Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
156001
  Гапон Н.П. "Антігона" у світлі постмодерністських інтерпретацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 128-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто античний текст через призму змістових інтерпретацій філософів другої половини XX cm. Проаналізовано відмінність постмодерністської інтерпретації" грецької трагедії від її просвітницької версії. Подано нові аспекти прочитань "Антігони", ...
156002
  Жлуктенко Н. "Антологія Спун-Рівер" Е.Л. Мастерса в контексті американського поетичного ренесансу 1910-х рр. // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С.213-222. – ISBN 978-966-1516-14-3
156003
  Коцарев О. "Антологія" внутрішніх станів та екзистенційних ситуацій // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 262/263. – С. 320-321
156004
  Марченко О.В. "Антроподицея" М. Бєрдяєва як філософське виправдання творчого призначення людини // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 44-51. – (Серія "Філософія")
156005
  Паламас К. [Антологія / Костис Паламас ; упор. Г.К. Кацімбаліс, Андреас Карандоніс. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1994. – 446 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0302-8
156006
  Жлуктенко Н. „Антологія Спун-Рівер” Е. Л. Мастерса в контексті американського поетичного ренесансу 1910-х рр. // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 115-125. – ISBN 978-966-359-360-9
156007
  Соколовска В. Античка скулптура во СР Македониjа : посебно издание / Викториjа Соколовска. – Скопjе : Музеj на Македониjа
2. – 1987. – 277 с., 87 таб. : илл.
156008
  Микулчик Иван Антички градови во Македониjа = Antike Stadte in der Republik Makedonien / Микулчик Иван; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 455с. : il. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; Кн.8). – ISBN 9989-649-65-0
156009
   Антична археологія : тексти лекцій / МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І.Франка ; [ уклад. В.А. Рудий ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-613-652-0
156010
  Баукова А.Ю. Антична археологія : навч. посібник / Анастасія Юріївна Баукова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 345, [1] с. – Імен. покажч.: с. 323-326. – Бібліогр.: с. 327-345 та в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0153-4
156011
  Чечуліна І. Антична декоративна косметика та посуд для її зберігання на прикладі знахідок з Ольвійського полісу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 443-449. – ISBN 978-966-171-795-3
156012
  Латигіна Н.А. Антична демократія як джерело виникнення сучасної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 162-166. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто витоки сучасної демократії в античному світі. In the article the sources of modern democracy in a classical antiquity are reviewed.
156013
  Задніков С.А. Антична кераміка в матеріалах зольника 7 західного укріплення Більського городища / С.А. Задніков, П.Я. Гавриш // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 101-109. – ISSN 0235-3490
156014
   Антична культура і вітчизняна філософська думка. – К., 1990. – 48с.
156015
  Майстренко Мирослава Іллівна Антична культура і світ шевченкової поезії : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.05 / Майстренко Мирослава Іллівна; Одеський держ.університет ім.і.І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 392л. – Бібліогр.:л.376-392
156016
  Майстренко М.І. Антична культура і світ Шевченкової поезії : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Майстренко М. І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 36 с.
156017
  Білецький О.І. Антична лiтеpатуpа : Зразки старогрецької та римської художньої літератури (Хрестоматія) / О.І. Білецький. – Хаpкiв : Радянська школа, 1938. – 510с.


  Iнтеpес до античних лiтеpатуp живе в Укpаїнi з давніх часів. У навчальних пpогpамах унiвеpситетiв вивченню iстоpiї античних лiтеpатуp пpидiляється значна увага. Ця книга- пеpший ступiнь до великого i потpiбного дiла. Упоpядник сподiвається, що пpи ...
156018
   Антична література. – Львів
1. – 1962. – 60с.


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
156019
  Білецький О.І. Антична література : хрестоматія / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1968. – 612 с.
156020
   Антична література : Підручник для студ. педагог. ін-тів. – Київ : Вища школа, 1976. – 439с.


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
156021
  Підлісна Г.Н. Антична література / Г.Н. Підлісна. – Київ, 1992. – 255с.
156022
   Антична література : Довідник. – Київ : Либiдь, 1993. – 320с. – ISBN 5-325-00177-9


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
156023
  Пащенко В.І. Антична література : Підручник для студ.вищих навч.закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – Київ : Либідь, 2001. – 718с. – ISBN 966-06-0190-5


  У підручнику простежуються основні закономірності розвитку ан-тичної літератури й культури. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.
156024
  Пащенко В.І. Антична література : Підручник для студентів навчальних закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2004. – 718с. – ISBN 966-06-0318-5
156025
   Антична література : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Миронова, О.Г. Михайлова, І.П. Мегела, О.М. та інш. Лефтерова; Миронова В.М., Михайлова О.Г., Мегела І.П., Лефтерова О.М. та ін.;. – Київ : Либідь, 2005. – 488с. – ISBN 966-0399-1


  Містить багатогранну інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератури. Для студентів вищих навчальних закладів.
156026
  Пащенко В.І. Антична література : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2008. – 718с. – Шифр дубл. 8.2а Паще (доп. карт. ст.). – ISBN 978-966-06-0504-6
156027
  Підлісна Г.Н. Антична література : перша лекція : міфологічний словник / Г.Н. Підлісна. – Київ : Логос, 2009. – 40с. – ISBN 978-966-171-196-8
156028
  Підлісна Г.Н. Антична література : вступна бесіда : міфологічний словник / Г.Н. Підлісна. – 2-е вид. – Київ : Логос, 2011. – 40 с. – ISBN 978-966-171-384-9
156029
  Підлісна Г.Н. Антична література для всіх і кожного / Г.Н. Підлісна. – Київ : Техніка, 2003. – 384с. – ISBN 966-575-010-0
156030
  Білецький О.І. Антична література. / О.І. Білецький. – Х., 1938. – 511с.
156031
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : Навчальний посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-06-0; 966-7301-07-9
Ч. 1 : Міфотворчість. Гомер. Гесіод. – 1997. – 84 с.
156032
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : Навчальний посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-06-0; 966-7301-08-7
Ч. 2 : Лірика. Театр. Трагедія. – 1997. – 104 с.
156033
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : Навчальний посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-06-0; 966-7301-09-5
Ч. 3 : Есхіл. Софокл. Евріпід. Драма сатирів. – 1997. – 116 с.
156034
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : Навчальний посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-06-0; 966-7301-10-9
Ч. 4 : Давня аттічна комедія. Проза V-IV ст. до н.е. Нова аттічна комедія. Александрійська лірика. Грецький. – 1997. – 144 с.
156035
   Антична література. Греція. Рим : хрестоматія : ... навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 864 с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в сл. до читача: с. 3
156036
   Антична література. Греція. Рим [Електронний ресурс] : хрестоматія : навч. посіб. для студ внз. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.
156037
  Слободянюк Олена Антична література. Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів : система уроків // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-66
156038
   Антична література. Хрестоматія 5-9 клас. – Львів, 1995. – 296с.


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
156039
  Пантелєєва І.А. Антична людина в контексті культури дозвілля // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 98-109. – ISSN 2075-1443
156040
  Михед Т. Антична міфологема як один із засобів конституювання художнього простру роману Г. Мелвілла "Мобі Дік" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 131-141
156041
   Антична міфологія. – Київ : Махаон Україна, 2005. – 260с. : іл. – (Культура і традиції). – ISBN 966-605-582-1
156042
  Казакова Т.В. Антична прожурналістика (місце та обсяг поняття) у курсі "Зарубіжна журналістика" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 19-22


  У статті визначено та описано явище античної прожурналістики, дана його системна класифікація.
156043
  Дубовик М. Антична раціональна культура і генеза наукового пізнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 103-112. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
156044
   Антична риторика : Навчально-методична розробка. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2001. – 104с.
156045
  Гончарова О.М. Антична риторика як феномен європейської культури : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Гончарова Олена Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
156046
  Штітельман Ф.М. Антична скульптура / Ф.М. Штітельман. – К, 1968. – 70с.
156047
  Харьковщенко Є.А. Антична спадщина в київському християнстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
156048
  Микитенко Ю.О. Антична спадщина і становлення нової української літератури. / Ю.О. Микитенко. – К., 1991. – 154с.
156049
  Моця К. Антична спадщина у воєнному мистецтві кримської Таврики в епоху середньовіччя // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С. 21-27. – ISSN 1998-4634
156050
  Бойцун Л. Антична спадщина у фентезі / Лариса Бойцун ; [за ред. Ю.Л. Мосенкіса] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених, Дослідн. центр "Трипілля і Схід". – Київ ; Умань : Жовтий О.О., 2009. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 88-92. – ISBN 978-966-2113-92-1
156051
  Алєксандрова О.В. Антична філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 78-83. – ISBN 966-316-069-1
156052
  Чижевський Д.І. Антична філософія в конспективному вигляді / Д.І. Чижевський. – Кіровоград, 1994. – 78с.
156053
  Туренко В.Е. Антична філософія любові : монографія / Туренко В.Е. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2017. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 266-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-33-2
156054
  Проскура Н.О. Антична філософія як джерело ідеї математичної естетики / Н.О. Проскура; КУ ім. Т.Шевченка. Каф-ра філософії та методології наук. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 36с. – ISBN 966-7436-67-5
156055
  Жадько К.В. Антична філософія як основа менеджменту та діяльності менеджера // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 126-135
156056
  Младенова Я. Античната вила Армира край Ивайловград = Античная вилла "Армира" под Ивайловградом=The ancient villa "Armira" near Ivailovgrad= La villa antique "Armira" pres d"Ivajlovgrad / Я. Младенова; отговорн. ред. В. Велков, Г. Кабакчиева ; Изд-во на Българска Академия на науките, Археологич. ин-т и музей. – София : Изд-во на Българската Академия на науките, 1991. – 203 с. + Схеми "Реконструкції", 9 с.
156057
  Кругликова И.Т. Античная археология / И.Т. Кругликова. – М, 1984. – 216с.
156058
  Блаватский В.Д. Античная археология и история / В.Д. Блаватский. – М., 1985. – 279с.
156059
  Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерноморья / В.Д. Блаватский. – М., 1961. – 231с.
156060
   Античная балканистика. – Москва, 1980. – 76 с.
156061
   Античная балканистика. – М., 1987. – 157с.
156062
   Античная басня. – Москва : Художественная литература, 1991. – 509с.
156063
  Кутергин В.Ф. Античная Беотия / В.Ф. Кутергин. – Саранск, 1981. – 78с.
156064
  Билевич Е.А. Античная ветеринарная литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Билевич Е.А.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1970. – 24л.
156065
  Максимова М.И. Античная гемма с изображением Ликурга // Два римских портретных бюста II века по Р. Хр. из собрания Эрмитажа / Н.Е. Гаршина. – [Петроград] : [Тип. Я. Башмаков и К*], 1917. – [2], 26, 1 л. ил. : ил.


