Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1551001
  Лозова Ганна Матвіївна "Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці" : Дис. ... канд. економ. ступ.: 08.01.01 / Лозова Ганна Матвіївна; Київ. нац. торговельно-економ. ун-тет. – Київ, 2002. – 213 л. + Додатки: л. 183 - 213. – Бібліогр.: л. 174 - 183
1551002
  Потапенко В.Г. Формування "зеленої" економіки в Україні як альтернативний сценарій інтеграції до європейського економічного простору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 51-53. – Бібліогр.: 5 назв
1551003
  Заславський О. Формування "незвичайних" станів речовини методом вакуумної конденсації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 31-34. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  В результаті дослідження структури вакуумних конденсатів, одержаних методом електронно-променевого і лазерного випаровування, створена модель, яка зв"язує особливості їх формування з основними параметрами конденсації. Показано, що ступінь дисперсності ...
1551004
  Стельмах С. Формування "образу ворога" в російській публіцистиці 1914-1915 рр. (на прикладі журналу "Русская мысль") / С. Стельмах, С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей формування витоків "образу ворога" в Російській імперії в 1914-1915 рр. В розвідці аналізуються тексти журналу "Русская мысль", які були переважно конституційно-поміркованого спрямування. Основна увага ...
1551005
  Польовий Т.Є. Формування "особливих відносин" між республікою Білорусь і Російською Федерацією в середині 90-х років ХХ століття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 143-158. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1551006
  Чолій С.В. Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній політиці Габсбурзької Монархії (1868-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чолій Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1551007
  Чолій С.В. Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній політиці Габсбурзької Монархії, 1868-1914 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чолій Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 224 л. – Додатки: л. 206-224. – Бібліогр.: л. 176-205
1551008
  Чегринець М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Марія Чегринець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 8-11. – ISSN 1029-7200


  У статті порушуються актуальні питання предметизації. Особливу увагу приділено створенню авторитетного файла предметних рубрик у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. Наведено приклади предметних рубрик, а також тематичних, ...
1551009
  Войцехівська О. Формування адаптивних реакцій рослин на ранніх етапах онтогенезу за умов свинцевої інтоксикації / О. Войцехівська, О. Ситар, А. Косян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз неспецифічних реакцій різних видів рослин та досліджено адаптивні реакції рослин озимої пшениці та сої за дії йонів Pb2+ на ранніх етапах онтогенезу. Показано, що проростки сої виявилися більш толерантними до дії ...
1551010
  Ситар О. Формування адаптивних реакцій рослин на ранніх етапах онтогенезу за умов свинцевої інтоксикації / О. Ситар, О. Войцехівська, А. Косян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 102-103. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз неспецифічних реакцій різних видів рослин та досліджено адаптивні реакції рослин озимої пшениці та сої за дії йонів Pb2+ на ранніх етапах онтогенезу. Показано, що проростки сої виявилися більш толерантними до дії ...
1551011
   Формування адаптивної відповіді GLYCINE MAX (L.) MERR. на вплив іонів кадмію залежно від умов азотного живлення / О Є. Конотоп, І Матушикова, М Л. Бацманова, Н.Ю. Таран // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 3. – С. 438-446. – ISSN 0372-4123
1551012
  Герасименко Г.О. Формування адаптивної системи управління зовнішньоекономічною діяльностю підприємства в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 79-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1551013
  Зеленько О.А. Формування адекватного психофізіологічного стану військовика як передумова успішного виконання бойового завдання // Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах : тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29-30 жовт. 2015 р.) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Благодійна орг. "Благодійний фонд Український дім" [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін. ; за наук. ред.: С.Д. Максименко, З.Г. Кісарчук]. – Київ : Логос, 2015. – С. 47-49. – ISBN 978-966-171-953-7
1551014
  Сафарян С. Формування активної читацької діяльності - складові інформаційно-методичного середовища викладачів світової літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 2-5
1551015
  Сажинець С.Й. Формування амортизаційної вартості необоротних активів промислового підприємства / С.Й. Сажинець, В.Я. Ладнюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 331-338. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1551016
  Гордєєва А.Й. Формування англомовної лексичної компетентності молодших школярів з використанням карт пам"яті / А.Й. Гордєєва, Й С. Кулик // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (74). – С. 13-18. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються можливості використання карт пам"яті для навчання молодших школярів англомовної лексики. Описано основні правила створення карт пам"яті, наведено приклади їх використання на кожному з етапів формування лексичної компетентності ...
1551017
  Бачинська І.А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бачинська Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 218, [5] арк. – Додатки: арк. 210-218. – Бібліогр.: арк. 186-209
1551018
  Бачинська І.А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бачинська Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1551019
  Метьолкіна О.М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетенції у діалогічному мовленні майбутніх митників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Метьолкіна Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1551020
  Паньків О. Формування антропологічної проблематики у досократівській філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 54-58. – ISSN 0321-0499
1551021
  Кушнір В. Формування археологічних колекцій українських музеїв Галичини (1918-1939 рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 150-159. – ISSN 1028-5091
1551022
  Тунік А.Г. Формування асортиментної політики в ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" при дослідженні попиту продукції. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 143-145. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1551023
  Мороз Л.О. Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Мороз Людмила Омелянівна ; Центр. спілка споживчих товариств України ; Львів. комерційна акад. – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1551024
  Піціль О.С. Формування атеїстичної громадської думки на селі / О.С. Піціль. – К, 1981. – 48с.
1551025
  Бурда В. Формування багатопартійної системи в України (1989 - 1991 рр.): характеристика процесу // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 35-36
1551026
  Колодізєв О.М. Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 32-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1551027
  Березка І. Формування бази даних регіональної екомережі (на прикладі Заставнівського району Чернівецької області) / І. Березка, М. Лупол, М. Мошенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 5-9. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276


  Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету: М.Д. Гродзинського, Н.П. Корогоди, В.М. Самойленка та П.Г. Шищенка.
1551028
  Ходико Д.І. Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій / Д.І. Ходико, О.В. Кривень // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 81-89. – ISSN 1562-0905
1551029
  Нікітенко Костянтин Формування банківської системи України в умовах відбудовчого періоду (1921-1925 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 1 (92). – С. 79-82. – ISSN 1728-9343
1551030
  Циганов С.А. Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01 / Циганов С. А.; КУ. – К., 2000. – 38л.
1551031
  Коленіченко Т.І. Формування батьківських навичок як один із аспектів підготовки молоді до сімейного життя / Т.І. Коленіченко, О.Ю. Количева // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 128-134
1551032
  Кравченко Т.В. Формування батьківської компетентності як засобу підвищення ефективності професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 11-16. – ISSN 2304-0629
1551033
  Гранчак Т. Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 26-42. – ISSN 2224-9516


  Стаття при свячена проблемним аспектам функціонування бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної політики. Акцентовано увагу на специфіці участі національних бібліотек у формуванні національного інформаційного простору в умовах ...
1551034
  Мухамедьяров Н. Формування бібліотечної валеології як наукової і навчальної дисципліни / Наїль Мухамедьяров // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-27


  Обґрунтовується об"єктивність формування якісно нової бібліотекознавчої дисципліни - бібліотечної валеології, об"єктом вивчення якої є система бібліотечних засобів, ресурсів, продуктів і послуг, що сприяє здобуттю, збереженню, підтримці та поверненню ...
1551035
  Мельник М.І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія / Мельник Мар"яна Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. досліджень. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 566, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 457-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6345-1
1551036
  Саблук П.Т. Формування біоенергетичного потенціалу України у контексті проблем глобалізації й продовольчої безпеки // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 97-104
1551037
  Цимбалюк С.О. Формування бренда роботодавця на ринку праці // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 21-25
1551038
  Штельмашенко А.Д. Формування бренду держави як складова сучасної політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Штельмашенко Анастасія Дмитріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190, [9] арк. – Бібліогр.: арк. 165-190
1551039
  Штельмашенко А.Д. Формування бренду держави як складова сучасної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Штельмашенко Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1551040
  Тихомирова Є. Формування бренду як засобу просування транскордонного бренду // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 37-43. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
1551041
  Криниця С.О. Формування бюджетів розвитку в регіонах України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 8-17 : табл. – Бібліогр.: 2 назв
1551042
  Бойко Є.М. Формування бюджету грошових коштів промислового підприємства як фактор забезпечення фінансової стійкості // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 50-55. – ISBN 966-614-021-7
1551043
  Бурова Е. Формування в студентів-філологів умінь і навичок викладання української мови в школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 63-66. – ISSN 2308-4634


  Висвітлюються основні шляхи з покращення методики викладання української мови на сучасному етапі. Приділяється увага закріпленню теоретичних знань під час проходження педагогічної практики в загальноосвітній школі. Підкреслюється важливість викладання ...
1551044
  Денисенко М.В. Формування в студентів немовних спеціальностей професійної англомовної комунікативної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 240-247
1551045
  Женченко М.І. Формування в Україні видавничої мережі у сфері правничих наук (1991-2004) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 101-106


  Розглянуто процес формування та розвитку в Україні видавничої мережі у сфері правничих наук, подано статистичні дані про випуск літератури основними спеціалізованими юридичними видавництвами.
1551046
  Шкільник М.М. Формування в учнів граматичних понять та категорій іменника / М.М. Шкільник. – К., 1962. – 168с.
1551047
  Скиба М. Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (6-й клас) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 41-44. – ISSN 0131-6788


  У статті окреслено ефективні методи і прийоми формування у школярів екологічних понять у процесі вивчення природознавства у 6-му класі, розглянуто групи екологічних понять і наведено приклади завдань для їх формування, а також закріплення й розвитку ...
1551048
  Колотило Вікторія Формування в учнів картографічної компетенції під час вивчення теми "Карти - джерела географічних знань", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 28-29 : Табл.
1551049
  Руденко Ю.Д. Формування в учнів науково-матеріалістичного світогляду. / Ю.Д. Руденко. – К., 1977. – 127с.
1551050
  Мірченко Л.В. Формування в учнів підприємницьких компетентностей як один з факторів розвитку успішної особистості // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 18-20
1551051
  Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров"я людини : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бойченко Т. Є.; КУ ім. Шевченка. – К, 1994. – 24л.
1551052
  Биркун Л.В. Формування в учнів старшої школи соціальної компетенції засобами індивідуалізації підручника / Л.В. Биркун, М.І. Заболотна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 317-327


  У статті розглядається питання рівня індивідуалізації завдань в сучасних підручниках з англійської мови для старшої школи при формуванні соціальної компетенції. В статье рассматривается вопрос уровня индивидуализации заданий в современных учебниках по ...
1551053
  Левченко І.П. Формування в учнів творчого ставлення до праці / І.П. Левченко. – Київ, 1971. – 46с.
1551054
  Трофімова З.В. Формування в учнів умінь приймати управлінські рішення у сфері підприємницької діяльності // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 6-13 : табл.
1551055
  Нежива Л. Формування в учнів цілісного образу світу під час вивчення літературних напрямів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 27-31. – ISSN 0130-5263
1551056
  Рубцова Т.В. Формування в учнів читацьких інтересів. / Т.В. Рубцова. – Київ, 1959. – 84с.
1551057
  Слав"юк Р.А. Формування вартості банку : монографія / Р.А. Слав"юк, О.В. Лук"янська. – Львів : Простір-М, 2015. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-268 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-283-1
1551058
  Самолюк Н.М. Формування вартості робочої сили у контексті відповідності інтересам суб"єктів ринку праці / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 20-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1551059
  Шайдецька Л.В. Формування вертикальних геотехнічних споруд вибухом у грунтовому масиві періодичної структури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Шайдецька Любов Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1551060
  Хилько М.М. Формування вибірки найпопулярніших українських ЗМІ: обрання критеріїв оцінювання, зіставлення рейтингів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 282-288


  У статті визначаються критерії оцінювання популярності українських засобів масової інформації. Аналізуються різноманітні рейтинги вітчизняних телеканалів, радіостанцій, газет, інтернет-видань, а також рейтинги їхньої медіапродукції. За допомогою ...
1551061
  Ященко Л.О. Формування вибіркових сукупностей для обстежень ділової активності підприємств у країнах ЄС та ОЕСР / Л.О. Ященко, А.І. Шпеньович // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1551062
  Яншина А.М. Формування виробничо-інвестиційних глобальних мереж і сталий розвиток на початку ХХІ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 167-169
1551063
  Нікілєв О.Ф. Формування виробничої інтелігенції українського села середини 1940-х середини 1960-х рр.: сучасний погляд на проблеу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 3-7. – ISSN 2077-1800
1551064
  Прокопенко Олександр Анатолійович Формування високоміцних паяних з"єднань нітродокремнієвої кераміки адгезійно-активними припоями мідь-галій-титан : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Прокопенко О.А.; НАНУ, Ін-т пробл. матеріалознавства. – Київ, 2002. – 24 с.
1551065
  Новицький В.Є. Формування відкритої економіки України в умовах ринкових перетворень (коопераційна модель). : Автореф... доктор екон.наук: / Новицький В.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 40л.
1551066
  Ястремська О.М. Формування відносин підприємства із суб"єктами зовнішнього середовища : монографія / Ястремська О.М., Письмак В.О., Ястремська О.О. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-196. – ISBN 978-966-676-512-6
1551067
  Ящун Т.В. Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми / Т.В. Ящун, Є.В. Громов, Г.І. Сажко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 110-116. – ISSN 2074-8922
1551068
  Попик В. Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 21-31. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано розвиток вітчизняних ресурсів історико-біографічної інформації від часів піднесення процесів Національного відродження у 40-х роках ХІХ ст. і до здобуття Україною незалежності. Визначальний внесок у справу "олюднення" ...
1551069
  Семак Б.Б. Формування вітчизняного ринку спецодягу на основі нанотекстилю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 155-161. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1551070
  Олейников В. Формування вітчизняної юридичної думки в галузі соціального захисту населення (XI-початок XIX ст.) / В. Олейников, А. Гончаров // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 126-129.
1551071
  Шкатула О.П. Формування вміння користуватися Інтернетом як засіб протидії агресії у кіберпросторі // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 126-127
1551072
  Дроздович Н.Л. Формування внутрішнього переконання судді у кримінальному процесі України : монографія / Н.Л. Дроздович ; [наук. ред. М.І. Сірий] ; Акад. адвокатури України. – Київ : Науковий світ, 2013. – 120, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-714-5
1551073
  Ахтирська Н. Формування внутрішнього переконання судді у справах, пов"язаних з торгівлею людьми / Н. Ахтирська, Т. Юденко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 2-4
1551074
  Рогова П. Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан, шляхи розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 58-61. – ISSN 1029-7200


  За результатами конференціх ухвалено рекомендації
1551075
  Голик Р. Формування галицької славістики в контексті наукових теорій та етнокультурних стереотипів (XIX - 30-ті роки XX ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 21-32. – ISSN 0203-9494
1551076
  Бабенко Т. Формування гармонійної особистості в умовах глобалізації вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 49-53. – ISSN 2308-4634
1551077
  Полякова А.І. Формування гендерних стереотипів: релігійний вектор (на матеріалі журналів "Главред", "Корреспондент", "Фокус", "Український тиждень") // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 49-51
1551078
  Мацько Н.Д. Формування геометричних понять в учнів 4-5 кл.: Посіб. для вчителя / Н.Д. Мацько. – К., 1988. – 160с.
1551079
  Нікітенко В.О. Формування геоцінностей в процесі викладання української мови як іноземної // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 219-223. – ISSN 2076-1554
1551080
  Грибоєдов С.В. Формування гетьманського уряду Української Держави. Історіографія питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-33. – (Історія ; вип. 46)


  Аналізується стан вивчення питання формування гетьманського уряду Української Держави в 1918 р.
1551081
  Костенко Л.В. Формування гідрографічної мережі гірської частини басейну Верхнього Пруту / Л.В. Костенко, В.Г. Смирнова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 105-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1551082
  Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Боднарчук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 304 л. + Додаток : л. 237-304. – Бібліогр. : л. 214-236
1551083
  Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Боднарчук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1551084
  Яцюк М.В. Формування гідрохімічного режиму річок басейну р. Самара в умовах техногенного впливу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-40. – (Географія ; Вип. 44)


  Наведено та подано детальну характеристику чинників, які впливають на гідрохімічний режим та хімічний склад природних вод, а також рекомендації щодо охорони водних ресурсів та зменшення негативного впливу техногенних чинників на води р. Самара.
1551085
  Кірін Р.С. Формування гірничого законодавства на території України (X - початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-60. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто історико-правові особливості виникнення та розвитку гірничого законодавства, принципів та умов його застосування на території України. The historically legal peculiarities of the mining legistation appearance and development, principles and ...
1551086
  Кремень В.Г. Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання професійної освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 5-10. – ISSN 2304-06294
1551087
  Пухтецька А.А. Формування глобального адміністративного права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 117-119. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1551088
  Ткачук С.В. Формування глобального портфеля товарів/ринків підприємством - суб"єктом зовнішньоекономічної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 92-97


  Аналізується необхідність транснаціональної сегментації зовнішніх ринків, обгрунтування стратегій розширення та проникнення на ринки з метою ефективного здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності.
1551089
  Циганов С.А. Формування глобального фінансового середовища / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 54-56
1551090
  Луцишин Зоряна Орестівна Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства : Дис. ... д-ра економ. наук: 08.05.01 / Луцишин Зоряна Орестівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 539 л. – Додатки: л. 492-539. – Бібліогр.: л. 463 - 492
1551091
  Луцишин Зоряна Орестівна Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук: 08.05.01 / Луцишин З.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назв.
1551092
  Клець В.К. Формування головних принципів діяльності державної служби в США // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 242-256
1551093
  Акіліна Олена Володимирівна Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.01 / Акіліна Олена Володимирівна; КУ ім. .Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1551094
  Кравчук Г.Т. Формування готовності до використання інформаційних технологій - важлива складова професійної підготовки фахівців банківської справи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 181-186. – ISSN 1562-0905
1551095
  Задкова О. Формування готовності до вирішення проблемних ситуацій професійної діяльності у майбутніх пілотів: комунікативні уміння / О. Задкова, О. Бродова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 110-117. – ISSN 1682-2366
1551096
  Бондаренко Т.С. Формування готовності до розробки та використання комп"ютерних навчальних систем у майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бондаренко Тетяна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1551097
  Бурлука О.В. Формування готовності до самоосвіти особистості в умовах сучасного освітнього процесу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 151-157. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Аналізуеться значення освіти у функціонуванні глобалізованого суспільства.
1551098
  Тинкалюк О. Формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування за допомогою системи вправ з англійської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 52-59. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
1551099
  Трухан М.А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до вирішення конфліктних ситуацій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 215-219


  У статті висвітлено характеристику процесу формування готовності майбутніх фахівців до розв"язання професійних конфліктів, а також розглянуто основні її критерії. Проаналізовано погляди науковців щодо специфіки формування конфліктологічної готовності. ...
1551100
  Каленський А.А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки у сільській місцевості / Каленський А.А., Сатановська Л.А., Виговська С.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. педагогіки. – Київ : Компринт. – ISBN 978-617-7144-40-2
Ч. 1. – 2013. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-431
1551101
  Савенко Т.В. Формування граматичних навичок з метою навчання спілкування англійською мовою (на матеріалі аналізу підручників для першого курсу мовних факультетів університетів)


  Розглядається проблема формування граматичних навичок для спілкування у студентів першого курсу мовного факультету і питання відповідності змісту підручників поставленій меті навчання англійської мови.
1551102
  Щербань П.М. Формування громадсько-політичної активності старшокласників. / П.М. Щербань. – Київ, 1982. – 48с.
1551103
  Шамич О.М. Формування громадської активності підлітків у дитячих спортивних об"єднаннях в оточенні школи : метод. рекомендації / О.М. Шамич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т соціальних технологій. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 43, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-43
1551104
  Кисельова О. Формування громадянського суспільства - запорука контрольованості розподільчих процесів : державна влада та місцеве самоврядування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 26-33. – Бібліогр.: 13 назв
1551105
  Заплетнюк М.А. Формування громадянського суспільства в Україні у 1990-х роках (історичний аспект) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Заплетнюк Максим Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 249 арк. – Бібліогр.: арк. 206-249
1551106
  Заплетнюк М.А. Формування громадянського суспільства в Україні у 1990-х роках (історичний аспект) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Заплетнюк Максим Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1551107
  Чепіга І.В. Формування громадянськості в процесі громадянської соціалізації старших підлітків // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто основні аспекти процесу формування громадянськості в контексті громадянської соціалізації підлітків на основі соціально-педагогічних підходів до розвитку особистості, розкрито сутність, зміст, засоби та мету громадянської ...
1551108
  Опанасенко В. Формування дворянського стану у Чернігівській губернії // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.41-44
1551109
  Ващенко О.О. Формування демократичних політичних цінностей в умовах суспільно-політичних та економічних перетворень // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 96-104. – ISSN 2415-8089
1551110
  Чопей В.С. Формування демократичних цінностей у сучасної студентської молоді як соціальне завдання // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 23-30
1551111
  Бундюченко Т. Формування демократичного світогляду М. М. Аркаса під впливом родини // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 72-77. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
1551112
  Поліщук І. Формування демократичної традиції у політичній культурі українського народу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 76-81
1551113
  Крентовська О. Формування державних соціальних гарантій у сфері оплати праці // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.398- 407. – ISBN 966-73-53-51-Х
1551114
  Андрійченко О. Формування державного бренду України // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 92-93
1551115
  Мартиненко В. Формування державного механізму управління інвестиційним процесом в Україні: проблеми невизначеності та методи їх зняття // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 50-56. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0131-775Х
1551116
  Борисенко О.П. Формування державної зовнішньоекономічної політики України та механізми її реалізації : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Борисенко Ольга Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1551117
  Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної політики : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 86-91 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1551118
  Гераймович В.Л. Формування державної інвестиційної політики в аграрному секторі економіки України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 63-68. – ISSN 2307-9878
1551119
  Берюх О.В. Формування державної політики у сфері поводження з відходами виробництва та споживання : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Берюх Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1551120
  Цюрко І.А. Формування джерел доходу сучасного пенсіонера // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 139-144
1551121
  Старков В. Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури населення України: початок XX ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 395-416


