Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1518001
  Молчанова Т. "Трудом залізним торований шлях..." = До 150-річчя від дня народження Остапа Нижанківського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 102-105. – ISSN 0868-4790


  Остап Йосипович Нижанківський (1863-1919) - священик УГКЦ (капелан), композитор, диригент, громадський діяч, автор дуже популярних донині хорових творів ("Гуляли", "З окрушків" на сл. Ю.Федьковича, "В"язанка слов"янських гімнів" та сольних пісень на ...
1518002
  Молоствов Е.М. Труд-строгий учитель / Е.М. Молоствов. – Чебоксары, 1963. – 40с.
1518003
  Власенко М.В. Трудо-правова природа відносин щодо виконання обов"язків судді у вигляді здійснення правосуддя // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 74-79. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
1518004
  Ісаєв Ю.В. Трудо-правовий статус керівника підприємства, установи, організації // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 240-243. – ISBN 978-617-625-000-5
1518005
  Іванов С.В. Трудо-правовий статус посадових осіб митної служби // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 236-239. – ISBN 978-617-625-000-5
1518006
  Сіньова Л.М. Трудо-правові питання управління в господарських товариствах : практикум / [Л.М. Сіньова, О.С. Погорєлова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т права, Каф. труд. права та права соц. забезпечення. – Київ : 7БЦ, 2021. – 62, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 45-60. – ISBN 978-617-549-053-2
1518007
  Козуб І.Г. Трудова правоздатність осіб із зниженою працездатністю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 349-352. – ISSN 1563-3349
1518008
  Назаров Д.В. Трудова правосуб"єктність молоді // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 369-374. – ISSN 1563-3349
1518009
  Щербань В.А. Трудова правосуб"єктність професійних спілок // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип.333)
1518010
  Костюченко О. Трудова правосуб"єктність як клюовий елемент правового статусу лікаря // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-51
1518011
  Орловський О.Я. Трудова правосуб"єктність як передумова вступу сторін в трудові правовідносини // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.49-52. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1518012
  Гетьманцева Н.Д. Трудова правосуб"єктність як складна юридична конструкція // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 83-92
1518013
  П"ятковська О.Р. Трудова рееміграція: особливості, фактори та роль у розвитку малого бізнесу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 193-199. – ISSN 0321-0499
1518014
  Черленяк І.І. Трудова та нелегальна міграція в прикордонній області: приклад Закарпаття / І.І. Черленяк, І.М. Вашкеба, М.М. Товт // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 122-129
1518015
  Слюсар А.М. Трудова функція керівника підприємства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 78-84. – ISSN 0201-7245
1518016
  Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.89-93. – Бібліогр.: 9 н. – ISSN 0132-1331
1518017
  Коваленко Р.І. Трудова функція як обов"язкова умова трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Руслан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 167-187
1518018
  Коваленко Р.І. Трудова функція як обов"язкова умова трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Руслан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1518019
  Кершенштейнер Г. Трудова школа / Г. Кершенштейнер. – Катеринослав, 1920. – 24с.
1518020
  Шарельман Г. Трудова школа / Г. Шарельман. – Київ, 1921. – 98 с.
1518021
  Лукашенко П. Трудова школа УСРР и початкова школа капіталістичних країн. / П. Лукашенко, М. Штейнгауз. – К., 1931. – 87с.
1518022
  Петруняк О. Трудова юстиція у країнах Європи: досвід для України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 166-167. – ISBN 978-966-919-107-6
1518023
  Дорофеев Б.Я. Трудовая Австралия в борьбе за мир и социальный прогресс / Б.Я. Дорофеев. – М., 1980. – 214с.
1518024
  Новикова Е.Ю. Трудовая адаптация мигрантов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 136-139. – ISSN 0132-1625
1518025
  Разин А.В. Трудовая активность - важнейший показатель нравственной зрелости личности / А.В. Разин. – М, 1981. – 47с.
1518026
  Томашкевич В.Е. Трудовая активность / В.Е. Томашкевич. – М., 1985. – 208с.
1518027
   Трудовая активность в условиях интенсификации производства. – Киев, 1987. – 82с.
1518028
   Трудовая активность женщин. – К, 1984. – 235с.
1518029
  Костюк Вера Степановна Трудовая активность и механизм ее реализации в условиях перехода к рыночной экономике : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Костюк Вера Степановна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 159л. – Бібліогр.:л.148-159
1518030
  Костюк В.С. Трудовая активность и механизм ее реализации в условиях перехода к рыночной экономике : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Костюк В.С.; КУ им. Шевченко. – Киев, 1992. – 20л.
1518031
  Костюк М.П. Трудовая активность колхозного крестьянства Болоруссии в период победы и упрочения социализма (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Костюк М. П.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1969. – 23л.
1518032
  Рыбцова Л.Л. Трудовая активность личности в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рыбцова Л.Л.; Азерб. гос.ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 23л.
1518033
  Перец Николай Степанович Трудовая активность масс как фактор разрешения противоречий социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Перец Николай Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 20 с.
1518034
  Перец Н.С. Трудовая активность масс как фактор разрешения противоречий социализма. : Дис... Канд. философ наук: 09.00.02 / Перец Н.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1988. – 190л. – Бібліогр.:л.174-190
1518035
  Мариненко Э.П. Трудовая активность молодежи : (реф. библиогр. указ. литературы). / Э.П. Мариненко. – Москва, 1973. – 77с.
1518036
   Трудовая активность молодежи: состояние, пути повышения. – М, 1979. – 140с.
1518037
   Трудовая активность населения. – М, 1986. – 100с.
1518038
   Трудовая активность пенсионеров. – Киев, 1984. – 126с.
1518039
  Межов Павел Ефимович Трудовая активность производственно технической интеллигенции в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Межов Павел Ефимович ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 23 с.
1518040
  Коростелев А.С. Трудовая активность рабочего / А.С. Коростелев. – М, 1973. – 79с.
1518041
   Трудовая активность рабочего класса и крестьянства Ивановской области. – Иваново, 1987. – 116с.
1518042
  Нугаев М.А. Трудовая активность рабочего класса развитого социалистического общества : (теоретико-методологический аспект) / М.А. Нугаев. – Казань : Издательство Казанского ун-та, 1975. – 292, [3] с.
1518043
  Нугаев Магдий Алимжанович Трудовая активность рабочих промышленного предприятия в развитом социалистическом обществе : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Нугаев Магдий Алимжанович; МГУ. – М., 1977. – 40л.
1518044
  Луцкий В.В. Трудовая активность, пути ее повышения. / В.В. Луцкий. – Москва, 1975. – 63с.
1518045
   Трудовая активность: мотивация и стимулы. – Л, 1991. – 125с.
1518046
   Трудовая группа в IV Государственной думе : Обзор деятельности с 15 ноября по 15 декабря 1912 г. – Санкт-Петербург : Типография "Сила", 1913. – 60 с. – Без тит. л.
1518047
  Гофман М.И. Трудовая деятельность -- основа формирования нравственного облика советского человека : Автореф... канд. филос.наук: / Гофман М. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1966. – 21л.
1518048
  Блинов Н.М. Трудовая деятельность как основа социалистического образа жизни / Н.М. Блинов ; АН СССР, Ин-т социол. исслед. – Москва : Наука, 1979. – 143 с.
1518049
  Арапова Л.И. Трудовая деятельность ленинградцев в период блокады (1941-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Арапова Л.И.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра археологии. – М., 1965. – 18л.
1518050
  Астраханцева И.Ф. Трудовая деятельность шахтеров Кузбасса в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Астраханцева И.Ф.; Моск.гос.ист-архивный ин-т. – М, 1966. – 15л.
1518051
  Ценципер М.Б. Трудовая деятельность школьного ученического коллектива. / М.Б. Ценципер. – М, 1956. – 112с.
1518052
  Абрамова О.В. Трудовая дисциплина / О.В. Абрамова, В.И. Никитинский. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 191 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 183-189
1518053
   Трудовая дисциплина. – М, 1985. – 96с.
1518054
  Кутырев Б.П. Трудовая дисциплина / Б.П. Кутырев. – Новосибирск, 1988. – 116с.
1518055
  Бородина Н.Н. Трудовая дисциплина и меры её укрепления / Н.Н. Бородина. – М., 1973. – 112с.
1518056
  Бартош Ч.К. Трудовая дисциплина и текучесть кадров / Ч.К. Бартош. – Минск : Беларусь, 1982. – 112 с.
1518057
  Самед-заде Ариф Гулам оглы Трудовая дисциплина как комплексный фактор повышения социальной активности рабочего : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Самед-заде Ариф Гулам оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1984. – 24л.
1518058
   Трудовая дисциплина как объект социального планирования в производственных коллективах. – Л, 1971. – 88с.
1518059
  Бушуев А В. Трудовая дисциплина на предприятиях лесной промышленности / А В. Бушуев, В.Н. Смирнов. – Л, 1971. – 140с.
1518060
  Бочков А.Ф. Трудовая дисциплина. / А.Ф. Бочков. – Минск, 1979. – 95с.
1518061
  Юрченко В.С. Трудовая дисциплина. / В.С. Юрченко. – Минск, 1982. – 126с.
1518062
  Михайленко Н.Т. Трудовая дисциплина: теория и практика / Н.Т. Михайленко. – Фрунзе, 1987. – 206 с.
1518063
  Андронов М.В. Трудовая заря : стихи и песни / Михаил Андронов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 71 с. : портор.
1518064
   Трудовая и общественно-политическая активность рабочего класса Урала в условиях социализма. – Свердловск, 1982. – 160с.
1518065
  Медведева Л.М. Трудовая и политическая активность строителей байкало-Амурской железнодорожной магистрали / Л.М. Медведева. – М, 1988. – 140с.
1518066
  Фролкин Николай Михайлович Трудовая иммиграция во Франции в новейшее время (20-е - середина 70-х гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Фролкин Николай Михайлович; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1981. – 44л.
1518067
  Фролкин Н.М. Трудовая иммиграция во Франции в новейшее время. / Н.М. Фролкин. – Киев, 1975. – 286с.
1518068
  Данилова Е.Н. Трудовая иммиграция и рэимиграция духовных христиан в Советскую Россию в 1920-е гг. / Е.Н. Данилова, Н.В. Антонова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 14-31. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1518069
  Астемиров З.А. Трудовая колония для несовершеннолетних / Астемиров З.А. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 118 с.
1518070
  Сойфер В. Трудовая миграция в рамках стран СНГ: проблемы теории и практики / В. Сойфер, А. Касумов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 21-26. – ISSN 2074-6040


  Согласно ТК РФ все отношения по регистрации иностранных работников с участием работодателей регламентируются подзаконными (ведомственными) актами, которые не всегда совпадают с нормами и принципами трудового права, с защитой интереса работодателя и ...
1518071
  Рязанцев С. Трудовая миграция в России в условиях интеграции в ЕврАзЭС // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-83. – ISSN 0042-8736
1518072
  Рязанцев С. Трудовая миграция в России в условиях интеграции в ЕврАзЭС // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-83. – Бібліогр.: с. 73, 79-80. – ISSN 0042-8736
1518073
  Элефтерова М.В. Трудовая миграция в России: ее влияние на спрос и предложение рабочей силы на рынке труда // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 2. – С. 49-54. – ISSN 0320-8168
1518074
  Рязанцев С.В. Трудовая миграция в Россию: старые проблемы и новые подходы к регулированию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-14. – (Экономика ; вып. 1). – ISSN 1026-356X
1518075
  Боженко В. Трудовая миграция в странах СНГ // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 56-60.
1518076
  Рязанцев С. Трудовая миграция и диаспоры из стран Закавказья / С. Рязанцев, Н. Попиль // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 7. – С. 75-80.
1518077
  Рязанцев С. Трудовая миграция из Молдовы: социально-экономические и демографические последствия / С. Рязанцев, М. Урсаки // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 59-72
1518078
  Рязанцев С. Трудовая миграция из России и новая российская диаспора за рубежом // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 9. – С. 32-40. – ISSN 0131-2227
1518079
  Максакова Л. Трудовая миграция населення Узбекистана // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 129--148. – ISSN 0207-3676
1518080
  Погудина Ю.Ю. Трудовая миграция рабочей силы в процессе урбанизации Китая после 1978 года // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 43-48. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
1518081
  Капша Т. Трудовая миграция: организационно-правовые аспекты // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 4-15. – ISSN 1810-3081
1518082
  Сухов А.А. Трудовая мобильность при социализме / А.А. Сухов. – Москва, 1981. – 127с.
1518083
  Мухаметлатыпов Ф.У. Трудовая мобильность: методология исследования, реальные тенденции и проблемы управления / Ф.У. Мухаметлатыпов. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1990. – 180 с.
1518084
   Трудовая молодость. – Ярославь, 1948. – 120с.
1518085
  Гомзик О.А. Трудовая мотивация персонала в странах с развитой экономикой / О.А. Гомзик, Л.С. Романенко // Продуктивність : Науково-практичний журнал / Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. – Краматорськ, 2006. – № 3. – С. 16-22
1518086
  Роганов Г.Н. Трудовая педагогика. / Г.Н. Роганов. – М.
ч. 2. – 1927. – 191с.
1518087
  Лурье М. Трудовая повинность и рабочий контракт. / М. Лурье, 1918. – 105с.
1518088
  Хмыров С.Б. Трудовая подготовка и профориентация сельских школьников / С.Б. Хмыров. – М, 1985. – 112с.
1518089
   Трудовая подготовка учащихся. – М, 1989. – 79с.
1518090
  Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьлников в условиях научно-технической революции / Батышев С.Я. – Москва : Знание, 1974. – 96 с. – (Новое в жизни, Науке, технике. Серия "Педагогика и психология" ; 11-12)
1518091
  Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников : вопр. теории и методики / Батышев С.Я. – Москва : Педагогика, 1981. – 192 с. – Библиогр.: с. 189-191 (64 назв.)
1518092
   Трудовая подготовка школьников в СССР и СФРЮ. – М, 1985. – 312с.
1518093
  Баринов И.И. Трудовая политика нацистской Германии на оккупированной Украине и украинские остарбайтеры в 1941-1943 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 83-98. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье освещаются ход, основные принципы и особенности трудовой политики немецкой администрации на оккупированной Украине, а также ряд спорных вопросов, касающихся использования принудительного труда украинского населения.
1518094
  Борисов Л.А. Трудовая поступь: Пром-сть Москвы в десятой пятилетке / Л.А. Борисов. – М, 1981. – 80с.
1518095
  Чхеидзе Д.О. Трудовая поэзия в аджарском устном народном творчестве : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чхеидзе Д.О. ; АН Груз.ССР , Ин-т истории грузинской лит-ры. – Тбилиси, 1968. – 24 с.
1518096
  Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан / Бегичев Б.К. – Москва, 1972. – 245 с.
1518097
  Зайцева О.Б. Трудовая правосубъектность как юридическая категория // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 39-46. – ISSN 0132-0769
1518098
   Трудовая смена Узбекистана. – Ташкент, 1971. – 32с.
1518099
  Дерюгин П.П. Трудовая социализация молодых специалистов социогуманитарного профиля / П.П. Дерюгин, Ю.А. Колесникова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 230-235. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1518100
   Трудовая теория стоимости К. Маркса. – Новосибирск, 1974. – 36с.
1518101
  Бузгалин А.В. Трудовая теория стоимости: проблемы адекватной трактовки и реактуализации / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 94-105. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1518102
  Бодриков М. Трудовая теория ценности: проблемные вопросы в историческом значении // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 110-129. – ISSN 0042-8736
1518103
  Бодриков М. Трудовая теория ценности: проблемные вопросы и историческое значение // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 110-129. – Бібліогр.: с. 110-111, 113-114, 116-125,. – ISSN 0042-8736
1518104
   Трудовая Франция против власти монополий. – М, 1973. – 310с.
1518105
  Гладков Н.Г. Трудовая функция рабочих и служащих / Н.Г. Гладков. – Ташкент, 1986. – 88с.
1518106
   Трудовая школа. – М, 1918. – 136с.
1518107
  Шаррельман Г. Трудовая школа / Г. Шаррельман. – М., 1918. – 131с.
1518108
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Блонский. – 2-е изд. – Москва : Госиздат ; Литературно-издательский отдел Народного комиссариата по Просвещению. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 1. – 1919. – 114 с.
1518109
  Левитин С.А. Трудовая школа / С.А. Левитин. – 2-е изд. – Москва : Литературно-издательский отдел Наркомпроса. – (Теория и практика единой трудовой школы ; Вып.1)
Т. 1 : Теория и принципы. – 1919. – 140 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1518110
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Блонский. – Москва : Лит.-изд. отд. Нар. комиссариата по Просвещению. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 1. – 1919. – 106 с.
1518111
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Блонский. – Москва : Госиздат. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 2 : Трудовая школа второй ступени. Учитель трудовой школы. – 1919. – 54 с.
1518112
   Трудовая школа в деревне. – М, 1925. – 191с.
1518113
  Болтунов А.П. Трудовая школа в психологическом освещении / А.П. Болтунов; А.П. Ботунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Моск. акц. изд., 1926. – 180 с. – Экз. деф., отсутств. с. 1-6 (Предисловия к 1 и 2 изд.)
1518114
   Трудовая школа в свете истории и современности. – Л, 1925. – 277с.
1518115
  Федоров-Гартвиг Трудовая школа и коллективизм / Федоров-Гартвиг. – 2-е изд. – М., 1918. – 80с.
1518116
  Синицкий Л.Д. Трудовая школа, / Л.Д. Синицкий. – Х., 1919. – 190с.
1518117
  Рыженков Т.А. Трудовая эквивалентность, как экономическая категория. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Рыженков Т.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1518118
  Пономареко В. Трудовая эмиграция и развитие науки в Украине // Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С. 12-14.
1518119
   Трудове виховання. – К, 1978. – 112с.
1518120
   Трудове виховання в дитячих будинках. – К, 1952. – 128с.
1518121
  Максименко С.Д. Трудове виховання в сім"ї / С.Д. Максименко, І.Д. Бех. – К., 1983. – 77с.
1518122
  Мельниченко Ф Б. Трудове виховання в школі-інтернаті / Ф Б. Мельниченко, . – К., 1964. – 208с.
1518123
  Матюша І.К. Трудове виховання в школі / І.К. Матюша. – К., 1969. – 216с.
1518124
  Тхоржевський Д.О. Трудове виховання і професійна орієнтація школярів / Д.О. Тхоржевський, І.М. Назимов. – К., 1979. – 48с.
1518125
  Ткаченко І.Г. Трудове виховання старшокласників. / І.Г. Ткаченко. – К., 1971. – 144с.
1518126
  Діденко Л.Я. Трудове виховання та формування нової людини / Л.Я. Діденко. – Київ, 1969. – 35с.
1518127
  Кобиляцький І.І. Трудове виховання учнів / І.І. Кобиляцький. – Чернівці, 1958. – 66с.
1518128
  Мельниченко Б.Ф. Трудове виховання учнів 5-8 класів шкіл=інтернатів УСРСР : Дис... канд.пед.наук: / Мельниченко Б.Ф.; Досл.ін-т педагогіки УРСР. – К., 1965. – 357л. – Бібліогр.:л.339-=357
1518129
   Трудове виховання учнів допоміжної школи. – К, 1984. – 81с.
1518130
  Уманська Л.В. Трудове виховання школярів у сім"ї / Л.В. Уманська. – Київ : Радянська школа, 1958. – 32 с.
1518131
  Сорока В. Трудове законодавство - застосовуємо індивідуально // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 26 грудня (№ 49/50)


