Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
155001
  Бойніцька О.С. "Англійські пасажири" Метью Ніла як псевдо-вікторіанський роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 55-60. – (Б-ка Ін-ту філології)
155002
   Англійська бізнес-мова = English for students of economics : навч. посібник / [Карпусенко М.В. та ін.] ; за заг. ред. І.С. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 2010. – 207, [1] c. : іл., табл. – Обкл. англ. мовою. - Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-623-662-6
155003
  Єщенко Ю.Ф. Англійська граматика. Теорія та практика / Ю.Ф. Єщенко. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. : табл. – (Бібіліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 10 (106)). – ISBN 978-617-00-1139-8
155004
  Омельченко Л.Ф. Англійська дієслівна композиція у семантико-стилістичному аспекті / Л.Ф. Омельченко, Н.М. Максимчук, І.А. Онищенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 149-154. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
155005
  Гринько О.В. Англійська ділова мова. Практикум International Business : Навчальний посібник / О.В. Гринько; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-350-7
155006
   Англійська для економістів і бізнесменів = English for Economists and Business Men : підручник для студентів екон. спец. ВНЗ / В.К. Шпак, О.О. Мустафа, Т.І. Бондар, З.Ф. Кириченко, Т.А. [та ін.] Сапожникова; [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – Київ : Вища школа, 2001. – 223 с. – ISBN 966-642-072-4
155007
   Англійська для економістів і бізнесменів = English for economists and business men : Підручник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів. – Київ : Вища школа, 2004. – 223с. – ISBN 966-642-072-4
155008
   Англійська для економістів і бізнесменів = Englisch for economists and business men : підручник для студентів економ. спец. вищих навч. закладів / В.К. Шпак, О.О. Мустафа, Т.І. Бондар, З.Ф. Кириченко, Т.А. та ін. Сапожникова; В.К. Шпак, О.О. Мустафа, Т.І. Бондар, З.Ф. Кириченко та ін.; за ред. В.К. Шпака. – Київ : Вища школа, 2007. – 224с. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 978-966-642-375-Х
155009
  Мельник Р.А. Англійська для міжнародного маркетингу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Р.А. Мельник, Т.В. Свиридюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-966-439-624-7
155010
  Ільченко О.М. Англійська для науковців : семантика, прагматика, переклад : підручник / О.М. Ільченко ; НАНУ, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Вид. 2-ге, доопрац. – Київ : Наукова думка, 2010. – 288с. – ISBN 978-966-00-979-8
155011
  Хрістоєва Л.П. Англійська для початківців : ігри, п"єси, дидактичні матеріали / Л.П. Хрістоєва. – Харків : Основа; Тріада+, 2007. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.12 (60)). – ISBN 978-966-495-028-9
155012
   Англійська для туризму = English for tourism : для студентів І курсу ВНЗ спец. "Туризм" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – ISBN 978-966-638-320-7
Ч. 1 : / [уклад.] : Макатер С.В., Регент А.І., Мальована М.М., Яценко Л.М. – 2017. – 232 с. : іл., табл. – Уклад. на обкл. та тит. арк. зазнач. як авт. - На обкл. всі дані англ. – Бібліогр.: с. 229-232
155013
  Коваленко Ганна Миколаївна Англійська лексика моди 20-21 століть : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Коваленко Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 244л. + Додатки: л. 217 - 231. – Бібліогр.: л. 214 - 217
155014
  Коваленко Ганна Миколаївна Англійська лексика моди XX-XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Коваленко Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
155015
  Кемінь О. Англійська література у світлі творчості Анджели Картер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 411-416. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
155016
  Непокиньборода С. Англійська любов Миклухо-Маклая // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 25 лютого (№ 7). – С. 15-16


  У столиці презентували новий роман Івана Корсака "Запізніле кохання Миклухо-Маклая".
155017
  Луцик В. Англійська мала проза: еволюція структури і літературної форми // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 190-197. – ISSN 2308-4855
155018
  Рікман Англійська медична хрестоматія / Рікман, 1938. – 282 с.
155019
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1956. – 427с.
155020
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1959. – 400 с.
155021
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1965. – 419 с.
155022
  Погорелкова А.К. Англійська мова / А.К. Погорелкова. – Львів
1. – 1965. – 32с.
155023
  Погорелкова А.К. Англійська мова / А.К. Погорелкова. – Львів
1. – 1965. – 32с.
155024
   Англійська мова : программа, методичні вказівки, розмовні теми та контрольні завдання : посібник для слухачів підготовчих курсів Київського університету. – Київ, 1969. – 143 с.
155025
  Зеленський П.Г. Англійська мова / П.Г. Зеленський. – 2-е вид. доп. перероб. – Київ, 1976. – 255с.
155026
   Англійська мова : Програма, метод. розробка та контр. завдання. – Київ, 1977. – 97 с.
155027
  Лихошерст Н.І. Англійська мова / Н.І. Лихошерст, Г.Д. Філановський. – Київ, 1979. – 120с.
155028
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков. – 2-е изд. – К., 1983. – 222с.
155029
  Старков А.П. Англійська мова : 9-10 кл / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 10-е вид. – К., 1983. – 360с.
155030
  Старков А.П. Англійська мова : 9 - 10 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 11-е вид. – К., 1984. – 360с.
155031
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков. – 3-е изд. – К., 1984. – 223с.
155032
  Старков А.П. Англійська мова : 4 кл. / А.П. Старков. – 4-е изд. – К., 1986. – 223 с.
155033
  Старков А.П. Англійська мова : 5 кл. / А.П. Старков. – К., 1986. – 191с.
155034
  Старков А.П. Англійська мова : 6 кл. / А.П. Старков. – 2-е вид. – К., 1987. – 288с.
155035
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков. – К., 1987. – 206с.
155036
  Зеленський П.Г. Англійська мова : Учебное пособие / П.Г. Зеленський. – Вид. 4-те., перероблене і доповнене. – Київ : Вища школа, 1987. – 264с.
155037
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков, Б.С. Островський. – К., 1988. – 221с.
155038
  Старков А.П. Англійська мова : Підр. для 8 кл. сер. шк. / А.П. Старков. – Київ, 1988. – 288 с.
155039
  Старков А.П. Англійська мова : Навчальний посібник для 5 класу / А.П. Старков, Р.Р. Діксон, М.Д. Рибаков. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1988. – 288 с.
155040
  Старков А.П. Англійська мова : 10 кл. / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 2-ге вид. – К., 1989. – 207с.
155041
  Старков А.П. Англійська мова : 7 кл. / А.П. Старков. – 3-тє вид. – К., 1989. – 287с.
155042
  Старков А.П. Англійська мова : 8 кл. / А.П. Старков. – К., 1989. – 269с.
155043
  Старков А.П. Англійська мова : 5 кл. / А.П. Старков. – 5-те вид. – К. : Радянський письменник, 1989. – 221с.
155044
  Старков А.П. Англійська мова : 5 кл. / А.П. Старков. – К., 1990. – 240с.
155045
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – Львів, 1990. – 316с.
155046
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 2-е вид. – Київ
11 кл. – 1990. – 222с.
155047
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков. – 4-е вид. – К., 1992. – 173с.
155048
  Старков А.П. Англійська мова : 11 кл. / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 3-е вид. – К., 1992. – 188с.
155049
  Старков А.П. Англійська мова : 6 кл. / А.П. Старков. – 4-е вид. – К., 1992. – 287с.
155050
  Бех П.О. Англійська мова : Посібник для вступників до вузів / П.О. Бех. – Київ : Либідь, 1992. – 272с. – ISBN 5-325-00013-6
155051
   Англійська мова = A university course of English : Підручник для студ. фак. романо-германської філології ун-тів / О.М. Старикова, Г.А. Герасименко, С.І. Кисельова, А.В. Логвіна; О.М. Старикова, Г.А. Герасименко, С.І. Кисельова, А.В. Логвіна. – Київ : Вища школа, 1993. – 328 с. – ISBN 5-11-003803-1
155052
  Старков А.П. Англійська мова : 7 кл. / А.П. Старков. – 5-е вид. – Київ, 1993. – 240с.
155053
  Ятель Г.П. Англійська мова : підручник для студ. техн. вузів / Г.П. Ятель, Б.М. Князевський, Ф.К. Кузик. – Київ : Вища школа, 1993. – 382с.
155054
  Бех Англійська мова : Самовчитель / Бех, Л.В. Биркун. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 1995. – 232с. – ISBN 5-325-00732-7
155055
  Плахотник В.М. Англійська мова : Підруч. для 9 кл. середн. шк. / В.М. Плахотник, Р.Ю. Мартинова, С.Л. Захарова. – Київ : Освіта, 1996. – 192с. – ISBN 5-330-03138-9
155056
  Курдіш О.К. Англійська мова : Посібник для абітурієнтів / О.К. Курдіш, Н.О. Давидова. – Київ : Козаки, 1996. – 120 с.
155057
  Бех П.О. Англійська мова / П.О. Бех. – К., 1997. – 284с.
155058
  Бех П.О. Англійська мова : Посібник для старшокласників і абітуріїнтів / П.О. Бех. – 4-е вид., перероб. і доповнене. – Київ : Либідь, 1997. – 286с. – ISBN 966-06-0041-0
155059
  Плахотник В.М. Англійська мова : Підручник для 10 класу середньої школи / В.М. Плахотник, Р.Ю. Мартинова, Л.Г. Александрова. – 2-ге видання. – Киев : Освіта, 1998. – 224с. – ISBN 966-04-0224-4
155060
  Ярцева Г.В. Англійська мова : Усні теми для учнів 5-11класів та абітурієнтів / Г.В. Ярцева. – видання друге, виправлене. – Харків : Ранок, 1998. – 142с.
155061
  Мисик Л.В. Англійська мова : Навчальний посібник; У 2-х частинах / Л.В. Мисик, М.С. Козолуп, С.Є. Лопатниченко; Львівський ун-тет. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-99-8
Ч.1. – 1999. – 148с.
155062
  Мисик Л.В. Англійська мова : Навч. посібник: У 2-х частинах / Л.В. Мисик; Львівський ун-тет. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-74-2
Ч.2. – 1999. – 452с.
155063
  Григор"єва М.В. Англійська мова : Підручник для студ. вищ. фармацевт. закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / М.В. Григор"єва, О.Ю.Гурко; Мін-во охорони здоров"я України; Нац. фармацевт. акад. України. – Харків : Основа; НФАУ, 2000. – 368 с. – Обкладинка книги на англ. мові. – ISBN 5-7768-0694-1
155064
  Бех О.П. Англійська мова : Тематичні уроки. Граматичний довідник. Аналіз екзаменаційних матеріалів. Англо-український словник. Посібник для старшокласників і абітурієнтів / О.П. Бех. – 5-е, вид., перероб. і доп. – Київ, 2001. – 320с. – (Посібник нового тисячоліття). – ISBN 966-7725-43-X
155065
  Черняк О.П. Англійська мова : Методичні рекомендації для домашнього читання за книгою А. Крісті "Нескінченна ніч":Студентам 1 курсу фак.міжнар.відносин / О.П. Черняк, Л.Й. Семенюк; МОНУ;Волинський державний ун-тет ім.Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2001. – 40с.
155066
  Медведєва Л. Англійська мова = Englisn : Фонетика, граматика, лексика, тематичні тексти, вправи, тести, ключі / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 352с. – ISBN 966-578-052-2
155067
  Гужва Т.М. Англійська мова : Розмовні теми. У двох частинах. Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Т.М. Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-2195-3(кн.1)
Кн.1. – 2003. – 414с.
155068
  Гужва Т.М. Англійська мова : Розмовні теми. У двох частинах. Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-2205-4 (кн.2)
Кн.2. – 2003. – 382с.
155069
  Ажогіна Н.В. Англійська мова : підручник для студ. 1-2 курсів фіз. фак. / Н.В. Ажогіна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 80 с.
155070
  Бичкова Н.І. Англійська мова = English : Комунікативний курс; Підручник для студ. фак-тів інозем. мов вищ. навч. закл. / Н.І. Бичкова. – Київ : Либідь, 2004. – 328с. – ISBN 966-06-0317-7


  Це перше вітчизняне видання, яке базується на новітній методиці швидкого і результативного оволодіння усним і писемним спілкуванням англійською мовою. Вперше поєднано різноманітну інформацію про англомовні країни та Україну. Підручник для студентів ...
155071
  Бессонова І.В. Англійська мова = English : базовий курс : навч. посіб. для дистанц. навчання / І.В. Бессонова ; [за ред. Гринюк Г.А.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 153, [2] с. – (Дистанційне навчання). – ISBN 966-7979-43-1


  Посібник розрахований на студентів немовних спеціальностей - "Фінанси", "Діловодство", Бухгалтерський облік", "Правознавство"
155072
  Литвиненко Г.І. Англійська мова : Для студентів 1-2 курсів інженерних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів; Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.І. Литвиненко, Т.О. Алексахіна. – Суми : Університетська книга, 2005. – 128с. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-680-172-8
155073
  Гужва Т.М. Англійська мова : Розмовні теми. У двох частинах. Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-2872-9 (кн.1)
Кн.1. – 2005. – 414с.
155074
  Гужва Т.М. Англійська мова = English : розмовні теми : у 2 ч. : для студентів ф-тів інозем. філології ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва ; [під ред. Ю.Ю. Романовської]. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3224-6
Кн. 2. – 2005. – 379, [5] с.
155075
  Гужва Т.М. Англійська мова = English : Розмовні теми: У 2-х частинах: Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3520-2
Кн.1. – 2006. – 414с.
155076
  Чуркіна О.В. Англійська мова : навчальний посібник для студ. економічних і юридичних фак-тів / О.В. Чуркіна ; МОНУ ; КНЕУ. – у 2-х частинах. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-891-2
Ч. 1. – 2006. – 396 с.
155077
  Чуркіна О.В. Англійська мова : навчальний посібник для студ. економічних і юридичних фак-тів / О.В. Чуркіна ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – у 2-х частинах. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-878-5
Ч. 2. – 2006. – 472 с.
155078
  Гужва Т.М. Англійська мова = English : Розмовні теми: У 2-х частинах: Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3458-3
Кн.2. – 2006. – 381с. – Шифр дубл.42 Гужв.Доп.карт.ст.,фл.
155079
  Шкваріна Т.М. Англійська мова : [ підручник для студентів вищих навчальних закладів ] / Т. Шкваріна ; МОНУ. – Київ : Освіта України, 2007. – 688 с. – ISBN 966-8847-35-0