  Народні ігри і розваги та ігрові елементи громадського та родинного побуту були і залишаються невід’ємною складовою традиційної культури укр. народу. Недостатність їх вивчення почасти було обумовлено таким підходом до культурних явищ, особливо на ...
1551122
  Невмержицький Я.І. Формування дивідендної політики підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 47-52 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1551123
  Дьяченко Р.В. Формування дизайну інтер"єрів ресторанних закладів України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Дьяченко Роксолана Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1551124
  Дорошенко Е.Ю. Формування дисциплінованості у вихованців кадетських корпусів на території українських губерній (ХІХ – початок ХХ ст. ) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 111-119. – ISSN 2312-5993
1551125
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1982. – 94с.
1551126
  Улановська М.О. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду в студентів у процесі викладання хімії у вищій школі / М.О. Улановська, К.І. Капкова, Н.В. Расторгуева // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1551127
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – К., 1970. – 59с.
1551128
  Журавльова І.В. Формування дієвої системи мотивації праці персоналу підприємства / І.В. Журавльова, Н.С. Пасенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 63)


  Запропоновано модель балансу інтересів носіїв мотивації праці на підприємстві. За допомогою економіко-математичного методу таксономії проведено аналіз рівня мотивованості різних груп носіїв інтересів на підприємствах Харківської області.
1551129
  Козарезенко Л. Формування добробуту населення як передумови розвитку людського потенціалу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 9-14 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1810-3944
1551130
  Малюк А. Формування довготривалої історичної кон"юктури сучасної глобальної кризи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 27-46. – ISSN 1563-3713
1551131
  Криленко В. Формування доктрини економічної безпеки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 24-28. – ISSN 1728-9343
1551132
  Фурса С.Я. Формування доктрини про виконавчий процес та інститут доказів в Україні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 17-28. – ISBN 978-966-8823-76-3


  Про теорію доказів та доказування у виконавчому процесі.
1551133
  Головко Любов Леонідівна Формування досвіду самостійної діяльності студентів вищої сільськогосподарської школи : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Головко Любов Леонідівна; Акад. педагог. наук України. Ін-тут педагогіки і психології профес. освіти. – К., 2000. – 20л.
1551134
  Сергієнко Д.Л. Формування дослідницьких умінь і навичок в учнів при вивченні біології / Д.Л. Сергієнко. – Київ, 1969. – 128с.
1551135
  Іваницька Н.А. Формування дослідницьких умінь учнів основної школи в процесі навчання фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Іваницька Н.А. ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1551136
  Бєлкіна С.Д. Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів у процесі викладання навчальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 19-25. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1551137
  Єрмакова І.П. Формування дослідницької компетентності майбутнього викладача в умовах магістратури // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 85-87. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
1551138
  Вернидуб Р. Формування дослідницької компетентності студентів-бакалаврів педагогічних університетів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 58-62. – ISSN 0131-6788


  У статті аналізуються специфіка підготовки педагога-дослідника, принципи організації цього процесу та етапи творчого становлення майбутнього фахівця. Наголошується на важливості створення у навчальних закладах відповідних дослідницьких програм, ...
1551139
  Ватульов А.В. Формування доходів бюджету як складова фінансової політики // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 103-109. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Розкриті положення щодо особливостей фінансової політики у сфері формування доходної частини бюджету в умовах трансформації економіки. Здійснено аналіз виконання бюджетних доходів у розрізі податкових надходжень. Визначено пріоритетні напрями ...
1551140
  Ружицький І.Ю. Формування доходів державного бюджету в контексті бюджетної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 80-82 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1551141
  Шильникова О.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С54-57
1551142
  Януль І.Є. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-46. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаються проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Визначено основні напрями зміцнення власної дохідної бази, поліпшення між бюджетних відносин.
1551143
  Стріжкова Ю. Формування драйверів бренду як ефективного інструменту стратегії підвищення лояльності клієнтів в період стагнації автомобільного ринку / Ю. Стріжкова, О. Гайдамаха // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
1551144
  Тишкевич Д.Г. Формування дрібнозернистої структури і підвищення властивостей середньовуглецевих сталей шляхом інтенсивної пластичної деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тишкевич Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1551145
  Будак В.Д. Формування духовно-моральної особистості в умовах університетської освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – С. 30-34. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 35)
1551146
  Олексюк О.М. Формування духовного потенціалу студентської моолді в процесі професійності підготовки : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Олексюк О. М.; КУ. – К., 1997. – 50л.
1551147
  Шановська Ольга Формування духовної культури підлітків засобами музики // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-132. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкривається проблема духовної культури підростаючого покоління. Ставляться питання: як допомогти учням стати суб"єктом культури, як навчити любити й розуміти музику, яка в цьому роль вчителя музики
1551148
  Паращевіна О.С. Формування духовності студентської молоді як одна із складових виховного процесу у вищих навчальних закладах України // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 96-101. – ISSN 2227-7242
1551149
  Гурнак О. Формування еволюційного управління розвитком податкової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 220-228. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1551150
  Білоцький С. Формування екологічного погляду на енергетику в рамках міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-71. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено новий підхід до енергетики в межах сучасного міжнародного права, який базується на концепції сталого розвитку, ощадливому підході до енергетичних ресурсів, використанні відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Встановлено, що ...
1551151
  Кремечек Г.А. Формування екологічного світогляду молоді - запорука майбутнього / Г.А. Кремечек, С.Г. Терлецька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 28-30. – Бібліогр.: 4 назв.
1551152
  Довга Т. Формування екологічної звітності сміттєпереробних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан формування нефінансової звітності підприємств України. Виявлено причини відмінностей українських екологічно відповідальних звітів від провідних європейських практик. Виокремлено принципи складання звіту зі сталого розвитку ...
1551153
  Грабовська Ірини Миколаївна Формування екологічної культури особистості : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Грабовська Ірини Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1551154
  Ткачук Г.П. Формування екологічної культури учня / Г.П. Ткачук. – К, 1988. – 31с.
1551155
  Горбатюк В.С. Формування екологічної культури школярів на уроках географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 18-20 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1551156
  Томахін М. Формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідної справи в України / М. Томахін, В. та інш. Канцурак // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 23-29
1551157
  Гозак Н.О. Формування екологічної поведінки студентів-магістрів у процесі вивчення курсу "Наукові основи природоохоронної діяльності" / Н.О. Гозак, К.О. Гозак, О.С. Тарасова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 26-28 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
1551158
  Ли Жуй Формування еколого-економічного інструментарію екологізації народного господарства Китаю : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 280-287 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1551159
   Формування еколого-економічної системи енергоактивного агрокліматичного коридору як зони екологічного комфорту : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / С.М. Дутка, Ю.В. Мельник, І.В. Дерев"янко, Н.М. Власова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 175-183 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1551160
  Осіпова Лариса Василівна Формування економічних відносин між Україною і країнами СНД та їх вплив на вітчизняне промислове виробництво : Дис... кандид. економічнихнаук: 08.01.01 / Осіпова Лариса Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 220л. – Бібліогр.:л.190-220
1551161
  Дідович І.І. Формування економічної безпеки держави та регіону / І.І. Дідович, І.Я. Фабін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 152-158. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1551162
  Вітер С.А. Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вітер Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1551163
  Овсюк Ніна Формування економічної компетентності у процесі вивчення географії та основ економіки : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 37-41. – Бібліогр.: 15 назв
1551164
  Якубівська Ю. Формування економічної парадигми взаємозв"язку венчурного капіталу та інтелектуальної власності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 219-222. – ISSN 1818-2682
1551165
  Баркалова І.М. Формування економічної політики Німеччини в контексті політичних змін у 1950-і рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 7-10. – ISSN 1728-3671
1551166
  Кузьменко С. Формування експліцитного правила монетарної політики для національної економіки / С. Кузьменко, Т. Савченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 54-61
1551167
  Каніщенко О. Формування експортної спеціалізації України // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.76-79. – ISSN 0131-775Х
1551168
  Кушнаренко Н.М. Формування електронного бібліотечного середовища в краєзнавчому аспекті // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 90-103. – ISBN 966-7352-66-8
1551169
  Слободяник М.С. Формування електронної бібліотеки як бібліотекознавча проблема // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 116-127. – ISBN 966-7352-66-8


  Подається науковий аналіз теоретико-методологічних проблем формування понятійного апарату, дослідження структури та технологічних особливостей функціонування електронної бібліотеки.
1551170
  Сенченко М. Формування електронної депозитарної бібліотеки на основі обов"язкового примірника документів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 3 - 7. – ISSN 2076-9326
1551171
  Кияшко А. Формування еліти в україні в умовах розбудови правової держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 433-435. – ISSN 2413-6433
1551172
  Коломієць Г О. Формування емоційної стійкості особистості як умова подолання агресивної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 30-34. – ISSN 2077-1800
1551173
  Влінов О.А. Формування емоційної стійкості у військовослужбовців аеромобільних військ під час повітряно-десантної підготовки. : Автореф... Канд.психол.наук: 20.02.02 / Влінов О.А.; Київ військов.гуманіт.ін-т. – К, 1999. – 19л.
1551174
  Розен В.П. Формування енергоефективних режимів електроспоживання виробничих систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Розен Віктор Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 68 назв
1551175
  Розен В.П. Формування енергоефективних режимів електроспоживання виробничих систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Розен Віктор Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
1551176
  Калашник Н.Г. Формування естетичних смаків молоді - основа розвитку духовності українського народу / Н.Г. Калашник, Н.О. Зацепіна // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 97-110
1551177
  Лісінська Т.Ю. Формування естетичного смаку молодших підлітків у процесі вивчення іноземної мови. : Дис... Канд. пед. наук: / Лісінська Т.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 1996. – 188л. – Бібліогр.:л.162-181
1551178
  Карпова Л.І. Формування естетичної культурі військовослужбовців засобами самодіяльної художньох творчості : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Карпова Л. І.; М-во культ., Київ. держ. ін-т культ. – К., 1994. – 26л.
1551179
  Ладжун Ю.Ю. Формування етноніма населення Підкарпатської Русі // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 118-123. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1551180
  Пашина Н.П. Формування етноструктури Донбасу в контексті соціально-економічних перетворерь краю пореформеного періоду. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Пашина Н.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
1551181
  Шапуров О.О. Формування ефективних механізмів господарювання в ринкових умовах : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 69-72 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1551182
  Оліфіренко Л.Д. Формування ефективного механізму взаємодії інститутів державного та корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 118-120 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1551183
  Гарбар Віктор Анатолійович Формування ефективного мотиваційного забезпечення економічної діяльності та соціально-трудових відносин в перехідній економіці : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.01.01 / Гарбар Віктор Анатолійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 21л.
1551184
  Гарбар Віктор Анатолійович Формування ефективного мотиваційного забезпечення економічної діяльності та соціально-трудових відносин в перехідній економіці : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Гарбар Віктор Анатолійович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 187л. – Бібліогр.:л.164-187
1551185
  Якимюк Ю. Формування ефективного сховища інформації у вищому навчальному закладі - важлива складова системи електронного документообігу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326
1551186
  Струпинська Н.В. Формування ефективного управління маркетинговими інноваціями у сфері економічної освіти України / Н.В. Струпинська, Е.В. Бардакова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 167-171. – ISBN 978-966-8177-71-2
1551187
  Короленко М. Формування ефективного фондового портфеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-65. – (Економіка ; вип. 41)


  Статтю присвячено питанням діяльності інвесторів на ринку цінних паперів. Значна увага приділена проблемі формування фондового портфеля в Україні.
1551188
  Прокопенко О. Формування ефективної політики екологізації інноваційної діяльності на основі прогнозування реакції на неї підприємств та ринку : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 60-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1551189
  Бухальська Т.В. Формування ефективної системи управління землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-31 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1551190
  Фурман В.М. Формування ефективної стратегії взаємодії страхових компаній та банків : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 137-141. – Бібліогр.: 5 назв
1551191
  Ковальчук Т.І. Формування європейського громадянства як особливого феномену об"єднаної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 144-148
1551192
  Щербаков М.Я. Формування європейської ідентичності в контексті поглиблення європейської інтеграції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 199-201
1551193
  Богачик Т. Формування європейської моделі шкільної історичної освіти в Україні / Т. Богачик, В. Федорак // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 7-9
1551194
  Грінченко Ю.Л. Формування європейської системи центральних банків та її вплив на поглиблення інтеграційного процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1551195
   Формування європейською пресою громадської думки про політичне ставновище України 30-х років ХХ століття : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.18 / Житарюк М. Г,; Житарюк М. Г,; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1997. – 21л.
1551196
  Щербакова Ю.Е. Формування єдиного європейського соціального простору: історико-соціологічний та політичний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 168-181
1551197
  Омельчук В.В. Формування єдності гуманітарного простору України до початку XX ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 7-21
1551198
  Пузіков Д.О. Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пузіков Дмитро Олегович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1551199
  Сухарников Ю.В. Формування загального розуміння змісту кваліфікацій та структур ступенів. Європейський досвід з точки зору компетенцій // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 29-36. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1551200
  Опачко М.В. Формування загальної і професійної культури вчителя у педагогічній спадщині професора В. В.Сагарди // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С.142-144. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1551201
  Кодлюк Я.П. Формування загальнонавчальних умінь і навичок в учнів 1-2 класів 4-річної початкової школи : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кодлюк Я.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 24л.
1551202
  Лесик Олександр Володимирович Формування закладів відпочинку та туризму в історико-архітектурному середовищі України : Автореф... док. архітектуринаук: 18.00.02 / Лесик Олександр Володимирович; Київ. інженерно-будів. ін-т. – К., 1993. – 48л.
1551203
  Басараб О.Т. Формування законодавства у сфері охорони державного кордону України на різних етапах його розвитку // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 35-39. – ISSN 1727-1584
1551204
  Воробйов В.В. Формування законодавства у сфері охорони здоров"я в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 160-166. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1551205
  Стороженко І.С. Формування Запорозької Січі як держави-міста: проблеми рицарської корпоративної символіки та ідеології // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 5-19. – ISBN 978-966-551-328-5
1551206
  Коваленко В. Формування засад випереджальної антикризової системи управління фінансовою стійкістю банків / В. Коваленко, О. Звєряков // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 15 назв
1551207
  Рижова І. Формування засад навчання української мови як іноземної в Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1960-80 роках // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 325-330. – ISBN 966-95452-3-8
1551208
  Горобець О.О. Формування засад політики ЄС щодо Арктичного регіону (початок ХХІ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1551209
  Бажанов О. Формування засад сек"юритизація іпотечних активів в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-63.
1551210
   Формування здорового способу життя = Youth health promotion a Kyiv experience : Київський досвід. – Київ, 2001. – 56с. – ISBN 966-7902-13-7
1551211
   Формування здорового способу життя молоді = Youth health promotion a strategy for Ukraine : Стратегія для України. – Київ, 2001. – 24с.
1551212
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1551213
  Кулинич П.Ф. Формування земельних ділянок та оформлення прав на них: порядок здійснення та шляхи вдосконалення // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 8. – С. 6-15
1551214
  Кочергіна Н.Л. Формування зовнішньоекономічних відносин - складова механізму інтеграції України у світове господарство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються проблеми розширення зовнішньоекономічних відносин України у процесі її інтеграції у світову економіку.
1551215
  Цифра Ю.А. Формування зовнішньополітичної ідентичності ЄС у контексті її співвідношення з ідентичностями держав-членів організації // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 320-323. – ISSN 2076-1554
1551216
  Радзієвська С.О. Формування зони вільної торгівлі як фактор підвищення конкурентоспроможності України в умовах необхідності зменшення зовнішнього боргу, структурної перебудови економіки і збільшення державного бюджету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 142-151


  В статье рассматривается проблема формирования зоны свободной торговли как фактор повышения конкурентоспособности Украины в условиях необходимости уменьшения внешнего долга, структурной перестройки экономики и увеличения государственного бюджета.
1551217
  Труш Г. Формування і використання ресурсної бази комерційних банків у сучасних умовах // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 50-58 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1551218
  Ступнікер Г. Формування і оцінка інтелектуального капіталу підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 189-192. – ISSN 1993-0259
1551219
  Новиков В. Формування і прогнозування доходів населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-28
1551220
  Бондар Тетяна Валеріївна Формування і реалізація господарських зв"язків України в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Бондар Тетяна Валеріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1551221
  Благун І. Формування і реалізація стратегій управління банківською системою // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 25-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1551222
  Комягін С.М. Формування і розвиток комуністичного ставлення до праці : Дис... канд.філософ.наук: / Комягін С.М.; КДУ. – Київ, 1961. – 223л. – Бібліогр.:л.І-ХІІ
1551223
  Якубовська С. Формування і розвиток особистості викладача вищого технічного навчального закладу в процесі психолого-педагогічної підготовки магістрів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 400-403
1551224
  Оленіч А.В. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах / А.В. Оленіч, З.Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 136-142 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1551225
  Другова В.Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 113-120. – ISSN 1562-0905
1551226
  Дяченко Є.В. Формування і розвиток системи медичного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дяченко Євгеній Валентинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1551227
  Дяченко Є.В. Формування і розвиток системи медичного страхування в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дяченко Євгеній Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2012. – 227 л. – Додатки: л. 203-213. – Бібліогр.: л. 214-227
1551228
  Байрака Т.Ф. Формування і розвиток українського і російського кримінального права в XI - першій половині XVII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Байрака Тетяна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1551229
  Шишкіна М.П. Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу : монографія / М.П. Шишкіна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 220-255. – ISBN 978-966-479-077-9
1551230
  Шевченко Я.М. Формування і становлення особистості неповнолітнього в сім"ї // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 66-72
1551231
  Скакальська І.Б. Формування і становлення української еліти Волині міжвоєнного періоду XX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 306-313
1551232
  Приймак І. Формування ідейно-естетичних позицій Любові Яновської у зв"язку з літературно-мистецькими пошуками доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 58-62. – ISSN 0130-5263
1551233
  Алюпінар Г. Формування ідентичності: поляки, турки та євреї в українських думах // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 74-77. – ISSN 0130-6936
1551234
  Нечаєва Н.В. Формування іміджу Віталія Кличка як політичної особи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 187-190


  Аналізуються особливості формування політичного іміджу Віталія Кличка, вивчається ефективність використання особистісних і спортивних досягнень для будування успішної політичної кар"єри. Special features of creation of Vitaliy Klychko"s political ...
1551235
  Зеркіна О.О. Формування іміджу ВНЗ з використанням ПР-технологій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 68-73. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 5)
1551236
  Міхно Н.К. Формування іміджу міста в контексті політики підтримки сталого розвитку регіону // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 87-89. – ISSN 2077-1800
1551237
  Єлейко І. Формування іміджу України на міжнародному ринку туристичних послуг / І. Єлейко, І. Джалюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 127-131. – ISSN 2078-5860
1551238
  Боронос В. Формування інвестиційно-фінансових механізмів відтворення в системі ринкового природокористування / В. Боронос, С. Похилько // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 32-35. – ISBN 978-966-347-084-9
1551239
  Ковалишин П. Формування інвестиційного клімату та ефективність діяльності на ринку венчурного інвестування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
1551240
  Дяченко М.І. Формування інвестиційного клімату та інвестиційна привабливість регіону / М.І. Дяченко, О.М. Саковська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 15-24. – ISSN 2411-4413
1551241
  Нестерова Д.С. Формування інвестиційного портфеля страхової компанії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 419-426


  У статті визначено поняття "інвестиційний портфель" та досліджено питання оптимізації процесу формування інвестиційного портфеля в страхових компаніях України з урахуванням нормативних обмежень і факторів, що визначають ефективність їх інвестиційної ...
1551242
  Чуприна Н.М. Формування інвестиційного потенціалу промислових підприємств : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Чуприна Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 189 л. + Додаток: л. 160-170. – Бібліогр.: л. 171-189
1551243
  Харламова Г.О. Формування інвестиційного потенціалу трансформаційної економіки України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 132-142
1551244
  Мартиненко В.Ф. Формування інвестиційного середовища суспільного розвитку в Україні: методологічний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 115-123
1551245
  Дьомкіна А.П. Формування інвестиційної політики галузі телекомунікацій України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-74. – (Економіка ; вип. 47)


