Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1555001
  Серова О.В. "Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование" // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 40-42. – ISSN 0869-608Х


  Всероссийская научно-практическая конференция "Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование" прошла 26-29 марта 2013 г. в Российской национальной библиотеке. Организаторами профессиональной встречи ...
1555002
  Жодані І.М. "Фонетичні" картини Альберто Зігеле як синтез літератури та образотворчого мистецтва // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 200-207
1555003
  Кучеренко Юлія "Фонтан": солодкий символ Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1555004
  Корольов Г. "Фордгемський одинак" на шляху до визнання: польські історики про творчість Оскара Галецького // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 30-46. – ISSN 2415-8003
1555005
  Бостан С.К. "Форма державного правління" та "форма державного управління": співвідношення понять // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 231-238
1555006
  Прохасько Тарас "Форма для мене не надто суттєва..." : розмова з Тарасом Прохаськом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 129-130. – ISSN 0130-5212
1555007
  Ковальський В. "Форма Штайнмайєра": юридичний бік проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 3. – ISSN 1992-9277
1555008
  Тузлуков О.Г. Фонд накопления и его использование в колхозном производстве : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Тузлуков О.Г.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 24л.
1555009
  Самохіна Н.Ф. Фонд наукової бібліотеки: моделі обігу документів, засоби рівневої організації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Самохіна Н.Ф.; НАНУ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1555010
  Случинская И.П. Фонд непроизводственного накопления и повышение эффективности ег использования на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Случинская И.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 17л.
1555011
  Случинская Ирина Петровна Фонд непроизводственного накопления и повышение эффективности его использования на современном этапе : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Случинская Ирина Петровна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1986. – 218л. – Бібліогр.:л.179-204
1555012
  Случинская И.П. Фонд непроизводственного накопления и повышение эффективности его использования на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Случинская И.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 17л.
1555013
  Кучерова Н.М. Фонд нотных изданий Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко. История и современность // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 7. – С. 130-138


  Описується музичне життя Харкова кінця XIX - початку XX ст., умови відкритття музичного відділу, його особливості.
1555014
  Скрицька Л.О. Фонд О.К. Богомазова в ЦДАМЛМ України // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1997. – № 1/6. – С. 73-84
1555015
  Біденко Д.С. Фонд оплати праці в колгоспах / Д.С. Біденко. – К, 1975. – 135с.
1555016
  Чернявский Ф.И. Фонд оплаты по труду / Ф.И. Чернявский. – Минск, 1988. – 147с.
1555017
  Рожко В.Є. Фонд особового походження лідера дисидентського руху 1960-х років на Волині Д.П. Іващенка у Державному архіві Волинської області (нове надходження) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 220-231. – ISSN 0320-9466
1555018
  Балишев М.А. Фонд особового походження О. М. Бекетова у Центральному державному науково-технічному архіві України (до 155-річчя від дня народження зодчого) / М.А. Балишев, Г.С. Голубкіна // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 130-139. – ISSN 0320-9466
1555019
   Фонд отечественных и зарубежных описаний изобретений патентного отдела ЦНТБ ХЦТИ. – Х, 1968. – 16с.
1555020
  Минин М.Г. Фонд оценочных средств в структуре образовательных программ / М.Г. Минин, Е.А. Муратова, Н.С. Михайлова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 112-118. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены способы и механизмы проектирования фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями к основным образовательным программам высшего профессионального образования. Выявлены условия ...
1555021
  Шумілова А. Фонд плакатів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського - невичерпне джерело унікальної інформації з історії України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 10-12. – ISSN 2076-9326


  Рец. на: Український друкований плакат 1950—1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер-надського : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук Украї-ни, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Тетяна Галькевич, Олена Донець ; авт. ...
1555022
   Фонд подготовленных структур и его изменение по основным нефтегазоперспективным районам. – Москва, 1976. – 47с.
1555023
  Андрощук Г. Фонд польської науки: механізм фінансування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 63-64
1555024
  Цемко Н.Д. Фонд потребительской кооперации СССР (источн. образов., методы использов. и учета) : Автореф... канд. экон.наук: / Цемко Н. Д.; МГУ. – Москва, 1953. – 15 с.
1555025
  Байдалинов А.Т. Фонд потребления и его использование в период развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 080001 / Байдалинов А.Т.; АН КазССР Ученый совет по экон. наукам. Отд-ние общест. наук. – Алма Ата, 1974. – 27л.
1555026
  Кураев Г.П. Фонд потребления и его роль в процессе расширенного воспроизводства. (На примере кооперативно-колхозной формы производства) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кураев Г.П.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ научного управления социалистичесой экономикой. – М., 1971. – 20л.
1555027
  Григорьев Валерий Дмитриевич Фонд потребления колхозов (по матер. Украинской ССР) : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Григорьев Валерий Дмитриевич; МВССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 200л. – Бібліогр.:л.І-Х
1555028
  Суржик Л. Фонд потрійного призначення. На довгоочікувану реформу науки - запуск Національного фонду досліджень - ледве нашкребли 260 млн гривень, а на Фонд президента знайшовся мільярд / Л. Суржик, О. Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 1, 12


  "Фонд президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді (далі - Фонд президента), як той Тунгуський метеорит, неочікувано й стрімко увірвався в нашу скромну наукову сферу. Пропозицію про мільярд для президентського фонду у проект ...
1555029
  Польовик С.М. Фонд Президентів України: істоико-правові засади становлення та розвитку // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 179-185
1555030
  Торосян Т.Ш. Фонд производственного накопления и пути его эффективного использования в условиях развитого социализма / Т.Ш. Торосян. – Ереван, 1985. – 221с.
1555031
   Фонд професора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В.А. Роменця. Архів : Каталог. – Київ : Либідь, 2001. – 128с.
1555032
   Фонд професора Київського національного університету ім.Т. Шевченка В.А. Роменця : Бібліотека:Каталог. – Київ : Либідь, 2001. – 220 с.
1555033
  Васильева Э.Ф. Фонд развития производства / Э.Ф. Васильева. – Москва, 1970. – 142с.
1555034
   Фонд развития производства. – Л, 1974. – 102с.
1555035
  Чумаченко Б.Н. Фонд развития производства в системе социалистического расширенного воспроизводства (на примере Казахской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Чумаченко Б.Н.; Казахск. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 25л.
1555036
  Максимович Е.И. Фонд развития производства и его роль в воспроизводстве основных производственных фондов : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Максимович Е. И.; БГУ. – Минск, 1975. – 16л.
1555037
  Старостина В.М. Фонд развития производства и его роль в повышении экономической эффективности работы предприятия. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Старостина В.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 31л.
1555038
  Волотоський С.Л. Фонд развития производства и его роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: / Волотоський С. Л.; КГУ, Каф-ра полит. эконом. гуманит. фак-тов. – К., 1969. – 236л. – Бібліогр.:л.I-XI
1555039
  Матронина А.Г. Фонд развития производства и его роль в социалистическом расширенном производстве : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Матронина А.Г.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский ин-т народного хозяйства. – М., 1974. – 21л.
1555040
  Мухамедова И.А. Фонд развития производства и его роль в экономическом стимулировании научно-технического прогресса. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухамедова И.А.; АН УзССР.Ин-т экономики. – Ташкент, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1555041
  Ротштейн Л.А. Фонд развития: функции, образование, использование / Л.А. Ротштейн. – Москва : Экономика, 1989. – 92 с.
1555042
  Луніна І.О. Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів / І.О. Луніна, О.О. Булана // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 47-61 : табл., рис. – Бібліогр..: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1555043
  Файфер Н. Фонд рідкісних та цінних видань іноземними мовами Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського: стан і перспективи розвитку / Н. Файфер, О. Дроншкевич, І. Білоцерківець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 17-21. – ISSN 1029-7200


  У статті охарактеризовано рідкісні та цінні видання (РЦВ) іноземними мовами, що зберігаються у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського. Автори розкривають особливості формування даного фонду, визначають обсяг ...
1555044
  Кононенко С.І. Фонд роду Симиренків Держархіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 1/3 (243). – C. 50-54
1555045
  Загорулькин В.А. Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства / В.А. Загорулькин, В.И. Колесников. – М., 1983. – 112с.
1555046
  Загорулькин В.А. Фонд социально-культурных мероприятий и жилщного строительства / В.А. Загорулькин, В.И. Колесников. – М., 1983. – 112с.
1555047
  Грищинский А.А. Фонд социального страхования , его сущность и роль в социалистическом обществе : Дис... канд. экономнаук: / Грищинский А.А.; КГУ. – К., 1967. – 227л. – Бібліогр.:л.190-207
1555048
  Грищанский А.А. Фонд социального страхования, его сущность и роль в социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Грищанский А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
1555049
  Голод Н.А. Фонд Тараса Шеченка у Бережанському краєзнавчому музеї / Н.А. Голод, Н.А. Бойко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 153-156. – ISSN 1810-2131
1555050
  Загорняк Н.Б. Фонд фінансування будівництва як об"єкт цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Загорняк Наталія Борисівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1555051
   Фонд цивільних досліджень презентує нові програми / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 2


  Науковці нашого університету зустрілися з представниками Фонду цивільних досліджень та розвитку США, який виділив за час свого існування нашим науковцям 27 грантів за різними програмами підтримки. Менеджер програми Л. Тараненко розповіла про ...
1555052
  Козарезенко Л.В. Фонд цільового капіталу як альтернатива бюджетного фінансування розвитку людського потенціалу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 218-225. – ISSN 2306-546X


  Предметом роботи є економічні відносини, що виникають у процесі формування та функціонування фондів цільового капіталу. Проведено аналіз фінансування ВНЗ за допомогою ендаументу на прикладі університетів світу та України.
1555053
  Павлова О.Ф. Фонд Ю. Івакіна в ЦДАМЛМ України як джерело для вивчення документальної спадщини Д. Бурлюка // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 108-114. – ISBN 966-96726-3-6
1555054
  Коломієць Н.А. Фонди архівів м. Києва як джерело написання наукової біографії П.П. Смирнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  На основі нововиявлених архівних документів визначено головні етапи життя та наукової діяльності професора Київського університету.
1555055
  Кравченко М.В. Фонди Архіву давніх актів міста Львова від 1939 року і до сьогодні: місця зберігання та засади організації // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 57-68. – ISSN 0320-9466
1555056
  Кобижча Н.І. Фонди бібліотек України в умовах інтелектуальної свободи та свободи доступу до інформації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 109-116. – ISSN 2076-1554
1555057
   Фонди відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР : збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1982. – 156 с.
1555058
  Каракулова І. Фонди гарантування виплат за договорами страхування життя: зарубіжний досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено досвід окремих зарубіжних країн, в сфері гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Визначено підходи щодо побудови системи ефективного захисту власників полісів страхування життя в Україні. В статье проведено ...
1555059
  Комарніцький О.Б. Фонди державних архівів областей як джерела до вивчення історії студентства педагогічних навчальних закладів УСРР (20–30-ті роки ХХ ст.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 59-73. – ISSN 0320-9466
1555060
  Поліщук Ю.М. Фонди Державного архіву Житомирської області як джерело вивчення національної політики Росії на Волині в кінці ХVІІІ - початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 130-133. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано документи фондів Державного архів Житомирської області, які висвітлюють діяльність центральних і місцевих органів влади щодо етнічних спільнот Волині від приєднання краю до Російської імперії і до початку Першої світової війни. There ...
1555061
  Толуб"як В. Фонди добробуту для мігрантів у зарубіжних країнах: досвід для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 43-50. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1555062
  Шара Катажина Фонди Євросоюзу в інвестиційній політиці територіального самоврядування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 120-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Описано механізми прийняття рішення щодо розвитку територіальних самоврядних одиниць Польщі - гміни, повіту і воєводства - та його фінансування з різних вітчизняних і міжнародних джерел, зокрема фондів Євросоюзу.
1555063
  Микитенко І.А. Фонди нагромадження і споживання в колгоспах / І.А. Микитенко. – Київ, 1979. – 48 с.
1555064
   Фонди наукової бібліотеки. – Харків, 1993. – 80 с.
1555065
  Онопко М.О. Фонди національного багатства як актори в міжнародних економічних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 178-179
1555066
  Вилегжаніна Т. Фонди публічних бібліотек як частина інформаційного простору країни // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 4-6


  За даними ЕСМаР на 01.01.2018 р. в Україні діяли майже 16 тис. пудлічних бібліотек (без урахування державних бібліотек сфери впливу Міністерства культури України), з яких 12 981 - у сільській місцевості. Сукупний бібліотечний форнд публічних бібліотек ...
1555067
  Вилегжаніна Фонди публічних бібліотек як частина інформаційного простору країни / Вилегжаніна, // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 4—6


  Автор аналізує проблеми комплектування та збереження документних фондів публічних бібліотек, а також запрошує фахівців до обговорення пропозиції НБУ імені Ярослава Мудрого щодо створення розподіленого фонду електронних ресурсів між регіонами, ...
1555068
  Павленко С. Фонди російських письменників Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-36. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається джерельне значення документів російських письменників, представлених в Центральному державному архіві-музеї літератури та мистецтва України. In the article analyzes historical documents of the Russian"s writers in the Central ...
1555069
  Осталецька О. Фонди сектору картографічних видань як важливий складник цифрових інформаційних ресурсів НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 210-217. – ISSN 2224-9516
1555070
  Козюк В.В. Фонди суверенного багатства в системі глобальних фінансових дисбалансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 81-93. – Бібліогр.: с. 82-87


  Проаналізовано походження фондів суверенного багатства. Головну увагу приділено дослідженню їх діяльності в системі глобальних фінансових дисбалансів.
1555071
  Сніжко О.В. Фонди суверенного багатства в управлінні державними активами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 20-28
1555072
  Пшик Б. Фонди суверенного багатства: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи діяльності в Україні : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-40. – Бібліогр.: 7 назв
1555073
  Онопко М. Фонди суверенного багатства: теоретичні аспекти дослідження / М. Онопко, О. Рогач // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 37-42. – ISSN 2078-5860
1555074
  Дрозд Н. Фонди суверенного добробуту як особливі міжнародні інвестори в умовах глобального фінансового спаду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-10. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто природу, функціональну спрямованість та характеристики фондів суверенного добробуту. Визначено можливість і необхідність співпраці України з такими системними інвесторами. Рассмотрены природа, функциональная направленность и характеристики ...
1555075
  Зінченко П. Фонди ЦДІАК України про діяльність царських жандармів за кордоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-27. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються інформаційні можливості фондів ЦДІАК України щодо висвітлення діяльності жандармів за кордоном. В статье проанализирован информационный потенциал фондов Центрального Государственного Архива Украины в г. Киеве в отношении ...
1555076
  Алєксєєнко А.О. Фонди Центрального державного науково-технічного архіву України з науково-дослідною документацією: особливості формування та інформаційна наповненість // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 59-61. – ISBN 978-966-02-7337-5
1555077
  Гончарова Є. Фонди, донори, програми. Чим займаються на Донбасі міжнародні організації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 48 (628), 29.11 - 5.12.2019. – С. 18-21. – ISSN 1966-1561
1555078
  Островерх П. Фондова біржа в системі інститутів міжнародного ринку цінних паперів / П. Островерх, Р. Гнатюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 71-74. – ISSN 2078-5860
1555079
  Булда О. Фондова біржа як особливий суб"єкт господарювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 158-160
1555080
  Косова Т.Д. Фондова електронна торгівля цінними паперами: вплив на розвиток фінансового ринку України / Т.Д. Косова, О.В. Ярошевська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 7-10. – ISSN 2306-6806
1555081
  Шевченко С.М. Фондова колекція Музею лісових звірів і птахів ім. професора О.О.Салганського (Київ) / С.М. Шевченко, В.М. Тищенко, І.В. Давиденко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 111-118 : рис., табл. – Бібліогр.: с.117-118. – ISSN 2219-7516
1555082
  Чуркин А. Фондовая биржа в системе гражданских правоотношений // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.47-51
1555083
  Павлов С.В. Фондовая биржа и её роль в экономике современного капитализма / С.В. Павлов. – М, 1989. – 126с.
1555084
  Савін А. Фондове відродження // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 26-27
1555085
  Кологойда О.В. Фондове право України : підручник / О.В. Кологойда ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 647, [1] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 645-647. – Бібліогр.: с. 641-644 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7844-13-5
1555086
  Столяров Ю.Н. Фондоведческая терминология // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 72-78. – ISSN 0130-9765
1555087
  Безвух С.В. Фондовий біржовий ринок України: стан, тенденції, проблеми і заходи щодо їх вирішення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 69-74. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1555088
  Гедзюк О.В. Фондовий контроль як вид фінансового контролю // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 439-444. – ISSN 1563-3349