  Акценти на важливих змінах у законодавстві та відповіді на актуальні запитання, що виникають через безпрецедентні обставини, можна було почути на вебінарі "Кадрова діяльність керівника закладу освіти у воєнний час: вирішуємо поточні питання", який ...
1518132
  Куренда В. Трудове законодавство і конституційні права громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-26.
1518133
  Комаров В.А. Трудове законодавство і сучасність // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 28-35.
1518134
  Мельник К.Ю. Трудове законодавство та належний нагляд і контроль за його дотриманням як чинник забезпечення соціальної безпеки в Україні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7069-63-7
1518135
  Кириленко Т. Трудове законодавство у прицілі війни // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 16 серпня (№ 31/32). – С. 1-3
1518136
  Феськов М.М. Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації / М.М. Феськов. – Київ : Знання, 2005. – 276с. – ISBN 966-346-029-6
1518137
  Головко С. Трудове законодавство: реформування з тимчасовим результатом // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1518138
  Рибачук М.Ф. Трудове и атеістичне виховання населення у системі соціалістичного способу життя / М.Ф. Рибачук. – Київ, 1976. – 48с.
1518139
  Сергієнко Д.Л. Трудове і політехнічне навчання в загальноосвітній сільській школі в період будівництва соціалізму і поступового переходу до комунізму (1938-1941 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 32-38. – (Серія історії ; № 11)
1518140
  Белінська А. Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 211-212
1518141
   Трудове на преподавателите от ВИАС : Библиографически указател 1942-1978. Геодезически факултет. – София, 1982. – 273с.
1518142
   Трудове навчання. – К, 1978. – 143с.
1518143
  Римаренко В.Є. Трудове навчання в V-VIII класах / В.Є. Римаренко. – К., 1965. – 159с.
1518144
   Трудове навчання в шкільних майстернях. – вид. 5-е. – К, 1975. – 200с.
1518145
   Трудове навчання в школі. – К
1. – 1968. – 152с.
1518146
   Трудове навчання в школі. – К
2. – 1970. – 152с.
1518147
   Трудове навчання в школі. – К
3. – 1971. – 128с.
1518148
   Трудове навчання в школі. – К, 1984. – 81с.
1518149
  Соловей М. Трудове навчання вихованців у дитячих будинках Донбасу (1945 - 1985 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 60-61
1518150
  Садовий М. Трудове навчання та виховання учнів як основа профорієнтації роботи в умовах нової парадигми освіти / Микола Садовий // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 16-21. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті розглядаються окремі ідеї О.В. Гіталова щодо проблеми розвитку та становлення трудового навчання та виховання у нових умовах роботи основної, старшої та профільної школи. На цій основі розглянуті шляхи реформування загальної середньої освіти, ...
1518151
  Сергієнко Д.Л. Трудове політехнічне навчання в сільській школі в період індустріалізації країни (1926-1929 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 41-49. – (Серія історії ; № 10)
1518152
  Хуторян Н. Трудове поравопорушення як підстава матеріальної відповідальності // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.105-110. – ISSN 1561-4999
1518153
  Прокопенко В.І. Трудове право : Курс лекцій / В.І. Прокопенко. – Київ : Вентурі, 1996. – 224с. – ISBN 5-7707-9598-0
1518154
  Гирич О.Г. Трудове право : Курс лекцій для студ. юрид. вузів та факультетів / О.Г. Гирич; Відп. ред. В.Л. Оробей. – Київ : Вілбор, 1999. – 208c. – ISBN 966-7247-07-4
1518155
  Гирич О.Г. Трудове право / О.Г. Гирич. – К., 1999. – 208с.
1518156
  Сергієнко В.В. Трудове право : конспект лекцій / Сергієнко В.В., Топоркова М.М. ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 380 с.
1518157
   Трудове право : підручник / [В.В. Жернаков та ін.] ; за заг. ред. В.В. Жернакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 494, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 485-486. – Бібліогр.: с. 487-494. – ISBN 978-966-458-315-9
1518158
   Трудове право : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за ред. М.І. Іншина та В.І. Щербини ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : НікаНова, 2012. – 559, [1] с. – Кол. авт. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 541-559. – ISBN 978-966-2526-38-2
1518159
   Трудове право : підручник / [Жернаков В.В. та ін.] ; за заг. ред. В.В. Жернакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 494, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 487-494. – ISBN 978-966-458-315-9
1518160
   Трудове право : підручник / [О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О.М. Ярошенка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2017. – 557, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 553-558. – ISBN 978-966-937-195-9
1518161
  Венедіктов С.В. Трудове право в державах Європи : підручник / С.В. Венедіктов, Г.О. Спіцина. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-698-8


  В пр. №1712795 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1518162
  Рим О.М. Трудове право Європейського Союзу : монографія / Рим О.М., М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Галич-Прес, 2020. – 595, [1] с. – Бібліогр.: с. 483-595 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7617-49-4
1518163
  Рим О.М. Трудове право Європейського Союзу та його вплив на розвиток трудового права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Рим Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 35 с. – Бібліогр.: 73 назви
1518164
  Сімутіна Я. Трудове право Європейського Союзу: перспективи та виклики для України (Рецензія на монографію Олени Рим "Трудове право Європейського Союзу") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 188-192. – ISSN 1026-9932
1518165
  Жернаков В.В. Трудове право на шляху України до Європи: теоритичні та практичні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 115-119
1518166
  Венедіктов С.В. Трудове право Сполучених Штатів Америки / С.В. Венедіктов. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 167, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-32-8


  В пр. №1712795 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1518167
  Бірюкова А.Г. Трудове право та трудове законодавство: проблеми співвідношення : монографія / А.Г. Бірюкова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харьков : Панов А.М., 2016. – 401, [1] с. – Бібліогр.: с. 371-401 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-520
1518168
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник / В.І. Прокопенко. – Харків : Консум, 1998. – 480с. – ISBN 966-7124-29-0
1518169
   Трудове право України : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 288с. – ISBN 966-7302-82-2
1518170
  Карпенко Д.О. Трудове право України : Курс лекцій / Д.О. Карпенко. – Київ : МАУП, 1999. – 187с. – ISBN 966-7299-73-9
1518171
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник / В.І. Прокопенко. – Вид. 2-ге. стереот. – Харків : Консум, 2000. – 480с. – ISBN 966-7124-29-0
1518172
   Трудове право України. – Київ : Знання, 2000. – 564 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-015-5


  Це підручник нової генерації: його створено на новій концептуальній основі та з урахуванням нових реалій на ринку праці України. Його найважливіша ознака — сучасний підхід до правового регулювання трудової діяльності. За структурою підручник ...
1518173
   Трудове право України : Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2001. – 564с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-091-0


  Цей концептуально новий підручник, орієнтований на трудове право західних країн з ринковою економікою, створено з урахуванням -сучасних реалій на ринку праці України, чинних нормативно-правових актів у сфері праці України, кращого світового досвіду у ...
1518174
   Трудове право України : Збірник нормативно - правових актів. – Харків : Консум, 2001. – 464с. – ISBN 966-7124-96-7
1518175
  Дмитренко Ю.П. Трудове право України : Курс лекцій / Ю.П. Дмитренко; Інститут післядипломної освіти КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2001. – 164с. – ISBN 96695792-8-7
1518176
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник / Н.Б. Болотіна. – 4-тє вид., стер. – Київ : Вікар, 2002. – 725 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-83-1
1518177
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник для студ. юридичних вищ. навч. закл. / В.І. Прокопенко. – 3-те вид. перероб. та доп. – Харків : Консум, 2002. – 528с. – ISBN 966-7124-29-0
1518178
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посіб. : курс лекцій / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2002. – 335 с. – ISBN 966-7984-03-6
1518179
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : практикум / Н.Б. Болотіна. – Київ : Вікар, 2002. – 147 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-42-4


  Цей концептуально новий підручник, орієнтований на трудове право західних країн з ринковою економікою, створено з урахуванням -сучасних реалій на ринку праці України, чинних нормативно-правових актів у сфері праці України, кращого світового досвіду у ...
1518180
   Трудове право України : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – Київ : ІнЮре, 2003. – 536с. – ISBN 966-8088-12-3


  Розкрито основні інститути сучасного трудового права України на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування.
1518181
  Болотіна Б Н. Трудове право України : підручник / Н.Б Болотіна. – Київ : Вікар, 2003. – 725 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-51-3
1518182
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Курс лекцій / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-243-8( Ч.1)
Ч. 1. – 2003. – 128с.
1518183
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навчальний посібник для студентів вищ.навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-258-6 (Ч.2))
Ч. 2. – 2003. – 136с.
1518184
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навч. пос. для студ. навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-287-Х (Ч.3)
Ч.3. – 2003. – 104с.
1518185
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навч. пос. для студ. навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-336-1 (Ч.4)
Ч.4. – 2003. – 152с.
1518186
   Трудове право України : Академічний курс. Підручник. – Київ : А.С.К., 2004. – 608с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-319-069-8
1518187
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник / Н.Б. Болотіна. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вікар, 2004. – 725 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-64-5
1518188
   Трудове право України : Академічний курс; Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – Київ : ІнЮре, 2004. – 536с. – ISBN 966-313-160-8


  Розкрито основні інститути сучасного трудового права України на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування.
1518189
   Трудове право України : Навч. посібник. – Київ : Істина, 2005. – 208с. – ISBN 966-7613-69-0
1518190
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посіб. : курс лекцій / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2005. – 336 с. – ISBN 966-7984-03-6
1518191
   Трудове право України : Академічний курс. Підручник для студ. юрид. спец. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2006. – 544 с. – ISBN 966-313-269-8
1518192
   Трудове право України : Науково-інформаційний журнал. – Харків, 2006-
№ 1. – 2006
1518193
  Жарков Г.М. Трудове право України : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Жарков Г.М. – Київ : Ленвіт, 2007. – 428с. – ISBN 966-8995-12-0
1518194
   Трудове право України : підручник для студентів вищ. навч. закладів / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, І.М. та ін. Якушев; Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я., Синчук С.М. та ін.; МОНУ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Ін Юре, 2007. – 536 с. – ISBN 978-966-313-350-8
1518195
   Трудове право України : навч. посібник. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Істина, 2007. – 208 с. – ISBN 966-7613-69-0
1518196
  Бойко М.Д. Трудове право України : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2007. – 312с. – ISBN 966-326-187-0
1518197
   Трудове право України. – Харків
№ 1(2). – 2007
1518198
  Бойко М.Д. Трудове право України : зразки документів, коментарі, роз"яснення: навчально-практичний посібник / М.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2008. – 280 с. – ISBN 966-326-210-9
1518199
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : навчальний посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-346-440-4
1518200
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Атіка, 2008. – 316 с. – ISBN 978-966-326-288-8
1518201
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник / Н.Б. Болотіна. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 860 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-418-3
1518202
  Прилипко С.М. Трудове право України : підручник / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків : ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 663, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-8716-84-3
1518203
  Щербина В.І. Трудове право України : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / В.І. Щербина ; за ред В.С. Венедіктова. – Київ : Істина, 2008. – 384 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-8909-23-8
1518204
  Теліпко В.Е. Трудове право України : навчальний посібник / В.Е. Теліпко В.Е., Дутова ; за заг.ред.В.Е.Теліпко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-364-910-8
1518205
  Дмитренко Ю.П. Трудове право України : підручник / Ю.П. Дмитренко ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 624с. – ISBN 978-966-667-340-7
1518206
   Трудове право України / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : Істина, 2009. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 966-7613-69-0
1518207
   Трудове право України / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Істина, 2010. – 208 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 966-7613-69-0
1518208
   Трудове право України : (основи теорії трудового права) : [навч. посібник] / [В.В. Бонтлаб та ін. ; за заг. ред. В.Л. Костюка] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Нац. ун-т "Остроз. акад.", ТОВ "Незалежна юрид. компанія". – Київ : Промінь, 2010. – 279, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 264-279, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8512-37-7
1518209
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посіб. / М.Д. Бойко ; МОН України. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Атіка, 2010. – 316 с. – ISBN 978-966-326-356-4


  Зібрані та упорядковані лекції з трудового права України відповідно до програми "Трудове право" для вищих навчальних закладів за спец. "Правознавство"
1518210
   Трудове право України : підручник для студентів ВНЗ : [академ. курс] / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 4-те вид., перероб. та допов. – Київ : Ін Юре, 2010. – 532, [4] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-443-7
1518211
  Мельник К.Ю. Трудове право України : підручник / К.Ю. Мельник ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Храків : Золота миля, 2014. – 479, [1] с. – 20-річчю Харків. нац. ун-ту внутр. справ присвяч. - Слов.: с. 472-474. - Предм. покажч.: с. 475-479. – Бібліогр.: с. 463-471. – ISBN 978-617-7064-30-4
1518212
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 391, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-386 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-313-3
1518213
  Іншин М.І. Трудове право України : підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина. – Харків : Диса плюс, 2014. – 499, [1] с. – Покажч.: с. 494-499. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7064-19-9


  На форз. екз. № 1684769 дарчий надпис: Шановній Нелі Юріївні з найкращими побажаннями та вдячністю від авторів 03.03.2014 р.
1518214
   Трудове право України : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 172, [1] с. – Бібліогр.: с. 165-166. – ISBN 978-611-01-0510-1
1518215
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін. ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника] ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правн. наук, Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т права ім. І. Малиновського [та ін.]. – Київ : Леся, 2015. – 531, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 530. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7166-33-5
1518216
  Волошина С.М. Трудове право України : навч. посібник / [С.М. Волошина, А.М.Соцький, В.І. Щербина] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2015. – 187, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7096-36-7
1518217
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 555, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-647-7
1518218
  Кучма О.Л. Трудове право України : практикум / О.Л., Кучма, Л.М., Сіньова, С.М. Черноус ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2017. – 149, [2] с. – Бібліогр.: с. 132-149. – ISBN 978-617-7480-28-9
1518219
   Трудове право України : підручник / [М.І. Іншин та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 593, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 594-595. - Термінол. словник: с. 547-561. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розділів та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1518220
  Кисельова О.І. Трудове право України : навч. посібник / О.І. Кисельова, Т.А. Кобзєва ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 308, [1] с. – Бібліогр.: с. 306-308. – ISBN 978-966-657-685-2
1518221
   Трудове право України : підручник / [М.І. Іншин та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер ; Буква Закону, 2018. – 593, [3] с. – Авт. зазнач. в кінці книги: с. 594-595. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1518222
  Трюхан О.А. Трудове право України : навч.-метод. посібник для студентів ф-ту адвокатури / О.А. Трюхан ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. труд. права соц. забезпечення. – Одеса : Гельветика, 2018. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-966-916-605-0
1518223
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації європ. соціального права ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; Нац. ун-т "Остроз. Академія". – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер ; Буква Закону, 2019. – 593, [7] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1518224
  Кравченко І.М. Трудове право України : практикум / І.М. Кравченко ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 475, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 471-475 та в кінці частин. – ISBN 978-617-7910-59-5
1518225
   Трудове право України : підручник / [М.І. Іншин, В.І. Щербина, С.Я. Вавженчук та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації європ. соц. права ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; Нац. ун-т "Остроз. Академія". – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер : Буква Закону, 2020. – 593, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 594-595. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1518226
  Щербина В.І. Трудове право України : підручник. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 551, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7611-89-8
1518227
  Кравченко І.М. Трудове право України : практикум / І.М. Кравченко ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ліра-К, 2021. – 475, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 471-475 та в кінці частин. – ISBN 978-617-7910-59-5
1518228
  Щербина В.І. Трудове право України : практикум / В.І. Щербина, А.М. Соцький ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Чернівці : [б. в.], 2021. – 87, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці тем
1518229
  Венедіктов С.В. Трудове право України : підручник / [С.В. Венедіктов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Людмила, 2021. – 216 с. – На тит. арк. не зазнач. авт. - Предм. покажчик: с. 212-215. – ISBN 978-617-7974-56-6


