Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1521152215231524152515261527152815291530(+10)В кінець >>
1527001
  Птахів Семен "Трансмарін": перевезення як соціальний обов"язок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1527002
  Старовойт В.О. "Трансноуменалізм" та об"єктно-орієнтована онтологія: реальне, уявлюване та конституція предметності у межах спекулятивного реалізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 46-58. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 58). – ISSN 2226-0994
1527003
  Костюк В.Н. "Транспортний комплекс України. Загальна характеристика галузевої структури комплексу", 9 клас. : урок з використанням інтерактивних технологій та електронного атласу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 16-18 : табл.
1527004
  Стрежнева М. "Трансправительственные сети" в ЕС // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 122-134. – ISSN 1728-2756
1527005
  Баева А. Транс-формите на пътя : опит за функционален анализ на Йовковите цикли / А. Баева. – София : Изд-ка къща Сребърен лъв, 1995. – 343 с. – ISBN 954-571-051-9
1527006
  Міньковська І. Транскрибування і транслітерування // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Червень (№ 11/12). – С. 23-36


  Про можливості та проблеми застосування в Україні стандартів українсько-латинської транслітерації, яка представлена 12-ма стандартами. Згадується також система ТКПН КНУ імені Тараса Шевченка як основа алгоритму Ukrainian URL (UURL).
1527007
  Міньковська І. Транскрибування і транслітерування: можливості та проблеми застосування в Україні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 270-276. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1527008
  Кафиани К.А. Транскрипция генома в раннем эмбриогенезе вьюна : Автореф... д-ра биол.наук: 093 / Кафиани К.А.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1971. – 52л. – Бібліогр.:с.50-52
1527009
   Транскрипция географических названий. = (Труды Совещания, состоявшегося 28-31 января 1959 года). – Москва, 1960. – 116с.
1527010
   Транскрипция и трансляция. Иетоды. – Москва : Мир, 1987. – 400с.
1527011
  Старостин Б.А. Транскрипция собственных имен. / Б.А. Старостин. – М., 1963. – 82с.
1527012
  Старостин Б.А. Транскрипция собственных имен. / Б.А. Старостин. – 2-е изд, испр. и доп. – М., 1965. – 92с.
1527013
  Гаргай О. Транскрипції скрипкових мініатюр Станіслава Людкевича: перший досвід аналізу // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 74-86. – ISSN 2310-0583
1527014
  Босак Т.О. Транскрипція в діалектологічних дослідженнях А.Ю. Кримського // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 33-43. – ISSN 1682-671Х
1527015
  Теуту І.П. Транскрипція в українському цимбальному мистецтві: історичний та теоретичний аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Теуту Ігор Павлович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1527016
  Бонецька Ю.С. Транскрипція і транслітерація власних назв в українському перекладі роману Дж. Роулінг "Гаррі Потер і смертельні реліквії" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 159-161. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1527017
  Хамрай О.О. Транскрипція й транслітерація арабомовних текстів: від діакритики до просодичних шаблонів // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 94-100. – ISSN 1608-0599
1527018
  Івахненко М. Транскрипція та транслітерація японських назв засобами української мови / М. Івахненко, А. Шпігунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-18. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено коротке дослідження історії та сучасного стану проблеми української транслітерації японських назв. Проаналізовано найбільш поширені підходи до транслітерації їх латинськими літерами та кирилицею, та на основі їх синтезу створено ...
1527019
  Капелюшна М.М. Транскрипція театральності в романі Р.П. де Айли "Хуан-тигр. Лікар своєї честі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 78-84
1527020
  Чепак В.В. Транскультурація як форма культури в епоху глобалізаційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-87. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто традиційну концепцію окремих культур та сучасні концепції культури, такі як інтеркультурація, мультикультурація та транскультурація. Доведено, що саме транскультурація є найбільш адекватною концепцією культури в епоху глобалізації та ...
1527021
  Тлостанова М.В. Транскультурная и трансмодерная эстетика/ эстезис и освобождение знания и бытия (Часть 1) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 68-78. – ISSN 1606-951Х
1527022
  Тлостанова М.В. Транскультурная и трансмодерная эстетика/ эстезис и освобождение знания и бытия (Часть 2) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 109-121. – ISSN 1606-951Х
1527023
  Рогожина Д.Д. Транскультурний експеримент у романі Лінь Юйтана / Д.Д. Рогожина, В.В. Селігей // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 204-208. – ISBN 978-966-921-000-5
1527024
  Бутенина Е.М. Транскультурный поэтический миф в романе Джона Краули "Переводчик" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 104-115. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1527025
  Дощечкин В.В. Транслабиальная ультрасонография: техника "трех треков" // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (38). – С. 53-57. – ISSN 2309-4117
1527026
  Васильев В.В. Транслативная семантико-синтаксическая функция : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Васильев В.В.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
1527027
  Морозов В.П. Транслирующая система МЭСИ-2 (с алгоритмического языка АЛГЭК-С на ЭВМ Минск-22) : Автореф... канд. экон.наук: 08.602 / Морозов В.П.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1970. – 30л.
1527028
  Дарчинова Г.Я. Транслитерация как одно из условий включения изданий в международные базы данных / Гульназ Язкаровна Дарчинова, Оксана Анатольевна Аймурзаева // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – июль - август. – С. 86-89. – ISSN 1726-6726


  Для определения статуса, рейтинга ученого и уровня организации (вуза, НИИ и др.) своеобразной информационной площадкой служат базы данных научных журналов, в которых наличествуют данные о публикуемости и цитируемости исследователей. В связи вхождением ...
1527029
  Думашівський Я. Транслітерація і транскрипція - основні засоби відтворення іншомовних ономастиконів українською мовою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 216-222. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1527030
  Кощій О.М. Транслітерація іншомовних власних назв у мові новолатинської поеми: домінанта і варіант // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 319- 324


  У статті проводиться опис та аналіз особливостей транслітерації іншомовних власних назв у мові новолатинської поеми на матеріалі латинськомовної історичної поеми Симона Пекаліда De bello Ostrogiano (Краків, 1600). В статье описываются и анализируются ...
1527031
  Вакуленко М.О. Транслітерація українських назв у міжнародному спілкуванні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 84-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 95-96; 32 назв


  Представлені кирилично-латинські транслітераційні таблиці для української мови
1527032
  Партико З.В. Транслітерування українських літер латинською абеткою // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 104-108


  У статті розглянуто концепцію транслітерування українських літер латинським алфавітом, сформульовано принципи укладання проекту такого транслітерування, подано порівняльний аналіз української та латинської абеток (з позиції транслітерування), ...
1527033
  Свешникова И.Н. Транслокации у гибридов, как индикатор эволюции кариотипа / И.Н. Свешникова, 1936. – С. 303-326
1527034
   Транслокація важких металів у системі "грунт - рослина" за вапнування та впливу біологічних препаратів / С.Г. Корсун, І.І. Клименко, В.А. Болоховська, В.В. Болоховський // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 29-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1527035
  Здражко А.Є. Транслятологічна проблематика структуризації дитячої літератури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 265-272
1527036
   Транслятор альфа-6 в системе Дубна.. – М, 1979. – 351с.
1527037
   Транслятор ОDRA-ALGOL.. – Л, 1972. – 13с.
1527038
  Каримова Д.Д. Транслятор с языка доя программирования экономических задач АЛГЭК : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримова Д. Д.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех. мат. наук. От-ния физ. техн. наук. – Ташкент, 1972. – 11л.
1527039
   Транслятор ТА-2М.. – М, 1969. – 100с.
1527040
   Транслятор ТА-ІМ. – К, 1972. – 136с.
1527041
  Медведєва В.М. Транслятори: внутрішнє подання програм та інтерпретація : навч. посібник для студентів, які навч. за напрямами підгот. "Програмна інженерія", "Комп"ютерні науки" / В.М. Медведєва, В.А. Третяк ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : КПІ, 2015. – 143, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 140. – Бібліогр.: с. 141-143
1527042
  Ткачівська М. Трансляторна еквівалентність фразеологізмів (на матеріалі перекладів Ю. Прохаська) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 153-157. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1527043
  Борисенко В.И. Трансляциия схем программ / В.И. Борисенко. – Киев, 1979. – 40с.
1527044
  Шитикова К.В. Трансляционно-инвариантная модель оболочек и ее применение к задачам ядерного фотоэффекта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шитикова К.В.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1527045
  Скрипов Ф.И. Трансляционные колебания молекулярных кристаллических решеток и вопросы об их проявлении в спектрах комбинационного рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скрипов Ф.И.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 10 с.
1527046
   Трансляция и модели программ. – Новосибирск, 1980. – 155 с.
1527047
   Трансляция и оптимизация программ.. – Новосибирск, 1983. – 175с.
1527048
   Трансляция и преобразование программ.. – Новосибирск, 1984. – 195 с.
1527049
  Гаврилова Е.В. Трансляция научного опыта и личностное знание / Е.В. Гаврилова, Д.В. Ушаков, А.В. Юревич // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 9 (377). – С. 36-49. – ISSN 0132-1625


  Проверяется гипотеза, что в современной науке передача личностного знания является центральной проблемой при трансляции опыта новым поколениям ученых. Приведены результаты исследования, проведенного среди 170докторов наук, ставших лауреатами премии ...
1527050
  Смирнов Г.П. Трансляция смысла в социальной коммуникации: критический анализ теории Н.Лумана // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 293-299. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1527051
  Калита С.П. Трансляция социального опыта в образовательном процессе на фоне культурологической компетенции // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 1. – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
1527052
  Головин Н.А. Трансляция стилежизненного содержания социальной коммуникации: материалы к верификации теории коммуникации Лумана / Н.А. Головин, В.А. Сибирев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-72. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Предметом статьи является операционализация понятия коммуникативного успеха по Луману с учетом результатов эмпирического исследования процесса трансляции стилей жизни через рекламу. Определена степень соответствия структуры стилей жизни и ...
1527053
  Вайнгартен Ф.У. Трансляция языков программирования / Ф.У. Вайнгартен; Пер. с англ. Л.В. Ухова под ред. В.В. Мартынюка. – Москва : Мир, 1977. – 190с.
1527054
  Литвиненко С. Трансляції спортивних подій з точки зору права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 12-18. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1708-7422
1527055
  Капустян О. Трансляційно-компактні розподіли й мінімальні потоки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 72-75. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття трансляційно-компактного розподілу, як узагальнення поняття майже періодичного розподілу. Доведено теореми про характеризацію трансляційно-компактного розподілу в банаховому просторі та про існування і струк- туру відповідного ...
1527056
  Ковтун Ю.О. Трансляція досвіду трансперсональної психології у сферу архітектурної семантичності (на прикладі перинатального досвіду людини) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 38-53. – ISSN 2077-3455


  У статті проаналізовано кореляцію описів чуттєвих характеристик архітектурного простору з описами перших психічних переживань людини (перинатальний період). Описано використання досвіду трансперсональної психології в розширенні трактування ...
1527057
  Соболєва О. Трансляція елементів традиційної культури та питання ідентичності кримських татар // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (68). – C. 130-139. – ISSN 2413-7065
1527058
  Жуйкова М. Трансляція культурної інформації в процесах номінації // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 95-105. – ISSN 2311-5165


  Статтю присвячено розгляду типів та принципів номінації, у яких найяскравіше відбито мовний антропоцентризм, тобто властивість мови відбивати у своїх одиницях людську свідомість та здобутки процесу пізнання. Крім традиційних номінативних типів, ...
1527059
  Сліпченко В. Трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 7/8). – С. 90-107
1527060
  Зотов И.А. Трансмагматические флюиды в магматизме и рудообразовании / И.А. Зотов. – Москва : Наука, 1989. – 213с.
1527061
  Хворостина О.В. Трансмедіація новинного контенту в цифровому медіапросторі : дис. ... д-ра філософії в галузі журналістики : 061 / Хворостина Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 390 арк. – Додатки: арк. 204-390. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 186-203
1527062
  Орєхова В. Трансмедійні навички у професійній мистецькій освіті: аналіз зарубіжного досвіду // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 57-68. – ISSN 2312-5993
1527063
  Санагурський Дмитро Іванович Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Санагурський Дмитро Іванович; МОіНУ. Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 365с. + Додатки: л. 359-365. – Бібліогр.: л. 288-359
1527064
  Санагурський Дмитро Іванович Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Санагурський Д.І; КНУТШ. – Львів, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1527065
   Трансмембранный перенос ионов при действии ионизирующей радиации на организм / А.И. Дворецкий, С.Н. Айрапетян, А.М. Шаинская, Е.Е. Чеботарев; А.И.Дворецкий, С.Н.Айрапетян, А.М.Шаинская, Е.Е.Чеботарев ; АН УССР, Ин-т проблем онкологии. – Киев : Наукова думка, 1990. – 134с.
1527066
  Пестов Т.Н. Трансмиссионный динамометр и резцедержка - мессдоза / Т.Н. Пестов. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1932. – 31 с.
1527067
  Черныш М.Ф. Трансмиссия культурного капитала и социальная мобильность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 42-53. – ISSN 0132-1625
1527068
  Вірченко А.А. Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в умовах макроекономічної нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Ангеліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1527069
  Вірченко А.А. Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в умовах макроекономічної нестабільності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Ангеліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 227 л. – Додатки: л. 202-227. – Бібліогр.: л. 175-201
1527070
  Рубцова М.Ю. Трансмісійний механізм впливу цінових коливань на ринку нафти на платіжні баланси та валютні курси країн нетто-експортерів і нетто-імпортерів нафти // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 84-91. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1527071
  Любський М. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики: сутність і роль у сучасній економіці // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 79-85. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1527072
  Касперович Ю.В. Трансмісійний механізм монетарного регулювання на формування доходів бюджету // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1527073
  Нікіфоров П. Трансмісійний механізм монетарної політики : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 48-52 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1527074
  Лагутін В.Д. Трансмісійний механізм монетарної політики в трансформаційній економіці / В.Д. Лагутін, Т.О. Кричевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сутність і механізм дії трансмісійного механізму монетарної політики в сучасній українській економіці. The article teals with the essence and mechanism of the transmission mechanism action of the monetary policy in modern ...
1527075
  Федірко М. Трансмісійний механізм монетарної політики Європейського валютного союзу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 218-230. – ISSN 1818-5754
1527076
  Калінкова І.Ю. Трансмісійний механізм фінансових шоків в економічній системі світу та України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 55-57. – ISBN 978-966-188-219-4
1527077
  Осецький В. Трансмісійний механізм циклічності інноваційного розвитку економіки / В. Осецький, В. Поліванов // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 24-30. – ISSN 2411-4014
1527078
  Іващенко О.А. Трансмісійний потенціал монетарної політики в зоні євро // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 107-110. – ISBN 978-617-571-143-9
1527079
  Лещинська С. Трансмісія коломийки в сучасному українському мистецтві // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 284-291


  Авторка намагається простежити трансформацію жанру коломийки в сучасному фольклорі та мистецтві методом розкриття явища фольклоризму коломийок на прикладі творчості класика української музики Миколи Лисенка та його послідовників - представників ...
1527080
  Грица С.Й. Трансмісія фольклорної традиції : Етномузикологічні розвідки / С.Й. Грица; НАНУ. Ін-т мистец-тва, фольклор. та етнологии ім. М.Т. Рильского. – Київ-Тернопіль : Астон, 2002. – 236с. – ISBN 966-7995-52-6
1527081
  Собченко І. Трансмодальність мінімалістичного письма Аготи Крістоф: від драматургічного діалогу до романної оповіді // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 106-110. – ISSN 2307-2261
1527082
  Неклесса А.И. Трансмутация истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.58-71. – ISSN 0042-8744


  Философия истории
1527083
  Карпова С. Транснационализация в международной деятельности российских компаний // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 2074-6040
1527084
  Березной Алексей Васильевич Транснационализация российского бизнеса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 32-43. – Бібліогр.: с. 32-38, 40-42. – ISSN 0131-2227
1527085
  Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 12. – С. 50-57. – Библиогр.: на 11 пунктів. – ISSN 0131-2227
1527086
  Крутий И.А. Транснациональная инновационная деятельность университетов // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 9. – С. 26-44. – ISSN 1609-4646


  В статье анализируется инновационная деятельность университетов разных стран мира, мотивы сотрудничества между фирмами и университетами, открытые инновации как одна из моделей управления. Рассматриваются механизмы функционирования международных ...
1527087
  Сухаренко А. Транснациональная коррупционная деятельность должностных лиц РФ: состояние и проблемы борьбы // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 37-39. – ISSN 1812-3910
1527088
  Лоскутовс Алексеис Транснациональная организованная преступность - латвийские вызовы и ответы // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 37-43. – ISSN 1812-1098
1527089
  Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация : учебное пособие для вузов / П.Д. Биленчук, С.Е. Еркенов, А.В. Кофанов. – Київ : Атіка, 1999. – 272 с. – (Преступность XXI века). – ISBN 5-900-195-24-4
1527090
  Мережко А.А. Транснациональное торговое право : (Lex mercatoria) / А.А. Мережко. – Київ : Таксон, 2002. – 464с. – Библиогр.: с.436-463. – (Modus vivendi). – ISBN 966-7128-30-Х; 966-7128-36-9;
1527091
  Абу Хена Мостофа Камаль Транснациональное экологическое право. Принцип предосторожности: эволюция старой парадигмы // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 3 (31). – С. 5-14. – ISSN 1560-2893
1527092
  Сухаренко А.Н. Транснациональные аспекты российской организованной киберпреступности // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 28-31.


  В статье содержится анализ состояния, динамики и тенденций развития киберпреступности в России, а также её транснациональных проявлений. В заключении предлагается перечень организационно-правовых мер, направленных на повышение эффективности борьбы с ...
1527093
  Яковлева А. Транснациональные банки и финансовые институты: сущность и стратегии развития // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 10. – С. 114-123. – ISSN 0042-8736
1527094
  Василенко Е.А. Транснациональные гостиничные цепи в РФ // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 46-51. – Библиогр.: 6 назв.
1527095
  Иванова С. Транснациональные компании молочной промышленности: компаративный анализ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 22-25. – ISSN 2074-6040


  Процесс транснационализации мировых рынков молока и молочной продукции неоднороден. Компаративный анализ позволил выявить особенности функционирования компаний "Нестле" и "Фонтерра". The transnationalization of the world markets for milk and milk ...
1527096
  Аджубей Ю.В. Транснациональные корпорации : последствия экспансии / Ю.В. Аджубей. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 56. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика : Экономика ; 11/1985)
1527097
  Аджимет Г.Х. Транснациональные корпорации в международном бизнесе / Г.Х. Аджимет, В.А. Ахметова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 65-70
1527098
   Транснациональные корпорации в системе государственно-монополистического регулирования экономики. – Москва, 1985. – 168с.
1527099
  Сауляк В.Е. Транснациональные корпорации в системе неоколониализма / В.Е. Сауляк. – Москва, 1985. – 80с.
1527100
  Алиханова Т.А. Транснациональные корпорации в тропической Африке / Т.А. Алиханова ; АН СССР, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1986. – 166 с. – Библиогр.: с. 160-165
1527101
  Шишаева А.В. Транснациональные корпорации в экономике малых стран западной Европы / Шишаева А.В. – Москва : Международные отношения, 1983. – 176 с.
1527102
  Киселев И.Я. Транснациональные корпорации и буржуазное трудовое право / И.Я. Киселев. – М, 1985. – 168с.
1527103
  Медведков С.Ю. Транснациональные корпорации и обострение капиталистических противоречий / С.Ю. Медведков. – М, 1982. – 245с.
1527104
   Транснациональные корпорации и рабочий класс.. – М, 1987. – 199с.
1527105
  Лиферов А.П. Транснациональные корпорации как фактор активизации интеллектуальной миграции в современном мире // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 270-277. – ISSN 1606-951Х
1527106
  Кузнецов А. Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0131-2227
1527107
  Ефимова Е.Г. Транснациональные корпорации стран Северной Европы: становление и этапы развития / Е.Г. Ефимова, В.А. Уланов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 92-102. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1527108
  Цветков А.Г. Транснациональные корпорации: социальная деятельность и эксплуатация трудящихся / А.Г. Цветков, А.В. Потехин. – Киев, 1982. – 146с.
1527109
  Жарков В.В. Транснациональные монополии в экономике капитализма / В.В. Жарков. – М., 1974. – 64с.
1527110
  Журавин С Транснациональные страховые компании (ТНСК) как источник прямых иностранных инвестиций (ПИИ) / С Журавин, Ю. Нетесаный // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 72-73. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Привлечение инвестиционных ресурсов одна из задач каждого государства. В числе крупных корпораций - транснациональные страховые компании "играют" не последнюю роль, как источник новых страховых технологий, так и одним из серьезных инвесторов для ...
1527111
  Ковалевский А.А. Транснациональный бизнес / А.А. Ковалевский. – Москва : Наука, 1990. – 167с.
1527112
  Астапович А.З. Транснациональный капитал США в мировом хозяйстве / Астапович А.З. ; отв. ред. П.И. Хвойник ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1990. – 198 с. – Библиогр.: с. 195-199
1527113
  Диксон Р. Транснациональный конституционализм и ограниченная доктрина неконституционного изменения конституции / Р. Диксон, Д. Ландау // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2016. – № 2 (111). – С. 32-63. – ISSN 1812-7126
1527114
   Транснациональный монополистический капитал Африка.. – М, 1989. – 343с.
1527115
  Болгарова Н.К. Транснаціоналізаційні процеси в економіці України / Н.К. Болгарова, Т.М. Паневник // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 33-38. – ISSN 2222-4459
1527116
  Шубравська О.В. Транснаціоналізація аграрного сектору економіки: основні характеристики процесу // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (691), червень. – С. 39-53. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
1527117
  Троян В.М. Транснаціоналізація акціонерних компаній та її роль у нарощуванні інвестиційного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-88. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему транснаціоналізації акціонерних компаній та роль її у нарощуванні івестиційного потенціалу і забезпеченні економічної безпеки.
1527118
  Кабо Г.О. Транснаціоналізація банківського капіталу як імператив сучасної інтеграції країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 256-261
1527119
  Трохименко В.І. Транснаціоналізація банківської діяльності: сучасний стан і виклики для України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 117-119. – ISBN 978-966-188-219-4
1527120
  Карлін М. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 22-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1527121
  Косіченко І.І. Транснаціоналізація бізнес-діяльності у форматі детермінант розвитку світового консалтингового бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 21-26. – ISSN 2222-4459
1527122
  Дейнека Т.А. Транснаціоналізація виробництва та капіталу в контексті вітчизняного економічного розвитку // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 41-46. – (Економічні науки)
1527123
  Ніколаєв Д.Г. Транснаціоналізація господарської діяльності в кінці XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-44. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглядаються особливості виникнення та функціонування самостійного транснаціонального капіталу.
1527124
  Щеглюк С.Д. Транснаціоналізація ділової активності у великих містах України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – С. 83-91. – ISSN 2071-4653
1527125
  Герасимчук З.В. Транснаціоналізація економіки регіонів України : теорія, методологія, практика : монографія / Герасимчук Зоряна Вікторівна, Гонта Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 465, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 441-465. – ISBN 978-966-1532-57-0
1527126
  Поліщук А.Р. Транснаціоналізація економіки: світові тенденції й Україна // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 98-100. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1527127
  Карасьова Н. Транснаціоналізація економічних процесів та її вплив на Україну // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 43-47


