Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
154001
  Тимченко Є.К. Акузатив в українській мові : (з української складні) / Є. Тимченко, проф. ; Українська Академія наук. Збірник Історично-філологічного віділу. – У київі : З друк. Укр. Акад. наук, 1928. – [4], 101 с. – (Збірник Історично-філологічного віділу / Українська Академія наук ; № 67)
154002
  Уэбстер Д.К. Акулы-людоеды / Д.К. Уэбстер. – М, 1966. – 263с.
154003
  Бьернебу Еис Акулы / Бьернебу Еис. – М, 1985. – 288с.
154004
  Мягков Н.А. Акулы / Н.А. Мягков. – М., 1992. – 157с.
154005
  Пестушко Валерий Акулы в опасности : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 37
154006
  Мартинсен Г.В. Акулы мирового океана / Г.В. Мартинсен. – М, 1966. – 32с.
154007
  Губанов Е.П. и др. Акулы Мирового Океана / Е.П. и др. Губанов. – М, 1986. – 272с.
154008
  Гликман Л.С. Акулы палеогена и их стратиграфическое значение / Л.С. Гликман; Отв. ред. Хозацкий Л.И. – Москва;Ленинград : Наука, 1964. – 230с.
154009
  Зонов Н.Т. Акулы подмосковной юры / Н.Т. Зонов, А.В. Хабаков. – Л.-М., 1935. – 16с.
154010
  Цукерман Кэтрин Акульи плавники выходят из моды. Акульи плавники: спрос падает // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 52 : фото
154011
  Галіахметов І.А. Акультурація муніципального права України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 165-175. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047


  Дана стаття розглядає один із прийомів (методів) системного дослідження юридичної акультурації, що дозволяє розкрити змістовні і системні характеристики муніципального права України та шляхи формування його інститутів. Автор статті зазначає, що ...
154012
  Баженова О.В. Акумулювання зовнішнього державного боргу України: сподівання на зростання економіки чи занепад (емпіричні аспекти) / О.В. Баженова, Ю.М. Черниш // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 237-242. – ISSN 2222-4459
154013
  Тирик М.І. Акумулювання та практичне використання енергії грози // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 41-43. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
154014
  Паєнтко Т.В. Акумулювання фінансових ресурсів фінансовими посередниками та його вплив на розвиток економіки / Т.В. Паєнтко, Ю.В. Сиротюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 237-242. – ISSN 2222-4459
154015
  Романець О. Акумулятор держслужбовця // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.30-31


  Міжнародна конференція "Розвиток і модернізація державної служби як складова проведення адміністративної реформи в Україні"
154016
  Люксембург Р. Акумуляция капіталу / Р. Люксембург. – Одеса
1;2. – 1929. – 359;446с.
154017
  Борисенко К.І. Акумуляційні системи децентралізованого теплопостачання зі змінним гідравлічним режимом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Борисенко Кристина Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
154018
  Мусич О.Г. Акумуляція 137 Cs та 90 Sr у рослинах унаслідок техногенної катастрофи на ЧАЕС / О.Г. Мусич, В.П. Ландін, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 124-130 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
154019
  Ворон В.П. Акумуляція важких металів в екосистемах соснових лісів в умовах забруднення атмосфери викидами ТЕС // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 120-129 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0459-1216
154020
  Герасимчук Л.О. Акумуляція важких металів в урбоедафотопах і фітоценозах Житомирського Полісся : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Герасимчук Людмила Олександрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
154021
  Гребіник Д.М. Акумуляція кальцію мітохондріями на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура / Д.М. Гребіник, О.П. Матишевська // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 21-24. – ISSN 1023-2427