  В пр. №1712795 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1518230
   Трудове право України : (особлива частина) : практикум / Вавженчук С.Я., Кучма О.Л., Сіньова Л.М., Черноус С.М. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т права. – Київ : 7БЦ, 2022. – 299, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-549-128-7
1518231
  Гончарова Г.С. Трудове право України у запитаннях та відповідях : навч.-довід. посібник : нормат. акти подані за станом на 1 жовт. 2007 р. / Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, С.М. Прилипко. – Харків : Одіссей, 2008. – 663, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-633-676-0
1518232
  Лавриненко О.В. Трудове право України як сучасна синергетична система (філософсько-правові та методологічні аспекти) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 20-27
1518233
  Пожарова О.В. Трудове право України: проблемні питання // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 205-207. – ISBN 978-966-02-9034-1
1518234
   Трудове право України: прядок ведення та оформлення кадрових документів : навч. посібник для студентів ВНЗ / К.Б. Наровська, В.П. Пастухов, О.В. Тищенко, С.М. Чорноус; К.Б. Наровська, В.П. Пастухов, О.В. Тищенко, С.М. Чорноус ; за заг ред. Пастухова В.П. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2006. – 279, [1] с. : табл. – ISBN 966-8533-44-5
1518235
  Занфірова Тетяна Трудове право як синергетична система // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 74-79
1518236
  Щербіна В. Трудове право як цивілізаційна цінність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 206-212


  У статті виявлено та з"ясовано значення сучасного трудового права для прогресивного розвитку економіки, суспільства і держави, розкрито його значення у правовому регулюванні праці.
1518237
  Прокопенко В.І. Трудове право. / В.І. Прокопенко. – К, 1966. – 84с.
1518238
  Бойко М.Д. Трудове право. Зразки документів, коментарі, роз"яснення : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2002. – 319 с. – ISBN 966-7984-04-4
1518239
  Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення : Навч.-методична розробка / В.Г. Короткін. – Київ : МАУП, 1999. – 88с. – ISBN 966-7312-75-5
1518240
  Жернаков В.В. Трудове правовідношення як складне явище в трудовому праві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 134-147. – ISSN 0201-7245
1518241
  Полішко Н.Л. Трудове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності працівника // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 59-66. – ISSN 2222-5374
1518242
  Ковальчук Г.П. Трудове становлення особистості у закладах соціального виховання України 20-х - початку 30-х років XX століття // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 109-110
1518243
  Постригань Т.Л. Трудовий аспект в корпоративних правовідносинах // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 54-57
1518244
  Халепо Т.І. Трудовий героїзм українського народу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / Т.І. Халепо. – Київ : Радянська Україна, 1957. – 47 с.
1518245
  Потопахіна О.М. Трудовий договір - засіб забезпечення безпечних і здорових умов праці // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 105-107. – ISBN 978-966-927-199-0
1518246
  Свічкарьов Я. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: особливості робочого часу // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – С. 35-40. – ISSN 2311-4894
1518247
  Тищенко О.В. Трудовий договір з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2010. – 224 с. – ISBN 978-966-2278-10-9
1518248
  Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України : навч. посіб. / Н.Б. Болотіна. – Київ : Поливода, 2002. – 124 с. – ISBN 966-8037-01-4
1518249
  Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Данилов Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 184-205
1518250
  Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Данилов Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1518251
  Прокопенко В.І. Трудовий договір і трудові правовідносини. / В.І. Прокопенко. – К, 1971. – 187с.
1518252
  Габрук О. Трудовий договір із нефіксованим робочим часом: переваги для працівника, застереження для роботодавця // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 6 вересня (№ 33/34). – С. 4-5
1518253
  Іншин М. Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 192-196. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено аналізу існуючих позицій щодо визначення сутності, змісту, значення та особливостей трудового договору та відповідних нормативно-правових актів.
1518254
  Козуб І. Трудовий договір про дистанційну роботу в системі трудових договорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 118-126. – ISSN 2663-5313
1518255
  Козуб І. Трудовий договір про надомну роботу / І. Козуб, К. Малофій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 63-68. – ISSN 2663-5313
1518256
  Шурхал І. Трудовий договір як інститут трудового права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 74-75
1518257
  Аббасова С.І. Трудовий договір як основна форма реалізації права на працю / С.І. Аббасова, А.В. Брусенцев // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 17-19
1518258
  Слома В.М. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 22-26
1518259
  Вишновецька С.В. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин / С.В. Вишновецька, Л.Г. Такаджі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 124-129. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1518260
  Якушев І. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 74-78. – ISSN 2409-4544
1518261
  Коваленко О.О. Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його сторін // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 37-42. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
1518262
  Вайленко Г.О. Трудовий договір як сучасна форма реалізації права на працю: перспективи правового врегулювання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 35-39. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
1518263
  Сімутіна Я.В. Трудовий договір як юридичний факт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 283-290. – ISSN 2078-9165
1518264
  Голеня Є.Ф. Трудовий договір. / Є.Ф. Голеня. – 3-е вид. – К., 1977. – 32с.
1518265
  Домбругова А. Трудовий договір: деякіпитання розірвання з ініціативи власника // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.58-65. – ISBN 966-667-078-Х
1518266
  Бойко М.Д. Трудовий договір: теорія і практика : навч.-практ. посіб. / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2009. – 308 с. : табл. – Бібліогр.: с. 305-306. – ISBN 978-966-326-320-5
1518267
  Кір"ян Т. Трудовий дохід як форма інвестицій у людський капітал (методологійний аспект) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1518268
  Саженюк С.Н. Трудовий і ратний подвиг залізничників України в перший період Великої Вітчизняної війни (1941-1942 pp.) / С.Н. Саженюк, І.В. Мазило // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 18-25. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основании анализа архивных материалов, периодики военных лет и других источников освещаются ратные и трудовые подвиги рабочих-железнодорожников Украинской ССР по обеспечению потребностей фронта в первый период Великой Отечественной войны ...
1518269
  Хвощ М. Трудовий кодекс: під "оком" камер і "вухом" диктофонів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1518270
  Пятина В.А. Трудовий колектив і його роль в управлінні підприємством. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.07 / Пятина В.А.; Одеськ.держ.ун-т. – Одесса, 1994. – 19л.
1518271
  Габорець В.С. Трудовий колектив і соціалістичне змагання / В.С. Габорець, В.П. Мельник. – Ужгород, 1982. – 80с.
1518272
  Верников М.М. Трудовий колектив і формування комуністичної свідомості особи (Соціально-філософський аналіз проблеми) / М.М. Верников. – Київ, 1982. – 48с.
1518273
  Солдатов В.І. Трудовий колектив соціалістичного суспільства / В.І. Солдатов. – Київ, 1980. – 102с.
1518274
  Іларіонова С.І. Трудовий колектив та його роль у трудових відносинах // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 90-91. – ISBN 978-617-7069-63-7
1518275
  Шамшина І.І. Трудовий колектив як суб"єкт соціально-партнерських відносин у сучасному трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 258-263. – ISSN 1563-3349
1518276
  Яремчук О.В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.186-189. – ISSN 1727-1584
1518277
  Довжич К.В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права в Україні та країнах Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Довжич Катерина Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1518278
  Лазор В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
1518279
  Горовський Трудовий колеткив - школа інтернаціонального гарту / Горовський, О.Т. Богданов. – К, 1975. – 48с.
1518280
  Гошуляк Іван Трудовий конгрес і проблема соборності України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 160-172. – ISBN 978-966-02-4770-3
1518281
  Лук"янець К. Трудовий конгрес України (січень 1919 р.) крізь призму листівок з колекції відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 108-127. – ISSN 2224-9516
1518282
  Грузінова Л. Трудовий контракт: у чому специфіка? / Л. Грузінова, А. Грузінов // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 10)
1518283
  Мельник В.В. Трудовий конфлікт та трудовий спір: розмежування понять // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 210-213. – ISBN 978-617-7450-09-1
1518284
  Саженюк С.Н. Трудовий подвиг робітників України у Великій Вітчизняній війні / С.Н. Саженюк. – Київ : Вища школа, 1985. – 112 с. – Бібліогр.: с. 96-112


  Анотація: Монографія присвячена 40-річчю Перемоги радянського народа у Великій Вітчизняній війні, трудовий героїзм робітничого класу України у першій період війни (1941-1942 рр.)
1518285
  Стаховський В.І. Трудовий поступ Радянської України / В.І. Стаховський. – Київ, 1981. – 129с.
1518286
  Ткаченко А.М. Трудовий потенціал - основний фактор у процесі виробництва / А.М. Ткаченко, О Н. Зубарєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 2319-322. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1518287
  Нагорна А.М. Трудовий потенціал в Україні: медико-соціальні і демографічні характеристики (огляд літератури та власних досліджень) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 70-79. – ISSN 2413-7944
1518288
  Оленцевич Н.В. Трудовий потенціал в умовах переходу до ринкових відносин: формування та використання : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Оленцевич Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 1995. – 22 с.
1518289
  Потапова Алла Трудовий потенціал Волинської області: його зміст і значення в умовах ринкової економіки / Потапова Алла, Лемехова Анастасія // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 80-84 : табл.. рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-1333
1518290
  Титова Н.А. Трудовий потенціал і його реалізації в умовах формування регіонльних ринків праці (питання теорії та практики : Автореф... докт. екон.наук: 08.09.02 / Титова Н. А.; НАН Укр., Ін-т регіонльн. дослідж. – Львів, 1996. – 48л.
1518291
  Приймак В.І. Трудовий потенціал і механізм його реалізації в регіоні / В.І. Приймак; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 383с. – ISBN 966-613-127-7
1518292
  Костів В.Я. Трудовий потенціал і передумови його ефективної зайнятості в перехідний період : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.09.02 / Костів В. я.; НАН України, Ін-т регіонал. досл. – Львів, 1996. – 24 с.
1518293
  Номер О.В. Трудовий потенціал регіону як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 232-237. – Бібліогр.: 26 назв.
1518294
  Ковальов В.М. Трудовий потенціал регіону: розвиток, стимулювання, ефективність використання / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Слов"янськ : Друкарський двір, 2011. – 204 с. – ISBN 978-966-1528-41-2
1518295
   Трудовий потенціал України : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11. – ISSN 1810-3944
1518296
  Грішнова О.А. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку : монографія / О.А. Грішнова, С.Р. Пасєка, А.С. Пасєка. – Черкаси : Маклаут, 2011. – 358, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-337. – Бібліогр.: с. 338-358 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-22-00-17-1
1518297
  Білорус Т. Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність категорії "трудовий потенціал країни", що розглядається як її основний стратегічний ресурс. Особливу увагу приділено аналізу сучасних тенденцій руйнування трудового потенціалу України, шляхам формування стратегії його ...
1518298
  Коваленко І.Ю. Трудовий потенціал як основний фактор ефективності виробництва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 209-216.
1518299
  Бабенко А.Г. Трудовий потенціал як пріоритетний сегмент регульованої ринкової економіки / А.Г. Бабенко, О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 41-45. – ISSN 2409-1944
1518300
  Коваленко Р.І. Трудовий потенціал як складова соціальної безпеки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 86-92. – ISSN 2617-5967


