Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>
1543001
  Старовойт В.О. "Трансноуменалізм" та об"єктно-орієнтована онтологія: реальне, уявлюване та конституція предметності у межах спекулятивного реалізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 46-58. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 58). – ISSN 2226-0994
1543002
  Костюк В.Н. "Транспортний комплекс України. Загальна характеристика галузевої структури комплексу", 9 клас. : урок з використанням інтерактивних технологій та електронного атласу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 16-18 : табл.
1543003
  Стрежнева М. "Трансправительственные сети" в ЕС // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 122-134. – ISSN 1728-2756
1543004
  Баева А. Транс-формите на пътя : опит за функционален анализ на Йовковите цикли / А. Баева. – София : Изд-ка къща Сребърен лъв, 1995. – 343 с. – ISBN 954-571-051-9
1543005
   Транснаціональні корпорації : Навчальний посібник. – Київ : Таксон, 2001. – 304с. – (("Modus vivendi")). – ISBN 966-7128-30-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1543006
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації в світовій економіці : монографія / О.І. Рогач ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 176 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 169-175. – ISBN 966-594-682-X
1543007
  Рогач Олександр Ігорович Транснаціональні корпорації і економічне зростання країн, що розвиваються : Дис... докт. екон.наук: 08.05.03 / Рогач Олександр Ігорович; КУ ім. Т. Шевченка. Інст. міжнародних відносин. – Київ, 1995. – 423л. – Бібліогр.:л.406-426
1543008
  Прохорова Марина Едуардівна Транснаціональні корпорації та екологічні аспекти економічного зростання приймаючих країн : Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Прохорова Марина Едуардівна ; КУ. – Київ, 2000. – 229 л. – Бібліогр.: л. 192-204
1543009
  Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: : Навчальний посібник / О. Рогач; Унів. ім. Тараса Шевченка. Інст. міжнародних відносин. – К., 1997. – 144с.
1543010
  Сухоруков А. Транснацоналізація економіки та економічна безпека // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-38.
1543011
  Портной М.А. Трансокеанские партнерства - новый этап мирового интеграционного процесса // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 8 (560). – С. 73-84. – ISSN 0321-2068


  "Транстихоокеанское и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрства представляют новый этап в развитии мирового интеграционного процесса. Как бы к ним ни относились аналитики, эти соглашения являются неизбежным новым этапом в развитии ...
1543012
  Браїлко Ю.І. Трансонімізація топоніма "Чорнобиль" в українському поетичному дискурсі
1543013
  Браїлко Ю. Трансонімізація топоніма "Чорнобиль" в українському поетичному дискурсі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (51). – С. 61-74. – ISSN 0320-3077


  Проаналізовано явище трансонімізації топоніма Чорнобиль в українському узусі та поетичному дискурсі. Доведено, що від нього за традиційною метонімічною моделлю “місце [місто] події ^ подія” утворений омонімічний хрононім, зокрема такий його різновид, ...
1543014
  Скляренко О.М. Трансономастична конверсія антропонімів // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 195-206. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1543015
   Трансопорт во втором пятилетии.. – М-л, 1932. – 250с.
1543016
  Лаптева Д.Г. Транспарантные номограммы и их применение к номографированию уравнений с несколькими комлексными переменными. / Д.Г. Лаптева, Г.С. Хованский. – М., 1991. – 45с.
1543017
  Романчукевич В. Транспарентість як один із найважливіших принципів діяльності Національного банку Чехії : міжнародні банківські зв"язки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 60-63 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
1543018
  Грищенко Надія Транспарентність влади: нема патриціїв - нема васалів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41
1543019
  Грищенко Надія Транспарентність влади: нема патриціїв - нема васалів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41
1543020
  Слободянюк О.В. Транспарентність діяльності страховиків та її вплив на розвиток страхового ринку // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 3 (31). – С. 176-192. – ISSN 2413-9998
1543021
  Івченко В.В. Транспарентність звітної інформації як запорука сталого розвитку корпоративних структур // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 184-190. – ISSN 2222-4459
1543022
  Тихомирова Є.Б. Транспарентність і відкритість діяльності влади та шляхи її забезпечення в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
1543023
  Бульбенюк С.С. Транспарентність і конкурентність в умовах демократичного транзиту в сучасній Україні // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 263-276. – ISSN 2518-7546
1543024
  Дерій Ж.В. Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України / Ж.В. Дерій, Н.В. Завгородня // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 264-267. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1543025
  Білоцька І.А. Транспарентність корпоративного сектору як передумова результативності бізнесу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 54-58. – ISSN 2306-6814
1543026
  Мельник Н. Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 10-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1543027
  Наливайко Л. Транспарентність публічної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід / Л. Наливайко, Чепік-Трегубенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 148-156. – ISSN 1026-9932
1543028
  Бохан А. Транспарентність ринкової статусності екологічної дипломатії // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 504-519. – ISSN 1684-906Х
1543029
  Калюжна Н.Г. Транспарентність торговельно-економічного співробітництва держав: сутність та атрибути / Н.Г. Калюжна, С В. Яковченко
1543030
  Калюжна Н.Г. Транспарентність торговельно-економічного співробітництва держав: сутність та атрибути / Н.Г. Калюжна, В.С. Яковченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С.16-23. – ISSN 2222-0712
1543031
  Головіна Д.В. Транспарентність управлінської звітності як основа прийняття ефективних рішень / Д.В. Головіна, В.В. Куріленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 15-21
1543032
  Візіренко С.В. Транспарентність фінансової звітності як запорука інформаційного забезпечення стейкхолдерів / С.В. Візіренко, А.М. Незнамова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 4 (45). – С. 136-141. – ISSN 2308-1988
1543033
  Романчукевич В. Транспарентність Центрального банку та оцінка його комунікацій з питань монетарної політики / В. Романчукевич, О. Лиманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто методи оцінки транспарентності центральних банків та здійснено її аналіз для Національного банку України із використанням індексного методу. Подано результати кількісного аналізу розкриття інформації Національного банку України, центральних ...
1543034
  Вавженчук С.Я. Транспарентність юридичної природи договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-81
1543035
  Мельник О.В. Транспарентність як засада організації та діяльності прокуратури // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 17 (30). – С. 114-118. – ISSN 2519-2353
1543036
  Єсімов С.С. Транспарентність як принцип діяльності органів публічного управління в умовах використання інформаційних технологій / С.С. Єсімов, В.А. Бондаренко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 42-49
1543037
  Терещук Г. Транспарентність як явище та вимога публічно-владної діяльності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 83-88. – ISSN 2524-0129
1543038
  Шабанова Ю.А. Трансперсональная метафизика мастера Экхарта : в контексте развития европейской философии / Шабанова Ю.А.; МОНУ; Нац. горный ун-т. – Днепропетровск : Национальный горный университет, 2005. – 238с. – ISBN 966-350-013-1
1543039
  Морозов А.Ю. Трансперсональний досвід як відповідь на виклики нігілізму: європейський контекст / А.Ю. Морозов, М.М. Рогожа // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 27-37. – ISSN 2616-9967


  Приділено увагу питанню духовності як екзистенційної налаштованості людини на священну таємницю буття. Будучи трансцендентною, царина священного в акті епіфанії проявляється у різноманітних символічних формах особистісного досвіду. Стверджується, що ...
1543040
  Цветкова Н.Н. Транспирация и ее значение в жизни растений / Н.Н. Цветкова. – Л., 1962. – 160с.
1543041
  Цветкова Н.Н. Транспирация и ее значение в жизни растений / Н.Н. Цветкова. – Л., 1966. – 187с.
1543042
  Паутова В.Н. Транспирация растений лесных и степных сообществ на Большом Ушканьем острове (оз.Байкал). : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Паутова В.Н.; Иркут.гсо.ун-т. – Иркутск, 1970. – 16л.
1543043
  Михаэлис З. Транспирация яровой пшеницы в связи с минеральным питанием в разные стадии развития. : Автореф... канд. биол.наук: / Михаэлис З.; Мин. с.-х. СССР. Лен. с.-х. ин-т. – Пушкин, 1964. – 17л.
1543044
  Маянский Н Д. Трансплантационная болезнь / Н Д. Маянский, Д.Р. Каулен. – Новосибирск, 1978. – 256с.
1543045
  Радзиховская Р.М. Трансплантационный и специфический противоопухолевый иммунитет / Р.М. Радзиховская. – Москва, 1965. – 192 с.
1543046
   Трансплантационный иммунитет. – Киев : Наукова думка, 1978. – 208с.
1543047
  Петров Р.В. Трансплантационный иммунитет и радиационные химеры / Р.В. Петров, Ю. Зарецкая. – Москва : Атомиздат, 1965. – 232с.
1543048
  Лыокене Г.П. Трансплантация кожи у сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. вет.наук: / Лыокене Г.П.; Эстон. с.-х. акад. Каф. хирургии и акушерства. – Тарту, 1961. – 24л.
1543049
  Пахкадзе Г.А. Трансплантация органов и синтетические эндопротезы / Г.А. Пахкадзе, Коноплицкая Ксения. – К, 1986. – 49с.
1543050
  Кренке Н.П. Трансплантация растений / Н.П. Кренке. – Москва : Наука, 1966. – 336с.
1543051
  Іщенко В. Трансплантація в законі // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
1543052
  Пюрик В.П. Трансплантація кісткового мозку при лікуванні пародонтиту і кісткових порушень щелеп. : Автореф... Докора мед.наук: 14.00.21 / Пюрик В.П.; Івано-Фаранк.ін-т. – К, 1993. – 35л.
1543053
  Оліник Ю.В. Трансплантація клітин кордової крові в комплексному лікуванні хворих з хронічними трофічними виразками венозної етіології : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Оліник Юрій Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1543054
  Кобза І. Трансплантація органів в Україні - історія в особистостях та подіях / І. Кобза, В. Чоп"як, Р. Жук // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2018. – Т. 52, № 1 : Медичні науки. – С. 25-32. – ISSN 1563-3950


  Про Є.Г. Черняхівського, одного з організаторів в 1907 р. Природ.-лікарської. секції Українського Наукового Студентського Товариства Університету Св. Володимира .На засіданні Тов-ва 23.05.1913 доповів про першу в Україні трансплантацію нирки, що ...
1543055
  Остопарченко Л. Трансплантація органів в Україні: що зміниться // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)


  "Президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" №1967-ІХ".
1543056
  Пішта В.І. Трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів людині: релігійно-етичний аспект // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 417-422. – ISBN 978-617-7404-86-5
1543057
  Мусієнко А. Трансплантація органів та тканин. Проблемні аспекти правового регулювання в Україні // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.84-88
1543058
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-
№ 1 (01). – 2020. – 141, [1] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1543059
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
№ 1 (02). – 2021. – 122 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1543060
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
№ 2 (03). – 2021. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1543061
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
Т. 3, № 1. – 2022. – 100 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1543062
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
Т. 3, № 2. – 2022. – 110 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1543063
  Гель А. Трансплантація. Новації законодавця у цій сфері: перший погляд // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
1543064
  Бабич О. Трансплантація: правове регулювання та механізми реалізації в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 16-17
1543065
  Гель А. Трансплантація: чергові новації, або Роздуми про якість вітчизняного нормотворення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 22 травня - 4 червня (№ 20/21). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1543066
  Богомолець О. Трансплантологія в Україні відстала від світу на цілу епоху // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 1, 12


  "Через політичні ігрища в парламенті досі не прийнято закон про "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", який врятує життя тисячам українців. Законопроект пройшов усі експертні етапи, він відповідає найкращим світовим зразкам. ...
1543067
  Лупашина И.С. Транспляция с фортрана на машинах с малым объемом оперативной памяти. 71/3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010 / Лупашина И.С.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. вычислит. техники и автоматизации. – Дубна, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1543068
  Городенська К. Транспозитори синтаксичної сфери: порівняльна характеристика // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 3-14. – ISSN 1682-3540
1543069
  Мирсеитова Сапаргуль Сламбаевна Транспозиция вопросительных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Мирсеитова Сапаргуль Сламбаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1543070
  Лю Ди Транспозиция деепричастий в аспекте их перевода на китайский язык // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 73-81. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1543071
  Ким О.М. Транспозиция на уровне частей речи и явление омонимии в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Ким О.М.; Ташкентск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 44л.
1543072
  Сколова Г.Г. Транспозиция прилагательных и существительных / Г.Г. Сколова. – М., 1973. – 175с.
1543073
  Соколова Г.Г. Транспозиция прилагательных и существительных в современном французском языке и особенности их стилистического использования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколова Г.Г. ; 1 Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 20 с.
1543074
  Лебідь А. Транспозиції поняття "істина" в аналітиці мовних конструкцій: Л. Вітгенштайн та Дж. Остін // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 35-39. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6
1543075
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 329-332. – (Бібліотека Інституту філології)
1543076
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1543077
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 212л. + Додатки : л.208-212. – Бібліогр. : л.183-207
1543078
  Огринчук О. Транспозиційний потенціал особових форм у поетичних творах М. Бажана та І. Драча / Олександра Огринчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 211-216. – ISSN 0320-3077
1543079
  Петров Р.А. Транспозиція "acquis" Європейського Союзу у правові системи третіх країн : монографія / Р.А. Петров. – Київ : Істина, 2012. – 356, [1] с. – Бібліогр.: с. 288-321 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-81-8
1543080
  Недбайло К.М. Транспозиція іменних частин мови у перекладі художніх текстів з англійської мови українською // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 9-13. – (Бібліотека Інституту філології)
1543081
  Ковбаско Ю.Г. Транспозиція як тип граматичної взаємодії між частинами мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 170-174
1543082
  Ігнатенко М.Г. Транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 107-109
1543083
  Гершанович В.Н. Транспорт аминокислот, полипептидов и органических кислот у бактерий / В.Н. Гершанович. – Москва : Медецина, 1977. – 184 с.
1543084
  Курсанов А.Л. Транспорт ассимиляторов в растении / А.Л. Курсанов. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 646с.
1543085
  Ковалев И.В. Транспорт в Великой Отечественной войне / И.В. Ковалев. – М, 1981. – 480с.
1543086
  Белинский А.Ю. Транспорт в градостроительном освоении Севера : [обзор] / Белинский А.Ю., Фурен В.М. ; Гос. ком-т по гражд. строит. и архитектуре при Госстрое СССР ; Центр науч.-тех. информации по гражд. строит. и архитектуре. – Москва : [б. и.], 1975. – 45 с. – Библиогр.: с. 43-44. – (Серия "Градостроительство")
1543087
  Фролов А Транспорт в каменно-угольной промышленности. / А Фролов. – М-Л-Грозный, 1935. – 80с.
1543088
  Николаев Д.С. Транспорт в международных экономических отношениях / Д.С. Николаев. – Москва, 1984. – 206с.
1543089
  Рудницкий А.М. Транспорт в планировке города / А.М. Рудницкий. – Киев, 1976. – 100 с.
1543090
  Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов / В.А. Черепанов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 215 с.
1543091
  Гасанов М.А. Транспорт в региональном народнохозяйственном комплексе / М.А. Гасанов. – Москва : Наука, 1989. – 92с.
1543092
  Баталов А.Л. Транспорт в современной Индии / А.Л. Баталов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во Вост. лит., 1961. – 232 с.
1543093
  Бугроменко В.Н. Транспорт в территориальных системах / В.Н. Бугроменко ; отв. ред. Г.А. Гольц ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. ин-т географии. – Москва : Наука, 1987. – 110, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 106-111
1543094
  Волинець О.О. Транспорт в туризмі: переваги та недоліки авіаційних і автобусних перевезень в європейському напрямку // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 14-17. – ISSN 2304-5809
1543095
  Милославский Є.І. Транспорт в українській п"ятирічці / Є.І. Милославский. – Х., 1930. – 52с.
1543096
   Транспорт веществ и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1983. – 84с.
1543097
   Транспорт веществ у растений в связи с метаболизмом и биофизическими процессами. – Горький
Вып. 8. – 1977
1543098
   Транспорт во внешней торговле СССР.. – М, 1977. – 358с.
1543099
   Транспорт во втором пятилетии.. – М-Л, 1933. – 200с.
1543100
   Транспорт во втором пятилетии.. – М-Л, 1933. – 275с.
1543101
   Транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів після антибіотикотерапії з азитроміцином / Т. Червінська, М. Козьякова, Л. Закордонець, Г. Толстанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Встановлено порушення транспортної функції епітелію товстої кишки щурів після 5-денного введення антибіотика групи макролідів азитроміцину. Показано підвищення абсорбції води, іонів натрію та хлору і зменшення секреції іонів калію в експериментах на ...
1543102
   Транспорт води через епітелій товстої кишки щурів за дії антибіотику цефтріаксону / Т. Довбинчук, Т. Берегова, Г. Толстанова, Л. Закордонець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-33. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив антибіотику цефтріаксону на транспорт води через епітелій товстої кишки щурів, в залежності від терміну введення та дози препарату, за використання методу перфузії ізольованої ділянки кишки in situ. В дозі 50 мг / кг / добу, ...
1543103
  Наточин Ю.В. Транспорт воды и натрия в осморегулирующих органах : Автореф... докт. биол.наук: / Наточин Ю.В.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1967. – 35л.
1543104
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 1 : Транспорт по листу. – 1940. – С. 159-162
1543105
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 2 : Транспорт по стеблю. – 1940. – С. 253-256
1543106
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 3 : Транспорт по корню. – 1940. – С. 374-377
1543107
  Бронер Д.Л. Транспорт города : (статистический очерк) / Д.Л. Бронер. – Москва : Статистика, 1975. – 64 с. : ил. – (Статистика для всех)
1543108
  Яворський Юрій Транспорт для туризму. Як можливо? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1543109
  Халмурадов А.Г. Транспорт жирорастворимых витаминов / А.Г. Халмурадов. – Киев, 1980. – 213с.
1543110
  Суворов О.Ю. Транспорт заряду в тонкоплівкових надпровідних гетероструктурах MoRe-Si(W)-MoRe з гібридним бар"єром із напівпровідника з нанокластерами металу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Суворов Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1543111
   Транспорт и городская среда. – Москва, 1978. – 162 с.
1543112
  Образцов В.Н. Транспорт и его будущее / В.Н. Образцов. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 103 с.
1543113
   Транспорт и защита окружающей среды.. – М, 1979. – 95с.
1543114
   Транспорт и инженерное оборудование городов. – Киев, 1964. – 100 с.
1543115
  Сернова Н.В. Транспорт и межотраслевой баланс. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Сернова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 22л.
1543116
  Заблоцкий Г.А. Транспорт и модели планировочной структуры города / Г.А. Заблоцкий. – Москва, 1973. – 48 с.
1543117
   Транспорт и народное хозяйство.. – М. – 112с.
1543118
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1923. – 100с.
1543119
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1923. – 83с.
1543120
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1924. – 164с.
1543121
  Аксенов И.Я. Транспорт и охрана окружающей среды / И.Я. Аксенов, В.И. Аксенов. – Москва : Транспорт, 1986. – 175 с.
1543122
   Транспорт и перевозки в торговле.. – М, 1959. – 623с.
1543123
   Транспорт и планировка городов. – Киев, 1963. – 62 с.
1543124
  Новаковский М. Транспорт и проектирование центра города / М. Новаковский. – Москва, 1978. – 201 с.
1543125
  Хануков Е.Д. Транспорт и размещение производства. : Автореф... Доктора экон.наук: / Хануков Е.Д.; МПС СССР.Моск.трансп.-экон.ин-т. – М, 1955. – 32л.
1543126
   Транспорт и расселение. – Киев, 1967. – 73 с.
1543127
  Гольц Г.А. Транспорт и расселение. / Г.А. Гольц. – Москва : Наука, 1981. – 247с.
1543128
  Хачатуров Т.С. Транспорт и связь в СССР / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1952. – 48с.
1543129
  Хачатуров Т.С. Транспорт и связь в СССР / Т.С. Хачатуров. – М, 1953. – 48с.
1543130
   Транспорт и связь СССР : Статистический сборник. – Москва, 1957. – 260с.
1543131
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1936. – 64с.
1543132
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1967. – 332с.
1543133
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1972. – 320с.
1543134
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1990. – 238с.
1543135
  Олейник Я.Б. Транспорт и связь Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
1543136
  Артамонов Д.С. Транспорт и торговля по восточной границе СССР / Артамонов Д.С. – Москва : Транспечать НКПС, 1928. – 296 с.
1543137
  Волотовский И.Д. Транспорт ионов в фоторецепторной клетке / И.Д. Волотовский, В.И. Ховратович, Л.А. Баранова. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 219 с. – ISBN 5-343-00565-9
1543138
  Марахова И.И. Транспорт ионов и пролиферация клетов в культуре : Автореф... наук: 03.00.17 / Марахова И.И.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1988. – 50л.
1543139
  Кларксон Д.Т. Транспорт ионов и структура растительной клетки / Д.Т. Кларксон. – Москва, 1978. – 368 с.
1543140
  Кулене В В. Транспорт ионов и энергетическое сопряжение в митохондриальной мембране : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Кулене В.В; МГУ, 1970. – 17л.
1543141
  Сысуев В.А. Транспорт ионов кальция в клетки фитопатогенного гриба Phytophora infestans (Mont.) de Bary. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сысуев В.А.; АН СССР. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино-на-Оке, 1979. – 23л.
1543142
  Лейкин Юрий Наумович Транспорт ионов кальция в митохондриях печени : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Лейкин Юрий Наумович; МГУ. Биолого-почвен. фак-т. – М., 1972. – 24л.
1543143
  Веренинов А.А. Транспорт ионов у клеток в культуре / А.А. Веренинов, И.И. Марахова. – Ленинград : Наука, 1986. – 292 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1543144
  Веренинов А.А. Транспорт ионов через клеточную мембрану : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Веренинов А.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1979. – 38л.
1543145
  Веренинов А.А. Транспорт ионов через клеточную мембрану. Анализ потоков / А.А. Веренинов; АН СССР; Ин-т цитологии; Отв. ред.: А.С.Трошин. – Ленинград : Наука, 1978. – 286 с.
1543146
  Мадяр Р.О. Транспорт і зв"язок регіону у зовнішній торгівлі в умовах транскордонного співробітництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1543147
  Студенников Т.В. Транспорт і зв`язок України в семирічці / Т.В. Студенников. – К, 1960. – 104с.
1543148
  Коценко К.Ф. Транспорт і його вивчення в курсі географії : Посібник для вчителів / К.Ф. Коценко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 168с.
1543149
  Машкевич С. Транспорт і розвиток міста: історія трамвайної лінії Київ - Пуща-Водиця / Стефан Машкевич // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 22-32


