Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1574001
  Ковальський В. "Форма Штайнмайєра": юридичний бік проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 3. – ISSN 1992-9277
1574002
  Лосєв І. "Формальність проти фактів" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 66-72.


  Деякі юристи пропонують специфічну систему правових визначень поза змістовністю і мораллю, за допомогою якої можна довести, що українці самі вчинили Голодомор або що Голодомору не було.
1574003
  Пархоменко Н.М. "Формальність" в праві: до аналізу проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 7-11.
1574004
  Гриднева М.В. Форма международного договора купли-продажи // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 3 (60). – С. 5-8. – ISSN 1812-3910
1574005
  Матарадзе Л.Н. Форма международного договора. / Л.Н. Матарадзе. – Тбилиси, 1971. – 60с.
1574006
  Жданов В. Форма мікролінзованої лінії від акреційного диску в моделі лінійної каустики / В. Жданов, О. Федорова, М. Хелашвілі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Форма спектральних ліній типу флуоресцентної Fe K? в рентгенівському випромінюванні активних ядер галактик (АЯГ) відображає характеристики центральних частин цих об"єктів. Ці лінії можуть формуватися в акреційних дисках навколо надмасивних чорних дір у ...
1574007
   Форма нахождения и особенности распределения висмута вгидротермальных месторождениях. – Москва : Наука, 1969. – 192с.
1574008
  Черевко А. Форма нова. А зміст? / А. Черевко, А. Солнишкін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 липня (№ 118)


  Автори статті - студенти КНУТШ. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає реформу української міліції. Коментарі експертів.
1574009
  Лазарев С.А. Форма одежды и воинские знаки различия на флоте в феврале - октябре 1917 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 (593). – С. 77-79. – ISSN 0321-0626
1574010
  Ибрагимов Г.И. Форма организации обучения как дидактическая категория // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 6. – С. 11-21. – ISSN 0869-561Х
1574011
  Майданник О.О. Форма парламентськогоконтролю: поняття, особливості, різноманітність // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-25
1574012
  Шутко О. Форма попереднього договору: проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-617-7069-17-0
1574013
  Марченко М.Н. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-16. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1574014
  Терлюк І. Форма правління в ідеології та практиці українського національного державотворення козацької доби // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 19-26. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1574015
  Панфьорова М.А. Форма правління в Україні: історико-правовий аналіз // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 38-41. – ISBN 978-966-7496-99-9
1574016
  Алєксєєнко І.Г. Форма правління Республіки Білорусь: єдиний владний центр як основа реформування політичних інститутів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 662-667. – ISSN 1563-3349
1574017
  Бостан С.К. Форма правління сучасної держави : проблеми історії, теорії, практики: Монографія / С.К. Бостан. – Запоріжжя, 2005. – 540с. – ISBN 966-8132-46-7
1574018
  Мироненко П.В. Форма правління як концептуальна і прикладна проблема // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 11-60. – ISSN 2518-7546
1574019
  Мартинюк Р. Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 173-183. – ISSN 1026-9932
1574020
  Мироненко П.В. Форма правління. Політичні трансформації на зламі століть : монографія / П.В. Мироненко. – Київ : Академія, 2014. – 216, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 202-216. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-448-2
1574021
  Мироненко П.В. Форма правління: вектори політологічного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 293-303
1574022
  Волощук О.Т. Форма правління: поняття та сутність // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 33-38. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
1574023
  Коссак В.М. Форма правочину за цивільним законодавством України // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 177-185. – ISSN 2082-4939
1574024
  Яковіщук Я. Форма правочину та правові наслідки її недодержання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 74-78.
1574025
  Михайлів М.О. Форма правочину та правові наслідки її недотримання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 32-37. – ISSN 1563-3349
1574026
  Гальперин Г.Б. Форма праления русского централизованого государства XV - XVI / Г.Б. Гальперин. – Ленинград, 1964. – 92 с.
1574027
  Бианки В. Форма рода Pyrrhospiza Hodgs. 1844, сем. Fringillidae : (Представлено в заседании Физико-математического Отделения 11 апр. 1907 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – С. 185-196. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 1907 г.
1574028
  Ахмедов Т. Форма сейсмического горизонта на временном разрезе и годографа общей точки взрыва отраженной волны в переходной зоне для случая, когда покрывающая целевой горизонт среда осложнена нарушением // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-48. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
1574029
   Форма смуги інфрачервоного поглинання кристалів карбіду кремнію гексагонального типу / О.В. Вакуленко, О.П. Головинський, Т.Л. Петренко, Б.М. Шутов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Аналізується форма смуги оптичного інфрачервоного поглинання кристалів карбіду кремнію 6Н - SiC, яка має характерний максимум в енергетичному спектрі в області енергії фотонів близько 2 еВ. Дослідження здійснено в рамках моделі прямих дозволених ...
1574030
  Шебанов А.Ф. Форма советского права. / А.Ф. Шебанов. – М, 1968. – 216с.
1574031
  Криштофович А.Н. Форма сохранения растительных остатков и ее значение для решения проблем углеобразования / А.Н. Криштофович, 1945. – С.136. – Отдельный оттиск; Известия Академии Наук СССР, 1945. – (Серия геологическая ; № 2)
1574032
  Лубченко А.Ф. Форма спектров поглощения света примесными центрами твердого тела и их концентрационная зависимость / А.Ф. Лубченко. – К., 1968. – 32с.
1574033
  Ткаченко В. Форма співучасті як кримінально-правове поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 144-146. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано погляди авторитетних науковців щодо визначення форми співучасті у злочині і використано філософський підхід до вирішення питання про співвідношення категорій "форми" та "змісту". In the article the looks of authoritative ...
1574034
  Алисова Т.Б. Форма страдательного залога в староитальянском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алисова Т. Б.;. – Москва, 1950. – 12 с.
1574035
  Визель Я.М. Форма струи в сносящем потоке / Я.М. Визель, И.Л. Мостинский. – Люберцы, 1964. – 16с.
1574036
  Данильчук Д. Форма сучасного урбаноніма: критерії мовної нормативності та комунікаційної досконалості // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 58-69. – ISSN 2522-1442
1574037
  Андрусишин Б. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи / Б. Андрусишин, О. Бучма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 189-191. – ISSN 1026-9932


  Міжнародна наукова конференція "Одинадцяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації", яка відбулася 21-22 травня 2015 р. в НПУ імені М.П. Драгоманова. У конференції також взяли участь представники КНУ імені Тараса ...
1574038
  Некрасова Н.Ж. Форма существования - электроннная. Доступ к информации предпочительнее ее хранения // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1560-7968
1574039
  Орлова І.С. Форма та зміст у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 250-255. – ISBN 978-966-581-885-4
1574040
  Ференс Н. Форма та зміст у перекладі: Єйтсівські вірші в інтерпретації О. Мокровольського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 424-429. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1574041
  Грунський М. Форма та композиція "Слова о полку Ігоревім" / М. Грунський. – Київ : Українська АН, 1928. – 24 с.
1574042
   Форма та локалізація зарядових хвиль в йонних поліметинових системах / С.В. Василюк, В.М. Ящук, О.Д. Качковський, О.О. Вінійчук, О.Б. Рябицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Проведено квантово-хімічне дослідження розподілу заряду та молекулярної геометрії в йонах лінійних спряжених молекул, які широко використовуються в якості базових елементів наноелектроніки. Показано, що в колективній П-електронній системі інжектований ...
1574043
   Форма та продуктивність старовікових ялинових деревостанів Горган / С.І. Миклуш, М.М. Король, Ю.С. Миклуш, С.А. Гаврилюк, В.І. Троцюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1991-606X
1574044
  Коровяковська Н.С. Форма та умови договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1036-1040. – ISBN 978-966-667-341-4


  Про договір спільної діяльності.
1574045
  Бостан С.К. Форма територіальної організації публічної влади в державі: проблеми теорії и практики // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 26-36. – ISSN 2306-9082
1574046
  Габінет Д.А. Форма Української держави в теоретичній спадщині Є.X. Чикаленка // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 18-22. – (0). – ISSN 2078-9165
1574047
  Клименко А. Форма фінансового контролю: поняття і зміст // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 0132-1331
1574048
  Зеров М. Форма Шевченкової поезії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 178-184. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1574049
  Фурса С.Я. Форма шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1154-1158. – ISBN 978-966-667-341-4
1574050
  Огородник В.С. Форма экономической связи социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Огородник В.С. ; МВ и ССО УССР , КИНХ. – Киев, 1974. – 20 с.
1574051
  Караева З.Б. Форма эпического повествования в современной многонациональной прозе / З.Б. Караева. – Ставрополь, 1983. – 118 с.
1574052
  Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение / А.Ф. Лосев. – Москва : Мысль, 1995. – 944 с. – (Библиотека "Философское наследие"). – ISBN 5-244-00795-5
1574053
   Формакогнозия. – М, 1989. – 512с.
1574054
  Корячко В.П. Формализация выбора структур цифровых автоматических устройств : Автореф... канд. техн.наук: / Корячко В.П.; КИИГА. – К., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1574055
  Мовшович Э.Б. Формализация геологических данных для математической обработки / Э.Б. Мовшович, М.Н. Кнепель, М.С. Черкашин. – Москва : Недра, 1987. – 190с.
1574056
  Музалевская Нина Михайловна Формализация и ее место в системе методов научного познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Музалевская Нина Михайловна; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 24л.
1574057
  Моисеев С. Формализация макроэкономики и ее последствия для денежно-кредитной политики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 46-59. – ISSN 0042-8736
1574058
  Тельнов Ю.Ф. Формализация механизмов взаимодействия сервисов и агентов динамической интеллектуальной системы управления бизнес-процессами / Ю.Ф. Тельнов, В.А. Казаков, А.В. Данилов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 1 (90). – С. 31-39. – ISSN 1818-4243


  В статье представляются особенности построения динамической интеллектуальной системы управления бизнес-процессами на основе многоагентных технологий и сервисно-ориентированной архитектуры. Рассматриваются механизмы взаимодействия агентов, реализующих ...
1574059
  Иванова О.А. Формализация подходов к оценке научно-исследовательской работы университетского преподавателя: риски искажения мотивации // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 131-133. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1574060
  Осьмуха Г.И. Формализация принципов Ле-Шателье и Ле-Шателье-Самуэльсона в задаче ансамблевой организации стохастиченской полинейронной сети : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.009 / Осьмуха Г.И.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – Киев, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1574061
  Маликова Нонна Абдуллаевна Формализация союзных сочетаний с лексически знаменательными словами : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Маликова Нонна Абдуллаевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 24л.
1574062
  Джиджян Р.З. Формализация теория категорического силлогизма на основе правила замещения : Автореф... канд. филос.наук: / Джиджян Р. З.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1971. – 19л.
1574063
  Перцова Н.Н. Формализация толкования слова / Н.Н. Перцова. – М., 1988. – 83с.
1574064
  Коваль С.С. Формализация требований заказчика при проектировании нестандартного оборудования / С.С. Коваль, Н.В. Рылова, А.И. Ковальова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 9-16 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1574065
  Провотар А.И. Формализация: алгоритмический подход // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 37-40. – ISSN 1727-4907
1574066
  Нехорошев Ю.И. Формализм - враг новаторства, враг жизненной правды / Ю.И. Нехорошев. – М., 1963. – 24с.
1574067
  Нехорошев Ю.И. Формализм - враг новаторства, враг жизненной правды / Ю.И. Нехорошев. – Л., 1965. – 38с.
1574068
  Скаткин М.Н. Формализм в знаниях учащихся и пути его преодоления. / М.Н. Скаткин. – М., 1947. – 64с.
1574069
  Дзасохов К.Г. Формализм в знаниях учащихся по физике и пути его преодоления. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дзасохов К.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
1574070
  Медведев П.Н. Формализм и формалисты / П.Н. Медведев. – Л, 1934. – 212с.
1574071
  Абельдина Ж.К. Формализм обобщенного квазиспина и структура сферических ядер : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.16 / Абельдина Ж.К. ; Ин-ядерной физики. – Алма-Ата, 1979. – 17 с.
1574072
  Чавлейшвили М.П. Формализм спиновых амплитуд для бинарных процессов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чавлейшвили М.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 13л.
1574073
  Ефремова Т.Т. Формализованная классификация моховых подстилок болотных ельников межгорных котловин Кузнецкого Алатау / Т.Т. Ефремова, А.Ф. Аврова, С.П. Ефремов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1031-1041 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
1574074
   Формализованно-статистические методы в археологии. – Киев, 1990. – 300 с.
1574075
  Минькович Т.В. Формализованное представление методов обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 47-54. – ISSN 0869-561Х
1574076
  Радченко С.Г. Формализованные и эвристические решения в регрессионном анализе = Формалізовані і евристичні рішення в регресійному аналізі : монография / Радченко С.Г. – Киев : Корнійчук, 2015. – 235, [1] с. : ил., табл. – Указатели: с. 228-235. – Библиогр.: с. 213-227. – ISBN 978-966-7599-85-0
1574077
  Климанова О.А. Формализованные подходы к оценке неопределенности географического районирования / О.А. Климанова, Д.Н. Козлов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-11 : рис., табл. – Библиогр.: с. 10-11. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1574078
  Бирюков С.И. Формализованные схемы экономического планирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.02 / Бирюков С.И.; АН СССР. – М, 1979. – 18л.
1574079
  Смирнова Е.Д. Формализованные языки и проблемы логической семантики / Е.Д. Смирнова. – Москва, 1982. – 181с.
1574080
  Сарданашвили Г.А. Формалищм расслоений в некотрых моделях теории поля : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.02 / Сарданашвили Г. А.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1574081
  Попович Т.Г. Формалізація (стандартизація) вимог у сфері інтелектуальної власності як засіб запобігання порушення прав // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 108-113. – ISBN 978-617-696-925-9
1574082
  Тищенко М.В. Формалізація аргументації як інтерагентних діалогів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 155-157
1574083
  Россада Т.В. Формалізація багатозначного іменування у мовах програм над номінативними даними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається та формалізується такий аспект природних та формальних мов, як багатозначність денотату. Дослідження проводяться у рамках композиційно-номінативного підходу до програмування. Визначається мова програм SICON над даними з ...
1574084
  Панкратов Д.П. Формалізація взаємозв"язку між показниками рівня заповнення міських пасажирських транспортних засобів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 29-34. – Бібліогр.: табл., рис. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1574085
  Панченко Т.В. Формалізація видів паралелізму у IPCL // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 152-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Обгрунтовано універсальність класу мов IPCL та методології доведення властивостей програм відносно двох типів міжпроцесної взаємодії, відносно режимів виконання незалежних частин програм та відносно розширеної систематики Флінна. Generality of IPCL ...
1574086
  Миронова М.А. Формалізація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання формування договірно-правових та інституційних механізмів співробітництва США та Європейського Союзу, проведено аналіз співвідношення сил та процесу прийняття рішень в трансатлантичних відносинах. The article deals with the issues ...
1574087
  Плахотнюк Н.Г. Формалізація державно-управлінських процедур як умова обмеження вільного розсуду в діяльності органів державного управіння // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-45
1574088
  Богданович В. Формалізація завдання державного управління реформуванням системи речового забезпечення воєннолї органвзації України / В. Богданович, В. Шевельов // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.284-291
1574089
  Литвиненко О.І. Формалізація задач теорії графів з нечіткими відповідностями з використанням опису через околи й межі / О.І. Литвиненко, А.І. Сбітнєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 353-361


  Сучасні підходи до визначення маршрутів руху зводяться до знаходження найкоротшого щляху, при цьому критерій прохідності місцевості в залежності від погодних умов не враховується. Дана стаття присвячена математичній формалізації задачі визначення ...
1574090
  Малярець Л.М. Формалізація задач у контролінгу логістичної діяльності підприємства : монографія / Малярець Л.М., Матвієнко-Біляєва Г.Л. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 228 с. : табл. – Додатки: с. 209-226. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-676-405-1
1574091
  Назаренко О.Л. Формалізація задачі вибору раціональних способів застосування формування Національної гвардії України для припинення масових заворушень / О.Л. Назаренко, Г.А. Дробаха // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 38-45. – ISSN 2078-7480
1574092
  Нагорний Є.В. Формалізація задачі вибору технології транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників у міжміському сполученні / Є.В. Нагорний, О.О. Шуліка, Д.О. Вітюк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1574093
  Сальнікова О.Ф. Формалізація задачі розподілу технопарків між регіонами й підходи до її вирішення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 182-187


  У роботі наведена спроба формалізації задачі розподілу технопарків між регіонами, вказані можливі підходи до вирішення цієї задачі, запропоновані нові методи кластерізації. В работе показана попытка формализации задачи распределения технопарков между ...
1574094
  Сніцаренко П.М. Формалізація задачі створення технології обґрунтування вимог до систем дистанційного моніторингу навколишнього простору для виявлення і супроводження рухомих об"єктів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 131-138


  Пропонується єдиний теоретичний підхід для усіх різновидностей технологій спостереження, його формалізація та загальний алгоритм вирішення проблеми формування вимог до систем дистанційного моніторингу навколишнього простору для виявлення і ...
1574095
  Ізідінов А.С. Формалізація і моделювання процесів моніторингу трафіку в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ізідінов А.С. ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв.
1574096
  Міщенко О.А. Формалізація логічного проектування процесорів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Міщенко О.А.; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1997. – 16л.
1574097
  Цікановська Н.А. Формалізація механізму забезпечення фінансової безпеки недержавних пенсійних фондів // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 26-31. – ISSN 2077-6330
1574098
  Глоба Л.С. Формалізація моделей Інтернет-порталів знань / Л.С. Глоба, Н.В. Дерманська, Р.Л. Новогрудська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-72. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 33). – ISSN 2304-6201


  Описано результати використання системного підходу для проектування Інтернет-порталу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).
1574099
  Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "cутність-зв"язок": типи сутностей, типи зв"язків та їх обмеження : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Сільвейструк Л.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 173л. + Додатки : л.142-173. – Бібліогр. : л.128-141
1574100
  Буй Д.Б. Формалізація моделі "сутність-зв"язок" : монографія / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-170. – ISBN 978-966-439-473-1
1574101
  Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "сутність-зв"язок": типи сутностей, типи зв"язків та їх обмеження : автореф. ... канд. фіз-мат. наук : 01.05.03 / Сільвейструк Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1574102
  Стрєльніков Р.М. Формалізація моделі впливу інституціональних факторів при розробці і реалізації інвестиційних проектів у часі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 171-177. – ISSN 2222-0712
1574103
  Хобта В.М. Формалізація мотивів інвестиційної діяльності в процедурі прийняття рішень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 68-75.
1574104
  Височина А.В. Формалізація науково-методичного підходу до оцінювання рівня використання фінансового потенціалу регіонів України // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2014. – № 4 (66). – С. 148-154. – ISSN 1726-8699
1574105
  Ленгенбах М.О. Формалізація опису мовних структур й автоматизація лінгвістичних досліджень (на прикладі вивчення моделей сполучуваності в іменникових словосполученнях) / М.О. Ленгенбах, І.П. Кричко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 261-265. – ISSN 1729-360Х
1574106
  Назаров Н.А. Формалізація опису та процедури етимологічного дослідження як комунікативного акту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 250-258


