Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>
1548001
  Кравченко П.А. Формування "ідеологічного поля" як умова вирішення конфліктів у сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 93-102. – ISBN 966-628-197-5
1548002
  Котова С. Формування "образу ворога" в роки Першої світової війни (1914-1918) в сучасній зарубіжній історіографії // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 97-108
1548003
  Дерев’янко Д. Формування IKT-компетентностей учителя початкової школи в умовах освітніх трансформацій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 168-176. – ISSN 2312-5993
1548004
  Воронкова В.Г. Формування smart-суспільства як фактор сталого розвитку та його вплив на становлення нової освітянської парадигми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 189-193. – ISSN 2076-1554
1548005
  Кузьменко О.С. Формування STEM-компетентностей студентів під час розв"язування фізичних задач з поєднанням принципу симетрії в вищих технічних навчальних закладах / О.С. Кузьменко, С.В. Дембіцька // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 20-22. – ISSN 1563-3713
1548006
  Чегринець М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Марія Чегринець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 8-11. – ISSN 1029-7200


  У статті порушуються актуальні питання предметизації. Особливу увагу приділено створенню авторитетного файла предметних рубрик у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. Наведено приклади предметних рубрик, а також тематичних, ...
1548007
  Чегринець М.М. Формування авторитетного файла предметних рубрик як тематичного навігатора електронного каталогу ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 29-42
1548008
  Коломієць Т.В. Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 94-99. – ISSN 2221-1055
1548009
  Шубравська О.В. Формування агропродовольчої спеціалізації України в контексті сучасних інвестиційних процесів / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 10 (719). – Бібліогр.: 11 назв
1548010
  Гончаров В.М. Формування адаптивної системи комплементарного розвитку АПК та суміжних галузей економіки України / В.М. Гончаров, А.А. Мартинов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 24-27 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1729-7206
1548011
  Дацій Н.В. Формування адміністративної еліти у системі надання медичних послуг та охорони здоров"я України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 20-24. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1548012
  Дерека Т.Г. Формування акме-якостей особистості як компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-9172
1548013
  Шалаєва В. Формування аксіологічного складника як одного з найважливіших компонентів комунікативних умінь іноземних студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 195-205. – ISSN 2312-5993
1548014
  Шевченко Р.І. Формування алгоритму та процедур організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого рівня поширення небезпеки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1548015
  Будько О.В. Формування аналітичного забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 14-18. – ISSN 2306-6814
1548016
  Галицька Е.В. Формування аналітичного мислення у фахівців-менеджерів / Е.В. Галицька, Л.М. Савчук // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 68-70
1548017
  Онуфрів А.Р. Формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02, 01, 011 / Онуфрів Андріана Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 238, [3] арк. – Додатки: арк. 204-238, [3]. – Бібліогр.: арк. 183-203
1548018
  Онуфрів А.Р. Формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Онуфрів Андріана Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1548019
  Кужель О.М. Формування англомовної компетентності у читанні студентів філологічних спеціальностей // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 41-42
1548020
  Шандра Н.А. Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шандра Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1548021
  Медведчук А.В. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Медведчук Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1548022
  Валентон І.В. Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Валентон Інна Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 268, [5] арк. – Додатки: арк. 216-268, [5]. – Бібліогр.: арк. 14-16, 181-215
1548023
  Валентон І.В. Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Валентон Інна Василівна ; М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1548024
  Трикашна Ю.І. Формування англомовної соціокультурної компетентності у майбутніх філологів з використанням автентичного художнього фільму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Трикашна Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1548025
  Трикашна Ю.І. Формування англомовної соціокультурної компетентності у майбутніх філологів з використанням автентичного художнього фільму : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Трикашна Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 389, [3] арк. – Додатки: арк. 232-389, [3]. – Бібліогр.: арк. 210-231
1548026
  Гринь І.О. Формування антикорупційної системи: українська специфіка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-68. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1548027
  Рижов І. Формування антитерористичної компетенції: міжнародний досвід та перспективи реалізації в Україні // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 297-299. – ISBN 978-617-7220-78-6
1548028
  Домбровський Д.Б. Формування артеріовенозних шунтів у хворих на хронічну ниркову недостатність // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 6-11. – ISSN 1727-0847
1548029
  Шершун Т.М. Формування архівного фонду Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: питання історії, теорії та методики // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 210-219. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті висвітлено історію формування архівного фонду Наукової бібліотеки. Розглянуто основні теоретичні та методичні напрацювання з роботи над архівними документами. Описано основні етапи архівного опису та технічного опрацювання документів особового ...
1548030
  Левченко Л.Л. Формування архівної галузі в державі Ізраїль // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 139-180. – ISSN 0320-9466
1548031
  Шиманська В.В. Формування архітектури національного туристичного комплексу в умовах інтеграційного вибору держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 113-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1548032
  Різник В.О. Формування архітектурно-ландшафтного середовища вищих навчальних закладів / В.О. Різник, Л.С. Шевченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 364-369 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1548033
  Сіткарьова О.В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст. : [у 4 ч.] / О.В. Сіткарьова ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-8259-29-7
Ч. 3, т. 2 : Архітектурно-будівельна діяльність в Росії та Гетьманщині за часів імператриці Єлизавети Петрівни. – 2008. – 231, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 222-224. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на боковиках
1548034
  Сіткарьова О.В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст. : [у 4 ч.] / О.В. Сіткарьова ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Хімджест. – ISBN 978-966-8537-76-9
Ч. 3, т. 3 : Архітектурно-будівельна діяльність у Києві та Києво-Печерській лаврі в 1740-1760-х рр. – 2009. – 239, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 196-197. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на боковиках
1548035
  Сіткарьова О.В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст. : [у 4 ч.] / О.В. Сіткарьова ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Хімджест. – ISBN 966-8259-29-9
Ч. 4 : Інформаційний потенціал пам"яток Києво-Печерської лаври: де Боскетт, Шедель, будівництво 1740-1760-х. – 2010. – 182, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на боковиках.
1548036
  Бур"ян Б.І. Формування асиміляційної поверхні сортів і гібридів ріпаку озимого залежно від строків сівби / Б.І. Бур"ян, О.М. Курбанова // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 39-40. – ISBN 978-966-2742-92-5
1548037
  Бондаренко Т.Г. Формування аудиторії через промоцію діяльності телеведучого // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 40-44. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1548038
  Дружиніна В.В. Формування багаторівневої системи показників виміру добробуту населення / В.В. Дружиніна, Н.Ф. Алексєєва, О.М. Залуніна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 100-112. – ISSN 1993-6788
1548039
  Постерняк О. Формування бессарабського дворянства: джерела, передумови та внутрішній склад // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 415-420. – ISBN 966-8653-41-6
1548040
  Страйгородська Л. Формування бібліотеки як центру культурних комунікацій // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 7


  В рамках інтеграції бібліотеки із закладами освіти започатковано освітній проект - науково-педагогічний лекторій "Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти й науки". Метою лекторію є розкриття фондфі ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, ...
1548041
  Кірев О.В. Формування бізнес-комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах інформатизації економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Кірев Олег Васильович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1548042
  Воронкова О.С. Формування біоплівки за умов дії екзогенних факторів : монографія / О.С. Воронкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 154, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-154. – ISBN 978-966-383-842-7
1548043
  Кравчук М. Формування біотероризму як феномена сучасного суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 227-231. – ISSN 2
1548044
  Бойчура М.В. Формування богословських принципів митрополита Євгенія Болховітінова в контексті наукового становлення у воронезький період життя (1789–1800) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 16-20. – ISBN 978-966-136-493-5
1548045
  Старко В.Ф. Формування браунського корпусу української мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 415-421


  У статті викладено принципи побудови й завдання Браунського корпусу української мови (БрУК) та розглянуто проблеми його текстового наповнення. Пояснено застосування програми LanguageTool для оцінки якості текстів. В статье излагаются принципы ...
1548046
  Студінська Г.Я. Формування бренд-простору в умовах глобалізації економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 21-27. – ISSN 2306-546X
1548047
  Козак О.А. Формування брендів регіональних продуктів як спосіб популяризації України на міжнародному ринку / О.А. Козак, І.М. Беженар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 53-59. – ISSN 2221-1055
1548048
  Храмов Ю.О. Формування в 30-х роках XX ст. в Україні фундаментальних наук та їх застосувань / Ю.О. Храмов, Г.Л. Звонкова, О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 130-155. – ISSN 0374-3896


  "Згадуються професори Косоногов Й.Й., Граве Д.О. та інш."
1548049
  Шовковий В.М. Формування в майбутніх викладачів класичних мов методичної компетентності методом проектів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 29-38. – ISBN 978-617-7507-84-9
1548050
  Задорожна О.І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль, 2018. – 249, [4] арк. – Додатки: арк. 234-249, [4]. – Бібліогр.: арк. 203-233
1548051
  Сабат Н.О. Формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сабат Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2021. – 248, [5] арк. – Додатки: 212-248, [5] арк. – Бібліогр.: 187-211 арк.
1548052
  Городиська О.М. Формування в студентів потреби у професійному самовдосконаленні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2016. – C. 65-69. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 8). – ISSN 2307-1591


  "Сучасні освітні реформи, розбудова національної освіти, державотворчі процеси, що відбуваються сьогодні в Україні, глобальні виклики людства, еволюція ціннісних систем у багатьох країнах світу зумовлюють переосмислення ролі та значення духовної, ...
1548053
  Назаренко Т.Г. Формування в учнів ліцею економічної компетентност // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 261-271. – ISBN 978-966-544-404-5
1548054
  Каленик М. Формування в учнів умінь розв"язувати фізичні задачі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 93-100. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
1548055
  Максимчук Б. Формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних учених // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 84-91. – ISSN 2308-4081
1548056
  Вакаренко О.Г. Формування видавничої стратегії як необхідна умова просування наукового журналу в сучасному інформаційному просторі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 18-23. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1548057
  Адаменко І.П. Формування видатків бюджету в умовах інституційної модернізації економіки / І.П. Адаменко, С.І. Собчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 303-312. – ISSN 2222-4459
1548058
  Крикун Т.І. Формування видатків бюджету на соціальне забезпечення // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 162-169. – ISSN 2306-546X
1548059
  Козир А.В. Формування виконавської компетентності у магістрантів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 3-7. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1548060
   Формування вимог до геоінформаційних систем військового призначення / В.І. Зацерковний, І.В. Пампуха, Б.О. Попков, П.А. Савков, О.В. Погрецька // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 82-97. – ISSN 2524-0056
1548061
   Формування вимог щодо захисту від виявлення військових об"єктів за інфрачервоним випроміненням / Н.Є. Гоц, Я.С. Щадило, К.В. Борак, Г.І. Братченко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 28-29
1548062
  Карпова Ю.А. Формування виробничого потенціалу в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 10-12. – ISBN 978-617-645-234-8
1548063
  Єрмакова Л.М. Формування висоти рослин ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України / Л.М. Єрмакова, Т.І. Пророченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 89-96 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1548064
  Головко О.Б. Формування вищої володарської влади в Західній і Центральній Європі в добу раннього і класичного середньовіччя // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 148-162. – ISSN 2309-2262
1548065
  Бутурлим Т. Формування відповідального ставлення до створення майбутньої сім"ї. За романом Ірен Роздобудько "Гудзик" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 46-52
1548066
  Бондаренко Д.Я. Формування війська в Україні та Фінляндії травень 1917 - травень 1918: порівняльний аналіз // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 165-168. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1548067
  Олійник Л.В. Формування військово-спеціальної компетентності майбутних магістрів військово-соціального управління // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 106-111. – (Педагогічні науки ; № 6 (113)). – ISSN 2414-5076
1548068
  Карпов В.В. Формування військової музейної справи в Україні у період суспільно-політичної трансформації (1989-1996 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 129-143. – ISSN 2707-1383
1548069
  Лазоревич І.Р. Формування віртуального мистецтва як естетичного явища // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 107-109
1548070
  Бабанли Р. Формування вказівок щодо призначення покарання як перспективний напрям удосконалення каральної політики у державах європейсько-континентальної системи права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 205-212. – ISSN 1026-9932
1548071
  Боєчко В. Формування внутрішніх передумов відродження Другої Речі Посполитої кін. XIX -поч. XX ст. // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 90-95
1548072
  Хопта С.Ф. Формування внутрішнього переконання судді - доктринальний рівень дослідження // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 304-308. – ISBN 978-966-7166-36-6
1548073
  Сафронов О.В. Формування воєнно-технічної політики колишнього СРСР / О.В. Сафронов, Г.В. Капосльоз, О.С. Мельниченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 131-137. – ISSN 2304-2699
1548074
   Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс / О.І. Заболотний, А.В. Заболотна, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 99-107 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1548075
   Формування врожайності та зерна ячменю ярого залежно від регуляторів росту і удобрення / А.Д. Гирка, І.Д. Ткаліч, Ю.Я. Сидоренко, О.В. Бочевар, О.В. Ільєнко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 59-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-6609
1548076
  Гамаюнова В.В. Формування врожайності та якості зерна сортів проса залежно від строку сівби та фону живлення в умовах Півдня України / В.В. Гамаюнова, В.І. Шевель // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 50-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
1548077
  Шакалій С.М. Формування врожайності та якості насіння соняшнику залежно від позакореневого підживлення // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-6609
1548078
  Конопка В. Формування гендерної ролі чоловіка: дитинство, підлітковий вік (на матеріалах Поділля) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1303-1312. – ISSN 1028-5091
1548079
  Чернявська Л. Формування гендерної толерантності - місія сучасної бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 346-361. – ISSN 2224-9516


  Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі гендерно-орієнтованих інформаційно-комунікаційних процесів за умов переходу до інформаційного суспільства. Акцентовано на необхідності активної співпраці між бібліотеками, передусім тими, що є ...
1548080
  Давидова Ж.В. Формування герменевтичної компетентності менеджерів зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 263-268. – ISSN 2074-8922
1548081
   Формування гідрохімічного режиму та оцінка якості води у Придунайських озерах / Н.С. Кічук, Ж.Р. Шакірзанова, Ю.С. Медведєва, І.В. Курілова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 56-63. – ISSN 2306-5680


  В роботі розглянуті питання оцінки якості води Придунайських озер за комплексом гідрохімічних показників, визначенні коефіцієнта забруднення, оцінці якості води в водотоках, що впадають в озера. Отримані результати щодо високої мінералізації та ступеня ...
1548082
  Сенченко М. Формування глобальної олігархії в Англії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
1548083
  Ефендієва С. Формування готовності викладача до інноваційної діяльності в практиці викладання іноземної мови у ВДНЗУ "УМСА" // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 169-173. – ISSN 2307-633Х


  На прикладі кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія".
1548084
  Теловата М.Т. Формування готовності випускників навчальних закладів професійної освіти до інноваційної діяльності // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 314-318. – ISBN 978-617-571-130-9
1548085
  Мартиненко С. Формування готовності вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в системі особистісно-розвивального навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Аналізується проблема формування готовності вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в системі особистісно-розвивального навчання, визначаються педагогічні умови, що сприяють ефективності означеного процесу. In the article the author ...
1548086
  Галацин К. Формування готовності до інноваційної діяльності в майбутніх інженерів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 58-63. – (Серія: Педагогічні науки ; № 9 (382)). – ISSN 1729-360Х
1548087
  Долгош К.І. Формування готовності до професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців з міжнародних відносин // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 535-541. – ISBN 978-966-2303-00-1
1548088
  Троцький Р. Формування готовності до управлінської діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі фахової підготовки // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 155-160. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1548089
  Козубовська І.В. Формування готовності іноземних студентів-медиків до міжкультурного спілкування / І.В. Козубовська, Д.В. Данко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 136-138. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1548090
  Авдєєва С.О. Формування готовності керівників освітніх організацій до управління в умовах інклюзії // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2310-4368
1548091
  Богуш Л. Формування готовності магістрів з міжнародної інформації до реалізації професійної кар"єри // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 189-192. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1548092
  Дольнікова Л. Формування готовності майбутніх докторів філософії до інноваційної педагогічної діяльності / Л. Дольнікова, О. Стечкевич // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 33-37. – ISSN 2308-4634
1548093
  Довгопола Л. Формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до науково-дослідної діяльності у процесі проведення навчально-польової практики / Л. Довгопола, Ю. Шапран // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 118-133. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1548094
  Чалій Л.В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чалій Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1548095
  Горбачевська О.П. Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Горбачевська Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1548096
  Маятіна Н. Формування готовності майбутніх фахівців до професійної самореалізації як психолого-педагогічна проблема // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 169-182. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1548097
  Плахотнік О. Формування готовності майбутніх фахівців педагогіки вищої школи до професійного самовдосконалення в умовах університетської освіти // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 14-27. – ISBN 978-617-7986-82-8
1548098
  Гніда Г. Формування готовності майбутнього педагога до професійної діяльності // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 40-43
1548099
  Черешнюк О.А. Формування готовності педагогів до соціально-економічного виховання дошкільників у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Черешнюк Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1548100
  Гаврищак Г.Р. Формування графічної компетентності здобувачів вищої освіти засобами комп"ютерно-орієнтованих технологій / Г.Р. Гаврищак, А.В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 6-13. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1548101
  Заплетнюк М.А. Формування громадянського суспільства в Україні у 1990-х роках (історичний аспект) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Заплетнюк Максим Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1548102
  Дорошенко В.С. Формування громадянського суспільства в українській державі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 45-47. – ISSN 2076-1554
1548103
  Вітвіцький С.С. Формування громадянського суспільства в умовах розвиненого громадського контролю // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 62-66. – ISSN 2524-0064
1548104
  Барабаш В.А. Формування громадянської активності студентів у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін / В.А. Барабаш, Л.В. Глєбова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 19-36. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1548105
  Цумарєв М.І. Формування громадянської культури локальної демократії в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Цумарєв Марат Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1548106
  Погорєлова А.І. Формування громадянської правосвідомості правової культури в контексті судової реформи в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 370-374. – ISBN 978-617-7530-15-1
1548107
  Ляховська Ю. Формування громадянськості у майбутніх учителів іноземної мови // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 93-103. – ISSN 2706-6258
1548108
  Курок В. Формування громадянськості фахівців у процесі підготовки в закладі вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 234-245. – ISSN 2312-5993
1548109
  Селіхов Д.А. Формування губернських органів прямого оподаткування на Полтавщині (друга половина XIX - початок XX ст.) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 32-34
1548110
  Шека Є. Формування гуманної особистості майбутнього фахівця // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 232-234
1548111
  Шимків С.А. Формування державно-приватних партнерських відносин при наданні послуг за соціально-орієнтованими видами страхування в Україні / С.А. Шимків, В.С. Печко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814
1548112
  Бікулов Д.Т. Формування державного замовлення у сфері вищої освіти в інтересах місцевих громад // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 59-63. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (96)). – ISSN 1814-1161


  "Проаналізовано механізми розподілу місць державного замовлення у вищій освіті, методи підрахунків і визначення реальної потреби у спеціалістах відповідного фаху."
1548113
  Кабачинський М. Формування державного кордону на Півдні України та його охорона в перші роки незалежності // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 23-30. – ISBN 978-617-7046-59-1
1548114
  Батечко Н. Формування державної освітньої політики: синергетичний аспект // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 69-75. – ISSN 2226-3012
1548115
  Міщенко К.С. Формування державної політики у сфері охоорони здоров"я в умовах системних змін: категоріальний підхід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 48-54. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1548116
  Гончар Л.О. Формування державної стратегії управління змінами у сфері послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гончар Лілія Олександрівна ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1548117
  Кара-Васильєва Формування дизайну в Україні художниками авангарду // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 111-121. – ISBN 978-966-136-037-1
1548118
  Агадавуді Джольфаі Мані Формування динамічно стійких грунтових масивів в основі підземних споруд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Агадавуді Джольфаі Мані ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1548119
  Буднік А.О. Формування дискурсивних умінь майбутніх філологів: культурологічний аспект навчання мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 7-11. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
1548120
  Ісип Є. Формування діаспор балканських народів на півдні України // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
1548121
  Диба М.І. Формування діджитал-парадигми соціально-економічного розвитку / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 32-44 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
1548122
  Гіптерс З.В. Формування діловитості та творчості фахівців економічного профілю в умовах соціально-економічних трансформацій // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 78-80. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1548123
  Хондока Т.А. Формування ділових якостей приватного власника / Т.А. Хондока, І.П. Петровська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 140-147. – ISSN 2310-5534
1548124
   Формування довільної уваги у чоловіків та жінок при виконанні завдань із високим когнітивним навантаженням / М. Бондаренко, О. Бондаренко, В. Кравченко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували статеві відмінності в мозкових механізмах, що лежать в основі перемикання між мимовільною та довільною увагою. У 20 чоловіків та 20 жінок порівнювали час реакції, кількість помилок та електричну активність головного мозку під час виконання ...
1548125
  Чаплай І.В. Формування довіри між органами державної влади та громадськістю в незалежній Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 5-9. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1548126
  Ігнатьєва С.О. Формування доказів на основі результатів НС(Р)Д. Проблеми судово-експертної діяльності при проведенні експертизи відео-, звукозапису за матеріалами результатів НС(Р)Д // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 259-260
1548127
  Трубачова Д.В. Формування досвіду комунікативної діяльності студентів факультетів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів : навч.-метод. посібник / Д.В. Трубачова ; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISBN 978-966-931-157-3
1548128
  Мосейчук А.Р. Формування дослідницьких компетенцій майбутніх фельдшерів: критеріально-рівневий аспект // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 43-47. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1548129
  Грозан С.В. Формування дослідницьких компетенцій студентів у процесі виконання педагогічних наукових досліджень // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 535-540
1548130
   Формування дослідницьких підструктур із проблем едукології у вищих навчальних закладах світу / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 14-22. – ISBN 978-966-2748-97-0
1548131
  Поведа Т.П. Формування дослідницьких умінь студентів на лабораторних заняттях з навчальної дисципліни "Метрологія та ергономіка в організації охорони праці" // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 170-174. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
1548132
  Борозенець Н. Формування дослідницької компетентності бакалаврів з аграрних наук засобами професійно спрямованих завдань з вищої математики // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (89). – С. 41-58. – ISSN 2077-1827
1548133
  Нагаєв В.М. Формування дослідницької компетентності майбутніх аграрних менеджерів: дидактичний аспек // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2018. – Вип. 191. – С. 66-76. – (Економічні науки)


