Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>
1544001
  Ковальський В. "Форма Штайнмайєра": юридичний бік проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 3. – ISSN 1992-9277
1544002
  Лосєв І. "Формальність проти фактів" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 66-72.


  Деякі юристи пропонують специфічну систему правових визначень поза змістовністю і мораллю, за допомогою якої можна довести, що українці самі вчинили Голодомор або що Голодомору не було.
1544003
  Пархоменко Н.М. "Формальність" в праві: до аналізу проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 7-11.
1544004
  Марченко М.Н. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-16. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1544005
  Панфьорова М.А. Форма правління в Україні: історико-правовий аналіз // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 38-41. – ISBN 978-966-7496-99-9
1544006
  Алєксєєнко І.Г. Форма правління Республіки Білорусь: єдиний владний центр як основа реформування політичних інститутів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 662-667. – ISSN 1563-3349
1544007
  Бостан С.К. Форма правління сучасної держави : проблеми історії, теорії, практики: Монографія / С.К. Бостан. – Запоріжжя, 2005. – 540с. – ISBN 966-8132-46-7
1544008
  Мироненко П.В. Форма правління як концептуальна і прикладна проблема // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 11-60. – ISSN 2518-7546
1544009
  Мартинюк Р. Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 173-183. – ISSN 1026-9932
1544010
  Мироненко П.В. Форма правління. Політичні трансформації на зламі століть : монографія / П.В. Мироненко. – Київ : Академія, 2014. – 216, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 202-216. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-448-2
1544011
  Мироненко П.В. Форма правління: вектори політологічного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 293-303
1544012
  Волощук О.Т. Форма правління: поняття та сутність // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 33-38. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
1544013
  Коссак В.М. Форма правочину за цивільним законодавством України // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 177-185. – ISSN 2082-4939
1544014
  Яковіщук Я. Форма правочину та правові наслідки її недодержання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 74-78.
1544015
  Михайлів М.О. Форма правочину та правові наслідки її недотримання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 32-37. – ISSN 1563-3349
1544016
  Гальперин Г.Б. Форма праления русского централизованого государства XV - XVI / Г.Б. Гальперин. – Ленинград, 1964. – 92 с.
1544017
  Бианки В. Форма рода Pyrrhospiza Hodgs. 1844, сем. Fringillidae : (Представлено в заседании Физико-математического Отделения 11 апр. 1907 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – С. 185-196. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 1907 г.
1544018
  Ахмедов Т. Форма сейсмического горизонта на временном разрезе и годографа общей точки взрыва отраженной волны в переходной зоне для случая, когда покрывающая целевой горизонт среда осложнена нарушением // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-48. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
1544019
   Форма смуги інфрачервоного поглинання кристалів карбіду кремнію гексагонального типу / О.В. Вакуленко, О.П. Головинський, Т.Л. Петренко, Б.М. Шутов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Аналізується форма смуги оптичного інфрачервоного поглинання кристалів карбіду кремнію 6Н - SiC, яка має характерний максимум в енергетичному спектрі в області енергії фотонів близько 2 еВ. Дослідження здійснено в рамках моделі прямих дозволених ...
1544020
  Шебанов А.Ф. Форма советского права. / А.Ф. Шебанов. – М, 1968. – 216с.
1544021
  Криштофович А.Н. Форма сохранения растительных остатков и ее значение для решения проблем углеобразования / А.Н. Криштофович, 1945. – С.136. – Отдельный оттиск; Известия Академии Наук СССР, 1945. – (Серия геологическая ; № 2)
1544022
  Лубченко А.Ф. Форма спектров поглощения света примесными центрами твердого тела и их концентрационная зависимость / А.Ф. Лубченко. – К., 1968. – 32с.
1544023
  Ткаченко В. Форма співучасті як кримінально-правове поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 144-146. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано погляди авторитетних науковців щодо визначення форми співучасті у злочині і використано філософський підхід до вирішення питання про співвідношення категорій "форми" та "змісту". In the article the looks of authoritative ...
1544024
  Алисова Т.Б. Форма страдательного залога в староитальянском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алисова Т. Б.;. – Москва, 1950. – 12 с.
1544025
  Визель Я.М. Форма струи в сносящем потоке / Я.М. Визель, И.Л. Мостинский. – Люберцы, 1964. – 16с.
1544026
  Данильчук Д. Форма сучасного урбаноніма: критерії мовної нормативності та комунікаційної досконалості // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 58-69. – ISSN 2522-1442
1544027
  Андрусишин Б. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи / Б. Андрусишин, О. Бучма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 189-191. – ISSN 1026-9932


  Міжнародна наукова конференція "Одинадцяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації", яка відбулася 21-22 травня 2015 р. в НПУ імені М.П. Драгоманова. У конференції також взяли участь представники КНУ імені Тараса ...
1544028
  Некрасова Н.Ж. Форма существования - электроннная. Доступ к информации предпочительнее ее хранения // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1560-7968
1544029
  Орлова І.С. Форма та зміст у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 250-255. – ISBN 978-966-581-885-4
1544030
  Ференс Н. Форма та зміст у перекладі: Єйтсівські вірші в інтерпретації О. Мокровольського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 424-429. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1544031
  Грунський М. Форма та композиція "Слова о полку Ігоревім" / М. Грунський. – Київ : Українська АН, 1928. – 24 с.
1544032
   Форма та локалізація зарядових хвиль в йонних поліметинових системах / С.В. Василюк, В.М. Ящук, О.Д. Качковський, О.О. Вінійчук, О.Б. Рябицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Проведено квантово-хімічне дослідження розподілу заряду та молекулярної геометрії в йонах лінійних спряжених молекул, які широко використовуються в якості базових елементів наноелектроніки. Показано, що в колективній П-електронній системі інжектований ...
1544033
   Форма та продуктивність старовікових ялинових деревостанів Горган / С.І. Миклуш, М.М. Король, Ю.С. Миклуш, С.А. Гаврилюк, В.І. Троцюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1991-606X
1544034
  Коровяковська Н.С. Форма та умови договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1036-1040. – ISBN 978-966-667-341-4


  Про договір спільної діяльності.
1544035
  Бостан С.К. Форма територіальної організації публічної влади в державі: проблеми теорії и практики // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 26-36. – ISSN 2306-9082
1544036
  Габінет Д.А. Форма Української держави в теоретичній спадщині Є.X. Чикаленка // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 18-22. – (0). – ISSN 2078-9165
1544037
  Клименко А. Форма фінансового контролю: поняття і зміст // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 0132-1331
1544038
  Зеров М. Форма Шевченкової поезії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 178-184. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1544039
  Фурса С.Я. Форма шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1154-1158. – ISBN 978-966-667-341-4
1544040
  Огородник В.С. Форма экономической связи социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Огородник В.С. ; МВ и ССО УССР , КИНХ. – Киев, 1974. – 20 с.
1544041
  Караева З.Б. Форма эпического повествования в современной многонациональной прозе / З.Б. Караева. – Ставрополь, 1983. – 118 с.
1544042
  Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение / А.Ф. Лосев. – Москва : Мысль, 1995. – 944 с. – (Библиотека "Философское наследие"). – ISBN 5-244-00795-5
1544043
   Формакогнозия. – М, 1989. – 512с.
1544044
  Корячко В.П. Формализация выбора структур цифровых автоматических устройств : Автореф... канд. техн.наук: / Корячко В.П.; КИИГА. – К., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1544045
  Мовшович Э.Б. Формализация геологических данных для математической обработки / Э.Б. Мовшович, М.Н. Кнепель, М.С. Черкашин. – Москва : Недра, 1987. – 190с.
1544046
  Музалевская Нина Михайловна Формализация и ее место в системе методов научного познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Музалевская Нина Михайловна; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 24л.
1544047
  Моисеев С. Формализация макроэкономики и ее последствия для денежно-кредитной политики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 46-59. – ISSN 0042-8736
1544048
  Тельнов Ю.Ф. Формализация механизмов взаимодействия сервисов и агентов динамической интеллектуальной системы управления бизнес-процессами / Ю.Ф. Тельнов, В.А. Казаков, А.В. Данилов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 1 (90). – С. 31-39. – ISSN 1818-4243


  В статье представляются особенности построения динамической интеллектуальной системы управления бизнес-процессами на основе многоагентных технологий и сервисно-ориентированной архитектуры. Рассматриваются механизмы взаимодействия агентов, реализующих ...
1544049
  Иванова О.А. Формализация подходов к оценке научно-исследовательской работы университетского преподавателя: риски искажения мотивации // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 131-133. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1544050
  Осьмуха Г.И. Формализация принципов Ле-Шателье и Ле-Шателье-Самуэльсона в задаче ансамблевой организации стохастиченской полинейронной сети : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.009 / Осьмуха Г.И.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – Киев, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1544051
  Маликова Нонна Абдуллаевна Формализация союзных сочетаний с лексически знаменательными словами : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Маликова Нонна Абдуллаевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 24л.
1544052
  Джиджян Р.З. Формализация теория категорического силлогизма на основе правила замещения : Автореф... канд. филос.наук: / Джиджян Р. З.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1971. – 19л.
1544053
  Перцова Н.Н. Формализация толкования слова / Н.Н. Перцова. – М., 1988. – 83с.
1544054
  Коваль С.С. Формализация требований заказчика при проектировании нестандартного оборудования / С.С. Коваль, Н.В. Рылова, А.И. Ковальова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 9-16 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1544055
  Провотар А.И. Формализация: алгоритмический подход // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 37-40. – ISSN 1727-4907
1544056
  Нехорошев Ю.И. Формализм - враг новаторства, враг жизненной правды / Ю.И. Нехорошев. – М., 1963. – 24с.
1544057
  Нехорошев Ю.И. Формализм - враг новаторства, враг жизненной правды / Ю.И. Нехорошев. – Л., 1965. – 38с.
1544058
  Скаткин М.Н. Формализм в знаниях учащихся и пути его преодоления. / М.Н. Скаткин. – М., 1947. – 64с.
1544059
  Дзасохов К.Г. Формализм в знаниях учащихся по физике и пути его преодоления. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дзасохов К.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
1544060
  Медведев П.Н. Формализм и формалисты / П.Н. Медведев. – Л, 1934. – 212с.
1544061
  Абельдина Ж.К. Формализм обобщенного квазиспина и структура сферических ядер : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.16 / Абельдина Ж.К. ; Ин-ядерной физики. – Алма-Ата, 1979. – 17 с.
1544062
  Чавлейшвили М.П. Формализм спиновых амплитуд для бинарных процессов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чавлейшвили М.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 13л.
1544063
  Ефремова Т.Т. Формализованная классификация моховых подстилок болотных ельников межгорных котловин Кузнецкого Алатау / Т.Т. Ефремова, А.Ф. Аврова, С.П. Ефремов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1031-1041 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
1544064
   Формализованно-статистические методы в археологии. – Киев, 1990. – 300 с.
1544065
  Минькович Т.В. Формализованное представление методов обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 47-54. – ISSN 0869-561Х
1544066
  Радченко С.Г. Формализованные и эвристические решения в регрессионном анализе = Формалізовані і евристичні рішення в регресійному аналізі : монография / Радченко С.Г. – Киев : Корнійчук, 2015. – 235, [1] с. : ил., табл. – Указатели: с. 228-235. – Библиогр.: с. 213-227. – ISBN 978-966-7599-85-0
1544067
  Климанова О.А. Формализованные подходы к оценке неопределенности географического районирования / О.А. Климанова, Д.Н. Козлов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-11 : рис., табл. – Библиогр.: с. 10-11. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1544068
  Бирюков С.И. Формализованные схемы экономического планирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.02 / Бирюков С.И.; АН СССР. – М, 1979. – 18л.
1544069
  Смирнова Е.Д. Формализованные языки и проблемы логической семантики / Е.Д. Смирнова. – Москва, 1982. – 181с.
1544070
  Сарданашвили Г.А. Формалищм расслоений в некотрых моделях теории поля : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.02 / Сарданашвили Г. А.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1544071
  Попович Т.Г. Формалізація (стандартизація) вимог у сфері інтелектуальної власності як засіб запобігання порушення прав // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 108-113. – ISBN 978-617-696-925-9
1544072
  Тищенко М.В. Формалізація аргументації як інтерагентних діалогів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 155-157
1544073
  Россада Т.В. Формалізація багатозначного іменування у мовах програм над номінативними даними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається та формалізується такий аспект природних та формальних мов, як багатозначність денотату. Дослідження проводяться у рамках композиційно-номінативного підходу до програмування. Визначається мова програм SICON над даними з ...
1544074
  Панкратов Д.П. Формалізація взаємозв"язку між показниками рівня заповнення міських пасажирських транспортних засобів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 29-34. – Бібліогр.: табл., рис. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1544075
  Панченко Т.В. Формалізація видів паралелізму у IPCL // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 152-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Обгрунтовано універсальність класу мов IPCL та методології доведення властивостей програм відносно двох типів міжпроцесної взаємодії, відносно режимів виконання незалежних частин програм та відносно розширеної систематики Флінна. Generality of IPCL ...
1544076
  Миронова М.А. Формалізація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання формування договірно-правових та інституційних механізмів співробітництва США та Європейського Союзу, проведено аналіз співвідношення сил та процесу прийняття рішень в трансатлантичних відносинах. The article deals with the issues ...
1544077
  Плахотнюк Н.Г. Формалізація державно-управлінських процедур як умова обмеження вільного розсуду в діяльності органів державного управіння // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-45
1544078
  Богданович В. Формалізація завдання державного управління реформуванням системи речового забезпечення воєннолї органвзації України / В. Богданович, В. Шевельов // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.284-291
1544079
  Литвиненко О.І. Формалізація задач теорії графів з нечіткими відповідностями з використанням опису через околи й межі / О.І. Литвиненко, А.І. Сбітнєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 353-361


  Сучасні підходи до визначення маршрутів руху зводяться до знаходження найкоротшого щляху, при цьому критерій прохідності місцевості в залежності від погодних умов не враховується. Дана стаття присвячена математичній формалізації задачі визначення ...
1544080
  Малярець Л.М. Формалізація задач у контролінгу логістичної діяльності підприємства : монографія / Малярець Л.М., Матвієнко-Біляєва Г.Л. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 228 с. : табл. – Додатки: с. 209-226. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-676-405-1
1544081
  Назаренко О.Л. Формалізація задачі вибору раціональних способів застосування формування Національної гвардії України для припинення масових заворушень / О.Л. Назаренко, Г.А. Дробаха // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 38-45. – ISSN 2078-7480
1544082
  Нагорний Є.В. Формалізація задачі вибору технології транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників у міжміському сполученні / Є.В. Нагорний, О.О. Шуліка, Д.О. Вітюк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1544083
  Сальнікова О.Ф. Формалізація задачі розподілу технопарків між регіонами й підходи до її вирішення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 182-187


  У роботі наведена спроба формалізації задачі розподілу технопарків між регіонами, вказані можливі підходи до вирішення цієї задачі, запропоновані нові методи кластерізації. В работе показана попытка формализации задачи распределения технопарков между ...
1544084
  Сніцаренко П.М. Формалізація задачі створення технології обґрунтування вимог до систем дистанційного моніторингу навколишнього простору для виявлення і супроводження рухомих об"єктів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 131-138


  Пропонується єдиний теоретичний підхід для усіх різновидностей технологій спостереження, його формалізація та загальний алгоритм вирішення проблеми формування вимог до систем дистанційного моніторингу навколишнього простору для виявлення і ...
1544085
  Ізідінов А.С. Формалізація і моделювання процесів моніторингу трафіку в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ізідінов А.С. ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв.
1544086
  Міщенко О.А. Формалізація логічного проектування процесорів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Міщенко О.А.; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1997. – 16л.
1544087
  Цікановська Н.А. Формалізація механізму забезпечення фінансової безпеки недержавних пенсійних фондів // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 26-31. – ISSN 2077-6330
1544088
  Глоба Л.С. Формалізація моделей Інтернет-порталів знань / Л.С. Глоба, Н.В. Дерманська, Р.Л. Новогрудська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-72. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 33). – ISSN 2304-6201


  Описано результати використання системного підходу для проектування Інтернет-порталу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).
1544089
  Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "cутність-зв"язок": типи сутностей, типи зв"язків та їх обмеження : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Сільвейструк Л.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 173л. + Додатки : л.142-173. – Бібліогр. : л.128-141
1544090
  Буй Д.Б. Формалізація моделі "сутність-зв"язок" : монографія / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-170. – ISBN 978-966-439-473-1
1544091
  Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "сутність-зв"язок": типи сутностей, типи зв"язків та їх обмеження : автореф. ... канд. фіз-мат. наук : 01.05.03 / Сільвейструк Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1544092
  Стрєльніков Р.М. Формалізація моделі впливу інституціональних факторів при розробці і реалізації інвестиційних проектів у часі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 171-177. – ISSN 2222-0712
1544093
  Хобта В.М. Формалізація мотивів інвестиційної діяльності в процедурі прийняття рішень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 68-75.
1544094
  Височина А.В. Формалізація науково-методичного підходу до оцінювання рівня використання фінансового потенціалу регіонів України // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2014. – № 4 (66). – С. 148-154. – ISSN 1726-8699
1544095
  Ленгенбах М.О. Формалізація опису мовних структур й автоматизація лінгвістичних досліджень (на прикладі вивчення моделей сполучуваності в іменникових словосполученнях) / М.О. Ленгенбах, І.П. Кричко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 261-265. – ISSN 1729-360Х
1544096
  Назаров Н.А. Формалізація опису та процедури етимологічного дослідження як комунікативного акту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 250-258


