Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>
1543001
  Горєлов М. "Українська держава" на львівському ринку // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.149-153 : Фото. – ISSN 1607-6451
1543002
  Головащенко С.І. "Українська псалтир" М.О. Максимовича як феномен вітчизняної біблеїстики: кілька запитань до тексту // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 55-62.
1543003
  Верба І. "Українське відродження неодмінно розпочнеться..." // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 146-148. – ISSN 0869-3595


  Оглоблин Олександр Петрович - професор кафедри новітньої історії України
1543004
  Іваницька С.Г. "Українське дев"ятнадцяте довге століття" в мемуарах та щоденниках Олександра Русова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 325-331. – ISSN 2076-8982


  [Рец.]: О. О. Русов. Щоденники та спогади / Упорядкування, підготовка до друку, вступ. ст., коментарі О. Я. Рахна; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Черніг. від-ня Ін-ту укр. археографії, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - ...
1543005
  Гальчинський А. "Українське колесо в стратегії - це те, чого нам весь час бракує" / інтерв"ю брав Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  Вибори до місцевих рад, активно обговорювана тема можливості формування нового уряду, так само як і нова політична ситуація на сході, знову актуалізують базисні питання стратегічного курсу країни. По кваліфіковані оцінки газета звертається до давніх і ...
1543006
  Скибіцький Ю.А. "Українське питання" в міжнародній політиці доби Директорії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 245-246
1543007
  Комар В.Л. "Українське питання" в політиці урядів Польщі (1926-1939 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С. 120-128. – ISSN 0130-5247
1543008
  Мельничук Ю.Г. "Українське питання" в церкві в рецепції газети "Буковина" (1885-1910) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 64-70. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано матеріали на релігійну проблематику в газеті «Буковина» (1885–1910), що стосуються становлення українців як нації, крізь призму православної церкви. Цьому процесові консисторія перешкоджала тотальною румунізацією й забороною української ...
1543009
  Єленський В. "Українське питання" Константинопольського патріархату: рік 2000 // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-31. – ISSN 0132-084Х


  Загострення відносин між Московським і Константинопольським патріархатами.
1543010
  Гошуляк І. "Українське питання" на Паризькій мирній конференції 1919 року // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.103-106 : Фото. – ISSN 1607-6451
1543011
  Бевз Т.А. "Українське питання" та спроби його розв"язання на початку XX ст.Українською партією соціалістів-революціонерів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 320-337
1543012
  Гула Р.В. "Українське питання" у редакційній політиці газети "Киевлянин" у 1905-1912 рр. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 3-15


  У статті проаналізовано роль газети "Киевлянин" у пропаганді охоронної ідеології та її ключового аспекту - монархізму. Дана характеристика особливостей редакторської діяльності Д. Піхна та В. Шульгіна.
1543013
  Шабельник А.А. "Українське питання" у системі міжнародних відносин 1917 - 1920 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 255-256
1543014
  Гусейнова Т. "Українське радіо - це назавжди" / розмову вела Л. Чечель // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  "Ми створили цікавий і незвичний для Українського радіо продукт. Називався він "Вечірній променад". Це три години ефірного часу. Ми його так цікаво ділили: перша година - інформаційна, суспільно-політична. <...> Першу годину в студії працювали ...
1543015
  Ященко Анна "Українське село" живе минуле України / Ященко Анна, Корбут Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 14-17 : фото
1543016
  Задорожний М.П. "Українське село" у Чикаго // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 40-41 : фото
1543017
   "Українське суспільство ще не взяло тієї планки, яку взяло польське, коли у поляків виникла "Солідарність" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 17, 20-21


  Як тренувати громадянський потенціал та яка роль у цьому ЗМІ. У "Дні" відбулася дискусія не експертів, а молоді - студентів Інституту журналістики КНУТШ та випускників Літньої школи "Дня". Більш інтенсивна комунікація між "Днем" та Інститутом ...
1543018
  Моця О. "Українське" та "малоросійське" в "Записках о Южной Руси" Пантелеймона Куліша // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 67-75. – ISBN 978-966-02-5639-2


  Важливим у вивченні проблеми самоусвідомлення кожного народу, в тому числі й українського, є питання встановлення історії власних самоназв. У цьому сенсі цікавим є використання термінів "малоросійський" та "український" П.О. Кулішем у його відомій ...
1543019
   Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : Інформаційний бюлетень. – Paris
Ч.65. – 2002
1543020
  Дімаров А.А. Українська вендета : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1995. – 248 с. – ISBN 5-308-01634-8
1543021
  Тимошик М.С. Українська видавнича справа в умовах формального проголошення своди дрку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 68-73.
1543022
  Сергійчук В. Українська Греко-Католицька Церква: страдницький шлях до відродження // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 63-68.
1543023
  Ларіонова Л.Д. Українська гривня:історія та сьогодення / Л.Д. Ларіонова, З.О. Зразюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.50-54
1543024
  Чорнописький І. Українська громада в Австралії - досвід проживання в англомовному середовищі // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 225-230. – ISBN 966-8547-61-6
1543025
  Бедрій А. Українська держава, відновлена Актом 30 червня 1941 / Анатоль Бедрій ; Центр Нац. Відродження ім. С. Бендери. – Дрогобич, 2001. – 80 с.
1543026
  Малкош Володимир Українська дивізія "Галичина" в світлі "легіонової" політики 20 сторіччя / В.Малкош. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 32с. – ISBN 978-966-668-145-7
1543027
  Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917-1921 років.: на теренах постімперської Росії : монографія / Віктор Матвієнко ; Київ, нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Київський університет, 2002. – 373 с. – ISBN 966-594-327-8
1543028
  Авраменко О.О. Українська дитяча книга 1970-1990 років : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.04 / Авраменко О.О. ; АН Укр. ін-т мистецтвознавсва. – Київ, 1993. – 18 с.
1543029
   Українська дитяча література : Антологія. – Київ : Вища школа, 2002. – 519с. – ISBN 966-642-144-5
1543030
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго, 1992-
Число 1. – 1992
1543031
  Заянчук Ю. Українська діаспора Канади: від перших шкіл до першої кафедри української мови в університеті // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.73-75. – ISSN 0131-6788
1543032
  Чалий С. Українська доля: голодний 1947-й... // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-79. – ISSN 1812--514Х
1543033
  Семенюк Григорій Фокович Українська драматургія 20-х років: конфлікти, характери, жанри : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.02 / Семенюк Григорій Фокович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 63л. – Бібліогр.:л.62-63
1543034
  Полисаєв О. Українська духовна парадигма і міфотворчість перехідного періоду // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.38-45
1543035
   Українська душа. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі. – (Проблеми)
Кн. 1. – 1956. – 64 с. – Зміст: Українська емоційність/ Є. Онацький; Світовідчування українця/ О. Кульчицький; Родина і душа народу/ Б. Цимбалістий; Душа і пісня/ М. Шлемкевич; Бібліограф. огляд/ В. Дорошенко. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1543036
   Українська еміграція : Історія і сучасність. (Матеріали міжнар.наукових конференц., присвяч.100-річчю еміграції укр.до Канади). Науково-популярне видання. – Львів : Каменяр, 1992. – 384с. – ISBN 5-7745-0497-2
1543037
   Українська енциклопедія лісівництва : В 2-х томах. – Львів : НАНУ, Наукове товариство ім. Шевченка. – ISBN 966-7155-14-5
Т. 1 : А-Л. – 1999. – 464 с.
1543038
  Левчук Л.Т. Українська естетика ХХ століття: досвід 70-х років // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 26 : Духовний світ слов"янських культур і сучасний цивілізаційний процес. – С. 3-8. – (Філософські науки)
1543039
  Однороженко О. Українська земельна геральдика ХVI-XVII ст. за сфрагістичними джерелами // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 147-164
1543040
  Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття = Ukrainian and foreign culture of the 20th century : Навчальний посібник / Г.С. Мєднікова. – Київ : Знання, 2002. – 214 с. – ISBN 966-620-049-Х
1543041
  Сюндюков І. Українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинське братство". – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 85-88.
1543042
  Маринович Мирослав Українська ідея і християнство або коли гарцюють кольорові коні апокаліпсису / Маринович Мирослав. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 544с. – ISBN 966-7888-51-7
1543043
  Шевченко Віталій Федорович Українська історична поема ХІХ - поч. ХХ ст. Концепція історизму жанров, специфіка, шляхи розвитку. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.01 / Шевченко Віталій Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 354л.
1543044
   Українська історична та діалектна лексика : збірник наукових праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 5-7702-1033-8
Вип. 3. – 1996. – 234с.
1543045
   Українська історична та діалектна лексика : збірник наукових праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 966-02-2595-0
Вип. 4. – 2003. – 428с.
1543046
  Калакура Я.С. Українська історіографія : курс лекцій / Ярослав Калакура. – Київ : Генеза, 2004. – 495 с. – До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 966-504-372-2
1543047
  Костюк Лариса Кіндратівна Українська історіографія діяльності місцевих рад з другої половини 50-х до середини 80-х років : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Костюк Лариса Кіндратівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 199л. – Бібліогр.:л.159-199
1543048
  Костюк Л.К. Українська історіографія діяльності місцевих рад у другій половині 50-х до середини 80-х років : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Костюк Л. К.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1993. – 17л.
1543049
  Костюк Л.К. Українська історіографія діяльності місцевих рад у другій половині 50-х до середини 80-х років : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Костюк Л. К.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1993. – 17л.
1543050
  Гупан Н.М. Українська історіографія історії педагогіки / Н.М. Гупан. – Київ : А.П.Н., 2002. – 223 с. – ISBN 966-95673-2-7
1543051
   Українська історіографія на зламі 20 і 21 століть: здобутки і проблеми. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 406с. – ISBN 966-613-185-4
1543052
  Сапожнікова О.В. Українська й зарубіжна література : Початковий курс для іноземних студентів підготовчих факультетів вищих закладів освіти: Підручник / О.В. Сапожнікова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 123с. – ISBN 966-594-533-6
1543053
  Фігус-Ралько Анна Українська Канада = Ukrainian Canada / Фігус-Ралько Анна; КНУТШ;Упоряд., авт. передм. М. Тимошик. – Київ - Вінніпег : Наша культура і наука, 2001. – 142с. – ISBN 966-7821-02-1
1543054
  Каптуренко М.Г. Українська корупція як предмет політико-економічного дослідження // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.153-163. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1543055
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2001
1543056
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2002
1543057
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2002
1543058
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2002
1543059
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2002
1543060
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2003
1543061
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2003
1543062
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2003
1543063
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2003
1543064
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2003
1543065
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2/3. – 2004
1543066
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2004
1543067
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2004
1543068
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2004
1543069
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2007
1543070
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2007
1543071
  Кровицька О. Українська лексикографія : теорія і практика / Ольга Кровицька; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2005. – 175с. – ISBN 966-02-3551-8
1543072
  Кульчицька Т. Українська лексикографія ХІІІ-ХХ ст. : Бібліографічний покажчик / Т. Кульчицька; НАН України, Львівськп наук.б-ка. – Львів, 1999. – 359с. – ISBN 5-7703-0973-9
1543073
  Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: еволюція поетичного мислення : Автореф...док.філолог.наук:10.01.07.,10.01.01 / Копаниця Л.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.32-34
1543074
  Солод Ю. Українська література : Конспект / Ю. Солод. – Київ : Козаки, 1996. – 378с. – (Бібліотечка школяра та абітурієнта). – ISBN 966-514-001-9
1543075
  Безвесільна З.А. Українська література : навч. посібник / З.А. Безвесільна. – Харків : Єдінорог, 1999. – 96 с. – (Українська література : Кращі твори учнів 10-11 класів). – ISBN 966-7333-46-9
1543076
   Українська література : Універсальна хрестоматія.5-11 класи: У двох томах. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-71-8
Т.1. – 2000. – 640с.
1543077
   Українська література : Хрестоматія 10 клас. – Харків : Торсінг, 2002. – 752с. – (Сер.Свічадо). – ISBN 966-7661-47-4
1543078
   Українська література : Хрестоматія.11 клас. – Харків : Торсінг, 2002. – 768с. – (Свічадо). – ISBN 966-7661-47-4
1543079
   Українська література : тести. 5-12 класи: абітурієнту: посібник / автори-укладачі: Н.І. Бернадська, Г.О. Усатенко. – Київ : Академія, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-580-255-6
1543080
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2001
1543081
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
1543082
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
1543083
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
1543084
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
1543085
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
1543086
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
1543087
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
1543088
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2003
1543089
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2003
1543090
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2003
1543091
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2003
1543092
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
1543093
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004
1543094
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004
1543095
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004
1543096
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2007. – 56 с.
1543097
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2007. – 56 с.
1543098
  Ходосов К.О. Українська література у 8 класі / К.О. Ходосов. – К., 1979. – 184с.
1543099
  Крайнікова Т.С. Українська література. Тематичні тестові завдання / Т.С. Крайнікова. – Київ : Знання; Країна мрій, 2007. – 232с. – (Тематичні тестові завдання). – ISBN 966-424-035-4
1543100
  Шамрай А.П. Українська література: стислий огляд / А. Шамрай. – 2-ге вид., випр. – Харків : Рух, 1928. – 224 с.
1543101
   Українська література: Хрестоматія для 11 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2001. – 944с. – ISBN 966-548-094-4
1543102
   Українська література: Хрестоматія для 11 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2003. – 944с. – ISBN 966-548-094-4
1543103
  Чайковський М. Українська математична наукова бібліографія (-) / М. Чайкковський ; Одеська філія наук.досл. ін-ту матем. – Одеса : [Укрполітграфоб"єднання], 1931. – 47 с.


  На тит. арк. дарчий надпис: від автора р.
1543104
  Ростовська О. Українська ментальність і національно-визвольна революція 1648-1676 рр. / О. Ростовська, А. Блануца // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.3-10
1543105
  Завітневич Н.Г. Українська меншина в українсько - польських міждержавних відносинах: історія і сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.33-37
1543106
  Деркач Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра / Леонід Деркач. – Київ, 2000. – 544с. – ISBN 966-7308-16-02


  Документальний нарис знайомить з минулим і сучасним Української митниці. Книга дає можливість познайомитись з повсякденною роботою митників, конкретними фактами боротьби працівників митної служби з контрабандою, іншими митними правопорушеннями
1543107
  Перестюк М.О. Українська мова - мова науки і освіти / М.О. Перестюк, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1543108
  Перестюк Н.А. Українська мова - мова освіти і науки / Н.А. Перестюк, М.И. Ядренко // Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України. Матеріали всеукраїнської конференції. (Київ: 12-14 травня 1999 р.)
1543109
  Черткова К.Ф. Українська мова / К.Ф. Черткова. – Київ; Львів, 1946. – 60с.
1543110
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Вид. 7-е. – Київ, 1946. – 84с.
1543111
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 2-е вид., впир. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 352 с.
1543112
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 3-е вид., виправ. – Київ : Вища школа, 1984. – 311с.
1543113
  Хрущ К.І. Українська мова / К.І. Хрущ. – 13-е вид. – Київ, 1986. – 142с.
1543114
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1988. – 176с.
1543115
  Ющук І.П. Українська мова / І.П. Ющук. – Київ, 1991. – 287с.
1543116
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 5-те вид., перероб. – Київ, 1992. – 303с.
1543117
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1992. – 125с.
1543118
   Українська мова : Підручник для педучилищ. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004116-4 (ч.1), 5-11-004115-6
Част.1. – 1993. – 415 с.
1543119
   Українська мова / Б. Ажнюк, С. Бибик, Дзюбишина-Мельник, Н. Дужик, С. Єрмоленко, Н. и др. Сологуб; [Ажнюк Б. и др.] ; Red. nauk. Jermolenko S. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filol. polskiej, 1999. – 321 s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-26-7
1543120
  Головко Валентина Українська мова = Advanced Ukrainian conversation : (Розмовний практикум) : Посібник для іноземців / Головко Валентина, Паламар Лариса; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ : Бібліотека українця, 2002. – 168с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-57-2
1543121
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2002. – 132 с.
1543122
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2002. – 136 с.
1543123
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2002. – 132 с.
1543124
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2002. – 136 с.
1543125
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Фурдуй; за ред. В.В.Різуна. – Київ : Либідь, 2003. – 272с. – (Практикум). – ISBN 966-06-0291-Х
1543126
  Мацько Л.І. Українська мова : Навчальний посібник / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко. – Донецьк : БАО, 2003. – 480с. – ISBN 966-548-612-8
1543127
  Вінницька В.М. Українська мова : Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ; КНУТШ. – 3-тє вид. – Київ : Київський університет, 2003. – 272 с. – ISBN 966-594-353-7
1543128
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№2. – 2003. – 138с.
1543129
  Ющук І.П. Українська мова : Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.П. Ющук. – Київ : Либідь, 2004. – 640с. – ISBN 966-06-0284-7
1543130
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису / М.І. Фурдуй; За ред.: В.В. Різуна. – Київ : Либідь, 2004. – 272с. – ISBN 966-06-0291-Х
1543131
  Зубков М.Г. Українська мова : Універсальний довідник / М.Г. Зубков. – Харків : Школа, 2004. – 496с. – ISBN 966-8114-55-8
1543132
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2004. – 133 с.
1543133
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2004. – 125 с.
1543134
   Українська мова : Схеми, таблиці, тести: Навчальний посібник / Н.В. Гуйванюк, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська, . – Львів : Світ, 2005. – 304с. – ISBN 966-603-447-6
1543135
   Українська мова : тести : 5-12 класи : абітурієнту : посібник / Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська, Н.О. та ін. Руснак; [Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук та ін.] ; за ред. Н.В. Гуйванюк. – Київ : Академія, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-580-228-0
1543136
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2007. – 128 с.
1543137
  Козачук Г.О. Українська мова : практикум : навч. посіб. для студ. гуманітар. спец. вищ. навч. закладів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Вища школа, 2008. – 414 с. – ISBN 978-966-642-385-9