  "Дослідницька компетентність є важливим ресурсом ефективного управління інноваційними процесами аграрної галузі, що доводить необхідність підвищення її рівня у майбутніх аграрних менеджерів на основі формування досвіду дослідницької діяльності як ...
1548134
  Кравченко С.О. Формування дослідницької компетентності майбутніх екологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравченко Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1548135
  Гладкова В. Формування дослідницької компетентності майбутніх менеджерів освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 1 (66). – С. 30-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1548136
  Гусаревич Н.В. Формування доходів в умовах економічних перетворень // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 152-158. – ISSN 2306-546X
1548137
  Трусова Н. Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів / Н. Трусова, О. Сизоненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 19-27 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1548138
  Уманець Л.В. Формування доходів територіальних громад: позитивні зрушення та проблеми // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 286-293 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1548139
  Лаппо В.В. Формування духовних цінностей студентської молоді в координатах системного підходу // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 111-123. – ISSN 2220-6310
1548140
  Тимошенко О.В. Формування еко-концепцій у сфері сучасної індустрії моди / О.В. Тимошенко, К.І. Коцюбівська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 273-280. – ISSN 2222-4459
1548141
  Добровольська Н.В. Формування екологічно збалансованого землеробства Харківської області: суспільно-географічний підхід : монографія / Н.В. Добровольська, С.В. Костріков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-230. – (Серія "Суспільно-географічні дослідження регіонів України"). – ISBN 978-966-285-347-6
1548142
  Ковальчук А.А. Формування екологічно орієнтованої свідомості на сучасній стадії суспільного розвитку // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – С. 183-196. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 36). – ISSN 2072-4772
1548143
   Формування екологічної збалансованої лісової політики в Україні: позиція громадськості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 6 (100), листопад - грудень. – С. 19-20 : фото
1548144
  Олійник М. Формування екологічної компетентності вчителів фізики при вивченні наукової спадщини І.Є. Тамма / М. Олійник, М. Садовий, О. Трифонова // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 47-48
1548145
  Данілішина М.Ф. Формування екологічної культури майбутніх вчителів музики засобами музичного мистецтва // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 28-32. – ISSN 2413-5402
1548146
  Семерня О.М. Формування екологічної культури, виховання в контексті навчання у вищому закладі освіти // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 105-114. – (Серія "Екологія" ; вип. 4). – ISSN 2519-8955
1548147
  Бредун В.І. Формування екологічної небезпеки об"єктів нафтогазової галузі Полтавщини факторами техногенної сейсмічності // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
1548148
  Ткачук О.М. Формування економічного і духовного потенціалу сучасного суспільства // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 292-298. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1548149
  Череп О.Г. Формування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 23-29. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
1548150
  Локтіонов В.В. Формування економічного мислення: моральні та етичні норми економічної діяльності // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 28-29. – Бібліогр.: 3 назв.
1548151
  Збарський В.К. Формування економічного потенціалу регіону / В.К. Збарський, С.В. Кальченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 116-123. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1548152
  Бурлаєнко Т.І. Формування економічної компетентності менеджера - шлях до формування майбутньої управлінської еліти // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 42-44
1548153
  Борінштейн Є.Р. Формування економічної культури в українському соціумі / Є.Р. Борінштейн, І.Г. Остапенко // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 67-73. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
1548154
  Лисенко Ю.В. Формування економічної політики підприємств України в сучасних умов / Ю.В. Лисенко, А.В. Дегтярьова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 29-32. – ISBN 978-617-645-230-0
1548155
  Бурменко О.А. Формування експертно-статистичної моделі попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у межах оперативних можливостей теріторіального підрозділу / О.А. Бурменко, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 288-292. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1548156
  Карнак А. Формування експертної думки в мистецтві: у пошуках єдиного підходу // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 147-154. – ISBN 966-8917-08-1
1548157
  Шелест Є.О. Формування експортного потенціалу підприємств України на світовому ринку технологій / Є.О. Шелест, І.В. Бабій, О.М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 155-162. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1548158
  Стукач Т.М. Формування експортної зорієнтованості аграрного сектора України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – C. 441-443
1548159
  Яців І.Б. Формування експорту продукції тваринного походження підприємствами України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1548160
  Лобузіна К.В. Формування електронних інформаційних ресурсів рукописної та архівної спадщини // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 425-438. – ISSN 2222-4203
1548161
  Поліщук Н.В. Формування елементів мудрості молоді у сучасних умовах розвитку суспільства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 221-234. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1548162
  Грищенко Р.Є. Формування елементів структури врожаю проса залежно від системи удобрення / Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич, О.В. Глієва // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 59-68 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1548163
  Іванів О.Б. Формування емоційного інтелекту в студентів гуманітарних та технічних спеціальностей в умовах освітньої соціалізації в класичному університеті // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 48-49
1548164
  Савчук Б. Формування емоційного інтелекту як компетентності майбутнього фахівця: постановка проблеми / Б. Савчук, В. Ковальчук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 41-45. – ISSN 2308-4634
1548165
  Пирогова Т. Формування естетичних смаків та естетичних оцінок учнівської та студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (74). – С. 61-68. – ISSN 2078-1016
1548166
  Голубнича Л.М. Формування естетичного ідеалу людини ів українській філософській думці докласичної доби // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 137-145. – (Серія "Філософія")
1548167
  Сотська Г. Формування естетичної культури майбутніх педагогів у зарубіжній освітній практиці // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 68-75. – ISSN 2308-4081
1548168
  Мусафірова Ю. Формування естетичної культури особистості студентів як педагогічна проблема // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 196-198
1548169
  Григорак А. Формування есхатологічних ідей. Зображення народів на українських іконах Страшного суду XV—XVIII ст. // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (70). – C. 43-53. – ISSN 2413-7065
1548170
  Білецька Ю.О. Формування етнічної ідентичності домінантних спільнот Криму: політико-культурологічний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 332-341
1548171
  Одробінський Ю. Формування етнофутуриcтичних принципів художньої самоідентифікації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 262-269. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "Досліджено особливості формування етнофутуристичних принципів художньої самоідентифікації на основі вивчення відомостей про появу та розвиток етнофутуризму як явища у сучасному культурно-мистецькому просторі. Проаналізовано відмінності ...
1548172
  Соснін О.В. Формування ефективних концепцій впровадження комп"ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту та їх вплив на розвиток креативної економіки // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 70. – С. 141-150. – ISSN 2072-1692
1548173
   Формування ефективного управління техно-геологічними системами в надрокористуванні: реальність і перспективи / О.В. Чепіжко, В.М. Кадурін, С.В. Кадурін, О.І. Волкова // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1682-721Х
1548174
  Бухаріна Л.М. Формування ефективної енергозберігаючої політики промислового підприємства / Л.М. Бухаріна, Д.І. Титарчук // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 72-76. – ISSN 2074-5354
1548175
  Кусакова Ю.О. Формування ефективної концепції управління енергетичним сектором України / Ю.О. Кусакова, Л.В. Худолєй, О.М. Шевельов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 67-73. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1548176
  Борисенко Д.І. Формування ефективної системи управління персоналом // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 26-27. – ISBN 978-966-434-364-7
1548177
  Ткачук М.П. Формування ефективної системи управління трудовим колективом / М.П. Ткачук, А.О. Князевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 35-41. – ISSN 2306-6806
1548178
  Яців С.Ф. Формування ефективності м"ясного скотарства у сільськогосподарських підприємствах / С.Ф. Яців, В.Ю. Станько // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 12-17 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1548179
  Михалюк М.М. Формування єврейських громад у малих містечках столичного суспільно-географічного району України: історико-географічний аспект // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 119-130. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1548180
  Завальнюк О. Формування європейського насіннєвого ринку: успіхи та проблеми // Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю членства України в Міжнар. союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV) (3 листоп. 2015 р., м. Київ) / М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; [редкол.: Швартау В.В. та ін.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 97-98. – ISBN 978-966-924-161-0
1548181
  Коваленко Б.В. Формування європейського підходу до визначення екологічних стандартів українським законодавцем // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 334-339. – ISBN 978-966-7957-20-9
1548182
  Шашина М.В. Формування європейської інституціональної моделі структурної модернізації регіональної економіки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1548183
  Щербакова Ю.Е. Формування єдиного європейського соціального простору: історико-соціологічний та політичний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 168-181
1548184
  Капіца Ю. Формування єдиного цифрового ринку в Європейському союзі та модернізація охорони авторського права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 74-79. – ISSN 2308-9636
1548185
  Бойченко О.І. Формування єдиної державної ідеології Давнього Китаю на основі конфуціанства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 17-27
1548186
  Пономарьова Н.В. Формування Єдиної європейської транспортної системи / Н.В. Пономарьова, Є.В. Любий // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 244-247. – ISSN 2075-4892
1548187
  Нажмудінова О.М. Формування забарвлених опадів над Східною Європою // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 38-43. – ISSN 0868-6939


  In recent decades, the frequency of blocking processes has increased in the Atlantic-European sector, which contributes to the activation of southern and northwest cyclones, which abnormal weather phenomena are associated with. In some cases, natural ...
1548188
  Леоненко П.М. Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки / П.М. Леоненко, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 42 назв
1548189
  Бех Ю.В. Формування загальної теорії управління як соціальна проблема // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 76-92
1548190
  Коваль Т.В. Формування загальнопредметних компетентностей при вивченні курсу біохімії студентами природничих спеціальностей / Т.В. Коваль, В О. Овчарук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 52-58. – ISSN 2521-6449
1548191
  Гриб О.Г. Формування задачі синтезу енергосистеми в умовах кібербезпеки / О.Г. Гриб, С.В. Швець, О.В. Бортніков // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 10-14. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
1548192
  Чекмарьова Л.А. Формування законодавчих засад документальних електронних ресурсів бібліотек та архівів в Україні 1998-2003 роках і питання їх подальшого вдосконалення // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 463-467. – ISBN 966-02-3854-1
1548193
  Надольська В.В. Формування законодавчої і нормативної бази архівної справи в Республіці Казахстан // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 163-170. – ISSN 0320-9466
1548194
  Парокінний О.А. Формування запасу матеріально-технічних ресурсів промислового підприємства / О.А. Парокінний, О.Г. Яковенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 140-144. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1548195
  Хоменко І.Б. Формування збалансованої державної політики щодо створення та функціонування вітчизняних ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 22-23
1548196
  Ананова І.В. Формування здатності до переживання почуття провини особистості в процесі соціалізації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 11-12
1548197
  Возняк Оксана Формування здоров"язбережувальних компетентностей у контексті особистої безпеки та захисту життя у випадку отруєння // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 9-13 : фото
1548198
  Мешко Г.М. Формування здоров"язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 157-161 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1548199
  Овчарук В.В. Формування здоров"язберігаючої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Овчарук Василь Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1548200
  Жалій Р. Формування здоров"язберігаючої культури студентської молоді в умовах сучасного закладу вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 38-41. – ISSN 2075-1478
1548201
  Темченко Г.М. Формування здорового способу життя студентів класичного університету шляхом створення відкритого дистанційного курсу "моє здоров"я" на базі LMS Мооdle / Г.М. Темченко, Л.О. Іваненко, Н.І. Бережна // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 183-185. – ISBN 978-966-285-311-7
1548202
  Оржеховська О. Формування здорового способу життя школярів як інструмент досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 58-60. – ISBN 978-966-2249-24-8
1548203
  Татарченко Г.О. Формування зеленого каркаса - важлива умова містобудування / Г.О. Татарченко, Н.І. Білошицька // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 361-370. – ISSN 2076-815X
1548204
  Кустовська О. Формування земельних ділянок комерційного використання / О. Кустовська, С. Мудра // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1548205
  Кольоса Л.Л. Формування земельної ренти та особливості її перерозподілу в аграрній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 52-57
1548206
  Самофатова В.А. Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 30-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1548207
  Кулик І.А. Формування зернової продуктивності вівса голозерного в північному Степу України / І.А. Кулик, А.С. Бондаренко, М.В. Котченко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 65-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-6609
1548208
  Ярхо Т.О. Формування змісту базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю на освітньо-науковому рівні доктора філософії // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 10 (151). – C. 212-220. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  " Институт Конфуция" на базе Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д. Ушинского.
1548209
  Вєнцева Н.О. Формування змісту вищої історичної педагогічної освіти України на початку XX століття // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 11-15. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  Згадується Університет Св. Володимира та його викладачі В. Іконніков, В. Пискорський, М. Довнар-Запольський, В. Шульгін, Т. Флоринський. А. Степович.
1548210
  Манелюк А. Формування змісту підготовки бакалаврів із комп"ютерних наук в аспекті компетентнісного підходу // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 43-52. – ISSN 2304-4470
1548211
   Формування знань з нетрадиційних методів фізіотерапії як важливий чинник підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини, фізіотерапії та ерготерапії / О. Федорченко, Г. Цигура, Г. Куртова, С. Кудін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 230-239. – ISSN 2312-5993
1548212
  Рахманов В. Формування знань, умінь та навичок у майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 85-88. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
1548213
  Вдовиченко А.В. Формування зовнішньоекономічного потенціалу ринку органічної продукції / А.В. Вдовиченко, Н.Я. Бунзяк, Д.Д. Сухаревська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 32-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1548214
  Дьомочко М.С. Формування зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Дьомочко Марта Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1548215
  Дьомочко М.С. Формування зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Дьомочко Марта Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 181-206
1548216
  Дацків І. Формування зовнішньополітичної концепції українською Центральною радою: від автономії до незалежності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 36-39. – (Історичні науки)
1548217
  Науменко Н.С. Формування зовнішньоторгового режиму в умовах диверсифікації зовнішньоторговельних зв"язків України та забезпечення її економічної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 46-49
1548218
  Бондаренко С.В. Формування зорової працездатності студенток 17-18-ти років засобами зорового тренінгу на етапі адаптації до навчальних навантажень / С.В. Бондаренко, Н.О. Дарзинська, Л.В. Сиділо // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1548219
  Дядик Т.В. Формування і використання трудових ресурсів на міжнародному рівні та в Україні / Т.В. Дядик, І.Л. Загребельна, К.М. Близнюк // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 1 (41). – C. 9–15. – ISSN 1997-4167
1548220
  Гадомська А.А. Формування і збагачення лексичного запасу іноземних студентів засобами креолізованих рекламних текстів: види вправ // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 37-42. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті розглядаються види вправ, які застосовуються під час лексичної роботи зі студентами-іноземцями задля формування і збагачення їхнього словникового запасу засобами креолізованих рекламних текстів, наведено приклади використання конкретних ...
1548221
  Качан Є. Формування і реалізація соціально-економічної політики у мікрорегіоні в умовах децентралізації / Є. Качан, А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 6 назв.
1548222
  Рибчинський О.В. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Рибчинський Олег Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1548223
  Добровольська А.М. Формування і розвиток ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів під час реалізації дослідницького методу в процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 50-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1548224
  Сон А.С. Формування і розвиток педагогічного такту викладача медичного університету / А.С. Сон, В.В. Добровольський, О.М. Стоянов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 112-114. – ISSN 1681-2751
1548225
  Глуха Г.Я. Формування і розвиток психологічної компетентності у викладачів університету імені Альфреда Нобеля / Г.Я. Глуха, В.В. Гавяда // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 181-183
1548226
  Чикуркова А.Д. Формування і розвиток системи управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств : монографія / А.Д. Чикуркова, І.А. Ясінецька, О.А. Хоменко ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180–192. – ISBN 978-617-7611-93-5
1548227
  Світленко С.І. Формування і становлення історіософських поглядів Миколи Костомарова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 16-28. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334


  Згадується М.О. Максимович (с. 21).
1548228
  Світленко С. Формування і становлення історіософських поглядів Миколи Костомарова // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 390-409. – ISBN 978-966-981-084-7
1548229
  Чутченко С.О. Формування ідеї внутрішньої людини в святоотцівській традиції // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 118-121. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянуто витоки ідеї внутрішньої людини в античній філософії і подальший її розвиток у творах Отців та вчителів церкви. Проаналізовано людинотворчий характер святоотцівської думки. The sources of idea of internal man in ancient philosophy and ...
1548230
  Крисюк І.М. Формування ідеї Києва як "нового єрусалиму" в суспільно-релігійній думці Київської Русі. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 38-40
1548231
  Налуцишин В.В. Формування ідеї справедливого правопорядку як результату соціального контролю у філософії Стародавнього Китаю // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 18-19. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1548232
  Гедін М.С. Формування ідей слов"янофільства в Російський Імперії в середині ХІХ століття // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 168-172. – ISSN 2076-1554
1548233
  Ванджі М. Формування ідентичності у "Третьому вимірі": німецько-єврейські автори з пострадянських країн // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 12-13
1548234
  Салтовський О. Формування ідеологічних засад політики козацької старшини напередодні національної революції 1648 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 27-29. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню особливостей формування політичної ідеології козацької старшини в першій половині ХVІІ століття. The article deals with peculiarities of the political ideology of the Cossack in the first half of the seventeenth century.
1548235
  Козко О. Формування ідіолекту підлітка в художньому тексті роману Донни Тартт "Щиголь" та особливості його відтворення у перекладі / О. Козко, Ю. Крамар // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3. – С. 53-59. – ISSN 2617-5339
1548236
  Гатило В.П. Формування іміджевої стратегії промислових підприємств в умовах неоіндустріалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гатило Валентина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1548237
  Чекалюк В. Формування іміджу політика у ЗМІ за допомогою релігійних важелів впливу та паломницько-церковних заходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-66. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив релігії на формування державного іміджу України. Авторка досліджує особливості впливу релігії на формування іміджу політичного діяча, аналізує, наскільки дієвим і ефективним є використання релігійних інформаційних приводів для ...
1548238
  Мигович І.В. Формування іміджу сучасного університету в контексті процесу інтернаціоналізації системи вищої освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 21-32. – ISSN 2227-2747
1548239
  Чекалюк В.В. Формування іміджу України у ЗМІ : монографія / Чекалюк Вероніка Василівна ; [наук. ред. Іванов В.Ф.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Академія Української преси ; Центр вільної преси, 2016. – 355, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 316-353. – ISBN 978-966-2123-78-4
1548240
  Соколов М.О. Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації / М.О. Соколов, А.М. Михайлов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 44-51. – ISSN 2221-1055
1548241
  Берляк Г.В. Формування інвестиційних ризиків під впливом пандемії COVID-19 в Україні / Г.В. Берляк, Т.М. Магнушевська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 40-45. – ISSN 2309-1533
1548242
  Охріменко І.В. Формування інвестиційного механізму підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 73-77. – ISSN 2309-1533
1548243
  Нестерова Д.С. Формування інвестиційного портфеля страхової компанії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 419-426


