Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
152001
  Карабанов М.М. "Актуальність видання визначається вирішальною роллю телебачення в суспільстві..." // Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис / ТОВ "ПАРТІЯ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-36
152002
  Чо Кванг [Актуальні питання при вивченні історії Кореї] // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 39-48
152003
  Назаренко І.М. Актуальні аспекти аудиторської перевірки фінансових результатів підприємства / І.М. Назаренко, В.М. Сахошко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 39-44. – ISSN 2306-6814
152004
  Жуковський Т.Ф. Актуальні аспекти визначення побічних продуктів нехарчової промисловості / Т.Ф. Жуковський, О.В. Ткачова, Г.В. Гутков // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 141-147 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-1388
152005
  Козак Н.Д. Актуальні аспекти впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі Української військово-медичної академії / Н.Д. Козак, О.М. Власенко, Д.О. Козак // Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 50. – С. 42-49. – ISSN 2663-077X
152006
  Безносюк О.О. Актуальні аспекти євроатлантичної інтеграції України: кредитно-модульна система навчання : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.О. Безносюк ; Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2007. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку лекцій та в кінці тем


  У пр. № 1719620 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу з накращими побажаннями від автора. Підпис.
152007
  Бєляєва С. Актуальні аспекти моделювання системи сільського господарства Південної Русі X-XIII ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 32-37. – ISBN 966-8029-58-5
152008
  Подмешальська Ю.В. Актуальні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у системі обліку / Ю.В. Подмешальська, Л.К. Феофанов, І.С. Абрамова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 54-59 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
152009
  Ткачик Ф.П. Актуальні аспекти справляння податку на додану вартість в Україні // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – С. 41-48. – ISSN 2616-5287
152010
  Веклич Ю.М. Актуальні аспекти української геологічної картографії / Ю.М. Веклич, О.М. Шевченко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 58-75 : рис. – Бібліогр.; 3 назв. – ISSN 1682-3591
152011
  Козирєва Т. Актуальні досвіди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 202). – С. 7


  У Львові представили видання, присвячене унікальній постаті, - "Іван Іванець (1893 - 1946): Стрілецькі мемуари, творча спадщина".
152012
   Актуальні задачі сучасних технологій = Current issues in modern technologies : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 25–26 листоп. 2020 року / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, НАН України [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ. – ISBN 978-966-305-111-6
Т. 1. – 2020. – 210, [2] с. : іл., табл. – Дод. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
152013
   Актуальні задачі сучасних технологій = Current issues in modern technologies : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 25-26 листоп. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, НАН України [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ. – ISBN 978-966-305-112-3
Т. 2. – 2020. – 210 с. : іл., табл. – Дод. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
152014
  Мовчан Т. Актуальні методи дослідження в дипломній роботі філолога / Т. Мовчан, А. Статівка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 260-270. – ISSN 2312-5993
152015
  Теремецький В.І. Актуальні напрями адміністративної реформи в контексті модернізації антикорупційної політики України / В.І. Теремецький, В.А. Дем"янчук // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 73-84. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
152016
   Актуальні напрями освітньої діяльності ДНТЦ ЯРБ / Н.П. Валігун, Д.В. Гуменюк, Ю.В. Єсипенко, О.В. Зелений, О.В. Печериця, І.А. Шевченко // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (86). – С. 4-12. – ISSN 2073-6231


  ДНТЦ ЯРБ - державне підприємстиво "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (м. Київ).
152017
  Калініченко Н. Актуальні напрями підготовки майбутніх учителів біології // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 26-32. – ISSN 2078-1687
152018
  Ніцполь С.І. Актуальні опитування: студентське самоврядування, волонтерство, гендерна рівність / С.І. Ніцполь, Є.О. Нестеренко // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (64). – C. 112-119. – ISSN 1681-116Х
152019
  Нечипорук Н.В. Актуальні питання бухгалтерського обліку земельних ресурсів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 58-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
152020
  Аганіна А.О. Актуальні питання вдосконалення екологічного законодавства України в контексті євроінтеграційних процесів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 99-107. – (Юридичні науки ; № 4)
152021
  Повар П.О. Актуальні питання вдосконалення правового регулювання ліквідації підприємств // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 207-216. – ISBN 978-966-7509-59-0
152022
   Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами XV Міжнар. спец. виставки "Зброя та безпека - 2018" та ХХІІІ Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2018" : зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженого юриста України, дир. Держ. НДІ МВС України Криволапчука Володимира Олексійовича ; [упоряд.: Т.О. Проценко та ін.]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2019. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7902-11-8
152023
  Костецька Т.А. Актуальні питання взаємовідносин органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства (комунікативні аспекти) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 188-198. – ISSN 0869-2491
152024
  Ємельянов В.П. Актуальні питання визначення поняття "Кримінальне право України" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 220-224. – ISSN 2219-5521
152025
  Янчук А.О. Актуальні питання визначення поняття установчої влади народу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 72-83. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
152026
  Биченкова А.В. Актуальні питання виконання судових рішень, ухвалених не на користь суб"єкта владних повноважень / А.В. Биченкова, Н.Ю. Задирака // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 49-51. – ISSN 2308-9636
152027
  Малярчук Л.С. Актуальні питання виявлення та арешту коштів на рахунках боржника у банках як складових процедури звернення стягнення на них // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 49-53


  У статті аналізуються способи виявлення коштів боржника на рахунках у банках та поря- док накладення на них арешту, у контексті чого підняті проблемні питання та запропоновані шляхи їх вирішення. В статье анализируются способы выявления средств ...
152028
  Степаненко В.С. Актуальні питання відеоекології // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 411-417 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
152029
  Сусь Ю.С. Актуальні питання відкриття нотаріального провадження по видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 38-42


  Стаття присвячена дослідженню та аналізу актуальних питань відкриття нотаріального провадження по видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя. Вказано на проблемні питання, що ...
152030
  Гандзюк А.П. Актуальні питання військово-інженерної підготовки місцевості та об"єктів об"єднаних територіальних громад України / А.П. Гандзюк, М.М. Петренко, М.Я. Клонцак // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 24-26. – ISSN 2618-1614
152031
  Гаврись П.О. Актуальні питання впровадження ринку землі та проведення земельної реформи в Україні / П.О. Гаврись, О.М. Гаврись // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 179-186. – ISSN 2222-4459
152032
  Владиченко Л. Актуальні питання державно-конфесійної сфери в контексті діяльності іцдейських організацій України // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2013. – № 67. – С. 189-197. – ISSN 2306-3548
152033
  Чир Н.В. Актуальні питання дослідження природнозаповідного фонду Закарпатської області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 42-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
152034
  Амєліна В. Актуальні питання забезпечення законності в адміністративному судочинстві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 176-177. – ISBN 978-966-301-169-1
152035
  Цевельов О.Є. Актуальні питання забезпечення прикордонної безпеки України у системі національної безпеки / О.Є. Цевельов, С.М. Жук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 10, травень. – C. 88-90. – ISSN 2306-6814
152036
  Дроботова Т. Актуальні питання застосування Закону України "Про оренду землі". Практика Верховного Суду / Т. Дроботова, Л. Карпенко, М. Романів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 171-186. – ISSN 1026-9932
152037
  Петренко В.О. Актуальні питання захисту порушених прав інтелектуальної власності / В.О. Петренко, О.В. Рудченко // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 96-99. – ISBN 978-617-696-925-9
152038
   Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2410-0927
№ 8. – 2018. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152039
   Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2410-0927
№ 9. – 2018. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152040
   Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2410-0927
№ 10. – 2019. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152041
   Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2410-0927
№ 11. – 2019. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152042
   Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2410-0927
№ 12. – 2020. – 218, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152043
  Швець Д. Актуальні питання кодифікації трудового законодавства України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 57-59
152044
  Біленчук П. Актуальні питання криміналістики. Флагман криміналістичної науки України: минуле, сьогодення, пріоритети цивілізаційного розвитку / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 14-20 лютого (№ 6). – С. 12. – ISSN 1992-9277
152045
   Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – 399, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. : Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-616-077-9
152046
   Актуальні питання масової комунікації = Current issues of mass communication : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В. Різун ; редкол.: Т. Валяс, Д. Суска, Д. Гілпін [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2312-5160
Вип. 25. – 2019. – 67 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
152047
   Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький : ХГПА, 2011-. – ISSN 2413-5402
Вип. 7. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152048
   Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький : ХГПА, 2011-. – ISSN 2413-5402
Вип. 8. – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152049
   Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький : ХГПА, 2011-. – ISSN 2413-5402
Вип. 9. – 2019. – 79, [1] с.
152050
   Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький : ХГПА, 2011-. – ISSN 2413-5402
Вип. 11. – 2020. – 137, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
152051
  Слабко С. Актуальні питання мотивації діяльності спеціальних категорій державних службовців // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 112-116. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
152052
  Мельничук Л.В. Актуальні питання надання допомоги новонародженим у місті Чернівцях / Л.В. Мельничук, Ю.Д. Годованець, І.В. Кошурба // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 8-13. – ISSN 2226-1230
152053
  Чижмарь К.І. Актуальні питання організації оптимальної моделі функціонування нотаріату та системи оплати за вчинення нотаріальних дій // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (7). – С. 21-27. – ISSN 2523-4889
152054
   Актуальні питання організації підготовки кадрів у сфері охорони здоров"я / С.В. Григоровська, Ю.С. П"ятницький, О.П. Волосовець, Г.І. Гасюк, К.І. Петрова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 6-9. – ISSN 1681-2751
152055
   Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: А.В. Бойчук, О.Є. Федорців, E. Barg [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008-. – ISSN 2411-4944
№ 1 (23). – 2019. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152056
   Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології : науково-практичний журнал / Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: А.В. Бойчук, О.Є. Федорців, E. Barg [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008-. – ISSN 2411-4944
№ 2 (24). – 2019. – 155, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152057
   Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: А.В. Бойчук, О.Є. Федорців, E. Barg [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008-. – ISSN 2411-4944
№ 1 (25). – 2020. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152058
  Лісніченко Ю. Актуальні питання підготовки майбутніх офіцерів до роботи в екстремальних ситуаціях // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 81-84. – ISSN 2309-9127
152059
  Місюра Л.Ю. Актуальні питання повідомлення особі про підозру у кримінальних провадженнях у сфері довкілля // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 290-295. – ISSN 2219-5521
152060
  Москвич Л.М. Актуальні питання популяризації професії приватного виконавця // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 93-95. – ISBN 978-966-8830-75-4
152061
  Гергелюк Н.Т. Актуальні питання посилення адміністративної відповідальності за порушення у різних сферах екологічного законодавства // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 14-18. – ISSN 2413-7189
152062
  Лук"янчиков Є.Д. Актуальні питання початку кримінального провадження / Є.Д. Лук"янчиков, В.Є. Лук"янчикова // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-617-7096-97-8
152063
  Литвин О. Актуальні питання правового регулювання сурогатного материнства в сучасному законодавстві України / О. Литвин, К. Грудєва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 148-152. – ISSN 2663-5313
152064
  Швагер О.А. Актуальні питання правового регулювання уникнення подвійного оподаткування в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 11-16. – ISSN 2519-2353
152065
  Кулак Н.В. Актуальні питання правового статусу добровольчих формувань в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 84-88. – ISSN 2219-5521
152066
  Ярошенко О.М. Актуальні питання практики припинення трудового договору з підстави закінчення строку // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 117-121. – ISSN 2311-4894
152067
  Кучинська О. Актуальні питання пред"явлення та вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні: системний аналіз / О. Кучинська, Ю. Циганюк // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 34-47. – ISSN 1026-9932
152068
  Дерій О.О. Актуальні питання представництва сторін виконавчого провадження адвокатом // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 68-71


  У статті автор розглядає особливості участі адвоката в процесі виконання судового рішення як представника сторони. Обгрунтовується необхідність закріплення представництва адвокатом інтересів сторони у виконавчому провадженні як окремого виду ...
152069
  Свиридова Л.В. Актуальні питання призначення та проведення судових почеркознавчої, лінгвістичної та мистецтвознавчої експертиз за справами, що розслідуються детективами НАБУ. Дослідження на полігафі // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – С. 102-119. – ISBN 978-966-342-416-0
152070
  Кобзіна Т. Актуальні питання прийняття та затвердження детальних планів території // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 48-54


  Значні складнощі для реалізації програм розвитку міста та інвестеційних намірів забудовників сьогодні створбє відсутність затвердженого плану зонування території. Ситуація дещо ускладнилася з набранням чинності ч. 3 ст. 24 Закону України "Про ...
152071
   Актуальні питання природничо-математичної освіти = Topical issues of natural science and mathematics education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012-. – ISSN 2519-2361
Вип. 1 (13). – 2019. – 158, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152072
   Актуальні питання природничо-математичної освіти = Topical issues of natural science and mathematics education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012-. – ISSN 2519-2361
Вип. 2 (14). – 2019. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152073
   Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні : аналіт. доповідь / [О.О. Резнікова, А.О. Місюра, С.В. Дрьомов та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 59, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-280-3
152074
  Пелюх О.С. Актуальні питання протидії фінансуванню тероризму // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 166-167. – ISBN 978-966-301-169-1
152075
  Панок В.Г. Актуальні питання професійного становлення практичних психологів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 37-38. – ISSN 1810-2131
152076
  Романюк Р.В. Актуальні питання професійної успішності молодої людини на ринку праці: досвід Волинської області // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 81-87
152077
  Козлова А.Г. Актуальні питання психодіагностичної оцінки дітей - жертв сексуального насильства // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 9 (41). – С. 77-85. – ISSN 2414-0023
152078
  Власова О. Актуальні питання психології розвитку в історичній спадщині науковців українських класичних університетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Серед дослідників психології - професори Київського університету М.Я., Грот, І.О. Сікорський, Г. І. Челпанов та ін. (С. 14-16).
152079
  Ходанович О.В. Актуальні питання психологічної експертизи "булінгу" // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2019. – Т. 16, № 2 (43). – С. 71-78. – ISSN 2310-9769
152080
  Абламський С. Актуальні питання регламентації права на захист через призму конституційних змін // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 88-94. – ISSN 2311-6676
152081
   Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 351, [1] с. – Ст. укр., англ., пол. - Анот. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-940-002-4
152082
  Ковальчук Т.Г. Актуальні питання розвитку земельних відносин в роботі професора Мунтяна Василя Лук"яновича "Правова охорона грунтів Української РСР" // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 43-45. – ISBN 978-966-7957-20-9
152083
   Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.]
Т. 1. – 2018. – 369, [1] с. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в тексті
152084
   Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.]
Т. 2. – 2018. – 360, [1] с. – Окремі ст. англ., укр. – Бібліогр. в тексті
152085
  Павлов О.О. Актуальні питання розрахунку вихідного нутритивного статусу пацієнтів при розширених оперативних втручаннях в абдомінальній хірургії / О.О. Павлов, Н.В. Миронова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 132-136. – ISSN 2224-0586
152086
  Маланчук П.М. Актуальні питання розслідування безвісного зникнення особи / П.М. Маланчук, Д.І. Тарасенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 89-93. – ISSN 2519-2353
152087
  Клименко К.В. Актуальні питання співробітництва України з МВФ у період викликів і загроз COVID-19 // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (296). – С. 92-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2305-7645
152088
  Данілов А. Актуальні питання сплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 202-216. – ISSN 1026-9932
152089
  Дерій О.О. Актуальні питання стажування в контексті проектів Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 161-165. – ISSN 2219-5521
152090
  Бондаренко В.Д. Актуальні питання стану і ведення мисливського господарства в Україні та можливі напрями їх вирішення / В.Д. Бондаренко, Е.М. Різун // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 180-184 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1991-606X
152091
  Дубовик В.Б. Актуальні питання статусу ОБСЄ в українській правовій доктрині // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 4. – С. 247-254
152092
  Сенюта І. Актуальні питання стратегії й тактики ведення медичних справ // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 30-31
152093
   Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – 507, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у кінці ст.
152094
   Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 95-річчю Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 10-11 жовт. 2018 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : Право, 2018. – 249, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. мовами. - Анот. до ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-496-7
152095
  Янчук А.О. Актуальні питання судової реформи в умовах конституційних перетворень в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 86-91. – ISBN 978-617-7530-15-1
152096
   Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – 372, [3] с. – Окремі ст. англ., рос. – ISBN 978-966-419-292-4
152097
   Актуальні питання суспільних наук та історії медицини = Актуальные вопросы общественных наук и истории медицины = Current issues of social studies and history of medicine : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава : БДМУ, 2013-. – ISSN 2311-9896
№ 4 (16). – 2017. – 216 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
152098
   Актуальні питання суспільних наук та історії медицини = Актуальные вопросы общественных наук и истории медицины = Current issues of social studies and history of medicine : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава : БДМУ, 2013-. – ISSN 2311-9896
№ 1 (17). – 2018. – 102 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
152099
   Актуальні питання суспільних наук та історії медицини = Актуальные вопросы общественных наук и истории медицины = Current issues of social studies and history of medicine : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава : БДМУ, 2013-. – ISSN 2311-9896
№ 4 (20). – 2018. – 142 с.
152100
   Актуальні питання суспільних наук та історії медицини = Актуальные вопросы общественных наук и истории медицины = Current issues of social studies and history of medicine : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава : БДМУ, 2013-. – ISSN 2311-9896
№ 1 (21). – 2019. – 110, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152101
   Актуальні питання суспільних наук та історії медицини = Актуальные вопросы общественных наук и истории медицины = Current issues of social studies and history of medicine : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава : БДМУ, 2013-. – ISSN 2311-9896
№ 2 (22). – 2019. – 118, [1] с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
152102
   Актуальні питання суспільних наук та історії медицини = Актуальные вопросы общественных наук и истории медицины = Current issues of social studies and history of medicine : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава : БДМУ, 2013-. – ISSN 2311-9896
№ 3 (23), 4(24). – 2019. – 54, [2], 55, [1] с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
152103
   Актуальні питання суспільних наук та історії медицини = Aktualini pytannia suspilinih nauk ta istorii meditsini = Актуальные вопросы общественных наук и истории медицины = Current issues of social studies and history of medicine : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава : БДМУ, 2013-. – ISSN 2311-9896
№ 1 (25). – 2020. – 113, [1] с. – Резюме укр., рос, англ. мовами. – (Серія "Філологічні науки")
152104
   Актуальні питання суспільних наук та історії медицини = Aktualini pytannia suspilinih nauk ta istorii meditsini = Актуальные вопросы общественных наук и истории медицины = Current issues of social studies and history of medicine : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава : БДМУ, 2013-. – ISSN 2311-9896
№ 2 (26). – 2020. – 140, [1] с. – Резюме укр., рос, англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
152105
  Сем"янчук В.Б. Актуальні питання та перспективи удосконалення післядипломної освіти лікарів-педіатрів // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 2 (74). – С. 250-252. – ISSN 1684-7903