  Досліджено параметри функціонування Са2+-транспортних систем мітохондрый тимоцитів у контролі і на ранніх етапах апоптозу, індукованого перекисом водню у кінцевій концентрації 0,1 мМ.
154022
  Чабан В.І. Акумуляція мікроелементів рослинами ячменю ярого у зоні Степу України / В.І. Чабан, С.П. Клявзо, О.Ю. Подобед // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 134-137 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-6609
154023
  Краюшкін В.О. Акумуляція нафти та газу в Битківському родовищі / В.О. Краюшкін. – К., 1961. – 92с.
154024
  Борисов А.А. Акумуляція та вивільнення глутамату нервовими терміналями головного мозку щурів за дії феритину та важких металів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Борисов Арсеній Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 128-145
154025
  Борисов А.А. Акумуляція та вивільнення глутамату нервовими терміналями головного мозку щурів за дії феритину та важких металів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Борисов Арсеній Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
154026
  Крисанова Н.В. Акумуляція та вивільнення глутамату нервовими терміналями головного мозку щурів за умов гіпергравітації : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Крисанова Н.В. ; НАНУ ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : с. 24 назв.
154027
   Акупунктура в дорогу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 113 : фото
154028
   Акупунктурное программирование : материалы научно-практической конф. г. Санкт-Петербург 13 ноября 1992. – Санкт-Петербург, 1992. – 25 с.
154029
  Саливонов Игорь Николаевич Акуситическая эмиссия при фазовых превращениях в сверхпроводящих и сегнетоэлектрических керамиках : Дис... канд. физ.-матем.наук: 01.04.07 / Саливонов Игорь Николаевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 158л. – Бібліогр.:л.142-158
154030
  Лепендин Л.Ф. Акустика : Учеб.пособие для втузов / Л.Ф. Лепендин. – Москва : Высшая школа, 1978. – 448 с.
154031
   Акустика : справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1989. – 336 с. – ISBN 5-256-00187-6
154032
  Михацкий А.Г. Акустика в курсе физики средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Михацкий А.Г. ; Нежин. гос. пед. ин-т им. Н.В. Гоголя. – Киев, 1951. – 12 с.
154033
   Акустика дна океана : материалы конф., Специя, Италия, 1980 г. – Москва : Мир, 1984. – 454 с.
154034
  Капустин А.П. Акустика жидких кристаллов / А.П. Капустин, О.А. Капустина. – Москва : Наука, 1986. – 247с.
154035
  Кожевников Е.Н. Акустика жидких кристаллов и сильновязких жидкостей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Кожевников Е.Н.; ЛГУ. – Л, 1978. – 17л.
154036
  Чабан И.А. Акустика жидкостей вблизи фазовых переходов и точек неустойчивости. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.06, 01.04.15 / Чабан И.А.; Акустич. ин-т. – М., 1984. – 26л.
154037
  Эйхенвальд А.А. Акустика и оптика : (Конспект лекций) / А.А. Эйхенвальд. – 2-е изд. – Москва : [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1916. – VIII, 184 с. – Экз. деф.: без ориг. обл. и отсутств с. 179-184
154038
  Рожанский Д.А. Акустика и оптика / Д.А. Рожанский. – Л.-М., 1935. – 515с.
154039
  Павловская В.И. Акустика и электроакустическая аппаратура : [учеб. пособие для кинотехникумов] / В.И. Павловская, А.Н. Качерович, А.П. Лукьянов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1986. – 223 с.
154040
  Панфилов Н.Д. Акустика кинотеатра. / Н.Д. Панфилов, В.М. Гардашьян. – М., 1957. – 97с.
154041
   Акустика морских осадков : сборник статей. – Москва : Мир, 1977. – 533 с.
154042
  Сташкевич А.П. Акустика моря / А.П. Сташкевич. – Ленинград : Судостроение, 1966. – 355с.
154043
  Блохинцев Д.И. Акустика неоднородной движущейся среды / Д.И. Блохинцев. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1946. – 220 с.
154044
  Блохинцев Д.И. Акустика неоднородной движущейся среды / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1981. – 206 с.
154045
  Толстой И. Акустика океана / И. Толстой, К.С. Клей. – М., 1969. – 302с.
154046
   Акустика океана. – Москва : Наука, 1974. – 694 с.
154047
  Бреховских Л.М. Акустика океана / Л.М. Бреховских, Ю.Ю. Житковский. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 3. ; Физика)
154048
   Акустика океана = Ocean acoustics. – Москва : Мир, 1982. – 320с.
154049
   Акустика океанской среды / Н.Е. Мальцев, К.В. Авилов, Н.С. Агеева [и др.] ; отв. ред. Л.М. Бреховских, И.Б. Андреева ; АН СССР, Комис. по пробл. Мирового океана. – Москва : Наука, 1989. – 222 с., ил
154050
  Кадыков И.Ф. Акустика подводных землетрясений / И.Ф. Кадыков. – М, 1986. – 125с.
154051
  Маньковский В.С. Акустика помещений для звукопередач. Метод. указ / В.С. Маньковский. – Л., 1967. – 156с.
154052
  Бреховских Л.М. Акустика слоистых сред / Л.М. Бреховских, О.А. Годин. – Москва : Наука, 1989. – 411с.
154053
  Маньковский В.С. Акустика студий и залов для звуковоспроизведения. / В.С. Маньковский. – М., 1966. – 375с.
154054
  Продайвода Г.Т. Акустика текстур гірських порід : Навчальний посібник / Г.Т. Продайвода. – Київ : Обрії, 2004. – 144с.
154055
   Акустика турбулентных потоков : сборник статей. – Москва : Наука, 1983. – 156 с., ил.
154056
  Немировский Л.Г. Акустика физическая, физиологическая и музыкальная : курс лекций / Л.Г. Немировский. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 216 с.
154057
  Ханиг Флориан Акустика. Мастер идеального звука // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 36-41 : фото. – ISSN 1029-5828
154058
   Акустико-аэродинамические исследования : сборник статей. – Москва : Наука, 1975. – 100 с.
154059
  Назарчук З.Т. Акустико-емісійне діагностування корозійно-водневого розтріскування конструкційних сталей / З.Т. Назарчук, В.Р. Скальський, Т.В. Селівончик ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2019. – 254, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-253. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1694-1
154060
  Станкевич О.М. Акустико-емісійне діагностування типів руйнування конструкційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Станкевич Олена Михайлівна; НАНУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
154061
  Киселюк М.П. Акустико-емісійний неруйнівний контроль процесів деградації InGaN/GaN світловипромінювальних діодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Киселюк Максим Павлович : НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
154062
   Акустико-емісійні методи дослідження у фізиці твердого тіла : навч. посібник / О.В. Ляшенко, О.І. Власенко, М.П. Киселюк, В.П. Велещук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-191. – ISBN 978-966-439-429-8
154063
   Акустико-емісійні методи дослідження у фізиці твердого тіла : навч. посібник / О.В. Ляшенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. та випр. – Київ : Київський університет, 2013. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-199. – ISBN 978-966-439-626-2
154064
  Филясова Ю.А. Акустико-перцептивные корреляты мелодического оформления акцентно выделенных слов английского языка // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 164-189. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В статье представлены результаты перцептивного эксперимента, проведенного на материале извлеченных из контекста акцентно выделенных слов английского языка сегментной структуры СГС, оформленных четырьмя мелодическими контурами: ровным, нисходящим, ...
154065
  Бибиков Н.Г. Акустико-физиологическое исследование слухового центра среднего мозга озерной лягушки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 045 / Бибиков Н.Г.; Акуст.ин-т АН СССР. – М, 1970. – 20л.
154066
  Баранов В.М. Акустикоэмисионные приборы ядерной энергетики / В.М. Баранов, К.И. Молодцов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 144 с. : рис. – Список лит.: с. 134-142
154067
  Гик Л.Д. Акустическая голография / Л.Д. Гик. – Новосибирск : Наука, 1981. – 64 с.
154068
  Кирякин А.В. Акустическая диагностика узлов и блоков РЭА / А.В. Кирякин, И.Л. Железная. – Москва, 1984. – 191 с.
154069
   Акустическая и магнитная обработка веществ. – Новочеркесск, 1966. – 139 с.
154070
  Протасов В.Р. Акустическая и оптическая сигнализация и ближняя ориентация рыб. : Автореф... доктор биол.наук: / Протасов В.Р.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 43л. – Бібліогр.:с.41-43
154071
  Текорюс А.К. Акустическая интенсивность гласных как аспект исследования словесного и фазового ударения. (На материале нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Текорюс А.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1971. – 15л.
154072
  Кувшинов Г.И. Акустическая квитанция у твердых поверхностей. / Г.И. Кувшинов, П.П. Прохоренко. – Минск, 1990. – 111с.
154073
  Клей К.С. Акустическая океанография. Основы и применения / К.С. Клей, Г. Медвин. – Москва : Мир, 1980. – 580с.
154074
  Тихонов Александр Васильевич Акустическая сигнализация и экология поведения птиц / Тихонов Александр Васильевич. – Москва : МГУ, 1986. – 236с.
154075
  Еськов Е.К. Акустическая сигнализация насекомых / Е.К. Еськов. – М, 1979. – 63с.
154076
  Еськов Е.К. Акустическая сигнализация общественных насекомых / Е.К. Еськов. – М, 1979. – 208с.
154077
  Стопский С.Б. Акустическая спектрометрия (методы и аппаратура спектрального анализа) / С.Б. Стопский. – Ленинград : Энергия, 1972. – 137с.
154078
  Избасаров Бахритдин Фахритдинович Акустическая спектроскопия некоторых вязких жидкостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Избасаров Бахритдин Фахритдинович; Отдел теплофизики АН УзССР. – Ташкент, 1981. – 19л.
154079
  Бурмистров А.Н. Акустическая спектроскопия ряда ароматических соединений и их фторированных аналогов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 001.04.14 / Бурмистров А. Н.; КУ им. Шевченко. – К., 1994. – 22л.
154080
  Бурмистров А.Н. Акустическая спектроскопия ряда ароматичских соединений и их фрорированных аналогов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Бурмистров А. Н.; МО Укр. КУ им. Т. Шевченко. – К., 1994. – 188л. – Бібліогр.:л.1330146
154081
   Акустическая спектроскопия. Квантовая акустика. Акустоэлектроника : Материалы II Всесоюзного симпозиума по акустической спектроскосии / 10 Всесоюзная конференция по квантовой акустике и акустоэлектронике; отв. ред. П.К. Хабибуллаев ; АН СССР, АН УзССР ; М-во прсвещения УзССР, Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент : Фан, 1978. – 266 с.
154082
  Теряев Д.А. Акустическая структура звучащей поэтической речи (экспериментально-фонетическое исследование) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 23-28. – ISBN 966-594-355-3
154083
  Карчажкина В.А. Акустическая структура и функции воходяще-нисходящего тона в современном ангийском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карчажкина В. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин-т яз. – М., 1974. – 33л.
154084
  Фант Г. Акустическая теория речеобразования : пер.с англ. / Г. Фант. – Москва : Наука, 1964. – 284с.
154085
  Спешнев Н.А. Акустическая характеристика гласных китайского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 669 / Спешнев Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 20л.
154086
  Моллаев А. Акустическая характеристика ударных и безударных гласных в двусложных словах туркменского языка / А. Моллаев. – Ашхабад, 1980. – 159с.
154087
   Акустическая эмисия гетерогенных материалов : тематические сборники. – Ленинград : ФТИ, 1986. – 176 с.
154088
   Акустическая эмисия материалов и конструкций : (I-я Всесоюзная конференция). – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета
Ч. 1. – 1989. – 192 с.
154089
  Тхорик Владимир Андреевич Акустическая эмиссия в твердых телах, стимулирования динамическим нагружением и лазерным воздействием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тхорик Владимир Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 134л. – Бібліогр.:л.121-134
154090
  Тхорик Владимир Андреевич Акустическая эмиссия в твердых телах, стимулированная динамическим нагружением и лазерным воздействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Тхорик Владимир Андреевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
154091
   Акустическая эмиссия и ее применение для неразрушающего контроля в ядерной энергетике.. – Москва : Атомиздат, 1980. – 215 с.
154092
  Перга В.М. Акустическая эмиссия и ее связь с электрическими шумами в полупроводниках и диэлектриках : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Перга Виталий Михайлович ; Ин-т полупроводникив АН УССР. – Киев, 1987. – 35 с. – Библиогр.: 47 назв.
154093
   Акустическая эмиссия материалов и конструкций : 1-я всесоюзная конференция : сборник статей / 1-я Всесоюзная конференция; Сев.-Кавк. науч. центр высш. шк. ; Рост. гос. ун-т ; отв. ред. И.И. Ворович. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета
Ч. 2. – 1989. – 160 с.
154094
  Гусев О.В. Акустическая эмиссия при деформировании монокристаллов тугоплавких металлов / О.В. Гусев. – Москва, 1982. – 107 с.
154095
  Грешников В.А. Акустическая эмиссия. Применение для испытаний материалов и изделий / В.А. Грешников, Ю.Б. Дробот. – М., 1976. – 272с.
154096
  Трипалин А.С. Акустическая эмиссия. Физико-механические аспекты / А.С. Трипалин, С.И. Буйло. – Ростов н/Д : РГУ, 1986. – 160 с.
154097
  Головин Н.Я. Акустические артиллерийские приборы / Н.Я. Головин. – Москва : Воениздат
Ч.1 : Физические основы устройства акустических приборов. – 1940. – 470с.
154098
  Кайно Г. Акустические волны : Устройства, визуализация и аналоговая обработка сигналов / Г. Кайно. – Москва : Мир, 1990. – 652 с.
154099
   Акустические волны в океане : сборник статей. – Москва : Наука, 1987. – 215 с.
154100
  Задорин А.С. Акустические и акустооптические свойства монокристаллов / А.С. Задорин. – Томск : Издательство Томского университета, 1987. – 151 с.
154101
  Шустин О.А. Акустические и оптические исследования фазовых переходов в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шустин О.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1967. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
154102
  Вервейко В.Н. Акустические и Р-У-Т исследования некоторых органических жидкостей при высоких давлениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Вервейко В.Н.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
154103
  Бернейко В.Н. Акустические и Р-У-Т исследования некоторых органических жидкостей при высоких давлениях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Бернейко В. Н.; Мин-во просвещения РСФСР, Курский гос. пед. ин-т. – Курск, 1991. – 148л. – Бібліогр.:л.133-147
154104
  Теренчук Светлана Анатольевна Акустические и реологические исследования ряда жидких органохлохлорсиланов и водных растворов некоторых ионогенных пав. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Теренчук Светлана Анатольевна; НАН Украины. Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.Думанского. – К., 1995. – 141л. – Бібліогр.:л.109-122
154105
  Сысоев И.В. Акустические и термодинамические свойства спиртов в интервале давлений 1-8500 ат и температур 20-250 С : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Сысоев И.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
154106
  Бадалян Ащот Левонович Акустические и термодинамичесукие свойства жидких органических диэлектриков (Н-парафинов и олефинов) в интервале давлений до 1200 атмосфер : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.15 / Бадалян Ащот Левонович; МВССО РСФСР Калин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 14л.
154107
  Мясников Л.Л. Акустические измерения : Учеб. пособ. для втузов / Л.Л. Мясников. – Ленинград; Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 132с.
154108
  Беранек Л. Акустические измерения : пер. с англ. / Л. Беранек. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 627 с.
154109
  Блинова Л.П. Акустические измерения / Л.П. Блинова. – Москва : Издательство стандартов, 1971. – 272 с.
154110
  Клюкин И.И. Акустические измерения в судостроении / И.И. Клюкин, А.Е. Колесников. – Л., 1966. – 396с.
154111
  Клюкин И.И. Акустические измерения в судостроении / И.И. Клюкин, А.Е. Колесников. – Изд. 2-е, стереотипное. – Л., 1968. – 404с.
154112
   Акустические измерения в твердом теле : сборник научных трудов. – Москва : НИИ ФТРЭИ, 1983. – 58 с.
154113
  Баранов В.М. Акустические измерения в ядерной энергетике / В.М. Баранов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 319, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 311-318 (143 назв.)
154114
  Петкевич Г.И. Акустические исследования горных породж в нефтяных скважинах : (Предпосылки метода) / Г.И. Петкевич, Т.З. Вербицкий. – Киев : Наукова думка, 1970. – 126с.
154115
   Акустические исследования жидкости с фазовыми включениями : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1984. – 83 с.
154116
  Мелихов Ю.Ф. Акустические исследования равновесных свойств и уравнение состояния многоатомных жидкостей при высоких давлениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Мелихов Ю.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
154117
  Чверткин Е.И. Акустические источники и приемники информации в океанологической измерительной технике. / Е.И. Чверткин. – Л., 1978. – 68с.
154118
  Григорян Н.Р. Акустические корреляты акцентной выделенности в спонтанной речи // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 9-15
154119
  Колымба Светлана Николаевна Акустические корреляты эмоциональной речи в современном английском языке в сопоставлении с украинским. (На материале эмоц. гнева) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Колымба Светлана Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 27 с.
154120
  Колымба С.Н. Акустические корреляты эмоциональной речи в современном английском языке и сопоставление с украинским (на материале эмоции гнева) : Дис... канд. филолог.наук: / Колымба С.Н.; КГУ. – Киев, 1973. – 192л. – Бібліогр.:л.182-190
154121
  Колымба С.Н. Акустические корреляты эмоциональной речи в современном английском языке и сопоставление с украинским (на материале эмоции гнева) : Дис... канд. филолог.наук: 100204 / Колымба С.Н.; КГУ. – Киев, 1973. – 295л.
154122
   Акустические кристаллы : справочник. – Москва : Наука, 1982. – 632 с.
154123
  Мельников В.И. Акустические методы диагностики двухфазных теплоносителей ЯЭУ / В.И. Мельников, Г.Б. Усынин. – М., 1987. – 160с.
154124
  Хакимов О.Ш. Акустические методы и приборы для контроля и исследования ориентированных полимеров / О.Ш. Хакимов, П.К. Хабибуллаев. – Ташкент, 1990. – 267с.
154125
  Горбатов А.А. Акустические методы и средства измерения расстояний в воздушной среде / Горбатов А.А., Рудашевский Г.Е. – Москва : Энергия, 1973. – 145 с. – Библиогр.: с. 141-143
154126
   Акустические методы и средства исследования океана : тезисы докл. первой дальневост. акуст. конф. "Челове и океан". Владивосток 1-6 окт. 1974 г. – Владивосток
Ч. 1. – 1974. – 277 с.
154127
   Акустические методы и средства исследования океана : тезисы докладов первой Дальневосточной акустической конференции "Человек и океан". – Владивосток
Ч. 2. – 1974. – 232 с.
154128
  Горбатов А.А. Акустические методы измерения расстояний и управления / Горбатов А.А., Рудашевский Г.Е. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 208 с. : ил.
154129
  Перепечко И.И. Акустические методы исследования полимеров / И.И. Перепечко. – Москва : Химия, 1973. – 295с.
154130
  Рудницкий А.Г. Акустические методы определения некоторых параметров турбулентных потоков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Рудницкий А.Г.; Ин-т гидромеханики АН УССР. – К., 1990. – 13л.
154131
  Виноградов С.Д. Акустические наблюдения процессов разрушения горных пород / С.Д. Виноградов. – Москва, 1964. – 84с.
154132
  Фурдуев В.В. Акустические основы вещания / В.В. Фурдуев. – Москва : Связьиздат, 1960. – 320 с.
154133
  Ковалгин Ю.А. Акустические основы стереофонии / Ю.А. Ковалгин, А.В. Борисенко, Г.С. Гензель. – Москва, 1978. – 336 с.
154134
  Бычкова О.И. Акустические особенности реализации ритмической структуры в стихотворной и прозаической речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бычкова О.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
154135
  Пакерис А. Акустические признаки дифтонгов an, ai, ei литовского литературного языка (Эксперим.-фонет. исследование). : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Пакерис А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 18л.
154136
  Абрамов Г.В. Акустические прожекторные системы / Г.В. Абрамов. – Саратов, 1972. – 124 с.
154137
  Звонов Б.М. Акустические различия голосов близких видов птиц и нейронная активность медулярных ядер : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Звонов Б.М.; МГУ. Биологический фак-т. – М., 1974. – 21л.
154138
  Наумов Н.П. Акустические репелленты и их применение / Н.П. Наумов, В.Д. Ильичев. – М, 1965. – 48с.
154139
  Шевяков В.С. Акустические репелленты как средство управления поведением птиц в условиях аэродромов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Шевяков В.С. ; Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – Москва, 1982. – 18 с.
154140
  Зыков Ю.Д. Акустические свойства льдистых грунтов и льда / Ю.Д. Зыков, О.П. Червинская. – Москва : Наука, 1989. – 131с.
154141
  Санин Владимир Николаевич Акустические свойства силикатных стекол и ситаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Санин Владимир Николаевич; Воронежский политехнический ин-т. – Воронеж, 1980. – 18л.
154142
  Мельников Геннадий Александрович Акустические свойства, вязкость и структура ряда органических жидкостей : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.14 / Мельников Геннадий Александрович; Курск.гос.пед.ин-т. – Курск, 1988. – 183л. – Бібліогр.:л.169-183
154143
  Мельников Г.А. Акустические свойства, вязкость и структура ряда органических жидкостей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Мельников Г.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 20л.
154144
  Багдасарян С.А. Акустические характеристики и дистрибуционные особенности слоговых сонатов в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Багдасарян С.А.; Моск.гос. пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1978. – 23л.
154145
  Королева Т.М. Акустические характеристики ответа в неподготовленной диалогической речи / Т.М. Королева, Л.А. Попова. – Одесса, 1978. – 48с.
154146
  Любимова Н.А. Акустические характеристики русский сонатов.. : Автореф... канд. филолог.наук: / Любимова Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1966. – 17л.
154147
  Иванов В.Б. Акустические характеристики словесного ударения в персидском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.08 / Иванов В.Б.; МГУ. – М., 1975. – 24л.
154148
  Козлов Ю.Г. Акустические явления в низкотемпературной плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.044 / Козлов Ю.Г.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 18л.
154149
  Тимофеев Н.Е. Акустические, термодинамические и поверхностные свойства спиртов, циклических парафинов и 1-алкинов на линии равновесия жидкость-пар в интервале температур -- 120 0 +400 0С : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Тимофеев Н. Е.; МВССО РСФСР, Калин.ГУ. – Калинин, 1979. – 16л.
154150
  Тимофеев Н.Е. Акустические, термодинамические и поверхностые свойства спиртов, циклических парафинов и 1-илкинов на линии равновесия жидкость -- пар в интревале температур - 120 + 400 С : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Тимофеев Н. Е.; МВССР РСФСР, Калин.ГУ. – Калинин, 1979. – 16л.
154151
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 16, № 1. – 1970. – С. 1-163
154152
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 16, № 2. – 1970. – С. 164-327
154153
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 16, № 3. – 1970. – С. 328-495
154154
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 16, № 4. – 1970. – С. 496-639
154155
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 17, № 1. – 1971. – С. 1-175
154156
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 17, № 2. – 1971. – С. 176-335
154157
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 17, № 4. – 1971. – С. 488-639
154158
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 17, № 3. – 1971. – С. 336-487
154159
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 18, № 1. – 1972. – С. 1-159
154160
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 18, № 2. – 1972. – С. 160-335
154161
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 18, № 3. – 1972. – С. 336-493
154162
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 18, № 4. – 1972. – С. 494-639
154163
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 19, № 1. – 1973. – С. 1-125
154164
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 19, № 2. – 1973. – С. 129-303
154165
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 19, № 3. – 1973. – С. 304-471
154166
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 19, № 4. – 1973. – С. 472-647
154167
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 19, № 5. – 1973. – С. 648-807
154168
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 19, № 6. – 1973. – С. 808-951
154169
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 20, № 1. – 1974. – С. 1-167
154170
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 20, № 2. – 1974. – С. 168-335
154171
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 20, № 3. – 1974. – С. 336-495
154172
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 20, № 4. – 1974. – С. 497-655
154173
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 20, № 5. – 1974. – С. 657-815
154174
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 20, № 6. – 1974. – С. 816-951
154175
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 21, № 1. – 1975. – С. 1-157
154176
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 21, № 6. – 1975. – С. 702-975
154177
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 21, № 5. – 1975. – С. 672-701
154178
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 21, № 4. – 1975. – С. 496-671
154179
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 21, № 3. – 1975. – С. 337-495
154180
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 22, № 6. – 1976. – С. 792-967
154181
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 22, № 5. – 1976. – С. 632-791
154182
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 22, № 4. – 1976. – С. 480-631
154183
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 22, № 3. – 1976. – С. 320-479
154184
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 22, № 2. – 1976. – С. 158-319
154185
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 22, № 1. – 1976. – С. 1-157
154186
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 23, № 5. – 1977. – С. 656-831
154187
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 23, № 1. – 1977. – С. 1-183
154188
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 23, № 2. – 1977. – С. 184-332
154189
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 23, № 3. – 1977. – С. 333-495
154190
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 23, № 4. – 1977. – С. 496-655
154191
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 23, № 6. – 1977. – С. 832-975
154192
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 24, № 5. – 1978. – С. 638-799
154193
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 24, № 3. – 1978. – С. 320-463
154194
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 24, № 4. – 1978. – С. 464-637
154195
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 24, № 1. – 1978. – С. 1-160
154196
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 24, № 2. – 1978. – С. 161-319
154197
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-
Т. 24, № 6. – 1978. – С. 800-967
154198
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 25, № 6. – 1979. – С. 800-959
154199
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 25, № 5. – 1979. – С. 614-799
154200
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 25, № 4. – 1979. – С. 480-613
154201
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 25, № 3. – 1979. – С. 320-479
154202
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 25, № 2. – 1979. – С. 160-319
154203
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 25, № 1. – 1979. – С. 1-159
154204
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 26, № 2. – 1980. – С. 160-320
154205
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 26, № 3. – 1980. – С. 321-479
154206
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 26, № 1. – 1980. – С. 1-159
154207
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 26, № 5. – 1980. – С. 641-815
154208
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 26, № 6. – 1980. – С. 816-958
154209
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 27, № 2. – 1981. – С. 160-319
154210
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 27, № 3. – 1981. – С. 320-479
154211
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 27, № 4. – 1981. – С. 480-639
154212
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 27, № 5. – 1981. – С. 640-799
154213
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 27, № 6. – 1981. – С. 800-959
154214
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 27, № 1. – 1981. – С. 1-159
154215
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 28, № 1. – 1982. – С. 1-143
154216
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 28, № 2. – 1982. – С. 144-287
154217
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 28, № 3. – 1982. – С. 288-431
154218
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 28, № 4. – 1982. – С. 432-575
154219
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 28, № 5. – 1982. – С. 576-719
154220
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 28, № 6. – 1982. – С. 720-863
154221
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 29, № 1. – 1983. – С. 1-127
154222
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 29, № 2. – 1983. – С. 128-287
154223
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 29, № 3. – 1983. – С. 288-416
154224
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 29, № 4. – 1983. – С. 417-575
154225
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 29, № 6. – 1983. – С. 721-863
154226
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 30, № 6. – 1984. – С. 721-863
154227
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 30, № 1. – 1984. – С. 1-144
154228
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 30, № 2. – 1984. – С. 145-287
154229
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 30, № 3. – 1984. – С. 288-415
154230
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 30, № 4. – 1984. – С. 416-575
154231
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 30, № 5. – 1984. – С. 576-720
154232
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 31, № 1. – 1985. – С. 1-144
154233
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 31, № 2. – 1985. – С. 145-288
154234
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 31, № 3. – 1985. – С. 289-415
154235
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 31, № 4. – 1985. – С. 416-576
154236
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 31, № 5. – 1985. – С. 577-719
154237
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 31, № 6. – 1985. – С. 720-864
154238
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 32, № 6. – 1986. – С. 720-863
154239
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 32, № 1. – 1986. – С. 1-144
154240
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 32, № 2. – 1986. – С. 145-287
154241
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 32, № 3. – 1986. – С. 288-432
154242
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 32, № 4. – 1986. – С. 433-575
154243
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 32, № 5. – 1986. – С. 576-719
154244
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 33, № 1. – 1987. – С. 1-144
154245
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 33, № 2. – 1987. – С. 145-287
154246
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 33, № 3. – 1987. – С. 288-415
154247
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 33, № 4. – 1987. – С. 416-576
154248
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 33, № 5. – 1987. – С. 577-719
154249
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 33, № 6. – 1987. – С. 721-864
154250
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 34, № 6. – 1988. – С. 960-1152
154251
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 34, № 1. – 1988. – С. 1-144
154252
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 34, № 2. – 1988. – С. 209-383
154253
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 34, № 3. – 1988. – С. 385-558
154254
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 34, № 4. – 1988. – С. 561-765
154255
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 34, № 5. – 1988. – С. 767-959
154256
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 35, № 1. – 1989. – С. 1-191
154257
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 35, № 2. – 1989. – С. 192-383
154258
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 35, № 3. – 1989. – С. 384-573
154259
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 35, № 4. – 1989. – С. 574-767
154260
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 35, № 5. – 1989. – С. 768-960
154261
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 35, № 6. – 1989. – С. 961-1151
154262
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 36, № 1. – 1990. – С. 1-189
154263
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 36, № 2. – 1990. – С. 190-383
154264
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 36, № 3. – 1990. – С. 384-575
154265
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 36, № 4. – 1990. – С. 576-782
154266
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 36, № 5. – 1990. – С. 783-959
154267
   Акустический журнал : науковий журнал. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0320-7919
Т. 36, № 6. – 1990. – С. 960-1151
154268
  Булатова Ж.М. Акустический каротаж / Ж.М. Булатова, Е.А. Волкова, Е.Ф. Дубров. – Ленинград : Недра, 1970. – 264с.
154269
  Козяр В.Ф. Акустический каротаж нефтяных и газовых скважин / В.Ф. Козяр. – М., 1973. – 65с.
154270
  Рехин Е.И. Акустический контроль АЭС: Аналит. обзор. / Е.И. Рехин, В.Р. Ржевкин. – М., 1978. – 56с.
154271
  Щавелин В.М. Акустический контроль узлов трения ЯЭУ / В.М. Щавелин, Г.А. Сарычев. – Москва, 1988. – 176с.
154272
  Виноградов С.Д. Акустический метод в исследованиях по физике землетрясений / С.Д. Виноградов. – Москва, 1989. – 176с.
154273
   Акустический метод выделения коллекторов с вторичной пористостью. – Москва : Недра, 1981. – 160 с.
154274
  Ивакин Б.Н. Акустический метод исследования скважин / Б.Н. Ивакин, Е.В. Карус, О.Л. Кузнецов. – Москва : Недра, 1978. – 320с.
154275
  Тагиев З.Б. Акустический метод при изучении строения донных отложений в прибрежных районах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Тагиев З.Б.; Азербайджанский ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 23л.
154276
  Смоляков Б.П. Акустический парамагнитный резонанс и релаксационное поглощение гиперзвука в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Смоляков Б.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
154277
  Ренская И.И. Акустический ритм устного судебного перевода // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 111-116. – ISBN 978-966-916-268-7
154278
  Голенищев-Кутузов Акустический ядерный магнитный резонанс в кристаллах : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 050 / Голенищев-Кутузов В.А.; МГУ. Физ. фак. – М., 1972. – 32л.
154279
  Эскин В.Е. Акустическое двойное лучепреломление жидкостей : Автореф. дис. .... канд. физ-мат. наук / Эскин В.Е. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 8 с.
154280
  Красненко Н.П. Акустическое зондирование атмосферы / Н.П. Красненко. – Новосибирск, 1986. – 164с.
154281
  Эфрусси М.М. Акустическое оформление громкоговорителей / М.М. Эфрусси. – М, 1962. – 48с.
154282
  Попов А.В. Акустическое поведение и слух насекомых / А.В. Попов. – Л., 1985. – 253с.
154283
   Акустична емісія в гетерозернистих плагіогранітах при неоднорідному термічному впливі / Д.А. Безродний, О.В. Шабатура, О.В. Ляшенко, В.П. Велещук, А.А. Байдулаєва, Опанко, .А.П., Ю.А. Опанко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ефекти акустичної емісії, що виникає під впливом термомеханічних напруг у плагіогранітах різних структур. Виявлено імпульси пружних хвиль від, щонайменше, двох, ієрархізованих рівнів мікротріщин-емітентів, які, вірогідно, зв"язані із ...
154284
   Акустична емісія в кварцитах Криворізької надглибокої свердловини / Д. Безродний, О. Ляшенко, В. Велещук, А. Онанко, Ю. Онанко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-42. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ефекти акустичної емісії, що виникають під впливом термомеханічних напруг у кварциті. Виявлено імпульси пружних хвиль від мікротріщин-емітентів, які, вірогідно, зв"язані із існуванням пружної рівноваги в кварциті. Effects of acoustic ...
154285
  Онанко Ю. Акустична емісія в кварциті Криворізької надглибокої свердловини та пісковику при термічному впливі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-38. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ефекти акустичної емісії, що виникає під впливом термомеханічних напруг у кварциті. Виявлено імпульси пружних хвиль від мікротріщин-емітентів, які, вірогідно, зв"язані із існуванням пружної рівноваги в кварциті. Effects of acoustic emission ...
154286
   Акустична емісія в пісковику при термічному впливі / Д. Безродний, О. Ляшенко, В. Велещук, А. Онанко, Ю. Онанко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-40. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ефекти акустичної емісії, що виникають під впливом термомеханічних напруг у крупнозернистому пісковику. Виявлено імпульси пружних хвиль від мікротріщин-емітентів, які, вірогідно, зв"язані із існуванням пружної рівноваги в пісковику. Effects ...
154287
  Салівонов Ігор Миколайович Акустична емісія при фазових перетвореннях в напівпровідних та сегнетоелектричних кераміках : Автореф... канд. фізико-математ.наук: 01.04.07 / Салівонов Ігор Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
154288
   Акустична емісія та деградаційні процеси в гетероструктурах оптоелектронних приладів / В.П. Велещук, О.І. Власенко, О.В. Ляшенко, Р.Г. Чуприна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в гетероструктурах на основі A3B5 еволюція спектрів електролюмінесценції, деградація вольт-амперних характеристик і виникнення акустичної емісії скорельовані в часі й мають єдине походження. It is shown, that evolution electroluminescence ...
154289
  Теряєв Д. Акустична природа віршованих розмірів за даними експериментально-фонетичного дослідження (поезія Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-68. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Подано результати дослідження акустичної динаміки віршованих розмірів поезії Тараса Шевченка за комп"ютерними осцилограмами.
154290
   Акустична релаксація в ацильованих поліетиленгліколях / О.М. Тютюнник, В.С. Сперкач, В.В. Шилов, Я.В. Сперкач // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 423-426. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Приведено результати досліджень швидкості поширення і коефіцієнта поглинання звуку, кінематичної в"язкості поліетиленгліколів ПЕГ-1500 і ацильований ПЕГ-1500 в інтервалі температур 318-353 К. Проведений аналіз молекулярних механізмів релаксаційних ...
154291
  Булавін Л.А. Акустична релаксація в водних розчинах нітратів лужних металів / Л.А. Булавін, В.С. Сперкач, Ю.П. Столяров // Рук. деп. ДНТБ України
154292
   Акустична релаксація в рідких ППГ з кінцевими групами ОН і СОСН3 / С.О. Сперкач, І.В. Гаркуша, В.С. Сперкач, Л.М. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 380-385. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено густину, коефіцієнт зсувної в"язкості, швидкість поширення та поглинання звуку в поліпропіленгліколях з молекулярною масою 2080 (ППГ-2080) і кінцевими групами ОН і СОСН[нижній індекс 3] в інтервалі температур 293-353 К. Виміри поглинання ...
154293
  Саєнко Олег Васильович Акустична спектроскопія водних розчинів хлоридів деяких перехідних металів : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.14 / Саєнко Олег Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 159л. – Бібліогр.:л.121-132
154294
  Саєнко Олег Васильович Акустична спектроскопія водних розчинів хлоридів деяких перехідних металів : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.14 / Саєнко Олег Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
154295
  Стрибулевич Анатолій Леонідович Акустична спектроскопія гліколів та дисперсних систем на основі поліпропіленгліколя : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Стрибулевич Анатолій Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 160л. – Бібліогр.:л.111-123
154296
  Стрибулевич А.Л. Акустична спектроскопія гліколів та дисперсних систем на основі поліпропіленгліколя. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.14 / Стрибулевич А.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 18л.
154297
  Тютюнник Олексій Михайлович Акустична спектроскопія полімерних електролітів на основі розчинів LiCiO4 в поліетиленоксидах. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.14 / Тютюнник Олексій Михайлович; Полтавський держ. пед. ун-тет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2000. – 165л. – Бібліогр.:л.125-141
154298
  Тютюнник Олексій Михайлович Акустична спектроскопія полімерних електролітів на основі розчинів TiCiO4 в поліетиленоксидах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.04.14 / Тютюнник Олексій Михайлович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
154299
   Акустична спектроскопія політетраметиленгліколей / Ю.П. Бендес, О.П. Руденко, В.С. Сперкач, В.В. Шилов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 415-418. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджені акустичні спектри ряду рідких поліокситетраметиленгліколей (ПТМГ), молекулярної маси 1048, з кінцевими групами ОН та СОСН[нижній індекс 3]. Проведено вимірювання коефіцієнта поглинання ([альфа]f[верхній індекс -2]) і швидкості поширення (с) ...
154300
  Гуменюк Я.О. Акустична спектроскопія рідккого кристалу пентилціанобіфеніл та дисперсних систем на його основі. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.14 / Гуменюк Я.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 14л.
154301
  Гуменюк Ярослав Олександрович Акустична спектроскопія рідкого кристалу пентилціанобіфеніл та дисперсних систем на його основі : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Гуменюк Ярослав Олександрович; Нац. аграрний ун-тет. – К., 1999. – 134л. – Бібліогр.:л.112-123
154302
  Альохін О.Д. Акустична спектроскопія розчинів з критичною температурою розшарування / О.Д. Альохін, О.І. Білоус, В.С. Сперкач // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 373-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені експериментальні результати досліджень акустичних властивостей (швидкість розповсюдження c та поглинання [альфа]*f[верхній індекс 2] звуку) розчину нітрометан-н-аміловий спирт в широкому диапазоні частот, концентрацій, температур. ...
154303
  Бендес Ю.П. Акустична спектроскопія ряду олігомерних гліколів : 01.04.14: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Бендес Ю. П.; ПДПІ ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999. – 118л.
154304
  Бендес Юрій Петрович Акустична спектроскопія ряду олігомерних гліколів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Бендес Юрій Петрович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 16 с.
154305
   Акустична спектроскопія Тритону (ТХ-100) і кінетика процесів перебудови їх структури / А.Л. Стрибулевич, Б.Т. Єлеусінов, М О. Бурмістров, В.С. Сперкач // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 525-529. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Акустичні властивості Тритону Х-100 досліджені в частотному діапазоні 3-2500 МГц та в інтервалі температур 293-343 К. Проведені виміри показали, що в дослідженому зразку акустичні спектри складаються з двох простих областей дисперсії. Розглянуто ...
154306
  Безимянний Юрій Георгійович Акустичне відображення параметрів мезостуктури порошкових та композиційних матеріалів з дефектами і розробка методів прогнозування їх властивостей пружності : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук; 05. 02. 01 / Безимянний Ю.Г.; НАН України; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. – Київ, 2007. – 47с. – Бібл.: 31 назв
154307
  Варлакова А.В. Акустичний аналіз модифікацій ненаголошеного вокалізму в англійському мовленні українців // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2020. – С. 30-39. – (Серія : Філологія ; т. 23, № 2). – ISSN 2311-0821
154308
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 2, № 1. – 1999
154309
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 2, № 2. – 1999
154310
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 2, № 3. – 1999
154311
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 2, № 4. – 1999
154312
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 3, № 2. – 2000
154313
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 3, № 4. – 2000
154314
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 3, № 1. – 2000
154315
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 4, № 3. – 2001
154316
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 4, № 4. – 2001
154317
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 4, № 2. – 2001
154318
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 4, № 1. – 2001
154319
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 5, № 1. – 2002
154320
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 5, № 2. – 2002
154321
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 5, № 3. – 2002
154322
   Акустичний вісник : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 5, № 4. – 2002
154323
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 6, № 1. – 2003
154324
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 6, № 4. – 2003. – резюме укр.,рос., англ. мовами
154325
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 6, № 2. – 2003
154326
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 6, № 3. – 2003. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154327
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Том 7, № 1. – 2004. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154328
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 7, № 2. – 2004. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154329
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Том 7, № 3. – 2004. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154330
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Том 7, № 4. – 2004. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154331
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Том 8, № 1/2. – 2005. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154332
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Том 8, № 3. – 2005. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154333
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 8, № 4. – 2005. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154334
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Том 9, № 2. – 2006. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154335
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Том 9, № 1. – 2006. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154336
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Том 9, № 4. – 2006. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154337
   Акустичний вісник : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Том 9, № 3. – 2006. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154338
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 10, № 3. – 2007. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154339
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 10, № 4. – 2007. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154340
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 10, № 1. – 2007. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154341
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 10, № 2 : Випуск присвячується 80-річчю Інституту гідромеханіки НАН України. – 2007. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154342
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 11, № 1. – 2008. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154343
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 11, № 2. – 2008. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154344
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 11, № 3. – 2008. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154345
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 12, № 2. – 2009. – резюме укр., рос.. англ. мовами
154346
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 12, № 3. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
154347
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 12, № 4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
154348
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 13, № 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
154349
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 13, № 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
154350
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 13, № 4. – 2010. – 61 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
154351
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 14, № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
154352
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 14, № 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
154353
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 14, № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
154354
   Акустичний вісник = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 15, № 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
154355
   Акустичний вісник = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 15, № 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
154356
   Акустичний вісник = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 15, № 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
154357
   Акустичний вісник = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / НАац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 15, № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
154358
   Акустичний вісник = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 16, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
154359
   Акустичний вісник = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 16, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
154360
   Акустичний вісник = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 16, № 4. – 2013. – резюме укр., рос., англ. мовами
154361
   Акустичний вісник = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки ; голов. ред. В.Т. Грінченко. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
Т. 17, № 1. – 2015. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
154362
   Акустичний контроль конструкцій та устатковання у нафтогазовій галузі : монографія / М.О. Карпаш, І.В. Рибіцький, Т.Т. Котурбаш, О.Г. Бондаренко, О.М. Карпаш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 420, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 396-420. – ISBN 978-966-694-157-5
154363
  Лісовець С.М. Акустичний контроль міцності структурно-неоднорідних конструкційних полікристалічних матеріалів з використанням нелінійних ефектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Лісовець Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 39 назв
154364
  Продайвода Г.Т. Акустичний метод визначення орієнтації мікротріщин у гірських породах : геологія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 23-30 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
154365
  Продайвода Г.Т. Акустичний текстурний аналіз гірських порід : навчальний посібник / Г.Т. Продайвода, Д.А. Безродний ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 303 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-297. – ISBN 978-966-439-452-6
154366
   Акустичний текстурний аналіз тектофонацій метаморфічних порід Криворіжжя : монографія / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, Д.А. Безродний, І.М. Безродна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 368 с., іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 355-365. – ISBN 978-966-439-454-0
154367
   Акустичні властивості водних розчинів лактози / В.С. Сперкач, П.П. Чоплан, Л.М. Гаркуша, І.В. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 434-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено густину, коефіцієнт зсувної в"язкості, швидкість поширення та поглинання звуку в водних розчинах лактози з концентраціями 4,0-20,6 мас.% в інтервалі температур 293-353 К. Поглинання звуку досліджено в діапазоні частот 5-2500 МГц. ...
154368
  Карпяк Андрій Акустичні властивості флейти і проблеми артикуляції // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 57-62. – ISSN 1728-6875
154369
   Акустичні прилади для дослідження речовин. – Київ : Знання, 1972. – 48 с. – (Серія 10 Наука і техніка прогресу / Т-во "Знання" ; № 11)
154370
  Сокиринська О.А. Акустичні сліди: види, основні ознаки та роль у розслідуванні злочинів // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 128-134.
154371
  Єлеусінов Б.Т. Акустичні спектри і фазовий стан багато-компонентних систем вода/ди-2-етилгексилфосфат натрія/масло // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 446-449. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Приведені результати дослідження акустичних спектрів багатокомпонентних систем в діапазоні частот 3-2500 МГц. Встановлено, що в досліджуваному інтервалі температур спостерігається дві області акустичної релаксації. Розраховані параметри релаксаційних ...
154372
  Стрибулевич А.Л. Акустичні спектри поліокситетраметиленгліколів. І поворотно-ізомерна релаксація / А.Л. Стрибулевич, Я.В. Сперкач, Ю.П. Скляров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 518-524. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Акустичні властивості поліокситетраметиленгліколів (поліфуніти-ПФ) з молекулярними масами 1000 і 2000 досліджені в частотному діапазоні 1-2500 МГц та в інтервалі температур 303-353 К. Проведені виміри показали, що в досліджуваних поліфунітах акустичні ...
154373
  Білоус Оксана Іванівна Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Білоус О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
154374
  Білоус Оксана Іванівна Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Білоус О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 167с. + Додатки: л. 153-167. – Бібліогр.: л. 140-153
154375
  Теренчук С.А. Акустичні та реологічні дослідження ряду рідких органохлорианів і водних розчинів деяких пар : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Теренчук С. А.; КУ. – К., 1995. – 19л.
154376
  Іщенко Олександр Сергійович Акустичні характеристики голосних звуків сучасної української літературної мови : (експериментально-фонетичне дослідження)