  Досліджено контроль як вид фінансового контролю.
1555089
  Мозговий О.М. Фондовий ринок : Навчальний посібник / О.М. Мозговий; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 316с. – ISBN 966-574-142-Х
1555090
  Мозговий О.М. Фондовий ринок : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.М. Мозговий; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 96с. – ISBN 966-574-235-3
1555091
   Фондовий ринок : підручник / [О.М. Мозговий та ін.] ; за ред. О.М. Мозгового ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 543, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. словник.: с. 532-543. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-625-5
1555092
   Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.Д. Базилевича. – Київ : Знання. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 9978-617-07-0249-4
Кн. 1 : [В.Д. Базилевич , Н.І. Гражевська, А.І. Ігнатюк та ін.]. – 2015. – 621, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. 2001 р. - Предм. покажч.: с. 615-621. – Бібліогр. в кінці розд.
1555093
   Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 9978-617-07-0250-0
Кн. 2 : / [В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.І. Ігнатюк та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.Д. Базилевича. – 2016. – 686, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. 2004 р. - Рогорнутий тит. арк. - Предм. покажч.: с. 682-686. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим.
1555094
   Фондовий ринок : практикум : навч. посібник / [В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.Б. Камінський та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2017. – 718, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0536-5
1555095
  Іванюта О.М. Фондовий ринок в Україні та особливості формування його інфраструктури // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 234-241
1555096
  Краснова І.В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 129-134. – ISSN 2222-0712
1555097
  Баласинович Б. Фондовий ринок і банківська система в інвестиційному процесі України : теорія і практика / Б. Баласинович, Т. Гордіца, Т. Заволічна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 11 назв
1555098
  Гончар М.С. Фондовий ринок і економічний ріст / М.С. Гончар. – Київ : Обереги, 2001. – 826c. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-230-0
1555099
  Абакуменко О.В. Фондовий ринок США: напередодні чергового буму чи колапсу? // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 24-31. – ISSN 2306-6814
1555100
  Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : монографія / С.З. Мошенський ; МОНУ ; Житомирський держ. технол. університет. – Житомир, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-683-195-1
1555101
  Житар М.О. Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах економічного розвитку країн // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 112-117. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1555102
  Клименко В.В. Фондовий ринок у контексті фінансової безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.21-26
1555103
  Нікончук В.В. Фондовий ринок у системі інституціональних інновацій глобалізованого фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 253-258. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто процес інновацій інститутів, який тісно пов"язаний з інтеграційними процесами фінансової глобалізації. Визначено функції ринку цінних паперів в умовах фінансової глобалізації, які виражають особливості руху капіталу і прав власності ...
1555104
   Фондовий ринок України : Навчальний посібник. – Київ : Скарбниця, 1994. – 512с. – ISBN 5-7707-7100-3
1555105
   Фондовий ринок України очікує інновацій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 26-27. – ISSN 1810-3944
1555106
  Ткаченко Д. Фондовий ринок України у першому півріччі 2004 року // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 8. – С. 13-14
1555107
  Огородник В. Фондовий ринок України: аналіз проблем, осбливостей та напрямів розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 31-33. – ISSN 1810-3944
1555108
  Огородник Валерія Фондовий ринок України: аналіз проблем, особливостей та напрямів розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті зроблено огляд і аналіз сучасного стану фондового ринку України. Проаналізовано обсяги та динаміку прямих іноземних інвестицій . Автором була зроблена спроба приведення у відповідність формалізованого ринку цінних паперів до реальних потреб ...
1555109
  Любкіна Олена Вікторівна Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Любкіна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1555110
  Любкіна Олена Вікторівна Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Любкіна Олена Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 203 л. + Додатки: л. 189 - 203. – Бібліогр.: л. 173 - 189
1555111
  Третякова О.В. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах / О.В. Третякова, В.М. Харабара, Р.І. Грешко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 103-107 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1555112
  Соловйова В.В. Фондовий ринок України: стан та перспективи розвитку / В.В. Соловйова, К.В. Соловйова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 309-314. – ISBN 966-8958-05-5
1555113
  Криклій А.С. Фондовий ринок України: становлення, проблеми та етапи розвитку / А.С. Криклій, Р.В. Пікус, О.В. Мельникова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-5.
1555114
  Афанасьєв І.В. Фондовий ринок України: тенденції, суперечності та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 156-158. – ISBN 978-966-188-219-4
1555115
  Космарова Н.А. Фондовий ринок як одна із частин світового фінансового ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 113-115. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1555116
  Корніяка О.В. Фондовий ринок як чинник розвитку великого бізнесу в Україні (90-ті роки XX - початок XXI ст.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 174-186. – ISSN 0320-4421
1555117
  Розинка О. Фондовий ринок: генезис економіко-правових засад : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-82 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1605-2005
1555118
  Мендрул О.Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами : Навч. посібник / О.Г. Мендрул, І.А. Павленко, ; МОУ. КНЕУ. – 2-ге вид-ня, доповн. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2000. – 156с. – ISBN 966-574-048-2
1555119
  Корнійчук О.П. Фондовий ринок: теорія і практика / О.П. Корнійчук ; за ред. Б.М. Данилишина ;НАН України ; Рада по вивченню продук. сил України. – Київ, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-02-5321-6
1555120
  Кошовий О. Фондовий ринок: що відбувається з експертним забезпеченням? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 24/25). – С. 42-43
1555121
  Назарчук М. Фондові біржі та позабіржові ТІС: схожість і відмінності між ними : Фінанси. Податки. Кредит. / М. Назарчук, Г. Курбацький // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1555122
  Шишков С.Є. Фондові біржі України: випробування кризою / С.Є. Шишков ; [відп. ред.: Н.М. Шелудько] ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 206, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 205-206. – Бібліогр.: с. 186-204. – ISBN 978-966-518-572-7
1555123
  Іщук О.А. Фондові індекси як індикатор глобалізації світового фондового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Фондові індекси є основним джерелом інформації про динаміку фондових ринків. Кореляція дохідності національних цінних паперів та змін міжнародних фондових індексів і змін у світовій економіці постійно зростає. Відродженням швидкої глобалізації світової ...
1555124
  Шуба М.В. Фондові індекси як узагальнюючі індикатори стану фондових ринків країн Європейського Союзу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 2222-0712
1555125
  Полюшко Г. Фондові колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 2-9. – ISSN 0131-2685
1555126
  Давидов О.І. Фондові кризи у ринковій економіці : фінансовий ринок / О.І. Давидов, Я.В. Зінчекно // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 80-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1555127
  Чухно А.А. Фондові ринки країн - членів Європейського Союзу та України / А.А. Чухно, С.Л. Селінков // Фінанси України, 1999. – №2
1555128
  Набок Р. Фондові ринки у країнах - нових членах ЄС: становлення і перспективи // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 29-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1555129
  Дзикович В.Я. Фондовіддача та шляхи її підвищення в колгоспах / В.Я. Дзикович, Ю.Г. Мусіяка. – Київ, 1971. – 142с.
1555130
  Прокопенко М.С. Фондовіддача у промисловості. / М.С. Прокопенко. – К, 1971. – 46с.
1555131
  Зверев А.Ф. Фондовые биржи - рынок ценных бумаг / А.Ф. Зверев. – М., 1992. – 88с.
1555132
  Лисовский В.И. Фондовые биржи капиталистических стран / В.И. Лисовский. – Москва : Финансы, 1978. – 70 с.
1555133
   Фондовые рынки и денежно-кредитные механизмы в условиях глобализации : (совместное заседание Никитского клуба и Национальной фондовой ассоциации) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 148-155. – ISSN 0042-8736
1555134
  Лифман Роберт Фондовый капитализм. / Лифман Роберт. – М.Л., 1930. – 424с.
1555135
  Тьюлз Р.Д. Фондовый рынок = The stock market / Ричард Дж.Тьюлз, Эдвард С. Брэдли, Тэд М. Тьюлз ; [ пер. с англ. А.М. Волкова и А.В. Щедрина ]. – 6-е изд. – Москва : Инфра-М, 1997. – 8 с., 648 с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-86225-530-3
1555136
  Лысенков Ю. Фондовый рынок : Терминологический словарь-справочник / Ю. Лысенков, А. Рымарук, О. Музыченко; Энциклопедия фондового рынка. – Киев : Діалог, 1997. – 260с. – ISBN 966-95253-0-6
1555137
   Фондовый рынок. – Київ
№ 1. – 1997
1555138
   Фондовый рынок. – Київ
№ 2. – 1997
1555139
   Фондовый рынок. – Київ
№ 3. – 1997
1555140
   Фондовый рынок. – Київ
№ 4. – 1997
1555141
   Фондовый рынок. – Київ
№ 5. – 1997
1555142
   Фондовый рынок. – Київ
№ 6. – 1997
1555143
   Фондовый рынок. – Київ
№ 7. – 1997
1555144
   Фондовый рынок. – Київ
№ 8. – 1997
1555145
   Фондовый рынок. – Київ
№ 9. – 1997
1555146
   Фондовый рынок. – Київ
№ 10. – 1997
1555147
   Фондовый рынок. – Київ
№ 11. – 1997
1555148
   Фондовый рынок. – Київ
№ 12. – 1997
1555149
   Фондовый рынок. – Київ
№ 13. – 1997
1555150
   Фондовый рынок. – Київ
№ 14. – 1997
1555151
   Фондовый рынок. – Київ
№ 15. – 1997
1555152
   Фондовый рынок. – Київ
№ 16. – 1997
1555153
   Фондовый рынок. – Київ
№ 17. – 1997
1555154
   Фондовый рынок. – Київ
№ 18. – 1997
1555155
   Фондовый рынок. – Київ
№ 19. – 1997
1555156
   Фондовый рынок. – Київ
№ 20. – 1997
1555157
   Фондовый рынок. – Київ
№ 21. – 1997
1555158
   Фондовый рынок. – Київ
№ 22. – 1997
1555159
   Фондовый рынок. – Київ
№ 23. – 1997
1555160
   Фондовый рынок. – Київ
№ 1. – 1998
1555161
   Фондовый рынок. – Київ
№ 2. – 1998
1555162
   Фондовый рынок. – Київ
№ 3. – 1998
1555163
   Фондовый рынок. – Київ
№ 4. – 1998
1555164
   Фондовый рынок. – Київ
№ 5. – 1998
1555165
   Фондовый рынок. – Київ
№ 6. – 1998
1555166
   Фондовый рынок. – Київ
№ 7. – 1998
1555167
   Фондовый рынок. – Київ
№ 8. – 1998
1555168
   Фондовый рынок. – Київ
№ 9. – 1998
1555169
   Фондовый рынок. – Київ
№ 10. – 1998
1555170
   Фондовый рынок. – Київ
№ 11. – 1998
1555171
   Фондовый рынок. – Київ
№ 12. – 1998
1555172
   Фондовый рынок. – Київ
№ 13. – 1998
1555173
   Фондовый рынок. – Київ
№ 14. – 1998
1555174
   Фондовый рынок. – Київ
№ 15. – 1998
1555175
   Фондовый рынок. – Київ
№ 16. – 1998
1555176
   Фондовый рынок. – Київ
№ 17. – 1998
1555177
   Фондовый рынок. – Київ
№ 18. – 1998
1555178
   Фондовый рынок. – Київ
№ 19. – 1998
1555179
   Фондовый рынок. – Київ
№ 20. – 1998
1555180
   Фондовый рынок. – Київ
№ 21. – 1998
1555181
   Фондовый рынок. – Київ
№ 22. – 1998
1555182
   Фондовый рынок. – Київ
№ 23. – 1998
1555183
   Фондовый рынок. – Київ
№ 24. – 1998
1555184
   Фондовый рынок. – Київ
№ 25. – 1998
1555185
   Фондовый рынок. – Київ
№ 26. – 1998
1555186
   Фондовый рынок. – Київ
№ 27. – 1998
1555187
   Фондовый рынок. – Київ
№ 28. – 1998
1555188
   Фондовый рынок. – Київ
№ 29. – 1998
1555189
   Фондовый рынок. – Київ
№ 30. – 1998
1555190
   Фондовый рынок. – Київ
№ 31. – 1998
1555191
   Фондовый рынок. – Київ
№ 32. – 1998
1555192
   Фондовый рынок. – Київ
№ 33. – 1998
1555193
   Фондовый рынок. – Київ
№ 34. – 1998
1555194
   Фондовый рынок. – Київ
№ 35. – 1998
1555195
   Фондовый рынок. – Київ
№ 36. – 1998
1555196
   Фондовый рынок. – Київ
№ 37. – 1998
1555197
   Фондовый рынок. – Київ
№ 38. – 1998
1555198
   Фондовый рынок. – Київ
№ 39. – 1998
1555199
   Фондовый рынок. – Київ
№ 40. – 1998
1555200
   Фондовый рынок. – Київ
№ 41. – 1998
1555201
   Фондовый рынок. – Київ
№ 42. – 1998
1555202
   Фондовый рынок. – Київ
№ 43. – 1998
1555203
   Фондовый рынок. – Київ
№ 44. – 1998
1555204
   Фондовый рынок. – Київ
№ 45. – 1998
1555205
   Фондовый рынок. – Київ
№ 46. – 1998
1555206
   Фондовый рынок. – Київ
№ 47. – 1998
1555207
   Фондовый рынок. – Київ
№ 48. – 1998
1555208
   Фондовый рынок : Учебное пособие / Н.И. Берзон, Е.А. Буянова, А М. Кожевников, А.В. Чаленко; Под ред. Н.И.Берзона. – 2-е издание. – Москва : Вита-Пресс, 1999. – 400c. – ISBN 5-7755-00098-9
1555209
  Тьюлз Р. Фондовый рынок / Р. Тьюлз, Э. Брэдли, Т. Тьюлз. – 6-е изд. – Москва : Инфра-М, 1999. – 648с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-86225-530-3
1555210
  Тихонов Р.Ю. Фондовый рынок / Р.Ю. Тихонов, Ю.Р. Тихонов. – Минск : Амалфея, 2000. – 224с. – ISBN 985-441-082-Х
1555211
   Фондовый рынок. – Киев
№ 26. – 2001
1555212
   Фондовый рынок. – Киев
№ 27. – 2001
1555213
   Фондовый рынок. – Киев
№ 28. – 2001
1555214
   Фондовый рынок. – Киев
№ 29. – 2001
1555215
   Фондовый рынок. – Киев
№ 30. – 2001
1555216
   Фондовый рынок. – Киев
№ 31. – 2001
1555217
   Фондовый рынок. – Киев
№ 32. – 2001
1555218
   Фондовый рынок. – Киев
№ 33. – 2001
1555219
   Фондовый рынок. – Киев
№ 34. – 2001
1555220
   Фондовый рынок. – Киев
№ 35. – 2001
1555221
   Фондовый рынок. – Киев
№ 36. – 2001
1555222
   Фондовый рынок. – Киев
№ 37. – 2001
1555223
   Фондовый рынок. – Киев
№ 38. – 2001
1555224
   Фондовый рынок. – Киев
№ 39. – 2001
1555225
   Фондовый рынок. – Киев
№ 40. – 2001
1555226
   Фондовый рынок. – Киев
№ 41. – 2001
1555227
   Фондовый рынок. – Киев
№ 42. – 2001
1555228
   Фондовый рынок. – Киев
№ 43. – 2001
1555229
   Фондовый рынок. – Киев
№ 44. – 2001
1555230
   Фондовый рынок. – Киев
№ 45. – 2001
1555231
   Фондовый рынок. – Киев
№ 46. – 2001
1555232
   Фондовый рынок. – Киев
№ 47. – 2001
1555233
   Фондовый рынок. – Киев
№ 48. – 2001
1555234
   Фондовый рынок = An introduction to eguity markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 277 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-89684-015-9
1555235
   Фондовый рынок. – Киев
№ 1. – 2002
1555236
   Фондовый рынок. – Киев
№ 2. – 2002
1555237
   Фондовый рынок. – Киев
№ 3. – 2002
1555238
   Фондовый рынок. – Киев
№ 4. – 2002
1555239
   Фондовый рынок. – Киев
№ 5. – 2002
1555240
   Фондовый рынок. – Киев
№ 6. – 2002
1555241
   Фондовый рынок. – Киев
№ 7. – 2002
1555242
   Фондовый рынок. – Киев
№ 8. – 2002
1555243
   Фондовый рынок. – Киев
№ 9. – 2002
1555244
   Фондовый рынок. – Киев
№ 10. – 2002
1555245
   Фондовый рынок. – Киев
№ 11. – 2002
1555246
   Фондовый рынок. – Киев
№ 12. – 2002
1555247
   Фондовый рынок. – Киев
№ 13. – 2002
1555248
   Фондовый рынок. – Киев
№ 14. – 2002
1555249
   Фондовый рынок. – Киев
№ 15. – 2002
1555250
   Фондовый рынок. – Киев
№ 16. – 2002
1555251
   Фондовый рынок. – Киев
№ 17. – 2002
1555252
   Фондовый рынок. – Киев
№ 18. – 2002
1555253
   Фондовый рынок. – Киев
№ 19. – 2002
1555254
   Фондовый рынок. – Киев
№ 20. – 2002
1555255
   Фондовый рынок. – Киев
№ 21. – 2002
1555256
   Фондовый рынок. – Киев
№ 22. – 2002
1555257
   Фондовый рынок. – Киев
№ 23. – 2002
1555258
   Фондовый рынок. – Киев
№ 24. – 2002
1555259
   Фондовый рынок. – Киев
№ 25. – 2002
1555260
   Фондовый рынок. – Киев
№ 26. – 2002
1555261
   Фондовый рынок. – Киев
№ 27. – 2002
1555262
   Фондовый рынок. – Киев
№ 28. – 2002
1555263
   Фондовый рынок. – Киев
№ 29. – 2002
1555264
   Фондовый рынок. – Киев
№ 30. – 2002
1555265
   Фондовый рынок. – Киев
№ 31. – 2002
1555266
   Фондовый рынок. – Киев
№ 32. – 2002
1555267
   Фондовый рынок. – Киев
№ 33. – 2002
1555268
   Фондовый рынок. – Киев
№ 34. – 2002
1555269
   Фондовый рынок. – Киев
№ 35. – 2002
1555270
   Фондовый рынок. – Киев
№ 36. – 2002
1555271
   Фондовый рынок. – Киев
№ 37. – 2002
1555272
   Фондовый рынок. – Киев
№ 38. – 2002
1555273
   Фондовый рынок. – Киев
№ 39. – 2002
1555274
   Фондовый рынок. – Киев
№ 40. – 2002
1555275
   Фондовый рынок. – Киев
№ 41. – 2002
1555276
   Фондовый рынок. – Киев
№ 42. – 2002
1555277
   Фондовый рынок. – Киев
№ 43. – 2002
1555278
   Фондовый рынок. – Киев
№ 44. – 2002
1555279
   Фондовый рынок. – Киев
№ 45. – 2002
1555280
  Кравченко Ю.Я. Фондовый рынок : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ю.Я. Кравченко; МОНУ. – Киев : Дакор; КНТ, 2008. – 733с. – ISBN 978-966-8379-46-8
1555281
   Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / А.Б. Кондрашихин, В.Г. Рожманов, Т.В. Пепа, В.А. Федорова. – Киев : Центр навчальної літератури, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-364-570-4
1555282
  Тарачев В.А. Фондовый рынок и мобилизация сбережений // Экономические науки : научно-информационный журнал. – Москва, 2000. – № 2. – С.8-14
1555283
  Васильева Е.А. Фондовый рынок как профессиональная субкультура // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.67-81. – ISSN 1029-8053
1555284
  Бергер Я. Фондовый рынок КНР / Я. Бергер, В. Михеев // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – ISSN 0131-2227
1555285
  Бергер Яков Михайлович Фондовый рынок КНР / Бергер Яков Михайлович, Михеев Василий Васильевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 70, 73-74. – ISSN 0131-2227
1555286
  Бергер Яков Михайлович Фондовый рынок КНР / Бергер Яков Михайлович, Михеев Василий Васильевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 70, 73-74. – ISSN 0131-2227
1555287
  Бергер Яков Михайлович Фондовый рынок КНР / Бергер Яков Михайлович, Михеев Василий Васильевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 70, 73-74. – ISSN 0131-2227
1555288
  Вахрушин Вю И. Фондовый рынок КНР и кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 15-21. – ISSN 0321-5075
1555289
  Андрущенко И. Фондовый рынок Украины - правовые препятствия дальнейшего развития // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 38-40. – ISSN 1810-3081
1555290
  Райскя Н. Фондовый рынок ы системе финансирования инвестиций и инноваций / Н. Райскя, Я. Сергиенко, А. Френкель // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 30-35. – ISSN 0131-2227
1555291
  Николаев И. Фондовый рынок: пределы роста и глубина падения / И. Николаев, Т. Марченко // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 3-36. – ISSN 0207-3676
1555292
  Евстигнеева Л.П. Фондоемкость и структура общественного продукта / Л.П. Евстигнеева. – М, 1967. – 135с.
1555293
  Титенко Александр Николаевич Фондоемкость общественного производства / Титенко Александр Николаевич; АН БССР; Ин-тут экономики; под ред П.А. Капитулы. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 216 с.
1555294
   Фондоемкость продукции в промішленности Казахстана. – Алма-Ата, 1981. – 171с.
1555295
  Рахимов Р.К. Фондоемкость продукции в промышленности Средней Азии / Р.К. Рахимов. – Душанбе, 1968. – 356с.
1555296
  Вердиев Ахмед Чобан оглы Фондоемкость продукции и ее влияние на экономическую эффективность производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Вердиев Ахмед Чобан оглы; АН АзССР. – Баку, 1973. – 30л.
1555297
  Черноиванов Г.Е. Фондоемкость продукции и эффективность социалистического производства / Г.Е. Черноиванов. – М., 1980. – 158с.
1555298
  Кваша Я.Б. Фондоемкость производства. / Я.Б. Кваша, К.Б. Лейкина. – М., 1971. – 128с.
1555299
   Фондоемкость промышленной продукции. – К, 1977. – 256с.
1555300
  Медвецкий Александр Александрович Фондоемкость сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения в совхозах. (На примере совхозов Днепропетр. треста овоще-молочных совхозов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Медвецкий Александр Александрович; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1973. – 42л. – Бібліогр.:с.40-42
1555301
  Клемышев П.А. Фондоемкость сельскохозяйственной продукции и резервы ее снижения. / П.А. Клемышев. – М, 1966. – 160с.
1555302
  Янковий О.Г. Фондоозброєність у машинобудуванні України: реальність і оптимальність / О.Г. Янковий, В.О. Янковий // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 16-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
1555303
   Фондоотдача в химической промышленности. – Л, 1983. – 104с.
1555304
  Калачев Юрий Васильевич Фондоотдача и производительность труда в условиях интенсификации общественного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Калачев Юрий Васильевич; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 30л.
1555305
  Панченко В.Н. Фондоотдача и пути ее повышения в нефтедобывающей промышленности Украинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Панченко В.Н.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1970. – 29л.
1555306
  Реджепова Огульмарал Сахатовна Фондоотдача и эффективность общественного производства. (По материалам пром-сти ТуркмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Реджепова Огульмарал Сахатовна; АН АзССР. Совет секции экон. наук Объединен. учен. совета Отд-ния общ. наук. – Баку, 1974. – 19л.
1555307
   Фонды библиотек-депозитариев СССР. – М, 1985. – 88с.
1555308
   Фонды библиотек Москвы. – М, 1972. – 111с.
1555309
  Сысолятин Е.Д. Фонды воспроизводства и экономическая эффективность в социалистическом сельском хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Сысолятин Е.Д.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 18л.
1555310
   Фонды книжные и электронные. Каковы приоритеты? // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (211). – С. 26-27. – ISSN 1727-4893