  121. Гаршина Н.Е. Два римских портретных бюста II в. по Р. Хр. у собрания эрмитажа//
156066
  Боднарский М.С. Античная география : Книга для чтения / Составитель М.С.Боднарский. – Москва : Географгиз, 1953. – 375с.
156067
  Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья / М.В. Агбунов. – Москва, 1992. – 234с.
156068
   Античная гражданская община. – М., 1986. – 142с.
156069
   Античная Греция. – Москва : Наука
Т. 1 : Становление и развитие полиса. – 1983. – 423с.
156070
   Античная Греция. – Москва : Наука
Т. 2 : Кризис полиса / Е.С. Голубцова. – 1983. – 382 с.
156071
  Василиев А. Античная гробница в Казанлыке / А. Василиев. – София, 1958. – 26с.
156072
  Ханкевич О.И. Античная демократия // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 150-168. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
156073
  Егоров А.В. Античная демократия и римская политическая система (античные и современные политические теории) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 34-47. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
156074
   Античная драма. – Москва : Художественная литература, 1970. – 767с.
156075
  Ярхо В.Н. Античная драма: Технология мастерства / В.Н. Ярхо. – М., 1990. – 142с.
156076
   Античная древность в средние века : тематический сборник статей по истории древнего мира и средних веков. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 2. – 1963
156077
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 8. – 1972
156078
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 9. – 1973
156079
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 10. – 1973
156080
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 11. – 1975
156081
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 12. – 1975
156082
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 13. – 1976
156083
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 14. – 1977
156084
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 15. – 1978
156085
   Античная древность в средние века : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 17 : Античные традиции и Византийские реалии. – 1980
156086
   Античная древность в средние века : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
[Вып. 18] : Византия и ее провинции. – 1982
156087
   Античная древность в средние века : сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 20 : Развитие феодализма в Центральной и Юго-восточной Европе. – 1983
156088
   Античная древность в средние века : сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
[Вып. 21] : Проблемы социального развития. – 1985
156089
   Античная древность и средние века. – Свердловск, 1977. – 135с.
156090
   Античная древность и средние века : Проблемы идеологии и культуры. – Свердловск, 1987. – 152с.
156091
   Античная древность и средние века : Вопросы социального и политического развития. – Свердловск, 1988. – 152с.
156092
   Античная древность и средние века : Византия и сопредельный мир ; Сб. науч. тр. ; [К XVIII Междунар. конгр. византинистов]. – Свердловск : УрГУ, 1990. – 160с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
156093
  Чубова П А. Античная живопись / П А. Чубова, П А. Иванова, . – Москва, 1966. – 194с.
156094
  Рутковская Л.М. Античная и раннесредневековая керамика Мерва. : Автореф... канд. ист.наук: / Рутковская Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 20л.
156095
  Кошкарлы Кошкар Орудж оглы Античная и раннесредневековая торевтика из Азербайджана / Кошкарлы Кошкар Орудж оглы. – Баку, 1985. – 139с.
156096
   Античная и средневековая идеология. – Свердловск, 1984. – 144с.
156097
  Лоран Ж. Античная и средневековая философия (франкоязычные исследования 1990-2010 годов) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 6-13. – ISSN 0235-1188
156098
  Мишулин А.В. Античная Испания. До установления римской проивнциальной системы в 197 г до н.э. / А.В. Мишулин. – М., 1952. – 364с.
156099
  Мишулин А.В. Античная история Греции и Рима. Курс лекций... / А.В. Мишулин. – М., 1944. – 319с.
156100
   Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. – Л., 1968. – 352с.
156101
   Античная керамика. – Рига, 1975. – 32с.
156102
  Ярхо В.Н. Античная комедия / В.Н. Ярхо, К.П. Полонская. – М., 1979. – 105с.
156103
   Античная комедия. – Ростов-на-Дону, Москва : Феникс, Зевс, 1997. – 606с. – (Всемирная биб-ка поэзии). – ISBN 5-222-00028-1
156104
   Античная коропластика. – Л., 1976. – 112с.
156105
   Античная культура / Ярхо В.Н. – М., 1995. – 382с.
156106
   Античная культура и современная наука. – М., 1985. – 344с.
156107
  Волков Михаил Павлович Античная культура как основание генезиса науки : проблема сущностных характеристик // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702
156108
  Бороздин И.Н. Античная культура на Юге России / И.Н. Бороздин. – М,, 1918. – 48с.
156109
   Античная культура Северного Причерноморья. – К., 1984. – 216с.
156110
   Античная культура Северного Причерноморья в первые века нашей эры. – К., 1986. – 163с.
156111
   Античная лирика : пер. с древнегреч. и латин. – Москва : Художественная литература, 1968. – 623 с. : 14 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 4 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, Античного мира, Средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
156112
  Ярхо В.Н. Античная лирика. Ранняя греч. лирика. Эллинист. лирика. Римская лирич. поэзия / В.Н. Ярхо, К.П. Полонская. – Москва, 1967. – 211с.
156113
  Дератани Н.Ф. Античная литература / Н.Ф. Дератани. – Москва, 1938. – 54с.
156114
   Античная литература. – М., 1940. – 140с.
156115
  Радциг С.И. Античная литература : ее художественное и историческое значение в связи с общей культурой древних греков и римлян / С.И. Радциг. – Москва : МГУ, 1962. – 129 с.
156116
   Античная литература. – М., 1963. – 376с.
156117
   Античная литература : Учебник для студ. пед. ин-тов по спец. №2101 "русский язык и литература". – 2-е изд., доработанное. – Москва : Просвещение, 1973. – 439с.
156118
  Анпеткова-Шарова Античная литература / Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова. – Ленинград, 1980. – 223с.
156119
   Античная литература. – Москва : Просвещение, 1980. – 494с.
156120
  Лапидус Н.И. Античная литература : (Учеб. пособие для филол. фак. вузов) / Н.И. Лапидус. – Минск, 1986. – 158с.
156121
   Античная литература : Учебник. – 4-е изд., доработанное. – Москва : Просвещение, 1986. – 464с.
156122
  Анпеткова-Шарова Античная литература / Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова. – Ленинград, 1989. – 269с.
156123
  Никола М.И. Античная литература : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений : практикум / М.И. Никола. – Изд. 2-е. – Москва : Флинта ; Наука, 2003. – 368с. – ISBN 5-89349-316-8
156124
  Лосев А.Ф. Античная литература : учебник для высшей школы / А.Ф. Лосев; под ред. А.А. Тахо-Годи. – 7-е изд., стереотипное. – Москва : ЧеРо; Омега-Л, 2005. – 543с. – ISBN 5-98119-389-1
156125
   Античная литература. Греция : Антология. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Часть 1. – 1989. – 511с.
156126
   Античная литература. Греция : Антология. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Часть 2. – 1989. – 383с.
156127
   Античная литература. Греция : Хрестоматия. Учебное пособие для студ. вузов обуч., по спец. "Филология". – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2002. – 879с. – ISBN 5-06-003783-5
156128
  Федоров Н.А. Античная литература. Рим = Хрестоматия : для филол. фак.ун. / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Мирошниченко. – Москва : Высшая школа
Рим. – 1981. – 608с.
156129
   Античная литература. Рим. – 2-е изд. испр. – Москва : Высшая школа, 1988. – 719с.
156130
  Гаспаров М.Л. Античная литературная басня : Федр и Бабрий / М.Л. Гаспаров. – Москва : Наука, 1971. – 279 с.
156131
  Врублевская Мария Иосифовна Античная литературная и эпиграфическая традиция о торгово-культурных связях Ольвии и Пантикапея с Грецией в V-I вв. до н.э. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Врублевская Мария Иосифовна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
156132
  Куклина И.В. Античная литературная традиция о древнейших племенах на территории СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 579 / Куклина И.В.; АН СССР. – Л, 1971. – 28л.
156133
  Агбунов М.В. Античная лоция Черного моря / М.В. Агбунов; Отв. ред. Кругликова И.Т. – Москва : Наука, 1987. – 153с.
156134
  Бардина Н.В. Античная матрица нашей души / Н.В. Бардина. – Одесса : Астропринт, 2009. – 287, [1] с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-190-252-6
156135
   Античная мифология : энциклопедия. – Москва. Санкт-Петербург : Эксмо. Мидгард, 2007. – 768 с. : ил. – (Тайна древних цивилизаций). – ISBN 5-699-07260-8
156136
  Емельянова А.В. Античная мифология в духовной культуре современников // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.163-175
156137
  Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии / А.Ф. Лосев. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 620 с.
156138
   Античная мозаика и шедевры изобразительного искусства Туниса: Каталог выставки. – М., 1976. – 23с.
156139
   Античная музыкальная эстетика / Лосев А.Ф. – М., 1960. – 304с.
156140
  Рожанский И.Д. Античная наука / И.Д. Рожанский. – М., 1980. – 199с.
156141
  Карпов А.О. Античная онтология в образовании для общества знаний // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 113-129. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию онтологического уровня феномена "образование", который формирует перспективы развития и культурное ядро жизни общества. В качестве предпосылки исследования взяты положения М. Хайдеггера относительно онтологических ...
156142
  Блаватский В.Д. Античная полевая археология // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1967. – №146 : Античная полевая археология/ В.Д. Блаватский. – С. 1-208
156143
   Античная поэзия. – Ростов-на-Дону, Москва : Феникс, Зевс, 1997. – 606с. – (Всемирная биб-ка поэзии). – ISBN 5-85880-448-9
156144
   Античная поэзия в русских переводах 18 - 20 вв. : Библиографический указатель. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. – 440c. – ISBN 5-86007-090-Х
156145
   Античная поэтика : Риторическая норма и литературная практика. – Москва : Наука, 1991. – 254с. – ISBN 5-02-011448-0
156146
  Сидорова Н.А. Античная расписная керамика / Н.А. Сидорова. – Москва, 1985. – 78с.
156147
   Античная скульптура из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – Москва, 1987. – 230с.
156148
  Кобылина М.М. Античная скульптура Северного Причерноморья / М.М. Кобылина. – М, 1972. – 33с.
156149
  Вальдгауер О.Ф. Античная скульптура. / О.Ф. Вальдгауер. – Петроград, 1923. – 172с.
156150
   Античная скульптура. Греция. – Москва, 1961. – 11с.
156151
   Античная скульптура. Рим. – Москва, 1965. – 16с.
156152
  Гуторов В.А. Античная социальная утопия: Вопр. истории и теории / В.А. Гуторов. – Л., 1989. – 288с.
156153
  Дильс Г. Античная техника / Г. Дильс. – М.-Л., 1934. – 215с.
156154
   Античная Тира и средневековый Белгород. – К., 1979. – 146с.
156155
   Античная торевтика. – Л., 1986. – 202с.
156156
  Соколов В.В. Античная философия / В.В. Соколов. – Москва, 1958. – 48с.
156157
  Циколь Я.Н. Античная философия / Я.Н. Циколь. – Тамбов, 1958. – 24с.
156158
  Асмус В.Ф. Античная философия : учебн. пособ. / В.Ф. Асмус; [науч. ред. провел проф. И.С. Нарский]. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 543 с.
156159
   Античная философия. – Краснодар, 1981. – 86с.
156160
  Богомолов А.С. Античная философия / А.С. Богомолов. – Москва : Московский университет, 1985. – 368с.
156161
   Античная философия. – Рига, 1988. – 69с.
156162
  Донских О.А. Античная философия / О.А. Донских, А.Н. Кочергин. – М., 1993. – 250с.
156163
  Кисиль В.Я. Античная философия : Учебно-творческий курс / В.Я. Кисиль; Южно-Российский гуманит. ин-тут. – Ростов -на-Дону; Одесса : Южно-Российский гуманитарный институт; Весть, 1997. – 100с. – ISBN 5-86268-044-6
156164
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Фалеса до Сократа / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1997. – 208с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-13-Х
156165
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Евклида до Прокла / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1998. – 224с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-14-8
156166
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1999. – 400с. – ISBN 5-06-003049-0
156167
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2001. – 400с. – ISBN 5-06-003049-0
156168
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2003. – 400с. – (История философии). – ISBN 5-06-003049-0
156169
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2005. – 402с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-06-003049-0
156170
  Оргиш В.П. Античная философия и происхождение христианства / В.П. Оргиш. – Минск, 1986. – 181с.
156171
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 207 с. – (Из истории мировой культуры)
156172
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. – 1-е полное, испр. изд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 256с. – (Античная библиотека. Античная философия). – ISBN 5-89329-277-4
156173
  Чайковський Ю.В. Античная философия как общеобразовательный предмет // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.157-171. – ISSN 0042-8744
156174
   Античная цивилизация. – М., 1973. – 270с.
156175
  Шкаруба Л. Античная цивилизация и культура. Общая характеристика // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 9 : Світ Античності Ч.1. – С. 2-22
156176
  Чистякова Н.А. Античная эпиграмма. / Н.А. Чистякова. – М., 1979. – 119с.
156177
   Античная эпистолография. – Москва, 1967. – 286 с.
156178
  Кузнецова Т.И. Античная эпическая историография / Т.И. Кузнецова, Т.А. Миллер. – М, 1984. – 213с.
156179
  Татаркевич В. Античная эстетика / В. Татаркевич. – М., 1977. – 327с.
156180
  Панич О. Античне "епохе"і його модерні нащадки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С.77-101. – ISSN 0235-7941
156181
  Колесник А.С. Античне коріння свідомості у Кембриджському платонізмі XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу реконструювати античні джерела, що зумовили виникнення філософського поняття свідомості у кембриджському платонізмі сімнадцятого століття. В статье предпринята попытка реконструкции античных источников философского ...
156182
  Гончарова О.М. Античне красномовство як дискурсивний феномен культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 260-271. – ISBN 978-966-452-052-9
156183
  Гончарова О.М. Античне красномовство як феномен європейської культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-415. – ISBN 978-966-452-143-4
156184
   Античне мистецтво. – Київ, 1977. – 180с.
156185
  Богатікова О.В. Античне мистецтво як предиет культурологічних розвідок Григорія Павлуцького // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 2226-3209
156186
  Гавриленко О.А. Античне міжнародне право в контексті міждержавних відносин у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - VI ст. н. е.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 6-9. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 4 ; т. 2 : Юридичні науки (Міжнародне право)). – ISSN 2310-9513
156187
  Лукашенко А. Античне уявлення про вищу освіту та університет // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 246-253
156188
  Герасимов Т. Антични и средновековни монети в България / Т. Герасимов. – София : Български художник, 1975. – 160 с. : ил.
156189
   Антични романи : Лонг. Дафнис и Хлоя. - Псевдо-Калистен. Животът на Александър Македонски. - Лукиан. Истинска история. - Петроний. Гошавка и тримахлион. - Апулей. Златното магаре. – София : Народна култура, 1975. – 544 с. – (Б-ка "Световна класика")
156190
  Гальчук О.В. Античний вимір ліричного героя лірики Максима Рильського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 346-353. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
156191
  Чечуліна І.О. Античний жіночий туалетний набір // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 83-92
156192
  Гальчук О. Античний інтертекст української літератури: теоретичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 82-88. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Визначено понятійно-категоріальний апарат дослідження антич. інтертексту укр. літ. Греко-римське письменство ідентифіковано як текст, що впродовж функціонування у світовій літерат. історії набув таких характеристик, як класичний, канонічний, ...
156193
  Гальчук О. Античний космос поезії Миколи Бажана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 15-24. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано лірику М. Бажана з погляду рецепції античних образів і мотивів. Визначено, що серед форм генетично-контактних зв"язків поет найчастіше послуговується такими, як запозичення, наслідування, адаптація, алюзія, пародія тощо. ...
156194
  Косянчук О. Античний міфологічний топос у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 82-90


  У статті проаналізовано античні міфологічні образи у творчості Тараса Шевченка. Античні ремінісценції розглянуто як один із чинників архетипних рефлексій поета
156195
  Ніколаєв Б.І. Античний Орфей і Орфей Жана Кокто // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 310-316


  У даній статті автор продовжує аналіз текстів, в основі котрих є розгортання долі провідного персонажа. Він простежує долю міфологічного поета Орфея та можливу роль Орфея в заснуванні орфізму. Орфей Жака Кокто є наступником цих двох традицій. Однак для ...
156196
  Перебийнос П. Античний профіль Антонії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 12


  Книжку А. Цвід "Графіті небесних амфор" висунуто на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка.
156197
  Куриленко О. Античний світ в контексті бароко: міфологічна комедія XVII сторіччя ("Геро та Леандро" Антоніо Міри де Амескуа) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 201-207. – ISSN 2078-340X
156198
  Зубар В. Античний світ Північного Причорномор"я : Матеріали наук. конференці / В. Зубар, Ліньова, Н. Сон. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 320с. – Бібліогр.: с. 95-106. – ISBN 966-7018-37-7
156199
  Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах / І.А. Лісовий. – Львів, 1988. – 200с.
156200
  Денисюк В.В. Античний світ фразеології української поезії середини XVII ст. // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 263-270. – ISSN 2305-3852
156201
  Ребрик Н. Античний та біблійний світ лірики Зореслава // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 88-97. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано античні мотиви та біблійні образи в ліриці Зореслава - одного з найбільших закарпатоукраїнських поетів міжвоєнного періоду. Зосереджено увагу на інтертекстуальних зв"язках його поезій зі світовим культурним метатекстом, доведено, що у ...
156202
  Варнеке Б.В. Античний театр : [Підручник у Муздрамінститутах та посібник у Педвишах] / Б.В.Варнеке. – Харків; Київ : Державне вид-во України, 1929. – 165с. – (Начерки з історії театру / За ред. П.Руліна ; Вип. 1)
156203
   Античний театр : Есхіл, Софокл, Еврипид, Арістофан, Меанандр, Плавт:Трагедії і комедії. – Київ : Веселка, 2003. – 383с. – ISBN 966-01-0170-8
156204
  Миронова В.М. Античні автори в українській проповіді XVII століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 296-301
156205
  Левко О.В. Античні алюзії в гоміліях Григорія Богослова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 154- 158
156206
  Войналович А.В. Античні алюзії в поезії К .Кавафіса та М.Зерова // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-117


  Статтю присвячено компаративному дослідженню поезії К. Кавафіса та М. Зерова, зокрема особливостям використання античних алюзій. Окреслено поняття алюзії, а також її специфіку в поезії двох поетів. Статья посвящена компаративному исследованию поэзии ...
156207
  Бандуровський О.В. Античні амфори з курганів скіфського періоду Лівобережної Лісостепової України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.68-79. – ISSN 0235-3490
156208
  Ганіна О.Д. Античні бронзи з Піщаного / О.Д. Ганіна. – К., 1970. – 98с.
156209
  Проценко І Античні витоки наукової раціональності // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 12-27. – (Серія "Філософія")
156210
  Остапенко М.П. Античні витоки сучасних маніпуляційних технологій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 496-501


  У статті подана етимологія і визначення слова "маніпуляція", наведені приклади дослідження маніпуляції філософами, обгрунтована доцільність розгляду античних витоків цього явища. В статье представлена этимология и определение слова "манипуляция", ...
156211
  Крижицький С.Д. Античні держави Північного Причорномор"я / С.Д. Крижицький, В.М. Зубар, А.С. Русяєва // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 2 : Античні держави Північного Причорномор"я / Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. – С.1-352. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-32-9
156212
   Античні канікули // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 10 : фото
156213
  Тищенко К.М. Античні контексти топонімії Сіверщини // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С.125-139. – ISSN 2218-4805
156214
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
156215
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
156216
  Слоньовська О. Античні мотиви у ліриці Ліни Костенко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 31-39
156217
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
156218
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
156219
  Меркулов М. Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 56-62. – ISSN 0236-1477
156220
  Вахонєєв В.В. Античні поселення на Босфорі Кіммерійському в першій половині VI ст. до н.е.: спроба археологічної реконструкції // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 5-19
156221
  Михайлова Олена Античні пропріальні міфотеоніми як алюзивні імена // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 27-32. – Бібліогр.: С. 31; 11 назв. – ISSN 2078-340X
156222
  Скржинська Античні свята в містах Північного Причорномор"я : [найпівнічніший край грецької ойкумени] / Марина Скржинська. – Київ : Наш час, 2011. – 303, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 300-303. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-50-7
156223
  Петречко О. Античні студії Михайла Драгоманова // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 433-441. – ISBN 978-966-579-271-0
156224
  Шевчук Т.С. Античні традиції жанру в байках Г. Сковороди // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 63-74
156225
  Вакулик І. Античні традиції у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 9-14


  Проаналізовано античні мотиви та образи у творчості Т. Шевченка на матеріалі поезій, повістей, листів, щоденникових записів та малюнків митця
156226
  Пінчук Є.А. Античні традиції філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 187-194
156227
  Штаєр І.Л. Античні форми в перекладній та оригінальній поетичній творчості Івана Франка (віршознавчий аспект) : монографія / Ірена Штаєр ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. вище комерц. училище. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-199. – ISBN 978-617-7096-90-9
156228
  Штаєр І.Л. Античні форми у творчості Івана Франка (версифікаційний аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 132-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
156229
   Античність - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк. – ISBN 966-639-031-0
№ 1. – 2001
156230
  Іванцова І.В. Античність / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 16-17. – ISBN 966-642-073-2
156231
  Сергійчук Т.І. Античність в особах : видатні й відомі представники античності у замальовках сучасного письменника / Тарас Сергійчук. – Київ : Веселка, 2011. – 670, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0553-9
156232
  Цісик А. Античність далека і близька // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 302-306. – ISSN 2078-340X


