Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
156001
  Баранов В. "Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 29). – С. 2
156002
  Тютюкина С. "Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905-1917 гг.)" // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-38. – ISSN 0869-5687
156003
  Нестьев И.В. "Александр Невский" Прокофьева / И.В. Нестьев. – Москва : Советский композитор, 1968. – 50 с.
156004
  Коцюба В.И. "Александровский мистицизм" и православная аскетическая традиция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 92-101. – ISSN 0042-8744
156005
  Коцюба В.И. "Александровский мистицизм" и христианская антропология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 90-100. – ISSN 0042-8744
156006
   [Александр Яковлевич Конисский] : [сборник некрологов и материалов о похоронах А.Я. Конисского из разных газет] // Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді] / Я О. Кониський. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко, 1903. – Т. 4 : Оповидання. – 10 л. : 1 фото
156007
  Перваго В.А. Алданская железорудная провинция / В.А. Перваго. – Москва : Недра, 1966. – 114с.
156008
  Стрижков П. Алданские прииски / П. Стрижков. – Л., 1931. – 160с.
156009
  Рослякова А.Ф. Алданское нагорье в пределах Алдано-Тимптонского междуречь (опыт физикогеографической характеристики) : Автореф... канд. географ.наук: / Рослякова А. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
156010
  Донец С Г. Алданцы / С Г. Донец, . – Иркутск, 1980. – 428с.
156011
   Алдар и Зухра. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1986. – 250 с.
156012
  Мачабели К.Г. Алде Какабадзе: Керамика. Альбом / К.Г. Мачабели. – Москва, 1981. – 14с.
156013
  Личкуте-Юсионене Алдона-Ванда Пятро Личкуте-Юсионене / Личкуте-Юсионене. – Москва : Советский художник, 1974. – [20] с.
156014
  Скирутите А. Алдона Скирутите : графика. Каталог выставки / А. Скирутите. – Москва : Советский художник, 1980. – [32] с.
156015
   Але нема в житті напівціни, але нема в житті напівлюбові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 18 червня (№ 12). – С. 6-7


  До ювілею Андрія Демиденка.
156016
  Іршад Улла Хан Але спершу інші мають розійтися: з книжки "Ти і я" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 31. – ISSN 0320-8370
156017
  Кузьмич О.Ю. Алеаторні договории в цивільному праві України // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 188-207. – ISBN 978-617-566-260-1
156018
  Майденберг-Тодорова Алеаторно-сонористична композиція як інтерпретативний феномен у контексті сучасної музичної поетики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
156019
  Жигульская Д.В. Алевиты в Турецкой Республике // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 0869-1908
156020
  Боков В.Ф. Алевтина / В.Ф. Боков. – Москва, 1968. – 159с.
156021
   Алевтина Власова. – М, 1987. – 39с.
156022
   Алевтина Олександрівна Молчанова : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук. України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд. Л.О. Пономаренко, Л.М. Айвазова ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко]. – Київ : Арт Економі, 2011. – 87, [1] с. : іл., портр. – (Серія "Ювіляри НАПН України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-2576-28-3
156023
  Шлапак В.П. Алегорична наука як вершина світової геніальності Великого і Святого пророка Мойсея // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 123-133. – ISSN 1728-3671


  Мойсей як неперевершений науковий геній, який з цілковитою підставою стоїть на вершині світової науки
156024
  Горенко О.П. Алегоричне та символічне наповнення антропонімів у оповіданні Н. Готорна "Молодий Гудиен Браун" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 74-79.
156025
  Ночка А.О. Алегоричність творчого методу Євгена Шварца // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 33-35
156026
  Косаревська Р.О. Алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій парку "Олександрія" (м. Біла Церква, Україна) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 190-195. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
156027
  Моклиця М. Алегорія в контексті архаїчної образності (міфокритичний аспект) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 513-522. – ISBN 978-966-2763-27-0
156028
  Моклиця М. Алегорія й символ: підступна бінарність термінів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 97-102. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
156029
  Букрєєва І.В. Алегорія та символ як тотожне та різне у релігійному світосприйнятті // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 47-54. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
156030
  Моклиця М. Алегорія як ключ до стилю Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 3-10. – ISSN 0130-528Х
156031
  Осокин Е.В. Алеет Восток / Е.В. Осокин. – Томск, 1959. – 127с.
156032
  Самолевська О. Алеї нашої пам"яті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№ 29). – С. 10


  "На початку січня мистецька спільнота була сполохана, як пташина зграя. Пішли чутки, що у Празі викинули з могили прах великого українця Олександра Олеся... Як з"ясувалося, не викинули. За місце поховання в Європі потрібно сплачувати ренту, і чеський ...
156033
  Стреляный А.И. Алейский инцидент / А.И. Стреляный. – Москва : Советская Россия, 1974. – 88 с.
156034
  Боровиков С.Г. Алекей Толстой / С.Г. Боровиков. – М, 1982. – 160с.
156035
  Свиридова И.А. Алекпер Рзакулиев / И.А. Свиридова. – Москва : Советский художник, 1970. – 82 с.
156036
  Кютт А.Ф. Алекс Кютт, Кальо Пыллу : каталог выставки / А.Ф. Кютт, К. Пыллу; Сост.: Юри Хайн. – Москва : Советский художник, 1972. – [30] с.
156037
  Картузов С.П. Алекс Ла Гума / С.П. Картузов. – М., 1978. – 125с.
156038
   Алексадр Ефимович Лопухин : акварель. Рисунок. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1980. – 20 с.
156039
  Демидов В. Алексадр Покрышкин. Гроза люфтваффе. 35 лет назад знаменитый летчик-ас ушел в небо... // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  Во время войны 1941-1945 гг., которую он прошел с первого дня, Александр Покрышкин защищал небо и землю Украины от гитлеровских захватчиков. Здесь он одержал свои первые воздушные победы. Летчик-истребитель совершил 650 вылетов, провел 156 воздушных ...
156040
   Алексадр Тышлер (1898-1980): живопись, графика, скульптура, театр : к 85-летию со дня рождения художника. – Москва, 1983. – 65 с.
156041
   Алексадру Владимировичу Кендзере - 60 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 161-163 : Фото. – ISSN 0203-3100
156042
  Данилевский В. Александ Невский / В. Данилевский. – М, 1942. – 16с.
156043
  Данилевский В. Александ Невский / В. Данилевский. – М, 1943. – 19с.
156044
  Болховитинов В. Александp Гpигоpьевич Столетов (1839-1896) / В. Болховитинов. – Ленингpад : ЦК ВЛКСМ "Молодая гваpдия", 1953. – 510с.
156045
  Дил Х.-О. Александар фон Хумболт Мегу уметноста и науката // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 25-40. – ISBN 978-608-203-077-7
156046
  Танчер В. Александер Джефрі / В. Танчер, Л. Скокова // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 283-285. – ISBN 978-966-418-286-4
156047
  Бергстедт Г. Александерсен / Г. Бергстедт. – Пб.-Москва, 1923. – 381с.
156048
  Радзинский Э. Александр 2. Жизнь и смерть : документальный роман / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ, 2007. – 528с. – ISBN 5-17-039757-7
156049
  Мережковский Д.С. Александр I / Д.С. Мережковский. – Москва
Т. 1. – 1990. – 334с.
156050
  Мережковский Д.С. Александр I / Д.С. Мережковский. – Репринтное издание. – Москва
Т. 2. – 1990. – 336с.
156051
  Валлоттон А. Александр I / А. Валлоттон. – Москва : Прогресс, 1991. – 398,1с.
156052
  Архангельский А.Н. Александр I / Александр Архангельский. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 448 с., [ 48 ] с. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1191 (991)). – ISBN 5-235-02921-6
156053
  Парсамов В. Александр I в 1812 году // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (999). – С. 18-27. – ISSN 0130-1640
156054
   Александр I и двенадцатый год : художественно-исторический альбом фото-типо гравюр Т-ва "Образование". – [Москва] : [Т-во "Образование", 1911-1912], 1911. – [50] л. ил.
156055
  Дживелегов А.К. Александр I и Наполеон : исторические очерки / А.К. Дживелегов. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. – VII, 302, [5] с. – Экз. № 177071 дефектный, отсутств. с. 18-127, напечатаны на ксероксе. - С. [1-5] реклама издания М. и С. Сабашниковых
156056
  Измозик В. Александр II и два капитана // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 3. – С. 85-90. – ISSN 0235-7089
156057
  Яковлев А.И. Александр II и его эпоха / А.И. Яковлев. – Москва : Знание, 1992. – 63 с.
156058
  Палеолог М. Александр II и княгиня Юрьевская / М. Палеолог. – М, 1991. – 108с.
156059
  Долбилов М. Александр II и русский национализм // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 40-43. – ISSN 0235-7089
156060
  Колосов А. Александр II, его личность, интимная жизнь и правление / [соч.] А. Колосова. – Лондон : [б. и.] ; [тип. Липперт и Ко], 1902. – 54 с. – (Новые материалы по биографии российских коронованных особ, составленные на основании заграничных документов = Materiaux inedits pour la biographie ; № 11)
156061
   Александр II, царь-освободитель : [Биографический очерк] / Е.Л. – Москва : Моск. ком. грамотности при О-ве сел. хоз-ва ; Тип. М.Г. Волчанинова, 1892. – [2], 73 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. ил.
156062
  Дубинянский М. Александр II: драма осовободителя // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 11 (39). – С. 78-97. – ISSN 1819-6268
156063
  Зимин И. Александр III и его хранители // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 18-24. – ISSN 0235-7089
156064
  Кончаков Р. Александр III: последний маршрут императора // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 84-86. – ISSN 0235-7089
156065
  Дубинянский М. Александр III: скромное обаяние реакции // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 3 (55). – С. 44-63. – ISSN 1819-6268
156066
   Александр Абдулов. – М., 1985. – 31с.
156067
  Финашина Г.М. Александр Абрамович Гринберг / Г.М. Финашина. – Москва, 1963. – 60с.
156068
  Варшавский Ю.С. Александр Абрамович Гринберг / Ю.С. Варшавский, М.И. Гельфман. – Ленинград, 1974. – 119с.
156069
   Александр Абрамович Красновский. – Москва : Наука, 1983. – 104с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 10 ; Сер. биол. наук. Биохимия)
156070
   Александр Агабеков : каталог выставки произведений. Акварель, рисунок цветная автолитография коллаж, стекло. – Москва : Министерство культуры СССР, 1978. – [11] с.
156071
   Александр Акимович Воробьев. – Томск, 1969. – 89с.
156072
  Пицык Н.Е. Александр Алексадрович Богомолец / Н.Е. Пицык. – Москва, 1970. – 299с.
156073
  Бойко Е.С. Александр Александрович Андронов : 1901-1952 / Е.С. Бойко. – Москва : Наука, 1991. – 256с.
156074
  Епифанова А.П. Александр Александрович Байков / А.П. Епифанова, Н.В. Смирнова. – Москва, 1945. – 48с.
156075
  Княжнин В.Н. Александр Александрович Блок / В.Н. Княжнин. – Петербург : Колос, 1922. – 136 с., 1 л. табл. – (Биографическая библиотека)
156076
   Александр Александрович Блок (1880-1921). – М, 1980. – 56с.
156077
  Прашкевич Г. Александр Александрович Богданов (Малиновский) // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 5 (09), май. – С. 185-193. – ISSN 1728-8568
156078
  Нестерова Н.М. Александр Александрович Богомолец / Н.М. Нестерова. – Москва;Ленинград, 1948. – 72с.
156079
   Александр Александрович Богомолец: Воспоминания современников. – Киев, 1982. – 216с.
156080
   Александр Александрович Борзов. – Москва-Ленинград, 1936. – 12с.
156081
  Соловьев А.И. Александр Александрович Борзов 1874-1939 / А.И. Соловьев. – Москва, 1948. – 43с.
156082
  Аникеева В.И. Александр Александрович Вермишев (1879-1919) : библиогр. указатель / сост.: В.И. Аникеева ; Липецкая обл. б-ка, Библиогр. отд. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1969. – 49 с.
156083
  ЯьЯблонская Александр Александрович Дейнека. / ЯьЯблонская. – Л., 1964. – 38с.
156084
  Куратова И.А. Александр Александрович Дейнека. / И.А. Куратова. – М., 1974. – 53с.
156085
  Жукова Л.М. Александр Александрович Имшенецкий / Л.М. Жукова. – Москва, 1967. – 84с.
156086
  Соколов В.А. Александр Александрович Иностранцев, 1843-1919. / В.А. Соколов. – Москва, 1981. – 103с.
156087
   Александр Александрович Киселев - академик живописи 1838-1911. – М. – 24с.
156088
  Линниченко И.А. Александр Александрович Кочубинский 1845-1907 / Проф. И.А. Линниченко. – Одесса : Тип. "Техник", 1916. – 39 с. – Загл. обл.: Профессор Александр Александрович Кочубинский


  На форзаце: Вл. Голубовский
156089
   Александр Александрович Любищев, 1890-1972. – Ленинград : Наука, 1982. – 143 с.
156090
  Татаринов М.П. Александр Александрович Саблуков (1783-1857) / М.П. Татаринов. – М., 1952. – 56с.
156091
  Перельман А.И. Александр Александрович Сауков, 1902-1964 / А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1980. – 95с.
156092
  Литвинский Б.А. Александр Александрович Семенов. (Науч.-библиогр. очерк) / Б.А. Литвинский, Н.М. Акрамов. – М., 1971. – 180с.
156093
  Потапова-Долицкая Александр Александрович Скочинский / Потапова-Долицкая. – 2-е доп. изд. – Москва-Ленинград, 1947. – 34с.
156094
  Лидин Г.Д. Александр Александрович Скочинский / Г.Д. Лидин. – Москва : Наука, 1969. – 232 с.
156095
  Беляев Б.Л. Александр Александрович Фадеев / Б.Л. Беляев. – Ленинград, 1969. – 128с.
156096
  Дикушина Н.И. Александр Александрович Фадеев / Н.И. Дикушина. – М., 1971. – 32с.
156097
  Сазанович Е. Александр Александрович Фадеев. "Молодая гвардия" = 100 книг, которые потрясли мир // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 5 (700). – С. 75-77. – ISSN 0132-2036
156098
  Тропп Э.А. Александр Александрович Фридман / Э.А. Тропп, В.Я. Френкель, А.Д. Чернин. – Москва : Наука, 1988. – 302с.
156099
   Александр Александрович Шалимов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 93 с.
156100
  Варсанофьева В.А. Александр Алексанрович Чернов / В.А. Варсанофьева. – Сыктывкар, 1960. – 5-28с.
156101
  Стернин Г. Александр Алексеевич Агин / Г. Стернин. – Москва : Наука, 1955. – 152с.
156102
  Лазаревский И. Александр Алексеевич Агин 1817-1875 / И. Лазаревский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1946. – 27 с.
156103
  Стернин Г.Ю. Александр Алексеевич Агин 1817-1875 / Г.Ю. Стернин. – Москва : Искусство, 1955. – 152 с.
156104
  Назимова И.В. Александр Алексеевич Борисов. Жизнь и творчество / И.В. Назимова. – Архангельск, 1959. – 60 с.
156105
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (74). – С. 109-123. – ISSN 2070-9773


  В статье на основе архивных и литературных данных, а также воспоминаний родных и современников описана научная жизнь, административная и преподавательская деятельность профессора А.А. Вознесенского. Особое внимание уделено событиям, связанным с его ...
156106
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (73). – С. 105-122. – ISSN 2070-9773
156107
   Александр Алексеевич Гапаович (1938-1986): Живопись. – М., 1990. – 4с.
156108
  Бахрушин Ю.А. Александр Алексеевич Горский. 1871-1924 / Ю.А. Бахрушин. – Москва-Ленинград, 1946. – 51с.
156109
  Медоваров М.В. Александр Алексеевич Киреев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 39-67. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского мыслителя, представителя позднего славянофильства А. А. Киреева.
156110
  Нестерова Н.М. Александр Алексеевич Лебедев / Н.М. Нестерова. – Москва, 1957. – 28с.
156111
   Александр Алексеевич Остужев.. – Москва : остужев, 1949. – 12 с.
156112
  Сытина А.И. Александр Алексеевич Полканов / А.И. Сытина. – Москва : АН СССР, 1956. – 48 с.
156113
  Котов А.А. Александр Алехин. / А.А. Котов. – М, 1973. – 254с.
156114
  Шелест В. Александр Алехин: прерванный эндшпиль // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 64-81. – ISSN 1819-6268