  Стаття присвячена історії трамвайної лінії Київ - Пуща-Водиця як частинi історії дачного селища Пуща-Водиця під Києвом. Показано, що до середини минулого століття розвиток трамвайного сполучення і розвиток самого селища були тісно взаємопов"язані і, ...
1543150
  Рейцен Є. Транспорт і туризм Києва / Є. Рейцен, Н. Кучеренко // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 286-292. – ISBN 978-617-7399-06-2
1543151
   Транспорт к третьему году пятилетки. – Москва, 1931. – 61с.
1543152
  Костерин С.А. Транспорт кальция в гладких мышцах / С.А. Костерин. – Киев : Наукова думка, 1990. – 213с.
1543153
  Капля Александр Андреевич Транспорт кальция в миометрии крольчих при различных фоункциональных состояниях матки : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Капля Александр Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1543154
  Курский М.Д. Транспорт кальция и функция гладких мышц / М.Д. Курский, Е.Т. Михайленко, А.Н. Федоров. – Киев : Наукова думка, 1981. – 170с.
1543155
  Хижняк С.В. Транспорт кальция мембранами саркоплазматического ретикулума скелетных мышц кролика на ранних этапах лучевого воздействия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Хижняк Светлана Владимировна ; Акад наук УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1989. – 19 с. – Библиогр.: 12 назв.
1543156
  Гринюс Л.Л. Транспорт макромолекул у бактерий. / Л.Л. Гринюс. – Москва : Наука, 1986. – 240 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 580 назв.
1543157
  Бочаров В.И. Транспорт на сверхпроводящих магнитах / В.И. Бочаров, И.В. Салли, В.А. Дзензерский ; отв. ред. Ю.А. Бахвалов, Сев.-Кавк. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1988. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-147 (62 назв.). – ISBN 5-7507-0053-4
1543158
  Степанова Н.Н. Транспорт наносов в нестационарном русловом потоке : Автореф... Канд.техн.наук: 11.00.07 / Степанова Н.Н.; АН СССР.ин-т водных проблем. – М, 1988. – 22л.
1543159
  Бреслер В.М. Транспорт органических кислот через плазматические мембраны дифференцированных эпителиальных слоев у позвоночных / В.М. Бреслер, А.А. Никифоров ; АН СССР, Ин-т эволюц. физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова. – Ленинград : Наука : Ленинградское отд-ние, 1981. – 203 с. – Библиогр.: с. 185-202
1543160
  Кондрахин В.А. Транспорт освободившихся стран / В.А. Кондрахин. – М, 1989. – 122с.
1543161
   Транспорт питательных веществ и продуктивность растений. – Киев : Наукова думка, 1974. – 192 с.
1543162
  Брылов С.А. Транспорт при геологоразведочных работах / С.А. Брылов, Л.Г. Грабчак. – Москва : Недра, 1970. – 184 с. – Библиогр.: с. 182
1543163
  Брылов С.А. Транспорт при геологоразведочных работах / С.А. Брылов, Л.Г. Грабчак, О.Б. Чистяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 209 с. : ил. – Библиогр.: с. 207 (9 назв.)
1543164
  Грабчак Л.Г. Транспорт при геологоразведочных работах / Л.Г. Грабчак. – Москва, 1992. – 206с.
1543165
  Гуляр С.А. Транспорт респираторных газов при адаптации человека к гипербарии / С.А. Гуляр. – Киев : Наукова думка, 1988. – 291с.
1543166
  Лысенко Ю.Я. Транспорт республики в двенадцатой пятилетке / Ю.Я. Лысенко, В.Н. Гурнак. – Киев : Техніка, 1986. – 199с.
1543167
  Букін В.І. Транспорт республіки в умовах перебудови / В. І. Букін. – Киев : Знання, 1989. – 44, [1] с. – (Серія 3. Економіка: наука управління, практика ; 12)
1543168
  Бордун І.Ю. Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону / І.Ю. Бордун, В.С. Грицевич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 77-83 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1543169
  Васильев Н. Транспорт России в войне 1914-1918 гг. / Н. Васильев. – Москва, 1939. – 260с.
1543170
  Никольский Н.Н. Транспорт сахаров через клеточные мембраны. / Н.Н. Никольский, А.С. Трошин. – Л, 1973. – 222с.
1543171
  Августынюк А. Транспорт Советской державы : восстановление и развитие транспорта в послевоен. сталинской пятилетке : [для сред. и ст. возраста] / А. Августынюк, В. Вахман. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1950. – 104 с., 1 л. портр. : портр., ил.
1543172
  Махмудов Э.Р. Транспорт Современного Афганистана. Некоторые экон. проблемы. / Э.Р. Махмудов. – М., 1983. – 168с.
1543173
  Веселов В.Т. Транспорт современной Турции / В.Т. Веселов. – Москва, 1969. – 144с.
1543174
   Транспорт СССР. – Москва, 1961. – 760с.
1543175
   Транспорт СССР : Итоги за пятьдесят лет и перспективы развития. – Москва : Транспорт, 1967. – 324 с.
1543176
  Маркова А.Н. Транспорт СССР и основные этапы его развития / А.Н. Маркова. – Москва : Наука, 1977. – 232с.
1543177
   Транспорт СССР.. – М, 1960. – 540с.
1543178
  Шанина В.А. Транспорт стран СЭВ: Пути интенсификации / В.А. Шанина. – М., 1988. – 101с.
1543179
   Транспорт Страны Советов.. – М, 1987. – 310с.
1543180
  Кругляк Ю.О. Транспорт тепла фононами в узагальненій моделі Ландауера–Датта–Лундстрома / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 2. – С. 16-35. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій транспортної моделі Ландауера-Датта-Лундстрома побудовано узагальнену модель переносу тепла фононами. Аналогічно до фермівського вікна електронної ...
1543181
  Лукаш Малец Транспорт у відносинах Україна - ЄС. Перспективи розвитку // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [54]
1543182
  Малец Лукаш Транспорт у відностнах Україна - ЄС. Перспективи розвитку // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [54]
1543183
  Ходжаев С.М. Транспорт Узбекистана / С.М. Ходжаев. – Ташкент, 1961. – 203с.
1543184
  Захаров А.Г. Транспорт Украины / А.Г. Захаров. – К., 1974. – 46с.
1543185
  Милославский Є.І. Транспорт України в завершальному році п"ятирічки / Є.І. Милославский. – Х., 1932. – 47с.
1543186
  Зведенюк П. Транспорт України в новій п"ятирічці / П. Зведенюк. – Київ, 1947. – 76с.
1543187
   Транспорт України у 2-ій п"ятирічці. – Х., 1932. – с.
1543188
   Транспорт України у 2-ій п"ятирічці.. – Х, 1932. – 60с.
1543189
  Воблий В.К. Транспорт УРСР / В.К. Воблий. – Київ, 1945. – 207-221с.
1543190
  Милославский Є.І. Транспорт УРСР на третьому році п"ятирічки / Є.І. Милославский. – Х., 1931. – 44с.
1543191
  Столяров Є.В. Транспорт фотонів у одновимірних хвилеводах та неадіабатична молекулярна динаміка : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Столяров Євген Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 25 назв
1543192
  Рубин А.Б. Транспорт электронов в биологических системах / А.Б. Рубин, В.П. Шинкарев. – Москва : Наука, 1984. – 319с.
1543193
  Каневский В.И. Транспорт энергии при рассеянии света на золотом наноцилиндре / В.И. Каневский, В.С. Сидоренко // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – Вип. № 4 (116). – С. 37-43. – ISSN 2412-9070
1543194
  Демский Ф Э. Транспорт, пассажир, право / Ф Э. Демский, . – К., 1987. – 48с.
1543195
  Мани Л. Транспорт, энергетика и будущее / Л. Мани. – М., 1987. – 155с.
1543196
  Капля Александр Андреевич Транспорт. кальция в миометрии крольчих при различных функциональных состояниях. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Капля Александр Андреевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 129л. – Бібліогр.:л.105-129
1543197
  Максимов В.Б. Транспорт. Пособие по практике устной речи для студ. пед. ин-тов / В.Б. Максимов. – М.-Л., 1966. – 103с.
1543198
  Воробьев-Обухов Алексей Транспорт: долгий путь из пункта А в пункт Б // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 78-81 : фото
1543199
  Данченко В. Транспорт: що необхідно знати при організації міжнародних перевезень // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 11. – С. 65-75
1543200
   Транспортабельные и облегченные установки для бурения разведочных и эксплуатационных скважин умельшенного и малого диаметра в СССР и за рубежем. – Москва, 1962. – 76с.
1543201
  Якубайтис Э.А. Транспортаня сеть / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1979. – 53с.
1543202
   Транспортирование документации и печатных изданий в библиотеках.. – М, 1979. – 99с.
1543203
   Транспортирование квадратной матрицы. – Москва, 1965. – 4с.
1543204
   Транспортирование прямоугольной матрицы. – Москва, 1965. – 4 с. – (Библиотека программ для ЭВМ. Раздел IV. Общематематический ; вып. 4-18)
1543205
  Лещинский Н.И. Транспортирование радиоактивных веществ / Н.И. Лещинский. – Москва, 1962. – 195 с.
1543206
  Зайцев С.С. Транспортировка данных в сетях ЭВМ / С.С. Зайцев. – Москва, 1985. – 128с.
1543207
  Седых С.Н. Транспортировка интенсивных электронных пучков в протяженных каналах сложной структуры при помощи магнитных периодических фокусирующих систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.20 / Седых С.Н.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1994. – 20л.
1543208
  Норакидзе Н.М. Транспортировка книг, документов и почтовой корреспонденции : Литература на русском и иностранных языках за 1961 - 1967 (I кв.) гг. / Н.М. Норакидзе. – Москва, 1967. – 90 с.
1543209
  Бенфорд А. Транспортировка пучков заряженных частиц : пер. с англ. / А. Бенфорд ; пер. с англ. И.Л. Коренева, Л.А. Юдина. – Москва : Атомиздат, 1969. – 240 с.
1543210
  Мешков И.Н. Транспортировка пучков заряженных частиц / И.Н. Мешков. – Новосибирск : ИЯФ, 1991. – 217 с.
1543211
  Матвєєва А.В. Транспортна безпека держави як складова національної транспортної політики // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 30-35. – ISSN 2311-4894
1543212
  Івах Я. Транспортна геологістика з точки зору обороноздатності України / Я. Івах, М. Сеньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 40-43. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано транспортну інфраструктуру України, зокрема, залізничну, автомобільну, авіаційну та морську, з точки зору військової логістики. Обґрунтовано вплив розвитку транспортної геологістики, і зокрема транспортної інфраструктури, на рівень ...
1543213
  Пилипець О.В. Транспортна доступність історико-культурних об"єктів міста Чернівці, як чинник розвитку екскурсійного туризму (на прикладі вірменської церкві) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 299-302
1543214
  Дідовик В.А. Транспортна задача в економіко-географічному аналізі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 24-30. – Бібліогр.: 3 назви
1543215
  Цегелик Г.Г. Транспортна задача лінійного програмування / Г.Г. Цегелик. – Львів, 1979. – 79с.
1543216
  Іксанов О.М. Транспортна задача, її властивості та методи розв"язування (курс "Дослідження операцій") : навчальний посібник / О.М. Іксанов., В.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : ТВіМС, 2010. – 85 с. + Додаток: с. 79-82. – Бібліогр.: с. 83-84
1543217
  Карпов В.М. Транспортна інфраструктура в зовнішньоекономічній діяльності України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 98-104
1543218
  Фоменко Г.Р. Транспортна інфраструктура і проблеми міст // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 177-185. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1543219
  Дзюбак К.М. Транспортна інфраструктура та ефективність сільськогосподарського землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 44-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1543220
  Малиш Н.А. Транспортна інфраструктура України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 146-149. – ISBN 978-617-571-127-9
1543221
  Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 50-58. – ISSN 0131-775Х
1543222
  Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 23-31. – ISSN 0131-775Х
1543223
  Гороховська К.В. Транспортна інфраструктура як елемент розвитку транскордонного співробітництва в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 789. – С. 16-20. – (Економіка ; вип. 789). – ISSN 2519-240Х
1543224
  Терещенко О. Транспортна кампанія // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 11/12) : Банкрутство. – С. 19
1543225
  Смирнов І.Г. Транспортна логістика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-364-723-4
1543226
  Запотоцький С. Транспортна логістика: основні виклики для України / С. Запотоцький, В. Паренюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-47. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано загальні засади розвитку транспортної логістики в Україні. Означено основні чинники, що визначають логістичну діяльність та впливають на вибір виду транспорту. Проведено аналіз перевезення вантажів за видами транспорту, та ...
1543227
  Пилипець О.В. Транспортна мережа, як чинник розвитку туризму (на прикладі міста Чернівці) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 219-222
1543228
  Кузьмін П.В. Транспортна однорідність України та ЄС, як чинник створення зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 88-92


  В сучасних умовах Україна позиціонує себе, як транзитна держава, через яку проходять основні транспортні потоки до Європи. Реалізація геоекономічного потенціалу нашої держави може бути зумовлена потужною транспортною інфраструктурою та сприятливим ...
1543229
  Майстер Андрій Транспортна освоєність території Волинської області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 188-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2076-1333
1543230
  Паппас С. Транспортна політика Європейського Союзу : Навч. посібник / С. Паппас. – Київ, 2004. – 80с. – На тит. листі назва проекту "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". – (Право ЕС ; Книга №18)
1543231
  Чужиков В. Транспортна політика ЄС: соціальний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-47
1543232
   Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу / [Сирийчик Т. та ін. ; за ред. та під керівн. М. Свєнчіцкі] ; Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки. – Київ : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 102 с. : табл., схеми + Додатки: с. 75-100
1543233
  Голуб Г.С. Транспортна система Волинської області в контексті териториальної організації життєдіяльності населення // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 171-174
1543234
  Зуб Я.О. Транспортна стратегія України в контексті розвитку європейської транспортної інфраструктури / Я.О. Зуб, Ю.Г. Супрун // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 182-184
1543235
  Мельник Н Д. Транспортная авиация ВВС в Великой Отечественной войне. : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Мельник Д.Н,; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 22л.
1543236
  Арикайнен А.И. Транспортная артерия Советской Арктики / А.И. Арикайнен ; отв. ред. Е.И. Толстиков ; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 192 с. – (Наука и технический прогресс)
1543237
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечетким множеством потребителей / С.О. Мащенко, Аль-Саммараи Мохаммед Саад Ибрахим // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 108-109. – ISBN 978-966-8725-10-4
1543238
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечетким множеством путей сообщения / С.О. Мащенко, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 91-96. – (Серія "Технічні науки" ; № 1). – ISSN 2306-4412
1543239
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечетким множеством целей / С.О. Мащенко, А.М. Саад // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 154-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1543240
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечеткими множествами поставщиков и потребителей / С.О. Мащенко, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 39-53. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1543241
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечеткими множествами пунктов отправления и потребления / С.О. Мащенко, Аль Саммараи Мохаммед Саад Ибрахим // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 133-134. – ISBN 978-966-8725-10-4
1543242
  Ланге Э.Г. Транспортная и распределительная задача дробного программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Ланге Э.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та матем. – Новосибирск, 1972. – 16л.
1543243
  Кабаджа Е.А. Транспортная инфраструктура нефтяной промышленности России : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 12-21 : Табл. – ISSN 0016-7207
1543244
  Дубовик В.О. Транспортная сеть стран Южной Америки // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 0444-748Х
1543245
  Дубовик В.О. Транспортная сеть стран Южной Америки // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 39-55. – ISSN 0444-748Х
1543246
  Краевый А.Д. Транспортная система в региональном агропромышленном комплексе (экономико-географическое исследование на примере Черкасской области УССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Краевый А.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
1543247
  Краевый Александр Дмитриевич Транспортная система в региональном агропромышленном комплексе (экономико-географическое исследование на примере Черкасской области УССР) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Краевый Александр Дмитриевич; АН УССР Ин-т геофизики. – К, 1985. – 225л. – Бібліогр.:л.170-186
1543248
   Транспортная система городов различной величины. – Киев, 1974. – 108 с.
1543249
  Олейник Я.Б. Транспортная система и экономико-географическое положение / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
1543250
  Черкасов А.И. Транспортная система Канадского севера // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 91-107
1543251
   Транспортная система региона. – Київ : Наукова думка, 1989. – 205с.
1543252
  Цветов Ю.М. Транспортная система УССР и координация работы различных видов транспорта / Ю.М. Цветов. – К., 1974. – 48с.
1543253
  Лебедев Е.П. Транспортная статистика / Е.П. Лебедев. – Москва, 1953. – 336с.
1543254
  Крылов П.М. Транспортная уязвимость населения России в начале ХХI в. / П.М. Крылов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 26-35 : табл. – Библиогр.: с. 34-35. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1543255
  Орлов Б.Н. Транспортная функция белков крови и ее молекулярные механизмы / Б.Н. Орлов, В.Ф. Киреева. – Горький, 1980. – 92с.
1543256
  Креховецький В.В. Транспортне забезпечення адміністративних районів Івано-Франківської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 135-140 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1543257
  Яковчук О.В. Транспортне забезпечення туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 120-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1543258
  Довженко Є.В. Транспортне законодавство як комплексна галузь національного законодавства України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 93-100
1543259
   Транспортне иа енергетичне співробітництво України з Угорською Республікою: особливості сучасного етапу / С. Пирожков, Д. Прейгер, В. Омельченко, Р. Лапшин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 19-33. – ISSN 1562-0905
1543260
  Тацій Ольга Сергіївна Транспортне обслуговування пішоходних зон міських центрів великих і більших міст України : Автореф... кандид. техн.наук: 18.00.04 / Тацій Ольга Сергіївна; Київ. держ. технічний ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 22л.
1543261
  Шульженко Ф.П. Транспортне право : навчальний посібник / Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін, Р.С. Кундрик ; МОНУ ; Київський нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 244с. – ISBN 966-574-748-7
1543262
  Корнієнко П.С. Транспортне право та висвітлення його становлення у правовій літературі кінця XIX - початку XX ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 20-24
1543263
   Транспортне право України : Навчальний посібник / Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський, С.Е. Демський, А.В. ; За Мілашевич, Ред. Гіжевського заг., Е.Ф. Демського, Е Демський; МОНУ. Ін-тут економ. в права "Крок"; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф.Демського. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-035-6
1543264
  Булгакова І.В. Транспортне право України : академічний курс : підручник для вищ. навч. закладів / І.В. Булгакова, О.В. Клепікова. – Київ : Ін Юре, 2005. – 536 с. – ISBN 966-313-247-7
1543265
   Транспортне право України : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Шелухін М.Л. [ та ін. ] ; за ред. М.Л. Шелухіна ; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 896с. – ISBN 978-966-313-398-0
1543266
   Транспортне право України : навчальний посібник / Демський Е.Ф., Іжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; МОНУ; Ун-т економіки та права "Крок"; [ за заг. ред. В.К. Іжевського, Е.Ф. Демського ]. – Київ : Атіка, 2008. – 292с. – ISBN 978-966-326-276-5
1543267
  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підручник / [В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, А.В. Мілашевич] ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Атіка, 2010. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 170-176 та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-388-5
1543268
  Булгакова І.В. Транспортне право України : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.В. Булгакова, О.В. Клепікова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Прецедент, 2011. – 344 с. – Бібліогр.: с. 341-344. – ISBN 978-966-520-152-6
1543269
  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підручник [для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів] / [Гіжевський В.К., Демський Е.Ф., Мілашевич А.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Ун-т економіки та права "Крок". – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2012. – 330, [2] с. : табл. – Додатки: с. 184. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-326-430-1
1543270
  Клепікова О.В. Транспортне право України як підгалузь господарського права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 134-141. – ISSN 2227-796X