  Стисло подано теоретичний матеріал та систему вправ і завдань, спрямованих на вироблення навичок грамотного письма та ґрунтовне засвоєння мови. Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1543138
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [другий клас] : підручник для 2 класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 7-е вид. – Київ : Радянська школа, 1946. – 112 с. : мал.
1543139
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [третій клас] : підручник для III класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. і П. Лисенко. – 7-е вид. – Київ : Радянська школа, 1946. – 152 с.
1543140
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [третій клас] : підручник для III класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 9-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1948. – 168 с.
1543141
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 9-е. вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1948. – 158 с.
1543142
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 14-е вид. – Київ : Радянська школа, 1953. – 148 с.
1543143
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф.,. – 15-е вид. – Київ : Радянська школа, 1954. – 148 с.
1543144
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для четвертого класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 18-е вид. – Київ : Радянська школа, 1957. – 148 с. : мал.
1543145
  Чавдаров С.Х. Українська мова : другий клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1963. – 120 с. : мал.
1543146
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська школа, 1960. – 80 с. : мал.
1543147
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 80с. : мал.
1543148
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська школа, 1965. – 80с. : мал.
1543149
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф. – Вид. 8-е. – Київ : Радянська школа, 1967. – 79с. : мал.
1543150
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, В.С. Саженюк. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 156 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1543151
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 168 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1543152
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф., В.С. Саженюк. – 8-е вид. – Київ : Радянська школа, 1967. – 168 с. : мал.
1543153
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х.Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Київ : Радянська школа, 1960. – 160 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1543154
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : ідручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 160 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1543155
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, В.С. Саженюк. – 4-є вид., виправлене. – Київ : Радянська школа, 1963. – 160 с. : мал.
1543156
  Марусяк І. Українська мова в еміграції (на прикладі художніх творів Михайла Бажанського) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 180-182.
1543157
  Вінницька В.М. Українська мова в малюнках : Дидактичні матеріали з розвитку мови для студентів-іноземців / В.М. Вінницька, Л.С. Головяшина; КНУТШ; Підготовчий факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 108с. – ISBN 966-594-475-4
1543158
  Столяров І. Українська мова зникла з ФМ ефіру Одеси // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.3-4
1543159
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2001. – 84 с.
1543160
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002. – 84 с.
1543161
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002. – 80 с.
1543162
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002. – 80 с.
1543163
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002. – 80 с.
1543164
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003. – 80 с.
1543165
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003. – 80 с.
1543166
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003. – 80 с.
1543167
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003. – 80 с.
1543168
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003. – 80 с.
1543169
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004. – 80 с.
1543170
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004. – 80 с.
1543171
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007. – 72 с.
1543172
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007. – 72 с.
1543173
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007. – 72 с.
1543174
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 5. – 2001
1543175
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2002
1543176
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2002
1543177
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2002
1543178
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2003. – 216 с.
1543179
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2004
1543180
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2004
1543181
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2004. – 208 с.
1543182
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2007. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1543183
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2007. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1543184
  Шевчук С.В. Українська мова на щодень, на щомить : для державних службовців..Навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – Київ : Атіка, 2004. – 392с. – ISBN 966-326-054-8
1543185
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : Підручник / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ; КНУТШ; Підготовчий факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 379 с. – ISBN 966-594-319-7
1543186
  Любашенко О.В. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі : Навчальний посібник / О.В. Любашенко; МОіНУ. ІЗіМН. КНУТШ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : ІЗМН, 2003. – 144с. – ISBN 5-7763-2369-Х
1543187
   Українська мова. Енциклопедія. – Київ : Украинська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 2000. – 752 с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7492-07-9
1543188
  Доридор Г.К. Українська мова. Практикум : Навчальний посібник / КНУТШ; Ганна Доридор, Ірина Козленко. – Київ : Київський університет, 2003. – 100 с. – ISBN 966-594-436-3
1543189
  Тканко О. Українська мода в контексті соціально-економічних трансформацій кінця ХХ ст. // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – Вип. 13. – С. 120-127. – ISSN 0236-4832
1543190
  Хороб С. Українська модерна драма кінця 19 - початку 20 століття : (Неоромантизм, символізм, експресіонізм) / Степан Хороб; Мін-во освіти і науки; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 413с. – ISBN 966-640-083-9
1543191
  Зайченко Олена Сергіївна Українська народна апокрифічна легенда: проблема розвитку і побудування : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Зайченко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 168л. + Додатки: 164-168. – Бібліогр.: л.153-163
1543192
  Шпак О.Д. Українська народна гравюра 17-19 століть / Оксана Шпак; НАНУ, Ін-т народознавства; Відп. ред. С. Павлюк. – Львів, 2006. – 224с. : 16с. кол. іл. – Пар. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-3993-9
1543193
  Шпак О.Д. Українська народна гравюра XVII-XІХ ст. (Історія. Іконографія. Засади дкоартивності). : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Шпак О.Д.; МО України. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1997. – 19л.
1543194
  Герус Л.М. Українська народна іграшка кінця 19 -- першої половини 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.06 / Герус Л.М.;. – Львів, 1997. – 20 с.
1543195
  Бушак С.М. Українська народна картина "Козак Мамай" у житті та творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 136-142.
1543196
  Таланчук Олена Миколаївна Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.07 / Таланчук Олена Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 375л. – Бібліогр.:л.320-375
1543197
   Українська народна магія : Поетика, психологія / КНУТШ; Ред. кол.: Л.Ф.Дунаєвська, В.Г.Бойко, О.М.Таланчук та інші. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 140с. – (Бібліотека українця ; Вип. 2 ; Фольклор. Етнографія. Звичаєве право). – ISBN 966-7419-1412
1543198
  Товстуха Є.С. Українська народна медицина / Є.С. Товстуха. – Київ : Газета "Вечерний Київ". Техніка, 1999. – 456с. – (Бібліотечка "Вечірнього Києва"). – ISBN 966-575-117-4
1543199
  Колотило Т.І. Українська народна пісенна алегорія : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Колотило Т.І.; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства і фольклористики. – Київ, 1990. – 245л. – Бібліогр.:л.222-244
1543200
  Дунаєвська Лідія Францівна Українська народна проза : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Дунаєвська Л.Ф.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1998. – 36с.
1543201
  Чарновський О.О. Українська народна скульптура. / О.О. Чарновський. – Львів, 1976. – 143с.
1543202
  Коновець О.Ф. Українська наука як феномен культури : нариси історії від найдавніших часів до першої третини ХХ ст. / Олександр Коновець ; Міжнародний ін-т лінгвістики і права. – Київ, 2000. – 277 с. – ISBN 5-7763-2385-1
1543203
  Капелюшний Валерій Петрович Українська національна державність доби визвольних змагань (1917 - 1921 рр.): історіографія : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Капелюшний В.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 511с. – Бібліогр.: л. 406-511
1543204
  Коршук Р.М. Українська національна ідея в творчій спадщині Степана Томашівського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 171-179.
1543205
  Ковальчук І.В. Українська національна ідея у версіях М. Драгоманова і Д. Донцова / І.В. Ковальчук, М.М. Самардак // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії". Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 203-208
1543206
  Гринів О. Українська національна ідея як проблема науки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.4-8
1543207
  Кудряченко А. Українська національна меншина в сучасній Україні / А. Кудряченко, В. Котигоренко // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.162-163 : Фото. – ISSN 1607-6451
1543208
  Козаренко Олександр Володимирович Українська національна музична мова:генеза та сучасні тенденції розвитку : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства / Козаренко О.В.; Нац. муз. академ. України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 36 с.
1543209
  Мироненко М. Українська національна революція / М. Мироненко. – Мюнхен ; Лондон ; Торонто : На Варті, 1951. – 32 с.
1543210
  Зозуля І. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.141-145. – ISSN 0132-1331
1543211
  Блажейовський Дмитро Українська папська мала семінарія св.Йосафата в Римі /1951-1990/ = Ukrainian Pontifical minor seminary of st.Josaphat in Rome (1951-1990) / Блажейовський Дмитро. – Рим : Pontificio seminario minore Ucraino, 1990. – 190с. – (Українські салезіянські видання ; Ч.23)
1543212
   Українська патріотична альтернатива
№ 1 (5). – 2006
1543213
   Українська педагогічна бібліографія 1997 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ
Вип. 8. – 2003. – 205с.
1543214
  Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 / Петро Мірчук. – Мюнхен : Cicero, 1953. – 319 с. : іл.
1543215
   Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2004. – 296 с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність ; 11). – ISBN 966-02-3317-5
1543216
  Погребенник Володимир Федорович Українська поезія кінця ХІХ - початку ХХ ст. та фольклор : Автореф... докт. філ.наук: 10.01.03 / Погребенник Володимир Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 32л.
1543217
   Українська поезія під судом КГБ : Кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2003. – 572 с. – ISBN 966-02-2295-5
1543218
  Месропян Анушаван Українська поезія у вірменських перекладах / Месропян Анушаван; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка; Наук. біб-ка; Ред. кол. Б.Якимович. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 64с. – На тит. арк. надруковано переклад вірменською мовою. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.7). – ISBN 966-613-275-3
1543219
  Крупина В. Українська політична еміграція: загальноєвропейський контекст // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
1543220
   Українська політична нація: генеза, стан, перспективи. – Київ : [б. в.], 2003. – 631, [1] с. – ISBN 966-554-062-9


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
1543221
   Українська Православна церква в пошуках визнання. – Чікаго, 2002. – 47с. – (Українці Америки за Київський патріярхат)
1543222
  Хомчук Оксана Українська православна церква в США - з Києвом чи Істамбулом? / Хомчук Оксана. – Чікаго, 1997. – 151с. : іл.
1543223
  Хомчук О. Українська православна церква у ХХ столітті на чужині / О. Хомчук. – [Чікаго], 2000. – 31с. : il.
1543224
  Шеремет Л.М. Українська преса Галичини і становлення шкільного книговидання (кінець ХІХ -- поч. ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Шеремет Л. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
1543225
  Тернопільський Юрій Українська преса з перспективи 150-ліття / Тернопільський Юрій; Спілка українських журналістів Америки. – Джерзі Ситі : Коць, 1974. – 174,[2]с.
1543226
  Романюк Мирослав Українська преса Північної Буковини Як джерела вивчення суспільно-політичного життя краю (1870-1940 рр.). / Романюк Мирослав; НАНУ.Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника.Науково-дослідний цент періодики. – Львів : Феникс, 2000. – 588с. – ISBN 966-02-1435-9
1543227
   Українська приватизація у спогадах та роздумах. – Киев : Поліграф-Інформ, 2001. – 479с. – ISBN 966-95606-1-6
1543228
  Андрієвська В.В. Українська психологічна термінологія сьогодні. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-18.
1543229
  Стрілець В.В. Українська радикально-демократична партія : витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ століття - 1939 рік) : монографія / В.В. Стрілець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 361 с. – 9у Стрі Шифр дубл. – ISBN 966-594-321-9
1543230
  Стрілець Василь Васильович Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець 19 століття - 1939 рік) : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Стрілець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 423 л. – Бібліогр.: л. 376 - 423
1543231
  Стрілець Василь Васильович Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець 19 століття - 1939 рік) : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Стрілець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 27 назв.
1543232
  Полковенко В.В. Українська радіопубліцистика періоду Великої Вітчизняної війни : Дис... канд. філ.наук: / Полковенко В.В.; КДУ. – К, 1970. – 277л.
1543233
  Марценюк Лариса Миколаївна Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави 1918-1929 рр. : Дис... какнд.історич.наук: 07.00.01 / Марценюк Лариса Миколаївна; Криворізький держ.пед.ін-т. – К., 1998. – 217л. – Бібліогр.:л.184-209
1543234
  Марценюк Л.М. Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Марценюк Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
1543235
  Струкевич О.К. Українська ранньомодерна нація: історико-етнонаціологічні аспекти дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.3-22. – ISSN 0130-5247
1543236
  Солдатенко В.Ф. Українська революція : Концепція та історіографія / В.Ф. Солдатенко; Інститут національних відносин і політології НАН України. – Київ : Книга Пам"яті України, Просвіта, 1997. – 416с. – ISBN 5-88500-059-X
1543237
  Ясіновський Юрій Павлович Українська сакральна монодія: Історія, тексти, музично-стильові наверствування : Автореф... доктора мистецтвознавстванаук: 17.00.03 / Ясіновський Юрій Павлович;. – К., 1998. – 40л.
1543238
  Ноур А.М. Українська сім"я у сучасному соціумі: реалії і тенденції // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.104-110. – ISSN 1681-116Х
1543239
  Науменко Н Українська словесність як українознавсво в системі вищої освіти // Українознавство : науково-популярний, суспільно-політичний, культурно-мистецький журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.68-72.
1543240
  Каніщенко О. Українська специфіка міжнародного маркетингу : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 33-37. – Бібл. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1543241
   Українська справа в европейськім освітленню : Збірка статтей европейськх учених і політиків про русько- українське питаннє. – Ню Йорк : Фундація Українського Вільного Університетету в ЗСА і Українське Бібліотечне Товаритство Америки, 1976. – 31с. – (З документів часу ; ч.1)
1543242
  Низовий М. Українська статистика друку: між двома світовими війнами // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 4. – С.80-83
1543243
  Оніщук М. Українська судова реформа: старі звички на новий лад // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.15-17. – ISSN 1726-3077
1543244
  Ковальчук О.В. Українська сценографія 60-80-х років 20 століття. : Автореф... Канд.мистецтвознав.наук: 17.00.04 / Ковальчук О.В.; НАН Укр.Ін-т.мистецтвознав. – К, 1995. – 25л.
1543245
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2001. – 550с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-100-3


  Пропонований посібник вперше на новій методоло-гічній основі, без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культу-ри, широку пано-раму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами.
1543246
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 3-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 557 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-137-2
1543247
  Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студ.внз / О.Л. Шевнюк. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 277 с. – ISBN 966-7767-79-5
1543248
  Сидоренко Наталія Миколаївна Українська таборова преса першої половини ХХ століття: Проблеми національно-духовного самоствердження : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.08 / Сидоренко Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 425л. – Бібліогр.:л.404-425
1543249
  Сидоренко Н.М. Українська таборова преса першої половини ХХ століття: проблеми національно-духовного самоствердження. : Автореф... доктор філолог.наук: 10.01.08 / Сидоренко Н.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 34л.
1543250
  Соколовська Тетяна Григорівна Українська термінологія з генетики: походження, структура, системність (лінгвістична проблематика) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.01 / Соколовська Тетяна Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 193л. – Бібліогр.:л.144-147
1543251
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : підручник / Мар"яна Лановик, Зоряна Лановик. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 591с. – ISBN 966-311-050-3
1543252
  Кириленко В.А. Українська філософія національного радикалізму ХХ століття : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Кириленко В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 25л.
1543253
  Пригодій С.М. Українська філософія серця та американський трансценденталізм : Монографія / С.М. Пригодій ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 232 с. – ISBN 966-594-282-4
1543254
  Лісовий В. Українська філософська думка 60-80-х років // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 117-139. – ISSN 0235-7941
1543255
  Лісовий В. Українська філософська думка 60-80-х років // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-80. – ISSN 0235-7941


