Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
153001
  Таратухін В.А. "А-гонь" - за кожною перемогою напружена праця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 15
153002
  Волкова К.Ю. "Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни" – сателлитная конференция Всемирного конгресса ИФЛА–2014 / К.Ю. Волкова, Е.В. Линдеман, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 32-52. – ISSN 0130-9765


  Обзор докладов, представленных в ходе заседаний конференции (13-14 августа 2014 года, Страсбург, Франция), предшествующей Всемирному библиотечно-информационному конгрессу - ИФЛА-2014.
153003
  Земсков А.И. "Авторское право" в профессиональном сознании и профессиональной речи // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-65. – ISSN 0130-9765


  В этой заметке автор обращается к коллегам (работникам библиотек) с убедительной просьбой – точнее использовать профессиональные термины и понятия, в том числе «авторское право».
153004
  Набережнєва Т.Є. "Авторство" крилатих висловів Шекспіра в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 98-105. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті встановлено перекладні тексти – джерела крилатих висловів В. Шекспіра в українській мові, проаналізовано природу варіантності крилатих висловів іншомовного походження та розкрито роль перекладу у формуванні національного цитатного ...
153005
  Святовець В. "Авторська глухота" як стилістичний термін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається сутність авторської глухоти як стилістичного терміну, що рідко трапляється у словниках та енциклопедіях. In this article the essence of the authorial deafness as stylistics terms is described that is rarely found in ...
153006
  Плющ Н. "Авторська" пунктуація в системі графічних засобів відображення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 35-40. – ISSN 0320-3077
153007
  Сапарина Е.В. "Ага!" и его секреты / Е.В. Сапарина. – Москва, 1967. – 239с.
153008
  Фелизатти М. "Агава" : роман / М. Фелизатти, А. Сантини. – Пер.с итальянского. – Москва : Воениздат, 1988. – 235с.
153009
  Волкова Ю. "Агата Кристи" выходит в море / Юлия Волкова. – Санкт-Петербург : Крылов, 2004. – 320с. – ISBN 5-94371-656-4
153010
  Шулятьева Д.В. "Агата, или Бесконечное чтение" Маргерит Дюрас: к проблеме литературности в кино // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 212-220. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
153011
  Скірська Г. "Агей, Мишко!" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 81-84. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Новела.
153012
  Росляк Р. "Агент "Уманский" фальшивит, неискренен как обычно..." // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (141). – С. 34-37. – ISSN 1562-3238
153013
  Дяченко В. "Агенты Кремля". Как власть может наказать любимые каналы Медведчука // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 8 октября (№ 41). – С. 5
153014
  Кішон Е. "Агов, Джульєтто!" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (1111/1112). – С. 118-147. – ISSN 0320-8370


  Музична трагедія на 2 дії.
153015
  Мірошниченко О.А. "Агов, люди!" : гумористичні повісті та оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ : Дніпро, 1983. – 421 с.
153016
  Кругликова О.В. "Агостіно" Альберто Моравіа-роман незавершеної ініціації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 53-58. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-148-7
153017
  Архірейський Д.В. "Аграрна революція" першої чверті XX ст. в Україні: до проблеми визначення терміну // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 166-175. – ISSN 2409-3661
153018
  Скрыпник И.В. А-гармонические формы на римановом пространстве. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Скрыпник И.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
153019
  Степанченко И.И. Авторские знаки как средство оформления пунктуационно-смысловых вариантов // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 17-21. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Авторська пунктуація не є порушення пунктуаційних норм. У широкому розумінні авторські знаки – це варіативні, альтернативні знаки, вибір яких визначається семантико-стилістичними особливостями висловлювання. Розглянута таким чином авторська пунктуація ...
153020
   Авторские и смежные права по законодательству зарубежных государств (часть вторая) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 122-152. – ISSN 1991-3222
153021
   Авторские и смежные права по законодательству зарубежных государств (часть треья) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 126-136. – ISSN 1991-3222
153022
  Намитокова Р.Ю. Авторские неологизмы / Р.Ю. Намитокова. – Ростов -на-Дону, 1986. – 156с.
153023
  Вакуленко О.Л. Авторские неологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04.,10.02.20 / Вакуленко О.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
153024
  Земсков А.И. Авторские права на базы данных: история российских и зарубежных неудач в законотворчестве // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-30. – ISSN 0130-9765
153025
  Батурин Н. Авторские права на психодиагностические методики / Н. Батурин, А. Минбалеев // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 6. – С. 20-32. – ISSN 0201-7059
153026
  Вакман Е.Л. Авторские права художников / Е.Л. Вакман, И.А. Грингольц. – Москва, 1962. – 263с.
153027
  Савельев В.С. Авторские признаки организации прямой речи персонажей «Повести временных лет». // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 114-120. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
153028
  Алимов И.А. Авторские сборники бицзи как источник по истории и культуре : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Алимов И. А.; РАН, Ин-т востоковеден., С.-Петерб. филиал. – С.-Петербург, 1997. – 23с.
153029
  Рубанова Н.Ф. Авторский актив комсомольской печати / Н.Ф. Рубанова. – Москва, 1980. – 21 с.
153030
  Лаушкина И.П. Авторский афоризм в мемуарно-публицистическом тексте (на материале мемуарных очерков М. Горького) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 104-107. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
153031
  Ковалевский В. Авторский вечер : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.48-74. – ISSN 1130-6545
153032
  Азов Л.М. Авторский гонорар за издание литературных произведений / Л.М. Азов. – Москва : Госюриздат, 1963. – 64 с. – (Юридические консультации для населения в вопросах и ответах)
153033
  Трофименко В. Авторский договор для телевизионных программ: некоторые особенности // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 71-75
153034
  Амангельды А. Авторский договор как основание возникновения обязательств // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 19-42
153035
  Буланов А.М. Авторский идеал и его воплощение в русской литературе второй половины 19 века : учеб. пособ. по спецкурсу / А.М. Буланов ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Волгоград : Волгоградский педагогитический институт, 1989. – 79 с. – Библиогр.: с. 74-78
153036
  Бажанов В.А. Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 203-220. – ISBN 978-617-566-312-7
153037
  Бажанов В.А. Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ) // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2013. – Вып. 1 (19). – С. 80-88. – (Юридические науки ; вып. 1 (19)). – ISSN 1995-4190
153038
  Хорошилова В. Авторский мир А.И. Куприна (повесть "Суламифь") // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 245-249. – ISBN 978-617-689-129-1
153039
  Морева Т.Ю. Авторский мир в цикле В.Ф. Одоевского "Русские ночи" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 65-73. – (Серія: Філологія)
153040
  Морева Т.Ю. Авторский мир в цикле В.Ф. Одоевского "Русские ночи"
153041
  Привалова Л.П. Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". (Часть I) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 4-12. – ISSN 2312-3036
153042
  Привалова Л.П. Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". Сад Прозерпины (часть II) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 4-8. – ISSN 2312-3036


  "Проаналiзовано один з головних епiзодiв поеми «Королева фей» Е. Спенсера. Поет створює авторський мiф про Маммона як володаря пiдземного свiту. Ф. Кермоуд вважає, що Спенсер створює темну алегорiю, яка нагадує енiгматичну картину або мiстерiю. Ця ...
153043
   Авторский указатель за 2012 год // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2012. – Т. 22, № 4. – С. 121-126. – ISSN 0868-5924
153044
  Кожевникова Е.С. Авторско-правовая охрана цифрового контента вузовской библиотеки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 23-30. – ISSN 0869-6020


  В статье в соответствии с классификацией обьектов интеллектуальных прав, различающихся по фокатам воникновения на них исключительного права на основании Гражданского кодекса РФ исследуется правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности вуза, ...
153045
  Алатырев А.К. Авторское вознаграждение и подсчет экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений : учебное пособие по курсу "Патентоведение" для студентов стационарного, заочного и вечернего обучения / А.К. Алатырев. – Київ, 1969. – 23 с.
153046
  Глыбач Е.Д. Авторское и изобретательское право : Библиогр. указ. за 1972-1979 гг. / Е.Д. Глыбач. – Кишинев, 1979. – 84с. – (Человек и закон ; Вып. 9)
153047
  Орехова Л.А. Авторское мифотворчество и русский модернизм / Л.А. Орехова. – К., 1992. – 85 с.
153048
  Суздальцева В.Н. Авторское повествование в газетно-публицистическом тексте (на матер. портретного очерка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Суздальцева В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1981. – л.
153049
  Земсков А.И. Авторское право – новые термины и понятия // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 72-76. – ISSN 0130-9765


  Дается краткое толкование и перевод некоторых англоязычных терминов из области авторского права.
153050
   Авторское право : Доклад Коммиссии С.-Петербургского Литературного общества по поводу проекта закона об авторском праве ; С прил. проекта об авторском праве, внесенного Министром Юстиции в Государственную думу. – Санкт-Петербург : Т-во худож. печати, 1908. – 96 с.
153051
  Сутулов Д.М. Авторское право / Д.М. Сутулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 272с.
153052
  Веинке Вилли Авторское право / Веинке Вилли. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 231с.
153053
   Авторское право : сборник нормат. актов. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 352 с.
153054
  Гаврилов Э.П. Авторское право : Авторские договоры / Э.П. Гаврилов. – М., 1988. – 174с.
153055
   Авторское право : Нормативные акты. Национальное законодательство и международные конвенции. – Москва : Элит-клуб; Юридическая книга, 1998. – 429с. – ISBN 5-8117-0001-6
153056
  Макагонова Н.В. Авторское право : учебное пособие / Н.В. Макагонова ; под ред. Э.П. Гаврилова. – Москва : Юридическая литература, 2000. – 288 с.
153057
  Коноваленко В.В. Авторское право : автору, редактору, издателю / В. Коноваленко. – Харків : Фактор, 2007. – 489, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-312-547-0
153058
   Авторское право в библиотеках: действие на практике // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1726-6726


  Круглый стол журнала "Университетская книга"
153059
  Каплунов Д. Авторское право в копирайтинге: опыт юристов России, Украины и Беларуси // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 29-43. – ISSN 0201-7059
153060
  Засыпкина Т. Авторское право в медицине / Т. Засыпкина, В. Карманова // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 12. – С. 61-68. – ISSN 0132-0831
153061
  Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати / В.Л. Чертков. – Москва, 1987. – 103с.
153062
  Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати / В.Л. Чертков. – М., 1989. – 143с.
153063
  Ган Б.М. Авторское право в редакционно-издательском деле / Б.М. Ган. – М.-Л., 1932. – 79с.
153064
  Сергеев А.П. Авторское право в России. / А.П. Сергеев. – С.-Пб., 1994. – 312с.
153065
  Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ = Content rights for creative professionals : Товарные знаки. Телевидение. Интернет. Образование. Мультимедиа. Радио / Арнольд П. Луцкер; С научными коммертариями А. Серго. – Москва : КУДИЦ- ОБРАЗ, 2005. – 416с. – ISBN 5-9579-0042-7
153066
   Авторское право и библиотеки // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 1 : Авторское право: учреждения культуры и технологии информационного общества. – С. 73-107.
153067
  Шрайберг Авторское право и библиотеки в новой цифровой эпохе: введение в проблему / Шрайберг, Л // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2011. – Вып. 31 (2). – С. 173-177. – ISSN 1560-7976
153068
  Щербак Н. Авторское право и наследование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 7. – С. 33-43. – ISSN 0201-7059
153069
  Щербак Н. Авторское право и наследование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-35. – ISSN 0201-7059
153070
  Бойкова О.Ф. Авторское право и национальная библиография // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.47-52. – ISSN 0869-6020
153071
  Шрайберг Я.Л. Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни / Яков Леонидович Шрайберг, Елена Владиславовна Линдеман, Ксения Юрьевна Волкова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – октябрь. – С. 54-58. – ISSN 1726-6726


  Аналитический обзор конференции "Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни", проходившей 13-14 августа 2014 г. (г. Страсбург, Франция) и организованной Комитетом ИФЛА по авторскому праву и другим юридическим вопросам (CLM) совместно ...
153072
  Шрайберг Я.Л. Авторское право и открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа / Я.Л. Шрайберг, А.И. Земсков // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 31-41. – ISSN 0130-9765
153073
   Авторское право и смежные права. – Минск : Амалфея, 1999. – 448с. – ISBN 985-441-005-6
153074
  Липцик Д. Авторское право и смежные права = Droit d"auteur et droits voisins : [пер. с фр.] / Делия Липцик ; [предисл. М.А. Федотова]. – Москва : Ладомир ; ЮНЕСКО, 2002. – 788, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. фр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-86218-395-7
153075
  Хрипкова Е. Авторское право и создание иконографических программ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-41. – ISSN 0201-7059
153076
  Райгородский Н.А. Авторское право на кинематографическое произведение / Н.А. Райгородский. – Л, 1958. – 70с.
153077
  Азов Л.М. Авторское право на литературные произведения : сборник офиц. материалов / сост.: Л.М. Азов и С.А. Шацилло. – Москва : Госюриздат, 1953. – 136 с.
153078
  Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения : Новый закон 15 марта 1911 г., с историческим очерком и с разъяснениями, извлеченными из мотивов Редакционной комиссии по составлению Проекта Гражданского уложения, объясн. записки к проекту Министерства юстиции и дебатов в Гос. Думе и Гос. Совете / Я.А. Канторович, присяж. пов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1911. – [4], IV, 424 с. – Экз. дефектный, отст. с. 369-424


  Приложение: Положение об авторском праве (Закон 15 марта 1911 г. об авторском праве на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения). Аннотация: В настоящем издании публикуется новый закон об авторском праве со стороны ...
153079
  Зильберштейн Н.Л. Авторское право на музыкальные произведения / Н.Л. Зильберштейн. – Москва, 1960. – 188 с.
153080
  Хавкин А.Я. Авторское право на научный результат // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 8. – С. 717-720. – ISSN 0869-5873


  В публикуемой ниже статье утверждается, что учёные должны иметь возможность в рамках законодательной базы защищать свои права как на интеллектуальную собственность, так и на то, чтобы признаваться автором научного или научно-технического результата.
153081
  Шершеневич Г.Ф. Авторское право на оитературные произведения / [соч.] Г.Ф. Шершеневича. – 2-е изд. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1891. – [8], 313 с. – Экз. деф., отсутств.: с. 129-313 (биб.: "Указатель литературы по вопросу об авторском праве" (с. 310-313). – Библиогр.: "Указатель литературы по вопросу об авторском праве" (с. 310-313)
153082
  Гарибян А.М. Авторское право на произведения науки / А.М. Гарибян. – Ереван, 1975. – 195с.
153083
  Никитина М.И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства / М.И. Никитина. – Казань, 1972. – 135с.
153084
  Румянцев А. Авторское право на современном этапе и конституционная гарантия права собственности // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 4 (77). – С. 56-86. – ISSN 1812-7126


  Автор статьи дает функционально-эмпирический анализ авторского права с особым учетом практики Федеративного конституционного суда Германии и приходит к выводу о неизбежности интенсификации влияния конституционного права на авторско-правовое ...
153085
  Чайков М.Ю. Авторское право на средства индивидуализации / М.Ю. Чайков, А.М. Чайкова // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-81. – ISSN 0132-0831
153086
  Каташевская Т. Авторское право на телепередачи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 88-89.
153087
   Авторское право Украины : Сб. нармативно-правовых актов. – Киев : Рес инкорпоралес, 1996. – 164с. – ISBN 966-95013-0-Х
153088
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва. – ISSN 0234-3002
Т. 36, № 3 : Некоторые аспекты права на воспроизведение и издательские контракты. – 2002. – 56 с.
153089
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 36, № 4 : Истечение авторских прав и доктрина первой продажи в цифровой среде. – 2002. – 64 с.
153090
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 1 : Изъятие и ограничения авторского права в цифровой среде. – 2003. – 126 с.
153091
   Авторское право. Бюллетень UNESCO : ж-л "Copyright Bulletin" (Авторское право. Бюллетень UNESCO) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 4 : Коллективное управление авторскими и смежными правами. – 2003. – 32 с. – Издание на русском языке соответствует электронной версии на англ. языке
153092
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 2 : Изъятие и ограничения авторского права в значении статьи 13 ТРИПС. – 2003. – 52 с.
153093
   Авторское право. Бюллетень UNESCO : ж-л "Copyright Bulletin" (Авторское право. Бюллетень UNESCO) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 3 : Узаконение, практика и будущее частного копирования. – 2003. – 32 с.
153094
   Авторское право: курсом на либерализацию // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – декабрь. – С. 18-22. – ISSN 1726-6726


  Послание к руководителям государств-членов "Группы двадцати" о новой концепции использования и охраны результатов творческой деятельности в сети Интернет. Реализация этих инициативных предложений, возможно, потребует внесения изменений в Бернскую ...
153095
  Каплин Р. Авторское право: практика применения // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 30-33. – ISSN 1726-6726


  Последнее время в отрасли ведётся немало дискуссий, связанных с вопросами защиты интеллектуальной собственности и авторского права в Интернете, пониманием «легальности» электронного контента и книгооборота, архитектурой единой системы регистрации ...
153096
   Авторское свидетельство как форма правовой охраны изобретений / М.М. Богуславский, В.В. Быков, А.И. Доркин, Л.А. Лебедева, Г.А. Матвеев; М.М. Богуславский [и др.] ; [под общ. ред. Ю.Е. Максарева] ; Гос. ком-т Совета Министров СССР по делам изобр. и откр. ; ЦНИИПИ. – Москва : [Б.в.], 1977. – 86 с.
153097
  Черняхович Т.Ю. Авторское сознание и персонажи в "таинственных " повестях В. Ф. Одоевского // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 69-76. – ISBN 966-587-057
153098
  Павлишин М. Авторство і авторитет: Ольга Кобилянська і канон // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 85-88. – ISBN 966-568-637-2
153099
  Гребнєва Г. Авторство і псевдонім: у пошуках правди (евристичний метод дослідження) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються причини та головні особливості проведення занять з інформаційної та бібліотечно-бібліографічної грамотності в ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна. Зазначається, що проблемою, яку необхідно вирішити, є незадовільний рівень навичок як ...
153100
  Цимбал Б. Авторство Марка Вовчка (історія питання) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 214-220. – ISSN 2307-2261
153101
  Бузько О.В. Авторство одного підпису: до історії наукового архіву Інституту археології НАН України // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 197-202. – ISSN 2227-4952


