Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1575001
  Величковский Б.М. "Центральная" или "концептуальная" нервная система? Зрительные фиксации, внимание и восприятие опасности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.40-45. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1575002
  Шутова Наталия "Центральное туристическое агенство" Рязань : Двукратное предложение. Лидеры / Шутова Наталия, Ермаков Дмитрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 24 : Фото
1575003
  Кириллов П.П. "Центру : На связи - "Кудрявый"!..." / П.П. Кириллов. – Л., 1986. – 252с.
1575004
  Лукин В.П. "Центры силы": концепции и реальность / В.П. Лукин. – М., 1983. – 252с.
1575005
  Крякова С. "Цепляет" глаз, "цепляет" душу / Светлана Крякова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 8. – С. 58-61. – ISSN 0869-4915


  Автор статьи делится своим опытом, интересными находками и приемами в работе с книжными выставками.
1575006
  Ковалев А. "Цепочка "холодной логистики" наиболее эффективна там, где умеют сочетать качество доставки, скорость и цену // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 24-25
1575007
  Моісеєва Т. "Церква і життя": специфіка розвитку церковно-громадського часопису української діаспори Австралії // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 5-11


  У статті розглянуто умови виникнення і специфіку функціонування одного з найавторитетніших періодичних видань української громади Австралії - часопису "Церква і життя ". Увагу зосереджено на еволюції газети від релігійного до церковно-громадського ...
1575008
  Килюшик І. "Церкви на Лемківщині": виставка малюнків Олександра Хиляка // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 5 липня (№ 27). – С. 8. – ISSN 0027-8254
1575009
  Дмитрієнко Інна "Церковний кітч" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-56. – ISSN 0130-5212
1575010
  Шкрібляк М.В. "Церковний Переяслав" 1686 р. на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних стратегій кінця XVI - XVII ст.: філософська об"єктивація проблеми // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 47-50
1575011
  Эзерин А. "Церковь о девяти верхах" Митрополит Макарий и титаны Возрождения // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6 (114). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х
1575012
  Клупт М. Центр-периферийные отношения в Европе: демографический аспект // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 58-67. – ISSN 0131-2227
1575013
  Мінгазутдінова Г. Центральна Азія в британських та американських геополітичних концепціях ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-43. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується роль та функції регіону Центральної Азії, відображені в роботах видатних геополітиків США та Великої Британії ХХ ст. В статье анализируется роль и функции региона Центральной Азии, отраженные в работах выдающихся геополитиков США ...
1575014
  Мінгазутдінова Г. Центральна Азія в британських та американських геополітичних концепціях ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті аналізується роль та функції регіону Центральної Азії, відображені в роботах видатних геополітиків США та Великої Британії ХХ ст. В статье анализируется роль и функции региона Центральной Азии, отраженные в работах выдающихся геополитиков США ...
1575015
   Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України : Монографія. – Київ : НІСД, 2001. – 148с. – (Зовнішньополітичні стратегії. ; Вип.6). – ISBN 966-554-024-6
1575016
  Рябець М. Центральна виборча комісія: віхи становлення та розвитку : Статті, доповіді, виступи, інтерв"ю / Михайло Рябець. – Київ, 2003. – 600с. – ISBN 966-8229-00-2
1575017
  Стафійчук В.І. Центральна Європа як історико-географічний регіон // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 264-270. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1575018
  Грищенко Олександр Васильович Центральна і регіональна гемодинаміка в спокої та при антиортостатичних у людей з різними типами кровообігу і рівнем фізичної підготовленості : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / грищенко Олександр Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1575019
  Гуцуляк І. Центральна і Східна Європа у зовнішній політиці Польщі // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 175-176
1575020
  Вилегжаніна Т. Центральна міська бібліотека імені Івана Франка м. Одеси: історія та сьогодення (до 130-річчя від дня відкриття) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 38-40
1575021
   Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук 1921-2001 : Бібліографічний покажчик літератури за 1933-2001 рр. – Київ, 2002. – 100с.
1575022
  Власенко О.К. Центральна подія сучасності / О.К. Власенко, В.К. Муцький. – Київ, 1971. – 122с.
1575023
  Цалик С. Центральна Рада // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Т.Б. Донець. – Київ, 2018. – № 1. – С. 10-11. – ISSN 1814-5078


  Згадується М.Грушевський.
1575024
  Гомотюк Оксана Євгенівна Центральна Рада в Українському Державотворчому процесі (березень 1917 -- квітень 1918 рр.) : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Гомотюк Оксана Євгенівна; Тернопільска академія народ. господарства. – Тернопіль, 1997. – 186л. – Бібліогр.:л.162-186
1575025
  Гомотюк Оксана Євгенівна Центральна Рада в Українському державотворчому процесі (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Гомотюк Оксана Євгенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1575026
  Матвієко В. Центральна Рада і Всевелике Військо Донське: співпраця чи конфронтація // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.76-84. – ISSN 0869-3595
1575027
  Тимченко Р. Центральна Рада і західноукраїнські землі: до історії відносин // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 305-312. – ISBN 978-966-611-826-7
1575028
  Козаченко А.І. Центральна Рада і земське самоврядування: березень-жовтень 1917 року // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 8-14. – ISSN 2224-9281
1575029
  Бевз Т. Центральна Рада і Українські Установчі збори // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 59-68. – ISBN 966-02-0276-8
1575030
  Сергійчук В. Центральна Рада і Чорноморський флот // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 379-385. – ISBN 966-02-0276-8
1575031
  Скороход О. Центральна Рада: від політичного осередку до парламентаризму // Вечірній Київ / Київська міська Рада. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 10). – С. 9


  3-4 березня 1917 року в Києві була організована Українська Центральна Рада ... яка об"єднала представників головних українських політичних партій.
1575032
  Шевченко Володимир Центральна Рада: політика українізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 109-122. – ISBN 978-966-02-4770-3
1575033
  Гуцуляк І.Р. Центральна та Східна Європа у зовнішній політиці республіки Польща : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Гуцуляк І.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 258л. – Бібліогр.: л.239-258
1575034
  Гуцуляк І.Р. Центральна та Східна Європа у зовнішній політиці республіки Польщі : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Гуцуляк І.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 8 назв
1575035
  Синицын В.М. Центральная Азия / В.М. Синицын. – Москва : Географгиз, 1959. – 456с.
1575036
  Николаев С. Центральная Азия в геополитике: американский вектор (1991-2008 гг.) // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 27-44. – ISSN 0130-9625
1575037
  Николаев С. Центральная Азия в геополитических планах США // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 8 (242). – С. 125-141. – ISSN 1998-1813
1575038
  Лабинская И. Центральная Азия в контексте афганской ситуации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-16. – ISSN 0131-2227


  В декабрк 2010 г. состоялось заседание Ученого совета Института мировой экономики и международных отношений РАН на тему: "Центральная Азия в контексте афганской ситуации".
1575039
  Малышева Д. Центральная Азия в контексте афганской ситуации // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 108-117. – ISSN 1998-1813
1575040
  Малышева Д. Центральная Азия в свете российско-американской "перезагрузки" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 113-137. – ISSN 1998-1813
1575041
   Центральная Азия и Кавказ : Журнал социально-политических исследований. – Lulea : Центр социально-политических исследований. – ISSN 1403-7068
2 (26). – 2003
1575042
   Центральная Азия и Кавказ : Журнал социально-политических исследований. – Lulea : Центр социально-политических исследований. – ISSN 1403-7068
5 (29). – 2003
1575043
   Центральная Азия и Кавказ : Журнал социально-политических исследований. – Lulea : Центр социально-политеских исследований. – ISSN 1403-7068
6 (30). – 2003
1575044
   Центральная Азия и Кавказ : Журнал социально-политических исследований. – Lulea : Центр социально-политеских исследований. – ISSN 1403-7068
1 (31). – 2004
1575045
   Центральная Азия и Кавказ : Журнал социально-политических исследований. – Lulea : CA&CC press. – ISSN 1403-7068
1 (43). – 2006
1575046
   Центральная Азия и Кавказ : Журнал социально-политических исследований. – Lulea : CA&CC press. – ISSN 1403-7068
2 (44). – 2006
1575047
   Центральная Азия и Кавказ : Журнал социально-политических исследований. – Lulea : CA&CC press. – ISSN 1403-7068
4 (52). – 2007
1575048
   Центральная Азия и Кавказ : Журнал социально-политических исследований. – Lulea : CA&CC press. – ISSN 1403-7068
6 (54). – 2007
1575049
   Центральная Азия и Кавказ : Журнал социально-политических исследований. – Lulea : CA&CC press. – ISSN 1403-7068
1 (55). – 2008
1575050
   Центральная Азия и Кавказ : журнал социально-политических исследований. – Lulea : CA&CC press. – ISSN 1403-7068
3 (63). – 2009
1575051
  Новгородова Э.А. Центральная Азия и карасукская проблема / Э.А. Новгородова. – М., 1970. – 192с.
1575052
  Митрофанова А.В. Центральная Азия и радикальный ислам // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 50-56. – ISSN 0321-5075
1575053
  Шарко С. Центральная Азия как евразийский геополитический центр: новые возможности или иллюзии? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 10. – С. 66-88. – ISSN 0130-9625
1575054
  Джумаев А. Центральная Азия: 20 лет спустя // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 5 (239). – С. 85-111. – ISSN 1998-1813
1575055
  Евсеев В.В. Центральная Азия: игра на противоречиях основных внешнеполитических игроков // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 70-83. – ISSN 0869-1908
1575056
  Нурланова Н.К. Центральная Азия: новые возможности и архитектура построения национальных экономик / Н.К. Нурланова, А.Ф. Расулев // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (29). – C. 106-114. – ISSN 2221-8440
1575057
  Паша В. Центральная Азия: структурные сдвиги в экономике // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 7. – С.78-87. – ISSN 0131-2227
1575058
  Белый Э.Л. Центральная Америка - Израиль: давние связи и новые времена // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 56-72. – ISSN 0044-748Х
1575059
  Мерин Б.М. Центральная Америка / Б.М. Мерин. – М., 1973. – 158с.
1575060
  Гохман В.М. Центральная Америка и Вест-Индия / В.М. Гохман. – Москва, 1967. – 39с. : карта
1575061
  Мерин Б.М. Центральная Америка и США / Б.М. Мерин. – Москва, 1971. – 47с.
1575062
  Лопатина В.В. Центральная Америка: организованная преступность и политические процессы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 51-58. – ISSN 0044-748Х
1575063
   Центральная большевистская печать об Азербайджане. – Баку, 1976. – 200с.
1575064
  Кручковская В.М. Центральная городская дума Петрограда в 1917 г. / В.М. Кручковская. – Л., 1986. – 138с.
1575065
  Мартонн Э. Центральная Европа / Э. Мартонн; Под ред.А.И.Витвера. – Москва, 1938. – 448с.
1575066
  Геровский Ю.А. Центральная Европа в XVII веке и ее основные политические тенденции / Ю.А. Геровский. – М., 1970. – 15с.
1575067
  Новик А.А. Центральная заводская лаборатория / А.А. Новик. – Харьков, 1956. – 84с.
1575068
  Бондаренко А.Г. Центральная задача десятилетия / А.Г. Бондаренко. – М, 1985. – 174с.
1575069
  Шишков А.А. Центральная задача идеологической работы партии / А.А. Шишков. – М, 1973. – 65с.
1575070
  Кузьмин Дмитрий Центральная и Восточная Европа: особенности реакции на кризис // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 38-47. – ISSN 0130-9625
1575071
  Гришенко Александр Васильевич Центральная и регионарная гемодинамика в покое при антиортостатических воздействиях у людей с различными типами кровообращения и уровнем физической подготовленности : Дис... канд. биолог.наук: 03.00..13 / Гришенко Александр Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 177л. – Бібліогр.:л.128-145
1575072
   Центральная и Юго-Восточная Европа в новое время. – М, 1974. – 315с.
1575073
  Осколкова О.Б. Центральная Индия / О.Б. Осколкова. – Москва, 1961. – 280с.
1575074
   Центральная книга элитного крупного рогатого скота. – М, 1937. – 490с.
1575075
  Сучков В.В. Центральная контрольная комиссия ВКП(б) и Народный Комиссариат рабоче-крестьянской инспекции СССР в борьбе за совершенствование Советского государственного аппарата в период социалистической индустр : Автореф... канд. ист.наук: / Сучков В.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1575076
  Погосян Ш.А. Центральная контрольная комиссия Компартии Армении и Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции в борьбе за упрочение и совершенствование государственного аппарата республики в 1921-1934 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Погосян Ш.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 31 с.
1575077
  Анпилогов Н.А. Центральная крестьянская газета "Беднота" (1918-1931 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 580 / Анпилогов Н.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории парт.-советской печати. – Москва, 1969. – 17л.
1575078
   Центральная лаборатория. – Камерово, 1976. – 57 с.
1575079
   Центральная музыкальная школа. – Москва, 1962. – 64с.
1575080
   Центральная Научная библиотека Академии наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1985. – 20с.
1575081
   Центральная научная библиотека Академии наук Таджикской ССР. – Душанбе, 1982. – 48с.
1575082
   Центральная научная сельскохозяйсвтвенная библиотека в 1974 году. – М, 1975. – 38с.
1575083
   Центральная научная сельскохозяйственная библиотека в 1971 году. – М, 1972. – 28с.
1575084
   Центральная научная сельскохозяйственная библиотека в1967 г.. – М, 1968. – 40с.
1575085
   Центральная научная сельскохозяйственная библиотека ВАСХНИЛ. – М, 1967. – 92с.
1575086
   Центральная научная сельскохозяйственная библиотекав 1969 году. – М, 1970. – 48с.
1575087
  Ракеева М.Т. Центральная нервная система и ее проводящие пути / М.Т. Ракеева, А.В. Ким. – Барнаул, 1982. – 82с.
1575088
  Грановский С.А. Центральная партийная печать в борьбе за осуществление ленинской национальной политики (1921-1937 гг.) / С.А. Грановский. – Саратов, 1982. – 192с.
1575089
  Леоненко Николай Николаевич Центральная предельная теорема для некоторых классов случайных полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Леоненко Николай Николаевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1575090
  Тутубалин Валерий Николаевич Центральная предельная теорема для произведений случайных матриц и некоторые ее применения : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.05 / Тутубалин Валерий Николаевич; МГУ. – М., 1977. – 22л.
1575091
  Вердиян И.С. Центральная пресса и социально-экономические преобразования в республиках Закавказья /1928-1932/ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10 / Вердиян И.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1974. – 20 с.
1575092
  Айнутдинов А.К. Центральная пресса: жизнь автономных республик : (по материалам Марийской, Татар. и Чуваш. авт. респ., 1917-1937 гг.) / А.К. Айнутдинов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 239 с. – Библиогр. в примеч.: с. 210-234
1575093
   Центральная проблема мировой политики. – М, 1985. – 287с.
1575094
   Центральная регуляция кровообращения.. – Волгоград, 1977. – 244с.
1575095
  Годакова Л. Центральная экономическая библиотека Братислава / Л. Годакова, 1969. – 40 с.
1575096
  Кіселичник В. Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща: передумови створення та адміністративно-правові основи діяльності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 51-58. – ISSN 2311-6676
1575097
  Малолєтова Н. Центральне комплектування зарубіжними періодичними виданнями бібліотек мережі НАН України: історичний огляд / Н. Малолєтова, О. Полякова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 20-30. – ISSN 1029-7200
1575098
  Чупис О. Центральне та місцеве управління Православної Церкви в Росії у XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-63. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджується проблема становлення, розвитку та функціонування церковного управління в Російській імперії у XVIIІ ст. Автор робить спробу проаналізувати зміни, що відбулися з центральним та місцевим апаратом Православної Церкви, намагається ...
1575099
   Центральний архів стародавніх актів у Київі. : Збірник статей. – Київ, 1929. – 223с. ; Серія 3Вип.1
1575100
   Центральний банк в країнах з перехідною економікою: Національний банк України = The Central bsnk in a trnsition economy: Focus on the National bsnk of Ukraine. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 170 с. – ISBN 966-542-054-2


  Раскрывает метафизические, этические, теоретические и политические условия и предпосылки становления и развития современной рыночной экономики
1575101
  Щербак В.Д. Центральний банк в умовах глобалізації: сучасні тенденції трансформації монетарної політики // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 103-107


  Автор статті пропонує своє бачення використання позитивного потенціалу фінансової глобалізації для майбутнього розвитку банківської системи України.
1575102
  Пуховкіна М.Ф. Центральний банк і грошово-кредитна політика : Навч.-метод. посібник для самост.вивч.дисц. / М.Ф. Пуховкіна, Т.П. Остапишин; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 72с. – ISBN 966-574-018-0
1575103
  Козюк В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика : Навч. посібник для студ.економ.наук / В.В. Козюк; МОУ. Ін-тут змісту та методів навчання. Тернопільський ін-тут економ. і ідприємництва. – Тернопіль : Джура, 1999. – 260с. – ISBN 5-7763-1787-8
1575104
  Романишин В.О. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навчальний посібник / Володимир Романишин, Юрій Уманців. – Київ : Атіка, 2005. – 478, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 477-479. – ISBN 966-326-055-6
1575105
   Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Косова Т.Д. [та ін.] ; за ред : Косової Т.Д. та Папаіки О.О. ; МОНУ ; Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 320 с. – Додатки: с. 301-319. – Бібліогр.: с. 293-300. – ISBN 978-611-01-0143-1
1575106
   Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 525, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Слов. термінів: с. 518-521. - Предм. покажчик: с. 522-525. – Бібліогр.: с. 490-515. – ISBN 978-617-10-0333-0
1575107
   Центральний банк та грошово-кредитна політика : підручник / А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук, М.Д. Алексеєнко, О.В. Дзюблик; Мороз А.М. [ та ін. ] ; МОН Укрнаїни ; Київ нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 556 с. – ISBN 966-574-725-8
1575108
  Шаров О. Центральний банк у XXI сторіччі: виклики та рішення : центральний банк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 18-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 31 назва
1575109
  Пруський О. Центральний банк як базовий інститут регулятивного впливу на валютний ринок країни // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 33-44. – ISSN 1818-5754
1575110
  Бартнік А. Центральний військовий архів Польщі та доступ до його документів // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 1/3 (243). – C. 81-83
1575111
   Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України : Путівник. – Київ. – (Архівні зібрання України). – ISBN 966-8225-02-3
Вип.1. – 2003. – 556с.
1575112
   Центральний державний архів громадських об"єднань України : Путівник. – Київ, 2001. – 496с. – (Сер.Архівні зібрання України.Путівники). – ISBN 9666-02-2238
1575113
   Центральний державний архів громадських об"єднань України : Путівник. – Харків, 2001. – 496с. – (Архівні зібрання України). – ISBN 9666-02-2238
1575114
  Микитюк О.М. Центральний державний історичний архів України (м. Київ) Фонд 707 "Управление Киевского учебного округа" // Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України : (історико-педагогічний аспект) / О.М. Микитюк. – 2-е вид., випр., доп. – Харків : ОВС, 2003. – С. 257. – ISBN 966-7858-34-0
1575115
   Центральний державний історичний архів України, м. Львів : Путівник. – Львів; Київі, 2001. – 411с. – (Архівні зібрання України ; Путівники). – ISBN 966-02-2289-0
1575116
   Центральний державний музей Т.Г.Шевченка.. – К, 1941. – 30с.
1575117
   Центральний державний науково-технічний архів України : бібліографічний огляд за матеріалами періодичних видань 1971-2007 рр. / [ уклад. М.А. Балишев ]. – Харків : СПД ФО Михайлов Г.Г., 2008. – 62 с. – До 90-річчя від дня створення системи архівних установ України. – ISBN 978-966-96957-0-3
1575118
   Центральний державний науково-технічний архів України = The central state scientific and technical archive of Ukraine : путівник / Держ. комітет архівів України ; Центр. держ. науково-технічний архів України ; [авт.-упоряд. : А.О. Алєксєєнко, М. Балишев, Є. Семенов ; наук. ред. І.Б. Матяш]. – Харків : Федорко, 2009. – 338 с. – Парал. тит. арк. на англ. мові. – (Серія "Архівні зібрання України. Путівники" / [редкол. : О. Гінзбург (гол.), І. Матяш, В. Верстюк та ін.]). – ISBN 978-966-2920-24-6
1575119
  Заставний Федір Центральний економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 13-15 : Карта. – Бібліогр.: 6 назв
1575120
  Клименко О.О. Центральний емісійний банк "Україна" – важливий механізм Райху для експлуатації й пограбування окупованих територій у роки Другої світової війни // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (297), травень - червень. – C. 80-100. – ISSN 0320-9466
1575121
   Центральний історичний архів у Києві // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 3 (99). – С. 30-31
1575122
  Дунаєвська О.В. Центральний компонент номінативного простору "Хрещення дитини" (на матеріалі англомовного релігійного дискурсу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 56-62
1575123
  Крамар В.В. Центральний конфлікт і конфлікт "невидимий" уромані "Історія світу у десяти з половиною розділах" Дж.Барнса // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 42-44. – ISBN 978-966-330-308-6
1575124
  Гладир Я.С. Центральний конфлікт роману В.Винниченка "Божки" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 15-22. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  Стаття присвячена проблемам дослідження структури, специфікм та функцій процесу конфліктування нероя роману з самим собою, який є у творі наскрізним
1575125
  Гуменюк О.А. Центральний Союз Українського Студентства – провідна організація української студентської еміграції в культурно–освітній сфері // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1575126
  Козюк В. Центральні банки в системі міжнародної координації макроекономічної політики: аспекти глобалізації : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 32-41. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1575127
  Міщенко В.І. Центральні банки: організаційно-правові засади / В.І. Міщенко, В.Л. Кротюк. – Київ : Знання, 2004. – 372с. – Карточки ек. есть. – ISBN 966-620-202-6


