519
  Забродская М.П. Факторы пространственной дифференциации материков. / М.П. Забродская. – Воронеж, 1983. – 52с.
1576520
  Красов В. Факторы развития военно-экономических связей стран Азии / В. Красов, Ю. Лебедев, С. Уманская // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 4 (268). – С. 11-22
1576521
  Лычко Б.Т. Факторы развития колхозной демократии в современных условиях. : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Лычко Б.Т.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Х., 1970. – 24л.
1576522
  Воротин В.Е. Факторы развития новых индустриальных стран (на мат. стран азиат.-тихоокен. региона) : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.03 / Воротин В. Е.; МО Укр. КНУ. – К., 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.159-166
1576523
  Долгополова Л.А. Факторы развития структуры инфинитива в немецком языке // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 92-95
1576524
   Факторы развития человеческой субъективности. – Ленинград, 1989. – 143 с.
1576525
  Костерев А.Г. Факторы развития электронных денег в контексте исторического генезиса // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 4 (42). – С. 9-10. – ISSN 1680-2721
1576526
   Факторы разнообразия и математической экологии в популяционной генетике. – Пущино, 1980. – 195с.
1576527
  Деркач Т.В. Факторы регионализации современной экономики Канады // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 49-52. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 5)
1576528
  Багирова А.П. Факторы репродуктивного поведения населения ( Анализ межстрановых и межрегиональных различий ) / А.П. Багирова, А.М. Илышев // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.37-45. – ISSN 0132-1625
1576529
  Кузьмин Д. Факторы риска в моделях равновесия открытых экономик // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 23-28. – ISSN 0131-2227
1576530
   Факторы риска при неврологических и пограничных заболеваниях. – Томск, 1986. – 165с.
1576531
  Волков В.И. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин / В.И. Волков, В.И. Строна, Ю.Г. Горб // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (108). – С. 24-27. – ISSN 1729-2344
1576532
  Дементьева И.Ф. Факторы риска современного детства // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 10 (330 ). – С. 108-114. – ISSN 0132-1625
1576533
  Коваль С.Н. Факторы риска фибрилляции предсердий и нерешенные проблемы ее профилактики / С.Н. Коваль, И.А. Снегурская // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 61-69. – ISSN 2224-1485
1576534
   Факторы рождаемости. – М, 1971. – 88с.
1576535
  Никитин Н.А. Факторы роста духовной культуры личности в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Никитин Н. А.; КГУ. – К., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1576536
  Никитюк Б.А. Факторы роста и морфофункционального созревания организма / Б.А. Никитюк. – М, 1978. – 144с.
1576537
  Михайлов Е.Д. Факторы роста и развития нью-йоркской конурбации. : Автореф... канд. географ.наук: / Михайлов Е.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 28л.
1576538
  Харазил Л.А. Факторы роста национального дохода СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Харазил Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 21л.
1576539
  Даньшина В.Н. Факторы роста национального дохода Чехословацкой Социалистической Республики : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 604 / Даньшина В.Н. ; АН СССР , Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва, 1969. – 27 с.
1576540
  Артемов Н.Н. Факторы роста общественного производства европейских стран- членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Артемов Н.Н. ;. – Москва, 1968. – 21с.
1576541
   Факторы роста прибыли и методы их анализа. – М, 1977. – 176с.
1576542
   Факторы роста производительности труда. – Свердловск, 1980. – 68с.
1576543
   Факторы роста эффективности социалистического производства. – Л, 1986. – 160с.
1576544
   Факторы рудоносности разломно-блоковых структур Украинского щита / М.А. Ярощук, А.В. Вайло, Л.С. Осьмачко, А.Е. Ганевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 194-209 : табл., схема. – Библиогр.: с. 207-208. – ISSN 0203-3100
1576545
  Тетенов С.А. Факторы самоактуализации личности / С.А. Тетенов, И.С. Морозова // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 228-233. – ISSN 1811-0916
1576546
  Феллер М.Д. Факторы семантического развития профессиональной лексики. (Сопоставит. анализ русской и нем. лексики, связанной с книгопечатанием) : автореф. дис. ... канд. фил. наук / Феллер М.Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Филолог. ф-т. – Ленинград, 1965. – 15 с.
1576547
  Опарина Г.С. Факторы снижения себестоимости спирта (из пищевого сырья) : Автореф... канд. экон.наук: / Опарина Г. С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1954. – 14л.
1576548
  Гольцова Е.В. Факторы социальной среды как детерминанты брачности и рождаемости / Е.В. Гольцова, Я.А. Лещенко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.125-130. – ISSN 0132-1625
1576549
   Факторы среды и организация первичного процесса фотосинтеза. – Киев : Наукова думка, 1989. – 169с.
1576550
   Факторы становления и совершенствования социализма. – Казань, 1986. – 230с.
1576551
  Подойницына И.И. Факторы становления информационного общества в Республике Саха (Якутия) / И.И. Подойницына, С.П. Леонтьев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 108-118. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1576552
  Дьяков С.И. Факторы субъектности в стрессоустойчивости будущего специалиста // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (145). – С. 19-23
1576553
  Журавская Н.И. Факторы территориальной дифференциации сельского хозяйства (на прим. Витеб. обл.) : Автореф... канд .геогр.наук: / Журавская Н. И.; БГУ, Каф. экон. георгаф. СССР. – Минск, 1970. – 24л.
1576554
  Шлаина В.М. Факторы успешной карьеры менеджера // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 14-19. – ISSN 2226-7514
1576555
  Дабровска А. Факторы успешности коммуникации в образовательном процессе / А. Дабровска, Ю. Лодгурецки // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 130-137. – ISSN 1811-0916
1576556
  Каменова М. Факторы устойчивого развития аграрного сектора Казахстана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-26. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку. Досліджено основні шляхи підвищення стійкості АПК: індустріалізація, модернізація, будівництво інфраструктури, удосконалення державного регулювання, створення конкурентних ...
1576557
  Ребенко В.П. Факторы устойчивости ярового ячменя против твердой головни и их роль в оздоровлении культуры от болезни в условиях Донецкой области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Ребенко В.П. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 c.
1576558
  Базалиева Л.В. Факторы формирования доверительных взаимоотношений в сети стейкхолдеров // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 392-397. – ISSN 2222-4459
1576559
  Смирнов А.И. Факторы формирования доверия к Российской армии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.100-107. – ISSN 0132-1625
1576560
   Факторы формирования и критерии прогноза вольфрамового оруденения Южного Тянь-Шаня. – Ташкент, 1984. – 208с.
1576561
  Джангалиев К.К. Факторы формирования и пути снижения себестоимости продукции молочной промышленности Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Джангалиев К. К.; Алма-Атин. ин-т народ. хоз. – Алма-Ата, 1980. – л.
1576562
  Абрамова М.А. Факторы формирования коммуникационного пространства в образовании / М.А. Абрамова, В.В. Крашенинников, Ю. Подгурецкий // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 5-12. – ISSN 1811-0916


  В статье на основе подхода Н. Лумана актуализируется исследование факторов формирования коммуникационного пространства системы образования. Коммуникационное пространство рассматривается как целостное и системное образование, развернутое в динамическом ...
1576563
  Белевцева Е.С. Факторы формирования конкурентоспособности // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 7-13. – ISSN 1993-5560


  В статье рассмотрены проблемы конкурентоспособности предприятия а также факторы ее формирования и действия по ее повышению.