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
155080
  Грицай А.М. Англійська мова : навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу факультету іноземних мов (друга спеціальність) / Грицай А.М.; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Ніжинський державний ун-т ім. М. Гоголя, 2007. – 271с.
155081
  Бессонова І.В. Англійська мова : базовий курс : навч. посібник для дистанц. навчання / І.В. Бессонова ; [за наук. ред. Г.А. Гринюк] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 317, [1] с. : іл., табл. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 317. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-966-388-114-3
155082
  Путро А.О. Англійська мова = English : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Алла Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 120 с. – ISBN 978-966-8683-98-5
155083
  Брона О.А. Англійська мова = English : навчальний посібник / О.А. Брона, Л.В. Сологуб, О.Я. Цурковський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 338, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-613-787-9
155084
  Жилко Н.М. Англійська мова : вправи з граматики : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.М. Жилко, Л.С. Панова. – Київ : Академія, 2011. – 303, [1] с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-351-5
155085
  Тодорова Н.Ю. Англійська мова : завдання, поради, тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : навчально-методичний посібник / Н.Ю. Тодорова. – Київ : Знання, 2011. – 286 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-864-8
155086
  Вашталова О.В. Англійська мова : навч. посіб. для студ. заоч. форми навчання мех.-мат. ф-ту / О.В. Вашталова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 159, [1] с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 155-158
155087
  Озарко І.І. Англійська мова (для професійного спрямування). Геодезія = English language (for specific purposes). Geodesy : навч. посібник / І.І. Озарко, Т.М. Галай, Ю.І. Грибіник ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 298, [1] с. : іл., табл. – Обкл., дод. тит. арк., корінець англ. – ISBN 978-966-694-249-7
155088
  Бессонова І.В. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для дистанц. навчання / І.В. Бессонова ; [за наук. ред. Г.А. Гринюк] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна". – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-97-0
Ч. 2. – 2005. – 262, [1] с. : іл., табл. – Текст кн. англ. – Бібліогр.: с. 260


  Посібник розрахований на студентів немовних спеціальностей - "Фінанси", "Банківська справа", Бухгалтерський облік", "Правознавство"
155089
  Гришак С.М. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник / С.М. Гришак, В.Ю. Стрельцова ; МОНУ ; Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 192 с.
155090
  Ятель Г.П. Англійська мова (поглиблений курс) : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Г.П. Ятель, Б.М. Князевський, Ф.К. Кузик. – Київ : Вища школа, 1995. – 254 с. – ISBN 5-11-004394-9
155091
  Бабенко Н.А. Англійська мова в 2-5 класах спеціалізованих шкіл : діагностика, дидактичні матеріали / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, Тріада+. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 8 (56)). – ISBN 978-966-333-618-3
Ч. 2. – 2007. – 176 с.
155092
  Дайнеко В.В. Англійська мова в дипломатичному листуванні = A guide to diplomatic correspondence : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / В.В. Дайнеко, С.В. Васильєв, М.В. Грищенко ; за ред. В.В. Дайнеко ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Три крапки, 2009. – VI, 344 с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 342-344. – ISBN 966-95634-1-0
155093
  Дайнеко В.В. Англійська мова в дипломатичному листуванні = A guide to diplomatic correspondence : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв ; за ред. В.В. Дайнеко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2014. – 399, [1] с. : іл., табл. – Текст англ. – ISBN 978-966-439-731-2
155094
  Потужна М.І. Англійська мова в діалогах / М.І. Потужна. – Київ, 1970. – 45с.
155095
  Гончарова О.О. Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у XX-XXI ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гончарова Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 309 л. – Додатки: л. 240-309. – Бібліогр.: л. 198-239
155096
  Гончарова О.О. Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у XX-XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гончарова Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
155097
  Гончарова О.О. Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у XX-XXI ст. = The English languaue in the communication domain of the Netherlands in 20th-21st centuries : монографія / Гончарова Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Арій, 2014. – 182, [1] с. : табл. – Другий тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 179-180. – Бібліогр.: с. 151-178. – ISBN 978-966-498-343-0
155098
  Моісеєнко О.Ю. Англійська мова в комунікативному просторі Східної Африки : монографія / О.Ю. Моісеєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 439-504. – ISBN 978-966-617-337-2
155099
   Англійська мова в контексті вищої освіти : Навчальний посібник для студ. та магістрантів педагогічних спеціальностей / О. Моісеєнко, М. Лі Махтан, Ю. Селицька, Л. Дубко та ін.; МОНУ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 192с. – ISBN 978-966-617-161-3
155100
  Лозан С. Англійська мова в контексті роботи бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 15-21. – ISSN 2518-7341


