Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1514001
  Кривенда Олег Вікторович "Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні" : Автореф. дис. канд. юридичних наук: 12.00.03. / Кривенда О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1514002
   "Цикл трикарбоновых кислот и механизмы его регуляции".. – М, 1977. – 35с.
1514003
  Григоренко О.О. "Циклічні амінокислоти, їх похідні та аналоги - джерела сполук для створення лікарських засобів" : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Григоренко Олександр Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 624 арк. – Додатки: арк. 313-562. – Бібліогр.: арк. 15-21, 563-624
1514004
  Білик Г.М. "Циклон" і "Антициклон": Н. Гончар versus О. Гончар // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 247-253. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1514005
  Дмитренко Я. "Циклон" меняет прописку // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 марта (№ 11)


  Украинская ракета-носитель, не подошедшая Бразилии, переезжает в Канаду. 14 марта частная канадская аэрокосмическая компания Maritime Launch Services (MLS) объявила об окончательном выборе места для строительства стартовой площадки, предназначенной ...
1514006
   "Циня".. – Рига, 1954. – 260с.
1514007
  Дребот В. "Циркуляр по управлению народными училищами" як джерело інформації про розвиток освіти німців Волині наприкінці XIX - на початку XX ст. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 32-34. – ISBN 978-966-485-045-9
1514008
  Губерський Л.В. [Цитата] // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 9. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1514009
  Ільченко Б.О. Цивільно-правова відповідальність без вини // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 91-93. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1514010
  Майданик Р. Цивільно-правова відповідальність в контексті економічного аналізу права України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 2/3 (140/141). – С. 47-55
1514011
  Мішковська Л.В. Цивільно-правова відповідальність в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 30-34
1514012
  Кухарєв О. Цивільно-правова відповідальність виконавця заповіту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-93. – ISSN 0132-1331
1514013
  Кухарєв О. Цивільно-правова відповідальність виконавця заповіту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1514014
  Первомайський О. Цивільно-правова відповідальність держави Україна: конституційні засади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 62-67


  Статтю присвячено дослідженню конституційних положень (засад), що визначають умови та підстави цивільно-правової відповідальності держави Україна. Зокрема досліджено положення статей 1, 3, 55-56 Конституції України, що визначають загальні підставу та ...
1514015
  Ольшанченко В.І. Цивільно-правова відповідальність держави: теоретико-правовий аспект // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 167-172
1514016
  Джуринський О.О. Цивільно-правова відповідальність за вчинення актів недобросовісної конкуреції: порівняльно-правовий аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 133-140
1514017
  Гвоздецький В.Д. Цивільно-правова відповідальність за вчинення корупційних правопорушень / В.Д. Гвоздецький, О.О. Лов"як, С.І. Братков // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 76. – С. 3-10.
1514018
  Земскова О. Цивільно-правова відповідальність за договором перевезення небезпечних вантажів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 21-25. – ISSN 2663-5313
1514019
  Присяжнюк В.П. Цивільно-правова відповідальність за збиток і шкоду, що завдані працівникам правоохоронних органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Присяжнюк В.П. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1514020
  Коношенко А.С. Цивільно-правова відповідальність за порушення авторських прав внаслідок плагіату // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 31-35. – ISBN 978-617-696-721-7


  "Будь яка система правової охорони є достатньо ефективною лише за умови існування системи захисту суб"єктивних прав, зокрема авторських прав, що являє собою сукупність певних заходів, які спрямовуються на поновлення або визнання авторських прав, а ...
1514021
  Нестерович В.Ф. Цивільно-правова відповідальність за порушення виборчого права в Україні // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 224-227. – ISBN 978-617-616-075-5
1514022
  Гузеват М.О. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С.149-151. – ISBN 978-617-7363-7-0
1514023
  Лейба Л.В. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства як гарантія земельних прав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 96-102. – ISSN 0201-7245
1514024
  Шумило М. Цивільно-правова відповідальність за правопорушення у кримінальному процесі: система нормативних лабіринтів та пошук концепції / М. Шумило, О. Андрушко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 9. – С. 99-116. – ISSN 1026-9932
1514025
  Ніжинський С.С. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану внаслідок корупційних діянь : автореф. дис. ... кад. юрид. наук : 12.00.03 / Ніжинський Сергій Сергійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1514026
  Дроздова О. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, спричинену наданням медичної допомоги лікарем нетрадиційної та народної медицини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 4-8
1514027
  Балюк Г.І. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду : (навчальний посібник) : для студ. вищ. навч. закл. / Г.І. Балюк, О.Ю. Кронда, О.В. Сушик ; за заг. ред. Г.І. Балюк ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2012. – 143, [1] с. – Предм. покажч.: с. 142-143. – Бібліогр.: с. 131-141 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7957-11-7
1514028
  Балюк Г.І. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду за законодавством України: проблеми становлення та удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-65. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Досліджується чинне законодавство України, яким передбачено цивільно-правову відповідальність за ядерну шкоду, визначаються його недоліки і вносяться пропозиції щодо вдосконалення механізму реального відшкодування такої шкоди відповідно до норм і вимог ...
1514029
  Міщук В.В. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду, завдану під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 151-155. – (Право. Економіка. Управління)
1514030
  Міщук В. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду, заподіяну під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 112-118
1514031
  Кузнєцова Н.С. Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 102-108. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1514032
  Кузнецова Н. Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 192-201. – ISBN 978-966-306-020-4
1514033
  Кузнєцова Н. Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 66-67
1514034
  Бородовська Н. Цивільно-правова відповідальність нотаріуса // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 79-80
1514035
  Лоскутова М.С. Цивільно-правова відповідальність підозрюваного, обвинуваченого // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 118-119. – ISBN 978-966-419-300-6
1514036
  Майданець Б.О. Цивільно-правова відповідальність у медичній діяльності // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 88-90. – ISBN 978-966-419-299-3
1514037
  Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб : Монографія / В.Д. Примак. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 432с. – Шифр дубл.34 Прим.Доп.карт.юр. – ISBN 978-966-667-266-0
1514038
  Андріївська Т.І. Цивільно-правова кваліфікація медичної (лікарської) помилки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 107-111. – (Право. Економіка. Управління)
1514039
  Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 69-76. – ISSN 0132-1331


  ЦК України 2003 р. не встановив конкретних правових підстав для застосування цивільно-правової конфіскації майна. У статті 354 ЦК України лише зазначено, що до особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду як ...
1514040
  Ківалова Т. Цивільно-правова недоговірна відповідальність як вид юридичної відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 207-216. – ISBN 978-966-306-020-4
1514041
  Ківалова Т. Цивільно-правова недоговірна відповідальність як вид юридичної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 73-74
1514042
  Кохановська О.В. Цивільно-правова норма як загальнообов"язкове правило поведінки, як інформація і результат творчості // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 142-155. – ISSN 1993-0909
1514043
  Стуга А.П. Цивільно-правова охорона авторських та суміжних прав // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 224-227
1514044
  Давидова Н.О. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують ії природне існування : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Давидова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1514045
  Давидова Наталія Олександрівна Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її природне існування : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Давидова Н. О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 214л. – Бібліогр.: л.192-214
1514046
  Мацегорін О.І. Цивільно-правова охорона права на таємницю про стан здоров"я // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 154-158
1514047
  Боярчук Олександр Миколайович Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні : Дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Боярчук Олександр Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 201л. – Додатки: л.200-201. – Бібліогр.: л.186-200
1514048
  Боярчук Олександр Миколайович Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні : Автореф.дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03 / Боярчук О.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1514049
   Цивільно-правова охорона та захист авторського права в сучасних умовах технологічного розвитку / [О.О. Мацкевич та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 297, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-689-0
1514050
  Коробцова Н.В. Цивільно-правова охорона таємниць особистого життя людини : наукове видання / Н.В.Коробцова;. – Харків : ХДЕУ, 2004. – 120 с. – ISBN 966-676-079-7
1514051
  Музика Л.А. Цивільно-правова політика України в умовах російської агресії: що робити? // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 272-282. – ISSN 2072-8670
1514052
  Музика Л.А. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 154-160. – ISSN 0132-1331
1514053
  Адамова О. Цивільно-правова природа абандону // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 338-343. – ISSN 1026-9932
1514054
  Курилко В. Цивільно-правова природа деривативів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 241-242. – ISBN 978-617-7069-14-9
1514055
  Барбара В.П. Цивільно-правова природа корпоративних правовідносин в Україні: проблемні питання // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 102-114. – ISSN 1993-0909
1514056
  Мацегорін О.І. Цивільно-правова природа права на життя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-106.
1514057
  Фединяк Г.С. Цивільно-правова природа транснаціональних корпорацій та їх договорів з приймаючою державою : монографія / Г.С. Фединяк. – Київ : Атіка, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-326-311-3
1514058
  Онищенко О. Цивільно-правова характеристика договору перевезення: загально-теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 28-36
1514059
  Богославець В. Цивільно-правова характеристика кола суб"єктів надання правової допомоги // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
1514060
  Никорак І. Цивільно-правова характеристика правовідносин, які виникають при функціонуванні фонду операцій з нерухомістю // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 219-239. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1514061
  Андреєва О. Цивільно-правова характеристика ризику істотної зміни обставин за договором: поняття та практичне значення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 44-50
1514062
  Андреєва О. Цивільно-правова характеристика ризику неможливості виконання договірного зобов"язання: поняття та практичне значення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 5 (221). – С. 45-48
1514063
  Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14
1514064
  Барбара В.П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Україні (на матеріалах судової практики) : автореф. дис.. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Барбара В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1514065
  Барбара В.П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Україні (на матеріалах судової практики) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Барбара В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 182л. – Бібліогр. : л.164 -182
1514066
  Борисова Ю.О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борисова Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 190-210
1514067
  Борисова Ю.О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борисова Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1514068
  Радченко Л.І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Радченко Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1514069
  Радченко Л.І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Радченко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 252 л. + Додатки: л. 209-238. – Словник : л. 240-252. – Бібліогр.: л. 195-208
1514070
  Сенюта І.Я. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання медичної допомоги : питання теорії і практики : монографія / Ірина Сенюта. – Львів : Медицина і право, 2018. – 638, [2] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2019-32-2
1514071
  Філоненко Є.С. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері традиційних знань // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 258-271. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1514072
  Падучак Б.М. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Падучак Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2011. – 240 арк. – Додатки: арк. 227-240. – Бібліогр.: арк. 195-226
1514073
  Степанов І.С. Цивільно-правове регулювання відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
1514074
  Слободянюк С.О. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Слободянюк Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1514075
  Слободянюк С.О. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Слободянюк Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 214 л. – Бібліогр.: л. 193-214
1514076
  Дудорова Катерина Борисівна Цивільно-правове регулювання діяльності товарних бірж в Україні : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Дудорова Катерина Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 226л. – Бібліогр.:л.191-226
1514077
  Дудорова К.Б. Цивільно-правове регулювання діяльності товарних бірж в Україні. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дудорова К.Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 23л.
1514078
  Княжицький М. Цивільно-правове регулювання договірних відносин щодо використання багатоканальної телемережі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 55-59.
1514079
  Бонтлаб Василь Васильович Цивільно-правове регулювання доменних імен : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бонтлаб В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 234л. – Бібліогр.: л.215-234
1514080
  Бонтлаб В.В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Василь Васильович Бонтлаб; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр: 6 назв
1514081
  Гоголь Б. Цивільно-правове регулювання здійснення права на інформацію // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 37-39
1514082
  Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов"язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кодинець Анатолій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ, 2016. – 470 арк. – Бібліогр.: арк. 413-470
1514083
  Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов"язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кодинець Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 50 назв
1514084
  Кирилюк Д.В. Цивільно-правове регулювання іпотеки об"єктів незавершеного будівництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Дмитро Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1514085
  Ельчин Усуб Аріф огли Цивільно-правове регулювання іпотечних правовідносин за законодавством Азербайджану, Казахстану та України (досвід порівняльно-правового дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ельчин Усуб Аріф огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1514086
  Ленський С.В. Цивільно-правове регулювання комерційного кредитування в Україні : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ленський Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1514087
  Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Різник В.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 245л. – Додатки: л.242-245. – Бібліогр.: л.211-241
1514088
  Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Віталій Сергійович Різник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1514089
  Пояснік О.С. Цивільно-правове регулювання надання психологічних та психотерапевтичних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пояснік Олеся Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1514090
  Ольшанецька О.Б. Цивільно-правове регулювання нотаріального посвідчення договорів відчуження земельних ділянок // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 395-400. – ISSN 1563-3349
1514091
  Блащук Тетяна Володимирівна Цивільно-правове регулювання особистого страхування : Дис. ... кандид. юрид. наук: 12.00.03 / Блащук Тетяна Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 255л. – Бібліогр.: л. 226 - 255
1514092
  Блащук Тетяна Володимирівна Цивільно-правове регулювання особистого страхування : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Блащук Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1514093
  Михальнюк Оксана Василівна Цивільно-правове регулювання поруки : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 03 / Михальнюк О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 8 назв
1514094
  Михальнюк О.В. Цивільно-правове регулювання поруки : Дис. ... канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне првао і цивільний процес: сімейне право, міжнар. процес / Оксана Василівна Михальнюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 216с. – Бібліогр.: л.196-216
1514095
  Никорак Г. Цивільно-правове регулювання прихованої реклами: недоліки законодавства // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 295-297. – ISBN 978-966-301-169-1
1514096
  Лур"є Д.А. Цивільно-правове регулювання проведення клінічних досліджень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лур"є Дмитро Андрійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1514097
  Солтанов Д.А. Цивільно-правове регулювання реквізиції в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 248-254. – ISSN 1563-3349
1514098
  Ківелюк Д.А. Цивільно-правове регулювання рекламних відносин в мережі Інтернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ківелюк Денис Андрійович ; Хмельниц. облрада ; Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1514099
  Тімуш Ірена Сергіївна Цивільно-правове регулювання ризикових (алеаторних) договорів : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Тімуш І.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 196л. – Бібліогр.: л.180-196
1514100
  Тімуш Ірена Сергіївна Цивільно-правове регулювання ризикових (алеаторних) договорів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Тімуш І.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1514101
  Одегова Л.Ю. Цивільно-правове регулювання розрахунків з використанням Інтернет-банкінгу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Одегова Людмила Юріївна ; Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1514102
  Хірс Я.О. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Хірс Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 198л. – Бібліогр.: л. 182-198
1514103
  Хірс Я.О. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Хірс Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1514104
  Муляр М.С. Цивільно-правове регулювання споживчого кредитування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Муляр Мирослава Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1514105
  Пленюк М.Д. Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у договорах про виконання робіт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пленюк М.Д. ; Н.- д. ін-т приват. права і підприємництва, Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1514106
  Хащівська Н.В. Цивільно-правове регулювання строків у договорах про передання майна у тимчасове користування : монографія / Н.В. Хащівська ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 194, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 182-194 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 7). – ISBN 978-966-7509-89-7
1514107
  Албу А.А. Цивільно-правове регулювання управління майном : монографія / А.А. Албу ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. Василя Стефаника ; Супрун В.П., 2018. – 174, [2] с. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-617-7468-27-0
1514108
  Бондаренко Л. Цивільно-правовий аналіз юридичних осіб публічного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 33-36
1514109
  Михайлюк Галина Цивільно-правовий аспект нетрадиційної банківської послуги інтернет-банкінг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 45-48
1514110
  Соколов О.М. Цивільно-правовий аспект правової природи права на захист // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 164-167. – ISSN 1727-1584
1514111
  Тюхтій Н. Цивільно-правовий аспект репродуктивних прав особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 273-274. – ISBN 978-617-7069-14-9
1514112
  Хоменко К.Т. Цивільно-правовий договір в системі договірних зобов"язань // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 98-101. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1514113
  Сулейманов М. Цивільно-правовий договір за законодавством республіки Казахстан // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 53-65. – ISSN 1026-9932
1514114
  Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір на сучасному етапі в Україні. Загальні умови / В.Г. Олюха. – Кривий Ріг, 2002. – 136 с.
1514115
  Гриняк А.Б. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб : монографія / Андрій Богданович Гриняк ; Акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-175 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1396-3
1514116
  Сібільов М. Цивільно-правовий договір як регулятор суспільних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 34-44. – ISSN 1026-9932
1514117
  Олюха Віталій Георгійович Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Олюха Віталій Георгійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 191 л. – Бібліогр.: л. 175 - 191
1514118
  Олюха Віталій Георгійович Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Олюха Віталій Георгійович; Олюх В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1514119
  Кохановська О.В. Цивільно-правовий захист інформаційних прав та інтересів: теоретичні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-59
1514120
  Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Ганна Анатоліївна Осетинська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1514121
  Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Осетинська Г.А.; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва академії правових наук України. – Київ, 2006. – 220л. – Бібліогр.: л. 200-220
1514122
  Соловей Н.С. Цивільно-правовий захист права комунальної власності в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 144-147
1514123
  Данилюк А. Цивільно-правовий захист суб"єктів права інтелектуальної власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 54-60. – ISSN 2308-9636
1514124
  Матвійчук В.О. Цивільно-правовий захист фактичного володіння // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 302-307. – ISSN 1563-3349
1514125
  Миронова Г. Цивільно-правовий інститут попереднього волевиявлення щодо медичного втручання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 38-46
1514126
  Клочко Т.Ю. Цивільно-правовий режим ексклюзивних даних на лікарські засоби // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 90-94
1514127
  Главацький Т.Я. Цивільно-правовий статус кооперативних банків в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 57-65. – ISSN 2078-9165
1514128
  Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Черняк О.Ю. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1514129
  Воронцова К.О. Цивільно-правовий статус суб"єктів права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Воронцова Катерина Олексіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1514130
  Добкіна К.Р. Цивільно-правовий статус торгово-промислової палати України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Добкіна Катерина Робертівна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1514131
  Туровський М.В. Цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 119-121. – ISBN 978-966-188-219-4
1514132
  Ромащенко І. Цивільно-правові аспекти відмови від договірного зобов"язання // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 163-186. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1514133
  Дякович М.М. Цивільно-правові аспекти відповідальності нотаріуса // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 71-75. – (Право. Економіка. Управління)
1514134
  Пишна Л.Г. Цивільно-правові аспекти діяльності громадських об"єднань в умовах формування громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пишна Людмила Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1514135
  Дякович Мирослава Михайлівна Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дякович М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1514136
  Квіт Н. Цивільно-правові аспекти захисту прав кредитора в іпотечних кредитних відносинах // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 73-75.
1514137
  Ткалич М. Цивільно-правові аспекти контракту про спортивну діяльність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 19-23.
1514138
  Гринюк Олена Володимирівна Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Гринюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 213л. + Дод.: л. 207-213. – Бібліогр.: л. 194-206
1514139
  Гринюк Олена Володимирівна Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гринюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв.
1514140
  Ільченко Г. Цивільно-правові аспекти права споживачів страхових послуг на інформацію // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 134-140. – ISSN 1026-9932
1514141
  Мошак Г. Цивільно-правові аспекти профілактики домашнього насильства у ФРН // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 157-167. – ISSN 1993-0909
1514142
  Мухамєдова Е.Е. Цивільно-правові аспекти реалізації особистих немайнових прав фізичної особи в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мухамєдова Е.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1514143
  Мухамєдова Е.Е. Цивільно-правові аспекти реалізації особистих немайнових прав фізичної особи в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мухамєдова Е.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 205л. – Бібліогр. : л.186-205
1514144
  Кодинець А. Цивільно-правові аспекти реалізації суб"єктивних прав на домені імена // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-22
1514145
  Кохановська О.В. Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Кохановська О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19с.
1514146
  Кохановська Олена Валіонівна Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.13 / Кохановська Олена Валіонівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 199л. – Бібліогр.:л.190-199
1514147
  Семерак Олександр Созонович Цивільно-правові аспекти регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на практиці України, Угорщини, Польщі та Словаччини : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.03 / Семерак Олександр Созонович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 196л. – Бібліогр.:л.161-196
1514148
  Семерак О.С. Цивільно-правові аспекти регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на практиці України, Угорщини, Польщі та Словеччини. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Семерак О.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
1514149
  Третьякова В.Г. Цивільно-правові аспекти сурогатного материнства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 91-95. – ISSN 2220-1394
1514150
  Вітка Ю.В. Цивільно-правові аспекти управління активами у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 110-114.
1514151
  Косюк О.Ю. Цивільно-правові аспекти шлюбного договору // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 178-182
1514152
  Давидова Н.О. Цивільно-правові відносини між професором та вищим навчальним закладом: досвід США // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 395-399. – ISBN 978-966-927-142-6
1514153
  Давидова Н. Цивільно-правові відносини між студентом та університетом у США // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 5 (233). – С. 3-7