  У статті йдеться про досі невідомий епізод з історії наукового архіву ІА НАН України - один рік, коли його роботою керувала М.І. Вязьмітіна.
153102
  Юдін О.А. Авторство як культурний інститут: стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах / Олександр Юдін. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 323, [1] с. – Бібліогр.: с. 305-323. – ISBN 978-966-7067-08-3
153103
  Білоног Ю. Авторство як об"єкт іронії в романній творчості Мілорада Павича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості виявлення самоіронії в романах Мілорада Павича. Розглядається кореляція Павичевої художньої концепції авторства і постмодерністської теоретичної дискредитації автора-деміурга. Particularities of self-irony"s demonstration in ...
153104
  Смолиницька О.О. Авторська апокрифологія в поезії Івана Франка та Віри Вовк: проблема народного католицизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 269-280. – ISSN 2520-6346
153105
  Волошиновська І.А. Авторська атрибуція англо-, німецько- та україномовних художніх текстів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 499-501
153106
  Ярошевич І.А. Авторська версія образу запорізького козака в романі П. Куліша "Чорна рада" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 207-210. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
153107
  Ромашко А.С. Авторська винагорода за раціоналізаторську пропозицію, або "як ви лодку назовете..." / А.С. Ромашко, А.О. Зюган // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 113-116. – ISBN 978-617-696-925-9
153108
  Єсипенко Д. Авторська воля і редакторський вплив: повість Бориса Грінченка "Серед темної ночі" // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь, Г. Бурлака, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Laurus, 2011. – Т. 6. – С. 32-51. – ISBN 978-966-2449-13-6
153109
  Кондратенко М. Авторська глиняна іграшка майстрів Полтавщини у збірці Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / М. Кондратенко, О. Парасочка // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 191-198. – ISBN 978-617-7548-12-5
153110
  Веретільник О. Авторська експозиція художніх портретів роману Леоніда Кононовича "Тема для медитації" як атрибутика духу історичної епохи / О. Веретільник, В. Коваленко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 97-104. – (Філологічні науки)
153111
  Корецька М. Авторська індивідуальність як джерело жанрово-стильових вимірів творчості: " Варіант" Анатолія Дімарова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 50-57. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
153112
  Луговий В.І. Авторська інтеграція і диференціація в дослідженнях: контекст найвищих досягнень / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 3-21. – ISSN 1560-4926
153113
  Черкашина І.В. Авторська інтенція та формування композиційної структури німецького фейлетону (Feuilleton) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 58-63. – (Бібліотека Інституту філології)
153114
  Астрахан Н. Авторська інтерпретаційна модель літературного твору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 38-45. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
153115
  Цепа О.В. Авторська інтерпретація доби Козаччини (на матеріалі поезій Тараса Шевченка 1837-1847 років) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 131-137. – (Філологічні науки ; № 2)
153116
  Гармата А. Авторська інтерпретація історичних образів у романі П. Куліша "Чорна рада" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 59-63
153117
  Підмогильна Д.Г. Авторська інтерпретація концептів "тіло" й "душа" у малій прозі Лу Сіня // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 184-190. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджено особисте ставлення Лу Сіня до "духовного" й "тілесного". Визначено важливість "тіла" у збірці "Дикі трави" як засобу вираження психологічних труднощів та душевних страждань людини в Китаї початку XX століття. Виявлено типи взаємин ...
153118
  Сліпушко О. Авторська інтерпретація образів: європейсько-руська модель і руська сутність // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 108-115. – ISBN 978-617-7442-64-5
153119
  Вусик Н.В. Авторська інтерпретація образу агасфера у творчості Ш. Хайма // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 250-254
153120
  Платон К. Авторська інтерпретація психології вбивці у повісті Олекси Стороженка "Марко Проклятий" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 41-43. – (Бібліотека Інституту філології)
153121
  Цепа О. Авторська інтерпретація фактів денаціоналізації українців (на матеріалі поетичної творчості Тараса Шевченка 1837-1847 років) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 243-254. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
153122
  Будівська Л.П. Авторська інтерпретація фольклорних та історичниїх джерел у романі "Жбан вина" Р. Федорова // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 116-124. – ISSN BIB-ID 83558
153123
  Галус О.Р. Авторська карта "Кількість пенсіонерів в Україні: суть, особливості, значення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – Вип. 1 (19). – С. 77-79. – ISSN 2313-0431
153124
  Дейкун О.П. Авторська картина світу і дійсність: "надсат" у перекладі українською (на матеріалі творчості Е. Берджеса) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 219-227. – (Бібліотека Інституту філології)


  Cтаттю присвячено вивченню способів перекладу українською мовою різноманітних одиниць вигаданої підліткової мови "надсату", які відображають авторський протест проти радянських реалій за рахунок різ- ного ступеня видозміни російських слів, а також ...
153125
  Юр М. Авторська картина світу молодих українських митців. Соціокультурний контекст // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 280-287. – ISSN 2309-8813
153126
   Авторська колонка : збірка есеїв. – Київ : Нора-Друк, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-2961-13-3
153127
  Зайцева І.В. Авторська колонка в жанровій парадигмі сучасних ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 35-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
153128
  Шебеліст С. Авторська колонка у сучасній газетно-журнальній періодиці // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Пропонована стаття присвячена вивченню художньо-публіцистичного жанру авторської колонки як різновиду есею. На матеріалах української суспільно-політичної преси аналізуються типологічні особливості авторської колонки та її місце у систем і ...
153129
  Шутяк Л.М. Авторська колонка як зразок "нового журналізму" (на прикладі Gazeta.ua .ua і Погляди ТСН.ua // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано поняття авторської колонки, її характерні особливості та мовностилістич ні засоби. Зроблено загальний огляд сучасної колумністики в Україні. Реалізовано спробу розглянути колонку в жанровому полі "нового журналізму". ...
153130
  Даниліна О. Авторська колонка як метажанровий різновид документалістики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
153131
  Заверуха О.Л. Авторська концепція "Літургічних піснеспівів" В. Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад і сучасного хорового письма // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – С. 94-105. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
153132
  Коновалова І.Ю. Авторська концепція Б. Бартока в художньо-стильовому контексті модернізму // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 134-135
153133
  Арістархова О. Авторська концепція національного характеру в історичній повісті Юрія Тиса "Конотоп" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 18-22
153134
  Шпак О. Авторська концепція підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій / О. Шпак, Г. Романова, О. Варецька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 17-24. – ISSN 2308-4634


  Ключовими ідеями концепції визначено суб’єктно-продуктивне навчання студентів і підвищення кваліфікації викладачів та урахування в ході виучки стилів викладачів, які викликають варіативність процесу проектування.
153135
  Барчан В. Авторська концепція самовияву національної інтелігенції в умовах історичного буття України в повісті "Старший боярин" Т. Осьмачки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 16-22. – (Філологія ; Вип. 16)
153136
  Мирошниченко В.В. Авторська концепція художнього твору: онтогенез і експансія : (на матеріалі англомовної та французької україніки) / В.В. Мирошниченко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 283, [1] с. : іл. – Бібліогр.: c. 254-282. – ISBN 966-599-189-2
153137
  Матвієнко О.В. Авторська лялька в сучасній Україні як мистецький феномен / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-57. – ISSN 2226-0285


  У статті розглянуто авторську ляльку як мистецький феномен. Наголошено на актуалізації феномену ляльки, виявлено суперечності у процесах дизайну авторської ляльки у соціокультурному просторі України. Проаналізовано застосування термінів "лялька" та ...
153138
  Ковінько М.В. Авторська маска в культурологічному контексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 20-27


  Стаття присвячена аналізу різних аспектів маски (маска як архетип, маска як елемент цілісної структури, маска як знак, маска як концепт, маска як гра) та її конотативних значень. Особливу увагу приділено феномену авторської маски як конкретному ...
153139
  Ковінько М.В. Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковінько Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 190-219
153140
  Ковінько М.В. Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковінько Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
153141
  Бедзір Н. Авторська маска в сучасній українській, російській та польській прозі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 48-52. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
153142
  Ковінько М. Авторська маска у "Нарисах бурси" Антона Санченка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 148-159. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу особливостей авторської маски у нарисах Антона Санченка. Під маскою у роботі мається на увазі введення до тексту образу специфічного автора-персонажа, від особим якого ведеться оповідь. Філологічний експеримент під взглядом ...
153143
  Волинська О. Авторська мистецька школа Михайла Зорія // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 323-327. – ISBN 978-966-2374-12-4
153144
  Саволоцька А.А. Авторська міфологічна картина світу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів творів Чінгіза Айтматова та Орхана Памука) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 351-357. – (Бібліотека Інституту філології)


  Наукову розвідку присвячено АМКС та особливостям її відтворення в українському та англійському перекладах на прикладі повісті Чінгіза Айтматова "Рябий собака, що біжить краєм моря" (переклад Дж.Ріордана) та роману Орхана Памука "Музей Невинності" ...
153145
  Дроботенко В.Ю. Авторська мова як прояв власної позиції // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 43-47


  У статті розглянуто специфіку авторського мовлення як вияв власної позиції журналіста, досліджено особливості реалізації авторського "я" в репортажі та нарисі. Проаналізовано функціонування двох принципово відмінних авторських позицій: я-діяч та ...
153146
  Голоюх Л. Авторська модальність естетичних номінацій простору в художніх текстах Галини Пагутяк // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 114-121. – ISSN 0201-419
153147
  Тріщук О.В. Авторська модальність реферативного тексту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 91-102. – Бібліогр.: Літ.: с. 102; 10 назв


  Досліджуються мовні засоби вираження впеіненості/невпевненості, які дозволяють референту (автору реферативного тексту) впливати на читача, переконувати його в тому, що повідомлення відповідає дійсності. At this scientific research language tools ...
153148
  Астахова К. Авторська модель безперервної освіти (на прикладі діяльності Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 13-20. – ISSN 2078-1016
153149
  Коновалова О. Авторська модель війни (на матеріалі роману "Хуртовина" Анатолія Шияна) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 168-174. – ISSN 2307-2261
153150
  Ніколаєнко В. Авторська модель образу Олега в історичних романах Р.Іванченко про Давню Русь // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 252-255. – ISBN 966-8110-14-5
153151
  Остапович М.О. Авторська модель польського іронічного наративу (приклад Станіслава Дигата) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Остапович Марія Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
153152
  Скальська Д.М. Авторська модель філософської антропології Дйордя Лукача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 93-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
153153
  Гудзь Л. Авторська молитва та ії роль у поезії бароко (на прикладі поеми Іоанна Максимовича "Богородице Дъево, радуйся") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 157-161. – ISSN 2307-2261
153154
  Григорчук Ю.М. Авторська молитва у творчості Віри Вовк // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 105-113. – ISSN 2520-2103
153155
  Кучеров І.С. Авторська навчальна програма з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільна оборона" / І.С. Кучеров, Н.В. Лебединець // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 37-39 : табл.
153156
  Довбищенко Ф.В. Авторська наративна стратегія в V i VI книгах "Історії…" Геродіана // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 57-64. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджується структура комунікації у V та VI книгах твору давньогрецького історика ІІІ ст. н.е. Геродіана "Історія Римської держави після Марка Аврелія". Звернуто увагу на розмежування авторської та нараторської комунікацій, запропоноване ...
153157
  Довбищенко Ф.В. Авторська наративна стратегія в І книзі твору Ксенофонта "Виховання Кіра" // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 71-91. – ISSN 2411-1562


  У статті аналізується текст І книги "Виховання Кіра" Ксенофонта. Подається короткий опис найвагоміших праць, присвячених текстові Ксенофонта як літературній пам"ятці. Аналіз здійснюється з позицій наратології та рецептивної естетики. Стисло ...
153158
  Деркач О.М. Авторська парадигма "вічність - історія - сучасність" та місце особистості у художній картині світу Іво Андрича: концептуальний аспект // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 167-172. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних підвалин творчості Іво Андрича, закрема - розгляду авторської парадигми "вічність - історія - сучасність", а також проблемі ідентифікації особистості у концептуальній картині творчості письменника. Статья ...
153159
  Кузьменко Л. Авторська передача: від задуму до втілення. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 39-45.
153160
  Вакулишин С. Авторська пішохідна екскурсія в позашкіллі (з київського досвіду середини 1980-х - середини 1990-х років) // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 120-126. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "1982 року я закінчив курси екскурсоводів Київського бюро подорожей та екскурсій. Екскурсоводом не працював, а одержані знання використав у своєму позашкільному закладі. На курси йшов саме з метою вдосконалення краєзнавчої роботи з дітьми. Посвідчення ...
153161
  Воронова М.Ю. Авторська позиція і авторське "я" в політичних портретах-книгах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 57-61


  Стаття містить аналіз композиційних і мовленнєвих засобів, якими творяться авторська позиція та авторське "я" в політичних портретах-книгах, популярних нині на інформаційному ринку.
153162
  Конончук М. Авторська позиція І. Нечуя-Левицького в казці "Скривджені й нескривджені" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 123-127. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано казку І. С. Нечуя-Левицького "Скривджені й нескривджені", історію її написання, друкування та ідейний зміст. Зроблено висновок, що в казці автор виявляє свою громадянську позицію. The article analyzes the fairy tale of I.S. ...
153163
  Гуманенко О. Авторська позиція наукового рецензента в постпублікаційних рецензіях: ключ до розуміння // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 279-283. – ISBN 978-966-493-306-0
153164
  Іващенко Тетяна Авторська програма зразкового театру-студії "Світла хвиля" : пояснювальна записка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-34
153165
  Фурман А. Авторська програма із дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 1 (87). – С. 209-244. – ISSN 1810-2131


  Пропонована авторська розробка підготовлена на початку 2015 року, неодноразово доопрацьовувалась і пройшла багаторазову успішну апробацію на третьому (освітньо-науковому) рівні підготовки упродовж наступних восьми років з академічного вишколу докторів ...
153166
  Ковальчук Н. Авторська проекція жінки-митця у збірці В. Чередниченко "Весняний дріб"язок" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 150-165
153167
  Андрощук Н. Авторська пунктуація в щоденнику Ольги Кобилянської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 5-10. – ISSN 2304-9383
153168
  Приходько Н.С. Авторська пунктуація як елемент графіки тексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 60-69. – ISSN 0027-2803
153169
  Побідаш І.Л. Авторська редакція // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 111-118. – ISSN 2077-7264


  "Здійснено спробу виокремити й охарактеризувати основне коло проблемних питань, пов’язаних з авторським редагуванням. Узагальнено позитивний та негативний досвід побутування друкованих матеріалів в авторській редакції".
153170
  Жиленко І.В. Авторська редакція "Повісті минулих літ": стан дослідження // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 128-138. – ISBN 966-7671-23-2
153171
  Климчук О. Авторська реклама або особливості використання об"єктв авторського права в рекламі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-36
153172
  Гнатко Л. Авторська ремарка як різновид паратексту в п"єсах "Орфей спускається у пекло" Тенессі Вільямса і "Сваха" Торнтона Вайлдера // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 24-29. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
153173
  Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бумбур Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
153174
  Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бумбур Ю.М. ; Горлів. держ. пед. ін-т іноз. мов. – Горлівка, 2009. – 193 арк. – Бібліогр. : арк. 174-193
153175
  Забудько К.М. Авторська свідомість та авторська індивідуальність. Феномен художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 90-94. – ISBN 978-966-171-217-0
153176
  Кодак М. Авторська свідомість Шевченка. Парадигми рецепції // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 68-79. – ISBN 966-7759-23-7
153177
  Гоголь М. Авторська сповідь // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 102-104. – ISBN 978-966-668-480-9
153178
  Павлишенко О. Авторська стилеметрія лексико-семантичних полів у творах англомовної прози // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 80-89. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
153179
  Просалова В. Авторська стратегія і форми її вияву в тексті // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 15-20. – (Філологічні науки)
153180
  Черкас В. Авторська теза до книжки "Періодичний закон розвитку української поезії" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.69-71


  "Розвиток-зміна"творчої активності поетів у різні періоди їх діяльності.Статистичний метод досліджень
153181
  Лобач О.О. Авторська термінотворчість у підмові математики // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 83-89
153182
  Боса В.П. Авторська технологія формування мовленнєвої компетентності // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 124-132. – (Педагогіка та психологія ; вип. 27). – ISSN 2412-9283
153183
  Березівська Л.Д. Авторська школа О.А. Захаренка як центр духовності й розвитку українського села (60 - 90-і рр. ХХ ст.) / Л.Д. Березівська, Н.С. Побірченко // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська, В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. Березівська, Н.С. та ін. Побірченко. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 402-433. – ISBN 978-966-617-234-4
153184
  Звелідовська Л. Авторська шпальта сучасного іспанського письменника Хав"єра Маріяса // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 96-102


  Уперше розглядаються щотижневі есе письменника. На їх основі розкривається феномен публіцистики Х. Маріяса. It is the first time every week opinion columns of writer are researched in Ukraine. Впервые рассмотрены еженедельные эссе писателя. На их ...
153185
  Малетич Т. Авторське "я" в радіоматеріалах // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 96-112. – Бібліогр.: Літ.: С. 111-112; 22 поз. – ISSN 2078-1911
153186
  Щербак С.В. Авторське бачення гармонійного виховання людини в притчі Г. Сковороди "Благодарный Еродій" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 214-217. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
153187
  Мельник О. Авторське бачення перспектив розвитку охорони майнових прав на об"єкти інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.57-61
153188
  Гончаренко О. Авторське бачення суперечностей доби та його вираження в прозових творах М. Хвильового та Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 76-82
153189
  Хараман Н.О. Авторське використання фразеологічних одиниць у "Щоденнику" Олександра Довженка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
153190
  Мачулян М. Авторське кіно Федеріко Фелліні як художня домінанта світового мистецтва XX століття // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 84-85
153191
   Авторське право : довідник. – Київа : Політвидав України, 1981. – 301 с.
153192
   Авторське право : Навчальна програма. – Київ, 2000. – 8с.
153193
  Афанасьєва К.О. Авторське право : Практичний посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : Атіка, 2006. – 224с. – ISBN 966-326-207-9
153194
  Шевченко Оксана. Авторське право "іде наліво"? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 86-87. – ISSN 0130-5212
153195
  Губар К.А. Авторське право в Інтернеті // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 314-318. – ISBN 978-966-301-172-1
153196
  Синиця А. Авторське право в інтернеті: затверджені нові правила // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 27
153197
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Афанасьєва К. О. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224 л. – Додатки: л. 205-224. – Бібліогр.: л. 188-204
153198
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Афанасьєва К.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
153199
  Шевченко М. Авторське право в контексті оцифрування документів XX століття бібліотеками України: законодавчий і техніко-технологічний аспекти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (312), липень. – С. 13-23. – ISSN 2076-9326
153200
  Еннан Р. Авторське право в мережі Інтернет (цифрове авторське право): досвід зарубіжних країн // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 14-20
153201
  Андрощук Г. Авторське право і апропріація у мистецтві: межі доступного // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 13-20. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
153202
  Приступенко Т. Авторське право і журналістика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-23. – (Журналістика ; Вип. 5)
153203
  Андрощук Г. Авторське право і інтелектуальна власність в інтернеті (за матеріалами соціологічних досліджень) // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 3-12. – ISBN 978-966-479-066-3
153204
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002. – 274 с.
153205
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
153206
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
153207
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4"2003. – 2004
153208
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
153209
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 6"2004. – 2005
153210
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
153211
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 8"2005. – 2006
153212
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
153213
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
153214
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 11"2006. – 2007
153215
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007
153216
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 13. – 2007
153217
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 14"2007. – 2008
153218
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 15. – 2008
153219
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 16. – 2008
153220
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 17"2008. – 2009
153221
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 18. – 2009
153222
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 19. – 2009
153223
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 20"2009. – 2010
153224
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 21. – 2010
153225
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 22. – 2010
153226
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / МОНУ ; Держ. департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 23"2010. – 2011
153227
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 24. – 2011
153228
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 25. – 2011
153229
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 26. – 2011
153230
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 27. – 2012
153231
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 28. – 2012
153232
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 29"2012. – 2013
153233
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 30. – 2013
153234
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 31. – 2013. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 2 вересня 2013 р.
153235
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 32" 2013. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 2 січня 2014 р.
153236
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 33. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 5 травня 2014 р.
153237
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 34. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 1 вересня 2014 р.
153238
  Кулініч О.О. Авторське право і суміжні права : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ за галуззю знань 08 "Право", зі спец. 081 "Право", спеціалізація - "інтелект. власність" освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." в м. Києві. – Одеса : Юридична література, 2017. – 147, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 115-145 та в кінці тем. – ISBN 978-966-419-297-9
153239
  Солощук М. Авторське право і суміжні права (тема 4, ч.2) / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-60. – ISSN 1608-6422
153240
  Капіца Ю.М. Авторське право і суміжні права в Європі = Copyright and related rights in Europe / Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. ; Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України. – Київ : Логос, 2012. – 290, [6] с. – Бібліогр.: с. 558-591 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-656-7
153241
  Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посібник / Т.М. Вахонєва. – Київ : Дакор, 2016. – 563, [1] с. – Загол. обкл.: Авторське право і суміжні права. – Бібліогр.: с. 546-563 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-68-3
153242
  Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посібник / Т.М. Вахонєва. – 2-ге вид., [перероб. і допов]. – Київ : Дакор, 2019. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 559-576 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-68-3
153243
   Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400. – ISBN 966-667-087-9
153244
  Штефан А.С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : монографія / Штефан А.С. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 148, [2] с. – Бібліогр.: с. 142-149 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-626-5.
153245
  Чабан О. Авторське право на архітектуру збудованого багатоповерхового житлового будинку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 47-50. – ISSN 2663-5313
153246
  Венедіктова І. Авторське право на елементи літературного твору у комп"ютерній відеогрі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 91-102. – ISSN 1026-9932
153247
  Золотарьова К. Авторське право на зображення в наукових публікаціях (Європа, США, країни Східної Азії) // Пріоритетні напрямки розвитку наукової думки в XXI столітті : до 25-річчя Одес. ін-ту МАУП : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, 19 трав. 2023 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т [та ін. ; редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2023. – С. 143-148. – ISBN 978-617-7768-39-4