  Олександр Алехін - видатний російський і французький шахіст, четвертий в історії чемпіон світу з шахів 1927—1935 (після перемоги над Х.-Р. Капабланкою) і 1937—46 (після перемоги над Максом Ейве). Шаховий теоретик і літератор. Доктор права.
156115
   Александр Алов, Владимир Наумов : статьи, свидетельства, высказывания. – Москва : Искусство, 1989. – 282 с. : ил. – Библиогр.: с. 284. – (Мастера советского кино)
156116
  Смирнова Н.В. Александр Альфонсович Гроссгейм / Н.В. Смирнова. – М.-Л., 1953. – 131с.
156117
  Становов А.И. Александр Анатольевич Космодемьянский / А.И. Становов. – Калининград, 1967. – 22с.
156118
   Александр Анатольевич Росляков. – Ашхабад : Илим, 1985. – 109с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана ; Вып. 23)
156119
  Иконников В.С. Александр Андреевич Беклешов (1743-1808), малоросийский военный генерал-губернатор, киевский военный губернатор, генерал-прокурор : [биогр. очерк] / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Г.Т. Корчака-Новицкаго, 1890. – [2], 50 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина
156120
   Александр Андреевич Васин 1915-1971 : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1974. – 16 с.
156121
  Неклюдова М.Г. Александр Андреевич Иванов / М.Г. Неклюдова. – Л., 1966. – 63с.
156122
  Алпатов М.В. Александр Андреевич Иванов = Alexander Ivanov : альбом репрод. / М.В. Алпатов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 215 с. : ил. – Библиогр.: с. 209, в примеч. – (Русские живописцы XIX в.)
156123
   Александр Андреевич Иванов. 150 лет со дня рождения. 1806-1956. Каталог выставки.. – 1956. – М., 1962. – 175с.
156124
  Зотов А.И. Александр Андреевич Иванов. 1806-1858 / А.И. Зотов. – Москва-Л., 1945. – 32с.
156125
  Алпатов В М. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество (1806-1858 / М.В. Алпатов. – Москва. – (Русские художники . Монографии)
Т. 1. – 1956. – 419 с., 11 л. ил. : ил.
156126
  Алпатов В М. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество (1806-1858) / М.В. Алпатов. – Москва : Искусство. – (Русские художники . Монографии)
Т. 2. – 1956. – 334 с., 23 л. ил. : ил.
156127
  Левандовский С.Н. Александр Андреевич Шумилкин: Альбом / С.Н. Левандовский. – Л., 1986. – 117с.
156128
  Анистратов А. Александр Анистратов : скульптура, графика : каталог / Моск. орг. Союза художников РСФСР ; сост. кат. Е.А. Лисенкова ; авт. вступ. ст. А.Ф. Анистратов. – Москва : Срветский художник, 1990. – 24 с. : ил.
156129
   Александр Антонович Мордань (1909-1983). – М., 1986. – 19с.
156130
  Давыдова Л.Г. Александр Антонович Смуров / Л.Г. Давыдова. – Москва, 1974. – 135 с.
156131
   Александр Аркадьевич Акопян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1975. – 24 с. – (Выдающиеся ученые Сов. Армении ; № 19)
156132
   Александр Аркадьевич Коршиков - профессор Харьковского ун-та : Библиографический указатель. – Харьков, 1989. – 43 с.
156133
  Еолян И.Р. Александр Арутюнян / И.Р. Еолян. – Москва : Советский композитор, 1962. – 110 с.
156134
  Райнов Т. Александр Афанасьевич Потебня / Т. Райнов. – Петроград : Колос, 1924. – 110 с.
156135
  Булаховский Л.А. Александр Афанасьевич Потебня : (К шестидесятилетию со дня смерти) / Л.А. Булаховский. – Киев : КГУ, 1952. – 45 с.
156136
  Тигранов Г. Александр Афанасьевич Спендиаров / Г. Тигранов. – Москва : Музгиз, 1959. – 331 с.
156137
  Яковенко И.Г. Александр Ахиезер : человек и мыслитель // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.105-111. – ISSN 0869-0499
156138
  Кувшинская Л.А. Александр Бакулевский : гравюра на дереве / Л.А. Кувшинская. – Йошкар-Ола : Госкоиздат Марийской ССР, 1991. – 190 с.
156139
   Александр Барамидзе : филолог : биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 210, [2] с., [1] л. портр. – (Биобиблиогр. серия "Грузинские ученые")
156140
  Барахтянский А. Александр Барахтянский. Игорь Березовский. Ирина Вольнова. Евгений Добровинский. Людмила Зверева. Игорь Майстровский. Лев Помянский. Елена Симонова. Борис Смотров : каталог віставки произведений. Плакат, графика, живопись / А. Барахтянский; Сост.: Г.В. Маревичева; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Союз художников РСФСР, 1984. – [40] с.
156141
  Житомирова Н.Н. Александр Бармин / Н.Н. Житомирова. – Ленинград, 1956. – 63 с.
156142
  Грудцова О.М. Александр Бек / О.М. Грудцова. – М., 1967. – 126с.
156143
  Ляпунов Б.В. Александр Беляев. Критико-биогр. очерк. / Б.В. Ляпунов. – М. : Советский писатель, 1967. – 159 с.
156144
  Куликова К.Ф. Александр Бениаминов / К.Ф. Куликова. – Л., 1960. – 147с.
156145
   Александр Бенуа, 1917
156146
  Эрнст С. Александр Бенуа / С. Эрнст. – СПб, 1921. – 99с.
156147
  Бернандт Г.Б. Александр Бенуа и музыка / Г.Б. Бернандт. – Москва, 1969. – 231с.
156148
  Бенуа А.Н. Александр Бенуа размышляет... / А.Н. Бенуа. – Москва, 1968. – 749с.
156149
  Ливанова М. Александр Бенуа: мир иллюзий // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 1 (101). – С. 28-49. – ISSN 1819-6268
156150
  Федоров А.В. Александр Блок - драматург / А.В. Федоров. – Л., 1980. – 184с.
156151
  Иванов-Разумник Александр Блок / Иванов-Разумник. – Санкт-Петербург, 1919. – 179с.
156152
  Ашукин Н.С. Александр Блок : синхронистические таблицы жизни и творчества (1880-1921 гг.) : библиография / Н.С. Ашукин. – Москва : Новая Москва, 1923. – 68 с.
156153
  Бекетова М.А. Александр Блок / М.А. Бекетова. – 2-е изд. – Ленинград, 1930. – 321с.
156154
  Тимофеев Л. Александр Блок / Л. Тимофеев. – М., 1946. – 263с.
156155
  Тимофеев Л.И. Александр Блок / Л.И. Тимофеев. – Москва, 1955. – 32с.
156156
  Орлов В.Н. Александр Блок / В.Н. Орлов. – Москва, 1956. – 262с.
156157
  Тимофеев Л.И. Александр Блок / Л.И. Тимофеев. – М., 1957. – 182с.
156158
  Турков А.М. Александр Блок / А.М. Турков. – Москва, 1969. – 320с.
156159
  Турков А.М. Александр Блок / А.М. Турков. – Москва, 1976. – 136с.
156160
  Долгополов Л.К. Александр Блок / Л.К. Долгополов. – Л., 1978. – 175с.
156161
  Долгополов Л.К. Александр Блок / Л.К. Долгополов. – Л., 1980. – 225с.
156162
  Турков А.М. Александр Блок / А.М. Турков. – 2-е изд., исправ. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 272 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 3 (475))
156163
  Долгополов Л.К. Александр Блок / Л.К. Долгополов. – Л., 1984. – 232с.
156164
  Турков А.М. Александр Блок / А.М. Турков. – Москва, 1986. – 230с.
156165
  Турков А.М. Александр Блок / А.М. Турков. – Москва, 1986. – 229с.
156166
  Бураго С.Б. Александр Блок : Очерк жизни и творчества / С.Б. Бураго. – Киев : ВД Дмитра Бураго, 2005. – 368с. – ISBN 966-8188-11-Х; 966-8188-12-8
156167
   Александр Блок : исследования и материалы. – Л, 1987. – 296с.
156168
  Оганян З.А. Александр Блок в армянской литератур : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Оганян З. А.; Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1977. – 19л.
156169
   Александр Блок в воспоминаниях современников. – М
1. – 1980. – 550с.
156170
   Александр Блок в воспоминаниях современников. – Москва
2. – 1980. – 527с.
156171
   Александр Блок в портретах, иллюстрациях и документах. – Ленинград, 1972. – 383с.
156172
  Берберова Н. Александр Блок и его время : Биография / Н. Берберова. – Москва : Независимая газета, 1999. – 256с. – (Литературные биографии). – ISBN 5-86712-043-0
156173
  Охотников Д.И. Александр Блок и мировая культура // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.181-184. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
156174
  Бабенчиков М.В. Александр Блок и Россия / М.В. Бабенчиков. – Москва : ГИЗ, 1923. – 92 с.
156175
  Гордин А.М. Александр Блок и русские художники / А.М. Гордин, М.А. Гордин. – Л, 1986. – 365с.
156176
  Родина Т.М. Александр Блок и русский театр начала ХХ века. / Т.М. Родина. – Москва, 1972. – 312с.
156177
  Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт / К. Чуковский. – Птгр, 1924. – 144с.
156178
  Панченко Н.Т. Александр Блок. Переписка : аннотир. каталог / Гл. архив. упр. при Совете Министров СССР [и др.] ; под ред. В. Н. Орлова ; [сост.: Н. Т. Панченко и др.]. – Москва
Вып. 1 : Письма Александра Блока. – 1975. – 496 с.
156179
  Панченко Н.Т. Александр Блок. Переписка : Аннотир. каталог / Н.Т. Панченко; Под ред.: Н.Н. Орлова. – Москва
Вып.2 : Письма Александру Блоку. – 1979. – 644с.
156180
  Енишерлов В.П. Александр Блок. Штрихи судьбы / В.П. Енишерлов. – Москва, 1980. – 303с.
156181
  Дубинянская Я. Александр Блок: "И ключ поручен только мне" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
156182
   Александр Блок: исследования и материалы. – Л, 1991. – 342с.
156183
  Руднев К. Александр Блок: патология любви // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 48. – С. 7-8


  В 1880 г. население Санкт-Петербурга перевалило за восемьсот пятьдесят тысяч человек, в продаже появились «электрические свечи-тушилки», в Москве напротив Тверского бульвара торжественно открылся памятник Пушкину, народовольцы устроили взрыв в Зимнем ...
156184
  Клебанер В.С. Александр Богданов и его наследие // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.105-111. – ISSN 0042-8744
156185
  Батурина Т.П. Александр Божко : [нар. учитель СССР] / Т.П. Батурина. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1989. – 252, [3] с. : ил. – (Замечат. люди Ставрополья)
156186
   Александр Боим. – М., 1991. – 31с.
156187
  Кара С Александр Борисов / С Кара, . – М., 1952. – 116с.
156188
  Мунин А.Н. Александр Борисов / А.Н. Мунин. – Вологда, 1967. – 121с.
156189
  Рыбакова Ю.П. Александр Борисов / Ю.П. Рыбакова. – Л, 1987. – 175с.
156190
  Лукьянова Е.Н. Александр Борчанинов / Е.Н. Лукьянова. – Молотов : Кн. изд-во, 1957. – 72 с. : ил. – Библиогр.: с. 70-71. – (Замечательные люди Прикамья)
156191
  Оль Р.А. Александр Брюллов / Р.А. Оль. – Ленинград, 1983. – 151 с.
156192
   Александр Бурганов "Италия" : каталог графического раздела выставки. – Москва : Советский художник, 1980. – 6, [76] с.
156193
   Александр Бурганов, народный художник Удмуртской АССР.. – М., 1979. – 9с.
156194
   Александр Бурганов. Народный художник Удмуртской АССР, лауреат Гос.премии СССР.. – М., 1986. – 44с.
156195
  Платов В.С. Александр Вагжанов / В.С. Платов. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 62 с. : ил. – Библиогр.: с. 60-61
156196
  Тендитник Н.С. Александр Вампилов / Н.С. Тендитник. – Новосибирск, 1979. – 71 с.
156197
  Сушков Б.Ф. Александр Вампилов : Размышления об идейн. корнях, проблематике, худож. методе и судьбе творчества драматурга. / Б.Ф. Сушков. – М. : Советская Россия, 1989. – 164 с.
156198
  Гушанская Е.М. Александр Вампилов: Очерк творчества / Е.М. Гушанская. – Л. : Советский писатель, 1990. – 318 с.
156199
  Морозов А.И. Александр Васильев / А.И. Морозов. – М., 1984. – 174с.
156200
  Поляновский Г.А. Александр Васильевич Александров : очерк жизни и творчества / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1945. – 130 с.
156201
  Епифанова А.П. Александр Васильевич Винтер. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1950. – 30с.
156202
   Александр Васильевич Демченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 2018. – № 1 (610), январь - март
156203
   Александр Васильевич Кирсанов. – Киев, 1982. – 70 с.
156204
  Гурьева Т. Александр Васильевич Куприн / Т. Гурьева. – М.-Л., 1950. – 14с.
156205
   Александр Васильевич Нагорный : Библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1989. – 52с.
156206
  Порто И.Б. Александр Васильевич Пантелеев / И.Б. Порто. – Л., 1989. – 135с.
156207
   Александр Васильевич Сидоренко. – Москва : Наука, 1977. – 108с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 26 ; Серия геол. наук)
156208
  Гельчаров А.Д. Александр Васильевич Смирнов -- к истории культурной жизни русской провиции конца 19 в. -- начала 20 в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Гельчаров А.Д. ; МГУ. – Москва, 1976. – 12 с.
156209
  Коробков Н.М. Александр Васильевич Суворов / Н.М. Коробков. – М., 1946. – 93с.
156210
  Осипов К. Александр Васильевич Суворов / К. Осипов. – М, 1949. – 468с.
156211
  Осипов К. Александр Васильевич Суворов / К. Осипов. – Рига, 1949. – 287с.
156212
   Александр Васильевич Суворов в отечественном изобразительном искусстве.. – М., 1952. – 127с.
156213
   Александр Васильевич Суворов.. – М., 1980. – 280с.
156214
   Александр Васильевич Суворов. Краткий биографический очерк.. – М., 1950. – 48с.
156215
  Данилов С.С. Александр Васильевич Сухово-Кобылин / С.С. Данилов. – Л.-М, 1949. – 76с.
156216
  Коваленко Г. Александр Васильевич Сухонен : Суворов и Финляндия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 28-31. – ISSN 0235-7089


  Если говорить о географических ассоциациях, которые вызывает имя Суворова, то на ум приходят Пруссия, Турция, Италия, Швейцария. В автобиографии, написанной в 1786 году, Суворов пишет о том, что он знал финский язык. По всей вероятности, его интерес ...
156217
  Шевченко А.В. Александр Васильевич Шевченко 1883-1948. Графика. Из музеев частных собраний : Каталог / А.В. Шевченко. – Москва : Советский художник, 1975. – 30 с.
156218
   Александр Васильевич Щипицын.. – М., 1968. – 24с.
156219
  Ларшин В.П. Александр Васильевич Якимов // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 3 (8). – С. 7-14. – ISSN 2307-4752
156220
  Бубнова Л.С. Александр Васин / Л.С. Бубнова. – Москва : Советский художник, 1972. – 168 с.
156221
   Александр Ведерников : певец, артист, художник. – Москва : Музыка, 1985. – 95 с.
156222
  Павлинская А.П. Александр Ведерников / А.П. Павлинская. – М., 1991. – 167с.
156223
  Колосков Е.А. Александр Великий в контексте греко-македонского спора о наименовании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 102-108. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
156224
  Савченко Б.А. Александр Вертинский / Б.А. Савченко. – М., 1989. – 55с.
156225
  Шелест В. Александр Вертинский: неисповедимы пути... // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 80-104. – ISSN 1819-6268


  Александр Николаевич Вертинский (1889-1957) - выдающийся русский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эстрады в первой пол. 20 в.
156226
  Вершинин А.П. Александр Вершинин: «Наша задача - совершенствование услуг и инструментов поиска» : [интервью с А.П. Вершининым] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 14-19. – ISSN 1726-6726


