Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1518001
  Кузьміна С.Л. "Учити мислити самостійно" : київські академісти початку XX ст. про філософію у школі // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 14-26. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716


  У статті розкрито сучасну актуальність поглядів київських академічних філософів початку XX ст.: Г. Челпанова, О. Гілярова, П. Ліницького, П. Кудрявцева, О. Селіхановича, О. Гіляровича і Г. Челпанова, які у 1897 р. добились відкриття при Університеті ...
1518002
  Посохов И.С. "Учиться или жениться?": проблемы студенческих браков в Российской империи во второй половине 19- начале 20 вв. / И.С. Посохов. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 226- 230. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-623-336-3
1518003
  Нагайко Т. "Учітеся, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь": освітянська фабула громадівського руху другої половини XIX ст. у вітчизняному історичному дискурсі // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 62-72. – ISSN 2522-4611
1518004
  Шалиганова А. "Учредительницы и хранительницы" першої громадської бібліотеки Харкова: з історії Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 60-63. – ISSN 2518-7341


  У статті розкривається роль жінок-просвітників у становленні та розвитку першої громадської бібліотеки Харкова
1518005
  Павлова-Сильванская "Учреждение о губерниях" 1775 г. и его классовая сущность. : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова-Сильванская М.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. источниковед. истории СССР. – М., 1964. – 19л.
1518006
  Белей Л. "Учуйте русинов!", або Сепаратизм по-закарпатськи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Як і для чого формувалося сучасне неорусинство.
1518007
  Мірошниченко Л.Я. "Ущелина" Доріс Лессінг // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 266-284. – ISBN 978-966-11-0683-2
1518008
  Зинченко В.Г. "Ф.Л.Век" А.Ирасека и чешский исторический роман конца XIX начала ХХ столетия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Зинченко В.Г.; Ин-т литературы АН УССР. им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 27л.
1518009
  Динершетйн Е.А. "Фабрикант" читателей / Е.А. Динершетйн. – М., 1986. – 255с.
1518010
  Петренко І. "Фабрики думок" у США як функціональний прототип сучасних аналітичних центрів // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2018. – Вип. 8. – С. 205-213. – ISSN 2312-8933
1518011
  Петренко І.І. "Фабрики думок" як інструмент застосування інтелекту до вирішення складних суспільно-політичних проблем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 121-125. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність, генезис та основні типи "фабрик думок". Розглянуто головні напрями, етапи та особливості їх роботи. Виокремлено їх найважливіші характеристики та тенденції розвитку. В статье исследовано сущность, генезис и основные типы ...
1518012
  Дроздовський Д. "Фаворитка": історія політики й сексуальності на "Ярмарку марнославства" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 278-283. – ISSN 0320-8370


  Про історичний фільм "Фаворитка" (The Favourite) - співпродукційний фільм 2018 року, поставлений режисером Йоргосом Лантімосом з Еммою Стоун, Рейчел Вайс, Олівією Колман та Ніколасом Голтом у головних ролях. Світова прем"єра стрічки відбулася 30 серпня ...
1518013
  Лисенко О.В. "Фаворське світло" у православній традиції : релігієзнавчо-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лисенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1518014
  Лисенко О.В. "Фаворське світло" у православній традиції: релігієзнавчо-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лисенко О.В.; Лесенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 184 л. – Бібліогр.: л. 163-184
1518015
  Волынский А.Л. [Ф.М.] Достоевский : [Критические статьи] / А.Л. Волынский. – Санкт-Петербург : Тип. "Энергия", 1906. – [4], 501 с., 1 л. фронт. (портр.)
1518016
  Волынский А.Л. [Ф.М.] Достоевский : [Критические статьи] / А.Л. Волынский. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – [4], 367 с.
1518017
  Любашенко О. Учитель-філолог у міжнародних проектах = Language teacher in international projects : проектна діяльність, мовний тренінг, дидактична майстерність : навч. посібник / Олеся Любашенко, Тамара Кавицька, Олена Сухенко ; [за заг. ред. О. Любашенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Дані обкл. та тит. арк., а також післямова парал. укр., англ. – ISBN 978-966-439-972-9
1518018
  Петрова В.И. Учитель-энтузиаст / В.И. Петрова. – М., 1959. – 166с.
1518019
  Сысоев М.И. Учительство в условиях развитого социализма / М.И. Сысоев. – Л., 1975. – 159с.
1518020
  Шейко В.М. Учительство й українська революція (1917-1921 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 8-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано на основі фундаментальних, переважно архівних, ма- теріалів проблему трансформації політичних, професійних, моральних і побутових поглядів учительства України під час Української революції 1917–1921 рр. Основну увагу приділено ...
1518021
  Неустроев В.Ф. Учительство как социально-профессиональная группа социалистического общества : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Неустроев В.Ф.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1973. – 22л.
1518022
  Горбатюк О.О. Учительство Києва й Київщини в умовах десталінізації (1953 - 1958 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 64-78. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Подано характеристику формування кадрового корпусу вчительства Києва й Київщини в умовах десталінізації.
1518023
  Томассон Э.Э. Учительство общеобразовательных школ Эстонской ССР в период строительства социализма (1940-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Томассон Э.Э. ; АН ЭССР , Отд. обществ. наук. – Таллин, 1968. – 27 с.
1518024
  Лаврут О.О. Учительство УРСР першого повоєнного десятиліття: деякі аспекти антропологічного виміру // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 66-70. – ISSN 2076-1554
1518025
  Клицаков И.А. Учительство: трудная судьба (1917-1937) / И.А. Клицаков; Мин.образования Украины.Горловск.гос.пед.ин-т иностр.языков. – Луганск, 1993. – 187с
1518026
  Петринка Л.В. Учительська стежина, яку обрало серце // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 18-19 : фото
1518027
   Учительський Алманах на рік 1910.. – Коломия : Наклад вид.спілки українського учительства, тов. зареєстр.з обмеж. відп., 1910. – 216с.
1518028
  Янчук М. Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл у фонді Київської Єпархіальної училищної ради // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 41-46. – ISSN 1998-4634
1518029
  Герцюк Дмитро Дмитрович Учительський рух на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ -- початок ХХ ст.) : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Герцюк Дмитро Дмитрович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.193
1518030
  Герцюк Д.Д. Учительський рух на західноукраїнських землях. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Герцюк Д.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 24л.
1518031
  Осипчук Н. Учительським шляхом // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 6-7
1518032
  Денисовець П.М. Учительській інститут у Полтаві // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.173-180. – ISBN 966-7653-2-Х
1518033
  Андреев О.А. Учитесь быстро читать : кн. для учащихся старших классов / Андреев О.А., Хромов Л.Н. – Москва : Просвещение, 1991. – 159, [1] с. : ил.
1518034
  Николаева Л.А. Учитесь быть читателем / Л.А. Николаева. – М., 1978. – 159с.
1518035
  Николаева Л.А. Учитесь быть читателем / Л.А. Николаева. – 2-е, изм. и доп. – М., 1982. – 192с.
1518036
  Осташкевич М. Учитесь видеть прекрасное / М. Осташкевич. – М., 1960. – 39с.
1518037
  Бардин С.М. Учитесь властвовать собой / С.М. Бардин. – М, 1976. – 192с.
1518038
  Телешевская М.Э. Учитесь властвовать собой / М.Э. Телешевская. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 1990. – 91с.
1518039
  Сорокина Л.М. Учитесь вышивать / Л.М. Сорокина. – Киев : Радянська школа, 1984. – 79 с.
1518040
  Сорокина Л.М. Учитесь вышивать / Л.М. Сорокина. – Киев : Радянська школа, 1988. – 78 с.
1518041
  Кара-Васильева Учитесь вышивать / Кара-Васильева, А.А. Заволокина. – К., 1988. – 95с.
1518042
  Ханащевич Д.Р. Учитесь вязать крючком / Д.Р. Ханащевич. – Москва, 1987. – 96с.
1518043
  Ханашевич Д.Р. Учитесь вязать крючком. / Д.Р. Ханашевич. – М., 1986. – 96с.
1518044
  Загребаева А.А. Учитесь вязать на ручной машине / А.А. Загребаева. – Москва, 1977. – 216с.
1518045
  Лебедев В.Б. Учитесь говорить кратко и точно / В.Б. Лебедев. – М., 1986. – 176с.
1518046
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – Москва, 1958. – 175с.
1518047
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – 5-е изд., стер. – Москва, 1960. – 175с.
1518048
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Международные отношения, 1964. – 214с.
1518049
  Великопольская Н.А. Учитесь говорить по-испански / Н.А. Великопольская. – Москва, 1962. – 242с.
1518050
  Великопольская Н.А. Учитесь говорить по-испански / Н.А. Великопольская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1967. – 310с.
1518051
  Коток В.А. Учитесь говорить по-итальянски : Учебное пособие для вузов / В.А. Коток. – Москва : Высшая школа, 1989. – 86с.
1518052
  Гринева И.П. Учитесь говорить по-немецки! / И.П. Гринева, Э.М. Лава. – М., 1957. – 115с.
1518053
  Гринева И.П. Учитесь говорить по-немецки! / И.П. Гринева, Э.М. Лава. – 2-е изд. доп. перераб. – М., 1959. – 184с.
1518054
  Кузнецова Г.П. Учитесь говорить по-французски / Г.П. Кузнецова, С.А. Никитина. – М., 1986. – 198с.
1518055
  Яковлева Е.Ф. Учитесь говорить по-французски! / Е.Ф. Яковлева. – М., 1960. – 127с.
1518056
  Лебедева Ю.Г. Учитесь говорить правильно / Ю.Г. Лебедева. – М., 1986. – 110с.
1518057
  Миловская С.М. Учитесь делать сами / С.М. Миловская. – Горький, 1962. – 288с.
1518058
  Понарина Е. Учитесь и учите! Религиозные деятели вместе со светской профессурой намерены задействовать ресурсы Интернета во благо духовного просвещения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Два дня участники форума “Проблемы духовного просвещения в изменяющемся мире: опыт межцивилизационного диалога на пространстве СНГ” обсуждали проблемы и возможности влияния культуры на воспитание молодого поколения.
1518059
  Бондаревский И.З. Учитесь играть в шахматы / И.З. Бондаревский. – Л, 1966. – 80с.
1518060
  Щукин Н.И. Учитесь играть в шашки и шахматы / Н.И. Щукин. – М - Л, 1920. – 79с.
1518061
  Красникова-Аксенова Я Л. Учитесь красиво одеваться / Я Л. Красникова-Аксенова, . – М., 1990. – 122с.
1518062
  Ильенков Э.В. Учитесь мыслить смолоду. / Э.В. Ильенков. – Москва, 1977. – 64с.
1518063
  Никифоров Ю.Б. Учитесь наслаждаться движением / Ю.Б. Никифоров. – М., 1989. – 44с.
1518064
  Читалина Н.А. Учитесь переводить. / Н.А. Читалина. – М., 1975. – 80с.
1518065
  Бутович Н.А. Учитесь плавать / Н.А. Бутович. – М., 1952. – 40с.
1518066
  Булгакова Н.Ж. Учитесь плавать / Н.Ж. Булгакова. – Москва, 1955. – 62с.
1518067
  Соболев Н.А. Учитесь плавать дельфином / Н.А. Соболев. – М, 1966. – 36с.
1518068
  Герман Б.Г. Учитесь правильному произношению на немецком языке / Б.Г. Герман. – Ашхабад, 1974. – 94с.
1518069
  Вивюрский В.Я. Учитесь приобретать и применять знания по химии / В.Я. Вивюрский. – Москва : Просвещение, 1987. – 94с.
1518070
  Джонстон Г. Учитесь программировать / Г. Джонстон. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 367с.
1518071
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – Москва, 1962. – 222 с.
1518072
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 216 с.
1518073
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 4-е изд. – Москва, 1970. – 223 с.
1518074
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 5-е изд. – Москва, 1972. – 222 с.
1518075
  Дейнека А.А. Учитесь рисовать : беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. – Москва : Академия художеств СССР, 1961. – 222, [2] с.
1518076
  Кириченко Н.А. Учитесь рисовать : альбом для учеников 1 класса / Н.А. Кириченко. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1979. – 112 с.
1518077
  Соломяный Н.Ф. Учитесь рисовать : альбом для учащихся 6 класса / Н.Ф. Соломяный. – Киев : Радянська школа, 1984. – 63 с.
1518078
  Клятис Г.Я. Учитесь сами делать мебель / Г.Я. Клятис. – М., 1989. – 32с.
1518079
  Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть / Г.И. Орловский. – М., 1969. – 120с.
1518080
  Губская Е.К. Учитесь стенографировать / Е.К. Губская. – Ростов н/Д, 1989. – 45с.
1518081
   Учитесь считать, экономить, хозяйствовать. Указ. лит-ры.. – М., 1962. – 40с.
1518082
   Учитесь у мудрого Ленина жить (рекоменд. указ. лит-ры). – Омск, 1969. – 11с.
1518083
   Учитесь управлять. – М., 1974. – 192с.
1518084
  Горбунов Г.Д. Учитесь управлять собой / канд. психол. наук Г.Д. Горбунов ; О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. организация. – Ленинград : О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. организация, 1976. – 32 с.
1518085
  Юдина Г.Г. Учитесь устному переводу. / Г.Г. Юдина. – М, 1962. – 215с.
1518086
  Фридман Л.М. Учитесь учиться математике / Л.М. Фридман. – Москва, 1985. – 113 с.
1518087
  Гайс И.А. Учитесь ходить быстро / И.А. Гайс. – М., 1986. – 108с.
1518088
  Ярнатовская В.Е. Учитесь читать газету / В.Е. Ярнатовская, Г.Н. Червакова. – М., 1986. – 115с.
1518089
  Гак В.Г. Учитесь читать газету на французском языке / В.Г. Гак. – М., 1963. – 152с.
1518090
  Королькова В.А. Учитесь читать газеты / В.А. Королькова. – Москва, 1981. – 128с.
1518091
  Королькова В.А. Учитесь читать газеты / В.А. Королькова. – Москва, 1989. – 175с.
1518092
  Волкова Л.В. Учитесь читать литературу по специальности / Л.В. Волкова, Е.В. Мусницкая. – Москва : Высшая школа, 1985. – 120с.
1518093
  Всеволодова М.В. Учитесь читать литературу по специальности / М.В. Всеволодова, В.М. Завьялова. – Москва, 1987. – 366с.
1518094
  Астрова Л.И. Учитесь читать литературу по специальности : пособие по обучению чтению на нем. яз. для вузов искусств / Астрова Л.И. – Москва : Высшая школа, 1987. – 159, [1] с. : ил.
1518095
  Дубнова-Ковальская Учитесь читать литературу по специальности / Дубнова-Ковальская, И Р. Котова, . – Москва, 1991. – 126с.
1518096
  Беляева А.С. Учитесь читать литературу по специальности на английском языке / А.С. Беляева. – Москва : Высшая школа, 1987. – 135 с.
1518097
  Пыхова Н.Н. Учитесь читать литературу по специальности на испанском языке / Н.Н. Пыхова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 128с.
1518098
   Учитесь читать литературу по специальности: учеб. пособие на нем. яз. для авиа. вузов.. – М., 1986. – 111с.
1518099
  Тимошина А.А. Учитесь читать литературу по экономике на английском языке : Учеб. пособие / А.А. Тимошина, С Л. Мишка. – Москва : Высшая школа, 1989. – 136с. – ISBN 5-06-000208-Х
1518100
  Лапидус Б.А. Учитесь читать по-английски / Б.А. Лапидус. – Москва, 1969. – 224с.
1518101
  Гак В.Г. Учитесь читать по-французски / В.Г. Гак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 200с.
1518102
  Бартновский А.Л. Учитесь читать радиоэлектронные схемы : буклет / А.Л. Бартновский. – 2-е изд., перераб. – Киев : Вища школа
Вып. 2 : Простейшие транзисторные схемы. – 1977. – с.
1518103
  Бойко А.П. Учитесь шить сами / А.П. Бойко, Л.А. Маслова. – 2-е изд. – К., 1986. – 144с.
1518104
  Бойко А.П. Учитесь шить сами. / А.П. Бойко, Л.А. Маслова. – Киев, 1984. – 152с.
1518105
  Скотт Джини Грехем Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом / Скотт Джини Грехем. – К., 1992. – 176с.
1518106
  Крижанівська Ніка Учитися в Київ, до Щеглова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1518107
  Новицька Л.В. Учитися в учителя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 24-25 : фото
1518108
  Осипчук Н. Учитися працювати. Чому важлива дуальна освіта // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 8). – С. 12


  З якими труднощами зіткнулися українські ЗВО, запроваджуючи дуальну освіту (чи її елементи) на практиці?
1518109
   Учитися так, щоб бути першим // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 4


  На базі Фізичного факультету з ініціативи кафедри оптики проходить Міжнародна конференція молодих учених "Оптика і матеріалознавство високих технологій - SPO". Цього року до нас завітали учасники з Росії, Білорусії, Латвії, Фінляндії, Німеччини, ...
1518110
  Стативка В.И. Учитываем уровень подготовленности. Организация самостоятельной деятельности учащихся в процессе рассредоточенной подготовки к сочинению-описанию. // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.9-15.
1518111
  Воловик Н.И. Учитывать сходное, избегать повторов. (О проблеме взаимосвязи обучения украинскому и русскому языкам в лингводидактическом наследии В.И.Масальского) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 5. – С. 44-45
1518112
  Кульчицкая Е.И. Учить детей бережливости. / Е.И. Кульчицкая. – К., 1989. – 106с.
1518113
   Учить и воспитывать молодежь на уроках литературы. СБ. Ст.. – М., 1962. – 120с.
1518114
  Щербицкий В.В. Учить и воспитывать молодых строителей коммунизма. / В.В. Щербицкий. – Киев, 1977. – 31с.
1518115
   Учить и воспитывать. Сб. мат.. – Кишинев, 1965. – 95с.
1518116
  Фоминева Н.В. Учить конспектировать / Н.В. Фоминева. – Тюмень, 1965. – 16с.
1518117
  Лук А.Н. Учить мыслить / А.Н. Лук. – Москва : Знание, 1975. – 96 с.
1518118
  Карнацевич Л.С. Учить мыслить / Л.С. Карнацевич, В.П. Щербинина. – К., 1982. – 96с.
1518119
  Гагаев П.А. Учить оставаться в речи индивидуально-неповторимой личностью : (О задачах филологического образования в современной школе) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 4. – С. 2-4
1518120
  Гара Н.Н. Учить творчеству / Н.Н. Гара. – М., 1991. – 64с.
1518121
  Худякова Светлана Учить творчеству жизни : новые подходы к детскому чтению // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1518122
  Епишева О.Б. Учить школьников учиться математике / О.Б. Епишева, В.И. Крупич. – М., 1990. – 127с.
1518123
  Доброхотов В.Я. Учить, воспитывать, убеждать / В.Я. Доброхотов. – М, 1968. – 63с.
1518124
  Насырова А. Учиться - всегда пригодится! // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 57-58. – ISSN 0869-4915
1518125
  Третяк О.В. Учиться "на бюджене" или по контракту? Все равно платить?: Інтерв`ю з першим проректором університету // Правда Украины, 2003
1518126
   Учиться бережливости: сб.. – М., 1984. – 128с.
1518127
  Скульский Р.П. Учиться быть учителем / Р.П. Скульский. – Москва : Педагогика, 1986. – 143с.
1518128
  Муза Л. Учиться быть человеком. Василий Сухомлинский (1918-1970) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (29). – С. 6-14
1518129
   Учиться во сне : GEOскоп. Нейробиология // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 262 : Фото. – ISSN 1029-5828
1518130
  Федотова В.Г. Учиться выходить из кризиса идентичности // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.5-9
1518131
  Иванов Р. Учиться даром // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 8 (649), 27 февраля 2015. – С. 30-31. – ISSN 2305-3364


  В условиях жесткой экономии бесплатные онлайн-курсы становятся альтернативой вузам - украинцы получают западное высшее образование, экономя десятки тысяч гривен. "С недавних пор в системе общедоступного онлайн-образования появились и украинские вузы - ...
1518132
  Родионова И.А. Учиться должно быть интересно! // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 58-60. – ISSN 0016-7207
1518133
   Учиться жить по-коммунистически.. – Минск, 1980. – 272 с.
1518134
   Учиться жить по Любви / Всеукр. народ. ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012. – 131, [1] с. : ил., портр., табл.
1518135
   Учиться и накапливать опыт.. – Элиста, 1963. – 76с.
1518136
   Учиться искусству жить в мире.. – М., 1987. – 56с.
1518137
   Учиться искусству контроля: сб.. – Днепропетровск, 1987. – 108с.
1518138
   Учиться искусству пропаганды.. – Красноярск, 1964. – 48с.
1518139
  Питов В.И. Учиться коммунизму / В.И. Питов, В.Н. Попов. – Киев, 1965. – 262с.
1518140
  Алиев Г.А. Учиться коммунизму: Речь на встрече партийного и советского актива республики с представителями студенчества бакинских вузов,с посланцами Азейбарджана, обучающимися в вузах Москвы, Ленинграда и др. / Г.А. Алиев. – Баку, 1977. – 44с.
1518141
   Учиться любить / Всеукр. народ. ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2013. – 302, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 295-301
1518142
   Учиться надо уметь. – Москва, 1962. – 114с.
1518143
  Шамина М. Учиться никогда не поздно : из опыта зарубежных коллег / Марина Шамина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 0869-4915


  Об организации библиотечного дела в Швеции.
1518144
  Чернова Т. Учиться по жизни. Онлайн-образование завоевывает мир // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 октября (№ 43). – С.