  Copyright on Images in Scientific Publications (Europe, USA, Eastern Asia) Abstract: Based on personal experience, the author analyzes the process of obtaining permissions for the use of images and photographs under copyright law in Eastern Asian, ...
153248
   Авторське право на літературні та художні твори в Україні : Тематична добірка. – Київ, 2000. – 112с.
153249
  Каспін Л. Авторське право на літературні твори і видавничий договір за чинним радянським законодавством / Л. Каспін. – Харків : Пролетар, 1931. – 87 с.
153250
  Кашинцева О. Авторське право на науковий твір у сфері медицини: етичні та творчі аспекти виникнення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 19-26
153251
  Афанасьева К. Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 21-28
153252
  Афанасьєва К. Авторське право на приватні листи та щоденники // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-67. – ISSN 1608-6422
153253
  Полюхович Н.А. Авторське право на професійні юридичні документи // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 146-148. – ISBN 978-966-419-299-3
153254
  Іванова М. Авторське право на службовий твір в умовах розвитку документно-інформаційних ресурсів бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
153255
  Іванов Ю.Ф. Авторське право на службовий твір: колізії норм трудового та цивільного законодавства / Ю.Ф. Іванов, В М. Іванова // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 89-91. – ISBN 978-617-7069-52-1
153256
  Денисова Р.О. Авторське право на службові твори // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 54-59. – ISSN 0201-7245
153257
   Авторське право на твори літератури, науки, музики та художньо-графічні праці : збірник офіційних матеріалів. – Київа : Політвидав України, 1969. – 155 с.
153258
  Абдуліна І. Авторське право на фотографічні твори // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.14-19. – ISSN 1608-6422
153259
  Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 20 назв
153260
  Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 14-23
153261
  Арданов О. Авторське право проти штучного інтелекту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 жовтня (№ 39/41)


  Що можуть спільно створити письменник у жанрі юридичних трилерів, авторка любовних романів і автор, який має невгамовну жагу до вбивства своїх головних героїв. Щонайменше - позов до суду.
153262
  Хаккет Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL. net // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1708-7422
153263
  Хакертт Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL.net // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 28-32. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1608-6422
153264
  Троцька В. Авторське право та основні права на свободу інформації, преси: судова практика ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 26-35. – ISSN 2308-0361
153265
  Троцька В. Авторське право та основні права на свободу інформації, преси: судова практика ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (120). – С. 15-24. – ISSN 2308-0361
153266
  Чурпіна Г. Авторське право та право власності на твір образотворчого мистецтва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.61-65
153267
  Еннан Р. Авторське право та суміжні права в Європейському Союзі // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 152-156. – ISSN 1561-4999
153268
  Еннан Р.Є. Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві в Європейському Союзі у цифрову епоху: сучасний стан і тенденції розвитку // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 39-50. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
153269
   Авторське право та суміжні права в Україні : їх захист та відповідальність : практ. посібник / [упоряд.: К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов]. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-1220-8
153270
   Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність. Станом на 1.11.2018 р. : практ. посібник / [упоряд.: К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов]. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-1220-8
153271
  Нерсисян С. Авторське право та суміжні права на території Республіки Вірменія // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-64. – ISSN 1608-6422
153272
  Абдуліна І. Авторське право та суміжні права у телерадіопросторі України. Автор та користувач інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36-37. – ISSN 1608-6422
153273
  Штефан О. Авторське право та сучасні комп"ютерні технології // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
153274
  Вакаренко О.Г. Авторське право у видавничій діяльності наукових установ / О.Г. Вакаренко, Ю.М. Капіца // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 97-106. – ISSN 1027-3239
153275
  Коноваленко В.В. Авторське право у видавничій справі : практ. посібник для авторів, редакторів, видавців / Володимир Коноваленко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 318, [2] с : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-10-1326-0
153276
  Ганжуров Ю.С. Авторське право у видавничому договорі: конфлікти інтерпретацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 4 (50). – С. 131-135. – ISSN 2077-7264


  Розглядаються проблемні зони реалізації авторського права у видавничому договорі. Вивчаються варіативності тлумачення правовідносин автора і видавця в процесі фахової комунікації.
153277
  Полікарпов А. Авторське право у віртуальній реальності / А. Полікарпов, А. Колоденська // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 16-17
153278
  Мацкевич О.О. Авторське право у діяльності засобів масової інформації, що функціонують у цифровому середовищі : монографія / О.О. Мацкевич ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 206, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-696-642-5
153279
  Бакай Ю.Ю. Авторське право у міжнародному приватному праві: захист, об"єкти, види / Ю.Ю. Бакай, Ю.О. Гудзенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Герасимович А.М., Криштопа І.Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10/1. – С. 18-21. – ISSN 2409-1944
153280
  Петренко А. Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 96-104. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2308-0361
153281
  Скуленко М.І. Авторське право у США // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 186-195. – (Журналістика ; [Вип. 1])
153282
  Ярошенко Т. Авторське право у цифоровому середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33
153283
  Ярошенко Т. Авторське право у цифоровому середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33
153284
  Рябоконь Є.О. Авторське право як об"єкт спадкового наступництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Аналізуються окремі проблемні питання, пов"язані з переходом прав померлого автора та його спадкоємців, пропонуються шляхи їх подолання. Some problems concerning copyright law succession is analyzed in this article as well as the ways of overcoming ...
153285
  Коноваленко В. Авторське право. Як розрахувати розмір компенсації по-новому? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 листопада (№ 44). – С. 13. – ISSN 1992-9277
153286
  Дроздова А.В. Авторське редагування в системі літературно-критичної думки XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 164-168


  У статті окреслюється проблема запровадження до едитологічних навчальних дисциплін предмета з теорії та методики авторського редагування, зроблено спроби описати природу саморедагування, спираючись на основні напрями літературно-критичної думки XX ...
153287
  Дроздова А.В. Авторське редагування заголовків малих жанрових форм у творчій майстерні О. Гончара // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 127-130. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Мета даної статті - розкрити особливості авторського редагування заголовків малих жанрових форм у творчості О. Гончара
153288
  Семісенко А.О. Авторське редагування Павлом Тичиною перекладних поетичних текстів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 127-133. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741


  Статтю присвячено висвітленню актуальної проблеми едитології - авторського редагування. На основі вивчення архівних матеріалів, рукописів, машинописних варіантів віршів П. Тичини порушуються проблеми редагування поетичних текстів, висвітлюється ...
153289
  Дроздова А.В. Авторське редагування художніх творів у системі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 177-179


  У статті зроблена спроба показати місце авторського редагування в системі соціальних комунікацій, обгрунтувати соціальну зорієнтованість усіх ланок саморедагування в структурі художніх комунікацій. In the article it is made the attempt to show a place ...
153290
  Дроздова А.В. Авторське редагування художнього твору у вимірах соціальних комунікацій: майстерня Олеся Гончара / Дроздова Альона Василівна ; [наук. ред. В.М. Галич]. – Луганськ : Рєзніков В.С., 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-217. – ISBN 978-617-509-332-0
153291
  Дроздова А.В. Авторське редагування: етика відповідальності та феномен універсальної прагматики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на основі соціально-комунікативного підходу обґрунтовано природу авторських правок як категорії, що наділена феноменом універсальної прагматики; з"ясовано ефективність унесення Олесем Гончаром авторських правок до роману "Собор" (1968) за ...
153292
  Коржовська О. Авторське самовираження і традиція у літературі києворуської доби // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 101-106. – ISSN 2307-2261
153293
  Цепа О. Авторське самоочікування в поезії Тараса Шевченка 1837-1847 років // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
153294
  Власенко Л.В. Авторське світосприйняття у творчості жінок-романістів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 85-90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
153295
  Хомич Т.Л. Авторське словотворення в українському художньому прозовому дискурсі початку ХХІ сторіччя // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (88). – С. 70-82. – ISSN 1682-3540
153296
  Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : Дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій : Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 224 л. – Бібліогр. : л.191-224
153297
  Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 17с. – Бібл.: 12 назв
153298
  Полякова Т.М. Авторське тлумачення українізмів у російськомовних творах Г.Ф. Квітки-Основ"яненка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 64-70. – ISSN 0027-2833
153299
  Ільїна О.В. Авторський веб-сайт "Туристичний Луцьк" як інструмент підвищення ефективності туристичної діяльності / О.В. Ільїна, Л.П. Луговська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 115-123. – ISSN 2308-135X
153300
   Авторський вечір Віталія Коротича в Торонті // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 29-30
153301
  Хайруліна Н.Ф. Авторський голос у драмі Володимира Винниченка "Базар" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 218-221. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
153302
  Стройко І. Авторський договір: поняття, умови, форма // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.75-82.
153303
  Ларін Д.І. Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Дмитро Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – 200 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-613-8-33760-7


  У пр. №1695271 напис: Читальному залу факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подарунок від автора. 03.04.2018 р. Підпис
153304
  Рева Л. Авторський ідеал людини у працях В. Фащенка // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 191-197
153305
  Радецька С. Авторський індивідуальний стиль Ентоні Берджеса: різнорівнева реалізація / С. Радецька, М. Кенізор // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 144-149. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Окреслені основні аспекти різнорівневої реалізації авторського стилю Ентоні Берджеса на прикладі роману “Механічний апельсин”; розкрито сутність поняття “авторський ідіостиль”; визначені жанрово-стилістичні, лексико-семантичні та граматичні ...
153306
  Погребняк Г.П. Авторський кінематограф у культурному просторі другої половини ХХ - початку ХХІ століття : монографія / Галина Погребняк ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2020. – 446, [1] с. – Бібліогр.: с. 407-446. – ISBN 978-966-452-311-7
153307
  Погребняк Г.П. Авторський кінематограф у художній культурі другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Погребняк Галина Петрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 74 назви
153308
  Журавльова Т. Авторський кінематограф України початку XXI століття. Інтерпретації мелодрами у творах Кіри Муратової та Єви Нейман // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 65-72. – ISSN 2413-4767
153309
  Миславський В. Авторський кінематограф як культурно-мистецький феномен на зламі епох // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 79. – С. 113-115. – ISSN 2410-5325
153310
  Макуха М.В. Авторський колектив часопису "Друкарство" як чинник успіху видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 138-142


  Досліджено авторський колектив, який мав значний вплив на видавничо-поліграфічну галузь України загалом та став типоформувальним чинником журналу "Друкарство". It is explored the authors" collective which had a considerable influence on the ...
153311
  Шульженко Ю. Авторський метатекст як засіб об"єктивації авторської картини світу (на матеріалі ранніх романів Джона Фаулза) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 466-478


  У статті розглядається авторська картина світу Дж. Фаулза,відображена в його ранніх романах "Колекціонер" та "Маг" крізь призму авторського Метатексту, характерного як для творчості письменника, так і для постмодернізму в цілому. Виділяються рівні ...
153312
  Михайленко В.В. Авторський модус у структурі дискурсу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 95--97. – ISSN 1729-360Х
153313
  Брюховецька О.В. Авторський навчальний модуль "Формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти) та аналіз результатів його впровадження // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – C. 7-14. – ISSN 2411-3190
153314
  Греков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твори архітектури // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 55-62.
153315
  Петліна Н.Д. Авторський новотвір як семіотична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 152-156. – (Бібліотека Інституту філології)
153316
  Жадько В. Авторський підпис Тараса Шевченка / бесіду вів І. Осипчук // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 30 августа - 5 сентября (№ 34). – С. 27


  На Волині знайдено 500-річну ікону з авторським підписом Тараса Шевченка.
153317
  Рижак Л.В. Авторський підручник з філософії в контексті гуманітаризації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
153318
  Василенко О.М. Авторський профіль науково-педагогічного працівника як його візитівка в інтернеті / О.М. Василенко, Л.І. Романовська // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2023. – № 2 (183). – С. 53-61. – ISSN 2227-2747
153319
  Гладир Ю. Авторський стиль публіцистики Івана Драча (лексичний рівень) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 54-60


  У статті розглядається проблема авторського стилю публіцистики І. Драча на лексичному рівні. Увага зосереджується на таких найбільш часто вживаних критиком лексичних засобах виразності мовлення, як тропи, оказіоналізми, антоніми та фразеологізми. В ...
153320
  Артемова Л.В. Авторський стиль сучасної публіцистики (на матеріалі іспанських періодичних видань "El Pais", "El Mundo") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 6-10. – ISBN 978-966-581-885-4
153321
  Анисимова О.А. Авторський стиль та рекурсивна структура речень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 381-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядаються та уточнюються формальні числові параметри, які можуть давати детальну та уніфіковану характеристику складних речень. Дається оглад методики отримання лінейних партитур склданих речень. Також автором пропонується евристичний ...
153322
  Зайцева К.В. Авторський текст і цензура (на матеріалі творчості А. Дімарова) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 166-170
153323
  Парцей М.П. Авторський фактор у публіцистиці / М.П. Парцей. – Львів, 1990. – 197с.
153324
  Мельник А.А. Авторський характеротип у прозі Ольги Кобилянської // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 69-71
153325
  Поліщук О.Г. Авторські ад"єктивні композити в українській поезії ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 111-113. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
153326
  Рудюк Т. Авторські видозміни фразеологічних одиниць у творчості О. Гончара / Тетяна Рудюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 253-256. – ISSN 0320-3077
153327
  Баранов В. Авторські виміри світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 10


  Про поезію Валерія Гужви.
153328
  Антонович С.О. Авторські жанрові визначення як осмислення нової дійсності (на матеріалі драматургії українських еміграційних письменників середини ХХстоліття) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 113-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
153329
  Шубін Р.М. Авторські засоби зображення навколишнього світу у творах У. Еко в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C.467-474. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджено відтворення авторських засобів зображення навколишнього світу на матеріалі перекладів творів Умберто Еко. В статье исследованы способы воспроизведения авторских средств описания окружающего мира на материале переводов произведений ...
153330
  Зозуля О.А. Авторські інновації як лінгвістичний експеримент // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 213-217. – (Бібліотека Інституту філології)
153331
  Горська Н. Авторські інскрипти на книгах М.Ф. Берлинського та М.О. Максимовича (з колекції Національної історичної бібліотеки України) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 35-39. – ISBN 978-966-95419-8-7
153332
  Рогозянська Т. Авторські інтенції та інтертекстуальність у жанрових різновидах комедій Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 171-177. – ISSN 2307-2261
153333
  Просалова В. Авторські історії української літератури в першій половині XX ст.: тенденції, проблеми, здобутки // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 50-58. – ISBN 978-966-171-312-2
153334
  Карпенко Л.В. Авторські казки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 14-16
153335
  Казьмир З.О. Авторські коментарі у текстах художньої літератури як своєрідне відображення культурної картини світу автора // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 255-258. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
153336
  Кіщенко А.М. Авторські комунікативні стратегії спілкування з читачем в сучасній українській прозі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 78-84. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
153337
  Павленко О.Г. Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття століття: компаративний аспект (на матеріалі українських перекладів англомовної прози) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Павленко Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
153338
  Павленко О.Г. Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття: компаративний аспект (на матеріалі українських перекладів англомовної прози) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Павленко Олена Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 461 арк. – Бібліогр.: арк. 397-461
153339
  Адах Н.А. Авторські лексичні новотвори Василя Барки (функціонально-стилістичний аспект) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 200-206


  У статті аналізуються авторські лексичні новотвори українського поета-емігранта Василя Барки. Особливу увагу приділено дослідженню основних функцій лексичних інновацій у поетичному мовленні. The article deals with the analysis of author lexical new ...
153340
  Дундяк І.М. Авторські листівки Опанаса Заливахи: смисли, контексти, візуальні образи (на матеріалах приватних архівів) / І.М. Дундяк, О.М. Донець // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 27. – С. 82-97. – ISSN 2222-4203
153341
  Ковінько М.В. Авторські маски у "Чайних замальовках" Володимира Діброви // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 31-37


  Стаття присвячена аналізу специфіки авторської маски у збірці оповідань Володимира Діброви "Чайні замальовки". Маска розглядається як інструмент, що використовується автором-творцем для формування суб"єктивної наративної свідомості з метою створення ...
153342
  Недзведська Ю.М. Авторські механізми моделювання дослідницьких проблем у фахових наукових виданнях із соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  У статті проаналізовано авторські механізми моделювання дослідницьких проблем та виділено їх основні тенденції на прикладі публікацій трьох наукових фахових видань із соціальних комунікацій: "Актуальні питання масової комунікації", "Вісник Книжкової ...
153343
  Цвірчак Л. Авторські наголоси дієслів у поезії Лесі Українки // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 349-354. – ISBN 966-603-098-5
153344
  Метелюк І. Авторські назви емоцій та почуттів в українській поезії XX-XXI сторіч: лексикографічна інтерпретація // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 27-33. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
153345
  Хмельовська О.Ю. Авторські неологізми в сучасному літературному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 166-169