  Розглянуто діяльність транснаціональних корпорацій, які є невід’ємними учасниками інтеграційних процесів у світовій економіці і найбільшими інвесторами на міжнародному інвестиційному ринку. Наведені основні напрямки формування національної політики ...
1527128
  Максименко І.А. Транснаціоналізація економічної діяльності корпорації: сучасні тенденції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 129-135.
1527129
   Транснаціоналізація і конкурентний розвиток національних економік: теорія і практика країн, що розвиваються : монографія / [Л.В. Руденко-Сударєва, В.В. Токарь, Ю.В. Ткаченко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Лариси Руденко-Сударєвої. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 567, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-340-565-0


  У пр. № 1728044 напис: З повагою від авторів. Підпис
1527130
  Великоречанін П. Транснаціоналізація інституту громадянства та особливі випадки полігромадянства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 35-42
1527131
  Ступницький О.І. Транснаціоналізація науково-технічної політики в умовах посилення міжнародної взаємозалежності : Монографія / О.І. Ступницький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 243с. – ISBN 966-594-158-5
1527132
  Рогач О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки : Навч. посібник / О. Рогач, О. Шнирков; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 302с. – ISBN 966-594-098-8
1527133
  Безуглий В.В. Транснаціоналізація сучасного господарства Євросоюзу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 115-120
1527134
  Ніжейко К.А. Транснаціоналізація українських ІТ-компаній / К.А. Ніжейко, Р.О. Власюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 40-48. – ISSN 2222-4459
1527135
  Мадяр Р.О. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці / Р.О. Мадяр, Ю.Б. Кушнір, М.І. Далекорей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 26-31. – ISSN 2306-6814
1527136
  Батченко Л.В. Транснаціоналізація української економіки - необхідність, зумовлена часом / Л.В. Батченко, А.Є. Жаріков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 12-17. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1527137
  Пехтик А. Транснаціоналізація як об"єктивна вимога сучасного бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.237-240. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
1527138
  Чу Їн Транснаціональна вища освіта в Китаї: цільові пріоритети, нормативні та організаційні засади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 263-278. – ISSN 2312-5993
1527139
   Транснаціональна злочинність і національна безпека: необхідність зміни безпекової парадигми України / О.П. Постельжук, Л.І. Валюх, Г.Я. Невинна, Р.Ю. Михальчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 107-113. – ISSN 2306-6814
1527140
  Лисак К.О. Транснаціональна злочинність як деструктивний мегатренд сучасності в умовах глобалізації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 208-214


  У статті аналізуються особливості трансформаційних тенденцій, пов"язаних із міжнародною організованою злочинністю як соціально-політичним явищем в умовах сучасної глобалізації. Ключові поняття: трансформація, глобалізація, транснаціональна організована ...
1527141
  Борисова Л.В. Транснаціональна злочинність: актуальність проблеми // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 40-43. – ISSN 1727-1584
1527142
  Вербенський М.Г. Транснаціональна злочинність: генезис, сучасні тенденції та перспективи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 71-76.
1527143
  Козирєва В.П. Транснаціональна неспроможність / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 175-180
1527144
  Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: еволюційний аспект // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 109-113. – ISBN 978-966-2456-11-0
1527145
  Скулиш Є.Л. Транснаціональна організована злочинність: проблема визначення та основні ознаки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 444-452. – ISSN 1563-3349
1527146
  Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність: стратегічні вектори події // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 240-245. – ISBN 978-617-7220-83-0
1527147
  Гайдуцький І.П. Транснаціональна парадигма сталого низьковуглецевого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 14-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1527148
  Семененко Л.Л. Транснаціональна протидія наркозалежності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 285-288
1527149
  Предборський В. Транснаціональна тіньова економіка як активний тінізатор націоонального економічного простору // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 159-163.
1527150
  Жаровська Г.П. Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 51-63. – ISSN 1609-0462
1527151
  Попко В.В. Транснаціональне кримінальне право : міжнар. аспект : монографія / В.В. Попко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 431, [1] c. – До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - До 185-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 389-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-973-6


  У пр. № 1746133 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу, зі щирими побажаннями миру та всього найкращого! З повагою, від автора! 16.06.2022 р. Підпис.
1527152
  Попко В.В. Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові засади : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Попко Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1527153
  Попко В.В. Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові засади : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Попко Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 559 арк. – Додатки: арк. 550-559. – Бібліогр.: арк. 498-549
1527154
  Конопльова І.О. Транснаціональне співробітництво як інструмент удосконалення управління економічними процесами регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 144-148. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1527155
  Гончаренко О. Транснаціональне торгове право як форма нормативного саморегулювання // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (108). – С. 32-42. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1527156
  Мальський М.М. Транснаціональний виконавчий процес як підгалузь виконавчого процесу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 120-125. – ISSN 2413-1342
1527157
  Паніотов Є. Транснаціональний злочин: криміналістичне поняття // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 114-119.
1527158
  Заваженко Т.М. Транснаціональний капіталізм, чи особливості постмодерністської епохи за Ф. Джеймісоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості постмодернізму та основні його риси крізь призму культурно-філософської концепції одного з найвідоміших культурних критиків сучасності Ф. Джеймісона. In thise article was analized the constitutive features of the ...
1527159
  Фурса Є. Транснаціональний нотаріальний процес: становлення нового напряму науки про нотаріат // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 246-260. – ISSN 1026-9932
1527160
  Левківський В.М. Транснаціональний характер діяльності ТНК: світовий досвід та українські реалії // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 14-22. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1527161
  Денисова С.П. Транснаціональний характер комп"ютерного жаргону // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 247-252
1527162
  Лімборський І. Транснаціональний Шекспір і вестернізований менталітет початку XXI ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
1527163
  Шевченко В.Ю. Транснаціональні альянси та глобальна конкуренція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-41. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються напрями та форми транснаціоналізації світової економіки.
1527164
  Клюско Л.А. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 257-264 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1527165
  Скулиш Н.Є. Транснаціональні злочинні організації: поняття, структура, стан // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 120-124. – (Правознавство ; Вип. 282)
1527166
  Немировська О.В. Транснаціональні компанії та регулювання трансферного ціноутворення в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 265-272. – ISSN 2309-1533
1527167
  Баторшина А.Ф. Транснаціональні корпорації - основні рушійні сили сучасної світової економічної системи / А.Ф. Баторшина, Д.В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 44-50
1527168
  Шабліна Я.В. Транснаціональні корпорації - ядро інноваційного розвитку національної економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 22-28
1527169
  Шкурат І. Транснаціональні корпорації -рушійні сили глобалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 344-352
1527170
   Транснаціональні корпорації : Навчальний посібник. – Київ : Таксон, 2001. – 304с. – (("Modus vivendi")). – ISBN 966-7128-30-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1527171
  Поцелуйко А.А. Транснаціональні корпорації : (аналітико-статистична інформація) / А.А. Поцелуйко; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу ; Вип. 16)
Вип.5. – 2002. – 32с.
1527172
  Руденко Л. Транснаціональні корпорації : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Лариса Руденко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 227с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-589-1
1527173
   Транснаціональні корпорації : особливості інвестиційної діяльності. Навчальний посібник / С.О. Якубовський, Ю.Г. Козак, О.В. Савчук, Н.С. та ін. Логвінова; Якубовський С.О., Козак Ю.Г., Савчук О.В., Логвінова Н.С. та ін.; За ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, О.В. Савчука. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-287-4
1527174
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Рогач ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-439-128-0
1527175
   Транснаціональні корпорації : навч. посібник / Войтко С.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 207, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 197-200. – Бібліогр.: с. 180-184. – ISBN 978-966-622-804-1
1527176
  Семененко Т.М. Транснаціональні корпорації в конкурентному бізнес-середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 162-169
1527177
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації в світовій економіці : монографія / О.І. Рогач ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 176 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 169-175. – ISBN 966-594-682-X
1527178
  Воронкова Т.Є. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки: стан та проблеми / Т.Є. Воронкова, К.В. Хівренко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 112-115. – ISSN 2306-6806
1527179
  Бондарчук В.В. Транснаціональні корпорації в теорії фірми Джона Кеннета Гелбрейта / В.В. Бондарчук, А.В. Рабошук // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 136-141. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-4236
1527180
  Смирнов І.Г. Транснаціональні корпорації в туризмі: галузеві та регіональні особливості / І.Г. Смирнов, В.В. Головко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 3-14 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1527181
  Вовк І.А. Транснаціональні корпорації і горизонтальний вимір верховенства права // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 73-75. – ISBN 978-966-285-568-5
1527182
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації і економічне зростання країн, що розвиваються : Автореф. дис. ... д-ра єкон. наук : 08.05.03 / Рогач О. І.; КУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. віднос. – Київ, 1995. – 40 с.
1527183
  Рогач Олександр Ігорович Транснаціональні корпорації і економічне зростання країн, що розвиваються : Дис... докт. екон.наук: 08.05.03 / Рогач Олександр Ігорович; КУ ім. Т. Шевченка. Інст. міжнародних відносин. – Київ, 1995. – 423л. – Бібліогр.:л.406-426
1527184
  Прохорова Марина Едуардівна Транснаціональні корпорації та екологічні аспекти економічного зростання приймаючих країн : Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Прохорова Марина Едуардівна ; КУ. – Київ, 2000. – 229 л. – Бібліогр.: л. 192-204
1527185
  Прохорова Марина Едуардівна Транснаціональні корпорації та екологічні аспекти економічного зростання приймаючих країн : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Прохорова М. Е.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1527186
  Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: : Навчальний посібник / О. Рогач; Унів. ім. Тараса Шевченка. Інст. міжнародних відносин. – К., 1997. – 144с.
1527187
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / Олександр Рогач, Валентина Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 255, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ., нім. – Бібліогр.: с. 220-234. – ISBN 978-611-01-0679-5
1527188
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / Олександр Рогач, Валентина Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 255, [1] с. : іл., табл. – Зміст, резюме парал. укр., англ, нім. мовами. – Бібліогр.: с. 220-234. – ISBN 978-611-01-0953-6
1527189
  Сорока І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 35-41. – ISSN 1993-6788
1527190
  Шнипко О. Транснаціональні корпорації та проблеми транснаціоналізації українського ринку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 58-62. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISSN 1810-3944
1527191
  Макарчук К.О. Транснаціональні корпорації та транснаціональні банки як суб"єкти міжнародного бізнесу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 41-45. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
1527192
  Крисюк Р.В. Транснаціональні корпорації у процесі міжнародного руху капіталу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 130-134
1527193
  Пехник А.В. Транснаціональні корпорації у реаліях сучасного міжнародного бізнесу / А.В. Пехник, Ю.І. Присяжнюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 82-90. – (Серія: Економічні науки ; вип. 51). – ISSN 2306-4420
1527194
  Нікітіна Т.А. Транснаціональні корпорації як провідна форма концентрації капіталу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 19-26
1527195
  Сталінська Г.О. Транснаціональні корпорації як прояв глобалізації та багатосторонньої взаємодії країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто взаємопереплетення рівнів глобалізаційних процесів (макрорівня, мікрорівня та мезорівня) та на прикладі компанії "Procter & Gamble" доведено, що транснаціональні корпорації є проявом глобалізації та багатосторонньої взаємодії країн на всіх ...
1527196
  Безрукова Н.В. Транснаціональні корпорації як рушійні сили та джерело суперечностей економічної глобалізації // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 60-63. – (Економічні науки)
1527197
  Смирнов І.Г. Транснаціональні корпорації: географічний та геоекологічний аспекти діяльності : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 272-281 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1527198
  Залогіна М.М. Транснаціональні корпорації: їх вплив на розвиток національної економічної системи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 266-268. – ISBN 978-617-7069-02-6
1527199
  Лімонова Е.М. Транснаціональні корпорації: основні етапи розвитку та регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації / Е.М. Лімонова, К.С. Архіпова // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 93-101. – (Економічні науки ; № 1 (16)). – ISSN 2074-5362
1527200
   Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Якубовський С.О. [та ін.] ; за ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 334 с., [138] с. : іл., табл. + Додатки: с. 335-471. – Бібліогр.: с. 324-334. – ISBN 978-611-01-0189-9
1527201
  Волошко Н.О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи організації діяльності в умовах глобалізації економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 110-113. – ISSN 2306-6806
1527202
  Філашкін В. Транснаціональні способи вчинення торгівлі людьми // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 100-103
1527203
  Опейда З. Транснаціональні субсидії: останні тенденції права ЄС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 14-15
1527204
  Чирич О. Транснаціональні та офшорні компанії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 123-131. – ISSN 0132-1331
1527205
  Чирич О. Транснаціональні та офшорні компанії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
1527206
  Олійник В.В. Транснаціональні теоретичні конструкти післядипломної освіти / В.В. Олійник, Г.О. Штомпель // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 59-65. – ISSN 2078-1016


  Систематизовано концепти для кращого розуміння вітчизняних особливостей постдипломної підготовки та впровадження нового Закону України "Про вищу освіту".
1527207
  Сухоруков А. Транснацоналізація економіки та економічна безпека // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-38.
1527208
  Портной М.А. Трансокеанские партнерства - новый этап мирового интеграционного процесса // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 8 (560). – С. 73-84. – ISSN 0321-2068


  "Транстихоокеанское и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрства представляют новый этап в развитии мирового интеграционного процесса. Как бы к ним ни относились аналитики, эти соглашения являются неизбежным новым этапом в развитии ...
1527209
  Браїлко Ю.І. Трансонімізація топоніма "Чорнобиль" в українському поетичному дискурсі
1527210
  Браїлко Ю. Трансонімізація топоніма "Чорнобиль" в українському поетичному дискурсі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (51). – С. 61-74. – ISSN 0320-3077


  Проаналізовано явище трансонімізації топоніма Чорнобиль в українському узусі та поетичному дискурсі. Доведено, що від нього за традиційною метонімічною моделлю “місце [місто] події ^ подія” утворений омонімічний хрононім, зокрема такий його різновид, ...
1527211
  Скляренко О.М. Трансономастична конверсія антропонімів // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 195-206. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1527212
   Трансопорт во втором пятилетии.. – М-л, 1932. – 250с.
1527213
  Лаптева Д.Г. Транспарантные номограммы и их применение к номографированию уравнений с несколькими комлексными переменными. / Д.Г. Лаптева, Г.С. Хованский. – М., 1991. – 45с.
1527214
  Романчукевич В. Транспарентість як один із найважливіших принципів діяльності Національного банку Чехії : міжнародні банківські зв"язки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 60-63 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
1527215
  Грищенко Надія Транспарентність влади: нема патриціїв - нема васалів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41
1527216
  Грищенко Надія Транспарентність влади: нема патриціїв - нема васалів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41
1527217
  Слободянюк О.В. Транспарентність діяльності страховиків та її вплив на розвиток страхового ринку // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 3 (31). – С. 176-192. – ISSN 2413-9998
1527218
  Івченко В.В. Транспарентність звітної інформації як запорука сталого розвитку корпоративних структур // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 184-190. – ISSN 2222-4459
1527219
  Тихомирова Є.Б. Транспарентність і відкритість діяльності влади та шляхи її забезпечення в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
1527220
  Бульбенюк С.С. Транспарентність і конкурентність в умовах демократичного транзиту в сучасній Україні // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 263-276. – ISSN 2518-7546
1527221
  Дерій Ж.В. Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України / Ж.В. Дерій, Н.В. Завгородня // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 264-267. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1527222
  Білоцька І.А. Транспарентність корпоративного сектору як передумова результативності бізнесу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 54-58. – ISSN 2306-6814
1527223
  Мельник Н. Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 10-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1527224
  Наливайко Л. Транспарентність публічної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід / Л. Наливайко, Чепік-Трегубенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 148-156. – ISSN 1026-9932
1527225
  Бохан А. Транспарентність ринкової статусності екологічної дипломатії // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 504-519. – ISSN 1684-906Х
1527226
  Калюжна Н.Г. Транспарентність торговельно-економічного співробітництва держав: сутність та атрибути / Н.Г. Калюжна, С В. Яковченко
1527227
  Калюжна Н.Г. Транспарентність торговельно-економічного співробітництва держав: сутність та атрибути / Н.Г. Калюжна, В.С. Яковченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С.16-23. – ISSN 2222-0712
1527228
  Головіна Д.В. Транспарентність управлінської звітності як основа прийняття ефективних рішень / Д.В. Головіна, В.В. Куріленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 15-21
1527229
  Візіренко С.В. Транспарентність фінансової звітності як запорука інформаційного забезпечення стейкхолдерів / С.В. Візіренко, А.М. Незнамова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 4 (45). – С. 136-141. – ISSN 2308-1988
1527230
  Романчукевич В. Транспарентність Центрального банку та оцінка його комунікацій з питань монетарної політики / В. Романчукевич, О. Лиманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто методи оцінки транспарентності центральних банків та здійснено її аналіз для Національного банку України із використанням індексного методу. Подано результати кількісного аналізу розкриття інформації Національного банку України, центральних ...
1527231
  Вавженчук С.Я. Транспарентність юридичної природи договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-81
1527232
  Мельник О.В. Транспарентність як засада організації та діяльності прокуратури // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 17 (30). – С. 114-118. – ISSN 2519-2353
1527233
  Єсімов С.С. Транспарентність як принцип діяльності органів публічного управління в умовах використання інформаційних технологій / С.С. Єсімов, В.А. Бондаренко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 42-49
1527234
  Терещук Г. Транспарентність як явище та вимога публічно-владної діяльності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 83-88. – ISSN 2524-0129
1527235
  Шабанова Ю.А. Трансперсональная метафизика мастера Экхарта : в контексте развития европейской философии / Шабанова Ю.А.; МОНУ; Нац. горный ун-т. – Днепропетровск : Национальный горный университет, 2005. – 238с. – ISBN 966-350-013-1
1527236
  Морозов А.Ю. Трансперсональний досвід як відповідь на виклики нігілізму: європейський контекст / А.Ю. Морозов, М.М. Рогожа // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 27-37. – ISSN 2616-9967