  Йдеться про той комплекс проблем, який повинен запустити механізм економічного зростання, основою якого має стати радикальна модернізація, сутність якої полягає у форсованому економічному, технічному та технологічному оновленні, що вимагає концентрації ...
1551246
  Ліщинський М.П. Формування інвестиційної привабливості аграрних корпорацій України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 61-64


  Досліджено стан інвестиційної діяльності в корпоративних структурах АПК України; доведено, що Україна має потенційні можливості отримання конкурентних переваг на світовому ринку сільськогосподарської продукції.
1551247
  Саяпіна О.В. Формування інвестиційної привабливості виноградарсько-виноробного підкомплексу Миколаївської області / О.В. Саяпіна, С.В. Поворозник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 115-117 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1551248
  Ткаченко Ю.В. Формування інвестиційної привабливості національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ткаченко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194, [41] л. – Додатки: л. 194-235. – Бібліогр.: л. 169-193
1551249
  Ткаченко Ю.В. Формування інвестиційної привабливості національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ткаченко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1551250
  Бойко Г.Ф. Формування інвестиційної привабливості підприємства / Г.Ф. Бойко, Н.В. Дулеба // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 13, ч. 2. – С. 12-21. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті розглянуто основні підходи щодо формування інвестиційної привабливості підприємства автомобільного транспорту, а саме: основні джерела фінансового забезпечення інвестицій суб"єктів господарювання; етапи підвищення рівня інвестиційної ...
1551251
  Слушаенко Н.В. Формування інвестиційної стратегії в промислово-фінансових групах із використанням системного аналізу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 118-127 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1551252
  Нестерова Д.С. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестерова Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 228, [16] арк. – Додатки: 16 арк. – Бібліогр.: арк. 200-227
1551253
  Лизогуб В.С. Формування індивідуально-типологічних властивостей нервової системи в онтогенезі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-50. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Вивчено особливості формування функціональної рухливості основних нервових процесів (ФРНП) в осіб віком від 6 до 70 років. Визначено, що показник ФРНП залежить від віку досліджуваних та умов організації занять фізіологічною культурою.
1551254
  Бондар Л.В. Формування індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю студентів немовних вузів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 127-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1551255
  Федоренко І.А. Формування індикативного плану соціально-економічного розвитку / І.А. Федоренко, О.С. Мордовцев // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1551256
  Трілленберг Г. Формування індустрії туризму – шлях до сталого розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 204-208. – ISSN 1993-0259
1551257
  Гринчук Ю.С. Формування інноваційних стратегій управління використанням земельно-ресурсного потенціалу аграрного виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 31-33. – Бібліогр.: 3 назв.
1551258
  Михайліченко Г.І. Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 341-349. – ISSN 0321-0499
1551259
  Широкова О. Формування інноваційно-орієнтованої системи управління підприємством за рахунок формування організаційної культури з урахуванням ситуаційного підходу // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 6 (226). – С. 204-214. – ISSN 2409-9260
1551260
  Аннаєв Б.С. Формування інноваційного потенціалу: можливості підприємства та умови ринку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (11). – С. 14-21
1551261
  Терлецька В.О. Формування інноваційної інфраструктури автомобілебудівної промисловості в умовах європейського вектора розвитку національної економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 324-332. – ISSN 0321-0499
1551262
  Атанасова М.П. Формування інноваційної культури студента в контексті підготовки полікультурної особистості фахівця / М.П. Атанасова, Ю.А. Скарлупіна // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 155-160. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1551263
  Кириленко К.М. Формування інноваційної культури та інноваційного освітнього простору вищого навчального закладу культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 2226-0285
1551264
  Гіренко А.Т. Формування інноваційної мережі в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 142-152. – ISSN 2308-6912


  Виокремлено чинники формування інноваційних мереж в умовах глобалізації (регулювання фундаментальних і прикладних науково-технічних дослідження і розробки; обмін науково-технічною інформацією (поширення нових знань через публікацію результатів наукових ...
1551265
   Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України : монографія : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і упр. ; за заг. ред. І.С. Каленюк ; [редкол.: І.С. Каленюк та ін. ; відп. ред. Л.О. Коваленко]. – Чернігів : Видавництво ЧДІЕУ. – ISBN 978-966-2188-13-4
[Ч. 1] : / [Коваленко Л.О., Товстиженко О.В., Каленюк І.С. та ін.]. – 2009. – 591, [1] с. : іл., табл. – Авт. частини зазнач. у змісті. - Номер частини зазнач. на корінці. – Бібліогр. в кінці розд.
1551266
  Кривенко Л.В. Формування інноваційної моделі розвитку України - запорука економічного зростання / Л.В. Кривенко, В.М. Милашенко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 16-20


  Проаналізовано теоретичні та практичні підходи до формування інноваційної моделі економічного розвитку України. Розглянуто основні засади економічного зростання країни через ефективне застосування інновацій.
1551267
  Рилач Н.М. Формування інноваційної парадигми: ретроспектива і сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 138-148. – ISSN 2308-6912


  В сучасних умовах розвитку світового господарства все більша увага приділяється інноваційному напряму розвитку, який охоплює всі галузі і сфери економіки, створює передумови для розвитку постіндустріального суспільства. Передумовою цього процесу є ...
1551268
  Юринець З.В. Формування інноваційної політики: проблеми, ризики та перспективи / З.В. Юринець, О.В. Макара // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1551269
  Дмитренко Г.А. Формування інноваційної системи людиноцентричного управління персоналом в державних структурах / Г.А. Дмитренко, С.В. Мудра // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 15-20. – ISSN 2306-6806
1551270
  Шаломєєв Є. Формування інституту звільнення від покарання у кримінальному праві України другої половини 17 та 18 ст // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
1551271
  Назаренко Е.Є. Формування інституту іпотеки та його роль у виникненні держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 174-179. – ISSN 0132-1331
1551272
  Захарчин Г.М. Формування інституту організаційної культури в контексті інституційної економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 157-163. – ISSN 1562-0905


  Підкреслено інституціональну природу організаційної культури та її інституціональне середовище. Показано взаємозв"язок між формальними і неформальними інститутами.
1551273
  Михайлова Л. Формування інституційного середовища кадрового забезпечення в контексті аграрних трансформацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 19-24. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1551274
  Гордійчук І.С. Формування інституційної моделі розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 62-65
1551275
  Гіденс О.Г. Формування інструментарію державного управління сталим розвитком регіону в системі раціонального природокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 88-90. – Бібліогр.: 11 назв
1551276
  Черваньов Д. Формування інтегрованих об"єднань підприємств у промисловості / Д. Черваньов, І. Горбась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості формування об"єднань підприємств у промисловості (на прикладі галузі будівельної кераміки). Проаналізовано організаційні форми інтеграції вітчизняних підприємств на основі вертикальної технологічної співпраці. The article deals ...
1551277
  Семчук Н. Формування інтелігенції як освітологічна проблема // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 168-172
1551278
  Жуков С.М. Формування інтересу до музичного виконавства у молодших школярів : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Жуков С. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1998. – 18 с.
1551279
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Gd/Si(113) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 261-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методами електронної спектроскопії досліджено зміну електронних властивостей поверхні Si(113) при адсорбції на ній атомів Gd. Показано, що адсорбція атомів Gd на атомарно чисту поверхню Si(113)-3x2 при кімнатній температурі приводить до зменшення її ...
1551280
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(113) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 232-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджено зміну електронних властивостей (роботи виходу, загину зон поблизу поверхні, густини електронних станів поблизу рівня Фермі) поверхні Ge(113)-(3xl) ...
1551281
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sn/Ge(l і 1)-с(2х8) / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 205-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sn/Ge(111l)-c(2x8). Встановлено металічний характер поверхонь зі структурами [подано ...
1551282
  Великий Ю.Ю. Формування інформаційних потреб молоді в телевізійному медіа-просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 157-165. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Досліджуються чинники впливу на формування духовності молоді, з"ясовуються оптимальні варіанти і механізми духовного виховання молодих людей засобами телебачення. Окреслено основні напрями вироблення морально-психологічного імунітету до потенційно ...
1551283
  Дікунова О.А. Формування інформаційних потреб фахівців бібліотек ВНЗ (на прикладі бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет") // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 52-59. – ISBN 978-966-285-103-8
1551284
  Кошова О.П. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів у ВНЗ: технологічний аспект // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 150-156
1551285
  Крамаренко А.В. Формування інформаційно-технологічних інноваційних мереж на основі регіональних кластерних об’єднань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 123-129. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу структури глобальних інноваційних об"єднань як фактору формування інформаційно-технологічних інноваційних мереж. Розвиток регіональної економіки є важливим фактором зростання економіки країни. А інновація це не лише ...
1551286
  Заводовська О. Формування інформаційного "порядку денного" як метод ведення гібридної війни в контексті сучасних міжнародних відносин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 32-39. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1551287
  Стаховяк Б. Формування інформаційного суспільства в нових країнах-членах НАТО (на прикладі Університету ім. М. Коперника в м. Торуні, Польща) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 106-114. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1551288
  Грущинська Н.М. Формування інформаційного суспільства в умовах необхідності забезпечення безпеки національної економіки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 48-53. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1551289
  Березняк Н.В. Формування інформаційної інфраструктури у складі національної інноваційної системи України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 10-16
1551290
  Джинчарадзе Н.Г. Формування інформаційної культури молоді // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 139-147. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1551291
  Топчій Ю.В. Формування інфраструктури кредитного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 46-49
1551292
  Сотніченко Є.Б. Формування інфраструктури регулювання світового фондового ринку в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 218-220. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто питання становлення інституціональної інфраструктури регулювання світового фондового ринку в сучасних умовах.
1551293
  Дишкантюк О. Формування інфраструктурного забезпечення сфери гостинності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 7 (357), липень. – С. 25-28. – ISSN 1810-3944
1551294
  Секрет І.В. Формування іншомовної професійної компетентності студентів технічних спеціальностей засобами дистанційної освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 304-311
1551295
  Грубінко А.В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті в контексті сучасних підходів до забезпечення якості вищої освіти розкрито значення та завдання історико-правової освіти сучасного фахівця-правника, її місце в системі юридичної підготовки. Автором запропоновано систему професійних, ...
1551296
  Терзі О.С. Формування історичної школи права / О.С. Терзі, Г.А. Аракелян // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 3 (51). – С. 28-31. – ISSN 1728-3671
1551297
  Божидарнік Т. Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві / Т. Божидарнік, Н. Василик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 3 (341), березень. – С. 37-39. – ISSN 1810-3944
1551298
  Сєдова Л. Формування й розвиток основних маральних орієнтирів ХНЕУ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 25-41. – ISSN 1682-2366
1551299
  Воронько О. Формування кадрів державного управління, їх еліти: деякі аспекти і проблеми // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.15-19. – ISBN 966-73-53-51-Х
1551300
  Мітковська Т.С. Формування кадрів для Чорноморської гідрографічної служби у кінці XVIII – XIX ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 125-129. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128


  Висвітлено процес створення та розвитку освітніх закладів, що готували кадри для Чорноморського флоту з моменту його заснування у кінці ХVІІІ ст. Розкрито роль учбових закладів Чорноморського флоту у формуванні кадрового складу гідрографічної служби на ...
1551301
  Артімонова І.В. Формування каналів розподілу сільськогосподарської продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 105-109
1551302
  Калюжна Н.Г. Формування карти дескриптивних ознак системи управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 8-16 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1551303
  Романішина Л.М. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців у процесі навчання в медичному коледжі / Л.М. Романішина, І.М. Хмеляр, М.М. Лукащук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 71-78. – (Педагогіка ; № 2)
1551304
  Аксакова Н. Формування колективів студентів педагогічних вищих навчальних закладів УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 74-77. – ISSN 1728-9343
1551305
  Осніцька Н.О. Формування компетентності продуктивної творчої діяльності на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 17-19 : фото
1551306
  Носань Н. Формування комплексної моделі розвитку людського капіталу України / Н. Носань, С. Назаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1551307
  Тлуста Г.Ю. Формування комплексу маркетингу страхової компанії / Г.Ю. Тлуста, М.І. Гефтар // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2306-6806
1551308
  Камінська А.В. Формування комунікативних умінь менеджера / А.В. Камінська, Н.В. Волинець // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 102-107
1551309
  Козир М.В. Формування комунікативних умінь учня: навчаємо аргументації // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 2-6
1551310
  Насілєнко Л. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів: досвід вищої школи України і Німеччини // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 164-169. – ISSN 2308-4081


  У статті охарактеризовано особливості формування комунікативної компетентності майбутніх юристів у вищій школі України й Німеччини. Здійснено порівняльний аналіз підготовки студентів юридичного факультету з акцентом на формування комунікативної ...
1551311
  Кравченко-Дзондза Формування комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення дисциплін філологічного циклу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 98-102. – ISSN 2308-4634
1551312
  Ашиток Н. Формування комунікативної компетентності студентської молоді у ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 11-15. – ISSN 2308-4634
1551313
  Москаленко А. Формування комунікативної компетентності управлінців навчальних закладів: антропологічний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-60. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглянуто процес формування комунікативної компетентності майбутнього управлінця навчальним закладом. Акцентується увага на антропологічному підході до окресленого процесу. Визначається професійна значущість спілкування, обґрунтовуються умови ...
1551314
  Ромащенко І.В. Формування комунікативної компетенції маркетологів як головна складова мовної освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 192-195. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1551315
  Люріна Т. Формування комунікативної культури майбутніх педагогів / Т. Люріна, Н. Молодиченко, М. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-53. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Висвітлено питання формування комунікативної культури студентів педагогічних навчальних закладів як показника професіоналізму сучасного педагога. Комунікативна діяльність, як будь-яка інша, має певні мотиви, цілі і складається з низки комунікативних ...
1551316
  Тур О.М. Формування комунікативної культури студентів вищої школи // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 256-262


  Розглянуто поняття "комунікативна культура", визначено її основні компоненти - змістовий, мотиваційний, особистісно-діяльнісний. Запропоновано різні методи формування комунікативної культури студентів вищої школи.
1551317
  Непорожній О.С. Формування комуністичної свідомості на уроках літератури у 4-10 класах / О.С. Непорожній. – К., 1978. – 151с.
1551318
  Кузнецов О.В. Формування комунітарної грошової політики в Європейському валютному союзі : Дис... канд. економ.наук: 08.05.01 / Кузнецов О. В.; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 186л. – Бібліогр.:л.172-186
1551319
  Ліщенко К.Ф. Формування комунічтисної свідомості колгоспного селянства в процесі розвитку суспільних відносин на селі. : Дис... Канд. філософ. наук.: / Ліщенко К.Ф.; Ін-т підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при КДУ. – К, 1965. – 315л. – Бібліогр.:л.305-315
1551320
  Грущинська Н.М. Формування конгломератів - ознака сучасних міжнародних економічних відносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 52-56. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1551321
  Ігнатюк Анжела Іванівна Формування конкретного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України : Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Ігнатюк Анжела Іванівна; МОУ ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.163-170
1551322
  Старостіна А.О. Формування конкурентних переваг підприємств на міжнародних ринках / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, Ярош-Дмитренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 13-18
1551323
  Безугла Ю.Є. Формування конкурентних пріоритетів підприємства на основі адаптивно-орієнтованого підходу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9-14. – ISSN 0321-0499
1551324
  Магас В. Формування конкурентного порядку в Україні: актуальність та основні принципи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 46-48. – ISSN 1810-3944
1551325
  Филюк Г. Формування конкурентного середовища в банківському секторі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1551326
  Лозова Ганна Матвіївна Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Лозова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1551327
  Ігнатюк Анжела Іванівна Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Ігнатюк Анжела Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
1551328
  Беглиця В.П. Формування конкурентної галузі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 10-16
1551329
  Завалевський Ю. Формування конкурентоспроможного фахівця - одне з головних завдань сучасного вищого навчального закладу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Якщо представити вищі навчальні заклади як "виробників товару", а випускників як "товар", то якістю цього "товару" і буде конкурентоспроможність випускника, тобто наявність у нього професійних та особистісних рис, які дозволять реалізуватися на ринку ...
1551330
  Єресько І. Формування конкурентоспроможної регіональної економіки як мета стратегічного планування комплексного розвитку регіону // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-25
1551331
  Невмержицька М.В. Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Невмержицька Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 191-208
1551332
  Ковальчук В. Формування Конституційного Суду України як одна з умов забезпечення його легітимного функціонування / В. Ковальчук, Н. Шабелько // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 69-74. – ISSN 2409-4544
1551333
  Рябченко О.Л. Формування контингенту студентів вищих навчальних закладів Радянської України (кінець 19290-х - 1930-ті рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 124-135
1551334
  Браніцька Т. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у Німеччині та Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С.162-169. – ISSN 2308-4081


  На сучасному етапі розвитку українського суспільства є потреба у вивченні та аналізі змісту підготовки фахівців соціальної, соціально-педагогічної сфер у зарубіжних країнах. Тому важливе значення має дослідження досвіду теоретичної та практичної ...
1551335
  Браніцька Т. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у Скандинавських країнах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 4-8. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджуються досвід формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічного напряму й особливості викладання конфліктологічних дисциплін в університетах скандинавських країн.
1551336
  Кузнєцова К.І. Формування концептуальних засад євроінтеграційної політики Чеської Республіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 369-373. – ISSN 2076-1554
1551337
  Гвоздков С.Ю. Формування концептуальних засад політики адміністрацій Дж. У. Буша щодо держав пострадянського простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – C. 88-92. – ISSN 2076-1554
1551338
  Каратєєва Г.М. Формування концептуальних ознак лексеми mer в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Etoile errante" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 121-127.
1551339
  Назарова К. Формування концептуальних підходів до вивчення Голодомору 1932-1933 рр. в Україні у сучасній англо-американській радянології
1551340
  Григорська Н.М. Формування концептуального підходу до системно-процесного управління економічною стійкістю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 118-123 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
1551341
  Лубніна Н.В. Формування концепції близькосхідного мирного врегулювання нової адміністрації США // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 132-136
1551342
  Бажерна К.В. Формування концепції бренду на меблевому ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 97-101


  Розглянутий вітчизняний ринок меблів. Подані результати проведеного маркетингового дослідження щодо кон"юнктури ринку та можливостей формування концепції брендів для вітчизняних підприємств. Проведений кластерний аналіз, що дав змогу виділити однорідні ...
1551343
  Лялюк А. Формування концепції виміру вітчизняних брендів на відповідність моделі 4-D // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 52-56. – ISSN 2411-4014
1551344
  Назарова К. Формування концепції голоду-геноциду в інтелектуальній культурі української діаспори (1960-1980-х рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 39-44
1551345
  Паппу Т.Б. Формування концепції екологічного аудиту території // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 169-174
1551346
  Дяков І. Формування концепції позашкільного виховання особистості в умовах діяльності Софії Русової в Міністерстві освіти періоду Директорії // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 62-67. – ISSN 2309-9127
1551347
  Стрижиченко К.А. Формування концепції регулювання фінансового ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 324-330. – ISSN 2222-4459
1551348
  Штогрин О. Формування концепції репродуктивного здоров"я в контексті прав людини в міжнародній правовій практиці: державно-управлінський аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 69-80
1551349
  Тимошенко В.І. Формування концепції свободи особистості в історії політико-правової думки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 33-48. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1551350
  Мазіна О. Формування концепцій управлінської звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 10-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1551351
  Тимченко Ю.В. Формування кооперативних організацій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 108-113


  Розглянуто становлення кооперативних організацій в господарській системі України дореволюійного періоду з метою врахування досвіду їх функціонування в процесі формування структури та інститутів сучасної ринкової економічної системи України.
1551352
  Пішпек Світлана Іванівна Формування корпоративних відносин у перехідній економіці : Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Пішпек Світлана Іванівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 219 л. – Бібліогр.: л. 185-194
1551353
  Гуцалюк О.М. Формування корпоративної інтеграційної стратегії акціонерного товариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 40-49. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161
1551354
  Гнезділова К.М. Формування корпоративної культури майбутніх викладачів вищої школи: проектування концептуальної моделі / К.М. Гнезділова, // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 29-35. – ISSN 2311-2409


