Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>
1542001
  Згуровський М.З. "Фінансуючи інтелект, ми тим самим вкладаємо гроші у своє майбутнє" : розмову вів Валерій Бондаренко // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 37-40. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Розмова з академіком, професором, ректором КПІ М. Згуровським щодо фінансування науки.
1542002
  Сорока В. "Фінська мрія" збулася. Освітній системі, завдяки якій з"явилися школи, що стали бажаним взірцем для різних країн світу, присвячена книжка Пасі Сальберга "Фінські уроки" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "...Освітній системі, завдяки якій з"явилися школи, що стали бажаним взірцем для різних країн світу, присвячена книжка Пасі Сальберга "Фінські уроки".
1542003
  Бондар Д.В. "Фірмовий стиль" у виборчих кампаніях сучасності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 15-16
1542004
   Фінансування - за новою формулою // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1542005
  Степаненко Б.В. Фінансування "зеленого" бізнесу у контексті забезпечення сталого розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 75-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1542006
  Живко М. Фінансування альтернативних джерел енергії як фактор формування нового економічного порядку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 154-165. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1542007
  Кудряшов В.П. Фінансування бюджету та економічне зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 98-111.
1542008
  Самсоненко В. Фінансування виборів і референдумів в Україні за рахунок недержавних (громадських, позабюджетних) коштів: правове регулювання і практика // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.245-255. – ISBN 966-73-53-51-Х
1542009
  Сірош Д.М. Фінансування витрат на безоплатну правову допомогу в судочинстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 102-106. – ISSN 2220-1394
1542010
  Мортиков В.В. Фінансування витрат на ринку праці : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 67-74. – Бібліогр.: 8 назв
1542011
  Котенко Т.М. Фінансування вищих навчальних закладів в умовах імплементації вищої освіти // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 21-26. – (Економічні науки ; вип. 26)


  В статті надано характеристику системі джерел фінансування закладів вищої освіти. Особливу увагу приділено формуванню спеціального фонду та інвестиційним процесам в наукові дослідження й інноваційні розробки.
1542012
  Білінець М.Ю. Фінансування вищої освіти в Україні у XXI столітті: виклики та перспективи їх подолання / М.Ю. Білінець, А.Є. Буряченко, Т.В. Паєнтко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 20 назв
1542013
  Власова І. Фінансування вищої освіти у країнах Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С.13-24. – ISSN 2312-5993
1542014
  Криклій А.С. Фінансування вищої освіти у трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-52. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні проблеми фінансування вищих навчальних закладів в Україні в умовах трансформаційної економі-ки. Окрему увагу приділено вдосконаленню механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців, визна-ченню критеріїв ...
1542015
  Куліков А.І. Фінансування вищої освіти України за рахунок позабюджетних коштів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 195-200. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1542016
  Майбуров І. Фінансування вищої освіти: "національні особливості" // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 59-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
1542017
  Шевальє Т. Фінансування вищої освіти: десять років змін / Т. Шевальє, Ейшер, Ж-К // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
1542018
  Шапурова О.О. Фінансування вищої школи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 253-257. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1542019
  Новікова І. Фінансування галузей народного господарства українськими банками (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 76-87. – ISSN 1605-2005
1542020
  Гриневич Л. Фінансування галузі і соціальні гарантії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Питання фінансування галузі освіти.
1542021
  Дубок А. Фінансування галузі культури та мистецтва: досвід Японії // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 103-110
1542022
  Бондар А.В. Фінансування галузі охорони здоров"я в Україні та у зарубіжних країнах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 357-364. – ISSN 0321-0499
1542023
  Лилик О.Я. Фінансування громадських послуг у зарубіжних країнах : фінансові послуги // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 130-137. – Бібліогр.: 4 назви
1542024
  Суховий Д.І. Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Суховий Денис Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 230 л. – Додатки: л. 206-230. – Бібліогр.: л. 186-205
1542025
  Суховий Д.І. Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Суховий Денис Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1542026
  Тропіна В.Б. Фінансування державних соціальних програм: новітні підходи та інструменти // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 17-27. – ISSN 2410-9576
1542027
  Кудряшов В.П. Фінансування державного бюджету в період подалання наслідків рецесії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 7-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1542028
  Кудряшов В. Фінансування дефіциту державного бюджету // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 52-64. – ISSN 0131-775Х
1542029
  Атавова А.Р. Фінансування дефіциту державного бюджету України в умовах економічної кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 152-154. – ISBN 978-966-188-219-4
1542030
  Куліков А.І. Фінансування діяльності вищих навчальних закладів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 213-217. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1542031
  Кузьмін О.Є. Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67.
1542032
  Кузьмін О.Є. Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67. – Бібліогр.: с. 60-62


  Розглянуто особливості емісії корпоративних облігацій в Україні, охарактеризовано проблемні моменти та перешкоди, що ускладнюють випуск боргових цінних паперів акціонерними товариствами. Обгрунтовано механізм фінансування витрат корпорації на засадах ...
1542033
  Савін Р.С. Фінансування діяльності міжнародних агрохолдингів на глобальному ринку сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савін Руслан Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1542034
  Ліманський А. Фінансування діяльності неприбуткових організацій // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-9.
1542035
  Тисяк О.Б. Фінансування діяльності підприємств в Україні через первинне публічне розміщення акцій на міжнародному фондовому ринку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 137-139
1542036
  Обушний С. Фінансування діяльності політичних партій у країнах з розвиненою економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз міжнародного досвіду фінансування діяльності політичних партій і сформульовано певні практичні висновки, які можуть бути використані при розробці відповідного законодавства. In the article the analysis of the international experience of ...
1542037
  Жилінська О.І. Фінансування досліджень і розробок у ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено фінансові аспекти європейської спільної політики. Generalized financial aspects of the European general policy.
1542038
  Бучковська Я. Фінансування дошкільної освіти в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 82-87. – ISSN 1818-5754
1542039
  Щурик М.В. Фінансування екології відтворення земельних ресурсів аграрного сектору Карпатського макрорегіону : фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-74 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1542040
  Цибуляк А.Г. Фінансування екологічних програм міжнародними організаціями в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 32-35. – ISSN 2306-6814
1542041
  Бінгем Р. Фінансування економічного розвитку / Пер. з англ. Г. Пехник та В.Дегтярьов; Ричард Бінгем, Едвард Гилл, Семміс Вайт. – Львів : Літопис, 2003. – 416с. – ISBN 966-7007-74-9
1542042
  Сніжко О.В. Фінансування економічного розвитку і фондовий ринок: приклад України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-48. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Статтю присвячено комплексу проблем, які пов"язані зі створенням децентралізованої моделі фінансування економічного розвитку. Головний акцент зроблено на дослідженні ролі фондового ринку у фінансуванні перехідної економіки. Проаналізовано основні ...
1542043
  Вознюк М.А. Фінансування енергозберігаючих технологій компанією НЕФКО, регіональний досвід та завдання / М.А. Вознюк, В.А. П"ятак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 109-114. – ISSN 1562-0905
1542044
  Каленюк І. та інш. Фінансування загальної освіти за умов перехідної економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2001. – № 12. – С. 83-85
1542045
   Фінансування закладів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відповідно до підпункту "а" пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів постановою від 11 листопвда 2015 р. Кабміну № 928 затвердив перелік навчальних закладів системи загальної середньої освіти, видатки на які ...
1542046
  Люта О. Фінансування закладів вищої освіти в Україні / О. Люта, Н. Пігуль // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 89-91. – ISSN 1993-0259
1542047
  Щурик М.В. Фінансування земель агролісогосподарств Карпатського макрорегіону : фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 139-145 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1542048
  Щурик М.В. Фінансування земельної реформи в аграрному секторі Карпатського макрорегіону : Фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1542049
  Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Я. Софіщенко; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 138с. – ISBN 966-364-169-Х
1542050
  Лещенко Г.Т. Фінансування і кредитування сільскогосподарських підприємств / Г.Т. Лещенко. – Київ, 1969. – 364с.
1542051
  Щелкунова Т. Фінансування імпортно-експортних операцій вітчизняних виробників міжнародними фінансовими організаціями // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 6. – С. 30-33
1542052
  Зятковська Л.І. Фінансування інвестицій екологічного спрямування : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-103 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1542053
  Коваленко Д.І. Фінансування інвестиційної діяльності вищих навчальних закладів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 168-173. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
1542054
  Івахненко І.С. Фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 212-218 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1542055
  Дацій О.І. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.117-121. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1542056
  Косова Т. Фінансування інвестиційної діяльності природних монополій / Т. Косова, В. Сагір // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 12-18. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1542057
  Забаштанський М.М. Фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств в контексті переходу національного господарства на модель сталого розвитку / М.М. Забаштанський, С.В. Захарін, А.В. Роговий // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 184-195. – ISSN 2306-546X
1542058
  Федулова Л.І. Фінансування інновацій у посткризовий період: збалансованість фінансової й інвестиційної політик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 14-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1542059
  Сизоненко В.О. Фінансування інноваційного підприємництва: пошук джерел і механізмів використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розкривається сутність, форми і механізми використання інноваційних фондів в структурі фінансування інноваційного підприємництва. Au exposed the main points, forms and mechanisms of the use of the innovatie fonds in the structure of the finaneing of ...
1542060
  Пучко А.О. Фінансування інноваційного розвитку економіки України з використанням досвіду Німеччини // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 285-288. – ISSN 2309-1533
1542061
  Романишин В. Фінансування інноваційного розвитку економіки як чинник підвищення конкурентноспроможності України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 21-30 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1542062
  Пашко М.М. Фінансування інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 74-79.
1542063
  Клименко В.І. Фінансування інноваційної діяльності в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-29
1542064
  Космідайло Інна Василівна Фінансування інноваційної діяльності в черкаському регіоні: аналіз та оцінка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 143-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено аналіз і надано загальну оцінку інноваційним процесам у Черкаському регіоні. Докладно розглянуто основні форми та напрямки фінансування інноваційних заходів. Визначено основні шляхи активізації інноваційної діяльності в регіонах ...
1542065
  Литвинова В.В. Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами Міністерства освіти і науки України за видами і стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, О.С. Босенко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 19-25


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1542066
  Литвинова В.В. Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами Міністерства освіти і науки України за видами і стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, О.С. Босенко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 19-24 : рис., фото, табл. – Бібліогр.: 5 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1542067
  Пишнова Л.В. Фінансування комунального господарства на території Поділля у період з 1925-1930 рр. // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 99-100
1542068
  Ващук Тетяна Романівна Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Ващук Т.Р.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. + Додатки: л.187-198. – Бібліогр.: л.172-186
1542069
  Ващук Тетяна Романівна Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Ващук Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв.
1542070
  Корнилюк Р.В. Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики / Р.В. Корнилюк, А.В. Корнилюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 43-50. – ISSN 2306-6814
1542071
  Полозенко Д.В. Фінансування матеріально-технічної бази колгоспів і радгоспів. / Д.В. Полозенко. – К., 1975. – 141с.
1542072
  Рудень В.В. Фінансування медичного забезпечення в Україні: проблеми та шляхи розв"язання : фінансова політика й економічне регулювання / В.В. Рудень, О.М. Сидорчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 25-34 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
1542073
  Палка І.М. Фінансування міжнародними інституціями інвестиційних проектів в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 45-48. – ISSN 2309-1533
1542074
  Тоцька О.Л. Фінансування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з Державного бюджету України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 107-112. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1542075
  Марушкевич А.А. Фінансування навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 122. – ISBN 978-966-439-865-4
1542076
  Красій О.І. Фінансування народної освіти : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 49-53. – Бібліогр.: 3 назви
1542077
  Боголіб Т.М. Фінансування науки за кордоном : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-53. – Бібліогр.: 4 назви
1542078
   Фінансування наукових досліджень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 листопада (№ 48). – С. 5


  "...14 листопада під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки Євгена Суліми відбулося засідання Наукової ради щодо підбиття підсумків результатів конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок та прийняття рішення щодо ...
1542079
  Боголіб Т.М. Фінансування наукових розробок : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 52-59. – Бібліогр.: 3 назви
1542080
  Парубець О.М. Фінансування наукових та науково-технічних робіт підприємств України як запорука підвищення їх конкурентоспроможності / О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 88-93. – ISSN 2309-1533
1542081
  Цебенко Н.М. Фінансування об"єктів виробничої інфраструктури територіальними громадами в умовах бюджетної децентралізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 161-169. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1542082
  Бучковська Я.Г. Фінансування освіти в Україні: стан і перспективи / Я.Г. Бучковська, О.В. Баранецька // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 259-271. – ISSN 2078-9165
1542083
  Крамченко Р.А. Фінансування освіти в Україні: стан та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 117-123
1542084
  Кичко І.І. Фінансування освіти в умовах формування соціально орієнтованої економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 53-59. – Бібліогр.: 13 назв
1542085
  Рудницька Н. Фінансування освіти євреїв Волинської губернії у 19 - на початок 20 ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-19. – ISSN 1999-4966
1542086
   Фінансування освіти за допомогою ринку державних цінних паперів (зарубіжний досвід) // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.79-84. – ISSN 1682-2366
1542087
  Боголіб Т.М. Фінансування освіти за кордоном // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 132-139
1542088
  Пасічник С.М. Фінансування освіти як механізм подолання ключових освітніх ризиків // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 213-216. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1542089
  Якубовський Р.В. Фінансування освіти: правовий зміст, поняття та види // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 410-415. – ISSN 1563-3349
1542090
  Олієвська М.Г. Фінансування освітньо-наукової діяльності в країнах з низьким рівнем доходів на душу населення / М.Г. Олієвська, С.В. Петруха // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 103-109. – ISSN 2222-4459
1542091
  Степанова О.В. Фінансування охорони здоров"я та фіскальна стійкість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 64-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2305-7645
1542092
  Пілюгіна О.І. Фінансування охорони навколишнього природного середовища в умовах ринкової трансформаційної економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 287-288. – ISBN 978-966-188-219-4
1542093
  Юрків Н.Я. Фінансування підприємств реального сектору економіки: шляхи вдосконалення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 118-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1542094
  Данілова Л.І. Фінансування підприємства з використанням короткострокових і довгострокових ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-19. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми короткострокового і довгострокового фінансування підприємств. The problems shortterm and longterm financing enterprises is revealed in the article.
1542095
   Фінансування політичних партій. – Київ : Молодіжна Альтернатива
Частина 2. – 2004. – 58с.
1542096
  Прокопенко І.П. Фінансування політичних партій в Україні і зарубіжних країнах / І.П. Прокопенко, В.Є. Доронін // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 76-79. – ISSN 2219-5521
1542097
  Семенюк Т. Фінансування політичних партій на парламентських виборах // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-46.
1542098
  Кустова С.М. Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу України до ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 105-110. – ISSN 2310-2837
1542099
  Слинько Т.А. Фінансування політичних партій: досвід України та зарубіжних країн // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 126-128
1542100
  Совгиря О. Фінансування політичних партій: правовий аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.130-134. – ISSN 0132-1331
1542101
  Євменькова К. Фінансування послуг вищої освіти в країнах Заходу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 88-90. – ISSN 1818-2682
1542102
  Ватаманюк-Зелінська Фінансування потреб оборонної сфери в Україні / Ватаманюк-Зелінська, В.В. Беднарчук, А.О. Млінцова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 22-27. – ISSN 2309-1533
1542103
  Краснова М.В. Фінансування природоохоронних заходів у системі реалізації еколого-правових договорів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються положення чинного законодавства України, які забезпечують реалізацію державно-приватного партнерства в галузі екології, в тому числі шляхом договірного фінансування здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів державного ...
1542104
  Зуєв В.А. Фінансування природоохоронних заходів: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 139-145. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1542105
  Якубовський М.М. Фінансування програм державного рівня: проблеми та шляхи удосконалення / М.М. Якубовський, Ю.Ф. Шкворець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 3-15 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1542106
  Лабенко О.М. Фінансування програм з охорони навколишнього природного середовища в Україні // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2013. – С. 29-32. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 1 (34))
1542107
  Гриньків О.О. Фінансування програм захисту свідків та інших учасників кримінального процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 282-284
1542108
  Овсянникова Я.О. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Овсянникова Яна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1542109
  Степанова О.В. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства в Україні в контексті світових тенденцій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
1542110
  Падалка В.М. Фінансування проектів розвитку міст за рахунок місцевих запозичень : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 89-99 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1542111
  Криклій А.С. Фінансування професійного навчання персоналу : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 113-118 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1542112
  Петленко Ю.В. Фінансування реального сектору економіки України: стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-39. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито окремі аспекти, що спричинили кризу в реальному секторі та запропоновано заходи щодо стабілізації фінансового забезпечення виробничих підприємств. Separate aspects affecting a crisis in the real sector of economy are exposed, and measures are ...
1542113
  Литвин М.В. Фінансування регіонального розвитку Іспанії в контексті досягнення сталого розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/3. – С. 35-43. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 2). – ISSN 9125-0912
1542114
  Зайчикова В.В. Фінансування регіонального розвитку у 2007 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Принципи співробітництва та взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо фінансування регіонального розвитку у 2007 році. Principles of collaboration and cooperation of central and local organs of executive power are in relation to ...
1542115
  Синявська Л.І. Фінансування роботи промислових підприємств на сході й півдні України в 1917–1918 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 61-74. – ISSN 0130-5247
1542116
  Неделько І.Г. Фінансування розвитку сектору малого бізнесу : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1542117
  Ляховчєнко Л.А. Фінансування системи охорони здоров"я в Європі: досвід для України / Л.А. Ляховчєнко, О.В. Поживілова, Я.Ф. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 112-117
1542118
  Пертернко О. Фінансування системи охорони здоров"я в Україні через державний та місцеві бюджети // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 25 : Соціальна робота і охорона здоров"я. – С. 58-64.
1542119
  Комарова І.В. Фінансування сільськогосподарських товаровиробників в Україні з бюджетів різного рівня : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 23-30 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1542120
  Приказюк О. Фінансування сільськогосподарських товаровиробників в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-20. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фінансової кризи на розвиток аграрної галузі. Розроблено пропозиції щодо удосконалення джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників України в умовах кризи. The influencing of financial crisis on development of agrarian ...
1542121
  Скворцова С.Я. Фінансування соціальних гарантій як чинник мінімізації соціальних ризиків українського суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 185-191