  Приділено увагу питанню духовності як екзистенційної налаштованості людини на священну таємницю буття. Будучи трансцендентною, царина священного в акті епіфанії проявляється у різноманітних символічних формах особистісного досвіду. Стверджується, що ...
1527237
  Цветкова Н.Н. Транспирация и ее значение в жизни растений / Н.Н. Цветкова. – Л., 1962. – 160с.
1527238
  Цветкова Н.Н. Транспирация и ее значение в жизни растений / Н.Н. Цветкова. – Л., 1966. – 187с.
1527239
  Паутова В.Н. Транспирация растений лесных и степных сообществ на Большом Ушканьем острове (оз.Байкал). : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Паутова В.Н.; Иркут.гсо.ун-т. – Иркутск, 1970. – 16л.
1527240
  Михаэлис З. Транспирация яровой пшеницы в связи с минеральным питанием в разные стадии развития. : Автореф... канд. биол.наук: / Михаэлис З.; Мин. с.-х. СССР. Лен. с.-х. ин-т. – Пушкин, 1964. – 17л.
1527241
  Маянский Н Д. Трансплантационная болезнь / Н Д. Маянский, Д.Р. Каулен. – Новосибирск, 1978. – 256с.
1527242
  Радзиховская Р.М. Трансплантационный и специфический противоопухолевый иммунитет / Р.М. Радзиховская. – Москва, 1965. – 192 с.
1527243
   Трансплантационный иммунитет. – Киев : Наукова думка, 1978. – 208с.
1527244
  Петров Р.В. Трансплантационный иммунитет и радиационные химеры / Р.В. Петров, Ю. Зарецкая. – Москва : Атомиздат, 1965. – 232с.
1527245
  Лыокене Г.П. Трансплантация кожи у сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. вет.наук: / Лыокене Г.П.; Эстон. с.-х. акад. Каф. хирургии и акушерства. – Тарту, 1961. – 24л.
1527246
  Пахкадзе Г.А. Трансплантация органов и синтетические эндопротезы / Г.А. Пахкадзе, Коноплицкая Ксения. – К, 1986. – 49с.
1527247
  Кренке Н.П. Трансплантация растений.. / Н.П. Кренке. – Москва : Наука, 1966. – 336с.
1527248
  Іщенко В. Трансплантація в законі // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
1527249
  Пюрик В.П. Трансплантація кісткового мозку при лікуванні пародонтиту і кісткових порушень щелеп. : Автореф... Докора мед.наук: 14.00.21 / Пюрик В.П.; Івано-Фаранк.ін-т. – К, 1993. – 35л.
1527250
  Оліник Ю.В. Трансплантація клітин кордової крові в комплексному лікуванні хворих з хронічними трофічними виразками венозної етіології : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Оліник Юрій Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1527251
  Кобза І. Трансплантація органів в Україні - історія в особистостях та подіях / І. Кобза, В. Чоп"як, Р. Жук // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2018. – Т. 52, № 1 : Медичні науки. – С. 25-32. – ISSN 1563-3950


  Про Є.Г. Черняхівського, одного з організаторів в 1907 р. Природ.-лікарської. секції Українського Наукового Студентського Товариства Університету Св. Володимира .На засіданні Тов-ва 23.05.1913 доповів про першу в Україні трансплантацію нирки, що ...
1527252
  Остопарченко Л. Трансплантація органів в Україні: що зміниться // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)


  "Президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" №1967-ІХ".
1527253
  Пішта В.І. Трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів людині: релігійно-етичний аспект // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 417-422. – ISBN 978-617-7404-86-5
1527254
  Мусієнко А. Трансплантація органів та тканин. Проблемні аспекти правового регулювання в Україні // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.84-88
1527255
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-
№ 1 (01). – 2020. – 141, [1] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1527256
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
№ 1 (02). – 2021. – 122 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1527257
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
№ 2 (03). – 2021. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1527258
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
Т. 3, № 1. – 2022. – 100 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1527259
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
Т. 3, № 2. – 2022. – 110 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1527260
  Гель А. Трансплантація. Новації законодавця у цій сфері: перший погляд // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
1527261
  Бабич О. Трансплантація: правове регулювання та механізми реалізації в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 16-17
1527262
  Гель А. Трансплантація: чергові новації, або Роздуми про якість вітчизняного нормотворення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 22 травня - 4 червня (№ 20/21). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1527263
  Богомолець О. Трансплантологія в Україні відстала від світу на цілу епоху // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 1, 12


  "Через політичні ігрища в парламенті досі не прийнято закон про "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", який врятує життя тисячам українців. Законопроект пройшов усі експертні етапи, він відповідає найкращим світовим зразкам. ...
1527264
  Лупашина И.С. Транспляция с фортрана на машинах с малым объемом оперативной памяти. 71/3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010 / Лупашина И.С.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. вычислит. техники и автоматизации. – Дубна, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1527265
  Городенська К. Транспозитори синтаксичної сфери: порівняльна характеристика // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 3-14. – ISSN 1682-3540
1527266
  Мирсеитова Сапаргуль Сламбаевна Транспозиция вопросительных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Мирсеитова Сапаргуль Сламбаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1527267
  Лю Ди Транспозиция деепричастий в аспекте их перевода на китайский язык // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 73-81. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1527268
  Ким О.М. Транспозиция на уровне частей речи и явление омонимии в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Ким О.М.; Ташкентск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 44л.
1527269
  Сколова Г.Г. Транспозиция прилагательных и существительных / Г.Г. Сколова. – М., 1973. – 175с.
1527270
  Соколова Г.Г. Транспозиция прилагательных и существительных в современном французском языке и особенности их стилистического использования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколова Г.Г. ; 1 Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 20 с.
1527271
  Лебідь А. Транспозиції поняття "істина" в аналітиці мовних конструкцій: Л. Вітгенштайн та Дж. Остін // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 35-39. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6
1527272
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 329-332
1527273
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1527274
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 212л. + Додатки : л.208-212. – Бібліогр. : л.183-207
1527275
  Огринчук О. Транспозиційний потенціал особових форм у поетичних творах М. Бажана та І. Драча / Олександра Огринчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 211-216. – ISSN 0320-3077
1527276
  Петров Р.А. Транспозиція "acquis" Європейського Союзу у правові системи третіх країн : монографія / Р.А. Петров. – Київ : Істина, 2012. – 356, [1] с. – Бібліогр.: с. 288-321 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-81-8
1527277
  Недбайло К.М. Транспозиція іменних частин мови у перекладі художніх текстів з англійської мови українською // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 9-13
1527278
  Ковбаско Ю.Г. Транспозиція як тип граматичної взаємодії між частинами мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 170-174
1527279
  Ігнатенко М.Г. Транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 107-109
1527280
  Гершанович В.Н. Транспорт аминокислот, полипептидов и органических кислот у бактерий / В.Н. Гершанович. – Москва : Медецина, 1977. – 184 с.
1527281
  Курсанов А.Л. Транспорт ассимиляторов в растении / А.Л. Курсанов. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 646с.
1527282
  Ковалев И.В. Транспорт в Великой Отечественной войне / И.В. Ковалев. – М, 1981. – 480с.
1527283
  Белинский А.Ю. Транспорт в градостроительном освоении Севера : [обзор] / Белинский А.Ю., Фурен В.М. ; Гос. ком-т по гражд. строит. и архитектуре при Госстрое СССР ; Центр науч.-тех. информации по гражд. строит. и архитектуре. – Москва : [б. и.], 1975. – 45 с. – Библиогр.: с. 43-44. – (Серия "Градостроительство")
1527284
  Фролов А Транспорт в каменно-угольной промышленности. / А Фролов. – М-Л-Грозный, 1935. – 80с.
1527285
  Николаев Д.С. Транспорт в международных экономических отношениях / Д.С. Николаев. – Москва, 1984. – 206с.
1527286
  Рудницкий А.М. Транспорт в планировке города / А.М. Рудницкий. – Киев, 1976. – 100 с.
1527287
  Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов / В.А. Черепанов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 215 с.
1527288
  Гасанов М.А. Транспорт в региональном народнохозяйственном комплексе / М.А. Гасанов. – Москва : Наука, 1989. – 92с.
1527289
  Баталов А.Л. Транспорт в современной Индии / А.Л. Баталов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во Вост. лит., 1961. – 232 с.
1527290
  Бугроменко В.Н. Транспорт в территориальных системах. / В.Н. Бугроменко. – Москва : Наука, 1987. – 110с.
1527291
  Волинець О.О. Транспорт в туризмі: переваги та недоліки авіаційних і автобусних перевезень в європейському напрямку // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 14-17. – ISSN 2304-5809
1527292
  Милославский Є.І. Транспорт в українській п"ятирічці / Є.І. Милославский. – Х., 1930. – 52с.
1527293
   Транспорт веществ и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1983. – 84с.
1527294
   Транспорт веществ у растений в связи с метаболизмом и биофизическими процессами. – Горький
Вып. 8. – 1977
1527295
   Транспорт во внешней торговле СССР.. – М, 1977. – 358с.
1527296
   Транспорт во втором пятилетии.. – М-Л, 1933. – 275с.
1527297
   Транспорт во втором пятилетии.. – М-Л, 1933. – 200с.
1527298
   Транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів після антибіотикотерапії з азитроміцином / Т. Червінська, М. Козьякова, Л. Закордонець, Г. Толстанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Встановлено порушення транспортної функції епітелію товстої кишки щурів після 5-денного введення антибіотика групи макролідів азитроміцину. Показано підвищення абсорбції води, іонів натрію та хлору і зменшення секреції іонів калію в експериментах на ...
1527299
   Транспорт води через епітелій товстої кишки щурів за дії антибіотику цефтріаксону / Т. Довбинчук, Т. Берегова, Г. Толстанова, Л. Закордонець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-33. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив антибіотику цефтріаксону на транспорт води через епітелій товстої кишки щурів, в залежності від терміну введення та дози препарату, за використання методу перфузії ізольованої ділянки кишки in situ. В дозі 50 мг / кг / добу, ...
1527300
  Наточин Ю.В. Транспорт воды и натрия в осморегулирующих органах : Автореф... докт. биол.наук: / Наточин Ю.В.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1967. – 35л.
1527301
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 1 : Транспорт по листу. – 1940. – С. 159-162
1527302
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 2 : Транспорт по стеблю. – 1940. – С. 253-256
1527303
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 3 : Транспорт по корню. – 1940. – С. 374-377
1527304
  Бронер Д.Л. Транспорт города : (статистический очерк) / Д.Л. Бронер. – Москва : Статистика, 1975. – 64 с. : ил. – (Статистика для всех)
1527305
  Яворський Юрій Транспорт для туризму. Як можливо? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1527306
  Халмурадов А.Г. Транспорт жирорастворимых витаминов / А.Г. Халмурадов. – Киев, 1980. – 213с.
1527307
  Суворов О.Ю. Транспорт заряду в тонкоплівкових надпровідних гетероструктурах MoRe-Si(W)-MoRe з гібридним бар"єром із напівпровідника з нанокластерами металу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Суворов Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1527308
   Транспорт и городская среда. – Москва, 1978. – 162 с.
1527309
  Образцов В.Н. Транспорт и его будущее / В.Н. Образцов. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 103 с.
1527310
   Транспорт и защита окружающей среды.. – М, 1979. – 95с.
1527311
   Транспорт и инженерное оборудование городов. – Киев, 1964. – 100 с.
1527312
  Сернова Н.В. Транспорт и межотраслевой баланс. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Сернова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 22л.
1527313
  Заблоцкий Г.А. Транспорт и модели планировочной структуры города / Г.А. Заблоцкий. – Москва, 1973. – 48 с.
1527314
   Транспорт и народное хозяйство.. – М. – 112с.
1527315
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1923. – 83с.
1527316
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1923. – 100с.
1527317
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1924. – 164с.
1527318
  Аксенов И.Я. Транспорт и охрана окружающей среды / И.Я. Аксенов, В.И. Аксенов. – Москва : Транспорт, 1986. – 175 с.
1527319
   Транспорт и перевозки в торговле.. – М, 1959. – 623с.
1527320
   Транспорт и планировка городов. – Киев, 1963. – 62 с.
1527321
  Новаковский М. Транспорт и проектирование центра города / М. Новаковский. – Москва, 1978. – 201 с.
1527322
  Хануков Е.Д. Транспорт и размещение производства. : Автореф... Доктора экон.наук: / Хануков Е.Д.; МПС СССР.Моск.трансп.-экон.ин-т. – М, 1955. – 32л.
1527323
   Транспорт и расселение. – Киев, 1967. – 73 с.
1527324
  Гольц Г.А. Транспорт и расселение. / Г.А. Гольц. – Москва : Наука, 1981. – 247с.
1527325
  Хачатуров Т.С. Транспорт и связь в СССР / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1952. – 48с.
1527326
  Хачатуров Т.С. Транспорт и связь в СССР / Т.С. Хачатуров. – М, 1953. – 48с.
1527327
   Транспорт и связь СССР : Статистический сборник. – Москва, 1957. – 260с.
1527328
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1936. – 64с.
1527329
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1967. – 332с.
1527330
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1972. – 320с.
1527331
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1990. – 238с.
1527332
  Олейник Я.Б. Транспорт и связь Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
1527333
  Артамонов Д.С. Транспорт и торговля по восточной границе СССР / Артамонов Д.С. – Москва : Транспечать НКПС, 1928. – 296 с.
1527334
  Волотовский И.Д. Транспорт ионов в фоторецепторной клетке / И.Д. Волотовский, В.И. Ховратович, Л.А. Баранова. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 219 с. – ISBN 5-343-00565-9
1527335
  Марахова И.И. Транспорт ионов и пролиферация клетов в культуре : Автореф... наук: 03.00.17 / Марахова И.И.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1988. – 50л.
1527336
  Кларксон Д.Т. Транспорт ионов и структура растительной клетки / Д.Т. Кларксон. – Москва, 1978. – 368 с.
1527337
  Кулене В В. Транспорт ионов и энергетическое сопряжение в митохондриальной мембране : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Кулене В.В; МГУ, 1970. – 17л.
1527338
  Сысуев В.А. Транспорт ионов кальция в клетки фитопатогенного гриба Phytophora infestans (Mont.) de Bary. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сысуев В.А.; АН СССР. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино-на-Оке, 1979. – 23л.
1527339
  Лейкин Юрий Наумович Транспорт ионов кальция в митохондриях печени : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Лейкин Юрий Наумович; МГУ. Биолого-почвен. фак-т. – М., 1972. – 24л.
1527340
  Веренинов А.А. Транспорт ионов у клеток в культуре / А.А. Веренинов, И.И. Марахова. – Ленинград : Наука, 1986. – 292 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1527341
  Веренинов А.А. Транспорт ионов через клеточную мембрану : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Веренинов А.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1979. – 38л.
1527342
  Веренинов А.А. Транспорт ионов через клеточную мембрану. Анализ потоков / А.А. Веренинов; АН СССР; Ин-т цитологии; Отв. ред.: А.С.Трошин. – Ленинград : Наука, 1978. – 286 с.
1527343
  Мадяр Р.О. Транспорт і зв"язок регіону у зовнішній торгівлі в умовах транскордонного співробітництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1527344
  Студенников Т.В. Транспорт і зв`язок України в семирічці / Т.В. Студенников. – К, 1960. – 104с.
1527345
  Коценко К.Ф. Транспорт і його вивчення в курсі географії : Посібник для вчителів / К.Ф. Коценко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 168с.
1527346
  Машкевич С. Транспорт і розвиток міста: історія трамвайної лінії Київ - Пуща-Водиця / Стефан Машкевич // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 22-32


  Стаття присвячена історії трамвайної лінії Київ - Пуща-Водиця як частинi історії дачного селища Пуща-Водиця під Києвом. Показано, що до середини минулого століття розвиток трамвайного сполучення і розвиток самого селища були тісно взаємопов"язані і, ...
1527347
  Рейцен Є. Транспорт і туризм Києва / Є. Рейцен, Н. Кучеренко // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 286-292. – ISBN 978-617-7399-06-2
1527348
   Транспорт к третьему году пятилетки. – Москва, 1931. – 61с.
1527349
  Костерин С.А. Транспорт кальция в гладких мышцах / С.А. Костерин. – Киев : Наукова думка, 1990. – 213с.
1527350
  Капля Александр Андреевич Транспорт кальция в миометрии крольчих при различных фоункциональных состояниях матки : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Капля Александр Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1527351
  Курский М.Д. Транспорт кальция и функция гладких мышц / М.Д. Курский, Е.Т. Михайленко, А.Н. Федоров. – Киев : Наукова думка, 1981. – 170с.
1527352
  Хижняк С.В. Транспорт кальция мембранами саркоплазматического ретикулума скелетных мышц кролика на ранних этапах лучевого воздействия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Хижняк Светлана Владимировна ; Акад наук УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1989. – 19 с. – Библиогр.: 12 назв.
1527353
  Гринюс Л.Л. Транспорт макромолекул у бактерий. / Л.Л. Гринюс. – Москва : Наука, 1986. – 240 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 580 назв.
1527354
  Бочаров В.И. Транспорт на сверхпроводящих магнитах / В.И. Бочаров, И.В. Салли, В.А. Дзензерский ; отв. ред. Ю.А. Бахвалов, Сев.-Кавк. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1988. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-147 (62 назв.). – ISBN 5-7507-0053-4
1527355
  Степанова Н.Н. Транспорт наносов в нестационарном русловом потоке : Автореф... Канд.техн.наук: 11.00.07 / Степанова Н.Н.; АН СССР.ин-т водных проблем. – М, 1988. – 22л.
1527356
  Бреслер В.М. Транспорт органических кислот через плазматические мембраны дифференцированных эпителиальных слоев у позвоночных / В.М. Бреслер, А.А. Никифоров. – Ленинград : Наука, 1981. – 203с.
1527357
  Кондрахин В.А. Транспорт освободившихся стран / В.А. Кондрахин. – М, 1989. – 122с.
1527358
   Транспорт питательных веществ и продуктивность растений.. – Киев : Наукова думка, 1974. – 192с.
1527359
  Брылов С.А. Транспорт при геологоразведочных работах / С.А. Брылов, Л.Г. Грабчак. – Москва : Недра, 1970. – 184 с. – Библиогр.: с. 182
1527360
  Брылов С.А. Транспорт при геологоразведочных работах / С.А. Брылов, Л.Г. Грабчак, О.Б. Чистяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 209 с. : ил. – Библиогр.: с. 207 (9 назв.)
1527361
  Грабчак Л.Г. Транспорт при геологоразведочных работах / Л.Г. Грабчак. – М, 1992. – 206с.
1527362
  Гуляр С.А. Транспорт респираторных газов при адаптации человека к гипербарии / С.А. Гуляр. – Киев : Наукова думка, 1988. – 291с.
1527363
  Лысенко Ю.Я. Транспорт республики в двенадцатой пятилетке / Ю.Я. Лысенко, В.Н. Гурнак. – Киев : Техніка, 1986. – 199с.
1527364
  Букін В.І. Транспорт республіки в умовах перебудови. / В.І. Букін. – Киев, 1989. – 44с.
1527365
  Бордун І.Ю. Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону / І.Ю. Бордун, В.С. Грицевич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 77-83 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1527366
  Васильев Н. Транспорт России в войне 1914-1918 гг. / Н. Васильев. – Москва, 1939. – 260с.
1527367
  Никольский Н.Н. Транспорт сахаров через клеточные мембраны. / Н.Н. Никольский, А.С. Трошин. – Л, 1973. – 222с.
1527368
  Августынюк А. Транспорт Советской державы : восстановление и развитие транспорта в послевоен. сталинской пятилетке : [для сред. и ст. возраста] / А. Августынюк, В. Вахман. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1950. – 104 с., 1 л. портр. : портр., ил.
1527369
  Махмудов Э.Р. Транспорт Современного Афганистана. Некоторые экон. проблемы. / Э.Р. Махмудов. – М., 1983. – 168с.
1527370
  Веселов В.Т. Транспорт современной Турции / В.Т. Веселов. – Москва, 1969. – 144с.
1527371
   Транспорт СССР. – Москва, 1961. – 760с.
1527372
   Транспорт СССР : Итоги за пятьдесят лет и перспективы развития. – Москва : Транспорт, 1967. – 324 с.
1527373
  Маркова А.Н. Транспорт СССР и основные этапы его развития / А.Н. Маркова. – Москва : Наука, 1977. – 232с.
1527374
   Транспорт СССР.. – М, 1960. – 540с.
1527375
  Шанина В.А. Транспорт стран СЭВ: Пути интенсификации / В.А. Шанина. – М., 1988. – 101с.
1527376
   Транспорт Страны Советов.. – М, 1987. – 310с.
1527377
  Кругляк Ю.О. Транспорт тепла фононами в узагальненій моделі Ландауера–Датта–Лундстрома / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 2. – С. 16-35. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій транспортної моделі Ландауера-Датта-Лундстрома побудовано узагальнену модель переносу тепла фононами. Аналогічно до фермівського вікна електронної ...
1527378
  Лукаш Малец Транспорт у відносинах Україна - ЄС. Перспективи розвитку // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [54]
1527379
  Малец Лукаш Транспорт у відностнах Україна - ЄС. Перспективи розвитку // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [54]
1527380
  Ходжаев С.М. Транспорт Узбекистана / С.М. Ходжаев. – Ташкент, 1961. – 203с.
1527381
  Захаров А.Г. Транспорт Украины / А.Г. Захаров. – К., 1974. – 46с.
1527382
  Милославский Є.І. Транспорт України в завершальному році п"ятирічки / Є.І. Милославский. – Х., 1932. – 47с.
1527383
  Зведенюк П. Транспорт України в новій п"ятирічці / П. Зведенюк. – Київ, 1947. – 76с.
1527384
   Транспорт України у 2-ій п"ятирічці. – Х., 1932. – с.
1527385
   Транспорт України у 2-ій п"ятирічці.. – Х, 1932. – 60с.
1527386
  Воблий В.К. Транспорт УРСР / В.К. Воблий. – Київ, 1945. – 207-221с.
1527387
  Милославский Є.І. Транспорт УРСР на третьому році п"ятирічки / Є.І. Милославский. – Х., 1931. – 44с.
1527388
  Столяров Є.В. Транспорт фотонів у одновимірних хвилеводах та неадіабатична молекулярна динаміка : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Столяров Євген Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 25 назв
1527389
  Рубин А.Б. Транспорт электронов в биологических системах / А.Б. Рубин, В.П. Шинкарев. – Москва : Наука, 1984. – 319с.
1527390
  Каневский В.И. Транспорт энергии при рассеянии света на золотом наноцилиндре / В.И. Каневский, В.С. Сидоренко // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – Вип. № 4 (116). – С. 37-43. – ISSN 2412-9070
1527391
  Демский Ф Э. Транспорт, пассажир, право / Ф Э. Демский, . – К., 1987. – 48с.
1527392
  Мани Л. Транспорт, энергетика и будущее / Л. Мани. – М., 1987. – 155с.
1527393
  Капля Александр Андреевич Транспорт. кальция в миометрии крольчих при различных функциональных состояниях. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Капля Александр Андреевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 129л. – Бібліогр.:л.105-129
1527394
  Максимов В.Б. Транспорт. Пособие по практике устной речи для студ. пед. ин-тов / В.Б. Максимов. – М.-Л., 1966. – 103с.
1527395
  Воробьев-Обухов Алексей Транспорт: долгий путь из пункта А в пункт Б // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 78-81 : фото
1527396
  Данченко В. Транспорт: що необхідно знати при організації міжнародних перевезень // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 11. – С. 65-75
1527397
   Транспортабельные и облегченные установки для бурения разведочных и эксплуатационных скважин умельшенного и малого диаметра в СССР и за рубежем. – Москва, 1962. – 76с.
1527398
  Якубайтис Э.А. Транспортаня сеть / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1979. – 53с.
1527399
   Транспортирование документации и печатных изданий в библиотеках.. – М, 1979. – 99с.
1527400
   Транспортирование квадратной матрицы. – Москва, 1965. – 4с.
1527401
   Транспортирование прямоугольной матрицы. – Москва, 1965. – 4 с. – (Библиотека программ для ЭВМ. Раздел IV. Общематематический ; вып. 4-18)
1527402
  Лещинский Н.И. Транспортирование радиоактивных веществ / Н.И. Лещинский. – Москва, 1962. – 195 с.
1527403
  Зайцев С.С. Транспортировка данных в сетях ЭВМ / С.С. Зайцев. – Москва, 1985. – 128с.
1527404
  Седых С.Н. Транспортировка интенсивных электронных пучков в протяженных каналах сложной структуры при помощи магнитных периодических фокусирующих систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.20 / Седых С.Н.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1994. – 20л.
1527405
  Норакидзе Н.М. Транспортировка книг, документов и почтовой корреспонденции : Литература на русском и иностранных языках за 1961 - 1967 (I кв.) гг. / Н.М. Норакидзе. – Москва, 1967. – 90 с.
1527406
  Бенфорд А. Транспортировка пучков заряженных частиц : пер. с англ. / А. Бенфорд ; пер. с англ. И.Л. Коренева, Л.А. Юдина. – Москва : Атомиздат, 1969. – 240 с.
1527407
  Мешков И.Н. Транспортировка пучков заряженных частиц / И.Н. Мешков. – Новосибирск : ИЯФ, 1991. – 217 с.
1527408
  Матвєєва А.В. Транспортна безпека держави як складова національної транспортної політики // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 30-35. – ISSN 2311-4894
1527409
  Івах Я. Транспортна геологістика з точки зору обороноздатності України / Я. Івах, М. Сеньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 40-43. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано транспортну інфраструктуру України, зокрема, залізничну, автомобільну, авіаційну та морську, з точки зору військової логістики. Обґрунтовано вплив розвитку транспортної геологістики, і зокрема транспортної інфраструктури, на рівень ...
1527410
  Пилипець О.В. Транспортна доступність історико-культурних об"єктів міста Чернівці, як чинник розвитку екскурсійного туризму (на прикладі вірменської церкві) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 299-302
1527411
  Дідовик В.А. Транспортна задача в економіко-географічному аналізі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 24-30. – Бібліогр.: 3 назви
1527412
  Цегелик Г.Г. Транспортна задача лінійного програмування / Г.Г. Цегелик. – Львів, 1979. – 79с.
1527413
  Іксанов О.М. Транспортна задача, її властивості та методи розв"язування (курс "Дослідження операцій") : навчальний посібник / О.М. Іксанов., В.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : ТВіМС, 2010. – 85 с. + Додаток: с. 79-82. – Бібліогр.: с. 83-84
1527414
  Карпов В.М. Транспортна інфраструктура в зовнішньоекономічній діяльності України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 98-104
1527415
  Фоменко Г.Р. Транспортна інфраструктура і проблеми міст // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 177-185. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1527416
  Дзюбак К.М. Транспортна інфраструктура та ефективність сільськогосподарського землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 44-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1527417
  Малиш Н.А. Транспортна інфраструктура України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 146-149. – ISBN 978-617-571-127-9
1527418
  Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 23-31. – ISSN 0131-775Х
1527419
  Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 50-58. – ISSN 0131-775Х
1527420
  Гороховська К.В. Транспортна інфраструктура як елемент розвитку транскордонного співробітництва в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 789. – С. 16-20. – (Економіка ; вип. 789). – ISSN 2519-240Х
1527421
  Терещенко О. Транспортна кампанія // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 11/12) : Банкрутство. – С. 19
1527422
  Смирнов І.Г. Транспортна логістика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-364-723-4
1527423
  Запотоцький С. Транспортна логістика: основні виклики для України / С. Запотоцький, В. Паренюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-47. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано загальні засади розвитку транспортної логістики в Україні. Означено основні чинники, що визначають логістичну діяльність та впливають на вибір виду транспорту. Проведено аналіз перевезення вантажів за видами транспорту, та ...
1527424
  Пилипець О.В. Транспортна мережа, як чинник розвитку туризму (на прикладі міста Чернівці) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 219-222
1527425
  Кузьмін П.В. Транспортна однорідність України та ЄС, як чинник створення зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 88-92