  Статтю присвячено аналізові авторських неологізмів, виділено їхні ознаки на основі опрацювання книг сучасних українських літераторів. Зроблено спробу класифікувати нові слова, з"ясувати основні тенденції у їх творенні та зрозуміти вплив, який вони ...
153346
  Петришин Д.В. Авторські неологізми Хосе Ортеги-і-Гассета та їх відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 336-343. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються основні способи утворення авторських неологізмів у творі Хосе Ортеги-і-Гассета "Бунт мас" та шляхи їх відтворення в українському перекладі. В статье рассматриваются основные способы образования авторских неологизмов в ...
153347
  Бабій І. Авторські неологізми як вагомий стилетворчий компонент роману "Жовтий князь" Василя Барки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – Вип. 14. – С. 7-14. – ISSN 2413-0923
153348
  Дюндик О.А. Авторські неологізми, об"єднані семою "політика", у романі "Щоденний жезл" Євгена Пашковського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 60-66. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто авторські неологізми з роману "Щоденний жезл" Є. Пашковського, об"єднані семою "політика". Висвітлено деякі закономірності творення нових авторських слів, вибудувано словотвірні ланцюжки, об"єднані спільною семантикою, простежено ...
153349
  Вокальчук Г. Авторські новотвори молодомузівців з лексикографічного погляду (частотний аналіз) / Г. Вокальчук, Т. Мамчич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 133-140. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
153350
  Качан І. Авторські новотвори та художній стиль письма Бориса Віана // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 33-38
153351
  Ткаченко Л.П. Авторські підручники як основа викладання курсу риторики в українських навчальних закладах у XVII - XVIII ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 100-109. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
153352
  Лук"янченко М. Авторські позначення як основні маркери концептуального змісту в романі "Нудота" Ж.-П. Сартра // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 106-111. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
153353
  Пилипко М.В. Авторські права в умовах сьогодення // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 109-113
153354
  Стисло Н.В. Авторські права на мультимедійні продукти // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 121-122. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
153355
  Вашинець І.І. Авторські права на результати інтелектуальної діяльності як права людини: міжнародно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 179-183. – ISSN 2219-5521
153356
  Муляр Г.В. Авторські права на твори мистецтва в інформаційно-мережевому просторі сучасності / Г.В. Муляр, О.С. Ховпун // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 173-176. – ISSN 2226-3209
153357
  Субота Н. Авторські права на фотографічний твір: проблемні аспекти судового захисту / Н. Субота, А. Нечипоренко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-18. – ISSN 1608-6422
153358
  Мусієнко П. Авторські права як об"єкти відносин, пов"язаних з Інтернетом // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 8-11. – ISSN 1608-6422
153359
   Авторські праці народних депутатів України : Бібліографічний покажчик. – Київ : Апарат ВРУ
N 35(331). – 2001. – 22с.
153360
  Бодіна-Дячок Авторські присвяти М.І. Глінки в умовах культурного побуту першої половини XIX століття // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 86-96
153361
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці / Л.Б. Хавкіна. – Харків, 1947. – 55с.
153362
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – М., 1936. – 28с.
153363
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – 2-е вид., випр. і доп. – Х., 1941. – 48с.
153364
  Криницька О. Авторські телепередачи: типологія та роль ключових фаз // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 182-187


  У статті аналізуються аспекти змістового оформлення початку і закінчення телевізійних програм та їх вплив на аудиторію. Aleksandra Krynytska. Author"s TV programs: typology and role of key phrases. The author analysis the important aspects of the ...
153365
  Полякова Т. Авторські тлумачення українізмів у творах О. І. Купріна // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 3 (47). – С. 94-100. – ISSN 1682-3540
153366
  Погребняк Г. Авторські фільми на кіно- й телеекрані. Шлях до глядача // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-83. – ISSN 1728-6875
153367
  Рикун В.А. Авторські фразеологізми із компонентом життя/смерть у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон"й / В.А. Рикун, І.С. Беркещук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 27-29. – (Філологічні науки ; вип. 8)
153368
  Зорівчак Р.П. Авторські фразеологічні новаторства як перекладознавча проблема (на матеріалі англомовних перекладів творів Тараса Шевченка) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 68-72. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-5
153369
  Матат Д. Авторські школи в Україні: ділимося досвідом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про всеукраїнський науково-практичний семінар, на якому обговорили досвід функціонування й удосконалення авторських шкіл в Україні, проведений в Українському гуманітарному ліцеї КНУ імені Тараса Шевченка. Про акмеолологічний простір Українського ...
153370
  Гончарук О. Авторські школи України як феномен інноваційної освітньої практики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 21-26. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
153371
  Звелідовська Л. Авторські шпальти письменників: патент на власну думку // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 131-137


  У статті зроблено загальний аналіз авторських шпальт письменників-колумністів сучасної Іспанії: Хав"єра Маріяса, Артуро Переса-Реверте та Роси Монтеро. Вперше досліджено деякі статті за 2000-2009 роки мовою оригіналу. The article provides ...
153372
  Янчук Ю. Авторсько-правова охорона програмного забезпечення в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 105-108
153373
  Коваль І.Ф. Авторсько-правова охорона результатів творчості фанатів творів літератури і мистецтва / І.Ф. Коваль, К.О. Савчук // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 295-304. – ISSN 2072-8670
153374
  Александрович Ю.І. Авторсько-правові аспекти функціонування всесвітньої інформаційної мережі - Інтернет // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 90-92. – (Серія "Суспільні науки")
153375
  Шуткевич О. Автору "Гей, соколи!" на Вінничині відкриють пам"ятник і музей на честь Тимка Падури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 січня (№ 7). – С. 2
153376
  Наєнко М. Автору української "Енеїди" - 250 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 серпня (№ 32). – С. 14
153377
  Наєнко М. Автору української "Енеїди" - 250 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 12-13
153378
  Крымова С. Авторы в авторитете. Создатели интеллектуальной собственности должны быть в центре внимания законодателей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Ситуация осложняется тем, что интеллектуальную собственность в стране создает государство, поскольку подавляющее большинство расходов на инновационные исследования идет из бюджета. Директор департамента Минобрнауки Александр Наумов сообщил, что если ...
153379
  Смертин А.Н. Авторы сборника "Вехи" о политико-правовом развитии России в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
153380
   Авторы, издатели, книгопродавцы: международные акты, соглашения, декларации : Сборник нормативных и рекомендательных документов для работников библиотек, издательств и кноиготорговых организаций. – Москва : Либерея, 2002. – 304с. – ISBN 5-85129-156-7
153381
  Ханенко Г. Авторынок-2012. Как это может быть // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 21-22. – ISSN 1606-3732
153382
  Печуркин Н.С. Автоселекционные процессы в непрерывной культуре микроорганизмов / Н.С. Печуркин, И.А. Терсков. – Новосибирск, 1973. – 64с.
153383
  Савчук Т. Автосемантичні / синсемантичні дієслова у мовотворенні Тараса Шевченка: якісно-кількісні виміри // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 192-200. – ISBN 978-966-02-7585-0
153384
  Петруня О.М. Автосервіс сучасності та майбутнього // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 389-395. – ISSN 2077-3455
153385
  Кернер Б.С. Автосолитоны: Локализованные сильно-неравновесные области в однородных диссипативных системах / Б.С. Кернер, В.В. Осипов. – Москва : Наука, 1991. – 197 с.
153386
  Мирончук Ю. Автостереотипний образ галичанки: спроба самоідентифікації та самоіронізації (На матеріалі повісті Наталки Сняданко "Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки") // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 168-172
153387
  Вивье К. Автостоп / К. Вивье. – Москва, 1984. – 144с.
153388
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 56-68 : Фото.Карта. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1029-5828
153389
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 3 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 42-52 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1029-5828
153390
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 4 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 62-72 : Фото.Карти. – ISSN 1029-5828
153391
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 5 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 48-60 : Фото. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1029-5828
153392
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 6 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 66-79 : Фото. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1029-5828
153393
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 7 : Озеро Титикака // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 82-94 : Фото. – ISSN 1029-5828
153394
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 8 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 60-72 : Іл. Карта. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1029-5828
153395
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 9 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 62-70 : Іл., карта. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1029-5828
153396
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 10 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 62-72 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
153397
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 11 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 72-84 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
153398
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 12 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 100-110 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
153399
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 13 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 60-68 : Іл., карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1029-5828
153400
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 14 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 66-76 : Іл., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1029-5828
153401
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 15 : Экспедиция // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 60-72 : Іл., карти. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
153402
  Руссу Д. Автостоп як альтернативна система просторової мобільності // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Балакірєва О.М., Бєлова Л.О., Герпфер К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 21. – С. 50-56. – ISSN 2077-5105
153403
  Смоляр Ігор Автостопом із Києва до Магадана // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 110-111 : фото
153404
  Митрохин В.В. Автостоянка / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1985. – 208с.
153405
  Березінський В.К. Автострада : поезії / В.К. Березінський. – Київ : Дніпро, 1981. – 154 с.
153406
  Цехмейструк М. Автотематичні інкрустації в епопеї "OST" Уласа Самчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 293-296
153407
  Саєнко В.П. Автотематичність у системі поетики малої прози Миколи Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 18-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
153408
   Автотехническая экспертиза / В.А. Бекасов, Г.Я. Боград, Б.Л. Зотов, Г.Г. Индиченко; В.А. Бекасов, Г.Я. Боград, Б.Л. Зотов, Г.Г. Индиченко ; ЦНИИ судеб. экспертиз Юрид. комиссия при Сов. Мин. РСФСР ; науч.-техн. ред. В.А. Бекасов. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 255 с. : ил., черт.
153409
  Овруцкий И.Я. Автотехническая экспертиза на предварительном следствии (по материалам Таджикской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: / Овруцкий И.Я.; Всес. юридич. заоч. ин-т. Кафедра криминалистики. – Душанбе, 1967. – 20л.
153410
  Степанюк Р.Л. Автотехнічна експертиза та її місце в системі судових експертиз в Україні / Р.Л. Степанюк, В.А. Абрамчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 73-79. – ISSN 1999-5717
153411
  Сигаев А.В. Автотранспорт и планировка городов / А.В. Сигаев. – Москва, 1972. – 223 с.
153412
  Мотин И.А. Автотранспорт Украины в пятилетке / И.А. Мотин. – К, 1976. – 72с.
153413
  Костюченко Л.М. Автотранспортне право : Перевезення пасажирів. Перевезення вантажів. Безпека дорожнього руху. Міжнародні перевезення / Л.М. Костюченко, М.Р. Наапетян. – Київ : Техніка, 2006. – 352с. – ISBN 966-575-158-1
153414
  Карпечкін Г.Я. Автотранспортні засоби як предмет договору лізингу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-114.
153415
  Плешков А.П. Автотранспортное страхование в СССР / А.П. Плешков. – М., 1980. – 176 с.
153416
  Михайлов Н.И. Автотранспортные объединения: правовая организация / Н.И. Михайлов. – Иркутск, 1985. – 117с.
153417
  Глистин В.К. Автотранспортные преступления / В.К. Глистин, Б.Е. Боровский. – Л, 1969. – 134с.
153418
  Куринов Б.А. Автотранспортные преступления / Б.А. Куринов. – Москва, 1970. – 223с.
153419
  Куринов Б.А. Автотранспортные преступления: Квалификация и ответственность / Б.А. Куринов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1976. – 206с.
153420
   Автотранспортные происшествия и их расследование / Б.А. Алексеев, Н.С. Алексеев, Б.Е. Боровский, Л.Н. Гаврилов, А.А. Гусев, А.Р. Денькоский; Алексеев Б.А. [и др.] ; под ред. И.С. Алексеева, И.Х. Максутова ; ЛГУ им. А.А. Жданова, Юрид. фак. – Москва : Юрид. лит., 1962. – 314 с.
153421
  Зуев Сергей Автотранспортный водоворот // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 20-22 : фото
153422
  Афанасьев Л.Л. Автотранспортный справочник / ред. Л.Л. Афанасьев. – 4-е изд., испр. и доп., 1960
153423
  Рохлин Александр Автотриллер : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 190-191 : Іл. – ISSN 1029-5828
153424
  Остапченко Л.І. Автофосфорилювання cGMP-залежних протеїнкіназ із лімфоцитів селезінки щурів / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Т.О. Кірпенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Біологія ; Вип. 27)


  Досліджена здатність cGMP-залежної протеїнкінази, виділеної із селезінки щурів до автофосфорилювання. Показано, що процес автофосфорилювання cGMP-залежного ферменту триває довше порівняно з cАMP-залежним, при цьому фосформа не є просто медіатором ...
153425
  Мирошнеченко Л.С. Автофотоэлектронная эмисия из высокоомных кремния и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Мирошнеченко Л.С.; АН УССР. Ин-т физики, 1967. – 11л.
153426
  Бундза Б.П. Автофотоэлектронная эмиссия из высокоомного р-тица кремния : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.04 / Бундза Б. П.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1980. – 22л.
153427
  Мирошниченко Л.С. Автофотоэлектронная эмиссия на высокоомных кремния и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Мирошниченко Л.С.; Ин-т физики АН УССР. – К., 1967. – 11л.
153428
  Наулко В.І. Автохтон (- корінний місцевий, корінний житель певної території, країни) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 135. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153429
  Ткаченко С.А. Автохтонна характеристика взаємозв"язків підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об"єднаннями // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 274-284 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
153430
  Кралюк П.М. Автохтонні реформаційні рухи на українських землях // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 165-167. – ISBN 978-966-373-777-5
153431
   Автохтоны Северного Кавказа / [авт.-сост. Руслан Темербулат]. – Ічня : Формат, 2016. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-1567-31-2
153432
  Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах Милорада Павича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 133-139. – ISSN 0203-9494
153433
  Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах Мілорада Павича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 133-139. – ISSN 0203-9494
153434
  Босенко Я.Ф. Автошляхами України : путівник-довідник / Я.Ф. Босенко. – Київ : Реклама, 1970. – 376 с. : іл. – Бібліогр.: с. 371-372
153435
  Сюткин Н.Н. Автоэлектронная микроскопия стареющих бинарных сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сюткин Н.Н.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 13л.
153436
  Елинсон М.И. Автоэлектронная эмиссия / М.И. Елинсон, Г.Ф. Васильев. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. – 272с.
153437
  Иванов В.Г. Автоэлектронная эмиссия германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Иванов В.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
153438
  Пинскер Лев Автоэмансипация
153439
  Пинскер Л. Автоэмансипация = Die Autoemancipation : призыв русского еврея к своим соплеменникам / Лев Пинскер // Еврейское государство : опыт современного решения еврейского вопроса : пер. с нем. / Т. Герцль. – Москва : Текст ; Книжники, 2008. – С. 141-187. – ISBN 978-5-7516-0758-6
153440
  Шредник В.Н. Автоэмиссионная микроскопия металлопленочных покрытий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шредник В.Н. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1965. – 21с. – Бібліогр.:с.19-21
153441
  Королев Ю.Д. Автоэмиссионные и взрывные процессы в газовом разряде / Ю.Д. Королев, Г.А. Месяц. – Новосибирск : Наука, 1982. – 255 с.
153442
  Сеньобос Ш. Автрия в XIX ст. / Ш. Сеньобо ; З фpанцузького пеpеклав і пояснив С. Томашівський. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1901. – 105 с. – Бібліогp.: с. 89-92. – ([Наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] ; [Ч.] 4)
153443
  Іванченко О.Р. Автура газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 24-28


  У статті йдеться про кореспондентів і дописувачів, штатних і позаштатних співробітників газети "Рада", які формували рубрики і шпальти щоденника під справжніми чи вигаданими іменами (розшифровуються деякі псевдоніми, криптоніми) The article deals ...
153444
  Іванченко О. Автура газети "Рада" // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 39-47.
153445
  Плехова І. Автура книгознавчого часопису "Українська книга" (1937-1943) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено наукові зацікавлення авторів часопису "Українська книга", висвітлено питання співпраці українських книгознавців та галицького часопису щодо вивчення актуальних питань розвитку видавничої справи. In the article it"s explored the ...
153446
  Липский В. Автюковские потешки : проза: юмористические рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 137-141. – ISSN 0027-8238
153447
  Науменкова С.В. Авуари (- майно, надбання) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 136. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153448
  Мирошниченко Л.І. Авфіксація і субстантивація як топологічно характерні способи словотворення в німецькій та українській мовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 68-72. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
153449
  Лагунова О. Аг. Кримський - дослідник етнографії Лівану // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 44-45
153450
  Семироль А. Ага! : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2010. – № 12. – С. 57-59. – ISSN 1727-5903
153451
  Туранлі Ф.Г. Агабейзаде Меммед Садиг Оглу (- азербайджанський мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 136. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153452
   Агада : Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей : В 4 ч. / Пер. с введ. С.Г. Фруга ; По "Сефер-Гаагада" сост. И.Х. Равницким, Х.Н. Бяликом. – Одесса : Тип. М.А. Миньковского
Ч. 1. – 1919. – 3208 с.
153453
  Агаджан Гельдаевич Бабаев Агаджан Гельдаевич Бабаев : [географ] / Агаджан Гельдаевич Бабаев; АН ТуркмССР ; Центр. науч.б-ка ; Отв. ред. А.Язбердиев. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 129, [5] с., [1] л. портр. – (Материалы к библиографии ученых Туркменистана ; вып. 29)
153454
   Агальцевой Надежде Алексеевне - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 59 : фото. – ISSN 0016-7126
153455
  Божко О.І. Аганесян Натан (- церковний діяч Вірменської Апостольскої Церкви) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 120. – ISBN 978-966-621-697-0
153456
  Романова О. Агантангел Кримський та витворена навколо нього міфологія: історико-антропологічне дослідження // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 64-102. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
153457
  Сургай О.І. Агапій Гончаренко - іродиякон Києво-Печерської лаври та видатний діяч української еміграції // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 147-150
153458
  Поліщук О. Агапій Гончаренко - першовідкривач англомовної шевченкіани // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 10, травень. – С. 34-38


  Гончаренко Агапій Онуфрійович (1832-1916) - відомий український священик, правозахисник та громадський діяч, один із перших українських політичних емігрантів.
153459
  Неуважний Ф. Агапій Шамрай : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 219-220
153460
  Бабак Г. Агапій Шамрай у пошуках синтетичної теорії літератури: 1920-ті роки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (723). – С. 28-44. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто теоретичні погляди літературознавця Агапія Шамрая (1896-1952) у контексті рецепції філологічної системи О. Потебні та розвитку формального й соціологічного методів в українському літературознавстві та критиці 1920-х років. Окрему ...
153461
   Агапіт Лікар // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 20-22. – ISBN 978-966-8137-97-6
153462
  Чалий О.В. Агапов Борис Терентійович (-фахівець у галузі медичної кібернетики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 138. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153463
  Нахуцришвили И.Г. Агарикальные грибы Грузии / И.Г. Нахуцришвили. – Тбилиси, 1975. – 212с.
153464
  Вассер С.П. Агариковые грибы СССР / С.П. Вассер. – Київ : Наукова думка, 1985. – 184с.
153465
  Перова Нина Васильевна Агариковые грибы южной тайги в Томской области : Автореф... канд. биол.наук: 05.00.05 / Перова Нина Васильевна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
153466
  Васильева Л.Н. Агариковые шляпочные грибы / Л.Н. Васильева. – Ленинград : Наука, 1973. – 331с.
153467
  Маланюк В.Б. Агарикоїдні та болетоїдні гриби Галицького національного природного парку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Маланюк Василь Богданович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
153468
  Андреева Л.А. Агароид и его применение при изготовлении некоторых лекарственных форм и препаратов : Автореф... канд. фармацевтическихнаук: / Андреева Л.А.; ХГФИ. – Х., 1967. – 20л.
153469
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
1. – 1990. – 796с.
153470
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
2. – 1990. – 654с.
153471
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
3. – 1990. – 685с.
153472
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
4. – 1990. – 714с.
153473
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса
1. – 1992. – 300 с.
153474
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00643-5
Т.2. – 1992. – 299 с.
153475
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса
3. – 1993. – 302 с.
153476
  Сю Э. Агасфер. : роман в шести томах / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00645-1
Т.4 : ч.12-14. – 1993. – 303 с.
153477
  Сю Э. Агасфер. : роман в шести томах / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00578-1
Т.5 : ч. 15-16. – 1993. – 318 с.
153478
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00646-X
Т.6 : Ч.16. – 1993. – 304 с.
153479
   АГАТ-семантика: семантичне розмічування Корпусу української мови / Н. Дарчук, О. Зубань, М. Лангенбах, Я. Ходаківська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 92-102. – ISSN 0320-3077