  У статті аналізуються чотири теорії цивільно-правових відносин між університтетом і студентом: договірна, трастова, фідуціарна та конституційна.
1514154
  Зоріна Ю.І. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Зоріна Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
1514155
  Зоріна Ю.І. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності : Дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цив. право і цив. процес; сімейне право; міжнар. приват. право / Ю.І. Зоріна; КНУТШ. – Київ, 2007. – 211л. – Бібліогр.: л. 187-211
1514156
  Вірченко В.В. Цивільно-правові відносини у середньовічному японському суспільстві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 151-155
1514157
  Кочин В.В. Цивільно-правові відносини участі суб"єктів підприємництва у саморегулівних організаціях : монографія / В.В. Кочин ; НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 112-120 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7087-43-3
1514158
  Соломчак Х.Б. Цивільно-правові вспекти виконання журналістом у редакції своїх функціональних обов"язків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 159-169. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1514159
  Гостюк Василь Іванович Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гостюк В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 198л. – Бібліогр.: л. 178 - 198
1514160
  Гостюк Василь Іванович Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гостюк В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1514161
  Тіхонова М.А. Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 153-157. – Бібліогр. в кінці ст.
1514162
  Романюк Я.М. Цивільно-правові договори, у яких зобов"язання виражені в іноземній валюті, та проблеми, пов"язані з їх виконанням // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 8 (132). – С. 31-37
1514163
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко. – Київ : Наукова думка, 1996. – 255 с.
1514164
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За ред. В.Д.Гвоздецького. – 3-тє вид., випр. й допов. – Київ : Наукова думка, 2000. – 320с. – ISBN 966-00-0518-0
1514165
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За ред. В.Д.Гвоздецького. – 4-тє вид., випр. й допов. – Київ : Наукова думка, 2001. – 320с. – ISBN 966-00-0646-2
1514166
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За ред.В.Д. Гвоздецького. – 5-те вид., випр. й доповн. – Київ : Наукова думка, 2002. – 320с. – ISBN 966-00-0015-4
1514167
  Борденюк В. Цивільно-правові засади участі територіальних громад у договірних зобов"язаннях // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 192-203. – ISSN 1026-9932
1514168
  Бобик С. Цивільно-правові засоби балансування інтересів сторін за договором приєднання // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 24-29
1514169
  Штефан А. Цивільно-правові засоби захисту авторського права і суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 2 (46). – С. 41-51.
1514170
  Заїка Ю.О. Цивільно-правові засоби захисту майнових інтересів потерпілого від злочину // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 58-64
1514171
  Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців) : Монографія / Л.М. Іваненко. – Київ : Юмана, 1998. – 224с. – ISBN 9667005259
1514172
  Коваленко Т.П. Цивільно-правові засоби захисту права власності / Т.П. Коваленко. – К, 1960. – 22с.
1514173
  Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні / І.О. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 256с. – ISBN 966-7784-63-0
1514174
  Дзера Ірина Олександрівна Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні : Дис....канд. юридичних наук.:12.00.03 / Дзера Ірина Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 215л. – Бібліогр.:л.203-215
1514175
  Дзера Ірина Олександрівна. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. : 12.00.03. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Дзера Ірина Олександрівна.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21
1514176
  Трут Д.В. Цивільно-правові зобов"язання з множинністю осіб в римському праві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 94-97. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1514177
  Різник В. Цивільно-правові концепції обгрунтування правового зв"язку між купівлею-продажем і строковим користуванням майна в аспекті лізингових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-102. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання правової природи відносин між лізингоодержувачем і продавцем (постачальником) предмета лізингу. Розглядаються різноманітні концепції, з допомогою яких дослідники намагаються обгрунтувати виникнення правового зв"язку між ...
1514178
  Цюра В.В. Цивільно-правові концепції щодо повноваження представника у цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 53-57. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165


  В статті теоретично обгрунтовується наявність трьох основних концепцій, щодо правової природи представництва: концепція "дій", концепція "юридичного прийому" та концепція "правовідносин".
1514179
  Охотенко Д. Цивільно-правові основи діяльності колекторних організацій в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 91-92
1514180
  Закревський М.Ф. Цивільно-правові погляди П.І. Пестеля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 93-98. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье рассматриваются гражданско-правовые взгляды одного из видных деятелей декабристского движения П.И. Пестеля, изложенные им в "Русской правде" - конституционном проекте для России. Разработанный П.И. Пестелем проект гражданского законодательства ...
1514181
  Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні : Дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Олена Велеонінівна Кохановська;КНУТШ. – Київ, 2006. – 531л. – Бібліогр.: л. 512-531
1514182
  Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні : Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Олена Велеонінівна Кохановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 32 назви
1514183
  Федорченко Н.В. Цивільно-правові проблеми надання готельних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 169-174
1514184
  Коссак Володимир Михайлович Цивільно-правові проблеми регулівання іноземних інвестицій в Україні : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Коссак Володимир Михайлович; Львівський держ. ун-т ім Івана Франка. – Львів, 1996. – 377л. – Бібліогр.:л.348-377
1514185
  Шуляк А.А. Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних інвестицій в Україні // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 202-204. – ISBN 978-966-419-299-3
1514186
  Коссак В.М. Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних інветсицій в Україні : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Коссак В. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 48 с.
1514187
  Вихристенко Б.І. Цивільно-правові проблеми у діяльності туристичних підприємств: порівняльно-правовий аналіз / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 76-93.
1514188
  Дякович М. Цивільно-правові проблеми укладення попереднього договору // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 59-63.
1514189
  Рябоконь Є.О. Цивільно-правові проблеми, що виникають у зв"язку з правонаступництвом у володінні за набувальною давністю // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 62-66. – ISBN 978-966-927-378-9
1514190
  Мамчур Л. Цивільно-правові реалії допустимості використання смарт-контракту у договірних відносинах / Л. Мамчур, О. Недибалюк // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 90-94. – ISSN 2409-4544
1514191
  Дроб"язко В. Цивільно-правові способи захисту авторських прав у США // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 10-15
1514192
  Микитин В. Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 53-61
1514193
  Полуектов І. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності на комерційні позначення // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-37.
1514194
  Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 221л. – Бібліогр. : л.197-221
1514195
  Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1514196
  Власов А.О. Цивільно-правові та адміністративні послуги, їх співвідношення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 153-159. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
1514197
  Штефан М.І. Цивільно-процесуальна провосуб"єктність державних і громадських організацій // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
1514198
  Митракова І.Г. Цивільно-процесуальні аспекти правової допомоги при захисті сімейних прав подружжя // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-15.
1514199
  Ломоносова О.М. Цивільно-процесуальні засоби захисту прав і свобод людини за новим ЦПК України // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 109-122. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1514200
  Турчин-Кукаріна Цивільно-процесуальні оціночні поняття права як ознака лібералізації цивільного судочинства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 47-51
1514201
  Діденко Л.В. Цивільно-процесуальні правовідносини як інститут цивільно-процесуального права України: концептуальні положення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Діденко Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 65 назв
1514202
  Бачинська О. Цигани-козаки: перебування циган Бессарабії в Дунайському козацькому війську // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 16-23. – ISBN 978-966-02-4789-5
1514203
  Франко І.Я. Цигани : Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка. – 32с.
1514204
  Франко І.Я. Цигани / І.Я. Франко. – Харків : Укр. робітник, 1928. – 29с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
1514205
  Пушкін О.С. Цигани / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 32с.
1514206
  Фрейзер А. Цигани = The gypsies : Пер. з англійської / А. Фрейзер. – Київ : Всесвіт, 2003. – 360с. – ISBN 966-95968-3-1
1514207
  Зіневич Н. Цигани в дослідженнях українських архівістів кін. XIX - поч. XX ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 212-222. – ISBN 978-966-02-4789-5
1514208
  Лебедєв Ю. Цигани в Україні (з історії вивчення циганського побуту та фольклору) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 74-83. – Бібліогр.: С. 83
1514209
  Крисаченко В.С. Цигани в Україні: сучасні проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 405-426
1514210
  Зіневич Н.О. Цигани в Україні: формування етносу і сучасний стан // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.40-52. – ISSN 0130-5247
1514211
  Ковач Л.Л. Цигани Закарпаття в незалежній Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 88-94. – ISBN 978-966-171-154-8
1514212
  Песчаний О. Цигани та Швейцарія // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 353-358. – ISBN 978-966-02-4789-5
1514213
  Франко І.Я. Цигани. Добрий заробок : [Оповідання] / Іван Франко. – [Київ] : [Видавн. т-во "Криниця". Друк. В.П. Бондаренка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 31 с. – Hа обкл. поpтp. авт. – (Видавниче товариствво "Криниця" ; № 23)
1514214
  Сторожко Т. Циганка-дворянка - нетипове суспільне явище XIX - поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 187-190. – ISBN 978-966-171-793-9
1514215
  Васильченко С. Циганка : Оповідання з шкільного життя / С. Васильченко. – Київ : Криниця, 1917. – 48 с .
1514216
  Васильченко С. Циганка / С. Васильченко. – Харків : Український робітник, 1927. – 89с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
1514217
  Васильченко С. Циганка / С. Васильченко : ДВУ, 1928. – 54с.
1514218
  Старицький М.П. Циганка Аза / М.П. Старицький. – Харків, 1928. – 67с.
1514219
  Старицький М.П. Циганка Аза / М.П. Старицький. – Львів, 1929. – 54с.
1514220
  Ковальчук П.А. Циганка Радда : Дpаматичний етюд на 1 дію ( По Гоpькому) / П.А Ковальчук. – Київ : Дpук. Д. і Л. Голованевських,, 1915. – 15 с.
1514221
   Циганов Сергій Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 273. – ISBN 978-617-7530-19-9
1514222
   Циганов Сергій Андрійович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 45-46


  Член Спеціалізованої вченої ради.
1514223
  Гайворонська Г.А. Циганська ніч / Г.А. Гайворонська. – Донецьк, 1992. – 79с.
1514224
  Тешаєва Міла Циганське весілля в Одесі : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-30 : Фото
1514225
  Мігоцький Л. Циганський гіпноз як спосіб вчинення злочину / Л. Мігоцький, Т. Завада // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 117-128
1514226
  У Цигун-терапия / У, вэйсинь. – Санкт-Петербург : Гиппократ, 1992. – 160с.
1514227
  Хуан С. Цигун і профілактика ракової хвороби / Сяокуань Хуан. – Пекін : Тіюй сюе чубаньше, 1988. – 162 с. – Видання китайською мовою
1514228
   Цидільковський Ісаак михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 400-401 : фото
1514229
  Дякович Мирослава Михайлівна Циівльно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дякович Мирослава Михайлівна; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ, 2003. – 193 л. – Бібліогр.: л.180 - 193
1514230
  Дубовский Г.К. Цикадовые (Auchenorryncha)Ферганской долины / Г.К. Дубовский. – Ташкент, 1966. – 256с.
1514231
  Кулиев А.М. Цикадовые (Homoptera, Auchenorryncha) Азербайджана : Автореф... канд. биол.наук: / Кулиев А.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 19л.
1514232
  Иминов Я.Х. Цикадофиты позднего триаса и юры Средней Азии и их значние для стратиграфии / Я.Х. Иминов; отв. ред. Сикстель Т.А. – Ташкент : Из-во "Фан" Узбекской ССР, 1976. – 61с.
1514233
  Чеботарьова А. Цикл "Воронежские тетради" Йосипа Мандельштама // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 79-85. – ISSN 2075-1486
1514234
  Джугастрянсъка Ю. Цикл "зрада" В. Свідзінського: історико-літературні зауваги // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 170-175. – ISBN 978-966-171-312-2
1514235
  Кучер Н. Цикл "Колядки та щедрівки" Алли Горської: історія створення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 січня (№ 3). – С. 14
1514236
  Усачова К. Цикл "Легенди старокиївські" у творчому доробку Наталени Колоревої
1514237
  Оришака О. Цикл "Памяти Марины Цветаевой" А. Тарковского: опыт аксиологического прочтения // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 97-101
1514238
  Задорожна І.В. Цикл "Пісні Гіперіона" Дена Сіммонса. До питання про поетику жанру / І.В. Задорожна, Є.Г. Іванцов // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 78-81. – ISBN 978-966-921-000-5
1514239
  Пустова Ф. Цикл "Скорбні пісні" І. Франка: суб"єктно-образна структура творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 111-123. – ISBN 966-7804-53-4
1514240
  Петрова Г.В. Цикл А.А. Ахматовой "Смерть": проблема генезиса // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
1514241
  Хализев В.Е. Цикл А.С.Пушкина "Повести Белкина". / В.Е. Хализев, С.В. Шешунова. – М. : Высшая школа, 1989. – 79 с.
1514242
  Кудеяров В.Н. Цикл азота в почве и эффективность удобрений. / В.Н. Кудеяров. – М, 1989. – 214с.
1514243
  Ніколаєва В. Цикл видань "Медична біографістика" як складова інформаційних ресурсів Національної наукової медичної бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 26-28. – ISSN 1811-377X