  У статті визначено поняття "інвестиційний портфель" та досліджено питання оптимізації процесу формування інвестиційного портфеля в страхових компаніях України з урахуванням нормативних обмежень і факторів, що визначають ефективність їх інвестиційної ...
1548244
  Ставнича Н.І. Формування інвестиційного потенціалу забезпечення енергозберігаючих заходів у соціальній сфері України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 122-127. – ISSN 2313-8246
1548245
  Пугачова Н.С. Формування інвестиційної політики регіону в контексті екологізації аграрного виробництва // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 97-105
1548246
  Коренюк П.І. Формування інвестиційної привабливості підприємств галузей національної економіки : монографія / П.І. Коренюк, О.Т. Левандівський ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Кам"янське : ДДТУ, 2019. – 293, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-291. – ISBN 978-966-175-183-4
1548247
  Вільна Я.В. Формування індивідуального стилю І. Нечуя-Левицького (на матеріалі повісті "Причепа") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 45-52
1548248
  Хромченкова Н.М. Формування індивідуальної відповідальності в педагогів вищої школи за умов позитивних змін в освіті // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 506-524. – ISSN 2219-438X
1548249
  Сливка Т.О. Формування індустріального суспільства та зміни міжнародних економічних відносин // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 215-230. – ISSN 0320-4421
1548250
  Смулка О. Формування інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 45-54 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISSN 2313-3627
1548251
  Радченко О.П. Формування інноваційної економіки держави / О.П. Радченко, О.І. Шавалюк // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 211-214. – ISBN 978-966-927-199-0
1548252
  Кириленко В.І. Формування інноваційної моделі саморозвитку економіки України / В.І. Кириленко, Л.М. Кириленко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 6-13
1548253
  Легомінова С.В. Формування інноваційної системи (кластера) як необхідної передумови інноваційного розвитку економіки України // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 48-54. – ISSN 2415-8089


  Визначено необхідність інноваційного розвитку шляхом формування інноваційної системи (кластера) з використанням зарубіжного досвіду. Полівекторність розвитку підприємств як виклик сучасного економічного середовища визнана стратегічним пріоритетом. ...
1548254
  Будько І.Р. Формування інноваційної стратегії ВНЗ // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 89-90


  Інноваційна стратегія ВНЗ визначається нами як частина економічної стратегії, яка являє собою системну концепцію, яка спрямовує, взаємопов"язуючий розвиток його інноваційної діяльності з системою довгострокових цілей, що визначає пріоритети напрямів і ...
1548255
  Поляруш С. Формування інституту гуманітарної допомоги: історико-правовий аспект // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 135-141. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
1548256
  Столяр В. Формування інституту змагальності у цивільному судочинстві дореволюційного періоду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 326-328
1548257
  Башинський О.А. Формування інституту кримінального покарання в радянському законодавстві про кримінальну відповідальність (1919-1991 рр. ХХ ст.) // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 4. – С. 8-15
1548258
  Баранюк Ю. Формування інституційних засад державного фінансового контролю // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 116-129. – ISSN 2410-0706
1548259
  Строяновський В.В. Формування інституційних засад системи стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері національної безпеки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 29-34. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1548260
  Кириленко О.П. Формування інституційного забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 80-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1548261
  Ступень М.Г. Формування інституційного забезпечення розвитку лісового сектору: зарубіжний та вітчизняний досвід / М.Г. Ступень, Б.В. Шумлянський // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 99-107 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-7468
1548262
  Хумаров О.А. Формування інституційного забезпечення розподілу квот парникових газів // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 358-367. – ISSN 2524-003X
1548263
  Болдирєва Л.М. Формування інституційного середовища агропродовольчого сектора економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 10-15. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1548264
  Бодрова Д.В. Формування інституціонального середовища фінансово-економічної децентралізації в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 3-9. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161
1548265
  Куйбіда С.В. Формування інструментів структурної перебудови національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Куйбіда Степан Васильович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Львівський регіональний ін-т держ. управління. – Львів, 2019. – Бібліогр.: 11 назв
1548266
  Іваницький О.І. Формування інтегральної компетентності майбутнього вчителя фізики на засадах акмеологічного, контекстного та компетентністного підходів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 129-132. – ISSN 1563-3713
1548267
  Глазкова А.С. Формування інтеграційних процесів розвитку залізничного транспорту України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Глазкова Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. транспорту. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1548268
  Квасова О.Г. Формування інтегрованих умінь читання й письма у процесі виконання студентами веб-квесту / О.Г. Квасова, Н.К. Лямзіна // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 38-44. – ISBN 978-617-7507-84-9
1548269
  Шарун Ю.Ф. Формування інтелектуальних умінь студентів вітчизняних класичних університетів у педагогічних дослідженнях 50-60-х років ХХ століття / Ю.Ф. Шарун, Т.В. Черниш // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 433-441. – ISSN 2074-8167
1548270
  Довгий О. Формування інтересу до математики в учнів у закладах позашкільної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 72-76. – ISSN 2308-4634
1548271
  Король О.М. Формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти на засадах диференційованого підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Король Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1548272
  Лабинцева М.В. Формування інформаційних компетенцій майбутніх математиків засобами дистанційного навчання // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 186-188


  Дослідження інформаційних компетенцій майбутніх математиків та педагогічних особливостей їх формування у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу засобами дистанційного навчання.
1548273
  Куліш В.І. Формування інформаційних потоків у системі оцінки ефективності підприємств хімічної промисловості // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2015 : ІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2015, Київ, 15-16 квіт. 2015 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 118-119. – ISBN 978-966-622-693-1
1548274
  Андріянов О.В. Формування інформаційно-комунікативної компетентності в процесі підготовки фахівців документно-інформаційної сфери / О.В. Андріянов, О.О. Татакі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 50-55. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто поняття інформаційно-комунікативної компетентності. Визначені можливі шляхи її формування в процесі підготовки фахівців документно-інформаційної сфери на прикладі дисципліни "Інформаційний сервіс в інтернеті".
1548275
  Орду К.С. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів під час викладання української мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 162-166. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1548276
  Пальчик О. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів через виковіртуальних освітніх спільнот // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 180-182. – ISBN 978-966-698-271-4
1548277
  Кір"янова О.В. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції студентів засобами інноваційних технологій / О.В. Кір"янова, О.Ю. Малюкова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 156-161. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1548278
  Наливайко О.О. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців журналістики / О.О. Наливайко, О.Ю. Манченко, О.Ю. Рудченко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 201-212. – ISSN 2074-8167
1548279
  Мельник О.Г. Формування інформаційного механізму розвитку інноваційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління" ; голова ред. ради С.А. Єрохін ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (186). – С. 19-28. – ISSN 1993-6788
1548280
  Пестрецова Л. Формування інформаційного потоку обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та його відображення у бібліографічному покажчику / Л. Пестрецова, І. Шульга // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 114-125. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано джерела комплектування поточного обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: державну цільову програму "Українська книга", започатковану 2005 року; проекти НАН України "Наукова книга" (2001 р.), "Наукова книга. ...
1548281
  Олейнікова Л.Г. Формування інформаційного простору адміністрування податків і зборів в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 43-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2305-7645
1548282
  Маєвський О.О. Формування інформаційного простору в так званих "ДНР" та "ЛНР" методами експлуатації візуальних образів Другої світової війни // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 132-140. – ISSN 2616-6798
1548283
  Отенко І.П. Формування інформаційного простору підприємств у міжнародному бізнес-середовищі / І.П. Отенко, М.І. Чепелюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 236-240. – ISSN 2222-4459
1548284
  Зима О.Г. Формування інформаційного середовища національної індустрії туризму / О.Г. Зима, Ю.Ю. Лола, Н.В. Жила // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 27-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1548285
  Субботін В.М. Формування інформаційного суспільства і сучасні парадигми цивілізаційного розвитку нової інституційної системи глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 188-204. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1548286
  Трачук Л.Ф. Формування інформаційної культури користувачів як напрям науково-видавничої діяльності бібліотеки закладу вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 232-235. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1548287
  Коломієць О. Формування інформаційної культури майбутнього фахівця у контексті сучасних освітніх завдань / О. Коломієць, О. Головата // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – C. 310-333. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600
1548288
  Опришко Т. Формування інформаційної культури та публікаційної активності серед студентів, аспірантів, докторантів та вчених університету // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 75-76. – ISBN 978-966-941-056-6
1548289
  Корчинський І. Формування інформаційної служби локального ринку сільськогосподарської продукції // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1548290
  Опанасюк Ю. Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 226-229. – ISSN 2076-1554
1548291
  Кириченко М.О. Формування інформаціології як ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації третього тисячоліття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 181-184. – ISSN 2076-1554
1548292
  Ткачов А.С. Формування іншомовної компетентності в інтелектуально здібних учнів основної школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 241-244. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1548293
  Задорожна І.П. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів із використанням технологій проблемного навчання // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 11-16. – ISBN 978-617-7507-84-9
1548294
  Булгакова А. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів засобами інтерактивних технологій // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 173-175
1548295
  Трофименко А.О. Формування іншомовної комунікативної компетенції засобами використання прагматичних ситуацій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 35-38. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1548296
  Наріжна Л. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 158-164. – ISSN 2411-6548
1548297
  Мовчан Л.Г. Формування іншомовної лексичної компетентності студентів Швеції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 147-149. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
1548298
  Ящук І. Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов засобами інтерактивних технологій // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 199-204. – ISSN 2309-9127
1548299
  Пехтерева Т.І. Формування історичних поглядів В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 65-68. – (Серія історії ; № 14)
1548300
  Лук"янчук Л. Формування історичних поглядів Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 325-336. – ISSN 2304-9383
1548301
  Гринюк Л. Формування історичного мислення старшокласників на уроках історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 181-186


  освіта
1548302
  Дізанова А. Формування історичної пам"яті студентів на прикладі З. Аркаса // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 40. – С. 72-78. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1548303
  Добровольська А.М. Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С.45-56. – ISSN 2413-1571
1548304
  Хаєцька О.П. Формування й ефективне функціонування організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1548305
  Аретов Н. Формування й модифікація бачення революції та війни. Болгарський аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 15-21. – ISSN 0236-1477
1548306
  Бєлікова Н.В. Формування й розвиток трендів структурної динаміки економіки регіонів України в процесі реалізації реформ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 87-92. – ISSN 2222-4459
1548307
  Самойленко О.Г. Формування кадрового складу професійних істориків у вищих навчальних закладах України в першій половині – середині ХІХ ст // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 60-80. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1548308
  Стеценко А.І. Формування карбонатних відкладів під впливом інфільтрацій з хвостосховища ЦГЗК (Кривий ріг) / А.І. Стеценко, С.К. Кошарна, В.В. Іванченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 74-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
1548309
  Ребезюк В.М. Формування кафедри цивільного судочинства та судочинства в Університеті Св. Володимира // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 299-303. – ISBN 978-617-7133-95-6
1548310
  Музика М.П. Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 229-235. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1548311
  Шульга Г.І. Формування кінематографічної освіти в Одесі: сторінками журналу "Силуэты" (1922-1925) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 113-125. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1548312
  Смирнов І.Г. Формування кластерів у сфері послуг за М. Портером / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко, О.В. Шматок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 122-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1548313
   Формування клінічного мислення в післядимломній підготовці лікарів-інтернів за пеціальністю "Неонатологія" / Є.Є. Шунько, О.В. Воробйова, О.Т. Лакша, Т.В. Кончаковська, Ю.Ю. Краснова, О.О. Костюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 5-7. – ISSN 2226-1230
1548314
  Лембрик І.С. Формування клінічного мислення у студента-іноземця при вивченні дисципліни "Педіатрія" / І.С. Лембрик, З.Р. Кочерга // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 82-85. – ISSN 1681-2751
1548315
  Онищенко Н. Формування ключових компетентностей майбутніх учителів у країнах Євросоюзу: теоретичний аспект // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 199-215. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1548316
  Зємба Б.А. Формування ключових компетентностей майбутнього фахівця соціальної сфери у контексті ідей Болонського процесу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 159-168
1548317
  Черкашин С.В. Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 270-279. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1548318
  Березкіна В.І. Формування колекції трав"янистих рослин відкритого грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В.І. Березкіна, В.О. Меньшова // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 138-144. – ISBN 978-966-2303-13-1


  "...Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка був заснований 22 травня 1839 р. як Ботанічний сад Університету св. Володимира на ділянці, що примикала до його корпусу."
1548319
  Петрик Н.Р. Формування колекцій пам"яток воєнної історії у музеях Львова ( XIX - XX ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.05 / Петрик Наталя Романівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1548320
  Альсадун М.А. Формування компетентностей професійного спілкування майбутніх поліцейських засобами української мови // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 60-72. – ISSN 2074-8167
1548321
   Формування компетентностей у студентів-медиків з дисципліни "Психіатрія. Наркологія" за допомогою рольових ігор / І.Д. Спіріна, А.В. Шорніков, Р.М. Тимофєєв, Є.С. Феденко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 120-123. – ISSN 1681-2751
1548322
  Кирда А.Г. Формування компетентності в перекладі на матеріалі сучасних суспільно-політичних реалій / А.Г. Кирда, О.О. Письменна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 252-260


  У статті розглядаються питання, пов"язані з навчанням студентів, курсантів і слухачів ВНЗ важливих аспектів перекладу лексики, що відображає сучасні реалії життя нашої країни.
1548323
  Стрілець В. Формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі: сучасний стан наукової дослідженості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 103-110. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Проаналізовано наукові публікації за останні 15 років щодо проблеми формування у майбутніх філологів компетентності в письмовому науково-технічному перекладі. У контексті психолінгвістичного аспекту розглянуто доробок представників когнітивної ...
1548324
  Шевчук А. Формування компетентності викладача у царині дистанційного навчання та створення електронного навчального курсу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С. 111-117. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1548325
  Бошота Н.В. Формування комплексних логістичних систем як чинник підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 185-190. – ISSN 2222-4459
1548326
  Крисак А.І. Формування комплексного механізму еколого-економічного регулювання земельних відносин на засадах сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 31-36. – ISSN 2306-6814
1548327
  Хобта В.М. Формування комплексного підходу до оцінювання збалансованості розвитку підприємства / В.М. Хобта, У.В. Лаврик, І.С. Кладченко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 149-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1729-7206
1548328
  Гончаренко О.В. Формування комплексної оцінки ефективності системи управління персоналом аграрного підприємства / О.В. Гончаренко, К.М. Дідур // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 60-68. – ISSN 2309-1533
1548329
  Бурбело Н.О. Формування комплексу заходів антикризового управління підприємством // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 65-70. – ISSN 2309-1533
1548330
  Ляшенко О.А. Формування комплексу основних методичних, організаційних заходів та програмних засобів для підняття позицій вишів в мережі Internet / О.А. Ляшенко, І.В. Калініченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 27-34. – ISSN 1995-0519
1548331
  Усенко Н. Формування комунікативних компетентностей студентів-медиків у процесі евристичного вивчення іноземної мови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 133-140. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1548332
  Салі О.В. Формування комунікативно-інтерактивної компетентності у процесі професійно орієнтованого навчання студентів іноземної мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 64-76. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1548333
  Желанова В.В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: педагогічний інструментарій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 101-103. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1548334
  Козубенко К.В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців туристичного обслуговування із застосуванням інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Козубенко Катерина Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1548335
  Короткова Ю. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів на заняттях з української мови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 84-88. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1548336
  Ліштаба Т. Формування комунікативної компетентності майбутнього філолога в умовах ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 151. – С. 242-250. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3


  Важливими питаннями навчальної діяльності магістрантів у процесі формування їхньої комунікативної компетентності є засвоєння філологами термінологічного словника мовної, мовленнєвої комунікації, вивчення дефініцій комунікативних понять, висвітлення ...
1548337
  Ідрісов Б. Формування комунікативної компетентності студентів – майбутніх соціологів як можливості підвищення якості інтерв"ювання // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (8). – C. 58-63. – ISSN 2306-3974
1548338
  Гончаренко-Закревська Формування комунікативної компетентності студентської молоді в освітньому середовищі університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 98-103. – ISSN 2308-4634
1548339
  Лавренко Т. Формування комунікативної компетентності як складова професійного становлення особистості // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 88-90
1548340
  Волошин В.Д. Формування комунікативної компетентності як умова успішної міжкультурної комунікації лікаря у глобалізованому світі / В.Д. Волошин, Ю.С. Сморщок, О.С. Волошин // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 46-48
1548341
  Мацюк О.О. Формування комунікативної компетенції у майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 53-58. – ISBN 978-966-330-308-6
1548342
  Олендер К. Формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення ділової англійської мови // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 177-180


  Розглянуто особливості формування комунікативної культури як невід"ємної складової загальної культури майбутнього фахівця, визначено типові ситуації усно-мовленнєвого та писемного спілкування, наголошено на ролі активних методів та використанні ...
1548343
  Макаренко О.В. Формування комунікації як елементу дослідницької компетентності майбутніх лікарів. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 123-128. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1548344
  Сошинська В.Є. Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 92-96. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - розглянувши генезис наукових досліджень соціально-комунікаційних процесів, уточнити поняття професійної комунікації та обґрунтувати необхідність формування комунікаційних компетенцій у магістрів спеціальності 029 "Інформаційна, ...
1548345
  Жмудська І.Б. Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства україни в сот на прикладі сільського господарства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 67-72. – ISSN 2306-6792


  У статті розглянуто умови формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва на прикладі сільського господарства. Зроблено SWOT-аналіз конкурентоспроможності сільського господарства. Досліджено слабкі та сильні сторони галузі сільського ...
1548346
  Сім"ячко О.І. Формування конкурентних переваг на міжнародному ринку / О.І. Сім"ячко, А.М. Савчук, А.М. Танасійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 208-212. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1548347
  Пудичева Г.О. Формування конкурентного середовища в енергетичному господарстві за допомогою кластерного підходу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 75-79 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1548348
  Осокіна В.В. Формування конкурентного середовища на ринку праці за умов євроінтеграції / В.В. Осокіна, Н.В. Руденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 230-237


  Розглядається проблема формування конкурентного середовища на ринку праці під впливом найбільш загальних геоекономічних процесів та прагнення України стати повноправним членом Європейського Союзу. Аналізуються чинники, що можуть істотно вплинути на ...
1548349
  Халімон Т.М. Формування конкурентної політики телекомунікаційного підприємства // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 81-82
1548350
  Маренич А.І. Формування конкурентної стратегії розвитку ВНЗ на основі маркетингового інструментарію // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 146-150. – ISSN 2221-755X


  Охарактеризовано вплив сучасних соціально-економічних процесів на розвиток вищої освіти в Україні, розглянуто їхні позитивні і негативні наслідки, окреслено основні завдання цього розвитку. Запропоновано методику розроблення конкурентної стратегії ВНЗ ...
1548351
  Толмачов О.В. Формування конкурентоспроможних територіальних громад // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 129-134. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1548352
  Гусєва Г.Г. Формування конкурентоспроможного ландшафту на ринку освітніх послуг України // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 56-60. – ISSN 2074-8167
1548353
  Погріщук Б. Формування конкурентоспроможної науково-освітньої системи держави в умовах глобалізаційних викликів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 2. – С. 140-146. – ISSN 2078-5860


  "Обгрунтовано теоретико-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможної науково-освітньої системи держави в умовах глобалізаційних викликів".
1548354
  Голобородько Я.О. Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва регіону в умовах глобалізації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1548355
  Кунанець Н. Формування консолідованого інформаційного ресурсу "розумного міста": бібліотечний аспект / Н. Кунанець, Г. Липак, В. Пасічник // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (238). – C. 3-8. – ISSN 1029-7200
1548356
  Никорак О. Формування конституційної ідентичності : Німеччина, Іспанія та США // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 117-119
1548357
  Нурмухометова М.Г. Формування концепту "стратегічний курс" розвитку держави в умовах військово-політичної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 205-212
1548358
  Марова С.Ф. Формування концептуальних умов досягнення процесів міжкультурних відносин на основі туристської діяльності / С.Ф. Марова, Д.В. Солоха, О.В. Никончук // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Томаш Ж. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 4 (81). – С. 5-13. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1548359
  Шинкаренко І.В. Формування концептуально-теоретичних засад аналізу податкової конкуренції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 24-25
1548360
  Шапошник А.М. Формування концептуальної моделі поняття "обладнання хімічної технології" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 124-134. – ISSN 2074-8922