  В 2007 году первые немецкие библиотеки ввели систему онлайн-абонемента — проката электронных материалов через Интернет. Нововведение было встречено скорее прохладно – но прошло всего несколько лет, и вряд ли можно представить себе библиотеку большого ...
1555311
  Баевский И. Фонды коллективного потребления : об уровне жизни пролетариата СССР / И. Баевский. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1932. – 164 с.
1555312
  Клецкий В.И. Фонды коллективного стимулирования / В.И. Клецкий. – Минск, 1968. – 140с.
1555313
  Штакельберг Ю.И. Фонды личного происхождения в хранилищах Советского Союза как источник для изучения восстания 1863 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Штакельберг Ю.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва, 1967. – 21л.
1555314
  Коваль О.В. Фонды личного происхождения при исследовании взаимосвязей белорусской и украинской диаспор (1918–1939). - // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 157-164. – ISSN 0320-9466
1555315
  Терешин В.И. Фонды научных и специальных библиотек / В.И. Терешин. – М.
ч. 3. – 1975. – 68с.
1555316
   Фонды национальных библиотек социалистических стран. – М, 1980. – 176с.
1555317
   Фонды нормативно-технических документов по стандартизации в системе научнотехнической информации. – М, 1983. – 7с.
1555318
  Жбанкова С.С. Фонды обращения промышленного предприятия и роль кредита в их организации : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Жбанкова С.С. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1969. – 25 с.
1555319
  Заика И.Д. Фонды общественного благосостояния / И.Д. Заика. – Донецк, 1980. – 79с.
1555320
   Фонды патентной литературы в библиотеках г. Новосибирска. – Новосибирск, 1964. – 18 с.
1555321
   Фонды патентной литературы Всесоюзной патентно-технической библиотеки. – 1-е изд. – М, 1965. – 155с.
1555322
   Фонды патентной литературы Всесоюзной патентно-технической библиотеки СССР. – 2-е изд. испр. доп. – М, 1968. – 173с.
1555323
  Ахмедуев А.Ш. Фонды поощрения и стимулирование технического прогресса / Ахмедуев А.Ш. ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1981. – 150 с. – (Проблемы советской экономики)
1555324
  Кундурис В. Фонды поощрения работников промышленных предприятий при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08590 / Кундурис В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 19л.
1555325
   Фонды редких и ценных изданий в библиотеках РСФСР. – М, 1990. – 192с.
1555326
  Терешин В.И. Фонды сопециальных и научных библиотек / В.И. Терешин. – М., 1973. – 97с.
1555327
  Терешин В.И. Фонды сопециальных и научных библиотек / В.И. Терешин. – М.
ч.2. – 1974. – 83с.
1555328
  Аракелян А.А. Фонды социалистических предприятий : стенограмма лекции... / А.А. Аракелян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32 с. – ([Серия 3. Экономика ; 30])
1555329
  Ачаркан В.А. Фонды социального обеспечения в СССР / В.А. Ачаркан, Т.А. Синицына. – Москва : Финансы, 1977. – 48 с.
1555330
  Игнатушкин В.П. Фонды стимулирования при самофинансировании / В.П. Игнатушкин, С.А. Карастелин. – М., 1990. – 94с.
1555331
  Григорьев Ю.В. Фонды технических библиотек . / Ю.В. Григорьев. – М, 1961. – 80 с.
1555332
  Огородник М.А. Фонды торговли и их оптимизация / М.А. Огородник. – М., 1977. – 174с.
1555333
  Тихонова Н. Фонды центральных библиотек субъектов РФ.Такие разные и такие похожие по оценке экспертов-практиков / Н. Тихонова, Н. Хомякова, И. Лапшина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 24 (258). – С. 11-19. – ISSN 1727-4893


  Материал посвящён результатам анкетирования специалистов центральных библиотек субъектов РФ, проведённого в 2014 году. Поводом для данного исследования стало участие Российской национальной библиотеки в межведомственном проекте «Культурная карта ...
1555334
  Костарева А.П. Фонды экномического стимулирования объединений / А.П. Костарева. – Москва, 1988. – 95 с.
1555335
  Заверихин Н.М. Фонды экономического стимулирования / Н.М. Заверихин. – Москва, 1976. – 63с.
1555336
  Родионова М. Фонды экономического стимулирования в органах Госстраха / М. Родионова. – Москва : Финансы, 1980. – 48 с.
1555337
   Фонды экономического стимулирования в промышленности Узбекистана. – Ташкент, 1971. – 188с.
1555338
  Морейнис Я.И. Фонды экономического стимулирования в промышленности. / Я.И. Морейнис. – М., 1974. – 143с.
1555339
  Квачев В.М. Фонды экономического стимулирования в совхозах / В.М. Квачев. – М., 1974. – 95с.
1555340
  Щербаков Г.С. Фонды экономического стимулирования в социалистическом обществе / Г.С. Щербаков. – Москва, 1974. – 159с.
1555341
  Любельфельд В.И. Фонды экономического стимулирования в торговле / В.И. Любельфельд. – М., 1972. – 167с.
1555342
  Багаев В.А. Фонды экономического стимулирования и их роль в развитии социалистического производства (на примере лесозаготовительной промышленности Свердловской и Тюменской областей) : Автореф... канд.экон.наук: / Багаев В.А.; Моск. обл. пед ин-т. – М, 1967. – 24л.
1555343
  Царицына Г.А. Фонды экономического стимулирования НТР / Г.А. Царицына. – М., 1973. – 141с.
1555344
  Гаретовский Н.В. Фонды экономического стимулирования предприятий / Н.В. Гаретовский. – М, 1966. – 56с.
1555345
  Зайцев С.П. Фонды экономического стимулирования предприятий при социализме.(590-полит. экономия). : Автореф... канд.эконом.наук: / Зайцев С.П.; Московский экономико-статист. ин-т. – Москва, 1970. – 21л.
1555346
  Марченко А.К. Фонды экономического стимулирования. / А.К. Марченко. – Минск, 1975. – 64с.
1555347
  Соляник А. Фонды электронных книг в публичных библиотеках Украины: состояние, проблемы, перспективы развития // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 24-26. – ISSN 2518-7341


  Доклад, представленный от делегации Украины на международном теоретико-практическом семинаре "Рынок электронных книг и партнерство библиотек", 19-20 апреля 2016 г., Литва, г. Аникщай, (http://www.nykscionamai.lt/?lang=en).
1555348
  Климов Г.А. Фонема и морфема. К проблеме лингвистических единиц / Г.А. Климов. – Москва, 1967. – 126с.
1555349
  Иванов В.В. Фонема и письмо в древней культуре и их связь с атомизмом // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 29-38. – ISSN 0042-8744
1555350
  Алекперов А.К. Фонематическая система современного азербайджанского языка / Алекперов А.К. ; АН АзССР, Ин-т языкознания. – Баку : Элм, 1971. – 96 с.
1555351
  Чикаидзе В.Г. Фонематическая структура односложных слоев турецкого литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.06 / Чикаидзе В.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 20л.
1555352
  Барбіл О.В. Фонематичні опозиції новолатинської мови у працях М.Лучкая / О.В. Барбіл, Н.С. Шепа // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 23-26. – ISBN 978-617-7132-63-8
1555353
  Романова О.А. Фонемна структура складу в текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англійської мови) : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Романова О. А.; КДЛУ. – Київ, 1999. – 18 с.
1555354
  Слипченко Л.Д. Фонемная структурая лексики английского языка. : Автореф... канд.филол.наук: / Слипченко Л.Д.; Ин-т языковедения. – К, 1974. – 21л.
1555355
  Путятицька Л.В. Фонемний та ладо-інтонаційний аналіз українських монодичних піснеспівів XVII-XVIII століть: словесно-поетичні та музичні закономірності // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 52-64. – ISSN 0130-5298


  "Розглянуто закономірності словесно-поетичного і музичного розвитку монодії з позиції фонемної та ладо-інтонаційної організації матеріалу. На прикладі жанру стихири, одного з найбільш поширених піснеспівів нотолінійної книги Ірмолой, показана звукова ...
1555356
  Дмитренко С.Н. Фонемы русского языка / С.Н. Дмитренко. – М., 1985. – 232с.
1555357
  Крючков Г.Г. Фонетизм лексичних новоутворень сучасної французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 116-118
1555358
  Постникова И.И. Фонетика - это интересно: кн. для уч-ся. / И.И. Постникова, И.М. Подгаецкая. – М., 1992. – 94с.
1555359
   Фонетика. – М, 1971. – 391с.
1555360
   Фонетика. – Ташкент, 1972. – 326с.
1555361
   Фонетика. – М, 1973. – 123с.
1555362
  Антонова Д.Н. Фонетика / Д.Н. Антонова, М.И. Щетинина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 128 с. : ил. – (Зарубежному преподавателю русский язык)
1555363
  Антонова Д.Н. Фонетика / Д.Н. Антонова, М.И. Щетинина. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 113 с. : ил. – (Зарубежному преподавателю русский язык)
1555364
  Балкаров Б.Х. Фонетика адыгских языков (синхронно диахронное исследование) / Б.Х. Балкаров. – Нальчик, 1970. – 335с.
1555365
  Банова Г.И. Фонетика английского слова и предложения / Г.И. Банова. – М, 1960. – 103с.
1555366
  Торсуев Г.П. Фонетика английского языка / Г.П. Торсуев. – М, 1950. – 332с.
1555367
  Дикушина О.И. Фонетика английского языка / О.И. Дикушина. – Москва, 1952. – 351с.
1555368
  Дикушина О.И. Фонетика английского языка / О.И. Дикушина. – Москва-Л., 1965. – 202с.
1555369
   Фонетика английского языка. – Москва, 1980. – 256 с.
1555370
  Миндрул О.С. Фонетика английского языка / О.С. Миндрул. – М., 1986. – 44с.
1555371
  Бровченко Т.О. Фонетика англійської мови / Т.О. Бровченко, І.Н. Бант. – Київ, 1964. – 272с.
1555372
   Фонетика англійської мови : фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації : навчальний посібник [ для студ. вищих навчальних закладів ] / М.П. Дворжецька, Т.В. Макухіна, Л.М. Велікова, Є.О. Снегірьова; Дворжецька М.П., Макухіна Т.В., Велікова Л.М., Снегірьова Є.О. ; МОНУ ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 208 с. – ISBN 966-8609-08-5
1555373
  Златоверхова В.Г. Фонетика бирманского литературного языка : (экспериментальные наблюдения) / В.Г. Златоверхова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1966. – 127 с.
1555374
  Ленца Д.Л. Фонетика в аспекте прагматики / Д.Л. Ленца, Е.В. Соловьева. – Кишинев, 1989. – 94с.
1555375
  Томов М. Фонетика в първите научни граматики на българския език // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2015. – Год. 62, прил. – С. 11-29. – ISSN 0005-4283
1555376
  Мхитарян Т.Т. Фонетика вьетнамского языка / Т.Т. Мхитарян. – М., 1959. – 139с.
1555377
  Завьялова В.И. Фонетика гилянского и мазандеранского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Завьялова В.И.;. – Л, 1954. – 17л.
1555378
  Завьялова В.И. Фонетика гилянского и мазандеранского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Завьялова В.И.;. – Л, 1954. – 17л.
1555379
  Пеньковский А.Б. Фонетика говоров Западной Брянщины : Автореф... канд. филол.наук: / Пеньковский А.Б.; АН СССР. Ин-т рус. яз. – М., 1967. – 35л.
1555380
  Акбаев Ш.Х. Фонетика диалектов карачаево-балкарского языка : (опыт сравнит. и сравнит.-ист. изучения) / Ш.Х. Акбаев ; [под науч. ред. канд. филол. наук Х.И. Хаджилаева]. – Черкесск : Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1963. – 167 с. – Библиогр.: с. 159-164
1555381
  Смирницкий А.И. Фонетика древнеисландского языка. / А.И. Смирницкий. – М., 1961. – 96с.
1555382
  Антонова Д.Н. Фонетика и интонация : корректировочн. курс для зарубежн. преподавателей / Д.Н. Антонова. – Москва : Русский язык, 1988. – 176 с. – (Русский язык заочно)
1555383
  Рассадин В.И. Фонетика и лексика тофаларского языка. / В.И. Рассадин. – Улан-Удэ, 1971. – 252с.
1555384
  Шрамл И.И. Фонетика и морфология немецких говоров Советского Закарпатья. (На матер. нем. говоров Мукачев. р-на) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 663 / Шрамл И.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1969. – 23 с.
1555385
  Хейтер Х.И. Фонетика и морфология островного русского говора Ийзаку на территории ЭССР : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хейтер Х.И.; АН БССР. Ин-т языковедения им. Я.Коласа. – Тарту, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1555386
   Фонетика и морфология языков народов Сибири. – Новосибирск, 1972. – 223с.
1555387
   Фонетика и орфоэпия. – Красноярск, 1984. – 138с.
1555388
   Фонетика и психология речи. – Иваново, 1984. – 152с.
1555389
  Светлаев М.В. Фонетика и состав слова / М.В. Светлаев. – Москва
Вып. 2. – 1945. – 23 с.
1555390
  Деннинг Р.Ф. Фонетика имбатских говоров кетского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Деннинг Р. Ф.; Тоск. ГУ. – Томск, 1971. – 21л.
1555391
   Фонетика интерференция. – Иваново, 1985. – 160с.
1555392
  Лебедева Н.А. Фонетика испанского языка / Н.А. Лебедева. – Л., 1971. – 54с.
1555393
  Висенте А.С. Фонетика испанского языка / А.С. Висенте. – Киев, 1976. – 71с.
1555394
  Карпов Н.П. Фонетика испанского языка (теоретический курс) : (теорет. курс) : [для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Карпов Н.П. – Москва : Высш. школа, 1969. – 235 с.
1555395
  Пономаренко О.В. Фонетика італійської мови : Навчальний посібник для студентів філологів / О.В. Пономаренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 76с. – ISBN 966-594-351-0
1555396
  Пашаев Г.М. Фонетика керкукского диалекта. : Автореф... Канд.филол.наук: 665 / Пашаев Г.М.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1969. – 31л.
1555397
  Спешнев Н.А. Фонетика китайского языка / Н.А. Спешнев. – Л., 1980. – 143с.
1555398
  Моллаев А.А. Фонетика кумыкского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Моллаев А.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1967. – 24л.
1555399
  Смирнова И.А. Фонетика курдского языка / И.А. Смирнова, К.Р. Эйюби. – Л., 1985. – 339с.
1555400
   Фонетика немецкого языка. – Алма-Ата, 1960. – 15с.
1555401
  Цахер О.Х. Фонетика немецкого языка / О.Х. Цахер. – 2-е изд. – Л., 1969. – 208с.
1555402
  Брыковский К.С. Фонетика немецкого языка / К.С. Брыковский. – М., 1971. – 34с.
1555403
  Миловидова Р.В. Фонетика немецкого языка / Р.В. Миловидова. – Москва, 1976. – 160 с.
1555404
  Новиков Д.М. Фонетика немецкого языка : Практ. курс. / Д.М. Новиков, Т.Г. Агапитова. – М., 1986. – 238с.
1555405
  Никонова О.Н. Фонетика немецкого языка. / О.Н. Никонова. – 2-е изд. – М, 1948. – 252с.
1555406
  Никонова О.Н. Фонетика немецкого языка. / О.Н. Никонова. – М, 1958. – 343с.
1555407
  Крейнович Е.А. Фонетика нивхского (гиляцкого) языка с прилож. статьи Л.Р. Зиндер и М.И. Матусевич. Эксперим. исслед. фонем нивхского языка / Е.А. Крейнович. – М.-Л., 1937. – 125с.
1555408
  Гаприндашвили Ш.Г. Фонетика персидского языка / Ш.Г. Гаприндашвили, Дж.Ш. Гиунашвили. – Тбилисси
1 : Звуковой состав. – 1964. – 228с.
1555409
  Голубева Е.Г. Фонетика португальского языка / Е.Г. Голубева. – Москва, 1981. – 119 с.
1555410
  Богородицкий В.А. Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных / В.А. Богородицкий. – Казань, 1930. – 357с.
1555411
  Ляшенко М.Н. Фонетика русского языка для иностранцев / М.Н. Ляшенко. – Киев
1. – 1965. – 252с.
1555412
  Ляшенко М.Н. Фонетика русского языка для иностранцев / М.Н. Ляшенко. – Киев
2. – 1965. – 332с.
1555413
  Прудникова Н.С. Фонетика русского языка и ударение : практический курс с упражнениями для студентов-венгров : учеб. пособ. для вузов / Н.С. Прудникова ; по ред. Л.И. Базилевича. – Москва : Высшая школа, 1960. – 328 с.
1555414
  Пауфошима Р.Ф. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах / Р.Ф. Пауфошима. – М., 1983. – 110с.
1555415
  Норк О.А. Фонетика современного немецкого языка / О.А. Норк. – М, 1976. – 212с.
1555416
  Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка : [учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов] / Аванесов Р.И. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1956. – 240 с. : ил.
1555417
  Акишина А.А. Фонетика современного русского литературного языка / Акишина А.А. ; Ун-т дружбы народов, Каф. русского языка и его истории. – Москва, 1963. – 111 с.
1555418
  Феоктистова А.С. Фонетика современного русского литературного языка / А.С. Феоктистова. – М, 1975. – 73с.
1555419
  Буланин Л.Л. Фонетика современного русского языка / Л.Л. Буланин. – Москва, 1970. – 206с.
1555420
  Афлетунов А.Ш. Фонетика современного татарского языка : методические указания для студентов-заочников по изучению курса и выполнению контрольных работ / Афлетунов А.Ш. ; Казан. гос. ун-т. – Казань : [б. и.], 1962. – 54 с.
1555421
  Гузев В.Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка. (По материалам ленингр. списка "Сказания о Мелике Данышменде") : Автореф... канд. филол.наук: / Гузев В.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 16л.
1555422
  Сікора Г.В. Фонетика сучасного львівського мовлення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сікора Галина Вікторівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1555423
  Москаленко А.А. Фонетика сучасної української літературної мови / А.А. Москаленко. – Одеса, 1947. – 48 с.
1555424
  Коструба П.П. Фонетика сучасної української літературної мови. / П.П. Коструба. – Львів, 1963. – 100с.
1555425
  Иванов И.Г. Фонетика тоншаевского говора марийского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иванов И.Г. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 23 с.
1555426
  Севортян Э.В. Фонетика турецкого литературного языка / Э.В. Севортян. – М., 1955. – 152с.
1555427
  Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в початкових класах / Н.І. Тоцька. – К, 1976. – 176с.
1555428
   Фонетика устного текста. – Иваново, 1987. – 155с.
1555429
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – Ленинград, 1939. – 275 с.
1555430
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – Москва, 1948. – 288 с.
1555431
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – изд. 4-е, исправленное и расширенное. – Москва, 1953. – 311 с.
1555432
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – Москва, 1955. – 311 с.
1555433
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – 6-е изд. – М., 1957. – 311с.
1555434
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка : Очерк французского произношения в сравнении с русским / Л.В. Щерба. – изд. 7-е. – Москва : Высшая школа, 1963. – 309 с.
1555435
  Рапанович А.Н. Фонетика французского языка / А.Н. Рапанович. – Москва, 1969. – 286с.
1555436
  Гордина М.В. Фонетика французского языка / М.В. Гордина. – Л, 1973. – 208с.
1555437
  Виллер М.А. Фонетика французского языка : учебное пособие / М.А. Виллер. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 240с.
1555438
  Рапанович А.Н. Фонетика французского языка : курс нормативной фонетики и дикции / А.Н. Рапанович. – 3-е изд., исправл. – Москва, 1980. – 288с.
1555439
  Соколова В.С. Фонетика французского языка / В.С. Соколова. – Москва : Высшая школа, 1983. – 111 с.
1555440
  Селях А.С. Фонетика французского языка / А.С. Селях, Н.С. Евчик. – Минск, 1986. – 135с.
1555441
  Рапанович А.Н. Фонетика французского языка. / А.Н. Рапанович. – 2-е изд. – М, 1973. – 291с.
1555442
  Малышева Н.И. Фонетика французского языка. / Н.И. Малышева. – М., 1973. – 128с.
1555443
  Соколова В.С. Фонетика французской разговорной речи : Учеб.пособие для студ.ин-тов и фак.ин.яз. / В.С. Соколова, Н.И. Портнова. – Москва : Высшая школа, 1990. – 167с. – ISBN 5-06-001583-1
1555444
  Гілярова Є.С. Фонетика французької мови. : Автореф... Кад.філол.наук: / Гілярова Є.С.; КГУ ім.Т.Г.Шевченко. – К, 1947. – 213л.
1555445
  Абдуллаев Ф.А. Фонетика хорезмских говоров. Опыт монографического описания огузского и кипчакского наречий узбекского языка / Ф.А. Абдуллаев. – Ташкент, 1967. – 247с.
1555446
  Ибрагимов Г.Х. Фонетика цахурского языка / Г.Х. Ибрагимов. – Махачкала, 1968. – 122с.
1555447
  Ибрагимов Г.Х. Фонетика цахурского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ибрагимов Г.Х.; Азреб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 24л.
1555448
  Цыганкин Д.В. Фонетика эрзянских диалектов. / Д.В. Цыганкин. – Саранск, 1979. – 111с.
1555449
  Санду Балбир Синг Фонетика языка Панджаби. (Эксперимент. исследования) : Автореф... д-ра филол.наук: / Санду Балбир Синг; ЛГУ. – Л., 1971. – 48л.
1555450
   Фонетика языков Сибири. – Новосибирск, 1984. – 165с.
1555451
  Вовк П.С. Фонетика як наука про звукову форму і звукову будову мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 79-83
1555452
  Гужва Ф.К. Фонетика, лексика, словообразование русского языка / Ф.К. Гужва. – К, 1985. – 255с.
1555453
  Савченко І.С. Фонетика, орфоепія і графіка сучасної української мови : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.020303 – Філологія (укр. мова і літ.) / Ірина Савченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2-ге вид., випр. і допов. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-353-348-3
1555454
  Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія : Посібник для вчітелів / О.П. Блик; Ред. Т.П.Усатенко. – К. : Радянська школа, 1988. – 127с.
1555455
   Фонетика. Фонология. Грамматика : К семидесятилетию А.А. Реформатского. – Москва : Наука, 1971. – 390, [2] с.
1555456
   Фонетика: теория и практика преподавания. – Москва, 1989. – 163 с.
1555457
  Козьмин О.Г. Фонетике немецкого языка / О.Г. Козьмин, Г.А. Сулемова. – Москва, 1982. – 176с.
1555458
  Федченко Елена Дмитриевна Фонетико-графические и семантические особенности англицизмов в современном французском языке : Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Федченко Елена Дмитриевна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 146 л. – Бібліогр.: л. 132-144
1555459
  Федченко Е.Д. Фонетико-графические и семантические особенности англицизмов в современном французском языке.. : Автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Федченко Е.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
1555460
  Гунчук І.О. Фонетико-графічні основи французької орфографії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 118-123. – ISSN 1729-360Х
1555461
  Есенова Е.Й. Фонетико-графічні особливості передачі англійських задньоязикових фонем в українській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 104-109. – ISBN 978-966-2668-24-7
1555462
  Бабченко Н.В. Фонетико-графічні особливості сучасної економічної та політичної лексики французької мови : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Н.В. Бабченко ; КНУ ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2007. – 305 с. – Бібліогр.: с. 162 - 209
1555463
  Бабченко Н.В. Фонетико-графічні особливості сучасної економічної та політичної лексики французької мови : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Бабченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1555464
  Демьянов В.Г. Фонетико-морфологическая адаптация иноязычной лексики в русском языке 17 века / В.Г. Демьянов. – Москва, 1990. – 157с.
1555465
  Ляшев В.А. Фонетико-морфологические особенности вымского диалекта коми языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.07 / Ляшев В.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 14л.
1555466
  Бабаниязов Х.Б. Фонетико-морфологические особенности кипчакских говоров Южного Хорезма : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаниязов Х.Б.; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 36л.
1555467
  Рустамов А. Фонетико-морфологические особенности языка Алишера Навои. : Автореф... доктор филолог.наук: / Рустамов А.; АН УзССР. Объед. учен. совет Отд. обществ. наук. – Ташкент, 1966. – 61л. – Бібліогр.:с.48-60
1555468
  Саришвили Э.Р. Фонетико-морфологический анализ языка Азербайджанской рукописи дастана "Кер-Оглы" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Саришвили Э. Р.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 31л.
1555469
  Сергеева Т.В. Фонетико-морфологический очерк говора села Громы Братского района Иркутской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергеева Т.В.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1967. – 23л.
1555470
  Левченко Т. Фонетико-морфологічні ознаки української мови в опрацюванні Михайла Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 189-196. – ISBN 966-8547-39-X
1555471
  Кучин Н.Д. Фонетико-орфографический курс английского языка / Н.Д. Кучин. – 2-е изд. – М., 1968. – 128с.
1555472
  Кощій О.М. Фонетико-орфографічна варіантність у новолатинському поетичному тексті // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 86-93. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821