  Недавно в Москве прошло официальное открытие международного форума “Глобальное будущее образования” (Global Education Futures Forum - GEFF), который продлится год. Организаторами его выступили Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и Томский ...
1518145
  Белоусов Р.А. Учиться работать и хозяйствовать по новому / Р.А. Белоусов, А.А. Модин. – М, 1988. – 174с.
1518146
  Гецов Г.Г. Учиться работать с политической литературой. / Г.Г. Гецов. – М., 1979. – 119с.
1518147
  Плунгян Е.М. Учиться работать самостоятельно. / Е.М. Плунгян. – М., 1965. – 119с.
1518148
  Неделина А. Учиться равно остаться. Почему украинцы выбирают польские вузы и школы // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 24 сентября (№ 39). – С. 17


  Чаще всего украинцы выбирают польские университеты.
1518149
   Учиться разумно хозяйствовать.. – М., 1979. – 192с.
1518150
  Плеханов В.Ф. Учиться Родине служить / В.Ф. Плеханов. – Одесса, 1988. – 197с.
1518151
  Плеханов В.Ф. Учиться Родине служить / В.Ф. Плеханов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Одесса, 1989. – 238с.
1518152
  Черняк А.В. Учиться у Ленина / А.В. Черняк. – М, 1983. – 173с.
1518153
  Черняк А.В. Учиться у Ленина деловитости, принципиальности, гуманизму / А.В. Черняк. – М, 1990. – 333с.
1518154
   Учиться у Ленина.. – М., 1971. – 407с.
1518155
  Езова С. Учиться уважать права Другого : Этические проблемы и пути их решения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (119). – С. 20 - 21. – ISSN 1727-4893
1518156
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – М., 1967. – 166с.
1518157
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 2-е изд. доп. – М., 1970. – 183с.
1518158
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1977. – 254с.
1518159
  Соболев П.А. Учиться управлять / П.А. Соболев. – Ужгород : Карпати, 1980. – 142 с. : ил., табл.
1518160
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 4-е изд. – М., 1983. – 168с.
1518161
  Смирнов В.Л. Учиться хозяйствовать. / В.Л. Смирнов. – Москва, 1989. – 239с.
1518162
  Тяжельников Е.М. Учиться, работать и бороться по Ленину / Е.М. Тяжельников. – М, 1974. – 93с.
1518163
  Сорока В. Учімо мову порозуміння! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  "Праці Гінотта, що сприяли "революційним змінам" у стосунках дорослих (батьків, педагогів) і дітей".
1518164
  Жиленко М. Учіння як складова діяльності студента в сучасній системі освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль і місце учіння, як складової методології навчальної діяльності студента, її врахування для оптимізації підготовки фахівців в умовах переходу сучасного суспільства до проектно-технологічного типу організаційної культури. Проаналізовано ...
1518165
  Щербак Ю. Учіться в Гондурасу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 1, 3


  Сьогодення українського футболу
1518166
   Учіться висловлюватися.. – К., 1990. – 124с.
1518167
  Бачинська К. Учіться дітки. Київ потрапив до списку найкращих студентських міст світу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 21). – С. 3


  Українська столиця зайняла 97 місце зі 100 в Міжнародному рейтингу найкращих міст для студентів. Рейтинг компанії QS Best Student Cities 2017 (Великобританія), опублікований 15 лютого.
1518168
  Андрієнко А. Учні - вчителю: торжество хорової школи Павла Муравського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 14
1518169
   Учні і педагоги МАН України стажуватимуться у найкращих лабораторіях США // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 грудня (№ 52)


  Одним із результатів зібрання стала домовленість про співпрацю Малой академії наук України з Аргонською національною лабораторією - однією з найбільших національних мультидисциплінарних лабораторій при Департаменті енергетики США.
1518170
  Кравченко Я. Учні Михайла Бойчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Софія Налепінська та Микола Касперович починали творити в Парижі, привнесли інноваційні техніки в українське мистецтво, а завершили свій шлях у в’язниці НКВС разом зі своїм Учителем.
1518171
  Внукова Н.М. Учні О.Г. Лібермана: професор С.У. Олійник як послідовник теорії О.Г. Лібермана : (до 90-річчя С.У. Олійника) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 13-16. – ISBN 978-966-8177-81-1
1518172
   Учні Семчика Віталія Івановича // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 28-32. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1518173
  Катренко А.М. Учні середніх навчальних закладів України в революційно-демократичному русі 80-х років XIX століття // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 13-20. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  На основі архівних документів подані нові узагальнюючі дані й конкретні відомості про участь передової учнівської молоді у революційно-демократичному русі на Україні у 80-х роках XIX століття, а також вказано на велику роль її у суспільно-політичному ...
1518174
   Учні УФМЛ знову переможці! // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 6


  Команда Українського фізико-математичного ліцею успішно виступила на ХХІІ Всеукраїнській комплексній олімпіаді з математики, фізики та інформатики "Турнір Чемпіонів", який відбувся у Вінниці.
1518175
  Коваль Л. Учнів з особливими навчальними потребами підтримує держава. Для розвитку інклюзивної освіти цього року в дербюджеті вперше передбачено 210 мільйонів гривень // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 3
1518176
   Учнівська молодь - майбутнє Української держави : збірник аналітичних досліджень, документів Міжнародних конкурсів з українознавства та наукових праць переможців і учасників 2 МКУ / за заг. ред. П.П. Кононенка ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ авт.-упоряд., відп. ред. Ю.С. Фігурний ]. – Київ : НДІ українознавства, 2009. – 336 с.
1518177
  Лутак Н.Г. Учнівська молодь повинна знати правила безпеки праці та безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 17 : фото
1518178
  Помінчук С.Г. Учнівська молодь як перспективний сегмент ринку праці // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 28-32
1518179
  Гладковський Роман Учнівська олімпіада в Причорноморському краї : турніри, олімпіади, конкурси / Гладковський Роман, Задорожний Микола // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 2-6 : Фото
1518180
  Гладковський Р.В. Учнівська олімпіада з географії в Рівному / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 2-5 : фото
1518181
  Олійник Я.Б. Учнівська олімпіада з географії у Білій Церкві / Я.Б. Олійник, Т.Б. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 13-17 : фото
1518182
  Гладковський Р.В. Учнівська олімпіада з географії у Кропивницькому / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 10-17 : фото
1518183
  Гладковський Р.В. Учнівська олімпіада з географії у Тернополі / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 4-13 : фото
1518184
   Учнівська олімпіада з економіки в Житомирі / О.М. Бурлака, Н.І. Гражевська, Ю.В. Бицюра, Л.В. Засядько, В.І. Щербань // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 9-14 : фото, табл.
1518185
   Учнівська олімпіада з економіки в Луцьку / О.М. Бурлака, Н.І. Гражевська, Т.С. Гребенюк, С.Г. Мойсеєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 2-6 : фото
1518186
  Гражевська Н.І. Учнівська олімпіада з економіки в Тернополі / Н.І. Гражевська, І.М. Вітенко, О.М. Бурлака // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 31-35
1518187
  Бицюра Юрій Учнівська олімпіада з економіки на Хмельниччині : турніри, олімпіади, конкурси / Бицюра Юрій, Гражевська Надія, Литвиненко Ольга // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 2-3
1518188
  Гражевська Надія Учнівська олімпіада з економіки у Вінниці : турніри, олімпіади, конкурси / Гражевська Надія, Задорожний Микола, Литвиненко Ольга // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 22-24 : Фото
1518189
  Лучинкіна А.І. Учнівська психологічна служба: погляд психолога // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-85. – Бібліогр. в кінці ст.


  Предложена авторская модель ученической психологической службы как метода профилактики девиантного поведения школьников на всех возрастных этапах.
1518190
  Чугаєвський В.Г. Учнівське самоврядування в національній школі : Навчальний посібник / В.Г. Чугаєвський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 127 с. – ISBN 966-594-569-6
1518191
  Стахів Б.О. Учнівський договір як одна із форм професійного навчання молоді в Україні // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 128-132
1518192
  Киричук О.І. Учнівський колектив: шляхи формування і розвитку / О.І. Киричук, Р.І. Солопова. – К., 1981. – 48с.
1518193
  Цимбалюк Василь Учнівський твір у середній школі : Книга для вчителя / Цимбалюк Василь. – Київ : Освіта, 1997. – 207с. – ISBN 966-04-0021-7
1518194
   Учнівський турнір в Ужгороді : турніри, олімпіади, конкурси / Бєскова Наталія, Глюдзик Галина, Задорожний Микола, Слюсар Ольга // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 37-40 : Фото
1518195
  Бурлака О.М. Учнівський турнір з економіки у Миколаєві / О.М. Бурлака, О.І. Слюсар, С.Г. Мойсеєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 22-25 : фото
1518196
  Бетлій О.В. Учнівські екскурсії по Києву в роки Першої світової війни // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 35-42. – ISSN 1996-5931


  У статті проаналізовано, що відбувається з учнівськими екскурсіями, початок яких сягає 1890-х років, у Києві в дореволюційні роки Першої світової війни. Розглянуто плани і типи екскурсій, маршрути й образи Києва, які конструювалися під час прогулянок ...
1518197
  Денисенко М.В. Учнівські компетентності під час вивчення української мови, літератури та народознавства // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 30 (286). – С. 2-7
1518198
   Учнівські навчально-виробничі бригади : матеріали першої конференції керівників учнівських виробничих бригад. – Київ : Радянська школа, 1962. – 88 с.
1518199
   Учням і батькам про зміст і форми роботи спеціалізованої школи-інтернату фізико-математичного профілю при Київському ордена Леніна державному університеті ім. Т.Г.Шевченка.. – К., 1967. – 8с.
1518200
   Учням і батькам про зміст і форми роботи Спеціалізованої школи-інтернату фізико-математичного профілю при Київському ордена Леніна державному університеті ім. Т.Г.Шевченка.. – К., 1968. – 7с.
1518201
  Кожевников Є.М. Учням про 25 з"їзд КПРС / Кожевников Є.М. – Київ, 1976. – 48 с.
1518202
  Лубченко І.Ф. Учням про XXIV з"їзд КПРС / І.Ф. Лубченко, А.Ф. Мельниченко. – Київ, 1972. – 144с.
1518203
  Люрин І.Б. Учням про біоніку / І.Б. Люрин, М.Г. Павленко. – К., 1976. – 136с.
1518204
  Галай І.Я. Учням про видатних математиків / І.Я. Галай, Г.Д. Гриневич. – Київ, 1976. – 158 с.
1518205
  Кордун Г.Г. Учням про видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1979. – 134 с.
1518206
  Бородін О.А. Учням про програму КПРС / О.А. Бородін. – Київ : Радянська школа, 1964. – 135с.
1518207
  Стеля Б.І. Учням про ХХІІ з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. / Б.І. Стеля. – Київ, 1963. – 143с.
1518208
   Учням про ХХІІІ з"їзд КПРС.. – Київ, 1967. – 243с.
1518209
  Гончаренко С.У. Учням про цифрову електроніку / С.У. Гончаренко, І.І. Хаїмзон. – Київ, 1991. – 173с.
1518210
  Ягодинський В.М. Учням про шкідливість нікотину і алкоголю. / В.М. Ягодинський. – К., 1986. – 105с.
1518211
  Кальницький І Я. Учора / І Я. Кальницький. – Одеса, 1926. – 52 с.
1518212
  Мірошниченко М. Учора зустрінемося знову; Приречені на нескінченність : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 224-256
1518213
  Губерначук С.Г. Учорашнє : [збірка поезій] / Сергій Губерначук. – Київ : ArtHuss, 2019. – 109, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7778-32-4
1518214
  Кокошкин Ф.Ф. Учредительное собрание / Ф.Ф. Кокошкин. – Издание партии "Народной Свободы". – Петроград : Издание партии "Народной Свободы" ; Суподальная тип., 1917. – 22 с. – Кн.нап.: рос. стар. орф
1518215
  Медушевский А. Учредительное собраниеи конституционные альтернативы России в 1917 годы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 4-23. – ISSN 1812-7126
1518216
  Цейтлин С.Я. Учредительные и законодательные собрания в конституционных государствах / С.Я. Цейтлин. – С-Пб. – 203с.
1518217
   Учредительный съезд Рабочей партии Эфиопии, Аддис-Абеба, 6-10 сент. 1984 года.. – М., 1987. – 256с.
1518218
  Кричевский Б.Ю. Учреждение Госбанка в борьбе за ускорение оборачиваемости оборотных средств / Б.Ю. Кричевский. – М, 1950. – 48с.
1518219
  Швечкова О.А. Учреждение Государственной Думы Российской империи (к столетию учреждения Государственной Думы) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805
1518220
   Учреждение Дирекций народных училищ в Ю.-З. крае / [Директор Департамента Народного просвещения Петров]. – [Б. м.] : [Б. и.], 1866. – 71 с. – Без тит. л. и обл.
1518221
  Шаклеин Н.И. Учреждение и Наказ Государственной Думы как нормативно-правовая основа деятельности российского парламента 1906-1917 годов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 14-20. – ISSN 1812-3805
1518222
  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / Ш. Боржо ; пер. П. Высоцкой, под ред. О.О. Кокошкина. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых
Вып. 1. – 1905. – 112 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тит. л. № 116876 надпись-печать: Из книг Романовича-Славатинского
1518223
  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций в Европе и Америке : соч., удостоен. премии Париж. юрид. фак. ; в 2 вып. / [соч.] [Шарля] Боржо (Charles Borgeaud); Пер. с фр. с доп. по новейшему законодательству С.Я. Цейтлина. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во и [тип.] "Просвещение". – (Библиотека "Просвещения")
Вып. 1. – 1905. – X, 165, [9] с.


  Пер. Цейтлин Соломон Яковлевич (1876-1913)
1518224
  Капелюш Я.С. Учреждение культуры в небольшом городе и население / Я.С. Капелюш. – М., 1985. – 157с.
1518225
  Яковенко Д.Т. Учреждение прокуратуры, ее организация и деятельность в 1922-1925 гг. : Дис... канд. юрид.наук: / Яковенко Д.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра гос. и админ. права. – Киев, 1956. – 299л.
1518226
  Кашпровский Е.И. Учреждение Смоленской епископии : ист.-крит. заметка / [соч.] Е.И. Кашпровского // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – [2], 64 с.


  На тит. л. надпись: Глубокоуважаемому Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому от автора 1896, VIII, 15
1518227
  Карташкин В.А. Учреждение совета по правам человека и реформирование конвенционных органов // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 2 (34). – С. 5-13. – ISSN 1560-2893
1518228
  Россия. Законы и постановления Учреждение судебных установлений : Издание 1883 года, со вкл. статей по продолжению 1886 года. – Санкт-Петербург
[Кн. 1-2]. – 1886. – 160 с. – Экз. деф., без обл.
1518229
  Шрейбер Н. Учреждение судебных установлений / сост. Н. Шрейберг. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1910. – [4], IV, 755 с.


  На кн. печать-Экслибрис: ELIBRIS Konrada Berezowskiego
1518230
  Змирлов К.П. Учреждение судебных установлений, измененное и дополненное Законом о преобразовании местного суда : (Собр. узак., 1912 г., № 118), с законодательными мотивами, разъяснениями Сената и алфавитным предметным указателем / Сост. К.П. Змирлов, сенатор Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право",, 1913. – [2], VIII, 485 с.
1518231
  Джорбенадзе С.М. Учреждения Академии наук Союза ССР и Тбилисский университет : документы и факты / С.М. Джорбенадзе. – Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1974. – 238 с.
1518232
  Мотревич В.П. Учреждения для иностранных военнопленных и интернированных в Днепропетровской области в 1944-1951 гг.: численность и дислокация // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 88-92. – ISSN 2077-1800
1518233
   Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском социалистическом государстве. Справочник.. – Львов, 1955. – 180 с.
1518234
   Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола, во удовольствие общества собраны и новым тиснением изданы. – Спб
1. – 1774. – 176 с.
1518235
  Петровская Л. Учреждения как субъекты гражданского права // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.34-36
1518236
   Учреждения культуры - пропагандисты решений ХХІ съезда КПСС.. – М., 1959. – 48с.
1518237
   Учреждения культуры в борьбе за выполнение решений ХХ съезда КПСС.. – Тюмень, 1956. – 36с.
1518238
  Ерошенков И.Н. Учреждения культуры и коммунистическое воспитание трудящихся / И.Н. Ерошенков. – М., 1982. – 112с.
1518239
  Колпакова О.В. Учреждения культуры и коммунистическое воспитание трудящихся на современном этапе / О.В. Колпакова. – Киев, 1989. – 83с.
1518240
   Учреждения культуры Московской области за 40 лет.. – М., 1957. – 106с.
1518241
   Учреждения культуры на рубежах семилетки.. – М., 1960. – 23с.
1518242
   Учреждения культуры профсоюзов: новые условия хозяйствования. Сб. докум.. – М., 1991. – 141с.
1518243
  Смирнова О.В. Учреждения обслуживания и общественные центры городов / О.В. Смирнова, В.Я. Хромов. – Москва, 1973. – 111 с.
1518244
  Семенова И.И. Учусь быть здоровым, или Как стать Неболейкой. / И.И. Семенова. – Москва, 1989. – 172с.
1518245
   Учусь говорить по-русски, 1966
1518246
  Остапенко В.И. Учусь говорить по-русски / В.И. Остапенко. – Москва, 1977. – 172с.
1518247
  Бледных Л.А. Учусь любить / Л.А. Бледных. – Орджоникидзе, 1982. – 21с.
1518248
  Гордон Р. Учусь на доктора / Р. Гордон. – М, 1985. – 64с.
1518249
  Климович Л.М. Учусь на человека / Л.М. Климович. – Москва, 1980. – 173с.
1518250
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – М., 1976. – 48с.
1518251
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – М., 1979. – 79с.
1518252
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – 2-е изд. – М., 1987. – 79с.
1518253
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – Москва, 1990. – 40с.
1518254
   Учусь читать, размышлять, выступать.. – Москва, 1980. – 208с.
1518255
  Ганичев В.Н. Ушаков / В.Н. Ганичев. – Москва, 1990. – 462с.
1518256
  Мушинка М. Ушанування 200-річчя Т. Шевченка у Пряшеві


  14 березня 2014 р. в Центрі української культури у м. Пряшеві (Словаччина) відбулася міжнародна наукова конференція "Тарас Шевченко і Пряшівщина", присвячена 200-літтю з дня народження поета.
1518257
  Бабець П. Ушанування Миколи Чернявського : до 145-піччя письменника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 5
1518258
  Бабець П. Ушанування Миколи Чернявського : до 145-річчя письменника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 5
1518259
  Білий Д. Ушанування пам"яті Т.Г. Шевченка українцями Кубані та Галичини в другій половині XIX - на початку XX століття / Д. Білий, В. Футулуйчук // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 82-84. – ISSN 1728-9343
1518260
  Бажан О. Ушанування пам"яті Тараса Шевченка в Києві 1960-1970-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. – Київ ; Харків, 2012. – № 1 (38). – С. 45-68. – ISBN 978-617-587-103-4


  За матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України.
1518261
  Гриценко Л. Ушанування пам"яті Тараса Шевченка через століття і кордони // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Квітень (№ 8). – С. 25-28


  Позакласний захід. Історія України. 9-й клас.
1518262
  Копилов С. Ушанування шістдесятирічного ювілею М. Грушевського в Кам"янець-Подільському: між історією і політикою // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 134-141


  "Вшанування видатного українського історика і громадського діяча виявило його прихильників та опонентів. <...> Наприклад, С. Єфремов та А. Кримський, які в середині 1926 р. повернулися до Києва з відпусток, вважали, що відзначення ювілею М. ...
1518263
  Сергійчук В. Ушанувати всіх невинно убієнних // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 16 травня (№ 88). – С. 4-5
1518264
  Мужчинкин В.Ф. Ушастые тюлени / В.Ф. Мужчинкин. – М., 1987. – 63с.
1518265
  Тарасенко М. Ушебті в зібранні Музею східного мистецтва в Золочівському замку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 74-82. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Опубліковано огляд невеликої колекції із шести давньоєгипетських статуеток-ушебті із зібрання Музею східного мистецтва в Золочівському замку. Два із цих ушебті зберегли ім"я власника. 1. Ушебті Псаметиха, пізній період, інв. № 5879. 2. Ушебті ...
1518266
  Тарасенко М. Ушебті з тайника Баб ель-Гусус в колекції Одеського археологічного музею НАН України // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 121
1518267
   Ушедшая Москва. – М, 1964. – 432с.
1518268
  Рябинин Б.С. Ушедшее - живущее / Б.С. Рябинин. – М., 1985. – 432с.
1518269
  Смирнов Н.Г. Ушедшие в бессмертие : Очерк истории Бакин. коммуны / Н.Г. Смирнов. – Москва : Юрид. лит., 1986. – 205, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.
1518270
  Игумнов Дмитрий Ушедшие в небо : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 5 (640). – С. 16-20. – ISSN 0132-2036


  Пам"ять про війну
1518271
  Югов В.Т. Ушедшие в сорок пятом / В.Т. Югов. – Киев, 1984. – 286с.
1518272
  Чарный М.Б. Ушедшие годы. / М.Б. Чарный. – М., 1967. – 355с.
1518273
  Чарный М.Б. Ушедшие годы. / М.Б. Чарный. – 2-е изд. – М., 1970. – 415с.
1518274
  Лукьянова И. Ушедший из преисподней // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. январь. – С. 52-57