  Предметом студій класичної філології є духовна культура античності
156233
  Матвєєва Л.В. Античність і сучасність ( За творами В.П. Бузескула ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 1608-0599
156234
  Пригодій С.М. Античність та американський романтизм / С.М. Пригодій; МОНУ; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; Наук.-дослід. центр "Біблія і культура". – Чернівці : Рута, 2003. – 88с. – ISBN 966-568-646-1
156235
  Торкут Н. Античність у фокусі літературно-критичної свідомості англійського ренесансу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 199-213. – ISBN 978-966-1516-14-3
156236
   Античное искусство. – М., 1963. – 173с.
156237
  Дмитриева Н.А. Античное искусство / Н.А. Дмитриева, Л.И. Акимова. – М., 1988. – 254,1с.
156238
  Венедиков И. Античное искусство в Болгарии / И. Венедиков. – София, 1967. – 56с.
156239
   Античное искусство из музея Метрополитен США. Каталог выставки. – Москва, 1978. – 13с.
156240
  Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система / В.И. Кузищин. – М., 1990. – 269с.
156241
  Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление / Е.В. Герцман. – Л., 1986. – 223с.
156242
   Античное наследие в культуре Возрождения. – Москва : Наука, 1984. – 285с.
156243
  Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья : (конец V- середина VII века) / В.И. Уколова ; отв. ред. Л.С. Чиколини ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1989. – 316 с. – ISBN 5-02-008966-4
156244
  Мальчукова Т.Г. Античное наследие и современная литература: Текст лекций. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1988. – 62с.
156245
   Античное общество. – Москва, 1967. – 428с.
156246
   Античное общество и государство. – Л., 1988. – 184с.
156247
  Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство: Пособие по спецкурсу для студ. филологич. фак. ун-тов. / А.Ч. Козаржевский. – М., 1980. – 72с.
156248
  Сокровищук А.А. Античное понимание красоты в философии и культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С .30-34. – ISSN 2073-9702
156249
  Шохин В.К. Античное понятие культуры и протокультурфилософия: специфика и компаративные параллели // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-61. – ISSN 0042-8744
156250
  Крыжицкий С.Д. Античное поселение Нижнего Побужья: (Археол. карта) / С.Д. Крыжицкий. – Киев, 1990. – 128с.
156251
  Соколов Г.И. Античное Причерноморье. / Г.И. Соколов. – Ленинград, 1973. – 191 с.
156252
   Античное художественное серебро. – Л., 1985. – 64с.
156253
   Античность - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк : Дон НУ. – ISBN 966-639-031-0
Вип. 1. – 2001. – резюме англ. мовою та мовою статті
156254
  Ильинская Л.С. Античность / Л.С. Ильинская. – М., 1999. – 367с.
156255
   Античность в европейской живописи 15-начала 20 вв.. – Москва, 1982. – 36с.
156256
   Античность в европейской живописи 15-начала 20 веков. – Москва, 1984. – 175с.
156257
   Античность в контексте современности : [ Сборник. Памяти А.Ф. Лосева. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 250 с. – Список печ. трудов А.Ф. Лосева (1986-1989): с. 249-251. Библиогр. с. 247-248 (34 назв.). – ISBN 5-211-00874-Х
156258
  Савельева Л.И. Античность в русской поэзии конца XVIII - начала ХІХ века. / Л.И. Савельева. – Казань, 1980. – 120с.
156259
  Савельева Л.И. Античность в русской романтической поэзии: поэты пушкин. круга. / Л.И. Савельева. – Казань, 1986. – 77с.
156260
   Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов Советского Востока. – М., 1978. – 303с.
156261
   Античность и Византия. – М., 1975. – 416с.
156262
  Лангер Фред Античность и кризис. Немые свидетели Великой эпохи : Греция / Лангер Фред, Штайнхильбер Бертольд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 104-119. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
156263
  Бузескул В.П. Античность и современность : Современные темы в античной Греции / Проф. В. Бузескул. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – IV, 210 с.
156264
   Античность и современность. – М., 1972. – 504с.
156265
   Античность как тип культуры. – Москва : Наука, 1988. – 336 с.
156266
  Ильинская Л.С. Античность. Краткий энциклопедический справочник / Л.С. Ильинская; Под ред. Немировского А.И. – Москва : Лабиринт, 1999. – 368с. – ISBN 5-87604-093-2
156267
   Античность. Словарь-справочник / И.Е. Ермолова, И.С. Култышова, Светилова, Н.Р. Шопина; Под ред. В.Н.Ярхо. – Дубна : Феникс, 1998. – 344с. – ISBN 5-97905-036-Х
156268
   Античность. Словарь-справочник. – Дубна, 1998. – 344с.
156269
   Античность. Словарь-справочник по истории, культуре и мифологии : справочное пособ. для студ. гуманитарных вузов и ф-тов и учащихся старших кл. сред. школ, лицеев и гимназий по дисциплине "Древние языки и культуры" / И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина ; под общей ред. В.Н. Ярхо. – Изд. 3-е, стереотип. – Дубна : Феникс+, 2007. – 296 с. : илл. – ISBN 978-5-9279-0087-9
156270
   Античность. Средние века. – М., 1977. – 256с.
156271
  Куликова Лилия Борисовна Античность: учитель или идеологический враг? : место и роль античной культуры в дисциплинах исторического цикла в первой половине XX века // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-101. – Бібліогр. в кінці ст.
156272
  Казаченок Т.Г. Античные афоризмы / Т.Г. Казаченок, И.Н. Громыко. – Минск, 1987. – 317с.
156273
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1975. – Г1-12 : Античные бусы Северного Причерноморья / Алексеева Е.М. – С. 1-89
156274
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1978. – 106с.
156275
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1982. – 105с.
156276
  Лаптев С.В. Античные геммы и монеты в Юго-Восточной Азии: находки последних лет // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 3 (286), июль, август, сентябрь. – С. 172-181. – ISSN 0321-0391
156277
   Античные гимны. – Москва : МГУ, 1988. – 362с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-211-00182-6
156278
  Гайдукевич В.Ф. Античные города Боспора. Мирмекий / В.Ф. Гайдукевич ; Под ред. А.Н. Щеглова, А.Л. Як. – Ленинград : Наука, 1987. – 178 с.
156279
   Античные города северного Причерноморья / Гайдукевич В.Ф,. – М.-Л.
1. – 1955. – 448с.
156280
  Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. Синопа. Амис. Трапезунт. / М.И. Максимова. – М.-Л., 1956. – 472с.
156281
   Античные государства и варварский мир. – Орджоникидзе, 1981. – 150с.
156282
   Античные государства Северного Причерноморья. – Москва, 1984. – 392с.
156283
  Алексеева Е.М. Античные государства Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева; Кошеленко. – Москва, 1984. – 329с.
156284
  Сокольский Н.И. Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья // Археология СССР : Свод археологичесих источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1969. – Г1-17 : Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья / Сокольский Н.И. – С. 1-192
156285
   Античные древности Подонья-Приазовья // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 154 : Античные древности Подонья - Приазовья. – С. 1-286, илл.
156286
   Античные древности Северного Причерноморья. – К., 1988. – 212с.
156287
   Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана. – Ташкент, 1989. – 167с.
156288
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода; Одесский музей нумизматики; Каталог собрания. – Одесса : Полис. – ISBN 966-95071-3-9
Т. 1 : Царские монеты Боспора. – 2002. – 96 с.
156289
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода; Одесский музей нумизматики. – Одесса : Полис. – ISBN 966-8128-10-9
Т. 2 : Античные и средневековые монеты Крыма, Северо-Восточного и Восточного Причерноморья. – 2003. – 96 с.
156290
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода; Одесский музей нумизматики; Каталог собрания. – Одесса. – ISBN 966-8128-36-2
Т. 3 : Античные и средневековые монеты Северо-Западного Причерноморья. – 2004. – 104 с.
156291
  Кондаков Д.А. Античные и христианские символы и политические мифы в одах и дифирамбах полоцких иезуитов в честь Александра I // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 53-58. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 6). – ISSN 0321-1711


  На материале панегирических стихотворений на рус. и франц. языках в честь императора Александра I по случаю преобразования Полоцкого иезуитского коллегиума в Академию (1812) и победы русской армии в антинаполеоновской кампании (1814) рассматривается ...
156292
  Думчус И. Античные имена собсвтенные в литовском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Думчус И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 15л.
156293
  Неверов О.Я. Античные камеи в собрании Государственного Эрмитажа. / О.Я. Неверов. – Ленинград, 1971. – 98с.
156294
   Античные камеи в собрании Эрмитажа / Неверов О.Я. – Л., 1988. – 191с.
156295
  Мертлик Рудольф Античные легенды и сказания / Мертлик Рудольф. – Москва : Республика, 1992. – 478с. – ISBN 5-250-01292-2
156296
  Чубова А.П. Античные мастера / А.П. Чубова. – Л, 1986. – 249с.
156297
  Лихтина В.А. Античные мифологические аллюзии в поэзии Максима Амелина // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 357-361. – (Б-ка Ін-ту філології)
156298
  Зограф А.Н. Античные монеты // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – № 16 : Античные монеты / Зограф А.Н. – С. 1-264, рис. в тексте, табл.
156299
  Зограф А.Н. Античные монеты / А.Н. Зограф. – М, 1951. – 212с.
156300
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании Государственного исторического музея (коллекция А. С. Коциевского) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 51-95. – ISSN 0321-0391
156301
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании государственного исторического музея (Коллекция Н.Н. Грандмезона) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2012. – № 1 (280). – С. 55-80. – ISSN 0321-0391
156302
  Любомудров С.И. Античные мотивы в поэзии Пушкина / С. Любомудров. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.Н. Клобукова, 1901. – 67 с. – В 1-м изд. назв.: Античный мир в поэзии Пушкина. - Экз. деф., отсутств. с. 17-67
156303
  Тайманова Т.С. Античные мотивы в поэзии Шарля Пеги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 59-65. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
156304
  Мищенко Ф. Античные мотивы в произведениях Генрика Сенкевича / Мищенко Ф. – Саратов, 1929. – 17с. – Вырезка из. журн. "Русская мысль"
156305
  Гаталина Л.И. Античные мраморные статуэтки детей в собрании Эрмитажа / Л.И. Гаталина. – Ленинград, 1959. – 22с.
156306
   Античные мыслители об искусстве. – Изд. 2-е доп. – М., 1938. – 343с.
156307
   Античные памятники Крыма = Ancient greek sites in the crimea. – Киев : Мистецтво, 2004. – 288 с. – ISBN 966-577-047-0


  Книга , изданная Одесским филиалом Греческого фонда культуры, посвящается древним эллинским городам и поселениям Крыма. Она продолжает тему предыдущего издания - "Античные памятники Северо-Западного Причерноморья".
156308
   Античные памятники Северо-Западного Причерноморья = Ancient greek sites on tne nort hwest coast of the black sea. – Киев : Мистецтво, 2001. – 176с. – ISBN 966-577-016-0
156309
   Античные перстни (VI в. до н.э. IV в.) : каталог временной выставки. – Ленинград, 1978. – 16с.
156310
   Античные писатели : Словарь. – СПб. : Изд-во "Лань", 1999. – 448 с.
156311
   Античные писатели. Словарь. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 448с. – ISBN 5-8114-0104-3
156312
   Античные риторики. – Москва, 1978. – 352с.
156313
  Грабарь-Пассек Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе / Грабарь-Пассек. – Москва, 1966. – 320с.
156314
  Лукомский Г.К. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания / Г.К. Лукомский. – Санкт-Петербург, 1914. – 499 с.
156315
   Античные теории языка и стиля. – М.-Л., 1936. – 343с.
156316
  Русяева А.С. Античные терракоты Северо-Западного Причерноморья / А.С. Русяева. – К, 1982. – 145с.
156317
  Кучма В.В. Античные традиции в развитии политической мысли ранней Византии (по данным трактатов IV-VII вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Кучма В.В.; АН СССР, Ин-т всеобщей ист. – М., 1981. – 36л.
156318
  Мальчуков Т.Г. Античные традиции в русской поэзии : уч. пособ. по спецкурсу / Т.Г. Мальчуков. – Петрозаводск, 1990. – 104с.
156319
   Античные философы : свидетельства, фрагменты и тексты. – Киев : Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 1955. – 315 с.
156320
  Скоробогатая Е.И. Античные хранилища и их названия : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скоробогатая Е.И. ; М-во культуры СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Львов, 1954. – 16 с.
156321
  Солопова М.А. Античный атомизм: к вопросу о типологии учений и истоках генезиса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 157-168. – ISSN 0042-8744
156322
   Античный город. – М., 1963. – 192с.
156323
  Капогросси Колоньези Античный город как город-государство : интерпретация и некоторые проблемы // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 27-41. – ISSN 0321-0391
156324
  Кутайсов В.А. Античный город Керкинитида, VI-II вв. до н.э. / В.А. Кутайсов. – Киев, 1990. – 174с.
156325
  Максименко В.Е. Античный город Танаис и варвары / В.Е. Максименко, А.А. Харченко // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 145-156. – ISSN 0321-0391
156326
   Античный и средневековый город. Античная древность в средние века. – Свердловск, 1981. – 160с.
156327
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1970. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. / Онайко Н.А. – С. 1-209, табл.
156328
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII-V вв. до н.э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье в VII- V веках до н.э. / Онейко Н.А. – С. 1-69, 24 табл.
156329
  Дубинина Л.А. Античный код в малой прозе В.Я. Брюсова: Рея Сильвия в истории из жизни VI века // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 137-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
156330
  Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука / А.Ф. Лосев. – Москва, 1927. – 550 с.
156331
  Штернберг Л.Я. Античный культ близнецов при свете этнографии / Л.Я. Штернберг. – Петроград : Типография Императорской Академии Наук, 1916. – С. 135-189. – Оттельный оттиск из III тома "Сборник Музея Антропологии и Этнографии при Императорской Академии Наук"
156332
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 90с.
156333
  Шелов Д.Б. Античный мир в Северном Причерноморье / Д.Б. Шелов. – Москва, 1956. – 195с.
156334
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 1. – 1972
156335
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 2. – 1974
156336
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 3. – 1977
156337
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 4. – 1979
156338
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 5 : Проблемы истории Древнего Рима и Северного Причерноморья. – 1983
156339
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 6 : Проблемы экономики, политики и культуры античных государств. – 1986
156340
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 7 : Проблемы социаль-политческих отношений, материальной и духовной культуры древности. – 1990
156341
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 8 : Проблемы античной государственности, материальной и духовной культуры. – 1990
156342
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и восточное Причерномерье / О.Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1975. – 31с.
156343
  Блаватский В.Д. Античный мир и древний Восток / В.Д. Блаватский. – М., 1970. – 16с.
156344
  Разуваев Н.В. Античный мир и Древний Восток как альтернативы социокультурной эволюции // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 283-289. – ISSN 1606-951Х
156345
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и Древняя Грузия : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Лордкипанидзе О.Д. ; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 57 с. – Бібліогр. : с. 56-57
156346
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир. / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 117с.
156347
  Бондаренко А.А. Античный мусейон: рождение музея из мифа и ритуала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 257-273. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
156348
  Васин Иван Античный наукоград // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 48 : фото
156349
  Хачатрян Ж.Д. Античный некрополь : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Хачатрян Ж.Д. // Археологические раскопки в Армении : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Хачатрян Ж.Д. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1976. – № 15 : Гарни. 5. – С. 1-134
156350
  Прохорова Т. Античный период в контексте изучения истории Крыма // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 82-84
156351
   Античный плутовской роман. – Л., 1991. – 166с.
156352
   Античный портрет. – Л., 1929. – 117с.
156353
   Античный роман. – М., 1969. – 407с.
156354
  Гусев Д.А. Античный скептицизм в перспективе эволюции философии науки и становления морали современного общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 83-97. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
156355
  Каллистов Д.П. Античный театр / Д.П. Каллистов. – Л., 1970. – 176с.
156356
  Кисиль В.Я. Античный философский лексикон / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2011. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-118. – ISBN 978-966-413-521-7
156357
  Покровская З.А. Античный философский эпос / З.А. Покровская. – Москва, 1979. – 96 с.
156358
  Коварская Ю. Античный экфрасис на службе идеям модернизма: магия искусства и мистика преображения героя в рассказе Леонида Андреева "Ангелочек" // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2016. – L. 64, N 4. – С. 503-512. – ISSN 0350-6894
156359
  Шерхунаев Р.А. Антишаманские мотивы в бурятском устном народном творчестве / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1963. – 51с.
156360
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
156361
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
156362
  Нелюба А.М. Антиюридичний словник: Регламентація мовного етикету в законах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 183-187. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
156363
  Ершова Е.Н. Антиядерное движение в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 26. – С. 144-151
156364
  Якобашвили И. Антиядерное движение в Японии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 5 (269). – С. 3-7
156365
  Попов Н.П. Антиядерное движение и общественное мнение // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 4 (32). – С. 82-92
156366
  Козырев В.А. Антияпонская война и китайское общество (1937-1945 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 0130-3864


  Антияпонська війна в Китаї, початок 7 липня 1937 р.
156367
  Мазуров В.М. Антияпонская вообруженная борьба корейского народа (1931-1940) / В.М. Мазуров ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Изд. восточн. лит-ры, 1958. – 104 с.
156368
  Каткова З. Антияпонские настроения в современном Китае (на материалах "Жэньминь жибао") // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 89-112
156369
  Софокл Антігона / Софокл. – 3-е вид. – Харків ; Київ : Література й мистецтво, 1930. – 104 с.
156370
   Антін Крушельницький - письменник, публіцист, педагог : матеріали до бібліографії та епістолярної спадщини. – Львів : [б. в.], 2002. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 286-293. – ISBN 966-02-1892-3
156371
  Дубина М. Антін Крушельницький : Літературно-критичний нарис / М. Дубина. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 48 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4659-9
156372
  Зуляк М. Антін Крушельницький про політичну лінію західноукраїнської національної демократії кінця XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 24-28
156373
  Лазаревич Є. Антін Рудницький як музикознавець (у 110-ту річницю від дня народження) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 80-86. – ISSN 2224-0926
156374
  Елькин А. Антовоские яблоки / А. Елькин. – Тула, 1964. – 32с.
156375
  Марьенко В.Г. Антогонистические свойства Azotobacter chroococcum и их значением для сельскохозяйственных растений. : Автореф... канд. биол.наук: / Марьенко В.Г.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1965. – 18л.
156376
  Варшавский Л.Р. Антокольский Марк Матвеевич / Л.Р. Варшавский. – Москва-Ленинград, 1944. – 16с.
156377
   Антологиjа "Гласот на поетите" = Antologhii "Boatsea-a poetslor" : од манифестациjата "Денови на ароманската култура". – Скопjе : Друштво на писатели и уметници Власи од Македониjа, 2007. – 151 с. – ISBN 978-9989-9554-5-7
156378
  Митрев Д. Антологиjа на македонската револуционерна поезиjа / Димитар Митрев ; [уред. В. Подгорец ; главен дир. и за издавачот П. Ташкоски]. – Скопjе : НИК Наша книга, 1974. – 326, [1] с.
156379
   Антологиjа на современата албанска поезиjа. – Скопje : Jугореклам, 2001. – 336 с. – (Pro litera). – ISBN 9989-52-027-5
156380
  Лесковац М. Антологиіа стариіе српске поезиіе. / М. Лесковац. – 252с.
156381
   Антологийа словеначке поезийе. – Београд : Просвета, 1968. – 387 с.
156382
  Гелленс Ф. (Элленс) Антология : Рассказы и притчи / Франц Гелленс ; Пер. М.В. Веселовской и В.Н. Карякина. – Москва : Изд. Б.и. Н.П., 1914. – 214 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по генеральному каталогу РГБ. – (Образовательная библиотека издательства "Огни" ; Сер. 3 ; Иностранные писатели)