  У статті йдеться про комплекс інформаційних послуг та якість умов доступу користувачів до галузевої інформації Національної наукової медичної бібліотеки України. Висвітлюється проблематика розвитку інформаційно-біобібліографічної діяльності як способу ...
1514244
  Безштанько В. Цикл впровадження системи управління інформаційною безпекою // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 123-126.
1514245
  Калоева Д.А. Цикл Даредзан в осетинском эпосе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.648 / Калоева Д.А. ; АН ГССР, Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1970. – 24 с.
1514246
  Балацкий Е. Цикл занятости и приватизационный цикл в динамических моделях равновесия / Е. Балацкий, Н. Екимова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 33-51. – ISSN 0207-3676
1514247
  Кокіо Катрін Цикл конференцій та дискусій на тему "Роми, кочівники - європейське непорозуміння" (Париж, 5-11 жовтня 2011 р.) // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (9). – С. 157-164. – ISSN 1998-3883
1514248
   Цикл лекций "Итоги выполнения четвертого пятилетнего плана восстановленя и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы". – М, 1951. – 56с.
1514249
   Цикл лекций по экономической географии "Наша Родина".. – М, 1951. – 56с.
1514250
  Сулима М.М. Цикл Михайля Семенка "Наївні поезійки" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 344-350


  У статті аналізується цикл Михайля Семенка "Наївні поезійки" (1913), зокрема вияви в ньому традиційного та новаторського, експериментального письма і віршування. В статье анализируется цикл Михайля Семенко "Наивные стишки" (1913), в частности ...
1514251
  Герланц А.М. Цикл очерков А,М.Горького "По Союзу Советов". : Автореф... Канд.юрид.наук: / Герланц А.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1514252
  Казнох І. Цикл п"яти пасхальних стихир в ураїнській сакральній монодії за Любачівським ірмологіоном 1674 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 113-121. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1514253
  Зотова А.С. Цикл праць Микити Шаповала з вивчення міста і села: дослідження невідомих рукописних автографів / А.С. Зотова, С.В. Хутка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 83 : Соціологічні науки
1514254
  Арипов Ш. Цикл произведений Абдурауфа Бенава "Горестные размышления" / Арипов Шукрулло ; отв. ред. Н.А. Дворянков ; АН ТаджССР, Ин-т востоковедения. – Душанбе : Дониш, 1977. – 135 с. – Библиогр.: с. 123-129
1514255
  Насиров Я.М. Цикл произведений Джалила Мамедкулизаде "События в селении Данабаш" : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Насиров Я.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1514256
  Балацкий О.Ф. Цикл производства и монтажа котельных агрегатов и стационарных трубопроводов. : Автореф... канд. экон.наук: / Балацкий О.Ф.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1967. – 17л.
1514257
  Башмакова И.Г. Цикл работ по истории античной математики : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Башмакова И.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1961. – 24 с.
1514258
  Зыков А.А. Цикл работ по теории графов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Зыков А.А.; АН СССР. Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – М., 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1514259
  Антонова О. Цикл радіопередач "Українська література: вчора, сьогодні" М. Жулинського в контексті теоретичних концепцій публіцистики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 163-168. – ISSN 2078-1911


  Статтю присвячено розглідові теоретичних моделей публіцистики, зокрема, концепції національно-світоглядної публіцистики, на прикладі циклу радіопередач М. Жулинського
1514260
  Ксембаева Г.Х. Цикл развития Eurytrema pancreaticum (Lanson, 1889) : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Ксембаева Г.Х.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и Ин-та эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 27л.
1514261
  Ларченко К.И. Цикл развития жирового тела лугового мотылька и озимой совки и его связь с созреванием и плодовитостью : [Доложено на заседаниии Общества 29/XII-1939 г.] : (с 6 табл.) // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. II: К - М]. – С. 29-75
1514262
  Кузнецов Н.Я. Цикл развития и морфологии Malacodea Tengstr в сравнении с европейскими видами / Н.Я. Кузнецов, 1929. – 11-14с.
1514263
  Кузнецов Н.Я. Цикл развития и морфологии Malacodea Tengstr в сравнении с европейскими видами Operophthera H / Н.Я. Кузнецов, 1929. – 11-31с.
1514264
  Ефимова С.Н. Цикл рассказов Генриха Манна "Детство" и творчество Л.Н. Толстого // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 45-48
1514265
  Грабівська Г. Цикл рецензій на "Галицько-руську бібліографію" І. Левицького на сторінках часопису "Kurjer Lwowski" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 206-213
1514266
  Бадмаева Н.С. Цикл романов Арнольда Цвейга "Большая война белых людей" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Бадмаева Н.С. ; Ин-т мировой литературы им А.М. Горького. – Москва, 1973. – 22 с.
1514267
  Чухонцева Наталья Дмитриевна Цикл романов Павла Загребельного о Древней Руси : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Чухонцева Наталья Дмитриевна; МВ и ССО РСФСР. Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1984. – 232л. – Бібліогр.:л.194-232
1514268
  Чухонцева Наталия Дмитриевна Цикл романов Павла Загребельного о Древней Руси : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Чухонцева Наталия Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1514269
  Киршин И.К. Цикл сезонного развития многолетних злаковых трав на Среднем Урале : Автореф... канд. биол.наук: / Киршин И.К.; М-во высш. образования СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1958. – 23л.
1514270
  Мусаві С.К. Цикл сімейного життя в Ірані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціологічні аспекти циклу сімейного життя в Ірані. На основі аналізу останнього перепису населення в Ірані запропоновано схему циклу сімейного життя, яка складається з певних стадій.
1514271
  Меськов В.С. Цикл трансформации когнитивного субъекта. Субъект, среда, контент : постнеклассическая методология когнитивной деятельности / В.С. Меськов, А.А. Мамченко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 67-80. – ISSN 0042-8744
1514272
  Єрьоменко О.А. Цикл трансформації адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 49-57. – ISSN 2074-8922


  "У статті представлено цикл трансформації адаптивної системи підготовки магістрів з управління навчальним закладом, який включає п"ять послідовних етапів.З кожним новим завданням цикл повторюється. На представлених етапах трансформації адаптивної ...
1514273
   Цикл трикарбоновых кислот и механизмы его регуляции.. – М, 1977. – 108с.
1514274
  Цінько С. Цикл уроків із лінгвістики тексту / С. Цінько, С. Ковальова
1514275
  Цінько С. Цикл уроків із лінгвістики тексту. / С. Цінько, С. Ковальова
1514276
  Павленко А. Цикл фундаментальних праць з інформаційно-еволюціійної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х


  Публічне обговорення у ДВНЗ "Київ. нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана цикла праць укр. вченого-економіста, акад. НАНУ А.А. Чухна "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні".
1514277
   Цикл: "Основные законы и категории материалистической диалектики" на октябрь 1957 г.. – К, 1957. – 39с.
1514278
  Лебедев А.В. Цикл: методы изучения баланса подземных вод и гидродинамического анализа их режима / А.В. Лебедев. – М., 1972. – 60с.
1514279
  Сааков С.Г. Цикламен / С.Г. Сааков. – М, 1959. – 28с.
1514280
  Морозов Ю. Цикламен // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1514281
  Дудин М. Цикламены на цоколе / М. Дудин. – М., 1967. – 128 с.
1514282
  Півень С.В. Цикли "Відьмацька сага" Анджея Сапковського, "Пісня Льоду й Полум"я" Джорджа Мартіна та "Зворотний бік" Дари Корній як наративи надії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 79-87. – ISSN 1996-9872


  "На матеріалі фентезі-наративів «Відьмацька сага» Анджея Сапковського, «Пісня Льоду й Полум’я» Джорджа Мартіна та «Зворотний бік» Дари Корній літературу фентезі розглянуто як обнадійливу і здатну надихнути читачів непевного сьогодення. Під час розгляду ...
1514283
  Щокін Г. Цикли всесвіту та людства / Георгій Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 56с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-443-0
1514284
  Пустовойт О.В. Цикли ділової активності на внутрішньому ринку України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 33-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-7988
1514285
  Мягкий М.В. Цикли інституційних перетворень як основа інституційних трансформацій // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 81-83. – ISBN 978-966-188-219-4
1514286
  Сушкевич Т. Цикли історичних романів в українській літературі другої половини XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 208-215. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1514287
  Ясній Я. Цикли оповідань про опришків у тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 281-286.
1514288
  Шевцов Ю.О. Цикли та етапи розвитку ринку банківських послуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 120-127. – бібліогр.: 14 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1514289
  Василик П. Цикли цивілізацій та геофізичні фактори // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 53-58
1514290
  Вароді В.І. Цикли. / В.І. Вароді. – Ужгород, 1972. – 64с.
1514291
  Хрипак С.М. Циклизация -ациламидов -непредельных кислот и -галоидзамещенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Хрипак С.М.; АН УССР, ин-т орган. химии. – К., 1967. – 13л.
1514292
  Хрипак С.М. Циклизация N-ациламидов a,b-непредельных кислот и a-галогензамещенных кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хрипак С.М. ; АН УССР. Ин-т органич. химии. – Киев, 1965. – 15 с.
1514293
  Орлов А.П. Циклизация поздней прозы И. Бунина: авторские изменения и издательские вмешательства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 89-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1514294
  Мкртчян Р.С. Циклизация четвертичных аммониевых солей, содержащих наряду с 2,3-непредельной группой-фурфурильную, тенильную или нафтильную. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мкртчян Р.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1514295
  Торосян Г.О. Циклизация четвертичных аммониевых солей, содержащих наряду с непредельной группой 2,4-алкадиенильную : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Торосян Г.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1514296
   Циклическая вязкость разрушения металлов и сплавов. – Москва, 1981. – 200 с.
1514297
  Чечулин Б.Б. Циклическая и коррозионная прочность титановых сплавов / Б.Б. Чечулин, Ю.Д. Хесин. – Москва, 1987. – 207 с.
1514298
   Циклическая и событийная седиментация. – Москва : Мир, 1985. – 502с.
1514299
  Иванов Г.Е. Циклическая олигомеризация 1,3-диенов на металлокомплесных катализаторах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иванов Г.Е.; Башк. гос. ун-тет им. 40-летию Октября. – Уфа, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1514300
  Голуб В.П. Циклическая ползучесть жаропрочных никелевых сплавов / В.П. Голуб. – Киев, 1983. – 224 с.
1514301
  Чернеска М. Циклическая природа сезонных осадков в Померании в период 1951-2010 гг. / М. Чернеска, Нидзгорска-Ленцевич // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С.27-36 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
1514302
  Стрижало В.А. Циклическая прочность и ползучесть металлов при малоцикловом нагружении в условиях низких и высоких температур / В.А. Стрижало. – К., 1978. – 239с.
1514303
  Семененко В.Н. Циклическая ритмичность в понтических и кимерийских осадках Причерноморья как проявление астрономических факторов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-18 : рис. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
1514304
  Дроздов О.А. Циклическая структура временного поля осадков и использование ее для прогноза. / О.А. Дроздов, А.С. Григорьева. – Обнинск, 1974. – 41с.
1514305
  Лукин В.Д. Циклические адсорбционные процессы: теория и расчет / В.Д. Лукин, А.В. Новосельский. – Л., 1989. – 254с.
1514306
   Циклические в-дикетоны. : [Сборник статей]. – Рига : Издательство АН ЛССР, 1961. – 376 с.
1514307
   Циклические деформации и усталость металлов. – Киев
1. – 1985. – 216 с.
1514308
   Циклические деформации и усталость металлов. – Киев
2. – 1985. – 223 с.
1514309
  Никитина С.Б. Циклические енамины в синтезе индолилаллкиламинов : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина С. Б.; Моск. с. х. акад. – М., 1971. – 17л.
1514310
  Кузин П.С. Циклические колебания стока рек северного полушария / П.С. Кузин. – Ленинград : Гидрометиздат, 1970. – 180с.
1514311
  Сажина М.А. Циклические кризисы как механизм функционирования современного капитализма / М.А. Сажина. – Москва, 1990. – 79с.
1514312
  Москвитин В.В. Циклические нагружения элементов конструкций / В.В. Москвитин. – М, 1981. – 344с.
1514313
   Циклические нуклеотиды. – Москва, 1979. – 138с.
1514314
   Циклические нуклеотиды : Тезисы докладов 4 Всесоюзного симпозиума Минск, сентябрь 1982 г. – Минск, 1982. – 196с.
1514315
  Дорофеев Г.И. Циклические нуклеотиды и адаптация организма / Г.И. Дорофеев. – Л., 1978. – 182с.
1514316
   Циклические нуклеотиды и гормональная регуляция клеточного метаболизма.. – Ташкент, 1983. – 237с.
1514317
  Ялкут С.И. Циклические нуклеотиды и особенности гоместаза при аллергии. / С.И. Ялкут, С.А. Котова. – К., 1987. – 180с.
1514318
  Арапова Мария Михайловна Циклические преобразования Ли в полуевклидовых и полунеевклидовых пространствах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Арапова Мария Михайловна ; Яросл. гос. пед. ин-т. – Москва, 1975. – 13 с.
1514319
  Максимов А.А. Циклические процессы в сообществах животных / А.А. Максимов, Л.Н. Ердаков. – Новосибирск, 1985. – 235с.
1514320
  Цыганков А.П. Циклические процессы в химической технологии / А.П. Цыганков, В.Н. Сенин. – Москва, 1988. – 320с.
1514321
  Цыганков А.П. Циклические процессы в химической технологии. / А.П. Цыганков, В.Н. Сенин. – М., 1981. – 64с.
1514322
  Гурвич Е. Циклические свойства бюджетной политики в нефтедобывающих странах / Е. Гурвич, Е. Вакуленко, П. Кривенко // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 51-70. – ISSN 0042-8736
1514323
  Брук Г. Циклические ускорители заряженных частиц. Введение в теорию : пер. с франц. / Г. Брук. – Москва : Атомиздат, 1970. – 312 с.
1514324
  Григорьев Л.М. Циклическое накопление капитала / Л.М. Григорьев. – М., 1988. – 202с.
1514325
  Минакова Н.В. Циклическое развитие рыночной экономики и социально-экономическая безопасность


  В статье рассматриваются понятие и специфика цикла деловой активности, анализируется антикризисная политика правительства США в послевоенный период и её роль в поддержании социально-экономической безопасности, выделяются механизмы влияния государства ...
1514326
  Бузько И. Цикличное развитие мировой зкономики и концептуальные основы стратегии инновационного развития Украины / И. Бузько, Е. Сущенко, А. Наден // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 336-340. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1514327
  Шевяков Л.Д. Цикличность в очистных забоях коменноугольных пластов / Л.Д. Шевяков. – М.-Л., 1938. – 44с.
1514328
  Шаевич Я.Е. Цикличность в формировании лёссов : Опыт системного подхода / Я.Е. Шаевич. – Москва : Наука, 1987. – 103с.
1514329
  Максимов С.П. Цикличность геологических процессов и проблема нефтегазоносности / С.П. Максимов. – М., 1977. – 280с.
1514330
   Цикличность и направленность процессов регионального метаморфизма.. – М, 1977. – 288с.
1514331
   Цикличность и направленность процессов регионального метаморфизма.. – Л, 1977. – 288с.
1514332
  Карогодин Ю.Н. Цикличность и нефтегазоносность палеогена Северного Таджикистана. / Ю.Н. Карогодин. – Новосибирск, 1981. – 217с.
1514333
  Витинский Ю.И. Цикличность и прогнозы солнечной активности / Ю.И. Витинский. – Ленинград : Наука, 1973. – 257 с.
1514334
  Копейкин В.И. Цикличность инженерно-геологических особенностей лессовых пород района г.Запорожья : Автореф. дис... канд. геол.-минерал. наук: / Копейкин В.И.; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Кафедра грунтоведения и инж. геологии. – М., 1969. – 24с.
1514335
   Цикличность новейших субаэральных отложений.. – Новосибирск, 1987. – 142с.
1514336
  Дафф П. Цикличность осадконакопления / П. Дафф, А. Халлам, Э. Уолтон. – Москва : Мир, 1971. – 284с. – (Науки о Земле)
1514337
   Цикличность осадконакопления и закономерности размещения горючих полезных ископаемых.. – Новосибирск, 1975. – 255с.
1514338
   Цикличность осадконакопления и формирование залежей нефти и газа. – Москва, 1985. – 180 с.
1514339
   Цикличность осадконакопления нефтегазоносных бассейнов и закономерности размещения залежей.. – Новосибирск, 1978. – 140с.
1514340
  Ботвинкина Л.Н. Цикличность осадочных толщ и методика ее изучения / Л.Н. Ботвинкина, В.П. Алексеев. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1991. – 334с.
1514341
   Цикличность отложений нефтегазоносных и угленосных бассейнов : (материалы Всесоюзной конференции "Цикличность осадконакопления и закономерности размещения горючих полезных ископаемых", 15-17 апреля 1975г., Новосибирск). – Москва : Наука, 1977. – 243с.
1514342
  Бабанова Ю.В. Цикличность развития мировой экономики: Влияние мирового экономического кризиса на страны Евросоюза // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 66-79. – ISSN 0235-5620
1514343
  Журавин С. Цикличность развития страхового рынка как фактор изменения организационной структуры страховых компаний / С. Журавин, Н. Теренина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-8. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Цикл - характерная черта для всех областей хозяйственной жизни стран с рыночной экономикой. Его проявления в различных секторах экономики неодинаковы. Классическая теория объясняет производственные циклы с точки зрения превышения предложения над ...
1514344
   Цикличность формирования Днепровско-Донецкой впадины. – К, 1988. – 99с.
1514345
  Шелкопляс В.Н. Цикличность формирования лессовой формации Украины // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 122-123. – Библиогр.: 5 назв.
1514346
  Клеймьонова І. Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Костюка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 143-146
1514347
  Плевако А.О. Циклічна , лінійна та спіральна моделі часу та їхня об"єктивація в драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 427-431