  У статті здійснено спробу охарактеризувати голосні звуки української мови за їхньою спектральною картиною. Зокрема встановлено перші чотири форманти кожного голосного, проаналізовано особливості їхньої спектральної картини та здійснено порівняння ...
154377
  Макаренкова А.А. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.06 - акустика / А.А. Макаренкова ; НАНУ, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
154378
  Ковтун О.Н. Акустичні характеристики сучасного радіодискурсу: інтонаційний аспект. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 74-80.
154379
  Чернишук В.В. Акустично-артикуляційні характеристики українського співочого мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чернишук Віта Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 231 арк. – Додатки: арк. 188-231. – Бібліогр.: арк. 9-10, 170-187 та в додатках: арк. 230-231
154380
  Чернишук В.В. Акустично-артикуляційні характеристики українського співочого мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чернишук Віта Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
154381
   Акустично-модульовані спектри фотолюмінесценції у гетеро-структурах GaAs/AlGaAs / А.М. Горб, А.Б. Надточій, О.І. Половина, О.О. Коротченков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 361-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально зареєстрований акустично-модульований спектр фотолюмінісценції у гетероструктурах GaAs/AlGaAs. Показано, що застосування методики акустичної модуляції при спостереженні спектрів фотолюмінісценції дозволяє суттєво покращити розділеність ...
154382
  Оліх О.Я. Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар"єрних кремнієвих та арсенід-галієвих структурах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Оліх Олег Ярославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 369 с. – Додатки: с. 361-369. – Бібліогр.: с. 12-18, 292-360 та в додатках: с. 361-369
154383
  Оліх О.Я. Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар"єрних кремнієвих та арсенід-галієвих структурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Оліх Олег Ярославович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 64 назви
154384
  Островський І.В. Акустоелектрична релаксаційна спектроскопія газофазних епітаксіальних структур GaAs:Te / І.В. Островський, О.Я. Оліх // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 310-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі викладені результати експериментального дослідження релаксації поперечної акустоелектричної напруги (ПАН) в епітаксіальних структурах GaAs:Te. Вивчалися: а) внесок окремих типів глибоких центрів в загальний сигнал ПАН при використанні ...
154385
  Ляшенко О.В. Акустоелектричне перетворення та акустична емісія у напівпровідникових та композиційних структурах : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Ляшенко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1997. – 20л.
154386
   Акустоелектричний ефект при зустрічному розповсюдженні ультразвуку / П.В. Бурлій, В В. Козаченко, О.О. Коробкіна, І.Я. Кучеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 475-478. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується акустоепектричний ефект при зустрічному розповсюдженні акустичних хвиль в електрично неоднорідному п"єзонапівпровіднику та його застосування для створення датчиків переміщення оптичного променя. Ключові слова: акустоелектричний ...
154387
  Бурлій П.В. Акустоелектричний струм зворотних хвиль Лемба / П.В. Бурлій, П.П. Ільїн, І.Я. Кучеров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 275-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджений повздовжний акустоелектричний струм зворотних хвиль Лемба у п"єзоелектричній напівпровідниковій пластині та у шаруватій структурі п"єзоелектрична пластина - напівпровідник.
154388
  Жовнір М.Ф. Акустоелектронні перетворювачі з безконтактними електрично пов"язаними чутливими елементами : автореф. дис. … д-ра техн. наук. : 05.27.01 / Жовнір Микола Федорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 47 с. – Бібліогр.: 65 назв
154389
  Улітко О.В. Акустоемісійна інформаційно-вимірювальна система статистичної діагностики вузлів електротехнічного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Улітко О.В. ; Нац. акад. наук України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
154390
  Островский И.В. Акустолюминесценция и дефекты кристаллов : Монография / И.В. Островский. – Киев : Вища школа, 1993. – 223 с. – ISBN 5-11-004031-1
154391
  Островский И.В. Акустолюминесценция кристаллов и сопутствующие акустоэлектронные явления : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.05 / Островский И.В.; КГУ. – Киев, 1981. – 38л.
154392
  Островский Игорь Васильевич Акустолюминесценция кристаллов и сопутствующие акустоэлектронные явления : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.05 / Островский Игорь Васильевич; КГУ. – Киев, 1981. – 339л. – Бібліогр.:л.302-339
154393
   Акустооптические и акустоэлектронные устройства радиоэлектронных систем. – Ленинград, 1985. – 178 с.
154394
  Гусев О.Б. Акустооптические измерения / О.Б. Гусев, В.В. Клудзин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 148 с.
154395
   Акустооптические методы обработки информации : сборник статей. – Ленинград : Наука, 1978. – 102 с.
154396
  Бондаренко В.С. Акустооптические модуляторы света / В.С. Бондаренко, В.П. Зоренко, В.В. Чкалова. – Москва, 1988. – 134 с.
154397
  Егоров Ю.В. Акустооптические процессоры / Ю.В. Егоров, К.П. Наумов, В.Н. Ушаков. – Москва : Радио и связь, 1991. – 160 с.
154398
  Зубринов И.И. Акустооптические свойства прустита и некоторых халькогенидных стекол. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зубринов И.И.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции общей и приклад. физики Объедин. учен. совета при физ.-мат. и техн. наука. – Новосибирск, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
154399
  Магдич Л.Н. Акустооптические устройства и их применение / Л.Н. Магдич, В.Я. Молчанов. – Москва : Советское радио, 1978. – 112с. – (Массовая библиотека инженера ; №16 : Электроника)
154400
   Акустооптические устройства радиоэлектронных систем : сборник научных трудов. – Ленинград : Наука, 1988. – 154 с.
154401
  Кулаков С.В. Акустооптические устройства спектрального и корреляционного анализа сигналов / С.В. Кулаков. – Ленинград : Наука, 1978. – 144 с.
154402
   Акустооптический спектрометр для радиоастрономии. – Ленинград : САО, 1984. – 36 с.
154403
  Акимов Сергей Васильевич Акустооптическое исследование некоторых монокристаллов сложных окислов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Акимов Сергей Васильевич; Льво. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1980. – 23л.
154404
  Пархоменко Д.А. Акустооптичний 2x2 комутатор оптичних сигналів / Д.А. Пархоменко, С.А. Усков, С.М. Смирнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 286-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто основні методи комутації оптичних каналів без проміжного їх перетворення на інші типи сигнапів. Досліджено принципи акустооптичної комутації оптичних сигналів. Розраховано та побудовано експериментальний зразок акустооптичного комутатора ...
154405
   Акустополяризационные измерения упругоанизотропных свойств метаморфизованных пород по разрезу немецкой сверхглубокой скважины КТВ / М.В. Ковалевский, Ф.Ф. Горбацевич, У. Хармс, Х.-А. Дальхайм; М.В. Ковалевский и др. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 36-48 : рис., табл. – Библиогр.: с. 47-48. – ISSN 0203-3100
154406
  Коротченков О.А. Акустопроводимость и акустолюминесценция кристаллов кубической симметрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коротченков О. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 15 с.
154407
  Коротченков Олег Александрович Акустопроводимость и акустолюминисценция кристаллов кубической симметрии : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.07 / Коротченков Олег Александрович; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 162л. – Бібліогр.:л.144-162
154408
  Оліх О.Я. Акустостимульовані динамічні ефекти в сонячних елементах на основі кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 408-414. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено роботу сонячного елементу в умовах ультразвукового навантаження. Зроблено висновок, що зміни напруги холостого ходу, струму короткого замикання та коефіцієнта форми вольт-амперної характеристики елементу пояснюються акустостимульованої ...
154409
  Дрозденко К.С. Акустотермометрія біологічних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Дрозденко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
154410
  Андреев Петр Алексеевич Акустоэлектрические явления в проводящих жидких и газообразных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Андреев Петр Алексеевич ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1979. – 15 с.
154411
  Рекснис Римантас Йонович Акустоэлектрический эффект Холла и биполярная фотопроводимость в халькогенидах кадмия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Рекснис Римантас Йонович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 18 с.
154412
  Ляшенко О.В. Акустоэлектрическое преобразование и акустическая эмиссия в полупроводниковых и композиционных структурах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ляшенко О. В.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1997. – 140л. – Бібліогр.:л.128-140
154413
  Бурлак Н Г. Акустоэлектромагнитные волновые взаимодействия и солитоны в ограниченных средах : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.07 / Бурлак Г.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 320 л. – Библиогр.: л. 291-320
154414
  Пустыльник Т.Н. Акустоэлектромагнитные параметрические эффекты в органических твердых телах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Пустыльник Т.Н.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
154415
  Зюбрик А.И. Акустоэлектроника / А.И. Зюбрик, Я.В. Бурак, И.В. Савицкий. – Львов : Львовский государственный университет, 1980. – 100 с.
154416
  Хорунжий В.А. Акустоэлектроника / В.А. Хорунжий, Е.В. Долбня, П.Н. Богатов ; [ред. В.А. Хорунжий]. – Киев : Техніка, 1984. – 152 с.
154417
   Акустоэлектроника и физическая акустика : тем. сборник. – Казань : КФТИ АН СССР, 1988. – 96 с.
154418
  Гальперин Ю.М. Акустоэлектроника полупроводников и металлов / Ю.М. Гальперин, В.Л. Гуревич. – Москва : Знание, 1978. – 63 с.
154419
  Калапуша Алексей Леонидович Акустоэлектронное параметрическое усиление электромагнитных волн в пьезополупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Калапуша Алексей Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 15л.
154420
  Ермолаева Ирина Васильевна Акустоэлектронные и электроакустические взаимодействия в пьезополупроводниках и слоистых структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.06 / Ермолаева Ирина Васильевна; МГУ. – М., 1981. – 14л.
154421
  Речицкий В.И. Акустоэлектронные радиокомпоненты : Элементы и устройства на поверхностных акустических волнах / В.И. Речицкий. – Москва : Советское радио, 1980. – 262 с.
154422
  Речицкий В.И. Акустоэлектронные радиокомпоненты : схемы, топология, конструкции / В.И. Речицкий. – Москва : Радио и связь, 1987. – 192 с.
154423
  Кочемасов В.Н. Акустоэлектронные фурье-процессоры / В.Н. Кочемасов, Е.В. Долбня, Н.В. Соболь. – Москва, 1987. – 168 с.
154424
  Иванов С.Н. Акустоэлектронные явления в пьезополупроводниках на сверхвысоких частотах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Иванов С.Н.; АН СССР, Ин-т радиотехники и электрики. – Москва, 1978. – 27 с.
154425
  Плонский А.Ф. Акустоэлектронные, оптоэлектронные и квантовые приборы / А.Ф. Плонский. – Новосибирск, 1977. – 64 с.
154426
  Гривнин В.с. Акутагава Рюноксэ: Жизнь. Творчество. Идеи / В.с. Гривнин. – М., 1980. – 295с.
154427
  Тюрін Ілля Акутагава Рюноске / пер. з рос. О. Приходько // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 212. – ISSN 0320 - 8370
154428
   Акутагава Рюноскэ : биобиблиографический указатель. – Москва : Издательство Всесоюз. книжной палаты, 1961. – 92 с. – (Писатели зарубежных стран / Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит-ры)
154429
  Алиев Б.Г. Акуша-Дарго в XVII-XVIII вв. (Опыт моногр. исследов. соц.-полит. истории) : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев Б. Г.; Даг.ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1966. – 26л.
154430
  Соломатина Т.Ю. Акушер - Ха ! / Татьяна Соломатина. – Москва : Яузе-Пресс, 2010. – 414, [1] с. – ISBN 978-5-9955-0068-1
154431
   Акушерство і гінекологія : у 2 кн. : підручник для студентів ВНЗ - мед. ун-тів, ін-тів й акад. / [В.І. Грищенко та ін.] ; за ред. акад. НАН України В.І. Грищенка, проф. М.О. Щербини. – 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-605-9
Кн. 1 : Акушерство. – 2017. – 422, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 414
154432
   Акушерство і гінекологія : у 2 кн. : підручник для студентів ВНЗ - мед. ун-тів, ін-тів й акад. / [В.І. Грищенко та ін.] ; за ред. акад. НАН України В.І. Грищенка, проф. М.О. Щербини. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-606-6
Кн. 2 : Гінекологія. – 2017. – 375, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 358
154433
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
№ 1 (3). – 2016. – 104 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154434
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 2, № 2. – 2016. – 98 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154435
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 2, № 3 (5). – 2016. – 86 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154436
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 2, № 4 (6). – 2016. – 106 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154437
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 3, № 1 (7). – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154438
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 3, № 2 (8). – 2017. – 92 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154439
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 3, № 3 (9). – 2017. – 80 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154440
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 3, № 4 (10). – 2017. – 64 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154441
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 4, № 1 (11). – 2018. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154442
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. ; редкол.: Андрієць О.А., Бойчук А.В., Геник Н.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 4, № 4 (14). – 2018. – 72 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154443
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. ; редкол.: Андрієць О.А., Бойчук А.В., Геник Н.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 4, № 3 (13). – 2018. – 80 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154444
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. ; редкол.: Андрієць О.А., Бойчук А.В., Геник Н.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 4, № 2 (12). – 2018. – 68 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154445
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. ; редкол.: Андрієць О.А., Бойчук А.В., Геник Н.І. [та ін.]. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 5, № 1 (15). – 2019. – 76 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154446
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. ; редкол.: Андрієць О.А., Бойчук А.В., Геник Н.І. [та ін.]. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 5, № 2 (16). – 2019. – 64 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154447
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. ; редкол.: Андрієць О.А., Бойчук А.В., Геник Н.І. [та ін.]. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 5, № 3/4 (17). – 2019. – 70 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154448
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. ; редкол.: Андрієць О.А., Бойчук А.В., Геник Н.І. [та ін.]. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 6, № 1 (18). – 2020. – 64 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154449
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. ; редкол.: Андрієць О.А., Бойчук А.В., Геник Н.І. [та ін.]. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 6, № 2 (19). – 2020. – 96 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154450
   Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. ; редкол.: Андрієць О.А., Бойчук А.В., Геник Н.І. [та ін.]. – Київ : Медкнига, 2015-. – ISSN 2413-550Х
Т. 6, № 3/4 (20). – 2020. – 76 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
154451
  Волкова Т.В. Акцелерация населения СССР / Т.В. Волкова. – Москва : Московский университет, 1988. – 70, [2] с.
154452
  Пецо А. Акценатска читанка за више разреде основне школе / А. Пецо. – Београд, 1973. – 199с.
154453
  Маронкова Б. Акцент на "м"якій силі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 3