  У кінці книги подаються глосарій і список рекомендованої літератури
1575128
  Ломакін Д. Центральні державні реставраційні майстерні та дослідження комплексу мусульманських пам"яток ХІІІ - XV тсоліть у Старому Криму // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 137-143
1575129
  Мельнікова Оксана Зенонівна Центральні механізми регулювання рефлекторної активності м"язів передпліччя людини в умовах термостимуляції кисті : Дис...канд. біолог. наук: 03.00.13 / Мельнікова Оксана Зенонівна; ДНУ. – Дніпропетровськ, 2001. – 160л. – Бібліогр.:л.139-160
1575130
  Мельнікова Оксана Зенонівна Центральні механізми регулювання рефлекторної активності м"язів передпліччя людини в умовах термостимуляції кисті : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Мельнікова О.З.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1575131
  Перестюк М.О. Центральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь / М.О. Перестюк, І.М. Черевко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 159-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається система нелінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь. За допомогою перетворення координат ця система приводиться до еквівалентної їй інтегро-диференціальної системи. Встановлено умови існування центральних ...
1575132
  Перестюк М.О. Центральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь. / М.О. Перестюк, І.М. Черевко // Вісник КУ, 2001. – вип.№2
1575133
  Перестюк М.О. Центральні многовиди сингулярно збурених диференціально - функціональних рівнянь / М.О. Перестюк, І.М. Черевко // Вісник КНУ. Серія фіз- мат. науки, 2001. – №2
1575134
  Івашина С.В. Центральні опозиції фразем у межах опозиційного фразеологічного центру художнього стилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 163-168
1575135
  Шматова Ю.О. Центральні органи виконавчої влади в умовах надзвичайних ситуацій:проблемні питання реалізації їх повноважень // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 135-140. – (Юридичні науки ; № 3)
1575136
  Лавренова О. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 115-119
1575137
  Кисіль А. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом як суб"єкти адміністративного права // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 164-167. – ISBN 978-966-2781-18-2
1575138
  Юринець Ю.Л. Центральні органи виконавчої влади України з обслуговування повітряного руху / Ю.Л. Юринець, С.А. Мазурик // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 21-28. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1575139
  Мельниченко В. Центральні органи виконавчої влади України: правовий статус, види та система / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-38. – Бібліогр.: 10 назв
1575140
  Сенченко Л.В. Центральні органи виконавчої влади як суб"єкти адміністративно-правового регулювання демографічної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 321-326. – ISSN 1563-3349
1575141
  Степанов І. Центральні органи виконавчої влади: проблеми правової регламентації системності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 81-85
1575142
  Сушинський О.І. Центральні органи виконавчої влади: статус та організація діяльності : Навчальний посібник / О.І. Сушинський; Львівський регіональний ін-т держ. управління; Нац. академії держ. управління при Президентові України.; Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління. – Львів, 2004. – 80с. – ISBN 966-8687-03-5
1575143
  Дерець В.А. Центральні органи виконавчої влади: сучасний стан та напрями реформування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 228-234. – ISSN 1563-3349
1575144
  Горобець В.М. Центральні органи виконавчої та судової влади // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 314. – ISBN 966-518-349-4
1575145
  Горобець В.М. Центральні органи виконавчої та судової влади // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 314. – ISBN 978-966-518-582-6
1575146
  Голосніченко Д.І. Центральні органи державної влади за Конституціями України (1917-1919 р.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 195-198. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
1575147
  Дзвінчук Д. Центральні органи управління освітою в законодавстві України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.265-277. – ISBN 966-73-53-51-Х
1575148
  Окиншевич Л.О. Центральні установи України-Гетьманщини XVII - XVIII вв. / Л.О. Окиншевич. – Київ
1. – 1929. – 177с.
1575149
  Окиншевич Л.О. Центральні установи України-Гетьманщини XVII - XVIII вв. / Л.О. Окиншевич. – Київ
2. – 1930. – 352с.
1575150
  Задорожний М.П. Центральній геофізичній обсерваторії - 160 років // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 23
1575151
  Цибуляк А.Г. Центрально-азійський й південно-кавказький вектори військово-політичної безпеки Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 56-68


  Annotation. The article is devoted to the analysis of the Russian Federation policy in Central Asia and South Caucasus within the political and military security. These regions are defined as the sphere of Russia s vital interests. Bilateral relations ...
1575152
  Сагоян Л.Ю. Центрально-Африканска Республика. / Л.Ю. Сагоян. – Москва : Мысль, 1985. – 107с. – (У карты мира)
1575153
  Сагоян Л.Ю. Центрально-африканская Республика. / Л.Ю. Сагоян. – М., 1989. – 134с.
1575154
  Глинкина С.П. Центрально-Восточная Европа на пути в Евросоюз // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-65. – ISSN 0130-3864
1575155
  Орлик И.И. Центрально-Восточная Европа: от СЭВ до Евросоюза // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-19. – ISSN 0130-3864
1575156
  Пьецух В.А. Центрально-Ермолаевская война / В.А. Пьецух. – М., 1989. – 46с.
1575157
  Перестюк М.О. Центрально-нестійкі інтегральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь / М.О. Перестюк, І.М. Черевко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 131-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається система нелінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь із відхиленням аргумента як у швидких, так і в повільних змінних. Встановлено умови існування центрально-нестійких інтегральних многовидів для сингулярно ...
1575158
  Лавров В.И. Центрально-промышленный район : (Московская, Иваново-Вознесенская промышленная области и бывш. Нижегородская губ.) / В.И. Лавров ; под ред. Н.Ковалевского. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 80 с. – (Лицо областей в пятилетке)
1575159
  Лоскутов Ю.М. Центрально-симметричная задача в релятивистской теории гравитации с u-членом / Ю.М. Лоскутов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 16 с.
1575160
  Купріненко Н. Центрально-східноєвропейський саміт із захворювань кісткової тканини: наукові досягнення 2017 року // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 4. – С. 80-83. – ISSN 2224-1507
1575161
  Волохін О. Центрально-український кооперативний каталог – складова корпоративної каталогізації / О. Волохін, Є. Літвінова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 21-22


  Висвітлюється досвід створення корпоративної бібліотечної мережі ЦУКК
1575162
  Алехин В.В. Центрально-черноземные степи / В.В. Алехин. – Воронеж : Коммуна, 1934. – 92 с.
1575163
   Центрально-черноземный государственный заповедник им.проф.В.В.Алехина. – Москва, 1968. – 208с.
1575164
  Арсеньев А. Центрально-Черноземный район / Арсеньев А. – Москва : Плановое хозяйство, 1927. – 124 с., [1] карта : Карта. – (Экономико-географические очерки СССР = Районы Европейской части СССР : районы Европейской части СССР / под ред.: С.Г. Григорьева, К.Д. Егорова, В.А. Каменецкого [и др.] ; вып. 5)
1575165
  Долгополов К.В. Центрально-Черноземный район : (Экономико-географическая характеристика) / К.В. Долгополов. – Москва : Географгиз, 1961. – 416с.
1575166
  Долгополов К.В. Центрально-Черноземный район : (Экономико-географический очерк). Пособие для учителей / К.В. Долгополов, Е.Ф. Федорова. – Москва : Просвещение, 1971. – 167 с.
1575167
  Беляк К.Н. Центрально-Черноземный экономический / К.Н. Беляк. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1965. – 152 с.
1575168
  Супрун А. Центрально симетричні солітони для електронних збуджень твердих тіл / А. Супрун, Л. Шмельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-49. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Отримано аналітичні розв"язки у вигляді центральносиметричних солітонів для нелінійних рівнянь Шредінгера з різними варіантами нелінійності. Показано, що динамічні властивості збудження тотожні динаміці не автолокалізованої квазічастинки, тобто ...
1575169
  Шабашов А.В. Центральноазиатские древности Буджака (к вопросу о соотношении родоплеменного состава ногайцев Буджакской Орды и государства кочевых узбеков) // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 114-131


  Буджак (від турецького "кут") – в 16–18 ст. історична область між гирлами Дунаю, Дністра та Чорним морем, яка належала Кримському ханству
1575170
  Клименко А. Центральноазиатские республики: Дестабилизируюшие факторы в отношениях между ними и их влияние на ситуацию в регионе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 5 (239). – С. 55-60. – ISSN 1998-1813
1575171
  Файзуллаев Д.А. Центральноазиатский атомный "ренессанс" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 25-31. – ISSN 0321-5075
1575172
  Клименко А. Центральноазиатский вектор политики КНР: Интересы Китая и его влияние на стратегическую ситуацию в регионе // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 2 (248). – С. 80-87. – ISSN 1998-1813
1575173
  Окладников А.П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства / А.П. Окладников. – Новосибрск : Наука, 1972. – 76с.
1575174
  Рудов Г. Центральноазиатский узел : рубить нельзя - развязывать! // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 121-136. – ISSN 0130-9625


  Зовнішня політика Росії в Центральній Азії.
1575175
  Жангожа Р.Н. Центральноазіатський регіон: варіанти вибору без варіантів // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.37-42
1575176
  Нестеренко П. Центральноазіатський союз: перспективи очевидні // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 8 травня (№ 51). – С. 13


  "Європейський Союз як економічне і політичне об’єднання 28 європейських держав, незважаючи на деякі недавні політичні розбіжності, має багато переваг. Багато з них, особливо ті, які стосуються спільної зовнішньої політики і політики безпеки, створення ...
1575177
  Горобець І. Центральноазійський геополітичний вузол / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 44-49
1575178
  Бубенок О.Б. Центральноазійський слід у килимарстві Центральної України // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 5-12. – ISSN 1608-0599
1575179
  Федоров Б.И. Центральноафриканская Республика / Б.И. Федоров. – Москва : Мысль, 1975. – 124с.
1575180
  Гарбар Р. Центральноафриканська Республіка, "Вагнер" і діаманти. Як Росія створює в Африці "новий світовий порядок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9 серпня (№ 141)


  "ЗМІ продовжують обговорювати вбивство в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) трьох російських журналістів. Що це за країна, що там відбувається? Для чого вони туди поїхали? В чому причина їх вбивства? Який інтерес Росії в ЦАР? ЦАР - невелика ...
1575181
  Сдобнов С.И. Центральное звено агропрома / С.И. Сдобнов. – М., 1988. – 73с.
1575182
  Коршак Ф.А. Центральное проектирование движущимся пучком лучей в фотограмметрии : монография / Ф.А. Коршак; Дагестанский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Махачкала : Республиканская книжная палата, 1962. – 235 с.
1575183
  Коршак Ф.А. Центральное проектирование движущимся пучком лучей в фотограмметрии / Ф.А. Коршак. – Махачкала, 1962. – 235с.
1575184
  Пшедецкая А.Д. Центральное торможение как причина дефицита возбуждения в мышце. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пшедецкая А.Д.; Петрозаовод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1575185
   Центральное Черноземье: хозяйство и население : межвузовский сборник научных трудов : сб. статей. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1986. – 152 с.
1575186
  Головко О.Б. Центральноєвропейська політика Волинського князівства в другій половині 40-х – першій половині 50-х років ХІІІ ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 147-164. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1575187
   Центральной аэрологической обсерватории - 75 лет // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 126-127. – ISSN 0130-2906
1575188
  Чижова О.В. Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України – 50 років // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 83-100. – ISSN 0320-9466
1575189
   Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза.. – Челябинск, 1967. – 28с.
1575190
  Терещенко О. Центральноукраїнський весільний мелотип V4452 на теренах пізнішого заселення // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 39-65


  "...У роботі викладено результати комплексного аналізу понад півтисячі наддніпрянських весільних наспівів із 13-складовим віршем 4+4+5 і принципово ямбічною ритмікою, що в обряді пов"язані з моментами "прощання-відчуження". Джерельною базою, що ...
1575191
  Киш С. Центральные банки / С. Киш, В. Элькин. – М, 1933. – 188с.
1575192
  Грачева М. Центральные банки в эпоху электронных денег // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 3. – С. 58-70. – ISSN 0131-2227
1575193
  Васильев Л.Л. Центральные влияния, устраняющие и углубляющие парабиоз. / Л.Л. Васильев, Е.Т. Благодатова. – Москва-Ленинград, 1961. – 84с.
1575194
   Центральные газеты РСДРП о Закавказье 1905 г.. – Ереван, 1965. – 267с.
1575195
  Дремина Г.А. Центральные государственные архивы СССР 1945-1970 гг. / Г.А. Дремина. – Москва, 1977. – 191с.
1575196
  Крылова Н.С. Центральные государственные органы Великобритании / Н.С. Крылова. – М, 1965. – 232с.
1575197
  Сидоров Н.А. Центральные государственные органы Федератиыной Республики Германии / Н.А. Сидоров. – Москва, 1961. – 216с.
1575198
   Центральные и периферические механизмы вегетативной нервной системы. – Ереван, 1980. – 247с.
1575199
   Центральные и периферические механизмы двигательной деятельности животных. – М, 1960. – 360с.
1575200
  Фельдман А.Г.-Б. Центральные и рефлекторные механизмы управления движениями / А.Г.-Б. Фельдман. – Москва, 1979. – 183с.
1575201
  Моисеев В.Д. Центральные идеи и философские основы кибернетики / В.Д. Моисеев. – Москва : Мысль, 1965. – 325 с.
1575202
  Чуб А.Т. Центральные кривые четвертого порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чуб А.Т. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1955. – 17 с.
1575203
  Волощук Е. Центральные лейтмотивы образа Гёте в романе Томаса Манна "Лотта в Веймаре" // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 196-221. – ISBN 966-587-057
1575204
  Вальдман А.В. Центральные механизмы боли / А.В. Вальдман. – Ленинград, 1976. – 191с.
1575205
  Мишин А.А. Центральные органы власти буржуазных государств / А.А. Мишин. – М. : Издательство Московского университета, 1972. – 286 с.
1575206
  Могунова М.А. Центральные органы власти Скандинавских государств : Автореф... канд. юиридич.наук: 711 / Могунова М.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – Москва, 1969. – 23л.
1575207
  Мишин А.А. Центральные органы власти США -- орудие диктатуры монополистического капитала / А.А. Мишин. – М., 1954. – 176с.
1575208
  Крутоголов М.А. Центральные органы власти Французской Республики : Парламент, Президент Республики, Совет Министров / М.А. Крутоголов. – Москва, 1956. – 287с.
1575209
  Баскакова Е.Г. Центральные органы внешних сношений русского государства в их историческом развитии (XVI-XVIII вв.) : Автореф... канд. юрид.наук: / Баскакова Е.Г.; Академия обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра международного права. – М., 1950. – 30л.
1575210
  Пронина В.С. Центральные органы управления народным хозяйством. / В.С. Пронина. – М., 1971. – 168с.
1575211
  Ученова В.В. Центральные партийные журналы "Коммунистическая революция" и "Большевик" / В.В. Ученова. – М, 1962. – 56с.
1575212
   Центральные процессоры INTEL 8086/8088.. – Петрозаводск, 1992. – 122с.
1575213
  Костюк П.Г. Центральные процессы в простейшей рефлекторной дуге : Автореф... докт. биол.наук: / Костюк П.Г.; КГУ, Ин-т физиол. жив. – Киев, 1956. – 35л.
1575214
  Костюк П.Г. Центральные процессы в простейшей рефлекторной дуге : Дис... д-ра биол. наук: / Костюк П.Г.; НИИ физиологии животных при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев. – 328л.
Кн .1. – 1956. – 328л.
1575215
  Костюк П.Г. Центральные процессы в простейшей рефлекторной дуге кн.2 : Дис... докт биолог.наук: / Костюк П.Г.; НИИ физиологии животных при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 339-509л. – Бібліогр.:л.1-87
1575216
  Булычева Т.А. Центральные районные больницы. / Т.А. Булычева. – М., 1984. – 177с.
1575217
  Ролофф Х. Центральные ряды и ряды коммутантов матричных групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Ролофф Х.; ЛГУ. – Л., 1980. – 9л.
1575218
  Киркевич В. Центральные улицы // Достопримечательности Украины. История и культура : альманах Виктора Киркевича : всеукраинский независимый вневедомственный научно-популярний журнал / дир. В. Кондратюк ; глав. ред. А. Сєриков. – Киев, 2018. – № 7/12. – С. 48-83


  Центральні вулиці Києва.
1575219
  Науменко Е.В. Центральные хемореактивные структуры в гипоталамической регуляции гипофизарно-надпочечниковой системы : Автореф... д-ра мед.наук: 766 / Науменко Е.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1575220
   Центральные черноземные области : Физико-географическое описание. – Москва : А.Н.СССР., 1952. – 160с.
1575221
  Поярков М.Ф. Центральные электрические станции / М.Ф. Поярков. – Москва-Ленинград : Государственное издательство. – 263 с. – (Руководства и пособия для техникумов и втузов)
1575222
  Сушкин Н.И. Центральные электрические станции и их электрическое оборудование / Н.И. Сушкин, А.А. Глазунов. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1927. – 310 с.
1575223
  Сушкин Н.И. Центральные электрические станции и их электрическое оборудование / Н.И. Сушкин, А.А. Глазунов. – изд. 3-е, стереотип. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1930. – 343 с.
1575224
   Центральный академический театр Советской Армии. – Москва, 1980. – 192с.
1575225
   Центральный аппарат государственного управления капиталистических стран. – Москва, 1984. – 293с.
1575226
   Центральный архив Октябрьской революции и социалистического строительства АрмССР.. – Ереван, 1973. – 262с.
1575227
  Воробьев Ю.Н. Центральный банк и денежно-кредитная политика : Учеб. пособ. для студ. эконом. спец. / Ю.Н. Воробьев, В.Н. Боровский, В.Н. Узунов; МОНУ; Крым. акад. природоохр. и курорт. строит. – Симферополь : Крым. акад. природоохр. и курорт. строительства, 2002. – 142с. – ISBN 966-7711-07-2
1575228
  Андрюшин С. Центральный банк как кредитор последней инстанции: новые вопросы теории денежно-кредитной политики / С. Андрюшин, В. Кузнецова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 70-81. – ISSN 0042-8736