  Підвищення якості бібліотечно-інформаційної діяльності бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова вимагає володіння мовою міжнародного спілкування. З нагоди проголошення в Україні Року англійської мови, працівники ...
155101
  Дайнеко В.В. Англійська мова в міжнародних договорах = English in international legal instruments : навчальний посібник / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко ; за ред. проф. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Преса України, 2011. – 420 с. : табл. – Паралел. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-472-098-1
155102
   Англійська мова в міжнародних документах з прав людини = English of law international instruments on Human Rights : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 752с. – ISBN 966-667-178-6
155103
  Борисенко І.І. Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції = English in international documents and diplomatic correspondence : Навч.посібн.для студ.фак.міжн.відносин / І.І. Борисенко, Л.І. Євтушенко, В.В. Дайнеко; Пер.з англ. – Київ : Логос, 1999. – 416с. – ISBN 966-509-056-9
155104
   Англійська мова в міжнародній торгівлі = Foreign trade correspondence : навч. посібник для студентів ф-тів та ін-тів міжнар. відносин / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв, І.І. Борисенко, Л.І. Євтушенко; В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : АРІЙ, 2007. – 305, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 304-305. – ISBN 978-966-8959-70-7
155105
  Бахов І.С. Англійська мова для аспірантів та здобувачів = English for post-graduate students : навч. посібник ... для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Бахов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – ISBN 978-966-608-816-4
155106
   Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.І. Бондар, З.Ф. Кириченко, Д.М. Колесник, Л.П. Дєгтярьова, В.К. Шпак; МОНУ; За ред. В.К. Шпака. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 352с. – ISBN 966-364-072-3
155107
  Волгін С.О. Англійська мова для біологів = English for biologists : навч. посібник / С.О. Волгін, М.С. Козолуп, Р.І. Комар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 246, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 244-245. – ISBN 978-966-613-834-0
155108
  Шевченко О.К. Англійська мова для географів : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.К. Шевченко ; [за ред. д-ра геогр. наук, проф. К.В. Мезенцева] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143
155109
  Брона О.А. Англійська мова для геологів : Навчальний посібник / О.А.Брона, О.А.Шумська; МОН України, Львівський нац. унів. м. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 121с.
155110
  Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні рекомендації) : Навч. пос. для вчителів раннього навчання англійської мови, студ. вищих пед. навч. закладів / Т.М. Шкваріна. – Умань, 2003. – 116с. – ISBN 966-7659-28-3
155111
  Кнодель Л.В. Англійська мова для магістрів : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Кнодель Л.В. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 336 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-075-9
155112
   Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин. Україна та міжнародні організації. Двостороннє співробітництво України : [посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти англ. та укр. мовами] / Шепітько С.В., Васильєва Е.В., Павленко О.Г., Романюк С.Г. ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 978-966-382-360-7
155113
  Горенко О.П. Англійська мова для математиків : (підручник для студентів-математиків) / О.П. Горенко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : [О.П. Горенко], 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 192
155114
  Турчин Д.Б. Англійська мова для міжнародних відносин = English for international relations : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Турчин Д.Б.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 256 с. : іл., табл. + 1 CD. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - На обкл. та авантитулі : Dmytro Turchyn. English for international relations. – Бібліогр.: с. 256. – ISBN 978-966-382-333-1
155115
  Турчин Д.Б. Англійська мова для міжнародних відносин. Відповіді = English for international relations. Answer key : книга для викладача / Д.Б. Турчин. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 47, [1] с. – На тит. арк. зазнач.: English for international relations. Answer key / Dmytro Turchyn. – ISBN 978-966-382-365-2
155116
  Вдовенко С.С. Англійська мова для молодих школярів : Навчальний посыбник / С.С. Вдовенко. – Львів : Слово, 1992. – 224с.
155117
  Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших : (Програма. Методичні рекомендації. Розробки занять) / Т.М. Шкваріна. – Харків : Основа, 2004. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 12(24)). – ISBN 966-333-054-6
155118
   Англійська мова для перекладачів і філологів 1 курс : Підручник для студ. та викл. вищ. навч. закл. / М.О. Возна, А. Гапонів, О.С. Акулова, Н.С. Хоменко, В.С. Гуль; За ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 480 с. – ISBN 966-7890-75-9
155119
   Англійська мова для перекладачів і філологів 2 курс : підручник для студ. та викл. вищ. навч. закл. / М.О. Возна, А.Б. Гапонів, О.Ю. Васильченко, Н.С. Хоменко; М.О. Возна [та ін.] ; за ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 344 с. – ISBN 966-382-001-2
155120
   Англійська мова для повсякденного спілкування = English for everyday communication : підручник для студ. вищих закладів освіти / В.К. Шпак, В.Я. Полулях, З.Ф. Кириченко, Н.М. Голуб, Н.Г. [та ін.] Дяченко; [В.К. Шпак та ін. ] ; за ред. В.К. Шпака. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Вища школа, 1999. – 301, [2] с. – ISBN 5-11-004761-8
155121
   Англійська мова для повсякденного спілкування : підручник для студ.внз. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2000. – 302 с. – ISBN 5-11-004761-8
155122
   Англійська мова для повсякденного спілкування : підручник для студ.внз. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 302 с. – ISBN 5-11-004761-8
155123
   Англійська мова для повсякденного спілкування = English for evecommunication : підручник для студ. внз. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2002. – 302 с. – ISBN 966-642-130-5
155124
   Англійська мова для повсякденного спілкування = English for everyday communication : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 3-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2003. – 302 с. – ISBN 966-642-130-5
155125
   Англійська мова для повсякденного спілкування = Ehglish for everyday communication : підручник для студентів внз / В.К. Шпак, В.Я. Полулях, З.Ф. Кириченко, Н.М. Голуб, Н.Г. та ін. Дяченко; [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – 4-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2004. – 301, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-642-222-0
155126
   Англійська мова для повсякденного спілкування : підручник для студентів вузів. – 4-е вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2005. – 302 с. – Парал. тит. англ. мовою. – ISBN 966-642-299-0
155127
   Англійська мова для повсякденного спілкування = Ehglish for everyday communication : підручник для студентів внз / [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – 6-те вид., випр., [допов. і перероб.]. – Київ : Вища школа, 2008. – 301, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 978-966-642-402-3
155128
  Хачатурян Х.В. Англійська мова для початківців та тих, хто продовжує навчання : Навч. посібник / МІЛП; Х.В. Хачатурян. – Київ, 2000. – 198с. – ISBN 5-7763-8281-5
155129
  Зернецький П.В. Англійська мова для правників : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Зернецький, М.В. Орлов. – Київ : КМ Академія, 2003. – 182с. – ISBN 966-518-185-8
155130
  Зернецький П.В. Англійська мова для правників : Вправи; Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.В. Зернецький, Д.А. Шемелін; За ред. П.В. Зернецького. – Київ : КМ Академія, 2004. – 163с. – ISBN 966-518-299-4
155131
  Давидова Н.О. Англійська мова для природничих наук = English for natural sciences : Підручник для студ. природничих фак-тів вищ. навч. закл. / Н.О. Давидова, І.В. Нікітченко. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 407с. – ISBN 966-611-236-1
155132
  Давидова Н.О. Англійська мова для природничих наук = English for natural sciences : Підручник для студ. природничих фак-тів вищ. навч. закл. / Н.О. Давидова, І.В. Нікітченко. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 407с. – ISBN 966-611-236-1
155133
  Давидова Н.О. Англійська мова для природничих наук = English for natural sciences : підручник для студ. природ. ф-тів ВНЗ / Н.О. Давидова, І.В. Нікітченко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 406, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк. укр., англ. - Обкл. англ. – ISBN 966-611-512-3
155134
  Кухарська В.Б. Англійська мова для психологів : навчально-методичний посібник для студентів I-II курсів напряму підготовки "Психологія" / В.Б. Кухарська ; М-во освіти і науки України ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ІНКОС, 2012. – 328 с. : табл. – Бібліогр.: с. 327. – ISBN 978-617-598-058-3
155135
  Возна М.О. Англійська мова для старших курсів : навчальний посібник / М.О. Возна; за заг. ред. В.І. Карабана ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 222-223. – ISBN 978-966-439-530-1
155136
  Потужна М.І. Англійська мова для студентів-істориків / М.І. Потужна. – Київ, 1983. – 144с.
155137
   Англійська мова для студентів економ. відділень загальнонаук. фак.. – Львів
2. – 1963. – 59с.
155138
  Довгорук Л.Я. Англійська мова для студентів економічних спеціальностей = English for students of economics : навчальний посібник / Л.Я. Довгорук; Держ. комітет статистики України ; Ін-т статистики, обліку та аудиту ; за ред. Ф.Ф. Бутинця, І.І. Пилипенка. – Житомир : Рута, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7570-99-1
155139
  Шірінян А.С. Англійська мова для студентів технічних спеціальностей (Englih for technical students) : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Шірінян, С.В. Корнієнко. – Київ : Кондор, 2005. – 208с. – ISBN 966-8251-86-5
155140
   Англійська мова для юристів-міжнародників : навч. посібник / Батіна І.А. [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-230. – ISBN 978-966-2609-37-0
155141
  Хоменко Н.С. Англійська мова для юристів = English for law students : Навчальний посібник з англійської мови для студентів юридичних факультетів / Н.С. Хоменко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – ISBN 966-608-337-Х
155142
  Купрієвич О. Англійська мова для юристів. Захист прав людини = English for lawyers : Навч. посібник / О. Купрієвич; За ред.В.Мармазова. – Київ : Юридична книга, 2001. – 192с. – ISBN 966-7791-08-4
155143
  Ільченко О.М. Англійська мова науки = The language of science : Семантика. Прагматика. Переклад / О.М. Ільченко ; НАНУ ; Центр наук. дослідж. та виклад. інозем. мов. – Київ : Наукова думка, 2009. – 288 с. – Обл. загл. авнгл. мовою. – ISBN 978-966-00-0842-2
155144
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 1. – 2003. – 24 с.
155145
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 2. – 2003. – 24 с.
155146
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 3. – 2003. – 24 с.
155147
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 4. – 2003. – 24 с.
155148
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 5. – 2003. – 24 с.
155149
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2003. – 24 с.
155150
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2003. – 24 с.
155151
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2003. – 24 с.
155152
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2003. – 24 с.
155153
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2003. – 24 с.
155154
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2003. – 24 с.
155155
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2003. – 24 с.
155156
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2003. – 24 с.
155157
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2003. – 24 с.
155158
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2003. – 24 с.
155159
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2003. – 24 с.
155160
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18. – 2003. – 40 с.
155161
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2003. – 64 с.
155162
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2003. – 48 с.
155163
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2003. – 24 с.
155164
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2003. – 24 с.
155165
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2003. – 24 с.
155166
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2003. – 24 с.
155167
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2003. – 24 с.
155168
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2003. – 24 с.
155169
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2003. – 24 с.
155170
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2003. – 24 с.
155171
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2003. – 24 с.
155172
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2003
155173
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2003. – 24 с.
155174
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2003. – 24 с.
155175
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2003. – 24 с.
155176
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1. – 2004. – 24 с.
155177
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2. – 2004. – 24 с.
155178
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3. – 2004. – 24 с.
155179
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2004. – 24 с.
155180
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 5. – 2004. – 24 с.
155181
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2004. – 24 с.
155182
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 7. – 2004. – 24 с.
155183
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 8. – 2004. – 24 с.
155184
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2004. – 24 с.
155185
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2004. – 24 с.
155186
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11. – 2004. – 24 с.
155187
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2004. – 24 с.
155188
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2004. – 24 с.
155189
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2004. – 24 с.
155190
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2004. – 24 с.
155191
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2004. – 24 с.
155192
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18. – 2004. – 48 с.
155193
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2004. – 48 с.
155194
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2004. – 24 с.
155195
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2004. – 24 с.
155196
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2004
155197
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2004. – 24 с.
155198
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2004. – 24 с.
155199
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2004. – 24 с.
155200
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2004. – 24 с.
155201
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2004. – 24 с.
155202
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2004. – 24 с.
155203
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2004. – 24 с.
155204
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2004. – 24 с.
155205
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2004. – 24 с.
155206
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2004. – 24 с.
155207
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3. – 2005. – 72 с.
155208
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2005. – 24 с.
155209
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2005. – 24 с.
155210
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2005. – 24 с.
155211
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2005. – 24 с.
155212
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2005. – 24 с.
155213
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2005. – 24 с.
155214
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2005. – 24 с.
155215
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11. – 2005. – 24 с.
155216
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2005. – 24 с.
155217
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2005. – 24 с.
155218
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2005. – 24 с.
155219
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2005. – 24 с.
155220
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2005. – 24 с.
155221
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17. – 2005. – 24 с.
155222
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 18. – 2005. – 24 с.
155223
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2005. – 72 с.
155224
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2005. – 48 с.
155225
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2005. – 24 с.
155226
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2005. – 24 с.
155227
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2005. – 24 с.
155228
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2005. – 24 с.
155229
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2005. – 24 с.
155230
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2005. – 24 с.
155231
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2005. – 24 с.
155232
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2005. – 24 с.
155233
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2005. – 24 с.
155234
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2005
155235
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2005. – 32 с.
155236
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. Спецвип. – Харків : Основа, 2002-
№ 35 : Від учителів Черкащини. – 2005. – 24 с.
155237
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2005. – 32 с.
155238
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1. – 2006. – 32 с.
155239
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2. – 2006. – 32 с.
155240
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3. – 2006. – 40 с.
155241
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2006. – 32 с.
155242
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2006. – 32 с.
155243
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2006. – 32 с.
155244
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2006. – 32 с.
155245
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2006. – 32 с.
155246
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2006. – 32 с.
155247
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2006. – 32 с.
155248
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2006. – 32 с.
155249
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2006. – 32 с.
155250
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2006. – 32 с.
155251
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2006. – 32 с.
155252
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2006. – 32 с.
155253
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17. – 2006. – 32 с.
155254
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 18. – 2006. – 32 с.
155255
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2006. – 96 с.
155256
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2006. – 64 с.
155257
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2006. – 64 с.
155258
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2006. – 32 с.
155259
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2006. – 28 с.
155260
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2006. – 32 с.
155261
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2006. – 32 с.
155262
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2006. – 32 с.
155263
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2006. – 32 с.
155264
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2006. – 32 с.
155265
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2006. – 32 с.
155266
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2006. – 32 с.
155267
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2006. – 32 с.
155268
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2006. – 32 с.
155269
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2006. – 32 с.
155270
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1. – 2007. – 32 с.
155271
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2. – 2007. – 32 с.
155272
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3. – 2007. – 48 с.
155273
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2007. – 32 с.
155274
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2007. – 32 с.
155275
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2007
155276
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2007. – 32 с.
155277
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2007. – 32 с.
155278
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2007. – 32 с.
155279
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2007. – 32 с.
155280
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11. – 2007. – 32 с.
155281
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2007. – 40 с.
155282
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2007. – 32 с.
155283
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2007. – 32 с.
155284
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2007. – 32 с.
155285
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2007. – 32 с.
155286
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17. – 2007. – 32 с.
155287
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 18. – 2007. – 32 с.
155288
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2007. – 96 с.
155289
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2007. – 64 с.
155290
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2007. – 32 с.
155291
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2007. – 32 с.
155292
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2007. – 32 с.
155293
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2007. – 32 с.
155294
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2007. – 32 с.
155295
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2007. – 32 с.
155296
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2007. – 32 с.
155297
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2007. – 32 с.
155298
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2007. – 32 с.
155299
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2007. – 32 с.
155300
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2007. – 32 с.
155301
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2007. – 32 с.
155302
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2007. – 32 с.
155303
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1. – 2008. – 32 с.
155304
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2. – 2008. – 32 с.
155305
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3. – 2008. – 32 с.
155306
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2008. – 32 с.
155307
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2008. – 32 с.
155308
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2008. – 32 с.
155309
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2008. – 32 с.
155310
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2008. – 32 с.
155311
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2008. – 32 с.
155312
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2008. – 32 с.
155313
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18. – 2008. – 96 с.
155314
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2008
155315
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2008. – 64 с.
155316
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2008. – 32 с.
155317
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2008. – 32 с.
155318
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2008. – 32 с.
155319
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2008. – 32 с.
155320
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2008. – 32 с.
155321
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2008. – 32 с.
155322
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2008. – 32 с.
155323
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2008. – 32 с.
155324
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (232). – 2009. – 32 с.
155325
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8 (234). – 2009. – 32 с.
155326
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (235). – 2009. – 32 с.
155327
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (242/244). – 2009. – 96 с.
155328
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (245/247). – 2009. – 96 с.
155329
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (250). – 2009. – 32 с.
155330
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25 (251). – 2009. – 32 с.
155331
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26 (252). – 2009. – 32 с.
155332
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28 (254). – 2009. – 32 с.
155333
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29 (255). – 2009
155334
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (259). – 2009. – 40 с.
155335
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34 (260). – 2009. – 40 с.
155336
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35 (261). – 2009. – 40 с.
155337
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (265). – 2010. – 40 с.
155338
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (266). – 2010. – 40 с.
155339
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5 (267). – 2010. – 40 с.
155340
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (268). – 2010. – 40 с.
155341
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (269). – 2010. – 48 с.
155342
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (271). – 2010. – 48 с.
155343
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10 (272). – 2010. – 40 с.
155344
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11 (273). – 2010
155345
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (274). – 2010. – 40 с.
155346
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (275). – 2010. – 40 с.
155347
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14 (276). – 2010. – 40 с.
155348
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (277). – 2010. – 40 с.
155349
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (278/280). – 2010. – 96 с.
155350
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (281/283). – 2010. – 96 с.
155351
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (284/285). – 2010. – 80 с.
155352
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (286). – 2010. – 40 с.
155353
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25 (287). – 2010. – 40 с.
155354
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26 (288). – 2010. – 40 с.
155355
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (289). – 2010. – + пілотний випуск "Teenglish"
155356
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28 (290). – 2010. – 40 с.
155357
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29 (291). – 2010. – 40 с. + пілотний випуск "Teenglish"
155358
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (292). – 2010. – 40 с.
155359
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31 (293). – 2010. – 40 с.
155360
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32 (294). – 2010. – 40 с.
155361
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (295). – 2010. – 40 с.
155362
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34 (296). – 2010. – 40 с.
155363
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35 (297). – 2010. – 40 с.
155364
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36 (298). – 2010. – 40 с.
155365
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (302). – 2011. – 40 с.
155366
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5 (303). – 2011. – 40 с.
155367
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (304). – 2011. – 40 с.
155368
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (305). – 2011. – 40 с.
155369
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8 (306). – 2011. – 40 с.
155370
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (307). – 2011. – 40 с.
155371
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10 (308). – 2011. – 40 с.
155372
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11 (309). – 2011. – 40 с.
155373
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (310). – 2011. – 40 с.
155374
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (311). – 2011. – 40 с.
155375
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14 (312). – 2011. – 40 с.
155376
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (313). – 2011. – 40 с.
155377
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (314/316). – 2011. – 96 с.
155378
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (317/319). – 2011. – 96 с.
155379
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (320/321). – 2011. – 80 с.
155380
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (322). – 2011. – 40 с.
155381
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25 (323). – 2011. – 40 с.
155382
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 26 (324). – 2011. – 40 с.
155383
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (325). – 2011. – 40 с.
155384
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28 (326). – 2011. – 40 с.
155385
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 29 (327). – 2011. – 40 с.
155386
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (328). – 2011. – 40 с.
155387
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31 (329). – 2011. – 40 с.
155388
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 32 (330). – 2011. – 40 с.
155389
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (331). – 2011. – 40 с.
155390
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (332/334). – 2011. – 96 с.
155391
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 1 (335). – 2012. – 40 с.
155392
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 2 (336). – 2012. – 40 с.
155393
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (337). – 2012. – 40 с.
155394
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (338). – 2012. – 40 с.
155395
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 5 (339). – 2012. – 40 с.
155396
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (340). – 2012. – 40 с.
155397
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (341). – 2012. – 36 с.
155398
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 8 (342). – 2012. – 40 с.
155399
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (343). – 2012. – 40 с.
155400
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10 (344). – 2012. – 36 с.
155401
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 11 (345). – 2012. – 40 с.
155402
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (346). – 2012. – 40 с.
155403
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (347). – 2012. – 40 с.
155404
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 14 (348). – 2012. – 40 с.
155405
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (349). – 2012. – 40 с.
155406
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (350/352). – 2012. – 120 с.
155407
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (353/355). – 2012. – 120 с.
155408
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (356/357). – 2012. – 80 с.
155409
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (358). – 2012. – 40 с.
155410
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25 (359). – 2012. – 40 с.
155411
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 26 (360). – 2012. – 40 с.
155412
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (361). – 2012. – 40 с.
155413
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28 (362). – 2012. – 40 с.
155414
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 29 (363). – 2012. – 40 с.
155415
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (364). – 2012. – 40 с.
155416
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (365/366). – 2012. – 40 с.
155417
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (367). – 2012. – 40 с.
155418
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (368/370). – 2012. – 120 с.
155419
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 1 (371). – 2013. – 40 с.
155420
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 2 (372). – 2013. – 40 с.
155421
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (373). – 2013. – 40 с.
155422
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (374). – 2013. – 40 с.
155423
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 5 (375). – 2013. – 40 с.
155424
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (376). – 2013. – 40 с.
155425
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (377). – 2013. – 36 с.
155426
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 8 (378). – 2013. – 40 с.
155427
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (379). – 2013. – 40 с.
155428
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10 (380). – 2013. – 36 с.
155429
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 11(381). – 2013. – 40 с.
155430
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (382). – 2013. – 40 с.
155431
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (383). – 2013. – 40 с.
155432
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 14 (384). – 2013. – 40 с.
155433
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (385). – 2013. – 40 с.
155434
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (386/388). – 2013. – 120 с.
155435
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (389/381). – 2013. – 120 с.
155436
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (392/393). – 2013. – 80 с.
155437
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (394). – 2013. – 40 с.
155438
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25 (395). – 2013. – 36 с. + Додаток "Англійська мова. Усе для репетитора"
155439
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 26 (396). – 2013. – 40 с.
155440
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (397). – 2013. – 40 с.
155441
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28 (398). – 2013. – 36 с.
155442
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 29 (399). – 2013. – 40 с.
155443
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (400). – 2013. – 40 с.
155444
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31 (401). – 2013. – 40 с.
155445
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 32 (402). – 2013. – 40 с.
155446
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (403). – 2013. – 40 с.
155447
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (404/406). – 2013. – 120 с.
155448
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 1/2 (407/408). – 2014. – 80 с.
155449
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (409). – 2014
155450
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (409 ). – 2014. – 40 с.
155451
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (410/411). – 2014. – 80 с.
155452
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (412). – 2014. – 40 с.
155453
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (413/414). – 2014. – 80 с.
155454
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (415). – 2014. – 40 с.
155455
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (416/417). – 2014. – 80 с.
155456
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (418). – 2014. – 40 с.
155457
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (419/420). – 2014. – 80 с.
155458
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (421). – 2014. – 36 с.
155459
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (422/424). – 2014. – 120 с.
155460
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (425/427). – 2014. – 120 с.
155461
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (428/429). – 2014. – 80 с.
155462
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (430). – 2014. – 40 с.
155463
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25/26 (431/432). – 2014. – 80 с.
155464
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (433). – 2014. – 40 с.
155465
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28/29 (434/435 ). – 2014. – 80 с.
155466
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (437/438 ). – 2014. – 80 с.
155467
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (440/442 ). – 2014. – 120 с.
155468
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (446/447). – 2015. – 80 с.
155469
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (448). – 2015. – 40 с.
155470
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (449/450). – 2015. – 80 с.
155471
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (451). – 2015. – 40 с.
155472
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (452/453). – 2015. – 80 с.
155473
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (454). – 2015. – 40 с.
155474
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (455/456). – 2015. – 80 с.
155475
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (457). – 2015. – 40 с.
155476
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (458/460). – 2015. – 120 с.
155477
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (461/463), липень. – 2015. – 120 с.
155478
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (464/465). – 2015. – 80 с.
155479
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (466). – 2015. – 40 с.
155480
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25/26 (467/468). – 2015. – 80 с.
155481
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (469). – 2015. – 40 с.
155482
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28/29 (470/471). – 2015. – 80 с.
155483
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (472). – 2015. – 40 с.
155484
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (473/474). – 2015. – 80 с.
155485
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (475). – 2015. – 40 с.
155486
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (476/478). – 2015. – 120 с.
155487
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3 (479/481), січень. – 2016. – 120 с.
155488
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3 (515// 517), січень 2017. – 2016. – 120 с.
155489
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (482/483), лютий. – 2016. – 80 с.
155490
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (484), лютий. – 2016. – 40 с.
155491
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (485/486), березень. – 2016. – 80 с.
155492
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (487), березень. – 2016. – 40 с.
155493
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (488/489), квітень. – 2016. – 80 с.
155494
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (490), квітень. – 2016. – 40 с.
155495
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (491/492), травень. – 2016. – 80 с.
155496
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (493), травень. – 2016. – 80 с.
155497
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (494/496), червень. – 2016. – 120 с.
155498
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (497/499), липень. – 2016. – 120 с.
155499
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (500/501), серпень. – 2016. – 80 с.
155500
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (502), серпень. – 2016. – 40 с.
155501
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25/26 (503/504), вересень. – 2016. – 80 с.
155502
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (505), вересень. – 2016. – 40 с.
155503
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28/29 (506/507), жовтень. – 2016. – 80 с.
155504
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (508), жовтень. – 2016. – 80 с.
155505
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (509/510), листопад. – 2016. – 80 с.
155506
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (511), листопад. – 2016. – 40 с.
155507
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (512/514), грудень. – 2016. – 120 с.
155508
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3 (515/517), січень. – 2017. – 120 с.
155509
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (518/519), лютий. – 2017. – 80 с.
155510
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (520), лютий. – 2017. – 40 с.
155511
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (521/522), березень. – 2017. – 80 с.
155512
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (523), березень. – 2017. – 40 с.
155513
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (524/525), квітень. – 2017. – 80 с.
155514
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (526), квітень. – 2017. – 40 с.
155515
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (527/528), травень. – 2017. – 80 с.
155516
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (529), травень. – 2017. – 40 с.
155517
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (530/532), червень. – 2017. – 120 с.
155518
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (533/535 ), липень. – 2017. – 120 с.
155519
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (536/537), серпень. – 2017. – 80 с.
155520
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (538), серпень. – 2017. – 40 с.
155521
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 25/26 (539/540), вересень. – 2017. – 80 с.
155522
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (541), вересень. – 2017. – 40 с.
155523
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 28/29 (542/543), жовтень. – 2017. – 80 с.
155524
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (544), жовтень. – 2017. – 40 с.
155525
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (545/546), листолад. – 2017. – 80 с.
155526
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (547), листолад. – 2017. – 40 с.
155527
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (548/550), грудень. – 2017. – 120 с.
155528
   Англійська мова та література. Спецвипуск : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26 : Дніпропетровщина презентує. – 2005
155529
  Чобанян А.Р. Англійська мова у 10 класі : Дидактичний та допоміжний матеріал оцінювання / А.Р. Чобанян. – Харків : Основа, 2007. – 128с. – (Англійська мова та література ; Вип. 10 (58)). – ISBN 978-966-495-000-5
155530
  Захарова Ю. Англійська мова у сучасному ісламському світі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 136-142. – Бібліогр.: Літ.: С. 141-142; 19 назв. – ISBN 966-7825-79-5
155531
  Антонюк Н.М. Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна : міжнар. організації : читанка : теми та завдання для розвитку мовлення, підгот. до тестів, міжнар. іспитів / Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 228, [12] с. : іл., табл. – Обкл. анг. - Текст англ. та укр. - На корінці зазнач. назва серії. – Бібліогр.: с. 228. – (English through word contacts ; English speaking countries and Ukraine). – ISBN 966-7890-61-9
155532
  Білинський М.Е. Англійська мова як друга іноземна : (для студентів перших курсів факультету іноземних мов) : підручник / М.Е. Білинський, С.Ф. Лук"яненко, Л.В. Лемещук ; М-во освіти і науки України, Львів, нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 257, [1] с., [3] арк. кольор. іл. : іл., табл. – ISBN 978-617-10-0094-0
155533
  Воробйова І.А. Англійська мова як засіб міжкультурної комунікації // Основи лінгвокраїнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – С. 33-40. – ISBN 978-966-194-190-7
155534
  Дзюбата З. Англійська мова як мова викладання (ЕМІ) у вищих навчальних закладах освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – C. 45-49. – ISSN 2309-9127