1576564
  Ребров А.В. Факторы формирования мотивации работников // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 38-49. – ISSN 0132-1625
1576565
  Решетникова К.В. Факторы формирования организационной структуры // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 7 (315). – С. 108-114. – ISSN 0132-1625
1576566
  Аль-Рукибат Хайел Факторы формирования позиции Лиги арабских государств по проблеме ближневосточного урегулирования // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-103. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1576567
  Трунов Ф.О. Факторы формирования позиции СССР в период Карибского кризиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 44-56. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
1576568
  Пиралова О.Ф. Факторы формирования професионаьной компетентности студентов при оптимизации обучения профессиональным дисциплинам // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С.55-58. – ISSN 1726-667Х
1576569
  Михайлева Е.Г. Факторы формирования профессиональной успешности молодого специалиста: микроуровень анализа. - / Е.Г. Михайлева, Е.С. Чучилина // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 89-95. – ISSN 2077-1800


  В статье проведен анализ одного из уровней формирования профессиональной успешности молодых специалистов - микроуровня. Показано, что в него входят личностные качества молодых специалистов, их компетентности, карьерные установки как элементы карьерной ...
1576570
   Факторы формирования режима подземных вод острова Змеиный / Е.А. Черкез, В.И. Мединец, В.К. Свистун, П.И. Пигулевский, О.А. Буняк, А.А. Быченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 328-342 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1576571
  Сабирова Л.Т. Факторы формирования решений по оплате труда в организации // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 2. – С. 97-101. – ISSN 1993-3541
1576572
  Манчилина Е. Факторы формирования самосознания сахалинцев и курильчан: правовые итоги Второй мировой войны // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 89-98. – ISSN 2071-9788
1576573
  Капитанец Е.Г. Факторы формирования синдрома эмоционального выгорания педагогов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 230-232. – ISSN 1684-2618
1576574
  Островський А.А. Факторы формирования таликов в условиях многолетней мерзлоты (на примере Алдан-Якокитского междуречья) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 3)
1576575
  Островский А.А. Факторы формирования таликов в условиях многолетней мерзлоты (на примере Алдан-Якокитского междуречья) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 3)
1576576
  Гладкевич Г.И. Факторы формирования туристского рынка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 9-16 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв.
1576577
  Кузьменко Н.Е. Факторы Франка - Кондона двухатомных молекул / Н.Е. Кузьменко. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 341с.
1576578
  Федотова А.Г. Факторы ценностных изменений на Западе и в России // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 3-23. – ISSN 0042-8744
1576579
  Смирнов С. Факторы циклической уязвимости российской экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 44-68. – ISSN 0042-8736
1576580
  Иванцов Н.А. Факторы эволюции / Н.А. Иванцов. – Москва-Петроград, 1923. – 80с. – (Популярно-научная библиотека ; Вып. 74)
1576581
  Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции : Теория стабилизирующего отбора / И.И. Шмальгаузен. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 396с.
1576582
  Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции : Теория стабилизирующего отбора / И.И. Шмальгаузен; АН СССР; Науч. совет по пробл. генетики и селекции. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1968. – 452с.
1576583
  Тютюнник Ю.Г. Факторы экологической деградации одесского побережья : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 99-101. – ISSN 1726-5428
1576584
  Ияд Сайах Маклад Факторы экономического развития Арабских стран Персидского залива на современном этапе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 52-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1576585
   Факторы экономического развития СССР. – М, 1970. – 256с.
1576586
  Хоош Я. Факторы экономического роста / Я. Хоош. – М., 1974. – 223с.
1576587
  Мазаев М.А. Факторы экономического роста / М.А. Мазаев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1980. – 82 с.
1576588
  Багрий П.И. Факторы экономического роста в условиях развитого социализма / П.И. Багрий, В.И. Кононенко и др. – Киев : [Б. и.], 1983. – 327 с.
1576589
   Факторы экономического роста и их использование в промышленности. – Чебоксары, 1975. – 104с.
1576590
   Факторы экономического роста и эффективность их использования в Киргизской ССР. – Фрунзе, 1987. – 92с.
1576591
  Тайар В.М. Факторы экономической трансформации Испании в рамках объединенной Европы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 12. – С. 72-80. – ISSN 0044-748Х
1576592
  Винклер Г. Факторы эффективности комплексной автоматизации производства при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Винклер Г., Фишер И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1971. – 29л.
1576593
  Паникарова С.В. Факторы эффективности образовательных программ по предпринимательству / С.В. Паникарова, А.В. Иванова, Д. Уильямс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 305-314. – ISSN 1993-6788


  Представлено результати дослідження чинників ефективності освітніх програм з підприємництва в університетах різних країн. У процесі дослідження використано економіко-статистичні та соціологічні методи збору, обробки та аналізу інформації.
1576594
  Алов А.С. Факторы эффективности удобрений : обзор отечественной и зарубежной литературы за 1915-1965 гг. / А.С. Алов ; Всесоюз. ин-т науч.-техн. информ. по сельскому хоз-ву. – Москва : ВИНТИСХ МСХ СССР. – (Сельскохозяйственная наука и практика за рубежом. Обзор литературы ; вып. 6 (32))
Ч. 1 : Биологические факторы эффективности удобрений. – 1966. – 188 с.
1576595
  Белановский С.А. Факторы эффективности управленческого труда в промышленности / С.А. Белановский ; отв. ред. Ю.В. Яременко ; АН СССР, Ин-т экономики и прогнозирования науч.-техн. прогресса. – Москва : Наука, 1988. – 165, [2] с. – Библиогр.: с. 162-166 (135 назв.). – ISBN 5-02-011847-8
1576596
  Борисов Леонид Павлович Факторы, влияющие на механизм текстурообразования при вторичной рекристаллизации сплава Fe+3%Si : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Борисов Леонид Павлович; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 23л.
1576597
  Гарнье А.Ж. Факторы, влияющие на механическую скорость проходки с увеличением глубины / А.Ж. Гарнье, Н.Х. Линген. – М., 1960. – 232-239с.
1576598
  Шелкопляс В.Н. Факторы, влияющие на определение относительного возраста плейстоценовых отложений термолюминесцентным методом / В.Н. Шелкопляс, С.К. Прилипко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-41 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
1576599
  Григорьев М.Н. Факторы, влияющие на показатели работы долот при бурении глубоких скважин. / М.Н. Григорьев. – Москва, 1976. – 49с.
1576600
  Касим Мохаммед Басим Факторы, влияющие на рост авиаперевозок / Касим Мохаммед Басим, С.В. Семка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 124-132. – ISSN 2077-3455
1576601
  Николаенко В.И. Факторы, влияющие на фильтрационные свойства горных пород при различных термодинамических условиях / В.И. Николаенко, В.Ф. Индутный // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 78-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
1576602
  Щенникова Е.С. Факторы, влияющие на формирование инновационной среды в бизнес-образовании // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 74-80. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается проблема необходимости формирования инновационной среды в системе бизнес-образования.
1576603
  Гриб В.В. Факторы, влияющие на формирование профессионального правосознания российских юристов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.17-19
1576604
  Максимова О.Н. Факторы, влияющие на эффективность управления производительностью труда персонала / О.Н. Максимова, Г.И. Лукьянов, С.А. Федорова // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 1 (57). – С. 22-25. – ISSN 1680-2721
1576605
  Асадулла Мурад Факторы, контролирующие оруденение на Соколовских железорудных месторождениях : Автореф... наук: 04.00.14 / Асадулла Мурад; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горный инст. – Ленинград, 1977. – 24 с.
1576606
  Бабурин В.Л. Факторы, лимитирующие экстенсивное развитие Москвы и ее спутников / В.Л. Бабурин, К.Г. Цаплина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 76-84 : рис., табл. – Библиогр.: с. 83. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1576607
  Кусаинов А. Факторы, обеспечивающие качество школьного образования // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 40-43. – ISSN 1562-529Х
1576608
  Лубинска Х. Факторы, обслуживающие повышение эффективности деятельности тренера спортивной команды. : Автореф... Канд.педю.наук: 13.00.04 / Лубинска Х.; Киев.гос.ин-т физ.культ. – К, 1983. – 23л.
1576609
  Аскерова Д.М. Факторы, обуславливающие зарождение многопартийности в Азербайджане // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 99-102. – ISSN 2076-1554
1576610
  Иванов П.В. Факторы, обуславливающие значение существительного в словосочетании в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов П.В.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – Тула, 1965. – 18л.