  У статті здійснено спробу вироблення формалізованого опису етимологічного дослідження. В статье осуществлен опыт вырабатывания формализированого описания этимологического исследования. The article proposes an effort of formalized description of ...
1574107
  Яремко І.І. Формалізація оцінки економічної безпеки соціально-економічних систем: концептуальні засади і підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 276-280. – ISSN 0321-0499
1574108
  Рева Н.О. Формалізація патологічних ситуацій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 147-149
1574109
  Ткачук І.Ю. Формалізація підстановок Бі-методу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропонована формалізація одного з ключових інструментів побудови специфікацій в рамках формального методу Бі, так званих узагальнених підстановок (generalized substitutions). Формалізація проводиться на основі принципів ...
1574110
  Іванова М.І. Формалізація показників ефективності функціонування промислового логістичного кластера // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 147-152. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1574111
  Компан С.В. Формалізація поняття об"єкта, класу, успадкування класів, життєвий цикл об"єкта в об"єктно-орієнтованих базах даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 111-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається одна з основних властивостей об"єктно-орієнтованих баз даних успадкування схем. Проведена формалізація поняття об"єкту, класу, похідних класів, методів та життєвого циклу об"єкта. The inheritance of schemes as one of the main ...
1574112
  Рак Ю.П. Формалізація предметної області визначення "Об"єкт з масовим перебуваням людей" при реалізації безпеко-орієнтованих проектів / Ю.П. Рак, Р.Р. Головатий, Д.С. Кобилкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 217-227 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2078-4643
1574113
  Хильченко А. Формалізація призначення покарання в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 283-288. – ISSN 2663-5313
1574114
  Олецький О.В. Формалізація процедури формування динамічної рівноваги альтернатив у багатоагентному середовищі у процесах прийняття рішень більшістю голосів / О.В. Олецький, Є.В. Івохін // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 1, січень - лютий. – С. 55-66. – ISSN 1019-5262
1574115
  Івохін Є.В. Формалізація процесів впливу нечіткого опису відліку часу на розв"язування задач розподілу часового ресурсу // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 3, травень - червень. – С. 30-41. – ISSN 1019-5262
1574116
  Метешкін К.О. Формалізація процесів у земельних відносинах України / К.О. Метешкін, М.А. Кухар // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – С. 139-143. – (Серія : Технічні науки ; вип. 2 (80), т. 1). – ISSN 1728-4260
1574117
  Триус Ю.В. Формалізація процесів управління навчальним процесом ВНЗ засобами мереж Петрі з метою підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 161-168. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Розглядається система управління навчальним процесом у ВНЗ в умовах Болонського процесу. Процеси управління представляються мережею Петрі, що надає можливість будувати імітаційні моделі навчального процесу та визначати оптимальні параметри ...
1574118
  Тохтарова І. Формалізація процесу формування державної політики щодо нейтралізації факторів, що спричиняють зростання напруженості у сфері етнонаціональних відносин в Автономній Республіці Крим // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 101-113.
1574119
  Косова Т.Д. Формалізація розвитку сегменту майнового та ризикового страхування / Т.Д. Косова, О.В. Слободянюк // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 336-342. – ISSN 2306-546X
1574120
  Непомнящий С.К. Формалізація розрахунків вартості активів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 59-64 : Табл.
1574121
  Журавель В. Формалізація розслідування: теоретичні основи і практичні можливості // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 100-107
1574122
  Григорків М.В. Формалізація середнього класу та оцінки нерівномірності розподілу суспільного багатства / М.В. Григорків, В.С. Григорків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – Вип. 809. – С. 77-83. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
1574123
  Бочковський А.П. Формалізація системи автоматизованого контролю і підвищення безпеки виробництв / А.П. Бочковський, Н.Ю. Сапожнікова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 114-123 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1574124
  Мамедов Т.А. Формалізація системи міського транспорту В-методом на прикладі підсистеми "Автобус" / Т.А. Мамедов, С.Ш. Меннанова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 59. – С. 322-327. – ISSN 2076-815X
1574125
  Теличко Т. Формалізація соціологічних теорій: необхідність і можливості застосування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 154-172. – ISSN 1563-3713
1574126
  Касьяненко В.О. Формалізація стратегічних загроз та можливостей ефективного розвитку інноваційного потенціалу економіки України // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2015. – № 4 (70). – С. 97-107. – ISSN 1726-8699
1574127
  Пилипенко А.А. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 253-260 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1574128
  Богдановський В. Формалізація стратегічного планування у сфері державного управління / В. Богдановський, А. Семенченко // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-26. – ISSN 0131-775Х
1574129
  Заморська Л. Формалізація сучасного українського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 130-131. – ISBN 978-617-7069-28-6
1574130
  Мухін В.Є. Формалізація та моделювання бізнес-процесів у задачах управління вищими навчальними закладами освіти / В.Є. Мухін, Я.І. Корнага, Є.О. Бойко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.4. – С. 391-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1574131
  Велич О.О. Формалізація та параметризація оцінювання екосистемних послуг грунтів місцевого екосистемного активу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
1574132
  Косова Е.В. Формалізація фінансового механізму управління власним капіталом банків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 100-104. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто особливості, мету і об"єкти управління власним капіталом банку на різних економічних рівнях: макро та мікро. Формалізовано фінансовий механізм управління власним капіталом банків на основі синтезу процесного та системного підходів, ...
1574133
  Галкін О.В. Формалізація функціональних мов програмування на основі лямбда числення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 123-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається лямбда числення на прикладі мов F# й FР і використання функціональних мов у паралельних обчисленнях. In this paper we consider the lambda calculus in languages F# and FP and using functional programming languages for the ...
1574134
  Лєонов С.В. Формалізація функціональних обмежень діяльності інститутів спільного інвестування на основі порівняльного аналізу фінансових ринків країн групи FM CEEC / С.В. Лєонов, Т.А. Васильєва, Д.Л. Циганюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1574135
  Женжера С.В. Формалізація як один із визначальних аспектів філософського та наукового моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 153-154. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1574136
  Верна В.В. Формалізація, алгоритмізація та програмування створення конкурентоспроможної системи управління персоналом в підприємствах агробізнесу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.48-56. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1574137
  Россада Т.В. Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Россада Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 131 л. – Додатки: л. 127-131. – Бібліогр.: л. 116-126
1574138
  Россада Т.В. Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Россада Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1574139
  Коваленко Т. Формалізм як полівимірний дискурс: вектори реалізації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 219-223. – ISSN 2307-2261
1574140
  Угринюк Р.В. Формалізована інвентаризація фразеологізмів: проблеми та їх розв"язки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 152-158
1574141
   Формалізована модель оцінки гарантій інформаційної безпеки комплексної системи захисту інформації / Д.С. Комін, О.В. Чечуй, М.А. Левченко, О.С. Панхонін, В.А. Павловський // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 92-99. – ISSN 1997-9568


  "Розглянуті особливості проведення оцінювання гарантій інформаційної безпеки для комплексної системи захисту інформації у відповідності до державних та міжнародних стандартів. Запропоновано застосування формалізованої моделі процесу оцінювання вимог ...
1574142
  Ніфатова О.М. Формалізоване представлення інтегрованого брендингу: сутність та особливості управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 157-163
1574143
  Комісаренко Дмитро Юрійович Формалізоване проектування природно-мовних діалогових комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Комісаренко Д.Ю.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 2001. – 19 с.
1574144
  Сорока Т.В. Формалізований аналіз лексичної семантики як спосіб дослідження аксіологічного знання // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 335-339. – ISBN 978-617-7132-02-07
1574145
  Воробець С.Й. Формалізований опис бізнес-моделі як основа створення ефективної системи цільового управління підприємством / С.Й. Воробець, П В. Кічор, О.Л. Мищишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 198-204. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1574146
  Широков К.В. Формалізований підхід до опису словозмінних процесів у турецькій лексичній системі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 126-133. – Бібліогр.: с. 126-127, 131, 133. – ISSN 0027-2833


  У статті розглянуто принципи побудови словозмінної класифікації слів турецької мови. Досліджено формальну структуру словозміни для турецького іменника та виведено відповідні парадигматичні формули. Для турецького іменника виділено й описано множину ...
1574147
  Клименко Н.Ф. Формалізовані основи семантичної класифікації лексики / Н.Ф. Клименко, М.М. Пещак, І.Ф. Савченко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1982. – 250 с.
1574148
  Клековкін О.Ю. Формалісти // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 212-219. – ISBN 978-966-136-114-9
1574149
  Моклиця М. Формалістичні методи віршознавчих студій // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 168-177. – ISSN 2304-9383
1574150
  Кавун Л. Формалістичні шукання в українській літературі 20-х років XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 18-23. – (Філологічні науки)


  У статті йдеться про формалістичні шукання в українській літературі 20-х років XX ст., зокрема аналізуються літературознавчі дослідження М. Хвильового, М. Йогансена, Г. Майфета та І. Айзенштока
1574151
  Налбандян А.Б. Формальдегид - материал для пластмасс / А.Б. Налбандян, Н.С. Ениколопян. – Москва : АН СССР, 1959. – 70 с.
1574152
  Уокер Д.Ф. Формальдегид / Д.Ф. Уокер. – М, 1957. – 608с.
1574153
  Какарека С.В. Формальдегид в атмосферном воздухе городов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 82-89 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
1574154
  Орлов Е.И. Формальдегид, его добывание, свойства и применение / Е.И. Орлов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1935. – 448 с.
1574155
  Степурко С.І. Формальна визначеність та юридичний зміст принципу рівності сторін у цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 71-75. – (Правознавство ; Вип. 478)
1574156
  Погиба Л.Г. Формальна і семантична структура множинних дієслів з префіксом пере // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С . 80-83
1574157
  Барчук В. Формальна і функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 4. – С. 77-84. – Бібліогр.: Літ. : С. 84-85; 12 поз. – ISSN 1682-3540
1574158
  Кузьменко Д. Формальна класифікація парадигм і синтез словоформ англійського іменника (для системи українсько-англійського автоматичного перекладу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 142-144
1574159
  Кульчицький І.М. Формальна модель відображення семантичних характеристик у словниках / І.М. Кульчицький, М.О. Лукач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 298-305. – ISSN 0321-0499
1574160
  Бернацька С.М. Формальна організація синтаксичних конструкцій із модальним значенням можливості в сучасній українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 187-194
1574161
  Письменський Є. Формальна підстава застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 79-83
1574162
  Верба-Сидор Формальна сепарація як умова розірвання шлюбу в законодавстві Литви та Мальти / Верба-Сидор, У.Б. Воробель // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 183-194. – ISSN 2524-0323
1574163
  Верба-Сидор Формальна сепарація як умова розірвання шлюбу у законодавстві держав-учасниць Європейського Союзу (Данія, Ірландія та Італія) / Верба-Сидор, У. Воробель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-24. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано законодавчі положення інституту сепарації тих держав-учасниць ЄС, що обрали для себе модель правового регулювання сепарації, відповідно до якої визнається безпосередня залежність розірвання шлюбу від сепарації, тобто той із подружжя, хто ...
1574164
  Василенко А. Формальна сторона податкових перевірок // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 95-101.
1574165
  Козловський В.В. Формальна структура та інтерпретація деяких перформативних висловлювань (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 178-182
1574166
  Гончаров А.Ю. Формальна та неформальна парадигми в теорії аргументації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Метою цієї статті є порівняльний аналіз формальної та неформальної парадигм в теорії аргументації.
1574167
  Шевчук С. Формальна та органічна характеристика принципу верховенства права: до нових методів тлумачення Конституції // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 56-68


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1574168
  Васильчук В.О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.154-157. – ISBN 966-568-656-9
1574169
  Бортник Н.М. Формальная и семантическая структура глаголов со сложной основой в современном немецком языке (модель "существительное + глагол") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бортник Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 16 с.
1574170
  Бортник Н.М. Формальная и семантическая структура глаголов со сложной основой в современном немецком языке (модель "существительное+глагол"). : Дис... канд. филол.наук: / Бортник Н.М.; КГУ. Кафедра иностранн. языков естеств. фак-тов. – К., 1972. – 184л.
1574171
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
1574172
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1574173
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1574174
  Зятковская Р.Г. Формальная и функциональная структура слова / Р.Г. Зятковская. – Калинин, 1983. – 76с.
1574175
   Формальная логика. – Ленинград : ЛГУ, 1977. – 357 с.
1574176
   Формальная логика и методология науки. – М, 1964. – 302с.
1574177
  Целищев В.В. Формальная онтология и номиналистическая семантика в философии математики Бертрана Рассела // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 2 (61). – С. 14-32. – ISSN 1560-7488
1574178
  Савкин П.Д. Формальная онтология как теория предметов: точки соприкосновения идей Э. Гуссерля и А. Мейнонга // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 13-32. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1574179
  Шабуров А.С. Формальная определенность права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Шабуров А.С.; Свердловск. юрид. н-т. – Свердловск, 1973. – 26л.
1574180
  Леоненко Л.Л. Формальная семантика для "минимального" исчисления языка тернарного описания // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 37-53. – ISBN 978-966-318-900-0
1574181
  Куслий П.С. Формальная семантика и естественный язык // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 105-117. – ISSN 0042-8744
1574182
  Архангельська А.М. Формальне вираження категорії маскулінності: взаємодія родової редистрибуції і родової транспозиції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 29-42. – ISSN 0027-2833
1574183
  Вялікова О.О. Формальне моделювання креолізованого віршованого тексту на матеріалі шахопоезії А.К. Мойсієнка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 7-14. – ISSN 2077-804X
1574184
  Максимюк О.Д. Формальне обгрунтування принципу невідворотності юридичної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 50-55. – ISSN 1563-3349
1574185
  Гапоненко В.А. Формальне розуміння демократії в Україні як перешкода трансформаційних процесів // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 1/2/3/4. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
1574186
  Моштак О.В. Формальне та лексико-семантичне засоботворення іменників зі значенням пейоративності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 264-268. – Бібліогр.: Літ.: с. 268; 16 назв


  У статті розглядаються структурні та лексико-семантичні особливості пейоративних лексем. За способом відображення певних негативних рис виділяються формальна, семантична та асоціативна групи пейоративів. The article envisages structural, lexical ...
1574187
  Волощук М.Б. Формальне та неформальне навчання в умовах інклюзивної освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 215-217. – ISBN 978-966-654-490-5
1574188
  Свиридюк О. Формальне, неформальне та інформальне навчання іноземним мовам // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 150-157. – ISSN 2307-4914
1574189
  Назимко Єгор Формальний елемент підстави застосування умовно - дострокового звільнення від відбування покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 126-128.
1574190
  Суддя А.М. Формальний і семантичний аспекти симетрії та асиметрії контекстуальних синонімів-прикметників // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 181-186
1574191
  Дуцяк І. Формальний критерій логічної істинності висловів природної мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.51-61. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1574192
  Шитик Л. Формальний синкретизм займенниково-співвідносних складнопідрядних речень з асемантичним "те" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 118-121. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1574193
  Журавльова Г.С. Формальні аспекти змісту принципу рівності в конституційному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 75-80. – ISSN 2219-5521
1574194
  Варій М.Й. Формальні групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 32с.
1574195
  Николюк Д.А. Формальні джерела права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 81-88. – ISSN 1563-3349
1574196
  Ущаповський Ю.В. Формальні інституції в українській економічній думці класичного періоду // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 184-196. – ISBN 978-966-683-540-9
1574197
  Ущаповський Ю.В. Формальні інституції у дослідженнях К. Гаттенбергера і В. Левитського // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 227-235. – ISBN 978-966-683-540-9
1574198
  Мелентьєва О.В. Формальні методи побудови діаграм логістичних бізнес-процесів // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Vol. 8, iss. 4. – С. 30-35. – ISSN 2312-3125
1574199
   Формальні методи специфікації програм : навч. посібник / [А.Ю. Дорошенко, К.А. Жереб, Є.В. Іванов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 310-332. – ISBN 978-966-439-990-3
1574200
  Самбор М. Формальні міркування, як підстава для відмови у скасуванні рішення суду, у світлі принципу справедливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання справедливості під час ухвалення рішень суду за апеляційними та касаційними скаргами. Досліджуються формальні міркування, їх справедливість у обґрунтуванні відмови в задоволенні позовних вимог, їх місце у контексті ...
1574201
  Шишацька О.В. Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Шишацька Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 203 арк. – Додатки: арк. 151-203. – Бібліогр.: арк. 132-150
1574202
  Шишацька О.В. Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Шишацька Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1574203
  Загудаєва О.А. Формальні моделі діалогу-переконання та їх використання у моделюванні юридичної аргументації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 145-148. – ISSN 2076-1554
1574204
  Гаджиєв В.В. Формальні моделі ігор у логіко-філософському знанні // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 17-18
1574205
  Фабунмі С.К. Формальні моделі клієнт-серверних в композиційних мовах паралельного програмування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Фабунмі Сунмаде Кунле ; Київ. нац. ун-т ім. Тераса Шевченка. – Київ, 2019. – 161 арк. – Бібліогр.: арк. 140-161
1574206
  Фабунмі С.К. Формальні моделі клієнт-серверних систем в композиційних мовах паралельного програмування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Фабунмі Сунмаде Кунле ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1574207
  Жулькевська О.В. Формальні моделі соціальних мереж в системі методів мережевого аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-21. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розглянуто класифікації методів мережного аналізу. Дано стислий огляд чотирьох груп формальних моделей соціальних мереж: центральності та престижу, зв"язаних підгруп. позицій та ролей, автономії.
1574208
  Четвериков Григорій Григорович Формальні моделі та методи синтезу швидкодіючих багатозначних структур мовних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.23 / Четвериков Г.Г.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – Бібліогр.: 49 назв
1574209
  Баданова Є. Формальні підстави співробітництва України з міжнародним кримінальним судом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 103-104
1574210
  Корж К.М. Формальні позитивні санкції як механізм соціальної регуляції поведінки: соціологічна діагностика // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 40-46. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті розглянуто проблеми соціального контролю та регуляції поведінки суб"єктів суспільних відносин через механізм соціальних санкцій. Основну увагу приділено позитивним правовим (юридичним) соціальним санкціям - заохоченням. Визначені сутнісні ...
1574211
  Назарук О. Формальні проблєми Української державності : Герб, монетна одиниця, військовий однострій, і стяги. – Київ : Вернигора, 1918. – 32с.


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
1574212
  Пермяков О.Ю. Формальні процедури формування сценаріїв при стратегічному плануванні в задачах вибору позиції військово-морських об"єктів / О.Ю. Пермяков, С.В. Лєнков, А.М. Берназ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються отримані конструктивні формальні процедури формування сценаріїв при стратегічному планування, що надалі можуть бути використані для розробки інструментальних засобів підтримки процедур стратегічного планування. This article ...
1574213
  Проценко В.С. Формальні специфікації мов програмування : Навчальний посібник / В.С. Проценко, П.Й. Чаленко. – Київ : Либідь, 1994. – 184с. – ISBN 5-325-00485-9
1574214
  Ільман В.М. Формальні структури та їх застосування : монографія / В.М. Ільман, В.В. Скалозуб, В.І. Шинкаренко ; М-во транспорту та зв"язку України ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 2009. – 206 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199-205. – ISBN 978-966-8471-43-8
1574215
  Сулаєва Н. Формальні та неформальні ознаки художньої освіти на теренах України від Київської Русі до 1917 року // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 152-159. – ISSN 2307-4906
1574216
  Цувіна Т. Формальні та субстантивні концепції верховенства права в сучасному дискурсі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 197-204. – ISSN 2663-5313
1574217
  Шевчук Інна Леонідівна Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові 16-18 ст. : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.01 / Шевчук І. Л.; КНУТШ;. – Київ, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л.175-205
1574218
  Шевчук Інна Леонідівна Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові ХVI-XVII ст. : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук: 10.02.01 / Шевчук І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1574219
  Білецька О.В. Формально-граматична організація трикомпозитів у сучасній німецькій мові (крізь призму з"єднувальних елементів) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 59-68. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2075-2970
1574220
  Коваль Л. Формально-граматичні вияви простого головного компонента узагальнено-особового речення в українській мові // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 85-90. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1574221
  Рожавин М. Формально-грамматическая и семантико-грамматическая категория рода (на материале русского и английского языков) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 162-173. – ISBN 966-581-102-9
1574222
  Иваницкая Н.Л. Формально-грамматическая и семантико-синтаксическая структура простого предложения (на мат. двусоставных предлож. современного укр. лит. языка) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Иваницкая Н. Л. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1986. – 46 с.
1574223
  Білас І. Формально-догматична концепція права Габріеля Шершеневича // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 403-405. – ISBN 966-7251-18-7


  Поєднання формально-догматичного підходу і філософського позитивізму втілилося в концепції права і держави Габріеля Шершеневича (1863-1912). Шершеневич вважав, що держава - єдине джерело права, а право - творіння держави і його функція. Він твердив, що ...
1574224
  Резаненко Владимир Федорович Формально-змістові взаємозв"язки елементів сучасної ієрогліфічної писемності : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Резаненко Владимир Федорович; КУ. – Київ, 1996. – 392л.
1574225
  Резаненко Володимир Федорович Формально-змістові взаємозв"язки елементів сучасної ієрогліфічної писемності : Автореф... доктора філол.наук: 10.02.15 / Резаненко Володимир Федорович; Київський ун-т ім. Шевченка. – К., 1996. – 36л.
1574226
  Дмитрієв В.Ю. Формально-кольорові уявлення як засіб відображення і корекції особистісних станів дитини / В.Ю. Дмитрієв, С.Г. Оскірко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.53-63. – (Психологічні науки)
1574227
  Шестаков Вячеслав Анатольевич Формально-логическая структура атрибуции культурных ценностей // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 64-68. – ISSN 2073-9702