  "У статті досліджується адаптація національного законодавства до норм Європейського Союзу. Визначаються основні складові соціальної безпеки. Встановлюється місце трудового потенціалу в системі соціальної безпеки".
1518301
  Ковальов В. Трудовий потенціал як структуроутворювальний елемент виробничого потенціалу / В. Ковальов, О. Атаєва // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1518302
  Галаз Л.В. Трудовий потенціал як фактор економічного зростання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 19-23. – ISSN 0321-0499
1518303
  Германюк Н.В. Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 4 (4). – С. 50-55
1518304
  Мельничук О.П. Трудовий потенціал: активізація його розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 75-83. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
1518305
  Кайдалова В.Ф. Трудовий спір як предмет судового розгляду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
1518306
  Скляревська Х.. Трудовий стаж за відсутності трудової книжки: позиція ВС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 27
1518307
  Андріів В.М. Трудовий стаж за законодавством України : 12.00.05:Дис....канд.юридичних наук / Андріів В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 175л. – Бібліогр.: С.151-165
1518308
  Андріїв Василь Михайлович Трудовий стаж за законодавством України : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Андріїв Василь Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 18л.
1518309
  Безугла Я.І. Трудовий стаж і його юридичне значення / Я.І. Безугла. – Киев : Знання, 1979. – 48 с. – (Товариство "Знання". Серія 13: Юридична ; 3)
1518310
  Томчук П.В. Трудовий характер соціалістичного сопособу життя. / П.В. Томчук. – К., 1980. – 48с.
1518311
  Солошко Трудовий шлях колективу ХТЗ / Солошко, Г.И. Макеєва. – К, 1962. – 144с.
1518312
  Колесниченко Д.А. Трудовики в период первой российской революции / Д.А. Колесниченко. – М., 1985. – 319с.
1518313
  Никітенко Р. Трудові аспекти договору концесії // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 22-24
1518314
  Волохов А. Трудові бар"єри. Чи важко іноземцям отримати роботу в Україні? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 33
1518315
  Галайчук Т. Трудові будні без трудових книг? // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 35
1518316
   Трудові відносини в Україні : Нормативні документи. Зразки документів. Коментарі. – Київ : "Медінформ", 2006. – 328 с. – ISBN 966-409-004-2
1518317
  Новак І. Трудові відносини в Україні: сучасні тенденції та проблеми регулювання // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 101-108.
1518318
  Палчинська Л.Р. Трудові відносини в умовах воєнного стану / Л.Р. Палчинська, К.С. Мітусова // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації" : м. Чернівці. Україна, 20 трав. 2022 р. / "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 218-220. – ISBN 978-617-8037-69-7
1518319
  Новак І. Трудові відносини в умовах економічної кризи: тенденції розвитку та пропозиції щодо регулювання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-25
1518320
  Павлів-Самоїл Трудові відносини працівників-мігрантів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 121-125. – (Юридична ; Вип. 1)
1518321
  Василенко П. Трудові відносини у дзеркалі соціального діалогу // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-12
1518322
  Терлюк І. Трудові відносини у контексті правової політики українських національних державних формацій (1917-1921 рр.): законодавчий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 316-322. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1518323
  Маргіта М.В. Трудові відносини: інституційний підхід до їх аналізу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 32-35. – (Економіа ; Вип. 25)
1518324
  Сухачов С.Я. Трудові відносини: соціальний механізм функціонування : монографія / С.Я. Сухачов; МОНУ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка; Польське наукове т-во в Житомирі. – Житомир : В.Б. Котвицький, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-96815-7-7
1518325
  Андрушко А.В. Трудові гарантії на період воєнного стану // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 98-100. – ISBN 978-617-7572-54-0
1518326
  Самолюк Н.М. Трудові договірні відносини : навч. посібник / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 341, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-327-397-6
1518327
  Пижова М. Трудові договори під час війни: актуальні питання і новели законодавства / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 6 червня (№ 21/22). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1518328
  Жигалкін П.І. Трудові договори, укладені на певний строк // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 40-46
1518329
  Лось В. Трудові договори: додержання законодавства про працю // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 8
1518330
  Дзера О.В. Трудові доходи громадян / О.В. Дзера. – К., 1990. – 48с.
1518331
  Лісевич І.Т. Трудові звершення киян у восьмій п"ятирічці (1965-1970 рр.) / І.Т. Лісевич. – Київ, 1971. – 31с.
1518332
  Андрієнко Л.В. Трудові звершення хліборобів України : [з досвіду організаторскої роботи парт. організацій України в боротьбі за збільшення виробництва зерна] / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1972. – 117 с.
1518333
  Оржеховська В.М. Трудові канікули старшокласника / В.М. Оржеховська. – Київ : Радянська школа, 1978. – 112 с.
1518334
  Максименко В.Ф. Трудові колективи в системі радянської соціалістичної демократії / В.Ф. Максименко. – К., 1976. – 164с.
1518335
  Кучернюк М.Ф. Трудові колективи і реформа школи / М.Ф. Кучернюк. – К., 1989. – 46с.
1518336
  Ширяєв Ю.І. Трудові колективи у структурі суспільства. / Ю.І. Ширяєв. – К., 1989. – 45с.
1518337
  Ямполь В.В. Трудові колективи УРСР у боротьбі за раціональне використання ресурсів у промисловості (1976-1985 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 89-93. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Розкриваються основні напрями і форми діяльності трудових колективів УРСР по раціональному використанню ресурсів у промисловості республіки в роки десятої - одинадцятої п"ятирічок.
1518338
  Пошелюзний С. Трудові контракти спортсмена: особливості укаладання та розірвання // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 37). – С. 20-21
1518339
  Грузінов Трудові конфлікти за проектом Трудового кодексу України / Грузінов, а., Л. Грузінова // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 30-31
1518340
  Чередніченко В. Трудові мігранити / В. Чередніченко, Т. Ященко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 22-23
1518341
  Малиновська О.А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 82-93. – ISSN 1562-0905
1518342
  Якуц І.Б. Трудові мігранти у сучасному виборчому процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 659-665. – ISSN 1563-3349
1518343
  Стрельникович С. Трудові мобілізаційні кампанії до Німеччини / розмову вела Олена Подобєд // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Вересень (№ 17). – С. 5-9
1518344
  Білан В.Ю. Трудові подвиги комсомольців і молоді у відбудові вугільної промисловості Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945). / В.Ю. Білан. – Київ : [б. в.], 1957. – 21с.
1518345
  Гудзенко П.П. та інші Трудові почини робітничого класу / П.П. та інші Гудзенко. – К, 1980. – 339с.
1518346
  Цебенко С.Б. Трудові права в католицькій і православній інтерпретації // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 65-81. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1518347
  Фурлет Н. Трудові права керівника вищого навчального закладу // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 475-478. – ISBN 978-966-7067-18-2
1518348
  Андріїв В. Трудові права людини у системі природного та позитивного права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 61-65. – ISSN 0132-1331
1518349
  Ульська О. Трудові права підлітків: проблеми правореалізації в умовах формування громадянського суспільства // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 154-156.
1518350
  Боєва О.С. Трудові права та їх захист - складова інституту прав людини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 77-83. – ISSN 2413-1342
1518351
  Роїна О.М. Трудові правовідносини : Практичний посібник / О.М. Роїна. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2005. – 348с. – ISBN 966-8062-86-8
1518352
  Роїна О. Трудові правовідносини // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-26.
1518353
  Роїна О.М. Трудові правовідносини : Практичний посібник / О.М. Роїна. – 3-є вид., змін. – Київ : КНТ, 2007. – 348с. – ISBN 978-966-373-231-2
1518354
  Голосніченко Д.І. Трудові правовідносини в ІТ-сфері // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 11-18. – ISSN 2308-9636
1518355
  Карпенко Д.О. Трудові правовідносини випускників професійно-технічних училищ / Д.О. Карпенко. – Київ : Знання, 1982. – 43, [2] с. – (Серія XIII "Юридична" ; Вип. № 10). – ISBN 966-8062-86-8
1518356
  Головань Т.Г. Трудові правовідносини за суміщенням професій (посад): особливості підстави виникнення // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 321-323. – ISBN 966-660-151-6
1518357
  Кірик О. Трудові правовідносини за участю роботодавця - фізичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 294-295. – ISBN 978-617-7069-14-9
1518358
  Кірик О. Трудові правовідносини за участю роботодавця – фізичної особи
1518359
  Кривов В. Трудові правовідносини на сучасному етапі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 63-64
1518360
  Ганечко О.М. Трудові правовідносини у сфері оплати праці в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Ганечко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. Академія", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Остріг, 2018. – 384 арк. – Додатки: арк. 379-384. – Бібліогр.: арк. 340-378
1518361
  Ганечко О.М. Трудові правовідносини у сфері оплати праці в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Ганечко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
1518362
  Вишновецька С. Трудові правовідносини як об"єкт дослідження науки трудового права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.60-64
1518363
  Мигаль С.М. Трудові профспілкові права в контексті глобалізації економіки // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 8. – С. 26-28.
1518364
  Мохначук С.С. Трудові ресурси і їх використання : географія населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 15-30
1518365
  Коваленко Г.М. Трудові ресурси Київської області та їх використання // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 24-34 : Табл.
1518366
  Галкін О.Ф. Трудові ресурси колгоспів і їх використання. / О.Ф. Галкін, В.К. Горкавий. – Х., 1970. – 112с.
1518367
  Якуба К.І. Трудові ресурси колгоспників України / К.І. Якуба. – Київ : Знання України, 1973. – 47с.
1518368
  Онікієнко В.В. Трудові ресурси малих і середніх міст Української РСР і питання їх раціонального використання / В.В. Онікієнко, В.Ф. Терещенко, А.І. Доценко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1518369
  Волос С.О. Трудові ресурси Прикарпаття і проблеми їх раціонального використання : населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 31-37 : Табл.
1518370
  Мохначук С.С. Трудові ресурси та їх використання : географія населення. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 18-27
1518371
  Заблодська І.В. Трудові ресурси та оплата праці: регіональний аспект / І.В. Заблодська, О.В. Перепелюкова // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 3 (37). – С. 101-105. – ISSN 1681-6277
1518372
  Шапуров О.О. Трудові ресурси та особливості розвитку ринку робочої сили в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 273-277. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1518373
  Лобода М. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941-1950) : монографія / Марина Лобода ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 206, 215 с. – Покажч.: с. 200-205. - Кн.-"переверт" укр. та нім. мовами. Назва нім. мовою : Arbeitskafte in der ukrainischen Schwerindustrie wanrend der NS-Besatzung und in der Zeit des Wiederaufbaus (1941-1950). – ISBN 978-966-02-6082-5
1518374
  Іртищева І.О. Трудові ресурси України: міжрегіональні асиметрії / І.О. Іртищева, І.І. Дубинська // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 116-124. – ISSN 2413-9610
1518375
  Байдак І.І. Трудові ресурси України: проблеми та необхідність їх розв"язання на державному рівні / І.І. Байдак, І.А. Застава // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 15-19
1518376
  Петроє О. Трудові ресурси як наукова проблема та об"єкт управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 394-400
1518377
  Табачкова Н.А. Трудові ресурси як складова виробничого потенціалу і фактор економічного розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 200-203. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1518378
  Гуцаленко Л.В. Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства / Л.В. Гуцаленко, Т.С. Пісоченко, С.О. Горбач // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 3-11. – ISSN 2313-092X
1518379
  Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-59. – ISSN 1993-6788
1518380
  Крат С.В. Трудові ресурси як чинник розвитку підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 6-9. – ISBN 978-617-645-230-0
1518381
  П"ятницька Г.Т. Трудові ресурси, персонал та кадри підприємства: дефініції та відмітні характеристики / Г.Т. П"ятницька, В.О. Пенюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1518382
  Давидюк Т.В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв"язок категорій // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 30-35. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
1518383
  Добрін Н.Н. Трудові світанки / Н.Н. Добрін. – Дніпропетровськ, 1972. – 96с.
1518384
  Бойко М. Трудові спори // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 12
1518385
  Дараганова Н.В. Трудові спори : навч. посібник / Н.В. Дараганова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. управління. – Київ : Правова єдність, 2012. – 271, [1] с. – Предм. покажч.: с. 229-231. – Бібліогр.: с. 232-247. – ISBN 978-617-566-149-9
1518386
  Лужанський А.В. Трудові спори громадян, які працюють за межами своїх держав: особливості доступу до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 6 (130). – С. 39-43
1518387
   Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика : Законодавство наводиться станом на 15 січня 2000 року. – Київ : Істина, 2000. – 432с. – ISBN 966-7613-04-6
1518388
  Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні : Навч. посібник / В.Я. Бурак. – Київ : Знання, 2003. – 382с. – ISBN 966-620-159-3
1518389
  Георгіаді Н.Г. Трудові та інформаційні ресурси в управлінні соціально-економічним розвитком регіонів / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 38-42. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1518390
  Литвиненко В. Трудові та цивільні правовідносини, пов"язані з виконанням роботи: критерії розмежування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 110-114. – ISSN 2663-5313
1518391
  Плаксий С.И. Трудовое возросление / С.И. Плаксий. – М, 1982. – 62с.
1518392
  Тулинская М.В. Трудовое воспитание - важнейшее условие становления человека коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.621 / Тулинская М.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 27 с.
1518393
  Тулинская М.В. Трудовое воспитание - важнейшее условие становления человека коммунистического общества. : Дис... канд. историч.наук: / Тулинская М.В.; КГУ. Каф. науч. комм. – К., 1972. – 169, ХХл. – Бібліогр.:л.І-ХХ.
1518394
  Дмитриев Н.С. Трудовое воспитание / Н.С. Дмитриев. – Ставрополь, 1948. – 8с.
1518395
  Рустамова Н.М. Трудовое воспитание в детских садах (в старших группах). : Автореф... канд. пед.наук: / Рустамова Н.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 33л.
1518396
  Одинцов В.П. Трудовое воспитание в коллективе / В.П. Одинцов. – Москва, 1982. – 96с.
1518397
  Бред А.А. Трудовое воспитание в обучении географии / А.А. Бред. – Москва : Просвещение, 1987. – 141с.
1518398
  Попов Б.А. Трудовое воспитание в общеобразовательной школе Украины в первые годы перестройки системы народного образования (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Попов Б.А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 28л.
1518399
   Трудовое воспитание в пионерском отряде. – Л, 1962. – 18с.
1518400
  Лукин Н.С. Трудовое воспитание в школе и семье / Н.С. Лукин. – М., 1957. – 55с.
1518401
  Сперанский А.П. Трудовое воспитание детей в загородном пионерском лагере в связи с задачами политехнической подготовки школьника. : Автореф... канд. пед.наук: / Сперанский А.П.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1518402
  Василяускас Р.А. Трудовое воспитание детей в литовской крестьянской семье в пореформенный период : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Василяускас Р.А.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
1518403
  Новиков Н.И. Трудовое воспитание детей в семье / Н.И. Новиков. – Ижевск, 1955. – 19с.
1518404
  Куюков Д.Ф. Трудовое воспитание детей в семье / Д.Ф. Куюков. – Х., 1956. – 20с.
1518405
   Трудовое воспитание детей в семье. – М, 1960. – 152с.
1518406
  Высотина Л.А. Трудовое воспитание детей в семье / Л.А. Высотина. – Ленинград, 1964. – 55с.
1518407
  Точин А.Е. Трудовое воспитание детей в семье / А.Е. Точин. – Минск, 1982. – 96 с.
1518408
  Нобатов М. Трудовое воспитание детей школьного возраста в Туркменской сельской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Нобатов М.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1518409
  Петрушин С.К. Трудовое воспитание детей, больных костно-суставным туберкулезом. (По материалам Республиканского детского костно-туберкулезного санатория "Затока" Украинской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Петрушин С.К.; Киев. гос. пед. ин-т. Киев. науч.-иссл. ин-т ортопедии. – К., 1967. – 24л.
1518410
  Маркова Т.А. Трудовое воспитание дошкольника в семье / Т.А. Маркова. – Москва, 1956. – 64 с.
1518411
   Трудовое воспитание и детская библиотека. – Минск, 1963. – 36с.
1518412
  Маргарян В.А. Трудовое воспитание и политехническое образование в советской армянской школе (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маргарян В.А.; МП Ар. ССР. Армянск. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 32л.
1518413
   Трудовое воспитание и политехническое обучение. – М, 1968. – 480с.
1518414
   Трудовое воспитание и политехническое обучение в странах социализма. – М, 1963. – 199с.
1518415
  Кебурия Вл.А. Трудовое воспитание и политехническое обучение вобщеобразовательных школах Грузинской ССР (1921-1931 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Кебурия Вл.А.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 30л.
1518416
   Трудовое воспитание и производственное обучение школьников. – М, 1961. – 108с.
1518417
  Семыкин Н.П. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся в сельской школе. / Н.П. Семыкин. – М., 1979. – 159с.
1518418
   Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся общеобразовательной школы. – Орел, 1972. – 160с.
1518419
   Трудовое воспитание и профориентация учащихся на уроках литературы. – М, 1982. – 144с.
1518420
  Скаткин М.Н. Трудовое воспитание и профориентация школьников / М.Н. Скаткин, Э.Г. Костяшкин. – М., 1984. – 191с.
1518421
   Трудовое воспитание и формирование социалистического образа жизни. – Ташкент, 1988. – 68с.
1518422
  Волков Ю.Е. Трудовое воспитание молодежи / Ю.Е. Волков, Ю.С. Лошкарев. – Москва, 1976. – 125с.
1518423
   Трудовое воспитание молодежи. – Киев, 1989. – 430с.
1518424
   Трудовое воспитание молодежи в производственном коллективе в условиях ускорения социально-экономического развития страны. – М, 1987. – 141с.
1518425
  Пазич П.Л. Трудовое воспитание нового человека в процессе изменения характера труда. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Пазич П.Л.; Латвий. гос. ун-т. – Рига, 1968. – 23л.
1518426
   Трудовое воспитание подрастающего поколения. – М, 1963. – 198с.
1518427
  Кадырова Каромат Давыдовна Трудовое воспитание старших школьников общеобразовательных школ Таджикистана. (1966-1977 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Кадырова Каромат Давыдовна; Душанбинский гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1981. – 22л.
1518428
   Трудовое воспитание студентов. – Москва, 1978. – 134с.
1518429
  Калакура Я.С. Трудовое воспитание студентов / Я.С. Калакура, В.В. Власюк. – Киев, 1984. – 60с.
1518430
  Губина Трудовое воспитание студентов в учебном процессе / Губина, Н.Н. Караваева. – Москва, 1979. – 45с.
1518431
  Губина С.А. Трудовое воспитание студентов: методология, теория, управление / С.А. Губина. – Москва, 1986. – 94с.
1518432
  Стракач Ю.Б. Трудовое воспитание у малых народов Сибири в связи с развитием промыслово-оленеводческого хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стракач Ю.Б.; Акад.наук СССР.Сиб.отдел.Ин-т экономики и организации пром.производства. – Новосибирск, 1963. – 21л.
1518433
  Мельниченко Б.Ф. Трудовое воспитание учащихся 5-8 классов школ-интернатов Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мельниченко Б.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с.
1518434
  Соловьев А.Ф. Трудовое воспитание учащихся V-VIII классов / А.Ф. Соловьев. – М., 1963. – 167с.
1518435
   Трудовое воспитание учащихся V - VIII классов. – М, 1967. – 224с.
1518436
  Миклашевич Анна Александровна Трудовое воспитание учащихся в общеобразовательных школах Советской Белоруссии (1945-1966) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Миклашевич Анна Александровна; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 22л.
1518437
  Курбанмурадов К. Трудовое воспитание учащихся в системе натаралистической работы.(На материале школ и внешкольных учреждений ТССР). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Курбанмурадов К.; Туркм. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Ашхабад, 1974. – 48л.
1518438
  Фельдштейн Д.И. Трудовое воспитание учащихся советской школы / Д.И. Фельдштейн. – Душанбе, 1968. – 220 с.
1518439
   Трудовое воспитание учащихся средней школы №129 г. Киева. – К, 1961. – 103с.
1518440
  Ткаченко И.Г. Трудовое воспитание учащихся. / И.Г. Ткаченко. – Киев, 1978. – 48с.
1518441
  Печерникова И.А. Трудовое воспитание школьника в семье. / И.А. Печерникова. – 2-е изд., испр. – М., 1954. – 144с.
1518442
  Хвалько Н. Трудовое воспитание школьников / Н. Хвалько. – Пенза, 1956. – 48с.
1518443
  Ечмаев Н.М. Трудовое воспитание школьников / Н.М. Ечмаев. – Горький, 1959. – 23с.
1518444
   Трудовое воспитание школьников. – Новосибирск, 1960. – 147с.
1518445
  Чернышенко И.Д. Трудовое воспитание школьников / И.Д. Чернышенко. – Москва, 1981. – 192с.
1518446
  Джантакова З.Д. Трудовое воспитание школьников. / З.Д. Джантакова. – Фрунзе, 1980. – 150с.
1518447
  Клюшин Г.И. Трудовое воспитание: развитие активности и инициативы масс. / Г.И. Клюшин. – М., 1981. – 192с.
1518448
  Шунин А.В. Трудовое дежурство / А.В. Шунин. – Ташкент, 1980. – 127с.
1518449
   Трудовое законодавство для главного бухгалтера. – Київ : Универсал-Бизнес, 2000. – 224с. – (Биб-ка главбуха)
1518450
  Ротенберг Л.М. Трудовое законодательство / Л.М. Ротенберг. – Москва, 1924. – 1060 с.
1518451
  Лившиц Р.З. Трудовое законодательство / Р.З. Лившиц. – М., 1989. – 191с.
1518452
  Егорова М.Н. Трудовое законодательство в Индии / М.Н. Егорова. – М., 1962. – 156с.
1518453
   Трудовое законодательство военного времени. – М, 1942. – 96с.
1518454
   Трудовое законодательство военного времени. – 2-е изд., доп. – М, 1943. – 192с.
1518455
  Лежнин В.Я. Трудовое законодательство на геологоразведочных работах : Справочное пособие / В.Я. Лежнин. – Москва : Недра, 1991. – 285с.
1518456
  Дворников И.С. Трудовое законодательство. / И.С. Дворников. – М., 1967. – 528с.
1518457
  Дворников И.С. Трудовое законодательство. / И.С. Дворников. – 2-е изд. – М., 1971. – 543с.
1518458
  Аваков М.М. Трудовое законодательство. : справ. книга в вопросах и ответах / М.М. Аваков, В.А. Глозман ; под ред. д-ра юрид. наук Ю.П. Орловского. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск : БГУ, 1974. – 255 с.
1518459
  Кочуров С.В. Трудовое законодательство: Вопросы-ответы / С.В. Кочуров. – Ижевск, 1990. – 120 с.
1518460
  Алексеев В.С. Трудовое и бытовое устройство освобождаемых из исправительно-трудовых колоний / В.С. Алексеев. – Київ, 1963. – 28с.
1518461
   Трудовое и колхозное право. – М, 1984. – 285с.
1518462
  Крупская Н.К. Трудовое и политехническое обучение / Н.К. Крупская. – М, 1962. – 151с.
1518463
  Токтосунов А. Трудовое и политехническое обучение в школах Киргизии (1956-1963 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Токтосунов А.; Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Фрунзе, 1965. – 20л.