1576611
  Сеноедов В.П. Факторы, обуславливающие скороспелость у слопчатника и пути их использования в прастической селекции. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сеноедов В.П.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Л, 1967. – 26л.
1576612
  Байрамов Г.Б. Факторы, обусловливающие возникновение и развитие валеологии как интегративной науки о здоровье // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 3 (47). – С. 54-59. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются проблемы развития и совершенствования образования, определения оптимального содержания образования на современном этапе развития общества, противоречия между естественным развитием учащихся и усложнением содержания образования, ...
1576613
  Соколова Тамара Васильевна Факторы, обусловливающие употребление неопределенного артикля с отвлеченными существительными в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Соколова Тамара Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 15л.
1576614
  Толдин В.А. Факторы, определеяющие последовательность метастабильных фаз в сплавах AlZn : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Толдин В.А. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1973. – 19 с.
1576615
  Байков В.Г. Факторы, определяющие использование морфолого-синтаксических типов для выражения объектных отношений : Автореф... канд. филол. наук: / Байков В.Г. ; Рост. гос. ун-т. – Симферополь, 1968. – 24 с.
1576616
  Зюбан Е.В. Факторы, определяющие конкурентоспособность услуг сотовой связи // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 54-56. – ISSN 1684-2626
1576617
  Кузьмин Л.А. Факторы, определяющие сочетаемость глагольных основ с суффиксами -able и -ive в современном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузьмин Л.А.; АН СССР.Ленигр.отд.ин-та языкознания. – Л, 1980. – 20л.
1576618
  Сладнева О.Г. Факторы, определяющие формирование и возможность реализации харизмы у личности // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 216-223
1576619
  Пинус Г.Н. Факторы, определяющие численность азовской тюльки (Glupronella delicatula delicatula N.) в период зарегулирования стока Дона : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Пинус Г.Н.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.34
1576620
  Шапиро В.А. Факторы, способствующие и органичивающие размножение паразита trissolcus simoni mayr природе : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапиро В.А.; Ленингр.гос.ордена. – Ленинград, 1951. – 15 с.
1576621
  Волконский А.Г. Факторы, способствующие образованию углекислых минеральных содовых вод Украинских Складчатых Карпат // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 132-141 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв.
1576622
  Хаббард Л.Р. Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1 - 9. – 2005. – [ 7 ], 334 с. + 11 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : главный указатель, лекции... / Л. Р. Хаббард и Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий...; лекц. 10 - 18 / Л. Р. Хаббард
1576623
  Хаббард Л.Р. Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 10 - 18. – 2005. – [ 7 ] с., с. 335-667 + 11 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : главный указатель, лекции... / Л. Р. Хаббард и Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий...; лекц. 1 - 9 / Л. Р. Хаббард
1576624
  Хаббард Л.Р. Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : главный указатель : лекции, материалы для справки, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2005. – [ 9 ], 63 с. – Книга в одном футляре с : Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий... ; лекц. 1 - 9 / Л. Р. Хаббард и Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий...; лекц. 10 - 18 / Л. Р. Хаббард
1576625
  Зеленецкий В.С. Факторьі, обусловливающие защиту уголовных дел от преступных посягательств // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 132-161.
1576626
  Зеленецкий В.С. Фактофиксирующая функция уголовного дела // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 21-28.
1576627
  Смушак Т.В. Фактуальність і фікціональність у світлі творчого мислення Наталени Королевої та Ірен Немировськи (на матеріалі автобіографічної повісті "Без коріння" та автобіографічного роману "Вино самотності") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 209-214. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1576628
  Гнатишин О.Є. Фактура як предмет уваги української музикології: концептуальний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 133-139. – ISSN 2312-4679
1576629
  Вергеліс О. Фактура, що відійшла в минуле // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 13


  Виповнилося 100 років від дня народження кіноактриси, киянки, графині, великомучениці Марії Ростиславівни Капніст (1914—1993). З 1961 р. вона значилася у штаті кіностудії ім. О.Довженка; знімалася переважно в епізодах, причому не тільки в Україні, а й ...
1576630
  Гинцберг А.М. Фактураня машина модели ВА-345П с ленточным перфорирующим устройством / А.М. Гинцберг, М.Н. Лясина. – М., 1964. – 68с.
1576631
  Наказненко А. Фактурна будова Полтавської морфоструктури центрального типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-38. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено латеральну організацію Полтавської морфоструктури центрального типу. Виділено та охарактеризовано основні фактурні елементи. Установлено взаємозв"язки між основними фактурними елементами. Have investigated a lateral organization of the ...
1576632
  Наказненко А.Г. Фактурна будова Полтавської морфоструктури центрального типу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 212-214. – ISSN 2306-5680
1576633
  Лошков А.Ю. Фактурна репрезентація стилю фортепіанної творчості Л. Дичко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 123-124. – ISBN 978-966-8308-26-0
1576634
  Кісіль М.В. Фактурне формоутворення в сучасному дизайні одягу // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 90-96. – ISSN 2415-8151
1576635
  Гороховський О. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи : практ. посібник / Олександр Гороховський ; [З. Ірса ; ред. Н. Островська]. – Дніпро : Ліра, 2017. – 133, [1] с. : іл. – На обкл. також: checkregion-ua.info: впровадження фактчекінгу в регіонах. – ISBN 978-966-383-834-2
1576636
  Дем"янюк А. Фактчекінг: характерні ознаки та специфіка поширення в українській журналістиці / А. Дем"янюк, Н. Павлишин // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 60-62. – ISBN 978-966-941-731-2
1576637
  Ахмедов Тариел Ибрагим оглы Факты духовного развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ахмедов Тариел Ибрагим оглы; МВ и ССО Азерб. ССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1987. – 44л.
1576638
   Факты и домыслы. – Кишинев, 1972. – 324с.
1576639
   Факты и комментарии. – Київ, 2000
1576640
   Факты и комментарии. – Київ
1 апреля (№60). – 2000. – 16 с.
1576641
   Факты и комментарии. – Київ
2 сентября (№ 160). – 2000. – 16 с.
1576642
   Факты и комментарии. – Київ
4 октября (№ 182). – 2000. – 16 с.
1576643
   Факты и комментарии. – Київ
6 апреля (№63). – 2000. – 16 с.
1576644
   Факты и комментарии. – Київ
7 ноября (№ 206). – 2000. – 16 с.
1576645
   Факты и комментарии. – Київ
9 февраля (№ 24). – 2000. – 16 с.
1576646
   Факты и комментарии. – Київ
12 сентября (№ 166). – 2000. – 16 с.
1576647
   Факты и комментарии. – Київ
13 января (№ 5). – 2000. – 16 с.
1576648
   Факты и комментарии. – Київ
14 октября (№ 190). – 2000. – 16 с.
1576649
   Факты и комментарии. – Київ
20 сентября (№ 172). – 2000. – 16 с.
1576650
   Факты и комментарии. – Київ
24 ноября (№ 219). – 2000. – 32 с.
1576651
   Факты и комментарии. – Київ
25 октября (№ 197). – 2000. – 16 с.
1576652
   Факты и комментарии. – Київ
27 мая (№ 95). – 2000. – 16 с.
1576653
   Факты и комментарии. – Київ
28 декабря (№ 243). – 2000. – 16 с.
1576654
   Факты и комментарии. – Київ
30 ноября (№ 223). – 2000. – 16 с.
1576655
   Факты и комментарии. – Київ
2 ноября (№ 199). – 2013. – 16 с.
1576656
   Факты и комментарии. – Київ
3 октября (№ 177). – 2013. – 16 с.
1576657
   Факты и комментарии. – Київ
4 июля (№ 114). – 2013. – 16 с.
1576658
   Факты и комментарии. – Київ
5 декабря (№ 222). – 2013. – 16 с.
1576659
   Факты и комментарии. – Київ
8 июня (№ 99). – 2013. – 16 с.