  В статье рассматривается проблема реализации центральным банком функции кредитора последней инстанции в условиях дефицита ликвидности. Показано, что классическое определение принципов кредитования последней инстанции перестало соответствовать задачам, ...
1575229
  Мордвинцев В. Центральный Ботанический сад закладывался в Киеве "для делания разных вин" // Киевские ведомости, 1995. – 10 октября
1575230
  Кулешов И.М. Центральный военно-морской музей / И.М. Кулешов. – Л., 1965. – 38с.
1575231
   Центральный военно-морской музей. – Ленинград, 1968. – 238с.
1575232
   Центральный военно-морской музей. – Ленинград, 1984. – 191с.
1575233
   Центральный военно-морской музей.. – Л, 1979. – 215с.
1575234
   Центральный выставочный зал.. – М, 1977. – 34с.
1575235
   Центральный Вьетнам // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 42-43 : фото
1575236
  Семенов-Тян-Шанский Центральный Географический музей в Ленинграде и его роль в научном исследовании страны. / Семенов-Тян-Шанский. – Л. – 6с.
1575237
  Липшиц С.Ю. Центральный гербарий СССР / С.Ю. Липшиц, И.Т. Васильченко. – Ленинград, 1968. – 142с.
1575238
   Центральный государственный архив древних актов : путеводитель. – Москва : Б. и.
Ч. 2. – 1947. – 184 с.
1575239
   Центральный государственный архив древних актов СССР. – Москва, 1991. – 527с.
1575240
   Центральный государственный архив древних актов. : Путеводитель. – Москва : Б. и.
Ч. 1. – 1946. – 364 с.
1575241
   Центральный Государственный архив Красной Армии. – Москва, 1945. – 470с.
1575242
   Центральный государственный архив литературы и искусства СССР : путеводитель. – Москва
Вып. 5 : Фонды, поступившие в ЦГАЛИ СССР в 1972-1977 гг. – 1982. – 497 с.
1575243
   Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР. – Москва, 1975. – 572с.
1575244
   Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР.. – М, 1959. – 446с.
1575245
   Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР.. – М, 1963. – 808с.
1575246
   Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР.. – М, 1968. – 486с.
1575247
   Центральный Государственный архив Молдавской ССР и его филиал в г.Тирасполе.. – Кишинев, 1988. – 338с.
1575248
  Алявдина Н.А. Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства (из истории организации и комплектования архива) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алявдина Н.А. ; Моск. гос. ист.-архив. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1575249
   Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства.. – М, 1946. – 367с.
1575250
   Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства.. – М, 1959. – 226с.
1575251
   Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства.. – Минск, 1967. – 244с.
1575252
   Центральный Государственный архив Октябрьской революции, высших органов гос.власти и органов гос. управления СССР.. – Москва, 1990. – 277с.
1575253
   Центральный Государственный архив Октябрьской революции, высших органов гос.власти и органов гос. управления СССР.. – Москва, 1990. – 323с.
1575254
   Центральный Государственный архив ТАССР.. – Казань, 1967. – 279с.
1575255
   Центральный государственный архив Чувашской АССР : Справочник о фондах. – 2-е изд., доп. и перераб. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1989. – 311 с. – Библиогр.: с. 291-293
1575256
   Центральный Государственный исторический архив : путеводитель. – Тбилиси : Архивное управление МВД Грузинской ССР, 1947. – 301 с.
1575257
   Центральный Государственный исторический архив Азербайджанской ССР.. – Баку, 1958. – 191с.
1575258
   Центральный Государственный исторический архив Белорусской ССР.. – Могилев, 1959. – 164с.
1575259
  Дремина Г.А. Центральный государственный исторический архив СССР в г. Ленинграде / Г.А. Дремина, Т.В. Кузнецова. – Москва, 1959. – 64с.
1575260
   Центральный Государственный исторический архив СССР в Ленинграде.. – Л, 1956. – 608с.
1575261
  Дремина Г.А. Центральный государственный исторический архив УССР в Киеве : путеводитель / Г.А. Дремина, Т.В. Кузнецова; Архив. управление УССР ; Центр. гос. ист. архив УССР ; под ред. А.В. Бондаревского и др. – Киев, 1958. – 348 с.
1575262
   Центральный Государственный исторический архив УССР в Киеве.. – К, 1958. – 348с.
1575263
  Хмыз О. Центральный депозиторий // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 3. – С. 71-82. – ISSN 0131-2227
1575264
   Центральный державный архів Жовтневої революціі і соціалістичного будівництва УРСР. – Харьков, 1960. – 676с.
1575265
   Центральный детский театр. – Москва, 1974. – 83с.
1575266
  Гозенпуд А.А. Центральный детский театр. / А.А. Гозенпуд. – М., 1967. – 308с.
1575267
  Зиновьев Н.Е. Центральный Исполнительный Комитет СССР, его правовое положение, организация и деятельность. 1923-1937 гг. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Зиновьев Н.Е.; МВ и ССО СССР. ВЮЗИ. – М., 1973. – 22л.
1575268
   Центральный Кавказ. – Москва, 1966. – 10с.
1575269
  Наумов А.Ф. Центральный Кавказ / А.Ф. Наумов. – М, 1967. – 232с.
1575270
  Техов Б.В. Центральный Кавказ в XVI - X вв. до н.э. / Б.В. Техов. – М, 1977. – 239с.
1575271
  Исмаилов Э. Центральный Кавказ: от геополитики к геоэкономике / Эльдар Исмаилов, Владимир Папава ; Ин-т Стратег. Исслед. Кавказа. – [Швеция] : CA & CC Press, 2006. – 207, [1] с. – (Серия "Экономика Кавказа")


  Профессору Филиппенко Антону Сергеевичу, с наилучшими пожеланиями. Подпись. 17.07.06
1575272
  Иванов В.К. Центральный круг / В.К. Иванов. – М., 1973. – 256с.
1575273
   Центральный музей В.И.Ленина : фотоснимки 2-го зала. – Москва, 1938. – 34 с.
1575274
   Центральный музей В.И.Ленина : фотоснимки 4-го зала. – Москва, 1938. – 41 с.
1575275
   Центральный музей В.И.Ленина. : альбом. – Москва : Партиздат
Вып. 7. – 1937. – 100 с.
1575276
   Центральный музей В.И.Ленина.. – Москва, 1939. – 23 с.
1575277
   Центральный музей В.И.Ленина. : фотоснимки 10-го зала. – Москва, 1939. – 19 с.
1575278
   Центральный музей В.И.Ленина. : фотоснимки. – Москва, 1939. – 96 с.
1575279
   Центральный музей В.И.Ленина.. – Москва, 1940. – 54 с.
1575280
   Центральный музей В.И.Ленина.. – М, 1952. – 23с.
1575281
   Центральный музей В.И.Ленина.. – Москва : Советский художник, 1967. – 1-120с.
1575282
   Центральный музей вооруженных сил СССР.. – М, 1967. – 1-156с.
1575283
   Центральный музей Вооруженных Сил СССР.. – М, 1969. – 238с.
1575284
   Центральный музей МВД СССР. – М, 1988. – 20с.
1575285
   Центральный музей пограничных войск СССР. – Москва, 1982. – 80с.
1575286
   Центральный научн.-иссл.геологичн.музей. им.акад.Ф.Н.Чернышова.. – Л, 1974. – 99с.
1575287
   Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный институт.. – Л-М, 1937. – 42с.
1575288
   Центральный научно-природоведческий музей АН УССР.. – К, 1982. – 211с.
1575289
  Агеев Ш.Ф. Центральный орган РСДРП "Социал-демократ" в годы мировой империалистической войны. (Ноябрь 1914 г. - январь 1917г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Агеев Ш.Ф.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1959. – 25л.
1575290
  Кузнецов И.В. Центральный орган РСДРП газета "Социал-демократ" / И.В. Кузнецов, С.С. Матвиенко. – М., 1978. – 191с.
1575291
  Кузнецов И.В. Центральный орган РСДРП газета "Социал-демократ" в годы первой мировой войны / И.В. Кузнецов. – Москва, 1957. – 71с.
1575292
   Центральный ордена Ленина музей революции СССР.. – М, 1972. – 288с.
1575293
   Центральный район : Экономико-географическая характеристика. – Москва, 1962. – 800с.
1575294
  Минц А.А. Центральный район : экономико-географический очерк ; пособие для учителей / А.А. Минц. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 182 с.
1575295
   Центральный сельскохозяйственный банк СССР.. – Москва, 1925. – 52с.
1575296
   Центральный сибирский ботанический сад.. – Новосибирск, 1981. – 78с.
1575297
  Блинов А.С. Центральный совет фабзавкомов Петрограда 1917-1918 / А.С. Блинов. – М, 1982. – 247с.
1575298
  Напастников В.Г. Центральный стадион им. В.И. Ленина / В.Г. Напастников. – М., 1957. – 94с.
1575299
  Наппельбаум Л.М. Центральный стадион им. В.И. Ленина / Л.М. Наппельбаум, Э.Л. Наппельбаум. – Москва : Искусство, 1958. – 23 с.
1575300
   Центральный театр кукол.. – М, 1958. – 36с.
1575301
   Центральный театральный музей им. А.А.Бахрушина. – Москва, 1969. – 8с.
1575302
   Центральный театральный музей им.А.А.Бахрушина.. – М, 1971. – 183с.
1575303
   Центральный Тянь-Шань. – Харьков, 1935. – 560с.
1575304
  Орлов В.И. Центральный участок северо-западной части Обь-Иртышского междуречья : Автореф... Кандю.географ.наук: / Орлов В.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1950. – 12 с.
1575305
  Гладкий Ю.Н. Центральный федеральный округ России : география. Регионы России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 12-23 : Табл. – ISSN 0016-7207
1575306
  Гохберг М.Я. Центральный экономический район СССР : (Перспективы развития) / М.Я. Гохберг. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Экономика и организация производства ; 4)
1575307
   Центральный экспериментальный оперный театр Китайской Народной Республики.. – Пекин, 1958. – 30с.
1575308
  Смаглій К. Центри "Русского мира" в Європі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 11
1575309
  Вовк П.С. Центри акцентологічних систем : Монографія / П.С. Вовк; МОУ. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 240с. – ISBN 5-8238-0650-8
1575310
  Боєцький Т.Ф. Центри взаємодії держав-партнерів під час операцій НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 80-82. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто центри, навколо яких відбувається взаємодія держав-партнерів під час проведення операцій НАТО. Зокрема висвітлено значення центрів взаємодії держав-партнерів, а також особливу увагу приділено посиленню військових спроможностей європейських ...
1575311
  Лісова К.С. Центри дослідження історії державності України в еміграції (1920-1945 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 48-51. – ISSN 2076-1554
1575312
  Євтух В.Б. Центри етнічної проблематики : довідник / Володимир Євтух ; Ін-т історії України НАН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 252, [1] с. – ISBN 978-617-696-267-0
1575313
   Центри користування обладнанням // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У 2020 році МОН профінансує наукові проекти молодих учених на 100 мільйонів гривень.
1575314
   Центри кращих практик збалансованого розвитку в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 28-29 : фото
1575315
  Гоменюк О.В. Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів : дис . ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гоменюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 225 л. – Бібліогр.: л.211-225
1575316
  Гоменюк О.В. Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Гоменюк О.В., КНУТШ. – Київ, 2010. – 23с. – Бібліогр.: 4 назви
1575317
  Вовк П.С. Центри мови і керування мовленням : Наукова розвідка / П.С. Вовк; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2006. – 16с.
1575318
  Папіжук В. Центри навчання іноземної мови в немовному виші: французький досвід / В. Папіжук, Ю. Лісова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 16-22. – ISSN 2411-1317


  У статті проаналізовано методологічні, організаційні та змістові аспекти створення Центрів мовних ресурсів як інноваційних проєктів навчання іноземних мов у Франції. Обгрунтовано актуальність вивчення, узагальнення та систематизації зарубіжного досвіду ...
1575319
   Центри надання адміністративних послуг : створення та організація діяльності : практичний посібник / Бригілевич І.І. [ та ін.] ; Центр політ.-прав. реформ ; Нім. тов-во техн. співроб. ; Центр дослідж. місцевого самоврядування ; Швейцар. бюро співроб. в Україні ; [ за заг. ред. В.П. Тимощука ]. – Київ : Москаленко О.М., 2010. – 440 с. – ISBN 978-966-2214-03-2
1575320
   Центри надання адміністративних послуг : створення та організація діяльності : [практ. посібник] / [Бригілевич І.І. та ін. ; заг. ред. Тимощук В.П.] ; Центр політико-правових реформ [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. і доопрац. – Київ : Москаленко О.М., 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Помилкова паг.: с. 271-274 перест. місцями. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-03-2
1575321
  Жук Ю.М. Центри надання адміністративних послуг у Луцьку та Львові: порівняльний аналіз // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 206-213
1575322
  Румко Ж.П. Центри народної творчості як координатори процесів розвитку традиційної культури у регіонах України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 77-79
1575323
  Прийма С.М. Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 173-186. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471


  У статті представлено результати дослідження ролі і значення центрів освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету на сучасному етапі розвитку суспільств знання. Показано, що університети є генераторами суспільних змін, формування та ...
1575324
  Авшенюк Н.М. Центри освіти дорослих у США і Японії: типологія та особливості функціонування // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 15-18. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті на підставі вивчення автентичних джерел, порівняльно-педагогічних праць та нормативних документів здійснено аналіз особливостей становлення центрів освти дорослих у розвинених країнах світу наприкінці XX ст. - початку XXI ст., зокрема США й ...
1575325
   Центри трансферу технологій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН запускає пілотний проект зі створення центрів трансферу технологій, за допомогою яких дослідники зможуть упроваджувати в життя свої розробки, а бізнес - знаходити нові ідеї.
1575326
  Горенко Л.І. Центри української культури в театрах російських магнатів середини XVIII – першої половини XIX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 55-61
1575327
  Шевченко В. Центризм та центричність в географії / Віктор Шевченко. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 160с. – ISBN 966-521-391-1
1575328
  Гирич І. Центристський напрямок // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 389-397. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1575329
  Соколов В.И. Центрифуги. / В.И. Соколов. – М., 1950. – 306с.
1575330
  Пилипенко І. Центро-периферійна організація суспільства та адміністративно-територіальна реформа // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 44-50. – ISSN 2413-7154


  Розкрито концептуальні засади суспільно-географічного аналізу центро-периферійних процесів і структур, обґрунтовано науково-методичні методичні основи їх просторової локалізації, параметризації та формалізації. Виявлено механізми формування ...
1575331
  Чебану Василий Михайлович Центроаффинные комитанты дифференциальной системы с кубическими нелинейностями и их приложения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чебану Василий Михайлович; Ин-т мат. с ВЦ. АН Молд. ССР. Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1987. – 126л. – Бібліогр.:л.121-126
1575332
  Чебану В.М. Центроаффинные комитанты дифференциальной системы с кубическими нелинейностями и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чебану В.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
1575333
  Измайлов Н.Ф. Центробалт / Н.Ф. Измайлов, А.С. Пухов. – Калининград, 1967. – 303с.
1575334
   Центробежная очистка промышленных выбросов в атмосферу / А.А. Буров, А.И. Буров, А.В. Силин, О.Н. Цабиев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 44-51 : Рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1726-5428
1575335
  Шкоропад Д.Е. Центробежные жидкостные экстракторы / Д.Е. Шкоропад, И.В. Лысковцов. – М., 1962. – 216с.
1575336
  Степанов А.И. Центробежные и основные комплессоры. / А.И. Степанов. – Москва, 1960. – 348с.
1575337
   Центробежные компрессоры : Библиограф. указатель за 1918-1950 гг. – Москва : Оборонгиз, 1952. – 18 с.
1575338
  Павлов И.П. Центробежные нервы сердца. / И.П. Павлов. – Москва, 1952. – 200с.
1575339
  Алексеев А.В. Центробежные форсунки газотурбинных двигателей / А.В. Алексеев, Н.М. Кондак. – Москва : Гостехиздат, 1958. – 88 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 87
1575340
  Панченко Я. Центровий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 14


  Українці - олімпійські чемпіони: Олександр Білостінний, український радянський баскетболіст, олімпійський чемпіон, чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи. Центровий. Ріст — 214 см. Розмір ноги — 51-й.
1575341
  Бень М.Я. Центровка паровой турбины / М.Я. Бень, Б.В. Шостакович. – Л.-М., 1932. – 68с.
1575342
  Горбунов А.В. Центровывоз животноводческой продукции в АПК / А.В. Горбунов. – М, 1988. – 110с.
1575343
  Гомельский А.Я. Центровые / А.Я. Гомельский. – М., 1988. – 207с.
1575344
   Центрографическая лаборатория им. Д. И. Менделеева к пятнадцатилетию октября (1917 - 1932). – Ленинград : Государственное Географическое Общество
Ч. 1 : Центрография. – 1933. – 44 с.
1575345
  Егоров Н.Н. Центрофуга / Н.Н. Егоров. – 2-е изд. – М., 1943. – 30с.
1575346
  Лизанець П. Центру (Інституту) гунгарології при УжНУ - 20 років // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарологии. – Ужгород, 2007. – 16-17-ий рік вид. за 2005-2006. – С. 6-25
1575347
  Лялько В.І. Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України - 10 років // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 152-155
1575348
   Центры библиотековедения и методической работы библиотек социалистических стран.. – М, 1980. – 139с.
1575349
   Центры геодезических пунктов для территорий городов поселков и промышленных площадок. – Москва : Недра, 1972. – 24 с.
1575350
  Федоров С.И. Центры городов Орла, Курска и Белгорода - комплексные памятники истории и культуры / С.И. Федоров. – Ленинград : Стройиздат, 1975. – 200 с.
1575351
   Центры и реперы Государственной геодезической сети СССР. – Москва : Недра, 1973. – 40 с.
1575352
   Центры и реперы Государственной опорной геодезической сети СССР. – Москва, 1941. – 30с.
1575353
  Мартиросян Б.П. Центры инновационного развития Российской академиии образования / Б.П. Мартиросян, Н.Е. Рубцова, И.А. Шаповалова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 9. – С. 29-40. – ISSN 0869-561Х
1575354
  Гюнсбург К.Е. Центры люминесценции в щелочногалоидных фосфорах, активированных медью. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гюнсбург К.Е.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1967. – 14л.
1575355
  Бункина М.К. Центры мирового империализма: итоги развития и расстановка сил / М.К. Бункина. – Москва, 1970. – 304с.
1575356
   Центры образования взрослых в условиях реализации реформы общеобразовательной и профессиональной школы.. – Л, 1985. – 89с.
1575357
   Центры образования взрослых.. – М, 1991. – 189с.
1575358
  Кобринович М.С. Центры окраски в фотохимически окрашенных кристаллах галогенидов бария. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кобринович М.С.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1987. – 16л.
1575359
   Центры окраски в щелочногалоидных кристаллах : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 341 с.
1575360
  Воробьев А.А. Центры окраски в щелочногалоидных кристаллах / А.А. Воробьев. – Томск : Издательство Томского университета, 1968. – 390 с. – (Радиационная физика и основы радиационной технологии тел с ионными связями ; Кн. 2)
1575361
  Непомнящих А.И. Центры окраски и люминесценция кристаллов LiF / А.И. Непомнящих. – Новосибирск : Наука, 1984. – 113 с.
1575362
  Архангельская В.А. Центры окраски и перенос заряда в кристаллах типа флюорита, активированных редкими землями : Автореф. дис. ... наук: 01.044 / Архангельская В.А. ;. – Ленинград, 1970. – 16 с.
1575363
  Хулугуров Виталий Михайлович Центры окраски, люминесценция и вынужденное излучение кристаллов с катионо- и анионозамещающими примесями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Хулугуров Виталий Михайлович; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1978. – 21л.
1575364
  Буркова Е.В. Центры открытого доступа: первые шаги / Е.В. Буркова, Г.Ю. Шантурова // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 6 (26). – С. 66-68. – ISSN 2072-3849
1575365
  Сковородина И.С. Центры печати в университетах США: любой заказ клиента должен быть выполнен // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 80-84. – ISSN 1726-6726


  Как выстраивается взаимодействие между университетским издательством и авторами? В дискуссии участвуют директора центров печати университетов США.
1575366
   Центры плюрализма : Информационный бюллетень. – Варшава, Рязань, 1998. – ISSN 14264579


  1997. N 73
1575367
   Центры плюрализма : Информационный бюллетень. – Варшава, Рязань, -2002. – ISSN 1426-4579
№ 9-11. – 1999


  1997. N 73
1575368
   Центры плюрализма : Информационный бюллетень. – Варшава, Рязань, -2002. – ISSN 1426-4579
№ 12,13, 14. – 2000


  1997. N 73
1575369
   Центры плюрализма : Информационный бюллетень. – Варшава, Рязань, -2002. – ISSN 1426-4579
№ 15,16,17. – 2001
1575370
   Центры плюрализма : Информационный бюллетень. – Варшава, Рязань, -2002. – ISSN 1426-4579
№ 18. – 2002
1575371
  Никольский В.К. Центры поглощения и люминесценции в щелочно-галоидных кристаллах, активированных серебром : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никольский В. К.; Сатар.ГУ. – Саратов, 1962. – 11л.
1575372
  Суббота-Мельник Центры свечения щелочногалоидных кристаллофосфоров активированных In+ и Sn+2 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Суббота-Мельник П.А. ; КГУ. – Киев, 1969. – 16 с.
1575373
  Смольская Людмила Петровна Центры свечения, центры окраски и рекомбинационная люминесценция фосфоров на основе КI : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Смольская Людмила Петровна; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 15л.
1575374
  Панов Л.К. Центры северных городов / Л.К. Панов, З.Ф. Шимановская. – Ленинград : Стройиздат, 1982. – 120 с.
1575375
  Павлов Н.М. Центры со спином I в карбиде кремния, облученном нейтронами и альфа-частицами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Павлов Н.М.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1575376
  Уткин А.И. Центры соперничества. / А.И. Уткин. – М., 1973. – 81с.
1575377
  Богданов А.С. Центры соперничества: Особенности межимпериалист. противоречий на соврем. этапе / А.С. Богданов. – М, 1978. – 176с.
1575378
  Сулейманов А. Центры стратегических исследований внешней политики Турции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С. 116-123. – ISSN 1998-1813
1575379
  Янчевская И.С. Центры электронного парамагнитного резонанса и термолюминесценции в облученных алюмосиликатах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Янчевская И.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 19л.
1575380
  Егоров Н О. Центры эндогенной активности / Н О. Егоров. – М., 1984. – 165с.
1575381
  Нострадамус М. Центурии / М. Нострадамус. – М, 1991. – 144с.
1575382
  Нострадамус М. Центурии / Мишель Нострадамус ; [сост.: Молок А.Л., Назаров С.П. ; пер. с фр., коммент. В. Завалишин]. – Москва : Паритет, 1991. – 229, [2] с. : ил.
1575383
  Рутковский А. Цену революции спроси в Берлине // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 24 февраля - 1 марта (№ 8)


