Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>
1544001
  Головата Л. "Українське видавництво" у Кракові-Львові 1939-1945 = The Ukrainian Publishing House in Cracow-Lviv 1939-1945 : бібліогр. довідник / Лариса Головата ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – Львів : Критика. – (Серія "Відкритий архів". Бібліографічні студії / редкол.: Г. Грабович (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-8978-43-2
Т. 1 : Книжки й аркушеві видання / [наук.-довід. апарат Л. Сущ і Л. Головатої ; відп. ред. С. Захаркін]. – 2010. – 324, [4] с., [12] арк. іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 233-317
1544002
  Іваницька С.Г. "Українське дев"ятнадцяте довге століття" в мемуарах та щоденниках Олександра Русова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 325-331. – ISSN 2076-8982


  [Рец.]: О. О. Русов. Щоденники та спогади / Упорядкування, підготовка до друку, вступ. ст., коментарі О. Я. Рахна; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Черніг. від-ня Ін-ту укр. археографії, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - ...
1544003
  Копиця М.Д. "Українське музикознавство": півстолітній шлях формування науки про музику // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 3-10
1544004
  Туранли Ф.І. "Українське питання" в Карловецькому договорі (1699 р.): турецька ретроспекція // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 32-40. – ISSN 1608-0599


  На основі тюрксько-османських джерел аналізуються проблеми "українського питання" в контексті Карловецького договору, дипломатичних зносин між державами-учасниками у "світовій війні" та наслідки зазначеного договору.
1544005
  Скибіцький Ю.А. "Українське питання" в міжнародній політиці доби Директорії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 245-246
1544006
  Панасюк А В. "Українське питання" в системі міжнародних відносин європейських держав XVII - XVIII ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 657-664. – ISSN 1563-3349
1544007
  Горбатенко В. "Українське питання" і сучасні політико-правові проблеми // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 2
1544008
  Єленський В. "Українське питання" Константинопольського патріархату: рік 2000 // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-31. – ISSN 0132-084Х


  Загострення відносин між Московським і Константинопольським патріархатами.
1544009
  Богінська І. "Українське питання" у політиці російсько ідентичності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1544010
  Котельницький Н.А. "Українське питання" у Російській імперії другої половини XIX ст. очима земського лібералізму Північної України: візія І.І. Петрункевича (1843-1928) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 218-222. – ISSN 2218-4805


  У світлі імперської політики імператора Олександра ІІ по відношенню до неросійських периферій Російської імперії показані офіційні прояви антиукраїнської політики російського деспотизму, візія І. Петрункевичем російсько-українських відносин. Розглянуто ...
1544011
  Шабельник А.А. "Українське питання" у системі міжнародних відносин 1917 - 1920 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 255-256
1544012
  Павлов О.І. "Українське питання" як прояв внутрішньої кризи та конфліктогенності сучасного глобалізованого світу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-37. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1544013
  Гусейнова Т. "Українське радіо - це назавжди" / розмову вела Л. Чечель // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  "Ми створили цікавий і незвичний для Українського радіо продукт. Називався він "Вечірній променад". Це три години ефірного часу. Ми його так цікаво ділили: перша година - інформаційна, суспільно-політична. <...> Першу годину в студії працювали ...
1544014
  Ященко Анна "Українське село" живе минуле України / Ященко Анна, Корбут Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 14-17 : фото
1544015
   "Українське суспільство ще не взяло тієї планки, яку взяло польське, коли у поляків виникла "Солідарність" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 17, 20-21


  Як тренувати громадянський потенціал та яка роль у цьому ЗМІ. У "Дні" відбулася дискусія не експертів, а молоді - студентів Інституту журналістики КНУТШ та випускників Літньої школи "Дня". Більш інтенсивна комунікація між "Днем" та Інститутом ...
1544016
  Моця О. "Українське" та "малоросійське" в "Записках о Южной Руси" Пантелеймона Куліша // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 67-75. – ISBN 978-966-02-5639-2


  Важливим у вивченні проблеми самоусвідомлення кожного народу, в тому числі й українського, є питання встановлення історії власних самоназв. У цьому сенсі цікавим є використання термінів "малоросійський" та "український" П.О. Кулішем у його відомій ...
1544017
  Микитюк В. "Український інтелігент старої дати" : До 130-річчя з дня народження Михайла Возняка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 52-56. – ISSN 0130-5263
1544018
  Загоруйко Н.А. "Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською": модифікація жанру інтерв’ю // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 262-268


  У статті здійснено першу спробу визначити жанрові особливості книги "Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською". Проаналізовано жанрові модифікації інтерв"юбесіди. Враховуючи медитативний характер бесіди, вказано на ...
1544019
  Колесник В.Ф. Українське "зміновіхівство" 1920-х років / В.Ф. Колесник, І.І. Каспрук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 42)


  Висвітлюється "зміновіхівський рух", який розгорнувся серед частини української інтелігенції та еміграції в першій половині 1920-х рр.
1544020
  Хороб С.І. Українське "поетичне кіно": екранна трансформація повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 228-239. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1544021
  Гарачковський О. Українське "Ра" Радзіховського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 9). – С. 16


  Ювілейний вечір Анатолія Радзіховського - відомого хірурга та заслуженого художника України, який до всього ще й пише вірші.
1544022
  Мезіна С.С. Українське "шістдесятництво" у контексті національного відродження ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 36-46. – ISSN 2225-7586
1544023
  Салига Т. Українське "я" Леоніда Рудницького // Буковинський журнал / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 1 (119). – С. 109-124. – ISBN 966-7109-34-8
1544024
  Світленко С.І. Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / Сергій Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – 479, [1] с. – До 100-річчя Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918-2018). - Анот. до ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-981-084-7
1544025
  Мокієнко В. Українське арго як джерело російського жаргону // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 37-51. – ISSN 0320-3077


  "Присвячена питанням функціонування слов’янської, зокрема українсько-російської, жаргонної лексики, де на прикладі слова халява і утвореного від нього фразеологізму на халяву розглянуто нові етимологічні інтерпретації та функціональні характеристики ...
1544026
   Українське барокко : матеріали I конгр. Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серп. - 3 верес. 1990 р.). – Київ : Інститут української археографії, 1993. – 260 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 5-7702-0572-5
1544027
  Стоян С.П. Українське бароко в образотворчому мистецтві - національні символи в контексті європейської культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 88-94. – ISSN 2616-9967


  Розглянуто специфіку прояву символічного типу візуального образу в мистецькій практиці українського бароко. Зазначається, що в ХVІІ - ХVІІІ ст. барокова культура активно поширюється на українських теренах. Українське мистецтво цих часів розвивається у ...
1544028
  Ткачук О.О. Українське бароко як парадигма світобачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  У цій статті розглядається філософія та культура українського бароко як специфічний духовний феномен.
1544029
  Даренська В. Українське бароко як світоглядний стиль // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 105-109
1544030
  Швецова-Водка Українське бібліотекознавство 1991-2008 років: бібліографічне підбиття підсумків : [рецензія] // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-68


  У рецензії розглянуто зміст і методичні рішення, застосовані укладачами бібліографічного посібника "Українське бібліотекознавство (1991-2008)". Подано поради, адресовані як користувачам цього бібліографічного посібника, так і авторам-укладачам ...
1544031
  Миколаєнко А. Українське видавництво "Смолоскип" в еміграції: еволюція від часопису до видавництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 37-40. – ISSN 2076-9326
1544032
  Руккас А. Українське військо доби визвольних змагань 1917 - 1921 рр. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 265-289. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1544033
   Українське військо. 1917-1921 / [авт. виставки: Євген Пінак, Ярослав Файзулін, Максим Майоров ; авт. карт Д. Вортман ; Укр. ін-т нац. пам"яті]. – Київ : [б. в., 2021. – [1], 52 с., включ. обкл. : іл., карт.
1544034
  Яким"як С. Українське військово-морське мистецтво: зародження та основні етапи розвитку // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 26-31
1544035
  Науменко Н. Українське вільне віршування: термінологічний аспект // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 250-259
1544036
  Костенко Н.В. Українське віршування 20 століття : Навч. посіб. для студ. філолог. спец. внз / Н.В. Костенко. – Київ : Либідь, 1993. – 232с.
1544037
  Костенко Н.В. Українське віршування XX століття : навчальний посібник / Н.В. Костенко ; КНУТШ ; [худ. ред. Л.П. Шевченко]. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Київський університет, 2006. – 288 с. : табл. + Додаток: с. 256-282. – Друк. за авт. ред. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 966-594-848-2
1544038
  Герелес К.С. Українське гаптування XVII - XVIII ст.: майстрині та їх твори // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 29-40


  За матеріалами колекції Заповідника.
1544039
  Дудник Л.М. Українське господарське право та господарське процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник / Дудник Л.М. ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : Геопринт, 2015. – 569, [1] с. – Бібліогр.: с. 556-569 та в кінці тем. – ISBN 978-617-674-014-8
1544040
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 4. – 2020. – 54 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544041
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 6. – 2021. – 54 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1544042
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 7. – 2021. – 61, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1544043
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 8. – 2021. – 65, [1] с.
1544044
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 9. – 2022. – 73, [1] c.
1544045
  Фігурний Ю. Українське державотворення на Лівобережжі в 1741-1796 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 108-114
1544046
  Вергунов В.А. Українське державотворення на ниві аграрної освіти і науки М.А. Кухаренка-Прокоповича (1879-1920) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (46). – С. 19-27. – ISSN 2077-9496
1544047
  Якібчук М. Українське дисидентство 60-80-х років як засіб вираження національної ідентичності // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 501-509. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1544048
  Зарицька І.М. Українське ділове мовлення : практикум : посібник для фахівців екон.-прав. спец., викладачів, абітурієнтів, студентів та діловодів / І.М. Зарицька, І.О. Чикаліна. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1997. – 127 с. : табл. – Словник: с. 118-123. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 966-7177-01-7
1544049
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 3-тє вид-ня, перероб. и доп. – Київ : Літера, 2000. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1544050
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і переробл. – Київ : Арій, 2009. – 576 с. – ISBN 978-966-498-078-1
1544051
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і перероб. – Київ : Арій, 2010. – 573, [2] с. : іл., табл. – Рос.-укр. слов.: с. 518-565. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-498-078-1
1544052
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 7-е, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 305, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
1544053
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 8-ме, випр., допов. – Київ : Алерта, 2015. – 306, [1] с. : табл. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 250-296. – ISBN 978-617-566-024-9
1544054
  Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2007. – 475, [2]с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-548-770-8
1544055
  Марченко А.В. Українське ділове телебачення. Вплив контенту на аудиторію // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 152-154


  У статті розглянуто телебачення як засіб політичного, економічного та інших видів впливу на свідомістьта діяльність людей. З"ясовано його роль у формуванні громадської думки як головного джерела інформації про те, що відбувається в країні й у світі. В ...
1544056
  Ємельянова Т.О. Українське документальне кіно другої половини 1960-х – середини 1980-х років (архівознавчо-джерелознавчий аспект) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 192-201. – ISSN 0320-9466
1544057
  Лехан Л. Українське духівництво - світоч національно-культурного розвитку (перша половина XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 337-346
1544058
  Зінченко А. Українське духівництво XVII ст.: у виборі між чужими патріярхатами // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 69-77. – ISBN 966-7060-98-5
1544059
  Магурчак А. Українське еміграційне життя Відня у ракурсі листування Андрія Жука й Олександра Кандиби (Олесь) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 26-31. – ISSN 1998-4634
1544060
  Фігурний Ю. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) / Юрій Фігурний. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 251, [1] с. – Висновки парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 242-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-620-2-01651-3


  У пр. №1695436 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, з повагою від автора мионографії. 13.11.2018 р. Підпис
1544061
  Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) в українознавчому вимірі : монографія та вибрані українознавчі праці / Фігурний Ю.С. ; Наук.-дослід. ін-т українознав. та всесвіт. історії, Від. укр. етнології. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – 368 с. – Загол. обкл.: Не за горами кари час. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора! 28.02. 2013 р. Підпис
1544062
  Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) в українознавчому вимірі : монографія та вибрані українознавчі праці / Фігурний Ю.С. – 2-ге вид., допов. і доопрац. – Київ : [Гамазин], 2014. – 400 с. – Загол. обкл.: Не за горами кари час. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.