  На матеріалі історичної поеми Симона Пекаліда "De bello Ostrogiano".
1555473
   Фонетико-орфографічний курс сучасної англійської мови / Є.І. Гороть, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк, Е.П. Рукіна. – Луцьк : Вежа, 2001. – 260с. – ISBN 966-600-035-0
1555474
  Кощій О. Фонетико-орфографічні особливості новолатинської історичної поеми // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 140-146. – Бібліогр.: Літ.: с. 145-146; 10 п.


  Приводеться опис та аналізується спектр грфічних та фонетичних особливостей, визначається система їх варіантів та функціональне співвідношення у вживанні в класичній латині та в українській новолатинській епічній поемі Симона Пекаліда De bello ...
1555475
  Цимбал К.В. Фонетико-орфоепічні аномалії в мові турецьких засобів масової інформації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 34--39. – Бібліогр.: Літ.: с. 39; 16 поз.
1555476
  Бобомуродов Ш. Фонетико-фонологическая структура односложных слов современного литературного таджикского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.08 / Бобомуродов Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.26
1555477
  Павловская Г Л. Фонетико-фонологические особенности русского языка / Г Л. Павловская, . – Рига, 1988. – 43с.
1555478
  Крешина О.Б. Фонетико-фонологические признаки пограничных сигналов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крешина О.Б.; Москов. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 23л.
1555479
  Санду Т.И. Фонетико-фонологический статус центральних дифтонгов английской речи // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 212-215
1555480
  Наєнко Г. Фонетико-фонологічна й графіко-правописна системи української мови ІІ половини XVII століття (на матеріалі Викладу о церкви Теодосія Софоновича) // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 333-350. – ISSN 0076-0390
1555481
  Радочин К. Фонетико-фонологічні особливості стилістики андалузького фламенко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 425-428


  У статті досліджено фонетико-фонологічні особливості андалузького фламенко на основі “Coleccion de Cantes Flamencos” Antonio Machado y Alvarez. як яскравого прикладу відповідного діалекту (hablas andaluzas), що має низку особливостей, серед яких ...
1555482
  Лысенко Г.Л. Фонетическая вариантивность слога в немецкой разговорной речи.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лысенко Г.Л.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М,, 1982. – 20л.
1555483
  Миронова Татьяна Васильевна Фонетическая вариативность и фонологический статус дифтонга в устой речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Миронова Татьяна Васильевна; Моск. госуд. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 21л.
1555484
  Кареев Н.И. Фонетическая и графическая система древнего эллинского языка / сост. Николай Кареев. – Москва : Тип. Т. Рис, 1868. – II, 32 с.
1555485
  Пажусис Л. Фонетическая и морфологическая интеграция английских заимствований в литовском языке Северной Америки. : Автореф... канд. филолог.наук: 674 / Пажусис Л.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 21л.
1555486
  Кучмеов С.Т. Фонетическая интерференция в русской речи балкарцев как результат взамодийствия родного и русского языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кучмеов С.Т.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 21л.
1555487
  Фурсова Л.В. Фонетическая интерференция в русской речи туркмен / Л.В. Фурсова. – Ашхабад, 1989. – 137с.
1555488
  Гоголадзе Теймураз Ахмедионович Фонетическая организация разновидностей английской спонтанной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гоголадзе Теймураз Ахмедионович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М. Тореза. – М., 1987. – 24л.
1555489
  Шпикбаева Б.Ж. Фонетическая природа аккомодации в немецкой речи : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шпикбаева Б.Ж. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – Москва, 1984. – 20 с.
1555490
  Мамедова А.Б. Фонетическая природа и место словесного ударения в современном персидском языке. (В свете эксперим. данных) : Автореф... канд. филол.наук: 667 / Мамедова А.Б.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 46л.
1555491
  Бабырэ Н. Фонетическая природа монофтонгов и дифтонгов румынского языка : артикулярная динамическая организация и слоговая целостность по данным кинорентгенографирования / Н. Бабырэ ; М-во образования Республики Молдлва ; Гос. ун-т Молдовы. – Кишинэу, 1994. – 352 с.
1555492
  Сарсембаева Н.А. Фонетическая природа предударного вокализма в современном немецком языке (на матер. слов с подвижным ударением) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сарсембаева Н. А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 22л.
1555493
  Бызова Н.М. Фонетическая природа ритмического ударения в французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бызова Н.М.; ЛГУ. – Л, 1967. – 23л.
1555494
  Бызова Н.М. Фонетическая природа ритмического ударения во французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бызова Н.М.; Иркут.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Иркутск, 1966. – 23л.
1555495
  Златоустова Л.В. Фонетическая природа русского словесного ударения (на основе экспериментальных данных) : Автореф... канд. филол.наук: / Златоустова Л.В.; ЛГУ им.А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1555496
  Хаскашев Т.Н. Фонетическая природа словесного ударения в современном таджикском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.677 / Хаскашев Т.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 20 с.
1555497
  Зубкова Л.Г. Фонетическая реализация консонантных противоположений в русском языке (в связи с постановкой русского произношения нерусским) / Л.Г. Зубкова. – Москва, 1974. – 116с.
1555498
  Чекмазова Н.А. Фонетическая редукция в английском языке. (На матер. опрощения сложных слов и образования слабых форм служебных и вспомогательных слов). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чекмазова Н.А.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1956. – 20л.
1555499
  Шахбагова Д.А. Фонетическая система английского литературного языка -- целестность, устойчивость, вариативность. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Шахбагова Д.А.; Моск.пед.ин-т ин.яз. – М, 1986. – 38л.
1555500
  Подлужный Александр Иосифович Фонетическая система белорусского языка (экспериментально-фонетическое исследование звукового состава) : Автореф... д-ра филолог.наук: 10.02.02 / Подлужный Александр Иосифович; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1980. – 42л.
1555501
  Копылова В.И. Фонетическая система говора семейских Красночикойского района Читинской области. / В.И. Копылова. – Улан-Удэ, 1973. – 82с.
1555502
  Гирденис А. Фонетическая система дмажейкского говора. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гирденис А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 13л.
1555503
  Ткачук П.Е. Фонетическая система западноподольских говоров украинского языка. (Вокализм и консонантизм). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Ткачук П.Е.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1555504
  Приступа П.И. Фонетическая система и грамматический строй говоров Брюховичского района Львовской области в их связи с другими говорами украинского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Приступа П.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1953. – 19 с.
1555505
  Ципцюра Л.Ф. Фонетическая система при взаидействии близкородственных языков / Л.Ф. Ципцюра. – Киев : Киевский университет, 1974. – 159 с.
1555506
  Слободян Александр Трофимович Фонетическая система русского островного говора в Украине (проблемы устойчивости и интерференции) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Слободян Александр Трофимович; МПУ, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 237л. – Бібліогр.:л.203-218
1555507
  До Н Т.Б. Фонетическая система русского языка в русской речи вьетнамцев. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / До Т.Б.Н,; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1985. – 21л.
1555508
  Руделев В.Г. Фонетическая система старославянского языка второй половины IX века. / В.Г. Руделев. – Оренбург, 1960. – 24с.
1555509
  Садыков Ж.К. Фонетическая структура современного киргизского литературного языка и диалектов / Ж.К. Садыков. – Фрунзе, 1990. – 185с.
1555510
  Гвенцадзе Ц.А. Фонетическая суперация акцессивных комплексов согласных во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гвенцадзе Ц.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 23л.
1555511
  Шабуришвили Ш.К. Фонетическая сущность закона Вернера в свете современных исследований : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шабуришвили Ш.К. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 15 с.
1555512
  Мизин О.А. Фонетическая транскрипция / О.А. Мизин. – М., 1973. – 75с.
1555513
  Кукольщикова Л.Е. Фонетическая характеристика сложного слова сравнительно с атрибутивным словосочетанием в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Кукольщикова Л.Е.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 14л.
1555514
  Мелешкина Марина Сергеевна Фонетическая характеристика фонемы и дифференциальный признак (Исследование противопоставления согласных по глухости-звонкости в шепотной речи) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.19 / Мелешкина Марина Сергеевна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1988. – 16л.
1555515
  Теряев Д.А. Фонетическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 3-5. – ISBN 978-966-439-298-0
1555516
  Лау А.Г. Фонетически-фонологическая система современного латышского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лау А. Г.; МВО СССР, Лат.ГУ. – Рига, 1954. – 20л.
1555517
  Мартьянова М.Н. Фонетические варианты заимствованных топонимов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Мартьянова М.Н.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1971. – 21л.
1555518
  Ахмедов С.М. Фонетические диалектные ошибки в речи учащихся 5-х классов и пути их устранения. (на материале зап. группы диалектов и говоров азерб. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ахмедов С.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1968. – 36л.
1555519
   Фонетические единицы речи. – М, 1982. – 111с.
1555520
  Златоустова Л.В. Фонетические единицы русской речи / Л.В. Златоустова. – М., 1981. – 105с.
1555521
  Пумпянский А.Л. Фонетические закономерности научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – Калинин, 1984. – 74с.
1555522
  Ахвледиани Г.С. Фонетические заметки / Г.С. Ахвледиани; Грузинский филиал Академии наук СССР. – Тбилиси, 1937. – 12 с. – Окремий відбиток з ""Известия ИЯИМК, т. 1, 1937""; Текст грузинською мовою; Резюме рос. мовою
1555523
  Абдоков А.И. Фонетические и лексические соответствия абхазско-адыгских языков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.09 / Абдоков А.И. ; МВ и ССО РСФСР. – Нальчик, 1974. – 19 с.
1555524
  Бушмакин С.К. Фонетические и морфлогические особенности средневосточных говоров удмуртского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 666 / Бушмакин С.К.; Тартус.гос.ун-ит. – Тарту, 1971. – 28л.
1555525
  Гукасян В.Л. Фонетические и морфологические особенности ниджского диалекта удинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Гукасян В.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 27л.
1555526
  Махмудов К. Фонетические и морфологические особенности языка "Хибатул хакаик" : Автореф... кандидата филол.наук: / Махмудов К.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1964. – 27л.
1555527
  Домброван Т.И. Фонетические изменения в английском вокализме: взгляд с позиций лингвосинергетики // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 24-35
1555528
   Фонетические исследования в целях обучения иностранных студентов русскому произношению. – М, 1977. – 94с.
1555529
  Миловидова Р.В. Фонетические лабораторные работы для слушателей факультета повышения квалификации / Р.В. Миловидова. – М., 1976. – 49с.
1555530
  Дзюбанова Н.М. Фонетические материалы к учебнику "Русский язык для студентов-иностранцев" / Н.М. Дзюбанова; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Київський університет, 1972. – 105с.
1555531
  Топуриа В. Фонетические наблюдения в картвельских языках / В. Топуриа. – Оттиск. – 119-122с.
1555532
  Кузнецова В.И. Фонетические оснвы передачи английских имен собственных на русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова В.И.; Первый Ленингр.гос.ин-т.иностр.яз. – Л, 1955. – 17л.
1555533
  Махмудов А.Р. Фонетические основы передачи азербайджанских имен собственных на русском языке и русских имен собственных на азербайджанском языке. / А.Р. Махмудов. – Баку, 1973. – 116с.
1555534
  Кузнецова В.И. Фонетические основы передачи английских имён собственных на русском языке / В.И. Кузнецова. – Л., 1960. – 120с.
1555535
  Бекоев Д.Г. Фонетические особенности "южно-осетинских" говоров : Автореф... канд. филол.наук: / Бекоев Д.Г.; Ин-т языка им. акад. Н.Я.Марра Академии наук Грузинской ССР. – Сталинград, 1949. – 16 с.
1555536
  Авакян С.А. Фонетические особенности армянских лапидарных надписей 10-14 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Авакян С.А.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1970. – 26л.
1555537
  Аутлев К.Л. Фонетические особенности бжедугского диалекта адыгейского языка. : Автореф... наук: / Аутлев К.Л.; АН Груз. ССР. Инс. языкозн. – Майкоп, 1966. – 19л.
1555538
  Евтихова И.М. Фонетические особенности гласных и согласных звуков немецкого и крымскотатарского языков / И.М. Евтихова, З.Л. Ибрагимова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – C. 89-94
1555539
  Варченко И.А. Фонетические особенности говоров западной Полтавщины в сравнительно-историческом освещении : Автореф... кандидат филол.наук: / Варченко И.А.; АН УССР. Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1955. – 21л.
1555540
  Бурлыко И.Г. Фонетические особенности говоров Новогрудчины (лингвистические и экспериментальньное исследование : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Бурлыко И. Г.; АН БССР, Ин-т языкознания им. Коласа. – Минск, 1987. – 22л.
1555541
  Казанцев Д.Е. Фонетические особенности йошкар-олинского говора марийского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Казанцев Д.Е.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 24л.
1555542
  Чумбуридзе З.Г. Фонетические особенности лентехского диалекта сванского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Чумбуридзе З.Г.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра древнегрузинского языка. – Тбилиси, 1953. – 16 с.
1555543
  Попова Я.Н. Фонетические особенности лесного наречия ненецкого языка / Я.Н. Попова. – Москва : Наука, 1978. – 172 с.
1555544
  Шахбагова Д.А. Фонетические особенности произносительных вариантов английского языка / Д.А. Шахбагова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 128 с.
1555545
  Андреева Дина Ивановна Фонетические признаки ритмической группы в английском языке. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андреева Дина Ивановна ; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1979. – 24 с.
1555546
  Дзидзишвили М.П. Фонетические процессы в древнегрузинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзидзишвили М.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1961. – 26л.
1555547
  Кублашвили К.М. Фонетические процессы в западных наречиях грузинского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кублашвили К.М.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1960. – 20л.
1555548
   Фонетические средства стилевой дифференциации устного текста в английском языке. – М, 1984. – 107с.
1555549
   Фонетические структуры в сибирских языках. – Новосибирск, 1986. – 189с.
1555550
  Галсан С. Фонетические трудности русского языка для учащихся-монголов и пути их преодоления : Автореф... кандидата пед.наук: / Галсан С.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1964. – 22л.
1555551
  Килижеков М.Е. Фонетические трудности усвоения английского языка в 5 классе хакасской школы и основные пути их преодоления : Автореф... канд. пед. наук: 732 / Килижеков М.Е.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1970. – 20л.
1555552
  Всеволодова М.В. Фонетические упраженения по русскому языку для поляков / М.В. Всеволодова. – Москва, 1960. – 84с.
1555553
  Шмидт Н.Э. Фонетические упражнения по русскому языку для албанцев / Н.Э. Шмидт. – М., 1960. – 40с.
1555554
  Масловская Л.М. Фонетические упражнения по русскому языку для чехов / Л.М. Масловская. – Москва, 1960. – 44с.
1555555
  Нурматов Турабудин Абдукадырович Фонетические характеристики модификации гласных фонем современного немецкого литературного языка в сопоставлении с узбекским (экспериментально-фонетическое исследование на материале нем. и узбек. яз : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.04, 10.02.06 / Нурматов Турабудин Абдукадырович; МВ и ССО АзССР. Аз. пед. ин-т ин. яз. – Тбилиси, 1980. – 29л.
1555556
  Коста Санчес Мануэль Херердо Эладио Фонетические характеристики согласных фонем испанского языка ценрального района Кубы : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Коста Санчес Мануэль Херердо Эладио; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 124л. – Бібліогр.:л.90-102
1555557
  Коста С.М. Фонетические характеристики согласных фонем испанского языка центрального района Кубы : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.05 / Коста С. М. Х. Э. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 с.
1555558
  Тимошенко П.Д. Фонетические явления на границе слов в украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Тимошенко П. Д.; КГУ. – Киев, 1953. – 17 с.
1555559
  Абрамова И.Е. Фонетический акцент как дестабилизирующий фактор в устном переводе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 2. – С. 73-83. – ISSN 1997-0803
1555560
  Абдиев Б.А. Фонетический анализ слитной речи на основе нейронной сети / Б.А. Абдиев. – Москва : ВЦ АН СССР, 1990. – 17, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 17. – (Сообщ. по прогр. обеспечению / АН СССР, ВЦ)
1555561
  Галеева М.М. Фонетический аспект в преподавании русского языка как иностранного на начальном этапе обучения / М.М. Галеева. – М., 1984. – 48с.
1555562
  Любимова Н.А. Фонетический аспект общения на неродном языке / Н.А. Любимова. – Л., 1988. – 196с.
1555563
  Лукина Н.Д. Фонетический вводно-коррективный курс английского языка / Н.Д. Лукина. – Москва, 1985. – 204с.
1555564
  Лебедева Ю.Г. Фонетический корректировочный курс русского языка для монголов / Ю.Г. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1982. – 119с.
1555565
  Васильева М.М. Фонетический курс / М.М. Васильева. – Москва, 1965. – 14с.
1555566
  Павлова С.Н. Фонетический курс английского языка / С.Н. Павлова, Е.Б. Яковлева. – М., 1990. – 59с.
1555567
  Лебединская Б.Я. Фонетический практикум по английскому языку / Б.Я. Лебединская. – Москва, 1978. – 176с.
1555568
  Ким С.Ф. Фонетический словарь китайских иероглифов / С.Ф. Ким. – М, 1983. – 374с.
1555569
  Гейнц В.К. Фонетический строй верхнегессенского говора в Омской области : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Гейнц В.К.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1971. – 26л.
1555570
  Гордина М.В. Фонетический строй вьетнамского языка / М.В. Гордина, И.С. Быстров. – М, 1984. – 243с.
1555571
  Авдеев И.Е. Фонетический строй нижненемецкого диалекта Алтайского края : автореф. ... канд. филол. наук / И.Е. Авдеев ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1965. – 21с.
1555572
  Ахвледиани В.Г. Фонетический трактат Авиценны : nекст, перевод, исследование / Ахвледиани В.Г. – Тбилиси : Менциереба, 1966. – 87, 32, [48] с. – В изд. также: Причины образования звуков речи / Ибн Сина Абу али . Русский перевод и араб. текст
1555573
  Журавлев А.П. Фонетическое значение / А.П. Журавлев. – Ленинград, 1974. – 160с.
1555574
  Махмутов М.И. Фонетическое и грамматическое освоение арабских заимствований в татарском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Махмутов М.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 20 с.
1555575
  Виллер М.А. Фонетическое и морфологическое освоение англицизмов в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Виллер М.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 18 с.
1555576
  Бондарко Л.В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи / Л.В. Бондарко. – Л, 1981. – 199с.
1555577
  Хоролец Г.И. Фонетическое освоение русской лексики в киргизском языке : Автореф... кандид. филологич.наук: / Хоролец Г.И.; Академия наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1950. – 13 с.
1555578
  Хоролец Г.И. Фонетическое освоение русской лексики в киргизском языке / Г.И. Хоролец. – Фрунзе, 1953. – 172с.
1555579
  Комлев Владислав Ильич Фонетическое, орфографическое и морфологическое освоение французских заимствований в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Комлев Владислав Ильич; М-во просвещения УССР. Киев. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1973. – 24л.
1555580
  Вербич Н.С. Фонетичий фонд Леф Інституту української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 62-64
1555581
  Редькова Я.П. Фонетична адаптація ойконімів Львівської та Галицької земель в історичних джерелах кін. XIV - поч. XX ст. // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 243-251. – ISBN 978-966-02-4236-4
1555582
  Вакулич М. Фонетична асиміляція литовських антропонімів у староукраїнській мові (на матеріалі грамот XIV-XV ст.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 215-218
1555583
  Лабенко О.А. Фонетична диференціація омографів у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 103-106. – ISBN 966-581-373-0
1555584
  Ющук І. Фонетична доцільність змін у сучасному правописі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 18-24
1555585
  Храбскова Д.М. Фонетична еволюція французького мовлення етнічних французько-німецьких білінгвів : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Храбскова Д. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1555586
  Храбскова Д.М. Фонетична еволюція французького мовлення етнічних французько-німецьких білінгів : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - роман. мови / Данута Михайлівна Храбскова; Тавр. нац. ун- ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2006. – 241л. – Додатки л. 198-241. – Бібліогр.: л.166-198
1555587
  Гайдиш Н.О. Фонетична інформація в матеріалах для вивчення української мови іноземцями // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  У статті проаналізовано фонетичний матеріал з огляду на його інтерпретацію у підручниках та інтерактивних засобах для вивчення української як іноземної. Аргументовано подається потреба укладання нових матеріалів, так само як і оновлення вже створених. ...
1555588
  Синявський О.Н. Фонетична контроверса / проф. О. Синявський. – [Б.м.]. – [11] с.
1555589
  Чемес В.Ф. Фонетична система мови. Фонетика як наука про звукову систему мови. Одиниці (величини) фонетичної системи (сегментні і несигментні). Складники фонетичної системи: фонічна, просодична, слабічна підсистеми // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 274-326. – ISBN 978-966-439-983-5
1555590
  Слободян О.Т. Фонетична система російського острівного говору в Україні : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Слободян О.Т.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 11 с.
1555591
  Маліневська Н.П. Фонетична система української мови 17-початку 18 ст. : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.01 / Маліневська Н.П.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.16
1555592
  Маліневська Наталія Павлівна Фонетична система української мови XVII - початку XVIII ст.(за текстами пісень, записаних латиницею) : Дисертація...кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.02.01 / Маліневська Наталія Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 175л. – Бібліогр.л.:156-173
1555593
  Бондаренко Віктор Олександрович Фонетична структура інноваційних складних слів сучасної англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження) : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Бондаренко Віктор Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с.
1555594
  Бондаренко Віктор Олександрович Фонетична структура інноваційних складних слів сучасної англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження) : Дис...канд.фізіолог.наук:10.02.04 / Бондаренко Віктор Олександрович; Київ.держ.лінгвістичний ун-тет. – Київ, 2001. – 203л. + Додатки:л.186-203. – Бібліогр.:л.168-185
1555595
  Мельник І. Фонетична структура ономатопей української мови як відображення визначальних рис ії артикуляційної бази // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 185-188
1555596
  Мельник І. Фонетична структура українських ономатопей як джерело вивчення національно-мовної специфіки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 24-27. – ISSN 0320-3077
1555597
   Фонетична, морфологічна і лексична система українських говорів. – Київ, 1983. – 168с.
1555598
  Лушпинська Л. Фонетичне впорядкування української літературної мови: історичний дискурс // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 189-197. – ISBN 978-966-2248-90-6
1555599
  Радван Д. Фонетичне дослідження О. Синявського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-64. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Проаналізовано основні принципи етапної праці О. Синявського "Спроба звукової характеристики літературної української мови" (1929)
1555600
  Теряжв Д.О. Фонетичне дослідження ритмічного структурування мовлення (на матеріалі української, російської, англійської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 169-173. – ISBN 966-8188-08-X
1555601
  Теряєв Д.О. Фонетичне дослідження ритмічного структурування мовлення (на матеріаллі української, російської, англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 169-173. – ISBN 966-8188-07-1
1555602
  Яремчук С. Фонетичне засвоєння латинізмів українською мовою / С. Яремчук, Т. Гроховська // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 120-125. – ISSN 2078-5119
1555603
  Стеріополо О. Фонетичний аналіз підготовленого і спонтанного мовлення // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 106-117. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
1555604
  Переверзєв Д.І. Фонетичний вимір проблеми субстрату корейської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 348-353