1518464
   Трудовое и производственное обучение в сельской школе. – М, 1972. – 187с.
1518465
   Трудовое и производственное обучение в школах БССР. – Минск, 1963. – 107с.
1518466
  Симонян Ц.Р. Трудовое и физическое воспитание в армянской школе и в оценке армянских педагогов (ХІХ век - начало ХХ века). : Автореф... канд. пед.наук: / Симонян Ц.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 27л.
1518467
  Мухаметзянова Г.В. Трудовое и эстетическое воспитание студентов / Г.В. Мухаметзянова, Н.Н. Карева. – Казань, 1991. – 183с.
1518468
  Глушков А.Ф. Трудовое казачество Терека в борьбе за Советскую власть : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Глушков А.Ф.; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1969. – 22л.
1518469
  Берлев О.Д. Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства / О.Д. Берлев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 364 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 328-335
1518470
  Янжул Е. Трудовое начало в школах Европы. / Е. Янжул. – Москва, 1918. – 96с.
1518471
   Трудовое обучение. – М, 1989. – 222с.
1518472
   Трудовое обучение : проб. учеб. пособ. для 7-го кл. сред. шк. – Москва : Просвещение, 1990. – 206, [1] с. – ISBN 5-09-002646-7
1518473
   Трудовое обучение. – К, 1990. – 206с.
1518474
   Трудовое обучение. – 3-е изд. – М, 1991. – 190с.
1518475
   Трудовое обучение в восьмилетней школе по новой программе. – М, 1961. – 119с.
1518476
  Микенас В.Ю. Трудовое обучение в начальной школе Литвы (1918-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Микенас В.Ю. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 18 с.
1518477
   Трудовое обучение в начальных классах. – М, 1978. – 270с.
1518478
   Трудовое обучение в сельской школе. – Калуга, 1968. – 143с.
1518479
  Бэрбулеску Д. Трудовое обучение в советской восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бэрбулеску Д.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 21л.
1518480
  Мищенко И.Т. Трудовое обучение во 2 классе / И.Т. Мищенко. – Киев : Радянська школа, 1987. – 54 с.
1518481
   Трудовое обучение во вспомагательной школе. – М, 1988. – 95с.
1518482
   Трудовое обучение и воспитание в зарубежных странах. – Л, 1974. – 23с.
1518483
  Дюсалиева Б.Ж. Трудовое обучение и воспитание в школах Казахстана : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Дюсалиева Б.Ж.; Казахский пед. ин-т. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
1518484
   Трудовое обучение и воспитание в школах республики. – Уфа, 1989. – 182 с.
1518485
   Трудовое обучение и воспитание в школе. – М, 1969. – 183с.
1518486
   Трудовое обучение и воспитание в школе продленного дня. – М, 1960. – 155с.
1518487
   Трудовое обучение и воспитание учащихся. – М, 1975. – 176с.
1518488
   Трудовое обучение и воспитание учащихся в межшкольных учебно-производственных комбинатах Москвы. – М, 1980. – 176с.
1518489
  Шинкаренко В.А. Трудовое обучение и воспитание учащихся вспомогательной школы. / В.А. Шинкаренко. – Минск, 1990. – 142с.
1518490
  Зеер Э.Ф. Трудовое обучение и воспитание школьников / Э.Ф. Зеер. – Тагил, 1974. – 100с.
1518491
   Трудовое обучение и воспитание школьников : Рек. библиогр. указ. за 1979-1985 гг. – Москва, 1986. – 52с.
1518492
  Лиферов Л.А. Трудовое обучение и воспитание. / Л.А. Лиферов. – М., 1979. – 72с.
1518493
   Трудовое обучение и профессиональная ориентация сельских школьников. – М, 1978. – 176с.
1518494
   Трудовое обучение учащихся IV - VIII классов. – М, 1972. – 52с.
1518495
   Трудовое обучение учащихся IX - X классов городских школ. – М, 1974. – 160с.
1518496
   Трудовое обучение школьников в межшкольных учебно-производственных комбинатах и цехах. – М, 1975. – 118с.
1518497
   Трудовое обучение, воспитание и профессиональная ориентация учащихся средних общеобразовательных школ. – М, 1980. – 191с.
1518498
   Трудовое обучение, воспитание и профориентация в условиях комплексного подхода. – Волгоград, 1982. – 103с.
1518499
   Трудовое обучение, воспитание и профориентация школьников : Рек. указ. лит. – Москва : Педагогика, 1980. – 49с.
1518500
  Зубков А.И. Трудовое перевоспитание заключенных в советских исправительно-трудовых учреждениях и его правовое регулирование / А.И. Зубков. – Томск, 1970. – 188с.
1518501
  Саксе А.О. Трудовое племя : роман / Анна Саксе ;. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 264 с.
1518502
  Саксе А. Трудовое племя / Анна Саксе ;. – Москва, 1969. – 688 с.
1518503
  Чернина Н.В. Трудовое поведение в новых условиях хозяйствования / Н.В. Чернина. – Новосибирск, 1992. – 203с.
1518504
   Трудовое политехническое обучение в средней школе. – М, 1972. – 239с.
1518505
   Трудовое политехническое обучение в школе связанной с ж.-д. транспортом. – М, 1933. – 31с.
1518506
  Руднева Е.И. Трудовое политехническое обучение школьников (1918-1920). / Е.И. Руднева. – М., 1961. – 135с.
1518507
  Войтинский И. Трудовое право / И. Войтинский. – Москва, 1934. – 224с.
1518508
  Александров Н.Г. Трудовое право / Н.Г. Александров, Е.И. Астрахан. – Москва, 1949. – 152с.
1518509
   Трудовое право. – М, 1959. – 512с.
1518510
   Трудовое право / Александров Н.Г. – М, 1966. – 543с.
1518511
   Трудовое право. – 3-е изд. – М, 1969. – 592с.
1518512
  Безина А.К. Трудовое право : указ. лит. 1970-1975 гг. / Безина А.К. – Казань : Издательство Казанского университета, 1978. – 208 с.
1518513
   Трудовое право. – 4-е изд. – М, 1979. – 527 с.
1518514
   Трудовое право : Указатель литературы 1976-1980 гг. / Сост.: А.К.Безина и др. – Казань : Издательство Казанского университета, 1984. – 147 с.
1518515
   Трудовое право : Указатель литературы 1981-1985 гг. / Сост.: А. К. Безина и др. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 255с.
1518516
  Депакс М. Трудовое право / М. Депакс. – М., 1995. – 125с.
1518517
  Депакс М. Трудовое право / М. Депакс. – Москва : ИНТРАТЭК-Р, 1995. – 127с. – (Франция сегодня). – ISBN 5-900752-15-1
1518518
  Сыроватская Л.А. Трудовое право : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направл. и спец. "Юриспруденция" / Л.А. Сыроватская. – Москва : Высшая школа, 1997. – 255с. – ISBN 5-06-003231-0
1518519
   Трудовое право : Учебник для студ. высш. учеб. завед. С учетом новой редакции Трудового кодекса РФ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – 600с. – ISBN 5-482-01205-0
1518520
  Мацюк А.Р. Трудовое право в вопросах и ответах : справочник / А.Р. Мацюк, З.К. Симорот. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 286с.
1518521
  Фатуев А.А. Трудовое право в жизни человека / А.А. Фатуев. – М., 1991. – 255с.
1518522
   Трудовое право в капиталистическом государстве. – М, 1982. – 263с.
1518523
  Нургалиева Е.Н. Трудовое право в новых условиях хозяйствования / Е.Н. Нургалиева. – Алма-Ата, 1990. – 125с.
1518524
  Жигалкин П.И. Трудовое право в обеспечении стабильности кадров. / П.И. Жигалкин. – Х., 1977. – 129с.
1518525
  Залманов В.Я. Трудовое право в условиях перестройки / В.Я. Залманов, шугаев. – М., 1989. – 48с.
1518526
  Миронов В.К. Трудовое право европейских социалистических стран / В.К. Миронов. – Москва, 1963. – 267с.
1518527
  Войтинский И.С. Трудовое право железнодорожника / И.С. Войтинский. – Москва, 1926. – 283с.
1518528
  Лушников А.М. Трудовое право и гражданское право: конфронтирующее партнерство // Вестник трудового права и права социального обеспечения / М-во образования и науки РФ ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2010. – Вып. 5 : Оптимизация межотраслевых связей трудового права и права социального обеспечения. – С. 18-31. – (Серия "Ярославская юридическая школа начала 21 века")
1518529
   Трудовое право и научно-технический прогресс. – М, 1974. – 563с.
1518530
   Трудовое право и повышение качества труда. – М, 1987. – 270с.
1518531
   Трудовое право и повышение эффективности общественного производства. – Москва, 1972. – 422с.
1518532
  Артемова В.Н. Трудовое право и подготовка кадров / Артемова В.Н. ; ред. В.И. Семенкова ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1975. – 232 с.
1518533
   Трудовое право и право социального обеспечения на путях перестройки : Сборник обзоров. – Москва, 1989. – 132 с.
1518534
  Цепин А.И. Трудовое право и трудовой коллектив. / А.И. Цепин, А.В. Пятаков; Лившиц Р.З. – М, 1986. – 201с.
1518535
  Муцинова Н.А. Трудовое право развивающихся стран / Н.А. Муцинова. – М., 1989. – 70с.
1518536
  Сосна Б.И. Трудовое право Республики Молдова : Научно-пратическое пособие (с комментариями отдельных норм КЗоТа РМ) / Б.И. Сосна, Н.А. Горелко. – Кишинэу, 2001. – 240с. – ISBN 9975-900-62-3
1518537
   Трудовое право России : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Ж.А. Горбачева, И.К. Дмитриева, Е.Ю. Забрамная, З.А. Кондратьева, А.М. и др Куренной; Горбачева Ж.А., Дмитриева И.К., Забрамная Е.Ю., Кондратьева З.А., Куренной А.М. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. А.М. Куренного. – Москва : Юристъ, 2004. – 493с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7975-0719-6
1518538
  Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : учебник / И.Я. Киселев, А.М. Лушников ; под ред. М.В. Лушниковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. – 608с. – (Российское юридическое образование). – ISBN 978-5-699-26396-7
1518539
   Трудовое право социалистических стран : моногр. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 272 с.
1518540
  Варшавский К.М. Трудовое право СССР / К.М. Варшавский. – Ленинград, 1924. – 180с.
1518541
  Войтинский И. Трудовое право СССР / И. Войтинский. – Москва-Ленинград, 1925. – 364с.
1518542
  Игдыров А. Трудовое право Туркменской ССР в периоды построения и развития социализма / А. Игдыров. – Ашхабад, 1987. – 154с.
1518543
   Трудовое право Украины. – Харьков, 1999. – 480с.
1518544
   Трудовое право Украины : Учебно-справочное пособие. – Харків : Одиссей, 1999. – 480с. – ISBN 966-7334-46-5
1518545
   Трудовое право Украины. – Харків : Одиссей, 2000. – 480с. – ISBN 966-7334-85-6
1518546
   Трудовое право Украины : Учебно-справочное пособие / Г.И. Чанышева, Н.Б. Болотина, Т.М. Додина, И.А. Гуменюк. – изд.2-е, доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2001. – 512 с. – ISSN 966-633-023-7
1518547
  Беззуб Б.С. Трудовое право України : опорний конспект лекцій / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 337, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 321-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-608-738-9
1518548
   Трудовое право Франции. – М, 1985. – 120с.
1518549
  Йосипович М. Трудовое право Югославии / М. Йосипович. – Москва, 1989. – 320с.
1518550
  Шикарян Б. Трудовое право: новые проблемы нельзя решить старыми методами / Б. Шикарян, Э. Манасерян; подготовил Константин Николаев // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 38-39
1518551
  Данильева И. Трудовое соглашение: проблемы правовой регламентации // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.46-49
1518552
  Феклистов И.Ф. Трудовое содружество города и села / И.Ф. Феклистов. – Л., 1987. – 155с.
1518553
  Фединин В.К. Трудовое соревнование / В.К. Фединин. – М, 1982. – 224с.
1518554
   Трудовое становление школьной молодежи. – Москва, 1984. – 103 с.
1518555
  Астрахан Е.И. Трудовое увечье и иждивенство / Астрахан Е.И. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 104 с. – Библиогр.: с. 101-103
1518556
   Трудовое участие горожан в работах на селе. – Саратов, 1987. – 95с.
1518557
  Яновский Олег Антонович Трудовой вклад вузовской молодежи Белоруссии в выполнении народнохозяйственных задач девятой пятилетки. (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Яновский Олег Антонович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 26л.
1518558
  Костюк М.П. Трудовой вклад крестьянства в победу и упрочение социализма / М.П. Костюк. – Минск, 1986. – 236с.
1518559
  Федорук А.Г. Трудовой вклад Новгородской области в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Федорук А.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1518560
  Калиновский А.П. Трудовой вклад рабочей молодежи в развитие промышленности западных областей Украинской ССР (1951-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калиновский А.П. ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 28 c.
1518561
  Усейнова Г.Б. Трудовой вклад рабочих в развитие текстильной промышленности Азербайджана (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Усейнова Г.Б.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 29л.
1518562
   Трудовой героизм и братство народов - источники могущества Родины. – М, 1982. – 46с.
1518563
  Абутидзе О.Н. Трудовой героизм комсомола Грузии в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абутидзе О.Н.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 21л.
1518564
  Пырков Б.Г. Трудовой героизм молодежи на ударных комсомольских стройках Куйбышевской области / Б.Г. Пырков, А.Д. Фадеев. – Куйбышев, 1968. – 42с.
1518565
  Москатов П.Г. Трудовой героизм рабочего класса СССР / П.Г. Москатов. – М., 1944. – 48с.
1518566
  Казанский П.А. Трудовой героизм рабочих в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (о коммунистических субботниках в 1919-1920 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Казанский П.А.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
1518567
  Карасаев Я.А. Трудовой договор / Я.А. Карасаев. – М, 1957. – 31с.
1518568
  Голованова Е.А. Трудовой договор / Е.А. Голованова. – Пермь, 1973. – 108с.
1518569
  Стависский П.Р. Трудовой договор / П.Р. Стависский. – Одесса, 1973. – 50с.
1518570
  Цепин А.И. Трудовой договор / А.И. Цепин. – М, 1981. – 96с.
1518571
  Ставцева И А. Трудовой договор / И А. Ставцева, О.С. Хохмякова. – Москва, 1983. – 172 с.
1518572
  Лившиц Р.З. Трудовой договор / Р.З. Лившиц, Б.М. Чубайс. – М., 1986. – 173с.
1518573
  Колосов В.К. Трудовой договор / В.К. Колосов. – Москва, 1986. – 96с.
1518574
  Ставцева А.И. Трудовой договор / А.И. Ставцева. – М., 1988. – 63с.
1518575
  Анисимов Л.Н. Трудовой договор / Л.Н. Анисимов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 95 с.
1518576
   Трудовой договор. – К, 1993. – 79с.
1518577
  Миронов В.К. Трудовой договор в социалистических странах / В.К. Миронов. – М., 1975. – 143с.
1518578
  Глозман В.А. Трудовой договор в условиях научно-технического прогресса / В.А. Глозман. – Минск, 1978. – 183с.
1518579
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно-педагогических работников вузов / И.К. Дмитриева. – М., 1991. – 165,1с.
1518580
  Фоменко Г.А. Трудовой договор по советскому праву / Г.А. Фоменко. – Иркутск, 1975. – 79с.
1518581
  Киселев И.Я. Трудовой договор при капитализме : проблемы найма и увольнения / И.Я. Киселев. – М, 1989. – 188с.
1518582
  Голеня Е.Ф. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и прекращения. / Е.Ф. Голеня. – Киев, 1985. – 47с.
1518583
  Виноградов А.П. Трудовой и полетический подъём горняков Криворожского железнорудного бассейна в год великого перелома /1929 год/. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов А.П.; ХГУ. – Х., 1954. – 16л.
1518584
   Трудовой кодекс Монгольской Народной Республики. – М, 1975. – 72с.
1518585
  Лапин Н.И. Трудовой коллектив -- основная ячейка развитого социалистическго общества. / Н.И. Лапин. – Москва, 1975. – 32с.
1518586
  Горелова Т.П. Трудовой коллектив - основная ячейка социалистическогообщества / Т.П. Горелова. – М, 1979. – 60с.
1518587
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - первичная ячейка социалистического самоуправления / В.Н. Иванов. – Москва, 1987. – 224с.
1518588
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - первичная ячейка экономической, политической и духовной жизни нашего общества / В.Н. Иванов. – Москва, 1979. – 64с.
1518589
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - субъект социального управления / В.Н. Иванов. – Москва, 1980. – 158с.
1518590
   Трудовой коллектив - центральное звено нравственного воспитания. – М, 1979. – 175с.
1518591
  Русецкая В.И. Трудовой коллектив - центральное звено перестройки. / В.И. Русецкая. – Минск, 1989. – 61с.
1518592
  Волков Ю.Е. Трудовой коллектив - школа воспитания хозяев производства / Ю.Е. Волков. – Москва, 1977. – 151с.
1518593
  Вишневский С.С. Трудовой коллектив / С.С. Вишневский. – Москва, 1975. – 63с.
1518594
   Трудовой коллектив. – М, 1975. – 88с.
1518595
  Хрусталев Ю.М. Трудовой коллектив / Ю.М. Хрусталев. – М, 1979. – 40с.
1518596
  Шевченко В.И. Трудовой коллектив / В.И. Шевченко. – Ашхабад, 1985. – 67с.
1518597
  Филобок Л.П. Трудовой коллектив / Л.П. Филобок. – Рига, 1987. – 143с.
1518598
  Филипповский В.Н. Трудовой коллектив / В.Н. Филипповский. – К, 1989. – 126с.
1518599
   Трудовой коллектив. – Алма-Ата, 1989. – 132с.
1518600
  Гуров Ю.С. Трудовой коллектив / Ю.С. Гуров. – Чебоксары, 1991. – 171с.
1518601
  Масленников В.А. Трудовой коллектив : правовые основы организации и деятельности. / В.А. Масленников, А.И. Цепин. – Москва, 1984. – 64с.
1518602
  Грамов М.В. Трудовой коллектив : проблемы развития / М.В. Грамов, К.Г. Корытов. – М, 1975. – 191с.
1518603
  Соляник В.М. Трудовой коллектив бригады: права и обязанности / В.М. Соляник. – М, 1989. – 141с.
1518604
  Хицков И.Ф. и др. Трудовой коллектив в колхозе / И.Ф. и др. Хицков. – М., 1987. – 63с.
1518605
   Трудовой коллектив в период развитого социализма. – М, 1985. – 73с.
1518606
   Трудовой коллектив в развитом социалистическом обществе. – Петрозаводск, 1983. – 144с.
1518607
  Хорошилов А.Е. Трудовой коллектив в системе социалистической демократии // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 36-41
1518608
  Чоиропов Ц.Ц. Трудовой коллектив в социально-политической структуре развитого социалистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чоиропов Ц.Ц.; ЛГУ. – Л., 1980. – 21л.
1518609
   Трудовой коллектив и активная жизненная позиция личности. – Л, 1986. – 182с.
1518610
  Рогов А.И. Трудовой коллектив и дисциплина. / А.И. Рогов. – М., 1984. – 63с.
1518611
  Масленников В.А. Трудовой коллектив и его конституционный статус. / В.А. Масленников, А.И. Цепин; Страшун Б.А. – Москва, 1984. – 168с.
1518612
  Юркевич Н.Г. Трудовой коллектив и его руководитель / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1976. – 120с.
1518613
   Трудовой коллектив и личность в социалистических странах. – М, 1986. – 200с.
1518614
  Косенко Г.Ф. Трудовой коллектив и научно-атеистеческое воспитание. / Г.Ф. Косенко. – Москва, 1978. – 32с.
1518615
  Лихолоб В.Г. Трудовой коллектив и охрана социалистической собственности. / В.Г. Лихолоб. – К, 1985. – 48с.
1518616
   Трудовой коллектив и повышение общественно-политической активности трудящихся. – Саратов, 1984. – 47с.
1518617
  Мурашин Г.А. Трудовой коллектив и правопорядок / Г.А. Мурашин, Н.И. Малышко. – К., 1987. – 140с.
1518618
   Трудовой коллектив и профсоюзная организация. – М, 1985. – 143с.
1518619
   Трудовой коллектив и развитие личности. – Чебоксары, 1981. – 142с.
1518620
   Трудовой коллектив и совершенствование управления производством. – М, 1976. – 95с.
1518621
  Васильев В.В. Трудовой коллектив и сознательная дисциплина труда / В.В. Васильев. – Ужгород, 1981. – 100с.
1518622
  Вылкова В. Трудовой коллектив и социалистический образ жизни / В. Вылкова. – Москва, 1986. – 190с.
1518623
  Вегера С.А. Трудовой коллектив и управление / Вегера С.А. – Киев, 1988. – 52 с.
1518624
  Мартынов А.Г. Трудовой коллектив и формирование квалифицированного рабочего / А.Г. Мартынов. – М, 1990. – 107с.
1518625
   Трудовой коллектив и формирование личности. – М, 1983. – 144с.
1518626
   Трудовой коллектив как объект и субъект управления. – Л, 1980. – 119с.
1518627
  Иванова Трудовой коллектив как социальная форма реализации человеческого фактора / Иванова, А.С. Фриш. – М, 1987. – 61с.
1518628
  Беленький В.Х. Трудовой коллектив как социальный субъект / Беленький В.Х. – Красноярск : Изд-во Красноярского университета, 1990. – 212, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 184-212
1518629
   Трудовой коллектив как социальный фактор экономического развития. – М, 1986. – 171с.
1518630
  Ковш А.Г. Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общеста. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Ковш А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1518631
  Ковш Алексей Георгиевич Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общества (методологический аспект) : Дис... канд.философ.наук: 09.00.02 / Ковш Алексей Георгиевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 158л. – Бібліогр.:л.136-158
1518632
  Ковш А.Г. Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Ковш А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1518633
   Трудовой коллектив предприятия. – М, 1985. – 128с.
1518634
  Васильев А.В. Трудовой коллектив управляет предприятием / А.В. Васильев. – Москва, 1987. – 139с.
1518635
  Сапрыкин В.А. Трудовой коллектив: атеисты и верующие / В.А. Сапрыкин. – Москва, 1990. – 223с.
1518636
  Вяткин Г.В. Трудовой коллектив: организация и управление / Г.В. Вяткин. – Краснодар, 1988. – 75с.
1518637
  Козлов Н.В. Трудовой коллектив: планомерное развитие / Н.В. Козлов. – М., 1990. – 78с.
1518638
  Сорокин В.Д. Трудовой коллектив: политические, социальные, правовые аспекты / В.Д. Сорокин. – Л., 1984. – 63с.
1518639
   Трудовой коллектив: права и обязанности. Товары и услуги. Деревообработка: техника и технология : Рек. библиогр. справ. – Москва : Кн. палата, 1987. – 142с. – (Науч.-техн. знания - рабочим)
1518640
   Трудовой коллектив: управление и право. – Минск, 1985. – 128с.
1518641
  Вольский В.А. Трудовой коллектив: экономика и нравственность. / В.А. Вольский. – Минск, 1987. – 148с.
1518642
  Соляник В.М. Трудовой коллектив:самоуправление / В.М. Соляник. – М, 1988. – 63с.
1518643
  Михайлов Н.А. Трудовой марш миллионов / Н.А. Михайлов. – Москва, 1976. – 159с.
1518644
   Трудовой метод измерения производительности труда на предприятиях. – М, 1974. – 120с.
1518645
  Иванов П. Трудовой подвиг Валентины Гагановой. / П. Иванов, В. Пономарев. – М, 1959. – 32с.
1518646
  Юфит Михаил Файвович Трудовой подвиг железнодорожников Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Юфит Михаил Файвович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 30л.
1518647
  Корешкова Зинаида Николаевна Трудовой подвиг и общественно-политическая деятельность женщин в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Корешкова Зинаида Николаевна;. – Саратов, 1977. – 22л.
1518648
  Акинжанов Майдан Алдабергенович Трудовой подвиг колхозного крестьянства Западного Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Акинжанов Майдан Алдабергенович; АН КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1973. – 30л.
1518649
  Куманев Г.А. Трудовой подвиг комсомола в Великой Отечественной войне / Г.А. Куманев. – Москва, 1975. – 64с.
1518650
  Щегленко О.Г. Трудовой подвиг работников морского транспорта черноморско-азовского бассейна в период восстановления народного хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щегленко О.Г.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 23л.
1518651
  Зинич М.С. Трудовой подвиг рабочего класса в 1941-1945 / М.С. Зинич. – М, 1984. – 232с.
1518652
  Шайдаев М.Г. Трудовой подвиг рабочего класса Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Шайдаев М.Г.; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 31л.
1518653
  Ульянов Л.Н. Трудовой подвиг рабочего класса и крестьянства Сибири. 1945-1953 / Л.Н. Ульянов. – Томск : Издательство Томского ун-та, 1979. – 187 с.
1518654
   Трудовой подвиг советских танкостроителей. – М, 1946. – 48с.
1518655
  Волков И.М. Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы / И.М. Волков. – Москва, 1972. – 293с.
1518656
  Солдатенко Е.И. Трудовой подвиг советского народа в Великой Отечественной войне / Е.И. Солдатенко. – Москва, 1954. – 295с.
1518657
  Белов И.И. Трудовой подвиг советского народа в восстановлении и развитии старейших городов России, разрушенных в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками (1943-1963 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Белов И.И.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 22л.
1518658
  Олехнович Г.И. Трудовой подвиг трудящихся Белоруссии в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Олехнович Г. И.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1966. – 17л.
1518659
  Ємельянов Ю.І. Трудовой подвиг української молоді / Ю.І. Ємельянов. – Київ, 1958. – 20с.
1518660
  Иващенко Ф.И. Трудовой поступок школьника / Ф.И. Иващенко. – Минск, 1989. – 111 с.
1518661
   Трудовой потенциал Белорусской ССР в условиях интенсификации. – Минск, 1988. – 192с.
1518662
  Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерение / С.И. Пирожков ; Академия наук Украины, Ин-т экономики ; отв. ред.И. И. Лукинов. – Киев : Наукова думка, 1992. – 180с. – ISBN 5-12-003035-1
1518663
  Панкратов А.С. Трудовой потенциал в системе управления производством. / А.С. Панкратов. – Москва, 1983. – 213с.
1518664