  Чому публічна дипломатія НАТО має важливе значення для України?
154454
  Горська С. Акцент на відповідальність / С. Горська, М. Сидорчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1-8 квітня (№ 16). – С. 4-5


  З доповідей учасників Загальних зборів НАПНУ 3 квітня 2015 р. Фото Л.В. Губерського в президії.
154455
  Бережнюк О. Акцент на особистостях // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 238). – С. 8


  Студентки створили сайт, на якому розповідають про учасників Майдану та просто цікавих людей. Заснували його студентки Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
154456
  Поклад Н.І. Акценти : поезії / Н.І. Поклад. – Київ, 1985. – 95 с.
154457
  Пономаренко С.С. Акценти відмінності іменників середнього роду у львівському виданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 24-36. – ISSN 0027-2833
154458
  Пономаренко С.С. Акценти відмінності іменників чоловічого роду у львівському виданні "Апостола" 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 65-77. – ISSN 0027-2833
154459
  Молочко Світлана Акценти під час підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови й літератури
154460
  Кузнецова О.Ю. Акценти реалізації іншомовної освіти у Великій Британії і в Україні // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 39. – C. 109-118. – ISSN 2312-0657
154461
  Фурашев Акценти та пріоритети інформаційної політики в період інтенсивного залучення України до НАТО / Фурашев, , Володимир // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-23. – ISSN 1728-6220
154462
  Шликов Д. Акценти у визначенні орендної плати (господарсько-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 44-46. – ISSN 0132-1331
154463
  Холоша Т. Акценти Шевченкової біографії // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (143). – С. 10-14
154464
  Кобиринка Г.С. Акцентна система говірок Чорнобильської зони: наголошення іменників // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 168-178. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Дослідження традиційної культури, мовної системи говірок Чорнобильської зони є актуальним, оскільки "Полісся, зокрема його центральна частина (у давнину - територія слов"янського племені деревлян), справедливо оцінюється як одна з архаїчних зон ...
154465
  Легка Л. Акцентна характеристика дієслів із суфіксом -и- у поезії Лесі Українки // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 77-90. – ISSN 2311-5165


  У статті розглянуто особливості акцентуації дієслів із суфіксом -и- в поетичному мовленні Лесі Українки у порівнянні із сучасною українською літературною нормою та поетичним мовленням кінця XIX – початку XX століття. З’ясовано стилістичне навантаження ...
154466
  Романченко Е.В. Акцентная система имени прилагательного современного украинского языка : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.02 / Романченко Е. В.; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1978. – 24л.
154467
  Винницкий В.М. Акцентная система современного литературного языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Винницкий В.М. ; Ин-т языковедения. – Киев, 1985. – 48 с.
154468
  Родионов В.Г. Акцентная структура некоторых типов сложных прилагательных в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родионов В. Г.; ЛГУ. – Л., 1972. – 16л.
154469
  Пристай Б. Акцентне засвоєння запозичень в українській мові / Б. Пристай, Г. Пристай // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 218-227. – ISBN 978-966-2248-90-6
154470
  Пристай Б.Р. Акцентні варіанти української мови: теорія, історія / Б.Р. Пристай, Г.В. Пристай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 110-114. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
154471
  Полуектова А.Ю. Акцентні відмінності іменників середнього роду *о-/*jo-основ в українському виданні "Граматики" М. Смотрицького 1619 р. та в російському виданні 1648 р. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-59. – ISSN 0027-2833
154472
  Пономаренко С. Акцентні відмінності коротких прикметників у львівськомувиданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р.
154473
  Задоржний В.Б. Акцентні відношення в дієслівних утвореннях з подвійними префіксами (збез-, зне-, обез-) та потреба їхньої стабілізації в сучасній лексикографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 149-153. – ISBN 966-581-295-6
154474
  Белая Александра Сергеевна Акцентно-ритмическая структура в говорах украинского языка (экспериментально-фонетическое исследование) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Белая Александра Сергеевна ; МВ и ССО УССР, Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 49 с.
154475
  Белая А.С. Акцентно-ритмическая структура слова в южно-западных говорах украинского языка / А.С. Белая. – Черновцы, 1984. – 84с.
154476
  Берковець В.В. Акцентно-ритмічна будова українського слова у словнику й тексті: національно-мовна специфіка і стилістичний потенціал // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 23-35. – ISBN 966-581-388-9
154477
  Зыкова М.А. Акцентное оформление сложного слова и атрибутивного словосочетания в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Зыкова М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1970. – 17л.
154478
  Саакян А.Г. Акцентное членение фразы в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Саакян А. Г.; Моск.гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 28л.
154479
  Юрчук Т.Г. Акцентные варианты имен существительных и их функций в русском литературном языке ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Юрчук Т.Г.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1971. – 22л.
154480
  Добровольская Л.Я. Акцентные единицы в формирвоании просодической структуры фразы. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Добровольская Л.Я.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1975. – 30л.
154481
  Редькин В.А. Акцентоллогия современного русского литературного языка : Автореф... д-ра филол.наук: 660 / Редькин В.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 49л.
154482
  Булаховский Л.А. Акцентологические этюды / Л.А. Булаховский. – Београд, 1925. – 92с.
154483
  Мищенко Т.С. Акцентологический акустический аспект синтаксической фонетики. На матер. укр. и англ. языков. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Мищенко Т.С.; КГУ. – К., 1975. – 23л.
154484
  Булаховский Л.А. Акцентологический комментарий к польскому языку / Л.А. Булаховский. – Киев, 1950. – 82с.
154485
  Булаховский Л.А. Акцентологический комментарий к польскому языку / Л.А. Булаховский; Мин-во высшего образования УССР. – Киев : КГУ, 1950. – 82 с.
154486
  Булаховский Л.А. Акцентологический комментарий к чешскому языку / Л.А. Булаховский. – Киев : Киеский государственный университет им.
Вып. 1 : Общие явления. – 1953. – 79 с.
154487
  Булаховский Л.А. Акцентологический комментарий к чешскому языку / Л.А. Булаховский. – Киев : КГУ, 1956. – 137 с. – (морфологические явления ; 2 и 3)
154488
  Ушаков В.Е. Акцентологический словарь древнерусского языка XIV века. / В.Е. Ушаков. – М., 1982. – 398с.
154489
  Редькин В.А. Акцентология современного русского литературного языка / Редькин В.А. – Москва : Просвещение, 1971. – 224 с. : черт. – Библиогр.: с. 221-222. – (Пособие для учителей)
154490
  Задорожний В. Акцентологічний аспект в етимологічних студіях // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 48-51. – ISSN 0130-5263


  "Стаття являє собою спробу показати, як аналіз акцентних процесів, що відбуваються (чи відбувалися) в системі українського дієслова, може стати допоміжним і навіть визначальним чинником в етимологічних дослідженнях. Конкретному етимологічному аналізу ...
154491
   Акцентологія, етимологія, семантика : До 75-річчя акад. НАН України В.Г. Скляренка / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: Г.П. Півторак (голова), та ін. ; ред.: Г.С. Балабан та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 773, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1285-1
154492
   Акцентуації характеру : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [уклад. Грушко В.С.] ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2008. – 350, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 346. – (Бібліотека валеолога). – ISBN 978-966-308-235-6
154493
  Макаренко Н.Г. Акцентуації характеру і темпераменту та їх урахування у виховній роботі у Збройних силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-42. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Статтю присвячено проблемам функціонування характеру та темпераменту у структурі особистості військовослужбовця. Розглядається типологія темпераменту (екстраверсія - інтроверсія), аналізується вплив акцентуацій характеру та темпераменту на виховний ...
154494
  Гнатюк Л. Акцентуаційні особливості української редакції церковнослов"янської мови // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 28-34. – ISBN 978-617-640-323-4
154495
  Гнатюк Л. Акцентуаційні особливості української редакції церковнослов"янської мови та їх відображення в текстах Г. Сковороди і Т. Шевченка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 5-17. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Узагальнено спостереження І. Огієнка щодо специфіки наголошування в церковнослов"янській мові української редакції XVII-XVIII ст., яка істотно відрізнялася своєю вимовою й акцентуаційною системою від церковнослов"янської мови російської редакції, і ...
154496
  Товкайло Т.І. Акцентуаційні характеристики іменникових кінцевих суфіксів у сучасній українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 126-132
154497
  Мазур С. Акцентуація в кансайському діалекті японської мови (на матеріалі канонічних текстів тенрійської релігії) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано типи наголосів у сучасній японській розмовній мові, а також проведено дослідження акцентуації в кансайському діалекті японської мови (на матеріалі канонічних текстів Тенрійської релігії). Types of accents in the Contemporary Japanese ...
154498
  Папіш В. Акцентуація характеру в художньому мовленні П. Куліша // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 44-48
154499
  Зинякова А. Акцентування іменників чоловічого роду в поетичні творчості Ліни Костенко // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 126-134
154500
  Мітіна Т. Акцентування персонажів у творі Дж. Оруелла "1984" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 355-356. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
154501
  Леонгард Карл Акцентуированные личности / Леонгард Карл; Пер. с нем. В.М. Лещинской; Под ред. и с предисл. В.М. Блейхера. – Київ : Вища школа, 1981. – 389с. – Библиогр.: с. 372-382
154502
  Леонгард Карл Акцентуированные личности / Леонгард Карл; Пер. с нем. В.М. Лещинская; Под. ред. В.М. Блейхера. – 2-е изд., стер. – Киев : Вища школа, 1989. – 374с. – Библиогр.: с. 361-369. – ISBN 5-11-001299-7
154503
  Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард; Пер. с нем. В.М. Лещинской. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 544с. – ISBN 5-222-00221-7
154504
  Леонгард К. Акцентуированные личности // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 602-617. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  Монография состоит из двух частей. В первой части дан психологический и клинический анализ акцентуированных личностей, т. е. людей со своеобразным заострением свойств личности и особым реагированием. Вторая часть является как бы иллюстрацией к первой, ...
154505
   Акценты. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 128 с. – (Равесник)
154506
   Акценты = Accents=Akcenty : ежегодник изд-ва ЦК ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия
1973. – 1973
154507
   Акценты = Accents=Akcenty : ежегодник изд-ва ЦК ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия
1974. – 1974
154508
   Акценты = Accents=Akcenty. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 3. – 1976
154509
  Мегель В.В. Акценты типа: поведение и визуальная диагностика // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 23-30. – ISSN 2226-7549
154510
  Мегель В.В. Акценты типа: поведение и визуальная диагностика
154511
  Грачев В.В. Акцепт векселя / В.В. Грачев; Ассоциация юридический центр. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2002. – 226с. – (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). – ISBN 5-94201-076-5
154512
  Мороз О.В. Акцепт як стадія укладення цивільно-правового договору // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 45-49. – ISSN 2311-4894
154513
  Кирилич В.П. Акцептація України й українця польським суспільством (компаративний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто стереотипи України й українця у польському суспільстві. Наголошено на тому, що у демократичній Польщі простежується позитивна динаміка акцептації України й українця польським суспільством. Analyzed stereotypes of Ukrainian and people of ...
154514
  Спирин Ю.Л. Акцепторно-донорные эффекты в радикальной и координационно-анионной полимеризации. : Автореф... доктор хим.наук: 075 / Спирин Ю.Л.; НИИ физ.-хим. – М., 1972. – 40л.
154515
  Чепіжко О. Акцесорні мінерали і потенційна рудоносність геологічних об"єктів / О. Чепіжко, В. Кадурін // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 75-79. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-6220
154516
   Акцесорні мінерали рідкісних металів у грорудитах Східного Приазов"я (Україна) / О. Дубина, С. Кривдік, В. Бельський, О. Вишневський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 36-41. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
154517
  Зінченко О.В. Акцесорні рідкісні землі в породах Сущано-Пержанської тектонічної зони (Волинь) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 30-38 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – (Геології ; № 12)
154518
  Івантишин Акцесорні рідкісні мінерали та розсіяні елементи в гранітах і пегматитах Українського кристалічного щита / Івантишин. – Київ : АН УРСР, 1960. – 244 с.
154519
  Івантишин М.М. Акцесорні рідкісні мінерали та розсіяні елементи в метаморфічних породах Українського кристалічного щита / М.М. Івантишин. – Київ, 1965. – 71с.
154520
  Амшинский Н.Н. Акцессории гранитоидов Алтая и методика их изучения / Н.Н. Амшинский. – Москва, 1964. – с.
154521
  Цыбульский В.И. Акцессорная минерализация и геохимические особенности интрузивных комплексов западной части Уда-Хилокского междуречья (Западное Забайкалье) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Цыбульский В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 24 с.
154522
  Цыбульский В.И. Акцессорная минерализация и геохимические особенности интрузивных комплексов западной части Уда-Хилокского междуречья (Западное Забайкалье) : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Цыбульский В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 234л.
154523
  Сливко Е.Н. Акцессорные литий, рубидий и цезий в соленосных отложениях Украины / Е.Н. Сливко, О.И. Петриченко. – Киев, 1967. – 152с.
154524
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы / В.В. Ляхович. – М, 1968. – 276с.
154525
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы в гранитоидах Советского Союза / В.В. Ляхович. – Москва : Наука, 1967. – 448с.
154526
   Акцессорные минералы в решении вопросов металлогении и происхождения магматических комплексов : Труды совещания, проведенного Лабораторией акцессорных минералов ИМГРЭ. 20-23 ноября 1965 г. – Москва, 1968. – 358с.
154527
  Ляхович Валерий Владимирович Акцессорные минералы горных пород : Аннотированная библиография за 1970-1978 гг. / Ляхович Валерий Владимирович, Боконбаев Кулубек Джоомартович; АН КиргизССР; Ин-т геологии; Ин-т минералогии, геохимии и кристалохимии редких элементов МГ СССР. – Фрунзе : Илим, 1978. – 288с.
154528
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы горных пород : Учебное пособие для вузов / В.В. Ляхович. – Москва : Недра, 1979. – 296с.
154529
  Матковский О.И. Акцессорные минералы гранитодидов осницкого комплекса Волини / О.И. Матковский. – Львов, 1956. – 52с.
154530
  Путалова Р.В. Акцессорные минералы гранитоидных интрузий чингизского мегантиклинория / Р.В. Путалова; АН КазССР; Ин-т геол. наук. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 151с. : Ил. – Библиогр.: с.141-150
154531
  Бельков И.В. Акцессорные минералы гранитоидов Кольского полуострова / И.В. Бельков. – Ленинград : Наука, 1979. – 185с.
154532
  Путалова Р.В. Акцессорные минералы гранитоидов хребта Чингиз. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Путалова Р.В.; АН КазССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1967. – 17л.
154533
  Плаксенко А.Н. Акцессорные минералы дифферецированные никеленосных интрузий Воронежского кристаллического массива / А.Н. Плаксенко. – Воронеж, 1981. – 228с.
154534
   Акцессорные минералы докембрия : сборник статей. – Москва : Наука, 1986. – 255 с.
154535
  Леонова В.А. Акцессорные минералы и некоторые геохимические особенности гранитных пегматитов Чупинского района (Северная Карелия) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Леонова В.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Апатиты, 1969. – 31 с. – Бібліогр.:с.30-31
154536
  Акрамов М.Б. Акцессорные минералы и особенности их распределения в Хаврездаринском и Кударинском гранитоидных интрузивах / Акрамов М.Б. ; отв. ред. В.В. Ляхович ; АН ТаджССТ, Ин-т геологии. – Душанбе : Дониш, 1979. – 320 с.
154537
  Вайтекунас Акцессорные минералы и редкие элементы метаморфических пород и гранитоидов Северо-Западной части Белорусского массива. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Вайтекунас К.-А.К.; МГУ. – М, 1971. – 26л.
154538
  Юрк Ю.Ю. Акцессорные минералы и элементы гранитоидов докембрия Приазовья / Ю.Ю. Юрк, Е.Я. Марченко, А.И. Чашка. – Киев : Наукова думка, 1973. – 160с.
154539
   Акцессорные минералы и элементы как критерий комагматичности и металлогенической специализации магматических комплексов. – Москва : Наука, 1965. – 192 с.
154540
   Акцессорные минералы изверженных пород. – Москва : Наука, 1968. – 332 с.
154541
  Ифантопуло Т.Н. Акцессорные минералы как индикаторы особенностей петрогенезиса / Т.Н. Ифантопуло, С.М. Кравченко, А.Д. Червинская. – Москва : Наука, 1969
154542
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы как индикаторы рудообразования / В.В. Ляхович, Н.Г. Родзянко. – Ростов -на-Дону, 1974. – 255с.
154543
  Золотарев Б.П. Акцессорные минералы комплексных массивов ультраосновных и щелочных пород = Распределение содержаний, морфология и некоторые особенности состава / Б.П. Золотарев. – Москва : Наука, 1971. – 164с.
154544
   Акцессорные минералы магматических и метаморфических пород : сборник статей. – Москва : Наука, 1982. – 215 с.
154545
  Робул В.М. Акцессорные минералы некоторых гранитоидов Кировоградского блока Украинского щита : Дис... канд. геолог-минер.наук: 04.00.08 / Робул В.М.;. – Одесса, 1976. – 145л.
154546
  Робул В.М. Акцессорные минералы некоторых гранитоидов Кировоградского блока Украинского щита : Автореф... канд. гегол.наук: 04.00.20 / Робул В. М.; КГУ. – К., 1978. – 28л.
154547
   Акцессорные минералы некоторых гранитоидов Северо-Западной части Украинского щита / А.В. Чепижко, И.В. Носырев, Т.А. Смыкив, В.Ф. Лабузный // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 64-71 : Рис., табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  На основании результатов изучения акцессорных инералов гранитов Курчицкого, Гурбовского и Брониславского массивов определены основные черты петрогенезиса и проведена корреляция гранитов. Показано, что граниты Курчицкого и Гурбовского массивов могут ...
154548
  Ипатьева И.С. Акцессорные минералы позднемезозойских гранитоидов северо-востока СССР / И.С. Ипатьева. – Новосибирск, 1976. – 111с.
154549
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы протерозойских гранитоидов Приазовского кристаллического массива / В.В. Ляхович, Б.С. Панов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 51-56 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
154550
   Акцессорные минералы украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1976. – 260 с.
154551
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы, их генезис, состав, классификация и индикаторные признаки / В.В. Ляхович. – Москва : Наука, 1968. – 276с.
154552
  Новикова Н.А. Акцессорные обязательства в международном частном праве: теория и практика // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 404-410. – ISBN 978-966-927-142-6
154553
  Когон Э.Ш. Акцессорные редкометалльные минералы Приазовья как индикаторы рудогенеза // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 57-61. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
154554
  Лесная И.М. Акцессорный циркон (состав, изотопный возраст) из эндербитов Литинского (УЩ) / И.М. Лесная, Е.О. Касьяненко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 29-36. – ISSN 2224-6487
154555
  Партико З. Акцидентна продукція та її типологія / Зіновій Партико // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 2 (211), лютий. – С. 6-7. – ISSN 2076-9326