  Атрибуція - визначення достовірності, автентичності художнього твору, його автора, місця й часу створення на підставі аналізу стилістичних і технологічних особливостей
1574228
  Подорожна Т.С. Формально-логічні підстави для формування законодавчих дефініцій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 22-25. – (Право. Економіка. Управління)
1574229
  Криконюк К. Формально-морфологічний підхід до вивчення сучасного перського словотвору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 39-44. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1574230
  Вербіцька О.І. Формально-онтологічний аспект гештальту у свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1574231
  Слободянюк Г. Формально-організаційні тенденції психологічної підготовки студентів-педагогів у закладах вищої освіти України // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 21-31. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
1574232
  Овчаренко В.М. Формально-семантическая структура английских научно-технических терминов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Овчаренко В.М. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 20 с.
1574233
   Формально-семантические корреляции языковых единиц : Сборник научных трудов. – Киев : УМК ВО, 1989. – 232с.
1574234
  Шумова Н.С. Формально-семантические характеристики глаголов, заимствованных в английский язык из латыни в эпоху Возрождения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шумова Н.С.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 22л.
1574235
  Костюшкина Г.М. Формально-семантическое выделение некоторых видов придаточних предложений во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Костюшкина Г. М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 24л.
1574236
  Терещенко В.І. Формально-семантична класифікація міжмовних омонімів та паронімів у системі повнозначних частин мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 186-190.
1574237
   Формально-семантична реалізація суфіксальних морфем української мови / А.М. Вечірко, Ю.М. Тищук, О.В. Олехнович, О.С. Яковенко // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 245-246. – ISBN 978-966-96911-8-7
1574238
  Карпіловська Є.А. Формально-семантична стратифікація та функціонально-стильова диференціація в українській мові початку XXI ст. / Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Ю.В. Романюк // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (80). – С. 24-48. – ISSN 1682-3540
1574239
  Косицький М.М. Формально-семантична структура категорії способу у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 315-320
1574240
  Чубань Т.В. Формально-семантичні ознаки головних членів речення (на матеріалі поеми Лесі Українки "У пущі") / Т.В. Чубань, Л.В. Кардаш // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 84-93. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
1574241
  Харчіладзе Дарія Володимирівна Формально-семантичні особливості композитів VN- структури у сучасній італійській мові. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Харчіладзе Дарія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 150л. – Бібліогр.:л.137-150
1574242
  Харчіладзе Д.В. Формально-семантичні особливості композитів VN-структури у сучасній італійській мові. : 10.02.05. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Харчіладзе Д.В.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 18 с.
1574243
  Харчіладзе Д.В. Формально-семантичні особливості композиторів УN- структури у сучасній італійській мові. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Харчіладзе Д.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 18л.
1574244
  Гуйванюк Н.В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць / Н.В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 1999. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 301-333. – ISBN 966-568-188-5
1574245
  Кхеліл О.І. Формально-синтаксична характеристика умовного сполучника домінантного типу у середньоанглійській мові // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 47-56. – ISSN 2077-804X
1574246
  Олійников В. Формально-синтаксичні ознаки реченнєвих побудов зі звертаннями (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української православної церкви) // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 121-131. – ISSN 2311-5165
1574247
  Степаненко Ю.Н. Формально-содержательные трансформации в украинском переводе поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 415-417. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1574248
  Локота О.П. Формально-структурний аналіз дипломатичної термінології сучасної турецької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 73-79. – Бібліогр.: Літ.: с. 79; 12 назв
1574249
  Теличко В.О. Формально-структурні параметри англомовних професійних і непрофесійних інтернет-форумів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 381-387
1574250
  Афасижев М.Н. Формально-структурные разновидности в искусстве модернизма / М.Н. Афасижев, А.А. Оганов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 57-72. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1574251
  Kusznir Oksana Формально-тематичні горизонти малої прози у журналі "Дукля" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 1 (42). – P. 45-58. – ISSN 1640-7806
1574252
  Добрушина Т. Формально-філософська структура "Октостихів" Ярослава Івашкевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 415-425. – ISBN 966-95452-4-3
1574253
  Жигун Т.В. Формально-функціональні параметри інтерфіксів у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жигун Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1574254
  Жигун Т.В. Формально-функціональні параметри інтерфіксів у сучасній українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жигун Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 228 арк. – Бібліогр.: арк. 200-228
1574255
   Формально-эвристические методы прогноза нефтегазоносности. – Минск, 1978. – 132с.
1574256
  Пацурія Н. Формально-юридичні джерела страхового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання визначення змісту та видів формально-юридичних джерел страхового права. В статье исследуются вопросы определения содержания и видов формально-юридических источников страхового права. This article investigates the ...
1574257
  Мельник І. Формально елементарні прості речення з одновалентними відприкметниковими дієслівними аналітичними синтаксичними транспозитами (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 308-318. – ISSN 2304-9383
1574258
  Косович В. Формально невизначені терміни як засіб правового впливу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 25-31. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1574259
  Афаунова О.А. Формальное двуязычное распознавание грамматических образов : Автореф... кандидат филол.наук: 10.02.04 / Афаунова О.А.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 19л.
1574260
  Карпунин В.А. Формальное и интуитивное в математическом познании / В.А. Карпунин. – Л., 1983. – 151с.
1574261
  Тамбовцев В.Л. Формальное и неформальное в управлении экономикой / В.Л. Тамбовцев. – М, 1990. – 92с.
1574262
  Петренко А.И. Формальное конструирование электронно-вычислительной аппаратуры / А.И. Петренко, А.Я. Тетельбаум. – М, 1979. – 256с.
1574263
  Чулков Георгий Олегович Формальное описание и комплексаня оценка условных графических обозначений для изображения схем пневмоавтоматики : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Чулков Георгий Олегович; КИСИ. – К., 1985. – 24л.
1574264
  Уварова Т.Г. Формальное описание операционного языка для семантических сетей / Т.Г. Уварова, Л.Л. Лифшиц. – М, 1987. – 33с.
1574265
   Формальное описание структуры естественного языка. – Новосибирск, 1980. – 175с.
1574266
  Белопольская А.Р. Формальное определение типов сочинения (und oder) / А.Р. Белопольская, М.В. Стратилатова, А.Б. Ковригин ; АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва : [б. и.], 1961. – 12 с.
1574267
   Формальное представление лингвистической информации. – Новосибирск, 1982. – 150с.
1574268
  Горбунов Ю.И. Формальное распознавание значений предлогов французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Горбунов Ю. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 23л.
1574269
  Жилина Вера Анатольевна Формальность как сущностная черта идеологического отражения мира // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 2073-9702
1574270
  Харабет Я.К. Формальные аспекты теории причинности Яна Лукасевича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 129-130
1574271
  Гладкий А.В. Формальные грамматики и языки / А.В. Гладкий. – Москва : Наука, 1973. – 368с.
1574272
  Гроздена Христова Тодоровна Формальные групповые законы эллиптических кривых над локальным полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Гроздена Христова Тодоровна; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1973. – 7л.
1574273
  Колывагин Виктор Александрович Формальные группы и символ норменного вычета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Колывагин Виктор Александрович; МГУ, Мех.-мат. ф-т. – М., 1980. – 16л.
1574274
  Меркель В. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях / В. Меркель, А. Круассан // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.6-17. – ISSN 0321-2017
1574275
   Формальные и семантические аспекты слова. – Калинин, 1989. – 128с.
1574276
  Каспаров Г.А. Формальные методы проектирования / Г.А. Каспаров. – Л., 1977. – 84с.
1574277
  Буй Д.Б. Формальные методы разработки программного обеспечения / Д.Б. Буй, А.М. Колегаев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 5 (69). – С. 40-44. – ISSN 1814-4225


  В статье рассматриваются основные концепции, которые легли в основау В метода и Event-В. Описан процесс построения абстрактных машин и определения их характеристик с использованием структур В метода.
1574278
  Кириленко К.И. Формальные механизмы синтаксического анализа. / К.И. Кириленко. – К., 1986. – 119с.
1574279
   Формальные модели параллельных вычислений. – Новосибирск, 1988. – 166 с.
1574280
  Вальковский В.А. Формальные модели параллельных программ и вычислений / В.А. Вальковский. – Новосибирск, 1984. – 88с.
1574281
  Гутчин И.Б. Формальные нейроны в бионике / И.Б. Гутчин. – Москва, 1967. – 62с.
1574282
  Новинский В.П. Формальные средства построения информационных моделей в АСУ. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Новинский В.П.; КПИ. – К., 1986. – 16л.
1574283
  Лисовик Л.П. Формальные языки и трансдьюсеры / Л.П. Лисовик. – Киев : Феникс. – ISBN 966-651-283-1 9 (т.2)
Т. 2, кн. 1 : Вычисления над размеченными деревьями. – 2006. – 400 с.
1574284
  Смирнов В.А. Формальный вывод и логические исчисления. / В.А. Смирнов. – Москва, 1972. – 271с.
1574285
   Формальный и содержательный аспекты предложения в германских языках. – Горький, 1988. – 134с.
1574286
  Багрий А.В. Формальный метод в литературе : библиография / А.В. Багрий. – Владикавказ : Тип. 1-й Владикавказской артели инвалидов-печатников, 1924. – 270 с.
1574287
  Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении / П.Н. Медведев. – Л, 1928. – 232с.
1574288
  Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении / П.Н. Медведев. – Л, 1928. – 232с.
1574289
  Дабагян Н.В. Форманиферы верхнего мела Утесовой и Мармрошской зон Восточных Карпат : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дабагян Н.В.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1964. – 20л.
1574290
  Мукан В. Форманти "Драми абсурду" у п"єсі Миколи Куліша "Народний Малахій" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 219-222
1574291
  Руколянська Н.В. Формантна типологія прізвищ Гуляйпільщини // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 72-82. – ISSN 2305-3852


  У статті досліджується типологія формантів прізвищ суч. Гуляйпільського краю (на матеріалі словника антропонімії, укладеного проф. В.О. Горпиничем). На основі проведеного аналізу виявлено найпоширеніші прізвищеві суфікси, частоту їх уживання, ...
1574292
   Формат бібліографічного запису (книги та серіальні видання) : Структура. – Київ : НБУВ, 1998. – 88 с. – ISBN 966-7499-00-6
1574293
  Харченко А.С. Формат і масштаби карт першого тома Національного атласа УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 41-44 : Табл., рис. – (Географії ; Вип. 10)
1574294
  Макущенко М.О. Формат інфотеймент: американський досвід і українські реалії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 72-77. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1574295
  Пересоляк Р. Формат кадастрового файла обміну версії 2.0 / Р. Пересоляк, Т. Мартинюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1574296
   Формат наукових змагань – звичний для КНУ. Його викладачі й студенти - активні учасники олімпіадного руху для школярів - невтомно плекають юні таланти не лише в стінах Університету / Б. Рубльов, А. Анікушин, Ю. Кравченко, Н. Шевченко, О. Хиля, В. Москвіна, Д. Мілохов // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 1, 5


  Історичний факультет приймав учасників ІІІ Всеукраїнської олімпіади "Іспанія та латиноамериканський світ". Один із організаторів цього інтелектуального змагання для учнів старших класів – Центр латиноамериканських та іберійських студій "Casa ...
1574297
  Захарчук Т.В. Формат описания научной школы в библиографоведении как способ ее характеристики // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 1 (384). – С. 43-49. – ISSN 0869-6020


  Рассматриваются основные аспекты описания деятельности научной школы в библиографической науке. Предлагается формат описания научной школы, разработанный с учетом трехаспектного подхода к научной деятельности и специфики научной школы в ...
1574298
  Лисицкая Е. Формат преподавания английского языка в юридическом вузе // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 268-273
1574299
  Гоян О.Я. Формати "громадське радіо" і "розмовне радіо" в українському ефірі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 70-71
1574300
  Шкляр В.І. Формати національної ідентичності ЗМІ / В.І. Шкляр, О.М. Гриценко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 134-136
1574301
  Галата Я. Формати нормандського формату // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 1-2


  "До очікуваної і розрекламованої багатьма ЗМІ паризької зустрічі у так званому «нормандському форматі» залишається трохи більше тижня. При цьому багато спостерігачів усе ще не мають твердої впевненості, що така зустріч справді відбудеться. Передусім ...
1574302
  Федірко О. Формати підтримки локальної інноваційної бізнес-діяльності в європейських країнах // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 99-118. – ISSN 1811-9824
1574303
  Гоян О. Формати радіостанцій. Організація бізнес-плану ефірної діяльності / Олесь Гоян, Віта Гоян // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 137-148. – (Журналістика ; Вип. 3)
1574304
  Смолін І.В. Формати стратегічної передбачуваності змін зовнішнього середовища організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-24. – Бібліогр.: на 2 пункта. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання передбачуваності змін у позаорганізаційному просторі з урахуванням об"єктивних характеристик рі-вня стабільності середовища і суб"єктивних аналітико-прогностичних можливостей організації. Запропоновано метод бага-томірного матричного ...
1574305
  Борн Г. Форматы данных / Г. Борн. – Київ : Ирина, 1995. – 472с. – (Для пользователя). – ISBN 5-87685-023-3
1574306
  Борн Г. Форматы данных / Г. Борн. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 780с.
1574307
  Крыштановская О.В. Форматы российской власти // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 1 (115). – С.27-34. – ISSN 0321-2017
1574308
  Кенцл Т. Форматы файлов Internet / Т. Кенцл. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 320с. – ISBN 5-88782-198-1
1574309
  Сван Т. Форматы файлов Windows / Т. Сван. – V, 1995. – 288с.
1574310
   Форматы электронных книг // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 6 (26). – С. 69. – ISSN 2072-3849
1574311
   Форматы электронных учебных материалов "Новые технологии в образовании" / О.В. Третяк, Ю.С. Жарких, Ю.В. Рудник, А.П. Сегеда // Форматы электронных учебных материалов "Новые технологии в образовании". Международный симпозиум
1574312
  Шеметков Л.А. Формации алгебраических систем. / Л.А. Шеметков, А.Н. Скиба. – Москва : Наука, 1989. – 252 с.
1574313
   Формации гидротермально измененных пород и их отношение к рудам. – Владивосток, 1978. – 156с.
1574314
  Эдельштейн И.И. Формации гипергенных кобальт-железоникелевых руд. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.14 / Эдельштейн И.И.; АН СССР.Ин-т геол. и геофиз. – Новосибирск, 1982. – 33л.
1574315
  Клюйков Р.С. Формации глобальной экономической системы / Р.С. Клюйков, С.Ф. Клюйков // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – 100-річчю Калошина М.О. присвячується. – С. 173-177. – (Економічні науки ; Вип. 21). – ISBN 966-604-012-3
1574316
   Формации горючих сланцев. – Таллин, 1973. – 160с.
1574317
  Шужанов В.М. Формации девона / В.М. Шужанов. – Алма-Ата, 1984. – 224с.
1574318
   Формации железистых кварцитов Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1977. – 131с.
1574319
  Елисеев А.И. Формации зон ограничения северо-востока Европейской платформы : (поздний девон и карбон) / А.И. Елисеев. – Ленинград : Наука, 1978. – 204с.
1574320
  Лукин А.Е. Формации и вторичные изменения каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины в связи с нефтегазоносностью : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 127 / Лукин А.Е. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 34 с. – Бібліогр.:с.32-34
1574321
  Лукин А.Е. Формации и вторичные изменения каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадны в связи с нефтегазоносностью / А.Е. Лукин. – М., 1977. – 102с.
1574322
  Колий Виталий Демьянович Формации и геологические условия образования нижнепротерозойского метакарбонатно-терригенного комплекса Тетеревского прогиба (Укр. щит) : Автореф... канд. геолого-минералогическихнаук: 04.00.02 / Колий Виталий Демьянович; Львовский гос.университет им. Ивана Франко. – Львов, 1984. – 22л.
1574323
  Федоров Д.Л. Формации и нефтегазоносность подсолевого палеозоя окраинных впадин Европейской платформы. / Д.Л. Федоров. – М., 1979. – 169с.
1574324
  Шехоркина А.Ф. Формации и рудоносность нижнего кембрия хреба Джагды (Хабаровский край) / А.Ф. Шехоркина. – М., 1976. – 200с.
1574325
   Формации и социально-классовые структуры. – М, 1985. – 317с.
1574326
  Синюков В.И. Формации и структура Восточно-Сихотэ-Алинского вулканогенного пояса / В.И. Синюков. – М, 1986. – 156с.
1574327
  Кириллова Г.Л. Формации и тектоника Джагдинского звена Монголо-Охотской складчатой области. / Г.Л. Кириллова, М.Т. Турбин. – М., 1979. – 116с.
1574328
  Белый В.Ф. Формации и тектоника Охотско-Чукотского вулканогенного пояса / В.Ф. Белый ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Сев.-Вост. комплекс. НИИ. – Москва : Наука, 1978. – 213 с. : ил. + 1 отд. л. карт. – Библиогр.: с. 206-212
1574329
  Солошенко И.И. Формации и тектонические структуры Восточного Алтая : Автореф. дис. ... геол.-минералог. наук : 04.00.01 / Солошенко И.И. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1988. – 22 с.
1574330
   Формации и фации верхнемеловых и кайнозойских магматических образований Центральной Камчатки. – М, 1968. – 180с.
1574331
  Подуфалова Валентина Дмитриевна Формации конечных групп с заданными свойствами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Подуфалова Валентина Дмитриевна; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. государств. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1574332
  Шеметков Л.А. Формации конечных групп. / Л.А. Шеметков. – М., 1978. – 271с.
1574333
  Панков Ю.Д. Формации метасоматических железистых кварцитов / Ю.Д. Панков. – Москва : Наука, 1984. – 201с.
1574334
   Формации осадочных бассейнов. – М, 1986. – 247с.
1574335
  Леонтьев А.Н. Формации позднегерцинских редкометаллоносных гранитов и редкометальные пояса Прииртышья / А.Н. Леонтьев. – Москва : Недра, 1969. – 167с.
1574336
  Шехоркина А.Ф. Формации рифея и нижнего кембрия Ханкайского массива Приморья / А.Ф. Шехоркина. – М., 1966. – 96с.
1574337
  Домарев В.С. Формации рудных месторождений в истории земной коры / В.С. Домарев. – Ленинград : Недра, 1984. – 168с.
1574338
  Мусин Р.А. Формации рудных метасоматитов и металлогенические особенности Алмалыкского района / Р.А. Мусин. – Уфа, 1970. – 207с.
1574339
  Скиба А.Н. Формации с заданными системами -- замкнутых подформаций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Скиба А.Н.; Ин-т математики АН БССР. – Минск, 1981. – 12л.
1574340
  Санин Б.П. Формации свинцово-цинковых месторождений Восточного Забайкалья / Б.П. Санин, Л.Д. Зорина. – М., 1980. – 195с.
1574341
  Санин Б.П. Формации свинцово-цинковых месторождений Восточного Забайкалья. / Б.П. Санин, Л.Д. Зорина. – М, 1980. – 195с.
1574342
   Формации юрских палеоседиментационных бассейнов Узбекистана и их нефтегазоносность. – Ташкетн, 1990. – 291с.
1574343
   Формации, палеотектоника и нефтегазоносность палеозоя и мезозоя Туркменистана. – М, 1976. – 131с.
1574344
  Сизых В.И. Формации, тектоника и история геологического развития Олойской складчатой зоны. (Северо-Восток СССР). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.04 / Сизых В.И.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 24л.
1574345
  Чернышук В.П. Формационная зональность палеозоя северного склона Алайского хребта (Южный Тянь-Шань) и ее сопоставление со структурной зональлностью. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Чернышук В.П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 23л.
1574346
  Костенко Н. Формационная систематизация вулканитов Альпийского складчатого пояса Восточной Европы по результатам петрохимических и геохимических данных методами математической статистики // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 19-22
1574347
  Беляев Г.М. Формационно-генетические типы гранитоидов / Г.М. Беляев, В.А. Рудник ; Всесоюз. н.-и. геол. ин-т. – Ленинград : Недра : Ленинградское отд-ние, 1978. – 168 с. : ил. + 1 отд. л. ил. – Библиогр.: с. 152-165 (306 назв.)
1574348
  Ермаков В.А. Формационное расчленение четвертичных вулканических пород / В.А. Ермаков. – М., 1977. – 223с.
1574349
  Шанцер А.Е. Формационные ряды наземного вулканического пояса (на примере позднего кайнозоя Камчатки) / А.Е. Шанцер, Т.С. Краевая. – М., 1980. – 164с.
1574350
  Ивенсен Ю.П. Формационные типы древних золотоносных россыпей и методы их поисков / Ю.П. Ивенсен, В.И. Левин, С.В. Нужнов. – Москва : Наука, 1969. – 208с.
1574351
   Формационный анализ в нефтяной геологии. – М, 1981. – 174с.
1574352
  Мальцева А.К. Формационный анализ в нефтяной геологии. / А.К. Мальцева, Н.А. Крылов. – М., 1986. – 182с.
1574353
   Формационный анализ в системе категорий исторического материализма. – Свердловск, 1983. – 150с.
1574354
   Формационный анализ магматитов. – Свердловск, 1989. – 164с.
1574355
   Формационный анализ при средне- и крупномасштабных геологических исследованиях. – Л, 1988. – 159с.
1574356
  Филатов Е.И. Формационный анализ рудных месторождений / Е.И. Филатов, Е.П. Ширай. – Москва : Недра, 1988. – 142с.
1574357
  Лазаренков В.Г. Формационный анализ щелочных пород континентов и океанов. / В.Г. Лазаренков. – Ленинград : Недра, 1988. – 235с.
1574358
  Еганов Э.А. Формационный анализ: идеи, понятия, принципы, возможности / Э.А. Еганов. – Новосибирск, 1991. – 71с.
1574359
   Формационный метод в прогнозе и изучении месторождений горнохимического сырья. – Москва : Недра, 1974. – 205с.
1574360
  Срайылов Т. Формационный метод классификации метасоматических пород / Т. Срайылов. – Алма-Ата, 1978. – 101с.
1574361
  Лупанова Н.П. Формация магматических пород нижнего и среднего палеозоя. / Н.П. Лупанова. – М., 1975. – 191с.
1574362
  Шабынин Л.И. Формация магнезиальных скарнов / Л.И. Шабынин. – Москва : Наука, 1973. – 214с.
1574363
  Зимин С.С. Формация никеленосных роговообманковых базитов Дальнего Востока / С.С. Зимин. – Новосибрск : Наука, 1973. – 90c.
1574364
  Тогола Д. Формация щелочных базальтоидов юго-западных отрогов Чаткальского хребта (Средний Тянь-Шань). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Тогола Д.; Ташкент. Политехн. ин-т. – Ташкент, 1979. – 19л.
1574365
  Іванченко К.В. Формації венду Волині // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 19-24 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1574366
  Шумлянський Л.В. Формаційна належність та особливості речовинного складу дайок сублужного олівінового габро Волинського мегаблока Українського щита : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-36 : Фото, рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглянуто геологічну будову, особливості петрографічного, петро- та геохімічного складів дайок сублужного олівінового габро, які набули розвитку в межах Волинського мегаблока УЩ. Показано їх зв"язок із мезопротерозойською траповою формацією, ...
1574367
  Пилипенко Г.М. Формаційний і цивілізаційний підходи: методологічні проблеми застосування // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 5-9.
1574368
  Нестеровський В.А. Формація рисунчастого кременю в Україні : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-43. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Описано кореляційні утворення сіліцитів України, які виділені у самостійну каменесамоцвітну формацію. Найбільш цінною сировиною для каменерізних виробів є кремені осадочної субформації з карбонатних порід сеномантуронського віку.
1574369
  Бойченко І.В. Формація суспільно-економічна / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 388-390. – ISBN 966-642-073-2
1574370
  Якубів В.М. Формвання стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу / В.М. Якубів, І.І. Боришкевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 144-153 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1562-0905
1574371
  Прокшин В.Г. Форме дай щедрую дань... / В.Г. Прокшин. – Уфа, 1972. – 104 с.
1574372
  Шульга М.С. Форменні елементи крові при метаморфозі аксолотля в амблістому : Дис... канд. біол.наук: / Шульга М.С.; Перший Київ. мед. ін-тут. Каф. нормальної гістоембріології. – Київ, 1937. – 146л. – Бібліогр.:л.132-139
1574373
  Давыдов Александр Формерийки // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 222-223. – ISSN 1130-6545