1576660
   Факты и комментарии. – Київ
9 октября (№ 181). – 2013. – 16 с.
1576661
   Факты и комментарии. – Київ
10 июля (№ 118). – 2013. – 16 с.
1576662
   Факты и комментарии. – Київ
10 апреля (№ 64). – 2013. – 16 с.
1576663
   Факты и комментарии. – Київ
12 сентября (№ 162). – 2013. – 16 с.
1576664
   Факты и комментарии. – Київ
13 апреля (№ 67). – 2013. – 16 с.
1576665
   Факты и комментарии. – Київ
13 июля (№ 121). – 2013. – 16 с.
1576666
   Факты и комментарии. – Київ
14 августа (№ 143). – 2013. – 16 с.
1576667
   Факты и комментарии. – Київ
14 сентября (№ 164). – 2013. – 16 с.
1576668
   Факты и комментарии. – Київ
15 октября (№ 185). – 2013. – 16 с.
1576669
   Факты и комментарии. – Київ
15 июня (№ 104). – 2013. – 16 с.
1576670
   Факты и комментарии. – Київ
16 августа (145). – 2013. – 32 с.
1576671
   Факты и комментарии. – Київ
16 октября (№ 186). – 2013. – 16 с.
1576672
   Факты и комментарии. – Київ
16 ноября (№ 209). – 2013. – 16 с.
1576673
   Факты и комментарии. – Київ
17 мая (№ 83). – 2013. – 32 с.
1576674
   Факты и комментарии. – Київ
18 мая (№ 84). – 2013. – 16 с.
1576675
   Факты и комментарии. – Київ
19 октября (№ 189). – 2013. – 16 с.
1576676
   Факты и комментарии. – Київ
20 декабря (№ 233). – 2013. – 32 с.
1576677
   Факты и комментарии. – Київ
20 апреля (№ 72). – 2013. – 16 с.
1576678
   Факты и комментарии. – Київ
21 сентября (№ 169). – 2013. – 16 с.
1576679
   Факты и комментарии. – Київ
22 июня (№ 109). – 2013. – 16 с.
1576680
   Факты и комментарии. – Київ
23 августа (№ 150). – 2013. – 32 с.
1576681
   Факты и комментарии. – Київ
25 декабря (№ 236). – 2013. – 16 с.
1576682
   Факты и комментарии. – Київ
25 октября (№ 193). – 2013. – 32 с.
1576683
   Факты и комментарии. – Київ
27 ноября (№ 216). – 2013. – 16 с.
1576684
   Факты и комментарии. – Київ
28 сентября (№ 174). – 2013. – 16 с.
1576685
   Факты и комментарии. – Київ
29 ноября (№ 218). – 2013. – 32 с.
1576686
   Факты и комментарии. – Київ
30 октября (№ 196). – 2013. – 16 с.
1576687
   Факты и комментарии. – Київ
30 марта (№ 57). – 2013. – 16 с.
1576688
   Факты и комментарии. – Київ
30 апреля (№ 78). – 2013. – 16 с.
1576689
   Факты и комментарии. – Київ
№ 46. – 2013. – 16 с.
1576690
   Факты и комментарии. – Київ
2 июля (№ 113). – 2014. – 16 с.
1576691
   Факты и комментарии. – Київ
2 декабря (№ 220). – 2014. – 16 с.
1576692
   Факты и комментарии. – Київ
4 октября (№ 179). – 2014. – 16 с.
1576693
   Факты и комментарии. – Київ
4 апреля (№ 60). – 2014. – 32 с.
1576694
   Факты и комментарии. – Київ
9 января (№ 1). – 2014. – 16 с.
1576695
   Факты и комментарии. – Київ
12 апреля (№ 66). – 2014. – 16 с.
1576696
   Факты и комментарии. – Київ
12 февраля (№ 25). – 2014. – 16 с.
1576697
   Факты и комментарии. – Київ
12 марта (№ 43). – 2014. – 16 с.
1576698
   Факты и комментарии. – Київ
14 ноября (№ 208). – 2014. – 32 с.
1576699
   Факты и комментарии. – Київ
15 марта (№ 46). – 2014. – 16 с.
1576700
   Факты и комментарии. – Київ
16 января (№ 6). – 2014. – 16 с.
1576701
   Факты и комментарии. – Київ
17 апреля (№ 69). – 2014. – 16 с.
1576702
   Факты и комментарии. – Київ
18 июня (№ 105). – 2014. – 16 с.
1576703
   Факты и комментарии. – Київ
19 сентября (№ 168). – 2014. – 32 с.
1576704
   Факты и комментарии. – Київ
21 мая (№ 86). – 2014. – 16 с.
1576705
   Факты и комментарии. – Київ
22 марта (№ 51). – 2014. – 16 с.
1576706
   Факты и комментарии. – Київ
22 августа (№ 150). – 2014. – 16 с.
1576707
   Факты и комментарии. – Київ
23 октября (№ 192). – 2014. – 16 с.
1576708
   Факты и комментарии. – Київ
23 апреля (№ 72). – 2014. – 16 с.
1576709
   Факты и комментарии. – Київ
26 ноября (№ 216). – 2014. – 16 с.
1576710
   Факты и комментарии. – Київ
27 июня (№ 112). – 2014. – 16 с.
1576711
   Факты и комментарии. – Київ
27 марта (№ 54). – 2014. – 16 с.
1576712
   Факты и комментарии. – Київ
29 марта (№ 56). – 2014. – 16 с.
1576713
   Факты и комментарии. – Київ
29 января (№ 15). – 2014. – 16 с.
1576714
   Факты и комментарии. – Київ
29 августа (№ 153). – 2014. – 16 с.
1576715
   Факты и комментарии. – Київ
3 ноября (№ 200). – 2015. – 16 с.
1576716
   Факты и комментарии. – Київ
4 ноября (№ 201). – 2015. – 16 с.
1576717
   Факты и комментарии. – Київ
4 июня (№ 96). – 2015. – 16 с.
1576718
   Факты и комментарии. – Київ
5 декабря (№ 224). – 2015. – 16 с.
1576719
   Факты и комментарии. – Київ
6 октября (№ 182). – 2015. – 16 с.
1576720
   Факты и комментарии. – Київ
7 октября (№ 183). – 2015. – 16 с.
1576721
   Факты и комментарии. – Київ
8 августа (№ 142). – 2015. – 16 с.
1576722
   Факты и комментарии. – Київ
12 декабря (№ 229). – 2015. – 16 с.
1576723
   Факты и комментарии. – Київ
14 марта (№ 45). – 2015. – 16 с.
1576724
   Факты и комментарии. – Київ
15 августа (№ 147). – 2015. – 16 с.
1576725
   Факты и комментарии. – Київ
17 апреля (№ 68). – 2015. – 32 с.
1576726
   Факты и комментарии. – Київ
18 июля (№ 127). – 2015. – 16 с.
1576727
   Факты и комментарии. – Київ
18 ноября (№ 211). – 2015. – 16 с.
1576728
   Факты и комментарии. – Київ
19 мая (№ 85). – 2015. – 16 с.
1576729
   Факты и комментарии. – Київ
19 марта (№ 48). – 2015. – 16 с.
1576730
   Факты и комментарии. – Київ
21 ноября (№ 214). – 2015. – 16 с.
1576731
   Факты и комментарии. – Київ
23 апреля (№ 72). – 2015. – 16 с.
1576732
   Факты и комментарии. – Київ
25 ноября (№ 216). – 2015. – 16 с.
1576733
   Факты и комментарии. – Київ
28 ноября (№ 219). – 2015. – 16 с.
1576734
   Факты и комментарии. – Київ
29 апреля (№ 76). – 2015. – 16 с.
1576735
   Факты и комментарии. – Київ
29 октября (№ 197). – 2015. – 16 с.
1576736
   Факты и комментарии. – Київ
1 декабря (№ 200). – 2016. – 16 с.