  Достоевский - первый настоящий трагик в русской литературе, первый писатель, кто открыл дверь в потемки человеческой души. Даже слова в названиях его сочинений выстраиваются в жуткий ряд: униженные и оскорбленные, мертвый дом, бесы, преступление и ...
1518275
  Миколенко О.І. Ушел из жизни Анатолий Семенович Васильев // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 355-358. – ISSN 2306-9082
1518276
   Ушел из жизни астроном Чурюмов // Аргументы недели. – Киев, 2016. – 18- 24 октября (№ 42)


  15 октября 2016 г.
1518277
  Кондратьев Федор Ушел... А что дальше? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 122-123 : фото. – ISSN 1029-5828
1518278
  Стейнбек Джон Уши Джонни Медведя. / Стейнбек Джон. – Москва, 1963. – 48с.
1518279
   Уши машут ослом. Современное социальное программирование : современное соц. программирование / Д. Гусев, О. Матвейчев, Р. Хазеев, С. Чернаков. – [2-е изд., перераб.]. – Пермь : ЗеБРА, 2008. – 192 с. – ISBN 5-88187-152-9
1518280
  Матвейчев О.А. Уши машут ослом. Сумма политтехнологий / Олег Матвейчев ; [оформ. худож. А.Ю. Новикова]. – Москва : Алгоритм, 2008. – 637, [2] с. – На обл. кн.: Вся правда об "административном ресурсе", "черном пиаре" и "промывка мозгов". - На обороте тит. л. указ. авт. коллектив: О. Матвейчев, Д. Гусев, В. Новиков, Р. Хазеев, С. Чернаков и др. – Библиогр.: с. 601-610. – (Политический бестселлер). – ISBN 978-5-699-30118-8
1518281
  Зажурило В.К. Ушинский в Петербурге / В.К. Зажурило. – Л., 1979. – 191с.
1518282
   Ушинський К.Д. - провідник ідей національного виховання / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 218-237. – ISBN 978-617-7480-55-5
1518283
  Чернявская И.А. Уширение линии рассеяния в спиртах и родственных гомологических рядах и его связь с дисперсией электромагнитных волн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернявская И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 13л.
1518284
  Луизова Л.А. Уширение линий инертных газов в положительном столбе разряда при средних давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Луизова Л.А.; Петродзавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 12л.
1518285
  Кантор Павел Яковлевич Уширение спектральных линий атомов калия и рубидия при столкновениях с атомами инертных и собственного газов и потенциалы межатомного взаимодействия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кантор Павел Яковлевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1985. – 17л.
1518286
  Грим Г. Уширение спектральных линий в плазме : пер. с англ. / Г. Грим. – Москва : Мир, 1978. – 491 с.
1518287
  Ламакин В.В. Ушканьи острова и проблема происхождения Байкала / В.В. Ламакин; Под ред.Н.Н.Сукачева. – Москва, 1952. – 200с.
1518288
  Соколов Микита Володимирович Ушкодження ДНК у радіаційному старінні насіння : Дис...канд.біолог. наук: 03.00.01 / Соколов Микита Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 190л. + Додатки:л.188-190. – Бібліогр.:л.165-187
1518289
  Соколов Микита Володимирович Ушкодження ДНК у радіаційному старінні насіння : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.01 / Соколов М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1518290
  Прилежаева-Барская Ушкуйники / Прилежаева-Барская. – Л, 1962. – 96с.
1518291
  Туфанов А. Ушкуйники / А. Туфанов, 1991. – 197с.
1518292
  Глебов М.П. Ушла девчонка на фронт / М.П. Глебов. – Саранск, 1973. – 88с.
1518293
  Новикова Т. Ушла из жизни Е.Е. Федотова : [некролог] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 126. – ISSN 0869-561Х
1518294
  Светов Ф.Г. Ушла ли романтика? / Ф.Г. Светов. – М., 1963. – 222с.
1518295
  Зиммель И. Ушли клоуны, пришли слезы / И. Зиммель. – Москва, 1993. – 464 с.
1518296
  Щербина Александр Ушли под дерн : общее дело // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 143-147 : Фото
1518297
  Хан И.В. Уштобинская долина (природа, население и хозяйство) : Автореф... канд.географ.наук / Хан И.В. – Москва, 1953. – 16 с.
1518298
  Красулин И.А. Ушу - путь к победе // "Буря в пустыне" : [война в зоне Персид. залива, 1990-1991 гг.] / И.М. Попов. – Москва : Знание, 1992. – С. – (Новое в жизни, науке, технике ;Подписная научно-популярная серия "Под знаком Марса" ; 4-5,92). – ISBN 5-07-002527-9
1518299
  Бурлай В.З. Ущелина синіх туманів / В.З. Бурлай, Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ, 1969. – 101с.
1518300
  Розенфельд М.К. Ущелье алмазов / М.К. Розенфельд. – М, 1936. – 124с.
1518301
  Розенфельд М.К. Ущелье алмазов / М.К. Розенфельд. – М, 1955. – 88с.
1518302
  Розенфельд М.К. Ущелье алмазов / М.К. Розенфельд. – Москва, 1962. – 88 с.
1518303
  Новиков В.А. Ущелье белых духов : (Приключ. повесть). / В.А. Новиков. – Алма-Ата, 1967. – 152с.
1518304
  Новиков В.А. Ущелье белых духов : Повести. / В.А. Новиков. – Москва, 1978. – 271с.
1518305
  Новиков В.А. Ущелье белых духов : Повести. / В.А. Новиков. – Москва, 1988. – 396с.
1518306
  Дюма А.(отец) Ущелье дьявола / А.(отец) Дюма. – Москва, 1991. – 445,2с.
1518307
   Ущелье кондара : (опыт биологической монорафии). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 421с.
1518308
   Ущелье Кондара. – Душанбе
2. – 1968. – 219с.
1518309
  Скворцов К.В. Ущелье крылатых коней. - Отечество мы не меняем. / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1975. – 187с.
1518310
  Ло Дань. Ущелье летающих лисиц. / Дань. Ло. – Чита, 1955. – 92с.
1518311
  Абромайт Ларс Ущелье приключений / Абромайт Ларс, Петер Карстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 52-59 : фото. – ISSN 1029-5828
1518312
  Чачибая А.Е. Ущелье темных скал : рассказы / Арчил Чачибая; пер. с груз. – Тбилиси : Литераткра да хеловнеба, 1965. – 161 с.
1518313
  Трунов Д. Ущелья сокровищ : 4 путешествия по Северному Кавказу / Д. Трунов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 381с.
1518314
  Пиджаков А.Ю. Ущерб культурным ценностям СССР в годы второй мировой войны / А.Ю. Пиджаков, Е.Е. Степанова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 10. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805


  В годы Второй мировой войны, дабы совершенно сломить дух и волю захватываемых стран, было приказано вывозить либо уничтожать все культурные ценности. Автор рассматривает данное психологическое воздействие в представляемой статье. During the Second ...
1518315
  Бандиопадхия С. Ущерб от терроризма / С. Бандиопадхия, Т. Сандлер, Д. Юнас // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 26-28. – ISSN 1020-8151
1518316
  Поліщук У.В. Ущільнення даних на основі нейроподібних структур автоасоціативного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Поліщук У.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1518317
  Роднянская И.Б. Уэбб Дж. Оккультизм как общественное явление // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 173-232. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1518318
  Гретцки У. Уэйн Гретцки / У. Гретцки, Д. Тейлор. – М., 1989. – 158с.
1518319
  Гретцки У. Уэйн Гретцки / У. Гретцки, Д. Тейлор. – М., 1989. – 160с.
1518320
  Уэллс О. Уэллс об Уэллсе : статьи, интервью, сценарии, Мистер Аркадин (роман) / О. Уэллс. – Москва : Радуга, 1990. – 447 с. – ISBN 5-05-002579-6
1518321
  Джалагония В. Уэллс, препарирующий самого себя : (Странности любви) // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
1518322
  Чертова Н.В. Уэлы / Н.В. Чертова. – Москва, 1933. – 160с.
1518323
  Морозов Н. Уэльбек снова в центре литературного скандала / Н. Морозов, Е. Бернаскони // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2005. – № 37. – С. 45-47. – ISSN 0234-1670


  О новый романе Мишеля Уэльбека "Возможность острова"
1518324
  Гурьева Галина Семеновна Уют "домашнего очага" : служба, как призвание // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893
1518325
  Девочкин К.А. Уют руками создают / К.А. Девочкин. – Москва, 1988. – 93с.
1518326
   Уют своими руками. – Свердловск, 1991. – 216с.
1518327
  Кузнецов Станислав Уютный дом. Волшебный сад // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 54-61 : фото
1518328
  Куфлинская Ольга Уютный сад в "рамках" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 46-49 : фото
1518329
  Балацька Л.К. Уява в житті дитини / Л.К. Балацька. – Київ, 1974. – 46с.
1518330
  Балацька Л.К. Уява в житті дитини // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С, 241-253. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
1518331
  Корчовий П.О. Уява в контексті добудови образу естетичного бачення // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 78-80
1518332
  Котик-Чубінська Уява в об"єктиві: про фотографію у творчості Юрія Тарнавського
1518333
  Ярема Я.Я. Уява Шевченка : З нагоди столїтного ювилею уродин поета / Яким Ярема. – Тернопіль : Накладом авт. ; [Жовква: Печатня оо. Василиян], 1914. – 31 с.
1518334
  Живоглядова І.В. Уява як засіб творення музичної почуттєвості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3-6


  Cтаття присвячена аналізу досвіду чуттєвого самоствердження, яке людина отримує в процесі уяви. На основі аналізу продуктивності уяви в роботі над музичним твором досліджуються її можливості в загальному процесі естетизації світу.
1518335
  Павлова Олена Юріївна Уява як філософсько-антропологічна категорія : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Павлова Олена Юріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 189 л. – Бібліогр.: л. 176 - 189
1518336
  Павлова Олена Юріївна Уява як філософсько-антропологічна категорія : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Павлова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв
1518337
  Грабович Г. Уявімо собі на мить... // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 29-32


  Роман Олександра Ірванця "Харків - 1938".
1518338
  Бушанський В.В. Уявлений Севастополь: естетика російського соліпсизму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 340-361
1518339
  Андерсон Б. Уявлені спільноти : міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон ; пер. з агл. В. Морозова. – 2-е вид., перероб. – Київ : Критика, 2001. – 272 с. – ISBN 966-7679-16-0
1518340
  Решетник М.Д. Уявлення // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 649. – ISBN 966-316-069-1
1518341
  Галушко К. Уявлення В.Липинського про природу нації в контексті європейської правої політичної думки (1920-ті рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 89-94
1518342
  Колесник А.С. Уявлення Генрі Мора про душу в контексті критики картезіанського дуалізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 79-82
1518343
  Гаук А. Уявлення давніх слов"ян про сакральний простір // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 165-168
1518344
  Константиненко К. Уявлення італійців про Русь і руські землі: від витоків до кінця XV століття


  У статті аналізується походження деяких типових складових гетерообразу України та її мешканців у європейській, зокрема італійській, літературі
1518345
  Талах В. Уявлення класичних майя про потойбічне буття за написами із "Храму написів" у поселеннях Паленке, Чіапас, Мехіко (Мексиканські Сполучені Штати) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 71-74. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі інтерпретації зображень та перекладу написів мовою майя, що знаходяться у "Храмі Написів" - місці поховання К"ініч Ханааб Пакаля, правителя Паленке в VII ст. Здійснено авторський переклад зазначених написів із мови майя українською ...
1518346
  Дзюба В.В. Уявлення людини про смерть (на матеріалі голосінь) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Стисло викладено саме поняття - голосіння, його специфіка та роль у житті людини.
1518347
  Середа О.М. Уявлення майбутніх перекладачів про професію та вимоги ринку // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  В статті представлені результати емпіричного дослідження, в якому використано метод напівструктурованого інтерв"ю з майбутніми перекладачами-практикантами. Проаналізовані фактори, які впливають на якість практики з погляду студентів. Особлива увага ...
1518348
  Шалашна Н.М. Уявлення Мелетія Смотрицького про державу в контексті процесу формування ранньомодерної української нації // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 32-38. – ISSN 2077-1800
1518349
  Сіверс З.Ф. Уявлення молоді про власні права як показник очікувань інституціональної справедливості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 175-186
1518350
  Баранова С.В. Уявлення молоді про вміння та навички політичної участі / С.В. Баранова, О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 209-220
1518351
  Вінков В.Ю. Уявлення молоді про життєвий успіх : структурно-змістовий аспект дослідження // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 161-173 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 172. – ISSN 2411-1449
1518352
  Воропаєва Т. Уявлення населення західного регіону України про сучасну українську ідею / Т. Воропаєва, Т. Кириленко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 73-77
1518353
  Гончарук В. Уявлення наших предків про небесні світила - основа української міфології (за працею І. Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу") // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 395-400. – ISBN 978-966-793-136-3
1518354
  Бєлавіна Т.І. Уявлення осіб з різним економічним статусом щодо правових та етичних норм // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 45-54
1518355
  Мазуренко В.В. Уявлення П.Є. Казанського про основні категорії та систему міжнародного права // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (34). – С. 23-31. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1518356
  Перехрест А. Уявлення перших хрестоносців про арабів-мусульман на прикладі автора "Діяння франків" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-55. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1518357
  Миронов М.С. Уявлення про "творчість" у рекламі: cередньовічна філософія та постмодерн // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 189-197. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто сучасні та класичні філософські, культурологічні дослідження, присвячені проблемі тлумачення поняття "творчість", у середньовічній філософії, а також періоду постмодерну. Значну увагу приділено антропоцентричним аспектам. Визначено ...
1518358
  Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Богата Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 25 назв
1518359
  Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури : дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.02 / Богата Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 411 с. – Бібліогр.: л. 364-411
1518360
  Лобнер Н. Уявлення про бідність в картині світу молоді України, Австрії та Сальвадору: порівняльний соціологічний аналіз // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 133-136. – ISBN 978-966-439-147-1
1518361
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в білорусько-литовських літописах крізь призму титулатури правителя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-80. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі уявлень про верховну владу в пам"ятках білорусько-литовського літописання крізь призму вживаних авторами титулів правителя. Проаналізовано білорусько-литовські літописи першого зводу, що містять "Літописець великих князів ...
1518362
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в другому зводі білорусько-литовського літописання // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 195-225. – (Нова серія ; вип. 19/20)


  На прикладі "Хроніки Великого князівства Литовського".
1518363
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в першому зводі білорусько-литовського літописання // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 175-195. – (Нова серія ; вип. 18)


  На прикладі "Літописця великих князів литовських".
1518364
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в третьому зводі білорусько-литовського літописання (на прикладі Хроніки Биховця) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 145-147. – ISBN 978-966-171-783-9
1518365
  Ящук О. Уявлення про верховну владу у першому зводі білорусько-литовського літописання через призму сприйняття титулатури правителя // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 141-145. – ISBN 978-966-171-795-3


  На прикладі "Літописця великих князів литовських".
1518366
  Духневич В.М. Уявлення про владу як основа для розгортання політико-правової активності молоді. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 51-59. – ISSN 2309-8287
1518367
  Чапля М. Уявлення про державотворення в націоналістичному світогляді ОУН // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7069-15-6
1518368
  Корсак Ю.К. Уявлення про духовність людини у наносуспільстві і вища освіта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 215-220
1518369
  Юзвак Ж. Уявлення про духовність у хронотопах філософсько-психологічної думки // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-107
1518370
  Колесник А.С. Уявлення про душу, розум та свідомість у Кембриджському платонізмі XVII століття : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Колесник Артем Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – 179 л. – Бібліогр.: л. 167-179
1518371
  Колесник А.С. Уявлення про душу, розум та свідомість у Кембриджському платонізмі XVII століття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Колесник Артем Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1518372
  Захарченко Г. Уявлення про душу, смерть та потойбічний світ в світогляді слов"ян (за матеріалами експедицій на Одещині) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 40-44
1518373
  Фомічова В.М. Уявлення про етнічну ідентифікацію в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу визначити підгрунтя збереження та розвитку існуючих націй, а також чинники формування етнічної ідентичності в сучасних умовах. The article attempts to define the background for preserving and development of existing nations as well as ...
1518374
  Стадник М.М. Уявлення про живе як складова східнохристиянських вчень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 143-145
1518375
  Черняк Д. Уявлення про життя та щастя очима сучасних дітей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 49-53.
1518376
  Павленок М.В. Уявлення про загробне життя у скандинавів епохи вікінгів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 51-53
1518377
  Завгородній Юрій Уявлення про Земний рай у Давній Русі (на прикладі "Съказания отца нашего Агапия") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 264-271. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується "Скъзание отца нашего Агапия" - давньоруська пам"ятка, яка зображує релігійну мандрівку до Земного раю - найзначущого сакрального топосу середньовічної картини світу.
1518378
  Ковтун Л. Уявлення про золотий центр у релігійному світогляді українського народу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 94-99
1518379
  Галецька І. Уявлення про ідеального викладача в студентів з різною мотивацією до навчання / І. Галецька, О. Гунько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 12-20. – (Серія психологічні науки ; вип. 1)
1518380
  Фролов П.Д. Уявлення про інновації у молодіжному середовищі // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 180-191. – ISBN 978-966-8063-90-16
1518381
  Шумило С. Уявлення про Київ як "другий Єрусалим" у церковно-суспільній думці Русі-України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 218-223


  У статті аналізується історія уявлень про Київ як «другий Єрусалим» та їх репрезентації у церковно-суспільній думці Русі-України. Автор підкреслює, що попри трагічну долю Києва, його часте завоювання і руйнування внаслідок монголо-татарської навали, в ...
1518382
  Багро С.О. Уявлення про козацьку вітчизну в сучасній історіографії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 48-54. – ISSN 1996-5931
1518383
  Довга Л. Уявлення про людину в українській культурі XVII ст. // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 156-176. – ISBN 978-966-2241-22-8
1518384
  Слабогуз В. Уявлення про мову як феномен "народження" людини / В. Слабогуз, Т. Лєсна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 38-44. – ISSN 2411-6548
1518385
  Маліков В. Уявлення про наймитування та наймитську долю в українських народних казках // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 87-92. – ISSN 0130-6936


  У статті проаналізовано українські народні казки та показано їхнє значення для звичаєво-правових ирадицій наймитування. Це дослідження покликане розкрити селянські уявлення щодо найманої праці, а також наймита, відображений у казках другої половини ХІХ ...
1518386
  Чувашова Д. Уявлення про нечисту силу в православ"і і католицизмі // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 319-323


  В публікації розкривається феномен уявлень про нечисту силу в православ"ї та католицизмі. Аргументована необхідність розгляду явища як міждисциплінарний синтез робіт з релігієзнавства, філософії, теології, міфології, культурології, історії та ...
1518387
  Чувашова Д.Д. Уявлення про нечисту силу в українській традиції // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 62-65
1518388
  Шумський В.В. Уявлення про норми за О. Вайнбергером // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 161-162
1518389
  Осіпян О. Уявлення про прибуття вірмен на Русь за даними звіту католицького місіонера Клементе Галано від 20 червня 1664 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-39. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  Повноцінне розуміння соціокультурних процесів неможливе без вивчення уявлень про віддалене минуле. В цій статті розглянуто питання, як соціальні конфлікти та аспірації впливали на формування історичних уявлень у міщанському середовищі Львова. 1630 р. ...
1518390
  Громцева О.В. Уявлення про професійне вигорання медичних працівників та дослідження його феноменології // European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 27 (3/4). – С. 63-72. – ISSN 2519-8564
1518391
  Шуляк С. Уявлення про світобудову в персоніфікованих текстах українських замовлянь / Світлана Шуляк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 338-342. – ISSN 0320-3077
1518392
  Богомолов О.В. Уявлення про себе/інших у кримськотатарському політичному дискурсі: ідентичність та ідеологія / О.В. Богомолов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-64. – ISSN 1608-0599
1518393
  Заремба Г.Р. Уявлення про справедливість в сучасних глобалізаційних умовах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 97-104. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
1518394
  Гошко Т. Уявлення про старість у містах річпосполитського простору на межі Середньовіччя та ранньомодерної доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 18-27. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  У філософських трактатах від найдавніших часів людське життя поділялося на окремі періоди. Крайніми з них були дитинство і старість. Якщо перший із цих етапів відносно добре представлений як у правовій літературі, так і в актових джерелах, то другому ...
1518395
  Співак В.В. Уявлення про фортуну у філософській складовій спадщини Антонія Радивиловського. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 233-236. – ISSN 2076-1554
1518396
  Александрова О.Г. Уявлення студентів-першокурсників про професію психолог // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 3-12


  У статті розглядаються особливості уявлень студентів першого курсу спе-ціальності «Психологія» про майбутню професію та професійно значущі якості психолога-практика.
1518397
  Никоненко Л.В. Уявлення студентів про політико-правову ситуацію в Україні. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 93-103. – ISSN 2309-8287
1518398
  Рафіков О.Р. Уявлення студентів про соціальний оптимізм // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1 : Психологія. – С. 65-68. – ISSN 2078-1687
1518399
  Ткаченко М. Уявлення студентської аудиторії про Болонський процес: соціологічне дослідження // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 238-241


  Соціологічний аналіз результатів анкетування українських студентів щодо Болонського процесу. Описано уявлення студентської аудиторії про сутність, мету Болонського процесу. Здійснено порівняння відповідей студентів за віковими категоріями I–II та ...
1518400
  Лісневська А.О. Уявлення студентської молоді про провідні політичні партії України // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 252-261
1518401
  Міщенко А. Уявлення українців про Світове дерево у порівняльному контексті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 47-54