  У статті здійснено спробу вироблення формалізованого опису етимологічного дослідження. В статье осуществлен опыт вырабатывания формализированого описания этимологического исследования. The article proposes an effort of formalized description of ...
1544097
  Яремко І.І. Формалізація оцінки економічної безпеки соціально-економічних систем: концептуальні засади і підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 276-280. – ISSN 0321-0499
1544098
  Рева Н.О. Формалізація патологічних ситуацій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 147-149
1544099
  Ткачук І.Ю. Формалізація підстановок Бі-методу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропонована формалізація одного з ключових інструментів побудови специфікацій в рамках формального методу Бі, так званих узагальнених підстановок (generalized substitutions). Формалізація проводиться на основі принципів ...
1544100
  Іванова М.І. Формалізація показників ефективності функціонування промислового логістичного кластера // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 147-152. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1544101
  Компан С.В. Формалізація поняття об"єкта, класу, успадкування класів, життєвий цикл об"єкта в об"єктно-орієнтованих базах даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 111-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається одна з основних властивостей об"єктно-орієнтованих баз даних успадкування схем. Проведена формалізація поняття об"єкту, класу, похідних класів, методів та життєвого циклу об"єкта. The inheritance of schemes as one of the main ...
1544102
  Рак Ю.П. Формалізація предметної області визначення "Об"єкт з масовим перебуваням людей" при реалізації безпеко-орієнтованих проектів / Ю.П. Рак, Р.Р. Головатий, Д.С. Кобилкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 217-227 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2078-4643
1544103
  Хильченко А. Формалізація призначення покарання в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 283-288. – ISSN 2663-5313
1544104
  Олецький О.В. Формалізація процедури формування динамічної рівноваги альтернатив у багатоагентному середовищі у процесах прийняття рішень більшістю голосів / О.В. Олецький, Є.В. Івохін // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 1, січень - лютий. – С. 55-66. – ISSN 1019-5262
1544105
  Івохін Є.В. Формалізація процесів впливу нечіткого опису відліку часу на розв"язування задач розподілу часового ресурсу // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 3, травень - червень. – С. 30-41. – ISSN 1019-5262
1544106
  Метешкін К.О. Формалізація процесів у земельних відносинах України / К.О. Метешкін, М.А. Кухар // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – С. 139-143. – (Серія : Технічні науки ; вип. 2 (80), т. 1). – ISSN 1728-4260
1544107
  Триус Ю.В. Формалізація процесів управління навчальним процесом ВНЗ засобами мереж Петрі з метою підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 161-168. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Розглядається система управління навчальним процесом у ВНЗ в умовах Болонського процесу. Процеси управління представляються мережею Петрі, що надає можливість будувати імітаційні моделі навчального процесу та визначати оптимальні параметри ...
1544108
  Тохтарова І. Формалізація процесу формування державної політики щодо нейтралізації факторів, що спричиняють зростання напруженості у сфері етнонаціональних відносин в Автономній Республіці Крим // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 101-113.
1544109
  Косова Т.Д. Формалізація розвитку сегменту майнового та ризикового страхування / Т.Д. Косова, О.В. Слободянюк // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 336-342. – ISSN 2306-546X
1544110
  Непомнящий С.К. Формалізація розрахунків вартості активів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 59-64 : Табл.
1544111
  Журавель В. Формалізація розслідування: теоретичні основи і практичні можливості // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 100-107
1544112
  Григорків М.В. Формалізація середнього класу та оцінки нерівномірності розподілу суспільного багатства / М.В. Григорків, В.С. Григорків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – Вип. 809. – С. 77-83. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
1544113
  Бочковський А.П. Формалізація системи автоматизованого контролю і підвищення безпеки виробництв / А.П. Бочковський, Н.Ю. Сапожнікова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 114-123 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1544114
  Мамедов Т.А. Формалізація системи міського транспорту В-методом на прикладі підсистеми "Автобус" / Т.А. Мамедов, С.Ш. Меннанова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 59. – С. 322-327. – ISSN 2076-815X
1544115
  Теличко Т. Формалізація соціологічних теорій: необхідність і можливості застосування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 154-172. – ISSN 1563-3713
1544116
  Касьяненко В.О. Формалізація стратегічних загроз та можливостей ефективного розвитку інноваційного потенціалу економіки України // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2015. – № 4 (70). – С. 97-107. – ISSN 1726-8699
1544117
  Пилипенко А.А. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 253-260 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1544118
  Богдановський В. Формалізація стратегічного планування у сфері державного управління / В. Богдановський, А. Семенченко // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-26. – ISSN 0131-775Х
1544119
  Заморська Л. Формалізація сучасного українського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 130-131. – ISBN 978-617-7069-28-6
1544120
  Мухін В.Є. Формалізація та моделювання бізнес-процесів у задачах управління вищими навчальними закладами освіти / В.Є. Мухін, Я.І. Корнага, Є.О. Бойко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.4. – С. 391-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1544121
  Велич О.О. Формалізація та параметризація оцінювання екосистемних послуг грунтів місцевого екосистемного активу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
1544122
  Косова Е.В. Формалізація фінансового механізму управління власним капіталом банків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 100-104. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто особливості, мету і об"єкти управління власним капіталом банку на різних економічних рівнях: макро та мікро. Формалізовано фінансовий механізм управління власним капіталом банків на основі синтезу процесного та системного підходів, ...
1544123
  Галкін О.В. Формалізація функціональних мов програмування на основі лямбда числення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 123-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається лямбда числення на прикладі мов F# й FР і використання функціональних мов у паралельних обчисленнях. In this paper we consider the lambda calculus in languages F# and FP and using functional programming languages for the ...
1544124
  Лєонов С.В. Формалізація функціональних обмежень діяльності інститутів спільного інвестування на основі порівняльного аналізу фінансових ринків країн групи FM CEEC / С.В. Лєонов, Т.А. Васильєва, Д.Л. Циганюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1544125
  Женжера С.В. Формалізація як один із визначальних аспектів філософського та наукового моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 153-154. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1544126
  Верна В.В. Формалізація, алгоритмізація та програмування створення конкурентоспроможної системи управління персоналом в підприємствах агробізнесу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.48-56. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1544127
  Россада Т.В. Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Россада Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 131 л. – Додатки: л. 127-131. – Бібліогр.: л. 116-126
1544128
  Россада Т.В. Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Россада Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1544129
  Коваленко Т. Формалізм як полівимірний дискурс: вектори реалізації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 219-223. – ISSN 2307-2261
1544130
   Формалізована модель оцінки гарантій інформаційної безпеки комплексної системи захисту інформації / Д.С. Комін, О.В. Чечуй, М.А. Левченко, О.С. Панхонін, В.А. Павловський // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 92-99. – ISSN 1997-9568


  "Розглянуті особливості проведення оцінювання гарантій інформаційної безпеки для комплексної системи захисту інформації у відповідності до державних та міжнародних стандартів. Запропоновано застосування формалізованої моделі процесу оцінювання вимог ...
1544131
  Ніфатова О.М. Формалізоване представлення інтегрованого брендингу: сутність та особливості управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 157-163
1544132
  Комісаренко Дмитро Юрійович Формалізоване проектування природно-мовних діалогових комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Комісаренко Д.Ю.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 2001. – 19 с.
1544133
  Сорока Т.В. Формалізований аналіз лексичної семантики як спосіб дослідження аксіологічного знання // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 335-339. – ISBN 978-617-7132-02-07
1544134
  Воробець С.Й. Формалізований опис бізнес-моделі як основа створення ефективної системи цільового управління підприємством / С.Й. Воробець, П В. Кічор, О.Л. Мищишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 198-204. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1544135
  Широков К.В. Формалізований підхід до опису словозмінних процесів у турецькій лексичній системі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 126-133. – Бібліогр.: с. 126-127, 131, 133. – ISSN 0027-2833


  У статті розглянуто принципи побудови словозмінної класифікації слів турецької мови. Досліджено формальну структуру словозміни для турецького іменника та виведено відповідні парадигматичні формули. Для турецького іменника виділено й описано множину ...
1544136
  Клименко Н.Ф. Формалізовані основи семантичної класифікації лексики / Н.Ф. Клименко, М.М. Пещак, І.Ф. Савченко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1982. – 250 с.
1544137
  Клековкін О.Ю. Формалісти // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 212-219. – ISBN 978-966-136-114-9
1544138
  Моклиця М. Формалістичні методи віршознавчих студій // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 168-177. – ISSN 2304-9383
1544139
  Кавун Л. Формалістичні шукання в українській літературі 20-х років XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 18-23. – (Філологічні науки)


  У статті йдеться про формалістичні шукання в українській літературі 20-х років XX ст., зокрема аналізуються літературознавчі дослідження М. Хвильового, М. Йогансена, Г. Майфета та І. Айзенштока
1544140
  Уокер Д.Ф. Формальдегид / Д.Ф. Уокер. – М, 1957. – 608с.
1544141
  Какарека С.В. Формальдегид в атмосферном воздухе городов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 82-89 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
1544142
  Орлов Е.И. Формальдегид, его добывание, свойства и применение / Е.И. Орлов. – 2-е изд., доп., 1935. – 448с.
1544143
  Степурко С.І. Формальна визначеність та юридичний зміст принципу рівності сторін у цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 71-75. – (Правознавство ; Вип. 478)
1544144
  Погиба Л.Г. Формальна і семантична структура множинних дієслів з префіксом пере // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С . 80-83
1544145
  Барчук В. Формальна і функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу
1544146
  Кузьменко Д. Формальна класифікація парадигм і синтез словоформ англійського іменника (для системи українсько-англійського автоматичного перекладу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 142-144
1544147
  Кульчицький І.М. Формальна модель відображення семантичних характеристик у словниках / І.М. Кульчицький, М.О. Лукач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 298-305. – ISSN 0321-0499
1544148
  Письменський Є. Формальна підстава застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 79-83
1544149
  Верба-Сидор Формальна сепарація як умова розірвання шлюбу в законодавстві Литви та Мальти / Верба-Сидор, У.Б. Воробель // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 183-194. – ISSN 2524-0323
1544150
  Верба-Сидор Формальна сепарація як умова розірвання шлюбу у законодавстві держав-учасниць Європейського Союзу (Данія, Ірландія та Італія) / Верба-Сидор, У. Воробель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-24. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано законодавчі положення інституту сепарації тих держав-учасниць ЄС, що обрали для себе модель правового регулювання сепарації, відповідно до якої визнається безпосередня залежність розірвання шлюбу від сепарації, тобто той із подружжя, хто ...
1544151
  Василенко А. Формальна сторона податкових перевірок // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 95-101.
1544152
  Козловський В.В. Формальна структура та інтерпретація деяких перформативних висловлювань (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 178-182
1544153
  Гончаров А.Ю. Формальна та неформальна парадигми в теорії аргументації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Метою цієї статті є порівняльний аналіз формальної та неформальної парадигм в теорії аргументації.
1544154
  Шевчук С. Формальна та органічна характеристика принципу верховенства права: до нових методів тлумачення Конституції // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 56-68


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1544155
  Васильчук В.О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.154-157. – ISBN 966-568-656-9
1544156
  Бортник Н.М. Формальная и семантическая структура глаголов со сложной основой в современном немецком языке (модель "существительное + глагол") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бортник Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 16 с.
1544157
  Бортник Н.М. Формальная и семантическая структура глаголов со сложной основой в современном немецком языке (модель "существительное+глагол"). : Дис... канд. филол.наук: / Бортник Н.М.; КГУ. Кафедра иностранн. языков естеств. фак-тов. – К., 1972. – 184л.
1544158
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
1544159
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1544160
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1544161
  Зятковская Р.Г. Формальная и функциональная структура слова / Р.Г. Зятковская. – Калинин, 1983. – 76с.
1544162
   Формальная логика. – Ленинград : ЛГУ, 1977. – 357 с.
1544163
   Формальная логика и методология науки. – М, 1964. – 302с.
1544164
  Целищев В.В. Формальная онтология и номиналистическая семантика в философии математики Бертрана Рассела // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 2 (61). – С. 14-32. – ISSN 1560-7488
1544165
  Савкин П.Д. Формальная онтология как теория предметов: точки соприкосновения идей Э. Гуссерля и А. Мейнонга // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 13-32. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1544166
  Шабуров А.С. Формальная определенность права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Шабуров А.С.; Свердловск. юрид. н-т. – Свердловск, 1973. – 26л.
1544167
  Леоненко Л.Л. Формальная семантика для "минимального" исчисления языка тернарного описания // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 37-53. – ISBN 978-966-318-900-0
1544168
  Куслий П.С. Формальная семантика и естественный язык // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 105-117. – ISSN 0042-8744
1544169
  Архангельська А.М. Формальне вираження категорії маскулінності: взаємодія родової редистрибуції і родової транспозиції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 29-42. – ISSN 0027-2833
1544170
  Вялікова О.О. Формальне моделювання креолізованого віршованого тексту на матеріалі шахопоезії А.К. Мойсієнка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 7-14. – ISSN 2077-804X
1544171
  Максимюк О.Д. Формальне обгрунтування принципу невідворотності юридичної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 50-55. – ISSN 1563-3349
1544172
  Гапоненко В.А. Формальне розуміння демократії в Україні як перешкода трансформаційних процесів // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 1/2/3/4. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
1544173
  Моштак О.В. Формальне та лексико-семантичне засоботворення іменників зі значенням пейоративності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 264-268. – Бібліогр.: Літ.: с. 268; 16 назв


  У статті розглядаються структурні та лексико-семантичні особливості пейоративних лексем. За способом відображення певних негативних рис виділяються формальна, семантична та асоціативна групи пейоративів. The article envisages structural, lexical ...
1544174
  Волощук М.Б. Формальне та неформальне навчання в умовах інклюзивної освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 215-217. – ISBN 978-966-654-490-5
1544175
  Свиридюк О. Формальне, неформальне та інформальне навчання іноземним мовам // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 150-157. – ISSN 2307-4914
1544176
  Назимко Єгор Формальний елемент підстави застосування умовно - дострокового звільнення від відбування покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 126-128.
1544177
  Суддя А.М. Формальний і семантичний аспекти симетрії та асиметрії контекстуальних синонімів-прикметників // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 181-186
1544178
  Дуцяк І. Формальний критерій логічної істинності висловів природної мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.51-61. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1544179
  Шитик Л. Формальний синкретизм займенниково-співвідносних складнопідрядних речень з асемантичним "те" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 118-121. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1544180
  Журавльова Г.С. Формальні аспекти змісту принципу рівності в конституційному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 75-80. – ISSN 2219-5521
1544181
  Варій М.Й. Формальні групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 32с.
1544182
  Николюк Д.А. Формальні джерела права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 81-88. – ISSN 1563-3349
1544183
  Ущаповський Ю.В. Формальні інституції в українській економічній думці класичного періоду // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 184-196. – ISBN 978-966-683-540-9
1544184
  Ущаповський Ю.В. Формальні інституції у дослідженнях К. Гаттенбергера і В. Левитського // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 227-235. – ISBN 978-966-683-540-9
1544185
  Мелентьєва О.В. Формальні методи побудови діаграм логістичних бізнес-процесів // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Vol. 8, iss. 4. – С. 30-35. – ISSN 2312-3125
1544186
   Формальні методи специфікації програм : навч. посібник / [А.Ю. Дорошенко, К.А. Жереб, Є.В. Іванов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 310-332. – ISBN 978-966-439-990-3
1544187
  Самбор М. Формальні міркування, як підстава для відмови у скасуванні рішення суду, у світлі принципу справедливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання справедливості під час ухвалення рішень суду за апеляційними та касаційними скаргами. Досліджуються формальні міркування, їх справедливість у обґрунтуванні відмови в задоволенні позовних вимог, їх місце у контексті ...
1544188
  Шишацька О.В. Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Шишацька Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 203 арк. – Додатки: арк. 151-203. – Бібліогр.: арк. 132-150
1544189
  Шишацька О.В. Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Шишацька Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1544190
  Загудаєва О.А. Формальні моделі діалогу-переконання та їх використання у моделюванні юридичної аргументації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 145-148. – ISSN 2076-1554
1544191
  Гаджиєв В.В. Формальні моделі ігор у логіко-філософському знанні // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 17-18
1544192
  Фабунмі С.К. Формальні моделі клієнт-серверних в композиційних мовах паралельного програмування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Фабунмі Сунмаде Кунле ; Київ. нац. ун-т ім. Тераса Шевченка. – Київ, 2019. – 161 арк. – Бібліогр.: арк. 140-161
1544193
  Фабунмі С.К. Формальні моделі клієнт-серверних систем в композиційних мовах паралельного програмування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Фабунмі Сунмаде Кунле ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1544194
  Жулькевська О.В. Формальні моделі соціальних мереж в системі методів мережевого аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-21. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розглянуто класифікації методів мережного аналізу. Дано стислий огляд чотирьох груп формальних моделей соціальних мереж: центральності та престижу, зв"язаних підгруп. позицій та ролей, автономії.
1544195
  Четвериков Григорій Григорович Формальні моделі та методи синтезу швидкодіючих багатозначних структур мовних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.23 / Четвериков Г.Г.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – Бібліогр.: 49 назв
1544196
  Баданова Є. Формальні підстави співробітництва України з міжнародним кримінальним судом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 103-104
1544197
  Корж К.М. Формальні позитивні санкції як механізм соціальної регуляції поведінки: соціологічна діагностика // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 40-46. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті розглянуто проблеми соціального контролю та регуляції поведінки суб"єктів суспільних відносин через механізм соціальних санкцій. Основну увагу приділено позитивним правовим (юридичним) соціальним санкціям - заохоченням. Визначені сутнісні ...
1544198
  Назарук О. Формальні проблєми Української державності : Герб, монетна одиниця, військовий однострій, і стяги. – Київ : Вернигора, 1918. – 32с.


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
1544199
  Пермяков О.Ю. Формальні процедури формування сценаріїв при стратегічному плануванні в задачах вибору позиції військово-морських об"єктів / О.Ю. Пермяков, С.В. Лєнков, А.М. Берназ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються отримані конструктивні формальні процедури формування сценаріїв при стратегічному планування, що надалі можуть бути використані для розробки інструментальних засобів підтримки процедур стратегічного планування. This article ...
1544200
  Проценко В.С. Формальні специфікації мов програмування : Навчальний посібник / В.С. Проценко, П.Й. Чаленко. – Київ : Либідь, 1994. – 184с. – ISBN 5-325-00485-9
1544201
  Ільман В.М. Формальні структури та їх застосування : монографія / В.М. Ільман, В.В. Скалозуб, В.І. Шинкаренко ; М-во транспорту та зв"язку України ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 2009. – 206 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199-205. – ISBN 978-966-8471-43-8
1544202
  Сулаєва Н. Формальні та неформальні ознаки художньої освіти на теренах України від Київської Русі до 1917 року // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 152-159. – ISSN 2307-4906
1544203
  Цувіна Т. Формальні та субстантивні концепції верховенства права в сучасному дискурсі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 197-204. – ISSN 2663-5313
1544204
  Шевчук Інна Леонідівна Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові 16-18 ст. : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.01 / Шевчук І. Л.; КНУТШ;. – Київ, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л.175-205
1544205
  Шевчук Інна Леонідівна Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові ХVI-XVII ст. : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук: 10.02.01 / Шевчук І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1544206
  Білецька О.В. Формально-граматична організація трикомпозитів у сучасній німецькій мові (крізь призму з"єднувальних елементів) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 59-68. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2075-2970
1544207
  Коваль Л. Формально-граматичні вияви простого головного компонента узагальнено-особового речення в українській мові // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 85-90. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1544208
  Рожавин М. Формально-грамматическая и семантико-грамматическая категория рода (на материале русского и английского языков) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 162-173. – ISBN 966-581-102-9
1544209
  Иваницкая Н.Л. Формально-грамматическая и семантико-синтаксическая структура простого предложения (на мат. двусоставных предлож. современного укр. лит. языка) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Иваницкая Н. Л. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1986. – 46 с.
1544210
  Білас І. Формально-догматична концепція права Габріеля Шершеневича // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 403-405. – ISBN 966-7251-18-7


  Поєднання формально-догматичного підходу і філософського позитивізму втілилося в концепції права і держави Габріеля Шершеневича (1863-1912). Шершеневич вважав, що держава - єдине джерело права, а право - творіння держави і його функція. Він твердив, що ...
1544211
  Резаненко Владимир Федорович Формально-змістові взаємозв"язки елементів сучасної ієрогліфічної писемності : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Резаненко Владимир Федорович; КУ. – Київ, 1996. – 392л.
1544212
  Резаненко Володимир Федорович Формально-змістові взаємозв"язки елементів сучасної ієрогліфічної писемності : Автореф... доктора філол.наук: 10.02.15 / Резаненко Володимир Федорович; Київський ун-т ім. Шевченка. – К., 1996. – 36л.
1544213
  Дмитрієв В.Ю. Формально-кольорові уявлення як засіб відображення і корекції особистісних станів дитини / В.Ю. Дмитрієв, С.Г. Оскірко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.53-63. – (Психологічні науки)
1544214
  Шестаков Вячеслав Анатольевич Формально-логическая структура атрибуции культурных ценностей // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 64-68. – ISSN 2073-9702