1576737
   Факты и комментарии. – Киев
2 декабря (№ 201). – 2016. – 16 с.
1576738
   Факты и комментарии. – Киев
4 ноября (№ 185). – 2016. – 32 с.
1576739
   Факты и комментарии. – Киев
4 октября (№ 167). – 2016. – 16 с.
1576740
   Факты и комментарии. – Киев
4 февраля (№ 20). – 2016. – 24 с.
1576741
   Факты и комментарии. – Киев
5 марта (№ 42). – 2016. – 16 с.
1576742
   Факты и комментарии. – Киев
5 октября (№ 168). – 2016. – 16 с.
1576743
   Факты и комментарии. – Киев
12 апреля (№ 66). – 2016. – 16 с.
1576744
   Факты и комментарии. – Киев
15 апреля (№ 69). – 2016. – 24 с.
1576745
   Факты и комментарии. – Киев
15 января (№ 6). – 2016. – 24 с.
1576746
   Факты и комментарии. – Киев
16 августа (№ 141). – 2016. – 16 с.
1576747
   Факты и комментарии. – Киев
18 октября (№ 174). – 2016. – 16 с.
1576748
   Факты и комментарии. – Киев
20 апреля (№ 72). – 2016. – 24 с.
1576749
   Факты и комментарии. – Киев
21 октября (№ 177). – 2016. – 32 с.
1576750
   Факты и комментарии. – Киев
26 февраля (№ 36). – 2016. – 24 с.
1576751
   Факты и комментарии. – Киев
29 марта (№ 56). – 2016. – 16 с.
1576752
   Факты и комментарии. – Киев
1 марта (№ 30). – 2017. – 16 с.
1576753
   Факты и комментарии. – Киев
1 февраля (№ 14). – 2017. – 16 с.
1576754
   Факты и комментарии. – Киев
2 июня (№ 77). – 2017. – 32 с.
1576755
   Факты и комментарии. – Киев
3 февраля (№ 16). – 2017. – 32 с.
1576756
   Факты и комментарии. – Киев
3 марта (№ 32). – 2017. – 32 с.
1576757
   Факты и комментарии. – Киев
5 октября (№ 143). – 2017. – 16 с.
1576758
   Факты и комментарии. – Киев
5 июля (№ 92). – 2017. – 16 с.
1576759
   Факты и комментарии. – Киев
6 октября (№ 144). – 2017. – 32 с.
1576760
   Факты и комментарии. – Киев
9 февраля (№ 19). – 2017. – 16 с.
1576761
   Факты и комментарии. – Киев
10 февраля (№ 20). – 2017. – 32 с.
1576762
   Факты и комментарии. – Киев
10 ноября (№ 163). – 2017. – 32 с.
1576763
   Факты и комментарии. – Киев
12 мая (№ 65). – 2017. – 32 с.
1576764
   Факты и комментарии. – Киев
14 апреля (№ 54). – 2017. – 32 с.
1576765
   Факты и комментарии. – Киев
15 июня (№ 83). – 2017. – 16 с.
1576766
   Факты и комментарии. – Киев
17 февраля (№ 24). – 2017. – 32 с.
1576767
   Факты и комментарии. – Киев
22 марта (№ 40). – 2017. – 16 с.
1576768
   Факты и комментарии. – Киев
23 февраля (№ 27). – 2017. – 16 с.
1576769
   Факты и комментарии. – Киев
23 июня (№ 88). – 2017. – 32 с.
1576770
   Факты и комментарии. – Киев
23 августа (№ 120). – 2017. – 32 с.
1576771
   Факты и комментарии. – Киев
24 ноября (№ 171). – 2017. – 32 с.
1576772
   Факты и комментарии. – Киев
24 января (№ 9). – 2017. – 16 с.
1576773
   Факты и комментарии. – Киев
25 января (№ 10). – 2017. – 16 с.
1576774
   Факты и комментарии. – Киев
28 марта (№ 43). – 2017. – 16 с.
1576775
   Факты и комментарии. – Киев
28 апреля (№ 61). – 2017. – 32 с.
1576776
   Факты и комментарии. – Киев
29 марта (№ 44). – 2017. – 16 с.
1576777
   Факты и комментарии. – Киев
31 января (№ 13). – 2017. – 16 с.
1576778
   Факты и комментарии. – Киев
1-7 ноября (№ 43). – 2018. – 32 с.
1576779
   Факты и комментарии. – Киев
1-6 марта (№ 9). – 2018. – 32 с.
1576780
   Факты и комментарии. – Киев
02-8 августа (№ 30). – 2018. – 32 с.
1576781
   Факты и комментарии. – Киев
3-9 мая (№ 18). – 2018. – 32 с.
1576782
   Факты и комментарии. – Киев
4-10 октября (№ 39). – 2018. – 32 с.
1576783
   Факты и комментарии. – Киев
5-11 июля (№ 26). – 2018. – 32 с.
1576784
   Факты и комментарии. – Киев
5-11 апреля (№ 14). – 2018. – 32 с.
1576785
   Факты и комментарии. – Киев
6-12 сентября (№ 35). – 2018. – 32 с.
1576786
   Факты и комментарии. – Киев
6-12 декабря (№ 48). – 2018. – 32 с.
1576787
   Факты и комментарии. – Киев
7-13 июня (№ 22). – 2018. – 32 с.
1576788
   Факты и комментарии. – Киев
8-14 ноября (№ 44). – 2018. – 32 с.
1576789
   Факты и комментарии. – Киев
9-15 августа (№ 31). – 2018. – 32 с.
1576790
   Факты и комментарии. – Киев
11-17 октября (№ 40). – 2018. – 32 с.
1576791
   Факты и комментарии. – Киев
11-17 января (№ 2). – 2018. – 32 с.
1576792
   Факты и комментарии. – Киев
12-18 апреля (№ 15). – 2018. – 32 с.
1576793
   Факты и комментарии. – Киев
12-18 июля (№ 27). – 2018. – 32 с.
1576794
   Факты и комментарии. – Киев
13-19 сентября (№ 36). – 2018. – 32 с.
1576795
   Факты и комментарии. – Киев
13-19 декабря (№ 49). – 2018. – 32 с.
1576796
   Факты и комментарии. – Киев
14-15 июня (№ 23). – 2018. – 32 с.
1576797
   Факты и комментарии. – Киев
15-21 ноября (№ 45). – 2018. – 32 с.
1576798
   Факты и комментарии. – Киев
16-22 августа (№ 32). – 2018. – 32 с.
1576799
   Факты и комментарии. – Киев
17-23 мая (№ 19). – 2018. – 32 с.
1576800
   Факты и комментарии. – Киев
19-25 апреля (№ 16). – 2018. – 32 с.
1576801
   Факты и комментарии. – Киев
19-25 июля (№ 28). – 2018. – 32 с.
1576802
   Факты и комментарии. – Киев
20-26 сентября (№ 37). – 2018. – 32 с.
1576803
   Факты и комментарии. – Киев
20-26 декабря (№ 50). – 2018. – 32 с.
1576804
   Факты и комментарии. – Киев
21-26 июня (№ 24). – 2018. – 32 с.
1576805
   Факты и комментарии. – Киев
22-28 марта (№ 12). – 2018. – 32 с.
1576806
   Факты и комментарии. – Киев
22-28 февраля (№ 8). – 2018. – 32 с.
1576807
   Факты и комментарии. – Киев
22-28 ноября (№ 46). – 2018. – 32 с.
1576808
   Факты и комментарии. – Киев
23-29 августа (№ 33). – 2018. – 32 с.
1576809
   Факты и комментарии. – Киев
24 -30 мая (№ 20). – 2018. – 32 с.
1576810
   Факты и комментарии. – Киев
25-31 октября (№ 42). – 2018. – 32 с.
1576811
   Факты и комментарии. – Киев
26 июля-1 августа (№ 29). – 2018. – 32 с.