  "...В статті розглянуто питання формування понятійного мислення у майбутніх фахівців хімічної галузі."
1548361
  Шапошник А.М. Формування концептуальної моделі поняття "хімічні процеси" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 159-165. – ISSN 2074-8922
1548362
  Субота М.В. Формування концепції зміцнення соціально-економічної безпеки санаторно-курортних підприємств / М.В. Субота, М.П. Дубина, У.Я. Петриняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 92-99. – ISSN 2522-1620
1548363
  Мазур Г.Ф. Формування концепції інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва в умовах нестійкого економічного розвитку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1548364
  Маренець Л. Формування концепції реальної освіти в Російській імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 98-103. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1548365
  Лепетан І.М. Формування концепції стратегічного управління витратами сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 20-23 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1548366
  Майоров М. Формування кордону України з Румунією і Молдовою // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 181-193. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1548367
  Майоров М. Формування кордону України на Закарпатті // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 194-204. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1548368
  Васильківський Д.М. Формування корпоративної культури як елемента брендингу / Д.М. Васильківський, Т.В. Яремчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 201-204. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
1548369
  Левіна І.А. Формування креативно-проектувальної компетентності майбутніх учителів засобами мультимедійного навчального посібника з педагогіки // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 166-175. – ISBN 978-966-544-404-5
1548370
  Лунячек В.Е. Формування креативного мислення студентів у процесі професійного навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 112-120. – ISSN 2074-8922
1548371
  Семененко І.Є. Формування креативної компетентності у процесі професійної підготовки студентів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 221-229. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1548372
  Куриляк В. Формування креативної організації у глобальному інформаційному середовищі / В. Куриляк, Б. Літовченко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 193-206. – ISSN 1684-906Х
1548373
  Андрєєва О. Формування кредитної політики комерційного банку в сучасних умовах / О. Андрєєва, Н. Діденко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 172-178. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 32)
1548374
  Джиджора Є.В. Формування культу перших київських святих у ранньосередньовічних гімнографічних пам"ятках // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 108-115. – ISSN 2077-804X
1548375
  Зорій Н.І. Формування культури академічної доброчесності та її роль у становленні суспільних цінностей студента // Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва, О.І. Павлюк, Л.А. та ін. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 56-59. – ISBN 978-617-7611-78-2
1548376
  Вахнова А.П. Формування культури здоров"я учнів старшої школи на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вахнова Альона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1548377
  Ярчук Ю.Г. Формування культури здорового способу життя в системі пріоритетів державної освітньої політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 176-180


  Аналізується місце та роль пріоритетів культури здорового способу життя в освітній політиці держави; підкреслюється необхідність мобілізації просвітницьких заходів для усвідомлення дитиною цінності здоров"я як однієї з головних цінностей людської ...
1548378
  Петрова Л.О. Формування культури логічного мислення як важливого компонента підготовки військових фахівців / Л.О. Петрова, П.В. Квіткін, І.В. Дятлова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 105-118. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1548379
  Галацин К. Формування культури міжособистісної взаємодії майбутніх інженерів у процесі навчання англійської мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 45-49. – ISSN 2308-4634


  Стаття присвячена актуальній проблемі сьогодення – теоретико-методичному аналізу процесу формування культури міжособистісної взаємодії майбутніх фахівців інженерно-технічного спрямування на заняттях англійської мови. У статті розкривається сутність ...
1548380
  Міщирікова Л. Формування культури мовлення майбутніх фахівців у технічних внз І-ІІ рівнів акредитації / Л. Міщирікова, Г. Бурлака // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 107-109
1548381
  Дейнеко А.Х. Формування культури рухової діяльності учнів 5-6 класів засобами основної гімнастики // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 24-28 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1548382
  Ставицький А. Формування культури якості вищої освіти в українських університетах / А. Ставицький, Т. Затонацька // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 18-24
1548383
  Ситченко К.В. Формування культурного змісту концепту тілесності в дослідженнях фізичної культури та мистецтва танцю // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 326-335. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Висвітлено проблемні питання формування й тлумачення концепту тілесності в культурологічних дослідженнях танцю та спорту, тобто галузей, де людське тіло є предметом як художнього, так і біомеханічного аналізу. Розглянуто різноманітні напрями ...
1548384
  Зіньковська О.В. Формування лексикографічної компетенції в майбутніх учителів англійської мови // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 7 (321), жовтень : Філологічні науки. – С. 148-154. – ISSN 2227-2844
1548385
  Лопушинський І. Формування лідера закладу загальної середньої освіти в контексті реалізації нового закону України "Про освіту" // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 23-30. – ISSN 2616-3241
1548386
  Грищенко І.М. Формування лідерства в системі місцевого самоврядування України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 151-166
1548387
   Формування лідерських якостей та соціальної відповідальності сучасного менеджера в Одеській національній академії харчових технологій / О.Б. Каламан, О.М. Кананихіна, А.О. Соловей, П.М. Безніс // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 59-65. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1548388
  Романовська О.О. Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 "менеджмент" у закладах вищої освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 330-341. – ISSN 2074-8167
1548389
  Юлінецька Ю. Формування лінгвістичних та екстралінгвістичних компетентностей здобувачів вищої освіти в рамках курсу академічного письма / Ю. Юлінецька, О. Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 125-133. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1548390
  Береза Л.О. Формування лінгвокраїнознавчої компетентності іноземних студентів технічних спеціальностей у процесі навчання української мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Береза Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1548391
  Омелянчик Т.Г. Формування літературної компетенції учнів старших класів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 309-314
1548392
  Афанасьєва О.С. Формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів зарубіжної літератури у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Афанасьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 37 назв
1548393
  Ткачук С.В. Формування лояльних стосунків із клієнтами у сфері нематеріального виробництва / С.В. Ткачук, С.А. Стахурська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 113-122


  Розглянуті основні підходи до формування лояльних стосунків зі споживачами в сфері послуг. Враховані особливості продукту нематеріального виробництва. Визначені головна мета та дії фірми щодо формування споживчої лояльності, а також фактори ...
1548394
  Грішнова О. Формування людського капіталу у сфері охорони здоров"я: проблеми та напрями зменшення фіктивізації / О. Грішнова, О. Брінцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку процесів формування людського капіталу у сфері охорони здоров"я. Охарактеризовано тенденції, процеси та асиметрії в цій царині, які супроводжують поступову ринкову трансформацію національної системи охорони здоров"я і нерідко ...
1548395
  Корнюш Г.В. Формування м"яких навичок у студентів закладів вищої освіти в контексті навчання іноземних мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 36. – с. 99-110. – ISSN 2073-4379
1548396
  Галущак І.Є. Формування майбутнього економіста як конкурентоспроможного фахівця // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 7-11. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1548397
  Волонтир Л.О. Формування маркетингових інформаційних систем / Л.О. Волонтир, О.І. Підгурський // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 56-58. – ISBN 978-617-645-232-4
1548398
  Дорошкевич Д.В. Формування маркетингової стратегії в умовах конкуренції на підприємстві ТОВ "Конте" / Д.В. Дорошкевич, Г.Ю. Захарова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 22-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1548399
  Дернова Ю.М. Формування маркетингової стратегії підприємства // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 68-69. – (Серія "Економічні науки")
1548400
  Дудар Т.Г. Формування маркетингу відносин суб"єктів агропродовольчого ринку на шляху подальшої євроінтеграції / Т.Г. Дудар, В.Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 134-141. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1548401
  Тельнов А.С. Формування маркетингу персоналу на промисловому підприємстві / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 228-232. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1548402
  Семирак О.С. Формування масиву ідентифікаційних характеристик розвитку автомобілебудування в Україні // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 47-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1548403
  Громова Н. Формування медіакомпетентності майбутнього вчителя-словесника в курсі "методика навчання української мови" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 119-130. – ISSN 2312-5993
1548404
  Пішак В.П. Формування мелатонінутворювальної функції на ранніх етапах онтогенезу людини і ссавців // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 78-80. – ISSN 2226-1230
1548405
  Кравченко А.Г. Формування ментальних рис нації під впливом соціально-економічних та політичних чинників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 295. – С. 164-170. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1548406
  Ланде Д.В. Формування мереж природних ієрархій термінів на основі аналізу текстових корпусів з правової тематики // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 12-17
1548407
  Стронська Н.Т. Формування мережевих ресурсів українського бібліографознавства та перспективи його розвитку // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 621-633. – ISSN 2222-4203
1548408
  Брадов В.В. Формування мережевого інструментарію інформаційної війни (на прикладі агресії росії проти України) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 96-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1548409
  Міненко Л.М. Формування мережі військових музеїв у Збройних Силах України (1995-2013 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 100-128. – ISSN 2707-1383
1548410
  Лобойченко В.М. Формування методики ідентифікації передумов поширення надзвичайних ситуацій унаслідок накопичення шкідливих речовин на хімічних об"єктах // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 298-305 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1548411
  Тоузані Тарік Формування методичних елементів управління поведінкою підприємства в умовах нестаціонарної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 477-482. – ISSN 2222-4459
1548412
  Грінченко Ю.Л. Формування методичних засад якісного економічного зростання авіаційної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1548413
  Горобченко Д.В. Формування методичних підходів до моделювання комплексної економічної оцінки екосистемних послуг / Д.В. Горобченко, Т.В. Горобченко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 118-126. – ISSN 1726-8699
1548414
  Єрмаченко В.Є. Формування методичного підходу до оцінювання науково-дослідної, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти / В.Є. Єрмаченко, М.М. Берест // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 195-200. – ISSN 2222-4459
1548415
  Ларін І. Формування методичного підходу до управління результативністю діяльності підприємств / І. Ларін, Ю. Карпенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 146-161. – ISSN 2409-9260
1548416
  Благодир Л.А. Формування методичної компетентності майбутніх учителів математики у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 180-187. – ISSN 2312-5993
1548417
  Гаран М.С. Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів за допомогою мультимедійного методичного комплексу // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 106-116. – ISSN 1998-6939
1548418
  Майєр Н.В. Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика : монографія / Н.В. Майєр ; [наук. ред. Бігич О.Б.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2015. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 380-464. – ISBN 978-966-638-306-1
1548419
  Остапенко Н.І. Формування методичної компетенції майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 44-50. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1548420
  Верстюк В. Формування методологічних засад наукового пошуку М. Костомарова // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 157-161
1548421
  Кугай Н. Формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики у процесі навчання дисципліни "Методи оптимізації / Н. Кугай, М. Калініченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 55-71. – ISSN 1682-2366
1548422
  Здорик О.А. Формування методологічних підходів до фармакопейної стандартизації лікарських засобів аптечного виготовлення : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.03 / Здорик Олександр Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 72 назви
1548423
  Сергійчук О. Формування методологічної культури майбутнього педагога // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 218-221


  Розглядаються методологічні проблеми підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності; акцентується увага на навчальному процесі у ВНЗ та значенні педагогічних практик у процесі педагогічної підготовки. Автор звертає увагу на методологічну ...
1548424
  Корольова Ю. Формування методологічної основи наукового пізнання джерел права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 115-118
1548425
  Кудлаєнко С.В. Формування механізмів реалізації соціальної політики за умов розвитку євроінтеграційних процесів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Кудлаєнко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1548426
  Легомінова С.В. Формування механізмів узгодженої інституційної інфраструктури з метою нівелювання інформаційної асиметрії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 21-26. – ISSN 2306-6814
1548427
  Прокоф"єва Г.С. Формування механізму економічного розвитку в умовах децентралізації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Прокоф"єва Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1548428
  Дятлова Ю.В. Формування механізму забезпечення безпеки економічної діяльності в сучасних умовах / Ю.В. Дятлова, К.В. Положенцева, Є.В. Дятлов // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 38-46. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1548429
  Зибарева О.В. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах : монографія / О.В. Зибарева, І.П. Кравчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 274, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-232. – ISBN 978-617-7611-92-8
1548430
  Романовська Ю.А. Формування механізму розвитку фонду охорони навколишнього природнього середовища // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 52-60. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1548431
  Пилипенко А.А. Формування механізму стратегічного управління сталим розвитком підприємства. / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 57-64. – ISSN 2413-9610
1548432
  Костирко Л.А. Формування механізму управління капіталізацією підприємств / Л.А. Костирко, Н.Ю. Велентейчик // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 50-59. – ISSN 2221-8440
1548433
  Сітковська А.О. Формування механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6792
1548434
  Хачатрян Є.Л. Формування міжкультурної дискурсивної компетентності майбутніх фахівців з економіки в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хачатрян Єва Левонівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1548435
  Зєня Л. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів з використанням навчально-професійних завдань / Л. Зєня, С. Роман, О. Коломінова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 145-154. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Представлена концептуальна модель формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів на практичних заняттях з іноземної мови у мовному педагогічному закладі вищої освіти за рівнем вищої освіти "бакалавр"."
1548436
  Яновська С. Формування міжкультурної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 236-241
1548437
  Воєводіна Н. Формування міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів у німецькій як другій мові в контексті плюрилінгвальної освіти // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 5 (1-2020). – С. 45-55. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
1548438
  Денісова І.О. Формування міжкультурної комунікації студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 74-77
1548439
  Рязанцева Д.В. Формування міжкультурної наукової компетентності викладачів вищих навчальних закладів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 212-220. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1548440
  Корнєва З.М. Формування міжкультурної професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти : монографія / З.М. Корнєва ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". – Київ : Каферда, 2018. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.271-331. – ISBN 978-617-7301-44-7
1548441
  Токарський Б. Формування міжнародного звичаю у сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 140-142
1548442
  Шталь Т.В. Формування міжнародної маркетингової стратегії виходу компанії на зовнішній ринок / Т.В. Шталь, В.О. Козуб, А.Н. Нахметов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 345-351. – ISSN 2222-4459
1548443
  Бобровицький А.В. Формування міжнародної фінансової системи як основного фактора інтеграції країн з різними рівнями економічного розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 173-178 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1548444
  Черниш О.А. Формування місцевих бюджетів в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 153-154. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1548445
  Раделицький Ю.О. Формування місцевих бюджетів на території сучасної України: умови становлення та особливості формування // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 104-109. – ISSN 2071-4653
1548446
  Масловська Л. Формування мовленнєвої компетенції студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 105-107
1548447
  Санівський О. Формування мовно-риторичної особистості в підручнику "Коротка історія українського письменства" Сергія Єфремова / О. Санівський, О. Циганок // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 158-171. – ISSN 2307-4906
1548448
  Прокопова О.П. Формування мовної культури як основна умова становлення сучасного інженера-механіка // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 139-145
1548449
  Кучеренко І. Формування мовної особистості учня сучасної школи стилістичними засобами словотвору // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 3-8


  "Розглянуто особливості процесу формування мовної особистості учня-мовця засобами словотвору на сучасному уроці української мови в закладах загальної середньої освіти. Охарактеризовано концепт "мовна особистість", визначено і висвітлено основні ...
1548450
  Трегубова Г. Формування мовної, мовленнєвої і комунікативної професійних компетентностей студентів ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 242-246


  Розглядаються мовна, мовленнєва і комунікативна професійна компетентність як потужний фактор у професійній підготовці національних кадрів.
1548451
  Нікілюк О.В. Формування моделі державно-приватного партнерства як інструменту регулювання соціально-економічного розвитку аграрного сектору // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 13-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1548452
  Вожжов А.П. Формування моделі кругообороту фінансових і матеріальних ресурсів як формуючий чинник соціально-економічної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 281-286
1548453
  Васильців Т.Г. Формування моделі модернізації соціальної сфери в системі сталого ендогенного зростання регіонів України / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, О.В. Рудковський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 163-169. – ISSN 2222-4459
1548454
  Жовковська Т. Формування моделі поведінки споживача // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 9-18. – ISSN 2410-0919
1548455
  Гаврилець О.В. Формування моделі поведінки споживачів ресторанних послуг за результатами маркетингового дослідження / О.В. Гаврилець, Д. Маляр // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 234-242 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-8164
1548456
  Сава А.П. Формування моделі розвитку сільських територій під впливом євроінтеграційних процесів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 28-34. – ISSN 2309-1533
1548457
  Доморосла О. Формування модерних мистецьких осередків у США на межі XIX - XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 458-460. – ISBN 978-966-171-893-6
1548458
  Красношапка В.В. Формування моніторингової системи показників антикризового управління на підприємстві / В.В. Красношапка, А В. Бова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 213-218. – ISSN 2310-5534
1548459
  Роговенко М.М. Формування моральних принципів та цінностей у курсантів на заняттях з філософсько-правових дисциплін // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 200-203. – ISSN 2076-1554


  Проблема морального виховання особистості була і залишається в центрі уваги вчених - Л. Губерського, Є. Бабосова, Т. Аболіної та ін.
1548460
  Асламова М.В. Формування морального обличчя майбутнього медичного працівника в процесі професійної підготовки // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 283-287. – ISSN 2077-1096
1548461
  Олексенко Р.І. Формування Московської держави в контексті історичної спадщини Київської Русі // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 18-24. – ISSN 2075-1451


  "Ще М. Грушевським була рішуче відкинута історіографічна схема московських книжників, згідно з котрою Московська державність виводилася з Київської Русі."
1548462
  Никифорук Т. Формування мотивації студентів-іноземців під час викладання української мови / Т. Никифорук, В. Андрієць // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 55-58. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1548463
  Станіславова Л.Л. Формування мотивації студентів до вивчення культури мови з використанням ІКТ // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 166-169. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558


  У статті розглянуто проблему формування внутрішньої мотивації студентів до вивчення культури мови засобами інформаційно-комп"ютерних технологій. Визначено поняття мотивації, обґрунтовано шляхи підвищення мотивації до навчання засобами ІКТ. Описано ...
1548464
  Галашова О. Формування мотивації студентів до усної іншомовної комунікативної діяльності у процесі дистанційного навчання іноземної мови // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 18-26. – ISSN 2307-4906
1548465
  Мартиненко С. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності / С. Мартиненко, Н. Кипиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-57. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Виокремлено та охарактеризовано інформаційний, аксіологічний і перетворювальний етапи формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності. Проаналізовано результати експериментального дослідження, ...
1548466
  Грей Ю.М. Формування мотиваційного забезпечення системи управління розвитком підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 67-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1548467
  Ткач О.В. Формування мотиваційного компонента у навчанні математики // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 93-98. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
1548468
  Шашина М.В. Формування мотиваційної складової кадрової політики підприємства в умовах високого рівня мобільності робочої сили / М.В. Шашина, Р.В. Тульчинський, О.Ю. Федотов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 48-52. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1548469
  Бакум В.А. Формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів музики засобами української народної пісні // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 108-113. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1548470
  Коваль А. Формування на західноукраїнських землях у ХІХ - на початку ХХ століть ідеї народного суверенітету та її реалізація у Західноукраїнській Народній Республіці (ЗУНР) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 26-36. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1548471
  Бойко О. Формування наборів геопросторових даних для ГІС управління інженерними комунікаціями аеропорту / О. Бойко, Н. Полякова // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (23). – С. 188-197. – ISSN 2411-5363
1548472
  Плачинда Т. Формування навичок викладацької діяльності в майбутніх викладачів непедагогічних спеціальностей. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 189-198. – ISSN 2312-5993
1548473
  Августюк М.М. Формування навичок ефективного метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 6-12. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1548474
  Оніщук І.І. Формування навичок іншомовного спілкування на основі сучасних підходів до іншомовної освіти у вищих навчальних закладах України // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 27-33. – ISSN 2411-1317


  "...У статті розглянуто основні сучасні підходи до іншомовної освіти у педагогічних університетах України."
1548475
  Калініченко А.І. Формування навичок перекладу фахових текстів у студентів технічних навчальних закладів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 77-81. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1548476
  Коваленко О.М. Формування навичок працевлаштування студентів університетів як напрям розвитку британської іншомовної освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 83-87. – (Серія "Педагогічні науки")
1548477
  Кавчак І.Р. Формування навичок та вмінь аудіювання студентів мовних спеціальностей / І.Р. Кавчак, М.В. Рябих // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 156-162. – ISBN 978-966-285-302-5
1548478
  Федіна Н.В. Формування навичок та вмінь неофіційного тлумачення норм права у процесі правової освіти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 32-41. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1548479
  Боровик М.А. Формування навчально-матеріальної бази Чернігівського педагогічного інституту (1954-1998 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 113-117. – ISSN 2076-1554
1548480
  Кизяк А.Ю. Формування нанопористих плівок Al2O3 / А.Ю. Кизяк, А.А. Євтух, О.В. Стеблова // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 83-92. – ISSN 1815-7459
1548481
  Василенко Д.О. Формування наноструктур за допомогою синхронізації диполів в оптичному ближньому полі / Д.О. Василенко, П.О. Кравчук, В.І. Григорук // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнков М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 6. – С. 06028-1-06029-4. – ISSN 2077-6772
1548482
  Барабаш М.Ю. Формування наноструктур на темплатах випромінюванням із видимого діапазону / М.Ю. Барабаш, Д.О. Гринько, С.О. Сперкач ; НАН України, Техн. центр НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ : ІМФ НАНУ, 2015. – 202, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7725-0
1548483
  Вень Мінвін Формування напрямків територіального розвитку України та Китаю / Вень Мінвін, А.В. Рудомаха // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 53-56. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1548484
   Формування наукових основ навчання дорослих у системі ліквідації неписемності й політосвіти (20-40-і рови ХХ століття) // Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець ХІХ - ХХ століття) : монографія / Л. Тимчук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 173-275. – ISBN 978-966-423-348-1
1548485
  Коцур Н.І. Формування наукових основ соціальної медицини та її профілактичної спрямованості на теренах України (кінець ХІХ – 30-і рр. ХХ століття) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – C. 105-116. – ISSN 2518-7732