  У статті досліджуються особливості зображення Світового дерева як універсального символу у різних народів світу, зокрема українців. Проводяться паралелі у визначенні основних елементів орнаменту, а також дається детальна характеристика кожного з ...
1518402
  Ададуров В. Уявлення французького уряду стосовно Лівобережної України початку XIX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 167-186. – ISBN 978-966-02-4344-6
1518403
  Ящук О. Уявлення щодо набуття та позбавлення верховної влади в білорусько-литовських літописах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Присвячено проблемі уявлень про верховну владу в пам"ятках білорусько-литовського літописання крізь призму звісток про набуття та позбавлення влади володарем. Проаналізовано білорусько-литовські літописи першого зводу, що містять "Літописець великих ...
1518404
  Крицький О.В. Уявлення як процес входження в образ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснений аналіз процесу уявлення, а також його роль в процесі формування образу. Аналізується генеза розуміння понять "образ", "ейдос", "ідея", "творчість" та "креативність". В статье осуществлен анализ процесса воображения, а также ...
1518405
  Горізонтов Л. Уявлювані історіографії // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 26-27


  Розроблення проблематики етноісторіографічних стереотипів і мітологем дає можливість говорити про феномен уявлюваних історіографій.
1518406
  Багро С.О. Уявляючи козацьку вітчизну: територіальний аспект поняття (друга половина XVII – початок XVIII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 4-9. – ISSN 1996-5931
1518407
  Плохій С. Уявляючи ранньомодерну Україну // Критика. – Київ, 2005. – Вересень, (число 9). – С. 27-30


  Історичні дослідження Наталії Яковенко — історика (доктор історичних наук), професора кафедри історії НаУКМА
1518408
  Птащенко Д.С. Уявна оборона в кримінальному праві зарубіжних держав: особливості регламентації загальними положеннями кримінального права та загальними нормами про помилку // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 81-86
1518409
  Птащенко Д. Уявна оборона в кримінальному праві України: деякі особливості кримінально-правової кваліфікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 420-421. – ISBN 978-617-7069-15-6
1518410
  Птащенко Д.С. Уявна оборона за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Птащенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 242 л. – Бібліогр.: л. 223-242
1518411
  Птащенко Д.С. Уявна оборона за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Птащенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1518412
  Котинська К. Уявна пам"ять паралельних світів // Критика. – Київ, 2003. – Березень, (число 3). – С. 26-27


  Есей "Місто-корабель" Юрія Андруховича.
1518413
   Уявна подорож "Літературною У-країною" відбулась за ініціативи Чеської асоціації україністів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 3


  За ініціативи Чеської асоціації україністів в Чеському центрі Прага пройшла подорож "Літературною У-країною". Імпреза була присвячена перекладам сучасної української літератури чеською мовою впродовж двадцятиріччя після 1989 року
1518414
  Монолатій І.С. Уявне українське місто в умовах Другої світової війни: містифікація чи альтернатива сучасної літератури? // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 235-250. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1518415
  Токмань Г.Л. Уявні діалоги : слово про науковців / Ганна Токмань. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 268, [4] с. – Імен. покажчик: с. 154-268. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-640-337-1
1518416
  Гриценко Г. Уявні й реальні картини в структурі творів інтимної лірики Ліни Костенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 85-88. – (Серія : Педагогічні науки)
1518417
  Рафальський О. Уявні образи національного минулого та майбутнього // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 343-363. – ISBN 978-966-02-8820-1
1518418
  Радей А.С. Уявні спільноти в концепціях Б. Андерсона та Е. Хобсбаума // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 115-122
1518419
  Терещенко Ю.І. Уявні цінності релігійної моралі / Ю.І. Терещенко. – К., 1985. – 156с.
1518420
  Хейердал Т. Уязвимое море / Т. Хейердал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 15с.
1518421
  Малахов В. Уязвимость любви // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.231-237. – ISSN 0042-8744
1518422
  Малахов В.А. Уязвимость любви / Виктор Малахов ; [Нац. ун-т "Киево-Могилян. акад", Центр европ. гуманит. исследований]. – Киев : Дух і Літера, 2005. – 539, [21] с. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 966-7888-93-2
1518423
  Шевельов Юрій Уярмлена мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-32. – ISSN 0130-5263
1518424
  Сюндюков І. Уярмлення грошима // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 31


  Видавництво "Кліо" випустило у світ дуже актуальне дослідження про економічну політику Петра I щодо України. "Економічна політика російського правительства супроти України в 1710 - 1730 роках" ("Літературно-науковий вісник, 1912 р.) Івана Джиджори.
1518425
  Мертенс А. Ф"ючерси на ринку строкових контрактів // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень ; спецвипуск / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 7/8 (57/58) : Стратегія розвитку фінансового сектору. Регулювання та нагляд на фінансовому ринку. – С. 45-50
1518426
  Собко В.В. Ф"ючерсна торгівля як одна з умов формування організованого ринку сільськогосподарської продукції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.298-303. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1518427
  Слободяник А.М. Ф"ючерсна торгівля як спосіб вирішення цінової проблеми на товарних ринках України / А.М. Слободяник, А.К. Авраменко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 37-44 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1518428
  Шкварчук Л.О. Ф"ючерсні контракти в системі управління грошовими потоками підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 221-228. – ISSN 1993-6788
1518429
  Сохацька О.М. Ф"ючерсні ринки як інструмент макроекономічного регулювання майбутньої економічної кон"юнктури // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 25-36. – Бібліогр.: на 21 пункт. – ISBN 966-566-281-3
1518430
  Назаров В. Ф. Армбрустер, Р. Гастилл, Г. Кан, У. Пфафф, Э. Стиллмен. Можем ли мы победить во Вьетнаме? // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 16-30
1518431
  Гура Н.П. Ф. Браун "Іфігенія на свободі": зруйнований діалог // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 26-31. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1518432
  Кулаковский Ю.А. Ф. Браун Разыскания в области гото-славянских отношений. I. Готы и их соседи до V века. Период первый: Готы на висле. СПб. 1899. XX+392 [Рецензия] / [Юлиан Кулаковский] // К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке / Ю.А. Кулаковский, 1898. – С. 500-527
1518433
  Субботник С. Ф. Бэкон : [краткий очерк жизни и учения] / С. Субботник. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 193 с. : 1 портр.
1518434
  Михаленко Ю.П. Ф. Бэкон и его учение / Ю.П. Михаленко. – Москва, 1975. – 264с.
1518435
  Синенко Г.Д. Ф. В.Гладков / Г.Д. Синенко. – Минск, 1982. – 208с.
1518436
   Ф. Гладков. Воспоминания современников. – М, 1965. – 271с.
1518437
  Кувакин В.А. Ф. Достоевсикй: "Если Бога нет, то..." // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 28-39. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385


  "Если Бога нет, все позволено" ("Если Бога нет, все дозволено") - крылатое выражение, приписываемое Ф. М. Достоевскому, которое обычно связывают с романом Достоевского "Братья Карамазовы". Представляет собой краткое изложение взглядов Ивана Карамазова. ...
1518438
  Соловьев Е.А. Ф. Достоевский, его жизнь и литературная деятельность : Биографический очерк Е. Соловьева : С портретом Достоевского, гравированным в Лейпциге Геданом // Эдисон и Морзе, их жизнь и научно-практическая деятельность : Два биографических очерка А.В. Каменского : С портретами Эдисона и Морзе гравированнымив Лей1пциге Геданом / В А. Каменский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1891. – 96 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Главные пособия" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 196)


  Павленков, Флорентий Федорович (1839-1900)
1518439
  Соловьев Е.А. Ф. Достоевский, его жизнь и литературная деятельность : Биографический очерк Е. Соловьева : С портретом Достоевского, гравированным в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1891. – 96 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Главные пособия" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  Павленков, Флорентий Федорович (1839-1900)
1518440
  Стаханова А.М. Ф. Достоєвський і Б. Акунін: монопастиш "Ф.М." / А.М. Стаханова, Т.І. Тверітінова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 84-87.
1518441
  Наєнко М. Ф. Достоєвський і Д. Чижевський // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 220-. – ISBN 978-617-7993-01-7
1518442
  Базилян А.А. Ф. Достоєвський і польські писменники кінця XIX - першої половини XX століть: вплив чи діалог? // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 99-102. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1729-360Х
1518443
  Уманский П.Б. Ф. Дуглас и аболиционистское движение в США в 30-50 гг. XIX в. (Из истории борьбы негритянского народа США за свободу) : Автореф... канд. ист.наук: / Уманский П.Б.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1962. – 18л.
1518444
  Пясковський Б.В. Ф. Енгельс і деякі філософські питання сучасної математики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1518445
  Петрусенко А.М. Ф. Енгельс і ідея матеріальності в квантовій механіці / А.М. Петрусенко, С.С. Теслюк // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1518446
  Пясковський Б.В. Ф. Енгельс і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1518447
  Іванова Н.Я. Ф. Енгельс і проблема науки як продуктивної сили суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1518448
  Жмудський О.В. Ф. Енгельс і сучасне природознавство / О.В. Жмудський. – Київ, 1970. – 20с.
1518449
  Вільницький М.Б. Ф. Енгельс про простір і час та сучасні визначення категорій "простір" і "час" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1518450
  Пигарев К.В. Ф. И. Тютчев и его время / К.В. Пигарев. – М., 1978. – 333с.
1518451
  Пигарев К.В. Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России / К.В. Пигарев. – М., 1935. – [80] с.
1518452
  Бочко М. Ф. Коваль - популяризатор творчості Тараса Шевченка на Заході // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 50-55. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1518453
  Мильштейн Я.И. Ф. Лист / Я.И. Мильштейн. – Москва : Музгиз
Ч. 1. – 1956. – 540 с.
1518454
  Мильштейн Я.И. Ф. Лист / Я.И. Мильштейн. – Москва : Музгиз
Ч. 2. – 1956. – 336 с.
1518455
  Козловский И.П. Ф. М. Ртищев / И.П. Козловский. – 1-132, 155-20с.
1518456
  Веремйова М.М. Ф. Мендельсон-Бартольді – універсальний геній романтичної доби // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 263-269
1518457
  Маклаков В.А. Ф. Н. Плевако : Лекция, прочитанная в мае 1909 г. в Петербурге в Обществе любителей ораторского искусства / В. Маклаков. – Москва : Тип. В.М. Саблина, 1910. – 61 с.
1518458
  Варакина Г. Ф. Ницше и критика "серебряного века" // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 42-47. – ISSN 2073-9702
1518459
  Ковалева А. Ф. Ницше: гуманист или имморалист? // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 50-51
1518460
  Ющенко Ю.П. Ф. Ніцше і медицина // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 48-55. – ISSN 2075-1443
1518461
  Ніколаєв Б.І. Ф. Ніцше як інтерпретатор античності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 105-110


  Дана розвідка є продовженням роботи автора "Літературознавча типологія у працях Ф. Ніцше, Д. Чижевського, Л. Віттенштайна, М. Бахтіна". Звернення до цієї проблематики актуалізовано виходом українською мовою 1-г0 тому "Повного зхібрання творів" ...
1518462
  ПіскунК.С Ф. Ніцше. Аналіз надлюдини, творчого та життєвого шляху філософа // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 219-228
1518463
  Никр Э И Ф. Р. Крейцвальд в борьбе за создание эктонской национальной литературы в реанний период своей деятельности : Автореф... канд. филол.наук: / Никр Э И; АН ЭССР Ин-т языка и лит. – Таллин, 1959. – 19л.
1518464
  Кошкин М.Н. Ф. Рузвельт и социальное законодательство США // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 152-154. – ISSN 0042-8779
1518465
  Виноградов Л.К. Ф. Самойлов / Л.К. Виноградов. – Москва, 1961. – 72с.
1518466
  Лещенко А.. Ф. Фокуяма о проблеме прав человека // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 65-67
1518467
  Ремізов А.П. Ф. Шміттер як один із представників транзитології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1518468
  Лист Ф. Ф. Шопен / Ф. Лист. – 2-е перераб. – М., 1956. – 428с.
1518469
  Розова С.Н. Ф. Шопен / С.Н. Розова. – Ленинград, 1960. – 96 с.
1518470
  Любаров Г.М. Ф. Э. Дзержинский / Любаров Г.М. – Москва, 1950. – 40 с.
1518471
  Любаров Г.М. Ф. Э. Дзержинский / Любаров Г.М. – Минск, 1951. – 79 с.
1518472
  Любаров Г.М. Ф. Э. Дзержинский / Любаров Г.М. – 2-е доп. вид. – Киев, 1951. – 44 с.
1518473
  Бабин А.И. Ф. Энгельс - выдающийся военный теоретик рабочего класса / А.И. Бабин ; Ин-т военной истории М-ва Обороны СССР. – Москва : Воениздат, 1970. – 320 с.
1518474
  Мейдер В.А. Ф. Энгельс и методологические проблемы математики / В.А. Мейдер. – Саратов, 1985. – 111с.
1518475
   Ф. Энгельс и методологические проблемы современной науки. – Москва, 1970. – 203 с.
1518476
  Лисицына О.О. Ф. Энгельс и некоторые аспекты современных представлений о пространстве и времени // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1518477
  Змеев Ю.Н. Ф. Энгельс и некоторые вопросы естественнонаучного обоснования атеизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1518478
  Малыш А.И. Ф. Энгельс и пролетарская политэкономия. / А.И. Малыш. – М., 1970. – 159 с.
1518479
  Пономаренко Ю.Г. Ф. Энгельс и развитие пространственно-временных представлений в химии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1518480
   Ф. Энгельс и современное естествознание. – Киев : Наукова думка, 1979. – 356 с.
1518481
   Ф. Энгельс и современные проблемы философии марксизма. – Москва, 1971. – 568 с.
1518482
  Мороз С.А. Ф. Энгельс и философские проблемы гелогической науки / С.А. Мороз, В.И. Оноприенко. – Киев-Одесса : Вища школа, 1983. – 184с.
1518483
  Плотов Ю.А. Ф. Энгельс и экономическая теория марксизма. / Ю.А. Плотов. – Омск, 1970. – 28 с.
1518484
   Ф. Энгельс о государстве и праве. – Москва, 1970. – 247 с.
1518485
  Лутай В.С. Ф. Энгельс о диалектическом выведении знаний и развитие современной науки / В.С. Лутай, О.Г. Охрименко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1518486
  Карамышева Н.В. Ф. Энгельс о практическом применении диалектики как метода познания и преобразования мира // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1518487
  Стоскова Н.Н. Ф. Энгельс о роли техники в развитии обшщества. / Н.Н. Стоскова. – М., 1970. – 80 с.
1518488
  Алексева К Л. Ф. Энгельс о субъективном факторе исторического процесса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алексева Л.К. ; МГУ, фило. фак. – Москва, 1972. – 23 с.
1518489
  Семенов В.Г. Ф. Энгельс об этике Гегеля в работе "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1518490
  Мелих Ю.Б. Ф.А. Степун - кантианец и мистик // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 102-113. – ISSN 0042-8744
1518491
   Ф.А. Цандер и современная космонавтика. – Москва : Наука, 1976. – 207 с.
1518492
  Магеррамов А.Б. Ф.А.Меликов / А.Б. Магеррамов. – Баку, 1973. – 70с.
1518493
  Халаминский Ю.Я. Ф.А.Рубо. 1856-1929 / Ю.Я. Халаминский. – Москва, 1952. – 40с.
1518494
  Кривуц Ю.Н. Ф.Бастиа в защиту доктрины свободной торговли // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 60-68. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
1518495
  Филиппова Е.В. Ф.В. Гладков / Е.В. Филиппова. – М, 1955. – 44с.
1518496
  Василько В. Ф.В. Левицький / В. Василько. – Київ, 1958. – 116 с.
1518497
  Рузский М.Д. Ф.В.Геблер (1782-1850) / М.Д. Рузский. – М, 1940. – 12с.
1518498
  Брайнина Б.Я. Ф.В.Гладков / Б.Я. Брайнина. – Москва, 1958. – 32с.
1518499
  Стоян С.П. Ф.В.Й. Шеллінг: категорії "символ" та "символізм" у структурі філософії мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 43-50. – ISSN 2225-7586
1518500
  Муравьев А.М. Ф.В.Ленгник / А.М. Муравьев. – Л., 1966. – 33с.
1518501
  Коган М. Ф.Г. Волков / М. Коган. – М.-Л., 1938. – 96с.
1518502
  Ромм А.Г. Ф.Г. Гордеев. 1744-1810 / А.Г. Ромм. – М, 1948. – 32с.
1518503
  Вайсборд М.А. Ф.Г. Лорка- музыкант / М.А. Вайсборд. – Москва, 1970. – 71с.
1518504
  Петрук В. Ф.Г. Міщенко - засновник геродотознавства і скіфології в Київському університеті Св. Володимира // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 196-199. – ISBN 966-628-104-X
1518505
   Ф.Г.Волков и русский театр его времени. – М., 1953. – 256с.
1518506
  Зиневич А Н. Ф.Г.Толль (1823-1867) / А Н. Зиневич, . – М, 1964. – 56с.
1518507
  Липкань А.Є. Ф.Г.Яновський. (1860-1928. Терапевт, акад. Ан УРСР) / А.Є. Липкань. – Київ, 1974. – 54с.
1518508
  Коцур Г. Ф.Д. Ніколайчик про кошового отамана Петра Калнишевського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 56-62


  Вперше подано основні віхи біографії Ф.Д. Ніколайчика та проаналізовано дослідження ним життя та діяльності П.І. Калнишевського.
1518509
  Согрин В.В. Ф.Д. Рузвельт и СССР. 1933-1945 // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 11 (527). – С. 67-86. – ISSN 0321-2068


  К 80-летию устанвления дипломатических отношений между СССР и США.
1518510
  Бистрова О.О. Ф.Достоєвський в рецепції Д.Чижевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 58-62
1518511
  Редин Е.К. Ф.И. Буслаев : Обзор тр. его по истории и археологии искусства / Е.К. Редин. – Харьков : Тип. Губ. правл., 1898. – [2], 39 с. – Отт. из "Сборника Харьковск. Историко-филол. о-ва". 1899, т. 11
1518512
  Чурмаева Н.В. Ф.И. Буслаев / Н.В. Чурмаева. – М, 1984. – 112с.
1518513
  Ланков А.В. Ф.И. Буссе // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 29-30
1518514
  Архангельский Г.В. Ф.И. Иноземцев и его значение в развитии русской медицины / Архангельский Г.В. – Москва : Медгиз, 1959. – 268 с., [1] портр. – Библиогр.: с. 261-267
1518515
  Стонут А.С. Ф.И. Панферов / А.С. Стонут. – 2-е изд. – К, 1966. – 146с.
1518516
  Стогнут А.С. Ф.И. Панферов / А.С. Стогнут. – 2-е изд. – К, 1969. – 148 с.
1518517
  Гончаров В.Г. Ф.И. Соймонов - первый русский гидрограф / В.Г. Гончаров; Под ред. Н.Н. Зубова. – Москва : Географгиз, 1954. – 32 с. : карта
1518518
  Петухов Е.В. Ф.И. Тютчев : Жизнь и творчество : (28 ноября 1803 - 15 июля 1873) / Е.В. Петухов. – Юрьев : Тип. Э. Бергмана, 1906. – 24 с. – Библиогр. в примеч.
1518519
  Королева И.А. Ф.И. Тютчев : Библиогр. указ. произв. и лит. о жизни и деятельности, 1818-1873 гг. / И.А. Королева, А.А. Николаев. – Москва : Книга, 1978. – 263с.
1518520
  Чагин Г.В. Ф.И. Тютчев и Л.Н. Толстой. Два гения / Чагин Г.В., Ремизов В.Б., Козьмина М.А. – 2-е изд. – Москва : Русское слово, 2006. – 304 с., [ 32 ] с. илл. – Книга подготовлена к 200-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева и 175-летию со дня рождения Л.Н. Толстого. – ISBN 5-94853-619-X
1518521
  Задорожнюк Э.Г. Ф.И. Тютчев и Ф. Энгельс о судьбах славянства // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 41-54. – ISSN 0042-8779
1518522
  Янковский М.О. Ф.И. Шаляпин / М.О. Янковский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 128 с.
1518523
   Ф.И. Шаляпин. – Москва : Искусство, 1986. – 192 с. – (Человек. События. Время)
1518524
  Брискман М.А. Ф.И.Тютчев в комитете цензуры иностранной / М.А. Брискман. – Отд. отт из Литературного наследства
19-21. – 1935. – 565-602с.
1518525
  Коллар В.А. Ф.И.Шаляпин на Волге. / В.А. Коллар. – Горький, 1982. – 191с.
1518526
  Тригуб О.О. Ф.Й. Туманський і цензура в Російській імперії наприкінці XVIII - на початку XIX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 154-157. – ISSN 2218-4805