  Проаналізовано сучасний стан державного забезпечення соціальних гарантій в Україні, визначено основні соціальні ризики українського суспільства, розкрито проблеми і перспективи побудови соціальної держави в Україні.
1542122
  Ляхович Г.І. Фінансування соціальної сфери в умовах децентралізації управління / Г.І. Ляхович, У.І. Ляхович // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 100-106
1542123
  Мортіков В.В. Фінансування створення суспільних благ : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 76-82. – Бібліогр.: 6 назв
1542124
  Гасанов С.С. Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації / С.С. Гасанов, В.О. Сизоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 5 (222). – С. 20-28. – ISSN 2305-7645
1542125
  Любчич А.М. Фінансування суб"єктів інноваційної інфраструктури в національному та зарубіжному законодавстві: порівняльна характеристика // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 7-13. – ISSN 2311-4894
1542126
  Прудкий О. Фінансування судових проєктів: як це працює // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1542127
  Андрусів У.Б. Фінансування суспільного мовлення в Україні: питання правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 225-230
1542128
  Бойко Є.М. Фінансування та доступність вищої освіти: міжнародний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю проблемних питань, пов"язаних з дослідженням впливу фінансового забезпечення сфери освіти на ступінь доступності вищої освіти для окремих громадян. The article is devoted to the investigation of the problems in which way ...
1542129
  Даниленко А.І. Фінансування та економічні методи стимулювання нарощення випуску конкурентоспроможної продукції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 7-34 : табл. – Бібліогр.: 51 назва. – ISSN 2305-7645
1542130
  Полунєєв Ю. Фінансування та страхування експорту в Україні : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 1. – С. 24-25
1542131
  Гладкий В. Фінансування та страхування експорту в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто основні компоненти зростання експорту, які можуть застосовуватись в Україні, а саме преференційне та пільгове кредитування, податкові та інвестиційні пільги, субсидіювання експортної та ділової інфраструктури, державна підтримка при освоєнні ...
1542132
  Баранов О.П. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 108-112. – ISSN 2306-6814
1542133
  Криворучко І.О. Фінансування тероризму: проблеми єдності судової практики // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 222-225. – ISBN 978-617-7627-06-6
1542134
  Шандра В.М. Фінансування технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 6-16.
1542135
  Морозов В.С. Фінансування транспортної інфраструктури ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 152-162. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано сучасний механізм фінансування транспортної інфраструктури ФРН. З’ясовано, що Федеральний Уряд Німеччини несе головну відповідальність за розвиток федеральної транспортної інфраструктури, основою для розвитку якої слугують ...
1542136
  Алексеєнко Л. Фінансування трудових ресурсів в умовах кризової циклічності / Л. Алексеєнко, О. Ціжма // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 140-151 : табл., рис. – Бібліогр: 22 назв. – ISSN 1818-5754
1542137
  Прилуцький Ю. Фінансування української науки за європейським зразком / Ю. Прилуцький, К. Теребіленко // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  Про наукове співробітництво в галузі синтезу та застосування біосумісних наноматеріалів викладачів і науковців кафедр неорганічної хімії та біофізики КНУ імені Тараса Шевченка з німецькими колегами з університету Дуйсбург-Ессен (м. Ессен). Показовим ...
1542138
  Сіташ Т.Д. Фінансування установ охорони здоров"я : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 175-180. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1542139
   Фінансування федеральних виборів. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 114с.
1542140
  Іщенко О.В. Фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адаптація зарубіжного досвіду // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 47-52.
1542141
  Чубенко А. Фінансування цивільного захисту за рахунок коштів місцевих бюджетів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 45-47. – ISSN 0132-1331
1542142
  Постоленко І. Фінансування шкільної освіти у Великій Британії // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 29-31. – ISBN 978-966-2249-24-8
1542143
  Яременко Л. Фінансування як функція управління вищою освітою // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 33-35. – ISSN 0131-6788
1542144
  Настич Т.П. Фінансуваня культурно-мистецьких закладів в Україні: проектний погляд // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 146-150. – ISSN 2222-8810


  Розглянуто проблеми у сфері культурно-мистецької освіти. Виділено проблеми, які пов"язані з її фінансуванням. Показана доцільність і можливість застосування проектного фінансування.
1542145
  Сорока В. Фінансувати не можна полишити // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 березня (№ 9/10). – С. 4. 45. – ISSN 2219-5793
1542146
  Шулікін Д. Фінансувати по-новому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Київській школі економіки проведено обговорення реформування системи фінансування вищої освіти в Україні. Перший заступник Міністра освіти і науки України Інна Совсун презентувала проект нового механізму фінансування вищої освіти.
1542147
  Зарєчнєв А.М. Фінаси : Тести та задачі: Навчальний посібник / А.М. Зарєчнєв, Т.В. Малаєва, Р.П. Русанова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 196 с. – ISBN 966-8253-12-4
1542148
  Чернов М. Фіни тричі відвойовували свою незалежність // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2014. – 27 грудня (№ 101). – С. 6
1542149
  Юркевич О.М. Фінінсове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України : Автореф. дис. ...канд.економ. наук: Спец. 08.04.01 / Оксана Миколаївна Юркевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1542150
  Хрипченко М.С. Фінітарні кільця інцидентності : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Хрипченко Микола Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 46 назв
1542151
  Шкільняк С.С. Фінітарні логіки квазіарних предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-55. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються логіки часткових предикатів над іменними множинами - композиційно-номінативні логіки квазіарних преди-катів. Розглянуто ієрархію таких логік. Місце логіки в ієрархії визначено рівнем абстракції розгляду та обмеженнями на клас предикатів. Для ...
1542152
  Литвиненко І.М. Фінітарні напівгрупи часткових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто дві природні модифікації поняття фінітарності груп підстановок для випадку (інверсних) напівгруп часткових перетворень. Охарактеризовано максимальні підгрупи, головні ідеали та відношення Гріш в (інверсних) напівгрупах частково ...
1542153
  Потьомкін М.М. Фінітна динаміка руху частинки з власним магнітним моментом в осцилюючому неоднорідному магнітному полі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Потьомкін Михайло Михайлович ; Ін-т магнетизму Нац. акад. наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 37 назв
1542154
  Пархоменко П. Фініш вступної кампанії // Молодь України. – Київ, 2018. – 03 серпня (№ 22). – С. 2


  За кількістю поданих заяв КНУ імені Тараса Шевченка посів перше місце.
1542155
   Фінішна пряма // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 липня (№ 30)


  Портал ПедПРЕСА продовжують розповідати про найактуальніші аспекти цьогорічної вступної кампанії у спецпроекті "Вступ-2012" ! Нагадуємо, що тільки в нас на запитання абітурієнтів відповідають провідні фахівці Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту.
1542156
   Фінк (Fink) Ейген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 952. – ISBN 966-316-069-1
1542157
  Мороз Ю.І. Фінляндія - країна тисячі озер і тисячі можливостей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
1542158
  Будько Євген Фінляндія : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 14-16 : фото
1542159
  Супричов Олексій Фінляндія (Фінляндська Республіка) : Країни Північної Європи. Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48-49
1542160
  Павлович Ю. Фінляндія 1905-1910 : Альбом / Ю. Павлович; КНУ ім.Т.Шевченка. Посольство Фінляндської Республіки в Україні. – Київ : Слово, 2001. – 64с. – ISBN 966-7252-16-7
1542161
  Невинна Г.Я. Фінляндія в геополітичній грі Балтійського регіону (міжвоєнний період) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 103-107. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1542162
  Степанчук І. Фінляндія пішла наліво: на виборах парламенту перемога за соціал-демократами // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 43). – С. 8


  "У Фінляндії минулої неділі, 14 квітня, обирали парламент. Оскільки країна зовсім невеличка, то й результати вже були відомі ще до обіду понеділка. Як свідчать остаточні дані, перемогу здобула опозиційна Соціал-демократична партія. У лідери перегонів ...
1542163
  Дубовик Ольга Фінляндія. Білі ночі Вуокатті : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 102-105
1542164
  Горобець Іван Фінляндія. Білі ночі з екстримом : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 48-54 : Фото
1542165
  Горобець Ірина Фінляндія. Варяги й мумі-троллі : Вояж-колекція / Горобець Ірина, Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-36 : Фото
1542166
  Горобець Іван Фінляндія. Вікенд у фінському дизайні : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 80-83 : Фото
1542167
  Будько Євген Фінляндія. Гід у зимову казку : Профі-тур / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-42 : Фото
1542168
  Біленко Василь Фінляндія. Крижана Ванна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 50-51 : фото
1542169
   Фінляндія. Купання в ополонці та побачення з Сантою : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 78 : Фото
1542170
  Тодоренко Галина Фінляндія. Лижі влітку і зустріч із ведмедями : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 70 : Фото
1542171
   Фінляндія. Лижі. Вечірка з Санта Клаусом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 77
1542172
  Сидоренко Віктор Фінляндія. На лижах у зимову казку = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 49
1542173
  Біленко Василь Фінляндія. Острів Суоменліна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 48-49 : фото
1542174
  Медведєва Катерина Фінляндія. Північна Робінзонада // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 30-35 : фото
1542175
  Кравченко В. Фінляндія. Прощання з "фінляндизацією"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 6


  Після двох радянсько-фінських війн у Гельсінкі й Москви склалися особливі відносини. Причому настільки особливі, що в міжнародному лексиконі навіть з"явився спеціальний термін - "фінляндизація". Це коли слабша держава змушена йти на поступки своєму ...
1542176
  Біленко Василь Фінляндія. Розваги за Полярним колом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 72-77 : фото
1542177
   Фінляндія. Сон в руку або Полярні тропіки : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-45 : Фото
1542178
  Сидоренко Віктор Фінляндія. У Вуокатті до Йоулупуккі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 30-33 : фото
1542179
  Ільченко Володимир Фінляндія. Що робити в Гельсінкі після Парижа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 64-69 : фото
1542180
  Ляшенко Л.М. Фінляндія: освіта, наука і "економічне диво" / Л.М. Ляшенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 17-25. – ISSN 1818-5797
1542181
   Фінляндія: порятунок від спеки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1542182
  Шевчук Л. Фінляндія: соціально- економіко- географічна характеристика / Л. Шевчук, Т. Аарреваара. – Львів, 2001. – 163с. – ISBN 966-613-123-4
1542183
  Гончаров Володимир Фінляндія: туризм цілий рік! / Гончаров Володимир, Самойлов Юрій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1542184
  Сюндюков І. Фінляндія: чому реалізувався шанс на свободу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 вересня (№ 165/166). – С. 20
1542185
  Сюндюков І. Фінляндія: чому реалізувався шанс на свободу. Маршал, який знав, що потрібно країні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 20
1542186
  Мирончук А. Фінляндське дворянство в законодавчій Комісії зі створення нового Уложення 1767-1774 рр. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 28-30
1542187
  Ковальов Д.В. Фінляндський рух єгерів: між кайзером та царем // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 189-203. – ISSN 2313-1993
1542188
   Фінн Володимир Вільгельмович (Васильович) (1878–1957) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 497. – ISBN 978-966-439-754-1
1542189
  Козюк В. Фінн Кідленд і Едвард Прескотт: теоретична фундація каркасу нової класичної макроекономіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 148-159. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
1542190
  Борщевський С.В. Фінно-угорські субстратні елементи в сучасній польській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С.72-79. – Бібліогр.: Літ.: с. 77-79; 50 назв.
1542191
  Палій О. Фіно-угорська розгадка "загадкової Росії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 жовтня (№ 187). – С. 5
1542192
  Іванов В. Фінська історіографія кінця 1940-х - 2010-х рр. щодо взаємин між Радянським Союзом та Фінляндією у 1939 - 1944 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 172-174. – ISBN 978-966-171-783-9
1542193
   Фінська модель активної школи // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 13. – ISSN 2219-5793
1542194
  Перегуда Є. Фінська модель: про ступінь операційності для України / Є. Перегуда, С. Місержи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 340-348
1542195
  Касьянова Д. Фінське диво, або/і Здоровий прагматизм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 12


  "Про Фінляндію ми знаємо не так уже й багато. Останніми роками захоплюємося системою освіти у фінських школах. Хоча самі фіни ставляться до своєї освіти спокійно. Раді, що є можливість як забезпеченим, так і не дуже сім"ям відправляти своїх дітей у ...
1542196
  Коник О. Фінське питання в депутатських запитах в III Державній думі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 39-42
1542197
  Непокупний А. Фінське слово в українській мові: лайба на воді та на суходолі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 17-21
1542198
   Фінський досвід місцевого самоврядування - для українських міст. – Київ : ІТС, 2006. – 64с. – ISBN 966-8534-03-4
1542199
  Отич О. Фінський досвід оцифрування документів та організації електронного документообігу // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 6
1542200
   Фінські прислів"я та приказки. – Київ, 1981. – 158с.
1542201
  Цуканова Фінські розвідки українських освітян, або "школа радості" такі існує // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 квітня (№ 15). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Завідувач кафедрою математичного аналізу механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Шевчук про автора розв"язання задачі з комбінаторної геометрії - Марину Вязовську.
1542202
  Дюренмат Фрідріх Фінтер : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 126-133. – ISSN 0208-0710
1542203
  Скіцько В.І. Фінтех у сфері платежів: світовий досвід, тенденції та перспективи / В.І. Скіцько, І.В. Дідух // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 402-408. – ISSN 2222-4459
1542204
  Худолій Ю.С. Фінтехнології в банківському бізнесі: реалії та перспективи / Ю.С. Худолій, М.О. Халєвіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 134-142. – ISSN 2222-0712
1542205
  Владко В.М. Фіолетова загибель : повість / В.М. Владко. – Київ : Молодь, 1965. – 194 с. – (Подорожі, пригоди, фантастика)
1542206
  Різник Левко Фіолетові кошенята : роман / Закінчення. Поч. у № 2, 2010 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 30-82. – ISSN 0868-4790
1542207
  Ракочі Вадим Фіорди Норвегії. Карколомна краса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 112-120 : фото
1542208
  Кривов"язюк І.В. ФІормування регіональної політики на ринеку цінних паперів // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 41-43. – Бібліогр.: на 4 пункти
1542209
  Ільницький М. Фірдоусі Абулькасем // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 133. – ISSN 0320-8370
1542210
  Спрінгейт М. ФІріпорт, Техас : Уривки з п"єси // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 7/8. – С. 63-75. – ISSN 0131-2561
1542211
  Бех В.П. Фірма в дискурсі організменої ідеї / В.П. Бех, А.В. Гашенко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 376с. – ISBN 966-680-238-4
1542212
  Стасишин А. Фірма як економічний суб"єкт у сучасній економічній теорії // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 62-68. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1542213
  Малик В.К. Фірман султана / В.К. Малик. – Київ, 1969. – 253 с.
1542214
  Демченко М.В. Фірмова торгівля у сегменті FMCG як інструмент маркетингової комунікації виробника // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 32-37. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано аналіз причин виникнення на сучасному українському ринку у сегменті FMCG такого формату як фірмова торгівля. Особливості розвитку фірмової торгівлі розглянуто крізь призму специфіки розвитку вітчизняного ринку товарів повсякденного ...
1542215
  Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Кривошеїна І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1542216
  Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / КНУТШ; Кривошеїна І.В. – Київ, 2007. – 204л. – Бібліогр.: л.191-204
1542217
  Сержанова Т. Фірмові найменування в Україні та їх судовий захист // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-35.
1542218
  Демчина Аліна Фіскали-неофіти // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-19. – ISSN 0130-5212
1542219
  Продан О. Фіскалізація проти легалізації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)
1542220
  Бодюк А.В. Фіскалювання надрокористування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 111-117
1542221
  Касперович Ю.В. Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни : аналіт. доповідь / Ю.В. Касперович. – Київ : Фенікс, 2019. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-639-7
1542222
  Єфименко Т.І. Фіскальна безпека і децентралізація в умовах глобальних викликів і загроз / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, С.В. Бартош // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 9 (298). – Бібліогр.: 26 назв
1542223
  Лопушняк Г.С. Фіскальна децентралізація в Україні: декларації та практична реалізація / Г.С. Лопушняк, З.М. Лободіна, М.В. Ливдар // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – С. 79-84. – ISSN 1728-6220
1542224
  Хлівний В. Фіскальна децентралізація на місцевому рівні / В. Хлівний, Д. Гризоглазов // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 25-28 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1542225
  Палійчук Т.В. Фіскальна децентралізація та механізми її реалізації в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Палійчукм Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління". – Київ, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 45 назв
1542226
  Буряченко А.Є. Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні / А.Є. Буряченко, І.О. Філімошкіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 56-68 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
1542227
  Городецька Т.Е. Фіскальна децентралізація як складова реформи місцевого самоврядування / Т.Е. Городецька, І.О. Пєнська, К.В. Колодяжна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 27-31. – ISSN 2409-1944
1542228
  Деркач М.І. Фіскальна децентралізація як фактор забезпечення сталого розвитку України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 56-63
1542229
  Руденко І.В. Фіскальна децентралізація: моделі, перспективи, ризики // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 6. – С. 16-22
1542230
  Демиденко Л. Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії / Л. Демиденко, Ю. Наконечна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-48. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто порядок та відмінності у формуванні доходів та видатків місцевих бюджетів в Україні та Німеччині. Здійснено аналіз складу джерел і напрямків використання коштів бюджетів всіх рівнів. Узагальнено досвід фіскальної децентралізації у ...
1542231
  Богдан І. Фіскальна дисфункція // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 1, 7