  Згадується проф. С.А. Корчак-Чепурківський (с. 108, 109, 110, 112-113).
1548486
  Богатікова О.В. Формування наукових поглядів Григорія Павлуцького (1861-1924 рр.) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 67-71. – ISSN 2312-4679
1548487
  Афанасьєв О.Є. Формування наукових уявлень про природокористування у середовищі історичної географії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 253-266


  Розглянуто становлення в історико-географічній науці уявлень про природокористування як комплексну систему "людина - природа". Досліджено теоретико-методологічний доробок вчених, що склав підґрунтя для формування історії регіонального ...
1548488
  Сосницька Н.Л. Формування науково-дослідницької компетентності при навчанні фізики на засадах STEM-освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 422-428. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1548489
  Марусик Н. Формування науково-методичної бази гуцульської хореології та хореографічної педагогіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 161-170. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто діяльність знаних балетмейстерів Василя Авраменка (український хореограф, актор, кінорежисер, педагог, один із тих, хто втілив українські народні танці у форму професійного мистецтва. В українській діаспорі відомий як “батько українського ...
1548490
  Павленко О.П. Формування науково-методичної бази збалансованого економіко-екологічного управління приморськими територіями в контексті міжнародного досвіду // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 18-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2311-0899
1548491
  Бабовал Н.Р. Формування науково-педагогічного потенціалу вищого навчального закладу як складової ринку освітніх послуг // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 88-101. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1548492
  Семенишена Р.В. Формування наукового світогляду студентів вищих навчальних закладів у навчальному процесі / Р.В. Семенишена, Л.Ю. Благодаренко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 128-134. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 2). – ISSN 2519-254X
1548493
  Антонюк М.А. Формування наукової картини світу та образу світу учнів у підручниках з української літератури для 10 класу (рівень стандарту) // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 8-20. – ISBN 978-966-544-404-5
1548494
  Ситник Й.С. Формування націоналістичного економічного світогляду українців: витоки та перспективи // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 268-278
1548495
  Мєлєкєсцева Н.В. Формування національно-мовної особистості майбутніх учителів початкових класів на основі рідномовних обов"язків Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 104-109. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1548496
  Еделєва М.А. Формування національного інформаційного простору України: сучасний стан та подальші перспективи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 355-359. – ISSN 2076-1554
1548497
  Небрат В.В. Формування національного підприємництва та зовнішньоторговельних зв"зків України ( XVI - XVII ст.) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 73-85. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1548498
  Сащук Г. Формування національного телепростору - функція держави // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 68-72. – ISBN 978-966-01-0468-6
1548499
  Малацай І. Формування національної ідентичності словаків у XIX столітті // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 89-96
1548500
  Гора О.В. Формування національної ідентичності студентської молоді, як наукова проблема // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 53-55
1548501
  Клімова Г.П. Формування національної інноваційної системи - стратегічний пріоритет розвитку українського суспільства // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 20-30. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1548502
  Петренко О. Формування національної самосвідомості студентської молоді в процесі громадської діяльності (з досвіду роботи регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ) // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 112-118. – ISSN 2618-0715


  В статті здійснений аналіз досвіду Регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу Рівненського державного гуманітарного університету з формування національної самосвідомості студентської молоді в ...
1548503
  Маляр Л.В. Формування національної свідомості гімназійної молоді Закарпаття в 20-30-х рр. ХХ ст. засобами української літератури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 153-156. – Бібліогр.: 26 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1548504
  Міщенко А.Б. Формування невизнаних територій як прояв ерозії довіри до інклюзивних інститутів в Україні // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 213-221. – ISSN 2618-1274
1548505
  Бутнік-Сіверський Формування неоекономіки в сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 57-67. – ISSN 2308-0361
1548506
  Куйбіда С.В. Формування нових підходів до реалізації структурної перебудови економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 90-95. – ISSN 2306-6806
1548507
  Ковальова М.М. Формування нових синонімічних об"єднань у сучасній українській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 33-36. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1548508
  Степанчук Ю.С. Формування нового образу Богдана Хмельницького у матеріалах республіканських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 102-105. – ISSN 2076-1554
1548509
  Шедяков В.Є. Формування нового проекту розвитку суспільства та збереження ідентичності народу, його базових цінностей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 221-232
1548510
  Подобінська Штик Формування нової моделі американо-британського партнерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 342-350
1548511
  Щипанський П.В. Формування нової парадигми військової освіти / П.В. Щипанський, Р.І. Тимошенко, С.М. Салкуцан // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 37-42


  У статті викладені погляди авторів на характерні риси формування нової парадигми військової освіти, яка відповідає потребам Збройних Сил України та міжнародним стандартам якості підготовки військовослужбовців.
1548512
  Кравцов Ю.С. Формування нової парадигми правового знання, як системна трансформація вітчизняної правової освіти / Ю.С. Кравцов, А.О. Якуніна // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 29-32. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1548513
  Сіденко В.Р. Формування нової політичної економії інноваційного розвитку (до виходу в світ книги Ю.М. Бажала "Політична економія інноваційного розвитку: розриваючи зачароване коло економічної теорії", англ. мовою) // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 149-151. – ISSN 1605-7988
1548514
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX - початку XXI ст.). V // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 3-31. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються основні номінативно-аксіологічні тенденції в розвитку лексико-фразеологічного складу, системи словотворчих засобів та арсеналу прагматико-стилістичних засобів української мови кінця XX - початку XXI ст. під впливом мовної ...
1548515
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX - початку XXI ст.). VI // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-33. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються основні номінативно-аксіологічні тенденції в розвитку комплексу словотворчих засобів української мови кінця XX - початку XXI ст. як віддзеркалення нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства - моделі ...
1548516
   Формування ноосферного світогляду як основи інформаційно–інноваційно–ноосферної економіки та суспільства / В.Г. Воронкова, О.П. Кивлюк, М.Ю. Максименюк, В.О. Нікітенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 159-163. – ISSN 2076-1554
1548517
  Смага І.С. Формування нормативної диференціальної земельної ренти та рентного доходу при вирощуванні зернових культур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
1548518
  Древаль І.В. Формування об"єктів рекреаційно-туристичної діяльності із залученням ресурсів лісового фонду / І.В. Древаль, В.М. Ткач // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 280-287 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1548519
  Кармазіна Н.В. Формування обліково-аналітичного забезпечення ефективності використання коштів для управління грошовими потоками підприємства / Н.В. Кармазіна, М.О. Скляр // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 100-108. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1548520
  Яременко Л.М. Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 123-129. – ISSN 2306-546X
1548521
  Рожелюк В.М. Формування облікової політики переробних підприємств в умовах адаптації національних положень до міжнародних стандартів обліку та звітності / В.М. Рожелюк, П.Н. Денчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 318-323. – ISSN 2222-4459
1548522
  Крючковська Т.О. Формування облікової політики сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 78-80 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1548523
  Хохонь М.П. Формування оборонних споруд монастирів Західної України у XVII - XVIII століттях : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Хохонь Михайло Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1548524
  Бережна Т.С. Формування образного мислення на уроках історії за допомогою образотворчого мистецтва // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 2-5
1548525
  Лобойченко В.М. Формування окремих задач математичної моделі інженерно-технічного метода попередження надзвичайних ситуацій унаслідок аварій на технологічному обладнанні потенційно небезпечних об"єктів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 224-232 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1548526
  Назаренко О.В. Формування окремих компонент облікової політики підприємства щодо дебіторської заборгованості / О.В. Назаренко, Т.В. Лукаш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 15-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1548527
  Купалова Г.І. Формування оптимізаційної моделі товаротранспортних потоків підприємства в укмовах сталого розвитку / Г.І. Купалова, Ю.С. Хрутьба // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 19, ч. 2. – С. 48-57. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1548528
  Грін О.О. Формування органів влади й управління в період Закарпатської України (кінець 1944 - 1945 рр.) // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 103-133. – ISBN 978-966-2075-11-3
1548529
  Бровчак Л.С. Формування організаторських здібностей майбутніх учителів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 49-53. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1548530
  Масляєва О.О. Формування організаційно-економічних відносин в агропромислових підприємствах / О.О. Масляєва, І.О. Ганзюр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 105-108 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1548531
  Мамчур Л.В. Формування організаційно-економічного механізму збалансованого розвитку ринку м"яса та м"ясопродуктів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 38-47. – ISSN 2221-1055
1548532
  Пірус В.О. Формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності вищого навчального закладу. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 11-16. – (Економічні науки ; № 3 (27))
1548533
  Ястремська О.М. Формування організаційного забезпечення процесу впровадження аутсорсингу логістичних функцій на підприємстві / О.М. Ястремська, М.В. Зеленський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 286-293 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1548534
  Кошель А.О. Формування організаційного механізму функціонування інституту масової оцінки земель в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 14-16
1548535
  Хоменко М.М. Формування організаційної структури управління підприємством / М.М. Хоменко, Г.М. Дорожкіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 174-178. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1548536
  Степаненко М. Формування орфографічної норми й деякі підходи до розвитку освіти в українському зарубіжжі (20-90 рр. XX ст.) // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 52-54. – ISBN 966-7586-04-09
1548537
  Шеремета Л.П. Формування орфоепічної грамотності іноземних студентів медичного профілю / Л.П. Шеремета, Т.П. Мельник // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 310-312. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1548538
  Козлов Д. Формування освітніх послуг в управлінні сучасним навчальним закладом на засадах маркетингу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 326-337. – ISSN 2312-5993
1548539
  Яцків О. Формування осередків сестер кларисок, серафіток і францисканок Найсвятішого Сакраменту на теренах Галичини (друга половина XIX - початок XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 383-389
1548540
  Єпіхіна М.А. Формування основ патріотичного виховання у дошкільників засобами народознавства / М.А. Єпіхіна, Н.О. Курило // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 96-100. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1548541
  Вівчаренко О.А. Формування основ правового регулювання відносин власності на землю в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 59-62. – ISBN 978-966-7957-20-9
1548542
  Байбаков В.М. Формування основ професійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів України за фахом "дитяча хірургія" // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 298-300. – ISSN 2077-1096
1548543
  Варданян А.О. Формування основних груп компетентностей студентів-медиків / А.О. Варданян, С.М. Ефендієва, Н.М. Ніколаєва // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 253-255. – ISSN 2077-1096
1548544
  Лесняк В. Формування основних засад та стандартів співпраці між органами державного управління та громадськими організаціями в сучасній Польщі // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 5-14. – ISSN 2522-1663
1548545
  Кошель А.О. Формування основних факторів і показників які визначають цінність земель в межах населених пунктів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 217-221
1548546
  Залужна А.Є. Формування особистісної ідентичності в студентів медичних коледжів : структурно -функціональний аналіз / А.Є. Залужна, В.Ю. Прокопчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 97-101. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1548547
  Рожко-Павлишин Формування особистості конкурентоспроможного педагога у сучасних умовах. / Рожко-Павлишин, М.П. Олексюк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 49-56. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
1548548
  Березовська Л.І. Формування оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку в мовленнєвотворчій діяльності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 73-79. – ISSN 2414-5076
1548549
  Гриник І.В. Формування параметрів консорцій бур"янів залежно від генотипового і видового складу представників триби Triticeae в умовах екотону Полісся-Лісостеп / І.В. Гриник, Т.З. Москалець, В.В. Москалець // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 136-141 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
1548550
  Пондін Є.М. Формування партійної політики за участі громадськості в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 407-418
1548551
  Дудчак Г. Формування педагогічного іміджу в майбутніх учителів НУШ // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 56-63. – ISSN 2307-4914
1548552
  Сидоренко В. Формування педагогічного світогляду О.Ф. Музиченка (1875 – 1940 рр.) // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 78-85
1548553
  Ахмедова К. Формування педагогічної культури майбутнього викладача вищого навчального закладу // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 132-134
1548554
  Стасюк Л. Формування педагогічної культури як складової педагогічної етики майбутніх вихователів // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 99-105. – ISSN 2415-8143
1548555
  Учитель І.Б. Формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Учитель Інна Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1548556
  Ощепков О.П. Формування передумов експортної стратегії розвитку підприємств агропродовольчого комплексу України / О.П. Ощепков, С.О. Магденко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1548557
  Королюк Ю.Г. Формування персональної навчальної траєкторії студента денної форми в системі Moodle // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 41-42
1548558
  Попова О.В. Формування підприємницької компетентності студентів у процесі професійної підготовки / О.В. Попова, С.Т. Золотухіна // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 111-121. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1548559
  Ткачов А.С. Формування підприємницької компетентності у високоздібних учнів підліткового віку (на прикладі суспільствознавчих предметів) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 112-119. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1548560
  Павлушенко Т.О. Формування підходів до джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – С. 93-100. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (81)). – ISSN 1728-4236


  "Досліджено джерела формування фінансових ресурів вищих навчальних закладів".
1548561
  Грибова Д.В. Формування підходів до ефективного функціонування ринку овочевої продукції // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1548562
  Лакішик Д.М. Формування підходів країн ЄС щодо СПБО // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 17-25. – ISBN 978-966-02-7989-6
1548563
  Маслиган О.О. Формування підходу до просторової маршрутизації процесів, що обумовлюють функціонування та розвиток кластерів туризму та рекреації в Україні / О.О. Маслиган, Е.В. Тодьєрішко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 68-74. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1548564
  Усенко Н. Формування пізнавальної самостійності студентів в евристичному навчанні іноземних мов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 225-232. – ISSN 2312-5993
1548565
   Формування позитивних змін у роботі викладачів академії на підставі анкетування / Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Л.Ю. Науменко, Г.В. Горбунова, С.В. Захаров, Г.С. Канюка, Н.В. Ліхолетова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 98-101. – ISSN 1681-2751
1548566
  Ішинов С. Формування позитивного іміджу НАТО в Україні в зв"язку з військовим конфліктом на Сході // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 409-415. – ISBN 978-83-64286-14-8
1548567
  Щербак Н.В. Формування позитивного іміджу органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах модернізації публічного управління в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 94-99
1548568
  Конюшенко Ю.А. Формування позитивного історичного мислення: роль музеїв вищих навчальних закладів // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 157-159. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1548569
  Артемова Л.В. Формування позитивного клімату студентської групи // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 3-16. – ISSN 2219-438X


  Розглянуто комп"ютерну презентацію та інтерактивні завдання для інтерактивної лекції з метою вивчення понять та механізмів формування позитивного клімату студентської групи.
1548570
  Новікова Л.В. Формування позитивного міжнародного іміджу країни як засобу посилення конкурентоспроможності / Л.В. Новікова, Л.О. Чернишова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 30-35. – ISSN 2222-4459
1548571
  Уварова Г.Ш. Формування позитивного туристичного іміджу міст України - господарів Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 126-131. – Бібліогр.: 8 назв.
1548572
  Сидорко І. Формування позитивної корпоративної культури організації // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 78. – С. 118-123. – ISSN 0368-6418


  "Розкрито основні функції та етапи її розвитку. Висвітлено проблеми формування сучасної стратегії корпоративної культури організації та ключові напрями її реалізації в Україні".
1548573
  Двіжона В.М. Формування позитивної мотивації до вивчення математики у молодших школярів із мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивного навчання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 50-57. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1548574
  Бешок Т. Формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 90-93. – ISSN 2308-4634


  "Виділено основні складові, які впливають на формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів. Детально проаналізовано створену автором мотиваційну модель ефективного застосування медіаосвітніх ...
1548575
  Черенков А.В. Формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах північного Степу / А.В. Черенков, О.І. Желязков, О.М. Козельський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 22-29 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1548576
  Джаман Я.В. Формування поліетнічного простору великого міста як передумови розвитку етнотуризму (на прикладі Чернівців) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 168-177 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1548577
  Дем"яненко О. Формування полікультурної компетентності майбутніх педагогів як інструмент ефективної крос-культурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 237-243. – ISSN 2312-5993
1548578
  Ковтун О.А. Формування полікультурної компетентності майбутнього педагога в процесі реалізації стратегії інтернаціоналізації // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 221-235. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1548579
  Пугач Н. Формування політики Джорджа Вокера Буша стосовно Іраку після обрання президентом (січень-серпень 2001 р.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 162-165. – ISBN 978-966-171-783-9
1548580
  Богославська А.В. Формування політики економічного розвитку заповідних територій і об"єктів природно-заповідного фонду // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 68-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
1548581
  Креденець Н. Формування політики соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг у Німеччині та Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 92-98. – ISSN 2308-4081
1548582
  Серкевич І.Р. Формування політики України у сфері національної безпеки (на прикладі Великої Британії) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 35-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1548583
  Яровенко О Л. Формування політичного права в умовах глобалізації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 148-150. – ISBN 978-966-171-322-1
1548584
  Новікова Н.Є. Формування політичної культури особистості в умовах трансформації українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 181-183
1548585
  Книшова І.Ю. Формування політичної культури та конфлікти в умовах геополітичних трансформацій // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 38-41
1548586
  Бідзіля П.П. Формування політичної свідомості студентів як вимога закону України "Про вищу освіту" // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 21-26. – ISBN 978-966-8676-80-2


  Згадується Скліфософський М.В. - професор КУ.
1548587
  Воловик В.М. Формування польських культурних ландшафтів містечок Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 242-248 : рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1548588
  Фесенко М. Формування понятійно-категоріального апарату проблеми консолідації суб"єктів світ-системи і нового міжнародного порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-44. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто понятійно-категоріальний апарат проблеми консолідації суб"єктів світ-системи у формуванні нового міжнародного порядку. Він слугує найважливішим компонентом системи логічно упорядкованого знання і є сукупністю понять, категорій і ...
1548589
  Заєць О. Формування понятійного апарату земельних управлінських правовідносин // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 236-239. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Особливий вид діяльності державних, самоврядних та уповноважених державою інституцій, включаючи громадські організації, в галузі використання та охорони земель визначається в юридичній науці та законодавстві (Розділ 7 Земельного кодексу України від ...
1548590
  Приходько Л.Ф. Формування поняття "архівний фонд" в українському архівознавстві 1920-х – початку 1930-х рр. // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 5-40. – ISSN 0320-9466
1548591
  Ревуцька С.К. Формування поняття "психоаналітична інтерпретація" в літературознавстві // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 161-164
1548592
  Ярема Н.С. Формування поняття стратифікації суспільства в українській філософській думці // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 186-191. – ISSN 2076-1554
1548593
  Пилипенко С.О. Формування попиту на продукцію целюлозно-паперового виробництва / С.О. Пилипенко, О.А. Підлісна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 43-47. – ISSN 2310-5534
1548594
  Скоцик В.Є. Формування попиту на ринку сільськогосподарської техніки: сучасний стан та шляхи вирішення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 14-17. – ISSN 2306-6814
1548595
  Косар Н.С. Формування попиту та пропозиції на фахівців з маркетингу в Україні / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, І.В. Данилик // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 88-94. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1548596
  Кресін О.В. Формування порівняльної історії права як наукової та навчальної дисципліни у другій половині XVIII - першій третині ХІХ ст.. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 382-391. – ISSN 0869-2491
1548597
  Томашевська І. Формування портфоліо аспіранта як механізм оцінки його дослідницької компетентності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 112-116. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1548598
  Круль В.П. Формування поселенської мережі Дністерського каньйону (часово-просторовий аналіз) / В.П. Круль, С.Я. Добровольська, О.Р. Гадельшин // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 126-132. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1548599
  Черненко І.О. Формування посттравматичного стресового розладу у комбатантів (фактори ризику, профілактика, терапія, реабілітація) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Черненко Інна Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1548600
  Стрілець В.В. Формування початкових та граничних умов термічної локалізації осередку надзвичайної ситуації, пов"язаної з ураженням хімічно-небезпечними речовинами / В.В. Стрілець, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 293-297 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1548601
  Хатнюк Н.С. Формування правових засад та основних напрямків зовнішньої політики у процесі становлення незалежності України / Н.С. Хатнюк, О.В. Бондик // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 20-34. – ISSN 2412-8465
1548602
  Святненко А.П. Формування правових норм у сфері свободи мирних зібрань в період УНР // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 267-270. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1548603
  Солоха М.Т. Формування правового механізму регулювання використання водно-ресурсного потенціалу України: історичний аспект // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 185-186
1548604
  Сорока О.Я. Формування правового мислення в процесі професійної підготовки лікарів у вищих медичних навчальних закладах // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 54-64. – ISSN 2072-084X
1548605
  Федін М.І. Формування правової бази взаємовідносин між польською державою і православною церквою (1918-1920 рр.) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 73-74. – ISBN 978-966-600-475-1
1548606
  Костенко О.О. Формування правової компетентності майбутніх учителів історії і правознавства у теорії та практиці вищої школи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 76-91. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1548607
  Ржевська Н. Формування правової компетентності на основі он лайн взаємодії учасників освітнього процесу // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 148-153. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1548608
  Янченко П.В. Формування правової культури майбутніх юристів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Янченко Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1548609
  Дякова О.О. Формування правової культури працівників національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 189-199. – ISSN 1999-5717
1548610
  Попик Н. Формування правової культури студентів у закладах вищої освіти України (1991-2014 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 63-69. – ISSN 2518-7732
1548611
  Ганзенко О.О. Формування правової культури українського суспільства в контексті підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 9-16. – (Юридичні науки ; № 3)
1548612
  Ярунів М.І. Формування правової культури юриста в умовах побудови громадянського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 381-384. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1548613
  Кришталь С.П. Формування правової та нормативно-інструктивної бази робітничих факультетів в УСРР у 1920–і рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 60-64. – ISSN 2076-1554