  Досліджено три моделі чпсу в драмі Лесі Українки "Лісова пісня": циклічна, лінійна та спіральна. Розглянуто, як циклічний природній час визначає розгортання сюжету та разом з лінійним часом і спіральним часом зумовлює становлення головних героїв
1514348
  Білякович Л.М. Циклічна динаміка моди: теоретико-методологічні засади і перспективи прогнозування на зламі XX-XXI ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 3-11. – ISSN 2226-2180
1514349
  Дерев"янкін Т. Циклічна динаміка ринкового господарства у трактуваннях вітчизняних вчених-економістів кінця ХІХ - початку ХХ ст. : З історії економічної думки / Т. Дерев"янкін, О. Костюшко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-58. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0131-775Х
1514350
  Курій Л.О. Циклічна міграція в контексті економічного і людського розвитку країн // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 76-80. – ISSN 1729-7206
1514351
  Дженюк А.В. Циклічне тестування як метод педагогічної діагностики / А.В. Дженюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С.78-89. – ISBN 966-593-181-4
1514352
  Теслюк Н.П. Циклічний розвиток валютних систем / Н.П. Теслюк, В.В. Швиденко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 72-77. – ISSN 2413-0966
1514353
  Брижань І.А. Циклічний розвиток світової економіки та особливості розвитку промислового виробництва // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 36-40. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1514354
  Подлєсна В. Циклічний характер економічної динаміки в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 98-107 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
1514355
  Кулешова О.О. Циклічні 2-азагетарил-3-енамінонітрили в синтезі функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та зондів : дис. ... канд. хім. наук.: 02.00.03 / Кулешова Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 255 арк. – [Додатки]: арк. 241-255. – Бібліогр.: арк. 12-14, 222-240
1514356
  Кулешова О.О. Циклічні 2-азагетарил-3-енамінонітрили в синтезі функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та зондів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулешова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1514357
  Григоренко О.О. Циклічні амінокислоти, їх похідні та аналоги - джерела сполук для створення лікарських засобів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Григоренко Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 41 назва
1514358
  Журавльов В.М. Циклічні горенштейнові порядки з малим числом вершин / В.М. Журавльов, Ж.Т. Черноусова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається повний опис циклічних горенштейнових порядків, сагайдаки яких містяться не більше, ніж 10 вершин.
1514359
  Козюк В.В. Циклічні коливання і глобалізація в світлі монетарної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 228-233.
1514360
  Костяна О. Циклічні коливання як об"єктивна закономірність економічного розвитку України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 163-167. – ISSN 1993-0259
1514361
  Олешко А.А. Циклічні кризові явища індустріальної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-13.
1514362
  Семенюта М.Ф. Циклічні пентагональні розклади повного графу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Зайдено спосіб побудови циклічних пентагональних розкладів повного графу Кn, на основі якого обчислено число неізоморфних циклічних (К11,С5)-розкладів і нижня оцінка цього числа на випадок (К11,С5)-розкладу. Ключові слова: базова компонента, циклічний ...
1514363
  Садченко А.В. Циклічні сиганли з амплітудно-фазовою та дискретно-частотною маніпуляцією, що інваріантні до m-зсуву : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.10 / Садченко А. В.; Одеськ. держ. політехн. ун-т. – Одеса, 2000. – 18л.
1514364
  Вороний О.М. Циклічні системи рівнянь // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 31-38. – ISSN 1029-4171
1514365
  Вигодованець Н. Циклічні структури "Поемати Василя Довговича [...]" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 27-31. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті простежено принципи і засоби творення тексту як монтажу, розглянуто мотиви і топоси, підпорядковані лінеарному та концентричному типові циклізації. Проаналізовано як барокові, так і пізні модерністські засоби
1514366
   Циклічні сульфони - сучасні тенденції в органічній хімії / О.В. Добриднєв, М.В. Попова, Т.М. Тарасюк, О.О. Шишкіна, Б.В. Ващенко, М.С. Дяченко, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 77-86. – ISSN 0041-6045
1514367
  Синьоокий О.М. Циклічність в розвитку світової економіки та в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 405-409.
1514368
  Щербак М.П. Циклічність геологічних процесів в історії Землі. Першопричини / М.П. Щербак, Л.М. Степанюк, О.М. Пономаренко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 10-15. – ISSN 2224-6487
1514369
  Ляшенко О.М. Циклічність динаміки споживання продукції в Україні / О.М. Ляшенко, З.М. Бойко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 264-272 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1514370
  Савченко Т. Циклічність економічних процесів та вплив Національного банку України на фази економічних циклів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 38-44
1514371
  Іщук С.О. Циклічність економічних процесів: моделювання операційного циклу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 211-218. – ISSN 1562-0905
1514372
  Серветник Н.О. Циклічність економічного зростання в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 69-71
1514373
  Коваленко М.О. Циклічність економічного розвитку України та депозитні ресурси банків у цих умовах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 199-204. – ISSN 2222-4459
1514374
  Терлецька Ю.О. Циклічність організаційного розвитку в контексті теорії криз // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 73-75
1514375
  Онопрієнко В.І. Циклічність розвитку геологічної матеріальної системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
1514376
  Медведкіна Є.О. Циклічність розвитку національних економічних систем в умовах глобальної фінансової кризи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 103-108
1514377
  Брежнєва-Єрмоленко Циклічність розвитку національного інтелектуального капіталу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 12-15. – ISSN 1728-9343
1514378
  Ставрояні С.С. Циклічність розвитку релігій як причина протистояння християнського та мусульманського світів // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 129-132. – ISSN 1728-3671
1514379
  Ільницький Д.О. Циклічність у компетентнісному підході: cучасний світовий досвід / Д.О. Ільницький, Н.В. Василькова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 73-83. – ISSN 2308-6912


  Розглядається питання існування циклів в межах компетентнісного підходу в освіті на основі узагальнення світового досвіду сучасного розуміння його сутності. Проведено порівняння основних моделей компетенцій за різними підходами, визначені рівні ...
1514380
  Іщенко М.І. Циклічність у розвитку суб"єктів господарювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 44-48. – ISSN 2306-6814
1514381
  Подлєсна В.Г. Циклічність у розгортанні та подоланні економічних криз // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (634). – С. 4-18. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто головні причини розвитку сучасної глобальної економчнной кризи на основі циклічного підходу до розуміння суспільного відтворення. Визначено умови подалання глобальної кризи: розгортання чергової хвилі технологічної революції, посилення ...
1514382
  Довбняк Т.Ф. Циклічність української економіки в 2000-2008 роках // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 65-72. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано циклічність змін макроекономічних показників української економіки в 2000-2008 рр. та їх вплив на розвиток країни.
1514383
  Вдовиченко А.М. Циклічність фіскальної та монетарної політики в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 55-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
1514384
  Рожко О.Д. Циклічність як ознака розвитку сучасних державних фінансів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6814
1514385
  Сидорова Н.Г. Циклоалкилирование ароматических углеводородов. : Автореф... доктор хим.наук: / Сидорова Н.Г.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1963. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1514386
  Казарян Пепроне Ивановна Циклоалкилирование бис-(а-галогеналкиловых) эфиров диеновыми углеводородами как общий метод синтеза тетрагидропиранов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казарян Пепроне Ивановна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1514387
  Исмаилов Н Циклоалкилирование и арилалкилирование крезолов и некоторые превращения продуктов реакции. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Исмаилов Н,; Ташкентский гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 25л.
1514388
  Абдурасулева А.Р. Циклоалкилирование фенолов и их эфиров. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абдурасулева А.Р.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1965. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1514389
   Цикловые лекции по биологии.. – М, 1949. – 40с.
1514390
  Байрамов Гачай Мстаджаб оглы Циклодимеризация циклических кетенов и превращение полученных диспироциклобутандионов-1,3. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Байрамов Гачай Мстаджаб оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 21л.
1514391
  Берман Г.Н. Циклоида / Г.Н. Берман. – 2-е. – М., 1954. – 116 с.
1514392
  Берман Г.Н. Циклоида / Г.Н. Берман. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 113 с.
1514393
  Гончар О. Циклон : Роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1970. – 228с.
1514394
  Гончар О. Циклон : роман / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 285, [3] с.
1514395
  Гончар О. Циклон : Роман / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1971. – 288с.
1514396
  Гончар О. Циклон : Роман / О. Гончар. – Москва : Известия, 1972. – 302с.
1514397
  Гончар О. Циклон : Роман / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1972. – 109с.
1514398
  Гончар О. Циклон : Роман / О. Гончар. – Москва : Народна култура, 1972. – 292с.
1514399
  Гончар О.Т. Циклон : Роман / О.Т. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1973. – 303с.
1514400
  Гончар О.Т. Циклон : Роман / О.Т. Гончар. – Ужгород : Карпати, 1981. – 264с.
1514401
  Гончар О. Циклон : роман / Олесь Гончар. – Київ : Радянська школа, 1990. – 592 с. – У виданні також: Тронка: роман в новелах; Собор: роман
1514402
  Коротеев Н.И. Циклон над Сарыджаз / Н.И. Коротеев. – М., 1976. – 208с.
1514403
  Попов В.М. Циклон. / В.М. Попов. – Воронеж, 1969. – 197с.
1514404
   Циклоничность и антициклоничность в системе циркуляции атмосферы.. – Казань, 1974. – 127с.
1514405
  Погосян Х.П. Циклоны / Х.П. Погосян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 148с.
1514406
  Минина Л.С. Циклоны тропиков / Л.С. Минина, Н.А. Безрукова. – Москва : Знание, 1984. – 48с.
1514407
  Волынский Н.П. Циклоолефины в реакции Принса. / Н.П. Волынский. – Москва, 1975. – 122с.
1514408
  Проскурин И.А. Циклоообразующие функции лексических парадигм лирического цикла И.А. Бунина "Песни о весне" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 29-35. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті запропоновано парадигматичний аналіз лексики ліричного циклу І.А. Буніна "Пісні про весну", що має на меті дослідження - визначити циклотворчі функції лексичних парадигм. Усі твори циклу поєднують у своєму складі риси проєктивності та ...
1514409
  Сумливенко Н.В. Циклопентабензазины - новые пи-электронные аналоги азулена. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сумливенко Н.В.; КПИ. – К., 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1514410
  Атамередова К.Р. Циклопентановые углеводороды конденсатов как исходный материал для получения циоклогексана, бензола и их гомологов. : Автореф... наук: 02.082 / Атамередова К.Р.; Туркменский гос.ун-т. – Ашхабад, 1969. – 30л.
1514411
  Емельянова Н.К. Циклополимеризация изоцианатов в присутствиии полных амидов фосфористой кислоты : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Емельянова Наталья Кузьминична ; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М. Кирова. – Казань, 1984. – 15, [1] с. – Библиогр.: 11 назв.
1514412
  Кисіль А.І. Циклоприєднання та ацилювання хлорангідридами карбонових кислот похідних піримідо [2,1-а] ізоіндолону, триазоло [5,1-а] ізоіндолу та імідазо [2,1-а] ізоіндолу : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / КНУТШ; Кисіль А.І. – Київ, 2007. – 195л. + Додатки: л.187-195. – Бібліогр.: л.. 170-186
1514413
  Кисіль А.І. Циклоприєднання та ацилювання хлорангідридами карбонових кислот похідних піримідо[2,1-а]ізоіндолону, триазоло[5,1-а]ізоіндолу та імідазо[2,1-а]ізоіндолу : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кисіль А.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1514414
  Кулинкович Олег Григорьевич Циклоприсоединение дихлоркарбена к винилацетиленовым соединениям и некоторые превращения образующихся аддуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кулинкович Олег Григорьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1514415
  Зефиров Н.С. Циклоприсоединение дихлоркарбена к олефинам / Н.С. Зефиров. – М, 1985. – 152с.
1514416
  Яновская Л.А. Циклопропаны с функциональными группами : Синтез и применение / Л.А. Яновская, В.А. Домбровский, А.Х. Хусид ; АН СССР, Ин-т орган. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва : Наука, 1980. – 223 с. – Библиогр.: с. 197-221
1514417
  Баканас Циклотрон-фононный резонанс в полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Баканас Ричардас-Ионас Казевич; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 16л.
1514418
  Ливингстон М. Циклотрон / М. Ливингстон. – Москва ; Ленинград, 1948. – 295 с.
1514419
  Федоров Н.Д. Циклотрон (циклический резонансный ускоритель ионов) / Н.Д. Федоров. – Москва : Атомиздат, 1960. – 88 с.
1514420
  Давыдова Т.А. Циклотронная и желобковая неустойчивость плазмы в магнитных ловушках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Давыдова Т.А. ; МГУ. – Минск, 1967. – 10 с.
1514421
  Баранец Олег Норбергович Циклотронный параметрический резонанс в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Баранец Олег Норбергович; Донецк гос. ун-т. – Донецк, 1987. – 19л.
1514422
  Бланк А.Я. Циклотронный резонанс в металлах в наклонном магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бланк А.Я.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1514423
  Гусинский Э.Н. Циклотронный резонанс горячих дырок в германии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Гусинский Э.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
1514424
  Орлова С.Л. Циклотронный резонанс электронов в германии в квантовых условиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Орлова С.Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13
1514425
  Черепанов М.Д. Циклотропный резонанс в квантующем магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Черепанов М.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 12л.
1514426
  Вышинская Л.И. Циклоцентральные производные титана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : Цикло / Вышинская Л.И. ; АН СССР, Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1965. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
1514427
  Шлезингер А.М. Циклы американской историии = The Cycles of American History / Артур М. Шлезингер ; пер. с англ. Развина П.А. и Бухаровой Е.И. ; заключит. статья Терехова В.И. – Москва : Прогресс ; Прогресс-Академия, 1992. – 688 с. – ISBN 5-01-003551-5
1514428
  Абрамов И.М. Циклы в развитии экономики СССР / И.М. Абрамов ; под ред. З.И. Гиоргидзе ; АН БССР, Ин-т экономики. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 157, [1] с. : граф. – Библиогр.: с. 154-156
1514429
  Яковенко Е.Г. Циклы жизни экономических процессов, объектов и систем / Е.Г. Яковенко. – М., 1991. – 190с.
1514430
  Маламуд А.С. Циклы землетрясений и тектонические волны / А.С. Маламуд, В.Н. Николаевский. – Душанбе, 1989. – 138с.
1514431
  Ривин Ю.Р. Циклы Земли и Солнца. / Ю.Р. Ривин. – М., 1989. – 162с.
1514432
  Рахманкулов Равиль Гарифович Циклы и предельные множества непрерывного преобрзования окружности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Рахманкулов Равиль Гарифович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1514433
   Циклы и тепловые схемы АЭС с высокотемпературными реакторами. – Киев : Вища школа, 1983. – 202 с.
1514434
  Малахинова Р.П. Циклы Кондратьева и периодические кризисы мировой экономической мысли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 85-102. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1514435
   Циклы лекций. – Москва, 1974. – 159с.
1514436
   Циклы лекций по химии. – Москва, 1951. – 96с.
1514437
   Циклы лекций по экономике.. – М, 1951. – 40с.
1514438
  Ситнянский Г.Ю. Циклы политической истории: принцып наложения и дополнения // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.45-52. – ISSN 0321-2017
1514439
  Семченков А.С. Циклы реорганизаций политического пространства и пути предупреждения внутригосударственных конфликтов в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-13. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1514440
  Стариш А.Г. Циклы систем управления мировых гегемонов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 27-33.
1514441
  Витинский Ю.И. Циклы солнечной активности / Ю.И. Витинский. – Москва : Знание, 1972. – 48 с.
1514442
  Бодров М.С. Циклы стихотворений В.В. Маяковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Бодров М.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1976. – 22 с.
1514443
  Кампбелл Я. Циклы, кризисы и решения по идеям В.И. Вернадского // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 4 (60). – С. 204-220. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1514444
  Лапкин В.В. Циклы, ритмы, волны: проблемы моделирования политического развития // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.26-32. – ISSN 0321-2017
1514445
  Кірілов Л.А. Цикорій і топінамбур. / Л.А. Кірілов. – К.Х., 1936. – 36с.
1514446
  Займовский С А. Цикрониевые сплавы в атомной энергетике / С А. Займовский, . – М., 1981. – 232с.
1514447
  Герасимчук В. Цикута для Сократа : Драма на дві дії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 7. – С. 63-69. – ISSN 0868-4790
1514448
  Ширяев П.А. Цикута. / П.А. Ширяев. – М., 1927. – 142с.
1514449
  Барьяхтар В.Г. Цилиндpические магнитные домены и их pешетки / В.Г. Барьяхтар, Ю.И. Горобец; В.Г. Баpьяхтаp, Ю.И. Горобец; АН УССР. Институт металлофизики. МВ и ССО УССР. Донецкий гос.университет. – Киев : Наукова думка, 1988. – 168 с. – ISBN 5-12-000832-1