  У пр. № 1689715 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора. 7 жовтня 2014 р. Підпис
1544063
  Сергійчук В. Українське єство // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 5-7. – ISBN 966-530-115-2
1544064
  Снайдер Т. Українське життя австрійського архикнязя // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог) династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Вільгельма Габсбурга знали в Україні як Василя ...
1544065
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 14-15


  "...Єдність поколінь - основа прогресивного розвитку держави і суспільства..."
1544066
  Кравченко Я. Українське життя на академічних полотнах Корнила Устияновича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 24
1544067
  Вербова О.С. Українське жіноцтво в національній кооперації міжвоєнного часу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 47-63. – ISSN 0320-4421
1544068
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 18. – 2017. – 55 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1544069
   Українське журналістикознавство: дисертаційні дослідження 1982-2000 : бібліографічний покажчик. – Київ, 2000. – 63 с.
1544070
   Українське законодавство партисипації (участі громадян у формуванні й реалізації державної, регіональної та місцевої політики) : [витяги з чин. (станом на 25.03.2018) актів укр. нац. законодавства] / Львів. облдержадмін. [та ін.] ; [витяги, упоряд. і комент.: О.М. Синютка, Б.Є. Ковальчук, А.Р. Болюбаш ; за заг. ред. О.І. Сушинського]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 298, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-644-040-6


  Львів. держ. адмін., Львів. регіон. ін-т державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, Західноукраїнський регіональний інститут громадянського суспільства ім. Ярослава Мудрого
1544071
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик літератури (1900- грудень1999). – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 5-308-01741-7
1544072
  Лучик А.А. Українське зіставне мовознаство: стан і перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 31-39. – ISSN 0027-2833
1544073
  Бондарук Т.І. Українське і московське право ранньомодерного часу: порівняльна характеристика основних засад // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 205-215. – ISSN 0869-2491
1544074
  Папакін Г.В. Українське історичне інституцієзнавство: специфіка науки, джерельна база // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
1544075
  Винар Л. Українське історичне товариство та розвиток української історіографії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 330-343. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1


  Найважливішим завданням товариства була розбудова "Українського історика" і об"єднання біля журналу різних поколінь українських дослідників. На окрему увагу заслуговує започаткування в 1966 р. нової дисципліни "Грушевськознавства" на сторінках ...
1544076
  Карпенко С.Д. Українське казкознавство: едиції минулого та сучасного // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 266-278


  У статті порушено питання вивчення народної казки у руслі казкознавства як одного з напрямів фольклористики. Увага акцентується на ролі казкознавства у процесі становлення етнічної свідомості та співпраці науковців у виробленні апарату вивчення ...
1544077
  Сидор-Гібелинда Українське кіно 1990-х: Аспекти візуальності // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 227-242. – ISBN 966-7021-87-4
1544078
   Українське кіно від 1960-х до сьогодні : проблема виживання : збірник наукових статей / [Тримбач С. та ін. ; упоряд. Л. Брюховецька]. – Київ : Ред. журн. "Кіно-Театр" ; Задруга, 2010. – 249, [3] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 250.- В основі зб. матеріали Міжнар. наук. конф., організованої Центром кінематограф. студій НаУКМА, яка відбулася 12 травня 2010 року. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-076-1
1544079
   Українське кіно набуло нового значення // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (162). – С. 13-15. – ISSN 1562-3238


  Всесвітній CinemAid Ukraine Charity Film Marathon триває. У березні він відбувся в Торонто (Канада), Анкарі, Ізмірі й Анталії (Туреччина), Варшаві, а18–20 квітня у столиці Болгарії Софії. В міському інституті культури «Надія» показали ліричну комедію ...
1544080
  Мазяр М. Українське кіно: все ті ж проблеми // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 2-3. – ISSN 1562-3238
1544081
  Тримбач С. Українське кіно: пропало (не) все // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 вересня (№ 158/159). – С. 15
1544082
  Войтенко В. Українське кіно: сильніше, ніж зброя // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 13 травня (№ 87)


  До 30-річчя Незалежності.
1544083
  Мусієнко О.С. Українське кіно: тексти і контекст / О.С. Мусієнко. – Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 416 с., [48] арк. іл. : іл. – ISBN 978-916-830-474-1
1544084
  Тримбач С. Українське кіно: у пошуках сталкерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 162). – С. 6


  Вітчизняні кінематографісти відзначили своє професійне свято.
1544085
  Десятник Г.О. Українське кіномистецтво : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Вид. 2-ге допов. – Київ : Видавництво Інституту журналістики КНУ, 2019. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-149
1544086
  Брюховецька Л. Українське кіномистецтво в сучасному дискурсі історії кіно // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (1083/1084). – С. 147-155. – ISSN 0320-8370
1544087
  Тимошик М.С. Українське книговидання в діаспорі: Велика Британія : монографія / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2021. – 482, [2] с. : іл. – Імен. показник: с. 464-476. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 408-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7821-73-9


  У пр. № 1737357 напис: Бібліотеці Шевченкового університету, де я вчився і працював. Доля нашої книги на Чужині - як невичерпне джерело міці нашого духу. Спробуємо увібрати його розумом і серцем, щоб достойно виконати заповіт наших попередників - ...
1544088
  Семенюк Л. Українське книжне віршування на Волині кінця XVI - початку XVII ст. // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 13-21. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1544089
  Литвинюк Л. Українське козацтво - центральна міфологема поетичного світу Івана Перепеляка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 23-26
1544090
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 1 (19), січень-березень. – 1972
1544091
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 2 (20), квітень - червень. – 1972
1544092
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – 1972
1544093
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. н.]
Рік 9, ч. 4 (22), жовтень-грудень. – 1972
1544094
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 1 (23), січень-березень. – 1973
1544095
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 2 (24), квітень-червень. – 1973
1544096
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – 1973
1544097
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – 1973
1544098
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – 1974
1544099
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б .в.]
Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – 1974
1544100
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б .в.]
Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – 1974
1544101
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 11, ч. 4 (30), жовтень-грудень. – 1974
1544102
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 1 (31), січень-березень. – 1975
1544103
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – 1975
1544104
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – 1975
1544105
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – 1976
1544106
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – 1976
1544107
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – 1976
1544108
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 5 (39), жовтень-грудень. – 1976
1544109
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – 1977
1544110
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – 1978
1544111
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Торонто : [б. в.]
Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – 1983
1544112
  Ушанова С.В. Українське козацтво : історія сучас. козацького руху : нарис / Ушанова С.В., Тимофєєв В.Я. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – 222 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8010-12-6
1544113
  Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-45-3
Т. 1. – 2012. – 511, [2] с.
1544114
  Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-46-0
Т. 2. – 2012. – 506, [2] с. – Бібліогр.: с. 450-506
1544115
  Парахіна М.Б. Українське козацтво та його роль у зовнішній політиці Великого князівства Литовського (кінець XV - початок XVI ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 4. – С. 177-181. – ISSN 2226-3209
1544116
  Шепелюк В.М. Українське козацтво у творах живопису та графіки (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 161-164. – ISSN 0320-9466
1544117
  Юрій М. Українське козацтво як носій нових якостей (рис) цивілізаційної ідентичності // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 19-24. – ISSN 2311-9896
1544118
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0581-4
Випуск 3. – 1993. – 176с.
1544119
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках. : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0528-8
Випуск I. – 1993. – 164с.
1544120
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках. : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0543-1
Випуск II. – 1993. – 172с.
1544121
  Сокирко О.Г. Українське козацьке військо в період Північної війни 1700-1721 рр. та організаційних реформ 30-60-х рр. XVIII ст. // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 514-530. – ISBN 966-518-349-4
1544122
  Сокирко О.Г. Українське козацьке військо в період Північної війни 1700-1721 рр. та організаційних реформ 30-60-х рр. XVIII ст. // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 514-530. – ISBN 978-966-518-582-6
1544123
  Фесовець О.Р. Українське коріння професора В.О. Соковича, як основа його наукового та суспільного світогляду // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 94-106. – ISSN 2415-7422
1544124
  Савчук В. Українське краєзнавство у підручниках і підручних книгах 1920-х —1930-х рр.: регіональний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 105-112
1544125
  Колос М.І. Українське кримінальне право : походження, розвиток і сучасність : монографія / М.І. Колос ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія", Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського. – Київ ; Острог : Освіта України, 2019. – 833, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 781-829 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-16-7
1544126
   Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / [Берзін П.С. та ін.] ; за заг. ред. В. Навроцького. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 711, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл.: 20 років ЮІ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-553-1
1544127
  Піскун В. Українське культурне та політичне майбуття - самоосягнення у взаєминах зі світом // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 235-241. – ISBN 966-7317-93-5
1544128
  Кричильська В.М. Українське культурно-національне відродження в Галичині XIX - поч. XX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1544129
  Міхелі С.В. Українське ландшафтознавство : витоки, становлення, сучасний стан : монографія / С.В. Міхелі ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 328-366. – ISBN 978-960-660-949-9
1544130
  Міхелі С.В. Українське ландшафтознавство: практика використання і сутність терміну // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 5-11. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз практики використання і трактування термінів "українське ландшафтознавство", "українська географія", "українська наука" та інших термінів лексико-семантичної групи "національна наука" в українській і зарубіжній науковій літературі. ...
1544131
  Сергійчук В. Українське Лідіце на Закерзонні // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 24-27. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 75-річчя знищення польським військом Завадки Морохівської.
1544132
  Наливайко Д.С. Українське літературне бароко в європейському контексті // Українське літературне бароко : зб. наук. праць / відп. ред. О.В. Мишанич. – Київ : Наукова думка, 1987. – С. 46-75
1544133
  Сташенко Н. Українське літературне дисидентство 1960-1980-х рр. : Методичні вказівки до спецсемінару для студ. фак-ту україністики / Н. Сташенко; Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 24с.
1544134
  Головащук С.І. Українське літературне слововживання : Словник-довідник / С.І. Головащук. – Київ : Вища школа, 1995. – 319с. – ISBN 5-11-004516-Х
1544135
  Поспішил Іво Українське літературознавстао в дослідженнях і портретах // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 616-618. – ISBN 978-617-7993-01-7
1544136
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 32. – 1979
1544137
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 35. – 1980
1544138
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 36. – 1981
1544139
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 37. – 1981
1544140
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 38. – 1982
1544141
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 39. – 1982
1544142
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 40. – 1983
1544143
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 41. – 1983
1544144
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 46. – 1986
1544145
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 50. – 1988
1544146
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 1 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 1. – 1989
1544147
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 2 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 2. – 1989
1544148
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 52. – 1989
1544149
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 56. – 1992
1544150
  Наєнко М.К. Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – 320 с. – ISBN 966-580-009-4
1544151
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 71. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
1544152
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 73. – 2011. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1544153
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 74. – 2011. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1544154
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 75. – 2012. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1544155
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 76. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
1544156
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 77. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1544157
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 79. – 2015. – 316 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544158
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 80. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544159
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 81. – 2016. – 261 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544160
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 82. – 2017. – 251 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544161
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 83. – 2018. – 328 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544162
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 84. – 2019. – 327, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1544163
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 86. – 2022. – 221 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544164
  Сінченко О. Українське літературознавство 1920-х і неокантіанство: до постановки проблеми // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 46-53. – ISBN 978-966-171-790-8


  Стаття присвячена виявам неокантіанства в українському академічному літературознавстві 1920-х років. Особлива увага приділена рецепції естетичних положень Іммануїла Канта у працях В. Юринця, Б. Якубського та інших. Статья посвящена проявлениям ...
1544165
  Рева-Лєвшакова Українське літературознавство в колі дискусій про новий реалізм першої третини XX століття // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 42-53. – ISSN 2312-6809
1544166
  Козлик І. Українське літературознавство в піввіковій історії наукового журналу "Питання літературознавства" (статистичне дослідження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 3 (687), березень. – С. 69-77. – ISSN 0236-1477
1544167
  Наєнко М.К. Українське літературознавство в умовах тоталітаризму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про розвиток українського літературознавства за радянської доби. Автор критично осмислює методологію й методику аналізу літературних явищ, що застосовувались дослідниками, заангажованими тоталітарним суспільством.
1544168
  Дзира І. Українське літописання XV-XVIII століть у вітчизняній історіографії 1918-1935 років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 300-326. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1544169
  Червінський В. Українське меценатство: відродження традицій / В. Червінський, Є. Петрівська // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 14-21 червня (№ 27). – С. 9


  Розмова з заступником міністра освіти і науки України В. Огнев"юком.
1544170
  Мандрик М. Українське минуле та його непересічні постаті в історичних дослідженнях Анатолія Петровича Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 197-205
1544171
  Нельговський Ю.П. та інші Українське мистецтво / Ю.П. та інші Нельговський. – Київ, 1976. – 136с.
1544172
  Щербаківський В. Українське мистецтво : Вибрані неопубліковані праці / В. Щербаківський. – Київ : Либідь, 1995. – 288с. – ISBN 5-325-00540-5
1544173
  Ернст Ф. Українське мистецтво 17-18 віків / Ф. Ернст. – Київ, 1919. – 32 с.
1544174
  Овсійчук В.А. Українське мистецтво XIV - першої половини XVII ст / В.А. Овсійчук. – Київ : Мистецтво, 1985. – 175с. – (Нариси з історії українського мистецтва)
1544175
  Лобановський Б.Б. Українське мистецтво другої половини XIX початку XX ст. : нариси / Б.Б. Лобановський, П.І. Говдя. – Київ, 1989. – 204 с.
1544176
  Овсійчук В.А. Українське мистецтво другої половини XVI - першої половини XVII ст / В.А. Овсійчук. – К, 1985. – 183с.
1544177
   Українське мистецтво на переломах епох = Ukrainian art at the junctures of epochs : образ, трансформації, стиль / [Л. Ганзенко, Р. Забашта, О. Ламонова та ін. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського]. – Київ : Наукова думка, 2021. – 395, [5] с., [24] арк. кольр. іл. : портр., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1770-2
1544178
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
Вип. 12. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544179
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 15. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544180
  Федорук О. Українське мистецьке національне самовизначення // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 10-13. – ISSN 0130-1799
1544181
  Боровський М. Українське місцеве й особове назовництво в інтернаціональній ботанічній термінології = Ukrainian topo - and anthroponymy in the international botanical terminology / М. Боровський ; Укр. Вільна Академія Наук. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1955. – 62, [3] с., включ. обкл. – З кол. Dr. T. Olesijuk. – Бібліогр.: c. 61-62 та в підрядк. прим. – (Назвознавство = Onomastica / ред.: Я. Рудницький ; ч. 9)