  Відповідно до сучасних вимог інтернаціоналізації освіти, актуальною є проблема викладання академічних дисциплін англійською мовою у вищих навчальних закладах. Розглянуто поняття «англійська мова як мова викладання», обґрунтовано актуальність введення ...
155535
  Шур В. Англійська мова як один із факторів інтеграції українського суспільства до ЄС // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 26-29. – ISSN 1562-529Х
155536
  Ятель Г.П. Англійська мова. / Г.П. Ятель, О.А. Цукерман. – К., 1959. – 400с.
155537
  Ятель Г.П. Англійська мова. / Г.П. Ятель, О.А. Цукерман. – К., 1965. – 419с.
155538
  Балук М.Г. Англійська мова. / М.Г. Балук, Г.І. Татаринова. – Львів, 1972. – 102с.
155539
   Англійська мова. : Hавчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1995. – 239с. – ISBN 5-11-004259-4
155540
  Плахотник В.М. Англійська мова. : Підручник для 11 кл. сер. шк. / В.М. Плахотник, Р.Ю. Мартинова. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 2000. – 240с. – ISBN 966-04-0450-6
155541
   Англійська мова. 1 курс : [підруч. для студ. та викладачів вищ. навч. закл.] / Возна М.О. [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Карабана ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Вид. 2-ге випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 567, [1] с. : іл., табл. + CD. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 559-563. – ISBN 978-966-382-392-8


  у пр. № 1700977, 1700978- відсутне CD.
155542
   Англійська мова. 1 курс Ви п 1. Програма і робочий план. – Львів, 1964. – 11с.
155543
  Пестрякова Н.В. Англійська мова. 11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / Н.В. Пестрякова. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-18-0
155544
  Сімончук Т.Ю. Англійська мова. 3 клас : Розробки уроків до підручника А. Басіної, О. Ярошенко / Т.Ю. Сімончук. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.7(43)). – ISBN 966-333-356-1
155545
   Англійська мова. 3 курс : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.О. Возна, А.Б. Гапонів, О.Ю. Васильченко, Н.С. Хоменко, Р.В. Поворознюк; М.О. Возна, А.Б. Гапонів, О.Ю. Васильченко, Н.С. Хоменко, Р.В. Поворознюк; за заг. ред. В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 496с. – ISBN 978-966-382-041-5
155546
  Старков А.П. Англійська мова. 7 кл. / А.П. Старков. – К., 1991. – 287с.
155547
  Старков А.П. Англійська мова. 8 кл. / А.П. Старков. – 4-те вид. – К., 1991. – 269с.
155548
  Старков А.П. Англійська мова. 8 кл. / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 3-е вид. – К., 1991. – 206с.
155549
  Пестрякова Н.В. Англійська мова. 9 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / Н.В. Пестрякова. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-18-0
155550
   Англійська мова. Для студентів загальнонаук. фак. 3 курс. – Львів
Вип. 2. – 1965. – 42с.
155551
   Англійська мова. Завдання та тести (відповіді) : Посіб. для вступ. до вузів. – Київ
2. – 1993. – 64с.
155552
   Англійська мова. Завдання та тести (питання) : Посібник-довідник для вступ. до вищих навч. закл. із спец. "Англійська мова". – Київ : Генеза
1. – 1993. – 256с.
155553
   Англійська мова. ІІ курс. В и п.5. Хрестоматія. – Львів, 1964. – 39с.
155554
   Англійська мова. Комунікативний аспект : Підручник для студ. юрид.і гуманіт. спеціальностей / Л.В. Мисик, А.Л. Арцишевська, Л.Р. Кузнєцова, Л.Л. Поплавська; Львівський нац. ун-т ім.І. Франка; За ред. Л.В. Мисик. – Київ : Атіка, 2000. – 368с. – ISBN 966-7714-21-7
155555
   Англійська мова. Комунікативний аспект = English. Communicative aspect : підручник для студентів ВНЗ / Л. Мисик, А. Арцишевська, Л. Кузнєцова, Л. Поплавська, Н. Гриня; Леся Мисик [та ін.] ; за ред. доц. Лесі Мисик. – Львів : Світ, 2007. – 429, [3] с. – ISBN 978-966-603-551-9


  Посібник спрямований на комунікативний аспект, який забезпечений комплексом комунікативних завдань. Посібник доповнений тематичними модульними контрольними роботами, що значно полегшує роботу викладачів в умовах адаптації до вимог Болонського процесу.
155556
   Англійська мова. Метод. вказівки, програма і контрольні завдання до ВУЗів. – Львів, 1965. – 22с.
155557
  Кілочицька Л. Англійська мова. Підручник для 9 класу середньої школи / Л. Кілочицька. – Київ
Ч. 1. – 1938. – 135 с.
155558
  Гогільчин С.І. Англійська мова. Розмовні теми для старшокласників : Hавч. посібник / С.І. Гогільчин. – Київ : Либідь, 1999. – 88с. – ISBN 966-06-0086-0
155559
  Ятель Г.П. Англійська мова. Уч. посіб. / Г.П. Ятель, О.А. Цукерман. – К., 1956. – 428с.
155560
   Англійська мова.3 курс (математичне відділення). – Львів
Вип. 3 : Учбові матеріали. – 1965. – 43с.
155561
   Англійська мова: тренувальні тести для абітурієнтів. – Київ, 1996. – 80 с.
155562
  Ярцева Г.В. Англійська мова: усні теми для учнів 5-11 кл. та абітурієнтів / Г.В. Ярцева. – 2-ге вид., виправлене. – Харків, 1998. – 142с.
155563
  Поронюк О. Англійська провінція в міському тексті Арнольда Беннета // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 189-196. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
155564
   Англійська програма українського університету. За британським дипломом іноземці їдуть до ... Дніпропетровська // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 15 квітня (№ 15). – С. 1. 11. – ISSN 2219-5793


  Про те, як Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля отримує міжнародне визнання. Студенти, які навчається в університеті за англомовною програмою, отримають два дипломи: український з міжнародної економіки та британський з міжнародного ...
155565
  Романенкова Ю.В. Англійська та іспанська художні арени за доби поліфуркації маньєризму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 76-86. – ISSN 2225-7586
155566
  Гутиряк О.І. Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристика. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.04 / Гутиряк О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 18л.
155567
  Гутиряк Оксана Ігорівна Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Гутиряк Оксана Ігорівна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 209л. – Бібліогр.:л.167-181
155568
  Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні / Б.М. Ажнюк ; АН УРСР, Ін-т млвлзнавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1989. – 132, [2] с. – Бібліогр.: с. 123-129
155569
  Закреницька Л.А. Англійська християнсько-богословська терміносистема: генезис, структура, семантика : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Закреницька Л.А. ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв
155570
  Мисик Л. Англійська юридична мова = Legal English : комунікативний аспект : підруч. для студ. юрид. та ін. гуманітар. спец. / Леся Мисик, Ірина Савка ; за ред. Лесі Мисик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2013. – 288, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Текст англ., укр. – Бібліогр.: с. 288. – ISBN 978-966-313-426-0
155571
  Косаревська Т.А. Англійська як мова науки : навч. посібник / Т.А. , Косаревська, Н.В. Косаревська, О.В. Ніколенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 247, [1] с. : іл. – Текст: укр., англ. - Предм. покажч.: с. 246-247. – Бібліогр.: с. 242-245
155572
  Ярмоліцька Н.В. Англійське вільнодумство як явище духовної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 234-236
155573
  Холод О.В. Англійське дієслово в таблицях : [посібник] / О.В. Холод. – Харків : Основа, 2013. – 78, [2] с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (121)). – ISBN 978-617-00-1669-0
155574
  Мірошниченко Л.Я. Англійське зачарування Монтенем // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 44-50. – ISBN 978-966-11-0683-2
155575
  Соколов І. Англійське піратство і суспільство у період правління Єлизавети Тюдор // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 364-367. – ISBN 978-966-171-793-9
155576
  Кононенко Т.П. Англійське просвітництво // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 313-314. – ISBN 966-316-069-1
155577
  Грачов Ю.Г. Англійське рицарство / Ю.Г. Грачов. – Киев, 2004. – 102с.
155578
  Смикалова Л. Англійське село в романах Т.Гарді. / Л. Смикалова. – Львів, 1959. – 36с.
155579
  Бойніцька О. Англійський історіографічний роман кінця XX - початку XXI ст.: філософія жанру : монографія / Ольга Бойніцька ; [наук. ред. Михед Т.В.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вадим Карпенко, 2016. – 323, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-323. – ISBN 978-617-7071-48-7
155580
  Бойніцька О.С. Англійський історіографічний роман помежів"я XX-XXI століття: генеза та жанрові модифікації : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Бойніцька Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 417 арк. – Бібліогр.: арк. 362-417
155581
  Бойніцька О.С. Англійський історіографічний роман помежів"я XX-XXI століття: генеза та жанрові модифікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Бойніцька Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
155582
  Перетокіна В.Ф. Англійський молодіжний сленг та його переклад // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 129-133


  Розглянуто деякі аспекти англійського молодіжного сленгу та на конкретному матеріалі проаналізовано особливості його перекладу.
155583
  Береговенко Н.С. Англійський параметричний прикметник large та його переклад українською та російською мовами (на матеріалі фільмів каналу BBC The Blue Planet та Life) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 111-117. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена дослідженню англійського параметричного прикметника large та особливостей його перекладу українською та російською мовами на матеріалах фільмів каналу BBC "The Blue Planet" та "Life". У статті також зроблена спроба визначити ...
155584
  Борискіна К.В. Англійський Ренесанс і античні історики: специфіка культурного діалогу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 8-14. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано спробу комплексно осягнути особливості культурного діалогу між англійським Відродженням і творами давньоримських та давньогрецьких істориків.
155585
  Пашняк Т.Г. Англійський романтизм і його новітні інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті робиться спроба дослідити амальгаму новітніх підходів у західній критиці до традиційної інтерпретації англійського романтизму. В статье делается попытка исследовать ряд современных подходов в западной критике к традиционной интерпретации ...
155586
  Майданик Р. Англійський судовий прецедент як джерело права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 52-61


  У статті визначено місце судового прецеденту в системі джерел англійського права, досліджено поняття, структура і основні класифікації судових прецедентів, а також особливості їх застосування, розглянуто характер взаємодії прецеденту і закону.
155587
  Луценко О. Англійський та український неоромантизм (Юрій Яновський і Джозеф Конрад) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 219-225. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
155588
  Олешко Т. Англійський театр доби Відродження // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 337-339. – ISBN 978-966-171-783-0
155589
  Мацьків Т. Англійський текст Зборівського договору з 1649 року та інші вибрані статті / Теодор Мацьків; Українське історичне тов-во. – Нью-Йорк; Львів; Київ; Мюнхен : В-во М.П. Коць, 1993. – 303с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
155590
  Грижак Л. Англійські артиклі в категоріальному вимірі означеності/неозначеності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 120-128. – (Германська філологія ; Вип. 407)
155591
  Фіщук В.В. Англійські вирази класного вжитку / В.В. Фіщук. – К, 1970. – 50с.
155592
  Александров Д.О. Англійські військові терміни в засобах масової інформації: особливості функціонування // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 18-21