  "Можливості державних фінансів України впливати на зростання національної економіки суттєво обмежені, бо колосальні ресурси відволікаються на погашення та особливо на обслуговування державного боргу".
1542232
  Синютка Н. Фіскальна дисфункція електронного адміністрування ПДВ в Україні / Н. Синютка, К. Крисовата // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 23-36 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
1542233
  Рудик Н.В. Фіскальна діджиталізація - інструмент партнерства держави та малого і середнього бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 316-322. – ISSN 2222-4459
1542234
  Римар О.Г. Фіскальна ефективність податкової системи в контексті антикризового регулювання : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 224-227. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1542235
  Мельник В.М. Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб в Україні: можливості зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-48.
1542236
  Швабій К.І. Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1542237
  Матросова Л.М. Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування України / Л.М. Матросова, Я.Є. Охрімчук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 38-41. – ISSN 2409-1944
1542238
  Озерчук О.В. Фіскальна ефективність прямих податків в Україні та фактори, що на неї вплинули / О.В. Озерчук, Л.Б. Райнова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 87-92. – ISSN 2306-6814
1542239
  Скрипник А. Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні / А. Скрипник, Т. Паянок // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-42. – ISSN 0131-775Х
1542240
  Скрипник А. Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні / А. Скрипник, Т. Паянок // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-42. – Бібліогр.: с. 29-30, 32-38, 40, 42. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлюються питання формування ПДВ в експортоорієнтованій відкритій економіці. Проаналізовано вплив окремих складових на загальну суму надходжень. Показано значний вплив політичних ризиків та ризиків, притаманних експортоорієнтованій економіці, на ...
1542241
  Паламарчук Д.М. Фіскальна ефективність та напрями удосконалення національної моделі ПДВ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 34-41
1542242
  Сунцова О.О. Фіскальна ємність регіонів як основа системи міжбюджетних відносин : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 137-144. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1542243
  Циганов С. Фіскальна і монетарна політика - складові забезпечення макрофінансової стабільності національної економіки / С. Циганов, Т. Табакова // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 5 (219). – С. 34-38. – ISSN 2310-2624
1542244
  Єфименко Т.І. Фіскальна консолідація в контексті антикризового регулювання / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 7-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1542245
  Кудряшов В.П. Фіскальна консолідація та її впливи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 31-46 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
1542246
  Богдан Т.П. Фіскальна консолідація: уроки міжнародного досвіду для України / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 55-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1542247
  Свердан М.М. Фіскальна модернізація: податок на багатство як альтернативна інноваційна форма оподаткування приватної власності // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 60-68. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
1542248
  Маршалок Т.Я. Фіскальна парадигма антициклічного регулювання економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Маршалок Тарас Ярославович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1542249
  Дзюбик С.Д. Фіскальна політика : Навчальний посібник / С.Д. Дзюбик; Укр.академія державного управління при Президентові України. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 62с. – ISBN 966-7353-21-4
1542250
   Фіскальна політика : практикум : навч.-метод. посібник / [В.М. Федосов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 307, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначені на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-926-081-9
1542251
  Козюк В.В. Фіскальна політика в Європейському валютному союзі: проблеми автоматичної стабілізації та конвергенції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 57-67
1542252
  Демиденко Л. Фіскальна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності вітчизняної промисловості / Л. Демиденко, М. Ситницький // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 25-32


  Проаналізовано основні показники соціально-економічного розвитку промисловості України в кризових умовах; досліджено проблеми фіскальної політики в Україні; узагальнено структуру та динаміку податків, які значно впливають на інвестиційну привабливість ...
1542253
  Аура Габріела Сокол Фіскальна політика в Румунії - вірна політика у вірний час? Аналіз з точки зору балансу структурного бюджету / Аура Габріела Сокол, Крістіан Сокол, Марінас Маріус // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 442-449 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1542254
  Соколовська А.М. Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 17-32 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1542255
  Копич Р. Фіскальна політика в Україні: сучасний стан та перспективи // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 140-147. – Бібліогр. на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
1542256
  Слатвінська М.О. Фіскальна політика в умовах модернізації фінансової системи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Слатвінська Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1542257
  Жиляєва Н. Фіскальна політика держави в період світової економічної кризи та напрями підвищення її ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані поточні тенденції економічного розвитку України, визначені основні ризики фіскальної політики в умовах світової економічної кризи та запропоновані напрями підвищення її ефективності. Current economic progress of Ukraine trends are ...
1542258
  Мельник В.М. Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 11-17. – Бібліогр.: с. 12, 14-17


  Розглядається інструментарій фіскальної політики держави. Автор наводить власне бачення варіантів його застосування в умовах фінансової кризи в Україні з урахуванням досвіду державного регулювання попередніх років. Звертається увага на залежність ...
1542259
  Маршалок Т.Я. Фіскальна політика держави з досягнення економічної рівноваги та подолання економічних дисбалансів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 32-39. – ISSN 2222-4459
1542260
  Немченко К.С. Фіскальна політика держави: доктринальний рівень аргументації // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 169-175. – ISSN 2524-017X
1542261
  Карлін М.І. Фіскальна політика і соціальні виплати в сучасній Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 70-76. – ISSN 2072-9480


  Запропоновано використати новий принцип фінансування соціальних видатків у країні з недостатнім рівнем демократії в умовах економічної кризи.
1542262
  Міняйло С. Фіскальна політика радянського уряду і становище українського селянства у 30-х роках XX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 82-84
1542263
  Нікитенко Дмитро Валерійович Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній економіці : Дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01. / Нікитенко Дмитро Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 209 л. – Додатки: л. 192-209. – Бібліогр.: л. 172-191
1542264
  Нікитенко Д.В. Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Нікитенко Дмитро Валерійович; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1542265
  Римарська Р.Ю. Фіскальна політика та економічне зростання в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 79-85. – ISSN 2306-5664
1542266
  Варналій З. Фіскальна політика та ії вплив на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 5 (257). – С. 28-51. – ISSN 2409-9260
1542267
  Мартиненко В. Фіскальна політика та міжбюджетні відносини в умовах фінансової децентралізації // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 227-235. – ISSN 2411-5215
1542268
  Козакевич О.Р. Фіскальна політика у забезпеченні стабільності валютного ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Козакевич Ольга Романівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1542269
  Міняйло О. Фіскальна політика у системі важелів стимулювання національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-94. – ISSN 1605-2005
1542270
  Мартиненко В.В. Фіскальна політика України в умовах фінансової децентралізації: теорія, методологія, практика : монографія / В.В. Мартиненко ; Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 389, [1] с. : іл., табл. – Сер. "Митна справа в Україні" засн. в 2001 р. Її продовженням є сер. "Податкова та митна справа в Україні", яку започатковано в 2015 р. – Бібліогр.: с. 344-372 та в підрядк. прим. – (Серія "Податкова та митна справа в Україні" / редкол.: П.В. Пашко (голова), І.Г. Бережнюк, Л.В. Деркач [та ін.]). – ISBN 978-966-337-560-1
1542271
  Наєнко О.Ю. Фіскальна політика як важливий інструмент у процесі стабілізації економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 82-83
1542272
  Отрошко О.В. Фіскальна політика як засіб стабілізації економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 69-75. – Бібліогр.: 3 назви
1542273
  Клепанчук О.Ю. Фіскальна політика як інструмент регулювання економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 250-256. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1542274
  Макогон В.Д. Фіскальна політика як складова економічного розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 149-154. – ISSN 2306-546X
1542275
  Скорорад І.С. Фіскальна політика як спосіб наповнення державного бюджету / І.С. Скорорад, О.В. Гарасимчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 529-533. – ISSN 0321-0499
1542276
  Клецька Н.Є. Фіскальна політика, умови стабільності // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 46-50. – ISBN 978-966-2660-18-0
1542277
  Александрюк Т.Ю. Фіскальна політика: теоретичні аксіоми та прикладні антитези / Т.Ю. Александрюк, Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 188-200. – ISSN 2306-546X
1542278
  Касперович Ю.В. Фіскальна прозорість як інструмент протидії гібридній війні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 78-84. – ISSN 2306-6806
1542279
  Хомутенко А. Фіскальна роль місцевих податків в Україні / А. Хомутенко, М. Мельник // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 2 (254). – C. 169-187. – ISSN 2409-9260
1542280
  Федун І.Л. Фіскальна роль податку на доходи фізичних осіб в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні / І.Л. Федун, Т.Б. Васіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 47-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1542281
  Баліцька В.В. Фіскальна система України: оцінка впливу на фінансовий стан і процеси капіталоутворення підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 13-18.
1542282
  Башко В.Й. Фіскальна стійкість та бюджетні правила в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 17 назв
1542283
  Касперович Ю.В. Фіскальна трансмісія та її наслідки на формування доходів бюджету // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 69-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1542284
  Андрущенко В.Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 27-35. – Бібліогр.: 16 назв
1542285
  Ковальська Л.Л. Фіскальне забезпечення розвитку регіональних економічних систем // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 104-108. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
1542286
  Прокопенко О.А. Фіскальне забезпечення соціально-економічного розвиту регонів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 27-30 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
1542287
  Дорошенко Г. Фіскальне напруження і економічне зростання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються способи створення необхідного фіскального простору в Україні для підвищення економічного зростання. In clause ways of formation of necessary fiscal space in Ukraine for a raising of economic growth are investigated
1542288
  Хорошаєв Є.С. Фіскальне право країн Великої Вісімки : монографія / Є.С. Хорошаєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Нац. авіаційний ун-т". – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 330-336. – ISBN 978-966-340-470-7
1542289
  Голян В.А. Фіскальне регулювання водокористування в умовах нових економічних викликів : економіка та екологія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 194-201 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1542290
  Волкова О.М. Фіскальне регулювання демографічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 176-182.
1542291
  Кучерова І.М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій : монографія / І.М. Кучерова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-175. – ISBN 978-617-673-454-3
1542292
  Луценко А.С. Фіскальне регулювання економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Луценко Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1542293
  Карпук А. Фіскальне регулювання лісокористування: пріоритети диференціації та диверсифікації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 52-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1542294
  Кміть В. Фіскальне регулювання малого підприємництва в Україні / В. Кміть, Х. Березовська // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 76-82. – ISSN 1993-0259
1542295
  Хвесик М.А. Фіскальне регулювання природокористування в контексті соціально-економічного піднесення територіальних утворень / М.А. Хвесик, А В. Голян, Т.В. Божидарнік // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 10-16
1542296
  Бардась В. Фіскальне регулювання природокористування в Норвегії та Україні: перспективи подалання інституціональних розривів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 51-54 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1542297
  Голян В. Фіскальне регулювання природокористування в сучасних умовах: регіональні перспективи та потенціал удосконалення : економіка природокористування / В. Голян, В Бардась // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1542298
  Ярошенко Л.Л. Фіскальне регулювання соціально-економічного розвитку України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 40-42
1542299
  Тропіна В.Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства / В.Б. Тропіна ; М-во фінансів України ; Акад. фінансового управління ; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : [ВІПОЛ], 2008. – 368 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-306. – ISBN 978-966-7675-45-5
1542300
  Десятнюк О. Фіскальне регулювання споживчого ринку України / О. Десятнюк, В. Сідляр // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 78-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
1542301
  Єфименко Т.І. Фіскальне регулювання стійкого національного економічного зростання // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 5. – С. 21-38. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто як позитивний, так і негативний досвід упровадження програм міжнародних фінансових інституцій та урядів різних держав, спрямованих на досягнення повної зайнятості працездатного населення й стійкого розвитку економіки за допомогою ...
1542302
  Томнюк Т.Л. Фіскальне регулювання у провідних економічних теоріях ХХ–ХХІ століття // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 344-349. – ISSN 2222-0712
1542303
  Паєнтко Т.В. Фіскальне регулювання фінансових потоків у державі / Т.В. Паєнтко, І.А. Безугла // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 239-244. – ISSN 1993-6788
1542304
  Омар Масуд Фіскальне стимулювання та антициклічна монетарна політика: коментарі щодо чинної світової депресії : новини зарубіжної науки / Омар Масуд, Бора Актан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 244-261 : Табл., рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 1993-6788
1542305
  Тлущак Ю.М. Фіскальний апарат Російської імперії в українських губерніях // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 115-119. – ISSN 1563-3349
1542306
  Дзюбенко О.М. Фіскальний інструментарій вилучення лісоресурсної ренти в системі інвестиційно-інноваційного забезпечення відтворення лісових екосистем // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 8-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1542307
  Томнюк Т.Л. Фіскальний інструментарій детінізації економіки України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2020. – С. 69-83. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (77/78)). – ISSN 2310-8185
1542308
  Гончаренко Н.І. Фіскальний інструментарій як ключовий елемент системи регулювання економічного розвитку держави на макрорівні / Н.І. Гончаренко, Р.М. Доля, Д.В. Сурін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 90-93. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1542309
  Мєдвєдкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мєдвєдкова Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 254 л. + Додатки: л. 223-254. – Бібліогр.: л. 201-222
1542310
  Мєдвєдкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мєдвєдкова Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1542311
  Крекотень І.М. Фіскальний потенціал місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні / І.М. Крекотень, А.Д. Глушко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 287-291. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1542312
  Варченко О.М. Фіскальний потенціал податку на прибуток підприємства в Україні та фактори, що на нього впливають / О.М. Варченко, І.В. Свиноус, Н.І. Шаціло // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 189-197. – ISSN 2308-1988
1542313
  Єфименко Т.І. Фіскальний простір антикризового регулювання / Т.І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 225, [1] с. : табл. – Додатки: с. 197-225. – ISBN 978-966-2380-33-0
1542314
  Степанова О.В. Фіскальний простір для системи охорони здоров"я: сучасні підходи до формування та діагностики // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 62-71 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2519-1853
1542315
  Єфименко Т.І. Фіскальний простір і стабілізація державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (262). – С. 7-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 2305-7645
1542316
  Цимбалюк І.О. Фіскальний простір інклюзивного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05, 08.00.08 / Цимбалюк Ірина Олександрівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр. : 71 назва
1542317
  Майба А.А. Фіскальний простір: економічна сутність та структура // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 34-41
1542318
  Проценко Ю. Фіскальний розрив між доходами та видатками на виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 4 (246). – C. 107-117. – ISSN 2409-9260
1542319
  Козюк В.В. Фіскальний рубікон резервних валют // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 55-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1542320
  Швець С.М. Фіскальний сеньйораж та інфляція в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 65-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1542321
  Ястремський О.І. Фіскальний стрес-тест: генеза, класифікація, застосування, розвиток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 54-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2305-7645
1542322
  Мацук З.А. Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – C. 81-94. – ISSN 2310-9734
1542323
  Мойсеєнко І.П. Фіскальні аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 243-248. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1542324
  Кузнецов О.В. Фіскальні аспекти членства Великобританії у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 187-195


  The study of the EU budget as a source of problems among the EU member states and the UK, including issues related to implementation of the Common Agricultural Policy, is carried out. Special attention is given to the examination of the problem of ...
1542325
  Дорошенко І. Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 16-21 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1542326
  Коновалова І. Фіскальні важелі реалізації соціально-економічної політики держави: теоретичні аспекти // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1542327
   Фіскальні важелі регулювання економіки : монографія / [Солдатенко О.В. та ін.] ; за заг. ред. О.В. Солдатенко ; Держ. податк. служба України, Нац, ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2012. – 276, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-266. – ISBN 978-617-566-187-1
1542328
  Кудряшов В.П. Фіскальні дисбаланси та заходи щодо їх обмеження в ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (635). – С. 79-96. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано динаміку показників бюджету і державних боргових забов"язань загального уряду в державах - членах ЄС у період економічної кризи. Розглянуто заходи, запроваджені у посткризовий період для досягнення збалансування фіскальних диспропорцій, ...
1542329
  Самура Ю.О. Фіскальні економічні системи маржиналістська інтерпретація // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С.173-175. – ISBN 5-7763-2435-1
1542330
  Філімошкіна І.О. Фіскальні ефекти функціонування підприємств комунальної форми власності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 295-303. – ISSN 2222-4459
1542331
  Опарін В.М. Фіскальні засоби стимулювання економічного зростання / В.М. Опарін, М.М. Фельдгольц // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 61-70
1542332
  Осецька Д.В. Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Осецька Діана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 252 арк. – Додатки: арк. 246-252. – Бібліогр.: арк. 222-245
1542333
  Осецька Д.В. Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Осецька Діана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1542334
  Диха М.В. Фіскальні інноваційні джерела вирішення проблем соціально-економічного розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 81-88. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2226-9150
1542335
  Плотніков О.В. Фіскальні інститути у процесі трансформ ації Європейського Союзу / О.В. Плотніков, О.О. Борзенко, Т.О. Панфілова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 149-156 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
1542336
  Лещенко К.А. Фіскальні інструменти реалізації екологічних політик постсоціалістичних країн східної Європи // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 29. – С. 73-81
1542337
  Осецька Д.В. Фіскальні інструменти реалізації політики економічного зростання в умовах посилення інтеграційних процесів // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 105-112. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1542338
  Якимчук Н. Фіскальні неподаткові платежі до бюджетів: проблеми правового змісту та правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 1 (13). – С. 68-76. – ISSN 2306-9082
1542339
  Осецька Д.В. Фіскальні правила в механізмі макроекономічної політики: міжнародний досвід // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 88-94. – (Серія "Економіка" ; № 1 (53)). – ISSN 2310-0672
1542340
  Гасанов С.С. Фіскальні правила і фіскальна відповідальність: контекст економічної безпеки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 7-23. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
1542341
  Кудряшов В.П. Фіскальні правила та коригування бюджетної політики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 47-59 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
1542342
  Богдан Т.П. Фіскальні правила як важлива складова прогресивних фіскальних інститутів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 7-26. – ISSN 2305-7645
1542343
  Богдан І.В. Фіскальні правила: проблеми імплементації в національну практику // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 38-57 : рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2305-7645
1542344
  Колісник Б.І. Фіскальні регулятори в системі управління ефективністю функціонування лісогосподарського комплексу : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-66 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1542345
  Завгородня О.О. Фіскальні ресурси держави та їх роль в активізації інвестиційних процесів : податки / О.О. Завгородня, В.М. Тарасевич // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 18-25. – Бібліогр.: 4 назви
1542346
  Гасанов С.С. Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної невизначеності // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 5-24. – ISSN 2414-3499