  У пр. №1694935 напис: Вічно молодому енергійному, невтомному непоборному діячеві на чолі відродження соборної України... 10/V. 56. Вдячний: Підпис. Вінніпег
1544182
   Українське мовлення: артикуляційна динаміка складу (на) (за даними тензометрування і кінорентгенографування) / Л.Г. Скалозуб, О.В. Кононенко, О.М. Павличенко, С.М. Яцюк
1544183
   Українське мовлення: артикуляційна динаміка складу (на) (за даними тензометрування і кінорентгенографування) / Л.Г. Скалозуб, О.В. Кононенко, О.М. Павличенко, С.М. Яцюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 48-60
1544184
  Брацкі А. Українське мовне питання чи питання української мови - соціо-психокультурний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 86-89


  У статті розмежовано два важливі для лінгво- й культурософії поняття: українське мовне питання та питання української мови, визначено їхнє семантичне поле, описано мовні й культурні процеси (зовнішні та внутрішні, відповідно), що свідчать про ...
1544185
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 2. – 1974. – 96 с.
1544186
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 3. – 1975. – 136 с.
1544187
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 4. – 1976. – 104 с.
1544188
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 5. – 1977
1544189
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 6. – 1978. – 144 с.
1544190
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 7. – 1979
1544191
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 8. – 1980. – 136 с.
1544192
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 9. – 1981. – 136 с.
1544193
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 10. – 1982
1544194
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 1. – 1983
1544195
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 11. – 1983. – 160 с.
1544196
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 13. – 1985. – 125, [3] с.
1544197
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 18. – 1991
1544198
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 43. – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544199
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (44). – 2014. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544200
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (49). – 2019. – 150, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1544201
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (51). – 2021. – 143, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1544202
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (52). – 2022. – 120, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1544203
  Маркусь В. Українське мовознавство на Батьківщині під знаком сталінського вчення про мову // Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського] / [ТУСМ ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Париж, 1952. – Рік 2, зошит 4. – С. 90-93
1544204
  Смирнова С.М. Українське музейництво в особах ("Каталог коллекции древностей А.Н. Поль в Екатеринославе" із книгозбірні Ф.К. Вовка) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 114-118. – ISBN 978-966-136-493-5
1544205
   Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. – Київ : Музична Україна
№ 3. – 1968. – 237, [3] с.
1544206
   Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. – Київ : Музична Україна
№ 12. – 1977. – 156, [3] с.
1544207
   Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. – Київ : Музична Україна
№ 14. – 1979. – 166, [2] с.
1544208
   Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-. – ISSN 0130-5298
Вип. 43. – 2017. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544209
  Карась Г. Українське музичне діаспорознавство в системі навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 38-43. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто впровадження українського музичного діаспорознавства як нового напрямку мистецтвознавства в систему навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України. Останні наукові дослідження українських мистецтвознавців слугують методологічним ...
1544210
  Стрельцов Є.Л. Українське навпаки. Неупереджений погляд науковця на економіко-правові проблеми України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1544211
  Бобровницька Н. Українське народне віршування у фольклористичних студіях початку XXI століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 174-179. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті висвітлено погляди фольклористів та літературознавців початку XXI ст. на проблему українського народного віршування в різних жанрах. З"ясовано, на які аспекти зазначеної проблеми звертається найбільша увага в сучасних фольклористичних працях ...
1544212
  Захарчук-Чугай Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342, [2] с., XXXII с. іл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 334-335, 338-340. – ISBN 978-617-07-0049-0
1544213
  Самойлович В.П. Українське народне житло / В.П. Самойлович. – Київ, 1972. – 24 с.
1544214
  Запаско Я.П. Українське народне килимарство / Я.П. Запаско. – К, 1973. – 111с.
1544215
   Українське народне малярство XIII-XX століть : альбом. – Київ : Мистецтво, 1991. – 302, [2] с. : іл. + 1 дод.: Рез. та перелік іл. фр., нім. мовами (11 с.). – Кн. в суперобкладинці. - Рез. рос. та англ. - Вкладка нім. та фр. мовами. – (Світ очима народних митців). – ISBN 5-7715-0448-3
1544216
   Українське народне мистецтво. – Х., 1959. – 16с.
1544217
   Українське народне мистецтво. – Київ, 1960. – 24с.
1544218
   Українське народне мистецтво. – Київ, 1967. – 60с.
1544219
  Біляшівський М.Ф. Українське народне мистецтво = The peasant art of Ukraine : [150-річчю Миколи Федотовича Біляшівського присвячується] / Микола Біляшівський ; [упоряд.: О.О. Савчук ; передм.: М.Р. Селіванов ; переклад: О.О. Старова ; Нац. худож. музей України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Центр укр. студій ім. Д.І. Багалія]. – Харків : Олександр Савчук, 2017. – 167, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2562-83-5
1544220
  Одробінський Ю. Українське народне мистецтво як фундамент сучасного дизайну України / Ю. Одробінський, О. Жидких // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 212-218. – ISSN 2413-4767
1544221
  Отич О. Українське народне мистецтво як чинник етнокультурної ідентифікації особистості // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 145-156. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1544222
   Українське народне мистецтво. Кераміка і скло : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1974. – 217 с.
1544223
  Кулик О. Українське народне художне вишивання. / О. Кулик. – Київ, 1958. – 79с.
1544224
  Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. – Київ : Зодіак-Еко, 1995. – 368 с. – ISBN 5770742828
1544225
   Українське народознавство : Навч.посібник. – Львів : Фенікс, 1997. – 608с : іл. – На зв .тит.арк.вказаний рік вид.-1994. – ISBN 5-87332-037-3
1544226
  Лозко Г.С. Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Київ : АртЕк, 2004. – 469, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 454-465. – ISBN 966-505-064-8
1544227
  Лозко Г. Українське народознавство : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Галина Лозко. – Вид. 5-те, зі змінами та доп. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 512 с. : іл. – Бібліогр.: с. 487-512 та в кінці ч. – ISBN 978-966-634-565-6
1544228
  Дуднік О. Українське народознавство у бібліографічних виданнях з етнографії Російської імперії (XIX - початок XX ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 20-29. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано бібліографічні джерела Російської імперії з етнографії, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, на відображення у них літератури з українського народознавства. З’ясовано авторів і ...
1544229
   Українське народознавство. : Навч. посібник. – Львів : Фенікс, 1994. – 608с. – ISBN 5-87332-037-3
1544230
   Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка. – Київ : [б. в.], 2002. – 634 с. : іл., ноти. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. № 1739576 напис: Високоповажній і дорогій Кірі Олександрівні, видатному українському літературознавцю і любому, чудовому викладачеві з щирою вдячністю і на світлий спомин про студентку Надію Пазяк
1544231
  Антипенко Г.С. Українське народолюбство Олександра Федоровича Кістяківського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 293-303. – ISBN 978-966-551-327-8


  Кістяковський (Кістяківський) Олександр Федорович — український вчений-криміналіст та історик права, батько Володимира, Богдана та Ігора Кістяківського.
1544232
  Сушко О.В. Українське населення Росії та сталінська національна політика (20-ті - початок 30-х рр. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 90-93
1544233
  Копержинський Кость Українське наукове літературознавство за останнє десятиліття 1917-1927 / Кость Копержинський ; Всеукраїнська АН, науково-дослідна катедра Історії України. – Київ, 1929. – 34 с. – Відбитка з "Студій з історії України Науково-дослідчої Катедри Історії України, Т.2, 1929.
1544234
   Українське наукове мовлення в контексті професійної підготовки майбутніх фахівців / Г.В. Білавич, М.В. Клепар, Б.П. Савчук, С.І. Гнатишин // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2022. – № 2 (96). – С. 76-81. – ISSN 1681-2751
1544235
  Грушевський М. Українське наукове товариство в Києві й його наукове видавництво : Документи і матеріали // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 109-117. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1544236
  Грушевський О. Українське Наукове Товариство в Києві та Історична секція при Всеукраїнській Академії Наук в рр. 1914 - 1923 // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 145-158. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1544237
  Онопрієнко В. Українське наукове товариство в Києві як предтеча Української академії наук / В. Онопрієнко, Т. Щербань // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 9-87. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1544238
  Реєнт О. Українське національне відродження в ХІХ-ХХ ст.: від територіальної суміжності до соборності в незалежній державі / О. Реєнт, І. Жиленкова // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – C. 5-21. – ISSN 2222-5250


  Згадується внесок у розвиток українського національного відродження праць вчених: М. Драгоманова, В. Антоновича, О. Пріцака, І.Ф. Кураса та ін.
1544239
  Лєвіна В.Г. Українське національне відродження та сіонізм: від історико-культурних паралелей до сучасного діалогу ідей // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 205-215. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
1544240
  Семистяга В. Українське національне життя в шахтарському Краснодоні під час німецько-нацистської окупації краю (1942-1943 рр.) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 114-121
1544241
  Решетченко Д.В. Українське національне об"єднання в Канаді (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 169-177. – ISSN 0320-9466
1544242
  Клєр І. Українське національне питання другої половини XIX ст. у полеміці М. Драгоманова та Б.Грінченка: історіографія проблеми // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 61-63. – ISBN 978-966-493-651-1
1544243
  Уська У. Українське національне питання у відносинах Австро-Угорщини та Ватикану в роки Першої світової війни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 131-151. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
1544244
  Розумний М. Українське національне самовизначення та його світоглядно-культурні детермінанти // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 7-23. – ISBN 966-7332-13-6
1544245
  Шемета Ю.М. Українське націотворення в історичній думці України 1991-2001 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 129-133. – ISSN 2076-1554
1544246
  Окорокова І. Українське неоязичництво як продукт історичного міфу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 114-119. – ISBN 966-7379-92-11
1544247
  Авер"янова Н. Українське образотворче мистецтво в добу тоталітаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-46. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в умовах тоталітаризму завжди здійснювався жорсткий ідеологічний тиск на творчу особистість митця. В українському образотворчому мистецтві це оберталося на боротьбу з "формалізмом", з "національною обмеженістю в українській тематичній ...
1544248
  Білоус П. Українське одописання часів Руїни (друга пол. XVII поч. XVIII ст.) // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 5-11
1544249
  Заремба С.З. Українське пам"яткознавство / С.З. Заремба. – К, 1995. – 447с.
1544250
   Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. т-во ім. Шевченка ; уклад. Тарас Шмігер ; [редкол.: О.І. Чередниченко (голова) та ін. ; наук. ред. Р.П. Зорівчак ; передм.: Р. Зорівчак, Т. Шмігер]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка [та ін.], 2013. – 626, [2] с. – Імен. покажч.: с. 543- 600. - Покажч.: с. 601-625


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з повагою Т. Шмігер, Львів, 7 серпня 2013 р.
1544251
  Ткаченко В. Українське писанкарство як складова мистецької освіти: історіографічні студії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 43. – С. 194-199. – ISSN 2415-3567
1544252
  Піскун О. Українське письменство 20-30 р.р.: феномен "людей зі страху" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 36-45. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
1544253
  Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / Микола Зеров ; [упоряд., наук. ред. О. Баган ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; Наук.-ідеолог. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 566, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1544254
  Градовський А. Українське письменство як інгтегрований складник світової літератури // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 116-125. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
1544255
  Щиголь І.В. Українське письменство як соціально-професійна група: історико-соціальна динаміка становлення (кінець XVIII - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Щиголь Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1544256
  Щербак Н. Українське питання в Державній Думі Росії на початку XX ст. // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1544257
  Шинкаренко Т.І. Українське питання в Лізі Націй // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1544258
  Пивовар С. Українське питання в німецько-російських відносинах у 1918 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-50. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі аспекти домовленостей щодо українського питання між Німеччиною та Росією в 1918 р. Освещено некоторые аспекты договорённостей относительно украинского вопроса между Германией и Россией в 1918 г. Some aspects to Ukrainian question of ...
1544259
  Кучеренко А.А. Українське питання в політиці намісника Галичини А. Потоцького (1903 - 1908) // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 46-50. – ISSN 2077-5709
1544260
  Головченко В. Українське питання в політиці США за доби Холодної війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 40-49


  На підставі опублікованих документальних джерел західного походження в статті здійснено спробу аналізу українського питання в зовнішньополітичних стратегіях США за доби холодної війни. З"ясовано, що на державному рівні воно ситуативно піднімалося лише ...
1544261
  Зелінський М.В. Українське питання в політичних поглядах Романа Дмовського наприкінці 20-х - середини 30-х рр. XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 22-24. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1544262
  Головченко В.І. Українське питання в роки першої світової війни : монографія / В.І. Головченко, В.Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 419-447. – ISBN 978-966-611-690-4
1544263
  Сацький П.В. Українське питання між світовими війнами та проблема гарантій безпеки // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 205-208. – ISBN 978-966-493-962-8
1544264
  Хорошилова Ю.О. Українське питання у політиці Великобританії в 1919-1921 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 15-20
1544265
  Гоч С. Українське питання як лейтмотив літературознавчого проекту В.Г. Матвіїшина // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 69-77. – ISBN 978-966-286-026-9
1544266
   Українське підпілля: Історії націоналістів, які були розстріляні у Бабиному Яру / "ТСН" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 12