  У статті аналізується вживання англійських військових термінів у засобах масової інформації, особливості їх функціонування, розглядаються проблеми розуміння цих термінів. В статье анализируется употребление английских военных терминов в средствах ...
155593
  Дьомін О. Англійські джерела про вплив походів українських козаків на міжнародні відносини кінця XVI століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 329-330. – ISBN 5-7702-0821-X
155594
  Горохова І.В. Англійські дієслівні фразеологічні одиниці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 208-214
155595
  Ткачик О.В. Англійські евфемістичні неологізми в публіцистичному стилі та їх переклад українською / О.В. Ткачик, Т.К. Бабаєв // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 52-59. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
155596
  Ярова Л. Англійські етноніми та етнофобізми в аспекті перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 298-302. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
155597
  Гурко О.В. Англійські запозичення в мові мас-медіа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 39-47. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
155598
  Вавіліна С.Г. Англійські запозичення в мові українського шоу-бізнесу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 24-27. – (Філологічні науки ; № 1)
155599
  Щербакова О.А. Англійські запозичення в українській мові: семантичний і фонетико-граматичний аспекти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 318-322. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
155600
  Барвіцька Г.К. Англійські запозичення в українській терміносистемі обліку й аудиту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 65-73


  Статтю присвячено актуальним проблемам української термінології, зокрема процесам запозичення іншомовних лексем у терміносистемі обліку й аудиту. Проаналізовано семантичні та структурні особливості англійських запозичень-терміноодиниць обліку й аудитув ...
155601
  Ференчак Ю.Р. Англійські запозичення у лексичній системі сучасної перської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 199-204. – ISSN 1608-0599
155602
  Подворна Л.А. Англійські запозичення у французькій мові, їх характер та класифікація / Л.А. Подворна, М.В. Кондратенко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 1 (21). – С. 413-421. – ISSN 2312-394X
155603
  Гедзур С.В. Англійські ідіоми, фразеологізми, прислів"я / С.В. Гедзур, Н.В. Хілько Н. – Харків : Основа, 2010. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 02(86)). – ISBN 978-617-00-0441-3
155604
  Герасимова В.В. Англійські кольоропозначення в назвах косметичних продуктів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 146-148
155605
  Гончаренко Я. Англійські компаративні фразеологізми як стереотипи культури // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 13-16
155606
  Лукащук М.В. Англійські комунікативні дієслова: проблема класифікації // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 100-107. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
155607
  Бєлозьоров Максим Віталійович Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Бєлозьоров М.В.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
155608
  Бєлозьоров Максим Віталійович Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Бєлозьоров Максим Віталійович; Запорізький державний ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 253 л. + Додатки: л. 211 - 253. – Бібліогр.: л. 210 - 211
155609
  Медзінський В. Англійські матеріалісти / В. Медзінський. – Х, 1930. – 100с.
155610
   Англійські народні казки. – Київ : Юніверс, 1999. – 168с. – (Світова казка). – ISBN 966-7305-18-Х
155611
   Англійські народні казки для молодшого шкільного віку. – Київ, 1981. – 152с.
155612
  Андрусяк Ірина Василівна Англійські неологізми кінця 20 століття як складова мовної картини світу : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Андрусяк І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
155613
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця XX століття, утворені з участю комбінованих форм // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 20-34. – ISBN 966-7400-33-5
155614
  Андрусяк Ірина Василівна Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Андрусяк Ірина Василівна; Ужгород. нац. ун-тет. – Київ, 2002. – 268л. + Додатки: л. 224 - 268. – Бібліогр.: л. 181 - 224
155615
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми когнітивної категорії процес як складова мовної картини світу // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 18-25. – ISSN 1729-360Х
155616
  Бондаренко О.М. Англійські неологізми: нове у використанні способів утворення / О.М. Бондаренко, А.О. Черневич // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 127-131. – (Філологічні науки ; № 1)
155617
  Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 367 л. + 1CD-ROM. – Додатки: л. 230-367. – Бібліогр.: л. 204-229
155618
  Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
155619
  Майфет Г. Англійські переклади з Шевченка. / Г. Майфет, І. Кулик. – Х, 1928. – 34с.
155620
  Рибалкін В.С. Англійські переклади Корана // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 79-91.
155621
  Шерік А.Д. Англійські прийменники для українців = English Preposifions for Ukrainians : самовчитель з прикладами і вправами, складений спеціально для українців / А.Д. Шерік, В.Ф. Старко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 87 с. – Текст англ. мовою. – ISBN 966-518-309-5
155622
   Англійські прислів"я та приказки. – К, 1959. – 106с.
155623
  Баранцев К.Т. Англійські прислів"я та приказки / К.Т. Баранцев. – К, 1973. – 174с.
155624
   Англійські прислів`я та приказки. – К, 1980. – 174с.
155625
  Гужва Т.М. Англійські розмовні теми = Topics in English : для абітурієнтів, студентів ф-тів інозем. філології ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів: 67 тем / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо, 2005. – 192с. – ISBN 966-03-2870-2
155626
  Бутковська Н.О. Англійські та американські свята й традиції / Н.О. Бутковська, Н.І. Маслова. – Харків : Основа, 2012. – 128 с. – Бібліогр.: с. 124. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література ; вип. 3 (111)). – ISBN 978-617-00-1247-0
155627
  Демчук Н. Англійські терміни економіки у сучасній французькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 193-201. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
155628
   Англійські фабліо XIII століття : оповідання у віршах / [відп. ред. Ю. Буряк] ; переклад із середньоангл. О. Охріменка. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2011 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 119-126. – (Ad fontes = До джерел / редкол.: А. Толстоухов (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-384-7


  На тит. арк.: Леоніду Васильовичу з вдячністю за підтримку та квиток в життя. Від перекладача. Підпис.
155629
  Малімон Л.К. Англійські фразеологічні одиниці із соматичним компонентом: етимологічний та тематичний аспекти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 229-237. – Бібліогр.: Бібдіогр.: 6 назв. – ISSN 1729-360Х
155630
  Алексєєва І.О. Англійські частки з когнітивної точки зору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 4-7. – ISBN 966-581-295-5
155631
  Алєксєєва І.О. Англійські частки з позицій п"яти аспектів синтаксису // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 93-98. – ISBN 966-581-148-7
155632
  Григоренко В.А. Англійській герундій крізь призму генеративної парадигми // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 12-20


  Стаття присвячена аналізу проблеми інтерпретації герундія та герундіальних конструкцій в англійській мові крізь призму основних положень генеративної граматики. Розглядаються існуючі підходи до класифікації герундіальних конструкцій, а також до аналізу ...
155633
  Гончар Б.М. Англійсько-німецька угода про Китай 1900 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 58. – ISBN 966-316-039-X
155634
   Англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція. – Львів : ЕКОінформ, 2006. – 208с. – (Термінографічна серія СловоСвіт / Гол. ред. Б. Рицар ; № 10). – ISBN 966-8628-04-7
155635
   Англійсько-український глосарій правничих термінів і понять, застосованих у тексті документа "Мірило правовладдя", укладеного мовою оригінала - англійською, відповідно до цілей / (уклад. С. Головатий) // Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія) "Мірило правовладдя". Коментар. Глосарій : коментар : глосарій / [Венеційська Ком. Ради Європи ; пер. з англ. С. Головатого]. – [Страсбург] : USAID, 2017. – С. 95-108
155636
  Фабрична Я.Г. Англійсько-український глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 54-60. – ISSN 1817-8510
155637
  Балабан Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля = English-ukrainian dictcionary-reference book of environmental engineering/Tymothy Balaban : Для науков.і працівників навч.закл.,установ нагляду за забруд.повітря води,землі та зах.довкілля.Близько 15000 термінів / Т. Балабан. – Львів : Львівська політехніка, 2000. – 400с. – ISBN 966-553-164-6
155638
   Англійсько-український словник : математика та кібернетика : біля 50 000 термінів / уклад.: Є. Мейнарович, М. Кратко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – X, 558, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як автори. - На обкл. також: Dictionary English-Ukrainian mathematics and computer science. – ISBN 978-966-569-275-1


  Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
155639
   Англійсько-український словник журналістських термінів : близько 10.000 слів та виразів. – Київ : [Сувій], 1993. – 234, [6] с. – ISBN 5-8238-0217-Х
155640
   Англійсько-український словник з програмування і математики : Понад 22000 термінів. – Луцьк : Надстир"я, 1998. – 640с. – ISBN 966-517-121-6
155641
   Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління = English-ukrainian lexicon of terms and concepts in public administration. – Київ : Основи, 1996. – 128с. – ISBN 966-500-015-2
155642
   Англійсько-український словник термінів мистецтва = English-Ukrainian dictionary of art terms : [понад 20 000 англомовних термінів] / Львів. нац. акад. мистецтв ; [уклад.: М.В. Якубяк та ін. ; заг. ред. та відп. за вип. М.В. Якубяк]. – Львів : НДС ЛНАМ, 2011. – 304, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 6. – ISBN 978-966-8734-14-4
155643
   Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник = English-Ukrainian dictionary. Ukrainian-English dictionary : 250000+250000 : два в одному томі : 500000 одиниць перекладу / під заг. ред. В. Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 1545 с. – ISBN 978-966-569-270-6


  Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний
155644
   Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник = English-Ukrainian dictionary. Ukrainian-English dictionary : 250000+250000 : два в одному томі. : 500000 од. перекладу / під заг. ред., [авт. проекту, уклад.] Вячеслава Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2012. – XV, 1549, [3] с. – На корінці зазнач.: English, на авантит.: XXXIII. - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-569-270-6


  Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний
155645
  Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник : Понад 75 тисяч слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч українських перекладних відповідників / В.І. Карабан. – Київ : Нова Книга, 2004. – 1088 с. – (Dictum factum translation series). – ISBN 966-7890-43-0
155646
   Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Богомольця ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-243-3
Ч. 1 : Англійсько-українська. – 2010. – XXXIV, 1384, [1] с. – На обкл. назва: English-Ukrainian dictionary: physics, mathematics, astronomy, chemistry, ecology .- Парал. тит. арк. англ.
155647
   Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-244-0
Ч. 2 : Українсько-англійська. – 2010. – XXVII,1562, [1] с. – На обкл. назва: Українсько-англійський словник: фізика, математика, астрономія, хімія, екологія .- Парал. тит. арк. англ.
155648
   Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. – Київ : К.І.С., Молодіжний гуманітарний центр, 2007. – 226 с. – На обкл.: Словник термінології Європейського Союзу. Шифр. дубл. 9.4 Англ. (доп. карт. ст.). – ISBN 966-7048-77-2
155649
  Федонюк В. Англійсько-чеські мовні контакти кінця XX - початку XXI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 22-29. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
155650
  Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 203 л. – Бібліогр.: л. 182-203
155651
  Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
155652
  Ігнатьєва О.С. Англіканська співдружність: переосмислення цілей і напрямів місіонерської діяльності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 1728-3671
155653
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2004-
Вип. 9. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
155654
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2004-
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
155655
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISBN 978-966-383-524-2
Вип. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
155656
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 12. – 2015. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
155657
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 13. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
155658
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 14. – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
155659
  Романовська Л.О. Англіцизми в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 134-136. – ISSN 2521-1218
155660
  Мельник А.П. Англіцизми в німецьких та українських перекладах сучасних мультфільмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 24-32. – Бібліогр.: Літ.: С. 32; 11 назв.


  У статті обгрунтовано причини поширеного використання англійських запозичень в українській та німецькій мовах загалом і в перекладах сучасних англомовних мультфільмів зокрема. В статье обоснованы причины распространенного использования ...
155661
  Чередниченко О.І. Англіцизми у французькому та українському медіадискурсі


  Висвітлено лінгвальні й екстралінгвальні чинники англійських запозичень у французькому та українському медіадискурсі. The article highlights linguistic and extralinguistic causes of English loans used in French and Ukrainian media-discourse.
155662
  Лапінська О.М. Англіцизми у функції авторського самовираження в українській художній прозі та поезії кінця XX-початку XXI ст. // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 97-100. – ISSN 2077-804X
155663
  Броун В. Англія / В. Броун. – Х., 1929. – 117с.
155664
  Пирогова Л. Англія 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 15) : Всесвітня історія (№ 4)
155665
  Пирогова Л. Англія 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5)
155666
  Бруз В.С. Англія сьогодні / В.С. Бруз; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 44с.
155667
  Чернова Ю.В. Англія, Франція та Іспанія як конкуренти в Новому Світі (на матеріалі роману Бет Вайт "Креольська принцеса") // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 30-32. – ISSN 2308-5258
155668
  Анісімов В. Англія, Франція та Німеччина після війни / В. Анісімов, 1931. – 109 с.
155669
  Олійник Хельга Англія. Нордична глибинка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 48-57 : фото
155670
  Вебео Андреас Англія. Очарование озерного края. Зеркало души // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 96-107 : фото. – ISSN 1029-5828
155671
  Шляхетко Н.В. Англо-американізми у сучасній розмовній німецькій мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 405-407. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
155672
  Новосельцева А.А. Англо-американская борьба за нефть на Ближнем и Среднем Востоке после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Новосельцева А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
155673
  Авсенев М.М. Англо-американская борьба за нефть после второй мировой войны / Авсенев М.М. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 136 с.
155674
  Кодаченко А.С. Англо-американская борьба за рынки сбыта в период мирового экономического кризиса (1929-1933) / А.С. Кодаченко. – Москва : Международные отношения, 1959. – 128, [3] с.
155675
  Кодаченко А.С. Англо-американская борьба за рынки сбыта в период мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кодаченко А.С.; М-во высш. образования СССР. – М, 1958. – 17л.
155676
  Сно Е.Э. Англо-американская борьба и проблема Тихого океана. / Е.Э. Сно. – Л., 1931. – 62с.
155677
  Корчагова М.Н. Англо-американская буржуазная иториография о крестьянстве в Октябрьской революции : Автореф... канд ист.наук: / Корчагова М. Н.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1971. – 35л.
155678
  Богомолов А.С. Англо-американская буржуазная философия эпохи империализма / А.С. Богомолов. – Москва, 1964. – 421с.
155679
  Чемпалов И.Н. Англо-американская политика поощрения итало-германской фашистской агрессии в Греции (октябрь 1940 г. - май 1941 г.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чемпалов И.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1953. – 20л.
155680
  Ермакова Г.М. Англо-американская проза ХХ века. Пособие для спецсеминаров студ. романо-германск. отд. / Г.М. Ермакова. – Саратов, 1987. – 68с.
155681
  Дудко И.Д. Англо-американская советология о кадровой политике КПСС. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.01 / Дудко И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 24л.
155682
  Баскин М.П. Англо-американская социология на службе империализма / М.П. Баскин. – Москва-Ленинград, 1949. – 180 с.
155683
  Люксембург А.М. Англо-американская университетская прозаа / А.М. Люксембург. – Ростов н/Д, 1988. – 280с.
155684
  Келлер В.Б. Англо-американская школа политической экономии / В.Б. Келлер. – М.-Л, 1929. – 167с.
155685
  Лозовский И.Е. Англо-американские империалистические противоречия в Иране после второй мировой войны : Автореф... Канд.ист.наук: / Лозовский И.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1954. – 16л.
155686
  Саттееананд П. Англо-американские отношения в бассейне Индийского океана в 60-е годы ХХ века : Автореф... канд. ист.наук: / Саттееананд П.; МВССО СССР, Ун-т дружбы народ. – М., 1973. – 30л.
155687
  Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы второй мировой войны / Л.В. Поздеева. – Москва, 1969. – 552с.
155688
  Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы второй мировой войны 1939-1941 гг. / Л.В. Поздеева. – М, 1964. – 455с.
155689
  Стришенец Н.В. Англо-американские правила каталогизации: эволюция понятия // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 251-263
155690
  Свердлов А.Я. Англо-американские проитворечия в Южной Америке в период общего кризиса капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Свердлов А. Я.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1955. – 16л.
155691
  Макаров П.Д. Англо-американские противоречия в арабских стнарах на Ближнем Востоке (1945-1951 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Макаров П. Д.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. и полит. заруб. стрна. – Москва, 1952. – 16 c.
155692
  Щербатюк П.Е. Англо-американские противоречия в Канаде в эпоху империализма : Автореф... канд.экон.наук: / Щербатюк П.Е.; М-во высш. образования УССР.КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 14л.
155693
  Щербатюк П.Е. Англо-американские противоречия в Канаде в эпоху империализма : Дис... канд. эконом.наук: / Щербатюк П.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории народ. хоз-ва. – Киев, 1956. – 326л. – Бібліогр.:л.316-324
155694
  Мартюшев Г.И. Англо-американские противоречия в Латинской Америке и Тихоокеанская война 1879-1884 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мартюшев Г.И.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумубы. – М., 1975. – 24л.
155695
  Безродный Е.Ф. Англо-американские противоречия в Латинской Америке после второй мировой войны (1945-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Безродный Е.Ф. ; АН УССР , Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 16 с.
155696
  Сегаль Е.Н. Англо-американские противоречия в области экспорта капитала / Е.Н. Сегаль. – Москва, 1958. – 40с.
155697
  Калинин Н.Н. Англо-американские противоречия на современном этапе / Н.Н. Калинин. – М., 1958. – 163с.
155698
  Лемин И.М. Англо-американские противоречия после второй мировой войны / И.М. Лемин. – Москва, 1955. – 487с.
155699
  Варга Е.С. Англо-американские экономические отношения / Е.С. Варга. – Москва : Правда, 1946. – 18 с.
155700
  Лемин И.М. Англо-американский блок и англо-американские противоречия / И.М. Лемин. – Москва, 1947. – 31с.
155701
   Англо-американский детектив : [романы]. – Киев : Свенас, 1992. – 496 с. – Содерж.: Дело об отравленных шоколадках/Э.Б. Кокс. Таинственный мистер Кин / А. Кристи. За занавесом. Охотники за долларом / Э.Д. Биггерс. – (Детектив. Фантастика. Приключения). – ISBN 5-85722-043-2
155702
  Белгородская Л.В. Англо-американский опыт визуализации российского исторического прошлого // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 170-179. – ISSN 0869-5687