  "Розкрито вплив інституціональної невизначеності на особливості фіскальних ризиків у економіці квазіринкового типу. Введено поняття “фундаментальна інституціональна невизначеність”, яке характеризує критичний рівень, або таку глибину інституціональної ...
1542347
  Синютка Н.Г. Фіскальні стимули реалізації державної енергетичної політики та реформування вищої школи / Н.Г. Синютка, М.Я. Яструбський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 214-219. – ISSN 2222-4459
1542348
  Демиденко Л. Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-38. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням стимулюванню інновацій за допомогою фіскальних інструментів. Особливе місце відведено використанню податкових пільг з податку на прибуток корпорацій. В статье рассмотрены вопроы стимулирования инноваций с помощью фискальных ...
1542349
  Черничко Т.В. Фіскальні та монетарні інструменти регуляторного впливу держави // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 119-126. – ISBN 966-8269-12-8
1542350
  Іоніце В.П. Фіскальні та регулятивні ефекти реформи акцизного податку з тютюнових виробів у Молдові: уроки для України / В.П. Іоніце, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 37 назв
1542351
  Скрипник А. Фіскальні та соціальні наслідки переходу до плоскої шкали оподаткування доходів фізичних осіб : Фінанси. Податки, Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-20 : Рис., табл. – Бібл. 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1542352
  Копач В.С. Фіскальні функції митних органів України та Німеччини: порівняльний аналіз : податки / В.С. Копач, І.Г. Бережнюк // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 47-50
1542353
  Хлєбнікова І.І. Фіскально-адміністративні та регулюючі механізми акцизного оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 3-8


  Виявлено недоліки в справлянні акцизного податку. Обгрунтовано необхідність удосконалення акцизного оподаткування в Україні.
1542354
  Новосад Л. Фіскально-бюджетна політика у системі антикризових заходів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 28-34. – ISSN 1818-5754
1542355
  Бєйко К.О. Фіскально-бюджетний механізм в забезпеченні соціально-економічного розвитку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 47-48
1542356
  Новосад Л.Я. Фіскально-бюджетні домінанти функціонування держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему співвідношення та взаємодії величини і структури суспільних благ та джерел їх покриття. The problem of correllation and interaction of the amount structure of public goods and its financing is examined.
1542357
  Клепанчук О.Ю. Фіскально-економічні важелі впливу на діяльність суб"єктів малого бізнесу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 247-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1542358
  Осецька Д.В. Фіскально-інституційні інструменти розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 8 (238), серпень. – С. 95-100. – ISSN 2221-1055
1542359
  Гордєєва Д.В. Фіскально-монетарне регулювання нерівноваги платіжного балансу: переваги та недоліки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 3-8. – ISSN 2077-6330
1542360
  Пацурківський П. Фіскально-правова природа української держави / П. Пацурківський, В. Рарицька // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 9. – С. 154-168. – ISSN 1026-9932
1542361
  Герчаківський С. Фіскально-правовий моніторинг судового розгляду справ про митні правопорушення / С. Герчаківський, О. Герчаківська // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 34-43. – ISSN 2524-0129
1542362
  Бодюк А.В. Фіскально-статистичні аспекти інноваційної діяльності / А.В. Бодюк, М.М. Пискун, Н.В. Хоцянівська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1542363
  Монастирська В.В. Фітнес-браслети - зручний контроль особистого стану здоров"я // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 133-135. – ISBN 978-966-641-732-2
1542364
  Євсєєва Г.П. Фіто- і зоосимволіка в українському традиційному хатобудуванні / Г.П. Євсєєва, О.В. Ткач // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 87. – С. 61-68. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1542365
  Ткач Є.Д. Фітобіота екотонів у агроландшафті Правобережного Лісостепу : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Ткач Є.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. + Додатки: л. 153-233. – Бібліогр.: 11 назв
1542366
  Ткач Є.Д. Фітобіота екотонів у агроланшафті правобережного лісостепу : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Ткач Є.Д.; Ін-т агроекології Української академії аграрних наук. – Київ, 2007. – 233л. + Додатки: л. 153-233. – Бібліогр.: л. 129-152
1542367
  Шелудько Ю.М. Фітовірусологія / Ю.М. Шелудько. – Київ : Вища школа, 1970. – 272с.
1542368
  Мегалінська Г.П. Фітогемаглютиніни та їх вплив на здоров"я людинu / Г.П. Мегалінська, О.О. Костирко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – C. 132-138. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 3)
1542369
  Кучерявий В.П. Фітогенне поле і фітомеліорація: питання теорії та практики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.7. – C. 15-24. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1542370
   Фітогормональна регуляція розвитку гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro / К.О. Романенко, Л.М. Бабенко, О.В. Вашека, П.О. Романенко, І.В. Косакіфська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – С. 96-105. – ISSN 1025-6415
1542371
  Мойсєєва М.Н. Фітогормони в житті рослин. / М.Н. Мойсєєва. – К, 1955. – 83-100с.
1542372
  Большакова М.О. Фітогормони та структура листків деревних видів, адаптованих до різних екологічних умов : Дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / Большакова М.О.; НАНУ, Ін-т ботаніки. – К., 1998. – 145л. – Бібліогр.:л.115-145
1542373
  Большакова М.О. Фітогормони та структура листків деревних видів, адаптованих до різних екологічних умов : Автореф... канд. біол. наук: 03.00.12 / Большакова М. О.; КУ ім. Шевченко. – К., 1999. – 17с.
1542374
  Холодний М.Г. Фітогормони, їх теоретичне і практичне значення / М.Г. Холодний. – 361-367с.
1542375
  Холодний М.Г. Фітогормони, ріст і розвиток рослин / М.Г. Холодний. – 237-253с.
1542376
  Рудишин С.Д. Фітогормонологія в Україні: генеза і досягнення : монографія / Сергій Рудишин, Віктор Негрецький, Олег Новожилов. – Київ : Академія, 2020. – 141, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., фотоіл., табл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 112-141. – (Monograf). – ISBN 978-966-580-588-5
1542377
  Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.В. Давидова. – Суми : Університетська книга, 2012. – 415, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 413-415. – Бібліогр.: с. 411-412. – ISBN 978-966-680-587-7
1542378
  Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посібник / В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.Д. Давидова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 476, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 470-473. – Бібліогр.: с. 467-469. – ISBN 978-966-289-008-2
1542379
  Семенюк Н.Є. Фітоепіфітон водних об"єктів басейну Дніпра : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.17 / Семенюк Наталія Євгенівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1542380
  Товстуха Є.С. Фітоетнологія українців / Євген Товстуха. – Вінниця : Українська академія оригінальних ідей, 2002. – 352с. – ISBN 966-71-39-66-2
1542381
  Бортник С. Фітоіндикаційні методи у дослідженнях рельєфу земної поверхні / С. Бортник, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 23-33. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано найбільш популярні методи фітоіндикації, які застосовуються під час польових геоморфологічних досліджень. Сформульовані головні напрямки використання фітоіндикаційних методів у геоморфології: фітоіндикація генетичних типів та форм ...
1542382
  Гроховська Ю.Р. Фітоіндикація антропогенного збруднення водних екосистем : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Ю.Р.Гроховська; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1542383
  Бондарук М.А. Фітоіндикація едафічних режимів екотопів лісових екосистем Лівобережно-Дніпровського лісостепового округу України / М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 94-104 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 103-104. – ISSN 0459-1216
1542384
  Тарнопільська О.М. Фітоіндикація екологічних режимів едафотопів для створення лісових культур дуба звичайного // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 74-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0459-1216
1542385
  Бондарук М.А. Фітоіндикація кліматичних режимів екотопів лісових екосистем Середньоруського лісостепового округу України / М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 144-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0459-1216
1542386
  Ольхович О.П. Фітоіндикація та фітомоніторинг / О.П. Ольхович, М.М. Мусієнко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 64 с.
1542387
  Сидоренко М.В. Фітоіндикація як метод визначення гідрогеологічного режиму ландшафту // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 37-44


  Проаналізовано основні методи фітоіндикації. Розглянуто класифікацію рослин за вологолюбністю. Охарактеризовано зв`язок між зміною складу фітоценозів та змінами гідрогеологічного режиму ландшафту. Ключові слова: екологічний режим фактору; ...
1542388
  Барановський Б.О. Фітокомплекси антропогенно трансформованої малої річки як складовий елемент екомережі Степу України // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 37-43 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-8331
1542389
  Радзієвський В. Фітолікування і лікарі в медичній культурі Київської Русі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 149-157. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1542390
  Лакида П.І. Фітомаса компонентів крони дерев Pinus sylvestris L. Північного Степу України / П.І. Лакида, В.М. Ловинська // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 85-92 : табл., рис. – Бібліогр.: с.91-92. – ISSN 1026-3365
1542391
  Ситник С.А. Фітомаса компонентів стовбурів Robinia pseudoacacia L. у штучних деревостанах Північного Степу України // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 141-147 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 146-147. – ISSN 0459-1216
1542392
  Лук"янчук Н.Г. Фітомеліоративна ефективність вуличних фітоценозів як один із параметрів екологічного виміру збалансованого розвитку міста / Н.Г. Лук"янчук, Х.Я. Мартинюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 217-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1542393
   Фітомеліоративна роль рослинного покриву у відтворенні девастованих земель в межах сірчаних розробок Західного Лісостепу : монографія / [М.Л. Копій та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 229, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 145-163. – ISBN 978-966-327-450-8
1542394
  Малюга В.М. Фітомеліоративні основи функціонування захисних лісонасаджень на яружно-балкових землях рівнинної частини України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Малюга Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 41 с. – Бібліогр.: 71 назва
1542395
  Позняк І. Фітомеліораційна роль комплексної зони урбоекосистеми м. Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 193-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1542396
  Кучерявий В.П. Фітомеліорація / В.П. Кучерявий; Посібник для студ. природничих і техн. спец. вищ. навч. закл. – Львів : Світ, 2003. – 540с. – ISBN 966-603-209-0
1542397
  Попович В.В. Фітомеліорація як засіб виведення сміттєзвалищ із експлуатації // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 126-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1542398
  Козійчук Е.Ш. Фітомікробентос Кілійської дельти Дунаю : автореф. дис ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Козійчук Еліна Шаруханівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1542399
   Фітомодульний кластер як структурний елемент інтер"єpу внутрішніх приміщень різного функціонального призначення / Л.І. Буюн, Р.В. Іванніков, В.М. Якимець, Р.С. Степаньков, І.П. Харитонова, А.А. Кожокару // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 87-101. – ISSN 1815-2066
1542400
  Федорчук Іван Вікторович Фітомоніторинг основних річок національного парку "Подільські Товтри" : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Федорчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 190 л. + Додатки: л.183-190. – Бібліогр.: л.160-182
1542401
  Федорчук Іван Вікторович Фітомоніторинг основних річок Національного природного парку " Подільські товтри" : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Федорчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1542402
  Козловський М. Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону = Phytonematods of terrestrial ecosystems of the Carpathian region / Микола Козловський ; НАНУ, Ін-т геології Карпат. – Львів : Манускрипт, 2009. – 316 с. – ISBN 978-966-02-5189-2
1542403
  Застровська С. Фітоніми в назвах берлінських вулиць / С. Застровська, О. Найдюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 107-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1542404
  Дворніцька Л. Фітоніми й зооніми у збірці "Майдан" Віри Вовк як засіб формування національної самосвідомості молодого покоління // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 93-98. – ISSN 2520-2626


  "У статті йдеться про те, що вглиб «національної душі» здатні проникати лише певні слова-символи,які споконвіку побутують у колективному несвідомому нації. Саме такі етнічні маркери (зокрема, фітоніми й зооніми) присутні у віршах Віри Вовк, присвячених ...
1542405
  Савченко Л.Г. Фітообрази у художньому світі Тараса Шевченка як маніфестанти Батьківщини - чужини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 216-221. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття присвячена аналізові рослинних образів, котрі спостерігаємо у поетичній мові Тараса Шев-ченка. Значна частина поетового життя минула поза межами України, за якою він сумував. Шевченків рослинний світ сприймаємо як вияв національної картини ...
1542406
   Фітоокультурювання заплавних грунтів в аспекті поліпшення їхньої екологічної стабільності / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник, М.О. Солоха, В.М. Калініченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 26. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1542407
  Настека Т. Фітопатогени та шкідники видів роду Armeniaca Mill, у Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 162-164. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено результати досліджень видів роду Armeniaca Mill. у Лісостепу України. Описано хвороби та шкідники абрикосів, характер прояву хвороби на рослинах, зроблено загальний аналіз заподіяної шкоди насадженням. The article presents the ...
1542408
  Кириленко Л.В. Фітопатогенні бактерії козлятнику східного / Л.В. Кириленко, В.П. Патика // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 2310-046X
1542409
  Соломахіна В.М. Фітопатогенні вищі рослини / В.М. Соломахіна. – Київ : Вища школа, 1978. – 16с.
1542410
   Фітопатологічна експертиза насіння соняшника на вірусоносійство за візуальними ознаками / Н.А. Князєва, А.Л. Бойко, О.А. Кондратюк, С.О. Смирнова, О.М. Постоєнко, Л.В. Свиридовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Біологія ; Вип. 31)


  З"ясовано можливість детекції ураженого насіння соняшника на вурусоносійство за візуальними ознаками. Відпрацьовано оптимальні умови для його вірусологічної експертизи (на наявність ВБТ та ВТМ) у селекції та насінництва.
1542411
  Грабовенко В.М. Фітопатологічна оцінка представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 73-75. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Виявлено 52 види грибків із класів Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes на культивованих в Україні видах Cotoneaster.
1542412
  Грабовенко В.М. Фітопатологічна оцінка представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Біологія ; Вип. 30)


  Надано фітопатологічну оцінку стану рослин у колекції Cotoneaster (Medic.) Bauhin та визначено її найстійкіші види.
1542413
  Голуб В.О. Фітопатологія : Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять для студ. V курсу біолог. ф-ту / В.О. Голуб, С.М. Голуб; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 65с.
1542414
  Меленчук Г.В. Фітопланктон Дністровського водосховища в період паводку 2008 року / Г.В. Меленчук, О.О. Гуляєва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 154-159 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1542415
  Дерезюк Н.В. Фітопланктон Куяльницького лиману у 2015-2017 рр. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
1542416
  Щербак В.І. Фітопланктон придаткових водойм Канівського водосховища в межах м.Києва / В.І. Щербак, Н.В. Майстрова, М.Є. Семенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 182-189. – Бібліогр.: 7 назв
1542417
  Шелюк Ю.С. Фітопланктон різнотипних водних екосистем Полісся : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.17 / Шелюк Юлія Святославівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 55 назв
1542418
  Собко В.Г. Фітораритети Криму / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, М.Б. Гапоненко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 395, [1] с., [6] арк. іл. : іл. – Предм. покажч.: с. 382-394. – Бібліогр.: с. 350-352. – ISBN 978-966-306-161-0


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича співавтор А.П. Лебеда 08.04.2013р. Підпис
1542419
  Собко В.Г. Фітораритети степової зони України / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, В.В. Гриценко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 385, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 373-384. – ISBN 978-966-306-174-6


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка співавтор А.П. Лебеда 20.03.2014 р. Підпис
1542420
  Короткова Т. Фіторекультивація техногенних ландшафтів південного сходу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-66. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Створення лісових насаджень на породних відвалах відкритих гірничих розробок корисних копалин сприяє відновленню біологічного потенціалу порушених природних ландшафтів та збагаченню й збереженню біорізноманітності. Creation forest stand on soil refuse ...
1542421
  Лаврик М.О. Фіторемедіація засолених грунтів вугледобувних регіонів України / М.О. Лаврик, А.В. Павличенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 111. – С. 75-83. – ISSN 1607-4556
1542422
  Приседський Ю.Г. Фіторемедіація промислових зон хімічних підприємств на основі створення стійких фітоценозів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Приседський Юрій Георгійович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 45 назв
1542423
   Фіторемедіація техногенно забруднених грунтів / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, Я.А. Погромська, В.О. Зуза, Є.В. Панасенко, П.Ю. Горпинченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 92-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1542424
  П"яткова А.В. Фіторізноманіття сучасних ландшафтів лісостепової зони Уукраїни (на прикладі окремих ділянок Гайсинського району Вінницької області) / А.В. П"яткова, О.Ю. Ніколіна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 43-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1542425
  Гунчак М.В. Фітосанітарний моніторинг яблуневих насаджень в Південно-Західному Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 115-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1542426
   Фітосанітарний стан колекції тюльпанів Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова / Н. Товстуха, А. Слюсаренко, З. Котикова, В. Коритнянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Подано результати фітосанітарного моніторингу колекції тюльпанів. Визначено види найбільш шкодочинних впродовж вегетаційного періоду 2008 року організмів. The results of phytosanitary observation of tulip collection are given. In vegetation period ...
1542427
   Фітосанітарний стан посівів пшениці озимої залежно від систем обробітку грунту і технологіїї сівби / А.Д. Гирка, Т.В. Гирка, І.О. Кулик, О.О. Вінюков, В.А. Іщенко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 111-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-6609
1542428
  Абдулоєва О.С. Фітосозологічна оцінка лучних степів національного природного парку "Подільські Товтри" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-28. – (Біологія ; Вип. 34)