  Закончился 62-й Берлинский МКФ. Главный итог этого киноконкурса - намечена роза (гео)политических ветров, дующих нынче в мире (не только кино). Пароль: "тирания - свобода - уличная заваруха - гражданская война". Отзыв: "соль - спички - изнасилование - ...
1575384
  Хохлов Геннадий Цены - новые, проблемы старые : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 30-34 : Фото
1575385
  Митрофанова Н.М. Цены в механизме экономического сотрудничества стран-членов СЭВ / Н.М. Митрофанова. – Москва, 1978. – 176с.
1575386
  Яковец Ю.В. Цены в плановом хозяйстве. / Ю.В. Яковец. – М,, 1974. – 224с.
1575387
   Цены в сельском хозяйстве европейских стран социализма.. – М, 1968. – 200с.
1575388
  Саболчик М. Цены в системе планового управления / М. Саболчик. – М., 1981. – 263с.
1575389
  Шутова Наталья Цены вверх, туристы врассыпную : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 18-19 : Фото
1575390
   Цены госторговли и кооперации. Цены колхозной торговли.. – М, 1935. – 71с.
1575391
   Цены губернских рынков КССР за 1922 год.. – Оренбург, 1923. – 81с.
1575392
  Белкин В.Д. Цены единого уровня и экономические измерения на их основе. / В.Д. Белкин. – М., 1963. – 346с.
1575393
   Цены и воспроизводство.. – М, 1981. – 130с.
1575394
   Цены и воспроизводство.. – М, 1989. – 119с.
1575395
  Маньков А.Г. Цены и их движение в русском государстве XVI века. / А.Г. Маньков. – М.-Л., 1951. – 274с.
1575396
  Пинзеник В.М. Цены и качество продукции производственно-технического назначения / В.М. Пинзеник. – Львов, 1988. – 197с.
1575397
  Чурсин А.М. Цены и качество сельскохозяйственной продукции / А.М. Чурсин. – М, 1984. – 208с.
1575398
  Точилин В.А. Цены и оптимизация межораслевых связей / В.А. Точилин. – К, 1979. – 123с.
1575399
  Турчинс Я.Б. Цены и оптимизация народного хозяйства / Я.Б. Турчинс. – Рига, 1968. – 392с.
1575400
   Цены и повышение эффективности промышленного производства.. – Л, 1970. – 160с.
1575401
  Дерябин А.А. Цены и потребительские свойства предметов труда / А.А. Дерябин. – М, 1973. – 246с.
1575402
   Цены и стимулирование научно-технического прогресса в социалистических странах.. – М, 1973. – 272с.
1575403
  Офманис Я.Л. Цены и ценообразование / Я.Л. Офманис. – Рига, 1982. – 189с.
1575404
  Калита Н.С. Цены и ценообразование / Н.С. Калита. – К, 1988. – 214с.
1575405
  Желтякова И. Цены и ценообразование : Учебное пособие / И. Желтякова, Г. Маховикова, Н. Пузыня. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 112с. – (Краткий курс). – ISBN 5-8046-0106-7
1575406
   Цены и ценообразование : Учебник для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. – Москва : Финстатинформ, КноРус, 1999. – 304с. – ISBN 5-7866-0112-9
1575407
  Желтякова И.А. Цены и ценообразование : Тесты и задачи / И.А. Желтякова, Г.А. Маховикова, Н.Ю. Пузыня. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 208с. – ISBN 5-8046-0128-8
1575408
  Желтякова И.А. Цены и ценообразование : Учеб. пособие / И.А.Желтякова, Г.А.Маховикова, Н.Ю.Пузыня. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 112с. – (Краткий курс). – ISBN 5-8046-0106-7
1575409
   Цены и ценообразование : Учебник для студ.высш.учеб.завед.,обуч.по эконом.спец. Микроэкономика (теория цены).Цены и рыночная конъюнктура. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 464с. – ISBN 5-8046-0104-0
1575410
  Гагарина Н.С. Цены и ценообразование в промышленности СССР / Н.С. Гагарина, Л.Н. Ушакова. – М., 1978. – 81с.
1575411
   Цены и ценообразование в развитых капиталистических странах.. – М, 1975. – 262с.
1575412
  Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга : Учебное пособие, для студентов высших учебных заведений обучающихся по специальностям "Маккетинг", "Менеджмент", "Ценообразование", "Коммерция" / А.Н. Цацулин. – 2-е изд. – Москва : Филинъ, 1998. – 448с. – ISBN 5-89568-112-3
1575413
  Завьялков А.Г. Цены и ценообразование в СССР / А.Г. Завьялков. – Минск, 1971. – 368с.
1575414
  Савченко А.Г. Цены и ценообразование в СССР / А.Г. Савченко, А.Г. Яремчук. – Киев : Вища школа, 1978. – 311 с.
1575415
  Завьялков А.Г. Цены и ценообразование в СССР / А.Г. Завьялков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1981. – 351 с.
1575416
   Цены и ценообразование на сельскохозяйственные продукты.. – М, 1966. – 164с.
1575417
   Цены и ценообразование.. – М, 1985. – 182с.
1575418
   Цены и ценообразующие факторы.. – М, 1973. – 318с.
1575419
   Цены и ценообразующие факторы.. – М, 1977. – 143с.
1575420
   Цены и экономика капитализма.. – М, 1989. – 319 с.
1575421
   Цены и экономика стимулирование рационального использования природных ресурсов.. – М, 1977. – 183с.
1575422
  Конончук А.Я. Цены и эффективность производства / А.Я. Конончук. – Минск, 1989. – 125с.
1575423
  Нгуен Ван Шинь Цены как рычаг планового управления народным хозяйством : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Нгуен Ван Шинь; Центр. экон.-мат. ин-т АН СССР. – Москва, 1976. – 13л.
1575424
  Орешкин В.А. Цены мирового капиталистического рынка / В.А. Орешкин, С.С. Трушицын. – М., 1983. – 64с.
1575425
   Цены мирового капиталистического рынка.. – М, 1958. – 392с.
1575426
   Цены мирового капиталистического рынка. : Справочник 1956 - 1958 гг. – Москва : Внешторгиздат, 1960. – 252 с.
1575427
  Новиков О.А. Цены на вторичные материальные ресурсы / О.А. Новиков, Г.А. Маховикова. – Л., 1990. – 78с.
1575428
  Арутюнов Дмитрий Цены на Грецию у компании "Арт-тур" весьма интересные : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 69 : Фото
1575429
  Поташев Р. Цены на жилье и паритет покупательной способности валют в странах СНГ : макроекономіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1575430
   Цены на отели растут по всему миру : Рекордсмен - столица России. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 90
1575431
  Лукашев Н. Цены на энергоресурсы сельхозтоваропроизводителей в условиях ВТО и Таможенного союза // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 0235-2443
1575432
  Шатько А.В. Цены, издержки производства и рентабельности отраслей животноводства в совхозах Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Шатько А.В. ; Укр.науч.-исслед.ин-т экономики и организации сел. хоз-ва. – Киев, 1968. – 19 с.
1575433
  Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика : Учебник / Э.А. Уткин. – Москва : Тандем, 1999. – 224с. – ISBN 5-88124-037-5
1575434
  Глазова Е. Цены: рыночный механизм и государственное регулирование / Е. Глазова, М. Степанова // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 10. – С. 40-50. – ISSN 0131-2227
1575435
  Никольский Н.С. Ценю жизнь. / Н.С. Никольский. – М, 1966. – 95с.
1575436
  Твалчрелидзе А.А. Цеолитизированные породы окрестностей Тбилиси и возможности их технического использования / А.А. Твалчрелидзе, Е.Д. Калашникова. – Тбилиси, 1940. – С. 51-54
1575437
  Высоцкий А.В. и др. Цеолитные катализаторы окислительно-восстановительных реакций / А.В. и др. Высоцкий. – Иркутск, 1987. – 104с.
1575438
   Цеолитные катализаторы химических процессов / Высоцкий А.В. – Иркутск, 1983. – 112с.
1575439
  Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита / Д. Брек. – М., 1976. – 781с.
1575440
   Цеолитоносность базальтов Забайкалья.. – Новосибирск, 1989. – 93с.
1575441
  Колдаев А.А. Цеолитсодержащие породы Западного Узбекистана и проблемы их использования. / А.А. Колдаев. – Ташкент, 1989. – 119с.
1575442
  Челищев Н.Ф. Цеолиты - новый тип минерального сырья / Н.Ф. Челищев, Б.Г. Беренштейн, В.Ф. Володин. – Москва : Недра, 1987. – 175, [1] с. – Библиогр.: с. 173-174
1575443
  Гвахария Г.В. Цеолиты Грузии / Г.В. Гвахария. – Тбилиси, 1951. – 251с.
1575444
  Цихоцкая Н.Н. Цеолиты палеогена Украины // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 92-95 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1575445
  Сендереров Э.Э. Цеолиты, их синтез и условия образования в природе / Э.Э. Сендереров, Н.И. Хитаров. – М., 1970. – 284с.
1575446
  Сендеров Э.Э. Цеолиты, их синтез и условия образования в природе / Э.Э. Сендеров, Н.И. Хитаров. – Москва : Наука, 1970. – 283с.
1575447
  Соловьева Е.А. Цеонообразование и проблемы рационального использования недр / Е.А. Соловьева. – М., 1974. – 152с.
1575448
  Истратов В.Н. Цепи и устройства систем электрооборудования летательных аппаратов: уч. пособие для авиа. вузов / В.Н. Истратов. – М., 1983. – 229с.
1575449
  Цуканов И.Н. Цепи Маркова, управляемые сложными процессами восстановления и их применения : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Цуканов И.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1969. – 87л. – Бібліогр.:л.83-87
1575450
  Цуканов И.Н. Цепи Маркова, управляемые сложными процессами восстановления и их применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 005 / Цуканов И. Н.; КГУ. – К., 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1575451
  Говорков В.А. Цепи переменного тока с ферромагнитными сердечниками / В.А. Говорков. – Москва, 1962. – 80 с.
1575452
  Лорткипанидзе Б.Г. Цепи постоянного тока с утечкой и электрическая защита от коррозии / Б.Г. Лорткипанидзе. – Тбилиси, 1962. – 288 с.
1575453
   Цепи сверхвысоких частот / Будурис, , Жорж, , Шеневье, , Пьер. – Москва, 1979. – 286 с.
1575454
  Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы : в 2-х частях / У.М. Сиберт. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1988. – 336 с.
1575455
  Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы / У.М. Сиберт. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1988. – 360 с.
1575456
   Цепкой клешней. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 60 с.
1575457
  Розит П. Цеплис : роман / П. Розит; пер. с латыш. В.Невского. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 400 с.
1575458
  Яворивский В.А. Цепная реакция / В.А. Яворивский. – Москва, 1979. – 416с.
1575459
  Белицкий Степан Цепная реакция // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 102-103 : фото
1575460
  Кедров Ф.Б. Цепная реакция идей / Ф.Б. Кедров. – Москва : Знание, 1975. – 190 с. – (Творцы науки и техники)
1575461
  Кедров Ф. Цепная реакция идей / Ф. Кедров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1985. – 160 с. – (Творцы науки и техники)
1575462
  Переяслов Н.В. Цепная реакция: стихи / Н.В. Переяслов. – К., 1991. – 24с.
1575463
  Жуков-Емельянов Цепной алгоритм в системе остаточных классов. / Жуков-Емельянов. – М., 1965. – 30с.
1575464
  Челидзе О.С. Цепной мост : стихи и поэмы / Отар Челидзе. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 232 с.
1575465
   Цепны реакции и их роль в науке и технике.. – М, 1966. – 64с.
1575466
  Хинчин А.Я. Цепные дроби / А.Я. Хинчин. – 3-е. – Москва, 1961. – 112с.
1575467
   Цепные дроби. – Ставрополь, 1977. – 144 с.
1575468
  Хинчин А.Я. Цепные дроби / А.Я. Хинчин. – 4-е, стереотип. – Москва, 1978. – 112с.
1575469
  Булыгин И.А. Цепные и кольцевые нейрогуморальные механизмы висцеральных рефлекторных реакций. / И.А. Булыгин. – Минск, 1970. – 208с.
1575470
  Воробьев Н.В. Цепные передачи. / Н.В. Воробьев. – 3-е изд. испр.доп. – Москва, 1962. – 239с.
1575471
  Клузиус К. Цепные реакции / К. Клузиус. – Л.-М., 1938. – 68с.
1575472
  Эмануэль Н.М. Цепные реакции : Ист. аспект / Н.М. Эмануэль, Г.Е. Заиков, В.А. Крицман ; Отв. ред. Н.С. Ениколопов АН СССР, Ин-т хим. физики им. Н.Н. Семенова, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1989. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 303-305
1575473
   Цепные реакции окисления углеводородов в газовой фазе. / Эмануэль Н.М. – М, 1955. – 210с.
1575474
  Эмануэль Н.М. Цепные реакции окисления углеводородов в жидкой фазе / Н.М. Эмануэль, Е.Т. Денисов, З.К. Майзус. – Москва : Наука, 1965. – 375 с., 1 л. табл. : черт. – Библиогр. в конце глав
1575475
  Семенов Н.Н. Цепные реакции. / Н.Н. Семенов. – Л., 1934. – 555с.
1575476
  Семенов Н.Н. Цепные реакции. / Н.Н. Семенов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1986. – 533с.
1575477
  Бойхлер К. Цепп и сто приключений / К. Бойхлер. – М., 1979. – 111с.
1575478
  Константиновский И. Цепь / И. Константиновский. – Москва : Советский писатель, 1969. – 279 с.
1575479
  Бакин Д.Г. Цепь : рассказы / Дмитрий Бакин. – Москва : Огонек, 1991. – 46 с. – (Библиотека "Огонек")
1575480
  Ланжевен А. Цепь в парке : роман ; пер. с французского / А. Ланжевен. – Москва : Прогресс, 1979. – 295 с.
1575481
  Ремпель Л.И. Цепь времен: вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии / Л.И. Ремпель. – Ташкент, 1987. – 192с.
1575482
  Афанасьев В.В. Цепь золотая : стихи / В.В. Афанасьев. – Москва : Советский писатель, 1969. – 111 с. : ил.


  Циклы: Юность. - Стихи о Гайдне.
1575483
  Мархинин Е.К. Цепь Плутона / Е.К. Мархинин. – Москва : Мысль, 1973. – 334с. – (Географическая серия)
1575484
  Мархинин Е.К. Цепь Плутона. / Е.К. Мархинин. – М, 1965. – 230с.
1575485
  Гусєв В.І. Цербер / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 405. – ISBN 966-642-073-2
1575486
  Науменко В.Г. Церебральные кровоизлияния при травме / В.Г. Науменко. – Москва, 1975. – 200с.
1575487
  Попович С.В. Цереброваскулярные заболевания: возможности аддитивной биорегуляционной терапии // Міжнародний неврологічний журнал : науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бублик Л.О., Бучакчийська Н.М., Виничук С.М. [та ін.]. – Донецьк, 2014. – № 6 (68). – C. 135-137. – ISSN 2224-0713
1575488
  Луцкий И.С. Цереброкардиальные факторы риска в условиях действия производственного психоэмоционального напряжения // Міжнародний неврологічний журнал : науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бублик Л.О., Бучакчийська Н.М., Виничук С.М. [та ін.]. – Донецьк, 2014. – № 6 (68). – C. 9-16. – ISSN 2224-0713
1575489
  Купріненко Н.В. Церебролізин у лікуванні легкого та помірного ступеня тяжкості хвороби Альцгеймера // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 3 (73). – C. 188-194. – ISSN 2224-0713
1575490
  Маринич Л.І. Церебропротекторні властивості нових похідних 6-заміщених 3R-2H-[1,2,4] триазино [2,3-C] хіназолін-2-онів (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Маринич Любов Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1575491
  Терпугов Л.И. Цереметрическое титрование комплексных соединений орто-оксихинолина : Автореф... канд .хим.наук: / Терпугов Л. И.; МВО СССР, Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1954. – 16л.
1575492
  Журавлев Г. Церемониал 1770 года, представленный в Придворную контору Камер-фурьером Герасимом Журавлевым / Г. Журавлев. – 402с.
1575493
  Симонова Екатерина Церемониал в Кремле. Пятый сезон : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 46-47
1575494
  Якушев М. Церемониал приема российских дипломатов у султана и великого визиря в российско-османских отношениях конца XVIII века // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 10. – С. 177-190. – ISSN 0130-9625
1575495
  Отто А. Церемониал, церемониал и ритуал росийского придворного общества XVIII века: теоретико-методологический анализ в контексте современной западной историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 115-124. – ISSN 0869-5687
1575496
  Котляр Н.Ф. Церемониал, этикет и развлечения княжеского двора Романовичей // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 23-33
1575497
  Бутовская М.Л. Церемонии включения и отделения ребенка как обряды перехода у датога Северной Танзании / М.Л. Бутовская, В.Н. Буркова // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 51-67. – ISSN 0869-5415
1575498
  Громова И.А. Церемонии царского дома / Ирина Громова. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 336с. : илл. – (Калейдоскоп историй). – ISBN 978-5-9555-1118-4
1575499
  Гвозденко К.С. Церемония княжеской интронизации на Руси в домонгольский период // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 17-35. – ISSN 2071-9574
1575500
  Котляр М. Церемоніал, етикет і розваги княжого дому Романовичів // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 155-176
1575501
  Білкун М.В. Церемоніальний марш / М.В. Білкун. – Київ, 1974. – 200 с.
1575502
  Шамлян В.Л. Церенц : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Шамлян В.Л. ; АН Арм.ССР, Ин-т литер. – Ереван, 1971. – 24 с.
1575503
  Панич О. Церква - університету: український контекст // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 78-96. – ISSN 0235-7941
1575504
  Мордвінцев В.М. Церква / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 405. – ISBN 966-642-073-2
1575505
  Ніколаєнко В.О. Церква адвентистів сьомого дня в Чернівецькій області в умовах радянської дійсності (40-60-ті роки XX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 71-79. – ISSN 2075-1451
1575506
  Тимошик М. Церква в житті українців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 червня (№ 22). – С. 6-7


  До виходу в світ книги митрополита Іларіона (Івана Огієнка) "Любімо свою Українську церкву".
1575507
  Мокрий В. Церква в житті українців. / В. Мокрий. – Львів, 1993. – 110с.
1575508
  Степовик Д. Церква в кайданах : (боротьба укр. християн за свою самобутність у XIX ст.) / Дмитро Степовик. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 1996. – 109, [3] с. – На тит. арк.: екслібрис Благодійна орг. "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7018-02-4


  У пр. №1727644 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
1575509
  Недавня О. Церква в мас-медійному та Інтернет-просторі в контексті процесів антиукраїнськості // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 252-256. – ISBN 978-966-02-8853-9
1575510
   Церква в міжнародних відносинах у добу Середньовіччя // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 68-91. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
1575511
  Ісіченко І. Церква в поетичному світі Тараса Шевченка: між sacrum i profanum // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 152-160


  Церква виступає в поетичній стратегії Тараса Шевченка одним із найважливіших конструктивних елементів. Вона транслює у віртуальний світ поетичної фантазії основні парадигми реального церковного життя. Разом із тим, церковний чинник поетичного світу ...
1575512
  Коваль І.В. Церква в системі інститутів громадянського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С.703-709. – ISSN 1563-3349
1575513
  Ратинська Ю. Церква в суспільно - політичному житті Арагону та Кастилії XI - XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 126-129. – ISBN 978-966-171-783-9
1575514
  Ульяновський В.І. Церква в українській державі 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського) : Навч. посібн. / В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00850-1
2. – 1997. – 320с.
1575515
  Андрусишин Б.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Директорії УHР) : Hавчальний посібник для студентів вищ.закладів освіти / Б.І. Андрусишин. – Київ : Либiдь, 1997. – 176с. – ISBN 5325008595
1575516
  Ульяновський В. Церква в українській державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради) : Навч. посібник / В. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00610-Х
1. – 1997. – 200с.
1575517
  Ігнатуша О.М. Церква в українській революції 1917 – 1921 рр. Як предмет сучасних історичних досліджень: підсумки двадцятилітнього досвіду вивчення проблеми // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 84-112. – ISSN 2076-8982
1575518
  Гелей С.Д. Церква Воскресіння Христового в Бабухові / Степан Гелей. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 591, [1] с. : іл., табл., портр. – Покажч.: с. 515-548, - Короткий слов. церков. термінології: с. 549-590. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-116-2


  В пр. №1704794 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу з найкращими побажаннями. 07.01.2016 р. Підпис.
1575519
   Церква Всіх Святих = Церковь Всех Святых = The All-Saintes church. – Київ : [б. в.]. – [12] с. : кольор. фотоіл. – Кн. описана за обкл. - Текст парал. укр., рос., англ.
1575520
  Щоткіна К. Церква єдності і боротьби протилежностей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 1-2


  "Цього тижня Петро Порошенко оголосив, що звернувся до Вселенського патріарха з проханням надати автокефалію Українській православній церкві, і переконав парламентаріїв підтримати це звернення. Раніше під час зустрічі з головами парламентських фракцій ...
1575521
  Максись М.А. Церква і армія в Україні: проблема співпраці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 182-185. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Подано докладну інформацію з питання співпраці церковних організацій у Збройних Силах України.
1575522
  Халімон О. Церква і війна: як довго ще існуватиме українська церква в окупованому Криму? / О. Халімон, І. Світличний // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 3). – С. 1, 4-5
1575523
  Панич О.І. Церква і дискурс Майдану // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 38-40
1575524
  Дадівєріна Н. Церква і економіка в сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 91-94