  Содержание: Франц Гелленс / В.Н. Карякин. Письмо Камилла Лемонье. У Франца Гелленса / Мария Веселовская. Потаенный свет. 1912 г. Избранные рассказы и притчи: Вечерня; Мельник на собственной мельнице; Две дороги; Охота по первой пороше; Мечта циклопа; ...
156383
  Горожанкина М. Антология / М. Горожанкина. – М., 1970. – 135с.
156384
   Антология. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 272с. – (Библиотека современной фантастики ; Том 23)
156385
   Антология. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 400с. – (Библиотека современной фантастики ; Том 25)
156386
   Антология. – М, 1990. – 272с.
156387
   Антология. – София, 1992. – 213с.
156388
   Антология абхазской поєзии. – Москва : Художественная литература, 1958. – 544 с.
156389
   Антология абхазской поэзии. – М, 1958. – 543 с.
156390
   Антология азербайджанской поэзии. – М
1. – 1960. – 384 с.
156391
   Антология азербайджанской поэзии. – М
2. – 1960. – 328 с.
156392
   Антология азербайджанской поэзии. – М
3. – 1960. – 280с.
156393
   Антология английской и американской литературы XIX - XX вв.. – М, 1971. – 296с.
156394
   Антология армянской поэзии с древнейших времен до наших дней. – М, 1940. – 719с.
156395
   Антология армянской советской детской литературы. – Ереван, 1981. – 361с.
156396
   Антология армянской советской литературы. – Ереван, 1957. – 598 с.
156397
   Антология афоризмов [Електронний ресурс] : классики современности; 25 000 афоризмов. – Москва : "Равновесие": "Вече", 2005. – 1 CD + буклет (4с.). – Системн. требования: процессор Pentium II, память ОЗУ 256 Мб, дисковод 24х CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP.- Загл. с этикетки диска. – (Электронная книга)


  Издание представлено в стандарте электронной книги "Salebook" с функцией "Комфортное чтение", системой "Интеллектуального поиска" и возможностью создания личной "Єлектронной библиотеки" В этой уникальной книге собрано более 25000 афоризмов и других ...
156398
   Антология бардовской песни : 100 бардов ; 600 песен / авт.-сост. Р.Шипов. – Москва : Эксмо, 2008. – 896с. – ISBN 978-5-699-09550-6
156399
   Антология белорусской поэзии. – Л, 1948. – 648 с.
156400
   Антология белорусской поэзии. – М, 1952. – 562 с.
156401
   Антология болгарской поэзии. – Москва, 1956. – 748 с.
156402
   Антология бурят-монгольской советской поєзии. – Улан-Уде, 1950. – 296с.
156403
   Антология бурятской поэзии. – М, 1959. – 400 с.
156404
   Антология венгерской поєзии. – М, 1952. – 563с.
156405
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 28. Портреты легендарных физиков "высоковольтной бригады" УФТИ // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 2074-272X
156406
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 29. Первооткрыватели тайн глобальных природных световых явлений // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 6. – С. 3-13. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про розкриття вітчизняними і зарубіжними вченими-першопроходцями електрофізичних і електрохімічних таємниць ряду природних світлових явищ, що носять для людства глобальний планетарний характер і які ...
156407
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 30. Портрет харьковского математика, механика и кибернетика Владимира Логвиновича Рвачева // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про відомого вченого-математика Харківщини ? академіка АН УРСР (НАН України) Рвачева В.Л. і про його видатний внесок у світову математичну науку.
156408
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 31. Портрет харьковского физика Александра Ильича Ахиезера // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 2074-272X


  Наведено короткий науково-історичний нарис про відомого фізика-теоретика Харківщини - академіка АН УРСР (НАН України) Ахієзера О.І. і його видатний внесок в світову фізичну науку.
156409
  Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 34: Открытие и изучение квантово-волновой природы микромира материи // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Держ. установа "Ін-т технічних проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 2074-272X
156410
  Бадрак В. Антология гениальности / Валентин Бадрак. – Киев : КВЩ, 2005. – 475с. – ISBN 966-8550-12-9
156411
   Антология гнозиса : Современная русская и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-003-8(Т.1)
Т.1. – 1994. – 352с.
156412
   Антология гнозиса : Современная русская и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-004-6Т.2)
Т.2. – 1994. – 384с.
156413
   Антология грузинской патриотической поєзии. – Тбилиси, 1945. – 178с.
156414
   Антология грузинской поэзии. – Москва : Гос. изд-во Художественной литературы, 1958. – 803с.
156415
   Антология грузинской советской поэзии. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 382 с.
156416
   Антология дагестанской поэзии. – Махачкала
Т. 1. – 1980. – 363 с.
156417
   Антология дагестанской поэзии. – Махачкала
Т. 2. – 1980. – 331с.
156418
   Антология кабардинской поєзии. – М, 1957. – 299 с.
156419
   Антология казахской поэзии. – М, 1958. – 862 с.
156420
   Антология казахской советской поэзии. – Алма-Ата
1. – 1972. – 376 с.
156421
   Антология казахской советской поэзии. – Алма-Ата
2. – 1972. – 424 с.
156422
   Антология каракалпакской поэзии. – Ташкент, 1968. – 608 с.
156423
   Антология карельской поэзии. – Петрозаводск : Кн. изд-во, 1963. – 332 с. – На обл. тит. л. сост.: Балашов Д.М.
156424
   Антология кинизма : Фрагменты сочинений кинических мыслителей. – Москва : Наука, 1984. – 399с. – (Памятники философской мысли)
156425
   Антология кинизма:Философия неприятия и протеста. – Москва : ТЕРРА-TERRA, 1996. – 432с. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-300-00714-5
156426
   Антология киргизской поэзии. – Москва, 1957. – 443 с.
156427
   Антология китайской лирики. – Санкт-Петербург-Москва, 1923. – 144с.
156428
   Антология китайской поэзии. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1. – 1957. – 423 с.
156429
   Антология китайской поэзии. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2. – 1957. – 376 с.
156430
   Антология китайской поэзии. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3. – 1957. – 335 с.
156431
   Антология китайской поэзии. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 4. – 1958. – 339 с.
156432
   Антология коми поэзии. – Сыктывкар, 1981. – 320с.
156433
   Антология комсомольского опыта. – К, 1985. – 127с.
156434
   Антология кубинской поэзии XIX-XX вв. – М, 1982. – 367с.
156435
   Антология латышской поэзии. – Москва : ГИХЛ
Т. 1. – 1959. – 488 с.
156436
   Антология латышской поэзии. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1959. – 496 с.
156437
   Антология лиовской советской поэзии. – Вильнюс, 1980. – 583с.
156438
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 2 : Зарубежная политическая мысль. – 1997. – 830 с.
156439
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 3 : Политическая мысль в России - первая половина 19 ст. – 1997. – 798 с.
156440
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 5 : Политические документы. – 1997. – 765 с.
156441
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00867-6
Т.I. : Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – 1997. – 832с.
156442
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00871-4
Т. V. : Политические документы. – 1997. – 765с.
156443
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00870-6
Т.I V. : Политическая мысль в России: Вторая половина XIX-XX в. – 1997. – 829с.
156444
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00869-2
Т.III. : Политическая мысль в России: X - первая половина XIX в. – 1997. – 798с.
156445
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00868-4
Т.II. : Зарубежная политическая мысль. X X в. – 1997. – 830с.
156446
   Антология мировой политической мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 1 : Зарубежная политическая мысль. – 1997. – 832 с.
156447
   Антология мировой политической мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 4 : Политическая мысльв России. – 1997. – 829 с.
156448
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 1, ч. 2 : Философия древности и средневековья. – 1969. – 577-936с.
156449
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 1, ч. 1 : Философия древности и средневековья. – 1969. – 576с.
156450
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 2 : Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. – 1970. – 776с.
156451
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 3 : Буржуазная философия конца XVIII в., первых двух третей XIX в. – 1971. – 760с.
156452
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 4 : Философская и социологическая мысль народов СССР XIX в. – 1972. – 708с.
156453
   Антология мировой философии. – Киев
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 292 с.
156454
   Антология мировой философии. – Киев
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 292 с.
156455
   Антология мировой философии. – Киев, 1992. – 272с.
156456
   Антология мировой философии : Античность. – Минск. Москва : Харвест. АСТ, 2001. – 960с. – ISBN 985-13-0103-5
156457
   Антология молдавской поэзии. – М, 1960. – 583 с.
156458
  Елевтеров С. Антология на българската литература : избрани текстове и характеристики / Стефан Елевтеров. – София : Наука и изкуство, 1977. – 679, [1] с.
156459
   Антология на былгарската поэзия. – Пловдив, 1995. – 575с.
156460
   Антология на былгарская разказ. – Пловдив, 1995. – 164с.
156461
   Антология научно-фантастических рассказов. – Москва : Все для вас, 1992. – 410, [1] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 14)
156462
  Магидов Р. Антология негритянской поэзии / Р. Магидов. – М., 1936. – 48с.
156463
   Антология нечистой силы. – М, 1991. – 400с.
156464
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской драматургии. 1935-1965 / В.Е. Балахонов. – Ленинград, 1967. – 279 с.
156465
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской литературы / В.Е. Балахонов. – Москва-Ленинград, 1965. – 359 с.
156466
   Антология новой английской поэзии. – М, 1937. – 454с.
156467
   Антология осетинской поэзии. – М, 1960. – 392с.
156468
   Антология осетинской поэзии. – Орджоникидзе, 1984. – 640с.
156469
   Антология осетинской прозы. – Орджоникидзе, 1983. – Ш6с.
156470
   Антология педагогической мысли : в 3-х томах. – М
Т. 1. – 1988. – 446с.
156471
   Антология педагогической мысли. – М
2. – 1989. – 463с.
156472
   Антология педагогической мысли Азербайджанской ССР. – М, 1989. – 589с.
156473
   Антология педагогической мысли Белорусской ССР. – М, 1986. – 460с.
156474
   Антология педагогической мысли Грузинской ССР. – М, 1987. – 495с.
156475
   Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства 14 - 17 вв.. – Москва : Педагогика, 1985. – 367 с. : илл. – Библиогр. в конце частей. Указ. имен: с. 358-364. – (Антология педагогической мысли народов СССР / Ред. колл. серии : М.И. Кондаков (пред.) и др.)
156476
   Антология педагогической мысли Киргизской ССР. – Москва, 1988. – 363 с.
156477
   Антология педагогической мысли России XVIII века. – Москва : Педагогика, 1985. – 480с.
156478
   Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX вв.. – М, 1990. – 603с.
156479
   Антология педагогической мысли России первой половины XIX в.. – М, 1987. – 558с.
156480
   Антология педагогической мысли Узбекской ССР. – М, 1986. – 319с.
156481
   Антология педагогической мысли Украинской ССР. – Москва : Педагогика, 1988. – 635с. – (Антология педагогической мысли народов СССР: АПМ). – ISBN 5-7155-0167-9
156482
  Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики : Учеб. пособие для студ.высших педагог.учеб.заведений / И.Н. Андреева. – Москва : Академия, 2000. – 176с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0499-4
156483
  Васильева-Шведе Антология португальской и бразильской литератур (XIX-XX вв.) / Васильева-Шведе, А.М. Гах. – Ленинград, 1964. – 292с.
156484
   Антология поэзии : Израиль 2005. – Тель-Авив, 2005. – 490,[6]с. – ISBN 965-90667-2-4
156485
  Данилин Ю.И. Антология поэзии Парижской Комунны 1871 года / Ю.И. Данилин. – Москва, 1948. – 407с.
156486
   Антология румынской поэзии. – Москва : Художественная литература, 1958. – 774с.
156487
   Антология русского советского рассказа. – М, 1987. – 701с.
156488
   Антология русского советского рассказа. – М, 1989. – 557с.
156489
   Антология русского советского рассказа (20-е гг.). – М, 1985. – 542с.
156490
   Антология русского советского рассказа (30-е гг.). – М, 1986. – 507с.
156491
   Антология русского советского рассказа (50-е гг.). – Москва, 1988. – 621 с.
156492
   Антология русской классической социологии. – М, 1995. – 237с.
156493
   Антология русской советской поэзии : в 2-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1957. – 853с.
156494
   Антология русской советской поэзии. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1957. – 811с.
156495
   Антология сибирской поэзии. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1967. – 560 с.
156496
   Антология сказочной фантастики. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 383с. – (Библиотека современной фантастики ; Том 21)
156497
   Антология скандинавской фантастики. – М, 1971. – 383с.
156498
   Антология словацкой поєзии. – Пряшев, 1953. – 88с.
156499
   Антология советской прозы 1920-1940. – М, 1991. – 496с.
156500
   Антология советской фантастики. – Москва
14. – 1967. – 480с.
156501
   Антология советской фантастики. – М, 1968. – 462с.
156502
  Вартанов А.С. Антология советской фотографии / А.С. Вартанов. – Москва
Т. 1. – 1986. – 263 с.
156503
   Антология современной молдавской поэзии. – Кишинев, 1984. – 419с.
156504
   Антология современной русской поэзии Украины. – Харьков : Крок. – ISBN 966-7093-17-4
Том 1. – 1998. – 276с.
156505
  Мастерс Эдгар Ли Антология Спун-Ривер; Новый Спун-Ривер / Мастерс Эдгар Ли. – М., 1990. – 413с.
156506
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [В 14 т.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-087-X
Т. 1 : Уголовный сыск: документы и материалы (11-нач. 20 ст.) / Сост.: Ю.И. Римаренко, Е.М. Моисеев, В.Н.Чисников. – 2006. – 612с.
156507
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [ в 14 т. ]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-156-6
Т. 2 : Сыск, сыщики и преступный мир / [ сост.: Ю.И.Римаренко и др. ]. – 2006. – 504 с.
156508
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [ в 14 т. ] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины ; Киевск. нац. ун-т внутренних дел ; Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [ отв. ред.: В.Н. Чисников и др. ]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 978-966-316-249-2
Т. 3 : Сыщики о сыске: криминальные истории / [ сост.: В.Н. Чисников, С.Г. Лаптев ]. – 2009. – 755 с.
156509
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [ в 14 т. ] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины : Киевск. нац. ун-т внутренних дел ; Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [ отв. А.Н. Ярмыш, В.Н. Чисников ]. – Киев : Леся. – ISBN 966-8126-24-6
Т. 4 : Криминальный сыск в Западной Европе (19 - нач. 20 вв.) / [ сост.: В.Н. Чисников, Т.А. Проценко, С.Г. Лаптев, В.Н. Чисникова ]. – 2009. – 812 с.
156510
  Брагинский И.С. Антология таджикской поэзии / И.С. Брагинский. – М., 1951. – с.
156511
   Антология таджикской поэзии. – М, 1957. – 854с.
156512
   Антология таджикской поэзии (с древних времен до наших дней). – Москва, 1951. – 608 с.
156513
   Антология татарской поэзии. – Казань, 1957. – 606с.
156514
   Антология туркменской поэзии. – М, 1949. – 547с.
156515
   Антология узбекской поэзии. – М, 1950. – 471с.
156516
   Антология фантастических рассказов : [Италия. Польша. Франция. Чехословакия. Швейцария. Япония. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319с. – (Библиотека современной фантастики : В 15-ти тт. ; Том 5)
156517
   Антология фантастических рассказов : [Пер. рассказов писателей Англии и США. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 557с. – (Библиотека современной фантастики : В 15-ти тт. ; Том 10)
156518
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Русское феноменологическое общество, Логос. – ISBN 5-7333-0455-3
т.1. – 1998. – 512с.
156519
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Логос, Прогресс-Традиция. – ISBN 5-8163-0005-9 5-89826-054-4
т.2. – 2000. – 527с.
156520
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – 2-е изд. – Одесса : Астропринт, 2016. – 796, [3] с. : портр., ил. – ISBN 978-966-927-187-7
156521
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма. За завесой / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-206-5
За завесой. – 2016. – 296, [3] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 292-293
156522
  Москвичева Е.В. Антология философии герметизма. Между светом и тенью / Е.В. Москвичева ; Ассоц. и Фонд ЮНЕСКО. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-218-8
Между светом и тенью. – 2017. – 268 с., [16] л. ил. : портр., ил. – Назв. обл.: Между светом и тенью. – Библиогр.: с. 266
156523
   Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока : ( Под полярными созвездиями). – Красноярск, 1989. – 493 [ 1 ] с. : [ 4 ] л. цв. ил. – ISBN 5-7479-0099-4
156524
   Антология хакаской поэзии. – Абакан, 1961. – 224с.
156525
   Антология чартистской литературы. – М, 1956. – 415с.
156526
   Антология чешской и словацкой философии. – М, 1982. – 407с.
156527
   Антология чешской поэзии 19-20 веков : В 3-х тт. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1959. – 610 с.
156528
   Антология чешской поэзии 19-20 веков : В 3-х тт. – Москва : Гослитиздат
Т. 2. – 1959. – 446 с.
156529
   Антология чешской поэзии 19-20 веков : В 3-х тт. – Москва : Гослитиздат
Т. 3. – 1959. – 510 с.
156530
   Антология чувашской прозы. – Чебоксары, 1959. – 412с.
156531
   Антология чувашской современной прозы. – Чебоксары, 1986. – 359с.
156532
   Антология экономической классики. – М
1. – 1991. – 474с.
156533
   Антология экономической классики. – М
2. – 1992. – 486с.
156534
   Антология экономической классики. – М, 1993. – 486с.
156535
   Антология экономической классики. – М, 1993. – 475с.
156536
   Антология эстонской поэзии. – М.-Л.
1. – 1959. – 384с.
156537
   Антология эстонской поэзии. – М.-Л.
Т. 2. – 1959. – 451с.
156538
   Антология эстонской поэзии. 1637-1987. – Таллин : Ээсти раамат, 1990. – 416с.
156539
   Антології та авторські книги сербських авторів українською мовою // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 109-113
156540
  Пападіямандис А. Антологія / Александрос Пападіямандис // [Магія Пападіямантіса / О. Елітіс. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1996. – С. 61 -136
156541
   Антологія : переклади з польської : Україна 1991-2013 / [упоряд. та ред.: Н. Риндюк, Д. Матіяш, О. Клименко]. – Київ : Польський інститут у Києві, 2013. – 180, [2] с. : іл.
156542
  Бєляков К.І. Антологія "інформаційних" наук в юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 269-278. – ISSN 1563-3349
156543
  Бєляков К.І. Антологія "інформаційних" наук в юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 119-124. – ISSN 1563-3349
156544
   Антологія "Україна-Європа" / [упоряд. та вступ. ст. О.В. Красовицького]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 572, [4] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-617-7013-24-1