  Володимир Багазій - український політичний діяч, член ОУН, був аспірантом Київського державного університету. У вересні-жовтні 1941 року був заступником голови Київської міської управи (бургомістра) Олександра Оглоблина, а після відставки останнього ...
1544267
  Цар І.М. Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному середовищі / І.М. Цар ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2021. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-194 та в підрядк. прим. – (Проєкт "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1830-3
1544268
  Верховцева І.Г. Українське Подунав"я в етноконфесійних слов"яно-романо-тюркських відносинах // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2013. – Вип. 32. – С. 3-8. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки)
1544269
  Капелюшний В.П. Українське поетичне кіно Сергія Параджанова: радянська історіографія / В.П. Капелюшний, Р.М. Конта, Н.Г. Ховайба // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 300-304. – ISSN 2226-3209
1544270
  Гордон О. Українське поетичне століття // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  "Основними представниками поезії незалежної України стали Ігор Римарук, Василь Герасим"юк, Тарас Федюк."
1544271
  Корвін-Піотровський Українське Полісся на українських картах // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 243-249. – ISSN 2227-4952


  При складанні археологічної карти Київської губернії В. Антонович послугувався 43 друкованими виданнями, 11 рукописами та матеріалами 11 колекцій, було тако ж включено результати власних досліджень автора, підтвердження чому можна знайти чи не на ...
1544272
  Яценко А. Українське правописне питання на шпальтах американської "Свободи" // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 295-302. – ISSN 2524-0331
1544273
  Клос В. Українське православ"я на межі епох // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 366-372. – ISBN 978-966-608-733-4
1544274
  Микитюк Т. Українське представництво у Сеймі і Сенаті Другої Речі Посполитої у 20-х роках XX століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 55-61. – ISSN 2519-1942
1544275
  Боса Л. Українське Приазов"я в контексті міжкультурних комунікацій (з експедиційних рефлексій 2018 року) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 75-80. – ISSN 0130-6936
1544276
  Верховцева І. Українське Придунав"я: етносоціокультурний ландшафт / І. Верховцева, О. Луньова // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 251-278
1544277
  Скляр В.М. Українське прикордоння: етномовна структура населення за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року : монографія / Володимир Скляр ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А.М., 2017. – 415, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 405-414. – ISBN 978-617-7474-70-7


  В пр. №1714542 напис: Шановному Володимиру Івановичу! На добру згадку, зі щирою вдячністю за допомогу та побажаннями подальших досягнень на ниві української історичної науки. З глибокою повагою. Підпис. 19.10.2017 р.
1544278
  Пономарів О.Д. Українське публічне мовлення з погляду лексикограматичних норм // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 342-349
1544279
  Набруско В. Українське радіо в електронному інформаційному просторі України: штрихи до трансформації суспільних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-54. – (Журналістика ; Вип. 5)
1544280
  Жукова А.Є. Українське радянське кіномистецтво : 1930-1941 : нариси / А.Є. Жукова, Г.В. Журов ; Акад. наук Укр. РСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1959. – 235 с., 41 л. іл.
1544281
  Корнієнко І.С. Українське радянське кіномистецтво .Нариси.1917-1929 / І.С. Корнієнко. – К, 1959. – 142с.
1544282
  Портнов Г.С. Українське радянське мистецтво 1941-1956 років / Г.С. Портнов. – К., 1966. – 35с.
1544283
  Попова Л.І. Українське радянське мистецтво 20-30-х років / Л.І. Попова, В.П. Поавлов. – Київ, 1966. – 74с.
1544284
  Белічко Ю.В. Українське радянське мистецтво періоду громадянської війни : нариси з історії українського мистецтва / Ю.В. Белічко. – Київ : Мистецтво, 1980. – 183 с. : іл. – Бібліогр.: с. 180-181 (45 назв). – (Нариси з історії українського мистецтва)
1544285
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 2. – 1996
1544286
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 3. – 1996
1544287
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 7. – 1998
1544288
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 8. – 1998
1544289
   Українське релігієзнавство : збірник наукових праць / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред.: А. Аристова, А.Колодний. – Київ : [б. в.], 1996-
Спецвипуск 2010-1 : Іслам в його проблемах і трансформаціях. – 2010. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544290
   Українське релігієзнавство : бюлетень: збірник праць та інформативок / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред. А. Колодний. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 65 : Українській асоціації релігієзнавців двадцять років. – 2013. – 324, [1] c.
1544291
   Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
№ 66. – 2013. – 503, [1] с. – Назва вип. серії "Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору" це є також матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. - Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Україна і Ватикан" = series "Ukraine and Vatican" ; вип. 5)
1544292
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 67. – 2013. – 243, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544293
   Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-
№ 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – 2015. – 385, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1544294
   Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – 2016. – 118, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1544295
   Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – 2017. – 294 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544296
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 83. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544297
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 84. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544298
  Бакович О. Українське сакральне образотворче мистецтво другої половини 18 ст. (характеристика стилю) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 428-436. – ISBN 966-7379-92-11
1544299
  Хоменко В. Українське село 20-х pp. XX ст. в історіографічних дослідженнях представників Київської школи істориків-аграрників // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 122-126. – ISSN 1998-4634
1544300
  Юриняк А. Українське село в ранніх творах В. Винниченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 275, грудень : грудень. – С. 16-18
1544301
  Падалка С.С. Українське село в умовах соціально-економічного транзиту: трансформації чи виживання? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 108-122. – ISSN 0130-5247
1544302
  Богиня Д. Українське село вимирає: національна небезпека / Д. Богиня, К. Якуба // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 56-66. – ISSN 0131-775Х
1544303
   Українське село: проблеми і перспективи.. – Київ : Урожай, 1991. – 235с.
1544304
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4894-Х
Кн. 1. – 1994. – 704с.
1544305
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4894-X
Кн. 2. – 1994. – 720с.
1544306
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4896-6
Кн. 3. – 1994. – 688с.
1544307
  Яременко В. Українське слово : Хрестоматия укр. літ. та літер. критики ХХ ст. (у 4-х книгах) / В. Яременко, Є. Федоренко. – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-8803-8
кн.4. – 1995. – 704с.
1544308
   Українське слово. – Київ, 2001
1544309
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
1544310
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 липня (№ 27). – 2013. – 16 с.
1544311
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
1544312
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с.
1544313
   Українське слово. – Київ, 1933-
6-12 березня (№ 10). – 2013. – 16 с,
1544314
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 липня (№ 28). – 2013. – 16 с.
1544315
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с.
1544316
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
1544317
   Українське слово. – Київ, 1933-
13-19 березня (№ 11). – 2013. – 16 с,
1544318
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 - 21 травня (№ 20). – 2013. – 16 с.
1544319
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 грудня (№ 51). – 2013. – 16 с.
1544320
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 червня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1544321
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 листопада (№ 47). – 2013. – 16 с.
1544322
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 серпня (№ 34). – 2013. – 16 с.
1544323
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 жовтня (№ 43). – 2013. – 16 с.
1544324
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 квітня (№ 17). – 2013. – 16 с.
1544325
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 червня - 1 липня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1544326
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 березня - 2 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
1544327
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 жовтня (№ 40). – 2014. – 16 с.
1544328
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2 - 8 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
1544329
   Українське слово. – Київ, 1933-
5-11 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с,
1544330
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 травня (№ 19). – 2014. – 16 с.
1544331
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 жовтня (№ 41). – 2014. – 16 с.
1544332
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 грудня (№ 50). – 2014. – 16 с.
1544333
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 листопада (№ 46). – 2014. – 16 с.
1544334
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
1544335
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
1544336
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 квітня (№ 16). – 2014. – 16 с.
1544337
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-23 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
1544338
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 червня (№ 25). – 2014. – 16 с.
1544339
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 листопада (№ 47). – 2014. – 16 с.
1544340
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
1544341
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 травня (№ 21). – 2014. – 16 с.
1544342
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 жовтня (№ 43). – 2014. – 16 с.
1544343
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 квітня (№ 17). – 2014. – 16 с.
1544344
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 березня - 1 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
1544345
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 вересня (№ 35). – 2015. – 16 с.
1544346
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
1544347
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 листопада (№ 44). – 2015. – 16 с.
1544348
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 березня (№ 9). – 2015. – 16 с.
1544349
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
1544350
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 травня (№ 19). – 2015. – 16 с.
1544351
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 жовтня (№ 41). – 2015. – 16 с.
1544352
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 вересня (№ 37). – 2015. – 16 с.
1544353
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-23 червня (№ 24). – 2015. – 16 с.
1544354
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 березня (№ 11). – 2015. – 16 с.
1544355
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 грудня 2015 - 5 січня 2016 (№ 51/52). – 2015. – 16 с.
1544356
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
1544357
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
1544358
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
1544359
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-17 травня (№ 18/19). – 2016. – 20 с.
1544360
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-9 січня (№ 1/2). – 2016. – 16 с.
1544361
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
1544362
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
1544363
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
1544364
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
1544365
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
1544366
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
1544367
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
1544368
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
1544369
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
1544370
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 жовтня (№ 42). – 2016. – 16 с.
1544371
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 квітня (№ 16). – 2016. – 16 с.
1544372
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 вересня (№ 38). – 2016. – 16 с.
1544373
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 червня (№ 25). – 2016. – 16 с.
1544374
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 березня (№ 12). – 2016. – 16 с.
1544375
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
1544376
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 лютого - 1 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
1544377
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 жовтня - 1 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
1544378
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 грудня - 3 січня (№ 52). – 2016. – 16 с.
1544379
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 вересня - 4 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
1544380
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
1544381
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-14 лютого (№ 5/6). – 2017. – 20 с.
1544382
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-3 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
1544383
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-8 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
1544384
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-5 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
1544385
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-17 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
1544386
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
5-11 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
1544387
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
1544388
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-13 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
1544389
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
1544390
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-19 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1544391
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
1544392
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
1544393
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-22 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
1544394
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
1544395
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
1544396
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 липня (№ 29). – 2017. – 20 с.
1544397
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 вересня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1544398
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
1544399
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-30 травня (№ 22). – 2017. – 16 с.
1544400
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25/31 жовтня (№ 43). – 2017. – 16 с.
1544401
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 1 серпня (№ 30). – 2017. – 20 с.
1544402
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 грудня - 2 січня (№ 52). – 2017. – 16 с.
1544403
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 листопада- 4 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
1544404
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 березня - 4 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
1544405
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-24 грудня (№ 47/48). – 2018. – 20 с.
1544406
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7 вересня - 20 вересня (№ 35/36). – 2018. – 20 с.
1544407
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-22 листопада (№ 43/44). – 2018. – 20 с.
1544408
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-23 серпня (№ 31/32). – 2018. – 20 с.
1544409
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 травня (№ 15/16). – 2018. – 20 с.
1544410
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-30 січня (№ 3/4). – 2018. – 16 с.
1544411
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21 вересня - 5 жовтня (№ 37/38). – 2018. – 20 с.
1544412
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – 2018. – 20 с.
1544413
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 травня - 5 червня (№ 21/22). – 2018. – 20 с.
1544414
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – 2018. – 20 с.
1544415
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – 2018. – 20 с.
1544416
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 6 серпня (№ 29/30). – 2018. – 20 с.
1544417
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 лютого - 13 березня (№ 9/10). – 2018. – 20 с.
1544418
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 січня - 13 лютого (№ 5/6). – 2018. – 20 с.
1544419
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11 липня - 25 липня (№ 27/28). – 2019. – 20 с.
1544420
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 вересня (№ 35/36). – 2019. – 20 с.
1544421
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-26 грудня (№ 47/48). – 2019. – 20 с.
1544422
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13 лютого - 26 лютого (№ 7/8). – 2019. – 20 с.
1544423
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-26 березня (№ 11/12). – 2019. – 20 с.
1544424
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21 червня - 10 липня (№ 25/26). – 2019. – 20 с.
1544425
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22 травня - 4 червня (№ 21/22). – 2019. – 20 с.
1544426
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 квітня - 7 травня (№ 17/18). – 2019. – 20 с.
1544427
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – 2019. – 20 с.
1544428
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 листопада - 11 грудня (№ 45/46). – 2019. – 20 с.
1544429
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 12 серпня (№ 29/30). – 2019. – 20 с.
1544430
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 березня - 9 квітня (№ 13/14). – 2019. – 20 с.
1544431
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 січня - 12 лютого (№ 5/6). – 2019. – 20 с.
1544432
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 лютого (№ 7/8). – 2020. – 20 с.
1544433
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11 квітня - 24 квітня (№ 15/16). – 2020. – 20 с.
1544434
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 липня (№ 27/28). – 2020. – 20 с.
1544435
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 листопада (№ 43/44). – 2020. – 20 с.
1544436
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12 березня - 24 березня (№ 11/12). – 2020. – 20 с.
1544437
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-24 січня (№ 3/4). – 2020. – 20 с.
1544438
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-23 грудня (№ 47/48). – 2020. – 20 с.
1544439
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 травня - 10 червня (№ 21/22). – 2020. – 20 с.
1544440
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 червня - 10 липня (№ 25/26). – 2020. – 20 с.
1544441
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 лютого - 11 березня (№ 9/10). – 2020. – 20 с.
1544442
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 березня - 10 квітня (№ 13/14). – 2020. – 20 с.
1544443
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 квітня - 11 травня (№ 17/18). – 2020. – 20 с.
1544444
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – 2020. – 20 с.
1544445
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 серпня - 9 вересня (№ 33/34). – 2020. – 20 с.
1544446
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 жовтня - 10 листопада (№ 41/42). – 2020. – 20 с.
1544447
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 грудня - 13 січня (№ 1/2). – 2020. – 20 с.
1544448
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-23 листопада (№ 43/44). – 2021. – 20 с.
1544449
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-23 лютого (№ 7/8). – 2021. – 20 с.
1544450
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-25 жовтня (№ 39/40). – 2021. – 20 с.
1544451
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-25 січня (№ 3/4). – 2021. – 20 с.
1544452
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-26 квітня (№ 15/16). – 2021. – 20 с.
1544453
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-27 вересня (№ 35/36). – 2021. – 20 с.
1544454
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14 грудня - 28 грудня (№ 47/48). – 2021. – 20 с.
1544455
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – 2021. – 20 с.
1544456
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 грудня - 12 січня (№ 1/2). – 2021. – 20 с.
1544457
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 жовтня - 9 листопада (№ 41/42). – 2021. – 20 с.
1544458
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 квітня - 11 травня (№ 17/18). – 2021. – 20 с.
1544459
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – 2021. – 20 с.
1544460
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – 2021. – 20 с.
1544461
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 січня 2022 - 8 лютого 2022 (№ 5/6). – 2022. – 20 с.
1544462
  Горбатюк В. Українське слово в Ізраїлі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 78. – ISSN 0868-4790