  Заповідна територія НПП "Подільські Товтри" характеризується значною екологоценотичною репрезентативністю лучно-степової рослинності. Виявлено 7 рідкісних асоціацій класу Festuco-Brometea, у складі яких зустрічається 12 червонокнижних видів. Основні ...
1542429
  Коніщук В. Фітосозологічна оцінка постлімнеальних боліт Західного Полісся у контексті пан-європейської екомережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 132-134. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз фітосозологічної компоненти постлімнеальних боліт Західного Полісся (Польща, Білорусія та Україна). Визначено важливість природоохоронного підходу щодо вивчення раритетних боліт для організації та менеджменту Пан-Європейської ...
1542430
  Смоляр Н.О. Фітосозологічна характеристика проектованого ландшафтного заказника "Войнівський" – біоцентру Коломацького екокоридору регіональної екомережі Лівобережного Придніпров"я // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 40-44. – ISSN 2077-4214
1542431
  Коніщук В.В. Фітосозологічний аналіз гідроекосистем НПП "Північне Поділля" / В.В. Коніщук, В.М. Баточенко, Г.П. Паньковська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С.87-94. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1542432
  Шпак Я.В. Фітостресорність породних відвалів кам"яновугільних шахт за впливу попелу ТЕС і гумату Калію : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Шпак Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2020. – 20, [1] с., з обкл. – Бібліогр.: 6 назв
1542433
   Фітотерапевтичний рецептурник. – К, 1995. – 79с.
1542434
  Гарбарець М.О. Фітотерапія : довідник / М.О. Гарбарець, В.Г. Западнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1987. – 317с.
1542435
  Товстуха Є.С. Фітотерапія / Є.С. Товстуха. – Київ : Здоров"я, 1991. – 304с. : Іл.
1542436
  Товстуха Є.С. Фітотерапія / Є.С. Товстуха. – 2 вид., перероб. та доп. – Київ : Здоров"я, 1993. – 368 с., іл., 8, 4 арк. іл.
1542437
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1542438
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1542439
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1542440
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1542441
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1542442
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1542443
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1542444
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542445
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542446
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медецини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542447
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542448
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542449
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542450
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542451
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542452
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542453
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542454
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542455
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542456
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542457
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2016. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542458
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542459
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542460
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 1. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542461
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. – Київ, 2002-
№ 2. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542462
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-
№ 3. – 2017. – 81 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542463
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542464
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-
№ 1. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542465
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-
№ 2. – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542466
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-
№ 3. – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542467
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-
№ 4. – 2018. – 80 c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542468
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 1. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542469
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 2. – 2019. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542470
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 3. – 2019. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542471
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2019. – 92 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1542472
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 1. – 2020. – 76 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1542473
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 2. – 2020. – 84 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1542474
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Дніпро. мед. ін-т традиційної і нетрадиційної медицини ; Асоц. фахівців з народ. і нетрадиц. медицини України ; голов. ред. Горчакова Н.О. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 3. – 2020. – 84 c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1542475
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Дніпро. мед. ін-т традиційної і нетрадиційної медицини ; Асоц. фахівців з народ. і нетрадиц. медицини України ; голов. ред. Горчакова Н.О. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2020. – 79, [1] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1542476
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
1542477
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 3/4. – 2000
1542478
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2001
1542479
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
1542480
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
1542481
  Кархут В.В. Фітотерапія при хворобах органів травлення та порушенні обміну речовин / В.В. Кархут. – Київ, 1992. – 44с.
1542482
  Бондар О.І. Фітотоксилогічна класифікація металів за інтенсивністю їх біокумуляції в умовах зелених паркових зон м. Києва / О.І. Бондар, Н.О. Риженко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 32-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
1542483
  Жукорський О.М. Фітотоксична дія лужного мийно-дезінфікувального засобу Санімол Л / О.М. Жукорський, Є.М. Кривохижа, В.Д. Осадчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 78-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1542484
  Смірнов О.Є. Фітотоксичні ефекти алюмінію та механізми алюморезистентності вищих рослин / О.Є. Смірнов, Н.Ю. Таран // Физиология растений и генетика : научно-теоретический журнал / Нац. акад. Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2013. – Т. 45, № 4 (264). – С. 281-289. – ISSN 2308-7099


  В огляді узагальнено та проаналізовано літературні дані щодо фітотоксичної дії алюмінію на основі структури й гомеостатичні процеси рослинної клітини: клітинну стінку, склад та фізико-хімічні властивості плазматичної мембрани, поглинання іонів Ca2+, ...
1542485
  Крупко Л.В. Фітотоксичність водних витяжок грунтів Рівненщини, порушених нелегальним видобутком бурштину / Л.В. Крупко, А.В. Якимчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 40-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
1542486
   Фітотоксичність донних відкладів р. Устя як показник стану екологічної безпеки гідроекосистеми / О.М. Клименко, Т.М. Колесник, Ю.Р. Гроховська, Л.М. Стецюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 24-26 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв
1542487
  Романенко Є.А. Фітохімічне вивчення екстрактів собачої кропиви для створення нових лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Романенко Євген Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1542488
  Шинковенко І.Л. Фітохімічне вивчення сировини та екстрактів на основі видів роду Підмаренник : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Шинковенко Ігор Леонідович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1542489
  Бобровська О.А. Фітохімічне дослідження психостимуляторів рослинного походження // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 255-265 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2476626
1542490
   Фітохімічні особливості представників роду Cotoneaster Medik / Н.І. Джуренко, О.П. Паламарчук, С.О. Четверня, Г.Т. Гревцова, І.С. Михайлова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 73-78. – ISSN 2077-4214
1542491
  Абдулоєва О.С. Фітоценологія : [навчальний посібник] / О.С. Абдулоєва, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2011. – 450 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-449. – ISBN 978-966-306-157-8
1542492
  Погрібний О.О. Фітоценотична структура лісових угруповань за участю сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в Українських Карпатах / О.О. Погрібний, М.І. Сорока, В.Я. Заячук // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 99-106 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1991-606X
1542493
  Ванзар О. Фітоценотична характеристика Adonis vernalis L. в Прут-Дністровському межиріччі / О. Ванзар, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 113-114. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фітоценотичні особливості Adonis vernalis L. в Прут-Дністровському межиріччі Чернівецької області. Встановлено приуроченість ценопопуляцій A. vernalis дo залишків природних лучно-степових ділянок Виявлено фітоценотичну близькість ...
1542494
  Шевчик В.Л. Фітоценотична характеристика угруповань із участю Amorpha fruticosa (Fabaceae) у Середньому Придніпров"ї (Україна) / В.Л. Шевчик, Т.В. Шевчик // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 76, № 1. – С. 42-51. – ISSN 0372-4123
1542495
  Коваленко І.М. Фітоценотичні зв"язки лісових трав // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-8331
1542496
  Мицик Л.П. Фітоценотичні позиції багаторічних злаків у степових та штучних лісових біотопах на Правобережжі Присамар"я (Дніпропетровська область) / Л.П. Мицик, О.І. Лісовець, В.М. Яковенко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 3-9. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2073-8331
1542497
  Приходько В.В. Фіхте (Fichte) Йоганн Готліб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 514-516. – ISBN 966-316-069-1
1542498
  Приходьмо В.В. Фіхтевська модель історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1542499
  Марочко В. Фіцпатрік Шейла // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 463-464. – ISBN 978-617-642-388-1
1542500
  Решетник М.Д. Фішер (Fischer) Куно // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 654. – ISBN 966-316-069-1
1542501
  Танашкіна М.Д. Фішинг - як вид шахрайства в Інтернеті // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (весна). – С. 87-89. – ISSN 2410-244Х
1542502
  Братух М. Фішинг як вид шахрайства в сфері інтернет-банкінгу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Технології, засоби захисту та відповідальність".
1542503
  Ковтун Л.Ю. Фішинг як одна із форм шахрайства в Інтернеті / Л.Ю. Ковтун, І.В. Нечипорук // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 152-155. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
1542504
  Харченко В.Є. ФК Барселона - як складова формування каталонського націоналізму в XX столітті // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 456-459. – ISBN 978-966-428-305-9
1542505
  Ключевич А.С. Флавиан Михайлович Флавицкий / А.С. Ключевич. – Казань, 1978. – 127с.
1542506
  Перевалова С.М. Флавий Арриан. Диспозиция против аланов // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.236-243. – ISSN 0321-0391


  Флавий Арриан (ок.86-после 161г.) - греческий философ и писатель.
1542507
  Банников А.В. Флавий Вегеций Ренат о кризисе римской военной системы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 121-127. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Друга половина IV ст. Вегецій Флавій Ренат (Flavius Vegetius Renatus), римский військовий історик и теоретик кін. IV — поч. V ст.
1542508
  Шавловский Г.М. Флавиногенез дрожжей Candida и механизмы его регуляции : Автореф... д-ра биол.наук: / Шавловский Г.М.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1967. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1542509
  Торик О. Флавіан : повість / Протоієрей Олександр Торик ; пер. з рос. [протоієрея Олега Кожушного ; іл. худож. Ю. Тимошенко]. – Київ : Кращі традиції, 2014. – 253, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2503-30-2
1542510
  Короткий В.А. Флавіан (Городецький Микола Миколайович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 304-305. – ISBN 966-06-0393-2
1542511
  Высочинская Г.И. Флавониды сибирских видов рода в связи систематикой рода : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Высочинская Г.И.; Совет. по биол. наукам при Томском гос. ун-те. – Томск, 1969. – 23л.
1542512
  Кукенов М.К. Флавоноидсодержащие растения юго-востока Казахстана. / М.К. Кукенов. – Алма-Ата, 1984. – 216с.
1542513
  Минаева В.Г. Флавоноиды в онтогенезе растений и их практическое использование. / В.Г. Минаева. – Новосибирск, 1978. – 255с.
1542514
  Сергиенко Т.А. Флавоноиды душевки и змееголовников. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Сергиенко Т.А.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1967. – 18л.
1542515
  Циклаури Г.Ч. Флавоноиды лавровишни лекарственной (Laurocerasus officinalis roem), их изменение при вегетации и некоторые закономерности матаболизма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Циклаури Г. Ч.; АН ГССР, Ин-т биохим. растений. – Тбилиси, 1980. – 26л.
1542516
  Гелла Э.В. Флавоноиды мяты перечной. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Гелла Э.В.; Харьков.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1967. – 23л.
1542517
  Фадеева О.В. Флавоноиды полыней (Artemisia transiliensis P. и A. Serotina Bge). : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Фадеева О.В.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1542518
  Клышев Л.К. Флавоноиды растений / Л.К. Клышев. – Алма-Ата, 1978. – 220с.
1542519
  Зорэ С.В. Флавоны и антоцианы в жизнедеятельности пшеницы : Автореф... канд. биолог.наук: / Зорэ С.В.; АН СССР. ИН-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1965. – 21л.
1542520
  Крапивін В.П. Флаг-капітани / В.П. Крапивін. – Київ, 1979. – 160с.
1542521
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев. – Москва, 1942. – 8с.
1542522
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев. – Москва, 1945. – 8с.
1542523
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев, 1948. – 64с.
1542524
  Штейн А.П. Флаг адмирала / А.П. Штейн. – Москва, 1950. – 156с.
1542525
  Штейн О.П. Флаг адмирала / О.П. Штейн. – К., 1951. – 136с.
1542526
  Мацумото С. Флаг в тумане / С. Мацумото. – Минск, 1991. – 510с.
1542527
  Чемонин А.К. Флаг до места / А.К. Чемонин. – Москва : Известия, 1976. – 256 с.
1542528
  Коршунов М.П. Флаг забастовки / М.П. Коршунов. – М., 1980. – 16с.
1542529
  Миронов А.Е. Флаг корабля / А.Е. Миронов. – М., 1954. – 48с.
1542530
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Ю.Л. Анненков. – Москва : Воениздат, 1958. – 443 с. : ил.
1542531
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Ю.Л. Анненков. – Москва : Воениздат, 1975. – 445 с.
1542532
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Юлий Анненков : худож. В.Н. Рыжов. – Москва : Воениздат, 1989. – 405, [1] с., [4] л. ил. : ил. – (Советский военный роман)
1542533
  Злыднев А.Е. Флаг на гафеле / А.Е. Злыднев. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
1542534
  Устьянцев В.А. Флаг на гафеле. / В.А. Устьянцев. – Москва, 1981. – 223с.
1542535
  Митрофанов Ф.С. Флаг над Осмуссааром / Ф.С. Митрофанов. – Таллин, 1980. – 141с.
1542536
  Иванов А.И. Флаг над перевалом : Повесть. Очерки / А.И. Иванов. – Фрунзе, 1975. – 168с.
1542537
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1947. – 39с.
1542538
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Кострома, 1948. – 52с.
1542539
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1952. – 185с.
1542540
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1987. – 158с.
1542541
  Недогонов А.И. Флаг над Сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1951. – 96с.
1542542
   Флаг над Советом. – М, 1986. – 254с.
1542543
  Александров М.Н. Флаг над стадионом : [очерки] / М.Н. Александров. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 80 с.
1542544
  Утков В.Г. Флаг Родины. / В.Г. Утков. – Новосибирск, 1951. – 56с.
1542545
  Некрасов Г.И. и Метельский Г.В. Флаг свободы / Г.И. и Метельский Г.В. Некрасов. – Вильнюс, 1957. – 576с.
1542546
  Петрова Ю.Л. Флаги без полотнищ / Ю.Л. Петрова. – М., 1963. – 48с.
1542547
   Флаги братства. – М
1. – 1977. – 240с.
1542548
  Рождественский Р.И. Флаги весны / Р.И. Рождественский. – Москва, 1955. – 90с.
1542549
   Флаги государств мира. – Москва, 1964. – 60с.
1542550
  Иванов К.А. Флаги государств мира / К.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 231с.
1542551
  Варламов И. Флаги для партизанки // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 43 (1162). – С. 2-4. – ISSN 0234-1670
1542552
  Кузнецов Флаги мира над страной Суоми / Кузнецов, ЛМ. – М., 1962. – 30с.
1542553
  Макаренко А. Флаги на башнях / А. Макаренко. – Л., 1952. – 452с.
1542554
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва, 1957. – 472с.
1542555
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Куйбышев, 1977. – 440с.
1542556
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Сыктывкар, 1979. – 432с.
1542557
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва, 1981. – 478с.
1542558
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва : Высшая школа, 1986. – 429с.
1542559
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва : Правда, 1986. – 491с.
1542560
  Макаренко А.С. Флаги на башнях : на кхмерском языке / А.С. Макаренко. – Москва : Радуга, 1988. – 672с.
1542561
  Быковский Егор Флаги на полюсе : Экстрим // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 164-165 : Фото
1542562
  Мамаев К.К. Флаги рассказывают / К.К. Мамаев. – Л., 1972. – 410с.
1542563
  Мишачев Н.М. Флаги слоений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мишачев Н.М.; АН СССР. Сиб.отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
1542564
  Стаматов В. Флагман / В. Стаматов. – Москва, 1974. – 256с.
1542565
  Устьянцев В.А. Флагман / В.А. Устьянцев. – М., 1987. – 350с.
1542566
  Хиленко В. Флагман банківської освіти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 23-26
1542567
  Соляник А.А. Флагман бібліотечно-інформаційної освіти України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 74-83


  Висвітлюється історія заснування й основні етапи розвитку факультету бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури - фундатора вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні.
1542568
   Флагман большевитской печати (Книги о "Правде"1912-1917 гг). – М, 1980. – 28с.
1542569
  Комарницький В. Флагман відомчої освіти України Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відзначає своє 25-річчя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1542570
  Скопенко В.В. Флагман вітчизняної освіти та науки // Київський університет, 2004. – № 10
1542571
  Стрижаченко І. Флагман вказує курс / І. Стрижаченко. – Сімферополь, 1960. – 319с.
1542572
  Сердюк А.М. Флагман гігієнічної науки // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 3-8


  18 липня виповниться 87 років підписання Наказу Наркомздоров"я УРСР про створення Українського інституту комунальної гігієни (нині - Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України).
1542573
   Флагман економічної освіти України // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 1


  "Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка чекає на талановиту молодь, яка прагне здобути сучасну економічну освіту".
1542574
   Флагман космічної освіти, або "Секретний" підрозділ - 2 : до 60-річчя Фізико-технічного факультету : вітання, нариси, спогади / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін. ; авт.-упоряд.: О.М. Петренко, В.С. Савчук, Ф.А. Сухоніс]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 306, [2] с., [6] арк. фотогр. : іл., фотогр., портр. – ISBN 978-617-518-164-5
1542575
  Мукан А. Флагман літературознавчої думки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 6


  У 2013 році журналу "Слово і час" - 75 років. Аби відзначити цю подію, редакція часопису завітала на круглий стіл в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка, щоб обговорити здобутки та перспективи розвитку наукової думки на сторінках часопису. ...
1542576
  Туровская Л. Флагман национальной духовности // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 2