  В сучасних умовах Україна позиціонує себе, як транзитна держава, через яку проходять основні транспортні потоки до Європи. Реалізація геоекономічного потенціалу нашої держави може бути зумовлена потужною транспортною інфраструктурою та сприятливим ...
1527426
  Майстер Андрій Транспортна освоєність території Волинської області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 188-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2076-1333
1527427
  Паппас С. Транспортна політика Європейського Союзу : Навч. посібник / С. Паппас. – Київ, 2004. – 80с. – На тит. листі назва проекту "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". – (Право ЕС ; Книга №18)
1527428
  Чужиков В. Транспортна політика ЄС: соціальний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-47
1527429
   Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу / [Сирийчик Т. та ін. ; за ред. та під керівн. М. Свєнчіцкі] ; Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки. – Київ : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 102 с. : табл., схеми + Додатки: с. 75-100
1527430
  Голуб Г.С. Транспортна система Волинської області в контексті териториальної організації життєдіяльності населення // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 171-174
1527431
  Зуб Я.О. Транспортна стратегія України в контексті розвитку європейської транспортної інфраструктури / Я.О. Зуб, Ю.Г. Супрун // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 182-184
1527432
  Мельник Н Д. Транспортная авиация ВВС в Великой Отечественной войне. : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Мельник Д.Н,; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 22л.
1527433
  Арикайнен А.И. Транспортная артерия Советской Арктики / А.И. Арикайнен ; отв. ред. Е.И. Толстиков ; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 192 с. – (Наука и технический прогресс)
1527434
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечетким множеством потребителей / С.О. Мащенко, Аль-Саммараи Мохаммед Саад Ибрахим // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 108-109. – ISBN 978-966-8725-10-4
1527435
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечетким множеством путей сообщения / С.О. Мащенко, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 91-96. – (Серія "Технічні науки" ; № 1). – ISSN 2306-4412
1527436
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечетким множеством целей / С.О. Мащенко, А.М. Саад // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 154-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1527437
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечеткими множествами поставщиков и потребителей / С.О. Мащенко, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 39-53. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1527438
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечеткими множествами пунктов отправления и потребления / С.О. Мащенко, Аль Саммараи Мохаммед Саад Ибрахим // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 133-134. – ISBN 978-966-8725-10-4
1527439
  Ланге Э.Г. Транспортная и распределительная задача дробного программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Ланге Э.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та матем. – Новосибирск, 1972. – 16л.
1527440
  Кабаджа Е.А. Транспортная инфраструктура нефтяной промышленности России : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 12-21 : Табл. – ISSN 0016-7207
1527441
  Дубовик В.О. Транспортная сеть стран Южной Америки // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 39-55. – ISSN 0444-748Х
1527442
  Дубовик В.О. Транспортная сеть стран Южной Америки // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 0444-748Х
1527443
  Краевый А.Д. Транспортная система в региональном агропромышленном комплексе (экономико-географическое исследование на примере Черкасской области УССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Краевый А.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
1527444
  Краевый Александр Дмитриевич Транспортная система в региональном агропромышленном комплексе (экономико-географическое исследование на примере Черкасской области УССР) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Краевый Александр Дмитриевич; АН УССР Ин-т геофизики. – К, 1985. – 225л. – Бібліогр.:л.170-186
1527445
   Транспортная система городов различной величины. – Киев, 1974. – 108 с.
1527446
  Олейник Я.Б. Транспортная система и экономико-географическое положение / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
1527447
  Черкасов А.И. Транспортная система Канадского севера // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 91-107
1527448
   Транспортная система региона. – Київ : Наукова думка, 1989. – 205с.
1527449
  Цветов Ю.М. Транспортная система УССР и координация работы различных видов транспорта / Ю.М. Цветов. – К., 1974. – 48с.
1527450
  Лебедев Е.П. Транспортная статистика / Е.П. Лебедев. – Москва, 1953. – 336с.
1527451
  Крылов П.М. Транспортная уязвимость населения России в начале ХХI в. / П.М. Крылов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 26-35 : табл. – Библиогр.: с. 34-35. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1527452
  Орлов Б.Н. Транспортная функция белков крови и ее молекулярные механизмы / Б.Н. Орлов, В.Ф. Киреева. – Горький, 1980. – 92с.
1527453
  Креховецький В.В. Транспортне забезпечення адміністративних районів Івано-Франківської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 135-140 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1527454
  Яковчук О.В. Транспортне забезпечення туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 120-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1527455
  Довженко Є.В. Транспортне законодавство як комплексна галузь національного законодавства України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 93-100
1527456
   Транспортне иа енергетичне співробітництво України з Угорською Республікою: особливості сучасного етапу / С. Пирожков, Д. Прейгер, В. Омельченко, Р. Лапшин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 19-33. – ISSN 1562-0905
1527457
  Тацій Ольга Сергіївна Транспортне обслуговування пішоходних зон міських центрів великих і більших міст України : Автореф... кандид. техн.наук: 18.00.04 / Тацій Ольга Сергіївна; Київ. держ. технічний ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 22л.
1527458
  Шульженко Ф.П. Транспортне право : навчальний посібник / Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін, Р.С. Кундрик ; МОНУ ; Київський нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 244с. – ISBN 966-574-748-7
1527459
  Корнієнко П.С. Транспортне право та висвітлення його становлення у правовій літературі кінця XIX - початку XX ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 20-24
1527460
   Транспортне право України : Навчальний посібник / Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський, С.Е. Демський, А.В. ; За Мілашевич, Ред. Гіжевського заг., Е.Ф. Демського, Е Демський; МОНУ. Ін-тут економ. в права "Крок"; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф.Демського. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-035-6
1527461
  Булгакова І.В. Транспортне право України : Академічний курс. Підручник для вищ. навч. закладів / Булгакова І. В., Клепікова О. В. – Київ : Ін Юре, 2005. – 536с. – ISBN 966-313-247-7
1527462
   Транспортне право України : навчальний посібник / Демський Е.Ф., Іжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; МОНУ; Ун-т економіки та права "Крок"; [ за заг. ред. В.К. Іжевського, Е.Ф. Демського ]. – Київ : Атіка, 2008. – 292с. – ISBN 978-966-326-276-5
1527463
   Транспортне право України : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Шелухін М.Л. [ та ін. ] ; за ред. М.Л. Шелухіна ; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 896с. – ISBN 978-966-313-398-0
1527464
  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підручник / [В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, А.В. Мілашевич] ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Атіка, 2010. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 170-176 та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-388-5
1527465
  Булгакова І.В. Транспортне право України : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Булгакова І.В., Клепікова О.В. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Прецедент, 2011. – 344 с. – Бібліогр.: с. 341-344. – ISBN 978-966-520-152-6
1527466
  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підручник [для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів] / [Гіжевський В.К., Демський Е.Ф., Мілашевич А.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Ун-т економіки та права "Крок". – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2012. – 330, [2] с. : табл. – Додатки: с. 184. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-326-430-1
1527467
  Клепікова О.В. Транспортне право України як підгалузь господарського права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 134-141. – ISSN 2227-796X


  In the article the issues regarding the place and role of transport law in the law system are investigated. We have summarized the scientific views about the character of transport law relations. In particular, it is stated that the legal definition of ...
1527468
  Матвєєва А.В. Транспортне право України. Загальна частина : навч. посібник / А.В. Матвєєва ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : Юрайт, 2021. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-139. – ISBN 978-617-7450-27-5
1527469
  Бармашина Л.М. Транспортний аспект проблеми формування безперешкодного середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1527470
  Жарких Ю.С. Транспортний і квантовий часи релаксації двовимірних електронів у МДН-структурах на кремнії / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, О.В. Третяк // Український фізичний журнал, 2003. – № 5
1527471
  Безуглий В.В. Транспортний комплекс Європейського Союзу: формування, сучасний стан і перспективи співпраці з Україною // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 199-215
1527472
  Рибчук А.В. Транспортний комплекс національної економіки як динамічна система / А.В. Рибчук, Ю.М. Пантюк, В.В. Титар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 48-52. – ISSN 2306-6814
1527473
  Лимарь Т.В. Транспортний комплекс Полтавської області і основні напрями вдосконалення його територіальної організації : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лимарь Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1527474
  Лимарь Т.В. Транспортний комплекс Полтавської області і основні напрями вдосконалення його територіальної організації : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Лимарь Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 190 арк. – Додатки: арк. 170-190. – Бібліогр.: арк. 147-169
1527475
  Чобаль Л.Ю. Транспортний комплекс України: структурні зміни та тенденції розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 139-150. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1527476
  Матвєєва А.В. Транспортний коридор : правова природа, зміст, види та учасники (комплексне дослідження) : монографія / А.В. Матвєєва ; Н.-д. ін-т прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України. – Харків : ФІНН, 2011. – 201, [3] с. – Бібліогр.: с. 181-202 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-48-2
1527477
  Міщенко А. Транспортний коридор як організаційно-правова форма спеціального правового режиму // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 167-175. – ISSN 1993-0909
1527478
  Війтев Ю. Транспортний податок. проблемні питання законодавства і практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.117-120
1527479
  Гурнак В.М. Транспортний потік республіки / В.М. Гурнак. – К., 1986. – 49с.
1527480
  Желіховська М.В. Транспортний сектор України: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 36-41. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  Досліджено тенденції розвитку транспортного комплексу України, проблеми та перспективи подальшого розвитку. Здійснено комплекний аналіз стану галузі. Значну увагу приділено питанням стабілізації та оптимізації функціонування транспортного комплексу за ...
1527481
  Іванечко Н. Транспортний шеринг: маркетингові аспекти / Н. Іванечко, О. Борисяк, І. Леонова // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 55-65. – ISSN 2786-4537
1527482
  Овєчкіна О.А. Транспортні витрати підприємств харчової промисловості у контексті логістичних підходів / О.А. Овєчкіна, О.В. Фомічова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 103-110. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1527483
  Кузьмін П. Транспортні витрати як чинник динаміки міжнародної торгівлі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 284-288. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333


  Досліджено сучасні теорії міжнародної торгівлі. Проблематикою впливу різноманітних чинників на міжнародну торгілю займались докт. екон. наук, проф.КНУТШ А.С. Філіпенко, І.І. Дахно, Л.Г. Мельник та інші.
1527484
  Палмовський Т. Транспортні вузли у транспортному коридорі Гданськ-Одеса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 176-190. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1527485
  Христюк М.М. Транспортні вузли України, їх класифікація та розміщення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 69-75. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 0868-6965
1527486
  Гавриленко О. Транспортні геотехсистеми як фактор втрати біорізноманіття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-40. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено прояви негативного впливу геотехсистем (ГТС) транспортного призначення на природне середовище та визначено шляхи мінімізації й запобігання цьому впливові. Визначено фрагментацію навколишнього простору як найбільш негативний серед усіх видів ...
1527487
  Парфьонова Т.О. Транспортні задачі комбінарного типу, їх властивості та розв"язування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01. / Парфьонова Т.А. ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1527488
  Пустовалов С.Ж. Транспортні засоби в поховальному обряді населення півдня України епохи бронзи // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 212-222. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  З’ясовано призначення транспортних засобів, які використовувалися в поховальних обрядах населення епохи ранньої бронзи півдня України. Загалом відомо понад 250 транспортних засобів з поховань ямної та катакомбної спільнот. Реконструкції, виконані О. М. ...
1527489
  Кіщак І.Т. Транспортні коридори в системі транскордонного співробітництва України / І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 23-30. – ISSN 2308-6912


  У статті розкрито роль транспортних коридорів у розвитку транскордонного співробітництва регіонів України в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Висвітлено проблеми співробітництва у рамках єврорегіонів, міжнародних організацій та асоціацій, ...
1527490
  Таш"ян Р. Транспортні організаційні договори // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 82-91. – ISSN 1993-0909
1527491
  Скрипник В. Транспортні послуги в системі об"єктів цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 50-55. – ISSN 2663-5313
1527492
  Харсун Л.Г. Транспортні послуги в умовах глобалізації світових товарних ринків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 65-69
1527493
  Кондратюк К.М. Транспортні послуги та напрями їх покращення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 131-134.
1527494
  Погорелов О.Є. Транспортні процеси в твердому тілі в нерівноважних умовах збудження термічним імпульсом : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Погорелов Олександр Євгенович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1527495
   Транспортні системи гірничих підприємств : навч. посібник для здобувачів вищ. освіти, які навч. за спец. "Гірництво" / З.Р. Маланчук, В.Я. Корнієнко, В.С. Сорока, О.Ю. Васильчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування України. – Рівне : НУВГП, 2018. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-190. – ISBN 978-966-327-412-6
1527496
  Кругляк Ю.О. Транспортні явища в графені в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 3. – С. 5-29. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій концепції "знизу/вгору" узагальненої транспортної моделі Ландауера - Датта - Лундстрома обговорюються такі характеристики графену, як густина електронних ...
1527497
  Бадамбазар М. Транспортно-географическое районирование Монгольской Народной Республики в связи с развитием автомобильного транспорта : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Бадамбазар М.; МВССО РСФСР Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 25л.
1527498
  Ярошевич М. Транспортно-географічне положення як чинник формування східноєвропейського газового хабу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Східноєвропейський газовий хаб - один із найбільш масштабних енергетичних проектів, який здатен лібералізувати ринок природного газу, інтегрувати українську газотранспортну систему в загальноєвропейську систему газопроводів та забезпечити ...
1527499
  Пащенко Ю.Є. Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції : Монографія / Ю.Є. Пащенко, О.І. Никифорук; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-340-257-4
1527500
  Скульбашевська В.Б. Транспортно-економічні зв"язки у хімічній промисловості Південно-Західного економічного району СРСР : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 75-80
1527501
  Баженова Є.О. Транспортно-експедиторська діяльність в Україні // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 7-10. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1527502
  Саакадзе Л.В. Транспортно-инфраструктурные проекты Китая: вызовы для США / Л.В. Саакадзе, А.С. Билоконь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 28-32