  Серед актуальних проблем професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи недостатньо дослідженим залишається питання формування їх корпоративної культури. Розв"язання цієї проблеми можливо здійснити шляхом упровадження у процес магістерської ...
1551355
  Кисельова В. Формування краєзнавчих баз даних як перспективний напрям розвитку інформаційного забезпечення краєзнавства / В. Кисельова, О. Михайлова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 94-98. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
1551356
  Стахів Л. Формування креативних компетентностей у процесі викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
1551357
  Лісовська О.М. Формування креативності в майбутніх кваліфікованих робітників // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 40-45. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
1551358
  Козак В.І. Формування креативності в системі публічної служби України: проблеми та перспективи розвитку // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 39-47. – ISSN 2311-6420
1551359
  Бартків С О. Формування креативності майбутніх фахівців в умовах університету / С О. Бартків, Є.А. Дурманенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 92-95. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито роль викладача університету у процесі формування креативності студентів.
1551360
  Шевченко М.М. Формування креативності студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 138-143
1551361
  Селіверстова Л.С. Формування кредитної політики підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 103-107
1551362
  Іванова К.В. Формування критеріальної та параметричної оцінки системи управління логістичними потоками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1551363
  Вільський Г. Формування критеріїв оцінювання наукової значущості студентських конкурсних досліджень / Г. Вільський, Б. Михалишин, Л. Івлєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 29-34. – ISSN 1682-2366


  Сформульовано основні вимоги та запропоновано критерії оцінювання студентських конкурсних наукових робіт, необхідних для підвищення цільової ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів та підвищення якості вищої освіти.
1551364
  Гвоздєв В.М. Формування критичного мислення аудиторії ЗМІ як умова адекватного сприймання масової інформації // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 23-28


  У статті аналізуються способи формування критичного мислення аудиторії ЗМІ для адекватного сприймання нею масової інформації, визначаються мета й напрями сучасної медіаосвіти. In article the ways of forming of the critical thinking of mass media ...
1551365
  Костирєв А. Формування критичного мислення у студентів за допомогою застосування методів медіа-освіти у процесі вивчення суспільно-політичних дисциплін // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 76-83
1551366
  Пометун Олена Іванівна Формування критичного мислення учнів на уроках з курсу за вибором "Права людини" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7. – Бібліогр.: с. 5-6
1551367
  Янковська Ж. Формування Куліша-фольклориста (біографічні зауваги) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 551-557


  Біографія П.Куліша на сьогодні є достатньо описана в науковій літературі. Ми маємо на меті виділити та проаналізувати ті моменти життя письменника, які найбільше вплинули на формування його як фольклориста. The biography of P.Kulish is described ...
1551368
  Вівсяна І. Формування культу Т.Г. Шевченка в українській суспільно-політичній думці другої половини XIX ст. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 74-82. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
1551369
  Богданова Н.Г. Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 18-20. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
1551370
  Богданова Н. Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 90-93. – ISSN 2078-1016
1551371
  Петрожалко Ю.В. Формування культури професійного мовлення у студентів економічного фаху ВНЗ // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1551372
  Шестобуз О.С. Формування культури спілкування молодших школярів з однолітками у позакласній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шестобуз Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1551373
  Снігурова І. Формування культури усного мовлення майбутніх інженерів технічного університету в контексті комплексного підходу до навчання фахової української мови // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 352-354
1551374
  Фоменко С.В. Формування культурної політики у контексті впровадження Угоди про асоціацію Україна-ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 82-86. – ISSN 2306-6814
1551375
  Присяжнюк О. Формування культурологічного дискусу та політики толерантності в ЗМІ як нагальна проблема українського медійного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 193-195.
1551376
  Панченко О.С. Формування купецьких гільдій у Російській імперії в 1775-1785 рр. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 201-208. – ISSN 2224-9281
1551377
  Мельник О.Г. Формування купівельної сили грошей і реалізація інноваційних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 33-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1551378
  Мамотенко Д.Ю. Формування ланцюга цінності продукту в туристській галузі / Д.Ю. Мамотенко, О.А. Лозова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 142-147. – (Економічні науки)
1551379
  Кириченко Олександр Васильович Формування Латиноамериканської політики США у 80-і роки : Дис... канд. історич.наук: 07.00.03 / Кириченко Олександр Васильович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 201л. – Бібліогр.:л.183-199
1551380
  Боднарюк Б.М. Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI - X ст.) / Б.М. Боднарюк, І.Г. Сандуляк // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 30-53. – ISSN 2227-183Х
1551381
  Гаврецька Х.М. Формування лексичної системи мови гінді та місце юридичної лексики в ній // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 217-224


  У статті розглядаються особливості формування лексичної системи мови гінді. Виявлено, що юридична лексика є складовою частиною лексики мови гінді й вона посідає особливе місце в загальній картині формування лексичної системи сучасної мови гінді. Аналіз ...
1551382
  Рубан В.А. Формування ленінських традицій української радянської преси (1917-1925 рр.) / В.А. Рубан. – Київ, 1971. – 196с.
1551383
  Ріпко І.В. Формування лідерських та організаційних здібностей студентів як необхідний аспект професійної діяльності викладачів технічних університетів // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 250-254
1551384
  Андрійчук Н.М. Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ на заняттях з домашнього читання (на матеріалі оповідання А.Крісті "Дивний жарт") // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 117-125. – ISSN 2075-4205
1551385
  Колобков В.В. Формування людини нового суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1968. – 132с.
1551386
   Формування людського капіталу у транснаціональних корпораціях / Н.І. Кара, О.С. Костюк, Л.А. Янковська, В.М. Пісний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 276-282. – ISSN 0321-0499
1551387
  Хомякова В. Формування людського капіталу: результати і тенденції // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-19. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 1). – ISSN 2306-4420
1551388
  Крупка І.М. Формування макроекономічного інвестиційного середовища в Україні : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 87-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1551389
  Різун В. Формування масової свідомості - тонка річ. Новопризначений директор Інституту журналістики реформує навчальну програму / запитання ставила Олександра Лавріненко // День. – Київ, 2000. – 3 березня (№ 39). – С. 18


  Розмова з директором Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1551390
  Чепіль М.М. Формування медійної культури у навчально-виховному процесі / М.М. Чепіль, Н.З. Дудник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 361-367
1551391
  Власенко Н. Формування меж сталості показників розвитку економіки країни на основі застосування методу шкалювання / Н. Власенко, Є. Огородня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-2005
1551392
  Коваль В.В. Формування мережевих форм інтеграційних взаємодій на ринку інфокомунікацій України // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 66-74. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 24). – ISSN 2225-6725
1551393
  Крук О. Формування мережі державних заповідників як один з напрямів розвитку українського музейництва 1950-х - 1980-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 145-156
1551394
  Бесєдіна Н. Формування мережі державних музеїв на Полтавщині в 1950-1980-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 157-164
1551395
  Ткаченко Т. Формування мережі дитячих притулків відомства імператриці Марії в Україні в XIX ст. / Т. Ткаченко, Г. Ткаченко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 31-38
1551396
  Агієнко І. Формування мережі залізниць на українських землях у XIX сторіччі: хронологічні орієнтири // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 204-209
1551397
  Підоричева І.Ю. Формування мережі наукових парків як полюсів зростання інноваційної економіки (на прикладі Придніпровського регіону) / І.Ю. Підоричева, В.І. Ляшенко, Н.В. Осадча // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 111-121. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розкрито сутність та місце наукових парків у розвитку інноваційної економіки. Наведено приклади наукових парків, що діють за кордоном і в Україні. Проаналізовано чинне законодавство України з питань формування наукових парків, обґрунтовано ...
1551398
  Ролько О.Р. Формування методичних і нормативних засад для впровадження інтегрованих систем управління на базі стандартів ISO (на прикладі харчового підприємства) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Ролько Ольга Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2016. – 21 с. – Bibliogr.: 21 назва
1551399
  Кузьменко О.В. Формування методологічних засад концепції регулювання активного перестрахування на основі застосування нечітких когнітивних карт // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 9-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1551400
  Блешмудт П.П. Формування механізмів державного регулювання іноземних інвестицій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-81. – (Економіка ; вип. 43)


  Стаття присвячується ролі держави в процесі залучення іноземних інвестицій в Україну для найбільш ефективного процесу трансформації.
1551401
  Кір"ян Т. Формування механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи / Т. Кір"ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-20
1551402
  Гаман П.І. Формування механізмів прискореного інноваційного розвитку рекреційного потенціалу Карпатського регіону України (теоретико-методологічні засади) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 82-83. – Бібліогр.: 9 назв
1551403
  Узунов В.В. Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 123-128 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1551404
  Черняк Г.М. Формування механізму забезпечення економічної безпеки сучасних підприємств в контексті євроінтеграції // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 18-22. – ISSN 2226-8820
1551405
  Лісовська Л.С. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / Л.С. Лісовська, А.В. Катаєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 328-333. – ISSN 0321-0499
1551406
  Гріневська С.М. Формування механізму саморозвитку регіону за умов децентралізації управління // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С. 56-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1551407
  Слюсаренко В.Є. Формування механізму тристороннього партнерства - держави, бізнесу та громадських інституцій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 141-148. – ISSN 1562-0905
1551408
  Сітковська А.О. Формування механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6792
1551409
  Позднякова С. Формування механізму управління людським капіталом / С. Позднякова, О. Следь // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 323-326. – ISSN 1993-0259
1551410
  Левицький В. Формування механізму управління фінансовою безпекою банківської установи // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 90-95. – ISSN 2411-4014
1551411
  Гребельник Олександр Петрович Формування митно-тарифної політики України в умовах ринкової трансформації : Дис. ... доктора економ. наук: 08.05.01 / Гребельник Олександр Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 471 л. + Додатки: л. 452 - 471. – Бібліогр.: л. 425 - 452
1551412
  Гребельник Олександр Петрович Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.05.01 / Гребельник О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 41 с. – Бібліогр.: 47 назв
1551413
  Касьянова М.М. Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ - початку ХХІ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 120-125. – ISSN 2076-1554
1551414
  Зубок В.Ю. Формування міжвузлових зв"язків в інтернет з використанням методів теорії складних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Зубок Віталій Юрійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1551415
  Ковальський С.В. Формування міжетнічних протиріч на Кіпрі в 1960-1963 рр.: правовий аспект // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 296-298. – ISBN 966-2980-20-2
1551416
  Колбіна Т. Формування міжкультурної комунікації засобами іноземної мови // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 57-65. – ISSN 1562-529Х
1551417
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів за участі країн :з перехідною економікою // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 330-331. – ISBN 978-617-7069-02-6
1551418
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Устименко Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1551419
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Устименко Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 258 арк. – Додатки : арк. 226-258. – Бібліогр.: арк. 196-225
1551420
  Устименко М. Формування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 2 (66). – С. 22-25. – ISSN 1606-3732
1551421
  Ярош-Дмитренко Формування міжнародних конкурентних переваг українських виробників на світовому ринку машинобудування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 233 л. – Додатки: л. 219-233. – Бібліогр.: л. 197-218
1551422
  Луніна І.О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 3-12
1551423
  Бурда В. Формування місцевих органів влади в УСРР (1919-1922 рр.): законодавчий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-11. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються розроблені більшовиками законодавчі акти, які регламентували утворення та функціонування органів місцевої влади протягом 1919-1922 рр. В статье рассматриваются разработанные большевиками законодательные акты, которые ...
1551424
  Щелкунов А.О. Формування міфа про кількість жертв політичного терору кін. 1920 - поч. 1950-х рр. пд час перебудови // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 108-114. – ISSN 2077-1800
1551425
  Білецька О.О. Формування мовної культури міської молоді в сучасній Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 64-68
1551426
  Добровольська Л.А. Формування мовної культури особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 221-226. – ISBN 978-966-171-498-3
1551427
  Паламар Лариса Формування мовної особистості у вищих навчальних закладах України
1551428
  Сукаленко Т.М. Формування мовної особистості у процесі навчання мови / Т.М. Сукаленко, І.В. Солодка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 123-129


  Стаття присвячена аналізу основних підходів до розгляду поняття "мовна особистість" у сучасному мовознавстві, акцентовано увагу на специфіці формування мовної особистості у процесі навчання рідної мови. Статья посвящена анализу основных подходов к ...
1551429
  Бикова Т.В. Формування мовної політики в незалежній Латвійській Республіці: моделі, перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 691-699. – ISSN 1563-3349
1551430
  Кузьмин В.М. Формування моделі управління адміністративно-територіальними одиницями на основі аксіологічного підходу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 36-42. – ISSN 1562-0905
1551431
  Кулик Ю.М. Формування моделі управління ризиковими ситуаціями для забезпечення надійності логістичної системи підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 74-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1551432
  Кінаш І.П. Формування моделі управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 225-230. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано модель управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України, яка розглядає можливість досягнення її сталого розвитку через застосування специфічного виду управління - соціального. Сформульовано закони ...
1551433
  Дехтяр Н.А. Формування моделі фінансових стимулів держави щодо підтримки соціально відповідального бізнесу в Україні у контексті світового досвіду / Н.А. Дехтяр, К.В. Піскун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 164-172
1551434
  Ніколаєв І. Формування монопартійної системи на Миколаївщині в 20-х роках XX ст.: форми і методи
1551435
  Короленко В.Л. Формування моральних цінностей підлітків у процесі взаємодії сім"ї і школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Короленко Віктор Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1551436
  Колодій Ігор Степанович Формування морально-бойових якостей у воїнів Збройних Сил України : Дис... канд. педаг.наук: 03.00.04 / Колодій Ігор Степанович; КУ ім Т.Шевченка. – Киев, 1996. – 198л. – Бібліогр.:л.163-188
1551437
  Заячківська Н.М. Формування моральної культури учнів профтехучилищ на народних традициях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Заячківська Н.М.; Ін-тут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1995. – 24л.
1551438
  Рубан А.О. Формування моральної особистості в суспільно-політичному житті // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 25-28. – ISSN 1996-5931


  У статті висвітлено проблему морального виховання, спрямованого на формування моральної свідомості, розвиток моральних почуттів, і формування звичок морального поводження особистості в суспільно-політичному житті.
1551439
  Буркинський Б. Формування морської доктрини України / Б. Буркинський, О. Котлубай, В. Степанов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-11. – ISSN 0372-6436
1551440
  Сергеєва О.С. Формування мотивації студентів до неперервної професійної освіти засобами навчального курсу "Університетська освіта" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 47-52. – ISSN 1609-8595


  У статті розглядається сутність та значення навчального предмету "Університетська освіта" у процесі формування в студентів-майбутніх фахівців мотивації до неперервної професійної освіти.
1551441
  Вієвська М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-82. – ISSN 1682-2366
1551442
  Рябцева О.Є. Формування мотиваційного механізму як складової управління витратами підприємства // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 82-87
1551443
  Казмерчук-Палащина Формування мотиваційної системи в процесі здійснення стратегічних змін на торговельних підприємствах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 45-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1551444
  Гриньова В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства : монографія / Гриньова В.М., Грузіна І.А. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 297, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-298. – Бібліогр.: с. 270-287. – ISBN 978-966-676-534-8
1551445
  Курченко Т. Формування музейної мережі півдня України у першій половині XIX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 178-183
1551446
  Зубарєв В.В. Формування музично-естетичних інтересів у важковиховуваних підлітків. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Зубарєв В.В.; Ін-тут пед. АПН України. – К., 1993. – 24л.
1551447
  Гриценюк Л.І. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків (результати соціально-психологічного моніторингу ефективності навчальної програми) // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.53-56
1551448
  Кияшко Л.О. Формування навичок і стильових стратегій політичної поведінки молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 231-240. – ISBN 978-966-8063-90-11
1551449
  Спічка А. Формування навичок спонтанного розуміння змісту іншомовної наукової фахової літератури під час її читання студентами-магістрами, аспірантами // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 87-92. – ISSN 2411-6548
1551450
  Коберник О.М. Формування навчально-пізнавальної активності студентів у процесі застосування технології проблемного навчання // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ, 2015. – Вип. 1. – C. 72-82. – ISBN 978-966-644-413-7


  Здійснюється аналіз категорії «навчально-пізнавальна актив- ність студента», визначаються фактори, які впливають на форму- вання навчально-пізнавальної активності студентів.
1551451
  Забродська Л. Формування навчального контенту засобами інформаційних технологій в умовах модернізації системи ППО // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 51-57
1551452
  Барабаш М.Ю. Формування наноструктур на темплатах випромінюванням із видимого діапазону / М.Ю. Барабаш, Д.О. Гринько, С.О. Сперкач ; НАН України, Техн. центр НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ : ІМФ НАНУ, 2015. – 202, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7725-0
1551453
  Старостіна О.В. Формування наношаруватих Mn+1AXn матеріалів систем Ti-Al-C(N) в широкому діапазоні тисків та температур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Старостіна Олександра В"ячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1551454
  Омельяненко Г.А. Формування науково-дослідницьких умінь студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 76-78. – ISSN 1609-8595
1551455
  Галах В.В. Формування наукового світогляду О.Г. Черняхівського в Київському університеті Св. Володимира (1894-1918) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 250-255
1551456
  Солдатов В.І. та ін. Формування наукового світогляду учнів при викладанні математики / В.І. та ін. Солдатов. – К., 1972. – 144с.
1551457
  Шаркань В. Формування наукового стилю нової української літературної мови в підросійській Україні


  У статті аргументовано думку, що науковий стиль нової укр. літератур. мови в підросійській Україні формувався протягом 40-60-х рр. 19 ст., коли з"явилося бл. 90 наук. текстів українською мовою з різних галузей науки та різних жанрів.
1551458
  Юхименко П. Формування наукової доктрини української фінансової школи кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 3-16. – ISSN 1605-2005
1551459
  Кузьменко В.В. Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення : монографія / Кузьменко Василь Васильович. – Херсон : РІПО, 2007. – 600 с. – ISBN 978-966-2919-02-8
1551460
  Грибовська М. Формування націєтворчих ідей серед української діаспори (Д. Донцов, В. Липинський) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 27-34. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1551461
  Левик Б. Формування національних Збройних сил Латвії в нових геополітичних умовах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 120-125. – ISSN 1728-9343
1551462
  Ганущак-Єфіменко Формування національних інноваційних інтегрованих бізнес-структур як елементів інституціонального забезпечення сталого економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 66-68
1551463
  Комар Н. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів / Н. Комар, М. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 88-96. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Виявлено національні інтереси та стратегічні цілі в Україні в умовах глобальних викликів.
1551464
  Баран Л.О. Формування національно- мовної свідомості Івана Франка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 229-236
1551465
  Пастушенко Р. Формування національного виховного простору у школах Львівщини // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 2. – С. 12-23
1551466
  Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / Володимир Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 3-11. – ISSN 1029-7200


  Обґрунтовується необхідність інтеграції зусиль спеціалізованих наукових бібліотек, науково-дослідних установ та інформаційних центрів щодо формування національного науково-інформаційного простору як сукупності інформаційних ресурсів, технологій, ...
1551467
  Сащук Г.М. Формування національного телепростору - функція держави. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 26-31.
1551468
  Ковтун О.М. Формування національної екологічної мережі в контексті сталого розвитку: правовий аспект // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2011. – № 1 (65). – С. 17-19
1551469
  Воропаєва Т.С. Формування національної європейської ідентичності громадян України: теоретико-імперичні аспекти (1993-2010 роки) // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 333-343. – ISBN 978-966-8063-99-49
1551470
  Зварич І. Формування національної ідентичності - домінанта етнополітичного менеджменту України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 330-341. – ISBN 978-966-02-5322-3
1551471
  Столбова Ю.В. Формування національної ідентичності під впливом внутрішнього туризму(на прикладі роботи А. Щютца "Той, хто поверається додому") // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 273-276. – ISBN 978-966-171-387-0
1551472
  Савицька І.М. Формування національної ідентичності через призму історичної пам"яті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 14-20. – (Серія "Гуманітарні студії")
1551473
  Дем"янко Н.Ю. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В.М. Верховинця : монографія / Наталія Дем"янко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Полтава : АСМІ, 2012. – 267, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 220-241. – ISBN 978-966-182-173-5
1551474
  Наливайченко С.П. Формування національної професійної програми якості в туризмі / С.П. Наливайченко, К.В. Наливайченко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 82-84. – ISSN 1729-7206
1551475
  Кулик Ж. Формування національної свідомості Олени Теліги на еміграції // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 205-208. – ISBN 978-966-171-795-3
1551476
  Метелиця В. Формування національної системи професійної сертифікації бухгалтерів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 3-9


  У статті здійснена критична оцінка Концепції сертифікації бухгалтерів України (2014 р.). Розроблено модель державного регулювання у сфері набуття знань з міжнародних стандартатів фінансової звітності та саморегулювання у сфері професійної сертифікації. ...
1551477
  Будник А.В. Формування національної специфіки українського видовищного плакату кінця XIX - першої третини XX століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 152-160. – ISSN 2226-2180
1551478
  Асланов С.А. Формування невизнаних квазідержавних утворень як фактор етнополітичної нестабільності в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 1/4. – С. 32-34. – ISSN 0868-8117
1551479
  Білоусов М.М. Формування незалежної зовнішньої політики України на 46-й сесії Генеральної Асамблеї ООН // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-6. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Присвячена аналізу документів і матеріалів, які розглядалися на 46-й сесії Генеральної Асамблеї ООН за ініціативою та активною участю делегації України. Відзначаються принципово нові підходи і оцінки у зовнішній політиці Української держави.
1551480
  Гнатишина Н.Д. Формування необоротних активів торговельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гнатишина Наталія Дмитрівна ; Київ. нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1551481
  Побірченко Н.С. Формування неперервної педагогічної освіти як системи з погляду історичних перетворень (II половина ХIХ - початок ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 68-78
1551482
  Огуй О. Формування німецьких колоній на Буковині у XVIII - XX століттях: соціально-економічні та мовні аспекти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 120-125