  Розглянуті питання віддзеркалення субстратів корейської мови на фонетичному рівні. Рассмотрены вопросы отражения субстратов корейского языка на фонетическом уровне. The article focuses on the phonetic level reflection of the substrata of Korean.
1555605
  Завербна М. Фонетичний компонент лінгвістичної інформації в криміналістичній експертизі // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 30-31. – (Бібліотека Інституту філології)
1555606
  Мельник О.М. Фонетичний компонент у структурі вигукової семантики української мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 424-428
1555607
  Шатух В.Г. Фонетичний практикум з англійської мови / В.Г. Шатух. – Київ, 1971. – 91с.
1555608
  Вербич Н. Фонетичний фонд Інституту української мови НАН України: історія та перспективи розвитку // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3-8. – Бібліогр.: Літ.: С. 8; 3 поз. – ISSN 1682-3540
1555609
  Дем"яненко М.Я. Фонетичні вправи з французської мови / М.Я. Дем"яненко, Л.І. Мікульченко. – Київ : Вища школа, 1971. – 143с.
1555610
  Дем"яненко М.Я. Фонетичні вправи з французської мови / М.Я. Дем"яненко, Л.І. Мікульченко; МВ ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Ф-т романо-герм.філології, каедра романск.ф-гії. – Київ, 1975. – 61с.
1555611
  Вакульчук С.П. Фонетичні діалектні особливості мови творів Марка Черемшини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 54-57. – ISBN 966-8188-07-1
1555612
  Пономаренко О.В. Фонетичні дослідження: історія та сьогодення (світова спадщина і сучасний внесок італійських фонетистів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 78-83
1555613
  Савченко Є.Ю. Фонетичні засоби актуалізації тематичного та рематичного компонентів речення в усному мовленні // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 165-176. – (Лінгвістичні науки ; № 28). – ISSN 2616-5317
1555614
  Лазер-Паньків Фонетичні засоби архаїзації мови істориками II-III ст. н.е.: система вокалізму (на матеріалі твору [текст грецькою мовою]) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 158-161
1555615
  Українець Л.Ф. Фонетичні засоби породження конотації в поетичній мові (на матеріалі сучасної української поезії) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Українець Людмила Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 542 л. – Додатки: л. 460-542. – Бібліогр.: л. 382-459
1555616
  Українець Л.Ф. Фонетичні засоби породження конотації в поетичній мові (на матеріалі сучасної української поезії) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Українець Людмила Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 81 назва
1555617
  Молчко О.О. Фонетичні засоби творення образності індивідуально-авторських та фразеологізованих порівнянь: способи відтворення у перекладі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 174-180
1555618
  Кузнецова Г. Фонетичні засоби увиразнення авторської віри в добро і щастя України. На прикладі кіноповісті Олександра Довженка "Україна в огні" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (199), грудень 2019. – С. 7-13
1555619
  Єрьоміна О.Ю. Фонетичні зміни в латинських композитах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 238-245
1555620
  Моренець І.М. Фонетичні зміни при семантичному утворенні дієслів в іспанській мові: аломорфія // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 291-296
1555621
  Завальнюк Л.В. Фонетичні ознаки реалізації редукованого у сучасні й німецькій розмовній мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 95-103
1555622
  Ящук Л.В. Фонетичні особливості антропонімів Житомирщини XVI - XVII ст. 2. (Ствердіння [Ц]) // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 266-276. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
1555623
  Яворський А. Фонетичні особливості волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса "Століття Якова" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 279-289. – ISSN 2304-9383
1555624
  Сірук О. Фонетичні особливості говірки села Угів: до проблеми визначення міждіалектних меж / Олена Сірук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 276-281. – ISSN 0320-3077
1555625
  Цимбалістий І.Ю. Фонетичні особливості іспанських абревіатур // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 313-321.
1555626
  Грицевич Ю. Фонетичні особливості підляських говірок у записах місцевого фольклору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 55-66. – ISSN 2311-5165


  Статус підляських говірок (Республіка Польща) дотепер викликає дискусії серед мовознавців, хоч лінгвістичне вивчення Підляшшя започаткували ще в середині ХІХ ст., а належність місцевих архаїчних говірок до українського діалектного простору очевидна для ...
1555627
  Сидельникова Л.В. Фонетичні особливості пікардского скрипту XIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-72. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Статтю присвячено вивченню фонетичних особливостей пікардського скрипту ХІІІ ст. Результати аналізу свідчать, що пікардський скрапт являв собою різнорідну, гібридну, специфічну писемну мову середньовіччя. Змішаний характер скрипту не є його недоліком, ...
1555628
  Лазаренко О. Фонетичні особливості польської мови в Україні в XVII ст. (на матеріалі творів Лазаря Барановича) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 190-194. – ISSN 0320-3077
1555629
  Хірочинська О. Фонетичні особливості сучасної французької мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 178-183. – ISSN 2410-0927
1555630
  Андрієвська Е.М. Фонетичні особливості французького діалогу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 15-18
1555631
  Завальнюк Л.В. Фонетичні процеси на межі слів у розмовній німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 204-208
1555632
  Терещенко В.І. Фонетичні процеси як чинник міжмовної омонімії в романських мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 343-347.
1555633
  Завальнюк Л.В. Фонетичні редукції та асиміляції звуків у неформальних ситуаціях спілкування (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 327-331


  Статтю присвячено дослідженню модифікацій звуків німецької мови у неформальних ситуаціях спілкування. Розглянуто кількісні та якісні редукції голосних та проаналізовано зміни і спрощення приголосних у природному потоці мовлення. Статья посвящена ...
1555634
  Курило О.Б. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О. Курило. – У Київі : З друк. Акад наук, 1924. – [2], II, 111 с. – Літорг. Кн. частками надрукована на машинці та написана від руки. – (Всеукраїнська Академія наук : Збірник історико-філологічного відділу ; № 21 ; (Праці етнографічної комісії))
1555635
  Курило О.Б. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О. Курило. – У Київі : З друк. Акад наук, 1924. – [2], II, 111 с. – Літорг. Кн. частками надрукована на машинці та написана від руки. - Конволют. - Пер. з 2-ма кн. – (Всеукраїнська Академія наук : Збірник історико-філологічного відділу ; № 21 ; (Праці етнографічної комісії))


  Склад конволюту: 1. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О. Курило; 2. Спроба пояснити процес зміни О, Е в нових закритих складах у південній групі ...
1555636
  Кушнерик В. Фонетичні універсалії та їх функціонування в германських і слов"янських мовах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 147-153. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1555637
  Лучечко Т.М. Фонетичні чинники кодування образу в загадці (на матеріалі української та англійської мов) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 151-155
1555638
  Тимошенко П.Д. Фонетичні явища на межі слів в українській мові : Дис... канд. філолог.наук: / Тимошенко П.Д.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1952. – 291л. – Бібліогр.:л.279-289
1555639
  Савицка И. Фонетските проблеми во ареалната лингвистика = Phonetic problems in areal linguistics (on the basis of the language situation in South-East Europe) : (врз основа на jазичната ситуациjа во Jугоисточна Европа) / Ирена Савицка ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 133 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 129-133. – ISBN 978-608-203-107-1
1555640
  Качуровський І. Фоніка : Підручник / І. Качуровський. – Київ : Либідь, 1994. – 168с.
1555641
  Оліфіренко Л. Фоніка поетичних творів В. Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 214-251. – ISSN 1728-9572
1555642
  Романиця О. Фоніка ранньої поетичної творчості Осипа Маковея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 232-236
1555643
  Настенко С.В. Фонічна організація іспанської поезії "золотої доби" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 80-84
1555644
  Мойсієнко А.К. Фонічний компонент у експресивній системі поетичного тексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0027-2833
1555645
  Кравчук Т. Фонічні засоби у творчості Ю.Яновського // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 47-49
1555646
  Чмстяк Д.О. Фонічні прийоми "ефекту наїву" в ранній поезії М. Ельскампа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 265-270
1555647
  Дмитровская Е.И. Фоно-орфографическое, морфологическое и лексикосемантическое освоение англицизмов современным немецким языком : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Дмитровская Е.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20 с.
1555648
  Сергеева И.А. Фоноархив еврейской народной музыки: история, содержание фондов и перспективы развития // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 80-92. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1555649
  Муратов Д.Є. Фонова інформація в текстах візуальної реклами як проблема перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-45. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми відтворення фонової інформації при перекладі реклами. Зокрема, автор намагається розглянути: а) розбіжності фонових знань автора і реципієнта рекламного повідомлення; б) стилістичні відмінності мов оригіналу та перекладу; в) ...
1555650
  Лефтерова Ольга Миколаївна Фонова інформація та її роль в індивідуальному мовленні (на матеріалі латиномовних творів С.Оріховського) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.15 / Лефтерова Ольга Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1555651
  Лефтерова О.М. Фонова інформація та її роль в індивідуальному мовленні (на матеріалі латномовних творів С. Оріховського) : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Лефтерова О. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.155-176
1555652
  Лефтерова О.М. Фонова інформація як стилеутворююча категорія та її роль у структурі авторського тексту // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 275-283
1555653
  Борсук О.М. Фонова музика: до історії трансформації музичного сприйняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 64-66
1555654
  Травкина А.Д. Фоноварианты слов в английском языке / А.Д. Травкина. – Калинин, 1985. – 76с.
1555655
  Думенко В.Н. Фоновая электрическая активность неокортекса собак при некоторых целостных формах поведения / В.Н. Думенко. – К., 1977. – 184с.
1555656
  Єгорова Т.М. Фоновий вміст важких металів та його екологічна інформативність у грунтах ландшафтів зони українського Полісся // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0587-2596
1555657
  ВолошинаТ.М Фоновий зміст висловлювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 40-43. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1555658
   Фонові електрони та іони в релаксуючій пиловій плазмі / Ю.І. Чутов, О.Ю. Кравченко, Р.Д. Смирнов, П.П. Шрам // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  За допомогою модифікованої 2D СІС методики досліджено релаксаційні явища 2D плазмовому кристалі з урахуванням самопогодженого електричного заряду пилових частинок й електронної та іонної функції розподілу за швидкостями. Отримані результати показують, ...
1555659
  Тищенко О. Фонові знання у мовному спілкуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
1555660
  Немировська О.Ф. Фонові оніми як засіб утвореняя алюзії (на матеріалі роману О.Ю. Кобилянської "Апостол черні") // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 108-119
1555661
  Оробець К. Фонові явища і злочинність: головні взаємозв"язки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 98-104.
1555662
  Оробець К. Фонові явища і злочинність: головні взаємозв’язки (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 65-70
1555663
  Сивинцев Ю.В. Фоновое облучение человеческого организма / Ю.В. Сивинцев. – М, 1960. – 95с.
1555664
  Сивинцев Ю.В. Фоновое облучение человеческого организми / Ю.В. Сивинцев. – М, 1960. – 95с.
1555665
  Лукашев Д.В. Фоновое содержание тяжелых металлов в двустворчатых моллюсках украинского участка р. Десны // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2011. – Т. 47, № 3. – С. 44-57. – ISSN 0375-8990
1555666
  Баркалова Нина Григорьевна Фоновое содержание фтора, брома и йода в природных водах Воронежской области. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.12 / Баркалова Нина Григорьевна; Иркут. гос. ин-т. – Воронеж, 1975. – 18л.
1555667
  Короткевич Е.Л. Фоновые группы подземиционных жвачных и история формирования гиппарионовой фауны Восточной Европы : Автореф. дис. ... д-ра. биолог. наук : 03.00.08 / Короткевич Е. Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 47 с.
1555668
  Климов Олег Фоновые знания // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 78-85 : фото
1555669
  Станев Н.С. Фоновые примеси и структурные дефекты в системе полуизолярующая подложка - эпитаксиальная пленка GaAs и методы их технологического контроля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.10 / Станев Н.С. ; БГУ им. В.И. Ленина. – Минск, 1990. – 16 с.
1555670
  Гарцман И.Н. Фоновые факторы гидрологического режима рек юга Дальнего Востока и методы расчетов его характеристик : Автореф... д-ра географич.наук: / Гарцман И.Н.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1968. – 57л.
1555671
   Фоновый мониторинг загрязнения экосистем суши хлорорганическими соединениями. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 270с.
1555672
  Ровинский Ф.Я. Фоновый мониторинг полициклических ароматических углеводородов. / Ф.Я. Ровинский. – Л., 1988. – 224с.
1555673
   Фоновый прогноз гляциальных селей. – Алма-Ата, 1985. – 63с.
1555674
  Гудманян А.Г. Фонограма як засіб передавання німецьких онімів // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1555675
  Бабченко Н.В. Фонограми у складі французьких термінів (на матеріалі політичних та економічних текстів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 20-25. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1555676
  Томаров І. Фонограми, організації колективного управління і Делія Ліпцик // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 1608-6422
1555677
  Хорт М. Фонограмма как об"экт правовой охраны: международный аспект и реалии российского нормотворчества // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 18-28. – ISSN 0201-7059
1555678
  Клиниченко В.Г. Фонограмма сердца / В.Г. Клиниченко. – М : Советский писатель, 1990. – 172 с.
1555679
  Pankevyc I. Фонограф в службі лінгвістики, 1929. – 2 с. – Окр.відбиток
1555680
  Гудманян А.Г. Фонографема як засіб передавання німецьких онімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 95-100. – ISBN 966-7890-03-1
1555681
  Гудманян Артур Грантович Фонографическая адаптация заимствованных антропонимов : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Гудманян Артур Грантович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1992. – 310л. – Бібліогр.:л.186-310
1555682
  Гудманян Артур Грантович Фонографическая адаптация заимствованных антропонимов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Гудманян Артур Грантович; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 17 с.
1555683
  Синєокий О.В. Фонографічна культура : довідник рок-журналіста, рекорд-продюсера та колекціонера / Олег Синєокий. – Київ : КНТ, 2019. – 341, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-328. – ISBN 978-966-373-740-9
1555684
  Головатюк В.Д. Фонографічний архів Інституту мистецтв ПАН (з історії формування колекції) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 136-141