  Київський ун-т та Ін-т філософії стають провідними осередками в СРСР з дослідження логіки наукового дослідження (до початку 60-х років)
1543256
  Соловей Е.С. Українська філософська лірика : Hавч.посібник із спецкурсу для студ.вузів / Е.С. Соловей; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Юніверс, 1999. – 366с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні). – ISBN 966-7305-04-Х
1543257
  Тичина А.К. Українська Центральна рада і Бессарабія // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.23-27
1543258
  Циганенко Л.Ф. Українська Центральна рада і військо // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.30-34
1543259
  Захарчук А.С. Українська Центральна Рада і її державотворча діяльність (до проблеми пошуку джерел в історико-юридичній літературі) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.45-54. – ISSN 1563-3349
1543260
  Захарчук А.С. Українська Центральна Рада: до питання державно-правового статусу та проблема періодизації // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.63-73. – ISSN 1563-3349
1543261
  Верстюк В. Українська Центральна Рада: період становлення // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-46. – ISSN 0130-5247
1543262
  Довбня В. Українська Центральна Рада: помилки, що призвели до трагічної розв"язки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.88-95. – ISBN 966-667-078-Х
1543263
  Пашук Андрій Українська церква і незалежність України / Пашук Андрій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 364с. – ISBN 966-613-100-5
1543264
  Юраш Андрій Васильович Українська церква у контексті сучасних політико-конфесійних та комунікативних процесів (історико-політологічний аспект) : Автореф... канд. політичнихнаук: 23.00.01 / Юраш Андрій Васильович; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 23л.
1543265
  Слободянюк П. Українська церква: історія руїн і відродження / П. Слободянюк. – Хмельницький, 2000. – 266с. – ISBN 966-7736-16-4
1543266
  Марцінишин Галина Богданівна Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики : Дис... канд.економіч.наук: 08.01.94 / Марцінишин Галина Богданівна; Тернопільский деж.техн.ун-т ім.І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 182л. – Бібліогр.:л.170-182
1543267
  Марцінишин Г.Б. Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.04 / Марцінишин Г.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1543268
  Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. : (Волинь і Центральна Україна) / Н.М. Яковенко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 416с. – ISBN 5-12-003024-6
1543269
  Колесник В.Ф. Українське "зміновіхівство" 1920-х років / В.Ф. Колесник, І.І. Каспрук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 42)


  Висвітлюється "зміновіхівський рух", який розгорнувся серед частини української інтелігенції та еміграції в першій половині 1920-х рр.
1543270
  Ілінський І. [Ільїнський] Українське "стогнати - стонать" / уваги проф. Г. Ільїнського // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 54-55
1543271
  Мезіна С.С. Українське "шістдесятництво" у контексті національного відродження ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 36-46. – ISSN 2225-7586
1543272
  Салига Т. Українське "я" Леоніда Рудницького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 16-17


  До 80-річчя з дня народження.
1543273
  Салига Т. Українське "я" Леоніда Рудницького // Буковинський журнал / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 1 (119). – С. 109-124. – ISBN 966-7109-34-8
1543274
  Андрійко О.Ф. Українське адміністративне законодавство: стан та проблеми розвитку // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 35-38. – ISBN 978-966-301-172-1
1543275
  Селігей П.О. Українське академічне мовознавство за дев"яносто років (1918-2008) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 3-17. – ISSN 0027-2833


  У статті дається стислий огляд історії мовознавчих досліджень у НАН України за 90 років її існування. Простежено розвиток основних дослідницьких напрямів, схарактеризовано головні здобутки та їхнє суспільне значення, окреслено внесок визначних учених.
1543276
  Мокієнко В. Українське арго як джерело російського жаргону // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 37-51. – ISSN 0320-3077


  "Присвячена питанням функціонування слов’янської, зокрема українсько-російської, жаргонної лексики, де на прикладі слова халява і утвореного від нього фразеологізму на халяву розглянуто нові етимологічні інтерпретації та функціональні характеристики ...
1543277
  Калакура Я. Українське архівознавство: критерії національного // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 17-20. – ISSN 2306-4323
1543278
   Українське бароко. – Київ : Акта. – ISBN 966-7021-39-4
Т. 1. – 2004. – 635с.
1543279
   Українське бароко. – Київ : Акта. – ISBN 966-7021-52-1
Т. 2. – 2004. – 412с.
1543280
  Новак М. Українське бароко // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 10. – С. 111-119. – ISSN 0585-8365
1543281
  Цебрій І.В. Українське бароко в контексті слов"янського національного відродження // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 223-230
1543282
  Стоян С.П. Українське бароко в образотворчому мистецтві - національні символи в контексті європейської культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 88-94. – ISSN 2616-9967


  Розглянуто специфіку прояву символічного типу візуального образу в мистецькій практиці українського бароко. Зазначається, що в ХVІІ - ХVІІІ ст. барокова культура активно поширюється на українських теренах. Українське мистецтво цих часів розвивається у ...
1543283
  Шувалова А.С. Українське бароко та сучасні пам"ятки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 352-356. – ISBN 978-966-452-103-8
1543284
  Третяк К. Українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.40-43
1543285
  Даренська В. Українське бароко як світоглядний стиль // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 105-109
1543286
  Ушкалов Леонід Українське барокове богомислення : Сім етюдів про Григорія Сковороду / Ушкалов Леонід. – Харків : Акта, 2001. – 221с. – (Харківська школа). – ISBN 966-7021-35-1
1543287
   Українське Буджацьке козацтво : енциклопедія / [уклад.: С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв]. – Дніпро : Середняк Т.К., 2017. – 344 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 316-330, 338-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7479-15-3
1543288
  Лозинський Й.І. Українське весілля / Й.І. Лозинський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 174 с.
1543289
  Лозинський Й. Українське весілля / Йосип Лозинський. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 174, [2] c. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1582-7
1543290
  Миколаєнко А. Українське видавництво "Смолоскип" в еміграції: еволюція від часопису до видавництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 37-40. – ISSN 2076-9326
1543291
  Кочур Г. Українське відлуння Віслави Шимборської // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 188-191. – ISSN 0130-1608
1543292
  Губа П.І. Українське відродження : Спроба джерелознавчої оцінки вітчизняної преси 1917-1920 рр. / П.І. Губа; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2002. – 263c. – ISBN 966-7533-14-X
1543293
  Ліщинська О. Українське візуальне мистецтво як висловлювання: від Євромайдану до військового протистояння на Сході України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 82-86


  У статті проаналізовано українське візуальне мистецтво останніх двох років як художнє і соціальне висловлювання: через безпосереднє включення і участь митців у подіях, а також опосередковано через образну і знаково-символічну мову. Виявлено національно ...
1543294
   Українське військо. 1917-1921 / [авт. виставки: Євген Пінак, Ярослав Файзулін, Максим Майоров ; авт. карт Д. Вортман ; Укр. ін-т нац. пам"яті]. – Київ : [б. в., 2021. – [1], 52 с., включ. обкл. : іл., карт.
1543295
  Яким"як С. Українське військово-морське мистецтво: зародження та основні етапи розвитку // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 26-31
1543296
  Набитович І. Українське вікно в середньовічну японську літературу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 120-122. – ISSN 0236-1477


  Українська культура й літературознавство хоч і повільно, дещо запізнено, але достатньо впевнено продовжує освоювати материки художніх літератур інших народів. Свідчення цього - виданий Інститутом філології КНУТШ перший том (із запланованого тритомника) ...
1543297
  Науменко Наталія Українське вільне віршування у шкільному вивченні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-51. – Бібліогр.: с. 47-51. – ISSN 0130-5263
1543298
  Лободаєв Володимир Миколайович Українське вільне козацтво (1917-1918 рр.) : Дис...канд. істор. наук: 07.00.01 / Лободаєв Володимир Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 216л. – Бібліогр.:л.194-216
1543299
  Лободаєв Володимир Миколайович Українське вільне козацтво (1917-1918) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Лободаєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1543300
  Костенко Н.В. Українське віршування 20 століття : Навч. посіб. для студ. філолог. спец. внз / Н.В. Костенко. – Київ : Либідь, 1993. – 232с.
1543301
  Костенко Н.В. Українське віршування XX століття : навчальний посібник / Н.В. Костенко ; КНУТШ ; [худ. ред. Л.П. Шевченко]. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Київський університет, 2006. – 288 с. : табл. + Додаток: с. 256-282. – Друк. за авт. ред. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 966-594-848-2
1543302
  Сидоренко Г.К. Українське віршування від найдавніщих часів до Шевченка / Г.К. Сидоренко. – Київ : Київський університет, 1972. – 142с.
1543303
  Сулима М.М. Українське віршування кінця ХVI-початку ХVII ст. / М.М. Сулима. – Київ : Наукова думка, 1985. – 148 с.
1543304
  Кисіль З.Р. Українське воєнно-історичне товариство (1920-1939) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.100-112. – ISSN 0130-5247
1543305
  Цірат Г. Українське врегулювання корпоративних спорів з іноземним елементом // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 35-40.
1543306
  Герелес К.С. Українське гаптування XVII - XVIII ст.: майстрині та їх твори // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 29-40


  За матеріалами колекції Заповідника.
1543307
  Жупанський Я.І. Українське географічне відродження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8. – (Географія ; Вип. 45)


  Подано короткий нарис розвитку географічної думки в Україні у 20-х роках ХХ ст.
1543308
  Дудник Л.М. Українське господарське право та господарське процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник / Дудник Л.М. ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : Геопринт, 2015. – 569, [1] с. – Бібліогр.: с. 556-569 та в кінці тем. – ISBN 978-617-674-014-8
1543309
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Вересень-Жовтень, ч. 9-10. – 1958
1543310
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – 1958
1543311
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Листопад-Грудень, ч. 11-12. – 1958
1543312
  Шукліна Н.Г. Українське громадянство в системі елементів конституційно-правового статусу людини і громадянина // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 34-42. – (Правознавство ; Вип. 253)
1543313
  Заплетнюк М.А. Українське громадянське суспільство 1990-х рр. у контексті зовнішньополітичних впливів // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – C. 200-203. – ISBN 978-966-920-016-7
1543314
  Петрякова Ф.С. Українське гутне скло. / Ф.С. Петрякова. – К., 1975. – 160с.
1543315
  Онацький Н. Українське гутницьке шкло / Н. Онацький. – Суми, 1931. – 10с.
1543316
  Казьмирчук Г. Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ ; Черкаси : Брама, 2002. – 282 с. – ISBN 966-8021-18-5
1543317
  Казьмирчук Г.Д. Українське декабристознавство у другій половині 1930 - 1980-х роках // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 182-191. – ISBN 978-617-7107-36-0
1543318
  Стельмащук Галина Українське декоративно-ужиткове мистецтво. Бути чи не бути / Стельмащук Галина, Білан Майя // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 28-31. – ISSN 0130-1799
1543319
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 3. – 2020. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовами
1543320
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 5. – 2020. – 58, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1543321
  Лизанчук В. Українське державотворення і свобода слова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 26-43. – (Журналістика ; Вип. 2)
1543322
  Фігурний Ю. Українське державотворення на Лівобережжі в 1741-1796 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 108-114
1543323
   Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 : Збірник докум. і матеріалів: Пер.з нім. – Львів; Київ : Піраміда, 2001. – 560с. – ISBN 966-02-2082-0
1543324
   Українське Диво : Поетична антологія. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-175-3
Кн.2. – 2005. – 535с.
1543325
  Якібчук М. Українське дисидентство 60-80-х років як засіб вираження національної ідентичності // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 501-509. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1543326
  Бондар О.І. Українське діалектне словникарство початку XXI століття // Вісник Одеського національного університету : наук/ журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 4. – С. 5-25. – (Філологія)


  У статті розглянуто розвиток, проблеми і завдання у зв"язку з ситуацією в укр. говорах та тенденції подальшого розвитку укр. діалектного словникарства. Вказано основні діалектологічні та діалектографічні центри та школи в Україні, перераховано всі ...
1543327
  Паламар Л.М. Українське ділове мовлення : посібник з укр. мови для студентів спец. 02.19 / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець ; М-во вищ. освіти України, Навч.-метод. кабінет вищої освіти. – Київ : НМК ВО, 1991. – 116 с. – ISBN 5-7763-0696-5
1543328
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 2-ге вид.,випр. – Київ : Вища школа, 2000. – 271с. – ISBN 5-11-004841-Х
1543329
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 3-тє вид-ня, перероб. и доп. – Київ : Літера, 2001. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1543330
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальні видання / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. й доп. – Київ : Літера, 2002. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1543331
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2003. – 480с. – ISBN 966-7543-25-0
1543332
  Прадід Ю.Ф. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник / За ред. Прадіда Ю.Ф. – Сімферополь : Реноме, 2003. – 160с. – ISBN 966-8400-01-1
1543333
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2004. – 302 с. – ISBN 966-642-113-5
1543334
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С.В. Шевчук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Київ : Атіка, 2004. – 592с. – ISBN 966-326-065-3
1543335
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук. – 4-тє вид., виправлене. – Київ : Вища школа, 2005. – 302с. – ISBN 966-642-269-7
1543336
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.В. Шевчук. – 5-те вид., переробл. – Київ : Вища школа, 2006. – 302с. – ISBN 966-642-309-X
1543337
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С. Шевчук. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 592с. – ISBN 966-326-219-2
1543338
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С. Шевчук. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : Арій, 2007. – 576 с. – ISBN 978-966-8959-65-3
1543339
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.В. Шевчук; МОНУ. – 6-те вид., випр. і доповнене. – Київ : Алерта, 2008. – 302с. – ISBN 978-966-8533-82-2
1543340
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і переробл. – Київ : Арій, 2009. – 576 с. – ISBN 978-966-498-078-1
1543341
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і перероб. – Київ : Арій, 2010. – 573, [2] с. : іл., табл. – Рос.-укр. слов.: с. 518-565. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-498-078-1
1543342
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 7-е, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 305, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
1543343
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 8-ме, випр., допов. – Київ : Алерта, 2015. – 306, [1] с. : табл. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 250-296. – ISBN 978-617-566-024-9
1543344
  Потелло Н.Я. Українське ділове мовлення і спілкування : Правопис і граматика української мови. Оформлення ділового спілкування. Культура ділового спілкування: Навчальний посібник / Н.Я. Потелло, Г.Є. Скиртач; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 440с. – ISBN 966-608-250-0


  Розглянуту техніку культури ділового спілкування, висвітлено шляхи підвищення моральної та психологічної культури спілкування. Для студентів, викладачів
1543345
  Іванова І.Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів: фахове ділове мовлення : навчально-методичний посібник / І.Б. Іванова. – Харків : Парус, 2007. – 448с. – ISBN 966-8482-13-1
1543346
  Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мамрак. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 364с. – ISBN 966-8365-36-4


  Подані відомості про мовні особливості українського документування, наводяться зразки основних службових документів, визначається розташування їх реквизитів за табулятором. Для студентів вузів
1543347
  Тимошик М. Українське друкарство у Франції: історія і сучасність // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-15
1543348
  Лехан Л. Українське духівництво - світоч національно-культурного розвитку (перша половина XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 337-346
1543349
  Черниш Н.І. Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти XIX - першої третини XX ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 199-211. – ISBN 966-02-3854-1
1543350
  Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) в українознавчому вимірі : монографія та вибрані українознавчі праці / Фігурний Ю.С. – 2-ге вид., допов. і доопрац. – Київ : [Гамазин], 2014. – 400 с. – Загол. обкл.: Не за горами кари час. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.


  У пр. № 1689715 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора. 7 жовтня 2014 р. Підпис
1543351
  Кармаза О.О. Українське житлове законодавство: поняття та ознаки // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 58-64
1543352
  Снайдер Т. Українське життя австрійського архикнязя // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог) династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Вільгельма Габсбурга знали в Україні як Василя ...
1543353
  Мазука Л.І. Українське життя в Казахстані: історія та сучасний стан // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 487-495
1543354
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 14-15


  "...Єдність поколінь - основа прогресивного розвитку держави і суспільства..."
1543355
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 19-43. – ISBN 978-966-931-159-7
1543356
  Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.) : за матеріалами україномовної легальної преси / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Львів. від-ня Ін-ту укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Львів : [б. в.], 2010. – 325, [3] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5592-0
1543357
  Рибачок І. Українське жіноцтво Австрії та спроби відновлення діяльності Союзу українок (1945-1957) // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 35-43. – ISSN 2663-2675
1543358
  Вербова О.С. Українське жіноцтво в національній кооперації міжвоєнного часу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 47-63. – ISSN 0320-4421
1543359
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – 60 с.
1543360
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал. – Київ
Вип. 2. – 2001. – 60 с.
1543361
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 3. – 2002. – 75 с.
1543362
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 4. – 2003. – 73 с.
1543363
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 5. – 2004. – 67 с.
1543364
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 6. – 2005. – 51 с. – резюме - укр., англ. мовами
1543365
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 7. – 2006. – 55 с. – резюме - укр., англ. мовами
1543366
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 8. – 2007. – 50 с. – резюме - укр., англ. мовами
1543367
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 17. – 2016. – 57 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1543368
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 18. – 2017. – 55 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1543369
  Барановська І.М. Українське журналістикознавство 1950-1980-х рр. (Проблематика дисертаційних досліджень, атестованих в Україні) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-53. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі дисертаційних досліджень 1950-1980-х років показано розвиток українського журналістикознавства цього періоду. Описано феномен "радянської" моделі науки на прикладі журналістики. Показано надмірну заангажованість журналі-стики радянських ...
1543370
  Гоцур О.І. Українське журналістикознавство в контексті евроінтеграційного процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 53-56.