  Атрибуція - визначення достовірності, автентичності художнього твору, його автора, місця й часу створення на підставі аналізу стилістичних і технологічних особливостей
1544215
  Подорожна Т.С. Формально-логічні підстави для формування законодавчих дефініцій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 22-25. – (Право. Економіка. Управління)
1544216
  Криконюк К. Формально-морфологічний підхід до вивчення сучасного перського словотвору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 39-44. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1544217
  Вербіцька О.І. Формально-онтологічний аспект гештальту у свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1544218
  Слободянюк Г. Формально-організаційні тенденції психологічної підготовки студентів-педагогів у закладах вищої освіти України // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 21-31. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
1544219
  Овчаренко В.М. Формально-семантическая структура английских научно-технических терминов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Овчаренко В.М. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 20 с.
1544220
   Формально-семантические корреляции языковых единиц : Сборник научных трудов. – Киев : УМК ВО, 1989. – 232с.
1544221
  Шумова Н.С. Формально-семантические характеристики глаголов, заимствованных в английский язык из латыни в эпоху Возрождения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шумова Н.С.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 22л.
1544222
  Костюшкина Г.М. Формально-семантическое выделение некоторых видов придаточних предложений во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Костюшкина Г. М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 24л.
1544223
  Терещенко В.І. Формально-семантична класифікація міжмовних омонімів та паронімів у системі повнозначних частин мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 186-190.
1544224
   Формально-семантична реалізація суфіксальних морфем української мови / А.М. Вечірко, Ю.М. Тищук, О.В. Олехнович, О.С. Яковенко // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 245-246. – ISBN 978-966-96911-8-7
1544225
  Косицький М.М. Формально-семантична структура категорії способу у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 315-320
1544226
  Чубань Т.В. Формально-семантичні ознаки головних членів речення (на матеріалі поеми Лесі Українки "У пущі") / Т.В. Чубань, Л.В. Кардаш // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 84-93. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
1544227
  Харчіладзе Дарія Володимирівна Формально-семантичні особливості композитів VN- структури у сучасній італійській мові. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Харчіладзе Дарія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 150л. – Бібліогр.:л.137-150
1544228
  Харчіладзе Д.В. Формально-семантичні особливості композитів VN-структури у сучасній італійській мові. : 10.02.05. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Харчіладзе Д.В.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 18 с.
1544229
  Харчіладзе Д.В. Формально-семантичні особливості композиторів УN- структури у сучасній італійській мові. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Харчіладзе Д.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 18л.
1544230
  Кхеліл О.І. Формально-синтаксична характеристика умовного сполучника домінантного типу у середньоанглійській мові // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 47-56. – ISSN 2077-804X
1544231
  Олійников В. Формально-синтаксичні ознаки реченнєвих побудов зі звертаннями (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української православної церкви) // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 121-131. – ISSN 2311-5165
1544232
  Степаненко Ю.Н. Формально-содержательные трансформации в украинском переводе поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 415-417. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1544233
  Локота О.П. Формально-структурний аналіз дипломатичної термінології сучасної турецької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 73-79. – Бібліогр.: Літ.: с. 79; 12 назв
1544234
  Теличко В.О. Формально-структурні параметри англомовних професійних і непрофесійних інтернет-форумів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 381-387
1544235
  Афасижев М.Н. Формально-структурные разновидности в искусстве модернизма / М.Н. Афасижев, А.А. Оганов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 57-72. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1544236
  Kusznir Oksana Формально-тематичні горизонти малої прози у журналі "Дукля" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 1 (42). – P. 45-58. – ISSN 1640-7806
1544237
  Добрушина Т. Формально-філософська структура "Октостихів" Ярослава Івашкевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 415-425. – ISBN 966-95452-4-3
1544238
  Жигун Т.В. Формально-функціональні параметри інтерфіксів у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жигун Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1544239
  Жигун Т.В. Формально-функціональні параметри інтерфіксів у сучасній українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жигун Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 228 арк. – Бібліогр.: арк. 200-228
1544240
   Формально-эвристические методы прогноза нефтегазоносности. – Минск, 1978. – 132с.
1544241
  Пацурія Н. Формально-юридичні джерела страхового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання визначення змісту та видів формально-юридичних джерел страхового права. В статье исследуются вопросы определения содержания и видов формально-юридических источников страхового права. This article investigates the ...
1544242
  Мельник І. Формально елементарні прості речення з одновалентними відприкметниковими дієслівними аналітичними синтаксичними транспозитами (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 308-318. – ISSN 2304-9383
1544243
  Косович В. Формально невизначені терміни як засіб правового впливу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 25-31. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1544244
  Афаунова О.А. Формальное двуязычное распознавание грамматических образов : Автореф... кандидат филол.наук: 10.02.04 / Афаунова О.А.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 19л.
1544245
  Карпунин В.А. Формальное и интуитивное в математическом познании / В.А. Карпунин. – Л., 1983. – 151с.
1544246
  Тамбовцев В.Л. Формальное и неформальное в управлении экономикой / В.Л. Тамбовцев. – М, 1990. – 92с.
1544247
  Петренко А.И. Формальное конструирование электронно-вычислительной аппаратуры / А.И. Петренко, А.Я. Тетельбаум. – М, 1979. – 256с.
1544248
  Чулков Георгий Олегович Формальное описание и комплексаня оценка условных графических обозначений для изображения схем пневмоавтоматики : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Чулков Георгий Олегович; КИСИ. – К., 1985. – 24л.
1544249
  Уварова Т.Г. Формальное описание операционного языка для семантических сетей / Т.Г. Уварова, Л.Л. Лифшиц. – М, 1987. – 33с.
1544250
   Формальное описание структуры естественного языка. – Новосибирск, 1980. – 175с.
1544251
  Белопольская А.Р. Формальное определение типов сочинения / А.Р. Белопольская. – М, 1961. – 12с.
1544252
   Формальное представление лингвистической информации. – Новосибирск, 1982. – 150с.
1544253
  Горбунов Ю.И. Формальное распознавание значений предлогов французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Горбунов Ю. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 23л.
1544254
  Жилина Вера Анатольевна Формальность как сущностная черта идеологического отражения мира // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 2073-9702
1544255
  Харабет Я.К. Формальные аспекты теории причинности Яна Лукасевича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 129-130
1544256
  Гладкий А.В. Формальные грамматики и языки / А.В. Гладкий. – Москва : Наука, 1973. – 368с.
1544257
  Гроздена Христова Тодоровна Формальные групповые законы эллиптических кривых над локальным полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Гроздена Христова Тодоровна; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1973. – 7л.
1544258
  Колывагин Виктор Александрович Формальные группы и символ норменного вычета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Колывагин Виктор Александрович; МГУ, Мех.-мат. ф-т. – М., 1980. – 16л.
1544259
  Меркель В. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях / В. Меркель, А. Круассан // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.6-17. – ISSN 0321-2017
1544260
   Формальные и семантические аспекты слова. – Калинин, 1989. – 128с.
1544261
  Каспаров Г.А. Формальные методы проектирования / Г.А. Каспаров. – Л., 1977. – 84с.
1544262
  Буй Д.Б. Формальные методы разработки программного обеспечения / Д.Б. Буй, А.М. Колегаев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 5 (69). – С. 40-44. – ISSN 1814-4225


  В статье рассматриваются основные концепции, которые легли в основау В метода и Event-В. Описан процесс построения абстрактных машин и определения их характеристик с использованием структур В метода.
1544263
  Кириленко К.И. Формальные механизмы синтаксического анализа. / К.И. Кириленко. – К., 1986. – 119с.
1544264
   Формальные модели параллельных вычислений. – Новосибирск, 1988. – 166 с.
1544265
  Вальковский В.А. Формальные модели параллельных программ и вычислений / В.А. Вальковский. – Новосибирск, 1984. – 88с.
1544266
  Гутчин И.Б. Формальные нейроны в бионике / И.Б. Гутчин. – Москва, 1967. – 62с.
1544267
  Новинский В.П. Формальные средства построения информационных моделей в АСУ. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Новинский В.П.; КПИ. – К., 1986. – 16л.
1544268
  Лисовик Л.П. Формальные языки и трансдьюсеры / Л.П. Лисовик. – Киев : Феникс. – ISBN 966-651-283-1 9 (т.2)
Т. 2, кн. 1 : Вычисления над размеченными деревьями. – 2006. – 400 с.
1544269
  Смирнов В.А. Формальный вывод и логические исчисления. / В.А. Смирнов. – Москва, 1972. – 271с.
1544270
   Формальный и содержательный аспекты предложения в германских языках. – Горький, 1988. – 134с.
1544271
  Багрий А.В. Формальный метод в литературе : библиография / А.В. Багрий. – Владикавказ : Тип. 1-й Владикавказской артели инвалидов-печатников, 1924. – 270 с.
1544272
  Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении / П.Н. Медведев. – Л, 1928. – 232с.
1544273
  Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении / П.Н. Медведев. – Л, 1928. – 232с.
1544274
  Дабагян Н.В. Форманиферы верхнего мела Утесовой и Мармрошской зон Восточных Карпат : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дабагян Н.В.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1964. – 20л.
1544275
  Мукан В. Форманти "Драми абсурду" у п"єсі Миколи Куліша "Народний Малахій" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 219-222
1544276
  Руколянська Н.В. Формантна типологія прізвищ Гуляйпільщини // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 72-82. – ISSN 2305-3852


  У статті досліджується типологія формантів прізвищ суч. Гуляйпільського краю (на матеріалі словника антропонімії, укладеного проф. В.О. Горпиничем). На основі проведеного аналізу виявлено найпоширеніші прізвищеві суфікси, частоту їх уживання, ...
1544277
   Формат бібліографічного запису (книги та серіальні видання) : Структура. – Київ : НБУВ, 1998. – 88 с. – ISBN 966-7499-00-6
1544278
  Харченко А.С. Формат і масштаби карт першого тома Національного атласа УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 41-44 : Табл., рис. – (Географії ; Вип. 10)
1544279
  Макущенко М.О. Формат інфотеймент: американський досвід і українські реалії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 72-77. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1544280
  Пересоляк Р. Формат кадастрового файла обміну версії 2.0 / Р. Пересоляк, Т. Мартинюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1544281
   Формат наукових змагань – звичний для КНУ. Його викладачі й студенти - активні учасники олімпіадного руху для школярів - невтомно плекають юні таланти не лише в стінах Університету / Б. Рубльов, А. Анікушин, Ю. Кравченко, Н. Шевченко, О. Хиля, В. Москвіна, Д. Мілохов // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 1, 5


  Історичний факультет приймав учасників ІІІ Всеукраїнської олімпіади "Іспанія та латиноамериканський світ". Один із організаторів цього інтелектуального змагання для учнів старших класів – Центр латиноамериканських та іберійських студій "Casa ...
1544282
  Захарчук Т.В. Формат описания научной школы в библиографоведении как способ ее характеристики // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 1 (384). – С. 43-49. – ISSN 0869-6020


  Рассматриваются основные аспекты описания деятельности научной школы в библиографической науке. Предлагается формат описания научной школы, разработанный с учетом трехаспектного подхода к научной деятельности и специфики научной школы в ...
1544283
  Лисицкая Е. Формат преподавания английского языка в юридическом вузе // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 268-273
1544284
  Гоян О.Я. Формати "громадське радіо" і "розмовне радіо" в українському ефірі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 70-71
1544285
  Шкляр В.І. Формати національної ідентичності ЗМІ / В.І. Шкляр, О.М. Гриценко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 134-136
1544286
  Галата Я. Формати нормандського формату // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 1-2


  "До очікуваної і розрекламованої багатьма ЗМІ паризької зустрічі у так званому «нормандському форматі» залишається трохи більше тижня. При цьому багато спостерігачів усе ще не мають твердої впевненості, що така зустріч справді відбудеться. Передусім ...
1544287
  Федірко О. Формати підтримки локальної інноваційної бізнес-діяльності в європейських країнах // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 99-118. – ISSN 1811-9824
1544288
  Гоян О. Формати радіостанцій. Організація бізнес-плану ефірної діяльності / Олесь Гоян, Віта Гоян // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 137-148. – (Журналістика ; Вип. 3)
1544289
  Смолін І.В. Формати стратегічної передбачуваності змін зовнішнього середовища організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-24. – Бібліогр.: на 2 пункта. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання передбачуваності змін у позаорганізаційному просторі з урахуванням об"єктивних характеристик рі-вня стабільності середовища і суб"єктивних аналітико-прогностичних можливостей організації. Запропоновано метод бага-томірного матричного ...
1544290
  Борн Г. Форматы данных / Г. Борн. – Київ : Ирина, 1995. – 472с. – (Для пользователя). – ISBN 5-87685-023-3
1544291
  Борн Г. Форматы данных / Г. Борн. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 780с.
1544292
  Крыштановская О.В. Форматы российской власти // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 1 (115). – С.27-34. – ISSN 0321-2017
1544293
  Кенцл Т. Форматы файлов Internet / Т. Кенцл. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 320с. – ISBN 5-88782-198-1
1544294
  Сван Т. Форматы файлов Windows / Т. Сван. – V, 1995. – 288с.
1544295
   Форматы электронных книг // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 6 (26). – С. 69. – ISSN 2072-3849
1544296
   Форматы электронных учебных материалов "Новые технологии в образовании" / О.В. Третяк, Ю.С. Жарких, Ю.В. Рудник, А.П. Сегеда // Форматы электронных учебных материалов "Новые технологии в образовании". Международный симпозиум
1544297
  Шеметков Л.А. Формации алгебраических систем. / Л.А. Шеметков, А.Н. Скиба. – Москва : Наука, 1989. – 252 с.
1544298
   Формации гидротермально измененных пород и их отношение к рудам. – Владивосток, 1978. – 156с.
1544299
  Эдельштейн И.И. Формации гипергенных кобальт-железоникелевых руд. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.14 / Эдельштейн И.И.; АН СССР.Ин-т геол. и геофиз. – Новосибирск, 1982. – 33л.
1544300
  Клюйков Р.С. Формации глобальной экономической системы / Р.С. Клюйков, С.Ф. Клюйков // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – 100-річчю Калошина М.О. присвячується. – С. 173-177. – (Економічні науки ; Вип. 21). – ISBN 966-604-012-3
1544301
   Формации горючих сланцев. – Таллин, 1973. – 160с.
1544302
  Шужанов В.М. Формации девона / В.М. Шужанов. – Алма-Ата, 1984. – 224с.
1544303
   Формации железистых кварцитов Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1977. – 131с.
1544304
  Елисеев А.И. Формации зон ограничения северо-востока Европейской платформы : (поздний девон и карбон) / А.И. Елисеев. – Ленинград : Наука, 1978. – 204с.
1544305
  Лукин А.Е. Формации и вторичные изменения каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины в связи с нефтегазоносностью : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 127 / Лукин А.Е. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 34 с. – Бібліогр.:с.32-34
1544306
  Лукин А.Е. Формации и вторичные изменения каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадны в связи с нефтегазоносностью / А.Е. Лукин. – М., 1977. – 102с.
1544307
  Колий Виталий Демьянович Формации и геологические условия образования нижнепротерозойского метакарбонатно-терригенного комплекса Тетеревского прогиба (Укр. щит) : Автореф... канд. геолого-минералогическихнаук: 04.00.02 / Колий Виталий Демьянович; Львовский гос.университет им. Ивана Франко. – Львов, 1984. – 22л.
1544308
  Федоров Д.Л. Формации и нефтегазоносность подсолевого палеозоя окраинных впадин Европейской платформы. / Д.Л. Федоров. – М., 1979. – 169с.
1544309
  Шехоркина А.Ф. Формации и рудоносность нижнего кембрия хреба Джагды (Хабаровский край) / А.Ф. Шехоркина. – М., 1976. – 200с.
1544310
   Формации и социально-классовые структуры. – М, 1985. – 317с.
1544311
  Синюков В.И. Формации и структура Восточно-Сихотэ-Алинского вулканогенного пояса / В.И. Синюков. – М, 1986. – 156с.
1544312
  Белый В.Ф. Формации и тектоника / В.Ф. Белый. – Москва : Наука, 1978. – 213с. + карта
1544313
  Кириллова Г.Л. Формации и тектоника Джагдинского звена Монголо-Охотской складчатой области. / Г.Л. Кириллова, М.Т. Турбин. – М., 1979. – 116с.
1544314
  Солошенко И.И. Формации и тектонические структуры Восточного Алтая : Автореф. дис. ... геол.-минералог. наук : 04.00.01 / Солошенко И.И. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1988. – 22 с.
1544315
   Формации и фации верхнемеловых и кайнозойских магматических образований Центральной Камчатки. – М, 1968. – 180с.
1544316
  Подуфалова Валентина Дмитриевна Формации конечных групп с заданными свойствами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Подуфалова Валентина Дмитриевна; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. государств. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1544317
  Шеметков Л.А. Формации конечных групп. / Л.А. Шеметков. – М., 1978. – 271с.
1544318
  Панков Ю.Д. Формации метасоматических железистых кварцитов / Ю.Д. Панков. – Москва : Наука, 1984. – 201с.
1544319
   Формации осадочных бассейнов. – М, 1986. – 247с.
1544320
  Леонтьев А.Н. Формации позднегерцинских редкометаллоносных гранитов и редкометальные пояса Прииртышья / А.Н. Леонтьев. – Москва : Недра, 1969. – 167с.
1544321
  Шехоркина А.Ф. Формации рифея и нижнего кембрия Ханкайского массива Приморья / А.Ф. Шехоркина. – М., 1966. – 96с.
1544322
  Домарев В.С. Формации рудных месторождений в истории земной коры / В.С. Домарев. – Ленинград : Недра, 1984. – 168с.
1544323
  Мусин Р.А. Формации рудных метасоматитов и металлогенические особенности Алмалыкского района / Р.А. Мусин. – Уфа, 1970. – 207с.
1544324
  Скиба А.Н. Формации с заданными системами -- замкнутых подформаций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Скиба А.Н.; Ин-т математики АН БССР. – Минск, 1981. – 12л.
1544325
  Санин Б.П. Формации свинцово-цинковых месторождений Восточного Забайкалья / Б.П. Санин, Л.Д. Зорина. – М., 1980. – 195с.
1544326
  Санин Б.П. Формации свинцово-цинковых месторождений Восточного Забайкалья. / Б.П. Санин, Л.Д. Зорина. – М, 1980. – 195с.
1544327
   Формации юрских палеоседиментационных бассейнов Узбекистана и их нефтегазоносность. – Ташкетн, 1990. – 291с.
1544328
   Формации, палеотектоника и нефтегазоносность палеозоя и мезозоя Туркменистана. – М, 1976. – 131с.
1544329
  Сизых В.И. Формации, тектоника и история геологического развития Олойской складчатой зоны. (Северо-Восток СССР). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.04 / Сизых В.И.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 24л.
1544330
  Чернышук В.П. Формационная зональность палеозоя северного склона Алайского хребта (Южный Тянь-Шань) и ее сопоставление со структурной зональлностью. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Чернышук В.П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 23л.
1544331
  Костенко Н. Формационная систематизация вулканитов Альпийского складчатого пояса Восточной Европы по результатам петрохимических и геохимических данных методами математической статистики // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 19-22
1544332
  Беляев Г.В. Формационно-генетические типы гранитоидов / Г.В. Беляев, В.А. Рудник. – Ленинград : Недра, 1978. – 168с.
1544333
  Ермаков В.А. Формационное расчленение четвертичных вулканических пород / В.А. Ермаков. – М., 1977. – 223с.
1544334
  Шанцер А.Е. Формационные ряды наземного вулканического пояса (на примере позднего кайнозоя Камчатки) / А.Е. Шанцер, Т.С. Краевая. – М., 1980. – 164с.
1544335
  Ивенсен Ю.П. Формационные типы древних золотоносных россыпей и методы их поисков / Ю.П. Ивенсен, В.И. Левин, С.В. Нужнов. – Москва : Наука, 1969. – 208с.
1544336
   Формационный анализ в нефтяной геологии. – М, 1981. – 174с.
1544337
  Мальцева А.К. Формационный анализ в нефтяной геологии. / А.К. Мальцева, Н.А. Крылов. – М., 1986. – 182с.
1544338
   Формационный анализ в системе категорий исторического материализма. – Свердловск, 1983. – 150с.
1544339
   Формационный анализ магматитов. – Свердловск, 1989. – 164с.
1544340
   Формационный анализ при средне- и крупномасштабных геологических исследованиях. – Л, 1988. – 159с.
1544341
  Филатов Е.И. Формационный анализ рудных месторождений / Е.И. Филатов, Е.П. Ширай. – Москва : Недра, 1988. – 142с.
1544342
  Лазаренков В.Г. Формационный анализ щелочных пород континентов и океанов. / В.Г. Лазаренков. – Ленинград : Недра, 1988. – 235с.
1544343
  Еганов Э.А. Формационный анализ: идеи, понятия, принципы, возможности / Э.А. Еганов. – Новосибирск, 1991. – 71с.
1544344
   Формационный метод в прогнозе и изучении месторождений горнохимического сырья. – Москва : Недра, 1974. – 205с.
1544345
  Срайылов Т. Формационный метод классификации метасоматических пород / Т. Срайылов. – Алма-Ата, 1978. – 101с.
1544346
  Лупанова Н.П. Формация магматических пород нижнего и среднего палеозоя. / Н.П. Лупанова. – М., 1975. – 191с.
1544347
  Шабынин Л.И. Формация магнезиальных скарнов / Л.И. Шабынин. – Москва : Наука, 1973. – 214с.
1544348
  Зимин С.С. Формация никеленосных роговообманковых базитов Дальнего Востока / С.С. Зимин. – Новосибрск : Наука, 1973. – 90c.
1544349
  Тогола Д. Формация щелочных базальтоидов юго-западных отрогов Чаткальского хребта (Средний Тянь-Шань). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Тогола Д.; Ташкент. Политехн. ин-т. – Ташкент, 1979. – 19л.
1544350
  Іванченко К.В. Формації венду Волині // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 19-24 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1544351
  Шумлянський Л.В. Формаційна належність та особливості речовинного складу дайок сублужного олівінового габро Волинського мегаблока Українського щита : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-36 : Фото, рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглянуто геологічну будову, особливості петрографічного, петро- та геохімічного складів дайок сублужного олівінового габро, які набули розвитку в межах Волинського мегаблока УЩ. Показано їх зв"язок із мезопротерозойською траповою формацією, ...
1544352
  Пилипенко Г.М. Формаційний і цивілізаційний підходи: методологічні проблеми застосування // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 5-9.
1544353
  Нестеровський В.А. Формація рисунчастого кременю в Україні : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-43. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Описано кореляційні утворення сіліцитів України, які виділені у самостійну каменесамоцвітну формацію. Найбільш цінною сировиною для каменерізних виробів є кремені осадочної субформації з карбонатних порід сеномантуронського віку.
1544354
  Бойченко І.В. Формація суспільно-економічна / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 388-390. – ISBN 966-642-073-2
1544355
  Прокшин В.Г. Форме дай щедрую дань... / В.Г. Прокшин. – Уфа, 1972. – 104 с.
1544356
  Шульга М.С. Форменні елементи крові при метаморфозі аксолотля в амблістому : Дис... канд. біол.наук: / Шульга М.С.; Перший Київ. мед. ін-тут. Каф. нормальної гістоембріології. – Київ, 1937. – 146л. – Бібліогр.:л.132-139
1544357
  Давыдов Александр Формерийки // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 222-223. – ISSN 1130-6545


  Жан Тардьё (1903-1995) — фран. поэт, драматург, эссеист, переводчик
1544358
  Мраткіна Т.П. Форми Google для організації освітнього процесу // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 17-18. – ISBN 978-617-639-211-8
1544359
  Малюга Л.Ю. Форми адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 147-154. – ISSN 2617-5967


  "У статті виявлено форми адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС. Охарактеризовано соціальне законодавство на предмет притаманності кожної із форм. Деталізовано специфіку апроксимації, імплементації, координації, уніфікації, ...
1544360
  Ярмакі Х.П. Форми адміністративно-наглядової діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 130-134. – ISSN 1563-3349
1544361
  Риженко І.М. Форми адміністративно-правового захисту права власності суб"єктів господарювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 243-246. – ISSN 1563-3349
1544362
  Петров В.Г. Форми адміністративно-правової діяльності правоохоронних органів // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 442-447. – ISSN 2307-3427
1544363
  Переверзєв Д. Форми адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 82-86. – ISSN 2524-0129
1544364
  Нашинець-Наумова Форми адміністративно–правового регулювання діяльності корпорацій в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 74-77
1544365
  Дубенко Н.В. Форми безготівкових розрахунків: переваги та недоліки їх використання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 255-263. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1544366
  Леонов Б. Форми бездіяльності військової влади: порівняльний аналіз з законодавством зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.91-94
1544367
  Лотюк О. Форми безпосередньої демократії в сучасних зарубіжних країнах (італійський досвід) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-82.
1544368
  Внукова А. Форми благодійності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 170-172
1544369
  Мільман Л.М. Форми ведення торгових воєн у відстоюванні позицій на світових ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 143-145
1544370
  Потапенко В.І. Форми взаємовідносин судової влади і парламенту в аспекті забезпечення самостійності суду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 150-159
1544371
   Форми взаємодії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України та Центр міжнародних програм Міністерства освіти і науки Республіки Таджикистан підписали Угоду про співпрацю.
1544372
  Мацука О.В. Форми взаємодії громадянського суспільства і правової держави: соціально-філософський аспект // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 82-89
1544373
  Протоієрей Микола Макар Форми взаємодії духовної та світської освіти в сучасних умовах : перешкоди та перспективи // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 267-271
1544374
  Фещенко Л. Форми взаємодії органів внутрішніх справ з державною податковою службою: поняття та класифікація // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 137-142.
1544375
  Гаєва Н.П. Форми взаємодії органів державної влади і об"єднань громадян: теоретичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 121-128. – ISSN 1563-3349
1544376
  Танасійчук О.О. Форми взаємодії правоохоронних органів щодо забезпечення прикордонного режиму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 113-119.