  Жан Тардьё (1903-1995) — фран. поэт, драматург, эссеист, переводчик
1574374
  Мраткіна Т.П. Форми Google для організації освітнього процесу // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 17-18. – ISBN 978-617-639-211-8
1574375
  Малюга Л.Ю. Форми адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 147-154. – ISSN 2617-5967


  "У статті виявлено форми адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС. Охарактеризовано соціальне законодавство на предмет притаманності кожної із форм. Деталізовано специфіку апроксимації, імплементації, координації, уніфікації, ...
1574376
  Ярмакі Х.П. Форми адміністративно-наглядової діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 130-134. – ISSN 1563-3349
1574377
  Риженко І.М. Форми адміністративно-правового захисту права власності суб"єктів господарювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 243-246. – ISSN 1563-3349
1574378
  Петров В.Г. Форми адміністративно-правової діяльності правоохоронних органів // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 442-447. – ISSN 2307-3427
1574379
  Переверзєв Д. Форми адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 82-86. – ISSN 2524-0129
1574380
  Нашинець-Наумова Форми адміністративно–правового регулювання діяльності корпорацій в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 74-77
1574381
  Дубенко Н.В. Форми безготівкових розрахунків: переваги та недоліки їх використання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 255-263. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1574382
  Леонов Б. Форми бездіяльності військової влади: порівняльний аналіз з законодавством зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.91-94
1574383
  Лотюк О. Форми безпосередньої демократії в сучасних зарубіжних країнах (італійський досвід) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-82.
1574384
  Внукова А. Форми благодійності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 170-172
1574385
  Мільман Л.М. Форми ведення торгових воєн у відстоюванні позицій на світових ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 143-145
1574386
  Потапенко В.І. Форми взаємовідносин судової влади і парламенту в аспекті забезпечення самостійності суду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 150-159
1574387
   Форми взаємодії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України та Центр міжнародних програм Міністерства освіти і науки Республіки Таджикистан підписали Угоду про співпрацю.
1574388
  Мацука О.В. Форми взаємодії громадянського суспільства і правової держави: соціально-філософський аспект // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 82-89
1574389
  Протоієрей Микола Макар Форми взаємодії духовної та світської освіти в сучасних умовах : перешкоди та перспективи // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 267-271
1574390
  Фещенко Л. Форми взаємодії органів внутрішніх справ з державною податковою службою: поняття та класифікація // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 137-142.
1574391
  Гаєва Н.П. Форми взаємодії органів державної влади і об"єднань громадян: теоретичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 121-128. – ISSN 1563-3349
1574392
  Танасійчук О.О. Форми взаємодії правоохоронних органів щодо забезпечення прикордонного режиму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 113-119.


  Розглянуто взаємодію Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами щодо протидії незаконному перетинанню державного кордону та забезпечення прикордонного режиму. The article is devoted to researching the cooperation of ...
1574393
  Жоган Р. Форми взаємодії прокуратури та Рахункової палати в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-61
1574394
  Патик А.А. Форми взаємодії слідчих та оперативно розшукових підрозділів при розшукових підрозділів при розслідуванні майнових злочинів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-29
1574395
  Івасик Р.М. Форми взаємодії слідчого й оперативних працівників у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 249-252
1574396
  Тимченко І.Р. Форми взаємодії суб"єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І.Р. Тимченко, Є.Е. Матвеєв // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 250-260 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1574397
  Пукас І.Л. Форми взаємодії суб"єктів професійної освіти та виробничої діяльності // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 63-64
1574398
  Клочков В. Форми взаємодії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і органів прокуратури // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.41-46. – ISSN 0132-1331
1574399
  Лук"янчиков Є.Д. Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 28-32. – ISBN 978-617-7364-24-4
1574400
  Петечел О.Ю. Форми використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового слідства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 478-485. – ISSN 1563-3349
1574401
  Слуцька Т.І. Форми вини при перевищенні влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 9 (59). – С. 2-8
1574402
  Сердюк П. Форми вини, види умислу та необережності у кримінальному праві Польщі: проблеми тлумачення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 132-136.
1574403
  Фурик І. Форми виплати заробітної плати // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 55-58
1574404
  Галацька Валентина Леонідівна Форми вираження авторської свдомості у драматичних поемах та кіноповістях Івана Драча : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.01 / Галацька Валентина Леонідівна; Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 23л.
1574405
  Степанченко О.Л. Форми вираження авторської свідомості в прозі Миколи ВІнграновського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 329-336


  У статті досліджується своєрідність вираження образу автора в прозовій спадщині М.Вінграновського. В статье исследуется своеобразие выражения образа автора в прозовом наследии Н.Винграновского. The article investigates the originality of ...
1574406
  Галацька В.Л. Форми вираження авторської свідомості в сучасній театральний публіцистиці України // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 66-72. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
1574407
  Галацька В. Форми вираження авторської свідомості у драматичній поемі Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 97-112. – ISBN 978-966-600-358-7
1574408
  Тригубенко Г.В. Форми вираження правового нігілізму в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.185-190
1574409
  Гетьман З.О. Форми вираження протиставлення в неспоріднених мовах (у синхронному та діахронному аспектах) / З.О. Гетьман, Т.С. Карпенко // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 76-80. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються становлення, розвиток та функціонування форм вираження протиставлення в неспоріднених мовах у синхронному та діахронному аспектах. Підставою для розгляду цих явищ у неспоріднених мовах є теза про те, що речення відбивають на мовному рівні ...
1574410
  Качурова С.В. Форми вирішення конфлікту правової і релігійної свідомості в сучасності // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 90-103. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1574411
  Мельник О.Я. Форми витоку капіталу в умовах функціонування офшорних зон // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 18-21.
1574412
  Бугрим А.В. Форми виходу рекламного матеріалу на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 93-100


  Форми виходу рекламного матеріалу на телебаченні, а саме: спонсорство, рекламний блок, телемагазин і продакт плейсмент, є об"єктом уваги автора статті. Розглядаються і виокремлюються риси та особливості кожної форми та їхного взаємоіснування. The ...
1574413
  Федорів Л. Форми виявлення трансцендентного у класичній та некласичній гносеології // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 35-39. – ISSN 0321-0499
1574414
  Сиротенко В. Форми вияву гуманістичних позицій у поезіях О. Ковальчука (збірка "Мій шлях") // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 199-215. – ISSN 2411-6548
1574415
  Сидоренко Л.І. Форми вияву єдності історичного і логічного у біологічному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1574416
  Оляндер Л. Форми вияву імагологічних процесів у суспільстві й літературі та способи їх відображення у творах письменників // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 175-182
1574417
  Цебенко О. Форми вияву сепаратизму: теоретико-методологічний аспект // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 44-51
1574418
  Цофнас А.Ю. Форми відносності й оцінка ступеня загальності системного дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1574419
  Утєхін І. Форми відчуження права власності на річ за договором купівлі-продажу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 72-75
1574420
  Афанасьев А.О. Форми військово-патріотичного вихованняособового складу збройних сил України на військових традиціях // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 27-35


  У статті розглядаються форми військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях. Виокремлюються дві групи форм: перша група, зумовлена загальнорозвиваючим компонентом виховання і така, що може ...
1574421
  Бородюк В. Форми власності в системі політичних і економічних відносин / В. Бородюк, Г. Фролова // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 24-30 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1574422
  Семчик В.І. Форми власності і господарювання в сільському господарстві // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 153-162. – ISBN 978-617-7021-00-0
1574423
  Бичкова О.Ф. Форми власності сьогодні / О.Ф. Бичкова, Ю Мушинський. – К., 1992. – 44с.
1574424
  Самойленко А.В. Форми власності та право власності: погляд крізь призму Конституції України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Викладено погляди автора на теоретичні проблеми власності, а також аналіз конституційних норм щодо права і форм власності. Особливу увагу приділено проблемі розмежування державної і комунальної власності як самостійних і рівноправних видів однієї ...
1574425
  Ковтюх С. Форми вокатива в драматичних творах Івана Франка: семантико-граматичні параметри // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 560-574
1574426
  Василина Н. Форми врегулювання цивільно-правових спорів: міжнародні та національні стандарти / Н. Василина, В. Гансецька // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 16-19. – ISSN 2663-5313
1574427
  Шепетько С.А. Форми вчинення транснаціональними злочинними організаціями окремих злочинів за допомогою використання мережі Інтернет // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 150-153. – ISSN 1609-0462
1574428
  Мельниченко В.М. Форми вшанування та увічнення пам"яті Богдана Хмельницького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 23-26. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1574429
  Молдаван Л.В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 13-17
1574430
  Месель-Веселяк Форми господарювання в сільському господарстві України (результати, проблеми, вирішення) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 13-23. – ISSN 2221-1055
1574431
  Довженко О.О. Форми господарювання як механізм реалізації власності в аграрному секторі економіки / О.О. Довженко, Н.К. Болгарова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 161-170


  Розглядається розвиток господарських форм в сучасних умовах реформування аграрного сектору економіки України з позицій теорії приватної власності. The development of farming firms in modern conditions of market reforming of igrarian sector of economy ...
1574432
  Борбунюк О.О. Форми громадського контролю як засобу забезпечення законності нормативно-правових актів у державному управлінні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 127-131. – ISSN 2219-5521
1574433
  Драч О.О. Форми громадської підтримки вищої жіночої освіти в Російській імперії (друга половина XIX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 345-348. – ISBN 978-966-493-676-4


  Досліджується роль громадськості щодо становлення вищіх жіночих курсів у Російській імперії впродовж другої половини XIX ст.
1574434
  Кумеда О.П. Форми давального та місцевого відмінків іменників. Ії відміни однини в мові першодруків П.О. Куліша // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 81-84. – ISSN 2077-804X
1574435
  Цвик М.В. Форми держави / М.В. Цвик. – Х.
1. – 1964. – 25с.
1574436
  Міленін П.О. Форми державного контролю за діяльністю органів прокуратури // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 108-112. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1574437
  Кравченко С. Форми державного контролю за охороною та використанням земель житлової та громадської забудови в містах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 225-231. – ISSN 0132-1331
1574438
  Панчишин Р.І. Форми державного контролю у системі місцевого самоврядування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 62-65. – ISBN 978-966-916-708-8
1574439
  Кривчик Г. Форми державного правління в контексті зарубіжного досвіду та українських політичних реалій / Г. Кривчик, В. Бараєв // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 21-33.
1574440
  Яковлєв П. Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 197-201. – ISSN 2663-5313
1574441
  Шаенок Я.В. Форми державного фінансового контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 48-53. – ISSN 2312-1831
1574442
  Гузь О.Ю. Форми дискримінації людини в діяльності органів публічної адміністрації в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 48-51. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1574443
  Ковалів М.В. Форми діяльності громадських об"єднань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 23-27. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1574444
  Ковалів М.В. Форми діяльності громадських об"єднань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 89-93. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1574445
  Кордубан М.В. Форми діяльності гувернерів в Україні в першій половині ХІХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 194-200. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1574446
  Лебідь Н.В. Форми діяльності державних інспекцій // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-81.
1574447
  Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої служби // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-55.
1574448
  Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої служби // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-98.
1574449
  Баскакова Ю.В. Форми діяльності комітетів Верховної Ради України по забезпеченню функціонування парламенту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – C. 313-325
1574450
  Дудченко О.С. Форми діяльності органів державного управління радянської України в 1920-х рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 91-98. – ISSN 2306-9082
1574451
  Денисюк Станіслав Форми діяльності суб"єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 45-47
1574452
  Турковський О.Я. Форми діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 18-23. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1574453
  Лиска О. Форми діяльності територіальної громади // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 132-140.
1574454
  Снідевич В.О. Форми доручення на вчинення умисного вбивства на замовлення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 48-49
1574455
   Форми еколого-просвтницької роботи з питань енергозбереження в Національному природному парку "Подільські Товтри" / О.П. Кучинська, О.В. Оцишен, І.О. Одукалець, М.В. Юрченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 30-31 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1574456
  Заблоцька Р.О. Форми економічних санкцій у світовому господарстві // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 30-44. – ISBN 978-966-933-059-8
1574457
  Мяловицька Н.А. Форми екстериторіальних автономій в країнах Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 65-70


  У статті досліджуються форми екстериторіальних (культурних) автономій деяких країн Європи та їх статус. Характеризуються форми цих автономій як персональні і корпоративні та визначаються організаційні засоби їх реалізації.
1574458
  Домінова І.В. Форми електронного банкінгу: еволюція, переваги та недоліки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 104-109. – ISSN 2307-9878
1574459
  Щербина А. Форми ефективного управління об"єктами житлової нерухомості спільної власності // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 138-149. – ISSN 2411-5215
1574460
  Бовсунівська Т.В. Форми жанрових трансформацій у сучасній літературі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 211-216
1574461
  Гришкова О.О. Форми забезпечення матеріальними ресурсами виробничих підрозділів підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 467-469. – ISBN 978-617-7069-02-6
1574462
  Прокопенко Б.О. Форми забезпечення прав і свобод у правовій системі України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 28-32
1574463
  Аксьонова С. Форми зайнятості жінок і материнство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 18 назв


  Нові видання
1574464
  Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.99 / Боржецька Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог, 2016. – 252 арк. – Додатки: арк. 222-240, [14] арк. – Бібліогр.: арк. 197-221
1574465
  Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.99 / Боржецька Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1574466
  Легка О.В. Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 52-56. – ISSN 1727-1584
1574467
  Куценко Т.Ф. Форми залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні: оглядовий аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 66-72. – ISSN 2306-6806
1574468
  Фукс А.Е. Форми залучення іноземного капіталу в національну економіку / А.Е. Фукс, К.С. Малько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 98-110 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1574469
  Супруненко М.І. Форми залучення старшокласників до розв"язування творчих задач // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 45-52. – Бібліогр. в кінці ст.
1574470
  Калініченко О. Форми заповіту за Цивільним кодексом України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-112. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації форм заповітів. Обгрунтована доцільність класифікації форм заповітів за двома критеріями - залежно від суб"єкту посвідчення заповіту та за порядком посвідчення заповіту. Статья посвящена классификации форм завещаний. ...
1574471
  Дунаєвська Л.Г. Форми застосування спеціальних знань у розслідуванні злочину / Л.Г. Дунаєвська, Р.М. Новаківська // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 93. – С. 3-6
1574472
  Скільська Л.Д. Форми застосування технічних засобів під час огляду місця події: поняття та ефективність // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 313-316. – (Право. Економіка. Управління)
1574473
  Заворотченко Т.М. Форми захисту виборчих прав громадян України: загальнотеоретичний огляд // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 38-46. – ISSN 2408-9257
1574474
  Фігель А. Форми захисту житлових прав фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 31-34
1574475
  Ходак С.М. Форми захисту інтересів у сімейному праві // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 146-158. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1574476
  Кохановська О.В. Форми захисту інформаційних прав у доктрині і законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 70-78
1574477
  Хрімлі О. Форми захисту прав інвесторів: поняття класифікація // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 98-102. – ISSN 2308-9636
1574478
  Нерсесян А. Форми захисту прав інтелектуальної власності в Україні: теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 39-41
1574479
  Михайлов В. Форми захисту прав осіб, які обмежені у цивільній дієздатності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 62-63
1574480
  Шишов О.О. Форми захисту прав платників податків // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 92-99
1574481
  Чечіль А.Г. Форми захисту права на лікарську таємницю за законодавством України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 46-50. – ISSN 2220-1394
1574482
  Твердовський І.М. Форми захисту трудових прав працівників від дискримінації // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 81-87
1574483
  Моісеєнко Ю.М. Форми захисту цивільних прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 56-63. – ISSN 2224-9281
1574484
  Перепелюк В. Форми звернення до адміністративного суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 201-212. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1574485
  Гульпа Д. Форми звертання у творчості Т. Шевченка та Ш. Петефі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 314-319. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1574486
  Олікова М.О. Форми звертання як соціолінгвістичний маркер // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С.322-326. – Бібліогр.: Літ. с. 325; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1574487
  Рудницький В. Форми звітності управлінського обліку за основними бізнес-процесами підприємств торгівлі / В. Рудницький, О. Рудницька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 134-144. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1574488
  Гоков О.О. Форми здійснення військової розвідки Російської Імперії на мусульманському Сході в XIX ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 154-162. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1574489
  Мосьондз С.О. Форми здійснення державної політики у сфері науки в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 133-140
1574490
  Орленко Б.М. Форми здійснення дилерської діяльності // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 177-185


  У статті аналізуються форми здійснення дилерської діяльності. Пропонується авторське визначення поняття "форми здійснення дилерської діяльності". Розкривається сутність договірної, корпорвативної і змішаної форм здійснення дилерської діяльності.
1574491
  Наливайко Л. Форми здійснення політичної функції Української держави / Л. Наливайко, М. Беляєва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
1574492
  Слинько Д.В. Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 52-56. – ISSN 1727-1584
1574493
  Осадчук С. Форми зловживання цивільним правом / С. Осадчук, М. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 68-77
1574494
  Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів : дис. ... геогр. канд. наук : 11.00.07 / Ігнатенко І.І. ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2009. – 147 л. – Бібліогр.:л. 133-147
1574495
  Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Ігнатенко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.:
1574496
  Жежеря Т.П. Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об"єктах різного типу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Жежеря Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2014. – 188 л. – Бібліогр.: л. 164-188
1574497
  Жежеря Т.П. Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об"єктах різного типу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Жежеря Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1574498
  Іскра І.В. Форми знаходження та зкономірності міграції кадмію у водосховищах Дніпра. : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Іскра І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1574499
  Грубрін Ю.Л. Форми зсувної морфоскульптури правобережжя Середнього Придніпров"я та деякі питання їх розвитку // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 36-42
1574500
  Гейліг М. Форми і жанри музичного мистецтва / М. Гейліг. – К., 1941. – 20с.
1574501
  Козлакова Г.О. Форми і засоби запровадження різних моделей дистанційної освіти у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-48, 88-91. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз нових тенденцій запровадження різних моделей дистанційної освіти, окремих форм і засобів використання їх для навчальних цілей у вищих навчальних закладах.
1574502
  Апарова О.В. Форми і засоби інвестування в інновації в умовах економічної нестабільності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 77-83. – ISSN 2415-8089
1574503
  Кривоніс М. Форми і засоби неперервного професійного розвитку вчителів у США // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 94-98
1574504
  Мірошниченко С.С. Форми і засоби прокурорського реагування на фактори, що обумовлюють кримінальну діяльність організованих злочинних угруповань // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 171-179.
1574505
  Бачинський Д. Форми і методи "українізації" інтелігентського середовища (20-ті - поч. 30-х рр. XX ст.) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 444-452
1574506
  Шляхтич Р.П. Форми і методи агітації українських націоналістів під час проведення агітаційно-пропагандистських рейдів країнами Центральної та Східної Європи (1945 - сер. 1950-х) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 35-39. – (Історія та географія ; вип. 48)
1574507
  Вінник В.В. Форми і методи активізації навчальної роботи з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 27-28
1574508
  Прокіп Н.З. Форми і методи більшовицького терору на Україні у 1920-1930-х рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 139-145. – ISSN 0321-0499
1574509
  Торохтій Ю.З. Форми і методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та оргвнів місцевого самоврядування // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.26-32. – ISSN 1727-1584
1574510
   Форми і методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ / В.І. Кобаль, Я.І. Мокрянин, Ю.Ю. Білак, І.М. Лях, Данько-Товтин // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 71. – С. 145-156. – ISSN 2309-7655