  Визначено роль українського журналістикознавства у контексті євроінтеграційного процесу нашої держави. Досліджено, зокрема, вплив української публіцистичної думки кінця XIX—XX ст. на розуміння гео-політичного та геостратегічного становища України ...
1543371
   Українське журналістикознавство в працях науковців Інституту журналістики Київського університету імені ТарасаШевченка, 1993-1998 : Вибрана бібліографія. – Київ : Київський університет, 1998. – 24с.
1543372
  Різун В.В. Українське журналістикознавство на порозі третього тисячоліття // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 76-82.
1543373
  Гайовий Г. Українське задзеркалля : з публіцистики вічного опозиціонера / Гриць Гайовий; в авторській редакції, зі збереженням мовно-стилістичних особливостей. – Київ : Просвіта, 2007. – 304с. – ISBN 966-8547-93-4
1543374
   Українське законодавство партисипації (участі громадян у формуванні й реалізації державної, регіональної та місцевої політики) : [витяги з чин. (станом на 25.03.2018) актів укр. нац. законодавства] / Львів. облдержадмін. [та ін.] ; [витяги, упоряд. і комент.: О.М. Синютка, Б.Є. Ковальчук, А.Р. Болюбаш ; за заг. ред. О.І. Сушинського]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 298, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-644-040-6


  Львів. держ. адмін., Львів. регіон. ін-т державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, Західноукраїнський регіональний інститут громадянського суспільства ім. Ярослава Мудрого
1543375
  Киливник К. Українське законодавство про захист персональних даних та європейські стандарти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7069-14-9
1543376
   Українське законодавство: засоби масової інформації. – Київ : IREX ПроМедіа Україна, 2000. – 256 с. – Підготовлено Програмою правового захисту та освіти ЗМІ при IREX ПроМедіа
1543377
   Українське законодавство: засоби масової інформації. – Київ, 2004. – 368с.
1543378
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик літератури (1900- грудень1999). – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 5-308-01741-7
1543379
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик (1900 - травень2002 рр.). – Київ : Рада, 2002. – 345с. – ISBN 966-7087-49-2
1543380
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик. – Київ : Стилос, 2002. – 284с. – ISBN 966-8009-27-4
1543381
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик (1900 - серпень 2006 рр.). – 2-е вид., доп. і уточнене. – Київ : Форсал 8, 2006. – 320с. – На обкл. книги: Закордонні українці. – ISBN 966-8979-02-8
1543382
  Малютіна І.П. Українське звичаєве право у дослідженнях учених ХХ століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 357-367
1543383
   Українське звучання чужої поезії : [збірка]. – Київ : Задруга, 2006. – 223, [1] с. – ISBN 966-7944-97-2
1543384
  Петренко М.З. Українське золотарство / М.З. Петренко. – Київ, 1970. – 207с.
1543385
  Світленко С.І. Українське інтелектуальне середовище О.М. Лазаревського // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 8-16. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто формування і становлення українського інтелектуального середовища О.М. Лазаревського - визначного українського історика та археографа другої половини XIX - початку XX ст. До кола друзів та дослідників творчості О.М. Лазаревського входили ...
1543386
  Світленко С. Українське інтелектуальне середовище О.М. Лазаревського // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 262-275. – ISBN 978-966-981-084-7
1543387
  Ковалевський В. Українське інформаційне суспільство у свідомості державних службовців // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.301-305
1543388
  Папакін Г.В. Українське історичне інституцієзнавство: специфіка науки, джерельна база // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
1543389
  Винар Л. Українське історичне товариство з перспективи 35 років (1965-2000) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.122-133. – ISSN 0130-5247
1543390
  Винар Л. Українське історичне товариство та розвиток української історіографії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 330-343. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1


  Найважливішим завданням товариства була розбудова "Українського історика" і об"єднання біля журналу різних поколінь українських дослідників. На окрему увагу заслуговує започаткування в 1966 р. нової дисципліни "Грушевськознавства" на сторінках ...
1543391
  Винар Л. Українське історичне товариство: здобутки та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-10. – (Історія ; вип. 54)


  Присвячено аналізу науково-організаційної та видавничої діяльності Українського Історичного Товариства (1965-2000), його внеску в українську історіографію.
1543392
  Винар Л. Українське історичне товариство: сорок років діяльності (1965-2005) : видання з нагоди Третього Міжнародного конгресу українських істориків, (Луцьк, 17-19 травня 2006 р.) / Любомир Винар, Алла Атаманенко; Українське іст. т-во; Нац. ун-т "Острозька академія"; Ін-т дослідження укр. діаспори. – Нью-Йорк; Острог : Національний ун-т "Острозька академія", 2006. – 118с. – ISBN 1-879070-20-0
1543393
  Карпенко С.Д. Українське казкознавство: едиції минулого та сучасного // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 266-278


  У статті порушено питання вивчення народної казки у руслі казкознавства як одного з напрямів фольклористики. Увага акцентується на ролі казкознавства у процесі становлення етнічної свідомості та співпраці науковців у виробленні апарату вивчення ...
1543394
  Росляк Роман Українське кінематографічно-фільмове товариство "УКФО–Г.І.Лібкен" та його статут // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 310-333. – ISSN 1997-4264


  Григорий Иванович Либкен (с 1915 года - Либкин) — один из ведущих деятелей киноиндустрии Российской империи, продюсер
1543395
  Сидор-Гібелинда Українське кіно 1990-х: Аспекти візуальності // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 227-242. – ISBN 966-7021-87-4
1543396
  Колос Д. Українське кіно в передчутті постмодернізму: "Вавилон XX" та "Солом"яні дзвони" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 161-167. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Звернуто увагу на заявлені в назві статті фільми, в яких постмодерністське світосприйняття відображене у підході до створення фільмів режисерами українського поетичного кіно 1970–1980-х. Наголошено на тому, що саме ці фільми входять до числа тих, які ...
1543397
   Українське кіно від 1960-х до сьогодні : проблема виживання : збірник наукових статей / [Тримбач С. та ін. ; упоряд. Л. Брюховецька]. – Київ : Ред. журн. "Кіно-Театр" ; Задруга, 2010. – 249, [3] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 250.- В основі зб. матеріали Міжнар. наук. конф., організованої Центром кінематограф. студій НаУКМА, яка відбулася 12 травня 2010 року. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-076-1
1543398
  Красніченко Є. Українське кіно: життя чи смерть? // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 32-33
1543399
  Мусієнко О.С. Українське кіно: тексти і контекст / О.С. Мусієнко. – Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 416 с., [48] арк. іл. : іл. – ISBN 978-916-830-474-1
1543400
  Тримбач С. Українське кіно: у пошуках сталкерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 162). – С. 6


  Вітчизняні кінематографісти відзначили своє професійне свято.
1543401
  Брюховецька Л. Українське кіновиробництво у 20-х роках: конкуренція і антагонізм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 15


  "Двадцяті роки ХХ століття були тим коротким періодом автономії, коли кіновиробництво і кінопрокат в Україні були незалежними від Москви. Талановите господарювання українців у кіноіндустрії дало хороші плоди. Вміло організований прокат приносив ...
1543402
  Десятник Г.О. Українське кіномистецтво : лекції з історії українського кіно / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 148, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-148. – ISBN 9-66-594-787-7
1543403
  Десятник Г.О. Українське кіномистецтво : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Вид. 2-ге допов. – Київ : Видавництво Інституту журналістики КНУ, 2019. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-149
1543404
  Ісаєвич Ярослав Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми / Ісаєвич Ярослав; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ. – Львів, 2002. – 520 с. – ISBN 966-02-2292-0
1543405
  Тимошик М.С. Українське книговидання в діаспорі: Велика Британія : монографія / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2021. – 482, [2] с. : іл. – Імен. показник: с. 464-476. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 408-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7821-73-9


  У пр. № 1737357 напис: Бібліотеці Шевченкового університету, де я вчився і працював. Доля нашої книги на Чужині - як невичерпне джерело міці нашого духу. Спробуємо увібрати його розумом і серцем, щоб достойно виконати заповіт наших попередників - ...
1543406
  Палюх О. Українське книговидання у Львові XIX ст.: роль друкарень Ставропігійського інституту та Наукового товариства ім. Шевченка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 54-72. – ISSN 1591-6223
1543407
  Тимошик М.С. Українське книгознавство в лещатах застарілих ідеологічних догм // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-62.
1543408
  Тимошенко І. Українське книгознавство у 60-70-х роках ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С.17-23. – ISSN 1029-7200
1543409
  Тимошенко Ірина Українське книгознавство у 60 - 70-х роках XX ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто особливості формування вітчизняного книгознавства у 60 - 70-х роках XX ст. Охарактеризовано основні напрями розвитку науки про книгу в ці роки: теоретичний, історичний, освітній, видавничо-поліграфічний та бібліографічний. ...
1543410
  Станкевич О. Українське книгознавство у мережевих ресурсах вітчизняного бібліотечного веб-сегмента Інтернету // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 1029-7200
1543411
  Тимошик М.С. Українське книгописання дохристиянської доби: до проблеми розробки нової концепції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 116-128
1543412
  Семенюк Л. Українське книжне віршування на Волині кінця XVI - початку XVII ст. // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 13-21. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1543413
  Стратілат А. Українське кобзарство як мистецьке явище // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 316-320
1543414
  Король Н. Українське Козацтво - родоначальник кінного війська Московії - Росії = The Ukrainian kozaks the progenitor of the Cavalry in Muscovy-Russia / Нестор Король. – Ню Йорк : Накладом Наукового Товариства ім.Т. Шевченка, 1963. – 96, [ 8 ] c. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Українознавства)
1543415
   Українське козацтво : Мала енциклопедія. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ; Запоріжжя : Генеза; Прем"єр, 2006. – 672с. : іл., карти. – ISBN 966-504-409-5


  У 1376 статтях відображено обставини виникнення і становлення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарська діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти.
1543416
   Українське Козацтво : орган Українського Вільного Козацтва. – Торонто
Рік 18, ч. 2 (65). – 1982
1543417
   Українське Козацтво = The cossacks of Ukraine / [авт.-уклад. Б. Черкас ; авт. ст.: І. Марзалюк та ін. ; фот.: О. Іванов та ін. ; пер. з лит. В. Журби]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 197, [3] с. : кольор. іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. [199-200]. – ISBN 978-611-516-006-8
1543418
  Ребенок В.В. Українське козацтво 1600–1622 років у працях Краківської і Варшавської історичних шкіл : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Ребенок Валентин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1543419
  Гриневич Т. Українське козацтво в дискусіях польських істориків міжвоєнного періоду // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 315-328. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1543420
  Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-45-3
Т. 1. – 2012. – 511, [2] с.
1543421
  Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-46-0
Т. 2. – 2012. – 506, [2] с. – Бібліогр.: с. 450-506
1543422
  Ададуров В. Українське козацтво в уяві французького уряду доби Наполеона І // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 391-419
1543423
  Ольхіна Н.І. Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.292-299. – ISBN 966-7089-17-7
1543424
  Наливайко Д. Українське козацтво та західноєвропейський світ // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 6-21
1543425
  Парахіна М.Б. Українське козацтво та його роль у зовнішній політиці Великого князівства Литовського (кінець XV - початок XVI ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 4. – С. 177-181. – ISSN 2226-3209
1543426
  Руда О. Українське козацтво та польсько-козацькі відносини у працях польських істориків Львова кінця XIX - початку XX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 67-78. – ISSN 0203-9494
1543427
  Циганенко Л.Ф. Українське козацтво у північно-західному Причорномор"ї (XVI-XIX ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Циганенко Л. Ф.; КУ. – К., 1997. – 24л.
1543428
  Циганенко Лілія Федорівна Українське козацтво у північно-західному причорномор"ї (XVI - перша половина ХІХ ст.) : 07.00.01 : Дис. ... канд. іст. наук / Циганенко Лілія Федорівна ; Ізмаільский держ. пед. ін-тут. – Ізмаїл, 1997. – 158 л. – Бібліогр.:л.145-158
1543429
  Степанчук Юрій Українське козацтво у системі міжнародних відносин Східної Європи у XVI - першіц половині XVII ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 37-41. – ISBN 978-966-02-4770-3
1543430
  Походяща О. Українське козацтво у творах європейських художників XVII-XIX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 126-132
1543431
  Юрій М. Українське козацтво як носій нових якостей (рис) цивілізаційної ідентичності // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 19-24. – ISSN 2311-9896
1543432
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0581-4
Випуск 3. – 1993. – 176с.
1543433
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках. : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0528-8
Випуск I. – 1993. – 164с.
1543434
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках. : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0543-1
Випуск II. – 1993. – 172с.
1543435
  Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану : Друга половина 15- середина 17 ст. Монографія / Віталій Щербак. – 2-е вид. – Київ : КМ Академія, 2006. – 300с. – ISBN 966-518-380-Х
1543436
  Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. : Друга половина 15-середина 17 ст. / В.О. Щербак. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2000. – 300с. – ISBN 966-518-077-0
1543437
  Сергійчук Володимир Іванович Українське козацьке військо в другій половині 16 - середині 17 ст. : Дис... доктора іст.наук: 07.00.02 / Сергійчук Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1991. – 376л. – Бібліогр.:л.330-376
1543438
  Сергійчук В.І. Українське козацьке військо в другій половині 16 - середині 17 століття. : Автореф... д-ра іст. наук: / Сергійчук В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1991. – 56с.
1543439
  Сокирко О.Г. Українське козацьке військо в період Північної війни 1700-1721 рр. та організаційних реформ 30-60-х рр. XVIII ст. // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 514-530. – ISBN 966-518-349-4
1543440
  Сокирко О.Г. Українське козацьке військо в період Північної війни 1700-1721 рр. та організаційних реформ 30-60-х рр. XVIII ст. // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 514-530. – ISBN 978-966-518-582-6
1543441
  Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах оснанньої чверті 17 століття : Монографія / Мін-во внутрішніх справ України; Юридична акад.; Віктор Заруба;. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2003. – 464с. – ISBN 966-7894-28-2