  У статті розглянуто лінгвістичні засади семантичного розмічування Корпусу української мови як четвертого етапу представлення інформації про одиниці Корпусу. В основу розмічування покладено таксономічну класифікацію Національного корпусу російської ...
153480
  Дарчук Н.П. АГАТ-синтаксис як компонент комп"ютерної граматики української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76). – С. 89-102. – ISSN 1682-3540
153481
   Агат. – ***. – Свердловск
***. – 1982. – 160с.
153482
  Бороздин М. Агата Кристи: игра в "как будто"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 86-105. – ISSN 1812-867Х
153483
  Бороздин М. Агата Кристи: игра в какбудто"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 8 (56). – С. 78-95. – ISSN 1812-867Х
153484
  Дець Н.С. Агата Крісті - всесвітньо відома "королева детективу" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 6. – С. 58-61
153485
  Орлик П.І. Агата Турчинська / П.І. Орлик. – К., 1981. – 136с.
153486
  Ковалів П. Агатангел Євтимович Кримський як мовознавець // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 6-11
153487
  Павличко Д. Агатангел Кримський - видатна постать в історії української літератури // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – C. 106-107. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
153488
  Шокало О.А. Агатангел Кримський - дослідник і перекладач Гафіза Ширазького (освоєння феномену суфізму на українському грунті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 142-151. – ISSN 1608-0599
153489
  Гирич І. Агатангел Кримський - засновник українського сходознавства // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-56.
153490
  Довбня Л. Агатангел Кримський - подвижник української мовознавчої науки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 57-64. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
153491
  Будний В. Агатангел Кримський - поліглот світового класу / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 96-98. – ISBN 978-966-518-485-0
153492
  Лук"янчук Г. Агатангел Кримський - постать справді дивовижна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 9


  До 145-річчя Агатангела Юхимовича Кримського в Національному музеї літератури України відбулася презентація експонатів з архівів інституту Літератури та самого музею, присвячених життю і творчості видатного діяча української і світової культури. Захід ...
153493
   Агатангел Кримський - творець та інтерпретатор літератури : Збірник наукових праць. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 80с. – ISBN 5-778-8832-5
153494
  Білоусов Є.В. Агатангел Кримський - учений та письменник : худож.-докум. повість для дітей / Євген Білоусов ; [худож. Володимир Пащенко]. – Сімферополь : Таврида, 2012. – 277, [3] с. : іл., портр. – (Серія книжок Євгена Білоусова "Відомі та знамениті"). – ISBN 978-966-584-059-6
153495
  Кралюк П.М. Агатангел Кримський – дослідник ісламу / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 93-95. – ISBN 978-966-373-827-7
153496
  Парамонів С. Агатангел Кримський : Спогади // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 1(178), листопад. – С. 15-22
153497
  Бабишкін О.К. Агатангел Кримський : [літературний портрет українського письменника, видатного вченоого-сходознавця] / Олег Бабишкін. – Київ : Вид-во художньої літератури, 1967. – 114 с.
153498
  Мандрика М.І. Агатангел Кримський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 260, вересень : вересень. – С. 26-27
153499
   Агатангел Кримський // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 185-187
153500
  Маключенко В. Агатангел Кримський / В. Маключенко, З. Черуха // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : Університет "Острозька академія", 2000. – С. 239-243. – ISBN 966-7631-05-2
153501
   Агатангел Кримський // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 363-367. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
153502
   Агатангел Кримський // Сто видатних українців / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова, Л.М. Дідух, А.Г. та ін. Збанацький. – Київ : Арій, 2006. – С. 310-314. – ISBN 966-8959-09-4
153503
  Чабан А.Ю. Агатангел Кримський // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 104-108.
153504
  Ковалів Ю. Агатангел Кримський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 88-95. – ISSN 0236-1477
153505
  Руденко Н. Агатангел Кримський // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 87-88. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
153506
  Коваленко В. Агатангел Кримський (1871-1942) // Антологія творів письменників Черкащини про Тараса Шевченка : до 160-річчя із часу повернення Тараса Шевченка в Україну / укладач В. Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2021. – С. 38. – ISBN 978-966-920-669-5
153507
  Ткач Л. Агатангел Кримський і Микола Лукаш: спільні риси художнього лексикону / Л. Ткач, Федунович-Швед // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-39. – ISSN 0130-5263
153508
  Кіраль С. Агатангел Кримський і Трохим Зіньківський: до історії дискусії про переклад "Одіссеї" Гомера Петра Ніщинського // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 245-253. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
153509
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та "Энциклопедический словарь" Брокгауза-Єфрона // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2003. – № 21/22. – С. 37-44.


  Хазар каганат, Хазарія (650—969) — середньовічна держава, створена кочовим народом — хазарами
153510
  Мчеделадзе І. Агатангел Кримський та грузинсько-українські взаємозв"язки в контексті орієнталістики: деякі нові аспекти // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 277-281. – ISSN 0320-8370


  А.Ю. Кримський - автор понад 1000 публікацій: монографій, підручників, статей. Вагоме місце в доробку вченого посідають праці з арабістики, семітології, тюркології, іраністики. Багато уваги приділяв Агатангел Юхимович проблемам розвитку української ...
153511
  Дикун Х. Агатангел Кримський та Іван Франко: дискусії про перську літературу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 146-154. – ISSN 0130-528Х


  З"ясовано окремі малодосліджені сторінки життя та наукової й літературної діялності А. Кримського.
153512
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та його колеги-мовознавці у ВУАН 20-х рр. XX ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-56. – ISSN 1608-0599
153513
  Лопушинський І. Агатангел Кримський та Омелян Пріцак: дві долі - учителя й учня // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 119-126. – ISBN 978-966-2133-57-3
153514
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та український правопис // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 20-30. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
153515
  Авербух О. Агатангел Кримський у Лівані: орієнталізм і гомоеротичне бажання в поезії українського модерніста // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 2-15
153516
  Слабошпицький М. Агатангел Кримський як герой // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 51-57. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
153517
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 65-70. – ISSN 1608-0599
153518
   Агатангел Кримський, 1871-1942 // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 280. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
153519
  Ніковський А. Агатангел Кримський. (В п"ятдесятиліття народження) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 1 (99), кн. 1 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 424-427. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
153520
   Агатангел Кримський. 1871-1942 // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (157). – С. 62
153521
   Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ, 2006. – 563, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 547-560. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) [та ін.]). – ISBN 966-8518-60-8
153522
  Павличко С. Агатангел Кримський: політичний українець, арабіст і потенційна гей-ікона // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 9/10 (131/132). – C. 74-75
153523
  Огнєва О.Д. Агатангел Кримський: учитель та учні / Олена Огнєва ; [уклад.: О. Петренко] ; Одес. Будинок-Музей ім. М.К. Реріха ; Укр. культур. центр при Посольстві України в Державі Ізраїль. – Одеса : Астропринт, 2019. – 32, [4] с. : портр. – на тит. арк. також: Національна академія наук України / А. Шпак, О. Юркова. – Бібліогр.: с. 11. – (Серія "Спадщина України" / редкол.: М. Линник, О. Петренко, Н. Порожнякова [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-927-501-1
153524
   Агатангел Крымский // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 394-399. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
153525
  Наєнко М. Агатангел Юхимович Кримський // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 315-317
153526
  Астапенко Ігор. Агатангел Юхимович Кримський (1871-1942) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 7 (89)
153527
  Новожилов О.А. Агатовый ручей: рассказы / О.А. Новожилов. – Минск, 1981. – 191с.
153528
  Годовиков А.А. Агаты / А.А. Годовиков, О.И. Рипинен, С.Г. Моторин. – Москва : Недра, 1987. – 368с.
153529
  Прокопец В.В. Агаты Иванчинского месторождения базальта / В.В. Прокопец, В.В. Сковороднев, Я.О. Юшицына // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Євтєхов, С.В. Тіхлівець, В.І. Альохін [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – № 1/2 (39/40). – С. 15-20. – ISSN 2306-5443
153530
  Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский / К.И. Гурницкий. – Москва : Наука, 1980. – 192 с.
153531
  Хінкулов Л. Агафангел Юхимович Кримський (1871-1942) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 138-139
153532
  Федоров П.И. Агафон с Большой Волги / П.И. Федоров. – Москва, 1967. – 352с.
153533
  Антонов Н.Г. Агафонов Петрович : сатирич. заметки / Антонов Н.Г. – Москва : Советский писатель, 1963. – 205 с. : ил.
153534
   Агафонова Тетяна Миколаївна (1909-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 5. – ISBN 978-966-439-754-1
153535
   Агафонова Тетяна Миколаївна (1909-1996) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 9. – ISBN 978-966-933-054-3
153536
  Бараусов В. Агафья Леонова / В. Бараусов. – Ленинград : ЛОИЗ, 1934. – 119 с.
153537
  Алексеева Л.В. Агглютинирующие фораминиферы нижнемеловых отложений Западной Туркмении / Л.В. Алексеева; АН СССР, Министерство нефтедобывающей промышленности СССР, Институт геологии и разработки горючих ископаемых; Отв. ред. Алиев М.М. – Москва : Наука, 1972. – 64с.
153538
  Маслун Нинель Владимировна Агглютинирующие фораминиферы нижнетретичных отложений внутренней зоны Предкарпатского прогиба и их значение для выяснения условий осадкообразования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Маслун Нинель Владимировна; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1973. – 26л.
153539
  Бахревский В.А. Агей : повесть с двумя предисловиями, но без конца : [для сред. возраста] / Владислав Бахревский ; худ. Б. Тржемецкий. – Москва : Детская литература, 1988. – 78, [1] с. : ил.
153540
   Агенства - лидеры по продаже авиабилетов : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 8-9 : Фото
153541
  Мелещенко О.К. Агенства інформаційні // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 142-143. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153542
  Мелащенко О.К. Агенства інформаційні (- оргагізації, що на договорніх засадах добирають, опрацьовують та постачають інформацію газетам.журналам, радіо, телебачення) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 142-143. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153543
  Іваненко Ю. Агенство з питань управління державним боргом: досвід Португалії та Великобританії / Ю. Іваненко, А. Мамишев // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-18 : табл., рис.
153544
  Фрейнкман Л. Агенство стратегических инициатив как институт развития нового типа / Л. Фрейнкман, А. Яковлев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 18-39. – ISSN 0042-8736
153545
  Баб"юк Т. Агенство США з міжнародного розвитку ( АМР США) ( - головна установа у складі Уряду США, яка надає технічну та фінансову допомогу країнам світу) / Т. Баб"юк, Ю. Зарицький // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 144. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153546
  Неправська Наталія Агент-рятівник: краш-тест для туриста // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
153547
   Агент - авіакомпанія: хто краще продає контент? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
153548
   Агент - авіакомпанія: хто краще продає контент? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 19 : фото. – ISSN 1998-8044
153549
  Сонина Е. Агент - доцент? Работу по зарубежным грантам могут посчитать изменой // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 марта (№ 12). – С. 4


  Вузы и научные организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся политикой, могут подпасть под Закон об иностранных агентах. Это произойдет в случае, если государство поддержит инициативу, представленную в докладе “Методы и технологии ...
153550
  Флеминг Я. Агент 007 : [Романы: Перевод] / Я. Флеминг. – Москва : Пролог. – ISBN 5-85013-001-2
[Т. 1] : Казино "Руаяль". Мунрейкер. Бриллианты вечны. – 1992. – 397с.
153551
  Флеминг Я. Агент 007 : [Пер. с англ.] / Я. Флеминг. – Москва : Пролог. Спас. – ISBN 5-85013-003-09
[Т. 2] : Из России с любовью. Человек с золотым пистолетом. – 1992. – 384с.
153552
  Струмп-Войткевич Агент № 1. Героич. биография. / Струмп-Войткевич. – Москва, 1969. – 304с.
153553
  Беркеші А. Агент №13 : роман / Андраш Беркеші ; пер. з угор. Георгія Андора ; [іл.: Г.С. Ковпаненко]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 290 с. : іл.
153554
  Владимиров В. Агент Абвера. / В. Владимиров, Л. Суслов. – Рига, 1968. – 221с.
153555
  Окулов А. Агент Манфред : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 35-39. – ISSN 0321-1878
153556
  Бескид О. Агент Медведчук: нові факти з окупації Криму. "Оголосіть, будь ласка, весь список!" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Липень (№ 29/30). – С. 1-2
153557
  Свиридов Т. Агент Омега-корпуса // Агент Омега-корпуса : Сборник. – Москва : Армада, 1996
153558
  Филатов А.П. Агент угро. / А.П. Филатов. – Архангельск, 1969. – 190с.
153559
  Птахів Семен Агенте, стережися: візові шахраї! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
153560
  Міщенко О. Агенти гендерної соціалізації дошкільників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Гендерна соціалізація дошкільників є одночасно складною і дуже важливою проблемою, від її вирішення залежить майбутнє кожної дитини. Гендерні ролі, які людина засвоює в дитинстві, впливають на кожну людину, на кожну сім"ю, на все суспільство. Gender ...
153561
  Смаглій К. Агенти Кремля у Вашингтоні-2 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 10-11


  Інститут Кеннана та "Кіссінджер ассоушіейтс".
153562
  Казакевич Г. Агенти модернізації: київські фотографи польського походження у другій половині XIX - на початку XX ст. // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 293-298. – ISBN 978-617-7399-39-0
153563
  Кундра О. Агенти Путіна : [як рос. агенти крадуть наші таємниці] / [Ондржей Кундра ; пер. з чес., прим. І. Бєй]. – Київ : Чеська бібліотека, 2017. – 229, [2] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-1557-50-4
153564
   Агенти соціальних змін у суспільстві нестійкої інституційності / [О. Злобіна, М. Шульга, Л. Бевзенко та ін.] ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2022. – 329, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-329. – ISBN 978-966-02-9991-7
153565
  Баганець О. Агенти ФБР у НАБУ: законність та підстави співпраці // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)


  Чи законно діють наші нові антикорупційні органи, залучаючи до своєї оперативно-розшукової діяльності чи до проведення досудового розслідування співробітників Федерального бюро розслідувань США?
153566
  Дубенська І. Агенти як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 77-78. – ISBN 978-617-7069-28-6
153567
  Дубенська І. Агенти як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 77-78. – ISBN 978-617-7069-28-6
153568
  Добровольська О.Я. Агентивно-професійна лексика в англійській мові XI-XV ст.: класифікація за структурою // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 37-47. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
153569
  Добровольська О.Я. Агентивно-професійна лексика в історії англійської мови: деривація і таксономія : монографія / Добровольська О.Я. – Чернівці : Родовід, 2016. – 623, [1] с. : табл. – Додатки: с. 482-623. – Бібліогр.: с. 439-481. – ISBN 978-617-7105-30-4
153570
  Пузиренко Ярина Василівна Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Пузиренко Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 293л. + Додатки: л.243-293. – Бібліогр.: л.210-242
153571
  Пузиренко Ярина Василівна Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук; 10.02.15 / Пузиренко Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
153572
  Чорноус Г. Агентна модель інтелектуальної інформаційної системи управління в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 41-47. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему побудови моделі ефективної інформаційної системи управління суб"єктами економіки, яка відповідає провідним тенденціям сучасного економічного розвитку. Проаналізовано наявну програмно-технологічну базу для підтримки ...
153573
  Москотіна Р.Ю. Агентне моделювання як інструмент формалізації соціологічної теорії (на прикладі моделі протестної поведінки) : дис. ... д-ра філософії : 054 ; 05 / Москотіна Руслана Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 194 арк. – Додаткм: арк. 185-194. – Бібліогр.: арк. 172-184
153574
  Анісімова Л.А. Агентні технології як засіб моделювання в обчислювальній економіці / Л.А. Анісімова, М.М. Глибовець, М. Кириленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 77-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті аналізуються базові підходи застосування агентних технологій для моделювання ринкових економічних процесів. Перспективність підходу демонструється на прикладі задачі бюджетування великих холдингових компаній. In the article base approaches of ...
153575
  Гуменюк В.В. Агентність: множинність визначення та операціоналізація в контексті шкільної освіти // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 27-36. – (Соціологія ; т. 3). – ISSN 2617-9067
153576
  Глибовець А.М. Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу інформації : дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Глибовець Андрій Миколайович ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 412 арк. – Додатки: арк. 328-412. – Бібліогр.: арк. 307-327
153577
  Глибовець А.М. Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Глибовець Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 42 с. – Бібліогр.: 38 назв
153578
  Куценко О. Агентно-культурна модель радикалізації середовищ мусульманських мігрантів / О. Куценко, Л. Берлянд, А. Горбачик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-87. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проект спрямований на з"ясування пізнавальної корисності агентно-культурної соціологічної моделі радикалізації соціокультурних середовищ мігрантів на Заході (ACSMR). Інтерпретація радикалізаціїis основана на дослідницьких здобутках М.Сейджмена ...
153579
  Чорноус Г.О. Агентно-орієнтована інтелектуальна система діагностики стану підприємства // Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. наук. праць [V міжнар. наук.-практ. конф.], 15-16 трав. 2014 р., Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.] ; [редкол.: Вітлінський В.В. та ін. ; відп. за вип. Соловйов В.М.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 189-192
153580
  Москотіна Р. Агентно-орієнтоване моделювання та соціологія: точки перетину // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 38-44. – ISSN 2306-3971
153581
  Омельянчик Д.А. Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки: особливості, переваги і недоліки // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 41-52. – ISSN 2409-8876
153582
  Кубрак К.А. Агенто-орієнтоване моделювання соціальних мереж для аналізу поширення фейкових новин / К.А. Кубрак, О.Є. Іларіонов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 190-191
153583
  Симчич М. Агентом НКВС був священник. На сповіді випитував жінок, чи не приховують повстанців / текст: Леся Межва // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 32 (335), 25 серпня 2016. – С. 40-43