  Статтю присвячено аналізу взаємовідносин держави і церкви, релігійних структур в аспекті економічної діяльності.
1575525
  Шепетяк О.М. Церква і екуменізм: кроки до об"єднання // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 47-53. – ISSN 1728-3671
1575526
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
02.12.2010-22.12.2010 (№ 18). – 2010. – 24, 16 с.
1575527
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
14.04.2011-04.05.2011 (№ 7). – 2011. – 20, 12 с.
1575528
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
20.01.2011-09.02.2011 (№ 2). – 2011. – 20, 12 с.
1575529
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
24.12.2010-19.01.2011 (№ 1). – 2011. – 8, 8 с.
1575530
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
25.08.2011-07.09.2011 (№ 13). – 2011. – 20, 12 с.
1575531
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
28.07.2011-24.08.2011 (№ 12). – 2011. – 21, 15 с.
1575532
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
31.03.2011-13.04.2011 (№ 5). – 2011. – 22, 14 с.
1575533
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
05.07.2012-25.07.2012 (№ 11). – 2012. – 20, 12 с.
1575534
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
05.09.2012-26.09.2012 (№ 14). – 2012. – 20, 12 с.
1575535
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
07.11.2012-28.11.2012 (№ 17). – 2012. – 20, 12 с.
1575536
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
18.10.2012-06.11.2012 (№ 16). – 2012. – 20, 12 с.
1575537
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
21.06.2012-04.07.2012 (№ 10). – 2012. – 20, 12 с.
1575538
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – 2012. – 20, 12 с.
1575539
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Березень (№ 3). – 2014. – 20, 20 с.
1575540
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Квітень (№ 4). – 2014. – 24, 16 с.
1575541
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Травень (№ 5). – 2014. – 20, 16 с.
1575542
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Жовтень (№ 10). – 2014. – 20, 16 с.
1575543
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Листопад (№ 11). – 2014. – 20, 16 с.
1575544
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Березень (№ 3). – 2015. – 20, 20 с.
1575545
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Квітень (№ 4). – 2015. – 24, 16 с.
1575546
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Травень (№ 5). – 2015. – 24, 16 с.
1575547
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Червень (№ 6). – 2015. – 20, 16 с.
1575548
  Колодний А. Церква і життя // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 151-163. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
1575549
  Митрополит Епіфаний Церква і майдан в контексті єдності та отримання автокефалії // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 13-23. – ISBN 978-966-2779-91-2
1575550
  Кривошея І. Церква і монастирі у фунеральній культурі козацької старшини // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 32-42. – ISSN 1998-4634


  Вивчаються елементи поховальної культури української козацької старшини, прояви підготовки до "доброї" смерті шляхом укладення тестаментів, залежність цих процесів від церковних інституцій. Буденне життя людини ранньомодерної доби пов"язувалося з ...
1575551
  Шуба О. Церква і проблеми збереження та розвитку української культури // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.18-27
1575552
  Савченко С. Церква і революція 1917 року: проблема радянського історіографічного досвіду // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 321-329
1575553
  Яроцький П. Церква і світ після Другого Ватиканського Собору // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 28-42. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1575554
  Миронович Д.В. Церква і суспільство в Україні: законодавство і реалії сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1575555
  Гудзик К. Церква і школа: що далі? // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-48. – ISSN 0132-084Х
1575556
  Кандідов Б.П. Церква і шпіонаж : про деякі факти контрреволюційної і шпіонської діяльності релігійних організацій / Борис Кандідов. – доп. авт. вид. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1939. – 144 с.
1575557
  Побережник О. Церква імені Сергія Радонезького: символічність влаштування крізь призму світогляду А.М. Муравйова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 80-83. – ISSN 2309-9356


  Присвячено дослідженню заснування церкви імені Сергія Радонезького відомим духовним письменником Російської імперії XIX ст. Андрієм Миколайовичем Муравйовим. Проаналізована символічність влаштування церкви крізь призму світогляду ...
1575558
  Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів : церква мормонів у світі й Україні / Анатолій Колодний ; Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : УАР, 2010. – 119, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 114-115. – ISBN 966-7742-04-0
1575559
  Біддулф Г. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів в контексті формування свободи віросповідань в Україні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 510-524


  "Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (ЦІХСОД) - релігійна організація реставраціоністського походження, найбільша гілка мормонізму заснована Джозефом Смітом (англ. Joseph Smith) у США в 1830 і яку деякі критики не вважають християнською через ...
1575560
  Кралюк П. Церква й "гібридна війна" на українських землях наприкінці XVI- у першій половині XVII століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 15


  Церковна історія України цього періоду в нашій історіографії осмислюється переважно в контексті боротьби між католиками й прихильниками унії з одного боку і прихильниками "старожитнього" православ"я — з іншого. До того ж ця боротьба розглядається ...
1575561
  Соколів В. Церква й антисемітизм / В. Соколів. – Х, 1930. – 79с.
1575562
  Проців І. Церква й монастир Святої Анни у Львові: сторінки історії // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 221-232. – ISSN 0236-4832
1575563
  Казанцев А.О. Церква й стать. Роздум про сім"ю і Церкву // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1575564
  Грузова Т. Церква Півдня України в умовах Голодомору 1932–1933 рр. // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 60-63. – ISSN 2523-4234
1575565
  Хомчук Оксана Церква поза церковною огорожею = A church beyond the limits of Ecclesiastic confines : Розколи і руйнація Української Православної Церкви в пошуках "константинопільського визнання" / Хомчук Оксана. – Чікаго, 2002. – 621p. : іл.
1575566
  Киркевич В.Г. Церква Покрови Пресвятої Богородиці / В.Г. Киркевич. – Київ : Техніка, 1999. – 142с. – Бібліогр.:с.141-142. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-082-8
1575567
  Вуянко М. Церква Преображення Господнього в Новиці (1937 р.) - невідома пам"ятка Архітектора Лева Левинського // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 35, січень - червень. – С. 60-66
1575568
  Савчук М. Церква Преподобної Параскеви у Великому Ключеві : до 150-річчя храму / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2015. – 62, [2] с., [10] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 966-550-135-6


  У пр. №1702937 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка з повагою автор. Підпис. 23.12.2015 р. м. Коломия
1575569
   Церква про політику : душпастирська конституція про церкву в сучасному світі : Католицька Церква // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 26-33
1575570
  Повстенко О. Церква Різдва Христового в Києві на Подолі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 267, квітень : квітень. – С. 11-15
1575571
  Герчанівська П.Е. Церква св. Параскеви в с. Олександрівці Хустського району Закарпатської області // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-39. – (Історія ; вип. 44)


  На підставі натурних досліджень, а також аналізу архівних та літературних джерел встановлені дати побудови та перебудови церкви, дата встановлення стінопису. Досліджені архітектурні особливості церкви, літературна програма та художні риси її стінопису
1575572
  Галгоці Є. Церква Святого Христофора. / Є. Галгоці. – К., 1990. – 406,2с.
1575573
  Бруснікіна Г. Церква Спаса на Берестовому / Галина Бруснікіна, Тетяна Кочубинська ; Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Київ : Пугачов О.В., 2007. – 155, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8825-37-8
1575574
  Кулик Церква Спаса на Берестовому / Кулик, С. Петров // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (12). – С. 6-13. – ISSN 1819-7329


  Біля Києво-Печерського заповідника розташована церква Спаса на Берестовому
1575575
  Бремер Т. Церква та імперія = Kreuz und Kreml : нариси історії рос. православ"я / Томас Бремер ; [пер. з нім.: Володимир Швед]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 261, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. ориг. - Імен. покажчик: с. 258-261. – Бібліогр.: с. 255-257 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-525-7
1575576
   Церква та право: вплив християнських цінностей на еволюцію правової доктрини // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 49-58. – ISBN 978-966-919-129-8
1575577
  Олексин Я.В. Церква та релігійні організації як важлива складова розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 210-219. – ISBN 978-966-02-4604-1
1575578
  Пастушенко Л.А. Церква та світська культура : погляд на проблему очима Петра Кудрявцева // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 318-326
1575579
  Хитровська Ю.В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні наприкінці XVIII - середині XIX ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2004. – Вип. 20. – С. 158-168.
1575580
  Хитровська Ю.В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні у 18 - 19 століттях / Хитровська Ю.В.; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "КПІ", Ф-т соціології, Кафедра історії. – Київ, 2006. – 135 с.
1575581
  Рева Л.Г. Церква та суспільство в спадщині Григорія Сковороди // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 137-142
1575582
  Хитровська Ю.В. Церква та таємні організації в Польщі й на Правобережній Україні наприкінці XVIII - на початку XIX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-38. – (Історія ; вип. 45)


  На основі архівних матеріалів досліджуються питання про участь духовенства в діяльності таємних організацій в Польщі на Правобережній Україна наприкінці XVIII - на початку XIX ст.
1575583
  Іванкова-Стецюк Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців : монографія / Оксана Іванкова-Стецюк ; НАН України, Ін-т народознавства, Коміс. Укр. Греко-Катол. Церкви у справах мігрантів. – Львів : Артос, 2012. – 259, [1] с. : іл. – Підсумки парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 237-257. – (Бібліотека Комісії УГКЦ у справах мігрантів). – ISBN 978-966-02-654-8
1575584
  Крижанівський О.П. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України в XVIII -першій половині ХІХ ст. : Дис... докт. іст.наук: 07.00.03 / Крижанівський О.П.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1992. – 260л. – Бібліогр.:л.305-360
1575585
  Крижанівський О.П. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України, XVIII -- перша половина XIX ст. / О.П. Крижанівський. – Київ, 1991. – 125с.
1575586
  Кравченко І.О. Церква у суспільно-політичному житті Ісландії 10 - початку 13 ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кравченко І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222 л. + Додатки : л. 215-222. – Бібліогр.: л. 195-214
1575587
  Кравченко І.О. Церква у суспільно-політичному житті Ісландії 10 -початку 13 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Кравченко І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1575588
  Магдич О.Р. Церква у суспільно-політичному житті Польщі у другій половині X - початку XII ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Магдич Олег Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 234 арк. – Додатки: арк. 232-234. – Бібліогр.: арк. 205-231
1575589
  Магдич О.Р. Церква у суспільно-політичному житті Польщі у другій половині X - початку XII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Магдич Олег Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1575590
  Богдановський І.В. Церква Уніфікації як найпоширеніша в світі синтетична неорелігія // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 105-112


  В статті розглядаються історія виникнення, віровчення, організаційна структура та культова діяльність Церкви Уніфікації. В статье рассматриваются история возникновения, вероучение, организационная структура и культовая деятельность Церкви ...
1575591
  Сіткарьова О. Церква Феодосія Печерського у Києві // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 266-270. – ISSN 1992-5557
1575592
  Соколовський О.К. Церква Христова 1920-1940 : переслідування християн в СРСР / Олександр Климентій Соколовський. – Київ : Кайрос, 1999. – 338 с. : фотогр. – ISBN 83-87446-40-8
1575593
  Козловський І.А. Церква Христова в Україні: історія проникнення та сучасний стан // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 10-16. – ISSN 1728-3671
1575594
  Омельчук В.В. Церква як інструмент правового захисту та соціального забезпечення у Візантійській імперії // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2. – С. 67-77. – ISSN 2222-5374
1575595
  Кирюшко М. Церква як релігійний і політичний інститут // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 133-143. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
1575596
  Дудка Л.О. Церква як соціальний інститут: досвід і виклики в контексті становлення громадянського суспільства // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 224-243. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1575597
  Шевчук С. Церква, яка не мовчить // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 6-7


  Патріарх Святослав: "Агресивні кроки "Русского мира" і є реакцією на будівництво українського світу, яке відбулося дуже активно й успішно".
1575598
  Бойко О. Церкви - жертви безкультурності та безпамятства // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-7. – ISSN 0131-2685
1575599
   Церкви в США : справочник. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады АН СССР
Вып. 1. – 1980. – 206, [3] с. : табл., карты. – Прил. к Науч.-информ. бюл. "Соединенные Штаты Америки и Канада". – Библиогр. в подстроч. примеч.
1575600
   Церкви в США : справочник. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады АН СССР
Вып. 2 : / [текст подгот.: Д.Е. Фурман, И.Е. Задорожнюк]. – 1980. – 184, [2] с. : ил., табл., карты. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1575601
   Церкви в США : справочник. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады АН СССР
Вып. 3. – 1981. – 202, [2] с., [1] вкл. л. схемы : ил., табл., карты. – Прил. к Науч.-информ. бюл. "Соединенные Штаты Америки и Канада". – Библиогр. в подстроч. примеч.
1575602
   Церкви в США : справочник. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады АН СССР
Вып. 4 : / [текст подгот. Д.Е. Фурман ; под ред. Д.Е. Фурмана ; отв. ред. Ю.А. Замошкин]. – 1982. – 217, [2] с. : ил., карты. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1575603
  Івасейко С. Церкви Дрогобицького району / С. Івасейко, М. Козурак // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 145-224. – ISSN 2225-3246


  "Дрогобич - багатоконфесійне місто, в якому розташовується значна кількість храмів та інших культових споруд релігійних громад різних конфесій. У місті діє Дрогобицька духовна семінарія блаженних священномучеників Северина, Віталія та Якима УГКЦ, яка ...
1575604
  Івасейко С. Церкви Золочівського району / С. Івасейко, М. Козурак // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 205-254. – ISBN 978-966-8734-15-1
1575605
  Лонгинов А.В. Церкви и монастыри Брестской, Холмской и Люблинской земель до начала XIX века А.В. Лонгинова : Второе приложение к очерку "Червенские города" // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 62 с.
1575606
  Слободян Василь Церкви і фрески Каппадокії // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 30-37. – ISSN 0131-2685


  Фрески скельних церков Каппадокії (ІХ-ХІ ст.) в Туреччині
1575607
  Оніпко Т. Церкви Полтавщини у житті і творчості М.В. Гоголя // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 504-511
1575608
  Кольян Т. Церкви села Тарханы // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2012. – № 3 (295). – С. 18-22. – ISSN 0869-8171


  В селе Тарханы среди своих родных нашел последнее упокоение М.Ю. Лермонотов
1575609
  Сирохман М. Церкви України. Закарпаття = Churches of Ukraine Zakarpattia / Фундація енциклопедії України, Торонто, Канада; Михайло Сирохман. – Львів : Мс, 2000. – 880 с. – ISBN 966-95739-0-4
1575610
  Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія = Churches of Ukraine. Peremyshi eparchy / Василь Слободян ; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : [б. в.], 1998. – 864 с. – ISBN 966-02-0362-4
1575611
  Филипович Г. Церкви української діаспори в пошуках культурних кодів до нової генерації емігрантів з України // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 186-192


  У статті розглядається діяльність УГКЦ в сфері збереження української ідентичності нової хвилі міграції. Використовуючи традиційну стратегію, Церква шукає нові підходи до мігрантів, спираючись на старі та відшуковуючи нові культурні коди, зрозумілі ...
1575612
  Коберник К.В. Церковна археологія в освітній системі Київської духовної академії // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 43-47. – ISBN 978-966-651-576-9
1575613
  Чорноморець Ю. Церковна бюрократія // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 82-85. – ISSN 1812--514Х
1575614
  Федчук О. Церковна діяльність митрополита Феофіла (Булдовського) (на матеріалах Галузевого державного архіву СБУ) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 80-89. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
1575615
  Альошина О. Церковна і громадська діяльність Арсена Річинського на Волині // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 430-436. – ISBN 966-7379-92-11
1575616
  Снитіна В.О. Церковна музика в культурі України другої половини 17 - 18 ст. : автореф. ...канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Снитіна В.О. ; М-во культ і туризму України; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1575617
  Смишляк А.В. Церковна музика та церковно-хорове виконавство останньої чверті XIX ст. в оцінках сучасників (на матеріалах епістолярної спадщини П.І. Чайковського // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 34-47
1575618
  Лахно О. Церковна опозиція Євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980-ті роки) : монографія / Олександр Лахно. – Полтава : Друкарська майстерня, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-8798-20-7
1575619
  Лесюк М. Церковна політика імператора Феодосія I Великого (379 - 395 рр.) // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 336-346
1575620
  Батрак О. Церковна політика князів Володимира та Ярослава (кінець IX - перша половина XI ст.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 200-226
1575621
  Перепелюк О. Церковна преса другої половини ХІХ – початку ХХ століття як джерело вивчення історії церковного співу у Київській єпархії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 236-241. – ISSN 1998-4634
1575622
  Бойко А.А. Церковна проблематика "у крузі інтересів всеукраїнських" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 76-80


  Досліджуються концептуальні особливості та характер висвітлення проблем існування церкви в українському суспільстві (за публікаціями на шпальтах газети "Рада"). Conceptual features and character of lighting the problems of existence of church are ...
1575623
  Наумчук П.П. Церковна складова політики гетьмана Павла Тетері за Універсалами 1663 р. // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 49-52. – ISBN 978-617-7090-41-9
1575624
  Левицький О.І. Церковна справа на Запоріжі в XVIII ст. / Ор. Левицький. – [б. м. : б. в. – [28] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1575625
  Нестуля О.О. Церковна старовина України (1917-1941 рр.) : Автореф... докт. іст.наук: 07.00.01 / Нестуля О. О.; КУ. – К., 1996. – 33л.
1575626
  Ганул А. Церковна та освітня політика Івана Хорвата в Новій Сербії // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 143-153
1575627
  Магдич О. Церковна та фундаційна політика Болеслава II (1058 - 1079) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 313-317. – ISBN 978-966-171-783-0
1575628
  Бондар О.М. Церковна топографія та некрополі Чернігова у ХVІІ–ХVІІІ ст. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 274-281. – ISSN 2078-0133
1575629
  Конашевич С. Церковна унія у середньовічному Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 6). – С. 5
1575630
  Покровский Н.В. Церковная археология в связи с историей христианского искусства. – Петроград : Типография А.Н. Лавров и К°, 1916. – XV, 226, [8] с. : 417 рис.
1575631
  Люкс Л. Церковная борьба в СССР и в коммунистической Польше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.41-49. – ISSN 0042-8744
1575632
  Иванцов-Платонов, А.М. Церковная историография. – 152 с.
1575633
  Евагрий Схоластик Церковная история / Евагрий Схоластик ; отв. ред. Е.С. Кривушина ; перевод с греческого, вступ. статья, коммент. и приложения И.В. Кривушина. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург : Олег Абышко. – (Библиотека христианской мысли. Источники). – ISBN 5-89740-134-8
Книги 1-6. – 2006. – 672 с.
1575634
  Вяткин В.В. Церковная политика Анны Иоанновны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 91-101. – ISSN 0042-8779
1575635
  Иванов И.А. Церковная политика Российского государства х а XVIII веке: предпосылки и реализация (историко-правовой аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
1575636
  Дмитриев И.Л. Церковная политика Российской империи в начале ХХ века (историко- правовой аспект) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.36-40
1575637
  Хюртен Х. Церковная политика Третьего Рейха // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.50-55. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1575638
  Козлов О.Ф. Церковная реформа первой четверти 18 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Козлов О.Ф. ; МГУ. – М, 1970. – 32л.
1575639
  Туберозов И. Церковная свеча на слкжбе магии и царизма / И. Туберозов. – Москва : Атеист, 1930. – 77 с.
1575640
  Тушина Г.М. Церковная сеньория в средневековых городах Прованса / Г.М. Тушина. – Владимир, 1990. – 106с.
1575641
  Білецька Л.В. Церковне життя в умовах коронавірусної небезпеки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 58-59. – ISSN 2521-6570
1575642
  Михальчук Є. Церковне життя на Волині від Андрусова до кінця XVIII століття // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 62-70
1575643
  Бурега В. Церковне життя української еміграції в Чехії в 1920-1930-ті роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 97-107. – ISSN 0869-3595
1575644
  Зінченко А.Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці XVIII першій половині XIX ст / А.Л. Зінченко. – Київ, 1994. – 180 с. – ISBN 5-7707-6373-6
1575645
  Тригуб О.П. Церковне краєзнавство на півдні України в першій половині 90-х рр. XX ст. // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 161-165
1575646
  Приймич М. Церковне малярство Йосипа Бокшая як відображення особливостей неоромантизму у мистецтві Закарпаття // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 132-137. – ISSN 2520-6419
1575647
  Коваль А. Церковне малярство Корнила Устияновича: ідентифікація однієй ікони // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 5 (125), вересень - жовтень. – C. 1228-1232. – ISSN 1028-5091
1575648
  Косів Р.Р. Церковне мистецтво риботицького осередку 1670-1760-х років: майстри, іконографія, художні особливості : автореф. дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.05 / Косів Роксолана Романівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
1575649
  Шуба О.В. Церковне пам"яткознавство у національно-культурному відродженні України // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1998. – Вип. 2. – С. 96-105