  У статті представлений аналіз транспортно-інфракструктурних проектів Китаю в умовах глобального панування США. Розглянуто транспортно-комунікаційні нововедення у Китаї та їхня ефективність у контексті міжнародної нестабільності.
1527503
  Яцюта О. Транспортно-логістична система України в умовах європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 89-99. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1527504
  Попова Н.В. Транспортно-логістична система: дефініція та складові // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 169-174. – ISSN 2222-4459
1527505
  Кулик В.А. Транспортно-логістичний кластер: формування, функціонування, аналіз діяльності : монографія / В.А. Кулик, О.В. Онищенко. – Кременчук : Кременчуцька міська друкарня, 2016. – 226 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-224. – ISBN 978-617-641-045-4
1527506
  Смирнов І. Транспортно-логістичний розвиток Емірату Дубай: проблеми територіальної організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розкрито досвід Дубаю в розвитку та територіальній організації транспортно-логістичної інфраструктури, зокрема в будівництві найбільшого аеропорту світу "Джебель-Алі" та Дубайського логістичного містечка. Розглянуто вибір місця розміщення останнього з ...
1527507
  Дунська А.Р. Транспортно-логістичні кластери як напрямок розвитку зовнішньоекономічної діяльності України / А.Р. Дунська, О.В. Хомич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 55-59. – ISSN 2222-4459
1527508
  Вергун В.А. Транспортно-логістичні мережі країн східноєвропейського економічного простору: тенденції, проблеми та перспективи : монографія / В.А. Вергун, О.І. Ступницький, М.А. Дашкуєв ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2016. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-175. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-30-1
1527509
  Егоров В.А. Транспортно-накопительные системы для ГПС / В.А. Егоров. – Ленинград, 1989. – 292 с.
1527510
  Сыч Е.Н. Транспортно-производственные комплексы: формирование и развитие : монография / АН УССР ; Южный научный центр ; Е.Н. Сыч ; [отв. ред. В.Т. Корж]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 144 с. – ISBN 5-12-002187-5
1527511
  Сыч Е.Н. Транспортно-производственные системы: развитие и функционирование. / Е.Н. Сыч. – К., 1986. – 166с.
1527512
  Удовиченко В.В. Транспортно-селитебний ландшафтно-планувальний каркас території Лівобережної України: теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти дослідження // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 28-36. – ISSN 0868-6939
1527513
  Хахлюк А.М. Транспортно-транзитна складова економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 63-66
1527514
  Молдустанов Т. Транспортно-экономические связи Киргизии и перспективы их развития. : Автореф... канд. экон.наук: / Молдустанов Т.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1965. – 20л.
1527515
  Мартынов В.Л. Транспортно-экономические связи Петербурга-Петрограда-Ленинграда: ретроспективный географический анализ : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 9-14 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1527516
   Транспортно-экономические связи СССР.. – М, 1965. – 172с.
1527517
  Клыкова В.П. Транспортно-экономические связи Таджикистана и развитие транспортной сети республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Клыкова В.П.; АН ТаджССР. НИИ экономики. – Душанбе, 1967. – 34л.
1527518
  Андреев В.К. Транспортно-экспедиционное обслуживание : правовые вопросы / В.К. Андреев. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 71 с. – (Хоз. руководитель о законодательстве)
1527519
  Брухис Г.Е. Транспортно экспедиционный договор / Г.Е. Брухис. – М, 1957. – 120с.
1527520
   Транспортное законодательство : (Цивилистич. и хоз.-правовой аспекты): Библиогр. пособие. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. – 173с.
1527521
  Лузгин С.Ф. Транспортное значение Днепра и его притоков / С.Ф. Лузгин. – Минск, 1932. – 23с.
1527522
  Зеркалов Д.В. Транспортное обеспечение международной торговли : сравочник / Д.В. Зеркалов. – Киев : Дакор; КНТ, 2007. – 628с. – (Внешнеэкономическая деятельность). – ISBN 978-966-373-243-5
1527523
   Транспортное обслуживание торгово-оптовых баз.. – К, 1985. – 112с.
1527524
  Андреев В.К. Транспортное право : учеб. пособие / В.К. Андреев ; Калининград. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1977. – 84 с.
1527525
   Транспортное право Украины. – Харків : Консум, 1998. – 495с. – ISBN 966-7124-23-1
1527526
  Тарасов М.А. Транспортное право. / М.А. Тарасов. – Ростов-на-Дону, 1968. – 236с.
1527527
  Сатармина Светлана Транспортные артерии российского туризма : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 16-19 : Фото
1527528
  Чекалин С.В. Транспортные космические системы. / С.В. Чекалин. – М, 1990. – 63с.
1527529
  Нефедов П.П. Транспортные методы в аналитической химии полимеров / П.П. Нефедов, П.Н. Лавренко. – Ленинград : Химия, 1979. – 232 с.
1527530
  Романович А.Н. Транспортные правонарушения / А.Н. Романович. – Минск, 1984. – 126с.
1527531
  Коробеев И А. Транспортные правонарушения : квалификация и ответственность / И А. Коробеев, . – М, 1990. – 127 с.
1527532
  Алексеев Н.С. Транспортные преступления / Н.С. Алексеев. – Ленинград, 1957. – 147с.
1527533
  Алексеев Н.С. Транспортные преступления / Н.С. Алексеев. – Ленинград, 1957. – 147с.
1527534
  Даниэльбек В.В. Транспортные преступления по советскому уколовному законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: / Даниэльбек В.В.; ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 9 с.
1527535
   Транспортные приспособления на сахарных заводах : (пер. с нем.). – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1908. – 19 с. : ил. – Отд. оттиск: Приложение к Вестнику сахарной промышленности. 1908, № 44
1527536
  Баркова Е.А. и др. Транспортные проблемы групповых систем населенных мест / Е.А. Баркова и др. – Москва : [Б. и.], 1979. – 64 с.
1527537
  Мусаев Б.С. Транспортные расходы в торговле Азербайджанской потребительской кооперации и пути их дальнейшего снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мусаев Б.С.; Ком.высш.и сред.образования Совета Министров АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 23л.
1527538
   Транспортные рибонуклеиновые кислоты : Некоторые аспекты структуры и функции. – Киев : Наукова думка, 1976. – 219с.
1527539
  Родовичюс Г.А. Транспортные рибонуклеиновые кислоты и аминоацил-тРНК синтезы печени кроликов при экспериментальном инфаркте миокарда : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Родовичюс Г. А. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 18 с.
1527540
  Коваленко М.И. Транспортные рибонуклеиновые кислоты ретикулоцитов кролика. : Автореф... канд. биол.наук: / Коваленко М.И.; АН УССР. Ин-тут биохимии. – К., 1967. – 17л.
1527541
  Демидов С.В. Транспортные РНК и аминоацил-тРНК-синтетазы печени кроликов в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Демидов С. В.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1980. – 23л.
1527542
  Яремчук Анна Дмитриевна Транспортные РНК: аминоацил-тРНК-синтетазы и их высокомолекулярные комплексы в регенерирующей печени крыс : автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.03 / Яремчук Анна Дмитриевна ; Ин-т молекул. биологии и генетики АН УССР. – Киев, 1984. – 20 с.
1527543
  Булавин Л.А. Транспортные свойства растворителя в полимерных сетках кремнийорганических гелей. / Л.А. Булавин, В.Б. Иваницкий // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1527544
  Ставничий Ю.А. Транспортные системы городов / Ю.А. Ставничий. – Москва, 1990. – 219 с.
1527545
   Транспортные системы городов и зон их влияния, 1987. – 103с.
1527546
   Транспортные схемы крупных городов УССР. – Москва, 1968. – 86 с.
1527547
  Новиков О.А. Транспортные тарифы / О.А. Новиков, С.В. Переверзва. – Л., 1987. – 83с.
1527548
  Шалягин В.Н. Транспортные транспортно-технологические средства повышения проходимости / В.Н. Шалягин. – М., 1986. – 255с.
1527549
   Транспортные узлы капиталистических стран. – Москва, 1962. – 320с.
1527550
   Транспортные устройства и склады.. – Тагил, 1970. – 32с.
1527551
  Иоэльсон Е.Б. Транспортные холодильные установки / Е.Б. Иоэльсон. – М.-Л, 1935. – 316с.
1527552
   Транспортный бизнес на пути к глобализации // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 86-88 : фото
1527553
  Словин Л.С. Транспортный вариант : повести и рассказы / Л.С. Словин. – Кишинев : Лумина, 1988. – 728 с. – ISBN 5-372-00220-4
1527554
  Булгакова И.В. Транспортный железнодорожный договор как правовая форма отношений, связанных с перегрузкой грузов железнодорожным транспортом // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск, 2015. – № 1 (5). – С. 22-26. – ISSN 2306-255X
1527555
  Жуков Е.А. Транспортный комплекс в структуре народного хозяйства : (вопросы теории и практики) / Е.А. Жуков ; отв. ред. А.Н. Маркова ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1990. – 160, [1] с.
1527556
  Бутин И.А. Транспортный комплекс социалистической экономики / И.А. Бутин. – М., 1984. – 187с.
1527557
  Ротанов С.В. Транспортный протокол класса О для локальных вычислительных сетей / С.В. Ротанов, Д.В. Куцевалов. – Рига
ч. 1. – 1985. – 47с.
1527558
  Ротанов С.В. Транспортный протокол класса О для локальных вычислительных сетей / С.В. Ротанов, Д.В. Куцевалов. – Рига
ч. 2. – 1985. – 55с.
1527559
  Антонов А. Транспортування завихореною течією часточок зависі / А. Антонов, О. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто деякі частинні задачі про транспортування завихореною течією часточок придонної мулистої або піщаної зависі. In the article some problems about transportation by a vortex fluid flow of particles of sand or slurry suspension are ...
1527560
  Антонова В. Транспортування завихореною течією часточок зависі у куті / В. Антонова, О. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-98. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто частинна задачаі про транспортування завихореною течією часточок придонної ілістої або піщаної зависі у кути. In the article some problem about transportation by a vortex fluid flow of particles of sand or slurry suspension in area ...
1527561
  Бойко О.Е. Трансрегіональне співробітництво Луганської області з граничними областями Російської Федерації в галузі туризму / О.Е. Бойко, А.В. Рюміна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 71-77. – Бібліогр.: 10 назв.
1527562
  Кравчук В.М. Трансректальна біопсія під ультразвуковим наведенням із використанням еластографії зсувної хвилі в диференційній діагностиці хронічного простатиту та новоутворень передміхурової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Кравчук Вадим Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1527563
  Гальчинський А. Трансринкові трансформації // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-12. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1527564
  Уварова С. Транссексуализм как феномен современности // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 92-96. – ISSN 2307-3195
1527565
  Уварова С. Транссексуализм как феномен современности // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 133-137. – ISSN 2307-3195
1527566
  Залужная Д.В. Транссибирская магистраль (ее прошлое и настоящее. Исторический очерк / Д.В. Залужная. – Москва, 1980. – 288с.
1527567
  Адабашьян А.А. Транссибирский экспресс : повесть / Александр Адабашьян, Никита Михалков. – Москва : Воениздат, 1981. – 152 с. – (Военные приключения)
1527568
  Мельніков А.С. Транссубъктивний экзистенциализм Димирия Гинева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 55-60. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1527569
  Малютіна Н. Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця ХІХ - початку ХХ століть у драму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 206-211. – ISBN 966-8110-14-5
1527570
  Пригодій С.М. Транстекстуальність художнього твору // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 295-312
1527571
  Тимощук Т.І. Транстермінологізація англомовної лексики театрального та фотомистецтва як один із шляхів формування лексикону кінематографічної галузі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 217-220
1527572
  Паулино Эрнесто Арельянес Хименес Транстихоокеанское партнерство: ответ США на рост экономической мощи Китая // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – C. 103-107. – ISSN 0444-748Х
1527573
  Бирман И.Я. Транстпортная задача линейного программирования / И.Я. Бирман. – Москва, 1962. – 271 с.
1527574
  Бережной Ю.А. Трансуранові елементи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 8-10. – ISSN 2518-7104
1527575
  Лаврухина А.К. Трансурановые элементы / А.К. Лаврухина, Ю.А. Золотов. – Москва, 1958. – 128 с.
1527576
  Хайд И.К. Трансурановые элементы / И.К. Хайд, Г.Т. Сиборг. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 206 с.
1527577
  Хайд И.К. Трансурановые элементы / И.К. Хайд, Г.Т. Сиборг. – Москва
Вып. 1. – 1967
1527578
   Трансурановые элементы в окружающей среде. – Москва, 1985. – 344с.
1527579
  Назарова А.Ф. Трансфекция нуклеиновыми кислотами бактериофагов / А.Ф. Назарова. – Москва : Наука, 1980. – 120с.
1527580
  Старовіт О.М. Трансфер "зелених" технологій як вид комунікацій та етапи цього процесу // Питання інтелектуальної власності у сфері трансферу технологій : зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф.-семінару з проблем економіки інтелект. власності, 21 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко, О.П. Орлюк, А,О. Кодинець та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 144-154. – ISBN 978-966-999-179-9
1527581
  Галсберстам Д. Трансфер гендерів // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-33


  В основу публікації покладено лекцію, що її авторка виголосила 2 червня 2011 року в Києво-Могилянській академії щодо деяких засад досліджень гендеру й сексуальності та їх реалізації в США.
1527582
  Старовіт О.М. Трансфер зелених технологій: особливості ліцензійних договорів // Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 136-142. – ISBN 978-966-999-094-5
1527583
  Медведкин Т.С. Трансфер знаний: теория и практика Европейского Союза // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 122-128. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
1527584
  Іванова В.В. Трансфер знань як складова становлення та розвитку економіки, заснованої на знаннях: світовий досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 44-46.
1527585
  Мних О.Б. Трансфер інноваційних технологій на глобальних і національних ринках і його вплив на економіку / О.Б. Мних, В.П. Далик, Р.Р. Брицький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 35-41. – ISSN 2222-4459
1527586
  Шкарлет С.М. Трансфер інноваційних технологій у вищих навчальних закладах / С.М. Шкарлет, О.О. Новомлинець, К.М. Пиріг // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 190-192. – ISBN 978-966-600-659-5


  Чернігівський національний технологічний університет.
1527587
  Семенов Г.А. Трансфер кризи і антикризова політика транзитивних країн / Г.А. Семенов, І.А. Євлакова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 138-143. – ISSN 1729-7206
1527588
   Трансфер набутих компетентностей науковим працівником / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. Юрков // Професійний розвиток наукових працівників освітніх та наукових установ системи Міністерства оборони України: механізм формування сучасної моделі : колект. монографія / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. та ін. Юрков. – Київ : Компринт, 2023. – С. 113-122. – ISBN 978-617-8269-30-2
1527589
  Рижиков В. Трансфер набутих компетентностей у науковій школі військового наукового підрозділу (організації) / В. Рижиков, К. Горячева, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 12-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
1527590
  Новіков М.В. Трансфер наукомістких технологій - основа економічного відродження України // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 1. – С . 17-21. – ISSN 1815-2066


  Економічне відродження України можливе тільки завдяки широкому промисловому та соціальному запровадженню накопиченого потенціалу результату дослідницької роботи українських вчених.
1527591
  Куріляк Ю. Трансфер суб"єкт-суб"єктної взаємодії як вияв комунікативно-стратегічної компетентності магістранта-гуманітарія // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 159-163. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1527592
  Кохно П. Трансфер технологий: понятия и модели / П. Кохно, А. Кохно // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 96-111. – ISSN 0207-3676
1527593
  Литвинова Валерія Валентинівна Трансфер технологій - основна складова інноваційного розвитку України / Литвинова Валерія Валентинівна, Грабовський Броніслав Олександрович, Григорович Наталія Миколаївна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено питання впровадження деяких механізмів державного регулювання трансферу технологій. Зокрема, визначено основні завдання у сфері трансферу технологій, його основні етапи, а також напрями діяльності центрів трансферу технологій. ...
1527594
  Михайлов В.М. Трансфер технологій - перспективний механізм інноваційного розвитку університету / В.М. Михайлов, П.В. Іванніков // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 120-125


  У статті наведено системний підхід впровадження результатів наукових досліджень університету через участь у мережі трансферу технологій, розкрито механізм інноваційної взаємодії в межах університетського Офісу тренсферу технологій, представлено його ...
1527595
   Трансфер технологій : підручник / [А.А. Мазаракі та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 555, [1] с. : іл., табл. – 33 Тран. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-629-703-0


  У пр. № 1739448 напис: Шановному Олегу Каленіковичу з найкращими побажаннями від автора. З повагою І. Совершенна. Підпис
1527596
   Трансфер технологій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова відбулось урочисте відкриття Центру трансферу технологій "Мегаполіс".
1527597
  Соломонко Д.О. Трансфер технологій в аграрному секторі: сучасний стан та перспективи розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 1562-0905
1527598
  Шпикуляк О.Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 105-110. – ISSN 2221-1055
1527599
  Хаустов В.К. Трансфер технологій в інноваційних процесах України та Білорусі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1527600
  Іванова М.В. Трансфер технологій і його роль у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / М.В. Іванова, С.Ф. Саннікова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1527601
  Жуков С.А. Трансфер технологій і формування інноваційної стратегії в промисловій галузі української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 400-409. – ISSN 0321-0499


  Визначено значення трансферу технологій для реалізації інноваційних процесів у промисловості України. Встановлено важливість державної підтримки та регулювання трансферу технологій. Обгрунтовано, що перспективним товаром на світових ринках є і буде ...
1527602
  Шикова Л.В. Трансфер технологій у вищому навчальному закладі // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : I Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Київ], 18 трав. 2018 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності ; [редкол.: Орлик О.П. (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2018. – С. 154-158. – ISBN 978-966-97775-7-7


  "Трансфер технологій виступає важливим фактором у досягненні розвитку інновацій та інноваційних процесів. Головним суб"єктом у розвитку системи трансферу технологій виступають вищі навчальні заклади. Подолавши законодавчі недоліки в сфері трансферу ...
1527603
  Падучак Б.М. Трансфер технологій у розрізі проекту угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2014. – Вип. 11 (за 2013р.). – С. 75-89. – ISBN 978-617-696-422-3. – ISSN 2308-0353
1527604
  Лихолет С.І. Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 37-38
1527605
  Клименко К.С. Трансфер технологій як елемент зміцнння фундаменту української економіки: основні проблеми // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 247-249. – (Економічні науки ; Вип. 3 (61)). – ISSN 1728-4236
1527606
  Рудченко І. Трансфер технологій як елемент інноваційної інфраструктури // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-67.
1527607
  Смирнова Н.В. Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 39-41. – ISSN 2306-6814
1527608
  Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : монографія / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. – Київ : Кондор, 2007. – 356 с. – ISBN 978-966-8251-93-1
1527609
  Войтович Н.В. Трансфер технологій як складова інноваційного розвитку маркетингової діяльності підприємств АПК / Н.В. Войтович, Ю.Я. Поляк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 62-66. – ISSN 2306-6806
1527610
  Лунячек В.Е. Трансфер технологій як складова процесу підвищення кваліфікації керівників освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 201-210. – ISSN 2074-8922
1527611
  Якубівська Ю. Трансфер технологій як чинник інноваційного розвитку економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 197-202. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
1527612
  Карпенко А.В. Трансфер технологій: сутність та тенденції в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 1 (30). – С. 24-30. – ISSN 2308-1988
1527613
  Хэннен У.Дж. Трансфер фактор - Плюс : идеальная комбинация биологически активных веществ для оптимального иммунитета / Доктор Уильям Дж. Хэннен ; под ред. проф. Ю.П. Гичева и д-ра Э. Огановой ; пер. с англ. Ю.Ю. Гичева ; Междунар. о-во микронутриентологов (США) ; Центр микронутриентологии (Россия). – Новосибирск : Центр микронутриентологии, 2001. – 72, [1] с., включ. обл. : табл. – Библиогр.: с. 52-73
1527614
  Летифов Г.М. Трансфер Фактор - уникальное иммунорегулирующее средство : опыт и перспективы применения в мед. практике / д.м.н. Летифов Г.М. ; Ростов. гос. мед. ун-т, Каф. детских болезней № 4. – Барнаул : [б. и.], 2004. – 22, [3] с., включ. обл. : табл. – Библиогр.: с. 19-20
1527615
  Малахова М.Я. Трансфер факторы, механизмы действия и испльзование в повышении качества жизни и комплексных программах профилактики заболеваний / д. м. н. проф. каф. клин. и лаб. диагностики СПб МАПО, чл.-кор. РАЕН проф. М.Я. Малахова. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. – 71 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 69-71
1527616
  Останіна А.В. Трансфер фармацевтичних технологій в Україні: завдання господарсько-правового забезпечення // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 204-218. – ISSN 2411-5584
1527617
  Баймуратов Т.М. Трансфер экономических рисков в страховой деятельности: институциональный подход // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5. – С. 8-13. – ISSN 1728-8878
1527618
  Скрильник С.В. Трансференція у перекладі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 98-102
1527619
  Стасіневич С.А. Трансферне ціноутворення в Україні як спосіб податкового контролю / С.А. Стасіневич, С.О. Майко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Висвітлені питання сутності, організаційно-економічного механізму трансферного ціноутворення в комплексі контрольованих інструментів оподаткування доходів суб"єктів підприємницької діяльності шляхом відстеження ціноутворення на їхню продукцію в ...
1527620
  Дзюба Павло Валерійович Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Дзюба П.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 210л. + Додатки: л.186-210. – Бібліогр.: л.163-185
1527621
  Дзюба П.В. Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 / Павло Валерійович Дзюба; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1527622
  Ульянов К.Є. Трансферне ціноутворення як фактор монополізації ринків // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 88-95