  За матеріалами довідково-енциклопедичних видань ХХ ст.
155703
  Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликатное право / Б.Г. Матвеев. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 174 с.
155704
  Иванов Л. Англо-американское морское соперничество. / Л. Иванов, П. Смирнов. – М., 1933. – 320с.
155705
  Кочетков А. Англо-американское соперничество на рынках Западной Европы / А. Кочетков. – Москва, 1952. – 221, [2] с.
155706
  Ласкавий Д.В. Англо-американська боротьба за нафту у Північній Персії: концесія Хоштарії, 1920-1922 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 96-102. – ISSN 1728-3671
155707
  Величко Л. Англо-американська ворожнеча / Л. Величко. – Харків, 1930. – 169с.
155708
  Марчун О. Англо-американська наукова традиція дослідження дитячого фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 340-345


  Тема пропонованої статті передбачає аналіз історії дослідження англо-американської традиції у дитячому фольклорі. Надає первинне уявлення про жанрову структуру та специфіку у цьому спрямуванні.
155709
  Дубенко О. Англо-американська та українська реклама: лінгвістичні і культурні аспекти стилетворення // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 12-20. – ISBN 966-7773-70-1
155710
  Харченко О.В. Англо-американський гумористичний дискурс. Особливості функціонування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 366-375. – ISBN 978-966-171-013-8
155711
  Качур В.О. Англо-американські державотворчі традиціїв Акті про Британську Північну Америку 1867 року (до 140-річчя з дня утворення Канадської держави) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29.
155712
   Англо-американські правила каталогізації : Переклад з англійської. – Київ, 2004. – 452 с. – ISBN 966-647-019-5
155713
  Дубенко О.Ю. Англо-американські прислів"я та приказки : Посібник для студ. та викладачів вищ. навч. закл. / О.Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 416 с. – ISBN 966-7890-89-9
155714
  Гибало Е.Н. Англо-америкнские семантические кальки в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гибало Е.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1979. – 23л.
155715
  Митяева Е.В. Англо-аргентинский конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских) островов / Е.В. Митяева. – Москва, 1985. – 92 с.
155716
  Шмидт В. Англо-бургский конфликт в освещении периодической печати Германии. 1895-1902 годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 218-220. – ISSN 0130-3864
155717
  Ковальський С.В. Англо-бурська війна 1899-1902 рр. та Артур Конан Дойль: пізньовікторіанська політична дійсність інтелектуала // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 278-291. – ISSN 2312-6825
155718
  Сароли Чарльз Англо-германская проблема = (The anglo-german problem) / Чарльз Сароли, д-р философии и лит. – Москва : Поставщик двора Его Величества Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1915. – 225. – Экз. без обл.
155719
  Соколовская Ольга Владимировна Англо-греческие отношения в годы первой мировой войны (1914-1916) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Соколовская Ольга Владимировна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1977. – 22л.
155720
  Луцкий В.Б. Англо-египетский конфликт перед Советом безопасности. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1947. – 31с.
155721
  Дмитревский Ю.Д. Англо-Египетский Судан. Экономико-географические очерки / Ю.Д. Дмитревский. – Москва, 1951. – 256с.
155722
   Англо-испано-русско-французский словарь научных и технических терминов по атомной энергии. – Москва, 1960. – 215с.
155723
  Лазарев В.М. Англо-латино-русский словарь справочник древесных и кустарниковых пород. / В.М. Лазарев, И.Ф. Чеснокова. – М., 1966. – 248с.
155724
  Литвиненко А.С. Англо-немецко-французско-русский словарь радиотехнической терминологии / А.С. Литвиненко. – Москва, 1937. – 561 с.
155725
  Ковальський Іван Англо-німецько-французько-український хімічний словник / Ковальський Іван; НТШ в Канаді; НТШ у Львові та ін. – Львів : НТШ. – ISBN 966-7155-45-5
Том 1 : Основна частина. – 1999. – 668с. – На документі назва: Англо-німецько-французько-український хемічний словник
155726
  Ковальський І. Англо-німецько-французько-український хімічний словник / І. Ковальський; НТШ у Канаді; НТШ у Львові та ін. – Львів : НТШ
Том 2 : Мовні покажчики. – 1999. – 385с. – На документі назва: Англо-німецько-французько-український хемічний словник
155727
  Різник Ю. Англо-радянський договір 1942 року // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 43-45
155728
  Ботіка Т.С. Англо-російське зближення напередодні Першої світової війни у відображенні російських часописів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 11-15. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
155729
  Христенко О.В. Англо-російський словник / О.В. Христенко. – Х, 1992. – 119с.
155730
  Бураков Ю.В. Англо-російські відносини напередодні Кримської війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 169-180
155731
   Англо-російсько-український словник з геоінформатики : [бл. 2800 термінів та більше 5000 їх тлумачень, біля 400 абревіатур] / Б.С. Бусигін, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, М.А. Якимчук; Б.С. Бусигін [та ін.] ; наук. ред. Г.Г. Півняк ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т, НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Карбон, 2007. – 438, [1] с. – Текст: укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 435-439. – ISBN 978-966-95585-8-9
155732
   Англо-російсько-український словник з матеріалознавства : У трьох книгах. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00696-7
Кн. 1. – 1995. – 168 с.
155733
  Орлов А.А. Англо-российский "Крымский" дипломатический конфликт 1856-1868 гг. // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.113-125. – ISSN 0130-3864
155734
   Англо-руский и русско-английский словарь. – Бишкек, 1995. – 672 c. – ISBN 5-8398-0116-X
155735
   Англо-руский словарь. Русско-английский словарь = English-russian dictionary. russian-english dictionary : 33 000 слов + грамматическй словарь. – 9-е изд., стереотип. – Москва; Минск : Локид-Пресс; Современное слово, 2005. – 640с. – ISBN 5-320-00374-9
155736
  Федоров И.С. Англо-русская терминология по алмазам и алмазному бурению / И.С. Федоров. – Якутск, 1985. – 43с.
155737
  Копылов Д.И. Англо-русские отношения в период ливонской войны : Автореф... канд. ист.наук: / Копылов Д.И.; Горьковский гос. пед. ин-т им. М.Горького. – Горький, 1952. – 13 с.
155738
  Аристова В.М. Англо-русские языковые контакты / В.М. Аристова. – Ленинград, 1978. – 152с.
155739
   Англо-русский. – Екатеринбург, 1991. – 989с.
155740
   Англо-русский авиационно-космический словарь.. – Москва, 1974. – 1336с.
155741
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва. – 544с.
155742
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва, 1964. – 687с.
155743
   Англо-русский автоматический перевод. – Москва, 1967. – 222 с.
155744
  Борисевич А.Д. Англо-русский автоматический словарь оборотов (К проблеме идиоматичности в системе "человек - машина - человек") : Автореф... канд. филол.наук: / Борисевич А.Д.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 26л.
155745
  Кочеров Н.П. Англо-русский акустический словарь = English-russian acoustical dictionary / Н.П. Кочеров, Римский-Корсаков, Римский-Корсаков. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 388 c.
155746
   Англо-русский астрономический словарь : около 20 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 504с.
155747
  Сарингулян М.Х. Англо-русский библиотечно-библиографический словарь / М.Х. Сарингулян. – М., 1958. – 286с.
155748
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – изд. 2-е доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 680с.
155749
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 732с.
155750
   Англо-русский биологический словарь. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1979. – 732с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
155751
   Англо-русский биологический словарь. – Москва, 1997. – 736с.
155752
   Англо-русский военно-технический словарь. – Москва, 1965. – 943с.
155753
   Англо-русский военный словарь. – Москва, 1960. – 965с.
155754
   Англо-русский военный словарь. – изд. 2-е. перераб. и доп. – Москва, 1968. – 1064с.
155755
   Англо-русский военный словарь в 2-х томах. – Изд. 3-е прераб. и доп. – Москва
Т. 1. – 1987. – 655 с.
155756
   Англо-русский военный словарь: в 2-х томах. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва
Т. 2. – 1987. – 688 с.
155757
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – Москва, 1957. – 528с.
155758
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 1961. – 528с.
155759
  Тимофеев П.П. Англо-русский геологический словарь : Ок. 52000 терминов / П.П. Тимофеев, М.Н. Алексеев, Т.В. Софиано. – Москва : Русский язык, 1988. – 540с.
155760
  Купалов-Ярополк Англо-русский геолого-геофизический словарь / Купалов-Ярополк, А.С. Петухов. – Москва : Недра, 1964. – 530с.
155761
  Смирнов Н.Н. Англо-русский гидробиологический словарь / Н.Н. Смирнов. – М., 1955. – 168с.
155762
  Лягин С.И. Англо-русский гидротехнический словарь. (Содержит около 10000 терминов и выражений по гидротехнике, гидравлике и соприкасающимся отраслям знания). / С.И. Лягин. – М.-Л., 1935. – 275с.
155763
   Англо-русский дипломатический словарь. – Москва, 1989. – 854с.
155764
   Англо-русский железнодорожный словарь. – Москва, 1958. – 662с.
155765
  Пушкарев В.И. Англо-русский и русско-английский архитектурно-строительный словарь / В.И. Пушкарев, А.М. Щеголева. – Киев, 1961. – 843 с.
155766
  Болотина А.Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь = English-Russian and Russian-English medical dictionary : Около 24 000 терминов / А.Ю.Болотина, Е.О.Якушева. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Руссо, 2005. – 544с. – ISBN 5-88721-284-5