  Федір Йосипович Туманський - один з найвизначніших діячів української культури кінця XVIII - початку XIX - ст.
1518527
  Носов А.Н. Ф.К. Вовк і українська наука / А.Н. Носов. – Б.м. : Б.в. – 8с. – Окремий відбиток
1518528
  Толочко Д.В. Ф.К. Вовк та його науковоа школа в сучасній українській історіографії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 310-314. – ISSN 2227-4952
1518529
  Тихонов И.Л. Ф.К. Волков в Санкт-Петербурге // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 302-309. – ISSN 2227-4952
1518530
  Швирикас А.И. Ф.К.Салманов. / А.И. Швирикас. – Свердловск, 1982. – 109с.
1518531
  Бернштейн Э. Ф.Лассаль. / Э. Бернштейн, 1923. – 125с.
1518532
  Акунин Б. Ф.М. : [роман] / Борис Акунин. – Москва : Олма Медиа Групп. – ISBN 978-5-373-00696-5 (Т.1)
Т. 1. – 2007. – 351 с.
1518533
  Акунин Б. Ф.М. : [роман] / Борис Акунин. – Москва : Олма Медиа Групп. – ISBN 978-5-373-00697-2 (Т.2)
Т. 2. – 2007. – 287 с.
1518534
  Ибрагимова С.О. Ф.М. Багир-заде : [геохимик, геолог]: библиография / Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова, Науч. б-ка, АН АзССР, Центр. науч. б-ка ; [сост.: С.О. Ибрагимова, З.М. Гасанова; вступ. ст. Я.Д. Малидова]. – Баку : Элм, 1986. – 53, [3] с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
1518535
  Слонимский А. Ф.М. Достоевский : [Творчество и религия] : Очерк Александра Слонимского. – Петроград : Тип. А. Бенке, 1915. – 24 с.
1518536
   Ф.М. Достоевский. – Пб., 1922. – 517 с.
1518537
   Ф.М. Достоевский. – М, 1922. – 79с.
1518538
   Ф.М. Достоевский. – М-Л, 1924. – 590 с.
1518539
  Переверзев В.Ф. Ф.М. Достоевский / В.Ф. Переверзев. – Москва-Л, 1925. – 135 с.
1518540
  Кирпотин В.Я. Ф.М. Достоевский / В.Я. Кирпотин. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 79 с.
1518541
  Ермилов В.В. Ф.М. Достоевский / В.В. Ермилов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 280 с.
1518542
  Заславский Д.И. Ф.М. Достоевский / Д.И. Заславский. – Москва : Художественная литература, 1956. – 79 с.
1518543
  Белкин А.А. Ф.М. Достоевский : (к 75-летию со дня смерти) / А.А. Белкин. – Москва : Знание, 1956. – 39 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 6 ; № 1)
1518544
  Хмелюк Д Н. Ф.М. Достоевский / Д Н. Хмелюк. – К, 1959. – 39с.
1518545
  Кирпотин В.Я. Ф.М. Достоевский / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1960. – 607 с.
1518546
  Билинкис Я.С. Ф.М. Достоевский / Я.С. Билинкис. – Ленинград, 1960. – 56с.
1518547
   Ф.М. Достоевский : быблиография произведений Ф.М. Достоевского и лытературы о нем, 1917-1965. – Москва : Книга, 1968. – 407 с.
1518548
  Румянцева Э.М. Ф.М. Достоевский / Э.М. Румянцева. – Л., 1971. – 40 с.
1518549
  Шеншин В.К. Ф.М. Достоевский / В.К. Шеншин. – Пермь, 1984. – 85 с.
1518550
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. – М
1. – 1964. – 439с.
1518551
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. – М
2. – 1964. – 520с.
1518552
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников : в 2-х томах. – Москва : Художественная литература. – (Серия литературных мемуаров). – ISBN 5-280-01023-5
Т. 1. – 1990. – 622 с.
1518553
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников : в 2-х томах. – Москва : Художественная литература. – (Серия литературных мемуаров)
Т. 2. – 1990. – 622 с.
1518554
  Чешихин-Ветринский Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников и его письмах / В.Е. Чешихин-Ветринский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. "В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых". – (Историко-литературная библиотека / Под ред. Н.Л. Бродского, А.Е. Грузинского, Н. М. Мендельсона, Н.П. Сидорова ; Вып. 5)
Ч. 2 : Хронологическая канва ; Письма ; Библиография. – 1923. – 159, VIII с.
1518555
  Познякова Н. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве А.В. Чичерина // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 23-29. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1518556
  Зайдман М.Б. Ф.М. Достоевский в западной литературе : (Характеристика творчества и личности писателя в западной критической и научной литературе) / М. Зайдман. – Одесса : Тип. Кульберг и Каплан, 1911. – 127 с. – Библиогр.: с. 125-126
1518557
  Зайдман М.Б. Ф.М. Достоевский в западной литературе : характеристика творчества и личности писателя в западной критической и научной литературе / М. Зайдман. – 2-е изд. – Одесса : Книгоиздат А. Ивасенко, 1915. – 127 с. – Библиогр.: с. 125-127


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от автора
1518558
   Ф.М. Достоевский в зарубежных литературах. – Л, 1978. – 240с.
1518559
  Сарыкулова В.Д. Ф.М. Достоевский в критике компаративистов США : Автореф... канд. филол.наук: / Сарыкулова В. Д.; МГУ, Фак. журн., Каф. ист. русск. лит. и журнал. – М., 1968. – 20л.
1518560
  Дудкин В.В. Ф.М. Достоевский в немецкой критике : Автореф... канд. филол.наук: / Дудкин В.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л, 1972. – 16л.
1518561
   Ф.М. Достоевский в русской критике : Сборник статей. – Москва : Художественная литература, 1956. – 471 с.
1518562
   Ф.М. Достоевский в Старой Руссе : Альбом. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 61 с.
1518563
  Алексеев М.П. Ф.М. Достоевский и книга Де-Квинси "Confessions of an english Opium-Eater" / М.П. Алексеев. – Одесса. – [6] с. – Отд. оттиск из : Учен. Запис. Высшей Школы , (Отдел гуманитарно-обществ. наук), посвященного проф. Б.М. Ляпунову, т.2
1518564
  Березкина С.В. Ф.М. Достоевский и М.Н. Катков. (Из истории романа "Преступление и наказание") // Известия Российской академии наук / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 16-25. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 5). – ISSN 0321-1711
1518565
  Белов Сергей Владимирович Ф.М. Достоевский и театр. 1946-1977 : Библиогр. указ. / Белов Сергей Владимирович. – Ленинград, 1980. – 179с.
1518566
  Терлецкий А.Д. Ф.М. Достоевский и философская критика рубежа ХІХ-ХХ вв. / А.Д. Терлецкий. – Симферополь, 1994. – 94 с.
1518567
  Поссе Т.В. Ф.М. Достоевский, великий русский писатель / Т.В. Поссе. – Алма-Ата, 1956. – 40 с.
1518568
   Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов. – Л, 1974. – 267с.
1518569
  Сазанович Е. Ф.М. Достоевский. Бесы // Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2013. – № 10 (693). – С. 43-45. – ISSN 0132-2036
1518570
  Дзик Р. Ф.М. Достоєвський у романі Ф. Бегбеде "Простіть і відпустить" : інтертекстуальний текст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 103-109. – Бібліогр.: Літ.: С. 108; 13 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1518571
  Барлова Ю.Е. Ф.М. Иден и его труд "Положение бедных" (1797 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 162-170. – ISSN 0042-8779
1518572
  Лепилова К. Ф.М.Достоевский в Чехии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.130-137. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1518573
  Шуст Я. Ф.М.Колесса. / Я. Шуст. – К, 1955. – 60с.
1518574
  Пирогов Г.П. Ф.М.Решетников. / Г.П. Пирогов. – Молотов, 1949. – 3-16с.
1518575
  Цельтнер В.П. Ф.Манайло / В.П. Цельтнер. – М., 1986. – 143с.
1518576
  Смолярчук В.И. Ф.Н. Плевако - судебный оратор / В.И. Смолярчук. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
1518577
  Кублицкий Г.И. Ф.Нансен / Г.И. Кублицкий. – Москва : Детская литература, 1967. – 287с.
1518578
  Кублицкий Г.И. Ф.Нансен / Г.И. Кублицкий. – Москва : Детская литература, 1981. – 287с.
1518579
  Кублицкий Г.И. Ф.Нансен , его жизнь и необыкновенные приключения / Г.И. Кублицкий. – М, 1958. – 335с.
1518580
  Кублицкий Г.И. Ф.Нансен , его жизнь и необыкновенные приключения / Г.И. Кублицкий. – М, 1961. – 351с.
1518581
  Мюрберг И.И. Ф.Ницше о современном человеке в пространстве политического // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.47-60. – ISSN 0042-8744
1518582
  Нікітін В.Г. Ф.П. Дусик – особистий лікар гетьмана України К.Г. Розумовського / В.Г. Нікітін, М.І. Терех // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 163-165. – ISSN 2218-4805
1518583
  Антонов А.Е. Ф.П. Литке / А.Е. Антонов; Под. ред. А.Д. Добровольского. – Москва : Географгиз, 1955. – 40с. – (Замечательные географы и путешественники)
1518584
  Антонов А.Е. Ф.П. Литке / А.Е. Антонов ; под ред. А.Д. Добровольского. – Москва : Географгиз, 1955. – 40 с. : ил., карт.
1518585
  Якобчук С. Ф.П. Матушевський у громадсько-політичному і культурному житті України початку XX століття // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 420-434. – ISBN 978-966-2410-25-9
1518586
  Гудзий Н.К. Ф.П. Сушицкий. Приват-доцент Университета Св. Владимира, преподаватель гимназии Общества Сод. Сред. Образ. в г. Киеве (бывшей В.П. Науменка). Пособие по теории словесности для средней школы и самообразования. Киев, 1915, стр. 222 : [Рецензия] / [Н. Гудзий]. – [Москва] : [Синод. тип.], 1916. – [10] с. – Отд.оттиск
1518587
  Удод О. Ф.П. Шевченко як історик-концептуаліст // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 90-103. – ISSN 2415-8003


  Згадуються : В.Б. Антонович , М. Максимович , М. Драгоманов, М. Костомаров (с. 91,92, 94)
1518588
  Татарчук В.В. Ф.Р. Гешвенд - піонер ракетної техніки в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 115-122. – ISSN 0374-3896
1518589
   Ф.Р. Крейцвальд в портретах и иллюстрациях. – Таллин, 1953. – 247с.
1518590
  Мямлин И.Г. Ф.Рерберг: Сборник воспоминаний. / И.Г. Мямлин, А.А. Миролюбова. – Л., 1986. – 104с.
1518591
   Ф.С. Бабичев (100 років від дня народження) / підготовлено Ю.І. Мушкало // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 172. – ISSN 0374-3896
1518592
  Науменко В.П. Ф.С. Морачевський и его литературная деятельность / В. Науменко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 37 с. – Отд. оттиск: Киевская старина. 1902, №11/12
1518593
  Кузьминский К. Ф.С. Рокотов / К. Кузьминский. – М, 1938. – 187с.
1518594
  Кухалашвили В.К. Ф.С. Фицджеральд и американский латературный процесс : 20-30-х годов XX в. / В.К. Кухалашвили ; АН Укр.ССР. – Киев : Наукова думка, 1983. – 240 с. – (Литературоведение)
1518595
  Галас Б.К. Ф.С. Шимкевич як лексикограф і українське словникарство : кінець XVIII - початок XX ст. / Б.К. Галас. – Ужгород : [б. в.], 1995. – 297, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Поличка "Карпатського краю" ; № 4-6 (30))
1518596
  Лапшина Н.П. Ф.С.Рокотов / Н.П. Лапшина. – М, 1959. – 247с.
1518597
   Ф.С.Фицджеральд (1896-1940). – М, 1971. – 39с.
1518598
   Ф.Стравинский.. – Л., 1972. – 207с.
1518599
  Иванов Ф.Ф. Беллинсгаузен / Иванов, К. Голованов. – Москва, 1952. – 40
1518600
  Дроздова С.Ю. Ф.Ф. Зелинский об эллинских корнях христианства // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2007. – № 10. – С. 125-138. – ISSN 0235-1188
1518601
  Константинов А.П. Ф.Ф. Ильин-Раскольников / Константинов А.П. – Ленинград, 1964. – 155 с.
1518602
   Ф.Ф. Королев (1898 - 1971) : Библиогр. указ. – Москва, 1987. – 46с.
1518603
  Іванцов А.В. Ф.Ф. Ласковський про українську лінію // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 11. – С. 18-24. – ISBN 978-966-551-328-5
1518604
  Блюм А.В. Ф.Ф. Павленко в Вятке / А.В. Блюм. – Кировоград, 1976. – 88с.
1518605
  Шторм Г.П. Ф.Ф. Ушаков / Г.П. Шторм, 1947. – 363с.
1518606
  Шторм Г.П. Ф.Ф. Ушаков / Г.П. Шторм. – М - Л, 1950. – 336с.
1518607
  Гиляровская Н Ф.Ф. Федоровский / Н Гиляровская. – М.-Л., 1945. – 20с.
1518608
  Гиляровская Н. Ф.Ф. Федоровский / Н. Гиляровская. – М.-Л., 1946. – 138с.
1518609
  Абашник В.А. Ф.Ф. Чанов (1783-1862) и начала гегельянства в Харькове // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 22-25. – ISSN 2077-1800
1518610
  Модзалевский Б. Ф.Ф. Юрьев и послание к нему Пушкина (1819 г.). – [Санкт-Петербург] : Тип. Императорской Академии Наук, 1905. – 4 с. – Отд. оттиск
1518611
  Григорьев Ю.В. Ф.Ф.Рейсс /1778-1852/. / Ю.В. Григорьев. – М, 1963. – 107с.
1518612
  Дзидзария Г.А. Ф.Ф.Торнау и его кавказские материалы. / Г.А. Дзидзария. – М., 1976. – 131с.
1518613
  Ромм А.Г. Ф.Ф.Щедрин. 1751-1825 / А.Г. Ромм. – М.Л., 1948. – 36с.
1518614
   Ф.Шиллер и герой его драм. – С.-Пб. – 132с.
1518615
  Мазель Д. Ф.Шопен / Д. Мазель. – М.-Л, 1947. – 47с.
1518616
  Зубов Н.И. Ф.Э. Дзержинский / Н.И. Зубов. – Москва, 1963. – 334с.
1518617
  Зубов Н.И. Ф.Э. Дзержинский / Н.И. Зубов. – 2-е доп. изд. – М, 1965. – 366с.
1518618
  Зубов Н.И. Ф.Э. Дзержинский / Н.И. Зубов. – 3-е доп. изд. – М, 1971. – 423с.
1518619
  Вайткунас П.С. Ф.Э. Дзержинский / П.С. Вайткунас. – Москва, 1977. – 104с.
1518620
  Хромов С.С. Ф.Э. Дзержинский во главе металлопромышленности / С.С. Хромов. – Москва : Московский университет, 1966. – 344 с., 1 л. портр. : ил.
1518621
  Слука О.Г. Ф.Э. Дзержинский и печать : (Страницы журналистской деятельности) / О.Г. Слука. – Минск : Изд-во БГУ, 1977. – 111 с. : ил.
1518622
  Хромов С.С. Ф.Э. Дзержинский на хозяйственном фронте / С.С. Хромов. – М, 1977. – 340с.
1518623
   Ф.Э. Дзержинский. 1877-1926. – М., 1946. – 48с.
1518624
   Ф.Э. Дзержинский. 1877-1926.. – М., 1946. – 4с.
1518625
  Михалкин В.А. Ф.Э.Дзержинский - экономист / В.А. Михалкин. – М., 1987. – 173с.
1518626
  Рябов Ф.Г. Ф.Энгельс и флот / Ф.Г. Рябов. – М., 1984. – 125с.
1518627
  Мороз И.А. Ф.Энгельс о деятельности Г.В.Плеханова и его группы по распространению и пропаганде марксизма в России / И.А. Мороз. – Днепропетровск, 1958. – 58с.
1518628
  Кузнецов С.С. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг / С.С. Кузнецов. – Л., 1969. – 30с.
1518629
   Ф.Я. Прийма и вопросы филологии XX века : исследования, воспоминания, материалы / [под.общ. ред.: В.Е. Ветловской и Н.Н. Шумских ; сост. и предисловие Прийма И.Ф.]. – Санкт-Петербург : Береста, 2009. – 492 с. : илл. – К 100-летию со дня рождения Федора Яковлевича Приймы. – Библиогр.: с.461-489. – (Пушкинский дом. Персоналии). – ISBN 978-5-91492-072-9
1518630
  Сохацька О.М. Ф`ючерсні ринки / О.М. Сохацька. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 408с. – ISBN 966-7411-18-4
1518631
  Литвинова Є.В. Фiнaнcoвo-прoцecуaльнi норми та їх cпiввiднoшeння з матеріальними нoрмaми фінансового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 113-116. – ISSN 2219-5521
1518632
  Залізняк Л.Л. Фiнальний палеолiт Житомирського Полiсся // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 5-27. – ISSN 0235-3490
1518633
  Зубченко В.П. Фiнансова iнтуїцiя чи сучасна математика // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 51-56. – ISSN 1029-4171
1518634
  Бурбело Р.М. ФА мікроскопія: дослідження розподілу залишкових напруг в конструкційній кераміці на основі Si3N4 // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 345-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Метою публікації є представлення результатів використання лазерної фотоакустичної мікроскопії для візуалізації полів залишкових напруг в технічних кераміках. Проведено аналіз механізму впливу залишкових напруг на фотоакустичний (ФА) відгук. Показано, ...
1518635
  Возняк Т. Фаinomeno місця : зб. епіфаній / Тарас Возняк. – Львів : [б. в.], 2014. – 105, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – Бібліогр. в кінці ст. та в тексті. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-971-176-6
1518636
  Степанов З.В. Фабзавкомы Петрограда в 1917 году. / З.В. Степанов. – Л, 1985. – 198с.
1518637
  Панкратова А.М. Фабзавкомы России в борьб за социалистическую фабрику. / А.М. Панкратова. – М., 1928. – 426с.
1518638
  Шохин А. Фабзавуч ленинская школа / А. Шохин. – М., 1925. – 72с.
1518639
  Кестнер Э. Фабиан / Э. Кестнер. – М., 1975. – 188с.
1518640
  Кестнер Э. Фабиан / Э. Кестнер. – М., 1990. – 238с.
1518641
  Сухарєва С. Фабіян Бірковський і розвиток похоронної проповіді в епоху бароко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 131-135. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1518642
   Фаблио. – М, 1971. – 343с.
1518643
  Очерет Ю.В. Фаблио и французская литература средних веков : Автореф... Канд.фило.наук: 10.01.05 / Очерет Ю.В.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1973. – 18л.
1518644
  Васильева Е.Н. Фабр / Е.Н. Васильева, И.А. Халифман. – Москва, 1966. – 236с.
1518645
  Гласенко С. Фабрика : роман / Симор Гласенко. – Київ : Смолоскип, 2015. – 253, [2] с. – ISBN 978-617-7173-25-9
1518646
  Бабичев В.А. Фабрика "Красная Талка" / В.А. Бабичев. – Иваново : Иванкн-во, 1953. – 68 с. : рис.
1518647
  Сукновалов А.Е. Фабрика "Красное знамя" / А.Е. Сукновалов, И.Н. Фоменко. – Л., 1968. – 448с.
1518648
  Вілчек Я. Фабрика № 16 дає подукцію / Я. Вілчек. – Київ, 1956. – 215с.
1518649
  Чапек Карел Фабрика Абсолюта; Белая болезнь / Карел Чапек ; [Ил..Й. Чапека; Сост. С. Никольский; Пер. с чеш. В. Мартемьновой и Т. Аксель]. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 270 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 11)
1518650
  Слюсар Вадим Фабрика в каждый дом : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 96-102 : Фото


  Історія виникнення Португалії
1518651
  Вилчек Я. Фабрика вступает в строй... / Я. Вилчек. – Москва, 1950. – 192с.
1518652
  Грибенко В.І. Фабрика геніїв : Фантаст.-пригод. повість / Грибенко В.І. ; [ Іл.: О.І. Мікловда ]. – Київ : Молодь, 1976. – 100 с. : іл. – Бібліогр.: Біогр. довідка: с. 2. – (Перша книга прозаїка : Серія засн. у 1965 р.)
1518653
  Реймон Фабрика грез почти на границе Сахары : Марокко: Кино / Реймон, Жан-Пьер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 80-83 : Іл. – ISSN 1029-5828
1518654
  Камневы Александр и Марина Фабрика жизни / Александр и Марина Камневы, , Аристархов Александр // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 8-19 : Іл.
1518655
  Краснова Елена Фабрика жизни : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 3 (2822). – С. 10-18 : Фото
1518656
  Шошин М.Д. Фабрика за овином / М.Д. Шошин. – Москва, 1977. – 247с.
1518657
  Кобозева Алиса Фабрика звезд : Цирк на экспорт. Тема номера / Кобозева Алиса, Титов Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 184-196 : Фото. – ISSN 1029-5828
1518658
  Соколов В.М. Фабрика имени С.И.Балашова. / В.М. Соколов. – Иваново, 1961. – 60с.
1518659
  Голованова Г.А. Фабрика лжи и иллюзий / Г.А. Голованова. – М., 1972. – 131с.
1518660
   Фабрика лжи: лит., искусство, культура - борьба идей, мировоззрейний, полит. систем: сб. ст.. – М., 1988. – 252с.
1518661
  Барт Анджей Фабрика мухоловок : фрагменты романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 40-98. – ISSN 1130-6545
1518662
  Шабалин Б.И. Фабрика на Обводном. / Б.И. Шабалин. – Л., 1949. – 340с.
1518663
  Траверсо Енцо Фабрика ненависти // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 5-6. – ISSN 1563-6461