  Командувач сотнею Української Повстанської Армії Мирослав Симчич 35 років провів у неволі.
153584
  Попов Д.П. Агентские соглашения в международном торговом судоходстве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Попов Д.П.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. граждан. права и процесса. – Москва, 1974. – 22л.
153585
  Белоусова Маргарита Агентский договор и законодательство : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 36-38
153586
  Бабінова О. Агентства регіонального розвитку: європейський досвід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 111-118.
153587
  Карпець С.П. Агентства регіонального розвитку: європейський досвід, практика становлення та перспективи розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 131-136.
153588
  Самуйлов С.М. Агентство по международному развитию : перенацеливание на "продвижение демократии" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 51-64. – ISSN 0321-2068


  Допомога іншим державам США в боротьбі з бідністю. Агентство по міжнародному розвитку (АМР)
153589
   Агентство творення конфліктів [рішення Ради суддів України] // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 7


  "Поширення інформації без дотримання принципу призумпції невинуватості підриває авторитет судової влади".
153590
  Царук В. Агентська проблема в управлінні як виклик для системи обліку корпорацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 103-115. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
153591
  Птахів Семен Агентський бізнес у крутому піке // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1998-8044
153592
  Коротка Р. Агентський договір та його різновиди // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 95-96
153593
  Зельдіна О. Агентський договір у сфері господарювання / О. Зельдіна, Т. Тодуа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-254. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
153594
  Дрішлюк А. Агентський договір у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.37-40
153595
  Проценко В. Агентський договір: міркування про деякі його атрибути // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-27.
153596
  Крупчан О.Д. Агентський договір: порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та республіки Молдова : монографія / О.Д. Крупчан, В.В. Проценко ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 357, [1] с. – Бібліогр.: c. 210-230 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-7509-68-2
153597
  Птахів Семен Агентські продажі: підвищуємо лояльність клієнтів // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
153598
  Мірошниченко Н. Агентування судна в порту / Н. Мірошниченко, О. Чеботаренко // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 квітня (№ 16)


  "... Окремі особливості правового регулювання портових відносин ".
153599
  Снєгирьов Д. Агентура "русского міра" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 25 липня (№ 89). – С. 9


  Як РФ через "російські культурні центри" в Європі нав"язує проросійську позицію світові.
153600
  Сервецький І. Агентура іноземної держави - поняття, зміст та суспільна небезпека / І. Сервецький, І. Дулкай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються поняття та зміст агентури іноземної держави. Окремо досліджуються питання суспільної небезпеки агентури іноземної держави. В статье рассматриваются понятие и содержание агентуры иностранного государства. Отдельно исследуются ...
153601
  Михайлов Б.Я. Агентура Уолл-стрита в конгрессе производственных профсоюзов США. / Б.Я. Михайлов. – М., 1951. – 136с.
153602
  Погорецький М. Агентурна робота федеральних правоохоронних органів США у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів / М. Погорецький, І. Смирнова // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 101-106.
153603
  Патриляк І. Агентурна справа "Щур" як джерело до вивчення методів агентурної роботи радянських органів держбезпеки проти керівників українського визвольного руху // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 128-145. – ISSN 0130-5247
153604
  Аркуша Л.І. Агентурний метод оперативно-розшукової діяльності: історія виникнення / Л.І. Аркуша, Н.В. Чіпко, С.П. Чумак // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – С. 6-14. – ISSN 2413-1342
153605
  Підюков П.П. Агентурні операції (таємні розслідування) в системі негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених проектом нового КПК України, та їх міжнародно-правова регламентація / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 87-89. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Про М.А. Погорецького. - С. 88.
153606
  Калкутіна Н.В. Агентурно-оперативна робота в таборах НКВС (МВС) для військовополонених (на прикладі Південної України) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 40-43. – ISSN 2076-1554
153607
  Сокуренко В.В. Агентурно-розшукова діяльність міліції УСРР у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 84-95. – ISSN 1999-5717
153608
  Ардашев А. Агентурное оружие // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. – Киев, 2020. – № 1 (164), январь 2020. – С. 62-66
153609
  Ардашев А. Агентурное оружие. Часть 4 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 62-66
153610
  Самойлов Юрий Агенты - отели: конфликт интересов или перспективное партнерство : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 28-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
153611
  Горелышева А. Агенты будущего : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 55-61. – ISSN 1727-5903
153612
  Селезнева Л. Агенты влияния. За что им платят? // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 66-72.
153613
  Бутченко М. Агенты перемен // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 30 (159), 25 августа 2017. – С. 34-37


  "Новый мир рассказывает истории трех украинцев, которые прошли жесткий отбор и отправятся на учебу в американский Стэнфордский университет. Их задача проста - спустя год вернуться и изменить Украину. Теперь эта тройка - Александр Стародубцев, один из ...
153614
   Агенты принимают Amadeus Reissue Script // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
153615
  Усенко Таисия Агенты против уравниловки : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 24-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
153616
  Тодорова О.Л. Агенції регіонального розвитку як складова інституційного забезпечення реалізації державної регіональної політики / О.Л. Тодорова, О.В. Лесик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 72-78. – ISSN 2306-6814
153617
  Амир М. Агидель : повесть и рассказы : пер. с татар. / Мирсай Амир ; [вступ. статья: С. Кирьянов]. – Москва : Советский писатель, 1948. – 227 с.
153618
  Амир М. Агидель : повести и рассказы / М. Амир; пер. с татар. – Казань : Татгосиздат, 1951. – 176 с.
153619
  Амир М. Агидель : повести / Мирсай Амир. – Казань : Татарское книжное издательство, 1984. – 384 с. – (Волжские просторы)
153620
  Потапов В.М. Агиографическое измерение философии культуры в творчестве Г.П. Федотова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1093. – С. 91-96. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 49). – ISSN 2226-0994
153621
   Агитатор. – Москва
№№ 1-24. – 1985
153622
   Агитатор. – Москва
№№ 1-24. – 1986
153623
   Агитатор. – Москва
№№ 1-24. – 1987
153624
   Агитатор. – Москва
№№ 1-24. – 1988
153625
   Агитатор. – Москва
№№ 1-24. – 1989
153626
   Агитатор в колхозной бригаде. – Москва : Большевик, 1943. – 92 с.
153627
  Яковлев П. Агитатор на избирательном участке / П. Яковлев. – Курск, 1939. – 24с.
153628
  Вострышев И.В. Агитатор на избиратльном участке / И.В. Вострышев. – Москва, 1939. – 40с.
153629
   Агитатор, политинформатор, докладчик. – Москва : Политиздат, 1978. – 190 с.
153630
   Агитатору о выборах в Верховный Совет СССР. – Киров : ОГИЗ, 1945. – 88 с.
153631
  Кузнецов А.С. Агитаторы в борьбе за повышение производительности труда / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1955. – 84с.
153632
  Некрасов Т. Агитаторы на селе / Т. Некрасов. – Ростов, 1946. – 40с.
153633
  Горячева В.М. Агитацинно-пропагандистская работа партийных организаций тыла в годы ВОВ (1941-1945гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Горячева В. М.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 16л.
153634
   Агитационная литература русских революционных народников. – Ленинград : Наука, 1970. – 500 с., ил.
153635
  Калашников К. Агитационная работа в массах. Стенограмма лекций... / К. Калашников. – Москва, 1948. – 47 с.
153636
  Сиваков А. Агитационная работа на избирательном участке : / А. Сиваков. – М., 1950. – 40с.
153637
  Песикина Е.И. Агитационная работа партии в массах / Е.И. Песикина. – М., 1953. – 32с.
153638
  Максакова Л.В. Агитационно-инструкторский поезд "Октябрьская революция" во главе с М. И. Калининым (1919-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максакова Л. В.; Ин-т ист. АН СССР. – Москва, 1950. – 19 л.
153639
  Ситников Г. Агитационно-массовая работа в полеводческой бригаде / Г. Ситников. – Пенза, 1954. – 20с.
153640
  Крук И.Е. Агитационно-массовая работа Коммунистической партии по мобилизации трудящихся на выполнение четвертого пятилетнего плана в области промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крук И.Е.; МВО УССР. Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1956. – 15л.
153641
  Пышкова Н.М. Агитационно-массовая работа Коммунистической партии Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пышкова Н.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1963. – 15л.
153642
  Троицкая А.В. Агитационно-массовая работа Московской городской партийной организации в первый период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкая А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
153643
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Москва, 1945. – 32с.
153644
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Ростов-на-Дону, 1946. – 45с.
153645
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Симферополь, 1946. – 40с.
153646
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Архангельск, 1946. – 51с.
153647
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октябрськой революции : каталог выставки. – Москва, 1967. – 65 с., ил.
153648
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октября : материалы и исследования. – Москва : Искусство, 1971. – 224 с.
153649
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. – Москва : Совецкий художник, 1979. – 23 с., ил.
153650
   Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств. – Москва : Искусство, 1984. – 290 с.
153651
  Быков В.В. Агитационно-оформительное искусство. Материалы и техника / В.В. Быков. – Москва : Плакат, 1978. – 94 с.
153652
  Ветрова З.М. Агитационно-пропагандисткая работа петроградских большевиков в период подготовки победы Октябрьской революции /март-октябрь 1917 г./. : Автореф... канд. ист.наук: / Ветрова З.М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 14л.
153653
  Анухина Н.В. Агитационно-пропагандистская деятельность Госстраха в период 1921-1928 гг. (на примере Курской губернии) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805
153654
  Рацицинов Владимир Александрович Агитационно-пропагандистская деятельность партии на селе в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рацицинов Владимир Александрович; МГУ. – М., 1977. – 24л.
153655
  Болотовская К.И. Агитационно-пропагандистская деятельность партийных организаций Сибири в период перехода от гражданской войны к мировому строительствк (конец 1919 -- март 1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Болотовская К. И.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
153656
  Юрин И.А. Агитационно-пропагандистская и культурно-воспитательная деятельность Коммунистической партии среди мордовского народа в первые годы советской власти (лето 1918 - 1921 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Юрин И.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1970. – 25л.
153657
  Гальперин Эмануил Юрьевич Агитационно-пропагандистская издательская деятельность петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гальперин Эмануил Юрьевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 25л.
153658
  Катков Н.Ф. Агитационно-пропагандистская работа большевиков в войсках и тылу белогвардейцев в период 1918-1920 гг. / Н.Ф. Катков. – Л, 1977. – 168с.
153659
   Агитационно-пропагандистская работа в связи с выборами в Верховный Совет СССР : сборник статей : в помощь пропагандисту и агитатору. – Москва : Госполитиздат, 1946. – 56 с.
153660
  Пономарев Ю.А. Агитационно-пропагандистская работа горьковской партийной организации в условиях осуществления экономической реформы в промышленности. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пономарев Ю.А.; ГГУ. – Горький, 1975. – 24л.
153661
  Потапов И.А. Агитационно-пропагандистская работа Коммунистической партии в годы гражданской войны / И.А. Потапов. – Волгоград, 1967. – 56с.
153662
   Агитационно-пропагандистская работа КПСС в период Великой Отечественной войны : (Историогтафия). – Горький : Горький государственный университет, 1985. – 159 с.
153663
  Сураегин Ф.И. Агитационно-пропагандистская работа Ленинградской городской партийной организации по обеспечению выполнения третьего пятилетнего плана в области промышленности. : Автореф... канд. ист.наук: / Сураегин Ф.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1951. – 12 с.
153664
  Малкин Борис Гутманович Агитационно-пропагандистская работа Ленинградской организации КПСС в период героической обороны города (июнь 1941 - январь 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Малкин Борис Гутманович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра истории КПСС. – Л., 1964. – 22л.
153665
  Кожевников В.П. Агитационно-пропагандистская работа партии большевиков среди рабочего класса в период мирного развития революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кожевников В.П.; МВ и ССО РСФСР. – Горький, 1973. – 26л.
153666
  Козина Н.С. Агитационно-пропагандистская работа Саратовской городской партийной организации в период третьей пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козина Н.С.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 20 с.
153667
  Тарасов Владимир Иванович Агитационно-пропагандистская роль празднований ленинских памятных дат и юбилеев (1918-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тарасов Владимир Иванович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1975. – 22л.
153668
  Лютер А.И. Агитационно-художественная бригада / А.И. Лютер. – М., 1957. – 93с.
153669
   Агитационный фарфор / [сост. и авт вступ. ст. Т. Сысоева ; фотосъемка С. Тартаковского]. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1989. – 248 с. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Художественные коллекции пермских музеев). – ISBN 5-7625-0066-7
153670
   Агитация искусством : книга-альбом. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 112 с.
153671
  Гурина З. Агитация на предприятии / З. Гурина, С. Любимова. – Москва, 1944. – 37с.
153672
   Агитбригада. – Куйбышев : Облгиз, 1945. – 47 с.
153673
  Саруханов В.А. Агитбригада / В.А. Саруханов. – Москва, 1989. – 287 с.
153674
   Агитбригады на предприятиях : Дом культуры 1-го ГПЗ. Клуб завода "Динамо". Клуб завода "Красный богатырь". – Москва : Профиздат, 1958. – 87 с., ил.
153675
  Габдулин М.П. Агитколлектив-центральное звено агитации / М.П. Габдулин, А.М. Владимиров. – Москва, 1985. – 80с.
153676
  Лебединский Г.Н. Агитколлектив в борьбе за технический прогресс. / Г.Н. Лебединский. – Липецк, 1960. – 68с.
153677
  Патрина Дарья Агитплагиат // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 32-35 : фото
153678
   Агитплакат. – Москва : Совецкий художник, 1981. – 14 с., ил.
153679
   Агитплакат : выставка произвидений : каталог. – Москва : Совецкий художник, 1986. – 119 с., ил.
153680
  Максакова Л.В. Агитпоезд "Октябрьская революция" (1919-1920) / Л.В. Максакова ; АН СССР. Ин-т истории. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 175 с. : ил., карт.
153681
  Шитов А. Агитпроп по-американски // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.6-11. – ISSN 0234-1670


  [Политическая ситуация в США после 11сентября 2001 года. ]
153682
  Кассаков Н.С. Агитпункт в поселке / Н.С. Кассаков. – Грозный, 1960. – 14с.
153683
  Толкунов Л. Агитпункт на городском избирательном участке / Л. Толкунов. – Архангельск, 1947. – 39с.
153684
  Ціборовська-Римарович Агіографічна література у книгозбірнях католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії ХVІІ-ХІХ ст.: репертуар видань та їх роль у формуванні духовності чернечих осередків // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 108-117. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
153685
  Випасняк Г.О. Агіографічний дискурс репрезентації митця заблокованої культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 282-287. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
153686
  Сироїд Д. Агіографічний канон: проблеми рецепції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 59-65. – ISSN 0236-1477
153687
  Панков Г.Д. Агіографічний міф як культурний феномен // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 107-115. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
153688
  Кулікова О.В. Агіографічний мотив наслідування Христа i апостольства та його прояви в творчості Тараса Шевченка // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 117-131. – (Літературознавство ; вип. 1 (85)). – ISSN 2312-1068
153689
  Онуфрик Г. Агіографічні мотиви і образи історичної прози Валерія Шевчука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 172-178. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
153690
  Усачова К.С. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Усачова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 166л. – Бібліогр.: л.154-166
153691
  Усачова К.С. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 - укр. літ. / Усачова К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: с. 5 назв
153692
  Колпакова Н.Я. Агіографія св. Георгія в пам"ятках книжної писемності Візантії та Київської русі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 124-132
153693
  Усачова К.С. Агіографія та легенди у прозі Наталени Королеви : монографія / Катерина Усачова ; [наук. ред. Ковалів Ю.І.] ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2013. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-121, в підрядк. прим. та в дод. – ISBN 978-617-7111-13-8
153694
  Степаненко М.І. Агіонім Мати Божа в поетичному дискурсі Тараса Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 3-12. – ISSN 1682-3540
153695
  Сидоренко Віктор Агіос - Ніколаос. Свято Миколая : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-44 : Фото
153696
  Журавльов Д. Агітатор - організатор соціалістичного змагання / Д. Журавльов. – Київ, 1948. – 51с.
153697
  Горелик Б.Е. Агітатор і стіннаа преса / Б.Е. Горелик. – Київ, 1948. – 47с.
153698
  Абрамовський А. Агітатор на судні / А. Абрамовський. – Одеса, 1959. – 16с.
153699
   Агітаторам про шосту п"ятирічку (1956-1960). – К., 1957. – 447с.
153700
  Носачаов В. Агітатори в боротьбі за підвищення продуктивності праці / В. Носачаов. – К, 1956. – 23с.
153701
  Бокарев А. Агітатори Камінський і Цикаловський не працюють : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  Парторганізація кафедри повинна налагодити агатаційну роботу. Треба запитати тт.Камінського і Цикаловського, чому вони не виконують важливого партійного доручення.
153702
  Жбанова К.М. Агітаційна література як джерело до вивчення трудової політики в УРСР у 1955-1967 рр. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 166-170. – ISBN 978-966-02-7706-9


  Соціально-економічна історії України другої половини ХХ ст. завжди була серед пріоритетних напрямків історичних досліджень. Окремої уваги заслуговує трудова політика радянської влади в УРСР у 1955–1967 рр. і пов’язані з нею організовані набори ...
153703
  Андрєєв А.С. Агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації серед "переміщених осіб" з України (1944-1953 рр.) / Андрєєв А.С. – Київ : ДІА, 2018. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 204-251. – ISBN 978-617-7015-77-1
153704
  Колесник В. Агітаційно-пропагандистська діяльність Революційної української партії на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-86. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено агітаційно-пропагандистську діяльність Революційної української партії у 1900-1905 рр. The article deals with the activity of the Revolutionary Ukrainian party in the field of agitation and propaganda in 1900-1905 years.
153705
  Шайкан Валерій Агітаційно-пропагандистська робота комуністичної партії серед населення окупованої території України у червні 1941 - листопаді 1942 рр. / Шайкан Валерій, Шайкан Валентина // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 3-9
153706
  Ющенко М.Д. Агітація і пропаганда комуністів України в умовах німецько-фашистської окупації / М.Д. Ющенко. – Київ : Київський університет, 1962. – 176 с.
153707
  Калашников В.Ф. Агітбригади на марші / В.Ф. Калашников. – К., 1982. – 152с.
153708
  Мікусінскі Елена Летісія Агітую за Аргентину // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 18-21 : фото
153709
   Аглая. – Москва : Университетская типография у Ридигера и Клаудия
Кн. 1- 2. – 1796. – 144, 192 c.
153710
  Сокіл А. Аглая : повість : спроба продовження роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" 60-ті роки XX століття / Артем Сокіл. – Київ : Смолоскип, 2010. – 222 с. – ISBN 978-966-2164-08-4
153711
  Орлянд Г. Агломерат / Григорий Орлянд ;, 1935. – 291 с.
153712
  Орлянд Г. Агломерат / Григорий Орлянд ;. – Киев, 1936. – 272 с.
153713
  Пастер Є.У. Агломераційна активність лейкоцитів при гіперчутливості сповільненого типу до стафілокока та її регуляція ліпополісахаридом : біологія / Є.У. Пастер, С.Д. Ходоровська, М.Є. Віхоть // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-17 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
153714
  Гладкий О.В. Агломераційні форми територіальної організації суспільства // Проблеми суспільної географії / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Територіальна організація суспільства : розуміння категорії. матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 4 та 11 березня 2010 р. – С. 57-61
153715
  Лєснов О.В. Агломерація міст, її природа і суть* / О.В. Лєснов, Ю.І. Пітюренко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 36-46 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
153716
  Клименко Н.Ф. Аглютинативність в українському словотворенні // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 96-104