  Мета дослідження показати роботу законодавчих і виконавчих органів держави, які спрямували свою діяльність на створення і розвиток системи робітфаків: регулювання прийому, вимоги до організації навчально-виховного процесу, матеріального забезпечення ...
1548614
  Андрєєва Т.Т. Формування практичних навичок з безпеки життєдіяльності в різних видах ігор у дітей дошкільного віку / Т.Т. Андрєєва, І.В. Панченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 9-11. – Бібліогр.: 3 назв.
1548615
  Ткаченко Ю.М. Формування практичних навичок з безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 19-20 : фото
1548616
  Токарик Г.В. Формування практичних навичок у студентів ІІ-го курсу медичного факультету при викладанні біохімії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 156-158. – ISSN 2077-4214
1548617
  Бойко Н. Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень. – С. 10-16. – ISSN 0130-5263
1548618
  Рум"янцев В.О. Формування представницького складу Центральної Ради // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 6-12. – ISSN 1727-1584
1548619
  Коца Р.О. Формування префіксальної та конфіксальної систем прикметника української мови (XI-XX ст.) / Р.О. Коца ; [наук. ред. В.В. Німчук] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2017. – 276, [2] с. : табл. – Словопокажчик: с. 253-273. – Бібліогр.: с. 235-251. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1594-4
1548620
  Галай В. Формування принципів на етапах становлення і розвитку інституту державної служби України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 33-38. – ISSN 2524-0129
1548621
  Кріль Р.В. Формування принципу свободи транзиту в міжнародному праві // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 5-14. – ISSN 2524-101X
1548622
   Формування природно-заповідного фонду Миколаївщини за останнє століття / М.М. Романенко, О.М. Деркач, Л.І. Патрушева, І.М. Гінжул, А.О. Нікуліна // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 75-79. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1548623
  Борисенко Н.М. Формування природознавчої компетентності майбутнього фахівця вищої школи в процесі професійної підготовки // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 113-129. – ISSN 2219-438X


  Метою статті є визначення деяких методичних особливостей та дидактичних умов формування природознавчої компетентності майбутнього викладача вищої школи в процесі професійної підготовки.
1548624
  Газуда М.В. Формування пріоритетів розвитку гірських територіальних систем // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 167-170. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1548625
  Лаптєв В.І. Формування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 210-216. – ISSN 2222-0712
1548626
  Тимошик М. Формування провладного активу в українському селі в 20-х роках XX ст. як чинник ствердження тоталітарного комуно-більшовицького режиму: на архівних матеріалах села Данина Ніжинського повіту // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 208-219


  Йдеться про формування нового прошарку провідників радянської влади на селі із числа сільських депутатів та комуністів. Подаються відомості про порядок організації перших виборів та критерії більшовицької влади щодо відбору кандидатур на голів та ...
1548627
  Масич В.В. Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів в умовах інтегрованого креативно-розвивального освітнього простору // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 60. – С. 4-10. – ISSN 2074-8922
1548628
  Голодна А.В. Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від технологічних заходів у північній частині Правобережного Лісостепу / А.В. Голодна, Д.С. Шляхтуров, О.О. Столяр // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 79-87 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1548629
  Катеринчук І.М. Формування продуктивності насіннєвих посівів ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Катеринчук Ірина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1548630
  Щербачук В.М. Формування продуктивності посівів сої залежно від системи захисту проти хвороб // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 119-123 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1548631
  Гамаюнова В.В. Формування продуктивності пшениці озимої залежно від умов вирощування в Південному Степу / В.В. Гамаюнова, І.В. Смірнова // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1548632
  Дворецький В.Ф. Формування продуктивності пшениці ярої під впливом сучасних рістрегулюючих речовин на Півдні України / В.Ф. Дворецький, Т.В. Глушко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 69-78 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1548633
  Станасюк Н.С. Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 110-117. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1548634
  Кулик В.В. Формування простору критерії ефективності розвитку національної економіки як соціально-економічної системи в умовах невизначеності і ризику // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 101-103
1548635
  Комова М. Формування прототермінології документно-комунікаційної діяльності // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 102-113. – ISSN 2522-1442
1548636
  Попова О.В. Формування професійних інтересів учнів вищих професійно-технічних навчальних закладів поліграфічної галузі в процесі виробничої практики / О.В. Попова, В.В. Пономарьова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Львів : Харківський поліграфічний центр ПТО, 2017. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 159-198. – ISBN 978-966-613-929-3
1548637
  Гребенкова Г. Формування професійних компетентностей здобувачів професійної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 89-92
1548638
  Кіктєва А.В. Формування професійних компетентностей студентів-енергетиків вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 106-109. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1548639
  Кашута В.Є. Формування професійних компетентностей студентів засобами активних методів навчання / В.Є. Кашута, О.О. Рябова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 288-293. – ISSN 2074-8922
1548640
  Гребняк М.П. Формування професійних компетенцій з профілактичної медицини у студентів-фармацевтів / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко, В.В. Таранов // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 132-136. – ISSN 2077-6594
1548641
  Довженко С.С. Формування професійних компетенцій засобами фізичного виховання у студентів залізничних навчальних закладів // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С.,Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 1. – С. 22-28. – ISSN 2520-2677


  "Розроблена методика з організації і змісту професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту на основі реалізації навчально-тренувальних модулів, що спрямовані на поглиблену теоретико-методичну підготовку для ...
1548642
  Максименко А. Формування професійних компетенцій майбутніх педагогів-хореографів у процесі вивчення дисципліни "народно-сценічний танець" // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 90-95. – ISSN 2307-4914
1548643
  Григорак М. Формування професійних компетенцій менеджерів з логістики у віртуальних лабораторіях з використанням хмарних технологій // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 197-209. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 29)
1548644
  Козій Т. Формування професійних якостей майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 86-101. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1548645
  Плахотнік О.В. Формування професійно-економічної культури студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 232-240. – ISSN 2524-0056
1548646
  Перепелюк Т. Формування професійно-особистісного рівня викладача психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні аспекти формування й розвитку професійних умінь і навичок особистості викладача психології, його індивідуальності в процесі професійної діяльності, самоосвіти та саморозвитку. Рассмотрены различные аспекты формирования и развития ...
1548647
  Ящук С.П. Формування професійно-правової компетентності студентів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 333-338. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1548648
  Ящук С. Формування професійно-правової компетентності студентів: європейський досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 99-104. – ISSN 2308-4081
1548649
  Ящук С. Формування професійно-правової компетентності студентів: зарубіжний досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 116-121. – ISSN 2308-4081
1548650
  Пріма Д. Формування професійно-суб"єктної позиції майбутнього вчителя початкової школи як наукова проблема // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 100-105. – ISSN 2706-6258
1548651
  Копилова О.В. Формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції іноземних студентів економічного профілю засобами дистанційних технологій // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 66-78. – ISSN 2073-4379
1548652
  Музичко Л. Формування професійної ідентичності як освітнє завдання вищої школи // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 231-242. – ISSN 2227-1503


  У статті розглянуто проблему формування професійної ідентичності студентів, досліджено психолого-педагогічні умови, що визначають особливість реалізації процесу.
1548653
  Спичак Т.С. Формування професійної компетентності в курсантів вищих морських навчальних закладів під час вивчення курсу вищої математики // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 68-76. – ISSN 2227-2747
1548654
  Мирна Лілія Формування професійної компетентності вчителя на засадах збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 31-32 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1548655
  Олешко П.С. Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах інноваційного освітнього середовища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 156-162. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1548656
  Проскура С.Л. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук / С.Л. Проскура, С.Г. Литвинова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 137-146. – ISSN 2413-1571
1548657
  Косенчук О. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі фахової підготовки // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 71-77. – ISSN 2706-6258
1548658
  Конюхов С.Л. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об"єктно-орієнтованого програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Конюхов Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1548659
  Заїка Л.А. Формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Заїка Людмила Анатоліївна ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1548660
  Кайдалова Л.Г. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 80-85. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1548661
  Березюк Т.П. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів на засадах компетентнісного підходу в контексті європейського простору вищої освіти // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 18-23. – ISSN 2518-7503


  У статті розглянуто проблему використання компетентнісного підходу в процесі формування професійної компетентності майбутніх менеджерів на засадах реформування Європейського простору вищої освіти як стратегічного завдання, що покладено в основу ...
1548662
  Матвеєва Н. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів в умовах магістратури: теоретичний аналіз проблеми / Н. Матвеєва, М. Матішак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (351)). – ISSN 1729-360Х
1548663
  Перегончук Н.В. Формування професійної компетентності майбутніх психологів у сучасному освітньому просторі // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 49-54. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1548664
  Казаннікова О.В. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Казаннікова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1548665
  Гура А.М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін засобами ІКТ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 75-77. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1548666
  Троценко Р. Формування професійної компетентності майбутніх фінансистів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 135-140. – ISSN 2075-1478
1548667
  Ігнатишин М.В. Формування професійної компетентності майбутніх фінансистів на основі використання інноваційних методів навчання // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 67-70. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1548668
  Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх харизматичних лідерів з менеджменту соціокультурної сфери // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 49-57. – ISSN 1682-2366
1548669
  Козіна О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях хорового диригування // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 64-71. – ISSN 2307-4914
1548670
  Поясок Т.Б. Формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника у процесі фахової підготовки / Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 102-107. – ISSN 1995-0519
1548671
   Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ / І.О. Крицький, П.В. Гощинський, Т.І. Крицький, І.М. Горішній, О.М. Мочульська, Г.А. Крицька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 44-47. – ISSN 1681-2751
1548672
  Бєляєва Н. Формування професійної компетентності майбутнього менеджера в контексті студентоцентрованого навчання // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 95-96
1548673
  Замятіна Н.В. Формування професійної компетентності майбутнього менеджера туристичної індустрії у процесі навчання // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 453-463. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185


  Досліджено вимоги, які висувають сьогодні до підвищення рівня освіти менеджерів туристичної індустрії. Розглянуто деякі приклади компетенцій світових стандартів і проаналізовано моделі та вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики менеджера ...
1548674
  Олло В.П. Формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти при Державній пенітенціарній службі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 24-25. – ISSN 1810-2131
1548675
  Семененко І.С. Формування професійної компетентності студентів в умовах реалізації індивідуально-пізнавальних маршрутів у навчанні // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 76-83. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
1548676
  Усик Л. Формування професійної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням / Л. Усик, В. Чорна, О. Петухова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 51-57. – ISSN 2411-1317
1548677
  Попова Г. Формування професійної компетентності судноводіння в майбутніх судноводіїв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 51-60. – ISSN 2312-5993
1548678
  Товканець О. Формування професійної компетентності фахівців з освітнього менеджменту в центральноєвропейських країнах // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 140-145. – ISSN 2308-4081
1548679
  Тарнопольський О.Б. Формування професійної компетенції викладачів в межах програм китаємовного занурення // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 134-136. – (Педагогічні науки ; № 4 (111)). – ISSN 2414-5076
1548680
  Пелипчук С.М. Формування професійної компетенції майбутніх економістів / С.М. Пелипчук, І.К. Жиряда // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 171-177. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
1548681
  Шарапа М.В. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх журналістів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 105-112. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1548682
  Макеєва О. Формування професійної культури в майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 159-169. – ISSN 2618-0715
1548683
  Кушнір Н.С. Формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кушнір Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1548684
  Пілевич О.А. Формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пілевич Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1548685
  Кіліченко О.І. Формування професійної мобільності майбутніх учителів шляхом розв"язування навчальних ситуацій // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – C. 15-19. – ISSN 2221-6316


  "...Таким чином, у процесі швидких змін у суспільстві та визначенню нових вимог до організації педагогічного процесу в школах стоїть завдання перед педагогічними ВНЗ сформувати проофесійно мобільного вчителя."
1548686
  Семеног О. Формування професійної мобільності у процесі магістерської підготовки майбутніх філологів в Україні та зарубіжжі // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 76-83. – ISSN 2308-4081
1548687
  Харченко І. Формування професійної мовної компетентності сучасного професіонала аграрного профілю // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 166-175. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1548688
  Ленда Р.І. Формування професійної мовної компетентності фахівців галузі публічного управління / Р.І. Ленда, А.С. Ленда // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 61-62
1548689
  Шварп Н.В. Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівців / Н.В. Шварп, Л.М. Калашнікова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 230-243. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1548690
  Коцкулич В.В. Формування професійної правосвідомості судді та суддівського розсуду: організаційний та праксеологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Коцкулич Вероніка Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1548691
  Соляник А. Формування професійної самоідентифікації випускників бібліотекознавчих освітніх програм // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 121-122
1548692
  Зварич І. Формування професіоналізму майбутніх лікарів США (зарубіжний досвід) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 29-36. – ISSN 2308-4634
1548693
  Дука Т.М. Формування психічного благополуччя старших дошкільників у процесі рухової активності з використанням новітніх здоров"язбережувальних технологій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 95-98. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1548694
  Мешко Г.М. Формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища в закладі вищої освіти / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 100-104. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1548695
  Буйняк М.Г. Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Буйняк Мар"яна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1548696
  Дунаєв І. Формування публічної політики вибіркової міграції та подальшої інтеграції іноземних кваліфікованих працівників в Україні / І. Дунаєв, Д. Костєнніков // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Балахтар, В. Гошовська [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 180-205. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2522-9931


  Сучасний акцент на місцевий і регіональний рівень в інтеграційній політиці вже набув ефект для публічного управління: в Євросоюзі міста все частіше розробляють власну інтеграційну філософію; раніше традиційна ієрархічна модель "зверху вниз" розподілу ...
1548697
  Кудіна Ю.В. Формування радянської державності в білоруських землях (грудень 1918 - грудень 1922 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кудіна Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1548698
  Кудіна Ю.В. Формування радянської державності в білоруських землях (грудень 1918 - грудень 1922 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кудіна Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 208 арк. – Додатки: арк. 202-208. – Бібліогр.: арк. 161-201
1548699
  Пиртко М. Формування раннього абсолютизму та його вплив на державний розвиток Австрії у ХVІІІ столітті // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 130-138. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1548700
  Корсак В.І. Формування регіональних роздрібних торговельних мереж, соціально-економічні та екологічні аспекти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 180-186 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
1548701
  Ткачук В. Формування регіонального кластера в галузі хмелярства // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 75-80 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1548702
  Іншин М.І. Формування режиму робочого часу та його подальше закріплення на нормативно-правовому рівні // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 54-57. – ISSN 2413-743X
1548703
  Предко І.Ю. Формування резервів майбутніх витрат і платежів в обліково-контрольному забезпеченні як один із шляхів зниження ризиків діяльності підприємств в умовах кризи // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 31-37. – ISSN 2307-9878


  Важливе значення для підтримання безперебійної діяльності підприємства в умовах кризи має формування резервів майбутніх витрат і платежів в бухгалтерському обліку. Сформовані резерви додають впевненості в завтрашньому дні не тільки підприємству і його ...
1548704
  Чебан А.С. Формування рекламної стратегії підприємства при виході на зовнішній ринок / А.С. Чебан, Т.В. Аверіхіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/1. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
1548705
  Божук Т.І. Формування релігійно-туристичної індустрії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 132-135 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1548706
   Формування рентних відносин у водному господарстві України / [М.А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр.: с. 320-327. – ISBN 978-966-02-7214-9
1548707
  Демчук Р.В. Формування репрезентативних міфологем на теренах України. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Брюховецький В.С., Моренець В.П., Панченко В.Є. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 34 : Культурологія. – С. 21-30
1548708
  Хлівний Я. Формування репресивного законодавства в Україні в 1932-1933 рр // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 170-172. – ISBN 978-617-7069-28-6
1548709
  Ткачук О.М. Формування ресурсів для розвитку малих підприємств в умовах тінізації економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 364-366
1548710
  Коротяєва І. Формування рефлексивних умінь у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 230-239. – ISSN 2411-6548
1548711
  Лаврухін О.В. Формування ризик- орієнтованої технології оперативного управління вантажними перевезеннями // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 36
1548712
  Дембіцька С.В. Формування ризик-орієнтованого мислення у майбутніх фахівців енергетичної галузі / С.В. Дембіцька, О.В. Кобилянська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 85-87. – ISSN 1563-3713
1548713
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 6 (181). – 2016. – 119, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548714
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 7/8 (182/183). – 2016. – 102, 104, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548715
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 10 (185). – 2016. – 98, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548716
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 11 (186). – 2016. – 78, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548717
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 12 (187). – 2016. – 104, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548718
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 1 (188). – 2017. – 108, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548719
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 2 (189). – 2017. – 93, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548720
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 3 (190). – 2017. – 84, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548721
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 4 (191). – 2017. – 88, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548722
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 5 (192). – 2017. – 120, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548723
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 6 (193). – 2017. – 122, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548724
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 7/8 (194/195). – 2017. – 122, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548725
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 9 (196). – 2017. – 117, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548726
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 10 (197). – 2017. – 111, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548727
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 11 (198). – 2017. – 144, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548728
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 12 (199). – 2017. – 238, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548729
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 4 (203). – 2018. – 119, [10] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548730
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 5 (204). – 2018. – 140, [10] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548731
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 6 (205). – 2018. – 118, [10] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548732
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 7/8 (206/207). – 2018. – 136, [10] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548733
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 9 (208). – 2018. – 158, [8] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548734
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 10 (209). – 2018. – 127, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548735
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 11 (210). – 2018. – 131, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548736
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 12 (211). – 2018. – 156, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548737
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 10 (233). – 2020. – 147, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548738
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 11 (234). – 2020. – 142, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548739
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 12 (235). – 2020. – 172, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548740
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 1 (236). – 2021. – 99, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548741
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 2 (237). – 2021. – 102, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548742
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 3 (238). – 2021. – 104, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548743
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 4 (239). – 2021. – 95, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548744
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 5 (240). – 2021. – 95, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548745
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 34. – 2015. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1548746
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 35, ч. 2. – 2016. – 339 с. – Резюме укр., англ. мовами
1548747
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 36. – 2016. – 171 с. – Випуск присвячено 50-річчю економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Резюме укр., рос., англ. мовами
1548748
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 37, ч. 1. – 2017. – 318 с. – Випуск присвячено 50-річчю економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Резюме укр., рос., англ. мовами
1548749
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 37, ч. 2. – 2017. – 267 с. – Резюме укр., англ. мовами
1548750
  Мельничук О.С. Формування ринку електронної комерції в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 414-425
1548751
  Лір В.Е. Формування ринку енергоефективних технологій та послуг як економічного механізму реалізації політики сталого розвитку / В.Е. Лір, У.Є. Письменна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 9-17
1548752
  Кунділовська Т.А. Формування ринку органічної продукції в Україні / Т.А. Кунділовська, Н.М. Зеленянська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 137-147. – ISSN 2313-4569


  "У статті сформульовано основні властивості органічної продукції, які формують її безпечність, якість та підвищені поживні властивості. Уточнено дані щодо кількості господарств та площі сертифікованих сільськогосподарських угідь, задіяних під вирощення ...
1548753
  Ткачук О.М. Формування ринку послуг в умовах євроінтеграції // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 232-235. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1548754
  Мостенська Т.Л. Формування ринку продовольства для забезпечення економічної безпеки країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 435-438
1548755
  Мужайло В. Формування ринку соціальних послуг в умовах сучасної України / В. Мужайло, І. Кривоногова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 2 (254). – C. 124-139. – ISSN 2409-9260
1548756
  Богомолова Н.М. Формування рис громадянськості у старшокласників в умовах полікультурного регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Богомолова Наталя Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1548757
  Ткаченко Л.П. Формування риторичної культури викладача ВНЗ // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 196-203. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
1548758
  Сулятицька Т.В. Формування риторичної культури особистості у закладах вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 62-63
1548759
  Степасюк Л.М. Формування рівня попиту на молоко та м"ясо ВРХ / Л.М. Степасюк, З.М. Тітенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 46-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1548760
  Куниця Формування робітництва кам"яновугільної промисловості Півдня України (60-80-ті pp. XIX ст.) та еволюція його свідомості / Куниця, 3.М. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 75-82. – (Серія "Історичні науки")
1548761
  Слюсар С.Т. Формування самодостатніх громад – найважливіше завдання реформи місцевого самоврядування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 260. – C. 315-325. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1548762
  Васильєва Н.Г. Формування самоосвітніх умінь, навичок і основних професійних компетенцій у студентів ВНЗ у процесі безперервної освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 242-248. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розглядаються особливості формування самоосвітніх умінь, навичок і основних професійних компетенцій у процесі безперервної освіти."
1548763
  Міранович В.Д. Формування свідомості студентської молоді Української РСР у період перебудови (1985-1991 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 75-80. – ISSN 2415-3567