  Розглянута природа трансферного ціноутворення як засобу забезпечення конкурентних переваг завдяки економії на внутрішньо корпоративних трансакційних витратах та оптимізації податкового навантаження і, відповідно, як фактором монополізації ринків. ...
1527623
  Дзюба П. Трансферне ціноутворення: економічний зміст і специфіка // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.14-22. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1527624
  Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 57-64 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1527625
  Толуб"як В. Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 7-15. – ISSN 1818-5754
1527626
  Зузік К.М. Трансферт технологій у діяльності міжнародних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-56. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Проаналізовано проблему передачі технологій міжнародними корпораціями. Розглянуто питання технологічного середовища та типи передачі технологій. Приділено увагу вимірам технології та їх впливу на економічний розвиток країни-реципієнта, сучасні методи ...
1527627
  Асадчев Валерій Михайлович Трансферти в системі міжбюджетних відносин : Автореф. дис. ... канд.економ. наук: 08.04.01 / Асадчев В.М.; НАНУ. Ін-тут економічного прогнозування. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1527628
  Мацюра С.І. Трансферти в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 223-229. – ISSN 1993-6788
1527629
  Вишнівська Н.В. Трансферти в системі міжбюджетних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 45-48
1527630
  Слухай С.В. Трансферти і конкуренція між суб"єктами міжурядових фінансових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано явище конкуренції в секторі суспільного управління. Детально розглянуто вияви вертикальної і гори-зонтальної конкуренції, вплив ступеня конкуренції на розподіл видатків і доходів загалом і трансфертів зокрема. З"ясовано особливості ...
1527631
  Костирко Р.О. Трансфертне ціноутворення - інструмент внутрішнього контролю результатів взаємовідносин між структурними підрозділами підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 111-117. – (Економіа ; Вип. 26)
1527632
  Пашковська Т. Трансфертне ціноутворення 2017: що нового? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 33
1527633
  Сопко В. Трансфертне ціноутворення в міжнародних розрахунках / В. Сопко, О. Мельничук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 93-107. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1527634
  Савченко Т.Г. Трансфертне ціноутворення в системі ризик-менеджменту банку / Т.Г. Савченко, І.В. Бєлова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 157-169
1527635
  Бобиль В. Трансфертне ціноутворення в системі управлінського обліку сучасного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 1605-2005
1527636
   Трансфертне ціноутворення в Україні 2023 : [10 років : ювілейне видання] : актуальні вітчизняні та міжнар. нормат. бази, статистика результатів та коментарі щодо методології контролю ТЦ та суд. практики / [упоряд.: В. Кругляк, Є. Курілов]. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2023. – 218 с. : табл. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7315-56-7
1527637
  Андрусь О. Трансфертне ціноутворення в Україні: проблеми і перспективи розвитку // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 6-13. – ISSN 2310-5534
1527638
  Лавреха Ю. Трансфертне ціноутворення у 2017 р. // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 18-19
1527639
  Задоя А.О. Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі / А.О. Задоя, С.А. Венгер // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 156-163. – ISSN 2074-5354
1527640
  Терещенко О.О. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу / О.О. Терещенко, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-135.
1527641
  Савченко Т. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком банку / Т. Савченко, О. Пожар // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 30-38
1527642
  Свідерська Н.В. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансового контролінгу: проблематика практичного використання в Україні / Н.В. Свідерська, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 97-111 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1527643
  Волошенко А. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансової корупції // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1527644
  Савченко Н.М. Трансфертне ціноутворення як основа взаєморозрахунків між центрами відповідальності // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 44-46
1527645
  Кравцова Є. Трансфертне ціноутворення: враховуємо рекомендації ОЕСР // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 6
1527646
  Болтянська І. Трансфертне ціноутворення: досвід організації ефективного локального комплаєнсу всередині компаній різних галузей // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 18
1527647
  Монаєнко А. Трансфертне ціноутворення: економічні та правові нюанси // Юридична газета. – Київ, 2021. – 14 вересня (№ 17). – С. 26-27
1527648
  Денисова Г. Трансфертне ціноутворення: контроль по-новому // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 12-13


  Як прогалини в контролі за трансфертним ціноутворенням поступово ліквідуються.
1527649
  Макаренко М.І. Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-51
1527650
  Базов В.П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 34-46. – ISSN 2308-9636
1527651
  Штангрет А.М. Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування / А.М. Штангрет, С.Г. Мартинюк, А.В. Шанигін // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2013. – Вип. 4 (45). – С. 3-8. – ISSN 1998-6912
1527652
  Черевко О.І. Трансфертне ціноутворення: теоретичні аспекти та практичне застосування // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 91-96. – ISSN 2218-1199
1527653
   Трансфертне ціноутворення: український варіант / О.В. Жукова, В.І. Дубницький, В.О. Вареня [та ін.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7039-11-1
1527654
  Савченко Т.Г. Трансфертне цуноутворення в системі оцінки ефективності діяльності підрозділів банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 268-275. – бібліогр.: 9 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1527655
  Шевченко О.В. Трансфертні платежі у системі міжбюджетних відносин: інституціональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 29-33
1527656
  Батрак М. Трансфертное ценообразование // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 36-39.
1527657
  Волошенко А.В. Трансфертное ценообразование как сфера теневой экономики в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 53-58. – ISSN 1993-6788
1527658
   Трансферы в Content Inn : Амадеус // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 3 (прилож) : Фото
1527659
  Кулаичев А.П. Трансфинитные множества - пределы познания // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 41-56. – ISSN 1560-7488


  Рассмотрены семантические проблемы познания бесконечных множеств. Показано существование различных воззрений на содержательные основания, базовые понятия и структуру бесконечных множеств, ведущих к различным и противоположным выводам. Тем самым в ...
1527660
  Надежина Е.Л. Трансфомация полей метеорологических элементов в нижнем слое атмосферы под влиянием неоднородности подстилающей поверхности : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 051 / Надежина Е.Л.; Главная геофиз.обсерватория. – Ленинград, 1971. – 20л.
1527661
  Гніденко М.П. Трансфомація традиційних форм і методів навчання в університетській освіті / М.П. Гніденко, О.О. Ільїн, С.В. Прокопов // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (28). – C. 66-71. – ISSN 2415-8089
1527662
  Машненков К. Трансфоормація державної екологічної політики в Україні в контексті третьої та четвертої промислових революцій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 90-97. – ISSN 2414-4436
1527663
  Перминова О. Трансформации государственного вуза: современные тенденции. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 10-16. – ISSN 0869-3617


  Предлагается следующая классификация ун-тов : классический, исследовательский, открытый, региональный, проектно-ориентированный, инновационный, предпринимательский
1527664
  Калинина Н.Н. Трансформации идеи университета: вызовы времени и ответы академического сообщества / Н.Н. Калинина, М.Б. Сапунов, Б.К. Тебиев // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 10. – С. 12-41. – ISSN 1561-2465


  В Московском государственном университете печати им. Ивана Федорова состоялась конференция на тему "Идея университета и вызовы современной эпохи", приуроченная к 20-летнему юбилею журнала "Высшее образование в России". Представлен аналитический обзор ...
1527665
  Запесоцкий А.С. Трансформации культуры: производство смыслов и управление информационными потоками // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 166-171. – ISSN 0042-8744
1527666
  Зарубина Н.Н. Трансформации рациональности в глобализирующемся мире : влияние денег // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.38-48. – ISSN 0132-1625
1527667
  Лысенкова В.В. Трансформации субъективности: изменение мышления // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 69-73. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1527668
  Корнейчук Б.В. Трансформационные модели микроэкономики / Б.В. Корнейчук. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГПУ, 2003. – 88с. – ISBN 5-7422-0514-7
1527669
  Пецольдт К. Трансформационные процессы в Латинской Америке: причины и тенденции / К. Пецольдт, А.Г. Коваль // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
1527670
  Погосов П.А. Трансформационные процессы в экономике Украины: проблемы и тенденции в условиях глобализации / П.А. Погосов, В.И. Дубницкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-24. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглядаються проблеми становлення глобально-інформаційного укладу, у тому числі, в Україні.
1527671
  Грязнухина Т.А. Трансформационный анализ атрибутивных и объективных конструкций в украинском и русском языках (на материале научно-технических текстов) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.681 / Грязнухина Т.А.; АН УССР, Отд-ние лит-ры, языка и искусствоведения. – Киев, 1970. – 19 с.
1527672
  Енукидзе Л.А. Трансформационный метод и его применение к материалу простого предложения в грузинском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 681 / Енукидзе Л.А. ; АН Груз. ССР , Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1969. – 33 с.
1527673
   Трансформация. – Киев
Вып. 6, № 7/8. – 1995
1527674
   Трансформация. – Киев
Вып. 6, № 9/10. – 1995
1527675
   Трансформация. – Киев
Вып. 6, № 11/12. – 1995
1527676
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 1. – 1995
1527677
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 4. – 1995
1527678
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 5/6. – 1995
1527679
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 7/8. – 1996
1527680
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 9/10. – 1996
1527681
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 3/4. – 1996
1527682
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 11/12. – 1996
1527683
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 3. – 1997
1527684
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 4. – 1997
1527685
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 5. – 1997
1527686
   Трансформация. – Киев
Вып. 9, № 5. – 1998
1527687
   Трансформация. – Киев
Вып. 9, № 4. – 1998
1527688
   Трансформация. – Киев
Вып. 9, № 6. – 1998
1527689
   Трансформация. – Киев
Вып. 9, № 2. – 1998
1527690
   Трансформация. – Киев
Вып. 9, № 3. – 1998
1527691
  Велигорский А.Н. Трансформация внешнеторговой политики в странах Центральной и Восточной Европы: некоторые тенденции и итоги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 133-141. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1527692
  Трунов И.Л. Трансформация войны в терроризм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 309-313
1527693
  Ефремов Сергей Александрович Трансформация волновых и поступательных потоков в береговой зоне моря : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.08 / Ефремов Сергей Александрович; АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П.Ширшова. – М., 1980. – 15л.
1527694
  Смолянкина С.В. Трансформация воспитательной роли преподавателя на начальном этапе обучения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 118-125. – ISSN 1993-5560
1527695
  Жаде З.А. Трансформация геополитической ситуации на Юге-России в условиях формирования национальной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 64-71. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1527696
  Бойко О. Трансформация государственного управления в условиях четвертой промышленной революции // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 93-95. – ISBN 978-617-685-049-6
1527697
  Лукьянченко А.А. Трансформация градообслуживающей стистемы (теория и практика) : монография / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исследований ; А.А. Лукьянченко ; науч. ред.: В.Н. Амитан. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 238 с. – ISBN 966-8168-48-8
1527698
  Воробьева С. Трансформация жанра плача в творчестве Николая Клюева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 54-59. – ISSN 2075-1486
1527699
  Мальчевская Е.А. Трансформация жанра реценезии // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2011. – С. 74-77. – (Філалогія. Журналістыка. Педагогіка ; № 1). – ISSN 0372-5375


  Исследуются новые отличительные особенности жанра рецензии в современной журналистике, такие как ярко выраженная информационная составляющая текста, его рекламная направленность, уменьшение объема, анализирование какой-либо одной части произведения, ...
1527700
  Бабурина О. Трансформация и моделирование всемирной экономики с позиций системного подхода // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 17-29. – ISSN 2074-6040


  Исследуются факторы трансформации всемирного хозяйства в унитарную капиталистическую систему, приводятся модели мирохозяйственных связей и выявляются противоречия как источники развития мировой капиталистической экономики.
1527701
  Махонин П. и др. Трансформация и модернизация чешского общества // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.32-47. – ISSN 0132-1625
1527702
  Гирич В. Трансформация и характера труда и образа жизни личности в контексте информационно-технологической революции // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.60-65
1527703
  Дамирчиев Э.И. Трансформация империализма и постклассическая империя // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С.63-70. – ISSN 1812-8696
1527704
  Стеллифферовский А.В. Трансформация иностилевого текста в языке английской газеты. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Стеллифферовский А.В.; Моск.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 23л.
1527705
  Ященко Л.А. Трансформация критериев оценки образовательного процесса в университете как фактор реформирования в вузе (резюме социологического исследования) // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-107.
1527706
  Потоцкая Ю.И. Трансформация культуры в контексте её демократизации // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 138-143. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1527707
  Чендев Ю.Г. Трансформация лесных почв штата Айова (США) в результате длительного земледельческого освоения / Ю.Г. Чендев, Ч.Л. Буррас, Т.Д. Соэр // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 408-420 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1527708
  Иволга Виктор Васильевич Трансформация магнитной структуры литий - цинковых феррошпинелей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Иволга Виктор Васильевич; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 16л.
1527709
  Прескотт Э. Трансформация макроэкономической политики и исследований // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 360-395. – ISSN 1815-1345
1527710
  Авалиани С.Ш. Трансформация метафизики // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 48-53. – ISSN 0042-8744
1527711
  Чеканников Б.А. Трансформация напряжения и тока линейными четырехполюсниками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чеканников Б.А.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томском. гос. ун-те. – Томск, 1965. – 12л.
1527712
  Тузовская Наталья Юрьевна Трансформация НАТО: от концепций к практике? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 91-101. – Бібліогр.: с. 92-101. – ISSN 0131-2227
1527713
  Локосов В.В. Трансформация национальной государственности в контексте глобализации // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С.3-8. – (Гуманитарные науки ; № 3/4). – ISSN 2076-4685
1527714
  Фрадкина Т.С. Трансформация некоторых природных и модифицированных стероидов ферментами плаценты человека : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Фрадкина Т.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений. – М., 1968. – 26л.
1527715
   Трансформация несимметричного диметилгидразина в почвах / И.А. Родин, Р.С. Смирнов, А.Д. Смоленков, П.П. Кречетов, О.А. Шпигун; И.А. Родин и др. // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 439-444 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0032-180Х
1527716
  Михайлева Е. Трансформация образования в условиях глобализации : выгоды и риски для постсоветского пространства // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 9. – С. 37-40. – ISSN 0321-0383
1527717
  Лапыгин Ю. Трансформация организаций // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 12. – С. 16-20


  Корпорация представляет собой организацию или союз организаций. Виды трансформации (слияние, поглощение, разделение и др.) ; способы объединения организаций.
1527718
  Грибанькова А.А. Трансформация организационной культуры университетского образования: от бюрократии к корпорации / А.А. Грибанькова, М.А. Мямина // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 7. – С. 21-27. – ISSN 1561-2465
1527719
  Мамаев А.В. Трансформация органов самоуправления г. Москвы в конце 1917 - первой половины 1918 гг.: переход от думской модели к Совету // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805


  В статье рассмотрен процесс трансформации городского самоуправления в Москве в условиях прихода к власти большевиков, результатом которого стало сосредоточение муниципальных функций в руках Совета.
1527720
  Кулик А. Трансформация партий в постиндустриальном обществе: Кризис легитимности и ориентиры для политической системы России. Предисловие редактора // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 4 : Политические партии, демократия и качество государственного управления. – С. 8-28
1527721
  Даниленко Алексей Константинович Трансформация перерабатывающей сферы АПК региона в условиях формированыия рыночной экономики 1985-1995 г. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Даниленко Алексей Константинович; Волгоградский гос. ин-т. – Волгоград, 1996. – 20л.
1527722
  Мотренко Ю.И. Трансформация понятия семьи в ходе общественной эволюции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 64-73. – ISSN 1812-8696
1527723
  Савельева М. Трансформация представлений о развитии в постнеклассической методологии // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 35-44
1527724
  Тортика М.В. Трансформация принципов еврейского самоуправления в Украине во второй половине ХХ - начале XXI вв. // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 84. – С. 105-126. – ISSN 1682-671Х
1527725
  Ткаченко Н.Б. Трансформация публичных закупок в Украине // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; НАН Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гринберг Р.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 9 (674). – С. 123-138. – ISSN 2522-9311
1527726
  Александров Ю.Л. Трансформация системы стимулирования труда в генерирующих компаниях в условиях конкурентного рынка // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 29-31. – ISSN 1728-8878
1527727
  Джагарян А.А. Трансформация социального государства в России: новое распределение полномочий в сфере социальной защиты и проблемы их финансового обеспечения // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 11. – С. 4-14. – ISSN 1812-8696
1527728
  Бирченко Е.В. Трансформация социокультурной миссии высшей школы в рыночном пространстве // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 51-58. – ISSN 1993-5560


  У пропонованій статті осмислюється проблема збереження соціокультурного ядра функцій вищої школи в сучасному суспільстві.
1527729
  Путинцева Н. Трансформация структуры населения Сибирского Севера в пореформенный период // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-60.
1527730
  Мавринский И.И. Трансформация субъективности в практике поступания: теоретическое отношение // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 51-57. – ISSN 0235-1188
1527731
  Григорова Я.В. Трансформация труда и новые формы эксплуатации творческой деятельности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 204-207. – ISSN 1606-951Х
1527732
  Поночевный М.А. Трансформация универсально-исторической размерности сознания в эпоху глобализации: социально-философский анализ // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 3 (53 ). – С. 22-25. – ISSN 1684-2618
1527733
  Головань О.В. Трансформация уровня субкультуры жителей Алтайского края в контексте общероссийской культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 33-37. – ISSN 2073-9702
1527734
  Гринюс Л.Л. Трансформация химической энергии в электрическую в биомембранах, сопрягающих окисление и фосфорилирование : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Гринюс Л.Л.; Биолого-почвенный фак-т. – М., 1971. – 22л.
1527735
  Пищик Влада Игоревна Трансформация ценностно-смысловых составляющих менталитета населения юга России // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 81-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлен взгляд на менталитет как систему кластеров значений, смыслов и ценностей. Приводятся данные сравнительного исследования ценностных ориентации и системы жизненных смыслов подростков, молодежи и пенсионеров 70- 80-х гг. XX в. и начала XXI ...
1527736
  Горохов С.А. Трансформация цивилизационного и конфессионального пространства мира в ХХ - начале ХХI в. // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 107-116 : табл. – Библиогр.: 21 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
1527737
  Грозный И. Трансформация экономики Украины в развитый рынок: перспективный анализ процессов венсурного финансирования инновационных проектор в условиях НТП // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 85-92. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1527738
  Голод С.И. Трансформация эротико-эмоциональных отношений молодежи на протяжении XX в. // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 1 (50). – С. 69-89. – ISSN 1029-8053
1527739
  Голод С.И. Трансформация эротико-эмоциональных отношений молодежи на протяжении XX столетия // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С.52-71. – ISSN 1029-8053
1527740
  Комарова Т.Г. Трансформації влади в інформаційну епоху : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Комарова Тетяна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 39, [1] с. – Бібліогр.: 49 назв
1527741
  Білик Н.Д. Трансформації готичних топосів у Ч. Діккенса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 24-29
1527742
  Пруденко Я. Трансформації естетичної теорії: медіамистецтво як щеплення проти технофобії // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 175-186. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1527743
  Табачин Л. Трансформації й дифузії жанрових структур у малій прозі Наталени Королеви та Харити Кононенко // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 65-70. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті на матеріалі маловідомої прози Наталени Королеви та Харити Кононенко досліджено типові моделі жанрових утворень в їх безупинній трансформації. Акцентовано на функціональності зокрема новелістичного жанру, спроможного до різних модифікацій у ...
1527744
  Шкепу М.О. Трансформації культури в історичному процесі : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Шкепу М.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 378л. – Бібліогр.: л. 346 - 378
1527745
  Шкепу М.О. Трансформації культури в історичному процесі : Автореф. ... дис. д-ра філософ. наук: Спец. 09.00.04 / Шкепу М.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 43 назви
1527746
  Матюшина А. Трансформації масової свідомості як частина культурологічного дискурсу суспільства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 215-221. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1527747
  Мохаммед Ж. Трансформації політичної системи Марокко // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.75-76.
1527748
  Бондарева К. Трансформації права та його інститутів у тоталітарних політичних режимах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 11-17
1527749
  Великодська О.О. Трансформації присудка в англо-українському перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Великодська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 210 л. – Додатки: л. 207-210. – Бібліогр.: л. 182-206
1527750
  Великодська О.О. Трансформації присудка в англо-українському перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Великодська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1527751
  Журмій Н.М. Трансформації релігійного світосприйняття в контексті сучасної міської скульптури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 89-92
1527752
   Трансформації релігійності в умовах полікультурного регіону = Transformations of religiosity in circumstances of a multicultural region : (матеріали археогр. експедицій Півн. Приазов"ям) / Бердян. держ. пед. ун-т, Засл. автоном. ун-т Пуебла, Бердян. осередок Запоріз. наук. т-ва ім. Я. Новицького ; [упоряд. Лиман І.І.]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2011. – 359, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 978-966-488-088-3


  Бібліотеці від І.І. Лимана
1527753
  Орищенко І. Трансформації речовини Землі у результаті змінних енергообмінних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 65-67. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто співвідношення потенціальної і кінетичної енергій і їх вплив на стан речовини. Зміна енергетичного стану навколишнього космічного простору змінює зовнішній енергообмін планети Земля, що може бути першопричиною глобальних кліматичних варіацій ...
1527754
  Стоян С.П. Трансформації символічної мови архітектури в сучасному просторі міста: колізії діалогу та конфронтації // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 98-101. – ISSN 2616-9967


  У статті здійснюється аналіз трансформації символічної мови архітектури в сучасних містах, яка пов"язана із практикою активного оновлення урбаністичного простору за рахунок реалізації інноваційних, а іноді вкрай радикальних архітектурних проєктів. ...
1527755
  Девтеров І.В. Трансформації соціальних стереотипів: минуле, теперішнє, майбутнє / І.В. Девтеров, В.О. Роєнко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 129-136