  Розглянуто взаємодію Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами щодо протидії незаконному перетинанню державного кордону та забезпечення прикордонного режиму. The article is devoted to researching the cooperation of ...
1544377
  Жоган Р. Форми взаємодії прокуратури та Рахункової палати в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-61
1544378
  Патик А.А. Форми взаємодії слідчих та оперативно розшукових підрозділів при розшукових підрозділів при розслідуванні майнових злочинів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-29
1544379
  Івасик Р.М. Форми взаємодії слідчого й оперативних працівників у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 249-252
1544380
  Тимченко І.Р. Форми взаємодії суб"єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І.Р. Тимченко, Є.Е. Матвеєв // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 250-260 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1544381
  Пукас І.Л. Форми взаємодії суб"єктів професійної освіти та виробничої діяльності // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 63-64
1544382
  Клочков В. Форми взаємодії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і органів прокуратури // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.41-46. – ISSN 0132-1331
1544383
  Лук"янчиков Є.Д. Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 28-32. – ISBN 978-617-7364-24-4
1544384
  Петечел О.Ю. Форми використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового слідства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 478-485. – ISSN 1563-3349
1544385
  Слуцька Т.І. Форми вини при перевищенні влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 9 (59). – С. 2-8
1544386
  Сердюк П. Форми вини, види умислу та необережності у кримінальному праві Польщі: проблеми тлумачення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 132-136.
1544387
  Фурик І. Форми виплати заробітної плати // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 55-58
1544388
  Галацька Валентина Леонідівна Форми вираження авторської свдомості у драматичних поемах та кіноповістях Івана Драча : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.01 / Галацька Валентина Леонідівна; Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 23л.
1544389
  Степанченко О.Л. Форми вираження авторської свідомості в прозі Миколи ВІнграновського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 329-336


  У статті досліджується своєрідність вираження образу автора в прозовій спадщині М.Вінграновського. В статье исследуется своеобразие выражения образа автора в прозовом наследии Н.Винграновского. The article investigates the originality of ...
1544390
  Галацька В.Л. Форми вираження авторської свідомості в сучасній театральний публіцистиці України // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 66-72. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
1544391
  Галацька В. Форми вираження авторської свідомості у драматичній поемі Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 97-112. – ISBN 978-966-600-358-7
1544392
  Тригубенко Г.В. Форми вираження правового нігілізму в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.185-190
1544393
  Мельник О.Я. Форми витоку капіталу в умовах функціонування офшорних зон // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 18-21.
1544394
  Бугрим А.В. Форми виходу рекламного матеріалу на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 93-100


  Форми виходу рекламного матеріалу на телебаченні, а саме: спонсорство, рекламний блок, телемагазин і продакт плейсмент, є об"єктом уваги автора статті. Розглядаються і виокремлюються риси та особливості кожної форми та їхного взаємоіснування. The ...
1544395
  Федорів Л. Форми виявлення трансцендентного у класичній та некласичній гносеології // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 35-39. – ISSN 0321-0499
1544396
  Сиротенко В. Форми вияву гуманістичних позицій у поезіях О. Ковальчука (збірка "Мій шлях") // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 199-215. – ISSN 2411-6548
1544397
  Сидоренко Л.І. Форми вияву єдності історичного і логічного у біологічному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1544398
  Оляндер Л. Форми вияву імагологічних процесів у суспільстві й літературі та способи їх відображення у творах письменників // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 175-182
1544399
  Цебенко О. Форми вияву сепаратизму: теоретико-методологічний аспект // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 44-51
1544400
  Цофнас А.Ю. Форми відносності й оцінка ступеня загальності системного дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1544401
  Утєхін І. Форми відчуження права власності на річ за договором купівлі-продажу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 72-75
1544402
  Афанасьев А.О. Форми військово-патріотичного вихованняособового складу збройних сил України на військових традиціях // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 27-35


  У статті розглядаються форми військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях. Виокремлюються дві групи форм: перша група, зумовлена загальнорозвиваючим компонентом виховання і така, що може ...
1544403
  Бородюк В. Форми власності в системі політичних і економічних відносин / В. Бородюк, Г. Фролова // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 24-30 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1544404
  Семчик В.І. Форми власності і господарювання в сільському господарстві // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 153-162. – ISBN 978-617-7021-00-0
1544405
  Бичкова О.Ф. Форми власності сьогодні / О.Ф. Бичкова, Ю Мушинський. – К., 1992. – 44с.
1544406
  Самойленко А.В. Форми власності та право власності: погляд крізь призму Конституції України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Викладено погляди автора на теоретичні проблеми власності, а також аналіз конституційних норм щодо права і форм власності. Особливу увагу приділено проблемі розмежування державної і комунальної власності як самостійних і рівноправних видів однієї ...
1544407
  Ковтюх С. Форми вокатива в драматичних творах Івана Франка: семантико-граматичні параметри // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 560-574
1544408
  Василина Н. Форми врегулювання цивільно-правових спорів: міжнародні та національні стандарти / Н. Василина, В. Гансецька // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 16-19. – ISSN 2663-5313
1544409
  Шепетько С.А. Форми вчинення транснаціональними злочинними організаціями окремих злочинів за допомогою використання мережі Інтернет // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 150-153. – ISSN 1609-0462
1544410
  Мельниченко В.М. Форми вшанування та увічнення пам"яті Богдана Хмельницького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 23-26. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1544411
  Молдаван Л.В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 13-17
1544412
  Месель-Веселяк Форми господарювання в сільському господарстві України (результати, проблеми, вирішення) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 13-23. – ISSN 2221-1055
1544413
  Довженко О.О. Форми господарювання як механізм реалізації власності в аграрному секторі економіки / О.О. Довженко, Н.К. Болгарова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 161-170


  Розглядається розвиток господарських форм в сучасних умовах реформування аграрного сектору економіки України з позицій теорії приватної власності. The development of farming firms in modern conditions of market reforming of igrarian sector of economy ...
1544414
  Борбунюк О.О. Форми громадського контролю як засобу забезпечення законності нормативно-правових актів у державному управлінні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 127-131. – ISSN 2219-5521
1544415
  Драч О.О. Форми громадської підтримки вищої жіночої освіти в Російській імперії (друга половина XIX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 345-348. – ISBN 978-966-493-676-4


  Досліджується роль громадськості щодо становлення вищіх жіночих курсів у Російській імперії впродовж другої половини XIX ст.
1544416
  Кумеда О.П. Форми давального та місцевого відмінків іменників. Ії відміни однини в мові першодруків П.О. Куліша // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 81-84. – ISSN 2077-804X
1544417
  Цвик М.В. Форми держави / М.В. Цвик. – Х.
1. – 1964. – 25с.
1544418
  Міленін П.О. Форми державного контролю за діяльністю органів прокуратури // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 108-112. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1544419
  Кравченко С. Форми державного контролю за охороною та використанням земель житлової та громадської забудови в містах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 225-231. – ISSN 0132-1331
1544420
  Панчишин Р.І. Форми державного контролю у системі місцевого самоврядування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 62-65. – ISBN 978-966-916-708-8
1544421
  Кривчик Г. Форми державного правління в контексті зарубіжного досвіду та українських політичних реалій / Г. Кривчик, В. Бараєв // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 21-33.
1544422
  Яковлєв П. Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 197-201. – ISSN 2663-5313
1544423
  Шаенок Я.В. Форми державного фінансового контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 48-53. – ISSN 2312-1831
1544424
  Гузь О.Ю. Форми дискримінації людини в діяльності органів публічної адміністрації в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 48-51. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1544425
  Ковалів М.В. Форми діяльності громадських об"єднань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 23-27. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1544426
  Ковалів М.В. Форми діяльності громадських об"єднань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 89-93. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1544427
  Кордубан М.В. Форми діяльності гувернерів в Україні в першій половині ХІХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 194-200. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1544428
  Лебідь Н.В. Форми діяльності державних інспекцій // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-81.
1544429
  Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої служби // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-55.
1544430
  Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої служби // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-98.
1544431
  Баскакова Ю.В. Форми діяльності комітетів Верховної Ради України по забезпеченню функціонування парламенту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – C. 313-325
1544432
  Дудченко О.С. Форми діяльності органів державного управління радянської України в 1920-х рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 91-98. – ISSN 2306-9082
1544433
  Денисюк Станіслав Форми діяльності суб"єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 45-47
1544434
  Турковський О.Я. Форми діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 18-23. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1544435
  Лиска О. Форми діяльності територіальної громади // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 132-140.
1544436
  Снідевич В.О. Форми доручення на вчинення умисного вбивства на замовлення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 48-49
1544437
   Форми еколого-просвтницької роботи з питань енергозбереження в Національному природному парку "Подільські Товтри" / О.П. Кучинська, О.В. Оцишен, І.О. Одукалець, М.В. Юрченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 30-31 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1544438
  Заблоцька Р.О. Форми економічних санкцій у світовому господарстві // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 30-44. – ISBN 978-966-933-059-8
1544439
  Мяловицька Н.А. Форми екстериторіальних автономій в країнах Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 65-70


  У статті досліджуються форми екстериторіальних (культурних) автономій деяких країн Європи та їх статус. Характеризуються форми цих автономій як персональні і корпоративні та визначаються організаційні засоби їх реалізації.
1544440
  Домінова І.В. Форми електронного банкінгу: еволюція, переваги та недоліки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 104-109. – ISSN 2307-9878
1544441
  Щербина А. Форми ефективного управління об"єктами житлової нерухомості спільної власності // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 138-149. – ISSN 2411-5215
1544442
  Гришкова О.О. Форми забезпечення матеріальними ресурсами виробничих підрозділів підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 467-469. – ISBN 978-617-7069-02-6
1544443
  Прокопенко Б.О. Форми забезпечення прав і свобод у правовій системі України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 28-32
1544444
  Аксьонова С. Форми зайнятості жінок і материнство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 18 назв


  Нові видання
1544445
  Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.99 / Боржецька Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1544446
  Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.99 / Боржецька Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог, 2016. – 252 арк. – Додатки: арк. 222-240, [14] арк. – Бібліогр.: арк. 197-221
1544447
  Легка О.В. Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 52-56. – ISSN 1727-1584
1544448
  Куценко Т.Ф. Форми залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні: оглядовий аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 66-72. – ISSN 2306-6806
1544449
  Фукс А.Е. Форми залучення іноземного капіталу в національну економіку / А.Е. Фукс, К.С. Малько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 98-110 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1544450
  Супруненко М.І. Форми залучення старшокласників до розв"язування творчих задач // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 45-52. – Бібліогр. в кінці ст.
1544451
  Калініченко О. Форми заповіту за Цивільним кодексом України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-112. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації форм заповітів. Обгрунтована доцільність класифікації форм заповітів за двома критеріями - залежно від суб"єкту посвідчення заповіту та за порядком посвідчення заповіту. Статья посвящена классификации форм завещаний. ...
1544452
  Дунаєвська Л.Г. Форми застосування спеціальних знань у розслідуванні злочину / Л.Г. Дунаєвська, Р.М. Новаківська // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 93. – С. 3-6
1544453
  Скільська Л.Д. Форми застосування технічних засобів під час огляду місця події: поняття та ефективність // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 313-316. – (Право. Економіка. Управління)
1544454
  Заворотченко Т.М. Форми захисту виборчих прав громадян України: загальнотеоретичний огляд // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 38-46. – ISSN 2408-9257
1544455
  Фігель А. Форми захисту житлових прав фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 31-34
1544456
  Ходак С.М. Форми захисту інтересів у сімейному праві // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 146-158. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1544457
  Кохановська О.В. Форми захисту інформаційних прав у доктрині і законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 70-78
1544458
  Хрімлі О. Форми захисту прав інвесторів: поняття класифікація // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 98-102. – ISSN 2308-9636
1544459
  Нерсесян А. Форми захисту прав інтелектуальної власності в Україні: теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 39-41
1544460
  Михайлов В. Форми захисту прав осіб, які обмежені у цивільній дієздатності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 62-63
1544461
  Шишов О.О. Форми захисту прав платників податків // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 92-99
1544462
  Чечіль А.Г. Форми захисту права на лікарську таємницю за законодавством України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 46-50. – ISSN 2220-1394
1544463
  Твердовський І.М. Форми захисту трудових прав працівників від дискримінації // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 81-87
1544464
  Моісеєнко Ю.М. Форми захисту цивільних прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 56-63. – ISSN 2224-9281
1544465
  Перепелюк В. Форми звернення до адміністративного суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 201-212. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1544466
  Гульпа Д. Форми звертання у творчості Т. Шевченка та Ш. Петефі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 314-319. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1544467
  Олікова М.О. Форми звертання як соціолінгвістичний маркер // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С.322-326. – Бібліогр.: Літ. с. 325; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1544468
  Рудницький В. Форми звітності управлінського обліку за основними бізнес-процесами підприємств торгівлі / В. Рудницький, О. Рудницька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 134-144. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1544469
  Гоков О.О. Форми здійснення військової розвідки Російської Імперії на мусульманському Сході в XIX ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 154-162. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1544470
  Мосьондз С.О. Форми здійснення державної політики у сфері науки в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 133-140
1544471
  Орленко Б.М. Форми здійснення дилерської діяльності // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 177-185


  У статті аналізуються форми здійснення дилерської діяльності. Пропонується авторське визначення поняття "форми здійснення дилерської діяльності". Розкривається сутність договірної, корпорвативної і змішаної форм здійснення дилерської діяльності.
1544472
  Наливайко Л. Форми здійснення політичної функції Української держави / Л. Наливайко, М. Беляєва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
1544473
  Слинько Д.В. Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 52-56. – ISSN 1727-1584
1544474
  Осадчук С. Форми зловживання цивільним правом / С. Осадчук, М. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 68-77
1544475
  Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів : дис. ... геогр. канд. наук : 11.00.07 / Ігнатенко І.І. ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2009. – 147 л. – Бібліогр.:л. 133-147
1544476
  Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Ігнатенко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.:
1544477
  Жежеря Т.П. Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об"єктах різного типу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Жежеря Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2014. – 188 л. – Бібліогр.: л. 164-188
1544478
  Жежеря Т.П. Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об"єктах різного типу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Жежеря Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1544479
  Іскра І.В. Форми знаходження та зкономірності міграції кадмію у водосховищах Дніпра. : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Іскра І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1544480
  Грубрін Ю.Л. Форми зсувної морфоскульптури правобережжя Середнього Придніпров"я та деякі питання їх розвитку // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 36-42
1544481
  Гейліг М. Форми і жанри музичного мистецтва / М. Гейліг. – К., 1941. – 20с.
1544482
  Козлакова Г.О. Форми і засоби запровадження різних моделей дистанційної освіти у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-48, 88-91. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз нових тенденцій запровадження різних моделей дистанційної освіти, окремих форм і засобів використання їх для навчальних цілей у вищих навчальних закладах.
1544483
  Апарова О.В. Форми і засоби інвестування в інновації в умовах економічної нестабільності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 77-83. – ISSN 2415-8089
1544484
  Кривоніс М. Форми і засоби неперервного професійного розвитку вчителів у США // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 94-98
1544485
  Мірошниченко С.С. Форми і засоби прокурорського реагування на фактори, що обумовлюють кримінальну діяльність організованих злочинних угруповань // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 171-179.
1544486
  Бачинський Д. Форми і методи "українізації" інтелігентського середовища (20-ті - поч. 30-х рр. XX ст.) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 444-452
1544487
  Шляхтич Р.П. Форми і методи агітації українських націоналістів під час проведення агітаційно-пропагандистських рейдів країнами Центральної та Східної Європи (1945 - сер. 1950-х) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 35-39. – (Історія та географія ; вип. 48)
1544488
  Вінник В.В. Форми і методи активізації навчальної роботи з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 27-28
1544489
  Прокіп Н.З. Форми і методи більшовицького терору на Україні у 1920-1930-х рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 139-145. – ISSN 0321-0499
1544490
  Торохтій Ю.З. Форми і методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та оргвнів місцевого самоврядування // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.26-32. – ISSN 1727-1584
1544491
   Форми і методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ / В.І. Кобаль, Я.І. Мокрянин, Ю.Ю. Білак, І.М. Лях, Данько-Товтин // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 71. – С. 145-156. – ISSN 2309-7655


  У статті розглядаються основні форми та методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка"
1544492
  Сметанін Д.А. Форми і методи виробничого навчання в середній школі. / Д.А. Сметанін. – Київ, 1959. – 60с.
1544493
  Верітов О. Форми і методи організації навчання студентів у процесі формування підприємницької культури // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 6-16. – ISSN 2307-4906
1544494
   Форми і методи перевірки знань учнів з біології. – Київ, 1980. – 145с.
1544495
  Загородня А. Форми і методи підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 37-43. – ISSN 1682-2366
1544496
  Щербо А.Б. Форми і методи позакласної роботи з естетичного виховання учнів. / А.Б. Щербо, Д.М. Джола. – К., 1972. – 167с.
1544497
  Мінченко С. Форми і методи прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 133-139