  Об"єктом розгляду є акцидентна продукція, а предметом - її типологія. Запропоновано здійснювати поділ цієї продукції за її матеріальною будовою, геометричною формою, наявністю засобів захисту, віднесенням до виготовлення книг і журналів, наявністю ...
154556
  Спиров Н.А. Акцидентный набор / Н.А. Спиров. – М., 1950. – 284с.
154557
  Федоренко А. Акциз з "обігу цінних паперів" // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 91-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
154558
  Касперович Ю.В. Акцизна політика в системі економічної безпеки держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 34-45. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
154559
  Демиденко Л.М. Акцизна політика щодо тютюнових виробів в умовах інтеграції України до ЄС / Л.М. Демиденко, Ю.Л. Наконечна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 108-114. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
154560
  Балакін Р.Л. Акцизне оподаткування тютюнових виробів у державах - членах Європейського Союзу та в Україні : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 96-110 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
154561
  Карпенко С.П. Акцизне оподаткування у системі стимулювання споживчого та інвестиційного попиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 103-108. – ISSN 2306-6806
154562
   Акцизний збір. – Київ : Вісник податкової служби України, 1997. – 120 с. – (Серія "Податки в Україні" ; № 11)
154563
  Вільховий Ю. Акцизний збір. Запитання - відповіді // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 38. – С.24-44
154564
  Островецький В.І. Акцизний податок на паливо в системі економічних інструментів захисту навколишнього середовища // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 34 назв
154565
  Семенченко Н.В. Акцизний податок: сучасні тенденції та проблематика / Н.В. Семенченко, Н.В. Рощина, Л.С. Борданова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С.16-23 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6792
154566
   Акцизные уставы. (1862-1876 г.) : Первое самое полное и дешевое издание : [С прил.]. – Москва : Изд. С.И. Соколова ; Тип. И.И. Родзевича, 1836. – LV, 419, 312 с.


  Соколов, Семен Иванович (-1905)
154567
  Петражицкий Л.И. Акции биржевая игра и теория экономических кризисов / Проф. Л. И. Петражицкий. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Т. 1 : Об акционерном деле и типических ошибках при оценке шансов неизвестной прибыли. – 1911. – X, [2], 307 с.
154568
  Таганов Д.Н. Акции и биржа: как приумножить, а не потерять ваши деньги. / Д.Н. Таганов. – Москва : Нова-пресс, 1991. – 76 с. – ISBN 5-85852-002-2
154569
  Красько И.Е. Акции и векселя в экономическом обороте Украины : Учебно-справочное пособие / И.Е. Красько, В.П. Жушман, Н.В. Гагин. – Харків : Эспада, 1999. – 280с. – ISBN 966-95580-4-2
154570
   Акции, облигации и другие ценные бумаги. – Москва : Община, 1991. – 47 с.
154571
  Падучева Е.В. Акциональная классификация глаголов и семантика союза пока // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 7-25. – ISSN 0373-658Х
154572
  Горбова Е.В. Акциональная характеристика испанских глаголов, частотно реализуемых в перфективно-имперфективных формах // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 50-71. – ISSN 0373-658Х
154573
  Осиновский А.Д. Акционер против акционерного общества / Александр Осиновский; Консалтинговая группа "Квалитет". – СПб. : Издательство ДНК, 2003. – 352с. – (Корпоративный консалтинг). – ISBN 5-901562-23-2
154574
  Кремнева А. Акционерная кампания // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  "...Изменение законодательства станет первым шагом на пути к уменьшению количества акционеров, не вовлеченных в процессы деятельности компании, и снижению текущих затрат для АО".
154575
  Мухачева В.В. Акционерное общество - залог успеха / В.В. Мухачева. – М., 1992. – 80с.
154576
  Берзон И.С. Акционерное общество : Капитал.правовая база, управление / И.С. Берзон, А.П. Новалев. – Москва, 1995. – 155 с.
154577
  Корецкий В.М. Акционерное общество или товарищество с органиченной ответственностью? // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 50-56. – ISBN 5-12-001050-4
154578
  Функ Я.И. Акционерное общество: история и теория : Диалектика свободы / Я.И. Функ, В.А. Михальченко, В.В. Хвалей. – Минск : Амалфея, 1999. – 608с. – ISBN 985-441-031-5
154579
  Лаптев В.В. Акционерное право / В.В. Лаптев; Ин-т государства и права РАН. – Москва : Контракт, 1999. – 254с. – ISBN 5-900785-30-0; 5-86225-993-7
154580
  Шепелев Л.Е. Акционерное учредительство и формирования финансово-капиталистических отношений в России (Ист. стат. сисслед.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шепелев Л. Е. ; Ин-т ист. АН СССР, Лен. отд. – Ленинград, 1962. – 20 с.
154581
  Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России / Л.Е. Шепелев. – Л, 1973. – 347с.
154582
  Корнеев Д.В. Акционерные общества - основная форма предпринимательской деятельности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 78-89. – Библиогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1684-2626
154583
  Могилевский С.Д. Акционерные общества / С.Д. Могилевский. – Москва : Дело, 1998. – 536с. – ISBN 5-7749-0106-8
154584
  Бертгольдт Г.В. Акционерные общества и товарищества на паях (2139-2198 ст. 1 ч. 10 т.) : по решениям гражданского кассационного департамента правительствующего сената. С приложением предметного указателя к статьям закона и сенатским разъяснениям / составил Г.В. Бертгольдт, присяжный поверенный. – изд. 2-е (испр. и доп., неофиц.) : изд. Е.А. Кузест. – Москва : Т-во типо-литогр. И.М. Машистова, 1904. – 187 с.
154585
   Акционерные общества и ценные бумаги : Нормативные акты Совета Министров СССР № 3. – Москва : Отдел информации Совета Министров СССР, 1990. – 63 с.
154586
  Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. / М.А. Гольцберг. – К., 1992. – 95с.
154587
  Горфинкель В.Я. Акционерные формы хозяйствования / В.Я. Горфинкель // Город и село: взаимность интересов / Д.З. Коровяковский. – Москва : Знание, 1991. – С. 41-64. – (Подписная научно-популярная серия "Практика хозяйствования и управления"). – ISBN 5-07-002189-3
154588
  Колесник В.В. Акционерный рынок в Украине / В.В. Колесник. – Киев
1. – 1993. – 60 с.
154589
  Колесник В В. Акционерный рынок в Украине / В В. Колесник, . – Киев
3. – 1993. – 72 с.
154590
  Колесник В.В. Акционерный рынок в Украине. / В.В. Колесник. – К.
2. – 1993. – 30 с.
154591
  Колесник В В. Акционерный рынок в Украине. / В В. Колесник, . – К.
4. – 1993. – 24 с.
154592
  Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала (1861-1917) / Ю.А. Буранов. – М., 1982. – 261с.
154593
  Трайков Б. Акция К-8 / Б. Трайков. – М, 1960. – 120с.
154594
  Колесников Л.П. Акция устрашения. / Л.П. Колесников. – М., 1989. – 262с.
154595
  Рубан О.І. Акції підприємств як особлива форма прояву акціонерного капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 74-78.
154596
  Кравчук В. Акції як портфельна інвестиція // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 17-22
154597
  Загородній А.Г. Акції. Акціонерні товариства : Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л.Вознюк. – Київ : Кондор, 2007. – 84с. – ISBN 966-351-163-Х
154598
  Калько М. Акціональне партнерство як визнчальна риса видової поведінки аспектуального класу активів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 38-47. – Бібліогр.: Літ.: с. 46-47; 24 поз. – ISSN 0320-3077
154599
  Потапенко В. Акціонер захищає свої права ... не в суді // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.31-34
154600
  Бірюков О.М. Акціонери у справах про банкрутство: теорія і сучасна практика // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 127-131.
154601
  Бутенко Н.В. Акціонери як специфічна категорія споживачів акціонерного товариства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено маркетингові характеристики акціонерів як специфічної категорії споживачів акціонерного товариства та з"ясовано особливості споживацької поведінки акціонерів, породжених природою організаційних формувань корпоративного типу. In ...
154602
  Бицюра Ю.Р. Акціонерна власність як фактор сталого економічного зростання в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бицюра Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 28 назв
154603
  Бицюра Ю.В. Акціонерна власність як фактор сталого економічного зростання в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бицюра Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 240 л. – Додатки: л. 215-240. – Бібліогр.: л. 195-214
154604
  Тарасенко О.С. Акціонерна і корпоративна власність: спільне і особливе // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 15-20.
154605
  Бережок С.І. Акціонерна угода // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 350-358. – ISBN 978-966-301-172-1
154606
  Поліщук М. Акціонерна угода як засіб розв"язання конфлікту інтересів у товаристві (на прикладі США) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 260-262. – ISBN 978-617-7069-14-9
154607
  Вінник О.М. Акціонерна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання / О. Вінник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-9. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам правового регулювання акціонерної форми державно-приватного партнерства в Україні, використанню в її рамках угод акціонерів, а також шляхам вдосконалення правового регулювання відносин такого партнерства. Статья посвящена ...
154608
  Вінник О.М. Акціонерне право : Навчальний посібник / О.М. Вінник, В.С. Щербина; КНУ ім.Т.Шевченка; За ред. проф. Щербина В.С. – Київ : Атіка, 2000. – 544с. – ISBN 966-7714-27-6
154609
  Луць В.В. Акціонерне право : навчальний посібник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / В.В. Луць, Р.Б. Сивий, О.С. Яворська; за заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – Київ : ІнЮре, 2004. – 256с. – ISBN 966-313-208-6
154610
   Акціонерне товариство Київпроект.1937-1997 : Сторінки історі. – Київ, 1997. – 50с.
154611
   Акціонерне товариство Київпроект: Сторінки історії 1937-1997 рр.. – Київ, 1997. – 50 с.
154612
  Жилінська О.І. Акціонерне товариство як пріоритетна організаційно-правова форма інноваційних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 57-62. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
154613
  Кобзиста О.О. Акціонерний капітал у перехідній економіці: особливості формування та функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-25. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто становлення корпоративного сектора та формування акціонерного капіталу в трансформаційній економіці. Виявлено протиріччя акціонерної власності та проаналізовано чинники формування корпоративних відносин у перехідний період.
154614
  Головко Л.О. Акціонерний капітал України: системний аналіз // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 31-33. – ISBN 978-966-188-219-4
154615
  Лупенко Ю. Акціонерний сектор вітчизняної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 2-46 : Рис. 1. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0131-775Х
154616
  Кириченко В.Є. Акціонерні земельні банки Російської імперії: досвід регулювання організційно-правової форми // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 19-29. – ISSN 2224-9281
154617
  Богачов С. Акціонерні промислові підприємства: перші результати діяльності // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.109-115. – ISSN 1562-0905
154618
   Акціонерні товариства : Залучення інвестицій. – Київ, 1997. – 414 с. – ISBN 966-7258-01-7
154619
  Мельник О.І. Акціонерні товариства в Україні: стан та основні проблеми функціонування / О.І. Мельник, К.В. Сироїжко, О.М. Дмитрієва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 61-67. – ISSN 2306-6806
154620
   Акціонерні товариства. Організація та діяльність. – Київ, 1997. – 342с. – ISBN 966-7258-00-9
154621
  Голоядова Т.О. Акціонерні товариства: організаційно-правові аспекти та управління персоналом / Т.О. Голоядова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 163-183. – ISBN 966-318-142-7
154622
  Собчук О. Акціонерні товариства: правовий статус і тенденції розвитку // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 5. – С.24-25
154623
  Білик О.А. Акціонерні товариства: сутність, становлення та проблеми розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 112-117
154624
  Спасибо-Фатєєва Акціонерні угоди // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 182-190. – ISSN 0132-1331
154625
  Вінник О.М. Акціонерні угоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 5 (89). – С. 20-38
154626
  Штим Т.Б. Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Штим Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 242 л. – Бібліогр.: л. 212-242
154627
  Штим Т.Б. Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Штим Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
154628
  Єфименко А. Акціонерні угоди: панацея чи скринька Пандори? // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 23-27.
154629
  Стороженко О. Акціонування, гроші та монетарне регулювання : теорія і практика / О. Стороженко, О. Рябченко, В. Орлова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 63
154630
   Акція "Барвінок" на Тарасовій горі // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 6


  Працівники Канівського природного заповідника та Шевченківського національного заповідника співпрацюють постійно в різних напрямках діяльності. Цього разу за ініціативою старшого наукового співробітника Канівського природного заповідника В.Л. Шевчика ...
154631
  Дашкевич Я. Акція "Вісла" - важкі питання // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 16-24. – ISSN 0206-8001
154632
  Місило Є. Акція "Вісла" // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 66-70. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
154633
  Місило Є. Акція "Вісла" // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, (№ 17). – С. 2
154634
  Халюк Л. Акція "Вісла" 1947 року в усних оповідях українців-переселенців: історія досліджень і тематика // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 71-78. – ISSN 0130-6936
154635
  Наконечний В. Акція "Вісла" в інформаційній діяльності американських лемків: дипломатичний аспект // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 19-22. – (Політичні науки)
154636
  Григоренко О.П. Акція "Вісла" в історичній долі етнічних українців Польщі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 9-10
154637
  Тимченко А. Акція "Вісла" в новітній зарубіжній і українській історіографії: дискусійні аспекти // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (49), вересень-грудень. – С. 113-120
154638
  Малка А. Акція "Вісла" в сучасній зарубіжній історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-40. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Авторка на основі нововиявленних історичних джерел розкриває основні аспекти акції "Вісла" в сучасній зарубіжній історіографії. Based on new historical sources the author has studied the main aspects of "Action "Vistula" in modern foreign ...
154639
  Шульгінова Т. Акція "Вісла" і сучасні українсько-польські відносини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
154640
  Горків І. Акція "Вісла" на поштових листівках // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 29 жовтня (№ 44). – С. 3. – ISSN 0027-8254
154641
  Сирник М. Акція "Вісла" перемогла, ми не вистояли / записав Орест Лопата // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 березня (№ 9). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Громадський активіст, історик й освітянин Марко Сирник про українців у Польщі.
154642
  Патриляк І. Акція "Вісла" у світлі звітних документів українського націоналістичного підпілля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-43. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  Масова депортація українського населення із території Закерзоння до північно-західних регіонів повоєнної Польщі, відома в історіографії як Акція "Вісла", стала останнім актом драми "остаточного вирішення українського питання" в Польщі. Причини, хід і ...
154643
  Сергійчук В.І. Акція "Вісла" як символ польського геноциду українства // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 85-98. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 70-річчя депортації українців Закерзоння з батьківської землі.
154644
  Сподарик Г. Акція "Вісла", фінанси й освіта // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 19 березня (№ 12). – С. 1, 3. – ISSN 0027-8254


  Центральне відзначення 70-х роковин Акції "Вісла" відбудуться в Перемишлі.
154645
  Степаненко І. Акція "Ніч у бібліотеці" - свято для всіх // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 1 (59). – С. 17-19
154646
   Акція "Подаруй книги рідній бібліотеці" від благодійного фонду "Бібліотечна країна" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 34