  In the article the issues regarding the place and role of transport law in the law system are investigated. We have summarized the scientific views about the character of transport law relations. In particular, it is stated that the legal definition of ...
1543271
  Матвєєва А.В. Транспортне право України. Загальна частина : навч. посібник / А.В. Матвєєва ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : Юрайт, 2021. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-139. – ISBN 978-617-7450-27-5
1543272
  Бармашина Л.М. Транспортний аспект проблеми формування безперешкодного середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1543273
  Жарких Ю.С. Транспортний і квантовий часи релаксації двовимірних електронів у МДН-структурах на кремнії / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, О.В. Третяк // Український фізичний журнал, 2003. – № 5
1543274
  Безуглий В.В. Транспортний комплекс Європейського Союзу: формування, сучасний стан і перспективи співпраці з Україною // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 199-215
1543275
  Рибчук А.В. Транспортний комплекс національної економіки як динамічна система / А.В. Рибчук, Ю.М. Пантюк, В.В. Титар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 48-52. – ISSN 2306-6814
1543276
  Лимарь Т.В. Транспортний комплекс Полтавської області і основні напрями вдосконалення його територіальної організації : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Лимарь Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 190 арк. – Додатки: арк. 170-190. – Бібліогр.: арк. 147-169
1543277
  Лимарь Т.В. Транспортний комплекс Полтавської області і основні напрями вдосконалення його територіальної організації : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лимарь Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1543278
  Чобаль Л.Ю. Транспортний комплекс України: структурні зміни та тенденції розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 139-150. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1543279
  Матвєєва А.В. Транспортний коридор : правова природа, зміст, види та учасники (комплексне дослідження) : монографія / А.В. Матвєєва ; Н.-д. ін-т прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України. – Харків : ФІНН, 2011. – 201, [3] с. – Бібліогр.: с. 181-202 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-48-2
1543280
  Міщенко А. Транспортний коридор як організаційно-правова форма спеціального правового режиму // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 167-175. – ISSN 1993-0909
1543281
  Війтев Ю. Транспортний податок. проблемні питання законодавства і практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.117-120
1543282
  Гурнак В.М. Транспортний потік республіки / В.М. Гурнак. – К., 1986. – 49с.
1543283
  Желіховська М.В. Транспортний сектор України: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 36-41. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  Досліджено тенденції розвитку транспортного комплексу України, проблеми та перспективи подальшого розвитку. Здійснено комплекний аналіз стану галузі. Значну увагу приділено питанням стабілізації та оптимізації функціонування транспортного комплексу за ...
1543284
  Іванечко Н. Транспортний шеринг: маркетингові аспекти / Н. Іванечко, О. Борисяк, І. Леонова // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 55-65. – ISSN 2786-4537
1543285
  Овєчкіна О.А. Транспортні витрати підприємств харчової промисловості у контексті логістичних підходів / О.А. Овєчкіна, О.В. Фомічова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 103-110. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1543286
  Кузьмін П. Транспортні витрати як чинник динаміки міжнародної торгівлі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 284-288. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333


  Досліджено сучасні теорії міжнародної торгівлі. Проблематикою впливу різноманітних чинників на міжнародну торгілю займались докт. екон. наук, проф.КНУТШ А.С. Філіпенко, І.І. Дахно, Л.Г. Мельник та інші.
1543287
  Палмовський Т. Транспортні вузли у транспортному коридорі Гданськ-Одеса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 176-190. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1543288
  Христюк М.М. Транспортні вузли України, їх класифікація та розміщення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 69-75. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 0868-6965
1543289
  Гавриленко О. Транспортні геотехсистеми як фактор втрати біорізноманіття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-40. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено прояви негативного впливу геотехсистем (ГТС) транспортного призначення на природне середовище та визначено шляхи мінімізації й запобігання цьому впливові. Визначено фрагментацію навколишнього простору як найбільш негативний серед усіх видів ...
1543290
  Парфьонова Т.О. Транспортні задачі комбінарного типу, їх властивості та розв"язування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01. / Парфьонова Т.А. ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1543291
  Пустовалов С.Ж. Транспортні засоби в поховальному обряді населення півдня України епохи бронзи // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 212-222. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  З’ясовано призначення транспортних засобів, які використовувалися в поховальних обрядах населення епохи ранньої бронзи півдня України. Загалом відомо понад 250 транспортних засобів з поховань ямної та катакомбної спільнот. Реконструкції, виконані О. М. ...
1543292
  Кіщак І.Т. Транспортні коридори в системі транскордонного співробітництва України / І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 23-30. – ISSN 2308-6912


  У статті розкрито роль транспортних коридорів у розвитку транскордонного співробітництва регіонів України в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Висвітлено проблеми співробітництва у рамках єврорегіонів, міжнародних організацій та асоціацій, ...
1543293
  Таш"ян Р. Транспортні організаційні договори // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 82-91. – ISSN 1993-0909
1543294
  Скрипник В. Транспортні послуги в системі об"єктів цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 50-55. – ISSN 2663-5313
1543295
  Харсун Л.Г. Транспортні послуги в умовах глобалізації світових товарних ринків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 65-69
1543296
  Кондратюк К.М. Транспортні послуги та напрями їх покращення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 131-134.
1543297
  Погорелов О.Є. Транспортні процеси в твердому тілі в нерівноважних умовах збудження термічним імпульсом : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Погорелов Олександр Євгенович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1543298
   Транспортні системи гірничих підприємств : навч. посібник для здобувачів вищ. освіти, які навч. за спец. "Гірництво" / З.Р. Маланчук, В.Я. Корнієнко, В.С. Сорока, О.Ю. Васильчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування України. – Рівне : НУВГП, 2018. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-190. – ISBN 978-966-327-412-6
1543299
  Кругляк Ю.О. Транспортні явища в графені в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 3. – С. 5-29. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій концепції "знизу/вгору" узагальненої транспортної моделі Ландауера - Датта - Лундстрома обговорюються такі характеристики графену, як густина електронних ...
1543300
  Бадамбазар М. Транспортно-географическое районирование Монгольской Народной Республики в связи с развитием автомобильного транспорта : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Бадамбазар М.; МВССО РСФСР Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 25л.
1543301
  Ярошевич М. Транспортно-географічне положення як чинник формування східноєвропейського газового хабу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Східноєвропейський газовий хаб - один із найбільш масштабних енергетичних проектів, який здатен лібералізувати ринок природного газу, інтегрувати українську газотранспортну систему в загальноєвропейську систему газопроводів та забезпечити ...
1543302
  Пащенко Ю.Є. Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції : Монографія / Ю.Є. Пащенко, О.І. Никифорук; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-340-257-4
1543303
  Скульбашевська В.Б. Транспортно-економічні зв"язки у хімічній промисловості Південно-Західного економічного району СРСР : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 75-80
1543304
  Баженова Є.О. Транспортно-експедиторська діяльність в Україні // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 7-10. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1543305
  Саакадзе Л.В. Транспортно-инфраструктурные проекты Китая: вызовы для США / Л.В. Саакадзе, А.С. Билоконь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 28-32


  У статті представлений аналіз транспортно-інфракструктурних проектів Китаю в умовах глобального панування США. Розглянуто транспортно-комунікаційні нововедення у Китаї та їхня ефективність у контексті міжнародної нестабільності.
1543306
  Яцюта О. Транспортно-логістична система України в умовах європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 89-99. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1543307
  Попова Н.В. Транспортно-логістична система: дефініція та складові // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 169-174. – ISSN 2222-4459
1543308
  Кулик В.А. Транспортно-логістичний кластер: формування, функціонування, аналіз діяльності : монографія / В.А. Кулик, О.В. Онищенко. – Кременчук : Кременчуцька міська друкарня, 2016. – 226 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-224. – ISBN 978-617-641-045-4
1543309
  Смирнов І. Транспортно-логістичний розвиток Емірату Дубай: проблеми територіальної організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розкрито досвід Дубаю в розвитку та територіальній організації транспортно-логістичної інфраструктури, зокрема в будівництві найбільшого аеропорту світу "Джебель-Алі" та Дубайського логістичного містечка. Розглянуто вибір місця розміщення останнього з ...
1543310
  Дунська А.Р. Транспортно-логістичні кластери як напрямок розвитку зовнішньоекономічної діяльності України / А.Р. Дунська, О.В. Хомич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 55-59. – ISSN 2222-4459
1543311
  Вергун В.А. Транспортно-логістичні мережі країн східноєвропейського економічного простору: тенденції, проблеми та перспективи : монографія / В.А. Вергун, О.І. Ступницький, М.А. Дашкуєв ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2016. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-175. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-30-1
1543312
  Егоров В.А. Транспортно-накопительные системы для ГПС / В.А. Егоров. – Ленинград, 1989. – 292 с.
1543313
  Сыч Е.Н. Транспортно-производственные комплексы: формирование и развитие : монография / АН УССР ; Южный научный центр ; Е.Н. Сыч ; [отв. ред. В.Т. Корж]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 144 с. – ISBN 5-12-002187-5
1543314
  Сыч Е.Н. Транспортно-производственные системы: развитие и функционирование. / Е.Н. Сыч. – К., 1986. – 166с.
1543315
  Удовиченко В.В. Транспортно-селитебний ландшафтно-планувальний каркас території Лівобережної України: теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти дослідження // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 28-36. – ISSN 0868-6939
1543316
  Хахлюк А.М. Транспортно-транзитна складова економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 63-66
1543317
  Молдустанов Т. Транспортно-экономические связи Киргизии и перспективы их развития. : Автореф... канд. экон.наук: / Молдустанов Т.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1965. – 20л.
1543318
  Мартынов В.Л. Транспортно-экономические связи Петербурга-Петрограда-Ленинграда: ретроспективный географический анализ : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 9-14 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1543319
   Транспортно-экономические связи СССР.. – М, 1965. – 172с.
1543320
  Клыкова В.П. Транспортно-экономические связи Таджикистана и развитие транспортной сети республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Клыкова В.П.; АН ТаджССР. НИИ экономики. – Душанбе, 1967. – 34л.
1543321
  Андреев В.К. Транспортно-экспедиционное обслуживание : правовые вопросы / В.К. Андреев. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 71 с. – (Хоз. руководитель о законодательстве)
1543322
  Брухис Г.Е. Транспортно экспедиционный договор / Г.Е. Брухис. – Москва : Морской транспорт, 1957. – 120 с.
1543323
   Транспортное законодательство : (Цивилистич. и хоз.-правовой аспекты): Библиогр. пособие. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. – 173с.
1543324
  Лузгин С.Ф. Транспортное значение Днепра и его притоков / С.Ф. Лузгин. – Минск, 1932. – 23с.
1543325
  Зеркалов Д.В. Транспортное обеспечение международной торговли : сравочник / Д.В. Зеркалов. – Киев : Дакор; КНТ, 2007. – 628с. – (Внешнеэкономическая деятельность). – ISBN 978-966-373-243-5
1543326
   Транспортное обслуживание торгово-оптовых баз.. – К, 1985. – 112с.
1543327
  Андреев В.К. Транспортное право : учеб. пособие / В.К. Андреев ; Калининград. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1977. – 84 с.
1543328
   Транспортное право Украины. – Харків : Консум, 1998. – 495с. – ISBN 966-7124-23-1
1543329
  Тарасов М.А. Транспортное право. / М.А. Тарасов. – Ростов-на-Дону, 1968. – 236с.
1543330
  Сатармина Светлана Транспортные артерии российского туризма : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 16-19 : Фото
1543331
  Чекалин С.В. Транспортные космические системы. / С.В. Чекалин. – М, 1990. – 63с.
1543332
  Нефедов П.П. Транспортные методы в аналитической химии полимеров / П.П. Нефедов, П.Н. Лавренко. – Ленинград : Химия, 1979. – 232 с.
1543333
  Романович А.Н. Транспортные правонарушения / А.Н. Романович. – Минск, 1984. – 126с.
1543334
  Коробеев И А. Транспортные правонарушения : квалификация и ответственность / И А. Коробеев, . – М, 1990. – 127 с.
1543335
  Алексеев Н.С. Транспортные преступления / Н.С. Алексеев. – Ленинград, 1957. – 147с.
1543336
  Алексеев Н.С. Транспортные преступления / Н.С. Алексеев. – Ленинград, 1957. – 147с.
1543337
  Даниэльбек В.В. Транспортные преступления по советскому уколовному законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: / Даниэльбек В.В.; ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 9 с.
1543338
   Транспортные приспособления на сахарных заводах : (пер. с нем.). – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1908. – 19 с. : ил. – Отд. оттиск: Приложение к Вестнику сахарной промышленности. 1908, № 44
1543339
  Баркова Е.А. и др. Транспортные проблемы групповых систем населенных мест / Е.А. Баркова и др. – Москва : [Б. и.], 1979. – 64 с.
1543340
  Мусаев Б.С. Транспортные расходы в торговле Азербайджанской потребительской кооперации и пути их дальнейшего снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мусаев Б.С.; Ком.высш.и сред.образования Совета Министров АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 23л.
1543341
   Транспортные рибонуклеиновые кислоты : Некоторые аспекты структуры и функции. – Киев : Наукова думка, 1976. – 219 с.
1543342
  Родовичюс Г.А. Транспортные рибонуклеиновые кислоты и аминоацил-тРНК синтезы печени кроликов при экспериментальном инфаркте миокарда : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Родовичюс Г. А. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 18 с.
1543343
  Коваленко М.И. Транспортные рибонуклеиновые кислоты ретикулоцитов кролика. : Автореф... канд. биол.наук: / Коваленко М.И.; АН УССР. Ин-тут биохимии. – К., 1967. – 17л.
1543344
  Демидов С.В. Транспортные РНК и аминоацил-тРНК-синтетазы печени кроликов в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Демидов С. В.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1980. – 23л.
1543345
  Яремчук Анна Дмитриевна Транспортные РНК: аминоацил-тРНК-синтетазы и их высокомолекулярные комплексы в регенерирующей печени крыс : автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.03 / Яремчук Анна Дмитриевна ; Ин-т молекул. биологии и генетики АН УССР. – Киев, 1984. – 20 с.
1543346
  Булавин Л.А. Транспортные свойства растворителя в полимерных сетках кремнийорганических гелей. / Л.А. Булавин, В.Б. Иваницкий // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1543347
  Ставничий Ю.А. Транспортные системы городов / Ю.А. Ставничий. – Москва, 1990. – 219 с.
1543348
   Транспортные системы городов и зон их влияния, 1987. – 103с.
1543349
   Транспортные схемы крупных городов УССР. – Москва, 1968. – 86 с.
1543350
  Новиков О.А. Транспортные тарифы / О.А. Новиков, С.В. Переверзва. – Л., 1987. – 83с.
1543351
  Шалягин В.Н. Транспортные транспортно-технологические средства повышения проходимости / В.Н. Шалягин. – М., 1986. – 255с.
1543352
   Транспортные узлы капиталистических стран. – Москва, 1962. – 320с.
1543353
   Транспортные устройства и склады.. – Тагил, 1970. – 32с.
1543354
  Иоэльсон Е.Б. Транспортные холодильные установки / Е.Б. Иоэльсон. – М.-Л, 1935. – 316с.
1543355
   Транспортный бизнес на пути к глобализации // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 86-88 : фото
1543356
  Словин Л.С. Транспортный вариант : повести и рассказы / Л.С. Словин. – Кишинев : Лумина, 1988. – 728 с. – ISBN 5-372-00220-4
1543357
  Булгакова И.В. Транспортный железнодорожный договор как правовая форма отношений, связанных с перегрузкой грузов железнодорожным транспортом // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск, 2015. – № 1 (5). – С. 22-26. – ISSN 2306-255X
1543358
  Жуков Е.А. Транспортный комплекс в структуре народного хозяйства : (вопросы теории и практики) / Е.А. Жуков ; отв. ред. А.Н. Маркова ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1990. – 160, [1] с.
1543359
  Бутин И.А. Транспортный комплекс социалистической экономики / И.А. Бутин, Н.Г. Калинин, В.С. Мокров. – Москва : МГУ, 1984. – 187 с.
1543360
  Ротанов С.В. Транспортный протокол класса О для локальных вычислительных сетей / С.В. Ротанов, Д.В. Куцевалов. – Рига
ч. 1. – 1985. – 47с.
1543361
  Ротанов С.В. Транспортный протокол класса О для локальных вычислительных сетей / С.В. Ротанов, Д.В. Куцевалов. – Рига
ч. 2. – 1985. – 55с.
1543362
  Антонов А. Транспортування завихореною течією часточок зависі / А. Антонов, О. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто деякі частинні задачі про транспортування завихореною течією часточок придонної мулистої або піщаної зависі. In the article some problems about transportation by a vortex fluid flow of particles of sand or slurry suspension are ...
1543363
  Антонова В. Транспортування завихореною течією часточок зависі у куті / В. Антонова, О. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-98. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто частинна задачаі про транспортування завихореною течією часточок придонної ілістої або піщаної зависі у кути. In the article some problem about transportation by a vortex fluid flow of particles of sand or slurry suspension in area ...
1543364
  Бойко О.Е. Трансрегіональне співробітництво Луганської області з граничними областями Російської Федерації в галузі туризму / О.Е. Бойко, А.В. Рюміна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 71-77. – Бібліогр.: 10 назв.
1543365
  Кравчук В.М. Трансректальна біопсія під ультразвуковим наведенням із використанням еластографії зсувної хвилі в диференційній діагностиці хронічного простатиту та новоутворень передміхурової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Кравчук Вадим Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1543366
  Гальчинський А. Трансринкові трансформації // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-12. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1543367
  Уварова С. Транссексуализм как феномен современности // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 92-96. – ISSN 2307-3195
1543368
  Уварова С. Транссексуализм как феномен современности // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 133-137. – ISSN 2307-3195
1543369
  Залужная Д.В. Транссибирская магистраль (ее прошлое и настоящее. Исторический очерк / Д.В. Залужная. – Москва, 1980. – 288с.
1543370
  Адабашьян А.А. Транссибирский экспресс : повесть / Александр Адабашьян, Никита Михалков. – Москва : Воениздат, 1981. – 152 с. – (Военные приключения)
1543371
  Мельніков А.С. Транссубъктивний экзистенциализм Димирия Гинева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 55-60. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1543372
  Малютіна Н. Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця ХІХ - початку ХХ століть у драму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 206-211. – ISBN 966-8110-14-5
1543373
  Пригодій С.М. Транстекстуальність художнього твору // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 295-312
1543374
  Тимощук Т.І. Транстермінологізація англомовної лексики театрального та фотомистецтва як один із шляхів формування лексикону кінематографічної галузі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 217-220
1543375
  Паулино Эрнесто Арельянес Хименес Транстихоокеанское партнерство: ответ США на рост экономической мощи Китая // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – C. 103-107. – ISSN 0444-748Х
1543376
  Бирман И.Я. Транстпортная задача линейного программирования / И.Я. Бирман. – Москва, 1962. – 271 с.
1543377
  Бережной Ю.А. Трансуранові елементи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 8-10. – ISSN 2518-7104
1543378
  Лаврухина А.К. Трансурановые элементы / А.К. Лаврухина, Ю.А. Золотов. – Москва, 1958. – 128 с.
1543379
  Хайд И.К. Трансурановые элементы / И.К. Хайд, Г.Т. Сиборг. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 206 с.
1543380
  Хайд И.К. Трансурановые элементы / И.К. Хайд, Г.Т. Сиборг. – Москва
Вып. 1. – 1967
1543381
   Трансурановые элементы в окружающей среде. – Москва, 1985. – 344с.
1543382
  Назарова А.Ф. Трансфекция нуклеиновыми кислотами бактериофагов / А.Ф. Назарова. – Москва : Наука, 1980. – 120с.
1543383
  Старовіт О.М. Трансфер "зелених" технологій як вид комунікацій та етапи цього процесу // Питання інтелектуальної власності у сфері трансферу технологій : зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф.-семінару з проблем економіки інтелект. власності, 21 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко, О.П. Орлюк, А,О. Кодинець та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 144-154. – ISBN 978-966-999-179-9
1543384
  Галсберстам Д. Трансфер гендерів // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-33


  В основу публікації покладено лекцію, що її авторка виголосила 2 червня 2011 року в Києво-Могилянській академії щодо деяких засад досліджень гендеру й сексуальності та їх реалізації в США.
1543385
  Старовіт О.М. Трансфер зелених технологій: особливості ліцензійних договорів // Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 136-142. – ISBN 978-966-999-094-5
1543386
  Медведкин Т.С. Трансфер знаний: теория и практика Европейского Союза // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 122-128. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
1543387
  Іванова В.В. Трансфер знань як складова становлення та розвитку економіки, заснованої на знаннях: світовий досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 44-46.
1543388
  Мних О.Б. Трансфер інноваційних технологій на глобальних і національних ринках і його вплив на економіку / О.Б. Мних, В.П. Далик, Р.Р. Брицький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 35-41. – ISSN 2222-4459
1543389
  Шкарлет С.М. Трансфер інноваційних технологій у вищих навчальних закладах / С.М. Шкарлет, О.О. Новомлинець, К.М. Пиріг // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 190-192. – ISBN 978-966-600-659-5