  "Сучасне національно-культурне відродження в Україні, у процесі якого відбувається переосмислення суспільної ролі релігії і церкви, змушує до перегляду і переоцінки пов"язаних з ними культурних надбань. Упереджене ставлення до релігії у радянські часи ...
1575650
  Мохор П. Церковне питання на Україні. – 4 с. – Окр.відбиток
1575651
  Ліберо Джероза Церковне право / Ліберо Джероза; Пер.з нім. Н.Щиглевської. – Львів : Свічадо, 2001. – 336с. – (Аматека. Підручники з богослов"я). – ISBN 966-561-213-1
1575652
  Макарчук В. Церковне право Греко-католицької церкви в контексті державно-правового устрою Австро-Угорщини: партнерська співпраця чи конфлікт інтересів(кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 12-21. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1575653
  Олексійчук Л.В. Церковне право як християнська нормативна система : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Олексійчук Людмила Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 168 л. – Бібліогр.: л. 154-168
1575654
  Олексійчук Л.В. Церковне право як християнська нормативна система : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Олексійчук Людмила Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1575655
  Приймич М.В. Церковне професійне малярство Закарпаття другої половини XVIII - першої половини ХХ ст.: народна традиція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.05 / Приймич Михайло Васильович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2018. – 31 с. – Бібліогр.: 50 назв
1575656
  Аріадна Церковне шитво. Нотатки черниці / Аріадна, , Л. Кожушко // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 01 (337), січень. – С. 6
1575657
  Аріадна Церковне шитво. Нотатки черниці / Аріадна, , Л. Кожушко // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 02 (338), січень. – С. 6
1575658
  Ханас А. Церковний адвокат у світлі сучасного законодавства Католицької Церкви // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 302-330. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1575659
  Райхель Ю. Церковний бунт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 11


  Антикорупційне налаштування у вірменському суспільстві торкнулося й апостольської церкви.
1575660
  Мельник М. Церковний вплив на процеси демократизації українського суспільства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 162-166. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1575661
   Церковний календар 2020 рік / [редкол. з благословення Його Високопреосвященства Високопреосвященнішого Кир Паїсія Архиєпископа Перемиського і Горлицького]. – Gorlice : Видання Перемисько-Горлицької Єпархії, 2020. – 243 с. : іл., фотоіл. – Частина тексту пол. мовою. – ISSN 1425-249X


  В Церковному календарі розміщені статті Святителя Луки Кримського та дослідження про нього, статті про Святого Преподобносповідника Серафима Загоровського-Перемиського, про Святителя Спиридона Тріміфунтського, Хроніку подій Перемисько-Горлицької ...
1575662
  Лісовська О. Церковний спів у Києво-Печерській лаврі в українській історіографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 252-260. – ISSN 1998-4634


  Здійснено історіографічний аналіз досліджень українських науковців П. Маценка, К. Шамаєвої, Д. Болгарського, Н. Костюк, І. Савченко, О. Ткаченка, які працювали над відновленням історії церковного співу у Києво-Печерській лаврі. Досліджено їх основні ...
1575663
  Губар А. Церковний статут Ярославів // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 185


  Церковний устав Ярослава.
1575664
  Мацелюх І. Церковний суд та його компетенція у Великому князівстві Литовському // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 213-214
1575665
  Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Левчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 23с. – Бібліогр.: 6 назв
1575666
  Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Левчук М. В.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 207 л. – Бібліогр.: л. 183-207
1575667
  Чудновцев М. Церковники и сектанты в борьбе против культурной революции / М. Чудновцев. – Москва : Безбожник, 1930. – 108 с.
1575668
  Востоков Е. Церковники Исаакиевского собора в борьбе против народа / Е. Востоков. – Ленинград, 1940. – 70 с.
1575669
  Шестакова М. Церковники і сектантські ватажки на службі фашистських розвідок / М. Шестакова. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1938. – 22 с.
1575670
   Церковники на службі у капіталістів : зб. ст. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 195 с.
1575671
   Церковники на службі у контрреволюції. – Київ : Молодий більшовик, 1937. – 68 с.
1575672
   Церковні адвокати України кінця VII - XVIII ст. // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 82-83


  Про книгу Центру українознавства "Церковні адвокати України кінця VII-XVIII ст. у захисті Православної Церкви в умовах російського централізму", автор - канд. іст. наук, старший науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка Світлана Кагамлик. Центр ...
1575673
  Кагамлик С.Р. Церковні адвокати України кінця XVII-XVIII ст. у захисті Православної Церкви в умовах російського централізму / Світлана Кагамлик ; Нац. асоц. адвокатів України, Центр дослідж. адвокатури і права, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КВІЦ, 2017. – 547, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 512-536. – Бібліогр.: с. 257-280 та в підрядк. прим. – (Серія "Загальна історія адвокатури" ; т. 2). – ISBN 978-617-697-079-8
1575674
  Блажевич Ю.І. Церковні архіви та церковні бібліотеки Старокостянтинівського повіту (кінець XVIII – початок XX ст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 46-52. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1575675
  Ульяновський В.І. Церковні архіви України: історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 124-129
1575676
  Коптюх Ю.В. Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінець XVIII - першої половини XIX ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 109-116.
1575677
  Курочкін О. Церковні дзвони - "глас Божий" = Церковні дзвони у звичаях і фольклорі українців // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 4 (67). – С. 5-10
1575678
  Сергієнко А. Церковні зміни в Російській імперії в 60-70-х роках ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-48. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються церковні зміни в Російській імперії в 60-70-х роках ХІХ століття. There are analysed the church changes in the Russian empire in 60-70-th of the ХІХ century in this article.
1575679
  Климов В. Церковні і монастирські автори XVI-XVII ст. про проблеми конфесійного життя // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 91-121. – ISBN 978-966-02-6706-0
1575680
  Лаврик Г. Церковні і релігійні організації як суб"єкти цивільно-правіових відносин у Радянській Україні доби Непу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.77-81
1575681
  Мікула О. Церковні коляди: проблема побутування і фольклоризації (розвідка Олени Пчілки "Украинские колядки") // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 171-179. – ISSN 0869-3595
1575682
  Клос Церковні періодичні видання у бібліотеці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / Клос, Протоієрей // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 87-92


  Стаття присвячена бібліотеці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, а зокрема церковним періодичним виданням, які містилися у її книгозбірні. Подаються відомості про особливості розвитку, зберігання та формування бібліотечного фонду. Статья ...
1575683
  Сергієнко А.А. Церковні реформи в Російській імперії другої половини XIX ст. : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Сергієнко А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. + Додаток: л. 232-235. – Бібліогр.: л. 207-231
1575684
  Сергієнко А.А. Церковні реформи в Російській імперії другої половини XIX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Сергієнко А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1575685
  Мордвінцев В.М. Церковні реформи в Україні у 70-80-х pp. XVIII ст. // Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – Київ : Либідь, 1994. – Кн. 3 : Кінець XVI - середина ХІХ століття. – С. 209-217. – ISBN 5-325-00575-8, 5-325-00153-1
1575686
  Йосипенко С. Церковні реформи Петра Могили і становлення нової православної релігійності у другій половині 17 - на початку 18 ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 78-84.
1575687
  Штанденко У.М. Церковні сталі вирази в офіційно-діловому стилі кін. XVII - поч. XVIII століть (на матеріалі актів Полтавського полкового суду 1668-1740 років) // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 266-270. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1575688
   Церковні старожитності XVI - XVII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог виставки 18 трав. - 15 серп. 1999 р. – Київ : Акцент, 1999. – 40 с. : іл., фотоіл. – ISBN 966-95626-1-9
1575689
  Литвин К. Церковні старожитності в колекції Чернігівського єпархіального давньосховища // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 108-118. – ISSN 0130-6936
1575690
  Лашкаров П. Церковно-археологические очерки, 1898
1575691
  Лашкарев П. Церковно-археологические очерки, изследования и рефераты / П. Лашкарев. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1898. – 240 с.
1575692
  Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище при Московском дворце в XVII веке / А.И. Успенский. – Москва. – VI, 92 с.
1575693
  Демуз І.О. Церковно-археологічні товариства і установи України ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна вітчизняна історіографія. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 90-106. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1575694
  Кандидов Б. Церковно-белогвардейский собор в Ставрополе в мае 1919 г. / Б. Кандидов. – М, 1930. – 96с.
1575695
  Казаков М. Церковно-братський рух на Київщині: відродження та особливості розвитку (середина XIX - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 14-15
1575696
  Мордвінцев В"ячеслав Михайлович Церковно-вотчинне господарство та секуляризаційна реформа на Лівобережній Україні у XVIII ст. : Автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Мордвінцев В"ячеслав Михайлович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 32 с.
1575697
  Мордвинцев В.М. Церковно-вотчинное хозяйство и секуляризационная реформа на Левобережной Украине в XVIIIв. : Дис. ... д-ра истор. наук07.00.01: / Мордвинцев В. М.; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1999. – 579 л. – Bibliogr.: С. 532-579
1575698
  Евтушенко М.М. Церковно-государственная стратегия Александра I в начале XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 72-76. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1575699
  Михалева А.В. Церковно-государственные отношения в Германии // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 281-289. – ISSN 1818-0566
1575700
  Руновский Н.П. Церковно-гражданские законоположения, относительно православного духовенства в царствование Императора Александра II / Н. Руновский. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1898. – 332, IX с.
1575701
  Скиба І.Б. Церковно-громадська діяльність митрополита Полікарпа Сікорського (1920-ті рр. - 1945 р.): контекст руху за українізацію православ"я : автореф. дис. ... канд .іст. наук : 09.00.11 / Скиба Ігор Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв
1575702
  Годлевська В.Ю. Церковно-державні відносини в Іспанії в умовах утвердження демократії (1982 - 1996 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 118-121. – ISSN 2076-1554
1575703
  Кириченко В.Є. Церковно-державні відносини в контексті релігійного різнодумства // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 65-78. – ISSN 1993-0909
1575704
  Демочко В. Церковно-державні стосунки в Україні під час національно-визвольної війни 1648-1657 років // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 39-44
1575705
  Пасенко С. (иеромонах) Церковно-дипломатическая деятельность епископа Леонтия (Гудимова) в контексте взаимоотношений Московского и Антиохийского Патриархатов в 1950–60-е гг. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 291-305
1575706
   Церковно-історичний календар // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 2000. – на 2000. – С. 71-79


  Календар з 1015 до 1995 р.
1575707
  Сергієнко В. Церковно-краєзнавча діяльність православних братств Лівобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему впливу православних братств Лівобережної України на розвиток місцевих церковно-історичних досліджень у 1864-1917 рр. Акцентовано увагу на регіональних особливостях діяльності братських організацій. The problem of influence ...
1575708
  Омельчук В. Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 7-11
1575709
  Гвритишвили Луиза Давидовна Церковно-монастырское хозяйство Грузии XI-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гвритишвили Луиза Давидовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
1575710
   Церковно-народный месяцеслов на Руси. – Москва : ТЕРРА-TERRA ; Книжная лавка-РТР, 1997. – 301, [1] с. – (Русь православная : история православной церкви, жития святых, романы и повести о более чем тысячелетней истории православия на Руси). – ISBN 5-300-01265-3
1575711
  Біляшівський Б. Церковно-парафіальні школи в Гетьманщині і Слобожанщині у XVIII столітті (статистичний аспект) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 499-505. – ISBN 5-7702-0821-X
1575712
  Рудюк В. Церковно-парафіяльні літописи Волинської губернії, як джерело для дослідження історії Православної Церкви на Волині // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 175-178. – ISBN 978-966-171-793-9
1575713
  Бирилюк О.М. Церковно-правові аспекти укладання шлюбів на Волині в ранньохристиянський період // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 102-106
1575714
  Лось А.С. Церковно-правові відносини в програмі та діяльності Української партії соціалістів-федералістів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 323-326. – ISBN 978-617-7777-14-3
1575715
  Матіящук І. Церковно-просвітницька діяльність чернецтва на Русі в домонгольський період // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1999. – № 7/8. – С. 24-28. – ISSN 0203-5863
1575716
  Ходак І. Церковно-релігійна діяльність Й. Сліпого в еміграції (1963-1984 рр.) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 14. – С. 78-84. – ISSN 2519-2523
1575717
  Загорулько Р. Церковно-релігійна періодика Києва початку XX століття: джерелознавча характеристика // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 35-36
1575718
   Церковно-релігійна ситуація і державно-конфесійні відносини в Україні: підсумки десятиліття, тенденції і проблеми // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2011. – № 1/2 (119/120). – С. 2-78


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
1575719
  Горайчук В. Церковно-релігійна та громадська діяльність отця Михайла Попеля на Волині у XX ст. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 130-132
1575720
  Пашук В. Церковно-релігійна тематика у виданнях "Просвіти" 1872-1876 рр. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 323-337. – ISBN 978-966-7379-86-5
1575721
  Гаюк І.Я. Церковно-релігійне життя вірменської діаспори України в I пол. XX ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 8-14. – ISSN 2226-0285
1575722
  Кучерепа М. Церковно-релігійне життя українського православного населення в Польщі (1921-1939 рр.) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 114-125
1575723
  Колодчук Д. Церковно-релігійний аспект життя Нової Запорозької Січі: Історіографічний аналіз питання // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 22-23
1575724
  Бардин М.Я. Церковно-релігійний фактор Євромайдану // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 126-129
1575725
  Недавня О. Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 262-271. – ISBN 966-7379-70-1
1575726
  Литвин М. Церковно-релігійний чинник українських визвольних змагань першої третини XX століття: на прикладі життя та діяльності митрополита Андрея Шептицького // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Борщевич В.Т., Вагнер Марек, Вегеш М.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спец. вип. 2. – С. 6-15. – ISSN 2519-058X
1575727
  Мозгова І.І. Церковно-релігійні й державні чинники кадрової політики в Києво-Могилянській академії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується кадрова проблематика в Києво-Могилянській академії та її вплив на зміст освітнього процесу. In the article there have been analyzed the staff selection policy within Kyiv Mohyla Academy and its influence upon the educational ...
1575728
  Лукич М. Церковно-релігійні мотиви в пам"ятках української мови і літератури // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2006. – № 1 (5). – С. 61-70
1575729
  Біленька-Свистович Церковно-слов"янська мова : Підручник зі словником / Біленька-Свистович, Н.Р. Рибак. – Київ : Криниця, 2000. – 336с. – ISBN 966-7575-28-4
1575730
  Мордвинцев В.М. Церковно-статистическая документация как исторический источник по изучению социального развития городов и сел Левобережной Украины в ХVIII веке // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин : тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции. 30 мая - 1 июня 1990 г. – Киев, 1990
1575731
  Смишляк А. Церковно-хорова справа в Україні в др. пол. XIX ст.: проблеми формування професійного складу та освітні стратегії (на прикладі Києва та Київської єпархії) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 40-41
1575732
  Янчук М. Церковно-шкільний журнал Київської єпархії кінця ХІХ - початку ХХ ст. Інформаційний потенціал джерела // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 90-95. – ISSN 1998-4634
1575733
  Добиаш-Рождественская О.А. Церковное общество Франции в XIII-м веке / О. А. Добиаш-Рождественская. – Петроград : Тип. Имп. Акад. Наук
ч.1 : Приход. – 1914. – III, 183 с.
1575734
  Александра Церковное подполье в СССР : 1922 / Монахиня Александра (Спектор). – Киев : Дух і Літера. – (Церковное подполье в СССР ; кн. 1). – ISBN 978-966-378-696-4
Кн. 1 : 1922. – 2019. – 234, [1] с. – Настоящее имя Татяна Спектор. – Библиогр.: с. 177-191
1575735
  Горчаков М.И. Церковное право : [(Лекции по церковному праву профессора Горчакова, чит. в С.-Петербургском университете в 1898/9 ак. г.] ; Лекции, изд. под ред. М.И. Горчакова (протоиерея) 1891 – 92 гг. – литография. – Санкт-Петербург : [Изд. студ. К-го и Р-ова] ; Типо–литография Бусселя, 1899. – 472 с. – Напеч. на пиш. маш. Литогр. - В сигнатуре авт. - Сигнатура (полиграфия) — порядковый номер печатного листа.
1575736
  Горчаков М.И. Церковное право : краткий курс лекций : необходимое noсoбиe студентам при спушании лекций и для приготовления к экзаменам / М.И. Горчакова ; С.-Петербургский Университет. – испр. и доп. под личным рук. проф. – Санкт-Петербург : Изд. студ. А. Ширяева ; [В тип. И. Флейтмана], 1909. – [8], 338 с. – Экз. дефектный, отсут. 6 с. оглавления, с. 335-338
1575737
  Суворов Н.С. Церковное право. – 4-е изд. – [Москва] : [А.А. Карцев], 1912. – [4], 531 с. – Экз. деф., без тит. л. - Назв. по интернету: Учебник церковного права Н Суворова
1575738
  Ганелин Р.Ш. Церковное право в дореволюционной России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 24. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805


  Рецензия на научные статьи Дорской А.А.: Церковное право Российской Империи ХIX - начала XX вв. как отрасль права // История государства и права. 2009. - №9; Юридическое наследие Николая Семеновича Суворова // История государства и права. 2009. - №13.
1575739
  Дорская А.А. Церковное право Российской империи XIX - начала XX вв. как отрасль права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-38. – ISSN 1812-3805


  В статье предложена многоаспектная характеристика церковного права Российской империи XIX- начала XX в.
1575740
  Карп Х.Ю. Церковное руководство в Третьем Рейхе и в Польше периода сталинизма: церковь перед лицом тоталитарного вызова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.56-61. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1575741
  Добровольский А. (священник) Церковное служение архиепископа Ермогена (Голубева) в 1950–1960-е гг. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 266-290
1575742
  Сухова Н.Ю. Церковное служение выпускника Киевской духовной академии Михаила Александровича Кальнева: единство и противостояние церковной миссии и "школьного" богословия // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 201-219
1575743
  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-Римской империи : Опыт историко-юридического исследования (Диссертация на степень магистра) / Пл. Соколов. – Новгород : Паровая тип. И.И. Игнатовского,, 1896. – 300 с. – Библиогр.: "Источники и литература" (с. 11-15)
1575744
  Авраменко С. Церковнопарафіяльна школа 1914 р. із с. Велика Каратуль Переяславського повіту Полтавської губернії - експозицій об"єкт Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини кін. IX - поч. XX ст. // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 10-16. – ISBN 978-617-7548-12-5


  Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав".
1575745
  Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої політики уряду Російської імперії (1884-1917 рр.) : монографія / І.М. Петренко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України; Кафедра культурології та історії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 161с. – ISBN 978-966-7971-90-8
1575746
  Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі урядової освітньої політики царської Росії (1884-1917) : історіографічний огляд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-34. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основну історіографію, а також сучасний стан дослідження в історичній літературі проблеми розвитку церковнопарафіяльних шкіл Лівобережної України в системі урядової освітньої політики Росії (1884-1917). The main works devoted to the ...
1575747
  Глузман А.В. Церковноприходские учебные заведения греков Крыма в XIX - начале XX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 212-225. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1575748
  Голуб И.Б. Церковнославянизмы и их функции в стихотворном языке К.Н.Батюшкова : Дис... канд. филол.наук: / Голуб И.Б.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1958. – 375л.
1575749
  Николенкова Н.В. Церковнославянский перевод Атласа BLAEU: нерешенные вопросы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 86-98. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1575750
  Ремнева М.Л. Церковнославянский язык : Грамматика с текстами и словарями / М.Л. Ремнева, В.С. Савельев, И.И. Филичев; МГУ им.М.В.Ломоносова. Филологический фак-тет. – Москва : Изд-во МГУ, 1999. – 231с. – ISBN 5-211-03917-3
1575751
  Осінчук Ю. Церковнослов"янізми, пов"язані з церковними таїнствами в українському письменстві XVI- XVIII століть // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 351-369. – ISSN 0076-0390
1575752
  Осінчук Ю.В. Церковнослов"янська лексика із коренем жи- (жив-) в українській мові XVI- XVII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 80-97. – ISSN 1682-3540