  "...Благодійний фонд "Бібліотечна країна" - офіційний партнер УБА - у вересні 2016 року започаткував акцію "Подаруй книги рідній бібліотеці". Мета - надати зручний інструмент приватним благодійникам та бізнесу для оновлення фондів бібліотек новими ...
154647
  Куртяк Є.Г. Акція "Шталаг-325" : повість / Є.Г. Куртяк. – Київ, 1988. – 192 с.
154648
  Шепілов Д. Акція «Біологія - наука майбутнього»: перший ювілей // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Завершилася V Всеукраїнська волонтерська акція «Біологія – наука майбутнього», яку проводять студенти й викладачі ННЦ «Інститут біології та медицини». Мета проекту – продемонструвати важливість й перспективність біологічної науки в сучасному світі, ...
154649
   Акція Всеукраїнської екологічної ліги "Наша допомога птахам" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 31 : фото
154650
  Савастєєв А. Акція до дня закоханих "Давай одружимось" // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Компанія "Love&Luxury" вирішила провести акцію до Дня Св. Валентина "Marry me if you dare " - розповісти про реальні відверті серйозні наміри.
154651
  Поліщук А. Акція на підтримку мови: три світи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17-18 липня (№ 132/133). – С. 4


  "Питання статусу української мови- це питання виживання і розвитку української нації і держави", - учасник протесту.
154652
  Качан А.А. Акція як особливий вид майна // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 21-22. – (Серія "Суспільні науки")
154653
  Али-Заде Акчагыл Туркменистана / Ашраф Абдулович Али-Заде. – Москва : Госгеолтехиздат
Т. 1. – 1961. – 300 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 293-298
154654
  Али-Заде Акчагыл Туркменистана / Али-Заде. – Москва
2. – 1967. – 408с.
154655
  Али-Заде Акчагыл Туркменистана / Ашраф Абдулович Али-Заде. – Москва : Недра
Т. 2. – 1967. – 408 с. : ил., карт., табл. – Библиогр.: с. 230-233
154656
  Жидовинов Н.Я. Акчагыльские и апшеронские моллюски Прикаспия, Саратовского и Куйбышевского Заволжья и Оренбургского Приуралья / Н.Я. Жидовинов, З.Н. Федкович; Под ред. В.И. Курлаева. – Саратов : Саратовский университет, 1972. – 146с.
154657
  Жидовинов Н.Я. Акчагыльские и апшеронские моллюски Прикаспия, Саратовского и Куйбышевского Заволжья и Оренбургского Приуралья / Н.Я. Жидовинов, З.Н. Федкович; Под. ред. Курлаева В.И. – Саратов : Саратовский университет, 1972. – 146с.
154658
  Колесников В.П. Акчагыльские и апшеронские моллюски. / В.П. Колесников. – Москва; Ленинград, 1950. – 1-259с.
154659
  Алиев А.И. Акчагыльские отложения восточной части Курильской впадины и перспективы их нефтогазоносности : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Алиев А. И.; Ком. высш. и сред. спец. образ. СМ АзССР, Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1963. – 21л.
154660
  Али-Заде Акчагыльские представители рода dreissensia / Али-Заде. – Баку : Азербайджанское госиздательство, 1961. – 66с.
154661
  Ализаде К.А. Акчагыльский ярус Азербайджана / К.А. Ализаде. – Баку, 1954. – 344с.
154662
  Ализаде К.А. Акчагыльский ярус Азербайджана / К.А. Ализаде. – Баку : АН АзССР, 1954. – X, 344 с., [14] л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 325-326
154663
  Али-Заде Акчыгыльские представители рода dreissensia / А.А. Али-Заде. – Баку : Азернешр, 1961. – 66 с. : табл. – Библиогр.: с. 65
154664
  Вадецкий Б.А. Акын Терези / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1956. – 302с.
154665
  Вадецкий Б.А. Акын Терези / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1961. – 302с.
154666
  Исмаилов Есмагамбет Акыны. / Исмаилов Есмагамбет. – Алма-Ата, 1957. – 340с.
154667
  Исмаилов Е. Акыны. : Автореф... доктор. филолог.наук: / Исмаилов Е.; АН КазССР. Ин-тут языка и лит. – Алма-Ата, 1957. – 28л.
154668
   Ал-Бустан. По синайской рукописи Х века.. – Тбилиси, 1965. – 151с.
154669
  Киладзе Н.В. Ал-Газали и его "Тахафут ал-Фаласифа" : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Киладзе Н.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
154670
  Новак Т.Ф. АЛ : [спогади колишнього керівника ровенського підпілля про діяльність на території окупованої Польщі] / Т.Ф. Новак; [літ. запис А. Стася ; передмова В.А. Бегми]. – Львів : Кн.-жур. вид-во, 1962. – 222 с.
154671
  Кантемир Димитрие Ал ароникулуи романо-молдо-влахилор. / Кантемир Димитрие
2. – 1836. – с.
154672
  Литвинов В.М. Ал. Алтаев / В.М. Литвинов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1961. – 80с.
154673
  Литвинов В.М. Ал. Алтаев / В.М. Литвинов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1973. – 158с.
154674
  Тамразян Г. Ал. Ширванзаде. Критико-биографич. очерк. / Г. Тамразян. – Ереван, 1958. – 99 с.
154675
  Керролл Л. Алiса в Дивокраї = Alice"s Adventures in Wonderland / Льюїс Керролл ; намалювала Є. Гапчинська ; [пер. з англ. В.Г. Наріжної ; худож.-оформ. С.І. Правдюк]. – Харків : Фоліо, 2008. – 136, [8] с. : іл. – (Серія "Дитячий світ"). – ISBN 978-966-03-4098-5
154676
  Маликов К. Ала-Тоо - моя отчизна : избранные стихотворения и поэмы / Кубанычбек Маликов ;. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 191 с.
154677
  Филимонов Л.А. Ала кийиз : Киргизские хроники / Л.А. Филимонов. – Москва : Мысль, 1974. – 239с.
154678
  Матханова Н.А. Алаир : повести / Нелли Матханова ;. – Москва : Современник, 1981. – 208 с.
154679
  Нирала С.Т. Алака. / С.Т. Нирала. – М., 1960. – 279с.
154680
  Николаев Р.В. Алакет из рода Быка : историческая повесть / Р.В. Николаев. – Новосибирск : Новосибирское кн.изд., 1989. – 221с.
154681
  Николаев Р.В. Алакет из рода Быка : Историческая повесть / Р.В. Николаев. – Кемерово : Кемеровское кн.изд-во, 1991. – 206 с.
154682
  Данилова Г.М. Аламаннское и баварское общество УШ и начала IX в. / Г.М. Данилова. – Петрозаводск, 1969. – 296 с.
154683
  Дигнага Аламбана-Парикша (исследование опоры [познания]) и вритти (комментарий) / пер. с санскрита В. Г. Лысенко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 146-150. – ISSN 0042-8744
154684
   Аламжи Мерген. – Москва-Ленинград, 1936. – 269 с.
154685
   Аламжи Мерген.. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 290 с.
154686
  Лакербай М.А. Аламыс / М.А. Лакербай; авториз. пер. с абхаз. С.Трегуба. – Москва : Советский писатель, 1961. – 227 с.
154687
  Палкин Э.М. Алан / Э.М. Палкин. – Москва, 1983. – 304 с.
154688
  Дубинянская Я. Алан Александр Милн: медведь и его писатель // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 72-89. – ISSN 1819-6268


  "Подробно описав в мемуарах, как именно возник и развивался замысел каждой из его серьезных прозаических и драматических вещей, автор иронически спохватывался: «Каким надо быть самовлюбленным, чтобы рассказывать о своих книгах и пьесах, как будто все ...
154689
  Хубиев М. Алан из Крачая : короткие повести и рассказы / М. Хубиев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 49 с.
154690
  Разнатовская Юлия Андреевна Алан Маршалл : Библиогр. указ. / Разнатовская Юлия Андреевна. – Москва : Книга, 1983. – 46с.
154691
  Ливанова М. Алан Тьюринг: машины и разум // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 6/7 (136). – С. 122-139. – ISSN 1819-6268


  Тюрінг Алан Матісон (1912-1954) - англійський математик, логік і криптограф. Тюрінга часто вважають батьком сучасної інформатики. До Другої світової війни навчався в британському Королівському коледжі Кембриджу та в американському Принстонському ...
154692
  Дерябин Юрий Аландские острова: особая автономия потомков викингов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 124-131. – ISSN 0201-7083
154693
  Фейгина С.А. Аландский конгресс / С.А. Фейгина. – М, 1959. – 547с.
154694
  Кондратик Л.Й. Аландський Павло Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 4. – ISBN 5776391970
154695
  Дмітрієв В.С. Аландський Павло Іванович / В.С. Дмітрієв, К.В. Петриченко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 149. – ISBN 96966-8060-04-0
154696
   Аландський Павло Іванович (1844-1883) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 6. – ISBN 978-966-439-754-1
154697
   Аландський Павло Іванович (29.VI.1844-29.Х.1883) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 124
154698
  Гудзевата Марина Аландські о-ви. Зелене на синьому // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 88-93 : фото
154699
  Бубенок О.Б. Алани-аси на службі у монголов (ХІІІ - ХІV століття)


  На прикладі структури монгольського війська розглядаються алано-монгольські стосунки ХІІІ - ХІVст., які відзначалися багатомовністю та складністю. Головна ідея - на прикладі аланів-асів ми бачимо, що структура монгольського війська складалася з ...
154700
  Бубенок О.Б. Алани і мадяри в Лебедії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-70. – ISSN 1608-0599
154701
  Бубенюк О.Б. Алани й аси під владою тюркютів // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-19. – ISSN 1608-0599


  У другій пол. VI - першій пол. VIII ст. у степовій Євразії почали існувати каганати давніх тюрок - тюркюти
154702
  Тищенко К.М. Алани на Сіверщині: ходуня, вовна, олтар // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 76-80. – ISSN 2218-4805


  Стаття продовжує тему дослідження "Історичний контекст Обести: від Ємадикина до Коцупіївки" у попередньому номері збірника. Якісно нового виміру надали проблемі обставини контактів аланських кочовиків IV - VI ст. з Далмацією і Римом. Найвірогідніше, ...
154703
  Шатилов В.Р. Аланин-, глютамат- и малатдегидрогеназы хлореллы. : Автореф... Канд.биол.наук: 0.93 / Шатилов В.Р.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1969. – 28л.
154704
  Кузнецов В.А. Алания в 10-13 веках : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.575 / Кузнецов В.А. ; Ин-т археологии АН СССР. – Москва, 1970. – 51 с. – Бібліогр.:с.49-51
154705
  Кузнецов В.А. Алания в Х-ХІІІ в. / В.А. Кузнецов. – Орджоникидзе, 1971. – 247с.
154706
  Бубенок О.Б. Алано-огузькі контакти у степах Східної Європи у післяхозарський період ( кінець Х - початок ХІІ ст.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-82. – ISSN 1608-0599
154707
  Бубенок О.Б. Аланознавчі студії Ю.А. Кулаковського в історіографічних дослідженнях Л.В. Матвєєвої // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 25-37. – ISBN 978-966-02-5736-8


  Юліан Андрійович Кулаковський - професор Університету Св. Володимира, увійшов в історію вітчизняної науки як класичний історик і філолог.
154708
  Кузнецов В.А. Аланские племена Северного Кавказа / Кузнецов В.А. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – № 106 : Аланские племена Северного Кавказа / Кузнецов В.А. – С. 1-138
154709
  Тищенко К.М. Аланські й слов"янські топоніми в Італії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 157-165. – ISSN 2075-437X


  У статті окреслено топонімічний слід в Італії "конгломерату степових племен за участю слов"ян" (концепт О. Пріцака), що може бути відображенням історичних подій раннього середньовіччя. В статье описан топонимический след в Італии "конгломерата ...
154710
  Бубенок О.Б. Аланські купці на Великому Шовковому шляху // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 99-114. – ISSN 1608-0599
154711
  Гаглоев Ю.С. Аланы и вопросы этногенеза осетин : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гаглоев Ю.С. ; АН ГрузССР , Ин-т истории. – Тбилиси, 1964. – 31 c.
154712
  Кулаковский Ю.А. Аланы по сведениям классических и византийских писателей / проф. Ю. Кулаковский. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – [2], IV, 73 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, 1899, кн. 13, № 8. – Библиогр. в подстроч. примеч.
154713
  Демидов В. Алапаевская мученица. Жизнь и подвиг Великой княгини Елизаветы Федоровны // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41


  В восьмидесятые годы XIX столетия принцесса Элла Гессингская слыла самой красивой невестой высшего европейского общества. И многим казалась "не от мира сего". Немка по рождению и англичанка по воспитанию, Елизавета Федоровна Романова стала одной из ...
154714
  Терехов В.А. Алаптивные автоматические системы / В.А. Терехов. – Л., 1976. – 90с.
154715
  Кузнецов А.М. Алармизм "коренного американеца" С. Хантингтона и некоторые проблемы американской нации // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 3 (507). – С. 83-98. – ISSN 0321-2068
154716
  Малакшинов П.И. Аларь-гол : роман / Платон Малакшинов ;. – Москва : Современник, 1979. – 269 с.
154717
  Чернов А.А. Алашаньский хребет / А.А. Чернов. – 29с.
154718
  Корсун Н.Г. Алашкертская и Хамаданская операции на Кавказском фронте мировой войны в 1915 году / Н.Г. Корсун. – М., 1940. – 200с.
154719
  Готорн Н. Алая буква / Н. Готорн. – Москва : Художественная литература, 1957. – 246с.
154720
  Готорн Н. Алая буква / Н. Готорн. – М, 1990. – 677с.
154721
  Готорн Н. Алая буква : Роман / Н. Готорн; Пер. с англ. Н.Емельянниковой, Э.Линецкой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 320с. – ISBN 5-352-00002-8
154722
  Готорн Н. Алая буква : роман / Натаниель Готорн ; [пер. с англ. : Н. Емельянниковой, Э. Линецкой ; ред. Т. Шушлебина]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 315, [5] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02274-4


  "Алая буква" - наиболее известный роман Натаниела Готорна. Он повествует о судьбе Тестер Прин, оказавшейся у позорного столба с незаконнорожденной дочуркой на руках. Среди свидетелей публичного унижения - муж Тестер и ее соблазнитель, отец малышки. Их ...
154723
  Филипенко В. Алая гвоздика / В. Филипенко. – Черкесск, 1969. – 120с.
154724
  Понизовский В.М. Алая жемчужина Антил / В.М. Понизовский. – Москва, 1964. – 80с.
154725
  Плашевский Ю.П. Алая завязь / Ю.П. Плашевский. – Алма-Ата, 1983. – 168с.
154726
  Бароха П. Алая заря : роман / Пио Бароха ; пер. с испанск. Г.Степанова. – Москва : Художественная литература, 1964. – 256 с.
154727
  Юхнин В.В. Алая лента : роман / Василий Юхнин ; пер. с коми А.Дмитриевой. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1968. – 439 с.
154728
  Юхнин В.В. Алая лента : роман / Василий Юхнин ; пер. с коми авт. и А.Дмитриева. – Москва : Современник, 1974. – 463 с.
154729
  Роговой М.И. Алая лента. / М.И. Роговой. – Алма-Ата, 1961. – 131с.
154730
  Свет Я.М. Алая линия. / Я.М. Свет. – М., 1969. – 160с.
154731
  Черепанов С.И. Алая радуга. / С.И. Черепанов. – Челябинск, 1962. – 226с.
154732
  Дьячков А. Алая россыпь : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 7. – С. 78-86. – ISSN 0131-2332
154733
  Василаке В. Алба, отчинка моя : повести, роман / В. Василаке; пер. с молд. – Москва : Известия, 1987. – 479 с.
154734
  Кунгуров Г.Ф. Албазинская крепость / Г.Ф. Кунгуров. – М., 1959. – 252с.
154735
  Тромпчиньски В. Албаниja и Македониjа : земjа и луге / Влогимjеж Тромпчиньски ; ред. К. Тодороска ; прев. Н. Jордановски. – Скопjе : МЕНОРА, 2005. – 200, [ 3 ] с. – Библиогр.: с.194-195. – ISBN 9989-170-04-5
154736
  Балевски М. Албаниjа денес : 1990-1997 Современи демократски преобразби, реформи и контроверзи / Милчо Балевски. – Скопjе : Матица Македонска, 1998. – 474 с. – ISBN 9989-48-018-4
154737
  Акопян А.А. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках / А.А. Акопян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1987. – 302 с.
154738
  Шатилов А. Албания / А. Шатилов. – М., 1946. – 22с.
154739
  Луи Г. Албания : (Физико-географический обзор) / Г. Луи. – Москва, 1948. – 191с.
154740
  Цветкова Р. Албания в българската литература : Анотирана библиогр. / Р. Цветкова. – София, 1979. – 134с.
154741
   Албания за 15 лет. Экономика и культура. – Москва, 1959
154742
  Арш Г.А. Албания и Эпир в конце XVIII - начале ХІХ в. : западнобалканские пашалыки Османской империи / Г.А. Арш ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва, 1963. – 368 с. – Библиогр.: с. 344-354
154743
  Манчха П.И. Албания на пути к социализму. / П.И. Манчха. – М., 1955. – 72с.
154744
  Стрельников Р.В. Албания станет цветущим садом / Р.В. Стрельников. – М., 1959. – 95с.
154745
  Бирская Катерина Албания. Последняя загадка Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2. – С. 20-23 : фото
154746
  Миткевич Г.Н. Албания: по пути перемен. / Г.Н. Миткевич. – М., 1991. – 63с.
154747
  Кокоманин А.Б. Албания: трудные шаги развития // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 2 (38). – С. 42-52. – ISSN 0201-7083
154748
  Силаев Е.Д. Албания: Экономико-географическая характеристика / Е.Д. Силаев. – М., 1953. – 176с.
154749
  Попов П.М. Албанія в російській та українській літературах XV-XX ст. / П.М. Попов. – К., 1959. – 336 с.
154750
  Будько Євген Албанія. Герої & Тирани // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 74-78 : фото
154751
   Албанія. Країна, що відкривається // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 70-75 : фото
154752
  Крук О. Албанія. Нова любов на Середземному морі / Олег Крук ; [фото Ігоря Захаренка та Олега Крука]. – Київ : [б. в.], 2015. – 74 с. : фот.
154753
  Косинська Ю. Албанія. Нова любов на Середземному морі / Юлія Косинська, Олег Крук ; [фот. І. Захаренка та О. Крука]. – Київ : Феєрія мандрів, 2016. – 176 с. : фотоіл.
154754
  Кресіна І. Албано-македонський міжетнічний конфлікт у Македонії: передумови, суть та геополітичний контекст / І. Кресіна, К. Вітман // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 172-180. – ISBN 978-966-02-4324-8
154755
   Албанская классическая поэзия : сборник. – Москва : Художественная литература, 1981. – 159 с.
154756
  Десницкая А.В. Албанская литература и албанский язык / А.В. Десницкая. – Л, 1987. – 292с.
154757
  Иванов Н.И. Албанская народная Армия / Н. Иванов, полковник. – Москва : Воениздат Мин. обороні СССР, 1959. – 93 с.
154758
   Албанская новелла XIX - XX веков. – Ленинград : Художественная литература, 1983. – 303 с.
154759
   Албанская партия труда : материалы III съезда Албанской партии труда (25 мая - 3 июня 1956 года). – Москва : Госполитиздат, 1957. – 430 с.
154760
   Албанская поэзия : сборник. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 336 с.
154761
   Албанские народные сказки. – Москва : Художественная литература, 1989. – 317 с.
154762
   Албанские поэмы. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 78 с.
154763
  Ходжа Э. Албанский народ - за мир и социализм / Э. Ходжа. – Москва, 1956. – 164с.
154764
   Албанский узел : сборник статей. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1925. – 184 с.
154765
   Албанский фактор кризиса на Балканах : сб. науч. тр. – Москва : ИНИОН РАН, 2004. – 192 с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы глобальной и региональной безопасности"). – ISBN 5-248-00139-0
154766
  Эйнтрей Г.И. Албанский язык / Г.И. Эйнтрей. – Л, 1982. – 191с.
154767
  Десницкая А.В. Албанский язык и его диалекты / А.В. Десницкая. – Л, 1968. – 380с.
154768
  Саварин В. Албанська імміграція в Італію в 1990-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 67-71. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
154769
   Албанські оповідання. – Київ : ДЛВ, 1954. – 156с.
154770
  Ткачик О. Албансько-сербське протистояння в Косово (1990 - 1999 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 95-102