  Моногpафия посвящена систематическому изложению физики цилиндpических магнитных доменов.Подpобно pассмонтpены статические и динамические свойства отдельного ЦМД в тонкой пленке а именно в области устойчивости по магнитному полю, стpуктуpа доменной ...
1514450
  Мануйлов К.Н. Цилиндрические винтовые ленточные пружины и струнные оси в качестве кинематических элементов гидрометеорологических приборов : Автореф... канд. техн.наук: / Мануйлов К.Н.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейнкова. – Ленинград, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1514451
  Бобек Э. Цилиндрические магнитные домены / Э. Бобек. – М, 1977. – 190с.
1514452
  Барашко В.И. Цилиндрические магнитные домены (1967-1978) / В.И. Барашко; АН УССР; Донецких физ.-техн. ин-т:Отдел науч.-техн. информ. – Донецк, 1976. – 79с. – (Библиографическая информация)
1514453
  Раев В.К. Цилиндрические магнитные домены в элементах вычислительной техники / В.К. Раев, Г.Е. Ходенков. – М., 1981. – 215с.
1514454
  Барьяхтар В.Г. Цилиндрические магнитные домены и их решетки / В.Г. Барьяхтар, Ю.И. Горобец. – Киев : Наукова думка, 1988. – 168с.
1514455
  Погорелов А.В. Цилиндрические оболочки при закритических деформациях / А.В. Погорелов. – Харьков
1. – 1961. – 52с.
1514456
  Погорелов А.В. Цилиндрические оболочки при закритических деформациях / А.В. Погорелов. – Харьков
2. – 1962. – 62с.
1514457
  Погорелов А.В. Цилиндрические оболочки при закритических деформациях / А.В. Погорелов. – Харьков
3. – 1962. – 72с.
1514458
  Мальков В.М. Цилиндрические оболочки со сложными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Мальков В.М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 11л.
1514459
   Цилиндрические оболочки, ослабленные отверстиями. – К, 1974. – 271с.
1514460
  Баронец П.Н. Цилиндрические ударные волны в импульсном индукционном разряде / П.Н. Баронец. – Москва : Ин-т проблем механики АН СССР, 1983
1514461
  Крылов Г.Н. Цилиндрические, кольцевые и вертикальные антенны / Г.Н. Крылов. – Москва-Ленинград, 1965. – 204 с.
1514462
  Кривцов В.М. Цилиндрическое радиационное сопло. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Кривцов В.М.; Москов. физ.-тех. ин-тут. – М., 1975. – 18л.
1514463
  Ахундов Т.М. Цилиндроспороз мелкого ореха и каштана в Азербайджане и разработка мер борьбы с ним : Автореф... канд. биол.наук: / Ахундов Т.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1960. – 17л.
1514464
  Гавриленко В. Циліндричні печатки та їх глиняні відбитки стародавньої Месопотамії // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 287-301. – ISBN 978-966-02-7306-1


  Матеріали до підручника.
1514465
   Циллерталь - катание со вкусом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 86-87 : фото. – ISSN 1029-5828
1514466
  Сидоренко Віктор Циллерталь. Безкінечні схили // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 40-43 : фото
1514467
  Сидоренко Віктор Циллерталь. Білий суперпростір // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 52-56 : фото
1514468
  Упеник М.О. Цим живу / М.О. Упеник. – Київ, 1971. – 79 с.
1514469
  Ле І.Л. Цим живу : Статті, спогади / І.Л. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 247с.
1514470
  Вирсаладзе Т. Цимакуридзе / Т. Вирсаладзе. – Москва, 1959. – 41с.
1514471
  Галкин Д.М. Цимбалисты / Д.М. Галкин. – Минск, 1970. – 240с.
1514472
  Кулешов А.А. Цимбалы / А.А. Кулешов. – Москва ; Ленинград, 1946. – 63 с.
1514473
  Дехтяр М. Цимбалы : рассказы / М. Дехтяр; пер. с евр. И.Серебряного. – Москва : Советский писатель, 1969. – 223 с.
1514474
  Комарова О. Цимбалюк Наталія Миколаївна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 626-627. – ISBN 978-966-418-286-4
1514475
   Цимбаревич В"ячеслав Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 401-402 : фото
1514476
  Шекспир В. Цимбелин / В. Шекспир. – Москва, 1958. – 159с.
1514477
   Цими днями святкують День народження // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 5-11 травня (№ 18). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  10 травня - Олександр Дзера, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАПрНУ, заслужений юрист України.
1514478
   Цими днями святкують День народження // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  12 жовтня - Микола Шумило, доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя КНУ імені Тараса Шевченка.
1514479
   Цими днями святкують День народження // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" і редакція газети "Юридичний вісник України" також вітають професора кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Оксану Кучинську.
1514480
   Цими днями святкують День народження // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 18-24 травня (№ 20). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" і редакція газети "Юридичний вісник України" вітають іменинників, серед них доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та кримінології КНУ імені Тараса Шевченка Микола Хавронюк.
1514481
   Цими днями святкують День народження // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 24-30 травня (№ 21). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" і редакція газети "Юридичний вісник України" вітають іменинників.
1514482
   Цими днями святкують День народження [Балюк Галина] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 1992-9277
1514483
   Цими днями святкують День народження [Іван Гриценко] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" і редакція газети "Юридичний вісник України" вітають іменинників.
1514484
   Цими днями святкують День народження [Наталія Губерська] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтернет" і редакція газети "Юридичний вісник України" вітають іменинників.
1514485
   Цими днями святкують День народження [Олександр Дзера] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 28 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" і редакція газети "Юридичний вісник України" вітає іменинника. Олександр Дзера доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАПрНУ, заслужений юрист України.
1514486
   Цими днями святкують День народження [Олександр Дзера] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" і редакція газети "Юридичний вісник України" вітають іменинників.
1514487
   Цими днями святкують День народження [Олена Захарова - доцент кафедри правосуддя КНУ імені Тараса Шевченка] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" і редакція газети "Юридичний вісник України" вітають іменинників.
1514488
   Цими днями святкують День народження [Олена Захарова] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 28 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" і редакція газети "Юридичний вісник України" вітають іменинницю. Олена Захарова кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя КНУ імені Тараса Шевченка.
1514489
  Образцова Н.В. Цимлянская лоза. / Н.В. Образцова. – Ростов -на-Дону, 1970. – 39с.
1514490
  Короткий В.А. Цимсен Гуго Вільгельм / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 163. – ISBN 966-06-0393-2
1514491
  Колодійчик І. Цинамовний Дрогобич // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561
1514492
  Шульц Б. Цинамонові крамниці = Sklepy cynamonowe i inne opowiadania : та всі інші оповідання / Бруно Шульц ; пер. [з пол.], післям. Юрія Андруховича ; [іл. Бруно Шульца]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 381, [3] с. : іл. – Пер. за вид. : Opowiadania. Wybor esejow i listow / Bruno Schulz. Wroclaw [etc.], 1989. - Парал. тит. арк. пол. – (Доросла серія). – ISBN 978-617-585-034-3
1514493
  Шульц Б. Цинамонові крамниці. Санаторій під Клепсидрою = Sklepy сynamonowe. Sanatorium pod Klepsydra / B. Schulz / Бруно Шульц ; [ переклад з пол. ]. – Львів : Форум видавців, 2004. – 361 с. – ISBN 966-537-135-5
1514494
  Короткий В.А. Цингер Василь Якович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 272. – ISBN 966-06-0393-2
1514495
   Цинизм и лицимерие.. – К, 1986. – 16с.
1514496
  Мариенгоф А.Б. Циники : Роман / А.Б. Мариенгоф. – Москва : Современник, 1990. – 108с.
1514497
  Мариенгоф А.Б. Циники : роман / Анатолий Мариенгоф. – Москва : Современник, 1991. – 110с. – ISBN 5-270-01229-4
1514498
  Дядюша Г.Г. Цининовые красители из фенилацетиленилпроизводных азотных гетероциклов : Автореф... Канд.хим.наук: / Дядюша Г.Г.; М-во высш.и сред.спец.образазов.УССР. – Киев, 1960. – 11л.
1514499
  Лизанчук В. Цинізм в інформаційному просторі України // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 3/4 (233/234). – С. 19-22
1514500
  Шоріна Т.Г. Цинічний розум і негативна реальність сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 175-176
1514501
  Андрійчук І.О. Цинічний розум та кінічний безум: сучасна філософія у сутінках Просвітництва // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 102-104
1514502
  Акинфиев Н.Н. Цинк в гидротермальных системах: термодинамическое описание гидроксо-, хлоридных и гидросульфидных комплексов / Н.Н. Акинфиев, Б.Р. Тагиров // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 214-232 : рис., табл. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 0016-7525
1514503
  Маваева Э.Н. Цинк в организме человека и животных в норме и при некоторых формах анемии : Автореф... канд. биол.наук: / Маваева Э. Н.; Самарканд. ГУ. – Самарканд, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1514504
  Исаков Х.И. Цинк в пищевых продуктах и его баланс в организме человека. : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Исаков Х.И.; Самарк. гос. ун-тет им. Алишера Навои. – Самарканд, 1970. – 25л.
1514505
  Аношко В.С. Цинк в почвах Белоруссии и его влияние на величину и качество урожая : Автореф... канд. биол.наук: 06.532 / Аношко В.С.; Белорусский гос.ун-т. – Минск, 1970. – 20л.
1514506
  Ильин В.А. Цинкование и кадмирование / В.А. Ильин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва-Ленинград, 1961. – 51 с.
1514507
  Проскуркин Е.В. Цинкование. / Е.В. Проскуркин. – М., 1988. – 528с.
1514508
  Алексиевич С.А. Цинковые мальчики : докум. повести / Светлана Алексиевич ; худож. Н. Абакумов. – Москва : Известия, 1991. – 424, [2] с. : ил. – (Библиотека советской прозы)
1514509
  Алексиевич С.А. Цинковые мальчики / Светлана Алексиевич. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 172, [3] с.
1514510
  Кечин В.А. Цинковые сплавы / В.А. Кечин, Е.Я. Люблинский. – Москва, 1986. – 245 с.
1514511
  Геодаков А.И. Цинкография / А.И. Геодаков. – М., 1962. – 310с.
1514512
  Савицкая Н. Циновки: из прошлого в будущее // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 12. – С. 47-56
1514513
  Ходжаев А.Х. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. / А.Х. Ходжаев. – Ташкент, 1991. – 129с.
1514514
  Моисеев В.А. Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в. / В.А. Моисеев. – М., 1983. – 149с.
1514515
  Кузнецов В.С. Цинская империя на рубежах Центральной Азии (вторая половина XVIII - первая половина XIX в.) / В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1983. – 126с.
1514516
  Ходжаев А.Х. Цинская империя, Джунгария и Восточный Туркестан / А.Х. Ходжаев. – М., 1979. – 128с.
1514517
  Матвеев В.А. Цинхай-Тибетская железная дорога : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 7-10. – ISSN 0016-7207
1514518
  Кечеджянц О. Циолковский / О. Кечеджянц. – Москва, 1940. – 46 с.
1514519
  Воробьев Б. Циолковский / Б. Воробьев. – Москва, 1940. – 263с.
1514520
  Арлазоров М.С. Циолковский / М.С. Арлазоров. – Москва, 1962. – 319с.
1514521
  Арлазоров М.С. Циолковский / М.С. Арлазоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1963. – 335с.
1514522
  Арлазоров М.С. Циолковский / М.С. Арлазоров. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1967. – 256с.
1514523
  Арлазоров М.С. Циолковский / М.С. Арлазоров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Тула, 1977. – 287с.
1514524
  Эрлихман Вадим Циолковский = путь к звездам // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 76-88 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1514525
   Циолковский в воспоминаниях современников.. – Тула, 1971. – 336с.
1514526
  Маров М.Я. Циолковский и современность // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 7. – С. 644-651. – ISSN 0869-5873
1514527
  Алексеева В.И. Циолковский об идеальном общественном устройстве : К 150-летию со дня рождения // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 2 (24). – С. 4-26
1514528
  Алтайский К.Н. Циолковский рассказывает : для сред. возраста / К.Н. Алтайский ; ил. В. Панова. – Москва : Детская литература, 1967. – 287 с. : ил.
1514529
  Алтайский К.Н. Циолковский рассказывает : для сред. возраста / К.Н. Алтайский ; ил. В. Панова ; предисл. Ф. Зигеля. – Москва : Детская литература
Кн. 1. – 1967. – 287 с. : ил.
1514530
  Алтайский К.Н. Циолковский рассказывает : рассказы : для сред. и ст. возраста / К.Н. Алтайский ; вступ. ст. Ф. Зигеля ; ил. В. Панова. – Москва : Детская литература, 1974. – 351 с. : ил.
1514531
  Алтайский К.Н. Циолковский рассказывает / К.Н. Алтайский. – Москва, 1974. – 351с.
1514532
  Алтайский К.Н. Циолковский рассказывает / К.Н. Алтайский. – Москва, 1974. – 351с.
1514533
  Перельман Я.И. Циолковский. Жизнь и технические идеи / Я.И. Перельман. – Москва-Ленинград, 1937. – 168 с.
1514534
  Мельников Л. Циолковский: гениальность и чудачества // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 4. – С. 66-69. – ISSN 0868-488Х
1514535
  Арутюнян С.М. Ципили, Тимбака и смех : повесть-сказка / Сагел Арутюнян; пер. с арм. Р.Кафриэлянц. – Москва : Детская литература, 1990. – 125 с.
1514536
   Цирендоржиєвські читання - 2000 : Збірник наукових статей. – Київ : Стилос, 2000. – 152с. – ISBN 966-7321-73-8
1514537
   Цирендоржиєвські читання - 2006 = Цырендоржиевские чтения - 2006 : тибет. цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультур. контакти : зб. наук. статей присвяч. Р.Д. Цирендоржиєву (19.05.1923-19.04.1999), засн. Т-ва бурят. культури м. Києва і Київ. обл. – Київ : Стилос, 2006. – 412, [1] с. : іл., табл. – 800-річчя монгол. державності. - Ст. укр., рос. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8518-57-8
1514538
  Філь Ю.С. Цирендорожиєвські читання - 2012. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 141-143. – ISSN 1608-0599