  Розглядаються аналітичні тенденції в українському словотворенні, зростання в ньому аглютинативних ознак: послаблення регулярних чергувань на морфемних швах, спеціалізація суфіксів на вираженні одного значення, наближення словотворчих значень деяких ...
153717
   Аглютинувальна активність білків пшениці, обробленої біостимуляторами нового покоління / Л.М. Суржик, Н.Ф. Погоріла, М.В. Драга, Ю.Ю. Мережинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-35. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено білоквмісні фракції екстрактів органів пшениці Поліська 90, оброблених у польових умовах біостимуляторами нового покоління з метою виявлення аглютинувальної активності, притаманної фітогемаглютинінами - лектинам. Встановлено, що обробка ...
153718
   Агляд - Хроніка парушэньняу правоу чалавека у Беларусі у 2000 годзе. – Менск, 2001. – 180с.
153719
   Агляд - Хроніка парушэньняу правоу чалавека у Беларусі у 2003 годзе. – Менск, 2004. – 264 с.
153720
   Агляд работы сельскіх бібліотєк БССР за 1968 г.. – Мінськ, 1969. – 21 с.
153721
  Бронте Э. Агнес Грей : роман : пер. с англ. / Э. Бронте. – Москва : Художественная литература, 1990. – 526 с.
153722
  Головко Л.О. Агнеса Соломонівна Звоницька - єдина жінка викладач юридичного факультету КІНГ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 38-43. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
153723
  Станкевич А.Я. Агнесса : роман и повесть / Антон Станкевич ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1981. – 216 с.
153724
  Мориак Ф. Агнец : роман / Ф. Мориак. – Москва : Известия, 1983. – 127 с.
153725
  Иден Д. Агнец на заклание / Д. Иден. – Москва, 1994. – 192с.
153726
  Легкий З. Агнець офірний або каменем у спасителя : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 3. – С. 31-78. – ISSN 0868-4790
153727
  Мах В. Агнешка, дочь "Колумба" / В. Мах. – Москва, 1969. – 333с.
153728
  Мах В. Агнешка, дочь "Колумба" : Тадеуш Конвицкий. Современный сонник / В. Мах. – Москва : Прогресс, 1973. – 696с. – (Библиотека польской литературы)
153729
  Агни Йога Агни Йога : [Книги живой этики] : Зов. Озарение.Община / Агни Йога; вступ. ст. Ю. Ключникова. – Кемерово : Кемеровское книжное издание, 1990. – 453, [2] с., ил.
153730
   Агни Йога. – Гродно, 1991. – 148 с.
153731
  Агни Йога Агни Йога : изд. в 6 т. / Агни Йога. – Москва : Озорение ; Община
Т. 1 : Листы сада Мории ; Зов ; Листы сада. – 1992. – 286 с.
153732
  Агни Йога Агни Йога. Беспредельность / Агни Йога. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1991. – 576 с.
153733
  Агни Йога Агни Йога. Надземное : [В 3 кн.] / Агни Йога. – Ленинград : Экополис и культура - Андреев и сыновья
Кн. 1 : Внутренняя жизнь. – 1991. – 175 с.
153734
  Агни Йога Агни Йога. Напутствие вождю / Агни Йога. – Кемерово : Кемеровское книжное издание, 1992. – 67 с.
153735
  Дмитриева В.И. Агния Барто / В.И. Дмитриева. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1953. – 40 с.
153736
  Соловьев Б.И. Агния Барто : очерк творчества : Агния Львовна Барто, о ней / Б.И. Соловьев. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1967. – 214 с. : ил., 1 л. портр.
153737
  Соловьев Б.И. Агния Барто : очерк творчества : для деетй : Барто А.Л., о ней / Б.И. Соловьев. – 2-е изд., доп. – Москва : Детская литература, 1971. – 240 с. : ил., 1 л. портр.
153738
  Соловьев Б.И. Агния Барто : очерк творчества : Агния Львовна Барто, о ней / Б.И. Соловьев, И.П. Мотяшов. – 3-е изд., доп. – Москва : [б. и.], 1979. – 318 с.
153739
  Ливанов В.Б. Агния, дочь Агнии / В.Б. Ливанов. – М., 1990. – 223с.
153740
   Агніт-Слєдзєвський Казимир Генріхович : [альбом]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 15 с. – (Художники Радянської України)
153741
  Экмалян А.М. Агностицизм и применение знания и веры в буржуазной идеологии. : Автореф... канд.филос.наук: / Экмалян А.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1964. – 29л.
153742
  Экмалян А.М. Агностицизм и проблема знания и веры в буржуазной философии / А.М. Экмалян ; [отв. ред. Г.А. Геворкян] ; Акад. наук Армянской ССР, Сектор философии и права. – Ереван : Изд-во Акад. наук Армянской ССР, 1964. – 228, [2] с. – Парал. тит. л. на армян. яз. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Против буржуазной идеологии ; 6)
153743
  Родик К. Агов, письменники! Вийшов факсимільний альбом Шевченка, що потребує літературного осмислення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 128). – С. 20


  Архівіст, заступник директора академічного Інституту літератури Сергій Гальченко створив власну Шевченкіану. Не багатьом сучасним дослідникам пощастило віднайти у призабутих документальних покладах раніше не відомі автографи Кобзаря, — а він знайшов. ...
153744
   Агол Ізраїль Йосипович (1891-1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 9. – ISBN 978-966-933-054-3
153745
  Іванишин П.В. Агон, або перипетії одного захисту / Петро Іванишин ; Наук.-ідеол. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 269, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7235-94-0
153746
  Суховецька Л.В. Агональна природа директивного мовленнєвого акту заклику в політичному дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 133-142. – ISSN 2077-804X
153747
  Шанин Ю.В. Агонистика в древнегреческой поэзии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 673 / Шанин Ю.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
153748
  Шанин Ю.В. Агонистика в древнегреческой поэзии (классический период) : Дис... канд. филолог.наук: / Шанин Ю.В.; КГУ. Киевский мед. ин-тут. – Киев, 1967. – 202л. – Бібліогр.:л.188-202
153749
  Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции / Л.К. Шкаренков. – Москва, 1986. – 134 с.
153750
  Черкасов П.П. Агония империи / П.П. Черкасов. – М, 1979. – 280с.
153751
  Гула Р.В. Агония Левиафана : монография / Руслан Гула, Владимир Гула. – Київ : Геопринт. – ISBN 978-617-674-020-9
Ч. 1 : Пассионарии и юродивые : политический террор и терроризм в Украине (1900-1914). – 2016. – 341, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
153752
  Гула Р.В. Агония Левиафана : монография / Руслан Гула, Владимир Гула. – Киев : Олег Филюк. – ISBN 978-966-373-859-8
Ч. 2 : Обреченные и отверженные: политический террор в Украине (1914-1917 гг.). – 2018. – 234, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
153753
  Алексеева И.В. Агония сердечного согласия / И.В. Алексеева. – Ленинград, 1990. – 317с.
153754
  Іванина В. Агонія : роман / Василь Іванина. – Київ : Дніпро, 2004. – 288с. – ISBN 966-578-135-9
153755
  Діаб Халед Агонія арабських диктатур // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Народні революції в Тунісі та Єгипті можуть спричинити ефект доміно, який повалить один за одним диктаторів регіону.
153756
  Лібман З.Я. Агонія сміху / З.Я. Лібман. – Київ, 1969. – 395с.
153757
  Іващенко І. Агонія суб"єктивності? Кілька міркувань щодо новелети Артура Шніцлера "Я" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 113-121. – ISSN 0235-7941
153758
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – 2005
153759
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – 2005
153760
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 3 : Україна - регіональний вимір. – 2006
153761
   Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – 2006
153762
  Яценко О. Агора антична та віртуальна: до проблеми трансформації соціальності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 10-17. – ISSN 2078-1016
153763
  Белов Е.Н. Агоритм решения задач квадратичного и линейного программирования методом сопряженных градиентов (на языке АЛГОЛ-60) / Е.Н. Белов. – Москва : МГУ, 1970. – 28 с. – (Серия: Стандартные программы решения задачь математического программирования / под общ. ред. Т.Л. Рудневой ; МГУ, Вычислительный центр ; вып. 18)
153764
  Хазанов А.М. Агостиньо Нето / А.М. Хазанов. – М, 1985. – 206с.
153765
  Цветкова Л.С. Аграмматизм при афизии / Л.С. Цветкова, Ж.М. Глозман. – Москва, 1978. – 152с.
153766
  Еганян Г.М. Агранные отношения в современном Иране. : Автореф... Канд.ист.наук: / Еганян Г.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 30л.
153767
  Хмель И.В. Аграные преобразования на Украине / И.В. Хмель. – К, 1990. – 237с.
153768
  Касько Владимир Аграрии осваивают ГИС, а также ДЗЗ- и GPS-технологии // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 36-42 : Фото, рис.
153769
  Стеблянко І.О. Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії стійкого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 36-40. – ISSN 2306-6792
153770
  Пістун М.Д. Аграрна географія в Югославії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 132-137. – Бібліогр.: 6 назв
153771
   Аграрна економіка : навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни / КНУТШ ; [упоряд. М.М. Бердер]. – Київ : Київський університет, 2010. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 78-79
153772
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 6, № 1/2. – 2013. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153773
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 6, № 3/4. – 2013. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153774
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 7, № 3/4. – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153775
   Аграрна економіка = Agrarian economy : науковий журнал. – Львів
Т. 7, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153776
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів. – ISSN 2313-3627
Т. 9, № 1/2. – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153777
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів. – ISSN 2313-3627
Т. 9, № 3/4. – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153778
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 10, № 3/4. – 2017. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153779
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 10, № 1/2. – 2017. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153780
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 11, № 1/2. – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
153781
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 11, № 3/4. – 2018. – 151, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
153782
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 12, № 1/2. – 2019. – 107, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
153783
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 12, № 3/4. – 2019. – 95 с. – Резюме укр., англ. мовами
153784
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 13, № 3/4. – 2020. – 76, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
153785
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 13, № 1/2. – 2020. – 107, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
153786
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 14, № 3/4. – 2021. – 122, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
153787
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 14, № 1/2. – 2021. – 116, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
153788
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. ун-ту природокористування / Львів. нац. ун-т природокористування ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 15, № 1/2. – 2022. – 126, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
153789
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. ун-ту природокористування / Львів. нац. ун-т природокористування ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринчук Ю. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 15, № 3/4. – 2022. – 139, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
153790
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. ун-ту природокористування / Львів. нац. ун-т природокористування ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Агрес О., Барвінська-Малайович А., Брух О. [та ін.]. – Львів : ЛНУП. – ISSN 2313-3627
Т. 16, № 3/4. – 2023. – 81, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
153791
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. ун-ту природокористування / Львів. нац. ун-т природокористування ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Агрес О., Барвінська-Малайович А., Брух О. [та ін.]. – Львів : ЛНУП. – ISSN 2313-3627
Т. 16, № 1/2. – 2023. – 146, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
153792
  Шульський М.Г. Аграрна економічна наука в дослідженнях Івана Франка: минуле і сучасне (до 160-річчя від дня народження І. Франка) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 73-80. – ISSN 2221-1055
153793
  Панченко П.П. Аграрна історія України : Підручник для студ. сільськогосп. закладів освіти / П.П. Панченко, В.А. Шмарчук. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Знання, 2000. – 342с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-034-1
153794
  Панченко П.П. Аграрна історія України : [навч. посіб. для студ. і викладачів с.-г. закладів освіти I-IV рівнів акредитації] / Панченко П.П., Мельник Ю.Ф., Вергунов В.А. – Київ : Просвіта, 2007. – 531, [1] с. – ISBN 978-966-8547-96-6
153795
  Панченко П.П. Аграрна історія України : еволюція соціально-економічних відносин : навч. посібник для студентів ВНЗ / П.П. Панченко, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Вид. допов. і перероб. – Київ : Аграрна наука, 2014. – 535, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-540-388-3


  У пр. № 1739324 напис: Великому патріоту України - академіку Л.В. Губерському із щирою повагою та найкращими побажаннями довгої творчої праці на чолі славетного Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Підписи. 17.09.2015 р.
153796
  Падалка С.С. Аграрна історія України : у 3 ч. : навч. посібник для студентів навч. закл. проф. та фахової передвищої освіти / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – ISBN 978-966-540-469-9
Ч.1 : Від найдавніших часів до початку ХХ століття. – 2019. – 331, [1] с. : іл.
153797
  Падалка С.С. Аграрна історія України : у 3 ч. : навч. посібник для студентів навч. закл. проф. та фахової передвищ. освіти / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – ISBN 978-966-540-482-8
Ч. 2 : Радянська доба (1917–1991 рр.). – 2019. – 457, [1] с. : іл., портр.
153798
  Падалка С.С. Аграрна історія України : у 3 ч. : навч. посібник для студентів навч. закл. проф. та фахової передвищ. освіти / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – ISBN 978-966-540-483-5
Ч.3 : Період незалежності (1991–2018 pp.). – 2019. – 370, [2] с. : іл., портр.
153799
  Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика : монографія / А.О. Пантелеймоненко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 347с. – ISBN 978-966-7971-67-0
153800
  Манжура О.В. Аграрна кооперація: досвід Європейського Союзу для України // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 15-20


  Узагальнено провідний досвід розвитку кооперації в аграрному секторі Європейського Союзу та окреслено перспективи його використання в Україні. Визначено принципи об"єднання в єдиний ланцюжок матеріально-технічного постачання, виробництва, переробки і ...
153801
  Шматок О.В. Аграрна логістика в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 221-233 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
153802
  Чухрай Н.І. Аграрна логістика та вертикальна інтеграція бізнесу // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 51-56. – Бібліогр.: 11назв
153803
  Косарева Т.В. Аграрна логістика: сутність і багатоаспектність // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-43.
153804
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 1/2. – 2001
153805
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 3/4. – 2001
153806
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 1/2. – 2002
153807
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 3/4. – 2002
153808
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 1/2. – 2003
153809
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 3/4. – 2003
153810
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 1/2. – 2004
153811
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 3/4. – 2004
153812
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 5/6. – 2004
153813
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 1/2. – 2005
153814
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 3/4. – 2005
153815
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Том 6, № 5/6. – 2005
153816
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 1/2. – 2006
153817
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 3/4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
153818
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 5/6. – 2006
153819
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 1/2. – 2007
153820
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 3/4. – 2007. – мва резюме англ.. рос.
153821
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 5/6. – 2008. – мова резюме англ., рос.
153822
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 1/2. – 2008. – мова резюме англ.. рос.
153823
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 3/4. – 2008. – мова резюме англ., рос.
153824
  Лєвда Т. Аграрна наука та екологічна рівновага: оптимізація систем рекультиватів для збереження грунтів / Т. Лєвда, О. Бурятинська // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts : щомісячне науково-практичне видання / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2022. – № 2. – С. 18-20. – ISSN 1810-3944
153825
  Рудницька Н.А. Аграрна освіта і аграрна політика Франції: перетинання шляхів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 241-247. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
153826
  Ніколаєнко С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 19-28. – ISSN 1682-2366


  Аналізується сучасний стан та питання реформування вищої аграрної освіти і науки в Україні.
153827
  Галата С. Аграрна освіта повинна навчитися конкурувати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "...Якість і майбутнє аграрної освіти, новації у правилах прийому, ефективність використання землі й майнових ресурсів навчальних закладів - обговорити ці питання на нараді в Національному університеті біоресурсів і природокористування зібралися ...
153828
  Хорунжий М.Й. Аграрна політика : Навч. посібник / М.Й. Хорунжий. – Київ : КНЕУ, 1998. – 240с. – ISBN 966-574-011-3
153829
  Олежко Н. Аграрна політика большевиків : (cпроба історичного аналізу) / Нестор Олежко. – [Б. м. : б. в.], 1947. – 103 с. – (Наша книгозбірня ; ч. 5)
153830
  Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох : Історико-соціально-економічні нариси / Володимир Юрчишин ; НАНУ, Ін-т економміки та прогнозування. – Київ : Наукова думка, 2009. – 368 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0857-0
153831
  Кваша С.М. Аграрна політика в умовах трансформації економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 62)


  Визначено роль сільського господарства в економіці України та основні засади формування аграрної політики в умовах ринкової трансформації.
153832
  Макаренко П.М. Аграрна політика держави у земельних відносинах на селі / П.М. Макаренко, Ю.О. Литвин, А.П. Макаренко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 37-47. – ISSN 2074-5354
153833
  Соломко Аграрна політика КПРС в дії / Соломко, Т. – К., 1980. – 190с.
153834
   Аграрна політика КПРС на сучасному етапі. – Київ : Політвидав України, 1973. – 192 с.
153835
  Паршихін П.В. Аграрна політика КПРС на сучасному етапі / П.В. Паршихін, В.В. Радченко. – Київ, 1976. – 95с.
153836
  Спаський Г.В. Аграрна політика країн ЄС та деякі особливості його членства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 148-152.
153837
  Зінчук Т. Аграрна політика країни ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-88 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
153838
  Ніколаєць Ю.О. Аграрна політика на Західноукраїнських землях у другій половині 1940-х років у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 211-215. – ISBN 966-614-021-7
153839
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на тариторії військової зони України (1941-1943 рр.) : Дис. ... канд. ысторичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 297л. + Додатки: л.282-297. – Бібліогр.: л.196-281
153840
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв
153841
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202л. – Бібліогр.: л.188-202
153842
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
153843
  Бойко О. Аграрна політика Павла I // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 100-102. – ISBN 978-966-171-793-9
153844
  Корчун В. Аграрна політика Польщі та України: використання польського досвіду в процесі євроінтеграції України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 172-180. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
153845
  Білан С.О. Аграрна політика радянського уряду в 1933 - 1939 рр. та її наслідки в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 51-57. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
153846
  Олійник З.В. Аграрна політика Радянської влади в 1919-1920 pp. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-73. – (Історія ; вип. 40)


  На основі архівних матеріалів розкрито основні аспекти політики більшовиків, показано, як закладалися основи колективного господарювання та знищувався менталітет українського селянства.
153847
  Діброва А.Д. Аграрна політика США: тенденції розвитку та уроки для України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 127-132.
153848
  Горьовий В.П. Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні / В.П. Горьовий, Л.В. Прудивус // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 10-17. – ISSN 2221-1055
153849
  Бородіна О. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-111. – Бібліогр.: с. 94-97, 99, 102-103, 105. – ISSN 0131-775Х