  В 2009 г. в России появилась первая цифровая библиотека национального уровня - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Взятый пять лет назад курс показал, что принятое решение было своевременным и необходимым: оцифровка архивных документов сегодня ...
156227
  Шишмарев В.Ф. Александр Веселовский и русская литературра / В.Ф. Шишмарев. – Л, 1946. – 1011275с.
156228
  Шишмарев В.Ф. Александр Веселовский и русская литературра / В.Ф. Шишмарев. – Л, 1946. – 64 с.
156229
  Горский И.К. Александр Веселовский и современность / И.К. Горский. – Москва : Наука, 1975. – 239с.
156230
  Горский И.К. Александр Веселовский и современность / И.К. Горский. – Москва : Наука, 1975. – 239 с.
156231
  Емельянцева И. Александр Викторович Моравов / И. Емельянцева. – М., 1951. – 30с.
156232
   Александр Викторович Рыков. – Л., 1966. – 26с.
156233
  Беликович А.В. Александр Владимирович Галанин (1947-2014) // Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2014. – Т. 99, № 6. – С. 702-726. – ISSN 0006-8136
156234
  Утевский А.М. Александр Владимирович Палладин / А.М. Утевский. – 2-е изд., доп. – Киев, 1961. – 75с.
156235
  Виноградова Р.П. Александр Владимирович Палладин (1885 - 1972) / Р.П. Виноградова, В.М. Данилова // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 6 (110). – С. 48-49
156236
  Нестерова Н.М. Александр Владимирович Палладин. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1948. – 50с.
156237
  Утевский А.М. Александр Владимирович Палладин. / А.М. Утевский. – Киев, 1985. – 126с.
156238
  Полякова Н.М. Александр Владимирович Палладин: документы, фотографии / Н.М. Полякова. – Київ, 1985. – 167с.
156239
  Земская М.И. Александр Волков / М.И. Земская. – Москва, 1975. – 159с.
156240
   Александр Волков. – М., 1990. – 12с.
156241
   Александр Вольдемарович Пейве. – Москва : Наука, 1979. – 70с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 27 ; Сер. геол. наук)
156242
  Неживой Е.С. Александр Воронский - литературный критик / Е.С. Неживой. – Уфа, 1983. – 79с.
156243
  Неживой Е.С. Александр Воронский. Идеал. Типология. Индивидуальность / Е.С. Неживой. – Москва : Изд-во Всесоюз. заоч. политехн. ин-та, 1989. – 180, [1] с.
156244
  Борейко Е В. Александр Всеволодович Захаренко (1948-2004) / Е В. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е, доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – С. 64-68. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
156245
  Павловский Б.В. Александр Гаврилович Вязников / Б.В. Павловский. – Свердловск : Уральский рабочий, 1962. – 56 с.
156246
   Александр Гаврилович Гурвич 1974-1954. – Москва : Наука, 1970. – 204 с. : ил.
156247
  Наумов В.П. Александр Гаврилович Шляпников : (Страницы полит. биогр.) / В.П. Наумов. – Москва : Знание, 1991. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике . Политическая история XX века ; 8/1991)
156248
  Дубина Николай Николаевич Александр Гаврилюк и "малая" пролетарская проза Западной Украины 20-30-х гг. ХХ ст. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Дубина Николай Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
156249
  Дубина Николай Николаевич Александр Гаврилюк и "малая" пролетарская проза Западной Украины 20-30-х гг. ХХ ст. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дубина Николай Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 194л. – Бібліогр.:л.1-32
156250
  Радченко В.Г. Александр Гаврилюк. : Автореф... Канд.филолнаук: / Радченко В.Г.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т литер. – К, 1955. – 16л.
156251
   Александр Герасимов. – Москва, 1988. – 24с.
156252
  Груздева Е.Н. Александр Германович Вульфиус (1880-1941) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 152-162. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается жизнь, научная, преподавательская и общественная деятельность петербургского историка XX в., специалиста по истории раннего нового времени А. Г. Вульфиуса.
156253
  Генкель П.А. Александр Германович Генкель / П.А. Генкель. – Москва, 1981. – 126 с.
156254
  Пирумова Н.И. Александр Герцен / Н.И. Пирумова. – Москва, 1962. – 104с.
156255
  Пирумова Н.И. Александр Герцен / Н.И. Пирумова. – Москва, 1989. – 254 с.
156256
  Семенов В.С. Александр Герцен / В.С. Семенов. – М., 1989. – 383с.
156257
  Хренков Д. Александр Гитович / Д. Хренков. – Л, 1969. – 167с.
156258
  Додолев Е.Ю. Александр Градский. The ГОЛОС или "Насравший в вечность" / Евгений Ю. Додолев. – Москва : РИПОЛ классик, 2013. – 254 с., [24] л. ил., цв. – Библиогр.: с. 246-251. – (Библиотека "Хронограф"). – ISBN 978-5-386-05582-0
156259
  Ливанова М. Александр Грибоедов: ум и дела // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 4 (44). – С. 44-60. – ISSN 1819-6268
156260
  Мейланд В.Л. Александр Григорян / В.Л. Мейланд. – М., 1982. – 103с.
156261
  Турчин В.С. Александр Григорьевич Варнек, 1782-1843 / В.С. Турчин. – М., 1985. – 168с.
156262
  Буквин В.Т. Александр Григорьевич Крамов. / В.Т. Буквин. – Москва, 1960. – 36с.
156263
  Тепляков Г.М. Александр Григорьевич Столетов / Г.М. Тепляков, П.С. Кудрявцев. – Москва : Просвещение, 1966. – 135 с.
156264
  Соминский М.С. Александр Григорьевич Столетов / М.С. Соминский. – Ленинград : Наука, 1970. – 352с.
156265
  Болховитинов В.Н. Александр Григорьевич Столетов (1839-1896) / В.Н. Болховитинов. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 544 с.
156266
  Тимирязев А.К. Александр Григорьевич Столетов. 1839-1896. Биограф. очерк. / А.К. Тимирязев. – Москва, 1948. – 49с.
156267
  Бугаевский А.В. Александр Григорьевич Столетов. К 100-летию со дня рождения / А.В. Бугаевский, О.М. Зачек // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 204-20215. – ISBN 5-12-000444-X
156268
  Сыркина Ф.Я. Александр Григорьевич Тышлер / Ф.Я. Сыркина. – Москва : Советский художник, 1966. – 190 с.
156269
  Прохоров Е.И. Александр Грин / Е.И. Прохоров. – М : Просвещение, 1970. – 119 с.
156270
  Киркин Юрий Васильевич Александр Грин : Библиогр. указ. произв. А.С Грина и лит. о нем. за 1906-1977 гг. / Киркин Юрий Васильевич. – Москва : Книга, 1980. – 64с.
156271
  Варламов А.Н. Александр Грин / Алексей Варламов. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 454с. – (Жизнь замечательных людей ; (1115)). – ISBN 978-5-235-03129-6
156272
  Михайлова Л. Александр Грин. Жизнь, личность, творчество / Л. Михайлова. – М. : Художественная литература, 1972. – 192 с.
156273
  Михайлова Л. Александр Грин: Жизнь, личность, творчество / Л. Михайлова. – 2-е изд., дораб. и доп. – М. : Художественная литература, 1980. – 216 с.
156274
  Дубинянская Я. Александр Грин: по светлым странам воображения // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 11 (39). – С. 60-77. – ISSN 1819-6268
156275
   Александр Грицай, 1950-1988. – М., 1991. – 71с.
156276
  Скурла Г. Александр Гумбольд / Г. Скурла; Сокращ. пер. с нем. яз. Г. Шевченко. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 239 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 11(659))
156277
  Невский В.В. Александр Гумбольдт - выдающийся путешественник и географ. / В.В. Невский. – М., 1959. – 48с.
156278
  Сафонов В.А. Александр Гумбольдт / В.А. Сафонов. – М., 1959. – 191с.
156279
  Михайлова Н.Н. Александр Гумбольдт (1769-1859) / Н.Н. Михайлова. – Москва, 1958. – 13с.
156280
  Есаков В.А. Александр Гумбольдт в России / В.А. Есаков. – Москва, 1960. – 111с.
156281
  Де Терра Г. Александр Гумбольдт и его время / Терра Г. Де; Пер. с немецкого. Под. ред. Смирнова В.А. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 332с.
156282
  Мартынов Н.А. Александр Давиденко / Н.А. Мартынов. – Москва : Советский композитор, 1962. – 25 с.
156283
  Куксин И.Е. Александр Давыдович Дубах / И.Е. Куксин. – М, 1990. – 107с.
156284
  Бушен А.Д. Александр Данилович Каменский : очерк жизни и творчества / А.Д. Бушен. – Ленинград : Советский композитор, 1982. – 144 с.
156285
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко. – Москва, 1981. – 197с.
156286
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко ; Акад. Наук СССР, Сибирское отделение, Ин-т истории, филолог. и философ. – Москва : Наука, 1983. – 200 с.
156287
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии ; отв. ред. А.П. Окладников. – Изд. 3-е. – Москва : Наука, 1989. – 200 с. – ISBN 5-02-009487-0
156288
  Сысоев В.П. Александр Дейнека / В.П. Сысоев. – Москва
1. – 1989. – 328с.
156289
   Александр Дейнека. – Москва
2. – 1989. – 295с.
156290
  Громовенко-Шимкова Александр Дейч - Украина в сердце, вселенная в душе // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2013. – № 2 (80). – С. 61-66


  "... В 1911 году Александр Иосифович поступает на романо-германское отделение историко-филологического факультета. Атмосфера в Киевском университете св. Владимира в то время была совершенно особенная. Славился и Семинарий русской филологии В. Перетца, ...
156291
  Левин В. Александр Дейч. Эскиз портрета // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 479-498
156292
  Клин Г. Александр Джикия. Ретроспекция // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 93
156293
   Александр Дмитриевич Михайлов : [сборник статей] / [предисл. В. Бурцева]. – [Ростов-на-Дону] : Электропечатня А.И. Тер-Абрамиан, 1907. – 32 с. – (Русская историческая библиотека ; № 13)
156294
  Пелевин Ю.А. Александр Дмитриевич Михайлов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-69. – ISSN 0042-8779
156295
  Клевенский М М. Александр Дмитриевич Михайлов. / М М. Клевенский. – Москва : Госиздат, 1925. – 107 с.
156296
  Громов Н.Н. Александр Дмитриевич Романычев / Н.Н. Громов. – Ленинград, 1991. – 116с.
156297
  Давыдов М.И. Александр Дмитриевич Цюрупа / М. Давыдов. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 104 с. : ил.
156298
  Юренев Р.Н. Александр Довженко / Р.Н. Юренев. – Москва : Искусство, 1959. – 193 с.
156299
   Александр Довженко. – Москва, 1972. – 156с.
156300
  Соболев Р.П. Александр Довженко / Р.П. Соболев. – М, 1980. – 306с.
156301
  Писаревский Д.С. Александр Довженко и его "Поэма о море" / Д.С. Писаревский. – Москва, 1959. – 32с.
156302
   Александр Долуханян : воспоминания и статьи о композиторе. – Москва : Советский композитор, 1988. – 198 с. – ISBN 5-85285-110-8
156303
  Грекул И.Д. Александр Донич / И.Д. Грекул. – Кишинев, 1956. – 69с.
156304
  Студинський К. Александр Духнович і Галичина / К. Студинський. – Ужгород, 1924. – 77с.
156305
   Александр Дюма.. – М., 1970. – 43с.
156306
   Александр Дюма.. – М., 1971. – 44с.
156307
  Нестерова Н.М. Александр Евгеньевич Порай-Кошац. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1948. – 70с.
156308
  Иоффе И.С. Александр Евгеньевич Порай-ошиц / И.С. Иоффе. – Л.-М, 1949. – 19с.
156309
  Писаржевский О.Н. Александр Евгеньевич Ферсман : 1883-1945 / О.Н. Писаржевский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 455 с. – (Жизнь замечательных людей)
156310
   Александр Евгеньевич Ферсман. – Москва, 1965. – 478с.
156311
  Перельман А.И. Александр Евгеньевич Ферсман / А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1968. – 295с.
156312
  Щербаков Д.И. Александр Евгеньевич Ферсман и его творчество / Д.И. Щербаков. – Москва, 1955. – 490-531с.
156313
  Перельман А.И. Александр Евгеньевич Ферсман, 1883-1945 / А.И. Перельман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1983. – 272с.
156314
  Мерзон Г.И. Александр Евгеньевич Чудаков (1921-2001). Научный портрет // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 5. – С.36-41. – ISSN 1813-100X
156315
  Исакова О.В. Александр Евкеньевич Ферсман / О.В. Исакова. – Изд. 2-е, доп. – М, 1964. – 224с.
156316
  Галкина Н. Александр Евсеевич Рекемчук / Н. Галкина. – Сыктывкар, 1963. – 20с.
156317
  Альтшуллер А.Я. Александр Евстафьевич Мартынов / А.Я. Альтшуллер. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959. – 247 с.
156318
  Нестерова Н.М. Александр Ермингольдович Арбузов / Н.М. Нестерова. – Москва-Л., 1949. – 44с.
156319
  Гречкин Н.П. Александр Ерминингельдович Арбузов, 1877-1968 / Н.П. Гречкин. – М., 1977. – 232с.
156320
   Александр Ефимович Лукин (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 131-133. – ISSN 0367-4290
156321
  Шкерин М.Р. Александр Жаров / М.Р. Шкерин. – М : Советская Россия, 1980. – 67 с.
156322
   Александр Жендов. – София, 1959. – 172с.
156323
  Архангельский Б.Н. Александр Зайцев : [сов. шахматист] / Архангельский Б.Н., Кимельфельд Р.И. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 144 с. : ил.
156324
   Александр Зархи. – Москва, 1966
156325
  Прусс Ирина Александр Зиновьев как зеркало советской интеллигенции // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8 (986). – С.93-97. – ISSN 0130-1640
156326
  Уманец Ф.М. Александр и Сперанский : Ист. монография / Ф.М. Уманец. – Санкт-Петербург : Тип. М.Д. Ломковского, 1910. – [4], 171 с.
156327
  Давидович В.Г. Александр Иваницкий / В.Г. Давидович, Т.А. Чижикова. – Москва, 1973. – 120 с.
156328
  Муратов Л.Г. Александр Иванов / Л.Г. Муратов. – М., 1968. – 176с.
156329
  Степанова С. Александр Иванов // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.14-19. – ISSN 0869-8171
156330
   Александр Иванов [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Творения великого русского художника Александра Иванова поражают своей масштабностью и композиционным мастерством. Живописец осуществил один из самых грандиозных замыслов в русском искусстве - полотно "Явление Христа народу" - венец творения художника ...
156331
  Маркина Л. Александр Иванов: одиссея его картины // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 51-61. – ISSN 0234-1395
156332
  Невядомская Ф.К. Александр Иванович Бараев / Ф.К. Невядомская, М.Ф. Гончарова. – Москва, 1978. – 33 с.
156333
  Булаховский Л.А. Александр Иванович Белецкий / Л.А. Булаховский. – [9] с.
156334
  Рощин А.И. Александр Иванович Вахрамеев. / А.И. Рощин. – М, 1971. – 41с.
156335
  Покшишевский В.В. Александр Иванович Воейков и его работы о человеке и природе. / В.В. Покшишевский. – М, 1949. – 3-39с.
156336
  Богучарский В.Я. Александр Иванович Герцен / В.Я. Богучарский. – М., 1920. – 163с.
156337
  Тучанский П.Л. Александр Иванович Герцен / П.Л. Тучанский. – Одесса, 1920. – 48с.
156338
  Тучапский П.Л. Александр Иванович Герцен / П.Л. Тучапский. – Одесса, 1920. – 48с.
156339
  Нович И.С. Александр Иванович Герцен / И.С. Нович. – М, 1937. – 148с.
156340
  Еголин А. Александр Иванович Герцен / А. Еголин. – М, 1940. – 47с.
156341
  Крундышев А.А. Александр Иванович Герцен / А.А. Крундышев. – Москва : Просвещение, 1982. – 96 с.
156342
  Койре А. Александр Иванович Герцен // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 151-164. – ISSN 0042-8744
156343
  Порошин И. Александр Иванович Герцен (1812-1870) / И. Порошин. – Отд. отт. – 2с.
156344
  Крундышев А.А. Александр Иванович Герцен. Биография писателя : Пособие для учащихся / А.А. Крундышев. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1967. – 132 с.
156345
  Тучапский П.Л. Александр Иванович Герцен. Его жизнь и деятельность / П.Л. Тучапский. – Одесса, 1920. – 48с.
156346
   Александр Иванович Зражевский. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М, 1949. – 12с.
156347
  Агзамова Д.М. Александр Иванович Кормилицын - историк и библиотековед (к 100-летию со дня рождения) // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 12-16. – ISBN 978-5-02-039116-1
156348
  Афанасьев В.Н. Александр Иванович Куприн : критико-биогр. очерк / В.Н. Афанасьев. – Москва : ГИХЛ, 1960. – 206 с. : 1 л. портр.
156349
  Афанасьев В.Н. Александр Иванович Куприн : критико-биогр. очерк / В.Н Афанасьев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Художественная литература, 1972. – 174 с. : 1 л. портр.
156350
  Николаева Е.В. Александр Иванович Лактионов / Николаева Е.В., Мямлин И.Г. – Ленинград : Художник РСФСР, 1978. – 174 с. – Библиогр. в примеч.: с. 144-146, 164-167
156351
  Струков А.Ф. Александр Иванович Левитов / А.Ф. Струков. – Липецк, 1960. – 32 с.
156352
  Тарасов Л.М. Александр Иванович Морозов / Л.М. Тарасов. – М.Л., 1949. – 36с.
156353
  Епифанова А.П. Александр Иванович Некрасов. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1950. – 27с.
156354
  Исакова О.В. Александр Иванович Опарин / О.В. Исакова. – Москва-Ленинград, 1949. – 44с.
156355
  Исакова О.В. Александр Иванович Опарин / О.В. Исакова. – М, 1964. – 112с.
156356
   Александр Иванович Опарин. – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1979. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 8 ; Сер. биохимии)
156357
  Кулик Н.И. Александр Иванович Полежаев (1804-1838). Краткий рекоменд. указатель литературы. / Н.И. Кулик. – Саранск, 1954. – 12с.
156358
   Александр Иванович Савинов: письма, документы, воспоминания.. – Л., 1983. – 331с.
156359
  Ган И Я. Александр Иванович Сердюк - Народный артист СССР / И Я. Ган. – К., 1960. – 44с.
156360
  Медникова Э.М. Александр Иванович Смирницкий / Э.М. Медникова. – М, 1968. – 60с.
156361
  Айхенвальд Ю.А. Александр Иванович Сумбатов-Южин : [актер и драматург] / Ю.А. Айхенвальд. – Москва : Искусство, 1987. – 303, [1] с., [24] л. ил. : ил. – (Серия "Жизнь в искусстве")
156362
  Костин Г.А. Александр Иванович Эртель. Жизнь и творчество / Г.А. Костин. – Воронеж, 1955. – 123с.
156363
   Александр Иванович Яцемирский. – Кишинев, 1967. – 40с.
156364
  Алпатов М.В. Александр ИваноМихаил Владимировичв (1806-1858) / М.В. Алпатов. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 271 с., 11 л. ил. : ил. – Библиогр. в конце кн. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 13 [279])
156365
  Орешкин Д.М. Александр Игнатьев / Д.М. Орешкин. – Фрунзе, 1977. – 30с.
156366
  Смирнова Е.И. Александр Игнатьевич Лебедев 1830-1898 / Е.И. Смирнова; Е.И. Смрнова. – Москва : Искусство, 1954. – 28 с.
156367
   Александр Игнатьевич Лебединский (1913-1967). – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 52 с.
156368
  Джусупова О.Н. Александр Илларионович Игнатьев / О.Н. Джусупова. – М., 1961. – 79с.
156369
  Походенко В.Л. Александр Ильич Бродский / В.Л. Походенко. – К., 1988. – 64с.
156370
   Александр Ильич Зилоти. – Л, 1963. – 468с.
156371
  Асафова Н.М. Александр Ильич Тюменев / Н.М. Асафова; вступ. ст. И.Д. Амусина ; библиогр. сост. Н.М. Асафовой. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. – 38 с. – (Академия наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР . Серия истории ; вып. 7)
156372
   Александр Иосифович Венгер (26.04.1942-11.08.2011) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 168 : Фото. – ISSN 0203-3100
156373
   Александр Иосифович Шальников. Воспоминания, письма, документы. – Санкт-Петербург : Наука, 1992. – 247с.
156374
   Александр Исаакович Харшак : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1968. – 21 с.
156375
  Земцова А.М. Александр Исаакович Харшак / А.М. Земцова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 112 с.
156376
  Орлова Н. Александр Исачев: сияющий лотос на темной воде // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 6/7 (136). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268