  Про права людини в правовій державі.
1544498
   Форми і методи професійної орієнтації населення : аналіт. записка : № 6 / [О.О. Савенко та ін. ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – [14] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1544499
  Опанасенко Н. Форми і методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 64-70. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1544500
  Дунець Л.М. Форми і методи профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 86-89
1544501
  Сяська І. Форми і методи реалізації інноваційних технологій в екологічній освіті майбутніх учителів природничих дисциплін // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 192-195. – ISBN 978-966-698-271-4
1544502
  Кушнерук А.С. Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті подано результати дослідження форм і методів розвитку корпоративних підприємств у західних країнах. Проведено аналіз форм розвитку шляхом інтеграції та формування транснаціональних корпорацій. Виявлено сучасні чинники впливу на процеси ...
1544503
  Кушнерук Анна Сергіївна Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті подано результати дослідження форм і методів розвитку корпоративних підприємств у західних країнах. Проведено аналіз форм розвитку шляхом інтеграції та формування транснаціональних корпорацій. Виявлено сучасні чинники впливу на процеси ...
1544504
  Лозова О.М. Форми і методи розвитку професійного мислення майбутніх практичних психологів // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 31-38. – ISSN 2227-2747
1544505
  Кошак К.О. Форми і методи створення телепрограм для дітей та юнацтва. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 50-56.
1544506
  Ганієв О.К. Форми і методи уникнення кадрового колапсу в системі охорони здоров"я // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 29-32
1544507
  Зубалій М.Д. Форми і методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни : метод. рекомендації / М.Д. Зубалій, О.І. Остапенко, М.В. Тимчик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 71, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 62-64. – ISBN 978-966-189-482-1
1544508
  Варга Н.І. Форми і методи формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищої школи США в магістратурі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 33-38. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Проаналізовано специфіку формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищої школи в магістратурі США. Обгрунтовано, що особливістю американської вищої школи є її гнучкість, диференціація та індивідуалізація, застосування широкого ...
1544509
  Черкашин О.В. Форми і методи формування протипожежних знань у молодших школярів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 242-247. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1544510
  Капелюшний В.П. Форми і напрями соціальної підтримки населення Поділля за доби Директорії (1918-1920 рр.) / В.П. Капелюшний, Т.М. Байлема // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 66-73. – ISBN 978-966-581-772-1
1544511
  Щербань О. Форми і призначення глиняних друшляків у культурі харчування українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 101-107. – ISSN 0130-6936
1544512
  Котик О. Форми і способи захисту прав іноземних інвесторів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1544513
  Печенюк І.С. Форми і способи партизанської боротьби на тилових комунікаціях противника (1942-1944 рр.) / І.С. Печенюк, С.М. Ткаченко // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 191-200
1544514
  Кочур Ю.Г. Форми і типи венчурних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 162-169. – ISSN 1993-6788
1544515
  Гавриленко Є.В. Форми і функції гри в автобіографічній прозі Стендаля // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 191-197. – ISSN 978-966-551-401-5
1544516
  Рижова І.С. Форми і функції дизайну // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 73-86
1544517
  Вишневська І.Г. Форми і функції стратегії стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 7-11. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1544518
  Борисюк І.В. Форми і функції українського спонтанного мовлення / І.В. Борисюк. – К, 1990. – 200с.
1544519
  Стрельчук Г.П. Форми іменника в рукописних пам"ятках XVII - XVIII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  На основі аналізу інтермедій XVII - XVIII ст. фіксується чітко сформована система словозміни іменника, в основному наближена до норм сучасної української літературної мови.
1544520
  Александрова М.О. Форми інтеграції України в міжнародне фінансове середовище // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 62-65.
1544521
  Алексєєва Н.С. Форми інтермедіальності в романах М. Булгакова "Майстер та Маргарита" та Б. Пастернака "Доктор Живаго" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 9-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 84). – ISSN 2227-1864


  В работе анализируются такие формы интермедиальности, как театральность и карнавальность, в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Б. Пастернака "Доктор Живаго", при этом интермедиальность рассматривается как вид интердискурсивности. Театральность ...
1544522
  Ніколаєнко О. Форми інтертекстуальності в романі О.С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 93-101. – ISBN 978-966-171-392-4
1544523
  Пашняк Т.Г. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Пашняк Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. + Додатки: л.188-201. – Бібліогр.: л.169-187
1544524
  Пашняк Т.Г. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Пашняк Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1544525
  Пархоменко І.В. Форми історико-краєзнавчої роботи у закладах позашкільної освіти УРСР // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 162-164. – ISBN 978-966-698-283-7
1544526
  Веклич В. Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 10-13
1544527
  Супричов Олексій Форми й методи роботи вчителя на факультативних заняттях з географії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-41 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1544528
  Дівак В.В. Форми й основні етапи сепаратистських рухів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 648-654. – ISSN 1563-3349
1544529
  Денисова Д.О. Форми каузальної участі міжнародних міжурядових організацій у порушенні прав людини // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 490-495. – ISSN 1563-3349
1544530
  Мордвінцев В.М. Форми класової боротьби селян Києво-Печерської лаври у XVIII столітті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 65-70. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
1544531
  Мордвінцев В.М. Форми класової боротьби селян Києво-Печерської лаври у ХVІІІ столітті // Вісник Київського університету. Історичні науки. – Київ, 1979. – Вип. 21.
1544532
  Хмельовська О.Ю. Форми книжкової виставкової діяльності в Україні у ХХ ст. // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 226-236. – ISSN 0554-4866
1544533
  Щерба Любов Форми колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 51-56
1544534
  Кусій С.М. Форми коливань та фазові відхилення на прикладі задачі про балку // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 59-62
1544535
  Мануйлова К.І. Форми комунальних рухів у середньовічних містах // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 40-43. – ISBN 978-617-7090-41-9
1544536
  Бабенко К. Форми конституційного контролю і гарантії стабільності системи конституційного регулювання в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 123-129
1544537
   Форми контролю в медичному ВНЗ України: старий - новий усний іспит / І.Ф. Бєленічев, Н.В. Бухтіярова, С.В. Горбачова, І.Б. Самура // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 22-25. – ISSN 1681-2751
1544538
  Музичук О.М. Форми контролю за діяльністю правоохоронних органів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 41-48. – ISSN 2227-796X


  Формулюється поняття форм контролю за діяльністю правоохоронних органів, визначається їх система, особливості та практично значимі критерії класифікації. The author formulates the concept of control forms after activity of law enforcement agencies, ...
1544539
  Українська Л.О. Форми коопераційного співробітництва підприємств у міжнародних економічних відносинах / Л.О. Українська, В.М. Соболев // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 5-10. – ISSN 1683-1942


  Уточнено підхід до визначення суті міжнародного коопераційного співробітництва на основі узагальнення комплексу відносин між підприємствами.
1544540
  Версаль Н. Форми кредиту: сучасні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дискусійні питання щодо класифікації форм кредиту відповідно до сучасних реалій. This article is dedicated to the complicated problems of classification the credit forms in correspondence to the realities.
1544541
  Білас О.Л. Форми культурного життя українців у Німеччині та Австрії (1939-1955) : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Білас О.Л. ; Львів. нац. музична акад. ім. Лисенка. – Львів, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1544542
  Талан В. Форми лібералізації технологічної співпраці та кількісно-якісна оцінка їхньої ефективності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 97-99
1544543
  Трачук Л. Форми масового електронного бібліографичного інформування споживачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – C. 149-157
1544544
  Чернявський А. Форми матеріальної міжнародно-правової відповідальності за забруднення поверхневих вод // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 29-33.
1544545
  Мельник Р.С. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 109-123. – ISSN 2227-796X


  У статті зроблено спробу проаналізувати через призму положень ст. 39 Конституції України, вітчизняної та європейської судової практики, а також напрацювань вчених-правознавців усі можливі форми мирних зібрань. Автором виділено та визначено особливості ...
1544546
  Мельник Р. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1544547
  Мельник Р. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 3). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1544548
  Жежеря В.А. Форми міграції алюмінію у воді Запорізького водосховища / В.А. Жежеря, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 103-111 : Рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв
1544549
  Петрук О.М. Форми міжнародних розрахунків підприємств: організаційні та нормативні передумови обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 273-280. – Бібліогр.: на 24 пункта. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1544550
  Баженова Г. Форми міжнародної співпраці істориків Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (на прикладі Університету Св. Володимира) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 168-171.
1544551
  Індиченко Г. Форми мотивації молодих учених: досвід Нідерландської Королівської академії наук та мистецтв // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С.291-299
1544552
  Будяченко О.М. Форми набуття іноземними інвесторами прав на землю в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 397-403. – ISSN 1563-3349
1544553
  Клещевников Андрій Форми навчального процесу з функціонльного навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 24
1544554
   Форми навчання в школі. – К., 1992. – 160с.
1544555
   Форми навчання у сучасних вищих медичних школах / А.А. Капустянська, Н.В. Моісєєва, А.В. Вахненко, М.О. Рум"янцева, Г.Ю. Островська // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 198-201. – ISSN 2079-8334
1544556
  Шило Форми нагромадження капіталу в інноваційній сфері економіки / Шило, А.Л. Бітова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 91-95. – (Економічні науки)
1544557
  Бесчастний В.М. Форми наукового забезпечення протидії злочинності // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 92-99. – ISSN 2524-0064
1544558
  Слободчикова Ю.В. Форми недобросовісної конкуренції і методи її регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 92-94.
1544559
  Невідомий В.І. Форми незалежності органів державного фінансового контролю та їх співробітників // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 489-492. – ISBN 966-660-151-6
1544560
  Алещенко Л. Форми некровної спорідненості в українській чарівній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 18-28
1544561
  Новикова А.Е. Форми непосредственного осуществления населением местного самоуправления как источник самоорганизационного потенциала местного сообщества // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 46-58. – ISSN 1812-8696
1544562
  Лавренов Д.А. Форми непрямого політичного лобіювання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 376-379
1544563
  Губанов В.О. Форми нормальних коливань молекул та іонів X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 6] і X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 7] з симетрією 3[з верхньою рисочкою] m / В.О. Губанов, А.П. Науменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 331-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  З використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань молекул і іонів X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 6] та X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 7] ...
1544564
  Чехоцька О. Форми нормальних коливань нехіральних одностінних вуглецевих нанотрубок / О. Чехоцька, В. Федорович, А. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-65. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Із використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань нехіральних (зигзаг та крісельних) одностінних вуглецевих нанотрубок та проведено їх ...
1544565
  Губанов В.О. Форми нормальних коливань пірамідальної молекули XY3 / В.О. Губанов, А.П. Науменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 342-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З урахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань пірамідальтної молекули або іона XY[нижній індекс 3] при розділенні коливань симетрій А[нижній індекс 1] та Е на квазівалентні та ...
1544566
  Науменко А.П. Форми нормальних коливань плоских молекул та іонів XY[нижній індекс 3] // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 402-408. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань плоских молекул і іонів XY[нижній індекс 3]. При цьому форми невироджених коливань практично ...
1544567
  Чуканова С. Форми організації бібліотечної освіти у США: чи є перспективи у дистанційної освіти? // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 232. – C. 580-590. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1544568
  Яценко Володимир Форми організації додаткової допрофільної географічної підготовки учнів : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 40-43. – Бібліогр.: 8 назв
1544569
  Юрійчук Н. Форми організації навчальної діяльності студентів з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням"
1544570
  Кліщ Г.І. Форми організації навчання у медичних університетах Австрії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 56-59. – ISSN 1681-2751
1544571
  Кобюк Ю. Форми організації професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів в університетах Австралії // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 129-131. – ISBN 978-966-698-271-4
1544572
  Бостан С.К. Форми організації публічної влади в контексті модернизації Конституції України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 4-9
1544573
  Марушкевич А.А. Форми організації та методи контролю, шляхи удосконалення / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 223-229. – ISBN 978-966-439-865-4
1544574
  Марушкевич А.А. Форми організації та методи навчання у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 173-175. – ISBN 978-966-439-865-4
1544575
  Тихомирова Є. Форми осмислення глобалізаційних процесів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 220-226. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1544576
  Рубан Катерина Форми оцінювання знань і умінь учнів під час вивчення теми "населення світу", 10 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-21 : Схеми
1544577
  Дородний П.Г. Форми парламентського контролю у державах з парламентською формою державного правління // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 112-119.
1544578
  Зубенко Г.В. Форми парламентської відповідальності члена уряду: порівняльно правовий аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 49-54. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
1544579
  Магомедова А.М. Форми партнерських відносин між суб"єктами господарювання у сфері виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 288-295
1544580
  Гончар О. Форми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 49-54. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано педагогічну категорію "форма організації навчальної роботи", розкрито сутність поняття "форми педагогічної взаємодії". Обгрунтовано визначення поняття "форма навчальної взаємодії" через механізм протікання комунікативного акту, згідно з ...
1544581
  Сігал М.В. Форми передачі внутрішнього мовлення в художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 320-330. – Бібліогр.: 14 назв.
1544582
  Пономаренко Н.Г. Форми підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 126-130. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1544583
  Москаленко І.В. Форми підприємництва в аграрному секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розвиток підприємництва в аграрному секторі України. Розкрито протиріччя цього розвитку та визначено конкретні засоби їх розв"язання.
1544584
  Божидарнік Т. Форми підприємництва в молокопродуктовому підкомплексі: проблеми інституціоналізації та перспективи інтеграції : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 42-45 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1544585
  Болокан І.В. Форми поведінки при використанні прав, наданих адміністративно-правовими нормами // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 52-57. – ISBN 978-617-7096-88-6
1544586
  Дмітрієв М.І. Форми поверхні України, витворені безпосередньо льодовиком / М.І. Дмітрієв; Всеукраїнська АН. – 1931. – Харків : Радянська школа
Том 1 : Збірник пам"яті академіка Тутковського П.А. – 1931. – 168с. – Библиогр.: с.161-168
1544587
  Тараненко К.Ю. Форми податково-правового патерналізму у податковому законодавстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 99-108. – ISSN 2308-9636
1544588
  Бобровник С.В. Форми подолання правових конфліктів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 15-18. – ISBN 966-660-151-6
1544589
  Бортніков В. Форми політичного протесту та самоорганізації громадян на Волині в умовах революції гідності // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 154-162. – ISSN 2312-8933
1544590
  Кононенко С.В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин : монографія / Сергій Кононенко ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України". – Київ : [б. в.], 2012. – 900 с. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 895-897 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-6197-6
1544591
  Шпорт Г. Форми поселення, садиба та житло українців Тоболо-Іртишського межиріччя наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 292-301. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1544592
  Спасибо-Фатєєва Форми права власності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 145-154. – ISSN 1993-0909
1544593
  Поліщук Л. Форми права власності за законодавством України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 13-15
1544594
  Палеха Р.Р. Форми права с позиции интегративной концепции правопонимания // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
1544595
  Чабан О.М. Форми права, що регулюють міжнародні приватні відносини // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 176-181
1544596
  Алєксєєнко І.Г. Форми правління в європейських країнах: шлях до уніфікації монархії та республіки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 662-668. – ISSN 1563-3349
1544597
  Ніколаєнко Н.В. Форми правління в умовах конституціоналізму: історична ретроспектива та сучасний стан // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 2220-1394
1544598
  Їжак О.І. Форми правління і розподіл повноважень у сфері національної безпеки: європейський досвід і перспективи для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 211-217.
1544599
  Їжак Олексій Іванович Форми правління і розподіл повноважень у сфері національної безпеки: європейський досвід і перспективи для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 211-217
1544600
  Зінченко О.В. Форми правління карликових держав Європи (порівняльний аналіз) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 99-113. – ISSN 1993-0909
1544601
  Зайцева А.В. Форми правового регулювання дитячого мовлення: світовий досвід // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – C. 213-222. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1544602
  Ромащенко І. Форми практичних завдань у юридичній освіті України // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 125-132. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "Підготовка фахівця-юриста має носити не лише теоретичний, але і практичний характер,з тією метою, щоб за результатами отримання вищої юридичної освіти фахівець міг ефективно використовувати набуті знання на практиці."
1544603
  Руденко М. Форми представництва прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-106.
1544604
  Дунас Т. Форми представництва прокурора в цивільному процесі / Т. Дунас, М. Руденко // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 47-54.
1544605
  Базов В. Форми провадження в адміністративному судочинстві: питання визначення та класифікації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 353-361. – ISSN 0132-1331
1544606
  Ільчук П.Г. Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств і їхній вплив на фінансові результати діяльності та рівень інтернаціоналізації // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 179-187. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1544607
  Захарченко В.І. Форми просторової організації економіки: типологія та особливості розвитку (український контекст) / В.І. Захарченко, С.В. Захарченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 2 (114). – С. 57-69 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
1544608
  Фащевська О.М. Форми просторової організації промисловості і землекористування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-33.
1544609
  Федик Л.Б. Форми протидії молодіжному субкультурному руху в СРСР у 1940-1960-х рр.: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 99-109. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1544610
  Мота А.Ф. Форми профілактики нелегальної міграції органами державної прикордонної служби України (адміністративно-правовий аспект) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 79-87. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1544611
  Гюнтер Меркер Форми прояву глобалізації в промислово розвинутих країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 131-139
1544612
  Петренко О.О. Форми прояву глобальних фінансових дисбалансів в процесі еволюції фінансової глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 224-232. – ISSN 1729-7036
1544613
  Бурдоносова М.А. Форми прояву правового ідеалізму в сучасному українському суспільстві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 290-296. – ISSN 2306-9082
1544614
  Батрименко В.В. Форми прояву транснаціоналізації банківської діяльності в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 114-120


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів транснаціоналізації банківського сектору України в умовах глобальної фінансової нестабільності.
1544615
  Білан В. Форми психолого-педагогічної підтримки батьків дітей з особливими освітніми потребами / В. Білан, М. Лемещук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 13-25. – ISSN 2307-4906
1544616
  Іголкін І.В. Форми публічно-приватного партнерства на місцевому рівні: сутність і протиріччя // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 36-46
1544617
  Волкодаева Н.А. Форми реализации законодательной инициативы // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 95-97. – ISSN 1684-2618
1544618
  Зохрабян Р.П. Форми реализации права народов на смоопределение в международном праве и доктрине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 75-87. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1544619
  Стояновський А.Р. Форми реалізації в Україні інноваційної діяльності та основні напрями її державної підтримки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 167-173. – ISSN 0321-0499
1544620
  Бевзенко В. Форми реалізації владних повноважень Президента України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-49.
1544621
  Ганжа Н.В. Форми реалізації Закону України "Про регламент Верховної Ради України" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1544622
  Козлов В.І. Форми реалізації колективних політичних прав і свобод громадян України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 45-50. – ISSN 0201-7245
1544623
  Тернавська В. Форми реалізації конституційно-правової політики: теоретико-методологічний аналіз // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 71-75. – ISSN 2524-0129
1544624
  Білоскурська О.В. Форми реалізації конституційного обов"язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 20-23.
1544625
  Андрєєв А.В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрєєв Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1544626
  Андрєєв А.В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрєєв Андрій Васильович ; М-во внутрішніх справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 221 л. – Додатки: л. 215-221. – Бібліогр.: л. 176-214
1544627
  Крупчан О.Д. Форми реалізації народного суверенітету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 67-69. – (Серія права ; № 14)


  В статье раскрыты две основные формы реализации народного суверенитета в социалистическом обществе. Показана взаимосвязь форм реализации народного суверенитета и политической организации общества. Освещен вопрос соотношения суверенитета народа и ...
1544628
  Севрюков В.В. Форми реалізації прав корінних народів та національних меншин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 176-181. – ISSN 1563-3349
1544629
  Єрьоменко В.В. Форми реалізації права на працю у трудовому праві / В.В. Єрьоменко, І.П. Гоцкалюк // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 35-46. – ISSN 2311-4894
1544630
  Смук М.М. Форми реалізації права народної законодавчої ініціативи за конституційним законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 42-46. – ISSN 2312-1831
1544631
  Блажієвська А. Форми реалізації правоохоронних функцій держави // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 13-15
1544632
  Козловська Г.Б. Форми реалізації прагматичного аспекта інформування в газетному повідомленні про погоду // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 230-235. – ISBN 966-581-388-9
1544633
  Торяник О.Ю. Форми реалізації представницької функції прокурором // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 275-277. – ISBN 978-617-7096-97-8
1544634
  Марченко В.М. Форми реалізації соціальної відповідальності в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 25-32. – ISSN 2310-5534
1544635
  Кравченко О.А. Форми реалізації спеціальних знань у кримінально-процесуальній діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 112-114. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1544636
  Ковшова І.О. Форми реалізації сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 174-180. – ISSN 2309-1533
1544637
  Корнелюк О.А. Форми реалізації транскордонного співробітництва в Європейському Союзі / О.А. Корнелюк, Ю.І. Завадська, Р.В. Чапко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 12-18. – ISSN 2309-1533
1544638
  Корчак Н.М. Форми реалізації юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.29-34. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1544639
  Крутікова Н.Є. Форми реалізму в східнослов"янських літературах другої половини ХІХ -- початку ХХ століття / Н.Є. Крутікова, Д.В. Чалий. – Київ, 1968. – 32с.
1544640
  Светлицкий И.С. Форми регулирования накопления в условиях многоукладной экономики переходного периода : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Светлицкий И. С.; БГУ. – Минск, 1979. – 21л.
1544641
  Мішак В. Форми релігійної освіти в австрійській школі у післявоєнний період (1945-1975 рр.) // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 28-35
1544642
  Третяк В.І. Форми релятивістичної лагранжевої динаміки / Володимир Третяк ; НАН України ; Ін-т фізики конденсованих систем. – Київ : Наукова думка, 2011. – 280 с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 258-276. – ISBN 978-966-00-1132-8
1544643
  Толчеєва Т.С. Форми репрезентації етномовної свідомості в різних лінгвокультурах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 513-515. – ISBN 978-966-8904-46-2
1544644
  Журавель І. Форми рецепції англомовної літератури на сторінках "Всесвіту" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.57-63.
1544645
  Грицик Л. Форми рецепції в літературі: "Орися", "Магомет і Хадиза" П. Куліша // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 129-135. – ISBN 978-966-374-533-6
1544646
  Заліток Л. Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 70-80
1544647
  Задоражня Г.В. Форми роботи постійних комісій місцевих рад: теоретично - практичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 66-72.
1544648
  Ільяшенко В.А. Форми роботи постійних комісій органів місцевого самоврядування України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 115-120. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1544649
  Дячук Л. Форми розлучення у римському та ранньовізантійському праві: термінологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-115. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються дискусійні проблеми походження та застосування понять divortium і repudium в контексті споріднених юридичних термінів та в умовах античної (римської) і християнської (греко-римської) правових парадигм. В статье исследуются ...
1544650
  Безклубий І.А. Форми розрахунків // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 955-960. – ISBN 978-966-667-341-4
1544651
  Шлемкевич М. Форми руїни // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 183-198
1544652
  Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-34.
1544653
  Гергуль С.М. Форми самоосвітньої діяльності вчителя у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 71-75. – (Педагогічні науки)
1544654
  Пастух Б. Форми свободи у драматургії Лесі Українки