  Оленцевич Наталья Владимировна Трудовой потенциал в условиях перехода к рыночным отношениям: формирование и использование : Дис... канд. эк.наук: 08.01.01 / Оленцевич Наталья Владимировна; Донецкий гос. технический ун-тет. – Донецк, 1995. – 176л. – Бібліогр.:л.166-176
1518665
  Ким М.Н. Трудовой потенциал и занятость / М.Н. Ким. – Х, 1993. – 133с.
1518666
  Косарев А.Г. Трудовой потенциал и занятость в условиях интенсификации / А.Г. Косарев. – Москва, 1990. – 158 с.
1518667
  Дегтярь Л.С. Трудовой потенциал общества и социальная политика.Из опыта европейских стран -членов СЭВ / Л.С. Дегтярь. – Москва, 1984. – 158с.
1518668
  Одегов Ю.Г. и др. Трудовой потенциал предприятия: пути эффективного использования / Ю.Г. и др. Одегов. – Саратов
1. – 1991. – 170с.
1518669
  Иванов Н.А. Трудовой потенциал промышленного предприятия / Н.А. Иванов. – Саратов, 1988. – 251с.
1518670
  Колосова Р.П. Трудовой потенциал промышленности / Р.П. Колосова. – М., 1987. – 161с.
1518671
  Павлов Я.А. Трудовой потенциал работника / Я.А. Павлов. – Кишинев, 1977. – 64с.
1518672
   Трудовой потенциал регионов Украинской ССР. – Киев, 1982. – 184с.
1518673
  Скаржинский М.И. Трудовой потенциал социалистического общества / М.И. Скаржинский. – М., 1987. – 101с.
1518674
  Сергеева Г.П. Трудовой потенциал страны / Г.П. Сергеева, Л.С. Чижова. – М., 1982. – 64с.
1518675
   Трудовой потенциал: формирование и использование в условиях перестройки : Сб. науч. тр. – Ленинград : ЛИЭИ, 1990. – 128 с.
1518676
  Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление : Учебное пособие / М.Н. Ким; Мин-во образов. и науки Украины; ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 250с. – ISBN 966-623-295-2
1518677
  Мельник А.А. Трудовой процесс как система / А.А. Мельник. – К., 1977. – 48с.
1518678
   Трудовой рапорт Оренбуржья. – Оренбург, 1976. – 22с.
1518679
   Трудовой семестр. – Москва, 1972. – 31с.
1518680
   Трудовой семестр. – Москва, 1973. – 33с.
1518681
   Трудовой семестр. – Москва, 1973. – 32с.
1518682
   Трудовой семестр в помощь организаторам летней трудовой четверти учащихся. – М, 1974. – 61с.
1518683
  Липицкий В.С. Трудовой семестр и коммунистическое воспитание студентов / В.С. Липицкий. – Москва, 1975. – 71с.
1518684
  Мелешенко Н.Т. Трудовой стаж в социальном обеспечении рабочих (служащих) и членов колхоза / Н.Т. Мелешенко. – Калинин : Калининский государственный университет, 1980. – 71 с.
1518685
  Караваев В.В. Трудовой стаж рабочих и служащих / В.В. Караваев, В.И. Никитинский. – М., 1957. – 95с.
1518686
  Гинцбург Л.Я. Трудовой стаж рабочих и служащих / Л.Я. Гинцбург. – М., 1958. – 203с.
1518687
  Бодерскова Н.Н. Трудовой стаж рабочих и служащих / Н.Н. Бодерскова. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 232 с.
1518688
  Александров И.С. Трудовой стаж рабочих и служащих / Александров Иван Степанович, Теплицкая М.Ф. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 94 с. – (Правовые знания - в массы)
1518689
   Трудовой фронт молодых ленинградцев : [Сборник статей]. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 200 с.
1518690
  Ержанов М.С. Трудовому коллективу об учете и контроле в условиях рыночной экономики / М.С. Ержанов. – М., 1991. – 157с.
1518691
  Леонов В.Н. Трудовою дорогой / В.Н. Леонов. – М, 1983. – 64с.
1518692
  Гончаренко П.Ф. Трудову естафету - в надійні руки / П.Ф. Гончаренко. – К., 1975. – 32с.
1518693
  Калениченко Н.П. Трудову естафету - юній зміні / Н.П. Калениченко. – К., 1981. – 48с.
1518694
   Трудовую эстафету - в надежные руки. – М, 1965. – 49с.
1518695
  Горелик Е.М. Трудовые армии в борьбе за топливо и восстановление транспорта в 1920 году (По материалам Украинской, Уральской, Петроградской Трудовых армий, 2-й Особой Армии Республики) : Автореф... канд. ист.наук: / Горелик Е. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1518696
  Лобанов А.П. Трудовые армии в Поволжье / А.П. Лобанов. – Саратов, 1980. – 102 с.
1518697
  Банин А.А. Трудовые артельные песни и припевки / А.А. Банин. – М, 1971. – 219с.
1518698
  Вишневская И.Л. Трудовые будни в свете рампы / И.Л. Вишневская. – Москва, 1982. – 158с.
1518699
  Богданова Т.П. Трудовые действия и социальная активность советской молодежи : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Богданова Т. П.; БГУ. – Минск, 1982. – 46л.
1518700
  Тюрина Ксения Степановна Трудовые занятия в природе как средство умственного воспитания в подготовительной группе детского сада : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тюрина Ксения Степановна; Кирг. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Фрунзе, 1975. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1518701
  Глазырин В.В. Трудовые и гражданско-правовые меры борьбы с пьянством / В.В. Глазырин. – М, 1973. – 72с.
1518702
   Трудовые и нравственные основы советской семьи. – Минск, 1983. – 112с.
1518703
  Крылов В.В. Трудовые и ратные подвиги ленинградцев. / В.В. Крылов. – Л., 1964. – 40с.
1518704
  Кафтановская А.М. Трудовые книжки рабочих и служащих. / А.М. Кафтановская, В.И. Никитинский. – 2-е изд. – М., 1956. – 38с.
1518705
  Лазарев В.К. Трудовые книжки рабочих и служащих. / В.К. Лазарев, Ю.Г. Попонов. – М., 1989. – 93с.
1518706
  Севостьянов Г.М. Трудовые книжки рабочих, служащих и колхозников. / Г.М. Севостьянов. – 2-е изд. – М, 1983. – 64с.
1518707
  Томашевский К.Л. Трудовые кодексы государств-членов ЕАЭС: сравнение структур и предложения по их гармонизации // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 204-207. – ISBN 978-617-7069-52-1
1518708
   Трудовые коллективы в интернациональном воспитании трудящихся. – К, 1986. – 16с.
1518709
  Шуклина Н.Г. Трудовые коллективы в политической системе советского общества / Н.Г. Шуклина. – Киев, 1986. – 142с.
1518710
   Трудовые коллективы в системе советской социалистической демократии. – М, 1979. – 255с.
1518711
  Штефан М.И. Трудовые коллективы и правосудие / М.И. Штефан. – Киев, 1988. – 48с.
1518712
  Васюта С.И. Трудовые коллективы карпатского лесопромышленного комплекса в борьбе за рациональное использование лесных ресурсов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васюта С.И.; КГУ. – К, 1985. – 24л.
1518713
  Васюта С.И. Трудовые коллективы Карпатского лесопромышленного комплекса в борьбе за рациональное использование лесных ресурсов 1959-1975 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васюта С. И.; АН УССР, Ин-т обществ. наук. – Львов, 1985. – 229л.
1518714
  Бобосадыкова Г.Б. Трудовые коллективы производственных объединений Таджикистана / Г.Б. Бобосадыкова, К.Т. Рахимов. – Душанбе : "Дониш", 1989. – 162 с
1518715
   Трудовые коллективы Сибири. – Новосибирск, 1985. – 158с.
1518716
  Киселев И.Я. Трудовые конфликты в капиталистическом обществе: социально-правовые аспекты / И.Я. Киселев; Отв. ред. С.Л.Зивс. – Москва : Наука, 1978. – 188с.
1518717
  Фыртунов Д.И. Трудовые кооперативные земледельческие хозяйства (ТКЗХ) как форма социалистического переустройства сельского хозяйства в Народной Республике Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: / Фыртунов Д.И.; ЛГУ. – Л., 1956. – 17л.
1518718
  Шебанова А.И. Трудовые льготы молодежи, совемещающей работу с обучением. / А.И. Шебанова. – М, 1971. – 32с.
1518719
   Трудовые меридианы. – Москва, 1974. – 1208
1518720
  Ивлева И.В. Трудовые мигранты в городской экономике // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.128-149. – ISSN 1029-8053
1518721
  Прибыткова И. Трудовые мигранты в социальной иерархии украинского общества: статусные позиции, ценности, жизненные стратегии, стиль и образ жизни (начало) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.156-168
1518722
  Ващук А.С. Трудовые мигранты из КНДР на российском Дальнем Востоке во второй половине ХХ - начале ХХI в. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 5 (65). – С. 72-75. – ISSN 2070-9773
1518723
  Ле М.Т. Трудовые нормы и нормативы, их использование в практике организации труда на промышленных предприятиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Ле М. Т.; МГУ, Экон. фак. – М., 1974. – 28л.
1518724
  Кравченко А.И. Трудовые организации: структура, функции, поведение / А.И. Кравченко. – М., 1991. – 238с.
1518725
  Гинцбург Л.Я. Трудовые отпуска рабочих и служащих / Л.Я. Гинцбург; Отв. ред. А.Е. Пашерстник. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 131 с.
1518726
  Хашба М.М. Трудовые песни абхазов. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 576 / Хашба М.М.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1971. – 22л.
1518727
  Мусаев И.М. Трудовые подвиги и политическая активность колхозного крестьянства Дагестана. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Мусаев И.М.; МВССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 24л.
1518728
  Ишмуратов Ж.И. Трудовые подвиги и помощь фронту трудящихся Гурьевской области в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ишмуратов Ж.И.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1518729
  Машинский И.А. Трудовые показатели и их применение / И.А. Машинский. – М., 1972. – 207с.
1518730
  Середа В.А. Трудовые показатели и их роль в совершенствовании внутризаводского планирования. : Автореф... канд. экон.наук: / Середа В.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 22л.
1518731
  Николаева Л.А. Трудовые права женщин / Л.А. Николаева, Э.Г. Кожахметова. – Алма-Ата, 1978. – 151 с.
1518732
  Лойтер А.С. Трудовые права и льготы работающих пенсионеров / А.С. Лойтер. – М., 1977. – 64с.
1518733
  Варенцова В.Г. Трудовые права и обязанности молодого специалиста. / В.Г. Варенцова. – Москва, 1977. – 63с.
1518734
  Михайлов А.И. Трудовые права и обязанности работников здравоохранения. / А.И. Михайлов. – Москва, 1976. – 183с.
1518735
  Шван К.К. Трудовые права и обязанности работников связи. / К.К. Шван. – М., 1977. – 112с.
1518736
  Карпизенков Д.Л. Трудовые права и обязанности сельских механизаторов / Д.Л. Карпизенков. – М., 1971. – 152с.
1518737
  Чубуков Г.В. Трудовые права и обязанности членов колхозов / Г.В. Чубуков. – Саратов, 1974. – 159с.
1518738
  Мисаревич Н.В. Трудовые права иностранцев в Республике Беларусь // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 448-453. – ISBN 978-966-927-142-6
1518739
  Артемьев Ф.А. Трудовые права медицинских работников / Артемьев Ф.А. – Москва : Юридическая литература, 1965. – 143 с.
1518740
  Выхристенко Б.И. Трудовые права молодежи и их охрана / Б.И. Выхристенко, И.П. Лановенко. – Київ, 1979. – 175с.
1518741
  Орловский Ю.П. Трудовые права молодых рабочих / Ю.П. Орловский. – М., 1965. – 110с.
1518742
  Чекменев В.П. Трудовые права научного работника / В.П. Чекменев. – М, 1932. – 111с.
1518743
  Голованова Е.А. Трудовые права подростков в СССР / Е.А. Голованова, А.Ф. Трошин. – М., 1960. – 78с.
1518744
  Войленко Е.И. Трудовые права преподавателей высших и средних специальных учебных заведений / Е.И. Войленко. – Москва, 1974. – 255с.
1518745
  Никифоров В.Н. и Петрова Т.В. Трудовые права работающих пенсионеров / В.Н. и Петрова Т.В. Никифоров. – М., 1965. – 91с.
1518746
  Глозман В.А. Трудовые права работников автомобильного транспорта / В.А. Глозман. – М, 1964. – 131с.
1518747
  Карцев Я.П. Трудовые права работников железнодорожного транспорта / Я.П. Карцев, М.Ф. Ковальчук, А.Э. Эзерин. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 415 с.
1518748
  Глозман В.А. Трудовые права работников совмещающих профессии и должности / В.А. Глозман. – Минск, 1980. – 80с.
1518749
   Трудовые права работников текстильной и легкой промышленности. – М, 1974. – 152с.
1518750
  Валеева Р.Х. Трудовые права работников торговли / Р.Х. Валеева. – Москва, 1976. – 103с.
1518751
  Уваров В.Н. Трудовые права работников физкультуры и спорта / В.Н. Уваров. – М, 1974. – 141с.
1518752
  Колосов В.К. Трудовые права рабочих и служащих / В.К. Колосов. – Москва, 1987. – 96с.
1518753
  Александров Н.Г. Трудовые права рабочих и служащих в СССР : в вопросах и ответах / Н.Г. Александров, Я.Л. Киселев, А.И. Ставцева. – Изд. 2-е. – Москва : Госюриздат, 1959. – 211 с.
1518754
  Бухов М.С. Трудовые права сезонных и временных рабочих / М.С. Бухов. – Москва, 1927. – 96 с.
1518755
  Варенцова В.Г. Трудовые права учащихся вузов и техникумов и молодых специалистов. / В.Г. Варенцова. – Москва, 1961. – 86с.
1518756
  Цепин А.И. Трудовые права учителей в СССР. / А.И. Цепин. – М, 1975. – 64с.
1518757
  Цепин А.И. Трудовые права учителей. / А.И. Цепин. – М, 1965. – 115с.
1518758
  Киселев Я.Л. Трудовые права членов артелей промысловой кооперации / Я.Л. Киселев. – М, 1955. – 96с.
1518759
  Лапай А.П. Трудовые права шахтеров / А.П. Лапай. – М, 1965. – 91с.
1518760
  Архангельский Ю. Трудовые права шоферов : справочное пособие / Архангельский Ю.А., Рабинович П. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Профиздат, 1969. – 240 с.
1518761
  Васин А.Е. Трудовые правоотношения в органах Госстраха / А.Е. Васин, К.И. Пылов. – Москва, 1989. – 94с.
1518762
  Беззуб Б.С. Трудовые правоотношения в условиях перестройки / Б.С. Беззуб. – К, 1989. – 47с.
1518763
  Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества / А.Р. Мацюк. – К., 1984. – 280с.
1518764
  Зиновьева Т.Г. Трудовые резервы Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зиновьева Т.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1518765
  Ковалев М.М. Трудовые резервы молодежи, вопросы их учета и планирования занятоности. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев М.М.; ВШ профдвиж. ВЦСПС. – М., 1967. – 21л.
1518766
   Трудовые резервы СССР. Сб. офиц. материалов.. – М., 1950. – 376с.
1518767
  Поздоровкина Е.Г. Трудовые ресурсы Алжирской Народной Демократической Республики. / Е.Г. Поздоровкина. – М, 1984. – 159с.
1518768
  Костин Л.А. Трудовые ресурсы в одиннадцатой пятилетке / Л.А. Костин. – М., 1981. – 72с.
1518769
  Мордасова Л.А. Трудовые ресурсы в торговле / Л.А. Мордасова. – М., 1985. – 128с.
1518770
  Корчагин В.П. Трудовые ресурсы в условиях научно-технической революции / В.П. Корчагин. – М., 1974. – 167с.
1518771
   Трудовые ресурсы Востока: демографо-экономические проблемы. – Москва : Наука, 1987. – 319 с.
1518772
  Микульский К.И. Трудовые ресурсы европейских стран социализма. / К.И. Микульский. – Москва, 1969. – 200с.
1518773
  Петрашенко С.С. Трудовые ресурсы и закономерности их использования при социализме. (На материалах гос. сектора с.-х. производства УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Петрашенко С.С. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 20 с.
1518774
   Трудовые ресурсы и здоровье населения. – М., 1986. – 255с.
1518775
  Дегтярь Л.С. Трудовые ресурсы и из использование в зарубежных социалистических странах-членах СЭВ / Л.С. Дегтярь. – 160. – Москва, 1969. – с.
1518776
  Королев Л.П. Трудовые ресурсы и их использование / Л.П. Королев. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 141 с.
1518777
  Блажис Р.К. Трудовые ресурсы и их использование в городах Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Блажис Р.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 25л.
1518778
  Рязанов А.В. Трудовые ресурсы и их использование в колхозах Узбекистана : Автореф... канд. экон.наук: / Рязанов А. В.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 20л.
1518779
   Трудовые ресурсы и их использование в народном хозяйстве: сб. тр.. – М., 1976. – 163с.
1518780
  Кежерашвили Отар Захарьевич Трудовые ресурсы и их использование в сельском хозяйстве Грузинской ССР (на примере колхозов зоны виноградарства и табаководства Алазанской равнины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кежерашвили Отар Захарьевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1518781
  Дараган И.В. Трудовые ресурсы и их использование. (На материалах сел. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган И.В.; Киевс. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1967. – 19л.
1518782
  Верясев А.И. Трудовые ресурсы и их место в социалистическом обществе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Верясев А.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 20л.
1518783
   Трудовые ресурсы и непроизводственная сфера.. – Кишинев, 1975. – 252с.
1518784
  Поздоровкина Елена Гургеновна Трудовые ресурсы и проблема их использования в АлДР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Поздоровкина Елена Гургеновна ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1980. – 18л.
1518785
  Гусаров Е.И. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве / Е.И. Гусаров. – М., 1972. – 36с.
1518786
  Гусаров В.И. Трудовые ресурсы и социальные проблемы Туниса / В.И. Гусаров. – М, 1985. – 90с.
1518787
  Рябушкин Т.В. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Т.В. Рябушкин, А.З. Дадашев. – Москва : Знание, 1981. – 128 с.
1518788
  Черник Д.Г. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Д.Г. Черник. – М., 1981. – 168с.
1518789
  Кусна С. Трудовые ресурсы Индонезии и проблемы их использования : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кусна С.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1518790
  Дулепа Л.В. Трудовые ресурсы колхозов и их использование : Автореф... Канд.экон.наук: / Дулепа Л.В.; Акад.наук УССР. – Киев, 1962. – 14л.
1518791
  Мадянов А.С. Трудовые ресурсы колхозов и их использование (по матер. колх. Волгогр. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мадянов А.С. ; Сарат. ГУ. – Волгоград, 1965. – 23 с.
1518792
  Поберезская Анна Ивановна Трудовые ресурсы колхозов и их использование в годы девятой пятилетки (стат.-эконом. исслед. по материалам колхозов Киевск. области) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.11 / Поберезская Анна Ивановна; МВ и ССО УССР. Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1974. – 26л.
1518793
  Поздняков В.Н. Трудовые ресурсы колхозов и их использование. / В.Н. Поздняков. – М, 1969. – 128с.
1518794
  Борсук П.П. Трудовые ресурсы колхозов и их использование. (На материалах колхозов Брестской обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Борсук П.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра полит. экономии. – Минск, 1967. – 20л.
1518795
  Якуба Е.И. Трудовые ресурсы колхозов и их участие в общественном производстве : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 600 / Якуба Е.И. ; Киевский ин-т нар. хоз. – Киев, 1969. – 29 с.
1518796
  Крюкова М.В. Трудовые ресурсы колхозов и пути их лучшего использования. (На матер. Удмурт. АССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Крюкова М.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 18л.
1518797
  Аманов К. Трудовые ресурсы колхозов и пути их рационального использования (на примере колхозов Ташаузской области Туркменской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Аманов К.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20л.
1518798
  Наджафов М.И. Трудовые ресурсы колхозов и пути улучшения их использования. : Автореф... канд.экон.наук: 596 / Наджафов М.И.; Азебр.ин-т нар.хоз. – Баку, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1518799
  Пасхавер И.С. Трудовые ресурсы колхозов Украинской ССР и их использование. : (стат.-экон. исслед.) / проф. И.С. Пасхавер ; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина, Юж. отд-ние ; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и орг. сел. хоз-ва им. А.Г. Шлихтера. – Киев : Урожай, 1971. – 364, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1518800
  Шестопалов М.И. Трудовые ресурсы колхозов, их формирование и использование в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Шестопалов М.И.; ХГУ. – Х., 1971. – 21л.
1518801
  Романенкова Г.М. Трудовые ресурсы крупного города : монография / АН СССР ; Ленинградский науч. центр ; Ин-т социально-экономич. проблем ; Г.М. Романенкова ; под ред. В.Р. Полозова. – Ленинград : Наука, 1986. – 160 с.
1518802
  Саханов В.В. Трудовые ресурсы лесопромышленного комплекса / В.В. Саханов, П.В. Демьянов. – Москва : Лесная промышленность, 1990. – 168 с.
1518803
   Трудовые ресурсы малых и средних городов Верхневолжья : межвуз. темат. сб. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1979. – 120 с.
1518804
  Макаров А.И. Трудовые ресурсы молодежи как источник формирования квалифициорованной рабочей силы (на прим. отрасли быт. обсл. населен.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Макаров А. И.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 18л.
1518805
  Жирова Н.А. Трудовые ресурсы Москвы и повышение эффективность их использования / Н.А. Жирова, В.А. Шульга. – М., 1989. – 22с.
1518806
  Устенко А.А. Трудовые ресурсы непроизводственной сферы. / А.А. Устенко. – Львов, 1976. – 171с.
1518807
   Трудовые ресурсы производственных систем.. – К., 1990. – 462с.
1518808
   Трудовые ресурсы развитого социализма: подготовка, распределение, использование: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1981. – 128с.
1518809
  Белоконь И.В. Трудовые ресурсы села : пробл. сезон. занятости / И.В. Белоконь ; АН УССР, Совет по изуч. производ. сил УССР. – Киев : Наукова думка, 1987. – 173, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 169-172
1518810
  Мальцев И.Е. Трудовые ресурсы села / И.Е. Мальцев. – М, 1987. – 62с.
1518811
  Петрушова А.А. Трудовые ресурсы сельского хозяйства и пути повышения эффективности их использования на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Петрушова А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 23л.
1518812
   Трудовые ресурсы сельского хозяйства: вопр. теории и методологии.. – М., 1982. – 115с.
1518813
  Долгорын Норовсамбуу Трудовые ресурсы сельскохозяйственных объединений МНР и пути их рационального использования : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.05 / Долгорын Норовсамбуу; Высшая парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1977. – 21л.
1518814
  Рогачев А.А. Трудовые ресурсы совхоза Восточно-Казахской области и пути их рационального использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Рогачев А. А. ; Казах. ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 20 с.
1518815
  Аблотия Р.И. Трудовые ресурсы совхозов и вопросы их рационального использования. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.05 / Аблотия Р.И.;. – Тбилиси, 1979. – 28л.
1518816
  Терентьев В.В. Трудовые ресурсы совхозов и пути их рационального использования / В.В. Терентьев, Г.В. Канев. – Сыктывкар : Книжное издательство Коми АССР, 1967. – 73 с.
1518817
  Лаас К. Трудовые ресурсы союзной республики / К. Лаас. – Таллин, 1986. – 159 с.
1518818
  Гладышев А.Н. Трудовые ресурсы средних и малых городов и их сталистическое изучение. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гладышев А.Н.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1964. – 17л.
1518819
  Белов А.Н. Трудовые ресурсы СССР : пособие для учителей / А.Н. Белов. – Москва : Просвещение, 1980. – 128 с. – Библиогр.: с. 126-127
1518820
  Кузнецов А.Д. Трудовые ресурсы СССР и их использование / А.Д. Кузнецов. – М., 1960. – 176с.
1518821
  Зелтынь М.С. Трудовые ресурсы СССР и их использование. / М.С. Зелтынь. – М., 1974. – 56с.
1518822
  Минц Л.Е. Трудовые ресурсы СССР. / Л.Е. Минц. – М., 1975. – 323с.
1518823
   Трудовые ресурсы СССР.. – М., 1979. – 302с.
1518824
   Трудовые ресурсы Ставрополья.. – вып. 1. – Ставрополь, 1976. – 320с.
1518825
  Старченков Г.И. Трудовые ресурсы Турции : демогр., экон. и социал. аспекты / Г.И. Старченков ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1981. – 204 с. – Библиогр.: с. 195-203 (289 назв.)
1518826
  Абдулхабирова А.А. Трудовые ресурсы, анализ их состояния и использования в экономическом районе. : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Абдулхабирова А.А. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 16 с.
1518827
   Трудовые ресурсы.. – М.
ч. 1. – 1975. – 295с.
1518828
   Трудовые ресурсы. Вопросы рационального использолвания.. – Свердловск, 1969. – 140с.
1518829
   Трудовые ресурсы. Сб. ст.. – Кишинев, 1972. – 180с.
1518830
   Трудовые ресурсы. Современные проблемы совершенствования занятости женщин: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 165с.
1518831
   Трудовые ресурсы. Социально-экономический анализ. – Москва : Экономика, 1976. – 191 с.
1518832
   Трудовые ресурсы: проблемы сбалансированного распределения. – Киев : Наукова думка, 1986. – 245с.
1518833
   Трудовые ресурсы: трудовая активность населения. Проблемы, пути развития: сб. науч. тр.. – М., 1988. – 169с.
1518834
   Трудовые ресурсы: формирование и использование. – Москва : Экономика, 1975. – 254 с.
1518835
   Трудовые ресурсы: эффективность использования. – М., 1988. – 263с.
1518836
  Заболотский А.В. Трудовые русурсы Пакистана. / А.В. Заболотский. – М, 1985. – 248с.
1518837
   Трудовые связи в крупном городе : монография. – Киев : Вища школа, 1984. – 152 с.
1518838
  Скоробогатова Н.В. Трудовые сессии народного суда // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
1518839
  Гончар И. Трудовые соотношения // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 4. – ISSN 1563-6755