1576812
   Факты и комментарии. – Киев
26 апреля - 2 мая (№ 17). – 2018. – 32 с.
1576813
   Факты и комментарии. – Киев
27 июня - 4 июля (№ 25). – 2018. – 32 с.
1576814
   Факты и комментарии. – Киев
27 сентября - 3 октября (№ 38). – 2018. – 32 с.
1576815
   Факты и комментарии. – Киев
27 декабря - 2 января (№ 51). – 2018. – 32 с.
1576816
   Факты и комментарии. – Киев
29 ноября - 5 декабря (№ 47). – 2018. – 32 с.
1576817
   Факты и комментарии. – Киев
29 марта - 4 апреля (№ 13). – 2018. – 32 с.
1576818
   Факты и комментарии. – Киев
30 августа - 5 сентября (№ 34). – 2018. – 32 с.
1576819
   Факты и комментарии. – Киев
31 мая - 6 июня (№ 21). – 2018. – 32 с.
1576820
   Факты и комментарии. – Киев
1-7 августа (№ 29). – 2019. – 32 с.
1576821
   Факты и комментарии. – Киев
3-9 октября (№ 38). – 2019. – 32 с.
1576822
   Факты и комментарии. – Киев
4-10 июля (№ 25). – 2019. – 32 с.
1576823
   Факты и комментарии. – Киев
4-10 апреля (№ 13). – 2019. – 32 с.
1576824
   Факты и комментарии. – Киев
5-11 декабря (№ 47). – 2019. – 32 с.
1576825
   Факты и комментарии. – Киев
5-7 сентября (№ 34). – 2019. – 32 с.
1576826
   Факты и комментарии. – Киев
6-12 июня (№ 21). – 2019. – 32 с.
1576827
   Факты и комментарии. – Киев
7-13 марта (№ 9). – 2019. – 32 с.
1576828
   Факты и комментарии. – Киев
7-13 февраля (№ 5). – 2019. – 32 с.
1576829
   Факты и комментарии. – Киев
7-13 ноября (№ 43). – 2019. – 32 с.
1576830
   Факты и комментарии. – Киев
8-15 мая (№ 17). – 2019. – 32 с.
1576831
   Факты и комментарии. – Киев
8-14 августа (№ 30). – 2019. – 32 с.
1576832
   Факты и комментарии. – Киев
10-16 октября (№ 39). – 2019. – 32 с.
1576833
   Факты и комментарии. – Киев
10-16 января (№ 1). – 2019. – 32 с.
1576834
   Факты и комментарии. – Киев
11-17 июля (№ 26). – 2019. – 32 с.
1576835
   Факты и комментарии. – Киев
11-17 апреля (№ 14). – 2019. – 32 с.
1576836
   Факты и комментарии. – Киев
12-18 сентября (№ 35). – 2019. – 32 с.
1576837
   Факты и комментарии. – Киев
12-18 декабря (№ 48). – 2019. – 32 с.
1576838
   Факты и комментарии. – Киев
13-19 июня (№ 22). – 2019. – 32 с.
1576839
   Факты и комментарии. – Киев
14-20 марта (№ 10). – 2019. – 32 с.
1576840
   Факты и комментарии. – Киев
14-20 февраля (№ 6). – 2019. – 32 с.
1576841
   Факты и комментарии. – Киев
14-20 ноября (№ 44). – 2019. – 32 с.
1576842
   Факты и комментарии. – Киев
15-21 августа (№ 31). – 2019. – 32 с.
1576843
   Факты и комментарии. – Киев
16-22 мая (№ 18). – 2019. – 32 с.
1576844
   Факты и комментарии. – Киев
17-23 октября (№ 40). – 2019. – 32 с.
1576845
   Факты и комментарии. – Киев
17-23 января (№ 2). – 2019. – 32 с.
1576846
   Факты и комментарии. – Киев
18 апреля (№ 15). – 2019. – 32 с.
1576847
   Факты и комментарии. – Киев
18-24 июля (№ 27). – 2019. – 32 с.
1576848
   Факты и комментарии. – Киев
19-25 сентября (№ 36). – 2019. – 32 с.
1576849
   Факты и комментарии. – Киев
19-26 декабря (№ 49). – 2019. – 32 с.
1576850
   Факты и комментарии. – Киев
20-26 июня (№ 23). – 2019. – 32 с.
1576851
   Факты и комментарии. – Киев
21-27 февраля (№ 7). – 2019. – 32 с.
1576852
   Факты и комментарии. – Киев
21-27 марта (№ 11). – 2019. – 32 с.
1576853
   Факты и комментарии. – Киев
21-27 ноября (№ 45). – 2019. – 32 с.
1576854
   Факты и комментарии. – Киев
22-28 августа (№ 32). – 2019. – 32 с.
1576855
   Факты и комментарии. – Киев
23-29 мая (№ 19). – 2019. – 32 с.
1576856
   Факты и комментарии. – Киев
24-30 октября (№ 41). – 2019. – 32 с.
1576857
   Факты и комментарии. – Киев
24-30 января (№ 3). – 2019. – 32 с.
1576858
   Факты и комментарии. – Киев
25-31 июля (№ 28). – 2019. – 32 с.
1576859
   Факты и комментарии. – Киев
25 апреля - 1 мая (№ 16). – 2019. – 32 с.
1576860
   Факты и комментарии. – Киев
26 сентября - 2 октября (№ 37). – 2019. – 32 с.
1576861
   Факты и комментарии. – Киев
27 декабря - 2 января (№ 50). – 2019. – 32 с.
1576862
   Факты и комментарии. – Киев
27 июня - 3 июля (№ 24). – 2019. – 32 с.
1576863
   Факты и комментарии. – Киев
28 марта (№ 12). – 2019. – 32 с.
1576864
   Факты и комментарии. – Киев
28 февраля - 6 марта (№ 8). – 2019. – 32 с.
1576865
   Факты и комментарии. – Киев
28 ноября - 4 декабря (№ 46). – 2019. – 32 с.
1576866
   Факты и комментарии. – Киев
29 августа - 4 сентября (№ 33). – 2019. – 32 с.
1576867
   Факты и комментарии. – Киев
30 мая - 5 июня (№ 20). – 2019. – 32 с.
1576868
   Факты и комментарии. – Киев
31 января - 6 февраля (№ 4). – 2019. – 32 с.
1576869
   Факты и комментарии. – Киев
31 октября - 6 ноября (№ 42). – 2019. – 32 с.
1576870
   Факты и комментарии. – Киев
1-7 октября (№ 39). – 2020. – 32 с.
1576871
   Факты и комментарии. – Киев
2-8 июля (№ 26). – 2020. – 32 с.
1576872
   Факты и комментарии. – Киев
3-9 сентября (№ 35). – 2020. – 32 с.
1576873
   Факты и комментарии. – Киев
3-9 декабря (№ 48). – 2020. – 32 с.
1576874
   Факты и комментарии. – Киев
4-10 июня (№ 22). – 2020. – 16 с.
1576875
   Факты и комментарии. – Киев
5-11марта (№ 9). – 2020. – 32 с.
1576876
   Факты и комментарии. – Киев
5-11 ноября (№ 44). – 2020. – 32 с.
1576877
   Факты и комментарии. – Киев
6-12 февраля (№ 5). – 2020. – 32 с.
1576878
   Факты и комментарии. – Киев
6-12 августа (№ 31). – 2020. – 32 с.
1576879
   Факты и комментарии. – Киев
8-15 октября (№ 40). – 2020. – 32 с.
1576880
   Факты и комментарии. – Киев
9-15 июля (№ 27). – 2020. – 32 с.
1576881
   Факты и комментарии. – Киев
9-15 января (№ 1). – 2020. – 32 с.
1576882
   Факты и комментарии. – Киев
10-16 сентября (№ 36). – 2020. – 32 с.
1576883
   Факты и комментарии. – Киев
10-16 декабря (№ 49). – 2020. – 32 с.