  "...Післядипломна освіта є важливою і обов"язковою складовою вдосконалення професійної підготовки лікаря."
152106
   Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти = The actual issues of the theory and practice of inclusive educatin at educational institutions : монографія / [С.В. Андрійчук та ін.] ; за заг. ред. Л.Б. Платаш ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 571, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Дод. тит. арк. англ. - Зміст, післям., авт. кол. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-75-1
152107
   Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа : зб. статей / [редкол.: І.П. Усіков, О.І. Мотлях, О.А. Назаров ; вип. ред.: В.О. Шаповалов]. – Київ : Освіта України, 2015. – 218, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека Колегії поліграфологів України). – ISBN 978-617-7111-99-2
152108
  Корсак Р.В. Актуальні питання українсько-чеської торговельної справи (2000-2012 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 50-53. – ISSN 2076-1554
152109
   Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье : ТОВ "Х-ПРЕСС", 1997-. – ISSN 2306-8094
Т. 11, № 3 (28). – 2018. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152110
   Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье : ТОВ "Х-ПРЕСС", 1997-. – ISSN 2306-8094
Т.11, № 1 (26), січень - квітень. – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152111
   Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье : [б. в.], 1997-. – ISSN 2306-8094
Т. 13, № 2 (33), травень - серпень. – 2020. – 314 с. – DOI 10.14739/2409-2932 - Резюме укр., рос., англ. мовами
152112
   Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье : [б. в.], 1997-. – ISSN 2306-8094
Т. 14, № 1 (35), січень - квітень. – 2021. – 148 c. – DOI 10.14739/2409-2932 - Резюме укр., рос., англ. мовами
152113
   Актуальні питання формування податкової політики стимулювання економічного розвитку за умов обмеженості фіскальних ресурсів : монографія / [Н.Ю. Рекова та ін.] ; за заг. ред. проф. Н.Ю. Рекової ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 396, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 336-374. – ISBN 978-966-379-779-3
152114
  Сулима-Камінська Актуальні питання формування правової культури в системі вищої педагогічної освіти // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 312-315
152115
  Станович Ю. Актуальні питання функціонування електронної юстиції в Україні в контексті європейського досвіду // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 203-204. – ISBN 978-966-301-169-1
152116
  Бабаскін А.Ю. Актуальні питання цивільно-правового регулювання комерційного кредиту в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 132-143. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
152117
   Актуальні питання цивільного судочинства у світлі судової реформи в Україні : монографія / [С.В. Ківалов та ін.] ; за заг. ред. Н.Ю. Голубєвої ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Астропринт, 2017. – 209, [3] с. – До 20-річчя Національного університету. "Одеська юридична академія". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-303-7
152118
  Левадний Р. Актуальні питання щодо елементів та ознак складу злочину за Кримінальним законодавством України // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 82-84
152119
  Биркович Т.І. Актуальні питання щодо запровадження електронного урядування у сфері екології та природних ресурсів / Т.І. Биркович, В.І. Биркович, О.С. Кабанець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
152120
  Вишневська О. Актуальні питання щодо теорії походження грошей в XX ст. // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 32-35
152121
  Деркачова Н.О. Актуальні питання юриспруденції в працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 132-135
152122
  Летич І. Актуальні підходи Верховного Суду у трудових спорах // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
152123
  Чорна Ю.В. Актуальні підходи до організації навчального процесу // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 2. – С. 20-23. – ISSN 2307-0404
152124
  Гурмак Ю.М. Актуальні підходи дослідження анафоричних процесів у франкомовному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 117-128. – ISSN 2413-5593


  Статтю присвячено аналізу сучасних підходів до вивчення анафоричних процесів на матеріалі франкомовного дискурсу. Проінтерпретовано трактування поняття анафори українськими та іноземними лінгвістами. Виявлено, що дослідження анафоричних елементів не ...
152125
  Кондрась А. Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання трансплантації органів, тканин та клітин в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 232-234
152126
  Гордієнко О. Актуальні проблеми англомовної медичної термінографії та методи їх вирішення (на матеріалі Dorland"s Illustrated Medical Dictionary) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2019. – № 3 (23), 4(24). – С. 15-20. – ISSN 2311-9896
152127
  Крайова Т.С. Актуальні проблеми взаємодії нотаріуса з державними і приватними виконавцями в процесі виконання судових рішень // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 57-59. – ISBN 978-617-7361-58-8
152128
  Лук"яненко А. Актуальні проблеми взаємодії нотаріусів і виконавців // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 106-107. – ISBN 978-966-8830-75-4
152129
  Ілляшенко Ю.Ю. Актуальні проблеми викладання дисципліни "Вступ до фаху" для студентів історичних спеціальностей / Ю.Ю. Ілляшенко, А.І. Лисенко // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 27. – С. 163-169. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
152130
  Гладун Т.С. Актуальні проблеми викладання екології з основами методики у вищих навчальних закладах України // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 116-120. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
152131
  Ківалов С.В. Актуальні проблеми вищої юридичної освіти: зарубіжний досвід та перспективи в Україні // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 60. – С. 4-13
152132
  Ананьїн В.О. Актуальні проблеми військової освіти в умовах політичного сьогодення / В.О. Ананьїн, О.О. Пучков, О.В. Уваркіна // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 163-168. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
152133
   Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1994-. – ISSN 2077-7280
Вип. 20. – 2017. – 115, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152134
   Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне : РДГУ. – ISSN 2519-1942
Вип. 29. – 2017. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152135
   Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 315, [1] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Ст. укр., англ., нім. та рос. – Бібліогр. в кінці ст.
152136
   Актуальні проблеми господарського права : (особлива частина) : навч. посібник / [О.С. Горяєва, О.В. Клепікова, О.В. Кологойда та ін. ; за ред. В.С. Щербини, В.В. Рєзнікової] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2018. – 798, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 797-798 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-74-5
152137
   Актуальні проблеми господарського права : (особлива частина) : підручник / [Л.Ф. Винокурова, О.С. Горяєва, О.В. Клепікова та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Ліра-К, 2019. – 670, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр.: с. 669-670 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7605-44-6
152138
   Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса : Гельветика. – ISSN 2309-818X
Вип. 76. – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152139
   Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса : Гельветика. – ISSN 2309-818X
Вип. 78. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152140
  Мусієнко А.В. Актуальні проблеми державного регулювання діяльності, пов"язаної з трансплантацією // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 2 (2), грудень. – С. 44-49. – ISSN 2617-9660
152141
  Грицко Р.Ю. Актуальні проблеми державного регулювання надходження іноземних інвестицій в Україну: економічний та правовий аспект / Р.Ю. Грицко, Г.М. Гринишин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 140-150. – ISSN 2078-9165
152142
  Каракасіді О. Актуальні проблеми державної виконавчої служби України та шляхи їх вирішення / О. Каракасіді, Ю. Кулакевич // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 110-115. – ISBN 978-617-7768-17-2
152143
  Дубівка І.В. Актуальні проблеми діяльності адвоката у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-617-616-075-5
152144
  Дженков С. Актуальні проблеми договірного регулювання аутсорсингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 29-31
152145
  Комарницький В.М. Актуальні проблеми доказування в умовах реформування правоохоронної системи України // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 3-4. – ISBN 978-617-616-074-8
152146
  Ярошовець О. Актуальні проблеми дотримання закону як норми життя // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 73-75
152147
   Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг : КДПУ, 1995-. – ISSN 2076-7382
Вип. 18. – 2017. – 191 с.
152148
  Бєлкін М.Л. Актуальні проблеми забезпечення інтересів інвесторів у разі втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; голов. ред. Кравчук Г.А. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 63-70
152149
  Ландіна А.В. Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 348-357. – ISSN 0869-2491
152150
  Курява В.В. Актуальні проблеми забезпечення організації діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 78-81. – ISBN 978-617-696-925-9
152151
  Теремцова Н. Актуальні проблеми загальнотеоретичних питань бюджетного процессу в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 70-71
152152
  Щербань А. Актуальні проблеми запобігання і протидії корупції в Україні // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 270-278. – ISBN 978-617-7768-17-2
152153
  Малярчук Л.С. Актуальні проблеми запровадження та скасування тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 35-39


  У статті розглядається порядок виконання ухвали про тимчасова обмеження у праві виїзду з України боржника та вносяться пропозиції для його вдосконалення. Аналізуються підстави скасування цього заходу, зокрема можливість його зняття як виконавцем, так і ...
152154
  Дрозд О. Актуальні проблеми застосування поліцією статті 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення / О. Дрозд, В. Мотиль // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 119-125. – ISSN 2663-5313
152155
  Вишнивецька А.О. Актуальні проблеми захисту авторського права в мережі Інтернет // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 25-27. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
152156
   Актуальні проблеми захисту інформаційних ресурсів в мережах нового покоління / В.С. Наконечний, С.В. Толюпа, В.Г. Сайко, А.І. Терещенко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 230-231
152157
  Марчук М. Актуальні проблеми зміни цільового призначення земель // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 190-193. – ISBN 978-966-301-169-1
152158
  Патійчук В. Актуальні проблеми зовнішньої політики та безпеки країн і регіонів світу в контексті поширення сучасних міжнародних конфліктів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 93-104. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
152159
   Актуальні проблеми інноваційної економіки = Actual problems of innovative economy : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків : Смугаста типографія, 2015-. – ISSN 2524-0455
№ 3. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152160
   Актуальні проблеми інноваційної економіки = Actual problems of innovative economy : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків : Смугаста типографія, 2015-. – ISSN 2524-0455
№ 4. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152161
   Актуальні проблеми інноваційної економіки = Actual Problems of Innovative Economy : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький О.В. ; редкол.: Амосов О.Ю., Вальдемар І., Галушко В.П. [та ін.]. – Харків : Стильна типографія, 2015-. – ISSN 2524-0455
№ 2. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152162
   Актуальні проблеми інноваційної економіки = Actual Problems of Innovative Economy : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький О.В. ; редкол.: Амосов О.Ю., Вальдемар І., Галушко В.П. [та ін.]. – Харків : Стильна типографія, 2015-. – ISSN 2524-0455
№ 4. – 2018. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152163
  Вітюк О. Актуальні проблеми інституту публічної служби // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 135-136. – ISBN 978-617-7611-44-7
152164
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури = Topical problems of history, theory and practice of artistic culture : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2225-7586
Вип. 39. – 2017. – 363 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152165
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури = Topical problems of history, theory and practice of artistic culture : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2225-7586
Вип. 41. – 2018. – 338 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152166
  Недвига Р. Актуальні проблеми констуційного закріпленя принципу розподілу влади в зарубіжних країнах (загальні положення принципу поділу влади) // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 113-117
152167
  Сенченко В.О. Актуальні проблеми матеріального заохочення працівників у трудовому праві України / В.О. Сенченко, В.М. Андріїв // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 270-272. – ISBN 978-617-7625-74-1
152168
  Литвин М. Актуальні проблеми медіа-законодавства України // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 20-21
152169
  Данилюк І. Актуальні проблеми методу глибинного навчання в лінгвоперсонології // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 155-158. – ISSN 1815-3070
152170
   Актуальні проблеми механіки : монографія серії: Підсумки науки до 100-річчя заснування Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара / [М.В. Поляков, А.П. Дзюба, В.В. Лобода та ін. ; голов. ред.: М.В. Поляков ; ред. рада (уклад.): В.С. Гудрамович та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 450, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Частина тексту англ. та рос. – Бібліогр. в кінці розд. та підрозд. – ISBN 978-966-981-054-0
152171
   Актуальні проблеми міжнародних відносин = Actual problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2308-6912
Вип. 133. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152172
   Актуальні проблеми міжнародних відносин = Actual problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2308-6912
Вип. 134. – 2018. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152173
   Актуальні проблеми міжнародних відносин = Actual problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2308-6912
Вип. 135. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152174
   Актуальні проблеми міжнародних відносин = Actual problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ : ІМВ, 1996-. – ISSN 2308-6912
Вип. 136. – 2018. – 108 с.
152175
   Актуальні проблеми міжнародних відносин = Actual problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 1996-. – ISSN 2308-6912
Вип. 138. – 2019. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами
152176
   Актуальні проблеми міжнародних відносин = Actual problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 1996-. – ISSN 2308-6912
Вип. 139. – 2019. – 128 c. – Резюме укр., англ. мовами
152177
   Актуальні проблеми міжнародних відносин = Actual problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 1996-. – ISSN 2308-6912
Вип. 141. – 2019. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152178
   Актуальні проблеми міжнародних відносин = Actual problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 1996-. – ISSN 2308-6912
Вип. 141, ч. 2. – 2019. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152179
   Актуальні проблеми міжнародних відносин = Actual problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 1996-. – ISSN 2308-6912
Вип. 143. – 2020. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152180
   Актуальні проблеми міжнародних відносин = Actual problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 1996-. – ISSN 2308-6912
Вип. 144. – 2020. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152181
   Актуальні проблеми міжнародних відносин = Actual problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 1996-. – ISSN 2308-6912
Вип. 145. – 2020. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152182
  Чешко А.А. Актуальні проблеми Національного антикорупційного бюро України на сучасному етапі його ставлення // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 383-388. – ISBN 978-617-7364-24-4
152183
   Актуальні проблеми нефрології = Actual problems of nephrology : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Комунальне некомерційне п-во "Київ. міський центр нефрології та діалізу" ; голов. ред. В.О. Мойсеєнко. – Київ : Юстон. – ISSN 2707-9198
Вип. 26/27. – 2020. – 63, [1] c. – doi: 10.37321 - Резюме укр., рос., англ. мовами
152184
  Бакало В.Р. Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення інтелектуальної діяльності тимчасових творчих колективів наукових установ військових формувань / В.Р. Бакало, О.М. Варченко, І.І. Бакало // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 127-130. – ISSN 2078-7480
152185
  Зелінська Н. Актуальні проблеми нотаріального посвідчення договору іпотеки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 348-349
152186
  Фурса С. Актуальні проблеми нотаріату України та їхні доктринальні шляхи вирішення / С. Фурса, Є. Фурса // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 20-42. – ISSN 1026-9932
152187
  Бортник А. Актуальні проблеми охорони прав на музичні твори в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 185-187
152188
   Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / [М.І. Олійник та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 351, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник: с. 339-351. – Бібліогр.: с. 315-338 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0462-7
152189
   Актуальні проблеми підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Ортопедія і травматологія" / Н.О. Марченкова, А.І. Цвях, С.С. Рябоконь, І.Р. Копитчак // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 91-95. – ISSN 1681-2751
152190
   Актуальні проблеми планування оборони України: комплексний підхід / А.М. Сиротенко, П.В. Щипанський, А.К. Павліковський, М.М. Лобко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 2618-1614
152191
   Актуальні проблеми політики = Actual Probleems of Politics : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1997-
Вип. 59. – 2017. – 278, [6] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152192
   Актуальні проблеми політики = Actual Probleems of Politics : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1997-
Вип. 60. – 2017. – 327, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152193
   Актуальні проблеми політики = Actual Probleems of Politics : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1997-. – ISSN 2616-406X
Вип. 61. – 2018. – 311, [9] с. – Резюме укр., англ. мовами
152194
   Актуальні проблеми політики = Actual Probleems of Politics : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1997-. – ISSN 2616-406X
Вип. 62. – 2018. – 215, [11] с. – Резюме укр., англ. мовами
152195
   Актуальні проблеми політики = Actual Probleems of Politics : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: Л.І. Кормич (голов. ред.), І.М. Милосердна, Т.М. Краснопольська [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1997-. – ISSN 2616-406X
Вип. 64. – 2019. – 340, [10] с. – DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i64 - Резюме укр., англ. мовами
152196
  Чекіта В.Г. Актуальні проблеми посвідчення консулом шлюбного договору // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 125-128. – ISBN 978-617-673-442-0
152197
  Трембач І. Актуальні проблеми правового забезпечення кримінально-правової охорони державної таємниці в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 210-212
152198
  Сус М. Актуальні проблеми правового регулювання ведення передвиборної агітації в Інтернеті // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 92-94
152199
   Актуальні проблеми правового регулювання випробування при прийняті на роботу: теоретико-прикладний нарис : монографія / [О.М. Ярошенко, А.М. Слюсар, А.В. Биков та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України О.М. Ярошенка. – Харків : Юрайт, 2017. – 175, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-85-1
152200
  Охнич У. Актуальні проблеми правового регулювання інституту лікарської таємниці // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 310-311
152201
  Приймак Г.О. Актуальні проблеми правової природи спадкового договору // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 149-151. – ISBN 978-966-419-299-3
152202
   Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011-. – ISSN 2524-0129
Вип. 4 (12). – 2017. – 281 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152203
   Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011-. – ISSN 2524-0129
Вип. 1 (13). – 2018. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152204
   Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011-. – ISSN 2524-0129
Вип. 4 (16). – 2018. – 190, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152205
   Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011-. – ISSN 2524-0129
Вип. 3 (19). – 2019. – 120, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152206
   Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011-. – ISSN 2524-0129
Вип. 4 (20). – 2019. – 324, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152207
   Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011-. – ISSN 2524-0129
Вип. 1 (21). – 2020. – 205, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152208
   Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011-. – ISSN 2524-0129
Вип. 2 (22). – 2020. – 181, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152209
   Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011-. – ISSN 2524-0129
Вип. 3 (23). – 2020. – 177, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152210
   Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011-. – ISSN 2524-0129
Вип. 4 (24). – 2020. – 163, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152211
   Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – 421, [1] с. – Назва обкл. : Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Актуальні проблеми правоохоронної діяльності". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-616-075-5
152212
   Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – 559, [3] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2578-60-1
152213
   Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (14-24 жовт. 2019 р., м. Кропивницький) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: Н.В. Подопригора, Ю.В. Бохан, Д.С. Чередник]. – Харків : Мачулін, 2019. – 75, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7767-79-3
152214
  Хачатурян Т.Х. Актуальні проблеми притягнення до міжнародно-правової відповідальності держав за скоєння міжнародних злочинів у ретроспективі сторіччя геноциду вірменського народу // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 158-176. – ISSN 2221-5719
152215
  Давидюк О. Актуальні проблеми професійної діяльності соціальних працівників: соціологічний підхід // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2411-6912 01
152216
  Саприкіна Л.В. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 108-113. – ISSN 1995-0519
152217
  Черушева Г.Б. Актуальні проблеми профорієнтаційної роботи закладів вищої освіти: соціально-економічний контекст / Г.Б. Черушева, А.В. Синяков // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 107-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
152218
  Ющенко Т.В. Актуальні проблеми процесуальної правосуб"єктності територіальної громади в адміністративному судочинстві України // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 463-478. – ISBN 978-617-7530-15-1
152219
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць. – Київ : BONA MENTE. – ISBN 966-95229-9-4
  т. 6, вип. 1. – 2002. – 207, [1] с.
152220
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць. – Київ : BONA MENTE. – ISBN 966-96239-0-1
  т. 6, вип. 2. – 2002. – 184 c.
152221
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – Київ : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – ISBN 966-7837-50-5
  т. 5, ч. 1. – 2002. – 144 с. – Резюме рос., англ. мовами
152222
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – Київ : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – ISBN 966-8063-25-2
  т. 5, ч. 2. – 2003. – 214, [2] с. – Резюме англ., рос. мовами
152223
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – Київ : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – ISBN 966-8063-59-4
  т. 5, вип. 3. – 2004. – 252 с.
152224
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – Київ : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – ISBN 966-8063-98-X
  т. 5, вип. 4. – 2005. – 284 с.
152225
   Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика : збірник наукових праць. – Київ : Міленіум. – ISBN 966-8063-50
  т. 2, вип. 3. – 2005. – 211, [1] c.
152226
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – Київ : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – ISBN 966-8998-17-0
  т. 5, вип. 5. – 2006. – 292 с. – З вип. 7 див. серію "Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія"
152227
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство. – ISBN 978-966-2142-03-7
  т. 5, вип. 7. – 2007. – 345, [1] c. – До вип.7 див. серію "Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія". Резюме рос. мовою
152228
   Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика : збірник наукових праць. – Київ : Міленіум. – ISBN 966-8063-50
  т. 2, вип. 5. – 2007. – 211, [1] c. – Резюме укр., рос. мовами
152229
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство. – ISBN 978-966-2142-43-3
  т. 5, вип. 8. – 2008. – 217, [1] с. – До вип.7 див. серію "Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія"
152230
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство. – ISBN 978-966-2142-93-8
  т. 5, вип. 9. – 2009. – 387 с. – До вип.7 див. серію "Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія". Резюме укр., рос., англ. мовами
152231
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред.: С.Д. Максименко, Р.О. Семенова ; редкол.: Моляко В.О., Чепелєва Н.В., Боришевський М.Й. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-485-2-052-7
  т. 6, вип. 4. – 2009. – 246 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152232
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; ред.: С.Д. Максименко, Р.О. Семенова ; редкол.: Моляко В.О., Чепелєва Н.В., Боришевський М.Й. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 6, вип. 5. – 2010. – 361, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152233
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство
  т. 5, вип. 10. – 2010. – 249, [1] с. – До вип.7 див. серію "Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія". Резюме укр., рос., англ. мовами
152234
   Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред. Н.В. Чепелєва ; редкол.: Максименко С.Д., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство
  т. 2, вип. 6. – 2010. – 193, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152235
   Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [ та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 2, вип. 7. – 2011. – 248, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152236
   Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 10, вип. 18. – 2011. – 636 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152237
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Т.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство
  т. 5, вип. 11. – 2011. – 187, [1] с. – До вип.7 див. серію "Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія". Резюме укр., рос., англ. мовами
152238
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 6, вип. 6. – 2011. – 236, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152239
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 6, вип. 7. – 2012. – 282, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152240
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 6, вип. 8. – 2012. – 261, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152241
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 5, вип. 12. – 2012. – 260, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До вип .7 див. серію "Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія"
152242
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 6, вип. 9. – 2013. – 563, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152243
   Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія (соціальний вимір) : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 7, вип. 32. – 2013. – 311, [1] с. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
152244
   Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 7, вип. 33. – 2013. – 620, [2] с. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
152245
   Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 7, вип. 36. – 2014. – 551, [1] с. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
152246
   Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 7, вип. 37. – 2014. – 208, [2] с. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
152247
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 5, вип. 14. – 2014. – 238, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До вип. 7 див. серію "Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія"
152248
   Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; редкол.: Максименко С.Д., Чепелєва Н.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 2, вип. 8. – 2014. – 137, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152249
   Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Макименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 2, вип. 9. – 2015. – 187, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152250
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 5, вип. 15. – 2015. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До вип. 7 див. серію "Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія"
152251
   Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 7, вип. 39. – 2015. – 476, [2] с. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
152252
   Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 7, вип. 40. – 2015. – 221, [1] с. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
152253
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 6, вип. 10. – 2015. – 235, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152254
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 6, вип. 11. – 2015. – 414, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152255
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 6, вип. 12. – 2016. – 329, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152256
   Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 7, вип. 41. – 2016. – 488, [2] с. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
152257
   Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство
  т. 10, вип. 29. – 2016. – 229, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152258
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 5, вип. 16. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До вип. 7 див. серію "Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія"
152259
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 5, вип. 17. – 2017. – 178, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До вип. 7 див. серію "Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія"
152260
   Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 2, вип. 10. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152261
   Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д., ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 10, вип. 30. – 2017. – 282, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152262
   Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 7, вип. 43. – 2017. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152263
   Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 6, вип. 13. – 2017. – 318, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152264
   Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ
  т. 1, вип. 46. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152265
   Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 7, вип. 45. – 2018. – 336, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152266
   Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 7, вип. 46. – 2018. – 148, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152267
   Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 10, вип. 31. – 2018. – 198, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152268
   Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 10, вип. 32. – 2018. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152269
   Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
  т. 2, вип. 11. – 2018. – 163, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152270
   Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 5, вип. 18. – 2018. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До вип. 7 див. серію "Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія"
152271
   Актуальні проблеми психології. Методологія і теорія психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : ПП Лисенко М.М.
  т. 14, вип. 1. – 2018. – 353, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152272
   Актуальні проблеми психології. Психологія творчості : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : Фенікс
  т. 12, вип. 24. – 2018. – 211, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152273
   Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : ЛОГОС
  т. 1, вип. 52. – 2019. – 143, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152274
   Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : ЛОГОС
  т. 1, вип. 51. – 2019. – 67, [1] с.
152275
   Актуальні проблеми психології. Психологія творчості : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 12, вип. 26. – 2019. – 371, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152276
   Актуальні проблеми психології. Психологія творчості : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 12, вип. 25. – 2019. – 302, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152277
   Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О, Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 10, вип. 33. – 2019. – 282, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152278
   Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 7, вип. 47. – 2019. – 331, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152279
   Актуальні проблеми психології. Психологія творчості : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 12, вип. 27. – 2020. – 323, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152280
   Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 1, вип. 55. – 2020. – 96, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152281
   Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 1, вип. 56. – 2020. – 123, [5] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152282
   Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  т. 1, вип. 57. – 2020. – 99 с., [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152283
   Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інфовпливам // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1-2