  У статті досліджено форми свободи у драмах Лесі Українки. Простежено, як поетеса подає Національну, соціальну та творчу свободу у своїх творах. Поставлено акцент на тяглості цих тем у драматургічній спадщині письменниці. Розглянуто роль Лесі Українки в ...
1544655
  Лазаренко В. Форми селянського землекористування на Північному Лівобережжі України у 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.53-63
1544656
  Крижко О.А. Форми семантичного перетворення зоонімного компонента у фразеологізмах української мови // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 74-77
1544657
  Решетник М.Д. Форми символічні // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 654-655. – ISBN 966-316-069-1
1544658
  Шаповаленко Н.М. Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах Івана Багряного : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Шаповаленко Н.М.; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Кафедра журналістики. – Одеса, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 172-187
1544659
  Шаповаленко Н.М. Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах Івана Багряного : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Шаповаленко Н.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1544660
  Сайнецький О.П. Форми системтизації соціального законодавства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Сайнецький Олег Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1544661
  Соловей Л.А. Форми соціального примусу та експлуатації інтелектуальної власності / Л.А. Соловей, І.В. Черноморденко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1544662
  Прут М.О. Форми співпраці банків та страхових компаній у рамках концепції bancassurans // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 241-245


  Стаття розкриває сутність та механізми співпраці банківських та страхових організацій. Досліджено форми кооперації банків і страхових компаній, їх особливості, переваги та недоліки. Висвітлено проблеми і перспективи співпраці банків і страхових ...
1544663
  Жаровська Г.П. Форми співучасті в кримінальному праві України: проблеми диференціації // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.96-101. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1544664
  Івончак П. Форми Степана Руданського 50-х років XIX століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 117-120. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1544665
  Виткалов С. Форми стимулювання професійного становлення молоді: досвід кафедри культурології та музеєзнавства рівненського державного гуманітарного університету / С. Виткалов, В. Виткалов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 65-69. – ISSN 1682-2366
1544666
  Гаджиєв В.В. Форми стратегічної взаємодії у теоретико-ігровій семантиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 121-123
1544667
  Лобова О.М. Форми страхового захисту підприємницької діяльностіФорми страхового захисту підприємницької діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 260-266


  У статті розглядається економічна сутність страхового захисту підприємств. Наводиться класифікація ризиків підприємницької діяльності. Досліджуються форми страхового захисту суб"єктів господарювання на основі управління підприємницьким ризиком.
1544668
  Бондаренко О.В. Форми суб"єктивної оцінки прислівників та їх роль в інфраструктурі простого речення // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 9-11


  У статті розкрито роль суфіксів об"єктивної оцінки прислівників в інфраструктурі простого речення.
1544669
  Назарець В. Форми суб"єктного вияву образу автора в адресованій ліриці Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 132-140. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1544670
  Апанасенко К.І. Форми субсидування (державної підтримки) окремих галузей економіки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 123-132
1544671
  Громовий О. Форми судового провадження: позовне, спрощене, наказне / О. Громовий, О. Рубля // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 26-27


  Нові редакції процесуальних кодексів містять чимало цікавих новинок. Деякі з них є зовсім новими процесуальними інститутами, інші - це вдосконалені конструкції, що діяли раніше. Також це стосується форм господарського, цивільного та адміністративного ...
1544672
  Васьковський О.В. Форми судового процесу за новим Господарським процесуальним кодексом України в справах про банкрутство // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 105-108. – ISBN 978-617-7096-97-8
1544673
  Онишко О.Б. Форми та види заповітів на територіях південних воєводств Польщі (1918-1939 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 36-44. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1544674
  Омельченко С. Форми та види корупції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 331-336. – ISSN 1026-9932
1544675
  Скулиш Євген Форми та види корупції: проблеми класифікації / Скулиш Євген, Міняйло Ніна // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 93-100
1544676
  Івашков Ю.Б. Форми та види оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (61). – C. 56-61. – ISSN 2078-7480
1544677
  Биконя О.П. Форми та види самостійної позааудиторної роботи з англійської мови в економічному вищому навчальному закладі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 90-93
1544678
  Луцький Р.П. Форми та джерела виразу позитивного права (теоретико-правовий аспект) // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 21-24
1544679
  Забіяка І. Форми та засоби творення авангардного міфу в українській та чеській літературах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 147-153


  У статті йдеться про авангардні міфи, створені у чеській та українській літературах. Подано визначення сучасного міфу, його ознаки. Виокремлено три форми створення міфів: реальний, теоретичний і практичний. Спроектовано ці форми на авангардні міфи ...
1544680
  Косінов С. Форми та інструменти громадського контролю // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 320-330. – ISSN 1026-9932
1544681
  Олійник П.М. Форми та методи активного навчання при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і крітерії їх вибору // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.61-72.
1544682
  Марков В.В. Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВ // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 6-14. – ISSN 1727-1584
1544683
  Мацевко-Бекерська Форми та методи вивчення світової літератури у нейро-лінгвістичній парадигмі // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 77-95
1544684
  Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-49. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1544685
  Сеньків М. Форми та методи експлуатації колгоспного селянства західного регіону України (кінець 40 - початок 50-х рр. ХХ ст.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 47-57. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1544686
  Чорномаз О.Б. Форми та методи забезпечення пасажирських перевезень на залізничному транспорті // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 28-33
1544687
  Сліпенко В. Форми та методи забезпечення розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді в закладах середньої освіти США. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 13-22. – ISSN 2312-5993
1544688
  Гурська Г. Форми та методи здійснення екологічного аудиту в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 133-136
1544689
  Гаврилюк Л. Форми та методи науково-дослідницької діяльності студентів засобами іноземної мови та їх вплив на навчально-виховний процес // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 33-37. – ISSN 1562-529Х
1544690
  Яцино О . Форми та методи підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу збройних сил США // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 231-240. – ISSN 2617-1775
1544691
  Танько А. Форми та методи підготовки працівників Національної поліції України до реалізації державної правоохоронної політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 107-115. – ISSN 2663-5313
1544692
  Мельниченко Р. Форми та методи податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Присвячено дослідженню сутності форм і методів трансфертного ціноутворення в Україні. Детально проаналізовано процесуальний порядок реалізації контролюючими органами форм і методів податкового контролю трансфертного ціноутворення. Проведено ...
1544693
  Шевчук О.А. Форми та методи податкового контролю: світовий досвід та українська практика // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 73-76. – ISSN 1728-6220
1544694
  Роїк Ю. Форми та методи професійного навчання з етнодизайну кераміки художників декоративно-прикладного мистецтва / Ю. Роїк, А. Руденченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1544695
  Пількевич В. Форми та методи управління державним майном: адміністративно-правові аспекти // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-57.
1544696
  Лазуткіна Ю.Л. Форми та методи фахової підготовки студентів у процесі самостійної роботи на уроках з англійської мови // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 263-270. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядаються методи самостійної роботи студентів при вивчені іноземної мови, її види та форми. Проаналізовано підходи до організації самостійної діяльності студентів у сучасних умовах. Розкрито ключові складники впливу на покращення ...
1544697
  Стащук О. Форми та методи фінансування будівництва житла: характеристика та перспективи застосування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 99-107 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1544698
  Чужданова М.В. Форми та напрямки сучасних міграційних процесів - понятійний апарат // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 120-123
1544699
  Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 л. – Бібліогр.: л. 205-222
1544700
  Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1544701
  Лисиченко В.К. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями : наук.-практ. посібник / В.К. Лисиченко, Р.М. Шехавцов. – Київ : Атіка, 2009. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-338-0
1544702
  Корж Є.М. Форми та способи реалізації інформаційної функції права в діяльності органів державної влади: український і зарубіжний досвід // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 150-154. – ISBN 966-7196-06-2
1544703
  Севрук О. Форми та функції суржику в сучасній українській літературі (на прикладі аналізу романів Московіада Юрія Андруховича та Шахмати для дибілів Михайла Бриниха) // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1544704
  Златогорська Л. Форми трагізму в драмі Лесі Українки "Камінний господар" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 122-134. – ISSN 2304-9383
1544705
  Златогорська Л. Форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар"


  Авторка осмислює форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар". Дослідницька увага зосереджена переважно на особливостях творення трагічних характерів образів-персонажів крізь призму філософії екзистенціалізму The article focuses on ...
1544706
  Бушко А. Форми трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-66. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені способи трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств. У роботі розвинені погляди японських вчених I. O. Nonaka та H. Takeuchi, які піонерським способом описали процес трансмісії знань у межах організації. Була звернена ...
1544707
  Чубоха Надія Федорівна Форми трудового права України: сутніть, класифікація, тенденції розвитку : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Чубоха Н.Ф.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 204с. – Бібліогр.: л. 184-204
1544708
  Чубоха Надія Федорівна Форми трудового права України: сутніть, класифікація, тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Чубоха Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1544709
  Рибалка Н.О. Форми управління в органах прокуратури України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 341-348. – ISSN 2078-3566
1544710
  Єфремов С. Форми участі в організованій злочинній діяльностію Їх відображення у Кримінальному кодексі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.53-58
1544711
  Манжола П.Г. Форми участі громадськості у діяльності органів влади та прийнятті політичних рішень // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 13-18.
1544712
  Кравчук І. Форми участі громадськості у процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (9). – С. 11-15.
1544713
  Євгеньєва А.М. Форми участі громадськості у процесі законотворення, їх система та класифікація // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 29-31.
1544714
  Овсянникова Я. Форми участі держави у проектному фінансуванні на основі розвитку державно-приватного партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, особливості та моделі державно-приватного партнерства, обгрунтовано необхідність розвитку та впровадження державно-приватного партнерства у вітчизняну економіку на основі аналізу зарубіжного досвіду. Рассмотрено сущность, ...
1544715
  Хомишин І.Ю. Форми участі ОВС та громадських формувань органів місцевого самоврядування в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 179-187. – (Юридична ; Вип. 1)
1544716
  Новик Н. Форми участі органів опіки і піклування в цивільному процесі України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 248-255. – ISSN 1561-4999


  Стаття присвячена формам участі органів опіки і піклування, доведенню необхідності виділення форм участі органів опіки і піклування. З"ясовано найбільш проблемні моменти форм участі органів опіки і піклування в цивільному процесі. Статья посвящена ...
1544717
  Павлов В. Форми участі прокурора у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 424-426. – ISBN 978-617-7069-17-0
1544718
  Хмара М.П. Форми участі України в інтеграційних процесах ЄврАзЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 83-85. – ISSN 2308-6912


  Євразійське економічне співтовариство – відкрита організація, учасники якої поставили перед собою мету реального підвищення рівня життя своїх народів при ефективному використанні економічних потенціалів держав-учасниць. Eurasian Economic Community an ...
1544719
  Бедрій М. Форми фіксації українського звичаєвого права: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 63-73. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1544720
  Савелко Т.В. Форми фінансового регулювання банківської діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 74-76
1544721
  Юрченко О.Б. Форми фінансової звітності у державному секторі економіки та загальні засади їх формування // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 101-104. – ISBN 978-9934-571-51-0
1544722
  Листопад О.В. Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів: зарубіжний досвід // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 101-110. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Представлены рекомендации по использованию зарубежного опыта финансирования инновационных образовательных проектов в Украине.
1544723
  Звєгинцова М.Е. Форми функціонування медійного суб"єкта (на прикладі журналістської та літературної діяльності О. Дроздова) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 154-159. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто форми медійного суб"єкта на прикладі персони Остапа Дроздова. Показано збіг мотивів журналістських і художніх текстів автора. Проаналізовано жанрові відмінності літературних текстів автора від журналістських. Виявлено належність обох ...
1544724
  Крюченко Н.О. Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів / Н.О. Крюченко, Е.Я. Жовинський, О.А. Андрієвська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0204-3548
1544725
  Легкий М.З. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка / М.З. Легкий; Відп. ред. Л.П. Бондар;Львівське від.Ін-ту літератури НАНУ. – Львів, 1999. – 160с. – (Франкознавча серія ; Вип. 2.). – ISBN 966-02-0996-7
1544726
  Брацка М. Форми художньої пам"яті в історичних романах Міхала Грабовського і Пантелеймона Куліша // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-261. – ISSN 2075-437X


  Польський і український романтики - Міхал Ґрабовський і Пантелеймон Куліш - у своїй історичній прозі здійснюють спробу зберегти фундамент людської особистості - її пам"ять, насамперед культурну та історичну. Художня пам"ять отримує різні форми: ...
1544727
  Гребенюк Т. Форми художньої умовності у прозі Галини Пагутяк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  Розглядаються різновиди художньої у мовності у творчості Г. Пагутяк і їхнє значення, що полягає у глибинному розкритті духовного світу героїв, спиняється на проблемі читацької рецепції
1544728
  Кухарєв О.Є. Форми цивільно-правової відповідальності у сфері спадкового права // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 115-119
1544729
  Назаренко І.О. Форми часу і простору в романі про митця (В.Підмогтльний "Місто") // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 34-41. – (Філологія. Журналістика ; Т. 2, № 2). – ISBN 966-8117-06-9. – ISSN 1992-2531
1544730
  Срібна М.А. Форми шефської роботи Українського Червоного Хреста в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 79-87. – ISSN 0320-9466
1544731
  Соловйова Ю. Форми, види та методи податкового контролю // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 169-176
1544732
  Воропаєва Т. Форми, засади й механізми спільнотного згуртування українців // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 111-117. – ISBN 966-7060-92-6
1544733
  Зарічна І. Форми, методи і засоби навчання математики в єзуїтських колегіях в ХVII cт. (на прикладі Львівської єзуїтської колегії) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 45-51.
1544734
  Щербань І.О. Форми, методи і структури антикризового управління посередницькими організаціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 143-150. – ISSN 1993-6788
1544735
  Гладій С.П. Форми, методи та інструменти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто методологічні аспекти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Проаналізовано основні показники інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні. Сформульовано пропозиції щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності ...
1544736
  Корнєєва Ю.В. Форми, методи та інструменти мобілізації фінансових ресурсів державними корпораціями: досвід розвинутих країн та уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 129. – С. 131-146. – ISSN 2308-6912