  Про Семена Шнайдермана.
1544463
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби]. – Київ : Либідь, 2012. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1544464
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюба ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1544465
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби ; голов. ред. С. Головко]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2017. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1544466
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 11 (15), листопад. – 2015. – 72 с.
1544467
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 12 (16), грудень. – 2015. – 72 с.
1544468
  Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення. Рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 46-48
1544469
  Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення: рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 31-32
1544470
  Яценко Н.О. Українське стилістичне термінознавство XX - початку XXI століть // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 273-280. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Зроблено спробу проаналізувати становлення українського стилістичного термінознавства, починаючи з XX ст., а також розкрити основні аспектні напрями його розвитку.
1544471
  Білоніжка П. Українське студентство за рідну мову в університеті на зламі століть / П. Білоніжка, В. Качмар // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 582-589. – ISBN 966-603-098-5


  Учений висвітлив боротьбу українських студентів у 1880–1910 рр. за відкриття у Львівському університеті більше українських кафедр і перетворення його в український університет. Чимало зусиль у цьому напрямі зробив ректор університету 1951–1963 рр. ...
1544472
  Лазарович М. Українське студентство історичного факультету Кам"янець-Подільського державного педагогічного інституту в контексті горбачьовської перебудови // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 163-169
1544473
  Артюшенко О.М. Українське суспільство в умовах гібридної війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 230-233. – ISSN 2076-1554
1544474
  Стьопін А. Українське суспільство і проблеми консенсусної демократії // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 36-43
1544475
  Щепанський Е.В. Українське суспільство крізь призму сприйняття європейських цінностей / Е.В. Щепанський, Ю.Л. Пиріжок // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 121-124. – ISBN 978-617-7572-54-0
1544476
  Кричевська Т.О. Українське суспільство та економіка в соціологічних оцінках рівня довіри: внутрішні виміри та міжкраїнні порівняння / Т.О. Кричевська, О.В. Балюк // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1544477
  Білецька Л.В. Українське суспільство та його ціннісні орієнтації в умовах перехідного періоду. // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 143-147. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджується проблема ціннісних орієнтацій суспільства в умовах кризи.
1544478
  Кушнарьова М.Б. Українське суспільство та українська популярна пісня у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: попит і пропозиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 3-11. – ISSN 2225-7586
1544479
  Скальський В. Українське суспільство у 1917 - на початку 1918 рр.: стан, настрої, очікування // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1544480
  Шаповал Ю. Українське суспільство у 2014–2020 рр.: проблеми політики декомунізації / Ю. Шаповал, І. Васильєва, І. Матвієнко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (553), липень - серпень. – C. 110. – ISSN 0130-5247
1544481
  Шульга О. Українське суспільство як поле боротьби символічних універсумів // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 309-325. – ISBN 978-966-02-7294-1
1544482
  Максименко О.О. Українське суспільство: відгомін глобальних і спалахи локальних криз // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (79). – C. 229-236. – ISSN 1681-116Х


  10 грудня 2021 р. в Інституті соціології НАН України відбулися Міжнародні соціологічні читання на тему: "Глобальні та локальні кризи: переосмислюючи українське суспільство", де ушанували пам"ять Н.В. Паніної та В.Є. Хмелька - двох визначних постатей в ...
1544483
  Кучеренко І. Українське суспільство: історичний спадок та виклики сучасності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 240-248
1544484
   Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ. – ISSN 2409-1103
Вип. 1 (15), т. 1. – 2014. – 545 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544485
   Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ. – ISSN 2409-1103
Вип. 1 (15), т. 2 : Таблиці і графіки. – 2014. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544486
  Головаха Є. Українське суспільство: шляхи трансформації // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 26-30. – ISSN 2077-5105
1544487
  Кочубей Ю.М. Українське сходознавство за межами країни (XX - поч. XXI ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 57-61. – ISSN 1608-0599


  ."Згадується О. Й. Пріцак, відомий у світі сходознавець, організатор міжнародної Асоціації уральсько-алтайських студій і її президент, організатор відродження сходознавства в Україні. І досі діє створений ним Інститут українських студій при ...
1544488
  Скопненко О.І. Українське та білоруське словникарство 20-30-х років XX ст. з погляду збереження національних традицій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 28-37. – ISSN 0027-2833
1544489
  Яцишин Н.П. Українське та міжнародне юридичне термінознавство та їх взаємодія в процесі інтеграції терміносистем // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 227-230. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1544490
  Кучернюк І. Українське театральне життя на сторінках часопису "Рідний край" (за матеріалами 1905-1916 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 26-28. – ISSN 2076-1554


  Розглядається проблема висвітлення в україномовній періодиці початку XX ст. процесу становлення театрального мистецтва в Україні.
1544491
  Кучернюк І. Українське театральне мистецтво на сторінках часопису "Рідний край" (за матеріалами 1905-1916 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 85-88. – ISBN 978-966-171-783-0
1544492
  Соловйов М.С. Українське телебачення в інтернеті: аудіовізуальна специфіка та комунікативна цінність : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 26.00.06 / Соловйов Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 237 арк. – Додатки: арк. 209-237. – Бібліогр.: арк. 173-208
1544493
  Туровська Л. Українське термінознавство XXI ст.: основні напрямки досліджень // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 57-63. – ISSN 1682-3540


  Подано коротку характеристику основних напрямів наукових пошуків в українському термінознавстві на початку XXI cт.
1544494
  Кочан І. Українське термінознавство і сьогодення // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 86-93. – ISBN 978-966-00-1327-8
1544495
  Симоненко Л.О. Українське термінознавство кінця XX - початку XXI ст. стан і перспективи розвитку // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 0027-2833
1544496
  Строчинська Ю. Українське товариство Червоного Хреста: допомога населенню України в період голоду 1921-1923 рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 288-291. – ISBN 966-8029-58-5
1544497
  Косміна О. Українське традиційне вбрання в сучасному урбаністичному середовищі (з досвіду етносоціологічного дослідження) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 29-34
1544498
   Українське усне літературне мовлення. – Київ, 1967. – 308с.
1544499
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти : монографія / М.Л. Дружинець ; [наук. ред. Т.Ю. Ковалевська] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2019. – 579, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 414-452. – ISBN 978-617-689-344-8
1544500
  Богачов А. Українське феноменологічне товариство // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 293-294. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
1544501
  Матвєєв В.О. Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 104-112


  В статті піднімається низка проблем, пов"язаних з самореалізацією особистості, наявність котрої служить підґрунтям для розвитку будь-якої нації. Для відродження і розвитку української національної системи самореалізації особистості автор пропонує ...
1544502
  Матвєєв В. Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті піднімається низка проблем, пов"язаних із самореалізацією особистості, наявність котрої служить підґрунтям для розвитку будь-якої нації. Для відродження і розвитку української національної системи самореалізації особистості автор пропонує ...
1544503
  Щербак В. Українське художнє скло ХХ століття: від утилітарності до високої художності // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 308-317. – ISBN 966-7170-47-0
1544504
  Дундяк І.М. Українське церковне малярство другої половини XX - початку XXI ст. (особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Дундяк Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1544505
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності : акдемічний курс : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с. – ISBN 978-617-566-025-6
1544506
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво в "духовній ситуації" своєї доби: синергетичний вимір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 19-38. – ISSN 0236-1477


  У статті використано синергетичний підхід вияснення природи українського шістдесятництва, обгрунтовано його появу з погляду сучасних методологічних засад "наук про складність" або Nonlinear science.Проаналізовано поняття "ситуація" та "духовна ситуація ...
1544507
  Бондаренко О.В. Українське шістдесятництво як суспільно-естетичне явище // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 131-139
1544508
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління : (іст.-літ. та поетикальний аспекти) / Людмила Тарнашинська ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Смолоскип, 2010. – 627, [5] с. : фотоіл. – Імен. покажчик: с. 613-625. – Бібліогр. в додатках: с. 597-604 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2164-06-6
1544509
  Хамуля Р. Українське шкільництво в Австралії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 43-49. – ISSN 2078-5119


  Досягнення української громади в Австралії протягом останніх семи десятиліть є значними. В основному завдяки натхненню та рішучістю поколінь її засновників, українська громада Австралії сьогодні має сильну організацію, яка тісно інтегрована в ...
1544510
  Зінченко А. Українське шляхетство, козацтво й міщанство Слобожанщини й Гетьманщини в обороні традиційної адміністративно-правової системи (60-ті рр. XVІІІ ст.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 81-91
1544511
  Веселовська Г. Українське штюрмерство, або Наступ абстракціонізму // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 41-62. – ISBN 978-966-651-849-8
1544512
  Зелений З. Українське юнацтво у вирі другої світової війни. / З. Зелений. – К, 1965. – 279с.
1544513
  Тетерюк М. Український "Крос" в Каннах // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 2-3. – ISSN 1562-3238


  22 травня завершився черговий Каннський кінофестиваль, результати якого привернули до України світову увагу: переможцем у програмі короткого метра став фільм Марини Вроди "Крос".
1544514
  Єргієв І. Український "Модерн-баян" - творчий артистично-театральний феномен сучасного виконавського мистецтва // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 182-189
1544515
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 6/7. – 2007. – 257 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544516
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 8. – 2009. – 341 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544517
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 12. – 2013. – 367 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544518
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 13. – 2014. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544519
  Редько А.Ю. Український аудит в контексті викликів часу // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 5. – С. 8-13
1544520
  Маковій В. Український аффект: станція відбуття // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 20-21
1544521
  Усатенко Г. Український бароковий вертеп - на перехресті часів і культур // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 315-319


  Бароковий український Вертеп саме нині, у час міждисциплінарних підходів, міжпредметної та міжкультурної взаємодії, є важливим і цінним явищем для осмислення української ідентичності, шляхів та механізмів творення національної культури і літератури. ...
1544522
   Український біографічний вісник: нові імена. – Київ
№ 2. – 1997
1544523
   Український біографічний вісник: нові імена. – Київ
№ 3. – 1997
1544524
   Український біофармацевтичний журнал = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
№ 3 (26). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1544525
   Український біофармацевтичний журнал = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
№ 4 (27). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1544526
   Український біофармацевтичний журнал = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
№ 5 (28). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1544527
   Український біофармацевтичний журнал = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
№ 6 (29). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1544528
   Український біохімічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ
Т. 71, № 2. – 1999
1544529
   Український біохімічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ
Т. 71, № 3. – 1999
1544530
   Український біохімічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ
Т. 71, № 4. – 1999
1544531
   Український біохімічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ
Т. 71, № 5. – 1999
1544532
   Український біохімічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ
Т. 71, № 6. – 1999
1544533
   Український біохімічний журнал = украинский биохимический журнал The ukrainian biochemical journal : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1926-. – ISSN 0291-8470
Т. 82, № 5. – 2010
1544534
   Український біохімічний журнал = украинский биохимический журнал The ukrainian biochemical journal : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1926-. – ISSN 0291-8470
Т. 82, № 6. – 2010
1544535
   Український біохімічний журнал = украинский биохимический журнал The ukrainian biochemical journal : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1926-. – ISSN 0201-8470
Т. 83, № 2. – 2011
1544536
   Український біохімічний журнал = украинский биохимический журнал The ukrainian biochemical journal : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1926-. – ISSN 0201-8470
Т. 83, № 4. – 2011
1544537
   Український біохімічний журнал = Украинский биохимический журнал The ukrainian biochemical journal : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1926-. – ISSN 0201-8470
Т. 85, № 3. – 2013
1544538
   Український ботанічний журнал. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
Т. 14, № 3 (окремий відбиток). – 1957
1544539
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 56, № 2. – 1999
1544540
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 56, № 3. – 1999
1544541
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 56, № 4. – 1999
1544542
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 56, № 6. – 1999
1544543
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 56, № 5. – 1999
1544544
   Український ботанічний журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 67, № 5. – 2010
1544545
   Український ботанічний журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 67, № 6. – 2010
1544546
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 68, № 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1544547
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 70, № 5. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1544548
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 70, № 3. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1544549
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 70, № 2. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1544550
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 71, № 2. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
1544551
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 71, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544552
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 71, № 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544553
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 71, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544554
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 72, № 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544555
  Юзич М. Український веб-простір: від "розділяй і володарюй" до "об"єднуй і спрямовуй" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 181). – С. 6