  Героїчна боротьба українського народу проти експансії османської імперії та Кримського ханату в 70-90-х роках XVII століття. Для науковців, вчителів, студентів
1543442
  Заруба Віктор Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття : Монографія / Заруба Віктор; МВС України.Юридична академія. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. – 464с. – ISBN 966-7894-28-2
1543443
  Демченко В.М. Українське койне та теріторіальний варіант російської мови в умовах білінгвізму // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 138-141. – ISBN 966-7348-20-2
1543444
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
1543445
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 2002
1543446
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск. – Київ, 2001-
№ 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – 2002
1543447
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4 : Зобов"язальне право в Україні. – 2003
1543448
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 5 : Річові права в Україні. – 2004. – 76 с.
1543449
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 6. – 2005. – 96 с.
1543450
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – 2006. – 93 с.
1543451
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – 2007. – 78 с.
1543452
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ
№ 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – 2009. – 88 с.
1543453
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ
№ 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – 2012. – 65 с.
1543454
  Конєва Т. Українське коріння лауреатів Нобелівської премії в галузі літератури / Т. Конєва, Н. Тарасова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 74-80
1543455
  Фесовець О.Р. Українське коріння професора В.О. Соковича, як основа його наукового та суспільного світогляду // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 94-106. – ISSN 2415-7422
1543456
  Тронько П.Т. Українське краєзнавство в ХХ столітті : (До 75-річчя Всеукраїнської спілки краєзнавців) / П.Т. Тронько; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ : Молодь, 2002. – 85с. – ISBN 966-02-2435-4
1543457
  Савчук В. Українське краєзнавство у підручниках і підручних книгах 1920-х —1930-х рр.: регіональний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 105-112
1543458
  Дем"янчук Г.С. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. Дем"янчук, Б.Г. Дем"янчук, А.Г. Дем"янчук. – Київ : Просвіта, 2006. – 294с. – ISBN 966-8547-64-0
1543459
  Колос М.І. Українське кримінальне право : походження, розвиток і сучасність : монографія / М.І. Колос ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія", Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського. – Київ ; Острог : Освіта України, 2019. – 833, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 781-829 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-16-7
1543460
   Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / [Берзін П.С. та ін.] ; за заг. ред. В. Навроцького. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 711, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл.: 20 років ЮІ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-553-1
1543461
  Колос М.І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Колос Михайло Іванович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 35 назв
1543462
  Філоненко С.О. Українське кримінальне чтиво: між СРСР і Євросоюзом // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 361-367. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1543463
  Розовик Д.Ф. Українське культурне відродження в роки національно-демократичної революції (1917-1920) : Монографія / Д.Ф. Розовик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 311с. – ISBN 966-594-361-8
1543464
  Антонюк Н.В. Українське культурне життя в "Генеральній Губернії" (1939-1944 рр.) : за матеріалами періодичної преси / Н.В. Антонюк; НАНУ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника; Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 1997. – 232с. – ISBN 5-7702-1235-7
1543465
  Міхелі С.В. Українське ландшафтознавство : витоки, становлення, сучасний стан : монографія / С.В. Міхелі ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 328-366. – ISBN 978-960-660-949-9
1543466
  Міхелі С.В. Українське ландшафтознавство: практика використання і сутність терміну // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 5-11. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз практики використання і трактування термінів "українське ландшафтознавство", "українська географія", "українська наука" та інших термінів лексико-семантичної групи "національна наука" в українській і зарубіжній науковій літературі. ...
1543467
  Шевченко Віталій Українське літературне барокко кінця ХVI- ХVIIIст.: спроба узагальнення: Ч.1 // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2003. – Кн. 1. – С.67-78. – ISSN 0042-9422
1543468
  Чижевський Д. Українське літературне бароко = The ukrainian literature baroque / Д. Чижевський; Ред.кол. О. Пріцак, О. Мишанич, Я. Шевченко. – Київ, 2003. – 576 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства : Студії ; Т.4). – ISBN 966-513-051-Х
1543469
  Наливайко Д.С. Українське літературне бароко в європейському контексті // Українське літературне бароко : зб. наук. праць / відп. ред. О.В. Мишанич. – Київ : Наукова думка, 1987. – С. 46-75
1543470
  Сташенко Н. Українське літературне дисидентство 1960-1980-х рр. : Методичні вказівки до спецсемінару для студ. фак-ту україністики / Н. Сташенко; Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 24с.
1543471
  Веретюк О. Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі : Видання. Постаті. Україно-польські літературні контакти / Оксана Веретюк. – 2-е вид., доп. – Тернопіль : НЛУК, 2001. – 96с. – ISBN 966-636-025-Х


  Для літературознавців, істориків, культурологів, політологів, студ. гуманіт. факультетів, учнів серед. шкіл і широкого кола читачів
1543472
  Головащук С.І. Українське літературне слововживання : Словник-довідник / С.І. Головащук. – Київ : Вища школа, 1995. – 319с. – ISBN 5-11-004516-Х
1543473
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 32. – 1979
1543474
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 34. – 1980
1543475
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 35. – 1980
1543476
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 37. – 1981
1543477
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 39. – 1982
1543478
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 46. – 1986
1543479
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 50. – 1988
1543480
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 1 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 1. – 1989
1543481
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 2 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 2. – 1989
1543482
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 3 : Українська література. Стислий огляд. Харків 1928 / Агапій Шамрай ; Українське літературознавство 1917-1937 / Богдан Кравців. – 1989
1543483
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 52. – 1989
1543484
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 5 : Начерк історії української літератури / Богдан Лепкий. – 1991
1543485
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 56. – 1992
1543486
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 4 : Українська стилістика й ритміка. Українська поетика: Перемишль 1923 і 1924 / Володимир Домбровський. – 1993
1543487
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1996-
Вип. 64 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2001
1543488
   Українське літературознавство : Міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 65. – 2002. – резюме укр., англ. мовами
1543489
   Українське літературознавство : Збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 66 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1543490
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 67. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1543491
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 68 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1543492
   Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 69. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1543493
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 71. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
1543494
   Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 72. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1543495
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 74. – 2011. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1543496
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 82. – 2017. – 251 с. – Резюме укр., англ. мовами
1543497
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 85. – 2020. – 422 с. – Резюме укр., англ. мовами
1543498
  Рева-Лєвшакова Українське літературознавство в колі дискусій про новий реалізм першої третини XX століття // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 42-53. – ISSN 2312-6809
1543499
  Козлик І. Українське літературознавство в піввіковій історії наукового журналу "Питання літературознавства" (статистичне дослідження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 3 (687), березень. – С. 69-77. – ISSN 0236-1477
1543500
  Данилюк-Кульчицька Українське літературознавство на Пряшівщині у другій половині XX - на початку XXI століття: історіографія питання // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 196-199
1543501
  Тарнавська М. Українське літературознавство на сторінках англомовних університетських журналів (1990-1999) // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 251-291
1543502
  Іванишин П.В. Українське літературознавство постколоніального періоду : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2014. – 190, [2] с. – Cер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 177-190. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-443-7
1543503
  Битинський М. Українське малярство / М. Битинський; Курси українознавства ім. Івана Котляревського в Торонті. – Торонто, 1970. – 24с.
1543504
  Александрович В. Українське малярство в Перемишлі XIII- початку XVII ст.: головні проблеми історії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 26-41
1543505
  Кирчанів М. Українське минуле і проблеми ідентичності кубанських письменників в радянський період : (на прикладі поезії Івана Варавви) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С.158-165. – ISSN 1728-9572
1543506
  Голубець М. Українське мистецтво : (вступ до істоpії) / Микола Голубець. – Львів ; Київ : Hакладом Вид-ва "Шляхи", 1918. – 31 с. : іл. – (Новітня бібліотека ; Ч. 29)


  український історик, архівіст, краєзнавець, мистецтвознавець, поет, прозаїк, публіцист, редактор, перекладач, бібліограф.
1543507
  Нельговський Ю.П. та інші Українське мистецтво / Ю.П. та інші Нельговський. – Київ, 1976. – 136с.
1543508
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : У 3-х частинах. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д.П. Крвавич, Д.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-202-3, 966-603-203-1 (ч.1)
Ч.1. – 2003. – 256с.


  Мистецтво періоду середніх віків (V - Vст.).
1543509
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : Навчальний посібник: У 3-х ч. / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-333-Х
Ч.2. – 2004. – 268 с.


  Перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності
1543510
  Гонтова Л. Українське мистецтво : 2 половина 20 ст. / Лариса Гонтова. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-29-4
1543511
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : У 3-х частинах: Навчальний посібник / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-205-8
Ч.3. – 2005. – 268с.+80 вкл.іл.


  Перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності
1543512
  Міляєва Л.С. Українське мистецтво 14 --першої половини 17 ст. / Л.С. Міляєва, Г.Н. Логвин. – К, 1963. – 111с.
1543513
  Ернст Ф. Українське мистецтво 17-18 віків / Ф. Ернст. – Київ, 1919. – 32 с.
1543514
  Скляренко Г. Українське мистецтво 1930-50-х років: штрихи до картини епохи // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 184-192. – ISSN 0208-0710
1543515
  Овсійчук В.А. Українське мистецтво XIV - першої половини XVII ст / В.А. Овсійчук. – Київ : Мистецтво, 1985. – 175с. – (Нариси з історії українського мистецтва)
1543516
  Криволапов М.О. Українське мистецтво XX століття в художній критиці. Теорія. Історія. Практика : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Криволапов Михайло Олександрович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр. : 22 назви
1543517
  Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини XIX-початку XX ст. / П.І. Говдя. – Київ : Мистецтво, 1964. – 42, [18] с.
1543518
  Лобановський Б.Б. Українське мистецтво другої половини XIX початку XX ст. : нариси / Б.Б. Лобановський, П.І. Говдя. – Київ, 1989. – 204 с.
1543519
  Овсійчук В.А. Українське мистецтво другої половини XVI - першої половини XVII ст / В.А. Овсійчук. – К, 1985. – 183с.
1543520
  Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII - XVIII століть / П.О. Білецький. – Київ : Мистецтво, 1981. – 159с.
1543521
  Скляренко Галина Українське мистецтво другої половини ХХ століття : регіональні проблеми і загальний контекст (частина перша) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 67-78. – ISSN 1728-6875
1543522
  Степовик Д.В. Українське мистецтво першої половини 19 століття / Д.В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1982. – 191с. – (Нариси з історіїї українського мистецтва)
1543523
  Антонович Є. Українське мистецтвознавство кінця XIX - початку XX століття : національне образотворче мистецтво в працях учених київської школи : монографія / Євген Антонович, Ірина Удріс ; за ред. Євгена Антоновича ; М-во освіти і науки України; М-во культури і туризму України, КНУ культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 272 с. – (Бібліотека дизайнера). – ISBN 966-542-308-8; 966-542-309-6


  Розглянуто питання історії світового образотворчого мистецтва від первісних часів до початку ХХ ст. Висвітлено історичні етапи еволюції просторово-пластичних мистецтв різних народів і суспільств у взаємозв"язках з економічними, політичними та ...
1543524
  Удріс І.М. Українське мистецтвознавство кінця XIX - початку XX століття у контексті тогочасної європейської науки про мистецтво: ідеї, теорії, методи // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 110-116. – ISSN 2226-2180


  "Наукову новизну роботи обумовлюють огляд та систематизація значимих національних загальнокультурних ідей і керівних теорій європейської науки про мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ ст. як наукового інструментарію дослідницької діяльності вітчизняних ...
1543525
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 15. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1543526
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 17. – 2017. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1543527
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії = Ukrainian art studies: materials, investigations, reviews : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2413-4767
Вип. 18. – 2018. – 290, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1543528
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії = Ukrainian art studies: materials, investigations, reviews : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2413-4767
Вип. 19. – 2019. – Резюме укр., англ. мовами
1543529
  Марочкін Василь Українське місто від XV до середини XVII ст. : звичаєво-правова атрибутика як історичне джерело : іст. моногр. / В.П. Марочкін. – Торонто : Hypertext Plus, 1999. – 157 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 114-141. – ISBN 0-9696700-2-8
1543530
  Іваненко В.В. Українське місто та урбанізаційний процес у добу "соціалістичної модернізації" 1920-1930-х рр.: Теоретико-методологічні проблеми дослідження / В.В. Іваненко, М.Е. Кавун // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 51-59. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1543531
  Брацкі А. Українське мовне питання чи питання української мови - соціо-психокультурний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 86-89


  У статті розмежовано два важливі для лінгво- й культурософії поняття: українське мовне питання та питання української мови, визначено їхнє семантичне поле, описано мовні й культурні процеси (зовнішні та внутрішні, відповідно), що свідчать про ...
1543532
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 1. – 1973. – 96 с.
1543533
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 5. – 1977
1543534
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 7. – 1979
1543535
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 1. – 1983
1543536
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 11. – 1983. – 160 с.
1543537
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 12. – 1984
1543538
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 13. – 1985. – 125, [3] с.
1543539
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 14. – 1987
1543540
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 20. – 1993
1543541
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 21. – 1997. – 139 с.
1543542
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 22. – 2000. – 129 с.
1543543
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 23. – 2001. – 121 с.
1543544
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 24. – 2002. – 131 с.
1543545
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 25. – 2003. – 106 с.
1543546
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 26. – 2003. – 147 с.
1543547
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 32-33. – 2004. – 190 с.
1543548
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 35. – 2006. – 103, [1] с.
1543549
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 36. – 2006. – 99 с.
1543550
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 39. – 2009. – 111 с.
1543551
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 43. – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1543552
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (44). – 2014. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1543553
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (47). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Бібліотека Інституту філології)
1543554
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (48). – 2018. – 181, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1543555
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (49). – 2019. – 150, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1543556
  Ніка О. Українське мовознавство в Київському університеті // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 15-18. – ISBN 978-617-7480-37-1
1543557
  Маркусь В. Українське мовознавство на Батьківщині під знаком сталінського вчення про мову // Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського] / [ТУСМ ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Париж, 1952. – Рік 2, зошит 4. – С. 90-93
1543558
   Українське мовознавство у західних і південних слов"ян / Л.І. Даниленко, В.М. Русанівський, В.Є. Феденюк, В.В. Чумак; Л.І. Даниленко [та ін.] ; відп. ред. В.М. Русанівський. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – 177, [3] с. – Покажч. імен: с. 175-177. – Бібліогр.: с. 162-174 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8188-17-9
1543559
  Іларіон Українське монашество / Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); Упор. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 396с. – ISBN 966-7821-05-6
1543560
  Піаніда Б. Українське монументальне мистецтво. / Б. Піаніда. – К., 1970. – 48с.
1543561
  Смирнова С.М. Українське музейництво в особах ("Каталог коллекции древностей А.Н. Поль в Екатеринославе" із книгозбірні Ф.К. Вовка) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 114-118. – ISBN 978-966-136-493-5
1543562
  Бойко О.Г. Українське музейництво історії Великої Вітчизняної війни : історіографія проблеми // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-84. – ISBN 966-614-021-7
1543563
   Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. – Київ : Музична Україна
№ 3. – 1968. – 237, [3] с.
1543564
   Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. – Київ : Музична Україна
№ 12. – 1977. – 156, [3] с.
1543565
   Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. – Київ : Музична Україна
№ 14. – 1979. – 166, [2] с.
1543566
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ
№ 28. – 1998
1543567
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-
Вип. 41. – 2015. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1543568
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-
Вип. 42. – 2016. – 343 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1543569
   Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-. – ISSN 0130-5298
Вип. 43. – 2017. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1543570
  Муха А. Українське музикознавство на порозі третього тисячоліття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-46. – ISSN 0130-6936
1543571
  Карась Г. Українське музичне діаспорознавство в системі навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 38-43. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто впровадження українського музичного діаспорознавства як нового напрямку мистецтвознавства в систему навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України. Останні наукові дослідження українських мистецтвознавців слугують методологічним ...
1543572
  Ященко Л.І. Українське народне багатоголосся / Л.І. Ященко. – К., 1962. – 236с.
1543573
  Захарчук-Чугай Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342, [2] с., XXXII с. іл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 334-335, 338-340. – ISBN 978-617-07-0049-0
1543574
  Самойлович В.П. Українське народне житло / В.П. Самойлович. – Київ, 1972. – 24 с.
1543575
  Євсєєва Г.П. Українське народне житло: матеріали до "Словника будівельних термінів" // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 130-140. – ISSN 2313-4437
1543576
  Запаско Я.П. Українське народне килимарство / Я.П. Запаско. – К, 1973. – 111с.
1543577
   Українське народне малярство XIII-XX століть : альбом. – Київ : Мистецтво, 1991. – 302, [2] с. : іл. + 1 дод.: Рез. та перелік іл. фр., нім. мовами (11 с.). – Кн. в суперобкладинці. - Рез. рос. та англ. - Вкладка нім. та фр. мовами. – (Світ очима народних митців). – ISBN 5-7715-0448-3
1543578
  Новицька Ольга Романівна Українське народне мистецтво 1920-1980-х рр.: інтерпретація, оцінка, спростування : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Новицька О.Р.; МОіНУ. ЛАМ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1543579
  Кулик О. Українське народне художне вишивання. / О. Кулик. – Київ, 1958. – 79с.
1543580
  Ковальчук О.В. Українське народознавство / О.В. Ковальчук. – К, 1992. – 176с.
1543581
  Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – 2-е вид., доп. та переробл. – Харків, 2005. – 471с. – ISBN 966-8504-07-0
1543582
  Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 3-тє, доп. та переробл. – Київ : АртЕк, 2006. – 472 с. – ISBN 966-505-064-8
1543583
   Українське народознавство : Навчальний посібник. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 568с. – ISBN 966-346-102-0
1543584
  Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів, що вивчають дисципліну : "Методичне ознайомлення дітей з народознавством у дошкільному закладі" / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – Київ : Вища школа, 1994. – 398 с.
1543585
  Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. вищ. педагог. навч. закладів / А.М. Богуш, Н.В.Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 407 с. – ISBN 966-642-029-5