  На матеріалі різножанрових і різностильових українських писемних пам’яток, що ввійшли до джерельної бази «Словника української мови ХVІ — першої половини ХVІІ ст.» та «Історич ного словника українського язика» за редакцією Є. Тимченка, у діахронному ...
1575753
  Гнатюк Л. Церковнослов"янська мова в східнослов"янському лінгвокультурному просторі XVI-XVII ст.: акцентуаційні особливості редакцій // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 19-29
1575754
  Андрієнко Л.О. Церковнослов"янська мова в українській бароковій літературі XVII століття // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 8-18. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
1575755
  Скаб М.В. Церковнослов"янська мова української редакції / Марія Скаб. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 643, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 613-637. – ISBN 978-617-7611-72-0
1575756
  Гонтарук Л. Церковнослов"янські та українські перекладні твори Д. Наливайка кінця XVI-першої чверті XVII ст.: проблема першоджерела // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 113-124. – ISSN 0203-9494
1575757
  Борисов Н.С. Церковные деятели средневековой Руси ХIII-XVII вв. / Н.С. Борисов. – М., 1988. – 198с.
1575758
   Церковные земли в Ростовском уезде де 17 в.. – 45с.
1575759
  Бедный Д. Церковный дурман / Д. Бедный. – Москва : ГИХЛ, 1938. – 164с.
1575760
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – С.Пб
2. – 1794. – 412 с.
1575761
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Спб
3. – 1794. – 304 с.
1575762
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Москва
3. – 1816. – 339 с.
1575763
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других церковных книгах. – Москва
4. – 1816. – 337 с.
1575764
  Алексеев П. Церковный словарь, или истолкование речений древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Санкт-Петербург
1. – 1794. – 28с.
1575765
  Алексеев П. Церковный словарь, или истолкование речений древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Санкт-Петербург
2. – 1815. – 362с.
1575766
  Лебедев А. Церковный чтец в глубокой древности : Из истории "псаломщиков". – Москва : Типо-Литография И. Ефимова, 1901. – 16 с. – Отд. отт. из: "Московск. Церковн. Ведом.", №№45, 46, 1901
1575767
  Акмен И.Р. Церковь-музей в имении "Натальевка": судьба архитектуры и ее создателей в структуре повседневности / И.Р. Акмен, В.М. Лопатько, В.В. Шулика // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 15-25. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 2077-3455
1575768
  Подмазов А.А. Церковь без священства / А.А. Подмазов. – Рига, 1973. – 167с.
1575769
  Пихоя Рудольф Германович Церковь в Древней Руси. (Конце Х - первая половина ХIII в.) (Древнерус. покаянное право как ист. источник) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Пихоя Рудольф Германович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 24л.
1575770
   Церковь в истории России (9 в. - 1917 г.) : критические очерки. – Москва : Наука, 1967. – 336с.
1575771
  Чернышева О.В. Церковь в скандинавских странах. / О.В. Чернышева, Ю.Д. Комаров. – М, 1988. – 174с.
1575772
   Церковь в социалистических странах. – М, 1987. – 163с.
1575773
   Церковь в социалистических странах и идеологическая борьба : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1987. – 243, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы идеологической борьбы и контрпропаганды" / ред.: Ю.И. Игрицкий)
1575774
  Хорошев А.С. Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной республики / А.С. Хорошев. – М, 1980. – 223с.
1575775
  Хорошев А.С. Церковь в социально-политической структуре Новгорода (X-XV вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Хорошев А.С.; МГУ. – М., 1972. – 16л.
1575776
  Крижановский О.П. Церковь в социально-экономическом развитии правобережной Украины в XVIII - первой половине XIX в. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02-03 / Крижановский О.П.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 32л.
1575777
  Виноградов А. Церковь Дванадесяти Апостолов при Главном Управлении почт и телеграфов : Исторический очерк сост. священником А.Виноградовым. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства Внутренних Дел, 1912. – 14 с. – Отд.отт. из: "Почтово-Телеграфный журнал", кн.12, декабрь, 1911
1575778
  Великович Л.Н. Церковь и "народный капитализм" / Л.Н. Великович. – Москва, 1962. – 120 с.
1575779
  Лиман С.И. Церковь и антикатолические движения в средневековой Чехии: опыт исследований учеными украинских земель Российской империи (XIX - начала XX) в. // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 10-21. – ISBN 978-954-322-848-5


  Розглядається вивчення історії католицької церкви й антикатолицьких рухів у середньовічній Чехії відомими богемістами, серед яких згадуються вітчизняні вчені Харківського ун-ту та Університету св. Володимира. Так навчальний посібник проф. кафедри ...
1575780
  Мануйлова Д.Е. Церковь и верующий / Д.Е. Мануйлова. – Москва, 1981. – 77с.
1575781
  Федосик В.А. Церковь и государство / В.А. Федосик. – Минск, 1988. – 203с.
1575782
  Пашенцев Д.А. Церковь и государство в истории России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 24. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805


  Рецензия на научные статью Сорокиной Ю.В. Особенности русского религиозно-правового сознания и его влияние на взаимоотношения общества и государства: к вопросу истории взаимоотношений церкви и государства // История государства и права. 2009. - №12-13.
1575783
  Олар А. Церковь и государство в эпоху Великой французской революции / А. Олар, 1925. – 102 с.
1575784
  Баллестрем К.Г. Церковь и демократическая культура: проблема адаптации и конфликты // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.67-76. – ISSN 0042-8744
1575785
  Булгаков С.Н. Церковь и демократия // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2005. – № 2. – С. 172-175
1575786
  Довнар-Запольский Церковь и духовенство / М.В. Довнар-Запольский, проф. // Исторический процесс русского народа в русской исторической науке / Довнар-Запольский. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 47 с. – (Современная библиотека)
1575787
  Довнар-Запольский М.В. Церковь и духовенство в до-монгольской Руси / М.В. Довнар-Запольский, проф. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 47 с. – (Современная библиотека)
1575788
  Дмитрев А. Церковь и идея самодержавия в России. / А. Дмитрев, 1930. – 232с.
1575789
  Дмитрев А. Церковь и крестьянство на Руси. / А. Дмитрев. – М.-Л., 1931. – 64с.
1575790
  Булгаков С.Н. Церковь и культура // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2005. – № 2. – С. 166-171
1575791
  Шимчук Т.А. Церковь и культура в трудах русских религиозных мыслителей периода эмиграции // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 9. – С. 28-32. – ISSN 2073-9702
1575792
  Чимирис Е.С. Церковь и модернизация в России: в поиске новых ценностных основ / Е.С. Чимирис, С.П. Донцев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 68-75. – ISSN 0321-2017


  Какая модернизация возможна в России
1575793
  Флоренский П.В. Церковь и музеи = Размышление о реституции, пневматосфере и симфонии // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 60-69
1575794
  Григулевич И.Р. Церковь и олигархия в Латинской Америке, 1810-1959 / И.Р. Григулевич. – Москва, 1981. – 327с.
1575795
  Голикова А. Церковь и политика в Италии / А. Голикова, Е. Колпиков // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 3 (51). – С. 127-138. – ISSN 0201-7083


  Италия является страной, в которой католическая церковь необычайна сильна и это не удивительно: с 1929 г. (когда Италия признала государство Ватикан (Собор Св. Петра, сады Ватикана и ряд зданий в Риме и его окрестностях) под верховным суверенитетом ...
1575796
  Тихомиров Владимир Игоревич Церковь и политическая борьба в Южной Африке / Тихомиров Владимир Игоревич. – М. : Наука, 1990. – 249с.
1575797
  Ковальский Н.А. Церковь и проблемы мира / Н.А. Ковальский. – М, 1976. – 64с.
1575798
  Андронова В.П. Церковь и просвещение в Латинской Америке / Андронова В.П. ; АН СССР, Ин-т Латин. Америки. – Москва : Наука, 1972. – 119 с.
1575799
  Пулэн Ж. Церковь и рабочий класс / Ж. Пулэн. – М, 1962. – 144с.
1575800
  Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири / А. Долотов. – Новосибирск, 1930. – 128с.
1575801
  Баев П.А. Церковь и служитель культа в медийном дискурсе отечественного социума // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 118-127. – ISSN 0132-1625
1575802
  Великович Л.Н. Церковь и социальные проблемы современности / Л.Н. Великович. – Москва, 1964. – 219с.
1575803
  Чудновцев М.И. Церковь и театр. Конец ХІХ-начало ХХ / М.И. Чудновцев. – Москва : Наука, 1970. – 129 с.
1575804
  Гантаев Н.М. Церковь и феодализм на Руси / Н.М. Гантаев. – М, 1960. – 168с.
1575805
  Чернович С. Церковь и школа : Мысли о преподавании Закона Божьего в средне-учебных заведениях / С. Чернович. – Киев : Печатня Л.И. Райциса, 1917. – [12] с.
1575806
  Кандидов Б.П. Церковь и шпионаж : о некоторых фактах контрреволюционной и шпионской деятельности религиозных организаций / Борис Кандидов. – Москва : ОГИЗ ГАИЗ, 1938. – 120 с.
1575807
  Колодный А. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней : церковь мормонов в мире и Украине / Анатолий Колодный ; Укр. ассоц. религиоведов. – Полтава : М-Принт, 2014. – 119, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 113-114
1575808
  Первухин Н.Г. Церковь Ильи Пророка в Ярославле / текст Н. Первухина ; Фотографии И. Лазарева, рис. обл. А. Красотина. – Москва : Изд. К.Ф. Некрасова ; [Печатано в тип. К.Ф. Некрасова в Ярославле], 1915. – 67 с., 48 л. ил. : ил. – Иллюстрации отпечатны в фототипии Шерер, Набгольц и К° в Москве
1575809
  Мануйлова Д.Е. Церковь как социальный институт. / Д.Е. Мануйлова. – Москва, 1978. – 64с.
1575810
  Щапов Я.Н. Церковь как феодальная организация в деревне Руси в 10-12 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Щапов Я.Н.; Ан СССР.Ин-т истории. – Москва, 1964. – 25л.
1575811
  Гаэтан В. Церковь неделимая: крестовый поход Бенедикта по объединению христиан // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 28 июня - 4 июля (№ 26). – С. С 1, С 5


  По бюджету, численности персонала и широте географического охвата Римско-католическая церковь вполне сопоставима с ООН, а если говорить о накопленном опыте продвижения идей терпимости и мира без применения силы, то у нее нет равных среди государств. На ...
1575812
  Лумисте М. Церковь Нигулисте : Ист.-архит. очерк / М. Лумисте. – Таллин : Периодика, 1985. – 70 с.
1575813
   Церковь Покрова в Филях.. – М, 1980. – 32с.
1575814
  Платонов Р.П. Церковь приспосабливается / Р.П. Платонов. – Минск, 1964. – 99с.
1575815
   Церковь Ризположения : Путеводитель. – Москва : Изобразительное искусство, 1980. – 16 с.
1575816
  Филимонов Г. Церковь Св. Николая Чудотворца на Липне, близь Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских церквах : археологические изследования по памятникам / Г. Филимонов. – Вып. 1. – Москва : В типографии Каткова и К., 1859. – 62, [25]
1575817
  Овчинникова Е.С. Церковь Троицы в Никитниках / Е.С. Овчинникова. – Москва, 1970. – 194с.
1575818
  Пагольская Е.К. Церковь Федора Стратилата на Торговой стороне / Е.К. Пагольская. – Новгород : Новгородская правда, 1959. – 12 с.
1575819
   Церковь Христова.. – Саранск, 1991. – 397с.
1575820
   Церковь, общество и государство в феодальной России.. – М, 1990. – 351с.
1575821
  Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие и народ (2-я половена XIX - начало XX в.) / Е.Ф. Грекулов. – Москва, 1969. – 184с.
1575822
  Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754-1796) : историческое исследование Дмитрия Кобеко. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера ; [Тип. М. Стасюлевича], 1883. – [4], 434 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр.
1575823
  Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754-1796) : историческое исследование Дмитрия Кобеко. – 3-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1887. – [6], 475 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах
1575824
  Вейцман Л.Н. Цесарки в СССР : Автореф... д-р биол.наук: / Вейцман Л.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1968. – 44л.
1575825
  Кордяк Я. Цесія та факторинг: сторона змінюється, зобов"язання залишаються // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Особливості заміни кредитора у відносинах банку та позичальника".
1575826
  Раевская З.А. Цестодология / З.А. Раевская. – М.-Л., 1931. – 56с.
1575827
  Максимова А.П. Цестоды-гименолепиды водных птиц Казахстана : [монография] / А.П. Максимова; АН Казахской ССР, Институт зоологии. – Алма-Ата, 1989. – 220 с. : табл., ил. – Библиогр.: 329 назв. – ISBN 5-628-00214-3
1575828
  Корнюшин В.В. Цестоды водоплавающих и болотных птиц северо-западного Причерноморья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Корнюшин В.В. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1967. – 19 с.
1575829
  Протасова Е.Н. Цестоды подотряда Bothriocephalata - паразиты пресноводных и морских рыб. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Протасова Е.Н.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз .ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1976. – 21л.
1575830
   Цестоды птиц Закавказья. – Ереван, 1987. – 546с.
1575831
  Спасская Л.П. Цестоды птиц СССР : Гименолепидиды / Л.П. Спасская. – Москва : Наука, 1966. – 698с.
1575832
  Спасская Цестоды птиц СССР / Спасская, А.А. Спасский. – М, 1977. – 300с.
1575833
  Спасская Цестоды птиц СССР / Спасская, А.А. Спасский. – М, 1978. – 314с.
1575834
  Спасская Л.П. Цестоды птиц СССР. Гминеолепидиды. : Автореф... доктор биол.наук: / Спасская Л.П.; Всесоюз. ин-т гельминтологии им. Е.И.Скрябина. – М., 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.25-28
1575835
  Толкачева Л.М. Цестоды фауны СССР : Род Diorchis / Л.М. Толкачева; АН СССР; Лаборатория гельминтов. – Москва : Наука, 1991. – 182с.
1575836
  Кебадзе Н.А. Цефалоспориоз косточковых культур в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Кебадзе Н.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 19л.
1575837
   Цех в лесу.. – М, 1948. – 104с.
1575838
  Кокин Л.М. Цех испытаний / Л.М. Кокин. – М., 1962. – 203с.
1575839
  Тимофеева Т.И. Цех на хозрасчете / Т.И. Тимофеева. – М. : Россельхозиздат, 1987. – 95с.
1575840
  Гроссман Л.П. Цех пера / Л.П. Гроссман. – М., 1930. – 303 с.
1575841
  Борин К.А. Цех под солнцем : Профессия становится призванием / К.А. Борин, П.Н. Короп. – Москва : Знание, 1977. – 48с.
1575842
   Цех фантастов. – М, 1990. – 283с.
1575843
   Цех фантастов. – Москва, 1991. – 236с.
1575844
  Журман С.М. Цех як інститут господарської системи лівобережної України в XVII-XVIII століттях : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 34-42. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1575845
   Цехановецький Григорій Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 134. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1575846
  Гриценко І.С. Цехановецький Григорій Матвійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 109. – ISBN 978-966-06-0557-2
1575847
   Цехановецький Григорій Матвійович (1833-1898) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 512. – ISBN 978-966-439-754-1
1575848
  Кузнецова В.А. Цехановский / В.А. Кузнецова, Э.Д. Кузнецов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 115 с.
1575849
  Гусєв В.І. Цехи / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 405-406. – ISBN 966-642-073-2
1575850
  Марціник М. Цехи міста Кам"янець-Подільського в XVI - XVIII ст. // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 21-26
1575851
  Самалавичус Станисловас Людвико Цехи строителей города Вильнюса в 1595-1795 годах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Самалавичус Станисловас Людвико; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 43л. – Бібліогр.:с.43
1575852
  Вольвач П. Цехмайстер // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 лютого (№ 4)


  Пам"яті Ігоря Римарука.
1575853
  Різник Л. Цехмістер прозового цеху з мурованого: Зіновію Легкому - 75 // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 1 (843). – С. 135-140. – ISSN 0868-4790
1575854
   Цехова книга бондарів, стельмахів, колодіїв, столярів міста Кам"янця-Подільського.. – К, 1932. – 175с.
1575855
  Паславська Н.О. Цехова книга кравецького цеху як джерело до історико-демографічної характеристики Львова XVII – початку XVIII ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 123-132. – ISSN 2077-7280
1575856
  Кирпиченко З.І. Цехова організація ремесла в містах Правобережної України в XVIII ст. : (за матеріалами Подільського воєводства) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 94-95. – (Серія історії ; № 12)
1575857
   Цеховая комсомольская организаци. – Москва, 1951. – 56с.
1575858
  Яковлев А.Г. Цеховая партийная организация / А.Г. Яковлев. – М., 1955. – 104с.
1575859
  Шапошникова А.П. Цеховая партийная организация, партийная группа / А.П. Шапошникова. – М., 1963. – 80с.
1575860
  Молчановский Н. Цеховая система в Пруссии XVIII века и реформы цехов при Штейне и Гарденберге : [Преимущественно по законодательным источникам] : Исслед. канд. Н. Молчановского, секр. Киев. съезда мировых судей. – Киев : Унив. тип. В.И. Завадского, 1887. – [2], VIII, 490, IV с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1887. – Библиогр. в примеч.


  На тит. стр. напись: Василенко от автора
1575861
  Андрушек Д. Цехове ремесло на Закарпатті XV-XIX ст. та розвиток гончарної справи // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 97-101. – ISSN 2520-6419
1575862
  Пеняк Павло Цехове ремесло Ужгорода // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 116-123
1575863
  Базилевський В. Цеховий майстер Дмитро Іванов : (Імпресії та медитації) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 183-189. – ISBN 978-966-8201-83-7
1575864
  Шандра В. Цехові і ремісничі управи в контексті еволюції самоврядних засад в містах України (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 30-34. – ISSN 2519-1942
1575865
  Бурмистров Н.С. Цеховой и бригадный хозрасчет / Н.С. Бурмистров. – Москва, 1948. – 96 с.
1575866
  Вертков А.В. Цеховой и внутрицеховой хозяйственный расчёт на лесозаготовках / А.В. Вертков, 1956. – 86с.
1575867
   Цеховые акты Левобрежной Малороссии (1622-1645) / [опубликовал А. Лазаревский] // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 13 с.
1575868
  Дроздовский В.А. Цеховый хозрасчет в промышленности в условиях новой системы планирования и материального стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: / Дроздовский В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 19л.
1575869
  Гусєв В.І. Цзаофані / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 406. – ISBN 966-642-073-2
1575870
   Цзацзуань.. – 2-е изд. – М, 1975. – 136с.
1575871
  Семененко И.И. Цзи Кан -- китайский писатель 3 в. н. э : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Семененко И.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1575872
  Виноградов Н.А. Цзян Чжао-хэ / Н.А. Виноградов. – Москва, 1959. – с.
1575873
  Николаева Н.С. Ци Бай-ши / Н.С. Николаева. – М, 1960. – 32с.
1575874
  Заводская Е.В. Ци Бай-Ши / Е.В. Заводская. – Москва, 1982. – 284с.
1575875
  Марник Б. Цианамид / Б. Марник. – Л.-М, 1959. – 48с.
1575876
  Меденцев Александр Григорьевич Цианидрезистентное дыхание дрожжей candida lipolytica : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Меденцев Александр Григорьевич; АН СССР. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино, 1978. – 24л.
1575877
  Киприанов А.И. Цианиновые красители из 2-метилатрахинонотиазола / А.И. Киприанов, А.В. Стеценко, 1953. – С. 517-522
1575878
  Михайлюченко Н.К. Цианиновые красители из производных 1,4-тиазепина, бензо-1,4-тиазина и их сольватохромия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Михайлюченко Н.К. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 19 с.
1575879
  Тисельский А.П. Цианиновые красители из производных 4,5-бензобензтиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Тисельский А.П.; МВО СССР, Хар. политехн. ин-т. – Х., 1955. – 16л.
1575880
  Пономарева Э.А. Цианиновые красители из производных феназина : Дис... канд. хим.наук: / Пономарева Э.А.; КГУ. – К, 1961. – 159л. – Бібліогр.:л.128
1575881
  Пономарева Э.А. Цианиновые красители из производных феназина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пономарева Э.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 17 с.
1575882
  Хиля В.П. Цианиновые красители, построенные из азотистых гетероциклов, включащих а-углеродные атомы полиметинового хромофора : Дис... канд. хим.наук: / Хиля В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 134л.
1575883
  Хиля В.П. Цианиновые красители, построенные из азотистых гетероциклов, включающих а-углеродные атомы полиметинового хромофора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хиля В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 23 с.
1575884
  Стеценко А.В. Цианиновые красители, содержащие хинонные ядра : Дис... канд. хим.наук: / Стеценко А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 146л. – Бібліогр.:л.144
1575885
  Стеценко В А. Цианиновые красители. содержащие хинонные ядра : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Стеценко А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
1575886
  Мушкало И.Л. Цианины и бисцианины из производных бензтиазолил и таизолилбензтиазолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Мушкало И.Л. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1965. – 17 с.
1575887
  Исаченко В.Б. Цианистый кальций как средство борьбы с червецами и трипсами в оранжереях / В.Б. Исаченко, С А. Бондарев, . – Л, 1930. – 13с.
1575888
   Цианобактериально-водорослевые ценозы чернозема обыкновенного под фитомелиорантами / И.Е. Дубовик, Я.Т. Суюндуков, Р.Ф. Хасанова, Р.Р. Шалыгина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 496-504 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
1575889
  Гусев М.В. Цианобактерии / М.В. Гусев, К.А. Никитина. – Москва : Наука, 1979. – 228с.
1575890
  Андреюк Е.И. Цианобактерии / Е.И. Андреюк, Ж.П. Коптева, В.В. Занина ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1990. – 199 с., [12] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 172-196 (548 назв.). – ISBN 5-12-001791-6
1575891
  Чурюмов К.И. Цианополиины в составе ядер комет // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 81-82. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Показано, что обнаружение молекулы НС3N в радиодиапазоне в комете Сугано-Сайгуза-Фудзикава подтверждает гипотезу автора о цианополиинах как возможных родительских молекулах ледяных ядер комет.
1575892
   Цианофаги- вирусы цианобактерий / М.И. Менджул, Н.В. Нестерова, В.А. Горюшин, Т.Г. Лысенко; Отв. ред. В.В. Смирнов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 148с.
1575893
  Тимбеков Э.Х. Цианэтилирование анабазина и синтезы на основе -- пропионитрил /анабазина : Автореф... канд. хим.наук: / Тимбеков Э. Х.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1953. – 8 с.
1575894
   Цибенко Всеволод Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 81. – ISBN 966-8352-11-4
1575895
   Цибенко Всеволод Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 512-513. – ISBN 978-966-439-754-1
1575896
  Кушніренко А. Цибуля та часник / А. Кушніренко. – 3-е вид. вип. – Х., 1930. – 62с.
1575897
  Бермонт Е. Цибульский и другие / Е. Бермонт. – Москва : Правда, 1946. – 48 с.
1575898
  Бойко М.Д. Цивiльно-пpавовi документи : Зpазки заяв, скаpг, договоpiв, заповiтiв, доpучень, контpактiв, актiв з цивiльно-пpавових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За pед. В.Д.Гвоздецького. – вид. 2-е, випp. й доп. – Київ : Наукова думка, 1996. – 264с. – ISBN 5-12-004838-2
1575899
  Бойко М.Д. Цивiльно-пpавовi документи : Зpазки заяв, скаpг, договоpiв, заповiтiв, доpучень, контpактiв, актiв з цивiльно-пpавових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За pед. В.Д.Гвоздецького. – вид. 2-е, випp. й доп. – Київ : Наукова думка, 1997. – 264с. – ISBN 966-00-0068-5
1575900
  Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества : Учеб. пособие / Л.И. Семенникова. – Брянск : Курсив, 1998. – 340с. – ISBN 5-89592-005-5
1575901
  Ваккури Ю. Цивилизации долины Нигера: легенды и золото = Kulta, islam ja pyha Kaarme / Ваккури Юха ; пер. с фин. Н.В. Шлыгиной ; предисл. и ред. Л.Е. Куббеля. – Москва : Прогресс, 1988. – 166, [2] с. – Данные тит.л. частично парал. фин. – Библиогр.: с. 165-167