1576884
   Факты и комментарии. – Киев
11-17 июня (№ 23). – 2020. – 16 с.
1576885
   Факты и комментарии. – Киев
12-18 марта (№ 10). – 2020. – 32 с.
1576886
   Факты и комментарии. – Киев
12-18 ноября (№ 45). – 2020. – 32 с.
1576887
   Факты и комментарии. – Киев
13-19 февраля (№ 6). – 2020. – 32 с.
1576888
   Факты и комментарии. – Киев
13-19 августа (№ 32). – 2020. – 32 с.
1576889
   Факты и комментарии. – Киев
14-20 марта (№ 19). – 2020. – 16 с.
1576890
   Факты и комментарии. – Киев
16-22 июля (№ 28). – 2020. – 32 с.
1576891
   Факты и комментарии. – Киев
16-22 января (№ 2). – 2020. – 32 с.
1576892
   Факты и комментарии. – Киев
16-21 октября (№ 41). – 2020. – 32 с.
1576893
   Факты и комментарии. – Киев
17-23 сентября (№ 37). – 2020. – 32 с.
1576894
   Факты и комментарии. – Киев
17-23 декабря (№ 50). – 2020. – 32 с.
1576895
   Факты и комментарии. – Киев
18-24 июня (№ 24). – 2020. – 16 с.
1576896
   Факты и комментарии. – Киев
19-25 марта (№ 11). – 2020. – 32 с.
1576897
   Факты и комментарии. – Киев
19-25 ноября (№ 46). – 2020. – 32 с.
1576898
   Факты и комментарии. – Киев
20-26 февраля (№ 7). – 2020. – 32 с.
1576899
   Факты и комментарии. – Киев
20-26 августа (№ 33). – 2020. – 32 с.
1576900
   Факты и комментарии. – Киев
21-27 мая (№ 20). – 2020. – 16 с.
1576901
   Факты и комментарии. – Киев
22-28 октября (№ 42). – 2020. – 32 с.
1576902
   Факты и комментарии. – Киев
23-29 июля (№ 29). – 2020. – 32 с.
1576903
   Факты и комментарии. – Киев
23-29 января (№ 3). – 2020. – 32 с.
1576904
   Факты и комментарии. – Киев
24-30 сентября (№ 38). – 2020. – 32 с.
1576905
   Факты и комментарии. – Киев
24-30 декабря (№ 51). – 2020. – 32 с.
1576906
   Факты и комментарии. – Киев
25 июня - 1 июля (№ 25). – 2020. – 16 с.
1576907
   Факты и комментарии. – Киев
26 ноября - 2 декабря (№ 47). – 2020. – 32 с.
1576908
   Факты и комментарии. – Киев
27 августа - 2 сентября (№ 34). – 2020. – 32 с.
1576909
   Факты и комментарии. – Киев
27 февраля - 4 марта (№ 8). – 2020. – 32 с.
1576910
   Факты и комментарии. – Киев
28 мая - 3 июня (№ 21). – 2020. – 16 с.
1576911
   Факты и комментарии. – Киев
29 октября - 4 ноября (№ 43). – 2020. – 32 с.
1576912
   Факты и комментарии. – Киев
30 января - 5 февраля (№ 4). – 2020. – 32 с.
1576913
  Паромов М.Я. Факты и цифры в устной пропаганде / М.Я. Паромов. – Москва, 1970. – 32 с.
1576914
   Факты и цифры. Сделано в Китае : Олимпиада в Китае.Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1029-5828
1576915
  Скоп Ю.С. Факты минувшего дня. / Ю.С. Скоп. – Москва, 1984. – 303с.
1576916
   Факты о положении трудящихся в США (1951 - 1952). – Москва : Иностранная литература, 1954. – 272 с.
1576917
   Факты о положении трудящихся в США (1953 -1954). – Москва : Иностранная литература, 1956. – 272 с.
1576918
   Факты о положении трудящихся в США (1955 -1956). – Москва : Иностранная литература, 1958. – 272 с.
1576919
   Факты о положении трудящихся в США (1957 -1957). – Москва : Иностранная литература, 1960. – 272 с.
1576920
   Факты о положении трудящихся в США (1959 - 1960). – Москва : Иностранная литература, 1962. – 242 с.
1576921
   Факты о положении трудящихся в США (1961 -1962). – Москва : Прогресс, 1964. – 240 с.
1576922
   Факты о положении трудящихся в США (1963 - 1964). – Москва : Прогресс, 1966. – 256 с.
1576923
   Факты о Югославии. – Москва. – 272с.
1576924
   Факты об Израиле. – Иерусалим : Юваль Таль, 1999. – 286с. : Илл., фот.
1576925
  Гершкович Б.Я. Факты обвиняют / Б.Я. Гершкович. – М., 1980. – 208с.
1576926
  Орлов А.С. Факты против мифов / А.С. Орлов, Б.Н. Новоселов. – М., 1986. – 239с.
1576927
  Фихте И. Факты сознания. Назначения человека. Наукоучение / И. Фихте. – Минск; Москва : Харвест; АСТ, 2000. – 784c. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-433-911-4
1576928
  Горбовский А.А. Факты. Догадки. Гипотезы / А.А. Горбовский. – М, 1988. – 224с.
1576929
  Желіба Олександр Факультатив "Альтернативна історія" : (концепція навчального курсу) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-29
1576930
  Желіба О. Факультатив "Альтернативна історія" (Концепція навчального курсу) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-29.
1576931
  Олексенко В.П. Факультатив з української мови: прогама курсу, навчальні матеріали, розробки занять / В.П. Олексенко, О.В. Іващенко. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.12(37)). – ISBN 966-333-418-5
1576932
  Ломанська О. Факультатив про феномен Поета // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 23 жовтня (№ 194). – С. 5


  "... Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка розробила програму факультативного курсу "Феномен Тараса Шевченка в культурному і гуманітарному просторі України і світу" ...
1576933
  Приходченко К.І. Факультативи з української мови та літератури / К.І. Приходченко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (96)). – ISBN 978-617-00-1185-5
Вип. 3. – 2011. – 175, [1] с. : табл. – В кінці книги номер сер. зазнач. : Випуск 12 (97). – Бібліогр. в кінці факультативів
1576934
  Логвиненко Н. Факультативи як форма організації та індивідуалізації навчання старшокласників // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 43-48


  Стаття є спробою узагальнити досвід впровадження курсів за вибором у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи в різні періоди її становленння і розвитку, розкрити основні підходи до введення факультативного курсу "Українська фантастична проза ...
1576935
  Мельнітовська Г.І. Факультативний курс з української мови / Г.І. Мельнітовська. – Харків : Основа, 2013. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 122-123. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (121)). – ISBN 978-617-00-1964-6
1576936
  Яковенко О. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права - новий Міжнародний договір у сфері захисту прав людини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 71-74.
1576937
  Нойманн П. Факультативний референдум і його сучасний розвиток у Німеччині // Пряма демократія у правовій державі: Німеччина, Україна, Казахстан : зб. статей / за ред.: Р. Мельника, Г. Кюпера, А. Хіммельрайх. – Одеса : Гельветика, 2023. – С. 99-115. – ISBN 978-617-554-051-0
1576938
  Тихоша В.І. Факультативні заняття з рідної мови в 10 класі / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.7). – ISBN 966-333-055-4
1576939
   Факультативні заняття з рідної мови в школі : Навчальний посібник / В.І. Тихоша, Г.М. Гайдученко, О.П. Карабута, Н.В. Рябова. – Харків : Основа, 2005. – 176с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.11(24)). – ISBN 966-333-180-1
1576940
   Факультативні заняття з української літератури в середній школі, 1971
1576941
  Сарчева А.Н. Факультативно-анажробные ацетонообразующие бактерии почв Туркмении, их распространение и биологическая активность : Автореф... канд. биол.наук: / Сарчева А. Н.; АН Уз.ССР,. – Ташкент, 1968. – 23л.