  Зміст: Небо падає! / А. Дмитрук ; Полюса / П. Беседин ; Пінзель у Луврі (уривок з роману "Інші пів"яблука") / Г. Вдовиченко ; Бульвар Сен-Мішель / О. Вільчинський ; Записки пройдисвіта / Ю. Винничук ; Стефан Кирнов, знайомий болгарин / В. Габор ; ...
156545
   Антологія азербайджанської поезії. – Київ : Етнос. – ISBN 966-522-109-4
Т.1 : 12 - початок 20 ст. – 2006. – 294с. – Парал. тит. арк. азербайджанською мовою; Видання присвячене 100-річчю від дня народження видатного поета 20 ст., реформатора азербайджанської літ. мови Самеда Вургуна
156546
   Антологія азербайджанської поезії. – Київ : Етнос. – ISBN 966-522-139-6
Т.2 : 20 - початок 21 ст. – 2006. – 392с. – Парал. тит. арк. азербайджанською мовою
156547
   Антологія альтернативної української поезії зміни епох : Друга половина 80-х початок 90-х років. – Харків : Майдан, 2001. – 188с. – ISBN 966-7903-26-5
156548
  Левицький В.В. Антологія англійської мови: тексти з коментарями, вправи та етимологічний словник = Anthology of the English language: texts with comments, exercises and etymological glossary : [навч. посібник] / [В.В.Левицький, О.В. Соловьова]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 239, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Обкл. англ. мовою. - На тит. л. авт.: V.V. Levytsky, O.V. Soloviova. – ISBN 978-966-382-367-6
156549
   Антологія болгарської поєзії. – Київ
Т. 1. – 1974. – 423с.
156550
   Антологія болгарської поєзії. – Київ
Т. 2. – 1974. – с.
156551
   Антологія єврейської поезії : українські переклади з їдишу. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 671, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 670-671. – ISBN 966-378-042-8


  В змісті авт.: Шлойма Етінгер, Велвл Збаржер (Вольф Еренкранц), Авром Гольдфаден, М.М. Варшавський, Іцхок-Лейбуш Перец, Моріс Вінчевський, Шолом-Алейхем (Рабинович), Шимен-Шмуель Фруг, Моріс Розенфельд та ін.
156552
   Антологія єврейської поезії : укр. переклади з їдишу / [уклад. та ред.: В. Чернін, В. Богуславська]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Дух і літера, 2011. – 703, [1] с., [8] арк. фот. та фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 696-697. – ISBN 978-966-378-186-0
156553
   Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя / [уклад., авт. вступ. ст. Д.С. Наливайко]. – Харків : Ранок, 2011. – 399, [1] с. – ISBN 978-966-672-633-2
156554
  Буренко В.М. Антологія комунікативних вправ / В.М. Буренко. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.8). – ISBN 966-8245-51-2
156555
   Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; Фонд Конрада Аденауера в Україні ; [авт.-уклад. В. Мусіяка ; ред.: А. Чернова та ін.]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 780, [2] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2050-05-9
156556
   Антологія лемківської пісні. – Львів : Афіша, 2005. – 495, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 476. – ISBN 966-325-065-08


  У пр. №1702076 напис: Шановному захистнику українства проф. Сергійчуку. Упорядник. Підпис. 29. VIII. 2012 р.
156557
   Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – 992 с. – ISBN 978-966-8865-81-7
156558
   Антологія модерної української драми = An anthology of modern ukrainian drama. – Київ-Едмонтон-Торонто : Таксон, 1998. – 532с. – ISBN 1-895571-11-1
156559
   Антологія наукових матеріалів трьох міжнародних фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. Віри Меньок ; Полоністичний науково-інформац. центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-7996-63-5
156560
   Антологія новогрецької літератури в українських перекладах : Хрестоматія. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – Шифр дубл.809(082) Анто.Доп.карт.фл. – ISBN 966-594-409-6
156561
  Гомоннай В.В. Антологія педагогічної думки Закарпаття / В.В. Гомоннай. – Ужгород, 1992. – 290с.
156562
   Антологія польської поезії : В 2-х т. – Київ : Дніпро
Т.1. – 1979. – 463с.
156563
   Антологія польської поезії = Antologia poezji polskiej : в 2 т. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1979. – 502, [2] с. – Парал. тит. арк. пол.
156564
  Павловський В. Антологія польської поезії Дмитра Павличка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 237-241. – ISSN 1728-9572
156565
   Антологія радянської одноактової драматургії. – Випуск 1. – К
Вип. 1. – 1986. – 253с.
156566
   Антологія радянської одноактової драматургії. – К
Вип. 3. – 1987. – 228 с.
156567
  Зеров М.К. Антологія римської поезії / М.К. Зеров. – Київ, 1990. – 63 с.
156568
  Зеров М.К. Антологія римської поезії / Микола Зеров ; [упоряд. І.В. Хроненко ; передм. К.В. Москальця ; післямова М.Н. Москаленка та М.В. Стріхи ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 446 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Ad fontes = До джерел). – ISBN 978-966-7015-96-1
156569
   Антологія розвитку правової думки (еколого-соціальні аспекти) : Наукові статті: 1996-2006. – Ювілейне видання. – Київ
Ч.1, 2. – 2006. – 251, 587 с.
156570
   Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – Львів : Літопис, 1996. – 634 с. – ISBN 966-7007-00-6
156571
   Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – 2-е вид., доп. – Львів : Літопис, 2002. – 832с. – (Слово.Знак.Дискурс). – ISBN 966-7007-54-9
156572
   Антологія сучасної іспанскої і латиноамериканської літератури. – Київ
2. – 1971. – 58с. – Методичні розробки
156573
   Антологія сучасної іспанскої і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 3. – 1971. – 59 с. – На обкл. рік вид. 1972
156574
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 1. – 1971. – 58 с.
156575
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 2. – 1971. – 58 с.
156576
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури. – К
3. – 1971. – 59с.
156577
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 4. – 1973. – 88 с.
156578
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури. (Іспанською мовою). – Київ
3. – 1972. – 59с. – Методичні розробки
156579
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури.(Іспанською мовою). – Київ
4. – 1974. – 88с.
156580
   Антологія сучасної поезії Квебеку. Деніза Дезотель. Луїза Дюпре. П"єр Уеллє. Поль Шанель Малянфан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 3/4 (1035/1036). – С. 9-17. – ISSN 0320-8370
156581
   Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за наук. ред. В.П. Мельника та А.С. Синиці ; [пер.: І.В. Грабовський, У.І. Лущ, А.С. Синиця]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 565, [3] с. : іл. – Зміст, анот. укр., англ. - Імен. покажч.: с. 549-563. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0256-2
156582
  Хархун В. Антологія у проекті історії української літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 114-117. – ISSN 0236-1477
156583
   Антологія українського жаху. – Київ : Асоціація підтримки української популярної літератури, 2000. – 800с. – ISBN 966-7686-02-7
156584
   Антологія українського міфу : Етіологічні, космогонічні, антропогонічні, теогонічні, солярні, лунарні, астральні, календарні, історичні міфи: У 3-х т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. – ("Керниця"). – ISBN 966-692-829-9
Т.1. – 2006. – 44с., 868с. : іл.
156585
   Антологія українського міфу : Тотемічні міфи: У 3-х т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. – ("Керниця"). – ISBN 966-692-875-2
Т.2. – 2006. – 12с., 596с. : іл.
156586
   Антологія українського оповідання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1. – 1960. – 575 с.
156587
   Антологія українського оповідання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2. – 1960. – 580 с.
156588
   Антологія українського оповідання : в 4 томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 3. – 1960. – 667 с.
156589
   Антологія українського оповідання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т.4. – 1960. – 744 с.
156590
   Антологія української готичної прози : у 2 т. / укладач Юрій Винничук ; [передм. Ю.П. Винничука]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6944-3
Т. 1. – 2014. – 603, [2] с., [8] арк. фотоіл.


  Зміст: Юрій Винничук. Нічний привид, Українська готична проза ХІХ сторіччя; Григорій Квітка-Основ"яненко. Мертвецький Великдень; Іван Барщевський. Душа не в своєму тілі, Дерев"яний Дідок і жінка-комаха, Що ...
156591
   Антологія української готичної прози : у 2 т. / укладач Юрій Винничук ; [передм. Ю.П. Винничука]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6945-0
Т. 2. – 2014. – 603, [2] с., [8] арк. фотоіл.


  Том, який ви зараз тримаєте у руках, присвячений готичній прозі ХХ ст. і обіймає творчість письменників, які творили на початку сторіччя, у міжвоєнний період та в діаспорі. Сюди увійшли твори Івана Франка, Василя Стефаника, Гната Хоткевича, Надії ...
156592
   Антологія української лірики = An anthology of Ukrainian lyric poetry. – Oakville : Мозаїка. – ISBN 0889620784
Частина 1 : До 1919 /Під редакцією Ореста Зілинського. – 1978. – 439c.
156593
   Антологія української морської поезії від Т.Г. Шевченка до наших днів. – Одеса : Маяк, 2004. – 240с. – ISBN 966-587-100-5
156594
   Антологія української поезії. – Київ : Маса
Т. 2. – 1930. – XXXVI, 286 с. – На обкл. назв.: Українська поезія
156595
   Антологія української поезії. – Київ : В-во Маса
Т. 3. – 1931. – XLIII, 372 с. – На обкл. назв.: Українська поезія
156596
   Антологія української поезії. – Київ : Книгоспілка
Т. 3. – 1931. – XLIII, 371 с.
156597
   Антологія української поезії. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т.1. – 1957. – 429с.
156598
   Антологія української поезії. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т.2. – 1957. – 426с.
156599
   Антологія української поезії. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т.3. – 1957. – 444с.
156600
   Антологія української поезії. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т.4. – 1957. – 512с.
156601
   Антологія української поезії. – К
1. – 1984. – 454с.
156602
   Антологія української поезії. – Київ
2 : Українська дожовтнева поезія. – 1984. – 327с.
156603
   Антологія української поезії. – К
3. – 1984. – 303с.
156604
   Антологія української поезії. – К
5. – 1984. – 509с.
156605
   Антологія української поезії. – К
Т. 4. – 1985. – 422с.
156606
   Антологія української поезії. – Київ : Дніпро
5. – 1985. – 512с.
156607
   Антологія української поезії. – Київ : Дніпро
6. – 1986. – 444с.
156608
   Антологія української поезії другої половини 20 сторіччя. – Київ : Гранослов, 2001. – 432с. – ISBN 966-95742-9-3
156609
   Антологія української фантастики XIX ст. / [упоряд. Ю. Винничук]. – Київ : КЕТС, 2015. – 606, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-97251-5-8


  У цій книжці українську фантастичну прозу XIX століття представляють мало відомі твори Івана Барщевського, Михайла Чайковського, Івана Бороздни, Миколи Костомарова, Євгена Згарського, Наталі Кобринської, Івана Франка, Івана Липи, Гната Хоткевича та ...
156610
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х (966-7791-18-2 (Т.1))
Т. 1 : Загальная теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. – 2002. – 568 с.
156611
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-30-0 (Т.2))
Т. 2 : Історія держави і права України. Руська Правда. – 2002. – 592 с.
156612
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-31-9 (Т.3)
Т. 3 : Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. – 2003. – 584 с.
156613
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-32-7 (Т.4)
Т. 4 : Конституційне (державне) право. – 2003. – 599 с.
156614
   Антологія української юридичної думки : В 6-ти т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-33-5 (Т.5)
Том 5 : Поліцейське та адміністративне право. – 2003. – 600с.
156615
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-34-3 (Т.6)
Т. 6 : Цивільне право. – 2003. – 584 с.
156616
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-37-8 (Т.7)
Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – 2004. – 616 с.
156617
   Антологія української юридичної думки : В 10 томах. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-35-1 (Т.8)
Том 8 : Міжнародне право. – 2004. – 568с.
156618
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-38-6 (Т.9)
Т. 9 : Юридична наука радянської доби. – 2004. – 848 с.
156619
   Антологія української юридичної думки : В 10-ти т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-39-4 (Т.10)
Том 10 : Юридична наука незалежної України. – 2005. – 944с.
156620
   Антологія феміністичної філософії. – Київ : Основи, 2006. – 800с. – ISBN 966-500-224-4
156621
   Антологія філософії = Antology of philosophy. – Тайбей
Ч.1. – 1967. – 286с. – Видання китайською мовою
156622
   Антологія філософії. – Тайбей, 1973. – 242с. – Видання китайською мовою
156623
  Булкіна І. Антологія як нагода // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 18-21


  "Так звана "російськомовна література України".
156624
   Антологія японської класичної поезії : Танка. Ренга. (8-15 ст.). – Київ : Факт, 2004. – 912 с. – (Бібліотека японської класичної поезії). – ISBN 966-8408-84-5
156625
   Антольогія pуська : Збіpник найзнаменитших твоpів pуських поетів. – У Львові (Львів) : Вид. Т-ва академ. "Дpужний Лихвяp". Hакл. Т-ва. [З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpяд. К. Беднарсько, 1881. – [1], 192, [4] с. – Hа окp. аpк. пpисвята: В память десятих pоковин заснованя товаpиства "Дpужний Лихвяp"


  Авт. поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, М.С. Шашкевич, О.Я. Кониський, С.В. Руданський, Ю.А. Федькович, Є.П. Гpебінка, Л.І. Глібов, М.Л. Устиянович, А.Л. Метлинський, В.С. Кулик, П.О. Куліш, А.Л. Могильницький, М.І. Костомаpов, В.М. Шашкевич, Чеpниговець ...
156626
  Волковинська І.В. Антомазійні епітетні структури у поетичних творах В. Свідзінського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 82-83
156627
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка / Д.В. Григорович. – Сталинград, 1954. – 112с.
156628
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Птгр., 1919. – 142с.
156629
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Рига, 1951. – 112с.
156630
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – М, 1954. – 110с.
156631
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Ленинград : Художня література, 1971. – 224 с.
156632
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – М, 1985. – 384с.
156633
  Кабаченко Е. Антон Амур-Санан. / Е. Кабаченко. – Элиста, 1967. – 132с.
156634
  Онищенко О.К. Антон Бовсуновський / О.К. Онищенко. – Дніпропетровськ, 1966. – 22с.
156635
  Раппопорт Л.Г. Антон Брукнер / Л.Г. Раппопорт. – Москва : Музгиз, 1963. – 104 с.
156636
  Холопова В.Н. Антон Веберн : жизнь и творчество / В.Н. Холопова, Ю.Н. Холопов. – Москва : Советский композитор, 1984. – 319 с.
156637
  Ващенко З.М. Антон Владимирович Думанский / З.М. Ващенко. – Київ, 1955. – 48с.
156638
  Харин С.Е. Антон Владимирович Думанский. / С.Е. Харин. – Воронеж, 1960. – 48с.
156639
   Антон Григорович Наумовець / НАН України, Ін-т фізики НАН України. – Київ : Академперіодика, 2016. – 157, [3] с., [9] арк. портр., фотоіл. : іл. – Сер. засн. в 1968 р. – Бібліогр.: с. 74-95. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-315-5
156640
   Антон Григорович Наумовець (до 75-річчя від дня народження) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 95-97. – ISSN 0372-400X


  Вчений в галузі фізичної електроніки і фізики поверхності, академік НАНУ.
156641
  Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн / Л.А. Баренбойм. – Ленинград : Музгиз
Т. 1. – 1957. – 456 с.
156642
  Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн / Л.А. Баренбойм. – Ленинград : Музгиз
Т. 2. – 1962. – 431 с.
156643
  Хопрова Т.А. Антон Григорьевич Рубинштейн / Т.А. Хопрова. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1987. – 94 с.
156644
  Хопрова Т.А. Антон Григорьевич Рубинштейн, 1829-1894. / Т.А. Хопрова. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 118 с.
156645
  Митрошенков В.А. Антон Губенко / В.А. Митрошенков. – М., 1977. – 128с.
156646
  Митрошенков В.А. Антон Губенко / В.А. Митрошенков. – Киев, 1983. – 112 с.
156647
  Парнес В.А. Антон де Бари. 1831-1888 / В.А. Парнес. – М., 1972. – 191с.
156648
  Граф О.М. Антон Зиттенгер / О.М. Граф. – Ленинград, 1939. – 446с.
156649
  Казанцев А.Н. Антон и другие... / А.Н. Казанцев. – Москва : Искусство, 1982. – 174 с.
156650
  Полетаев С.Е. Антон и Зяблик / С.Е. Полетаев. – М, 1965. – 191с.
156651
  Ипполитов Г.М. Антон Иванович Деникин: поиск исторической правды в архивных источниках // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 3 (63). – С. 36-40. – ISSN 2070-9773
156652
   Антон Іванович Шмигельський. – Львів, 1960. – 12с.
156653
   Антон Кашшай. – К., 1969. – 10с.
156654
  Кашшай О. Антон Кашшай: до 90-річчя від длня народження мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 80-82. – ISSN 0130-1799