  Книга представляет собой популярный очерк истории крупнейших средневековых государств Западной Африки - Мали, Ганы и Сонгай, рассматриваются их связи со средиземноморскими культурами, история распространения Ислама и торговли золотом. Вековые предания ...
1575902
   Цивилизации Древнего Востока [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-051-0


  Месопотамия - колыбель человечества. Здесь между Тигром и Ефратом, по древним преданиям нах-ся Райский сад... Всего более 2000 изображений...
1575903
  Мансуэлли Г. Цивилизации древней Европы = Les Civilisations de l"Europe ancienne / Гвидо Мансуэлли в соавторстве с Раймоном Блоком ; [пер. с фр. Е. Абрамовой ; под ред. А. Белоноговой]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 552, [2] с. : карт. – Парал. тит. л. фр. – (Великие цивилизации). – ISBN 978-5-9757-0153-4
1575904
   Цивилизации на почвата на Македониja : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : МАНУ, 1995. – 244с. : іл. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 2). – ISBN 9989-649-08-1
1575905
  Гаудио А. Цивилизации Сахары : десять тысячелетий истории, культуры и торговли / А. Гаудио. – Москва : Наука, 1977. – 224 с.
1575906
  Гаудио А. Цивилизации Сахары / А. Гаудио. – 2-е изд. – М., 1985. – 208с.
1575907
  Хорос Владимир Георгиевич Цивилизации сегодня // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 89-95. – ISSN 0131-2227
1575908
  Риер Я. Цивилизации средневековой Европы // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 165-187. – ISSN 1609-5359
1575909
   Цивилизационная идентичность в эпоху глобализации : международная молодежная конференция, Минск, 10 марта 2011 г. / Фак. философии и социал. наук Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; М-во информации Респ. Беларусь ; Обществ.-полит. и науч.-популяр. журн. "Беларус. думка" ; [сост.: И.М. Клецкова и др. ; ред.: Е.М. Галиновская и др.]. – Минск : Гос. учреждение "Нац. б-ка Беларуси", 2011. – 303, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-6879-55-8
1575910
  Радзиевская С. Цивилизационная специфика глобальних экономических процессов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 27-34. – ISSN 1810-3944


  В статье рассматриваются возможные особенности проявления глобальных экономических процессов в странах, принадлежащих к разным цивилизациям. Характерной чертой современного мира является ускорение глобализации, вызывающей усиление миграционных ...
1575911
   Цивилизационная структура современного мира : В 3-х томах. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 966-00-0511-3
Т. 1 : Глобальные трансформации современности. – 2006. – 687с.
1575912
   Цивилизационная структура современного мира : В 3-х томах / Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко, Н.С. Бондаренко, В.С. и др. Будкин; НАНУ; Ин-т мировой экономики и международниых отношений; Под ред Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко; Авт.: Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко, Н.С. Бондаренко, В.С. Будкин и др. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0740-Х
Т. 2 : Макрохристианский мир в эпоху глобализации. – 2007. – 692с.
1575913
   Цивилизационная структура современного мира : в 3-х томах / Ю.Н. Пахомов [и др.] ; НАНУ ; Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0717-8
Т. 3, кн. 2 : Цивилизации Востока в условиях глобализации ; Китайско-Дальневосточный цивилизационный мир и Африканская цивилизационная общность. Глобальные трансформации и уроки для Украины / под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – 2008. – 640 с. – Проект "Наукова книга"
1575914
   Цивилизационная структура современного мира : в 3-х томах / Ю.Н. Пахомов [и др.] ; НАНУ; Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0717-8
Т. 3, кн. 1 : Цивилизации Востока в условиях глобализации ; Мусульманско-Афразийская и Индийско-Южноазиатская цивилизации / под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – 2008. – 544 с. – Проект "Наукова книга"
1575915
  Рашковский Е. Цивилизационная теория: познание истории - познание современности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 84-88. – ISSN 0131-2227
1575916
  Рашковский Евгений Борисович Цивилизационная теория: познание истории - познание современности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 76-84. – Бібліогр.: с. 76-80, 82-84. – ISSN 0131-2227
1575917
  Согрин В.В. Цивилизационное и междисциплинарное изучение истории США // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-43. – ISSN 0130-3864
1575918
  Железняков А.С. Цивилизационное измерение идентичности многополюсного мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С. 11-21. – ISSN 0235-1188
1575919
  Соловьев А.И. Цивилизационное пространство государственности (Противоречия западной и отечественной моделей) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.96-110. – ISSN 0869-0499
1575920
  Тарасевич В.Н. Цивилизационные императивы экономической интеграции / В.Н. Тарасевич, В.К. Лебедева // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 16-27. – ISBN 978-966-434-012-7
1575921
  Давыдов В. Цивилизационные качества региона // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-16. – ISSN 044-748Х


  Етнос Латино-Карибської Америки
1575922
  Буткевич О.В. Цивилизационные критерии в теории международного права: на примере исследования истории международного права // Международное право как основа современного миропорядка : Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова / А.Я. Мельник, В.Г. Буткевич, В.И. Акуленко, С.А. Мельник, А.В. и др. Кресин. – Киев ; Одесса : Фенікс, 2012. – С. 353-396. – ISBN 978-966-438-738-2
1575923
  Ионов И.Н. Цивилизационные образы России и пути их оптимизации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 143-157. – ISSN 0869-0499
1575924
  Галкин А.А. Цивилизационные особенности и идентичность как фактор инновационного развития // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С. 47-56. – ISSN 0235-1188
1575925
  Мариносян Х.Э. Цивилизационный выбор России : философия модернизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.5-6. – ISSN 0235-1188
1575926
  Борисов М.Ю. Цивилизационный выбор стран СНГ и Столыпинская аграрная реформа // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 200-203
1575927
  Кондричин С.В. Цивилизационный вызов России в свете концепции развития локальных цивилизаций А.Дж. Тойнби // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (50). – С. 160-164. – ISSN 2070-9773
1575928
  Корякин В.В. Цивилизационный и формационный подход к истории: возможен ли синтез? // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 341-348. – ISSN 1606-951Х
1575929
  Пристанский И.С. Цивилизационный и формационный подходы в науке истории государства и права: достоинства и недостатки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 44-45. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1575930
  Чухно А.А. Цивилизационный и формационный подходы и их роль в экономической теории и общественной практике // Экономика Украины, 2001. – №6
1575931
  Лексин В.Н. Цивилизационный кризис и его российские последствия // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.5-18. – ISSN 0869-0499
1575932
  Мотрошилова Н.В. Цивилизационный подход в программах модернизационного рывка современного Китая // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 5-16. – ISSN 0042-8744
1575933
  Щенев В.А. Цивилизационный подход в школьном курсе географии материков и океанов : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 28-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
1575934
  Маслов В.Ф. Цивилизационный подход к историческому процессу // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 40-46. – ISSN 0042-8744
1575935
  Судаков В. Цивилизационный процесс и его социальная драматургия в условиях глобальных и региональных трансформаций // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 92-93. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817
1575936
  Михайлов В.С. Цивилизационный феномен Китая // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 102-108. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1575937
  Павлова О.Н. Цивилизационный феномен нарциссизма: векторы объективации в парадигме психоанализа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С.20-32. – ISSN 0042-8744
1575938
  Вишневский А.Г. Цивилизацитя, культура и демография // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 57-76. – ISSN 0869-0499
1575939
  Дюамель Жорж Цивилизация / Дюамель Жорж. – Москва, 1923. – 201 с.
1575940
  Моисеев Н.Н. Цивилизация XXI века - роль университетов (лекция, прочитанная на международном конгрессе "Ломоносов-94". МГУ, 17-19 октября 1994 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 82-97. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  О переориентации университетского образования в свете потребностей наступающего века.
1575941
  Маке Ж. Цивилизация Африки южнее Сахары / Ж. Маке. – М, 1974. – 167с.
1575942
  Ваккури Ю. Цивилизация долины Нигера: легенды и золото / Ю. Ваккури. – Москва, 1988. – 166с.
1575943
  Скляров А.Ю. Цивилизация древних богов Египта / А.Ю. Скляров. – Москва : Вече, 2005. – 456, [2] с. : ил., табл. – Приложения: с. 407-452. – (Тайны древних цивилизаций ) ( Мегапроект - Terra incognita). – ISBN 5-9533-0714-4


  Общество времен фараонов возникло на руинах гораздо более древней цивилизации - цивилизации древних богов Египта. Историки считают богов сугубо мифическими персонажами и категорически отвергают версию их реальности. Однако в Египте и ныне сохранилось ...
1575944
  Калайоков И.Д. Цивилизация и адаптация / И.Д. Калайоков. – Москва, 1984. – 240с.
1575945
  Сармьенто Д.Ф. Цивилизация и варварство / Д.Ф. Сармьенто. – Москва : Наука, 1988. – 270 с.
1575946
  Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки : географическая развития современных обществ / Л.И. Мечников. – С.-Петербург : Экономическая Типо-Литография, 1898. – VIII, 176 с.
1575947
  Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки : географическая теория развития современных обществ / Л.И. Мечников. – Киев-Харьков : Типо-литография М.Я. Минкова, 1899. – [3], 288, IV, 362 с. – Вольтман Л. Теория Дарвина и социализм. С-Петербург. 1900
1575948
  Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки : географическая теория развития современных / Л.И. Мечников. – Киев-Харьков : Типо-литография М.Я. Минкова, 1899. – [3], 288 с.
1575949
  Мечников Л. Цивилизация и великие исторические реки / Л. Мечников. – Москва, 1924. – 256с.
1575950
  Новикова Л.И. Цивилизация и исторический процесс / Л.И. Новикова. – М., 1983. – 64с.
1575951
  Межжерин В.А. Цивилизация и неосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 1 : Причины взаимного отторжения. – 1996. – 144с.
1575952
  Межжерин В.А. Цивилизация и ноосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 2 : Норма и паталогия. – 1997. – 132с.
1575953
  Межжерин В.А. Цивилизация и ноосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 3 : Пульсирующая биосфера. – 1998. – 120с.
1575954
  Олех Л.Г. Цивилизация и революция / Л.Г. Олех. – Новосибирск, 1989. – 189с.
1575955
  Косицкий Г.И. Цивилизация и сердце / Г.И. Косицкий. – Москва : Наука, 1971. – 199 с.
1575956
  Косицкий Г.И. Цивилизация и сердце. / Г.И. Косицкий. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1977. – 184с.
1575957
  Шенк Фритьоф Беньямин Цивилизация и хаос. Миссия железных дорог в имперской России // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 108-111. – ISSN 0235-7089
1575958
  Поляков А.Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и метод // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 52-64. – ISSN 0042-8779
1575959
  Елисеефф В. Цивилизация классического Китая = La civilisation de la Chine classiques / Вадим Елисеефф, Даниель Елисеефф ; [пер. с фр. Д. Лоевского]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 639, [1] с. : ил., карт. – Парал. тит. л. фр. - На обл. авт. указ. как Вадим и Даниель Елисеефф. – (Великие цивилизации / отв. ред. В. Харитонов). – ISBN 978-5-9757-0176-3
1575960
  Тойнби А.Д. Цивилизация перед судом истории : Сборн. / А.Д. Тойнби. – Москва : Прогресс-Культура, 1995. – 478 с. – ISBN 5-01-003923-0; 5-87-339-032-8
1575961
  Ле Гофф Цивилизация средневекового Запада / Ле Гофф; Общ. ред. Ю.Д. Бессмертного. – Москва : Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. – 376с. – ISBN 5-01-00-3617-7
1575962
  Шекли Р. Цивилизация статуса : повесть, рассказы : пер. с анг. / Роберт Шекли
1575963
  Тощенко Ж.Т. Цивилизация. Опыт социологического анализа // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-16. – ISSN 0235-1188
1575964
   Цивилизация. Прошлое. Настоящее. Будущее : Международный ежеквартальный журнал. – Київ
№ 3. – 2002
1575965
   Цивилизация. Прошлое. Настоящее. Будущее : Международный журнал. – Київ
№ 4-5. – 2002
1575966
   Цивилизация: шаг за шагом : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 102-103 : Фото. – ISSN 1029-5828
1575967
  Сырунина Т. Цивилизованный лоббизм: основные элементы правоотношения // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 1812-7126
1575968
   Цивилистическая процессуальная мысль = Civilised procedural thought : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ. – ISBN 978-611-01-0484-5
Вып. 2 : Нотариальный процесс. – 2013. – 479, [1] с. – Резюме англ. – Библиогр. в конце ст.
1575969
  Гаврилюк И. Цивилистический строй // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 30 апреля (№ 18). – С. 16. – ISSN 1563-6755


  Про III Международный цивилистический форум, который стал площадкой для поиска путей развития гражданского права и усовершенствования законодательства. Форум состоялся 25-26 апреля в КНУ имени Тараса Шевченка. Открыла мероприятие професор, академик ...
1575970
  Синайский В.И. Цивилистический студенческий кружок при Университете Св. Владимира (группа гражданскаго права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 5-8. – ISBN 978-966-2183-62-7


  Про цивілістичний гурток Університету СВ. Володимира.
1575971
  Синайский В.И. Цивилистический студенческий кружок при Университете Св. Владимира в 1915-16 г. (група гражданского права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 5-8. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4


  Про цивілістичний гурток Університету СВ. Володимира.
1575972
  Синайский В.И. Цивилистическій студенческий кружок при Университете Св. Владимира (группа гражданского права) в 1916-1917 г. // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1917 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 3, 1917 г. – С. 3-7. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-73-3


  Про цивілістичний гурток Університету Св. Володимира.
1575973
  Алендей В. Цивиль-река / В. Алендей. – Чебоксары, 1965. – 76 с.
1575974
  Утюж І.Г. Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методологічний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 38. – С. 60-66. – ISSN 2072-1692
1575975
  Боярська О.А. Цивілізаційна парадигма С. Хантингтона та сучасна "лінія розлому" України / О.А. Боярська, О.О. Поплавський // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 301-311
1575976
  Шульга М. Цивілізаційна рубіжність України у дзеркалі російської науки // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 106-114.
1575977
  Пирожков С. Цивілізаційна суб"єктність України як відповідь на виклики світу / С. Пирожков, Н. Хамітов // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 38-43. – ISSN 2663-2675
1575978
  Пирожков С.І. Цивілізаційна суб"єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини = Ukraine as a civilizational subject: from potencies to a new worldview and human existence / С. І. Пирожков, Н. В. Хамітов ; [НАН України, Ін-т всесвітньої історії]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 253, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк., зміст, резюме англ. – Бібліогр.: с. 250-251 та в кінці розд. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1766-5
1575979
  Кострюков Сергій Цивілізаційне покликання освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається основне покликання освіти - навчати особистість життя в його найкращих зразках і проявах.
1575980
  Космина В.Г. Цивілізаційний аналіз історії у світлі ситемної теорії Н. Лумана // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 165-178. – ISSN 0130-5247
1575981
  Степаненко В. Цивілізаційний аналіз Ш.Н. Ейзенштадта в контекстах соціологічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 62-81. – ISSN 1563-3713
1575982
  Чаркіна А.О. Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу : монографія / А.О. Чаркіна ; В.В. Черняхівська. – Київ : Персонал, 2018. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с.268-309. – ISBN 978-617-02-0315-1
1575983
  Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії (1991-2009) : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Гончаревський В. Е.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 247 л. – Бібліогр.: л. 206-247
1575984
  Гецко Ю.Ю. Цивілізаційний підхід в українській історичній науці // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 302-326.
1575985
  Гончаревський В. Цивілізаційний підхід до визначення соціокультурної ідентичності України в сучасній вітчизняній історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні варіанти використання цивілізаційного підходу в ході визначення соціокультурної ідентичності України сучасній вітчизняній історіографії. This article is devoted to the research of the main lines of using civilization"s ...
1575986
  Кульчицький Я.В. Цивілізаційний підхід до порівняння сучасних еколого-економічних систем // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.175-179. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1575987
  Макарчук С. Цивілізаційний підхід до української історії // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 778-782. – (Нова серія ; вип. 18)


  Рец. на кн.: Україна найдавнішого часу - XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. - Тернопіль: Астон, 2012. - Кн. 1. - 700 с.; Україна XIX - початку XXI ст.: цивілізаційний контекст ...
1575988
  Андрєєва О. Цивілізаційний підхід як інструмент політичного пізнання // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – спецвипуск : Політичні технології. – С. 140-147. – ISBN 978-966-8878-11-4. – ISSN 1810-5270
1575989
  Семенов Д.Д. Цивілізаційний підхід як метод дослідження багатополюсного світу : російсько-латиноамериканське співробітництво в умовах багатополюсного світу // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 70-76. – ISSN 1728-3671
1575990
  Коцур А. Цивілізаційний погляд на історію України від найдавніших часів до сучасності / А. Коцур, В. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 101-105
1575991
  Авер"янова Н.М. Цивілізаційний розвиток українського народу: культуротворчі аспекти / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 4. – С. 18-23. – ISSN 2226-3209
1575992
  Надтока О. Цивілізаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах та його вплив на формування зовнішньополітичної стратегії України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 269-278. – ISBN 966-625-035-7
1575993
  Плотніков О. Цивілізаційні аспекти фінансової глобалізації в контексті її впливу на Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-20. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутнісні риси та специфіка прояву фінансової глобалізації сучасного світу. Розкрито особливості цивілізаційного розвитку України з точки зору фінансової глобалізації. The substantіal features and specіfіcs of the modern world fіnancіal ...
1575994
  Попович М. Цивілізаційні кризи і соціальний проґрес. Україна // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 70-83. – ISSN 2522-9338
1575995
  Сергієнко О.П. Цивілізаційні особливості соціальної сфери країн Перської затоки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 242-246


  Стаття розглядає сучасний стан соціальної сфери арабських країн Перської затоки. Виявляє основні проблемні аспекти її функціонування та розвитку, пов"язані з релігійним впливом. Ключові слова: країни Перської затоки, соціальна сфера, релігійний ...
1575996
  Водотика С.Г. Цивілізаційні попередники запорозького козацтва у Нижньому Подніпров"ї / С.Г. Водотика, Л.А. Савенок // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України" : 18-19 квіт. 2019 р. / "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України", всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 39-44. – ISBN 978-966-916-789-7
1575997
  Пашник О. Цивілізаційні універсалії в прозі письменників 1920-1930-х рр. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 135-138
1575998
  Рущенко І. Цивілізаційні цінності країн ЄС, Росії, України (на підставі експертного опитування) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, квітень - червень. – С. 72-89. – ISSN 1563-3713
1575999
   Цивілізація на роздоріжжі: пошуки філософсько-світоглядних орієнтирів : Збірник статей. – Київ : Український центр духовної культури. – (Збірник вибраних матеріалів наукових конференцій ; вип.2). – ISBN 966-7272-26-5
В.2. – 1998. – 94с.
1576000
  Вирський Д. Цивілізація Просвітництва: український досвід // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 15


  "Співці "русского мира" подають історичну "Новоросію" (1764-1874) як "нову Росію" - продовження і плід-від-плоду Росії старої. Утім, парадокс у тому, що фокус історії тут зовсім не на "Росії", а на "Ново-". Цивілізаційний фронтир, на якому здавна живе ...
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,