  Міжнародна наукова конференція "Цирендоржиєвські читання" вп"яте відкрила свою роботу в Києві 24-26 травня 2012 року в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
1514539
  Маршак С.Я. Цирк / С.Я. Маршак. – Ленинград, 1975. – 18с.
1514540
   Цирк. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1979. – 447с.
1514541
  Порфирьев Б.А. Цирк "Гладиатор" / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1958. – 303с.
1514542
  Бабушкин Л.С. Цирк в объективе : [для сред. и ст. возраста] / Леонид Бабушкин. – Москва : Дет. лит., 1988. – 141, [2] c., [16] л. ил : ил.
1514543
  Дмитриев Ю.А. Цирк в России. / Ю.А. Дмитриев. – М., 1977. – 415с.
1514544
  Столяр М. Цирк и советские тоталитарные практики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 60-69. – ISSN 2410-2601
1514545
  Грабовский Ян Цирк на дворе / Грабовский Ян. – Свердловск, 1959. – 44с.
1514546
  Ширай А.Н. Цирк на сцене / А.Н. Ширай. – М., 1974. – 84с.
1514547
  Славский Р. Цирк нашего двора / Р. Славский. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 184 с.
1514548
   Цирк улыбается. – Москва : Искусство, 1970. – 223 с.
1514549
  Елин Н.Л. Цирк улыбается / Н.Л. Елин, В.Г. Кишаев. – Москва, 1978. – 64с.
1514550
  Басс Э. Цирк Умберто / Э. Басс. – М.-Л., 1963. – 548с.
1514551
  Басс Э. Цирк Умберто / Э. Басс. – Л., 1974. – 519с.
1514552
  Причард К.С. Цирк Хексби / К.С. Причард. – Москва, 1985. – 512с.
1514553
  Маршак С.Я. Цирк Цанибони / С.Я. Маршак. – М., 1946. – 24с.
1514554
  Пожарська О.Ю. Цирк як предмет гуманітарного наукового аналізу // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 82-86. – ISSN 2312-4679
1514555
   Цирк! Цирк! Цирк!. – М., 1989. – 476с.
1514556
   Цирк, тільки цирк". – К., 1973. – 80с.
1514557
  Коцарев О. Цирк, утопія і страх: урбанізм у поезії українського авангарду 1910-1930-х років // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 4 (1024). – С. 58-63
1514558
  Кузнецов Е.М. Цирк. / Е.М. Кузнецов. – М.-Л., 1931. – 446с.
1514559
   Цирк.. – М., 1970. – 16с.
1514560
  Кузнецов Е.М. Цирк. / Е.М. Кузнецов. – М., 1971. – 415с.
1514561
   Цирк.. – М., 1973. – 375с.
1514562
  Нужина Наталія Володимирівна Циркадна динаміка структурних змін гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи та епіфіза птахів після введення мелатоніну та блокаторів дофамінових рецепторів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Нужина Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв.
1514563
  Нужина Наталія Володимирівна Циркадна динаміка структурних змін гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи та епіфіза птахів після введення мелатоніну та блокаторів дофамінових рецепторів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / КНУТШ; Нужина Н.В. – Київ, 2004. – 163л. – Бібліогр.: л.128-163
1514564
  Азарян А.Г. Циркадные процессы в фотопериодической регуляций суточных и сезонных ритмов у насекомых : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Азарян А.Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 20 с.
1514565
  Коваленко О.А. Циркадные ритмы колебаний концентрации парамагнитных центров в органах мышей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Коваленко О.А.; АН СССР. Ин-тут хим. физики. – Пущино, 1974. – 22л.
1514566
  Руттенбург С.О. Циркадный ритм физиологических процессов и трудовой деятельности человека / С.О. Руттенбург. – Фрунзе, 1976. – 188с.
1514567
  Пестушко Валерий Цирки на горных склонах : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 54 : Іл.
1514568
  Веселовська Г. Циркізація - Колаж - Монтаж на плацдармі театру "Березіль" // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 161-188. – ISBN 978-966-651-849-8
1514569
  Поспєлов О. Циркове мистецтво у Львові наприкінці 1830-х - упродовж 1840-х років // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 187-200. – ISSN 2413-4767
1514570
  Павко А.І. Циркове мистецтво у ретроспективному та сучасному вимірі: культурологічний аспект // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 9. – ISSN 2519-4429
1514571
  Малихіна М.А. Циркове мистецтво України 20-30-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Малихіна Марина Анатоліївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1514572
  Пожарська О.Ю. Циркове мистецтво як об"єкт художньої рефлексії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 88-97. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1514573
  Жеребцов П.Е. Цирковые огни / П.Е. Жеребцов. – М, 1963. – 206с.
1514574
  Костылева Е.Е. Циркон / Е.Е. Костылева, М.Е. Владимирова. – Л., 1934. – 83с.
1514575
   Циркон в породах докембрия и фанерозоя.. – М., 1985. – 264с.
1514576
  Гуров Є.П. Циркон и бадделеит в ударно расплавленных породах Болтышской структуры / Є.П. Гуров, В.В. Пермяков // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 12-20 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0204-3548
1514577
   Циркон із білокоровицьких протерозойських пісковиків (кристаломорфологія, анатомія, хімічний склад, мінеральні включення, генезис) / О.А. Вишневський, В.М. Квасниця, І.В. Квасниця, Л.В. Шумлянський, І.В. Гурненко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 88-102. – ISSN 2218-7472
1514578
  Краснобаев А.А. Циркон как индикатор геологических процессов / А.А. Краснобаев. – М., 1986. – 145с.
1514579
  Верхоланцев П.Г. Цирконий / П.Г. Верхоланцев. – Москва-Ленинград
45. – 1947. – с.
1514580
  Каганович С.Я. Цирконий и гафний / С.Я. Каганович, Б.И. Коган. – М, 1959. – 80с.
1514581
  Каганович С.Я. Цирконий и гафний / С.Я. Каганович. – М, 1962. – 183с.
1514582
  Степанов И.С. Цирконий и гафний. / И.С. Степанов. – М, 1959. – 1-36с.
1514583
   Цирконий и гафний.. – М., 1964. – 86с.
1514584
  Пятницкий П. Цирконий и законы его распределения в минералах и горных породах / П. Пятницкий. – Харьков : Гостоптехиздат, 1939. – 80с.
1514585
  Пятницкий П.П. Цирконий и законы его распространения в минералах и горных прородах / П.П. Пятницкий. – Х., 1929. – 80с.
1514586
  Солоухин З В. Циркулляция вирусов гриппа А в биосфере / З В. Солоухин. – Минск, 1987. – 110с.
1514587
  Ніколаєва Н.Б. Циркуляр ГПУ УССР 1926 р. "Про український сепаратизм і його вплив на подальшу роботу більшовицьких каральних органів в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 58-62. – ISSN 2076-1554
1514588
  Коваль В.Ф. Циркуляр на шиї : гумористичні оповідання та повість / В.Ф. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 156 с.
1514589
   Циркуляр Сталинабадской астрономической обсерватории. – Сталинабад, 1948. – 9с.
1514590
   Циркуляр Сталинабадской астрономической обсерватории Таджикского филиала Академии наук СССР. – Сталинабад, 1948. – 4с.
1514591
   Циркуляр Сталинабадской астрономической обсерватории Таджикского филиала Академии наук СССР. – Сталинабад, 1948. – 8с.
1514592
   Циркуляр Сталинабадской астрономической обсерватории.. – Сталинабад, 1948. – 9с.
1514593
   Циркуляр Сталинабадской астрономической обсерватории.. – Сталинабад, 1948. – 4с.
1514594
  Юрченко В. Циркуляри цензурних установ Києва як історичне джерело // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються циркуляри цензурних установ Києва як джерело з історії України ХІХ - поч. ХХ ст. The article is investigated circulars of Kiev"s censorship institutions like a source of Ukrainian history XIX - XX century.
1514595
  Тимошенко І.П. Циркулярна економіка для умов України / І.П. Тимошенко, О.Л. Дронова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 120-127
1514596
  Зварич І. Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 1 (60), січень - березень. – C. 41-57. – ISSN 1684-906Х
1514597
  Малиновська О.А. Циркулярна міграція - політична мода чи перспективна модель міграційного менеджменту? // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 95-104. – ISSN 2072-9480
1514598
  Терлецкий А.Я. Циркулярно популяризованные волны в ОКГ и нелинейных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Терлецкий А. Я.; Ун-т дружб. народ. – М., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1514599
   Циркулярное письмо ОГПУ о борьбе с троцкизмом // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-22. – ISSN 0042-8779
1514600
  Косич А.И. Циркуляры, указания и речи г. начальника Саратовской губернии генерал-лейтенанта А.И.Косича (1887-1891 г.). – Саратов : Паровая скоропечатня Губернского Правления, 1891. – 102 с.
1514601
   Циркуляции в атмосфере и гидросфере Индийского океана.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 141с.
1514602
   Циркуляционно-синоптические процессы в Среднем Поволжье и вопросы регионального прогноза погоды.. – Казань : Издательство Казанского университета, 1977. – 149 с.
1514603
  Аль-Далабех Фалах Нори Циркуляционные и методологические условия режима влажности атмосферы над Иорданией и сопредельными территориями : Автореф... канд. географическихнаук: 11.00.09 / Аль-Далабех Фалах Нори; Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1996. – 16л.
1514604
   Циркуляционные и энергетические процессы в атмосфере полушария. – Казань, 1983. – 235с.
1514605
  Переведенцев Ю.П. Циркуляционные и энергетические процессы в средней атмосфере / Ю.П. Переведенцев. – Казань, 1984. – 167с.
1514606
  Полонский А.Б. Циркуляционные индексы и температурный режим Восточной Европы в зимний период / А.Б. Полонский, И.А. Кибальчич // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С 5-17 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0130-2906
1514607
  Дзердзеевский Б.Л. Циркуляционные механизмы в атмосфере северного полушария в ХХ столетии / Б.Л. Дзердзеевский. – Москва, 1968. – 240с.
1514608
   Циркуляционные механизмы современных колебаний климата.. – М., 1987. – 190с.
1514609
  Игнатавичене И. Циркуляционные процессы над Прибалтикой в связи с общей циркуляцией атмосферы : Автореф... кандидата геогр.наук: / Игнатавичене И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 11л.
1514610
  Пальмен Э. Циркуляционные системы атмосферы / Э. Пальмен, Ч. Ньютон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 615с.
1514611
  Дзердзеевский Б.Л. Циркуляционные схемы в тропосфере центральной Арктики / Б.Л. Дзердзеевский. – М.-Л., 1945. – 39с.
1514612
  Вульфсон Н.И. Циркуляционные факторы засушливости Нижнего Поволжья, Казахстана и Средней Азии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вульфсон Н.И.;, 1950. – 5 л.
1514613
  Кондратова А.В. Циркуляционные факторы засушливости юга и юго-востока Европейской территории Советского Союза : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 01.00.09 / Кондратова А.В. ; Ин-т прикл. физики. – Москва, 1975. – 15 с.
1514614
  Переведенцев Ю.П. Циркуляционный и энергетический режим атмосферы / Ю.П. Переведенцев. – Казань, 1986. – 124с.
1514615
  Погосян Х.П. Циркуляция атмосферы / Х.П. Погосян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 120с.
1514616
   Циркуляция атмосферы в полярных областях.. – Л., 1978. – 157с.
1514617
  Витвицкий Г.Н. Циркуляция атмосферы в тропиках / Г.Н. Витвицкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 144с.
1514618
   Циркуляция атмосферы и колебания климата. – Казань, 1989. – 129с.
1514619
  Бурлацкая В.М. Циркуляция атмосферы и перенос тепла и влаги в тропических широтах северной части Тихого океана : Автореф... канд. геогр.наук: / Бурлацкая В. М.; МГУ, георг. фак. – М., 1967. – 21л.
1514620
  Тимофеев В.Е. Циркуляция атмосферы Южной полярной области в период глобального изменения климата и методы долгосрочного прогноза погоды в районе антарктического полуострова : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Тимофеев Владислав Евгеньевич ; Укр. гидрометеорол. ин-т. – Киев, 2015. – 330 арк. – Библиогр.: л. 316-330
1514621
   Циркуляция атмосферы. Характеристика элементарных циркуляционных механизмов по аэрологическим и спутниковым данным. – Москва : [б.и.], 1974. – 172 с. с ил. : ил. – На обл. : Материалы метеорологических исследований. – (Серия : Международный геофизический год)
1514622
  Соловей Б.Г. Циркуляция в нижней ионосфере на средних широтах и вблизи экватора. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Соловей Б.Г.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1514623
  Кац А.Л. Циркуляция в стратосфере и мезосфере / А.Л. Кац. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 204с.
1514624
   Циркуляция вірусу бронзовості томатів в агроценозах Кіровоградщини / А.Л. Бойко, О.А. Кондратюк, Т.П. Шевченко, Л.В. Свиридовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-159. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено шляхи циркуляції вірусу бронзовості томатів (Tomato Spotted Wilt Virus), що викликає природно-осередкові захворювання на соняшнику. Показано, що резерваторами вірусу та сховищем для трипсів є бур"яни, котрі ростуть на самих товарних ...
1514625
  Булатов Р.П. Циркуляция вод Атлантического океана и прилегающих морей. / Р.П. Булатов. – М., 1964. – 116с.
1514626
  Бубнов В.А. Циркуляция вод экваториальной зоны Мирового океана. / В.А. Бубнов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 280с.
1514627
  Виноградов Л.И. Циркуляция возбудителя описторхоза opisthorchis felincus в условиях семипалатинской области. : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Виноградов Л.И.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1514628
  Кошельков Ю.П. Циркуляция и строение стратосферы и мезосферы Южного полушария / Ю.П. Кошельков. – Л., 1980. – 167 с.
1514629
  Филиппов Д.М. Циркуляция и структура вод Черного моря / Д.М. Филиппов. – Москва : Наука, 1968. – 136 с.
1514630
  Васьковская Л.Ф. Циркуляция и трансформация хлор-, фосфор-, ртуть- производных препаратов в системе окружающая среда - биологический объект / Л.Ф. Васьковская. – Киев, 1985. – 156с.
1514631
  Ароневич О.Б. Циркуляция изображений виртуального пространства - случай Украины // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 55-56
1514632
  Пакульски Ян Циркуляция политических элит: от лис к львам / пер. с польск. А.А. Зотова // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1514633
   Циркуляция реак тивной энергии ближнего поля электрического диполя и ее трансформация в актив- ную энергию поля излучения / В.С. Сидоренко, Д.А. Василенко, П.А. Кравчук, В.И. Григорук // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнков М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 5. – С. 05024-1-05024-8. – ISSN 2077-6772
1514634
  Ползик Т.П. Циркуляция цитопатогенных энтеровирусов в Ленинграде в 1964-1968 гг. и показатели иммунитета к некоторым из них у здорового детского населения : Автореф... канд. мед.наук: 03.095 / Ползик Т.П.; Всесоюзн. научно-исследоват. ин-т гриппа. – Л., 1971. – 23л.
1514635
   Циркуляция, температура, соленость, ледовые условия юго-западной части Атлантического океана и прилегающих акваторий Антарктики : Атлас / Н.П. Булгаков, Ю.В. Артамонов, П.Д. Ломакин, В.Н. и др. Белокопытов; Морской гидрофизический ин-т НАНУ. – Севастополь, 2003. – 92с.
1514636
   Циркуляційні умови виникнення сильного та стихійного вітру над південним заходом України / Г.П. Івус, Е.В. Анайар, Л.М. Гурська, Семергей-Чумаченко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 38-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2311-0902
1514637
  Тимофеєв В.Є. Циркуляція атмосфери Південної полярної області у період глобальної зміни клімату і методи довгострокового прогнозу погоди в районі Антарктичного півострова : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Тимофеєв Владислав Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
1514638
  Скрипальова Олена Олександррівна Циркуляція і структура вод південно-західної частини Атлантичного океану і прилеглих акваторій атлантичного сектора Антарктики : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.08 / Скрипальова О.О.; Морський гідрофізичний інститут НАН України. – Севастополь, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 20 назв
1514639
  Паталаха Е.И. Циркум-Черноморское ожерелье краевых прогибов - систематика и прогноз / Е.И. Паталаха, В.И. Трегубенко, Н.И. Лебедь // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 56-66 : рис. – Библиогр.: 23 назв.
1514640
  Копьева И.А. Цис-транс-изомеризация полибутадиена под влиянием свободных радикалов с реакционным центром на атоме серы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Копьева И.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1971. – 20л.
1514641
  Чорна Валентина Іванівна Цистеінові катепсини в умовах променевого ураження та злоякісного росту : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук:03.00.01 / Чорна В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 37 с.
1514642
  Чорна Валентина Іванівна Цистеїнові катепсини в умовах променевого ураження та злоякісного росту : Дис...д-ра біолог. наук: 03.00.01 / Чорна Валентина Іванівна; ДНУ. – Дніпропетровськ, 2001. – 395л. + Додаток:л.393-395. – Бібліогр.:л.340-392
1514643
  Люлько А.В. Циститы / А.В. Люлько. – К., 1983. – 151с.
1514644
  Гурштейн Т.В. Цистицеркоз головного мозга / Т.В. Гурштейн. – Москва, 1947. – 128с.
1514645
  Ростовцева З.П. Цистологическая характеристика функциональности маристемы в связи с органогенезом / З.П. Ростовцева. – М, 1976. – 41с.
1514646
  Кронин А. Цитадель / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Київ : Художня література, 1955. – 396 с.
1514647
  Кронин А. Цитадель / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 396 с.
1514648
  Кронин А. Цитадель / А. Кронин. – М, 1991. – 672с.
1514649
  Кронин А. Цитадель / А. Кронин. – М, 1991. – 334с.
1514650
  Марран Ж. Цитадель "красного пояса" / Ж. Марран. – М, 1963. – 72с.
1514651
  Исаков А. Цитадель древнего Панджикента / А. Исаков. – Душанбе, 1977. – 201с.
1514652
  Кущ П.М. Цитадель Духу проти підступної сили // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 15