  Антон Михайлович Кашшай (1921-1991) - український живописець, Член Спілки художників України від 1946 р. Засл. діяч мистецтв УРСР з 1960 р. Нар. художник УРСР з 1964 р.
156655
  Захарова И.М. Антон Константинович Псаро // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 19-33. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности контр-адмирала российского военного флота А. К. Псаро.
156656
  Рубан А. Антон Крайний о лирике и театре ("Литературный дневник (1899-1907)") // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 166-172. – ISSN 2411-6548
156657
  Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия / А.Л. Каганович. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 320 с., 60 л. ил.
156658
   Антон Макаренко: Харківська трудова колонія ім. Максима Гоького : в документах і матеріалах 1926 - 1928 рр. / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка, Кафедра педагогічної майстерності ; [ авт. - укл. І.Ф. Кривонос, Н.М. Тарасевич , А.В. Ткаченко ; за ред. І.А. Зязюна ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 352с. – До 125-ої річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка. – ISBN 978-966-644-108-2
156659
   Антон Манастирський. Каталог пресональної виставки. – Львів, 1958. – 16с.
156660
   Антон Манастирський.Каталог пресональної виставки. – Львів, 1958. – 7с.
156661
   Антон Мартынов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 47
156662
  Хаританович Э.Б. Антон Матузов / Э.Б. Хаританович. – Москва, 1959. – 142с.
156663
  Иванов И.В. Антон Менгер - основоположник юридического понимания социалистического государства // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 1812-3805
156664
  Островский Г.С. Антон Михайлович Кашшай. / Г.С. Островский. – М., 1962. – 79с.
156665
  Завгородний С.А. Антон Негнибеда / С.А. Завгородний. – Москва, 1972. – 391 с.
156666
  Завгородній С.О. Антон Негнибіда : повість / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1957. – 200 с.
156667
  Завгородній С.О. Антон Негнибіда. Краса дівоча : повісті / С.О. Завгородній. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 376 с.
156668
   Антон Никифорович Севченко.. – Минск, 1983. – 56с.
156669
  Гаврилова Е.И. Антон Павлович Лосенко / Е.И. Гаврилова. – М., 1977. – 48с.
156670
  Савинов А. Антон Павлович Лосенко. 1737-1773. / А. Савинов. – М.-Л., 1948. – 36с.
156671
  Дерман А. Антон Павлович Чехов / А. Дерман. – М, 1939. – 211с.
156672
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов / В.В. Ермилов. – М., 1949. – 440с.
156673
  Водовозов Н.В. Антон Павлович Чехов / Н.В. Водовозов. – Москва, 1954. – 71с.
156674
  Полоцкая Э.А. Антон Павлович Чехов / Э.А. Полоцкая. – Москва, 1955. – 190 с.
156675
  Сахарова Е.М. Антон Павлович Чехов / Е.М. Сахарова. – М., 1959. – 104с.
156676
  Кулешов Ф.И. Антон Павлович Чехов / Ф.И. Кулешов. – Южно-Сахалинск, 1959. – 40с.
156677
  Захаркин А.Ф. Антон Павлович Чехов / А.Ф. Захаркин. – М., 1961. – 160с.
156678
  Сергиенко Т.С. Антон Павлович Чехов / Т.С. Сергиенко. – Л., 1963. – 127с.
156679
  Чудаков А.П. Антон Павлович Чехов / А.П. Чудаков. – М, 1987. – 174с.
156680
  Хижняков В.В. Антон Павлович Чехов, как врач / В.В. Хижняков. – Москва, 1947. – 135с.
156681
  Бердников Г.П. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / Г.П. Бердников. – М.-Л., 1950. – 195с.
156682
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / В.В. Ермилов. – М., 1951. – 432с.
156683
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / В.В. Ермилов. – М., 1953. – 288с.
156684
   Антон Павлович Чехов. 1860-1904. Краткий указатель литературы. – М, 1940. – 40с.
156685
   Антон Павлович Чехов. 1860-1904. Краткий указатель литературы. – Ростов -на-Дону, 1954. – 70с.
156686
   Антон Павлович Чехов. К 50-летию со дня смерти. 1904-1954. Сборник дидактический материалов. – Ростов -на-Дону, 1954. – 36с.
156687
  Грабовецький В. Антон Петрушевич - дослідник історії Галичини / Прикарпатський університет ім. В. Стефаника; Володимир Грабовецький, Андрій Королько. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 76с. – ISBN 966-640-028-6
156688
  Коршунов М.П. Антон прилетит завтра. / М.П. Коршунов. – М., 1965. – 319с.
156689
   Антон Рефрежье (США): Каталог выставки. – Москва, 1979. – 6с.
156690
  Гайдабура В. Антон Рибіцький та його партнери // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 174-178. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
156691
   Антон Семенович Макаренко. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1978. – 160с.
156692
   Антон Семенович Макаренко (1888-1939). – Одеса, 1950. – 16с.
156693
  Медынский Е.Н. Антон Семенович Макаренко. Жизнь и педагогическое творчество / Е.Н. Медынский. – Москва, 1949. – 127 с.
156694
  Балабанович Е.З. Антон Семенович Макаренко. Человек и писатель / Е.З. Балабанович. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 472 с. : ил., портр.
156695
  Червонная С.М. Антон Старкопф. / С.М. Червонная. – М., 1967. – 124с.
156696
  Сиймискер Х.А. Антон Таммсааре. Жизнь и творчество / Х.А. Сиймискер. – Москва, 1972. – 160 с.
156697
  Сиймискер Х.А. Антон Таммсааре: Жизнь и творчество / Х.А. Сиймискер. – 2-е изд., доп. – Таллин, 1977. – 222 с.
156698
  Джолборди И.Ш. Антон Шифмер и основные вопросы фонетики и лексографии цоватешинского (бацбийского) языка : Автореф... фканд. филолнаук: 10.02.09 / Джолборди И. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 24л.
156699
   Антонелло де Мессина. Святой Себастьян. – М, 1955. – 8с.
156700
  Павлова Н.Д. Антоненко-Давидович Б. Оповідання "Не святі горшки ліплять" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 23-26.
156701
   Антоненко Володимир Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 21. – ISBN 966-8352-11-4
156702
  Паламарчук О.Л. Антоненко Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 205. – ISSN 2075-437X


  Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2005 року асистент, а з 2009 - доцент кафедри слов"янської філології Інституту філології КНУТШ
156703
  Трухановский В.Г. Антони Иден / В.Г. Трухановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 412с.
156704
  Трухановский В.Г. Антони Иден. Страницы английской дипломатии, 30-50-е гг. / В.Г. Трухановский. – М., 1974. – 422с.
156705
  Григорьев В.П. Антони Мачадо. / В.П. Григорьев. – М., 1972. – 96с.
156706
  Цыганко В.С. Антонида Ивановна Першина / В.С. Цыганко. – Сыктывкар, 1994. – 28с.
156707
  Аксенова Е.П. Антоний Васильевич Флоровский о Романовых // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 69-77. – ISSN 0132-1366


  В статье рассматривается позиция известного русского историка-эмигранта А.В. Флоровского в отношении трех последних императоров династии Романовых.
156708
  Гитлиц М А. Антонимическая группа прилагательных, объединенных значением grande -- pequeno в современном испанском. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Гитлиц А.М,; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 19л.
156709
  Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. (Семант. анализ противоположности в лексике). / Л.А. Новиков. – М., 1973. – 290с.
156710
  Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. (Теория. Семантический анализ. Классификация антонимов). : Автореф... доктор филолог.наук: 10.02.01 / Новиков Л.А.; АН СССР. Ин-т русского языка. – М., 1974. – 34л.
156711
  Иванова В.А. Антонимия в системе языка / В.А. Иванова. – Кишинев, 1982. – 163с.
156712
  Тоцкая С.Х. Антонимия как стилистическое средство в современных газетных заглавиях // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 243-247. – ISBN 966-8906-05-5
156713
  Миллер Е.Н. Антонимия номинативных единиц в современном немецком языке / Е.Н. Миллер. – Куйбышев, 1985. – 89с.
156714
  Зимина Л.П. Антонимия фразеологических единиц в современном немецком языке / Л.П. Зимина. – Кемерово, 1977. – 77 с.
156715
  Михайлов В.А. Антонимия, бинарные и градуальные оппозиция. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Михайлов В.А.; ЛГУ. – Л., 1983. – 20л.
156716
  Завьялова В.М. Антонимы / В.М. Завьялова. – Москва, 1969. – 248с.
156717
  Жукова И.А. Антонимы в научном стиле : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Жукова И. А. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1976. – 23 с.
156718
  Талыбов К.А. Антонимы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Талыбов К.А.; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1971. – 23л.
156719
  Будз О.-Е.Н. Антонимы глаголов движения в современном английском языке : Автореф... канд филол.наук: 10.0204 / Будз О.-Е. Н.; Одес.ГУ. – Одесса, 1982. – 15л.
156720
   Антонимы и синонимы в русском, английском, немецком, французском языках : Указатель лит-ры. – Киев, 1966. – 23 с.
156721
  Бэлза И.Ф. Антонин Дворжак : лекция / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музгиз, 1954. – 28 с.
156722
  Шоурек О. Антонин Дворжак / О. Шоурек. – Прага : Орбис, 1954. – 12 с.
156723
  Гумлова О. Антонин Дворжак / О. Гумлова. – Прага, 1954. – 43с.
156724
  Лушина Я.И. Антонин Дворжак / Я.И. Лушина. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 104 с.
156725
  Гулинская З.К. Антонин Дворжак / З.К. Гулинская. – М., 1973. – 240с.
156726
  Мартин Я. Антонин Запотоцкий : Жизненный путь президента Чехословацкой республики / Я. Мартин. – Прага : Орбис, 1956. – 36, [1] с.
156727
  Гривнина А.С. Антонин Славичек (художник, 1870-1910) / А.С. Гривнина. – М.-Л., 1962. – 48с.
156728
   Антонин Славичек.. – М., 1965. – 48с.
156729
  Подольская В.В. Антонина Васильевна Надежданова и ее ученики / В.В. Подольская. – Москва : Музгиз, 1960. – 120 с.
156730
  Подольская В.В. Антонина Васильевна Надежданова и ее ученики / В.В. Подольская. – Москва : Музыка, 1964. – 120 с.
156731
   Антонина Васильевна Нежданова. – М., 1953. – 16с.
156732
   Антонина Васильевна Нежданова. – М., 1967. – 543с.
156733
  Поляновский Г.А. Антонина Васильевна Нежданова. / Г.А. Поляновский. – М.-Л., 1944. – 35с.
156734
  Хмелева В. Антонина Жандарова / В. Хмелева. – М, 1953. – 77с.
156735
  Смирнова Е.В. Антонина из родников / Е.В. Смирнова. – М., 1959. – 84с.
156736
  Мигунова М.Г. Антонина Лукина / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1959. – 258с.
156737
   Антонина Павловна Коровина. – М., 1978. – 20с.
156738
  Курик М. Антонина Прихотько - засновник нових напрямків з фізики твердого тіла в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 6 (62). – С. 18-19. – ISSN 1819-7329
156739
  Минков М. Антонио Вивальди и его "Времена года" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 2. – С.2-12.
156740
  Бассегода Н.Х. Антонио Гауди / Н.Х. Бассегода. – Москва, 1986. – 206 с.
156741
  Аликато М. Антонио Грамши - основатель Итальянской коммунистической партии / М. Аликато. – Москва, 1957. – 16с.
156742
  Аликато М. Антонио Грамши - основатель Итальянской коммунистической партии / М. Аликато. – Москва, 1957. – 16с.
156743
  Грецкий М.Н. Антонио Грамши - политик и философ / М.Н. Грецкий. – М., 1991. – 159с.
156744
  Лопухов Б.Р. Антонио Грамши / Б.Р. Лопухов. – Москва, 1963. – 91с.
156745
   Антонио Грамши : Библиографический указатель. – Москва, 1981. – 116с.
156746
  Лебедев А.А. Антонио Грамши о культуре и искусстве. Идеи и темы "Тюремных тетрадей" / А.А. Лебедев. – М., 1965. – 183с.
156747
  Мушинский В.О. Антонио Грамши: учение о гегемонии / В.О. Мушинский. – Москва : Международные отношения, 1990. – 139, [2] с. – ISBN 5-7133-0344-6
156748
  Косарева Н.К. Антонио Канова / Н.К. Косарева. – Л., 1960. – 14с.
156749
  Унтерман Э. Антонио Лабриола и Иосиф Дигнец : опыт сравнения исторического и монистического материализма / Э. Унтерман. – Санкт-Петербург, 1907. – 47 с.
156750
  Григорьев В.П. Антонио Мачадо / В.П. Григорьев. – Москва : Высшая школа, 1971. – 96 с.
156751
   Антонио Мачадо : Библиогр. указатель. – Москва : Книга, 1979. – 112с.
156752
  Кючарианц Д.А. Антонио Ринальди / Д.А. Кючарианц. – Ленинград, 1976. – 199 с.
156753
  Кючарианц Д.А. Антонио Ринальди / Д.А. Кючарианц. – Ленинград, 1984. – 176 с.
156754
  Ромащук И.М. Антонио Спадавеккиа / И.М. Ромащук. – Москва : Советский композитор, 1988. – 174 с.
156755
  Антониони М. Антониони об Антониони / М. Антониони. – Москва, 1986. – 298с.
156756
  Лисневский Ю.И. Антониус Ван-ден-Брук (1870-1926) / Ю.И. Лисневский. – Москва : Наука, 1981. – 158с.
156757
  Кралюк П. Антонич - Стефанович: несподівані паралелі : До 100-річчя від дня народження Богдана-Ігоря Антонича // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 161-164. – ISBN 978-966-8201-83-7
156758
  Стех Марко Роберт Антонич англійською. Фаза перша: 1963-1981 // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 28-31. – ISSN 1563-6461
156759
  Гаврилюк Ю. Антонич з-над Сяну // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 32. – С. 10. – ISSN 0027-8254
156760
  Лубківський Р. Антонич і Тичина: неочевидні точки дотику // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 539-. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Феномен двох поетів.
156761
  Кравчук Н. Антонич повернувся на Лемківщину // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 203-206


  У честь 90-річчя від дня народження поета.
156762
  Гаврилюк Ю. Антонич у Новиці - початок "дитячих днів моїх" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 13 серпня (№ 33). – С. 8. – ISSN 0027-8254
156763
  Стефановська Л. Антонич. Антиномії = Antonych Antinomies / Лідія Стефановська. – Київ : Критика, 2006. – 312с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-93-4
156764
  Пономаренко О. Антонич: антиномії польського модернізму чи цілісність національного космосу // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 85-87. – ISSN 0236-1477


  Рецензія на книжку Л.Стефановської "Антонич. Антиномії"
156765
  Урикару Э. Антония / Э. Урикару. – М., 1980. – 118с.
156766
  Рябокляч І.П. Антонів Гай / І.П. Рябокляч. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 355 с.
156767
  Рябокляч І.П. Антонів Гай / І.П. Рябокляч. – Київ : Дніпро, 1976. – 254 с.
156768
  Петльований В.І. Антонів огонь / В.І. Петльований. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 185 с.
156769
  Шекспір В. Антоній і Клеопатра / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1901. – XIV, 180 с. – Пояснення: с. 161-180. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки : Белєстрична бібліотека ; Сеp. 1, ч. 32)
156770
  Андрух В.С. Антоній Кемпінскі (Entoni, Ignaci-Tadeusz Kepinski): медична і наукова діяльність відомого польського психіатра / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, М.В. Слободян // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 118-121. – ISSN 2312-5675


  Про наукову діяльність відомого польського психіатра-практика, психолога, філософа та вченого Антонія Кемпінскі. У його наукових роботах досліджується широке коло проблем, які стосуються не тільки психопатології, нейрофізіології, нейрофармакології, а й ...
156771
  Бобух Н.М. Антоніми в українській поетичній мові / Н.М. Бобух. – Полтава, 2007. – 312с. – ISBN 978-966-7971-53-3
156772
  Доломан С. Антоніми на сторінках газети // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 164-177. – (Журналістика ; Вип. 2)
156773
  Комарницька Т. Антоніми у сучасній японській юридичній термінології: структура та функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-31. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено антонімічні юридичні терміни японської мови за структурним та функціональним критеріями. Відповідно до результатів дослідження, найпродуктивнішим способом творення однокореневих термінів-антонімів є префіксальний. Більшість ...
156774
  Любарський С. Антонімічні відношення в сучасній українській термінології загального землеробства // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 3-6. – ISSN 0320-3077
156775
  Вакулик І.І. Антонімічні зв"язки у юридичній та економічній термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Ідеться про бінарний принцип, який закладено в антонімічні пари, зокрема у сфері юриспруденції. Антонімічні зв"язки, в які вступають терміни, не заважають їм виконувати номінативну функцію. Найпродуктивнішим постає спосіб словотвору термінів-антонімів ...
156776
  Любчук Н.В. Антонімія німецьких етнокультурних фразеологізмів та їх українських еквівалентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Досліджуються проблеми та розглядаються критерії антонімічності фразеологічних одиниць. Розглядаються різні типи фразеологічних антонімів, а також можливості об"єднання фразеологічних одиниць в антонімічні пари, синонімічно-антонімічні ряди та поля. ...
156777
  Зеркаль С. Антоніна Антонівна Шаповал // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Вересень-Жовтень, ч. 9-10. – С. 121-122
156778
  Гербольд Б.В. Антоніна Гладчук / Б.В. Гербольд. – Львів, 1966. – 22с.
156779
  Ковальчук В.В. Антоніна Федорівна Прихотько (1904-1996) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С 232-.235. – ISBN 978-966-194-005-4
156780
  Храмов Ю.О. Антоніна Федорівна Прихотько (до 100-річчя від дня народження) : Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 105-112. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0374-3896
156781
  Захарченко В.Д. Антонов / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1996. – 303 с. – (Жизнь замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 730). – ISBN 5-235-02266-1