  У статті досліджується албансько-сербське протистояння в сербському автономному краї Косово в 1990 – 1999 рр. В статье исследуется албано-сербское противостояние в сербском автономном крае Косово в 1990 – 1999 гг. The article deals with the ...
154771
  Милосавлевски С. Албанците во Република Македониjа : 1945-1995 : легислатива, политичка документациjа, статистика / Славко Милосавлевски, Мирче Томовски. – Скопjе : Студентски збор, 1997. – 439 c. : іл. – ISBN 9989-45-098-6
154772
  Кадышев С.П. Албынжи / С.П. Кадышев. – Новосибирск, 1951. – 119с.
154773
   Албынжи. Хакасское героическое сказание / Кадышев С.П. ; лит. пер. И. Кычакова. – Абакан : Хакасское Облиздательство, 1951. – 112 с.
154774
  Гозак А.П. Алвар Аалто : о соврем. фин. архитекторе / А. Гозак. – Москва : Стройиздат, 1976. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-170. – (Мастера архитектуры)
154775
  Горбатова Ю.В. Алвин Плантинга о космологическом доказательстве бытия Бога святого Фомы Аквинского. Критический обзор некоторых аспектов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 150-159. – ISSN 0042-8744
154776
  Лисков А.С. Алвін Плантінга й Ентоні Флю: презумпція (а)теїзму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
154777
   Алгамс ДОС ЕС ЭВМ. – Москва : Статистика, 1977. – 112 с.
154778
   Алгамс ЭВМ "Минск-32". – Москва : Статистика, 1976. – 144 с.
154779
  Горобець Ірина Алгарве. Стандарти Заходу : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 84-88 : Фото, карта
154780
  Михайленко В.М. Алгебpа та геометpiя для економiстiв : Hавчальний посiбник для студ.економ.спец.вищиих навч.закладів / В.М. Михайленко, H.Д. Федоpенко; Укра нсько-фінський ін-т менеджмменту та бізнесу. – 2-ге. – Київ, 1998. – 103 с. – ISBN 9669530180
154781
  Кушнир И.А. Алгебpа? Это пpосто! : Учеб. пособ. для уч. 7 кл.: Пpедупpеждение ошибок и пpоникновение в суть / И.А. Кушнир, Л.П. Финкельштейн. – Киев : Факт, 1997. – 118с. – ISBN 9667274012
154782
  Бертран Ж. Алгебра / Пересмотр. Ж. Бертраном и Г. Гарсе; Пер. без изм. с посл. франц. изд. М.В. Пирожкова. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч.2. – 1901. – 355с.
154783
  Мірлес О. Алгебра / О. Мірлес. – Харків ; Київ, 1930. – 200 с.
154784
  Киселев А.П. Алгебра : Учебник для 6-го и 7-го классов неполной средней и средней школы / А.П. Киселев. – Москва
Ч. 1. – 1937. – 112 с.
154785
  Киселев А.П. Алгебра : Учебник для 6-го и 7-го классов семилетней и средней школы / А.П. Киселев. – 21-е изд. – Москва
Ч. 1. – 1947. – 112 с.
154786
   Алгебра. – Київ, 1951
154787
  Фаддеев Д.К. Алгебра / Д.К. Фаддеев. – Москва
Ч. 1. – 1951. – 228 с.
154788
  Фаддеев Д.К. Алгебра / Д.К. Фаддеев. – Москва
Ч. 2. – 1951. – 228 с.
154789
  Фаддєєв Д.К. Алгебра / Д.К. Фаддєєв. – Київ, 1953. – 220 с.
154790
  Фаддеев Д.К. Алгебра / Д.К. Фаддеев. – Ленинград, 1954. – 228 с.
154791
  Барсуков А.Н. Алгебра : учеб. для семилет. и сред. школы / А.Н. Барсуков. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Для 6 и 7-го классов. – 1956. – 160 с. : ил., черт.
154792
  Барсуков А.Н. Алгебра : учеб. для сред. школы / А.Н. Барсуков. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Для 8-10-го классов. – 1957. – 327 с. : ил., чер., 1 л. ил.
154793
   Алгебра : учебник и сборник задач для VI класса. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 192 с.
154794
  Барсуков О.М. Алгебра : підручник для 6-8-го класів / О.М. Барсуков ; за ред. С.Й. Новосьолова. – 9-е вид. ; пер. з 7-го рос. вид. Учпедгізу. – Київ : Радянська школа, 1964. – 276 с. : іл.
154795
  Туманов С.И. Алгебра : 6-8 класс заочной школы / С.И. Туманов. – Москва, 1965. – 367 с.
154796
  Барсуков А.Н. Алгебра : учебник для 6-8-х классов / А.Н. Барсуков ; под ред. С.И. Новоселова. – 10-е изд. – Москва : Просвещение, 1965. – 296 с. : ил.
154797
  Барсуков А.Н. Алгебра : учебник для 6-8 классов / А.Н. Барсуков ; под ред. С.И. Новоселова. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 1967. – 296 с. : ил.
154798
  Барсуков А.Н. Алгебра : учебник для 6-8-х классов / А.Н. Барсуков ; под ред. С.И. Новоселова. – 13-е изд. – Москва : Просвещение, 1968. – 295 с. : ил., черт.
154799
  Ленг С. Алгебра : пер. с англ. / С. Ленг. – Москва : Мир, 1968. – 564 с.
154800
  Клюквин М.Ф. Алгебра / М.Ф. Клюквин. – Москва, 1969. – 431 с.
154801
  Барсуков А.Н. Алгебра : учебник для 6-8-х классов / А.Н. Барсуков ; под ред. С.И. Новоселова. – 14-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 295 с. : ил., черт.
154802
  Барсуков О.М. Алгебра : підручник для 6-8 класів / О.М. Барсуков ; за ред. С.И. Новосьолова. – 15-е изд. – Москва : Просвещение, 1970. – 295 с. : ил., черт.
154803
  Барсуков О.М. Алгебра : підручник для 6-8 класів / О.М. Барсуков ; за ред. С.И. Новосьолова. – 15-е изд. – Киев : Радянська школа, 1970. – 280 с.
154804
  Абрамович М.И. Алгебра : повторит. курс : учеб. пособие / М.И. Абрамович, М.Т. Стародубцев ; под ред. д-ра физ.-мат. наук Н.М. Матвеева ; М-во связи СССР, Ленингр. электротехн. ин-т связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. – Ленинград : [б. и.], 1970. – 363 с. : черт.
154805
  Макаричев Ю.М. Алгебра / Ю.М. Макаричев. – Киев, 1972. – 248 с.
154806
   Алгебра : навчальний посібник для 7-го класу середньої школи / Ю.М. Макаричев, Н.Г. Миндюк, К.С. Муравін [та ін.] ; за ред. Маркушевича. – Вид. 2-е, перероб. – Киев : Радянська школа, 1973. – 238 с.
154807
  Макаричев Ю.М. Алгебра / Ю.М. Макаричев. – 3-е вид. – Київ, 1974. – 248 с.
154808
  Ван Алгебра / Ван, Варден Б.Л. дер. – Москва : Наука, 1976. – 648 с.
154809
   Алгебра : Учебник для 8-го класа средней школы. – Вид. 4-е. – Киев : Радянська школа, 1976. – 294 с.
154810
  Ван Алгебра / Ван, Варден Б. дер; Пер. с нем.А.А. Бельского; Под ред. Ю.И. Мерзлякова. – Изд. 2-е. – Москва : Наука, 1979. – 623 с.
154811
  Макарычев Ю.Н. Алгебра / Ю.Н. Макарычев. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 208 с.
154812
   Алгебра : учебник для 7-го класса средней школы / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.С. Муравин [и др.] ; под ред. А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е. – Москва : Просвещение, 1980. – 239 с.
154813
   Алгебра. – 3-е. – Москва, 1981. – 254 с.
154814
  Шмелькин А.Л. Алгебра : Метод. указ. для студ.-заочн. математич. фак. гос. ун-тов / А.Л. Шмелькин; МВиССО СССР, Моск. гос. ун-т. – Москва : Изд-вл Моск. унта, 1981. – 92с.
154815
   Алгебра : сборник работ, посвящ. 90-летия со дня рождения О.Ю. Шмидта. – Москва : Издательство МГУ, 1982. – 163 с.
154816
  Фаддеев Д.К. Алгебра : 6-8 класс / Д.К. Фаддеев. – Москва, 1983. – 272 с.
154817
  Никольский С.М. Алгебра / С.М. Никольский, М.К. Потапов. – Москва, 1984. – 288 с.
154818
  Никольский Алгебра / Никольский, М.К. Потапов. – Москва, 1984. – 286 с.
154819
  Макаричев Ю.М. Алгебра / Ю.М. Макаричев. – 2-е вид. – Київ, 1984. – 206 с.
154820
   Алгебра : учебник для 6-го класа средней школы. – 8-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 223 с.
154821
  Никольский С.М. Алгебра / С.М. Никольский. – Москва, 1985. – 224 с.
154822
  Шмелькин А.Л. Алгебра / А.Л. Шмелькин. – Изд. 2-е. – Москва, 1986. – 58 с.
154823
   Алгебра : Учебник для 8-го кл. сред. школы. – Москва : Просвещение, 1986. – с.
154824
   Алгебра : учебник для 8-го класса средней школы. – 7-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 255, [1] с.
154825
   Алгебра. – 7-е. – Москва, 1989. – 205 с.
154826
   Алгебра : підручник для 7-го класу середньої школи. – 3-тє. – Москва : Просвещение, 1989. – 222, [1] с.
154827
  Никольский С.М. Алгебра : пособие для самообразования / С.М. Никольский, М.К. Потапов. – изд. 2-е, перер. и допол. – Москва : Наука, 1990. – 412 с. – ISBN 5-02-014340-5
154828
   Алгебра : учебник для 7-го класа средней школы. – Москва : Просвещение, 1991. – 190 с.
154829
   Алгебра : учебник для 7-го класа средней школы. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 239, [1] с.
154830
   Алгебра : підручники для 9-го класу середньої школи : переклад з російської. – Киев : Радянська школа, 1991. – 287, [1] с.
154831
   Алгебра : учебник для 8-го класа средней школы. – Москва : Просвещение, 1991. – 238 с.
154832
   Алгебра : учебник для 8-го класаа средней школы. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 238 с.
154833
   Алгебра : учебник для 9-го класса средней школы. – Изд. 2-е. – Москва : Просвещение, 1992. – 271 с.
154834
   Алгебра : підручник для 8-го класу середньої школи. – 2-ге. – Киев : Радянська школа, 1992. – 285 с.
154835
   Алгебра : учебник для 9-го класса средней школы. – Москва : Просвещение, 1992. – 220, [3] с.
154836
   Алгебра : підручник для 9 класу середньої школи. – 2-ге вид. – Киев : Освіта, 1994. – 288 с.
154837
  Коваленко В.Г. Алгебра : Експерементальний навч. посібн. для 9 кл. шк. з поглиблиним вивченням матем. і спеціалізованих шк. ф / В.Г. Коваленко, В.Я. Кривошеїв, О.В. Старосельцева. – 3. – Киев : Освіта, 1998. – 288 с. – ISBN 9660400020
154838
  Ван Алгебра : Определения, теоремы, формулы / Ван, Варден Б.Л. дер. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 624с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0552-9
154839
  Земляков А.Н. Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи : учебное пособие / А.Н. Земляков. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 319с. – (Элективный курс. Математика). – ISBN 5-94774-134-2
154840
  Костишин Е.М. Алгебра Ауслендера для напівгрупи всіх перетворень двоелементної множини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 53-60. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))
154841
  Бондаренко В. Алгебра Ауслендера для пар ідемпотентних матриц с сендвіч-співвідношеннями / В. Бондаренко, О. Зубарук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Описано алгебру Ауслендера для задачі про класифікацію пар ідемпотентних матриць A, B із співвідношеннями ABA=0, BAB=0. Описана алгебра Ауслендера для задачи о классификации пар идемпотентных матриц A, B с соотношениями ABA=0, BAB=0. We describe the ...
154842
  Нікітченко М.С. Алгебра багатозначних еквітонних предикатів / М.С. Нікітченко, С.І. Мілько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 286-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджується клас еквітонних предикатів, заданих на довільній передупорядкованій множині, областю значень для яких є деяка повна решітка з інволюцією. Будується алгебра таких предикатів та визначається система її твірних. Ключові слова: ...
154843
  Шелест В.П. Алгебра барионных токов в модели свободных эффективных кварков / В.П. Шелест. – К., 1968. – 19с.
154844
  Бурдон Алгебра Бурдона / Бурдон; Перю Ф. Мена, принятый в руководство для препод в Ин-те корпуса путей сообщения и в горном институте. – 5 изд., сверенное с 8-м франц. изданием. – Санктпетербург : Тип. Военно-Учебных завед., 1844. – 278 с.
154845
   Алгебра в 6-8 классах : пособие для учителя. – Москва : Просвещение, 1988. – 384 с., илл.
154846
   Алгебра в 8 классе : методическое пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1979. – 239 с., илл.
154847
   Алгебра в VII класі : посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1974. – 245 с.
154848
  Кушнір Ісаак Алгебра від опанування до захоплення : Посібник для учнів 7 - 9 класів / Кушнір Ісаак, Фінкельштейн Леонід. – Київ : Факт, 2002. – 448 с. – ISBN 966-664-057-0
154849
  Тростников В.Н. Алгебра гармонии / В.Н. Тростников. – Москва, 1968. – 80с.
154850
  Кривой С.Л. Алгебра графов и некоторые ее приложения // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (13). – С. 5-14. – ISSN 2306-6512
154851
  Лісняк В.С. Алгебра диференціювань у рухомому суцільному середовищі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаються рухомі та нерухомі тензорні поля, пов"язані з рухом суцільного середовища. Введено диференціальні конструкції - зведена трансляційна похідна, квазілокальна похідна, квазітрансляційна похідна, псевдорух та хронічна похідна, у певному ...
154852
  Бертран Ж. Алгебра для гимназий и реальных училищ. – 2 изд., изд. И.И. Билибина. – С.-Петебург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – 671с.
154853
  Билибин Н. Алгебра для гимназий и реальных училищ / Сост. по Бертрану и другим Н. Билибин. – 3 изд., изд. И.И.Билибина. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. – 574с.
154854
  Львов В.А. Алгебра для майбутніх фізиків / В.А. Львов. – Київ
Ч. 2. – 1997. – 49 с.
154855
  Фаддеев Д.К. Алгебра для самообразования / Д.К. Фаддеев. – Москва, 1960. – 592 с.
154856
  Фаддеев Д.К. Алгебра для самообразования / Д.К. Фаддеев. – Москва, 1966. – 528 с.
154857
  Придатченко Ю.В. Алгебра для фізиків: вектори і координати : Навчальний посібник / Ю.В. Придатченко, В.А. Львов; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 105с.
154858
  Придатченко Ю.В. Алгебра для фізиків: метод координат у лінійній алгебрі : Навчальний посібник / Ю.В. Придатченко, В.А. Львов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 87с. – ISBN 966-594-451-7
154859
  Лефор Г. Алгебра и анализ / Г. Лефор. – Москва, 1973. – 462 с.
154860
   Алгебра и анализ. – Санкт-Петербург, 1989-. – ISSN 0234-0852
Т. 7, № 6. – 1995
154861
  Потапов М.К. Алгебра и анализ элементарных функций / М.К. Потапов. – Москва, 1980. – 560 с.
154862
  Потапов М.К. Алгебра и анализ элементарных функций : Справочное пособие для поступающих в вузы / М.К. Потапов, В.В. Александров, П.И. Пасиченко. – 2-е изд. – Москва : АО"Столетие", 1996. – 560 с. – ISBN 5-7459-0058-Х
154863
  Милованов М.В. Алгебра и аналитическая геометрия / М.В. Милованов. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 302 с.
154864
   Алгебра и аналитическая геометрия : в 2-х частях : учебное пособиедля студентов математических специальностей университетов и педагогических институтов / М.В. Милованов, М.М. Толкачев, Р.И. Тышкевич [и др.]. – Минск : Высшая школа
Ч. 2. – 1987. – 269 с., илл.
154865
  Барабаш Ю.Я. Алгебра и гармония : о методологии литературоведч. анализа / Ю.Я. Барабаш. – Москва : Художественная литература, 1977. – 224 с.
154866
  Дадаян А.А. Алгебра и геометрия / А.А. Дадаян. – Минск, 1989. – 287 с.
154867
  Зуланке Р. Алгебра и геометрия : [учеб. для вузов : в 3 т.] / Р. Зуланке, А.Л. Онищик. – Москва : МЦНМО. – ISBN 5-94057-128-X
Т. 1 : Введение. – 2004. – 405, [1] с. – Предм. указ.: с. 396-405. – Библиогр.: с. 393-395
154868
   Алгебра и дискретная математика : сборник научных трудов. – Рига : ЛГУ, 1984. – 159, IV с.
154869
   Алгебра и дискретная математика : сборник научных трудов. – Элиста : Калмыцкий университет, 1985. – 139 с.
154870
   Алгебра и дискретная математика. Прикладные вопросы информатики : сборник научных трудов. – Рига : ЛГУ, 1989. – 149, V, [1] с.
154871
   Алгебра и дискретная математика. Теоретические основы математического обеспечения ЭВМ : сборник научниых трудов (межвузовский). – Рига : ЛГУ, 1986. – 156, [1] с.
154872
  Бронштейн С.С. Алгебра и ее преподавание в семилетней школе / С.С. Бронштейн. – Москва, 1948. – 263 с.
154873
  Березин Б.И. Алгебра и математический анализ / Б.И. Березин, В.В. Тихомиров. – Москва, 1981. – 60 с.
154874
  Виленкин Н.Я. Алгебра и математический анализ дла 11 класса / Н.Я. Виленкин. – 2-е изд. дораб. – Москва, 1990. – 287 с.
154875
   Алгебра и начала анализа : учебник. – Москва : Наука. – (Математика для техникумов)
Ч. 1. – 1978. – 336 с.
154876
   Алгебра и начала анализа : учебник для средних специальных учебных заведений. – Москва : Наука. – (Математика для техникумов)
Ч. 2. – 1978. – 336 с.
154877
  Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа / А.Г. Мордкович. – Москва, 1979. – 399 с.
154878
  Виленкин Н.Я. Алгебра и начала анализа / Н.Я. Виленкин. – Москва, 1981. – 384 с.
154879
   Алгебра и начала анализа : учебник для средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука. – (Математика для техникумов)
Ч. 1. – 1981. – 336 с.
154880
   Алгебра и начала анализа : учебное пособие для 9-го и 10-го классов средней школы. – Изд. 4-е. – Москва : Просвещение, 1983. – 335 с.
154881
  Шишкин А.А. Алгебра и начала анализа / А.А. Шишкин. – Москва, 1984. – 256 с.
154882
   Алгебра и начала анализа : учебное пособие для 9 и 10-х классов средней школы. – Изд. 5-е. – Москва : Просвещение, 1985. – 335 с.
154883
   Алгебра и начала анализа : учебное пособие для 9-11 классов вечерней (сменной) школы. – Изд. 4-е. – Москва : Просвещение, 1986. – 415 с.
154884
   Алгебра и начала анализа : учебное пособие для 9-10-х классов средней школы. – Изд. 7-е. – Москва : Просвещение, 1987. – 334, [1] с.
154885
  Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа / А.Г. Мордкович. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1987. – 416 с.
154886
  Созинова Л.А. Алгебра и начала анализа / Л.А. Созинова. – Волгоград, 1987. – 107 с.
154887
   Алгебра и начала анализа : учебное пособие для 9-10 классов средней школы. – Изд. 8-е. – Москва : Просвещение, 1988. – 335 с.
154888
   Алгебра и начала анализа. – М
Ч. 1. – 1988
154889
   Алгебра и начала анализа : пепераб. и дополн. – 3-е изд. – Москва : Наука. – (Математика для техникумов)
Ч. 2. – 1988. – 272 с.
154890
   Алгебра и начала анализа : учебное пособие для 10-12-х классов (сменных) школ и самообразования. – Изд. 5-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 430, [1] с.
154891
   Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 класса средней школы. – Москва : Просвещение, 1990. – 319, [1] с.
154892
   Алгебра и начала анализа : учебное пособие для 10-11-х классов средней школы. – Изд. 2-е. – Москва : Просвещение, 1991. – 319 с.
154893
  Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа / М.И. Башмаков. – Москва, 1991. – 350 с.
154894
  Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа / М.И. Башмаков. – Изд. 2-е. – Москва, 1992. – 350 с.
154895
   Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11-х классов средней школи. – Москва : Просвещение, 1992. – 253 с.
154896
   Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 классов средней школы. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
1. – 1993. – 254 с.
154897
   Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 классов средней школы. – Изд. 3-е. – Москва : Просвещение, 1993. – 320 с.
154898
  Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа / М.И. Башмаков. – Изд. 3-е. – Москва, 1993. – 352 с.
154899
  Шкиль Н.И. Алгебра и начала анализа : 10-11 кл. / Н.И. Шкиль. – Киев : Вежа, 1995. – 624 с.
154900
  Звавич Л.И. Алгебра и начала анализа : 3600 задач для школьников и поступающих в вузы / Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник, М.В. Чинкина. – Москва : Дрофа, 1999. – 352 с. – (Большая библиотека "Дрофы"). – ISBN 5-7107-2102-6
154901
  Шкиль Н.И. Алгебра и начала анализа : 10-11 кл. : учебник для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений / Н.И. Шкиль, З.И. Слепкань, Е.С. Дубинчук; Н.И. Шкіль, З.И. Слепкань, Е.С. Дубинчук. – Киев : Зодиак-Эко, 2001. – 688с. – ISBN 966-7090-03-5
154902
   Алгебра и начала анализа в 10-12 классах вечерней (сменной) школы : пособие для учителя. – Москва : Просвещение, 1989. – 190, [2] с.
154903
   Алгебра и начала анализа. 9-10 кл. : учебное пособие для 9-10-х классов средней школы. – Изд. 6-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 334, [1] с.
154904
  Мосешвили Т.И. Алгебра и начало анализа : Пособие для студ-ов - иностранцев / Т.И. Мосешвили; Тбилисский ГУ: Кафедра общей математики. – Ч. 3. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1985. – 132 с.
154905
  Епихин В.Е. Алгебра и теория пределов : учебное пособие / В.Е. Епихин. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 352с. – (Элективный курс. Математика). – ISBN 5-94774-449-X
154906
  Ляпин Е.С. Алгебра и теория чисел : Учеб. пособие для физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Е.С. Ляпин, А.Е. Евсеев. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : Числа. – 1974. – 383 с.
154907
  Завало С.Т. Алгебра и теория чисел / С.Т. Завало. – Киев
Ч. 1. – 1977. – 397 с.
154908
  Ляпин Е.С. Алгебра и теория чисел : Учеб. пособие для физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Е.С. Ляпин, А.Е. Евсеев. – Москва : Просвещение
Ч.2 : Линейная алгебра и полиномы. – 1978. – 447 с.
154909
  Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел / Л.Я. Куликов. – Москва, 1979. – 559 с.
154910
  Завало С.Т. Алгебра и теория чисел / С.Т. Завало. – Киев
Ч. 2. – 1980. – 408 с.
154911
   Алгебра и теория чисел (с приложениями) : избранные доклады семинара Н. Бурбаки : сборник статей. – Москва : Мир, 1987. – 271, [1] с. – (Математика : Новое в зарубежной науке / ред. А.Н. Колмлглров, С.П. Новиков ; 43)
154912
  Ашкинузе В.Г. Алгебра и элементарные функции : пособие для старш. классов ср. шк. / Ашкинузе В.Г., Шоластер Н.Н. – Москва : Просвещение, 1964. – 543 с.
154913
  Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции / Р.А. Калнин. – Москва, 1964. – 478 с.
154914
  Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции / Р.А. Калнин. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1965. – 448 с.
154915
  Маркушевич А.И. Алгебра и элементарные функции / А.И. Маркушевич. – Москва, 1968. – 503 с.
154916
  Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции / Р.А. Калнин. – Изд. 6-е, испр. – Москва, 1971. – 464 с.
154917
  Яремчук Ф.П. Алгебра и элементарные функции / Ф.П. Яремчук, П.А. Рудченко. – Киев, 1971. – 479 с.
154918
  Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции / Р.А. Калнин. – Изд. 7-е (с изм.). – Москва : Наука, 1973. – 447 с.
154919
  Кочетков Е.С. Алгебра и элементарные функции : Учеб. пособие для 9 класса сред. школы / Е.С. Кочетков, Е.С. Кочеткова; Под ред. О.Н. Голови. – 9 изд. – Москва : Просвещение, 1974. – 350с.
154920
  Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции : Учебник для сред. спец. учеб. заведений / Р.А. Калнин. – 8 изд., стереотипн. – Москва : Наука, 1975. – 448с.
154921
  Яремчук Ф.П. Алгебра и элементарные функции : справочник / Ф.П. Яремчук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1976. – 687 с.
154922
  Варшавская Л.В. Алгебра и элементарные функции : Начальный курс для студентов-иностранцев / Л.В. Варшавская, Е.А. Лазарева; МГУ Подготовительный фак. для иностранных граждан. – Москва : МГУ, 1978. – 224 с.
154923
  Яремчук Ф.П. Алгебра и элементарные функции : справочник / Ф.П. Яремчук, П.А. Рудченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1987. – 647 с.
154924
  Лазарева Е.А. Алгебра и элементарные функции / Е.А. Лазарева, И.П. Пацей. – Москва, 1989. – 136 с.
154925
  Новоселов С.И. Алгебра и элементарные функции. Пособие для учителя / С.И. Новоселов. – Москва, 1950. – 388 с.
154926
  Новоселов С.И. Алгебра и элементарные функции. Пособие для учителя / С.И. Новоселов. – Изд. 4-е. – Москва, 1956. – 396 с.
154927
  Калнін Р.А. Алгебра і елементарні функції / Р.А. Калнін. – Київ, 1969. – 464 с.
154928
  Кочетков Є.С. Алгебра і елементарні функції / Є.С. Кочетков, К.С. Кочеткова. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Навчальний посібник для учнів 9 класу середньої школи. – 1974. – 336с..
154929
  Кочетков Є.С. Алгебра і елементарні функції / Є.С. Кочетков, К.С. Кочеткова. – Київ : Радянська школа
Част. 2 : Навчальний посібник для учнів 10 класу середньої школи. – 1975. – 280с..
154930
  Новосьолов С.Й. Алгебра і елементарні функції. Підручник для педагогічних інститутів / С.Й. Новосьолов. – 2-е вид., перероб. – Київ, 1950. – 392 с.
154931
   Алгебра і початки аналізу : навчальний посібник для 10-го класу середньої школи : переклад з російської. – Київ : Радянська школа, 1976. – 256 с.
154932
   Алгебра і початки аналізу : підручник для середніх спеціалізованих навчальних закладів : переклад з 2-го російського видання. – Вид. 2-ге. – Київ : Вища школа. – (Математика для технікумів)
Ч. 1. – 1984. – 293 с.
154933
   Алгебра і початки аналізу : підручник для середніх спеціальних навчальних закладів : переклад з 2-го російського видання. – Вид. 2-ге. – Київ : Вища школа. – (Математика для технікумів)
Ч. 2. – 1984. – 293 с.
154934
   Алгебра і початки аналізу. – 2-е. – Київ, 1987. – 336 с.
154935
   Алгебра і початки аналізу : навчальний посібник 9-х і 10-х класів середньої школи. – Вид. 3-тє. – Київ : Радянська школа, 1988. – 336 с.
154936
   Алгебра і початки аналізу : навчальний посібник для 10-х і 11-х класів середньої школи : переклад з російської. – Вид. 5-те. – Київ : Радянська школа, 1990. – 336 с.
154937
   Алгебра і початки аналізу : навчальний посібник для 10-11-х класів середньої школи : переклад з російської. – Вид. 6-те. – Київ : Радянська школа, 1991. – 335, [1] с.
154938
   Алгебра і початки аналізу : підручник для 10-11-х класів середньої школи : переклад з російської. – Київ : Радянська школа, 1992. – 349, [1] с.
154939
  Шкіль М.І. Алгебра і початки аналізу : Підручник для учнів 10 класу з поглибленим вивч.математ.в середн.закладах освіти / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник, Т.М. Хмара. – Київ : Освіта, 2000. – 318 с. – ISBN 966-04-0212-0
154940
  Шкіль М.І. Алгебра і початок аналізу : Під. для 10-11 класів загальноосві. навч. закладів / М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук. – 2. – Київ : Зодіак-Еко, 2000. – 608 с. – ISBN 966-7090-14-0
154941
  Завало С.Т. Алгебра і теорія чисел / С.Т. Завало. – Київ
Ч.1. – 1974. – 462 с.
154942
  Завало С.Т. Алгебра і теорія чисел / С.Т. Завало. – Київ
Ч. 2. – 1976. – 383 с.
154943
   Алгебра і теорія чисел : Практикум / С.Т. Завало, С.С. Левыщенко. В.В.Пилаэв, І.О.Рокицький. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1983. – 232 с.