  Викладено принципи й методи навчання дітей дошкільного віку української мови як другої. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
1543586
  Качкан В.А. Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан; За ред. А.З.Москаленка. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00349-6
Ч.1. – 1994. – 336с.
1543587
  Качкан В.А. Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан; За ред. А.З.Москаленка. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00565-0
Ч. 2. – 1995. – 288с.
1543588
  Москаленко М. Українське народознавство кінця XIX - початку XX ст. через призму творчості М. Коцюбинського // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3, листопад. – С. 30-33
1543589
   Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка. – Київ : [б. в.], 2002. – 634 с. : іл., ноти. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. № 1739576 напис: Високоповажній і дорогій Кірі Олександрівні, видатному українському літературознавцю і любому, чудовому викладачеві з щирою вдячністю і на світлий спомин про студентку Надію Пазяк
1543590
  Світленко С. Українське народолюбство Миколи Костомарова // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 109-130. – ISBN 978-966-981-084-7
1543591
  Антипенко Г.С. Українське народолюбство Олександра Федоровича Кістяківського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 293-303. – ISBN 978-966-551-327-8


  Кістяковський (Кістяківський) Олександр Федорович — український вчений-криміналіст та історик права, батько Володимира, Богдана та Ігора Кістяківського.
1543592
  Бачинська О.А. Українське населення придунайських земель 18 - початок 20 ст. : Заселення й економічне освоєння / О.А. Бачинська. – Одеса : Астропринт, 2002. – 328 с. – ISBN 966-549-762-6
1543593
  Сушко О.В. Українське населення Росії та сталінська національна політика (20-ті - початок 30-х рр. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 90-93
1543594
  Копержинський Кость Українське наукове літературознавство за останнє десятиліття 1917-1927 / Кость Копержинський ; Всеукраїнська АН, науково-дослідна катедра Історії України. – Київ, 1929. – 34 с. – Відбитка з "Студій з історії України Науково-дослідчої Катедри Історії України, Т.2, 1929.
1543595
   Українське наукове мовлення в контексті професійної підготовки майбутніх фахівців / Г.В. Білавич, М.В. Клепар, Б.П. Савчук, С.І. Гнатишин // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2022. – № 2 (96). – С. 76-81. – ISSN 1681-2751
1543596
  Гомотюк О. Українське наукове товариство в Києві - провідний центр українознавства (1907-1921) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 297-309.
1543597
  Грушевський М. Українське наукове товариство в Києві й його наукове видавництво : Документи і матеріали // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 109-117. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1543598
  Грушевський О. Українське Наукове Товариство в Києві та Історична секція при Всеукраїнській Академії Наук в рр. 1914 - 1923 // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 145-158. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1543599
  Онопрієнко В. Українське наукове товариство в Києві як предтеча Української академії наук / В. Онопрієнко, Т. Щербань // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 9-87. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1543600
  Завальнюк О.М. Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917-1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-121. – ISSN 0130-5247
1543601
  Завальнюк Олександр Михайлович Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917-1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  З"ясовується питання про участь УНТ та його найбільш активних членів і у творенні і забезпеченні функціонування українських університетів - важливих осередків національного відродження українства.
1543602
  Меша В.Г. Українське національне відродження 1905-1914 років (історіографія проблеми) / В.Г. Меша. – Київ, 2004. – 157с. – ISBN 966-556-631-8
1543603
  Реєнт О. Українське національне відродження в ХІХ-ХХ ст.: від територіальної суміжності до соборності в незалежній державі / О. Реєнт, І. Жиленкова // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – C. 5-21. – ISSN 2222-5250


  Згадується внесок у розвиток українського національного відродження праць вчених: М. Драгоманова, В. Антоновича, О. Пріцака, І.Ф. Кураса та ін.
1543604
  Білоус Олег Українське національне відродження першої половини XIX століття в контексті політики Ватикану і Австрійської імперії // Україна і Ватикан : Серія збірників наукових праць / Мін. освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника; НАНУ Відділення релігієзнавства та інш. – Івано-Франківськ ;Київ, 2008. – Вип. 1 : Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 35-41. – ISBN 978-966-398-010-9
1543605
  Лєвіна В.Г. Українське національне відродження та сіонізм: від історико-культурних паралелей до сучасного діалогу ідей // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 205-215. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
1543606
  Дутчак Г.О. Українське національне питання в Парижі: владне рішення // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 119-126
1543607
  Лозинський М.М. Українське національне питання в творах Михайла Драгоманова : : З нарисом про житє і дїяльність Михайла Драгоманова / Михайло Лозинський. – [Відень] : Накладом видавництва ; ["Політична б-ка"], 1915. – 109 с. – (Політична бібліотека / під pед. М. Залізняка)
1543608
  Клєр І. Українське національне питання другої половини XIX ст. у полеміці М. Драгоманова та Б.Грінченка: історіографія проблеми // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 61-63. – ISBN 978-966-493-651-1
1543609
  Горбань Т. Українське національне питання і російський загальнодемократичний рух: точки перетину, лінії розходження (1900-1917) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  На документальних та літературних джерелах простежено еволюцію ставлення ліберально-демократичного крила в російському суспільстві до українського питання на початку ХХ ст. Пріоритетними в дослідженні є проблеми етнополітичних відносин, гармонізації ...
1543610
  Уська У. Українське національне питання у відносинах Австро-Угорщини та Ватикану в роки Першої світової війни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 131-151. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
1543611
  Волиняк П. Українське національне свято в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – C. 1-5


  Перебування Державного Заслуженого Народного Хору ім. Григорія Верьовки в Канаді.
1543612
  Ревегук В. Українське національно-патріотичне підпілля на Полтавщині (1941-1945 рр.) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 130-144. – ISSN 2075-1222
1543613
  Шемета Ю.М. Українське націотворення в історичній думці України 1991-2001 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 129-133. – ISSN 2076-1554
1543614
  Зобенко М. Українське небо Олеся Гончара : Есеї, студії, полемика / Марія Зобенко. – Львів : В-во М.Коць, 2003. – 174 с. – ISBN 966-95956-0-6
1543615
  Ільчук С.А. Українське обличчя британських інтернет-ЗМК (На матеріалі електронної версії газети "The Times") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 222-225


  Статтю присвячено особливостям представлення українських громадян британським виданням "The Times". Аналіз включає встановлення типових ознак населення загалом та визначення критеріїв добору для опису окремих представників українського народу. Більшої ...
1543616
  Остапенко С.М. Українське образотворче мистецтво : Рекоменд. бібліогр. покажч. / С.М. Остапенко. – Київ, 1984. – 36с.
1543617
  Шалига О. Українське образотворче мистецтво в Канаді (друга половина ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 82-87. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес становлення та розвитку образотворчого мистецтва українців на теренах Канади. Упродовж другої половини XX ст. українська діаспора створювала власне та примножувала традиційне українське мистецтво. Щоправда, досягнення української ...
1543618
  Чебикін А. Українське образотворче мистецтво як дзеркало духовної історії народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 228-236
1543619
  Авер"янова Н. Українське образотворче мистецтво як невід"ємний чинник етнозбереження та націєтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-21. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено ролі образотворчого мистецтва як чинника етнозбереження та націєтворення. Завдяки своїм специфічним рисам, таким як зображальність, візуальність та статичність, образотворче мистецтво здатне унаочнено фіксувати національне буття ...
1543620
  Тинченко Я.Ю. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття / Я.Ю. Тинченко; Післямова В. Сергійчука. – Київ : Тиражувальний центр УРП
Ч.1 : Біографічно-довідкова. – 1995. – 256с.
1543621
  Заремба С.З. Українське пам"яткознавство / С.З. Заремба. – К, 1995. – 447с.
1543622
   Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. т-во ім. Шевченка ; уклад. Тарас Шмігер ; [редкол.: О.І. Чередниченко (голова) та ін. ; наук. ред. Р.П. Зорівчак ; передм.: Р. Зорівчак, Т. Шмігер]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка [та ін.], 2013. – 626, [2] с. – Імен. покажч.: с. 543- 600. - Покажч.: с. 601-625


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з повагою Т. Шмігер, Львів, 7 серпня 2013 р.
1543623
  Романенчук Б. Українське письменство : популярний нарис для самоосвіти / Б. Романенчук ; Народна б-ка відділу КОП. – Вид. 2-ге, поправлене і допов. – Інсбрук : Відділ культурно-освітньої праці УЦДОА
Ч. 1 : Стара доба. – 1946. – 168 с.
1543624
  Зеров Микола Українське письменство / Зеров Микола; Упоряд. М.Сулима. – Київ : Основи, 2003. – 1301с. – ISBN 966-500-019-5
1543625
  Градовський А. Українське письменство як інгтегрований складник світової літератури // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 116-125. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
1543626
   Українське письмо: від уставу до скоропису / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 77-78
1543627
   Українське питання. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 220с. – ISBN 966-7018-18-0
1543628
  Лоутон Л. Українське питання / Ланселот Лоутон; Перекл. з англ. Василь Триліс; НАН України, Ін-т історії України, Посольство Великої Британії в Україні Фундація ім. О. Ольжича. – Київ-Лондон, 2006. – 168с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-3847-9
1543629
  Козицький М.Ю. Українське питання в III Державній думі / М.Ю. Козицький, І.В. Пасько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 139-145. – (Історія ; вип. 33)


  На основі аналізу літературних та архівних джерел висвітлюються процес планомірного і цілеспрямованого знищення досягнутого Українською Парламентською громадою в I і II Думах, а також пошуки шляхів відродження української ідеї на той час.
1543630
  Щербак Н. Українське питання в Державній Думі Росії на початку XX ст. // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1543631
  Юрчук Оксана Українське питання в діяльності польських консерваторів (1919-1923) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 73-85. – ISSN 0203-9494
1543632
  Пагіря О. Українське питання в зовнішній політиці Другої Чехо-Словацької республіки на зламі 1938–1939 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 62-69. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
1543633
  Главацький М.В. Українське питання в контексті культурно-освітньої діяльності органів німецької окупаційної влади на території генеральної області "Київ" 1941 - 1944 рр. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 60-67
1543634
  Гайдуков Л.Ф. Українське питання в міжнародних відносинах заключного етапу Другої світової війни // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 100-111. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1543635
  Швагуляк М. Українське питання в міжнародних кругах передодня другої світової війни (1938-1939) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.296-320. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
1543636
  Пивовар С. Українське питання в німецько-російських відносинах у 1918 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-50. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі аспекти домовленостей щодо українського питання між Німеччиною та Росією в 1918 р. Освещено некоторые аспекты договорённостей относительно украинского вопроса между Германией и Россией в 1918 г. Some aspects to Ukrainian question of ...
1543637
  Перетц В.М. Українське питання в освітленні польского поета XVII віка : [В.-І. Коховського] / Написав В. Перетц ; [пер. І. Кревецький]. – [Львів] : [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1906. – 17 с. – Окр. відбиток із: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1906, т. 71, кн. 3. - В кн. також вірші В.-І. Коховського (пол.). - Без тит. арк. та обкл. - Опис зроблено за журн.: Літ.-Наук. Вістник. 1906, кн. 9.
1543638
  Кучеренко А.А. Українське питання в політиці намісника Галичини А. Потоцького (1903 - 1908) // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 46-50. – ISSN 2077-5709
1543639
  Мазур О.Я. Українське питання в політиці провідних держав напередодні великої війни (1914–1918 рр.) / О.Я. Мазур, І.В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 70-75. – ISSN 0321-0499
1543640
  Головченко В. Українське питання в політиці США за доби Холодної війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 40-49


  На підставі опублікованих документальних джерел західного походження в статті здійснено спробу аналізу українського питання в зовнішньополітичних стратегіях США за доби холодної війни. З"ясовано, що на державному рівні воно ситуативно піднімалося лише ...
1543641
  Зелінський М.В. Українське питання в політичних поглядах Романа Дмовського наприкінці 20-х - середини 30-х рр. XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 22-24. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1543642
  Гетьманчук М.П. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 роках / М.П. Гетьманчук. – Львів : Світ, 1998. – 428с. – ISBN 5-7773-0930-5
1543643
  Ємець Т. Українське питання в Російській імперії на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-34. – (Українознавство ; вип. 6)


  Порівнюються підходи до українського питання авторів часопису "Украинская жизнь" та В.І. Вернадського й аналізується подібність їх висновків.
1543644
  Авер"янова Н. Українське питання в творчій спадщині Пантелеймона Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-11. – (Українознавство ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817
1543645
  Вернадський В.І. Українське питання і російське суспільство // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С.46-49
1543646
  Семотюк О. Українське питання на сторінках німецької періодики першої чверті і наприкінці двадцятого століття (Спроба порівняльно-історичного аналізу) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.317-327. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1543647
  Полянський П. Українське питання напередодні Другої світової війни: дипломатичний контекст // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 162-179. – ISSN 0869-3595
1543648
  Полянський П. Українське питання напередодні Другої світової війни: дипломатичний контекст // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 105-125. – ISSN 0869-3595
1543649
  Ковальчук В. Українське питання у відносинах між ОУН і державними діячами Італії у 1930-х рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 27-33.
1543650
  Палюх О. Українське питання у галицькій польськомовній пресі 1923 р. // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 162-179. – ISSN 2524-0331
1543651
  Шамраєва В.М. Українське питання у зовнішній політиці США доби холодної війни // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 154-187. – ISBN 978-966-8689-34-5


  Згадується перший постійний представник УРСР при ООН - колишній заступник міністра закордонних справ УРСР, доцент кафедри історії міжнародних відносин та зовнішньої політики СРСР Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка - П. Удовиченко.
1543652
  Мищак І.М. Українське питання у міжнародних відносинах напередодні Другої світової війни // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 83-90
1543653
  Іллюшин І.І. Українське питання у планах польського емігрантського уряду і польського підпілля в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 123-124. – (Історія ; вип. 63/64)


  Через непоступливість української й польської сторін щодо вирішення питання про належність у післявоєнні часи західноукраїнських земель між двома народами виник збройний конфлікт, який мав трагічні наслідки.
1543654
  Хорошилова Ю.О. Українське питання у політиці Великобританії в 1919-1921 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 15-20
1543655
  Юрчук Оксана Українське питання у політичній публіцистиці братів Бохенських (1930-1939) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 73-83. – ISSN 0203-9494
1543656
  Михайлюк Марина Українське питання як джерело конфлікту між Альфредом Розенбергом та Еріхом Кохом // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-73. – Бібліогр. в кінці ст.
1543657
  Гоч С. Українське питання як лейтмотив літературознавчого проекту В.Г. Матвіїшина // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 69-77. – ISBN 978-966-286-026-9
1543658
  Солдатенко В.Ф. Українське повстанство 1919 року: контури феномену // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 355-370
1543659
  Капелюшний В.П. Українське поетичне кіно Сергія Параджанова: радянська історіографія / В.П. Капелюшний, Р.М. Конта, Н.Г. Ховайба // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 300-304. – ISSN 2226-3209
1543660
  Пащенко А. Українське поетичне кіно як зразок національного кінематографа // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 29-32. – ISSN 1562-3238


  Українське поетичне кіно нарівні із довженківським зберігає статус носія традиції укр. візуальної культури. При цьому важливим виміром напрямку – як стилістичним, так і суспільним – є його "національне" забарвлення, що перетворює його на своєрідне ...
1543661
  Маринич О.М. Українське Полісся : Фізико-географічний нарис / О.М. Маринич. – Київ : Радянська школа, 1962. – 163с.
1543662
  Корвін-Піотровський Українське Полісся на українських картах // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 243-249. – ISSN 2227-4952