  85 лет со дня рождения Николая Даниловича Сома, украинского поэта-шестидесятника, писателя, публициста, учителя.
1542577
  Максимцев И.А. Флагман отечественного экономического образования [Санкт-Петербургский государственный экономический университет] // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  Изложены параметры функционирования и перспективы развития Санкт-Петербургского государственного экономического университета, описаны образовательная и научно-исследовательская составляющие его деятельности. Характеризуются международные контакты ...
1542578
  Леманинець В. Флагман правової інформації. "Офіційному віснику України" - 20 років // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1542579
  Крупский И.В. Флагман советской печати Украины: (Газ. "Коммунист" (после 1943 г. -- "Рад. Україна"), 1918-1925 гг.) / И.В. Крупский, И.Т. Цьох. – Львов, 1990. – 173с.
1542580
   Флагман української юридичної науки : до 60-річчя Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 1949-2009 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; за ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2009. – 215, [1] с., [12] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-8602-70-2
1542581
  Шемшученко Ю.С. Флагман української юридичної науки на Трьохсвятительській. До 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 10-13. – ISSN 2219-5521
1542582
  Стерехова З. Флагман університетських бібліотек (до 120-річчя Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського") // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 39-40
1542583
  Варгин Н.Ф. Флагман флота Кожанов. / Н.Ф. Варгин. – Москва, 1980. – 112с.
1542584
  Старостин А.П. Флагман футбола / А.П. Старостин. – М., 1988. – 224с.
1542585
  Донченко С.А. Флагман штурмовой авиации / С.А. Донченко. – К., 1988. – 222с.
1542586
  Тацій В.Я. Флагман юридичної освіти // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 637-641. – ISBN 978-966-458-725-6
1542587
  Прокулевич Л.П. Флагманский проект реконструкции города : новая публичная библиотека в Бирмингеме // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 14 (248). – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  В Бирмингеме, втором по величине городе Англии, в сентябре 2013 г. состоялось официальное открытие новой публичной библиотеки. Автор проекта — Francine Houben, которая работала вместе с архитектурным бюро Mecanoo (Голландия)
1542588
   Флагманы. – М, 1991. – 281с.
1542589
  Рывлин А.И. Флажки на карте. / А.И. Рывлин. – Киев, 1948. – 67с.
1542590
  Якимец К.И. Флакончик // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.137-148. – ISSN 0042-8744
1542591
  Котов Павел Фламандская "Доска" на границе двух миров : культурный код: Ян ван Эйк. Гентский алтарь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 16-20 : Фото
1542592
  Перес-Реверте Фламандская доска = La tabla de Flandes : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; [пер. с исп. Натальи Кирилловой]. – Москва : Эксмо, 2010. – 445, [3] с. – Пер. с изд.: La tabla de Flandes / Arturo Perez-Reverte, 1990. – (Pocket book / сост.: Александр Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-37894-4
1542593
   Фламандская живопись. – Л.М., 1938. – 25с.
1542594
  Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. / Н.И. Грицай. – Л., 1989. – 190,1с.
1542595
  Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. / Н.И. Грицай. – Л., 1990. – 190,1с.
1542596
   Фламандская и голландская живопись. – Москва, 1957. – 70с.
1542597
  Гершензон-Чегодаева Фламандские живописцы / Гершензон-Чегодаева. – М., 1949. – 182с.
1542598
  Костер Ш. де Фламандские легенды = Legendes Flamandes / Шарль де Костер; Акад. наук СССР; изд-е подготовила М.Н. Черневич. – Москва : Наука, 1976. – 279с. – (Литературные памятники)
1542599
  Костер Ш. де Фламандские легенды. / Ш. де Костер. – Москва, 1975. – 279с.
1542600
   Фламандские шпалеры XIV-XVIII вв. Из собрания Королев. музея искусства и истории в Брюсселе. – Л, 1978. – 32с.
1542601
   Фламандский и голландский рисунок XVII века в Эрмитаже : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1974. – 58 с.
1542602
  Прудковский П.Н. Фламандский пейзаж : [для детей] / П.Н. Прудковский ; [ил.: В.А. Кораблинов]. – Воронеж : Кн. изд-во, 1956. – 68 с.
1542603
  Сак Л.М. Фламандський живопис XVII століття. / Л.М. Сак. – К., 1970. – 68с.
1542604
   Фламенка. – Москва : Наука, 1983. – 319с.
1542605
   Фламенка. – Москва : Наука, 1984. – 319с. – (Литературные памятники)
1542606
  Столяров Г.П. Фламенко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 24
1542607
  Розіна О.Ф. Фламенко як симбіоз музично-танцювальних традицій сходу і заходу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 158-166
1542608
  Кафаров А.Г. оглы Фламинго, розовая птица. / А.Г. оглы Кафаров. – М., 1984. – 191с.
1542609
  Коблик Евгений Фламинго. За розовой стаей : Животные // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 34-46 : Фото. – ISSN 1029-5828
1542610
  Эббот Э.Э. Флатландия / Э.Э. Эббот; Пер. Ю.А. Данилова под ред. Я.А. Смородинского. – Москва : Мир, 1976. – 358с. – В кн. также: Сферландия/ Д. Бюргер
1542611
  Нгуен-Фук-Нинь Флаттер прямоугольных пластинок с ребрами жесткости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нгуен-Фук-Нинь; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 11л.
1542612
  Нгуен Фук Нинь Флаттер прямоугольных пластинок с ребрами жесткости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук / Нгуен Фук Нинь ; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1968. – 10 с.
1542613
  Вулф В. Флаш : рассказы , повесть ; пер. с анг. / Вирджиния Вулф ; сост. и пред. Е. Гениевой. – Москва : Известия, 1986. – 224 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
1542614
  Гаибов М.Г. Флеботомусы Ферганской долины / М.Г. Гаибов. – Ташкент, 1956. – 83с.
1542615
  Журбинський Д.А. Флегматизування газових горючих середовищ сумішами вогнегасних аерозолів та газових вогнегасних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Журбинський Дмитро Анатолійович ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1542616
  Яковченко В.И. Флейта / В.И. Яковченко. – Москва, 1978. – 96с.
1542617
  Лоуренс Д.Г. Флейта Аарона / Д.Г. Лоуренс. – Рига, 1993. – 304 с.
1542618
   Флейта в сельве. – М, 1977. – 423с.
1542619
  Гаевский В. Флейта Гамлета: образы современного театра / В. Гаевский. – Москва, 1990. – 349с.
1542620
  Колісниченко А.І. Флейта для адвоката : роман / А.І. Колісниченко. – Київ, 1989. – 334 с.
1542621
  Медведев В.В. Флейта для чемпиона / В.В. Медведев. – М, 1981. – 208с.
1542622
  Медведев В.В. Флейта для чемпиона / В.В. Медведев. – М, 1988. – 206с.
1542623
  Лившиц Б.К. Флейта Марсия : Первая книга стихов / Бенедикт Лившиц. – [Киев] : Печ. в тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1911. – 80 с.


  Печатано в типографии акционерного общества "Петр Барский в Киеве" в количестве 150 нумерованных автором экземпляров. Обложка работы М. Денисова Книга была учитожена цензурой
1542624
  Олійник Л. Флейта Сковороди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 22


  220 років тому завершив свій земний шлях український геній світової культури, мандрівний філософ, учитель, поет і музикант.
1542625
  Кушнер А.С. Флейтист / А.С. Кушнер. – М., 1990. – 29с.
1542626
  Перцов М.О. Флейтова музика України: витоки, історична еволюція та сучасні тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Перцов Микита Олегович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1542627
  Григорьев С.Т. Флейтщик Фалалей / С.Т. Григорьев. – М-, 1926. – 172с.
1542628
  Григор"єв С.Т. Флейтщик Фалалей / С.Т. Григор"єв. – Харків : Держвидав України, 1930. – 152 с.
1542629
  Манн Г. Флейты и кинжалы / Г. Манн. – Москва. – 96с.
1542630
  Винниченко І. Флейшер Адольф Карлович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 359-360. – ISBN 978-966-7863-77-7
1542631
  Гук Л. Флексікьюріті як стратегія регулювання зайнятості в сучасних умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
1542632
   Флексография. Принципы и практика. – К, 1973. – 270с.
1542633
  Козленко І.В. Флективна система дієслова в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Пропонується опис флективної системи українського дієслова у двох аспектах - парадигматичному й синтагматичному. В аспекті парадигматики встановлюються відношення флексійних морфів у межах однієї морфеми. В аспекті синтагматики визначаються стандартні ...
1542634
  Боцяновский В. Фленушка / В. Боцяновский. – Ленинград; Москва, 1938. – 67с.
1542635
  Макдональд Г. Флетч : роман / Грегори Макдональд ; [пер. с англ. В.В. Вебера]. – Рига : CONTINENT, 1991. – 285, [3] с. – В кн. также: Сенсация Ричарда Эшли / Моррис Уэст. - Пер. изд.: The Big story by Pocket Books / Morris west. New York, 1970. – (Досье "D"). – ISBN 5-86926-002-3
1542636
  Даценко Флеш-моб як нова форма політичної активності суспільства / Даценко, Ю // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 96-98
1542637
  Шалацька Г.М. Флеш-презентація на заняттях з іноземної мови як засіб розвитку міжкультурної комунікативної компетенції // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 7 (321), жовтень : Філологічні науки. – С. 208-219. – ISSN 2227-2844
1542638
  Браун К. Флеш-рояль / К. Браун. – Минск, 1997. – 544с.
1542639
  Бенсассон Р. Флеш-фотолиз и импульсный радиолиз : Применение в биохимии и медецинской химии / Р. Бенсассон; Пер. с англ. Д.Н. Никогосяна, А.В. Шаркова. – Москва : Мир, 1987. – 398с. : ил.
1542640
  Черняхівська В. Флешмоб-рух в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 143-149


  Виктория Черняховская. СМИ и флэш-моб-движение в Украине. В статье проанализированы способы подачи информации о флэш-мобе и формирования имиджа участников движения в украинских СМИ. У статті проаналізовано способи подання інформації про флешмоб та ...
1542641
  Комлик Ю.О. Флешмоб як інноваційний метод роботи бібліотеки із сучасним читачем // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 148-151


  Проаналізовано практичні й теоретичні аспекти використання флешмобу як інновації в сучасній бібліотеці.
1542642
  Пашкевич М.Ю. Флешмоб як новий тип сучасної перформансної комунікації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 111-117. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: дослідити феномен флешмобу як нового типу перформансної комунікації, що використовується для донесення важливих політичних та соціальних повідомлень; класифікувати існуючі види цього формату. Методологія дослідження включає загальнонаукові ...
1542643
  Купрій Т.Г. Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації / Т.Г. Купрій, М.Ю. Головко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1542644
  Ключковська І. Флешмоб...смислів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 28). – С. 10


  Про живий спадок визначного вченого і публіциста Джеймса Мейса.
1542645
  Павленко І. Флешоб творчості "Живіть, творіть, пан Крищенко!" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1542646
  Блон Ж. Флибустьерское море / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1985. – 350с.
1542647
  Рисаль Х. Флибустьеры / Х. Рисаль. – М, 1965. – 343с.
1542648
  Левин В.Н. Флик - имя нарицательное / В.Н. Левин. – Москва : Политиздат, 1989. – 126 с.
1542649
  Шпигель Дж. Флирт - путь к успеху / Дж. Шпигель. – Санкт-Петербург и др. : Питер, 2001. – 160 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-88782-028-4
1542650
  Вассоевич Н.Б. Флиш и методика его изучения / Н.Б. Вассоевич. – Ленинград-Москва : Гостоптехиздат, 1948. – 216с.
1542651
  Бежаев М.М. Флишевая и орогенная формации восточного склона Урала / М.М. Бежаев. – Свердловск, 1978. – 207с.
1542652
  Маркевич П.В. Флишевые формации северо-западной части Тихоокеанского складчатого пояса. / П.В. Маркевич. – М., 1978. – 144с.
1542653
  Вылцан И.А. Флишоидные формации / И.А. Вылцан. – Томск, 1978. – 208с.
1542654
  Гарафонова О.І. Фліт-менеджмент як елемент сучасного розвитку на українському ринку лізингу / О.І. Гарафонова, А.В. Свинарчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 227-232. – ISSN 2222-4459
1542655
  Гулей О. Флобер мав рацію (мовностилістичні особливості публіцистики Віталія Карпенка)
1542656
  Карабанов И.А. Фловоноиды в мире растений / И.А. Карабанов. – Минск, 1981. – 80с.
1542657
  Михайлов-Михеев Флокены в турбинных дисках / Михайлов-Михеев. – М.-Л., 1932. – 124с.
1542658
  Харченко К.Д. Флокси / К.Д. Харченко. – К, 1975. – 159с.
1542659
  Гаганов П.Г. Флоксы многолетние / П.Г. Гаганов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Сельхоиздат, 1963. – 308 с.
1542660
  Мантрова Е.З. Флоксы. Культура и особенности питания. / Е.З. Мантрова. – Москва, 1959. – 60с.
1542661
  Куцевол Н.В. Флокуляційна активність розгалужених поліакриламідів / Н.В. Куцевол, Т.М. Безугла, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 138-147 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1542662
  Давичо О. Флора / О. Давичо. – Београд, 1955. – 131с.
1542663
  Маевский П.Ф. Флора "Средней России" / П.Ф. Маевский. – Л.-М, 1933. – 760с.
1542664
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – Сухуми
4. – 1949. – 354с.
1542665
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
1. – 1980. – 211с.
1542666
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
2. – 1982. – 282с.
1542667
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
3. – 1985. – 292с.
1542668
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
Т. 4. – 1986. – 362с.
1542669
  Беглянова М.И. Флора агариковых грибов южной части Красноярского края : учеб. пособие / Беглянова М.И. ; М-во просвещения РСФСР, Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск
Ч. 1. – 1972. – 207с. – Библиогр.: с. 187-202
1542670
  Беглянова М.И. Флора агариковых грибов южной части Красноярского края : учеб. пособие / М. И. Беглянова ; М-во просвещения РСФСР, Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск
Ч. 2, вып. 1. – 1973. – 118с. – Библиогр.: с. 113-117
1542671
   Флора Азербайджана. – Баку
1. – 1950. – 370с.
1542672
   Флора Азербайджана. – Баку
2. – 1952. – 318с.
1542673
   Флора Азербайджана. – Баку
3. – 1952. – 408с.
1542674
   Флора Азербайджана. – Баку
4. – 1953. – 403с.
1542675
   Флора Азербайджана. – Баку
5. – 1954. – 580с.
1542676
   Флора Азербайджана. – Баку
6. – 1955. – 540с.
1542677
   Флора Азербайджана. – Баку
Т. 7. – 1957. – 648с.
1542678
   Флора Азербайджана. – Баку
8. – 1961. – 691с.
1542679
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 2 : Злаки (Gramineae) : Ч. 1 / обраб. Р.Ю. Рожевиц : с 6 таблицами. – 1912. – [2], 44 с., 6 л. ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542680
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 3 : Лилейный (Liliaceae) : Род Eremurus M. B. / обраб. О.А. Федченко: с 16 таблицами. – 1912. – [2], 29 с., 16 л. ил.


  Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542681
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 1 : Однодольные (Monocotyledoneae). Рогозовые (Lyphaceae) / Обраб. Б.А. Федченко ; Ежеголовковые (Sparganiaceae) / Обраб. В.А. Ротерт : с 2 таблицами. – 1913. – [2], 37 с., 2 л. ил.


  Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542682
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 4 : Мхи (Andreaeales; Bryales часть 1) / обраб. В.Ф. Бротерус. – 1914. – [4], 78 с.


  Авт. обраб.: Бротерус, Виктор Фердинандович (1849-1929) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542683
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 5 : Сапиндовые (Sapindales) / обраб. А.Н. Криштофович. – 1914. – [2], 71 с., 1 л. ил. : ил.


  Авт. обраб.: Криштофович, Африкан Николаевич (1885-1953) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542684
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 6 : Злаки (Gramineae). Ч. 2 / обраб. Р.Ю. Рожевиц. – 1914. – [2], 45-106 с. : ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542685
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 7 : Камнеломковые: (Saxifragaceae: роды Mitella и Chrysosplenium) / обраб. В.Л. Некрасова. – 1915. – [2], 51 с., 5 л. карт. : ил.


  Авт. обраб.: Некрасова В.Л. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542686
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 8 : Фиалковые (Violaceae) / обраб. В. Беккер. – 1915. – [2], 106 с. : ил.


  Авт. обраб.: Беккер В. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542687
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 10 : Зонтичные (Umbelliferae). Ч. 1 (II a 2. В.) : с 15 рис. авт. / обраб. Б.М. Козо-Полянский. – 1915. – [2], VIII, 39 с. : ил.


  Авт. обраб.: Козо-Полянский, Борис Михайлович (1890-1957) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542688
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Министерство земледелия, Переселенческое управление. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 9 : Вересковые (Ericaceae) : с 29 рис. / обраб. И.В. Кузнецов. – 1916. – IV, 81 с. : ил.


  Авт. обраб.: Кузнецов И.В. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542689
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон
Вып. 12 : Злаки (Gramineae). Ч. 3 : с 6 таблицами / обраб. Р.Ю. Рожевиц. – 1916. – [2], 107-191 с., [6] л. табл. : ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542690
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.А. Левенсон
Вып. 14 : Повойничковые (Elatinaceae) : с 7 табл. / обраб. К.К. Косинский. – 1916. – 21 с., 7 л. ил. : ил.


  Авт. обраб.: Косинский К.К. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542691
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.А. Левенсон
Вып. 11 : Камнеломковые: (Saxifragaceae) : Ч. 2 / обраб. В.Л. Некрасова. – 1917. – 42 с., 4 л. ил., 5 л. карт. : ил.