1576942
  Лоповок Л.М. Факультативные задания по геометрии для 7-11 классов / Л.М. Лоповок. – К, 1990. – 127с.
1576943
   Факультативные занятия в средней школе. – Москва : Педагогика, 1973. – 238 с.
1576944
   Факультативные занятия в средней школе. – М
2. – 1976. – 178с.
1576945
   Факультативные занятия в средней школе. – Москва
3. – 1978. – 112 с.
1576946
  Аксакалова Г.П. Факультативные занятия по географии / Г.П. Аксакалова, Н.В. Андреев, В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1985. – 144 с. – (Библиотека учителя географии)
1576947
  Ковалева Л.Е. Факультативные занятия по литературе в школе / Л.Е. Ковалева. – М : Просвещение, 1974. – 64 с.
1576948
  Сладкова Д.А. Факультативные занятия по русской литературе (первая половина ХІХ века). / Д.А. Сладкова. – Казань, 1979. – 120с.
1576949
  Доманский В.А. Факультативные занятия по русской литературе в 11 классе / В.А. Доманский. – Киев, 1990. – 157с.
1576950
   Факультативные занятия по химии в средней школе : Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1971. – 126 с.
1576951
   Факультативные курсы по математике в средней школе. – М, 1972. – 95с.
1576952
  Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому праву : [монография] / А.В. Захаркина. – Москва : Статут, 2017. – 173, [2] с. : ил., портр. – ISBN 978-5-8354-1356-0
1576953
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка / С.Ф. и др. Шатилов. – 2-е изд., испр. – М., 1980. – 144с.
1576954
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка. 8 кл. / С.Ф. и др. Шатилов. – М., 1973. – 144с.
1576955
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка. 9 кл. / С.Ф. и др. Шатилов. – М., 1979. – 128с.
1576956
  Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике / И.Ф. Шарыгин. – Москва, 1989. – 350 с.
1576957
  Лютикас В.С. Факультативный курс по математике : 9-11 кл, / В.С. Лютикас. – 3-е изд. перераб. – М., 1990. – 160с.
1576958
  Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике : 11 класс / И.Ф. Шарыгин. – М., 1991. – 384с.
1576959
   Факультативный курс по математике. – М., 1991. – 95 с.
1576960
   Факультативный курс по синтаксической стилистике / Е.Б. Артеменко, Е.А. Назикова, А.К. Соколова, Р.Ф. Титова; Мин. просвещения РСФСР ; Воронеж. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 95 с.
1576961
  Лунина Н.Л. Факультативный курс программирования БЕЙСИК / Н.Л. Лунина. – Пущино, 1989. – 75 с.
1576962
  Лунина Н.Л. Факультативный курс программирования: Паскаль / Н.Л. Лунина. – Пущино, 1989. – 53с.
1576963
  Перышкин А.В. Факультативный курс физики : 7 класс: Пособие для учащихся / А.В. Перышкин, В.П. Чемакин. – Москва : Просвещение, 1975. – 127 с.
1576964
   Факультативный курс физики. – М, 1976. – 95с.
1576965
   Факультативный курс физики. – М, 1976. – 95с.
1576966
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 9 кл. / учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 238 с.
1576967
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 10 кл. / учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 206 с.
1576968
   Факультативы по иностранным языкам для средней школы. – Иваново, 1974. – 96 с.
1576969
  Осипов В.Д. Факультет журналистики / В.Д. Осипов. – Москва, 1985. – 367 с.
1576970
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету в 70-ті роки XX ст.: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 109-117


  У трьох томах видання друкуємо матеріал з історії розвитку журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Three volumes of edition we will publish material from the history of development of journalistic education in the Kyiv National ...
1576971
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету у сімдесяті роки XX ст.: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 86-99


  У третій, завершальній, частині мемуарів професора М. Тимошика з історії факультету журналістики у 70-х роках минулого століття йдеться про життя і побут студентів у студентському гуртожитку на вулиці Ломоносова. The third final part of the memoirs ...
1576972
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1576973
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1576974
  Борисов В. Факультет іноземної філології ХНПУ імені Г.С. Сковороди: історія і сьогодення / В. Борисов, Г. Князь // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 114-116. – ISSN 1562-529Х
1576975
  Глибовець М. Факультет інформатики Національного університету "Києво-Могилянська академія" : чи справді "Могилянка" - лише гуманітарний виш? / М. Глибовець, В. Бублик, С. Гороховський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 109-117. – ISSN 1682-2366
1576976
   Факультет інформаційних технологій: стан справ та перспективи функціонування : довідка комісії Вченої ради / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – 144 с. : іл., табл.
1576977
  Закусило О.К. Факультет кібернетики - 35 лет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 92-98
1576978
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет, 1994. – № 5
1576979
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1576980
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1576981
  Закусило О.К. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1576982
  Закусило О.К. Факультет кібернетики / О. Закусило // Київський університет, 1999. – № 9
1576983
  Закусило О. Факультет кібернетики // Освіта, 2002. – № 30
1576984
  Закусило О.К. Факультет кібернетики // Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. / ПФ "Хімджест". – Київ, 2002. – № 11. – С. 11-12.
1576985
   Факультет кібернетики // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 56-58. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1576986
  Анісімов А. Факультет кібернетики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1576987
   Факультет кібернетики: досягнення, проблеми, перспективи : Доповідь декана факультету кібернетики проф. О.К. Закусила на засіданні Вченої Ради університету 7 квітня 2003 р. – Київ : Київський університет, 2003. – 53 с.
1576988
   Факультет кібернетики: досягнення, проблеми, перспективи розвитку / КНУТШ ; [коміс. Вчен. ради: Городній М.Ф. (голова коміс.) та ін.]. – Київ, 2011. – 120 с. : іл., табл.


  Аналіз навчально-методичної, наукової і виховної роботи факультету кібернетики за останні п"ять років
1576989
   Факультет комп"ютерних наук та кібернетики : до 50-річчя ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: А.В. Анісімов, І.І. Харченко, О.Ф. Кашпур, О.А. Капустян]. – Київ : Людмила, 2019. – 107, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7638-71-0


  У пр. 1727102 напис: Шановному Леоніду Васильовичу від факультету комп"ютерних наук та кібернетики. 06.05.2019. р. З повагою декан. Підпис.
1576990
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей / Ю.О. Домбровский. – Алма-Ата, 1989. – 637с.
1576991
  Маноха І. Факультет психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1576992
  Горбачик А. Факультет соціології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  15 квітня 2007 року створено факультет соціології, який продовжує і розвиває славні традиції, закладені попередниками і нинішнім поколінням викладачів-соціологів. Студенти одержують грунтовну підготовку з філософії, історії, правознавства, економічної ...
1576993
  Волович В. Факультет соціології та психології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1576994
  Євтух В.Б. Факультет соціології та психології / В.Б. Євтух, В.В. Чепак // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 298-301. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1576995
  Євтух В.Б. Факультет соціології та психології: від сучасного до майбутнього через минуле // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 67-75.
1576996
   Факультет соціології: досягнення, проблеми, перспективи розвитку : [довідка комісії Вченої ради] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 104 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
1576997
  Новіков Б.В. Факультет соціології: перше десятиріччя // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 134-156


  Автор пропонує цікавий погляд на історію факультету соціології НТУУ "КПІ", що утримує в собі ідею гармонійної збалансованості параметрів часу, роботи прекрасного колективу та еволюції його основної місії - підготовки вищого рівня фахівців з соціальної ...
1576998
  Попова І. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 3-6. – ISSN 0236-1477
1576999
  Коробейнік В. Факультет фізичного виховання і спорту: історія та сучасні реалії / В. Коробейнік, Т. Кравчук // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 117-121. – ISSN 1562-529Х
1577000
  Бошко В.И. Факультет эксплуатации путей сообщения в Киеве. 1918-1923 / В.И. Бошко. – Киев, 1923. – 24с.
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,