  При складанні археологічної карти Київської губернії В. Антонович послугувався 43 друкованими виданнями, 11 рукописами та матеріалами 11 колекцій, було тако ж включено результати власних досліджень автора, підтвердження чому можна знайти чи не на ...
1543663
   Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра : збірка наукових праць. – Луцьк. – ISBN 966-517-098-8
Кн. 2. – 1998
1543664
  Красовський Я.Й. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Красовський Я.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 247 л. + Додатки: л. 243-247. – Бібліогр.: л. 187-242
1543665
  Красовський Я.Й. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) : автореф. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Красовський Я.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1543666
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство 20-х pp. Підгрунтя. Пізнавальні механізми // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 40-50. – ISBN 978-966-2248-71-5
1543667
  Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назв.
1543668
  Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А.; Александровна Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 466 л. – Бібліогр.: л. 402-466
1543669
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство у розкладі європейських компаративних течій і концепцій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 365-371. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1543670
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство ХІХ ст. від М.Костомарова - до М.Драгоманова: європейський досвід і власні проблеми // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 46-53
1543671
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 1996. – Видається українською та англійською мовами
1543672
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2000. – видається українською та англійською мовами
1543673
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2003
1543674
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
1543675
   Українське правознавство : Матеріали до бібліографії 19-20 століть. – Львів, 2001. – 260с. – (Серія 1.. / Бібліографія ; Том 7). – ISBN 966-7155-44-7
1543676
  Яценко А. Українське правописне питання на шпальтах американської "Свободи" // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 295-302. – ISSN 2524-0331
1543677
  Бондар С. Українське православ"я 11 - 12 століть і християнський світ доби Середньовіччя // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 1 (7). – С.92-99.
1543678
  Клос В. Українське православ"я на межі епох // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 366-372. – ISBN 978-966-608-733-4
1543679
  Гордієнко В. Українське православ"я напередодні Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми релігійно-церковної політики радянського режиму і Польської держави щодо православної церкви. Розглянуто становище ієрархії, духовенства і віруючих напередодні Другої світової війни. In clause problems of religious-church policy of ...
1543680
  Яртись А. Українське православ"я як етнонаціональний феномен: рух за створення єдиної помісної православної церкви // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2013. – № 7. – С. 84-94. – ISSN 2307-0463
1543681
  Рожко В. Українське православне церковне мистецтво Волині (9 - 20 ст.) : [ історико-краєзнавчий нарис ] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 400 с. : іл. – ISBN 966-361-134-0
1543682
  Кузьміна І. Українське представництво в Німеччині за часів П. Скоропадського // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 218-233. – ISBN 978-617-7062-24-9
1543683
  Микитюк Т. Українське представництво у Сеймі і Сенаті Другої Речі Посполитої у 20-х роках XX століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 55-61. – ISSN 2519-1942
1543684
  Боса Л. Українське Приазов"я в контексті міжкультурних комунікацій (з експедиційних рефлексій 2018 року) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 75-80. – ISSN 0130-6936
1543685
  Слющинський Богдан Українське Приазов"я: багатокультурність, асиміляція чи гібридизація? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1543686
  Фоменко В. Українське Придністров"я - близьке і далеке: про суспільство та культуру втраченого регіону / розмову вів Олег Баган // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 29 березня (№ 6). – С. 8-9
1543687
  Верховцева І. Українське Придунав"я: етносоціокультурний ландшафт / І. Верховцева, О. Луньова // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 251-278
1543688
  Стороженко І. Українське прикордоння кінця XIV - середини XVII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30-37. – ISSN 0869-3595
1543689
  Гончаренко В.Г. Українське прислів"я-квінтесенція звичаєвого права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 21-24.
1543690
  Басара Галина Богданівна Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Дис... канд. історичних наук: 09.00.12. / Г.Б. Басара ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2003. – 207 л. + Додатки: л. 206-207. – Бібліогр.: л. 181-205
1543691
  Басара Г.Б. Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 09.00.12 / Басара Галина Богданівна. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1543692
  Корнієнко І.С. Українське радянське кіномистецтво .Нариси.1917-1929 / І.С. Корнієнко. – К, 1959. – 142с.
1543693
  Портнов Г.С. Українське радянське мистецтво 1941-1956 років / Г.С. Портнов. – К., 1966. – 35с.
1543694
  Афанасьєв В.А. Українське радянське мистецтво 1956-1965 років / В.А. Афанасьєв, А.П. Шпаков; ред.: А.Г. Пеккер. – Київ : Мистецтво, 1966. – 45 с. : іл., 20 л. іл. – (Бесіди з історії мистецтва)
1543695
  Афанасьєв В.А. Українське радянське мистецтво 1960-1980 років : (Нариси з історії укр. мистецтва) / В.А. Афанасьєв. – Київ : Мистецтво, 1984. – 224 с. : іл. – Бібліогр. в приміт. до розділів: с. 222-223. – (Нариси з історії українського мистецтва)
1543696
  Попова Л.І. Українське радянське мистецтво 20-30-х років / Л.І. Попова, В.П. Поавлов. – Київ, 1966. – 74с.
1543697
  Крупник Любов Українське радянське мистецтво як засіб боротьби з ідеологічними ворогами у 70-х роках XX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается один из аспектов пропаганды советского тоталитарного государства - борьба с мнимыми внешними и внутренними врагами. Для реализации этой цели использовалось украинское искусство, с помощью которого система стремилась навязать ...
1543698
  Крупник Л.О. Українське радянське мистецтво, як засіб боротьби з ідеологічними ворогами у 70-х роках ХХ ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 266-273
1543699
  Бутник-Сіверський Українське радянське народне мистецтво / Бутник-Сіверський. – К., 1966. – 221с.
1543700
  Бутник-Сіверський Українське радянське народне мистецтво / Бутник-Сіверський. – Київ, 1967. – 48с.
1543701
  Бутник-Сіверський Українське радянське народне мистецтво / Бутник-Сіверський. – К., 1970. – 214с.
1543702
  Говдя П.І. Українське радянське образотворче мистецтво : нарис / П.І. Говдя; ред.: Л. Нагорна. – Київ : Жовтень Головвидав Міністерства культури УРСР, 1958. – 48, [54] с.
1543703
  Афанасьєв В.А. Українське радянське образотворче мистецтво / В.А. Афанасьєв, Є.Д. Давидова. – Київ : Радянська школа, 1978. – 120 с. : іл., 31 л. іл. – (Образотворче мистецтво)
1543704
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 1. – 1996
1543705
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 7. – 1998
1543706
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 10. – 1999
1543707
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 14. – 2000
1543708
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 15. – 2000
1543709
   Українське релігієзнавство : збірник наукових праць / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред.: А. Аристова, А.Колодний. – Київ : [б. в.], 1996-
Спецвипуск 2010-1 : Іслам в його проблемах і трансформаціях. – 2010. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1543710
   Українське релігієзнавство : бюлетень: збірник праць та інформативок / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред. А. Колодний. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 65 : Українській асоціації релігієзнавців двадцять років. – 2013. – 324, [1] c.
1543711
   Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
№ 66. – 2013. – 503, [1] с. – Назва вип. серії "Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору" це є також матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. - Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Україна і Ватикан" = series "Ukraine and Vatican" ; вип. 5)
1543712
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 67. – 2013. – 243, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1543713
   Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-
№ 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – 2015. – 385, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1543714
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Л. Виговський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 74/75 : Релігієзнавство в різноманітті його проблем і актуальності вирішення. Збірник статей-вшанувань. наукових праць та експертиз. – 2015. – 272, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1543715
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 77 : Актуальні релігієзнавчі проблеми сьогодення. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
1543716
   Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – 2016. – 118, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1543717
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 79. – 2016. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1543718
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 80. – 2016. – Резюме укр., англ. мовами
1543719
   Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – 2017. – 294 с. – Резюме укр., англ. мовами
1543720
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 83. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
1543721
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 84. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1543722
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 85. – 2018. – 86, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1543723
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 86. – 2018. – 85, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1543724
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, Д. Базик [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 87. – 2019. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1543725
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: Колодний А, Павленко П., Базик Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 88. – 2019. – 112, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1543726
  Александрович В. Українське релігійне малярство другої половини 14 - 16 століть // Молода нація : альманах. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-51. – ISBN 966-7332-13-6
1543727
  Степаненко М.І. Українське рідне слово : Статті, виступи, розмисли, відповіді / М.І. Степаненко. – Полтава, 2003. – 184с. – ISBN 966-7653-09-6
1543728
   Українське Різдво на Мараморощині / упор. О. Бевка. – Київ : Етнос, 2008. – 384с. – (Фольклор української діаспори). – ISBN 966-522-235-Х
1543729
  Музичка І. Українське сакральне мистецтво і християнське віровчення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.83-94.
1543730
  Бакович О. Українське сакральне образотворче мистецтво другої половини 18 ст. (характеристика стилю) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 428-436. – ISBN 966-7379-92-11
1543731
  Падалка Сергій Семенович Українське село 1990 - 2000-х рр.: тенденції соціально-економічних змін // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 169-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  На основі вперше введених у науковий обіг документів і матеріалів розглядаються загальні тенденції соціально-економічних змін в українському селі після проголошення державної незалежності. У світлі сучасних концептуальних підходів до вивчення ...
1543732
  Юриняк А. Українське село в ранніх творах В. Винниченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 275, грудень : грудень. – С. 16-18
1543733
  Стеблівська А.В. Українське село в романі Василя Захарченка "Довгі присмерки": специфіка творення образу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 149-151. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1543734
  Падалка С.С. Українське село в умовах соціально-економічного транзиту: трансформації чи виживання? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 108-122. – ISSN 0130-5247
1543735
  Богиня Д. Українське село вимирає: національна небезпека / Д. Богиня, К. Якуба // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 56-66. – ISSN 0131-775Х
1543736
  Нікілєв О.Ф. Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської "відлиги" : монографія / О.Ф. Нікілєв ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 351, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 346-351. – Бібліогр.: с. 328-345. – ISBN 978-966-981-129-5
1543737
  Стародубець Володимир Українське село як основа повстанського запілля / Стародубець Володимир, Стародубець Галина // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 33-37
1543738
  Портнова Т.В. Українське селянство в системі уявлень національно-свідомої інтелігенції ( друга половина XIX ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 176-183
1543739
  Синявська Л.І. Українське селянство в умовах політики російського уряду другої половини XIX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 126-131. – ISSN 1728-3671
1543740
  Присяжнюк Ю.П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини 19 - початку 20 ст. = Ukrainian peasatry of naddniprjanska Ukraine: socio-mental history of the second part of the 19 - early of the 20 centuries : монографія / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль; Кандич С.Г., 2007. – 640с. – з іл. – ISBN 978-966-8438-80-6
1543741
  Шульга З.П. Українське селянство не буде в фашистській неволі / З.П. Шульга. – Уфа, 1942. – 36с.
1543742
  Мороз О. Українське селянство першої половини ХХ століття. (Трагедія і героїзм) / О. Мороз, С. Злупко. – Львів : Універсум, 1997. – 165с. – ISBN 5-7702-1001-Х
1543743
  Осадчій Т. Українське селянство та його історична доля : Історико-статистична розвідка. – Київ : Друк. 2-і Артілі, 1912. – 32 с.
1543744
  Присяжнюк Ю.П. Українське селянство ХІХ - ХХ ст.: еволюція, ментальність, традиціоналізм : Навчальний посібник для студ. іст. фак-тетів / Ю.П. Присяжнюк; МОНУ; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 120с. – ISBN 966-7331-92-Х
1543745
  Вергунов В.А. Українське сільське господарство в 1917-1920 рр. (елементи французького впливу) // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2009. – Вип. 81. – С. 119-127
1543746
  Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник: академічний курс / Зорислава Ромовська ; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 500с. – ISBN 978-966-2183-21-4
1543747
  Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво : визвольна ідея і збройний чин / С. Ріпецький. – Ньо-Йорк : Червона калина, 1956. – 7,360 с. – Парал. титульна сторінка англ. мовою
1543748
  Рудяков П. Українське слов"янське літературознавство як наукова галузь та як освітня дисципліна на рубежі тисячоліть // Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – С. 191-202
1543749
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4894-Х
Кн. 1. – 1994. – 704с.
1543750
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4894-X
Кн. 2. – 1994. – 720с.
1543751
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4896-6
Кн. 3. – 1994. – 688с.
1543752
  Яременко В. Українське слово : Хрестоматия укр. літ. та літер. критики ХХ ст. (у 4-х книгах) / В. Яременко, Є. Федоренко. – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-8803-8
кн.4. – 1995. – 704с.
1543753
   Українське слово. – Київ, 2000
1543754
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.11.2010 (число 3005). – 2010. – 8 с.
1543755
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
06.09.2010 (число 3003). – 2010. – 8 с.
1543756
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.12.2011 (число 3018). – 2011. – 8 с.
1543757
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.03.2011 (число 3009). – 2011. – 12 с.
1543758
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.01.2011 (число 3007). – 2011. – 8 с.
1543759
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.06.2011 (число 3012). – 2011. – 8 с.
1543760
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.05.2011 (число 3011). – 2011. – 8 с.
1543761
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.04.2011 (число 3010). – 2011. – 8 с.
1543762
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
03.10.2011 (число 3016). – 2011. – 8 с.
1543763
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
04.07.2011 (число 3013/3014). – 2011. – 12 с.
1543764
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
05.09.2011 (число 3015). – 2011. – 8 с.
1543765
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.02.2012 (число 3020). – 2012. – 8 с.
1543766
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.01.2012 (число 3019). – 2012. – 8 с.
1543767
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
1543768
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
1543769
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 липня (№ 27). – 2013. – 16 с.
1543770
   Українське слово. – Київ, 1933-
6-12 березня (№ 10). – 2013. – 16 с,
1543771
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
1543772
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
1543773
   Українське слово. – Київ, 1933-
13-19 березня (№ 11). – 2013. – 16 с,
1543774
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
1543775
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 - 21 травня (№ 20). – 2013. – 16 с.
1543776
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16 - 22 квітня (№ 16). – 2013. – 16 с.
1543777
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 травня (№ 21). – 2013. – 16 с.
1543778
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 жовтня (№ 43). – 2013. – 16 с.
1543779
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 вересня -1 жовтня (№ 39). – 2013. – 16 с.
1543780
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 листопада - 3 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
1543781
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 жовтня (№ 40). – 2014. – 16 с.
1543782
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2 - 8 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
1543783
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3 грудня (№ 49). – 2014. – 16 с.
1543784
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
5-11 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
1543785
   Українське слово. – Київ, 1933-
5-11 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с,
1543786
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 травня (№ 19). – 2014. – 16 с.
1543787
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 жовтня (№ 41). – 2014. – 16 с.
1543788
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
1543789
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
1543790
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-23 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
1543791
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 червня (№ 25). – 2014. – 16 с.
1543792
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
1543793
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 червня - 1 липня (№ 26). – 2014. – 16 с.
1543794
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 лютого - 4 березня (№ 9). – 2014. – 16 с.
1543795
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 березня - 1 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
1543796
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 травня - 3 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
1543797
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 квітня - 6 травня (№ 18). – 2014. – 16 с.
1543798
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 вересня (№ 35). – 2015. – 16 с.
1543799
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
1543800
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 червня (№ 22). – 2015. – 16 с.
1543801
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
1543802
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-21липня (№ 27/28). – 2015. – 20 с.
1543803
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 травня (№ 19). – 2015. – 16 с.
1543804
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 вересня (№ 37). – 2015. – 16 с.
1543805
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
1543806
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 жовтня (№ 42). – 2015. – 16 с.
1543807
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 липня (№ 29). – 2015. – 16 с.
1543808
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 червня (№ 25). – 2015. – 16 с.
1543809
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 серпня - 1 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
1543810
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 липня - 4 серпня (№ 30). – 2015. – 16 с.
1543811
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 вересня - 6 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
1543812
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
1543813
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
1543814
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-17 травня (№ 18/19). – 2016. – 20 с.
1543815
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
1543816
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
1543817
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 червня (№ 23). – 2016. – 16 с.
1543818
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
1543819
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
1543820
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
1543821
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
1543822
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
1543823
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-23 лютого (№ 7). – 2016. – 16 с.
1543824
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
1543825
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 жовтня (№ 42). – 2016. – 16 с.
1543826
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 вересня (№ 38). – 2016. – 16 с.
1543827
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 червня (№ 25). – 2016. – 16 с.
1543828
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
1543829
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 жовтня - 1 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
1543830
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 квітня - 3 травня (№ 17). – 2016. – 16 с.
1543831
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 січня - 2 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
1543832
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 вересня - 4 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
1543833
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 березня - 5 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
1543834
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
1543835
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-3 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
1543836
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-8 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
1543837
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-5 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
1543838
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
5-11 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
1543839
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
1543840
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
1543841
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
1543842
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-15 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
1543843
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
1543844
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-17 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
1543845
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-19 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1543846
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
1543847
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
1543848
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
1543849
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
1543850
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 лютого (№ 8). – 2017. – 16 с.
1543851
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-31 січня (№ 4). – 2017. – 16 с.
1543852
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-30 травня (№ 22). – 2017. – 16 с.
1543853
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 квітня - 1 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
1543854
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 листопада- 4 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
1543855
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 березня - 4 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
1543856
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-16 січня (№ 1/2). – 2018. – 20 с.
1543857
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4 липня - 25 липня (№ 27/28). – 2018. – 20 с.
1543858
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – 2018. – 20 с.
1543859
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-19 червня (№ 23/24). – 2018. – 20 с.
1543860
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7 вересня - 20 вересня (№ 35/36). – 2018. – 20 с.
1543861
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-22 листопада (№ 43/44). – 2018. – 20 с.
1543862
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-23 серпня (№ 31/32). – 2018. – 20 с.
1543863
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-27 лютого (№ 7/8). – 2018. – 20 с.
1543864
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20 червня - 3 липня (№ 25/26). – 2018. – 20 с.
1543865
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21 вересня - 5 жовтня (№ 37/38). – 2018. – 20 с.
1543866
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 жовтня - 7 листопада (№ 41/42). – 2018. – 20 с.
1543867
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 травня - 5 червня (№ 21/22). – 2018. – 20 с.
1543868
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 6 серпня (№ 29/30). – 2018. – 20 с.
1543869
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 січня - 13 лютого (№ 5/6). – 2018. – 20 с.
1543870
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
5 червня - 20 червня (№ 23/24). – 2019. – 20 с.
1543871
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8 травня -21 травня (№ 19/20). – 2019. – 20 с.
1543872
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 жовтня (№ 39/40). – 2019. – 20 с.
1543873
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-26 грудня (№ 47/48). – 2019. – 20 с.
1543874
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-26 березня (№ 11/12). – 2019. – 20 с.
1543875
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-27 серпня (№ 31/32). – 2019. – 20 с.
1543876
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13 лютого - 26 лютого (№ 7/8). – 2019. – 20 с.
1543877
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – 2019. – 20 с.
1543878
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 жовтня - 11 листопада (№ 41/42). – 2019. – 20 с.
1543879
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 листопада - 11 грудня (№ 45/46). – 2019. – 20 с.
1543880
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 лютого - 12 березня (№ 9/10). – 2019. – 20 с.
1543881
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 березня - 9 квітня (№ 13/14). – 2019. – 20 с.
1543882
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 серпня - 11 вересня (№ 33/34). – 2019. – 20 с.
1543883
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-22 вересня (№ 35/36). – 2020. – 20 с.
1543884
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 лютого (№ 7/8). – 2020. – 20 с.
1543885
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-23 грудня (№ 47/48). – 2020. – 20 с.
1543886
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 вересня - 7 жовтня (№ 37/38). – 2020. – 20 с.
1543887
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 травня - 10 червня (№ 21/22). – 2020. – 20 с.
1543888
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 липня - 11 серпня (№ 29/30). – 2020. – 20 с.
1543889
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 лютого - 11 березня (№ 9/10). – 2020. – 20 с.
1543890
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 січня - 10 лютого (№ 5/6). – 2020. – 20 с.
1543891
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-23 березня (№ 11/12). – 2021. – 20 с.
1543892
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11 серпня - 30 серпня (№ 31/32). – 2021. – 20 с.
1543893
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-25 січня (№ 3/4). – 2021. – 20 с.
1543894
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13 липня - 26 липня (№ 27/28). – 2021. – 20 с.
1543895
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 травня - 28 червня (№ 23/24). – 2021. – 20 с.
1543896
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – 2021. – 20 с.
1543897
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 листопада - 13 грудня (№ 45/46). – 2021. – 20 с.
1543898
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 жовтня - 9 листопада (№ 41/42). – 2021. – 20 с.
1543899
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 травня - 14 червня (№ 21/22). – 2021. – 20 с.
1543900
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 січня - 10 лютого (№ 5/6). – 2021. – 20 с.
1543901
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 липня - 10 серпня (№ 29/30). – 2021. – 20 с.
1543902
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – 2021. – 20 с.
1543903
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 червня - 12 липня (№ 25/26). – 2021. – 20 с.
1543904
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – 2021. – 20 с.
1543905
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 січня 2022 - 8 лютого 2022 (№ 5/6). – 2022. – 20 с.
1543906
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюба ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1543907
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби ; голов. ред. С. Головко]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2017. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1543908
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 1, вересень. – 2014. – 64 с.
1543909
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 2, жовтень. – 2014. – 64 с.
1543910
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 3, листопад. – 2014. – 64 с.
1543911
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 4, грудень. – 2014. – 64 с.
1543912
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 7 (11), липень. – 2015. – 48 с.
1543913
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 8 (12), серпень. – 2015. – 48 с.
1543914
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 9 (13), вересень. – 2015. – 72 с.
1543915
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 11 (15), листопад. – 2015. – 72 с.
1543916
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 12 (16), грудень. – 2015. – 72 с.
1543917
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 1 (17), січень. – 2016. – 72 с.
1543918
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 2 (18), лютий. – 2016. – 72 с.
1543919
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 3 (19), березень. – 2016. – 72 с.
1543920
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 4 (20), квітень. – 2016. – 72 с.
1543921
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 5 (21), травень. – 2016. – 72 с.
1543922
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 6 (22), червень. – 2016. – 72 с.
1543923
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 7 (23), липень. – 2016. – 72 с.
1543924
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 8 (24), серпень. – 2016. – 72 с.
1543925
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 9 (25), вересень. – 2016. – 72 с.
1543926
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 10 (26), жовтень. – 2016. – 72 с.
1543927
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 11 (27), листопад. – 2016. – 72 с.
1543928
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 12 (28), грудень. – 2016. – 72 с.
1543929
  Соболь В. Українське слово: погляд із ХХІ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 230-236. – ISSN 1728-9572
1543930
  Роговий В. Українське студентство в таборах інтернованих у Польщі в 1920-1924 роках // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1 (379). – С. 50-61. – ISSN 0869-3595
1543931
  Лазарович М. Українське студентство історичного факультету Кам"янець-Подільського державного педагогічного інституту в контексті горбачьовської перебудови // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 163-169
1543932
  Гоян В. Українське суспільне і комерційне радіомовлення: перші підсумки співіснування / В. Гоян, О. Гоян // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 17. – C. 13-21. – ISSN 2078-1911
1543933
   Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторинг. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. – 578с. – ISBN 966-02-4169-0
1543934
  Паніна Н. Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг / Н. Паніна. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. – 94с. – ISBN 966-02-4025-2
1543935
   Українське суспільство 1992-2008 : соціологічний моніторинг / НАНУ, Ін-т соціології ; [ за ред. В. Ворони, М. Шульги ]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2008. – 656с. – ISBN 978-966-02-5066-6
1543936
   Українське суспільство 1994-2004: соціологічний моніторинг. – Київ : Заповіт, 2004. – 64 с. – ISBN 966-7272-63-Х
1543937
  Артюшенко О.М. Українське суспільство в умовах гібридної війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 230-233. – ISSN 2076-1554
1543938
   Українське суспільство вшановує героя // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 52 : фото. – ISSN 1998-8044
1543939
  Карась Анатолій Українське суспільство і конституція: актуальність незворотніх та ефективних змін // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 25-28
1543940
  Подольський А. Українське суспільство і пам"ять про Голокост: спроба аналізу деяких аспектів // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1 (5). – С. 47-69. – ISSN 1998-3883
1543941
  Щепанський Е.В. Українське суспільство крізь призму сприйняття європейських цінностей / Е.В. Щепанський, Ю.Л. Пиріжок // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 121-124. – ISBN 978-617-7572-54-0
1543942
  Чорний В. Українське суспільство на сучасному етапі: виклики та загрози // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 179-194. – ISSN 1563-3713
1543943
   Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація = Society in transition: social changein in Ukraine in western perspectives. – Київ : КМ Академія, 2004. – 362с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-274-9
1543944
  Романчук О. Українське суспільство на шляху у ретросистему? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 3/4 (197/198). – С. 31-35
1543945
  Кричевська Т.О. Українське суспільство та економіка в соціологічних оцінках рівня довіри: внутрішні виміри та міжкраїнні порівняння / Т.О. Кричевська, О.В. Балюк // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1543946
  Білецька Л.В. Українське суспільство та його ціннісні орієнтації в умовах перехідного періоду. // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 143-147. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджується проблема ціннісних орієнтацій суспільства в умовах кризи.
1543947
  Кушнарьова М.Б. Українське суспільство та українська популярна пісня у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: попит і пропозиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 3-11. – ISSN 2225-7586
1543948
  Скальський В. Українське суспільство у 1917 - на початку 1918 рр.: стан, настрої, очікування // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1543949
  Шаповал Ю. Українське суспільство у 2014–2020 рр.: проблеми політики декомунізації / Ю. Шаповал, І. Васильєва, І. Матвієнко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (553), липень - серпень. – C. 110. – ISSN 0130-5247
1543950
   Українське суспільство у вимірах глобалізації та євроінтеграції : тенденції та перспективи розвитку : 20-21 жовт. 2010 р. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [упоряд.: Воронкова В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 253, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1543951
  Недюха Микола Українське суспільство у пошуках шляхів національної єдності (з історії української духовної культури XVII ст.) / Недюха Микола, Петрук Наталя // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – C. 170-173
1543952
  Скворець В.О. Українське суспільство як соціоісторичний організм // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 4 (81). – С. 92-107. – ISSN 2708-0390
1543953
   Українське суспільство. Друга половина 20 століття. Історія та сучасність : Збірник науково-популярних статей. – Київ, 2002. – 260 с. – ISBN 966-02-2540-7
1543954
  Кучеренко І. Українське суспільство: історичний спадок та виклики сучасності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 240-248
1543955
   Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь : проект / [С.Ю. Аксьонова, В.П. Антонюк, О.А. Банчук та ін.] ; НАН України. – Київ : [б. в.], 2018. – 322 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1543956
  Скопненко О.І. Українське та білоруське словникарство 20-30-х років XX ст. з погляду збереження національних традицій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 28-37. – ISSN 0027-2833
1543957
  Яцишин Н.П. Українське та міжнародне юридичне термінознавство та їх взаємодія в процесі інтеграції терміносистем // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 227-230. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1543958
  Таланчук Петро Українське та світова культура // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 259-288. – ISSN 0869-3595
1543959
  Чечель Н.П. Українське театральне відродження : Західна класика на українській сцені 1920-1930-х років. Проблеми трагедійної вистави / Н.П. Чечель. – Київ : Наукова думка, 1993. – 140с. – ISBN 5-12-003452-7
1543960
  Дроздовська О. Українське театральне життя на сторінках київського щоденника "Рада" (за матеріалами 1906-1914 рр.) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 221-234. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
1543961
   Українське телебачення : роки, події, звершення / М.М. Карабанов, В.Я. Бойко, І.Ф. Курус, І.Г. Мащенко, Д.В. Неліпа та ін. ; [ за ред. Карабанова М.М. та ін. ]. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-96605-2-7
1543962
  Соловйов М.С. Українське телебачення в інтернеті: аудіовізуальна специфіка та комунікативна цінність : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 26.00.06 / Соловйов Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 237 арк. – Додатки: арк. 209-237. – Бібліогр.: арк. 173-208
1543963
  Соловйов М.С. Українське телебачення в інтернеті: аудіовізуальна специфіка та комунікативна цінність : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 26.00.06 / Соловйов Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1543964
  Томенко М. Українське телебачення треба звільнити від "бандитських" серіалів та політичної "мочилівки" // Голос України, 2003. – 21 травня