  Расизм і ксенофобія в Європі.
1518664
  Кирст Г.Г. Фабрика офицеров : роман / Ганс Гельмут Кирст ; пер. с нем. Г.А. Онищенко и др. – Москва : Воениздат, 1980. – 636 с.
1518665
  Кирст Г.Г. Фабрика офицеров : роман / Г.Г. Кирст. – 2-е изд. – М., 1990. – 496с.
1518666
  Новинская Елена Фабрика порядка // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 43 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1518667
  Семенов Н.А. Фабрика святих или "Св. гора Афон" / Н.А. Семенов. – Москва : Новая Москва, 1924. – 133 с.
1518668
  Лазарева А. Фабрика симпатій. Як і з чого складається українська культурна дипломатія у Франції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  "Їх не так і багато, але вони є — французи, які, не маючи нічого спільного з Україною в професійній або родинній історії, зацікавилися нею, перейнявшись настроєм, відчуттям, думкою про мистецький твір. Патрік є одним із них. Колись, багато років тому, ...
1518669
  Краус О. Фабрика смерти / О. Краус, Э. Кулка. – М., 1960. – 295с.
1518670
  Батшев В.С. Фабрика смерти / Батшев В.С. – Минск : ЭКСМО, 1995. – 384 с. – (Сер. "Ягуар")
1518671
  Нечаенко Д.А. Фабрика сновидений : собрание стихотворений и писем / Дмитрий Нечаенко. – Екатеринбург : Уральский рабочий, 2004. – 670, [2] с. – ISBN 5-85383-278-6
1518672
  Кузнецов Алексей Фабрика футбольных звезд : столпы культуры / Кузнецов Алексей, Семашко Андрей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 92-100 : Фото
1518673
  Волк И. Фабрика чудес / И. Волк. – Москва, 1968. – 100с.
1518674
  Щириця П. Фабрика(нт) альтернативного роману, або контамінатор літератури й історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 4


  "Ярославів Вал" презентував книжку Петра Кралюка "Каган і хохлята".
1518675
  Данилов Д. Фабрика. Осень. Дорога : рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 101-110. – ISSN 0130-7673
1518676
  Зарудный М.Я. Фабрикант / М.Я. Зарудный. – М, 1960. – 22с.
1518677
  Зарудний М.Я. Фабрикант / М.Я. Зарудний. – Київ, 1961. – 34 с.
1518678
  Логвин Е.І. Фабриканти смерті. / Е.І. Логвин. – Київ, 1974. – 120с.
1518679
  Дондурей Тамара Фабриканты страны грез : Столпы культуры / Дондурей Тамара, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 118-133 : Іл.
1518680
  Львов В.Е. Фабриканты чудес / В.Е. Львов. – Л., 1974. – 302с.
1518681
  Голіков О.С. Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального : монографія / О.С. Голіков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 540-591. – ISBN 978-966-285-547-0
1518682
  Девятисильная Д.И. Фабрики и заводы в царствование Императора Петра Великого : историко-экономическое исследование / Д.И. Девятисильная ; под ред. проф. Г.Г. Павлуцкого ; ; Историко-филологический Семинарий Высших Женских Курсов в Киеве. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1917. – 75 с. – Отд. оттиск: Сборник MINERVA, издаваемого Историко-филологическим семинарием Высших женских курсов в Киеве


  На 3 экз. кн. дарственные надписи от автора: Довнар-Запольскому, Н.П. Василенко, В.Е. Козловской
1518683
  Диксон П. Фабрики мысли / П. Диксон. – М., 1976. – 451с.
1518684
  Фея О. Фабрики сенсацій. Якою мірою медіа відповідальні за популяризацію псевдонауки і як налагодити комунікацію між медіа та вченими / Олег Фея // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 40 (620), 4-10.10.2019. – С. 50-51. – ISSN 1996-1561
1518685
  Рудник В.А. Фабрики чистой воды. / В.А. Рудник. – К., 1984. – 159с.
1518686
  Грабович Г. Фабрикування науки // Критика. – Київ, 2007. – Квітень, (число 4). – С. 14
1518687
   Фабриціус Василь (Вільгельм) Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 320. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1518688
  Шопінський В. Фабрична неволя / В. Шопінський, 1925. – 179с.
1518689
  Володин А.М. Фабричная девчонка / А.М. Володин. – Ленинград-Москва, 1957. – 87с.
1518690
  Кальмес А. Фабричная и торговая статистика / А. Кальмес. – М., 1925. – 355с.
1518691
  Володин А. Фабричная инспекция в России (1882-1904) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 23-40. – ISSN 0869-5687
1518692
  Самедова С.М. Фабричная инспекция и применение фабричных законов в Бакинской губернии (90-е годы XIX в. - 1914 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Самедова С.М.; АН Аз.ССР. Ин-т истории. – Баку, 1966. – 26л.
1518693
  Балуков Виктор Аркадьевич Фабрично-заводская молодежь Иваново-Вознесенска в революционной борьбе /1890-1917 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Балуков Виктор Аркадьевич; М-во просвещения РСФСР. – М., 1975. – 26л.
1518694
  Лебина Н.Б. Фабрично-заводская молодежь Петрограда в 1921-1923 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лебина Н. Б.; Лен. отд. ин-та ист. СССР АН СССР. – Л., 1975. – 16л.
1518695
  Алексеева Е.И. Фабрично-заводская печать -- острое оружие Коммунистической партии в борьбе за развитие социалистического соревнования и стахановского движения в годы второй сталинской пятилетки (на материалах фа : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеева Е. И.; Алексева Е.И. ; ЛГУ им. Жданова, каф. марк. лен. – Ленинград, 1953. – 22 с.
1518696
  Строганов А. Фабрично-заводская печать Москвы в борьбе за социалистические накопления / А. Строганов, М. Новохатский. – М., 1949. – 108с.
1518697
  Ставицкая Б.З. Фабрично-заводская промышленность и фабрично-заводские рабочие Урала в 1895-1914 годах. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ставицкая Б.З.; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1979. – 26л.
1518698
   Фабрично-заводская промышленность Союза ССР и его экономических районов.. – вып. 1. – М., 1928. – 149с.
1518699
   Фабрично-заводская промышленность Союза ССР.. – вып. 2. – М., 1929. – 464с.
1518700
   Фабрично-заводская промышленность Союза ССР.. – вып. 3. – М., 1929. – 299с.
1518701
   Фабрично-заводская промышленность Союза ССР.. – вып. 6. – М., 1929. – 250с.
1518702
   Фабрично-заводские комитеты Петрограда в 1917 году: Протоколы.. – М., 1979. – 654с.
1518703
  Балагуров Я.А. Фабрично-заводские рабочие дореволюционной Карелии / Я.А. Балагуров ; Карельский филиал АН СССР ; Ин-т языка, литературы и истории. – Петрозаводск : Карельское кн. изд-во, 1968. – 216 с.
1518704
  Іваніченко Л.М. Фабрично-заводська промисловість Одеси у 1900-1914 рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 150-162. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1518705
  Дементьев К.Г. Фабрично-химический контроль основных производств минеральной химии : Руководство к хим. анализу при контроле пр-в, связ. с фабрикацией соды по способу Леблана, при контроле пр-ва квасцов и сернокисл. алюминия из боксита / [Соч.] Инж.-техн. К.Г. Дементьева, техника и гл. лаборанта Т-ва хим. з-дов П.К. Ушкова. – Санкт-Петербург : Типо-лит. К. Биркенфельда, 1897. – XIV, [2], 330 с. : ил., табл.
1518706
  Быков А.Н. Фабричное законодательство и развитие его в России : Лекции, читанные в Спб. политехникуме и в Технол. ин-те в 1908-9 учеб. г. / А.Н. Быков. – Санкт-Петербург : Тип. "Правда"
Ч.1 : Главнейшие вопросы законодательной охраны труда и краткий обзор иностранных пкубличных законов ; Ч. 2. Русское фабричное законодательство. – 1909. – 282 с.
1518707
  Кальмес А. Фабричное предприятие / А. Кальмес. – М., 1926. – 288с.
1518708
  Фокс Р. Фабричные эхо / Р. Фокс. – Москва, 1924. – 72с.
1518709
   Фабричный, заводской, местный комитет профсоюза как субъект советского трудового права.. – Иркутск, 1976. – 40с.
1518710
  Винниченко І. Фабріціюс Вільгельм / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 359. – ISBN 978-966-7863-77-7
1518711
  Басария Э. Фабула в переплете возможного : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 12. – С. 5-70. – ISSN 0131-8136
1518712
  Назиров Р. Фабула о колдуне-предателе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 49-87. – ISSN 0042-8795


  Одна из важнейших фабульных традиций русской прозы рождается в поэме Пушкина "Полтава", замысел которой полемически связан с западноевропейским романтизмом и творчеством Рылеева. История фабулы опирается на факты жизни и деятельности гетьмана Мазепы.
1518713
  Бузов А. Фабульна організація роману Віталія Бендера "Марш молодости" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 140-151. – ISSN 2308-1902
1518714
  Каратаєва М.В. Фавікони як семіотичні та національно-культурні засоби брендингу у віртуальному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 143-153


  На прикладі фавіконів компаній всесвітньо відомих брендів, що є різновидом креолізованих малоформатних текстів, розглянуто семіотичні та національно-культурні підходи до брендингу у віртуальному просторі. В статье на материале фавиконов известных ...
1518715
  Пушкин А.С. Фавн и пастушка. Картины : (подражание Парни) с партией для светотеатральног исполнения и с 7 гравюрами на дереве, эскизами постановки Г.И. Гидони / А.С. Пушкин. – Ленинград : Изд. Лаборатории Искусства Света и Цвета, 1933. – [16] с. : ил. ; 12х8 см. – Перед загл.: 1816 (год написания). - Миниатюрное издание
1518716
  Колісник Г.А. Фавор-гора : Повість / Г.А. Колісник. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 206с.
1518717
  Полежаев П.В. Фавор и опала : исторический роман / П.В. Полежаев // Осиротевшее царство / Д.С. Дмитриев. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 203-370. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-113-2
1518718
  Френсіс Д. Фаворит : Роман / Д. Френсіс. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 189с.
1518719
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – Л
Т. 1. – 1984. – 583с.
1518720
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – Л
Т. 2. – 1985. – 552с.
1518721
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – М
Т. 1, ч. 2. – 1987. – 128 с.
1518722
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – М
Т. 1, ч. 1. – 1987. – 195 с.
1518723
  Пикуль В.С. Фаворит : в 2- т. / В.С. Пикуль. – М. – (Роман-газета ; № 13)
Т. 2. – 1988. – 127с.
1518724
  Пикуль В.С. Фаворит : в 2 т. / В.С. Пикуль. – М. – (Роман-газета ; № 14)
Т. 2 : (окончание). – 1988. – 94с.
1518725
  Френсис Д. Фаворит // Английский детектив : [cборник]. – Киев : Изд-во Укр. сельскохоз. академииУСХА, 1989. – С. 5-206
1518726
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-00637-7
Т. 1. – 1989. – 457с.
1518727
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-00638-5
Т. 2. – 1989. – 445с.
1518728
  Френсис Д. Фаворит / Д. Френсис. – Москва, 1990. – 446с.
1518729
  Пикуль В.С. Фаворит / В.С. Пикуль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-01157-5
Т. 1. – 1990. – 457с.
1518730
  Пикуль В.С. Фаворит : в 2-х т. / В.С. Пикуль. – Рига : Зинатне
Т. 1. – 1991. – 460 с.
1518731
  Пикуль В.С. Фаворит : в 2-х т. / В.С. Пикуль. – Москва : Современник. – ISBN 5-270-01236-7
Т. 1. – 1991. – 557с.
1518732
  Пикуль В.С. Фаворит : в 2-х т. / В.С. Пикуль. – Москва : Современник. – ISBN 5-270-01236-7
Т. 2. – 1991. – 537с.
1518733
  Пикуль В.С. Фаворит : [ исторический роман : в 2-х кн. ] / Валентин Пикуль. – Москва : АСТ ; Вече. – (Великая судьба России). – ISBN 978-5-17-017320-4(кн.1)
Кн. 1 : Его императрица. – 2008. – 608 с.
1518734
  Пикуль В.С. Фаворит : [ исторический роман: в 2-х книгах ] / Валентин Пикуль. – Москва : АСТ; Вече. – ISBN 978-5-17-017321-1
Кн. 2 : Его Таврида. – 2008. – 608с.
1518735
  Холт В. Фаворитки : Второй роман дилогии "Любовь у подножия трона" / В. Холт. – Москва : Панорама, 1994. – 352 с. – (Серия романов о любви). – ISBN 5-7024-0141-7
1518736
  Лелека О. Фавориты Екатерины II. Почему среди многочисленных любовников российской императрицы не было ни одного иностранца // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 31. – С. 8-9


  После смерти Петра I фаворитизм в Российской империи был таким же, как и в других странах. Однако во времена царствования Екатерины II чем-то вроде государственного учреждения. Екатерина II (1729-1796) - императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год, ...
1518737
  Савин А.Н. Фавориты Екатерины ІІ. / А.Н. Савин. – Ставрополь, 1990. – 42с.
1518738
  Стивен К. Фавориты отдыхают // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 6. – С. 29-31. – ISSN 0131-0097


  Передвиборна кампанія у США
1518739
  Чичкина Светлана Фавориты сезона: Истрия : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 52-53 : Фото
1518740
  Короткий В.А. Фаворов Назарій Антонович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 260. – ISBN 966-06-0393-2
1518741
   Фаворов Назарій Антонович (1820-1897) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 490. – ISBN 978-966-439-754-1
1518742
   Фаворов Назарій Антонович (1820-1897) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 278-299. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1518743
  Фаворский В.А. Фаворский : альбом / В.А. Фаворский; авт. вступ. ст. и сост. Н. Розанова. – Ленинград : Аврора, 1970. – 236 с.
1518744
  Гете, Йоган Вольфган Фавст [Фауст] : трагедія Йогана Вольфганга Гете / З німецького пеpеклав и пояснив [авт. пеpедм., пpиміт.] Іван Фpанко. – У Львові (ЛьвівЇ : Заходом Ред. "Сьвіта" ; [З дpук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського]
Ч. 1. – 1882. – XIII, 222 с. – Пpимітки: с. 205-222
1518745
  Альбота С. Фавст в англійській літературі: міт чи симбол? // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 20-24. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1518746
   Фаг лямбда. – Москва, 1975. – 422 с.
1518747
   Фаготерапія бактеріозів / С.А. Заіка, А.В. Харіна, М.О. Шаповал, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин ; Головна державна інспекція захисту рослин України ; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ, 2013. – № 12 (209). – С. 14-16


  Виділення і характеристика бактеріофагів Pseudomonas syringae pt. tomato, як потенційних агентів біоконтролю фітопатогена.
1518748
  Старко В.Г. Фаготове мистецтво в Україні: генеза, сучасний стан, шляхи розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Старко Володимир Григорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1518749
  Давыдов К.Н. Фагоцитарные органы насекомых из развитие и морфологическое значение : ( / [соч.] К. Давыдова ; (Зоол. лаб. Имп. Акад наук) // Анатомия насекомых. – 10 с.
1518750
  Тамошюнас Фагоцитарные свойства и бактерицидность крови кур при некоторых заболеваниях лейкозно-саркоматозного комплекса и злокачественной анемии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Тамошюнас Альфонсас-Алоизас; Министерство с/х СССР. Литов. с/х АН. – Каунас, 1974. – 29л.
1518751
  Николаева А. Фаддей Булгарин - "бедный Йорик" русской журналистики (1789-1859) // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 10
1518752
  Жуков И.И. Фадеев / И.И. Жуков. – М., 1989. – 333с.
1518753
   Фадеев А.А. : библиографический указатель. – Нежин : б.и., 1983. – 112 с.
1518754
   Фадеев Александр в портретах, иллюстрациях, документах : пособие для учителя. – Изд. 2-е доп. – Ленинград : Просвещение ; Ленинград. отд., 1975. – 342 с., с ил. : ил. – Библиогр.: с. 340-342
1518755
   Фадеев на Урале. – Челябинск, 1966. – 206 с.
1518756
   Фадеев. Воспоминания современников. – Москва : Советский писатель, 1965. – 560 с.
1518757
   Фадетта. – Л, 1936. – 44с.
1518758
  Теруков Е Фадовый переход со скачком поверхности в V3O5 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Теруков Е, И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1518759
  Горин-Горяйнов Фадор Волков / Горин-Горяйнов. – К, 1983. – 464с.
1518760
  Введенский Н.Е. Фаза рефракторная и фаза экзальтационная : с добавлением некоторых замечаний на диссертацию д-ра Юдина / Н.Е. Введенский. – С.-Петербург : Общ. Ест.
Ч. 3. – 1909. – С. 133-144
1518761
  Кулиш Татьяна Григорьевна Фазвоые и поляризационные эффекты при акустооптическом взаимодействии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кулиш Татьяна Григорьевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1997. – 14л.
1518762
  Арифов П.А. Фазвоые равновесия в системах алюомиликатов щелочноземельных элементов и их галло-германатных аналогов : Автореф... канд. хим. наук: 05.350 / Арифов П.А. ; АН УзССР, Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1972. – 24 с.
1518763
  Ємельянов В. Фазеолінові мули чорноморського шельфу України (структура, властивості, використання) / В. Ємельянов, В. Лахнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено характеристики (гранулометричний і хімічний склад, інші індикатори структури) фазеолінових мулів української зони шельфу Чорного моря як перспективного ресурсу для промисловості будівельних матеріалів. In the paper present major ...
1518764
  Щербина М. Фази на основі цетилпіридинію хлориду для цілей концентрування / М. Щербина, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-9. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фазове розшарування у розчинах катіонних поверхнево-активних речовин та можливості використання катіон-активних фаз для цілей концентрування. Досліджено концентраційні залежності температури формування фаз на основі цетилпіридинію ...
1518765
  Шуліка Б.О. Фази розвитку винограду в контексті типів погоди селища Високий / Б.О. Шуліка, О.О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 176-181 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2075-1893
1518766
  Рум"янков Ю. Фази росту, розвитку і достигання плодів видів роду Celtis L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 82-83. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати вивчення фаз росту, розвитку і достигання плодів каркасу на прикладі С. caucasica Willd. Виявлено п"ять фаз розвитку плодів та описано їхні морфологічні ознаки. The results of investigation of phases of growth, development and ...
1518767
  Дворников А.А. Фазированные автогенераторы радиопередающих устройств / А.А. Дворников, Г.М. Уткин. – Москва, 1980. – 177 с.
1518768
  Матвеев Владимир Васильевич Фазные изменения стабильности актомиозина при действии химических веществ в связи с неспецифической реакцией живых клеток : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Матвеев Владимир Васильевич; ЛГУ. – Л., 1982. – 22л.
1518769
  Конончук Г.Л. Фазова анізотропія квазіізотропного резонатора / Г.Л. Конончук, С.М. Єгоров, Д.С. Фарина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-19. – (Фізика ; Вип. 1)


  Фазова анізотропія квазіізотропного резонатора проявляється в наявності перескоків частоти міжродового биття в процесі видображення резонатора. Показано, що оптична довжина резонатора лазера ЛГН-208 в ортогональних поляризація відрізняються на 0,05 нм ...
1518770
  Конончук Г.Л. Фазова анізотропія квазіізотропного резонатора / Г.Л. Конончук, С.М. Єгоров, ФаринаД.С // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-26. – (Фізика ; Вип. 2)


  Фазова анізотропія квазіізотропного резонатора виявляється в наявності перескоків частоти міжродового биття в процесі видовження резонатора. Показано, що оптична довжина резонатора лазера ЛГН-208 в ортогональних поляризазіях відрізняються на 0.05 нм за ...
1518771
  Василенко Г.А. Фазова динаміка та синхронізація в системі глобально зв"язаних осциляторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-14. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження синхронізації в дискретній системі Курамото; зокрема, для двовимірної системи знайдено границі області синхронізації у площині параметрів системи. Synchronization in the discrete Kuramoto system has been investigated; in ...
1518772
  Дубленич Ю.І. Фазова поведінка деяких псевдоспінових та псевдоспін-електронних моделей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Дубленич Юрій Ігорович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1518773
  Гвоздь М.В. Фазова поведінка іонних розчинів в об"ємі та в пористому середовищі: примітивна модель з явним врахуванням розчинника : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Гвоздь Марта Валентинівна ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. – Львів, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1518774
  Москвін П.П. Фазова рівновага між скривленою поверхнею кристалів та їх власним розплавом в системі барій-стронцій-залізо-кисень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 394-402. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Отримані та розв"язані рівняння фазових рівноваг на скривлених міжфазних межах кристал-розплав-газ в системі барій-стронцій-залізо-кисень стосовно типовим умовам формування магнітного твердого розчину Ba[нижній індекс x]Sr[нижній індекс 1-x]Fe[нижній ...
1518775
  Дудка С.О. Фазова самомодуляція в шаруватих структурах / С.О. Дудка, А.І. Іванісік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 318-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглянута фазова самомодуляція при квазістаціонарному самофокусуванні для випадку розмежування керівської рідини оптично-однорідним шаром. З урахуванням втрат, що відбуваються на перегородці, розрахована миттєва частота перехідного випромінювання.
1518776
  Варавін А.В. Фазова синхронізація частоти твердотільних джерел сигналів в короткохвильовій частині міліметрового діапазону радіохвиль : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Варавін Антон Валерійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1518777
  Лізунов В.В. Фазоваріативне підсилення прояву структурних недосконалостей у картині розсіяння : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лізунов Вячеслав Вячеславович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – 30 с. – Бібліогр.: 34 назви
1518778
  Ионов Ю.А. Фазовая автоматическая настройка радиопередатчиков / Ю.А. Ионов. – Ленинград, 1976. – 208 с.
1518779
  Шахгильдян В.В. Фазовая автоподстройка частоты / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин. – Москва : Связь, 1966. – 334 с.
1518780
  Сизов В.П. Фазовая автоподстройка частоты с модулятором фазы в цепи обратной связи. : Автореф... канд. мех.наук: / Сизов В.П.; Москов. энергетич. ин-т. – М., 1970. – 23л.
1518781
  Капранов М.В. Фазовая автоподстройкачастоты : Автореф... канд. техн.наук: / Капранов М.В.; Моск. энергет. ин-т им. В.М.Молотова. – М., 1957. – 11л.
1518782
  Тягур Юрий Ильич Фазовая диаграмма и особенности физических свойств сегнетоэлектрика Sn2P2S6 при высоких гидростатических давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тягур Юрий Ильич; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – К., 1985. – 18л.
1518783
  Климентьев С.И. Фазовая коррекция пространственного спектра лазерного излучения как метод компенсации мелкомасштабных деформаций волнового фронта : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Климентьев Сергей Иванович ; Гос. опт. ин-т им. С.И. Вавилова. – Ленинград, 1989. – 15, [1] с. – Библиогр.: 16 назв.
1518784
   Фазовая коррекция телевизионных передатчиков. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 115 с.
1518785
  Гущо Ю.П. Фазовая рельефография / Ю.П. Гущо. – Москва, 1974. – 168 с.
1518786
   Фазовая светодальномертрия с импульсным режимом источников излучения : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.07 / Дерягин В. Н,; Дерягин В. Н,; Гос. опт. ин-т. – Ленинград, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1518787
  Стабинис А.Ю. Фазовая фокусировка и излучение взаимодействующих осцилляторов в малых объемах классических нелинейных активных сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Стабинис А.Ю.; МГУ. – М., 1972. – 16л.
1518788
  Малышев М.И. Фазовая фотоэлектрическая установка для регистрации моментов прохождений звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Малышев М.И. ; Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1972. – 8 с.
1518789
  Яриш В.В. Фазове розшарування бінарних сплавів простих та 3d-перехідних металів у рідкому та аморфному станах : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Яриш В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 119 л. – Бібліогр.: л. 109 - 119
1518790
  Яриш В.В. Фазове розшарування бінарних сплавів простих та 3d-перехідних металів у рідкому та аморфному станах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яриш В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1518791
  Лисов В.І. Фазове розшарування рідких бінарних сплавів 3d-перехідних та благородних металів / В.І. Лисов, В.В. Яриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 251-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розраховані відносні інтегральні термодинамічні функції: ентальпія, ентропія, енергія Гіббса сплавів на основі 3d-nepexiднux та благородних металів. Електронами провідності вважаються лише s-електрони. Роль d-електронів, ...
1518792
  Куліченко С.А. Фазове розшарування у водних розчинах неіонної ПАР ОП-10 при температурі помутніння / С.А. Куліченко, В.О. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-24. – (Хімія ; Вип. 38)