  Розглянуто особливості стереотипів та їх трансформації в контексті минулого, теперішнього і майбутнього. Ключові слова: трансформації, соціальний стереотип, інформація, кіберпростір, Інтернет. Рассмотрены особенности стереотипов и их трансформации в ...
1527756
  Куценко В.І. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект : Монографія / В.І. Куценко, Я.В. Остафійчук; Рада по вивченню продуктивних сил України; НАНУ; За ред. С.І. Дорогунцова. – Київ : Оріяни, 2005. – 400с. – ISBN 966-8305-44-2
1527757
  Заніздра О.А. Трансформації та модифікації фразеологічних одиниць (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 21-31. – ISSN 2313-4437
1527758
  Мех О.А. Трансформації та перспективи розвитку системи управління науково-технологічною сферою України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 69-94. – ISSN 0374-3896
1527759
  Бездрабко В.В. Трансформації тлумачення діловодства як відзеркалення становлення документознавства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 105-110. – ISBN 966-614-021-7
1527760
  Корицька Г. Трансформації фольклорних мотивів у творчості Адріана Кащенка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 65-78. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються найголовніші складники народного джерела прози А. Кащенка. З"ясовано, що проза письменника грунтувалася на фольклорних засадах, адже він широко послуговувався поетикою фолклору (пісні, думи, прислів"я, приказки, порівняння, ...
1527761
  Голіков А.П. Трансформаційна модель соціально-економічного прориву як механізм включення України до глобального економічного середовища / А.П. Голіков, С.М. Глухарєв, П.О. Черномаз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 160-163. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Доведено необхідність і розглянуто особливості застосування в умовах трансформаційного суспільства України моделі соціально-економічного прориву, яка дає змогу гармонійно ввійти до глобального економічного середовища.
1527762
  Рєпіна І.М. Трансформаційний аналіз та прогноз розвитку інноваційного підпрниємництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 19-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1527763
  Здіорук С.І. Трансформаційний потенціал сучасних технологій у науці та освіті: світові тенденції та перспективи для України / С.І. Здіорук, А.Ю. Іщенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 132-136


  Проаналізовано специфіку впливу сучасних інформаційно-комунікативних техно- логій (ІКТ) на наукові дослідження та освітню сферу. Надано характеристику осно- вних спеціалізованих освітніх інструментів ІКТ (електронні бібліотеки, системи управління ...
1527764
  Нечаюк І.О. Трансформаційні зміни в Європейському Союзі в 1980-х роках та формування "євроскептицизму" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 221-227. – ISBN 966-7196-06-2
1527765
  Чужиков В. Трансформаційні зміни в промисловій структурі Європейського Союзу / В. Чужиков, Д. Ільницький, О. Федірко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 85-93. – ISSN 0131-775Х
1527766
  Стойко О.М. Трансформаційні зміни державних інститутів та якість державного управління // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 631-636. – ISSN 1563-3349
1527767
  Негода Ю.В. Трансформаційні перетворення економіки аграрного сектору України : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / Негода Юлія Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1527768
  Примак Т.О. Трансформаційні перетворення рекламного креативу в Україні : наук.-практ. видання / Т.О. Примак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 190, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 174-190. - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 169-173. – ISBN 978-966-483-514
1527769
  Курей О. Трансформаційні процеси в економіках сучасності // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 270-286. – ISBN 978-966-2075-05-2
1527770
   Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – 275, [1] с. : іл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1527771
  Прокопчук Любов Володимирівна Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-і роки 20 ст. : Дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Прокопчук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 240л. – Бібліогр.: 201-240
1527772
  Шебеліст С. Трансформаційні процеси в системі журналістських жанрів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 274-280
1527773
  Матвієнко А Трансформаційні процеси в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 18-20. – ISSN 0868-8117
1527774
  Троненко В.І. Трансформаційні процеси в Україні через призму латиноамериканської інтеграції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 65-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1527775
  Корсак Р. Трансформаційні процеси в Чеській республіці 1993 - 2005 рр. // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 56-71. – ISBN 978-966-2075-05-2
1527776
  Мошенський С.З. Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 54-63
1527777
  Найдюк О.М. Трансформаційні процеси у жанрах музичної критики (за матеріалами української преси 1990-2005 років) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Найдюк Олеся Миколаївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1527778
   Трансформаційні процеси у соціальній сфері : Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – 140с. – ISBN 966-02-2830-9
1527779
  Ярмоліцька Н.В. Трансформаційні процеси у сучасній вищій освіті в умовах глобалізації // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 136-138
1527780
  Воронов І. Трансформаційні процеси у сучасній політичній системі України: суть, місце і роль у становленні правової держави // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 5-17. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
1527781
  Гакаленко Т.М. Трансформаційні процеси як фактор низького рівня добробуту населення Україні // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.26-30.
1527782
  Давидова Ірина Трансформаційні та інноваційні зміни у бібліотечній сфері діяльності: теоретико-методологічні проблеми співвідношення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено співвідношення трансформаційних та інноваційних змін у бібліотечній сфері діяльності. Трансформаційні зміни визнано еволюційними, а інноваційні процеси - соціально-управлінськими.
1527783
  Філіпова Л.Я. Трансформаційні характеристики професійної діяльності американських бібліотекарів в умовах Інтернет-комунікацій / Л.Я. Філіпова, О.В. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 2409-9805
1527784
  Супріган А.О. Трансформація ""Я-образу"" особистості в складних життєвих обставинах : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Супріган Анастасія Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1527785
  Кінаш Я. Трансформація адміністративної відповідальності шляхом застосування способу імперативності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.138-141. – ISSN 0132-1331
1527786
  Логвиненко Ю. Трансформація античних міфів у творчості поетів-постмодерністів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 54-61. – ISSN 0236-1477


  Розкриваються прийоми використання античного міфу у творчості поетів 90-х років XX ст. Виявлено й окреслено три найбільш концептуально значущі способи введення міфу у тканину твору. Проаналізовано головні функції використання міфів у поетичній системі ...
1527787
  Сибирка Л.А. Трансформація банківської системи України в контексті світової фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 168-171
1527788
  Вахненко Т. Трансформація боргової моделі України у кризовий період : макроекономіка // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 11 (164) : Іноземні векселі: законодавче регулювання змісту та форми / Ю М, Мороз /. – С. 40-45 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1527789
  Борисова О.В. Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі : Автореф. дис. .... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Борисова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1527790
  Збанацька О. Трансформація вербальних інформаційно-пошукових мов в інформаційно-бібліографічній діяльності // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті подано класифікацію вербальних інформаційно-пошукових мов (ІПМ), зокрема, проаналізовано шляхи становлення й розвитку предметизаційних та дескрипторних ІПМ і трансформаційні процеси, що їх супроводжують.
1527791
  Лимаренко Г.С. Трансформація взаємодії релігійної і політичної систем (на прикладі Росії та України) : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Лимаренко Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1527792
  Белімова Т. Трансформація вихідного жанру у творчості Ірен Роздобудько: від детективноготрилеру до фантастичного детективу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 13-24
1527793
  Шевчук А.В. Трансформація вищої освіти в Україні: ретроспективний аспект // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 76-79. – ISSN 1728-6220
1527794
  Ткаченко О. Трансформація відносин власників ресурсу праці й капіталу в процесі становлення постіндустріальної економіки / О. Ткаченко, В. Мельник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-20. – Бібліогр.: 3 назв.
1527795
  Гура Н. Трансформація відносин власності в житловому секторі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 0131-775Х
1527796
  Миронова М.А. Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Миронова М.А.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1527797
  Шейко В.М. Трансформація відносин старої інтелігенції і влади під час Української революції в 1917-1921 рр. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 9-39. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Аналізуються процеси трансформації відносин старої інтелігенції й різних влад в Україні під час Української революції в 1917-1921 рр. Основну увагу приділено трансформації відносин старої інтелігенції з радянською владою, оскільки саме вона, зрештою, ...
1527798
  Тімченко О.П. Трансформація відношення людини до соціальної дійсності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 116-126


  Реалізується критика когнітивного підходу як прийнятного в соціальній філософіі, яка враховує єкзистенціальний аспект. Ключові слова: онтологія, культура, когнітологія, діалогічність, рефлексія, реконструкція. Реализуєтся критика когнитивного ...
1527799
  Кінаш Я. Трансформація відповідальності у праві - реалізація принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.103-107. – ISSN 0132-1331
1527800
  Черепанин В.М. Трансформація візантійського іконографічного канону в мистецтві некласичної естетики : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Черепанин В.М.; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр.: л.153-178
1527801
  Черепанин В.М. Трансформація візантійського іконографічного канону в мистецтві некласичної естетики : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08 / Черепанин В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1527802
  Смолянюк В. Трансформація війської сфери Російської Федерації: кількість, якість, спрямованість // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.76-87
1527803
  Хочь І.Х. Трансформація влади як політологічна проблема // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 723-730. – ISSN 1563-3349
1527804
  Алексєєв І. Трансформація власності: історичний аспект / І. Алексєєв, О. Познякова // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 15-25. – ISSN 1562-0905
1527805
  Медведєв І.А. Трансформація впливу держави на ідею університету з позицій взаємоузгодження та взаємозалежності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 136-138
1527806
  Фокін Сергій Борисович Трансформація граматичної категорії стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16. / Фокін С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 204л. + Дод.: л. 201-204. – Бібліогр.: л. 173-200
1527807
  Зелінський Андрій Леонідович Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих : Дис. ... канд. історич. наук: 07.00.02 / Зелінський А.Л.; КНУТШ; МОіНУ. – Київ, 2004. – 215л. – Бібліогр.: л. 179-215
1527808
  Магась В.О. Трансформація державно-правової системи Російської імперії в 1905-1917 рр. / В.О. Магась, А.Л. Глушковецький // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 517-531. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1527809
  Шкурат І.В. Трансформація державного управління в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аналіз : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Шкурат Іван Вікторович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
1527810
  Лібанова Е.М. Трансформація державної соціальної політики в контексті забезпечення конкурентоспроможності української економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-41.
1527811
  Лук"яненко І.Г. Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів в Україні : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 31-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1527812
  Коверда В.М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Коверда В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 235 л. + Додаток: л. 217-235. – Бібліогр.: л. 198-216
1527813
  Коверда В.М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Коверда В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1527814
  Васильченко Зоя Миколаївна Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави : Дис. ... доктора економ. наук: 08.04.01 / Васильченко З. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 430 л. + Додатки: 410-430. – Бібліогр.: л.389-409
1527815
  Васильченко З.М. Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук: 08.04.01 / Зоя Миколаївна Васильченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 35 назв
1527816
  Макміллан О.Д. Трансформація дослідницької проблематики М. Г. Попруженка (1866-1944): спільне і відмінне в "одеському" та "софійському" доробках // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 392-398. – ISSN 2218-0567
1527817
  Колесниченко К. Трансформація екологічної політики та екологічного права / К. Колесниченко, О. Мартинюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 91-95. – ISSN 0132-1331
1527818
  Залєвська-Шишак Трансформація економіки України в контексті відносин власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні аспекти трансформації економіки України в контексті відносин власності. Запропоновано модель соціально орієнтованого ринку та шляхи реформування власності в процесі розбудови ринкових відносин в Україні. Different aspect Ukrainian ...
1527819
  Кучевський А.А. Трансформація економіки Черкаської області: суспільно-географічне дослідження // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 91-95


  Розглянуто теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження господарського комплексу регіону, зокрема сутність господарського комплексу, трансформаційні процеси розвитку господарства області, суспільно-географічні підходи до вивчення ...
1527820
  Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації : Автореферат дис. ... д-ра економічних наук спец.08.00.01-Економічна теорія та історія економічної думки / Гражевська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 39с. – Бібл.46 назв
1527821
  Сарана О.Ю. Трансформація економічних функцій держави в процесі транснаціоналізації світового економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 54-58
1527822
  Вергун В.А. Трансформація економічної поведінки споживачів та фірм під впливом інформаційних технологій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 18-20
1527823
  Савицька С. Трансформація економічної системи Польщі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 473-478. – ISSN 1684-906Х
1527824
  Головатюк В.М. Трансформація євроінтеграційного потенціалу національної економіки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 3-15. – ISSN 0374-3896
1527825
  Міщенко І.І. Трансформація європейських художніх течій в образотворчому мистецтві Буковини кінця 19 - першої половини 20 століття (до 1940 року) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Міщенко І.І.; Мін-во культури і туризму України; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1527826
  Скляренко Дмитро Володимирович Трансформація європейської політики США після завершення холодної війни : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Скляренко Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 188л. – Бібліогр.: л.166-188
1527827
  Малішевська І.П. Трансформація жанру біографії / автобіографії у прозі Франсуази Малле-Жоріс : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Малішевська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1527828
  Герасимчук Володимир Іванович Трансформація зайнятості і проблеми соціалізації ринку праці в перехідній економіці : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.09.01 / Герасимчук В.І.; Нац. акад. наук України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1527829
  Гулевич О. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 10-13
1527830
  Нагаєць І.Ю. Трансформація засобів маркетингових комунікацій, зміна пріоритетів на сучасних ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 51-58. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1527831
  Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 4-18
1527832
  Макарова М. Трансформація змісту бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 25-28. – ISSN 2076-9326


  На підставі соціокультурного аналізу та дискурсивного підходу з"ясовано сутність трансформації змісту бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації, зокрема під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Акцентовано на ...
1527833
  Наконечна О.П. Трансформація змісту естетичного: історико-філософський контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1527834
  Холод Б.І. Трансформація змісту і функцій наукових шкіл в умовах інтернаціоналізації наукової діяльності // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 5-10.
1527835
  Дяченко Р.О. Трансформація змісту підприємницької діяльності в контексті дегуманізації сучасного суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 86-87
1527836
  Кочергіна Наталія Леонідівна Трансформація зовнішнього сектора економіки України в умовах глобалізації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Кочергіна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1527837
  Кочергіна Наталія Леонідівна Трансформація зовнішнього сектора економіки України в умовах глобалізації : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Кочергіна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 215с. + Додатки: 206-216. – Бібліогр.: л. 179-205
1527838
  Сарана О.Ю. Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сарана Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1527839
  Мотрук С. Трансформація зовнішньої політики Чеської Республіки на межі ХХ-ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-32. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні напрями зовнішньої політики Чеської Республіки, її місце та роль в системі міжнародних відносин наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. The article deals with basic directions of foreign policy of Czech Republic, its place ...
1527840
  Каракуц А.М. Трансформація зовнішньополітичної стратегії США за часів адміністрації Б. Обами: азійсько-тихоокеанський вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 179-183


  В цій статті аналізується зовнішня політика США, розглядаються основні компоненти американської стратегії щодо Азійсько--Тихоокеанського регіону.
1527841
  Поліха Л.Я. Трансформація і взаємовплив форми в дизайні засобів масової інформації та комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  The article describes the processes of form creation, in particular a format as size characteristic, a newspaper of magazine version as a new typological symbiosis, headings as a system of hierarchical interdependencies, borrowed advertising form as a ...
1527842
  Стадник М.М. Трансформація ідей християнського пізнання у патристиці та схоластиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розкрито трансфоромаційні тенденції християнського пізнання у патристиці і схоластиці. Показано, що пізнавальний процес у середньовіччі детермінувався християнською ідеологією. У Західному світі повільно впроваджувався раціоналізм. The transformation ...
1527843
  Відякіна М.М. Трансформація імміграційної політики країн - членів ЄС: виклики для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 56-62.
1527844
  Брикс А.Л. Трансформація іммобільної частини скупчень легких нафтопродуктів в геологічному середовищі / А.Л. Брикс, Ю.О. Негода // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 18-25 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1527845
  Ареф"єва О.В. Трансформація інноваційного контролінгу відповідно до послідовності стадій життєвого циклу нововведення / О.В. Ареф"єва, Р.Ю. Лебедєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 97-102.
1527846
  Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 3-14
1527847
  Бердников Є. Трансформація інституту постійного землекористування у зв"язку з прийняттям нового Земельного кодексу України / Є. Бердников, П. Пастушенко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С. 59-65. – ISSN 0132-1331
1527848
  Гасанов С.С. Трансформація інституційної структури економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 125-128. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджується взаємозалежність між інституційною структурою та економічною поведінкою суб"єктів господарської системи. Обгрунтовується висновок про критеріальну роль структури інститутів відносно економічної поведінки у короткостроковому періоді і ...
1527849
   Трансформація інституціонального механізму природокористування в умовах глобалізації: екологічні імперативи та системні суперечності : Монографія / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович, В.А. Голян, А.О. Олексюк; З.В. Герасимчук, І.М Вахович., В.А. Голян, А.О.Олексюк; МОНУ; Луцький державний технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2006. – 228с. – ISBN 966-517-532-7
1527850
  Соскін О.І. Трансформація інтегративної економічної моделі України в контексті швейцарського досвіду // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 7-12
1527851
  Довженко О.О. Трансформація інформаційного мовлення українських телеканалів під упливом змін у політичній ситуації // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 14-18
1527852
  Боган С.М. Трансформація історичної оцінки особистості та діяльності Богдана Хмельницького // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 63-68. – ISBN 978-617-7768-00-4
1527853
  Ящук Т.І. Трансформація історичної свідомості як умова консолідації української модерної нації // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 285-302. – ISBN 978-966-439-447-2
1527854
  Колташов В. Трансформація капіталізму: теоретичні засади та реальні перспективи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2011. – № 12 (98). – С. 3-5
1527855
  Астаф"єв О. Трансформація класичного тексту як наративна стратегія масової літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 43-51. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті розкрито проблему трансформації класичного тексту в сучасній українській та російській літературі, описано механізми його варіацій та переробок. В статье раскрывается проблема трансформации классического текста в современной украинской и ...
1527856
  Чуркіна В.Г. Трансформація кобзарсько-лірницької традиції на Слобідській Україні (кінець XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуркіна В.Г. ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 24 назви
1527857
  Бутенко Н.В. Трансформація конкурентних відносин в умовах глобалізації / Н.В. Бутенко, В О. Богуславський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 32-38. – ISSN 2222-4459
1527858
  Пахомов Ю.М. Трансформація конкурентоспроможності в умовах глобалізації та регіоналізації // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 7-11.
1527859
  Литвиненко В.М. Трансформація конкуренції в умовах інформаційної революції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 108-114


  В статті досліджено феномен інформації та її вплив на конкуренцію, розглянуто процес віртуалізації економіки. Аргументовано, що культура є чинником національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації. The phenomena of information and its impact ...
1527860
  Левенец А.Є. Трансформація конструктів особистісного досвіду у ході тренінгу розвитку життєвих цілей (за методом Дж. Келлі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню особливостей динаміки значеннєвої картини світу учнів з різною сформованістю мотиву само актуалізації під впливом тренінгу розвитку життєвих цілей. З"ясовано, що формування мотиву само актуалізації супроводжується розвитком ...
1527861
  Зубчик О.А. Трансформація концепту "конкуренція" у науковій думці в контексті суспільного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-31. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зміст трансформації поняття "конкуренція", яка синтезує та відображає об"єктивну реальність, показуючи евристичний потенціал у контексті дослідження державної політики та державного управління. Показано, що еволюція концептуальних поглядів ...
1527862
  Ягунов Дмитро Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблема наукових дискусій і практичних обговорень української моделі пробації, на нашу думку, полягає в тому, що пробація переважно сприймається у статичному контексті, як усталена й незмінна концепція. Проте спробуємо сфокусуватися на трансформації ...
1527863
  Ягунов Дмитро Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблема наукових дискусій і практичних обговорень української моделі пробації, на нашу думку, полягає в тому, що пробація переважно сприймається у статичному контексті, як усталена й незмінна концепція. Проте спробуємо сфокусуватися на трансформації ...
1527864
  Леврінц М. Трансформація концептуальних положень системи підготовки вчителів іноземних мов у США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 30-38. – ISSN 2312-5993
1527865
  Король В. Трансформація концептуально-правових засад преференційного оподаткування суб"єктів інноваційної діяльності у Китаї // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 119-124.
1527866
  Коваль Марта Трансформація концепції "Self-reliance" в американськиій літературі початку XXI ст. (Дж. Юдженідес "Мидлсекс") // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 146-153
1527867
  Баштанник В. Трансформація концепції національної держави в умовах розвитку інтеграційних процесів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 10-27.
1527868
  Виноградова Н.О. Трансформація корпоративних прав: проблеми господарсько-правового регулювання // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 22-25.
1527869
  Парфенюк І.М. Трансформація культурних цінностей в епоху інформаційних війн // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 181-185. – ISSN 2226-3209
1527870
  Кшановський Р.О. Трансформація лицарського стану в Англії (XIII - першої половини XV століття): військово-адміністративна діяльність та структури повсякденності : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кшановський Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1527871
  Косик Оксана Іванівна Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L. за умов свинцевого навантаження : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Косик О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1527872
  Косик Оксана Іванівна Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L.за умов свинцевого навантаження : Дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.12. / КНУТШ; Косик О.І. – Київ, 2003. – 178л. – Бібліогр.: л. 143-178
1527873
  Шейко В.М. Трансформація літературно-художніх об’єднань України (ХХ - початок ХХІ ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 5-18
1527874
  Ніконенко У.М. Трансформація макроекономічної політики країн-експортерів сировинних ресурсів в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ніконенко Уляна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 54 назви
1527875
  Іваненко І.М. Трансформація маніпулятивних прийомів у політичних промовах (на матеріалі стенограм Верховної Ради України) / І.М. Іваненко, О.Ю. Шавардова // Проблеми загального і слов"янського мовознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 2617-0957
1527876
  Горіна Ж.Д. Трансформація масової культури в сучасних медіатекстах // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 14-20. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1527877
  Гергі Д.С. Трансформація методико-аналітичних підходів щодо розбудови системи антикризового менеджменту будівельних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 83-92
1527878
  Калюжна Н.Г. Трансформація методичних підходів до оцінювання економічної безпеки України / Н.Г. Калюжна, І.Г. Барон // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 22-27. – ISSN 2222-4459
1527879
  Рабінович П. Трансформація методології вітчизняного праводержавознавства: досягнення і проблеми // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.20-26. – ISBN 966-667-078-Х
1527880
  Школьний О.О. Трансформація механізмів управління системою аграрних ринків у Великобританії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 143-148
1527881
  Круш П.В. Трансформація механізму регулювання глобальної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 43-50.
1527882
  Русанова К.В. Трансформація механізму українсько-російської співробітництва в енергетичній галузі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 63-69.
1527883
  Кучмій О.П. Трансформація міжкультурного співробітництва в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 47-51.
1527884
  Дорошко М.С. Трансформація міжнародної системи і Україна / М.С. Дорошко, О.Ю. Кондратенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 163-165. – ISSN 2308-6912
1527885
  Сізова К.Л. Трансформація міметичних принципів портретування в українській прозі XIX - XX століть : автореф. дис. ... доктора філологічних наук : 10.01.01 / Сізова К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1527886
  Буйських Юлія Трансформація міфологічних уявлень українців у сучасному суспільстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 225-230