  Чернігівський національний технологічний університет.
1543390
  Семенов Г.А. Трансфер кризи і антикризова політика транзитивних країн / Г.А. Семенов, І.А. Євлакова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 138-143. – ISSN 1729-7206
1543391
   Трансфер набутих компетентностей науковим працівником / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. Юрков // Професійний розвиток наукових працівників освітніх та наукових установ системи Міністерства оборони України: механізм формування сучасної моделі : колект. монографія / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. та ін. Юрков. – Київ : Компринт, 2023. – С. 113-122. – ISBN 978-617-8269-30-2
1543392
  Рижиков В. Трансфер набутих компетентностей у науковій школі військового наукового підрозділу (організації) / В. Рижиков, К. Горячева, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 12-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
1543393
  Новіков М.В. Трансфер наукомістких технологій - основа економічного відродження України // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 1. – С . 17-21. – ISSN 1815-2066


  Економічне відродження України можливе тільки завдяки широкому промисловому та соціальному запровадженню накопиченого потенціалу результату дослідницької роботи українських вчених.
1543394
  Куріляк Ю. Трансфер суб"єкт-суб"єктної взаємодії як вияв комунікативно-стратегічної компетентності магістранта-гуманітарія // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 159-163. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1543395
  Кохно П. Трансфер технологий: понятия и модели / П. Кохно, А. Кохно // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 96-111. – ISSN 0207-3676
1543396
  Литвинова Валерія Валентинівна Трансфер технологій - основна складова інноваційного розвитку України / Литвинова Валерія Валентинівна, Грабовський Броніслав Олександрович, Григорович Наталія Миколаївна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено питання впровадження деяких механізмів державного регулювання трансферу технологій. Зокрема, визначено основні завдання у сфері трансферу технологій, його основні етапи, а також напрями діяльності центрів трансферу технологій. ...
1543397
  Михайлов В.М. Трансфер технологій - перспективний механізм інноваційного розвитку університету / В.М. Михайлов, П.В. Іванніков // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 120-125


  У статті наведено системний підхід впровадження результатів наукових досліджень університету через участь у мережі трансферу технологій, розкрито механізм інноваційної взаємодії в межах університетського Офісу тренсферу технологій, представлено його ...
1543398
   Трансфер технологій : підручник / [А.А. Мазаракі та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 555, [1] с. : іл., табл. – 33 Тран. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-629-703-0


  У пр. № 1739448 напис: Шановному Олегу Каленіковичу з найкращими побажаннями від автора. З повагою І. Совершенна. Підпис
1543399
   Трансфер технологій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова відбулось урочисте відкриття Центру трансферу технологій "Мегаполіс".
1543400
  Соломонко Д.О. Трансфер технологій в аграрному секторі: сучасний стан та перспективи розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 1562-0905
1543401
  Шпикуляк О.Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 105-110. – ISSN 2221-1055
1543402
  Хаустов В.К. Трансфер технологій в інноваційних процесах України та Білорусі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1543403
  Іванова М.В. Трансфер технологій і його роль у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / М.В. Іванова, С.Ф. Саннікова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1543404
  Жуков С.А. Трансфер технологій і формування інноваційної стратегії в промисловій галузі української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 400-409. – ISSN 0321-0499


  Визначено значення трансферу технологій для реалізації інноваційних процесів у промисловості України. Встановлено важливість державної підтримки та регулювання трансферу технологій. Обгрунтовано, що перспективним товаром на світових ринках є і буде ...
1543405
  Шикова Л.В. Трансфер технологій у вищому навчальному закладі // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : I Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Київ], 18 трав. 2018 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності ; [редкол.: Орлик О.П. (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2018. – С. 154-158. – ISBN 978-966-97775-7-7


  "Трансфер технологій виступає важливим фактором у досягненні розвитку інновацій та інноваційних процесів. Головним суб"єктом у розвитку системи трансферу технологій виступають вищі навчальні заклади. Подолавши законодавчі недоліки в сфері трансферу ...
1543406
  Падучак Б.М. Трансфер технологій у розрізі проекту угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2014. – Вип. 11 (за 2013р.). – С. 75-89. – ISBN 978-617-696-422-3. – ISSN 2308-0353
1543407
  Лихолет С.І. Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 37-38
1543408
  Орлюк О.П. Трансфер технологій як драйвер інноваційного руху України: правові аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 12 (252). – С. 36-45. – ISSN 2308-9636
1543409
  Клименко К.С. Трансфер технологій як елемент зміцнння фундаменту української економіки: основні проблеми // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 247-249. – (Економічні науки ; Вип. 3 (61)). – ISSN 1728-4236
1543410
  Рудченко І. Трансфер технологій як елемент інноваційної інфраструктури // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-67.
1543411
  Смирнова Н.В. Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 39-41. – ISSN 2306-6814
1543412
  Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : монографія / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. – Київ : Кондор, 2007. – 356 с. – ISBN 978-966-8251-93-1
1543413
  Войтович Н.В. Трансфер технологій як складова інноваційного розвитку маркетингової діяльності підприємств АПК / Н.В. Войтович, Ю.Я. Поляк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 62-66. – ISSN 2306-6806
1543414
  Лунячек В.Е. Трансфер технологій як складова процесу підвищення кваліфікації керівників освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 201-210. – ISSN 2074-8922
1543415
  Якубівська Ю. Трансфер технологій як чинник інноваційного розвитку економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 197-202. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
1543416
  Карпенко А.В. Трансфер технологій: сутність та тенденції в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 1 (30). – С. 24-30. – ISSN 2308-1988
1543417
  Хэннен У.Дж. Трансфер фактор - Плюс : идеальная комбинация биологически активных веществ для оптимального иммунитета / Доктор Уильям Дж. Хэннен ; под ред. проф. Ю.П. Гичева и д-ра Э. Огановой ; пер. с англ. Ю.Ю. Гичева ; Междунар. о-во микронутриентологов (США) ; Центр микронутриентологии (Россия). – Новосибирск : Центр микронутриентологии, 2001. – 72, [1] с., включ. обл. : табл. – Библиогр.: с. 52-73
1543418
  Летифов Г.М. Трансфер Фактор - уникальное иммунорегулирующее средство : опыт и перспективы применения в мед. практике / д.м.н. Летифов Г.М. ; Ростов. гос. мед. ун-т, Каф. детских болезней № 4. – Барнаул : [б. и.], 2004. – 22, [3] с., включ. обл. : табл. – Библиогр.: с. 19-20
1543419
  Малахова М.Я. Трансфер факторы, механизмы действия и испльзование в повышении качества жизни и комплексных программах профилактики заболеваний / д. м. н. проф. каф. клин. и лаб. диагностики СПб МАПО, чл.-кор. РАЕН проф. М.Я. Малахова. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. – 71 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 69-71
1543420
  Останіна А.В. Трансфер фармацевтичних технологій в Україні: завдання господарсько-правового забезпечення // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 204-218. – ISSN 2411-5584
1543421
  Баймуратов Т.М. Трансфер экономических рисков в страховой деятельности: институциональный подход // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5 (21). – С. 8-13. – ISSN 1728-8878
1543422
  Скрильник С.В. Трансференція у перекладі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 98-102
1543423
  Стасіневич С.А. Трансферне ціноутворення в Україні як спосіб податкового контролю / С.А. Стасіневич, С.О. Майко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Висвітлені питання сутності, організаційно-економічного механізму трансферного ціноутворення в комплексі контрольованих інструментів оподаткування доходів суб"єктів підприємницької діяльності шляхом відстеження ціноутворення на їхню продукцію в ...
1543424
  Дзюба Павло Валерійович Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Дзюба П.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 210л. + Додатки: л.186-210. – Бібліогр.: л.163-185
1543425
  Дзюба П.В. Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 / Павло Валерійович Дзюба; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1543426
  Ульянов К.Є. Трансферне ціноутворення як фактор монополізації ринків // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 88-95


  Розглянута природа трансферного ціноутворення як засобу забезпечення конкурентних переваг завдяки економії на внутрішньо корпоративних трансакційних витратах та оптимізації податкового навантаження і, відповідно, як фактором монополізації ринків. ...
1543427
  Дзюба П. Трансферне ціноутворення: економічний зміст і специфіка // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.14-22. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1543428
  Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 57-64 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1543429
  Толуб"як В. Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 7-15. – ISSN 1818-5754
1543430
  Зузік К.М. Трансферт технологій у діяльності міжнародних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-56. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Проаналізовано проблему передачі технологій міжнародними корпораціями. Розглянуто питання технологічного середовища та типи передачі технологій. Приділено увагу вимірам технології та їх впливу на економічний розвиток країни-реципієнта, сучасні методи ...
1543431
  Асадчев Валерій Михайлович Трансферти в системі міжбюджетних відносин : Автореф. дис. ... канд.економ. наук: 08.04.01 / Асадчев В.М.; НАНУ. Ін-тут економічного прогнозування. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1543432
  Мацюра С.І. Трансферти в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 223-229. – ISSN 1993-6788
1543433
  Вишнівська Н.В. Трансферти в системі міжбюджетних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 45-48
1543434
  Слухай С.В. Трансферти і конкуренція між суб"єктами міжурядових фінансових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано явище конкуренції в секторі суспільного управління. Детально розглянуто вияви вертикальної і гори-зонтальної конкуренції, вплив ступеня конкуренції на розподіл видатків і доходів загалом і трансфертів зокрема. З"ясовано особливості ...
1543435
  Костирко Р.О. Трансфертне ціноутворення - інструмент внутрішнього контролю результатів взаємовідносин між структурними підрозділами підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 111-117. – (Економіа ; Вип. 26)
1543436
  Пашковська Т. Трансфертне ціноутворення 2017: що нового? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 33
1543437
  Сопко В. Трансфертне ціноутворення в міжнародних розрахунках / В. Сопко, О. Мельничук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 93-107. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1543438
  Савченко Т.Г. Трансфертне ціноутворення в системі ризик-менеджменту банку / Т.Г. Савченко, І.В. Бєлова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 157-169
1543439
  Бобиль В. Трансфертне ціноутворення в системі управлінського обліку сучасного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 1605-2005
1543440
   Трансфертне ціноутворення в Україні 2023 : [10 років : ювілейне видання] : актуальні вітчизняні та міжнар. нормат. бази, статистика результатів та коментарі щодо методології контролю ТЦ та суд. практики / [упоряд.: В. Кругляк, Є. Курілов]. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2023. – 218 с. : табл. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7315-56-7
1543441
  Андрусь О. Трансфертне ціноутворення в Україні: проблеми і перспективи розвитку // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 6-13. – ISSN 2310-5534
1543442
  Лавреха Ю. Трансфертне ціноутворення у 2017 р. // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 18-19
1543443
  Задоя А.О. Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі / А.О. Задоя, С.А. Венгер // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 156-163. – ISSN 2074-5354
1543444
  Терещенко О.О. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу / О.О. Терещенко, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-135.
1543445
  Савченко Т. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком банку / Т. Савченко, О. Пожар // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 30-38
1543446
  Свідерська Н.В. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансового контролінгу: проблематика практичного використання в Україні / Н.В. Свідерська, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 97-111 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1543447
  Волошенко А. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансової корупції // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1543448
  Савченко Н.М. Трансфертне ціноутворення як основа взаєморозрахунків між центрами відповідальності // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 44-46
1543449
  Кравцова Є. Трансфертне ціноутворення: враховуємо рекомендації ОЕСР // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 6
1543450
  Болтянська І. Трансфертне ціноутворення: досвід організації ефективного локального комплаєнсу всередині компаній різних галузей // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 18
1543451
  Монаєнко А. Трансфертне ціноутворення: економічні та правові нюанси // Юридична газета. – Київ, 2021. – 14 вересня (№ 17). – С. 26-27
1543452
  Денисова Г. Трансфертне ціноутворення: контроль по-новому // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 12-13


  Як прогалини в контролі за трансфертним ціноутворенням поступово ліквідуються.
1543453
  Макаренко М.І. Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-51
1543454
  Базов В.П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 34-46. – ISSN 2308-9636
1543455
  Штангрет А.М. Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування / А.М. Штангрет, С.Г. Мартинюк, А.В. Шанигін // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2013. – Вип. 4 (45). – С. 3-8. – ISSN 1998-6912
1543456
  Черевко О.І. Трансфертне ціноутворення: теоретичні аспекти та практичне застосування // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 91-96. – ISSN 2218-1199
1543457
   Трансфертне ціноутворення: український варіант / О.В. Жукова, В.І. Дубницький, В.О. Вареня [та ін.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7039-11-1
1543458
  Савченко Т.Г. Трансфертне цуноутворення в системі оцінки ефективності діяльності підрозділів банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 268-275. – бібліогр.: 9 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1543459
  Шевченко О.В. Трансфертні платежі у системі міжбюджетних відносин: інституціональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 29-33
1543460
  Батрак М. Трансфертное ценообразование // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 36-39.
1543461
  Волошенко А.В. Трансфертное ценообразование как сфера теневой экономики в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 53-58. – ISSN 1993-6788
1543462
   Трансферы в Content Inn : Амадеус // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 3 (прилож) : Фото
1543463
  Кулаичев А.П. Трансфинитные множества - пределы познания // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 41-56. – ISSN 1560-7488


  Рассмотрены семантические проблемы познания бесконечных множеств. Показано существование различных воззрений на содержательные основания, базовые понятия и структуру бесконечных множеств, ведущих к различным и противоположным выводам. Тем самым в ...
1543464
  Надежина Е.Л. Трансфомация полей метеорологических элементов в нижнем слое атмосферы под влиянием неоднородности подстилающей поверхности : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 051 / Надежина Е.Л.; Главная геофиз.обсерватория. – Ленинград, 1971. – 20л.
1543465
  Гніденко М.П. Трансфомація традиційних форм і методів навчання в університетській освіті / М.П. Гніденко, О.О. Ільїн, С.В. Прокопов // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (28). – C. 66-71. – ISSN 2415-8089
1543466
  Машненков К. Трансфоормація державної екологічної політики в Україні в контексті третьої та четвертої промислових революцій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 90-97. – ISSN 2414-4436
1543467
  Видмар М. Трансформатор в эксплоатации / М. Видмар. – Москва, 1929. – 272 с.
1543468
   Трансформатор импульсный ГХ4., 1957. – с.
1543469
   Трансформатор ТМ 50/10 ква.. – Рига, 1960. – 4с.
1543470
  Скоморохов О.О. Трансформатори : теорія й розрахунок / О.О. Скоморохов. – Харків-Київ : Технічне видавництво, 1932. – 127 с.
1543471
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович. – Москва, 1964. – 319 с.
1543472
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1968. – 352 с.
1543473
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 296 с.
1543474
   Трансформаторные измерительные мосты. – Москва : Энергия, 1970. – 279 с.
1543475
  Куликовский Л.Ф. Трансформаторные функциональные преобразователи с профилированными вторичными контурами / Л.Ф. Куликовский, Н.Е. Конюхов, Ф.М. Медников. – Москва : Энергия, 1971. – 104 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 399)
1543476
   Трансформаторы - электрические и магнитные поля обмоток. – Москва, 1964. – 68с.
1543477
   Трансформаторы. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Вып. 1. – 1958. – 152 с.
1543478
   Трансформаторы. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Вып. 2 : Экономический выбор параметров, опыт эксплуатации. – 1959. – 112 с.
1543479
  Морозов Д.Н. Трансформаторы / Д.Н. Морозов. – М.-Л., 1962. – с.
1543480
   Трансформаторы. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 168 с.
1543481
  Крюгер Е.В. Трансформаторы в лаборатории электро- и радиолюбителя / Е.В. Крюгер. – Ленинград, 1931. – 47 с.
1543482
  Русин Ю.С. Трансформаторы звуковой и ультразвуковой частоты / Ю.С. Русин. – Ленинград : Энергия, 1973. – 152 с.
1543483
  Сирота И.М. Трансформаторы и фильтры напряжения и тока нулевой последовательности / И.М. Сирота. – Киев : Наукова думка, 1983. – 267 с.
1543484
  Цыкин Г.С. Трансформаторы низкий частоты = Теория, расчет и конструирование / Г.С. Цыкин. – Москва : Связьиздат, 1950. – 418 с.
1543485
  Цыкин Г.С. Трансформаторы низкой частоты = Теория, расчет и конструирование : Теория, расчет и конструирование / Г.С. Цыкин. – Москва : Связьиздат, 1955. – 431 с.
1543486
  Холуянов Ф.И. Трансформаторы однофазного и трехфазного тока / Ф.И. Холуянов. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1930. – 269 с.
1543487
  Афанасьев В.В. и др. Трансформаторы тока / [В.В. Афанасьев, Н.М. Адонье, Л.В. Жалалис и др.]. – Ленинград : Энергия : Ленинградское отд-ние, 1980. – 344 с. : ил. – Библиогр.: с. 338-342 (112 назв.)
1543488
  Кузнецов В.К. Трансформаторы усилительной и измерительной аппаратуры : теория, расчет и конструирование / В.К. Кузнецов, Б.Г. Оркин, Ю.С. Русин. – Ленинград, 1969. – 152 с.
1543489
  Шницер Л.М. Трансформаторы. Основы теории и нагрузочная способность / Л.М. Шницер. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л., 1950. – 192с.
1543490
  Соловьева Н.В. Трансформации в образовательной среде высшей школы // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (76). – С. 112-120. – ISSN 2073-8528
1543491
  Перминова О. Трансформации государственного вуза: современные тенденции. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 10-16. – ISSN 0869-3617


  Предлагается следующая классификация ун-тов : классический, исследовательский, открытый, региональный, проектно-ориентированный, инновационный, предпринимательский
1543492
  Савченко И.А. Трансформации культурной идентичности в мультикультурном сообществе // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.430-438. – ISSN 1606-951Х
1543493
  Лысенкова В.В. Трансформации субъективности: изменение мышления // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 69-73. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1543494
   Трансформационно-генеративная грамматика в свете современной научной критики.. – М, 1980. – 185с.
1543495
  Махмурян Рубен Степанович Трансформационно-семантический анализ асиндетических сложных предложений английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Махмурян Рубен Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 22л.
1543496
  Губенко А.В. Трансформационное мышление как показатель креативности // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 12 (189). – С. 65-74
1543497
  Нямцу А.Е. Трансформационные модели в фантастике // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 95-106. – (Серія: Філологія)
1543498
  Корнейчук Б.В. Трансформационные модели микроэкономики / Б.В. Корнейчук. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГПУ, 2003. – 88с. – ISBN 5-7422-0514-7
1543499
  Франк-Каменецкий и др. Трансформационные преобразования слоистых силикатов при повышенных р - Т-параметрах / и др. Франк-Каменецкий. – Л., 1983. – 151с.
1543500
  Пецольдт К. Трансформационные процессы в Латинской Америке: причины и тенденции / К. Пецольдт, А.Г. Коваль // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
1543501
  Грязнухина Т.А. Трансформационный анализ атрибутивных и объективных конструкций в украинском и русском языках (на материале научно-технических текстов) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.681 / Грязнухина Т.А.; АН УССР, Отд-ние лит-ры, языка и искусствоведения. – Киев, 1970. – 19 с.
1543502
   Трансформационный метод в структурной лингвистике. – Москва, 1964. – 183с.
1543503
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 2. – 1997
1543504
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев, 1990-
№ 2. – 2001
1543505
  Плотникова Л.М. Трансформация амплитудных и энергетических спектров сейсмических колебаний в условиях сложных сред. / Л.М. Плотникова. – Ташкент, 1976. – 102с.
1543506
  Крейсберг С. Трансформация власти: доминирование, полномочия и образование // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 3. – С.186-192. – ISSN 2071-9788
1543507
  Крейсберг С. Трансформация власти: доминирование, полномочия и образование (продолжение) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 137-153. – ISSN 2071-9788
1543508
  Куртов А. Трансформация внешней политики Туркменистана при новом руководстве страны // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 77-113. – ISSN 1998-1813
1543509
  Макогон Д.И. Трансформация внешней политики ФРГ после окончания холодной войны // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 387-391. – ISSN 2076-1554
1543510
  Рогашкова А.И. Трансформация волн в волноводе, заполненном неоднородной изотопной плазмой, пронизываемой модулированным электронным пучком. / А.И. Рогашкова. – Москва, 1976. – 28 с.
1543511
  Ефремов Сергей Александрович Трансформация волновых и поступательных потоков в береговой зоне моря : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.08 / Ефремов Сергей Александрович; АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П.Ширшова. – М., 1980. – 15л.
1543512
  Жарких К. Трансформация восприятия информации как фактор процессов в посткоммунистическом обществе // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 31-32. – ISBN 978-966-171-811-0
1543513
  Поляков Н.В. Трансформация высшего образования (на примере Украины) накануне Болонского процесса: основные тенденции / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 385-406. – ISBN 978-966-551-249-3
1543514
  Жаде З.А. Трансформация геополитической ситуации на Юге-России в условиях формирования национальной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 64-71. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1543515
  Абрамова М.А. Трансформация денежно-кредитных отношений в условиях глобализации посткризисного периода // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 6-8
1543516
  Воробьева С. Трансформация жанра плача в творчестве Николая Клюева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 54-59. – ISSN 2075-1486
1543517
  Жук А.Д. Трансформация жанров оды и гимна в английской, немецкой и французской литературах последней четверти 18 и 19 вв. // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 35-43. – ISSN 0130-9730
1543518
  Тертычный А.А. Трансформация жанровой структуры современной периодической печати // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2
1543519
  Карпов А.О. Трансформация знаний и учебная рекурсия // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 33-57. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Идея трансформации знаний в процессе открытого обучения ведет к понятию “трансформативная учебная программа”, которое предполагает способность учебной программы перестраивать свою структуру и схемы познавательной деятельности с учетом текущего ...
1543520
  Оноприенко В.И. Трансформация идеи университета в современном обществе // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 97-101. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))