  Ісачов Олександр Анатолійович (1955-1987) - художник нонконформіст з Білорусі доби СРСР. Малював портрети, біблійні сцени, алегоричні композиції. Зробив стінопис в одній з білоруських церков.
156377
   Александр Ишин. Галина Ишина. Каталог выставки. – Москва, 1990. – 56с.
156378
  Кудряшов К.В. Александр І и тайна Федора Козьмича / К.В. Кудряшов. – Пб., 1923. – 170с.
156379
  Кудряшев К.В. Александр І и тайна Федора Козьмича / К.В. Кудряшев. – факс. воспроизведение. – М., 1990. – 85с.
156380
  Кудрина Ю.В. Александр ІІІ и развитие исторических знаний в России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 146-154. – ISSN 0130-3864
156381
  Клименко В. Александр ІІІ: миф о "мужицком царе" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 30-51. – ISSN 1812-867Х
156382
   Александр Кабанов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 45
156383
  Лундберг Е.Г. Александр Казбеги (1848-1893) / Е.Г. Лундберг. – М., 1949. – 3-17с.
156384
  Авсаджанишвили Э.Л. Александр Казбеги и грузинское народное творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 01.01.09 / Авсаджанишвили Э.Л. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 21с.
156385
  Скородников М.Г. Александр Касторович Скороходов. / М.Г. Скородников. – Л, 1965. – 295с.
156386
  Елисеев И.В. Александр Касьянов / И.В. Елисеев. – Москва : Советский композитор, 1989. – 174 с.
156387
  Квасов А.С. Александр Квасов : графика, каталог выставки / А.С. Квасов; Авт. вступ. ст.: Г.А. Анисимов; сост.: И.Б. Ефимович; отв. ред.: Г.В. Плетнева. – Москва, 1982. – [24] с.
156388
   Александр Квасов : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – [56] с.
156389
  Хурошвили Т. Александр Квернадзе / Т. Хурошвили. – Москва : Советский композитор, 1959. – 12 с.
156390
   Александр Клепиков.. – М, 1986. – 23с.
156391
  Буханов М.С. Александр Клубов / М.С. Буханов. – Вологда, 1954. – 112с.
156392
  Шумская Н. Александр Ключарев / Н. Шумская. – Москва : Советский композитор, 1962. – 156 с.
156393
  Алушкин С. Александр Кожев: от диалектики Гегеля к желанию Лакана // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 148-151. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2307-3195
156394
  Яснец Э.Я. Александр Колкер / Э.Я. Яснец. – Ленинград : Советский композитор, 1988. – 148 с.
156395
  Ганина М.А. Александр Константинович Глазунов : жизнь и творчество / М.А. Ганина. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 389 с.
156396
  Крюков А.Н. Александр Константинович Глазунов (1865-1936) / А.Н. Крюков. – Москва : Музыка, 1984. – 143 с.
156397
  Смирнов А.К. Александр Константинович Смирнов / А.К. Смирнов. – М., 1980. – 10с.
156398
  Скабичевский А. Александр Константинович Шеллер // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 100-121 с.
156399
  Фаресов А.И. Александр Константинович Шеллерс. – Санкт-Петербург, 1901. – 172 с.
156400
   Александр Копелович. – М., 1990. – 48с.
156401
  Пархоменко М.Н. Александр Корнейчук. / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1952. – 212с.
156402
  Коробов А. Александр Коробов 1905-1977 : живопись, графика. Каталог выставки произведений / А. Коробов; Ред.: Л. Семенова. – Москва : Советский художник, 1979. – [32] с.
156403
  Канторович Л.В. Александр Коршунов. / Л.В. Канторович. – Л., 1963. – 182 с.
156404
   Александр Костромин, 1950-1987: живопись, графика, скульптура: каталог. – М., 1990. – 31с.
156405
   Александр Котов. – М, 1984. – 304с.
156406
  Крейн Ю.Г. Александр Крейн / Ю.Г. Крейн, Н.И. Рогожина. – Москва : Музыка, 1964. – 108 с.
156407
   Александр Кузькин : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1985. – 48 с.
156408
  Миленко В. Александр Куприн: видеть всё, знать всё, уметь всё, писать обо всём" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 102-120. – ISSN 1819-6268
156409
  Кухно А.А. Александр Кухно: Стиховторения. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1986. – 154с.
156410
   Александр Лабас, заслуженный художник РСФСР. – Москва, 1990. – 95с.
156411
  Клеопов И.Л. Александр Лаврентьевич Чекановский. / И.Л. Клеопов. – Ленинград : Наука, 1972. – 108с.
156412
  Осипов Д.М. Александр Лактионов / Д.М. Осипов. – М, 1968. – 200с.
156413
  Тейдер В.А. Александр Лапаури / В.А. Тейдер. – Москва : Искусство, 1980. – 189 с.
156414
  Карнаухова Т.Н. Александр Леонидович Чижевский (1897-1964). Библиографический указатель // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 1(13). – С. 148-268.
156415
  Ягодинский В.Н. Александр Леонидович Чижевский, 1897-1964 / В.Н. Ягодинский. – Москва, 1987. – 315с.
156416
  Гарецкий Р.Г. Александр Леонидович Яншин / Р.Г. Гарецкий; АН СССР; Вступит. статья Р. Г. Гарецкого; Библиогр. сост.: Р. Г. Гарецким и Г.Н. Финашиной. – Москва : Наука, 1972. – 88 с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 30 ; Сер. геол. наук)
156417
   Александр Леонидович Яншин. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1981. – 119с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 30 ; Сер. геол. наук)
156418
  Негруцци К. Александр Лэпушняну : ист. новелла / Константин Негруцци ;. – Кишинев, 1970. – 83 с.
156419
  Негруцци К. Александр Лэпушняну : ист. новелла / К. Негруцци. – Бухареств, 1980. – 45 с.
156420
  Негруци К. Александр Лэпушняну, 1564-1569 / Константин Негруци ;. – Кишинев : Лумина, 1970. – 83 с.
156421
  Спекторский Е.В. Александр Львович Блок, государствовед и философ / Е. Спекторский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1911. – [2], 81 с., 1 л. портр.
156422
  Иванов Н.И. Александр Львович Гершун, 1868-1915. / Н.И. Иванов. – Л, 1976. – 135с.
156423
   Александр Львович Минц.. – М., 1975. – 72с.
156424
  Буркатов Б.А. Александр Мазуркевич / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко // 22 июня - 9 мая / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко. – К., 1985. – С. 272
156425
  Ковалев С.И. Александр Македонский / С.И. Ковалев. – Л, 1937. – 115с.
156426
  Шахермайр Ф. Александр Македонский : Сокр. пер. с нем. / Ф. Шахермайр;АН СССР. Институт востоковедения. – 2-е , испр. – Москва : Наука, 1984. – 384 с. : илл. – Библиогр.: с.356-365; 375-376. – (По следам исчезнувших культур Востока)
156427
  Шахермайр Ф. Александр Македонский : Сокр. пер. с нем. / Ф. Шахермайр; АН СССР. Институт востоковедения. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1986. – 384с. : илл. – Библиогр.: с.356-365; 375-376. – (По следам исчезнувших культур Востока)
156428
  Шифман И.Ш. Александр Македонский / И.Ш. Шифман. – Ленинград : Наука, 1988. – 209 с. – (Всеобщая история / АН СССР). – ISBN 5-02-027233-7
156429
  Ковалев С.И. Александр Македонский / С.И. Ковалев. – Киев : Интербук, 1990. – 109, [3] с. – (Библиотека истории). – ISBN 5-7664-0382-8
156430
  Шахермайр Ф. Александр Македонский / Ф. Шахермайр ; [сокр. пер. с нем.: М.Н. Ботвинника и Б. Функа]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 570, [3] с. : ил. – Указ. собств. имен: с. 559-567. – Библиогр.: с. 555-558, в подстроч. примеч. и в коммент. – (След в истории). – ISBN 5-85880-313-X
156431
  Карнацевич В.Л. Александр Македонский / В. Карнацевич. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5072-4
156432
   Александр Македонский : [история за час / авт.-сост.: Светлана Бестужева]. – Москва [и др.] : КоЛибри [и др.], 2015. – 126, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (История за час). – ISBN 978-5-389-09671-4
156433
  Костюхин Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции : Автореф... канд. филол.наук: / Костюхин е. А.; Казан. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
156434
  Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции / Е.А. Костюхин. – М., 1972. – 189с.
156435
  Гафуров Б.Г. Александр Македонский и Восток / Б.Г. Гафуров, Д.И. Цибукидис. – М., 1980. – 456с.
156436
  Ковардина М. Александр Македонский и зороастризм // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 45-46. – ISBN 978-966-623-745-6
156437
  Дмитренко В. Александр Македонский: короткая жизнь, вечная слава // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 29-47. – ISSN 1819-6268
156438
   Александр маленький : литературный сценарий. – Москва : Искусство, 1983. – 80 с. – (Библиотека кинодраматургии)
156439
  Мельчин А.И. Александр Масленников : Биогр. очерк / А.И. Мельчин. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1979. – 125 с. : портр.
156440
  Мантурова Т.Б. Александр Матвеев / Т.Б. Мантурова. – М., 1974. – 54с.
156441
  Ланков А.В. Александр Матвеевич Астряб // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 142
156442
  Раскин Н.М. Александр Матвеевич Карамышев (1744-1791) / Н.М. Раскин, И.И. Шафрановский. – Ленинград : Наука, 1975. – 133с.
156443
  Бондаренко-Снитин Александр Матросов - памятник и человек // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 2 (110). – С. 136-149. – ISSN 1606-0219
156444
  Журба П.Т. Александр Матросов / П.Т. Журба. – М.-Л., 1950. – 204с.
156445
  Журба П.Т. Александр Матросов / П.Т. Журба. – М., 1951. – 244с.
156446
  Журба П.Т. Александр Матросов : повесть / П.Т. Журба. – Ленинград : Детская литература, 1958. – 352с.
156447
  Журба П. Александр Матросов / П. Журба. – Изд. 4-е, испр. – Л., 1974. – 254с.
156448
  Кирсанов С.И. Александр Матросов. Поэма. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1946. – 54с.
156449
  Журба П.Т. Александр Матросов. Рассказы / П.Т. Журба. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 463 с.
156450
  Журба П.Т. Александр Матросов.Внуки бандуриста / П.Т. Журба. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 811 с.
156451
  Бобачева Т.И. Александр Медведь - семикратный чемпион мира по вольной борьбе : Биобиблиографичный указатель / Т.И. Бобачева. – Минск : Полыма, 1972. – 24 с.
156452
  Воронова М. Александр Мень: этика свободы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 3 (43). – С. 100-121. – ISSN 1819-6268


  Александр Владимирович Мень (1935-1990) - протоиерей Русской православной церкви, богослов, проповедник, автор книг по богословию, истории христианства и др. религий, по основам христианского вероучения, православному богослужению. Публиковался в ...
156453
   Александр Мирошхин : графика. – Москва : Советский художник, 1987. – 24 с.
156454
  Пржевальская Л.Н. Александр Митрофанович Терпигорев / Л.Н. Пржевальская. – М.-Л, 1950. – 48с.
156455
  Епифанова А.П. Александр Митрофанович Терпигорев. / А.П. Епифанова. – 2-е изд., доп. – М., 1958. – 84с.
156456
  Розентретер Б.А. Александр Митрофанович Тирпигорев 1873-1959 / Б.А. Розентретер; АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 183 с.
156457
   Александр Михайлов. – М., 1985. – 34с.
156458
  Яновский С. Александр Михайлович Андрияшев (1863 - 1939): штрихи к портрету // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 54-55


  Андрияшев работал помощником библиотекаря университета им. Св. Владимира.
156459
  Бутлеров А.М. Александр Михайлович Бурлеров / А.М. Бутлеров. – Москва : Наука, 1978. – 111 с.
156460
  Гумилевский Л.И. Александр Михайлович Бутлеров / Л.И. Гумилевский. – М., 1951. – 336с.
156461
  Быков Г.В. Александр Михайлович Бутлеров / Г.В. Быков. – М., 1961. – 219с.
156462
   Александр Михайлович Бутлеров // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 48-49
156463
  Гумилевский Л.И. Александр Михайлович Бутлеров 1828-1886 / Л.И. Гумилевский. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 334с.
156464
  Зайцев А.М. Александр Михайлович Бутлеров. Некролог : Приложение к протоколам заседаний Общества естествоиспытателей при Имп. Казанском ун-те // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – 45 с.
156465
   Александр Михайлович Великий князь : книга воспоминаний. – Москва : Современник, 1991. – 271 с.
156466
  Сокольников П М. Александр Михайлович Герасимов. Избранные произведения. / П М. Сокольников, . – М., 1951. – 19с.
156467
  Скворцов А. Александр Михайлович Герасимов. Народный художник СССР. / А. Скворцов. – М.-Л., 1947. – 39с.
156468
  Ключевич А.С. Александр Михайлович Зайцев, 1841-1910 / А.С. Ключевич, Г.В. Быков. – М., 1980. – 174с.
156469
  Сокольников М.П. Александр Михайлович Каманин. / М.П. Сокольников. – Л., 1963. – 64с.
156470
   Александр Михайлович Каманин. Засл. деятель искусств РСФСР.. – Л., 1966. – 8с.
156471
  Лемещенко А.М. Александр Михайлович Лемещенко : плакаты. Живопись. Каталог выставки / А.М. Лемещенко; Отв. ред.: Л.С. Кейдан; сост.: О.В. Григорьева. – Москва : Советский художник, 1979. – [24] с.
156472
  Эткинд М.Г. Александр Михайлович Любимов / М.Г. Эткинд. – Ленинград : Художник РСФСР, 1971. – 118 с.
156473
  Лукомская А.М. Александр Михайлович Ляпунов / А.М. Лукомская. – М.-Л., 1953. – 268с.
156474
  Шибанов А.С. Александр Михайлович Ляпунов / А.С. Шибанов. – М., 1985. – 336с.
156475
  Цыкало А.Л. Александр Михайлович Ляпунов / А.Л. Цыкало. – М., 1988. – 245 с.
156476
   Александр Михайлович Ляпунов (1857-1918) : Биобиблиографический указатель. Биографический очерк и обзор основных научных результатов. Труды А.М. Ляпунова. Литература о жизни и деятельности ученого. – Харьков, 2007. – 72с.
156477
  Борисенко А.А. Александр Михайлович Ляпунов. К 150-летию со дня рождения // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 84-91.


  История харьковской математической школы, блестящим представителем которой был А. М. Ляпунов, непрерывно связана с историей Харьковского ун-та.
156478
   Александр Михайлович Негруль. – М., 1961. – 36с.
156479
  Мазурмович Б.Н. Александр Михайлович Никольский / Б.Н. Мазурмович. – М, 1983. – 75с.
156480
  Овчинникова Л.К. Александр Михайлович Овчинников / Л.К. Овчинникова, В.М. Швец. – Москва : Наука, 1985. – 188с.
156481
  Варшавский Л.Р. Александр Михайлович Опекушин / Л.Р. Варшавский. – Москва-Ленинград, 1947. – 24с.
156482
  Беляев Н. Александр Михайлович Опекушин. 1841-1923 / Н. Беляев. – Москва, 1954. – 48с.
156483
   Александр Михайлович Петухов (1939-1976) / Петухов, Выставка, Москва. произведений., 1978. – М., 1978. – 10с.
156484
   Александр Михайлович Прохоров. – Москва : Наука, 1989. – 255с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР.Сер.физики ; Вып.33)
156485
  Епифанова А.П. Александр Михайлович Самсонов. / А.П. Епифанова, Л.В. Шутько. – М., 1970. – 57с.
156486
  Руднев В.В. Александр Михайлович Соловьев. / В.В. Руднев. – М., 1970. – 144с.
156487
  Тамарин С. Александр Мілн і всі, всі, всі... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 січня (№ 1/2). – С. 22
156488
  Вишенков С. Александр Можайский. / С. Вишенков. – Москва, 1950. – 200с.
156489
  Богданов-Березовский Александр Моисеевич Веприк : очерк жизни и творчества / Богданов-Березовский. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 132 с.
156490
   Александр Муравьев СССР, Хорст Рёмер ФРГ : каталог выставки. Графика. – Москва : Союз художников СССР, 1988. – 26 с.
156491
  Журавлева М. Александр Муратов: из всех моих "пациентов" на меня обижались только Савельев и Бенкендорф // Публичные люди : Общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2007. – № 11. – С. 76-78.
156492
  Мнацаканян А.Н. Александр Мясников / А.Н. Мнацаканян. – Ереван, 1957. – 307с.
156493
   Александр Натишвили (1878-1959) : [Анатом]: Библиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 77с. – (Библиогр. сер. "Груз. ученые")
156494
  Горячева Р.И. Александр Наумович Фрумкин / Р.И. Горячева. – Москва : Наука, 1970. – 100 с.
156495
   Александр Наумович Фрумкин: физикохимик. Очерки. Воспоминания. Материалы.. – Москва : Наука, 1989. – 431с. : ил. – (Сер. "Ученые СССР. Очерки, воспоминания, материалы")
156496
  Скобелев В.П. Александр Неверов. / В.П. Скобелев. – М. : Советский писатель, 1964. – 196 с.
156497
   Александр Неверов. / Скобелев В.П. – Куйбышев, 1972. – 336 с.
156498
   Александр Неверов: Воспоминан. – Куйбышев, 1986. – 359 с.
156499
  Пичета В.И. Александр Невский / В.И. Пичета. – Ташкент : Изд-во УзФАН, 1942. – 37с.
156500
  Данилевский В. Александр Невский / В. Данилевский. – М, 1944. – 23с.
156501
  Антонова В.И. Александр Невский : с биограф. справкой Н.А. Гейнике / В.И. Антонова; ред.: Г.В. Жидков. – Москва : Изд-во Третьяковской галлереи. – (Образы великих русских полководцев в искусстве ; вып. 1)
Вып. 1. – 1946. – 46, [27] с. : ил.
156502
  Беляев Н.И. Александр Невский / Н.И. Беляев. – Москва, 1951. – 84с.
156503
  Тихомиров Олег Николаевич Александр Невский / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Малыш, 1979. – 30с.
156504
  Терехов В.П. Александр Невский / В.П. Терехов. – М., 1990. – 14с.
156505
  Долгов В.В. Александр Невский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 10. – С. 17-36. – ISSN 0042-8779
156506
  Толочко П.П. Александр Невский // Киев и Новгород в X-XIII вв. : ист. очерки / П.П. Толочко. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2018. – С. 240-253. – ISBN 978-617-7349-68-5
156507
  Пашуто В.Т. Александр Невский и борьба русского народа за независимость в ХІІІ веке. / В.Т. Пашуто. – Москва, 1951. – 132с.
156508
  Соколов Р.А. Александр Невский и митрополит Кирилл // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 3-8. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
156509
  Черкасов П. Александр Невский на французской земле // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 98-102. – ISSN 0235-7089