  Стаття присвячена історії формування фонографічного архіву Інституту мистецтв Польської академії наук. Основу колекції складають записи, зроблені під час Загальнопольської акції збирання музичного фольклору під керівництвом Ядвіги та Маріана Собеських.
1555685
  Вінярська Н.Р. Фонографічний аспект проблеми комп"ютерізації французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 51-53. – ISBN 966-638-08406
1555686
  Гудманян А. Фонографічні аномалії діалектного мовлення в українських перекладах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 246-251. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1555687
  Гейко Т.М. Фонографічні особливості італізмів у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 83-87. – ISBN 978-966-171-092-3
1555688
  Ситдикова І.В. Фонографічні особливості мови SMS-повідомлень та Інтернету у Франції / І.В. Ситдикова, А.В. Дубровіна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 425-432. – Bibliogr.: Літ.: 432; 7 п.


  Запропанована стаття присвячена проблемі співвідношення між графічним символом та звуком. В Україні грунтовні дослідження проблеми мови Інтернету ведуться вже тривалий час. Але, на жаль, проблема мови інтернету на матеріалі сучасної французької мови є ...
1555689
  Мазниченко Валентина Миколаївна Фонографічні особливості українських антропонімів у французькій мові : Дис....канд.філолог.наук: 10.02.05 / Мазниченко Валентина Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 206л. + Додатки: с.195-205. – Бібл.:с.170-195
1555690
  Мазниченко В.М. Фонографічні особливості українських антропонімів у французькій мові : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.05 / Мазниченко В.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.:с.17
1555691
  Цюпа М.А. Фонографічні та орфографічні особливості акронімів сучасної французької мови : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Цюпа М.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 302л. + Додатки: л.247-302. – Бібліогр.: л.209-246
1555692
  Цюпа М.А. Фонографічні та орфографічні особливості акронімів сучасної французької мови : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 - Романські мови / Цюпа М.А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1555693
  Рожченко З.В. Фонографія (абеткове або буквене письмо) // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 93-96. – ISBN 978-966-439-983-5
1555694
  Сидельникова Л.В. Фонографія та ідеографія французького письма IX - початку XXI століття / Сидельникова Л.В. ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2012. – 512, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 470-512. – ISBN 978-966-638-263-7
1555695
  Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні = Phonographing folk music in Ukraine : історія, методологія, тенденції : монографія / Ірина Довгалюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 648, [2] с., [12] арк. фотоіл. : табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0314-9
1555696
  Довгалюк І.С. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Довгалюк Ірина Сергіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назв.
1555697
  Синеокий О.В. Фонодокумент в мировом коммуникационном пространстве: эволюция, современное состояние, направления трансформаций = Photodocument in the global communication space.. : спец. междунар. науч.-рефератив. вып. по материалам дис. на соискание науч. степени д-ра наук. по соц. коммуникациям 27.00.02 - Документоведение, архивоведение (постдис. изд.) / Синеокий Олег Владимирович. – Запорожье : Статус, 2017. – 151, [22] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 148-151 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7353-51-4
1555698
  Ястреблянська М. Фонологiчний аналiз pитму у сучаснiй китайськiй мовi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статтi поданo результати експерементального дослiдження ритму у сучаснiй китайськiй мовi. Фонетичний аналiз матерiалу здiйснено за допомогою комп"ютерної програми Praat. Отриманi результати пiдтвердили, що ритм у китайськiй мовi має безпосереднiй ...
1555699
  Савицка И. Фонологиjа на современиот македонски стандарден jазик: / И. Савицка, Л. Спасов. – Скопjе
1. св. – 1991. – 124 с.
1555700
  Редькин В.А. Фонологическая проблематика на лингвитических конгрессах / Редькин В.А. – М., 1976. – 87с.
1555701
  Васеко Е.Ф. Фонологическая система московского говора первой половины 16 века по памаятникам деловой письменности : Автореф... канд. филол.наук: 100201 / Васеко Е.Ф.; МГУ. Филологич. фак-т. – М, 1973. – 26л.
1555702
  Ростовцева Н.А. Фонологическая система Переславль-залесского говора XVI века (по данным письменным памятника и современного состояния говора Переславля-Залесского) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ростовцева Н.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 24 с.
1555703
  Подлужный А.И. Фонологическая система современного белорусского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: / Подлужный А.И.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 30л.
1555704
  Гиунашвили Д.Ш. Фонологическая структура литературного персидского языка : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Гиунашвили Д.Ш. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 30 с.
1555705
  Зубкова Л.Г. Фонологическая типология слова / Л.Г. Зубкова. – М, 1990. – 254с.
1555706
  Кузьменко Ю.К. Фонологическая эволюция германсикх языков / Ю.К. Кузьменко. – Ленинград : Наука, 1991. – 284 с.
1555707
  Моустакас А. Фонологические особенности греческого диалекта Запорожской области // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 19-22. – ISBN 978-966-8847-78-3
1555708
  Лепехин Евгений Анатольевич Фонологические проблемы энергосодержания текста (На материале текстов различной эмоциональной насыщенности) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Лепехин Евгений Анатольевич; Московский ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 23л.
1555709
  Журавель В.Б. Фонологические системы белорусского и болгарского литературных языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02,10.02.03 / Журавель В. Б.; БГУ. – Минск, 1990. – 19л.
1555710
  Валл М.Н. Фонологические системы немецких диалектов. / М.Н. Валл, И.А. Канакин. – Новосибирск, 1986. – 79,2с.
1555711
  Панфилов Е.Д. Фонологические слоги классической латыни. (Исследование списка). / Е.Д. Панфилов. – Л.
Ч.1. – 1973. – 183с.
1555712
  Панфилов Е.Д. Фонологические слоги классической латыни. (Исследование списка). / Е.Д. Панфилов. – Л.
Ч.2. – 1980. – 128с.
1555713
  Баранцев А.П. Фонологические средства людиковской речи. : Автореф... канд. филол.наук: 10.666 / Баранцев А.П.; Тартутский гос ун-т. – Тарту, 1971. – 24л.
1555714
  Баранцев А.П. Фонологические средства людиковской речи. (Дескриптивное описание) / А.П. Баранцев ; АН СССР, Карельск филиал, Ин-т яз., литературы и истории. – Ленинград : Наука, 1975. – 280 с.
1555715
  Широков О.С. Фонологические схождения балканских языков. / О.С. Широков. – М., 1966. – 14с.
1555716
  Реформатский А.А. Фонологические этюды / А.А. Реформатский. – Москва, 1975. – 134с.
1555717
  Небиеридзе Г.С. Фонологический анализ вокализма грузинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Небиеридзе Г.С. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 22 с.
1555718
  Мифтахова И.Х. Фонологический анализ древнеанглийского удлинения кратких гласных перед гоморганными группами согласных : Автореф... кандидата филол.наук: / Мифтахова И.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 16л.
1555719
  Бухаров В.М. Фонологический статус и акустическая природа дифтонгов в системе вокализма немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Бухаров В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 26л.
1555720
  Ахманова О.С. Фонология / Ахманова О.С. ; под. общ. ред. В.А. Звегинцева. – Москва : Изд-во Московского университета, 1954. – 23 с. – (Материалы к курсам языкознания)
1555721
  Балла О. Фонология без идеологии : Рец. на кн.: Письма и заметки Н.С. Трубецкого. М., 2004 // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 118-119. – ISSN 0130-1640
1555722
  Золхоев В.И. Фонология и морфонология агглютинативных языков: особенности функционирования системы фонем / В.И. Золхоев. – Новосибирск, 1980. – 143с.
1555723
   Фонология и морфонология африканских языков. – М, 1972. – 196с.
1555724
   Фонология и просодия слова. – М, 1984. – 128с.
1555725
  Кукконен А.И. Фонология и фонетика колтушского диалекта финского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кукконен А.И.; Тартуский гос. ун-т, 1967. – 18л.
1555726
  Ардентов Б.П. Фонология современного русского языка / Б.П. Ардентов ; отв. ред. И.Д. Гриценко ; М-во народ. образования МССР, Кишинев. гос. ун-т. – Кишинёв : Штиинца, 1979. – 102 с. – Библиогр.: с. 98-99
1555727
  Ломтев Т.П. Фонология современного русского языка на основе теории множеств / Т.П. Ломтев. – М, 1972. – 224с.
1555728
  Ефимов А.Ю. Фонология языка каолан // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь-декабрь. – С. 70-78. – ISSN 0373-658Х
1555729
  Ахманова О.С. Фонология, морфонология, морфология : учеб. пособие / Ахманова О.С. – Москва : Изд-во Московского университета, 1966. – 108 с.
1555730
  Оськіна Н.О. Фонологічна адаптація англомовних запозичень у системах українського та турецького консонантизму / Н.О. Оськіна, Б.В. Авраменко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 164-170. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "В статті схарактеризовано явище фонологічної адаптації та встановлені способи адаптації англомовних запозичень на фонологічному рівні в системах українського та турецького консонантизму. Спільним способом виявляється субституція. В турецькій мові, на ...
1555731
  Субота С.В. Фонологічна концепція Ленінградської та Московської фонологічних шкіл // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 206-210. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1555732
  Вовк П. Фонологічна структура консонантизму української, російської і польської мов // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 178-190. – ISBN 966-95452-3-9
1555733
  Петрова Ю.І. Фонологічна та морфологічна система єгипетського діалекту арабської мови : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Петрова Ю.І.; НАНУ; Ун-т сходознавства ім. А. Кримськоло. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1555734
  Бочарнікова А.М. Фонологічний аналіз тексту і питання про авторство авестійського Гату №46 // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 177-185


  У статті розглянуто специфічні риси тексту Гату № 46, серед яких - дотримання метричного розміру віршованого тексту, семантична завершеність ритмічних груп всередині тексту. Здійснено кількісний аналіз застосованих засобів милозвучності мови. За ...
1555735
  Гнатюк Фонологічний вектор підготовки громадських перекладачів / Гнатюк, Р. Поворознюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 1-9. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817
1555736
  Климентова О.В. Фонологічний рівень реалізації вербальної сугестії в сакральних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 263-267
1555737
  Рожченко З.В. Фонологічний статус англійських трифтонгів та їх відтворення в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 529-533. – ISBN 966-581-481-8
1555738
  Пилипенко Р.Є. Фонологічні аспекти дискурс-аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 167-171
1555739
  Задорожна І. Фонологічні особливості німецькомовних парних іменникових фразеологічних одиниць / І. Задорожна, О. Коржан // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 123-130. – Бібліогр.: Літ.: С. 130; 7 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1555740
  Дорохова М.М. Фонологічні особливості поезії французького символізму // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 610-614
1555741
  Сушко М.О. Фонологічні характеристики тонів в"єтнамської мови та їх дистрибуція у складах // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 169-175. – Бібліогр.: С. 175; 5 назв. – ISSN 1682-671Х
1555742
  Чижевський Д. Фонологія та психологія // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 261-278. – Бібліогр.: 27 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1555743
  Грищенко Нина Григорьевна Фонолого-фонетическая природа фарингально-небных спирантов немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грищенко Нина Григорьевна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 16л.
1555744
  Гордеева Т.А. Фонолого-фонетические особенности немецкого звукового строя (в аспекте формально-смыслового членения текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гордеева Т. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 20л.
1555745
  Видоески Б. Фонолошки бази на говорите на македонскиот jазик = The phonological bases of the dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ], 2000. – 321, [1] c. : карт. – Парал. тит. л. англ. мовою. – ISBN 9989-649-79-0
1555746
  Чорнопиский М. Фономорфологія і фоностилістика українського фольклору в дослідженнях Філарета Колесси // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 94-105. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  Звернено увагу на еволюцію осмислення фольклору як органічної словесно-звукової системи національного світоспоглядання (Олександр Потебня), на дослідженнях Філарета Колесси народної словесности в цьому аспекті та відзначення Михайлом Грушеським його ...
1555747
  Звягина А.П. Фононные спектры и некоторые термодинамические характеристики решоток типа CsCl : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звягина А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 11л.
1555748
  Валах М.Я. Фононные спектры и оптические свойства полупроводников -- типа А2В6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Валах М.Я.; АН УССР. – К, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1555749
  Блецкан Д.И. Фононные спектры и электронные явления в упорядоченных и неупорядоченных халькогенидах германия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Блецкан Д.И. ; Киев. ин-т полупроводников. – Киев, 1989. – 32 с.
1555750
  Козыренко В.Н. Фононные функции Грина дефектных полимеров. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Козыренко В.Н.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
1555751
  Плакида Н.М. Фононы в ангармоническом металле / Н.М. Плакида. – К, 1971. – 21с.
1555752
  Юсип-Якимович Фонопоетика і фоностиль Петра Карманського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 211-215. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття є продовженням дослідженням досліджень автора фоностилістики періоду модернізму. Дослідниця піддає аналізу мовні фоностильові засоби символбізму в поезії П. Карманського
1555753
  Красножон К. Фоноритміка оповідання "Закоханний чорт" Олекси Стороженка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 67-77. – ISSN 0236-1477
1555754
  Кушнерик В. Фоносемантизм та колірна картина світу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 81-86
1555755
  Кушнерик В. Фоносемантизм: теоретико-експериметальні витоки // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 38-42. – ISSN 2307-633Х
1555756
  Свідер І.А. Фоносемантика англійської дитячої поезії // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 79-80
1555757
  Ковінько М.В. Фоносемантика кольору в поезії М. Вінграновського // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 271-284


  У роботі розглянуто проблему звукової організації поезій М. Вінграновського. На основі результатів фоносемантичного аналізу досліджено звукове забарвлення окремих віршів
1555758
  Маевски В. Фоносемантика. Отбор и анализ учебных материалов // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – С. 61-73. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
1555759
  Кучерина О.В. Фоносемантика: історія і сучасність // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 195-198. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1555760
  Марченко Н. Фоносемантикон у системі ідіостилю // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 260-264. – ISBN 966-8188-10-1
1555761
  Воронин С.В. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании / С.В. Воронин. – Ленинград, 1990. – 199с.
1555762
  Найдеш О.В. Фоносемантические особенности текстов минорной/мажорной тональности // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 147-152. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1555763
  Киреева Т.М. Фоносемантические особенности церковно-религиозного и литературно-художественного стилей русского языка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 220-225. – ISSN 2520-6397


  Посвящена сопоставительному исследованию фоносемантического уровня звучащей проповеди и поэмы, которые обращены к общей теме – Преображе- ние Господне. Определено преобладание гласного звука [о], соответствующего светло-желтому, белому цвету. ...
1555764
  Драгінда О.В. Фоносемантичний аспект у комплексному дослідженні віршових перекладів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 46-50


  У статті розглядається фоносемантичний аспект віршового перекладу. Оскільки семантизація звукової форми поетичного твору відбувається у тісному зв"язку зі смислом, ідеєю вірша, доцільним є розгляд кореляції семантичного та звукового рівнів твору як ...
1555765
  Холод О. Фоносемантичний потенціал трьох поезій Осипа Маковея (Кореляція поєднання агресивних консонант та коефіцієнтів семантико-семіотичних маркерів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 234-252


  Здійснено кореляційний аналіз показників частотності поєднання агресивних консонант і коефіцієнтів семантико-семіотичних маркерів у трьох поезіях Осипа Маковея ("І я умію пісню…", 1891; "В дорогу, в дорогу!", 1899; "Образок", 1900). Был осуществлен ...
1555766
  Плющ Н.П. Фоносемантичний профіль дум про Богдана Хмельницького (нвербальні засоби мовної експресії) // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 123-125
1555767
  Галамага О.В. Фоносемантичні виміри сакральних латиномовних написів // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 146-150