  У статті простежено шляхи формування німецьких колоній на Буковині у ХVІІІ - ХХ ст. Показано, який внесок зробили поселенці в економіку краю, зокрема в сільське господарство та в розвиток міської інфраструктури, як спосіб життєдіяльності німців впливав ...
1551483
  Лазаренко Д. Формування нових обліково-аналітичних механізмів в системі управління витратами / Д. Лазаренко, С. Сіренко // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 100-105. – ISSN 2410-0706
1551484
  Кір"янова О. Формування новітніх підходів до вивчення історії науково-педагогічної інтелігенції періоду 1920-1930-х рр. (90-ті рр. XX ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 36-40


  Розглянуто формування новітніх підходів до вивчення історії науково-педагогічної інтелігенції, що розпочалося в 1990-х рр., коли відбувся відхід від радянських схем, стереотипів та ідеологем, які заважали об"єктивно вивчати досліджувану проблему. Нами ...
1551485
  Колотило М.О. Формування нового абрису університету ХХІ століття у процесах глобалізації та інтернаціоналізації системи вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 55-59. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))


  У статті розглянуто проблему трансформації місії Університету ХХІ століття під впливом світових процесів глобалізації та інтернаціоналізації. Наголошується на необхідності втілення проектної складової до навчального процесу та впровадження концепції ...
1551486
  Рудніченко Н. Формування нового суспільно-політичного національно-маркованого концепту "помаранчевий" у концептуальній картині світу сучасних українців // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 216-238. – ISBN 966-7332-13-6
1551487
  Роговий В.М. Формування новоімперської сталінської ідеології й політики у контексті українсько-російських взаємовідносин у 20-30-х роках ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-66. – (Історія ; вип. 50)


  Стаття присвячена висвітленню процесу становлення новоімперської, проросійської ідеології й політики у контексті українсько-російських взаємин.
1551488
   Формування нової водної політики в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 7-8
1551489
  Міокова Н.В. Формування нової державної політики співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями: системний підхід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 127-131. – Бібліогр.: 5 назв
1551490
  Шляхов Б.М. Формування нової людини і мистецтво / Б.М. Шляхов. – Київ, 1964. – 53 с.
1551491
  Олійник В.В. Формування нової моделі державного управління післядипломною освітою // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 132-135. – ISSN 2306-6814


  Обгрунтовано необхідність вдосконалення системи державного управління післядипломною освітою на основі нових підходів до його змісту та організації. Уточнено соціальну місію післядипломної освіти як об"єкта державного управління. Удосконалено ...
1551492
  Хвесик М. Формування нової моделі фіскального регулювання природокористування: інституціональні передумови, методологічне забезпечення та практичні рекомендації / М. Хвесик, В. Голян, В. Бардась // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 4-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1551493
  Яценко В. Формування нової парадигми державно-церковних відносин у постреволюційний період 2013-2016 років // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 131-132
1551494
  Кравцов Ю.С. Формування нової парадигми правового знання, як системна трансформація вітчизняної правової освіти / Ю.С. Кравцов, А.О. Якуніна // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 29-32. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1551495
  Русанов О. Формування нової парадигми розвитку житлово-комунального господарства (економіко-правовий аспект) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 51-56. – ISSN 1728-9343
1551496
  Стецюк П.А. Формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 77-83. – ISSN 2221-1055
1551497
  Поліванов В.Є. Формування нової парадигми якості життя в умовах активізації світогосподарських зв"язків / В.Є. Поліванов, О.І. Задирака // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 33-38
1551498
  Кортич Л.І. Формування нової системи геополітичних координат та місце в них України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 12-20
1551499
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX - початку XXI ст.). VII частина // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 14-34. – ISSN 0027-2833
1551500
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалі української мови кінця XX - початку XXI ст.) II. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 13-40. – ISSN 0027-2833
1551501
  Боровий В. Формування нової спеціальності "Геодезія та землеустрій". Як доцільніше організувати навчання та практику? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 20-22


  Для вищих навчальних закладів, що мають готувати з 01.09.2016 року здобувачів вищої освіти за новою спеціальністю «Геодезія та землеустрій» (як і для інших спеціальностей) настала «гаряча пора». Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від ...
1551502
  Шатоха В.І. Формування нової суспільної ролі професорів у Великобританії та підходи до комерціалізації інтелектуальної власності / В.І. Шатоха, О.Г. Величко, В.А. Полушенко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 4. – С. 50-54. – ISSN 1815-2066


  На прикладі Великобританії проаналізовано роль професорів у процесах комерціалізації наукових знань. Розглянуто систему підтримки співпраці професорів з підприємствами. Наведено схеми «партнерство для трансферу знань» та «короткотермінові управлінські ...
1551503
  Науменкова С. Формування нової фінансової архітектури: основні питання та можливі виклики для України : світова економіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 8-13 : Табл. – Бібліогр: 20 назв
1551504
  Нечепоренко Л. Формування ноосферного світосприйняття в контексті індивідуалізації педагогічної взаємодії у вищій школі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 45-48. – ISSN 2075-1478


  Обгрунтовано проблему формування нового утворення інформаційно-технічного характеру - ноосферного світосприйняття. Доведено важливість вивчення цього питання в контексті індивідуалізації педагогічної взаємодії у вищій школі.
1551505
  Сєрова І. Формування норм міжнародного права щодо протидії нелегальній міграції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 116-119
1551506
  Гайда Л. Формування нормативно-правової бази діяльності музеїв при навчальних закладах України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 49-54
1551507
  Чеберяко О. Формування нормативно-правової бази місцевого бюджету в УСРР 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-57. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Досліджується процес становлення нормативно-правової бази місцевого бюджету УСРР у 1920-і роки. The process of creation of normative-legal basis of Ukrainian SSR"s local budget is studied.
1551508
  Лабунська С.В. Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства : монографія / Лабунська С.В., Курган Н.В. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-180. – ISBN 978-966-676-576-8
1551509
  Пилипенко А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об"єднань : монографія / Пилипенко А.А., Дзьобко І.П., Писарчук О.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 342, [1] с. : табл. – Додатки: с. 323-342. – Бібліогр.: с. 301-322. – ISBN 978-966-676-478-5
1551510
  Дупай М. Формування облікової політики - важлива складова організації бухгалтерського обліку / М. Дупай, В. Дупай // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 231-233. – ISSN 1993-0259
1551511
  Засадний Б. Формування облікової політики підприємства щодо пов"язаних сторін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-30. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано підходи до класифікації пов"язаних сторін, визначено критерії пов"язаності осіб, здійснено критичний аналіз методів визначення ціни під час трансфертних операцій між пов"язаними сторонами та запропоновано фрагмент наказу про ...
1551512
  Утенкова К. Формування облікової політики як фактора управління діяльністю підприємства / К. Утенкова, І. Горковенко, О. Ковальова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 18-26 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1551513
  Шпильовий С.Є. Формування оборонного бюджету в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 104-106. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті теоретичні та практичні проблеми формування оборонного бюджету в сучасних умовах. Ключові слова: бюджет, фінанси, економіка, видатки, держава, Збройні Сили України. In the article theoretical and practical problems of formation of ...
1551514
  Мінгазудінов А. Формування образу ворога в свідомості радянських воїнів під час визволення України (1943-44 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних матеріалів і друкованих праць розкривається досвід роботи політпрацівників, позаштатних агітаторів по формуванню у радянських воїнів образу нацистських окупантів в ході визволення України (1943-44 рр.). The operational experience of ...
1551515
  Базалук О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 49-55.
1551516
  Мельничук Н.Б. Формування образу політичного лідера в суспільній свідомості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 221-225
1551517
  Іваницька М. Формування образу української літератури в двох німецьких державах (1945 - 1989) // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1551518
  Галаган Л. Формування оптимальних моделей е-урядування та їх реалізація на основі методик бенчмаркінгу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 289-297. – ISSN 2224-9516
1551519
  Величко О.В. Формування оптимальних розмірів та структури посівних площ аграрних підприємств як основа раціонального землекористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 413-419 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1551520
  Георгіаді Н.Г. Формування оптимального інвестиційного портфеля на фондовому ринку України / Н.Г. Георгіаді, М.Т. Бець, О.Є. Федорчак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 361-371. – ISSN 1993-6788
1551521
  Дмитрієва О. Формування оптимальної ресурсної політики в банках України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розглядається необхідність формування оптимальної ресурсної політики комерційного банку в сучасних умовах з урахуванням макроекономічної ситуації. Пропонується впровадження логістичного підходу до формування ресурсної бази банківських ...
1551522
  Дорошенко Т.В. Формування оптимальної структури інвестиційних ресурсів на підприємстві // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.134-137
1551523
  Гай-Нижник Формування органів державної влади та управління ЗУНР (1918-1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 326-348
1551524
  Малиновська О. Формування органів управління зовнішньою міграцією в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.320-327. – ISBN 966-73-53-51-Х
1551525
  Малихін Д.М. Формування організаційних підходів до реалізації системи державного регулювання земельних відносин в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 102-105. – ISSN 2306-6814
1551526
  Кошевий М. Формування організаційно-економічних умов розвитку наукоємних виробництв у промисловості України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 58-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1551527
  Узунов Ф.В. Формування організаційно-функціональних механізмів розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 135-137. – Бібліогр.: 7 назв
1551528
  Новікова М.М. Формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу : монографія / Новікова М.М., Діоба А.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 246, [1] с. : табл. – Додатки: с. 191-247. – Бібліогр.: с. 171-190. – ISBN 978-966-676-515-7
1551529
  Степаненко М. Формування орфографічної норми й деякі підходи до розвитку освіти в українському зарубіжжі (20-90 рр. XX ст.) // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 52-54. – ISBN 966-7586-04-09
1551530
  Морозюк Н.В. Формування освітнього потенціалу сільських територій / Н.В. Морозюк, Г.В. Гончарук, М.Б. Муж // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 189-192. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1551531
  Артемчик В.Р. Формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 17-20 : фото
1551532
  Лохвицька Л.В. Формування основ безпечної туристичної діяльності дітей дошкільного віку / Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 6-10 : фото, рис. – Бібліогр.: 8 назв
1551533
  Балагутрак М. Формування основ етнопсихологічної науки в українському народознавстві XIX століття / Микола Балагутрак // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 534-542. – ISSN 1028-5091
1551534
  Прохорова О. Формування основ професіоналізму та професійної майстерності як основна мета підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 60-64. – ISSN 1562-529Х
1551535
  Покась В.І. Формування основ фінансової автономії місцевого самоврядування : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 67-73. – Бібліогр.: 3 назви
1551536
  Томчук-Понамаренко Формування основних напрямів економіки добробуту та рівня життя населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-65. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз еволюції наукових поглядів на сутність категорії "рівень життя населення" та деяких методичних аспектів її дослідження. Визначено основні наукові напрями економіки добробуту в історії досліджень життєвого рівня населення. ...
1551537
  Голляк Ю.Б. Формування основних напрямів реалізації стратегії розвитку авіаційної галузі України в межах сталого зростання світового авіаринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 125-130. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1551538
  Мельник В. Формування особистісної релігійності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.238-245. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1551539
  Ворона Л.І. Формування особистоcті великого вченого та педагога Миколи Миколайовича Боголюбова // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 75-79. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Величезний внесок Миколи Боголюбова у розвиток науки відзначають президент Національної Академії наук (НАН) України Б. Патон, директор Інституту математики НАН України А. Самойленко, директор Інституту магнетизму Міністерства освіти і науки і НАН ...
1551540
  Кривошея Г.М. Формування особистості [Петра Тимофійовича Тронька] / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 21-28 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
1551541
  Ларцев В.С. Формування особистості в сучасному українському суспільстві: об"єктивні і суб"єктивні фактори // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.7-18
1551542
  Лєнь Т.В. Формування особистості в умовах розбудови громадянського суспільства // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 16-24. – ISSN 2414-4207
1551543
  Коротєєва В.О. Формування особистості вчителя засобами етнепдагогіки (1917-1930 рр.) / В.О. Коротєєва. – Миколаїв, 1996. – 93с.
1551544
  Клос Л.Є. Формування особистості майбутнього соціального працівника у процесі підготовки до здоров"язбережувальної діяльності // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 39-49
1551545
  Дроздова І.П. Формування особистості фахівця у процесі навчання студентів-нефілологів професійного мовлення у вищій школі // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 102-106. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329
1551546
  Сюков Т.О. Формування особливо цінних земель рекреаційного призначення / Т.О. Сюков, А.М. Полтавець // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-18
1551547
  Толчанова З.О. Формування оціночних критеріїв конкурентоспроможності підприємства в системі маркетингу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 45-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1551548
  Частник О.С. Формування паб-культури Великобританії (правові аспекти) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 126-134
1551549
  Кужелєв М. Формування парадигми державного регулювання системи комерційного страхування в Україні / М. Кужелєв, О. Шакура // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 95-99. – ISSN 1818-5754
1551550
  Голяш І. Формування парадигми розвитку аудиту // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 229-346. – ISSN 1684-906Х
1551551
  Дороніна О.А. Формування парадигми сучасної кадрової політики як підгрунтя соціально–економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 132-136
1551552
  Баймурашов М.О. Формування парламенту України: до пошуку оптимальної виборчої системи / М.О. Баймурашов, Сліденко, ІД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 167-173. – ISSN 1563-3349
1551553
  Лубенець Є. Формування партійно-державної політики в УСРР у галузі фізичної культури та спорту (1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 31-36. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються характерні особливості розвитку фізичної культури в УСРР впродовж 1920-х років. Публікація зумовлена відсутністю ґрунтовного дослідження партійно-державної політики більшовиків у галузі розвитку спорту, залученням до наукового ...
1551554
  Добржанська О.Л. Формування партійної ідентичності громадян Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 55-61
1551555
  Сидорук Д.Г. Формування патріотизму військових моряків Радянського флоту: теорія і практика. (1917-1945). : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.02 / Сидорук Д.Г.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 32л.
1551556
  Олексюк О. Формування патріотизму у студентський молоді як необхідного компонента успішної соціалізації особистості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 191-198. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1551557
  Силко Є. Формування педагогічних поглядів Т. Г. Шевченка в контексті соціокультурних реалій другої половини ХІХ століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 168-174. – ISSN 2075-1478
1551558
  Арістова Н.О. Формування педагогічної компетентності майбутніх викаладачів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 10-15. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1551559
  Учитель І.Б. Формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Учитель Інна Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1551560
  Милютченко І. Формування педагогічної майстерності у вищій школі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 14-19. – ISSN 1562-529Х
1551561
  Атрощенко Т.О. Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників засобами мовленнєво-ігрової діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 3-13. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471
1551562
  Присяжнюк А. Формування перекладацької компетенції на матеріалі японської поезії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано можливість формування перекладацької компетенції за допомогою поетичних творів, а саме віршів у жанрі "танка". Практичне дослідження було проведено за участі учнів шостого класу, що займаються вивченням японської мови з першого класу. ...
1551563
  Скрипник О.А. Формування персонологічного ідеалу бодгісатви за "Віламакірті нірдеша сутрою" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1551564
  Ясенчук Ю.В. Формування перспективного плану законодавчої роботи Верховної Ради України // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 20-26. – ISBN 978-966-7166-33-5
1551565
  Пшенишна О.О. Формування першого уряду Української держави та боротьби партій за владу у квітні-вересні 1918 р. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-83. – ISBN 966-614-021-7
1551566
  Вдовиченко Є.В. Формування підводного флоту Російської імперії на Чорному морі напередодні Першої світової війни // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 4-7. – ISSN 2079-2999
1551567
  Марцишевська Ю.Л. Формування підприємницьких моделей господарювання з урахуванням фінансового забезпечення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 83-86. – ISSN 2221-1055
1551568
  Іщенко А. Формування пізнавальної активності студентів (на матеріаліхудожніх текстів японською мовою) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано необхідність введення додаткового опрацювання художніх творів японською мовою в межах вивчення курсу з метою формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів та мотивування їх для подальшого плідного навчання. Визначено ...
1551569
   Формування плазми кільцевого розрядника та її іонний склад / Л.С. Богдан, Ю.В. Задирака, Г.О. Зиков, С.М. Левитський, Є.В. Мартиш, В.Г. Петренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 56-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено параметри, масовий склад іонів та їх розподіл за енергіями в плазмі, яка утворюється при електричному пробої у вакуумі між електродами, розташованими на внутрішній поверхні діелектричного кільця. Відмічена наявність кластерних іонів. ...
1551570
  Гнат Г.О. Формування планувальної структури квартир соціального і доступного житла : автореф. дис. ...канд. архітектури : 18.00.02 / Гнат Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів.політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1551571
  Харченко Н.А. Формування поглядів Г.С. Костюка як передумова його професійного становлення на теренах психологічної думки України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 162-167. – (Психологічні науки ; № 2 (15), жовтень). – ISSN 2078-2128


  Закінчив Київський інститут народної освіти (КІНО), зараз КНУТШ.
1551572
  Нехайчук Д.В. Формування податкової політики в Україні та стратегія розвитку національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 46-50. – ISSN 2306-6814
1551573
  Соколовська А.М. Формування податкової політики в умовах невизначеності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 44-51. – Бібліогр.: 3 назв.
1551574
  Несевря М.Г. Формування позитивного іміджу військовослужбовців та патріотична спрямованість на сторінках центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 533-534


  Формування позитивного іміджу військовослужбовців та патриотична спрямованність на сторінках центрального друкованого органу Міністерства оборони України ""Народна Армія".
1551575
  Комлягіна В.Д. Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 31/32 (437/438 ). – С. 69-76


  Англійська мова набуває дедалі більшого поширення в світі і небезпідставно претендує на звання «мови міжнародного спілкування». Результативність навчально-виховної роботи вчителя іноземної мови значною мірою залежить від знання і врахування ним вікових ...
1551576
  Яровой Л.К. Формування полів зі стабільним просторовим розподілом інтенсивності на виході багатомодового світловоду за допомогою двоступеневого кореляційного методу / Л.К. Яровой, О.В. Гнатовський, А.М. Саєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-52. – (Фізика ; вип. 4)