  Розкрию науково-прикладні засади формування аграрної політики незалежної України під впливом багатьох факторів. Обгрунтовано необхідність переглянути концепцію розвитку аграрного сектору з інституційних позицій, окреслено нові можливості, які ...
153850
  Ткаченко І.А. Аграрна політика уряду П. Скоропадського // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 138-140
153851
  Корновенко С. Аграрна політика Центральної Ради на сторінках "Українського селянина" // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 228-235. – ISBN 978-966-611-826-7
153852
  Могильний О.М. Аграрна політика: нові виклики і випробування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-21.
153853
  Скидан О.В. Аграрна політика: формування понятійнго апарату // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 29-35
153854
  Ленін В.І. Аграрна програма російської соціал-демократії. / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 47с.
153855
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 192с.
153856
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1952
153857
  Дояр Л. Аграрна республіка у складі Союзу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 3 червня (№ 89)
153858
   Аграрна реформа в Україні : Закон-чі акти і норм.-метод. мат-ли (1990-1996). – Київ, 1996. – 336 с.
153859
   Аграрна реформа в Україні : Законодавчі акти і нормативно-методичні документи (1990-1996). – Київ, 1996. – 336с. – ISBN 966-094-018-5
153860
  Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 3-13
153861
  Пасечник О. Аграрна реформа в Україні та Китаї:порівняльно-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-14-9
153862
  Гурбик А.О. Аграрна реформа в Україні ХVI ст. / А.О. Гурбик; HАHУ, Ін-т історі України. – Київ, 1997. – 64 с. – ISBN 966020339Х
153863
  Коваль А.У. Аграрна реформа в Україні: стан та проблеми (політологічна оцінка) // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 71-74. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
153864
  Месель-Веселяк Аграрна реформа з погляду І.І. Лукінова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 169-171. – ISSN 2221-1055
153865
  Месель-Веселяк Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 3-17
153866
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine / Павло Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2015. – 447, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 445-447. – ISBN 978-617-7141-02-9


  В пр. №1704796 напис: Шановному Леоніду Васильовичу! З вдячністю за багаторічну співпрацю і з найкращими побажаннями та повагою. Підпис. 20.07.2015.
153867
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine : до 25-річчя початку агр. реформи в Україні, здійснен. під час президенства Л. Д. Кучми / Павло Гайдуцький. – Київ : ДСК Центр, 2020. – 543, [1] с., [15] арк. фотоіл. : іл., табл., фотоіл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 540-543. – ISBN 978-617-7300-56-3
153868
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
153869
  Лавріненко І.А. Аграрна розписка та вексель: форми кредитування агробізнесу / І.А. Лавріненко, І.М. Панченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 289-294. – ISSN 2219-5521
153870
  Барановський М.О. Аграрна складова депресивності сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 140-147.
153871
  Костєв В. Аграрна сфера: якір чи компас? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 7


  "Безумовно, війна завжди — лихо і проблема №1. Країна вже три роки бідує, а надії, що нашу долю визначить заокеанський лідер, ілюзорні. Вирішувати проблему припинення воєнних дій на Сході доведеться нам самим. Причому процес цей, за умови дотримання ...
153872
  Святець Ю.А. Аграрна типологія округів України за даними весняного вибіркового перепису у 1926 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 191-212. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
153873
  Малинский В. Аграрная "реформа" / В. Малинский. – Кишинев, 1949. – 146с.
153874
  Миронова Е.В. Аграрная география Англии и Уэльса / Е.В. Миронова. – Саратов, 1976. – 223 с.
153875
  Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. / Ю.Г. Алексеев. – Москва-Ленинград, 1966. – 266 с.
153876
  Мухарджи А. Аграрная Индия / А. Мухарджи. – М., 1928. – 407с.
153877
  Ульяновский Р.А. Аграрная Индия между мировыми войнами: опыт исслед. колониал.-феод. капитализма. / Р.А. Ульяновский. – Москва, 1981. – 343с.
153878
  Кузнецов Б.П. Аграрная интеграция стран общего рынка / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1970. – 48с.
153879
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : с приложением статьи Римский колонат проф. М. Н. Ростовцева / проф. Макс Вебер ; пер. с нем. Е.С. Петрушевской ; под ред. и с предисл. проф. Д.М. Петрушевского. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Тип. "Красный Пролетарий"], 1925. – V, [1], 435, [1] с. – В прил.: Римский колонат / проф. М. Н. Ростовцев. – Библиогр.: с. 391-406, 431-435
153880
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : Пер.с нем. / Вебер Макс; Ин-тут социолог.РАН;МВШСиЭН. – Москва : КАНОН-ПРЕСС-Ц, Кучково поле, 2001. – 560с. – (LOGICA SOCIALIS). – ISBN 5-93354-010-2
153881
   Аграрная история европейского Севера СССР.. – Вологда. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 3)
3. – 1970. – 608 с.
153882
   Аграрная история и социалистические преобразования северной деревни. – Вологда, 1973. – 388 с. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 4)
153883
  Сапрыкин Ю.М. Аграрная история Ирландии в период английского завоевания (XII--XVII) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Сапрыкин Ю.М. ; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1963. – 31 с.
153884
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1974. – 322 с.
153885
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1978. – 221с.
153886
   Аграрная история Северо-Запада России XVII века : (Население, землевладение, землепользование). – Ленинград : Наука, 1989. – 231с.
153887
   Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина 15-начало 16 в.. – Ленинград : Наука, 1971. – 403 с.
153888
  Черняков В. Аграрная Калифорния в начале XXI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 104-116. – ISSN 0321-2068
153889
  Черняков Б.А. Аграрная Калифорния в начале ХХI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 10. – С. 99-113. – ISSN 0321-2068
153890
  Вихман Ян Кристоф Аграрная лихорадка.Золотая лихорадка. Часть вторая / Вихман Ян Кристоф, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 66-76 : фото. – ISSN 1029-5828
153891
  Романенко Г. Аграрная наука: итоги и новые задачи // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-8. – ISSN 0235-2443
153892
  Попова В.В. Аграрная отрасль как фактор развития национальной экономики // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 248-253. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
153893
  Юань Ю. Аграрная печать Китая в системе национальной печати периодики / Юань Юань // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 113-116
153894
   Аграрная политика - важная составная часть политического курса КПСС : Библиографический указатель литературы. – Москва : Знание, 1974. – 80 с.
153895
  Воробьева Т.А. Аграрная политика бельгийских колонизаторов в Конго. / Т.А. Воробьева. – Москва, 1975. – 127с.
153896
  Жарихин Л.С. Аграрная политика большевисткой партии в Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Жарихин Л.С.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1958. – 17л.
153897
  Казачун Галина Александровна Аграрная политика буржуазных радикальных правительств Аргентины (1958-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Казачун Галина Александровна; МВ и ССО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 15л.
153898
  Потапова Л.И. Аграрная политика Временного правительства.. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Потапова Л.И.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 22л.
153899
  Аникеев Алексей Александрович Аграрная политика германского фашизма и ее крах : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Аникеев Алексей Александрович ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1981. – 40 с.
153900
  Ивлева Т.Н. Аграрная политика ЕС и Испании в начале ХХI века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 80-92. – ISSN 044-748Х
153901
  Милосердов В.В. Аграрная политика и проблемы развития АПК / В.В. Милосердов. – М., 1990. – 294с.
153902
  Михайловская К.И. Аграрная политика императоров начала поздней Римской империи. : Автореф... канд. ист.наук: / Михайловская К.И,; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 15 с.
153903
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : межвузовский тематический сборник. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1979. – 153 с.
153904
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства. 1921-1925 гг. : сборник научных трудов. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1985. – 126 с.
153905
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период социалистического строительства. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1978. – 229 с.
153906
   Аграрная политика Коммунистической партии на Дону и Северном Кавказе (1920-1937). – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1985. – 165 с.
153907
   Аграрная политика Коммунистической партии на этапе строительства МТС (1920-1939). – Владимир : Владимирский государственный педагогический институт, 1985. – 133 с.
153908
  Тидо Г Аграрная политика КП Эстонии в 1940-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Тидо Г, К.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Эст. филиал Ин-т маркс. лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1961. – 30с.
153909
  Коваленко А.Л. Аграрная политика КПСС - в действии / А.Л. Коваленко. – К, 1979. – 64с.
153910
   Аграрная политика КПСС : сборник статей. – Москва : Колос, 1977. – 303 с.
153911
   Аграрная политика КПСС : итоги и перспективы. – Москва : Мысль, 1979. – 189 с.
153912
  Капустян И.К. Аграрная политика КПСС / И.К. Капустян, Г.Ф. Хаценков. – Москва, 1987. – 239с.
153913
  Долгов В.М. Аграрная политика КПСС / В.М. Долгов. – Саратов, 1988. – 177с.
153914
  Климин И.И. Аграрная политика КПСС (1917-1937 гг.) : действительность и буржуаз. вымыслы / И.И. Климин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 137 с.
153915
   Аграрная политика КПСС в действии : сборник статей. – Кишинёв : Издательство ЦК КП Молдавии, 1975. – 222 с.
153916
   Аграрная политика КПСС в действии. – Кишинёв : Штиинца, 1983. – 203 с.
153917
   Аграрная политика КПСС в комсомол : сборник статей. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 255 с.
153918
  Погорелов Н.С. Аграрная политика КПСС в свете решений июльского 1978 г. Пленума ЦК КПСС / Н.С. Погорелов. – Киев, 1978. – 87с.
153919
   Аграрная политика КПСС в условиях развитого социализма. – Москва : Мысль, 1976. – 336 с.
153920
   Аграрная политика КПСС и совершенствование социальных процессов на селе : (На материалах Компартии Молдавии). – Кишинёв : Штиинца, 1986. – 204 с.
153921
  Зинченко Г.И. Аграрная политика КПСС на современном этапе / Г.И. Зинченко. – М, 1977. – 64с.
153922
   Аграрная политика КПСС на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1983. – 318 с.
153923
  Морий Григорий Прокопович Аграрная политика КПСС: Опыт, проблемы ее осуществления на Украине в 1965-1989 годах : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Морий Григорий Прокопович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 336л. – Бібліогр.:л.317-336
153924
  Свистунова Н.П. Аграрная политика минского правительства во второй половине XIV в. : Автореф... канд. ист.наук: / Свистунова Н. П.; Ин-т вост. яз. при МГУ. – М., 1962. – 17л.
153925
  Свистунова Н.П. Аграрная политика Минского правительства во второй половине XIV в. / Н.П. Свистунова. – М., 1966. – 168с.
153926
  Меджидов Талят Таир оглы Аграрная политика правительства Сирии после 1963 года : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Меджидов Талят Таир оглы; АН АзССР. – Баку, 1975. – 28л.
153927
  Колодий А.Ф. Аграрная политика правительства Ф.Рузвельта (1933-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Колодий А.Ф.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1972. – 29л.
153928
  Сидельников С.М. Аграрная политика самодержавия в период империализма / С.М. Сидельников. – Москва, 1980. – 288с.
153929
   Аграрная политика Советской власти (1917-1918 гг.). – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 552 с.
153930
  Шарапов Г.В. Аграрная политика Советской власти в первые годы диктатуры пролетариата. : Автореф... канд.ист.наук: / Шарапов Г.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
153931
  Аминова Р.Х. Аграрная политика Советской власти в Узбекистане (1917-1920 гг.) / Р.Х. Аминова ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : [б. и.], 1963. – 344 с. – Библиогр.: с. 332-342
153932
   Аграрная политика социалистических стран на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1981. – 367 с.
153933
  Милютин В.П. Аграрная политика СССР. / В. Милютин. – 2-е изд., доп. – Москва - Ленинград : Госиздат, 1927. – 346 с. – (Экономическая библиотека)
153934
   Аграрная политика царизма в Сибири. – Омск : ОГПИ, 1989. – 107 с.
153935
  Худяков В.Н. Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период. / В.Н. Худяков. – Томск, 1986. – 263с.
153936
   Аграрная политика царизма в Сибири в эпоху капитализма : международній сборник научнії трудов / отв. ред. В.Н. Худяков ; Омский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Омск : ОГПИ, 1987. – 100, [1] с., ил.
153937
  Островский И.В. Аграрная политика царизма в Сибири периода империализма / И.В. Островский. – Новосибирск, 1991. – 308с.
153938
  Канода Н.Н. Аграрная политика царизма в Туркменистане (1881-1917 гг.) / Н.Н. Канода. – Ашхабад, 1991. – 223 с.
153939
   Аграрная политика царизма и крестьянское движение в Армении в начале XX века. – Ереван : Издательство АН АССР, 1951. – 358 с. – (Материалы по истории армянского народа ; кн. 4)
153940
  Щербина В.П. Аграрная политика царизма на их правобережной Украине в 30-х и начале 60-х годов 19 века : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щербина В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 21л.
153941
  Щербина Владимир Петрович Аграрная политика царизма на правобережной Украине (30 - начало 60 гг. ХІХ в.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Щербина Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 210л. – Бібліогр.:л.190-210
153942
  Думан Л.И. Аграрная политика Цинского (Манчжурского) правительства в Синьцзяне в конце XVIII века / Л.И. Думан. – М.-Л., 1936. – 256с.
153943
  Тепцов Н.В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20-30-х годов / Н.В. Тепцов. – Москва : Знание, 1990. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике . История и политика КПСС ; № 7)
153944
  Леонов Михаил Иванович Аграрная программ эсеров в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Леонов Михаил Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1976. – 21л.
153945
  Першин П.Н. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической и социалистических революциях / П.Н. Першин. – Киев, 1959. – 79с.
153946
  Коган А.С. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической революции / А.С. Коган. – Москва, 1958. – 67с.
153947
  Ярославский Е. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / Е. Ярославский. – М, 1941. – 35с.
153948
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / А.Н. Лопаткин. – Москва, 1955. – 40с.
153949
  Логунов В.И. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / В.И. Логунов. – Воронеж, 1956. – 40с.
153950
  Воронович А.А. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / А.А. Воронович. – Москва, 1957. – 47с.
153951
  Попов П.А. Аграрная программа большевиков в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов П.А.; МВО СССР. Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1954. – 17л.
153952
  Крацкин Л.М. Аграрная программа большевиков в период первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крацкин Л.М.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1954. – 16л.
153953
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.Н. Лопаткин. – М, 1956. – 48с.
153954
  Сельванас А.В. Аграрная программа и политика Коммунистической партии Литвы в период пролетарской революции 1918-1919 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сельванас А.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1962. – 24л.
153955
  Дешко Г.П. Аграрная программа партии большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель 1917-ноябрь 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дешко Г.П. ; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1950. – 16 с.
153956
  Воронович А.А. Аграрная программа партии в трудах Ленина / А.А. Воронович. – Москва, 1971. – 216 с.
153957
  Черненков Н.Н. Аграрная программа партии народной свободы и ее последующая разработка / Н.Н. Черненков. – С.-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1907. – 80с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
153958
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1931. – 356с.
153959
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 48с.
153960
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 40с.
153961
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 47с.
153962
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 40с.
153963
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1938. – 40с.
153964
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 208с.
153965
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 152 с.
153966
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат, 1935. – 270 с.
153967
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 208 с.
153968
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 212 с.
153969
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 216 с.
153970
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 392 с.
153971
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1983. – 208 с.
153972
  Ленин В.И. Аграрная программа социалдемократии в первой русской революции 1905-1907 годов. – 2-е изд. – Москва ; Петроград, 1919. – 248 с.
153973
   Аграрная революция : в 4-х т. – Москва : Издательство Ком. академии
Т. 2. – 1928. – 231 с.
153974
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
Кн. 1. – 1966. – 491с.
153975
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
Кн. 2. – 1966. – 576с.
153976
   Аграрная революция и социалистические преобразования в советской деревне : межвузовский сборник. – Горький : ГГУ, 1980. – 87 с.
153977
  Ильин Г.В. Аграрная реформа 1861 года в Московской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Ильин Г.В. – Москва, 1950. – 16 с.
153978
  Воробьева Н.Н. Аграрная реформа 1906 г. Судьба реформатора: Владимир Гурко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 35-38
153979
  Фельчуков Ю.В. Аграрная реформа 1960 года в Индонезии / Ю.В. Фельчуков. – М, 1963. – 90с.
153980
  Бороздина Р.И. Аграрная реформа в Мексике / Р.И. Бороздина ; АН СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1976. – 164 с.
153981
   Аграрная реформа в России : документы и материали. – Москва : Республика, 1992. – 77 с.
153982
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – ISSN 0042-8736
153983
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – Бібліогр.: с. 139, 142-143, 145, 148-149. – ISSN 0042-8736
153984
  Плотников В. Аграрная реформа в России: столыпинский опыт и современные проблемы фермерства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 0235-2443
153985
  Гатауллин М.Ф. Аграрная реформа и классовая борьба в Египте (конец 40-х -- нач. 80-х г.) / М.Ф. Гатауллин. – Москва, 1985. – 201с.
153986
  Франкфурт С.Л. Аграрная реформа и сахарная промышленность / С.Л. Франкфурт. – К, 1918. – 41с.
153987
  Борисов М.Ю. Аграрная реформа как механизм международной экономической интеграции Украины и Российской Федерации // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 283-286
153988
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В. Пичета. – Москва : Синодальная тип.,
Ч. 1 : Подготовка и производство реформы. – 1917. – VI, [2], 328, [2] с.
153989
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В. Пичета. – Москва : Синодальная тип.,
Ч. 2 : Отношение литовско-русского общества к аграрной реформе и правительственная деятельность в эпоху реформы. – 1917. – [6], II, 302, II с.
153990
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В.И. Пичета; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 548с.
153991
  Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина / С.М. Сидельников. – Москва, 1973. – 335с.
153992
  Косенко М.Я. Аграрная реформа Столыпина в Саратовской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Косенко М. Я.; МВО СССР, Моск. гос. ист. арх. ин-т. – Саратов, 1951. – 20 с.
153993
  Введенский А.Д. Аграрная реформа Столыпина и ее экономические последствия на Украине : Автореф... канд. экон.наук: / Введенский А.Д.;. – Х, 1957. – 17л.
153994
  Кернажыцкі К. Аграрная реформа у Бабруйскім старостве і экономічнае становіща яго насельніцства з 17 да паловы 19 стал. / К. Кернажыцкі. – Менск, 1931. – 11с.
153995
  Абалкин Л. Аграрная трагедия России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 4-14. – ISSN 0042-8736
153996
  Растянников В.Г. Аграрная эволюция в многоукладном обществе : Опыт независимой Индии / В.Г. Растянников. – Москва : Наука, 1973. – 418 с.
153997
   Аграрная эволюция России и США в XIX- начале XX века = Agrarian evolution in Russia and the United States in the XIX - early XX century : материалы советско-американских симпозиумов. – Москва : Наука, 1991. – 360 с.
153998
  Серова Е.В. Аграрная экономика : Учебник / Е.В. Серова; Государственный Ун-т. Высшая школа экономики. – Москва, 1999. – 480с. – ISBN 5-7598-0065-5
153999
  Бони Л.Д. Аграрная экономика Китая: Итоги развития в 11-й пятилетке (2006-2010 гг.) // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 24-28. – ISSN 0321-5075


  50 лет реформ, которые преобразовали страну. Размышления о причинах быстрого экономического роста Республики Корея и стремительного вхождения ее в ряды ведущих индустриальных государств мира.
154000
  Никольский С.А. Аграрная экономика, сельская общность и проблема социально-экономических укладов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – 16-27. – ISSN 0042-8744
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,