  Новые вызовы современного мира вносят существенные коррективы в идею университетского образования, сохраняя гуманистический потенциал фундаментального знания и его связь с доминирующим типом культуры.
1543521
  Берлявский Л. Трансформация избирательной системы Великобритании // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 47-53. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматриваются основные направления трансформации избирательной системы Великобритании, проанализировано электоральное законодательство Соединенного Королевства. Автор приходит к выводу о том, что в Великобритании на выборах разного уровня в ...
1543522
  Дамирчиев Э.И. Трансформация империализма и постклассическая империя // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С.63-70. – ISSN 1812-8696
1543523
  Стеллифферовский А.В. Трансформация иностилевого текста в языке английской газеты. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Стеллифферовский А.В.; Моск.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 23л.
1543524
  Колот А.М. Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 3-6
1543525
  Городяненко В. Трансформация исторической памяти в условиях декомуннизации украинского общества // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 60-63. – ISSN 2077-5105
1543526
  Иванов Д.В. Трансформация коммуникационной модели в сетевых СМИ: изменение роли аудитории // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 231-235. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1543527
  Галанина К.Э. Трансформация концепта субъекта в философии Людвига Витгенштейна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 138-147. – ISSN 0042-8744
1543528
  Ященко Л.А. Трансформация критериев оценки образовательного процесса в университете как фактор реформирования в вузе (резюме социологического исследования) // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-107.
1543529
  Потоцкая Ю.И. Трансформация культуры в контексте её демократизации // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 138-143. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1543530
  Минуллин О.Р. Трансформация легенды о смерти Осипа Мандельштама в рассказе В.Т. Шаламова "Шерри-бренди": онтологический аспект // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 194-206. – ISBN 966-72-77-79-8
1543531
  Чендев Ю.Г. Трансформация лесных почв штата Айова (США) в результате длительного земледельческого освоения / Ю.Г. Чендев, Ч.Л. Буррас, Т.Д. Соэр // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 408-420 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1543532
  Руднева М.В. Трансформация личного отношения человека к человеку (социально-психологический аспект). : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.05 / Руднева М.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 22л.
1543533
  Иволга Виктор Васильевич Трансформация магнитной структуры литий - цинковых феррошпинелей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Иволга Виктор Васильевич; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 16л.
1543534
  Цингер Трансформация максимальных расходов водохранилищами. / Цингер, оВ.Н. – Л, 1960. – 124с.
1543535
  Садовая Е. Трансформация мироустройства и конфликтный потенциал современных обществ / Е. Садовая, В. Сауткина // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 103-112. – ISSN 0131-2227


  В статье предпринята попытка анализа социальной проблематики и тех негативных процессов, которые происходят в социальной сфере – разрушение сложившихся ранее систем защиты занятости, здравоохранения и образования – в более широком контексте ...
1543536
  Муродов О.М. Трансформация мифологических и легендарных образов в Таджикско-персидских хрониках XI-XV вв. / О.М. Муродов, Е.А. Полякова. – Душанбе, 1986. – 220с.
1543537
  Муродов О.М. Трансформация мифологических и легендарных образов в Таджикско-персидских хрониках XI-XV вв. / О.М. Муродов, Е.А. Полякова. – Душанбе, 1986. – 220.
1543538
  Чеканников Б.А. Трансформация напряжения и тока линейными четырехполюсниками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чеканников Б.А.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томском. гос. ун-те. – Томск, 1965. – 12л.
1543539
  Иванов П. Трансформация НАТО: век нынешний и век минувший // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2003. – № 1. – С.15-27. – ISSN 0131-2227
1543540
  Ивашов Л.Г. Трансформация НАТО: действительность или видимость? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 10-20. – ISSN 0130-3864
1543541
  Тузовская Наталья Юрьевна Трансформация НАТО: от концепций к практике? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 91-101. – Бібліогр.: с. 92-101. – ISSN 0131-2227
1543542
  Фрадкина Т.С. Трансформация некоторых природных и модифицированных стероидов ферментами плаценты человека : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Фрадкина Т.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений. – М., 1968. – 26л.
1543543
   Трансформация несимметричного диметилгидразина в почвах / И.А. Родин, Р.С. Смирнов, А.Д. Смоленков, П.П. Кречетов, О.А. Шпигун; И.А. Родин и др. // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 439-444 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0032-180Х
1543544
  Мосейко А.Н. Трансформация образа России на Западе в контексте культуры последней трети XX века // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23-35. – ISSN 0869-0499
1543545
  Барковская Н.В. Трансформация образа царя Соломона в русской литературе XX- XXI вв. (А. Куприн, А. Ремизов, Л. Горалик) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 148-153. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Сопоставление трактовки образа царя Соломона в произведениях А. Куприна, А. Ремизова, Л. Горалик показывает основной вектор трансформации прецедентного текста: от безусловно авторитетного слова сказания или апокрифа о мудром и справедливом царе - к ...
1543546
  Мартынова Е.С. Трансформация образов героев в цикле испанских романсов о Мориане // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 166-172. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1543547
   Трансформация образования и мировоззрения в современном мире : международная научная конференция, Минск, 22 октября 2010 года / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; Ком. по образованию мингорисполкома ; [редкол.: Бущик В.В. и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2011. – 583, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-6981-35-0
1543548
  Лапыгин Ю. Трансформация организаций // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 12. – С. 16-20


  Корпорация представляет собой организацию или союз организаций. Виды трансформации (слияние, поглощение, разделение и др.) ; способы объединения организаций.
1543549
  Грибанькова А.А. Трансформация организационной культуры университетского образования: от бюрократии к корпорации / А.А. Грибанькова, М.А. Мямина // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 7. – С. 21-27. – ISSN 1561-2465
1543550
   Трансформация органического вещества в голоценовых осадках озера Очки (Южное Прибайкалье) по данным пиролиза / В.Н. Меленевский, Г.А. Леонова, В.А. Бобров, В.А. Каширцев, С.К. Кривоногов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 925-944 : рис., табл. – Библиогр.: с. 943-944. – ISSN 0016-7525
1543551
  Холодов В.И. Трансформация органического вещества морскими ежеми (Regularia) / В.И. Холодов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159с.
1543552
   Трансформация органического и биогенных веществ при антропогенном эвтрофировании озер. – Ленинград : Наука, 1989. – 271с.
1543553
  Мамаев А.В. Трансформация органов самоуправления г. Москвы в конце 1917 - первой половины 1918 гг.: переход от думской модели к Совету // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805


  В статье рассмотрен процесс трансформации городского самоуправления в Москве в условиях прихода к власти большевиков, результатом которого стало сосредоточение муниципальных функций в руках Совета.
1543554
  Ашуркова Т.Г. Трансформация оценочной семантики слова "борец" в русской языковой картине мира конца 20 - начала 21 столетия // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 38-41. – ISSN 1811-1629
1543555
  Кулик А. Трансформация партий в постиндустриальном обществе: Кризис легитимности и ориентиры для политической системы России. Предисловие редактора // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 4 : Политические партии, демократия и качество государственного управления. – С. 8-28
1543556
  Шлыков П.В. Трансформация партийно-политической системы Турции в 1983-2013 гг. и мобилизационные стратегии оппозиции : Часть 1. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 36-54. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1543557
  Шлыков П.В. Трансформация партийно-политической системы Турции в 1983 - 2013 гг. и мобилизационные стратегии оппозиции. // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 54-71. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1543558
  Кузина Т.А. Трансформация позиций писателя и читателя в философском осмыслении современной литературы // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 29-31
1543559
  Белобров Ю. Трансформация политики КНР в вопросах разоружения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 57-75. – ISSN 0130-9625
1543560
  Мотренко Ю.И. Трансформация понятия семьи в ходе общественной эволюции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 64-73. – ISSN 1812-8696
1543561
  Автеньев Г.К. Трансформация потенциальных полей при обработке геофизической информации : Интерпретация гравитационных и магнитных аномалий на основе транфораций: Учебное пособие / Г.К. Автеньев; МВиССО РСФСР. Томский политехнич. ин-т. – Томск, 1979. – 99с.
1543562
  Огорилко Ю.Н. Трансформация правового статуса банковских учреждений с позиции теорий юридических лиц // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 36-40


  Проблематика статьи посвящена исследованию процесса трансформации правового статуса банковских учреждений с позиции теорий юридических лиц. На основании анализа исторических тенденций развития института банковских учреждений автором делается попытка их ...
1543563
  Савельева М. Трансформация представлений о развитии в постнеклассической методологии // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 35-44
1543564
  Ткаченко Н.Б. Трансформация публичных закупок в Украине // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; НАН Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гринберг Р.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 9 (674). – С. 123-138. – ISSN 2522-9311
1543565
  Полякова В.В. Трансформация роли эксперта в ситуации риска и неопределенности при внедрении биотехнологий // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.100-108. – ISSN 0132-1625
1543566
  Паус Ирина Трансформация системы "читатель - библиотека" в информационную эпоху // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статья посвящена осмыслению новейших изменений в структуре читателей библиотеки в условиях формирования информационного общества. Особое внимание уделяется изменениям традиционной библиотечной сети и образовательных функций библиотеки в эпоху ...
1543567
  Александров Ю.Л. Трансформация системы стимулирования труда в генерирующих компаниях в условиях конкурентного рынка // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 29-31. – ISSN 1728-8878
1543568
  Фролова Наталья Викторовна Трансформация системы ценностных ориентаций на переломных этапах развития общества (психологический аспект) : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Фролова Наталья Викторовна; Днепропетровский госуд. ун-тет. – Днепропетровск, 1997. – 183л. – Бібліогр.:л.136-182
1543569
  Овлащенко А.В. Трансформация современного международного морского права: роль неправительственных организаций США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 19-23. – ISSN 1812-3910


  О воздействии специализированных неправительственных организаций США на эволюцию международно-правового механизма по использованию пространства и природных ресурсов Мирового океана.
1543570
  Кулакова Ю.Ю. Трансформация современных государств: теория и практика // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе трансформационной теоремы П.А. Сорокина проводится анализ изменений современных государств, проблем правового государства и гражданского общества, разрешение их внутренних антиномий.
1543571
  Найденов А.И. Трансформация спектра наносекундных импульсов / Найденов А.И. – Москва : Сов. Россия, 1973. – 180 с. – Библиогр.: с. 172-177
1543572
  Фокин А.В. Трансформация стратегических установок ВМС США на рубеже 1990-х годов // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2 (610). – С. 21-25. – ISSN 0321-0626
1543573
  Путинцева Н. Трансформация структуры населения Сибирского Севера в пореформенный период // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-60.
1543574
  Унтура Г.А. Трансформация технопарка в инновационный центр // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 76-102. – (Экономика ; вып. 4). – ISSN 1026-356X


  Стаття присвячена розвитку інноваційної діяльності в технопарках, які мають передумови стати великими інноваційними центрами. Виявлено фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, які за державної підтримки впливають на інноваційне зростання малих і ...
1543575
  Карпинский Г.К. Трансформация тока / Г.К. Карпинский. – Москва, 1953. – 48 с.
1543576
  Прозоров А.А. Трансформация у бактерий / А.А. Прозоров. – Москва : Наука, 1988. – 255с.
1543577
  Замулин О.А. Трансформация университетов: российские проблемы и американский опыт финансирования и конкуренции в высшей школе // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2004. – № 10. – С.26-29. – ISSN 1726-667Х
1543578
  Дятлов С.А. Трансформация форм капитала в условиях роста информатизации экономики / С.А. Дятлов, Т.А. Селищева // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 137-143. – Бібліогр.:35 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1543579
  Алтыбаев А.А. Трансформация фразеологизмов как стилистичекий прием в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Алтыбаев А. А.; Ташк.ГУ им. Ленина. – Ташкент, 1977. – 21л.
1543580
  Бойко Л.И. Трансформация функций высшего образования и социальные позиции студенчества // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.78-83. – ISSN 0132-1625
1543581
  Петрусевич Аркадий Аркадьевич Трансформация ценностно-смысловых ориентиров студентов в процессе профессиональной подготовки // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1543582
  Пищик Влада Игоревна Трансформация ценностно-смысловых составляющих менталитета населения юга России // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 81-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлен взгляд на менталитет как систему кластеров значений, смыслов и ценностей. Приводятся данные сравнительного исследования ценностных ориентации и системы жизненных смыслов подростков, молодежи и пенсионеров 70- 80-х гг. XX в. и начала XXI ...
1543583
  Калинина А.С. Трансформация церковно-приходской жизни православного нвселеления БССР в 1929-1939 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калинина Анна Сергеевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 24 с. – Библиогр.: 21 назв.
1543584
  Лукин М.Ф. Трансформация частей речи в современном русском языке. Уч. пособие / М.Ф. Лукин. – Донецк, 1973. – 100с.
1543585
  Панов С.В. Трансформация человека: культовые формы согласия и языковый абсолют // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 2073-9702
1543586
  Скулачев В.П. Трансформация энергии в биомембранах / В.П. Скулачев. – Москва : Наука, 1972. – 203с.
1543587
  Мех О.А. Трансформації академічної науки у ХХ столітті як передумови формування сучасної науково-технологічної сфери України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (97). – С. 54-73. – ISSN 0374-3896
1543588
  Яковлева О.В. Трансформації архетипів-символів пташиного світу в поезії Василя Голобородька (на матеріалі книги "Українські птахи в українському краєвиді") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 352-356. – ISBN 966-7825-78-7
1543589
  Потапенко Я.О. Трансформації базових моделей рецепції другої світової в українській історичній науці початку XXI століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 120-127. – ISSN 2075-1451
1543590
  Головко А. Трансформації в українському перекладі сучасної англомовної прози (на матеріалі роману Коліна Вілсона "Паразіти свідомості") // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 59-71. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті викладено наукове обгрунтування, принципи, пов"язані з розпізнаванням перекладацьких трансформацій під час аналізу твору оригіналу і твору перекладу, наведена їх класифікація та виявлені оптимальні способи застосування трансформацій із ...
1543591
  Горбик В.М. Трансформації відтворювального процесу в державному управлінні природно-економічним потенціалом регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 112-117. – ISSN 2306-6814
1543592
  Шедяков В.Є. Трансформації відчуження праці в контексті розвитку виробничої демократії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 152-159
1543593
  Івацький В.І. Трансформації грецької ідентичності в Українському Північному Приазов"ї // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 23-27. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 3.37 (105)). – ISSN 2078-2128
1543594
  Паламарчук В.М. Трансформації демократії та пошук стратегії суспільно-політичного розвитку України : Монографія / В.М. Паламарчук, О.В. Литвиненко, С.О. Янішевський; Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2003. – 120с. – (Стратегія політики і політичний аналіз ; Вип.7). – ISBN 966-554-054-8
1543595
  Капранов С.В. Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 26-35. – ISSN 1608-0599
1543596
  Капранов С.В. Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 28-44. – ISSN 1608-0599
1543597
  Дідик Л.А. Трансформації комунікативних практик молоді у соціальних мережах : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Дідик Лучезара Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1543598
  Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділу праці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 26-35. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1543599
  Борух О.Є. Трансформації крилатих висловів у сучасному мовленні (на прикладі турецької мови) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 180-186. – ISSN 2312-4679
1543600
  Щибря В. Трансформації крою натільного одягу українців одягу українців кінця XIX - середини XX ст. на прикладі Черкаського району Черкаської області // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – 476-479. – ISBN 978-966-171-783-0
1543601
  Шкепу М.О. Трансформації культури в історичному процесі : Автореф. ... дис. д-ра філософ. наук: Спец. 09.00.04 / Шкепу М.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 43 назви
1543602
  Матюшина А. Трансформації масової свідомості як частина культурологічного дискурсу суспільства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 215-221. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1543603
  Слухай С. Трансформації міжурядових відносин в Україні // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 109-118.
1543604
  Качановська Т.О. Трансформації образної сфери онімів оригіналу у поетичному перекладі (на матеріалі французьких сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме, Ж.-М. Ередіа та українських перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 238-248. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-481-8
1543605
  Баклашова Т.М. Трансформації образу В.М. Чорновола в масовій свідомості українського суспільства // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 20-26. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1543606
  Вонсович С.Г. Трансформації політичного режиму в Україні в контексті політичного транзиту: інсталяція, тенденції, прояви // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 72-81
1543607
  Пахомова Л.В. Трансформації політичної культури в умовах сучасної інформаційної революції : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Пахомова Людмила Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1543608
  Пахомова Л.В. Трансформації політичної культури в умовах сучасної інформаційної революції : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Пахомова Людмила Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 188-210
1543609
  Мохаммед Ж. Трансформації політичної системи Марокко // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.75-76.
1543610
  Бондарева К. Трансформації права та його інститутів у тоталітарних політичних режимах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 11-17
1543611
  Єрьомкіна Г.Г. Трансформації при перекладі медичних скорочень / Г.Г. Єрьомкіна, О.Т. Кішубаєва // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 118-122. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1543612
  Матюша П. Трансформації при перекладі українською мовою інституційних назв збройних сил Франції, Бельгії, Канади та Румунії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 300-302. – (Бібліотека Інституту філології)
1543613
  Великодська О.О. Трансформації присудка в англо-українському перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Великодська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 210 л. – Додатки: л. 207-210. – Бібліогр.: л. 182-206
1543614
  Великодська О.О. Трансформації присудка в англо-українському перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Великодська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1543615
  Павлова А.К. Трансформації реального факту і семіотичний простір співанки-хроніки // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 227-231


  У статті акцентовано, що на межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту, текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. Система кодів пісень цього жанру не буває ідентичною
1543616
  Орищенко І. Трансформації речовини Землі у результаті змінних енергообмінних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 65-67. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто співвідношення потенціальної і кінетичної енергій і їх вплив на стан речовини. Зміна енергетичного стану навколишнього космічного простору змінює зовнішній енергообмін планети Земля, що може бути першопричиною глобальних кліматичних варіацій ...
1543617
  Ядловська О. Трансформації серед німецького населення півдня України в 1917-1920 рр. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 64-67. – ISSN 1728-9343