  Чотири роки тому почалася окупація Росією Криму. Архієпископ Климент (у миру - Павло Миколайович Кущ) пригадує події та оцінює атмосферу на півострові.
1514653
  Папченко Анна Цитадель кастильского духа : большое путешествие / Папченко Анна, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 46-66
1514654
  Кулик Н. Цитадель розуму // Пенсійний кур"єр : тижневик Пенсійного фонду України. – Київ, 2013. – 29 листопада - 5 грудня (№ 48)


  Про історію Київського університету - розповідає професор кафедри новітньої історії України, директор Музею історії Київського університету Іван Патриляк.
1514655
  Бойко Ф.Ф. Цитадель Черноморья / Ф.Ф. Бойко. – Москва, 1963. – 136 с.
1514656
  Клевалина Наталья Цитадель Этель Войнич : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 132-138 : Іл.
1514657
  Назаровець С.А. Цитат-аналіз бібліотекознавчих веб-публікацій як об"єктів зберігання репозитаріїв внз України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 170-177
1514658
  Мойсієнко А. Цитата в поетичному тексті // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 130-137. – ISSN 0320-3077


  "Монографічне дослідження Галини Мирославівни Сюти охоплює ряд актуальних питань сучасної української лінгвостилістики, серед яких чи не найбільш концептуальним є вивчення поетичного тексту як лінгвокультурного феномену, як фіксатора і носія мовної ...
1514659
  Савченко Н.Н. Цитата как речевой способ реализации категории интертекстуальности в тексте англоязычной пародии / Н.Н. Савченко, И.С. Холмогорцева // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 146-150
1514660
  Іванова Є. Цитата как система // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 253-259. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Цитирование рассматривается как философско-методологическая и наукометрическая проблема. Проводится системное представление цитаты, выявление атрибутивных и реляционных системных параметров. Методологической основой исследования является общая ...
1514661
  Меркотан Л.Й. Цитата як форма вираження інтертекстуальності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 32-33
1514662
  Вілкул Т.Л. Цитати з Восьмикнижжя в ранніх давньоруських літописах, або Як змінюється смисл історичних повідомлень // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 125-146. – ISSN 0130-5247
1514663
  Чорна Н.В. Цитатне мислення як комунікативна стратегія в іспаномовному художньому дискурсі постмодерну // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 329-336