  Словарь охватывает терминологию традиционной медицинской науки, а также новых направлений медицины. Для студентов медицинских институтов, аспирантов и научных работников, практических врачей и переводчиков медицинской литературы
155767
   Англо-русский и русско-английский словарь. – СПб, 1996. – 622с.
155768
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 2-е изд., стер. – Москва, 1989. – 1054 с.
155769
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 3 - е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1991. – 664с. – ISBN 5-200-01121-3
155770
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – Москва, 1998. – 1054с.
155771
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников = English-russian and russian-english dictionary for schoolchildren. – Київ : Логос, 1998. – 672с. – (Словари для школьников). – ISBN 966-509-019-4
155772
  Долганов И.Г. Англо-русский и русско-английский словарь международных соглашений и контрактов = English-Russian dictionary. Russian-English dictionary : Свыше 7000 слов и терминов / И.Г. Долганов. – Москва : Астрель- АСТ, 2002. – 224 с. – ISBN 5-17-016443-2; 5-271-04910-8
155773
   Англо-русский и русско-английский словарь с транскрипцией = English-Russian and Russian-English dictionary transcriptions : свыше 40 тысяч слов. – Санкт-Петербург : Зенит ; Энергия, 2002. – 624 с. – ISBN 5-85976-029-9
155774
  Максимова И.М. Англо-русский иллюстрированный словарь для школьников: более 15000 слов и словосочетаний. / И.М. Максимова. – М., 1995. – 720с.
155775
  Николаев Г.А. Англо-русский исторический словарь / Г.А. Николаев. – М., 1995. – 461с.
155776
   Англо-русский коммерческий словарь : Более 20 000 слов. – Москва : Моби, 1992. – 424с. – ISBN 5-87739-001-5
155777
  Шляфер Ю.Л. Англо-русский краткий научно-технический словарь / Ю.Л. Шляфер. – М, 1994. – 109с.
155778
  Колонтаевская И.Ф. Англо-русский криминально-юридический словарь / И.Ф. Колонтаевская; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 192с. – ISBN 5-88124-084-7
155779
  Салистра В.И. Англо-русский лексический минимум по общественно-политической тематике / В.И. Салистра, И.А. Трущенко. – Москва, 1989. – 117с.
155780
   Англо-русский лесотехнический словарь. – Москва : Русский язык, 1983. – 669с.
155781
  Санкин С.Л. Англо-русский медико-биологический словарь. / С.Л. Санкин. – М, 1933. – 494с.
155782
  Мультановский М.П. Англо-русский медицинский словарь / М.П. Мультановский, А.Я. Иванова. – М, 1958. – 635с.
155783
  Мультановский М.П. Англо-русский медицинский словарь / М.П. Мультановский, А.Я. Иванова. – 2-е изд. – М, 1969. – 688с.
155784
   Англо-русский медицинский словарь. – М, 1989. – 602с.
155785
   Англо-русский медицинский словарь = English-russian medical dictionary : Около 70 000 терминов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 608с. – ISBN 5-200-01960-5
155786
  Вахрамеев А.И. Англо-русский металлургический словарь / А.И. Вахрамеев. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 420с.
155787
   Англо-русский металлургический словарь. – 2-е изд., стереотипное, с доп. – М, 1985. – 841с.
155788
  Мамонтова Л.И. Англо-русский метеорологический словарь / Л.И. Мамонтова, С.П. Хромов. – Л., 1959. – 172с.
155789
   Англо-русский метеорологический словарь. – Москва : Физматиздат, 1959. – 244с.
155790
   Англо-русский морской словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 791с.
155791
  Фаворов П.А. Англо-русский морской словарь сокращений / П.А. Фаворов. – Москва, 1983. – 632 с.
155792
  Фаворов П.А. Англо-русский морской технический словарь: ок. 50000 терминов / П.А. Фаворов. – Москва : Воениздат, 1977. – 931 с.
155793
  Бурман Я Англо-русский научно-технический словарь / Я Бурман, Г. Бобковский. – Москва : Wiley & Sons, 1995. – 672 с. – ISBN 5-88182-034-7
155794
   Англо-русский патентный словарь. – М, 1973. – 232с.
155795
   Англо-русский по сетям и сетевым технологиям. – М., 1997. – 301 с.
155796
   Англо-русский по химии и химической технологии. – М, 1986. – 581с.
155797
   Англо-русский политехнический словарь. – Москва : ОГИЗ, Гостехиздат, 1946. – 500 с.
155798
   Англо-русский политехнический словарь : 80000 терминов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 672с.
155799
   Англо-русский политехнический словарь. – Москва, 1976. – 647с.
155800
   Англо-русский политехнический словарь : Около 87 000 терминов. – 4-е изд., стереотип., с доп. – М. : Русский язык, 1979. – 687с.
155801
  Мамулян А.С. Англо-русский полный юридический словарь = English-russian comprehensive law dictionary : [акад. издание] / А.С. Мамулян, С.Ю. Кашин. – Москва : Эксмо, 2006. – 800 с. – (Российское юридическое образование ) ( Academic edition). – ISBN 5-699-15371-3
155802
   Англо-русский почвенно-агрохимический словарь : 20000 терминов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1967. – 432с. – Російською та англійською мовами
155803
  Антипина Н.С. Англо-русский промышленно-экономический словарь / Н.С. Антипина. – Новосибирск, 1971. – 379с.
155804
  Черняховская Л.А. Англо-русский разговоник / Л.А. Черняховская. – М., 1989. – 256с.
155805
   Англо-русский разговорник "Воздух-земля". – М, 1968. – 108с.
155806
   Англо-русский ракетно-космический словарь : более 50 тыс. терминов. – Москва : Воениздат, 1966. – 920 с.
155807
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь. – М, 1983. – 876с.
155808
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь : 75000 терминов. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Русский язык, 1986. – 876с. – Російською та англійською мовами
155809
   Англо-русский синонимический словарь. – Москва, 1979. – 543 с.
155810
   Англо-русский синонимический словарь. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1988. – 542 с.
155811
   Англо-русский синонимический словарь = English-pussian dictionary of synonyms /Ed.Rozenman and D.Apresyan. – 5-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 544с. – ISBN 5-200-02812-4
155812
   Англо-русский словаpь (40000 слов). – Київ : Каннон, 1997. – 688с. – ISBN 5-85434-102-6
155813
  Николаев В.П. Англо-русский словарь-спарвочник по вычислительной технике в разведочной физике / В.П. Николаев, В.Б. Цукерник. – Москва : Недра, 1972. – 336с.
155814
  Войнилович-Няньковский Англо-русский словарь / Войнилович-Няньковский. – Москва, 1926. – 471 с.
155815
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Изд. 2-е исправл. и доп. – Москва, 1931. – 1390 с.
155816
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 40 000 слов с указанием произношения в интернациональной фонетической траскрипции / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Изд. 3-е, исправл. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1933. – 1466, (2) с.
155817
   Англо-русский словарь : около 30 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1936. – 552 с.
155818
   Англо-русский словарь. – М., 1937. – 552 с.
155819
  Миллер А.Д. Англо-русский словарь : для неполной средней и средней школы : около 15000 слов с приложением грамматических таблиц / А.Д. Миллер, Т.А. Озерская; метод. ред. И.А. Грузинской ; Гос. ин-т "Советская энциклопедия". – Москва : Государственный институт "Советская энциклопедия", 1937. – 448 с. – (Серия школьных словарей ; вып. 3)
155820
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 60 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва, 1943. – 1390 с.
155821
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : около 60 000 слов и выражений / В.К. Мюллер. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 1024 с.
155822
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : ГИС, 1953. – 532 с.
155823
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – 8-е изд., стер. – Москва : ГИС, 1954. – 532 с.
155824
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : около 60 000 слов и выражений / составил : В.К. Мюллер. – изд.6-е стер. – Москва : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1956. – 700 с.
155825
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53000 слов / В.К. Мюллер. – Изд. 7-е. – Москва, 1961. – 1192 с.
155826
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – 11-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 1192 с.
155827
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – Изд. 14-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 592 с.
155828
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – Изд. 15-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 592 с.
155829
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – Изд 17-е стереотипн. – Москва : Советская Энциклопедия, 1967. – 606 с.
155830
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 13-е изд. стер. – Москва, 1967. – 912 с.
155831
   Англо-русский словарь. – Москва, 1968
155832
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70000 слов и выражений / В.К. Мюллер. – 14-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 912 с.
155833
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 15-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 912с.
155834
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 16-е изд. стер. – М., 1971. – 912с.
155835
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Издание девятое, стереотипное. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 848с.
155836
   Англо-русский словарь. – Изд.24-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1974. – 648с.
155837
   Англо-русский словарь. – Изд. 25-е, стереотип. – М. : Русский язык, 1975. – 640с.
155838
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 887с.
155839
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – М., 1978. – 887с.
155840
   Англо-русский словарь. – 27-е изд. стереотип. – Москва : Русский язык, 1978. – 640с.
155841
   Англо-русский словарь. – 28-е изд. – М. : Русский язык, 1980. – 640с.
155842
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Изд. 13-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1981. – 888с.
155843
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 19-е изд. стер. – М., 1982. – 887с.
155844
   Англо-русский словарь. – 29-е изд. – Москва : Русский язык, 1982. – 570 с.
155845
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 570с.
155846
   Англо-русский словарь. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 656с.
155847
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 20-е изд. стер. – М., 1985. – 862с.
155848
   Англо-русский словарь. – 31-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 656с.
155849
   Англо-русский словарь. – 32-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1987. – 656 с.
155850
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 21-е изд. испр. – М., 1987. – 848с.
155851
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 843 с.
155852
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Москва : Русский язык, 1989. – 842 с.
155853
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – М., 1990. – 842с.
155854
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – 33-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1990. – 486с.
155855
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 840с.
155856
   Англо-русский словарь. – М, 1993. – 594с.
155857
   Англо-русский словарь. – Минск, 1994. – 365 с.
155858
   Англо-русский словарь. – 2-е изд. – СПб, 1996. – 912с.
155859
   Англо-русский словарь = English-Russian Dictionary : 40 000 слов / Сост.: Мюллер В.К., Боянус С.К. – Москва : Каннон, 1999. – 688с. – ISBN 966-7623-00-9
155860
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40000 слов / сост.: Мюллер В.К., Боянус С.К. – Киев : Каннон, 2002. – 688 с. – ISBN 966-7623-00-9
155861
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 698 с. – ISBN 978-5-17-014801-1
155862
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь (учебный) = English-russian learner"s dictionary / М.Н. Козырева, И.В. Федорова. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 1120с. – ISBN 5-200-02712-8
155863
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40000 слов. – Киев : Каннон, 1997. – 688 с.
155864
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary: 20000 слов. – 28-е изд. – Москва : Рус. яз., 1980. – 639 с. – Сост. указ на об. тит. л. – Библиогр. : с. 5-6
155865
   Англо-русский словарь американского сленга. – М, 1993. – 544с.
155866
   Англо-русский словарь в 2-х книгах. – Справочное изд. – М, 1991. – 432с.
155867
  Салганик Л.М. Англо-русский словарь генетических и цитологических терминов. / Л.М. Салганик. – Новосибирск, 1973. – 143с.
155868
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний. – М, 1986. – 634с.
155869
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний. – 2-е изд. испр. – Москва, 1990. – 667с. – ISBN 5-200-00343-1
155870
   Англо-русский словарь математических терминов. – Москва, 1962. – 371 с.
155871
   Англо-русский словарь математических терминов. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Мир, 1994. – 413 с. – ISBN 5-03-002952-4
155872
  Резников Г.Б. Англо-русский словарь по антенно-волноводной технике : около 13000 терминов / Г.Б. Резников. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 431 с.
155873
   Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The English - Russian Dictionary of Library and Information Terminology. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 272с. – ISBN 5-93913-083-6


  Создатели словаря - группа американских специалистов, часть из которых имеет опыт работы в российских библиотеках и вузах культуры. Авторами разработан достаточно большой по объему словник, включающий около 4000 терминов, используемых как в ...
155874
   Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам. – М, 1994. – 512с.
155875
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – М., 1964. – 297 с.
155876
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 800с.
155877
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-russian dictionary of computer science : около 42 000 терминов / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов, Е.К. Масловский; В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред. Е.К. Масловского. – Изд. 5-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 800 с. – Парал. титульный лист на англ. языке. – ISBN 5-200-00653-8
155878
   Англо-русский словарь по вычислительной технике : Компьютеры, мультимедиа, сети, Интернет,телекоммуникации,Windows. Ок. 28000 терминов. – Москва : ЭТС, 1999. – 496с. – ISBN 5-86455-013-2
155879
  Нартов И.М. Англо-русский словарь по газотурбинным установкам / И.М. Нартов. – Л, 1962. – 215с.
155880
   Англо-русский словарь по гидротехнике. – М., 1983. – 294 с.
155881
   Англо-русский словарь по деталям машин. – М., 1959. – 309 с.
155882
  Сучков С.В. Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике / С.В. Сучков. – М., 1990. – 434с.
155883
  Воропаев Н.Д. Англо-русский словарь по квантовой электронике и голографии : ок. 18000 терм. / Н.Д. Воропаев. – Москва : Русский язык, 1977. – 501 с.
155884
  Прохоров К.Я. Англо-русский словарь по микроэлектронике / К.Я. Прохоров. – Москва : Русский язык, 1985. – 454 с.
155885
  Прохоров К.Я. Англо-русский словарь по микроэлектронике : Около 24 000 терминов / К.Я. Прохоров, А.А. Орликовский, А.Г. Соколов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Русский язык, 1993. – 391с. – ISBN 5-200-00639-2
155886
  Милованов Э.Л. Англо-русский словарь по охране окружающей среды / Э.Л. Милованов, Е.А. Вейцман; Под ред. Реймерса Н.Ф. – Москва : Русский язык, 1980. – 368 с.
155887
  Глядков С.В. Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам = English-russian dictionary of patents and trademarks : Около 11 000 терминов и сокращений / С.В. Глядков. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Руссо, 2003. – 232с. – ISBN 5-88721-194-6


  Словарь содержит термины отражающие современное состояние языка в областях, связанных с интеллектуальной собственностью в целом и особенно в наиболее существенных ее разделах, имеющих дело с патентами и товарными знаками
155888
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности. – М, 1963. – 570с.
155889
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1988. – 667с.
155890
   Англо-русский словарь по прикладной геофизике. – Москва, 1982. – 489с.
155891
  Эйдельман Л.Я. Англо-русский словарь по проводной связи = English-Russian Wire Communication Dictionary / Л.Я. Эйдельман. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1951. – 712 с.
155892
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике / А.Б. Борковский. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 335с.
155893
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) / А.Б. Борковский. – М, 1987. – 335с.
155894
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) / А.Б. Борковский. – Москва : Московская международная школа переводчиков, 1992. – 335 с.
155895
  Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии = English - Russian dictionary of psychology : около 20 000 терминов / Е.В. Никошкова. – Москва : Руссо, 2006. – 352с. – ISBN 5-88721-306-X
155896
  Лисовский Ф.В. Англо-русский словарь по радиоэлектронике : ок. 60000 терминов / Ф.В. Лисовский, И.К. Калугин. – Москва : Русский язык, 1984. – 718 с.
155897
  Лисовский Ф.В. Англо-русский словарь по радиоэлектронике : ок. 63000 терминов / Ф.В. Лисовский, И.К. Калугин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 750 с.
155898
   Англо-русский словарь по радиоэлектронике и связи. – Москва : Атомиздат, 1959. – 548 с.
155899
  Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу = English-russian dictionary of advertising and marketing : Около 40000 терминов / В.Б. Бобров; Отв.за вып. Г. В. Захарова; Ведущ. ред. И.И.Мошенцева, Т.Ф.Гвоздева; Ред.Т.В.Кулакова. – 3-е изд. с Указателем русских терминов. – Москва : РУССО, 1999. – 752с. – ISBN 5-88721-120-2
155900
  Богачева Э.А. Англо-русский словарь по реофизике / Э.А. Богачева. – Минск : ИТМ АН БССР, 1970. – 93 с.
155901
  Соловьев В.И. Англо-русский словарь по связи / В.И. Соловьев, Т.Ю. Шитова. – Москва : Воениздат, 1986. – 800 с.
155902
   Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике : ок.20000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 448 с.
155903
  Белкина С.С. Англо-русский словарь по судостроению и судовому машиностроению / составитель С.С. Белкина. – Ленинград : Госиздат судостроит. пром., 1958. – 579 с.
155904
  Янкельсон И.С. Англо-русский словарь по телевидению / И.С. Янкельсон, В.А. Хлебородов, Герман-Прозорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1985. – 320 с.
155905
  Александров А.В. Англо-русский словарь по телекоммуникациям = English-russian dictionary of telecommunications : Около 34 000 терминов / А.В. Александров. – Москва : Руссо, 2004. – 496с. – ISBN 5-88721-248-9
155906
   Англо-русский словарь по технологии машиностроения и металлообработке. – М., 1990. – 959 с.
155907
  Обручева Н.В. Англо-русский словарь по физиологии высших растений / Н.В. Обручева. – Москва : Наука, 1979. – 215с.
155908
   Англо-русский словарь по химии и технологии полимеров. – Москва, 1977. – 536с.
155909
   Англо-русский словарь по химии и технологии силикатов. – М., 1986. – 292 с.
155910
   Англо-русский словарь по химии и химической технологии : Около 65 000 терминов. – Москва : Руссо, 2004. – 584с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – ISBN 5-88721-235-7