  Досліджено вплив концентраційних умов, кислотності, додатків катіонних ПАР і солей четвертинних амонійних основ на температуру помутніння розчинів неіонної ПАР ОП-10, на об"єм і властивості утворюваних при нагріванні міцелярних фаз. Проведено оцінку ...
1518793
  Держипольський А.Г. Фазовий дифузор як стабілізатор розподілу інтенсивності, відновлюваного з Фур"є-голорами / А.Г. Держипольський, Л.А. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 322-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається вплив застосування випадкового фазового модулятора на відновлення Фур"є-голограми пучком з абераціями хвильового фронту. Представлено результати комп"ютерного моделювання та реальних дослідів з синтезованими голограмами па ...
1518794
  Монченко О.В. Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів : автореф. ...канд. техн. наук : 05.11.13 / Монченко О.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1518795
  Кладченко І.С. Фазовий портрет динаміки розвитку національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 79-88. – ISSN 2222-4459
1518796
  Корнієнко М.Є. Фазовий синхронізм у резонансних нелінійно-оптичних процесах / М.Є. Корнієнко, В.І. Задорожний, Т.С. Сіденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 385-392. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що нелінійний квазісинхронізм (НКС), при якому нелінійна хвильова розстройка компенсується лінійною, є узагальненням поняття фазового синхронізма (ФС) для квазірезонансних нелінійно-оптичних процесів. На прикладі генерації третьої гармоніки ...
1518797
  Неділько С.А. Фазовий склад і властивості системи Ві2Sr2CaCu2Oy з добавками CaAl2O4, CaZrO3 і Ca2Nb2O7 / С.А. Неділько, Т.А. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Твердофазним методом з попереднім одержанням прекурсору синтезовано зразки кераміки складу Bi2Sr2CaCu2Oy +xA, де A- СaAl2O4, CaZrO3 та Ca2Nb2O7, 0,05 x 0,2. Досліджено структуру, фазовий склад та резистивні характеристики одержаної кераміки. The ...
1518798
   Фазовий склад коричневої кераміки лавоподібних паливовмісних матеріалів об"єкта "Укриття" ЧАЕС / С.В. Габелков, І.В. Жиганюк, В.Г. Кудлай, А.В. Носовський, П.Є. Пархомчук, С.О. Чиколовець, В.М. Щербін // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 20, № 4. – С. 388-397. – ISSN 1818-331Х


  Методом рентгенівської дифракції досліджено фазовий склад коричневої кераміки лавоподібних паливовмі-сних матеріалів комплексу «Новий безпечний конфайнмент-об"єкт «Укриття». Визначено тип та оцінено вміст кристалічних фаз. Одержано характеристики ...
1518799
  Кудін В.Г. Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-B3 елементами 3-5 груп : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Кудін В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
1518800
  Кудін В.Г. Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-В з елементами III-V Груп : дис. ... канд. фіз. - мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кудін В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 155л. – Бібліогр.: л. 146 - 155
1518801
  Гранкін С.С. Фазовий склад та фізико-механічні властивості композиційних наноструктурних покриттів на основі нітридів тугоплавких металів : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.04.07 / Гранкін Сергій Семенович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1518802
   Фазовий склад феритгранатових керамік ряду La3–хCaхZrхFe5–хO12 та їх ізоморвна ємність до лантаноїдів / Б.Г. Шабалін, Ю.О. Тітов, О.А. Вишневський, Ю.О. Литвиненко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 26-34. – ISSN 0204-3548
1518803
  Вербицька М.Ю. Фазовий склад, структура і магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій FePt з додатковими шарами Au : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Вербицька Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 назви. – Бібліогр.: 29 назв
1518804
  Єрмолаєва Ю.В. Фазовий склад, структура та морфологічна стійкість твердих розчинів (Lu1-xEux)2O3 (x=0,01-0,1) в розмірно-обмеженому стані : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Єрмолаєва Ю.В. ; НАН України ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1518805
  Соколова С. Фазовий характер видового протиставлення в сучасній українській мові // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 53-60. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1518806
  Голобородько Н.С. Фазові зміни оптичної хвилі при відбиванні від локальних неоднорідностей поверхні / Н.С. Голобородько, А.О. Голобородько, К.М. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У роботі теоретично розглянуто перетворення хвильового фронту сфокусованого оптичного випромінювання, відбитого локальною сферичною неоднорідністю поверхні. Проведено числове моделювання розсіювання когерентного випромінювання на рельєфних ...
1518807
  Вишневська Ю.П. Фазові металорганічні шари для протикорозійного захисту маловуглецевих сталей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Вишневська Юлія Павлівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1518808
   Фазові оптимізаційні задачі. Застосування в теорії хвильових полів / О.О. Булацик [та ін.] ; [ред. О.А. Микитенко] ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2012. – 317, [2] с. : іл. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 305-313. – ISBN 978-966-00-1176-2
1518809
  Буханько Ф.М. Фазові перетворення в нізьковимірних електронних і спінових системах з конкуруючими параметрами порядку : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Буханько Федір Миколайович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 22 назви
1518810
  Косорукова Т.О. Фазові перетворення в сплавах системи Co-Ni-Zr : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Косорукова Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1518811
  Дудченко Н.О. Фазові перетворення гетиту в магнетит за його відновлення вуглеводами / Н.О. Дудченко, В.П. Пономар // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 24-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1518812
  Побережнюк Р.В. Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Побережнюк Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1518813
  Гребенєва А.В. Фазові перетворення та формування структури при термічній обробці високохромистого чавуну для прокатного інструменту з підвищеною міцністю та зносостійкістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Гребенєва А.В.; Грабнєва Анна Вікторівна ; Ін-т чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1518814
  Сухова О.В. Фазові перетворення у сплавах / О.В. Сухова ; МОН України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2009. – 100 с.
1518815
   Фазові переходи : теорет. основи та приклади для біол. систем : навч. видання для студентів Навч.-наук. центру "Ін-т біології та медицини" : [метод. рекомендації] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: К.І. Богуцька, О.В. Оглобля]. – Київ : Капрі, 2019. – 78 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 72-77
1518816
  Львов В.А. Фазові переходи в антиферомагнетиках, зумовлені слабким феромагнетизмом. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.11 / Львов В.А.; НАН України, Ін-т металофізики. – К., 1995. – 32л.
1518817
  Челноков В.О. Фазові переходи нескінченного роду в абелевих моделях на гратці : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Челноков Володимир Олексійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1518818
  Полковенко Т. Фазові процеси еволюції фольклорних образів надприродних істот // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 338-348
1518819
   Фазові радіопеленгатори джерела радіовипромінювання гармонійного сигналу в зоні Френеля / Б.О. Карпенко, Є.А. Якорнов, Г.Л. Авдєєнко, І.Л. Ліпчевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-20. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті показані недоліки фазових радіопеленгаторів (ФРП), основу яких складають триелементні розріджені антенні решітки (АР), для випадку, коли джерело радіовипромінення (ДРВ) гармонійного сигналу знаходиться в проміжній зоні (зоні Френеля) АР. ...
1518820
  Антонова Н.В. Фазові рівноваги в поnрійних системах Ti-Ga-Al(Si) : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Антонова Н.В. ; НАНУ, Ін-т проблем матеріалознавства. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1518821
  Юречко Марія Віталіївна Фазові рівноваги в потрійних системах на основі алюмінію, які містять квазіперіодичні та споріднені фази з періодичною кристалічною структурою : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Юречко М. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1518822
  Капуш Д.О. Фазові рівноваги в потрійних системах, утворених алюмінієм з 3d-металами (Cu, Ni) і металами платинової групи (Ir, Rh, Ru) : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Капуш Денис Олегович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Фоанцевича. – Київ, 2012. – 166 л. – Додаток: л. 156-166. – Бібліогр.: л. 146-155
1518823
  Капуш Д.О. Фазові рівноваги в потрійних системах, утворених алюмінієм з 3d-металами (Cu, Ni) і металами платинової групи (Ir, Rh, Ru) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Капуш Денис Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1518824
  Кудін В.Г. Фазові рівноваги в системах W (Si, Ni, Тi)-В-С / В.Г. Кудін, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 405-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховані діаграми стану потрійних систем W (Si, Ni, Тi)-В-С термодинамічним методом. Обчислені діаграми стану добре узгоджуються з експериментальними даними.
1518825
  Спека Марина Володимирівна Фазові рівноваги в системах Y - {AI, Si, Ge} - Ga, кристалічна структура і властивості потрійних сполук : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.13 / Спека М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1518826
  Спека Марина Володимирівна Фазові рівноваги в системах Y - {AI, Si, Ge} - Ga, кристалічна структура і властивості потрійних сполук : Дис. ... канд. фізико-математ. наук:01.04.13 / Спека Марина Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 156л. + Додатки: л. 134 - 156. – Бібліогр.: л. 124 - 134
1518827
  Климук Т.Л. Фазові рівноваги в системі [хімічна формула] / Т.Л. Климук, І.Д. Олексеюк, Є.Є. Мазурець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 16
1518828
   Фазові рівноваги в системі Ti-V-Si / К.В. Блажченко, М.В. Буланова, К.А. Мелешевич, Д.В. Роскокоха // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 129
1518829
  Кудін В.Г. Фазові рівноваги в сплавах : підручник [для студентів хімічних, фізичних, матеріалознавчих спеціалістів] / В.Г. Кудін, В.А. Макара, В.С. Судавцова. – Київ : Логос, 2010. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 240. – ISBN 978-966-171-369-6
1518830
  Криховець О.В. Фазові рівноваги і кристалохімічні характеристики твердих розчинів та проміжкових фаз у системах . : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Криховець О.В.; Львів. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 19л.
1518831
  Тищенко П.В. Фазові рівноваги квазіпотрійних систем на основі сполук A 1 2 X, BIII 2X3, R2X3, A1Y (A1 - Cu, Ag; BIII - Ga, In; R - La, Er; X - S, Se; Y - Cl, I) та властивості проміжних фаз і стекол : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Тищенко Петро Васильович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1518832
  Остап"юк Т.А. Фазові рівноваги та властивості проміжних фаз у системах Cu(Ag)2Se - Cd(Pb)Se - As(Sb)2Se3 і Cu2Se - Ge(Sn)Se2 - Sb2Se3 та споріднених : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.01 / Остап"юк Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1518833
  Марушко Л.П. Фазові рівноваги та властивості фаз у системах {Cu,Ag} - {Zn,Cd} - {Ga,In} - {Ge,Sn} - {S,Se} : автореф. ... канд.хім. наук : 02.00.01 / Марушко Л.П. ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1518834
  Іващенко Інна Алімівна Фазові рівноваги та кристалічна структура проміжних фаз у системах Cu(Ag)2Se-CdSe-In2Se3 : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Іващенко І.А.; НАНУ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 17 назв.
1518835
  Климович О.С. Фазові рівноваги та склоутворення у системах Cu(Ag)2Se - Ge(Sn)Se2 - As2Se3 : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.01 / Климович Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1518836
  Строк О.М. Фазові рівноваги, кристалічна структура і властивості сполук у системах Cu2X-M2X3-GeX2, M-Ga, La, Sm, X-S, Se, та споріднених : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Строк О.М. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1518837
  Левковець С.І. Фазові рівноваги, кристалічна структура та властивості проміжних фаз в системах 2TlI + Hg(Pb)Br2-2TIBr + Hg(Pb)I2 та споріднених : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Левковець Сергій Іванович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 45 назв
1518838
  Сич А.М. Фазові співвідношення в системі = хімія / А.М. Сич, А.А. Калініченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 13-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1518839
  Василенко Т.А. Фазові стани метану у викопному вугіллі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Василенко Т.А.; Донецький фізико-техн. ін-т. – Донецьк, 1995. – 16л.
1518840
   Фазові та групові швидкості поширення сейсмічних хвиль у дисипавному середовищі, їх дійсні та уявні складові / М.Є. Гринь, Д.М. Гринь, Н.І. Мукоєд, Л.Я. Гордієнко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 84-100 : Рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0203-3100
1518841
  Середюк М.Л. Фазові та спінові переходи в координаційних сполуках заліза (2) : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Середюк М.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1518842
  Середюк М.Л. Фазові та спінові переходи в координаційних сполуках заліза (II) : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Середюк М.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 176л. + Додатки 171 -176. – Бібліогр.: л. 142 - 170
1518843
  Ганзен Г. Фазово-контрастная микроскопия в медицине / Г. Ганзен, А. Ромингер, К. Михель. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 103 с. : ил.
1518844
  Франсон М. Фазово-контрастный и интерференционный микроскопы : пер. с фр. / М. Франсон. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 180 с.
1518845
  Семенова А.И. Фазовое и объемноме поведение тройной системы этилен--этанол--вода при высоких давлениях и температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенова А.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1965. – 16л.
1518846
  Оробинский Н.А. Фазовое равновесие жидкость -- пар, избыточные термодинамические функции и межмолекулярное взаимодействие в банарных растворах ожиженных газов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 040 / Оробинский Н.А. ; АН УССР ,Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
1518847
   Фазовое равновесие и миграция углеводородов. – М, 1986. – 113с.
1518848
  Морозов В.С. Фазовое равновесие твердое тело - сжатый газ в системах He-CO2, H2-CO2, N2-CO2 и N2-H2-CO2 : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Морозов В.С.; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т азотной пром-сти и продуктов орган. синтеза. – М., 1968. – 22л.
1518849
  Дорощук В.А. Фазовое расслоение в растворах неионного поверхностно-активного вещества Triton X-100 в присутствии фенола / В.А. Дорощук, Н.А. Гонта, С.А. Куличенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 11/12. – С. 21-27. – ISSN 0041-6045