  Адвокаты, работающие по трудовому договору и не осуществляющие адвокатскую деятельность, должны осознавать, что они будут ограничены в профессиональных гарантиях.
1518840
  Артемова В.Н. Трудовые споры / В.Н. Артемова. – Минск : Беларусь, 1977. – 79 с. – (Беседы о труд. законодательстве)
1518841
  Клюев А.А. Трудовые споры / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – Москва, 1978. – 191с.
1518842
  Колосов В.К. Трудовые споры / В.К. Колосов. – Москва, 1986. – 183с.
1518843
  Тихиня Валерий Гурьевич Трудовые споры / Тихиня Валерий Гурьевич. – Минск : Беларусь, 1988. – 45 с.
1518844
  Политахин П.А. Трудовые споры в колхозах / П.А. Политахин. – Красноярск, 1986. – 71с.
1518845
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь, 1969. – 160с.
1518846
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь
ч. 2. – 1973. – 166с.
1518847
  Голощапов С.А. Трудовые споры в СССР. Учеб. пособие по спецкурсу / С.А. Голощапов, В.Н. Толкунова. – М., 1974. – 198с.
1518848
  Лушникова М.В. Трудовые споры в СССР: Уч. пособ. : учебное пособие / М.В. Лушникова. – Ярославль : Ярославский гос. ун.-т, 1991. – 84 с.
1518849
  Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения / В.Н. Толкунова. – Москва : Юристъ, 1996. – 203с.
1518850
  Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII - первая половина XIX в.) / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1975. – 351с.
1518851
   Трудовые традиции сибирского крестьянства (конец XVIII - нач. ХХ в.). Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1982. – 112с.
1518852
  Анарбаев А. Трудовые усилия рабочего класса и колхозного крестьянства Андижанской области в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Анарбаев А.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1969. – 29л.
1518853
  Искра Веслав Трудовые факторы экономического развития социалистических стран. / Искра Веслав. – М., 1976. – 235с.
1518854
  Пакина Т.А. Трудовые ценности и установки современных студентов (на материале социологического исследования) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 120-131. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Трудовые установки и ценности являются важнейшими компонентами трудового поведения молодежи. В статье осуществлен анализ трудового поведения и ценностей современных студентов, позиции ценностей труда в структуре базовых ценностей, отношений, знаний и ...
1518855
  Грекулов А. Трудовые школьные экскурсии / А. Грекулов. – Одесса, 1920. – 84с.
1518856
  Антонов И.З. Трудодень : очерк / И.З. Антонов. – Саранск : Морское книжное издательство, 1958. – 40 с.
1518857
  Ларионов К.А. Трудодень и деньги в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 19 л.
1518858
  Ларионов К.А. Трудодень и деньки в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 26 с.
1518859
  Захрабов Ф.Д. Трудодень и его значение в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: / Захрабов Ф.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1954. – 18л.
1518860
  Тимонин С.И. Трудодень и его ров в развитии экономики колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Тимонин С. И.; Моск. пед. ин-т. – М., 1960. – 18л.
1518861
  Войновский Б.Ф. Трудодень и его роль в колхозном производстве : Дис... канд. эконом.наук: / Войновский Б. Ф.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-ленин. при КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1954. – 247л. – Бібліогр.:л.I-XII
1518862
  Пыхова И.А. Трудоемкость продукции промышленности / И.А. Пыхова. – Москва, 1965. – 145с.
1518863
   Трудоемкость работ на шахтах основных угольных бассейнов СССР.. – М., 1956. – 328с.
1518864
  Мазур В.П. Трудозабезпеченість колгоспів Південного економічного району та питання їх спеціалізації // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 65-71. – Бібліогр.: 2 назви
1518865
   Трудолюбивая пчела. – Санкт-Петербург : при Императорской академии наук
Т. 1, № 1-6. – 1780. – 384 с.
1518866
   Трудолюбивая пчела. – Санкт-Петербург : при Императорской академии наук
Т. 2, № 7-12. – 1780. – C. 382-768
1518867
  Назаренко Ю.И. Трудолюбивой долей дорожу / Ю.И. Назаренко. – Киев, 1981. – 65с.
1518868
  Пикус Стефан Трудолюбие как нравственная ценность : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.05 / Пикус Стефан; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 34 с.
1518869
  Стогний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности / И.П. Стогний. – К, 1970. – 104с.
1518870
  Столгний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности. : Автореф... канд.филос.наук: / Столгний И.П.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1966. – 20л.
1518871
  Пикус Стефан Трудолюбте как нравственная ценность : Дис... доктор философ.наук: 09.00.05 / Пикус Стефан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1990. – 384л. – Бібліогр.:л.355-384
1518872
  Назарова Е.А. Трудом взращенный / Е.А. Назарова. – М., 1986. – 62с.
1518873
  Холмогорский Ф. Трудом и знанием : культурно-исторические картинки / Ф. Холмогорский. – Москва : Изд. "Новая деревня", 1925. – 124 с.
1518874
   Трудом і піснями звеличена. Репертуарний зб.. – К., 1962. – 190с.
1518875
   Трудом красив и славен советский человек. Сб. ст. и мат.. – Л., 1962. – 70с.
1518876
  Китайгородская Р.Н. Трудом славен человек / Р.Н. Китайгородская. – Ставрополь, 1961. – 80с.
1518877
  Гуменюк І.П. Трудоміграційні проблеми постіндустріальних країн // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 50-65
1518878
  Бабенко А.Г. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 208-214 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1518879
  Нич Т.В. Трудоресурсна ситуація Хмельницької області: сучасний стан та перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 201-207. – ISSN 2308-135X
1518880
  Корінєв В.Л. Трудоресурсний потенціал у системі ресурсозбереження підприємства / В.Л. Корінєв, В.В. Ащаулов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 62-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1518881
  Філоненко І.М. Трудоресурсний потенціал як фактор формування територіально-рекреаційного комплексу Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 71-78. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1518882
  Акимов Д. Трудоустройство без гарантии и "миграционный туризм" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 123-128