  Роль німецької спільноти в добу укр. національної революції
1543618
  Мельниченко А.А. Трансформації системи освіти в контексті розвитку Інтернету речей // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 20-23. – ISBN 978-966-622-861-4
1543619
  Журавель І. Трансформації та деформації в художньому перекладі (тематична карта) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 186-192
1543620
  Клименко О. Трансформації та модифікації фразеологізмів у сучасній англійській мові // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 267-270. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1543621
  Бездрабко В.В. Трансформації тлумачення діловодства як відзеркалення становлення документознавства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 105-110. – ISBN 966-614-021-7
1543622
  Грабовська І.М. Трансформації українського соціуму. Філософсько-світоглядний аналіз : монографія / І.М. Грабовська, Т.М. Ємець, О.І. Мостяєв ; [за ред. М.І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 511, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-622-3
1543623
  Корольов Геннадій Трансформації федералістської концепції М. Грушевського в роки еміграції (1919-1924) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 64-70
1543624
  Кузьменко Ю. Трансформації фінансового законодавства України для врегулювання правничого статусу криптовалют // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 157-161. – ISSN 2663-5313
1543625
  Корицька Г. Трансформації фольклорних мотивів у творчості Адріана Кащенка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 65-78. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються найголовніші складники народного джерела прози А. Кащенка. З"ясовано, що проза письменника грунтувалася на фольклорних засадах, адже він широко послуговувався поетикою фолклору (пісні, думи, прислів"я, приказки, порівняння, ...
1543626
  Ірдинєнко К. Трансформації художньо-естетичного досвіду в мистецтві XX століття // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 262-269. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті аналізується художньо-естетичний досвід у мистецтві XX століття. Концептуальні розходження в тлумаченні постмодерністського мистецтва в сучасній українській естетиці свідчать про його неодзназначність, відсутність усталених підходів. Автор ...
1543627
  Корнієнко В. Трансформації, інтелектуальні технології та проблеми створення системи вітчизняної реферативної інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
1543628
  Щербань М.І. Трансформаційна активність природних і перетворених ландшафтів Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 17-20. – (Географія ; Вип. 24)
1543629
  Голіков А.П. Трансформаційна модель соціально-економічного прориву як механізм включення України до глобального економічного середовища / А.П. Голіков, С.М. Глухарєв, П.О. Черномаз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 160-163. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Доведено необхідність і розглянуто особливості застосування в умовах трансформаційного суспільства України моделі соціально-економічного прориву, яка дає змогу гармонійно ввійти до глобального економічного середовища.
1543630
  Оськін О.В. Трансформаційний аналіз предикативних одиниць сучасної корейської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-24. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  З використанням трансформаційного методу аналізуються та класифікуються предикативні одиниці корейської мови, які характеризуються вторинним предикативним зв "язком. The article provides transformation analysis and classification of the Korean ...
1543631
  Нямцу А.Є. Трансформаційний діапазон функціонування традиційних структур у літературі 4 // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.4-9. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1543632
  Кіслова В.М. Трансформаційний менеджмент сучасного середовища // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 28
1543633
  Єрохін С.А. Трансформаційний процес та його структуризація // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-12. – Бібліогр.: на 28 пунктів
1543634
  Вагапов В.Б. Трансформаційні аспекти сучасного періоду діяльності НАТО // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 113-124
1543635
  Нечаюк І.О. Трансформаційні зміни в Європейському Союзі в 1980-х роках та формування "євроскептицизму" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 221-227. – ISBN 966-7196-06-2
1543636
  Чужиков В. Трансформаційні зміни в промисловій структурі Європейського Союзу / В. Чужиков, Д. Ільницький, О. Федірко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 85-93. – ISSN 0131-775Х
1543637
  Стойко О.М. Трансформаційні зміни державних інститутів та якість державного управління // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 631-636. – ISSN 1563-3349
1543638
  Залужна А.Є. Трансформаційні мотиви взаємозв’язку Істини, Добра і Краси в неокантіанській філософії баденської школи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 45-52
1543639
  Пасько В.Ф. Трансформаційні процеси в аграрному землекористуванні регіонів України // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 187-190. – ISBN 978-966-285-535-7
1543640
  Курей О. Трансформаційні процеси в економіках сучасності // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 270-286. – ISBN 978-966-2075-05-2
1543641
  Феєр О.В. Трансформаційні процеси в економіці України та їх інвестиційний складник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 277-281. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1543642
  Довгань С. Трансформаційні процеси в житловому будівництві українців Черкащини кінця XIX - XX століть (на матеріалах експедиції) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 81-83. – ISSN 0130-6936
1543643
  Нагорний С.С. Трансформаційні процеси в країнах Арабського Сходу: стан і перспективи розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 196-202. – ISBN 966-7196-06-2
1543644
  Прокопчук Любов Володимирівна Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті роки 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Прокопчук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назви
1543645
  Троненко В.І. Трансформаційні процеси в Україні через призму латиноамериканської інтеграції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 65-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1543646
  Корсак Р.В. Трансформаційні процеси в Чеській Республіці 1993-1999 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 162-167. – (Історія ; Вип. 24)
1543647
  Корсак Р. Трансформаційні процеси в Чеській республіці 1993 - 2005 рр. // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 56-71. – ISBN 978-966-2075-05-2
1543648
   Трансформаційні процеси у соціальній сфері : Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – 140с. – ISBN 966-02-2830-9
1543649
  Ярмоліцька Н.В. Трансформаційні процеси у сучасній вищій освіті в умовах глобалізації // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 136-138
1543650
  Воронов І. Трансформаційні процеси у сучасній політичній системі України: суть, місце і роль у становленні правової держави // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 5-17. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
1543651
   Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США : монографія / А.П. Джурило [та ін. ; наук. ред. О.І. Локшина] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7724-00-0
1543652
  Гакаленко Т.М. Трансформаційні процеси як фактор низького рівня добробуту" населення України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1543653
  Барановський М.О. Трансформаційні процеси, сучасні проблеми та перспективи розвитку міст у проблемних регіонах України (на прикладі м. Ніжина) // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 11-13. – ISBN 978-966-285-535-7
1543654
  Давидова Ірина Трансформаційні та інноваційні зміни у бібліотечній сфері діяльності: теоретико-методологічні проблеми співвідношення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено співвідношення трансформаційних та інноваційних змін у бібліотечній сфері діяльності. Трансформаційні зміни визнано еволюційними, а інноваційні процеси - соціально-управлінськими.
1543655
  Блавацький С.Р. Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії (на прикладі "The Times", "The Guardian", "The Independent") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / С.Р. Блавацький ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : [б. в.], 2009. – 233 л. + Додатки : л. 214-233. – Бібліогр.: л. 197-213
1543656
  Віднянський С.В. Трансформація "Великого Близького Сходу" як виклик інтересам Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 81-92. – ISBN 978-966-02-6446-5
1543657
  Смоленюк Р.П. Трансформація аграрного сектора економіки на засадах сталого розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 14-20. – ISSN 2309-1533
1543658
  Лопатинський Ю.М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади / Ю.М. Лопатинський; Ін-т економіки та прогнозування Нац. академії наук України. – Чернівці : Рута, 2006. – 344с. – ISBN 966-568-839-1
1543659
  Гайдуцький П.І. Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
1543660
  Кухарська Н.О. Трансформація аграрного сектору економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 20-26
1543661
  Кінаш Я. Трансформація адміністративної відповідальності шляхом застосування способу імперативності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.138-141. – ISSN 0132-1331
1543662
  Михайленко О. Трансформація аксіологічних настанов інституту сім"ї як чинник визначення напрямів державної сімейної політики // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 179-190
1543663
  Гридасова Г. Трансформація акторів міжнародних відносин: держава та транснаціональні медійні корпорації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 368-376


  У статті досліджується трансформація сучасної системи міжнародних відносин, приділяючи особливу увагу становленню транснаціональних медійних корпорацій як новому елементу системи масової комункації та взаємодія традиційних акторів з ТНМК.
1543664
  Клиніна Т. Трансформація англо-американських відносин після закінчення Другої світової війни (1945-1949 роки) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 88-94. – ISSN 1728-9343
1543665
  Логвиненко Ю. Трансформація античних міфів у творчості поетів-постмодерністів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 54-61. – ISSN 0236-1477


  Розкриваються прийоми використання античного міфу у творчості поетів 90-х років XX ст. Виявлено й окреслено три найбільш концептуально значущі способи введення міфу у тканину твору. Проаналізовано головні функції використання міфів у поетичній системі ...
1543666
  Фоміна Л.В. Трансформація античного міфу в поемі Х.Д. Барклея "Ендіміон, або юнак, що сумує за Леді-Місяцем" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 217-223. – ISSN 978-966-551-401-5


  Розглядаються художні особливості трансформації міфологічного сюжету про Ендіміона у творі Барклея.
1543667
  Моргуновський Д.З. Трансформація банківських продуктів і послуг в умовах зростаючої конкуренції в банківському секторі України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Моргуновський Д.З. : КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1543668
  Батрименко В.В. Трансформація банківського сектору України як чинник збереження конкурентних позицій національної економіки в умовах світової фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 100-107


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів трансформації банківського сектору України в умовах нестабільності світової фінансової системи. На основі аналізу сучасного господарського поступу сформульовані пріоритетні напрями ...
1543669
  Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 1-20


  В статті визначено концептуальні засади інформаційного суспільства та його вищого рівня - суспільства знань.
1543670
  Тупицька Є.О. Трансформація боргового зобов"язання у позикове за цивільним Кодексом України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 241-247. – ISSN 0201-7245
1543671
  Вахненко Т. Трансформація боргової моделі України у кризовий період // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 40-45
1543672
  Чуркіна І. Трансформація бюджетної системи ЄС: досвід та сучасні реалії // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 3 (211). – С. 154-169
1543673
  Бурдяк В.І. Трансформація в сфері освіти та культури посткомуністичної республіки Болгарія // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 122-133. – (Думка). – ISSN 2304-7410


  Досліджено розвиток культури й освіти в Республіці Болгарія та зміни періоду демократизації. З початком процесів європейської інтеграції Болгарія розпочала впровадження європейських культурних цінностей, виконує програми Ради Європи й ЄС. Велику ...
1543674
  Борисова О.В. Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі : Автореф. дис. .... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Борисова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1543675
  Лимаренко Г.С. Трансформація взаємодії релігійної і політичної систем (на прикладі Росії та України) : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Лимаренко Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1543676
  Шергін С.О. Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США / С.О. Шергін, М.В. Фесенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 346-355. – ISBN 966-7196-06-2
1543677
  Слободян Т.З. Трансформація виборчого законодавства в Республіці Польща та Україні 1990-2015 рр. (на прикладі місцевих виборів) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 281-285. – ISSN 2076-1554
1543678
  Бучковський Л. Трансформація виборчого законодавства Польщі (Парламентські вибори 1989-2004 р.) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 69-78.
1543679
  Пекарчук В.М. Трансформація виборчої системи Верховної ради України періоду незалежності / В.М. Пекарчук, А.В. Пекарчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 54-62. – ISSN 2524-0323
1543680
  Шевчук А.В. Трансформація вищої освіти в Україні: ретроспективний аспект // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 76-79. – ISSN 1728-6220
1543681
  Говоровська О. Трансформація вищої освіти під впливом глобального технічного прогресу // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 121-126. – Бібліогр.: 120 назв.
1543682
  Позова Д. Трансформація відносин власності в житлово-будівельному кооперативі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 23-26
1543683
  Чечетов М. Трансформація відносин власності в Україні (правовий аспект) // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
1543684
  Радаєва М.М. Трансформація відносин власності в умовах інституціональних змін : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 44-46. – Бібліогр.: 7 назв
1543685
  Миронова М.А. Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Миронова М.А.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2007. – 194с. – Бібліогр.: л. 172-194
1543686
  Миронова М.А. Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Миронова М.А.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1543687
  Шейко В.М. Трансформація відносин старої інтелігенції і влади під час Української революції в 1917-1921 рр. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 9-39. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Аналізуються процеси трансформації відносин старої інтелігенції й різних влад в Україні під час Української революції в 1917-1921 рр. Основну увагу приділено трансформації відносин старої інтелігенції з радянською владою, оскільки саме вона, зрештою, ...
1543688
  Алексієвець Л. Трансформація відносин України та НАТО в 1991–2019 рр.: історичний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 126-142. – ISSN 0130-5247
1543689
  Толокновська О.О. Трансформація візуалізованої пропаганди в контексті різних історичних подій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 154-158


  Розглядається проблема впливу засобів візуальної пропаганди (матеріалів наочної агітації) на свідомість людини, порівнюється інформативний потенціал пропаганди СРСР та Німеччини з сучасними тех нологіями політичної агітації. The problem of influence ...
1543690
  Крупка Я.Д. Трансформація вітчизняного обліку інвестиційної діяльності до міжнародних стандартів // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 131-133. – ISBN 978-611-01-0721-1
1543691
  Чуйко В.О. Трансформація вітчизняної святкової культури в період 20-30-х роках XX століття // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 165-173
1543692
  Хочь І.Х. Трансформація влади як політологічна проблема // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 723-730. – ISSN 1563-3349
1543693
  Медведєв І.А. Трансформація впливу держави на ідею університету з позицій взаємоузгодження та взаємозалежності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 136-138
1543694
  Пружина В.П. Трансформація вузівської бібліотеки: нові можливості у видавничій діяльності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 137-140. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1543695
  Дмитренко С.О. Трансформація гендерних стереотипів в українській та російській мовних картинах світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 288-291. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті здійснено порівняльний аналіз гендерних стереотипів в українській та російській мовних картинах світу на матеріалі фольклорних текстів і даних сучасних асоціативних словників обох мов. В статье осуществлен сравнительный анализ гендерных ...
1543696
  Сардак С.Е. Трансформація геоекономічних інтересів суб"єктів глобальної макроекономічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 10-12. – ISSN 2306-6806
1543697
  Безух О.В. Трансформація господарських правовідносин в умовах сучасного ринку // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 19-36. – ISBN 978-617-7087-39-6
1543698
  Нагачевська О. Трансформація готичної літературної традиції в сучасному романі США // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 99-104. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1543699
  Фокін Сергій Борисович Трансформація граматичної категорії стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16. / Фокін С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 204л. + Дод.: л. 201-204. – Бібліогр.: л. 173-200
1543700
  Фокін Сергій Борисович Трансформація граматичної категорії стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Фокін С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
1543701
  Зелінський Андрій Леонідович Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих : Дис. ... канд. історич. наук: 07.00.02 / Зелінський А.Л.; КНУТШ; МОіНУ. – Київ, 2004. – 215л. – Бібліогр.: л. 179-215
1543702
  Куцериб Т.М. Трансформація грунту ссавцями-ґрунториями в екосистемах верхів"я басейну Дністра / Т.М. Куцериб, Й.В. Царик // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 2. – С. 187-196. – ISSN 1996-4536


  У роботі містяться дані щодо ролі ссавців-ґрунториїв у ґрунтотворних процесах гірських екосистем у межах території Верхньо-Дністровських Бескид. Зокрема, охарактеризована активність Talpa europaea L. і Sus scrofa L. у гірських екосистемах упродовж ...
1543703
  Чистяк Д.О. Трансформація давньогрецького міфологічного інтертексту у драмі М. Метерлінка "Смерть Тентажиля" (1894) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 453-462


  У статті на матеріалі аналізу тексту драми М. Метерлінка «Смерть Тентажиля» розкриваються лінгвопоетичні особливості функціонування давньогрецького міфологічного інтертексту, що генерує знакоутворення міфопоетичного рівня художнього тексту. В статье ...
1543704
  Магась В.О. Трансформація державно-правової системи Російської імперії в 1905-1917 рр. / В.О. Магась, А.Л. Глушковецький // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 517-531. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1543705
  Олабин О.В. Трансформація державного управління в умовах демократичного транзиту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 149-151. – ISSN 2306-6814
1543706
  Дудкіна О. Трансформація державної регіональної політики України в умовах глобалізації та європейської регіоналізації / О. Дудкіна, П. Дудкін // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 25-30.
1543707
  Лук"янчук Г. Трансформація державотворчої ідеї // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 22-28 серпня (№ 34). – С. 3


  Презентація наукового видання" Трансформація української національної ідеї" - збірки статей 30 відомих українських істориків, філософів, політологів та культурологів.
1543708
  Лук"яненко І.Г. Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів в Україні : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 31-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1543709
  Коверда В.М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Коверда В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 235 л. + Додаток: л. 217-235. – Бібліогр.: л. 198-216
1543710
  Коверда В.М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Коверда В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1543711
  Закревський В. Трансформація діяльності соціогуманітарної галузі: концептуальна версія // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 11-16. – ISSN 2078-1016


  Висунуто пропозиції щодо демократизації рецензування наукових праць, стимулювання експертної активності вчених, інтенсифікації професійної взаємодії у межах академічних співтовариств. Розроблено низку інновацій, спрямованих на технолого-методичне й ...
1543712
  Рудніченко Є.М. Трансформація діяльності суб"єктів митного регулювання та їх вплив на систему економічної безпеки суб"єктів господарювання // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 105-117 : фото,. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
1543713
  Кононенко О.Ю. Трансформація екологічного чинника соціально-економічного розвитку регіонів України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 175-181
1543714
  Колесниченко К. Трансформація екологічної політики та екологічного права / К. Колесниченко, О. Мартинюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 91-95. – ISSN 0132-1331
1543715
  Лучик В.Є. Трансформація економіки інформації до економіки у смартфоні / В.Є. Лучик, Ю.Г. Королюк, М.В. Лучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 86-95. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
1543716
  Вегера С.А. Трансформація економіки України та її соціальні наслідки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 16-19. – ISSN 1728-6220
1543717
  Кучевський А.А. Трансформація економіки Черкаської області: суспільно-географічне дослідження // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 91-95


  Розглянуто теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження господарського комплексу регіону, зокрема сутність господарського комплексу, трансформаційні процеси розвитку господарства області, суспільно-географічні підходи до вивчення ...
1543718
  Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації : дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Гражевська Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 421л. + Додатки л. 410-421. – Бібліогр.: л. 421
1543719
  Лимонова Е.М. Трансформація економічного змісту ТНК в умовах глобалізації // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 155-164. – (Економічні науки ; № 2 (15)). – ISSN 2074-5362
1543720
  Жлуктенко Н.Ю. Трансформація епістолярного жанру в посмодерному романі Еліс Уокер "Цвіт багряний" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-52. – Бібліогр.: с. 52. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто жанрові трансформації у постмодерній прозі сучасної афро-американської письменниці Еліс Уокер.
1543721
  Кривуляк О.В. Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцківа, О.Плюща, І. Липи : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / КНУТШ; Кривуляк О.В. – Київ, 2007. – 179л. + Додатки: л.170-179. – Бібліогр.: л.153-169
1543722
  Фіткаленко А. Трансформація етнічних груп в умовах глобалізації (на прикладі спільноти бурят) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 114-119


  Головна проблема сучасного світу обумовлена тим, що взаємодія двох базових тенденцій його розвитку - до уніфікації, поглиблення взаємозалежності народів та держав, з одного боку, та збільшенню його різноманітності, з іншого боку, - стає все більш ...
1543723
  Приходько-Лях Трансформація етнічних образів у сучасному медіадискурсі (на прикладі концепту-тріади батько-мати-батьки) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 190-195


  На матеріалі суспільно-політичних видань аналізується концепт-тріада батько-мати-батьки, робиться спроба диференціювати архетипні й трансформовані образи, специфічні для сучасного українського медіадискурсу. In the article it was made an analysis of ...
1543724
  Головатюк В.М. Трансформація євроінтеграційного потенціалу національної економіки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 3-15. – ISSN 0374-3896
1543725
  Скляренко Дмитро Володимирович Трансформація європейської політики США після завершення холодної війни : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Скляренко Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 25с. – Бібліогр.: 5 назв.
1543726
  Іванюха Т.В. Трансформація жанрів античної літератури у творчості неокласиків : монографія / Тетяна Іванюха ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – 186, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-186. – ISBN 978-966-599-291-2
1543727
  Цімох Н.І. Трансформація жанрів телебачення України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Цімох Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1543728
  Кравченко Я.П. Трансформація жанрового канону епістолярного роману в ранній творчості Дж. Остін // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 118-122. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1543729
  Малішевська І.П. Трансформація жанру біографії / автобіографії у прозі Франсуази Малле-Жоріс : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Малішевська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1543730
  Яремчук В. Трансформація жанру видіння: від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 305-314. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1543731
  Хоменко Тетяна Миколаївна Трансформація жанру проповіді в сучасній україномовній публіцистиці (Євген Сверстюк, Мирослав Маринович - Україна, Іван Ортинський - Німеччина) : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Хоменко Тетяна Миколаївна; МОіНУ. – Львів, 2001. – 184л. – Бібліогр.:л.169-184
1543732
  Хоменко Тетяна Миколаївна Трансформація жанру проповіді у сучасній проповіді у сучасній україномовній публіцистиці (Євген Сверстюк, Мирослав Маринович - Україна, Іван Ортинський - Німеччина) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Хоменко Т.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1543733
  Щербак Є.В. Трансформація жіночих образів у світовому балетному спектаклі "Весна Священна" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 259-266
1543734
  Цимбаленко Є.С. Трансформація журналістських жанрів (на прикладі інтернет-медіа) / Є.С. Цимбаленко, К. Соколова // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті йде мова про трансформацію жанрової системи класичної журналістики, можливість стандартизації інтернет-медіа та створення нової жанрової системи онлайн-журналістики.
1543735
  Ковальчук О.О. Трансформація журналу "Жінка" у плюралістичному демократичному суспільстві : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Ковальчук Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики. – Львів, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1543736
  Карпенко Інна Павлівна Трансформація загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Карпенко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1543737
  Семикіна М.В. Трансформація зайнятості і проблеми реалізації конкурентних переваг молоді на ринку праці / М.В. Семикіна, О.М. Петіна, Н.В. Гончарова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 165-171. – ISSN 2309-1533
1543738
  Азьмук Н.А. Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки : глоб. виклики та стратегії адаптації / Н.А. Азьмук. – Київ : Знання, 2019. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-308 та в підрядк. прим. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0755-0
1543739
  Гнибіденко І. Трансформація зайнятості сільського населення в умовах аграрних перетворень // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 21-28. – ISSN 0131-775Х
1543740
  Череп А.В. Трансформація законів менеджменту під впливом специфіки українського менталітету / А.В. Череп, І.Ю. Нагаєць // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 174-177. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1543741
  Бейдик О. Трансформація законодавчої бази рекреації та туризму України / О. Бейдик, Б. Семенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 3-11. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
1543742
  Нагаєць І.Ю. Трансформація засобів маркетингових комунікацій, зміна пріоритетів на сучасних ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 51-58. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1543743
  Тур М.Г. Трансформація зв"язку філософії з освітою // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 9-14. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595


  Роль філософії в сучасну технократичну епоху у справі подолання кризи у галузі (університетської) освіти та наукового знання. Цій проблематиці присвячено численні праці науковців: В.П. Андрущенко, Л.В. Губерського, М.З. Згуровського, С.М. Квіта та ін.
1543744
  Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 4-18
1543745
  Карпенко І. Трансформація злочинної поведінки як особлива кримінально-правова ситуація: загальна характеристика, відмежування від суміжних ситуацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 1 (205). – С. 114-117
1543746
  Макарова М. Трансформація змісту бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 25-28. – ISSN 2076-9326


  На підставі соціокультурного аналізу та дискурсивного підходу з"ясовано сутність трансформації змісту бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації, зокрема під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Акцентовано на ...
1543747
  Шевчук О.А. Трансформація змісту державного фінансового контролю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 194-204. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1543748
  Наконечна О.П. Трансформація змісту естетичного: історико-філософський контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1543749
  Холод Б.І. Трансформація змісту і функцій наукових шкіл в умовах інтернаціоналізації наукової діяльності // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 5-10.
1543750
  Дяченко Р.О. Трансформація змісту підприємницької діяльності в контексті дегуманізації сучасного суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 86-87
1543751
  Сарана О.Ю. Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сарана Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1543752
  Ібраїмова Е. Трансформація зовнішньої енергетичної політики ЄС в контексті української кризи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 132-135
1543753
  Стрільчук Л.В. Трансформація зовнішньополітичних відносин Другої Речі Посполитої у 1920-1930-х рр. / Л.В. Стрільчук, О.П. Панасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 113-118. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1543754
  Каракуц А.М. Трансформація зовнішньополітичної стратегії США за часів адміністрації Б. Обами: азійсько-тихоокеанський вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 179-183