  Изучено влияние концентрационных условий и кислотности на фазовое расслоение в растворах неионного поверхностно-активного вещества Triton X-100 в присутствии фенола. Исследованы состав и лиофильные свойства образующихся мицеллярных фаз. Оценены ...
1518850
  Перчук Л.Л. Фазовое соответствие в минеральных системах / Л.Л. Перчук, И.Д. Рябчиков. – Москва : Недра, 1976. – 287с.
1518851
  Зырянов В.Н. Фазовое соответствие в системах щелочных полевых шпатов и фельдшпатоидов / В.Н. Зырянов. – Москва : Наука, 1981. – 220с.
1518852
  Нестеров А.Е. Фазовое состояние растворов и смесей полимеров / А.Е. Нестеров, Ю.С. Липатов. – К., 1987. – 167с.
1518853
  Королюк В.С. Фазовое укрупнение сложных систем / В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. – К, 1978. – 110с.
1518854
  Шацкий А.Ф. Фазовые взаимоотношения в карбонатных системах при Р-Т параметрах литосферной мантии: обзор экспериментальных данных / А.Ф. Шацкий, К.Д. Литасов, Ю.Н. Пальянов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 149-187 : рис. – Библиогр.: с. 177-187. – ISSN 0016-7886
1518855
  Козаренко С.В. Фазовые взаимоотношения и состав сульфидов железа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.02 / Козаренко С.В.; АН СССР. – М, 1972. – 22л.
1518856
  Суворов С.А. и др. Фазовые диаграммы и термодинамика оксидных твердых растворов / С.А. и др. Суворов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 140с.
1518857
  Глазов В.М. Фазовые диаграммы простых веществ / В.М. Глазов. – Москва : Наука, 1980. – 272 с.
1518858
  Рыбакова Т.П. Фазовые диаграммы систем молибдат щелочного металла - молибдат редкоземельного элемента. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Рыбакова Т.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.11
1518859
  Тонков Е.Ю. Фазовые диаграммы соединений при высоком давлении (соединения Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba) / Е.Ю. Тонков. – Москва : Наука, 1983. – 280с.
1518860
  Тонков Е.Ю. Фазовые диаграммы элементов при высоком давлении. / Е.Ю. Тонков. – Москва : Наука, 1979. – 192с.
1518861
  Новоселова А.В. Фазовые диаграммы, их построение и методы исследования / Новоселова А.В. – Москва : Изд-во МГУ, 1987. – 150, [1] с. – Библиогр.: с. 149
1518862
  Герзанич Е.И. Фазовые диаграммы, трикритические точки и оптические свойтва сегнетоэлектриков группы А5В5С7. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Герзанич Е.И.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М, 1983. – 33л.
1518863
   Фазовые и амплитудные измерения вызванной поляризации на рудных месторождениях. – Свердловск, 1973. – 114с.
1518864
   Фазовые и поляризационные измерения лазерного излучения и их метрологическое обеспечение. – Москва, 1978. – 78 с.
1518865
   Фазовые и структурные превращения и метастабильные состояния в металлах. – К, 1988. – 261с.
1518866
  Безбах В.Д. Фазовые и структурные превращения при термоупрочнении сталей мартенситного класса с испльзованием эффекта неполной гомогенизации аустенита : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Безбах Виталий Дмитриевич ; Акад. наук Украин. ССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 22 с. – Библиогр.: 10 названий
1518867
  Кнорре К.Г. Фазовые и частотные информационные СВЧ элементы / К.Г. Кнорре, В.М. Тузов, Г.И. Шур. – Москва, 1975. – 352 с.
1518868
  Соловов В.Я. Фазовые измерения / В.Я. Соловов. – М., 1973. – 121с.
1518869
   Фазовые измерения в методе ВП на переменном токе. – Алма-Ата, 1975. – 125с.
1518870
  Полонский А.Б. Фазовые искажения при телевизионном приеме и их коррекция / А.Б. Полонский. – Москва : Связь, 1972. – 184 с.
1518871
  Горшенков Ю.Н. Фазовые манипуляторы на базе гармонических деталей частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Горшенков Ю. Н.; Моск. ин-т радиотехн., электрон. и автомат. – 20л.
1518872
  Дымшиц А.М. Фазовые отношения в системе (Mg, Ca)3Al2Si3O12-Na2MgSi5O12 при 7.0 и ГПа и 1400-1900 С / А.М. Дымшиц, А.В. Бобров, Ю.А. Литвин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 12-21 : рис., табл. – Библиогр.: с. 21. – ISSN 0016-7525
1518873
  Вишенский А.А. Фазовые переменные и фазовые измерения в квантовой оптике : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Вишенский А. А.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 104л. – Бібліогр.:л.I-IV
1518874
  Вишенский Александр Александрович Фазовые переменные и фазовые измерения в квантовой оптике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Вишенский Александр Александрович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с.
1518875
  Браут Р. Фазовые переходы / Р. Браут. – Москва, 1967. – 288 с.
1518876
  Александров К.С. Фазовые переходы : учебное пособие / Александров К.С. – Красноярск : Издательство Красноярского университета
Ч. 1. – 1978. – 112 с.
1518877
   Фазовые переходы : сб.науч.трудов. – Рига : ЛатвГУ, 1983. – 228с.
1518878
   Фазовые переходы в биологических системах и эволюция биоразнообразия = Phase transitions in biological systems and the evolution of biodiversity. – Санкт-Петербург : ПИЯФ РАН, 2007. – 196с. – ISBN 5-86763-200-8
1518879
  До Чан Кат Фазовые переходы в двухзонной модели металлов : дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.04.07 / До Чан Кат ; МВиССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 214 с. – Бібліогр. : л. 202-214
1518880
  До Ч.К. Фазовые переходы в двухонной модели металлов : автореф. дис. ... д-ра мат. наук : 01.04.07 / До Ч.К. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 28 с.
1518881
  Филев Владимир Михайлович Фазовые переходы в жидких кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Филев Владимир Михайлович;. – Черноголовка, 1978. – 11л.
1518882
   Фазовые переходы в кристаллах. – Красноярск : Институт физики им.Л.В. Киренского, 1975. – 342с.
1518883
   Фазовые переходы в кристаллах галоидных соединений АВХ. – Новосибирск, 1981. – 266с.
1518884
   Фазовые переходы в кристаллах галоидных соединений АВХ3 (Кристаллохимия, структурные и магнитные превращения). – Москва : Наука, 1981. – 234 с.
1518885
  Мицек А.И. Фазовые переходы в кристаллах с магнитной структурой / А.И. Мицек. – Киев : Наукова думка, 1989. – 320с. – ISBN 5-12-000530-6
1518886
  Чан Ван Тьяу. Фазовые переходы в некоторых сегнетоэлектрических ниобатах и тантадатах кислородно-октаэдрического типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Чан Ван Тьяу.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1970. – 17л.
1518887
  Фришман Анатолий Маркович Фазовые переходы в низкоразмерных магнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Фришман Анатолий Маркович; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1518888
  Кочелап В.А. и др. Фазовые переходы в полупроводниках с деформационным электрон-фононным взаимодействием / В.А. и др. Кочелап. – Киев : Наукова думка, 1984. – 180 с.
1518889
  Борисенко Олег Анатольевич Фазовые переходы в решеточных калибровочных теориях при конечных температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Борисенко Олег Анатольевич; Объединенный ин-т ядерных исследований, Лаборатория теоретической физики. – Киев, 1990. – 11 с.
1518890
  Брук Ю.М. Фазовые переходы в сверхплотном веществе / Ю.М. Брук. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
1518891
  Фесенко О.Е. Фазовые переходы в сегнето- и антисегнетоэлектрических кристаллах в сверхсильных электрических полях / О.Е. Фесенко. – Ростов -на-Дону : РГУ, 1984. – 142с.
1518892
   Фазовые переходы в сегнетоэлектриках. – Рига : Зинатне, 1971. – 208с.
1518893
   Фазовые переходы в сегноэлектриках. – М, 1971. – 14с.
1518894
  Фахретдинов И.А. Фазовые переходы в синапсах / И.А. Фахретдинов, А.В. Чалый, Л.М. Черненко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 32-39. – ISSN 1023-2427
1518895
  Кановский Игорь Яковлевич Фазовые переходы в системе сильно коррелирующих электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / кановский Игорь Яковлевич; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1980. – 15л.
1518896
  Ролов Б.Н. Фазовые переходы в твердых телах : учеб. пособие / Б.Н. Ролов. – Рига : Издательство Латвийского университета
Ч. 1 : Термодинамический формализм структурных превращений в упорядоченных кристаллах. – 1977. – 100с.
1518897
  Ролов Б.Н. Фазовые переходы в твердых телах : учеб. пособие / Б.Н. Ролов. – Рига : Издательство Латвийского университета
Ч. 2 : Термодинамика размерных эффектов. – 1977. – 100с.
1518898
  Ткачев И.И. Фазовые переходы в теориях великого объединения и ранняя Вселенная. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткачев И.И.; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1984. – 12л.
1518899
  Юхновский И.Р. Фазовые переходы второго рода. Метод коллективных переменных / И.Р. Юхновский. – Киев : Наукова думка, 1985. – 223с.
1518900
  Гетце В. Фазовые переходы жидкость-стекло : пер. с англ. / В. Гетце. – Москва : Наука, 1992. – 191 с.
1518901
  Щербаков Л.М. Фазовые переходы и кинетика фазовых превращений. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков, А Битлер. – Калинин : КалининГУ, 1987. – 86с.
1518902
  Стенли Г. Фазовые переходы и критические явления = Introduction to phase transitions and critical phenomena / Г. Стенли; под ред. С.В.,Вонсовского ; пер. с англ. А.И.Мицека и Т.С. Шубиной. – Москва : Мир, 1973. – 419 с.
1518903
  Изюмов Ю.А. Фазовые переходы и симметрия кристаллов / Ю.А. Изюмов, В.Н. Сыромятников. – Москва : Наука, 1984. – 247 с.
1518904
   Фазовые переходы и сопутствующие им явления в сегнетоэлектриках : сб.науч.трудов. – Рига : ЛатвГУ, 1984. – 205с.
1518905
  Гомонай Елена Васильевна Фазовые переходы и спиновая динамика неколлинеарных антиферромагнетиков со структурой перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гомонай Елена Васильевна; АН УССР, Ин-т металлофизики. – К., 1991. – 16л.
1518906
   Фазовые переходы и электронная структура сплавов / А.В. Ведяев, О.А. Котельникова, М.Ю. Николаев, А.В. Стефанович. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 166 с.
1518907
  Нестеренко Б.А. Фазовые переходы на свободных гранях и межфазных границах в полупроводниках / Б.А. Нестеренко, В.Г. Ляпин. – Киев : Наукова думка, 1990. – 151с.
1518908
  Холопов Евгений Викентьевич Фазовые переходы при деформационных взаимодействиях в твердых телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Холопов Евгений Викентьевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1980. – 15л.
1518909
  Александров К.С. Фазовые переходы типа смешения / К.С. Александров, В.И. Зиненко. – Красноярск, 1972. – 40с.
1518910
   Фазовые переходы углеводородных систем в пласте и скважине. – Тюмень, 1989. – 123с.
1518911
  Бутковский А.Г. Фазовые портреты управляемых динамических систем / А.Г. Бутковский. – Москва : Наука, 1985. – 136 с.
1518912
   Фазовые превращения. – Киев : Наукова думка, 1967. – 155 с.
1518913
   Фазовые превращения в металлах и сплавах. – Киев : Наукова думка, 1965. – 175 с.
1518914
   Фазовые превращения в метастабильных системах. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1983. – 96с.
1518915
  Кононова М.М. Фазовые превращения в породообразующих силикатах / М.М. Кононова. – Киев, 1989. – 176с.
1518916
  Клещев Д.Г. Фазовые превращения в системе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клещев Д.Г.; Ураль. гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 19л.
1518917
   Фазовые превращения в сплавах при интенсивных воздействиях. – Фрунзе, 1983. – 89с.
1518918
  Курдюмов А.В. Фазовые превращения в углероде и нитриде бора / А.В. Курдюмов. – К., 1979. – с.
1518919
  Кисилев А.Н. Фазовые превращения в ударнонагруженных сплавах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Кисилев А.Н. ; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 16 с.
1518920
  Барер С.С. Фазовые превращения воды в тонких капиллярах и свойства незамерзающих прослоек на границе с кванцем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Барер С.С. ; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1979. – 16 с.
1518921
  Солдатенко Д.Е. Фазовые превращения и внутреннее трение в некоторых бинарных сплавах на основе кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Солдатенко Д.Е.; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1970. – 16л.
1518922
  Евсюков В.А. Фазовые превращения и внутреннее трение в некоторых металлических соединениях типа А3В : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Евсюков В.А.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1970. – 15л.
1518923
   Фазовые превращения и неравновесные процессы : сб.статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1980. – 133с.
1518924
  Авдулов М.В. Фазовые превращения и петрогенез / М.В. Авдулов. – Москва : Недра, 1990. – 141, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-142. – ISBN 5-247-01442-1
1518925
  Замора М.Ф. Фазовые превращения и свойства высокохромистой стали типа Х17 : Автореф... канд. техн.наук: / Замора М.Ф.; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1965. – 29л.
1518926
  Шиняев А.Я. Фазовые превращения и свойства при высоком давлении. / А.Я. Шиняев. – М., 1973. – 155с.
1518927
   Фазовые превращения и энергонапряженные процессы : сб.науч.трудов. – Свердловск : УО АН СССР, 1988. – 152с.
1518928
  Сухаревский Б.Я. Фазовые превращения некоторых огнеупорных окислов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сухаревский Б.Я.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1964. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1518929
   Фазовые превращения при облучении. – Челябинск : Металлургия, 1989. – 312 с.
1518930
   Фазовые превращения при облучении. – Челябинск, 1989. – 310с.
1518931
  Титаренко С.В. Фазовые превращения при отпуске кремнистых сталей : Автореф... канд. техн.наук: / Титаренко С. В.; КПИ. – К., 1967. – 20л.
1518932
  Цыбульский Е.О. Фазовые превращения твердых растворов на основе CuSiF6 H29 вблизи границы лабильности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Цыбульский Е. О.;. – Донецк, 1982. – л.
1518933
  Галашин Анатолий Евгеньевич Фазовые превращения фотовозбужденного антрациена : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.04 / Галашин Анатолий Евгеньевич; МГУ. – Москва, 1979. – 20с.
1518934
   Фазовые процессы в гетерогенных полимерных системах = Phase processes in heterogeneous polymer systems / [В.Л. Авраменко и др.] ; под ред. акад. НАН Украины Е.В. Лебедева ; [НАН Украины, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений]. – Киев : Наукова думка, 2012. – 430, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 385-424. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" progect). – ISBN 978-966-00-1249-3
1518935
  Бабанлы Магамед Баба оглы Фазовые равновения и термодинамические свойства системTl2C"-B""С2"" (B"""-ga; Zn,C""-S,Se,Te) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бабанлы Магамед Баба оглы; Белор. гос. ун-т. – Минск, 1977. – 23л.
1518936
   Фазовые равновесия. – М
2. – 1975. – 154с.
1518937
   Фазовые равновесия. – Новосибирск
1. – 1976. – 30с.
1518938
   Фазовые равновесия. – М, 1981. – 298с.
1518939
  Портнова С.М. Фазовые равновесия в водных системах из гидроокисей лития, натрия и калия при температурах 25-200 град. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Портнова С.М.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1968. – 18л.
1518940
  Коршунов Б.Г. Фазовые равновесия в галогенидных системах / Б.Г. Коршунов. – М., 1979. – 181с.
1518941
  Миславская В.С. Фазовые равновесия в двойных системах. Ацетилен-органические соединения : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Миславская В.С.; ГИАП. – М., 1971. – 24л.
1518942
  Палатник Л.С. Фазовые равновесия в многокомпонентных системах / Л.С. Палатник, А.И. Ландау. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1961. – 407 с.
1518943
  Кричевский И.Р. Фазовые равновесия в растворах при высоких давлениях / И.Р. Кричевский. – М-Л, 1952. – 168с.
1518944
  Андриевская Е.Р. Фазовые равновесия в системах оксидов гафния, циркония, иттрия с оксидами редкоземельных элементов = Phase equilibria in the systems of hafnia, zirconia, yttria with rare-earth oxides / Е.Р. Андриевская ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2010. – 470, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 446-464. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-0989-5
1518945
  Ковпакова Р.Ф. Фазовые равновесия в системах этилен-тетрахлоралканы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Ковпакова Р.Ф.; М-во высш. образования УССР. – Харьков, 1959. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1518946
  Шахова С.Ф. Фазовые равновесия в системах, образования ацетиленовыми углеводородами с ацетоном, металлом и жидким аммиаком : Автореф... Канд.хим.наук: / Шахова С.Ф.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1964. – 18л.
1518947
  Дядин Ю.А. Фазовые равновесия в системах, содержащих уранилнитрат, азотную килоту, воду и фосфорорганический экстрагент. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дядин Ю.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 26л.
1518948
  Черепова Т.С. Фазовые равновесия в сплавах кобальта с карбидами и разработка износостойкого при высоких температурах материала : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Черепова Т.С. ; АН Украины, Ин-т металлофизики. – Киев, 1994. – 16 с.
1518949
  Юречко Мария Витальевна Фазовые равновесия в тройных системах на основе алюминия, содержащих квазипериодические и родственные фазы с периодической кристаллической структурой : Дис...канд. химич. наук: 02.00.04 / Юречко Мария Витальевна; НАНУ. Ин-т проблем материаловедения им.И.Н.Францевича. – Київ, 2001. – 254л. + Додатки:л.153-254. – Библиогр.:л.146-152
1518950
  Уэйлес С.М. Фазовые равновесия в химической технологии / С.М. Уэйлес. – М
1. – 1989. – 301с.
1518951
  Уэйлес С.М. Фазовые равновесия в химической технологии / С.М. Уэйлес. – М
2. – 1989. – 310-662с.
1518952
  Масленникова В.Я. Фазовые равновесия газ-газ в системах, содержащих воду : Автореф... кандидата хим.наук: / Масленникова В.Я.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 15л.
1518953
  Глазов В.М. Фазовые равновесия гетерогенных систем / В.М. Глазов, Л.М. Павлова. – М
2. – 1975. – 156с.
1518954
  Тывина Татьяна Николаевна Фазовые равновесия жидкость-газ в системах оксосинтеза : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тывина Татьяна Николаевна; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т азотной пром-сти и продуктов орган. синтеза. – М., 1975. – 25л.
1518955
  Гавриленко Иван Семенович Фазовые равновесия и кристаллическая структура сплавов скандия и галлия с переходными металлами 4 периода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гавриленко Иван Семенович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1982. – 22л.
1518956
  Лысенко Л.А. Фазовые равновесия и кристаллические стркутуры соединений в системах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Лысенко Л.А. ; Львов. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 20 с.
1518957
  Ким С.Г. Фазовые равновесия и кристаллические структуры соединений в системах Ca--{Fe, Co, Ni, Cu}--Ga n {Sr, Ba}--Cu--Ca : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.01 / Ким С.Г. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1985. – 23 с.
1518958
  Кузьма Ю.Б. Фазовые равновесия и кристаллические структуры соединений в системах марганец -- кольбат -- силиций, марганец -- никель -- силиций и в некоторых родственных тройных системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузьма Ю.Б.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Львов, 1963. – 16л.
1518959
  Змий О.Ф. Фазовые равновесия и кристаллические структуры соединений в тройных системах (кальций, церий), -магний-кремний и родственных системах : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Змий О.Ф.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1972. – 16л.
1518960
  Заречнюк О.С. Фазовые равновесия и кристаллические структуры соединений в тройных системах церий - алюминий - третий компонент и в четвертой системе церий - марганец - медь - алюмини : Автореф... канд. хим.наук: / Заречнюк О.С.; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. Хим. фак. Кафедра неорган. химии. – Львов, 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1518961
  Немировская Людмила Владимировна Фазовые равновесия и межмолекулярные взаимодействия в системах неионогенное пав-углеводород-вода : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Немировская Людмила Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
1518962
  Кошель О.С. Фазовые равновесия и некоторые физические свойства сплавов в тройных системах Y--Sm--Fe, Co, Ni и других родственных системах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Кошель О.С.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25-26
1518963
  Рожнов М.С. Фазовые равновесия и объемные соотношения в системах дивинил-углеводорода С6-С8 : Автореф... канд. хим.наук: / Рожнов М. С.; ГНИИ азот. пром. и родукт. орагнич. синтеза. – М., 1967. – 19л.
1518964
  Фадеев В.Е. Фазовые равновесия и оценка температуры плавления вещества Мантии Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Фадеев В.Е.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 18л.
1518965
  Русанов А.И. Фазовые равновесия и поверхностные явления. / А.И. Русанов. – Л., 1967. – 388с.
1518966
   Фазовые равновесия и процессы минералообразования : Очерки физико-химической петрологии. – Москва : Наука
Вып.3. – 1973. – 259с.
1518967
  Валяшко В.М. Фазовые равновесия и свойства гидротермальных систем / В.М. Валяшко. – Москва, 1990. – 269с.
1518968
  Шерстнева Т.В. Фазовые равновесия и структурыне состояния систем, содержащих хлористый водород, воду, диоксан, спирт : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шерстнева Т. В.; Иванов. хим. технол. ин-т. – Г., 1969. – 20л.
1518969
  Метлин Ю.Г. Фазовые равновесия и термодинамика сосуществующих фаз в системе железо-литий-кислород. : Автореф... канд.хим.наук: / Метлин Ю.Г.; Хим.фак-т. – М, 1971. – 16л.
1518970
   Фазовые равновесия и термодинамические свойства арсенатов щелочных металлов / А.С. Пашинкин, Е.А. Букетов, С.М. Исабаев, Б.К. Касенов; [А. С. Пашинкин и др. ; отв. ред. Д. Н. Абишев]. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 103 с. : ил.
1518971
  Пономарева А.М. Фазовые равновесия и учение о растворах / А.М. Пономарева. – Л., 1976. – 104с.
1518972
   Фазовые равновесия легких углеводов. – М, 1958. – 152с.
1518973
   Фазовые равновесия между фосфором, мышьяком, сурьмой и висмутом. – М, 1989. – 239с.
1518974
  Боровая Ф.Е. Фазовые равновесия при высоких температурах в водносолевых системах, содержащих хлориды и сульфаты калия и натрия : Автореф... кандид. химич.наук: / Боровая Ф.Е.; Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова. – Москва, 1951. – 23 с.
1518975
  Лесневская Л.С. Фазовые равновесия, объемные соотношения и изометрическая диффузия в системе азот - двуокись углерода : Автореф... кандидата хим.наук: / Лесневская Л.С.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1518976
  Агафонников А.М. Фазовые радиогеодезические системы для морских исследований : монография / А.М. Агафонников; Отв. ред. Никитенко Ю.И. – Москва : Наука, 1979. – 164с.
1518977
  Белобродов А.П. Фазовые радионавигационные системы в гидрографии и океанологии / А.П. Белобродов. – Л., 1961. – 170с.
1518978
  Пестряков В.Б. Фазовые радиотехнические системы / В.Б. Пестряков. – Москва, 1968. – 466 с.
1518979
  Рогинская Н.Г. Фазовые ревновесия кристалл-газ и объемное поведение разбавленных газовых растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Рогинская Н. Г.; Гос.НИПИ азотн. пром. и продукт. орган. синт. – Москва, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21
1518980
  Некрасов И.Я. Фазовые соотношения в олово-содержащих системах / И.Я. Некрасов. – М., 1976. – 362с.
1518981
  Асеев Б.П. Фазовые соотношения в радиотехнике / Б.П. Асеев. – Москва : Связьиздат, 1951. – 248 с.
1518982
  Асеев Б.П. Фазовые соотношения в радиотехнике / Б.П. Асеев. – 3-е изд. доп. – Москва : Связьиздат, 1959. – 304 с.
1518983
  Богданова Н.И. Фазовые соотношения в части Систем Ti-O и V-O электропроводность и магнитные свойства некоторых окислов титана и ванадия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богданова Н. И. ; ОН. – Ленинград, 1962. – 17 с.
1518984
  Носуленко Н.А. Фазовые соотношения на границе диэлектрик-металл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Носуленко Н.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 14л.
1518985
  Щепеткин А.А. Фазовые соотношения при окислительно-восстановительных процессах в магниймарганцевых ферритах и их влияние на некоторые магниевые свойства : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щепеткин А.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1964. – 16л.
1518986
  Петренко Константин Дмитриевич Фазовые состояния и кинетика кристаллизации компонентов в совместных полимерных композициях при повышении давления : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Петренко Константин Дмитриевич; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1987. – 17л.
1518987
   Фазовые характеристики усилительных устройств. – М, 1975. – 185с.
1518988
  Никитиу А.Ф. Фазовый анализ в физике ядерных взаимодействий : пер. с рум. / А.Ф. Никитиу. – Москва : Мир, 1982. – 416 с.
1518989
  Лашко Н.Ф. Фазовый анализ и структура аустенитных сталей / Н.Ф. Лашко, Н.И. Еремин. – М, 1957. – 236с.
1518990
  Голубцова Р.Б. Фазовый анализ никелевых сплавов / Р.Б. Голубцова. – Москва, 1969. – 232 с.
1518991
  Казаринов Ю.М. Фазовый анализ нуклон-нуклонного рассеяния при энергии при энергии 630 МЭВ / Ю.М. Казаринов. – Москва, 1963
1518992
  Потемкин К.Н. Фазовый анализ окислов, образующихся при восстановлении окиси железа и железных руд. : Автореф... канд. хим.наук: / Потемкин К.Н.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии... – Симферополь, 1966. – 22л.
1518993
  Патаракин О.О. Фазовый анализ ПП-рассеяния в области упругого взаимодействия : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Патаракин О.О.; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1981. – 20л.
1518994
  Козлюкова Н.Б. Фазовый анализ продуктов электротермической переработки алюминевого сырья. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Козлюкова Н.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1976. – 24л.
1518995
  Ажгирей Л.С. Фазовый анализ рассеяния протонов с энергиями 657 и 435 Мэв протонами : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 1-2992 / Ажгирей Л.С. ; Объедин. ин-т ядерных исследований, Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1966. – 22 с. – Библиогр.: с. 14-15
1518996
  Филиппова А Н. Фазовый анализ руд / А Н. Филиппова. – Москва, 1975. – 280 с.
1518997
  Филиппова А Н. Фазовый анализ руд цветных металлов / А Н. Филиппова. – Москва, 1964. – 212 с.
1518998
  Клепоков Н.П. Фазовый анализ. (Вопросы совместности и единства) : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Клепоков Н.П.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1966. – 11л.
1518999
  Галкин Олег Геннадиевич Фазовый захват в динамически системах на торе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / галкин Олег Геннадиевич; Российская АН, Математический ин-т им. В.Стеклова. – М., 1992. – 14л.
1519000
  Кинкулькин И.Е. Фазовый метод определения координат / И.Е. Кинкулькин, В.Д. Рубцов, М.А. Фабрик. – Москва : Советское радио, 1979. – 280 с.
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,