  Пробл. діяльності Нац. ради з питань телебачення та радіомовлення
1543965
   Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра / М.М. Карабанов, С.О. Абрамов, В.О. Горобцов, І.Г. Мащенко; Карабанов М.М., Абрамов С.О., Вайло В.І., Горобцов В.О., Мащенко І.Г., та ін. – Київ : Дирекція ФВД, 2006. – 648с. – ISBN 966-96605-0-5
1543966
  Мащенко І.Г. Українське телебачення: штрихи до портрета / І.Г. Мащенко. – Київ : Чорлі, 1995. – 294с. – ISBN 5-7101-0300-4
1543967
  Ямборко О. Українське тематичне килимарство 1930-1960 х років у контексті соцреалізму: образотворчі засади та проблема класифікації // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 52-61. – ISSN 1728-6875
1543968
  Панько Т.І. Українське термінознавство : підручник. / Т.І. Панько. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.
1543969
  Туровська Л. Українське термінознавство XXI ст.: основні напрямки досліджень // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 57-63. – ISSN 1682-3540


  Подано коротку характеристику основних напрямів наукових пошуків в українському термінознавстві на початку XXI cт.
1543970
  Рева Н. Українське товариство допомоги емігрантам з України та їх родинам у Львові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-46. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються передумови створення, основні етапи та напрямки діяльності Українського товариства допомоги емігрантам з України та їх родинам у Львові. Розкриваються особливості взаємодії товариства з Українським Центральним Комітетом у Польщі. ...
1543971
  Циганкова Е.Г. Українське товариство дослідників Криму і Кавказу // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 194-197. – ISSN 1682-671Х
1543972
  Петровський В. Українське товариство сліпих: учора й сьогодні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Майже кожен українець, незалежно від того, чи має він проблеми із зором, якщо не стикався, то принаймні чув про УТОС (Українське товариство сліпих) — одну з найстаріших громадських організацій нашої держави, якій 4 червня виповнюється 84 роки. ...
1543973
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення за писемними пам"ятками XIX ст.: вимова звукосполук // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 9-14
1543974
  Шевчук О. Українське усне мовлення м. Донецька: від суржику до літературної мови // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
1543975
  Богачов А. Українське феноменологічне товариство // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 293-294. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
1543976
  Лазуренко В.М. Українське фермерство: злет і падіння (1921-1929 рр.) / Валентин Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 473, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 388-447. – ISBN 978-966-402-127-9
1543977
  Матвєєв В.О. Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 104-112


  В статті піднімається низка проблем, пов"язаних з самореалізацією особистості, наявність котрої служить підґрунтям для розвитку будь-якої нації. Для відродження і розвитку української національної системи самореалізації особистості автор пропонує ...
1543978
  Климчук І.С. Українське хореографічне мистецтво 1950 - 1980-х років як чинник формування національної ідентичності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Климчук Ірина Сергіївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1543979
  Борщевич В. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХ ст.) : Монографія / В. Борщевич. – Луцьк : Вежа, 2000. – 254с. – ISBN 966-7294-40-4
1543980
  Дундяк І.М. Українське церковне малярство другої половини XX - початку XXI ст. (особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Дундяк Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1543981
  Пуцко В.Г. Українське церковне мистецтво у науковій спадщині Стефана Таранушенка // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 350-356. – ISBN 978-966-651-576-9
1543982
  Заіка Ю.О. Українське цивільне право : Навч. посібник / Ю.О. Заіка. – Київ : Істина, 2005. – 312с. – ISBN 966-7613-71-2
1543983
  Заіка Ю.О. Українське цивільне право : навчальний посібник / Ю.О. Заіка ; МОН України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Правова єдність, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-8533-98-3 ; 978-966-373-359-3
1543984
  Ромовська З.В. Українське цивільне право : загальна частина : академічний курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид. допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 592, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-2183-66-5
1543985
  Ромовська З.В. Українське цивільне право : Спадкове право : акад. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-2183-69-6
1543986
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина : академічний курс : підручник [для студентів ВНЗ] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 670, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-03-4
1543987
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право : академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 301, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-04-1
1543988
  Марченко Н. Українське шевченкознавство в плині загальноєвропейського наукового річища // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 109-112
1543989
  Риженко Я. Українське шитво / Я. Риженко. – Полтава, 1929. – 28с.
1543990
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво в "духовній ситуації" своєї доби: синергетичний вимір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 19-38. – ISSN 0236-1477


  У статті використано синергетичний підхід вияснення природи українського шістдесятництва, обгрунтовано його появу з погляду сучасних методологічних засад "наук про складність" або Nonlinear science.Проаналізовано поняття "ситуація" та "духовна ситуація ...
1543991
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: синергетичний вимір // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 149-160. – ISBN 978-966-171-780-9
1543992
  Кравченко О.В. Українське шкільництво в Росії як фактор збереження й розвитку етнічної самосвідомості українців // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 451-455
1543993
  Степанчук О. Українське шкільництво на Холмщині в 30-х роках XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 27-28
1543994
  Бориславський І. Українське шкільництво під Польщею / І. Бориславський. – Х.-Одеса, 1931. – 39с.
1543995
  Веселовська Г. Українське штюрмерство, або Наступ абстракціонізму // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 41-62. – ISBN 978-966-651-849-8
1543996
  Зелений З. Українське юнацтво у вирі другої світової війни / Зенон Зелений. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 280, [1] с. : іл. – Поімен. покажч.: с. 270-276. – Бібліогр. в підрядк. прим. та с. 277. – ISBN 978-611-01-1815-6
1543997
  Зелений З. Українське юнацтво у вирі другої світової війни. / З. Зелений. – К, 1965. – 279с.
1543998
  Заболотна М. Українське ядерне роззброєння у контексті ядерної стратегії США // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 38-41. – ISBN 978-966-171-793-9
1543999
  Лозко Галина Українське язичництво / Лозко Галина. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 96с. – ISBN 5-7707-5393-5
1544000
  Піскун В. Українське, українознавче, українознавство: понятійне та історіософське осмислення // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 23-27


  Автор згадує науковців Київського університету: М. Максимовича, М. Костомарова, Я. Калакуру, П. Кононенко, В. Крисаченка.
<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,