  На IV Форумі з управління Інтернетом провайдери і чиновники дискутували про те, як правильно екрувати Всесвітньою мережею в національному масштабі.
1544556
   Український вертеп : вертеп у драматургії, прозі та поезії XIX-XX ст. : [збірник] / [упоряд.та комент. М.М. Сулими]. – Київ : Дніпро, 2010. – 608, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-578-208-7
1544557
  Гирич І. Український вимір Першої світової // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 3/4 (211/212). – C. 2-5. – ISSN 0131-2685
1544558
  Зайцева З.І. Український вимір Першої світової війни // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 73-81. – ISBN 978-966-136-196-5


  Згадуються видатні східноукраїнські діячі, які мали помітний вплив на національно-культурний і політико-ідеологічний розвиток Східної Галичини - М. Драгоманов, М. Грушевський, В. Антонович, О. Кониський.
1544559
  Кальниченко О. Український внесок у світове перекладознавство // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 3/4(1023/1024). – С. 241-248. – ISSN 0320 - 8370
1544560
  Гончар Б.М. Український внесок у становлення Держави Ізраїль / Борис Гончар, Олег Машевський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 66-67. – ISSN 1819-7329


  Внесок Василя Якимовича Тарасенка (1907-2001 рр), українського історика, дипломата, д-ра іст. наук, професора КДУ, Надзвичайного і Повноважного посланника ІІ класу у створення Держави Ізраїль (1947 р.).
1544561
  Калашніков В. Український ВНЗ в європейському просторі // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Донецький національний технічний університет ділиться досвідом спільної роботи з німецьким Магдебурзьким університетом.
1544562
  Андрєєв В.М. Український вчений-універсал Віктор Петров на тлі радянської археологічної науки: Москва 1949-1956 рр. // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 53-60
1544563
   Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 2. – 1996
1544564
   Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3. – 1996
1544565
   Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4. – 1996
1544566
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 2. – 1997
1544567
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3. – 1997
1544568
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4. – 1997
1544569
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 2 (74). – 2011
1544570
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3 (83). – 2013
1544571
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4 (84). – 2013
1544572
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 1 (85). – 2014. – Резюме: рос., англ. мовами
1544573
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3 (86). – 2014
1544574
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4 (88). – 2014. – Резюме: рос., англ. мовами
1544575
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 2 (90). – 2015. – Резюме: рос., англ. мовами
1544576
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3 (91). – 2015. – Резюме: рос., англ. мовами
1544577
  Кульчицький С.В. Український Голодомор у контексті сталінської "революції згори" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 18-44. – ISSN 0130-5247
1544578
   Український голос. – Вінніпег
16 листопада (ч. 21/22). – 2015. – 16 с.
1544579
   Український голос. – Вінніпег
25 травня (ч. 09/10). – 2015. – 16 с.
1544580
  Головай І. Український гуманітарний ліцей - ровесник незалежної України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 81-85


  Український гуманітарний ліцей КНУТШ.
1544581
  Скринченко В. Український дім Ференца Ліста // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 293-298. – ISSN 0320 - 8370
1544582
  Чайка С.В. Український епос - літопис історії народу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 198-199
1544583
  Фігурний Ю.С. Український етнос у просторі й часі: українознавчі дослідження етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів в Україні / Фігурний Ю.С. ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ української етнології. – Київ : ННДІУ, 2009. – 520 с. – Бібліогр.: с. 494-510
1544584
  Шепель Ф. Український зріз "Русского чернозема", або Василь Докучаєв: легенди й дійсність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 13
1544585
  Брезіцька О. Український ідеал // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 26


  "..."Український ідеал" - перша книжка професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка Олександра Коновця в жанрі наукової публіцистики".
1544586
   Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2013-
Число 1, ч. 1. – 2013. – 311 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544587
   Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2013-
Число 1, ч. 2. – 2013. – 326 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544588
   Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2013-
Число 2. – 2014. – 380 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544589
   Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2013-
Число 3. – 2014. – 350 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544590
   Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ : Наукова думка, 1957-
№ 2 (167), лютий. – 1975. – 160 с. – Резюме рос., англ. мовами
1544591
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 6 (495). – 2010
1544592
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 2 (497). – 2011
1544593
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 5 (500). – 2011
1544594
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 3 (510), травень - червень. – 2013
1544595
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 4 (511), липень - серпень. – 2013
1544596
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 5 (512), вересень - жовтень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1544597
  Бандура Г.О. Український історичний роман доби "соціалістичного реалізму": до питання про умови і тенденції становлення та розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 43-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про деформуючий вплив методології й естетики "соціалістичного реалізму" на український історичний роман, як він у своїх кращих творах наполегливо шукав у минулому реальних знань про трагічну і героїчну долю України, можливостей відродження ...
1544598
  Марченко Н. Український католицький часопис "Світло" в Канаді в другій половині XX ст.: структура і зміст // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 745-752. – ISBN 966-7379-92-11
1544599
  Дроздовський Д. Український Кембридж об"єднує культури // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 174-183. – ISSN 0320 - 8370


  9 травня в Кембриджському університеті відбулися треті щорічні "Всесвітянські" літературні читання на підтримку перекладів
1544600
  Пиріг Л. Український кінематограф у дзеркалі філателії // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 1 (93). – С. 28-30. – ISSN 1562-3238


  Філателія - одна з наймасовіших галузей колекціонування. Поруч із "класичною" філателією дедалі більшої популярності набуває тематична філателія: колекціонування та аналіз поштових випусків відповідно до обраної колекціонером теми
1544601
  Щокіна О.П. Український класичний авангард: інтуїтивізм і психологізм // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 68-74
1544602
  Пустовіт Т. Український клуб у Полтаві // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 8 (206). – С. 56-63. – ISSN 0131-2685
1544603
   Український комікс існує // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 21/22, листопад. – С. 10-13
1544604
  Прокопчук В.С. Український комітет краєзнавства на етапі становлення (1925-1929 рр. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 51-57
1544605
  Тронько П. Український комітет краєзнавства: історія становлення й наслідки діяльності / П. Тронько, В. Прокопчук // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 76-96
1544606
  Плішка А. Український композитор у Канаді - Олександр Кошиць // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 270-273
1544607
  Сухобокова О. Український конгресовий комітет Америки як провідна організація української діаспори США // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 201-205. – ISBN 978-966-171-651-2


  У статті проаналізовано місце і роль Українського конгресового комітету Америки в політичному розвитку української діаспори США.
1544608
  Мерщій Т.В. Український контекст специфіки інтеракційних процесів у контркультурному середовищі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 62-64
1544609
  Сергійчук В. Український Крим / Володимир Сергійчук. – Вид. 2-ге, допов. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – 312 с. : табл. – Імен. покажч.: с. 289-297. - Геогр. покажч.: с. 298-309. – ISBN 978-966-2911-55-8
1544610
  Сорока Ю. Український Крим: від міфів до історичної реальності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 164-165. – ISSN 2309-9356
1544611
  Нетудихаткін І.А. Український ктиторський портрет другої половини XVI - XVIII століть: інформаційний потенціал історичного джерела : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Нетудихаткін І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1544612
  Письменна Ю.О. Український культурний концепт "щиристь" та італійське [текст італійською мовою] // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 64-68
1544613
  Зайко М.А. Український лексикон : естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів: різного значення і змісту, усіх частин мови, різних відмінків і дієвідмін у всіх особах, різних форм і акцентів / Мирослава Зайко. – Вид. 2-ге, випр., допов. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 443, [1] с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Розвиткові, вдосконаленню та утвердженню усної української мови присвячую. – ISBN 978-966-457-145-3


  У пр. № 1700237 напис: В наукову Бібліотеку ім. Михайла Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка для користування усіма студентами та Викладачами із побажаннями успіхів авторка "Українського лексикону" Мирослава Антонівна ...
1544614
  Мануйлов Є.М. Український лідер: жто він? (філософський аналіз) / Є.М. Мануйлов, М.В. Толочко // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 18-26. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
1544615
  Моренець В. Український літературний канон: міфи і реальність // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 38-44. – ISSN 0130-5263
1544616
  Сахарчук Н. Український літературний постмодерн як предмет обговорення в науковій періодиці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 119-125. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1544617
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 11, № 1. – 2014. – С. 1-144. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1544618
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 11, № 2. – 2014. – С. 145-290. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1544619
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 11, № 3. – 2014. – С. 291-442. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1544620
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 1. – 1992. – 144 с.
1544621
   Український математичний журнал. – Київ : Інститут математики НАН України. – ISSN 0041-6053
Т. 53, № 12. – 2001. – С. 1585-1728
1544622
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 67, № 9. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1544623
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 67, № 10. – 2015. – С. 1299-1442. – Резюме укр., англ. мовами
1544624
   Український медіа-ландшафт - 2010 / Валерій Іванов [та ін.]. – Київ : Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2011. – 40, [40] с. : іл., табл. – Кн.- "переверт".- Вид. в одній обкл. з кн. англ. мовою.- Паг. окрема. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Політична освіта = KAS Polisy Paper / Фонд Конрада Аденауера ; 17)
1544625
  Горенко О.М. Український метанаратив в епоху пропаганди // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 4-21. – ISSN 0130-5247
1544626
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Національний науковий центр "Інститут метрології". – Київ, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 3. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1544627
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 3. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1544628
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 4. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1544629
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 1. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1544630
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 2. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1544631
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 3. – 2015. – 60 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1544632
  Зіньковський С.О. Український миротворчий контингент у Республіці Ірак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1006. – С. 54-60. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 15). – ISSN 2227-6505
1544633
  Грабовий П.М. Український молодіжний сленг : сучасна картина світу / Грабовий П.М. ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих вчених. – Київ ; Умань : Жовтий ; Софія, 2010. – 221, [1] с. : іл. – Бібліогр: c. 4-5. - На обкл. в кінці кн. зазнач.: The hip-hop connection. – Бібліогр.: с. 171-220. – ISBN 978-617-525-017-4
1544634
  Антонов В.О. Український народ як визначальний суб"єкт системи забезпечення національної безпеки української держави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 86-96. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1544635
  Федина О. Український народний одяг у дослідженнях Катерини Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 972-981. – ISSN 1028-5091
1544636
  Хоменко Н.М. Український народний романс: генеза жанрових різновидів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Хоменко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1544637
  Гуменюк А.І. Український народний хор : метод. посібник / А.І. Гуменюк. – Київ : Мистецтво, 1955. – 78 с.
1544638
  Островська К.В. Український народно-сценічний танець у системі професійної освіти // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 184-191
1544639
   Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич
Вип. 2. – 2014. – 589 с. – Резюме укр., англ. мовами. До 70-ї річнці створення УПА
1544640
  Ковтун Л. Український національний прапор у дослідженнях вчених української діаспори: колористичний вимір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядається колористичний вимір державної символіки українців. Державотворчі процеси та їх"колористичний супровід" були представлені у дослідженнях українських вчених, а особливо, у розвідках вчених української діаспори. Кольори українського ...
1544641
  Рафальський І. Український національний проект і його цивілізаційний контекст // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 244-253
1544642
  Зінкевич Р. Український національний рух в армії доби Центральної Ради та визвольні змагання українців у 1920-1930-х роках // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 81-90. – ISBN 5-7702-0432-X
1544643
  Огієнко В. Український національний рух наприкінці XIX - на початку XX століття та в добу Української революції: між Сцилою соціального визволення та Харибдою національного звільнення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 282-295
1544644
  Федорченко І.М. Український національний характер як чинник європейського вибору // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 52-54
1544645
  Дутчак В.В. Український національно-визвольний рух на Катеринославщині та Херсонщині. Огляд подій 1917-1930 рр. : монографія / В.В. Дутчак. – Дніпропетровськ : Пороги, 2008. – 143, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 110-122. – ISBN 978-966-525-877-3


  Шановному пану Володимиру з нагоди знайомства та з надією на плідну співпрацю ! 04.11.13. Підпис
1544646
  Сергійчук Г. Український некрополь Москви (до постановки проблеми) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 100-107. – ISSN 0130-6936
1544647
   Український олігархат // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 27 (192). – С. 16-19. – ISSN 1996-1561
1544648
  Васейко Ю. Український ономастичний простір поезій Юзефа Богдана Залеського / Ю. Васейко, Т. Масицька // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 38-44
1544649
  Сегеда С. Український пантеон / [Сергій Сегеда ; фотозйомка: О. Іванов та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – 181, [3] с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч. с.: 180-182. – Бібліогр.: с. 179. – ISBN 978-966-8137-97-6
1544650
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544651
  Харчишин О. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя / Ольга Харчишин ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2011. – 367, [1] с. : іл., ноти. – Імен. покажч.: с. 361-367. – Бібліогр.: с. 279-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6118-1
1544652
  Коломієць Л.В. Український поетичний переклад 1920-30-х років: огляд окремих видань // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 347-359