  Статтю присвячено дослідженню цитати як комунікативної стратегії постмодерного художнього дискурсу. Іспаномовний художній дискурс постмодерну розглядається як відкрита структура, яка включає на рівних правах голос автора, персонажа, читача, тексту, ...
1514664
  Сюта Г.М. Цитатний тезаурус української поетичної мови XX століття / Г.М. Сюта ; Ін-т укр. мови, НАН України. – Київ : КММ, 2017. – 380, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-306 та в підрядк. прим. – (Студії з українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. Гриценко (голова), Н.Г. Горголюк, К.Г. Городенська [та ін.] ; 22). – ISBN 978-966-1673-34-1
1514665
  Жадан С.В. Цитатник / Сергій Жадан ; [післямова Ю. Андруховича]. – Харків : Фоліо, 2006. – 211, [5] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Сафарі = Safari). – ISBN 966-03-3600-4
1514666
   Цитатник Євгена Коновальця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 5
1514667
  Илиевски В. Цитатноста во лириката / Владимир Илиевски. – Скопjе : Македонска реч, 2007. – 131, [ 4 ] с. – Библиогр.: с.125-129. – (Библиотека: Мисла). – ISBN 9989-163-36-4
1514668
  Золотаревский Л.А. Цитаты из жизни / Л.А. Золотаревский. – Москва, 1971. – 183с.
1514669
  Душенко К.В. Цитаты из русской литературы : 5350 цитат от "Слова о полку..." до Пелевина / Константин Душенко. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Эксмо, 2007. – 704с. – ISBN 978-5-699-23215-4
1514670
  Георгиев Н. Цитиращият човек в художествената литература / Н. Георгиев. – София, 1992. – 116 с.
1514671
  Бойкова О. Цитирование : законодательные основы // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 18-19. – ISSN 1608-4071
1514672
  Страукас И. Цитоактивные алкокси - и оксиароматические аминокислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: / Страукас И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 15л.
1514673
  Дирвянските Н.В. Цитоактивные производных арилсеринов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Дирвянските Н.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 17л.
1514674
   Цитоархитектоника коры большого мозга человека.. – Москва, 1949. – 451с.
1514675
  Ларина В.Н. Цитоархитектоника ядра подъязычного нерва у человека в норме и при опухолях задней черепной ямки : Автореф... канд. биол.наук: / Ларина В. Н.; АМН СССР. – М., 1967. – 15л.
1514676
  Юхименко П.І. Цитович Микола Мартиніанович - фундатор теорії придприємницького прибутку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 31-40 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1514677
   Цитович Микола Мартиніанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 135. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1514678
   Цитович Микола Мартиніанович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 158-167. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1514679
  Гриценко І.С. Цитович Микола Мартиніанович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 164. – ISBN 978-966-06-0557-2
1514680
   Цитович Микола Мартиніанович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 241-242. – ISBN 978-966-313-531-1
1514681
  Короткий В.А. Цитович Микола Мартиніанович (1861-1919) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 355. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1514682
  Суонсон К. Цитогенетика / К. Суонсон. – Москва : Мир, 1969. – 280с.
1514683
  Константинов А.В. Цитогенетика / А.В. Константинов. – Минск : Высшая школа, 1971. – 296 с. : ил.
1514684
  Смирнов В.Г. Цитогенетика : учебник / В.Г. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 247 с.
1514685
   Цитогенетика гибридов, мутаций и эволюция кариотипа.. – Новосибирск, 1977. – 272с.
1514686
   Цитогенетика зерновых культур.. – Таллинн, 1990. – 176с.
1514687
   Цитогенетика пшеницы и ее гибридов.. – М,, 1971. – 288с.
1514688
  Щапова А.И. Цитогенетика пшенично-ржаных гибридов / А.И. Щапова, Л.А. Кравцова. – Новосибирск, 1990. – 164с.
1514689
  Дыбан А.П. Цитогенетика развития млекопитающих / А.П. Дыбан, С В. Баранов, . – М, 1978. – 216с.
1514690
  Астауров Б.Л. Цитогенетика развития тутового шелкопряда и ее экспериментальный контроль / Б.Л. Астауров. – Москва, 1968. – 103с.
1514691
  Левитский Г.А. Цитогенетика растений / Г.А. Левитский. – К, 1978. – 351с.
1514692
  Свешникова И.Н. Цитогенетика рода Vicia / И.Н. Свешникова; Н.П.Дубинин. – Москва : Наука, 1979. – 152с.
1514693
   Цитогенетическая активность воды из водопроводной системы города Киева / Л.М. Лазаренко, В.Ф. Безруков, А.В. Городная, С.В. Демидов // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 408-410
1514694
  Сафронова Л.Д. Цитогенетическая и фунциональная характеристика перевиваемых клеточных культур из гемопоэтических тканей кролика : Автореф... канд. биол.наук: / Сафронова Л. Д.; АН СССР, Ин-т биол. развит. – М., 1970. – 23л.
1514695
  Мирюта Ю.П. Цитогенетические возможности закрепления гетерозиса / Ю.П. Мирюта. – К., 1966. – 45с.
1514696
  Бирштейн Я В. Цитогенетические и молекулярные аспекты эволюции позвоночных / Я В. Бирштейн, . – М., 1987. – 283с.
1514697
  Нванкво Юкпа Цитогенетические и морфогенетические исследования индуцированных мутантов мягкой пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Нванкво Юкпа; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 27л.
1514698
   Цитогенетические исследования аниуплоидов мягкой пшеницы. – Новосибирск, 1973. – 258с.
1514699
  Макаров В.Б. Цитогенетические методы анализа хромосом / В.Б. Макаров, В.В. Сафронов; АН СССР, Институт общей генетики. – Москва : Наука, 1978. – 85 с. : ил.
1514700
  Огурцов К.С. Цитогенетические особенности некоторых форм среднеазиатской шелковицы. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Огурцов К. С.; АН УзССР, Ин-т эксперим. биол. растен. – Ташкент, 1980. – 24л.
1514701
  Араратян Л.А. Цитогенетические эффекты фитогормонов / Л.А. Араратян ; АН АрмССР, Ин-т эксперим. биологии. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1989. – 136, [1] с. – Библиогр.: с. 111-135
1514702
  Свешников И.Н. Цитогенетический анализ гетерозиса у гибридов вики / И.Н. Свешников. – с.
1514703
  Хашим-Ахмед Цитогенетический анализ индуцированных летальных мутаций у D. melanogaster. : Автореф... канд.биол.наук: / Хашим-Ахмед М.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 20л.
1514704
  Глухова Любовь Адамовна Цитогенетический анализ перевиваемых клеточных линий, чувствительных к вирусу иммунодефицита человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.25 / Глухова Любовь Адамовна; Ин-т цитологии Российской АН. – Санкт-Петербург, 1992. – 21л.
1514705
  Ильинских Н.Н. Цитогенетический гомеостаз и иммунитет / Н.Н. Ильинских. – Новосибирск, 1986. – 253с.
1514706
  Восканян Алеша Зенопович Цитогенетический єффект азотистого иприта и его модификация ингибиторами синтеза ДНК и белка : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Восканян Алеша Зенопович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1514707
  Саркисян Т.Ф. Цитогенетический эффект тиолового протектора при химическом мутагенезе на разных статидях клеточного цикла : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Саркисян Т. Ф.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1981. – 22л.
1514708
  Аскеров Идрис Теймур оглы Цитогенетическое и цитологическое действие ионола. : Автореф... наук: 03.00.15 / Аскеров Идрис Теймур оглы; Ерев. гос.унив. – Ереван, 1978. – 28л.
1514709
  Фам-Ба-Фонг Цитогенетическое изучение бобовых при отдаленной гибридизации. : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Фам-Ба-Фонг.; ОГУ. – Одесса, 1970. – 15л.
1514710
  Кунах Виктор Анатольевич Цитогенетическое изучение клеточных популяций в культуре изолированных тканей растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / Кунах Виктор Анатольевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1514711
  Попа Н.Е. Цитогенетическое исследование мутагенного действия радиомиметических веществ при разных уровнях естественного мутирования У1С1А FABA E. : Автореф... канд.. биол.наук: 103 / Попа Н.Е.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – М., 1969. – 28л.
1514712
  Кяосаар М.Э. Цитогенетическое исследование спонтанных абортусов и супружеских пар с привычными выкидышами : Автореф... канд. мед.наук: 03.099 / Кяосаар М.Э.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 20л.
1514713
  Куликов Роман Иванович Цитогенетическое исследование у-хромосомы человека методами люминесцентной микроскомии и применение этих методов для диагностики аномалий половых хромосом : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Куликов Роман Иванович; Ак. мед. наук СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1975. – 22 л.
1514714
  Назаренко Л.М. Цитогенетична активність харчових добавок в АІІіut-тесті / Л.М. Назаренко, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-9. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено цитогенетичну активність харчових добавок. Виявлено різного ступеня цитотоксичну й цитогенетичну активність деяких харчових добавок в Allium-тесті. Зокрема, генотоксичний ефект препарату "похудіння" виявляється в підвищенні частоти ...
1514715
  Лазаренко Л.М. Цитогенетична оцінка мутабільности Allium fistulosum L. (Liliacea, Magnoliophyta) при старінні насіння : Автореф... канд. біол.наук: 14.03.09 / Лазаренко Л.М.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1514716
  Лазаренко Л.М. Цитогенетична оцінка мутабільності Allium fistulosum L. (Liliacea, Magnolio) при старінні насіння : 14.03.09: Дис. ... канд. біол. наук / Лазаренко Л.М.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 120л. – Бібліогр.:л.105-120
1514717
  Модилевский Я.С. Цитогенетичне дослідження роду Nicotiana / Я.С. Модилевский. – С. 171-190. – Окр. відбиток
1514718
  Ковпак О.С. Цитогенетичний аналіз прогеніторних клітин міокарду щура на ранніх пасажах // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 155-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
1514719
   Цитогенетичні параметри нестабільності геному учасників антарктичної експедиції / С.Р. Рушковський, К.С. Афанасьєва, В.Ф. Безруков, Є.В. Моісеєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-48. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз параметрів нестабільності геному в лімфоцитах периферичної крові (ЛПК) та в клітинах букального епітелію в учасників VI Української антарктичної експедиції. Змін у частотах основних параметрів хромосомної нестабільності ...
1514720
  Модилевский Я.С. Цитоембріологічна характеристика гібрида поміж посівною гречкою, прищепленою на татарську, і татарською гречкою / Я.С. Модилевский, 1951. – С. 80-93. – Окр. відбиток
1514721
   Цитоембріологія [Електронний ресурс] : Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 "біологія”. – Київ : КНУТШ, 2007. – 15 с. : табл.
1514722
  Рибченко О.І. Цитоембріологія родини пасльонових. / О.І. Рибченко. – Київ, 1965. – 160с.
1514723
   Цитокинетика и морфология кроветворения при хроническом облучении.. – Москва, 1982. – 133с.
1514724
  Музыкантов Владимир Петрович Цитокинины в здоровых и зараженных стеблевой ржавчиной растениях пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Музыкантов Владимир Петрович; АН БССР. Ин-т экспер. ботаники им. В.Ф.Купревича. – Минск, 1988. – 23л.
1514725
  Кулаева О.Н. Цитокинины и их физиологическое действие : Автореф... д-ра биол.наук: 3-101 / Кулаева О.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – М., 1971. – 56л.
1514726
  Кулаева О.Н. Цитокинины,их структура и функция / О.Н. Кулаева; Отв.ред.А.Л.Курсанов. – Москва, 1973. – 264с.
1514727
  Ткаченко Я.В. Цитокіни та анти-Hsp60 антитіла в оцінці ефективності застосування аутологічної пуповинної крові в кардіохірургії новонароджених : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ткаченко Яніна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 132 л. – Бібліогр.: л. 108-132
1514728
  Ткаченко Я.В. Цитокіни та анти-Hsp60 антитіла в оцінці ефективності застосування аутологічної пуповинної крові в кардіохірургії новонароджених : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ткаченко Яніна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1514729
  Ільченко А.Б. Цитокіновий статус у хворих на госпітальну пневмонію на тлі черепно-мозкової травми / А.Б. Ільченко, О.О. Яковлева // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 93-96. – ISSN 1605-7295
1514730
  Чернявский Александр Иванович Цитолиз клеток кожи при аутоиммунных реакциях : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.11 / Чернявский Александр Иванович; Каф-ра дермато-венерологии Киевск. медицин. академии последиплом. образования. – К., 1996. – 126л. – Бібліогр.:л.110-126
1514731
  Чернявський О.І. Цитоліз клітин шкіри при аутоімунних реакціях : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Чернявський О.І. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
1514732
  Дегтярева С.М. Цитологическая диагностика опухолей головного мозга человека с помощью метода отпечатков : Автореф... канд. биол.наук: / Дегтярева С.М.; АМН СССР. – Москва, 1966. – 13л.
1514733
   Цитологическая реактивность онкологического больного. – Киев : Наукова думка, 1995. – 123 с. – ISBN 5-12-004283-X
1514734
  Гавриленко Инга Степановна Цитологические и биохимические аспекты комплексного действия радиоактивных предшественников меланина и иммуномодулаторов при меланобластозе (эксперим. исследование) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.17, 14.00.14 / Гавриленко Инга Степановна ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1984. – 39 с.
1514735
  Абрамова Н.В. Цитологические и биохимические изменения актинмицета -- продуцента актиномицина К при поверхностром выращивании. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абрамова Н.В.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1958. – 15л.
1514736
  Сэджер Р. Цитологические и химические основы наследственности / Р. Сэджер, Ф. Райн. – Москва : Мир, 1964. – 463с.
1514737
  Косова А.И. Цитологические изменения меристемных клеток конуса нарастания стебля в онтогенезе ячменя : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Косова А.И. ; Одес. с. х. ин-т. – Одесса, 1965. – 16 c.
1514738
  Семенова З.А. Цитологические изменения при желтухе тутового шелкопряда. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семенова З.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 8 сл.
1514739
  Чубарева Л.А. Цитологические карты политенных хромосом и некоторые морфологические особенности кровососущих мошек России и сопредельных стран (Diptera: Simuliidae) : атлас / Л.А. Чубарева, Н.А. Петрова ; РАН, Зоологич. ин-т. – Санкт-Петербург ; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 135 с.+218 с. ил. – ISBN 978-5-87317-471-3
1514740
   Цитологические механизмы гистогенезов.. – М, 1979. – 287с.
1514741
  Гамалей Ю.В. Цитологические основы дифференциации ксилемы / Ю.В. Гамалей. – Л, 1972. – 145с.
1514742
  Белар Цитологические основы наследственности / Белар; пер. с неме. П.И. Живаго, Г.И. Хрущева. – Москва; Ленинград, 1934. – 434с.
1514743
   Цитологические основы приспособления растений к факторам среды.. – МоскваЛ., 1964. – 188с.
1514744
  Библь Р. Цитологические основы экологии растений / Р. Библь. – Москва : Мир, 1965. – 463с.
1514745
  Губенко И.С. Цитологические эффекты действия дезокирибонуклеазы 1 : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Губенко И.С. ; АН СССР , Сиб. отд-ние , Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 27 с.
1514746
  Самойлова К.А. Цитологический анализ действия коротковолновой ультрафиолетовой радиации на инфузорий Paramecium caudatum : Автореф... канд. биол.наук: / Самойлова К.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1964. – 23л.
1514747
  Вьюгова Галина Всеволодовна Цитологический анализ интерфазных ядер гепатоцитов некоторых позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Вьюгова Галина Всеволодовна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 22л.
1514748
  Розин М.А. Цитологический анализ механизма влияния производных бензимидазола на неспецефическу. устойчивость животных : Автореф... док. биол.наук: / Розин М. А.; АН СССР, ин-т цитологии. – Л., 1967. – 23л.
1514749
  Джабаров Х. Цитологический анализ мутантов хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Джабаров Х.; АН Уз.ССР, Объед. уч. сов. по ботан. профилю Отд-ния биол. науки). – Ташкент, 1973. – 26л.
1514750
  Рыбин В.А. Цитологический метод в селекции плодовых / В.А. Рыбин. – Изд. 2-е. – М., 1967. – 216с.
1514751
  Рябинина М.И. Цитологическое и гистохимическое изучение процесса оплодотворения и эмбриогенеза у кукурузы при различных способах опыления : Автореф... канд. биол.наук: / Рябинина М. И.; УНИИ растениеводства, селекции и генетики. – Х., 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1514752
  Дмитриева С.В. Цитологическое и цитохимическое изучение Penicillium chrysogenum в различных условиях глубинного культивировния. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дмитриева С.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 16л.
1514753
  Дмитриева С.В. Цитологическое и цитохимическое изучение Penicillium chrysogenum в различных условиях глубинного культивировния. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дмитриева С.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 16л.
1514754
  Трефилова Н.В. Цитологическое и цитохимическое изучение действия на клетку защитных противовирусных веществ. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Трефилова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 24л.
1514755
  Маханец И.А. Цитологическое и цитохимическое исследование развития мужского и женского гаметофитов у разных по плоидности форм ржи : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Маханец И.А.; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 30л.
1514756
  Маханец И.А. Цитологическое и цитохимическое исследование развития мужского и женского гематофитов у разных по плоидности форм ржи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Маханец И.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 30 с.
1514757
  Раджабли С.И. Цитологическое изучение рода Vorus L. и пути использования полиплоидии в селекции шелковицы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Раджабли С.И.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по биол.наукам. – Новосибирск, 1965. – 23л.
1514758
  Мглинец В.А. Цитологическое изучение судьбы хромосомных мутаций, вызванных облучением, в модельных популяциях дрозофилы : Автореф... канд. биол.наук: / Мглинец В.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 22л.
1514759
  Баглай Елена Борисовна Цитологическое изучение эмбриогенеза : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 07.00.10 / Баглай Елена Борисовна ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1973. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1514760
  Циунович О.Д. Цитологическое исследование гибридных форм пионов : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Циунович О. Д.; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1972. – 24л.
1514761
  Голышкин Леонид Викторович Цитологическое исследование микроспорогенеза и образование пыльцы пяти видов лука : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Голышкин Леонид Викторович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1977. – 24л.
1514762
  Горощенко Ю.Л. Цитологическое исследование некоторых особенностей гаметогенеза и кариологическое обоснование систематического подразделения аргасовых клещей : Автореф... канд. биол.наук: / Горощенко Ю. Л.; Зоол. ин-т АН УССР, Учен. сов. – Л., 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1514763
   Цитологическое обоснование биометода борьбы с вредителями растений.. – Рига, 1968. – 12с.
1514764
  Сурикова К.К. Цитологическоп и цитохимическое изучение сперматогенеза. : Автореф... канд. биол.наук: / Сурикова К.К.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1958. – 15л.
1514765
   Цитология : учебник. – Москва : Просвещение, 1970. – 303 с.
1514766
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 1. – 1995
1514767
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 2. – 1995
1514768
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 3. – 1995
1514769
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 4. – 1995
1514770
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 5/6. – 1995
1514771
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 7. – 1995
1514772
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 8. – 1995
1514773
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 9/10. – 1995
1514774
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 11. – 1995
1514775
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 12. – 1995
1514776
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 2. – 1996
1514777
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 3. – 1996
1514778
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 4/5. – 1996
1514779
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 6. – 1996
1514780
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 7. – 1996
1514781
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 8. – 1996
1514782
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 9. – 1996
1514783
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 10. – 1996
1514784
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 11. – 1996
1514785
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 12. – 1996
1514786
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 1. – 1996
1514787
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 1. – 1997
1514788
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 2/3. – 1997
1514789
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 4/5. – 1997
1514790
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 6. – 1997
1514791
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 7. – 1997
1514792
  Кац Л.Н. Цитология Actimyces aureofaciens в условиях погруженой культуры : Автореф... канд. биол.наук: / Кац Л.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – Москва, 1960. – 17л.
1514793
  Пешков М.А. Цитология бактерий. / М.А. Пешков. – М-Л., 1955. – 220с.
1514794
  Кедровский Б.В. Цитология белковых синтезов в животной клетке / Б.В. Кедровский. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 294 с. : ил.
1514795
  Камалетдинова Ф.И. Цитология дискомицетов. / Ф.И. Камалетдинова, А.Е. Васильев. – Алма-Ата, 1982. – 175с.
1514796
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 1. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1514797
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 2. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1514798
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 3. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1514799
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 4. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1514800
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 5. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1514801
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 6. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1514802
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 1. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1514803
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 2. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1514804
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 3. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1514805
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 4. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1514806
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 5. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1514807
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 6. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1514808
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 2. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1514809
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 3. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1514810
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 4. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1514811
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 5. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1514812
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 6. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1514813
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 1. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1514814
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 2. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1514815
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 3. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1514816
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 4. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1514817
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 5. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1514818
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 6. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1514819
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 1. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1514820
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 2. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1514821
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 3. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1514822
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 4. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1514823
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 5. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1514824
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 6. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1514825
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 6. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1514826
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 5. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1514827
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 4. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1514828
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 3. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1514829
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 2. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1514830
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 1. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1514831
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 1. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1514832
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 2. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1514833
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 3. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1514834
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 1. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1514835
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 2. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1514836
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 3. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1514837
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 4. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1514838
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 5. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1514839
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 6. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1514840
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 2. – 1995
1514841
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 3. – 1995
1514842
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 4. – 1995
1514843
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 5. – 1995
1514844
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 1. – 1995
1514845
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 1. – 1996
1514846
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 2. – 1996
1514847
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 3. – 1996
1514848
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 4. – 1996
1514849
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 5. – 1996
1514850
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 6. – 1996
1514851
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 2. – 1997
1514852
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 3. – 1997
1514853
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 4. – 1997
1514854
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 5. – 1997
1514855
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 6. – 1997
1514856
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 1. – 1997
1514857
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 1. – 1998
1514858
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 2. – 1998
1514859
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 3. – 1998
1514860
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 4. – 1998
1514861
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 5. – 1998
1514862
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 6. – 1998
1514863
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 2. – 1999
1514864
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 3. – 1999
1514865
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 4. – 1999
1514866
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 5. – 1999
1514867
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 6. – 1999
1514868
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 1. – 1999
1514869
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 1. – 2000
1514870
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 2. – 2000
1514871
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 3. – 2000
1514872
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 4. – 2000
1514873
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 5. – 2000
1514874
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 6. – 2000
1514875
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 2. – 2001
1514876
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 3. – 2001
1514877
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 4. – 2001
1514878
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 5. – 2001
1514879
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 6. – 2001
1514880
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 1. – 2001
1514881
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 3. – 2002
1514882
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 2. – 2002
1514883
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 1. – 2002
1514884
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 4. – 2002
1514885
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 5. – 2002
1514886
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 6. – 2002
1514887
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 1. – 2003
1514888
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 2. – 2003
1514889
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 3. – 2003
1514890
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 4. – 2003
1514891
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 5. – 2003
1514892
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 6. – 2003
1514893
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 6. – 2004
1514894
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 5. – 2004
1514895
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 4. – 2004
1514896
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 3. – 2004
1514897
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 2. – 2004
1514898
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 1. – 2004
1514899
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 1. – 2005
1514900
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 2. – 2005
1514901
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 3. – 2005
1514902
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 4. – 2005
1514903
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 5. – 2005
1514904
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 6. – 2005
1514905
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 2. – 2006
1514906
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Том 40, № 1. – 2006
1514907
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 4. – 2006
1514908
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Том 40, № 3. – 2006
1514909
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Том 40, № 5. – 2006
1514910
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 6. – 2006
1514911
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 1. – 2007
1514912
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 2. – 2007
1514913
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 3. – 2007
1514914
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 4. – 2007
1514915
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 5. – 2007
1514916
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 6. – 2007
1514917
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 1. – 2008
1514918
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 4. – 2008
1514919
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 5. – 2008
1514920
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 2. – 2008
1514921
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 3. – 2008
1514922
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 6. – 2008
1514923
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 1. – 2009
1514924
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 2. – 2009
1514925
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 3. – 2009
1514926
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 4. – 2009
1514927
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 5. – 2009
1514928
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 6. – 2009
1514929
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 1. – 2010
1514930
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 6. – 2010
1514931
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 5. – 2010
1514932
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 2. – 2010
1514933
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 3. – 2010
1514934
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 4. – 2010
1514935
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 2. – 2011
1514936
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 3. – 2011
1514937
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 1. – 2011
1514938
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 4. – 2011
1514939
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 5. – 2011
1514940
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 6. – 2011
1514941
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 1. – 2012
1514942
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 2. – 2012
1514943
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 3. – 2012
1514944
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 4. – 2012
1514945
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 6. – 2012
1514946
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 5. – 2012
1514947
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 1. – 2013
1514948
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 2. – 2013
1514949
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 3. – 2013
1514950
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 4. – 2013
1514951
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 5. – 2013
1514952
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 6. – 2013
1514953
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 2. – 2014
1514954
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 1. – 2015
1514955
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 2. – 2015
1514956
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 3. – 2015
1514957
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 4. – 2015
1514958
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 5. – 2015
1514959
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 1. – 2016
1514960
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 2. – 2016
1514961
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 3. – 2016
1514962
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 4. – 2016
1514963
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 5. – 2016
1514964
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 1. – 2017
1514965
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 2. – 2017
1514966
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 2. – 2018. – 92 с.
1514967
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 6 ноябрь-декабрь. – 2018. – 101с.
1514968
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 4 июль-август. – 2018. – 81 с.
1514969
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 5 сентябрь-октябрь. – 2018. – 94 с.
1514970
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 1. – 2019. – 80 с.
1514971
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 3. – 2019. – 81с.
1514972
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 2. – 2019. – 79 с.
1514973
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 4. – 2019. – 77 с.
1514974
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 5. – 2019. – 96 с.
1514975
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 6. – 2019. – 93 с.
1514976
   Цитология и генетика культурных растений.. – Новосибирск, 1967. – 215с.
1514977
   Цитология и генетика культурных растений.. – Новосибирск, 1972. – 271с.
1514978
   Цитология и генетика мейоза. – Москва : Наука, 1975. – 432с.
1514979
  Вахтин Ю.Б. Цитология и генетика рабдомисоарком / Ю.Б. Вахтин, И.Н. Швембергер. – Ленинград, 1968. – 276с.
1514980
  Шубникова Е.А. Цитология и гистология : Методические указания / Е.А. Шубникова. – 11-е изд., перераб. – Москва, 1989. – 30с.
1514981
  Быков В.Л. Цитология и общая гистология : Функциональная морфология клеток и тканей человека / В.Л. Быков. – Санкт-Петербург : СОТИС, 1999. – 520с. : ил. – ISBN 5-85503-080-6
1514982
  Резникова С.А. Цитология и физиология развивающегося пыльника / С.А. Резникова. – Москва, 1984. – 270 с.
1514983
  Шубникова Е.А. Цитология и цитофизиология секреторного процесса (железистая клетка) / Е.А. Шубникова. – М, 1967. – 117с.
1514984
  Хлгатян Д.Х. Цитология и цитохимия некоторых представителей семейства Trypanosomidae : Автореф... кандидата биол.наук: / Хлгатян Д.Х.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Арм. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – М., 1965. – 10л.
1514985
   Цитология микроорганизмов : Тезисы докладов. – Пущино, 1984. – 121с.
1514986
  Успенская А.В. Цитология микрососпорий / А.В. Успенская. – Л., 1984. – 113с.
1514987
  Алферов В.В. Цитология миксобактерий рода Sorangium и некоторые другие вопросы структуры бактериальной клетки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алферов В.В. ; АН СССР, Ин-т микробиол. – Москва, 1964. – 19 с.
1514988
  Айзенштадт Т.Б. Цитология оогенеза / Т.Б, Айзенштадт ; АН СССР, Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова, Науч. совет по пробл. "Закономерности индивидуал. развития животных и упр. процессами онтогенеза". – Москва : Наука, 1984. – 247 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 201-238
1514989
  Атабекова И А. Цитология растений / И А. Атабекова, И Е. Устинова, . – Москва, 1967. – 232с.
1514990
  Атабекова И А. Цитология растений / И А. Атабекова, И Е. Устинова, . – 2-е изд. перераб. – Москва, 1971. – 256с.
1514991
  Левитский Г.А. Цитология растений / Г.А. Левитский. – М, 1976. – 351с.
1514992
  Атабекова А.И. Цитология растений / А.И. Атабекова, Е.И. Устинова. – Издание 3-е,перер.и допол. – Москва : Колос, 1980. – 327с.
1514993
  Шестопалова Н.Г. Цитология растений / Н.Г. Шестопалова. – Харьков, 1984. – 115с.
1514994
  Атабекова А.И. Цитология растений : Учебник для студ. высш. учебн. заведений по спец. "Агрономия" / А.И. Атабекова, Е.И. Устинова; З.В. Абрамова, А.З. Латіпов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 248с. : іл., портр. – (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений)
1514995
  Данжар П. Цитология растений и общая цитология / П. Данжар. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 652 с.
1514996
  Дуда В.И. Цитология спорообразования у анаэробных ьбактерий : Автореф... канд. биол.наук: / Дуда В.И.; МГУ. – М, 1964. – 22л.
1514997
  Зыбина Е.В. Цитология трофобласта / Е.В. Зыбина. – Л., 1986. – 191с.
1514998
   Цитология ферментов. – Москва, 1971. – 397с.
1514999
  Шмараев И.Г. Цитология эндосперма зерновки пшеницы triticumaestium L : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Шмараев И.Г. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1983. – 18 с.
1515000
  Соколов И.Д. Цитология эндосперма цветковых растений. / И.Д. Соколов. – К., 1980. – 143с.
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,