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
156782
  Рябокляч И.А. Антонов Гай / И.А. Рябокляч. – Москва : Советский писатель, 1970. – 240 с.
156783
  Споров Б.Ф. Антонов огонь / Б.Ф. Споров. – М, 1987. – 380с.
156784
   Антонова Ірина Андріївна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 76. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
156785
  Гриценко І.С. Антонович Афіноген Якович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 139. – ISBN 978-966-06-0557-2
156786
  Сарбей В.Г. Антонович Владимир Бонифатьевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 52-53
156787
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Кто есть кто. – Минск, 1997. – А-Й
156788
  Багалей Д. Антонович Владимир Бонифатьевич // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 21-27. – Бібліогр.: с. 21-22. – ISBN 966-7272-00-1
156789
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 24-25. – ISBN 966-7288-72-2
156790
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817-1885) / НАНУ, Ин-т истории Украины ; [ред. колл. В.А. Смолий, Ю.А. Пинчук, А. Аббасов и др. – Киев ; Донецк : Юго-Восток, 2001. – С. 36-37 : фото. – ISBN 966-7695-36-0
156791
   Антонович Володимир // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 12-13. : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
156792
  Кондратик Л.Й. Антонович Володимир Боніфатієвич // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 5-6. – ISBN 5776391970
156793
  Мироненко О. Антонович Володимир Боніфатійович // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 820. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
156794
  Огородник І.В. Антонович Володимир Боніфатійович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 8-11. – ISBN 5-325-00792-0
156795
  Кононенко М.П. Антонович Володимир Боніфатійович / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 191. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
156796
  Короткий В. Антонович Володимир Боніфатійович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 579-580. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
156797
  Короткий В. Антонович Володимир Боніфатійович // Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2003. – Т. 1 : А - В / [Н.С. Абашина, С.С. Аверинцев, В.О. Анохін та ін.]. – С. 105-106. – ISBN 966-00-0734-5
156798
  Губицький Л.В. Антонович Володимир Боніфатійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 150. – ISBN 96966-8060-04-0
156799
   Антонович Володимир Боніфатійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 160-161. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
156800
  Клименко І.В. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) - історик, археолог, етнограф, археоргаф // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 18-22. – ISBN 966-02-2569-5
156801
  Пінчук Ю. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) // Малий словник історії України / [Б. Андрусишин, О. Апанович, Л. Архипова та ін. ; ред. кол. В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Либідь, 1997
156802
  Ковальський М.П. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 154-155. – ISBN 5-7702-0849-Х
156803
  Древаль Ю.Д. Антонович Володимир Боніфатійович (30.01.1834-21.03.1908) // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 199-202. – ISBN 966-8088-02-6
156804
  Короткий В. Антонович Дмитро Володимирович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 581-582. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
156805
  Шудря Є. Антонович Дмитро Володимирович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 49-52. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
156806
  Верзилов А.В. Антонович і Костомаров : з споминів А.В. Верзилова // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 232. – ISBN 966-7272-00-1
156807
  Михальченко С.И. Антонович как преподаватель. Школа Антоновича // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 35-49
156808
  Стешенко І. Антонович, як суспільний діяч // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 5-7 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
156809
  Чернецький Є. Антоновичі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 6


  Три покоління Антоновичів зробили величезний внесок у становлення та розвиток української історичної науки. Володимир Боніфатійович Антонович був творцем Київської школи істориків та науковим керівником, зокрема, Михайла Грушевського.
156810
  Грабовський С. Антоновичі: приклад жертовного служіння Україні та проекції на сьогодення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8-9 квітня (№ 62/63). – С. 14


  Про наукову вагу праці трьох поколінь істориків Антоновичів: Володимира, Дмитра, Михайла, Марка. Першість належить Володимиру Антоновичу, який заснував знамениту Київську історичну школу.
156811
  Брагин А.И. Антоновка / А.И. Брагин. – М., 1968. – 112с.
156812
  Никитина Ю.И. Антоново / Ю.И. Никитина. – Новгород, 1959. – 16 с.
156813
  Казанов Б.М. Антоновские яблоки / Б.М. Казанов. – Минск : Беларусь, 1968. – 79 с.
156814
  Бунин И.А. Антоновские яблоки / И.А. Бунин. – Краснодар, 1979. – 256 с.
156815
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И. А. Бунин. – Москва : Советская Россия, 1980. – 268 с.
156816
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И. А. Бунин. – 2-е изд., доп. – Москва : Детская литература, 1981. – 365 с. – (Школьная библиотека)
156817
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1985. – 365 с. – (Школьная библиотека)
156818
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Киев : Веселка, 1988. – 302, [2] с. : ил. – ISBN 5-301-00217-1
156819
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Советская Россия, 1990. – 254,[2] с. : ил. – ISBN 5-268-00996-6
156820
  Донков И.П. Антоновщина / И.П. Донков. – М., 1977. – 127с.
156821
   Антону Антоновичу Москалюку - 70 // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 47 : фото
156822
  Іваницька Л.В. Антонюк Олександр Васильович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 32-33 : фото
156823
   Антонян Юрій Міранович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 12-17. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, заслужений співробітник ОВС РФ.
156824
  Хмара А.Я. Антофиллит-асбест / А.Я. Хмара. – М, 1974. – 43с.
156825
  Кузас А.П. Антоцеротовые и печеночные мхи Литовской ССР и некоторые динные их экологии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Кузас А.П.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1977. – 20л.
156826
  Рахимханов Зукретдин Бабаханович Антоцианы некоторых растений семейства мальвовых : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Рахимханов Зукретдин Бабаханович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
156827
  Роскин А.И. Антоша Чехонте / А.И. Роскин. – с.
156828
  Звиняцковский В.Я. Антоша Чехонте в школе // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 2. – С. 2-10.
156829
   Антошин Геннадий Никитович (к 75-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 963 : фото. – ISSN 0016-7886
156830
  Станюкович К.М. Антошка / К.М. Станюкович. – М., 1959. – 160с.
156831
  Стрельская О.Я. Антракноз льна в БССР и обоснование мер борьбы с ним. : Автореф... канд.биол.наук: / Стрельская О.Я.; Ин-т биологии Акад.наук БССР. – Минск, 1961. – 25л.
156832
  Эдлис Ю. Антракт : романы и повести / Ю. Эдлис. – М., 1989. – 495с.
156833
  Пафенау В.И. Антрапагенныя змяненні флоры і расліннасці Беларусі / В.И. Пафенау. – Мінськ, 1985. – 295с.
156834
  Неверов И.М. Антрарктика. / И.М. Неверов. – К., 1976. – 288с.
156835
  Журавлев Н.С. Антрахиноны некоторых видов семейства мареновых флоры Украины : Автореф... канд. фармац.наук: / Журавлев Н. С.; Хар. гос. фармац. ин-т. – Х., 1970. – 22л.
156836
  Большак В. Антрекот : гуморески / В. Большак. – Киев : Держлітвидав України, 1963. – 192 с.
156837
  Таміліна І.Є. Антрепренери та київська влада (Київська оперна антреприза у 80-і роки XIX століття) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 128-135


  "Київський оперний театр у другій половині ХІХ ст. був центром музичного життя міста. Про його діяльність у музикознавстві вже створено певну інформаційну і наукову базу. Це оглядові праці, статті про спектаклі та діячів театру. Серед їх авторів – Л. ...
156838
  Ізваріна О.М. Антреприза як чинник формування українського оперного мистецтва // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 88-91
156839
  Воропай Л.І. Антропічні зміни географічної оболонки під впливом зростання чисельності населення // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 17-26 : Рис., схема. – Бібліогр.: 26 назв
156840
  Воропай Л.І. Антропічні зміни природи північної Буковини та питання її охорони / Л.І. Воропай, В.П. Коржик // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 29-34. – Бібліогр.: 17 назв
156841
  Ожеван М.А. Антропні принципи та їх роль у формуванні синергетичного напряму в сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
156842
  Войцехович В.Э. Антропный принцип как ядро современной научной картины мира // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 227-247
156843
  Крисаченко В.С. Антроповіталізм - світоглядна парадигма XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 75-101
156844
  Али-Заде А С.А. Антропоген Азербайджана / А С.А. Али-Заде. – Баку, 1987. – 244с.
156845
  Алексеев М.Н. Антропоген Восточной Азии : Стратиграфия и корреляция / М.Н. Алексеев. – Москва : Наука, 1978. – 205с.
156846
  Кожевников А.В. Антропоген гор и предгорий (генетический анализ) / А.В. Кожевников. – Москва : Недра, 1985. – 181с.
156847
   Антропоген Евразии. – Москва, 1984. – 215с.
156848
  Адаменко О.М. Антропоген Закарпатья / О.М. Адаменко, Г.Д. Гродецкая. – Кишинёв, 1987. – 146с.
156849
   Антропоген Молдавии. – Кишинев, 1969. – 112с.
156850
  Кожевников А.В. Антропоген орогенных областей Центральной Евразии / А.В. Кожевников. – М., 1989. – 234с.
156851
   Антропоген русской равнины и его стратиграфические компоненты. – М, 1963. – 164с.
156852
  Лазуков Г.И. Антропоген северной половины Западной Сибири : Автореф... д-ра геогр.наук: / Лазуков Г.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогрф. фак. – М., 1967. – 65л. – Бібліогр.:с.62-65
156853
  Лазуков Г.И. Антропоген северной половины Западной Сибири (Палеогеография) / Г.И. Лазуков. – Москва : Московский университет, 1972. – 127 с.
156854
  Лазуков Г.И. Антропоген северной половины Западной Сибири (Стратиграфия) / Г.И. Лазуков. – Москва : Московский университет, 1970. – 323с.
156855
   Антропоген Таймыра. – Москва, 1982. – 184с.
156856
   Антропоген Южного Урала. – Москва : Наука, 1965. – 273с.
156857
  Бойченко О.І. Антропогенез / О. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 17-19. – ISBN 966-642-073-2
156858
  Шугалей Л.С. Антропогенез лесных почв юга Средней Сибири / Л.С. Шугалей. – Новосибирск, 1991. – 183с.
156859
  Сало І. Антропогенез як космологічно обумовлена еволюція життя на землі // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 114-122
156860
  Атраментова Л.А. Антропогенетика в медицине и криминалистике : практикум, навч. посібн. для студ. біологічн. і медичн. спеціальн. / Л.А. Атраментова, О.В. Филипцова; Л.А. Атраментов, Филипцова О.В. – Харьков : Колорит, 2005. – 208 с. – (Університетська книга). – ISBN 966-8536-20-7
156861
   Антропогенетика з основами медичної генетики : [навч. посібник] / Демидов С.В. [та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 607, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 594. – ISBN 978-966-306-017-4
156862
  Михайленко Т.Ю. Антропогенізація ландшафтів Поділля у XV - XIX століттях : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Михайленко Тетяна Юріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 243 арк. – Додатки: арк. 188-243. – Бібліогр.: арк. 155-187
156863
  Михайленко Т.Ю. Антропогенізація ландшафтів Поділля у XV - XIX століттях : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Михайленко Тетяна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
156864
   Антропогенна складова іонного стоку річок Українського Полісся в період літньої та зимової межені / М.І. Ромась, І.О. Шевчук, С.О. Сілевич, О.Д. Зацаринна, І.В. Сарнавська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 103-111.
156865
  Бейлін М.В. Антропогенна сутність техніки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 144-149. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
156866
  Квасневська О.О. Антропогенна топоніміка Вінницької та Хмельницької областей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 195-201. – Бібліогр.: 15 назв.
156867
  Дем"яненко С. Антропогенна трансформація ландшафтів у зоні впливу Хмельницької АЕС / Світлана Дем"яненко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 80-86. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
156868
  Дем"яненко С.О. Антропогенна трансформація природно-господарських систем в зонах впливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"яненко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 230 л. + Додаток: л. 174-230. – Бібліогр.: л. 155-173
156869
  Дем"яненко С.О. Антропогенна трансформація природно-господарських систем в зонах впливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"яненко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
156870
  Саченко О.М. Антропогенна трансформація рельефу моренно-зандрових рівнин на території Житомирської області під впливом меліорації : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 9-17 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
156871
  Саченко О.М. Антропогенна трансформація рельєфу Житомирської області під впливом агрогенної діяльності : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 184-192 : Рис., табл.. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
156872
  Воропай Л.И. Антропогенная активизация карста. Проблемы его хозяйственного использования : проблемы антропогенной активизации карстового процесса / Л.И. Воропай, В.П. Коржик, Л.С. Костюк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 84-91 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
156873
  Ена А.В. Антропогенная модификация и природоохранная оптимизация ПТК в горнодобывающих районах Крыма // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 20-24. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
156874
   Антропогенная радионуклидная аномалия и растения. – Киев : Лыбидь, 1991. – 160 с. – ISBN 5-11-001705-0
156875
  Ахтырцев Б.П. Антропогенная трансформация типов местности Среднерусской лесостепи (по материалам почвенных исследований) : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 22-28. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
156876
   Антропогенная эвтрофикация моря и ее последствия : Биюлиографический указатель. – Одесса, 1993. – 128с.
156877
  Израэль Ю.А. Антропогенная экология океана / Ю.А. Израэль, А.В. Цыбань. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 527с.
156878
  Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство : навч. посібник / Г.І. Денисик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня. – ISBN 978-966-621-564-5
Ч. 1 : Загальне антропогенне ландшафтознавство. – 2014. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
156879
  Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство : навч. посібник / Г.І. Денисик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня. – ISBN 978-966-621-572-0
Ч. 2 : Регіональне антропогенне ландшафтознавство. – 2014. – 328, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
156880
   Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку : [зб. наук. праць] / М-во науки і освіти України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Криворіз. держ. пед. ун-т [та ін.] ; [уклад.: В.М. Воловик ; ред.: Г.І. Денисик]. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2013. – 141, [1] с. : іл., табл. – До 95-річчя від дня народж. засновника антропог. ландшафтознавства Ф.М. Мількова. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2696-73-8
156881
  Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство: початок ХХІ століття : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
156882
  Пестушко Валерій Антропогенне опустелення землі : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12
156883
  Холоденко В.С. Антропогенний вплив водокористувачів на стан річки Іква та його екологічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 304-311 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
156884
  Шуляренко О.В. Антропогенний вплив на екологічний стан Кременчуцького водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 118-122. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-109-9
156885
  Лавров В. Антропогенний вплив на соснові насадження Черкаського бору / В. Лавров, Н. Мірошник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 141-143. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Показано складність та метод виявлення просторової залежності санітарного стану та розвитку соснових насаджень Черкаського бору в умовах тривалого впливу аерофітотоксикантів і рекреації. Описано особливості деградації та відновлення лісових екосистем ...
156886
   Антропогенні географія й ландшафтознавство в 20 і 21 століттях : Треті міжнародні читання (конференція) присв"ячені 85-річчю від дня народж. Ф.М. Мількова: [збірник наукових праць]. – Вінниця; Воронеж : Гіпаніс, 2003. – 236с. – ISBN 966-7874-17-6
156887
  Денисик Г.І. Антропогенні заповідні об"єкти Поділля / Денисик Г.І., Канська В.В., Канський В.С. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 208, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-185. – (Серія "Антропогенні ландшафти Поділля"). – ISBN 978-617-7237-11-1
156888
   Антропогенні зміни біогеоценотичного покриву в Карпатському регіоні. – Київ : Наукова думка, 1994. – 166 с.
156889
  Зуб Л.М. Антропогенні зміни зоогеографічних комплексів закритих лиманів Північно-західного Причорномор"я за останні 100 років (на прикладі Куяльницького та Хаджибейського лиманів) / Л.М. Зуб, О.Б. Васильківська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 191-201. – Бібліогр.: 20 назв
156890
  Шевчук М.Й. Антропогенні зміни озер західної частини українського Полісся / М.Й. Шевчук, Л.В. Ільїн // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 9-13 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
156891
  Николаєв А.М. Антропогенні зміни термічного режиму річок міста Чернівці // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 68-74. – ISSN 2306-5680
156892
  Денисие Г.І. Антропогенні ландшафти правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація : Автореф... докт. геогр.наук: 11.00.11 / Денисие Г. І.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1999. – 32л.
156893
  Денисюк Григорій Іванович Антропогенні ландшафти Правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація : Дис... доктора географічнихнаук: 11.00.11. / Денисюк Григорій Іванович; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 1999. – 301л. – Бібліогр.:л.275-301
156894
  Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація : Автореф. дис... д-ра географ. наук : 11.00.11 / Денисик Г.І. ; КНУТШ. – Київ, 1999. – 32с. – Бібліогр.:с.27-29.
156895
  Лаврик О.Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Лаврик О.Д. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 224 л. + Додаток: л.159-191. – Бібліогр.: л. 192-224
156896
  Лаврик О.Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Лаврик О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назв.
156897
  Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу / Г.І. Денисик, О.Д. Лаврик. – Вінниця ; Умань : Едельвейс і К, 2012. – 209, [1] с. – На корінці зазнач.: 1. – (Серія "Антропогенні ландшафти Правобережної України"). – ISBN 978-966-2462-50-0
156898
  Закревський Д.В. Антропогенні складові концентрації головних іонів та їх роль у трансформації хімічного складу води р. Случ / Д.В. Закревський, Т.В. Галенко, В.Г. Макаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 136-141. – (Географія ; Вип. 41)