  Статтю присвячено бібліографічному опису поетичних перекладів 1920-30-х років українською мовою, опублікованих у Великій та Західній Україні окремими книжковими виданнями, широка панорама яких подається вперше. Статья посвящена библиографическому ...
1544653
  Христо В.О. Український постмодернізм в оцінці критики // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 189-193. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1544654
   Український правовий часопис. – Київ
№ 2. – 1998
1544655
   Український правовий часопис. – Київ
№ 3. – 1998
1544656
   Український правовий часопис. – Київ
№ 4. – 1998
1544657
  Пономарів О. Український правопис на шляху очищення // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 14-21 червня (№ 27). – С. 6
1544658
  Винницький В.М. Український правопис: неточності у трактуванні мовознавчих понять / Василь Винницький. – Львів : [б. в.], 2012. – 51, [3] с. – Бібліогр.: с. 50-51 та в підрядк. прим.
1544659
  Гузар О.В. Український правопис: соціологічний вимір // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 232-240. – ISBN 978-966-1673-17-4
1544660
  Гречило А. Український прапор // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2015. – Ч. 1 (181). – С. 46-49


  Національні символи України.
1544661
   Український промисловець. – Київ
№ 6. – 1998
1544662
   Український промисловець. – Київ
№ 7. – 1998
1544663
   Український промисловець. – Київ
№ 8. – 1998
1544664
   Український промисловець. – Київ
№ 9. – 1998
1544665
   Український промисловець. – Київ
№ 10. – 1998
1544666
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
№ 2. – 1997
1544667
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
№ 3. – 1997
1544668
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
№ 4. – 1997
1544669
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
Т. 6, № 2. – 1998
1544670
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
Т. 6, № 3. – 1998
1544671
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
Т. 6, № 4. – 1998
1544672
   Український радіологічний журнал = Ukrainian Journal of Radiology : науково-практичне видання / Академія медичних наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 0167-8155
Т. 18, вип. 4. – 2010
1544673
   Український радіологічний журнал = Ukrainian Journal of Radiology : науково-практичне видання / Академія медичних наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 0167-8155
Т. 21, вип. 3. – 2013
1544674
   Український радіологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків, 1993-. – ISSN 1027-3204
Т. 23, вип. 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544675
  Зайченко Н. Український реферативний журнал "Джерело": 20 років служіння науці / Надія Зайченко, Юлія Ейсмонт, Оксана Сандул // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – С. 34-38. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто історію становлення та видання Українського реферативного журналу "Джерело" за двадцятирічний період. Наведено показники (у вигляді діаграм) кількісного зростання інформаційного масиву, тематичного спектра розподілу публікацій тощо. Особливу ...
1544676
  Зоценко О.К. Український ринок акцій та основні проблеми його функціонування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 209-210. – ISBN 978-966-188-219-4
1544677
  Філатова О.С. Український роман 20-30-х років ХХ століття : типологія авторської свідомості : дис. ... докт. філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Філатова О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 450 л. – Бібліогр. : л. 386-450
1544678
  Філатова О.С. Український роман 20-30-х років ХХ століття: типологія авторської свідомості : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 - українська література ; 10.01.06 / Філатова О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 27 назв.
1544679
  Філатова О. Український роман про "радянську колективізацію" як політико-естетичний проект тотальної містифікації // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 286-290
1544680
  Мазеіна Н. Український романтизм як шлях пізнання ментальних особливостей нації // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 224-230
1544681
  Гордійчук О.В. Український світ у "Правописі" // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – C. 13-18. – ISSN 1996-9872
1544682
  Кресін О.В. Український сепаратистський рух першої половини XVIII ст. у народницькій історіографії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-74. – (Історія ; вип. 48)


  Розглядається розвиток дослідження "мазепинства" в українській наддніпрянській історіографії 1860-х - 1900-х рр., а також археографія та джерелознавство цього руху
1544683
  Папенко Є. Український сокільський рух у Східній Галичині (1894-1914 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 114-119. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається діяльність спортивного товариства "Сокіл", визначено цілі та завдання сокільського руху, показано роль організації у згуртуванні молоді для відстоювання власних національних інтересів. В статье рассматривается деятельность ...
1544684
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 3 (50). – 2014. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544685
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 1 (52). – 2015. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544686
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 4 (55). – 2015. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544687
  Крисаченко В. Український соціум: основні виміри соціально-політичного аналізу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 28-34
1544688
  Єгоров В.В. Український та російський народи у творчій спадщині М.І. Костомарова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 58-64. – ISSN 2076-1554


  На основі дореволюційної, радянської та сучасної історіографії розглядаються уявлення відомого вченого М.І. Костомарова про український та російський народи.
1544689
   Український театр. – Київ. – ISSN 0207-7159
№ 5. – 1997
1544690
   Український театр. – Київ. – ISSN 0207-7159
№ 6. – 1997
1544691
   Український театр. – Київ. – ISSN 0207-7159
№ 2. – 1998
1544692
   Український театр. – Київ. – ISSN 0207-7159
№ 3. – 1998
1544693
   Український театр. – Київ. – ISSN 0207-7159
№ 4. – 1998
1544694
   Український театр. – Київ. – ISSN 0207-7159
№ 5. – 1998
1544695
   Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 1/3. – 2011
1544696
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 6. – 2013
1544697
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ДП "Національне газетно-журнальне вид-во.". – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 1. – 2014
1544698
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 2. – 2014
1544699
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 4. – 2014
1544700
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 5. – 2014
1544701
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 6. – 2014
1544702
  Гладун Д. Український театр у Києві на початку 20-их років XX ст. (за матеріалами неопублікованих праць Юрія Меженка) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 65-73. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті розглядається стан українського театру в час відбудови та відродження після громадянської війни за матеріалами архівних документів Юрія Меженка.
1544703
  Бортник Л.А. Український театр у період окупації: форми організації, репертуар (1941 - 1944 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1119. – С. 63-70. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 18). – ISSN 2227-6505
1544704
  Коваль Н. Український театральний авангард: Лесь Курбас і Микола Куліш // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 6-8
1544705
  Рудавіна І.Г. Український театральний музей і театрознавство: фактори розвитку та форми взаємовпливу (1926-1934 рр.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 211-218
1544706
   Український тиждень. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 20 (185). – 2011
1544707
   Український тиждень. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 21 (186). – 2011
1544708
   Український тиждень. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 22 (187). – 2011
1544709
   Український тиждень. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 23 (188). – 2011
1544710
   Український тиждень. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 24 (189). – 2011
1544711
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український Тижден". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 25/26 (190/191). – 2011
1544712
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 27 (192). – 2011
1544713
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 28 (193). – 2011
1544714
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 29 (194). – 2011
1544715
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 30 (195). – 2011
1544716
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 31 (196). – 2011
1544717
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 32 (197). – 2011
1544718
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 33 (198). – 2011
1544719
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 34 (199). – 2011
1544720
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 50 (267). – 2011
1544721
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 51 (216). – 2011
1544722
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 2 (219). – 2012
1544723
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 4 (221). – 2012
1544724
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 6 (223). – 2012
1544725
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 24 (292). – 2013
1544726
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 30 (298). – 2013
1544727
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 32 (300). – 2013
1544728
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 35 (303). – 2013
1544729
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 36 (304). – 2013
1544730
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 38 (306). – 2013
1544731
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 40 (308). – 2013
1544732
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 42 (310), 18-24 жовтня. – 2013
1544733
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 44 (312). – 2013
1544734
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 48 (316). – 2013
1544735
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 49 (317). – 2013
1544736
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 51 (319). – 2013
1544737
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 9 (329). – 2014
1544738
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 10 (330). – 2014
1544739
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 11 (331). – 2014
1544740
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 12 (332). – 2014
1544741
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 14 (334). – 2014
1544742
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 16 (336). – 2014
1544743
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 17/18 (337/338). – 2014
1544744
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 20 (340). – 2014
1544745
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 22 (342). – 2014
1544746
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 23 (343). – 2014
1544747
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 24 (344). – 2014
1544748
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 25 (345). – 2014
1544749
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 29 (349). – 2014
1544750
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 30 (350). – 2014
1544751
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 31 (351). – 2014
1544752
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 32 (352). – 2014
1544753
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 33 (353). – 2014
1544754
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 35 ( 355 ). – 2014
1544755
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 37 (357), 12-18 вересня. – 2014
1544756
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 38 (358), 19-25 вересня. – 2014
1544757
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 41 (361), 10-16 жовтня. – 2014
1544758
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 42 (362), 17-23 жовтня. – 2014
1544759
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 47 (367). – 2014
1544760
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 51 (371), 19-25 грудня. – 2014
1544761
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 1/2 (373/374), 16-22.01.2015 р. – 2015
1544762
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 3 (375), 23-29.01.2015 р. – 2015
1544763
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 4 (376), 30.01-5.02.2015 р. – 2015
1544764
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 5 (377), 6-12.02.2015 р. – 2015
1544765
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 6 (378), 13-19.02.2015 р. – 2015
1544766
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 7 (379), 20-2 6.02.2015 р. – 2015
1544767
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 8 (380), 27.02-5.03.2015 р. – 2015
1544768
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 9 (381), 6-12.03.2015 р. – 2015
1544769
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 10 (382), 13-19.03.2015 р. – 2015
1544770
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 11 (383), 20-26.03.2015 р. – 2015
1544771
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 15 (387), 17-23.04 2015 р. – 2015
1544772
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – 2015
1544773
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 21 (393), 29.05.-4.06.2015 р. – 2015
1544774
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 24 (396), 19-25.06.2015 р. – 2015
1544775
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 27 (399), 10-16.07.2015 р. – 2015
1544776
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 28 (400), 17-23.07.2015 р. – 2015
1544777
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 29 (401), 24-30.07.2015 р. – 2015
1544778
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 30 (402), 31.07.- 6.08.2015 р. – 2015
1544779
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 32 (404), 14-20.08.2015 р. – 2015
1544780
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – 2015
1544781
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 38 (410), 25.09-1.10.2015 р. – 2015
1544782
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 40 (412), 9-15.10.2015 р. – 2015
1544783
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 45 (417), 13-19.11.2015 р. – 2015
1544784
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 47 (419), 27.11-3.12.2015 р. – 2015
1544785
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 48 (420), 4-10.2015 р. – 2015
1544786
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 50 (422), 18-24.12.2015. – 2015
1544787
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 1/2 (425/426) 15 -21.01.2016 р. – 2016. – 66 с.
1544788
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 3 (427), 22-28.01.2016 р. – 2016. – 50 с.
1544789
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 5 (429), 5-11.02.2016 р. – 2016. – 50 с.
1544790
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 7 (431), 19-25.02.2016 р. – 2016. – 50 с.
1544791
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 8 (432), 26.02-3.03.2016 р. – 2016. – 50 с.
1544792
  Киричок Т.Ю. Український тлумачний словник електронних видань / Тетяна Киричок. – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 127, [1] с., [6] л. фот. – Бібліогр.: с. 126-127. – ISBN 978-966-622-535-4
1544793
  Волощук Є. Український топос у прозі Йозефа Рота // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 248-261. – ISBN 978-966-2763-27-0
1544794
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 1, січень - лютий. – 2014. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1544795
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2, березень - квітень. – 2014. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1544796
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3, травень - червень. – 2014. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1544797
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4, липень - серпень. – 2014. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1544798
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 7, спецвипуск. – 2014. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1544799
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2, березень - квітень. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1544800
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3, травень - червень. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1544801
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4, липень - серпень. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1544802
   Український туристичний форум 2011 зібрав 6000 фахівців // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 74 : фото
1544803
  Ярмоленко Н.М. Український усний героїчний епос: динаміка структурної парадигми : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Ярмоленко Наталія Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1544804
  Ярмоленко Н.М. Український усний героїчний епос: динаміка структурної парадигми : дис. ... д-ра філолог. наук : 0.01.07 / Ярмоленко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 364 л. – Бібліогр.: л. 320-364
1544805
  Бех Л.В. Український фарфор як культуротворчий феномен: світовий і вітчизняний контекст : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бех Людмила Вікторівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
1544806
   Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка відзначає 50-річчя з часу свого заснування. Урочистості відбудуться 15 листопада в головному "червоному" корпусі університету // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 6 листопада (№ 208). – С. 10
1544807
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 1, № 2. – 1956. – С. 109-206. – Резюме укр., рос. мовами
1544808
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 1, № 3. – 1956. – С. 207-310. – Резюме укр., рос. мовами
1544809
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 1, № 4. – 1956. – С. 311-406. – Резюме укр., рос. мовами
1544810
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 2, № 2. – 1957. – С. 97-195. – Резюме укр., рос. мовами
1544811
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 2, № 3. – 1957. – С. 197-295. – Резюме укр., рос. мовами
1544812
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 2, № 4. – 1957. – С. 296-390. – Резюме укр., рос. мовами
1544813
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 2. – 1966. – С. 113-229. – Резюме укр., рос. мовами
1544814
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 3. – 1966. – С. 230-345. – Резюме укр., рос. мовами
1544815
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 4. – 1966. – С. 346-460. – Резюме укр., рос. мовами
1544816
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 5. – 1966. – С. 461-578. – Резюме укр., рос. мовами
1544817
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 6. – 1966. – С. 579-693. – Резюме укр., рос. мовами
1544818
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 7. – 1966. – С. 694-809. – Резюме укр., рос. мовами
1544819
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 8. – 1966. – С. 810-925. – Резюме укр., рос. мовами
1544820
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 9. – 1966. – С. 926-1040. – Резюме укр., рос. мовами
1544821
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 10. – 1966. – С. 1041-1156. – Резюме укр., рос. мовами
1544822
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 11. – 1966. – С. 1157-1271. – Резюме укр., рос. мовами
1544823
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 12. – 1966. – С. 1272-1391. – Резюме укр., рос. мовами
1544824
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 2. – 1967. – С. 174-345. – Резюме укр., рос. мовами
1544825
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 3. – 1967. – С. 346-522. – Резюме укр., рос. мовами
1544826
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 4. – 1967. – С. 523-696. – Резюме укр., рос. мовами
1544827
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 5. – 1967. – С. 697-878. – Резюме укр., рос. мовами
1544828
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 6. – 1967. – С. 879-1049. – Резюме укр., рос. мовами
1544829
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 7. – 1967. – С. 1050-1227. – Резюме укр., рос. мовами
1544830
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 8. – 1967. – С. 1228-1403. – Резюме укр., рос. мовами
1544831
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 9. – 1967. – С. 1404-1578. – Резюме укр., рос. мовами
1544832
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 10. – 1967. – С. 1579-1752. – Резюме укр., рос. мовами
1544833
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 11. – 1967. – С. 1753-1930. – Резюме укр., рос. мовами
1544834
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 12. – 1967. – С. 1931-2105. – Резюме укр., рос. мовами
1544835
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 2. – 1968. – С. 168-347
1544836
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 3. – 1968. – С. 348-520
1544837
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 4. – 1968. – С. 521-702
1544838
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 5. – 1968. – С. 703-877
1544839
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 6. – 1968. – С. 878-1053
1544840
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 7. – 1968. – С. 1054-1224
1544841
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 8. – 1968. – С. 1225-1398
1544842
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 9. – 1968. – С. 1399-1576
1544843
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 10. – 1968. – С. 1577-1749
1544844
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 11. – 1968. – С. 1750-1931
1544845
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 12. – 1968. – С. 1932-2107
1544846
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 2. – 1969. – С. 168-348
1544847
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 3. – 1969. – С. 349-524
1544848
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 4. – 1969. – С. 525-695
1544849
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 5. – 1969. – С. 696-878
1544850
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 6. – 1969. – С. 879-1050
1544851
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 7. – 1969. – С. 1051-1224
1544852
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 8. – 1969. – С. 1225-1406
1544853
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 9. – 1969. – С. 1407-1576
1544854
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 10. – 1969. – С. 1577-1752
1544855
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 11. – 1969. – С. 1753-1932
1544856
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 12. – 1969. – С. 1933-2106
1544857
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 2. – 1970. – С. 174-345
1544858
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 3. – 1970. – С. 346-522
1544859
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 4. – 1970. – С. 523-700
1544860
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 5. – 1970. – С. 701-875
1544861
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 6. – 1970. – С. 876-1049
1544862
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 7. – 1970. – С. 1050-1225
1544863
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 8. – 1970. – С. 1226-1403
1544864
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 9. – 1970. – С. 1404-1576
1544865
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 10. – 1970. – С. 1577-1754
1544866
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 11. – 1970. – С. 1755-1931
1544867
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 12. – 1970. – С. 1932-2109
1544868
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 2. – 1971. – С. 172-347
1544869
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 3. – 1971. – С. 348-522
1544870
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 4. – 1971. – С. 523-698
1544871
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 5. – 1971. – С. 699-875
1544872
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 6. – 1971. – С. 876-1052
1544873
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 7. – 1971. – С. 1053-1228
1544874
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 8. – 1971. – С. 1229-1405
1544875
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 9. – 1971. – С. 1406-1578
1544876
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 10. – 1971. – С. 1579-1758
1544877
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 11. – 1971. – С. 1759-1930
1544878
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 12. – 1971. – С. 1931-2107
1544879
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 2. – 1972. – С. 172-348
1544880
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 3. – 1972. – С. 349-517
1544881
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 4. – 1972. – С. 518-689
1544882
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 5. – 1972. – С. 690-865
1544883
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 6. – 1972. – С. 866-1045
1544884
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 7. – 1972. – С. 1046-1217
1544885
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 9. – 1972. – С. 1402-1569
1544886
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 10. – 1972. – С. 1570-1747
1544887
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 11. – 1972. – С. 1748-1924
1544888
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 12. – 1972. – С. 1925-2099
1544889
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 2. – 1973. – С. 170-341. – Резюме рос., укр. мовами
1544890
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 3. – 1973. – С. 342-520. – Резюме рос., укр. мовами
1544891
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 4. – 1973. – С. 521-695. – Резюме рос., укр. мовами
1544892
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 5. – 1973. – С. 696-871. – Резюме рос., укр. мовами
1544893
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 6. – 1973. – С. 872-1050. – Резюме рос., укр. мовами
1544894
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 7. – 1973. – С. 1051-1224. – Резюме рос., укр. мовами
1544895
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 8. – 1973. – С. 1225-1400. – Резюме рос., укр. мовами
1544896
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 9. – 1973. – С. 1401-1578. – Резюме рос., укр. мовами
1544897
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 10. – 1973. – С. 1579-1753. – Резюме рос., укр. мовами
1544898
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 11. – 1973. – С. 1754-1826. – Резюме рос., укр. мовами
1544899
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 12. – 1973. – С. 1827-2106. – Резюме рос., укр. мовами
1544900
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 2. – 1974. – С. 175-349. – Резюме рос., укр. мовами
1544901
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 3. – 1974. – С. 350-525. – Резюме рос., укр. мовами
1544902
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 4. – 1974. – С. 526-701. – Резюме рос., укр. мовами
1544903
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 5. – 1974. – С. 702-877. – Резюме рос., укр. мовами
1544904
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 6. – 1974. – С. 878-1053. – Резюме рос., укр. мовами
1544905
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 7. – 1974. – С. 1054-1230. – Резюме рос., укр. мовами
1544906
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 8. – 1974. – С. 1231-1406. – Резюме рос., укр. мовами
1544907
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 9. – 1974. – С. 1407-1580. – Резюме рос., укр. мовами
1544908
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 10. – 1974. – С. 1581-1757. – Резюме рос., укр. мовами
1544909
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 11. – 1974. – С. 1758-1930. – Резюме рос., укр. мовами
1544910
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 12. – 1974. – С. 1931-2110. – Резюме рос., укр. мовами
1544911
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 2. – 1975. – С. 173-349. – Резюме рос., укр. мовами
1544912
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 3. – 1975. – С. 350-525. – Резюме рос., укр. мовами
1544913
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 4. – 1975. – С. 526-701. – Резюме рос., укр. мовами
1544914
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 5. – 1975. – С. 702-874. – Резюме рос., укр. мовами
1544915
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 6. – 1975. – С. 875-1053. – Резюме рос., укр. мовами
1544916
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 7. – 1975. – С. 1054-1228. – Резюме рос., укр. мовами
1544917
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 8. – 1975. – С. 1229-1404. – Резюме рос., укр. мовами
1544918
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 10. – 1975. – С. 1405-1757. – Резюме рос., укр. мовами
1544919
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 11. – 1975. – С. 1758-1932. – Резюме рос., укр. мовами
1544920
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 12. – 1975. – С. 1933-2109. – Резюме рос., укр. мовами
1544921
   Український фізичний журнал = Український фізичний журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 38, № 9. – 1993. – С. 1281-1440. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544922
   Український фізичний журнал = Український фізичний журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 38, № 10. – 1993. – С. 1441-1600. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544923
   Український фізичний журнал = Український фізичний журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 38, № 11. – 1993. – С. 1601-1760. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544924
   Український фізичний журнал = Український фізичний журнал : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 38, № 12. – 1993. – С. 1761-1920. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1544925
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 43, № 2. – 1998
1544926
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 43, № 3. – 1998
1544927
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 43, № 4. – 1998
1544928
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 43, № 5. – 1998
1544929
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 43, № 6/7. – 1998
1544930
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 43, № 8. – 1998
1544931
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 43, № 9. – 1998
1544932
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 43, № 10. – 1998
1544933
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 43, № 11. – 1998
1544934
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 43, № 12. – 1998
1544935
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 44, № 3. – 1999
1544936
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 44, № 4. – 1999
1544937
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 44, № 5. – 1999
1544938
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 44, № 7. – 1999
1544939
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 44, № 8. – 1999
1544940
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 44, № 9. – 1999
1544941
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 44, № 10. – 1999
1544942
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 44, № 11. – 1999
1544943
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 44, № 12. – 1999
1544944
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал. – Київ, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 55, № 11. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1544945
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал. – Київ, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 55, № 12. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1544946
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 56, № 5. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1544947
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 56, № 6. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1544948
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 56, № 7. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1544949
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 56, № 8. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1544950
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 56, № 9. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1544951
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 58, № 4. – 2013. – С. 288-380. – Резюме рос., англ. мовами
1544952
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 58, № 9. – 2013. – С. 806-910. – Резюме рос., англ. мовами
1544953
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 58, № 5. – 2013. – С. 381-506. – Резюме рос., англ. мовами
1544954
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 58, № 6. – 2013. – С. 507-605. – Резюме рос., англ. мовами
1544955
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 58, № 7. – 2013. – С. 606-698. – Резюме рос., англ. мовами
1544956
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 58, № 8. – 2013. – С. 699-805. – Резюме рос., англ. мовами
1544957
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 59, № 7. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
1544958
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 59, № 8. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
1544959
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 59, № 9. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
1544960
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 59, № 10. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
1544961
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400X
Т. 59, № 11. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
1544962
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 60, № 10. – 2015. – Резюме рос., англ. мовами
1544963
  Дмитренко М. Український фольклор і краєзнавство // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 99-105