  Авт. обраб.: Некрасова В.Л. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1542692
   Флора Азиатской России. – Птгр
1. – 1923. – 40с.
1542693
   Флора Азиатской России. – Ленинград
4. – 1924. – 19с.
1542694
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России. / Б.А. Федченко. – Птгр., 1918. – 81-182с.
1542695
   Флора Алма-Атинского заповедника. – Алма Ата, 1991. – 154с.
1542696
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. К.Я. Зеленского
Вып. 4 : Polemoniaceae-plantagineae. – 1907. – С. 865-1088
1542697
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. Сиб. Т-ва печ. дела
Вып. 6 : Typhaceae-cyperaceae. – 1912. – [2] с.; С. 1253-1534
1542698
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. Сибирск. Т-ва печ. дела
Вып. 7 : Gramineae-salviniaceae. – 1914. – [2], 1535-1816, 61 с.
1542699
  Карягин И.И. Флора Апшерона / И.И. Карягин. – Баку, 1952. – 440с.
1542700
   Флора Армении. – Ереван
1. – 1954. – 291с.
1542701
   Флора Армении. – Ереван
2. – 1956. – 520с.
1542702
   Флора Армении. – Ереван
3. – 1958. – 386с.
1542703
   Флора Армении. – Ереван
4. – 1962. – 436с.
1542704
   Флора Армении. – Ереван
5. – 1966. – 384с.
1542705
   Флора Армении. – Ереван
Т. 6. – 1973. – 486с.
1542706
   Флора Армении. – Ереван
7. – 1980. – 292с.
1542707
   Флора Армении. – Ереван
8. – 1987. – 418с.
1542708
  Баранець М.О. Флора басейну р. Інгулець: сучасний стан, аутсозологічна оцінка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Баранець Микола Олександрович ; НАН України, Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
1542709
  Козловская Н.В. Флора Белоруссии, закономерности ее формирования, научные основы использования и охраны / Н.В. Козловская. – Минск, 1978. – 128с.
1542710
  Парфенов В.И. Флора Белорусского Полесья / В.И. Парфенов. – Минск : Наука и техника, 1983. – 295с.
1542711
   Флора Березинского заповедника. – Москва, 1989. – 61с.
1542712
   Флора БССР. – Москва
1. – 1949. – 432с.
1542713
   Флора БССР. – Минск
2. – 1949. – 512с.
1542714
   Флора БССР. – Минск
3. – 1950. – 492с.
1542715
   Флора БССР. – Минск
4. – 1955. – 526с.
1542716
   Флора БССР. – Минск
5. – 1959. – 268с.
1542717
  Джонг Й.Д. Флора в загальному українсько-іноземному двомовному словнику // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 108-116
1542718
   Флора Верхнеуссурийского стационара (Южный Сихотэ-Алинь). – Владивосток, 1984. – 130с.
1542719
  Каримова Б. Флора водорослей водреммов Алайской долины и бассейна р. Курбаш : Автореф... канд. биол.наук: / Каримова Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по ботан. профилю от-ния биол. наук. – Ташкент, 1972. – 28л.
1542720
  Ветрова З.И. Флора водорослей континентальных водоёмов Украинской ССР / З.И. Ветрова. – Киев : Наукова думка
Вып. 1, ч. 1 : Порядок 1.Эвгленальные. Семейство 1.Эвтрепциевые. Семейство 2.Эвгленовые. Род1.Трахеломонас. Группа1. – 1986. – 348с.
1542721
  Заверуха Б.В. Флора Волыно-Подолии и ее генезис. / Б.В. Заверуха. – К., 1985. – 192с.
1542722
  Ребристая О.В. Флора востока Большеземельской тундры / О.В. Ребристая. – Ленинград : Наука, 1977. – 334с.
1542723
   Флора Восточного Казахстана. – Алма Ата, 1991. – 184с.
1542724
  Ханчинчун В.М. Флора Восточного Танну-Ола. / В.М. Ханчинчун. – Новосибирск, 1980. – 121с.
1542725
  Сипливинский В.Н. Флора высокогорий Баргузинского хребта, ее анализ и песпективы использования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сипливинский В.Н.; АН СССР.Ботан.ин-т. – Л, 1966. – 19л.
1542726
  Рычин Ю.В. Флора гигрофитов / Ю.В. Рычин. – Москва, 1948. – 448с.
1542727
  Наумов Н.А. Флора грибов / Н.А. Наумов. – М-Л
1. – 1954. – 183с.
1542728
  Наумов Н.А. Флора грибов / Н.А. Наумов. – М-Л
2. – 1964. – 258с.
1542729
   Флора грибов Ленинградской области. – М.Л.
1. – 1954. – 183с.
1542730
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
2. – 1985. – 199с.
1542731
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
3. – 1986. – 229с.
1542732
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
4. – 1987. – 148с.
1542733
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
5. – 1989. – 283с.
1542734
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
6. – 1990. – 131с.
1542735
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
7. – 1990. – 196с.
1542736
  Смицкая М.Ф. Флора грибов Украины / М.Ф. Смицкая. – Киев, 1980. – 222с.
1542737
  Смык Л.В. Флора грибов Украины / Л.В. Смык. – Киев, 1980. – 183с.
1542738
  Вассер С.П. Флора грибов Украины / С.П. Вассер. – Київ : Наукова думка, 1980. – 329с.
1542739
  Гелюта В.П. Флора грибов Украины / В.П. Гелюта. – Киев : Наукова думка, 1989. – 255с.
1542740
  Смицкая М.Ф. Флора грибов Украины / М.Ф. Смицкая. – Киев : Наука, 1991. – 87с.
1542741
  Вассер С.П. Флора грибов Украины = Flora fungorum ucrainicae : Базидиомицеты. Аманитальные грибы / С.П. Вассер; АНУ. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – Київ : Наукова думка, 1992. – 168с. – ISBN 5-12-003226-5
1542742
  Дудка И.А. Флора грибов Украины = Flora fungorum Ukrainicae : Оомицеты. Фитофторовые и альбуговые грибы / И.А. Дудка, Л.И. Бурдюкова; Национ. акад. наук Украины. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – Киев : Наукова думка, 1996. – 208с. – ISBN 966-00-0032-4
1542743
  Мережко Т.А. Флора грибов Украины. Диапортальные грибы. / Т.А. Мережко, Л.В. Смык. – Киев : Наукова думка, 1991. – 212с. – ISBN 5-12-001373-8
1542744
  Мережко Т.А. Флора грибов Украины. Сферопсидальные грибы / Т.А. Мережко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 205 с.
1542745
   Флора Грузии. – Тбилиси
1. – 1941. – 330с.
1542746
   Флора Грузии. – Тбилиси
2. – 1941. – 329-578с.
1542747
   Флора Грузии. – Тбилиси
2. – 1973. – 206с.
1542748
   Флора Грузии. – Тбилиси
3. – 1975. – 274с.
1542749
   Флора дендрологічного парку "Асканія-Нова" / Н. Гавриленко, А. Рубцов, Л. Слепченко, В. Шаповал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено таксономічний склад флори дендропарку "Асканія-Нова" загальнодержавного значення . Охарактеризовано її культивовану (766 видів, 265 форм і сортів зі 170 родів 66 родин деревних та 362 види, 289 сортів і форм з 201 роду 66 родин ...
1542750
  Канчавели К.Г. Флора диатомовых водорослей водоемов Восточной Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Канчавели К.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 23 с.
1542751
  Оксиюк О.П. Флора диатомовых водорослей озер Волынской области и ее история : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Оксиюк О. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. низш. растений. – Киев, 1957. – 14 с.
1542752
  Фатаре И. Флора долины реки Даугавы / И. Фатаре. – Рига, 1989. – 168с.
1542753
  Федченко Б.А., Флеров А.О. Флора Европейской России : иллюстрированный определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма : в 3 ч. : со многими рис. в тексте / Б.А. Федченко, А.О. Флеров. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Ч. 1 : Папоротникообразные. Голосеменные. Однодольные : с 203 рис. в тексте. – 1908. – IV, [2], 286 с. – С 203 рис. в тексте


  Авт.: Флеров Александр Федорович (1872-1960)
1542754
  Федченко Б.А., Флеров А.О. Флора Европейской России : иллюстрированный определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма : в 3 ч. : со многими рис. в тексте / Б.А. Федченко, А.О. Флеров. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Ч. 2 : Первичнопокровные : с 387 рис. в тексте. – 1909. – [4], 289-710 с. – С 387 рис. в тексте