  У статті розглядаються основні форми та методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка"
1574511
  Сметанін Д.А. Форми і методи виробничого навчання в середній школі. / Д.А. Сметанін. – Київ, 1959. – 60с.
1574512
  Остапенко С.О. Форми і методи державного регулювання аграрного сектору України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 95-99. – ISSN 2306-6814
1574513
  Верітов О. Форми і методи організації навчання студентів у процесі формування підприємницької культури // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 6-16. – ISSN 2307-4906
1574514
   Форми і методи перевірки знань учнів з біології. – Київ, 1980. – 145с.
1574515
  Загородня А. Форми і методи підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 37-43. – ISSN 1682-2366
1574516
  Щербо А.Б. Форми і методи позакласної роботи з естетичного виховання учнів. / А.Б. Щербо, Д.М. Джола. – К., 1972. – 167с.
1574517
  Мінченко С. Форми і методи прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 133-139


  Про права людини в правовій державі.
1574518
   Форми і методи професійної орієнтації населення : аналіт. записка : № 6 / [О.О. Савенко та ін. ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – [14] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1574519
  Опанасенко Н. Форми і методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 64-70. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1574520
  Дунець Л.М. Форми і методи профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 86-89
1574521
  Сяська І. Форми і методи реалізації інноваційних технологій в екологічній освіті майбутніх учителів природничих дисциплін // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 192-195. – ISBN 978-966-698-271-4
1574522
  Кушнерук Анна Сергіївна Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті подано результати дослідження форм і методів розвитку корпоративних підприємств у західних країнах. Проведено аналіз форм розвитку шляхом інтеграції та формування транснаціональних корпорацій. Виявлено сучасні чинники впливу на процеси ...
1574523
  Кушнерук А.С. Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті подано результати дослідження форм і методів розвитку корпоративних підприємств у західних країнах. Проведено аналіз форм розвитку шляхом інтеграції та формування транснаціональних корпорацій. Виявлено сучасні чинники впливу на процеси ...
1574524
  Лозова О.М. Форми і методи розвитку професійного мислення майбутніх практичних психологів // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 31-38. – ISSN 2227-2747
1574525
  Кошак К.О. Форми і методи створення телепрограм для дітей та юнацтва. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 50-56.
1574526
  Ганієв О.К. Форми і методи уникнення кадрового колапсу в системі охорони здоров"я // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 29-32
1574527
  Зубалій М.Д. Форми і методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни : метод. рекомендації / М.Д. Зубалій, О.І. Остапенко, М.В. Тимчик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 71, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 62-64. – ISBN 978-966-189-482-1
1574528
  Варга Н.І. Форми і методи формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищої школи США в магістратурі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 33-38. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Проаналізовано специфіку формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищої школи в магістратурі США. Обгрунтовано, що особливістю американської вищої школи є її гнучкість, диференціація та індивідуалізація, застосування широкого ...
1574529
  Черкашин О.В. Форми і методи формування протипожежних знань у молодших школярів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 242-247. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1574530
  Капелюшний В.П. Форми і напрями соціальної підтримки населення Поділля за доби Директорії (1918-1920 рр.) / В.П. Капелюшний, Т.М. Байлема // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 66-73. – ISBN 978-966-581-772-1
1574531
  Щербань О. Форми і призначення глиняних друшляків у культурі харчування українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 101-107. – ISSN 0130-6936
1574532
  Котик О. Форми і способи захисту прав іноземних інвесторів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1574533
  Печенюк І.С. Форми і способи партизанської боротьби на тилових комунікаціях противника (1942-1944 рр.) / І.С. Печенюк, С.М. Ткаченко // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 191-200
1574534
  Кочур Ю.Г. Форми і типи венчурних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 162-169. – ISSN 1993-6788
1574535
  Гавриленко Є.В. Форми і функції гри в автобіографічній прозі Стендаля // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 191-197. – ISSN 978-966-551-401-5
1574536
  Рижова І.С. Форми і функції дизайну // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 73-86
1574537
  Вишневська І.Г. Форми і функції стратегії стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 7-11. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1574538
  Борисюк І.В. Форми і функції українського спонтанного мовлення / І.В. Борисюк. – К, 1990. – 200с.
1574539
  Стрельчук Г.П. Форми іменника в рукописних пам"ятках XVII - XVIII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  На основі аналізу інтермедій XVII - XVIII ст. фіксується чітко сформована система словозміни іменника, в основному наближена до норм сучасної української літературної мови.
1574540
  Александрова М.О. Форми інтеграції України в міжнародне фінансове середовище // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 62-65.
1574541
  Алексєєва Н.С. Форми інтермедіальності в романах М. Булгакова "Майстер та Маргарита" та Б. Пастернака "Доктор Живаго" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 9-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 84). – ISSN 2227-1864


  В работе анализируются такие формы интермедиальности, как театральность и карнавальность, в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Б. Пастернака "Доктор Живаго", при этом интермедиальность рассматривается как вид интердискурсивности. Театральность ...
1574542
  Ніколаєнко О. Форми інтертекстуальності в романі О.С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 93-101. – ISBN 978-966-171-392-4
1574543
  Пашняк Т.Г. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Пашняк Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. + Додатки: л.188-201. – Бібліогр.: л.169-187
1574544
  Пашняк Т.Г. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Пашняк Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1574545
  Пархоменко І.В. Форми історико-краєзнавчої роботи у закладах позашкільної освіти УРСР // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 162-164. – ISBN 978-966-698-283-7
1574546
  Веклич В. Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 10-13
1574547
  Супричов Олексій Форми й методи роботи вчителя на факультативних заняттях з географії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-41 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1574548
  Дівак В.В. Форми й основні етапи сепаратистських рухів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 648-654. – ISSN 1563-3349
1574549
  Денисова Д.О. Форми каузальної участі міжнародних міжурядових організацій у порушенні прав людини // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 490-495. – ISSN 1563-3349
1574550
  Мордвінцев В.М. Форми класової боротьби селян Києво-Печерської лаври у XVIII столітті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 65-70. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
1574551
  Мордвінцев В.М. Форми класової боротьби селян Києво-Печерської лаври у ХVІІІ столітті // Вісник Київського університету. Історичні науки. – Київ, 1979. – Вип. 21.
1574552
  Хмельовська О.Ю. Форми книжкової виставкової діяльності в Україні у ХХ ст. // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 226-236. – ISSN 0554-4866
1574553
  Щерба Любов Форми колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 51-56
1574554
  Кусій С.М. Форми коливань та фазові відхилення на прикладі задачі про балку // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 59-62
1574555
  Мануйлова К.І. Форми комунальних рухів у середньовічних містах // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 40-43. – ISBN 978-617-7090-41-9
1574556
  Бабенко К. Форми конституційного контролю і гарантії стабільності системи конституційного регулювання в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 123-129
1574557
   Форми контролю в медичному ВНЗ України: старий - новий усний іспит / І.Ф. Бєленічев, Н.В. Бухтіярова, С.В. Горбачова, І.Б. Самура // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 22-25. – ISSN 1681-2751
1574558
  Музичук О.М. Форми контролю за діяльністю правоохоронних органів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 41-48. – ISSN 2227-796X


  Формулюється поняття форм контролю за діяльністю правоохоронних органів, визначається їх система, особливості та практично значимі критерії класифікації. The author formulates the concept of control forms after activity of law enforcement agencies, ...
1574559
  Українська Л.О. Форми коопераційного співробітництва підприємств у міжнародних економічних відносинах / Л.О. Українська, В.М. Соболев // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 5-10. – ISSN 1683-1942


  Уточнено підхід до визначення суті міжнародного коопераційного співробітництва на основі узагальнення комплексу відносин між підприємствами.
1574560
  Версаль Н. Форми кредиту: сучасні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дискусійні питання щодо класифікації форм кредиту відповідно до сучасних реалій. This article is dedicated to the complicated problems of classification the credit forms in correspondence to the realities.
1574561
  Білас О.Л. Форми культурного життя українців у Німеччині та Австрії (1939-1955) : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Білас О.Л. ; Львів. нац. музична акад. ім. Лисенка. – Львів, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1574562
  Талан В. Форми лібералізації технологічної співпраці та кількісно-якісна оцінка їхньої ефективності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 97-99
1574563
  Трачук Л. Форми масового електронного бібліографичного інформування споживачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – C. 149-157
1574564
  Чернявський А. Форми матеріальної міжнародно-правової відповідальності за забруднення поверхневих вод // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 29-33.
1574565
  Мельник Р.С. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 109-123. – ISSN 2227-796X


  У статті зроблено спробу проаналізувати через призму положень ст. 39 Конституції України, вітчизняної та європейської судової практики, а також напрацювань вчених-правознавців усі можливі форми мирних зібрань. Автором виділено та визначено особливості ...
1574566
  Мельник Р. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1574567
  Мельник Р. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 3). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1574568
  Жежеря В.А. Форми міграції алюмінію у воді Запорізького водосховища / В.А. Жежеря, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 103-111 : Рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв
1574569
  Петрук О.М. Форми міжнародних розрахунків підприємств: організаційні та нормативні передумови обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 273-280. – Бібліогр.: на 24 пункта. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1574570
  Баженова Г. Форми міжнародної співпраці істориків Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (на прикладі Університету Св. Володимира) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 168-171.
1574571
  Індиченко Г. Форми мотивації молодих учених: досвід Нідерландської Королівської академії наук та мистецтв // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С.291-299
1574572
  Будяченко О.М. Форми набуття іноземними інвесторами прав на землю в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 397-403. – ISSN 1563-3349
1574573
  Клещевников Андрій Форми навчального процесу з функціонльного навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 24
1574574
   Форми навчання в школі. – К., 1992. – 160с.
1574575
   Форми навчання у сучасних вищих медичних школах / А.А. Капустянська, Н.В. Моісєєва, А.В. Вахненко, М.О. Рум"янцева, Г.Ю. Островська // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 198-201. – ISSN 2079-8334
1574576
  Шило Форми нагромадження капіталу в інноваційній сфері економіки / Шило, А.Л. Бітова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 91-95. – (Економічні науки)
1574577
  Бесчастний В.М. Форми наукового забезпечення протидії злочинності // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 92-99. – ISSN 2524-0064
1574578
  Слободчикова Ю.В. Форми недобросовісної конкуренції і методи її регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 92-94.
1574579
  Невідомий В.І. Форми незалежності органів державного фінансового контролю та їх співробітників // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 489-492. – ISBN 966-660-151-6
1574580
  Алещенко Л. Форми некровної спорідненості в українській чарівній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 18-28
1574581
  Новикова А.Е. Форми непосредственного осуществления населением местного самоуправления как источник самоорганизационного потенциала местного сообщества // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 46-58. – ISSN 1812-8696
1574582
  Лавренов Д.А. Форми непрямого політичного лобіювання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 376-379
1574583
  Губанов В.О. Форми нормальних коливань молекул та іонів X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 6] і X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 7] з симетрією 3[з верхньою рисочкою] m / В.О. Губанов, А.П. Науменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 331-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  З використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань молекул і іонів X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 6] та X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 7] ...
1574584
  Чехоцька О. Форми нормальних коливань нехіральних одностінних вуглецевих нанотрубок / О. Чехоцька, В. Федорович, А. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-65. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Із використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань нехіральних (зигзаг та крісельних) одностінних вуглецевих нанотрубок та проведено їх ...
1574585
  Губанов В.О. Форми нормальних коливань пірамідальної молекули XY3 / В.О. Губанов, А.П. Науменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 342-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З урахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань пірамідальтної молекули або іона XY[нижній індекс 3] при розділенні коливань симетрій А[нижній індекс 1] та Е на квазівалентні та ...
1574586
  Науменко А.П. Форми нормальних коливань плоских молекул та іонів XY[нижній індекс 3] // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 402-408. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань плоских молекул і іонів XY[нижній індекс 3]. При цьому форми невироджених коливань практично ...
1574587
  Чуканова С. Форми організації бібліотечної освіти у США: чи є перспективи у дистанційної освіти? // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 232. – C. 580-590. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1574588
  Яценко Володимир Форми організації додаткової допрофільної географічної підготовки учнів : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 40-43. – Бібліогр.: 8 назв
1574589
  Юрійчук Н. Форми організації навчальної діяльності студентів з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5 (83). – С. 29-33
1574590
  Кліщ Г.І. Форми організації навчання у медичних університетах Австрії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 56-59. – ISSN 1681-2751
1574591
  Кобюк Ю. Форми організації професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів в університетах Австралії // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 129-131. – ISBN 978-966-698-271-4
1574592
  Бостан С.К. Форми організації публічної влади в контексті модернизації Конституції України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 4-9
1574593
  Марушкевич А.А. Форми організації та методи контролю, шляхи удосконалення / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 223-229. – ISBN 978-966-439-865-4
1574594
  Марушкевич А.А. Форми організації та методи навчання у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 173-175. – ISBN 978-966-439-865-4
1574595
  Тихомирова Є. Форми осмислення глобалізаційних процесів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 220-226. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1574596
  Рубан Катерина Форми оцінювання знань і умінь учнів під час вивчення теми "населення світу", 10 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-21 : Схеми
1574597
  Дородний П.Г. Форми парламентського контролю у державах з парламентською формою державного правління // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 112-119.
1574598
  Зубенко Г.В. Форми парламентської відповідальності члена уряду: порівняльно правовий аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 49-54. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
1574599
  Магомедова А.М. Форми партнерських відносин між суб"єктами господарювання у сфері виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 288-295
1574600
  Гончар О. Форми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 49-54. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано педагогічну категорію "форма організації навчальної роботи", розкрито сутність поняття "форми педагогічної взаємодії". Обгрунтовано визначення поняття "форма навчальної взаємодії" через механізм протікання комунікативного акту, згідно з ...
1574601
  Сігал М.В. Форми передачі внутрішнього мовлення в художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 320-330. – Бібліогр.: 14 назв.
1574602
  Пономаренко Н.Г. Форми підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 126-130. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1574603
  Москаленко І.В. Форми підприємництва в аграрному секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розвиток підприємництва в аграрному секторі України. Розкрито протиріччя цього розвитку та визначено конкретні засоби їх розв"язання.
1574604
  Божидарнік Т. Форми підприємництва в молокопродуктовому підкомплексі: проблеми інституціоналізації та перспективи інтеграції : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 42-45 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1574605
  Болокан І.В. Форми поведінки при використанні прав, наданих адміністративно-правовими нормами // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 52-57. – ISBN 978-617-7096-88-6
1574606
  Дмітрієв М.І. Форми поверхні України, витворені безпосередньо льодовиком / М.І. Дмітрієв; Всеукраїнська АН. – 1931. – Харків : Радянська школа
Том 1 : Збірник пам"яті академіка Тутковського П.А. – 1931. – 168с. – Библиогр.: с.161-168
1574607
  Тараненко К.Ю. Форми податково-правового патерналізму у податковому законодавстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 99-108. – ISSN 2308-9636
1574608
  Бобровник С.В. Форми подолання правових конфліктів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 15-18. – ISBN 966-660-151-6
1574609
  Бортніков В. Форми політичного протесту та самоорганізації громадян на Волині в умовах революції гідності // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 154-162. – ISSN 2312-8933
1574610
  Кононенко С.В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин : монографія / Сергій Кононенко ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України". – Київ : [б. в.], 2012. – 900 с. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 895-897 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-6197-6
1574611
  Шпорт Г. Форми поселення, садиба та житло українців Тоболо-Іртишського межиріччя наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 292-301. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1574612
  Спасибо-Фатєєва Форми права власності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 145-154. – ISSN 1993-0909
1574613
  Поліщук Л. Форми права власності за законодавством України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 13-15
1574614
  Палеха Р.Р. Форми права с позиции интегративной концепции правопонимания // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
1574615
  Чабан О.М. Форми права, що регулюють міжнародні приватні відносини // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 176-181
1574616
  Алєксєєнко І.Г. Форми правління в європейських країнах: шлях до уніфікації монархії та республіки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 662-668. – ISSN 1563-3349
1574617
  Ніколаєнко Н.В. Форми правління в умовах конституціоналізму: історична ретроспектива та сучасний стан // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 2220-1394
1574618
  Їжак О.І. Форми правління і розподіл повноважень у сфері національної безпеки: європейський досвід і перспективи для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 211-217.
1574619
  Їжак Олексій Іванович Форми правління і розподіл повноважень у сфері національної безпеки: європейський досвід і перспективи для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 211-217
1574620
  Зінченко О.В. Форми правління карликових держав Європи (порівняльний аналіз) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 99-113. – ISSN 1993-0909
1574621
  Зайцева А.В. Форми правового регулювання дитячого мовлення: світовий досвід // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – C. 213-222. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1574622
  Ромащенко І. Форми практичних завдань у юридичній освіті України // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 125-132. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "Підготовка фахівця-юриста має носити не лише теоретичний, але і практичний характер,з тією метою, щоб за результатами отримання вищої юридичної освіти фахівець міг ефективно використовувати набуті знання на практиці."
1574623
  Руденко М. Форми представництва прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-106.
1574624
  Дунас Т. Форми представництва прокурора в цивільному процесі / Т. Дунас, М. Руденко // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 47-54.
1574625
  Базов В. Форми провадження в адміністративному судочинстві: питання визначення та класифікації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 353-361. – ISSN 0132-1331
1574626
  Ільчук П.Г. Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств і їхній вплив на фінансові результати діяльності та рівень інтернаціоналізації // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 179-187. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1574627
  Захарченко В.І. Форми просторової організації економіки: типологія та особливості розвитку (український контекст) / В.І. Захарченко, С.В. Захарченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 2 (114). – С. 57-69 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
1574628
  Фащевська О.М. Форми просторової організації промисловості і землекористування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-33.
1574629
  Федик Л.Б. Форми протидії молодіжному субкультурному руху в СРСР у 1940-1960-х рр.: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 99-109. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1574630
  Мота А.Ф. Форми профілактики нелегальної міграції органами державної прикордонної служби України (адміністративно-правовий аспект) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 79-87. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1574631
  Гюнтер Меркер Форми прояву глобалізації в промислово розвинутих країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 131-139
1574632
  Петренко О.О. Форми прояву глобальних фінансових дисбалансів в процесі еволюції фінансової глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 224-232. – ISSN 1729-7036
1574633
  Бурдоносова М.А. Форми прояву правового ідеалізму в сучасному українському суспільстві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 290-296. – ISSN 2306-9082
1574634
  Батрименко В.В. Форми прояву транснаціоналізації банківської діяльності в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 114-120


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів транснаціоналізації банківського сектору України в умовах глобальної фінансової нестабільності.
1574635
  Білан В. Форми психолого-педагогічної підтримки батьків дітей з особливими освітніми потребами / В. Білан, М. Лемещук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 13-25. – ISSN 2307-4906
1574636
  Іголкін І.В. Форми публічно-приватного партнерства на місцевому рівні: сутність і протиріччя // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 36-46
1574637
  Богданець А.В. Форми публічного управління підготовкою юристів у закладах вищої освіти України: теоретико-правові аспекти // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – С. 129-139. – ISSN 2412-8465
1574638
  Волкодаева Н.А. Форми реализации законодательной инициативы // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 95-97. – ISSN 1684-2618
1574639
  Зохрабян Р.П. Форми реализации права народов на смоопределение в международном праве и доктрине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 75-87. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1574640
  Стояновський А.Р. Форми реалізації в Україні інноваційної діяльності та основні напрями її державної підтримки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 167-173. – ISSN 0321-0499
1574641
  Бевзенко В. Форми реалізації владних повноважень Президента України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-49.
1574642
  Ганжа Н.В. Форми реалізації Закону України "Про регламент Верховної Ради України" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1574643
  Козлов В.І. Форми реалізації колективних політичних прав і свобод громадян України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 45-50. – ISSN 0201-7245
1574644
  Тернавська В. Форми реалізації конституційно-правової політики: теоретико-методологічний аналіз // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 71-75. – ISSN 2524-0129
1574645
  Білоскурська О.В. Форми реалізації конституційного обов"язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 20-23.
1574646
  Андрєєв А.В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрєєв Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1574647
  Андрєєв А.В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрєєв Андрій Васильович ; М-во внутрішніх справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 221 л. – Додатки: л. 215-221. – Бібліогр.: л. 176-214
1574648
  Крупчан О.Д. Форми реалізації народного суверенітету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 67-69. – (Серія права ; № 14)