  Висвітлено роль локальних осередків фольклоротворення. Наголошено на тому, що за походженням традиційна творчість соціолокальна, родова, яка поширюється й набуває ознак етнічної. Важливу функцію у поширенні фольклорних творів відіграє краєзнавча ...
1544964
  Шалак О.І. Український фольклор у записах польської дослідниці Северини Шаблевської: методика фіксації, едиція // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 318-325
1544965
  Коваль-Фучило Український фольклор у рукописних архівах Москви (відділ рукописів Російської державної бібліотеки та Російський державний архів літератури і мистецтва // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 47-51. – ISSN 0130-6936
1544966
  Коваль-Фучило Український фольклор у рукописних відділах варшавських бібліотек // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 1 (13). – С. 105-110. – ISSN 2225-5095
1544967
  Івановська О.П. Український фольклор як функціонально-образна система суб"єктності : монографія / О.П. Івановська. – Київ : ТОВ УВПК "ЕксОб", 2005. – 226, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-227. – ISBN 966-7769-43-7
1544968
   Український форум. – Київ
8 - 15 листопада (№ 38/39). – 2000. – 8 с.
1544969
   Український форум. – Київ
15 - 25 квітня (№ 15/16). – 2000. – 8 с.
1544970
   Український форум. – Київ
21 - 28 березня (№ 11/12). – 2000. – 8 с.
1544971
  Передерій І.Г. Український хліборобський рух в умовах суспільно-політичних процесів 1917-1918 рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 189-191. – ISBN 966-7686-12-8
1544972
  Павленко О.Г. Український художній переклад 60-х років в контексті стратегій сучасної компаративістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 169-179


  В статті досліджується художній переклад в контексті методологічних стратегій сучасної літературознавчої компаративістики. Зазначений феномен розглядається як результат між літературних контактів, багаторівневий творчий діалог, суб"єктами якого ...
1544973
   Український церковно-історичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3/4 (9/10). – 2007
1544974
   Український Чарлі Чаплін. Ми пам"ятаємо // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 червня (№ 24). – С. 12


  Майстер української комедії, народний артист України Микола Федорович Яковченко - одна з найяскравіших особистостей українського театру і кіно 1930 - 70-х рр.
1544975
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : [науково-практичний журнал]. – Київ, 1992-. – ISSN 1814-3385
№ 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – 2007. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
1544976
  Олійник М. Український чоловічий одяг у побуті міської інтелегенції в другій половині XIX - першій половині XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 67-77. – ISSN 0130-6936
1544977
  Ятченко В.Ф. Український шаманізм : монографія / В.Ф. Ятченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; Науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ : Міленіум, 2011. – 216 с. – Бібліогр.: с. 205-213. – ISBN 978-966-8063-99-53
1544978
  Паньків М. Український шляхтич за походженням, музеєзнавець за освітою і діяльністю, краєзнавець за покликанням // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 91-93. – ISSN 0130-6936


  До 80-річчя від дня народження Петра Арсенича.
1544979
   Український юрист : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 11/12 (95/96). – 2010
1544980
   Український юрист : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 3 (99). – 2011
1544981
   Український юрист : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 7/8 (103/104). – 2011
1544982
   Український юрист : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 10 (106). – 2011
1544983
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 5 (125). – 2013
1544984
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 6 (126). – 2013
1544985
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 7/8 (127/128). – 2013
1544986
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 9 (129), вересень. – 2013
1544987
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 4 (136). – 2014
1544988
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 5 (137). – 2014
1544989
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 6 (138). – 2014
1544990
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 9 (141). – 2014
1544991
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 10 (142). – 2014
1544992
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 11 (143). – 2014
1544993
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-
№ 12 (144). – 2014
1544994
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 1/2 (145/146). – 2015
1544995
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 7/8 (151/152). – 2015
1544996
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 10 (154 ). – 2015
1544997
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 11 (155 ). – 2015
1544998
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 12 (156). – 2015. – 60 с.
1544999
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 1 (157). – 2016. – 60 с.
1545000
  Марсюк В. Український якір із Севастопольської бухти // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 7


  Про життєвий шлях журналіста Миколи Владзімірського.
<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,