  Полтора века русскому храму в Париже.
156510
  Павленко П. Александр Невский. Киносценарий. / П. Павленко, С. Эйзенштейн. – 3-й вариант. – Москва, 1938. – 76с.
156511
  Алексеев С. Александр Невский: жизнь, ставшая житием // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 2-5. – ISSN 0235-7089
156512
  Мосияш С.П. Александр Невский: ист. роман / С.П. Мосияш. – Л., 1982. – 272с.
156513
  Мельник В. Александр Неккам (1157-1217). Повернення із забуття // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (1103/1104). – С. 227-234. – ISSN 0320-8370
156514
   Александр Немлихер. Каталог выставки. Живопись, гарфика, керамика. – Москва : Советский художник, 1988. – [28] с.
156515
  Магницкая В.Д. Александр Николаевич Бакулев / В.Д. Магницкая. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 62 с.
156516
  Эткинд М.Г. Александр Николаевич Бенуа / М.Г. Эткинд. – Ленинград ; Москва, 1965. – 215 с.
156517
   Александр Николаевич Богданов, 1908-1989. – Москва, 1990. – 31с.
156518
  Голованов Н.Н. Александр Николаевич Бурганов / Н.Н. Голованов. – Л., 1985. – 24с.
156519
  Трубицин Н.Н. Александр Николаевич Веселовский // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 1-50
156520
  Энгельгард Б.М. Александр Николаевич Веселовский. / Б.М. Энгельгард. – Птгр., 1924. – 214с.
156521
  Миронов С.И. Александр Николаевич Замятин / С.И. Миронов. – 377-383с.
156522
   Александр Николаевич Карпенко. – М., 1956. – 18с.
156523
  Петров-Стромский Александр Николаевич Кирчанов / Петров-Стромский. – Л., 1986. – 56с.
156524
   Александр Николаевич Козлов. – М., 1968. – 26с.
156525
  Ожигова Е.П. Александр Николаевич Коркин / Е.П. Ожигова. – Л., 1968. – 148с.
156526
  Варсанофьева В.А. Александр Николаевич Мазарович. / В.А. Варсанофьева. – Москва, 1953. – 3-11с.
156527
   Александр Николаевич Несмеянов. – М., 1974. – 231с.
156528
   Александр Николаевич Несмеянов. – Москва : Наука, 1988. – 423 с.
156529
  Нестерова Н.М. Александр Николаевич Несмеянов. / Н.М. Нестерова. – М., 1951. – 40с.
156530
  Эфрос Н.Е. Александр Николаевич Островский / Н.Е. Эфрос. – Пб., 1922. – 112 с.
156531
  Сидорина И. Александр Николаевич Островский / И. Сидорина. – Москва, 1952. – 24 с.
156532
   Александр Николаевич Островский (1823-1886). Метод. и библиограф. мат.. – М., 1973. – 62с.
156533
  Кропачев Н.А. Александр Николаевич Островский (с приложением его портрета) : (С приложением его портрета) : Из воспоминания его секретаря Н.А. Кропачева / [Предисл.: Михаил Доленго-Грабовский]. – Москва : Изд. кн. маг. В.В. Думнова ; [Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа], 1889. – 47 с., 1 л. портр.


  На форзаце дарств. надпись от руки: Глубокоуважаемому товарищу Платону Петровичу Иванову от сердечно преданного автора. Москва, 31 января 1889
156534
   Александр Николаевич Островский 1823-1923 : Сборник статей к столетию со дня рождения / под ред. проф. П.С. Когана. – Иваново-Вознесенск : Книгоиздат Т-ва "Основа", 1923. – 163 с., 1 портр. : ил


  Авторы: И. И. Смирнов, Н. Кашин, П. С. Коган, М. Шабинаго, Сергей Елеонский, Мих. Сокольников, И. Кубиков, Б. Пиксанов
156535
  Мендельсон Н.М. Александр Николаевич Островский в воспоминанихя современников и его письмах / Н.М. Мендельсон. – Москва : Т-во В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых, 1923. – 179, [3] с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред. Н. Л. Бродского, А. Е. Грузинского, Н. М. Мендельсона, Н. П. Сидорова ; Вып. 1)
156536
  Покровский В.И. Александр Николаевич Островский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1908. – [4], 174 с.;
156537
  Покровский В.И. Александр Николаевич Островский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 3-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – VIII, 324 с.
156538
  Розанова Л.А. Александр Николаевич Островский. / Л.А. Розанова. – М-Л : Просвещение, 1965. – 139 с.
156539
  Державин К.Н. Александр Николаевич Островский. 1823-1886 / К.Н. Державин. – Москва-Ленинград, 1950. – 116 с.
156540
  Петровская В.И. Александр Николаевич Островский. 1823-1886 / В.И. Петровская. – М., 1956. – 127с.
156541
   Александр Николаевич Павлов. – Москва : Советский художник, 1957. – 93 с.
156542
  Озерянский А.С. Александр Николаевич Пыпин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 35-59. – ISSN 0042-8779
156543
  Евгеньев Б. Александр Николаевич Радищев / Б. Евгеньев, 1943. – 72с.
156544
  Благой Д.Д. Александр Николаевич Радищев / Д.Д. Благой. – Пенза, 1945. – 67с.
156545
  Шмаков А.А. Александр Николаевич Радищев / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1949. – 84с.
156546
  Евгеньев Б. Александр Николаевич Радищев 1749-1802 гг. / Б. Евгеньев. – Москва, 1949. – 340с.
156547
   Александр Николаевич Самохвалов.. – Л, 1963. – 32с.
156548
   Александр Николаевич Самохвалов.. – Л., 1963. – 32с.
156549
   Александр Николаевич Самохвалов.. – М., 1964. – 25с.
156550
   Александр Николаевич Самохвалов.. – М, 1964. – 25с.
156551
  Ступель А.М. Александр Николаевич Серов / А.М. Ступель. – изд. 2-е. – Ленинград : Музыка, 1981. – 94 с.
156552
  Альшванг А. Александр Николаевич Скрябин / А. Альшванг. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1940. – 64 с.
156553
  Рубцова В.В. Александр Николаевич Скрябин / В.В. Рубцова. – Москва : Музыка, 1989. – 447 с.
156554
  Михайлов М.К. Александр Николаевич Скрябин (1872-1915) / М.К. Михайлов. – 4-е изд. – Л., 1984. – 110с.
156555
  Михайлов М.К. Александр Николаевич Скрябин. 1872-1915 гг. / М.К. Михайлов. – 4-е изд. – Л., 1971. – 151с.
156556
  Грацинская Л.Н. Александр Николаевич Страннолюбский (1839-1903) / Л.Н. Грацинская, 1952. – 111-116с.
156557
  Левшин Л.В. Александр Николаевич Теренин (1896-1967) / Л.В. Левшин. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
156558
  Черказьянова И.В. Александр Николаевич Шварц: окружение, восприятие, оценки // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 84-94. – ISBN 966-544-344-5
156559
  Грученко Г.И. Александр Николаевич Энгельгардт // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 1727-5903
156560
  Формозов А.А. Александр Николаевия Формазов (1899-1973) / А.А. Формозов. – Москва, 1980. – 153с.
156561
  Ягунин В.П. Александр Одоевский. / В.П. Ягунин. – М. : Молодая гвардия, 1980. – 254 с.
156562
  Пилипчук О.Я. Александр Онуфриевич Ковалевский / О.Я. Пилипчук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 224с. – Библ.: с.200-217. – ISBN 5-12-000564-0
156563
   Александр Онуфриевич Ковалевский, 1840-1901 : [Биолог]: Библиогр. указ. – Москва : Наука, 1991. – 79с. – ISBN 5-02-005447-Х
156564
   Александр Осипович Орловский. – М., 1958. – 331с.
156565
   Александр Осипович Орловский : выставка произведений. Путеводитель. – Москва : Искусство, 1958. – 37, [27] с.
156566
   Александр Осипович Орловский : выставка произведений. Каталог. – Москва : Искусство, 1958. – 329, [82] с.
156567
  Ацаркина Э.Н. Александр Осипович Орловский : художник : 1777-1832 гг. / Э.Н. Ацаркина. – Москва : Искусство, 1971. – 211 с. – Библиогр.: с. 189-198
156568
  Зименко В.М. Александр Осипович Орловский 1777-1832 / В. Зименко. – Москва : Искусство, 1951. – 31с.
156569
  Усольцева Л.И. Александр Осмеркин / Л.И. Усольцева. – Л., 1977. – 21с.
156570
  Карнаухова Л. Александр Павлович Брюллов - портретист / Л. Карнаухова, С. Архангельский // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 29-49. – ISSN 0234-1395
156571
  Степанова К. Александр Павлович Бубнов / К. Степанова. – М.-Л., 1950. – 20с.
156572
   Александр Павлович Виноградов (1895-1975). – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР: Серия хим. наук ; Вып. 59)
156573
   Александр Павлович Легенченко : графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1986. – [24] с.
156574
  Пажитнов Л.Н. Александр Павлович Ленский / Л.Н. Пажитнов. – Москва : Искусство, 1988. – 302 с.
156575
  Червяченко Г.А. Александр Павлович Оленич-Гнененко / Г.А. Червяченко. – Ростов-на-Дону, 1961. – 76 с.
156576
   Александр Павлович Пронштейн : К 70-летию со дня рождения: Библиографический указатель. – Ростов-на-Дону, 1988. – 49с.
156577
   Александр Павлович Скафтымов в русской литературной науке и культуре : статьи, публикации, воспоминания, материалы / Гос. образоват. учреж. высш. проф. образ. " Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского", Ин-т филол. и журналист. ; [отв. ред. В.В. Прозоров]. – Саратов : Саратовский университет, 2010. – 340 с. – ISBN 978-5-292-03915-0
156578
  Орлов В.Д. Александр Павлович Эльтеков (к 160-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 245. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048


  С 1887 г. по 1889 г. он профессор Харьковского, а с 1889 г. Киевского ун-та.
156579
  Зубрицький Д. Александр Павлович. Описання його життя і характеристика його поезії / Д. Зубрицький. – Ужгород, 1925. – 43с.
156580
   Александр Пальмбах - писатель и человек. – Кызыл, 1967. – 180с.
156581
  Дубинянский М. Александр Парвус: деньги революции // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 50-67. – ISSN 1819-6268