  Досліджена можливість перетворення пучків на виході багатоходового світловоду в поля з стабілізованим просторовим розподілом інтенсивності. Перетворення реалізується за допомогою двоелементної кореляційної схеми з фазовим модулятором хвильового фронту ...
1551577
  Терещенко С.В. Формування полівалютної світової фінансової системи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 149-160 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
1551578
  Рибалко О.М. Формування політики управління дебіторською заборгованістю / О.М. Рибалко, А.І. Тітова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 116-125. – (Економічні науки ; № 1 (21))
1551579
  Ширай В. Формування політико-правових засад репатріації та соціальної адаптації кримських татар наприкінці XX - початку XXI cт. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-61. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми облаштування кримських татар. The problems of arrangement of Crimean Tatars are examined in the article.
1551580
  Кизименко І. Формування політичних партій України (90-ті роки XX ст.). Історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 103-107
1551581
  Плугаторенко О. Формування політичного досвіду та поглядів Р. Рейгана на американську політику щодо СРСР (1940 - кінець 1960-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 116-120. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні складові формування політичного досвіду та поглядів Р. Рейгана на американську політику щодо СРСР від початку його акторської кар"єри і до закінчення першого строку перебування на посаді губернатора штату Каліфорнія. The ...
1551582
  Швець О.В. Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 90-91
1551583
  Проскуріна Олена Олександрівна Формування політичної культури українського суспільства:проблеми й перспективи розвитку : Дис....канд. політичних наук: 23.00.03 / Проскуріна Олена Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 185л. – Бібліогр.:л.167-185
1551584
  Ткаченко Т.В. Формування політичної опозиції в Україні та країнах пострадянського простору: теоретико-порівняльний аналіз // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 81. – С. 109-117
1551585
  Сервецький І. Формування політичної свідомість громадян - прогрес суспільства / І. Сервецький, В. Редька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі проблеми, які впливають на формування політичної свідомості громадян. Зроблено висновок, що підвищення політичної активності громадян впливає на позитивну мотивацію у їх сприянні правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю та ...
1551586
  Пахомова Л.В. Формування політичної свідомості засобами масової інформації / Л.В. Пахомова, В.І. Пахомов // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 177-179
1551587
  Лось Й. Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики (деякі питання історії та методології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 12-35. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
1551588
  Дармороз Г.А. Формування політкультурних поглядів студентів-перекладачів // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 33-36
1551589
  Іванова М.І. Формування понятійно-категоріального апарату логістики // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 110-114. – ISSN 2218-1199
1551590
  Барцицька А. Формування поняття "криміналістична технологія" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 113-116.
1551591
  Мінгазутдінова Г.І. Формування поняття Центральної Азії як стратегічного регіону в ХІХ – ХХ ст. та її історико–географічні характеристики. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 24-29. – ISSN 2076-1554
1551592
  Липова Л.А. Формування понять речовини і матеріалу при вивченні хімії: Посібник для вчителів. / Л.А. Липова. – К., 1985. – 96с.
1551593
  Буравкова А. Формування постбіполярної регіональної системи міжнародних відносин у Східній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 22-25
1551594
  Бауліна Т.В. Формування потенціалів системно-універсальногно функціонування реального сектору економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 2-9
1551595
  Порфімович О. Формування поточного іміджу представника вищого керівного складу системи МВС України на тлі конфліктогенності суспільства // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.382-389. – ISBN 966-73-53-51-Х
1551596
  Шаповалова Е.О. Формування почуття прекрасного на уроках літератури / Е.О. Шаповалова, П.М. Яковенко. – Київ, 1987. – 116с.
1551597
  Устименко В.М. Формування правничої бази для регулювання міжетнічних відносин у період Української Центральної Ради // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 79-88. – ISSN 0130-5247
1551598
  Кулинич П.Ф. Формування правових засад створення та діяльності державного земельного банку: стан та перспективи // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-25
1551599
  Ткаченко А.О. Формування правових норм у сфері банківської діяльності в українській державі (Гетьманаті П.П. Скоропадського) // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 3-7
1551600
  Кормич Б.А. Формування правової бази щодо захисту інформаційного простору України в галузі телебачення і радіомовлення // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 275-283
1551601
  Коваленко І.П. Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 150-156. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Висвітлено проблему формування правової культури студентів факультету кіно-телемистецтва, котрі навчаються за спеціальністю тележурналістика, в умовах становлення ринкових відносин з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності. ...
1551602
  Ганзенко Олександр Олександрович Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Ганзенко Олександр Олександрович; Запорізький юридичний ін-тут МВС України. – Запоріжжя, 2002. – 198 л. + Додатки: л. 192-198. – Бібліогр.: л. 175-191
1551603
  Ганзенко Олександр Олександрович Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : Автореф. дис. канд. юрид.наук: 12.00.01. / Ганзенко О.О.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1551604
  Менюк О.А. Формування правової культури підприємця: теоретичні та прикладні аспекти / О.А. Менюк; НАНУ;Ін-тут держ.і права ім.В.М.Корецького. – Київ : Оріяни, 2001. – 172с. – ISBN 966-7373-61-4
1551605
  Дякова О.О. Формування правової культури працівників національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 189-199. – ISSN 1999-5717
1551606
  Коваленко І.П. Формування правової культури тележурналістів // Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – Вип. 42, ч. 2 : Спецвипуск. – С. 166-173


  Висвітлено проблему формування правової культури студентів факультету кіно- , телемистецтва, котрі навчаються за спеціальністю "Тележурналістика", зважаючи на особливості їхньої майбутньої професійної діяльності.
1551607
  Іванюк І.В. Формування правосвідомості і правової культури школярів у ЗНЗ // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 159-160
1551608
  Бачинський Т. Формування правосвідомості та правової культури шкільної молоді у світлі когнітивістики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 132-135
1551609
  Киця О. Формування практичних навичок у студента-юриста // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 196-199. – ISBN 978-966-2075-20-5
1551610
  Петренко В.В. Формування практичних умінь і навичок при вивченні географії у восьмирічній школі / В.В. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1964. – 167с.
1551611
  Вербицький В. Формування практичного інтелекту учнів в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 3-6. – ISSN 0131-6788


  Розроблення психолого-педагогічної концепції виявлення і підтримки обдарованних дітей передбачає, зокрема, проектування загальних положень її психологічної складової, аналіз питать творчої та інтелектуальної обдарованності в структурі особистості, ...
1551612
  Жидкова Н.М. Формування предметних умінь із правознавства в учнів 9-10 класів : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жидкова Наталія Миколаївна ; Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1551613
  Шарманська С.О. Формування прибутку в контексті вартісного підходу до управління бізнесом // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 287-294


  Розглянуто сутність управління витратами як складової формування прибутку. Виявлено механізм формування економічного прибутку та запропоновано заходи щодо мотивації персоналу у зростанні вартості компанії. The content of management charges as a ...
1551614
  Гоєр Ольга Деживна Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Гоєр О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19л. – Бібліогр.: 7 назв.
1551615
  Гоєр Ольга Деживна Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі : Дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Гоєр Ольга Деживна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 208 л. – Додатки: л.: 201 - 208. – Бібліогр.: л.: 193 - 201
1551616
  Бондаренко Н.И. та інш. Формування принципів залучення іноземних інвестицій як важлива передумова розвитку туристичної індустрії України // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.190-197. – ISBN 966-7695-78-6
1551617
  Білоусов М.М. Формування принципів зовнішньої політики незалежної України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 27-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1551618
  Гапон О.О. Формування пріоритетних напрямів зовнішньоекономічного співробітництва Франції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 432-436. – ISSN 2076-1554
1551619
  Шашкова Л.О. Формування проблематики історії науки як міждисциплінарної галузі дослідження // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С . 18-23. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізується процес формування проблематики досліджень історії науки
1551620
  Шапурова О.О. Формування прогнозу економічних тенденцій і процесів за допомогою методу нечітких множин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 61-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1551621
  Самойленко О.А. Формування продуктивності і якості зерна ячменю озимого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Присивашшя : автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 06.01.09 / Самойленко О.А. ; Ін-т зернового господарства ; Нац. акад. аграр. наук України. – Дніпропетровськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1551622
  Рябчикова О.В. Формування проектно-технологічної компетентності учнів на уроках математики з використанням сучасних тривимірних технологій // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 165-171. – ISSN 2074-8922
1551623
  Дьомін Ю. Формування прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 56-62.
1551624
  Гладкий О. Формування промислово-агломераційних утворень в ринкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-23. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито підходи до розуміння сутності, генезису та факторів розвитку промислових агломерацій при плановій та ринковій економіці. Досліджено вплив ринкових відносин на трансформацію галузевої і територіальної структури промислових агломерацій. ...
1551625
   Формування професійних компетентностей в умовах інформаційної економіки : монографія / [В.С. Пономаренко та ін.]. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 218, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-217. – ISBN 978-966-676-558-4
1551626
  Райковська Г. Формування професійних компетентностей у ВТНЗ шляхом індивідуалізації освітнього процесу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 13-21. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються проблеми підготовки майбутніх інженерно-технічних фахівців у вищому навчальному закладі, а саме: забезпечення індивідуалізації навчального процесу; формування умінь самостійно здобувати знання і досягати особистих результатів; ...
1551627
  Степаненко С. Формування професійних компетенцій у студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" і "бакалавр" // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 71-75 : табл., рис.
1551628
  Яцина С.М. Формування професійних умінь у майбутніх учителів української мови і літератури в процесі вивчення літературознавчих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Яцина Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1551629
  Чабан Світлана Володимирівна Формування професійно-педагогічного інтересу до музичної народної творчості у майбутніх вчителів початкових класів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чабан Світлана Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 204л. – Бібліогр.:л.189-204
1551630
  Ткаченко Л. Формування професійно-педагогічної компетентності викладача ВНЗ // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 337-341. – ISBN 978-617-7009-20-6
1551631
  Дроздова І. Формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ під час навчання усного мовлення : (Мова і література в закладах нового типу та ВНЗ)
1551632
  Сатановська Л. Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-70. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито аспекти формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу. Доведено, що професійна відповідальність майбутніх фахівців полягає в готовності діяти на основі усвідомлення своїх обов"язків ...
1551633
  Москаленко А.М. Формування професійної етики майбутніх управлінців навчальних закладів в умовах магістратури // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 223-229. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті обгрунтовано необхідність підвищення якості професійної підготовки майбутніх управлінців в умовах магістратури, представлений досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка із забезпечення формування професійної ...
1551634
  Шапошникова І.В. Формування професійної ідентичності випускника вищого закладу освіти: проблеми та перспективи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 20-26
1551635
  Васіна Л.С. Формування професійної компетентності - пріоритетне завдання реформування освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 47-51
1551636
  Яровенко А. Формування професійної компетентності в процесі підготовки бакалаврів технологічної освіти / Анатолій Яровенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 105-107. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Стаття присвячена розгляду питань формування компетенції інформаційного моделювання як складової професійної компетентності бакалаврів технологічної освіти.
1551637
   Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посібник для вищих навч. закладів / [Іванцова Н.Б. та ін.] ; під заг. ред. Якименко С.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2011. – 459, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 459-460. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-194-065-8
1551638
  Болотний І.В. Формування професійної компетентності офіцерів спеціального призначення національної гвардії України: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 88-94. – ISSN 1609-8595


  У статті описуються основні етапи історії компетентнісного підходу в освіті, аналізуються загально-теоретичні основи формування професійної компетентності та педагогічні умови її ефективності у офіцерів спеціального призначення Національної гвардії ...
1551639
  Спіцин Є. Формування професійної компетентності прикордонників-перекладачів на заняттях з перекладу / Є. Спіцин, Н. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 72-75. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Теоретично обґрунтовано складові професійної компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів (мовна компетенція, комунікативна компетенція; перекладацька компетенція (навички білінгвізму і перекладу), технічна компетенція (уміння кодувати і ...
1551640
  Кузьменко Г. Формування професійної компетентності студентів на заняттях із фізики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 84-89. – ISSN 2075-1478
1551641
  Бабійчук Т. Формування професійної компетентності студентів педагогічного коледжу (науково-педагогічна конференція "Григір Тютюнник: соціальний аспект")
1551642
  Коваль Ю.В. Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців при реалізації здоров"язберігальних технологій у вищому навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 7-8. – Бібліогр.: 8 назв
1551643
  Гимер Н.О. Формування професійної комунікативної компетенції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 458-465. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1551644
  Копусь О. Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх магістрів філологів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 45-51


  У статті обгрунтовано теоретичні засади розвитку провідних фахових компетентностей майбутніх магістрів філології; окреслено шляхи технології формування професійної мовленнєвої компетентності магістрантів філологічного профілю в контексті ...
1551645
  Щеголева Т. Формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 36-44


  Стаття присвячена вивченню особливостей формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Зроблено аналіз характерних особливостей формування професійної поведінки майбутнього перекладача та її ...
1551646
  Кришталь М.А. Формування професійної та фахової компетентності у майбутніх бакалаврів пожежної безпеки як основна функція педагогів військово-спеціальних дисциплін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 247-253
1551647
  Брюховецька О.В. Формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 1. – С. 42-50
1551648
  Тюптя О.В. Формування психологічної готовності до професійної діяльності представників соціономічних професій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  На основі проведеного теоретичного аналізу літератури виділено основні підходи до розгляду готовності до професійної діяльності. Побудовано модель психологічної готовності до професійної соціономічної діяльності. Обгрунтовано вибір методичних засобів ...
1551649
  Тюптя Олена Володимирівна Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Дис... канд. психолог.наук: / Тюптя Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 252л. – Бібліогр.:л.175-191
1551650
  Тюптя Олена Володимирівна Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Тюптя Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 21л.
1551651
  Вигівська О.В. Формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до дій в умовах гібридної війни // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 94-95
1551652
  Сторожук Н.А. Формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-44. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню процесу формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом ЗСУ. Розроблена теоретична структура психологічної готовності та емпіричним шляхом виявлені чинники, які детермінують процес ...
1551653
  Панченко Т. Формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 145-150. – ISSN 1810-2131
1551654
  Доцевич Т.І. Формування психологічної готовності у майбутніх управлінців до соціальної взаємодії у професійній діяльності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.176-180. – ISSN 1728-3671
1551655
  Кохан А. Формування публічної політики як механізму протидії політичним маніпулюванням у прийнятті політико-управлінських рішень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 176-183
1551656
  Жилюк С. Формування радянського антицерковного законодавства у 60-70-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 51-62. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1551657
  Генега Р.Я. Формування радянського соціального простору у Львові (1944–1953 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 77-91. – ISSN 0130-5247
1551658
  Рощина Л.О. Формування радянської системи соціального забезпечення у 20-30-ті роки XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 1728-3671
1551659
  Чеберяко О. Формування районних бюджетів в УСРР 1920-х рр. в контексті адміністративно-територіального реформування // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 171-182
1551660
  Собчук Любов Наумівна Формування раціональних рівнів запасів заготовок у нагромаджувачах гнучких технологічних систем : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.08 / Собчук Любов Наумівна; МО України. Луцький індустріальний ін-тут. – Луцьк, 1995. – 20л.
1551661
  Абрамова М.В. Формування раціональної системи управління твердими побутовими відходами / М.В. Абрамова, І.Х. Османов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 6-10. – ISSN 1729-7206
1551662
  Круговий В.В. Формування регіональних кластерів в Україні: напрямки, сфери, основні проблеми // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 147-152
1551663
  Рашотнюк Т.М. Формування регіонального агропромислового кластеру // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 203-209. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1551664
  Макаренко Н.Ю. Формування регіональної етнополітичної специфіки України у XX ст.: вплив соціально-економічних чинників // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 59-68. – ISBN 978-617-7107-06-3
1551665
  Макаренко М.В. Формування регіональної кластерної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 197-207 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1551666
  Мішин О.В. Формування регіональної системи безпеки в Африці : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Мішин Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1551667
  Мішин О.В. Формування регіональної системи безпеки в Африці : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Мішин Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 240 л. – Бібліогр.: л. 208-240
1551668
  Осовський Олег Антонович Формування регіональної стратегії розвитку малого підприємництва : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.10.01 / Осовський О.А.; Науково-дослідний економічний ін-тут. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1551669
  Співак Інна Віталіївна Формування режимів валютних курсів в країнах з перехідною економікою (на прикладі Польщі, Чехії, України) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Співак Інна Віталіївна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 234 л. + Додатки: л. 210 - 234. – Бібліогр.: л. 191 - 210
1551670
  Співак Інна Віталіївна Формування режимів валютних курсів у країнах з перехідною економікою (на прикладі Польщі, Чехії, України) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.05.01 / Співак І.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1551671
  Лю Юнь Тао Формування рекламної стратегії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 113-120


  Стаття присвячена висвітленню питань оцінювання ефективності рекламної стратегії та її системного узгодження з іншими елементами комплексу маркетингу та комунікацій, а також сформульовані методичні рекомендації щодо оптимізації зазначеного процесу в ...
1551672
  Шкрібляк М. Формування ренессансного світогляду українців в умовах бездержавності та піднесення ідей "польського сарматизму" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 67-70


  Здійснено комплексний історіософський аналіз польського впливу на формування ренесансних ідей та їх відображення у світоглядній структурі українського народу.
1551673
  Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 116-129 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1551674
  Горбоконь В.Ю. Формування ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 182-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1551675
   Формування ресурсного потенціалу підприємств на основі кластерної регіональної моделі : монографія / [В.М. Гончаров та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 259, [1] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 235–259. – ISBN 978-966-493-702-0
1551676
  Вядрова І.М. Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії / І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 301-307. – ISSN 2222-4459
1551677
  Охріменко В. Формування ретроспекції та проспекції логічними модальними операторами


  У статті досліджується формування ретроспекції та проспекції логічними модальними операторами. Встановлено закономірності контамінації модальних висловлень з маркером категоричної достовірності "infatti" та маркером проблематичної достовірності ...
1551678
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 17. – 2002
1551679
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2(21). – 2003
1551680
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3(22). – 2003
1551681
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4(23). – 2003
1551682
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (95). – 2009
1551683
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (96). – 2009
1551684
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 ( 98/99). – 2009
1551685
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (110/111). – 2010
1551686
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 1999-
№ 10 (113). – 2010
1551687
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (114). – 2010
1551688
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 2 (117). – 2011
1551689
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (118). – 2011
1551690
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 10 (125). – 2011
1551691
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (127). – 2011
1551692
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (130). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1551693
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (131). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1551694
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5/1 (132). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1551695
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (134/135). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1551696
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 5 (144). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551697
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 6 (145). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551698
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 7-8 (146-147). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Кожний номер має власну пагінацію
1551699
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 9 (148). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551700
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 10 (149). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551701
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (151). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551702
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 7/8 ( 158/159 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551703
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 9 ( 160 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551704
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 10 (161). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551705
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (163). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551706
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (164). – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551707
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (165). – 2015. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551708
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 3 (166). – 2015. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551709
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 4 (167). – 2015. – 241 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551710
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 6 (169). – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551711
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (170/171). – 2015. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551712
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 10 (173). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551713
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 11 (174). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551714
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (175 ). – 2015. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551715
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 1 (176). – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551716
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 2 (177). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551717
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 3 (178). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551718
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 4 (179). – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551719
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 5 (180). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551720
  Бутнік-Сіверський Формування ринкового механізму господарювання на підприемствах харчової і переробнрої промисловості. : Автореф... Доктора екон.наук: 08.01.02 / Бутнік-Сіверський О.Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 46л.
1551721
  Кудирко Л.П. Формування ринкового простору перехідної економіки України у контексті ідей неоліберальної спадщини / Л.П. Кудирко. – Донецьк, 1997. – 23с.
1551722
   Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1992-
Вип. 32. – 2014. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551723
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 22. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1551724
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 24. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1551725
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 25. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія економічна ; Вип 25)
1551726
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 26, ч. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1551727
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 32. – 2014. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551728
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 33, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551729
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 33, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1551730
  Калетник Г.М. Формування ринкової інфраструктури у біопаливному виробництві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 99-101.
1551731
  Сірко А.В. Формування ринку землі в Україні: інституційні бар"єри та їх усунення / А.В. Сірко, Н.М. Найдич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 65-70
1551732
  Береговий В.К. Формування ринку інноваційної продукції в Україні / В.К. Береговий, Т.В. Лавренюк // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 157-163
1551733
  Желінська Н.О. Формування риторичних прийомів на логіко-риторичному рівні поверхневої структури риторико-стилістичної організації художнього тексту (на матеріалі французьких романів XX століття) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 98-103. – ISBN 966-638-08406
1551734
  Кучерина Л.А. Формування рівня та структура витрат на персонал // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 90-95. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1551735
  Козак І.Й. Формування розумних матеріальних інтересів як проблема комуністичного виховання : Дис... канд. філос. наук: / Козак І.Й.; Кам"янець-Подільський держ. пед. ін-т. – Кам"янець-Подільський, 1972. – 180л. – Бібліогр.: л.168-180
1551736
  Шаповал Є.Ю. Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шаповал Євгенія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1551737
  Чепелєва Н.В. Формування самоосвітнього читання в системі професійної підготовки студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються проблеми навчання студентів читанню наукової та навчальної літератури. Процес читання інтерпретується як різновид когнітивно-комунікативної активності, яка включає мислитель не перетворення текстів та діалогічну взаємодію читача з ...
1551738
  Коцур Н. Формування санітарно-профілактичного напряму охорони здоров"я в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 150-157
1551739
  Карпюк Я. Формування світоглядних похицій Юрія Бойко-Блохина // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 97-103
1551740
  Кочура Н. Формування світоглядної культури громадян в сучасному українському суспільстві // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 35-42
1551741
  Ольхова Н.В. Формування світоглядної культури студентів у навчально-виховному середовищі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ольхова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1551742
  Слесаренко О.О. Формування світогляду М.П. Драгоманова як історика (1870-ті-середина 1870-х рр.) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 243-250
1551743
  Остропольська М.В. Формування світогляду Михайла Федоровича Комарова: українські та зарубіжні чинники // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 316-322. – ISBN 978-966-551-327-8


  М.Ф. Комаров - український письменник, бібліограф, критик, фольклорист, перекладач і лексикограф.
1551744
  Антипенко Г.С. Формування світогляду О.Ф. Кістяківського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 63-71. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглянуто чинники формування світогляду О.Ф. Кістяківського. Показано роль сімейного оточення, вплив студентської молоді та відомих громадських діячів другої половини на становлення світоглядних орієнтирів відомого професора. Згадується проф. ...
1551745
  Мощанський В.М. Формування світогляду учнів під час вивчення фізики / В.М. Мощанський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1551746
  Близнюк К.Р. Формування семантики лексеми "патріотизм" в українській, англійській і польській мовах // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 15-17. – ISSN 1996-9872
1551747
  Римашевський Ю. Формування семантичного поля "Національна ідея" на межі ХІХ та ХХ ст.: контекст праць Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 198-207. – ISSN 0130-528Х
1551748
  Вінічук М.В. Формування середнього класу як основа стабільності соціально-економічної системи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 12-29. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1551749
  Лизогуб В.С. Формування сили нервових процесів у онтогенезі людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Вивчено вікові особливості формування сили нервових процесів (НП) у людей віком від 6 до 70 років. Проведений порівняльний аналіз цих параметрів у осіб, які не займалися спортом (неспортсмени) та тих, хто відвідував спортивні секції (спортсмени). ...
1551750
  Колесник С.А. Формування синергетичного підходу як засобу пізнання дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1551751
  Кудирко Л. Формування систем збуту за участі міжнародних роздрібних торговельних мереж / Л. Кудирко, І. Севрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-42. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено авторське визначення поняття "міжнародна роздрібна торговельна мережа". Розкрито особливості формування систем збуту міжнародними роздрібними торговельними мережами. Визначено алгоритм взаємовідносин між учасниками каналу збуту ...
1551752
  Клочок С. Формування систем метаданих цифрових історико-культурних ресурсів бібліотек / Станіслава Клочок // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 29-36. – ISSN 1029-7200