  У дистанційному онлайн-режимі відбувся методологічний семінар НАПН України "Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів".
152284
  Кальниш В.В. Актуальні проблеми психофізіологічного стану учасників бойових дій / В.В. Кальниш, Г.Ю. Пишнов, Д.В. Варивончик // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 37-43. – ISSN 2077-6594
152285
  Чумак Л.Ф. Актуальні проблеми реінжинірингу виробничих підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 243-247. – ISSN 2222-4459
152286
  Петренко Л. Актуальні проблеми релігійного виховання особистості у педагогічній спадщині Григорія Ващенка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 129-135. – ISSN 2524-2474
152287
  Олененко С.П. Актуальні проблеми реформи процесуального законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (208). – C. 51-53. – ISSN 2308-9636
152288
  Хомей О.Д. Актуальні проблеми розвитку громадянського суспільства та його вплив на реформи задля забезпечення національної безпеки в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 13-20. – (Серія "Питання політології" ; вип. 35). – ISSN 2220-8089
152289
  Антонюк А.А. Актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні / А.А. Антонюк, А.А. Сьомченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 45-50. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
152290
  Набатов С.М. Актуальні проблеми розвитку навичок критичного мислення в науковому дискурсі // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 28-34. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
152291
   Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наук. праць студентів економ. ф-тів спеціальн. "Економіка підприємства". – Київ : Київський університет
Вип. 1. – 2001. – 124 с.
152292
   Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (19). – 2019. – 159, [1] с. – Резюме укр. мовою
152293
  Батанов О.В. Актуальні проблеми розвитку статутного права в Україні (на прикладі міста Києва) / О.В. Батанов, В.В. Кравченко // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 5/6 (43/44). – С. 5-16. – ISSN 2311-6420
152294
  Чорноус А.Г. Актуальні проблеми розмежування понять "медична допомога" та "медична послуга" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 57-65. – ISSN 2227-796X


  The article is devoted to the research of the legal nature of such legal categories as "medical care" and "medical service". The correlation between the existing legal regulation and scientific papers was studied in order to distinguish the particular ...
152295
  Богуш М. Актуальні проблеми розмежування цивільного і трудового права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 107-108
152296
  Ніколаєнко Ю.А. Актуальні проблеми розуміння і дотримання гарантій адвокатської діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 75-79


  В даній статті розглядаються теоретичні основи розуміння гарантій адвокатської діяльно- сті, їхнє поняття, значення, функції, а також статистичні показники, на основі яких робиться висновок щодо стану їх дотримання. Досліджується ступінь участі органів ...
152297
   Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики = Topical Issues of Romance and Germanic Philology and Applied Linguistics : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2010-. – ISSN 2307-633Х
Вип. 1 (14). – 2017. – 248 с. – На обкл. № 1/2 (11/12). Резюме укр., англ., рос. мовами
152298
   Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики = Topical Issues of Romance and Germanic Philology and Applied Linguistics : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2010-. – ISSN 2307-633Х
Вип. 2 (15). – 2017. – 252 с. – На обкл. № 1/2 (11/12). Резюме укр., англ., рос. мовами
152299
   Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки / [Г.В. Обруч, В.С. Рейкін, А.В. Сірко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Прохорової ; Укр. інженер.-пед. акад. – Харків : Смугаста типографія, 2017. – 391 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7387-40-3
152300
  Ярема Я.Р. Актуальні проблеми справляння непрямих податків в Україні та їх реформування в контексті євроінтеграції / Я.Р. Ярема, І.Д. Базюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 214-219. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
152301
  Теремцова Н. Актуальні проблеми стадій бюджетного процесу в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 246-247
152302
  Львова Ю.В. Актуальні проблеми становлення інституту присяжних в Україні // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 135-145. – ISBN 978-617-7768-00-4
152303
  Вакарєва К. Актуальні проблеми страхування професійної діяльності нотаріуса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 145-146
152304
  Пономаренко О.М. Актуальні проблеми субсидіарного застосування нормативних приписів ЦК України до регулювання трудових відносин // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 237-241. – ISBN 978-617-7450-09-1
152305
  Брюхно О. Актуальні проблеми судового захисту прав біженців // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 193-194
152306
  Письменний Д.П. Актуальні проблеми судового контролю в забезпеченні прав і свобод людини // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 145-148. – ISBN 978-617-7096-97-8
152307
  Хотинська-Нор Актуальні проблеми сучасного етапу судової реформи в Україні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2019. – Т. 16, № 2 (43). – С. 32-39. – ISSN 2310-9769
152308
   Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – 299, [1] с. : іл., табл. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7768-17-2
152309
  Бацевич Ф.С. Актуальні проблеми сучасної лінгвонаратології / Ф.С. Бацевич, Я.Ю. Созонова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 273-281. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
152310
   Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава : Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія", 2001-. – ISSN 2077-1096
Т. 17, вип. 4 (60). – 2017. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152311
   Актуальні проблеми сучасної медицини = Actual problems of modern medicine : електронне видання / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Карзіна ; голов. ред. Белозьоров І.В. ; редкол.: Авдосьєв Ю.В., Васильєв Д.В., Гриценко М.Г. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017-. – ISSN 2617-409Х
Вип. 4. – 2019. – 72, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
152312
   Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава : Українська медична стоматологічна академія, 2001-. – ISSN 2077-1096
Т. 19, вип. 3 (67). – 2019. – 164, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152313
   Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава : Українська медична стоматологічна академія, 2001-. – ISSN 2077-1096
Т. 19, вип. 4 (68). – 2019. – 157, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152314
   Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава : Українська медична стоматологічна академія, 2001-. – ISSN 2077-1096
Т. 19, вип. 1 (65). – 2019. – 123 с.
152315
   Актуальні проблеми сучасної медицини = Actual problems of modern medicine : електронне видання / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Карзіна ; голов. ред. Белозьоров І.В. ; редкол.: Авдосьєв Ю.В., Васильєв Д.В., Гриценко М.Г. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017-. – ISSN 2617-409Х
Вип. 5. – 2020. – 78, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
152316
   Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава : Українська медична стоматологічна академія, 2001-. – ISSN 2077-1096
Т. 20, вип. 2 (70). – 2020. – 279, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152317
   Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава : Українська медична стоматологічна академія, 2001-. – ISSN 2077-1096
Т. 21, вип. 1 (73). – 2021. – 209 c., включ. обкл. – DOI 10.31718/2077-1096.21.1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
152318
  Васильєва Л.П. Актуальні проблеми сучасної українсько-хорватської лексикографії: з досвіду укладання та практичного застосування двомовних словників // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 21-31. – ISSN 0027-2833
152319
  Борисенко З. Актуальні проблеми та зміст психологічної допомоги студентам-переселенцям / З. Борисенко, О. Галян // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 90-94. – ISSN 2308-4634
152320
  Розумна М. Актуальні проблеми та перспективи розвитку альтернативних способів урегулювання спорів в Україні: онлайн-медіація та посeредництво // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 147-153. – ISSN 2663-5313
152321
  Скрипнюк О. Актуальні проблеми теорії джерел конституційного права України (аксіологічні, гносеологічні та онтологічні аспекти) / О. Скрипнюк, О. Батанов // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 39-52. – ISSN 1026-9932
152322
   Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – 516, [2] с. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-438-135-9
152323
   Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – 506, [2] с. : портр., іл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7450-09-1
152324
  Беркова О.П. Актуальні проблеми туристичної галузі України та шляхи їх вирішення за умов трансформацій соціальноекономічного середовища // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета. Визначити основні проблеми туризму в Україні та запропонувати напрямки для їх вирішення. Методика. Під час написання були використані такі методи дослідження: аналіз, порівняльний, статистичний, системний та ін. Результати. В результаті ...
152325
   Актуальні проблеми у боротьбі з епідемією ВІЛ-інфекції в Одеській області та щляхи їх подолання / В.С. Гойдик, Л.І. Ковтунович, Н.С. Гойдик, В.В. Шухтін, С.Г. Котюжинська // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 87-92. – ISSN 2413-7944
152326
   Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 340, [2] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-300-6
152327
   Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика = Актуальные проблемы украинской лингвистики: теория и практика = Actual issues of ukrainian linguistics: theory and practice / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2000-. – ISSN 2311-2697
Вип. 33. – 2016. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152328
   Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика = Актуальные проблемы украинской лингвистики: теория и практика = Actual issues of ukrainian linguistics: theory and practice / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2000-. – ISSN 2311-2697
Вип. 34. – 2017. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152329
  Чередніченко А. Актуальні проблеми утворення фермерських господарств без статусу юридичної особи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 177-178
152330
   Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ. – ISBN 978-966-330-308-6
Вип. 13. – 2017. – 107 с. – Резюме укр., англ. мовами
152331
   Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практичний журнал / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2014-. – ISSN 2410-3071
Вип. 23. – 2018. – 43, [1] с.
152332
   Актуальні проблеми фінансового управління = Current problems of financial management : глобальні тенденції і нац. практика / [О.Г. Білорус та ін.] ; за ред. Т.І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2018. – 495, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
152333
  Даліщинська Н.О. Актуальні проблеми фінансової безпеки України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 150-151
152334
  Орленко М.І. Актуальні проблеми функціонально-правового забезпечення дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 202-207. – ISSN 2219-5521
152335
  Білоусов Є. Актуальні проблеми функціонування механізму господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 85-88. – ISSN 2307-8049
152336
  Слівінська Н. Актуальні проблеми функціонування соціально-трудових відносин в регіоні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 3 назв.
152337
   Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі : монографія / [Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.О. Кулініч та ін.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції, Каф. цивільного права. – Одеса : Юридична література, 2018. – 173, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. 2018 р. – Бібліогр.: с. 168-172 та в підрядк. прим. – (Серія "Цивілістика та "ІТ-право" ) ( 1 st!). – ISBN 978-966-419-355-6
152338
  Павлова Т.І. Актуальні проблеми юридичної відповідальності нотаріуса в контексті сучасного реформування нотаріату в Україні // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 154-158. – ISBN 978-617-673-442-0
152339
   Актуальні проблеми юридичної науки та практики = Actual problems of juridical science and practice : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2415-3095
Вип. 1 (3). – 2017. – 117, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152340
   Актуальні проблеми юридичної науки та практики = Actual problems of juridical science and practice : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2415-3095
№ 1 (5). – 2019. – 79, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152341
   Актуальні проблеми юридичної науки та практики = Actual problems of juridical science and practice : збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2415-3095
№ 1 (6). – 2020. – 72, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
152342
  Стеценко С.Г. Актуальні проблеми юридичної освіти та науки в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 602-605. – ISSN 0869-2491
152343
  Мітченок Д.А. Актуальні проблемні питання допустимості отримання доказів у кримінальному процесі // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 155-158. – ISBN 978-617-616-074-8
152344
  Позняк С.П. Актуальні та дискусійні проблеми сучасного грунтознавства і географії грунтів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – C. 126-137. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
152345
  Белікова С.О. Актуальні та проблемні питання виконавчого провадження // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 111-113. – ISBN 978-966-8830-75-4
152346
  Дегтяренко Ю. Актуальні та проблемні питання законодавства України у сфері охорони сортів рослин у співвідношенні з Угодою про асоціацію з ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 75-82. – ISSN 2308-0361
152347
  Шевчук І.С. Актуальні тенденції європейського ринку мас-медіа // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 349-361. – ISSN 2221-5719
152348
  Овчарова Л.П. Актуальні тренди розвитку науково-технічної сфери в зарубіжних країнах // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 19-29. – ISSN 2310-5534
152349
  Хоронжий Андрій Актуальній методологічні підходи до науки про науку : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 1682-2366
152350
  Тригубко П. Актуальніпроблеми визначення механізму відшкодування курсантами витрат, пов"язаних зїх утриманням у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-61. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розкрито деякі аспекти визначення механізму, відшкодування витрат, за умови розірвання контракту курсантами у зв"язку з небажанням продовжувати навчання або порушенням військової дисципліни, а також у разі відмови від подальшого проходження військової ...
152351
  Бабушка Л.Д. Актуальність "аксіологічної трійці" В.Соловйова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 144-145. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
152352
   Актуальність "Історії міст і сіл України" // Національна спілка краєзнавців України в інформаційному просторі : до 90-річчя журналу "Краєзнавство" / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Є. Букет, В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.П.Реєнт]. – Київ : НСКУ, 2017. – С. 154-158. – ISBN 978-617-7009-52-1
152353
  Кідещук І. Актуальність "Молитви" Шевченка: рівноправіє, єдиномисліє і братолюбіє // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 411-417. – ISBN 978-606-745-014-9


  "За часів древньої держави Київської Русі, після хрещення русичів князем Св. Володимиром Великим (988р.) поява у Києві славних монастирів і церков на перехресті першого і другого тисячоліть (Печерської Лаври, Феодосіївського монастиря, Видубицького ...
152354
  Хаснуліна А. Актуальність "спорідненої праці" Г. Сковороди у сучасній українській парадигмі // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 52-56
152355
  Головко О.М. Актуальність "філософії освіти" у світлі становлення болонського процесу в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 141-143


  Важливість саме філософії освіти, а не просто освіти як такої, спричинена переоцінокою та переосмисленням специфіки всього Болонського процесу, виокремленням основних засад для формування свідомих і кваліфікованих працівників, що згодом легко зможуть ...
152356
  Страшко Л. Актуальність андрагогічного напряму у педагогічній науці / Л. Страшко, Т. Тищенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.69-74. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
152357
  Ліщишин П. Актуальність боротьби із контрабандою на сучасному етапі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.86-90
152358
  Шліхта Г.О. Актуальність вдосконалення професійно-технологічної підготовки вчителів інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 101-105. – (Педагогіка ; № 4)


  Викладено актуальність вдосконалення професійно-технологічної підготовки вчителів інформатики в інфокомунікаційному суспільстві. Висвітлено протиріччя між вимогами та реаліями процесу інформатизації школи. Обгрунтовно введення в педагогічну практику ...
152359
  Громов Є. Актуальність вивчення досвіду іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 163-169. – ISSN 2226-3012
152360
  Пліско Ю. Актуальність вивчення курсу "Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці" у вищих навчальних закладах / Ю. Пліско, Ю. Пасечник // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 181-188. – ISSN 2220-6310
152361
  Карась Г.В. Актуальність вивчення навчальної дисципліни "Менеджмент культури і мистецтва" на музичних факультетах вищих навчальних закладів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 240-248. – (Слово). – ISSN 2304-7402
152362
  Попова О. Актуальність вивчення наукової спадщини видатного українського медієвіста В.К. Піскорського // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 437-439. – ISBN 5-7702-0821-X
152363
  Хижняк І. Актуальність вивчення німецького досвіду підготовки фахівців цивільної інженерії в умовах інноваційного розвитку вищої технічної освіти України / І. Хижняк, В. Григор"єва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 86-89. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
152364
  Корольчук О.Л. Актуальність вивчення питань щодо державного управління медико-соціальним забезпеченням учасників АТО та членів їх сімей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 47-51. – ISSN 2306-6814
152365
  Руденко А. Актуальність вивчення соціально-політичних наук у середній та вищій школі // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 200-202


  Автор розкриває актуальність та доцільність обов"язкового вивчення політології у вишах, а також порушує питання про необхідність системного засвоєння основ соціально-політичних знань у школі.
152366
  Балдук Георгій Павлович Актуальність визначеня потенціалу успішності управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 31-38 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2219-5300
152367
  Бруєва В.А. Актуальність використання адаптивних технологій при підготовці магістрів з управління інтелектуальною власністю // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 29-37. – ISSN 2074-8922


  "Стаття присвячена актуальній проблемі професійної підготовки магістрів з управління інтелектуальною власністю, доцільності впровадження адаптивних технологій в організацію навчального процесу при підготовці таких фахівців. У статті проаналізовано ...
152368
  Сидоренко М. Актуальність використання статистичних методів у фінансово-господарській діяльності українських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання прийняття адекватних управлінських рішень на основі суттєвої інформації, що потребує зміни сучасної парадигми мислення. Подано роль статистичного інструментарію в аналізі фінансово-господарської діяльності. Запропоновано розрахунок ...
152369
  Кукса Ігор Актуальність виробництва та формування ринку олійних культур / Кукса Ігор, Старченко Алла // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Розглянуто актуальність виробництва й формування ринку соняшнику; проведено порівняльний аналіз якісних характеристик олій, що виробляються з соняшнику; проаналізовано привабливість олійних культур, вироблених іноземними експортерами; стан державної ...
152370
  Котій Д.М. Актуальність військової освіти в контексті суспільно-економічного призначення ОПК / Д.М. Котій, О.А. Трофимчук // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 268
152371
  Дюкар Р.С. Актуальність внесення змін до чинного цивільного процесуального законодавства України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 107-112
152372
  Мартиненко М.О. Актуальність впровадження "хмарних" сервісів у навчальному процесі // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (22). – C. 160-166. – ISSN 2415-8089