  Визначено, що за рахунок антропогенних складових концентрацій головних іонів у воді р. Случ відбувається стабільне збільшення концентрацій сульфатів, хлоридів, магнію і натрію з калієм при паралельному зменшенні відносного вмісту у воді гідрокарбонатів ...
156899
  Корнелюк Н.М. Антропогенні фактори аеротехногенного забруднення м.Черкаси важкими металами / Н.М. Корнелюк, О.О. Мислюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-53 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
156900
  Корнілова Н.В. Антропогенні фактори виникнення територій з критичною екологічною ситуацією в Київській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 202-208. – Бібліогр.: 4 назви
156901
   Антропогенні чинники довкілля та їх вплив на біоту і здоров"я людини : підручник для студ. ВНЗ / О.І. Бондар, О.І. Тимченко, О.Г. Тараріко, Г.І. Рудько, Г.І. [та ін.] Корчак; Бондар О.І. [та ін.] ; за заг.ред. О.І. Бондаря ; М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. екол. ін-т. – Київ : Інрес, 2006. – 282, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. зазнач. лише три перші авт. – Бібліогр.: с. 274-282 та в кінці ч. – ISBN 966-8887-00-X
156902
   Антропогенное влияние на крупные озера Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
1 : Гидрология и гидрохимия озера Белого. – 1981. – 250с.
156903
   Антропогенное влияние на крупные озера Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
2 : Гидробиология и донные отложения озера Белого. – 1981. – 255с.
156904
  Шлепетене Ю.А. Антропогенное воздействе на почвенных и растительных нематод / Ю.А. Шлепетене. – Вильнюс, 1986. – 189с.
156905
   Антропогенное воздействие на атмосферу и подстилающую поверхность. – Ленинград, 1984. – 130с.
156906
  Беляев Г.К. Антропогенное воздействие на гидросферу : Методическое пособие / Г.К. Беляев. – Орджоникидзе, 1981. – 35с.
156907
  Рубцов Н.И. Антропогенное воздействие на лесной ландшафт: На прим. Канско-Бирюсин. равнины. / Н.И. Рубцов, А.П. Звирбуль. – Новосибирск, 1978. – 128с.
156908
  Басс С.В. Антропогенное воздействие на малые озера / С.В. Басс. – Л., 1980. – 174с.
156909
   Антропогенное воздействие на малые озера. – Ленинград, 1980. – 174с.
156910
  Швыдкий Ю.Н. Антропогенное воздействие на рельеф территории Киевского Приднепровья : палеогеографические и геоморфологические исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 83-88 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
156911
  Барышников Н.Б. Антропогенное воздействие на русловые процессы : Учебное пособие / Н.Б. Барышников. – Ленинград, 1990. – 140с.
156912
   Антропогенное воздействие на условия существования природных очагов болезней человека : Материалы совещания 26-27 января 1983 г. – М, 1985. – 141с.
156913
   Антропогенное воздействие на экосистемы Кольского Севера : сборник научных трудов. – Апатиты, 1988. – 114 с.
156914
  Водогрецкий В.Е. Антропогенное изменение стока малых рек / В.Е. Водогрецкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 175с.
156915
  Шварцайте Е.М. Антропогенное преобразование литогенного фундамента в холмисто-моренном ландшафте. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.01 / Шварцайте Е.М.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
156916
  Молодкин П.Ф. Антропогенное рельефообразование степных равнин / П.Ф. Молодкин. – Ростов -на-Дону, 1992. – 144с.
156917
   Антропогенное эвтрофирование Ладожского озера. – Ленинград : Наука, 1982. – 304 с. : табл,
156918
   Антропогенное эвтрофирование озер. – Москва, 1976. – 119с.
156919
   Антропогенное эвтрофирование природных вод. – Черноголовка, 1983. – 299с.
156920
   Антропогенное эвтрофирование проиродных вод. – Черноголовка, 1977. – 326с.
156921
   Антропогенные воздействия на лесные экосистемы степной зоны : Межвузовский сборник научных трудов. – Днепропетровск : Днепропетровский государственный университет, 1990. – 144с.
156922
  Григорьев А.А. Антропогенные воздействия на природную среду по наблюдениям из космоса / А.А. Григорьев. – Ленинград : Наука, 1985. – 239с.
156923
   Антропогенные воздействия на природные комплексы и экосистемы. – Волгоград, 1976. – 104 с.
156924
   Антропогенные воздействия на природные комплексы и экосистемы. – Волгоград, 1978. – 135 с.
156925
   Антропогенные воздействия на природные комплексы и экосистемы. – Волгоград, 1980. – 167с.
156926
   Антропогенные воздействия на природу заповедников : сборник научных трудов. – Москва, 1990. – 147 с.
156927
   Антропогенные воздействия на свойства почв : Сборник научных трудов. – Свердловск : Уральский рабочий, 1987. – 129с.
156928
   Антропогенные воздействия на сообщества насекомых. – Новосибирск, 1985. – 171с.
156929
   Антропогенные воздействия на экосистемы и их компоненты : сборник научных трудов. – Волгоград, 1982. – 136 с.
156930
  Котлов Ф.В. Антропогенные геологические процессы и явления на территории города / Ф.В. Котлов. – Москва : Наука, 1977. – 172с.
156931
   Антропогенные геоморфосистемы: проблемы и принципы картографирования / Э.А. Лихачева, В.П. Палиенко, А.В. Кошкарев, Р.А. Спица // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 19-24. – Библиогр.: с. 24. – ISSN 1561-4980
156932
  Шикломанов И.А. Антропогенные изменения водности рек / И.А. Шикломанов. – Л., 1979. – 302с.
156933
   Антропогенные изменения климата. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 405с.
156934
  Воропай Л.И. Антропогенные изменения природы Винницкой области / Л.И. Воропай, Г.И. Денисик // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 13-17. – Бібліогр.: 13 назв
156935
  Пасюга Н.П. Антропогенные изменения стока и охранно-природные расходы воды рек бассейна Северского Донца : геоморфологические исследования и картографирование // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 110-116 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
156936
  Тановицкий И.Г. Антропогенные изменения торфяно-болотных комплексов / И.Г. Тановицкий, Ю.М. Обуховский. – Минск, 1988. – 164с.
156937
   Антропогенные ландшафты : структура , методы и прикладные методы изучения : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронежский университет, 1988. – 143с
156938
   Антропогенные ландшафты и вопаросы охраны природы : межвузовский сборник. – Уфа, 1984. – 155с.
156939
  Геворкьян В.Х. Антропогенные ландшафты морского дна и проблемы экологической защиты Черного моря / В.Х. Геворкьян, С.Б. Ковалев, Д.В. Семенов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-26. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
156940
   Антропогенные ландшафты центральных черноземных областей и прилегающих территорий : материалы 2-й региональной конференции. – Воронеж : Воронежский университет, 1975. – 180с.
156941
  Уклеба Д.Б. Антропогенные ландшафты. / Д.Б. Уклеба. – Тбилиси, 1983. – 160с.
156942
  Кошик Ю.А. Антропогенные отложения и некоторые черты геоморфогенеза северо-западной части Украинского щита : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 128 / Кошик Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 30 с.
156943
  Шешнев А.С. Антропогенные отложения и формы рельефа городских территорий: формирование, развитие, геоэкологическая роль (на примере Саратова) / А.С. Шешнев ; под ред. А.В. Иванова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2012. – 284, [3] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 246-261. – ISBN 978-5-7433-2542-9
156944
  Моисеенко Т.И. Антропогенные преобразования водных экосистем Кольского Севера. / Т.И. Моисеенко, В.А. Яковлев. – Л, 1990. – 219с.
156945
   Антропогенные процессы в растительности. – Уфа, 1985. – 184с.
156946
  Воропай Л.И. Антропогенные процессы, их роль в формировании территориальной географической структуры : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 12-17 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
156947
  Бижанова Г. Антропогенные смены пастбищ Мойынкумов и их картографирование / Г. Бижанова, Л.Я. Курочкина. – Алма-Ата, 1989. – 164с.
156948
   Антропогенные факторы в истории развития современных экосистем. – Москва : Наука, 1981. – 246 с. : табл. – (Современые проблемы биосферы)
156949
  Зербино Д.Д. Антропогенные экологические катастрофы / Д.Д. Зербино. – Киев : Наукова думка, 1991. – 136 с. – ISBN 5-12-002936-1
156950
  Молодкин П.Ф. Антропогенный морфогенез степных равнин / П.Ф. Молодкин. – Ростов, 1976. – 83с.
156951
  Артюхин Ю.В. Антропогенный фактор в развитии береговой зоны моря / Ю.В. Артюхин; Отв.ред.Г.А.Сафьянов. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1989. – 142с.
156952
   Антропогенный фактор в развитии озер. – М, 1967. – 143с.
156953
  Кожамкулова Б.С. Антропогеновая ископаемая териофауна Казахстана : Отв. ред. Бажанов В.С. / Б.С. Кожамкулова. – Алма-Ата, 1969. – 150 с.
156954
  Клевцов Т.А. Антропогеновий рельєф Криворізького залізорудного басейну та його класифікація // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 102-104
156955
  Колпашников Г.А. Антропогеновые (четвертичные) отложения Днепро-Припятского междуречья : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Колпашников Г.А.; Отд-ние хим. наук АН БССР. Объедин. совет ИФОХ, ИОНХ АН БССР и ИГН. – Минск, 1965. – 14л.
156956
  Габуния Л.К. Антропогеновые лошади Грузии : монография / Л.К. Габуния, А.К. Векуа; Отв. ред. Чочиева К.И. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 140с.
156957
  Лазарев П.А. Антропогеновые лошади Якутии : Отв. ред. Кузьмина И.Е. / П.А. Лазарев. – Москва : Наука, 1980. – 190с.
156958
  Цапенко М.М. Антропогеновые отложения Белоруссии / М.М. Цапенко, Н.А. Махнач. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 226с.
156959
  Кошик Ю.А. Антропогеновые отложения и основные черты геоморфогенеза северно-западной части Украинского щита : Дис... канд. геолог.наук: / Кошик Ю.А.; КГУ. – К, 1968. – 333л. – Бібліогр.:л.309-333
156960
  Мандер Е.П. Антропогеновые отложения и развитие рельефа Белоруссии : (К 9 конгрессу INQUA) / Е.П. Мандер; АН БССР, Ин- геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1973. – 123с.
156961
  Векилов Б.Г. Антропогеновые отложения Северо-Восточного Азербайджана / Б.Г. Векилов. – Баку, 1969. – 220с.
156962
   Антропогеновые отложения Украины. – Киев : Наукова думка, 1986. – 150с.
156963
  Величкевич Ф.Ю. Антропогеновые семенные флоры Белоруссии и смежных областей : К IX Конгрессу INQUA; монография / Ф.Ю. Величкевич; Дорофеев П.И. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 314с.
156964
  Тутковский П.А. Антропогеографические этюды по Волыни / П.А. Тутковский. – 79-128с.
156965
  Александрова А.В. Антроподицея восточных патристов в философском осмыслении П.А. Флоренского. Работа "Столп и утверждение истины" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обгрунтуванню П.О. Флоренським християнської антроподіцеї. Як визнавав сам російський філософ, перш ніж виправдати людину, слід знайти виправдання Бога: до антроподицеї треба відшукати теодицею. Статья посвящена обоснованию П.О. ...
156966
  Гетман Володимир Олексійович Антропоетика здоров"я як сучасний напрям оздоровчої освіти / Гетман Володимир Олексійович, Новицький Юрій Володимирович // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 68-73. – Бібліогр. в кінці ст.


  Пропонується для розгляду комплексний підхід до формування концепції здорового образу та способу життя на базі психологічних, антропологічних і педагогічних аспектів життєдіяльності людини та чинників формування здоров"я.
156967
  Дмитриев С.В. Антропоконструкты самосознания, мышления и деятельности человека в сфере образовательных технологий / С.В. Дмитриев, С.Д. Неверкович, Е.В. Быстрицкая // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2012. – № 2 (70). – С. 209-222. – ISSN 2073-8528
156968
  Кононов И.Ф. Антропокосмизм и антропоцентризм как мировоззренческие концепции эпохи НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
156969
  Аблеев С.Р. Антропокосмическая парадигма эволюции сознания: от философской эвристики к научному рационализму ? // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (45). – С. 116-127. – ISSN 1560-7488
156970
  Халай І. Антропокосмічний аспект філософії Хосе Ортеги-і-Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 516-524. – ISBN 978-966-423-392-4
156971
  Стецько Д.Я. Антропокультурні засади свободи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 59-62. – ISSN 1729-360Х
156972
   Антропокультурні чинники європейського вибору України / [Є.І. Андрос та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2014. – 300, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1418-3
156973
  Савченко Е.А. Антропокультурологический подход в последипломном образовании преподавателей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 18-27. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
156974
  Гринберг Дж. Антропологическая лингвистика. Вводный курс / Дж. Гринберг; Пер. с англ. В.П. Мурат. – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 224с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 5-354-00673-2
156975
  Голубовская И.А. Антропологическая парадигма в современном языкознании: основные теоретические постулаты и модули лингвистического исследования // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 110-122. – Бібліогр.: Лит.: с. 121-122; 37 п.


  Виклад теоретико-методологічних засад дослідження культурно зумовлених феноменів. Визначається зміст сучасного поняття "національно-мовна картина світу" в контексті гумбольтівського поняття " мовна форма". Обгрунтовується теза про маніфестацію ...
156976
  Сухина И.Г. Антропологический и аксиологический подходы к проблеме понимания культуры // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 120-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В данной статье на основе сравнительного анализа антропологического и аксиологического подходов к интерпретации культуры производится верификация понятия культуры, а также предлагается определение феномена культуры с позиции понимания его ...
156977
  Бажуков В.И. Антропологический подход к исследованию военной культуры : возможности и пределы // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 2073-9702
156978
  Рязанов В.Т. Антропологический принцип в экономике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 3-18. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
156979
  Крживицкий Л. Антропология / Крживицкий Л.; пер. с польского (при содействии автора) С.Д. Романовского-Романько ; под ред. Р.И. Сементковского. – Санкт-Петербург : Изд. Павленкова, 1896. – 349 с. – (Образовательная библиотека ; Серия 3 ; № 6)
156980
  Оболевич Т. Антропология и софиология в творчестве Григория Сковороды и Хильдегарды Бингенской // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – Сс. 95-107. – ISSN 0236-2007
156981
  Ананьева Е.М. Антропология литературы: человек пишущий // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 16-21. – Библиогр.: Лит.: с. 20-21; 8 п. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
156982
  Смирнов С.А. Антропология номадизма (Антропологические тренды и северный культурный код) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва, 2014. – № 3, (май - июнь). – С. 5-17. – ISSN 0236-2007
156983
  Шарипін А.В. Антропологізм і когнітивна семантика : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Шарипін А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.175-185
156984
  Капранов С.В. Антропологічі ідеї у текстах бусідо // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – C. 210-212
156985
  Лаврик Г.В. Антропологічний вимір банківського права України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 123-125. – (Юридичні науки ; № 3)
156986
  Мельник М.В. Антропологічний вимір правової культури українського суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 123-130
156987
  Кравченко О. Антропологічний вимір філософської освіти у Києво-Могилянській академії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті досліджено антропологічне розуміння сутності освіти, викладене у латиномовних філософських курсах професорів Києво-Могилянській академії. Зокрема, проаналізовано особливості освітнього процесу в добу бароко. Обґрунтовано нове барокове ...
156988
  Рудич Т.О. Антропологічний матеріал давньоруського могильника Зеленче // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 99-108. – ISSN 0235-3490
156989
  Кравченко А.П. Антропологічний принцип у світоглядних засадах філософії права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 174-180. – ISSN 0201-7245
156990
  Ільїна Г.В. Антропологічні виміри інновації в умовах інфосоціуму // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 64-66. – ISSN 1729-7036


  У статті досліджується взаємозв"язок науки, освіти та інновації в умовах інформаційного суспільства. Основі складові "трикутнику знань" розглядаються в соціоекономічному та антропологічному вимірах. Акцентується увага на проблемі інновації в ...
156991
   Антропологічні виміри філософських досліджень = Антропологические измерения философских исследований = Antropologicni vimiri filosofs"kih doslidzen = Antropological measurements of philosophical research : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012-. – ISSN 2227-7242
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
156992
   Антропологічні виміри філософських досліджень = Антропологические измерения философских исследований = Antropologicni vimiri filosofs"kih doslidzen = Antropological measurements of philosophical research : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012-. – ISSN 2227-7242
Вип. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
156993
   Антропологічні виміри філософських досліджень = Антропологические измерения философских исследований = Antropologicni vimiri filosofs"kih doslidzen = Antropological measurements of philosophical research : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012-. – ISSN 2227-7242
Вип. 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
156994
  Шевченко О. Антропологічні засади моделювання англомовного суспільно-політичного дискурсу: інтерпретативний аспект // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2005. – № 3. – С. 68-77. – Бібліогр.: Літ.: с.76-77 (94 поз.)
156995
  Лубська М.В. Антропологічні і соціокультурні основи правогенези // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті проведений комплексний аналіз культурно-антропологічного характеру права як багатоаспектного і багатоваріантного явища, що дозволило сформулювати теоретичні основи розуміння права як цілісного соціокультурного, конкретно-історичного ...
156996
  Білик С.М. Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Григорія Богослова : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Білик С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
156997
  Ковнєров О.О. Антропологічні передумови маргінальної особистості в контексті гегелівської морально-правової теорії "розірваної свідомості" як явище онтологічної дійсності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 186-188
156998
  Юрій Ф М. Антропологія : навчальний посібник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2008. – 424с. – ISBN 978-966-8379-38-3
156999
  Сегеда С.П. Антропологія : підручник для студ. гуманітарних спец. вищ. навч. закл. / С.П. Сегеда. – Київ : Либідь, 2009. – 424с. : іл. – ISBN 978-966-06-0509-1
157000
  Мережко О. Антропологія міжнародного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 112-114
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,