  У статті розглянуто фоносемантичні характеристики сакральних текстів любовної магії. Зосереджено увагу на виявленні звуко-буквенних символів, за допомогою яких здійснюється навіювальний вплив. Проаналізовано фоносемантичні особливості тектів, ...
1555768
  Найдеш О.В. Фоносемантичні властивості початкових сполучень фонем у німецькій мові // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 96-99. – (Філологія)
1555769
  Редькова А. Фоносемантичні особливості публіцистичних текстів (на матеріалі промов австрійських політиків) // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Застровська С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 7. – С. 76-78. – ISSN 2410-2202
1555770
  Александрова О.С. Фоностенография. Слуховая скоропись / О.С. Александрова. – Изд. 3-е, перераб. и упрощенное. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 128 с. : ил.
1555771
  Берковець В. Фоностилеми ритму як ознака ідіостилю : на матеріалі наукової та художньої прози Оксани Забужко // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 40-44.
1555772
  Портнова Н.И. Фоностилистика французского языка / Н.И. Портнова. – М., 1986. – 143с.
1555773
  Григорьев Евгений Иванович Фоностилистическая вариативность просодических структур повествования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорьев Евгений Иванович; Минский гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 18л.
1555774
  Жакиева К.Р. Фоностилистическая организация лекторской речи в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жакиева К.Р.; Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1987. – 23л.
1555775
  Крюкова О.П. Фоностилистические особенности ораторской речи (Эксперим.-фонет. исслед. на матер. америк. варианта англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крюкова О.П.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1981. – 24л.
1555776
  Новицкий С.А. Фоностилистические структуры устного официально-делового монолога в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новицкий С.А.; Минский гос. пед. ин-т ин. языков. – Минск, 1977. – л.
1555777
  Новицкая Н.Д. Фоностилистические характеристики некоторых видов диалогической речи в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Новицкая Н.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 19 с.
1555778
  Українець Л. Фоностилістика української поетичної мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 40-45. – ISSN 0320-3077
1555779
  Перепечкіна Світлана Євгеніївна Фоностилістична варіативність мовлення викладачів Німеччини : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Перепечкіна С.Є.; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2006. – 223л. + Додатки: л. 215-223. – Бібліогр.: л.193-214
1555780
  Перепечкіна С.Є. Фоностилістична варіативність мовлення викладачів Німеччини : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.02.04 / Світлана євгеніївна Перепечкіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1555781
  Сюта Г.М. Фоностилістична норма в українській поетичній мові другої половини ХХ століття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 80-87. – ISSN 0027-2833
1555782
  Комірна Є.В. Фоностилістичні особливості складоподілу у французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 91-95.
1555783
  Люднова А.А. Фоностилістичні особливості стусового вірша (за збіркою "Палімпсести") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 68-79


  У фокусі дослідження - фоностилістичний аспект мовної тканини поетичних творів В. Стуса. Визначено найактивніші та найчастотніші фоностилеми у текстах, здійснено аналіз смислового навантаження звукових повторів. Асонанс, алітерацію, полісиндетон, ...
1555784
  Юсип-Якимович Фоностильові засоби музичності в ліриці Миколи Філянського // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 35-39. – (Філологія ; Вип. 19)
1555785
  Юсип-Якимович Фоностильові особливості поезій Григорія Чупринки з погляду структуралізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 375-380. – ISBN 966-8110-14-5
1555786
  Стримайте М.Ю. Фонотактика сограсных в литовском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.15 / Стримайте М.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1976. – 22л.
1555787
   Фонотика в библиотеке. – Москва, 1976. – 130 с.
1555788
  Горностаев В.С. Фонотипические и генотипические особенности клеток линии мышиной гепатомы XXIIа на разных уровнях устойчивости к колхицину : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Горностаев В. С.; Ин-т цитолог. АН СССР. – Л., 1984. – 18л.
1555789
  Силоне И. Фонтамара / И. Силоне. – Москва, 1935. – 206 с.
1555790
  Гудкова О. Фонтан-квест // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6/7 (149). – С. 42-46. – ISSN 2518-7104
1555791
  Будько Євген Фонтан можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 134-135 : фото
1555792
  Хазин Е. Фонтан у Чусовой / Е. Хазин. – Москва : Молодая гвардия, 1930. – 32 с. – (Детская биб-ка "На злобу дня")
1555793
  Хазин Е. Фонтан у Чусовой / Е. Хазин, 1930. – 32с.
1555794
  Коробецька В. Фонтани Олексія Термена у повсякденному житті киян // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 368-371. – ISBN 978-966-95419-8-7
1555795
  Вересов А.И. Фонтанный дом / А.И. Вересов. – Ленинград, 1990. – 319с.
1555796
  Свенцицкая Э.М. Фонтанный дом в художественном мире "Поэмы без героя" А. Ахматовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 80-83. – ISBN 966-594-355-3
1555797
  Спышнов П.А. Фонтаны / П.А. Спышнов. – М, 1950. – 172с.
1555798
  Вахов А.А. Фонтаны на горизонте / А.А. Вахов. – Владивосток, 1951. – 482с.
1555799
  Вахов А.А. Фонтаны на горизонте / А.А. Вахов. – Магадан, 1958. – 504с.
1555800
  Ардикуца В.Е. Фонтаны Петродворца : путеводитель / В.Е. Ардикуца. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 144 с.
1555801
  Шарый Андрей Фонтаны Рима = Морская фигура, замри! : Город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 58-67 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1555802
  Москаленко Леся Фонтенбло. У ванні Наполеона : спецрепортаж. Франція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 72-74 : Фото
1555803
  Кононенко Т.П. Фонтенель Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 385. – ISBN 966-316-069-1
1555804
  Цитрин П.С. Фонтэн П. В. Жискар д"Эстєн и строительство Европы // Актуальные проблемы Западной Европы: политика, экономика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1981. – Вып. 1. – С. 210-215
1555805
  Воропаєва Т.С. Фоормування європейської ідентичності громадян України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 19-28. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1555806
  Лемещук Н.М. ФОП- школа коммунистического воспитания студентов / Н.М. Лемещук. – Москва, 1975. – 48с.
1555807
  Сухарева Н. ФОП і РРО: інструкція по виживанню // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
1555808
  Вдовенко М.В. Фораминеферовые зоны нижнего карбона Доно-Днепровського региона // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 75-86 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1555809
  Гусева С.Н. Фораминиферы-граптолиты : учебное пособие к лабораторным занятиям / С.Н. Гусева, Н.Я. Спасский, А.Г. Кравцов; Научн. ред. Спасский Н.Я. – Ленинград : ЛГИ, 1984. – 56с.
1555810
  Кешмэн Д. Фораминиферы : с прил. библиографического справочника составленного А.К. Богдановичем / Д. Кешмэн ; Нефтяной геолого-разведочный ин-т ; Перевод с англ. под ред. А. В. Фурсенко. – Ленинград-Москва-Новосибирск : ОНТИ НКТП СССР ; Гос. науч.-техн. горно-геолого-нефтяное изд-во, 1933. – 462, [1] с. – Библиогр.: с. 451
1555811
  Таиров Ч.А. Фораминиферы аптского и альбского ярусов Юго-Восточного Кавказа и их стратиграфическое значение / Ч.А. Таиров. – Баку : Азербайджанское Государственное из-во, 1961. – 120с.
1555812
  Волошина А.М. Фораминиферы верхнего мела Волыно-Подольской плиты и их значение для стратиграфии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Волошина А.М.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1954. – 16л.
1555813
  Подобина М В. Фораминиферы верхнего мела Западно-Сибирской низменности / М В. Подобина; Отв. ред. Фурсенко А.В. – Москва : Из-во "Наука", 1966. – 148с.
1555814
  Подобина В.М. Фораминиферы верхнего мела и палеогена Западно-Сибирской низменности. Их значение для стратиграфии / В.М. Подобина; Ивания В.А. – Томск : Томский ун-т, 1975. – 163 с.
1555815
  Манукалова-Гребенюк Фораминиферы верхнедевонских отложений Днепровско-Донецкой и Припятской впадин / Манукалова-Гребенюк; УкрНИГРИ. – Москва : Недра, 1974. – 64с.
1555816
  Мартиросян Ю.А. Фораминиферы верхнемеловых и нижнепалеогеновых отложений Юго-Западной части Армянской ССР : (Арташатский и Вединский районы) / Ю.А. Мартиросян. – Ереван : АН Армянской ССР, 1970. – 262с.
1555817
  Курылева Анна Мироновна Фораминиферы верхнемеловых отложений Центрального, Восточного Копет-Дага и Горного Бадхыза и их биостратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Курылева Анна Мироновна ; Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук АН ТССР гос. ун-та. – Ашхабад, 1967. – 21 с.
1555818
  Розумейко С.В. Фораминиферы верхнемеловых отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы / С.В. Розумейко; Отв. ред. Каптаренко-Черноусова О.К. – Киев : Наукова думка, 1978. – 180с.
1555819
  Миклухо-Маклай Фораминиферы верхнепермских отложений Северного Кавказа : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Миклухо-Маклай К.В.; Министерство геологии. Всесоюз. н.-иссл. геологич. ин-т (ВСЕГЕИ). – Ленинград, 1952. – 28 с.
1555820
  Миклухо-Маклай Фораминиферы верхнепермских отложений Северного Кавказа : Труды / Миклухо-Маклай; ВСЕГЕИ; Министерство геологии и охраны недр. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 163с.
1555821
  Котляр О.Е. Фораминиферы и биостратиграфия верхнедевонских отложений УССР. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.09 / Котляр О.Е.; АН УССР. ИН-т геол. наук. – К., 1981. – 28л.
1555822
  Венглинский И.В. Фораминиферы и биостратиграфия миоценовых отложений Закарпатского прогиба : монография / И.В. Венглинский; Отв. ред. Каптаренко-Черноусова О.К. – Київ : Наукова думка, 1975. – 263с.
1555823
  Венглийсикий И.В. Фораминиферы и биостратиграфия миоценовых отложений. : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 128 / Венглийсикий И.В.; АН УССР. – К., 1969. – 46л.
1555824
  Серова М.Я. Фораминиферы и биостратиграфия Северной Пацифики на рубеже мела и палеогена / М.Я. Серова; Отв. ред. В.В. Меннер. – Москва : Наука, 1987. – 144с.
1555825
  Подобина В.М. Фораминиферы и зональная стратиграфия верхнего мела Западной Сибири / В.М. Подобина. – Томск, 1989
1555826
  Скворцов В.П. Фораминиферы и зональное расчленение визейского яруса Срединного Тянь-Шаня. : Автореф... канд.геол-минарал.наук: 128 / Скворцов В.П.; АН КазССР.Ин-т геол.наук. – Алма-Ата, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1555827
  Пяткова Д.М. Фораминиферы и остракоды юры Украины : Палеонтологический справочник / Д.М. Пяткова, М.Н. Пермякова; Отв. ред. Дидковский В.Я. – Киев : Наукова думка, 1978. – 288с.
1555828
  Ботвинник П.В. Фораминиферы и стратиграфия верхнемеловых отложений Чечено-Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Ботвинник П.В.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Грозный, 1968. – 23л.
1555829
  Богуш О.И. Фораминиферы и стратиграфия каменноугольных отложений Каратау и Таласского Алатау / О.И. Богуш, О.В. Юферев; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : АН СССР, 1952. – 235с.
1555830
  Самышкина К.Г. Фораминиферы и стратиграфия меловых отложений Восточного Кавказа : Северо-восточный склон Большого Кавказа и Восточного Предкавказья / К.Г. Самышкина; Отв. ред. Алиев М.М. – Москва : Наука, 1983. – 169с.
1555831
  Преображенская Т.В. Фораминиферы и стратиграфия палеогеновых и неогеновых отложений Нижне-Анадырской впадины. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.09 / Преображенская Т.В.; АН СССР. Урал. науч. центр Ин-т геологии и геохимии им. А.Н.Заварицкого. – Свердловск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1555832
  Богуш О.И. Фораминиферы и стратиграфия среднего и верхнего карбона Восточной части Алайского хребта / О.И. Богуш; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : АН СССР, 1963. – 133с.
1555833
  Гудина В.И. Фораминиферы и стратиграфия четвертичных отложений Северо-Запада Сибири / В.И. Гудина; Отв. ред. Саидова Х.М. – Москва : Наука, 1966. – 133с.
1555834
  Алеиева Д.Г. кызы Фораминиферы и стратиграфия юрских отложений Нахичесванской АССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Алеиева Д. Г. кызы; АН Аз ССР, Ин-т геол. им Губкина. – Баку, 1975. – 19л.
1555835
  Тутковский П.А. Фораминиферы из меловых отложений Люблинск. губ. / П. Тутковский. – Киев : Тип. "Прогресс", 1900. – 12 с. – Отд.: Записки Киевского О-ва естествоиспытателей. т. 16. – Библиограф. в подстроч. примеч.


  На тит. л. надпись: Многоуважаемому профессору Петру Петровичу Алексееву от автора
1555836
  Тутковский П.А. Фораминиферы из третичных и меловых отложений Киева / [соч.] П. Тутковского. – Киев : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*
Статья I : Фораминиферы Киевского мелового Мергеля : (Из геологического кабинета университета Св. Владимира). – 1886. – 16 с., 5 л. ил., схем. : ил. – Отд. оттиск: Записки Киевского Общ. естествоиспытателей. 1886, Т. VIII, вып. 2


  На обл. надпись: Многоуважаемому профессору Петру Петровичу Алексееву от автора
1555837
  Тутковский П.А. Фораминиферы из третичных и меловых отложений Киева : (Из геологического кабинета университета Св. Владимира) / [соч.] П. Тутковского. – Киев : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*
Статья II : Фораминиферы голубоватой глины из буровой скважины на Подоле : (Из геологического кабинета университета Св. Владимира). – 1887. – 63 с., 10 л. ил., схем. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды о-ва исследоват. Волыни, 1911, т. 6, с. 1-7


  На тит. л. надпись: Многоуважаемому профессору Петру Петровичу Алексееву от автора
1555838
  Быкова Е.В. Фораминиферы карадока Восточного Казахстана / АН Казахской ССР; Ин-т геологических наук; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : Изд-во АН Казахской ССР, 1961. – 120с.
1555839
  Богуш О.И. Фораминиферы карбона и перми Верхоянья / О.И. Богуш, О.В. Юферев; Отв. ред. Обут А.М. – Москва : Наука, 1966. – 210с.
1555840
  Майер Е.М. Фораминиферы карспийского и аральского морей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Майер Е.М.; МГУ. – М., 1979. – 24л.
1555841
  Пяткова Д.М. Фораминиферы кимериджского и волжского ярусов Днепровско-Донецкой впадины и их значение для стратиграфии. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.00.09 / Пяткова Д.М.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – К, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1555842
  Золотова В.П. Фораминиферы кунгурского яруса Камского Приуралья и их стратиграфическое и фациальное распределение. : Автореф... канд. геолого-минералог.наук: / Золотова В.П.; Казанский гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Молотов, 1949. – 4 с.
1555843
   Фораминиферы мезозоя и кайнозоя Западной Сибири, Таймыра и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1967. – 113с.
1555844
  Каптаренко-Черноусова Фораминиферы мела Украины : Палеонтологический справочник / Каптаренко-Черноусова, Л.Ф. Плотникова, Е.С. Липник; АН УССР; Ин-т геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1979. – 260с.
1555845
  Венглинский И.В. Фораминиферы миоцена Закарпатья и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Венглинский И.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1954. – 16л.
1555846
  Джанелидзе О.И. Фораминиферы нижнего и среднего миоцена Грузии / О.И. Джанелидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 172с.
1555847
  Алексеева Л.В. Фораминиферы нижнего мела и палеогена Западной Туркмении / Л.В. Алексеева, М.К. Родионова; АН СССР, Госкомитет химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР, Институт геологии и разработки горючих ископаемых; Отв. ред. Алиев М.М. – Москва : АН СССР, 1963. – 92с., 7табл.
1555848
  Невмирич Лидия Ефимовна Фораминиферы олигоценовых отложений Центральной и Восточной Туркмении и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Невмирич Лидия Ефимовна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1555849
   Фораминиферы пограничных отложений девона и карбона Тимано-Печорской провинции : Труды Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол. развед. ин-та. – Ленинград : Недра, 1984. – 139с.
1555850
  Щедрина З.Г. Фораминиферы тихоокеанского шельфа Юго-Восточной Азии : монография / З.Г. Щедрина, Т.Г. Лукина; Глав. ред. Скарлато О.А.; Отв. ред.: Петрушевская М.Г., Ушаков П.В. – Ленинград : Зоологический ин-т АН СССР, 1984. – 140с.
1555851
  Саакян-Гезалян Фораминиферы третичных отложений Ереванского бассейна / Саакян-Гезалян. – Ереван : АН Армянской ССР, 1957. – 142с.
1555852
  Григелис А.А. Фораминиферы юрских отложений Литовской ССР и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Григелис А.А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 18л.
1555853
   Фораминифферы. – М, 1963. – 30с.
1555854
  Краєва Є.Я. Форамініфери верхньоеоценових та олігоценових відкладів північного крила Причорноморської западини / Є.Я. Краєва; Відп. ред. Каптаренко-Черноусова О.К. – Київ : АН УРСР, 1961. – 97с.
1555855
  Венглінський І.В. Форамініфери міоцену Закарпаття / І.В. Венглінський; Відп. ред. Порфір"єв В.Б. – Київ : АН УРСР, 1958. – 167с.
1555856
  Каптаренко-Черноусова Форамініфери нижньокрейдових відкладів Дніпровсько-Донецької западини : монографія / Каптаренко-Черноусова; Відп. ред. Ямниченко М.І. – Київ : Наукова думка, 1967. – 127с.
1555857
  Жабіна Н.М. Форамініфери рифогенних утворень титону-беріасу Південно-Східного Криму : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.09 / Жабіна Н.М.; Ін-т геол. наук. – Київ, 1996. – 22 с.
1555858
   Форарльберг: Високі почуття! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 12 : фото
1555859
  Вороний М. Форвард : чотири зошити віршів / М. Вороний. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1932. – 120 с.
1555860
  Миронова З.С. Форвард продолжает борьбу / З.С. Миронова. – М., 1980. – 208с.
1555861
  Халемский Н.А. Форварды покидают поле. Повесть / Н.А. Халемский. – К, 1963. – 272с.
1555862
  Филатов Л. Форварды. / Л. Филатов. – М., 1986. – 160с.
1555863
  Рохлин Александр Форд-амфибия : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 158-159 : Іл. – ISSN 1029-5828
1555864
  Стаховський Дмитро Форель як елемент SPA // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-54 : фото
1555865
  Соломіна Г.В. Форензік - інструмент фінансового розслідування діяльності підприємства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 144-149. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1555866
  Семенець А.О. Форензік аудит як ефективний засіб антикризового управління торговельною діяльністю // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – Р. 280-287. – ISSN 2222-4459
1555867
  Хеленюк М. Форензік: європейський досвід vs. українські реалії // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 14-15
1555868
  Волченко О. Форенізація та доместикація як стратегії перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 111-114. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1555869
  Котельніков Валерій Форестіас, симбіоз із природою // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 32-37 : фото
1555870
  Петращук Наталия Евгеньевна Форика как фактор текстообразования (на материале газетного текста современного немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петращук Наталия Евгеньевна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1987. – 16л.
1555871
  Воук-Левановіч Форма "Прошлага у будучым (буду-ль) у мове дакумэнтау "літоускай мэтрыкі"" / Воук-Левановіч. – Минск, 1927. – 13 с. – Отд.оттиск из "Працы БДУ", № 16, 1927
1555872
  Воук-Левановіч Форма "прошлага у будучым" (буду-ль) у мове дакумэнтау" літоускай мэтрыкі / Воук-Левановіч. – Минск, 1927. – 13 с.
1555873
  Демків Р. Форма (джерело) права: проблеми розуміння // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 118-122.
1555874
  Задорожна Г.О. Форма агрегатів дерново-літогенних грунтів на сіро-зелених глинах // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 143-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-2056
1555875
  Шахназаров Г.Х. Форма буржуазного государства в эпоху империализма : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шахназаров Г.Х. ; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1952. – 18 л.
1555876
  Кузнецова С. Форма бухгалтерського обліку та фінансовий менеджмент: трансформація інформаційних можливостей : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 16-22 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
1555877
  Гейлиг М.Ф. Форма в русской классической опере / М.Ф. Гейлиг. – М., 1968. – 119с.
1555878
  Карпенко М. Форма вини суб"єктивної сторони "дідівщини": яка вона? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-66.