  Олександр Львович Парвус (справжнє ім"я Ізраїль Лазарович Гельфанд, інші псевдоніми: Олександр Молотов, Олександр Москович) — діяч російського і німецького соціал-демократичного руху білоруського єврейського походження, публіцист, теоретик-марксист, ...
156582
  Шелудченко В.И. Александр Пархоменко / В.И. Шелудченко. – Москва : Воениздат, 1956. – 183 с.
156583
  Вистин М.А. Александр Пархоменко / М.А. Вистин. – Москва, 1957. – 63с.
156584
  Панч П. Александр Пархоменко : Повесть / П. Панч. – Москва : Воениздат, 1960. – 157 с. – (Б-ка солдата и матроса)
156585
  Шиман Теодор Александр Первый : пер. с нем. : с 2 портр. и многими рис. и карт. – 1-е рус. изд. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование", 1908. – 158, II с., 4 л. ил. – (История России : Русская быль / [соч.] проф. Шимана)
156586
  Шиман Теодор Александр Первый : пер. с нем. : с 2 портр. и многими рис. и карт. – 1-е рус. изд. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование", 1909. – 158, II с., 4 л. ил. – На обл. № серии. – (История России : Русская быль / [соч.] проф. Шимана ; № 4)
156587
  Шиман Т. Александр Первый : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский ; [От ред. и авт. предисл. Г. Балицкий] // Петр Великий : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1909. – 158, II с., 4 л. ил. ил. – (Русская быль ; № 3)
156588
  Шиман Теодор Александр Первый : пер. с нем. : с 2 портр. и многими рис. и карт. – 1-е рус. изд. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; Тип. Рус. т-ва, 1910. – 158, II с., 4 л. ил. – (История России / [соч.] проф. Шимана)
156589
  Мережковский Д.С. Александр Первый / Д.С. Мережковский // Два императора / Д.С. Дмитриев. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 329-744. – (Романовы . Династия в романах). – ISBN 5-87994-050-0
156590
  Карагодин А.И. Александр Первый : ( последнее путешествие ) / МОН України, ЗГУ. Кафедра исторического краеведения; Пер. с англ. В.Карагодиной. – Запорожье : ЛИПС, 2000. – 244с. – ISBN 966-7442-33-0
156591
  Хрущов И.П. Александр Первый очерк отношений к нему русских писателей // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 25-45. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
156592
  Хрущов И. Александр Первый. : Очерк отношений к нему русских писателей ; Речь, произнесенная на торжественном акте Университета Св. Владимира, 9 января 1878 г. / И. Хрущов, 1878. – 22 с. – Отд. оттиск
156593
  Мережковский Д.С. Александр Первый. / Д.С. Мережковский. – 2-изд. – Санкт-Петербург-Москва
1. – 1918. – 337с.
156594
  Мережковский Д.С. Александр Первый: Роман. / Д.С. Мережковский. – Тула, 1993. – 448с.
156595
  Бублейников Ф.Д. Александр Петович Карпинский. / Ф.Д. Бублейников. – М.-Л., 1947. – 18с.
156596
  Пржевальская Л.Н. Александр Петрович Герман / Л.Н. Пржевальская. – М.-Л, 1950. – 28с.
156597
  Зырянов А.П. Александр Петрович Зырянов : каталог выставки / А.П. Зырянов; Авт. вступ. ст.: Л.Ф. Дьяконицын. – Пермь : Типография № 1, 1967. – 48 с.
156598
   Александр Петрович Карпинский. – Л.-М., 1936. – 34с.
156599
  Фейдер В.А. Александр Петрович Карпинский / В.А. Фейдер. – М-Л, 1938. – 313с.
156600
   Александр Петрович Карпинский. – Москва-Ленинград, 1947. – 176с.
156601
  Романовский С.И. Александр Петрович Карпинский, 1847-1936 / С.И. Романовский. – Ленинград : Наука, 1981. – 484с.
156602
   Александр Петрович Котельников. 1865-1944 гг.. – Москва : Наука, 1968. – 122 с. : илл., 1 л. портр. – Шмуцтит.: АН СССР, Науч.-биогр. серия. – Библиогр.: "Печ. труды А.П. Котельникова" и лит. о нем (12 назв.) сс. 118-120
156603
  Горшков Г.П. Александр Петрович Орлов (Из истории русской сейсмологии) / Г.П. Горшков. – Москва : АН СССР, 1955. – 63с.
156604
  Покровский В.И. Александр Петрович Сумароков : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд. доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1911. – 150 с. – Конволют. - Пер.: К хронологии и библиографии комедий А.П. Сумарокова / П.И. Рулин
156605
  Берков П.Н. Александр Петрович Сумароков. 1717-1777 / П.Н. Берков. – Л.-М, 1949. – 100 с.
156606
   Александр Петрович Терентьев. – Москва, 1974. – 126с.
156607
  Бежанидзе Ю.И. Александр Петрович Толстой / Ю.И. Бежанидзе, А.Г. Фирсов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-41. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода, одного из ближайших друзей Н. В. Гоголя графа А. П. Толстого.
156608
  Лахти А.Г. Александр Пирумов / А.Г. Лахти. – Москва : Советский композитор, 1960. – 12 с.
156609
  Лоидис Л.А. Александр Платонович Лоидис / Л.А. Лоидис. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 71с.
156610
   Александр Поликарпович Владимирский : [некролог], 1906. – [58] с.
156611
  Васильева Т.Н. Александр Поп и его политические сатиры / Т.Н. Васильева. – Кишинев, 1979. – 112с.
156612
  Эрлихман Вадим Александр Попов : Покоритель эфира // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 127-135 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
156613
  Фигуровский Н.А. Александр Порфирьевич Бородин / Н.А. Фигуровский, Ю.И. Соловьев; Акад. наук СССР. Ин-т истории естествознания. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 212 с., 1 л. портр. : ил. – (Научно-популярная серия)
156614
   Александр Порфирьевич Бородин. – М, 1954. – 59с.
156615
  Стасов В.В. Александр Порфирьевич Бородин / В.В. Стасов. – Москва : Музгиз, 1954. – 80 с.
156616
  Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин / А.Н. Сохор. – Москва : Советский композитор, 1959. – 40 с.
156617
  Василенко С.Я. Александр Порфирьевич Бородин / С.Я. Василенко. – Ленинград : Музгиз, 1959. – 108 с.
156618
  Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин : жизнь, деятельность, музыкальное творчество / А.Н. Сохор. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 822 с.
156619
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Художественная литература, 1957. – 367 с.
156620
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин, 1833-1887 / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Правда, 1989. – 477 с.
156621
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин. 1833-1887. / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 519 с.
156622
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин. 1833-1887. / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 416 с.
156623
  Сидорченко Л.В. Александр Поуп: в поисках идеала / Л.В. Сидорченко. – Л., 1987. – 184с.
156624
  Бахтин В.С. Александр Прокофьев / В.С. Бахтин. – Л : Советский писатель, 1959. – 240 с.
156625
  Бахтин В.С. Александр Прокофьев / В.С. Бахтин. – М.-Л. : Советский писатель, 1963. – 282 с.
156626
   Александр Прокофьев. – М : Советский писатель, 1977. – 408 с.
156627
   Александр Прокофьевич Маркевич : [Зоолог]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 103 с., 1 л. портр. (фронт.) : ил. – (Биобиблиография ученых УССР)
156628
   Александр Пушкин. – Ленинград, 1937. – 340с.
156629
  Дэль Д. Александр Пушкин / Д. Дэль. – М.-Л, 1951. – 88с.
156630
  Дэль Д. Александр Пушкин / Д. Дэль. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1959. – 227 с.
156631
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время. / В.Н. Иванов. – Москва, 1995. – 111 с.
156632
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время. Ист. повествование. / В.Н. Иванов. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1970. – 461с.
156633
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время; Императрица Фике: Ист. повествования. / В.Н. Иванов. – Хабаровск, 1985. – 718с.
156634
   Александр Пушкин: страсти и искушения поэта // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 50-53
156635
  Благой Д.Д. Александр Радищев / Д.Д. Благой. – Москва, 1949. – 64с.
156636
  Эйдельман Н.Я. Александр Радищев : рассказ о жизни-подвиге рус. рев. мыслителя / Н.Я. Эйдельман. – Москва, 1983. – 32с.
156637
  Пантелеймонов Н.С. Александр Решетов : Критико-биогр. очерк. / Н.С. Пантелеймонов. – Л., 1974. – 256с.
156638
  Абызов В.И. Александр Родимцев : ген.-полк., командир 32-го гвард. стрелкового корпуса / Абызов В.И. – Москва : Политиздат, 1981. – 111с., [4] л. ил. : ил. – (Герои Советской родины)
156639
  Волков-Ланнит Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит / Л.Ф. Волков-Ланнит. – Москва : Искусство, 1968. – 188, [4] с.
156640
  Голованов Н.Н. Александр Рождественский / Н.Н. Голованов. – Л., 1981. – 39с.
156641
  Прашкевич Г. Александр Романович Беляев : История русской фантастики от Геннадия Прашкевича // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 185-194. – ISSN 1728-8568
156642
  Урушадзе И.А. Александр Романозович Мревлишвили / И.А. Урушадзе. – Москва, 1954. – 31с. : ил.
156643
  Парамонова К.К. Александр Роу / К.К. Парамонова. – Москва, 1979. – 153 с.
156644
  Герман М.Ю. Александр Русаков / М.Ю. Герман. – М., 1989. – 184с.
156645
  Базаров И.П. Александр Саввич Предводителев / И.П. Базаров, А.А. Соловьев. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 159 с. – Библиогр.: с. 145-158
156646
   Александр Самойлович Ахиезер : [некролог] // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 190. – ISSN 0042-8744
156647
  Ореус И. Александр Самойлович Фигнер - партизан отечественной войны 1812 г. // Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках графа Ф.В.Ростопчина : Пер. с франц. подлинной его рукописи / Ф.В. Ростопчин. – 17с.
156648
  Стругацкий Н. Александр Самохвалов / Н. Стругацкий. – Л - М, 1933. – 68с.
156649
  Зингер Л.С. Александр Самохвалов / Л.С. Зингер. – Москва, 1982. – 184с.
156650
  Перадзе Лиана Абоевна Александр Сараджишвили - писатель, критик и публицист : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Перадзе Лиана Абоевна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л. – Бібліогр.:с.32
156651
  Бондаренко К. Александр Севрюк : революционер или аферист? // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 38 (156). – С. 30-32
156652
  Павлинская А.П. Александр Семенович Ведерников. / А.П. Павлинская. – Л., 1960. – 42с.
156653
  Татаринов М.П. Александр Семенович Ильичев. (1898-1952) / М.П. Татаринов. – М., 1952. – 64с.
156654
  Татаринов М.П. Александр Семенович Ильичев. (1898-1952) / М.П. Татаринов. – М., 1953. – 31с.
156655
  Чалмаев В.А. Александр Серафимович / В.А. Чалмаев. – Волгоград, 1986. – 293с.
156656
   Александр Серафимович Серафимович. 1863-1949.. – М., 1953. – 32с.
156657
  Холопова Н.Т. Александр Сергеевич Барков / Н.Т. Холопова. – Москва : Московский университет
№26. – 1961. – 64с.
156658
  Валкин М.Х. Александр Сергеевич Бутурлин. / М.Х. Валкин. – Ульяновск, 1961. – 107,5с.
156659
   Александр Сергеевич Владыченский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 126-128 : фото. – ISSN 0032-180Х
156660
  Брайловский С.Н. Александр Сергеевич Грибоедов : На могиле великого поэта / [Соч.] С.Н. Брайловского // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – [2], 17-56, 5 с.
156661
  Покровский В.И. Александр Сергеевич Грибоедов : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 3-е изд. доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1911. – [4], 248 с. : портр. на обл.
156662
   Александр Сергеевич Грибоедов. – М., 1945. – 71с.
156663
  Муратов М.В. Александр Сергеевич Грибоедов / М.В. Муратов, Т.Г. Муратова. – М. : Детская литература, 1965. – 223 с.
156664
  Флеров А.П. Александр Сергеевич Грибоедов и разбор комедии "Горе от ума" / [Соч.] А. Флерова // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – [2], 31 с.
156665
  Крендель Р.Н. Александр Сергеевич Грибоедов. 1795-1829. Памятка читателю / Р.Н. Крендель. – М., 1954. – 36с.
156666
   Александр Сергеевич Давыдов - ученый и личность : [сборник] / [Патон Б.Е и др. ; редкол.: В.М. Локтев (отв. ред.) и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т теорет. физики им. Н.Н. Боголюбова. – Киев : ИТФ им. Н.Н. Боголюбова НАН Украины, 2012. – 462, [1] с., [8] л. фот., [1] л. портр. – Авт. указ на с. 456-459. - Текст на рус., укр., отдельные ст. на англ. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6447-2
156667
   Александр Сергеевич Давыдов. – Киев, 1982. – 54с.
156668
  Пекалис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение / М.С. Пекалис. – Москва : Музыка
Т. 2. – 1973. – 416 с.
156669
  Пекелис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение / М.С. Пекелис. – Москва : Музыка
Т. 3. – 1983. – 317 с.
156670
  Хопрова Т.А. Александр Сергеевич Даргомыжский. 1813-1869. : краткий очерк жизни и творчества / Т.А. Хопрова, Г.В. Красногородцева. – Ленинград : Музгиз, 1959. – 95 с.
156671
  Варфоломеев Ю.В. Александр Сергеевич Зарудный // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 39-59. – ISSN 0042-8779
156672
  Квасов А.С. Александр Сергеевич Квасов. Акварели : каталог выставки / А.С. Квасов; Сост.: Н.П. Мальцева; авт. вступ. ст.: Н.М. Иванов. – Москва : Советский художник, 1979. – [28] с.
156673
  Пресняков А.Е. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский / А.Е. Пресняков. – Пб, 1922. – 94с.
156674
  Миронов А.С. Александр Сергеевич Миронов / А.С. Миронов. – Москва, 1985. – 47с.
156675
   Александр Сергеевич Поваренных. – Киев : Наука, 1977. – 62с. – (Библиография ученых Украинской ССР)
156676
  Майков Б.А. Александр Сергеевич Пушкин : подробный разбор его главнейших произведений / Б.А. Майков. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-во "Орос" ; Тип. Петра Ляскуэра, 1912. – 264 с. – Экз в разных тип. переплетах
156677
  Томашевский Б.В. Александр Сергеевич Пушкин / Б.В. Томашевский. – М.-Л., 1927. – 32с.
156678
  Кирпотин В.Я. Александр Сергеевич Пушкин / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1937. – 157с.
156679
  Беркова К.Н. Александр Сергеевич Пушкин / К.Н. Беркова. – Москва : Художественная литература, 1937. – 206 с.
156680
  Мясников А.С. Александр Сергеевич Пушкин / А.С. Мясников. – Москва, 1943. – 88с.
156681
  Вересаев В.В. Александр Сергеевич Пушкин / В.В. Вересаев. – Москва-Ленинград, 1945. – 182с.
156682
  Вересаев В.В. Александр Сергеевич Пушкин / В.В. Вересаев. – Молотов, 1949. – 188с.
156683
  Симонов К.М. Александр Сергеевич Пушкин : Доклад на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР 6 июня 1949 г. / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1949. – 52с.
156684
   Александр Сергеевич Пушкин. – Л, 1949. – с.
156685
  Лахостский К.П. Александр Сергеевич Пушкин / К.П. Лахостский. – Москва-Ленинград, 1964. – 176с.
156686
   Александр Сергеевич Пушкин, 1967. – 19с.
156687
   Александр Сергеевич Пушкин. – Москва, 1974. – 64 с.
156688
  Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин / Ю.М. Лотман. – Л., 1981. – 253с.
156689
  Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин / Ю.М. Лотман. – 2-е изд. – Л., 1983. – 253с.
156690
  Ветринский В.Е. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) : Очерк жизни и деятельности : с портр. и видом памятника в Москве / Ч. Ветринский. – Нижний Новгород : Изд. "Нижнегородский ежегодник" ; Типо-литогр. Нижнегородское печ. дело, 1912. – 64 с.
156691
  Гриневич П.Ф. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1899 гг). / П.Ф. Гриневич. – 72с.
156692
   Александр Сергеевич Пушкин (1816-1825) : по документам Оставьевского архива [1-2] / [соч.] кн. П.П. Вяземского. – Санкт-Петербург : Тип. П. Цитовича, 1880. – 77 с.
156693
  Покровский В.И. Александр Сергеевич Пушкин : его жизнь и сочинения / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1909. – VII, 733 с. – Экз в разных тип. переплетах
156694
  Анненков П.В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху : 1799-1826 / [соч.] П. Анненкова. – Санкт-Петербург : [Тип. М. Стасюлевича], 1874. – VIII, 332, [2] с.


  Печать на экз. № 31836: кн. маг. Розова в Одессе
156695
  Незеленов А.И. Александр Сергеевич Пушкин в его поэзии : Первый и второй периоды жизни и деятельности. (1799-1826) / соч. А. Незеленова. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1882. – [4], VIII, 248 с.


  Библиогр.: "Главные сочинения и сборники, служащие материалами и пособиями для изучения Пушкина", "Главные критические статьи о Пушкине", "Издания сочинений Пушкина" (с. VI-VIII) Печать кн. маг. Оглоблина Печать Петр Павлович Кудрявцев
156696
   Александр Сергеевич Пушкин в русской и советской иллюстрации. – М
1. – 1987. – 200с.
156697
   Александр Сергеевич Пушкин в русской иллюстрации. – М
2. – 1987. – 358с.
156698
  Фаресов А.И. Александр Сергеевич Пушкин и чествование его памяти / А.И. Фаресов. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1899. – 64 с. – Экз. без ориг. обл.
156699
  Чернышевский Н.Г. Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения. / Н.Г. Чернышевский. – М : Художественная литература, 1956. – 47 с.
156700
  Качановский В.В. Александр Сергеевич Пушкин, как воспитатель русского общества / Владимир Качановский. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1888. – 68 с. – Отд. оттиск: Вестник славянства.1888, кн. 1
156701
  Сенявин А. Александр Сергеевич Пушкин. Биография. / А. Сенявин. – М., 1939. – 116с.
156702
  Кормилицын А.И. Александр Сергеевич Уклонский. / А.И. Кормилицын. – Ташкент, 1968. – 46с.
156703
  Медведева И.А. Александр Серегеевич Даргомыжский / И.А. Медведева. – Москва : Музыка, 1989. – 188 с.
156704
  Маслякова А. Александр Скрябин: метафизика смеха // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 115-122. – ISSN 2410-2601
156705
  Никульков А.В. Александр Смердов / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1972. – 56с.
156706
  Сараскина Л.И. Александр Солженицын / Людмила Сараскина. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 934, [10] с., [48] c. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : биография продолжается: сер. биогр. ; Вып. 9). – ISBN 978-5-235-03102-9
156707
  Решетовская Н.А. Александр Солженицын и читающая Россия / Н.А. Решетовская. – М., 1990. – 413с.
156708
   Александр Софронович Пащенко. – Москва : Советский художник, 1957. – 91с.
156709
   Александр Спендиаров. – Ереван, 1973. – 212с.
156710
  Веленгурин Н.Ф. Александр Степанов и его книга о Порт-Артуре / Н.Ф. Веленгурин. – Москва, 1965. – 31с.
156711
   Александр Степанович Грин, 1880-1980. – М., 1980. – 19с.
156712
   Александр Степанович Лашкевич : [Некролог]. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1889. – 12 с. – Отт. из журн. "Киев. старина". 1889, т. 27, дек.
156713
  Лукомская А.М. Александр Степанович Попов / А.М. Лукомская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1951. – 298с.
156714
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1956. – 207 с.
156715
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – М.-Л., 1959. – 236с.
156716
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1963. – 388 с.
156717
  Берг А.И. Александр Степанович Попов (к 50-летию изобретения радио) / А.И. Берг, М.И. Радовский. – Москва-Л., 1945. – 59с.
156718
  Дмитренко А.М. Александр Стовба / А.М. Дмитренко. – Москва, 1986. – 115 с.
156719
  Дегтярева М.И. Александр Стурдза: консервативный реформизм и критика католической доктрины Жозефа де Местра // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 101-113. – ISSN 0042-8744
156720
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1960. – 307с.
156721
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1971. – 320с.
156722
  Суворов А. Александр Суворов : альбом / А. Суворов; Авт. текста и сост.: Т.И. Руднева. – Москва : Советский художник, 1983. – 7, [49] с.
156723
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1986. – 591с.
156724
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – Краснодар, 1987. – 733с.
156725
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1988. – 301с.
156726
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1990. – 317с.
156727
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1950. – 352с.
156728
  Баевский В.С. Александр Твардовский - трагический герой нашей литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 70-83. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
156729
  Выходцев П.С. Александр Твардовский / П.С. Выходцев. – Москва, 1958. – 411с.
156730
  Турков А.М. Александр Твардовский / А.М. Турков. – М., 1960. – 191с.
156731
  Рощин П.Ф. Александр Твардовский / П.Ф. Рощин. – Москва, 1966. – 176с.
156732
  Турков А.М. Александр Твардовский / А.М. Турков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1970. – 175с.
156733
  Дементьев Валерий Александр Твардовский / Дементьев Валерий. – Москва : Советская Россия, 1976. – 172, [1] с.
156734
  Акаткин В.М. Александр Твардовский / В.М. Акаткин. – Воронеж, 1977. – 214с.
156735
  Цапенко Г.М. Александр Твардовский : Указ. переводов. / Г.М. Цапенко. – Москва, 1981. – 43с.
156736
  Кондратович А.И. Александр Твардовский / А.И. Кондратович. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 318 с.
156737
  Кулинич А.В. Александр Твардовский / А.В. Кулинич. – Киев, 1988. – 174с.
156738
  Романова Р.М. Александр Твардовский / Р.М. Романова. – М., 1989. – 158с.
156739
  Радченко Н.В. Александр Твардовский и белорусская латература : Автореф... канд. филол.наук: / Радченко Н. В.; БГУ. – Минск, 1969. – 20л.
156740
  Рощин П.Ф. Александр Твардовский. / П.Ф. Рощин. – М, 1960. – 29с.
156741
  Кулинич А.В. Александр Твардовский. Очерк жизни и творчества (страницы книги) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 8-14. – ISBN 978-966-171-476-1
156742
  Мурина Е.Б. Александр Терентьевич Матвеев / Е.Б. Мурина. – М., 1964. – 102с.
156743
   Александр Терентьевич Матвеев, проф., засл. деятель искусств РСФСР, д-р искусствов.. – М., 1958. – 15с.
156744
  Матвеев А.Т. Александр Терентьевич Матвеев. / А.Т. Матвеев. – Л., 1978. – 71с.
156745
  Дзаттиаты Г.П. Александр Тибилов как литературный критик : Автореф... Канд.филол.наук: 624 / Дзаттиаты Г.П,; Ин-т.истории. – Тбилиси, 1973. – 24л.
156746
  Черный А.В. Александр Тимофеевич Давыдов (К 100-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 247. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
156747
   Александр Тодорский : воспоминания друзей и соратников. – Москва, 1986. – 180 с.
156748
   Александр Толуш.. – М., 1983. – 128с.
156749
  Жуков А.Г. Александр Трофимов / А.Г. Жуков. – Москва, 1963. – 303с.
156750
  Жуков А.Г. Александр Трофимов / А.Г. Жуков. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1967. – 303 с.
156751
   Александр Тышлер засл. деятель искусств Узбекской ССР лауреат Гос. премии. – М., 1966. – 34с.
156752
  Авдеенко С.И. Александр Тышлер и Украина / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 65, [1] с. : фотоил., портр. – Библиогр.: с. 65. – ISBN 978-966-197-328-1
156753
   Александр Тышлер. Живопись. Графика. Скульптура. – Москва : Советский художник, 1974. – 17 с.
156754
  Янбухтина А.Г. Александр Тюлькин. / А.Г. Янбухтина. – Л., 1975. – 26с.
156755
  Канивец В.В. Александр Ульянов / В.В. Канивец. – М, 1961. – 279с.
156756
  Сутырин В.А. Александр Ульянов / В.А. Сутырин. – Москва, 1971. – 152с.
156757
  Сутырин В.А. Александр Ульянов / В.А. Сутырин. – 2-е изд. – М., 1975. – 159с.
156758
  Сутырин В.А. Александр Ульянов / В.А. Сутырин. – 3-е изд. – М., 1979. – 167с.
156759
  Итенберг Б.С. Александр Ульянов (1866-1887) / Б.С. Итенберг, А.Я. Черняк. – М., 1957. – 72с.
156760
   Александр Ульянов. Рекомендат. указ. литературы.. – Ульяновск, 1967. – 20с.
156761
  Маевский В.В. Александр Устинов / В.В. Маевский. – М, 1972. – 20с.
156762
  Романенко Д.И. Александр Фадеев / Д.И. Романенко. – М., 1956. – 191с.
156763
  Беляев Б.Л. Александр Фадеев / Б.Л. Беляев. – Красноярск, 1956. – 343с.
156764
  Шешуков С.И. Александр Фадеев / С.И. Шешуков. – М., 1964. – 143с.
156765
  Бушмин А.С. Александр Фадеев / А.С. Бушмин. – Ленинград, 1971. – 336с.
156766
  Шешуков С.И. Александр Фадеев / С.И. Шешуков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 224с.
156767
  Коваленко С.А. Александр Фадеев / С.А. Коваленко. – Москва, 1976. – 63с.
156768
  Бушмин А.С. Александр Фадеев / А.С. Бушмин. – 2-е изд., доп. – Л, 1983. – 269с.
156769
  Большаков Л.Н. Александр Фадеев / Большаков Л.Н. – Москва, 1988. – 158 с.
156770
   Александр Фадеев. Материалы и исследования. – Москва : Художественная литература
Вып. 1. – 1977. – 670 с.
156771
  Озеров В.М. Александр Фадеев. Творческий путь / В.М. Озеров. – М., 1960. – 403с.
156772
  Озеров В.М. Александр Фадеев. Творческий путь / В.М. Озеров. – Изд. 2-е, доп. – М., 1964. – 528с.
156773
  Озеров В.М. Александр Фадеев. Творческий путь / В.М. Озеров. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М., 1970. – 479с.
156774
  Озеров В.М. Александр Фадеев: Творческий путь / В.М. Озеров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 486с.
156775
   Александр Федорович Губин. – Москва, 1958. – 38 с. : 1 л. портр.
156776
  Ефимов Е.Н. Александр Федорович Кистяковский и его научное наследие : К 30-летию со дня его смерти ([ум.] 13 янв. 1885 г.) / Евгений Ефимов. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1915. – 22 с. – Отд оттиск: Юридический вестник. 1915, кн. 9 (1)