  В статье раскрыты две основные формы реализации народного суверенитета в социалистическом обществе. Показана взаимосвязь форм реализации народного суверенитета и политической организации общества. Освещен вопрос соотношения суверенитета народа и ...
1574649
  Севрюков В.В. Форми реалізації прав корінних народів та національних меншин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 176-181. – ISSN 1563-3349
1574650
  Єрьоменко В.В. Форми реалізації права на працю у трудовому праві / В.В. Єрьоменко, І.П. Гоцкалюк // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 35-46. – ISSN 2311-4894
1574651
  Смук М.М. Форми реалізації права народної законодавчої ініціативи за конституційним законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 42-46. – ISSN 2312-1831
1574652
  Блажієвська А. Форми реалізації правоохоронних функцій держави // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 13-15
1574653
  Козловська Г.Б. Форми реалізації прагматичного аспекта інформування в газетному повідомленні про погоду // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 230-235. – ISBN 966-581-388-9
1574654
  Торяник О.Ю. Форми реалізації представницької функції прокурором // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 275-277. – ISBN 978-617-7096-97-8
1574655
  Марченко В.М. Форми реалізації соціальної відповідальності в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 25-32. – ISSN 2310-5534
1574656
  Кравченко О.А. Форми реалізації спеціальних знань у кримінально-процесуальній діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 112-114. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1574657
  Ковшова І.О. Форми реалізації сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 174-180. – ISSN 2309-1533
1574658
  Корнелюк О.А. Форми реалізації транскордонного співробітництва в Європейському Союзі / О.А. Корнелюк, Ю.І. Завадська, Р.В. Чапко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 12-18. – ISSN 2309-1533
1574659
  Корчак Н.М. Форми реалізації юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.29-34. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1574660
  Крутікова Н.Є. Форми реалізму в східнослов"янських літературах другої половини ХІХ -- початку ХХ століття / Н.Є. Крутікова, Д.В. Чалий. – Київ, 1968. – 32с.
1574661
  Светлицкий И.С. Форми регулирования накопления в условиях многоукладной экономики переходного периода : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Светлицкий И. С.; БГУ. – Минск, 1979. – 21л.
1574662
  Мішак В. Форми релігійної освіти в австрійській школі у післявоєнний період (1945-1975 рр.) // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 28-35
1574663
  Третяк В.І. Форми релятивістичної лагранжевої динаміки / Володимир Третяк ; НАН України ; Ін-т фізики конденсованих систем. – Київ : Наукова думка, 2011. – 280 с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 258-276. – ISBN 978-966-00-1132-8
1574664
  Толчеєва Т.С. Форми репрезентації етномовної свідомості в різних лінгвокультурах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 513-515. – ISBN 978-966-8904-46-2
1574665
  Журавель І. Форми рецепції англомовної літератури на сторінках "Всесвіту" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.57-63.
1574666
  Грицик Л. Форми рецепції в літературі: "Орися", "Магомет і Хадиза" П. Куліша // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 129-135. – ISBN 978-966-374-533-6
1574667
  Заліток Л. Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 70-80
1574668
  Задоражня Г.В. Форми роботи постійних комісій місцевих рад: теоретично - практичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 66-72.
1574669
  Ільяшенко В.А. Форми роботи постійних комісій органів місцевого самоврядування України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 115-120. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1574670
  Дячук Л. Форми розлучення у римському та ранньовізантійському праві: термінологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-115. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються дискусійні проблеми походження та застосування понять divortium і repudium в контексті споріднених юридичних термінів та в умовах античної (римської) і християнської (греко-римської) правових парадигм. В статье исследуются ...
1574671
  Безклубий І.А. Форми розрахунків // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 955-960. – ISBN 978-966-667-341-4
1574672
  Шлемкевич М. Форми руїни // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 183-198
1574673
  Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-34.
1574674
  Гергуль С.М. Форми самоосвітньої діяльності вчителя у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 71-75. – (Педагогічні науки)
1574675
  Пастух Б. Форми свободи у драматургії Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 16-21. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено форми свободи у драмах Лесі Українки. Простежено, як поетеса подає Національну, соціальну та творчу свободу у своїх творах. Поставлено акцент на тяглості цих тем у драматургічній спадщині письменниці. Розглянуто роль Лесі Українки в ...
1574676
  Лазаренко В. Форми селянського землекористування на Північному Лівобережжі України у 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.53-63
1574677
  Крижко О.А. Форми семантичного перетворення зоонімного компонента у фразеологізмах української мови // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 74-77
1574678
  Решетник М.Д. Форми символічні // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 654-655. – ISBN 966-316-069-1
1574679
  Шаповаленко Н.М. Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах Івана Багряного : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Шаповаленко Н.М.; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Кафедра журналістики. – Одеса, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 172-187
1574680
  Шаповаленко Н.М. Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах Івана Багряного : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Шаповаленко Н.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1574681
  Сайнецький О.П. Форми системтизації соціального законодавства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Сайнецький Олег Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1574682
  Соловей Л.А. Форми соціального примусу та експлуатації інтелектуальної власності / Л.А. Соловей, І.В. Черноморденко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1574683
  Качур В. Форми союзу чоловіка і жінки у сімейно-шлюбних відносинах Стародавнього Риму // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61
1574684
  Прут М.О. Форми співпраці банків та страхових компаній у рамках концепції bancassurans // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 241-245


  Стаття розкриває сутність та механізми співпраці банківських та страхових організацій. Досліджено форми кооперації банків і страхових компаній, їх особливості, переваги та недоліки. Висвітлено проблеми і перспективи співпраці банків і страхових ...
1574685
  Жаровська Г.П. Форми співучасті в кримінальному праві України: проблеми диференціації // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.96-101. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1574686
  Івончак П. Форми Степана Руданського 50-х років XIX століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 117-120. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1574687
  Виткалов С. Форми стимулювання професійного становлення молоді: досвід кафедри культурології та музеєзнавства рівненського державного гуманітарного університету / С. Виткалов, В. Виткалов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 65-69. – ISSN 1682-2366
1574688
  Гаджиєв В.В. Форми стратегічної взаємодії у теоретико-ігровій семантиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 121-123
1574689
  Лобова О.М. Форми страхового захисту підприємницької діяльностіФорми страхового захисту підприємницької діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 260-266


  У статті розглядається економічна сутність страхового захисту підприємств. Наводиться класифікація ризиків підприємницької діяльності. Досліджуються форми страхового захисту суб"єктів господарювання на основі управління підприємницьким ризиком.
1574690
  Бондаренко О.В. Форми суб"єктивної оцінки прислівників та їх роль в інфраструктурі простого речення // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 9-11


  У статті розкрито роль суфіксів об"єктивної оцінки прислівників в інфраструктурі простого речення.
1574691
  Назарець В. Форми суб"єктного вияву образу автора в адресованій ліриці Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 132-140. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1574692
  Апанасенко К.І. Форми субсидування (державної підтримки) окремих галузей економіки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 123-132
1574693
  Громовий О. Форми судового провадження: позовне, спрощене, наказне / О. Громовий, О. Рубля // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 26-27


  Нові редакції процесуальних кодексів містять чимало цікавих новинок. Деякі з них є зовсім новими процесуальними інститутами, інші - це вдосконалені конструкції, що діяли раніше. Також це стосується форм господарського, цивільного та адміністративного ...
1574694
  Васьковський О.В. Форми судового процесу за новим Господарським процесуальним кодексом України в справах про банкрутство // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 105-108. – ISBN 978-617-7096-97-8
1574695
  Онишко О.Б. Форми та види заповітів на територіях південних воєводств Польщі (1918-1939 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 36-44. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1574696
  Омельченко С. Форми та види корупції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 331-336. – ISSN 1026-9932
1574697
  Скулиш Євген Форми та види корупції: проблеми класифікації / Скулиш Євген, Міняйло Ніна // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 93-100
1574698
  Івашков Ю.Б. Форми та види оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (61). – C. 56-61. – ISSN 2078-7480
1574699
  Биконя О.П. Форми та види самостійної позааудиторної роботи з англійської мови в економічному вищому навчальному закладі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 90-93
1574700
  Луцький Р.П. Форми та джерела виразу позитивного права (теоретико-правовий аспект) // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 21-24
1574701
  Забіяка І. Форми та засоби творення авангардного міфу в українській та чеській літературах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 147-153


  У статті йдеться про авангардні міфи, створені у чеській та українській літературах. Подано визначення сучасного міфу, його ознаки. Виокремлено три форми створення міфів: реальний, теоретичний і практичний. Спроектовано ці форми на авангардні міфи ...
1574702
  Косінов С. Форми та інструменти громадського контролю // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 320-330. – ISSN 1026-9932
1574703
  Олійник П.М. Форми та методи активного навчання при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і крітерії їх вибору // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.61-72.
1574704
  Марков В.В. Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВ // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 6-14. – ISSN 1727-1584
1574705
  Мацевко-Бекерська Форми та методи вивчення світової літератури у нейро-лінгвістичній парадигмі // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 77-95
1574706
  Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-49. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1574707
  Сеньків М. Форми та методи експлуатації колгоспного селянства західного регіону України (кінець 40 - початок 50-х рр. ХХ ст.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 47-57. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1574708
  Чорномаз О.Б. Форми та методи забезпечення пасажирських перевезень на залізничному транспорті // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 28-33
1574709
  Сліпенко В. Форми та методи забезпечення розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді в закладах середньої освіти США. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 13-22. – ISSN 2312-5993
1574710
  Гурська Г. Форми та методи здійснення екологічного аудиту в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 133-136
1574711
  Гаврилюк Л. Форми та методи науково-дослідницької діяльності студентів засобами іноземної мови та їх вплив на навчально-виховний процес // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 33-37. – ISSN 1562-529Х
1574712
  Яцино О . Форми та методи підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу збройних сил США // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 231-240. – ISSN 2617-1775
1574713
  Танько А. Форми та методи підготовки працівників Національної поліції України до реалізації державної правоохоронної політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 107-115. – ISSN 2663-5313
1574714
  Мельниченко Р. Форми та методи податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Присвячено дослідженню сутності форм і методів трансфертного ціноутворення в Україні. Детально проаналізовано процесуальний порядок реалізації контролюючими органами форм і методів податкового контролю трансфертного ціноутворення. Проведено ...
1574715
  Шевчук О.А. Форми та методи податкового контролю: світовий досвід та українська практика // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 73-76. – ISSN 1728-6220
1574716
  Роїк Ю. Форми та методи професійного навчання з етнодизайну кераміки художників декоративно-прикладного мистецтва / Ю. Роїк, А. Руденченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1574717
  Пількевич В. Форми та методи управління державним майном: адміністративно-правові аспекти // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-57.
1574718
  Лазуткіна Ю.Л. Форми та методи фахової підготовки студентів у процесі самостійної роботи на уроках з англійської мови // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 263-270. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядаються методи самостійної роботи студентів при вивчені іноземної мови, її види та форми. Проаналізовано підходи до організації самостійної діяльності студентів у сучасних умовах. Розкрито ключові складники впливу на покращення ...
1574719
  Стащук О. Форми та методи фінансування будівництва житла: характеристика та перспективи застосування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 99-107 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1574720
  Безлюдна В. Форми та методи формування національної ідентичності студентської молоді в позааудиторній роботі / В. Безлюдна, В. Мартинюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
1574721
  Чужданова М.В. Форми та напрямки сучасних міграційних процесів - понятійний апарат // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 120-123
1574722
  Скляр І.О. Форми та прийоми вираження авторської психологічної оповіді (на матеріалі художньої творчості Валер"яна Підмогильного) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 369-376
1574723
  Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 л. – Бібліогр.: л. 205-222
1574724
  Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1574725
  Лисиченко В.К. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями : наук.-практ. посібник / В.К. Лисиченко, Р.М. Шехавцов. – Київ : Атіка, 2009. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-338-0
1574726
  Корж Є.М. Форми та способи реалізації інформаційної функції права в діяльності органів державної влади: український і зарубіжний досвід // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 150-154. – ISBN 966-7196-06-2
1574727
  Севрук О. Форми та функції суржику в сучасній українській літературі (на прикладі аналізу романів Московіада Юрія Андруховича та Шахмати для дибілів Михайла Бриниха) // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1574728
  Златогорська Л. Форми трагізму в драмі Лесі Українки "Камінний господар" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 122-134. – ISSN 2304-9383
1574729
  Златогорська Л. Форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 28-41. – ISSN 0236-1477


  Авторка осмислює форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар". Дослідницька увага зосереджена переважно на особливостях творення трагічних характерів образів-персонажів крізь призму філософії екзистенціалізму The article focuses on ...
1574730
  Бушко А. Форми трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-66. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені способи трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств. У роботі розвинені погляди японських вчених I. O. Nonaka та H. Takeuchi, які піонерським способом описали процес трансмісії знань у межах організації. Була звернена ...
1574731
  Чубоха Надія Федорівна Форми трудового права України: сутніть, класифікація, тенденції розвитку : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Чубоха Н.Ф.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 204с. – Бібліогр.: л. 184-204
1574732
  Чубоха Надія Федорівна Форми трудового права України: сутніть, класифікація, тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Чубоха Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1574733
  Рибалка Н.О. Форми управління в органах прокуратури України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 341-348. – ISSN 2078-3566
1574734
  Єфремов С. Форми участі в організованій злочинній діяльностію Їх відображення у Кримінальному кодексі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.53-58
1574735
  Манжола П.Г. Форми участі громадськості у діяльності органів влади та прийнятті політичних рішень // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 13-18.
1574736
  Кравчук І. Форми участі громадськості у процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (9). – С. 11-15.
1574737
  Євгеньєва А.М. Форми участі громадськості у процесі законотворення, їх система та класифікація // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 29-31.
1574738
  Овсянникова Я. Форми участі держави у проектному фінансуванні на основі розвитку державно-приватного партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, особливості та моделі державно-приватного партнерства, обгрунтовано необхідність розвитку та впровадження державно-приватного партнерства у вітчизняну економіку на основі аналізу зарубіжного досвіду. Рассмотрено сущность, ...
1574739
  Хомишин І.Ю. Форми участі ОВС та громадських формувань органів місцевого самоврядування в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 179-187. – (Юридична ; Вип. 1)
1574740
  Новик Н. Форми участі органів опіки і піклування в цивільному процесі України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 248-255. – ISSN 1561-4999


  Стаття присвячена формам участі органів опіки і піклування, доведенню необхідності виділення форм участі органів опіки і піклування. З"ясовано найбільш проблемні моменти форм участі органів опіки і піклування в цивільному процесі. Статья посвящена ...
1574741
  Павлов В. Форми участі прокурора у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 424-426. – ISBN 978-617-7069-17-0
1574742
  Хмара М.П. Форми участі України в інтеграційних процесах ЄврАзЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 83-85. – ISSN 2308-6912


  Євразійське економічне співтовариство – відкрита організація, учасники якої поставили перед собою мету реального підвищення рівня життя своїх народів при ефективному використанні економічних потенціалів держав-учасниць. Eurasian Economic Community an ...
1574743
  Бедрій М. Форми фіксації українського звичаєвого права: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 63-73. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1574744
  Савелко Т.В. Форми фінансового регулювання банківської діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 74-76
1574745
  Юрченко О.Б. Форми фінансової звітності у державному секторі економіки та загальні засади їх формування // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 101-104. – ISBN 978-9934-571-51-0
1574746
  Листопад О.В. Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів: зарубіжний досвід // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 101-110. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Представлены рекомендации по использованию зарубежного опыта финансирования инновационных образовательных проектов в Украине.
1574747
  Звєгинцова М.Е. Форми функціонування медійного суб"єкта (на прикладі журналістської та літературної діяльності О. Дроздова) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 154-159. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто форми медійного суб"єкта на прикладі персони Остапа Дроздова. Показано збіг мотивів журналістських і художніх текстів автора. Проаналізовано жанрові відмінності літературних текстів автора від журналістських. Виявлено належність обох ...
1574748
  Крюченко Н.О. Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів / Н.О. Крюченко, Е.Я. Жовинський, О.А. Андрієвська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0204-3548
1574749
  Легкий М.З. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка / М.З. Легкий; Відп. ред. Л.П. Бондар;Львівське від.Ін-ту літератури НАНУ. – Львів, 1999. – 160с. – (Франкознавча серія ; Вип. 2.). – ISBN 966-02-0996-7
1574750
  Брацка М. Форми художньої пам"яті в історичних романах Міхала Грабовського і Пантелеймона Куліша // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-261. – ISSN 2075-437X


  Польський і український романтики - Міхал Ґрабовський і Пантелеймон Куліш - у своїй історичній прозі здійснюють спробу зберегти фундамент людської особистості - її пам"ять, насамперед культурну та історичну. Художня пам"ять отримує різні форми: ...
1574751
  Гребенюк Т. Форми художньої умовності у прозі Галини Пагутяк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  Розглядаються різновиди художньої у мовності у творчості Г. Пагутяк і їхнє значення, що полягає у глибинному розкритті духовного світу героїв, спиняється на проблемі читацької рецепції
1574752
  Кухарєв О.Є. Форми цивільно-правової відповідальності у сфері спадкового права // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 115-119
1574753
  Назаренко І.О. Форми часу і простору в романі про митця (В.Підмогтльний "Місто") // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 34-41. – (Філологія. Журналістика ; Т. 2, № 2). – ISBN 966-8117-06-9. – ISSN 1992-2531
1574754
  Срібна М.А. Форми шефської роботи Українського Червоного Хреста в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 79-87. – ISSN 0320-9466
1574755
  Соловйова Ю. Форми, види та методи податкового контролю // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 169-176
1574756
  Воропаєва Т. Форми, засади й механізми спільнотного згуртування українців // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 111-117. – ISBN 966-7060-92-6
1574757
  Зарічна І. Форми, методи і засоби навчання математики в єзуїтських колегіях в ХVII cт. (на прикладі Львівської єзуїтської колегії) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 45-51.
1574758
  Щербань І.О. Форми, методи і структури антикризового управління посередницькими організаціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 143-150. – ISSN 1993-6788
1574759
  Гладій С.П. Форми, методи та інструменти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто методологічні аспекти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Проаналізовано основні показники інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні. Сформульовано пропозиції щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності ...
1574760
  Корнєєва Ю.В. Форми, методи та інструменти мобілізації фінансових ресурсів державними корпораціями: досвід розвинутих країн та уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 129. – С. 131-146. – ISSN 2308-6912