  Для підвищення конкурентоспроможності підприємств з державною формою власності на національному та міжнародних ринках надзвичайно важливим питанням є доступ до дешевих та швидких форм мобілізації фінансових ресурсів. Основою ефективної реалізації ...
1544737
  Прокопенко І. Форми, методи та прийоми організації фасилітаційної взаємодії // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 357-367. – ISSN 2077-1827
1544738
  Шконда В.В. Форми, методи та шляхи підвищення ефективності підготовки докторантів філософії (PhD) / В.В. Шконда, А.В. Кальянов // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 182-190
1544739
  Рябоконь Є.О. Формии спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1185-1187. – ISBN 978-966-667-341-4
1544740
  Панайотов А. Формиране на биологични понятия / А. Панайотов. – София, 1982. – 128с.
1544741
  Ваклинов О. Формиране на старо-българската култура VI - XI век / О. Ваклинов. – София, 1977. – 294 с.
1544742
  Грищенко Валентина Васильевна Формирвание и эволюция рельефа поверхности (1кО) щелочногалиодных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Грищенко Валентина Васильевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1982. – 18л.
1544743
  Гирфанова З.А. Формирвание норм русского литературного языка середины XVIII в. / З.А. Гирфанова. – Казань, 1986. – 133с.
1544744
  Эстевес Р Р.П. Формирвоание духовного мира нового человека в условиях строительства социализма на Кубе. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Эстевес Р.П.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 20л.
1544745
  Швец В.Г. Формирвоание и использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Швец В. Г.; КИНХ. – К., 1978. – 26л.
1544746
  Пивень Н.Ф. Формирвоание и становление Коммунистического союза молодежи Казахстана 1917-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Пивень Н.Ф.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 27л.
1544747
  Буева Л.П. Формирвоание индивидуального сознания в процессе перехода к коммунизму. / Л.П. Буева. – Москва, 1965. – 64 с.
1544748
  Сеницына А.И. Формирвоание навыков русской интонации в процессе изучения синтаксиса в киргизской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 731 / Сеницына А.И.; АПН СССР.Науч-исслед.ин-т препод.рус.яз.в нац.школе. – Фрунзе, 1972. – 24л.
1544749
  Данилюк Ирина Михайловна Формирвоание нравственных оценочных суждений у младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилюк Ирина Михайловна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1982. – 25л.
1544750
  Раимова Г.Г. Формирвоание нравтсенной ответственности личности в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Раимова Г.Г.; МГУ. – М, 1979. – 16л.
1544751
  Литвишков В.М. Формироание нравственной устойчивости в процессе перевоспитания несовершеннолетних правонарушительниц. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвишков В.М.; Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 15л.
1544752
  Сачко Н.Н. Формирование (производственных) навыков по обычной методике и по методике с обеспеченной обратной связью : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сачко Н. Н. ; МГУ , Филос. фак. , От-ние психологии. – Москва, 1965. – 28 с.
1544753
  Сетьков В.Ф. Формирование абстрактного элементарного объекта научной теории. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сетьков В.Ф.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1977. – 24л.
1544754
  Чистякова В.Н. Формирование агропромышленного комплекса в ФРГ. (Некоторые методол. и теорет проблемы). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чистякова В.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1976. – 20л.
1544755
  Крюкова Н.И. Формирование активной жизненной позиции подростков в обучении на основе идей педагогики сотрудничества. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Крюкова Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1544756
  Костомарова М.А. Формирование активной поверхности катализатора в синтезе из окиси углерода и водяного пара : Автореф... канд .хим.наук: / Костомарова М. А.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1962. – 16л.
1544757
  Столыпина К.Г. Формирование активной социальной позиции старшеклассников в деятельности школьной комсомольской организации. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Столыпина К.Г.; Акад.пед.наук СССР.Науч-исслед.ин-т общих проблем. – М, 1980. – 13л.
1544758
  Лашко И.Е. Формирование асимметричных (в плане концевых участков податков при прокатке в чорновой группе клетей НШС и разработка рекомендаций по сокращению потерь материала в концевую обрезь : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.05 / Лашко И. Е.; Дон.ГУ. – Донецк, 1996. – 18л.
1544759
  Старостина И.П. Формирование атеистической убежденности молодежи. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Старостина И.П.; МВ и ССО Лат.ССР.Латвийск.гос.ун-т. – Рига, 1975. – 20л.
1544760
  Стригунов И.В. Формирование бакинского пролетариата. : Автореф... Докт.ист.наук: / Стригунов И.В.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии.-- филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Баку, 1966. – 72л.
1544761
  Степанова Н.А. Формирование биологического режима каттакурганского водохранилища. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Н.А.; Акад.наук Узбекск.ССР.Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1951. – 12 с.
1544762
  Ляшевский В.И. Формирование водпотребности для орошения - как основа управления водораспределением в зоне Северо-Крымского канала республики Крым. : Автореф... канд. техн.наук: 06.01.02 / Ляшевский В.И.; Укр. акад. аграрных наук. Ин-т гидротехники и мелиорации. – К., 1994. – 24л.
1544763
  Литвиненко Н.Г. Формирование воззрений Пушкина на драму и театр. : Автореф... Канд.искуств.наук: 820 / Литвиненко Н.Г.; Ин-т.истории искуств. – М, 1969. – 23л.
1544764
  Пасынок А.И. Формирование волн плотности заряда в модулированных электронных потоках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Пасынок А.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1544765
  Лернер Галина Израилевна Формирование восприятия объемных фигур по изображениям на плоскости : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.07 / Лернер Галина Израилевна; МГУ. Фак. психологии. – М., 1974. – 24л.
1544766
  Матасов Юрий Тимофеевич Формирование геометрических представлений у учащихся младщих классов вспомогательной школы (на материале планиметрии) : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.10 / Матасов Юрий Тимофеевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 20л.
1544767
  Лебедева К.В. Формирование гидрохимических ореолов и потоков рассяния на малом Хингане и их поисковое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.13 / Лебедева К. В.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1544768
  Никитина Н.Б. Формирование гидрохимических ореолов рассеяния оловорудных месторождений Комсомольского района : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.06 / Никитина Н.Б. ; Лен. горн. ин-т. – Ленинград, 1975. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1544769
  Оленин О.Ф. Формирование готовности студентов музыкальных специализаций к эстетической оценке популярной эстрадной музыки : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Оленин О. Ф.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
1544770
  Райкова Б.Г. Формирование грунтовых вод Тунджанско-Блатницкого междуречья Болгарии и вопросы их практического использования. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.06 / Райкова Б.Г.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.гор.ин-т. – Ленинград, 1974. – 26л.
1544771
  Сангинова М.С. Формирование гуманизма в коллективе узбекской многодетной семьи : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Сангинова М.С.; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1970. – 22л.
1544772
  Тимохин Б.И. Формирование гуманистических взглядов учащихся в процессе учебной и внеклассной работы по литературе : Автореф... канд. пед.наук: / Тимохин Б. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1544773
   Формирование гуманистических взглядов учащихся в процессе учебной и внеклассной работы по литературе : Автореф... канд. пед.наук: / Тимохин Б. Н,; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1969. – 23л.
1544774
  Тарасевич Н.Н. Формирование гуманных отношений в классных коллективах младших подросков : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Тарасевич Н.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 21л.
1544775
  Ибрагим Хашем Мохаммед Формирование двигательного навыка спортсмена, выполняемого в микроинтервалах времени. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Ибрагим Хашем Мохаммед; Киев. гос. ин-тут физ. культуры. – К., 1983. – 24л.
1544776
  Карабанова Ольга Александровна Формирование действия графического воспроизведения плоского контура у старших дошкольников : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Карабанова Ольга Александровна; МГУ. – М., 1979. – 20л.
1544777
  Курбанова Р.К. Формирование диалектики материалистического мировоззрения студентов в процессе изучения общей и неорганической химии. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Курбанова Р. К.; Науч.-исслед.ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 20л.
1544778
  Корженко Владимир Васильевич Формирование диалектико-материлистического мировоззрения студентов ВУЗов в процессе преподавания естественных наук (на примере курса общей физики) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Корженко Владимир Васильевич ; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 26 с.
1544779
  Светличный А. а. Формирование дождевого тока на горных водосборах Приморья : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Светличный А. а.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1977. – 25л.
1544780
  Лавринайтис Т.Е. Формирование духовного мира личности молодого рабочего в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лавринайтис Т.Е.; БГУ. – Минск, 1980. – 19л.
1544781
  Крутинь А.И. Формирование духовной культуры тружеников сельскохозяйственного производства в условиях совершенствования социализма (На матер. УкрССР) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Крутинь А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24л.
1544782
  Крутинь А.И. Формирование духовной культуры тружеников сельскохозяйственного производства в условиях совершенствования социализма (На матер. УкрССР) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Крутинь А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1544783
  Романовская Л.Н. Формирование духовных интересов советской молодежи : Автореф... канд. филос.наук: / Романовская Л. Н.; КГУ. – К., 1968. – 18л.
1544784
  Кунавина Г.С. Формирование железнодорожного пролетариата в Туркестане (1881-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кунавина Г.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 19л.
1544785
  Степанова Г.А. Формирование женкских кадров на железодорожном транспорте в 1961-1975 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Степанова Г.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1981. – 18л.
1544786
  Турсунов Рузи Курбанович Формирование знаний учащихся восьмилетней школы о математических понятиях, суждениях и умозаключениях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Турсунов Рузи Курбанович; Научно-исслед. ин-т пед. УССР. – К., 1984. – 21л.
1544787
  Курдова Л.Г. Формирование зоопланктона и зообентоса тупиковых кубанских лиманов при использовании их как нагульные водоемы : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Курдова Л.Г.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 17л.
1544788
  Холмовская В.В. Формирование зрительной оценки пропорций у детей дошкольного возраста : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Холмовская В.В.; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1967. – 19л.
1544789
  Маслянко Роман Петрович Формирование и биохимические характеристики иммунной системы крупного рогатого скота : Автореф... доктора биологическихнаук: 03.00.04 / Маслянко Роман Петрович; Гос. агропром. комитет СССР. Львовский зооветеренарный ин-т. – Львов, 1986. – 32л.
1544790
  Орипов М. Формирование и воспитание коммунистического отношения к труду у рабочего класса в процессе строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Орипов М. ; КГУ им.Тарас Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1544791
  Сланская М.Д. Формирование и деятельность многотиражной печати в годы первой пятилетки. : Автореф... канд.ист.наук: 580 / Сланская М.Д.; МГУ. – М, 1972. – 15л.
1544792
  Сярев М.Я. Формирование и использование дернины культурных пастбищ с травостоем, богатым мятликом луговым и клевером белым на тяжелых глинистых почвах. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Сярев М.Я.; АН ЭстССР. Отд. биол. и мед. наук. – Тарту, 1961. – 32л.
1544793
  Рыбак Н.А. Формирование и использование фонда потребления в социалистическом воспроизводстве. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рыбак Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1544794
  Цымбалий И.А. Формирование и использование фондов стимулироваиня производства в горнорудной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Цымбалий И. А.; АН Казах.ССР, Ин-т эконом. – Алма-Ата, 1977. – 20л.
1544795
  Сычков М.А. Формирование и исследование дозных полей для облучения биологических объектов протонами высоких энергий. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.16 / Сычков М.А.; Ин-т биофизики. – М., 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1544796
  Низковская Е.К. Формирование и лаколизация гуттовместилищ и гуттоносность эвкоммии в условиях Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Низковская Е. К.; Тад. ГУ. – Сталинабад, 1954. – 18л.
1544797
  Застенкер Г.Н. Формирование и поддержание высокачастотного разряда в разреженных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Застенкер Г.Н.; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1962. – 14л.
1544798
  Кульджаев Нурли Кульджаевич Формирование и поисковые признаки пресных и слабоминерализованных грунтовых вод Центральных Каракумов : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кульджаев Нурли Кульджаевич; Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн., хим. и геол. наук АН Туркм. ССР и Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1967. – 22л.
1544799
  Светличная И. а. Формирование и предвычисление притока ливневых вод на малых водосборах лесостепной и степной зон Украины и Молдавии : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Светличная И. а.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1984. – 16л.
1544800
  Ибрагимов Г З. Формирование и развитие интернациональных черт в быту в процессе строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ибрагимов З.Г.оглы; Аз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 26л.
1544801
  Кожанчиков В.М. Формирование и развитие коллективизма -- принципа коммунистической нравственности. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кожанчиков В.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1964. – 22л.
1544802
  Литвицкий В.А. Формирование и развитие межфакторной структурной связи социалиситического производтва. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Литвицкий В.А.; КГУ. – К, 1975. – 21л.
1544803
  Цховребов З.П. Формирование и развитие общественно-политической и философской мысли осетинского народа в дооктябрьский период : Автореф... докт.филос.наук: 09.00.03 / Цховребов З. П.; Ин-т фиос. и права АН Ар.ССР. – Тбилиси, 1979. – 52л.
1544804
  Хурелбатор Тургогтохын Формирование и развитие политической организации социалистического общества в МНР : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Хурелбатор Тургогтохын; МВ ССО АзССР. Азербайджанский гос. ун. – Баку, 1979. – 24л.
1544805
  Таганов Л.Н. Формирование и развитие поэтического стиля Н.Н.Асеева : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Таганов Л.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 19л.
1544806
  Эфендиев С.И. Формирование и развитие советского патриотизма и социалистического интернационализма народов Северного Кавказа. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Эфендиев С.И.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1981. – 36л.
1544807
  Халилов Г.В. Формирование и развитие советской социалистической интеллигенции : Автореф... канд.филос.наук: / Халилов Г.В.; Ком.высш. и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1961. – 23л.
1544808
  Тульнов Н.Д. Формирование и развитие социальных качеств личности молодых рабочих в производственном коллективе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Тульнов Н.Д.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 22л.
1544809
  Чобанян О.С. Формирование и развитие субъективного фактора социалистической революции. (На опыте созревания Октябрьской революции). : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Чобанян О.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 22л.
1544810
  Торбин И.Д. Формирование и разрушение адгезионных соединений между оптическими поверхностями. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Торбин И.Д.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1972. – 15л.
1544811
  Халзанов К.Х. Формирование и рост советской интеллигенции в автономных республиках Сибири. : Автореф... Канд.ист.наук: / Халзанов К.Х.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
1544812
  Лавшук А.С. Формирование и состав белорусской геологической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лавшук А.С.; АН БССР, ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1987. – 22л.
1544813
  Кравченко Ю.С. Формирование и теплообмен монодисперсного потока частиц жидкого теплоносителя в контактных аппаратах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Кравченко Ю.С.; АН УССР. Ин-т техн. теплофизики. – К., 1984. – 24л.
1544814
  Максимов М.А. Формирование и условия эксплуатации индийского сельскохозяйственного пролетариата (1914-1947 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Максимов М. А.; МВО СССР, МГУ. – М., 1955. – 16л.
1544815
  Сау С. Формирование и эффективность функционирования различных форм собственности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Сау С.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 24 с.
1544816
  Пенишкевич О.И. Формирование идейно-политических основ коммунистического мировоззрения у учащихся срединих специальны учебных заведений. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Пенишкевич О.И.;. – К, 1983. – 17л.
1544817
  Серхов В.И. Формирование идейно-политической убежденности будущего учащиеся в системе среднего педагогического образования. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Серхов В.И.;. – М., 1978. – 14л.
1544818
  Рубанова Светлана Петровна Формирование идейных убеждений студента в процессе изучения теории научного коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рубанова Светлана Петровна; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1980. – 22л.
1544819
  Манжула И.Н. Формирование измерительных действий у учащихся старших классов вспомогательной шоклы : Автореф... канд. пед.наук: / Манжула И.Н.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – М., 1965. – 18л.
1544820
  Фодчук Игорь Михайлович Формирование изображения дефектов кристаллического строения при динамическом рассеянии рентгеновских лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фодчук Игорь Михайлович; Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 18л.
1544821
  Пономарев В.Н. Формирование импульсного СВЧ-разряда в длинных трубках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 7л.
1544822
  Цыбуляк Г.Д. Формирование индустриального характера сельскохозяйственного труда при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Цыбуляк Г.Д. ; КИНХ. – Киев, 1968. – 20 с.
1544823
  Севрова О.К. Формирование индуцированной жароустойчивости растений. : Автореф... Канд.биол.наук: 101 / Севрова О.К.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1968. – 28л.
1544824
  Костюков Н.Н. Формирование интереса к учению у студентов медицинского вуза : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Костюков Н. Н.; МГУ. – М., 1981. – 21л.
1544825
  Серебряков А.С. Формирование интернациональных традиций бурятской советской литературы. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.03 / Серебряков А.С.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 22л.
1544826
  Сеидов Р.А. Формирование иранской буржуазии в конце 19 -- начала 20 века. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.0.03 / Сеидов Р.А.; АН АзССР. ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1979. – 40л.
1544827
  Процик И.И. Формирование исследовательских умний и навыков у учащихся сельских школ. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Процик И.И.; НИИ пед. УССР. – К., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20
1544828
  Семенюк Л.А. Формирование исторических понятий. : Автореф... канд.психол.наук: 21.967 / Семенюк Л.А.; МГУ. – М, 1970. – 16л.
1544829
  Раковский Л.Э. Формирование кадров рабочих свеклосахарной промышленности Правобережной Украины в дереформенное время, их положение и классовая борьба : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00..02 / Раковский Л.Э. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1544830
  Козонин А.В. Формирование кадров сормовского пролетариата : Автореф. дис... канд. ист. наук / Козонин А.В.; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1965. – 22 с.
1544831
  Сердитов А.К. Формирование кадров угольной промышленности Кузбаса в условиях современной научно-технической революции и развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сердитов А.К.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1978. – 19л.
1544832
  Цернес Ю. Формирование качественного состава рабочих кадров и повышение эффективности их использования в строительстве (на прим. строит. орган. ЛитовССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Цернес Ю. ; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1968. – 20 с.
1544833
  Секиринский Д.С. Формирование классового самосознания крестьянства 1895 -- февраль 1917 г. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Секиринский Д.С.; КГУ. – К, 1981. – 20л.
1544834
  Ратвайова Наташа Формирование классового сознания студенческой молодежи (На материалах технических вузов ЧССР) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.02 / Ратвайова Наташа; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1544835
  Ратвайова Наташа Формирование классового сознания студенческой молодежи (На материалах технических вузов ЧССР) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.02 / Ратвайова Наташа; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1544836
  Мартынов М.И. Формирование классового сознания студенческой молодежи в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мартынов М.И.; АН БССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1976. – 18л.
1544837
  Марковец Л.Н. Формирование коммуникативной деятельности у старшеклассников : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 19.00.07 / Марковец Л.Н. ; МП УССР , Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1980. – 23 с.
1544838
  Полуэктова А.М. Формирование коммунистических нравственных идеалов у старших подростков : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Полуэктова А.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1544839
  Синельников В.М. Формирование коммунистического отношения к труду работников сельского хозяйства в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Синельников В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1544840
  Хамидова Г.М. Формирование коммунистической нравственности в семье. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.05 / Хамидова Г.М.; АН УзССР.Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 20л.
1544841
  Чуприна Алексей Павлович Формирование коммунистической нравственности у колхозного крестьянства. (На материалах юж. обл. УССР) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Чуприна Алексей Павлович ; КГУ , Объедин. учен. совет по теории науч. коммунизма. – Киев, 1973. – 21 с.
1544842
  Корнейчук А.Д. Формирование конструктивно-технических навыков у учащихся I-IV классов на уроках ручного труда : Автореф... канд. пед.наук: / Корнейчук А.Д.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1967. – 21л.
1544843
  Сулайманов Э.С. Формирование корневых систем многолетних сорняков на поливных и богарных землях Самаркандской области. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Сулайманов Э.С.; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1968. – 24л.
1544844
  Павленко В.М. Формирование культурно-технического уровня рабочего класса (из практики работы компартии Украины в 60-е - 80-е гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Павленко В.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 24 с.
1544845
  Филиппова Л.Н. Формирование культурных луговых ценозов при освоении лесотундры в районе Салехарда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Филиппова Л.Н. ; Петрозавод. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 27 с.
1544846
  Меркулов Л.А. Формирование ламикарного потока в сильноточной пушке. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.04 / Меркулов Л.А.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 12л.
1544847
  Патаридзе В.А. Формирование личности коллективиста в процессе совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Патаридзе В.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1544848
  Сухарева Р.В. Формирование личности молодого инженера в условиях современной научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сухарева Р.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 18л.
1544849
  Степанова И.Н. Формирование личности учителя как социологическая проблема. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Степанова И.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1973. – 20л.
1544850
  Харичева Г.И. Формирование логических приемов мышления у студентов. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Харичева Г.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1975. – 22л.
1544851
  Оганесян Р.Ц. Формирование магнитного поля двухметрового изохронного циклотропа ОИЯИ : Автореф... канд. техн.наук: / Оганесян Р. Ц.; ОИЯИ. – Дубна, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1544852
  Мокляк В.И. Формирование максимальных расходов от талых вод и их расчеты : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Мокляк В.И. ; Гос. гидрол. ин-т. – Киев, 1965. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
1544853
  Поваляев В.М. Формирование марксистского течения в сербском социал-демократическом движении до первой мировой войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Поваляев В.М. ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 20 с.
1544854
  Малыш А.И. Формирование марксистской политической экономии (1843-1859 гг.) : Автореф... кадн. экон.наук: / Малыш А.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
1544855
  Филатов А.В. Формирование материалистического мировоззрения И.П.Павлова : Автореф... канд. филос.наук: / Филатов А.В.; ЛГУ Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1954. – 16л.
1544856
  Рахманина Нина Николаевна Формирование межсистемных знаний и умений учащихся средствами проблемного обучения. (На материале гуманитарных дисциплин) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рахманина Нина Николаевна; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – Москва, 1973. – 27л.
1544857
  Коршенко А.Н. Формирование мезомасштабной неоднородности распределения зоопланктона в зависимости от гидрологической структуры вод : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Коршенко А. Н.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1991. – 24л.
1544858
  Поляков А.Н. Формирование микроморфологических особенностей верхнеплиоценово-четвертичных отложений в ландшафтно-геохимических условиях Оренбургского Зауралья : Автореф... кандидата геогр.наук: / Поляков А.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 20л.
1544859
  Сальников В.М. Формирование мировой социалистической системы хозяйства : Автореф... канд. экономич.наук: / Сальников В.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1968. – 28л.
1544860
  Сажнев Егор Владимирович Формирование морально-политического сознания трудящихся в период развитого социализма. На материалах БССР : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сажнев Егор Владимирович; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 20л.
1544861
  Овчинников В.М. Формирование мощного моноимпульсного излучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников В.М.; АН БССР, Уч. сов. по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1968. – 20л.
1544862
  Притчина Л.М. Формирование навыков грамматического оформления устной речи в языковом взуе (франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Притчина Л.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
1544863
  Зальцман Елена Павловна Формирование навыков художественного восприятия и анализа произвдений изобразительного искусства у студентов педагогических институтов (на материале преподавания истории искусства на художественно-г : Автореф... канд. пед.наук: / Зальцман Елена Павловна; Казахск. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 28л.
1544864
  Оскар Д.Д. Формирование народнохозяйственного комплекса Кубы в условиях социалистической экономической интеграции. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.17 / Оскар Д.Д.; АН СССР.Ин-т Латинской Америки. – М, 1980. – 20л.
1544865
  Тежерова Н.Г. Формирование научно-атеистических взглядов женщин в современных условиях. (На материалах конкретно-социол. исследования в Краснодар. крае) : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Тежерова Н.Г.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1544866
  Рождественская Т.М. Формирование научно-познавательных интересов учащихся вузов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рождественская Т. М.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1544867
  Осина Г.П. Формирование научного мировоззрения -- центральная задача в идейном воспитании трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Осина Г.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1968. – 20л.
1544868
  Нензюк К.И. Формирование научного мировоззрения у колхозного крестьянства (на материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Нензюк К.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
1544869