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1518883
  Ягудина Л.Р. Трудоустройство выпускников в системе оценки качества высшего профессионального образования / Л.Р. Ягудина, Т.Г. Мансурова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 44-47. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы обоснованности применения данных о трудоустройстве выпускников для принятия оценочных решений о качестве образования, предоставляемого вузом. На основе модели множественной регрессии авторы исследуют зависимость качества ...
1518884
  Шедловская Е.Е. Трудоустройство выпускников как оценочный показатель состояния социального управления подготовкой кадров в негосударственном вузе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 66-73. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается социальная роль образования, от качества которого во многом зависят перспективы формирования человеческого капитала страны. Обосновывается важность использования потенциала негосударственных вузов по подготовке кадров к эффективной ...
1518885
  Василенко В.А. Трудоустройство выпускников как фактор повышения конкурентоспособ-ности вуза / В.А. Василенко, Т.Г. Калугина, О.В. Шишнева // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 60-67. – ISSN 1561-2465


  Министерство образования и науки РФ разработало и использовало определенный набор критериев оценки эффективности российских вузов в ходе мониторинга 2012 г. В список критериев эффективности включен показатель, характеризующий трудоустройство ...
1518886
  Уржинский К.П. Трудоустройство граждан в СССР / К.П. Уржинский. – М., 1967. – 144с.
1518887
  Медведев О.М. Трудоустройство и его виды в СССР / О.М. Медведев. – М, 1985. – 93с.
1518888
  Фокин В.М. Трудоустройство и закрепление на производстве лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда. / В.М. Фокин. – М., 1988. – 50с.
1518889
  Гуртов В.А. Трудоустройство по специальностис позиции выпускника / В.А. Гуртов, Л.М. Серова, Е.А. Федорова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 22-28. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются результаты социологического исследования, посвященного трудоустройству по специальности выпускников всех уровней профессионального образования (НПО, СПО и ВПО) в течение двух-трех лет после окончания ими учебного заведения. На ...
1518890
   Трудоустройство, прием, перевод и увольнение рабочих и служащих: сб. нормат. актов.. – Москва, 1986. – 128с.
1518891
  Костин Л.А. Труду каждого - высокую производительность / Л.А. Костин, С.Л. Костин. – М., 1978. – 62с.
1518892
  Васильевский В.Г. Труды / В.Г. Васильевский. – Ленинград
4. – 1930. – 331с.
1518893
   Труды / Институт этнографии АН СССР; Акад. наук СССР
Вып. 114. – 1950. – (Новая серия)
1518894
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
2. – 1969. – 375с.
1518895
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
1. – 1970. – 212с.
1518896
   Труды / Самаркандский государственный университет имени А. Навои. – Самарканд
№ 186 : Материалы к общей библиографии по вопросам фразеологии /Ройзензон Л.И., Бушуй А.М./- вып. 2. – 1970. – (Лингвистические библиографии ; № 1)
1518897
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Тбилиси
3. – 1971. – 255с.
1518898
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
1. – 1975. – 280с.
1518899
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
3. – 1975. – 461с.
1518900
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
4. – 1975. – 258с.
1518901
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
5. – 1975. – 422с.
1518902
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
6. – 1975. – 398с.
1518903
  Всесоюзный Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, 4-й. – Ленинград
2. – 1976. – 286с.
1518904
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
2. – 1976. – 426с.
1518905
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
7. – 1976. – 375с.
1518906
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
8. – 1976. – 393с.
1518907
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
9. – 1976. – 340с.
1518908
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 10. – 1977
1518909
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 12. – 1978
1518910
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 13. – 1979
1518911
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 14. – 1980
1518912
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 15. – 1981
1518913
  Государственная Труды / Государственная, имени Ленина В.И. библиотека; ГБЛ. – Москва : Книга
Т. 17 : Проблемы научно-методической работы. – 1981. – 208 с. – На обл. заг.: Проблемы научно-методической работы
1518914
   Труды / Советско-Монгольская комплексная Хубсугульская экспедиция Иркутского и Монгольского университетов. – Иркутск
Вып. 10 : Природные условия и ресурсы Прихубсугулья. – 1982
1518915
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми, 1987. – 286с.
1518916
  Инал-Ипа Труды / Инал-Ипа. – Сухуми, 1988. – 336с.
1518917
  Дзидзария Г.А. Труды / Г.А. Дзидзария. – Сухуми
Ч. 1. – 1988. – 406с.
1518918
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми
Кн. 2. – 1988. – 293с.
1518919
   Труды 1-й Всесоюзной конференции по инженерной геологии : (31 мая-3 июня, 1972 года). – Тбилиси
Т. 1. – 1976. – 506с. : Ил.
1518920
   Труды 1-й научно-технической конференции : Высшая математика, техническая механика,физика, иностранные языки. – Саратов, 1970. – 177с. – Библиогр.: с.175-176
1518921
   Труды 1-й объединенной студенческой научной конференции ЛСГМИ и КМИ. – Киев : Медгиз, 1952. – 96с.
1518922
   Труды 1-ой ихтиологической конференции по изучению морских лиманов северо-западной части Черного моря. – Кишинев, 1960. – 216с.
1518923
   Труды 1 Всесоюзной геофизической конференции : Свердловск, 22-27 марта 1932 г. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1933. – 182с.
1518924
   Труды 1 совещания химиков Главного геолого-разведочного управления : (3-12 февраля 1931 г.). – Москва-Ленинград, 1931. – 199с.
1518925
   Труды 10-й Всесоюзной Астронометрической конференции, состоявшейся в Пулкове 8-11 декабря 1952г.. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 272с.
1518926
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 1. – 1975. – 721 с.
1518927
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 2. – 1975. – 691с.
1518928
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.1/ Properties of helium. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1 : Свойства гелия. – 1967. – 552 с.
1518929
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.2/ Superconductivity. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2 : Сверхпроводимость. – 1967. – 382 с.
1518930
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.3/ Electronic properties of metals. – Москва : ВИНИТИ
Т. 3 : Электронные свойства металлов. – 1967. – 404с.
1518931
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.4/ Antiferromagnetism. – Москва : ВИНИТИ
Т. 4 : Антиферромагнетизм. – 1967. – 361с.
1518932
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 1. – 1977. – 542 с.
1518933
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 2. – 1977. – 473 с.
1518934
   Труды 11-й Всесоюзной Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 24-26 мая 1954г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 272с.
1518935
   Труды 11 международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / Методы дискретных особенностей в задачах математической физики; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина; Гол. ред. М.О. Азаренков, Ю.В. Гандель, Г.М. Жолткевич и др. – Харьков - Херсон : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 288 с. – ISBN 966-623-118-2
1518936
   Труды 12-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 7-9 декабря 1955г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – 440с.
1518937
   Труды 12 конференции балтийских океанографов и 7 совещания экспертов по водному балансу Балтийского моря. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 487с.
1518938
   Труды 13-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 23-25 августа 1956г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – 92с.
1518939
   Труды 14-й Астронометрической конференции СССР ( Киев, 27-30 мая 1958г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – 422с.с прил.
1518940
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 1. – 2009. – 200 с.
1518941
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т В.Н. Каразина ; [ редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 2. – 2009. – С. 201-476
1518942
   Труды 15-го совещания по проблемам высшей нервной деятельности, посвященного 50-летию учения академика И.П. Павлова об условных рефлексах. – Москва-Ленинград, 1952. – 294с.
1518943
   Труды 15-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 13-17 декабря 1960г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 438с.
1518944
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси, 1970. – 111с.
1518945
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 2. – 1970. – 120с.
1518946
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 3. – 1970. – 131с.
1518947
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 6. – 1970. – 219с.
1518948
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 7. – 1970. – 140с.
1518949
   Труды 15 сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций при ОНЗ АН СССР : Симферополь, октябрь 1967 г. – Москва : Наука, 1970. – 414с.
1518950
   Труды 16-й Астронометрической конференции СССР ( Казань, 12-14 июня 1963г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1965. – 138с.
1518951
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 1. – 1987. – 356с.
1518952
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 2. – 1987. – 463с.
1518953
   Труды 17-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково,31 мая-3 июня 1966г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1967. – 236с.
1518954
   Труды 18-й Астрономической конференции СССР : (Пулково, 2-5 июня 1969г.). – Ленинград : Наука, 1972. – 356с.
1518955
  Всесторонний Труды 2-го Советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ. – Ленинград, 1976. – 308с.
1518956
   Труды 2-го советско-французского семинара по математическому моделированию каталических процесов и реакторов. – Новосибирск : [б. и.], 1976. – 268 с.
1518957
   Труды 2-й научно-технической конференции "Проблемы оптимальной фильтрации". – Москва
Вып.1. – 1968. – 189с.
1518958
   Труды 2 всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа. – Москва : Изд-во "Недра", 1965. – 299 с.
1518959
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. – М.
3 : Механика твердого тела. – 1966. – 411с.
1518960
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике (29 января -5 февраля 1964 г.) : Обзорные доклады. – Москва : Наука
Вып.1 : Аналитическая механика, Устойчивость движения, небесная баллистика/ред. Ф.И.Лурье, А.П.Проскуряков. – 1965. – 213с.
1518961
   Труды 2 научно-технического совещания по сахарной промышленности в г.Киеве 2-12 мая 1927 года. – Киев : Изд."Экономического вестника", 1928. – 596с.
1518962
   Труды 2 узбекистанского гидрогеологического совещания : (г. Ташкент, 2-9 апреля 1958 г.). – Ташкент, 1959. – 337с.
1518963
   Труды 2 украинской конференции анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов, посвященной восьмидесятилетию со дня рождения академика В.П. Воробьева. – Харьков, 1958. – 664с.
1518964
   Труды 3-го Всесоюзного совещания по криотронике. – Киев, 1968. – 79с.
1518965
  Всесторонний Труды 3-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1978. – 275с.
1518966
   Труды 3-й студенческой научной конференции Воронежского инженерно-строительного института. – Воронеж, 1951. – 64с.
1518967
   Труды 3 Всесоюзного семинара по биологически активным (лечебным) веществам плодов и ягод. – Свердловск, 1968. – 511с.
1518968
   Труды 3 научно-методической конференции объединения географов и геологов педагогических институтов центральных областей Европейской части РСФСР (1964 г.). – Смоленск, 1966. – 455с.
1518969
   Труды 4-го Всесоюзного семинарп по комплексам программ математической физики : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1976. – 210с.
1518970
   Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии. – Москва, 1978. – 208 с.
1518971
  Всесторонний Труды 4-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1981. – 318с.
1518972
   Труды 4-го совещания по электрохимии. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 868 с. : ил.
1518973
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Изд-во МГУ
Т. 1 : Импульсные радиационно-газодинамические процессы. Оптические свойства горячих газов. – 1981. – 146 с.
1518974
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Из-во ун-та
Т. 2 : Исследование спектральных оптических характеристик газов. Гиперзвуковое обтекание тел излучающим газом. – 1981. – 159 с.
1518975
   Труды 4 Всесоюзной топологической конференции. – Ташкент : Фан, 1967. – 207 c.
1518976
   Труды 5-го Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 4 : Секция активных воздействий на атмосферные процессы. – 1972. – 204с.
1518977
  Всесторонний Труды 5-го советско-американского симпозиума / Всесторонний, анализ окружающей природной среды; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1988. – 247 с.
1518978
   Труды 5-й Международной конференции по нелинейным колебаниям. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Том 1 : Применение теории нелинейных колебаний в механАналитические методы теории нелинейных колебаний. – 1970. – 648 с.
1518979
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 1 : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1972. – 126с.
1518980
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 2 : Секция прогноза погоды. – 1972. – 193с.
1518981
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 3 : Секция климата. – 1972. – 261с.
1518982
   Труды 5 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : В Ленинграде 5-11 июля 1949 г. – Ленинград : Медгиз, 1951. – 736с.
1518983
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 1 : Биологические структуы и функции на молекулярном уровне. – 1962. – 299с.
1518984
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16 августа,1961. – Москва
Симпозиум 5 : Внутриклеточное дыхание фосфорилирующее и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1962. – 440с.
1518985
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 7 : Биосинтез липидов. – 1962. – 430с.
1518986
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16августа,1961. – Москва
Симпозиум 8 : Биохимические основы технологии пищевых. – 1962. – 343с.
1518987
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Т. 3 : Применение теории нелинейных колебаний в механике/Отв ред. акад. АН УССР Ю.А.Митропольский, отв секретарь В.Б.Ларин. – 1970. – 536 с.
1518988
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Ин-та математики АН УССР
Т. 4 : Применение теории нелинейных колебаний в электротехнике и электронике. – 1970. – 536 с.
1518989
   Труды 6-го Всесоюзного совещания по теории вероятностей и математической статистике = VI Visasajunginio pasitarimo tikimybiu teorijos ir matematines ststistikos klausimais. – Вильнюс : Из-во полит. и научн. литературы, 1962. – 494с.
1518990
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Т. 1. – 1961. – 941с.
1518991
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Т. 2. – 1961. – 791с.
1518992
   Труды 6 Всесоюзной конференции по физике электронных и атомных столкновений. – Ленинград, 1976. – 170 с.
1518993
   Труды 6 Международного семинара по проблемам физики высоких энергий "Мультикварковые взаимодействия и квантовая хромодинамика" : 15-19 сент ября 1981 г., Дубна. – Дубна, 1981. – 376с. – Статті рос. та англ. мовами
1518994
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 353с. – Текст рос. та англ. мовами
1518995
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 351с. – Текст рос. та англ. мовами
1518996
   Труды 6 Международного совещания п проблемам квантовой теории поля : Алушта, Крым, 5-9 мая 1981 г. – Дубна, 1981. – 267с.
1518997
   Труды 7-го Байкальского научного координационного совещания по изучению берегов водохранилищ. – Москва
Т. 1. – 1961. – 250с.
1518998
   Труды 7 Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластинок : Днепропетровск, 1969. – Москва : Наука, 1970. – 910 с.
1518999
   Труды 8-го Всероссийского электротехнического съезда в Москве 1-10 октября 1921 года. – Москва
Вып.1 : Электрификация России. – 1921. – 191с.
1519000
   Труды 8 Всероссийского Электротехнического Съезда. – Москва : Издание государственной общеплановой комиссии
Вып. 2 : Электрификация районов. – 1921. – 338 с.
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,