  Для підвищення конкурентоспроможності підприємств з державною формою власності на національному та міжнародних ринках надзвичайно важливим питанням є доступ до дешевих та швидких форм мобілізації фінансових ресурсів. Основою ефективної реалізації ...
1574761
  Прокопенко І. Форми, методи та прийоми організації фасилітаційної взаємодії // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 357-367. – ISSN 2077-1827
1574762
  Шконда В.В. Форми, методи та шляхи підвищення ефективності підготовки докторантів філософії (PhD) / В.В. Шконда, А.В. Кальянов // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 182-190
1574763
  Рябоконь Є.О. Формии спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1185-1187. – ISBN 978-966-667-341-4
1574764
  Панайотов А. Формиране на биологични понятия / А. Панайотов. – София, 1982. – 128с.
1574765
  Ваклинов О. Формиране на старо-българската култура VI - XI век / О. Ваклинов. – София, 1977. – 294 с.
1574766
  Грищенко Валентина Васильевна Формирвание и эволюция рельефа поверхности (1кО) щелочногалиодных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Грищенко Валентина Васильевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1982. – 18л.
1574767
  Гирфанова З.А. Формирвание норм русского литературного языка середины XVIII в. / З.А. Гирфанова. – Казань, 1986. – 133с.
1574768
  Эстевес Р Р.П. Формирвоание духовного мира нового человека в условиях строительства социализма на Кубе. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Эстевес Р.П.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 20л.
1574769
  Швец В.Г. Формирвоание и использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Швец В. Г.; КИНХ. – К., 1978. – 26л.
1574770
  Пивень Н.Ф. Формирвоание и становление Коммунистического союза молодежи Казахстана 1917-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Пивень Н.Ф.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 27л.
1574771
  Буева Л.П. Формирвоание индивидуального сознания в процессе перехода к коммунизму. / Л.П. Буева. – Москва, 1965. – 64 с.
1574772
  Сеницына А.И. Формирвоание навыков русской интонации в процессе изучения синтаксиса в киргизской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 731 / Сеницына А.И.; АПН СССР.Науч-исслед.ин-т препод.рус.яз.в нац.школе. – Фрунзе, 1972. – 24л.
1574773
  Данилюк Ирина Михайловна Формирвоание нравственных оценочных суждений у младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилюк Ирина Михайловна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1982. – 25л.
1574774
  Раимова Г.Г. Формирвоание нравтсенной ответственности личности в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Раимова Г.Г.; МГУ. – М, 1979. – 16л.
1574775
  Литвишков В.М. Формироание нравственной устойчивости в процессе перевоспитания несовершеннолетних правонарушительниц. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвишков В.М.; Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 15л.
1574776
  Сачко Н.Н. Формирование (производственных) навыков по обычной методике и по методике с обеспеченной обратной связью : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сачко Н. Н. ; МГУ , Филос. фак. , От-ние психологии. – Москва, 1965. – 28 с.
1574777
  Сетьков В.Ф. Формирование абстрактного элементарного объекта научной теории. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сетьков В.Ф.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1977. – 24л.
1574778
  Крюкова Н.И. Формирование активной жизненной позиции подростков в обучении на основе идей педагогики сотрудничества. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Крюкова Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1574779
  Костомарова М.А. Формирование активной поверхности катализатора в синтезе из окиси углерода и водяного пара : Автореф... канд .хим.наук: / Костомарова М. А.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1962. – 16л.
1574780
  Майборода В.К. Формирование активности и самостоятельности в процессе обучения у учащихся младшено подросткового возраста (на метр. уроков ист.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Майборода В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1574781
  Топольникова З.С. Формирование атеистической убежденности старшеклассников во внеучебной деятельности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Топольникова З.С.; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1980. – 22л.
1574782
  Тарасова Кира Владимировна Формирование восприятия музыкального ритма у детей дошкольного возраста : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Тарасова Кира Владимировна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1974. – 17л.
1574783
  Матасов Юрий Тимофеевич Формирование геометрических представлений у учащихся младщих классов вспомогательной школы (на материале планиметрии) : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.10 / Матасов Юрий Тимофеевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 20л.
1574784
  Киселева В.А. Формирование гидробиологического режима Усть-Каменогорского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева В.А.; АН Каз.ССР. Объединен. Учен. Совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
1574785
  Лебедева К.В. Формирование гидрохимических ореолов и потоков рассяния на малом Хингане и их поисковое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.13 / Лебедева К. В.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1574786
  Оленин О.Ф. Формирование готовности студентов музыкальных специализаций к эстетической оценке популярной эстрадной музыки : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Оленин О. Ф.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
1574787
  Крайнякова Э. Формирование гражданственности личности в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Крайнякова Э. ; МВ И ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
1574788
  Райкова Б.Г. Формирование грунтовых вод Тунджанско-Блатницкого междуречья Болгарии и вопросы их практического использования. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.06 / Райкова Б.Г.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.гор.ин-т. – Ленинград, 1974. – 26л.
1574789
  Сангинова М.С. Формирование гуманизма в коллективе узбекской многодетной семьи : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Сангинова М.С.; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1970. – 22л.
1574790
  Тимохин Б.И. Формирование гуманистических взглядов учащихся в процессе учебной и внеклассной работы по литературе : Автореф... канд. пед.наук: / Тимохин Б. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1574791
   Формирование гуманистических взглядов учащихся в процессе учебной и внеклассной работы по литературе : Автореф... канд. пед.наук: / Тимохин Б. Н,; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1969. – 23л.
1574792
  Карабанова Ольга Александровна Формирование действия графического воспроизведения плоского контура у старших дошкольников : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Карабанова Ольга Александровна; МГУ. – М., 1979. – 20л.
1574793
  Литовченко А.Ф. Формирование дождевого стока в бассейне р.Малой Алматинки. : Автореф... канд.геогр.наук: / Литовченко А.Ф.; Ташкент. гос.ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 22л.
1574794
  Светличный А. а. Формирование дождевого тока на горных водосборах Приморья : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Светличный А. а.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1977. – 25л.
1574795
  Просвиров Ю.В. Формирование донных сообществ песчаных грунтов в районе Севастополя (полевой эксперимент). : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Просвиров Ю.В.; АН УССР. Ин-т биологии Южных морей им. А.О.Ковалевской. – Севастополь, 1990. – 24л.
1574796
  Лавринайтис Т.Е. Формирование духовного мира личности молодого рабочего в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лавринайтис Т.Е.; БГУ. – Минск, 1980. – 19л.
1574797
  Чернусь Л.Т. Формирование духовного облика крестьянства в период строительства коммунизма. (На матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Чернусь Л.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Филос. фак-т. – Киев, 1970. – 24 с.
1574798
  Крутинь А.И. Формирование духовной культуры тружеников сельскохозяйственного производства в условиях совершенствования социализма (На матер. УкрССР) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Крутинь А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24л.
1574799
  Крутинь А.И. Формирование духовной культуры тружеников сельскохозяйственного производства в условиях совершенствования социализма (На матер. УкрССР) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Крутинь А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1574800
  Романовская Л.Н. Формирование духовных интересов советской молодежи : Автореф... канд. филос.наук: / Романовская Л. Н.; КГУ. – К., 1968. – 18л.
1574801
  Кунавина Г.С. Формирование железнодорожного пролетариата в Туркестане (1881-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кунавина Г.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 19л.
1574802
  Кудряков В.А. Формирование залежей нефти и газа как элементов природных водонапортных систем. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 00.17 / Кудряков В.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1972. – 60л. – Бібліогр.:с.58-60
1574803
  Николаева Э.И. Формирование знаний о Родине у учащихся 1-3.классов школ Узбекистана с русским языком обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Николаева Э. И.; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1972. – 29л.
1574804
  Турсунов Рузи Курбанович Формирование знаний учащихся восьмилетней школы о математических понятиях, суждениях и умозаключениях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Турсунов Рузи Курбанович; Научно-исслед. ин-т пед. УССР. – К., 1984. – 21л.
1574805
  Курдова Л.Г. Формирование зоопланктона и зообентоса тупиковых кубанских лиманов при использовании их как нагульные водоемы : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Курдова Л.Г.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 17л.
1574806
  Орипов М. Формирование и воспитание коммунистического отношения к труду у рабочего класса в процессе строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Орипов М. ; КГУ им.Тарас Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1574807
  Чинчараули М.Л. Формирование и использования общественных фондов потребления в условиях развитого социализма (на прим. Грузинской ССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чинчараули М.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 23л.
1574808
  Лукина И.С. Формирование и обработка радиометрических изображений подстилающей поверхности в КММВ-диапазоне для задач дистанционного зондирования. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13, 05.12.21 / Лукина И.С.; Харьков. гос. Акад. железнодорожного транспорта. – Харьков, 1994. – 26л.
1574809
  Кривец Е.В. Формирование и осуществление предвидения и цели (общесоциолог. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кривец Е.В.; АН УССР. Объед. совет ин-та филос. и ин-та гос. и права. – К., 1974. – 26л.
1574810
  Кривец Е.В. Формирование и осуществление предвидения и цели (общесоциологический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кривец Е.В.; АН УССР. Объед. совет ин-та философии и ин-та гос. и права. – К., 1974. – 25л.
1574811
  Тамм И.А. Формирование и перспективы развития аппарата управления местных советов Эстонской ССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Тамм И.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 40л.
1574812
  Прожогин М.В. Формирование и положение рабочих в сахарной промышленности Украины (вторая половина XIX века). : Автореф... канд. экон.наук: / Прожогин М.В.; Москов. фин. ин-т. – М., 1962. – 15л.
1574813
  Светличная И. а. Формирование и предвычисление притока ливневых вод на малых водосборах лесостепной и степной зон Украины и Молдавии : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Светличная И. а.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1984. – 16л.
1574814
  Корнеев К.Л. Формирование и развитие Калмыцкой социалистической нации : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Корнеев К.Л.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1574815
  Кожанчиков В.М. Формирование и развитие коллективизма -- принципа коммунистической нравственности. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кожанчиков В.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1964. – 22л.
1574816
  Утанов С. Формирование и развитие коммунистического отношения к труду у тружеников села (на материалах УзССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Утанов С.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 35л.
1574817
  Литвицкий В.А. Формирование и развитие межфакторной структурной связи социалиситического производтва. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Литвицкий В.А.; КГУ. – К, 1975. – 21л.
1574818
  Цховребов З.П. Формирование и развитие общественно-политической и философской мысли осетинского народа в дооктябрьский период : Автореф... докт.филос.наук: 09.00.03 / Цховребов З. П.; Ин-т фиос. и права АН Ар.ССР. – Тбилиси, 1979. – 52л.
1574819
  Хурелбатор Тургогтохын Формирование и развитие политической организации социалистического общества в МНР : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Хурелбатор Тургогтохын; МВ ССО АзССР. Азербайджанский гос. ун. – Баку, 1979. – 24л.
1574820
  Халилов Г.В. Формирование и развитие советской социалистической интеллигенции : Автореф... канд.филос.наук: / Халилов Г.В.; Ком.высш. и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1961. – 23л.
1574821
  Радюк Д.П. Формирование и развитие социалистических наций в СССР. : Автореф... Канд.филос.наук: / Радюк Д.П.; М-во высш.образования СССР.Белорус.гсо.ун-т. – Минск, 1954. – 19л.
1574822
  Цонков Г. Формирование и развитие социалистического быта : Автореф... докт. филос.наук: 620 / Цонков Г.; АОН при ЦК КПСС, Спец. сов. по филос. наукам. – М., 1971. – 45л. – Бібліогр.:с.44-45
1574823
  Чобанян О.С. Формирование и развитие субъективного фактора социалистической революции. (На опыте созревания Октябрьской революции). : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Чобанян О.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 22л.
1574824
  Равшанов П. Формирование и развитие узбекской советской десткой повести. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Равшанов П.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1973. – 20л.
1574825
  Зарембо-Гадзяцкий Формирование и распределение валового дохода. (На примере колхозов Волынской обл. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.094 / Зарембо-Гадзяцкий Ю.Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Южн. отд-ие Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и органи. – Киев, 1970. – 23л.
1574826
  Тестер Б.М. Формирование и распределение прибыли в сахарной промышленности в новых условиях работы предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Тестер Б. М.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1973. – 21л.
1574827
  Никулин В.И. Формирование и рациональное использование трудовых ресурсов в районах нового промышленного освоения (На матер. Тюмен. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Никулин В. И.; Иркут ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1574828
  Халзанов К.Х. Формирование и рост советской интеллигенции в автономных республиках Сибири. : Автореф... Канд.ист.наук: / Халзанов К.Х.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
1574829
  Носов В.Е. Формирование и рост советской интеллигенции в период завершения строительства социализма. (1945-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Носов В.Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского о-ва. – М., 1966. – 20л.
1574830
  Старцев В.И. Формирование и состав рабочей Красной гвардии Петрограда. : Автореф... Канд.ист.наук: / Старцев В.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 17л.
1574831
  Перебийнос Василий Васильевич Формирование и характеристики сильноточных разрядов с обратным током : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Перебийнос Василий Васильевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1574832
  Сау С. Формирование и эффективность функционирования различных форм собственности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Сау С.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 24 с.
1574833
  Серхов В.И. Формирование идейно-политической убежденности будущего учащиеся в системе среднего педагогического образования. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Серхов В.И.;. – М., 1978. – 14л.
1574834
  Манжула И.Н. Формирование измерительных действий у учащихся старших классов вспомогательной шоклы : Автореф... канд. пед.наук: / Манжула И.Н.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – М., 1965. – 18л.
1574835
  Фодчук Игорь Михайлович Формирование изображения дефектов кристаллического строения при динамическом рассеянии рентгеновских лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фодчук Игорь Михайлович; Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 18л.
1574836
  Цыбуляк Г.Д. Формирование индустриального характера сельскохозяйственного труда при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Цыбуляк Г.Д. ; КИНХ. – Киев, 1968. – 20 с.
1574837
  Севрова О.К. Формирование индуцированной жароустойчивости растений. : Автореф... Канд.биол.наук: 101 / Севрова О.К.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1968. – 28л.
1574838
  Занглигер В.Ф. Формирование иноязычного фонематического слуха учащихся на начальном этапе обучения английскому языку в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Занглигер В.Ф.; 1й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1969. – 28л.
1574839
  Мешков И.Н. Формирование интенсивных электронных пучков. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 040 / Мешков И.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1574840
  Дудчак В.И. Формирование интернационального механизма сотрудничества стран СЭВ в условиях социалистической экономической интеграции : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.15 / Дудчак В.И.; АН УССР,. – Киев, 1975. – 24л.
1574841
  Серебряков А.С. Формирование интернациональных традиций бурятской советской литературы. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.03 / Серебряков А.С.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 22л.
1574842
  Сеидов Р.А. Формирование иранской буржуазии в конце 19 -- начала 20 века. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.0.03 / Сеидов Р.А.; АН АзССР. ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1979. – 40л.
1574843
  Курышев Евгений Владимирович Формирование испольнительских умений как компонент профессиональной подготовки студентов музыкально-педагогических факультетов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курышев Евгений Владимирович; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1986. – 24л.
1574844
  Процик И.И. Формирование исследовательских умний и навыков у учащихся сельских школ. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Процик И.И.; НИИ пед. УССР. – К., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20
1574845
  Семенюк Л.А. Формирование исторических понятий. : Автореф... канд.психол.наук: 21.967 / Семенюк Л.А.; МГУ. – М, 1970. – 16л.
1574846
   Формирование кадров рабочих-строителей Байкало-Амурской железнодорожной магистали (1974-1984 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.02 / Карпенко Э. Н,; Карпенко Э. Н,; МВиССО СССР, МГУ. – М., 1987. – 24л.
1574847
  Раковский Л.Э. Формирование кадров рабочих свеклосахарной промышленности Правобережной Украины в дереформенное время, их положение и классовая борьба : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00..02 / Раковский Л.Э. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1574848
  Козонин А.В. Формирование кадров сормовского пролетариата : Автореф. дис... канд. ист. наук / Козонин А.В.; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1965. – 22 с.
1574849
  Сердитов А.К. Формирование кадров угольной промышленности Кузбаса в условиях современной научно-технической революции и развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сердитов А.К.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1978. – 19л.
1574850
  Цернес Ю. Формирование качественного состава рабочих кадров и повышение эффективности их использования в строительстве (на прим. строит. орган. ЛитовССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Цернес Ю. ; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1968. – 20 с.
1574851
  Секиринский Д.С. Формирование классового самосознания крестьянства 1895 -- февраль 1917 г. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Секиринский Д.С.; КГУ. – К, 1981. – 20л.
1574852
  Ратвайова Наташа Формирование классового сознания студенческой молодежи (На материалах технических вузов ЧССР) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.02 / Ратвайова Наташа; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1574853
  Ратвайова Наташа Формирование классового сознания студенческой молодежи (На материалах технических вузов ЧССР) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.02 / Ратвайова Наташа; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1574854
  Мартынов М.И. Формирование классового сознания студенческой молодежи в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мартынов М.И.; АН БССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1976. – 18л.
1574855
  Синельников В.М. Формирование коммунистического отношения к труду работников сельского хозяйства в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Синельников В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1574856
  Мустафина Ф.Х. Формирование коммунистического отношения к труду у молодых рабочих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мустафина Ф.Х.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 29 л.
1574857
  Чуприна Алексей Павлович Формирование коммунистической нравственности у колхозного крестьянства. (На материалах юж. обл. УССР) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Чуприна Алексей Павлович ; КГУ , Объедин. учен. совет по теории науч. коммунизма. – Киев, 1973. – 21 с.
1574858
  Монаенко Т.А. Формирование коммунистической сознательности масс в процессе коммунистического строительства в СССР. : Автореф... канд. филос.наук: / Монаенко Т.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
1574859
  Ковалев В.И. Формирование коммунистической убежденности старшеклассников в совместной воспитательной деятельности школьников и производственных коллективов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ковалев В.И.; АПН СССР. Науч.-исслед. ин-тут общих проблем воспитания. – М,., 1978. – 18л.
1574860
  Фернандес Формирование Коммунистической убежденности студентов (на матер. идейно-полит. воспитания в вузах Республики Куба) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Фернандес де Кастро Перес Мириам Ортенсия;. – л.
1574861
  Корнейчук А.Д. Формирование конструктивно-технических навыков у учащихся I-IV классов на уроках ручного труда : Автореф... канд. пед.наук: / Корнейчук А.Д.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1967. – 21л.
1574862
  Филиппова Л.Н. Формирование культурных луговых ценозов при освоении лесотундры в районе Салехарда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Филиппова Л.Н. ; Петрозавод. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 27 с.
1574863
  Чжу И-сэнь. Формирование лирико-психологического рассказа в творчестве А.П.Чехова : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чжу И-сэнь. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1961. – 20 с.
1574864
  Кузнецов В.М. Формирование личности молодого рабочего в процессе коллективной учебно-производственной деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузнецов В.М.; Науч-исслед.ин-т.общих проблем воспитания АН пед.СССР. – М, 1980. – 22л.
1574865
  Степанова И.Н. Формирование личности учителя как социологическая проблема. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Степанова И.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1973. – 20л.
1574866
  Оганесян Р.Ц. Формирование магнитного поля двухметрового изохронного циклотропа ОИЯИ : Автореф... канд. техн.наук: / Оганесян Р. Ц.; ОИЯИ. – Дубна, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1574867
  Мокляк В.И. Формирование максимальных расходов от талых вод и их расчеты : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Мокляк В.И. ; Гос. гидрол. ин-т. – Киев, 1965. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
1574868
  Филатов А.В. Формирование материалистического мировоззрения И.П.Павлова : Автореф... канд. филос.наук: / Филатов А.В.; ЛГУ Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1954. – 16л.
1574869
  Рахманина Нина Николаевна Формирование межсистемных знаний и умений учащихся средствами проблемного обучения. (На материале гуманитарных дисциплин) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рахманина Нина Николаевна; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – Москва, 1973. – 27л.
1574870
  Коршенко А.Н. Формирование мезомасштабной неоднородности распределения зоопланктона в зависимости от гидрологической структуры вод : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Коршенко А. Н.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1991. – 24л.
1574871
  Никифорова И.Д. Формирование мировоззрения и творческого метода Ж. Верхарна (1879-895) : Автореф... канд. филол.наук: / Никифорова И. Д.; МП РСФСР, Моск. пед. ин-т, Каф. заруб. лит. – М., 1962. – 20л.
1574872
  Сальников В.М. Формирование мировой социалистической системы хозяйства : Автореф... канд. экономич.наук: / Сальников В.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1968. – 28л.
1574873
  Сажнев Егор Владимирович Формирование морально-политического сознания трудящихся в период развитого социализма. На материалах БССР : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сажнев Егор Владимирович; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 20л.
1574874
  Стрюк П.С. Формирование мотивационной сферы деятельности научных работников в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Стрюк П.С.; КГУ. – К, 1977. – 27л.
1574875
  Овчинников В.М. Формирование мощного моноимпульсного излучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников В.М.; АН БССР, Уч. сов. по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1968. – 20л.
1574876
  Притчина Л.М. Формирование навыков грамматического оформления устной речи в языковом взуе (франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Притчина Л.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
1574877
  Никулина А.Д. Формирование навыков самоконтроля в выполнении арифметическифх действий у младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Никулина А. Д.; НИИ педагог. УССР. – К., 1984. – 16л.
1574878
  Носко Николай Алексеевич Формирование навыков ударных движений у волейболистов различных возрастных групп : Автореф... кандидата пед.наук: 13.00.04 / Носко Николай Алексеевич; Киевский гос. ин-т физической культуры. – К., 1986. – 22л.
1574879
  Передриенко Виталий Аркадьевич Формирование народной основы украинского литературного языка XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Передриенко Виталий Аркадьевич ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1977. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
1574880
  Сусловский И.Г. Формирование научно-атеистических убеждений у подрастающего поколения. (На матер. соц.-психол. исследований). : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Сусловский И.Г.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
1574881
  Палтерович И.Л. Формирование научно-атеистического мировоззрения в курсе обществоведения. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Палтерович И.Л.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 23л.
1574882
  Хохлов А.Н. Формирование научно-материалистического мировоззрения у учащейся молодежи : Автореф... канд. философ.наук: / Хохлов А.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1966. – 16л.