  Інформаційні технології в освіті.
152373
   Актуальність впровадження в освітній процес студентів-медиків інтерактивних методів навчання / О.М. Разнатовська, О.А. Мурзіна, І О. Потоцька, Г.М. Алексєєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 85-88. – ISSN 1681-2751
152374
  Залукаєва А. Актуальність впровадження в Україні системи патентного судочинства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 548-550. – ISBN 978-617-7069-28-6
152375
  Погребняк Т.М. Актуальність впровадження масової оздоровчої фізичної культури в систему освіти України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 187-192. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
152376
  Гарапко В.І. Актуальність впровадження наскрізних компетентностей в освітню політику та практику підготовки вчителів: міжнародний вимір // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 59-73. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  У статті розглядається поняття наскрізні компетенції та проведено аналіз їх інтеграції у практичну підготовку вчителів у зарубіжному науковому просторі.
152377
  Шавлай Н.П. Актуальність впровадження системи елетронних закупівель "ProZorro" // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 142-145 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
152378
  Скляр О.Ю. Актуальність вчення Монтеск"є для становлення політичної свободи сучасності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 70-72
152379
  Ткаченко Тетяна Актуальність геоморфологічних досліджень з екологічною метою // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 93-97. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
152380
  Ткаченко Т. Актуальність геоморфологічних досліджень з екологічною метою // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 93-97. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
152381
   Актуальність геотоксикологічних досліджень = Actuality of geotoxicological researches = Актуальность геотоксикологических исследований / [общ. ред.: О.А. Проскуряков, Бондарь А.И., Тюленева Н.В., Пунько В.П.]. – Киев : Освита Украины, 2013. – 278, [1] с. : ил., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Научно-практическая серия (Scientific-practical series) ДОВКІЛЛЯ-ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА-ENVIRONMENT 2013 / Центр экол. менеджмента, инжиниринга и реестра Гос. экол. акад. последиплом. образования и упр.). – ISBN 978-617-7111-07-7
152382
  Кобзій О.В. Актуальність динамічного планування діяльності підприємств у невизначених умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 212-218


  Проведено обгрунтування важливості застосування динамічного планування діяльності підприємств в умовах нестабільності, визначено його місце, сутність та значення. Запропонована модель динамічного планування, яка дозволить найбільш ефективно ...
152383
  Орличенко О.В. Актуальність діахронічних досліджень романських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 180-183. – ISBN 966-581-589-Х
152384
  Менжулін В.І. Актуальність Діогенів ( до питання про біографічний підхід у О.Ф.Лосєва ) // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.83-96
152385
  Валевський О. Актуальність доктрини "нового державного управління" в контексті політичної реформи в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 344-347
152386
  Петровський П.М. Актуальність досвіду країн ЄС із забезпечення житлових прав громадян для України / П.М. Петровський, Д.О. Харечко // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – С. 93-106. – ISBN 978-9934-8643-5-3
152387
  Грабовська І. Актуальність дослідження консолідації українства в постколоніальну добу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 16-21


  "У статті обгрунтовується важливість та актуальність дослідження процесів консолідації українства постколоніальної доби (1991 р. – теперішній час) як умова самозбереження української спільності в умовах розгорнутої РФ гібридної війни проти України та ...
152388
  Бокал Г.В. Актуальність дослідження логіко-епістемологічної специфіки китайської філософії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 199-201
152389
  Белецька А.В. Актуальність дослідження масових емоцій у соціальних комунікаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-11. – (Журналістика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Публікація є частиною наукового дослідження, присвяченого сутності масово емоційної складової масово інформацій-ного продукту. Мета - визначити роль індивідуальних емоцій у соціально комунікаційному середовищі та дослідити процесс розгортання їх у ...
152390
  Шугалій Н. Актуальність дослідження науково- педагогічної спадщини Ніколая Фредеріка Северіна Грундтвіга - засновника сучасної освіти дорослих // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 72-78. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто стан дослідження наукового спадку Н.Грундтвіга - данського поета, філософа, теолога, натхненника соціального руху XIX ст. за національне та культурне відродження Вівтчизни. Відзначено високий потенціал застосування в Україні його ...
152391
  Дев"ятко Н. Актуальність дослідження національних комунікативних кодів у сучасній Україні // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 65-70.
152392
  Пазинич Л.С. Актуальність дослідження принципів і механізмів державного управління за умов трансформаційних процесів в українському суспільстві // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 215-216. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
152393
  Поддубей О. Актуальність дослідження професійної підготовки дорослих в технічних університетах Італійської Республіки // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 183-185
152394
  Бойко І. Актуальність досліджень Володимира Кубійовича про традиційне пастівництво Карпат / Бойко І. // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 60-74. – ISSN 0130-6936
152395
  Трефяк Н. Актуальність досліджень категорії стилю в сучасній літературознавчій науці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 107-111. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
152396
  Кудряченко А.І. Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 12-23
152397
  Мунтян В. Актуальність екологізації земельного законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 28-32. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
152398
  Косяк Д.С. Актуальність екологічної паспортизації водних та водогосподарських об"єктів в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 291-299. – Бібліогр.: 24 назв.
152399
  Продіус О. Актуальність економічної безпеки у контексті сталого розвитку підприємства / О. Продіус, О. Чупріна, М. Ющук // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 122-133. – ISSN 2409-9260
152400
  Павлова О. Актуальність естетичного // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 124-133. – ISSN 0235-7941
152401
  Коробко М.І. Актуальність етики об"єктивізму айн ренд у контексті сучасних трансформаційних процесів в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 30-32
152402
  Кавуненко Н. Актуальність етичної проблематики стоїчної і хрнстианської традиції в застосуванні до потреб сучасності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
152403
  Гребеньова В. Актуальність етнічної складової дитячої субкультури в Україні в другій половині XXI століття // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 223-236. – ISBN 978-966-02-7872-1
152404
  Андрєєв О.О. Актуальність з"ясування умов життя та виховання неповнолітнього обвинуваченого на досудовому слідстві / О.О. Андрєєв, В.О. Малярова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 90-92. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
152405
  Кірик Т. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 100-107. – ISSN 1682-2366


  Стаття присвячена аналізу останніх досліджень і публікацій на тему "формування особистості". Здійснено порівняння державної освітньої політики і практики вищої школи в Європейському Союзі, Росії та України, вказано на відмінності у ключових поняттях.
152406
  Сумець О.М. Актуальність запровадження логістики в господарську діяльність підприємств АПК // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
152407
  Дучук Степан Актуальність застосування комплексних методів для підвищення ефективності геолого-геофізичних досліджень при пошуках вуглеводнів / Дучук Степан, Йосипенко Тарас, Максимук Софія // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 75-77. – ISSN 0869-0774
152408
  Весна М. Актуальність застосування корпоративної культури в бізнес-середовищі // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 264-268. – ISBN 978-966-493-306-0
152409
  Блажівська Н. Актуальність застосування принципу in dubio pro tributario в умовах сучасної демократії / Н. Блажівська, Д. Гетманцев // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 36-43


  У статті висвітлено теоретичний та практичний аспекти застосування принципу in dubio pro tributario, який є дуже важливим та ефективним елементом захисту прав ш законних інтересів платників податків.
152410
  Литвин О.Ю. Актуальність і значимість економічних ідей християнства // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 86-90. – ISSN 2075-1451
152411
  Філіпенко А.С. Актуальність і новизна - провідні орієнтири // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 8
152412
  Єна А.І. Актуальність і організаційні засади медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції / А.І. Єна, В.В. Маслюк, А.В. Сергієнко // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; в. о. голов. ред. В.В. Лазоришинець ; редкол.: К.М. Амосова, С.Б. Арбузова, В.В. Безруков [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (5). – C. 5-16. – ISSN 2308-8818
152413
   Актуальність і переваги досліджень грунтового покриву на нових методичних засадах / С.В. Канівець, П.О. Волков, В.В. Лебедь, І.І. Білівець, Ю.В. Залавський, О.В. Коростін, І.Л. Шигимага // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 82-87. – Бібліогр.: с. 87. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
152414
  Євсюков Т. Актуальність і перспективи впровадження 3D-кадастру в Україні / Т. Євсюков, О. Краснолуцький, І. Поліщук // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-33
152415
  Заєць С.Л. Актуальність і проблематика творів М. Куліша та Ю. Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 67-80. – ISBN 978-966-171-249-1
152416
  Лугівська О.П. Актуальність і проблемність ризик-менеджменту в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.67-70. – (Економічні науки ; № 2)
152417
  Німєтуллаєва Л.С. Актуальність і специфіка викладання правових дисциплін при підготовці студентів економічного профілю // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 278-282
152418
  Крупник Л.О. Актуальність ідей Г.О. Радова щодо перевиховання засуджених з допомогою християнського світогляду / Л.О. Крупник, А.О. Фальченко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 23-29
152419
  Вовкочин Л.Ю. Актуальність ідей Григорія Сковороди щодо сімейного виховання у концепції нової української школи / Л.Ю. Вовкочин, С.О. Захаренко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 169-175. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х


  У статті вмотивовується важливість та особливості виховання у сім’ї сучасної молоді. Нині в суспільстві, що розвивається надшвид-кими темпами, важливо зберегти цінності, які передаються з покоління в покоління, вироблені протягом багатьох століть ...
152420
  Яцук Н.Є. Актуальність ідей К. Маркса в практиці розбудови постіндустріального суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 50-60. – ISSN 2072-1692


  У статті розглядається теорія К. Маркса з точки зору її деміфологізації та актуальності окремих її аксіологем у практиці розбудови постіндустріального суспільства
152421
  Медведєва В. Актуальність інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у сучасних умовах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (297), квітень. – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
152422
  Ружанська К. Актуальність історико-лінгвістичних ідей Василя Чапленка в сучасному контексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 231-234


  У статті схарактеризовано розвиток наукових уявлень про українську літературну мову початку ХІХ ст., проаналізовано процес формування нової літературної мови в науковому доробку Василя Чапленка, актуальність його ідей в українському мовознавстві. В ...
152423
  Луценко І.В. Актуальність історичного та сучасного в питаннях творчого методу і мистецької аналітики // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 93-95. – ISSN 2520-6419


  " Пропонуються до розгляду актуальні питання творчого процесу, його мотиваційного аспекту, а також принципи пошуку альтернативних творчих впроваджень у образотворчому мистецтві. Поставлена проблема висвітлюється на прикладі окремих мистецьких ...
152424
  Гончар О. Актуальність історичної драми І. Франка "Сон князя Святослава"
152425
  Носіков О. Актуальність класичних поглядів щодо еволюції професійної структури суспільства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-6912 02
152426
  Орлова Т. Актуальність курсу публічної історії для університетської освіти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 54-59. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
152427
  Носова Б.М. Актуальність медійного дискурсу українсько-польських відносин: сучасність та історична ретроспектива // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті йдеться про концепти європеїзації, євроінтеграції, подолання часових розривів в українській публіцистиці. Досліджується тематика якісної української публіцистики на сторінках українських друко ваних видань. Увага акцентується на дискурсі ...
152428
  Колесніков В.О. Актуальність мобілізаційної стратегії розвитку економіки держави в аспекті забезпечення обороноздатності / В.О. Колесніков, П.О. Жупінський, Р.Р. Тимошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 121-126. – ISSN 2304-2699
152429
  Оселедько А.О. Актуальність моніторингу земельних ресурсів на прикладі Киево-Святошинського району // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 26-34


  У статті висвітлено питання актуальності моніторингу, що зумовлена зростанням масштабів техногенного впливу на земельні ресурси, а також необхідністю охорони земель України. В статье рассматриваются вопросы актуальности мониторинга, обусловленного ...
152430
   Актуальність навчальної інформації про ризик алергічних реакцій при використанні лікарських засобів / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук, Л.М. Матюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 110-113. – ISSN 1681-2751
152431
  Рощупкина О.А. Актуальність навчання самостійної роботи іноземних студентів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 178-183. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 29)
152432
   Актуальність оптимізації режиму дня та шкільного навантаження учнів молодшого шкільного віку / О.Т. Єлізарова, С.В. Гозак, А.М. Парац, О.В. Шумак // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
152433
  Логуш Л.Г. Актуальність освітньої політики в медичній освіті // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 75-76. – ISSN 1727-0847
152434
  Сенчук В. Актуальність охорони назв держав або чому Ямайка швидша за нас не тільки на Олімпійських змаганнях? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 29-35. – ISSN 1608-6422
152435
  Бондарчук С.М. Актуальність педагогічної освіти: виклики сьогодення, проблеми та шляхи їх вирішення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 290-292. – ISSN 2076-1554
152436
  Кулянда М.І. Актуальність перегляду постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 116-122. – (Правознавство ; Вип. 474)
152437
  Опанащук М.Ю. Актуальність питання територіальної цілісності держави в умовах розбудови правової держави на прикладі України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 337-341. – ISSN 2413-6433
152438
  Мицюк С.В. Актуальність підвищення конкурентоспроможності економіки в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 158-161
152439
  Борсук Н.Я. Актуальність підготовки юристів у сфері економічної конкуренції // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 44-48
152440
   Актуальність післядипломної освіти медичних працівників у державних закладах охорони здоров"я України (2 повідомлення) / О.М. Ільницька, В.Ю. Катеринюк, О.Г. Катеринюк, Н.Д. Хороб // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 13-18. – ISSN 1681-2751
152441
  Шолловій М.-Т. Актуальність поглядів Івана Франка в системі розвитку початкової освіти // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 614-620
152442
  Марійко О. Актуальність поглядів М.Драгоманова на проблему місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.168-174. – ISBN 966-7800-08-3
152443
  Косюк Т.П. Актуальність принципу самовизначення народів та форми його реалізації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 174-177
152444
  Орлова Т. Актуальність проблем соціальної історії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 106-111
152445
  Орлова Т.В. Актуальність проблем соціальної історії і наукова діяльність кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  У статті підкреслено актуальність такого напрямку, як соціальна історія і висвітлено роботу кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка у його вивченні. The article emphasizes the current ...
152446
  Тихомиров М. Актуальність проблеми освіти керівних журналістських кадрів у сфері управління виданням як повноцінним суб"єктом ринку / Максим Тихомиров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 80-84. – (Журналістика ; Вип. 3)
152447
  Таланова Л.Г. Актуальність проблеми професійної компетентності вчителя іноземних мов / Л.Г. Таланова, В.Я. Желясков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 118-124. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
152448
  Краснопольська Н.В. Актуальність проблеми розвитку економіко-географічної освіти в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 70-77.


  Про підготовку географічної еліти провідними вузівськими науковими школами. Провідне місце займають колективи Київського, Львівського і Чернівецького національних університетів
152449
  Матвєєв В. Актуальність проблеми самореалізації особистості та особливості українського менталітету / В. Матвєєв, Т. Матвєєва // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 60-63. – ISBN 978-966-439-147-1
152450
  Смирнова М.В. Актуальність проблеми стигматизації в сучасних суспільних процесах // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 332-342. – ISSN 2309-1797


  У статті робиться спроба проаналізувати явище стигматизації, основні теорії та види стигматизації, з"ясувати характер впливу різних факторів на походження стигматизації. У сучасній історії суспільства такі важливі питання, як расове і політичне ...
152451
  Гноєвий В.Г. Актуальність проблеми формування механізму державного регулювання фермерської складової аграрного сектора України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 92-98. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
152452
  Нікітська Ю. Актуальність реформування процесу управління системою освіти дорослих // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 122-130. – ISSN 2077-1827


  У статті розглядаються деякі історичні аспекти становлення теорії управління, окремі питання, пов"язані з реформуванням процесу управління системою освіти, актуальність розвитку і вдосконалення системи освіти дорослих.
152453
  Козлова А.О. Актуальність розв"язання в Україні питання недопущення використання туристичних каналів для нелегальної міграції та торгівлі людьми в умовах євроінтеграції // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 61. – C. 28-36. – ISSN 2075-4892
152454
  Шмаков О.М. Актуальність розвинення психологічних основ оперативного управління силами Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 107-112. – ISSN 2078-7480
152455
  Дурас М.М. Актуальність розвитку міжмуніципального співробітництва в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 77-79
152456
  Рубач Є. Актуальність розвитку міжнародного медичного права як нової галузі міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 71-74.
152457
  Бучик С.С. Актуальність розробки бази даних дозволених засобів технічного захисту інформації / С.С. Бучик, С.В. Іванченко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 258-259
152458
  Мірошніченко Т.О. Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 97-102. – ISSN 1727-1584
152459
  Зарицький А.М. Актуальність сальмонельозу в Україні і перспектива боротьби з ним / А.М. Зарицький, Т.Г. Глушкевич, В.О. Бубало // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3 (85). – C. 5-9. – ISSN 1681-2727
152460
  Рахманний Роман Актуальність самостійницьких ідей Симона Петлюри / Р. Рахманний;. – Лондон, 1983. – 22с.
152461
  Логвиненко Ю. Актуальність світоглядних та суспільних проблем роману М. Руденка "Орлова балка" // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 6. – С. 201-210. – ISSN 2305-7459
152462
  Кашуба Є. Актуальність синдрому "маленької людини" на матеріалі повісті М.В. Гоголя "Шинель" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (461), березень 2020. – С. 4-12
152463
  Снігур С.А. Актуальність синтезу метафізичних та наукових уявлень: логіка всеєдності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 23-28
152464
  Несен Л.М. Актуальність створення вільних економічних зон в Україні / Л.М. Несен, інш. та // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця, 2001. – № 4. – С.42-46
152465
  Криворучка Л.Д. Актуальність суперечок про ідеологію в межах герменевтичної філософії // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 25-26
152466
  Рябченко В.І. Актуальність та методологічні труднощі оцінювання якості вищої освіти: критичний аналіз проблеми з позицій світоглядно–компетентнісного підходу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 279-286. – ISSN 2076-1554


  Здійснено критичний аналіз традиційних підходів в оцінюванні якості вищої освіти та з"ясовано сутність методологічних складнощів цього оцінювання.
152467
  Турчак В.В. Актуальність та можливості змішаного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 71-72
152468
  Полянська А.С. Актуальність та особливості планування в сучасних умовах розвитку / А.С. Полянська, Ю.В. Савка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 400-405. – ISSN 2222-4459
152469
  Буда Т.Й. Актуальність творчості Тараса Шевченка у нових реаліях ураїнського суспільства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 91-92. – ISSN 1810-2131
152470
  Мораді Пур Омід Актуальність теми енергозбереження в архітектурі сучасного житла середньої поверховості // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 474-481. – ISSN 2077-3455
152471
  Кресіна І. Актуальність теорії державотворення Георга Єллінека / І. Кресіна, В. Тимошенко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 67-70.
152472
  Грабовська І.М. Актуальність українознавства в ситуації інформаційно-психологічної війни Росії проти України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 10-11
152473
  Дулін П.Г. Актуальність утопії в контексті проблем та перспектив консолідації українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 40-49
152474
  Брижнік В. Актуальність філософії освіти Теодора Адорно в контексті стійкого розвитку громадянського суспільства // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 28-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
152475
  Мороз О.В. Актуальність філософського вивчення творчості Гаврила Чернихівського - дослідника Волинського краю кінця ХХ - початку ХХІ століття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 29-31
152476
  Заслужена А.А. Актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти Швейцарської Конфедерації // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 98-102. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
152477
  Конох А.П. Актуальність формування культури здоров"я в майбутніх учителів фізичної культури // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 5-10. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
152478
  Берегова Г. Актуальність формування культури мовлення в аграрних закладах вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 35-44. – ISSN 1682-2366
152479
  Валієв О.Р. Актуальність формування лідерських навичок у військових керівників на сучасному етапі розвитку Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-84. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми підвищення ефективності управління військами та формування лідерських навичок у військових керівників на етапі реформування й розвитку Збройних сил України. Розглянуто сучасні теорії та концепції психології лідерства. ...
152480
  Цогла О.О. Актуальність формування мотиваційної компетентності педагога // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 245-262. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
152481
  Хаустов В.К. Актуальність формування науково-технологічних кластерів в Україні та Росії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 86-98. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
152482
  Матвєєв В. Актуальність формування національної концепції самореалізації особистості для консолідації українського суспільства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 63-68. – ISSN 2520-2626


  "Автор статті намагається розкрити причини тих труднощів, які виникають на шляху України до утвердження її в якості самостійної, незалежної, цивілізованої держави. Такою причиною, в першу чергу, називається недостатнє виховання носія нових соціальних ...
152483
  Петько Л. Актуальність формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 128-144. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  В статті, у світлі сучасних тенденцій розвитку вищої школи, – підписання Педагогічної Конституції Європи, що слугуватиме входженню української молоді до європейського науково-гуманітарного та культурного простору, акцентується питання оновлення системи ...
152484
  Яшин Н. Актуальність формування толерантності майбутніх юристів // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 119-125. – ISSN 2409-9244
152485
  Білик Є. Актуальність функціонування комісій по трудових спорах в сучасних умовах // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 258-260. – ISBN 978-966-301-169-1
152486
  Петрущенков С.П. Актуальність як дослідницький концепт // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 39-43. – ISBN 966-7943-03-8