  Свистула И.В. Формирование научного мировоззрения у рабочего класса в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Свистула И.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
1544870
  Тома Я. Формирование научного политического мышления студенческой молодежи (На матер. ЧСФР). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тома Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1544871
  Лебедева З.Е. Формирование начальных математических понятий у детей младшего и среднего дошкольного возраста : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Лебедева З.Е. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 19 с.
1544872
  Панасюк М.И. Формирование некоторых биохимических признаков плодов яблони при выведении новых сортов. : Автореф... канд. биол.наук: / Панасюк М.И.; Укр. НИИ плодоводства. Млеевская науч.-исслед. станция плодоводства. – Млеев, 1952. – 16 с.
1544873
  Суханьска Малгожата Эва Формирование непрерывного излучения при ионной бомбардировке металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Суханьска Малгожата Эва; МВ и ССО УССР. ДГУ. – Донецк, 1982. – 20л.
1544874
  Кононенко Сергей Игнатьевич Формирование неравновесных функций распределения электронов высокоэнергетическими ионами в твердотельной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08, 01.04.16 / Кононенко Сергей Игнатьевич; МВ и ССО, Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 15л.
1544875
  Привалов В.Ф. Формирование нового человека как носителя высоких моральных и эстетических ценностей. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Привалов В.Ф.; Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 20л.
1544876
  Олина В.Л. Формирование нравственного и эстетического идеалов у старшекласников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Олина В. Л.; Арм. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 30л.
1544877
  Собиров Турсунбой Формирование нравственного идеала старшеклассников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Собиров Турсунбой ; АПН СССР , Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – Москва, 1980. – 18 с.
1544878
  Пустовалов В.М. Формирование нравственного опыта подростков в процессе спортивной деятельности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пустовалов В.М.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – л.
1544879
  Фокин Владимир Андреевич Формирование нравственного сознания и поведения учащихся в деятельности комсомолской организации среднего городского профессионально-технического училища : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фокин Владимир Андреевич; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 19л.
1544880
  Сафонова З Формирование нравственных идеалов старшеклассникво : Автореф... канд. пед.наук: / Сафонова З, Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 24л.
1544881
  Машарипов Юлдашбай Формирование нравственных качеств личности учащихся в процессе учебно-спортивной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Машарипов Юлдашбай; Киргизский научно-исслед. ин-т педагогики. – Фрунзе, 1980. – 22л.
1544882
  Фок Адриана Владимировна Формирование нравственных отношений школьников младшего возраста в игровой деятельности (в условиях групп продленного дня) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фок Адриана Владимировна; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1986. – 17с.
1544883
  Позднякова Э.И. Формирование нравственных убеждений у старших подростков в деятельности пионерских организаций : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Позднякова Э.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 28л.
1544884
  Сивкина М.И. Формирование обобщенных приемов перевода с родного языка науки на другой. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сивкина М.И.; МГУ. – М., 1978. – 24л.
1544885
  Островская И.Я. Формирование оборотных средств совхозов и кретит банка. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Островская И.Я.; Ростовский ин-т нар.хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 25л.
1544886
  Макаров В.П. Формирование общественно-политических взглядов Н. К. Михайловского : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Макаров В. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 29л.
1544887
  Петухов Е.И. Формирование общественного долга у учащихся старших классов школ рабочей молодежи : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Петухов Е.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 26л.
1544888
  Твердохлеб В.В. Формирование общественной и познавательной активности у старшеклассников : Автореф... канд. пед.наук: / Твердохлеб В.В.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 24л.
1544889
  Меняев А.Ф. Формирование общих приемов мышления у учащихся средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.730 / Меняев А.Ф. ; МГУ. – Москва, 1971. – 24 с.
1544890
  Николаев В.Н. Формирование организаторских умений и нвыков у подростков в процессе общественно полезной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: / Николаев В. Н.; МГУ, Кафж педагог. – Чебоксары, 1963. – 22л.
1544891
  Красовский Б.Д. Формирование организаторских умений как часть профессиональной подготовки студентов педагогических вузов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Красовский Б.Д.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1544892
  Кузнецова О.В. Формирование основных положений классической статистической механики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Кузнецова О.В.; АН СССР. – М, 1975. – 25л.
1544893
  Кузнецова Л.Н. Формирование основных понятий термодинамики в курсе физики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Кузнецова Л.Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 24л.
1544894
  Козловец Н.А. Формирование отношений коллективизма в условиях бригадной формы организаци и стимулирования труда. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Козловец Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 25л.
1544895
  Крутова Е.М. Формирование отношения к труду в коллективе. : Автореф... канд. пед.наук: / Крутова Е.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 21л.
1544896
  Кузнецова Л.А. Формирование перитрофической оболочки у некоторых двукрылых. : Автореф... канд.биол.наук: 098 / Кузнецова Л.А.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1544897
  Нанобашвили С.И. Формирование плотной плазмы в магнитном поле под действием сверхвысокочастотной мощности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Нанобашвили С.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1544898
  Разумихин Н.В. Формирование поверхностного стока на территории Южного Заволжья в естественных условиях и на сельскохозяйсвтенном поле при различной агротехнике. : Автореф... канд.геогр.наук: / Разумихин Н.В.; Ленинг.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
1544899
  Ткачук Г.П. Формирование познавательной самостоятельности начальных классов на уроках внеклассного чтения (на матер. науч.-познав. книг). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ткачук Г.П.; НИИ пед. АН УССР. – К., 1985. – 24л.
1544900
  Михайлов К.М. Формирование познавательных и творческих способностей детей в связи с их эстетическим воспитанием через обучение рисованию. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Михайлов К.М.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 20л.
1544901
  Узунян А.В. Формирование полей мюонов на протонных ускорителях с энергией до 3000 ГэВ. : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.20 / Узунян А.В.; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1989. – 16л.
1544902
  Косянчук Л.Ф. Формирование полиротаксанов в присутствии комплексообразователя и макроциклических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Косянчук Л. Ф.; АН УССР. – К., 1984. – 20л.
1544903
  Степаненко Н.К. Формирование политехнических знаний у старших подростков на основе связи общеобразовательных дисциплин с производством. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Степаненко Н.К.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 16л.
1544904
  Хрусталев Юрий Михайлович Формирование политического сознания личности в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Хрусталев Юрий Михайлович; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 28л.
1544905
  Салим-заде Ирада Рза кызы Формирование политического сознания студенческой молодежи в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Салим-заде Ирада Рза кызы; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1544906
  Сидоренко Ю.М. Формирование политической культуры студенческой молодежи: историко-партийный аспект (80-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сидоренко Ю.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1544907
  Скалковская Н.П. Формирование положительного отношения студентов к избранной профессии средствами вузовской печати. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Скалковская Н.П.; Каз.мед.ин-т. – Алма-Ата, 1977. – 17л.
1544908
  Павленчик В.А. Формирование положительных взаимоотношений детей 6-го года жизни в совместной трудовой деятельности : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Павленчик В.А. ; НИИ пед. УССР. – Киев, 1982. – 25 с.
1544909
  Парфенова С.А. Формирование польской научно-технической терминологии середины 18 -- середины 19 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.03 / Парфенова С.А.; АН Белорус.ССР.Ин-т языкознания. – Минск., 1988. – 16л.
1544910
  Самойлова Л.И. Формирование понятий квантовой оптики в курсе физики средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Самойлова Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 19л.
1544911
  Следзинский И.Ф. Формирование понятий расстояния и метрического пространства у учащихся общеобразовательной средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Следзинский И.Ф.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1973. – 23л.
1544912
  Кулина И.Д. Формирование понятия "электрический заряд" у учащихся 10 класса средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Кулина И.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
1544913
  Нельга Александр Вячеславович Формирование потребности в труде : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Нельга Александр Вячеславович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
1544914
  Харшани М Э.М. Формирование поятий у детей от 3-6 лет. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Харшани Э.М.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1973. – 25л.
1544915
  Николаев И.С. Формирование представлений о дружбе народов у млалших школьников на уроках чтения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Николаев И. С.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1544916
  Побережник Иван Ефимович Формирование представлений об основных идеях современной алгебры в школьном курсе математики. (На арифмет. материале) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Побережник Иван Ефимович; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1544917
  Чуднова Р.П. Формирование представлений у детей седьмого года жизни. (На материале худож. произведений) : Автореф... канд. пед. наук: 730 / Чуднова Р.П. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1969. – 12 с.
1544918
  Чуракова Р.Г. Формирование приемов мышления учащихся средней школы. (На материале алгебры и геометрии) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Чуракова Р.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1544919
  Мартынова А.И. Формирование приемов умственной деятельности у первоклассников (на матер. решения задач). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мартынова А.И.; КГУ. – К., 1982. – 17л.
1544920
  Мирошниченко Михаил Владимирович Формирование приемов учебно-познавательной деятельности у учащихся общеобразовательной школы (на материале изучения украинского языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мирошниченко Михаил Владимирович; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1975. – 22л.
1544921
  Микитюк Роман Юрьевич Формирование приповерхностных слоев в некоторых инструментальных сталях при диффузионном насыщении и имплантации ионами бора : Автореф... кандидата техническихнаук: 01.04.07 / Микитюк Роман Юрьевич; АН ССР. Институт металлофизики. – К., 1988. – 21л.
1544922
  Михаленкова И.А. Формирование пространственных представлений у глухих учащихся вечерней школы на материале стереометрии. : Автореф... канд. психол.наук: 13733 / Михаленкова И.А.; МП РСФСР. Лен. гос. пед.ин-т. – Л., 1972. – 16л.
1544923
  Островская Е.Б. Формирование пространственных представлений у слепых младших школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.732 / Островская Е.Б.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 30л.
1544924
  Максимова Г.А. Формирование профессионально-методических умений на начальном этапе в языковом вузе (нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.02 / Максимова Г. А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1988. – 23л.
1544925
  Немировская Анна Израйлевна Формирование профессиональной готовности студентов университетов к воспитанию учащихся в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма (на материале факультета романо-германской фил. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Немировская Анна Израйлевна; Ташкентский гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1980. – 17л.
1544926
  Кревневич В.В. Формирование профессиональной направленности у учащихся старших классов средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Кревневич В.В.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1544927
  Сохина В.П. Формирование процессов зрительного анализа формы у детей дошкольного возраста : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сохина В.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. психологии. – Москва, 1953. – 17 с.
1544928
  Карташова В. Формирование прфессиональной культура учителя иностранного языка:вопрсы технологии // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.27-30. – ISSN 0321-0383
1544929
  Селезнев В.С. Формирование пучков отрицательно и положительно заряженных частиц с импульсом до 70 Гэв/с на ускорителе ИФВЭ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Селезнев В.С.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1544930
  Сичкарь Г.В. Формирование рабочего класса в каменноугольной промышленности Донбасса во вторй половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сичкарь Г.В. ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т истории. – Киев, 1954. – 18 с.
1544931
  Федоров В.Д. Формирование рабочих кадров на новостройках первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров В.Д.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 21л.
1544932
  Пастер П.И. Формирование рабочих кадров по влиянием научно-технического прогресса. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Пастер П.И.; Киев.торг-экон.ин-т. – К, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1544933
  Козак И.И. Формирование разумных материальных интересов как проблема коммунистического воспитания : Автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.02 / Козак И.И.; КГУ. – Киев, 1972. – 20с.
1544934
  Загоренко Г.Ф. Формирование растительного перифитона братского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Загоренко Г.Ф.;. – Иркутск, 1970. – 23л.
1544935
  Полыко Д.Ф. Формирование революционно-демократического мировоззрения Васы Пелагича. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Полыко Д.Ф.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики.. – М., 1974. – 24л.
1544936
  Генш Р.Н. Формирование ресурсов для развития организаций оптовой торговли // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.41-45. – ISSN 1680-2721
1544937
  Портнова Н.А. Формирование романтической лирики В.А.Жуковского. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Портнова Н.А.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 20л.
1544938
  Степанов К.И. Формирование самоопыленных линий кукурузы под влиянием чужеродной пыльцы и синтез гибридов на их основе. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанов К.И.; Акад.наук.СССР.Ин-т генетики. – Кишинев, 1961. – 31л.
1544939
  Ляху М.В. Формирование сверхгидростатических пластовых давлений в карбонатных отложениях Керченского полуострова и их прогнозирование. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.0017 / Ляху М.В.; МВ и ССО УССР. Ив.-Франк. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1986. – 20л.
1544940
  Панютич В.П. Формирование сельскохозяйственного пролетариата Белоруссии и его положение в эпоху капитализма. : Автореф... канд.ист.наук: / Панютич В.П.; Ан БССР.Ин-т истории. – Минск, 1965. – 22л.
1544941
  Сорокин В.А. Формирование сельскохозяйственной интеллигенции в СССР и ее роль в развитии производства. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Сорокин В.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 20л.
1544942
  Кузьменко Р.О. Формирование системообразующих элементов педагогического мастерства будущего учителя музыки общеобразовательной школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузьменко Р.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 24л.
1544943
  Кобылковский Г.П. Формирование системы транспортно-экономических связей Дальневосточного производственного комплекса (для обоснования развития трансп. сети района) : Автореф... канд. географ.наук: / Кобылковский Г.П.; АН СССР. Ин-тут географии.. – М., 1966. – 23л.
1544944
  Ковалева Л.А. Формирование склонностей к педагогической деятельности у учащихся средней школы. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ковалева Л.А.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27
1544945
  Фонарева С.В. Формирование словесно-управляемых действий у детей раннего возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Фонарева С.В.; МГУ. – М., 1966. – 16л.
1544946
  Эфендиев Формирование советской интеллигенции в Дагестане (1920-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Эфендиев А.-К.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 15л.
1544947
  Трунин Виктор Иванович Формирование совокупного рабочего в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Трунин Виктор Иванович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 16л.
1544948
  Майсурадзе Р.Э. Формирование сознательно-контролируемого речевого навыка на основе концепции управления усвоением (при обуч. рус. яз. учащ.-грузин) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Майсурадзе Р. Э.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 27л.
1544949
  Толубаева Л.Т. Формирование сознательного отношения к труду у советской молодежи в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Толубаева Л.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1544950
  Эминов А.И. Формирование сознательного отношения учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных школ к обучению. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Эминов А.И.; МВ и ССО АзССР.Аз.гос.пед.ин-т. – Баку, 1973. – 39л.
1544951
  Сечной Г.М. Формирование солевого баланса озера Балхаш. : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Сечной Г.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Балхаш, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1544952
  Симонова Е.С. Формирование состава и развитие функций модальных в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Симонова Е.С. ; Ин-т языковедения ; УССР АН. – Киев, 1982. – 28 с.
1544953
  Секиров М.С. Формирование социалистических наций в СССР : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Секиров М.С. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1954. – 12 с.
1544954
  Чунагсурэн Ж. Формирование социалистического мировоззрения у молодежи Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Чунагсурэн Ж.; Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 24л.
1544955
  Херцег Ференц Формирование социалистического патриотизма в условиях работы за полное построение социализма в Венгрии : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Херцег Ференц; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 23л.
1544956
  Пушкрев В.А. Формирование социалистического реализма в советской книжной графике довоенного периода. : Автореф... Канд.искуствовед.наук: / Пушкрев В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1956. – 15л.
1544957
  Койтла Э Х.П. Формирование социалистического сознания трудящихся Эстонии : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Койтла Х.П.Э.; АН СССР. – Москва, 1977. – 19с.
1544958
  Кошко Л.Т. Формирование социалистического сознания у колхозного крестьянства : Автореф... канд. философ.наук: / Кошко Л.Т.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 15 с.
1544959
  Смирнов Георгий Лукич Формирование социалистического типа личности : Автореф... д-ра философ.наук: 621 / Смирнов Георгий Лукич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1970. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1544960
  Куликовский Сергей Борисович Формирование социально-политической ответственности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский Сергей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1544961
  Куликовский Сергей Борисович Формирование социально-политической ответственности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский Сергей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1544962
  Кузьмин В.А. Формирование социальной зрелости молодежи в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Кузьмин В.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
1544963
  Сочинская С.И. Формирование социальной ответственности личности в условиях развитого социализма, средствами художественной литературы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Сочинская С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1544964
  Киселева П.Л. Формирование социальной ответственности молодежи в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Киселева П.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1544965
  Хлыстова Ирина Александровна Формирование социальных потребностей тружеников агропрома (На материалах УССР) : Автореф... канд. историческихнаук: 09.00.02 / Хлыстова Ирина Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
1544966
  Хлыстова Ирина Александровна Формирование социальных потребностей тружеников Агропрома: (на материалах Украинской ССР) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Хлыстова Ирина Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
1544967
  Сараев А.Д. Формирование структурно-функционального подхода в медико-биологических науках : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сараев А.Д.; МВ и ССО РСФСР, Томск. ГУ. – Томск, 1973. – 25 с.
1544968
  Михайленко Н.Я. Формирование сюжетно-ролевой игры в раннем детстве. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Михайленко Н.Я.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 21л.
1544969
  Чорнопиский М.И. Формирование творческой индивидуальности Владимира Самийленко в общественных и литературных связях. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Чорнопиский М.И.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1970. – 29л.
1544970
  Мамедова Лидия Семеновна Формирование теоретико-литературных понятий в процессе изучения русской литературы в туркменской школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Мамедова Лидия Семеновна; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 20л.
1544971
  Панько Т.И. Формирование терминологии политической экономии. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.02 / Панько Т.И.; Ин-т языковедения АН УССР. – К, 1981. – 46л.
1544972
  Филатова Т.Н. Формирование термического режима в некоторых малых озерах северо-запада Европейской части СССР в безледный период : Автореф. дис.... канд. геогр. наук / Филатова Т.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 19 с.
1544973
  Пушкина А.Г. Формирование транспозиции отношений величин у детей преддошкольного и дошкольного возраста. : Автореф... канд.психол.наук: 731 / Пушкина А.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 15л.
1544974
  Хайдурова И.А. Формирование у детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) системы первоначальных знаний о некоторых существенных зависимостях в растительном мире. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Хайдурова И.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 17л.
1544975
  Кузнецова Л.М. Формирование у иностранных учащихся умений конспектирования печатных общественно-политических текстов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Кузнецова Л.М.; МВ и ССО СССР. – М, 1980. – 23л.
1544976
  Надарейшвили Е.А. Формирование у младших школьников самостоятельной учебной деятельности в семье. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Надарейшвили Е.А.; ТГУ. – Тбилиси, 1975. – 35л.
1544977
  Петраш П.Ф. Формирование у советских людей воинского долга на современном этапе развития социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Петраш П.Ф. ; КГУ. Кафедра научного коммунизма. – Киев, 1970. – 28 с.
1544978
  Печенок Лариса Ивановна Формирование у старшеклассников нравственно-психологической готовности к труду в сфере обслуживания : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Печенок Лариса Ивановна; Акад. пед. наук СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1981. – 22л.
1544979
  Разенкова Н.Е. Формирование у старшенклассников потребности в воспитании детей. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Разенкова Н.Е.; Науч-исслед.ин-т общих проблем воспитания Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 15л.
1544980
  Рычкова Г.Б. Формирование у страшеклассников готовности к продолжению образования (социолого-психологический аспект) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рычкова Г. Б.; НИИ общих проблем воспит. АПН СССР. – Москва, 1979. – 27л.
1544981
  Соловьев В.А. Формирование у студентов музыкальных специализаций педагогических умений руководителя самодеятельного коллектива. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соловьев В.А.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 21л.
1544982
  Нгуен Нгок Кхань Формирование у студентов самооценки как системообразующего компонента их готовности к самовоспитанию (На материале вузов и техникумов СРВ) : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.01 / Нгуен Нгок Кхань; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1544983
  Панченко Н.Ф. Формирование у учащихся 5-8 классов интересов к общественно-полезному труду. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 73 / Панченко Н.Ф. ; Киев. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 20 с.
1544984
  Кондратенко Лариса Александровна Формирование у учащихся IV класса фонетических понятий при изучении украинского языка (Дидакт. аспект) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кондратенко Лариса Александровна; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1986. – 24л.
1544985
  Сечко Л.Н. Формирование у учащихся негативного отношения к аморальным поступкам (на матер. воспитательной работы классного руковод. с подростками). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сечко Л.Н.; МП БССР. Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1980. – 23л.
1544986
  Рымаренко В.Е. Формирование у школьников трудовых умений в процессе производительного труда : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рымаренко В.Е. ; НИИ педагогики УССР. – Киев, 1988. – 25 с.
1544987
  Мучаидзе Г.О. Формирование учения К.Маркса и Ф.Энгельса о партии. : Автореф... канд.лист.наук: 570 / Мучаидзе Г.О.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1544988
  Ломтадзе В.Д. Формирование физико-механических свойств глинистых пород при литификаци. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Ломтадзе В.Д.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленини и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1958. – 50л.
1544989
  Марцинкевичюс В.И. Формирование физико-механических свойств моренных отложений последнего оледенения на территории средней Литвы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.07 / Марцинкевичюс В.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т. – Л., 1974. – 22л.
1544990
  Кисиль Ф.Г. Формирование фонда оплаты труда в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кисиль Ф.Г. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1963. – 20 с.
1544991
  Легостаева О.В. Формирование фонематического слуха на начальном этапе языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: 13.00. 02 / Легостаева О. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 25л.
1544992
  Рубинштейн Давид Хаимович Формирование фундаментальных естественно-научных понятий у учащихся средней школы (дидактический аспект) : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Рубинштейн Давид Хаимович; НИИ общ. педагогики. АПН СССР. – Москва, 1979. – 44л.
1544993
  Ляпунов М.Ф. Формирование химического состава рапы оз. Б.Ажбулат и его гидрохимический режим. : Автореф... канд. хим.наук: / Ляпунов М.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1960. – 22л.
1544994
  Обухова Л.Ф. Формирование элементов научного мышления у ребенка : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 967 / Обухова Л.Ф. ; МГУ. – Москва, 1972. – 23 с.
1544995
  Нгуен Формирование энтомоценоза при введении новой культуры : Автореф... кандидата биол.наук: / Нгуен ты Хай; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1965. – 18л.
1544996
  Киценко А.П. Формирование эстетического отношения к труду в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Киценко А.П.; КГУ. – К., 1977. – 19л.
1544997
  Таткова Светлана Ивановна Формирование эстетической культуры студентов в твореческих самодеятельных объединениях (на примере сельскохоз. вузов УССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Таткова Светлана Ивановна; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1544998
  Орлов В.Ф. Формирование эстетической культуры учащихся страших классов и профтехучилищ средствами художественной самодеятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Орлов В.Ф.; КГУ. – К, 1983. – 23л.
1544999
  Снежкова Ирина Анатольевна Формирование этнического самосознания у детей и юношества (на материале этносоциологического обследования г.Киева и Киевской области) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Снежкова Ирина Анатольевна; МВ и ССО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1983. – 24л.
1545000
  Эдельштейн К.К. Формирование, переменение и трансформмация водных масс в Горьковском водохранилище. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Эдельштейн К.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 17л.
<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,