  Статтю присвячено питанням інформаційної архітектури електронних історико-культурних ресурсів. Розглянуто проблеми опису і організації полідокументних ресурсів, вибору систем метаданих та інтеграції метаописів. Зроблено огляд основних систем метаданих ...
1551753
  Бойко С. Формування системи антикризового управління підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-53. – (Економіка ; вип. 41)


  Ідеться про формування системи антикризового управління підприємства.
1551754
  Матюшіна Ю.І. Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві / Ю.І. Матюшіна, Н.В. Сагайдак, К.С. Туржанська // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 143-147. – ISSN 2218-1199
1551755
  Колесник Н.Ф. Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Колесник Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.16-17
1551756
  Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 11-20. – ISSN 0131-775Х
1551757
  Ігнащенко В. Формування системи договірно-правового регулювання залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 44-54


  Стаття присвячена аналізу елементів системи договірно-правового регулювання залучення та використання міжнародної технічної допомоги (МТД) в Україні. Досліджується система угод "рамкового" характеру; угоди, що носять конкретний секторальний характер; ...
1551758
  Мішенін Є. Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств / Є. Мішенін, І. Ярова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 21-26 : Рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1810-3944
1551759
  Байстрюченко Н.О. Формування системи запобігання і протидії корупції на державній службі / Н.О. Байстрюченко, Л.В. Шпакович // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 45-54. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
1551760
  Шкляр А.І. Формування системи індикаторів фінансової стабільності на ринках, що розвиваються: актуальні підходи для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
1551761
  Зверяков М.І. Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи / М.І. Зверяков, В.В. Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1551762
  Гасанов С.С. Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 18-36 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1551763
  Мужилко О.О. Формування системи інструментів виміру сталого інноваційного розвитку мегаполісу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 132-136 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1551764
  Онищук Н. Формування системи маркетингу співпраці туристичних підприємств // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 111-121. – ISSN 2409-9260
1551765
  Москаль Г. Формування системи міграційної політики в контексті національних інтересів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 15-18
1551766
  Данилюк М. Формування системи моніторингу ефективності діяльності бізнес-інкубаторів / М. Данилюк, Р. Бойчук, Б. Гречаник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 43-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1551767
  Поливач К.А. Формування системи моніторінгу об"єктів культурної спадщини в Україні // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 52-63 : рис. – ISSN 1561-4980
1551768
  Житарюк І. Формування системи національної освіти Буковини та Північної Бессарабії (Хотинщини) за часів їх перебування у складі Австрії та царської Росії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 96-101
1551769
  Задоя А. Формування системи нових ринкових відносин / А. Задоя, В. Момот // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1551770
  Пушкар М.С. Формування системи облікових дисциплін в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Економіка ; Вип. 53)


  Висвітлено питання системи облікових дисциплін, яка склалася в Україні та роль кожної з них в інформаційному полі.
1551771
  Мазур Н. Формування системи оцінювання та рейтингування педагогічного персоналу ВНЗ I-II рівнів акредитації на основі експертних оцінок // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 67-74. – ISSN 1682-2366
1551772
  Газізова О.О. Формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в контексті розвитку сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 7-9
1551773
  Мотузка О.М. Формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 64-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1551774
  Мотузка О.М. Формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги
1551775
  Євсєєнко О.Ф. Формування системи показників фондового ринку та її взаємоз"язок з макроекономічними агрегатами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто систему показників фондового ринку у країнах з розвиненою ринковою економікою та в Україні. Визначено взаємозв"язок фондових показників з макроекономіними індикаторами.
1551776
  Єрєгян А.Р. Формування системи покарань в Київській Русі: аналіз основних джерел права Х-ХІІ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 55-58
1551777
  Тарабан С.В. Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади : автореф. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Тарабан С. В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
1551778
  Грабчук О. Формування системи принципів фінансового ризик-менеджменту / О. Грабчук, К. Тимощенко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 241-244. – ISSN 1993-0259
1551779
  Трубич С.Ю. Формування системи соціального страхування : страховий ринок / С.Ю. Трубич, В.Є. Швець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 110-114 : Рис.
1551780
  Корепанов Г.С. Формування системи статистичних показників інвестиційної привабливості регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 92-98. – ISSN 2222-4459
1551781
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній ( на прикладі компаній легкої промисловості ) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1551782
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній (на прикладі компаній легкої промисловості) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. – Додатки: л. 220-223. – Бібліогр.: л. 201-219
1551783
  Януль І.Є. Формування системи трансфертів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-100. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемам формування системи трансфертів в Україні. Розглянуто основні елементи сучасної системи трансфертів, визначено перспективні види трансфертів, напрями їх застосування.
1551784
  Пальчинський О. Формування системи управління витратами на підприємстві // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 43-45
1551785
  Кириченко О. Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваціного типу / О. Кириченко, Ю. Виговська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 29-38 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1551786
  Ліснича В.М. Формування системи управління культурою в Україні: 1991–2004 рр. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 50-54


  У статті розкривається процес формування системи управління галуззю культури України у 1991–2004 рр. Складність цього процесу зумовлена особливостями соціального, гуманітарного, політичного та економічного розвитку держави, неврегульованістю низки ...
1551787
  Судомир С.М. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія : монографія / Судомир Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2015. – 469 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 369-393. – ISBN 978-617-7202-78-2
1551788
  Білинська М. Формування системи управління якістю вищої медичної освіти в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.141-148. – ISBN 966-73-53-51-Х
1551789
  Махініч Г.О. Формування системи управління якістю на фармацевтичних підприємствах України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Махініч Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 199, [ 36 ] л. + Додатки : [ 36 ] л. – Бібліогр.: л. 181-199
1551790
  Махініч Г.О. Формування системи управління якістю на фармацевтичних підприємствах України : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Махініч Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1551791
  Собко Н.В. Формування системи фінансової логістики на підприємстві // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 693-703. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1551792
  Пригода В.М. Формування складових інформаційного суспільства - вагомий важіль міжнародної конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 178-185


  В статті розкривається взаємоз"язок конкурентоспроможності економіки України і формування складових інформаційного суспільства, показано потенціал країни щодо такого формування, проаналізовано конкретний вплив цього процесу на конкурентоспроможність ...
1551793
  Кравцов С.О. Формування складу арбітрів, забезпечувальні заходи, отримання, збереження та забезпечення доказів у міжнародному комерційному арбітражі // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 160-168
1551794
  Галицька С. Формування словника класифікаційних індексів електронного каталогу в контексті науково-методичного забезпечення процесів систематизування / Світлана Галицька, Тетяна Медвідь // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 21-25. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання формування словника класифікаційних індексів в електронному каталозі НБУВ. Розглянуто робочий процес внесення індексів до бібліографічних записів. Наведено приклади помилок, які порушують структуру словника і заважають ...
1551795
  Чернявська Л.В. Формування смислів у мас-медійному дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 113-117. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1551796
  Кондрашова М.В. Формування соціальних і економічних інституцій в умовах ринкової економічної ситеми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 108-110. – Бібліогр.: 10 назв
1551797
  Малиш М.М. Формування соціально сприятливого комунікаційного середовища як засіб соціального управління // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 9-12


  Розглядаються окремі аспекти соціальної комунікації управлінського персоналу органів внутрішніх справ як суб"єкта реалізації соціальноорієнтованої складової внутрішньої політики держави. Some aspects of social communication of the managerial personnel ...
1551798
  Нікітчина С.О. Формування соціального, фізичного і духовного здоров"я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 11-14. – Бібліогр.: 8 назв
1551799
  Дяченко М.Д. Формування соціальної активності майбутнього журналіста в контексті соціальної зрілості особистості // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 16-25. – ISSN 1817-3764


  У статті здійснено спробу розкрити сутність понять "соціальна активність", "професійна самосвідомість", "соціальна зрілість", висвітлено наукові погляди на проблему формування соціальної активності в контексті соціальної зрілості особистості, окреслено ...
1551800
  Гавриленко М.О. Формування соціальної активності студентського самоврядування в контексті Болонського процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 36-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті описується студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України в порівнянні з країнами Європи. Стаття розглядає формування соціальної активності студентського самоврядування в процесі інтеграції української системи вищої освіти у ...
1551801
  Вієвська М.Г. Формування соціальної відповідальності сучасних фахівців як інтегруюча тенденція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються аспекти формування соціальної відповідальності як типової якості особистості менеджера та інтегруюча тенденція. Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, формування соціальної відповідальності у майбутніх ...
1551802
  Кузьміч Т.О. Формування соціальної компетентності старшокласників засобами слов"янської культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кузьміч Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
1551803
  Смолій В.А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина 17-18 ст.) / В.А. Смолій; АН УРСР; Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1985. – 264с.
1551804
  Кравець С.В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 49-54. – (Серія "Педагогіка" ; № 1)
1551805
  Зєнікова М. Формування спадкової справи в логічній послідовності та в хронологічному порядку // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 38-41
1551806
  Бут Ю.С. Формування спільної екологічної політики Європейського Союзу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Бут Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 257 л. – Додатки: л. 237-257. – Бібліогр.: л. 206-236
1551807
  Седляр Ю. Формування спільної європейської політики у галузі безпеки та оборони (1945-2014 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 91-98. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
1551808
  Манжола В.А. Формування спільної зовнішньої політики та політики безпеки / В.А. Манжола, В.В. Копійка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено питанням політичного та воєнного співробітництва країн Європейського Союзу, формуванню ефективного механізму проведення єдиної зовнішньої політики та політики безпеки. This article is devoted to issues of political and military ...
1551809
  Шинкаренко І.В. Формування спільної податкової політики країн ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шинкаренко Іван Вячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 231 л. – Бібліогр.: л. 210-231
1551810
  Шинкаренко І.В. Формування спільної податкової політики країн ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шинкаренко Іван Вячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1551811
  Авер’янов С.В. Формування спільноти безпеки АСЕАН: теоретичний та практичний аспекти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 414-418. – ISSN 2076-1554
1551812
  Журило В.В. Формування споживчої поведінки на українському ринку високотехнологічних товарів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Журило В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 231 л. + Додатки : л. 217-231. – Бібліогр. : л. 196-216
1551813
  Журило В.В. Формування споживчої поведінки на українському ринку високотехнологічних товарів : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Журило В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1551814
  Коренюк Л.В. Формування сприятливого інноваційного поля як чинник запобігання банкрутства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 193-197. – ISSN 2308-1988
1551815
  Негода В. Формування спроможних територіальних громад - передумова децентралізаційної реформи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 7-8. – ISSN 2313-559X
1551816
  Сапачук Ю.М. Формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сапачук Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1551817
  Тараріко О.Г. Формування сталих систем землекористування та охорони грунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 56-60 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1551818
  Суперсон В. Формування статистичної інформації правового характеру в сфері комп"ютерних технологій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.43-47. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 0132-1331
1551819
  Гарагонич О.В. Формування статутного капіталу акціонерних товариств // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 30-38. – ISSN 2310-9769
1551820
  Алексеєнко М.Д. Формування статутного капіталу банку : банківська справа / М.Д. Алексеєнко, Л.М. Алексеєнко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 109-115 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1551821
  Головченко Т. Формування стереотипів у масовій свідомості за допомогою ЗМК // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 201-202
1551822
  Красовська О. Формування стилістичної компетентності студентів-філологів засобами епістолярію (на матеріалі листування Лесі Українки)
1551823
  Кузнєцова О. Формування стилю професійної діяльності як запорука успішності майбутнього фахівця // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 85-88. – ISSN 1562-529Х
1551824
  Іванченко О.В. Формування стилю художнього оформлення видань для дітей видавництва "Веселка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 102-105


  У статті проаналізовано особливості підходу колективу Національного видавництва дитячої літератури "Веселка" до вироблення стилю художньо-технічного оформлення книжок для дітей у радянський період його діяльності. This article is devoted to the ...
1551825
  Гребень В.В. Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні Укарїни (на прикладі басейну р. Рось) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Гребень В. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1551826
  Костирко Л.А. Формування стратегії антикризового фінансового управління підприємств в умовах невизначеності налітичне забезпечення менеджменту // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 61-69. – ISSN 2221-8440
1551827
  Грисюк О.В. Формування стратегії банку в умовах впливу факторів зовнішнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-15. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Подається характеристика ролі аналізу зовнішнього середовища банку, як складового компоненту стратегічного управління; визначаються групи факторів зовнішнього середовища, які чинять вплив на формування стратегії банку; виділяються основні типи ...
1551828
  Власюк А.В. Формування стратегії виходу українських виробників біоетанолу на ринок, нафтопродуктів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 249-251. – ISBN 978-617-7069-02-6
1551829
  Селіверстова Л.С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 309-314 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1551830
  Тимошенко А.О. Формування стратегії розвитку податкового контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 45-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1551831
  Шкарлет С. Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу / С. Шкарлет, В. Микитенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 4-7 : табл. – ISSN 1810-3944
1551832
  Савельєв В.В. Формування стратегій глобальної маркетингової діяльності підприємств на ринку продуктів харчування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савельєв Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 192 л. – Додатки: л. 186-192. – Бібліогр.: л. 170-185
1551833
  Андрющенко К.А. Формування стратегічних альтернатив підприємством для збільшення частки ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6814
1551834
  Васильківський Д.М. Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 162-167. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено теоретичні основи формування механізму підвищення економічного потенціалу підприємства. Це дозволило виявити суть і зміст економічного потенціалу підприємства та його елементів, орієнтованого на збереження довгострокової ...
1551835
  Шевченко Н.В. Формування стратегічного партнерства вищих навчальних закладів з роботодавцями // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 107-110. – ISSN 2077-1800
1551836
  Шапурова О.О. Формування стратегічної концепції розвитку інтактильної економіки суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
1551837
  Нечипоренко В. Формування страхового портфеля. Аналіз і практичні заходи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 40-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
1551838
  Петришин В.В. Формування стресостійкості курсантів вищих навчальних закладів МВС України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 151-158. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1551839
  Козинець І.П. Формування структур цивільно-військового співробітництва у миротворчих підрозділах Збройних сил України: на прикладі Іраку // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 424-430
1551840
  Саф"ян П.П. Формування структури та корозійних властивостей поверхневого шару труб відповідального призначення з аустенітних сталей при обробці пароплазмовим розрядом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Саф"ян Павло Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1551841
  Биба Є.Г. Формування структури та механічних властивостей конструкційних титанових сплавів під час активованого спікання порошків гідриду титану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Биба Євген Георгійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1551842
  Клепко О.Ю. Формування структури та механічні характеристики реакційно-пресованих композитів системи Ti - B - Al - O : дис. ... канд. фіз.-мат. наук 01.04.07 / Клепко Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 121 арк. – Бібліогр.: арк. 111-121
1551843
  Боровик М.А. Формування структури факультетів Чернігівського державного педагогічного інституту (1954–1998 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 319-322. – ISSN 2218-4805
1551844
  Кравчук Н. Формування структурно-функціональних дисбалансів у ретроспективі розвитку світової валютної системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 31-48. – ISSN 1818-5754
1551845
  Лесюк Р.І. Формування струмопровідних елементів електронних плат струменевою технологією з використанням наночастинок срібла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лесюк Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1551846
  Пашинська О.Г. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Пашинська О.Г. ; НАН України; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв.
1551847
  Гамбург Л. Формування судової компетенції гетмана і старшинський рад в козацькому судоустрої Війська Запорозького // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 115-119. – ISSN 0132-1331
1551848
  Шишкін В. Формування суду присяжних (досвід Іспанії) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.139-143. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1551849
  Микитенко І.А. Формування сукупних доходів і витрат у сільських домогосподарствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.107-111
1551850
  Сівков І.В. Формування суспільно-політичної та юридичної лексики арабської мови у класичний та посткласичний період (7 - 8 ст) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 120-132. – ISSN 1608-0599
1551851
  Балюта Е.Г. Формування суспільства "стійкого розвитку" та мовні новоутворення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 25-29. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1551852
  Шевченко О.О. Формування сучасного наукового світогляду студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 123-126. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1551853
  Анджапарідзе А. Формування сучасної договірно-правової бази українсько-грузинських відносин: успіхи й труднощі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 691-699. – ISSN 1563-3349
1551854
   Формування сучасної Європи: стримування та розвиток // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4 (641). – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
1551855
  Полторацький О.С. Формування сучасної інтеграційної стратегії України в контексті вибору оптимальної моделі забезпечення її національної безпеки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 9-13. – ISSN 1728-6220
1551856
  Банчук-Петросова Формування сучасної кадрової політики сектору безпеки та оборони України - потреба часу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 251-261
1551857
  Мартинюк Л. Формування сучасної концепції інтелектуальної власності / Л. Мартинюк, І. Невінчаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 93-96. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Досліджено трансформаційні процеси і вплив світових тенденцій у сфері інтелектуальної власності, окреслено перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні. Transformation processes and influencing of worlds are explored to the tendentsiy in ...
1551858
  Кичкирук Т.В. Формування сучасної концепції особистості з позиції нелінійного мислення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 54-60


  У статті йдеться про нелінійну модель особистості в контексті сучасної фі-лософії освіти. Пропонується нова (синергетична) модель особистості - інноваційна людина, метою життя якої стає самоосвіта, самовизначення, що спонукають її до реалізації ...
1551859
  Ющук І. Формування сучасної української літературної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
1551860
  Мартиш Т.Є. Формування сучасної японської ментальності в контексті синтоїзму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 55-58
1551861
  Божко О.І. Формування та бойовий шлях 1-ї і 2-ї українських радянських дивізій (вересень 1918-червень 1919 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Божко О.І.; КУ ім. Т.ШЕвченка. – Київ, 1994. – 308л. – Бібліогр.: л. 291-308
1551862
  Божко О.І. Формування та бойовий шлях 1-ї і 2-ї українських радянських дивізій (вересень 1918 - червень 1919 рр. ) : Автореф. дис.. канд. іст. наук: 07.00.02 / Божко О. І.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1994. – 18с.
1551863
  Кульчицький М.І. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим метотом : бюджет / М.І. Кульчицький, З.В. Перун // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 78-83 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1551864
  Молина Е.В. Формування та використання інвестиційного ресурсу інноваційного розвитку промислових підприємств // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 15-19
1551865
  Непран А.В. Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 111-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
1551866
  Яковенко О. Формування та використання фонду електронних документів у науковій бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 28-38. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
1551867
   Формування та властивості гумінових субстанцій / Ю.А. Тишко, А.Р. Степанюк, А.В. Копиленко, Л.Г. Воронін // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 61-66. – ISSN 1997-9266


  Досліджено гуміновмісні речовини, їх формування. Проведено експериментальні дослідження з метою визначення їх властивостей. Їх формування описується декількома теоріями. Теорія 1 (теорія лігніну) - лігнін ще не повністю використаний мікроорганізмами, ...
1551868
  Савін Сергій Миколайович Формування та властивості полімерних композиційних матеріалів на основі олігоестерних та епоксидних сполук : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Савін С.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1551869
  Харченко Т.Б. Формування та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 164-171


  Розглянуто основні підходи до формування системи екологічного менеджменту та можливості їх застосування на підприємстві в сучасних умовах розвитку економіки України. Зазначено переваги застосування екологічного менеджменту, а також перспективи розвитку ...
1551870
  Заячук М.Д. Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика суспільно-географічного дослідження) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Заячук Мирослав Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1551871
  Кіяшко Я. Формування та діяльність афроамериканської релігійної організації "Нація ісламу" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 268-271. – ISBN 978-966-171-783-0
1551872
  Панасюк Р. Формування та діяльність коаліційного кабінету міністрів (1918 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано позиції Українського Національного Союзу, гетьмана П. Скоропадського та німецького військового командування щодо формування нового коаліційного уряду. Досліджено хід переговорів та діяльність оновленого кабінету ...
1551873
  Вовк Ю. Формування та діяльність Уряду Радянської України у 1917 - 1922 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 27-34. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті висвітлено процес формування та діяльності Уряду Радянської України у 1917-1922 рр. З"ясовано причини, передумови створення Уряду, вплив на його діяльність комуністичної партії. Акцентовано увагу на тих питаннях, які розглядали на урядових ...
1551874
  Ситник О.М. Формування та еволюція ідеологічних концепцій національно-державницького спрямування в Україні (від початку XIX ст. - до 1939 р.) : монографія / Олександер Ситник ; Донец. юрид. ін-т Луганс. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : [Нуолідж], 2009. – 547 с. – ISBN 978-966-1571-88-3
1551875
  Мрачковська Н.К. Формування та ефективність використання земельних ресурсів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 21-25
1551876
  Олієвська М. Формування та збереження людського капіталу: регіональні аспекти // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 139-143. – ISSN 1993-0259
1551877
   Формування та моніторинг пучка для просторово франкціонованої радіаційної терапії / В.С. Носонова, О.С. Ковальчук, О.Ю. Охріменко, В.М. Пугач // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 85-86
1551878
  Стоян Віра Іванівна Формування та облік витрат виробництва в системі управлінського обліку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04 / Стоян В.І. ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1551879
  Башинська О.М. Формування та обслуговування державного зовнішнього боргу // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 67-77. – Бібліогр.: 7 назв
1551880
  Яременко Максим Васильович Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-і-середина 80-х рр. 18 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Яременко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1551881
  Яременко Максим Васильович Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-і - середина 80-х рр. ХVIII ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Яременко Максим Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252 л. + Додатки: л. 201 - 252. – Бібліогр.: л. 178 - 201
1551882
  Крупка М.І. Формування та особливості корпоративного податкового менеджменту в сучасних умовах господарювання / М.І. Крупка, В.М. Кміть, Л.П. Ткачик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 69-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1551883
  Швець В.Я. Формування та оцінка конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації економіки / В.Я. Швець, М.І. Іванова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 67-74. – ISSN 2074-5354