  Метою статті є виявлення методологічних функцій, які виконує концепт "актуальність" як метанаукова засада дослідницької діяльності. The exposure of methodological functions which are executed by consept "actuality" as metascientific ambush of research ...
152487
  Приходько І. Актуальність, художня своєрідність прозової спадщини Євгенії Ярошинської (1868-1904) // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 61-63
152488
  Сірка Й. Актуально-2 : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ передм. М. Мушинки ; ред. О. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 120с. – ISBN 966-8764-57-9
152489
  Сірка Й. Актуально-3 : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ ред. Р. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2009. – 116с. – ISBN 978-966-8764-87-5
152490
  Сірка Й. Актуально 6 : публіцистика / Йосиф Сірка. – Львів : TIMPANI, 2015. – 260 с. – ISBN 978-966-8904-86-8
152491
  Сірка Й. Актуально 7 / Йосиф Сірка. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2016. – 138, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7363-11-7
152492
  Сірка Й. Актуально 8 / Йосиф Сірка. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 127, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7363-40-7
152493
  Костецки Иг. Актуально ли барокко по сей день? (По поводу переводов Льва Гинзбурга) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 467-476
152494
  Омельчук С. Актуально про сучасний урок української мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 9/10, травень. – С. 25-26
152495
  Сірка Й. Актуально! : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ передм. О. Гаврош ; ред. О. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2007. – 180 с. – ISBN 966-8764-47-1
152496
  Ільченко Н.В. Актуально: про небезпеку ртуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 34-35 : фото
152497
  Чухно А.А. Актуальное издание // Правда Украины, 1985. – 6 октября


  Рец. на кн.: " Ленинское учение об экономических основах социализма"
152498
  Басов С.А. Актуальное наследие.К 140-летию Л.Б. Хавкиной // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 50-60. – ISSN 0130-9765
152499
   Актуальное решение для бизнес-тревел // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 4-5 (прилож). : фото. – ISSN 1998-8044
152500
  Волокитина А.И. Актуальное членение высказывания в немецкой разговорной речи / А.И. Волокитина. – Куйбышев, 1986. – 60с.
152501
  Антонюк О.М. Актуальное членение многокомпонентного сложного предложения со вставной конструкцией // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-12. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається комунікативна організація багатокомпонентного складного речення (БСР) зі вставленою конструкцією. Виявляються особливості тема-рематичного членування БСР залежно від ступеня комунікативної самостійності вставки. Аналізується ...
152502
  Павлина Л.Д. Актуальное членение предложений с предиактивами и инфинитивом : Автореф. дис. ... канд. филолог . наук : 10.02.01 / Павлина Л.Д. ; КГУ. – Киев, 1979. – 24 с.
152503
  Шевякова В.Е. Актуальное членение предложения / В.Е. Шевякова. – Москва, 1976. – 136с.
152504
  Распопов И.П. Актуальное членение предложения. / И.П. Распопов. – Уфа, 1961. – 164с.
152505
  Тютюнник В.Ю. Актуальность "нетрадиционных уроков" английского языка как инновационных форм обучения в неязыковых вузах / В.Ю. Тютюнник, О.В. Кондрашева, Е.А. Ильева // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 137-142


  Обгрунтовано доцільність та ефективність використання "нетрадиційних уроків" під час вивчення курсу "Англійська мова професійного спрямування" у вищих навчальних закладах технічного профілю в світлі сучасної дидактики.
152506
  Гиршман М.М. Актуальность диалогических идей М. Бубера для современноо гуманитарного сознания и культуры // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 16-21
152507
  Кузьменко В.В. Актуальность дидактических основоположений Платона // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 53-67. – ISSN 2078-3566
152508
   Актуальность и действенность ленинизма : сб. статей. – Прага : Мир и социализм, 1982. – 125 с. – (Марксизм-ленинизм и наше время)
152509
  Ахундов М.Д. Актуальность истории: ученый и идеология / Мирза Фатали Ахундов. – Москва : Знание, 1990. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Физика ; 12 / 1990)
152510
  Рывлина Александра Александровна Актуальность комплексных психолого-педагогических исследований феномена электрических схем // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 92-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
152511
  Сидоренко Л.И. Актуальность ленинского подхода к исследованию диалектики исторического и логического для решения методологических проблем современной биологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
152512
  Грандберг З.А. Актуальность методологии классической политической экономии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 93-107. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
152513
  Амет В.И. Актуальность неактуального / В. Амет. – Ярославль : Электро-Сервис, 2004. – 188 с. – ISBN 5-901466-03-9
152514
  Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного : Основы философской герменевтики / Г.Г. Гадамер. – Москва : Искусство, 1991. – 367с.
152515
  Федорова В.А. Актуальность проблем межкультурной коммуникации и модернизация отечественной системы общего образования // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 148-157. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
152516
  Карпенко В.Г. Актуальность проблемы акушерско-гинекологического сепсиса / В.Г. Карпенко, Н.М. Пасиешвили // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 105-110. – ISSN 2224-0586
152517
  Григоренко Л.В. Актуальность проблемы доочищенной питьевой воды в условиях Криворожской зоны урбанизации // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 19-25 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
152518
  Красовская Е.Ю. Актуальность проведения маркетинговых исследований рынка образовательных услуг Украины // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.117-120
152519
  Рывлина Александра Александровна Актуальность психолого-педагогических исследований электрических схем как графических объектов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 65-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
152520
  Сахаров А.А. Актуальность разработки инвестиционной стратегии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С. 21-22. – ISSN 1680-2721
152521
  Шведова Н.А. Актуальность реформы американского здравоохранения // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 3 (483). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
152522
  Филиппов А.Ф. Актуальность философии Томаса Гоббса // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2009. – № 2 (53). – С. 141-157
152523
  Визгин В.П. Актуальность философской мысли Габриэля Марселя // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 9. – С. 12-27. – ISSN 0235-1188