  У статті розглядаються характерні риси суб"єктивної сторони складу злочину порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості.
1555879
  Карамина О.А. Форма герундива в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карамина О. А.; ЛГУ. – Л., 1958. – 14л.
1555880
  Шакірзянова І.В. Форма держави і державна влада: взаємовплив та взаємозумовленість // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 73-78. – ISSN 1563-3349
1555881
  Козинець О.Г. Форма держави у вченні Аристотеля / О.Г. Козинець, А.О. Хименко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 1 (6). – С. 7-12. – ISSN 2415-3095
1555882
  Процюк І.В. Форма держави як категорія правознавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 13-19. – ISSN 0201-7245
1555883
  Андрущенко В.М. Форма державно-правових зв"язків України з Росією за договором 1654 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 113-114
1555884
  Сухонос В. Форма державно - територіального устрою: термінологія і класифікація постіндустріальної епохи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.65-69
1555885
  Чушенко В. Форма державного правління в теорії та практиці українського державотворення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
1555886
  Фортальнов В.Ф. Форма державного правління в у мовах конституційно-правового реформування в Україні / В.Ф. Фортальнов, Н.О. Кваша // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 95-99. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1555887
  Ладан О. Форма державного правління Українив контексті конституційного процесу 1990-2004 рр. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 102-105
1555888
  Мироненко П.В. Форма державного правління як концептуальна і практична проблема: досвід України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 219-228
1555889
  Петришин О. Форма державного правління: до пошуку конституційної моделі в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 160-167. – ISSN 2310-6158
1555890
  Процюк І.В. Форма державного правління: поняття і сутність // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 7-17. – ISSN 0201-7245
1555891
  Бака В. Форма державного устрою повоєнноїЧехословаччини: між югославською та радянською моделями (1948-1989 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 195-197. – ISBN 978-966-171-783-0
1555892
  Недошовенко А. Форма договору будівельного підряду Форма договору будівельного підряду // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 49-50
1555893
  Назаренко В.І. Форма договору комісій у зовнішньоекономічній діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 271-278. – ISSN 1563-3349
1555894
  Рябоконь Є.О. Форма договору купівлі-продажу об"єктів нерухомості // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 111-117. – ISBN 978-966-667-341-4
1555895
  Гуть Н.Ю. Форма завещания согласно Вашингтонской и Гаагской конвенций: проблемы теории, нотариальной практики и необходимость законодательной регламентации // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 402-412. – ISBN 978-611-01-0484-5
1555896
   Форма заголовка описания публикаций научных учреждений. – М, 1976. – 66с.
1555897
  Євстігнєєв А. Форма закріплення в праві вимог екологічної безпеки, що повинні бути забезпечені в процесі приватизації земель в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 68-73.
1555898
  Шевчук Л.В. Форма заповіту (порівняльно - правовий аналіз) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.58-62. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1555899
  Гуть Н.Ю. Форма заповіту за Вашингтонською та Гаазькою конвенціями: проблеми теорії, нотаріальної практики та необхідність законодавчої регламентації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 224-228


  У статті дається аналіз форм заповіту, передбачених Вашингтонською та Гаазькою конвенціями. Зроблені пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у питаннях форми заповітів.
1555900
  Кернична С.Я. Форма заповіту як обов"язкова умова його дійсності в українському законодавстві окремих європейських країн (Франції,Німеччини, Польщі) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 339-344. – ISSN 1563-3349
1555901
  Гарленд Дж.Д. Форма Земли и сила тяжести / Дж.Д. Гарленд ; под ред. М.У. Сагитова. – Москва : Мир, 1967. – 196 с.
1555902
  Фрумкин П.А. Форма Земли. / П.А. Фрумкин. – Москва, 1962. – 120с.
1555903
  Джорджеску К. Форма Земли. Повесть / К. Джорджеску. – М., 1970. – 80с.
1555904
  Ройтман Д. Форма и движение Земли / Д. Ройтман. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1922. – 80 с.
1555905
   Форма и значение в языке и речи : республиканский сборник. – Горький, 1976. – 134 с.
1555906
  Гасснер Дж. Форма и идея в современном театре / Дж. Гасснер. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 256 с.
1555907
  Бартенев И.А. Форма и конструкция в архитектуре / И.А. Бартенев. – Ленинград : Стройиздат, [Ленинградское отд-ние], 1968. – 263 с. : ил. – Библиогр.: с. 258-262 (185 назв.)
1555908
  Курышев В.И. Форма и размеры Земли / В.И. Курышев. – Иркутск : Иркутское обл. гос. изд-во, 1952. – 47 с.
1555909
  Гогуадзе В.В. Форма и содержание в поэзии. (По творчеству Важа-Пшавела) : Автореф... канд. философ.наук: / Гогуадзе В.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 19л.
1555910
  Баранов К.А. Форма и строение кайнозойских конкреций Юго-Востока УССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Баранов К.А.; Днепропетр. гос. ун-т. – 6л.
1555911
  Чекалина Е.М. Форма и функция залоговых конструкций в современном шведском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чекалина Е.М. ; МГУ. – Москва, 1972. – 24 с.
1555912
  Клепицкий И.А. Форма и цель в уголовном праве // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2012. – № 1. – С. 45-56. – ISSN 0132-0769
1555913
  Кульчицький С. Форма і зміст радянської національної державності // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 30-36. – ISBN 966-02-0276-8
1555914
  Глуздовський В.Е. Форма і рух Землі навколо осі : На допомогу вчителеві. Примірні уроки з курсу географії 5 класу / В.Е. Глуздовський. – Київ, Харків : Радянська школа, 1936. – 40 с.
1555915
  Мозговий В.І. Форма і сутність методики викладання національної, державної і професійної мов у світлі Болонського процесу / В.І. Мозговий // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 27-36.
1555916
  Галаса В. Форма і тактика ОУН у боротьбі за УССД єдино правильні // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 277-296. – ISBN 978-966-1513-01-2
1555917
  Карабут Л. Форма і формалізм у кримінально-процесуальній діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 69-76
1555918
  Павко А. Форма інтелектуальної діяльності // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 22-28 січня (№ 3). – С. 14
1555919
  Скрипкіна В. Форма комп"ютерної програми як критерій охороноздатності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 346-348
1555920
  Хомскис В.Р. Форма котловины и некоторые вопросы статики, динамики и термики водных масс озера : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук / Хомскис В.Р. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 26 с.
1555921
  Ревокатов О.П. Форма линии ядерного магнитного резонанса и межмолекулярное взаимодействие в кристаллах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ревокатов О.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 15л.
1555922
  Гриднева М.В. Форма международного договора купли-продажи // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 3 (60). – С. 5-8. – ISSN 1812-3910
1555923
  Матарадзе Л.Н. Форма международного договора. / Л.Н. Матарадзе. – Тбилиси, 1971. – 60с.
1555924
  Жданов В. Форма мікролінзованої лінії від акреційного диску в моделі лінійної каустики / В. Жданов, О. Федорова, М. Хелашвілі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Форма спектральних ліній типу флуоресцентної Fe K? в рентгенівському випромінюванні активних ядер галактик (АЯГ) відображає характеристики центральних частин цих об"єктів. Ці лінії можуть формуватися в акреційних дисках навколо надмасивних чорних дір у ...
1555925
   Форма нахождения и особенности распределения висмута вгидротермальных месторождениях. – Москва : Наука, 1969. – 192с.
1555926
  Черевко А. Форма нова. А зміст? / А. Черевко, А. Солнишкін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 липня (№ 118)


  Автори статті - студенти КНУТШ. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає реформу української міліції. Коментарі експертів.
1555927
  Лазарев С.А. Форма одежды и воинские знаки различия на флоте в феврале - октябре 1917 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 (593). – С. 77-79. – ISSN 0321-0626
1555928
  Ибрагимов Г.И. Форма организации обучения как дидактическая категория // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 6. – С. 11-21. – ISSN 0869-561Х
1555929
  Майданник О.О. Форма парламентськогоконтролю: поняття, особливості, різноманітність // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-25
1555930
  Шутко О. Форма попереднього договору: проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-617-7069-17-0
1555931
  Марченко М.Н. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-16. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1555932
  Панфьорова М.А. Форма правління в Україні: історико-правовий аналіз // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 38-41. – ISBN 978-966-7496-99-9
1555933
  Алєксєєнко І.Г. Форма правління Республіки Білорусь: єдиний владний центр як основа реформування політичних інститутів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 662-667. – ISSN 1563-3349
1555934
  Бостан С.К. Форма правління сучасної держави : проблеми історії, теорії, практики: Монографія / С.К. Бостан. – Запоріжжя, 2005. – 540с. – ISBN 966-8132-46-7
1555935
  Мироненко П.В. Форма правління як концептуальна і прикладна проблема // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 11-60. – ISSN 2518-7546
1555936
  Мартинюк Р. Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 173-183. – ISSN 1026-9932
1555937
  Мироненко П.В. Форма правління. Політичні трансформації на зламі століть : монографія / П.В. Мироненко. – Київ : Академія, 2014. – 216, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 202-216. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-448-2
1555938
  Мироненко П.В. Форма правління: вектори політологічного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 293-303
1555939
  Волощук О.Т. Форма правління: поняття та сутність // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 33-38. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
1555940
  Коссак В.М. Форма правочину за цивільним законодавством України // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 177-185. – ISSN 2082-4939
1555941
  Яковіщук Я. Форма правочину та правові наслідки її недодержання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 74-78.
1555942
  Михайлів М.О. Форма правочину та правові наслідки її недотримання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 32-37. – ISSN 1563-3349
1555943
  Гальперин Г.Б. Форма праления русского централизованого государства XV - XVI / Г.Б. Гальперин. – Ленинград, 1964. – 92 с.
1555944
  Бианки В. Форма рода Pyrrhospiza Hodgs. 1844, сем. Fringillidae : (Представлено в заседании Физико-математического Отделения 11 апр. 1907 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – С. 185-196. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 1907 г.
1555945
  Ахмедов Т. Форма сейсмического горизонта на временном разрезе и годографа общей точки взрыва отраженной волны в переходной зоне для случая, когда покрывающая целевой горизонт среда осложнена нарушением // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-48. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
1555946
   Форма смуги інфрачервоного поглинання кристалів карбіду кремнію гексагонального типу / О.В. Вакуленко, О.П. Головинський, Т.Л. Петренко, Б.М. Шутов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Аналізується форма смуги оптичного інфрачервоного поглинання кристалів карбіду кремнію 6Н - SiC, яка має характерний максимум в енергетичному спектрі в області енергії фотонів близько 2 еВ. Дослідження здійснено в рамках моделі прямих дозволених ...
1555947
  Шебанов А.Ф. Форма советского права. / А.Ф. Шебанов. – М, 1968. – 216с.
1555948
  Криштофович А.Н. Форма сохранения растительных остатков и ее значение для решения проблем углеобразования / А.Н. Криштофович, 1945. – С.136. – Отдельный оттиск; Известия Академии Наук СССР, 1945. – (Серия геологическая ; № 2)
1555949
  Лубченко А.Ф. Форма спектров поглощения света примесными центрами твердого тела и их концентрационная зависимость / А.Ф. Лубченко. – К., 1968. – 32с.
1555950
  Ткаченко В. Форма співучасті як кримінально-правове поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 144-146. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано погляди авторитетних науковців щодо визначення форми співучасті у злочині і використано філософський підхід до вирішення питання про співвідношення категорій "форми" та "змісту". In the article the looks of authoritative ...
1555951
  Алисова Т.Б. Форма страдательного залога в староитальянском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алисова Т. Б.;. – Москва, 1950. – 12 с.
1555952
  Визель Я.М. Форма струи в сносящем потоке / Я.М. Визель, И.Л. Мостинский. – Люберцы, 1964. – 16с.
1555953
  Данильчук Д. Форма сучасного урбаноніма: критерії мовної нормативності та комунікаційної досконалості // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 58-69. – ISSN 2522-1442
1555954
  Андрусишин Б. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи / Б. Андрусишин, О. Бучма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 189-191. – ISSN 1026-9932


  Міжнародна наукова конференція "Одинадцяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації", яка відбулася 21-22 травня 2015 р. в НПУ імені М.П. Драгоманова. У конференції також взяли участь представники КНУ імені Тараса ...
1555955
  Некрасова Н.Ж. Форма существования - электроннная. Доступ к информации предпочительнее ее хранения // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1560-7968
1555956
  Орлова І.С. Форма та зміст у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 250-255. – ISBN 978-966-581-885-4
1555957
  Ференс Н. Форма та зміст у перекладі: Єйтсівські вірші в інтерпретації О. Мокровольського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 424-429. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1555958
  Грунський М. Форма та композиція "Слова о полку Ігоревім" / М. Грунський. – Київ : Українська АН, 1928. – 24 с.
1555959
   Форма та локалізація зарядових хвиль в йонних поліметинових системах / С.В. Василюк, В.М. Ящук, О.Д. Качковський, О.О. Вінійчук, О.Б. Рябицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Проведено квантово-хімічне дослідження розподілу заряду та молекулярної геометрії в йонах лінійних спряжених молекул, які широко використовуються в якості базових елементів наноелектроніки. Показано, що в колективній П-електронній системі інжектований ...
1555960
   Форма та продуктивність старовікових ялинових деревостанів Горган / С.І. Миклуш, М.М. Король, Ю.С. Миклуш, С.А. Гаврилюк, В.І. Троцюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1991-606X
1555961
  Коровяковська Н.С. Форма та умови договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1036-1040. – ISBN 978-966-667-341-4


  Про договір спільної діяльності.
1555962
  Бостан С.К. Форма територіальної організації публічної влади в державі: проблеми теорії и практики // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 26-36. – ISSN 2306-9082
1555963
  Габінет Д.А. Форма Української держави в теоретичній спадщині Є.X. Чикаленка // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 18-22. – (0). – ISSN 2078-9165
1555964
  Клименко А. Форма фінансового контролю: поняття і зміст // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 0132-1331
1555965
  Зеров М. Форма Шевченкової поезії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 178-184. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1555966
  Фурса С.Я. Форма шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1154-1158. – ISBN 978-966-667-341-4
1555967
  Огородник В.С. Форма экономической связи социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Огородник В.С. ; МВ и ССО УССР , КИНХ. – Киев, 1974. – 20 с.
1555968
  Караева З.Б. Форма эпического повествования в современной многонациональной прозе / З.Б. Караева. – Ставрополь, 1983. – 118 с.
1555969
  Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение / А.Ф. Лосев. – Москва : Мысль, 1995. – 944 с. – (Библиотека "Философское наследие"). – ISBN 5-244-00795-5
1555970
   Формакогнозия. – М, 1989. – 512с.
1555971
  Корячко В.П. Формализация выбора структур цифровых автоматических устройств : Автореф... канд. техн.наук: / Корячко В.П.; КИИГА. – К., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1555972
  Мовшович Э.Б. Формализация геологических данных для математической обработки / Э.Б. Мовшович, М.Н. Кнепель, М.С. Черкашин. – Москва : Недра, 1987. – 190с.
1555973
  Музалевская Нина Михайловна Формализация и ее место в системе методов научного познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Музалевская Нина Михайловна; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 24л.
1555974
  Моисеев С. Формализация макроэкономики и ее последствия для денежно-кредитной политики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 46-59. – ISSN 0042-8736
1555975
  Тельнов Ю.Ф. Формализация механизмов взаимодействия сервисов и агентов динамической интеллектуальной системы управления бизнес-процессами / Ю.Ф. Тельнов, В.А. Казаков, А.В. Данилов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 1 (90). – С. 31-39. – ISSN 1818-4243


  В статье представляются особенности построения динамической интеллектуальной системы управления бизнес-процессами на основе многоагентных технологий и сервисно-ориентированной архитектуры. Рассматриваются механизмы взаимодействия агентов, реализующих ...
1555976
  Иванова О.А. Формализация подходов к оценке научно-исследовательской работы университетского преподавателя: риски искажения мотивации // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 131-133. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1555977
  Осьмуха Г.И. Формализация принципов Ле-Шателье и Ле-Шателье-Самуэльсона в задаче ансамблевой организации стохастиченской полинейронной сети : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.009 / Осьмуха Г.И.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – Киев, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1555978
  Маликова Нонна Абдуллаевна Формализация союзных сочетаний с лексически знаменательными словами : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Маликова Нонна Абдуллаевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 24л.
1555979
  Джиджян Р.З. Формализация теория категорического силлогизма на основе правила замещения : Автореф... канд. филос.наук: / Джиджян Р. З.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1971. – 19л.
1555980
  Перцова Н.Н. Формализация толкования слова / Н.Н. Перцова. – М., 1988. – 83с.
1555981
  Коваль С.С. Формализация требований заказчика при проектировании нестандартного оборудования / С.С. Коваль, Н.В. Рылова, А.И. Ковальова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 9-16 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1555982
  Провотар А.И. Формализация: алгоритмический подход // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 37-40. – ISSN 1727-4907
1555983
  Нехорошев Ю.И. Формализм - враг новаторства, враг жизненной правды / Ю.И. Нехорошев. – М., 1963. – 24с.
1555984
  Нехорошев Ю.И. Формализм - враг новаторства, враг жизненной правды / Ю.И. Нехорошев. – Л., 1965. – 38с.
1555985
  Скаткин М.Н. Формализм в знаниях учащихся и пути его преодоления. / М.Н. Скаткин. – М., 1947. – 64с.
1555986
  Дзасохов К.Г. Формализм в знаниях учащихся по физике и пути его преодоления. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дзасохов К.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
1555987
  Медведев П.Н. Формализм и формалисты / П.Н. Медведев. – Л, 1934. – 212с.
1555988
  Абельдина Ж.К. Формализм обобщенного квазиспина и структура сферических ядер : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.16 / Абельдина Ж.К. ; Ин-ядерной физики. – Алма-Ата, 1979. – 17 с.
1555989
  Чавлейшвили М.П. Формализм спиновых амплитуд для бинарных процессов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чавлейшвили М.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 13л.
1555990
  Ефремова Т.Т. Формализованная классификация моховых подстилок болотных ельников межгорных котловин Кузнецкого Алатау / Т.Т. Ефремова, А.Ф. Аврова, С.П. Ефремов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1031-1041 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
1555991
   Формализованно-статистические методы в археологии. – Киев, 1990. – 300 с.
1555992
  Минькович Т.В. Формализованное представление методов обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 47-54. – ISSN 0869-561Х
1555993
  Радченко С.Г. Формализованные и эвристические решения в регрессионном анализе = Формалізовані і евристичні рішення в регресійному аналізі : монография / Радченко С.Г. – Киев : Корнійчук, 2015. – 235, [1] с. : ил., табл. – Указатели: с. 228-235. – Библиогр.: с. 213-227. – ISBN 978-966-7599-85-0
1555994
  Климанова О.А. Формализованные подходы к оценке неопределенности географического районирования / О.А. Климанова, Д.Н. Козлов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-11 : рис., табл. – Библиогр.: с. 10-11. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1555995
  Бирюков С.И. Формализованные схемы экономического планирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.02 / Бирюков С.И.; АН СССР. – М, 1979. – 18л.
1555996
  Смирнова Е.Д. Формализованные языки и проблемы логической семантики / Е.Д. Смирнова. – Москва, 1982. – 181с.
1555997
  Сарданашвили Г.А. Формалищм расслоений в некотрых моделях теории поля : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.02 / Сарданашвили Г. А.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1555998
  Миронова М.А. Формалізація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання формування договірно-правових та інституційних механізмів співробітництва США та Європейського Союзу, проведено аналіз співвідношення сил та процесу прийняття рішень в трансатлантичних відносинах. The article deals with the issues ...
1555999
  Плахотнюк Н.Г. Формалізація державно-управлінських процедур як умова обмеження вільного розсуду в діяльності органів державного управіння // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-45
1556000
  Хобта В.М. Формалізація мотивів інвестиційної діяльності в процедурі прийняття рішень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 68-75.
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,