  У статті розглянуто трансформацію традиційних міфологічних уявлень українців на прикладі найбільш поширених, характерних для всієї території України образів – знахаря, відьми, "ходячого" небіжчика, домовика. Автор робить висновок, що ці образи, хоча і ...
1527887
  Якименко Оксана Трансформація міфу про вічне повернення у повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1527888
  Приказюк Н.В. Трансформація моделей регулювання страхової діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 38-42
1527889
  Янь Чао Трансформація модусу європейського драматичного театру в китайській розмовній драмі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Янь Чао ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1527890
  Карасьова Ю.М. Трансформація мотиваційного механізму трудової діяльності в транзитивній економіці Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 142-147. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1527891
  Хомчак Л.М. Трансформація надсянських говірок // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 464-473. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Надсянський говір - діалектне утворення, яке, обіймаючи невеликий ареал, на заході та на північному заході Львівської обл. межує з чужомовною системою - говорами польської мови, натомість інші його межі - говори південно-західного наріччя української ...
1527892
  Говорун Д. Трансформація НАТО середини 90-х років і наслідки для країн Центрально-Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 22-24.
1527893
  Хилько О.Л. Трансформація НАТО та Україна у контексті побудови нової системи європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 34-39. – (Європейські дослідження)
1527894
  Застрожнікова І. Трансформація національної освітньої системи в умовах децентралізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 4 (43). – С. 44-49. – ISSN 2414-4436
1527895
  Кузьміна Катерина Анатоліївна Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Кузьміна К.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1527896
  Борисова О. Трансформація образності при перекладі сучасних англомовних пісень українською мовою / О. Борисова, А. Довгопол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено переклад сучасних англомовних пісень українською мовою, а саме: аналіз образів та виявлення певних закономірностей їх передачі при англо-українському перекладі. Отримано такі результати: 1) дано визначення образності; 2) встановлено ...
1527897
  Хаєцька А. Трансформація образу Аполлона в поезії Галі Мазуренко // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 109-112. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1527898
  Майстренко Ю.В. Трансформація організаційно-економічної моделі управління сфери культури як основа територіального брендингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 72-79. – ISSN 2308-1988
1527899
  Бараш Ю.Н. Трансформація організаційної структури Збройних Сил України на сучасному етапі / Ю.Н. Бараш, А.Г. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 21-28.
1527900
   Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність : матеріали Міжнар. наук.-творч. конф., [2-3 трав. 2012 р.] / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів кульутри і мистецтв, Ін-т післядиплом. освіти [та ін. ; редкол.: Чернець В.Г. (голова), Бойко В.І., Редя В.Я. та ін.]. – Одеса ; Київ ; Варшава, 2012. – 245, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-452-100-7
1527901
  Щубелка Н.В. Трансформація освіти як явища сучасної культури : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.10 / Щубелка Н.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 16л.
1527902
  Дзюба П.В. Трансформація парадигми руху міжнародних портфельних інвестицій // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
1527903
   Трансформація партійної системи: український досвід у європейському контексті / Центр Разумкова ; [підгот. матеріал: Ю. Якименко (керівник авт. кол.), А. Биченко, В. Замятін та ін.]. – Київ : Заповіт, 2017. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2050-08-0
1527904
  Луговий В.І. Трансформація підготовки кандидатів і докторів наук в Україні в контексті інтеграції до європейських просторів вищої освіти і досліджень / В.І. Луговий, Ж.В. Таланова // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 7-15. – ISSN 2218-5348
1527905
  Дзюба С.Г. Трансформація підприємств як шлях подолання фінансово-економічної кризи / С.Г. Дзюба, А.В. Мінькевич // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 106-109
1527906
  Мельник М.І. Трансформація підходів до формування вітчизняного бізнес-середовища в умовах глобалізації: духовні аспекти // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 2. – С. 13-16
1527907
  Гао В. Трансформація планетарного світу як умова формування глобальної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 25-28. – ISSN 2076-1554
1527908
  Русін Р.М. Трансформація пластичного образу в європейській культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається процес трансформації тілесності у пластичному образі на основі аналізу античної скульптури, пластики Середньовіччя, Відродження та Нового часу. In the article the process of transformation of corporealness is examined in plastic ...
1527909
  Пашкова О. Трансформація поглядів на історичну тематику у військово-патріотичному вихованні в Україні (1991-2013) // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 222-232. – ISSN 2617-1775
1527910
  Соскін О.І. Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
1527911
  Корчевий В.Л. Трансформація політико-правового статусу Криму періоду Української революції 1917-1921 рр. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 291-293. – ISBN 978-617-7777-14-3
1527912
  Козьма Василь Трансформація політичних інститутів в умовах демократизації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Американський соціолог Д. Белл у праці "Кінець ідеології", яка вийшла друком 1960 року, проголосив тезу про те, що політичні ідеології, призначенням яких є мобілізація суспільних груп заради суспільних змін і які апелюють до мета цінностей, втрачають ...
1527913
  Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти : [монографія] / Тетяна Ляшенко ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД, 2011. – 288, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-02-6286-7
1527914
  Бех В.П. Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції : 8 - 9 лютого 2006 року / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; творче об"єд. "Нова парадигма" ; Громад. орг. "Феміда" " Фонд "Співдружність" ; [ укладач Г.О. Нестеренко ; за ред. В.П. Беха; ред. рада: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин та ін. ]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 364 с. – ISBN 966-660-284-9
1527915
  Мандзій Л.С. Трансформація політичної еліти України: спроба консолідації (1991-1994 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 278-289
1527916
  Коломієць О.В. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Коломієць О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 203с. + Додатки: л. 196-203. – Бібліогр.: л. 183-195
1527917
  Коломієць О.В. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олег Валерійович Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1527918
  Матвійчук О.О. Трансформація політичної системи в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про сутність політичної трансформації в сучасному інформаційному суспільстві.
1527919
  Ольховой І.О. Трансформація політичної системи країн півдня Африки під впливом геополітичних чинників / І.О. Ольховой, І.Г. Савчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 281-288


  Викладено головні риси сучасної структури політичних систем країн Півдня Африки, проаналізовані існуючи гілки влади та судової системи, на прикладі Лесото, ПАР,Свазиленду Изложено основные черты современной структуры политических систем стран Юга ...
1527920
  Тараненко О.В. Трансформація поняття "мова ворожнечі" у контексті медіависвітлення ситуації з вимушено переміщеними особами в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  Характеристика трансформації поняття "мова ворожнечі" у сучасному контексті українських медіа на матеріалах щодо вимушено переміщених осіб внаслідок військових дій на сході України. Визначення класифікації випадків застосування мови ворожнечі до ...
1527921
  Головашевич О.О. Трансформація правового регулювання обліку фізичних осіб-платників податків // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 15-18
1527922
  Вишневський В.І. Трансформація припливу води у Канівському водосховищі // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 66-71. – Бібліогр.: 3 назви
1527923
  Медведюк Людмила Григорівна Трансформація природи мистецтва та літератури в новітньому часі : Дис...канд.філологічних наук:10.01.05 / Медведюк Людмила Григорівна; НАНУ;Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 197с. – Бібліогр.:с.174-197
1527924
  Мельник Ю. Трансформація природи міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 144-152. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1527925
  Горнопольцева А.О. Трансформація природи міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 266-269. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1527926
  Кушнір С. Трансформація природно-ресурсної сфери% передумови, проблеми та пріоритети // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 55-57. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1527927
  Дєдяєва Ірина Петрівна Трансформація проблеми свободи у структуралізмі: компаративний аналіз філософських вчень К.Леві-Стросса та М.Фуко : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Дєдяєва І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 173л. – Бібліогр.: л.161-173
1527928
  Верхоглядова Н.І. Трансформація процесу формування людського капіталу в умовах сучасних структурно-інноваційних перетворень в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.55-58. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1527929
  Менулін В.І. Трансформація психоаналітичної концепції міфа. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Менулін В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 25л.
1527930
  Хоменко І.А. Трансформація радіодрами в сучасному комунікативному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  The article is devoted to evolution of the forms and genres of radio plays. The problem is considered in the overall context of contemporary media culture. Main of the studyis to find new opportunities and ways to improve the Ukrainian broadcasting. ...
1527931
  Бейдик О.О. Трансформація регіонального туризму за умов децентралізації (на прикладі Запорізької області) / О.О. Бейдик, О.І. Топалова, Л.А. Прохорова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 37-42 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1527932
  Стаканов Р.Д. Трансформація регіональної трудової міграційної політики в умовах формування глобального ринку праці : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.02 / Стаканов Роман Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 541 арк. – Додатки: арк. 469-541. – Бібліогр.: арк. 401-468
1527933
  Стаканов Р.Д. Трансформація регіональної трудової міграційної політики в умовах формування глобального ринку праці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Стаканов Роман Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 107 назв
1527934
  Турчин В.В. Трансформація репрезентації дизайн-об"єкта: друга половина XX - початок XXI століття / В.В. Турчин, О.М. Шапаренко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 165-169


  Статтю присвячено трансформації репрезентації дизайн-об’єкта в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. На прикладі об.єктів мистецтва і промислового дизайну ХХ століття з’ясовано причини виникнення та ознаки даного явища, а також його витоки у ...
1527935
  Грішнова О.А. Трансформація репродуктивної поведінки під впливом освітніх чинників / О.А. Грішнова, В.П. Думанська // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 72-80. – ISSN 2072-9480
1527936
  Филюк Г.М. Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Филюк Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назви
1527937
  Литовченко І.Л. Трансформація ринку в сучасних умовах переходу до цифрової економіки // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 12 назв
1527938
  Іванчук А.І. Трансформація розуміння "тілесності" у філософській концепції М. Мерло-Понті // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 17-19
1527939
  Морозов А.Ю. Трансформація розуміння трансцендентного в контексті розвитку європейської культури // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 44-48. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1527940
  Бірюкова М.В. Трансформація ролі вищої освіти в епоху глобалізації // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.29-35.
1527941
  Мазур В. Трансформація світового досвіду в створенні інвестиційного механізму розвитку підприємств України в кризових умовах господарювання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 197-204. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Розкрито роль ризик-менеджменту в економічномі розвитку на сучасному етапі.
1527942
  Вишневська І. Трансформація світового порядку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 53-56.
1527943
  Диха М. Трансформація світової економіки в умовах глобальної інституціалізації та участь в ній України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 393-400. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1527944
  Дульська О.В. Трансформація світоглядної парадигми знань у європейському Відродженні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 20-30. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1527945
  Мірошниченко Л. Трансформація середньовічного епічного сюжету у сучасній літературі : ("Беовульф" - "Грендель" Дж. Гарднера) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 311-315
1527946
  Мягкий М.В. Трансформація середнього циклу кон"юнктури у постіндустріальну добу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 122-129


  Досліджено причини затухання промислових циклів у другій половині ХХ ст. Виокремлено основні особливості трансформації економічного циклу під впливом переходу до постіндустріального суспільства.
1527947
  Монько Т.С. Трансформація системи бібліотечно-інформаційного забезпечення керівників органів і установ охорони здоров"я України. : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Монько Т.С.; Київ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 21л.
1527948
  Соскін О. Трансформація системи вищої освіти в контексті європейської інтеграції України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 5/6. – С. 48-50. – ISSN 1728-6220
1527949
  Полторак С.Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 3-10
1527950
  Баюра Д.О. Трансформація системи корпоративного управління в Україні : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.04 / Баюра Д.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 447с. + Додатки : л.429-447. – Бібліогр. : л.402-428
1527951
  Воронкова О.М. Трансформація системи оподаткування в Україні : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 118-123
1527952
  Окландер М. Трансформація системи поставок промислових підприємств : управління економікою: теорія і практика / М. Окландер, Н. Меджибовська // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 20-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1527953
  Неліпа К.Г. Трансформація системи розселення Запорізької області (суспільно-географічне дослідження) : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02, 106 / Неліпа Ксенія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 293 арк. – Додатки: арк. 214-293. – Бібліогр.: арк. 190-213
1527954
  Голубчик Ганна Трансформація системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: організаційно-правові аспекти / Голубчик Ганна, Тищенко Тетяна // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 114-121
1527955
  Маркевич Л.А. Трансформація системи художньої мови української національної балетної вистави в 20-80 роках XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маркевич Лариса Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1527956
  Брикс А.Л. Трансформація скупчень легких нафтопродуктів, забруднюючих геологічне середовище / А.Л. Брикс, Р.Б. Гаврилюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 116-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1527957
  Майєр Т. Трансформація соціал-демократії = Die transformation der Sozial-demokratie : Партія на шляху у 21 століття / Томас Майєр; Пер. з нім. В. Гура. – Київ : Основні цінності, 2004. – 208 с. – (Сучасна думка ; Кн.23). – ISBN 966-7856-27-5
1527958
  Ткач Д. Трансформація соціально-економічного розвитку аграрних регіонів в умовах суспільних перетворень / Д. Ткач, І. Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 8 назв.
1527959
  Гурик М.І. Трансформація специфічних ознак патерналізму в умовах децентралізації в Україні / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 26-32. – ISSN 2519-2949
1527960
  Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук; 09. 00. 11 / Стадник М. М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібл.: 49 назв
1527961
  Кравчук О.В. Трансформація старозавітних жіночих образів у ліриці Рози Ауслендер // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 94-105. – ISSN 2306-2908
1527962
  Головецький В. Трансформація стенд-ап’у на українському телебаченні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 157-163
1527963
  Шевченко О. Трансформація стратегії ядерного залякування після закінчення "холоднлї війни" // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 161-165
1527964
  Гребенюк Н.О. Трансформація стратегій банку та функцій його капіталу в умовах глобалізації // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 76-82.
1527965
   Трансформація структури господарства України : регіональний аспект. – Київ : Міленіум, 2003. – 404 с. – ISBN 966-8063-61-71
1527966
  Щербак В.О. Трансформація суспільного статусу козацької старшини в період Національно-визвольної війни 1648-1657 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
1527967
  Максимовська Н.О. Трансформація сфери дозвілля в умовах інформаційного суспільства: соціально-педагогічний аспект / Н.О. Максимовська, А.В. Вегеріна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 106-110. – Бібліогр.: с. 109. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1527968
  Мелещук А.А. Трансформація східнослов"янського месіанізму від філософської думки Русі до ранніх слов"янофілів // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – С. 26-33. – ISSN 2077-1800
1527969
  Міщенко Д.С. Трансформація та інтерпретація образу іспанської інквізиції в українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 300-304


  У статті з"ясовано специфіку інтерпретації українськими письменниками образів, пов"язаних з іспанською інквізицією. Проведена тонка паралель бачення світової історії у літературі та її безпосереднє трактування. У статті розглядається проблема ...
1527970
  Гиріна Т.С. Трансформація та конвергенція в діяльності українських редакцій міжнародних радіостанцій // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 158-168. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Досліджено діяльність восьми українських редакцій міжнародних радіостанцій у контексті впровадження сучасних конвергентних інструментів. Осмислено перспективність використання у сфері материкового сектора україномовного радіо нетипових для нього на ...
1527971
  Литвинова А.О. Трансформація та розвиток земельних відносин в аграрній сфері економіки України / А.О. Литвинова, Ю.О. Литвин // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 160-166. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1527972
  Сокиринська І.Г. Трансформація теоретичних підходів до забезпечення динамічної рівноваги: історичний аспект // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 46-51. – ISSN 2074-5354
1527973
  Слободянюк К. Трансформація теорій Я-концепції особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичному огляду Я-концепції як сукупності уявлень особистості про себе. Наводиться аналіз поглядів західних та вітчизняних дослідників щодо структурних складових Я-концепції особистості та її здатності до трансформації. The ...
1527974
  Ван Пен Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації світової економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ван Пен; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. + Додатки: л.206-220. – Бібліогр.: л.188-205
1527975
  Небесна З.З. Трансформація традиційних весільних обрядів Бойківщини і Поділля // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 232-243
1527976
  Коцур Ю.О. Трансформація традиційної етнокультури Роменщини в кінці 20-х - 30-х роках XX століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Коцур Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2012. – 241 л. – Додатки: л. 192-209. – Бібліогр.: л. 210-241
1527977
  Коцур Ю.О. Трансформація традиційної етнокультури Роменщини в кінці 20-х - 30-х роках XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Коцур Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1527978
  Івангородський Костянтин Трансформація українського козацтва в етносоціальній структурі української спільноти ( XVI- перша половина XVII ст. ) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 123-132. – ISBN 966-7865-75-4
1527979
  Белей О. Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов"янському тлі // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2007. – N 2990 : Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов"янському тлі / Олег Белей. – 247 с. – (Slavica Wratislaviensia ; N 145). – ISSN 0137-1150
1527980
  Бардиш Г.О. Трансформація української економіки: стан і перспективи розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 223-231. – ISSN 1562-0905
1527981
  Каракоз О. Трансформація української книги: від витоків до сьогодення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326
1527982
   Трансформація української національної ідеї : [збірка] / [Нац. Форум трансформації України, Центр дослідж. політ. цінностей] ; упоряд. Олесь Доній. – Київ : Наш формат, 2019. – 460, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7730-77-3


  У змісті авт.: О. Доній, О. Кочетков, Р. Кудлай, А. Єрмоленко, С. Гайдай, О. Щерба, П. Гай-Нижник, Л. Чупрій, С. Дацюк, О. Толкачов, Є. Уткін, М. Кармазіна, В. Єшкілєв, І. Кресіна, В. Фесенко, Л. Филипович, В. Кулик, О. Покальчук, І. Щупак, Я. Валєтов, ...
1527983
  Воропаєва Т.С. Трансформація уявлень громадян України про національну ідею // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 165-166


  В 1993 р. українознавці КНУТШ були залучені до виконання науково-дослідного проекту "Українська національна ідея: теоретико-емпіричні аспекти", який тривав до 2008 р.
1527984
  Стасюк Л.О. Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Стасюк Л.О.; МОіНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л. 166 - 178
1527985
  Шевченко В.Б. Трансформація філософсько-культурологічних та ціннісних орієнтирів людини майбутнього в інформаційному суспільстві // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 226-232. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1527986
  Багрій К.Л. Трансформація фінансової звітності в Україні за МСФЗ: перспективи та основні перешкоди // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 83-89. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1527987
  Жук І.І. Трансформація фіскальної політики та її вплив на економічний потенціал держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 317-322
1527988
  Вільна Я.В. Трансформація фольклорних традицій у поетичній творчості М. Старицького // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 40-48. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Зроблена спроба розгляду основних принципів трансформації народнопісенних елементів, а також тем, мотивів, образів фольклору в поетичній творчості М. Старицького.
1527989
  Ковальчук М.С. Трансформація форми та морфології поверхні розсипного золота в процесах алювіального седиментогенезу // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 40-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1527990
  Пенькова О.Г. Трансформація функцій держави в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 3-9.
1527991
  Михайловський О.В. Трансформація функцій золота у сучасній міжнародній економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 230-237 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1527992
  Павлов О.І. Трансформація функціональної моделі сільських територій України в умовах глобалізації // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 107-111. – Бібліогр.: 14 назв
1527993
  Хільчевський В.К. Трансформація хімічного складу води річок басейну Дніпра періоду весняної повені / В.К. Хільчевський, Р.В. Руденко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 456-458. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1527994
  Єременко О. Трансформація художніх засобів і форм інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 12-14
1527995
  Єременко О. Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 17-19.
1527996
  Макух О.І. Трансформація цінностей сучасної сім"ї // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 112-116. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
1527997
  Зугравий І.О. Трансформація шлюбно-сімейних стосунків українців доіндустріального періоду: соціокультурний вимір // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (30). – С. 38-48. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439
1527998
  Косенко І. Трансформація ядерної політики Російської Федерації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 166-170
1527999
  Сіновець П.А. Трансформація ядерної стратегії США у постбіполярний період: теорія і практика // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 17-22
1528000
  Мацькевич М.М. Трансформація як ознака розвитку українського права: форми прояву та методи дослідження / М.М. Мацькевич, Н.П. Свиридюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 108-110
<< На початок(–10)1521152215231524152515261527152815291530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,