  Статья посвящена общей оценке значения философской мысли Г. Марселя в контексте духовной ситуации современности. Автор считает, что продуктивный потенциал, скрытый в христианском экзистенциализме в целом и в экзистенциальной мысли Г. Марселя в ...
152524
   Актуальныe вопросы современного лермонтоведения. Языкознание. : Материалы и методические рекомендации для общих и специальных курсов. – Киев : УМК ВО, 1989. – 81с.
152525
   Актуальные вопросы пропаганды интенсификации общественного производства в условиях научно-технического прогресса : тез. докл. и выступлений науч.-практ. конф., 26 сент. 1985 г. – Ташкент : [б. и.]
Т. 2 : [редкол.: Хикматов А.Х. и др.]. – 1985. – 340 с.
152526
   Актуальные вопросы работы библиотек в помощь ускорению научно-технического прогресса : сб. науч. трудов. – Ленинград : ГПБ, 1986. – 113 с.
152527
   Актуальные вопросы работы областных библиотек : сб. трудов. – Ленинград : [б. и.], 1974. – 171 с.
152528
   Актуальные вопросы развития и совершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском надзоре : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1981. – 156 с.
152529
   Актуальные вопросы развития марксистско-лениниской этики : всесоюз. межвуз. науч. конф., Москва 1974 г. : программа 17-19 сент. 1974 г. – Москва : МГУ, 1974. – 16 с.
152530
   Актуальные вопросы развития средней специальной школы Российской Федерации : сб. статей. – Воронеж : Изд. Воронежского университета
Ч. 5 : Вопросы организованного набора учащихся в средние специальные учебные заведения. – 1982. – 62 с.
152531
   Актуальные вопросы развития сферы обслуживания в условиях полного хозрасчёта и самофинансирования : сб. статей по материалам всесоюз. семинара лекторов [май 1988 г., Ульяновск]. – Москва : Знание, 1989. – 153 с. – (В помощь лектору)
152532
   Актуальные вопросы реформы политической системы и её правового обеспечения : сб. науч. трудов. – Барнаул : Алтайский гос. университет, 1990. – 136 с. – Библиогр. в конце ст.
152533
   Актуальные вопросы реформы уголовного законодательства : тез. докл. респ. конф., 2-3 марта 1989 г. – Тарту : ТГУ, 1989. – 109 с.
152534
   Актуальные вопросы русского словообразования. – Тюмень : Тюменский гос. университет, 1984. – 78 с.
152535
   Актуальные вопросы русской ономастики : сб. науч. тр. – Киев : УМКВО, 1988. – 258 с. – Библиогр. в конце ст.
152536
   Актуальные вопросы русской филологии : сб. статей. – Москва : Ун-т Дружбы народов, 1975. – 99 с. – Библиогр. в конце ст.
152537
   Актуальные вопросы русской филологии : сб. статей. – Москва : [б. и.], 1976. – 112 с.
152538
   Актуальные вопросы системы политехнической подготовки школьников : сб. науч. трудов. – Москва : АПН СССР, 1990. – 86 с.
152539
   Актуальные вопросы словообразовательного анализа и словообразовательного синтеза : сб. науч. трудов. – Киев : [б. и.], 1991. – 159 с.
152540
   Актуальные вопросы совершенствования методологии планирования промышленного производства : науч. труды. – Москва : НИИПИН, 1975. – 121 с.
152541
  Барская Н.М. Актуальные вопросы совершенствования обслуживания читателей : сб. науч. трудов / Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ; [науч. ред.: Н.М. Барская , И.Б. Цветкова ]. – Ленинград : ГПБ, 1987. – 149 с. – Библиогр. в конце ст.
152542
   Актуальные вопросы совершенствования организации и управления торговлей : сб. науч. трудов. – Ленинград : [б. и.], 1985. – 144 с.
152543
   Актуальные вопросы совершенствования педагогического образования в Чувашский АССР : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Чебоксары : Чувашский гос. университет, 1986. – 332 с.
152544
   Актуальные вопросы совершенствования территориального и отраслевого управления : сб. науч. тр. – Сыктывкар : Пермский университет, 1987. – 132 с.
152545
   Актуальные вопросы совершенствования управления : науч. труды. – Москва : НИИПИН, 1982. – 151 с.
152546
   Актуальные вопросы совершенствования экономической работы в объединениях и на предприятиях : маитериалы семинара. – Москва : МДНТП, 1987. – 144, [2] с.
152547
   Актуальные вопросы советского гражданского права : сб. статей. – Москва : Юридическая литература, 1964. – 252 с. – (Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова : труды ; Вып. 36)
152548
   Актуальные вопросы советского права : теория и практика. – Казань : Казанский ун-т, 1985. – 166 с. – Библиогр. в примеч.: с. 158-161
152549
   Актуальные вопросы советской государственности и социального управления : сб. науч. трудов. – Тверь : ТГУ, 1991. – 114 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
152550
   Актуальные вопросы советской юридической науки : сб. статей. – Саратов : Саратовский университет
Ч. 1. – 1978. – 127 с.
152551
   Актуальные вопросы советской юридической науки : сб. статей. – Саратов : Саратовский университет
Ч. 2. – 1978. – 176 с.
152552
   Актуальные вопросы современной биохимии. – Москва : Медгиз
Т. 2 : Химия и механизм действия ферментов. – 1962. – 252 с.
152553
   Актуальные вопросы современной ботаники : сб. статей. – Киев : Наукова думка, 1976. – 172 с. : ил. – Списки лит. в конце ст.
152554
   Актуальные вопросы современной ботаники : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 252 с. : граф. – Библиогр. в конце ст.
152555
   Актуальные вопросы современной ботаники : сборник науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 144 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152556
   Актуальные вопросы современной генетики : [сб. статей]. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1966. – 603 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152557
   Актуальные вопросы современной геохронологии : сб. статей. – Москва : Наука, 1976. – 303 с.
152558
   Актуальные вопросы современной гидрогеологии : (материалы совещ.). – Москва : МГУ, 1972. – 96 с. : черт. – Списки лит. в конце докл.
152559
   Актуальные вопросы современной идеологической борьбы. – Москва : Полииздат, 1980. – 448 с.
152560
   Актуальные вопросы современной науки : темат. сб. гуманит. кафедр. – Днепропетровск
Ч. 1. – 1971. – 79 с.
152561
   Актуальные вопросы современной онкологии : труды семинара по онкологии. – Москва : МГУ
Вып. 4. – 1975. – 312 с.
152562
   Актуальные вопросы современной онкологии : труды семинара по онкологии. – Москва : МГУ
Вып. 5. – 1979. – 239 с.
152563
   Актуальные вопросы современной палеоальгологии : сборник науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 158 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152564
  Афанасьев Г.Д. Актуальные вопросы современной петрографии : сб. ст. / ред. Г.Д. Афанасьев ; АН СССР, Отд-ние геологии, геофизики и геохимии, Петрогр. ком. – Москва : Наука, 1974. – 421 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152565
   Актуальные вопросы современной прикладной географии : докл. совещ. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока, 1976. – 176 с. : ил. – Списки лит. в конце докл.
152566
   Актуальные вопросы современной физиологии : сб. статей. – Москва : Наука, 1976. – 244 с. : ил. – Списки лит. в конце статей
152567
   Актуальные вопросы создания современных АСУТП : сб. науч. трудов. – Киев : Киевский институт автоматики, 1989. – 123 с. : схем. – Библиогр. в конце ст.
152568
   Актуальные вопросы социально-политического развития общества в условиях зрелого социализма : сб. статей. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1979. – 151 с.
152569
   Актуальные вопросы социально-трудовой реабилитации инвалидов : сб. науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1986. – 160 с. – Библиогр. в конце ст.
152570
   Актуальные вопросы социальной гигиены и организации здравоохранения : сб. науч. работ. – Москва : [б. и.], 1980. – 178 с.
152571
   Актуальные вопросы сравнительного языкознания : сборник статей. – Ленинград : Ленинградское отделение, 1989. – 237, [2] с.
152572
   Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы трупа : сборник трудов. – Москва : [б. и.], 1977. – 189 с. : ил.
152573
   Актуальные вопросы судебной медицины : сб. науч. трудов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – 166, [1] с.
152574
   Актуальные вопросы судебной токсикологии : тезисы пленума Правл. Всесоюз. о-ва судебных медиков. – Москва ; Ставрополь : [б. и.], 1974. – 60 с.
152575
   Актуальные вопросы тектоники нефтегазоперспективных территорий Сибирской платформы : сборник науч. трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 141 с., [6] л. ил. : ил., карт. – Библиогр. в конце ст.
152576
   Актуальные вопросы теории дислокаций : сб. статей. – Москва : Мир, 1968. – 311 с. : черт.
152577
   Актуальные вопросы теории и истории зарубежного романа 17-20 веков : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1984. – 122 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
152578
   Актуальные вопросы теории и истории права и применения советского законодательства : сб. статей. – Душанбе : ТГУ, 1975. – 278 с.
152579
   Актуальные вопросы теории и методики каталогизации : сб. науч. трутов. – Ленинград : ГПБ, 1986. – 131 с. – Библиогр. в конце ст.
152580
   Актуальные вопросы теории и методики рекомендательной библиографии : сб. науч. трудов. – Ленинград : ГПБ, 1984. – 140 с. – Библиогр. в конце ст.
152581
   Актуальные вопросы теории и практики судебной медицины : сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛМИ, 1988. – 86 с. – Библиогр.: с. 78-83
152582
   Актуальные вопросы теории и практики управления : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 254 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152583
   Актуальные вопросы теории краевых задач и их приложения : межвуз. сб. науч. трудов. – Чебоксары : ЧГУ, 1988. – 147 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152584
   Актуальные вопросы теории современного международного права : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1985. – 83, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152585
   Актуальные вопросы теории функций : материалы шк., сент. 1985 г., Теберда. – Ростов -на-Дону : Ростовский ун-т, 1987. – 190 с. – Библиогр. в конце ст.
152586
   Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики = Current topics of thermophysics and physical hydrogasdynamics : материалы всесоюз. конф., март 1985 г. – Новосибирск : ИТФ, 1985. – 329, 28, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
152587
   Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики : материалы 2 всесоюз. конф.. (10-12 марта 1987 г.) / 2 Всесоюзная конференция, март 1987 г.; АН СССР, Сиб. отд-ние , Ин-т теплофизики ; отв. ред. Накоряков В.Е. – Новосибирск : Институт теплофизики АН СССР, 1988. – 271 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152588
   Актуальные вопросы технической кибернетики : докл. конф. – Москва : Наука, 1972. – 311 с., 1 л. схем. : черт., схем. – Библиогр. в конце ст.
152589
   Актуальные вопросы технической эксплуатации магистральных нефтепроводов : сб. науч. тр. : к 30-летию ин-та 1959-1989. – Уфа : ВНИИСПТнефть, 1989. – 204 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152590
   Актуальные вопросы технологии неорганических рективов и особо чистых веществ : науч. труды. – Москва : ИРЭА, 1989. – 131 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152591
   Актуальные вопросы укрепления социалистической законности в деятельности предприятий : науч. конф., г. Рига, 5-6 окт. 1988 г. : тез. докл. – Рига : [б. и.], 1988. – 69 с.
152592
   Актуальные вопросы физики и химии редкоземельных полупроводников : темат. сборник. – Махачкала : Институт физики АН СССР, 1988. – 168 с.
152593
   Актуальные вопросы физики микровдавливания : сб. науч. трудов. – Кишинёв : Штиинца, 1989. – 194, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152594
   Актуальные вопросы физики полупроводников и полупроводниковых приборов : сборник докладов. – Вильнюс : ИФП АН ЛитССР, 1969. – 308 с. : ил. – Библиогр. в конце докладов
152595
   Актуальные вопросы физиологии биохимии и биотехнологии : сборник научных трудов. – Ташкент : ТГУ, 1990. – 142 с.
152596
   Актуальные вопросы физиологии человека и животных. – Тула : ТГПИ, 1975. – 55 с.
152597
   Актуальные вопросы филологии : сборник статей : к 70-летию акад. Николая Григорьевича Корлэтяну. – Кишинёв, 1985. – 262 с. : портр.
152598
   Актуальные вопросы формирования интереса в обучении : учеб. пособие для слушателей ФПК директоров общеобразоват. шк. и в качестве учеб. пособия по спецкурсу для студентов пед. ин-тов. – Москва : Просвещение, 1984. – 176 с.
152599
   Актуальные вопросы художественной самодеятельности : обзор, аннотированный указ. лит-ры. – Москва : Профиздат, 1977. – 56 с.
152600
   Актуальные вопросы эволюционной биологии. – Тарту : [б. и.], 1988. – 156 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
152601
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы Азовского моря и Восточного Приазовья : науч.-практ. конф., 27-28 янв. 1990 г. : (сб. тез.) : в 2 ч. – Краснодар
Ч. 1. – 1990. – с. 1-194
152602
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья : науч.-практ. конф. : сб. материалов : в 2 ч. – Краснодар : КГУ
Ч. 1. – 1991. – 182 с.
152603
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья : науч.-практ. конф. : сб. материалов : в 2 ч. – Краснодар : КГУ
Ч. 2. – 1991. – С. 185-305
152604
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы : сборник науч. трудов. – Москва : АПН, 1982. – 68 с.
152605
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы : сб. науч. трудов. – Москва : АПН СССР, 1983. – 93 с. – Библиогр. в конце статей
152606
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы : сб. науч. трудов. – Москва : АПН СССР, 1990. – 69 с.
152607
   Актуальные вопросы эмбриологии покрытосемянных растений : сб. статей. – Ленинград : Наука, 1979. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-176
152608
   Актуальные вопросы эпидемиологии, микробиологии, иммунологии, кишечных инфекционных заболеваний : материалы IV съезда гигиенистов, сан. врачей, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов Узбекистана (Ташкент, 28-29 авг. 1980 г.). – Ташкент : Мндицына УзСССР, 1980. – 318 с.
152609
   Актуальные вопросы эрозиоведения. – Москва : Колос, 1984. – 224 с. – Библиогр.: с. 223. – (Факультет повышения квалификации : Учеб. пособия для фак. повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сел. хоз-ва)
152610
   Актуальные вопросы эффективности и действенности идеологической борьбы : межвуз. сб. науч. трудов. – Москва : МИНХ, 1978. – 57 с.
152611
   Актуальные вопросы ядерной энергетики : сборник статей : пер. с англ. – Москва : Знание, 1977. – 59 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Техника" ; № 12)
152612
   Актуальные задачи библиотечного дела в свете ленинской программы библиотечного строительства. – Москва : Каталог книжной выставки, 1980. – 57 с.
152613
   Актуальные задачи гидродинамики : межвуз. сб. науч. трудов. – Чебоксары : ЧГУ, 1989. – 136 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152614
   Актуальные задачи коммунистического воспитания студентов : тез. докл. науч.-метод. конф. (14-16 окт. 1987 г.). – Петрозаводск : ПГУ, 1987. – 103 с.
152615
   Актуальные задачи механики деформируемого твердого тела : межвуз. сб. науч. трудов. – Воронеж : Воронежский университет, 1990. – 152 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152616
   Актуальные задачи механики сплошных сред : межвуз. сборник. – Чебоксары : ЧГУ, 1986. – 159, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152617
   Актуальные задачи советского права по укреплению семьи и предупреждению правонарушений несовершеннолетних в советских республиках Прибалтики : тез. докл. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 1979 г. – Москва : ЛГУ, 1979. – 100 с.
152618
   Актуальные задачи советского права по укреплению семьи и предупреждению правонарушений несовершеннолетних в советских республиках Прибалтики : тез. докл. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 1979 г. – Москва : ЛГУ
Ч. 2. – 1979. – 79 с.
152619
   Актуальные задачи создания АЭС на диссоциирующем теплоносителе. – Минск : [б. и.], 1983. – 122 с.
152620
   Актуальные задачи теории динамических систем управления : сборник науч. статей. – Минск : Наука и техника, 1989. – 332, [1] с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в конце ст.
152621
   Актуальные исследования лексики (немецкий язык) : межвуз. темат. сб. – Калинин : КГУ, 1982. – 168 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
152622
   Актуальные методологические вопросы современной науки. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 177 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-176. – (В помощь методологическим семинарам)
152623
   Актуальные методологические проблемы научного познания : межвуз. темат. сборник. – Ярославль : ЯрГУ, 1982. – 152 с.
152624
   Актуальные методологические проблемы социалистической педагогики : сб. науч. трудов. – Москва : АПН СССР, 1987. – 129 с.
152625
   Актуальные мировоззренческие и методологические проблемы марксистского историко-философского исследования : тез. конф. : в. 2-х вып. – Вып. 1. – Москва : [б. и.], 1985. – 73 с.
152626
   Актуальные направления исследований в научно-технической информации : межвуз. сборник. – Москва : МГИАИ, 1985. – 210 с. : ил.
152627
   Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования : материалы расшир. заседания учен. совета Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреж. преступности. – Москва : [б. и.], 1978. – 75 с.
152628
   Актуальные направления совершенствования и перестройки управления в сфере культуры : сборник научных трудов. – Москва : НИИК, 1988. – 294 с.
152629
   Актуальные направления современной географии : сб. статей. – Москва : Географ.общества СССР, 1976. – 210 с. – Списки лит. в конце статей
152630
   Актуальные народно-хозяйственные проблемы 80-х годов в материалах XXVI съезда КПСС : для пропагандистов и слушателей школ науч. коммунизма системы парт. учебы. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 295 с. – Библиогр.: с. 291
152631
   Актуальные правовые вопросы борьбы с преступностью : сб. статей. – Томск : Изд-во Томского университета, 1988. – 202, [1] с.
152632
   Актуальные правовые вопросы сельского хозяйства и охраны природы в СССР : аннотирован. темат. лекций. – Москва, 1979. – 40 с. – (В помощь лектору)
152633
   Актуальные проблемы "Слова о полку Игереве" : тез. докл. и сообщ. Науч. конф., посвящ 800-летию "Слова". – Сумы : [б. и.], 1983. – 58 с.
152634
   Актуальные проблемы аграрной истории Украинской ССР : сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – 184 с.
152635
   Актуальные проблемы аграрной истории Украины : сборник науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1980. – 187 с. – Библиогр. в конце ст.
152636
   Актуальные проблемы адаптации детей школьного возраста к умственным и физическим нагрузкам : межвуз. сб. науч. трудов. – Челябинск : ЧГПИ, 1989. – 119 с. – Библиогр. в конце ст.
152637
   Актуальные проблемы адаптации детей школьного возраста к физическим нагрузкам : межвуз. сб. науч. трудов. – Челябинск : ЧГПИ, 1988. – 86, [2] с. – Библиогр. в конце ст.
152638
   Актуальные проблемы административной деликтологии : сборник науч. трудов. – Киев : КВШ МВД СССР, 1984. – 182 с.
152639
   Актуальные проблемы аналитической теории чисел : сборник статей. – Минск : Наука и техника, 1974. – 272 с.
152640
   Актуальные проблемы археологии и этнографии Чувашской АССР : сборник статей. – Чебоксары : ЧНИИ, 1982. – 158 с. : ил.
152641
   Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР : тез. докл. респ. конф. молодых ученых, Киев, апрель. – Киев : [б. и.], 1981. – 140 с.
152642
   Актуальные проблемы архивоведения и документоведения : естественнонауч. вопр. арх. дела : [сб. статей]. – Москва : [б. и.], 1981. – 317 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
152643
   Актуальные проблемы архитектуры и строительства в работах молодых специалистов. – Москва : Стройиздат, 1979. – 144 с. : ил.
152644
   Актуальные проблемы атеизма : сборник прогр. спецкурсов для студ. философ. фак-та. – Киев, 1974. – 64 с.
152645
   Актуальные проблемы библиографии библиографии : сборник науч. трудов. – Ленинград, 1989. – 145 с. – Библиогр. в примеч.
152646
   Актуальные проблемы библиотековедения и библиографии : сборник докл., представл. на 36 сессию Междунар. федерации библ. ассоц. (Москва, 1970 г.). – Москва : [б. и.], 1972. – 179 с. : ил. – Списки лит. в конце докл.
152647
   Актуальные проблемы биологии и рациональное использование природных ресурсов Карелии : тез. докл. респ. конф. молодых ученых, специалистов и студентов (24-26 янв. 1989 г.). – Петрозаводск : ПГУ, 1989. – 110 с.
152648
   Актуальные проблемы биологии синезеленых водорослей : сборник статей. – Москва : Наука, 1974. – 136 с. : ил., черт. – Библиогр. в конце ст.
152649
   Актуальные проблемы биологических повреждений и защиты материалов, изделий и сооружений : сборник статей. – Москва : Наука, 1989. – 255 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152650
   Актуальные проблемы биологической науки : пособия для учителя. – Москва : Просвещение, 1984. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-206. – (Библиотека учителя биологии)
152651
   Актуальные проблемы борьбы с антикоммунизмом : сборник статей : пер. с болг., венг., нем., пол., чеш. – Москва : Прогресс, 1973. – 390 с.
152652
   Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью : межвуз. сб. науч. трудов. – Омск : Омская ВШ милиции, 1983. – 105 с.
152653
   Актуальные проблемы борьбы с маоистскими фальсификациями в области истории : материалы конф. – Москва : [б. и.], 1979. – 323 с.
152654
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 1983. – 182 с.
152655
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью : сб. науч. трудов. – Ташкент : ТашГУ, 1983. – 105 с. – Библиогр. в примеч., в конце ст.
152656
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью : межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск : СЮИ, 1989. – 144, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152657
   Актуальные проблемы борьбы с рецидивной преступностью : сб. статей. – Рига : Зинатие, 1989. – 175 с.
152658
   Актуальные проблемы буржуазного административного права : сб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1984. – 256 с. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Проблемы государства и права за рубежом")
152659
   Актуальные проблемы буржуазной криминологии : сб. обзоров. – Москва : ИНИОН. – (Серия "Проблемы государства и права за рубежом")
Вып. 3. – 1983. – 243 с. – Библиогр. в конце ст.
152660
   Актуальные проблемы включения молодежи Сибири в общественную жизнь и задачи ускорения социального развития советского общества : тез. к всесоюз. науч. конф. "XXVII съезд КПСС и пути ускорения социал. развития Сибири" : Сек. социологии молодежи и нар. образования. – Барнаул : [б. и.], 1986. – 193 с. – Библиогр. в конце докл.
152661
   Актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 175 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
152662
   Актуальные проблемы возрастной физиологии, биохимии и биофизики : сборник науч. трудов. – Киев : Накова думка, 1979. – 269 с.
152663
   Актуальные проблемы воинского воспитания личного состава. Офицер - организатор воинского воспитания. Активная жизненная позиция - главная цель нравственного воспитания. Нравственный облик советского военного руководителя. – Москва : Воениздат, 1984. – 46 с. – Библиогр.: с. 44-45. – (В помощь марксистско-ленинской подготовке офицеров)
152664
   Актуальные проблемы воинствующего материализма и диалектики. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1976. – 184 с.
152665
   Актуальные проблемы воспитания и развития творческой активности молодежи : межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1988. – 160 с. – Библиогр. в конце ст.
152666
   Актуальные проблемы воспитания молодежи : сборник работ аспирантов. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 402 с. : ил., граф.
152667
   Актуальные проблемы воспроизводства и рационального использования рабочей силы : тезисы науч. конф. (с 24 по 26 ноября 1971 г.). – Таллин, 1971. – 112 с.
152668
   Актуальные проблемы высшего вечернего и заочного образования : тез. докл. IV респ. науч.-метод. конф. – Гродно : ГГУ, 1983. – 261 с.
152669
   Актуальные проблемы высшего образования : сб. науч. трудов. – Москва : НИИВО, 1991. – 153, 5 с., [2] л. табл. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
152670
   Актуальные проблемы высшей школы в свете перестройки : сборник науч. трудов. – Ташкент : ТашПИ, 1990. – 96 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152671
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики. – Новосибирск : Наука, 1983. – 208 с.
152672
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики : сборник статей : посвящ. 60-летию Г.И. Марчука. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1985. – 263 с. : ил., карт. – Библиогр. в конце ст.
152673
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики : тез. докл. всесоюз. конф. [24-26 нояб. 1987 г.]. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1987. – 208 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
152674
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики : тез. докл. всесоюз. конф. [20-22 марта 1990 г.]. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1990. – 168 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
152675
   Актуальные проблемы гемостазиологии = Current problems of hemostasiology : молекуляр.-биол. и физиол. аспекты. – Москва : Наука, 1979. – 327 с. : ил. – Библиогр.: с. 301-315
152676
   Актуальные проблемы генетики поведения : сборник статей. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отделение, 1975. – 224 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
152677
   Актуальные проблемы геодинамики : сборник науч. трудов. – Москва : Наука, 1991. – 164 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152678