  В цій статті аналізується зовнішня політика США, розглядаються основні компоненти американської стратегії щодо Азійсько--Тихоокеанського регіону.
1543755
  Кузьменко О. Трансформація ідеї Університету в контексті ґенези інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 403-405. – ISSN 2076-1554
1543756
  Стадник М.М. Трансформація ідей християнського пізнання у патристиці та схоластиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розкрито трансфоромаційні тенденції християнського пізнання у патристиці і схоластиці. Показано, що пізнавальний процес у середньовіччі детермінувався християнською ідеологією. У Західному світі повільно впроваджувався раціоналізм. The transformation ...
1543757
  Мілютіна К.Л. Трансформація ідентичності особистості в сучасному суспільстві // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 401-409
1543758
  Максимець Б.В. Трансформація ідеології українського націоналізму у світлі рішень третього надзвичайного великого збору ОУН // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 62-74. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1543759
  Відякіна М.М. Трансформація імміграційної політики країн - членів ЄС: виклики для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 56-62.
1543760
  Савицький С.В. Трансформація інвестиційних пріоритетів банків України за стагнації кредитного ринку: позитиви і проблеми // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 77-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
1543761
  Мартиненко В. Трансформація інвестиційної парадигми в постіндустріальній економіці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 170-179
1543762
  Макаревич А.С. Трансформація інституту вакфу в Османській імперії XVI століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Макаревич Антоніна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 226 арк. – Додатки: арк. 216-226. – Бібліогр.: арк. 170-215
1543763
  Гальцова О.Л. Трансформація інституту власності в аграрному секторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 37-42. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1543764
  Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 3-14
1543765
  Бердников Є. Трансформація інституту постійного землекористування у зв"язку з прийняттям нового Земельного кодексу України / Є. Бердников, П. Пастушенко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С. 59-65. – ISSN 0132-1331
1543766
  Протас О.Л. Трансформація інституту сім"ї як чинник умов сімейного виховання // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 136-153. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
1543767
  Шарманська С.О. Трансформація інституційного забезпечення формування прибутку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 15-23. – ISSN 1993-6788
1543768
  Харенко К.М. Трансформація інституційного механізму забезпечення фінансової стійкості банківської системи Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 246-250. – ISSN 2308-6912


  Наразі ЄС є успішним прикладом економічної інтеграції,однією з основ якої є вільний рух капіталів, а це у свою чергу ставить на порядок денний співпрацю у галузі банківського нагляду. З огляду на євроінтеграційний курс України, вивчення специфіки ...
1543769
  Гасанов С.С. Трансформація інституційної структури економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 125-128. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджується взаємозалежність між інституційною структурою та економічною поведінкою суб"єктів господарської системи. Обгрунтовується висновок про критеріальну роль структури інститутів відносно економічної поведінки у короткостроковому періоді і ...
1543770
  Бунтік-Сіверський Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.3-13.
1543771
  Городенко Л.М. Трансформація інформації у мережевій комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 152-155


  У статті досліджуються структурні взаємозв"язки інформації у системі мережевих комунікацій; визна чаються й характеризуються унікальні властивості інформації у мережевому середовищі. The article investigates the structural relationships of information ...
1543772
  Світлична С.О. Трансформація інформаційно-бібліографічної діяльності в умовах сучасного освітнього процесу // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 42-44
1543773
  Довженко О.О. Трансформація інформаційного мовлення українських телеканалів під упливом змін у політичній ситуації // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 14-18
1543774
  Зборовська К.Б. Трансформація категорій християнських цінностей у революційному марксизмі з точки зору Вишеславцева Б.П. // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 23-24
1543775
  Астаф"єв О. Трансформація класичного тексту як наративна стратегія масової літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 43-51. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті розкрито проблему трансформації класичного тексту в сучасній українській та російській літературі, описано механізми його варіацій та переробок. В статье раскрывается проблема трансформации классического текста в современной украинской и ...
1543776
  Ляшко Л.П. Трансформація класичної категорії "естетичне" в екологічній естетиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 89-91
1543777
  Маркова В.А. Трансформація книги в умовах інформаційного суспільства: культурологічний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 101-110. – ISBN 966-7352-66-8


  Спираючись на типологію суспільного розвитку Д. Белла та Е. Тоффлера розглядається трансформація книги при переході від однієї до іншої стадії: аграрної, індустріальної, постіндустріальної. Особлива увага приділяється розгляду тих процесів, що ...
1543778
  Бутенко Н.В. Трансформація конкурентних відносин в умовах глобалізації / Н.В. Бутенко, В О. Богуславський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 32-38. – ISSN 2222-4459
1543779
  Турко В.В. Трансформація консалтингових послуг в умовах економічної кризи / В.В. Турко, О.Р. Кацедан // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 236-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1543780
  Кобезяк А. Трансформація конфесійної структури України на основі толерантності // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 212-220. – ISBN 966-7379-70-1
1543781
  Вербицька О. Трансформація концепту суб"єкта у контексті постмодернізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 45-52. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1543782
  Ягунов Дмитро Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблема наукових дискусій і практичних обговорень української моделі пробації, на нашу думку, полягає в тому, що пробація переважно сприймається у статичному контексті, як усталена й незмінна концепція. Проте спробуємо сфокусуватися на трансформації ...
1543783
  Токовенко О.С. Трансформація концептуальних засад політичної науки у культурно-історичному контексті // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 65-70. – ISSN 2077-1800
1543784
  Коваль Марта Трансформація концепції "Self-reliance" в американськиій літературі початку XXI ст. (Дж. Юдженідес "Мидлсекс") // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 146-153
1543785
  Музика О. Трансформація концепції формування міських бюджетів у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 46-47. – ISSN 1728-6220
1543786
  Коржов О.Ю. Трансформація культури в епоху глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 51-59
1543787
  Дмитренко Г. Трансформація культури управління трудовим потенціалом організації у контексті необхідних модернізаційних змін в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 37-44 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1543788
  Виселко І.В. Трансформація культурних смислів у контексті аудіовізуальної комунікації : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Виселко Інна Вячеславівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 206 арк. – Бібліогр.: арк.183-206
1543789
  Виселко І.В. Трансформація культурних смислів у контексті аудіовізуальної комунікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Виселко Інна Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1543790
  Парфенюк І.М. Трансформація культурних цінностей в епоху інформаційних війн // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 181-185. – ISSN 2226-3209
1543791
  Орел М.Г. Трансформація культурного коду та державності в епоху постмодерну та їх взаємозв"язок у контексті політичної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 95-101. – ISSN 2306-6814
1543792
  Даниленко В. Трансформація легенди про Дон Жуана в однойменному романі у віршах Дж. Байрона // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт. – Київ, 2010. – № 11. – С. 48-51
1543793
  Косик Оксана Іванівна Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L. за умов свинцевого навантаження : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Косик О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1543794
  Косик Оксана Іванівна Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L.за умов свинцевого навантаження : Дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.12. / КНУТШ; Косик О.І. – Київ, 2003. – 178л. – Бібліогр.: л. 143-178
1543795
  Муха О. Трансформація людської тілесності у XXI сторіччі: на шляху до "тіла майбутнього" // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 60-68. – ISSN 2307-0463


  Cтаття презентує трансформацію парадигм людської тілесності ХХ і ХХІ сторіч на прикладі концепцій М. Фуко і Ж. Бодрійяра. Проводяться аналогії із християнським поняттям “райської тілесності” та новотвором сучасної антропології – ідеєю про “тіло ...
1543796
  Пленюк М. Трансформація майнових прав на нерухоме майно як юридичний факт - підстава виникнення права власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 57-61. – ISSN 2308-9636
1543797
  Литовченко І.В. Трансформація масової культури в умовах інформатизації / І.В. Литовченко, Ю.С. Іванова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 80-85. – ISSN 2077-1800
1543798
  Гергі Д.С. Трансформація методико-аналітичних підходів щодо розбудови системи антикризового менеджменту будівельних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 83-92
1543799
  Калюжна Н.Г. Трансформація методичних підходів до оцінювання економічної безпеки України / Н.Г. Калюжна, І.Г. Барон // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 22-27. – ISSN 2222-4459
1543800
  Олабин О.В. Трансформація методів державного управління в умовах переходу від авторитарного режиму до демократичного // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-60. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміст методів державного управління в умовах авторитарного та демократичного режимів. Визначені основні критерії трансформації методів державного управління в процесі переходу від авторитарного до демократичного режиму. Проанализировано ...
1543801
  Воротинський В.В. Трансформація методів політичної маніпуляції як наслідок зміни уподобань користувачів мережі Інтернет // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 19-28
1543802
  Швабій К.І. Трансформація методологічних підходів до аналізу фінансових інвестицій : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 103-107. – Бібліогр.: 8 назв
1543803
  Школьний О.О. Трансформація механізмів управління системою аграрних ринків у Великобританії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 143-148
1543804
  Короткевич О.В. Трансформація механізму оподаткування прибутку підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1543805
  Серажим Ю.В. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Серажим Юліан Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1543806
  Серажим Ю.В. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Серажим Юліан Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Бібліогр.: л. 184-215
1543807
  Дуб А.Р. Трансформація механізму фінансування охорони здоров"я: виклики для об"єднаних територіальних громад // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 76-84 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
1543808
  Войтов С.Г. Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Войтов Сергій Геннадійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 242 л. – Додатки: л. 204-242. – Бібліогр.: л. 180-203
1543809
  Войтов С.Г. Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Войтов Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
1543810
  Стаканов Р.Д. Трансформація міграційних потоків у Румунії в XXI ст. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1543811
  Відякіна М.М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні еономічні відносини / Відякіна М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 232л. + Додатки : л.189-205. – Бібліогр. : л.206-232
1543812
  Кучмій О.П. Трансформація міжкультурного співробітництва в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 47-51.
1543813
  Сізова К.Л. Трансформація міметичних принципів портретування в українській прозі XIX - XX століть : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.01.01 / Сізова К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 460 л. – Бібліогр.: л. 416-460
1543814
  Сізова К.Л. Трансформація міметичних принципів портретування в українській прозі XIX - XX століть : автореф. дис. ... доктора філологічних наук : 10.01.01 / Сізова К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1543815
  Малиняк Б. Трансформація місцевих бюджетів в ефективне джерело зростання суспільного добробуту // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 73-85. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1543816
  Буйських Юлія Трансформація міфологічних уявлень українців у сучасному суспільстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 225-230


  У статті розглянуто трансформацію традиційних міфологічних уявлень українців на прикладі найбільш поширених, характерних для всієї території України образів – знахаря, відьми, "ходячого" небіжчика, домовика. Автор робить висновок, що ці образи, хоча і ...
1543817
  Лихоманова Н.О. Трансформація міфу про Орфея у романі Юрія Андруховича "Перверзія" // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 112-121
1543818
  Астаф"єв Олександр Трансформація міфу чи міф трансформації? : [рецензія] / Астаф"єв Олександр, Ляшенко Олеся // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 99-101. – ISSN 0236-1477
1543819
  Приказюк Н.В. Трансформація моделей регулювання страхової діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 38-42
1543820
  Хомчак Л.М. Трансформація надсянських говірок // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 464-473. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Надсянський говір - діалектне утворення, яке, обіймаючи невеликий ареал, на заході та на північному заході Львівської обл. межує з чужомовною системою - говорами польської мови, натомість інші його межі - говори південно-західного наріччя української ...
1543821
  Костицький М.В. Трансформація назви науки, що забезпечує психологічну сторону юридичної діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 23-29.
1543822
  Затонацька Т.Г. Трансформація напрямів взаємодії держави та приватного сектору у сфері вищої освіти в Україні: сучасний стан і вектори розвитку / Т.Г. Затонацька, О.О. Герасименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 68-79. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1543823
  Майданець-Баргилевич Трансформація народної культури у творах митців першої третини ХХ століття // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 244-252. – ISSN 2078-0133
1543824
  Говорун Д. Трансформація НАТО середини 90-х років і наслідки для країн Центрально-Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 22-24.
1543825
  Хилько О.Л. Трансформація НАТО та Україна у контексті побудови нової системи європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 34-39. – (Європейські дослідження)
1543826
  Андріянова Н.М. Трансформація НАТО: мета, етапи, напрями // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 342-345. – ISSN 2076-1554
1543827
  Костючок П. Трансформація національної ідентичності українців Карпат у роки Першої світової війни // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 163-169. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1543828
  Богдан Т.П. Трансформація національної системи контролю руху капіталів в умовах реформування міжнародної фінансової архітектури // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 18-32 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1543829
  Воропаєва Т. Трансформація національної та європейської ідентичності громадян України (1991-2011): ціннісний вимір // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 291-296. – ISBN 978-96602-6551-6
1543830
  Кузьміна Катерина Анатоліївна Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Кузьміна К.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1543831
  Іванова Н. Трансформація номіналізації структури речення при перекладі роману І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців" англійською мовою // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 134-139. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1543832
  Галюк С.Є. Трансформація норм мусульманського права у законах сучасних арабських держав // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 55-62. – (Юридична ; Вип. 1)
1543833
  Колкутіна В. Трансформація опозиційних структур у ранній творчості Т.Г. Шевченка / В. Колкутіна, М. Іскова // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 104-113. – ISBN 978-966-8906-60-2
1543834
  Майстренко Ю.В. Трансформація організаційно-економічної моделі управління сфери культури як основа територіального брендингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 72-79. – ISSN 2308-1988
1543835
  Жицька Н. Трансформація органічної речовини в підстилках листяних насаджень Черкаського регіону / Н. Жицька, О. Ханенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сезонну динаміку розкладання лісових підстилок п"яти типів штучних насаджень, різних за складом порід. На основі розрахованих значень опадо-підстилкових коефіцієнтів (ОПК), порівняно швидкість мінералізації підстилок цих насаджень. Зроблено ...
1543836
  Касьянов Д. Трансформація освіти в контексті вимог нанотехнологічного розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 52-58. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано трансформаційні процеси в системі освіти в контексті підвищення її ролі до навчання та діяльності згідно з вимогами нанотехнологічного розвитку.
1543837
   Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність : матеріали Міжнар. наук.-творч. конф., [2-3 трав. 2012 р.] / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів кульутри і мистецтв, Ін-т післядиплом. освіти [та ін. ; редкол.: Чернець В.Г. (голова), Бойко В.І., Редя В.Я. та ін.]. – Одеса ; Київ ; Варшава, 2012. – 245, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-452-100-7
1543838
  Щубелка Н.В. Трансформація освіти як явища сучасної культури : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.10 / Щубелка Н.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 16л.
1543839
  Щубелка Наталія Володимирівна Трансформація освіти як явища сучасної культури (філософський аналіз) : Дис... канд. філос.наук: 09.00.10 / Щубелка Наталія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 169л. – Бібліогр.:л.155-169
1543840
  Маркевич А. Трансформація остеобластів в остеоцити / А. Маркевич, Н. Родіонова, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовані сучасні уявлення про механізми трансформації остеобластів в остеоцити (морфофункціональні та молекулярні аспекти). Приділено увагу задачам, які є актуальними для подальшого дослідження. In article analized contemporary ...
1543841
  Дзюба П.В. Трансформація парадигми руху міжнародних портфельних інвестицій // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
1543842
  Кульчицький Б. Трансформація парадигми теорії діяльності у контексті цивілізаційного вектору сучасних економічних систем (проблеми методології) / Б. Кульчицький, Н. Холод // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 21-25. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1543843
  Луговий В.І. Трансформація підготовки кандидатів і докторів наук в Україні в контексті інтеграції до європейських просторів вищої освіти і досліджень / В.І. Луговий, Ж.В. Таланова // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 7-15. – ISSN 2218-5348
1543844
  Дзюба С.Г. Трансформація підприємств як шлях подолання фінансово-економічної кризи / С.Г. Дзюба, А.В. Мінькевич // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 106-109
1543845
  Набок Р. Трансформація підходів до банківського нагляду: від складного - до надійного // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 46-49
1543846
  Мельник М.І. Трансформація підходів до формування вітчизняного бізнес-середовища в умовах глобалізації: духовні аспекти // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 2. – С. 13-16
1543847
  Музика О. Трансформація підходів щодо визначення бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.42-47. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1543848
  Чаплик К. Трансформація пісенного фольклору лемків в умовах переселення // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 249-256. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті розглянуто найтиповіші трансформації новозібраного пісенного фольклору лемків порівняно з транскрипціями вчених XIX-XX ст. установлено, що в ситуації переселення нові записи лемківських пісень мають схильність до редукції словесного тексту, ...
1543849
  Гао В. Трансформація планетарного світу як умова формування глобальної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 25-28. – ISSN 2076-1554
1543850
  Русін Р.М. Трансформація пластичного образу в європейській культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається процес трансформації тілесності у пластичному образі на основі аналізу античної скульптури, пластики Середньовіччя, Відродження та Нового часу. In the article the process of transformation of corporealness is examined in plastic ...
1543851
  Прищак М. Трансформація поглядів на сутність та зміст поняття духовності в педагогічній спадщині Я. Чепіги // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 70-73. – ISSN 0131-6788
1543852
  Соскін О.І. Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
1543853
  Коваленко О. Трансформація поетичних канонів як чинник побутування та вивчення української народної пісні // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 148-154. – (Філологічні науки)
1543854
  Заярна І. Трансформація поетичної мініатюри у просторі російської постмодерністської поезії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 59-70. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті розглянуто особливості функціонування поетичної мініатюри в сучасній постмодерністській поезії, досліджено збереження традиційних жанрових складників у різновидах філософської мініатюри, виокремлено основні вектори модифікації мініатюри у ...
1543855
  Корчевий В.Л. Трансформація політико-правового статусу Криму періоду Української революції 1917-1921 рр. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 291-293. – ISBN 978-617-7777-14-3
1543856
  Козьма Василь Трансформація політичних інститутів в умовах демократизації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Американський соціолог Д. Белл у праці "Кінець ідеології", яка вийшла друком 1960 року, проголосив тезу про те, що політичні ідеології, призначенням яких є мобілізація суспільних груп заради суспільних змін і які апелюють до мета цінностей, втрачають ...
1543857
  Козьма Василь Трансформація політичних інститутів в умовах демократизації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Американський соціолог Д. Белл у праці "Кінець ідеології", яка вийшла друком 1960 року, проголосив тезу про те, що політичні ідеології, призначенням яких є мобілізація суспільних груп заради суспільних змін і які апелюють до мета цінностей, втрачають ...
1543858
  Бунецький Л. Трансформація політичних інститутів у державах транзитивного типу: теоретичний аспект аналізу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 0868-8117
1543859
  Чугуй Т.О. Трансформація політичних процесів у Волинському князівстві упродовж XI - XII століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 13-21. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1543860
  Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти : [монографія] / Тетяна Ляшенко ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД, 2011. – 288, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-02-6286-7
1543861
  Бех В.П. Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції : 8 - 9 лютого 2006 року / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; творче об"єд. "Нова парадигма" ; Громад. орг. "Феміда" " Фонд "Співдружність" ; [ укладач Г.О. Нестеренко ; за ред. В.П. Беха; ред. рада: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин та ін. ]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 364 с. – ISBN 966-660-284-9
1543862
  Кожухар О.І. Трансформація політичних структур в постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 170-178. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1543863
  Кіслов Д.В. Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом : автореф. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / Кіслов Д.В. ; Рада нац. безпеки і оборони України; Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
1543864
  Мандзій Л.С. Трансформація політичної еліти України: спроба консолідації (1991-1994 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 278-289
1543865
  Коломієць О.В. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олег Валерійович Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1543866
  Коломієць О.В. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Коломієць О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 203с. + Додатки: л. 196-203. – Бібліогр.: л. 183-195
1543867
  Матвійчук О.О. Трансформація політичної системи в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про сутність політичної трансформації в сучасному інформаційному суспільстві.
1543868
  Матвійчук О.О. Трансформація політичної системи в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається трансформація політичної системи в інформаційному суспільстві. This article is about the transformation of political system in information society.
1543869
  Гриценко І.С. Трансформація поліцейського права в адміністративне право // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 18-20. – ISBN 978-966-667-624-8
1543870
  Прокіп А.В. Трансформація поняття "енергетична безпека" в контексті формування суспільства сталого розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 76-80
1543871
  Лохман Н. Трансформація поняття "соціально-економічний розвиток підприємства" в умовах посиленої конкуренції / Н. Лохман, О. Корнілова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 22-30. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1543872
  Ломачинська І.М. Трансформація поняття святості в православній і чернечій традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 178-182. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Досліджується трансформація візантійського поняття святості в українській православній традиції.
1543873
  Сириця Г. Трансформація пострадянських суспільств: суперечності і проблеми розвитку // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.112-121. – ISBN 966-7653-05-3
1543874
  Крисюк Ю. Трансформація правового менталітету крізь призму еволюції основних соціальних цінностей в західноєвропейській і українській правовій традиції // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 22-26
1543875
  Головашевич О.О. Трансформація правового регулювання обліку фізичних осіб-платників податків // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 15-18
1543876
  Лазор А.О. Трансформація правового статусу радного у Польщі: концептуальні засади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 135-138. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1543877
  Войтанович О. Трансформація правової ідеології в Україні в контексті підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 20-25. – ISSN 2308-9636
1543878
  Гром"як Р.Т. Трансформація предметності літературної критики в Україні протагом ХХ ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 11-16. – ISBN 978-966-171-217-0
1543879
  Сенюта І. Трансформація презумпції незгоди в презумпцію згоди // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Тенденції національного нормотворення".
1543880
  Цісак В. Трансформація преси в Польші і Україні в контексті суспільних змін (1989-1999 рр.) : Автореф...док.філолог.наук:10.01.08 / Цісак В.;КНУТШ. – 42с. – Бібліогр.:с.36-38
1543881
  Вишневський В.І. Трансформація припливу води у Канівському водосховищі // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 66-71. – Бібліогр.: 3 назви
1543882
  Медведюк Людмила Григорівна Трансформація природи мистецтва та літератури в новітньому часі : Дис...канд.філологічних наук:10.01.05 / Медведюк Людмила Григорівна; НАНУ;Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 197с. – Бібліогр.:с.174-197
1543883
  Медведюк Л.Г. Трансформація природи мистецтва та літератури в новітньому часі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.01.05 / Медведюк Людмила Григорівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1543884
  Чекалюк В.В. Трансформація проблеми самоідентифікації українців на шпальтах газети "Свобода" у період із середини 40-х до кінця 90-х років ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 71-77.