  Доведено, що при формуванні заходів щодо підвищення конкурентоспроможності необхідно враховувати результати кластерного аналізу, фактори та умови ефективного управління конкурентоспроможністю, використовуючи при цьому сучасні методи оцінки.
1551884
  Лопушинський І.П. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи : монографія / І.П. Лопушинський ; Нац. академія державна управління при Президентові України. – Київ : Олді-плюс, 2006. – 460 с. – ISBN 966-7914-99-5
1551885
  Цимбалюк М. Формування та реалізація ідеї правового суспільства у процесі розвитку інститутів народовладдя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
1551886
  Коробко Я.В. Формування та реалізація інвестиційних проектів / Я.В. Коробко, Р.М. Федоряк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 54-56


  Проведено аналіз сутності інвестиційної діяльності підприємства та розкрито особливості її основних видів. Сформовано механізм впровадження інвестицій на підприємстві. Розроблено алгоритм управління впровадженням стратегії інвестиційної діяльності ...
1551887
   Формування та реалізація національної екологічної політики України : монографія / [О.О. Веклич та ін.] ; за наук. ред. С.О. Лизуна. – Суми : Університетська книга, 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 318-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-637-9


  В пр.№1707606 напис: Глибокошановному опоненту і наставнику з вдячністю та повагою від колективу авторів. Підпис. 29.04.13.
1551888
  Шеломовська О. Формування та розвитку нормативної бази управління вищою освітою в Європі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 4 (11). – С. 105-114
1551889
  Прилуцький А.М. Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Прилуцький Анатолій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 248 л. – Додатки: л. 230-248. – Бібліогр.: л. 199-229
1551890
  Прилуцький А.М. Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Прилуцький Анатолій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1551891
  Плєшакова О.А. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах ринкових трансформацій : дис. ... : 08.00.01 / Плєшакова Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 223 л. – Додатки: л. 208-223. – Бібліогр.: л. 183-207
1551892
  Плєшакова О.А. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах ринкових трансформацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Плєшакова Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1551893
  Мамічева Людмила Петрівна Формування та розвиток акціонерної власності в перехідній економіці України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01. / Мамічева Людмила Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1551894
  Мамічева Людмила Петрівна Формування та розвиток акціонерної власності в перехідній економіці України : Дис... канд.економ.наук: 08.01.01 / Мамічева Людмила Петрівна; Кихв.держ.торговельно-економічний ун-тет. – К., 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.152-170
1551895
  Гамза В.І. Формування та розвиток болгарської колонії Тернівка на Півдні України // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 152-154
1551896
  Наталія Грабовець Формування та розвиток державного земельного кадастру в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 102-105.
1551897
  Кутузова Г.І. Формування та розвиток естетичної культури особи: філософсько-культурологічний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 45-48. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1551898
  Клименко О.В. Формування та розвиток європейського освітнього простору // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-60


  У статті проаналізовано історичні передумови формування та розвитку Європейського освітнього протору (ЄОП )в умовах Болонської декларації.
1551899
  Дзядук Т.В. Формування та розвиток мережевої економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Дзядук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1551900
  Діанова Н. Формування та розвиток німецьких колоній у містах Південної України в кінці XVIII - першої половини XIX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 56-59


  У статті заторкується питання, пов"язане з особливостями та специфікою формування та розвитку німецьких колоній у містах Південної України в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. Робиться спроба проаналізувати роль та значення, яке відігравали німецькі ...
1551901
  Бєліков В.О. Формування та розвиток поселенської мережі північної частини Луганської області / В.О. Бєліков, К.В. Мезенцев, І.Г. Мельник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 91-96. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1551902
  Вірченко О.В. Формування та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 199 л. – Додатки: л. 189-199. – Бібліогр.: л. 162-188
1551903
  Федоренко М.С. Формування та розвиток соціального капіталу підприємства ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 136-138. – ISSN 2306-6814
1551904
  Козакова О.М. Формування та розвиток традицій в архітектурі гостьових будівель Західної України XVII-XIX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Козакова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1551905
  Боровик О.Б. Формування та становлення поглядів видатного вченого-біолога І.І. Мечникова (1845-1916) / О.Б. Боровик, Л.О. Лісневич // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 250-255
1551906
  Швед З. Формування та становлення філософського розуміння свободи в історії європейської думки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 135-138. – ISSN 1728-9343
1551907
  Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Яковенко О.І. ; КНУТШ. – Киев, 2008. – 234л. + Додатки : л.1-184. – Бібліогр. : л.199-234
1551908
  Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Яковенко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1551909
   Формування та функціонування механізму корпоративного управління на промислових підприємствах : монографія / Пономаренко В.С. [ та ін. ]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-676-285-9
1551910
  Буткевич О.В. Формування та характерні риси основних елементів і компонентів стародавнього міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 126-145. – ISBN 978-966-2609-51-6
1551911
  Комашко Н.В. Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп"ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04 / Комашко Наталія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв.
1551912
  Возняк А.Б. Формування творчої особистості як психолого-педагогічна проблема / А.Б. Возняк, Н.М. Кузьмяк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 128-132


  У статті розкрито проблему формування творчої особистості у виховній роботі. Окреслено основні концептуальні виміри проблеми, обгрунтовано завдання виховної роботи, що спрямовані на творчу самоактуалізацію особистості. Творча особистість з найраніших ...
1551913
  Грищук М.В. Формування теоретичних концепцій розвитку місцевого самоврядування українськими вченими у період XIX та початку XX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 716-719. – ISSN 1563-3349
1551914
  Фурса С. Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних правовідносин: сутність, система, ознаки та класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та систему виконавчих правовідносин, сформульовано дефініцію виконавчих процесуальних відносин, їх ознаки та дано пізні підстави для класифікації даних правовідносин. Раскрыта сущность и система исполнительных правоотношений, ...
1551915
  Кохановська О. Формування теорії інформаційних цивільних правовідносин: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 19-22. – ISSN 0132-1331
1551916
  Підчоса О.В. Формування теорії транснаціональних корпорацій: базис та тенденції розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 257-265
1551917
  Андрущенко І.С. Формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю з урахуванням досвіду антитерористичної операції / І.С. Андрущенко, Ю.О. Заєць, Ю.І. Запорожченко // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – C. 65-66
1551918
  Пєхота О.М. Формування технологічної культури сучасного викладача // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 37-43. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
1551919
  Мисливець Л.В. Формування технопарків як фактор інноваційного розвитку промисловості України // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 52-55. – (Економіка, менеджмент, маркетинг ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
1551920
  Сегеда С.П. Формування типу військового видання в процесі українського державотворення 1917-1920 рр. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.08 / Сегеда С.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
1551921
  Дрожжина С. Формування толерантності в сучасному суспільстві: аксіологічний аспект / С. Дрожжина, М. Чернишова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 135-137. – ISSN 1728-9343
1551922
  Яшин Н. Формування толерантності студентів як педагогічна проблема у вищих навчальних закладах України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 111-116. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1551923
  Юр"єва П.Б. Формування торгівлі як складної соціально-економічної системи: теоретичні аспекти : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 33-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1551924
   Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України) : Матеріали ІХ міжнародної науково-теоретичної конференції (25-26 жовтня 2001 р.). – Київ : Київський університет, 2001. – 382с.
1551925
  Долженков Олег Олександрович Формування тоталітарної політичної системи в Україні : Автореф... кандид. політичн.наук: 23.00.02 / Долженков Олег Олександрович; Одеський держ. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 19л.
1551926
  Борисенко М. Формування традиції святкування Нового року в Україні (кінець XIX - середина XX століття) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 14-24. – ISSN 2313-8505
1551927
  Артеменко М.А. Формування транснаціональної еліти як чинник глобалізаційних процесів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 91-96. – ISSN 2077-1800
1551928
  Бєлова О. Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 52-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1551929
  Колюх В. Формування трипартійної системи в Україні: передумови й перспективи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 18-20.
1551930
  Музиченко-Козловська Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 156-166. – ISSN 0321-0499
1551931
  Скиба Ю.А. Формування у майбутніх екологів вмінь практичної реалізації принципів збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 23-25 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
1551932
  Дубасенюк О.А. Формування у майбутніх педагогів-дослідників системи методологічних знань // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 85-99. – ISBN 978-966-644-413-7
1551933
  Комарова Інна Іванівна Формування у майбутніх учителів культури педагогічного спілкування : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Комарова Інна Іванівна; Тернопіль. держ. педагог. ун-тет ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 19л.
1551934
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності до педагогічної імпровізації : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1551935
  Личко Л.Я. Формування у майбутніх фахівців з менеджменту та економіки стратегічної компетенції в говорінні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-42. – ISSN 1817-8510
1551936
  Павлов Ю. Формування у майбутніх фахівців компетенцій здоров"язбереження // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 456-462. – ISBN 978-617-7009-20-6
1551937
  Блінова Г.О. Формування у процесі навчання юристів професійного підходу до використання інформації з обмеженним доступом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 13-15
1551938
  Дерба С.М. Формування у студентів-іноземців практичного знання українських конструкцій і слів на позичення часу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 111-116. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглянуто дюіяльність прямого методу при формуванні у студентів-іноземців практичних знань конструкцій і слів на позначення часу в українській мові. Проаналізовано структуру заняття, послідовність та приклади завдань, які необхідно виконати ...
1551939
  Зірко І.П. Формування у студентів -іноземців комунікативної компетенції у професійно орієнтованому читанні на заняттях з української мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 89-97


  У статті розглядаються основні шляхи формування комунікативної компетенції в читанні навчальної літератури у студентів-іноземців, визначається циклічність занять, аналізується зміст кожного з циклів, а також подається перелік лексико-граматичних ...
1551940
  Плахотнюк Ольга Формування у студентів екологічної культури як засіб гуманізації відносин з природою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 22-25 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
1551941
  Потапчук Т. Формування у студентів мотивації до вивчення фольклору у межах навчально-виховного процесу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 82-87. – ISSN 1682-2366


  Розкрито особливості формування у студентів мотивації до вивчення фольклору.
1551942
  Токарєва Н.М. Формування у школярів підліткового віку прийомів взаємодії з письмовим текстом / Н.М. Токарєва. – Київ, 1997. – 25 с.
1551943
  Служинська І. Формування українсько-російського кордону: дискусії й політичні рішення 20-х рр. XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 115-124
1551944
  Сабадош І.В. Формування української ботанічної номенклатури / І.В. Сабадош. – Ужгород, 1996. – 192с.
1551945
  Поліщук Інна Іванівна Формування української держави у 1648-1657 рр. : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна ; КУ. – Київ, 1995. – 239 л. – Бібліогр.: л. 201-239
1551946
  Поліщук Інна Іванівна Формування Української держави у 1648-1657 рр. (Історіографія проблеми) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
1551947
  Коцур А. Формування української державності в середині XVII ст. (історіографія проблеми) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 139-146. – ISBN 978-966-2464-25-2
1551948
  Образцова Н.В. Формування української етнічної громади у Португалії (1998-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Образцова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1551949
  Румянцева С.С. Формування української інтелігенції Наддніпрянської України наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Історія ; вип. 47)


  Аналізуються головні шляхи та джерела формування української інтелігенції на межі ХІХ-ХХ ст.
1551950
  Передрієнко В.А. Формування української літературної мови 18 ст. / В.А. Передрієнко. – К, 1979. – 144с.
1551951
  Барвіцька Г.К. Формування української термінології обліку та аудиту : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Барвіцька Галина Кирилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 216 л. – Додатки: л. 200-216. – Бібліогр.: л. 169-199
1551952
  Барвіцька Г.К. Формування української термінології обліку та аудиту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Барвіцька Г.К.; Барвицька Галина Кирилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1551953
  Цимбал Н. Формування української термінології органічної хімії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263


  У статті описано закономірності й особливості системної організації та творення української термінології органічної хімії. Наведено стислі відомості з історії кодифікації терміносистеми. Здійснений лінгвістичний анализ спрямовано на вироблення ...
1551954
  Цимбал Наталія Андріівна Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки ХХ ст. : 10.02.01. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Цимбал Наталія Андріівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
1551955
  Дідик Я.М. Формування української термінології у царині відпочинку і туризму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 8-13. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1551956
  Вініченко І.І. Формування умов інвестування економічного розвитку підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-40 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1551957
  Вишневський С.Я. Формування умов оптимальності усталених режимів неоднорідних електромереж з довгими лініями електропередачі з використанням узагальнених математичних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Вишневський Святослав Янович ; М-во освіти і науки україни, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1551958
  Осадчук В. Формування управлінської еліти у Французькій Республійці та проблеми адміністративного реформування в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.230-236. – ISBN 966-73-53-51-Х
1551959
  Івашко Ю.В. Формування уряду БРСР наприкінці 1918 - на початку січня 1919 рр. // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 64-66
1551960
  Совгиря О. Формування уряду України за Конституцією України, зі змінами 2004 року: проблемні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-18. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Суспільно-політичні події, що мають місце в Україні на сучасному етапі, обумовлюють необхідність дослідження на якісно нових засадах статусу вищих органів державної влади. Зокрема, "повернення" до Конституції України, зі змінами 2004 р., вимагає ...
1551961
  Задільська Г. Формування усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції у студентів мовної спеціальності ВНЗ // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – С. 87-91


  У статті запропонована модель формування англомовної граматичної компетенції усного мовлення студентів мовної спеціальності ВНЗ, визначені принципи комунікативно-конгнітивного підходу до умов навчання усного мовлення, структурований зміст навчання на ...
1551962
  Капля Л.І. Формування успішної взаємодії в студентському колективі морського навчального закладу // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 83-86. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1551963
  Ончева Т.В. Формування успішної особистості учнів у процесі навчання географії на принципах сталого розвитку // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 5-12 : фото. – Бібліогр.: 21 назв.
1551964
  Пчельнікова В.О. Формування уявлень дев"ятикласників про історію України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 5 (249). – С. 12-16
1551965
  Сусь Б.А. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного мислення / Б.А. Сусь, Б Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 55-57. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507


  У статті подано особливості навчання студентів курсу теоретичної фізики.
1551966
  Сусь Б.А. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного мислення / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 55-57. – (Філологічні науки ; вип. 8)


  У статті обгрунтовується застосування проблемних питань фізики для активізації навчальної діяльності та розвитку критичного мислення. На прикладі хвиль де Бройля з"ясовується проблема і дається тлумачення їх фізичного змісту. Пошук розв"зку ...
1551967
  Ляшенко О.І. Формування фізичного знання в учнів середньої школи : логіко-дидакт. основи / О.І. Ляшенко. – Київ : Генеза, 1996. – 126 с.
1551968
  Мицик В.В. Формування філософської та політико-правової думки про права людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 175-180.
1551969
  Коваль С.Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 110-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1551970
  Біляєв С.С. Формування фінансових умов надання медичних послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 164-167. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1551971
  Антонова О.М. Формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки ВНЗ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 117-126. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу, а також запропоновано модель системи управління економічною безпекою вищого навчального закладу.
1551972
  Власюк В.Є. Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 89-94. – Бібліогр.: 6 назв
1551973
  Ткаченко Н.М. Формування фінансової звітності в умовах глобалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 348-351. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1551974
  Гудзь Т.П. Формування фінансової рівноваги підприємства: методологічний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 8-15. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено аспекти методології формування фінансової рівноваги підприємства: послідовність етапів та стадії розвитку, їх межі, форми та функції. Обгрунтовано закономірність циклічного розвитку стану фінансової рівноваги на підприємстві. ...
1551975
  Леваєва Л.Ю. Формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 226-230. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання регулювання ломбардної діяльності як інструменту впливу на економічний розвиток країни. Метою роботи є визначення особливостей формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ в ...
1551976
  Кремпова Н.Л. Формування фінансової стратегії соціально-економічного розвитку регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 200-204
1551977
  Затонацька Т. Формування фіскального простору інвестиційної діяльності в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 7-14. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1551978
  Фарафонова Н.В. Формування фонду відтворення основних засобів суб"єктів господарювання в ринкових умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-27
1551979
  Лисенко К.В. Формування фонетичних компетенцій на першому курсі мовного вишу: методичні прийоми і рекомендації / К.В. Лисенко, Н.М. Нестеренко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 269-276


  Розглянуто основні проблеми вступно-корективного фонетичного курсу англійської мови для мовних факультетів ВИШів. Виділено основні типи вправ для подолання впливу артикуляції рідної мови на англійську. Проілюстровано вправи для розвитку фонетичного ...
1551980
  Терський С. Формування фортифікацій Волинського князівства у XII - першій половині XIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 106-116. – ISSN 0869-3595
1551981
  Купріянова М.О. Формування французької вимови у Квебеку з 17 сторіччя до наших днів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 175-181.
1551982
  Григоренко Т.М. Формування франчайзингових роздрібних торговельних мереж // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 79-83
1551983
  Борис Т. Формування художніх колекцій при університетах України (XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 150-155. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено історію формування художніх колекцій при Харківському, Київському, Новоросійському університетах у XІX ст., процеси перетворення їх у музеї образотворчого мистецтва.
1551984
  Кириленко В.Г. Формування художньо-естетичної культури старшокласників на уроках української та зарубіжної літератури і в позаурочний час / В.Г. Кириленко, М.О. Голубєва, І.В. Рябець // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1551985
  Аніщенко Наталія Вікторівна Формування художнього сприйняття молодших школярів засобами комплексної взаємодії мистецтв : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Аніщенко Наталія Вікторівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1993. – 22 с.
1551986
  Гай-Нижник Формування центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні за доби Центральної Ради (1917-1918 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 229-270
1551987
  Андрєєва О.М. Формування цивілізаційної ідентичності України в контексті вибору оптимальної моделі її національної безпеки // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 338-348
1551988
  Вінницький С. Формування цілей управління золотовалютними резервами у світовій економіці. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 18-28. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1551989
  Пельтек Формування цілісної системи мотивації персоналу підприємства в контексті управління прибутком підприємства / Пельтек, К.О. Капустян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 159-164. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1551990
  Столяров В.Ф. Формування цін і тарифів на товари та послуги суб"єктів природних монополій в Україні / В.Ф. Столяров, В.І. Островецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 2306-6806
1551991
  Падалко О.А. Формування ціни банківського кредиту : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 128-132. – Бібліогр.: 3 назви
1551992
  Буковецька Ю.І. Формування ціни на програмне забезпечення в глобалізованій економіці // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 241-242. – ISBN 978-617-7069-02-6
1551993
  Курінна Марина Формування чеських поселень на Півдні України: чехи Північного Приазов"я (60-ті роки XIX ст. - початок XX ст.) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 65-72. – ISSN 0130-6936
1551994
  Постол Н.О. Формування читацьких компетентностей на уроках української мови і литератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (452/454), червень. – C. 10-22
1551995
  Шкарупа О. Формування читацьких навичок сучасного школяра використання духовно-морального потенціалу художнього тексту // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 9 (380). – С. 9-12
1551996
  Бирилюк О.М. Формування шлюбу в Київській Русі: норми звичаєвого та церковного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 44-48
1551997
  Миронюк О.В. Формування щільних тонкошарових структур у системі полімер-алюмосилікат-карбонат : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Миронюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1551998
  Прадід О. Формування юридичної лінгвістики як окремої науки в Україні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 30-33. – ISSN 0130-5263


  Про становлення юридичної лінгвістики як окремої науки в Україні наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття. Обгрунтовується вживання терміна"юридична лінгвістика" у вітчизняній і зарубіжній науці
1551999
  Хром"як Н.В. Формування, аналіз та внутрішній контроль статистичної звітності промислових підприємств / Н.В. Хром"як, В.М. Чубай // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 54-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1552000
  Кобзістий П.І. Формування, розподіл і прогноз поля опадів на території України у теплий період року. : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.09 / Кобзістий П.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 33л.
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,