  "У статті відображено вплив радянської ідеології на студентську молодь, передумови і тенденції формування громадянської активності студентства України в період перебудови, а також створення і діяльність студентських об"єднань. Проаналізовано підходи ...
1548764
  Мартинюк А. Формування світогляду творчої особистості в умовах освітнього простору України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 17-20. – ISSN 2308-4634
1548765
  Близнюк К.Р. Формування семантики лексеми "патріотизм" в українській, англійській і польській мовах // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 15-17. – ISSN 1996-9872
1548766
  Перегуда Ю. Формування середнього класу в контексті соціально-економічних процесів (на прикладі Житомирської області) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 79-85. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1548767
  Перегуда Ю.А. Формування середнього класу в міських поселеннях та сільській місцевості на прикладі столичного макрорайону України // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 115-117. – ISBN 978-966-285-399-5
1548768
  Пєшкін А.М. Формування сигнально-кодових конструкцій на основі кодів, забезпечуючих максимальне наближення до границі Шеннона : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Пєшкін Антон Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1548769
  Буряк Р.І. Формування систем менеджменту якості і екологічного менеджменту аграрних підприємств на засадах міжнародних стандартів ISO серій 9000 та 14000 // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 67-84. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
1548770
  Скібіцька Л.І. Формування системи антикризового управління на авіапромислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Скібіцька Ліана Іванівна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейський університет". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1548771
  Воронкова Т.Є. Формування системи антикризового управління підприємством у сучасних умовах господарювання / Т.Є. Воронкова, К.В. Грищук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 82-84. – ISSN 2306-6806
1548772
  Масловська Л.Ц. Формування системи антикризового управління сільськогосподарських підприємств / Л.Ц. Масловська, К.С. Головач // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 12-17 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1548773
  Манойленко О.В. Формування системи базових показників оцінки стійкості соціально-економічного стану регіону / О.В. Манойленко, Н.В. Савченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 234-240 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1548774
  Петрушко Я.Р. Формування системи безпеки кредитної діяльності банків в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Петрушко Ярина Ростиславівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1548775
  Федасюк Д. Формування системи вимог до електронних освітніх ресурсів вищого навчального закладу з метою їх сертифікації / Д. Федасюк, Н. Гоц, М. Микийчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 47-58. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано доцільність сертифікації електронних навчальних ресурсів вищого навчального закладу. Автори сформували порядок та схему внутрішньої сертифікації електронних навчальних видань (ЕНВ), розробили систему критеріїв для комплексної експертизи ...
1548776
  Олійник В.В. Формування системи державного маркетингу післядипломної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 78-91. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розглянуто та проаналізовано формування системи державного маркетингу післядипломної освіти.
1548777
  Шевченко А.В. Формування системи державного управління у Київській Русі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 107-113. – ISSN 2220-1394
1548778
  Маринеску Л. Формування системи естетичних цінностей у студентів спеціальності соціальної педагогіки // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 190-193
1548779
  Куруцова Е.С. Формування системи інвестиційної привабливості підприємств енергетичного комплексу України через використання альтернативної (сонячної) енергетики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 384-391. – ISSN 2524-003X
1548780
  Білоткач І.А. Формування системи інституціонального забезпечення розвитку органічного агропромислового виробництва Дніпропетровської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 36-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1548781
  Захарчук О.В. Формування системи інтеграції науки і виробництва в АПК // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 3-8. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1548782
  Ростовцев С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 8-11. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано інноваційну модель системного запровадження бібліотекою інтернет-маркетингу. Охарактеризовано основні етапи формування системи інтернет-маркетингу
1548783
  Тарасенко І.О. Формування системи інформаційної безпеки / І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко, О.М. Батечко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 48-52
1548784
  Степаненко О.П. Формування системи інформаційної безпеки в банківському секторі України // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В.К. Галіцин ; редкол.: О.Д. Шарапов, А.Я. Махоткіна, І.С. Благун [та ін.]. – Київ, 2015. – № 91. – C. 17-35
1548785
  Ліщитович Л. Формування системи масового безперервного навчання населення- основа побудови нової ноосферної цивілізації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 11-18. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблему формування нового соціального укладу — ноосфери — на основі використання нових мережевих інформаційних технологій. Запропоновано розв"язання кризових проблем через безперервну освіту населення, формування нових форм економіки, ...
1548786
  Ємельяненко К. Формування системи місцевого управління та місцевого самоврядування Республіки Казахстан у ХХ–на початку ХХІ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 165-176. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1548787
  Бевз Т. Формування системи народоправства в період діяльності Української Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 260-272. – ISBN 966-7060-54-1
1548788
  Примуш М.В. Формування системи національної безпеки України у контексті військово-політичних викликів сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 203-212
1548789
  Гик В.В. Формування системи обліку і контролю витрат на інновації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 68-74. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1548790
  Калінеску Т.В. Формування системи підтримки національної лояльності щодо забезпечення соціально-економічного розвитку // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 62-66. – ISSN 2221-8440
1548791
  Цвях О.М. Формування системи позитивної економічної відповідальності забудовників при використанні міських землекористувань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1548792
  Коковський Л.О. Формування системи показників оцінки процесів природокористування на регіональному рівні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 313-320 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1548793
  Шаблиста Л.М. Формування системи показників оцінки результативності діяльності закладів вищої освіти : Частина 2 // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 80-87 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2519-1853
1548794
  Підгрушний Г.П. Формування системи полюсів зростання в Україні як передумова її переходу до моделі поліцентричного просторового розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 48-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1548795
  Ярошевич І. Формування системи понять граматики у працях українських науковців періоду ХVІ-ХVІІ ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 509-515. – ISSN 2078-0850
1548796
  Севрюкова І.Ф. Формування системи речових прав у цивільному праві України та деяких країн Європи: порівняльний аналіз та проблемні питання // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 241-248. – ISSN 0869-2491
1548797
  Васильківський Д.М. Формування системи стратегічних заходів на запропонованих управлінських проекціях розвитку підприємств / Д.М. Васильківський, О.Ф. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 31-34. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1548798
  Радзієвська С. Формування системи управління глобальною економікою // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 245-254. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1548799
  Чобіток В.І. Формування системи управління персоналом на промислових підприємствах: теоретичний аспект / В.І. Чобіток, А.В. Волощенко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 50, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (11-13 червня 2015 р., м. Харків). – C. 313-318. – ISSN 2075-4892
1548800
  Пильнова В.П. Формування системи управління підприємницькими ризиками / В.П. Пильнова, О.М. Гавриш, Т.В. Капелюшна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 51-57. – ISSN 2306-6814
1548801
  Паніка Н.О. Формування системи управління фінансовою безпекою підприємства / Н.О. Паніка, І.О. Тарасенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 35-41
1548802
  Мостицька Н.А. Формування системи фінансового регулювання економічного розвитку країни. // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 202-207. – ISSN 2306-546X
1548803
  Демчишак Н.Б. Формування системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в контексті зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 18-23 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1548804
  Волосович С.В. Формування системи фінансової безпеки ринку страхування кредитів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 118-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1548805
  Чернишов В.В. Формування системи фінансової діагностики суб"єктів господарювання промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Чернишов Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1548806
  Шишков С.Є. Формування системи фінансової звітності емітентів на основі таксономії: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 109-118. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-1853
1548807
  Морозов О. Формування системного ефекту економічних систем, наприклад стартапів / О. Морозов, Т. Морозов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 10 (360), жовтень. – C. 29-35. – ISSN 1810-3944
1548808
  Пшеславська С.О. Формування сімейних цінностей учнів 10-11 класів засобами української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Пшеславська Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1548809
  Олексенко В. Формування соціальних почуттів у студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 71-76. – ISSN 2078-1016
1548810
  Шеремет О.С. Формування соціальних цінностей як завдання органів місцевого самоврядування у протидії злочинності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 154-168. – ISSN 2222-5374
1548811
  Шевченко І.В. Формування соціально-орієнтованої конкурентоспроможності країн // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 466-474


  Розглянуто основні фактори формування соціально-орієнтованої конкурентоспроможності. Економічний розвиток все більше визначається зайнятістю, людським ресурсом та соціальними умовами. Розкрито значення соціальних і людських факторів міжнародної ...
1548812
  Мірошніченко Ю. Формування соціально-педагогічної активності студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 158-159
1548813
  Буренков В.М. Формування соціально-політичних зв"язків Л. Брежнєва в Україні (1930-1950-ті рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 169-173. – ISSN 2076-8982
1548814
  Пузирьов Є.В. Формування соціально-психологічної компетентності викладача / Є.В. Пузирьов, О.А. Жавко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 133-135. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1548815
  Шегда М.В. Формування соціально відповідального маркетингу лакофарбових матеріалів на основі збалансованої системи показників // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 197-205


  Обґрунтовано необхідність впровадження соціально відповідального маркетингу як фактору підвищення якості управління бізнесом, фінансових показників підприємства тощо. Запропоновано збалансовану систему показників в якості інструменту реалізації ...
1548816
  Моргай Л. Формування соціального пакету на підприємстві: вітчизняний і зарубіжний досвід // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 24-32. – ISSN 2618-0715
1548817
  Перепадя Л. Формування соціальної активності студентів в умовах навчально-виховного процесу коледжу // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 198-200
1548818
  Хлипавка Г.Г. Формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту в процесі професійної підготовки // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 232-241. – ISSN 2078-4643
1548819
  Кайда О.П. Формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 107-111. – ISSN 2306-6814
1548820
  Козакова О.М. Формування соціокультурних внутрішньоквартальних зон благоустрою / О.М. Козакова, Г.В. Кузьміна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 315-320. – ISSN 2077-3455
1548821
  Зінов"єва Ю.П. Формування соціокультурної компетентності майбутніх психологів у процесі вивчення англійської мови засобом ділової гри // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 98-102. – ISBN 978-617-7037-08-7
1548822
  Киливник В.В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Киливник Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1548823
  Семенова О. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземної мови // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 100-104. – ISSN 2409-9244
1548824
  Нігаметзянова К. Формування соціокультурної компетенції на заняттях з іноземної мови професійного спілкування у вищих військових навчальних закладах // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 99-104. – ISSN 2075-1478
1548825
  Зінов"єв Ф.В. Формування спеціаліста економічного профілю / Ф.В. Зінов"єв, С.Д. Дімітрієва, І.Л. Калініченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 367-376. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1548826
  Килимчук А.А. Формування спеціальних економічних зон Китаю в контексті становлення політики відкритості // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 209-217 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1548827
  Макаренко Є.А. Формування спільної політики європейської безпеки і оборони в умовах сучасних викликів і загроз // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 384-411. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1548828
  Полтавцева О.В. Формування спорткомплексів з веслувального слалому в системі міських водойм та прибрежних територій м. Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 434-438. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1548829
  Олійник Я.Б. Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози / Я.Б. Олійник, П.О. Остапенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1548830
  Остапенко П. Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози / П. Остапенко, О. Гнатюк // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 73-83. – ISSN 2413-7154


  Станом на сьогодні, формування спроможних територіальних громад в Україні відбувається у рамках реформи децентралізації влади та місцевого самоврядування. Фактично, у рамках цієї реформи проходить реформа адміністративно-територіального устрою країни. ...
1548831
  Тараріко Олександр Формування сталих систем землекористування та охорони грунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах / Тараріко Олександр, Ільєнко Тетяна, Кучма Тетяна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
1548832
  Панарін О. Формування старообрядницьких поселень на литовських та прусських землях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 30–36. – ISSN 2309-9356
1548833
  Лесняк Д. Формування статутного капіталу за допомогою криптовалюти // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 43-45
1548834
  Брик Т.О. Формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів ВВНЗ / Т.О. Брик, Н.В. Лєбошина // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 24-28. – ISSN 2074-8167
1548835
  Лозовіцький П. Формування стоку та екологічний стан води річки Гуйва / П. Лозовіцький, А. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 22-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі обґрунтованих теоретико-методичних положень представлено особливості динаміки коливання витрат води в річці Гуйва в період 1938-2010 рр. у пунктах спостережень Городківка, Піски. Наведено порівняльні результати хімічного складу й ...
1548836
  Дзямко В.Й. Формування стохастичної компетентності через реалізацію міжпредметних зв"язків / В.Й. Дзямко, Л.В. Месарош // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1548837
  Гудзь О.Є. Формування стратегії антикризового управління підприємств // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (28). – C. 4-10. – ISSN 2415-8089
1548838
  Петрук В.А. Формування стратегії бізнесу торговельних підприємств у сучасних умовах підприємництва / В.А. Петрук, І.Р. Петрук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 171-180. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1548839
  Денисюк С.С. Формування стратегії зовнішньої політики та національної безпеки США на початку 90-х рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 132-137
1548840
  Легомінова С.В. Формування стратегії конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств у макротренді інклюзивного розвитку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 67-72. – ISSN 2415-8089
1548841
  Ковтунець В. Формування стратегії розвитку освітньої статистики в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 5-11
1548842
  Крочак М.С. Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 85-90. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114
1548843
  Мироненко М.Ю. Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіонів в умовах адміністративно- територіальної реформи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 4-8. – ISSN 2409-1944
1548844
  Струтинський В.Б. Формування стратегії та програми розвитку Академії інженерних наук України / В.Б. Струтинський, Є.Ю. Сахно, Н.В. Мороз // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 55-65. – ISSN 2410-9576
1548845
  Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад Формування стратегії управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1548846
  Захарченко В.І. Формування стратегій диверсифікації у розвитку промислового підприємства / В.І. Захарченко, В.А. Пірієв // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 14-17. – ISSN 2409-1944
1548847
  Андрющенко К.А. Формування стратегічних альтернатив підприємством для збільшення частки ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6814
1548848
  Антонюк Д.А. Формування стратегічних пріоритетів модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів України в процесі європейської інтеграції / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 2616-9460
1548849
   Формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу України : монографія / Кизим М.О., Ярошенко І.В., Хаустова В.Є., Губарєва І.О. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 475, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7801-09-1
1548850
  Волківська А.М. Формування стратегічних програм сприяння зайнятості населення регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1548851
   Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст = The shaping of strategic narrative for information support of the re-integration of the temporarily occupied territory into common ukrainian context / [В. Горовий, О. Онищенко, Л. Галаган та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 208, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 189-209 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8374-9
1548852
  Злотенко О.Б. Формування стратегічної складової забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства / О.Б. Злотенко, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 131-138. – ISSN 2222-4459
1548853
  Воронянська Н. Формування структури Церкви адвентистів сьомого дня за демократичних умов // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 206-213. – ISBN 978-966-182-372-2
1548854
  Ярмощук Є.І. Формування структури, магнітні та електричні властивості аморфних сплавів Fe-B-P-Nb-Cr та деяких легованих сплавів на основі Co та Fe : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Ярмощук Євгеній Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 159, [13] арк. – Додатки: арк. [13]. – Бібліогр.: арк. 143-159
1548855
  Ярмощук Є.І. Формування структури, магнітні та електричні властивості аморфних сплавів Fe-B-P-Nb-Cr та деяких легованих сплавів на основі Co та Fe : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Ярмощук Євгеній Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1548856
   Формування структурної матриці "шляхи-операції" для графа мережевого типу / А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, М.Б. Білан, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 111-118. – ISSN 2524-0056
1548857
  Покалюк В. Формування студентських контингентів сільськогосподарських вишів Києва у 1920-ті роки // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 332-338. – ISBN 978-617-7399-06-2
1548858
  Пагор В.В. Формування студентського складу медичних вишів України в першій половині 1920-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 322-330. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1548859
  Назар М.М. Формування суб"єктивної активності засобами інтернет-тренінгів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 82-86. – Бібліогр.: 13 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1548860
  Грицай Н.Б. Формування суб"єктного досвіду методичної діяльності майбутніх учителів біології в умовах вищого навчального закладу. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 17-24. – ISSN 2312-5993
1548861
  Демченко О. Формування суб"єктності соціально обдарованої особистості в культурно-освітньому просторі як умова її соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-50. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Представлено авторський підхід до пояснення культурно-освітнього простору для розвитку соціально обдарованих дітей, визначено його параметри. Обґрунтовано важливість розвитку суб"єктності соціально обдарованої особистості в культурно-освітньому ...
1548862
  Корсун Ю.О. Формування суб’єктно-рефлексивної позиції студентів у процесі професійної підготовки як педагогічна умова розвитку професійної самосвідомості майбутніх інженерів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 94-98. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1548863
  Телькі В.С. Формування суспільної думки в період військового конфлікту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 132-134
1548864
  Рябець К.А. Формування сутності поняття "водне господарство України": наукові, політичні, правові чинники // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 19-25. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1548865
  Кафтя М.А. Формування сучасних портфельних теорій: основні проблеми та тенденції розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 414-419. – ISSN 2222-4459
1548866
  Козак Л.С. Формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності нових макроекономічних показників / Л.С. Козак, Ю.О. Уласенко, О.В. Федорук // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 65-78. – ISSN 2413-0966
1548867
  Кошовий С.А. Формування сучасного порядку денного КНР: роль аналітичних центрів і експертного середовища // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 69-83. – ISSN 2409-904X
1548868
  Ситник О.М. Формування сучасної ідеології державотворення в контексті досвіду діяльності Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 272-275. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1548869
  Реєнт О.П. Формування сучасної історіографії української нації // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 13-17. – ISBN 978-966-927-169-3
1548870
  Кальниш Ю.Г. Формування сучасної теорії кадрової політики в державній службі України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 10-16. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1548871
  Ціж М. Формування сферичних порожнин в моделях Всесвіту з темною енергією / М. Ціж, Б. Новосядлий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Аналiзується еволюцiя космологiчних збурень, якi приводять до формування великих порожнин в розподiлi галактик. Припускається, що збурення є сферичними, а основнi енергетичнi складовi - випромiнювання, матерiя та темна енергiя - суцiльними середовищами ...
1548872
  Триколенко С.Т. Формування сценічного середовища за допомогою мультимедійних засобів як один з прийомів поєднання новітнього медійного та традиційного образотворчого мистецтва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 147-156. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1548873
  Хомин І.П. Формування та використання амортизаційного ресурсу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 94-110 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
1548874
  Коваль Т. Формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі АБІС "ІРБІС" / Т. Коваль, І. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 17-19. – ISSN 2518-7341


  Представлено технологію запису і обліку читачів у бібліотеці з використанням АБІС "ІРБІС" та розкрито механізми формування, збереження бази даних "Читачі НБУВ", яка зареєстрована як об"єкт інтелектуальної власності.
1548875
  Коваль Т. Формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі АБІС ІРБІС / Т. Коваль, І. Шевченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 472-481. – ISSN 2224-9516


  Розкрито ключові моменти формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі автоматизованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС. Йдеться про оптимізацію функцій автоматизованого робочого місця пункту запису читачів (АРМ ПЗЧ), зокрема про ...
1548876
  Бабіна Н.О. Формування та використання інтелектуального капіталу // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 61-65. – ISSN 2410-9576
1548877
  Бакуліна Н. Формування та використання мотиваційного механізму розвитку компетенцій персоналу вищих навчальних закладів // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 114-119
1548878
  Бассова О.О. Формування та використання прибутку виноградарсько-виноробними підприємствами / О.О. Бассова, Г.М. Боброва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 34-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1548879
  Гончар М.Ф. Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 257-262. – ISSN 2222-0712
1548880
  Нетреба І.О. Формування та використання системи управління знаннями на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 105-112


  Систематизовано теоретичні підходи до визначення категорії "управління знаннями". Розкрито напрями, за якими доцільно здійснювати формування системи управління знаннями на підприємстві. Уточнено етапи управління знаннями на підприємстві. Запропоновано ...
1548881
  Канівець Ю.І. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства / Ю.І. Канівець, Ю.Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 56-62
1548882
  Морей Т. Формування та діяльність мережі установ охорони здоров"я у Київській губернії у кінці XVIII - першій половині XIX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 3-8. – ISSN 2415-3567
1548883
  Рябчикова Ф. Формування та еволюція поняття музейний фонд держави // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 195-211. – ISSN 2222-5250
1548884
  Баглей Р.Р. Формування та забезпечення економічної безпеки корпоративних структур в умовах нестабільного середовища // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 175-179. – ISSN 2309-1533
1548885
  Бесага І. Формування та значення цивільно-правової позиції у постановах вищих судових // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 70-71
1548886
  Пендзей Л.П. Формування та інституційне забезпечення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 82-90. – ISSN 2306-1677
1548887
  Черкасова Т.І. Формування та оцінка інноваційного потенціалу підприємства / Т.І. Черкасова, Я.В. Богаченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 14-17. – ISSN 2409-1944
1548888
  Олексійченко Н.О. Формування та оцінювання колориту паркових ландшафтів міста Києва / Н.О. Олексійченко, М.С. Мавко // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 49-54. – ISSN 1991-606X
1548889
  Гурська І.С. Формування та перспективи розвитку ринку туристичних послуг в Україні під час та після пандемії / І.С. Гурська, І.О. Федуняк, І.В. Стемковська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1548890
   Формування та реалізація національної екологічної політики України : монографія / [О.О. Веклич та ін.] ; за наук. ред. С.О. Лизуна. – Суми : Університетська книга, 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 318-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-637-9