  от автора дарственная
156777
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский и его украинство : (к 30-летию со дня смерти его) / В. Науменко. – Москва : изд. "Украинская жизнь" : тип. Т-ва Рябушинских, 1915. – 7 с. – Отд. оттиск: Украинская жизнь, 1915, № 1
156778
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский, [д-р уголовного права, орд. проф. Киев. ун-та] : (биогр. очерк с отрывком из рукописной автобиографии его) / В. Науменко. – Киев : тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – [2], 43 с., [1] л. портр. : 1 портр. – Библиогр. указ. тр. А.Ф. Кистяковского (с. 38-43)
156779
  Модзалевский Б.Л. Александр Федорович Лабзин / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. Уделов, 1904. – 44 с. – Отд. оттиск: Русский биографический словарь. – Библиогр.: с. 40-44
156780
  Леонов Н.И. Александр Федорович Миддендорф / Н.И. Леонов. – Москва : Наука, 1967. – 147с.
156781
   Александр Федорович Можайский создатель первого самолета.. – Москва, 1955. – 176с.
156782
  Крылов В. Александр Федорович Можайский. 1825-1890. / В. Крылов. – Л., 1951. – 272с.
156783
  Модзалевский В.Л. Александр Федороич Лабзин / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Главного упр. Уделов, 1904. – 44 с. – Отд. оттиск: Русская старина. 1905 г., кн. 10
156784
  Авдеенко С.И. Александр Фесюк. Старик с душой юноши / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 62, [2] с. : ил., фот., портр. + 1 СD-ROM. – Библиогр.: с. 61. – ISBN 978-966-197-313-7
156785
  Тимофеев Сергей Александр Филипенко, губернатор Югры : Бальнеолечение в Югре - уже реальность. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 12-13 : Фото
156786
  Григорян Н.А. Александр Филипович Самойлов. / Н.А. Григорян. – М, 1963. – 204с.
156787
   Александр Филиппович Крышталь и его лаборатория : (к 100-летию со дня рождения) / КНУТШ ; [сост., предисл. и руководитель Н.Г. Дашкина ; ред.: Д.Б. Царичкова]. – Киев : Фитосоциоцентр, 2010. – 123, [1] с., [5] л. портр. – Библиогр.: c. 9-10. – ISBN 978-966-306-148-4
156788
  Петухова О. Александр Флеминг: гениальная случайность // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 2 (114). – С. 24-41. – ISSN 1819-6268


  "Открытие пенициллина – первого в мире антибиотика – называют самой великой случайной научной находкой прошлого тысячелетия. Совершивший это открытие английский бактериолог Александр Флеминг не отрицал, что ему случайно повезло, но был убежден: судьба ...
156789
  Зив С.С. Александр Флярковский / С.С. Зив. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
156790
   Александр Хвыля. – Москва, 1969. – 18с.
156791
  Шутова Наталья Александр Холодов: "НТК Интурист" ставит на комбинированные туры в Чехию : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 66
156792
  Арамян А.Г. Александр Цатурян и русская литература : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / А.Г. Арамян. – Ереван, 1977. – 17с. – Бібліогр.:с.17
156793
  Эбаноидзе Л. Александр Цулукидзе / Л. Эбаноидзе. – Тбилиси, 1950. – 156с.
156794
  Козлов И.Т. Александр Чаковский / И.Т. Козлов. – М., 1979. – 142с.
156795
   Александр Чапаев и другие.. – М., 1965. – 272с.
156796
   Александр Чапаев и другие.. – 2-е изд., испр. идоп. – М., 1967. – 272с.
156797
  Кронгауз А.М. Александр Чекалин / А.М. Кронгауз. – М, 1950. – 64с.
156798
  Вилинбахов В.Б. Александр Черкасский - сподвижник Петра 1 / В.Б. Вилинбахов. – Нальчик, 1966. – 56с.
156799
  Виленский Ю. Александр Черняховский: терновый венец взамен лаврового венка. Выдающийся украинский ученый в тисках "процесса СВУ" // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 5 (534). – С. 24-25


  "...По окінченню гімназії, університету, рік 1894, вступив у склад научителів Київського Університету і потім Медінституту, де займав посади помічник прозектора, прозектора і професора при катедрі гістології".
156800
  Гайсултанов У.Э. Александр Чеченский / У.Э. Гайсултанов. – Грозный, 1981. – 304с.
156801
  Пахмурный П.М. Александр Шавров / П.М. Пахмурный, Н.Б. Митропольская. – Алма-Ата, 1966. – 160с.
156802
  Сперанский М.Н. Александр Шахматов - историк древнерусской литературы / М.Н. Сперанский. – 13с. – Отд. оттиск
156803
   Александр Шервашидзе. – Москва, 1986. – 47с.
156804
  Шилов А.М. Александр Шилов / А.М. Шилов. – М., 1982. – 255с.
156805
   Александр Шилов. Альбом.. – Москва : Изобразательное искусство, 1986. – 304 с.
156806
   Александр Шилов. Выставка живописи.. – М., 1978. – 8с.
156807
   Александр Шилов. Живопись. Графика : каталог выставки. – Томск : Изобразительное искусство, 1985. – 24 с.
156808
  Байрамов М.Б. Александр Ширванзаде и Азербайджан : Автореф... канд. филол. наук: / Байрамов М.Б.; АН АзССР, Ин-т литературы и яз. им. Низами. – Баку, 1969. – 26 с.
156809
  Бондаренко К. Александр Шлихтер: благими намерениями // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 10 (179). – С. 58-62
156810
   Александр Юльевич Ишлинский. – М., 1984. – 111с.
156811
   Александр Яковлев. – М., 1928. – 139с.
156812
  Иванов В.В. Александр Яковлевич Пархоменко. / В.В. Иванов. – М., 1953. – 24с.
156813
   Александр Яковлевич Усиков. – Киев : Наукова думка, 1984. – 31с. – (Биобиблиография ученых УССР)
156814
  Рулева А.С. Александр Яшин / А.С. Рулева. – Л., 1980. – 198с.
156815
  Михайлов А.А. Александр Яшин. / А.А. Михайлов. – Москва, 1975. – 118с.
156816
   Александра Александровна Яблочкина. – Москва, 1949. – 12с.
156817
  Волкова К.А. Александра Андреевна Глеголева-Аркадьева / К.А. Волкова. – Москва, 1947. – 32с.
156818
  Волкова К.А. Александра Андреевна Глеголева / К.А. Волкова. – Москва-Ленинград, 1948. – 27с.
156819
  Архипова Александра Александра Архипова о мифах. Как драконы стали смертными // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 14 : фото
156820
  Карклинь Г.Н. Александра Бриедис / Г.Н. Карклинь. – М, 1977. – 231с.
156821
  Носкович В.С. Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая / В.С. Носкович. – Ленинград, 1959. – 52 с.
156822
   Александра Васильевна Щекатихина. – Л, 1958. – 36с.
156823
   Александра Завьялова. – Ленинград, 1971. – 18с.
156824
  Колганова А. Александра Колганова, Георгия Сатель. Каталог выставки. / А. Колганова, Г Сатель. – М., 1985. – 40с.
156825
  Дале Татьяна Александра Коллонтай. Последний роман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 32 (1103). – С. 36-37. – ISSN 0234-1670
156826
  Бреслав Е.И. Александра Михайловна Коллонтай / Е.И. Бреслав. – М, 1974. – 110с.
156827
  Хохлов В. Александра Михайловна Круглова / В. Хохлов. – Кострома, 1952. – 20 с.
156828
  Зборовец И.В. Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц : монография / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2015. – 138, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 113-116