  У практикум війшли задачі та приклади по слідуючим главам:1.Елементи теорії множин і логіки. 2.Основні числові системи. 3.Системи лінійних рівнянь. 4.Матриці і визначники. 5.Групи. 6.Векторні простори. 7.Лінійні оператори .8.Системи лінійних ...
154944
   Алгебра і теорія чисел : Практикум / Завало Т.С., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1986. – 264 с.


  Кожний параграф посібника має слідуючу структуру :література; теоретичні відомості; приклади розв"язування задач; кілька прикладів подібних рішень задач. До цих задач подані відповіді, зауваження, а іноді повні рішення.
154945
  Уткіна С.В. Алгебра і числові системи / С.В. Уткіна, Л.С. Наришкіна. – Київ : Вища школа, 1995. – 304 с.
154946
  Шатуновский С.О. Алгебра как учение о сравнениях по функциональным модулям / С.О. Шатуновский. – Одесса. – 208 с.
154947
  Карпов М. Алгебра китайской гармонии // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 5-10. – ISSN 0321-5075
154948
  Лефевр В.А. Алгебра конфликта / В.А. Лефевр, Г.Л. Смолян. – Москва : Знание, 1968. – 64 с.
154949
  Крекнин В.А. Алгебра Ли с регулярными автоморфизмами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крекнин В.А.; АН СССР. Матем. ин-тут. – М., 1967. – 5л.
154950
  Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах / С.Г. Гиндикин. – Москва : Наука, 1972. – 288 с.
154951
  Рвачев В.Л. Алгебра логики и интегральные преобразования в краевых задачах / В.Л. Рвачев. – Киев, 1976. – 287 с.
154952
  Кравченко В.Ф. Алгебра логики, атомарные функции и вейвлеты в физических приложениях : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / В.Ф. Кравченко, В.Л. Рвачев. – Москва : Физматлит, 2006. – 416с. – ISBN 5-9221-0752-6
154953
  Цейтлін Г.О. Алгебра логіки та конструювання програм : Елементи дискретновї математики / Г.О. Цейтлін. – Київ : Наукова думка, 1994. – 84с. – ISBN 5-12-003444-6
154954
  Кузнецов Ю.И. Алгебра малых колебаний : учеб. пособие / Ю.И. Кузнецов. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1989. – 78 с.
154955
   Алгебра матриц и векторов : Определители и системы линейных уравнений : учебное пособие длястудентов специальностей 1202. – Ленинград
Ч. 1. – 1970. – 52 с.
154956
  Клиот-Дашинский Алгебра матриц и векторов : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по техн. спец. / Клиот-Дашинский. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 160 с. – ISBN 5-8114-0429-8
154957
  Винберг Э.Б. Алгебра многочленов / Э.Б. Винберг. – Москва, 1980. – 175 с.
154958
  Пряничникова О.О. Алгебра мов, що можуть бути представлені в помічених графах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В останні роки в комп"ютерних науках інтенсивно використовуються скінченні орієнтовані графи з поміченими вершинами. В даній статті ми вводимо алгебру мов, що можуть бути представлені в таких графах, і досліджуємо її властивості. На відміну від алгебри ...
154959
  Щербик В.В. Алгебра молекул живой материи / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий. – Київ : ДІА, 2013. – 159, [1] с. : ил., табл. – Аннот. рус., англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-7015-09-2
154960
  Богуславский А. Алгебра плоскости и пространства или исчисление положения / А. Богуславский. – Москва, 1891. – 230 с.
154961
  Курбатов С. Алгебра покликання. Про якість освіти в українських університетах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Класики теорії університету, починаючи з Вільгельма фон Гумбольдта і Джона Генрі Ньюмена, зазвичай із великим пієтетом писали про університет. На їхню думку, це - особлива інституція, що підноситься над повсякденним життям із його прагматичною суєтою ...
154962
  Поляков С.А. Алгебра табличних функцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 150-155. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі вводиться програмна алгебра, носієм якої виступають функції, визначені на табличних структурах даних - таблицях, записах, елементах записів. Сигнатура алгебри складається з композицій суперпозиції, розгалуження, взяття повного образу. ...
154963
  Бевз В.Г. Алгебра у VII класі : Метод. посібник для вчителів / В.Г. Бевз, Г.П. Бевз. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 128 с. – ISBN 966-7276-83-Х
154964
  Чешко Ф.Ф. Алгебра химических множеств / Ф.Ф. Чешко. – Х., 1965. – 35с.
154965
  Скирюк Дмитрий Алгебра чабанов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 108-111 : фото
154966
  Яковлев А.М. Алгебра честности / А.М. Яковлев. – М., 1988. – 140с.
154967
  Пейдж Ч. Алгебра электроники / Ч. Пейдж. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 352 с.
154968
   Алгебра, геаометрия и дискретная математика в нелинейных задачах. – Москва, 1991. – 205 с.
154969
   Алгебра, логика и теория чисел. – Москва, 1986. – 102 с.
154970
  Потапов М.К. Алгебра, тригонометрия и элементарные функции : Учебное пособие для студ.ун-тетов и пед.вузов / М.К. Потапов, В.В. Александров, П.И. Пасиченко; Под ред. В.А.Садовничего. – Москва : Высшая школа, 2001. – 735 с. – (Высшая математика). – ISBN 5-06-004178-6
154971
  Возняк Г.М. Алгебра. 7-9 класи / Г.М. Возняк, О.Г. Возняк. – Тернопіль : Богдан Будный, 1997. – 72 с. – ISBN 966-7224-52-Х
154972
  Абрамович М.И. Алгебра. Геометрия и тригонометрия функций : учеб. пособие для подгот. отд. высш. техн. учеб. заведений / М.И. Абрамович, М.Т. Стародубцев. – Москва : Высшая школа, 1976. – 304 с.
154973
  Бурбаки Н. Алгебра. Гомологическая алгебра / Н. Бурбаки. – Москва : Наука, 1987. – 182 с.
154974
   Алгебра. Дифференциальная геометрия. Топология. [Электронный ресурс] : 26 книг по алгебре в pdf-формате. – Москва : РХД, НИЦ, 2002. – НПО: Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000; Internet Explorer 4.0 или выше; Рук. польз. и загл. на контейнере. – (Электронная библиотека)


  http://rcd.ru; E-mail: subscribe@rcd.ru 1. А.Барут, Р.Рончка "Теория представлений групп и её приложения, т.1" 2. А.Барут, Р.Рончка "Теория представлений групп и её приложения, т.2" 3. Р.Бишоп, Р.Криттенден "Геометрия многообразий" 4. В.Блашке ...
154975
  Кисельов А. Алгебра. Підручник для 6-7 класів семирічної і середньої школи / А. Кисельов. – 13-е вид. – Київ ; Москва
Ч. 1. – 1947. – 116 с.
154976
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 6-8 класів семирічної і середньої школи / А.П. Кисельов. – 20-е вид. – Київ
Ч. 1. – 1954. – 120 с.
154977
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 13-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1947. – 200 с.
154978
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 15-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1949. – 244 с.
154979
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 20-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1954. – 240 с.
154980
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 22-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1956. – 264 с.
154981
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 24-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1958. – 264 с.
154982
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 25-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1959. – 264 с.
154983
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 26-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1960. – 264 с.
154984
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для середньої школи / А.П. Кисельов. – Харків ; Київ
Ч. 1. – 1933. – 120 с.
154985
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для середньої школи / А.П. Кисельов. – Пер. з 35-го рос. вид. – Київ
Ч. 2. – 1961. – 264 с.
154986
  Гайштут О.Г. Алгебра. Розв`язування задач і вправ : Навчальний посібник / О.Г. Гайштут, Г. Литвиненко. – Київ : Магістр-S, 1997. – 256с. – ISBN 966-557-032-3
154987
   Алгебра. Топология. 1962. – Москва, 1963. – 224 с.
154988
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для 8-10 классов средней школы / А.П. Киселев. – 23-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1946. – 184 с.
154989
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для 8-10 классов средней школы / А.П. Киселев. – 35-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1958. – 232 с.
154990
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для 8-10 классов средней школы / А.П. Киселев. – 39-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1962. – 232 с.
154991
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для 8-го и 9-го классов средней школы / А.П. Киселев. – 12-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1935. – 184 с.
154992
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для 9-10 классов средней школы / А.П. Киселев. – 42-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1964. – 232 с.
154993
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для семилетней и средней школы / А.П. Киселев. – 27-е изд. – Москва
Ч. 1. – 1953. – 112 с.
154994
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для средней школы / А.П. Киселев. – 11-е изд. перераб. – Москва
Ч. 1. – 1934. – 112 с.
154995
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для средней школы / А.П. Киселев. – 11-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1934. – 184 с.
154996
  Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование / В.М. Глушков. – Киев : Наукова думка, 1974. – 328 с.


  Монография посвящена изучению алгебраических методов и их применению в области теоретического и системного программирования: прикладной теории алгоритмов, теории формальных языков и систем программирования.
154997
  Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование / В.М. Глушков. – 2. – Киев : Наукова думка, 1978. – 319 с.


  Монография посвящена изучению алгебраических методов и их применению в области теоретического и системного программирования: прикладной теории алгоритмов, теории формальных языков и систем программирования.
154998
  Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование / В.М. Глушков, Г.Е. Цейтлин, Е.Л. Ющенко. – Изд. 3-е., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 376с. – ISBN 5-12-000499-7


  Монография посвящена изучению алгебраических методов и их применению в области теоретического и системного программирования: прикладной теории алгоритмов, теории формальных языков и систем программирования.
154999
  Фейс К. Алгебра: кольца, модули и категории / К. Фейс. – Москва
Ч. 2. – 1979. – 464 с.
155000
  Фейс К. Алгебра: Кольца, модули и категории / К. Фейс. – Москва
Ч. 1. – 1977. – 688 с.
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,