   Актуальные проблемы геологии, петрологии и химии Балтийского щита. – Петрозаводск, 1990. – 190 с.
152679
   Актуальные проблемы геометрии и ее приложений : сборник статей. – Чебоксары : ЧГУ, 1975. – 108 с. : ил. – Списки лит. в конце ст.
152680
   Актуальные проблемы геометрии и ее приложений : сборник статей. – Чебоксары : ЧГУ
Вып. 2. – 1976. – 132 с.
152681
   Актуальные проблемы геофизики : материалы 2-й Всесоюз. конф. молодых ученых. – Москва : Наука, 1985. – 221 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152682
   Актуальные проблемы геофизики : материалы IV всесоюз. конф. молодых ученых в г. Звенигороде, 18-21 апр. 1988 г.). – Москва : ИФЗ, 1989. – 208, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152683
   Актуальные проблемы гидрогеологии = Actual problems of hydrogeology : междунар. геол. конгр., XXVIII сес., Вашингтон, июль 1989 г.] : докл. сов. геологов. – Москва : ВСЕГИНГЕО, 1989. – 158 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152684
   Актуальные проблемы гидрометеорологической информации : докл. совещ. – Москва : МФГО, 1977. – 72 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152685
   Актуальные проблемы государства и права : уголовное право, уголовный процесс, криминалистика. – Краснодар : Кубанский государственный ун-т
Кн. 1. – 1976. – 219 с.
152686
   Актуальные проблемы государства и права : сборник статей. – Томск : Томский университет, 1977. – 145 с.
152687
   Актуальные проблемы государства и права в современный период. – Томск : Томский университет, 1981. – 261 с.
152688
   Актуальные проблемы государства и права на современном этапе. – Томск : Томский университет, 1985. – 250 с.
152689
   Актуальные проблемы государствоведения : сб. статей. – Москва : Институт государства и права, 1979. – 145 с.
152690
   Актуальные проблемы гражданского права : межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск : СЮИ, 1986. – 142, [2] с. – Библиогр. в конце ст.
152691
   Актуальные проблемы грамматики и лексикологии. – Казань : Изд-во Казанского университета
Ч. 1. – 1979. – 156 с.
152692
   Актуальные проблемы грамматики и лексикологии. – Казань : Изд-во Казанского университета
Ч. 2. – 1979. – 124 с.
152693
   Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение : Материалы VІІ научно-практической конференции учителей. Харьков, 22 апреля 2000 г. – Харків, 2000. – 88с.
152694
   Актуальные проблемы демографии : тез. докл. науч. конф. – Рига : Зинатие, 1983. – 217 с.
152695
   Актуальные проблемы деятельности международных организаций : теория и практика. – Москва : Международные отношения, 1982. – 351 с.
152696
   Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей. – Москва : Педагогика, 1982. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 121-126
152697
   Актуальные проблемы диалектического и исторического материализма. – Тюмень, 1970. – 149 с. – (Тюменский государственный педагогический институт. Материалы Конференции преподавателей общественных наук вузов Тюменской области / Секция философии)
152698
   Актуальные проблемы диалектического материализма. – Москва : МГУ, 1980. – 96 с.
152699
   Актуальные проблемы диалектического материализма : сборник статей. – Москва : МГУ, 1982. – 73 с. – Библиогр. в конце ст.
152700
  Босенко В.А. Актуальные проблемы диалектического материализма : (Теоретический очерк) / В.А. Босенко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1983. – 175с.
152701
   Актуальные проблемы диалектической логики : материалы Всесоюз. симпозиума по диалект. логике, 1968 г. – Алма-Ата : Наука, 1971. – 672 с.
152702
   Актуальные проблемы диалектной лексикографии : межвуз. сб. науч. трудов. – Кемерово : КГУ, 1989. – 164 с. – Библиогр. в конце ст.
152703
   Актуальные проблемы единства интернационального и атеистического воспитания : материалы семинаров в г. Орджоникидзе и Нальчике. – Москва : Знание, 1987. – 54 с. – (Секция пропаганды научного атеизма)
152704
   Актуальные проблемы журналистики Азии, Африки и Латинской Америки : сборник науч. трудов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. – 142, [2] с. – Библиогр. в конце ст.
152705
   Актуальные проблемы зарубежного кино : сборник науч. трудов. – Москва : Ин-т теории и истории кино, 1979. – 168 с.
152706
   Актуальные проблемы защиты субъективных прав граждан и организаций : сб. науч. тр. : посвящается памяти проф. М.А. Гурвича. – Москва : ВЮЗИ, 1985. – 144 с.
152707
   Актуальные проблемы зоологии : сборник науч. трудов. – Рига : ЛГУ, 1989. – 184 с. : ил., карт. – Библиогр. в конце ст.
152708
   Актуальные проблемы и историография зарубежной педагогики : сб. науч. трудов. – Москва : НИИОП, 1987. – 143 с.
152709
   Актуальные проблемы идейно-нравственного воспитания молодежи : респ. науч.-практ. конф. : сборник докл. и выступлений. – Минск : Наука и техника, 1975. – 322 с.
152710
   Актуальные проблемы идейно-политического воспитания молодежи : методики социол. исслед. : [сборник]. – Москва : ВКШ, 1989. – 197 с.
152711
   Актуальные проблемы идеологии национально-освободительного движения в странах Азии и Африки : сборник статей. – Москва : Наука, 1982. – 447 с. – Библиогр. в конце ст.
152712
   Актуальные проблемы идеологической борьбы : материалы Всесоюз. школы молодых ученых по пробл. идеол. борьбы. Москва, 25 июня - 2 июля 1978 г. : в 2 ч. – Москва : [б. и.]
Ч. 1. – 1979. – 186 с.
152713
   Актуальные проблемы идеологической борьбы и контрпропаганды : сб. материалов координац. совещ. – Москва : Знание, 1986. – 70 с. – (В помощь лектору / Всесоюз. о-во "Знание", Комис. по пробл. идеол. борьбы и контрпропаганды)
152714
   Актуальные проблемы изменения природной среды за рубежом. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 234, [5] с.
152715
   Актуальные проблемы изучения и преподавания старославянского языка : материалы Первого науч.-метод. совещания-семинара преподавателей старослав. яз. ун-тов, Москва, 16-18 окт. 1979 г. – Москва : МГУ, 1984. – 82 с.
152716
   Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения, его использование в управлении социальными процессами : сборник статей. – Москва : ИСИ, 1987. – 178 с.
152717
   Актуальные проблемы изучения истории религии. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 157 с.
152718
   Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма : сборник трудов. – Ленинград : ГМИРИА, 1979. – 168 с.
152719
   Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма : сборник трудов. – Ленинград : ГМИРИА, 1980. – 155 с.
152720
   Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма : сб. науч. трудов. – Ленинград : ГМИРИА, 1981. – 158 с. : ил.
152721
   Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма : сб. науч. трудов. – Ленинград : ГМИРиА, 1982. – 165 с.
152722
   Актуальные проблемы изучения литератур Африки. – Москва : Наука ; Главная редакция восточной литературы, 1969. – 168 с.
152723
   Актуальные проблемы изучения музыкальных культур стран Азии и Африки : сборник статей. – Ташкент : Фан, 1983. – 157 с.
152724
   Актуальные проблемы изучения языка и речи межличностной и межкультурной коммуникации = Актуальнi проблеми вивчення мови та мовлення, мiжсобовоi та мiжкультурноi комунiкацii : [межвуз. сб. науч. тр.]. – Харьков : Константа, 1996. – 215 с. – Библиогр. в конце ст.
152725
   Актуальные проблемы интенсификации общественного производства. – Минск : Наука и техника, 1988. – 263 с. – Библиогр.: с. 258-262
152726
   Актуальные проблемы интернационального воспитания в развитом социалистическом обществе : в помощь лектору, пропагандисту, слушателю ун-та марксизма-ленинизма : [метод. пособие]. – Пермь : [б. и.], 1980. – 31 с. – Библиогр.: с. 29-31
152727
   Актуальные проблемы информационно-библиотечной деятельности и строительства библиотек : сб. докл., представл. на 35 и 36 сессию Междунар. федерации библ. ассоц.. (Копенгаген, 1969 г. и Москва, 1970 г.). – Москва : [б. и.], 1972. – 133 с. – Список лит.: с. 122-123
152728
   Актуальные проблемы иранской филологии : (материалы VIII всесоюз. науч. конф.), май 1982, Душанбе. – Душанбе : Дониш, 1985. – 350 с. – Библиогр. в конце ст.
152729
   Актуальные проблемы истории Восточной Сибири : тезисы докл. и регион. конф., 15-17 нояб. 1983 г. – Иркутск : Иркутский гос. университет, 1983. – 125 с.
152730
   Актуальные проблемы истории государства и права : сборник статей. – Москва : [б. и.], 1976. – 169 с.
152731
   Актуальные проблемы истории и историографии Средней Азии (вторая половина XIX - начало XX в.) : сборник науч. трудов. – Душанбе : ТГУ, 1990. – 125 с.
152732
   Актуальные проблемы истории и политики КПСС : учеб. пособие для воен. акад. – Москва : Воениздат, 1984. – 390 с.
152733
   Актуальные проблемы истории и теории научного коммунизма : сборник статей. – Москва : МГУ, 1983. – 103 с.
152734
   Актуальные проблемы истории и филологии : материалы конф. – Москва, 1975. – 200 с.
152735
   Актуальные проблемы истории марксистско-ленинской философии : сборник статей. – Москва : МГУ, 1977. – 136 с.
152736
   Актуальные проблемы истории развитого социализма в СССР. – Москва : Мысль, 1984. – 412 с. – Библиогр. в примеч.: с. 380-410. – (Реальный социализм: теория и практика)
152737
   Актуальные проблемы истории религии и атеизма : межвузов. сборник. – Чебоксары : ЧГУ, 1982. – 148 с.
152738
   Актуальные проблемы истории русской культуры : сборник науч. трудов. – Москва : Институт истории СССР, 1991. – 219 с. – Библиогр. в конце ст.
152739
   Актуальные проблемы истории Советской Сибири : сборник науч. трудов. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1990. – 278 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
152740
   Актуальные проблемы истории социалистических учений. – Москва : МГУ, 1980. – 106 с.
152741
   Актуальные проблемы истории социалистического строительства в Молдавии : сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 261 с. – Библиогр. в примеч. в конце статей
152742
   Актуальные проблемы истории Таджикского народа : сб. науч. трудов. – Душанбе : [б. и.], 1988. – 96 с.
152743
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР : сб. статей. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 518 с.
152744
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР : сборник статей. – Москва : МГУ
Вып. 3. – 1977. – 149 с.
152745
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР : сборник статей. – Москва : МГУ
Вып. 7. – 1979. – 131 с. – Библиогр. в конце ст.
152746
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР : сборник статей. – Москва : МГУ, 1983. – 63 с. – Библиогр. в конце ст.
152747
   Актуальные проблемы историко-археологических исследований : тез. докл. VI Респ. конф. молодых археологов, Киев, окт. 1987 г. – Киев : Наукова думка, 1987. – 189, [1] с.
152748
   Актуальные проблемы историко-правовой науки : межвуз. науч. сб. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1982. – 146 с.
152749
   Актуальные проблемы историографии строительства социализма в СССР : сб. науч. трудов. – Иваново : [б. и.], 1985. – 115 с.
152750
   Актуальные проблемы исторического материализма : сб. науч. статей. – Москва : МГУ, 1971. – 456 с.
152751
   Актуальные проблемы исторического материализма : сборник науч. трудов. – Алма-Ата : КазГУ, 1982. – 245 с. – Библиогр. в конце ст.
152752
   Актуальные проблемы исторического материализма (в свете ленинского теоретического наследия) : сборник статей. – Красноярск : КГУ, 1982. – 200 с. – Библиогр. в конце ст.
152753
   Актуальные проблемы исторической лексикологии восточнославянских языков : тезисы докл. и сообщ. всесоюз. науч. конф., ноябрь 1975 г. – Днепропетровск : [б. и.], 1975. – 190 с.
152754
   Актуальные проблемы исторической науки. – Новгород, 1985. – 60с.
152755
   Актуальные проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин : тез. докл. IV всесоюз. конф., Днепропетровск, 31 окт. - 2 нояб. 1983 г. – Днепропетровск : Институт истории СССР, 1983. – 238 с. – Библиогр. в примеч., в конце ст.
152756
   Актуальные проблемы источниковедения истории СССР, специальных исторических дисциплин и их преподавание в вузах : тез. докл. III всесюоз. конф., Новороссийск, 1979 : в 2 ч. – Москва : Институт истории СССР
Ч. 1. – 1979. – 159 с.
152757
   Актуальные проблемы источниковедения истории СССР, специальных исторических дисциплин и их преподавание в вузах : тез. докл. III всесюоз. конф., Новороссийск, 1979 : в 2 ч. – Москва : Институт истории СССР
Ч. 2. – 1979. – С. 161-299
152758
   Актуальные проблемы Карачаево-Балкарского и ногайского языков : сборник статей. – Ставрополь : Ставропольский гос. педагогический институт, 1981. – 96 с. – Библиогр. в примеч.: с. 88-96
152759
   Актуальные проблемы квантовой механики и статистической физики : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство университета дружбы народов, 1988. – 148 с. – Библиогр. в конце ст.
152760
   Актуальные проблемы кинематографа социалистических стран : сборник науч. трудов. – Москва : ВНИИкиноискусства, 1982. – 128 с.
152761
   Актуальные проблемы киноискусства : сборник науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1977. – 164 с.
152762
   Актуальные проблемы книговедения : сборник науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1976. – 124 с.
152763
   Актуальные проблемы книговедения : сборник науч. трудов. – Москва : [б. и.]
Вып. 2 : История книги. Теоретические и методологические основы. – 1977. – 88 с.
152764
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания : сборник статей. – Иркутск : [б. и.], 1972. – 216 с.
152765
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания : науч.-метод. рек. к исследованиям. – Киев, 1987. – 146 с.
152766
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания молодежи в свете решений XXVI съезда КПСС : (тез. докл. к науч. конф.). – Чита : ЧПИ, 1983. – 171 с.
152767
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания молодой инженерно-технической и научной интеллигенции : материалы всесоюз. науч.-практ. конф. : в 2 вып. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 1. – 1985. – 243 с.
152768
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания молодой инженерно-технической и научной интеллигенции : материалы всесоюз. науч.-практ. конф. : в 2 вып. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 2. – 1985. – 204 с.
152769
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания студентов и молодых специалистов : сборник науч. трудов. – Волгоград : [б. и.], 1985. – 227 с.
152770
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания студенчества : материалы респ. конф. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1981. – 215 с.
152771
   Актуальные проблемы комплексного развития регионов и преодоления социально-экономических различий между ними : материалы конф. – Саранск : МГУ, 1983. – 484 с.
152772
   Актуальные проблемы комплексного экономического и социального развития регионов в свете решений XXVII съезда и XIX Всесоюзной конференции КПСС : тезисы докл. конф. – Саранск : Издательство Саратовского университета ; Саранский филиал, 1988. – 243, [1] с.
152773
   Актуальные проблемы компьютерной лингвистики : тез. докл. всесоюз. конф., г. Тарту 29-31 мая 1990 г. – Тарту : ТУ, 1990. – 153, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
152774
   Актуальные проблемы комсомольского строительства : сборник науч. трудов. – Москва : ВКШ, 1980. – 118 с.
152775
   Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний : сборник науч. трудов. – Омск : Омская высш. школа милиции, 1980. – 144 с.
152776
   Актуальные проблемы криобиологии. – Киев : Наукова думка, 1981. – 606 с., 6 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 516-602
152777
   Актуальные проблемы критики современного антикоммунизма : материалы конф. молодых ученых филос. фак. – Москва : Изд-во Московского университета, 1975. – 108 с.
152778
   Актуальные проблемы культурно-просветительной работы в условиях перестройки : сборник науч. трудов. – Москва : МГИК, 1988. – 158 с.
152779
   Актуальные проблемы культуры и искусства в свете постановления ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы" : тез. Второй всерос. науч.-теорет. конф. аспирантов вузов культуры и искусства. – Пермь : [б. и.], 1980. – 257 с.
152780
   Актуальные проблемы культуры речи. – Москва : Наука, 1970. – 407 с.
152781
   Актуальные проблемы лексики, грамматики и методики преподавания русского языка : темат. сборник. – Ашхабад : [б. и.], 1977. – 96 с.
152782
   Актуальные проблемы лексикологии : тез. докл. Лингвист. конф. : [5-8 мая 1967 г.). – Новосибирск : [б. и.], 1967. – 164 с.
152783
   Актуальные проблемы лексикологии : тез. докл. Второй лингвист. конф. – Новосибирск : [б. и.], 1969. – 291 с.
152784
   Актуальные проблемы лексикологии : тез. докл. лингвист. конф. – Новосибирск : [б. и.]
Вып. 2, ч. 1. – 1969. – 226 с.
152785
   Актуальные проблемы лексикологии : тез. докл. Лингвист. конф. – Новосибирск : [б. и.]
Вып. 2, ч. 2. – 1969. – 209 с.
152786
   Актуальные проблемы лексикологии : тез. докл. и сообщений Всесоюз. науч. конф. (17-20 июня 1970 г.). – Минск : БГУ
1. – 1970. – 232 с.
152787
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск, 1971. – 307с.
152788
   Актуальные проблемы лексикологии : докл. лингвист. конф. – Томск : Изд-во Томского университета
Ч. 1. – 1971. – 174 с.
152789
   Актуальные проблемы лексикологии : тез. докл. Четвертой лингвист. конф. "Слово в языке, речи и тексте". 7-8 мая 1974 г. – Новосибирск : НГУ, 1974. – 106 с.
152790
   Актуальные проблемы лексикологии и грамматики русского языка : вопросы рус. яз. : межвуз. сборник. – Кишинёв : Штиинца, 1977. – 112 с.
152791
   Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии : материалы IX зон. конф. кафедр рус. яз. вузов Урала. – Пермь : [б. и.], 1972. – 517, [6] с., 2 л. табл. : ил., табл.
152792
   Актуальные проблемы ленинского философского наследия : сборник статей. – Москва : Московский университет, 1976. – 239 с.
152793
   Актуальные проблемы логики в методологии науки : сборник науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 335 с. – Библиогр. в конце ст.
152794
  Алексеев М.Н. Актуальные проблемы логической науки / М.Н. Алексеев. – Москва, 1964. – 94с.
152795
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской критики буржуазной философии, ревизионизма, национализма и религиозных учений : материалы межвуз. респ. науч.-теорет. конф. – Кишинев : ЦК КН Молдавии, 1973. – 153 с.
152796
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской направленности учебного процесса в высшей школе : республ. науч.-практ. конф., (Киев, 19-20 октября 1982 г.) : тез. докл. и сообщ. – Киев : [б. и.], 1982. – 378 с.
152797
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии : сборник статей. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 353 с.
152798
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии : примерная тематика лекций. – Москва : Знание, 1979. – 52 с.
152799
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии : (материалы конф., посвящ. 60-летию образования СССР и XXVI съезду КПСС). – Душанбе : Дониш, 1983. – 220 с.
152800
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской эстетики : сборник статей. – Москва : Знание, 1981. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Эстетика" ; № 12)
152801
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской эстетики и эстетического воспитания : материалы IV всесоюз. науч.-метод. конф., Москва, 20-22 янв. 1987 г. – Москва : МГУ, 1987. – 266 с.
152802
   Актуальные проблемы марксистской философии : сборник статей югосл. авт. – Москва : Прогресс, 1974. – 292 с.
152803
   Актуальные проблемы марксистской этики : сб. статей. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1967. – 495 с. – С автогр.
152804
   Актуальные проблемы математической физики и вычислительной математики : сборник статей. – Москва : Наука, 1984. – 211 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152805
   Актуальные проблемы материаловедения : сборник обзоров. – Москва : Мир
Вып. 1. – 1982. – 271 с. – Библиогр. в конце ст.
152806
   Актуальные проблемы материаловедения : сб. обзоров. – Москва : Мир
Вып. 2 : под ред. Э. Калдиса. – 1983. – 275 с. – Библиогр.: с. 220-239, 272-274
152807
   Актуальные проблемы межафриканских отношений. – Москва, 1983. – 318 с. – Библиогр.: с. 303
152808
   Актуальные проблемы международного права : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1989. – 146 с.
152809
   Актуальные проблемы международной безопасности и разоружения. – Москва : Прогресс, 1984. – 502 с.
152810
   Актуальные проблемы международных валютно-кредитных отношений : науч. труды. – Москва : [б. и.], 1982. – 144 с. – Библиогр. в конце ст.
152811
   Актуальные проблемы международных валютно-кредитных отношений : сб. науч. тр. : [материалы конф. 24-25 нояб. 1981 г.). – Москва : МФИ, 1983. – 175 с. – Библиогр. в конце ст.
152812
   Актуальные проблемы международных отношений латиноамериканских стран : сб. статей. – Москва : ИЛА, 1987. – 176, [1] с.
152813
   Актуальные проблемы методики обучения русскому языку в начальных классах. – Москва : Педагогика, 1977. – 248 с. – Библиогр.: с. 242-247
152814
   Актуальные проблемы методики преподавания общественных наук. – Москва, 1969. – 20с.
152815
   Актуальные проблемы методики преподавания политической экономии в высшей школе : межвузов. сб. – Ленинград : ЛГУ, 1980. – 103 с.
152816
   Актуальные проблемы методики преподавания филологических дисциплин в высшей школе : сб. статей. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. – 157 с.
152817
   Актуальные проблемы механики : сб. статей. – Москва : МГУ, 1984. – 128 с. – Библиогр. в конце ст.
152818
   Актуальные проблемы сегнетоэлектрических фазовых переходов : межвуз. сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1983. – 143 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152819
   Актуальные проблемы семасиологии : межвуз. сб. науч. трудов. – Ленинград : РГПУ, 1991. – 171 с. – Библиогр. в конце ст.
152820
   Актуальные проблемы синтаксиса современного русского языка : темат. сб. науч. тр. профес.-преподават. состава вузов М-ва просвещения КазССР. – Алма-Ата : КазПИ, 1985. – 94 с. – Библиогр. в конце ст.
152821
   Актуальные проблемы славянского языкознания : сб. статей. – Москва : МГУ, 1988. – 156 с. – Библиогр. в конце ст.
152822
   Актуальные проблемы славянского языкознания в СССР : материалы к IX Междунар. съезду славистов, Киев, 1983 : сб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1983. – 280 с. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Теория и история языкознания" / АН СССР, ИНИОН)
152823
   Актуальные проблемы следственной деятельности : межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск : СЮИ, 1990. – 150, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
152824
   Актуальные проблемы совершенствования административного и финансового права : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1984. – 163 с.
152825
   Актуальные проблемы совершенствования административной деятельности органов внутренних дел в условиях развитого социализма. – Киев, 1983. – 151с.
152826
   Актуальные проблемы совершенствования административной деятельности органов внутренних дел в условиях развитого социализма : сб. науч. трудов. – Киев : КВШ МВД СССР, 1983. – 149 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
152827
   Актуальные проблемы совершенствования высшей школы : науч.-метод. сб. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 1992. – с. – Библиогр.: с. 20
152828
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., Москва, апр. 1985 г. : [2]. Совершенствование методов планир. и стимулирования работ по ускорению внедрения в пр-во достижений науки и техники (секция). – Москва : АНХ, 1985. – 116 с. : ил.
152829
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., Москва, апр. 1985 г. : совершенствование народнохоз. и отрасл. планир. (секция). – Москва : АНХ, 1985. – 183 с. : ил.
152830
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., Москва, апр. 1985 г. : совершенствование системы материального стимулирования и системы экон. нормативов (секция). – Москва : АНХ, 1985. – 142 с. : ил.
152831
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством : : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., Москва, апр. 1985 г. : совершенствование фин.-кредит. рычагов и ценообразования (секция). – Москва : АНХ, 1985. – 103 с. : ил.
152832
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., Москва, апр. 1985 г. – Москва : АНХ, 1985. – 132 с. : ил.
152833
   Актуальные проблемы совершенствования подготовки квалифицированной рабочей силы : сборник науч. трудов. – Москва : ЦНИЛТР, 1988. – 168 с. – (Трудовые ресурсы)
152834
   Актуальные проблемы совершенствования преподавания марксистско-ленинской теории в высших учебных заведениях : материалы Совмест. семинара обществоведов СССР и ГДР (Вильнюс, 17-20 февр. 1987 г.). – Вильнюс : МВССО ЛитССР, 1987. – 208 с. – Библиогр.: с. 73-74
152835
   Актуальные проблемы совершенствования социалистических образа жизни в свете решений XXVI съезда КПСС : сборник статей. – Алма-Ата : КазГУ, 1983. – 128 с. – Библиогр. в конце ст.
152836
   Актуальные проблемы совершенствования социалистических общественных отношений : темат. сб. науч. трудов. – Баку : АГУ, 1986. – 138 с. – Библиогр. в конце ст.
152837
   Актуальные проблемы совершенствования средств массовой информации и пропаганды : сб. науч. трудов. – Свердловск : УрГУ, 1985. – 111 с.
152838
   Актуальные проблемы совершенствования средств массовой информации и пропаганды : сб. науч. трудов. – Свердловск : УрГУ, 1986. – 144,[1] с.
152839
   Актуальные проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения качества подготовки специалистов со средним специальным образованием в условиях научно-технического прогресса : материалы всесоюз. науч.-практ. конф. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1983. – 208 с.
152840
   Актуальные проблемы совершенствования учета экономического анализа деятельности предприятий и объединений : сб. статей. – Москва : МГУ, 1980. – 77 с.