  У пр. №1698038 напис: Дарунок Науковій бібліотеці імені Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 29.03.2015 р. І. Зборовець
156829
  Корсакова Н А. Александра Николаевна Корсакова : каталог выставки. Графика, живопись / Н А. Корсакова; Авт. вступ. ст.: А.А. Каменский; сост.: И.Б. Ефимович; отв. ред.: Л.С. Кейдан. – Москва : Советский художник, 1980. – [20] с.
156830
  Леонтьева Г.К. Александра Николаевна Якобсон / Г.К. Леонтьева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 128 с.
156831
   Александра Николаевна Якобсон. Каталог выставки.. – Ленинград : Советский художник, 1967. – 32 с.
156832
  Добрынина Е.А. Александра Пахмутова / Е.А. Добрынина. – Москва : Советский композитор, 1959. – 14 с.
156833
  Добрынина А Е. Александра Пахмутова / А Е. Добрынина, . – Москва : Советский композитор, 1973. – 141 с.
156834
  Попова Л.Г. Александра Петровна Воронович - Народная артистка СССР / Л.Г. Попова. – К., 1960. – 40с.
156835
  Воронова О.П. Александра Последович : альбом, графика / О.П. Воронова. – Москва : Советский художник, 1984. – 96 с.
156836
  Сайкина А.В. Александра Сайкина: выст. произведений / А.В. Сайкина. – Горький, 1978. – 19 с.
156837
  Билль А.Ф. Александра Феликсовна Билль = Книжная графика. Гравюра. Акварель. Рисунок : Каталог выставки : книжная графика. Гравюра. Акварель. Рисунок. Каталог выставки / А.Ф. Билль; ред.: Т.Клюева. – Москва : Советский художник, 1977. – 53 с.
156838
  Мчедлов-Петросян Александра Феофилактовна Васильева-Синцова.(К 130-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 246-247. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
156839
  Тугендхольд Я. Александра Экстер как живописец и художник сцены / Я. Тугендхольд. – Берлин : Заря, 1922. – 32 с.
156840
  Бешевлиев В. Александрийска поезия / В. Бешевлиев. – София, 1935. – 243 с.
156841
  Еманов А.Г. Александрийская библиотека: метаморфозы прошлого и проекции будущего // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 22 (160). – С. 21-23. – ISSN 1727-4893
156842
  Варичев Д.И. Александрийская война в источниках древности // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 74-77. – ISSN 0321-0626
156843
  Парнов Е.И. Александрийская гемма / Е.И. Парнов. – М., 1990. – 397с.
156844
  Парнов Е.И. Александрийская гемма / Е.И. Парнов. – М., 1992. – 384с.
156845
   Александрийская поэзия : перевод с древнегреческого. – Москва : Художественная литература, 1972. – 430 с.
156846
   Александрийские Веранды : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 74-78 : Фото
156847
  Кузмин М. Александрийские песни / М. Кузмин. – Птгр. – 74с.
156848
  Малышевский И. Александрийский патриарх Мелентий Пигас и его участие в делах русской церкви. / И. Малышевский. – К., 1872. – 133с.
156849
  Гауф В. Александрийский шейх и его невольники / В. Гауф. – Москва, 1992. – 62с.
156850
  Хосроев А.Л. Александрийское христианство / А.Л. Хосроев. – М, 1991. – 274с.
156851
  Альтшуллер А.Я. Александринский театр : Автореф. дис. ... д-ра искусств. наук / Альтшуллер А.Я. ; Ин-т истории искусств. Ленингр. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград, 1966. – 31 с.
156852
   Александрия : роман об Александре Македонском по руссской рукописи XV века. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 270 с.
156853
  Кохан А.И. Александрия / А.И. Кохан, В.Г. Колесников. – Днепропетровск, 1979. – 77с.
156854
  Пестушко Валерий Александрия : Союз архитектуры и флоры / Пестушко Валерий, Гнатенко Виталий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 42-49 : Іл.
156855
  Истрин В.М. Александрия русских хронографов : исследование и текст / В. Истрин. – Москва : Унив. тип., 1893. – VIII, 362, II, 356 с
156856
   Александрійська куртизанка : романи. – Київ : Украіна, 1993. – 256 с.
156857
  Лановик З. Александрійська школа герменевтики й утвердження алегоричного методу інтерпретації біблійних текстів // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 163-168
156858
  Зелінський А.Л. Александрійські фараони та їхні піддані. Зміцнення влади перших Птолемеїв / А.Л. Зелінський ; НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А.М. Кримського. – Київ : Академперіодика, 2010. – 664 с. – ISBN 978-966-360-148-9
156859
  Кудрявцев А.И. Александро-Невская лавра. / А.И. Кудрявцев, Г.Н. Шкода. – Ленинград, 1986. – 303с.
156860
  Лень А Александров Анатолій Петрович / А Лень, Шут М. . // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 45-48. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
156861
  Іскорко-Гнатенко Александрова Г.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 9-10. – ISBN 978-617-7442-69-0
156862
   Александрова Лідія Павлівна (1917-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7. – ISBN 978-966-439-754-1
156863
   Александрова Лідія Павлівна (1917-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 11. – ISBN 978-966-933-054-3
156864
  Куницын М.Н. Александрова Слобода / М.Н. Куницын. – Ярославль, 1968. – 63с.
156865
  Куницын М.Н. Александрова Слобода / М.Н. Куницын. – Ярославль, 1976. – 112с.
156866
   Александрова Татьяна Борисовна : каталог выставки. – Москва : [б. и.], 1979. – 25 с.
156867
  Васильев С. Александровская слобода / С. Васильев. – Москва, 1971. – 22 с.
156868
  Логинов В.Н. Александровские невесты / В.Н. Логинов. – М., 1968. – 160с.
156869
  Стесин М.И. Александровские поперечники множеств в банаховых пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Стесин М.И.; МГУ. – М, 1975. – 13л.
156870
  Яковлев В.П. Александровский дворец-музей в Детском селе / В.П. Яковлев. – Л., 1927. – 207с.
156871
  Яковлев В.П. Александровский дворец-музей в Детском селе / В.П. Яковлев. – Л., 1928. – 560с.
156872
   Александровский дворец-музей и парк в г. Пушкине : путеводитель. – Ленинград : Ленинградская правда, 1939. – 80 с. : ил., табл.
156873
  Шевелева Е.В. Александровский сад / Е.В. Шевелева. – М, 1988. – 382с.
156874
  Шевелева Е.В. Александровский сад. / Е.В. Шевелева. – М, 1977. – 318с.
156875
  Шевелева Е.В. Александровский сад. / Е.В. Шевелева. – 2-е изд. – М, 1980. – 269с.
156876
  Сафонов В. Александровский сельский совет / В. Сафонов. – Свердловск, 1947. – 56с.
156877
  Кудрявцев Ф.А. Александровский централ. / Ф.А. Кудрявцев. – Иркутск, 1936. – 100с.
156878
  Глузман А.В. Александровское караимское духовное училище в Евпатории (1894-1918 гг.) / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 157-174. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
156879
  Рогачев А.Н. Александровское поселение древнекаменного века у села Костенки на Дону / Рогачев А.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1955. – № 45 : Александровское поселение древнекаменного века у села Костенки на Дону / Рогачев А.Н. – С. 9-162, рис.
156880
  Тарасов П.П. Александропольская крепость. / П.П. Тарасов. – Баку, 1956. – 106с.
156881
  Москаленко Леся Александрос Ангелопулос. Я провів щасливі роки в наших готелях на Криті / Москаленко Леся, Ільченко Володимир, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-81 : фото
156882
  Москаленко Леся Александрос Ангелопулос: Aldemar - це ціла епоха : персона / Москаленко Леся, Ільченко Володимир, Тешаєва Міла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-47 : Фото
156883
  Каширин В.Б. Александру Авереску глазами военной разведки Российской империи: штрихи к портрету будущего маршала Румынии // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 27-38. – ISSN 0132-1366
156884
   Александру Блоку. – М, 1980. – 80с.
156885
  Опреску Д. Александру Чукуренку. / Д. Опреску. – 2-е изд. – Бухарескт, 1963. – 72с.
156886
   Александрыя. – Минск : АН БССР, 1962. – 363 с. – Библиогр.: с. 361-365
156887
  Цанов А.С. Александър Батенберг : Първите седем години на свободна България / А.С. Цанов. – София : Дике, 1991. – 168 с.
156888
  Янева К. Александър Геров. / К. Янева. – София, 1978. – 93с.
156889
  Куманов М. Александър Малинов - познатият и непознатият / М. Куманов. – София, 1993. – 122с.
156890
  Кръстев В. Александър Морфов / В. Кръстев. – София : Наука и изкуство, 1962. – 44 с.
156891
  Райнов Б. Александър Стайнлен : монография / Б. Райнов. – София : "Български художник", 1962. – 186 с. : илл.
156892
   Александър Стамболийски.. – София, 1980. – 640с.
156893
  Геновский М. Александър Стамболийский - Отблизо и отдалеко. / М. Геновский. – София, 1982. – 460с.
156894
  Болота И. Алексас Ясутис -- Юльмис. Жизнь и творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Болота И. ; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1964. – 12 с.
156895
   Алексеев М.П.: Список научных печатных трудов. – Ленинград, 1956. – 35с.
156896
   Алексеев Петро Петрович (1840-1891) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 388. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
156897
  Поливанов П.С. Алексеевский равелин : Отрывок из воспоминаний : С портр. авт. / П. Поливанов. – [Санкт-Петербург] : "В знании и борьбе - сила и право" В. Распопова, 1906. – 128 с., 1 л. фронт. (портр.) : пл.
156898
  Поливанов П.С. Алексеевский равелин / П.С. Поливанов. – Л, 1926. – 207с.
156899
  Щеголев П.Е. Алексеевский равелин / П.Е. Щеголев. – Москва, 1989. – 379с.
156900
   Алексеевский равелин. – Л
Кн. 1. – 1990. – 446с.
156901
   Алексеевский равелин. – Л
Кн. 2. – 1990. – 446с.
156902
   Алексей Айзенман : каталог выставки / Айзенман А.С. Выставка живописи; Алексей Айзенман ; Моск. организация Союза художников СССР. – [Москва : Советский художник, 1972. – 7, [1] с., [3] л. ил. : ил.
156903
  Шведов И.А. Алексей Александрович Васильев / И.А. Шведов. – Кишинев, 1969. – 100с.
156904
   Алексей Александрович Заусаев. Каталог выставки. Живопись.. – М., 1963. – 15с.
156905
  Аскольдов С.А. Алексей Александрович Козлов / С.А. Аскольдов; Рус. христиан. гум. ин-т ; сост.и предсл. Н.П. Ильин. – Санкт-Петербург : Русский Христианский гуманит. ин-т, 1997. – 272 с. – ISBN 5-88812-030-8
156906
   Алексей Александрович Рыбников. – М, 1988. – 39с.
156907
  Виноградов В.В. Алексей Александрович Шахматов / В.В. Виноградов. – Петербург : Колос, 1922. – 80 с. – (Сер. Биографическая библиотека)
156908
   Алексей Александрович Шахматов 1864-1920 : [Биогр. материалы]. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – [4], 101, [2] с., 1 л. портр. – (Очерки по истории знаний / Акад. наук СССР ; 8)
156909
  Терехов П.Г. Алексей Алексевич Ухтомский / П.Г. Терехов. – М., 1957. – 56с.
156910
  Беляева Е.И. Алексей Алексеевич Борисяк / Е.И. Беляева. – Москва-Л., 1947. – 51с.
156911
  Нестерова Н.М. Алексей Алексеевич Заварзин. / Н.М. Нестерова. – М., 1951. – 36с.
156912
  Невмывака Г.А. Алексей Алексеевич Заварзин. / Г.А. Невмывака. – Л., 1971. – 208с.
156913
  Сидоров А.А. Алексей Алексеевич Кокорекин / А.А. Сидоров. – М-Л, 1949. – 32 с.
156914
  Горленко В.П. Алексей Алексеевич Перовский : [Антоний Погорельский, псевд.]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 188 с. – Без тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Киевская старина. 1888
156915
   Алексей Алексеевич Сапожников, 1888/1954 : живопись, графика : каталог выставки произведений. – Москва : Советский художник, 1979. – [35] с.
156916
  Меркулов В.Л. Алексей Алексеевич Ухтомский / В.Л. Меркулов. – Москва-Л., 1960. – 316с.
156917
  Айрапетьянц Э.Ш. Алексей Алексеевич Ухтомский / Э.Ш. Айрапетьянц ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1969. – 64 с. : ил. – (Выдающиеся ученые Ленинградского университета)
156918
  Владич Л.В. Алексей Алексеевич Шовкуненко - Народный художник СССР / Л.В. Владич. – Київ, 1960. – 32с.
156919
  Сидоров А.А. Алексей Алексеевич Шовкуненко / А.А. Сидоров. – М-Л, 1948. – 27с.
156920
   Алексей Алексеевич Шовкуненко. – Москва, 1954. – 17с.
156921
  Новокшанова З.К. Алексей Андреевич Тилло : картограф, геодезист, географ / З.К. Новокшанова. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 120 с.
156922
  Оноприенко В.И. Алексей Андреевич Тилло. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 329-333. – ISBN 5-12-000444-X
156923
  Могильная В. Алексей Аракчеев: "Широк человек..." // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 6 (94). – С. 86-101. – ISSN 1819-6268
156924
  Вишневская И.Л. Алексей Арбузов / И.Л. Вишневская. – Москва : Советский писатель, 1971. – 231 с.
156925
  Арцыбушев А. Алексей Арцыбушев : графика, каталог / Авт. вступ. ст.: А.П. Арцыбушев; сост.: Е.О. Шевченко. – Москва : Советский художник, 1990. – 20 с. : ил. – ISBN 5-269-00669-3
156926
   Алексей Афанасьевия Кокель: Воспоминания современников и учеников. – Чебоксары, 1980. – 72с.
156927
  Карпеко В.К. Алексей Большаков / В.К. Карпеко. – Симферополь, 1952. – 64с.
156928
  Боголюбов К.В. Алексей Бондин / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1957. – 48с.
156929
  Балакин П.П. Алексей Варламов / П.П. Балакин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 18 с., 7 л. ил. : ил.
156930
  Сарабьянов Д.В. Алексей Васильевич Бабичев - художник, теоретик, педагог / Д.В. Сарабьянов. – М., 1974. – 111с.
156931
  Казак А.В. Алексей Васильевич Киселев / А.В. Казак. – Ленинград, 1988. – 112с.
156932
   Алексей Васильевич Кольцов. – Воронеж, 1957. – 18с.
156933
  Кислинская Эм. Алексей Васильевич Кольцов и его песни : с портретом А.В. Кольцова / [соч.] Эм. Кислинской [псевд.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. утв., по Высоч. повел. Мин. Нар. Просвещ. пост. комис. по устр. нар.чт.Т-во "Печ.С.П. Яковлева", 1896. – 28 с., 1 л. фронт. (портр.). – Авт. установлен по: Словарь ... / И.Ф. Масанов
156934
  Вейнберг П.И. Алексей Васильевич Кольцов и его стихотворения / сост. П.И. Вейнберг. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Досуг и дело" ; Тип. Т-ва "Общественная польза", 1884. – 44 с., 1 л. портр.-рис.
156935
  Де-Пуле М.Ф. Алексей Васильевич Кольцов, в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке / соч. Михаила Де-Пуле. – Санкт-Петербург : Тип. и литогр. В.И. Грацианского, 1878. – [2], IV, 201 с. – Экз. в разных тип. переплетах
156936
   Алексей Васильевич Кольцов, его жизнь и сочинения : с портретом А.В. Кольцова. – 2-е изд. – Москва : Изд. книгопродавца А.И. Глазунова, 1865. – 137 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф., отсутств. портр.
156937
  Покровский В.И. Алексей Васильевич Кольцов, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 3-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1914. – [4], 171 с.
156938
  Бунаков Н.Ф. Алексей Васильевич Кольцов, как человек и как поэт : Значение его поэзии : (По поводу истечения 50-летия после его смерти) / Очерк Н. Бунакова // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – [2], 57 с.
156939
  Владимиров П.В. Алексей Васильевич Кольцов, как человек и как поэт : [Речь, произнес. 27 окт. 1892 г. в торжеств. собр. Ист. о-ва Нестора Летописца] / П.В. Владимиров. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. – [2], 30 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Кн. 8
156940
   Алексей Васильевич Кольцов, народный стихотворец : с приложением [и избранных стихотворений] портрета А.В. Кольцова. – Санкт-Петербург : Изд. ред. народного журн. "Мирской вестник" ; [Тип. Эдуарда Гоппе], 1872. – [2], 30 с. – Отд. оттиск: Мирской вестник. 1872, кн. 5
156941
  Авксентьева Е.А. Алексей Васильевич Погорелов : Материалы к биобиблиографии ученых ХГУ / Е.А. Авксентьева. – Харьков
3. – 1969. – 27 с.
156942
  Железнова М.М. Алексей Васильевич Тыранов / М.М. Железнова. – Л, 1985. – 64с.
156943
  Остроумов Б.А. Алексей Васильевич Улитовский. 1893-1957 / Б.А. Остроумов. – Л., 1975. – 96с.
156944
   Алексей Васильевич Шубников (1887-1970). – Ленинград : Наука, 1984. – 221с.
156945
  Варьяш А. Алексей Венецианов: следствие по делу о судьбе // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2008. – № 3. – С. 276-291. – ISSN 1726-6084
156946
  Лансере А.К. Алексей Викторович Воробьевский / А.К. Лансере. – Ленинград, 1980. – 96с.
156947
  Курц Р.Е. Алексей Викторович Щусев / Р.Е. Курц. – Кишинев, 1973. – 66 с.
156948
  Нестерова Н.М. Алексей Викторович Щусев. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1947. – 36с.
156949
   Алексей Всеволодович Богатский. – Киев, 1986. – 100 с.
156950
   Алексей Всеволодович Богатский. – Киев : Наукова думка, 1986. – 103 с.
156951
   Алексей Гаврилович Венецианов. – Москва, 1954. – 32с.
156952
  Савинов А.Н. Алексей Гаврилович Венецианов / А.Н. Савинов. – Москва, 1955. – 224с.
156953
   Алексей Гаврилович Венецианов. – М., 1957. – 45с.
156954
   Алексей Гаврилович Венецианов. – Ленинград, 1980. – 391 с.
156955
  Амшинская А.М. Алексей Гаврилович Венецианов : к 200-летию со дня рождения / Амшинская А.М. – Москва : Знание, 1980. – 48 с., ил. – (Новое в жизни науке и технике. Серия "Искусство" ; № 1)
156956
  Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов / Г.К. Леонтьева. – Ленинград, 1980. – 199с.
156957
  Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов / Г.К. Леонтьева. – Л, 1988. – 288с.
156958
  Горбатов Б.Л. Алексей Гайдаш / Б.Л. Горбатов. – Барнаул, 1969. – 259с.
156959
  Макаров К.А. Алексей Георгиевич Сотников: Жизнь и творчество / К.А. Макаров. – Москва, 1986. – 157с.
156960
  Брянцева В.Н. Алексей Головков / В.Н. Брянцева. – Москва : Музыка, 1964. – 68 с.
156961
  Рогачевский М.Л. Алексей Грибов / М.Л. Рогачевский. – М., 1979. – 264с.
156962
   Алексей Григорьев. Скульптура, графика.. – М., 1990. – 31с.
156963
   Алексей Григорьевич Дояренко. – М, 1958. – 52с.
156964
   Алексей Григорьевич Ситенко. – К., 1987. – 42с.
156965
   Алексей Григорьевич Ситенко. – К., 1987. – 41с.
156966
  Агапов Б. Алексей Григорьевич Стаханов / Б. Агапов. – Москва, 1938. – 32с.
156967
  Орловский Н.В. Алексей Григорьевия Дояренко, 1874-1958 гг. / Н.В. Орловский. – М., 1980. – 110с.
156968
  Глобачева С.И. Алексей Грицай / С.И. Глобачева. – М, 1971. – 110с.
156969
   Алексей Денисович Дикий. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М., 1949. – 12с.
156970
  Белан А.А. Алексей Десняк. (Опыт монографического исследования) : Автореф... кандид.наук: / Белан А.А.;. – Нежин, 1949. – 16 с.
156971
  Нестеров Н.М. Алексей Дмитриевич Сперанский / Н.М. Нестеров. – М.-Л., 1950. – 36с.
156972
  Васильев Л.Г. Алексей Дорогойченко. Очерк жизни и творчества / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1961. – 142с.
156973
  Исакова О.В. Алексей Евграфович Фаворский / О.В. Исакова. – М.-Л, 1947. – 47с.
156974
  Фаворская Т.А. Алексей Евграфович Фаворский, 1860-1945. / Т.А. Фаворская. – Л., 1980. – 253с.
156975
  Фаворская Т.А. Алексей Евграфович Фаворский. / Т.А. Фаворская. – Л., 1968. – 56с.
156976
   Алексей Егорович Викторов : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1982. – 76с.
156977
  Мроз Е. Алексей Егорович Егоров 1776-1851 / Е. Мроз. – М.Л., 1947. – 24с.
156978
  Голенький Г.Ф. Алексей Еремин / Г.Ф. Голенький. – Ленинград, 1985. – 159с.
156979
  Юхно М.Л. Алексей Жарков. / М.Л. Юхно. – М., 1989. – 63с.
156980
   Алексей Жибинов. – Иркутск, 1989. – 94с.
156981
   Алексей Жупанский // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 44
156982
   Алексей Зайцев : каталог выставки. – Москва : Союз художников РСФСР, 1989. – [48] с.
156983
  Лебедянский М.С. Алексей Зубов 1682-1750 / М.С. Лебедянский. – Ленинград : ХудожникРСФСР, 1981. – 72 с.
156984
  Бондаренко И.М. Алексей и Рита / И.М. Бондаренко. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1969. – 180 с.
156985
  Круглый И.А. Алексей и Сергей Ткачевы / И.А. Круглый. – Ленинград, 1979. – 263 с.
156986
  Плотников В.И. Алексей Иванович Авдышев / В.И. Плотников. – Ленинград : Художник РСФСР, 1968. – 44 с.
156987
   Алексей Иванович Авдышев, заслуженный деятель искусств Карельской АССР : каталог. – Москва : Главполиграфпром Госкомитета Совета Министров СССР по печати, 1964. – 13 с. : ил.
156988
  Трошин И.И. Алексей Иванович Бородин / И.И. Трошин. – Л., 1966. – 52с.
156989
  Пеший О.И. Алексей Иванович Маркевич (1847-1903) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2019. – № 17. – С. 4-18
156990
  Вяткин В.В. Алексей Иванович Мусин-Пушкин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 20-32. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского государственного деятеля, историка, собирателя рукописей и русских древностей А. И. Мусина-Пушкина.
156991
  Пархоменко А.И. Алексей Иванович Пархоменко / А.И. Пархоменко. – Москва : Советский художник, 1972. – [34] с.
156992
   Алексей Иванович Пауков. – М., 1988. – 23с.
156993
  Кизин Ю.П. Алексей Иванович Свидерский : Ист.-рев. очерк / Ю.П. Кизин. – Уфа : Башкнигоиздат, 1971. – 142 с. : ил.
156994
  Стерикин А.Ю. Алексей Измалков. / А.Ю. Стерикин. – М, 1973. – 80с.
156995
  Разумовская С.В. Алексей Ильич Кравченко / С.В. Разумовская. – Москва : Советский художник, 1962. – 260 с.
156996
   Алексей Ильич Кравченко : выставка рисунков. – Москва : Советский художник, 1969. – [24] с.
156997
  Буторина Е.И. Алексей Ильич Кравченко / Е. Буторина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 60 с.
156998
   Алексей Ильич Кравченко : каталог выставки. – Москва : Союз художников, 1973. – 39, [49] с.
156999
  Крапивина И.А. Алексей Ильич Лёзнов-мастер жостовской росписи / И.А. Крапивина. – Москва, 1961. – 23 с.
157000
   Алексей Кадушкин, 1925-1984. – М, 1986. – 48с.
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,