1574883
  Туран Душан Формирование научного мировоззрения личности в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Туран Душан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1574884
  Николаевнко Г.Я. Формирование научного мировоззрения рабочего класса в процессе строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Николаевнко Г. Я.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1972. – 20л.
1574885
  Лебедева З.Е. Формирование начальных математических понятий у детей младшего и среднего дошкольного возраста : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Лебедева З.Е. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 19 с.
1574886
  Панасюк М.И. Формирование некоторых биохимических признаков плодов яблони при выведении новых сортов. : Автореф... канд. биол.наук: / Панасюк М.И.; Укр. НИИ плодоводства. Млеевская науч.-исслед. станция плодоводства. – Млеев, 1952. – 16 с.
1574887
  Мельник В.Н. Формирование неравновесных распределений частиц в лабораторной и космической плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Мельник В.Н.; МВ и ССО УССР.Харьков гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 19л.
1574888
  Луковец В.С. Формирование нового типа личности в условиях перехода народов Севера от патриархально-родового строя к социализму. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Луковец В.С.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1574889
  Мудров Алексей Георгиевич Формирование нового типа работника сельскохозяйственного производства в условиях зрелого социализм : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мудров Алексей Георгиевич; МГУ. – М., 1980. – 23л.
1574890
  Привалов В.Ф. Формирование нового человека как носителя высоких моральных и эстетических ценностей. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Привалов В.Ф.; Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 20л.
1574891
  Пустовалов В.М. Формирование нравственного опыта подростков в процессе спортивной деятельности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пустовалов В.М.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – л.
1574892
  Фокин Владимир Андреевич Формирование нравственного сознания и поведения учащихся в деятельности комсомолской организации среднего городского профессионально-технического училища : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фокин Владимир Андреевич; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 19л.
1574893
  Сафонова З Формирование нравственных идеалов старшеклассникво : Автореф... канд. пед.наук: / Сафонова З, Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 24л.
1574894
  Чередниченко Т.В. Формирование нравственных мотивов учения у старших школьников. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Чередниченко Т.В.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 23л.
1574895
  Фок Адриана Владимировна Формирование нравственных отношений школьников младшего возраста в игровой деятельности (в условиях групп продленного дня) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фок Адриана Владимировна; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1986. – 17с.
1574896
  Сивкина М.И. Формирование обобщенных приемов перевода с родного языка науки на другой. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сивкина М.И.; МГУ. – М., 1978. – 24л.
1574897
  Островская И.Я. Формирование оборотных средств совхозов и кретит банка. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Островская И.Я.; Ростовский ин-т нар.хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 25л.
1574898
  Мальцева Людмила Павловна Формирование образа будущего коммунисического общества в сознании личности при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мальцева Людмила Павловна; Моск. пед. ин-т. – М., 1980. – 15л.
1574899
  Радченко М.А. Формирование общественно-коллективистской активности младших школьников в уловиях учебно-воспитательного коллектива. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Радченко М.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
1574900
  Петухов Е.И. Формирование общественного долга у учащихся старших классов школ рабочей молодежи : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Петухов Е.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 26л.
1574901
  Орехов Б.В. Формирование общественных центров в больших тородах УССР. : Автореф... канд.архитектур.наук: 840 / Орехов Б.В.; КИСИ. – К, 1967. – 18л.
1574902
  Меняев А.Ф. Формирование общих приемов мышления у учащихся средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.730 / Меняев А.Ф. ; МГУ. – Москва, 1971. – 24 с.
1574903
  Николаев В.Н. Формирование организаторских умений и нвыков у подростков в процессе общественно полезной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: / Николаев В. Н.; МГУ, Кафж педагог. – Чебоксары, 1963. – 22л.
1574904
  Пономаренко Т.Л. Формирование организаторских умений у учащихся XVIII-X классов средней общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед..наук: 13.00.01 / Пономаренко Т.Л.; МП УССР. Киев. гос. пед.и н-т.. – К., 1975. – 28л.
1574905
  Тарасюк В.Н. Формирование организованности у студентов педагогических институтов : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Тарасюк В.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 19л.
1574906
  Халилов М. Формирование основ коммунистического мировоззрения у старших школьников в процессе изучения узбекской литературы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халилов М.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1967. – 30л.
1574907
  Пирютко Валерий Павлович Формирование основных понятий математического анализа у учащихся средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пирютко Валерий Павлович; Мин. гос. политехн. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1574908
  Козловец Н.А. Формирование отношений коллективизма в условиях бригадной формы организаци и стимулирования труда. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Козловец Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 25л.
1574909
  Крутова Е.М. Формирование отношения к труду в коллективе. : Автореф... канд. пед.наук: / Крутова Е.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 21л.
1574910
  Чулкова Людмила Афанасьевна Формирование педагогических умений и навыков у студентов педагогического вуза в процессе общественно-политической практики : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чулкова Людмила Афанасьевна; КГУ. – К., 1984. – 18л.
1574911
  Растрыгина Алла Николаевна Формирование педагогической культуры будущего учителя музыки : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Растрыгина Алла Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
1574912
  Нанобашвили С.И. Формирование плотной плазмы в магнитном поле под действием сверхвысокочастотной мощности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Нанобашвили С.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1574913
  Овсянников Владимир Петрович Формирование плотных электронных пучков и их использование для получения ионов высокой заряженности : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.04 / Овсянников Владимир Петрович; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 17л.
1574914
  Разумихин Н.В. Формирование поверхностного стока на территории Южного Заволжья в естественных условиях и на сельскохозяйсвтенном поле при различной агротехнике. : Автореф... канд.геогр.наук: / Разумихин Н.В.; Ленинг.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
1574915
  Остапенко А.И. Формирование познавательной активности студентов в процессе их современной учебной деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Остапенко А.И.; КГУ. – К, 1989. – 24л.
1574916
  Ткачук Г.П. Формирование познавательной самостоятельности начальных классов на уроках внеклассного чтения (на матер. науч.-познав. книг). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ткачук Г.П.; НИИ пед. АН УССР. – К., 1985. – 24л.
1574917
  Узунян А.В. Формирование полей мюонов на протонных ускорителях с энергией до 3000 ГэВ. : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.20 / Узунян А.В.; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1989. – 16л.
1574918
  Струманский В.П. Формирование политехнических умений и навыков культуры труда у учащихся средней специальной школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Струманский В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1574919
  Салим-заде Ирада Рза кызы Формирование политического сознания студенческой молодежи в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Салим-заде Ирада Рза кызы; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1574920
  Сидоренко Ю.М. Формирование политической культуры студенческой молодежи: историко-партийный аспект (80-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сидоренко Ю.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1574921
  Шагинян М.В. Формирование половодья на реках Армянской ССР и прогноз его элементов : Автореф... канд. геогр.наук: 969 / Шагинян М.В.; МГУ. Геогр. фак. – М., 1968. – 23л.
1574922
  Самойлова Л.И. Формирование понятий квантовой оптики в курсе физики средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Самойлова Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 19л.
1574923
  Кондратьева О.В. Формирование понятия "клетка" в курсе биологии средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Кондратьева О.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 18 с.
1574924
  Кулина И.Д. Формирование понятия "электрический заряд" у учащихся 10 класса средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Кулина И.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
1574925
  Ундуск А.А. Формирование понятия функции и установление ее связей с некоторыми другими понятиями курса математики средней школы. (На материале 9-х кл. школ ЭССР) : Автореф... канд. пед. наук: 731 / Ундуск А.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Грцена. – Ленинград, 1971. – 21л.
1574926
  Чмиль А.П. Формирование потребности в труде как фактор совершенствования нравственных основ социалистического образа жизни (соц.-филос. аспект) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : / Чмиль А.П. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1574927
  Харшани М Э.М. Формирование поятий у детей от 3-6 лет. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Харшани Э.М.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1973. – 25л.
1574928
  Николаев И.С. Формирование представлений о дружбе народов у млалших школьников на уроках чтения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Николаев И. С.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1574929
  Мартынова А.И. Формирование приемов умственной деятельности у первоклассников (на матер. решения задач). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мартынова А.И.; КГУ. – К., 1982. – 17л.
1574930
  Мирошниченко Михаил Владимирович Формирование приемов учебно-познавательной деятельности у учащихся общеобразовательной школы (на материале изучения украинского языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мирошниченко Михаил Владимирович; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1975. – 22л.
1574931
  Новиков А.М. Формирование принципиальности у учащихся старшего школьного возраста в общественной деятельности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Новиков А.М.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 22л.
1574932
  Станкевич Е.Е. Формирование промышленного пролетариата в Силезии (конец XVIII - первая половина ХІХ в.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Станкевич Е.Е.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1972. – 24л.
1574933
  Ромашова В.И. Формирование промышленного пролетариата Москви 60-е -- 1 пол. 80-х 19 века : Автореф... канд. ист.наук: / Ромашова В. И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1963. – 23л.
1574934
  Никоноров С.П. Формирование промышленных комплексов и узлов в нефтяных районах Поволжья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Никоноров С.П. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1574935
  Михаленкова И.А. Формирование пространственных представлений у глухих учащихся вечерней школы на материале стереометрии. : Автореф... канд. психол.наук: 13733 / Михаленкова И.А.; МП РСФСР. Лен. гос. пед.ин-т. – Л., 1972. – 16л.
1574936
  Островская Е.Б. Формирование пространственных представлений у слепых младших школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.732 / Островская Е.Б.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 30л.
1574937
  Селезнев В.С. Формирование пучков отрицательно и положительно заряженных частиц с импульсом до 70 Гэв/с на ускорителе ИФВЭ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Селезнев В.С.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1574938
  Мусин Х.М. Формирование рабочего класса в Киргизии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусин Х.М.; Киргиз.гос.пед.ин-т. – Фрунзе, 1950. – 15 с.
1574939
  Христов Ангел Формирование рабочего класса в странах бывшей французской Западной Африки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Христов Ангел ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ин-т вост. яз. – Москва, 1968. – 14 c.
1574940
  Федоров В.Д. Формирование рабочих кадров на новостройках первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров В.Д.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 21л.
1574941
  Загоренко Г.Ф. Формирование растительного перифитона братского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Загоренко Г.Ф.;. – Иркутск, 1970. – 23л.
1574942
  Продан В.Т. Формирование реакций выбора у человека при сложном комплексе поступающих сигналов. : Автореф... канд. биол.наук: / Продан В.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 19л.
1574943
  Мигашова А. Формирование рузумных материальныхд потребностей личности в условиях строительства развитого социализма в ЧССР. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Мигашова А.; КГУ. – К, 1982. – 22л.
1574944
  Степанов К.И. Формирование самоопыленных линий кукурузы под влиянием чужеродной пыльцы и синтез гибридов на их основе. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанов К.И.; Акад.наук.СССР.Ин-т генетики. – Кишинев, 1961. – 31л.
1574945
  Панютич В.П. Формирование сельскохозяйственного пролетариата Белоруссии и его положение в эпоху капитализма. : Автореф... канд.ист.наук: / Панютич В.П.; Ан БССР.Ин-т истории. – Минск, 1965. – 22л.
1574946
  Сорокин В.А. Формирование сельскохозяйственной интеллигенции в СССР и ее роль в развитии производства. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Сорокин В.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 20л.
1574947
  Кобжев А.Н. Формирование сельскохозяйственной терминологии современного немецкого языка путем иноязычных заимствований. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кобжев А.Н.; Киев. гос. пед. ин-тут ин. яз. – К., 1974. – 23л.
1574948
  Кузьменко Р.О. Формирование системообразующих элементов педагогического мастерства будущего учителя музыки общеобразовательной школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузьменко Р.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 24л.
1574949
  Кобылковский Г.П. Формирование системы транспортно-экономических связей Дальневосточного производственного комплекса (для обоснования развития трансп. сети района) : Автореф... канд. географ.наук: / Кобылковский Г.П.; АН СССР. Ин-тут географии.. – М., 1966. – 23л.
1574950
  Ковалева Л.А. Формирование склонностей к педагогической деятельности у учащихся средней школы. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ковалева Л.А.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27
1574951
  Фонарева С.В. Формирование словесно-управляемых действий у детей раннего возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Фонарева С.В.; МГУ. – М., 1966. – 16л.
1574952
  Мордвинов Ростислав Николаевич Формирование Советского Военно-Морского Флота и начало его боевой деятельности (ноябрь 1917 - март 1919 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мордвинов Ростислав Николаевич; Ин-т истории Акад. наук СССР. – М., 1963. – 30л.
1574953
  Ивашкин В.С. Формирование советской интеллигенции в Мордовии (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивашкин В.С.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1966. – 22л.
1574954
  Сечной Г.М. Формирование солевого баланса озера Балхаш. : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Сечной Г.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Балхаш, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1574955
  Симонова Е.С. Формирование состава и развитие функций модальных в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Симонова Е.С. ; Ин-т языковедения ; УССР АН. – Киев, 1982. – 28 с.
1574956
  Секиров М.С. Формирование социалистических наций в СССР : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Секиров М.С. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1954. – 12 с.
1574957
  Кривоногов В.В. Формирование социалистических принципов советского судоустройства (1917-1926 гг.) : Автореф... канд. юридич.наук: 12710 / Кривоногов В.В.; Свердлов. юридич. ин-тут. – Свердловск, 1971. – 20л.
1574958
  Чунагсурэн Ж. Формирование социалистического мировоззрения у молодежи Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Чунагсурэн Ж.; Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 24л.
1574959
  Херцег Ференц Формирование социалистического патриотизма в условиях работы за полное построение социализма в Венгрии : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Херцег Ференц; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 23л.
1574960
  Кошко Л.Т. Формирование социалистического сознания у колхозного крестьянства : Автореф... канд. философ.наук: / Кошко Л.Т.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 15 с.
1574961
  Фесенко Д.Я. Формирование социалистического сознания у колхозного крестьянства. : Автореф... канд. филос.наук: / Фесенко Д.Я.; АН УССР. Совет отделения общественный наук. – К., 1953. – 16л.
1574962
  Смирнов Георгий Лукич Формирование социалистического типа личности : Автореф... д-ра философ.наук: 621 / Смирнов Георгий Лукич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1970. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1574963
  Хороший Н.Н. Формирование социалистической национальной государственности у тувинского народа : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Хороший Н.Н.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 17л.
1574964
  Куликовский Сергей Борисович Формирование социально-политической ответственности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский Сергей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1574965
  Куликовский Сергей Борисович Формирование социально-политической ответственности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский Сергей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1574966
  Киселева П.Л. Формирование социальной ответственности молодежи в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Киселева П.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1574967
  Кочанов А.Е. Формирование степенных спекторо релятивистских электронов в протяженных внегалактических источниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Кочанов А.Е.; АН СССР. Ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1982. – 20л.
1574968
  Сараев А.Д. Формирование структурно-функционального подхода в медико-биологических науках : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сараев А.Д.; МВ и ССО РСФСР, Томск. ГУ. – Томск, 1973. – 25 с.
1574969
  Хмелкин Юрий Федорович Формирование текстур деформации и рекристаллизации в сплавах титана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Хмелкин Юрий Федорович; МВ и ССО РСФСР. ТГУ. – Томск, 1979. – 23л.
1574970
  Панько Т.И. Формирование терминологии политической экономии. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.02 / Панько Т.И.; Ин-т языковедения АН УССР. – К, 1981. – 46л.
1574971
  Миловидова Ольга Ивановна Формирование трудового долга у советской молодежи в период развитого социализма (на материале конкретно-социологических исследований молодежи профессионально-технических училищ) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Миловидова Ольга Ивановна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. Спец. совет Д.113.08.06. – Москва, 1980. – 16 с.
1574972
  Чернуха В.И. Формирование у будущих специалстов готовности к интернациональному воспитанию трудового коллектива: (на матер. воспитат. работы среди студентов кооператив. вузов во внеучеб. время). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чернуха В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 23л.
1574973
  Хайдурова И.А. Формирование у детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) системы первоначальных знаний о некоторых существенных зависимостях в растительном мире. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Хайдурова И.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 17л.
1574974
  Муковский Иван Тимофеевич Формирование у СОветских воинов морально-политических и боевых качеств в годы Великой Отечественной войны: опыт политорганов, парт. организаций действующей армии (июнь 1941 - май 1945 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Муковский Иван Тимофеевич; КГУ. – К., 1992. – л.
1574975
  Петраш П.Ф. Формирование у советских людей воинского долга на современном этапе развития социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Петраш П.Ф. ; КГУ. Кафедра научного коммунизма. – Киев, 1970. – 28 с.
1574976
  Пенкрат Лидия Васильевна Формирование у старшеклассников единства личных и общественно значимых моментов выбора профессии : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пенкрат Лидия Васильевна; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1980. – 18л.
1574977
  Разенкова Н.Е. Формирование у старшенклассников потребности в воспитании детей. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Разенкова Н.Е.; Науч-исслед.ин-т общих проблем воспитания Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 15л.
1574978
  Рычкова Г.Б. Формирование у страшеклассников готовности к продолжению образования (социолого-психологический аспект) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рычкова Г. Б.; НИИ общих проблем воспит. АПН СССР. – Москва, 1979. – 27л.
1574979
  Соловьев В.А. Формирование у студентов музыкальных специализаций педагогических умений руководителя самодеятельного коллектива. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соловьев В.А.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 21л.
1574980
  Нгуен Нгок Кхань Формирование у студентов самооценки как системообразующего компонента их готовности к самовоспитанию (На материале вузов и техникумов СРВ) : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.01 / Нгуен Нгок Кхань; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1574981
  Сечко Л.Н. Формирование у учащихся негативного отношения к аморальным поступкам (на матер. воспитательной работы классного руковод. с подростками). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сечко Л.Н.; МП БССР. Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1980. – 23л.
1574982
  Лында А.С. Формирование у учащихся умений и навыков практической деятельности в процессе политехнического обучения в 8-10 классах. (Гор. школа). : Автореф... канд. пед.наук: / Лында А.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 15л.
1574983
  Опилат Я.Г. Формирование у учащихся умений решать химические задачи : Автореф... канд. психол.наук: / Опилат Я. Г.; Киев. гос. пед. инз. – К., 1969. – 24л.
1574984
  Рымаренко В.Е. Формирование у школьников трудовых умений в процессе производительного труда : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рымаренко В.Е. ; НИИ педагогики УССР. – Киев, 1988. – 25 с.
1574985
  Кувырталов А.М. Формирование умений рационализаторсокй деятельности учащихся старших классов городской средней школы в процессе политехнического трудового обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кувырталов А.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1966. – 21л.
1574986
  Лисецкий А.С. Формирование фауны грызунов юга левобережной степи Украины в связи с лесонасаждением и орошением : Автореф... кандидата биол.наук: / Лисецкий А.С.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Биол. фак. – Харьков, 1965. – 24л.
1574987
  Тюрин Александр Юрьевич Формирование феодально-зависимого крестьянства в Китае в III-VIII вв. н.э. (К вопросу о надельной системе) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Тюрин Александр Юрьевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1973. – 24л.
1574988
  Ломтадзе В.Д. Формирование физико-механических свойств глинистых пород при литификаци. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Ломтадзе В.Д.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленини и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1958. – 50л.
1574989
  Нгуен Дык Дай Формирование физико-механических свойств горных пород в зоне выветривания флишевой формации таврической серии южного склона Крыма : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 04.00.07 / Нгуен Дык Дай; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горн. ин-т. – Л., 1980. – 29л.
1574990
  Марцинкевичюс В.И. Формирование физико-механических свойств моренных отложений последнего оледенения на территории средней Литвы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.07 / Марцинкевичюс В.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т. – Л., 1974. – 22л.
1574991
  Кисиль Ф.Г. Формирование фонда оплаты труда в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кисиль Ф.Г. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1963. – 20 с.
1574992
  Шабельская Э.Ф. Формирование фотосинтетического аппарата некоторых культурных растений в нормальных и резко отклоняющихся условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Шабельская Э.Ф.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1964. – 20л.
1574993
  Станкевич Е.Ф. Формирование химического состава подземных вод девонских отложений Юго-Востока Татарии в обстановке эксплуатации нефтяных месторождений. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Станкевич Е.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Каф. общей геологии. – Казань, 1962. – 16л.
1574994
  Кривецкий П.С. Формирование хозяйственно-полезных признаков у гибридов картофеля при различных условиях выращивания. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кривецкий П.С.; Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1955. – 15л.
1574995
  Червяков Ю.Я. Формирование чувства хозяина производства у советских рабочих на современном этапе. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Червяков Ю.Я.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л.
1574996
  Рабинович Д.Л. Формирование экономических взглядов Маркса и Энгельса в их работах первой половины сороковых годов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Рабинович Д.Л.; М-во высш.образования СССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1954. – 16л.
1574997
  Нгуен Формирование энтомоценоза при введении новой культуры : Автореф... кандидата биол.наук: / Нгуен ты Хай; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1965. – 18л.
1574998
  Лукин П.В. Формирование эстетического отношения к действительности у старшеклассников как условие активизации учебно-познавательной деятельности (на историко-краевед. материале) : Автореф... канд. пед.наук: / Лукин П.В.; НИИ общих проблем воспитания Акад. пед. наук СССР. – М., 1981. – 23л.
1574999
  Орлов В.Ф. Формирование эстетической культуры учащихся страших классов и профтехучилищ средствами художественной самодеятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Орлов В.Ф.; КГУ. – К, 1983. – 23л.
1575000
  Филиппенко Лидия Алексеевна Формирование эстетической потребности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филиппенко Лидия Алексеевна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,