152841
   Актуальные проблемы совершенствования хозяйственного механизма на современном этапе : сб. науч. трудов. – Москва : АНХ, 1985. – 102 с.
152842
   Актуальные проблемы советского архивоведения : сб. статей. – Москва : [б. и.], 1976. – 163 с.
152843
   Актуальные проблемы советского кино начала 80-х годов : сб. науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1983. – 175 с.
152844
   Актуальные проблемы советского права. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 360 с.
152845
   Актуальные проблемы советского уголовного процесса : межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск : СЮИ, 1987. – 142 с.
152846
   Актуальные проблемы советской историографии первой русской революции. – Москва : Наука, 1978. – 318 с.
152847
   Актуальные проблемы советской картографии : [тезисы докл.]. – Москва : МФГО, 1976. – 58 с.
152848
   Актуальные проблемы советской криминалистики : сборник статей. – Москва : Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1980. – 103 с., [1] л. портр. : ил., портр.
152849
   Актуальные проблемы советской криминологии и исправительно-трудового права : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1989. – 94 с.
152850
   Актуальные проблемы советской литературы : (методол. и метод. аспекты их изучения в соц. странах) : материалы симпозиума. – Москва : МГУ, 1977. – 244 с.
152851
   Актуальные проблемы советской романистики : науч. сессия, посвящ. 100-летию со дня рождения лауреата Ленинской премии акад. В.Ф. Шишмарева (1875-1975) : тезисы докл. / АН СССР, Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова ; [редкол.: М.П. Алексеев (отв. ред.) и др.]. – Ленинград : ЛГУ, 1975. – 112 с., 1 л. портр. : ил., портр.
152852
   Актуальные проблемы современного буржуазного гражданского права : б. науч.-аналит. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1983. – 171 с. – Библиогр. в конце обзоров. – (Серия "Проблемы государства и права за рубежом" / АН СССР, ИНИОН))
152853
   Актуальные проблемы современного востоковедения. История. Экономика : сб. статей. – Москва : Наука, 1974. – 372 с. – Библиогр. в конце ст.
152854
   Актуальные проблемы современного литературного процесса : реф. сб. – Москва : ИНИОН, 1985. – 233 с. – Библиогр. в конце ст.
152855
   Актуальные проблемы современного международного морского права. – Москва : Наука, 1972. – 179 с.
152856
   Актуальные проблемы современного молодежного движения : критика антимарксистских и антиком. концепций : Вторая науч.-теорет. конф., Москва, 27-29 сент. 1976 г. : тезисы. – Москва : МГУ, 1976. – 264 с.
152857
   Актуальные проблемы современного политического развития : очерки теории. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 222 с. – Библиогр. в примеч.: с. 209-221
152858
   Актуальные проблемы современной биологии : (сб. науч. трудов). – Алма-Ата : Казах университет, 1997. – 88 с.
152859
   Актуальные проблемы современной гербологии : тез. докл. : I Герболог. чтений, посв. памяти Н. А. Шипинова и А. В. Воеводина (10-12 апр. 1990 г.). – Ленинград : Ленингр. обл. правл. Всесоюз. агропром. НТО, 1990. – 109 с.
152860
   Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки : реф. сб. – Москва. – (Серия "Проблемы государства и права зарубежом")
Вып. 1. – 1990. – 156 с.
152861
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы : учебно-метод. пособие для системы парт. образования : сборник. – Москва : Политиздат, 1977. – 303 с.
152862
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы : материалы II Всесоюз. шк. молодых ученых и специалистов по пробл. идеол. борьбы (ММЦ "Ростов Великий", Яросл. обл., 4-11 мая 1981 г.) : [в 2 вып.]. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 1. – 1982. – 207 с.
152863
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы : учеб.-метод. пособие. – Москва : МГУ
Вып. 2. – 1983. – 68 с.
152864
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы : учеб. пособие для системы парт. учебы. – Москва : Политиздат, 1985. – 415 с.
152865
   Актуальные проблемы современной патофизиологии : тез. докл. Всесоюз. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А.А. Богомольца (1881-1981 гг.), Киев, май 1981 г. – Киев : Наукова думка, 1981. – 440 с.
152866
   Актуальные проблемы современной психологии : материалы междунар. конф., Москва, МГУ [14-28] сент. 1982 г. – Москва : МГУ, 1983. – 245 с.
152867
   Актуальные проблемы современной русистики. – Ленинград : Просвещение ; Ленингр. отд-ние, 1991. – 205, [2] с. – (Библиотека учителя русского языка и литературы национальной школы)
152868
   Актуальные проблемы современной советской и зарубежной педагогики : сб. науч. трудов. – Москва : НИИОП, 1988. – 98 с. – Библиогр. в конце ст.
152869
   Актуальные проблемы современной физики сегнетоэлектрических явлений : межвуз. темат. сб. – Калинин : КГУ, 1978. – 176 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152870
   Актуальные проблемы современной физиологии : материалы конф. посвящ. 50-летию Ин-та фылиологии им. А.А. Богомольца ; сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 266 с. – Библиогр.: с. 258-266
152871
   Актуальные проблемы современной филологии : сб. статей. – Саратов : Изд-во Саратовског университета, 1984. – 129 с. – Библиогр. в примеч.: с. 116-127
152872
   Актуальные проблемы современной филологии : [сб. ст. молодых ученых Филол. фак. Сарат. гос. ун-та]. – Саратов : Изд-во Саратоовского университета
Вып. 2. – 1985. – 90 с. – Библиогр.: с. 27, и в примеч.: с. 50-51
152873
   Актуальные проблемы современной фольклористики : сб. статей и материалов. – Ленинград : Музыка ; Ленингр. отд-ние, 1980. – 224 с. : ил., нот.
152874
   Актуальные проблемы современной химии : тез. докл. четвертой обл. межвуз. студ. науч.-техн. конф., посвящ. 400-летию г. Куйбышева, 2-4 окт. 1985 г. – Куйбышев, 1985. – 144 с.
152875
   Актуальные проблемы социалистического искусства : сборник статей о художественной культуре социалистических стран Европы. – Москва : Наука, 1978. – 288 с. : ил.
152876
   Актуальные проблемы социалистического образа жизни : сб. статей. – Москва : МГУ, 1981. – 71 с. – Библиогр. в конце ст.
152877
   Актуальные проблемы социалистического реализма : сборник статей. – Москва : Советский писатель, 1969. – 552 с.
152878
   Актуальные проблемы социалистического реализма : сб. статей. – Москва : МГУ, 1981. – 292 с.
152879
   Актуальные проблемы социалистической культуры и развития личности : сб. науч. тр. (междуведомств.). – Караганда : КарГУ, 1985. – 162 с. – Библиогр. в конце ст.
152880
   Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук : тез. науч. конф., посвящ. 70-летию ун-та, Минск, апр. 1991 г. – Минск : Вышэйш. шк., 1991. – 253 с. – Библиогр. в конце докл.
152881
   Актуальные проблемы социально-экономического развития Киргизской ССР. – Фрунзе : Илим, 1984. – 249 с.
152882
   Актуальные проблемы социально-экономического развития трудового коллектива производственного объединения : сборник статей. – Москва : МГУ, 1985. – 207 с.
152883
   Актуальные проблемы социального и коммунистического воспитания молодежи : сборник науч. трудов. – Москва : ВКШ, 1989. – 121, [1] с.
152884
   Актуальные проблемы социального познания : сб. статей. – Москва : МГУ, 1982. – 99 с.
152885
   Актуальные проблемы социального познания: методология и практика : сб. науч. трудов. – Свердловск : УрО АН СССР, 1988. – 153, [2] с.
152886
   Актуальные проблемы социального управления в регионе : сборник статей. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1980. – 162 с. – Библиогр. в конце ст.
152887
   Актуальные проблемы социальной политики на капиталистических предприятиях и классовая борьба : сборник. науч.-аналит. обзоров. – Москва : [б. и.], 1988. – 160 с. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Социально-экономические проблемы классовой борьбы" / АН СССР, ИНИОН)
152888
   Актуальные проблемы социологии труда : сб. статей. – Москва : [б. и.], 1975. – 243 с.
152889
   Актуальные проблемы спектроскопии : материалы Симпоз. ученых соц. стран по новым пробл. спектроскопии, 18-22 июня 1984 г., Москва / Симпозиум ученых соц. стран по новым проблемам спектроскопии (1984; Москва); АН СССР, Отд-ние общ. физики и астрономии, Совет по спектроскопии. – Москва : АН СССР, 1985. – 306 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152890
   Актуальные проблемы сравнительного изучения литератур социалистических стран : сб. статей. – Москва : Наука, 1978. – 311 с.
152891
   Актуальные проблемы стандартизации : (сборник лекций, прочит. в ДНТПС в 1967 г.). – Москва : Издательство стандартов, 1968. – 138 с. – Библиогр.: с. 138
152892
   Актуальные проблемы стилеологии и терминоведения : тезисы межгосуд. конф., посвящ. 80-летию пр. Б.Н. Головина. – Нижной Новгород : [б. и.], 1996. – 220 с.
152893
   Актуальные проблемы стран Арабского Востока и Северной Африки : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 285 с. – Библиогр. в конце ст.
152894
   Актуальные проблемы стран Ближнего и Среднего Востока. – Москва : Наука, 1970. – 184 с.
152895
   Актуальные проблемы строительства и совершенствования развитого социализма : сб. науч. трудов. – Свердловск : УрГУ, 1985. – 161 с.
152896
   Актуальные проблемы строя иранских языков : сб. статей. – Москва : МГУ, 1988. – 84 с. – Библиогр. в конце ст.
152897
   Актуальные проблемы судебной психологии и экспертизы на предварительном следствии : межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск : УрГУ, 1981. – 142 с.
152898
   Актуальные проблемы судоустройства, судопроизводства и прокурорского надзора : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1986. – 118, [1] с.
152899
   Актуальные проблемы тектоники СССР : сборник науч. трудов. – Москва : Наука, 1988. – 166, [2] с. : ил., карт. – Библиогр. в конце ст.
152900
   Актуальные проблемы теоретической физики : сборник публикуется в связи с пятидесятилетием науч. деятельности проф. Моск. ун-та Д. Иваненко. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 388 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152901
   Актуальные проблемы теории и истории развитого социалистического общества : тез. докл. респ. науч. конф. – Рига : Зинатие, 1983. – 191 с.
152902
   Актуальные проблемы теории и политики КПСС в документах и материалах XXVI съезда партии : примерная тематика лекций с библиогр. – Москва : Знатие, 1982. – 168 с.
152903
   Актуальные проблемы теории и практики государственной деятельности : межвуз. сб. науч. трудов. – Воронеж : Воронежский университет, 1990. – 116 с. : ил. – Библиогр. в примеч., и в конце ст.
152904
   Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. – Ленинград : ЛГУ, 1979. – 191 с.
152905
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС : тез. докл. регион. науч. конф. [22-24 мая 1986 г.] : Секция 10-13. – Чебоксары : ЧГУ, 1986. – 96, [1] с.
152906
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС : тез. докл. регион. науч. конф. [22-24 мая 1986 г.] : Секция 14-17. – Чебоксары : ЧГУ, 1986. – 121 с.
152907
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС : тез. докл. регион. науч. конф. [22-24 мая 1986 г.] : Секции 1-4. – Чебоксары : ЧГУ, 1986. – 120 с.
152908
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС : тез. докл. регион. науч. конф. [22-24 мая 1986 г.] : Секция 5-9. – Чебоксары : ЧГУ, 1986. – 151 с.
152909
   Актуальные проблемы теории и практики комсомольской печати : сб. науч. трудов. – Москва : ВКШ, 1980. – 177 с.
152910
   Актуальные проблемы теории и практики научного атеизма. – Москва : МГУ, 1985. – 239 с. – Библиогр. в примеч.: с. 225-238
152911
   Актуальные проблемы теории и практики нравственного воспитания студентов : Межвуз. сб. – Ленинград : ЛГУ, 1978. – 205 с.
152912
   Актуальные проблемы теории и практики современного мирового революционного процесса : сб. статей. – Москва : МГУ, 1988. – 99 с.
152913
   Актуальные проблемы теории и практики социально-политических отношений развитого социализма : сб. статей. – Москва : МГУ, 1981. – 106 с.
152914
   Актуальные проблемы теории и практики строительства коммунизма. – Москва : МГУ, 1964. – 140 с.
152915
   Актуальные проблемы теории литературы и искусства : сб. статей. – Москва : Мысль, 1972. – 301 с.
152916
   Актуальные проблемы теории научного атеизма : работы сов. ученых : реф. сб. – Москва : ИНИОН, 1983. – 259 с.
152917
   Актуальные проблемы теории общенародного права : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1980. – 77 с.
152918
   Актуальные проблемы теории общества и личности в свете решений XXIV съезда КПСС : сб. трудов. – Москва : [б. и.], 1973. – 110 с. – Списки лит. в конце работ
152919
   Актуальные проблемы теории познания : сб. статей. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 167 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
152920
   Актуальные проблемы теории художественного перевода : материалы всесоюз. симпозиума : (25 февр. - 2 марта 1966 г.). – Москва
Т. 1. – 1967. – 370 с.
152921
   Актуальные проблемы теории художественного перевода : материалы всесоюз. симпозиума : (25 февр. - 2 марта 1966 г.). – Москва
Т. 2. – 1967. – 360 с.
152922
   Актуальные проблемы теории юридических доказательств : сб. статей. – Иркутск : Изд-во Иркутского университета, 1984. – 158 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
152923
   Актуальные проблемы терминологии библиотечного дела : сб. науч. трудов. – Москва : ГБЛ, 1981. – 126 с. – Библиогр. в конце работ
152924
   Актуальные проблемы терминологии по информатике и документации : частот. слов. терминов МФД 617. – Москва : ВИНИТИ, 1979. – 122 с.
152925
   Актуальные проблемы терминологии по информатике и документации : МФД 569 : сб. статей. – Москва : ВНИТИ, 1982. – 212 с. : ил., схем.
152926
   Актуальные проблемы труда в сельском хозяйстве : сб. науч. трудов. – Москва : НИИтруда, 1977. – 136 с.
152927
   Актуальные проблемы труда и трудового воспитания молодых работников агропромышленного комплекса : сб. науч. трудов. – Москва : ВКШ, 1988. – 202 с.
152928
   Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с преступностью : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1988. – 140, [2] с.
152929
   Актуальные проблемы уголовного права в условиях совершенствования социалистического общества : сб. науч. статей. – Москва : ВЮЗИ, 1986. – 160, [1] с.
152930
   Актуальные проблемы уголовного права и криминологии : сб. науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1981. – 134 с.
152931
   Актуальные проблемы укрепления социалистической законности и правопорядка : Межвуз. сб. – Куйбышев : КГУ, 1982. – 160 с.
152932
   Актуальные проблемы улучшения подготовки специалистов в университете : сб. статей. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1975. – 258 с.
152933
   Актуальные проблемы управления : учеб. пособие. – Москва, 1972. – 283 с. : ил., черт. – (Наука и управление ; № 1)
152934
   Актуальные проблемы управления водными ресурсами и использование водохранилищ : сб. статей. – Москва : МФГО, 1979. – 92 с. – Библиогр.: с. 84-90
152935
   Актуальные проблемы управления промышленным производством : сб. статей. – Киев : Техника, 1977. – 131 с. – Библиогр. в конце ст.
152936
   Актуальные проблемы учебного телевидения в вузе : Межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск : [б. и.], 1983. – 157 с. – Библиогр. в конце ст.
152937
   Актуальные проблемы учебной лексикографии. – Москва : Русский язык, 1977. – 320 с.
152938
   Актуальные проблемы физики и химии сегнетоэлектриков : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1987. – 179 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152939
   Актуальные проблемы философии и научного коммунизма в свете решений XXVI съезда КПСС, XII съезда БКП и XVI съезда КПЧ : тез. междунар. конф. студ. и молодых ученых филос. фак-та, 29 октября - 2 ноября 1981 г. – Москва : МГУ, 1982. – 72 с.
152940
   Актуальные проблемы философской науки : сб. статей. – Ленинград : [б. и.], 1968. – 167 с.
152941
   Актуальные проблемы философской науки : сб. статей. – Москва : МГУ, 1982. – 78 с.
152942
   Актуальные проблемы формирования и воспитания активности : тез. докл. конф., Рига, 25-26 сент. 1979 г. – Рига : ЛГУ, 1979. – 176 с.
152943
   Актуальные проблемы формирования научного мировоззрения студенческой молодежи : материалы науч.-метод. конф. – Красноярск : КГУ
Вып. 2. – 1975. – 155 с.
152944
   Актуальные проблемы формирования нового человека в условиях развитого социализма : Межвуз. сб. – Чебоксары : ЧГУ, 1979. – 171 с.
152945
   Актуальные проблемы формирования системы потребностей личности : Межвуз. сб. науч. трудов. – Ростов-на-Дону : РГПИ, 1984. – 96 с.
152946
   Актуальные проблемы формирования социальной активности учащихся : сб. науч. трудов. – Москва : НИИОП, 1988. – 152 с.
152947
   Актуальные проблемы формирования эстетической культуры студенческой молодежи : сб. науч. работ. – Днепропетровск : ДГУ, 1976. – 123 с.
152948
   Актуальные проблемы функционирования языков в социалистическом обществе : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1982. – 278 с. – Библиогр. в начале ст. – (Серия "Теория и история языкознания" / АН СССР, ИНИОН)
152949
   Актуальные проблемы химической науки и промышленности : аннотир. тематика. – Красноярск : [б. и.], 1977. – 27 с. – (В помощь лектору)
152950
   Актуальные проблемы хозяйственного руководства : Межвуз. сб. – Москва : МИНХ, 1985. – 163 с. – Библиогр. в конце ст.
152951
   Актуальные проблемы хозяйственной реформы в промышленности. – Киев : АН УССР, 1972. – 150 с.
152952
   Актуальные проблемы чувашской литературы. – Чебоксары : [б. и.], 1983. – 180 с.
152953
   Актуальные проблемы ЭВМ и программирования : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1979. – 215 с.
152954
   Актуальные проблемы ЭВМ и программирования : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1980. – 214 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152955
   Актуальные проблемы ЭВМ и программирования : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – 220 с. – Библиогр. в конце ст.
152956
   Актуальные проблемы экономики и организации промышленного производства : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1980. – 136 с., [3] л. табл. : ил., табл., граф. – Библиогр. в конце ст.
152957
   Актуальные проблемы экономики и организации промышленного производства : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – 139 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152958
   Актуальные проблемы экономики народного образования в свете решений XXV съезда КПСС : сб. трудов. – Москва : МГПИ, 1978. – 143 с.
152959
   Актуальные проблемы экономики радиоприборостроения. – Москва : Радио и связь, 1986. – 247, [1] с. – Библиогр.: с. 242
152960
   Актуальные проблемы экономики социализма и современного капитализма : материалы Юбилейной науч. конф. экон. факультета. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1967. – 92 с.
152961
   Актуальные проблемы экономики социалистического сельского хозяйства. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1975. – 528 с. – Библиогр.: с. 522-525. – (Учебники и учебные пособия)
152962
   Актуальные проблемы экономики стран Азии. – Москва : Наука ; Главная редакция восточной литературы, 1965. – 308 с.
152963
   Актуальные проблемы экономики стран социалистической ориентации : сб. науч. рудов. – Москва : Университет дружбы народов, 1988. – 150, [2] с.
152964
   Актуальные проблемы экономики химической промышленности социалистических стран. – Ленинград : Ленинградское отделение, 1989. – 334 с. : ил. – Библиогр.: с. 330-331
152965
   Актуальные проблемы экономического развития мировой социалистической системы : метод. пособие. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 198 с.
152966
   Актуальные проблемы экономического развития СССР в новой пятилетке : тез. докл. и выступлений на науч. конф., посвящ. XXIII съезду КПСС : конф. состоится 29-30 июня 1966 г. – Харьков : [б. и.], 1966. – 132 с.
152967
   Актуальные проблемы экономического развития страны на современном этапе : (сб. ст. по материалам Всесоюз. семинара лекторов и журналистов-экономистов). – Москва : Знание, 1985. – 119 с.
152968
   Актуальные проблемы экономической науки в трудах С.Г. Струмилина : сб. статей : к 100-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1977. – 439 с., [1] л. портр. : ил., портр.
152969
   Актуальные проблемы экономической психологии : сб. науч. трудов. – Москва : АНХ, 1984. – 157 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
152970
   Актуальные проблемы экономической теории : сб. статей. – Москва : Политиздат, 1973. – 319 с.
152971
   Актуальные проблемы экономической теории и повышение эффективности общественного производства и качества работы : сб. статей. – Алма-Ата : [б. и.], 1981. – 199 с.
152972
   Актуальные проблемы эстетики и поэтики социалистического реализма в литературах Советского Востока : (материалы всесоюз. науч. конф., Казань, окт. 1978 г.). – Казань : ИЯЛИ, 1979. – 312 с.
152973
   Актуальные проблемы эстетики и художественного проектирования. – Москва : МГУ, 1970. – 231 с.
152974
   Актуальные проблемы эстетического и художественного воспитания студентов : Межвуз. сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛГПИ, 1985. – 135 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
152975
   Актуальные проблемы этнографии : материалы комис. этнографии 1972-1973 гг. – Москва : Моск. филиал Геогр. о-ва СССР, 1973. – 60 с., [1] л. табл. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
152976
   Актуальные проблемы этнографии и современная зарубежная наука : сб. статей. – Ленинград : Наука, 1979. – 159 с.
152977
   Актуальные проблемы эффективности общественного производства : межвуз. сб. науч. трудов. – Иваново : Ивановский университет, 1977. – 145 с.
152978
   Актуальные проблемы эффективности общественного производства и хозяйственного расчета : межвуз. сборник. – Иваново : Ивановский университет, 1976. – 156 с.
152979
   Актуальные проблемы юридической науки на этапе развитого социализма : крат. тез. докл. и науч. сообщ. респ. науч. конф., 16-18 окт. 1985 г. – Харьков : Харьковский юрид. институт, 1985. – 256 с.
152980
   Актуальные проблемы языковой номинации : метод. указ. по лексикологии для студ. 3-го курса фак-тов романо-герм. филологии. – Киев : КГУ, 1984. – 16 с.
152981
   Актуальные проблемы языкознания ГДР : [сб. статей : пер. с нем.]. – М, 1979. – 309 с., [1] л. карт. : ил., карт.
152982
   Актуальные проблемы японского языкознания : сб. статей. – Москва : Наука, 1986. – 102, [2] с. – Библиогр. в конце ст.
152983
   Актуальные психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания : тезисы докл. конф. Минск, 28-31 марта 1973 г. – Москва : [б. и.]
Вып. 1, 2. – 1973. – 415 с.
152984
   Актуальные психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания в школе и вузе : сб. науч. трудов. – Тверь : ТГУ, 1994. – 148, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
152985
   Актуальные социально-экономические и политические проблемы развивающихся стран : сб. статей. – Москва : [б. и.], 1983. – 296 с. – Библиогр. в примеч. в конце статей
152986
   Актуальные социально-экономические проблемы народного образования : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., 14-16 нояб. 1979 г. – Актуальные социально-экономические : МГПИ
Ч. 1. – 1979. – 70 с.
152987
   Актуальные социально-экономические проблемы народного образования : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., 14-16 нояб. 1979 г. – Москва : МГПИ
Ч. 2 : [редкол.: Розов В.К. и др.]. – 1979. – 297 с.
152988
   Актуальные социально-экономические проблемы США : сб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1979. – 259 с. – Библиогр. в конце ст.
152989
   Актуальные теоретические вопросы социального предвидения. – Казань : Казанский гос. университет, 1980. – 104 с.
152990
   Актуальные теоретические проблемы и прикладные разработки современной психологии : тезисы докл VII межресп. студ. науч. конф. 15-17 окт. 1974 г. – Киев : КГУ, 1974. – 140, IV с.
152991
   Актуальные теоретические проблемы развития государственного права и советского строительства : сб. статей. – Москва : Ин-т государства и права, 1976. – 252 с.
152992
   Актуальные философские проблемы общественного развития : материалы к XV Всемирному филос. конгрессу. – Москва : Институт философии, 1973. – 183 с.
152993
   Актуальные экономико-правовые проблемы управления народным хозяйством в период развитого социализма : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1980. – 142 с.
152994
   Актуальные экономические и социальные проблемы Великобритании : сб. трудов. – Москва : ИНИОН, 1983. – 210 с. – Библиогр. в конце ст.
152995
   Актуальные экономические и социальные проблемы Италии : сб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1986. – 233 с. – Библиогр. в конце ст. – (Социально-экономические проблемы развитых капиталистических стран)
152996
   Актуальные экономические и социальные проблемы малых стран Северной европы : науч.-аналит. обзор. – Москва : ИНИОН, 1986. – 71 с. – Библиогр.: с. 67-71. – (Социально-экономические проблемы развитых капиталистических стран)
152997
   Актуальные экономические и социальные проблемы Франции : сб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1982. – 280 с. – Библиогр. в конце ст.
152998
   Актуальные экономические и социальные проблемы ФРГ : сб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1981. – 241 с. – Библиогр. в конце ст.
152999
   Актуальные экономические проблемы внедрения достижений научно-технического прогресса в производство : Всесоюз. науч.-практ. конф., 5-7 мая 1986 г. г. Киев : [тез. докл.]. – Киев : Институт экономики
Т. 4 : Секция 4 : "Организационно-экономические проблемы ускорения создания новой техники" / [редкол.: С.М. Ямпольский (отв. ред.) и др.]. – 1986. – 153 с.
153000
   Актуальные экономические проблемы коммунистического строительства. – Москва : Вышэйшая школа, 1967. – 288 с.
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,