  Авт.: Флеров Александр Федорович (1872-1960)
1542755
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1974. – 404с.
1542756
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
2. – 1976. – 236с.
1542757
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
3. – 1978. – 258с.
1542758
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
4. – 1979. – 355с.
1542759
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
5. – 1981. – 379с.
1542760
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
6. – 1987. – 254с.
1542761
   Флора Европейской части СССР. – Л
8. – 1989. – 412c.
1542762
  Тахтаджян А.Л. Флора Еревана / А.Л. Тахтаджян, А.А. Федоров. – Ленинград, 1972. – 394с.
1542763
   Флора Забайкалья. – Ленинград
1. – 1929. – 104с.
1542764
   Флора Забайкалья. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
6. – 1954. – 541-664с.
1542765
   Флора Забайкалья. – Томск
1. – 1966. – 94с.
1542766
   Флора Забайкалья. – Томск
2. – 1969. – 149с.
1542767
   Флора Забайкалья. – Томск
3. – 1972. – 138с.
1542768
   Флора Забайкалья. – Томск : Томского ун-та
Вып. 4 : Liliaceae, iridaceae, orchidaceae. – 1972. – 70 с.
1542769
   Флора Забайкалья. – Ленинград : Наука
7. – 1975. – 667-761с.
1542770
   Флора Забайкалья. – Ленинград : Наука
8. – 1980. – 766-842с.
1542771
  Фодор С.С. Флора Закарпаття / С.С. Фодор. – Львів, 1974. – 208с.
1542772
  Еленевский А.Г. Флора Зангезура и некоторые вопросы истории флоры Закавказья. : Автореф... Канд.биол.наук: / Еленевский А.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
1542773
  Иванова М.М. Флора западного участка районов освоения БАМ / М.М. Иванова, А.А. Чепурнов. – Новосибирск, 1983. – 223с.
1542774
  Крылов П. Флора Западной Сибири / П. Крылов. – Второе дополненое и расширеное. – Томск
вип.6. – 1931. – 1229-1448с.
1542775
  Крылов П. Флора Западной Сибири / П. Крылов. – второе дополненое и расширенное. – Томск
вип.7. – 1933. – 1449-1817с.
1542776
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
11. – 1949. – 138с.
1542777
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
Т. 1. – 1955. – 138с.
1542778
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
12. – 1961. – с.
1542779
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
12. – 1964. – 50с.
1542780
   Флора Западной Сибири. – Томск, 1966. – 106с.
1542781
   Флора заповедника "Аскания-Нова". – М, 1989. – 50с.
1542782
   Флора заповедника "Аскания-Нова". – Москва, 1989. – 50с.
1542783
   Флора заповедника "Остров Врангеля". – Москва, 1988. – 48 с.
1542784
  Егорова Н.А. Флора и краткий обзор растительности района Сатинской географичской станции Московского государственного университета / Н.А. Егорова, Н.Я. Таскаева. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 114с.
1542785
  Васильев В.Н. Флора и палеогеография командорских островов / В.Н. Васильев. – Москва-Ленинград, 1957. – 260с.
1542786
  Султанов С. Флора и растительностть бассейна реки Гарм-Чашма (Бадахшан). : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Султанов С.; АН ТаджССР. Отд. биол. наук. – Душанбе, 1975. – 20л.
1542787
   Флора и растительность. – Кишинев, 1987. – 86с.
1542788
  Закиров К.З. Флора и растительность бассейна Заравшона : Автореф... докт. биол.наук: / Закиров К.З.; Академия еаук СССР.Ботанический институт им. акад. В.Л.Комарова. – Ленинград, 1951. – 31 с.
1542789
  Доронина Ю.А. Флора и растительность бассейна р. Уды / Ю.А. Доронина. – Новосибирск, 1973. – 150с.
1542790
  Закиров К.З. Флора и растительность бассейна реки Зеравшан / К.З. Закиров. – Ташкент
Част.2. – 1961. – 446с.
1542791
  Воронина И.Г. Флора и растительность Башкирского Предуралья в верхнеплиоценовое-нижнеплейстоценовое время (по палеонтологическим даннім) : Автореф... канд. биол.наук: / Воронина И.Г.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 21л.
1542792
   Флора и растительность Белоруссии. – Минск, 1975. – 91с.
1542793
   Флора и растительность Белоруссии : Указ. лит. 1980-1984 гг. – Минск : ЦНБ АН БССР, 1985. – 392с.
1542794
   Флора и растительность Белоруссии : Указ. лит. – Минск : ЦНБ АН БССР, 1991. – 405с. – ISBN 5-7815-0951-8
1542795
   Флора и растительность Белоруссии в палеогеновое, неогеновое и антропогеновое время : (по данным палинологического анализа). – Минск : Наука и Техника, 1981. – 106с.
1542796
  Пелгонен И.М. Флора и растительность болот Нечерноземной зоны. / И.М. Пелгонен. – Калинин, 1979. – 75с.
1542797
  Таубаев Т. Флора и растительность водоемов Средней Азии и их использование в народном хозяйстве : Автореф... д-ра биол.наук: / Таубаев Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1966. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1542798
  Таубаев Т.Т. Флора и растительность водоемов Средней Азии и их использование в народном хозяйстве / Т.Т. Таубаев. – Ташкент, 1970. – 492с.
1542799
  Сарыбаев Б. Флора и растительность восточного чинка Устюрта / Б. Сарыбаев. – Ташкент, 1981. – 92с.
1542800
  Седельников В.П. Флора и растительность высокогорий Кузнецкого Алатау / В.П. Седельников. – Новосибирск : Наука, 1979. – 168с.
1542801
  Седельников В.П. Флора и растительность высокогорий Кузнецкого Алатау. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Седельников В.П.; АН СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1542802
  Голоскоков В.П. Флора и растительность высокогорных поясов Заилийского Алатау / В.П. Голоскоков. – Алма-Ата, 1949. – 203с.
1542803
  Бухало М.А. Флора и растительность Гологор. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бухало М.А.; АН УССР. – К, 1964. – 23л.
1542804
  Савоськина Р.П. Флора и растительность долины р. Урал и прилегающих водоразделов в пределах Оренбургской области : Автореф... канд. биол.наук: / Савоськина Р. П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 16л.
1542805
  Моляка А.Н. Флора и растительность долины реки Рось и ее притоков : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Моляка А.Н. ; МВ и ССО УССР, ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1962. – 20 с.
1542806
  Джабарова Х.С. Флора и растительность Западного Азербайджана в верхнемиоценовое время : (по палинологическим данным) / Х.С. Джабарова; Ред. Ализаде К.А. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1967. – 88с.
1542807
  Кармышева Н.Х. Флора и растительность западных отрогов Таласского Алатау / Н.Х. Кармышева. – Алма-Ата, 1982. – 161с.
1542808
  Григорьевская Анна Яковлевна Флора и растительность заповедника "Галичья гора" : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Григорьевская Анна Яковлевна; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 17л.
1542809
  Кармышева Н.Х. Флора и растительность заповедника Аксу-Джабаглы / Н.Х. Кармышева. – Алма-Ата, 1973. – 178с.
1542810
   Флора и растительность заповедников РСФСР. – Москва, 1981. – 148с.
1542811
   Флора и растительность Казахстана. – Алма Ата, 1984. – 87с.
1542812
   Флора и растительность Казахстана. – Алма Ата, 1986. – 85с.
1542813
   Флора и растительность Калининградской области (редкие и исчезающие виды растений). – Калининград, 1983. – 80с.
1542814
  Бердыев Берды Флора и растительность Карабиля : Автореф... канд. биол.наук: / Бердыев Берды; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1966. – 17л.
1542815
  Мчедлишвили Н.Д. Флора и растительность киммерийского века по данным палинологического анализа / Н.Д. Мчедлишвили; Институт палеобиологии. – Тбилиси : АН Грузинской ССР, 1963. – 198с.
1542816
   Флора и растительность Киргизии. – Фрунзе
1. – 1988. – 448с.
1542817
  Заверуха Б.В. Флора и растительность Кременецких гор : Автореф... канд. биол.наук: / Заверуха Б.В.;. – К, 1965. – 19л.
1542818
   Флора и растительность Латвии. Центрально-Видземский геоботанический район. – Рига, 1990. – 145с.
1542819
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1974. – 142с.
1542820
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1977. – 176с.
1542821
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1979. – 165с.
1542822
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1982. – 195с.
1542823
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1985. – 295с.
1542824
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1987. – 173с.
1542825
  Горлова Р.Н. Флора и растительность микулинского межледниковья у д. Левина гора Ростовского района Ярославской обл. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горлова Р.Н. ; МГУ, Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 13 с.
1542826
  Львина И.Н. Флора и растительность Молдавии / И.Н. Львина, Г.Е. Кушниренко. – Кишинёв, 1970. – 207с.
1542827
  Губанов И.А. и др. Флора и растительность Московской области / И.А. и др. Губанов. – М, 1972. – 288с.
1542828
   Флора и растительность Мурманской области. – Ленинград : Наука, 1972. – 132с.
1542829
  Трасс Х.Х. Флора и растительность низинных болот Западной Эстонии. : Автореф... канд. биол.наук: / Трасс Х.Х.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 24л.
1542830
  Абдурахманов Р.А. Флора и растительность низкогорий Султануиздаг и Аристантау в пустые Кызылкум. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Абдурахманов Р.А.; АН УЗССР. – Ташкент, 1969. – 22л.
1542831
  Михеев А.Д. Флора и растительность Новоспасского и Радищевского районов Ульяновской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Михеев А.Д.; Рос. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1964. – 15л.
1542832
   Флора и растительность Нурзумского государственного заповедника. – М, 1975. – 143с.
1542833
  Мартыненко В.П. Флора и растительность озер северо-восточной части Белорусского Поозерья : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Мартыненко В.П.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1542834
  Манукян Л.К. Флора и растительность Октемберянского прогиба (юго-западная часть Армянской ССР) по палеопалинологическим данным : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.05 / Манукян Л.К.; АН АрмССР; Отд. биол. наук. – Ереван, 1978. – 25л.
1542835
  Иванова И.Ю. Флора и растительность Ореховатских прудов (г. Киев) / И.Ю. Иванова, П.Д. Клоченко, А.В. Калиновская // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 200-206. – Бібліогр.: 10 назв
1542836
  Никитна Е.В. Флора и растительность пастбищ и сенокосов хребта Киргизский Ала-Тоо / Е.В. Никитна. – Фрунзе, 1962. – 282с.
1542837
  Никитина Е.В. Флора и растительность пастбищ и сенокосов хребта Киргизский Ала-Тоо / Е.В. Никитина; Відп.И.Г.Корнева. – Фрунзе, 1962. – 286с.
1542838
  Середин Р.М. Флора и растительность Северного Кавказа / Р.М. Середин. – Краснодар, 1979. – 89с.
1542839
  Осычнюк В.В. Флора и растительность Среднего Побужья. : Автореф... канд.биол.наук: / Осычнюк В.В.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – К, 1961. – 14л.
1542840
   Флора и растительность Среднего Поволжья. – Ульяновск, 1979. – 91с.
1542841
   Флора и растительность Татарской АССР. – Казань, 1971. – 120с.
1542842
   Флора и растительность Тверской области. – Тверь, 1994. – 106с.
1542843
  Тасенкевич Лидия Алексеевна Флора и растительность Угольско-Широколужанского заповедного комплекса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Тасенкевич Лидия Алексеевна; АН УССР. Центральный республиканский ботанический сад АН УССР. – К., 1979. – 21л.
1542844
  Девяткина А.В. Флора и растительность Узбекистана : Библиографический указатель 1953-1968 / А.В. Девяткина; АН УзССР; Фундаментальная библиотека; Под ред. канд. биол. наук А. Д. Пятаевой. – Ташкент, 1977. – 670с.
1542845
   Флора и растительность Украины. – Киев : Наукова думка, 1986. – 156с.
1542846
   Флора и растительность Уссурийского заповедника. – М, 1978. – 269с.
1542847
  Проскурякова Г.М. Флора и растительность хребта Большой Балхан. : Автореф... канд. биол.наук: / Проскурякова Г.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 20л.
1542848
   Флора и растительность хребта Тукуринга. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 268с.
1542849
  Арбаева Зайнеп Флора и растительность хребтов Ача-Таш и Боор-Албас (в центральном Тянь-Шане) : Автореф... канд. биол.наук: / Арбаева Зайнеп С.; АН Киргиз. ССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Фрунзе, 1964. – 15л.
1542850
   Флора и растительность Центрального Кавказа. – Нальчик, 1982. – 189с.
1542851
  Чочиева К.И. Флора и растительность Чаудинского горизонта Гурии : монография / К.И. Чочиева; Ред. Давиташвили Л.Ш. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 150с.
1542852
  Фисюн В.В. Флора и растительность Чу-Илийских гор : Автореф. дис. ... канд. биол.наук: / Фисюн В.В.; АН Каз.ССР. Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1953. – 8 с.
1542853
   Флора и растительность эталонных и охраняемых территорий. – Свердловск, 1986. – 147с.
1542854
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов, 1946. – 80с.
1542855
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов
1. – 1972. – 89с.
1542856
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов, 1991. – 61с.
1542857
   Флора и растительность южной тайги. – Калинин, 1988. – 113с.
1542858
   Флора и растительность южной тайги. – Калинин, 1989. – 128с.
1542859
   Флора и растительность южной тайги. – Тверь, 1991. – 113с.
1542860
  Смык Г.К. Флора и растительные богатства Овручско-Словечанского кряжа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Смык Г.К. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1966. – 20 с.
1542861
   Флора и растительные ресурсы Казахстана. – Алма Ата, 1975. – 192с.
1542862
   Флора и систематика споровых растений Дальнего Востока. – Владивосток, 1986. – 167с.
1542863
   Флора и фауна : Беседы о книгах о растительном и животном мире для учащихся 5-7 кл. – Москва : Книга, 1978. – 62с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 8)
1542864
   Флора и фауна водоемов Европейского Севера. – Л, 1978. – 191с.
1542865
   Флора и фауна Зайсанской впадины : сборник. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 217с.
1542866
   Флора и фауна заповедников СССР : перепончастокрылые заповедника "Галичья гора". – М, 1990. – 88с.
1542867
   Флора и фауна заповедников СССР : позвоночные животные Березинского зхаповедника. – Москва, 1990. – 45с.
1542868
   Флора и фауна заповедников СССР : позвоночные животные Каневского заповедника. – М, 1989. – 44с.
1542869
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Бадхызского заповедника. – М, 1990. – 49с.
1542870
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Дарвинского заповедника. – М, 1987. – 52с.
1542871
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Дарвинского заповедника "Малая Сосьва". – М, 1989. – 50с.
1542872
   Флора и фауна заповедников СССР : Фауна заповедника "Галичья гора". – М, 1989. – 30с.
1542873
   Флора и фауна заповедников СССР : Фауна заповедника "Кодры". – М, 1989. – 36с.
1542874
   Флора и фауна заповедников СССР : Флора заповедника "Тигровая балка". – М, 1990. – 82с.
1542875
   Флора и фауна заповедников СССР : Флора заповедника Жувинтас. – М, 1987. – 48с.
1542876
   Флора и фауна заповедников СССР : Чешуекрылые заповедника "Кивач". – М, 1989. – 62с.
1542877
   Флора и фауна заповедников СССР : Чешуекрылые Карадагского заповедника. – М, 1987. – 63с.
1542878
   Флора и фауна Карпат : Сб. работ. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 228с.
1542879
   Флора и фауна Карпат. – Москва
2. – 1963. – 224с.
1542880
  Новик Е.О. Флора и фитостратиграфия верхнего карбона Северного Кавказа : монография / Е.О. Новик; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164с.
1542881
  Анисимова О.И. Флора и фитостратиграфия среднего карбона Северного Кавказа / О.И. Анисимова. – Київ : Наукова думка, 1979. – 107 с., 25 л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 87-93
1542882
   Флора и экология Нижнего Поволжья. – Волгоград, 1974. – 124с.
1542883
   Флора і рослинність Карпатского заповідника. – Київ : Наукова думка, 1982. – 219с.
1542884
  Неспляк О. Флора і рослинність лісового заказника "Потоки" / О. Неспляк, В. Буняк, Л. Маховська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 131-132. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено флору і рослинність лісового заказника "Потоки". Виявлено 144 види рослин, які належать до 50 родин і 114 родів. За спектром життєвих форм переважають полікарпіки, які складають 72,3% флори. Рослинність заказника представлена 4 ...
1542885
  Михайлова М.Г. Флора і рослинність УРСР. Бібліографія. Покажчик книжок і журнальних статей 1747-1938 рр / М.Г. Михайлова. – Київ, 1941. – 42с.
1542886
  Голда Д. Флора і фауна в поезії Тараса Шевченка // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Статистичний аналіз використання природи у творчості Тараса Шевченка.
1542887
  Галич О.А. Флора і фауна Заходу і Сходу в щоденнику Олеся Гончара // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 97-102. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1542888
   Флора і фауна Українських Карпат. – Ужгород, 1965. – 130с.
1542889
  Липский В.И. Флора Кавказа : Свод Сведений о флоре Кавказа за двухлетний период ее исследования, начиная от Турнефора до кончая XIX в. / [соч.] В.И. Липского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1899. – [4], XVI, 584 с. – Экз. деф., отсутств. с. 145-584. – Библиогр.: "Литература" (с. 1-116); "Рукописи" (с. 117-132). – (Труды Тифлисского ботанического сада ; Вып. 4)
1542890
  Липский В.И. Флора Кавказа : Дополнение 1 / [соч.] В.И. Липского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1902. – [2], 100 с. – Приложение к: Труды Тифлисского Ботанического сада, вып. 5
1542891
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – Баку : Изд-во Зак. фил. АН СССР
Т. 4 : Orobanchaceae - Compositae (Rosaceae). – 1934. – 344 с.
1542892
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перер. и доп. изд. – Баку : АзФАН. – (Труды Ботанического института Азербайджанского филиала АН СССР ; Т. 8)
Т. 1 : Polipodiaceae - Gramineae. – 1939. – XXII, 402 : ил.
1542893
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перер. и доп. изд. – Баку : Изд-во АН АзССР. – (Труды Ботанического института АН АзССР ; Т. 15)
Т. 3 : Saururceae - Caryophyllaceae. – 1945. – [516] с. разд. паг. : ил., карт.
1542894
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 4 : Nymphaeaceae - Platanaceae. – 1950. – 312, XXIII с. : ил., 178 с. карт.
1542895
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм ; АН СССР. – 2-е перер. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 5 : Rosaceaec - Leguminosae. – 1952. – 455, XXI с. : ил., карт.
1542896
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А. А. Гроссгейм ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 6 : Geraniaceae - Araliaceae. – 1962. – 421 с. : ил., карт.
1542897
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 7 : Umbelliferae - Scrophulariaceae. – 1967. – 894 с. : ил., карт.
1542898
  Есаулова Н.К. Флора Казанского яруса Прикамья / Н.К. Есаулова; Научн. ред. Игнатьев В.И. – Казань : Казанский ун-тет, 1986. – 174с.
1542899
   Флора Казахстана. – Алма Ата
2. – 1958. – 282с.
1542900
   Флора Казахстана. – Алма Ата
3. – 1960. – 460с.
1542901
   Флора Казахстана. – Алма Ата
4. – 1961. – 546с.
1542902
   Флора Казахстана. – Алма Ата
5. – 1961. – 514с.
1542903
   Флора Казахстана. – Алма Ата
Том 6. – 1963. – 465с.
1542904
   Флора Казахстана. – Алма Ата
7. – 1964. – 498с.
1542905
   Флора Казахстана. – Алма Ата
8. – 1965. – 448с.
1542906
   Флора Казахстана. – Алма Ата
9. – 1966. – 640с.
1542907
   Флора Карпатского заповедника. – Москва, 1988. – 61с.
1542908
  Новосад В.В. Флора Керченско-Таманского региона : (структурно-сравнительный анализ, экофлоротопологическая дифференциация, генезис, перспективы рационального использования и охраны) / В.В. Новосад. – Киев : Наукова думка, 1992. – 276с.
1542909
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
2. – 1950. – 316с.
1542910
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
3. – 1951. – 150с.
1542911
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
1. – 1952. – 104с.
1542912
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
4. – 1953. – 156с.
1542913
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
5. – 1955. – 186с.
1542914
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
6. – 1955. – 300с.
1542915
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
7. – 1957. – 644с.
1542916
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
8. – 1959. – 224с.
1542917
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
9. – 1960. – 215с.
1542918
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
10. – 1962. – 389с.
1542919
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
11. – 1965. – 608с.
1542920
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе : Илим
Дополнение, вып. 1. – 1967. – 149с.
1542921
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
2. – 1970. – 64с.
1542922
  Аблаев А.Г. Флора Корякско-Камчатской области и вопросы стратиграфии континентального кайнозоя / А.Г. Аблаев ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. океанол. ин-т. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 60 с., [11] л. ил. : табл.
1542923
   Флора Красноярского края. – Томск
6. – 1960. – 94с.
1542924
   Флора Красноярского края. – Томск
2. – 1964. – 139с.
1542925
   Флора Красноярского края. – Томск
3. – 1965. – 176с.
1542926
   Флора Красноярского края. – Новосибирск
4. – 1967. – 126с.
1542927
   Флора Красноярского края. – Новосибирск
5. – 1967. – 126с.
1542928
   Флора Красноярского края. – Томск
5. – 1976. – 121с.
1542929
   Флора Красноярского края. – Томск
7-8. – 1977. – 133с.
1542930
   Флора Красноярского края. – Томск
9. – 1979. – 74с.
1542931
   Флора Красноярского края. – Томск
10. – 1980. – 125с.
1542932
   Флора Красноярского края. – Томск
1. – 1983. – 82с.
1542933
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф
1. – 1927. – 54с.
1542934
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ленинград
2. – 1929. – 77с.
1542935
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ленинград
3. – 1930. – 126с.
1542936
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва-Ленинград
1. – 1947. – 330с.
1542937
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Т1. в.4. – 1951. – 155с.
1542938
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва, 1953. – 219с.
1542939
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Том 3. Выпуск 1. – 1957. – 87с.
1542940
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
2. – 1960. – 312с.
1542941
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Том 3. Выпуск 2. – 1966. – 256с.
1542942
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ялта
Том 3. Выпуск 3. – 1969. – 396с.
1542943
   Флора Ленинградской области. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
1. – 1955. – 288с.
1542944
   Флора Ленинградской области. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
2. – 1957. – 244с.
1542945
   Флора Ленинградской области. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
3. – 1961. – 268с.
1542946
   Флора Ленинградской области. – Ленинград
4. – 1965. – 360 с.
1542947
  Шляков Р.Н. Флора листостебельных мхов Хибинских гор / Р.Н. Шляков. – Мурманск, 1961. – 252с.
1542948
  Гудошников С.В. Флора листстебельных мхов черневого подпояса южных гор Сибири и проблема происхождения черневой тайги / С.В. Гудошников. – Томск : Издательство томского Универстета, 1986. – 187с.
1542949
  Окснер А.М. Флора лишайників України / А.М. Окснер. – Київ : АН УРСР
1. – 1956. – 496 с.
1542950
  Окснер А.М. Флора лишайників України / А.М. Окснер. – Київ : Наукова думка
2. – 1968. – 500 с.
1542951
  Окснер А.М. Флора лишайників України : у 2 т. / А.М. Окснер; АНУ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-001941-2
Т. 2 (випуск 2). – 1993. – 541с.
1542952
  Окснер А.М. Флора лишайників України : у двох томах / А.М. Окснер ; [відп. ред. : С.Я. Кондратюк, О.Г. Ромс] ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1004-4
Т. 2, вип. 3. – 2010. – 663 с., [48] с. илл. – Бібліогр.: с. 487-494
1542953
  Питеранс А.В. Флора лишайников долины нижнего течения реки Даугавы : Автореф... канд. биол.наук: / Питеранс А.В.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1965. – 22л.
1542954
  Бархалов Ш.О. Флора лишайников Кавказа / Ш.О. Бархалов; АН АзССР, Ин-т ботаники. – Баку : Элм, 1983. – 338 с. – Библиогр.: с. 272-286, 330-332
1542955
  Домбровская Анна Владимировна Флора лишайников Хибинского горного массива : Автореф... кандидата биол.наук: / Домбровская Анна Владимировна; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 16л.
1542956
  Конопля О.М. Флора Луганської області : Анотований список судинних рослин / О.М. Конопля. – Луганськ : Альма-матер. – ISBN 966-617-119-8
Ч. 1. – 2002. – 163с.
1542957
  Конопля О.М. Флора Луганської області : (сучасний стан, генезис та шляхи раціонального використання й охорони) / О.М. Конопля. – Луганськ : Альма-матер. – ISBN 966-617-144-9
Ч. 2. – 2003. – 152 с.
1542958
  Хохряков А.П. Флора Магаданской области / А.П. Хохряков. – М., 1985. – 397с.
1542959
   Флора Михайлівського соснового лісу на Черкащині = біологія / М.М. Бортняк, В.М. Любченко, Ю.О. Войтюк, Т.В. Голяченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 44-50. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
1542960
   Флора мохів Української РСР. – Київ : Наукова думка
Вып. 1. – 1987. – 180с.
1542961
   Флора мохів Української РСР. – Київ : Наукова думка
2. – 1988. – 179с.
1542962
   Флора мохів Української РСР. – Київ : Наукова думка
3. – 1989. – 176с.
1542963
  Маматкулов У.К. Флора мохообразных Таджикский ССР / У.К. Маматкулов. – Душанбе
1. – 1990. – 230с.
1542964
  Хмелев Флора мохоорбазных бассейна Среднего Дона / Хмелев, Н.Н. Попова. – Воронеж, 1988. – 167с.
1542965
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
1. – 1953. – 254с.
1542966
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
2. – 1954. – 290с.
1542967
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
3. – 1956. – 450с.
1542968
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
4. – 1959. – 394с.
1542969
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
5. – 1966. – 550с.
1542970
  Любарская Л.Б. Флора мхов Нуха-Закатальского лесного массива Азербайджанской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Любарская Л.Б.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 26л.
1542971
  Стоянов Н. Флора на България / Н. Стоянов, Б. Стефанов. – 3 прераб и доп. изд. – София : Университетска печатница, 1943. – 1353с. – (Университетска библиотека ; № 360)
1542972
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 1. – 1963. – 507с.
1542973
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 2. – 1964. – 423с.
1542974
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том3. – 1966. – 625с.
1542975
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 4. – 1970. – 739с.
1542976
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 5. – 1973. – 442с.
1542977
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 6. – 1976. – 590с.
1542978
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 7. – 1979. – 529с.
1542979
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 8. – 1982. – 518с.
1542980
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 9. – 1989. – 539с.
1542981
   Флора на Република България = Flora Reipublicae Bulgaricae. – София : Академично изд-во "Проф. Марин Дринов". – ISBN 954-430-366-9
10 : Ред.: С.И.Кожухаров, Б.А.Кузманов. – 1995. – 416s.
1542982
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / К. Мицевски ; [ уредник: Г. Филиповски ] ; Македонска академиja на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ
Т. 1, св. 2. – 1993. – с. [4] , 153-391, [ 2 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1542983
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / К. Мицевски ; Македонска академиja на науките и уметностите ; [ уредник: Р. Лозановски ]. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-46-9
Т. 1, св. 3. – 1995. – С. 401-772, [ 8 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1542984
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; [ уредн. Горги Филиповски ] ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-650-01-2
Т.1, св. 4. – 1998. – С. 781-1113, [ 4 ] с. + Содржина (31 л.). – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1542985
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-85-5
Т.1, св.5. – 2001. – [4] с., c. 1121-1430. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1542986
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; Македонска академиja на науките и уметностите ; подготовка: В. Матевски ; [ уредник: Г. Филиповски ]. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-46-9
Т. 1, св. 6. – 2005. – [ 4 ] с., с. 1437-1715. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1542987
  Матевски В. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Владо Матевски ; уред.: Р. Лозановски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-052-4
Т. 2, св. 1. – 2010. – 187, [1] с. – Парал. тит. л. англ.
1542988
   Флора Налибокской пущи. – Минск, 1980. – 184с.
1542989
  Томич М.В. Флора національного природного парку "Гуцульщина" та суміжних територій: її аналіз, шляхи збереження та охорона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Томич Марія Василівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1542990
  Панченко С.М. Флора національного природного парку "Деснянського-Старогутський" та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся : Монографія / С.М. Панченко; Нац. природ. парк Деснянсько-Старогутський"; За заг. ред. С.Л. Мосякина. – Суми : Університетська книга, 2005. – 170с. – ISBN 966-680-220-1
1542991
   Флора Нижнего Дона. – Ростов Н/Д
1. – 1984. – 279с.
1542992
   Флора Нижнего Дона. – Ростов Н/Д
Ч. 2. – 1985. – 239с.
1542993
  Іллічевський С.О. Флора околиць Полтави : (З повним списком дикої рослинності) / С.О. Іллічевський. – Полтава, 1927. – 31с.
1542994
   Флора окрестностей биологической станции Уральского университета. – Свердловск, 1977. – 80с.
1542995
  Шестериков П.С. Флора окрестностей Одессы / П.С. Шестериков. – Одесса : Типо-литогр. А. Шульца, 1903. – [4], 385 с. – Отд. оттиск: Записки Новорос. Общ. естествоиспытателей. Приложение к т. 25
1542996
  Касумова Г.М. Флора олигоценовых отложений северо-восточных предгорий Малого Кавказа (Азербайджан) и ее стратиграфическое значение / Г.М. Касумова. – Баку, 1966. – 60с.
1542997
  Касумова Г.М. Флора олигоценовых отложений северо-восточных предгорий Малого Кавказа (Азербайджан) и ее стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Касумова Г. М.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И. М. Губкина. – Баку., 1955. – 19л.
1542998
  Очаковський В. Флора олігоценового часу на території Північної України та прилеглих районів (за палеофлористичними даними) // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2019. – № 51. – С. 25-40. – ISSN 0131-2634
1542999
  Шербаев Б. Флора останцовых возвышенностей и низкогорий Каракалпакии / Б. Шербаев. – Ташкент, 1978. – 112с.
1543000
  Зеров Д.К. Флора печіночних і сфагнових мохів України / Д.К. Зеров. – Київ : Наукова думка, 1964. – 356с.
<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,