  Простежено трансформацію розвитку проблеми ідентифікації українців на шпальтах газети "Свобода" від середини 40-х до кінця 90-х рр. XX ст. The transformation of identification of Ukrainian nation in newspaper "Svoboda" from the middle of fortieth to ...
1543885
  Дєдяєва Ірина Петрівна Трансформація проблеми свободи у структуралізмі: компаративний аналіз філософських вчень К.Леві-Стросса та М.Фуко : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Дєдяєва І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1543886
  Шевченко В. Трансформація професії журналіста в цифровому середовищі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 108-116. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
1543887
  Верхоглядова Н.І. Трансформація процесу формування людського капіталу в умовах сучасних структурно-інноваційних перетворень в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.55-58. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1543888
  Менулін В.І. Трансформація психоаналітичної концепції міфа. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Менулін В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 25л.
1543889
  Ткаченко Н.Б. Трансформація публічних закупівель в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 123 -138 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
1543890
  Бавико О.Є. Трансформація регіонального економічного простору в умовах формування мережевої економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 156-161. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1543891
  Реутов В.Є. Трансформація регіональної конкурентоспроможності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-10
1543892
  Стаканов Р.Д. Трансформація регіональної трудової міграційної політики в умовах формування глобального ринку праці : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.02 / Стаканов Роман Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 541 арк. – Додатки: арк. 469-541. – Бібліогр.: арк. 401-468
1543893
  Стаканов Р.Д. Трансформація регіональної трудової міграційної політики в умовах формування глобального ринку праці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Стаканов Роман Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 107 назв
1543894
  Ломака І.І. Трансформація релігійної свідомості: джерела, історичні умови, соціокультурні фактори // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 692-699. – ISSN 1563-3349
1543895
  Турчин В.В. Трансформація репрезентації дизайн-об"єкта: друга половина XX - початок XXI століття / В.В. Турчин, О.М. Шапаренко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 165-169


  Статтю присвячено трансформації репрезентації дизайн-об’єкта в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. На прикладі об.єктів мистецтва і промислового дизайну ХХ століття з’ясовано причини виникнення та ознаки даного явища, а також його витоки у ...
1543896
  Грішнова О.А. Трансформація репродуктивної поведінки під впливом освітніх чинників / О.А. Грішнова, В.П. Думанська // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 72-80. – ISSN 2072-9480
1543897
  Филюк Г.М. Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Филюк Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назви
1543898
  Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Комендант О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241 л. + Додатки: л. 189-215. – Бібліогр.: л. 216-241
1543899
  Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.02 / Комендант О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
1543900
  Гнибіденко І.Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення / І.Ф. Гнибіденко, А.Д. Руснак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 83-93. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
1543901
  Мельник Н.Г. Трансформація рис національної ментальності в чумацькій пісенності // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 142-149


  У статті виявлено та систематизовано традиції та ознаки націонаціональної ментальності в чумацькому фольклорі. Аналіз чумацької пісенності дав можливість сформулювати поняття про психотип чумака.
1543902
  Бірюкова М.В. Трансформація ролі вищої освіти в епоху глобалізації // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.29-35.
1543903
  Фіалковська Н.О. Трансформація ролі держави в лібералістичній традиції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 84-86
1543904
  Крупка М. Трансформація ролі доходів місцевих бюджетів як інструменту бюджетного механізму в контексті децентралізації / М. Крупка, М. Кульчицький, В. Коваленко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
1543905
  Загороднюк Т. Трансформація російського та українського суспільства у концепціях Т.І. Заславської та Н.В. Паніної:порівняльний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 73-89. – ISSN 1563-3713


  У статті на основі порівняльного аналізу показано, що нормативно-особистісну концепцію Н.В. Паніної можна розглядяти як таку, що пояснює соціальну поведінку акторів трансформаційного процесу і рівень розвитку людського потенціалу трансформовуваного ...
1543906
  Навроцька Н.А. Трансформація світового інвестиційного простору в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 13-16. – ISSN 1728-6220
1543907
  Вишневська І. Трансформація світового порядку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 53-56.
1543908
  Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / З.О. Луцишин. – Київ : "ДрУк", 2002. – 320с. – ISBN 966-95702-7-1
1543909
  Підвисоцький Р. Трансформація світової фінансової системи очевидна і незворотна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 14-17
1543910
  Гайдай Л.І. Трансформація селянських господарств Правобережної України в процесі спеціалізації сільськогосподарського виробництва на початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.32-36
1543911
  Олійник О. Трансформація символу світового дерева у просторовій площині українських народних чарівних казок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 373-379
1543912
  Полторак С.Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 3-10
1543913
  Войтович Р. Трансформація системи державного управління в умовах глобальної інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 13-23
1543914
  Баюра Д.О. Трансформація системи корпоративного управління в Україні : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.04 / Баюра Д.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 447с. + Додатки : л.429-447. – Бібліогр. : л.402-428
1543915
  Шкурат М.Є. Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній в умовах соціо-культурної глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкурат Марія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1543916
  Малімон В.І. Трансформація системи освіти в контексті сучасного філософсько–освітнього дискурсу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 220-223. – ISSN 2076-1554
1543917
  Неліпа К.Г. Трансформація системи розселення Запорізької області (суспільно-географічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Неліпа Ксенія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1543918
  Неліпа К.Г. Трансформація системи розселення Запорізької області (суспільно-географічне дослідження) : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02, 106 / Неліпа Ксенія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 293 арк. – Додатки: арк. 214-293. – Бібліогр.: арк. 190-213
1543919
  Попович А.М. Трансформація системи соціальних послуг населенню Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 141-145 : рис. – Бібліогр.: с. 144. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1543920
  Приймак В. Трансформація системи соціального забезпечення в східних землях Німеччини в період канцлерства Гельмута Коля (1990-1998 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджуються головні зміни в системі соціального забезпечення в східних землях Німеччини в період 1990-1998 рр. Аналізуються основні здобутки та прорахунки у веденні соціальної політики. Показується, як нові види соціального страхування ...
1543921
  Голян В.А. Трансформація системи фінансових відносин у лісовому секторі на засадах бюджетної економії та самоокупності / В.А. Голян, О.М. Шубалий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 81-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1543922
  Кошкіна М.О. Трансформація системи фінансування медичних послуг в Україні в контексті зарубіжного досвіду // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 73-80
1543923
  Маркевич Л.А. Трансформація системи художньої мови української національної балетної вистави в 20-80 роках XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маркевич Лариса Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1543924
  Фомішина В.М. Трансформація складових класичного "комплексу маркетингу підприємства" у сучасний "комплекс маркетингу споживача" / В.М. Фомішина, Н.Є. Федорова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 288-293. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1543925
  Брикс А.Л. Трансформація скупчень легких нафтопродуктів, забруднюючих геологічне середовище / А.Л. Брикс, Р.Б. Гаврилюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 116-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1543926
  Кузіна В.Ю. Трансформація солодової галузі України на шляху інтеграції до європейського економічного простору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 127-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1543927
  Ткач Д. Трансформація соціально-економічного розвитку аграрних регіонів в умовах суспільних перетворень / Д. Ткач, І. Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 8 назв.
1543928
  Руденко О.М. Трансформація соціально-трудових відносин: сутність і змістовні характеристики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 112-115. – ISSN 2306-6806
1543929
  Зінченко В. Трансформація соціально мобільних сил в умовах "пізнього капіталізму" // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.108-122. – ISSN 1609-5499
1543930
  Савенко О. Трансформація соціальної політики, нові завдання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.118-124
1543931
  Гурик М.І. Трансформація специфічних ознак патерналізму в умовах децентралізації в Україні / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 26-32. – ISSN 2519-2949
1543932
  Вознюк А.А. Трансформація співучасті: поняття та форми // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 68-71. – ISSN 1609-0462
1543933
  Сорокотяга Наталія Петрівна Трансформація сполук вуглецю і азоту в лучно-чорноземному карбонатному грунті лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.04 / Сорокотяга Н.П.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1543934
  Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філосовський аспект : Дис. ... доктора філософськ. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Стадник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 403л. – Бібліогр.: л.361-403
1543935
  Лепак П.А. Трансформація стану економічної культури в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 111-115. – ISSN 2306-6806
1543936
  Буткевич О.В. Трансформація стародавнього міжнародного права в середньовічне // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – 2-ге вид., стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 177-193. – ISBN 978-966-2609-51-6
1543937
  Головецький В. Трансформація стенд-ап’у на українському телебаченні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 157-163
1543938
  Лещух І.В. Трансформація структури витрат на інноваційну діяльність промислових підприємств великих міст України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 117-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
1543939
   Трансформація структури господарства України : регіональний аспект. – Київ : Міленіум, 2003. – 404 с. – ISBN 966-8063-61-71
1543940
  Длугопольський О.В. Трансформація суспільного сектору економіки у ХХІ столітті: від інформізму до реконізму // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 155-162
1543941
  Щербак В.О. Трансформація суспільного статусу козацької старшини в період Національно-визвольної війни 1648-1657 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
1543942
   Трансформація суспільства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Науковці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича працюватимуть над створенням Федерації медіації та розробкою програми для магістрів-медіаторів.
1543943
  Небесна З. Трансформація сучасного весільного обряду українців на Бойківщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 52-63


  У статті розглядається питання символіки у весільному обряді українців Бойківщини та процеси трансформації в обрядовості наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. Простежується стійкість окремих елементів обряду. Особливо важливо, що у статті висвітлюється ...
1543944
  Марченко О.В. Трансформація сучасного простору освіти: тенденції та пріоритети // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 62-68. – ISSN 2078-7782
1543945
  Гайко О.С. Трансформація сучасної капіталістичної системи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 114-119. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
1543946
  Лук"яшко Павло Олександрович Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб"єктами господарювання на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 226-233. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено короткий огляд фінансового ринку України та охарактеризовано причини недостатньої ефективності його механізмів забезпечувати діяльність суб"єктів господарювання фінансовими ресурсами. Описано результати виявлення проблем - ...
1543947
  Лук"яшко Павло Олександрович Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб"єктами господарювання на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 226-233. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено короткий огляд фінансового ринку України та охарактеризовано причини недостатньої ефективності його механізмів забезпечувати діяльність суб"єктів господарювання фінансовими ресурсами. Описано результати виявлення проблем - ...
1543948
  Мелещук А.А. Трансформація східнослов"янського месіанізму від філософської думки Русі до ранніх слов"янофілів // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – С. 26-33. – ISSN 2077-1800
1543949
  Мариняк Р.С. Трансформація сюжету "Думи про трьох братів Азовських" у драматичній поемі Л. Костенко "Дума про трьох братів неазовських" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1138. – С. 103-110. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 19). – ISSN 2227-6505
1543950
  Нагірний М.І. Трансформація сюжету про Гуллівера в романі Е. Манова "Подорож до Уібробії" // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 95-111
1543951
  Гиріна Т.С. Трансформація та конвергенція в діяльності українських редакцій міжнародних радіостанцій // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 158-168. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Досліджено діяльність восьми українських редакцій міжнародних радіостанцій у контексті впровадження сучасних конвергентних інструментів. Осмислено перспективність використання у сфері материкового сектора україномовного радіо нетипових для нього на ...
1543952
  Мироненко С.А. Трансформація та перспективи розвитку державного управління як наслідок впливу інформаційних технологій / С.А. Мироненко, Н.В. Сізих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 163-165. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати наслідки впливу інформаційних технологій на філософію і організаційну структуру системи державного управління за окремо виділеними ознаками. Метою автора є окреслення напрямів дій, які можуть бути запроваджені урядовими ...
1543953
  Литвинова А.О. Трансформація та розвиток земельних відносин в аграрній сфері економіки України / А.О. Литвинова, Ю.О. Литвин // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 160-166. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1543954
  Рязанцева Т. Трансформація тематики і поетики метафізичної поезії у творчості представників "Апокаліптичного руху" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 93-100. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто трансформацію мотивно-тематичн. комплексу, поетики і стилістики метафізичної поезії у творчості представників "Апокаліптичного руху" в англ. літ. кін. 1930-х - поч. 1940-х рр. Творчість Г. Тріса, Н. Мура, Т. Скотта та ін. аналізовано у ...
1543955
  Сокиринська І.Г. Трансформація теоретичних підходів до забезпечення динамічної рівноваги: історичний аспект // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 46-51. – ISSN 2074-5354
1543956
  Ван Пен Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації світової економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ван Пен; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. + Додатки: л.206-220. – Бібліогр.: л.188-205
1543957
  Дещіця А.Б. Трансформація тоталітарного режиму в Україні: теорія і практика : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Дещіця А. Б.; Льв. ГУ. – Львів, 1995. – 24л.
1543958
  Коцур Ю.О. Трансформація традиційної етнокультури Роменщини в кінці 20-х - 30-х роках XX століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Коцур Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2012. – 241 л. – Додатки: л. 192-209. – Бібліогр.: л. 210-241
1543959
  Коцур Ю.О. Трансформація традиційної етнокультури Роменщини в кінці 20-х - 30-х роках XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Коцур Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1543960
  Мухіна М.О. Трансформація українського громадянського суспільства як єдиної системи (політологічний аспект) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 42-46. – ISSN 2077-1800


  У представленій статті автором висвітлюється проблема розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні після появи нових форм недержавних організацій. Наведено особливості формування сучасного українського громадянського суспільства та ...
1543961
  Мухіна М.О. Трансформація українського громадянського суспільства як єдиної системи (політологічний аспект). - // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 58-62. – ISSN 2077-1800
1543962
  Івангородський Костянтин Трансформація українського козацтва в етносоціальній структурі української спільноти ( XVI- перша половина XVII ст. ) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 123-132. – ISBN 966-7865-75-4
1543963
  Белей О. Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов"янському тлі // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2007. – N 2990 : Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов"янському тлі / Олег Белей. – 247 с. – (Slavica Wratislaviensia ; N 145). – ISSN 0137-1150
1543964
  Бадан А. Трансформація української ідентичності в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-36. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми соціокльтурної трансформації в Україні піді впливом глобалізаційних процесів. Простежується специфіка становлення і трансформації національної ідентичності в умовах сучасного державотворення. The problem of the social ...
1543965
  Каракоз О. Трансформація української книги: від витоків до сьогодення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326
1543966
  Нечипоренко Л.І. Трансформація української преси в роки Перебудови від прокомуністичної до опозиційної // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 264-266. – ISBN 966-2980-20-2
1543967
  Осадча О. Трансформація української хатньої ікони // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 284-292. – ISSN 0869-3595
1543968
  Поляков М.В. Трансформація університету в україні за часів ті незалежності / М.В. Поляков, В.С. Савчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 8-9
1543969
  Воропаєва Т.С. Трансформація уявлень громадян України про національну ідею // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 165-166


  В 1993 р. українознавці КНУТШ були залучені до виконання науково-дослідного проекту "Українська національна ідея: теоретико-емпіричні аспекти", який тривав до 2008 р.
1543970
  Романова О.М. Трансформація уявлень про лісову демонологію в традиційних віруваннях українців XIX - XX ст. : дис. ... канд.іст. наук : 07.00.05 / Романова Олена Миколаївна ; Центральноукр. нац. техн. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 268 арк. – Додатки: арк. 234-268. – Бібліогр.: арк. 12-13, 207-233 та в додатках: арк. 234-235
1543971
  Романова О.М. Трансформація уявлень про лісову демонологію в традиційних віруваннях українців XIX - XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Романова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1543972
  Літовченко Б.Д. Трансформація факторів культури у національних системах менеджменту / Б.Д. Літовченко, В. Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 367-376. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1543973
  Стасюк Л.О. Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Стасюк Л.О.; МОіНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л. 166 - 178
1543974
  Стасюк Л.О. Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Стасюк Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1543975
  Куриленко І.А. Трансформація феномену книги та книжної культури в епоху постмодерну // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 34-41. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто проблемні питання, пов’язані з дослідженням феномену книги та книжної культури в епоху постмодерну. Осмислюються деякі підходи щодо визначення характерних ознак, типології та сутності означеного культурного явища. Досліджуються особливості ...
1543976
  Шевченко В.Б. Трансформація філософсько-культурологічних та ціннісних орієнтирів людини майбутнього в інформаційному суспільстві // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 226-232. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1543977
  Власенко М.О. Трансформація фінансового сектору країн Європейського Союзу в умовах інституційної конвергенції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Власенко Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1543978
  Никонович М.О. Трансформація фінансової звітності підприємств: необхідність та проблеми // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 161-163. – ISBN 978-611-01-0721-1
1543979
  Жук І.І. Трансформація фіскальної політики та її вплив на економічний потенціал держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 317-322
1543980
  Шкуров Є.В. Трансформація фольклорних образів у А. Бєляніна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 435-441. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена розгляду особливостей трансформації фольклорних образів у творчості російського письменника-фантаста Андрія Бєляніна. На матеріалах фентезійного циклу "Служба таємного розшуку царя Гороха" досліджується авторська інтерпретація героїв ...
1543981
  Сопилюк Н. Трансформація французьких аналітичних конструкцій в українському перекладі творів М. Пруста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються різні види перекладацьких трансформацій, яких зазнають французькі аналітичні конструкції, що позначають процес у художньому дискурсі. Ключові слова: адекватність, трансформація, аналітична модель, синтетична модель, процес, ...
1543982
  Марцин В.С. Трансформація функцій ціни в умовах ринкових перетворень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 9-21. – ISSN 1993-6788
1543983
  Усік О.Ю. Трансформація характеру та змісту навчально-пізнавальної діяльності в системі вищої освіти // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2010. – С. 21-27. – (Соціологічні науки ; Т. 13, № 1). – ISSN 1562-9961
1543984
  Кузнєцов Є. Трансформація хорватської зовнішньої політики у 2000–2005 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 122-128
1543985
  Єременко О. Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 17-19.
1543986
  Бородіца С. Трансформація художнього образу в романі "Слуга з Добромиля" Галини Пагутяк // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 31-38
1543987
  Іванько І.П. Трансформація церковно-правових відносин в умовах Української Революції (1917-1921 рр.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 266-269. – ISBN 978-617-7777-14-3
1543988
  Балакірєва О.М. Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.21-32. – ISSN 1681-116Х
1543989
  Семіченко В. Трансформація ціннісних орієнтацій студентів в умовах суспільної кризи / В. Семіченко, А. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 95-101. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються тенденції розвитку ціннісних орієнтацій студентів в умовах активних соціально-політичних змін. На основі методу незакінчених речень з наступним контент-аналізом виявляються ставлення студентів до актуальних складових їх ...
1543990
  Ромашкина А. Трансформація ціннісних орієнтацій: теоретичні проблеми пояснення // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 56-58. – ISBN 978-966-171-811-0
1543991
  Ткаченко О.А. Трансформація цінностей у сучасному світі й традиція: проблеми адаптації в українському суспільстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 67-71. – ISSN 1729-360Х
1543992
  Карпенко І.П. Трансформація цінності в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1543993
  Колот А. Трансформація чинників розвитку вищої освіти: причини, природа, // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-55. – ISSN 1682-2366


  Еволюція ВНЗ як організації, що продуктує накові знання
1543994
  Баханов К.О. Трансформація шкільного курсу історії України наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 19/20 (407/408). – С.2-12
1543995
  Зугравий І.О. Трансформація шлюбно-сімейних стосунків українців доіндустріального періоду: соціокультурний вимір // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (30). – С. 38-48. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439
1543996
  Кінаш Я. Трансформація юридичної відповідальності як один із інструментів побудови демократичного суспільства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 106-110. – ISSN 0132-1331
1543997
  Сіновець П.А. Трансформація ядерної стратегії США у постбіполярний період: теорія і практика // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 17-22
1543998
  Мацькевич М.М. Трансформація як ознака розвитку українського права: форми прояву та методи дослідження / М.М. Мацькевич, Н.П. Свиридюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 108-110
1543999
  Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 203л. – Бібліогр.: л. 177-203
1544000
  Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період : автореф.дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 5 назв
<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,