  В пр.№1707606 напис: Глибокошановному опоненту і наставнику з вдячністю та повагою від колективу авторів. Підпис. 29.04.13.
1548891
  Малик О.В. Формування та реалізація сучасної стратегії управління фінансовою безпекою підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 100-107. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1548892
  Миклуш С.І. Формування та ріст рівнинних букових природних насіннєвих деревостанів у свіжій бучині / С.І. Миклуш, Ю.С. Миклуш // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 98-104 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 102-103. – ISSN 1991-606X
1548893
  Гончарук І.В. Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 ; 08 / Гончарук Інна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 281 арк. – Додатки: арк. 249-281. – Бібліогр.: арк. 12-14, 219-248 та в додатках: арк. 279-281
1548894
  Євгеньєва М.В. Формування та розвиток бандурного мистецтва Тернопільщини : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Євгеньєва Марія Василівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1548895
  Степаненко В.В. Формування та розвиток віртуальних бізнес-інкубаторів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 138-143. – (Економічні науки ; № 3 (27))
1548896
  Бондаренко Л.М. Формування та розвиток зовнішньоекономічного потенціалу регіону / Л.М. Бондаренко, І.В. Бондаренко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 11-23. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
1548897
  Грищук О.В. Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві : монографія / Грищук О.В., Гелеш А.І. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-287. – ISBN 978-966-8823-82-4
1548898
  Поплавська А.П. Формування та розвиток кадрового резерву на промисловому підприємстві за допомогою технології управління талановитими працівниками // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 80-86 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
1548899
  Гражевська А.О. Формування та розвиток рентних відносин у ринковій економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гражевська Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 264 арк. – Додатки: арк. 213-264. – Бібліогр.: арк. 186-212
1548900
  Гражевська А.О. Формування та розвиток рентних відносин у ринковій економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гражевська Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1548901
  Давиденко Н.М. Формування та розвиток системи безінфляційних грошей / Н.М. Давиденко, О.Ю. Присяжнюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 35-38. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1548902
  Ковальчук Галина. Формування та розвиток системи методичного забезпечення масових бібліотек на теренах України у 1920–1940 роках // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 27-30. – ISSN 2518-7341


  У статті досліджується досвід формування системи методичного керівництва масовими бібліотеками на теренах України. Окреслено основні дії держави зі створення цілісної системи
1548903
  Серняк І.І. Формування та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Серняк Ірина Ігорівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1548904
  Зубанич Л.Л. Формування та розвиток суспільної верстви дворянства у Північно-Східній Угорщині в XVI-XVII століттях // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 64-70. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1548905
  Семенюк В. Формування та розвиток творчого методу Леопольда Левицького у контексті суспільно-політичних перетворень в Україні 1930—1960-х рр. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1206-1210. – ISSN 1028-5091
1548906
  Федорчак П.С. Формування та розвиток української еміграції у міжвоєнній Чехословаччині (20-30-ті 20-го ст.) / П.С. Федорчак, А.Є. Яворський // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 56-63. – ISSN 2312-1165
1548907
  Касьянова Л.С. Формування та розвиток умінь міжкультурної комунікації у майбутніх економістів / Л.С. Касьянова, О.І. Овчіннікова, Л.Є. Гасанова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 68-73. – ISSN 2411-5983
1548908
  Зубілевич С.Я. Формування та розкриття облікової політики за МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 78-90. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1548909
  Голик М.М. Формування та становлення Національної гвардії України (1991–1999 рр.) / М.М. Голик, А.Л. Папікян // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 28-37. – ISSN 2313-5603
1548910
  Коломієць Т.В. Формування та сучасний стан колекцій тропічних та субтропічних рослин класу LILIOPSIDA у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 388-391. – ISBN 978-966-2303-13-1
1548911
  Галян О.В. Формування та функціонування фізичних термінів у французькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Галян Оксана Віталіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2018. – 228 арк. – Додатки: арк. 202-228. – Бібліогр.: арк. 6-7, 176-201 та в додатках: с. 227-228
1548912
  Білоус Є. Формування тарифів у сфері обов"язкового колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 6-11
1548913
  Фоміна Т. Формування тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій ОСББ / Т. Фоміна, О. Пугаченко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 82-92. – ISSN 2410-0919
1548914
  Силадій І.М. Формування творчих здібностей майбутніх педагогічних кадрів // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 2 (10). – С. 72-78. – ISSN 2412-1185
1548915
  Смольницька О.О. Формування творчого методу української мистецької еміграції в Латинській Америці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 81-94. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1548916
  Калініченко Л.М. Формування творчого мислення учнів початкової школи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Калініченко Людмила Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1548917
  Білозуб Л.М. Формування творчої активності майбутніх дизайнерів в освітньому середовищі університету.. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 76-81. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
1548918
  Кашшай О.С. Формування творчої особистості художника Антона Кашшая у кінці 1920-1940-х рр.: мистецька освіта, естетичне становлення // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 58-61. – ISSN 2520-6419


  "Стаття присвячена дослідженню раннього етапу життя художника Антона Кашшая, зокрема, формуванню його творчої особистості та естетичних поглядів в контексті соціальнокультурної та суспільної ситуації на Закарпатті".
1548919
  Киричевська Л.П. Формування творчої самодіяльності студента засобами духовно-збагаченого освітнього середовища // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 115-121. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1548920
  Откович К. Формування тендерного дискурсу у світовому та українському культурному просторі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 110-117. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1548921
  Тур О.М. Формування теоретико-методологічних основ стандартизації науково-технічної термінології // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 29-38. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Висвітлено дискусію стосовно доцільності й ефективності стандартизації як способу внормування термінології. Така діяльність спрямована на визначення єдиної форми термінологічної одиниці, за якою закріплюється певне значення і яка фіксується в ...
1548922
  Бунчук М.М. Формування теоретичних основ фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 12-13
1548923
  Дяченко О.П. Формування теоретичних підходів до визначення тіньової економіки як економічної категорії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 82-86. – ISSN 2306-6814
1548924
  Мехович С.А. Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства / С.А. Мехович, М.О. Ткаченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 290-297 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1548925
  Яворська Вікторія Формування територіальних систем розселення Миколаївської області у структурі Одеської міжобласної системи розселення / Яворська Вікторія, Коломієць Катерина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 78-86 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1548926
  Нич Т.В. Формування територіальної структури інтелектуального потенціалу Хмельницької області // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 198-206. – ISBN 978-966-182-397-5
1548927
  Михайловський В.М. Формування території історичного Поділля у другій половині XIV ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 67-82. – ISSN 0130-5247
1548928
  Ткачук Г.В. Формування технічних компетентностей майбутнього учителя інформатики в умовах реалізації іжпредметного підход // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 166-169. – ISSN 2413-1571
1548929
  Стецик С. Формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики засобами дистанційного навчання на прикладі вивчення ними основ сучасної електроніки / С. Стецик, К. Ільніцька // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 174-181. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "Автори розглядають технології дистанційного навчання як ефективний засіб формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики. У статті показані способи формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики у процесі розв’язування ...
1548930
  Царенко О.В. Формування технології управління реалізації аутсорсингу у виробничо-економічних системах регіонів // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 7-16. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1548931
  Адаменко О. Формування технологічної культури майбутнього соціального працівника в умовах вищого навчального закладу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 86-96. – ISSN 2312-5993
1548932
  Острянко Т. Формування толерантного ставлення до молоді з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті визначено зміст процесу формування толерантного ставлення до молоді з інвалідністю у студентському середовищі на основі аналізу результатів проведеного дослідження. Автором сформульовано основні принципи формування толерантного ставлення, ...
1548933
  Гаращук О. Формування тренда еколого-безпечного соціального середовища - важливої складової сталого розвитку (на прикладі туризму) / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 26-38. – ISSN 2786-4537


  Розкрито сутність та значення еколого-безпечного соціального середовища, необхідного для забезпечення в країні сталого розвитку. Визначено місце в цьому процесі туристичної сфери, зокрема екологічного туризму, а також види природних ресурсів, на базі ...
1548934
  Кавун М.П. Формування трубчастих структур печінки у новонароджених людини // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 79-81. – ISSN 1727-0847
1548935
  Петренко І.М. Формування трудових навичок і сільськогосподарських знань в учнів церковнопарафіяльних шкіл лівобережних українських губерній в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 57-60. – ISSN 2076-1554
1548936
  Процишин О.Р. Формування туристичної привабливості Дрогобиччини / О.Р. Процишин, П.В. Скотний // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 21-28. – ISSN 2071-4653
1548937
  Вишневська Г.Г. Формування туристсько-екскурсійних програм в Україні напередодні Євро-2012 / Г.Г. Вишневська, А.О. Цегельник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 58-63. – Бібліогр.: 4 назв.
1548938
  Коба О.В. Формування у курсантів вищих військових навчальних закладів командирських якостей у процесі навчання // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 81-85. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1548939
  Тарасюк Н.М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарасюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 308, [4] арк. – Додатки: арк. 235-308, [4]. – Бібліогр.: арк. 195-234
1548940
  Олексюк В.П. Формування у майбутніх учителів інформатики компетентностей безпечної діяльності у комп"ютерних мережах // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 244-249. – ISSN 2413-1571


  У статті досліджено поняття кібернетичної та інформаційної безпеки. Автором визначено науково-методичні засади формування у майбутніх учителів інформатики фахових компетентностей у галузі інформаційної безпеки – неперервність та поетапність. На ...
1548941
  Хміль Н.А. Формування у майбутніх учителів навичок використання хмарного сервісу google календар у професійній діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 118-123. – ISSN 2413-1571


  Стаття присвячена висвітленню методичних положень формування у майбутніх учителів навичок використання хмарних сервісів у професійній діяльності. Обґрунтовано актуальність застосування в педагогічній практиці сервісів планування часу, які сприяють ...
1548942
  Томашевська А.Ю. Формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Томашевська Агнесса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1548943
  Сем"ян Н.В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сем"ян Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 238, [3] арк. – Додатки: арк. 215-238, [3]. – Бібліогр.: арк. 9-10, 187-214 та в додатках: арк. 236-237
1548944
  Сем"ян Н.В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читання засобами поетичного твору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сем"ян Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1548945
  Мороз О.Г. Формування у першокурсників вузу уміння самостійно вчитися як одна з умов підвищення якості їх знань // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 37-43. – (Серія історії ; № 14)
1548946
  Гусєва Т.М. Формування у Польщі економічних передумов інтеграції до Європейського Союзу та економічна безпека держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 14-18
1548947
  Пахненко І. Формування у студентів-словесників умінь професійно орієнтованого мовлення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 276-288. – ISSN 2312-5993
1548948
  Спічка А. Формування у студентів дослідницьких умінь лексичного аналізу художніх іншомовних текстів // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 224-230. – ISSN 2411-6548


  У статті надано деякі особливості художнього іншомовного, зокрема німецькомовного тексту. Особливу увагу звернено на лексичний склад тексту. Розглянуто особливості внутрішньої форми лексичних одиниць, зокрема фразеологізмів на основі німецькомовного ...
1548949
  Шафранський В.В. Формування у студентів здорового способу життя засобами спортивно-оздоровчого туризму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 56-59. – ISSN 1810-2131
1548950
  Тернавська Л.М. Формування у студентів немовних ВНЗ навичок технічного перекладу / Л.М. Тернавська, О.А. Шауерман // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 354-358. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Статтю присвячено проблемі формування навичок технічного перекладу у майбутніх фахівців в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін.
1548951
  Куземко Л. Формування у студентів педагогічних спеціальностей навичок ХХІ століття у процесі виконання самостійної роботи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 20-25. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1548952
  Козак Л.С. Формування у суспільстві ідеї нетерпимості до проявів корупції як базисна складова механізму реалізації антикорупційної стратегії в Україні / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 15-31. – ISSN 2413-0966
1548953
  Штакал В.М. Формування укісного конвеєра сортів грястиці на осушених торфовищах лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 33-35. – ISBN 978-966-2742-92-5
1548954
  Бараняк І.Є. Формування україно-німецької територіальної міграційної системи: економічні наслідки та ефекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 132-136. – ISSN 2306-6806
1548955
  Туранли Ф.Г. Формування українокозацько-кримськотатарського союзу та морські походи запорозьких казаків // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 200-224. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1548956
  Шевцов А. Формування української державності за умов без"ядерного статусу // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 42-49. – ISSN 1819-7329
1548957
  Ліннік Ю. Формування української ідентичності - виклики часу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 3-6. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2
1548958
  Єрмоленко С. Формування української мовної особистості // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 51-54
1548959
  Білостоцький М.О. Формування української національної ідеї та "ідеологічна індустріалізація" в СРСР у 50-х рр. XX ст. / М.О. Білостоцький, Я.М. Кунденко // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Проценко О.П., Чернієнко В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3/4. – C. 89-94. – ISSN 2073-803X
1548960
  Борисова Н.В. Формування умінь і навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів філологічних спеціальностей (на матеріалі твору Дж.Р.Р. Толкіна "Роверандом") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 475-482. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті розкриті особливості формування умінь і навичок лінгвістичного аналізу художніх творів у студентів філологічних спеціальностей. Наголошено, що його об’єктом є художній текст, а не художній твір. Розглянуто завдання і виділено прийоми ...
1548961
  Корсак К. Формування умов для знищення "монбланів" історичної неправди про Україн // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 53-66. – ISSN 1682-2366
1548962
  Бобровська О. Формування умов переходу України на шлях сталого (збалансованого) розвитку: концептуальні засади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 6-13. – ISSN 2414-4436
1548963
  Самчук Т. Формування університетського простору в Києві : (до історії перших будинків Університету святого Володимира) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 69-75. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію перших приміщень Університету св. Володимира в контексті формування університетського простору в Києві. Висвітлено подробиці будівництва будинків орендованих університетом і встановлено місце їхнього розташування в міському просторі ...
1548964
  Богданов Р.І. Формування управлінських структур у системі економічної безпеки підприємства: аспект інституціональної трансформації служби безпеки // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 6-12. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1548965
  Повстин О. Формування управлінських якостей у майбутніх фахівців у галузі безпеки людини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 52-60. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано управлінські якості фахівців у галузі безпеки людини, в контексті особливостей професійної діяльності. Запропоновано класифікацію управлінських якостей керівника рятувального підрозділу, з метою забезпечення ефективності процесу ...
1548966
  Бурлаєнко Т. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 67-69
1548967
  Криштанович С.В. Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 120-123. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1548968
  Галус О. Формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 40-43. – ISSN 2309-9127
1548969
  Головко С. Формування управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту як психолого-педагогічна проблема // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (90). – С. 17-35. – ISSN 2077-1827
1548970
  Чернякова Ж. Формування управлінської культури майбутніх педагогів у контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплін. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 197-214. – ISSN 2312-5993
1548971
  Чернякова Ж.Ю. Формування управлінської культури студентів-бакалаврів педагогічного вищого навчального закладу в контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплін // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 296-339. – ISBN 978-966-698-251-8
1548972
   Формування урожаю сортів гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування у Північному Лісостепу / В.Ф. Камінський, С.П. Дворецька, Т.М. Рябокінь, Т.В. Каражбей // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 59-65 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1548973
  Москалюк Н.В. Формування уявлень про систему центральних органів виконавчої влади // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 42-48. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто історичні аспекти формування уявлень про організацію виконавчої влади, їх систему на центральному рівні, проаналізовано зміст та ознаки поняття "система органів виконавчої влади". Проаналізовано сучасні тенденції децентралізації ...
1548974
   Формування фахових компетентностей в курсі електродинаміки для студентів електротехнічних спеціальностей / В.Г. Таран, Т.В. Калініна, О.А. Харитонова, О.І. Григор"єва // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 210-213. – ISSN 2519-2884
1548975
  Пархета Л. Формування фахових компетентностей у студентів-філологів у процесі самоаналізу уроків // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 126-131. – ISSN 2307-4914
1548976
  Душечкіна Н.Ю. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів хімії у процесі інтерактивного навчання // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 60-71. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074


  "Розкрито проблему формування фахової компетентності майбутніх вчителів хімії у процесі інтерактивного навчання."
1548977
  Козій Т. Формування фахової компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 44-50. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1548978
  Резнік Н.П. Формування фермерських цін на готівкових ринках зерна: досвід США // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6792
1548979
  Маєвський М. Формування фізичної культури особистості як головна мета фізичного виховання студентської молод // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 62-68. – ISSN 2307-4906
1548980
  Біланов О.С. Формування філософсько-правових знань майбутніх лікарів шляхом використання інформаційних технологій / О.С. Біланов, Н.О. Зінченко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 289-292. – ISSN 2077-1096
1548981
  Хірівський Формування фінансових ресурсів об"єднаних територіальних громад / Хірівський, Р. Дудяк, Р. Федів // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 65-73. – ISSN 2313-3627
1548982
  Біла Л.М. Формування фінансових ресурсів підприємницьких кластерів: світовий досвід та вітчизняна практика / Л.М. Біла, О.А. Ліснічук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 191-196. – ISSN 2309-1533
1548983
  Дмитровська В.С. Формування фінансових ресурсів підприємств в умовах фінансової нестабільності // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 75-80. – ISSN 2313-8246
1548984
  Бутрим О.В. Формування фінансово-економічного інструменту внутрішнього вуглецевого ринку у секторі землекористування України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1548985
   Формування фінансового механізму сталого розвитку України : монографія / [В.М. Булавинець та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко та д-ра екон. наук, доц. О.І. Тулай ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 412, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 382-412 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-471-4
1548986
  Філончук З.В. Формування фінансової культури учнівської молоді в контексті завдань Нової української школи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1548987
  Іщенко Н.А. Формування фінансової стратегії розвитку підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 324-328. – ISSN 2222-4459
1548988
  Приходько Л.Ф. Формування фондового принципу організації архівних документів у зарубіжному архівознавстві другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 5-47. – ISSN 0320-9466
1548989
  Яковенко О. Формування фонду архівного примірника видань творів друку України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / О. Яковенко, О. Починок // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 146-155. – ISSN 2224-9516
1548990
  Король Л.В. Формування фотосинтетичного апарату гороху залежно від впливу добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 121-127 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1548991
  Бакаєв М. Формування хибних спогадів як стратегія пам"яті / М. Бакаєв, А. Пугач, В. Пугач // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – C. 8-19. – ISSN 2410-2601
1548992
  Рашидова С.С. Формування художніх потреб засобами художньої літератури в світлі виховання культурної особистості майбутнього педагога // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 212-221. – ISSN 2220-6310
1548993
  Субота М.В. Формування цілей сталого розвитку санаторно-курортних закладів / М.В. Субота, В.В. Іванишин, Л.Н. Лояк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (234). – С. 117-123. – ISSN 2522-1620
1548994
  Завгородня О.В. Формування ціннісних орієнтацій людини: історико-культурні чинники // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 87-96. – ISBN 978-617-689-193-2
1548995
  Вініченко А.А. Формування ціннісних орієнтацій у студентів закладів вищої освіти у сучасному соціокультурному простор // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 24-32. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
1548996
  Андреєва Т.Т. Формування ціннісного ставлення до здоров"я дітей старшого дошкільного віку на засадах козацької педагогіки / Т.Т. Андреєва, І.В. Панченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 19-21
1548997
  Сатановська Л. Формування цінностей та ціннісних професійних орієнтацій студентської молоді у вищих навчальних закладах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Розкрито аспекти формування цінностей та ціннісних професійних орієнтацій студентської молоді у вищих навчальних закладах України. Розкрито підходи до трактування сутності понять "цінності", "професійні цінності", "моральні цінності", "ціннісне ...
1548998
  Оліфірович В.О. Формування щільності бобово-злакового травостою залежно від строку сівби на схилах південної частини Лісостепу Західного // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 94-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1125
1548999
   Формування ювенальної компетентності поліцейських : навч.-метод. посібник / [Я.М. Когут, Н.О. Пряхіна, Ю.Ц. Жидецький та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 175, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 169-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-321-9
1549000
  Ярмольчук Т. Формування і реалізація індивідуальних стратегій професійної підготовки фахівців  вищої кваліфікації  як  психолого-педагогічна  проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 160-165. – ISSN 2308-4634
<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,