  Словарь содержит термины по органической, неорганической, физической, аналитической химии, нефтехимии, по основным процессам и аппаратам химической технологии
155911
  Розенберг М.Б. Англо-русский словарь по холодильной технике / М.Б. Розенберг. – Москва, 1966. – 437 с.
155912
   Англо-русский словарь по целлюлозно-бумажному производству. – М., 1958. – 263 с.
155913
  Хайкин Я.Б. Англо-русский словарь по цементу и бетону = English-Russian dictionary on cement and concrete / Я.Б. Хайкин; Под ред. Скрамтаева Б.Г. – Москва : госиздат лит-ры по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. – 283с.
155914
   Англо-русский словарь по экономике и финансам = English-Russian Dictionary of economics and finance : около 75 000 слов и выражений. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1993. – 590 с. – Парал. титул. лист на англ. языке. – (Библиотека "Экономической школы" : серия справочная ; Вып. 1). – ISBN 5-900428-05-2
155915
   Англо-русский словарь по ядерной физике и технике = English-Russian geological dictionary / Д.И. Воскобойник, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов, М.Г. Циммерман, А.И. Черный; Д.И. Воскобойник, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов, М.Г. Циммерман, А.И. Черный; под ред. Э.В. Шпольского ; сост. Т.А. Софиано ; АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва : ВИНИТИ, 1955. – 286 с.
155916
  Петренко О.К. Англо-русский словарь по ядерным взрывам : ок. 7000 слов и словосочетаний / О.К. Петренко. – Москва : Военное издательство, 1977. – 304 с.
155917
  Друкер Е.З. Англо-русский словарь пользователя ІВМ РС : 8700 слов и выражений / Е.З. Друкер, П.З. Друкер, В.В. Собоцинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Радиск, 1993. – 141с. – ISBN 5864630039
155918
   Англо-русский словарь рекламных терминов. – Изд. 2-е стереотип. – М, 1994. – 286с.
155919
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – Москва : ГИС, 1962. – 772 с.
155920
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 772 с.
155921
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 772 с.
155922
   Англо-русский словарь с иллюстрациями. – Москва, 1965. – 592 с.
155923
   Англо-русский словарь сокращений по связи и радиоэлектронике : около 30000 сокращений / Ф.С. Воройский, В.И. Соловьев, Н.Н. Новичков, В.И. Замараев, Т.Ю. и др. Шитова; Ф.С.Воройский, В.И.Соловьев, Н.Н.Новичков. – Москва : Воениздат, 1989. – 680 с.
155924
   Англо-русский словарь спортивных терминов. – М.-Л., 1949. – 64с.
155925
   Англо-русский словарь: 20000 слов. – Изд. 25-е, стереотип. – Москва : Рус. яз., 1976. – 640 с.
155926
   Англо-русский словарь: 20000 слов. – Изд. 26-е, стереотип. – Москва : Рус. яз., 1977. – 640 с.
155927
   Англо-русский тематический словарь. – М, 1995. – 509с.
155928
   Англо-русский терминологический словарь для студентов биологического факультета. – Киев : Киевский университет, 1979. – 28 с.
155929
   Англо-русский технический словарь. – Москва-Ленинград, 1934. – 1215с.
155930
   Англо-русский технологический словарь. – М., 1966. – 437 с.
155931
  Мартынов В.В. Англо-русский толговый словарь экономических терминов = English-Russian glossary of terms on external economic activity / В.В. Мартынов. – М, 1992. – 174с.
155932
   Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – Рига, 1977. – 504 с.
155933
  Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности : Науково-методичний та навчальний посібник / И.И. Дахно. – Київ : Вира-Р, 1997. – 384c. – ISBN 966-95172-0-6
155934
  Шевалдышев А.Н. Англо-русский учебный разговорник для иностранцев = Elementary Russian in patterns / Проф. Шевалдышев А.Н., Суворов С.П. – Москва : Советская Энциклопедия, 1964. – 656 с.
155935
  Фоломкина С.К. Англо-русский учебный словарь / С.К. Фоломкина, Г.М. Уайзер. – Москва, 1975
155936
  Фоломкина Англо-русский учебный словарь = The learner"s english-russian dictionary / Фоломкина, Г.М. Уайзер. – Москва : Русский язык, 1981. – 471 с.
155937
  Уилсон Е.А. Англо-русский учебный словарь / Е.А. Уилсон. – Москва, 1982. – 720с.
155938
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 2-е, стер. – М., 1984. – 716с.
155939
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 3-е, стер. – Москва, 1985. – 716с.
155940
   Англо-русский учебный словарь по автоматической обработке информации на ЭВМ. – Киев, 1985. – 176 с.
155941
   Англо-русский физический словарь : около 60 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 848 с.
155942
   Англо-русский физический словарь : около 60 000 терминов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 848 с.
155943
   Англо-русский физический словарь : около 60 000 терминов. – Москва : Русский язык, 1978. – 848 с.
155944
   Англо-русский химико-технологический словарь. – М., 1953. – 707 с.
155945
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд.3-е стереотип. – Москва : Физматгиз, 1960. – 706 с.
155946
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд.4-е, перераб. и доп. – С., 1964. – 736 с.
155947
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд. 5-е, стереотип. – М., 1966. – 736 с.
155948
   Англо-русский химико-технологический словарь : 30 000 терминов. – Изд.6-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 736с.
155949
   Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 35500 терминов / Г.Н. Акжигитов, И.И. Мазур, Г.Я. Маттис, Р.Г. Акжигитов; под общ. руководством Г. Н. Акжигитова. – Москва : Русский язык, 2000. – 608с. – ISBN 5-200-02681-4
155950
  Морозенко В.В. Англо-русский экономико-статистический словарь / В.В. Морозенко. – М., 1974. – 221с.
155951
   Англо-русский экономический словарь. – М, 1976. – 334с.
155952
   Англо-русский экономический словарь. – М, 1977. – 727с.
155953
   Англо-русский экономический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1981. – 792с.
155954
   Англо-русский юридический словарь. – М, 1993. – 240с.
155955
  Воскобойник Д Англо-русский ядерный словарь / Д Воскобойник, , М.Г. Циммерман. – Москва : Физматгиз, 1960. – 400 с.
155956
  Милорадович Ж.М. Англо-русский, русско-английский словарь : Слова и их грамматические формы / Ж.М. Милорадович; Под ред. С. Танасиевич. – 6-е изд. – Москва : Вече, 2000. – 716с. – (Грамматические словари). – ISBN 5-7141-0212-6
155957
   Англо-русский/Русско-английский словарь = English-russian dictionary : 40000 слов с указанием произношения и интернациональной фонетической транскрипции. – Кишинев : Гана. Логос, 1994. – 640с. – ISBN 5-85886-056-7
155958
   Англо-русско-латышский учебный терминологический словарь по микроэлектронике. – Рига, 1986. – 171 с.
155959
  Руир Англо-русское соперничество в Азии в ХІХ веке / Руир. – Москва, 1924. – 180 с.
155960
  Литвинов В С. Англомания в России как социокультурное явление. : Автореф... Канд.культуролог.наук: 24.00.02 / Литвинов С.В,; Моск.гос.ун-т. – М, 1998. – 27л.
155961
  Редька І.А. Англомовна віршована пастораль у ракурсі категорії емотивності: лінгвопоетична перспектива // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – C. 196-208. – ISSN 2413-5593
155962
  Василенко Д.В. Англомовна загальновживана лексика та військова термінологія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 177-181. – ISSN 1729-360Х
155963
  Куковська В.І. Англомовна захисна промова адвоката крізь призму теорії мовленнєвих актів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 10-15. – ISSN 2307-4558
155964
  Махачашвілі Р.К. Англомовна інноваційна лінгвосфера буття як об"єкт філософської лінгвістики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 511-515. – Бібліогр.: Літ.: с. 515; 8 п. – ISSN 1729-360Х
155965
  Бородіна О. Англомовна історіографія про становлення дипломатичної служби Російської імперії в Японії // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 97-98. – ISBN 978-966-623-745-6
155966
  Кириченко О. Англомовна історіографія про становлення російської дипломатичної служби в Японії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 266-272. – ISSN 2077-7280
155967
  Дивнич Г.А. Англомовна компетентність державних службовців України: критерії, принципи та шляхи оцінювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-26. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню оцінювання англомовної компетентності державних службовців України. Метою нашого дослідження було окреслити теоретичні основи проведення оцінювання англомовної компетентності серед державних службовців України, а також ...
155968
  Линник Н. Англомовна лексика в сучасному українському політичному дискурсі: її оцінне значення // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 (29). – С.123-128
155969
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана - здобутки і сучасний стан // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 131-140. – ISSN 0868-4790
155970
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана (1868-2014): стислий огляд


  Статтю присвячено історії англомовної поетичної шевченкіани. Ця історія тісно пов"язана з історією еміграції українців до Канади та США, що розпочалася 1891 р. У статті розглянуто діяльність Агапія Гончаренка (справ. ім"я Андрій Гумницький), який у ...
155971
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана 2013 та 2014 років // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 114-128. – ISBN 978-966-920-092-1
155972
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана 2013 та 2014 років // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 114-128. – ISBN 978-966-920-140-9
155973
  Миронець О. Англомовна правова освіта в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 406-408
155974
  Бабенко Т.В. Англомовна преса як засіб формування граматичної компетентності у студентів-магістрів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 20-25


  У статті розглядається проблема формування граматичної компетентності з англійської мови як другої іноземної у межах вивчення навчальної дисципліни «Комунікативні стратегії» засобами англомовної публіцистичної літератури. Стаття містить приклади ...
155975
  Піхтовнікова Л.С. Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л.С. Піхтовнікова, О.М. Гончарук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145-167. – ISBN 978-966-285-335-3


  В пр. №1715086 напис: У наукову бібліотеку Київського національного університету імені Тараса Шевченка вересень 2017 р. Підпис. Л.С. Піхтовнікова
155976
  Чорній Р. Англомовна рецепція творчості С. Моема (деякі спостереження) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 27-33. – ISBN 966-7773-70-1
155977
  Лазуренко О.О. Англомовне викладання у національній вищій школі: специфіка, проблеми, перспективи // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 100-106


  Питання модернізації викладання дисциплін іноземним громадянам в контексті реформування національної вищої школи.
155978
  Синекоп О. Англомовне навчання майбутніх ІТ-фахівців лінгвостилістичним особливостям тексту політики інформаційної безпеки // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 99-106. – ISSN 2078-1687
155979
  Бистров Я.В. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики : монографія / Я.В. Бистров ; [наук. ред. З.О. Гетьман]. – Київ ; Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-306. – ISBN 978-966-2343-19-9
155980
  Максимчук Н.М. Англомовний брифінг як діалогічна взаємодія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 265-276
155981
  Максимчук Н.М. Англомовний брифінг як тип дискурсу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 496-499
155982
  Біскуб І.П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини й комп"ютера : монографія / І.П. Біскуб ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2009. – 387, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-387. – ISBN 978-966-600-473-7
155983
  Романчук С. Англомовний інституційний дискурс скарги в термінах теорії мовленнєвих актів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 81-89. – ISBN 966-7773-70-1
155984
  Крутенко І.М. Англомовний комп"ютерний сленг: формування і функціонування // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 216-218. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
155985
  Короткова Л. Англомовний парадокс як художній прийом приховування/розкриття істини // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 204-209. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
155986
  Калужська Л.О. Англомовний переклад номінацій суб"єктів української політичної діяльності // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 170-173
155987
  Аветісова Д.С. Англомовний рекламний дискурс у сучасному інформативному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 124-130. – Бібліогр.: Літ.: с. 130; 12 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
155988
  Кривешко Т. Англомовний студент: організація роботи Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова / Т. Кривешко, М. Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 9-10. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід роботи Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова з англомовними іноземними студентами, який сприяє взаєморозумінню та налагодженню співпраці між бібліотекою та студентами, окреслено ...
155989
  Гаруст О. Англомовні вирази на етикетках японських товарів як характерний прояв японської лінгвокультурної специфіки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 19-23
155990
  Василенко Д. Англомовні військові фразеологічні інновації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 58-63. – Бібліогр.: С. 63.
155991
  Швець Д.В. Англомовні елементи в зовнішній рекламі міста Черкаси // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 239-241. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
155992
  Мариненко І. Англомовні запозичення з формантом -інг/-инг у сучасній українській мові: тематичне багатство та проблеми засвоєння // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 43-57. – ISSN 2522-1442
155993
  Капітанова М. Англомовні запозичення як складник української реклами // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 80-88
155994
  Черненко В.О. Англомовні інтернет-неологізми: семантика та походження // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 226-228
155995
  Кобилецька В. Англомовні контекстуальні відповідники української частки аж (спроба зіставного аналізу на матеріалі Шевченкових поезій та їх перекладів англійською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 148-154. – ISSN 2078-340X
155996
  Антонюк Н.М. Англомовні країни та Україна. Любов та шлюб (сім"я). Освіта. Мистецтво : теми для розвитку мовлення та підгот. до текстів міжнар. іспитів / Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 269, [3] с. – Обкл. анг. - Текст англ. та укр. - На корінці зазнач. назва серії. – (English through word contacts ; English speaking countries and Ukraine). – ISBN 966-7890-86-4


  Рідній бібліотеці національного університету Тараса Шевченка від автора доц. Антонюк Н.М. Підпис 13.04.2005 р.
155997
  Шукало І.М. Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх переклад українською мовою // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 129-133
155998
  Сандига Л.О. Англомовні неологізми у сучасному економічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 458-465


  У статті досліджуються неологізми, утворені в межах англійської економічної термінології. Проаналізовано економічні чинники, в умовах яких сформувалися неологізми. Серед них найголовнішим є світова економічна криза. Встановлено, що найпродуктивнішими ...
155999
  Ніколенко О. Англомовні прізвиська як результат вторинної номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 215-219
156000
  Предій Ю.Д. Англомовні тексти газетних оголошень в сучасних електронних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 141-145


  Електронні версії газети чи журнали в Інтернеті, на думку деякихдослідників, істотно не змініються, проте набувають нових комунікативних можливостей та якостей Інтернет-видань.
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,